ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC ...............

Str. .................................... nr. .... , Localitate/Sector ......…………………..

SOMAŢIE DE PLATA
Către, D-na/Dl. .................................................................
domiciliat/a in ………………, Str. ............................. Nr. .... , Bloc ......., Sc. .......,
Ap. …..., Judet/Sector ……...….
Asociaţia de Proprietari Bloc ……….......... vă somează ca până la data
de ............ anul ...... să achitaţi, suma de ....................... lei, ce o datoraţi
asociaţiei ca urmare a neplăţii la termenele prevazute de asociaţie a cotelor de
cheltuieli ce vă revin pentru lunile/perioada ....................................................
anul/anii …..................... şi a penalizărilor aferente în valoare de ………….. lei.
În caz contrar, pentru recuperarea sumelor restante, a penalizărilor şi a
altor daune financiare produse de neplata la timp a acestora, în conformitate cu
statutul asociaţiei şi cu legile în vigoare asociaţia se va adresa Judecatoriei
…………………….……… în vederea obţinerii unui titlu executorii asupra bunurilor dvs.
mobile şi/sau imobile.
PREŞEDINTE,
DATA:

CENZOR,

ADMINISTRATOR/CONTABIL,