Gunakan Strategi Untuk Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Sumber Manusia merupakan cara pengurusan pekerja

yang mula digunakan dalam pengurusan pekerja lebih kurang dua puluh tahun yang lalu. Pengurusan pekerja sebelum itu adalah mengikut cara yang lama. Cara tersebut dinamakan 'Pengurusan Personel'. Apakah pengurusan personel? Pengurusan personel adalah cara pengurusan hal ehwal pekerja mengikut cara tradisional. Ini bermaksud bahawa aktiviti-aktiviti berkaitan dengan personel dijalankan secara pentadbiran. Tidak terdapat tumpuan kepada pencapaian objektif-objektif pekerja sebagai tenaga manusia dengan menggunakan strategi. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan dibawah pengurusan personel termasuklah:
• • • • • • • • • • •

Pengisian jawatan Kenaikan pangkat Skim perkhidmatan Pentadbiran gaji dan elaun Pentadbiran pelbagai kemudahan dan keistimewaan Latihan pekerja Perjalanan rasmi dan penginapan Pentadbiran pelbagai cuti Penilaian prestasi pekerja Kesihatan dan keselamatan pekerja Disiplin

• Penamatan perkhidmatan Persaraan Penyimpanan rekod dan sebagainya • • Cara pengurusan mengikut pengurusan personel selalunya "reactive". Objektif-objektif pengurusan tenaga manusia adalah sejajar dengan objektif keseluruhan organisasi. Organisasi-organisasi menjalankan aktiviti-aktiviti setiap hari berasaskan kepada objektif-objektif yang dirancang. Pengurusan personel tertumpu kepada aktiviti-aktiviti pekerja tetapi fokus pengurusan sumber manusia adalah perancangan menyeluruh di mana pencapaian misi dan matlamat organisasi diutamakan. Ia bertujuan untuk menjayakan perancangan strategik organisasi anda. Sebagai pekerja di Jabatan Sumber Manusia. Ini bermaksud bahawa tindakan akan diambil jika dan apabila sesuatu kejadian berlaku atau sesuatu masalah timbul. Penggunaan perancangan strategik membandingkan pengurusan sumber manusia daripada pengurusan personel. . Objektif Pengurusan Sumber Manusia Berkaitan Dengan Objektif Organisasi Perancangan dilakukan di bawah pengurusan personel tetapi perancangan tidak dilakukan secara sistematik atau menyeluruh. anda mengetahui bahawa pengurusan sumber manusia juga berkaitan dengan tugas-tugas sepertimana yang disenaraikan. Tetapi terdapat perbezaan yang jelas di antara dua cara pengurusan ini. Ini memberi keberkesanan kepada semua urusan sumber manusia.

tenaga pekerja anda dapat membantu memajukan dan meningkatkan prestasi organisasi. Tanya sama ada setiap aktiviti pengurusan pekerja anda sejajar atau sehaluan dengan matlamat organisasi anda." Pekerja Anda Adalah Aset Terpenting Segolongan daripada organisasi-organisasi besar di beberapa negara telah pun menerima hakikat bahawa pekerja adalah aset terpenting mereka.Perancangan strategik adalah perlu di dalam pengurusan tenaga manusia yang mana ia dikaitkan dengan pencapaian misi dan objektif-objektif organisasi. Kaji sama ada semua urusan pengurusan pekerja anda berkesan. Organisasi. hartanah. Teknologi adalah penting. Sumber manusia dengan kebolehan dan pengetahuan mereka adalah sumber utama anda yang boleh membantu mencapai kejayaan organisasi anda. Tetapi ia tidak dapat mengambil alih peranan pekerja anda. alat-alat. Ini memerlukan sumber-sumber seperti kewangan. Tanpa pekerja. . teknologi dan sebagainya. Mengikut prinsip ini. Sebahagian daripada maklumat yang diperlukan boleh didapati di bawah "Consultancy Services. terutama sekali yang mempunyai matlamat berbentuk komersial. ingin berjaya di dalam perniagaan dan mendapat keuntungan yang lumayan. tidak ada organisasi yang mampu melaksanakan apa-apa aktiviti.

Sila klik di sini mengenai maklumat bagaimana strategi PSM boleh dikaitkan dengan strategi perniagaan. alat-alat. Sebagai contoh strategi pengurusan sumber manusia harus digunakan di dalam pengurusan perniagaan. kajian dan pembangunan. . bangunan. Fungsi pengurusan pekerja adalah untuk membantu meningkatkan keberkesanan aktiviti-akitiviti ini. pengeluaran. "Version" pengurusan sumber manusia strategik di dalam Bahasa Inggeris (English Language) adalah terdapat di "strategic human resources management. kewangan. dan pengurusan sistem maklumat adalah penting. Pekerja anda akan dapat membantu dalam aspirasi ini. Perkara-perkara seperti pemasaran. perakaunan. teknologi dan sebagainya hanya bernilai jika pekerja menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran mereka dalam pengurusannya.Aset-aset lain seperti kewangan." Aktiviti-Aktiviti Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan pekerja berhubung-kait dengan aktiviti-aktiviti lain yang perlu dilaksanakan oleh organisasi. Apakah langkah yang organisasi anda akan ambil mengenai perkara yang sangat penting ini? Organisasi anda tidak mempunyai banyak pilihan jika ia ingin terus bersaing dalam suasana perniagaan yang semakin menjadi rumit dan kompetitif.

o 2. kepakaran. . Bagaimana pengurusan tenaga manusia dapat menyumbangkan untuk menjayakan pencapaian objektif-objektif organisasi? Perancangan strategik perlu digunakan dalam pengurusan perkara-perkara seperti berikut: 1. dan mempengaruhi mereka untuk kekal dalam perkhidmatan. Pengambilan pekerja hendaklah mengikut keperluan semasa oleh organisasi atau dalam jangka pendek atau jangka panjang. Globalisasi dan kebolehan sumber tenaga pekerja yang berasal dari negara-negara lain perlu diambilkira. komitmen. dan perhubungan" adalah berkaitan dengan kualiti tenaga manusia. pengalaman. Bagi jawatan eksekutif. kebolehan dan pengetahuan pekerja yang diperlukan. pengetahuan. Kenaikan pangkat hendaklah diuruskan dengan mengesan pekerja atau eksekutif yang sangat sesuai dengan mengambilkira kemahiran. pengetahuan.Adalah jelas bahawa faktor-faktor seperti "peribadi. Anda perlu menentukan bilangan dan kualiti. Gaji dan kemudahan-kemudahan adalah diurus untuk menarik bakal pekerja yang berkebolehan. kualiti lain seperti kepimpinan adalah berkaitan. keupayaan dan tingkahlakunya. mengekalkan atau meningkatkan motivasi pekerja. o Ia juga berasaskan kepada kemajuan teknologi dan saingan daripada organisasi-organisasi lain. 3.

Ia dapat memajukan kerjaya pekerja selain daripada memberi motivasi kepada mereka. atau meningkatakan kompentensi pekerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka. Latihan juga menyediakan pekerja untuk menjalankan tugas yang lebih bertanggungjawab. . Latihan dan pembangunan perlu diurus berasaskan kepada keperluan pekerja dan organisasi. Aktiviti pengambilan pekerja memakan masa dan melibatkan kos. o 4. o o 5. Ia juga bertujuan memberi pengetahuan yang lebih mendalam.o Setiap kali ada di antara pekerja anda yang meletakkan jawatan. o Penilaian prestasi adalah salah satu daripada langkah-langkah dalam proses pengurusan prestasi. Proses pengurusan prestasi perlu disediakan dengan teratur dan dilaksanakan secara sistematik. Ia adalah salah satu daripada perkara-perkara yang terpenting. Juga tidak ada jaminan bahawa anda akan dapat cari pengganti yang berkebolehan. o Ia bertujuan untuk memberi kemahiran kepada pekerja baru agar mereka dapat menjalankan tugas jawatan yang di sandang. Pengurusan prestasi pekerja dihubungkaitkan dengan produktiviti pekerja dan juga produktiviti organisasi. organisasi anda akan kehilangan kepakaran serta pengetahuan.

jika ada. o Salah satu daripada saluran komunikasi adalah Buku Panduan Pekerja.6. Kewujudan suasana demikian memberi keselesaan pekerja untuk melakukan tugas dan tanggungjawab mereka. iaitu. Ini dapat membantu dalam pemberian penerangan lebih mendalam mengenai perkara-perkara berkaitan dengan dasar organisasi. akan rugi. Perhubungan di antara majikan dan pekerja adalah bertujuan mewujudkan suasana harmoni dalam pekerjaan. Perkara yang serius seperti disiplin pekerja adalah ditangani dengan tujuan mengekalkan nama baik organisasi sebagai "Employer of Choice. Jika organisasi menjadi muflis atau mengalami kerugian. Semua urusan disiplin perlu dikendalikan mengikut prinsip 'Law of Natural Justice' yang boleh difahamkan sebagai princip keadilan semulajadi. Majikan dan pihak kesatuan pekerja. mempunyai tujuan yang sama. Panduan tersebut akan menerangkan segala dasar organisasi. Ia juga membantu pengurus-pengurus termaksuk . o Perhubungan pekerja juga dipanggil sebagai 'perhubungan perindustrian' yang menunjukkan peranan kesatuan pekerja dalam hubungan di antara pekerja dan majikan. Saluran komunikasi yang efektif adalah dilaksanakan secara menyeluruh. kedua-dua pihak." Gunakan cara mengikut proses dan prosidur tertentu dalam penyelesaian isu-isu disiplin. o o o 7. hal ehwal pekerja dan segala perancangan organisasi. pekerja dan majikan. kejayaan dan keuntungan organisasi.

Pengurus barisan hadapan serta penyelia mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap perkara berkaitan dengan sumber manusia seperti berikut: 1. Semua perkara ini adalah terkandung dalam fungsi-fungsi Jabatan Sumber Manusia. menemuduga calon-calon bagi kekosongan di jabatan atau bahagiannya 3. Mereka mempunyai pekerja bawahan masing-masing yang harus dijaga dan diurus dengan berkesan. mengadakan program latihan dan pembangunan bagi pekerja di bawah jagaannya 4. membuat penilaian prestasi pekerja bawahan 5. 8. Walau bagaimanapun. mengurus perkara lain yang berkaitan dengan sumber manusia bagi jabatan atau bahagiannya Jabatan Pengurusan Sumber Manusia anda perlu membantu mereka dengan memberi panduan dan sokongan yang mencukupi.Pengurus Sumber Manusia mempertahankan keputusan mereka. merancang keperluan tenaga manusia bagi jabatan atau bahagian masing-masing 2. Cara Terkini Dalam Pengurusan Tenaga Pekerja . Kemudahan dan keistimewaan lain adalah diberikan dengan tujuan memperkukuhkan nama organisasi sebagai "Employer of Choice". semua pengurus dan penyelia barisan hadapan juga mempunyai tugas-tugas berbentuk pengurusan sumber manusia.

Cara pengurusan tenaga pekerja mengikut cara lama. Cara baru memerlukan penggunaan strategi dalam pengurusan sumber manusia. Ulrich menyatakan: "Semua pakar sumber manusia memainkan peranan rakan strategik (strategic partner) apabila mereka mempunyai kebolehan mewujudkan strategi perniagaan komersial". Mereka harus memajukan kebolehan atau pengetahuan di dalam perniagaan. Organisasi anda perlu peka ke atas keperluan setiap pekerja di jabatan sumber manusia. Cara ini adalah seperti "memadam api" di mana tindakan akan diambil apabila masalah timbul atau sesuatu perkara telahpun berlaku. langkah-langkah diambil sebelum sesuatu perkara atau masalah berlaku. sebenarnya telah berlalu. Tenaga manusia telahpun diterima sebagai "partner" dalam menjalankan aktiviti-aktiviti organisasi. Apakah kedudukan di dalam organisasi anda? Apakah yang harus dilakukan? Organisasi anda mempunyai banyak peluang untuk melaksanakan pengurusan sumber manusia secara strategik. iaitu. iaitu pengurusan personel. Setiap aktiviti pengurusan tenaga pekerja dikaitkan dengan pencapaian matlamat organisasi. . Anda boleh belajar daripada organisasi-organisasi yabg telahpun melaksanakannya dengan jayanya. berorientasi kepada pelanggan dan dapat mengaitkan strategi perniagaan dengan dasar dan amalan pengurusan sumber manusia. Tetapi banyak lagi bilangan organisasi yang menggunakan cara lama ini. tindakan atau keputusan diambil secara "proactive. Di bawah cara ini.

cara pengurusan ini juga bertujuan dan harus dapat menunaikan keperluan-keperluan pekerja. Definasi Untuk menekankan berapa pentingnya pengurusan sumber manusia. Penyumbangan anda kepada kejayaan organisasi disekat sekiranya pengurusan kanan tidak bersedia untuk menerima pengurusan sumber manusia sebagai salah satu penyumbang utama kepada sukses dan keuntungan organisasi. Tugas-tugas pekerja perlu diurus secara strategik agar ia dapat menyumbangkan kepada kejayaan organisasi. . Peningkatan keuntungan perlu dicapai melalui peningkatan produktiviti pekerja. Tenaga pekerja dapat meningkatkan daya saing organisasi anda jika pengurusan strategik digunakan. Cabaran kepada Pengurusan Organisasi Pengurus-pengurus sumber manusia harus menjadikan diri mereka sebagai penyumbang strategik kepada organisasi. pengetahuan tentang implikasiisu-isu tenaga pekerja harus diperolehi. Jika anda berkedudukan yang sama. semua eksekutif yang bertanggungjawab perlu ingat setiap masa bahawa cara pengurusan tenaga pekerja ini menggunakan perancangan strategik untuk menjadikan pekerja lebih produktif agar dapat mencapai matlamat komersial organisasi.Sediakan perancangan strategik dan majukan kepada pengurusan tinggi untuk kelulusan. Di dalam masa yang sama.

membuat perancangan dengan tujuan meningkatakan motivasi pekerja dalam urusan setiap hari ." Sediakan Kemudahan Persaraan serta Insentif-Insentif Lain Agar Dapat Meningkatkan Komitmen Pekerja dan Memberi Mereka Motivasi Untuk Terus Kekal Dalam Perkhidmatan Adalah jelas bahawa organisasi anda harus menggunakan strategi bagi setiap perkara berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Badan-badan sukarela atau organisasi bukan kerajaan perlu mencapai matlamat mereka dengan menggunakan cara yang "cost-effective". ia mengandungi pelan tindakan di mana setiap aktiviti pengurusan pekerja disalurkan untuk membantu mencapai objektif-objektif tenaga pekerja dan seterusnya menjayakan setiap aktiviti organisasi.Strategi adalah difahamkan sebagai pelan tindakan terperinci untuk mencapai sesuatu objektif. Inilah sebab ia dipanggil "Pengurusan Sumber Manusia Strategik. Di dalam aspek pengurusan tenaga pekerja. Selain daripada yang telahpun dinyatakan. Strategi perlu digunakan agar dapat memberi perkhidmatan yang lebih berkesan kepada pengguna atau masyarakat. perkara-perkara lain yang harus diurus termasuklah: 1.

Ia bukan untuk membuat pekerja lebih selesa. • • . dan seterusnya penyediaan insentif yang memberi motivasi kepada pekerja agar mereka akan lebih komited kepada organisasi dan terus kekal dalam perkhidmatan sehingga bersara. bahawa: • Jabatan Sumber Manusia wujud untuk meningkatkan daya saing tenaga pekerja. mengurus secara sistemaik segala perkara berhubungkait dengan hal ehwal bakal pesara dengan tujuan memperkukuhkan imej "majikan pilihan" 3.2. memberi kemudahan perubatan yang munasabah untuk menjaga kesihatan pekerja dan tanggungan agar pekerja dapat menumpuhkan tenaga dan masa dalam menjalankan tugas 4. memberi sert mengurus cuti dan kemudahan lain secara berkesan untuk mengelakkannya daripada menjada sumber pertikaian di antara organisasi dan pekerja Pengurusan sumber manusia menggunakan strategi di dalam perkara tersebut. Realiti Baru Dalam Pengurusan Sumber Manusia Adalah diperakukan oleh sebilangan 'proponents' atau penyokongpenyokong pengurusan sumber manusia. Sumbangan daripada amalan-amalan pengurusan pekerja kepada keuntungan hendaklah diukur. Pengurus Sumber Manusia dan "HR professionals" perlu melengkapkan diri mereka dengan kemahiran dan pengetahuan yang mencukupi. Aktiviti-aktiviti pengurusan pekerja hanya dapat di jalankan dengan pengetahuan yang mencukupi. Pengurusan sumber manusia bermula pada masa pengambilan pekerja.

dan ekpektasi yang lebih tinggi daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atas kejayaan organisasi. Pakar-pakar sumber manusia (HR professionals) harus mencabar serta menyokong pihak pengurusan dalam semua aspek pengurusan. Pengurus-pengurus barisan hadapan mempunyai tanggungjawab ke atas tugas-tugas berkaitan dengan sumber manusia. • Langkah Yang Harus Diambil Seterusnya Sumber manusia adalah satu-satunya aset yang dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih kompetitif. kemajuan teknologi yang tidak dapat dijangkakan.• Tahap kebolehan pekerja haruslah dipertingkatkan untuk menambah nilai. Amalan pengurusan pekerja wujud untuk membantu setiap pekerja menjadi lebih komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. . • • • Dasar-Dasar Pengurusan Sumber Manusia (PSM) Adalah dipertutunkan oleh beberapa penulis bahawa: • Dasar-dasar PSM bertujuan untuk memberi panduan dalam membuat keputusan dengan cepat dan konsisten Ia juga menyokong dengan memberi asas kepada keputusan pengurus-pengurus serta membantu mereka mempertahankan keputusan-keputusan mereka berasaskna kepada dasar yang diluluskan dan diketahui oleh semua pekerja. bukan mengurangkan kos. Ini adalah kritikal oleh sebabkan kesan globalisasi.

Dengan demikian. pekerja anda akan berkemampuan yang lebih tinggi. Organisasi anda berkemampuan untuk berjaya. klik nama buku yang disenaraikan di bawah: 1. Adakah organisasi anda bersedia mengambil langkah menuju ke pengurusan sumber manusia secara strategik? AMBIL tindakan bijak sekarang! Jika anda sedang mencari buku-buku berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Dengan menggunakan strategi dalam pengurusan sumber manusia. objektif strategik organisasi anda dapat dicapai. Kedudukan yang sama wujud sama ada matlamat organisasi adalah keuntungan atau sebaliknya seperti dalam kes organisasi bukan kerajaan ('NGO').Tenaga pekerja adalah aset terpenting untuk menjayakan aktiviti-aktiviti komersial organisasi anda. mereka akan dapat menyalurkan tenaga mereka dengan lebih efektif dalam menjalankan tugas masing-masing. tidak mempunyai kebolehan dan pengetahuan yang mencukupi. Keupayaan organisasi anda disekat jika pekerja tidak komited. Mereka akan mengetahui peranan mereka dengan lebih jelas. Mengurus Sumber Manusia dan Sistem Gaji 2. dan dapat bertahan dan berjaya dalam masa panjang demi untuk kebaikan organisasi dan pekerja. Maintaining Relationships with Human Resource . Dengan kesdearan ini.

Adalah menjadi tanggungjawab penting Jabatan Sumber Manusia untuk merancang keperluan pekerja mengikut masa dan perancangan organisasi. Selalunya jika organisasi mengalami masalah kewangan oleh kerana kemelesatan ekonomi dan perlu mengurangkan kos.Aktiviti-Aktiviti lain yang dijalankan di bawah Fungsi Pengurusan Sumber Manusia Pengambilan Pekerja Pengambilan pekerja memainkan peranan penting untuk mencari pekerja yang berkebolehan. perancangan kemajuan organisasi. kenaikan pangkat. Keadaan ekonomi dan kedudukan kewangan organisasi juga perlu diambilkira. dan keadaan persekitaran perlu diambilkira. Perkara seperti persaraan pekerja. proses dan prosedur dapat memenuhi keperluan organisasi dalam jangka masa pendek dan panjang. pekerja akan menjadi . pemberhentian pekerja. peletakan jawatan. Pengoditan Fungsi Pengurusan Sumber Manusia Sebagai Pengurus Sumber Manusia anda harus menjalankan odit ke atas fungsi sumber manusia (human resource audit) sekali setahun untuk mengetahui sama ada dasar.

Pengurusan Prestasi Pengurusan prestasi pekerja bertujuan meningkatkan prestasinya serta prestasi organisasi. Latihan dan pembangunan pekerja perlu diurus secara strategik. Ini bermaksud bahawa ia dirancang dengan tujuan mencapai objektif organisasi dan juga objektif pekerja. Pekerja yang mahir dan berkebolehan dapat membantu organisasi anda untuk meningkatkan prestasi. Bajet latihan tidak akan disia-siakan dan kedudukan bajet pada tahun kemudiannya tidak terjejas. Latihan dan Pembangunan Pekerja Kemahiran dan pengetahuan pekerja harus dipertingkatkan pada setiap masa agar pengurusan sumber manusia dapat memberi perkhidmatan berkesan kepada setiap sektor organisasi. Ekoran daripada ini kedudukan pendapatan akan meningkat. Perlu diingat bahawa penilaian prestasi 'bukan' pengurusan prestasi tetapi sebahagian daripada aktiviti-aktiviti di dalam pengurusan prestasi. Perancangan ini dibuat dengan membuat analisa keperluan latihan semua pekerja serta organisasi.sasaran utama. cara bertentangan ("adversarial approach") . Pekerja akan diberhentikanmengikut keputusan yang mungkin tidak dapat ditukar. Ini akan dapat mengesan jenis latihan dan pembangunan yang tepat. Perhubungan Majikan-Pekerja Ini juga dirujuk sebagai 'perhubungan perindustrian' jika wujud kesatuan pekerja di dalam organisasi. Terdapat beberapa cara menangani perhubungan dengan kesatuan pekerja iaitu: 1.

cara marxist Penggajian dan Kemudahan Untuk mengekalkan imej sebagai majikan pilihan ("Employer of Choice") sistem penggajian dan kemudahan harus disediakan dengan tujuan menarik pekerja-pekerja yang berbakat. . melaksanakan saluran perhuhungan yang efektif. dan mengekalkan minat mereka untuk terus berkhidmat dengan organisasi anda. dan banyak lagi yang lain yang berkaitan dengan mencapai ketigatiga perkara di atas. Maklumat Tambahan Kepada "Pengurusan Sumber Manusia" Matlamat Pengurusan Strategik Sumber Manusia Berbagai matlamat pengurusan strategik sumber manusia seperti: 1. meningkatkan motivasi pekerja agar menumpukan perhatian kepada tugas serta tanggungjawab. dan mencari jalan untuk meningkatkan prestasi jabatan sumber manusia agar dapat menjadi rakan strategik untuk menjayakan perniagaan organisasi. mengekalkan pekerja di dalam perkhidmatan 4. cara persefahaman ("unitarist approach") 3. mencari pekerja yang sangat sesuai bagi jawatan yang perlu diisi 2. mengesan cara efektif untuk meningkatkan produktiviti pekerja 3.2. dll Terdapat aktiviti lain seperti mencari teknologi yang amat sesuai dalam pengurusan pekerja. Sila Klik di sini bagi Maklumat mengenai "Motivasi Pekerja" Rakan Strategik Perniagaan.

iaitu pekerja anda . Sebagai rujukan oleh pengurus barisan hadapan oleh kerana kepakarannya 4. Menjaga kedudukan pekerja di dalam perkhidmatan. Menjadikan dirinya dan setiap pekerja terutama sekali pekerja berjawatan penting sebagai rakan strategik perniagaan organisasi Sila klik di sini bagi matlumat mengenai "Human Resource Manager" . dasar dan prosedur 2.Yang penting sekali adalah untuk menghubung-kaitkan setiap matlamat sumber manusia .kepada objektif-objektif organisasi anda. Ini bermaksud bahawa hak pekerja perlu dihormati dan dijaga mengikut peruntukan undang-undang. Peranan Pengurus Sumber Manusia Terdapat beberapa peranan Pengurus Sumber Manusia termasuklah: 1. Mempastikan perubahan dilaksanakan dengan teratur dan diterima oleh semua pekerja 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful