KEUSAHAWANAN ASAS

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :

Memahami :

a. Definisi Keusahawanan dan Usahawan. b. Memahami Motivasi Usahawan Menceburkan Diri Dalam Organisasi. c. Memahami Teori-teori Keusahawan. d. Memahami Faktor Kejayaan dan Kegagalan Usahawan.

Memahami :

a. Kaedah Mengembangkan Daya Cipta

b. Proses Mencipta dan Merealisasikan Idea c. Sumber-sumber Pembaharuan Bagi Usahawan d. Jenis-jenis Pembaharuan dan Sokongan Kewangan Bagi Pembaharuan e. Prinsip-prinsip Pembaharuan
3

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Memahami Persekitaran, Pasaran dan Kemampuan Kewangan Memahami dan menganalisis Rancangan

Perniagaan : a. Memahami Definisi, tujuan dan Kegunaan Rancangan Perniagaan. b. Membina Rancangan Perniagaan.

Memahami :

a. Enterprise Kecil dan Sederhana b. Francais
4

Keusahawanan merupakan salah satu strategi dalam membangunkan sesebuah negara. Ia berperanan menyediakan peluang-peluang pekerjaan, meransang

pencetusan inovasi dan sebagai faktor pemantap kestabilan ekonomi dan sosial sesebuah negara Pen gen alan Keu sahawa nan
5

Definisi Keusahawanan
Keusahawanan ialah proses menghasilkan sesuatu yang baru dari segi nilai dengan memperuntukan masa dan usaha yang diperlukan, menanggung risiko kewangan, risiko psikologikal dan risiko sosial serta

mendapat ganjaran daripada usaha tersebut dalam bentuk kewangan, kepuasan diri dan kebebasan. Hisrich dan Peter (1998) :
6

DEFINISI KEUSAHAWAN

Sebagai satu tindakan kreatif manusia membangunkan sesuatu yang bernilai daripada sesuatu yang tidak bernilai. (Jeffry A. Thomas) Proses penciptaan urusniaga baru melalui 4 dimensi utama yang melibatkan individu, organisasi, persekitaran dan proses yang dibantu oleh rangkaian kerjasama dalam kerajaan, pendidikan & institiusi. (Kuratko & Hodgetts)

7

Definisi Usahawan
Usahawan sebagai individu yang menjalankan proses mencipta kekayaan dan penambahan nilai melalui idea-idea bernas, menghimpunkan sumber-sumber dan membuat sesuatu yang baru dan berlainan dengan tujuan menambahkan kekayaan individu dan mengembangkannya untuk kemakmuran masyarakat.
8

Ulasan Keusahawanan Keusahawanan adalah satu proses pengorganisasian,

pengoperasian dan menanggung risiko sesuatu usaha perniagaan. Juga dikatakan keusahawanan sebagai satu proses memulakan perniagaan baru.
9

Perbezaan antara usahawan dengan pengurus
Keuntungan perniagaan, kepuasan dan kebebasan Gaji, bonus dan faedah-faedah lain Pulangan

Berhubung secara transaksi dan membuat perjanjian sebagai asas perhubungan Berhubung mengikut hierarki Perhubungan dengan orang lain Membuat keputusan sendiri Bersetuju atau mengikut keputusan pihak atasan Keputusan Berurusan dengan kesilapan dan kegagalan Cuba mengelak dari melakukannya Kesilapan dan kegagalan Kurang penting dan seorang pengambil risiko yang sederhana Menitikberatkan simbol status dan berhati-hati dengan risiko Status dan risiko Terlibat secara langsung dan sepenuhnya dalam aktiviti perniagaan. Menyelia dan mendelegasikan tugas. Tidak terlibat secara langsung Aktiviti

Jangka panjang untuk terus hidup dan berkembang Jangka pendek untuk perjumpaan dan belanjawan Orientasi masa Kebebasan, wang, keuntungan dan mencari peluang Promosi, ganjaran, kuasa dan reputasi Motif Utama

Usahawan Pengurus Perkara
10

Perbezaan antara usahawan dengan peniaga
Boleh membuat pengubahsuaian atau pembaharuan terhadap sesuatu keluaran, berupaya mengatur strategi untuk menembusi pasaran baru, sanggup menghadapi risiko dan sentiasa berusaha untuk memajukan perniagaan

Mementingkan keuntungan semata-mata dan tidak mengutamakan sumbangan dan khidmat kepada masyarakat dan negara Wawasan Kreatif dan inovatif dalam usaha menghasilkan sesuatu yang baru Tidak berusaha untuk membawa pembaharuan dan memajukan perniagaannya, tidak kreatif dan tidak inovatif Kreativiti Seseorang yang memulakan sesuatu dan sentiasa berusaha untuk mencuba atau mencipta sesuatu yang baru Seseorang yang menjalankan aktiviti jual beli barangan Aktiviti Sentiasa menjana idea baru Menjalankan perniagaan sedia ada Daya Usaha Seseorang yang mencari idea baru dan merebut peluang perniagaan dalam menjalankan perniagaan. Seseorang yang menjalankan urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan semata-mata Fokus Utama

Usahawan Peniaga Perkara

11

Sebab-sebab Usahawan Menceburkan Diri Dalam Perniagaan

Mahukan kebebasan membuat keputusan dan bertindak dalam kerjaya dan masa depan sendiri. Dorongan diri yang kuat dan mempunyai keyakinan yang kukuh untuk menentukan masa depan sendiri. Kesanggupan untuk mengambil risiko kerana risiko dikatakan berkadar terus dengan pulangan daripada perniagaan. Minat untuk berniaga. Individu yang berminat untuk berniaga akan terus cuba untuk berniaga.

v. Mendapat peluang perniagaan. Kepada individu yang minat berniaga ini adalah peluang keemasan.
12

TEORI KEUSAHAWANAN
Pendekatan Ekonomi Pendekatan Psikologi Pendekatan Sosiologi Pendekatan Islamik
13

Teori Keusahawanan Mengikut Pendekatan Ekonomi
Dalam bidang ekonomi keusahawanan menekankan aspek keuntungan dan kekayaan. Keduadua aspek ini akan mendorong seseorang untuk melibatkan diri dalam aktiviti keusahawanan. Usahawan akan berusaha untuk mengenal pasti dan mencari peluang perniagaan yang dapat menjana keuntungan untuk organisasinya. Usahawan adalah sebahagian daripada input pengeluaran selain daripada bahan mentah, tanah dan modal.

Kos bagi seorang usahawan ialah keuntungan. Keuntungan adalah harga yang dibayar kerana risiko yang diambil oleh seseorang usahawan.
14

Ahli Ekonomi Yang Memberi Sumbangan Dalam Kajian Keusahawanan

Joseph A. Schumpeter (1990) – Usahawan ialah merupakan pencetus inovasi dan membawa perubahan kepada pembangunan ekonomi. Usahawan juga adalah seseorang yang berani mengambil risiko. Alfred Marshall (1946) – mendifinisikan keusahawanan sebagai satu bidang yang perlu melalui proses evolusi. Evolusi perniagaan melibatkan penuguhan

sesebuah perniagaan sehingga kepada pembubaran perniagaan tersebut. Cantillon – Usahawan merupakan pelaku ekonomi yang penting.
15

Teori Keusahawanan Mengikut Pendekatan Psikologi
Bidang psikologi mengkaji bidang keusahawanan dari aspek ciri-ciri personaliti seseorang usahawan. Ciri personaliti seseorang seperti keperluan pencapaian, lokus kawalan dan kecenderongan mengambil risiko boleh membezakan seorang usahawan dengan bukan usahawan.

Sifat keusahawanan dikaitkan dengan gelagat diri yang lebih cenderong kepada fokus dalaman (di mana kejayaan dicapai adalah hasil kekuatan dan keupayaan diri bukannya kerana faktor nasib). Ini termasuklah sifat-sifat peribadi seperti tekun, usaha, inovatif, kreatif dan semangat yang berterusan. Menurut McClelland(1971), teori keperluan kepada pencapaian atau ‘need for achievement’ adalah berdasarkan kecerdasan semasa kecil dengan menyatakan bahawa usahawan yang didorong untuk mencapai sesuatu kejayaan dipengaruhi unsur-unsur sejak dari zaman kanak-kanak yang menekankan faktor kecemerlangan, keibuan, berdikari dan dominasi dari bapa.

16

Ciri-ciri Personaliti Usahawan

Keperluan kepada pencapaian

- mempunyai kehendak yang kuat untuk menyelesaikan masalah dengan sendiri - meletakkan matlamat dan mencapainya

Lokus kawalan

- lokus kawalan luaran iaitu percaya bahawa apa yang berlaku ke atas mereka adalah secara kebetulan, nasib atau disebabkan oleh sesuatu di luar kawalan mereka. - lokus kawalan dalaman iaitu percaya bahawa mereka yang mengawal

sebahagian besar masa depan mereka melalui usaha sendiri.

Kecenderungan mengambil risiko

- usaha penerokaan baru merupakan aktiviti yang berisiko tinggi - modal pembiayaannya dikenali sebagai modal berisiko.
17

Teori Keusahawanan Mengikut Pendekatan Sosiologi
Menjelaskan bahawa keadaan atau situasi sosial yang boleh mempengaruhi kemunculan seseorang usahawan. Misalnya faktor sosial seperti budaya,

kewujudan model peranan, galakan masyarakat, pengalaman dan latar belakang pendidikan. Everett Hagen menyatakan usahawan lahir daripada kalangan orang bawahan yang tidak berpuas hati dengan keadaan kepincangan masyarakat pada masa itu. Perasaan tidak puas hati ini seterusnya telah mendorong kemunculan usahawan yang berusaha untuk mengatasi masalah tersebut.
18

Faktor dorongan ialah a. Pengalihan negatif – contoh status pendatang, diberhentikan kerja, bosan, marah, bercerai, kematian pasangan, tiada pilihan kerjaya lain

b. Tempoh peralihan – menunggu keputusan peperiksaan, penjara, pusat latihan kemahiran c. Tarikan positif – pengaruh daripada rakan kongsi, mentor, pelabur, pelanggan, keluarga d. Tolakan positif – laluan kerjaya yang menawarkan peluangpeluang kegiatan keusahawanan seperti bapa, kerjaya, pendidikan, pengalaman dan kemahiran/latihan.
19

Teori Keusahawanan Mengikut Pendekatan Islamik

Keusahawanan dan segala aktivitinya merupakan usaha yang dipandang sebagai ibadah di dalam Islam kerana Islam itu adalah cara hidup yang meliputi hidup di dunia dan di akhirat. Daripada pandangan Islam, kegiatan perniagaan adalah tinggi dan mulia selagi perjalanannya tidak melanggar lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh syarak.
20

• • •

Terdapat beberapa asas pertimbangan yang menjadikan aktiviti ekonomi yang dilakukan dikira sebagai ibadah iaitu: Aqidah mestilah betul Niat mestilah betul Cara melakukan kerja yang sesuai dengan ajaran Islam

Natijahnya betul dan membawa faedah kepada orang ramai Tidak meninggalkan ibadat wajib yang khusus
21

Model Keusahawanan Islam
ISLAM MENGANJURKAN USAHA PERNIAGAAN ALLAH MENYEDIAKAN KEMUDAHAN ISLAM MENGGARISKAN PERATURAN ALLAH MENJANJIKAN GANJARAN

22

a. Faktor Dalaman

Usahawan

Organisasi (Kemahiran Pengurusan PODC) Faktor Luaran Ekonomi – keadaan ekonomi semasa Persaingan Bantuan dan sokongan dari agensi-agensi seperti MARA,MEDEC dan lain-lain. FAKTOR KEJAYAAN DAN KEGAGALAN USAHAWAN
23

• •

• •

Sifat-sifat Peribadi Usahawan Berjaya
a. Komitmen dan keazaman b. Berinisiatif

c. Berkeinginan terhadap tanggungjawab d. Sentiasa melihat dan merebut peluang e. Bertolak ansur terhadap risiko, kekaburan dan ketidakpastian f. Berkeyakinan diri g. Berfikiran kreatif dan anjal h. Keinginan kepada maklumbalas segera i. Tahap tenaga yang tinggi j. Menitikberatkan mutu kerja yang cemerlang k. Berorentasikan masa depan l. Kesanggupan untuk belajar daripada kesilapan m. Berkeupayaan memimpin n. Berwawasan
24

SEBAB KEGAGALAN

USAHAWAN (PENGURUSAN)
KEGAGALAN MERANCANG DAN MENGURUS KETAKCEKAPAN MENGURUS TERLALU CEPAT MASUKI BIDANG PERNIAGAAN KECUAIAN SISTEM KAWALAN LEMAH KEHABISAN MODAL/ WANG
25

Sebab-sebab Usahawan berjaya

Kegigihan, semangat dan dedikasi Nasib Permintaan pasaran untuk produk yang dikeluar Kecekapan pengurusan
26

Daya Cipta Dan Pembaharuan
27
.

Kaedah Mengembangkan

Daya Cipta

kumpulan fokus sumbangsaran soalselidik pemerhatian
28
• •

Lebih kepada metodologi kajian. Kaedah ini menggunakan sekumpulan individu yang menyumbangkan maklumat dalam format berstruktur. Setiap kumpulan fokus terdiri daripada individu yang mempunyai pelbagai kemahiran dan pengetahuan.

Seorang fasilitator akan dilantik untuk memandu kumpulan tersebut dalam sesuatu sesi perbincangan terbuka dan mendalam bagi mengenalpasti produk baru. Kumpulan fokus membenarkan pembentukan korum yang melibatkan penyertaan ahli kumpulan berlainan pada sesuatu masa tertentu dalam usaha menghasilkan pelbagai idea. Kumpulan ini terdiri dari 8 hingga 14 orang peserta diransangkan dengan komen-komen dari kumpulan lain bagi membangunkan idea produk baru yang dapat memenuhi keperluan pasaran

kumpulan fokus

29

Satu kaedah berkumpulan bagi mengenalpasti pelbagai idea dan jalan penyelesaiaan baru. Sumbangsaran menggalakkan seseorang untuk menjadi lebih kreatif semasa berhubung dengan orang lain. Oleh itu dalam sesuatu sesi sumbangsaran setiap individu dilarang membuat sebarang kritikan negatif terhadap pandangan daripada ahli lain. Dalam sesi sumbangsaran kuantiti idea yang disumbangkan dititikberatkan dalam usaha menggabungkan idea-idea penting dan menambahbaikkan idea-idea sedia ada. Walaupun kebanyakan idea yang dihasilkan daripada

kumpulan ini tidak mempunyai asas untuk pembangunan seterusnya, namun banyak idea baru dapat dihasilkan terutamanya apabila usaha difokuskan kepada produk,pasaran dan penggunaan yang khusus.

sumbangsaran
30

Melalui soal selidik secara formal atau tidak formal. Soalan disediakan secara teratur dan sistematik bagi secara formal. Orang ramai atau pelanggan tertentu diminta menjawab soalan yang dikemukakan.

Usahawan akan membuat analisa ke atas jawapanjawapan yang diperolehi bagi mendapatkan idea yang diperlukan. Temuramah dilakukan bagi kaedah tidak formal.

soalselidik
31

Usahawan melakukan pemerhatian terhadap situasi persekitaran yang mempunyai kaitan

dengan idea perniagaan. Pemerhatian dilakukan ke atas pelbagai aspek termasuk gelagat pengguna. Contoh :

pemerhatian
32

Proses merealisasikan idea

IDEA/SKRIN BINA KONSEP PEMBANGUNAN PRODUK UJI PASARAN RANCANGAN PERNIAGAAN BINA FIZIKAL KOMERSIAL
33

i. Tahap idea/skrin Pada peringkat ini idea-idea yang menjanjikan kejayaan dikenal pasti dan idea-idea yang kurang praktikal dibuang. Ini membolehkan organisasi

menggunakan sumber dengan maksima. Senarai semak penilaian pasaran sistematik digunakan dimana setiap idea produk baru dinyatakan dalam bentuk nilai utamanya, merit, dan faedah-faedah. Pelanggan diberi satu senarai nilai produk-produk baru yang perlu dipilih sama ada boleh dimajukan atau tidak dan syarikat dapat menguji banyak alternatif idea produk baru. Idea yang boleh dimajukan boleh terus dibangunkan dengan menggunakan sumber organisasi dengan optimum.
34

ii. Tahap bina konsep

Selepas idea produk baru dikenalpasti di peringkat tahap idea sebagai mempunyai potensi yang baik, idea hendaklah dibangunkan dan disaring menerusi interaksi dengan pelanggan. Di peringkat ini idea yang telah disaring diuji bagi menentukan penerimaan pengguna tanpa melibatkan kos pengilangan produk secara fizikal. Reaksi awal terhadap konsep ini diperolehi daripada bakal pelanggan atau ahli-ahli saluran pengedaran apabila difikirkan sesuai.
35

Tahap konsep ...

Kaedah bagi mengukur penerimaan pengguna adalah menerusi temuduga dengan responden terpilih di mana mereka didedahkan dengan kenyataan yang menggambarkan ciri-ciri dan sifat fizikal idea produk. Ciri-ciri produk yang disukai dan tidak disukai dapat didedahkan dengan menganalisis maklumbalas daripada responden di mana ciriciri yang digemari akan dimasukkan dalam idea produk baru.
36

iii. Tahap pembangunan produk Pada peringkat ini reaksi pengguna terhadap produk fizikal ditentukan. Satu kaedah yang digunakan ialah menggunakan panel pelanggan di

mana sekumpulan bakal pengguna diberikan sampel produk untuk dicuba. Pengguna yang dipilih akan menyimpan rekod penggunaan produk tersebut dan membuat komen tentang kelebihan dan kekurangan produk. Panel bakal pelanggan juga diberikan sampel produk pesaing serentak dengan sampel produk yang hendak dinilai.
37

iv. Tahap ujian pasaran Maklumat pada peringkat pembangunan produk menyediakan asas kepada rancangan pemasaran. Namun ujian pasaran boleh dijalankan bagi meningkatkan lagi keyakinan

terhadap kejayaan pada peringkat pengkomersialan. Langkah terakhir dalam proses penilaian di peringkat ujian pemasaran akan memberikan hasil sebenar jualan di mana ia akan menunjukkan tahap penerimaan pengguna. Hasil keputusan ujian yang positif menunjukkan darjah kebarangkalian kejayaan produk yang dilancarkan dan pembentukan syarikat.
38

v. Rancangan Perniagaan

Sekiranya usahawan mendapati bahawa produk yang di bangunkan itu mendapat sambutan pasaran maka usahawan perlu membuat rancangan perniagaan.

Tujuan membuat RP adalah untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan produk, syarikat, mendapatkan pembiayaan dan sebagainya.
39

vi. Bina Fizikal

Setelah menyediakan RP, usahawan bolehlah membangunkan produk sama ada secara berperingkat atau tahap tertertentu. Pembangunan produk boleh dilakukan sama ada dengan membina kilang sendiri atau menumpang syarikat lain terlebih dahulu.
40

vii. Tahap Komersialan

Merupakan peringkat terakhir dalam proses perancangan dan pembangunan produk yang melibatkan kitaran hayat produk. Syarikat perlu memastikan bagaimana untuk mengkomersialkan produk baru ini supaya tahap penurunan dalam kitaran hayat produk boleh dielakkan atau dikurangkan.
41

Sumber-sumber Pembaharuan Bagi Usahawan
Pelanggan Paten Penyelidikan dan Pembangunan

Dasar kerajaan Syarikat sedia ada Profesional dan juru runding Produk sedia ada Saluran pengedaran Syarikat pesaing
42

Pelanggan
• •

Pihak yang akan membeli keluaran yang dihasilkan oleh usahawan. Pelanggan mempunyai cita rasa dan pendapat yang berlainan terhadap sesuatu keluaran Usahawan boleh membuat tinjauan dan kaji selidik untuk mendapatkan maklum balas tentang keluaran sedia ada atau jenis keluaran yang

diperlukan oleh pelanggan dalam pasaran
43

Produk Sedia Ada

Produk sedia ada merupakan keluaran yang sedia ada dalam pasaran dan boleh digunakan sebagai sumber idea untuk menghasilkan sesuatu produk baru. Misalnya, produk baru dapat dihasilkan dengan melakukan inovasi dan pengubahsuaian terhadap keluaran sedia ada. Contoh : Telefon Bimbit yang mempunyai kamera, MP3, MP4, intenet, MMS dan lain-lain.
44

Syarikat Sedia Ada

Sebelum menubuhkan sesuatu perniagaan baru atau anak syarikat, usahawan mungkin ingin menilai kekuatan syarikat sedia ada yang dimilikinya. Kekuatan syarikat dari aspek sumber dalaman sesebuah perniagaan dapat mewujudkan idea perniagaan bagi seseorang usahawan. Sesuatu idea baru boleh dikaji dari pandangan pekerja syarikat sendiri bagi menubuhkan perniagaan seterusnya. Pekerja syarikat yang berpengalaman misalnya boleh memberi pandangan yang berguna berasaskan pengalaman dan kemahiran masing-masing. Contoh : FELDA terlibat dalam pengurusan ladang tetapi dalam masa yang sama terlibat dalam pertandingan lumba kereta (rally).
45

Syarikat Pesaing

Bermaksud syarikat yang mengeluarkan barang yang sama atau hampir sama dengan barang yang dikeluarkan usahawan. Usahawan perlu meneliti apa yang dilakukan oleh pesaing. Sekiranya pesaing membuat sesuatu yang lebih baik maka usahawan perlu jadikan perubahan itu sebagai satu idea untuk membuat perubahan terhadap produknya. Contoh : Syarikat Penerbangan MAS dan Air Asia. ( Penerbangan tambang murah )
46

Saluran Pengedaran

Perhubungan antara pelanggan dengan usahawan bergantung pada

saluran pengedaran yang digunakan. Saluran pengedaran terdiri daripada pemborong, ejen, peruncit dan pihak-pihak lain yang rapat dengan pengguna. Maklum balas pengguna yang diperoleh orang tengah atau pengedar mengenai setiap keluaran dalam pasaran dapat menjadi sumber idea yang penting. Usahawan akan membandingkan keluarannya dengan keluaran lain dalam pasaran dan seterusnya membuat pengubahsuaian yang perlu.
47

Paten

Merupakan hak cipta yang dilindungi undang-

undang negara dan antarabangsa. Pemberian hak cipta dapat melindungi keluaran usahawan daripada ditiru atau dicetak rompak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Paten mempunyai nilai komersial dan boleh dijual kepada pengusaha lain.
48

Penyelidikan dan Pembangunan

Merujuk kepada usaha mencari dan menghasilkan idea baru atau mengatasi sesuatu masalah perniagaan secara saintifik. Dijalankan oleh tenaga pakar dalam sesuatu bidang perniagaan. Usahawan boleh menggunakan pelbagai sumber untuk membuat kajian dan penemuan baru. Misalnya satu keluaran baru yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu telah dihasilkan selepas kajian dijalankan dan pengubahsuaian dibuat terhadap keluaran sedia ada.
49

Profesional dan Jururunding

Merupakan golongan pakar dalam sesuatu bidang. Mereka akan memberi nasihat dan pendapat serta mencadangkan kaedah-kaedah penyelesaian yang boleh digunakan oleh usahawan dalam situasi tertentu. Contohnya, seorang arkitek dapat memberi pandangan dari segi reka bentuk bangunan yang menarik dalam usaha membina sebuah bangunan.
50

Dasar Kerajaan

Perkembangan ekonomi dalam sesuatu sektor atau bidang perniagaan dikawal oleh kerajaan

melalui undang-undang dan dasar kerajaan yang dikuatkuasakan. Peranan kerajaan seterusnya dapat menentukan hala tuju sesuatu sektor atau bidang perniagaan dalam negara. Sesuatu tindakan kerajaan dapat menggalakkan pewujudan sesuatu idea perniagaan. Contohnya MSC yang merupakan dasar kerajaan dalam menggalakkan perkembangan teknologi maklumat telah berjaya mewujudkan banyak idea perniagaan berasaskan bidang teknologi maklumat. Penekanan kepada industri pertanian dan asas tani (bioteknologi )
51

Jenis-jenis Pembaharuan

Pasaran baru Menyediakan pelanggan dengan produk yang belum ada di dalam pasaran mereka tetapi wujud di pasaran lain. Contoh lampin pakai buang diperluas kepada golongan dewasa.

Teknologi baru Peniaga biasanya melibatkan proses baru yang teknikal. Menggunakan teknologi komputer untuk membolehkan pelanggan membuat pesanan dari rumah bagi membeli barangan terpilih. Contoh: penggunaan internet.

Faedah baru

Menggantikan cara lama dengan kaedah yang lebih baik atau produk yang ditambah nilai. Contoh: Syampu untuk melurus, menghitam dan lainlain.
52

Sokongan Kewangan Bagi Pembaharuan
• •

Skim Jaminan Kredit Pinjaman Dan Kemudahan Kredit MARA Pinjaman Khas Bank Dunia Dan Tabung Pembangunan Asia Jepun Pinjaman Dan Kemudahan Kredit Dari Bank-bank Perdagangan

• •

Pinjaman daripada Bankbank Saudagar Dan Syarikat-syarikat kewangan Modal Usaha Niaga Tabung Usahawan Baru (TUB) Tabung Pemulihan Usahawan (TPU) Skim Komponen Proton dan Perodua
53

Prinsip Pembaharuan

Kesesuaian dengan masa Persaingan dan tahan lama

Idea bebas dan tidak dihalang Mampu dilakukan Margin pelaburan berpatutan
54

PERANCANGAN PERNI AGA AN
55

Penilaian Persekitaran

Penyelidikan Pemasaran Persediaan Kewangan Perancangan Per nia gaan
56

Penilaian Persekitaran
Penilaian persekitaran yang dimaksudkan disini ialah penilaian yang dilakukan ke atas semua elemen yang wujud di luar sesebuah perniagaan dan berinteraksi dengan perniagaan

tersebut. Bagi tujuan merancang sesebuah perniagaan dengan baik keadaan persekitaran perlu difikirkan dengan teliti Persekitaran perniagaan dibahagikan kepada dua komponen yang meliputi persekitaran tugas dan persekitaran umum
57

Penyelidikan Pemasaran
Penyelidikan pemasaran merupakan satu proses pengumpulan, pengrekodan, penganalisaan dan pelaporan data secara sistematik mengenai sesuatu isu syarikat berkaitan dengan aktiviti pemasaran barangan, perkhidmatan, tempat,

insan dan idea. Ia meliputi isu-isu berkenaan pengeluaran produk, penawaran harga, pengedaran, gelagat pembelian pengguna dan aktiviti promosi yang dilakukan terhadap barangan dan perkhidmatan
58

Persediaan Kewangan bermaksud terjemahan idea dalam bentuk wang merupakan satu perancangan lengkap sehingga dianggap

atau diandaikan berjaya proforma Penyata Untung Rugi, Kunci Kira-kira dan Rancangan Aliran Tunai disediakan
59

Membina Rancangan Perniagaan Yang Berkesan
60

Dokumen bertulis yang dirangka oleh usahawan untuk merancang aktiviti perniagaan yang akan dijalankan pada masa akan datang. Memperincikan tujuan sesuatu usaha penerokaan perniagaan dan juga menerangkan operasi dan jenis aktiviti perniagaan yang akan dijalankan. Juga dikenali sebagai kertas kerja atau cadangan pinjaman.

Definisi Rancangan Perniagaan
61

Tujuan Rancangan Perniagaan

i. Menyediakan garis panduan dalam usaha memulakan perniagaan
• • •

• •

Mengurangkan kesilapan Memudahkan kawalan Meyakinkan pihak-pihak berkepentingan Menggalakkan penggunaan sumber dengan cekap Menilai prestasi Mengenal pasti risiko-risiko kritikal
62

Kegunaan Rancangan Perniagaan
• •

Untuk mendapatkan rakan kongsi. Untuk dimajukan dan meyakinkan pihak-pihak yang

berkaitan seperti bank atau institusi kewangan untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan atau pihak-pihak lain untuk mendapatkan lesen atau permit atau untuk mendapatkan tanah atau tapak perniagaan dari kerajaan dsb. Sebagai panduan untuk mengawal atau memantau perjalanan perniagaan yang sebenar.
63

Kegunaan Rancangan Perniagaan sambungan...

Sebagai panduan kepada perancangan yang lebih teratur dan jelas terhadap hala tuju perniagaan, seterusnya menilai kemampuan atau

kefahaman individu yang terlibat dalam menyediakan RP bagi tujuan : Adakah projek perniagaan yang dicadangkan berdaya maju atau tidak. Berapakah jumlah kos yang terlibat, pendapatan yang bakal diperolehi dan adakah projek tersebut boleh dijalankan, diusaha atau diteruskan atau tidak. Adakah projek yang dicadangkan akan menguntungkan atau tidak. Sekiranya untung, berapakah jumlah keuntungan tersebut dan adakah ia berpatutan atau tidak. Analisa atas Penyata Untung Rugi adalah penting.
64

Sasaran Rancangan Perniagaan
i. Usahawan dan pihak pengurusan

• • •

Bakal pelabur dan pemberi pinjaman Pembekal Pelanggan Pekerja
65

Format Rancangan Perniagaan
Merujuk kepada rekabentuk dan kandungan sesuatu RP. Biasanya RP mengandungi penerangan tentang aspek-aspek berikut:

• • • • •

• • • •

Rumusan Eksekutif Pengenalan Tujuan Latar belakang syarikat Latar belakang pemilik atau rakan kongsi Struktur organisasi Latar belakang projek Rancangan pemasaran Rancangan pengeluaran atau operasi Rancangan kewangan
66

i. Ringkasan Eksekutif

Rumusan Eksekutif ialah satu ringkasan umum terhadap rancangan perniagaan yang akan dijalankan. Mengandungi maklumatmaklumat berikut:

i. Misi syarikat ii. Kelebihan dan keunikan barang jualan iii. Perancangan untuk masa depan iv. Keperluan v. Prosedur dan penjadualan pembayaran vi. Jumlah modal yang diperlukan Ditulis 1 atau 2 muka surat di bahagian hadapan RP
67

ii. Pengenalan

Merupakan pembuka tirai dalam sesuatu RP. Biasanya dicatatkan maklumat asas perniagaan untuk pengetahuan pembaca seperti nama syarikat, lokasi

perniagaan, jenis perniagaan dan jenis barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Ia juga menerangkan latar belakang perniagaan seperti jenis perniagaan dan keadaan perniagaan terutama dari segi perkembangan dan potensi perniagaan pada masa depan.
68

iii. Tujuan
• •

Menyatakan tujuan RP disediakan. Matlamat jangka pendek dan jangka panjang perniagaan diperjelaskan beserta penerangan tentang cara untuk mencapai matlamat tersebut. Contoh tujuan RP boleh ditulis seperti berikut:

Tujuan RP ini adalah untuk menerangkan kaedah mengendalikan

sesebuah perniagaan yang boleh digunakan oleh pihak pengurusan dan pekerja dalam organisasi perniagaan tersebut.

69

iv. Latarbelakang Syarikat Dan Pemilik atau Rakan Kongsi

Butir yang perlu disertakan berkenaan latar belakang syarikat dan pemilik atau rakan kongsi adalah seperti berikut:

a. Jenis pemilikan perniagaan : sama ada pemilikan tunggal, perkongsian atau syarikat. b. Senarai nama rakan kongsi dan butir-butir peribadi rakan kongsi bagi perniagaan perkongsian.

c. Senarai nama ahli lembaga pengarah dan pemegang saham utama bagi perniagaan syarikat.
70

v. Struktur Organisasi

Merujuk kepada kumpulan pengurusan dan hierarki organisasi formal sesebuah perniagaan. Dalam bahagian ini fungsi utama jabatan pentadbiran, pemasaran, pengeluaran, kewangan dan sumber manusia akan diterangkan. Carta organisasi digunakan bagi tujuan penyelarasan antara bahagian, autoriti, tanggungjawab dan rantaian arahan.
71

vi. Latar Belakang Projek

Jika usahawan melibatkan diri dalam sesuatu projek, usahawan perlu menerangkan jenis, kos dan potensi masa depan projek tersebut. Usahawan dikehendaki membuat analisis terhadap projek yang akan dijalankan dari segi nilai kini bersih, kadar faedah dan pulangan yang dijangka

diperoleh pada masa depan.
72

vii. Rancangan Pemasaran

Rancangan Pemasaran lebih tertumpu pada penerangan tentang strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai matlamat pemasaran perniagaan. Perkara penting dalam Rancangan Pemasaran ialah i. Lokasi dan sasaran pasaran ii. Anggaran bilangan pelanggan iii. Ciri-ciri dan kumpulan pelanggan iv. Jenis keputusan yang boleh mempengaruhi gelagat pembelian.

a. Pelanggan atau pembeli keluaran

73

Rancangan Pemasaran b. Saluran Agihan i. Penggunaan orang tengah untuk mengedarkan keluaran. ii. Pembentukan strategi pengedaran yang berkesan untuk menyaiyingi keluaran lain dalam pasaran. c. Rancangan bayaran jualan – kaedah pemberian ganjaran dan imbuhan kepada pengedar dan jurujual. i. Gaji tetap ii. Bonus iii. Komisen iv. Campuran gaji tetap, bonus dan komisen d. Strategi penetapan harga

i. Tindakbalas pesaing dan persaingan dari segi harga ii. Ramalan kewangan daripada hasil jualan.
74

Rancangan Pemasaran

Konsep Promosi i. Strategi promosi ii. Sokongan terhadap aktiviti promosi daripada pihak luar seperti pihak kerajaan dan pihak bank

Ramalan Jualan i. Nisbah syer pasaran firma berbanding dengan pesaing lain dalam industri ii. Ramalan mengenai kadar dan jumlah jualan, kuantiti dan jumlah

hasil secara harian, bulanan dan tahunan. iii. Ramalan berasaskan analisis pasaran iaitu dari segi saiz pasaran dan aliran pasaran; jenis keluaran yang ditawarkan ; bilangan pesaing dalam pasaran; kuasa beli pengguna.
75

Rancangan Pemasaran

Persaingan i. Senarai nama pesaing dan lokasi pesaing serta keupayaan pesaing untuk mempengaruhi jualan ii. Kebersaingan perniagaan maju berbanding dengan perniagaan baru iii.Faktor-faktor persaingan seperti keluaran, kebolehpercayaan, gaya,

perkhidmatan penghantaran dan perkhidmatan selepas jualan.
76

viii. Rancangan Pengeluaran/Operasi

Melibatkan aktiviti pertukaran input kepada output. Proses pengeluaran ditunjukkan dalam bentuk carta alir proses pembuatan dan perkhidmatan. Maklumat penting mengenai proses pengeluaran seperti berikut:

a. kapasiti mesin b. perabot c. lokasi d. susun atur loji e. bahan mentah f. tenaga kerja dan kos teknikal

77

ix. Rancangan Organisasi

Melibatkan perancangan menyeluruh sesebuah organisasi perniagaan. Maklumat penting dalam rancangan organisasi ialah:

a. Struktur organisasi yang menunjukkan carta organisasi perniagaan. b. Butir-butir berkenaan kakitangan pengurusan i. Senarai jawatan ii. Bilangan pekerja iii. Gaji dan imbuhan iv. Status pekerja sepenuh masa, sambilan dan kontrak v. Sumber untuk mendapatkan pekerja

vi. Masalah untuk mendapatkan pekerja
78

Rancangan Organisasi

Butir-butir berkenaan jawatan i. Nama jawatan ii. Kelayakan akademik dan pengalaman yang diperlukan bagi setiap jawatan iii.Senarai tugas dan tanggungjawabbagi setiap jawatan

Imbuhan dan insentif i. Gaji pokok ii. Kenaikan gaji, elaun dan bonus iii.Kemudahan perubatan iv.Cuti sakit

v. Faedah persaraan seperti KWSP

Belanjawan Kos i. Kos pekerja dan kakitangan ii. Bil telefon, air dan elektrik iii. Kos kelengkapan pejabat.
79

x. Rancangan Kewangan

Melibatkan perancangan untuk mencari sumber pembiayaan dan penggunaan dana jangka pendek dan jangka panjang yang sedia ada. Butiran penting dalam rancangan kewangan ialah: i. Kos hartanah ii. Kos mesin dan peralatan iii. Kos kelengkapan

a. Kos Projek

iv. Modal pusingan b. Sumber pembiayaan i. Modal sendiri ii. Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang iii. Sewa beli iv. Sewa pajak
80

Rancangan Kewangan c. Pinjaman i. Tujuan pinjaman ii. Jadual pembayaran balik iii. Bentuk cagaran seperti tanah, penjamin peribadi, mesin, peralatan, saham, akaun belum terima, nota belum terima dan simpanan tetap.

d. Sewa beli dan sewa pajak i. Kaedah pembayaran e. Susut nilai aset tetap i. Jenis aset tetap ii. Jadual susut nilai dan kaedah pengiraan susut nilai iii. Rumus pengiraan susut nilai dan jalan pengiraan.
81

xi. Lampiran

Dokumen tambahan untuk menyokong sesuatu tujuan Surat sokongan
82

RINGKASAN FORMAT UTAMA RANCANGAN PERNIAGAAN

Bahagian Awal
• • • • • •

muka depan muka surat isi kandungan ringkasan eksekutif syarikat pihak pengurusan produk/perkhidmatan dan persaingan sejarah kewangan
83

Badan Utama Rancangan Perniagaan
• •

• • •

latar belakang dan tujuan objektif – jangka panjang dan jangka pendek analisis pasaran pasaran keseluruhan pasaran khusus

• •

• •

faktor-faktor kompetitif pengaruh-pengaruh persekitaran makro pembangunan dan pengeluaran proses pengeluaran sumber-sumber yang diperlukan jaminan kualiti
84

Badan Utama Rancangan Perniagaan
sambung...
• •

• • •

rancangan pemasaran konsep keseluruhan dan orientasi sumber-sumber pemasaran strategi pemasaran ramalan jualan rancangan kewangan

• • •

penyata kewangan sumber kewangan strategi kewangan

85

Badan Utama Rancangan Perniagaan sambung...
• • •

• • •

organisasi dan pengurusan sumber manusia utama strategi pengurusan sumber manusia pemilikan bentuk perniagaan kedudukan ekuiti

Bahagian Penutup
• •

ringkasan dan kesimpulan penjadualan dan peristiwa penting

lampiran
86

ENTERPRISE KECIL DAN SEDERHANA
87

Definisi dan Jenis-jenis EKS mengikut sektor perniagaan
Nilai jualan tahunan antara RM1 juta dan RM5 juta @ pekerja sepenuh masa antara 20 dan 50 orang pekerja Nilai jualan tahunan RM200,000 dan kurang RM1 juta @ pekerja sepenuh masa antara 5-19 orang pekerja

Nilai jualan tahunan kurang daripada RM200,000 atau pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang 2.Perkhidmatan, Pertanian Asas dan Teknologi Maklumat & komunikasi (ICT) Nilai jualan tahunan antara RM10 juta dan RM25 juta @ pekerja sepenuh masa antara 51 dan 150 orang pekerja Nilai jualan tahunan antara RM250,000 dan kurang daripada RM10 juta @ pekerja sepenuh masa antara 5 dan 50 pekerja Nilai jualan tahunan kurang daripada RM250,000 @ pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang pekerja 1. Perkilangan, Perkhidmatan berkaitan perkilangan dan industri asas tani Enterprise Sederhana Enterprise Kecil Enterprise Mikro Kategori
88

Kepentingan EKS

Menambahkan peluang pekerjaan kepada masyarakat Pengembelingan modal dan kemahiran rakyat Membantu meningkatkan tabungan negara Membantu memperkukuhkan industri asas negara
89

Peringkat Perniagaan
Peringkat Huluan

Proses mengembangkan perniagaan daripada perniagaan asas kepada perniagaan yang melibatkan sumber-sumber sebagai input perniagaan asas di katakan sebagai pengembangan secara huluan. Sebagai contoh, perniagaan KFC menggunakan ayam sebagai input untuk ayam gorengnya dan memulakan perniagaan Ayamas sebagai pembekal ayam-ayam restorannya. Syarikat Ayamas dikatakan sebagai perniagaan huluan.

Peringkat Hiliran

Perniagaan yang dikembangkan ke arah membantu perniagaan samada dari segi pembuatan atau perkhidmatan dikatakan sebagai perniagaan hiliran. Perniagaan baru ini akan meneruskan lagi proses pembuatan atau memasarkan produk perniagaan asas tadi. Sebagai contoh, pembuat enjin kereta menjadikan pengilangan enjin sebagai perniagaan asas, kemudian membuka kilang

memasang kereta di mana kilang memasang kereta itu merupakan suatu perniagaan hiliran.
90

Kemudahan sokongan Galakan kerajaan Kepada EKS
PROGRAM PEMBANGUNAN EKS SKIM BANTUAN KEWANGAN EKS

91

Program Pembangunan EKS

Perancangan perniagaan dan pembangunan pasaran Perolehan teknologi dan penerapan ICT Inovasi dan R&D Program peningkatan kemahiran Panel penasihat pakar EKS
92

PROGRAM

BANTUAN KEWANGAN UNTUK EKS GERAN

Geran perancangan

dan pembangunan Perniagaan

Geran peningkatan

Produk dan proses

Geran peningkatan

Produktiviti dan kualiti dan Persijilan

Geran pembangunan

pasaran

Geran peningkatan

Keupayaan rekabentuk

Pembungkusan dan perlabelan

PINJAMAN MUDAH

Pinjaman mudah

Untuk EKS

Pinjaman mudah

Bagi penempatan Semula kilang

Pinjaman mudah

Untuk penerapan Aplikasi ICT
93

Untuk memudahkan perolehan kewangan, pihak kerajaan melalui agensinya telah menawarkan pelbagai geran dan insentif kepada EKS. Agensi tersebut ialah:

Perbadanan Pembangunan Industri Kecil & Sederhana(SMIDEC) Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia(MATRADE) Perbadanan Produktiviti Negara(NPC) Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia(MIDA) Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia(MOA) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi(MOSTI) Kementerian Kemajuan Bandar dan Wilayah(KPLB)
94

FRANCAIS
95

Satu kaedah pemasaran produk di mana sebuah syarikat induk (francaisor) memberi hak kepada syarikat lain @ individu (francaisi) untuk memasarkan produk atau perkhidmatan tersebut berlandaskan suatu kaedah tertentu, di lokasi yang ditetapkan dan dalam jangkamasa yang ditentukan DEFINISI FRANCAIS
96

Contoh Francaisor
1. ELEGANT LEGACY (M) SDN BHD

Jenis perniagaan: kedai perhiasan Cap dagangan: LITTLE EGYPT Modal permulaan: RM130,000 Yuran francais: RM25,000 2. AYAMAS FOOD SDN BHD Jenis perniagaan: makanan Cap dagangan: AYAMAS ROASTERS Modal permulaan: RM237,000 Yuran Francais: RM10,000 3. EDARAN OTOMOBIL NASIONAL BHD-EON SERVICE FRANCHISE Jenis perniagaan: pusat servis kereta Cap dagangan: Pusat servis EON Modal permulaan: RM544,000

97

Kepentingan Francais

Menambahkan peluang pekerjaan kepada masyarakat Pengembelingan modal dan kemahiran rakyat Membantu meningkatkan tabungan negara Membantu memperkukuhkan industri asas negara
98

JENIS-JENIS FRANCAIS MENGIKUT SEKTOR PERNIAGAAN PENGANJUR (Promoter) FRANCAIS WAKIL PENGEDAR (Dealership/Distributor Franchise) LESEN BERTANDA DAGANGAN/JENAMA (Trademark/Brand Name Licence) FRANCAIS PENGILANGAN PRODUK (Product manufacturing Licencing) PEMEGANG FRANCAIS BERFORMAT (Local authorised Franchise Holder)
99

Pemegang Francais Berformat

Francaisor menawarkan format perniagaan dalam pakej yang lengkap kepada francaisi. Merangkumi hak penggunaan harta intelektual, strategi pemasaran, operasi, pengiklanan, perakaunan dan latihan kepada francaisi. Francaisor akan sentiasa memberi perhatian dan kawalan terhadap francaisi untuk mengekalkan reputasi syarikat. Menggunakan prinsip 5C iaitu:keseragaman, kelebihan persaingan, keselesaan, kebersihan, kesopanan(Consistency, Competitiveness,Convenience, Cleanliness, Courtesy) Contoh : Stesen Minyak Petronas, KFC

100

Francais Pengilangan Produk Francaisi mendapat lesen daripada francaisor untuk mengilangkan barangan mengikut formula, resepi atau reka bentuk yang disediakan oleh francaisor dan memasarkan barangan menggunakan sistem pemasaran yang disediakan.

Contoh pembotolan Coca Cola.
101

Lesen Bertanda Dagangan

Barangan yang dibuat oleh francaisor yang berlesen adalah pelbagai jenis. Francaisi di beri lesen untuk menjual barangan francaisor dan di beri ganjaran dalam bentuk komisyen.

Contoh : Pakaian Bonia, Camel
102

Francais wakil pengedar

Francaisi diwajibkan memasarkan barangan keluaran francaisor secara ekslusif mengikut peraturan dan kaedah yang di tentukan. Francaisi di beri “monopoli” memasarkan keluaran di dalam

kawasan geografi tertentu. Contoh : Pusat Servis Proton, Avon, Sendayu Tinggi.
103

Penganjur
• •

Francaisi bertindak sebagai penganjur kepada francaisor Barangan di beli daripada francaisor dan nama syarikat-syarikat francaisi adalah sama. Penglibatan francaisor dalam perniagaan syarikat francaisi adalah mendalam, daripada modal, bahan mentah sehinggalah kepakaran, pengurusan dan pemasaran. Contoh : Kedai World of Cartoons

104

Hubungan Francaisor Francaisi

Francaisor ialah tuan punya, pengeluar atau pengedar yang mempunyai hak istimewa terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan. Francaisi merupakan individu atau organisasi yang mendapat hak francais ke atas produk atau perkhidmatan yang di tawarkan oleh francaisor. Dalam konsep francais, francaisi hendaklah mengikut sistem, konsep, gaya, reka bentuk dan disiplin yang telah diperkenalkan oleh francaisor.

Francaisi tidak di benarkan sama sekali mengubah atau mengurangkan apa-apa ciri dalam sebarang keadaan. Francaisor pada permulaan dan seterusnya perlu membekalkan kepakaran mengelolakan perniagaan kepada francaisi.
105

FRANCAISOR
Firma @ syarikat induk yang memulakan perniagaan, mempunyai hak sepenuhnya ke atas perniagaan dan tanda dagangan serta bersedia memberikan hak tersebut kepada pihak lain. Menerima yuran francais dan royalti daripada francaisi. Francaisor memberikan:

Bantuan kewangan,

bimbingan dan khidmat nasihat
• •

Kepakaran dan idea Latihan pengurusan

dan pengendalian

FRANCAISI
Perniagaan yang diberikan hak sepenuhnya untuk menggunakan nama perniagaan, logo, jenama dan kemahiran yang dimiliki oleh francaisor. Perlu membayar yuran dan royalti serta bayaran lain seperti yuran sumbangan penyelidikan dan promosi Francaisi mendapat:

Bantuan bimbingan dan

khidmat nasihat

• •

Kepakaran dan idea Latihan pengurusan

Dan pengendalian perniagaan
106

KEMUDAHAN SOKONGAN
Di bawah Program Pembangunan Francais(PPF), terdapat tujuh aktiviti yang di rancang untuk dilaksanakan:
• • •

Aktiviti Promosi Program Khas Berpakej Program Latihan a. Program untuk Francaisi kursus asas perniagaan francais kursus susulan dan bimbingan bagi bakal francaisi

program latihan bagi francaisi b. Program untuk Francaisor kursus pembangunan bakal francaisor kursus pemantapan francaisor 4. Pembiayaan-MECD dengan kerjasama CGC memperkenalkan Skim pembiayaan Francais. 5. Pembangunan Produk 6. Jaringan
Mokhtar Bin Pet – Fajar Bakti

SMIDEC :www.smidec.gov.my

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI : www.mecd.gov.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful