MANAGEMENT BANCAR

MANAGEMENT BANCAR CAP.I
Consideraţii referitoare la managementul bancar • Elementele manag. bancar, definitii, functii, obiective • Componentele manag.bancar • Rolul managementului bancar • Structura managementului bancar • Instrumentele utilizate de managementul bancar

MANAGEMENT BANCAR
Elementele managementului bancar, definitii, functii, obiective Elemente generale: - Ştiinţa managementului bancar - Managementul bancar ştiinţific - Procesele de management bancar - Relaţiile în managementul bancar - Principiile managementului bancar

MANAGEMENT BANCAR
• Elemente ale managementului organizaţiei
– Sistemul organizatoric bancar – Sistemul informaţional bancar – Sistemul decizional bancar – Sistemul metodologic bancar Elementele fundamentale ale managementului sunt valabile şi în cazul băncilor dar particularizate la specificul activităţii bancare

– Procesul de obţinere şi combinare a resurselor umane.informaţionale. în vederea îndeplinirii scopului primar al organizaţiei bancare – obţinerea de produse şi servicii dorite de societate. financiare şi fizice.fizice şi financiare. în vederea realizării scopului organizaţiei bancare.MANAGEMENT BANCAR Definiţii – Procesul de coordonare a resurselor umane. .

orientarea către resursele umane. fizice şi informatice ale unei organizaţii.MANAGEMENT BANCAR Definiţii – Managementul bancar se poate defini ca un grup de activităţi care cuprind planificarea şi adoptarea deciziilor. organizarea conducerea şi controlul. în vederea realizării obiectivelor acesteia cât mai eficient şi cât mai productiv . financiare.

programe .prognoze.MANAGEMENT BANCAR • Funcţiile managementului bancar 1. precum şi resursele şi mijloacele necesare realizării lor. . . Funcţia de previziune = ansamblul activităţilor prin care se determină principalele obiective ale băncii şi componentele sale. Realizarea acestei funcţiuni presupune întocmirea de : .planuri.

MANAGEMENT BANCAR
2. Funcţia de organizare a managementului – presupune două subdiviziuni: a) organizarea de ansamblu a băncii ( organigramă, regulamente, sistem informaţional) b) organizarea principalelor componente

MANAGEMENT BANCAR
3. Funcţia de coordonare - armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului şi compartimentelor funcţionale

4. Funcţia de antrenare = ansamblul

activităţilor prin care se mobilizeazză personalul pentru realizarea obiectivelor stabilite element esenţial al acesteia este – motivarea - motivarea pozitivă - motivarea negativă

MANAGEMENT BANCAR
5. Funcţia de control-evaluare = ansamblul proceselor de măsurarea şi comparare a performanţelor băncii cu obiectivele stabilite pentru a identifica deficienţele şi a pune în evidenţă rezultatele performante

MANAGEMENT BANCAR
• OBIECTIVE - Organizarea şi utilizarea resurselor băncii pentru: a. Maximizarea profitului pe termen scurt mediu şi lung; b. Diminuarea permanentă a riscului specific c. Satisfacerea cerinţelor clienţilor, salariaţilor, acţionarilor, d. Realizarea obiectivelor băncii în ansamblul lor

Nivelul 3.Nivelul 1.conducerea de nivel superior .conducerea la nivel mediu .conducerea la nivelul de bază .MANAGEMENT BANCAR Pentru realizarea obiectivelor managementului cerinţele manageriale se structurează la trei niveluri de competenţă .Nivelul 2.

Roluri informaţionale : . . Roluri interpersonale determinate de: .manager cu rol de lider .manager ca: .de monitorizare.figură proeminentă .manager cu rol de legătură 2.MANAGEMENT BANCAR • Rolul managementului bancar 1.de purtător de cuvânt .de diseminare de informaţii. .

Roluri decizionale : . -calităţi conceptuale .soluţionar de probleme.de iniţiator voluntar al schimbării.de antreprenor.MANAGEMENT BANCAR 3. . -calităţi interpersonale.distribuitor de resurse Îndeplinirea rolului managementului bancar depinde de calităţile managerilor: -calităţi profesionale. . .

MANAGEMENT BANCAR • Structura managementului bancar – Managementul pasivelor proprii. – Managementul riscurilor bancare. – Managementul resurselor umane. – Managementul performanţelor bancare. – Managementul activelor proprii. .

Puncte slabe.resurse.MANAGEMENT BANCAR • Instrumentele managementului bancar – Planificarea şi prognoza. investiţii. • Planuri şi prognoze pt. Ameninţări – Indicatorii de performantă .-credite. cheltuieli operationale – Analiza SWOT • • • • Puncte tari. Oportunităţi.fonduri proprii.

Particularităţile organizării şi funcţionării băncilor 2.3.MANAGEMENT BANCAR • CAP.2. Structura organizatorică a unei bănci 2. Organizarea sistemului bancar românesc .1.2.3.1 Organizarea sistemului bancar internaţional 2. ORGANIZAREA BANCARĂ 2.2. Organizarea sistemului bancar 2.3.

este banca centrală. de regulă.1.Băncile pot funcţiona numai dacă primesc autorizaţia de funcţionare de la autoritatea de supraveghere bancară. care. . . Particularităţile organizării şi funcţionării băncilor .Băncile se constituie şi organizează ca societăţi comerciale pe acţiuni conform Legii societăţilor comerciale.MANAGEMENT BANCAR 2.

9 din Legea 58/1998 băncile române pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei de funcţionare emise de BNR. BNR emite o aprobare prealabilă de constituire sub forma unei societăţi pe acţiuni .Înainte de acordarea autorizaţiei de funcţionare.MANAGEMENT BANCAR • 2. Particularităţile organizării şi funcţionării băncilor . .1.Conform art.

1. Atribuţiile fiecărui compartiment al băncii. b. c.Organizarea şi funcţionarea băncilor se stabileşte prin actele constitutive în conformitate cu legislaţia comercială şi bancară.Fiecare bancă are un regulament propriu de funcţionare care stabileşte cel puţin: a. atribuţiile sucursalelor şi altor sedii secundare . Particularităţile organizării şi funcţionării băncilor .MANAGEMENT BANCAR • 2. . Structura organizatorică a băncii.

e. Competenţele conducătorilor băncii. comitetului de credite.1. atribuţiile altor organe specializate ale băncii. . a sucursalelor şi altor sedii secundare. Sistemul de control intern şi organizarea şi funcţionarea activităţii de audit intern. comitetului de adminstrare a activelor şi pasivelor. Particularităţile organizării şi funcţionării băncilord.f.• 2. comitetului de administrare a riscurilor . Atribuţiile comitetului de audit. ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul băncii.

.Organigramă ierarhică.Structura organizatorică a unei bănci este stabilită de conducerea fiecărei bănci ţinând cont de cerinţele interne şi de reglementările băncii centrale . . .Organigramă funcţională. Structura organizatorică se concretizează în: .MANAGEMENT BANCAR 2.Regulament de organizare şi funcţionare.2 SRUCTURA ORGANIZATORICĂ .

numărul şi nivele ierarhice. • Organigrama ierarhică permite identificarea factorilor de decizie şi modul de transmisie al deciziilor .MANAGEMENT BANCAR • Organigrama ierarhică reprezintă structura de ansamblu a băncii indicând subdiviziunile organizatorice ale băncii şi raporturile dintre ele.

ACTIVE ŞI PASIVE COMITET DE CREDIT DIRECTIA RELAŢII EXTERNE.DIRECTIA TREZORERIE VICEPREŞEDINTE COM . A RISCURILOR . ADM. DIRECTIA CONTABILITATE DIRECTIA CREDIT-RISC DEPARTAM. PIEŢE DE CAPITAL AGA CA VICEPREŞEDINTE PREŞEDINTE COM. DIRECŢIE DIRECTIA OPERŢIUNI DIRECTIA MARKETING DIRECTIA INFORMATICĂ DIRECTIA SERVICII DIRECTIA RESURSE UMANE DIRECTIA JURIDICĂ ORGANIGRAMA IERARHICĂ VICEPREŞEDINTE COMITET DE AUDIT COMITET DE ADM.

ORGANIGRAMA FUNCŢIONALĂ PREŞEDINTE Nivel ierarhic DIRECŢII UNITĂŢI TERITORIALE DEPARTAMENTE 1 2 3 Producţie COMPARTIMENTE Asistare Exploatar e ACTIVITĂŢI .

activitate de explorare – se vând produse şi servicii. aceste activităţi grupându-se astfel: . pieţe de capital. inginerie financiară .asistenţă tehnică –trezorerie.permite identificarea activităţilor băncii şi nivelurile ierarhice de exercitare. externe. . personal . . .asistenţă şi resurse – bază materială.asistenţă de specialitate – marketing.ORGANIGRAMA FUNCŢIONALĂ • ORGANIGRAMA FUNCŢIONALĂ . rel.activitate de producţie – se crează produse –servicii. juridic.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Organigrama sucursalei DIRECTOR DIRECTOR COMITET DE CREDIT SECRETARIAT JURIDIC MANAGER OPERAŢIUNI COMPANII MANAGER OPERAŢIUNI OPERAŢIUNI CU CLIENŢII ICONTABILITATE ADMNISTRARE CREDITE INFORMATICĂ RELAŢII CU CLIENŢII SERVICII GENERALE EVALUARE CREDITE CASIERIE .

şi legăturile dintre acestea şi centrală . departamentelor centralei şi relaţiile funcţionale dintre acestea. .STRUCTURA ORGANIZATORICĂ • Regulamentul de organizare şi funcţionare .descrie structura organizatorică a băncii .descrie principalele atribuţii şi responsabilităţi ale direcţiilor.descrie principalele atribuţii şi reponsabilităţi ale subunităţilor.

3. legături. .Sistemul bancar = totalitatea băncilor impreună cu ansamblul de legi. relaţii. Organizarea sistemului bancar . investiţioanal sau de afaceri. uzanţe şi cutume. reglementare şi supraveghere prudenţiale.Sistemul bancar este compus dintr-o serie de bănci şi instituţii de credit unele cu rol de emisiune. utilizate în reglementarea şi desfăşurarea activităţii bancare . altele cu rol comercial. proceduri.MANAGEMENT BANCAR • 2. norme.

3.MANAGEMENT BANCAR • 2.Sistemul bancar internaţional este compus dintr-un număr redus de bănci cu sarcini de reglementare si supraveghere regională ( BIS. BCE) sau globală si dintr-o mare varietate de bănci cu activitate comercială. numai un număr redus au activitate cu caracter internaţional. .1 Organizarea sistemului bancar internaţional .În cadrul băncilor cu activitate comercială. foarte numeroase. . BM.

În cadrul sistemului bancar internaţional băncile se pot clasifica în câteva mari familii.Bănci de cliring.MANAGEMENT BANCAR .Bănci de depozit.Bănci universale. . .în funcţie de competenţele deţinute în ţările de origine: . . . . .Bănci comerciale.Bănci regionale.Case de economii şi instituţii specializate.

dereglementarea serviciilor financiare şi creşterea nivelului intern de deschidere la competiţia internaţională. .inovarea tehologică. .MANAGEMENT BANCAR • În cadrul sistemului bancar internaţional actual se manifestăo serie de forţe globale de schimbare ca: . .accentuare fenomenului de concentrare bancară prin fuziuni şi preluări .

MANAGEMENT BANCAR 2.548 de cooperative de credit .2 Organizarea sistemului bancar românesc .Organizat pe două nivele.Nivelul unu Banca Naţională a României . .32 bănci 8 sucursale ale băncilor străine .În românia funcţionează : .3.Nivelul doi băncile comerciale şi cooperativele de credit .

MANAGEMENT BANCAR • Cap.capitaluri proprii. . . . .imprumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare. .3 Managementul pasivelor băncii Pasivele băncii sunt formate din: .depozite atrase de pe piaţa interbancară.depozitele atrase de la clienţi.împrumuturi şi alte facilităţi de la banca centrală.

Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire.1 Managementul resurselor (capitalurilor) proprii Principala resursă proprie a băncilor este capiatlul social. Participaţii deţinute de bănci la alte instituţii financiare.riscul de credit. – rezervele din diferenţe favorabile din reevaluarea patrimoniului. – rezerva generală pt. . Cheltuieli de repartizat şi alte cheltuieli. – fondul imobilizărilor corporale. El stă la baza constituirii capitalurilor proprii care includ în plus: – rezervele legale.MANAGEMENT BANCAR 3. Credite subordonate acordate de bănci. – fondul pentru creşterea resurselor proprii: – rezerve statutare din care se deduc: • • • • • Repartizarea profitului.

1.2 Reglementări naţionale privind capitalul propriu – Legea bancară nr 58/1998 cu modificări. mild lei .MANAGEMENT BANCAR • 3. Normele 11/ 15 dec 2003 privind supravegherea pe bază consolidată a fondurilor proprii – Băncile pers juridice române = 370 mild. Lei. Lei – Casele de economii pentru domeniul locativ = 250 mild. – Instituţii emitente de monedă electronică = 120.

3.3 Căi şi metode de creştere a capitalului propriu – 3.2 Generarea externă de capital .MANAGEMENT BANCAR • 3.1.1.majorarea capitalului de către acţionarii iniţiali .1 Generarea internă de capital Capitalizare profitului Creşterea rezervelor – 3.1.achiziţii şi fuziuni .3.listarea pe o piaţă organizată .

Activităţi de supraveghere bancară. proprii să acopere min.8% din expunerile la risc din active bilanţiere şi extrabilanţiere ponderate cu grade de risc În 2001 Comitetul de la Basel a încheiat Acordul Basel 2 care are 3 piloni: 1. 2. Disciplina de piaţă . Capit.Euro .1. Cerinţe minime decapital.MANAGEMENT BANCAR 3.1 Reglementări bancare internaţionale privind capitalul propriu Comitetul de Supraveghere Bancară de la Basel emite în 1998 Acordul pentru capitalul minim al soc. 3. bancare = 5 mil.

2 Managementul resurselor atrase 3.MANAGEMENT BANCAR • 3.60. – Depozite de economii la termen.180 360 de zile.2. – Depozite ale băncilor de corespondent. – Sumele în tranzit între unităţile băncii .90. – Depozite publice de economii. – Depozite de economii la vedere. 30. – Certificate de depozit.1 Tipuri de resurse atrase Resurse în depozit : – Conturi de disponibilităţi.

împrumuturi de pe piaţa interbancară. .împrumuturi de la Banca Centrală.vânzarea temporară a titlurilor de credit(bonuri de tezaur. obligaţiuni guvernamentale) Legat de toate aceste tipuri de resurse atrase se pune problema managementului riscurilor legate de aceste depozite .MANAGEMENT BANCAR • Resurse nondepozit: . .

Sesibilitatea resursei la fluctuaţiile ratei dobănzii . 2. Contribuţia resursei la menţinerea lichidităţii băncii. – Riscul de insolvabilitate Managementul bancar trebuie să aibă în vedere: 1. – Riscul ratei dobânzii. 3. 4. Costul resurselor. Costurile de asigurare a resurselor. – Riscul de creditare.MANAGEMENT BANCAR • Riscurile generate de un mangement necorespunzător al resurselor sunt: – Riscul de lichiditate.

Costul marginal al capitalului propriu = nivelul minim propus al randamentului de recuperare al capitalului acţionarilor Cele două costuri marginale determină costul marginal al resurselor băncii .Costul marginal al resurselor atrase= costul plătit pentru o unitate suplimentară de resursă .2 Costul resurselor atrase .2.MANAGEMENT BANCAR • 3.

MANAGEMENT BANCAR • Costul marginal al resurselor atrase se calculează după formula m • • • • • Cm = ∑ pj cj unde: j=1 Cm – cost marginal ponderat Pj – ponderea fiecărui cost în costul total Cj – costul marginal al fiecărei resurse. m – numărul resurselor exclusiv capitalul propriu .

MANAGEMENT BANCAR • COSTUL marginal al resurselor totale se determină conf relaţiei: m • Cm =∑ RjCj în care j=1 : – Cm – cost marginal – Rj – ponderea fiecărei resurse în resursa totală.numărul resurselor inclusiv capitalul propriu . – Cj – costul marginal al fiecărei resurse – m .

MANAGEMENT BANCAR • 3. OG.3 Protecţia furnizorilor de resurse Se asigură prin: .Management performant al pasivelor şi activelor băncilor .39/ 1996 funcţionează FGDSB care garantează depozite atfel: .Diverse scheme de garantare a depozitelor .2.Conf.

euro de la 1.01 2006.echivalent în lei a 20000.euro de la 1.2005.01.euro de la 1. .01 2005.06 2004. .MANAGEMENT BANCAR .echivalent în lei a 6000.echivalent în lei a 15000.euro de la 1. .01 2007. -echivalent în lei a 10000.echivalent a 10000 euro de la 1. .

credite şi împrumuturi acordate clientelei nebancare.deţinerile de titluri de credit publice. .Active imobilizate.Cap.depozite pe termen la bănci.1 Tipuri active bancare: . .necorporale . .numerarul deţinut în casieriile băncilor . .1. .depozite in conturi curente la bănci.1 Managementul operaţiunilor active ale băncilor • 4. . corporatiste şi municipale.credite şi împrumuturi acordate clientelei financiare.corporale .depozite în conturi de corespondent. .active circulante .4 Managementul activelor bancare • 4.

3 Menţinerea lichidităţii plasamentelor Se caută îmbinarea obiectivelor de profitabilitate cu cele de lichiditate – 4.1 Urmărirea legalităţii operaţiunilor Se respectă legislaţia în vigoare: Legea 31/1990. Legea 58/1998 cu completările ulterioare şi normele date în aplicarea ei.4 Creşterea profitabilităţii plasamentelor.2 Asigurarea siguranţei plasamentelor Se analizează mediul intern şi extern în care se face plasarea resurselor – 4.1.2.Cap.2.2.1.1. ROF şi normele interne ale băncilor – 4.4 Managementul activelor bancare • 4.2 Principiile şi regulile generale privind plasarea resurselor – 4.1. .1.2.

2 Analiza.2.4 Alte plasamente . şi acordarea creditelor pentru persoanele fizice • 4.1 Analiza.1.Cap.1 Creditarea firmelor şi persoanelor fizice • 4.2. aprobarea. aprobarea.4 Plasamentele pe piaţa de capital • 4.4 Managementul activelor bancare • 4. şi acordarea creditelor pentru persoanele juridice • 4.3 Plasamentele pe piaţa inerbancară • 4.2 Tipuri de operaţiuni active – 4.2.1.

1. • Se predau spre completare următoarele documente: – – – – – – – Cererea de credit. Adeverinţe de venit.Cap. aprobarea.2. Copie după cartea de muncă. Cuponul de pensie Alte documente .1 Analiza. şi acordarea creditelor pentru persoanele fizice • Prezentarea condiţiilor de creditare: • Prezentarea informaţiilor estimative privind nivelul maxim de creditare.4 Managementul activelor bancare • 4. Declaraţii privind alte angajamente de plată şi litigiile cu terţii şi se mai solicită: Actul de indentitate în original şi în copie .

După aprobare se întocmeşte contractul de credit şi se semnează de părţi . dacă nu creditul se respinge şi se comunică motivele respingerii .1 Analiza.1.Se verifică şi analizează documentaţia depusă de solicitant .Se deschide un cont curent dacă nu există unul deschis .4 Managementul activelor bancare 4.Dacă este eligibil se trece la faza următoare .Se comunică clientului dacă este eligibil sau nu pentru creditul solicitat .Se eliberează banii .Cap. şi acordarea creditelor pentru persoanele fizice .Se solicită documente de achiziţie si de garanţie .Se constituie garanţiile creditului şi se întabulează .2. aprobarea.Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite creditul este aprobat.

2.1. – Memoriu de prezentare a societăţii. – Certificatul de atestare fiscală – Documente privind spaţiul în care se desfăşoară activitatea – Autorizaţiile şi avizele prvăzute de lege – Ultimele două raportări anuale şi de pe ultimul trimestru .4 Managementul activelor bancare 4.Cap. şi acordarea creditelor pentru persoanele juridice • Se solicită: – Actele constitutive ale societăţii. cererile de înscriere de menţiuni. – Documentul prin care se desemnează persoana care administrează societatea – Cererea de credit completată de persoanele împuternicite. aprobarea. actele adiţionale.2 Analiza. certificatul de înmatriculare la RC.

Cap. şi acordarea creditelor pentru persoanele juridice – Se mai solicită: • • • • • • • • Copii ale contractelor de livrare Situaţia creanţelor Situaţia datoriilor Situaţia furnizorilor Acordul de consultare a bazei de date a CRB Fluxul de numerar pe perioada de creditare Situaţia creditelor Alte documente care să susţină acordarea crediului Aprobare creditului se face după analiza documentelor şi a situaţiei economico-financiare a solicitantului conform unor competenţe stabilite .2. aprobarea.2 Analiza.1.4 Managementul activelor bancare • 4.

2 Analiza.Cap. aprobarea. şi acordarea creditelor pentru persoanele juridice Competenţele sunt pentru: .1.4 Managementul activelor bancare • 4.comitet de direcţie .consiliu de adminstraţie .comitetul de credit la nivel de subunitate locală .comitet central de credit .comitetul de credit la nivel de subunitate regională .departament(direcţie) de credit .2.

se constituie şi întabulează garanţiile şi se angajază cheltuielile sau se eliberează sumele aferente .Cap.4 Managementul activelor bancare • Decizia de acordare a creditului se ia pe baza de: – – – – Aplicaţia de credit Analiză financiară Orice alte documente necesare procesului de decizie Minuta comitetului local de credit. deciziile celorlalte verigi intermediare După aprobare se semnează contractele/convenţiile de credit.

a destinaţiilor creditelor. – Recuperarea restanţelor – Reeşalonare şi rescadenţarea – Valorificarea garanţiilor .Cap. a menţinerii garanţiilor şi asigurărilor.4 Managementul activelor bancare • După acordare se trece la urmărirea creditului care constă în: – Urmărirea scadenţelor ratelor de credit şi dobândă – Încasarea acestora – Verificarea menţinerii condiţiilor de creditare .

6.12 luni Piaţa valutară interbancară Piaţa monetară interbancară Piaţa titlurilor de stat .Cap.9 .4 Managementul activelor bancare • 4.3 Plasamente pe piaţa interbancară – Depozite interbancare • Overnight • o lună • 3.

Orice participare cu titluri necotate a cărei valoare este mai mare de 10% din FP ale băncii .Orice participare a băncii la instituţii financiare .4 Managementul activelor bancare • 4.Cap.Orice participare în titluri paticipative cotate ale altor entităţi nefinanciare care se situează între 10 şi 15 % din FP ale băncii .4 Plasamente pe piaţa de capital – Participarea la alte entităţi 15% din FP – Participarea la capitalul altor entităţi 20% din CS al acestora – Valoarea totală a acestor participări max 60% din FP ale băncii Se supun aprobării prealabile a BNR: .

Cap.4 Monitorizarea riscurilor bancare .5 Managementul riscurilor bancare • 5.2 clasificarea riscurilor bancare.2 Contextul de manifestare a riscurilor bancare 5. 5.1 definirea riscurilor bancare – 5.1.3 Obiectivele managementului riscurilor bancare 5.1.1 Riscurile în activitatea bancară – 5.

5 Managementul riscurilor bancare • 5.1.1 definirea riscurilor bancare Riscurile bancare se definesc ca probabiltatea apariţiei şi manifestării unor evenimente care pot provoca pierderi unor bănci .1 Riscurile în activitatea bancară – 5.Cap.

Interne .1.5 Managementul riscurilor bancare 5.Cap. Riscurile bancare se clasifică astfel: .Riscuri operaţionale .externe - Riscuri de creditare Riscuri de schimb valutar Riscuri de dobândă Riscul de lichiditate Riscul reputaţional .2 Clasificarea riscurilor bancare.

2 Contextul de manifestare a riscurilor bancare şi consecinţele producerii acestora • Context .5 Managementul riscurilor bancare • 5.Cap.banii “materie primă” şi “produs finit” – Scopul băncilor maximizarea profitului în condiţiile minimizării riscului – Contradicţii între politica băncii centrale şi cea a băncilor – Diversivitatea serviciilor şi produselor bancare precum şi a clienţilor – Volatilitatea reglementărilor bancare şi financiare . – Specificitatea domeniului bancar.

Cap.Credite nerecuperate Intrarea în incapacitate de plată – faliment Un studiu în SUA a relevat că din 62 de bănci care au dat faliment înainte de 1984.5 Managementul riscurilor bancare • Consecinţele producerii riscurilor de credit – Pierderi de venituri din: • Dobânzi • Comisioane • Speze bancare Pierderi de capital din : . 58 au falimentat din cauza creditelor imobiliare .Imobilizări de rate .

a ratei rentabilităţii şi a posibilităţilor şi limitelor creşterii organice a expunerii la risc – Elaborarea unui sistem de clasificare a creditelor – Elaborarea unor planuri de recuperare în caz de manifestare a riscurilor – Elaborarea unui program de pregătire a personalului .Cap.5 Managementul riscurilor bancare • 5.3 Obiectivele managementului riscului bancar – Stabilirea unei definiri comun acceptate a riscului şi a tipurilor de risc – Evaluarea cuprinzătore şi continuă a surselor de risc – Stabilirea unor responsabilităţi clare în domeniul managementului riscurilor – Asigurarea unei transparenţe. a unui sistem cuprinzător de informare a conducerii şi a unui sistem de monitorizare şi raportare – Elaborarea unui sistem de măsurare a performanţei financiare – Evaluarea în funcţie de piaţă a costului capitalului.

Profitul brut/provizioane pentru pierderi din credite x 100 5.aria geografică.4.1 Monitorizarea riscului de creditare Riscul de credit este riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate. 5. sectorul economic.exprimarea dorinţei băncii de a da credite în funcţie de tipul expunerii. scadenţă şi profitabilitatea estimată. Rezerve pentru pierderi din credite/total credite x 100 4. monedă. Volumul creditelor neperformante/ total credite x 100 3.5.identificarea pieţelor de acţiune şi determinarea caracteristicilor portofoliului de credite Politici şi proceduri privind riscul de credit .4.4. ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligaţiilor contractuale.4 Monitorizarea riscului bancar 5.2 Indicatori de măsurare a riscului de credit 1. Volumul creditelor restante/ total credite x 100 2.3 Tehnicile şi instrumentele de management Strategii privind riscul de creditare: . Provizioane pentru pierderi din credite/pierderi nete x 100 5. .

. .Evaluarea corespunzătoare a noilor oportunităţi de afaceri .Monitorizarea şi controlul riscului de credit.Cap.5 Managementul riscurilor bancare • Politici şi proceduri privind riscul de credit Trebuie să asigure: .Garanţiile acceptate de bancă .Identificarea şi administrarea creditelor neperformante Politica va stabili cadrul de desfăşurare a activităţii de creditare privind: .Contrapartidele eligibile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite de acestea .Menţinerea unor standarde solide de creditare.

5 Managementul riscurilor bancare • 5.Cap.creşteri de cheltuieli cu dobânzile ca urmare a creşterii dobânzilor pasive -deteriorarea sit. atât la active.pierderi de venituri din dobânzi ca uramare a scăderii dobânzilor active . cât şi la pasive aflate în portofoliul băncii. patrimoniale a băncii ca urmare a variaţiilor ratei dobânzii Monitorizarea riscului de dobândă presupune măsurarea riscului ratei dobânzii .5 Monitorizarea riscului de dobândă Riscul ratei dobânzii este generat de fluctuaţiile nivelului ratei dobânzii . Forme de repercutare: .

5. fie prin diferenţa dintre acestea. Marja absolută a dobânzii = venituri nete din dobânzi 3. Marja procentuală a dobânzii = Marja absolută a dobânzii/ active productive x 100 (nivel standard 3-4%) . Riscul ratei dobânzii = active productive / pasive purtătoare de dobânzi.5 Managementul riscurilor bancare • 5.1 Indicatori de măsurare a riscului de dobândă Riscul ratei dobânzii se măsoară fie prin raportul între activele şi pasivele sensibile la dobândă.Cap. Indicatorii riscului ratei dobânzii cel mai des utilizaţi în practica bancară sunt: 1.(nivel standard = 1) 2.

Cap.5 Managementul riscurilor bancare 5.5. Marja procentuală netă a dobânzii = Nivelul mediu al ratei dobânzii active/Nivelul mediu al ratei dobânzii pasive x100 5.5.1 Indicatori de măsurare a riscului de dobândă 4.2 Tehnici şi instrumente utilizate pentru stăpânirea riscului de dobândă Managementul riscului dobânzii se face utilizând tehnici si intrumente bilanţiere şi tehnici şi instrumente extrabilanţiere .

DURATION .Cap.ului includ două metode : • tehnica de ajustare a GAP-ului. • Utilizarea unei alternative pentru expunerea la risc.5 Managementul riscurilor bancare • Tehnici si intrumente bilanţiere O tehnică bilanţieră o constituie managementul GAP-ului GAP = Active sensibile la dobândă (AS) – Pasive sensibile la dobândă(PS) GAP=0 când AS-PS = 0 GAP pozitiv când AS – PS > 0 GAP negativ când AS – PS < 0 Tehnicile de management a GAP.

5 Managementul riscurilor bancare • Tehnici şi instrumente extrabilanţiere Astfel de tehnici sunt: . .swap-ul de dobânzi. .Cap.anticipaţii asupra ratei dobânzii. .contracte de limitare a dobânzii.

6 Managementul riscului de lichiditate Riscul de lichiditate = probabilitatea ca banca să nuşi poată onora plăţile faţă de clienţi ca urmare a devierii proporţiei dintre angajamentele pe termen mediu şi lung şi cele pe termen scurt.5 Managementul riscurilor bancare • 5.Cap. Pentru a gestiona riscul de lichiditate este necesară măsurarea acestuia cu ajutoul unor indicatori de lichiditate . şi a necorelării cu structura pasivelor.

patrimoniale de activ de a acoperi totalul depozitelor • Lichiditatea în funcţie de total depozite şi împrumuturi = capacitatea elem. .6.Cap.5 Managementul riscurilor bancare • 5. patrimoniale de trezorerie de a face faţă datoriilor pe termen scurt • Lichiditatea în funcţie de total depozite = capacitatea elem. parimoniale de activ de face faţă datoriilor din depozite şi imprumuturi.1 Indicatorii riscului de lichiditate Se calculează de trezoreria băncilor şi aceştia sunt: • Lichiditatea globală = capacitatea elementelor patrimoniale de a se transforma pe termen scurt în lichidităţi • Lichiditatea imediată = capacitatea elem.

5 Managementul riscurilor bancare • • Când : . banca face transformarea din pasive pe termen scurt în active pe termen lung.Cap.6. relaţia este inversă în cazul ratei subunitatre 5.mediu de zile sau cu numărul curent al grupei de scadenţă • . O rată >1indică scăderea lichidităţii datorită creşterii gradului de îndatorare.indicele de lichiditate L >1. în condiţiile curbei descrescătoare a dobânzii. . rezultând riscul de lichiditate Rata lichidităţii = evoluţia gradului de îndatorare a băncii faţă de piaţa monetară= împrumuturi nou contractate/ împrumuturi scadente x 100. atunci banca trebuie să facă transformări de scadenţă.indicele de lichiditate L < 1. banca transformă pasivele pe termen lung în active pe termen scurt.indicele de lichiditate L= 1. .1 Indicatorii riscului de lichiditate Indicele de lichiditate(L) = suma pasivelor/suma activelor. ambele ponderate cu nr.

5 Managementul riscurilor bancare • 5.1 Indicatorii riscului de lichiditate • Raportul total credite/total depozite reflectă proporţia dintre sursele atrase de la deponenţi care sunt împrumutate altor clienţi. Este de dorit .însă introducerea în practică a indicatorilor orientaţi spre relaţionarea fluxurilor actuale sau potenţiale de numerar cu necesarul de numerar .Cap. în general să se concentreze asupra lichidităţii activelor bilanţiere. Măsurile obişnuite ale riscului de lichiditate tind.6.

şi asupra plasamentelor. – Menţinerea credibilităţii băncii şi gestionarea atentă a riscului reputaţional – Dezvoltarea corespunzătoare a reţelei teritoriale . – Promovarea unor produse pe termene mai mari de timp.6. – Atragerea depozitelor de la populaţie.Cap. astfel: • Pe linia resurselor: – Consolidarea resurselor atrase de la clientela nebancară. care asigură dispersarea riscului. pe de o parte.5 Managementul riscurilor bancare • 5.2 Tehnici şi instrumente utilizate pentru controlul riscului de lichiditate • Protejarea băncii împotriva riscului de lichiditate se realizează prin tehnici şi metode care permit remedierea riscului prin acţiuni asupra resurselor. diversitate dar şi volatilitate. – Diversificarea resurselor şi evitarea dependenţei de marii depunători. pe de altă parte.

acordarea de credite pe maturităţi corelate cu maturitatea resurselor.poziţie activă pe piaţa interbancară. .controlul atent al riscului de credit şi al riscurilor ataşate. retail. Creşterea capitalurilor şi fondurilor proprii. Pe linia plasamentelor: . . .diversificarea portofoliului de imprumuturi pe cele trei mari segmente corporate. . şi IMM-uri.operaţiuni cu derivative.Cap.5 Managementul riscurilor bancare • Pe linia resurselor: – – – – Operaţiuni pe piaţa de capital primară şi secundară: Operaţiuni cu derivative. Poziţie activă pe piaţa interbacară. .

. Modificările cursurilor de schimb sunt influenţate de: .factorii strategici.5 Managementul riscurilor bancare • 5.Schimbările legislative şi de reglementări Sursele riscului valutar şi factorii care afectează expunerea la riscul valutar sunt: .Inflaţia relativă din ţările intrate în relaţii comerciale. .7 Gestiunea riscului de schimb valutar Riscul valutar = probabilitatea înregistrării de pierderi determinată de expunerile în anumite valute multiplicate cu variaţiile în timp a cursurilor de schimb.factorii structurali.Cap. .Dinamica fluxurilor comerciale.Investiţiile de capital. . . .Dobânzile relative din ţările intrate în relaţii comerciale şi financiare. .factorii externi.

Cap. volumul şi structura portofoliului de credite şi investiţii etc) • Factorii strategici se referă la eforturile bancii de a alege şi controla riscul său valutar • Factorii externi se referă la evenimente externe băncii(schimbări legislative.condiţiile de piaţă) . competiţia. volatilitatea capitalului.5 Managementul riscurilor bancare • Factorii structurali se referă la natura şi extinderea operaţiunilor valutare ale băncii(nivelul capitalului. schimbări tehnologice.

Poziţia valutară ( diferenţa dintre activele în valută şi pasivele exprimate în valută.Expunerile economice ( impactul modificărilor viitoare ale cursurilor asupra fluxurilor din companii) .expunerile din tranzacţii( fluxurile de numerar dintr-o afacere facturate în valute străine). la data bilanţului). Evaluare se face utilizând o serie de indicatori cum sunt: . . .Expunerile de conversie(impactul modificării cursului asupra ativelor şi pasivelor valuatre.5 Managementul riscurilor bancare • Indicatorii riscului valutar Pentru a gestiona riscul valutar acesta trebuie mai întâi evaluat.Cap. .

• Tehnici de hedging extern ca: – Operaţiuni Forward. .tehnici de hedging intern care presupun: . .5 Managementul riscurilor bancare • Tehnici şi instrumente de management a riscului valutar. .corelarea expunerilor. -decizii strategice de reducere a expunerii. – SWAP valutar.Cap. .Opţiuni valutare.protecţia “surogat”. – Operaţiuni futures.

2005 .Bibliogafie • • • • • • • 1. Ed. Maricica STOICA Management bancar. Independenţa Economică. Economică. Ion BOGDAN Tratat de management financiar bancar.1999 5. Ed. Ed. Expert. Ed. 1999 6.Economică. Legea bancară. Republicată Monitorul Oficial nr.78/ 24. Expert. Bucureşti. Marius GUST Management bancar. Ed. Mihai Ilie Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare. 2000 3. Nicolae PETRIA Management Bancar . Ion NIŢU Managementul riscului bancar.01.2002 4. 2003 Legea nr 58/1998.Note de curs 2004 2. Buc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful