ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ & Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 

ECUMENICAL PATRIARCHATE
ARCHDIOCESE OF
THYATEIRA & GREAT BRITAIN 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤ  ΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
BULLETIN OF SPIRITUAL EDIFICATION
A’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας)
24 Μαρτίου 2013
Ἦχος α’. Ἀριθμ. 1276

 

1st SUNDAY OF LENT (of Orthodoxy)
24 March 2013
1st Mode. No. 1276

Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀρτέμονος,
Ἐπισκόπου Σελευκείας τῆς Πισιδείας

AΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ AΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ἑβρ.ια΄ 24-26, 32-40

δελφοί, πίστει Μωϋσῆς «μέγας γενόμενος» ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ,
μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας
ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ
Χριστοῦ· ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλείψει γὰρ με
διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψών καὶ ᾽Ιεφθάε, ∆αυΐδ τε καὶ
Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο
δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός,
ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν
πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς
αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος
ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ
φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον,
περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι,
ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς
τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν,
τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.

EPISTLE READING
Hebr. 11:24-26, 32-40

rethren, by faith Moses, when he was grown up, refused to be called a son of
Pharaoh’s daughter, choosing rather to share ill-treatment with the people of God
than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered abuse suffered for the Christ to
be greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking ahead to the reward.
And what more should I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson,
Jephthah, of David and Samuel and the prophets — who through faith conquered
kingdoms, administered justice, obtained promises, shut the mouths of lions, quenched
raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of weakness, became mighty
in war, put foreign armies to flight. Women received their dead by resurrection. Others
were tortured, refusing to accept release, in order to obtain a better resurrection. Others
suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They were stoned to
death, they were sawn in two, they were killed by the sword; they went about in skins of
sheep and goats, destitute, persecuted, tormented — of whom the world was not worthy.
They wandered in deserts and mountains, and in caves and holes in the ground. Yet all
these, though they were commended for their faith, did not receive what was promised,
since God had provided something better so that they would not, apart from us, be made
perfect.

B

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ἰωάν. α΄ 44-52

ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει
Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ᾽Ακολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς
πόλεως ᾽Ανδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὅν
ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, ᾽Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾽Ιωσὴφ
τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ᾽Εκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; Λέγει
αὐτῷ Φίλιππος· ῎Ερχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ ᾽Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ
λέγει περὶ αὐτοῦ· ῎Ιδε ἀληθῶς ᾽Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ·
Πόθεν με γινώσκεις; Ἀπεκρίθη ᾽Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι,
ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ· ῾Ραββί, σὺ εἶ ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾽Ισραήλ. Ἀπεκρίθη ᾽Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι,
εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ· ᾽Αμὴν ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ
ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

Τ

GOSPEL READING
John 1:44-52

t that time, Jesus wished to depart for Galilee. He found Philip and said to him,
‘Follow me’. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip
found Nathanael and said to him, ‘We have found him about whom Moses in the law
and also the prophets wrote, Jesus, the son of Joseph from Nazareth.’ Nathanael said to
him, ‘Can anything good come out of Nazareth?’ Philip said to him, ‘Come and see.’
When Jesus saw Nathanael coming toward him, he said of him, ‘Here is truly an Israelite
in whom there is no deceit!’ Nathanael asked him, ‘From where do you know me?’ Jesus
answered, ‘I saw you under the fig tree before Philip called you.’ Nathanael answered,
‘Rabbi, you are the Son of God! You are the King of Israel!’ Jesus answered, ‘Do you
believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things
than these.’ And he said to him, ‘Amen, I tell you all, you will see heaven opened and
the angels of God ascending and descending upon the Son of Man.’

A

APOLYTIKION OF THE FEAST
2nd Mode

We honour your most pure icon, loving Lord, as we ask pardon of our offences, Christ God.
For by your own choice you were well-pleased to ascend the Cross in the flesh, to deliver
from the slavery of the enemy those whom you had fashioned; therefore with thanksgiving
we cry to you: You have filled all things with joy, our Saviour, by coming to save the world.
EXTRACT FROM THE SYNODIKON FOR THE SUNDAY OF ORTHODOXY
Αs the Prophets saw, as the Apostles taught, as the Church has received, as the
Teachers express in dogma, as the inhabited world understands together with them,
as grace illumines, as the truth makes clear, as error has been banished, as wisdom
makes bold to declare, as Christ has assured, so we think, so we speak, so we preach,
honouring Christ our true God, and his Saints, in words, in writings, in thoughts, in
sacrifices, in churches, in icons, worshipping and revering the One as God and Lord,
and honouring them because of their common Lord as those who are close to him
and serve him, and making to them relative veneration. This is the faith of the
Apostles; this is the faith of the Fathers; this is the faith of the Orthodox; this faith
makes fast the inhabited world. These preachers of true religion, we praise as
brothers and as those we long to have as our fathers, to the glory and honour of the
true religion for which they struggled, and say... May their memory be eternal!

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
“Εὑρήκαμεν Ἰησοῦν τόν υἱόν τοῦ Ἰωσήφ Τόν ἀπό Ναζαρέτ”.

σημερινή Κυριακή, ἀγαπητοί μου, εἶναι γνωστή, λέγεται καί ἑορτάζεται ὡς
ΗΚυριακή
τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ὀρθή, ἡ ἀληθινή, ἡ καθαρή πίστις τῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν, αὐτή πού κηρύχθηκε ἀπό τόν Χριστό, αὐτή πού διαδόθηκε ἀπό τούς
Ἀποστόλους, αὐτή πού κρατήθηκε διά τῶν Ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί
φυλάσεται ὡς θησαυρός ἐπί 2000 χρόνια.
∆υστυχῶς, πολλοί ἀπό τοῦ 9ου καί τοῦ 16ου αἰῶνος ἕως καί σήμερον ἐνόθευσαν
τήν πίστη, ἔφθασαν στό σημεῖο νά μήν παραδέχονται οὔτε Ἁγίους, οὔτε εἰκόνες, οὔτε
Ἁγίων λείψανα, ἀλλά πλανῶνται πλάνην οἰκτράν. “Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ
ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος”, λέγει ὁ Θεός διά τοῦ Βασιλέως ∆αβίδ καί ἡ “τιμή τῆς εἰκόνος
ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει” δογματίζει ὁ οὐρανοφάντης Μέγας Βασίλειος.
Ἔχουμε λοιπόν Ὀρθοδοξία πίστεως, ἔχουμε ἀκόμη καί Ὀρθοδοξία τέχνης, ἡ
ὁποία ἐκφράζει καί ἐξεικονίζει ὀρθοδόξως τά ἱερά σύμβολα. Οἱ εἰκονομάχοι
ὑποστήριζαν ὅτι ὁ Θεός ὥς Πνεῦμα δέν μπορεῑ νά περιορίζεται στά διάφορα ὑλικά ἀπό
τά ὁποῖα ἀποτελεῖται μία εἰκόνα. Ἀπαγόρευαν λοιπόν τήν ἀπεικόνιση τοῦ Θεοῦ ὡς
Πνεύματος καί ἀρνοῦντο τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί ὅλων τῶν Ἁγίων ὥς ἔκφραση
εἰδωλολατρείας.
Ἡ διδασκαλία αὐτή ἔφερε μεγάλη ἀναστάτωση γιά περισσότερα ἀπό ἑκατό
χρόνια στό χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Πολλοί ἅγιοι ἄνθρωποι ἐκδιώχθησαν,
ἐβασανίσθηκαν καί ἀπέθαναν ὑπερασπίζοντας τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας ὅπως οἱ Ἅγιος
Ἱωάννης ∆αμασκηνός, Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης κ.ἄ.. Τό 843 μ.Χ. ἔγινε ἡ ἀναστήλωση
τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἐπί Αὐτοκράτορος Μιχαήλ καί τῆς μητρός αὐτοῦ Θεοδώρας.
Σήμερον ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει σάν ὑπόδειγμα πίστεως στόν Χριστό τό
παράδειγμα τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Ναθαναήλ. Ἡ καρδιά τοῦ Φιλίππου ἦταν γεμάτη ἀπό
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ὅταν τόν κάλεσε νά Τόν ἀκολουθήσει. “Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν
Ἰησοῦν τόν ἀπό Ναζαρέτ”. Αὐτά εἶναι τά λόγια του στόν Ναθαναήλ.
Ὁ Ναθαναήλ ὅμως ἔχει ἐπιφυλάξεις, ὁ Φίλιππος δέν ἀπαντάει μέ λογικά
ἐπιχειρήματα. “Ἔρχου καί ἴδε”. Μπορεῖ μέν ἡ καρδιά τοῦ Ναθαναήλ νά πιεζόταν ἀπό τό
λογικό του, ὅμως, στό βάθος ἦταν καθαρή καί χωρίς δόλο. “Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν
ᾧ δόλος οὐκ ἔστι”.
Ἔτσι δέχεται μέσα του τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου καί μέ τήν ἐρώτηση “πόθεν με
γινώσκεις;” ἀρχίζει νά ὑποχωρεῖ τό ἐγώ του, δίνοντας τό προβάδισμα στό Χριστό.
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου στό ἐρώτημα τοῦ Ναθαναήλ “πρό τοῦ σε Φίλιππον
φωνῆσαι ὄντα ὑπό τήν συκῆν εἶδόν σε” τοῦ ἔδειξε ὅτι γνωρίζει τά βάθη τῶν ἀνθρώπων.
Τέλος, ξεσπάει στήν ὁμολογία τῆς πίστεώς του στόν Χριστό “Ραββί σύ εἶ ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ, σύ ὁ Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ”.
Ὁ Χριστός φανερώνει τήν ἀγάπη Του σέ ὅλους ἐμᾶς, ἀρκεῖ νά τήν ἀποδεχτοῦμε
μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη τῶν Ἁγίων ἀνθρώπων, νά ὁμολογοῦμε τή σωτηριώδη ἀλήθεια
πού διακηρύσσουμε στό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας μας “Αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων,
αὕτη ἡ πίστις τήν οἰκουμένην ἐστήριξεν”.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
Ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος τοῦ Πατρός, ἐκ σοῦ Θεοτόκε περιεγράφη σαρκούμενος, καὶ τὴν
ῥυπωθεῖσαν εἰκόνα εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναμορφώσας, τῷ θείῳ κάλλει συγκατέμιξεν. Ἀλλ'
ὁμολογοῦντες τὴν σωτηρίαν, ἔργῳ καὶ λόγῳ ταύτην ἀνιστοροῦμεν.

SERMON ON THE GOSPEL READING
n today’s Gospel we see our Lord at the beginning of his ministry. He had just called
Peter, Andrew, John and James to be his disciples, and was now looking towards
Philip and Nathanael. Philip was well versed in the Holy Scriptures and had been
looking for the Messiah his whole life. This is why as soon as he saw him, he recognised
him and referred to him as ‘him of whom Moses in the law and also the prophets
wrote.’ Being so excited at finding the Messiah, he was unable to contain either himself
or this great discovery. Thus he ran to Nathanael, who had also been studying the
Scriptures in the hope of discovering the Messiah. However, when Nathanael heard
that Christ was from Nazareth, he was perplexed, because he knew from his studies
that the Messiah was to come from Bethlehem in Judaea, not Nazareth in Galilee. What
he did not, of course, know was that Christ was in reality from Bethlehem, having been
born there, and had only grown up in Nazareth. And so Nathanael asked the question:
‘Can anything good [i.e. the Messiah] come out of Nazareth?’ Philip responded ‘Come
and see’, and thus Nathanael, curious to see this ‘Jesus of Nazareth’, followed. When
Christ saw Nathanael, he described him as being ‘an Israelite indeed, in whom is no
guile.’ He did this because he knew that what Nathanael had said was not out of
contempt for Christ, but simply out of genuine puzzlement regarding his origin. When
Christ further added that he ‘saw’ Nathanael sitting under the fig tree (even though he
was far away), Nathanael was truly amazed because no one knew this except Philip who
had come to get him. Thus Nathanael realised that Christ was clairvoyant. He did not,
however, make the further step of recognising him as God, but simply as a man. Thus
he described Christ as ‘King of Israel.’ Christ in return corrected him and told him that
one day he would see ‘heaven opened, and the angels of God ascending and descending
upon the Son of Man.’ This was in reference to the angel that would appear by the side
of Christ in the Garden of Gethsemane (before the Passion), and at the tomb (following
the Resurrection).
We have much to learn from these events. Philip and Nathanael recognised
Christ as the Messiah only because they had been studying the Scriptures in
anticipation of finding him. If, to the contrary, they had lived their lives immersed in
worldly cares and pleasures, they would have been unable to recognise him, and thus
would
have
lost
the
opportunity of becoming his
disciples. The same applies to
us. If we study the Scriptures
and the Prophecies of the
Saints, we will be better
prepared to deal with what
comes, including the end
times and the Antichrist. If,
on the other hand, we ignore
them, we will find ourselves
both
physically
and
spiritually ill-equipped for
the future.

I

Archdiocese of Thyateira & Great Britain, 5 Craven Hill, London W2 3EN 
Tel.: 020 7723 4787. Fax: 020 7224 9301. E‐mail: mail@thyateira.org.uk. Website: www.thyateira.org.uk 

Printed by St Paul’s Press

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful