Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013 Proba E - d) Logică, argumentare şi comunicare Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar Model   Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. (30 de puncte)

SUBIECTUL I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. a. b. c. d. 2. a. b. c. d. 3. a. b. c. d. 4. a. b. c. d. 5. a. b. c. d. 6. a. b. c. d. Termenii elev şi tânăr se află în raport de: identitate încrucişare ordonare opoziţie Termenul de cutie de chibrituri este din punct de vedere extensional: un termen vid un termen singular un termen colectiv un termen vag Predicatul logic al propoziţiei “Câţiva elevi sunt interesaţi de ceea ce se întâmplă” este: interesaţi de ceea ce se întâmplă sunt sunt interesaţi câţiva elevi O propoziţie particulară negativă este propoziţia: Mulţi copaci sunt înfloriţi Cine sapă groapa altuia cade singur în ea Unii oameni sunt artişti Unii elevi nu sunt prezenţi la ore Din adevărul propoziţiei SeP se poate deduce falsitatea propoziţiei SiP, în baza raportului logic de: subalternare contradicţie subcontrarietate contrarietate Supraalterna propoziţiei ,,Unele silogisme sunt valide” este propoziţia: Niciun silogism nu este valid Cel puţin un silogism nu este valid Toate silogismele sunt valide Unele silogisme nu sunt valide 18 puncte
Probă scrisă la logică, argumentare şi comunicare 1 Model

Cercetării. Precizaţi formula propoziţiei 2. Menţionaţi trei elemente din structura unei demonstraţii. pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 4. 4. subalterna propoziţiei 1 şi contradictoria propoziţiei 3. 4 puncte SUBIECTUL al II-lea Se dau următoarele propoziţii: 1. câte o definiţie care să le încalce. a) Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi. 3. pentru fiecare dintre acestea.Ministerul Educaţiei. Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare B. argumentare şi comunicare 2 Model . un argument valid cu două premise. a. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică 1. Toate problemele sunt rezolvabile. prin metoda diagramelor Venn. în limbaj natural. 4 puncte SUBIECTUL al III-lea Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: (30 de puncte) 1. 6 puncte 3. 2 puncte b. 10 puncte D. precizând totodată decizia la care aţi ajuns. diferite de regula de la punctul a. Construiţi. 6 puncte E. cât şi în limbaj natural. validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date. un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. Definiţi conceptul de argumentare. Enunţaţi două reguli de corectitudine a definirii. prin care să justificaţi propoziţia “Unele bijuterii nu sunt scumpe”. 8 puncte Probă scrisă la logică. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune. Unii oameni sunt vegetarieni. 8 puncte b) Verificaţi explicit. Fie următoarea definiţie: Dealul este o formă de relief care nu este nici munte. atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural. şi construiţi. Unele forme logice nu sunt raţionamente. Construiţi. 10 puncte 4. nici câmpie. 4 puncte B. Nicio persoană melancolică nu este comunicativă. atât în limbaj formal. atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural. 2. iai-4. 4 puncte 2. (30 de puncte) A. Fie următoarele două moduri silogistice: eio-1. 6 puncte C. Explicaţi succint de ce propoziţia 3 nu se converteşte corect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful