‫עיריית תל–אביב‪-‬יפו‬

‫מינהל החינוך התרבות והספורט‬

‫תחרות סיפורים בנושא‬

‫סודות מאחורי דלתות נעולות‬
‫תקנון‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .1.1‬מרכז תרבות בבית אריאלה מכריז על תחרות "הסיפור הקצר" בנושא‪" :‬סודות מאחורי‬
‫דלתות נעולות"‪.‬‬
‫‪ .2‬מטרת הפרוייקט‬
‫‪ .2.1‬לעודד כתיבה ספרותית ולגלות כשרונות חדשים‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאי השתתפות בתחרות‬
‫‪ .3.1‬התחרות פתוחה בפני יוצרים ישראלים‪ ,‬זכר ונקבה כאחד‪ ,‬מגיל ‪ ,18‬שעדיין לא פרסמו‬
‫ספר )פרוזה או שירה( או סיפור מפרי עטם‪.‬‬
‫‪ .3.2‬המבקשים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד שלא יעלה על ‪ 1,500‬מילים בקובץ‬
‫‪ word‬לכתובת דוא"ל‪ ,tarbutariela@gmail.com :‬ובנוסף ישלחו ‪ 3‬עותקים מודפסים‬
‫של הסיפור בדואר לכתובת‪ :‬מרכז תרבות בבית אריאלה‪ ,‬שד' שאול המלך ‪,25‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪ ,64367‬עבור תחרות "סודות מאחורי דלתות נעולות" בצרוף פרטים אישיים‪,‬‬
‫כפי שמופיע בטופס ההרשמה הנלווה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬עובדי בית אריאלה ו‪/‬או והשופטים בתחרות לא יהיו רשאים להגיש סיפורים שלהם‪ ,‬או‬
‫של קרוביהם‪ ,‬או בני משפחותיהם להשתתפות בתחרות‪.‬‬
‫‪ .4‬אופן ההשתתפות בתחרות‬
‫‪ .4.1‬הקבצים והסיפורים יגיעו למרכז תרבות בבית אריאלה‪ ,‬לא יאוחר מתאריך ה‪20.6.2013-‬‬
‫)חומרים שחותמת הדואר המוטבעת עליהם תהיה מאוחרת יותר לא יכללו בתחרות(‪.‬‬
‫‪ .4.2‬לסיפורים יצורף טופס רישום לתחרות וכן קורות חיים‪ ,‬צילום תעודת הזהות‪ ,‬תמונה‬
‫עדכנית של המשתתף בתחרות ופרטים מעודכנים להתקשרות )הפרטים המלאים‬
‫יישמרו בבית אריאלה(‪ ,‬וכן מכתב המאשר‪ ,‬כי קרא את התקנון ותנאיו מקובלים‪.‬‬
‫‪ .4.3‬הסיפורים לא יוחזרו לשולחים בכל מקרה‪.‬‬

‫מרכז תרבות בבית אריאלה‪ ,‬שד' שאול המלך ‪ ,25‬תל–אביב‪-‬יפו ‪ 64367‬טלפון‪,6910141 ,6910146 :‬‬
‫)שלוחות ‪ ,(208,209,222‬פקס‪, 6919024www.tel-aviv.gov.il/ariela :‬‬

‫עיריית תל–אביב‪-‬יפו‬
‫מינהל החינוך התרבות והספורט‬

‫‪ .5‬צוות השופטים‬
‫‪ .5.1‬הוועדה תורכב משלושה שופטים‬
‫‪ .6‬בחירת הזוכים‬
‫‪ .6.1‬את הזוכים בשלושת המקומות הראשונים יבחר צוות השופטים‪.‬‬
‫‪ .6.2‬השופטים יבחרו את הסיפורים הזוכים על פי קריטריונים מקצועיים‪ .‬צוות השופטים‬
‫רשאי שלא לנמק את החלטותיו‪.‬‬
‫‪ .6.3‬התשובות לכל השולחים תשלחנה בכתב ע"י בית אריאלה‪.‬‬
‫‪ .6.4‬הסיפורים הנבחרים יודפסו בספר שיראה אור בהוצאת מודן‪.‬‬
‫‪ .6.5‬שלושת הזוכים יקבלו מילגה להשתתף באחת מסדנאות הכתיבה שתתקיים בשנת‬
‫הלימודים ‪ 2014-2013‬במרכז תרבות בבית אריאלה‪.‬‬
‫‪ .7‬זכויות השימוש בחומרים וזכויות יוצרים‬
‫‪ .7.1‬הגשת הסיפורים לתחרות מהווה הסכמה מראש של המשתתף בתחרות לשימוש‬
‫בסיפור הנ"ל ע"י בית אריאלה בכל מדיה שימצא לנכון‪ .‬למשתתפים בתחרות לא תהיה‬
‫כל תביעה כספית ו‪/‬או תביעה אחרת מבית אריאלה לגבי השימוש בסיפורים‪.‬‬
‫‪ .7.2‬האישור האמור בסעיף ‪ 7.1‬ניתן הן לגבי מוצרים מסחריים )ובכלל זה יחסי ציבור וקידום‬
‫מכירות( שילוו את התחרות הנ"ל והן לגבי מוצרים אמנותיים אחרים‪.‬‬
‫‪ .7.3‬כל ראיון של משתתף ו‪/‬או זוכה בתחרות יתקיים בתיאום עם נציג בית אריאלה‪.‬‬

‫מרכז תרבות בבית אריאלה‬
‫שד' שאול המלך ‪ ,25‬תל‪-‬אביב ‪64367‬‬
‫טל' ‪) 6910141 ,6910146‬של' ‪(222,209,208‬‬
‫פקס ‪www.tel-aviv.gov.il/ariela 6919024‬‬

‫מרכז תרבות בבית אריאלה‪ ,‬שד' שאול המלך ‪ ,25‬תל–אביב‪-‬יפו ‪ 64367‬טלפון‪,6910141 ,6910146 :‬‬
‫)שלוחות ‪ ,(208,209,222‬פקס‪, 6919024www.tel-aviv.gov.il/ariela :‬‬

‫עיריית תל–אביב‪-‬יפו‬
‫מינהל החינוך התרבות והספורט‬

‫הזכות לשינויים שמורה‬

‫טופס הרשמה לתחרות סיפורים בנושא‬

‫סודות מאחורי דלתות נעולות‬

‫פרטי המגיש‪:‬‬
‫שם פרטי __________________‬

‫שם משפחה _________________‬

‫כתובת _______________________________ מיקוד ___________‬
‫טל' __________________ נייד __________________‬
‫דוא"ל __________________________‬

‫פריטים מצורפים )נא לסמן ‪:(V‬‬
‫_ קורות חיים‬
‫_ תמונה עדכנית של השולח‬
‫_ צילום תעודת זהות‬
‫_ ‪ 3‬עותקים של הסיפור מודפסים‬

‫הריני לאשר בזאת כי קראתי את התקנון ופרטיו מקובלים עלי‬

‫מרכז תרבות בבית אריאלה‪ ,‬שד' שאול המלך ‪ ,25‬תל–אביב‪-‬יפו ‪ 64367‬טלפון‪,6910141 ,6910146 :‬‬
‫)שלוחות ‪ ,(208,209,222‬פקס‪, 6919024www.tel-aviv.gov.il/ariela :‬‬

‫עיריית תל–אביב‪-‬יפו‬
‫מינהל החינוך התרבות והספורט‬

‫תאריך_______________‬

‫חתימה_________________‬

‫מרכז תרבות בבית אריאלה‪ ,‬שד' שאול המלך ‪ ,25‬תל–אביב‪-‬יפו ‪ 64367‬טלפון‪,6910141 ,6910146 :‬‬
‫)שלוחות ‪ ,(208,209,222‬פקס‪, 6919024www.tel-aviv.gov.il/ariela :‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful