You are on page 1of 4

-Ako kod nosaa postoji jedna ili vie osa u odnosu na koje su materijalne i geometrijske karakteristike simetrino rasporeene,

tada je nosa simetrian; - Na nosau je mogue da i optereenje bude simetrino; - Mogue je da poloaj optereenja u odnosu na os simetrije bude simetrian, ali je smjer optereenja suprotan. Takva optereenja su antimetrina.

Simetrian nosa i optereenje

M 0 T 0 N 0 Na osnovu elastine linije mogu se odrediti pomjeranja u taki simetrije. u 0 v 0 0

U pravcu gdje su pomjeranja nula treba postaviti odgovarajui oslonac. Tamo gdje su pomjeranja razliita od nule potrebno je preko uslova oslanjanja omoguiti to pomjeranje.

Antimetrino optereenje

Uslove deformacija u taki simetrije ispunjavaju nosai a) i b). Prema tome zakljuujemo da su sile i deformacije obadvije polovine nosaa jednake i suprotnog predznaka. Ovim postupkom se znatno pojednostavljuje postupak prorauna.