You are on page 1of 2

HOLY CHILD SCHOOL B. Labao Ext. St.

, Iligan City IKAAPAT NA PERYODIKONG PAGSUSULIT ARALIN IV : Ekonomiks Pangalan: ____________________________________________________________________________ Petsa: ____________________________________ Guro: _________________________________________________________________________________ Iskor: ____________________________________ I. Suriin ang mga sitwasyon at sabihin kung ang demand ay tataas o bababa habang ang presyo ay nananatili. Isulat ang para sa pagtaas ng demand at para sa pagbaba ng demand. _________ 1. Tumaas ang presyo ng butter, kaya margarina na ang kinukonsumo ng tao. _________ 2. Maraming kabataan ang manonood ng konsiyerto ng sikat na band group. _________ 3. Tinaasan ang buwis na sinisingil sa mga empleyado. _________ 4. Mahigpit na ipinapatupad ang dress code para sa mga kostumer sa isang mall. _________ 5. Sunod sunod ang okasyon na ipinagdiriwang sa isang bansa. _________ 6. Itinaas ang presyo ng pintura. _________ 7. Inaaprubahan ang 50% na taas sa sweldo ng mga manggagawa. _________ 8. Nagsawa na angmga estudyante sa pagkain ng manok. _________ 9. Dumagsa angmga konsyumer sa midnight sale. _________ 10. Tahimik at payapa ang sitwasyon sa bansa. II. PAGTAPAT TAPATIN. Piliin sa Hanay B ang kurba ng demand na tinutukoy sa Hanay A. Isulat ang titik ng wastong sagot sa patlang. HANAY A _________ 1. Ganap na Di elastic _________ 2. Unitary _________ 3. Elastik _________ 4. Ganap na Elastik _________ 5. Di elastik _________ 6. Diminishing Utility _________ 7. Marginal Utility _________ 8. Ekspektasyon _________ 9. Di tuwiran _________ 10. Price Elasticity Demand HANAY B a. pagsukat sa porsiyento ng pagtugon ng konsyumer sa bawat porsiyento ng pagbabago ng presyo b. karagdagang kasiyahan na natatamo sa pagkonsumo ng karagdagang daming produkto c. kabuuang produksyon ay tumataas sa paggamit ng salik ng produksyon na nagbabago at di nagbabago d. nagiging dahilan ng panic buying e. ugnayan ng presyo at demand f. g. h. i. j.

III.

IDENTIPIKASYON. Isulat ang terminolohiyang tinutukoy sa bawat pangungusap. _______________________ 1. Prinsipyo na nagpapaliwanag ng unti unting pagkasawa sa pagkonsumo ng isang uri ng produkto. _______________________ 2. Produkto na hindi tumataas ang demand sa mga ito kahit tumaas ang kita ng tao. _______________________ 3. Ang nagpapakita ng epekto ng pagtaas ng presyo sa pagbabago ng Qd. _______________________ 4. Ito ang nagsisilbing potential market ng bansa. _______________________ 5. Produkto na magkasabay na kinukonsumo. _______________________ 6. Ipinapakita ang pagtaas ng demand bunga ng mga salik nito. _______________________ 7. Ang salik na nagiging dahilan ng nagpa panic buying ng mga konsyumer.

_______________________ 8. Mga produkto na tumataas ang demand sa mga ito kasabay ng pagtaas ng kita ng tao. _______________________ 9. Ang salapi na tinatanggap kapalit ng ginawang produkto at serbisyo ng tao. _______________________ 10.Mga produkto na pamalit sa produkto na dati nang kinukonsumo. _______________________ 11.Elastisidad na mababa sa 1 ang pagtugon ng konsyumer sa pagbabago ng presyo. _______________________ 12.Produkto na di gaanong kailangan ng tao. _______________________ 13.Ang sumusukat sa porsiyento ng pagtugon ng konsyumer sa bawat porsiyento ng pagbabago ng presyo. _______________________ 14.Ang porsiyento ng pagtugon ng konsyumer sa bawat porsiyento ng pagbabago ng presyo. _______________________ 15.Ang elastisidad kung saan ang konsyumer ay nakahandang tumanggap ng anumang pagtaas ng presyo. IV. ENUMERASYON. Ilista ang mga hinihingi sa bawat aytem. A. 5 Salik na Nakaaapekto sa Demand B. 4 Uri ng Produkto C. 3 Uri ng Elastisidad V. D. 3 Halimbawa ng Substitute Goods E. 3 Halimbawa ng Complementary Goods

SANAYSAY. Ipaliwanag ng mabuti ang mga sumusunod. A. Paano nagkaiba ang epekto ng presyo at ibat ibang salik ng demand sa pagbabago ng demand? Ipaliwanag ang sagot (5 Puntos) B. Bakit mahalagang malaman ang pagtugon ng konsyumer sa pagbabago ng presyo? (5 Puntos) C. Paano nagkakaroon ang isang produkto ng elastic at di elastik na elastisidad? (5 Puntos)