You are on page 1of 31

ʯʥʸʫʩʦʤ ʭʥʩ

Yom Hazikaron
Remembrance Day

ʺʥʠʮʶʲʤ ʭʥʩ
Yom Ha'atzmaut
Independence Day

Musical Arrangements by
Serban Nichifor and Liana Alexandra
- March 18, 2013 -

Songs Copyright © 1998 by ISRAEL Ministry of Foreign Affairs
Printed by Ahva Press
Jerusalem, 1998
Musical Arrangements Copyright © 2013 by Serban Nichifor
(SABAM & UCMR-ADA)
IPI Name No. 46376567
IPI Base No. I-000391194-0
Yerushalayim Shel Zahav Musical Arrangement Copyright © 2000
by Liana Alexandra
(GEMA & UCMR-ADA)
IPI Name No. 72969535 and 72969437
IPI Base No. I-000402252-8

HATIKVA

Maestoso

D = 90 

 R

D DD C
@
DD DDD D D D

R

Kol 

 U

B
B 

D
D D D D
mi 

D

yah,

U - le

D D D
D

D

fi

yah,

D
D

mis - rah

C
D D

CC
C

av'

CCC
C

D
dah

U DD U DD DDDD
D
D

ka

a

di

D D D D C
CC
CC

nu,

C
C

D

D

1

C

D
Ha

D D
tik

D

CC
C

D D

D D D

D D

D@ D D
yin

le Tai - yon

D D D D

D

D

D

D

D D D D C
pa

CC
CC

D

D

D D D D

vah sh'not al

CCC
C

CCC

tremolo

C
C

mah

D U D D
D D
D
D

DDDD

D D

C

D

D

tik va te

ne fesh Ye - hu - di

D D D D C

U

D D

Od lo

D
D

D

D D@ D D D

mah

C

D D D
D
D D D

D 

D D D
D@ D D D
D D DD
D@
D

fa - a - tey

U 

D D D
D
C 

D

ni

C

C

D D D
@D D D D 

D
D D DDD D CC

tao

od ha le - vav pe

DDDD U DDDDD U DDDD D
D
D D
D D
D
D 

 B
B

ho

arrangement by Serban Nichifor

D

yim

CCC

D

D D 

D D
Li - h'yot

D D D DDDD D DD
am hof shi 

CCC
non tremolo 

CC
C

be

ar

tze

DD DD

D D D D

D D

nu

D D D D D D DDD C
E - retz Tzi yon vi eu 

D D
D D

tze nu,

C
C

D D 

D D D D

D

D = 60

vi ru

sha la

yim.

DD D DD D CC
D C

IS 
D
<D
DDD S 
M

rallentando 

D

D

D D 

D D D D
D

am hof shi

DD D DD D D DD DD DD
D D

E - retz Tzy yon

D
DD D DD DD
D D

Lib h'yot

DD D DD DD
D D D

D = 70

ar

yim

D D D

DD D D
DD 

D D D D D D D D D D D D D D D
D
C
be

sha la

D D

tremolo

D
D

D
D

C
C

2

<IS 
D
D

D

DD D D

CC
C
D D

Effi Netzer
arr. Serban Nichifor

The Kingdom of Mount Hermon

Cantabile

D = 110 

D D D

D D D

C@

D D D

C@

D D D

D D D

D D
DDDD
DDDD
DDDD
D D
D
D
D
D D D D D D D D
D
D

D 

D
D
D
D
D 
D D D D D
D
D
* 

D D D

D D D

C@

C

D

D D D 

C@
DD
DDDD
DD
DD
DD
DD
DDDD
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D 
D
D
D
D
D
D
#' 

D D D

D C

C

D

D D D

D D D

C@

C

DD 

$$

DDDD
DDDD
DDDD
D
DDDD
D D D D
D
D

D
D
D 
D
D
D
D

D
D
DDD DD DDD DD 

D D D

D D D

D D D

D C

C

D

D D D

C@ 

DD
DDDD
DD
DDDD
D D D D
DDDD
DDD
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D 
D
D
D
D
D
D
D
$+ 

C

D

D D D

D D D

C@

C

D

D D D

D D D 

DD
DD
DD
D D D D D D D D D
DD
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D D
D
D DD
D 
DD
D
D
D

1

%( 

D C

C

D

D D D

D D D

C @

C

D

@@ C

DD

@@ 

DDDD
DD
D D D D
D D D D
D
D
D
D
D D 
DD
D
D
&% 
C

DD C

DD C

U DI
D D D

DD
D

D
D
D

D D D

D D D D D
D
D C

@@ D

D
D D D D

C

D 

DD
DD
DDDD
DDDD
DDDD
D
DDDD
D D D D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D 
D
D
D
D
D
D
D
'" 

D D D

D D D

D D D

U I
D D D D

C

#
D D
D

D C 

DDDD
D D D D D D D D D
DDDD
D D D D D D D D D D
D
DDDD
D
D
D
D 
D
D
D
D
D
D
$
') 
C
D @@
S@ S@
D C
C@
C@
@@
U D D D D CCC @@@ S @ 

D
DDDD
D

D
@@ D D D D D C 

T
D CC @@ C
D

2

Yosef Sarig
arr. Serban Nichifor

LIGHT AND JERUSALEM

'

D = 100 

DDDDDD
DDDDDD 
U
D D
D
CCC 

 C
C
)

CCC 

C 
C 

C

C 

CCCC

I 
D D D D D D 
T 
C

D 
DD

T

C

C

DDDD

C

DDDD

D 
DDD

DD

D 
DDD

T C
CC

D

C

D

C
C

DDDD

T C
CC
C

DDD
D

C

T C
CC

DDDD
C

C

C

T C 
CCC

DDDD
C

C

DDDDDDDD 

T

TC
CCC

DDD
D

DD
D
C

DDDD
DD
D

C
D D D D

T C
CC
C

C

C

T CC
CC

C
C

C

DDD

C
C
T C
CC
C

C

1

DDD
C

D D D D D D
TDT D
DD 
DD

DDD 

C

C

C

I
D@ D D D D D D

D D D D D D

T C 
CC

T D T D
DD
DD

DDD

C C

C 

C
DDDD

D

C@

D D D D D D D D D D D D
T C 
CC

DDD

TC@
CCC @@

C@ D

T D T DD
DDD
D

C

DDDD

D T CC @
CC @@ 
D D D

UDDDC 

@@
DDDDDDDD DDDDDD DDDDDDDD C 

@@

#+

CCC

C
C 

@@ T C
CCC

#%

D D D D D D D D CCC

S U

C

DDDD

T C
CC
C

DDDD
C

C

DDDD

T C
CC
C

DD
D
C

$' 

D @ DID D D D D

D D D D D D

I
D D D D D D 

TC 
CC

T D T D
DD
DD

T

C C

C 

C
%# 

DDD

C

$
B

B

R 

T C D T CC DD BBB
B
CC DDD C 

C C

C C

S

D 
DD

T

#
DD
DDDD

C

BB
BB R
S

2

DDDD

TC
CC
C

R R

C BB CC

C

DD
D
C

C

DDD
D

TC
CC
D D C

D 
DD

C

@
D D D D@
@
DD @
D

TC
CC
C

C

@@

Nurit Hirsh
arr.Serban Nichifor

Oseh Shalom
D = 110 S@

@@ D @
D
D

I
DD DD B 

 B

B

@@ B

C

DDDDDD 

D 
 D

D
DDDDDD @ DDDDDDD
DDDDDD DDD
D
D
S
@ D
D
D

( 
C

C

D

D

DDDD

C@

DD

T

D

DD
DD
D
D
DD
DDDDD

U D DD DD

DDC

D 
D

CCC

T

CC
C

T

CC
C

D
D 
D D D D D D

DDDDD
CC
C

D

DDDD
D
D
D

DDDDD
CC
C

DDDDDD
D
D

#( 
D D D D D 
CCC

C

D

C@

DDD
D

T

CC
C

D
DDD
DD DD

T

CC
C

DD
D
D
S

DDDDD
CC
C

DD

CC
C

DDDDD

DDDDD

CC
C

D
DDD
DD DD

1

D

@@

DDDDD
CCC

DDDDDD
D
D

CC
C

D

@@
D
D

DDD

D
D D D @@
D

D
DDD
DD DD

DD

D

DD
DD

S

DDDD
D
D 
D D 

S

C

# 

## $ 

D D

D DDDDDD

T

DD D D D
D

DDDDC
@@ D D D D D
@@ T @

T

I DD
D
DD

CCC

CC
C

D

D
D D D D @@ D D M U S

D

T

$# 
D D D D D 
T

T

DDDDD

U ID D D D
D

$( 
D D
D
DD

DDDDDD
D
D

DDDDD

DD

CC
C

CCC 

D D D D D D D D
%# 
D D
DDC 
CCC

D D D D D

T

DDC

D
D

@@

DDDDD

DD D D D
D

CCC

T

CC
C

DDDDD

D = 100

DDDDD

D
DDD
DD DD

rall.

CC CCC
C

BB
BB

DDDD
DDDD CC
D
D
DD
D
D DD
D CC C 
D
D D D D

BB
B

CC
C

2

T

CC
C

C D D B R

B

DDDDD
CC
C

D
DDD
DD DD

D = 60

B

T

CCC

CC
C

DDDDDD
D
D

DDDDC
B

T @@

U D D @@ CCC
D

S 

D MD U S
D 

CCC

DD

T

CCC

DDDDDD
D
D

DDDDD
CC
C

DD

CC
C

D
DDD
DD DD

Naomi Shemer
arr. Serban Nichifor

Let it be
D = 110 

@@ S @ 

@@

U D
M

DDDDD
DDD 

U D
M

C@

DD DDD
D
D
D

DDDDD
DDD

DDDDDDD

DDDDD 
DDD

DD DDD
D
D
D 

D

D@

DDD

D D

#(

C 

D@

C

I
DC

I
D C

D D D DD D
D
D 

D D D D D D D D 

DDDC
D

DDDDD

C@

C

C

DDDDD DD

C@ 

D D D D D D D D D D D D D D D D

B

DDDC
D

DD DDD

C@

C

C@

T @@
@@

C

C

C

D D D D D D@ D D D D D D D
D
@ D
D

1

D
D

C

BB
B
BB
B

D DD

DD

D D D D D D D
D

D = 90

rall. 

C

D

DD

D D D D D D D D

D = 100

D
D

C@

DD DDD D D
D
C

DD

D D D D D D D D

U D D D

DD DDD
D
D
D

DD

DD

DD

U D D D

DD DDD
D
D
D

S 

B

##

DDDDD
S

DDDDD @ DDDDDDD 
 D D D
@D
(

DDDDDDD

B

C

Yair Rosenblum
arr. Serban Nichifor

How Can I Bless

@@ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D B 

T CC DD T CC DD @@ T C
CD CD
CC 
 C
C C C

@@ C

T

DD

CC
C

C

C

T

DD
D

CCC

C

T CC DD T CC
CD C

DD
D

C

D
D
DDDD D DDDDDD

C C C

DD

DD
D

T

CCC

C

C

DDD

C

I
DDDDD
D D D D@ D D D D D D D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D D D D@ D
D
D 

D D D C@ D
M M
M UM 
T

CCC 

C

DD
D

T CC DD
CD

T CC
C

DD

C C

C

DDD
C

T

CCC
C

C

#
D D D @ ID D D D
D 

D
D D C D D D B 
T DDD T DDD T DDD T DDD 
C

C

C

C

<
T DDD CCC

C

D

T CC
C
C

DD
D
C

<
T CCC DDD T CC D @@ T CCC DDD T DDD CCC
C DD
D

T

C

D
CCC DD

C

T DDD

T DDD

C

C

$
<
<
@@ C @
D@ D @ D D D D D D@ D D D@ D @ D D D D
D
D@ @
@ @ D@ @

C C C C @@ C C C

<
D
<
@ < 
D D D@ D D D D D D@ D
T DD T < S @
@
@ D DDD D D D
@
<D
<
<
C
D 
T DD CC
TD C
S DDD T
DD CC 
C

DD
D

< <
<
<
T
T S@
D D D C D D D D DD DD

1

<
T CCC DDD T DDD CCC

<
D D D C C

C

<
D D D

Kobi Oshrat
arr. Serban Nichifor

Halleluyah
D = 160 

 R

R

5
S

R

S D

DD C C
Ha le

lu

ya

T

D D C@

S DD C C

la o lam

Ha le

lu

ya 

 T DD T DD T DD T DD T DD T DD T DD T DD T DD T DD T DD T DD
DD DD DD DD DD DD DD DD
DD DD
DD DD

T DD T DD T DD T DD T DD T DD
DD DD
DD DD
DD DD 

 D T T D T T D T T D T T
D D D D D D D D

DTDT
D

#" 
T D
ya

DDD
shi

ru

D

B

ku

lam 

T DD
DD

T

DD
DD 

D

T

D

T

S

T DD T DD
DD DD
D

T DT

DTDT
D

DD DD D

D

D

be

mi

la a chat

T DD T
DD

DDD T DDD
D
D

DT

T

D
D

D

#( 
D D D T D @ D D D D D D D D
D D B
monto da

ve 

T D T D
DD
DD 
T
T
D
D
D
D

ho lem gam hu ei ze

T DD T DD
DD
DD
T
D

o lam nif

T

T
D

T

T DD
DD
D
D
S

la

D

B

1

D

bo

T

ha le

T

DTDT
D

U@ J
DDD D D
de da

T D 
DD
D
D

lu

ha

lev

T D
DD

T

D
D 

D D C C

T D T D T DDD DDD DDD CC CC
DD
DD
C C

T
D

DTDT
D

ya

T

T

D
D
S D

DTDT
D
DDDDD

ma le

DDD
T

ba ha

T D
DD
D
D

D D C@

T

T

im ha shir

T DDD T DDD T DDD T DDD
D D
D D

T DDD T DDD
D D

T T DT T
C D DD D
D D

DTDT
D

$& 
S D D C C
ha le

lu

TD DD D
D B

ya

al yom

she me

ir

ha le

lu

ya

al ma

T

DDD T DDD T DDD T DDD T DD DDD DDD DDD DDD
D
D D
D DD D D D D
@ @ @ @ 

D T T D T D T
T
D
D
D
D

D

T

u - ma

she

od

lo ha 

DD S @
DD

&(

TD DD DD B

D D C C 

T DDD T DDD T DDD T DDD T DDD
D D
D D
D 

T
D
D

T T

C@

ya

T DD
DD
D D
D
S

ha le lu

ya

D

DD

C

C

Ha le

lu

ya

T

T D

DDD

ya

shi

ru

D

B

ku

lam

T DD T DD
DD DD

T DD T DD
DD DD

T DD
DD

T

DD
DD 

 D T T
D D

DT DT
D

DT DT
D

D T

D

T

ha 

 T D T D 
DD
DD 
D 
D

T

D
D

T

lev ma le

ba ha monto da

ve

ho

T D T D T D T D
DD
DD
DD
DD
D
D

T

D
D

DDD
D@

D
D@

D
D@

D D D D D
D@ D@ D@ D@ D@

T DDD T DDD
D D
D

T DT

lem gam hu ei ze

D

2

S D

C C
ya

DDDD DDDD
@ @

DDDD
@

D D

la o lam

T   D T T 
D
D D
S

T DDD T DDD
D
D

T DT DT
D
D

DD
DD
@

DDD
D@

D

D

be

mi

T

D

T

DTDT
D
DD DD D
la a chat

T DDD T
D

DDD T DDD
D
D

DT

T
D

D D D T D @ D D D D D D D D
U@ J
D
D
D
D
D D B
D
D
DDD D
de da T 

D 
D 

 T DD T DD
DD DD 

 D

ya 

T  DD T DD   T DD T DD T DD T DD
DD DD
DD DD 
DD DD

DTDT
D

B

sheha

DDD
D@

lu

T DD T DD DD DD T DD T DD
DD
DDD
DD DD

T

D 
DDD
@

T T DT T
D D
D D D D D
D
D@ D@ D@ D@ D@ 

TDDD B
D T D D 

%$ 
T D D D D D D D D C

%+

S

o lam nif

D
D

bo

T DDD
D

T

T

D
D
S

la 

D D
ha le

D
T DD T DD T DD DDD DDD CCC CCC
D
D

D

T

D

T

B

T

C D

'% 
C C
lu

(#

S D

ya

im ha

S DD C C

shir

ha le

lu

TD DD D
D B

ya

al yom

she

me

S

D D

ir

ha le 

 T DDD T DDD T DDD T DDD
D D
D D

T DDD T DDD T DDD T DDD T DDD T DDD T DDD
D D
D D
D D
D

T

DDD T DD T DD T DD T DD
DD DD
DD DD
D 

 D T T
D D

DTDT
D

DTDT
D

D

T 

 C C

TD DD DD B

lu

ya

al ma 

 DDD DDD DDD DDD DD DD
D@ D@ D@ D@ DD@ DD@ 

)"

T

D D C@

D D D D D D
D@ D@ D@ D@ D@ D@ 

 B

DTDT
D

DTDT
D

DT

TD DD D D DD DC

sheha

ya

u - ma

DDD
D@

DDD
D@

DD
DD
@

D
D@

T
D D D D D D
D@ D@ D@ D@ D@ D

DDDD DDDD
@ @

DDDD
@

she od

lo ha

T DDD
D

DD S @
DD
T

D DT
D

S

<D
<
D 
 T DD T DD T D T
DD DD
< 
 D T T T < D T
D D 6D D

3

T T
D D

SC CC B

ya

ha

le lu

DT

T
D

B

ya

T DDD S CCC CCC CCC T DD T DD T DD T DD
DD DD DD DD
D
DT B

T T T T
C C DD D DD D

D =@ 60 

 S @

Naomi Shemer
arr. by Liana Alexandra

YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV

Molto Cantabile

T@

I I
I
T D D D D I D D@
D D

S@

A vir

ha rim tza

lul

ka

ya

I
D D D D D @
M

D@
yin

ve

re

D@

ach o

ra 


DD
DDD 
 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
DDDDDD
D D
D D
D D 
C @

I
I I I
T D D D D D D D D@

nim

ni sa

be ru

achha

I
D
D
D
D C@
M

ar ba

im

im

kol pa

a

D@

C@

mo

nim

T@ 

D D D
D D D D D D D D D D
DD
D
D
DDDDDDD
DDDDD
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D D
D D 

S @

I
D D

T

uv

tar

I
D D
de

mat

I
D D
i

lan

I
D D@
va

e

D@

I
D D D

ven

shvu

ya

D
M

D@

D@

ba

cha

lo 

D D D D D D D
D D 
C @
ma

D D D

I
I I
I
T D D D D D D D D@
Ha

is

D D D
D
D
D
D
D
D

D
D D D D D

I
D D D D C@
M

a sher ba dad yo she

vet

u ve

li ba

D D D

D D D D D D

D@

D@

cho

ma

I I
D DD D
Yeru

sha 

D D D
DDD
DDDD D
D D D D D
DDD DD
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D D D
D
D D
D D

1 

D @

D@

la

yim

I
D D D@
shel za

hav

I
I
D D D D D@

D@

D D D@
M

ve shel ne

shet

ve shel or

cho

I I
D D D D C@
ha lo

D D
M

le chol

shi 

DD
DDD
DDDDDD
DDD
DDDD D
D
D
D
D
D
D 
D D D
DDDD
D
D
D
D
D
DD
DD
D
D
D
D 
D @

D@

D@

C@

D@

D@

ra

yich

a

ni

ki

nor

I I
D D D D D@
Yeru

sha

la

I
D D D@

D@
yim

shel za

I
I
D D D D

hav

ve shel ne 

DD
DD
D
D
D
D
D
D
D
D
DDDD
D
D
D
D 
D
D
D
D
D
D
D
DD
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D D
D
D 
D @

D@

cho

shet

D D D@
M
ve

shel or

I I
D D D D C@
ha lo

D D D@
M

le chol

shi

ra

D@

D@

C@

D@

yich

a

ni

ki 

DDD D
DDD
DDDDDD
DD DD
D
DDD DD
D
D
D
D
D 
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D D
D
D
D
D =@ 50 

C@

nor

D@

C@

D@

C@

ki

nor

D@

C@

D@

C@

T@

¤ DDDD @@@@
¤
¤
S@ 

rall.
CC @@
D
D
D
D
D
D
D
D
D 
D D D D D D D D D
D D D D D D D D C@
D
D
D D
D D
D D
D D
C@

2

D@
D@

D =@ 40

S@

=
T@

CC @@
CC @@

=
DD @@
DD @@

C@
C@

=
D@
D@

Voice - ossia Trumpet

D = 70 

 R

I
@ D
D
D
D

R

I
I
D D D@ U D

tnu la she mesh

)

DD DD DD DD
DDDD

DD DD DD DD
DD DD

DD DD
DD 

 C @
C@

C@
C@

C@
C@

C@

D@ D
D@

D@ D
D@

D@ D
D@

lot

I
D D D

D

la

DDD DDD

D@ D

bo

ker le

DD
D

DDD DDD

za

ka she

ba tfi 

C@
C@

lot

DD DD
DD

o 

D
DDD

DDD
D

nit man

DDDD
DDDD

DDDD 

C@
C@ 

D

D@ D C@
D@
D D@

ish o

ta

DDD DDDD DDDD DDDD
D 

C

DDDDDD DDD
DD D

I
DD

D
M
nu

D@ D
D@

C@

D@ D

I
I
D D D D@

I
UD

ka

. DD D D
DD DD DDD DDD

I
U DI D D D D I
D

be

lo

chi mar

ya i ro

DDDD DDDD DDDD DDDD

shiv

DDD
D

DDD
D

DDDD

to

DDDD

D@ D C@
D@
I
D
mi

DDDD DDDD

DDDDDD

D

D

bor tach

tit a

D D
DDD DDD DDDD DDDD

I
DD

C

1

D@ D

B

yach zi ro le chan

DDD
D

DDDD

DDDD

DDDD

DD
DDDDDD

D@ D
D@

I
D D@ D D D D D
M
fel

u

D@ D C@
D@

D @ D CC @@
DD
M

va ne ro

DDD DDD DDD DDD
D D D D

D D D@

U

I
D C

DD DD DD DD
DDDD

I
I
D D D D@

I
D D D@
D
DDD

DDD

D D D D CC @@

C@
C@

D
DDD

DD DD DD DD
DDDD

B

ir

D@ D C@
D@

D@ D

lo ya

mi a sher

DDD

D @ D CC @@

I
I 
D D D D D B
ve a far

DD DD DD
D DD

DDD DDD

D@ D C@
D@

@
DD D

ta nu lo tach zir

I
D

ha

C@
C@

I
I
I 
D D D @ D D D D @ U DI D D D D DI B
D D DD 
 DD DD DD DD

#+

la a

DDDD 
 DD DD DD DD

ha

#%

Yair Rosenblum
arr. Serban Nichifor

SHIR LASHALOM

Maestoso

kan lo yo i lu

DD D D
DDD DDD DDD DDD
I
I
D D @ DID

D

DDDD DDDD

D @ D D D D
D@

D
M

lo sim chat

ha

D D
DDD
D

I
D D@

DDD DDD DDD
D D D

D

D

I
D

$&

I 
D D D @
ni

DDDD 

tsa chon

DDD
D 

D
til

ve

DDDD 

D@
$+

I
U DI D D D D
DDDD

D DD D
D

cha shu tfi 

C

rei ha

U

la

I
D D@

D@
D@

D = 86

D

DDDDDDDD DDDD

DD
DD

C

DD D

ru

DDD
D

DD
DD

I
UD

shirla sha lom

al

DD DDD
DD D

DDD DDD DDD
D D D

poco acc.

C
shi

DD
DD

DD
DD

D@

shir la sha lom

DD
DD

DDD
D

R

bi

DDD
D

DDD
D

D

D = 108 Deciso

I
DDDDD

I
UD D D

C

I
I D@ D D@ I D@
D D@ D D@ D

B

DD
DD

C C
D
D
C C
D

tav ta

II
DD D

DD
DD

. DD
DD

ru

D@ D

mu

DD D C

C C
D D D
la chen rak shi

D

D = 94 

C @

lel

DD

DDDD DDDD DDDD

U

C

I
D
DDDD
D

D@

I
D C

ID
D

I
D

DD DD DD DD
D D D D 

DDD DDD DDD DDD
D D D D

%&

lo shi

D = 76 Poco Piu Mosso

tse

a 

D@
D@
&"

DDDD 

B
B

I
D B

ker le ha

DDDD DDDD

D DDD DDD DDD
D D D

DDDD DDDD DDDD DDDD

DDDD

ha za ka

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD DDD
D D

DDD

D@

D

ba tfi

DDDD DDDD DDDD DDDD

DDD
D

D @ D D DI BB

B

2

DDD
D

gdo

DDD
D
D

I
D

D @ D @@ B
D@
B

lot

o

DDD
D

DDD
D

la a lot

DDD
@@ D D D D - D
DDD DDD DDD DDD

DDDD DDDD DDDD DDDD

C@
D
D@ C@

she

la

DDD
D

DDD
D

la

DDD
D

DDD
D

B

I I
I
I
D
D D D@ U D D D D D
D D D@

ir

ka

I
@@ D D @ D D DI D @ U DI
D

R

%
I
I
D D D C@
I D
D D
D D D

I
D D@
D D@

I 
D D D D
bo

DDD

I
D

DDD
D

tnu la she mesh 

DDD DDD DDD DDD
D D D D

I
D D

I
D B

ta nu lo tach zir

DDDD

C
C

DDDD DDDD

DDDD

I
D D@
D

DD DD DD
DD D

DD
D

I
D
D@ D D D D

&(

I 
D D @ D
D
mi a sher ka

DDD 
D 

'$

DD
DD

DDDD DDDD

I
I
I
I
D D D@ U D D D D D D B

I I
I
D
D D D@ U D
D D D@

va ne ro

be 

DDDD DDDD

u

ve a far

DDD
D

DDD
D

DD DD

DD DD

DDD
D

DDD
D

DDDD

DDDD

DD D
DD D

D
D

I 
D D D D I
D B 

'*

D D

D@

D
M

lo sim

chat

ha

I
D D D@
ni tsa

(%

I
D

C 

D D D

shir la sha lom 

DD
DD 

D@

DD
DD

al

DD
DD

ve

DD
DD

I
DDDDD

til

DD
DD
D

lo ya

DDD
D

lo shi

D

D

DD
DD

D

DDD
D

mi

D

to

D D DD
D D DD

DD DD

DDD DDD
DD

DDD
D

I
D D

I
D C

rei ha

U

DDD
D

DDD
D

DDD
D

lel

DD DD
D D

DD
D

D

DD

mu

tav ta

I D @ DID
D

D

C

C

shi

ru

D D

D

la chen

rak

DD
D

DD
DD

I D
D
D@
D

D
D

D D D D
D D D D

C

C

shi

ru

DD
DD

DD
DD

DD D

DD
DD

DD
DD

DD
DD

DDDDD

D
D

DDDD
DDDD

DD
DD
D@

DD
DD

DD
DD

I
UD

C

shir la sha lom

DD
DD

3

DDD

.D
DD

DD
DD

DD
DD

kanlo yo i lu

DD D
DDD DDD DD

DDDD

U

DD
DD

DD
DD

fel

I 
D CC 

la

DD
DD

ya i ro

DDD
D

bor tachtit a

DDDDDDDD

C
C

I
D C

I
DD

cha shu tfi

DD
DD

shiv

DD DD DD
D D D
I
D C

C

I
UD D

C

nu

U DI D D

D D
DDD DDD

lo

I
I
D D D@ U I
D D D D D@ D D D D D
D D
M
M

I
D C

chon 

DDD DDD
D D

chi mar

DDDD DDDD DDDD DDDD

I
DDDDD

D@

DDDDDDDD DDDD

C
D D D D D D D D C

DDDD DDDD DDDD DDDD 

DDD
D

DD DD DD DD
D D D D

DDDD

DD D D 

ish o ta

D
DDD DDDD DDDD

D
DDD

D D@ D
D
M

yachzi ro le chan

D D D 
 DDD DDD DDD

nit man

bi

DD
DD

DD
DD

I
DDDDD

(*

I 
D D D D DI C

D D C C
C @@ D @ MD M D M

tse a ka gdo la 

DD
DD

))

DD
DD

DD
DD

DDD
D 

D D D
D

D
D

D D D
D D D 

DD
DD 

DDD
D

DDD
D

D@ D D D D
MM M

DDD DDD DDD
D DD

DD
DDDD DD

D@ D D D D
MM M

u

DD
DD 

C C

D@ D D D D C C
MM M

D@ D D D D C C
MM M

DDD DD
D DD

DD @@
DD

DDDD

DD
DD

DD
DD

DD DD DD DD DD DD DD
DD DD DD DD DD DD DD

DD
DD

DD DD DD DD DD DD DD
DD DD DD DD DD DD DD

DD
DD

DD DD DD DD DD DD DD
DD DD DD DD DD DD DD

DD
DD

DD
DD

D @@ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
DD D D
D DD D D
DD D D
DD D D

B

B

<
DD @@
D@

DD @@
D@

<D <DD <DD <DD
DD D D D
DD DD
DD DD
MM M
5
<< < <
D D DD D D
D D5 DD D D

C
<D <DD <DD <DDD 
DD D D D
MM 6M

<< < <
DD D D
DD D D

4

C

BBB
B
rall.

<<<<
DDDD
DDDD

D = 100
B

BBB<
B

D =D40

<C
CCC
S

<<<<
DDDD < S
DDDD C
C

Shaikeh Paikov
arr. Serban Nichifor

ERETZ
D = 80 

 R

R

R 

 U D D D D D U D D D C
C 
 CC 
D

CCC

UDDDDDD
C

D C
D D D CC

C
CC

D D D D D D C@ 

D D D D
DD DD DD DD

DD DD DD DD
DD D D 

 CC

I
D@ D D D
C
D D C

C

DD D
DD

DDDDD
@
MD

@@ D
DD

CC

DD
D

D D D DD
@@ C 
D
D
D
D
C

DD DD DD DD DDD DDD DDD DDD
D D D D
I
D CC

CCC 

D
DD

DD
D

DD
D

DD
D 

C
#
C 
@ 
B
B

I
D@ D C

DD DD
D D

D@ D C
M

$
T @@ C @
@@ C
C

DD
D

D@ I C
D

T R

CC
C

CC
C

DD
D

DDD DDD

DD
D

C

C

DDD D
D

D D DD D D

CC
C

CCC

S CCC

BB
B

UDDD D
DD B

1

U

C

DDD D
D
D

D D DD C

rall.

I 
 D D D D D D @@ D D D D D D @ U D D D C
DD

DD DD DD DD
D D DD

DD = 70 B
D
D
U
DD
DD

R
DDD DDD DD DDD CCC
D

DD
D

DDD DDD

D D D D D@ D
M

T

D @ DID
DDD C

C

D DD D DD D DD D DC

DD DD
D D

DDD

C
C

D D DD C

DD
D

DDD

DD DD DD DD
DD D D

DD D DC

DD DD
DD

DD DD
D D

DD DD DD DD
D D D D

D DD D C 

DD
D

DDDDDDD

IB
D B

D D D D D D D D D D D D D D C@
D

DDDDD
@
MD

T

@@

R

C
S CC

D

D = 60 B

BB
BB R
1
S@
B D
B D

C = 90 

R

R

+

<<
I < < DID <D B
DD DDD DDD DDD DDD DD BB
M

@<
D@ D@ D C 

T

TD
DD

DDD 

C
#( 

T D T D
DD DD

$&

C

C 

D
DD 

C

C

DD
D

T

C

I
UD DDDD 

C@

DD DD DD
DDD
C

TD
DD

C

T

TDT
DD

C

DDD

C

I
DD

T D TD
DD
DD

TDT D
DD
DD

T

@@ C

C

C C

B

T

C

C

I
D C@

DDD

C

DDD

TD
DD
C

I
UD DDDD
TDTD
DD DD

< <
C D D@

C

C@

TDTD B
DD DD BBB
C

C

<< <
T D D D
DD DD DD
@

D D@ D D D D D
M
M

D

C@

C

C

C

C@

DD DD DD DD
DDDD

<<<
TDDD B

C

DD DD DD DD BB
DDDD B

1

D

DDD

TD
DD

DD DD DD

TDTD
DD DD

C

C

C

I
U D D D D D@
M

D D D D
DD DD DD DD

DD DD DD
DDD

B

C
C@

B

DD
D

C

I
U D D D D D@
M

DD DD DD DD DD DD DD DD
D D D D D D D D

< <<
T D DD B

B

T

U DI

I
D D@ D D D D D
M

DD
M

C

D

I
I I I
D
D D D D C@
D
D D D D@ D D D D
M

DD DD DD DD DD DD DD DD
D D D D D D D D
C C

@@ T
TD
DDD
DD

I
I I
D
D D@ D D D D
DDD

U DI D D
D
D 

C@ 

T

C

<
S CC

R

I I
D D@ D D D
M 

DID

I I
S T @ DI @@ DID D D @ D DI I DI D D DID I
D D D@
D C@

R

< 
D D D C S 
@ @ @ 
 R

Effi Netzer
arr.Serban Nichifor

SHALOM AL ISRAEL

Allegro Vivo

DD DD DD DD
DDD D
C C

%$

I
UD DDDD 

C@ 

D D D D
DD DD DD DD 

&"

C

C

$
B 

< <I< 
T DD DD DD @@
< 
B
B

I
DD

DD DD DD DD
DDDD
C

D D DD
DD DD DD DD

C

C

<<
D D <D <D @ B
M

#
C@

I
I I D D D@
D D@ D D

C

DD DD DD
DD
C

DD

I<
@ @
DD DDD @@ DDD @@

T

R
<
I ID @ D @ D
D DD DD @@ DD @@ M

B

C

< <
<
<
<
DTDT DTD T B

CC CC

< <I<
T DD DD DD @@

< <
DD T DD T
D

C C

<
B
B

< < <
<
<
T T
T T
@
D D D D CC @

< <
<
DD T DD T DIDD @@ CC
D D
D D@ C

2

B

R

S

T @ DI@@

<<<<
DD DD DDD DDD @@@
DD
M

BB<
B

@@

B

<<<
T D D D @@

B

B< <C S

I<
@
DD DDD @@ CCC

<
BB
BB

< <
D C@
D

<
CC S
CC

< < <S
D BB CC

Miki Gavrielov
arr. Serban Nichifor

Uf Gozal / Fly, My Chick

Cantabile

D = 80 

 R

R

R

@@ U
D
DDDDDDD D

R

CCCC @@@@

I
I
B
I
I
U ID D DI U ID D D
U ID D DI - @@ BB 
 U ID D D
D
D
DM
DM
D
D
D
D
B 
 BB
) 
U

B
BB

BB
B

CCC

I C
.
D D D - CC
D
DDM 

D D
D D
D
D D
D D
D
#$ 
 D D D D D D D D 


#)  

CCC 

CC
C 
D

@@ T
D
D

UDDDDDDDDDD

D D D D D D D D D D D C@

C 
CC BB
B

C@

U

D D
D D

D
D

D
D

D D
D D

DD

DD D
DD D

CC
C

D D
D D

D D

DDDDC
CCC

DD

1

CC
C

CC
C

C @@
- CCC @@

DD
DD

DD
DD

U D D D D D D D 

DDDDC

DDDDC

DDDD

DD
DD

CCC

D
DDDDDDD D

D D

D D
D D

CC
C

DD D D D D BBB
D

UDDDDDDDDD

I C
D D D - CC
D
DDM 

D D D D
D D D D

D
D 

D D D
D DD

D

B

D D D
D D D

DDDDDC

U

CCC

. 

D DD
D 

DDDDDDDDD

DDDD CCC

DD D D
DD D D

CCC

.

D D
D D

U D D D D D D D D D D D D D B

CC
C .
CCC

CC
C 

D D
DD DD 

D D D D
DD DD DDD DDD

DD D D
DD D D

D D
D D 

C 

C CC

$% 
D@ D D@
M

I
I
D D D D D D D D@ 

D D DD DD
DD DD D D 
C

DDD DDD

C
C

I
D C

D@

DDDD DDDD

C

C
C

DDD

DDD

C

I DDDDDD D
D DD B
D 

D D DD DD
DD DD D D
C
C

DDD

DDD

DD
D

DDDD DDDD

DDDD DDDD 

CCC

CC
C

DD DD
D D 

D D

D D

D D
D D

D D
D D

DD
D

D@

DD DD
DD
I
D C

2

C

C

DDD DDD

DDD

C
C

C
C

@@

D D D D

D D

D

DDD DDDD DDDD

C

CC @@
C@
DDDD DDDD DDDD DDDD - @@

DD

I
D
DDD

D

D

D

D

I D D D D D@
D
DD
CC
C

BBB
B
D
D
DDD
.
DD
D 
D D
D D D D

DD DD
D D

I
@@ U
D
D
D
DDD

U D D D D D@

UDDDDDDDD
D B

C 
CC

DD
D

DDD DDD

D@ D D@ D D D C
M
M

B

DDDDDDDDD

C

C

&"
I 
DDDDDD
D@

DD
D

C
C

I
I DD
D
D
D
D
D
D@

D@ D D@
M

D D D
D D D D

DDD DD DD DD DD
D DD D D

I
D
C
DD D

D@
D@

DDDD DDDD DDDD DDDD DD DD DD DD
DD D D 

D D D D D D D D
D
%' 
D@ D D@
M

C
C

IDDDDDD D
D DD
D

D D@ D D@
M

DDD DDD DDDD

DD DD DD DD
DD DD

B 

DDD DDD
D D 

C

DD DD
D D

C

$+ 
B

D@ D D@ D D D C
M
M

D D

DD DD
DD

DD

&' 
D D D D D D @ I D D D D D B
D
C 
CC 
D

D

'# 
DDC

CCC

C 
CC

DD 

D

DDDD 
DD DD DD DD . D D D D
DD DD DD DD 

DD
D 

DDD

C

DD
D
D@

($ 
B 
DDD DDD
D D

DD
D

DDDD DDDD

DD
D

DD
D

I
D C

D@

C

DDDD DDDD

C

C

D D D D D D D D D D DD DD DD C

D@ D D@ D
M
M

D D C

D

DD DD
D D

DDD DDD

DDD

C
C

D@
D@
D@ D D@
M

I
D D D
D

DDDD DDDD DDDD DDDD DD DD DD DD
DD D D 

D D D D D D D D
D D D D D C

C
C

3

DDD

C
C

I
IDD
D
D D D D@
D
DDD DDD

DD DD
D D

C

D@

I
D

C
C

I D D D D D D D
D D D
D

D@ D D@
M

C

C
C

DDDD DDDD DDDD DDDD DD DD DD DD
DD D D

DDDD DDDD DD DD DD DD
D D D D

DDD

DDD DDD

D@ D D@
M

B
DDDD DDDD

DD DD
DD

DD DD
D D

I
D C
B

C
C

DDD

D@ D D@ D
M
M

DDD DDD

C
C

')
I 
D D D D D D D@

C

DDD

IDDDDDD D
D DD B
D

D D@ D D@
M

I
DD D C
D 

D D D D
DDD

D 

DD DD DD DD D D DD DD
D D DD DD DD DD D D 
D @
D@

I
I
D D D D D D D D@

D@ D D@
M

DDD

DD
D
C

C

D@ D D@ D D D C
M
M
DD DD DD DD
DD DD
I
D C

DD
D

C
C

D

DDD DDD DDDD DDDD
D@
D@

I
DD D
D

(* 
D@ D D@
M

I D D D D D D D
D D D
D 

D D DD DD
DD DD D D 
C

DDD

C
C

DDD

C 

DDD

DD
D

DDD DDD

DDD

DDDD DDDD DD DD DD DD
D D D D

C
C

D@
D@

DD DD DD DD
D D D D 

C

C
C

D@

I
DC

B

DD DD DD
DD DD DD
I
I

D
D 
D D D D D D D
M
DD D

DDDD DDDD DDDD DDDD

DD
DD

C
C

C
B C

D@ D D@
M

C

DDD DD DD DD DD
D D D D D
C

C
C

DDD

C
C

DDD

DD
D

DD
D

C

C

D
D D D D D D@ M D D D D D@ D D D D@ D@
M
M

D
D D D D@

DDDD DDDD

I
D D D
D

DDD
D

I D D D D D D D
D D D
D

DD DD
D D

DDD

DDDD

D D D
D D D D

D D 

DDD DDD
D D 

D D D D
DDD DDD DDD DDD

D D D D D D D D D
D D D

DDDD C

*& B 

DDDD

D@ D D@ D
M
M

I
D C

D@

C

)* 
C

DD
D

DDDD DDDD

S

BB CC S
BB CC
I
D B C S
D B C

4

I
D

D@ D D@
M

B

DDDD DDDD

DD
D

C

)%
I 
D D D D D D D@ 
DD
D

DD
D

B

DD DD DD DD
DD D D

DDD
D

I
D@ D C

C@

DDD
D

DDD
D

DDD
D

D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

D

D@
D I
D@ D
D

Avihu Medina
arr. Serban Nichifor

The Flower In My Garden
C = 90 

R

R

R

<@ <@
<
@
DDD DD@ 

D
D
D
I
D
<
D
DU
I <I
D 

D
M
D@ 
D@
4@
5
* 

D D D D C 
DD@ 
ID
D@

#'

$#

DD@
D
M

DD@
DD@

D@ D ID
D@ 

DD DD DD DD

DD

DD@
I 
D D
@

@
DDD
M

DD@
D
I
D@ 

C

S

D@

DD@
D

DD@
D
M 

D 
DD@ 
ID
D@

%' 

D
D@
I
D 
D D
@

@
DDD
M
D

DD@
D@ D
D D@ D

@
DDD
M D@

DD@
D

@
D
DD
I
D@

@
IDDD
D@

@
DDD
M D@

DD@
D
M

D
D@
D
I D
D@

5
@D
@D D@ D@
@
DD IDD DD DD IDDD
D@ M D
D@
@

DD@
D@ D

@
DDD
M

D@

DD@
D

CC

DD DD DD

C

DD@ IDD@ DD@
D DDD
@ M D@

I
D D D D @ D D D D D D D D D D D C
@
IDDD
D@
TD

@ @
D DD DDD
I
D@ M

@
DDD

R

D D D

DD@ IDD@ DD@
D DDD
@ M D@

TD

D@

@
DDD

I
D D D D @ D D

DD@
D@ D

@
IDDD
D@

@
DDD
M D@

@
DDD

C

D@

@
IDDD
D@
T D

@ @ @
D DD DDD DDD
I D
D@ M @

@
D DD
I
D@

@
@ @
DDD IDDD DDD
D@ M D
@

@
DDD
M

D

D@

DD@
D

D 
DD@
ID
D@

1

@
IDDD
D@

DD@
D
M D@

DD@
D

T D DD DD DD DD DD
DD@
D D
M @

DD@ IDD@ DD@
D DD D
M D@
@

DD@
D

D D D @ D D D D D D D
M
@
@ @
@ @ 
DDD DDD DDD
DDD DDD
I
MD
M D@
D@
5
@

@
@
DDD IDDD
D@

D D D D
DD@
D
M

I
D D D@ D D

@ @ @
D DD DDD DDD
I
M D@
D@

DD@
D

I
@
D
D
D D D D D
D

D
D
D

S@

D D D D

DD@
D
M D@

DD@
DD@

D@ D ID
D@

DD@
D
M

I
@
D
D
D
D D

@
@ @
DDD IDDD DDD
D@ M D
@

DD@
D 

DD@
ID
D@

@ @ @
D DD DDD DDD
I
M D@
D@

TD

D D D

D@

DD@
D

R

@
@ @
DDD IDDD DDD
D@ M D
@

DD@
D
M

@
DDD
M

D

R

<@ <@
<
D DD DD@
D
D@ DD@
I
D

D
D
D
<
<
DD
IU 
I
D@ M 4 D@ M D@
D@
$*

DD@
D
M D@

I
@
D
D
D
D
D D D D D D
D

S@

R

DD@
D@ D

@
DDD
M

D@

C
@
D
DD
I
D@

DD@
D
M

@
DDD

@
IDDD
D@

TD

D

DD@
D@ D

@
IDDD
D@

I
D D D @ D D

@ @ @
D DD DDD DDD
I
M D@
D@

@
DDD
M

D@

@
DDD

DDDD
@
DDD
M

D@

DD@
D

D D D

@ @ @ 
DDD DDD DDD
I
MD
D@
@ 5

&#

C
C 

B

DD
DD

<@ <@ <@
@
D DD DD
D
D
I
D 
<I D D <IMD U D D
D@
D@
4@
&*

DDDDDDD 
DDDDDDD 
DD@ 
ID 
D@

''

@
DDD
M D@

@
DDD

B
B

@
DDD
M D@

@
DDD 

DD@
ID
D@

@
DDD

@
DDD
M D@
CC

<@ <@ <@
DDD DDD <IDDD U
<I
D@ M
D@
4
5

DD@
DD@
D
D
M D@

DD
DD

D
D

@
IDDD
D@ 

 DD DD DD  DD DD DD DD DD DD DD DD
DD@
I 
D D
@

@
IDDD
D@

D
D
@
IDDD
D@

C
C

DD B
DD B

D
D

@
DDD
M D@

@
DDD

DD@
I D
D@

@
DDD
MD
@

@
DDD

DD
DD

@
I DD
D@ D

@
DDD
M D@

D
D

@
DDD

DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD BB
DD@
D
M D@

DD@ IDD@
D DD
@

BB

D DDD B
D DDD B
@ @
DD@
DD@ DD DD
D D ID D D
D@ M @
M D@

DD@
D
M D@
C
C

<@ <@ <@
DD@
DD@
DDD DDD <IDDD U
D D D <I
D@ M
M@
5 D@
4

D D D D D D @ D D D D D 
D D D D D D @ D D D D D
M M
M
@ D@ D@ 
DD@ DD@ DD@
D
D@

D
D
D
D
D
D
I
D
ID D D ID 

D@ M D@
D@ M D@
D@
<D
(+
D
S 
T
7
< 
T
DS
7 D
($

D
D

DD@ IDD@
D DD
@
D D C@
D D C@

@ @
IDDD DDD
D@ M D
@
C@
C@

@
I DD
D@ D

@
DDD
M D@

CC 

 DD DD

@ D@
DD@ DD@ DD@

D
I
D
D D D
I
D DD
D
@ M D@
D@ M D@
D D D@ D D D D D D D
D D D@ D D D D D D D
M

DD@
D

@
@ @ @
DDD IDDD DDD DDD
D@ M D
@
B
B
T @@

<@ <@ <@
DD@ < DDDDDD <DDD
D I I U @@
D@ M
5 D@

2

@
DDD
M D@

DD
DD

D
D

@ @
IDDD DDD
D@ M D
@

@
DDD

<@ <@ <@
D D DD
D
DU
<I DDD <I
M
D@
D@
6

@
IDDD
D@

@
DDD

DD@
D
C
C

@
DDD
M D@

@
DDD

B
B
<@ <@ <@
D D DD
D
DU
<I DDD <I
M
D@
D@

D = 90 

 R

#"

D D D@ D D D D
M

C

DD DD DD DD
DDD D

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DD DD DD DD
DD D D 

 
5B
B

C C
C

B
B

B

B
B

DDD C

S

B
B 

C D
D D

B
B
T

C

C

DD
D

C

D 
M D @ C

B

D D

C

DDDDD 
D

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DD
D

B
B

B
B

B

B
B

DDD DDD

B

B

D D @ D D D D D D D D D D @ D D D
M
M 

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDDD DDDD 
B 
B

DDD

B
B 

B 
B

DDD
D

DDD DDD DDD
D DD

DDD
D

DDD
D

C C
C C

D D D D U I D D D D D D D D D D D D U DID D D D D T D D D D D @ D D @ D B
M M
D 

DDD DDD DDD DDD DD DD DD DD
D DDD DD DD

B
B

B
B

B

B

B

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD

D C T D D C D D D D @ C
M

T C@

DDDD DDDD
DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DD DD DD DD DD DD DD DD 

B
B 

U D D D D@ D D D C
M

DD DD DD
DDD

B 

DID DID D D
D C @ 

DD C

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD 

B
B

$)

U D D D D@ D D D C D D D C S
DD C
M

S@

R 

 T D D D D D D D D D D D
DDD DDDD DDDD
3DDD DDDD DDDD 

#*

Avihu Medina
arr. Serban Nichifor

PRAISE JERUSALEM

Pioso

B
B

DDD DDD DDD DDD 

DDD DDD DDD DDD

DDD DDD DDD DDD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
DDDD DD DD DDDD

B
B

B
B

B
B

1

B
B

B
B

B
B

%' 

C @

U D D D D@ D D D C D D D C S
DD C
M

S@

T 

DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
DDDD DDDD DDDD 

&&

B
B

B
B 

C D
D D 

B

DD C

DDD DDD DDD DDD

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DD DD DD DD
DD D D

C C
C

B
B

B

B
B

DDD C

S

U D D D D@ D D D C
M

DD DD DD
DDD
C 

DID DID D D
D C @ 

DD
D

C 

C

B 
D D

C

B
B

B
B

B

DDD
D

D B
D B

D D D D B 

 DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
D DDDD D D DD D D DD

R

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

D B
D B

B
B

D = 80

D = 70

R

R

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

DDD
D

D = 60 D ==40

R

DDD
D

DDD
D

DDD
D

BBB
B

allargando 

D C@
D C@

B
B

C@
C@

C@
C@

D B
D B

2

DDD DDD

T D D D D D T D D D D D D D

C@
C@

T R

DDD

B

B 

D @ D C @
M

B
B
C@

DDD
D

DDDDD 
D

D D

C

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DD
D

T D @ D D T D D D D D D D C
M

C@

B

B

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD 

B
B
("

T

C

DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD DDD 

B
B
'$

B
B

D D D@ D D D D
M

C

D B
D B

C@
C@

D B
D B

CC
C CC
CC

R

=
BBB
B
=
BB
BB
B