You are on page 1of 2

1

Tên:
Mssv:
Đề 1

Câu 1. Tính định thức
7 1 3 4
0 0 1 2
1 0 2 7
0 0 4 4
D =

Câu 2. Giải phương trình
2
1 1 1
1 1 1
0
0 1 1 1
0 2 0 2
x
x
÷ ÷
÷ ÷
=
Câu 3. Tính hạng của ma trận
1 2 3 4 5
2 4 6 8 11
3 6 9 12 14
4 8 12 16 20
A
í 1
·

·

·

·

·
= ·
·
·
·

·

·
·
( )

Câu 4. Tìmma trận nghịch đảo của ma trận
1 1
1 2
A
í 1
÷
·

· =

·

· ·
( )Câu 5. Cho hai ma trận
1 0 4 8
,
3 1 5 10
A B
í 1 í 1
÷
· ·

· · = =

· ·

÷ · · · ·
( ) ( )
.

Tìmma trận X thỏa XA B = .

Câu 6. Giải hệ phương trình
2 3 1
2 4 6 2
5 10 15 5
x y z
x y z
x y z
'
1
÷ ÷ =
1
1
1
÷ ÷ =
!
1
1
÷ ÷ = 1
1
+


Câu 7. Xác định m để ma trận
1 2 2
0 1
0 0 1
m
A m m
m
í 1
÷
·

·

·

· = ÷
·
·
·
÷ ·
( )

khả nghịch.

Câu 8. ChoA là một ma trận vuông cấp 2011 có định thức bằng 1.
Hãy tính định thức của ma trận
( )
1
2
10
T
AA A
÷
÷
.

Câu 9. Định m để hệ sau đây có nghiệm duy nhất
2 2
3 7 5
2 4 7
x y mz
x y z
x y mz
'
1
÷ ÷ =
1
1
1
÷ ÷ =
!
1
1
÷ ÷ = 1
1
+

Câu 10. Tìmđiều kiện để vector
( )
, , X x y z = được biểu thị tuyến
tính qua hệ vector ( ) ( ) ( )
1 2 3
1, 0, 8 , 1,1,1 , 2, 0,16 X X X = = = .
4 ÷
0; 1 x x = = ÷
( )
2 r A =
1
2 1
1
1 1
3
A
÷
í 1
·

· =

·

÷ · ·
( )

28 8
35 10
X
í 1
÷
·

· =

·

÷ · ·
( )

1 2 3 x a b
y b
z a
'
1
= ÷ ÷
1
1
1
=
!
1
1
= 1
1
+

1 m= ±
2011
1
10

0 m=
8 7 0 x y z ÷ ÷ =
2
Câu 11. Xác định m để ba vector sau độc lập tuyến tính
( ) ( ) ( )
1 2 3
2,1,1, , 2,1, 1, , 10, 5, 1, 5 X m X m X m = = ÷ = ÷

Câu 12. Tìmm để các vector sau đây lập thành cơ sở của
3


( ) ( ) ( )
1 2 3
1,2, 3 , ,2 3, 3 3 , 1, 4, 6 X X m m m X = = ÷ ÷ =


Câu 13. Tìmtọa độ của vector
( )
,2, 1 X m m = ÷ đối với cơ sở
3
E
Câu 14. Tìmtọa độ của vector
( )
, , 4 X mm m = đối với cơ sở
( ) ( ) ( )
1 2 3
1,2, 3 , 3,7, 9 , 5,10,16 X X X = = =

Câu 15. Trong
2
 cho hai cơ sở

( ) ( ) ¦ ¦ ( ) ( ) ¦ ¦
2,1 , 1, 1 , 1, 0 , 0,1 P P ´ = ÷ ÷ = ÷ . Tìm
P P
C
´ ÷

Câu 16. Cho P là cơ sở của
3
 và
3
1 0 0
0 1 0
1 1 1
E P
C
÷
í 1
·

·

·

· =
·
·
·
÷ ÷ ·
( )

Tìmtọa độ của vector ( )
2, 3, 3 X = đối với cơ sở P .
Không tồn tại m
Mọi m đều thỏa
2
1
m
m
í 1
·

·

·

·

·
·
·
÷ ·
( )

m
m
m
í 1
÷
·

·

·

·÷
·
·
·
·
( )

2 1
1 1
í 1
÷ ÷
·

·

·

÷ ÷ · ·
( )

2
3
8
í 1
·

·

·

·

·
·
·
·
( )