You are on page 1of 2

1

Tên:
Mssv:
Đề 2
Câu 1. Tính định thức
7 3 3 4
1 0 1 2
0 0 4 7
0 0 4 4
D =

Câu 2. Giải phương trình
2
1 1 1
1 1 1
0
0 1 1 1
0 2 0 0
x
x
÷ ÷
÷ ÷
=

Câu 3. Tính hạng của ma trận
1 2 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
A
í 1
·

·

·

·

·
= ·
·
·
·

·

·
·
( )


Câu 4. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận
1 1
1 2
í 1
·

·

·

· ·
( )
Câu 5. Cho hai ma trận
1 0 4 8
,
3 1 5 10
A B
í 1 í 1
÷
· ·

· · = =

· ·

÷ · · · ·
( ) ( )

Tìmma trận X thỏa AX B =

Câu 6. Giải hệ phương trình
2 3 1
2 4 6 2
5 10 15 5
x y z
x y z
x y z
'
1
÷ ÷ =
1
1
1
÷ ÷ =
!
1
1
÷ ÷ = 1
1
+Câu 7. Xác định m để ma trận
1 3
0 1
0 0 1
m m
A m m
m
í 1
÷
·

·

·

· = ÷
·
·
·
÷ ·
( )

có nghịch đảo.

Câu 8. ChoA là một ma trận vuông cấp 2011 có định thức bằng 1.
Hãy tính định thức của ma trận
( )
1
2 2
3
T
AA A
÷
.

Câu 9. Định m để hệ sau đây có nghiệm duy nhất
2 2
3 6 5
2 4 7
x y mz
x y z
x y mz
'
1
÷ ÷ =
1
1
1
÷ ÷ =
!
1
1
÷ ÷ = 1
1
+


Câu 10. Tìmđiều kiện để vector ( )
, , X x y z = được biểu thị tuyến
Tính qua hệ vector
( ) ( ) ( )
1 2 3
1, 0,1 , 1,1, 0 , 2, 0,2 X X X = = =

36
Tập nghiệm là 
( )
1 r A =
2 1
1 1
í 1
÷
·

·

·

÷ · ·
( )

4 8
7 14
í 1
÷
·

·

·

÷ · ·
( )

1 2 3 x b a
y b
z a
'
1
= ÷ ÷
1
1
1
=
!
1
1
= 1
1
+

1 m=
2011
1
3

Không tồn tại m
x y z = ÷
2Câu 11. Xác định m để ba vector sau độc lập tuyến tính
( ) ( ) ( )
1 2 3
2,1,1, , 2,1, 1, , 6, 3, 1, 3 X m X m X m = = ÷ = ÷


Câu 12. Tìmm để các vector sau đây lập thành cơ sở của
3


( ) ( ) ( )
1 2 3
1,2, 3 , ,2 1, 3 3 , 1, 4, 6 X X m m m X = = ÷ ÷ =


Câu 13. Tìmtọa độ của vector
( )
7, , 3 X mm = ÷ theo cơ sở
3
E
Câu 14. Tìmtọa độ của vector ( )
2 ,2 , 8 X m m m = theo cơ sở
( ) ( ) ( )
1 2 3
1,2, 3 , 3,7, 9 , 5,10,16 X X X = = =Câu 15. Trong
2
 cho hai cơ sở

( ) ( ) ¦ ¦ ( ) ( ) ¦ ¦
3,1 , 1, 1 , 1, 0 , 0, 1 P P´ = ÷ = ÷ ÷ . Tìm
P P
C
´÷
Câu 16. Cho P là cơ sở của
3
 và
3
1 0 0
0 1 0
1 1 1
E P
C
÷
í 1
·

·

·

· =
·
·
·
÷ ÷ ·
( )

Tìmtọa độ của vector
( )
4,6, 6 X =
Không tồn tại m
Mọi m đều thỏa
7
3
m
m
í 1
·

·

·

·

·
·
·
÷ ·
( )

2
2
2
m
m
m
í 1
÷
·

·

·

·÷
·
·
·
·
( )

3 1
1 1
í 1
÷ ÷
·

·

·

÷ · ·
( )

4
6
16
í 1
·

·

·

·

·
·
·
·
( )