You are on page 1of 4

Kw’Isoko ry’Ubuzima

mu muryango w’abakristu
Diyoseze kuru ya Bujumbura Tl 22 22 05 00 / 79 602 229 / 79 927461
E-mail: sokoryubuzima@yahoo.fr Site: www.isokoryubuzimaburundi.fr.gd

" ’ukuri kuri jewe, ubuzima bwanje ni Kristu". (Ph.1, 21)
Iki kinyamakuru gifasha gutegera Ijambo ry’Imana mu misa no mu buzima

Igiciro:100Fr °13/13

31/3/2013

UMU SI MUKURU WA PASIKA–Umwaka C

Urukundo rwa Yezu rwatsinze urupfu... Alleluya! Alleluya!!!
Dutambe dutarike... Tugire umunsi mukuru w’agahore. Umukunzi wacu yadupfiriye ku musalaba ng’uwo yavuye mu cobo n’ubuninahazwa ntangere. Nta wosubira kumukomeretsa ngo ababare. Urukundo yatweretse akiri kw’isi ng’urwo rwavuye mu cobo ngo rudusanganire aho turi hose. Mariya Madalena, reka kurira urondera ikiziga ca Yezu mu cobo. Urizwa n’iki? Abishe Yezu ntibishe urukundo rwiwe. Ntubona ko n’ubu Yezu aguhamagara mw’izina ati: Mariya Madalena we! ... Ntiwamuyobewe ijwi, ni rya rindi nyene. Ariko, umenye ko uwo mukunzi wawe ari uwa twese. Reka Yezu agendagende mu bantu bose, abasange aho bari, abakunde nkuko yagukunze. Mariya Madalena we, ubu ntugume aho uri, genda uhumurize abatumwa bishwe n’ubwoba, bibaza ko Yezu akiri mu mva. Ubabwire ko wabonye Yezu, ko wamubonye ari muzima, ko yakubwiye ko azobasanga aho bari, basubire kwunga ubumwe, basangire ifi n’imikate uko bahora. Thoma we, ntiwemera ko uwo bishe bagasogota urubavu yoba akiriho? Ingo wirabire, wegere Yezu. Ntutinye, ni we nyene. Kora mu nguma ziwe. Araganza n’urupfu nyene. Ni we Mana, ni we Mwami wacu, niwe Mukama, niwe Mukiza. Ariko Thoma, ntugume ukorakora ibikomere vyiwe gusa. Gendana na we, usanganire abo bose bakomeretse mu buryo butandukanye, abo bose bihebuye kuko batazi ko Yezu ariwe Mukiza n’Umukama w’ukuri. Ubigishe kwizera uwatsinze urupfu. Wegere n’abarwaye bari ku mpfiro, ubabwire ko irembo ry’izuka ryugururiye bose bemera Yezu bakamwizera n’umutima wabo wose. Muvukanyi, uyu munsi ntutinye kwambara impuzu z’ubugeni, uherekeze Yezu mu buninahazwa Imana Data yamuteguriye, mu buhirwe bwuzuye. Mu kirundi tuvuga tuti: ta wurya ar’umwe. Akanyamuneza kawe kuzure, gasesekare kuko Yezu ashaka gusangira natwe akanyamuneza k’intsinzi yiwe ku rupfu. Dutambe dutarike, turirimbe Alleluya, tubwire Yezu tuti: Urakoze Yezu kur’urwo rukundo ntangere watweretse.

Umukama Yezu yatzinze urupfu, ntaco nzotinya. Bavukanyi, intsinzi y’Umukama twibuka uyu
musi n’idufashe tugume tumwizigiye. Muri iki gihe ibintu biguma bihindagurika, haraho twihebura; ariko ico twomenya, n’uko Imana idukunda kandi ubuzima bwacu buri mu maboko yayo, yo mushobora vyose. Bavukanyi, nitureme dutekane. Ntituzobura ibitugora ariko twizigire Umukama kuko ariwe adutambutsa iyo tunaniwe. Ntidushobora kwigwanira; noneho turafise uwatsinze urupfu; tumwizigire kuruta vyose. Yezu niwe buzima. Niwe atubeshejeho, atuguma hafi; n’iyo twamutaye wewe ntaduheba, aguma aturindiranye igishika. Iyo twigaruye tukamusaba ikigongwe, aca akitugirira buno nyene, mw’ijuru naho bagaca bagira umusi mukuru. Ni dusabe Umukama ingabirano yo kumwizigira mu bihe vyose, niwe tuzeyeko uburaro n’uburamuko. Tube abatumwa bakwiza hose Inkuru nziza ya Yezu Kristu, mu mvugo, ariko cane cane mu nyifato no mu bikorwa. Imana n’iduhezagire, dusangwe akanyamuneza k’izuka rya Yezu, kandi tugasangire n’abandi. Pasika nziza mwese bavukanyi. Kamariza Aline

TWUMVIRIZE IRYO IMA A ITUYAGIRA
UMU SI MUKURU WA PASIKA UMWAKA-C IGISOMWA CA MBERE: Ib. 10, 34. 37-43. Twebwe twarafunguye, turanywa hamwe na We amaze kuzuka mu bapfuye. Ivyo dusoma mu gitabu c’Ibikorwa vy’Abatumwa: Petero ngo ashike i Sezareya kwa Korneliyo, asoma ijambo ati: Murazi neza ivyabaye mu Buyudeha bwose, uhereye mu Bugalile kuva muri ca gihe Yohani yigisha ibatisimu. Murazi ingene Yezu w’i azareti yaronse Mutima Mweranda be n’inganji y’Imana, hanyuma akagendura igihugu cose agira ineza aho aciye hose, abohora abari mu ngoyi za shetani; kanatsinda yari yuzuye Imana. Twebwe rero, turi ivyabona vy’ivyo yakoze mu gihugu c’Abayahudi be n’i Yeruzalemu. iwe bahavuye bica, bamumanika ku giti c’umusalaba. Ariko Imana yaramuzuye ku munsi ugira gatatu, imuha n’ububasha bwo kwibonekeza ntiyabonekeye igihugu cose, yabonekeye ivyabona Imana yari yaratoye, twebwe twafunguye, tukanywa hamwe na We amaze kuzuka mu bapfuye. Kandi yadutegereje kwigisha igihugu n’ukwemeza ko ariwe Imana yahaye intahe ngo acire urubanza abazima n’abapfuye. iwe abahanuzi bayaze, aho bavuga ko uwuzomwemera wese azoronka, kubw’izina ryiwe, ikigongwe c’ibicumuro yakoze.” IGISOMWA CA KABIRI: Abakol. 3, 1-4. i murondere ivy’ijuru aho Kristu avyagiye. Ivyo dusoma mw’Ibaruwa Umutumwa Paulo yandikiye Abakolosi: cuti zanje: i mwaba mwazutse hamwe na Kristu ni murondere ivy’ijuru, aho Kristu avyagiye iburyo
« Yabonekeye ivyabona Imana yari yaratoye, twebwe twafunguye tukanywa hamwe na we amaze kuzuka mu bapfuye. i we abahanuzi bayaze aho bavuga yuko uwuzomwemera wese azoronka kubw’izina ryiwe, ikigongwe c’ibicumuro yakoze ». Uyu musi ni umusi mukuru wa Pasika. Petero na Yohani, bamaze kubwirwa na Mariya Magdalena ko bakuye Umukama mu ruhapfu, baciye bagenda bariruka ku ruhapfu basanga ni uko ibintu bimeze, ata kiziga ca Yezu kiri mu ruhapfu. Yohani yashitse ubwa mbere yabonye iki? Yemeye iki? Yabonye ko vy’ukuri ikiziga ca Yezu kitakiri mu ruhapfu. Yezu yarazutse, yaratsinze urupfu. Pasika ni ukuva mu rupfu ukaja mu buzima. Yezu yari yapfuye. None yazutse. Ni muzima. Alleluya. Ntawuribagira ibintu vy’akajoreza vyo ku wa gatanu mweranda, aho umweranda, intungane acirirwa urubanza rwo gupfa umubisha na we akambikwa izera. Ariko vyari vyanditswe ko Yezu yabwirizwa kuzuka mu bapfuye. Yezu yari yaramenyesheje izuka ryiwe ku musi ugira gatatu. Twaravyibukanije muri iri joro ryeranda twaraye duhimbaje; aho umumalayika w’Umukama yabwira abakenyezi beranda ati: « Yazutse: ntari ngaha. g’aha n’aho bari bamushinguye. Ubu rero nimugende kubwira abigishwa biwe na Petero muti: Yabatanze mu

bw’Imana; ni mwamize agatima kuvy’ijuru, mureke kwumira ku vy’isi. Koko, mwasangiye urupfu na Kristu, kandi ubuzima bwanyu buracahishijwe hamwe na we mu Mana. Aho Kristu azoserukira, We buzima bwanyu, niho namwe muzoserukana na we mu buninahazwa. INKURU Nziza: Yo. 20, 1-9. Yezu yabwirizwa kuzuka mu bapfuye. Ivyo dusoma mu Njili nyeranda yanditse Yohani Umunsi wa mbere w’indwi, Mariya wa Magdala yagiye ku ruhafu mu gitondo kare, bugihwibiriye, araheza abona ko ibuye barikuye ku ruhafu. Ariruka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa Yezu yakunda, ababwira ati: “Bakuye Umukama mu ruhafu, kandi ntituzi iyo bamushize.” Petero rero aca aragenda ajana na wa mwigishwa wundi, baja ku ruhafu. Bompi bagenda bariruka ariko wa mwigisha wundi arasiga Petero, amutanga ku ruhafu. Arunama rero abona za mpuzu ziri hasi, ariko ntiyinjira. Simoni Petero aje amukurikira arashika na We. Yinjira mu ruhafu, abona za mpuzu ziri hasi n’ikiremo cari kimupfutse ku mutwe; ico kiremo nticari kumwe n’izindi mpuzu, cari kizingiye ukwaco. Wa mwigishwa wundi yari yamutanze abona nawe kwinjira mu ruhafu; araraba, aremera. Ugasangwa ntibari bwategere ko, nkuko vyanditswe, Yezu yabwirizwa kuzuka mu bapfuye. Bugalile. Hariya ni ho muzomubonera, nk’uko yabibabwiye » (Mc.16,7). Uyu musi Kristu yazutse. Ntakibohewe mu ruhapfu. Ubuzima bwatsinze urupfu. Inkuru nziza y’ukwemeza izuka rya Kristu ni yo iriko irasamirana hose. Mariya Madalena yari yazindutse kare cane ku ruhapfu yabonye ko rya buye bari bugaje uruhapfu rwa Yezu ryakuwe ku ruhapfu. Yaciye aja kubibwira Petero na Yohani, na bo baca biruka ku ruhapfu, basanga koko uruhapfu ruragaragara. Ico bikoze cose si ubusuma bwahabaye. Si abantu bagiye kwiba ikiziga ca Yezu, ubundi baba bagiye bazananye n’impuzu bari bamuhambiriyemwo. Petero yinjiye, yasanze impuzu ziri hasi n’ikiremo cari kimupfutse umutwe; ico kiremo nticari kumwe n’izindi mpuzu, cari kizingiye ukwaco. Iyo baba abantu bagiye kwiba ikiziga ca Yezu, baba batwaranye n’iyo mpuzu bari bafuvyemwo Yezu. Noneho rero, iyo mpuzu yari izingiye ngaho eka n’igitambara cari gipfutse umutwe wiwe. Aho Petero na Yohani baboneye ko uruhapfu rwagaragara, baremeye. Baributse ko Kristu yategerezwa kuzuka ava mu bapfuye. Ipasika y’Umukama wacu Yezu Kristu yerekeye twebwe twese kandi ni yo rukiza rwacu. Yezu arerekana neza ingene ukwo kuva mu rupfu ukaja mu buzima, amaze kwihereza Imana we nyene. Kuva ubu twarabohowe turakizwa igicumuro. Urupfu rwa Yezu abantu bari babonye nk’uko ataco rwoba rwarunguye isi, rwarayikijije. Ehe Kristu yarazutse. Ni muzima. Kumwe na we turamaze kuronka urukiza rwamaze kurangukira

mu rupfu n’izuka vyiwe. Kubera ibatisimu twahawe, na twe turamaze gutsinda igicumuro ngo tuzukire ubuninahazwa. Ariko birakwiye kubanza kuba ico turi ngo tugiserure mu kurondera kubigendera, tubirondere mu kurondera ivyiza n’amabanga y’ijuru. Ni ho Kristu avyagiye iburyo bwa Mana Data. Aho Kristu ahangamye ni ho hari vy’ukuri itunga rikuru turondera. Mu guhimbaza Ipasika, tuba twerekanye ko Umuvyeyi Bikira Mariya atubera koko akarorero k’ukwemera. Birakwiye ko twigina Pasika mu kurondera ivyiza vy’ijuru aho kwumira ku vy’isi. Aho Kristu avyagiye ni ho hari vy’ukuri itunga rikuru. Birakwiye kwigina Pasika mu kwerekana ko twasubiye kuba ibiremwa bishasha. Muri Kristu twarahindutse ibiremwa bishasha. Birakwiye kugira umusi mukuru wa Pasika mu kwerekana ko turi abantu bashasha, mu kwerekana ko twabaye abantu bashasha. Guhimbaza Ipasika mu buzima bwacu, kurya abatumwa babigize, tukabandanya kuba ivyabona vya Kristu mu bantu. Ehe Imana yamuzuye ku musi ugira gatatu, imuha ububasha bw’ukwiyereka, ariko atari bose, ariko abo Imana yari yarabiteguriye kuva kera na rindi, twebwe twariye tugafungurana na we amaze kuzuka ava mu ba pfuye. Yadutegetse kumenyesha ibihugu n’ukwemeza ko Imana yamutoye, ngo abe umucamanza w’abazima n’abapfuye ». None duhamagariwe kuba ivyabona vya Kristu we kuva aho azukiye ava mu bapfuye yatsinze igicumuro n’urupfu rukomoka kuri co. Ku bwacu, Ipasika ni ukuva mu buzima twahoramwo butahimbara Imana tukaja mu muco. Ni ukubaho umuntu akurikiza ishaka ry’Imana nk’uko abahanuzi bagiye barabiduhanura. Umubisha nahebe ububisha bwiwe, umuntu yarobanga-

nye mu mutwe na we ave ku vyiyumviro vyiwe bibi. Nagaruke ku Mukama we azomugirira ikigongwe, agaruke ku Mukama yuzuye impuhwe. Kugira umusi mukuru wa Pasika ni uguheba ubuzima butari bwiza twahoramwo, butari buhuje n’ubuzima bw’Imana, butari buhuje n’umuco n’ubwitonzi vy’Imana. Nkuko umuhanuzi Baruki abivuga: « Ni kuki none ga Isarayeli, ni kuki wikuye impuzu mu ntara z’abansi ukinenesha mu ntara y’abanyamahanga, ukiyanduza mu kwegera imivyimba, ukandikwa mu gitabu c’abapfuye? Ni uko wahevye isoko ry’ubwitonzi. Iyo uba warakurikiranye inzira z’Imana, wokwirambiye mu mahoro imyaka yose. Kenyera rero umenye ahari ubumenyi, ubukomezi n’ubwenge. Ese uyu musi mukuru wa Pasika wotwerekeza ku nzira z’Umukama tumenyeshwa n’Amabwirizwa! Ipasika ni ugusiga mu ruhapfu rwa Yezu ingeso mbi zose Ikarema yagufashije kubona, ukazigaya, ukigira n’inama y’ukuziheba. Uzoba ugize Ipasika nziza niwabohora imigozi y’uwo waboheye mu caha ukamugereranya na co. Uzoba ugize Ipasika nziza niwavugira uwurenganywa, ukarekurira uwakugiriye nabi, ukakira uwutakigira aho ataha n’ukuba hafi urya ari mu ndwara, uwuri mu maganya no mu mwiheburo. Iyi Pasika iguhe rero kumenya neza inzira z’Imana tumenyeshwa n’Amabwirizwa. Ni yo soko ry’ubuzima n‘amahoro y’ukuri. Niho rero tuzoheza tukarondera ivyiza vy’ijuru tudatwawe n’ivy’isi biduhuma amaso bikatwereka ivyezeri bihinda bihera, ariko tube abantu batunganye, tube abantu barangwa n’urukundo, ubona ko urukundo ariko karanga karanga abakristu. Maze aho Kristu azoserukira, we buzima bwacu, natwe, tuzoserukane na we mu buninahazwa bwiwe bwuzuye.

Duterimpundu kuko turi bazima kubw’Imana, muri Kristu yapfuye akazuka.
Muzokengurukana akanyamuneza Imana Data yo yaduhaye amagara y’ugusangirira mu muco ivyagenewe aberanda. Niyo yadukuye mu bubasha bw’umuzimagiza idushira mu Bwami bw’Umwana wayo ikunda cane, we twaronsemwo urukiza n’ikigongwe c’ibicumuro(Abakolosi 1,12-14). Mu kubatirizwa twese muri Kristu Yezu, twahambanywe na we mu rupfu kubera ibatisimu, kugira ngo nk’uko Kristu yazutse mu bapfuye kubera ubuninahazwa bwa se abe ariko natwe twigenza mu buzima bushasha. None lero, ko twabaye umwe na we mu rupfu rusa n’urwiwe, tuzoba umwe na we kandi mw’izuka risa n’iryiwe nyene. Nti tubiyobewe, umuntu wacu wa kera yarahambanywe nawe, kugira ngo wa mubiri w’igicumuro ucike ubusa tureke kuba abaja b’igicumuro. Na none, uwapfuye yabaye intungane mu vyerekeye igicumuro. Ko twapfanye na Kristu turemera yuko tuzorambana nawe, kuko tuzi neza yuko Kristu amaze kuzuka mu bapfuye atagisubira gupfa, urupfu ntirusubire kumuganza. Urwo yapfuye yarupfuye ku gicumuro rimwe rizima; ubuzima bwiwe nabwo butuma aba muzima kubw’Imana. Namwe rero niko kuko, ni mwame mwiyumvira ko muri abapfuye ku gicumuro, mukaba bazima kubw’Imana muri Kristu Yezu. Igicumuro rero ni kireke kuganza mu mubiri wanyu ukwiye gupfa, mwoye kwumvira inyosha mbi zaco; kandi ni mureke guhebera igicumuro ingingo zanyu ngo zirwanire ubugunge, ariko ni mwihebere Imana nk’abazima bavuye mu rupfu, mu kuyihebera ingingo zanyu ngo zirwanire ubutungane. ( Abaromani 6,3-13)

’ivyukuri Yezu yarazutse, ntazosubira gupfa.
« Ntutinye: jewe nd’uwambere n’uwanyuma, kandi ndi muzima mu myaka n’imyaka. Mfise impfunguruzo z’urupfu n’izo mu kuzimu (Ivyahishuwe 1,18) Alleluia!».« Umumalayika w’Umukama yururuka ava mw’ijuru, atembagaza ikibuye, araheza acicarako… araheza abwira ba bagore ati: mweho ntimutinye, kuko nzi ko murondera Yezu yabambwe. Ntari aha, yazutse nkuko yari yabivuze (Mt.28,2.5-6). Alleluia!!. N’ivyukuri Yezu yazutse, Alleluia!! Tuzi neza ko Kristu amaze kuzuka, ko atazosubira gupfa: Twabaye umwe mu rupfu rusa n’urwiwe, tuzoba umwe nawe kandi mw’izuka risa n’iryiwe nyene. Umusi umwe, natwe tuzozuka nka we.(Abaromani 6,9.5). Alleluuia!! « Jewe ndi izuka n’ubuzima; unyemeye naho yoba yarapfuye, azoba muzima. Vyongeye umuntu wese abaho ku bwanje akongera akanyemera, ntazokwigera apfa » (Yohani 11,25-26). Alleluia. Tuzi neza ko uwazuye Umukama Yezu natwe azotuzurana na Yezu kandi azodushira hafi yiwe (2Abakorenti 4,14). Alleluia. Yezu Kristu amaze guhereza inkuka imwe rudende y’ibicumuro, yaciye avyagira iburyo bw’Imana ubutakihava…Inkuka yiwe - imwe rudende- niyo yagize intungane ubutakihava abo yatagatifuje. ( Abahebreyi 10,12.14) . Alleluia, Alleluia!!!

Dushemeze Imana ku munsi ku munsi
31/3 D D. de Pâques Ibik 10,34a.37-43 Zab117,1-23 Bakuye Umukama mu mva, kandi ntituzi iyo bamushize.
St Benjamin Kol 3,1-4 Ibik 2,14.22-33 Mt .28,8-15 Ibik 2,36-41 Yo. 20,11-18 Ibik 3,1-10 Lk. 24,13-35 Ibik 3,11-26 Lk. 24,35-48 Ibik 4,1-12 Yo. 21,1-14 Yo. 20,1-9 Ugasangwa ntibari bwategere ko, nkuko vyanditswe Yezu, yabwirizwa kuzuka mu bapfuye. Zab 15,1…11 timutinye, ni muje kubwira benewacu, baje mu Bugalile, niho bazombonera. Zab32,4-22 tuntevye urtyo, kuko ntaraduga kwa Data ; genda ariho, usange benewacu ubabwire ko nduze kwa Dawe ari So, ku Mana yanje… Zab 104,1-9 Zab 8,2-9 Zab117,1…27 Zab117,1…21
Mwa biburabwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ivyo abahanuzi bavuze! one ntikwariko ngo Kristu arinde ayo magorwa yose…

1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4

L St Hugues M St François

de Paule
M St Richard J St Isidore V St Vincent

Ferrer

i murabe ibiganza n’ibirenge vyanje, ntimukekereze : ni jewe ! i mukorakore mwitegereze: icijiji ntikigira umubiri, ntikigira amagufa Bana mwe, nta twokurya mufise? Tera urusenga ku buryo bw’ubwato, muraronka. Kwire isi yose, mushikirize Inkuru nziza ikiremwa Uzokwemera akabatizwa azorokoka, utazokwemera azocibwa cose.

S St Marcellin Ibik 4,13-21 Mk. 16,9-15

Ububasha bw’izuka rya Yezu buzogira vyose bishasha
Ndatangaje icese umwizero wanje n’ukwemera kwanje. Ndemera ko nzoshikira igihe co kubaho mu mwizero, aho vyose bizoba bishaha kandi vyiza. Muri ico gihe, tuzoba mu buzima budafatiye ku vy’umubiri gusa. Ukwihebura kuzosubirizwa n’umwizero, imico myiza isubizwe itoto. Abana ntibazokura barereshwa ruswa; bazohunga urumogi, inzoga zikaze n’ibindi biyayuramutwe. Urumogi ntiruzosubira kutwinjirana. Ukwirekura n’ubushurashuzi bizocika indahiro mu ndirimbo zacu. Abavyeyi bose bazoronka ico bagaburira abana. Abana bacu bazotamba batarike, indirimbo n’intambo zibafashe kwinezereza no kuronka akanyamuneza k’ukuri. Ntibazosubira kugirwa ibikoresho vyo gusambura no kurwana. Iteka ry’umukenyezi rizokwubahirizwa; ntazosubira guhohoterwa, azokora ibimuha iteka. Azoharanira kuronka ingero y’ivyo yakoreye; ntazokwikundwakaza ku bamukwegakwegera mu nyifato yo kuronka ivyo atakoreye canke yo kurondera ubuzima mu kwidandaza. Azofatanya kuba umuvyeyi n’ukuba imboneza. Azorera aramure abigeme n’abahungu bashasha. Hazohinduka vyinshi vyubaka imibano n’igihugu. Igihugu cacu kizokwivyukiranya, gitere iteka Afrika n’amakungu. Bose bazokwubaha bubahirize ibidukikije, bamenye ko kwica ibidukikije ari ukw’ica isi, kwica ubuzima, kwiyica twebwe nyene. Amagara y’abantu azohagurukirwa, abavuzi bavure kandi bahembwe nkuko bikwiye. Ibitaro ntibizosubira kuba ibibanza vyo gupfiramwo, ah’ubwo bizoba ivyo gukiriramwo. Imangazini z’imiti zizokwira hose, na nyarucari ashobore kwigurira umuti. Abapfumu, ba rumenyi, abadandaza b’urukiza rw’Imana, bazota bomoke, isi yacu ireke kuba ishinguriro ry’imikorobi n’imigera y’ingwara. Ugusubira kuba mu mutekano bizodutera akanyamuneza, dusubire gutwenga. Nta bantu bazosubira kurundanira mu manama n’imigwi y’ugusambura. Amajoro yacu azosubira gutekana, mu mpande zose imishamirano izohera, utuyira tuzocika amabarabara, tuzoronka amatara igihe cose, umwimbu uzosesekara hose… (Claire Mbuyi Banza – Congo) Mukama Yezu, ninahazwa kuko ivyo vyose bizoshoboka kubw’ububasha bwawe bwo kugira vyose bishasha, gusubiza ubuzima aho bwasinzikaye. Abakumenye bazogushingira intahe mu gutunganya isi irangwa n’iterambere ry’ukuri, ubutungane n’amahoro.

Icit.: Mugabekazi wo m’ijuru, mugabekazi wo mw’ijuru, nezerwa alleluya alleluya
Kuko waberewe kuvyara nezerwa alleluya, yazutse nk’uko yabivuze. Dusabire ku Mana nezerwa alleluya, nezerwa himbarwa Mariya Kuko nyene, kuko nyene, n’ivy’ukuri,Umukama, n’ivy’ukuri,Umukama, Umukama Umukama yazutse yazutse alleluya alleluya TUBE TURATWE GA: Ejo harya kuri centre jeunes message umugabo wiwe. Bahejeje kuzirungiKamenge(CJK), abaremesha kiyago baragirishije inaka, umuremeshakiyago yabasavye ko bohinduranya ma abaserukira abandi mu bagore baba i Bujumbura amatelefone maze umwe wese agasoma inyishu umukugira babigishe uko bazokwigisha abandi kubijanye gabo w'umugenzi wiwe yarungitse. Inyishu zari izi: n’ingene bakwiye gufata abagabo babo. Umuremesha 1) Muribande ko ntabamenye? 2) Heee mama Beli kiyago arabaza ati: Mbega ko ari mwebwe warwaye? 3) Nanje n'uko cheri wanje abandi bapfasoni barabirako akarorero, ninde 4) Ndabona wagonze moteur 5) Sindagutahumuri mwebwe akunda umugabo wiwe? Umwe ra, ushatse kuvuga iki? 6) Heeee, aho Jean niwese yishuye ati: Jewe. Umuremeshakiyago wo wari uyirungikiye none uribeshe, uza kuarabaza ati: one muhora mubwira abagabo banyu ko mpenda gute noneho? 7) Reka guca hirya no hino vuga mubakunda ryari? Inyishu zabaye nyinshi..... Umureamafaranga ugomba ndayakuzaniye muhira 8) Ndarose meshakiyago ati: Umwe wese n’afate telefone yiwe canke? 9) Sha utambwiye uwo wari wandikiye ifuni maze yandike ibi: "NARAGUKUNZE, NDAGUKUNDA, NZOihamba umwe. 10)Narakubujije inzoga ariko waranse GUKUNDA GUSHIKA DUTANDUKANIJWE N'URUPFU MUTUkwumva, ahubwo reka ndabibwire mabukwe ko wanaNGWA WANJE". Maze umwe wese ace arungikira iyo OHAHERA- Bakanibona Vianney. niye. SIJE

Related Interests