លិខិតចំហ

ជូនចំេពះជនរ ួមជតិែខមរ
សតព
ី ី
េគលនេយបយគណបកសសេរងគះជតិ
ឹ ន ំបចចុបបនន ”
“ ករេធវកំែណទរមង់របព័នធដឹកន ំ និងផលស់បូរអន
ត កដក
ជនរួមជតិ ជទីេគរព !
បនទប់ពីមនសំណូមពរយ៉ ងទទូច ពី សំណក់របជពលរដឋែខមរភគេរចន ែដលចង់ េឃញមនករ
ផលស់បូតរ និ ងចង់ឲយមនករបរងួបបរងួមគនរវងកមលំងអនករបជធិ បេតយយ េទ បេនៃថងទី១៧ ែខកកកដ ឆនំ

២០១២ នទីរកុងម៉ នី ល របេទសហវីលីពីន មនរពឹតិ តករណ៍នេយបយមួ យជរបវតតិសរសត ែដលគណ
បកសសមរងសុី និ ងគណបកសសិទិធមនុ សស បនបេងកតចលនរបជធិ បេតយយសេរងគះជតិ េហយបនទប់មក
កលយជគណបកសសេរងគះជតិ ។

គណបកសសេរងគះជតិ ជកមលំងនេយបយថមីមួយ ែដលបេងកតេឡងរសបតមឆនទៈរបស់របជ
ពលរដឋ េហយបននិ ងកំ ពុងទទួ លករគំរទយ៉ ងខលំងកលពី សំណក់របជពលរដឋេនទូ ទំងរបេទស ែដល
នឹ ងនំឲយមនករផលស់បូតរេនកនុងករេបះេឆនតខងមុ ខ ែដលនឹងរបរពឹ តេត ទេន ៃថងទី២៨ ែខកកកដ ឆនំ
២០១៣ ។ ដូចេនះេហយថមីៗេនះ មនអនកនេយបយទុ ចចរ ិត បនេឃសនអកុ សលមួ លបងកច់បងខូចដល់

ថនក់ ដឹកនំជន់ខពស់ៃនគណបកសសេរងគះជតិ ែដលមនេលក សម រងស ុ ី និ ងេលក កឹម សុខ ថមន
បំ ណង់ចង់ ផលស់បូររបប

េនះជទេងវមួយដ៏ អរកក់ ជួជតិ របស់អក
ន នេយបយកុ មុមយនិ សត និ ងមនគំនិត

ទុ ចរច ិត ែតងែតចូ លចិតតលបពណ៌ដល់ែខមរគនឯង។

តមករពិត របបដឹកនំសពវៃថង គឺ មនករផលស់បូររួ
ត ចេហយ តមរយៈករេបះេឆនតេនឆនំ ១៩៩៣

ែដលេរៀបចំ េដយអងគករសហរបជជតិ “អ៊ុ នតក់ ” េដយបតូរពី របបសងគមនិយមរដឋកមពុជ មកជរពះរជ
ណចរកកមពុជទី ពីរ ែដលនំមកនូ វរបបរជនិ យមអរស័យរដឋធមមនុញញ និងេគលករណ៍របជធិ បេតយយ

េសរ ី ពហុបកស ។ េដយេម លេឃញរបព័នដ
ធ ឹកន ំទន់េខសយ និងអនកដឹកន ំអសមតថភព េទបជ

េរឿយៗេលក កឹម សុខ របធនគណបកសសិទិម
ធ នុសស និងជអនុ របធនចលនរបជធិបេតយយសេរងគះ
ជតិ

បនមនរបសសន៍

េដយរបកសជឧឡរ ិកនេពលកនលងមកថ

គណបកសសេរងគះជតិមន

េគលករណ៍អហិងស មិនយកែខមរណជសរតូវ េហយនិ ងមិនមនបំណងេធវបដិវតតេដមប ីផលស់បរូត

របបេនះេទ ផទុយេទវ ិញេយងគំរទ ករពររបបរជនិ យមអរស័យរដឋធមមនុញញ និងអនុ វតតតមេគល

ករណ៍របជធិ បេតយយ េសរ ី ពហុបកស េហយនិ ងចង់េធវកំែណទរមង់របព័នធដឹកន ំ និងផលស់បូរអន
ត ក
ដឹកន ំបចចបបនន
េចញពីអំណច តមរយៈករេបះេឆនតមួ យេដយេសរ ី រតឹ មរតូវ និ ងយុតិ តធម៌ ែតប៉ុ េណណះ

។ ករេធវកំែណទរមង់ របព័ នដ
ធ ឹ កនំរបស់គណបកសសេរងគះជតិ គឺ មនបងហញេនកនុងកមមវ ិធី នេយបយ
មួ យចំនួនដូចខងេរកម ៖

1. េយងចង់ជួយចស់ៗអយុ៦៥ឆនំេឡង ទទួ លបនរបក់ ឧបតថមភ ៤មុឺនេរៀល កនុង១ែខ និងមន
ផតល់េសវសងគមកិចចេផសងេទៀត
សរមប់ មនុ សសចស់
ែដលរតូវេគេបះបង់េដយបេងកត
មណឌលគំពរមនុ សសចស់េនតមទីវតតអរមនន េរពះគត់ ទំងេនះ គឺ ជកមលំងធនធន
ដ៏ មនតៃមល ែដលបនជួ យជតិ យូរមកេហយ ។

2. េយងចង់ជួយកមមករ ទទួលបនរបក់ែខទបបំផុត ៦០មុន
ឺ េរៀល កនុង១ែខ និងមនលកខខណឌ
ករងរលអរបេសជងមុ ន និ ងសិទិ ធកមមកររតូវបនធន ។ េដយសរអំពីពុករលួយពី មរនតីខិល
ខូ ច លកខខណឌករងរគមនសតង់ដរ និ ងសិទិ ធកមមកររតូវបនរ ំេលភបំ ពន េទ បកមមករេយងសពវ
ៃថងរតូវរស់េនយ៉ ងលំបកេវទន ។

3. េយងចង់ជួយមរនតរ
ី ជករ រគូបេរងៀន និងកងកមល ំងរបដប់អវុធ ទទួលបនរបក់ែខ

ទបបំផុត ១លនេរៀល កនុង១ែខ និ ងមនជីវភពរស់េនសមរមយ េសចកតីៃថលថូនជមនុ សសែដល
មនវ ិជជជីវៈ ែដលសពវៃថងរតូវបនេគគបសងកត់ បងខិតបងខំឲយកលយជសកមមជននេយបយ
េដយឥតដឹងខលួន េនកនុងសថប័ នករងររបស់ខួន
ល ។

4. េយងចង់ជួយកសិករ ទទួលបនករធនតៃមលកសិផល ែដលខលួនផលិតបន ពិ េសសរសូវ
គឺ រតូវធនតៃមលទបបំផុត ១០០០េរៀល កនុង១គីឡូរកម េដយមិនបេណ
ត យឲយឈមូញវយ

តៃមលេរសចចិតត ែដលនំឲយកសិករមនករខតបង់ និងជំ ពក់ បំណុលេគ េហយរតូវេគរ ឹបអូ ស
យកដី ែរស និងផទះសំែបងដូ ចសពវៃថងេនះេឡយ ។

5. េយងចង់ជួយរបជពលរដឋរកីរក ទទួ លបនករពយបលជមងឺេដយឥតយករបក់ និ ង
មិ នបេណ
ត យឲយែខមរណមនក់ សលប់ េដយសរគមនរបក់ ពយបល ដូ ចបចចុបបននេនះេទ ។ សុខ
ភពរសតី និ ងកុ មរ ជពិ េសសសុខភពមត និ ងទរក រតូវបនធន ។

6. េយងចង់ជួយយុវជន ទទួ លបនឪកសដូចគនកនុងករអប់ រ ំ និងករងរេធវរតឹ មរតូវ និង

កុមររតូវទទួ លបនករគំពរ និងរបក់ឧបតថមភកុងករសិ

កស េនកំ រ ិតបឋមសិកស រពមទំង
សមតថភព សីលធម៌ ចរ ិយធម៌របស់យុវជន និ ងកុមររតូវបនពរងឹ ងតមរយៈករអប់ រ ំ ។

7. េយងចង់ជួយរបជពលរដឋទូេទ ទទួ លបនករបញុច ះតៃមលេរបង ឲយេសមនឹងរបេទសជិតខង

បញុច ះតៃមលជីកសិកមមសមរមយ ែដលធនដល់ករផលិតរបស់កសិករ បញុច ះតៃមលអគគស
ី នី
៦០០េរៀល កនុង១គី ឡូវ៉ តេម៉ ង និ ងបញុច ះអរតកររបក់េរកម ១%កនុង១ែខ រពមទំងរដឋ
ធនអនតរគមចំ េពះតៃមលផលិតផល ឬេសវកមមទំងឡយណែដលប៉ ះពល់ដល់ជីវភពរស់
េនរបចំៃថងរបស់របជពលរដឋ ។

ដូ ចេនះ ករចង់ ជួយរបស់គណបកសសេរងគះជតិ ខងេល គឺ រគន់ែតចង់េធវកែំ ណទរមង់របព័នធ

ដឹកន ំ ែដលទន់េខសយ និងផលស់បូរអន
ត កដឹកន ំអសមតថភពបចចុបបនន េចញពី អំណច តមរយៈករ

េបះេឆនតមួ យេដយេសរ ី រតឹ មរតូវ និ ងយុតិ តធម៌

ែតប៉ុ េណណះ មិនែមនជករចង់ ផលស់បូររបប

ដូ ចអនក

នេយបយទុចចរ ិតបននិ ងកំ ពុងេឃសនញុះញុង បំែបកបំបក់ រវងែខមរ និងែខមរេនះេទ ។ មយ៉ ងេទៀត

គណបកសសេរងគះជតិ មនេគលករណ៍មិ នយកែខមរណជសរតូវ ។ តមកមមវ ិធី នេយបយរបស់ខួលន
ខងេល េនេពលគណបកសសេរងគះជតិ ឈនះ គឺ ែខមរទំងអស់គនជអនកឈនះ េរពះេយងអចេធវបន ។

គណបកសសេរងគះជតិ បនេរតៀមខលួនរួចជេរសចកនុងករផតល់េសចកតីសងឃឹម ជូ នបងបអូនជនរួម
ជតិ និងសូមឲយបងបអូនជនរួមជតិ េធវកររតិ ះរ ិះពិ ចរណ និ ងមនជំេនឿកនុងចិតតថ គណបកសសេរងគះជតិ

នឹ ងមនសមតថភពសតររបេទសជតិេយងឲយរុងេរឿងដូ ចសម័ យេដ មេឡងវ ិញ តមរយៈរបព័នធដឹកនំមួយ
ិ៍ ត ែណលលអៗសរមប់ កូនេចេយងជំ នន់
ដ៏ រ ឹងមំ ។ សូមរួមគន គិ តរតូវ េធវរតូវ និ ងបនសល់ទុកនូ វេករដំ
េរកយ ដូចេនះេយងខញំុសូមអំ ពវនវដល់បងបអូនជនរួមជតិ ទំងអស់ចូលរួមគំរទកមមវ ិធី នេយបយខង

េលេដមបីរម
ួ ចំ ែណកេធវឲយរបេសរេឡង នូ វជី វភពរស់េនរបស់របជពលរដឋេយង និងសិកសឲយបនសុីជំេរ
ថអនកណមនបំ ណងជួយែខមរ អនកណកំពុងនំែខមរ េទដក់ េរកមកររតួតរតរបស់បរេទស ែដលជនិចច
កលចង់មករស់េនេលទឹកដីេយង និងបំ បត់ពូជសន៍ េយង ។ ឪកសសរមប់ ករផលស់បូរបនមកដល់

េហយ សូមែខមរទំងអស់េរកកេឡង រ ួមគនសេរងគះជតិេយង ៕

រជធនី ភំេន ពញ,ៃថងទី២២ ែខមិ ន ឆនំ២០១៣

ខុទធកល័យឯ.ឧ កឹម សុខ
របធនគណបកសសិទធិមនុសស
អនុរបធនចលនរបជធិបេតយយសេរងគះជតិ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful