Közéleti havi lap II. évfolyam 2. szám 2013.

február, jégbontó hava Ára: 200 Ft

Farsang 2013

Pingvinek az iskolában

Bangó Margit és a hip-hop tánccsoport

Színes jelmezkavalkád a PAX-Otthonban

Busófarsang az óvodában

2. oldal

Március 8.
Nõnap
A­nem­zet­kö­zi­nõ­nap­a­nõk­irán­ti
tisz­te­let­ és­ meg­be­csü­lés­ ki­fe­je­zé­sé­nek­ nap­ja,­ ame­lyet­ 1917­ óta­ (Ma­gya­ror­szá­gon­ 1948­ óta)­ min­den­ év
már­ci­us­ 8-án­ tar­ta­nak.­ Eb­bõl­ az­ al­ka­lom­ból­sok­sze­re­tet­tel­kö­szönt­jük
hölgy­ol­va­só­in­kat.

Szamárordítás
Va­la­mi­kor­ fi­a­tal­ko­rom­ban­ volt
egy­köz­mon­dás­ar­ra­az­eset­re,­ha­va­la­ki­ va­la­mi­ ké­re­lem­mel­ vagy­ kí­ván­ság­gal­ for­dult­ az­ Égi­ek­hez­ vagy­ föl­di­ek­hez­ és­ er­re­ sem­mi­lyen­ vá­laszt
nem­ka­pott.­A­sza­már­or­dí­tás­nem­hal­lat­szik­ az­ égig!­ Pon­to­san­ ezt­ tör­tént
ve­lem­is.­
A­Tiszaalpár­Hang­ja­cí­mû­ha­vi­fo­lyó­irat­el­sõ­és­má­so­dik­szá­má­ban­fel­hív­tam­ az­ Ön­kor­mány­zat­ fi­gyel­mét
az­ el­sõ­ vi­lág­há­bo­rús­ hõ­si­ em­lék­mû­ve­ket­ ért­ hi­bák­ra.­ Ab­ban­ a­ re­mény­ben,­hogy­eze­ket­a­hi­bá­kat­ki­kö­szö­rü­lik.­Saj­nos­a­tu­do­má­som­sze­rint­ed­dig
még­nem­is­fog­lal­koz­tak­ez­zel­a­köz­ér­de­kû­üg­­gyel.­
Azon­ gon­dol­koz­tam­ mi­ le­het­ en­nek­ az­ oka.­ Elõ­ször:­ van­ a­ köz­sé­günk­ben­egy­le­gá­lis­szer­ve­zet,­az­Ár­pád­Né­pe­és­en­nek­van­egy­hi­va­ta­los
lap­ja:­Tiszaalpár­Hang­ja­és­ezt­az­Ön­kor­mány­zat­egyet­len­tag­ja­sem­ol­vas­ta­és­így­ter­mé­sze­te­sen­nem­ju­tott­az
Ön­kor­mány­zat­tu­do­má­sá­ra.
Má­sod­szor:­A­ fel­hí­vás­ az­ nem­ jó
hely­rõl,­ lent­rõl­ jött.­ (Túl­ mély­ ré­teg­bõl.)­ Mert­ Ma­gya­ror­szá­gon­ is­ szin­te
min­de­nütt­ kaszt­rend­szer­ van,­ csak
nem­egé­szen­úgy,­mint­In­di­á­ban­(Po­li­ti­ku­sa­ink­ kö­zép­osz­tály­ról­ be­szél­nek,­ így­ ter­mé­sze­te­sen­ van­ al­só-­ és
fel­sõ­osz­tály­ is.)­ Csak­ ná­lunk­ nincs
tör­vény­be­ik­tat­va.
Ezek­után­úgy­ér­zem­kút­ba­esett­a
ja­vas­la­tom­és­a­Tiszaújfalusi­el­sõ­vi­lág­há­bo­rú­ hõ­se­i­nek­ em­lé­ke­ vég­le­ge­sen­ el­tûnt­ az­ em­lé­ke­ink­ kö­zül.­ Én
még­to­vább­ra­is­tö­ret­le­nül­õr­zöm­szí­vem­ben­az­em­lé­ke­i­met.
idõsebb Barna Sándor

Tiszaalpár Hangja

Székely zászló Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzatának bejáratánál is
A­ ta­va­lyi­ év­ vé­gén­ Kovászna­ és
Har­gi­ta­ me­gyé­ben­ ar­ra­ kér­ték­ a­ he­lyi
ön­kor­mány­za­to­kat,­hogy­a­ro­mán­zász­lón­kí­vül­más­zász­ló­ne­le­gyen­ki­rak­va­ a­ pol­gár­mes­te­ri­ hi­va­ta­lok­ épü­le­te­i-­
re.­A­ha­tó­sá­gok­az­óta­bí­ró­sá­gi­íté­le­tek­re­ala­poz­va­akar­ják­el­tá­vo­lít­tat­ni­a­ma­gyar­és­a­szé­kely­zász­ló­kat­a­köz­in­téz­mé­nyek­rõl,­aki­pe­dig­nem­en­ge­del­mes­ke­dik­ a­ ­ "pa­rancs­nak"­ azt­ je­len­tõs
pénz­bün­te­tés­sel­sújt­ják.­Ez­ok­ból­ki­fo­lyó­lag­ Ma­gya­ror­szá­gon­ is­ meg­in­dult
az­együtt­ér­zés­és­fe­le­lõs­ség­vál­la­lás,­hi­szen­egy­nem­zet­va­gyunk,­bár­je­len­le­gi­ha­tá­ra­ink­már­nem­ezt­mu­tat­ják.­Or­szá­gunk­ban­a­vá­ro­sok,­fal­vak­vál­lal­ták
fel,­hogy­õk­is­ki­tû­zik­a­szé­kely­zász­lót.­Nem­ré­gi­ben­a­Par­la­ment­re­is­fel­ke­rült­ a­ Szé­kely­föld­ lo­bo­gó­ja.­ Eh­hez­ a
kez­de­mény­hez­ csat­la­ko­zott­ Tiszaalpár
is.­A­fent­em­lí­tett­té­má­ról­kér­dez­tük­dr.
Vancsura­Ist­ván­pol­gár­mes­tert­is.­
"Az­a­kez­de­mé­nye­zés,­hogy­vál­lal­junk­szo­li­da­ri­tást­a­szé­ke­lyek­kel­az­tel­je­sen­ter­mé­sze­tes­és­nem­mos­ta­ni­ke­le­tû.­An­nak­el­le­né­re,­hogy­fi­zi­ka­i­lag­na­gyon­ ke­ve­set­ tar­toz­tak­ Ma­gya­ror­szág­hoz,­lé­lek­ben­min­dig­is­hoz­zánk­kö­tõd­tek.­A­mai­hely­zet­egye­ne­sen­Tri­a­non­-

nak­ a­ kö­vet­kez­mé­nye,­ hogy­ szét­vá­lasz­tot­tak­ben­nün­ket.­A­mai­ro­mán­po­li­ti­ka­ hoz­zá­ál­lá­sa­ eh­hez­ a­ kér­dés­hez
azt­ bi­zo­nyít­ja,­ hogy­ még­ min­dig­ bûn­tu­da­tuk­van.­Ha­nem­len­ne,­ak­kor­az­a
do­log,­ hogy­ mi­nél­ szí­ne­sebb­ nem­ze­ti­sé­gû­egy­or­szág­az­a­vi­lág­leg­ter­mé­sze­te­sebb­ dol­ga­ len­ne.­ Úgy­ gon­do­lom,
hogy­az­a­szo­li­da­ri­tás,­amit­egy­re­több
te­le­pü­lés­vál­lal­jo­gos.­Ezért­dön­töt­tem
én­ is­ úgy,­ hogy­ ki­tesszük­ a­ szé­kely
zász­lót­ az­ Ön­kor­mány­zat­ra.­ Mi­vel
nincs­ több­ zász­ló­tar­tónk­ így­ az­ Uni­ós
zász­ló­ he­lyé­re­ tûz­tük­ ki­ a­ lo­bo­gót.­ A
jel­kép­ mö­gött­ van­ min­dig­ egy­ esz­me.
Az­ au­to­nó­mi­á­juk,­ amit­ szét­ akar­nak
szed­ni­ az­ új­ köz­igaz­ga­tá­si­ tör­vén­­nyel.
Ez­is­jel­ké­pe­en­nek­a­zász­ló­nak."

II. Lakodalmi zenekarok és võfélyek
találkozója
Eb­ben­az­év­ben­sem­ma­rad­ha­tott­ki
a­bá­li­sze­zon­re­per­to­ár­já­ból­a­II.­La­ko­dal­mi­ze­ne­kar­ok­és­võ­fé­lyek­ta­lál­ko­zó­ja.­ Idén­ is­ kö­zel­ 500­ fõ­ mu­lat­ha­tott
együtt.­A­ ta­va­lyi­ nagy­ si­ker­re­ va­ló­ te­kin­tet­tel­is­mét­több­me­gyé­bõl­ér­kez­tek
a­ze­ne­kar­ok­és­a­võ­fé­lyek,­akik­ga­ran­tál­tan­ meg­ala­poz­ták­ az­ est­ han­gu­la­tát.
Ös­­sze­sen­18­võ­fély­és­4­ze­ne­kar­fo­gad­ta­el­a­meg­hí­vást­a­feb­ru­ár­9-i­ös­­sze­jö­ve­tel­re.­ Az­ is­ko­la­ tor­na­ter­mé­ben­ ren­de­zett­vi­gas­ság­18­óra­kor­vet­te­kez­de­tét,­ ame­lyet­ a­ võ­fé­lyek­ ze­nés­ be­vo­nu­lás­sal,­majd­be­mu­tat­ko­zás­sal­nyi­tot­tak.
A­ be­mu­tat­ko­zás­ elõtt­ a­ he­lyi­ võ­fély
Tóth­Ist­ván­kö­szön­töt­te­az­egy­be­gyûlt
ven­dég­se­re­get,­ majd­ fel­kér­te­ dr.
Vancsura­Ist­ván­pol­gár­mes­tert,­hogy­õ
is­ kö­szönt­se­ pár­ szó­ban­ a­ kö­zön­sé­get.
Ezt­ kö­ve­tõ­en­ a­ ven­dég­võ­fé­lyek­ mind­-

egyi­ke­ka­pott­a­he­lyi­há­zi­gaz­dá­tól­egy
aján­dék­sza­la­got,­ amit­ a­ mell­ka­suk­ra
tûz­het­tek­ fel.­ ­ A­ ta­lál­ko­zó­ra­ ér­ke­zett
ce­re­mó­nia­mes­te­rek­ kö­zött­ csak­ egy
hölgy­ akadt­ tal­pon,­ a­ vi­dé­ken,­ aki­ el­mon­dá­sa­alap­ján­már­több­mint­17­éve
fog­la­la­tos­ko­dik­ ez­zel­ a­ szak­má­val.­ ­A
võ­fé­lyek­ ed­di­gi­ múlt­já­ról­ a­ võ­fély­bot
alap­ján­ bi­zo­nyo­sod­hat­tunk­ meg,
ugyan­is­ a­ bo­to­kon­ sze­rep­lõ­ sok-sok
sza­lag­ az­ ed­di­gi­ la­ko­dal­mak­ban­ va­ló
rész­vé­tel­rõl­ ta­nús­ko­dott.­ A­ mar­ha­pör­köl­tes­va­cso­ra­el­fo­gyasz­tá­sa­után­meg­kez­dõd­he­tett­a­bál.­A­tán­cot­nem­is­sza­kít­hat­ta­ fél­be­ sem­mi,­ csak­ a­ sztár­ven­dég­ ér­ke­zé­se:­ Jolly­ és­ Suzy,­ akik­kel
mû­sor­szá­muk­ után­ le­he­tõ­ség­ nyílt
fényképezkedni­is.­­Az­ezt­kö­ve­tõ­tom­bo­la­sor­so­lás­után­a­vi­ga­do­zás­reg­ge­lig
tar­tott.­

Tiszaalpár Hangja

3. oldal

PAX farsang
"Itt van már a farsang tánccal és zenével,
csínján sosem bánik széles jókedvével.
Elõ a maskarát, úgy menjünk a bálba,
széles jó kedvvel induljunk a táncba."
Feb­ru­ár­ 1-jén­ iga­zán­ pa­rá­dés­ far­san­gi­ mu­lat­ság­gal­ ûz­tük­ el­ a­ te­let­ a
PAX­Ott­hon­ból.­Nagy­iz­ga­lom­mal­ké­szül­tek­a­la­kók­és­dol­go­zók,­hogy­iga­zi­ szí­nes­ és­ kar­ne­vá­li­ han­gu­la­tot­ te­remt­se­nek­er­re­a­dél­után­ra.
A­far­sang­a­jó­kedv,­a­mo­soly,­a­tél­te­me­tés­és­a­ta­vasz­vá­rás­idõ­sza­ka.­
A­ far­san­gi­ mu­lat­sá­gun­kat­ a­ kar­ne­vál­ her­ce­gei­ nyi­tot­ták­ meg:­ Pap
Károlyné,­ Csányi­ Lászlóné­ és­ Abáné
Ka­ti­né­ni.­Ez­után­egy­orosz­tánc­be­mu­ta­tó­kö­vet­ke­zett,­majd­el­lá­to­ga­tott­hoz­zánk­ Nagy­ Fe­ró­ és­ csa­pa­ta­ a­ kony­hás
lá­nyok­sze­mé­lyé­ben.­A­szín­ját­szó­cso­port­ -­ töb­bek­ kö­zött­ Ivicz­ Ilon­ka,­ Gál
Ist­ván,­Ju­hász­Sándorné­-­elõ­adá­sá­ban
meg­tud­hat­tuk­ men­­nyi­re­ plety­ká­sak­ a
fa­lu­si­ as­­szo­nyok,­ és­ hogy­ mi­ként­ csi­nál­tak­egy­to­jás­ból­szá­zat.­Utá­na­meg­-

ér­kez­tek­a­rehabos­ba­jo­rok,­akik­meg­tor­náz­tat­ták­ne­ve­tõ­iz­ma­in­kat.­De­hogy
köz­ben­ a­ gyom­runk­ se­ ko­rog­jon­ és­ a
szánk­ se­ szá­rad­jon­ ki,­ a­ kony­há­sa­ink
jó­vol­tá­ból­ fi­nom­ fán­kot­ fal­tunk,­ és
hoz­zá­jó­faj­ta­bort­it­tunk­-­kö­szö­net­ér­te!­ Bagdán­ Ferencnétõl­ és­ Bar­csa
Imrénétõl­ meg­is­mer­het­tük­ a­ fánk­sü­tés
rej­tel­me­it,­majd­szép­ének­kel­káp­ráz­ta­tott­ el­ ben­nün­ket­ Meggyesi­ Lászlóné.
A­ dol­go­zók­ ka­ló­zok­ bõ­ré­be­ búj­va­ jár­ták­el­a­tél­ûzõ­tán­cu­kat.­A­mû­sort­egy
iga­zi­kar­ne­vá­li­fel­vo­nu­lás­zár­ta.
La­kó­ink­ pár­ órá­ra­ el­fe­lej­tet­ték­ a
kort,­a­be­teg­sé­get­és­a­fáj­dal­mat,­a­dol­go­zók­ se­gít­sé­gé­vel­ min­den­ki­ tánc­ra
per­dül­he­tett,­ le­te­het­ték­ a­ bo­to­kat,­ fel­áll­hat­tak­a­to­ló­ko­csik­ból.­Kar­dos­Lász­ló­szol­gál­tat­ta­a­talp­alá­va­lót,­aki­nek­ez­úton­ is­ kö­szön­jük,­ hogy­ már­ évek­ óta
jó­han­gu­la­tot­szol­gál­tat­szá­munk­ra.
"Búcsút int a Farsang, lépjünk a "farkára",
reménnyel tekintve év többi napjára!"
Bartucz Istvánné

Itt a farsang áll a bál
2013.­feb­ru­ár­13-án­ren­dez­te­meg­a
Ta­vi­ró­zsa­Nyug­dí­jas­Ott­hon­a­far­san­gi
ün­nep­sé­gét.­A­la­kók­és­dol­go­zók­is­lá­za­san­ké­szül­tek­e­je­les­ese­mény­re.
A­rö­vid­kis­tör­té­nel­mi­meg­em­lé­ke­zést­a­dol­go­zok­mû­so­ra­kö­vet­te­-­a­la­kók­nagy­örö­mé­re,­majd­el­kez­dõ­dött­a
kö­zös­mu­la­to­zás.­A­far­sang­te­tõ­pont­ját
eb­ben­ az­ év­ben­ elõ­ször­ meg­ren­de­zett
tom­bo­la­sor­so­lás­je­len­tet­te,­ter­mé­sze­te­sen­ min­den­ hú­zás­ nyert.­ A­ fõ­nye­re­mény­ egy­ tor­ta­ volt­ me­lyet­ He­ge­dûs
Istvánné­ ké­szí­tett­ és­ aján­lott­ fel.­ Kö­-

szö­net­ il­le­ti­ a­ dol­go­zó­kat,­ il­let­ve
Pappné­ Gyön­gyit,­ aki­ fel­aján­lot­ta­ a
tom­bo­la­ tár­gya­kat,­ ame­lyek­ még­ job­ban­ fo­koz­ták­ a­ jó­ han­gu­la­tot.­A­ dé­lig
tar­tó­kö­zös­tánc,­mu­la­to­zás­után­a­far­sang­ el­en­ged­he­tet­len­ "kel­lé­ke"­ a­ fánk
is­az­asz­tal­ra­ke­rült.
Is­mét­egy­je­les­prog­ram,­amely­vi­dám­má,­em­lé­ke­ze­tes­sé­tet­te­a­min­den­na­po­kat.
Kátai Valéria
intézményvezetõ

Farsang a Gondozási Központban
2013.­feb­ru­ár­12-én,­ked­den­16­óra­kor­vet­te­kez­de­tét­a­far­san­gi­mu­lat­ság­a
Gon­do­zá­si­Köz­pont­ban.­­Az­ün­nep­ség
ele­jén­ Pa­lás­ti­ Vik­tor­ in­téz­mény­ve­ze­tõ
kö­szön­töt­te­az­egy­be­gyûlt­ven­dé­ge­ket.
Ez­után­ meg­hall­gat­hat­tuk­ a­ Bár­sony
Mi­hály­ Nép­dal­kör­ mû­so­rát.­Ami­ után
meg-­­ér­ke­zett­a­ven­dég­elõ­adó­tán­co­sa­i­val,­ aki­ nem­ más­ volt,­ mint­ Ban­gó
Mar­git,­il­let­ve­a­Hip-Hop­tánc­cso­port.
Ez­zel­a­ked­ves­ze­nés-tán­cos­pro­duk­ci­-

ó­val­ ked­ves­ked­tek­ a­ dol­go­zók­ a­ meg­hí­vot­tak­nak.­ A­ mû­sor­ban­ meg­te­kint­het­tük­még­Bös­ke­és­Bé­la­50.­há­zas­sá­gi­év­for­du­ló­ját­is­il­let­ve,­hogy­ho­gyan
ke­rül­ be­ egy­ kis­gyer­mek­ az­ óvo­dá­ba.
Ezen­kí­vül­meg­hall­gat­hat­tunk­több­nó­tát,­ver­set­is­a­fel­lé­põk­és­a­la­kók­tol­má­cso­lá­sá­ban.­ A­ nó­ta­szót­ kö­ve­tõ­en
min­den­ki­ tánc­ra­ per­dült,­ ami­ után­ a
dol­go­zók­fi­nom­fánk­kal­és­üdí­tõ­vel­kí­nál­ták­kör­be­a­mu­la­to­zó­kat.

Hírek az Ifjúsági
Klubból
Az­if­jú­sá­gi­klub­a­feb­ru­á­ri­hó­nap­ban
is­szí­nes­prog­ra­mok­kal­lep­te­meg­a­he­lyi
fi­a­tal­sá­got.­A­feb­ru­ár­2-án­meg­ren­de­zés­re­ke­rült­évad­nyi­tó­va­cso­ra,­ami­fan­tasz­ti­kus­ han­gu­lat­ban­ telt­ el.­ A­ ve­ze­tõ­ség
2000-ra­vár­ta­a­ta­go­kat,­majd­egy­kel­le­mes­ va­cso­ra­ mel­lett­ be­szél­ge­tés­sel­ és
ne­ve­tés­sel­telt­az­idõ.
A­feb­ru­ár­6-án,­a­far­san­gi­bu­li­elõtt­a
Ká­dár­La­jos­Kö­zös­sé­gi­Ház­han­gu­la­tos,
szí­nes­dí­szí­tést­ka­pott,­há­la­Lõrincz­Sza­bi­ná­nak­és­se­gí­tõ­i­nek.­Ez­után­a­9-én­sor­ra­ke­rü­lõ­far­san­gi­bu­li­is­na­gyon­jó­han­gu­lat­ban­ telt­ el­ -­ ke­vés­bé­ hi­va­ta­lo­san
tér­dig­ le­tán­col­tuk­ a­ lá­bun­kat.­ Saj­nos­ a
party­a­far­san­gi­jel­le­gé­bõl­na­gyon­so­kat
ve­szí­tett,­mert­saj­nos­alig­né­hány­tag­öl­tött­ jel­mezt.­ A­ ké­sõb­bi­ek­ben­ ké­rünk
min­den­kit,­ hogy­ a­ jel­me­zes,­ far­san­gi
vagy­ halloween­ bu­lik­ra­ aki­ csak­ te­he­ti,
öl­töz­zön­be,­hi­szen­a­leg­jobb­jelmez(ek)
dí­ja­zás­ban­ré­sze­sül­nek!
A­ to­váb­bi­ prog­ra­mok­kal,­ ese­mé­nyek­kel­ kap­cso­la­tos­ öt­le­te­i­te­ket,­ ész­re­vé­te­le­i­te­ket­
vár­juk­
a
tikinfo2012@gmail.com­ il­let­ve­ a
divasan666@hotmail.com­ e-mail­ cí­mek­re,­vagy­ke­res­se­tek­ben­nün­ket­az­is­mert­kö­zös­sé­gi­por­tál­okon.
Már­ci­u­si­ prog­ra­mok:­ Már­ci­us­ 16.
2000­-­Bingo­és­XBOX­est­(akár­haj­na­lig­ is).­ Már­ci­us­ 23.­ 1500­ -­ Ol­va­só­kör
(té­ma­-­utó­pia­és­disztópia).
A­prog­ra­mok­ra­min­den­kit­sze­re­tet­tel
vá­runk­a­Ká­dár­La­jos­Kö­zös­sé­gi­Ház­ba!
Tiszaalpári Ifjúsági Klub

Lovasbál 2013
A­ Tiszaalpári­ Lo­vas­ Sport­egye­sü­let
feb­ru­ár­ 16-án,­ az­ Ár­pád­ Mû­ve­lõ­dé­si
Ház­ban­tar­tot­ta­rend­ha­gyó­lo­vas­bál­ját.
dr.­ Vancsura­ Ist­ván­ és­ Mol­nár­ Jó­zsef
nyi­tó­be­szé­de­ után­ la­tin­tán­co­sok­ káp­ráz­tat­ták­ el­ a­ szó­ra­koz­ni­ vá­gyó­kat.­A
va­cso­rát­ az­Abonyi­ fo­ga­dó­ tá­lal­ta­ fel.
Az­éj­fél­kor­kez­dõ­dõ­tom­bo­la­hú­zás­ból
be­fo­lyó­ ös­­szeg­ a­ Lo­vas­ egye­sü­let­ tá­mo­ga­tá­sát­ szol­gál­ja,­ amit­ ez­úton­ sze­ret­nénk­ meg­kö­szön­ni­ a­ ven­dé­gek­nek,
il­let­ve­a­fel­aján­lá­so­kat­egy­aránt.­A­ze­nét­a­Do­mi­nó­ze­ne­kar­szol­gál­ta,­amely
haj­na­lig­tar­tó­tánc­ra­per­dí­tet­te­a­bá­lo­zó
ven­dé­ge­ket.
Barna Judit és Bársony Anett

4. oldal

Tiszaalpár Hangja

Iskolai hírek
Vidám hangulatban telt idén is az iskolai FARSANG
Mint­ min­den­ év­ben­ idén­ is­ meg­ren­de­zés­re­ke­rült­az­Ár­pád­Fe­je­de­lem
Ál­ta­lá­nos­ Is­ko­la­ far­sang­ja.­A­ ren­dez­vény­ hely­szí­né­ül­ is­mét­ az­ is­ko­lai
sport­csar­nok,­ és­ a­ ben­ne­ fel­ál­lí­tott
szín­pad­szol­gált.­A­gye­re­kek­már­he­tek­ óta­ nagy-nagy­ lel­ke­se­dés­sel­ és
ener­gi­á­val­ ké­szül­tek­ a­ feb­ru­ár­ 16-i
szom­bat­ dél­után­ra,­ ahol­ be­mu­tat­hat­ták­jel­me­zü­ket­és­tán­cos­ko­re­og­rá­fi­á­ju­kat­ is.­ Mind­egyik­ osz­tály­ ké­szült
va­la­mi­lyen­ pro­duk­ci­ó­val,­ s­ né­me­lyik
cso­port­az­osz­tály­fõ­nök­ét­is­be­von­ta­a
mû­sor­szá­má­ba.­Az­ biz­tos,­ hogy­ a­ ta­nu­lók­ jó­kedv­ük­kel­ és­ te­het­sé­gük­kel
le­nyû­göz­ték­ a­ tor­na­ter­met­ meg­töl­tõ
ven­dég­se­re­get.­Az­a­leg­jobb­az­is­ko­lai
far­sang­ tra­dí­ci­ó­já­ban,­ hogy­ ilyen­kor

nem­csak­a­je­len­le­gi­ta­nu­lók­hoz­zá­tar­to­zói­ lá­to­gat­nak­ el­ a­ ren­dez­vény­re,
ha­nem­más­hon­nan­ér­ke­zõ­ven­dé­gek,­s
a­ré­gi­di­ák
­ ok­is.­Idén­töb­bek­kö­zött­ta­lál­koz­hat­tunk­a­Sark­vi­dék­rõl­ér­ke­zett
ping­vi­nek­kel,­de­el­lá­to­gat­tak­hoz­zánk
a­Tél­apó­és­kis­manójai­is.­Ezek­után
jöt­tek­a­sza­ká­csok,­akik­meg­sü­töt­ték­a
nya­kuk­ban­ ho­zott­ kol­bászt.­ Õket­ kö­vet­ték­ a­ ku­ka­cos­ al­mák,­ akik­ kö­zött
min­den­ faj­ta­ meg­ta­lál­ha­tó­ volt:­ zöld,
sár­ga­és­pi­ros­is.­A­kö­vet­ke­zõ­pro­duk­ció­ alatt­ na­gyon­ meg­bor­zong­hat­tunk,
hi­szen­meg­ér­kez­tek­a­szel­le­mek,­akik
fé­nye­ik­kel­ és­ fe­hér­ gú­nyá­juk­kal­ ré­miszt­get­tek­ben­nün­ket.­Meg­ele­ve­ned­tek­a­szín­pa­don­a­fran­cia­kár­tya­lap­jai
is.­Ivicz­Lázárné­al­tat­ta­el­kis­ma­nócs­-

ká­it.­Szí­nes­ha­jú­pun­kok­­lu­fit­ere­get­tek.­ Ez­után­ a­ ki­kép­zést­ Ivicz­ Láz­ár
tar­tot­ta­ka­to­ná­i­nak.­A­so­kak­ál­tal­ret­te­gett­ vám­pí­rok­ szív­ták­ ma­guk­ba­ a
kö­zön­ség­ fi­gyel­mét,­ aki­ket­ a­ ta­va­lyi
év­ nagy­ slá­ge­re­ a­ Gangnam­ stylera
tán­colt­ pro­duk­ció­ kö­ve­tett.­ A­ NOX
dal­la­mai­ele­ve­ned­tek­meg­tûz­tánc­for­má­já­ban,­ami­után­a­gö­rög­rit­mu­sok­ba
is­be­pil­lan­tást­nyer­het­tünk.­A­mû­sort­a
két­ nyol­ca­dik­ osz­tály­ zár­ta,­ míg­ a­ B
osz­tály­me­xi­kó­i­nak­öl­tö­zött,­ad­dig­az
A­osz­tály­fi­úi­­kán­-­kánt,­a­lá­nyai­pe­dig­ countryt­ tán­col­tak.­ Az­ elõ­adást
tom­bo­la­hú­zás­ kö­vet­te,­ majd­ pe­dig­ a
so­kak­ál­tal­min­den­nél­job­ban­várt­ti­ni
disco­zár­ta.

Mohácsi busójárás 2013

Feb­ru­ár­12-én,­hús­ha­gyó­kedd­reg­ge­lén­71­fõs­csa­pat­in­dult­Moh­ács­ra­az
Ár­pád­ Fe­je­de­lem­ Ál­ta­lá­nos­ Is­ko­la
szer­ve­zé­sé­ben.­
Az­ el­sõ­ ál­lo­más­ a­ Moh­ácsi­Tör­té­ne­ti­ Em­lék­park­ volt.­ Itt­ ide­gen­ve­ze­tõ
se­gít­sé­gé­vel­te­kin­tet­ték­meg­az­em­lék­mû­ve­ket,­ s­ az­ egyet­len­ kop­ja­fát.­ Az
em­lék­hely­ ki­vá­lasz­tá­sa­ nem­ vé­let­len:
a­ ré­gé­sze­ti­ ása­tá­sok­ so­rán­ itt­ ta­lál­tak
tö­meg­sí­ro­kat,­ ame­lyek­rõl­ be­bi­zo­nyo­so­dott,­ hogy­ a­ ma­gyar­ szem­pont­ból
tra­gi­kus­ csa­ta­ ál­do­za­ta­i­nak­ ma­rad­vá­nya­it­tar­tal­maz­ták.­Ki­vé­tel­nél­kül­min­den­ki­ meg­ren­dül­ten­ hall­gat­ta­ a­ gyer­me­kek­ em­lék­fá­já­nál­ azt­ a­ szo­mo­rú
tör­té­ne­tet,­ mely­ sze­rint­ a­ ma­gyar­ tá­-

bor­ban­szol­gá­ló­10-12­éves­ap­ró­do­kat
ke­gyet­len­mó­don­öl­ték­meg­a­tö­rö­kök.
Az­õ­em­lé­kü­kért­is­szólt­a­park­ban­az
el­eset­te­kért­el­he­lye­zett­lé­lek­ha­rang­
A­kö­vet­ke­zõ­lát­ni­va­ló­Englert­An­tal­ bu­só­maszk-ké­szí­tõ­ ­ né­pi­ ipar­mû­vész­mû­he­lye­volt,­ide­már­ré­gi­is­me­rõs­ként­tér­tek­be.­Meg­tud­hat­ták,­hogy
a­bu­só­vá­vá­lás­egy­ben­fér­fi­vá­ava­tá­si
szer­tar­tás­ is­ volt.­ Ha­ va­la­ki­ nem­ en­ged­te­be­a­ház­ról-ház­ra­já­ró­ala­kos­ko­dó­kat,­ más­nap­ra­ pél­dá­ul­ a­ sze­ke­rét
vagy­a­ke­rí­té­sét­szét­szed­ve­a­ház­te­tõn
ta­lál­ta­meg.­Ez­azon­ban­rit­ka­volt,­hi­szen­ szí­ve­sen­ lát­ták­ ven­dé­gül­ õket,
mi­vel­a­ros­­szat,­a­go­nosz­sá­got­ûz­ték­el
a­csa­lá­dok­tól.

A­nap­fény­pont­ja­a­bu­sók­fel­vo­nu­lá­sa­ min­den­ ed­di­gi­nél­ lát­vá­nyo­sabb
volt,­ hi­szen­ ezt­ a­ ren­dez­vényt­ 2009
õszén­az­UNESCO­az­em­be­ri­ség­szel­le­mi­ kul­tu­rá­lis­ örök­sé­gé­nek­ ré­szé­vé
nyil­vá­ní­tot­ta.­ A­ vi­dám­ for­ga­tag­ban
min­den­ki­nek­ju­tott­a­bu­sók­kéz­fo­gá­sá­ból,­ öle­lé­sé­bõl,­ vagy­ ép­pen­ liszt­bõl,
ko­rom­ból,­ toll­ból.­A­ nap­ vé­gén­ mág­lyán­éget­ték­el­a­te­let­jel­ké­pe­zõ­ko­por­sót,­ez­zel­ûz­ve­el­a­rossz­idõt,­s­csa­lo­gat­va­a­ta­vaszt.­
A­ki­rán­du­lás­költ­sé­ge­i­hez­hoz­zá­já­rult­az­ál­ta­lá­nos­is­ko­la,­a­szü­lõi­mun­ka­kö­zös­ség­és­a­di­ák­ön­kor­mány­zat­is.
A­ szer­ve­zõ­ pe­da­gó­gus­ Kõvágóné
Kál­mán­Klá­ra­volt,­kí­sé­rõ­ként­se­gí­tet­ték:­ Szõ­ke­ Éva,­ Valentin-Bodor­ Zsu­zsan­na.

Tiszaalpár Hangja

5. oldal

Ovis hírek

Az­UNESCO­ál­tal­az­em­be­ri­ség­szel­le­mi­kul­tu­rá­lis­örök­sé­ge­i­nek­lis­tá­já­ra­fel­vett­nép­szo­kást,­a­Moh­ácsi­bu­só­já­rást­idéz­ték­meg­feb­ru­ár­6-án­a­Tün­dér­ró­zsa
Nap­kö­zi­Ott­ho­nos­Óvo­da­Ten­ge­li­ce­cso­port­ja.­A­far­san­gi­mu­lat­sá­got­a­ha­gyo­má­nyos­Tél­ba­nya­ége­tés­zár­ta,­ame­lyen­a­gyer­me­kek­és­a­ven­dé­gek­kö­zös­ének­kel,­tánc­cal­igye­kez­tek­el­ker­get­ni­a­te­let.

Farsang a Nyugdíjas Baráti Körben
Tra­dí­ci­ók­hoz­hí­ven­idén­is­meg­ren­dez­ték­a­far­san­got­a­Ba­rá­ti­Kör­tag­jai.
A­ ren­dez­vény­ hely­szí­né­ül­ a­ Mû­ve­lõ­dé­si­Ház­szol­gált,­ahol­17­óra­kor­vet­te
kez­de­tét­ a­ bu­li.­A­ kis­bí­ró­ kö­szön­töt­te
az­ egy­be­gyûlt­ ven­dég­se­re­get.­ Az­ ezt
kö­ve­tõ­ mû­sor­ban­ az­ ének,­ hu­mor­ és
kü­lö­nö­sen­a­tánc­ki­emel­ke­dõ­en­fon­tos
sze­re­pet­ka­pott,­hi­szen­a­cso­port­tánc­együt­te­se­8­év­után­új­ra­ala­kult.­A­mû­sor­ vé­gét­ a­ meg­le­pe­tés­ elõ­adás:­ a
PAX-Otthon­ dol­go­zói­ ál­tal­ elõ­a­dott
Country­ tánc­ zár­ta,­ me­lyet­ Gógné

Incike­ szer­ve­zett­ a­ Ba­rá­ti­ Kör­ tag­ja­i­nak.­ Ezt­ kö­ve­tõ­en­ min­den­kit­ meg­kí­nál­tak­a­far­san­gi­fánk­ból­is,­de­óva­to­san­ kel­lett­ fo­gyasz­ta­ni­uk,­ hi­szen­ né­me­lyik­ben­egy-egy­pénz­ér­me­is­ott­la­pult.­Aki­ azt­ meg­ta­lál­ta­ és­ fel­mu­tat­ta
aján­dék­ként­egy­bög­rét­ka­pott­cse­ré­be.
Az­ est­ kö­zös­ be­szél­ge­tés­sel­ és­ nó­tá­zás­sal­zá­rult.­Már­ci­us­7-én­tart­ja­a­Ba­rá­ti­ Kör­ a­ Nõ­na­pot­ és­ Fér­fi­na­pot,
amely­re­sok­sze­re­tet­tel­vár­nak­min­den
ked­ves­klub­tár­sat!

Színes kavalkád az Árpád Nyugdíjas Klubnál
Feb­ru­ár­10-én­13­órai­kez­det­tel­tar­tot­ta­ far­sang­ját­ az­ Ár­pád­ Nyug­dí­jas
Klub.­Az­idei­év­ben­ven­dég­ként­in­vi­tál­ták­ az­ izsáki­ nyug­dí­ja­so­kat­ is,­ akik
ter­mé­sze­te­sen­el­is­fo­gad­ták­a­meg­hí­vást.­Elõ­ször­ebéd­del­in­dult­a­hét­vé­gi
prog­ram,­me­lyet­a­far­san­gi­mû­sor­kö­ve­tett.­A­ren­dez­vényt­a­kis­bí­ró­nyi­tot­ta
meg,­ amit­ az­ Ár­pád­ Nyug­dí­jas­ Klub
ál­tal­ elõ­a­dott­ Country­ tánc­ kö­ve­tett.
Ezt­ kö­ve­tõ­en­ egy­ mo­no­ló­got­ hall­gat­hat­tak­ meg,­ amit­ Csoszogi­ az­ öreg

susz­ter,­a­pó­lyás­ba­ba,­a­va­rázs­ló,­a­rõ­zse­hor­dó­ as­­szony,­ a­ pan­cso­ló­ kis­lány
pro­duk­ci­ó­ja­ kö­ve­tett.­ Ez­után­ egy­ tán­cos­ pro­duk­ció­ kö­vet­ke­zett­ a­ Moulin
Rougeból,­ ké­sõbb­ meg­ér­ke­zett
Másenyka,­ akit­ a­ pikk­ dá­ma,­ a­ fa­lu­si
kis­lány,­és­vé­gül­a­maf­fia­ve­zér­sze­rep­lé­se­zárt.­Ter­mé­sze­te­sen­min­den­fel­lé­põt­vi­rág­gal­ju­tal­ma­zott­a­zsû­ri.­A­ren­dez­vényt­tánc­cal­és­tom­bo­la­so­ro­lás­sal
folytatatódott.

Kézápolás
A­ kéz­ rend­kí­vül­ sok­fé­le­ ha­tás­nak
van­ ki­té­ve­ Pl.:­ ve­gyi­ ha­tás,­ mo­sás­ és
mo­so­ga­tás­ ese­tén,­ idõ­já­rá­si­ ha­tá­sok,
me­cha­ni­kai­ és­ hõ­ha­tás­ok­ (ezért­ cél­sze­rû­ a­ spe­ci­á­lis­ ápo­ló­sze­rek­ hasz­ná­la­ta).­ A­ kéz­ápo­ló­ ké­szít­mé­nyek­ leg­fõbb­ fel­ada­ta,­ hogy­ vis­­sza­jut­tas­sák­ a
bõr­be­a­vi­zet­és­zsírt.­A­ké­szít­mé­nyek
le­het­nek­fél­zsí­ros­vagy­szá­raz­kré­mek
il­let­ve­fo­lyé­kony­emul­zi­ók.
A­ kézápolószerek­ alap­anya­gai­ a
bõrrokon,­gyor­san­fel­szí­vó­dó­zsi­ra­dé­kok,­me­lyek­egyéb­ada­lé­kok­kal­is­ki­e­gé­szül­nek­ (pl.:­ szilikonolaj,­ vi­ta­mi­nok,­vi­rág­por­ki­vo­na­tok­stb.).­Gyak­ran
elõ­for­du­ló­ szép­ség­hi­ba­ a­ kéz­ ki­vö­rö­sö­dé­se.­En­nek­több­oka­is­le­het,­a­fa­gyá­son­ túl­ a­ ház­tar­tá­si­ mun­kák­ban
hasz­ná­la­tos­vegy­sze­rek­is­okoz­hat­ják.
A­pi­ros,­il­let­ve­ki­vö­rö­sö­dött­kéz­ápo­lá­sá­ra­ kor­sze­rû­ kéz­ápo­ló­ ké­szít­mé­nyek­ van­nak.­ Kéz­fi­no­mí­tó,­ il­let­ve
kéz­bal­zsam­ kré­mek.­ Ezek­ rend­sze­res
hasz­ná­la­tá­val­meg­elõz­het­jük­a­pi­ro­so­dást.­ A­ SPA­ kéz­ápo­ló­ ké­szít­mé­nyek
ha­tó­anya­gai­ a­ kéz­ kü­lön­bö­zõ­ folt­ja­i­nak­ hal­vá­nyí­tá­sá­ra,­ a­ kéz­bõr­ hid­ra­tá­lá­sá­ra,­ re­ge­ne­rá­lá­sá­ra,­ revitalizására
hasz­nál­ha­tók.­A­ kéz­ tisz­tí­tá­sá­ra­ szol­gá­ló­ ké­szít­mé­nyek­ szap­pa­nok,­ fo­lyé­kony­szap­pa­nok­a­bõrt­ki­szá­rít­ják­így
kéz­mo­sás­után­aján­lott­a­kéz­kré­me­zé­se.
A­kéz­szá­má­ra­fon­tos­vi­ta­mi­nok­és­ás­vá­nyi­anya­gok
Al­ler­gia B5-,­B6-,­C-vi­ta­min
Izü­le­ti­gyul­la­dás B3-,­ B5-,­ B6-,­ C­ és
E­vit.­Folsav,­sze­lén,­cink
Zú­zó­dás C-,­vit.
Égé­si­ sé­rü­lés,­ le­égés­A-,­ B-komplex,
C-,­és­E-­vit.
Szá­raz­ bõr­ A-,­ B-komplex,­ C-vit.­ és
alap­ve­tõ­zsír­sa­vak
Ek­cé­ma B5-­vit.­gamma-linolsav*
Rán­cok­ A-,­ B1-,­ C-,­ E-­ vit.,­ sze­lén,
cink
*megtalálható­anya­tej­ben,­li­get­szé­pe­olaj,
or­vo­si­ atracél,­ fe­ke­te­ri­bisz­ke,­ nap­ra­for­gó
és­a­pösz­mé­te­mag­vak­ola­jai­is­tar­tal­maz­zák.

Ta­nul­tak­alap­ján­ké­szí­tet­te:
Bali Szabina
Kö­vet­ke­zõ­meg­je­le­nés­ben:­Láb­ápo­lás

6. oldal

Tiszaalpár Hangja

Református élet
"Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert õk
megelégíttetnek". ( Máté 5,6. )
A­ böjt­rõl­ gon­dol­ko­dunk,­ el­mél­ke­dünk.­ Eb­ben­ is­ Jé­zus­ Krisz­tus­ böjt­je­ a
min­ta.­Tud­juk­jól,­Jé­zus­sem­ve­tet­te­meg
az­élet­tisz­tí­tó­és­men­­nyei­több­let-ál­dás­sal­ meg­gaz­da­gí­tó­ gya­kor­la­tot.­ Fon­tos­nak­és­szük­sé­ges­nek­tar­tot­ta.­Sõt,­hasz­nos­ intrukciókat­ is­ adott­ ar­ra­ néz­vést,
hogy­a­böj­tö­lés­má­ig­rossz,­ha­mis,­ma­ga­mu­to­ga­tó,­ di­csek­võ­ tor­zu­lá­sa­it­ se­gít­sen­kor­ri­gál­ni.­(Mt­6,16-18.)
Jé­zus­el­jö­ve­tel­ének­himuszos­cso­dá­já­ban­(Fil­2,5-11.­Krisz­tus­him­nusz)­­ol­vas­suk,­ hogy­ "meg­üre­sí­tet­te­ ma­gát­ és
szol­gai­ for­mát­ öl­tött,­ hoz­zánk­ lett­ ha­son­ló­vá".­ Va­gyis­ ön­ként­ le­mon­dott
men­­nyei­stá­tu­szá­ról,­és­ma­gá­ra­vet­te­az
em­ber­lé­tet­ an­nak­ min­den­ gya­lá­za­tá­val.
El­ké­pesz­tõ­ cse­re­ ez!­ ­Az­ iga­zi­ böjt­ en­-

nek­a­cse­ré­nek­ál­ta­lunk­meg­lép­he­tõ­for­dí­tott­vál­to­za­ta.­Pál­így­fo­gal­maz:­"Vet­kõz­zé­tek­ le­ az­ óembert­ és­ ölt­sé­tek­ ma­ga­tok­ra­ az­ új­ embert…"(Ef­ 4,22-24.)
En­nek­véghezvitelel­csak­is­az­Õ­se­gít­sé­gé­vel­le­het­sé­ges.
Meg­va­gyok­gyõ­zõd­ve,­hogy­éle­tünk
nagy­nyo­mo­rú­sá­ga­az,­hogy­a­meg­üre­sí­tés­nek­ vagy­ ki­üre­sí­tés­nek,­ szí­vünk­ bû­nök­tõl­va­ló­meg­tisz­tí­tá­sá­nak­szük­sé­ges­sé­gét­elo­dáz­zuk,­és­te­le­va­gyunk­ön­ma­gunk­kal,­a­vi­lág­vá­gya­i­val,­a­pénz­ha­tal­mi­ igézetével…­ ame­lyek­ mind­ gúzsbakötik­az­is­te­ni­élet­re­éhe­zõ,­szom­ja­zó,
vá­gya­ko­zá­sun­kat,­ új­ élet­re­ tö­rek­vé­sün­ket.­A­Kí­sér­tõ­kí­sér­té­sei­oly­kép­pen­ra­bul
ej­tet­tek­min­ket,­hogy­ma­gunk­tól­nem­tu­dunk,­nem­va­gyunk­ké­pe­sek,­vagy­nem

Hallgassuk meg õket!
Min­den­gyer­mek­él­té­ben­meg­ha­tá­ro­zó­ az­ el­sõ­ 3­ év,­ amit­ ott­hon­ tölt­het­ el
édes­any­já­val­ és­ édes­ap­já­val.­ Ha­ azt
akar­juk,­ hogy­ cse­me­ténk­ ne­ csak­ tes­ti­leg,­ ha­nem­ szel­le­mi­leg­ és­ lel­ki­ek­ben­ is
so­kat,­s­fõ­leg­a­kor­osz­tá­lyá­nak­meg­fe­le­lõ­en­ fej­lõd­jön,­ azért­ ten­nünk­ is­ kell.­A
leg­fon­to­sabb,­hogy­mi­re­el­érik­a­3.­évet
meg­fe­lel­jen­ az­ óvo­da­ el­vá­rá­sa­i­nak.
Ami­kor­el­kezd­mász­ni­az­na­gyon­lé­nye­ges­ fej­lõ­dé­si­ fok.­ Már­ itt­ meg­ta­nul­ja,
hogy­ nem­ le­het­ min­den­fe­lé­ el­in­dul­ni.
Meg­is­mer­ke­dik­ olyan­ ki­fe­je­zé­sek­kel,
hogy­nem­sza­bad,­szá­mod­ra­ve­szé­lyes­is
le­het.­ Per­sze­ ez­ azt­ is­ igény­li,­ hogy­ ne
hagy­juk­ ma­gá­ra,­ le­gyünk­ ott­ ve­le,­ fi­gyel­jünk­rá.­Meg­kell­ta­nul­nia,­hogy­mit
sza­bad­ és­ mit­ nem­ és­ el­ is­ kell­ ma­gya­ráz­ni,­hogy­mi­ért.­Ezt­a­gye­re­kek­elõbbutóbb­meg­ér­tik.­Mi­kor­meg­te­szi­az­el­sõ
lé­pé­se­ket,­az­nem­csak­a­szü­lõk­nek­nagy
öröm,­ha­nem­ne­ki­is.­Hi­szen­ki­ke­rül­het

a­já­ró­ká­ból,­amit­lás­sunk­be­már­na­gyon
unt.­ A­ cso­dás­ já­té­kok­ csak­ rö­vid­ ide­ig
kö­töt­ték­ le­ a­ fi­gyel­mét.­ Amint­ el­kezd
jár­ni,­ sze­ret­né­ "fel­fe­dez­ni"­ az­ egész­ la­kát,­ami­az­õ­kis­vi­lá­ga­is.­Ilyen­kor­men­ne­ min­den­fe­lé,­ ami­be­ ne­künk­ gá­tat­ is
kell­szab­ni.­Elõ­ször­együtt­"ba­ran­gol­juk
be"­a­la­kást.­Azt­is­meg­mond­hat­juk­me­lyik­ he­lyi­ség­nek­ mi­ a­ funk­ci­ó­ja.­ Jár­tá­ban-kel­té­ben­szí­ve­sen­fog­dos­sa­ös­­sze­az
õt­ kö­rül­ve­võ­ tár­gya­kat.­ A­ gye­rek­szo­ba
(már­ aki­nek­ van)­ úgy­ van­ ki­ala­kít­va,
hogy­ott­bár­mi­hez­nyúl­hat,­mert­az­az­õ
bi­ro­dal­ma,­te­le­já­té­kok­kal,­s­né­hány­bú­tor­ral.­ A­ ve­szély­hely­ze­te­ket­ el­ kell­ ke­rül­ni.­A­fel­nõt­tek­szo­bá­ja­már­­több­"tit­kot"­ rejt­ szá­má­ra.­ Sok­szor­ a­ szek­rény­ben,­ pol­co­kon­ lé­võ­ tár­gya­kat­ a­ szü­lõk
fel­te­szik­jó­ma­gas­ra,­hogy­ne­ér­hes­se­el.
Nem­kell­ezt­ten­ni.­A­lé­nyeg,­hogy­mu­tas­suk­ meg­ ne­ki­ a­ dísz­tár­gya­kat,­ amit
óva­to­san­a­ke­zé­be­is­ad­ha­tunk.­Ma­gya­-

Egyházi gondolatok
Ün­ne­pek:
-­febr.­2.­Urunk­be­mu­ta­tá­sa­/­
Gyer­tya­szen­te­lõ­ Bol­dog­asz­­szony
-­febr.­3.­Szent­Ba­lázs­püs­pök
és­vér­ta­nú
-­febr.­5.­Szent­Ágo­ta
-­ febr.­ 10.­ Szent­ Sko­lasz­ti­ka

szûz
-­febr.­13.­Ham­va­zó­szer­da­-­a
40­na­pig­tar­tó­nagy­böjt­
kez­de­te
-­febr.­14.­Szent­Bá­lint
-­febr.­24.­Szent­Má­tyás­apos­tol

is­ aka­runk­ ezek­rõl­ ön­ként­ le­mon­da­ni,
meg­vál­ni.
A­böjt­lé­nye­ge­ép­pen­az,­hogy­ki­ol­dód­junk­a­hí­nár­szö­ve­vé­nyé­bõl­és­be­tel­je­sed­jünk­ Is­ten­ aján­dé­ka­i­val.­ ­ El­en­ged­jük­ mind­azt,­ ami­ fogvatart,­ és­ ra­gasz­kod­junk­ mind­ah­hoz,­ ami­ meg­elé­gít,
meg­gaz­da­gít,­be­tel­je­sít.
Jé­zus­ nem­ az­ u.m.­ ­ "jól­la­kott"­ em­bert­mond­ja­bol­dog­nak,­ha­nem­az­igaz­ság­ra,­az­élet­va­ló­sá­gos­kin­cse­i­re,­ja­va­i­ra,­ál­dá­sa­i­ra­éhe­zõ,­szom­ja­zó,­vá­gya­ko­zó­és­hit­tel­tö­rek­võ­em­bert.
Böj­ti­utun­kon­te­kint­sünk­az­em­ber­lét
igaz­ for­rá­sá­ra,­ Jé­zus­ Krisz­tus­ra.­ Me­rít­sünk­ be­lõ­le­ erõt,­ hogy­ meg­elé­gít­tes­sünk.­­Ámen
/Istentisztelet­már­ci­us­3-án­8­óra­kor,
már­ci­us­31-én­Hús­vét­I.­nap­ján­15­óra­kor.­Sze­re­tet­tel­hív­juk­és­vár­juk­Test­vé­re­in­ket.­/
Szabó Tamás lelkész
ráz­zuk­ el­ a­ gye­re­kek­nek,­ me­lyik­ tárgy
mi­re­ va­ló.­ Ezt­ biz­tos­ több­ször­ is­ meg
kell­ ten­nünk,­ de­ meg­éri­ a­ fá­radt­ság.­A
pi­cik­ több­sé­ge­ a­ já­rás­ után­ a­ be­széd­del
pró­bál­ko­zik.­ Na­gyon­ fon­tos,­ hogy­ mi­kor­már­ki­csit­ko­ráb­ban­el­kezd­gõ­gi­csél­ni,­gü­gyög­ni,­mi­nem­így­szól­junk­hoz­zá.­ Be­szél­jünk­ ve­le­ ér­tel­me­sen,­ mert
csak­így­fog­ja­meg­ta­nul­ni­õ­is­szé­pen­ki­fe­jez­ni­ ma­gát.­ Min­dig­ hall­gas­suk­ meg
õket,­ha­rá­mu­tat­nak­olyan­tárgy­ra,­amit
még­ nem­ is­mer­nek,­ ne­vez­zük­ meg­ ne­kik.­Ahogy­fej­lõ­dik­a­be­széd­kész­ség­ük,
úgy­so­ka­sod­nak­az­ál­lan­dó­kér­dé­sek.­Ez
az­ idõ­szak­ igen­ pró­bá­ra­ te­szi­ a­ szü­lõk
tü­rel­mét.­ Mi­ ez?­ Ez­ mi­ért?­ Sok­szor­ el­hang­zik­ na­pon­ta.­ Ha­ma­ro­san­ meg­ fog­ják­ ta­nul­ni­ a­ fo­gal­ma­kat.­ Na­gyon­ fon­tos,­hogy­se­gít­sük­õket­a­kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban,­a­szó­kincs­bõ­ví­tés­ben.­Ez­an­nál­is
lé­nye­ge­sebb,­ hogy­ mi­re­ 3­ éve­sen­ az
óvo­dá­ba­ ke­rül­nek,­ tud­ja­nak­ kom­mu­ni­kál­ni­a­tár­sa­ik­kal­és­a­fel­nõt­tek­kel.
Szólya Zoltánné, pedagógus

Felhívás!
"Az olvasó szerkeszti" ro­va­tunk­ba­ vár­juk­ le­ve­le­i­ket,
ész­re­vé­te­le­i­ket,­ ja­vas­la­ta­i­kat!­ Emel­lett­ ré­gi­ tör­té­ne­te­ket,­ re­cep­te­ket,­ s­ olyan­ té­má­jú­ cik­ke­ket­ sze­ret­nénk
Önök­tõl­kér­ni,­me­lye­ket­szí­ve­sen­meg­osz­ta­ná­nak­a­fa­lu­la­ko­sa­i­val,­új­sá­gunk­ol­va­só­i­val!­Írá­sa­i­kat­sze­mé­lye­sen­Bartók István Ipar­cikk­üz­le­té­ben­('Va­sas­ban')­vagy
ná­lam­ (Víglási Krisztina) a­ kö­vet­ke­zõ­ e-mail­ cí­men:
viglasi.krisztina@gmail.com ad­hat­ják­le.

Tiszaalpár Hangja

7. oldal

Sportegyesületi hírek

Receptajánló

Késõbb kezdõdik a
tavaszi szezon!

Gesz­te­nyés­keksz­sze­let

Csa­pa­ta­ink­ to­vább­ra
is­foly­tat­ják­a­ta­va­szi­sze­zon­ra­va­ló­fel­ké­szü­lést.­A
Bács-Kis­kun­
Me­gyei
Lab­da­rú­gó­ Szö­vet­ség
gyû­lé­sén­ki­de­rült,­hogy­már­ci­us­16.­és
17.­lesz­a­ta­va­szi­sze­zon­nyi­tó­for­du­ló­já­nak­idõ­pont­ja­és­nem­a­15.­for­du­ló­val,­ha­nem­a­16.­for­du­ló­val­in­dul­a
sze­zon,­ így­ Lajosmizse­ csa­pa­tát­ fo­gad­juk­ha­zai­kör­nye­zet­ben.
To­váb­bi­két­he­tünk­ma­radt­a­fel­ké­szü­lés­re.
A­ hos­­szú­ tá­vú­ fu­tá­sok­ mos­tan­ra
vé­get­ér­tek­és­át­vet­te­a­he­lyét­a­fel­ké­szü­lés­ben­a­gyor­sa­ság­és­izom­zat­fej­lesz­té­sé­re­szol­gá­ló­fel­ada­tok,­gya­kor­la­tok.
Az­edzé­sek­so­rán­egy­re­több­hang­súlyt­ fek­te­tünk­ a­ lab­dás­ gya­kor­la­tok­ra,­mi­vel­ahogy­kö­ze­le­dik­a­baj­nok­ság
kez­de­te,­úgy­egy­re­na­gyobb­ba­rát­ság­ban­sze­ret­nénk­len­ni­a­lab­dá­val­is.
To­vább­ra­ is­ ked­den,­ szer­dán­ és
pén­te­ken­van­nak­az­edzé­sek,­de­a­va­sár­na­pi­ edzé­se­ket­ fel­vált­ják­ a­ fel­ké­szü­lé­si­mér­kõ­zé­sek.
A­me­gyei­II.­és­III.­osz­tá­lyú­csa­pa­ta­ink­is­gõz­erõ­vel­ké­szül­nek­a­ta­va­szi
rajt­ra.
Az­egye­sü­le­ti­épü­let­eme­le­tén­ké­szül­ a­ konditerem,­ amit­ az­ egye­sü­let
tag­ja­in­kí­vül­bár­ki­hasz­nál­hat,­aki­be­fi­ze­ti­a­2000­Ft-os­tag­dí­jat.
A­ konditerem­ mun­ká­la­ta­it­ tár­sa­dal­mi­ mun­ka­ként­ vég­zik­ el,­ amit­ ez­úton­is­sze­ret­nénk­meg­kö­szön­ni.
Csa­pat­ta­gunk­nak,­Kulmann­At­ti­lá­nak­és­pár­já­nak,­Nagy­Eri­ká­nak­gyer­me­ke­szü­le­tett!
Sok­ Bol­dog­sá­got­ és­ Egész­sé­get
Kí­vá­nunk­ a­ leg­if­jabb­ lab­da­rú­gónk­nak,­ifj.­Kulmann­At­ti­lá­nak!!!
To­vább­ra­ is­ meg­ta­lál­ha­tó­ak­ va­gyunk­ az­ interneten­ (www.tiszaalparise.hu)­és­a­Facebook-on­is!
Vár­juk­ Ked­ves­ Szur­ko­ló­in­kat­ a
fel­ké­szü­lé­si­és­baj­no­ki­mér­kõ­zé­se­ink­re­is,­ame­lyen­tá­jé­koz­ta­tást­kap­nak­az
internetes­el­ér­he­tõ­sé­ge­in­ken!
HAJ­RÁ­ASE!!!
Fábián Róbert

Tész­ta­hoz­zá­va­lók:­8­to­jás,­16­dkg­cu­kor,­ 16­ dkg­ liszt,­ 2­ dkg­ kakópor­ 4­ ek
víz.­A­8­to­jás­sár­gá­ját,­1/3­cu­kor­ral­és­4
ek­víz­zel­jó­ha­bos­ra­ke­ver­jük­ki.­A­to­já­sok­ fe­hér­jét­ ke­mény­ hab­bá­ ver­jük­ a
ma­ra­dék­cu­kor­ral,­majd­óva­to­san­hoz­zá­ad­juk­a­sár­gá­jás­mas­­szá­hoz,­és­be­le­szór­juk­a­lisz­tet,­majd­pár­moz­du­lat­tal
el­ke­ver­jük.­2­Sü­tõ­pa­pi­ros­le­mez­re­két

la­pot­ke­nünk­majd­180°C-on­süt­jük­kb
10­per­cig.­Krém­hoz­zá­va­lók:­8­dl­tej,­8
dkg­ pu­ding­por,­ 15­ dkg­ cu­kor.­ Eb­bõl
pu­din­got­fõ­zünk.­Töl­te­lék­hoz­zá­va­lók:
0,5­kg­ház­tar­tá­si­keksz,­2­cs­gesz­te­nye
mas­­sza,­ ke­vés­ por­cu­kor,­ 3­ ek­ ba­rack
lek­vár,­3­dl­tej,­3­ek­ka­kaó­por.­A­gesz­te­nye­mas­­szát­ a­ tej­jel,­ a­ lek­vár­ral,­ a
por­cu­kor­ral­ pár­ moz­du­lat­tal­ ki­ke­ver­jük,­majd­a­kek­szet­be­le­tör­del­jük,­ösz­­sze­for­gat­juk.­ Az­ egyik­ pis­kó­ta­la­pot
tep­si­be­ tes­­szük,­ rá­önt­jük­ a­ pu­ding­ fe­lét,­ majd­ a­ töl­te­lé­ket,­ a­ ma­ra­dék­ pu­ding,­majd­a­má­sik­pis­kó­ta­lap.­Hû­tõ­be
rak­juk­egy­éj­sza­ká­ra.­Ki­bo­rít­juk,­majd
cso­ki­val­(25­dkg­étcsoki+­olaj)­be­von­juk.
Jó­ét­vá­gyat!­
Szabó Barbara

Programajánló
2013.­március­1.­Falugyûlés
Lakitelek,­Mûvelõdési­Ház
www.lakitelek.hu

2013.­március­15.­Községi­ünnepség
Lakitelek,­Templom­tér
www.lakitelek.hu

2013.­március­9.­Nõnapi­bál
Lakitelek,­Autós­Csárda
www.lakitelekma.hu

2013.­március­15.­Ünnepi­gálamûsor
Lakitelek,­Mûvelõdési­Ház
www.lakitelek.hu

2013.­ március­ 9.­ Magna­ Cum­ Laude
koncert
Kiskunfélegyháza,­Rocktár
www.rocktar.hu

PROGRAMOK A KÖLCSEY HÁZBAN
2013. FEBRUÁR
Február­ 16-tól­ szombat­ délelõtt­ 9-12
óráig:­ Internetes­ tanfolyam­ ismerkedés­ a­ számítógép­ használattal
és­ az­ Internetes­ világgal,­ 5­ alkalommal.
Február­ 21.­ csütörtök­ 14-18­ óráig:­ A
tanya­ -­ elõadó:­ Dr.­ Dúró­ Annamária
tanyakutató,­fõiskolai­docens.
Február­ 18-22.­ Falugondnokok­ DunaTisza­ Közi­ Egyesületével­ közös
szervezésben:­ kistelepülési­ szociális
ellátással­ foglalkozó­ falugondnoki
alapképzése.
Február­ 22.­ péntek­ 18-19­ óráig:
Könyvklub­ -­ magyar­ könyvkiadás­ a
világban.

Február­ 22-24.­ péntek­ -­ vasárnap:
Kollégiumi­hétvége.
Február­23.­szombat­20­óra:­Táncház­elõadás­és­néptánc­tanítás
Február­ 23.­ szombat­ 9-11­ óra:
Ismerkedés­az­Ügyfélkapu­használatával
BÕVEBB­INFORMÁCIÓ:
Lakiteleki­Népfõiskola­Alapítvány
6065­Lakitelek,­Felsõalpár­3.
Tel:­+36­76/549-049
Email:
nepfoiskola.ikszt@lakitelek.hu­
Honlap:
www.lakitelek.hu/nepfoiskola

8. oldal

Tiszaalpár Hangja

Megkérdeztük a képviselõt…
Eb­ben­ a­ hó­nap­ban­ foly­tat­juk­ ro­va­tun­kat,­ mely­ben­ min­dig­ egy­ kép­vi­se­lõt
kér­de­zünk­meg­ar­ról,­hogy­mit­si­ke­rült
meg­va­ló­sí­ta­nia­ a­ 2010-es­ vá­lasz­tás­ óta
il­let­ve,­hogy­ho­gyan­lát­ja­az­el­múlt­két
évet­és­ho­gyan­ter­ve­zi­az­el­kö­vet­ke­zen­dõ­ket­tõt.­Eb­ben­a­hó­nap­ban ifj. Barna
Sándort,­ a­ Pénz­ügyi­ és­ Gaz­da­sá­gi­ Bi­zott­ság­el­nö­két­kér­dez­tük.
"Az­zal­ kez­de­ném,­ hogy­ a­ tes­tü­le­ti
ülé­se­ken­a­dön­tés­ho­za­tal­nál­egy­em­ber­ként­kell­tá­mo­gat­nia­a­dön­té­se­ket­a­kép­vi­se­lõ­tes­tü­let­nek,­ hogy­ azok­ zök­ke­nõ­men­te­sen­ meg­ is­ va­ló­sul­has­sa­nak.­ Az
ese­tek­ nagy­ több­sé­gé­ben­ így­ is­ zaj­lott
az­el­múlt­két­év­ben.­Rám­a­Pénz­ügyi­és
Gaz­da­sá­gi­ Bi­zott­ság­ el­nö­ke­ként­ plusz
fel­ada­tok­ és­ ter­hek­ is­ há­rí­tód­tak­ az­ el­múlt­idõ­szak­ban.­Amely­a­töb­bi­kép­vi­se­lõ­tár­sam­hoz­ké­pest­na­gyobb­be­te­kin­tést­ is­ en­ge­dett­ be­ a­ dol­gok­ba.­ Sze­ret­ném­ fel­so­rol­ni­ a­ szá­mom­ra­ fon­tos­ és
meg­va­ló­sí­tott­ pro­jek­te­ket.­ El­sõ­ként­ az
óvo­da­bõ­ví­tést­ sze­ret­ném­ ki­emel­ni.­ Az
elõ­zõ­ kép­vi­se­lõ­tes­tü­let­ dön­tött­ ar­ról,
hogy­egy­öt­cso­por­tos­óvo­dá­ra­pá­lyá­za­tot­nyúj­tott­be,­amely­fel­is­épült.­A­mi
kép­vi­se­lõ­tes­tü­le­tünk­ pe­dig­ ön­erõ­bõl
meg­va­ló­sí­tot­ta­ a­ szol­gá­la­ti­ la­ká­sok­ át­ala­kí­tá­sát,­ ame­lyek­kel­ újabb­ két­ cso­port­tal­bõ­vült­az­óvo­da.­­Ez­egy­net­tó­20
mil­lió­Ft-os­be­ru­há­zás­volt.­A­kö­vet­ke­zõ­na­gyobb­be­ru­há­zás­az­is­ko­lai­nyí­lás­zá­rók­cse­ré­je,­ame­lyet­egy­10­mil­lió­fo­rin­tos­ pá­lyá­zat­ se­gí­tett,­ en­nek­ ered­mé­nye­ként­ az­ is­ko­la­ új­ szár­nyá­ban­ a­ ré­gi
fa­ab­la­ko­kat­fel­vál­tot­ták­a­mû­anyag­hõ­szi­ge­telt­ nyí­lás­zá­rók.­ A­ 2011-es­ év
egyik­leg­je­len­tõ­sebb­be­ru­há­zá­sa­a­tér­fi­gye­lõ­ rend­szer­ ki­épí­té­se­ volt.­ Ami­ azt
je­len­ti,­hogy­­8­-­a­fa­lu­kü­lön­bö­zõ­cso­mó­pont­ja­i­ban­el­he­lye­zett­ka­me­ra­kí­sé­ri
nyo­mon­ az­ ese­mé­nye­ket.­ Meg­ sze­ret­ném­ em­lí­te­ni,­ hogy­ a­ gyer­mek­or­vo­si
ren­de­lõ­nél,­il­let­ve­a­Vé­dõ­nõi­Szol­gá­lat­nál­szin­tén­ön­erõ­bõl­lett­meg­va­ló­sít­va­a
nyí­lás­zá­rók­cse­ré­je.­El­sze­ret­ném­mon­da­ni­azt,­hogy­hos­­szú­évek­óta­zaj­lik­a
Bursa­Hungarica­pá­lyá­zat­a­fõ­is­ko­lai­és
egye­te­mi­ hall­ga­tók­ ré­szé­re.­ Ezt­ a­ mi
kép­vi­se­lõ­tes­tü­le­tünk­ is­ foly­tat­ja.­ 2011
ta­va­szán­ kö­töt­tünk­ egy­ szer­zõ­dést­ a
Trió­Te­le­ví­zi­ó­val.­Úgy­gon­do­lom,­hogy
ez­is­egy­elõ­re­moz­du­lás,­mert­az­el­múlt
több­mint­20­év­ben­a­tiszaalpári­la­kos­ság­nem­lát­ta,­hogy­mi­fo­lyik­a­kép­vi­se­lõ­tes­tü­le­ti­ülé­se­ken.­Azon­ban­itt­kell­azt

el­mon­da­nom,­ hogy­ a­ tes­tü­le­ti­ ülé­se­ket
min­den­ eset­ben­ meg­elõ­zi­ a­ Csernák
Csil­la­ál­tal­ve­ze­tett­Ügy­ren­di­és­az­ál­ta­lam­ve­ze­tett­Pénz­ügyi­és­Gaz­da­sá­gi­Bi­zott­sá­gi­ülé­sek,­ahol­a­na­pi­ren­di­pon­tok
rész­le­tes­ meg­tár­gya­lá­sa­ és­ meg­vi­ta­tá­sa
zaj­lik,­amely­rõl­sok­eset­ben­nem­ké­szül
tel­jes­te­le­ví­zi­ós­fel­vé­tel.­Van­egy­kft-je
a­ te­le­pü­lés­nek,­ a­ kép­vi­se­lõ­tes­tü­let­nek.
Lét­re­hoz­tunk­ egy­ ­ mun­ka­cso­por­tot,
hogy­ ezt­ a­ kft-t­ meg­ tölt­sük­ tar­ta­lom­mal.­Fon­tos­nak­tar­tom­a­he­lyi­ci­vil­szer­ve­ze­tek,­ egye­sü­le­tek­ tá­mo­ga­tá­sát.­ Kü­lön­bö­zõ­ fej­lesz­té­sek­ let­tek­ meg­va­ló­sít­va­ a­ Mû­ve­lõ­dé­si­ Há­zon­ be­lül­ ta­lál­ha­tó
Teleházban­is,­gon­do­lok­itt­a­hang­tech­ni­kai­ és­ szá­mí­tó­gé­pes­ be­ren­de­zé­sek­re.
A­ hang­tech­ni­ka­i­ak­ ön­erõ­bõl­ let­tek,­ a
szá­mí­tó­gé­pek­ pe­dig­ pá­lyá­zat­ ré­vén.­ A
jár­da­épí­té­sek­ to­vább­ra­ is­ fo­lya­mat­ban
van­nak,­vár­juk­a­je­lent­ke­zõ­ket.­Az­Ön­kor­mány­zat­ gép­park­ját­ is­ bõ­ví­tet­te­ a
kép­vi­se­lõ­tes­tü­let.­Vá­sá­rol­tunk­ egy­ pót­ko­csit,­ gally­zú­zót­ és­ egy­ grédert.­A­ ta­va­lyi­ év­ben­ a­ Ká­dár­ La­jos­ Kö­zös­sé­gi
Ház­ rész­be­ni­ fel­újí­tá­sá­ra­ is­ sor­ ke­rült
szin­tén­ön­erõs­for­rás­ból.­Ez­év­ta­va­szán
foly­ta­tód­hat­ to­vább­ a­ fel­újí­tás,­ ameny­­nyi­ben­a­költ­ség­ve­tés­meg­en­ge­di.­Épü­let­ener­ge­ti­kai­ pá­lyá­za­tot­ is­ be­nyúj­tot­tuk,­mely­nek­po­zi­tív­el­bí­rá­lá­sa­ese­tén­a
mû­ve­lõ­dé­si­ ház,­ a­ pol­gár­mes­te­ri­ hi­va­tal,­a­fog­or­vo­si­-­gyer­mek­or­vo­si­ren­de­lõn­a­kül­sõ­hõ­szi­ge­te­lést­és­nyí­lás­zá­rók
cse­ré­jét­ tud­juk­ meg­újí­ta­ni.­ A­ pá­lyá­zat
15%-os­ ön­ré­szû,­ ta­vas­­szal­ vár­ha­tó­ az
ered­mé­nye.­ Tu­risz­ti­kai­ pá­lyá­za­tunk
nem­nyert,­pe­dig­100%­tá­mo­ga­tott­sá­gú
lett­ vol­na.­ Ta­nya­prog­ra­mon­ be­lül­ két
tár­csát­és­egy­gyû­rûs­hen­gert­nyer­tünk,­a
le­szál­lí­tá­sa­ már­ meg­kez­dõ­dött.­ He­lyi
ter­mék­véd­jegy­ to­vább­fej­lesz­té­se­ is­ be
lett­ad­va,­a­pá­lyá­zat­most­is­nyert,­így­a
gaz­da­kép­zé­sek­ meg­kez­dõd­het­nek.­ Ko­ráb­ban­a­pi­ac­pro­jekt­nél­nem­volt­össz­hang,­én­ma­gam­nem­tá­mo­gat­tam,­ösz­­sze­sen­ 4-en­ nem­ tá­mo­gat­tuk­ a­ 9-bõl.
Most­sem­ten­ném­más­kép­pen.­Eb­ben­a
for­má­já­ban­nem­tud­tam­tá­mo­gat­ni­a­pi­a­cot,­ mert­ a­ ter­ve­zõ­vel­ le­egyez­tet­tük­ a
ter­ve­ket,­ de­ õ­ a­ kö­vet­ke­zõ­ ülés­re­ már
egy­má­sik­terv­vel­jött.­Kö­zel­20­mil­lió
fo­rin­tot­ kel­lett­ a­ kép­vi­se­lõ­tes­tü­let­nek
hoz­zá­ten­nie­a­pá­lyá­za­ton­nyert­ös­­szeg­hez.­Egy­jó­terv­vel­ez­nem­ke­rült­vol­na
en­­nyi­be.­ Az­ in­for­ma­ti­kai­ fej­lesz­tés­ a
pol­gár­mes­te­ri­hi­va­tal­ban­4­mil­lió­Ft­ér­-

ték­ben­tu­dott­meg­va­ló­sul­ni.­To­vább­ra­is
tá­mo­gat­ja­a­bel­te­rü­le­ti­út­ja­ví­tást­a­kép­vi­se­lõ­tes­tü­let.­Dr.­Vancsura­Zol­tán­ren­de­lõ­je­ elõtt­ el­ké­szült­ a­ moz­gás­kor­lá­to­zott­ fel­já­ró,­ így­ min­den­ or­vo­si­ ren­de­lõ
akadálymentesítve­lett.­Az­is­ko­la­tor­na­csar­no­ká­nak­ te­tõ­fel­újí­tá­sá­ra­ két­ pá­lyá­zat­kö­zül­egyik­sem­nyert,­így­ön­erõ­bõl
lett­az­is­meg­old­va.­A­fo­ci­pá­lya­ke­rí­té­sé­nek­ fel­újí­tá­sá­ra­ pá­lyá­zott­ a­ Sport­egye­sü­let,­ eb­be­ be­se­gí­tett­ a­ kép­vi­se­lõ­tes­tü­let­ is.­ Je­len­leg­ pe­dig­ konditermet
ala­kí­ta­nak­ ki­ a­ szék­ház­ eme­le­ti­ ré­szén
(ami­ ön­kor­mány­za­ti­ tu­laj­don).­ A­ Tün­dér­ró­zsa­ Nap­kö­zi­ Ott­ho­nos­ Óvo­dá­ba
faaprítékos­ka­zán­be­sze­re­lé­se­fog­meg­tör­tén­ni­a­kö­vet­ke­zõ­idõ­szak­ban­(100­%
pá­lyá­za­ti­for­rás­ból),­hi­szen­fon­tos,­hogy
tud­juk­ csök­ken­tet­ni­ a­ fû­tés­költ­sé­ge­ket.
A­ szenny­víz­pro­jek­ten­ be­lül­ a­ csa­tor­na­rend­szer­és­a­tisz­tí­tó­te­lep­ki­épí­té­se­ta­vas­­szal­el­is­in­dul­hat,­mi­u­tán­a­ki­vi­te­le­zõ­ ki­vá­lasz­tá­sa­ meg­tör­tént.­ ­ Ta­valy­ té­len­1,5­mil­lió­fo­rin­tos­ér­ték­ben­be­tud­tuk­nyúj­ta­ni­a­pá­lyá­za­tot­a­tû­zi­fa­se­gély­re,­hogy­hoz­zá­já­rul­junk­a­rá­szo­ru­lók­nak
az­ el­lá­tá­sá­ra.­ Saj­nos­ idén­ nem­ le­he­tet
er­re­ pá­lyáz­nia­ a­ te­le­pü­lés­nek.­ Na­gyon
sok­ fel­adat­ volt­ az­ el­múlt­ két­ év­ben:­ a
já­rá­si­ hi­va­ta­lok­ fel­ál­lí­tá­sa,­ az­ ön­kor­mány­zat­ok­ra­ sza­bott­ át­szer­ve­zés,­ stb.
Az­is­ko­la­fenn­tar­tá­sa­a­ti­sza­kécs­kei­tan­ke­rü­let­hez­ ke­rült.­ Bát­ran­ el­mond­hat­juk
so­kat­ dol­go­zott­ a­ tes­tü­let,­ a­ kö­vet­ke­zõ
más­fél­ év­ben­ sem­ lesz­ ez­ más­képp.­A
fél­be­ha­gyott­ pá­lyá­za­to­kat,­ pro­jek­te­ket
be­kell­fe­jez­nünk.­A­tér­fi­gye­lõ­ka­me­ra­rend­szer­ bõ­ví­té­sé­re­ ke­res­sük­ a­ to­váb­bi
pá­lyá­za­to­kat.­ Úgy­ gon­do­lom,­ hogy­ le­het­egyé­ni­ter­ve­ket­szõ­ni­egy­vá­lasz­tá­si
kam­pány­ban,­de­egy­dön­tés­meg­ho­za­ta­lá­hoz­ mi­ni­mum­ 5­ em­ber­ egy­sé­ge­ kell.
Ren­ge­teg­ mun­ka,­ egyez­te­tés­ és­ tá­jé­ko­zó­dás­áll­a­kép­vi­se­lõk­mö­gött,­nem­csak
az­van,­amit­a­te­le­ví­zió­né­zõk­a­té­vé­ben
lát­nak."

A Március 15-i
ünnepség idén is a
hagyományoknak
megfelelõen meg lesz
tartva, az ünnepség
napja lapzártánkkor
még nem volt
eldöntve!

Tiszaalpár Hangja

9. oldal

MÁRCIUS 8. NÕNAP!
Rendeljen egyszálast, csokrot vagy
cserepes VIRÁGOT
SZERETTEINEK NÕNAP
ALKALMÁBÓL
a GyöngyVIRÁG üzletbõl a
30-8560274 vagy
76-424-279 -es telefonon.

RovaR és RágcsálóiRtás
HACCP
Rovar, rágcsáló a gondja a
CSUTI megoldja
Csutka Zoltán
6000, Kecskemét, Segesvári u. 33.
Tel.: 76/480-021
Mobil.: 20/967-9485, 70/640-4008
E-mail: csutkazoltan@gmail.com

Töltelék és
hús füstölést
vállalok
kedvezõ áron,
megbízható
minõségben!
70/945-6455

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK
egyé­ni­vál­lal­ko­zók,­õs­ter­me­lõk,­ma­gán­sze­mé­lyek
Kft-k,­Bt-k,­ala­pít­vá­nyok­ré­szé­re,­tel­jes­kö­rû
APEH-­és­TB-ügyintézéssel,­kép­vi­se­let­tel.
Ha­von­ta­tá­jé­koz­ta­tást­kap­vál­lal­ko­zá­sa
ered­mé­nyé­rõl,­áfá­já­ról,­a­köny­ve­lést­így
pon­to­san­tud­ja­kö­vet­ni.
Igény­sze­rint­a­köny­ve­lé­si­anya­gért­el­me­gyek.
Az­iro­da­nyit­va­tar­tá­sa:
hét­fõ­tõl­szom­ba­tig­8­-­18­órá­ig.
Te­le­fo­non­egyez­te­tés­alap­ján­csak­egy­fõt­fo­ga­dok
a­tel­jes­diszk­ré­ció­ér­de­ké­ben.
Ké­rem,­vá­las­­szon­en­gem,­ha­csa­lá­di­as
kör­nye­ze­tet­és­nem­"tö­meg-köny­ve­lõ­iro­dát"­ke­res.
Vargáné­Farkasházi­Or­so­lya,
Nyárlõrinc,­Is­ko­la­u.­7.,
06-30/266-85-36

Z-G FA KER KFT.
Februári tüzelõ ajánlata
Akác kugli
Bükk kugli
Tölgy kugli
Jéger kugli
Nyárfa kugli
Lignit barnaszén
Hasítva:

2500,-Ft/q
2200,-Ft/q
2200,-Ft/q
2000,-Ft/q
1500,-Ft/q
1500,-Ft/q
+150,-Ft/q

ELKÖLTÖZTÜNK!
Ingyenes házhozszállítás!
Tiszaalpár, Toldi Miklós utca 1/1.
Tel.:06-20-912-1009

10. oldal

Tiszaalpár Hangja

Anyakönyvi híreink:
Akiket nagyon vártunk: Kulmann­At­ti­la­(any­ja­ne­ve:­Nagy­Eri­ka),­Vakula­Zsó­fia­Kira­(Vakula­Kla­u­dia)
Hely­re­iga­zí­tás:­Az­ elõ­zõ­ szá­munk­ba­ té­ve­sen­ je­lent
meg­egy­új­szü­lött­ne­ve.­Mizere­Dá­vi­dot­ír­tunk,­a­kis­fi­út­pe­dig
Mizere­Dá­ni­el­nek­hív­ják!­A­hi­bá­ért­el­né­zést­ké­rünk!
Házasságot kötött: Szücs­Ist­ván­és­Var­ga­Il­di­kó
Akiktõl búcsúztunk:
Bá­lint­Jánosné­Novák­Etel­ka­(1929)

Apróhirdetések
*­Ve­szé­lyes­fák­ki­vá­gá­sát­vál­la­lom!­Tel:­06-30/714-11-51
*­ Meg­bíz­ha­tó,­ kö­zép­ko­rú­ hölgy­ ta­ka­rí­tást,­ fõ­zést­ és­ gon­do­zást
vál­lal­idõ­sek­nél­a­fa­lu­te­rü­le­tén­be­lül.­Érd.:­30/267-89-56
*­ Üz­let­he­lyi­ség­ ki­adó­ Ti­sza­al­pá­ron­ ked­ve­zõ­ áron­ Érd.:­ 0630/573-37-50
*­ Lak­rész­ ki­adó­ Ti­sza­al­pá­ron:­ Szo­ba,­ für­dõ,­ WC,­ kis­ kert­rész.
Érd:­06-­30/573-37-50
*­Tiszaalpár­köz­pont­já­ban­üz­let­he­lyi­ség­KI­ADÓ!­Érd.:­30/8589688
*­El­adó­kis­ku­tyák!­Yokrshire­ter­ri­e­rek­2012.11.28.-án­szü­let­tek,
ket­tõ­kan­egy­szu­ka.­Olt­va,­fé­reg­te­le­nít­ve­van­nak.­Irány­ár­35.000
Ft­!­Érdeklõdni:­06-30-372-4045
*­Au­tó­mo­só­ba­egy­fõ­fér­fi­mun­ka­erõt­ke­re­sünk­au­tó­mo­sás­ra­és
ta­ka­rí­tás­ra.­Ér­dek­lõd­ni:­Tiszaalpár,­Ady­E.­22.­az­Au­tó­mo­só­ban.
*­El­adó­je­lent­ke­zé­sét­vár­juk­a­tiszaalpári­Ipar­cikk­Üz­let­be!­Tel.:
76/421-526
*­ Riseliõzést­ (blú­zok,­ te­rí­tõk,­ menny­as­­szo­nyi­ ru­hák­ra,­ bo­le­ró
stb.)­vál­la­lok.­Ugyan­itt­gáz­és­ve­gyes­tü­ze­lé­ses­köz­pon­ti­fû­té­sû
fel­újí­tott­TA­NYA­el­adó,­3600­négy­zet­mé­te­ren,­a­fa­lu­tól­3­km-re
a­Mar­sa­so­ron.­Érd.:­06-30-418-57-96

Humorzsák
Me­ne­kül­a­csi­ga­az­er­dõ­bõl.­Ta­lál­ko­zik­a­ró­ká­val.
-­Mi­van­csi­ga,­be­vagy­sóz­va,­hogy­így­te­persz?
-­Á,­de­hogy!­Itt­a­NAV­va­gyon­vizs­gá­lat­lesz.
-­Na­és?
-­Hát­tu­dod,­ne­kem­is­sa­ját­há­zam­van,­az­as­­szony­nak­is­sa­ját­há­za
van,­meg­a­gye­rek­nek­is.­Sür­gõ­sen­le­kell­in­nen­lép­nünk.­El­gon­dol­ko­dik­a­ró­ka,­majd­õ­is­fut­ni­kezd.­Ta­lál­koz­nak­a­gó­lyá­val.­Meg­szó­lít­ja­a­kis­sé­le­ma­ra­dó­ra­vasz­dit:
-­Mi­van­ró­ka,­ho­va­futsz­ilyen­gyor­san?
-­Nem­hal­lot­tad?­Ki­szállt­az­NAV­az­er­dõ­be,­va­gyon­vizs­gá­lat­ra.
-­És­ak­kor­mi­van?
-­Hát­ne­kem­is­drá­ga­bun­dám­van,­az­as­­szony­nak­is,­a­gye­re­kek­nek
is.­ Ezek­ min­ket­ le­csuk­nak!­A­ gó­lya­ na­gyon­ cso­dál­ko­zik,­ majd­ kis
gon­dol­ko­dás­után­ma­ga­biz­to­san­rá­kez­di:
-­Hát­fi­úk­ne­künk­ezen­a­ron­da­fész­ken­kí­vül­az­tán­iga­zán­sem­mink
sincs.­Az­is­min­dig­ös­­sze­van­pisz­kol­va,­te­hát­csú­nya­is­-­szó­ra­sem
ér­de­mes.­A­csi­ga­ter­mé­sze­te­sen­megint­más­vé­le­mé­nyen­van,­és­lo­ho­lás­köz­ben­kár­ör­ven­dõ­en­vis­­sza­szól:
-­Na­na­gó­lya!­Fél­év­itt­hon,­fél­év­kül­föld­ön?!!

In­gye­nes­hir­de­té­si­szel­vény
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ingyenes hirdetési szelvényünk leadható egy dobozban Bartók István
Iparcikk üzletében ("Vasasban") a nyitvatartási idõben.

Tiszaalpár Hangja
az interneten is!
Új­sá­gunk­ ol­da­la­ el­ér­he­tõ­ a­ facebook-on,­ a
https://www.facebook.com/TiszaalparHangja link­alatt.
Iwiw-en klub­ként­ va­gyunk­ je­len,­ mely­ el­ér­he­tõ­ a
http://iwiw.hu/i/klub/szorakozas/Tiszaalpar-Hangja3581095 cí­men.
A­már­meg­je­lent­fo­lyó­ira­to­kat­a­Scribd­internetes­ol­da­lon
ol­vas­hat­ják.­www.scribd.com

Minden 100 Ft. Bt.
Boltja
Üzletünk megtalálható:
6066­Tiszaalpár,­Al­kot­mány­u.­19.
be­já­rat­a­Ber­csé­nyi­ut­ca­fe­lõl.
Kínálatunkból:
ház­tar­tá­si­mû­anyag­áru,­il­lat­szer,
élel­mi­szer,­üveg­áru,­pa­pír,­já­ték,­bi­zsu,
sok­ap­ró­ság.
Fo­lya­ma­to­san­meg­úju­ló,­sze­zo­ná­lis
áru­kész­let­tel­vár­juk­ked­ves­vá­sár­ló­in­kat.
Üz­le­tünk­nyit­va­tar­tá­sa:­hét­fõ­tõl-pén­te­kig:
8.00-12.00,­13.00-17.00­órá­ig,
szom­ba­ton:­8.00-12.00­órá­ig.
Tel./Fax.:
76/424-504
Mo­bil:
06-20/4789-008

Impresszum: Tiszaalpár­Hang­ja­–­Tiszaalpári­Ár­pád­Né­pe­Egye­sü­let­köz­éle­ti­lap­ja­Meg­je­le­nik­min­den­hó­nap­kö­ze­pén.
Fe­le­lõs­ki­adó:­Tiszaalpári­Ár­pád­Né­pe­Egye­sü­let­Fe­le­lõs­szer­kesz­tõ:­Víglási­Krisz­ti­na­Klá­ra­A­szer­kesz­tõ­te­le­fon­szá­ma:­06-30-580-21-23.­Fo­tós:­Spinda
Sán­dor­•­E-mail­cím:­viglasi.krisztina@gmail.com­•­Fej­léc­terv:­ifj.­Hor­váth­Lász­ló­•­Pos­ta­cí­münk:­6066­Tiszaalpár,­Köz­tár­sa­ság­u.­11.­sz.
Cik­kek,­hir­de­té­sek­le­adá­si­ha­tár­ide­je:­min­den­hó­nap­8-a.­Ké­szült­Kécs­ke­Nyom­da­Kft.­Ti­sza­kécs­ke­T:­76/441-519­F.v.:­Tóth­Gé­za­•­ISSN­2063-4943

Tiszaalpár Hangja

11. oldal

Sírkõ
Tekintse meg gránit sírköveinket!
Egész évben kedvezõ áron megrendelhetõ.
Egyedi sírkövek gyártását, valamint régi sírkövek felújítását,
újra állítását is kedvezõ áron vállaljuk.
Gránit ablakpárkányok különbözõ méretben kaphatók
nagyon kedvezõ áron.
Himalája-Blue Kft.
Lakitelek, Petõfi S. u. 8/A
44-es fõút melletti telephelyen
található.
Szénási Bertalan
06-20/9571-060

2013. 03.06-tól 2013.03.10-ig
Nõnapi Cserepesvirág Vásár a Detti Virág - Ajándék Üzletben.
Többféle cserepes dísznövény és több, mint 15 féle
vágott virágból válogathat kedvére!
Szeretettel várunk minden kedves vásárlónkat!
Selyemvirág akciónk 2013.0316-tól 3013.03.30-ig lesz!
Várom elõrendelését a
06-30/231-21-55-ös vagy
06-76/424-609-es telefonszámon!
Michellerné Papp Bernadett
Detti Virág-Ajándék Üzlet
Tiszaalpár, Alkotmány u. 36

Néhány kép a februári báli idõszakból

II. Lakodali zenekarok és võfélyek találkozója

Lovasbál

Tiszaalpár a hó leple alatt fotópályázat 2. nyertes képe
Lõcsös szekér: Novák Máté

Lovasbál nyitótánca

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful