EEN OPENBARE AANKONDIGING UITGEGEVEN Coram Deo voor God Oyez, Oyez, Oyez.

Laat alle personen gehoor en aandacht geven aan deze Openbare Bekendmaking uitgevaardigd door Het Internationale Gewoonterechts Hofvan Gerechtigheid. Onder het gezag van het Gewoonterechts Hof gerechtelijk bevel van 5 maart 2013, zijn de hoofden van de rooms-katholieke, anglicaanse en verenigde kerken schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid en een criminele samenzwering, en zijn veroordeeld tot onmiddellijke arrestatie en het verlies van al hun bezittingen en autoriteit. Deze personen zijn voortvluchtigen der Gerechtigheid en krachtens de wet zullen zij moeten worden overgedragen aan de ambtenaren van het Hof en mogen geen hulp, raad of asiel door een persoon of personen geboden worden. Iedereen die op de hoogte is van de verblijfplaats van deze vluchtelingen moet dit onmiddellijk onthullen. Vanaf dit moment, Paus Franciscus, Elizabeth Windsor, en alle personen genoemd in de uitspraak van 5 maart van het Hof worden hierbij en voor altijd verbannen verklaard uit deze gemeenschap en van elk contact met iemand onder de leeftijd van zestien jaar, omdat deze schuldigen zijn Openbaar gevaar voor de samenleving, gevaarlijke overtreders en een duidelijke en actuele bedreiging van kinderen. Laat het ook bekend zijn dat medewerkers van deze veroordeelden, worden geacht nu op de hoogte te zijn van hun misdrijven, vanaf dit moment, de leden van uw kerk, organisatie of een bedrijf zullen de lasten dragen van verantwoordelijkheid en verplicht zijn op te treden om deze aanhoudingsbevelen af te dwingen en om hen aan te houden. Als u, als medewerkers van deze veroordeelden, nalaat deze aanhoudingsbevelen uit te voeren bent u zowel individueel als collectief verantwoordelijk voor dezelfde misdaad, begaan in een daad van medeplichtigheid en uw nalaten van de wettelijke zorgplicht voor kinderen en om anderen in onze gemeenschap te beschermen tegen deze veroordeelde personen. Dergelijke medeplichtigheid door u kan uw eigen aanhouding tot gevolg hebben, en de plicht en verantwoordelijkheid om deze personen te arresteren zal dan vallen op anderen. Laat alle personen gehoor en aandacht geven aan deze Aankondiging van het Hof. Onder het gezag van dezelfde Uitspraak van het Hof van 5 maart 2013, en vanaf die datum, zijn de eigendommen en bezittingen van uw kerk, organisatie of bedrijf hierbij en voor altijd in het openbaar onteigend als herstelbetalingen voor misdaden tegen de menselijkheid, volkerenmoord en moord gepleegd door uw kerkelijke organisatie en haar medewerkers op inheemse volken en kinderen in heel Canada. Derhalve is dit gebouw en alle activa, onroerend goed en roerende voorwerpen van uw kerk, organisatie of bedrijf hierbij en voor altijd beschouwd als zijnde het eigendom van het volk als geheel, en deze panden zijn voortaan in feite gratis en openlijke publieke ruimte. Daarom kan geen enkele persoon of instantie de vrije en vreedzame beweging van alle andere personen in deze eigendommen belemmeren, en evenmin hen verwijderen uit deze plaatsen. Deze gezamenlijke afkondiging is gemaakt volgens de Wet van Naties, jus gentium, en de juridische precedenten of Zorgplicht en claimrecht, en wordt verstrekt onder

het gezag van het wettig opgerichte Internationaal Common Law Court van Gerechtigheid, ingesteld op 15 september 2012 in de stad Brussel. Laat alle personen in het bezit van deze Proclamatie voldoen aan de voorwaarden, op straffe van arrestatie en vervolging. Gedateerd op 24 maart, in het jaar 2013, en uitgegeven in de stad Brussel voor wereldwijde afkondiging door Het Internationale Gewoonterechts Hof van Gerechtigheid. Ut Scriptum sic factum Coram Deo - zo geschreven en het gedaan voor God

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful