You are on page 1of 7

www.radiomaryja.pl/artykuly.php?

id=91339

2007-08-22

Rozczarowanie
Trzeba si modli, bo w Polsce le si dzieje - apelowa ks. abp Kazimierz Nycz 15 sierpnia w Warszawie. Z kolei ksidz Prymas Jzef Glemp w Czstochowie wyrazi dezaprobat wobec ktni, niezgody i walk sownych wrd polskich politykw. Chciaem poprze te mdre gosy. Polacy bowiem przeywaj znowu rozczarowanie. Zarwno osoby duchowne, jak i wieckie powinny si modli nieustannie o opamitanie dla uczestnikw sceny politycznej w Polsce, o mdro rzdu, parlamentu i politykw, a take o ich dobr wol, szczere intencje i wysz moralno. Trzeba rwnie podejmowa zdecydowane dziaania dla ratowania Polski, przynajmniej poprzez udzia w ewentualnych wyborach, aby dwigajcej si ponownie naszej Ojczyzny nie odda i tym razem na pastw wrogich si.

Stawiamy sobie zasadnicze pytanie: dlaczego doszo jednak do kapitulacji i PiS, i caej koalicji? Oczywicie nie mona uwaa, e wina bya tylko po stronie Samoobrony i LPR, raczej bowiem po stronie PiS. Czy nastpio jakie zmczenie psychiczne lub materialne? Czy doczy si dyktat obcych si politycznych? Czy PiS samo z siebie zmienio swj program wyborczy, ograniczajc si niemal do walki z korupcj i ukadami? Czy moe dopenia wszystkiego olbrzymia kara naoona na PiS przez Pastwow Komisj Wyborcz? Politycy nigdy nie mwi wszystkiego. Tak czy inaczej jest to bardzo niekorzystne dla Polski. Koalicjanci Samoobrona i LPR popeniali bdy, dawali si wciga w pyskwk rzdow w mediach, ale z drugiej strony nie mona pochwala take cigego ubliania im, krytykowania, ironizowania, posugiwania si podsuchami, a wszystko to bez informowania spoeczestwa dokadnie, jakie jest meritum sporu. Wydaje si, e niektre ataki na koalicjantw byy sztuczne. Wemy tzw. seksafer. Kobieta, ktra nie wie, kto spord dziesiciu mczyzn jest ojcem jej dziecka, ma by dopuszczona do komisji sejmowej, eby atakowa, rzekomo wiarygodnie, jednego z wanych politykw i czonkw rzdu. Przez czonkw PiS jest traktowana niemal jak ksina Diana. W oczywisty sposb jest to szukanie hakw na ca parti koalicyjn. Ponadto jest i druga rzecz, ktra wyglda na prowokacj ze strony rzdu, cho nie wiadomo, czy z inicjatywy naszych sub, czy obcych, wrogich Samoobronie. Caa sprawa wyglda na niejasn i od tego nie mona uzalenia losw odradzajcej si Polski. Zerwanie koalicji wyglda fatalnie w horyzoncie sytuacji oglnej, polskiej i unijnej. Oto PiS, gdy przystpowao do wyborw, przedoyo program szeroko akceptowany przez spoeczestwo polskie. Ale od

www.radiomaryja.pl

Strona 1/7

razu zorientowalimy si, e dostaje si pod potne ataki, zwaszcza po stworzeniu koalicji. Owe siy brukselskie i polskie - otworzyy cztery fronty dodatkowe, nie liczc frontu przeciwko samemu PiS: 1. front totalny przeciwko Samoobronie jako partii ludowo-narodowej bronicej wsi polskiej przed

likwidacjpo latach w UE; 2. przeciwko LPR jako partii narodowo-katolickiej, wrogiej traceniu przez Polsk suwerennoci w

pastwieeuropejskim; 3. przeciwko medium toruskiemu, niezalenemu od ideologii nihilistyczno-liberalnej

iniepodporzdkowanemu adnemu koncernowi medialnemu, ateistycznej poprawnoci politycznej, a majcemu tak szeroki wpyw na polskie spoeczestwo katolickie; 4. przeciwko duchowiestwu katolickiemu, eby je nadal trzyma z dala od forum publicznego, a

zamykatylko do forum prywatnego, do czego d konsekwentnie orodki ateistyczne od czasw owiecenia. Ataki te byy i s nadal bardzo silne i czytelne. Zdaje si, e pan premier sdzi, i uagodzi wrogw, gdy bdzie sprzyja lobby ydowskiemu, gdy bdzie raz po raz publicznie krytykowa w mediach Samoobron i LPR, zarzucajc im "niemoralno", trudno wsppracy, radykalizm i zacofanie. Przy tym nie broni te Radia Maryja przed niesusznymi i potwornymi atakami gangsterw medialnych. I wreszcie marginalizowa Koci i etyk katolick, zbliajc si po trosze do ideologii liberalnej. Poza tym nie moemy zrozumie powolnych, ale cigych ustpstw wobec imperium europejskiego i ideologii liberalnej, np. co do ochrony ycia, eurokonstytucji, tolerancji, wynaturze moralnych itd. Zdaje si, e teraz PiS zostao przycinite, by zgodzi si na wybory i na koalicj z PO, gdy Platforma Obywatelska jest bardzo mikka w stosunku do "anachronizacji" Polski i Kocioa. Wynika to z zaoenia, e PO wygra przysze wybory. W razie czego pomoe Pastwowa Komisja Wyborcza. Stratedzy zachodni obawiaj si, e sama Platforma Obywatelska bdzie za mao reprezentatywna, zwaszcza e do wyborw pjdzie znikoma liczba Polakw, i dlatego chc doczy na drugim planie PiS, eby nie byo rozamu spoecznego. SLD nie bdzie popierany przez Zachd, bo uchodzi za dziecko Rosji, a psuj si stosunki Zachodu z Putinem. le si dzieje, e przywdcy PiS nie stosuj, jak si okazao, dyplomacji pozytywnej, lecz negatywn, i to take w wanych sprawach. Przypomina mi si wymowny przypadek wielkiej dyplomacji pozytywnej, rzymskiej, Papiea Leona Wielkiego w V wieku (440-461). Oto w Konstantynopolu uwaanym przez Wschd za siedzib patriarchatu usunito prawowitego biskupa Flawiana, a cesarz mianowa na jego miejsce Anatoliusza, heretyka, monofizyt. I gdyby Papie zastosowa dyplomacj negatywn, czyli gdyby potpi

www.radiomaryja.pl

Strona 2/7

Anatoliusza, zamiast go uzna, to ju w 449 r., a nie dopiero w 1054 r. Koci rozpadby si na dwie poowy: Zachodni i Wschodni. Co robi Leon? le listy do biskupa Anatoliusza, zachcajc go, by trwa w prawdziwej wierze. Pisze do cesarza Teodozjusza II, ktry te skania si ku monofizytyzmowi, eby podtrzymywa Anatoliusza w wierze jako "najbardziej chrzecijaski krl". A wreszcie prosi cesarzow, wiern katoliczk, eby czuwaa nad obydwoma. W kadym razie Leon nie stosowa prowokacji, eby pozna, czy kto jest monofizyt, czy nie. Obecna dyplomacja wewntrzna w Polsce zdaje si opiera na prostej zasadzie: winien czy nie winien. Panuje oglna podejrzliwo, nieufno, walka, ublianie, obrzucenie si epitetami typu zodziej czy chory psychicznie. Oliwy do ognia tej niecnej praktyki dolewaj jeszcze media, zwaszcza telewizja. Na forum publicznym jestemy wiadkami, jak przeoeni nie uznaj honoru i ambicji swoich podwadnych, nawet bliskich wsppracownikw. Przecie mona najbardziej draliwe sprawy omwi w gabinecie w cztery oczy, a nie dawa to od razu do mediw. Natomiast skoczonym chamstwem jest, gdy stawia si podwadnemu jaki ostry zarzut na forum publicznym, zanim si z nim porozmawia. Trzeba szanowa godno, honor i ambicj kadego czowieka, nawet przestpcy, nawet maego dziecka, a c dopiero mwi o prezydencie, premierze, wicepremierach itd. Wedug naszej tradycji polskiej kady dorosy czowiek honor i ambicj ceni sobie najbardziej. Podam wymowny, a prosty przykad. W synnym Godziszowie po wojnie ks. proboszcz Czesaw Dmochowski udziela lubu poza Msz wit. Za nupturientami stoi uroczycie wystrojony orszak weselny na czele ze starszym drub. I w pewnym momencie temu czowiekowi wypada z wewntrznej kieszeni dua butelka wdki, rozbia si o posadzk na drobiazgi. Proboszcz krzykn z oburzenia. A ten kawaler powiada: "Niech mnie proboszcz trzanie w mord, byle nic z ambony". Dzi by powiedzia: byle nie w telewizji. Godziszowianie s bardzo patriotyczni, dzielni, samodzielni i honorowi. Jakie to cenne, e u wikszoci ludzi na wsi obecna jest szlachecka ambicja bardziej ni obrotowa inteligencja. Rne mniejszoci w Polsce i ludzie Zachodu nie rozumiej tej szlacheckoci chopa polskiego. A jak wida, przewanie nie rozumiej jej take nasze wadze i nasi politycy.

Antysemityzm? Nie trzeba dowodzi, e my, Polacy, szanujemy, podziwiamy i lubimy ydw. I jak przedstawia to genialnie prof. Jerzy Robert Nowak - wikszo ydw, naszych i wiatowych, szanuje nas, lubi nasz kraj, docenia nasz agodn kultur. Ale do ciarw naszej obecnej sytuacji docza si i to, e pewne bardziej wpywowe jednostki i grupy atakuj Koci i Polsk uporczywie, ostro, cho bez obiektywnych powodw. I czyni to cigle w kraju, w UE, USA i niemal na caym wiecie. Sytuacja ta jest dla normalnego Polaka nie do

www.radiomaryja.pl

Strona 3/7

zniesienia. Ostatnio rwnie z powodu sw przypisanych ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, e prezydent zbytnio ulega lobby ydowskiemu, poruszyy si owe grupy: ambasador Izraela w Polsce Dawid Peleg, Centrum Wiesenthala, Europejski Kongres ydw i inne, z daniami, by Ojca Dyrektora pozbawi penionej funkcji. Europejski Kongres ydw zacz nawet ublia Papieowi Benedyktowi XVI, e przyj ojca Tadeusza Rydzyka w Castel Gandolfo, zamiast go zniszczy. W swoich bezpodstawnych emocjach nie dostrzegaj sprzecznoci, e nawet gdyby tamte sowa rzeczywicie wypowiedzia ojciec Tadeusz Rydzyk, to ich dziaania wanie potwierdzaj tak myl, e ydzi maj wielki wpyw na wadze pastwowe i kocielne. W ogle smutne jest to, e w naszym wspyciu rnych grup, wiatopogldw i orientacji niemal wszystkie dysputy s nierzeczowe. A czowiekowi szkoda bardzo wielu wybitnych profesorw, jak Bogusaw Wolniewicz, Jerzy Robert Nowak, ks. Waldemar Chrostowski i tylu innych, ktrzy staraj si rzeczowo, ze znawstwem problemw i obiektywnie przedstawia rne nasze sprawy i podejmowa dyskusj z inaczej mylcymi. Tamci bowiem czsto doskonale rozumiej to samo, co i my, tylko maj z wol. Dyskusja wtedy jest pust i faszyw szermierk sowami. Wspaniale przedstawi to prof. W. Chrostowski, jeli chodzi o dialog katolicko-ydowski czy polsko-ydowski. Po wielu latach uczestniczenia w tego rodzaju dialogu stwierdzi, e pomimo porozumienia stron zdarza si, e brakuje dobrej woli. Bolczk caej naszej polskiej wymiany myli jest to, e dominuje za wola i nienawi. Nasze ycie intelektualne nie ma etyki ani kultury. Czsto nie chodzi o prawd, lecz o zniszczenie czowieka. Dlaczego np. nie atakuje si u nas prawdziwych antysemitw? Jan Pawe II otworzy szeroko cay Koci na wiat ydowski, religijny i wiecki, i prywatnie sam by mona powiedzie - filosemit, a jednak jego postawa i jego dziaania w tym wzgldzie nie przyniosy podanych owocw. Wprost przeciwnie, tym mielej atakuje si Koci katolicki, w tym i Koci polski, i Polsk, przeciwstawiajc nas pozornie Janowi Pawowi II. Zarwno Jan Pawe II, jak i dzi Benedykt XVI modl si po prostu, eby ydzi uznali Jezusa z Nazaretu za Mesjasza. A ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz, biblista z KUL, bardzo przyjazny wiatu ydowskiemu, powiada, e prawdziwy judaizm przetrwa wanie w Kociele katolickim. I my w Polsce oczekujemy od ydw, by spenili swoj misj tak, jak okrelia j wita Ksiga Tobiasza, a mianowicie, e Bg rozproszy synw Izraela po wiecie po to, by wysawiali Boga przed narodami i by przez nich Pan Bg ukazywa swoj wielko (Tb 13, 3-4). Oto Bg Izraela jest naszym Bogiem. Szkoda tylko, e tak niewielki procent ydw w diasporze jest wierzcych, zwaszcza spord arystokracji.

Nasza polska niezgoda

www.radiomaryja.pl

Strona 4/7

Tragiczny jest fakt, e konflikty i zaarte ktnie midzy politykami i urzdnikami, no i partiami, bardzo si nasiliy. Dlaczego? Myl, e jedn z wanych przyczyn jest odsunicie Kocioa Chrystusowego od ycia publicznego i brak tkanki cznej w spoeczestwie. Tote nie realizujemy przestrogi w. Pawa skierowanej przecie do gorliwych chrzecijan: "A jeli u was jeden drugiego ksa i poera, baczcie, bycie si nawzajem nie zjedli" (Ga 5, 15). Zdaje si, e niezgod mamy w genach. Jake trafnie pisa o Sowianach w VI wieku cesarz bizantyjski Maurycy (582-602) w swoim dziele "Strategikon": "Plemiona Sowian (...) nie daj si w aden sposb nakoni do suby i poddastwa. Bez panujcego obywaj si, a nienawidz si nawzajem ogromnie (...). Poniewa rne opinie wrd nich panuj, dlatego albo nie dochodzi do zgody, albo te, kiedy si jedni pogodz, inni zaraz uchwa obalaj, wszyscy wzajemnie si nienawidz, a aden nie chce drugiego sucha. Poniewa jest u nich wielu panujcych, ktrzy siebie nawzajem nienawidz, mona wic niektrych przecign na swoj stron namow lub darami, zwaszcza tych, ktrzy s blisko granic, a na innych wpywa, eby si nie czyli w zamiarach nieprzyjacielskich i eby nie utworzyli monarchii". Zdaje si, e tak samo moe dzi pisa o nas, Polakach, kanclerz Niemiec lub przewodniczcy Unii Europejskiej.

Beton urzdniczy Do chaosu ycia politycznego dochodzi u nas jeszcze jaki niedowad ycia urzdniczego. Urzdy to s cigle niedostpne zamki, w ktrych rezyduj nasi surowi panowie. Szczeglnie daje si to we znaki przy zakadaniu firmy, przy budowie choby wasnego domu, przy wyrabianiu dowodu osobistego i prawa jazdy, w sprawach procesowych, repatriacji, przyznawania obywatelstwa, przy budowie drg i autostrad, zatrudnianiu pracownikw, przy zwrocie akcyzy za sprowadzone samochody, przy ustanawianiu rodzin zastpczych, w podatkach, procesach o odzyskanie wasnoci... Oto tylko niektre dziedziny biurokracji, ktrych jak do tej pory nikt nie moe zhumanizowa. Ale przychodzi mi na myl, e z yciem urzdniczym byo tak chyba zawsze. Nie jest bowiem zupenie banalne to, co napisaa mi w pamitniku gimnazjalnym moja koleanka: "Ile lici w kapucie, Ilu dziadw na odpucie, Ile w modoci wybrykw, Ilu wrednych urzdnikw, Tyle szczcia i sodyczy Koleanka tobie yczy" (Halina Gskwna). Chyba tych kwestii nigdy si nie rozwie, ale mona by je przynajmniej zagodzi.

www.radiomaryja.pl

Strona 5/7

Cienie antyreligijne W naszym obecnym yciu pastwowym i ideowym niepokoi nas coraz bardziej spychanie na margines religii i Kocioa katolickiego. W sposb szczeglny uwidocznio si to w przeciwdziaaniu zapisom w Konstytucji bronicym ycia od poczcia a do naturalnej mierci. Innym wydarzeniem bya sprawa ks. abp. Stanisawa Wielgusa. Daje si zauway coraz bardziej radykalny rozdzia Kocioa i pastwa, odsuwanie biskupw i ksiy od uroczystoci pastwowych. Dlaczego gromi si Romana Giertycha za jego publiczn obron etyki katolickiej, a mianuje ministrem edukacji narodowej kogo, kto si opowiada za pomniejszeniem znaczenia religii w szkole, podobnie jak to robia UW. Koci poddawany jest brutalnym i gangsterskim atakom medialnym, podczas gdy nie ma on adnych prawnych rodkw obrony, co uwidocznio si ju w peni w przypadku bezkarnego zniewaenia Jana Pawa II, kiedy sdy wypowiedziay si na korzy zniewaajcego. Cieniem kadzie si szerzenie w szkoach rnych treci niemoralnych i antyreligijnych, unikanie sw religijnych w wystpieniach publicznych czy zamiana hymnu Wojska Polskiego "Bogurodzica" na "Pierwsz Brygad". Konsekwentnie wycisza si gosy zarwno Jana Pawa II, jak i Benedykta XVI. Pominito milczeniem rocznic wizyty Benedykta XVI w Polsce. Z gbokim smutkiem trzeba powiedzie, e takich rzeczy jest duo wicej.

Co teraz? Zapewne PiS nie przegrao jeszcze wszystkiego, cho popenio wiele bdw, niektre cikie, jak sprawa ochrony ycia. A tak rnilibymy si w stosunku do Europy Zachodniej! Prawo i Sprawiedliwo ma duo osigni i jest cigle najsilniejsze. Zachodzi jednak obawa, e nowych wyborw nie wygra. Wiksze szanse zdaje si mie Platforma Obywatelska, ktra ma krgosup jeszcze bardziej mikki ni PiS (B. Wolniewicz) i gotowa jest puci Polsk w niepami zgodnie z podejciem, e patriotyzm, czyli mio do caej, take ludzkiej rzeczywistoci macierzystej, to rasizm. Jednake nowe wybory nie zapowiadaj dobrego rozwizania wszystkich problemw, przede wszystkim z racji rozbicia, chaosu i walk o Polsk i przeciw Polsce. Pan Stanisaw Michalkiewicz proponuje rzd prezydencki. Ale kto by mg go zaprowadzi? Moe zlekceway partie, niech one si wodz za by, s nieliczne, a ustanowi rzd fachowcw? Ale co byoby wtedy z rozwijaniem duszy polskiej? Kiedy z podobnego chaosu wyzwoli Polsk Jzef Pisudski, ale kto by dzi mg odegra podobn rol z poytkiem dla Ojczyzny? A co do ktni, sporw i walk, to ni si nam jaki niezwyky polonez przyjani polskiej i zgody.

Ks. prof. Czesaw S. Bartnik

www.radiomaryja.pl

Strona 6/7

www.radiomaryja.pl

Strona 7/7