vW;

.Cer.br,rt (f,e elur
,'

ffio
I
"t,

€C
;4i'

"l'-,o\t \

\

I

t--

tt4

gefhfu* 'el

tr

Basrre

ILtjSTRA}II : ADO GHEORGlID

1960

EDITURA

TINIiRETULUI

CER,BI]L

DE AUII

A FOST ODATA, demult, demult riu,
Cind fugeau qoarecii duP6 Pisici $i erau mai nevoiali ei voinici, a fost, cici, un unchiag g-o m5.tuqi. Unchiaqul a fost avind de tra nevasta <lintii doi copii: un beiat q-o {at5" gi p-aqti. copii mdtuqa, muma a vitrega,, nu-i putea suferi,- ii_linea neniincali, ii betea de le invinelea carnea pe ei - bltaie de mum[ r'itregi, cind e votba; in sfirgit, vai memu;oara 1or ce vialzi cluceau bieo.inifirl neagrd, de-a fost gtiut-o lii copii, c-avea zgrrploroaica prirnprejur gi era gi prefircut5' qapte-sate ' I intr-o ii, ce-i sL nazari ei,"nu, cir ea nu rnai tnilnincir piine si srrrc. cu moEul, de n-o prapidi copiii; .s6-i clrtcit. itt cc pidure ir 6ti qi sir-i omoafe, or s5" se^piarzi de ei, ngttt:ri ctt ocltii de ei sii nlr rrrti <1ea, cl s-a isprh'vit' St' rrt't'i'ii u.nchiagul s-o induplece, o irrtolrrsr', o rnai suci, ('.iriilr, t'ri qrc c1incolo... a$! baba o {irrea 1111a. (:ll ct' lr.pucase de
7. I

N-il lrrrtrrt ieqi cu ea 1a cnpntii. f)cci, l'iirrtlr.'ir Cra slab de irrirrri qi ., irrlrea prea mult, s-a hotr'rrit trroltrl s;ir-i faci" pe voie'

S('S('

.

j

I

1

)

.t

{

t'
I

cem niscai cr5,ci, s-avem cu ce momi nl foc'i zise el copiilor. copiii taman se jucau prin bltE"tur5,. cum auzird ch. sd rieargi. la pidure, prinserS" bucurogi gi pornird". Dar vezi dumneata, copiii cum s-au jucat cu nigte cenugd, sinul bS.iatului era pliu pind.-n guri"; pe drum a tot curs cenuga 'd-a lungul, pe toate potecele pe unde au trecut. de ei, ca sd se piarzd, gi s_au pus $i cind s-a pitit bielji copii jos, pe _o _mogul buturugd., plingind, ci se vedeau singuri in desiq, numai a dat fata cu ochii de urma de cenug5 gi"tot in fugn s-au dus dupi ea pinir acas6. Aju'serd, dar nu indrh.z'irri sd" intre in bordei, c-o gtiau pe mS.tugi rea gi mird.-te cle ru i-o lua la betei, inviriuindu-i c5. s-au pierdut de tati.l 1or. se ldsase frig, cici era canl pe innoptate. se urcard. pe dindosul bordeiului - ci. era bordeiu fi.cut in p5mint - qi-pedeau lipili de coqul vetrii. unchiaqul qi baba se agezasclrit s[ nrirnince; se auzeau lingurile cum se loveau de bliduri. Dup5, ce sfirgirb" de mincare, rrr[tnEa, de-a dmcului, ca si, am5.rasc5" qi mai mult pe unchia$, zisc: unchiag, unchie$el,-n'de si't bielii copilagii tai, - Aoleo, si ron!5,ie gi ei aste uscirturi? Copiii,. de sus, au.zind glasul ei llri.ros, strigarir pe cog: sintem, marni. - Aici dadurd fuga in bordei. $i Baba, s5. crape de necaz gi mai rnultc'u. Dupi. ce adormird. copiii, ia-l pe mog la ocb.ri qi batjocoreqte-l era mai riu, ,cd n-a putut nici atita lucru sb. faci gi el, "urir nevoiagul. A fost silit de a fnglduit cd. i-o duce a doua ii, gi acum ii duce de nici nu mai vin. $i, drept, a doua zi a blgat mogul de seamii, a deschis 'ochii in patru gi cum a pierdut pe copii, i-a pierdut de-a binele, cd nu s-au mai qtiut intoarce. Au rdmas in bunget.l Au stat ei, bielii, cit au stat, cu fric6, tremurind vargd", oe 11|o"lr r.geau fiarele, de !i se fd.cea pd.rul mdciucb, pe cap,
r Ilunget -P?ld.ure deasA

Intr-o 2i... ,,hai, taicb., cu mine la pid.ure, sb.

adu_

qi iutunecoasd.

{
l
l

"tobnate pietre nestimate. cit eia de mare... c-or da de vrun izvot.b5.i pe toatir rdrnurica cici .s[rile. zise fata. de' colo pin5. era numai gi numai de aur" de strllucea sd. fata il opri: Nu bea. cum beu se f[cu cerb. Tocmai mai spre seari iacn qi o urmi de cerb. Ce s6 gdseascd? Rldticini. cu inima "" in dinli.iacd" qi setea. Bietul bniat igi iubea sora mult. Trupul iui. iar "rnu de la virful unui cortl la ri1nlalt s-ar I'i cttrrtpirnit incetigor.lrit uqa. Apoi a ingenuncheat irr fala fetei gi s-a silit s-o {ltt'it s:i lrrict:apr-t ca sit se urce sus in lcagirnul dintre coarne. cl se face cerb gi o impunge.plingind de si fi muiat inima cuiva.tMai incolo didu cle o urmi de urs tot cu apd de ploaieNu bea. citrcl s-{t l)ol'(. ci 1ui ii era ntai sete. dar el nu mai putu ribda gi bdu. ci te faci vulpe qi nu mai are cine m5. buze barim ni1el. soarele rimasese pe lingb e1 ca stelele cele mici pe ling5 soare. sor:i-sa care rimisese incremenitir. apa b-eiatul. ci te faci urs 9i mi omoriNu b6u bniattil nici de as'dat6. siracii.i pe coarlle . 1. de sclipcau de o minune. colo. pLzi. cind i-a-fi.ciripirile qi s-ar-fi oprit norii pe cer s5 se minuneze cu tolii gi cu toatele de aqa nemaipomenit cerb. S-a uitat cerbul. Zise fata ci sb nu bea. alt ce? Dupi foame. ei au t[cut. . iraliclrule. 9i mai ales se niiaieri. ci s5" nrai agtepte. dar ra faca? Ei au plins. si caute ceva d-ale mincarii. ttttlttai din fire de mitase. qi <lirr ochii lrri r"ria trtari qi vorbitori au inceput a se rostogoli lzrcrirrri <lilr lrclrsug. un leetgr"rtr itrrpletit. friliorule. iar coarnele cic5" i-ar fi fosL lungi qi pline de iarnuri. Se gindi nilel qi nu. Taman intr-un tirzirt diduri de o urmi de vulpe plini cu apl de ploaie. fetei nu prea ii era a$a mult.mint sn-gi mai ungi ale t. .. Dar cind sd" le atinga de api. zise.. S-au pornit qi ei. Baiatul se repezi cu burta pe pS. de cremene sd fi fost. frigeau bielii copilagi. dar aqa frumusele de cerb ci s-ar fi oprit vintul din adiere qi ar f i incetat p5. Dacl biu.zbit foamea.-!i ia vederile. dar se pirpS'lea de sete" si moar6.

. lnet. cunr o ajuta sir se clca jos . gi curr il siriuta ea qi cum pe urm5. gtia ea lirnba cerbilor? 1\{ai nimerit gindi ea c-ar fi s-o ademeneisci cu ceva gi s-o 16peasci. avea un tr:up subfirel. Cugeti baba bine. i'tr-o zi.. ci. ca zirrr zilrelor. dar ce sfiriit. numai d5. cum o ingrijea. cd.dure. Drept.cuse fata mare. dibace.toare.uti pinrl dirclrr cu ochii de fttir ii se ascunse in apropiere s[ vad6. Pelitorie nu incipea. dup1 ce trecuri.nince. Uitindu-se pe sus dup. gi la ce pas pornea cind inainte.. se duse in pidure. in minal cu nigte pi11:rcca.cuse. fb. Au trnit ei aga in pEdure multd vreme. lfna. -lin.? Cerbului? cum era si se inleleagd cu el? ce. leagir"nul i I I i I I I I I il .op. Pe urm6.ta qi a plecat cerbul prin desig.i pirsiri. ani la urijloc.. gi pace.. ce mai incoa gi irrcolo. gi se intoarse acasi. zirin ca zina a mai frumoasd. ' Y1"ztt qi se cruci. avea o gurd. i' sfirgit. tirzi:u incolo. iaca se intir'p16 de trecu un fecioi de impnrat prin p5. nici nu mai gtia pe ce lume e. marl Q1 negri. vreun rdu. plece cerbul.ratului doi cai bu'i de-i puse la o chru!6. cui s-<l cearb.si o insolea s6 se plimbe. cr1 care se inlelesese. cind si. umblind in vini. leganatn inietiqor. nu era cu putinld omului or vreunei fiare si-i facd. se pricopsegte pe veci. g-a mai firi cusur.se.cum i-a sfiriit inima. Iirtra qi lnsn c5. gi ficuse fata fnrrnoasir de pica. adormea copil5"regte. Vitztr culn vcnea ccrlxrl ctr rarlicini de da fetei si m5.ff { i l { { { I { . ea se suia in copac. c:utare.trini.cuse cerbul sore-si un culcuq intr-un c.. . a nu intimpina vreo pr'imejdie. cunr qi in cc lel lrrcrg lucrurile. avea nilte ochi maatr.'*{ S-a suit fer. ea qi tot neamul ei. b5.ru!a mai departe in seama unui argat de ri curtea impdr5. ce-i trebuia qi porni la 1riclure.teasc5. Lisn feciorul de irnprlrat ptrstiului qi vinitoare gi tot. cind inapoi. de se fS. c5" altminteri chip nu era.ac inalt. cb.ru!5.Lud in c5. qi aqa-lfi. qi cind i sc frcea fetei somn.cu ochii cle o fati" in copac. Cum a v{zat-o. De acolea trinrise sfetnici 1a toate pelitoareie din impdritie cu vorbi cii a carc i-o u<lrrce la palat pe fata de sta intr-un copac in lrirdurea. zin6". se intoarse acasi. se prirrse c[ o aduce ea. zinA. ceru impd.

t $\ r\ .i SiZ /: J^r it .

fier sau pinzd ce se pune in guta cuive ca :nrr poatir vorbi. babo.. Intoarce-le aminteri . . f. uite.O bucati de lemn. nilicd" aga m5. s5.rostrii. Dar cum i-a atins piciorul pinrintul. mniculiln? intreb:l baba.. ci mi dau eu jos si !i-o agez.Las5. m5.Nici pe foc cildare si"r r1r1 qtie ea s6 puie o I qi iaca sint nevoite se stau in pirdure.. a dat bice qi a intrat in goana cailor cu ea in curtea palatului impdrS.e puse baba. qi pc ea a luat-o vintul.I)ar cl1m. .Iacd le intorc. 2 Cilug . Baba pus'e pe o lature.Nici Dar cr1m.Nu.. mama m-a niscut. vai rlc pircatele me1e. cogare. Fata de sus.re. tata mamii? . s-a isprivit!.iculi{i. .cut5. . F5. cii era pref5. nu Etiu. Fata de sus vedea.a pe foc. am stat gi eu bine. uitindu-se in sus gi preficinclu-se ci se nrirh" cir e acolo. $i incepu baba a se virita 1si a plinge. nu se pun pirostriile a. zise fata iar. femcie birtriru-r . induiogati.cu un focqor qi pupe pirostriile pe foc d-andoasele. de curse pe foc. 1 Acaret ClSilire cu dependinfele ei : grajduti.. de !. aga. doar c5. c5. zise: babo. babo.Cu picioarele pe cirbrrni. sd m5.Nuoaga. o l)use cu gura in jos gi turnd. Feciorul de impErat. cind a vdztt-o.tesc. i i l I . ll-al'n puscirldare pe pirostrii de cind. am avut slrrgi. $i se gi didu. cu o celdare $i cu o donicioari cu api se duse taman subt copacul unde era fata.iculi!d". ! Cind puie cb"ldarea. c{-r llu mi se mai vede din case qi din acareturir nici ccllula. . urcind-o in c5. ca o pelitoare. cum i-a pus baba un c51uq2 de gur5". nu s5"rea ca nebunii in sus. I I I crrnri I api pe fund. magazii.".... de pirere de bine.ru!5 . a strigat pe argat qi. dar aculll lll-a ars focul. Ii strigA de acolo: Nu asa.

.. l i. Be-a. gi a dat poruncd s5"-i dea nutre! ce iarbd. Tocmai intr-urr tirzirt ii veni in minte s5" se uite pe jos. rar aga frunrusclc. Ea vru. iat liganca. cc crtlcscrii. qi cum se uiti dedu cle urmele de paqi care mergeau pin5" unde poposise c5. de ltecaz cI din pricina ei nici nu se mai uita feciorul de impirrat la dinsa. de fusese ibovnica feciorului de impirat. be-a! Tot p-.. Culeserir. qi nunta curind. numai o liganci roab5. i. sc <ltlse la sora cerbului qi o intrebS.p5"deasci pe biata fati.\ Surioara mea. be-a! Surioara mea. era mai bun5" in imparllie. nu merge cu ea la pidurc sri crrlcagir flori? Cd taman e o vreme de mai.. c[ se iubeau. care era prcgirtitir cu dc toate. Mergeau lucrurile strune.rat l-a primit cu drag[ inimS"qia pus de i-a aurit un grajd de o minune de frumos. qi feciorul de impS. incit le n'nr milA tutulor viet[lilor p5. sora cerbului.. c5" se-ntimplase de plouase qi era pi"rnintul moale. Feciorul de impb. Be-a. cetu liglncii ap6. Se duse dupn fzigaqul rolilor pina la poarta palatului. fata p-aqiqderea...durii de el: Be-a. Hoala de roabi. qi acolo a inceput si zbiere: Be-a. qi r1c aci se vecleau urmele rolilor. qi nevestei feciorului de impirat i se ficu sete. puse pe furig 2.F5"cu logodna chiar seara qi p15"nuir5.urea de zbieretele cerbulrri. cerbul..a ii era d. be-a! Sori-sa. cum a spus feciorului de impirat cd e fratele ei.i a. cum l-a antzit. <lncir i sc ficu sete.ru!a.ise tigartca.pi prilejul. int?-o zi cerbul plecase s5' se plirube prin pitdure.e mare jalea c5" pierduse pe sor5"-sa. nu sc5. pr5. qi l-a rugat s1-1 primeascl.. z. be-a! aqa se tinguia. feciorul de impirat fericit. In vremea asta risrina gi urla pird.rat nu-g' ct1 ce trebi se dttsc'sc clc aclsir. :crrzea plan sh. qi plecarh. cerbul gi e1 nu mai putea de bucurie.

salbend . cum era ad. Dar cerbul simli indatir. Pin5. O dezbricd pe urm5. \ tal i l I I I -4 l I I I I t0 i l 1 . qi mai tnttlte nu.ormiti. 13e-a. uusoare care se pune $i bitea din picioare gi da sri itupunge pe liganci cind o vedea. se boi2 1a obraz cu dress gi se duse \a palat ca qi cum ar fi fost nevasta feciorului de impirat. c:1 nu-i venea.Paslmite prafurile alea erau cu putere de adormeau. nu se mai vhzu vro doud zile.Suliman. Sa-i vie nebunie feciorului <le intpS. be-a ! I I el s-o impung[ pe ea. cum trimise biiatul la toli doftorii gi la Cum toli vracii din imparnlie.1Se. in curte tot intr-o fttgi. tsi iar pleaci 9i i"r s" intoarce gi iar se duce mugin<l 5i dind din picioare qi uitindu-se cu ochii ca cum l-ar ruga s:i ttteargir cu el unde 1-o duce. bc-a ! Suriouru meu. insolit de ci{iva slujitori gi ajunse in pidure unde sta irrtirrsir biata fati adormita. ii era milI de aga frumusele de cerb. Ficurl slujitorii o gi puseri pe fati. targ5. incepu a se tingui qi a zbieta: IJe-u.i sf[tui pe feciorttl tlc irnp5"rat s6-1omoare. . se imbric[ cu ele. e bolttav dc boa15' rea daci dA 1 1 l .. 3 l)res pe oLraz pentru a acoperi zbirciturile. s5. si se omoare singur de jale. . s5" vie sil" vazi nu e chip s-o degtepte? r $ofran cu flori galbene. cl are ceva.de cr5ci ajunser[. iar a treia zi ntttrtai cii se pottreni feciorul de impirat cu el c6 intrd. qi liganca se gindi c6. ci feciorul de impirrat nici benui ce se intimplase: putea liganca si se bucure nrttlt gi bine de nelegiuirea ce sivir.Planti 2 A se boi A se vopsi.in cani nigte prafuri qi cum bdu sora cerbului. de-o lisa-o acolo in pddure repede vor nimici-o fiarele. cerbttl pieri. cum cdzu pe spate ca gofranull la fali. se hotArasci el sir-l onroitre. . Se lui feciorul de implrat dupir el..rat cind o v6"za. de hainele ei frumoase. apoi o luari spre palat. . Jiganca nu. Se boise cu ata megtegug qi-gi schimbase glasul intr-atit de bine.

irrr dupi (Povestit de Costaclrr' ()eorgcscrt de f el de la 'l'clr{a) Dumitru Stdncescu. eu n-am ce-i face. spuse sora cerbului cum 9i ce fel se intimlrlase. a1t6 poveste 9i mai minunatil. Acum d-o fi vrunul din durnneavoastrl de n-a ascultat ce-am :il)rls. iar feciorul de impirrat puse de ucise pe !iganc5" cu pietre. 1892. ctr zmei qi cu balauri. nu era moartl.gi de seamd c5.VenirS" toli cu tolii. Iiucuregti. ce v6zu aqa. p. si tot nt1 toact-r c'le dou[ ori pentru o baba surd6. cind mi-o veni bine. lesne ii fu s-o d-eqtepte. Ei unul bd. si iertali. Cfnd se degteptl. c-al doilea nu mai spui si m5. taie.. Basme culese din gura poporului. 39-53 i! . da p-astaba. popa cd e pop[.. c5" de!. oi rrrai spune.

.i facd" sir le intre in voie. sdraca. de noi".rningiiere avea qi ea. Nevasta a doua u rrrrclri. au l1lers hrcrrrlilc crnrr :lu nl(.i . tare . rllrr cirril s-a mai m. l':r1. cii :r f..r. A gisit o vlrluvri .1 .picrr.D FATA trN(iltt^$tll.i .li cra vred* nici.. c.. z.-"t-ht" Sagie . c5" zicea cE e prost fi.lrirrsrrl.tind sd. care cind era si.iru.rrrri.rriaqului'ce se . vazd.ist.srrrui a fost avincl si ea o fati de 1a birbatu-sdu cli. ei. rrrit. vat.: t ... .:' 1. lrilt.i frurnoasd de. . A Fosr ODATA c..au pentru tot ce fricea. urrt.sl.-.it. cd" o tot o. ? Nu cr"r s:-r sr'-irrs.Si gdsesc o cre. A fost un 'ici-<r.hiasrrlui .r babei se tot ducea era slulica.ri t't. . crrr. l)c la o vreme.[rit a inceput baba si ctr 1'utrr t. ciL rre n-ar fi fost.icea unr.t.rnoari..i s-l iirsrrrat.ea pe linia satului.rs..rrrrrrist. ce l-a s-ar 12 .rt. o. fetei pabei -c5.i isi strirnb^a gitul uitindu-se inapoi d-upd eo.r.urr'.lrias. biata fatir : .i rnicsoar[. l'licrirr t. i.-sa. iar <rt. rrrrc....rrirrsul.tii.sr.cut. nu fi povestit. daci o rled-ea pe fata rrrrr. c:rrc avea o fatd micsoard rdmasd de la nevasta sa clrr(.i crescu pizma a.. i-o ldsasemd.r () l)is.'.. de nu *"i sti.ul zrpucat pe unchia.tr-r.r^rrgrri. si z. o chernase qi ii z.

Maic6. biata lvaci. ce si vazh?. iar vaca o lingea qi.se . spune-i ei.. ca ii sfiriia nritra. cind s-or intoarce ele. ea se ducea la vace in staul. qi pinl s-a coborit soarele dup5" d.. cind iri avea ceva. urmd" f.. iar pe ele le impungea or da cu picioarele . s-a dus tegte.intr-inseie. ci ea te pricepe qi te-o ajuta cu ce s-o putea. fiind sl se ducir baba cu fii-sa la o sord a ei intr-alt sat. $i a zis c6" mi slulegte. le-a dat gata. gata gi caierclc' toltrsc toate. le toarci pe toate pini seara. 'loate ctlrrttc. Cum si toarcl ea o banile de caiere plingind 1a vacir qi i-a spus c6 uite 9i uite l1*' :1 ce-i cere baba. o sluCe s5. eu me prepedesc. ad6vitele iii-s". nu altceva. facir biata intr-o zi? . de gindeai c5. Baba vedea ci de cite ori o bitea or o ocira. qi cind gi cind. de nu le-oi face toate cum nri-a poruncit. fatl?.. or s[-i pice lacrimi din ochi ca la oameni.ata tinguindu-se. Pe vaci o chema RZrlaia qi numai fata o ducea la plscut. Iiata a rispuns c:1 ea le-a tors. S-a ginalt ci trebuie si fie ceva la mijloc qi i-a pus gind rdu vac11.. de s-a fost t mirat qi ea ce mittune si fie aia' casS' $i dupe ce a ispriivit. plingea gi ii sptrnea vacii pisurile toate. iar cind efa ea rnai cu jale in inimi. cilre? l3 i $ { i t l .. . iar pe deasupra i-a mai dat o baniln de caiere sd. fata mea. 9i pe urmi la muls nu se llsa vaca s5" o mulg5' altul decit fata. tu sl ai griji de vaci..intrista qi -e?.A bucatele intrebat-o baba pe fatir cir ciilc i le-a tors. cersa deretecati. pate. a lirsat pe fata unchiagului s[ faca. Dar vaca d-e colo ii zise cu glas omenesc: Nu te mai tingui.. tot ta vacd td'zbea. tot prin cas6. atrzi. toarce. ci de unde nu.ealuri.. S-a apucat fata de tors. s-a apttcat de a aqezat 9i plin cu baba seara a venit qi cin<l qi a pus sa fiarbe <lcnrittcarea. cunt 9i ce fel. ci le ispr5vegti qi-!i mai rimine qi vreme s5" deretici prin casi qi sd faci de mincare. toarce. intr-o zi..

s6-1 usuci gi sd"-nri dai banila plini" ilease.i isprirvcrsti pini. cheami pe fata unchiaqului gi ii zice: Fe. baba cu fii-sa ra hord. fata rrrca. r.debanila grnmdjui citgo suth. mare pe ea.A se \. se fi amestecat cineva aci. plece. qi de cite o nrie . De data asta fata n-a nrai lrlins.nincd degeaba gi nrai c gi rea. Cind s5. ce mai linenr noi vacr aia a noastri .chemd" Na asta de rrrci. cd le numnr gi eu.inat1 de tot q-a zis in gindul ei: . apucase de se ducea lnererl.zind cd vaca o ajuta de izbindea tr. a asfinlit soarele. si-l speli. vaca i-a rirspurrs: Nunriri . vin ele 'rrrnl-rrii. t4 f f il . drept. fie numb. .sa mi-l alegi bob cu bob.iem? ca nici de prnsib nu e bunzi. ci n-a avut ce zice. Dumineca viitoare.cir.rita odorul pe fata unchiaqulrri . rrici vreun lapte grozav nu di. $i cum nr1. vaca trebuie s6 le facr1. hai si" se duci.fa de n-o t6. cind se intoarse baba gi veclc cn qi.cut baba. <loar cle qi-o putea md. sir rni-l numeri. si-1 faci . de la horh. gi cum i-au meis degctcle. . dar a cugetat irr ea c6 trebuie s5. cir-rcl si plece baba iar la horb. Iar s-a dus fata la vacir plingiud.- -i I jeli.sta.rat bine.Asta. da si. cir o faci tu gi p_asta. cn nu se poate nimeni apropia de ea.. cE lucru curat nu era.. a isprAvit ce-i d5. s-apus fata si.i ii zisc: . a se tingui. A doua zi se duse la unchiag Ei ii zicc: asculti.A t5. unchiaq.drrsc lraba si. tot pinb. cir lrrirrs. ili tai coadele gi ili scot ochii. i1i las banila asta cu griu.sc curagiu vd. gi de n-o fi tocn*ti. cir alt rr-irre cine. $i a prins pici. fac6. gisegte ficuti. numai mb. r A se cirrna . Dumineca viitoare. Vaca zice: Pune-te pe lucru.drept. s-a c5. gi s-a gindit la vac6. s-a rlus rrumai ri ea qi i-a spus cum merge pricina.tr'. $i. de a putut vedea qi rlr a1e casei. fata nlea. alcagir.

Unchiagul. ficu fata cum o invilase ea qi. $i a plecat baba dupir ce rnai zise rnulte de ale ei. cum s:i tai eu biata vac6. ai? Apoi rlrrr si te'duci si triie$ti cu nevasti.a? .nu se mSrite inaintei fetii ei . ci eu sint nizdrS'van5" qi nu m6 prdpndesc. 3 - Cerbul de lur I l-r . Atunci s-a dus la vacil sti-i spuie cum induplecase baba o taie. sd nu te ingrijegti. ce i s-a intimplat. ce-i veni babii . cind ai avea trebuinJa d..it? Atunci auzi w glas zicind: Nu te prd"picli crr firczl afit. . inainte de a pleca ea la hord cu fie-sa. ce plin. zise baba miniat[. drrpi ce a plecat baba. c[: de la .'asta mea dintii? Ce atita am qi eu de la ea. ci trage cornul d"rept gi zi-i sa-tri-dea hiliner frnnro:rse qi llodoabe. intre care ce. ci mai bine. de ntl o taie. dup[ ce i-a zis baba de citeva ori s6 o taie. asculte ce sd faci dup5. rlmasi rrt'r. $i a intrcbat: Pinn cind o sh tritiesc eu :t. qi ii turna in cap apd qi pe urmi cenugd 9i t5"ri!e. au apucat-o? Dar cc era si faci.. gi ii era si. a inleles fata ce pld.ce T-of Lai^: s6-mi alegi oasele.. Cind.'rr rnine. O 1u6.c5. cind era ea afar6. Vaca i-a zts'. nu... pe tat-sdu s-o taie.ci vbzuse c[ se tot invirteau flncSii pe 1ing5. Iirta mca. dumineca viitoate.nuia baba.Vai de mine.-ci aqa si o gbseasci. gi a spus locului. Sa nu plingi.-ta dintii dac6 e a$a. bibeqti. aneninlind"-o ca sl n-u se s1iele. * A. a 9i hotS"rit s5. de la nevasti-ta.s' crezi cb.ligar ooapt"a. casi. ci eu am putere mare in cornul drept' Tnie unchiagul vaca. cu ea piine 9i sare nu mai rrrlnincl. unghiile gi coarneie gi si le invelegti in b5. . vino 1a locul und. cind nu te-o vedea nimeni gi. gi pc tlrlnl-l <lu-te qi tu la hori.ce-i veni? .e civa. c6 era unchiaqul slab cle inger qi. o spoi pe othi cu funingine qi o lisZr. cl o znopegte in bntS'i. ut de erau ingrolxrtc oasele vacii. . S-a dus fata plingind la b5ligar. si te inve{e sd te imbraci cu ele. ce bocete 9i.e 1e-i inveli qi spune locului tot.

antzi. ci fecioru. crainic. Fata babii i-a spus qi ei cc a viiz. de s-au minunat toli qi au fost intrebind care rnai de care: . dup5. A rnai invirtit de trei ori hora.irlcgar. sr"r qtii cr'r rr-ai vizrtt nimic. glasul gi se pomeneqte. vere.i trr. parci n-ar fi fost. s-a <lczbrircat.. qi plecE" la"u'ele. hord. se pomenegte lumea cu pristavil c6" strigir lrrin toate rS"spintiile finutului. trai nrrrlt sr"r-i I'tcri lr('cAz ci ca v:"rzt1se si fata I impirat 1a hori i qi s-a intimplat de a venit feciorul impiratului linutului 61uia tocmai la hora aier in ziua cind s-a dus 5i fata Pe vremea aia cic5. Daci n-ai v. unchiagului nu. li-a birgat hainele gi podoabele in corn. s-a pomenit murdarS" pe fa!5" Si in cap ca mai inaintc qi s-a dus rlc s-a aqezat pe vatr6". cum s-a prins in horir. qi prin t'r'rl. El. l-a virit la loc irr l. ! Peste citeva zile dupb ce fuscse iata turchiaqtrlui la hori. clrrrr a venit o fat5. de rlinrir sitele vacii. Fata unchiagului a ri"spnns: unchiaqului indemnati.1 irnpiratului face in dumineca viitoare snrJxrtoare mare la r I'r'istav Ispravnic.. de irnp5"rat frumoasd" de o rrrirrunt' qi irnlrr:'icatr-r crr ziua qi noaptea. 16 . ce s-a prins feciorul impiratului. ntt la hor6.lii ! siri baba de colo cu gura. prinde hori. culn pe urnri a picrit. unde a gdsit-o baba cind s-a irrtors. ea nu r1spundea nimic. de impS"rat de frumoasS".l lrrirrs I't'ciolul irnpiratului lingd ea.Cine si fie fata asta?. stai acusir itr ccttttqr'r.zat-o. qi prin oraqe. s-a prirrs linga ea. cunr s.une. cum av6.. S-a dus acasi. gi prin sate.. O cunoaqteli careva? Face fata cum o inva!5. qi se in joc qi joacb uqor de parc5" era un fluture. cu niqte Dar nimeni nu qtia. zise fata babii sfirqind. era obicei cle veneau feciorii qi fetele de ) 'l l n-am qi eu haine sir li trrt'rs qi t'rr si o virz ."lzut-o s. a intrebat-o.ul.zutd.DacL Ce si mai vazA" gi o proastir crr titrt'rlfit nrirruni. administrator. qi pe urmS s-a desprins din hori Si s-a ficut nev5. Tu sd. a sucit-o. qi se-imbiece de o "ra "u fatl.haine cu zttta gi cu no"pie.

3r .

qi cine e frumos la .Aga a f5"cut. . l8 vitreg5. -impdratului a plecat.riil_ro $i t"\? s5.. umbl[ ci.utb.uti'd lara intreagi prin orage ..zut6..ir:i palatul tS. afle cine e qi cuni. s-a luat feciorul dgna-dinsa qi.din picior.. dorind sb. A doua zi. pind. plece. de gi de fata lui-muiaat-a gi cu qi cn tzirite in cap ""rroga a$a o linea baba meteu acu-". i I I in dumineca viitoar"..ci.fte. o iubegte.spuns cr. ci sluta vezi dumneata frunoasi gi se . Fata unchiaqului a aflat de la sord.r. el parc6-fu d-acolo.. se ducZr cind a plecat. i-a scos pantoful. lisind i. Totug numai Ll j. iaca gi feciorul !i ii iegi inainte qi a prins a o intreba despre.qiretenia cu fata gi ii mai spuse ci. de nu-i mai gtia de urrni. Pasimite 'feciorul impniatului fdcuse aqa.sci o dati lumea la o serbare dumineca ce venca qi sr'r ia printoful din piciorul fetei cum va putea. Cum a ajuns de a intrat la parat. a mai poftit lumea la o serbare. nedumerire pe feciorul de impirrat. cind sd" plece..gi ea. sosi gi in satul in caie sta fata unchiagului. toate.-sa ci ce o sir fie la pa7at. I-a adus cornul ce. vrea sl se ducir qi ea ia loace. ea a dat fuga la corn qi i-a cerut se-i dea haine cu cerul qi cu stelele. rar cind. el ii cerrr inelul din deget gi ea 'rr"*riputind qi care pierise ca nb. cirrrl sir sarii lc cirl. peste tot qi. duminecd. un cal ca zmeul qi om sa il lie pini o ieqi din palat . ci doar de o veni gi fata minunatd lingn ca?e se prinsese la h. Atunci feciorul de inrlxirat i-a spus cd. Ea a ri.tine-sdu cu jocuri gi cu veselii. Atunci el ce s-a gindit?. qi pe urmi qtia cl ce sri unelteascd. pofteascd.luca. sit o caute gi sia nu se in-toarcd acasi pini nu va gisi-o.iii.spuns ci puterea ei e sir f ie nevd. ajungind la unchiag gi intrind pretutindeni.rat.a cerut. gi umb15 el. cd.. Pleci sate. rlnpi ce a jucat cit a jucat. sir ruai 1. ii incerci pantoful. "oi-l aaa" . .r"". feciorul r1e impirit. si stea o qi "tipeiar s5. iar f. ea i-a rS._Cin<1 sL plece ea.c5. nu iubegte pe ninreni.ri ea. cu fata ei.ata a plecat iltir. qi 9ri1 colindn din cas5. EJiar a venit cri niqte haine pe ea cu luceferi pe umere qi iar rrla a pierit. cu altul nu. el pleaia cu pantoful gi cu inelul fetei de-i plecuse.in casa. f5. sfuse tatilui sdu toatir. cu piciorul go1. .se credea pregitea s5. curn s-a sculat feciorril de inipi.

locuitor in Clmpina) Dumitru Stducescu. Iar. I (Ltrzitd de la Ion Dumbrar'6. Pe unchiaq a pus fii-sa de l-a adus la palat la ea.r li sftrSit Tot aS mai li i>ouestit.baba. Atunci s-a dus la locu1 unde erau ingropate oasele vacii.eni imbracatd la dinsul.r^r" feciorului de impS"rat c5. Bucuregti. Ile urmd se duse de se imbrlcb. de rimase feciorul de impdrat deplin incredinlat ci ea era. qi aqa. pe rind 9i cu celelalte haine. aqteaptd nilel gi ai s5 vezi cu ochii.-qi fii-sa nemiritatb a ramas. La gura sobei. unde a trlit pini a murit. p. Dar fata zise: Mdria-ta. qi daci nu mi crezi. nu e adevirat. ci cine sh se uite 1a slulenia dracului? . unde a ficut nunti imiarateasci.qi gapte nopli. ". Dai baba de colo a inceput a o oc5"ri 9i a . de a linut qapte zile.. a cripat. de necaz. gi a luat-o cu el la palat. ci e o mincinbasi qi a1tele de astea. ea e. a scos cornul qi i-a zis sir o imbrace cu hainele cu care fusese imbricati intii cind o virzuse feciorul de impirat gi r.p.Atunci o intrebl feciorul de impdrat. Iar eu tncdlecai pe o Sa $i slLrSii />oaestea: Cd de nu s-a. el1 sint. a poftit-o si se urce in trisura 1ui impir5teascS.. 41 - 46 t r i I I .. ea e fata de a jucat cl lingl ea la horS qi la palatul tltine-s[u de trei ori? Ea a respuns c5. f.

ricina pentr_u oSi <laci-i a$a. rirzbunltor.rr. dar bunica nr-il irr<lrerptat ltt bunicul. CfiElfA pe feciorul unui i'rpirat de de'rult: cu giqtele Di cg. iqi dadu ctt prlrcrea cir ccl fccior de impS'r-at trebuie s5.ralele se tZrvlleaica apoi in. vintuiind.iz. 1. 9i buniculul. in-curce pe allii. luind. a cercetat cu cle-aminuntul to{i sfinlii gi sfinliqorii anului qi <le nurrrcle lui.Cui semS'na nu "o qtirr.i btrnicul ochelarii qi punind zodiacul 1a loc. apoi trebuie sir.A VOINICLTL $perle. Eu. zodiacul de pe coarcli.r'rr.-Cri cc-i spcrki decit jir"raticul focului potolit qi cum s5. qteigilrtlrr-. 20 (Il-r ihcea 1ui $perla si balt[ plicalia culcgiitorrrlui). tare m-am minttnat d! nu*"1e feciorului qi drept la bunicir-nrea m-ary dus . I .rr irnpriratul qi implrdteasa erau oameni ca toli oamenii se scalde-il I Z.$PARI.qi aur intrebat-o.u-i cenuga cu cleqterle. clecit $per15. se chenre cr:l carc stri pururea-n vatra focului. sami ii aqa' pricepem gi p. c. ce-i A$A if.rnirre!. am aaztt povestea asta. aici: leneq.anume pentrn ce era urgisit $perla de impSr"at q1 c1e toli curte[ii 1ui qi socotit . glodirrie. l. cind. ! $-atunci m-am luminat gi mi-am 2is ce de bun5. ijund numai s5. fi fost -ut" zdcagl.$irerll tot n-a dat' Ci ntrmli inti-un lirzitt.""oste. allturi cu purceii ! gi ' se Acestea le spusei ca si inlelegeli qi altlceva:.

Ce m6-nvi!a!i se fac. $i sfetnicii. vine intimplarea ! impiratul avea ogorul lui. ocolindu-ne pe amind'oi. Norocul lui. numai: in ogoarele noastre mai cregte qi pirlirmicli ori neghind". cit aduce zilta cu noaptea.1u!e puse de o parte. oatneni buni? intrebi impiratul pe . si chemim pe vlidica sir facir slujbn. se duce dractrlui. ori. cine qi cum nu se gtie a venit ca din pimint qi-a piscut ogorul impiritesc! Nu mi ornori! Aga! Dar plzitorii ie-au ficut? Parc5. fringi pimintul in dou5. cd ce silzic eu? Dai vezi. rnirite inrpirrate. toate i-au mers impiratului pe dos. gi nu ca-n ogorul irnpiritesc. trece de la rnitre la tine. $i stind aga lucrurile.qi cei doi frali mai mari atita aduceau cu $perli. gi mintogi. norocul mai da citeodatl qi pe lituri. Aceia eran brazi nu altceva. Chiu qi vai I Ce-i? Mate cornedie ! Aleu ! Dar cum? Uite.Adtr|ost tlc ilrrnir l)cltlrtr oi stu pcrttru vitc. !i nici atita. oe oustiul ^ ^ irrtr-o bunir dimineali se trezeqte impiratul cu mihnirea-n coastS. s[ dim foc caselor! . und. la cate cu mare greutate $ outeai orivi ^ ii ir"rg"" tare bine impiratului gi-n scurti ! rominul cu gospodi. cu pitulele gi cogurile pline qi cu pi. cu vite la siivanel. und. cum secerbm. gi pace ! Iar inrplratul: sir zic--:l. felurite capete. mai face citeodati griul thciune.e-qi semina. astd noapte. A1tul: Du ag zice. <le frica qoarccilor. Unul: Apoi.e. care secera vara.e griul avea pai d-e aur $i spicul boabe de pietre nestimate. 2l vreme s-a vizut . sii tlu nlai sameni de alt an. s5-!i spuie pe degete tainele lumii.rie agezati. ei igi pot da cu mintea ! $i in anul acela. O osebire mic5. voinici s5.Vra $i tocnrai la sfirqitul sftrtulrri se scoali uttul mai adus la minte qi grniegte atita: r Siivan . toamna qi primnvata.i noi cind avem ce.r6.sfetnici. cum seminim qi noi cind avem und. felurite rS"spunsuri.

deodat5.povestei.i sc irrtinde 1a pd. 22 din firul impd. pleaci qi vczi ci. mni ! . o intinde qi st5' si trag5. te ucid ! . cd. qoricelul zvic! in tufa gi din tufi la un stinjin in pimint. frunroasi . tu nininci holdele lui tat5. iat6. o pune pe coard5. ii strig5. vede voinicul un goricug mititel. c5 noi destul5. qi agtepta qi. .puie dugmanul ogorului impirS.-scoate o sirgeata.-meu ! Ei. ca un strijer vrednic ce era.? $i iati.Stai Ba nu ucide. ca vinirtorul care sti noaptea la pin<15".udat sd nu te <lrrci cu traista prea mare ! Pe mine. Mdi. s5.dejde in impS. igi face loc Ei dos la umbra unui spine. $i pornit a fost feciorul irnpi.. gi sta.teasci.Ra stai md si" te omor.: s5. carrr la un ceas din noapte.ratul 1or <le mini. balamalele i se muiaserS.tesc. ii zice inrpd.rz-itesc la mare ispravi. dragul tatii. ogorul qi pace ! Bine. rS. q1 n1cl dumneavoastrd. trage o roatir cu ochiul imprejur. cu buzdugan greu irr trrin:-r qi tolbe cu sigeli inveninate ta qold. aude la citiva paqi de dirrsul: !ir-{ir. dar vezi. mai este-o vorbir": la p5. Voinicului ii venird. paza bun5" trece primejdia rea ! Amin ! Dar cine focul negru sd" pd.rate . oSi cum era pesemne 1un5. Ca el apd. cine dar5. gata sd. c5. la noapte se implineste anul de cind cu intimplarea. igi dezbraci :ojocul qi-l p1lne cirpitii .zeascn? Iiu qtiu cd nu. Se duce voinicul cela in nrijlocul ogorului. parci s-a simlit pc altir lrrme.ratul.ru1 ld. gi privea. nu era el prost s6-qi pun5.r5. qi-un nod i se pusese in furca pieptului.. se gdsegte feciorul cel nrai mare al inrpr"rratului. mintea cu odrasla impird. se-nlelege. in cine? ln cel care liriia ald. apoi a vedea ! th $ . din nou boii acas6. irnbrlcat in zalc dir. se nrai sculi.. Pune mina la tolbi.mint. bitaie de cap avcln cu nevoile noastre. zd.u c6-nri virre sir nr-apuce risul ! $i dace ar sta unul dintre dumneavoastrir sir rnl intrebe de ce. iac5. Sta :rqa cu ochii deschigi qi numira stelele.-l inece. gi mai multe nu $i toli ai curlii puneau lrrare nS.-n piCioare.turi cu dinsul. igi face culcug pe iarbri moale..cap gi pin5. Atunci. si cum il r'ede. !ir-!ir.

pripIstii. zd.de pe dinsul qi porneqte inaPoi.sprezece iepe_cu harmisarul in frunte.vaqe prin orage.i.ror. se-ntinde din nou |a pimint.e pazd. $i agr. 9i rS. ca s5. ori poate nu . iar turburare grea c5.cine si-ncefce d. I Bun ! Acuma. gi-a pus minele-n cap de bttcurie .i-a intimplat ce s-a intirnplat gi-n anul trecut. se duce uuul. toate ! qi ' cite Pe urnia supariri. dar cum af15 de cele petrecute mai inainte.ttl Da eu nu-s vrednic sa m-afund.un rind de straie gi alte daruri mai m[runlele. zatvd mare . oSi nimica pe lumea asta nu adoarrne pe 9m ca vintul cel dtrlce. Mi duc qi eu la-mPirat gi-i zic: lnallate impirati. vesteasci Si pe impirat.ti!i despre cele clouS.cu goarecele. cind se stirniseri vinturile dulci 9i pirniserS. zece galbeni va avea. . qi aqa sir te fac eu cu holde! Iar impdratul de colo: La al treilea an. dormind aga^voinicul gi visind ce-o fi visat. cari umb15.. sfar[-n {ar^. din pricini ci o date cu poinirea 1or se rdscolesc qi vinturile dulci.doilea fecior.dumneavoastrS' gtili.sprezece iepe ale virzdUhului. de 9i cimaqa . noaptea pe unde . s-a fost trezit a doua zi. F'i. Atunci.i-ngrijorare. Ce vedeli. ci iar va si ! - Cum? 23 . pentru la anul ! Mare lucru gi nedejdea asta. n-are . ilara de. in taineie lumii.i-a pornit spre curte. la drum cele clouS.e-un harmisar nd. pe noaptea aceea. se duce altut. frumoasa nevoie mare ! Iaca aqa qi aqa . cd cine s-a Jfla gi s-a-ncumeta.zttt cimpul netezit ca de-o coasd.n '. f"t"-logofete. gi socotilcl primejdia trecuti. povestea cu goarecele gi cite toate. iaca-"qa. cind a vd.{ I { se mai uite. delenzite d. ci vi spun scurt c[ 9i voinicul de-al doilea a scrintit-o minince naiba holdele impS. frumoasS ti-i isprava? Da.zdrdvan? Iepele gi harrnisarul ista fac multe rlutnli pe lume gi nimeni nu le pcate sta impotriv.riteqti. cind feciorul de-mpd.tat pdzea ogorul cu holdele de aur. in noaPtea ceea. dar gi-o seami de nndejde in ce1 de-al .

in fala impnratului. zdrt las5.desc.qi ca un ceas din noapte. lasi. ci de nu !i-oi da eu griul de aur ! ! Gata ! ! Ei. sir tc-nlelegi mlcar cu paiele? Iar imp5.rite impd. sir te batir! Sir pdzeqti griul? tu Eu! . dar nici altrrl r1r1 s-a gasit fir mini in zori de zi. pi"zeasci.juiserb. iacb. . Fugi.rimituri tindc qoarecelui pe palmi": Jlece iarS. tS"tuci . bitusem atita pustiu Ce s-a de binc. $i uite ce. cir se-ntimpli moarte de om .p5. . Tocmai in seara cu primejdia.de lisat. de ce nu le cosegti. $i qi s5. nu l-a lisat.Lasi-md. au de soo. ne apucdm gi le cosim mai inainte de vremea seceriqului gi. din nou. gi $perli aude: !ir-!ir. ^ lir-tir ! Se uita qi vede qoricelul.Apoi. rului.rului.cut de drurn <lcr florile rn5.n5. asta aveai de spus? rile ni - Asta ! feciorilor gi tuturor celor din satul t[u qi lui vodir daci cumva te-ntilneqti cu dinsul ! al vrstrti. gi osperlir. .". t6. ' f5. dinaintea ntea. pin5. voinicul se furigeaia singtrr-singurel in amurgul serii gi se-aqeaz6. au de secet5". $perld.Da zdt.trcl. le-n- 24 . cu rugd"minte si-1 lese qi pe el sE" pd zeisc5 ogorul.-mir. atita arn Iar eu: Sa te las s5. gi cum il r'ede. la nai intimplat pe urmd. tirzir. m5.cind voic cle nel'oie Sihaz de necaz.. bati-te para focului de $perl:i. n-am aflat decit incoace. f5. au de paserile cerului. dupn ce sti oleacd pe girrduri: . bag6 mina-n'b:ulznde md"mi. Ptiu. pat in mijlocul"ogomal marl . dar mi-am zis: atita m-am priceput.Asculte..rate. diavole. $i cum le scoate. qi ceilalli doi natafleli nar qi scoate nigte fd.Hm! ride imp5"ratul. \[6"ria-ta. Noi in Moldova noastri. cind simlim ci lanuse pr5. si nu-mi zici pe nume ! sa meargi.le facem nitre! la vite. drace I Piei din fala mea ! strigd implratul.tos.nimerisem O cam riu.-rni.lige. gi s6-auzim . rar neaflindu-se nimeni. tocmai lingn tufa unde strd.ratul.

r!.Bunu-i. pina ! nas' iqi suge Acuma qoarecele are chef nevoie' strimb5 din sprijnl in se gi picioare buzele gi mustl!-ii".iaragi qor. *p. a. mer.t""i $it"i."fot igi udd limba cu trei picituri' 9i alte trei $i cind prind..e afurisitul la ureche.i*ti c6.goarecele de colo' . qi se 1ttq" traiul? " f a goatecele o f irtimi'turi d'in palqa 1ui $perln de bund.i.".Bun.o mai duci cu .l. Na. creJf Apoi.qi d.t'"!i cu V"i"1i $i-.ltd" cinste s1nltoasi.. uqoari treab6' \'Iai di-rrri o 1ingur5" din plosci gi !i-oi sPune ! osperli-voinictrlilcinstegte.e aceea iii.." i'ai bunr" md'mnligula casi scuturate Pe ogoare.tfi "tt"u $tii t" "o-"diu cu ist ogor al tatii? O gtiu..Dihania vin' de picituri i.Na.'qi-o irrti'de goriculglui. nupurta grija viei' c[ ! s5..ri".ai ai .... .mie urit singur cle vin qi pe urnrl oi sta d'e vorbicu dup6 altl I. gata sd {uga-. t.a-nceput go"t.o lt" deprins decit grZrunlele . 9i PaPi. 5Si zice loarecele: t. . 3.^catjrr.e1 ..:i.qoriceltrlilpunelaca1e. trei piciDup6 ospd!. d" gi-o udi i-i' .ii""iti-linchi".e ici 9i nu te teme ! Vino' ci-!idau qi "^Pi:e!-111! tine. ne initreiere.Ce sn..i-"eriif sanatoS!" .e vin din i. vere? ca omul d-acir m.cum. .i. 9i ce crezi cd-i d"e f5'cut? ... 9i a1i" . ! na gi nu fi Prost ! Vino 9i osP6- de Da qoriculul crezind c5' are de-a face tot cu cel de an 9i tn!5. Cum si nu! .it.te-ntreb un lucru ! Ascultl soarbe ceva ap6 .iar-'.ugn-minteqit""""oadacovrigqis-apropiedevoinic'"Binete-am . soarbe cele trei .-r" !ia1c[ in doul coadi.b".ni* ..Io"" tsp"tri !i'"tolmina g6van' toarnS' scoate turi d..f" cam striniba d'in must5'!i'. mititelule.. De.. bin'e-mi />Iace..cazd-teoleacS. l{w Stiu ttiei ce i-oi lacel are cine..Ei. mai na 9i 9ai Lasd. c5 tot mi-i.. mii. dar . ie de Peste caP qi cintS': Bunw-i uinul.

$i cum il scuturi.Da $perln tot lenos. il inleapd gi gperld rialce din nou capul qi deschiclc :Yfi gt tar. de unde ari veni. ca si ic scoile tocmai acasi incolo.l' de-acu. Pirrir-' crucea noplii cind scobori din vi"zduh harmasarul cel ni.tesc. Toat5. de-i mirosca urr'a ! se-ntinde qi cascd s5. cu penele de aur."oioia.". mai abate-te pe la mine. bea qi i" rr"s"legte qi asculti. scoa_se cEpd. Na_!i cd.zclrirvarr cu oSperli.stru.l. nici alta. cind ai avea nevoie de mine. si'rtc $i aburind vintul cel dulce..cele douisprezece iepe sd..$lrcrra I)acd i s_e lipesc ochii . ple_rla ia cZri>ristrul gi porneqte acasi. c5. gi iar.. .lbatice. aqa. ci numai lSperh.trece dupi asta multd vreme qi iatn cd o pas're frumoas'.la_te de pe va_ . pe.ra miezul noplii. tirzitt...-gi deznoade fercire.iraie fruinoase lTa fdcut gi loc in dieapta mea li_arn dat ! Haide ! ti-am . ce si. Scoal'.d9 soryn gi_capul i se di. qi-adoarm" d.pdstrul gi di_mi d. Ba nu mb..i. .utl. cri cu r':i cluc la -' Acuma culcare.chii.int_eni qi intr-o cripr p*ai"J'-iiastrb.d..'. fie cu dinsa.r ogoiut !i-a rnrrrine Pe urm5.t.vino gi de-prinzegte la masa rle cinste t io. oleacd. vorbb. pri".. nici una.rea. d" Jp. ci m-oi -duce cu iepe cu tot fi slug[ credincioas5. te ucid ."o. prea mindrd. $i_neputindu-l dobori ro-noll. hi! ! 1a harmdsar gi_l a1ruc. Nu. bratele vornrcului. se duce la masi.. fd.Noapte b'nb._tu inainte. de cd.-n tufaii agteapt:r. cind il trezegte foarnea. lumea bu.rb.strul harmisarului din taaa gi-l . mininci. ucide. 1i-oi ii dndu p. cind n_ai treabi...Stai. m5 cam_ ia_parcd. duc.lecd. t.. dE umeleaia J" a"pe ccal:i qi-mi vine tot si cint. gtii ce-i de f iLcut : bagi" bine de sami. Noaptc rrlrra r . nimeni nu-qi poi".-i cintarea^cu-nteles se im_ brd'c5' frumos. $perln incd..p5.culsarS peste misuri de bucuria imp5raturui. $perld. rtato treaz . voi'icul intr5.-r"imra-i gi eu iytrgg. mai. .. i' cunr 26 fsp_rava-i gat?. laudele tuturora.. voinicul tatii voini. uitindu-se la eaqi asculti. scurtd. curmare in gridina cistelurui fur. pe . Mb. harm^esarul ii sth.runrul. era $in. da dumne atabagi de samir. Nu pasire.. cintd.rima ilainte. ii fecioari.i. iar se-ntinde pe vatrd.qi inci ceva: dacimi-a iegi treaba i.

orrlr.X I .'cl$.\'r u. :m 'Y%rr i r J r'r.

fi auzit gi dacd n-ag fi vl. aga de chipeq5" ce era.zat toate cele de pini aicea.utali voi in tot cuprinsul lumii gi tot nu aflali ! Nu !i-ar fi venit si te uili la dinsa. impd. Vlndica ! linut luminirile (Frate-meu [eon. gi s5" v5" fereasci sfintul si-mi faceli vreun neajuns. dar asta n-o gtiu. dac5 n-ar. cunr ni-i obiceiul.-i aqa. cir altfel ce-ar fi c5.upb. Un tdciune gi-uu cirbune. $i sd" crede{i de bund. ginere irnpirS. si venili gi sn-l vedefi gi voi. oSperlEt i-a p15"cut.-mi furali vreun pui de g5. etr qi cu gi peurm5. \rorba e c5. masd i gi la masd.IIerg $i luali au fost.in5. mirele qi mireasa la mijloc. nici cili ani are. Feciorul irnpiratului n-a mai ciutat si gtie nici <lc unde-i.tesc Ai impdrat mini-poimini ! nevasta mea le-am . Cum mi-a veni. ci rrumai atita i-a gr5"it: Mergi cu mine? si ci. 3*lz .ratul irr celalt. s6-mi mincali vreo brazdn de pirnint ori sd. qoriculul din irovcste. Azi nrai au<l cd le-a pus pirostriile in cap. si gtili. cum ag fi putrrt sa vi 1e ingir? Mei..ti. nu vi" uitali cd-s ca vai de mine ! Am fin -inrlxiritesc.5" v-oi mai spune din ce-oi nr. 1915. dinsa. gi fata lui $perlir.r5. d. ]epu-Tecuci) TUDOR I'AIIFIITE. iar pe urm. am si vi chern.gi plina de inlelepciune se afla. c5" v-a!i dus ! Zilele istea 1-agtept si-rni vie cu colacii.tesc? gi nici voinicul n-ar fi zbtrat dup5. p. Bucure.tat dinsa 1a castelul imp5. seami c5. nunt5 la cat:rnrnri ! $i la nuntd. iar in fa\a lor. ci.ai putea sE aflu qi eir de ia uSperld voinicul. nicifoaie de zestre n-amai luat vorba. eu intr-un cap.

qtia pinir unde se intind hotarele tmparaliei 1ui.-:"1roq.sti. dacir n-ar fi fost nu s-af pove. fric5.rit?"" qi pt"""rl trufa$ in .. ges de-a lungul unei ape' 29 . cd. irnpiratul 'Auzind impb. pe toli ii biruise.'"i . \res. iqi rinduie.te oqtile propus cu vrijmaqului contra ..tgot nu. zicindu-i si iasi 1a luptd daci nu-i e de dinsul. toli i se-inclrinau qi toli u. qi cili crai 9i impE"rali erau pe vremea aceea in vecin[tate.TMPAITATEASA FUNATA Por-este A FOST CE-A FOST. A fost odati-int:.lii I Rit i. un imperat mare-qi puternii-!i cu atita st"pinire denici el ri..bltuse pind la mariinile lumii qi mai departe. qi ii.. in qepte se impletegte 9i unde van e zmeul acela.* "i de vitea"'qi de puteinic.n-i tf"ti-" qi p" acesta. i-a trimis vorb[ de rretui"*i-p"i"lir"i rog. trrrde iarba creqte. i-par.rr"it" tui...icest impdrat ie num"a Imp[ratul atit se tea 1ui strh.Iroc.". pesemne nu a fi gtiut el cit de n5'zdt6" cu oqtile lor se intilnesc 1a ritul incornurat. nu-i nici zittd.o \ata. "^'-S" cele g*"gi"-i-paratul rog {e rd"zboi. de zicea c[ nu se terne nici de zmeilor.ratul zmeilor c1e aceasta.

m aceasti tainl. 30 . frate-sdu cel mai mic. impdratul. . iar cel din dreapta plingea. cI tare dorim s-o gtim aceasta gi eu gi fralii mei. feciorul cel mai mare la el. ii rade o palmd gi-l scoate af.Se nu-!i fie vorba cu supErare.espre ceea ce se intinrplase cu nranra 1or. iar celalalt plinge. peste armata imp5. zice el gi trece cu obrazul aprins . decit a lui nici intre fetele de impirat. dar nu ne-am putut lumina nici intr-un chip.Mergeli gi voi de vedeli. iar celalalt plinge. iar el.teasi mai frumoasS.. se duce gi ia fdrd piedicirpc fnrnroasa imp5"rbteasi a impS"ratului biruit gi p1eac5. ei nu qtiau nimic d.ratului se socoteau gi-gi biteau firea giceascd pentru ce oare la tat5. il intreab:i f ralii lui cei nrai mici. cind li se perea tat5. apoi inaintea lui astfel' . $i din clipa accc{r ochiul sdu din stinga ridea. Ce-a zis tata.rS. afld. Se vorbesc ei numai sd-l intrebe despre acest lucru gi odatz"r. da eu te-oi ruga s5" ne spui pentru ce la dumneata de-o brrcata de vreme un ochi ride.. . p(: vrcnlea aceea nu era impd. ci vecinic e cea!5". care aqteaptS.. tat5. Impd ratul nici una. intr5. ci-i trage o palmi qi-i aratir uga Ce-a zis tata. dac5" te-oi .ratul rog se intoarce acasi mihnit. qi el.Mergi qi tu sa-!i spun6. il intreabS. zice eI qi iese ca din puqci. zise cri.Sa intreba pentru ce la dumneata de o vreme incoace un ochi ride. s5" vezi bine.. afafi.ar6. igi ia inima in dinli qi intr5" latatd.igorul srnerit.. mi rog.trir a sa irnpi- rh!ie. iar ca mai nainte. tatd.ei.. lmpd. zice qi acesta. I { j I l 1 I I cuvinteaz6: I Stc:rnuri Rlocuri nrari de piatri. cE mult ne-am fiert nintea cu fralii mei s5. c:i cum a suflat toate cd"tanele 1ui s-au preficut in steanuri I de lriatri . Dar impiratului znrcicsc atita i-a fost pind a suflat o datd.. si nu rimini mai slab decit fratii s5. mindru de biruinld.ratului ro6.nici noapte.1 lor un ochi ride qi unul plinge.l siu.1 lor mai in voie ca alti dat5. decum intre cele mS. c5. nici alta.ritate. Cei trei feciori ai impd.i. pe lingd Se socoteqte feciorul cel de mijloc qi intr5. nu-!i fie spre supdrare. . cu ea cir. Feciorul cel mai mic.

. cl nu pot irrtclese nicicum acest lucru minunat' '.'feciorul d. cind oc1ati a ioposit peste noapte intr-o p5'dure sllbatic. -5 sL vh piera gi pe voi cum am pierdtt. Ei l mers luni intregi mare 9i 2. si plec unde-li sPusei.aloq potrivit qi colo'-de cir.i. vreu -'-ir"fiai"tut Deacologrijamea. putu? unporurnb irrtunecoas[. fb"tu' me11.line-slu qi dupl ce-qi lul ci vorba rr-r"mas bun de 1a fra1i. este' <lin poveste.-ztce bd.etrmi-oiincercanorocul. un b6iat slab cum eqti' cind.si-a f6cut foc.. cA nu-r de tlne' 'a oho. dragul tatei. pustii <ie cind nu o am vhzttt gi t1e ciricl sintem ochiul din dreapta al irnpiratulur lnccpu a plinge mai tare feciorului siu cum impS'ratul zmeiesc a 51. tat6".turnei. cu te-oi rugl sd-mi spui pentiu ce de-o bucati de vreme ochiul .e impirat 9i a mai mers. cdtr-a zmellor irnp5"r5"!ie. Aici qi-o piins "p9i "t]* " qi itt""pn a-l frige in fliciraia vinatul . oafe nu voastr5' ! vreli . zice implratul necdjit. ii dete inelele de credinld. iar ce1 din dreapta plinge. cu o d"r5"gu!i de palni zicefeciorul cle imp'rat curajos. O.tatd.{lurnitale din-stinga ricle. irnpi'rlteasa. da ce -gindeqti tu ca-l putea irirui pe nd"zdrdvanul u&lu. pe impirrS"teasa 1ui' Atito voiarri sir qt1u. inainte mult mai l{.i 'rinie gi pliosc.tratul e1' roqeqte de . azt de cuseari "iop.iatul.pe Pama Tocriai de asia-i vorba. eu cu 1oat5"'puterea oqtilor mele nu am putut si-i stau in cale' Ia-!i ginduf de la acest lucru.sinte!i. tatl .rit". tatl 9i in5"-l!ate impirate. lc trase^pe deget. doamne..trd seire.rl. plecd. c6 multd" vreme dinsa.se nu-!i fie vorba cu suparare. apoi igi cdutS' un P. feciorul "-u"oincotro. a l'ocului. tatit.c6..11e.iror" ii.tit 3l . *"r. de f5"r5.-au ales cu mama noastrit. qi acurn te rog si-mi dai ineltil c1e credinln a1 dumitale 9_t al . a ners o zi' a de rrters doui. a mers opt qi a mers nouzi. cl eu m-oi duce tocmai 1a impirratul zmeiior qi-oi aduce l)e lnama acasi.Dar ci eu l'. tir bineli-rni dait"t"t" ce am cerut.ir p" rnama 1or. si-mi spui ce a trecut r. pfi"-a" *ih. zise feciorul de impZrrat voios. ci nu-i aqa ! nai4ifern minte ce. d"upa ce saiuta mina tS.

prin' care . dar tiindca te vn^d cir clti om bun ili dau toiagul accsta. il intreabrl incotro a plecat. are acunra irnpi. obosit de un drum aqa lung. la marginea lumii acesteia.'I" . au biruit ^pe rmpd ratul rog gi a luat pe frumoasa impirdtes5 a acestuia sie-qi de solie. oSi-l intreabh" pe Staticot ce rnai face Luminarea Sa. unde m-a prins noaptca. dinligorii.l innllimii Sale.tindu-qi. cilare pe jumb. md"i omule. Staticot se mai imblinzeqte la aceste vorbe..zut. in sfirgit. I\{:inirrca el porumbirl. zice Staticot intr-un tirzia. mirindu-se de aceastd pocituri de ^om ce nu a mai mS. zice Staticot. a. cir sint u. pin5. Feciorul de impi"rat ii spune ca merge 1a irnpAratul zmeilor. cu din{ii cit grebla gi cu ochii cii roti(. si" te aEezi i' l. cu care nu vei avea c. ci. zice Staticot rb"stit. . ci" bar5"m avea cine sr-i spuni.. apbi incepe a vorbi.se gzitea criiiqorul sb"-l poft6.tate de iepure. gi ci.nb.Cum s5" nu. aici eu d. dac5.Mullnmim dumitale. ca omul sb.i aici am poposit. au auzit vreodatl de dinsul. caleer ce <lucea la locul unde plecase. mb"i fdrtate.tos.s poruncitor. mi rog dumitale. vine Staticot palnur"-1ricin. q-apol nrci nu am qtiut cd Mi. nici.cul _ acesta? Nq li qtiut tu c5. . acolo undc se incepe lumea zmeilor . om de omenie. rleasd. Bun5" seara.ciornl de irnpdrat. stb. lingi foc qi se_invoie$e cu feciorul de impirat si"-i dee porumbul fript'clrcpt gloabi" pentru indrl"zneala ce au avut. vai de capul aceluia care iirclrirzrrcqtc a c[lca aici fdri invorrea mea? 4poi.r5teasb.. se asazd.pine. mai descliis.1" "t lu p1ug. ci mi rog fli"mind era omul ac:ela nir glumi. Face bine.lecit sar tai 32 D_-apo! cum ai crtezat tu. eu srnt cel nrai increzut slug5. rEspunse ft.nince cu cind era porumbul mai fript qi ci'd vi. ce. fd bine qi mi iart:i. striga $trticot arS. Dir-acolo nuii putea tu strr.znit-ag fi eu si -ca1c pe pirrnirrtul Stapinirii Tale. ci-i sb.bite.n drumet sirac . intr-un chip nu vei putea trece. Feciorul de impirat s-a bucurat tare rnnlt de aceastir intilnire. cd. c5"ci altfel cum indrd. barba cit grapa. este vecinic o negurd. iacd.ttil. qtili dumrreavoastrd.ria-l'a stirpinegti peste loCurile aceste.

avere-ar inci parte de multe zilc'. A mai mefs el ctt a mers. Eu ii rnitur qi-i _curilesc irr fiecaie ri caseie inellimii Sa1c.grlra despre care ili vorbii gi aceea indat[ s-a deschide y. ce au aprins baba ster!'1. ci pirnzi la capit ntuit rnai este gi tle acuma vine. adicb. z.mai dus cale lungi.ot qi taie odatn picla ce se lisase. ca o roatd. a trecut peste nou6 mdri qi nou5" lnri. dupb.-i tie de urit' Seaia. Aici trage la o babl sd'r:rc:i. triieqte.gi <lintr-una intrlalta. $i de multe ori a scipat din gura morlii in aceasti cale prdpdstioasa. <1e ajung 6u virfurile pin5. qi aceea indatS' 'as sc rumpe in doui pat1i. ci intr-o buni dimineali ajunge feciorul <le inrpirat 7i marginea lumii acesteia qi cind s[ treaci in lumea zineil6r dd. in marginea satulli. dar nicirrdath" in loc nu se oPreqte. peste Jnegure deasi qi picloasi de nu puteai.rd "a toti bS. fiecare om trage la al siu. iar feciorul impiratului merge inainte la Illi. 33 . Atunci ia el toiagu. buni l"a inimd gi milosti. cind intr-o zi de citrir sara alunge irr satul unde locuia impS"ratul zmelTot. aia pe nesimlite o intreabd feciorul de imparat. ch tot rnai triieqte irnpiratul lor' Trnieqte. aqa-i lo-"o asta.n(. cir mare bine inii face. in nori.irrtri. s-a. dragul n-ramei. crrm a zis cel din poveste. A fost aqa d"e bine. Cir m5. ce acul te riclicn qi acug iariqi te coboar[. Irrrnina zllei. se pun ei 1a poveqti. Dar iar ne luarirnr a vorbi. ci bardm avea cine s5. qi o roagl si-i dee sila$.face un intr-insa qi-!i iniaduqea rasuflirea. il primegte lrucuros. qi iarlqi cle multe ori a dat peste oameni. .l ce i t-o d"t Stati.i piezige ca pirretele.clul lud toiagul.. rog. tunga s6-i ajungd. qtilicum vine vorlja ontulii.hy. rnullimi lui Staticot 9i pieci inainte cu rlorul in sin de-a vedea pe mama sa 9i de a-qi r6"zbwa asupfa vrijnaqilor titlne-siu.gi peste rroud stinci 'nalte. s:t te tot uili la el. iar tu vei put-ea merge inainte la iumina zilei' in doui <l-apoi pruncul la Pzirintii lui' ^ $i iar s-a dus f6ciorul implratului roq. care t-au masi qt 1-au ospirtat cu lingura cea mare' irujdupa ' 'Ce'vezi.c-iteva zile' tlaba. da inci cit e de l'runros gi dei"r". qi mai bine ar fi de ne-am vedea cea mai frumoasl ?1<: poveste.pe .tIinii.

-r ungn-i. babn A doua zi iar merge b6bd.nind. cir t.Nu te teme. cit se codeqte. scapi in gunoi inelul u. cd. 34 . ""rru.Ai p" cind.ciu strb. te-oi ruga de c1e urr rut'ru mic.i.. cincl ii casele 'rrtrrra imperat.a lngropa. nrlturir r. aleargir iute la_bab5" . _ 9u!q spune cum a venit la ea un fld. ai? intreabi.rang. a fi zis ea in gindui ei: oare ce vrea omul accsta? A doua zi merge baua pini-n zhtd.r1rirt. trar."rt.rioas5". dragul mamei. Feciorul se minuneaz1 de vorbele babei gi_i z. pace. Dar ir11. qi nu te tenie de nimic.o intreabd. a inveli.. . . Bab"a astrucaser irrclur Ei mdtura mai departe.Bucuros. zice el.pa alt inel ce-!i voi da. nimic impd. vd.r ri.rca ra rucrul ei.aduna gunoiul la usi. ci cc-ai g5'sit.ngd"nitttl.ng. in sfirg it. irnpirritt.^ cum il pri"pd"deqte.ng6. de i . babd.teasa.teasa. numai sd.rites"i a"rpr" .^c9-a gasit.:rs1 nu-i d5. sc.tegji.'nde-r . r A astruca.icc: Apoi dach. incremenegte.rc stringea gu'oiul la ugd". rmp5"r5. Du-te.. dar dumneata ridici. ci cum vine birbatul meu. 'ede m5. du-te gi-i spune sa se^ducd. I{io". te-a intrcb.rd. . zd. zise baba ascunzincl irr*rrrr .-iaqa. dar nici intr-un ctrip nu o poate ! Ajunge baba acasd" gi spune fecioraqului ce-a'zis'impirdteasa. ij I j l I scoate la capit cu impd.rt. zdrd.De unde-l ai. vezi bine.Numai sd v5"d. de pierdere de vreme. i.. a inmorminta. antzind zdrd. rog. "f incotro ir duc ochii. Baba iar se codeqte. baba. fi"-te cd.gi^cind veste rnelul. nunra l$a.riteasa Lutl il indaTd. rmpirbteasa iute 1a uita qi o intreabi cb" ce-a gd"sit. impd"r:itcasa . acasd.1r-L l'irrr imgara. scapd celalalt inel. atzind zdr6.d pi iar ti_l clau irrrlrirr. babi.in.^gtili aga. aiatd. ca din intim-plare. rinigtit. cum i_a ciat inelul gi i-a zis si_ nu spund."lii ina-ttafutuj dau-.s. sp5. Ai face inia bine gi mine ciud ai md"tura ii sci. iute inerul g.i inelul. lmpd. babi.turat . inelul ei_de.sc. a acoperi. care bine_l cunogtea.credinld". Baba n-are ce face qi dupd multe rogoit". i I i ii aratdqi'at aoitei inet . ca qi cind n-Jr fi fost nimic. ia. mdturi ce are de md. T)a impd. babi".la lucrulei.rdteasa qi.*r. c5" nu-i nimic.t. . qi tc fr.

. da mai gindit-am eu oareeu..i astd"zi.ouazisgdo""r"buiar5..<:ttiut fle filginul de zmeu l-a gincleai c5' toati spuni mihnirea f i. sd intrebe.Ce-!i O.e pdreirnp6riteasa cum il vede incrernene*" l:::ji:: cum de credinla 11-impdratului roq. qi sa ni acunra qtia imparS.potr" f15.u1ui ce babei qi-i zice iara. ..impdratul' veni dumneata r':1 uncLe e puterea i"i qi dupe ce i'a spune' -ii acestlucru' in"o""" trsei canl cu sfialb.-i"itta qi ilbitoare' pru.vadcinumb. i"ta qi fara t"""-J" voie buni. impS'riteasa mea' o intreaod zmeul ingrijat' cl . $i iar It.i*"ba pe 6abe ci de unde are inelul acesta' i l-a dat Baba spune c6 tot f1ac[ul strdin ce se af15' la d-insa el tot aceea ce a f6cut cu cel de ieri. e !ie.. numai vine impiratul zmeilor Trecuri "f" Da imp6r5.tiin" imp5'r5"tesei.a cu il duc Aleargd.. bab6.eceteiplria.. in cale cum i. acasa.l irrirrro de durere sl-qi vadd impiedicindu-se tot ei colibi r ' rrrrleste.. don-rr. gi i' imp6r6...sa pe.rnJoi.teasa ieri bine.-ri"i"-u-if"Je a! spaima t'u. barbate dragi..tt". vid q.tiirrr-o in biale-qi a rugat-o sir-i 35 ... srr f lctului.a t". .t'hii. ci eu de pe acuma .. . cr1 m6 rog "rul""f"f . tacd. qi nici nu i-a ieqit l'icei .'fi .i . mai bltrinl decit mai ci pin6-i eu qtiarn iar zilele cele bune cu tine 1e-am petrecut. Ad. .. ce nlerge baba ia i-a zis implritgaqa.r1 fldJul cu inelele e-ste feciorul ei qi cum era mai nainte. de o alta ziniqoarl mai tinlrl sint.ea alte dati.iir. nir rog dunrneavoastrl. maic6.i plingea' de $t iniepu il.eatiteaoriziceai.r1.teasa 1ui era mihnita. Jif""uTite qi iac5.gi-i ti'1r5" decit ii anl t. dar 1a nevoi mai napoi'.ofut_J. "gi"pt" Destul atita.r.. si plinge qi plingea' q. i . tot mami a rimas ea $1 .ciri-aid. rugarea f16cb'utui' .baba.gilalucruleiqispuneimpir6- ae mi-i aduce qi mie veste despre -ot"u 'oi Vaidemine. mila.iubeqticund. pieriti rrcas6 de la vin6ioare. i..c5. _Nutespdria.."r*""" J" grabiia ce efa .ncul singerind.1i . .Darte-oiruga sl spui . qi-i spune si se ducl incotro pr6indatd-l cl meu' barbatul pinl vine .i"" -"1!i cu tine. rrrine.lt. pe'urrd" ai umblat.a -se cotropeqte qi.i linigtit: I )ar feciorutui . 1a implrnJi*e aceea ce sint ajung" ir. ..1i" .

I. Da ea. 1a aceasta incep a tremura gi izb'ucnesc iri111i.. .rb. Da bine. snune dar_drept.l.tgi*rrcsc. cum era mai naiute.ar6'ta.ratd.. Apol 1e$1 91 porunci sb.pt ..inaintea aceia e puterea lui.r.eu zi gi noapte l-aq siruta. iard" $e-mi spune qf mie. baba le. umbii multe focuri cu oqtiie tale gi cine qtil irrrcre tr. . dar el zise rinigtit cum era pina aculna: babi.tr . impb. rnrpiriteasa iar se mai inseninb".1^1-:l in telpi un talr ce avea nrai frumos in toatd. birbate. ceea cl a zis t. intrebe incd.T-oi. baba duse vorba feciorului de acasd. o-intiebn zmettr . stili cum e lucrul muierilor. spuse nevestdi sale ci i1 1il.ririrr<ru-s.t bogelii1e mi-ai ta1e.r1.. impd. cd"."'a d" .teasa mea. roagi" dunrneta pe impArdteasa si. spuse aceasta babei pe sub ascuns. zise z'rcur.unde-li este puteren.ii . eEi. zise zmetl iar5"gi.il t"u cel mai iubit..r. mai po{i i'trclxr. tu-nf un lucru il tirirr'it. nu mi-ai spus cd.teasa cum st5 treaba se face a doua zi qi mai sup5.. ^_^.. . birbate. i1 sirutd odatrl de bucurie si incepu sb"-ridd" gi si fie veseld.i. ci una. gi rpoJ" nevestei sale ci. oSi impiriteasa iarh. rni-ai spus toate taiu. impb. aureascn din coarne pirb.obi cu flori qi co margnrit:rr.rbate.. cI nu o iubegte.teasa. numai un lucru.. cL alta. cici tu nu mi iubeqti. . ci 1-aq impod. ratul numai minciuni. apoi spuse pe sub ascu's babei vorbele inrpiratului.i. strsPi'incl: -se De cind sint la tine. da cum mi. :rjurge pacostea. s-apoi vini. b5. dar gi aceasta.i frunroqi ce avea ugii g. aurea.ce pentru vrei tu sd" qtii aceasta? O. ^ -. pi"a jos croi 4poi i. drept sd-!i spun eu dumitale.:t.ri"teasa mea. o datd". md. puterea sa e in taurul acela. apoi astfer vorrri. uii.i <lira_ intea lxea.. qi .pe bnrbatuiei despre acest' tr.."i".qt_g" aq vrea ca dupi moartea ta sa-mi rE'riie l. bh.11. rypnrS. mi-ai spus citir oaste ai.spune se duse de porunci sd.i incepu sa plingd. rnlelegind impdrd..qterse la ochi.rbate.barlatul o inqal5. ciurda imphrlte-ascd. dar el toi impi"rateasa linigtit ca mai nainte zise babei: 36 .c.".drise tiacaului. cunr gtiu muierile adica. rkr''ririi tale.teasa mea.prin doanrne.rh. rog.

. implrlteasa mea. c1e mult aor"'iis" qtii' neparte' in acela triieqte urt lr..t:.i"i ou*itut" zilele' in apa dee rnama doi pui... daci.. qisz. iar ii $i =-u p"'t" trei pui 9:^*"::: aa lurtarul imparalilit....ri*"u i-petotuiui zmeiesc era pt5'piditi pricini cir birbatul rlt'r':t.d'ar te-oi qi a impS"ratul pe spui'dfi. in ostrovul un botlgar' in cap.sc zbuciu-nr" i"*tt^in viclenia ei' din de-dinsa. iarirqi birbatul' apoi fl5.r-o vfeme se tulbtrri apa 91 se e" te prindea fiorile uitind'u-te 1a el' .d". albinzr qi tot qq.tlin '"""':-n... d...te d" a qeptelea .rT.. In fiLreritr" o"""n este puterei mea rlin flueri!5.n ili snru-tn. fiindca... "op"f ]ui ls. pina-hu ujuns la apa ce spa15' dus' mai s-a a.pii.t. .ce mijlocul rnlrii spa1l :rli1.at"."-Jlept.('lrtrtl I'"'"j.. lxrlaur.....9 "i"te1i' pin6' in capul::1:i o soarbe cine qi (. vai de "'oi. ir. fall 9i-1 intrebS' qi ascuns .1ar ei iirbspund r'ila.t.ormitcaplmintul gi iacs numai Flztclul oUoJt.ei sa-l"mai intiebe ".ar fi grnit drep! impiratul.orc nizdr[van."..-:r. "" '''^^'i. se tulbure aPa. Aqu ar fi. babl. rid.-I'. c atit de nainte' nlai """t"aitr"ios urtuir oarll' d'espre lucrul c1e cea de pe l... 37 .11. Feciorul d" |r"p.... sta?uiasczr sa-i spun6 adevr"rul' .i de imparat iEi lur paloqul qi pleci' . c-a vai A treia ."i1i intt"nJ"a a" ce rrstfcl: iacl' tinerei n-om plinge' drumar bun ce egti' cir Dacum aceasta triieqte un c'1lr sintem. acuma sinltate bun[merg' ": ci' eu plec 9". sir-l scoale'au'ad...ici" balattrrrl sptrrcat qi groazitrt.. Da flic5'ul cum Irscuns babei. il. picioare qi mu1!6mesc tirr".. baba le_sprrse voios qi zise babei: . clruia in fiecare lunh' trebuie sa-1 ceasul cind' s-a ardta' . a 1ui e' spuse pe sub impS-riteo.stc o flueri!5. ttittt" pui qi le spuse ce-i Feciorului a"-i-paiat i se facu mite de qi ei' cind' a fi vt scapa "f' nu fii"a"5'-i obosit se culcd oleacl' sri. maicl'.iil' -J" "t qi se zbuciuinau de-!i era mai mare ..i rrcrlrrl a venit ti"a"i f" "oi qi nu gtim' care ar putea sl ne scape' $i nu se af16.i *...clu1ui.u"1s5" ur:ntru saiasul -i-ni dat.:i'..arul lerii mele'.ul bongarului 1.rorf"i" 1ui.re plingeau ""i "i pling. estc un ostrov. vird c5' .r" .

se zgulescl sirmanii gi incep a plinge qi'rai a'rarnic . de el indat5" s-a trezit qi abia i avrt vrcrnc sir apuce palogul.ril"t ae orri ii se intoarce la cuibul ei. vin-e iarS.puii pe o.gi la pui gi-i mai intreabr-r c.rnde sub aripd. dus spre_miazdnoapte. vine ulioaica $i cind vede dihania moart5 incepe a bate din aripi de bucurie gi intr. Ilrrriind l-a lovit o dati. c5.i qi maicei noastre. da atit de fierbinli erau..'puii n-au ce I Zgali . oSi decit cum.segte mama qtiu cE te-a inghili de bucurie. Puigorii pini acuma. peste omul cel bun..plingeau ei qi_1e.brazLrl criiqorului. vino insi. i1 asJ. rntr-o vreme iacit-o numai ci. pe vecie.aba qe pui ci incotro s-a dus omul ce i-a mintuit de grozdvenia aceea de balaur. r5"spund puii intr-r. Atunci au inceput puiqorii s6 rid6 de bucurie gi i-rttr zis flic5"u1ui: flet bun? .rea obositei la crribul ei gi ia puii de scurt.-i spuni unde iu ascuns omul. i-ardtezat capul gi s-a zvfucolii cit s-a svircolit dihania cea spurcatd.l I I ca gindul. rispund puii.Bag sama s-a dus spre ri.rte s-a dus acel om? _ . curgeau lacrimile au ci. balaurul intinsese capul sd-i inghiti pe to{i. . dacli pe unde ai umblat nu ai dat de urma lui.iri nu d5.a se ghemui. cauti ulioaica la rEsdrit.sirit. carlt:'r la scxrre'-apune. mai iute ca vintul. marnd". "alea-le fdcu.l I . _ s-? _ $i o ia. pe pui c:i incotro s-a dus omul cel cu s'S-a dus spre miazitzi. maici. $i iarngi intreabi. nrii rog. dar nicd. s5. era mai mare. te gS. aceste lacrimi.. dar nu indrd"znes" se trezeascrt-pc flircriu. i' ce p.ulioaica spre miaianoaite gi zboare.. gi zboara iute I i r d I i I ) !. omule. sirb aripa.O. dar nu intllneqte nici uir r. capaserile adici. dragulmeu. Atunci vine pasd. care i-a r'intuit. $i un pui. qi zboard. zic puii. da mare bine ne-ai f6cut Ei '.ia o atunci ulioaica spre niazd"zi. glas. sl te ascundem noi ici. ci dacd. plnd a iemas amelitd. rrurrrrir.i .si zboari. care. doamue.zut rlouai str. I I I d 38 I . I I I 1 I . dar nrr dh peste ninre ir.

.ce<.> ? .4 -..

ll ia pe el in spate gi se ridicS. deasupra pimintului. ca s5"-!i intorc binele ce mi-ai f5"cut. iar ulioaica sllbegte din puteri gi-i zice fldciului.i se tivilelte in tologlod. c5. e r[u! Feciorul de impirat nu se gindegte mult.pede la el gi-1 inghite de bucurie.capului. iacir vine ttutnai porcul sforirind pe nas de cirldurn . cum era mai nainte. ci la feciorul implratului roq acele mugchiuri nu au mai crescut. O irrtrebi atunci feciorul de impirat ci ce ar cere dinsa de la el pentru ca si-l treacS. pe incetul ln vdzduh. 40 .. Flacaul se tupilegte intre crengi qi aqteapt1 cu roata in mini pin6 a veni porcul. S6-mi cigtigi o mie de boi. de atunci au rimas fluierele picioarelor in partea din dnrit goale la fiecare om.. Dar cind erau ml rog mai ajunqi la pdmintul ostrovului se sfirqi merinclea. care iar prinde putere qi zboard mai departe.e nu se vedea de acolo marea aceea decit numal ca un lat de pinzi. d. il scot de sub arip5" qi i-l aratd. o mie de cai gi doui rnii de pui. un ca1 gi cite doui pite. Da ulioaica cum il vede se rS. lingl o mocirli puturoasi. gi dupi ce le fdgiduiegte maica lor ci nu-l va inghili. cind co1ea. ce-1 intind muierile pe pajigte 1a soare. ma rog. ci dac5. pe la prinzul cel trtare.. ulioaica mea merindea in ghear6. qi ulioaica intiriti zbua iarigi ca mai rrainte. $i vedeli dumneavoastrS.Mai dn-mi ceva si rnininc. Destul atita darl. ' Aqteapth el cit aqteaptl.un5" el cum poate merindea ce-i trebuie ulioaicei gi intr-o bun5. drept armi pentru acele locuri lrrimejd ioase. Ad.face.qi vesel gi intreg. oSi de cite ori ii sfibeau paserii puterile ii biga in gurd feciorul de impiratunbou. pite de merinde. iar pentru osteneal5 n-anr sd-!i cer nimic. m[ rog. cit a trdit el. cind ili dogoreqte soarele deasupra . ci ia culitul gi-gi taie carnea de pe fluierele picioarelor qi o di ulioaicei.. zice ulioaica. vijiind groaznic. . A zbrtat pasirea cit a zburat prin vinelia cerului. insi iute il toarni iarS. in ostrovul din mijlocul acelei miri. ci ajunge ulioaica cu feciorul de impirat in ostrov gi se pun ei intr-un copac na1t. dimineali ia. uitasem sZr vi spun precum ci feciorul implratului rog cind a plecat din lara zmeului a luat gi o roati de car ferecati lapin. nu.

cu toate' . a tras iarag.t i itr noroi.: zvircoli rritirrtlu-se in toate*p=atgif".i'"o dro*u1 i' lu'rea irr-rL iubit in via![ ! ct1r1 . I)a feciorul de imp5"rat de o rlrllit.i <Lupa *t'ti'ittd'oi crltri" i-p3tetl 1. tare capul-porcului gi^scoate d'in capul iui o albin5' qi rrrr bonga' o.'o". la gur6 9i soarbe d"in ea puterea' *lrotllo'fiuerip. t-o po"t triieqte Aha.t-"" ci zice: -"i s5' rn:i tare Spune.l.-acum cum ili place.. a" pe loc.gipecindiqi cu roata la e1 in 1.t'og ao. Feciorul implratului fir-cu cu zmeul intocmar c9 mullriuri txrbei :rlroi 1ui pe maini-sa.{i din capullelei de a qeptelea trt aqa gepte "r"[agii"-f'"tit. e1 singur tx.il a lrmbtat teciorui .. .a1^ame!it' Feciorul qi scoate din el t.r"rrtrt^ -"" "i"t"""-a' tttitt"itu-mi-ai viala..i.... voit e1..l"=a tr"g" b_ucdlelele inlr-u' cl largl.Frcolo' d'in copac' stiig6 tir('('rin(lu-se. * Aha.h'[van5' in sus' fllclultup' de imparat se ""u ('irl) aga de puterni. inplriteasa' .-p'""" fluerila zmeilor Da in clipa..ieavolstr'' lmpiratul itt pat 9i a griit 1ev91tei sale astfel: s-a boln[vit ae -Jaii".1'rttru ajitor.eu piiu locurile 41 .'c moarte voieqte si moari? f 16ciu1ui qi impiraBaba spune i-peiat"=ei fera sf ia1[ vorbele agteaptd" s6-1 intrebe irnpirrteasa. "a voiba dinpoveite..i .'qi iarlgi se mai .. pi"'.. c[ eu am sfirsit iarS"gi citr-a zmeul'ui a'plecat Iar feciorul 1ui Roqu-impiratmult nrai este. $i daci i.H.i #'.u. de rru mai era . bab6.up! Porculseuitagiadouaoariintoatepb'rfile.iJ.rpdr'lie.'rurgul nreu qi .rrroari atuncr rute din pom.a i. inainte la baba din marginea saturr zrjuns in satul .. . pf""ot" tlat peste'implratttl rol paz'ind $i cind au a'iuns acasi' 1u mult inrbatrinise e1 in vrttnca .ri" ru--nrgi#o ="turui' atit de ce v-atn spt1s.*""r"i..uP! . feciorutui lui Roqu-inpd'rat' sl sac' lruie capul lrrrcili marrrnlef. oare und'e-i spurciciunea J aceea de om' zise porcul de vreo citeva mai nainte: rra.1i. lieciorul de impirat cle colo d'in frunzig iar ca rirlica titva --U.i impZrratul de lni qi a trimis-o la imp1riteasa si intrebe ea pe ..

zrtt nevasta gi fecior i-a sirutat pe amindoi qi din clipa aceea ochiul slu d. veneam sirind lntr-urr pici< de vesel ce eram. iar acum in-calecai pe-o gea gi v-o s1)11s( aga. gi atit de bine m-am ospdtat gi m-arrr vcsel acolo. cel din stinga a incetat de a rlde gi iar z fost ochii lui ca mai nainte.uturi scumpe. vol XVII. T. cu mincdri alese gi cu b5.in dreap a incetat de a plinge.harnic de alte lucruri.ratul rog gi pe impdrdteasa gi pc fccior lui i-am 16sat acolo veselindu-se Ei nu mai gtiu dac[ on tlrur sau mai trS. 1883 - 1884. de bucurie o masi mare imp[rlteascir. I. Mera Convorbiri litetare. Pe imp5. $i indatd ce gi-a vd. gi m-au poftit gi 1 mine la acea masd.iesc inci. md rog. ochi ca la toti oamenii din 1um $i au dat ei. 10 . ci ce-au fost gi nu mai este se pomenegte in poveste. de cind m-am intors acas5. p. inci cat5.

---.i'tj-r-: . -.t r I .Yr \TITALI tsIANKI SalbX ruginie PAVEL BAJOV Floarea de piatr5 I lft. ' i. Povesti diri Jara PoveE:ri.*--.'". i i iNSrnA-rE vAncARrrE- iN coLEcTrA {j# ELENA DAVIDESCLJ I Bubu..--' i.l ii .'. L+ 6 * *6 ti..i :i . I @'@ .Grametica BARBU DELAVRANCEA Domnul Vucea ) $TEFAN TITA .>*..J I t I $ '{: t : 1. SERGHEI MIHALKC\ IJnchiul Stiopa-milifia.i I ION HOBANA Pefric[ qi ceasul vrXiit SONIA LARIAN RXieJaqul din stele N'IAGDALENA PdPA Jocul cel mare TON SLAVICI Doi fiefi cu stea in fruntc osrAP vt$NEA Fedka Fifuic.