You are on page 1of 7

SIHTASUTUSE PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Käsmu Meremuuseum (edaspidi nimetatud Sihtasutus).

1.2. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara

valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.3. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Lääne-Virumaa, Vihula vald, Käsmu küla.

1.4. Sihtasutuse õigusvõime tekib tema registrisse kandmisest ja lõpeb registrist kustutamisega.

1.5. Sihtasutus juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, Eesti Vabariigi kehtivatest

seadustest ja muudest õigusaktidest.

1.6. Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.

1.7. Sihtasutuse majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

II Eesmärgid ja õigused

2.1. Sihtasutuse eesmärgiks on sihtasutuse poolt kogutud vahendite ja tegevusega toetada:

Mitmekülgse merekultuuri keskuse loomist;

merekultuuri ja ranna elustiili pärimuse väärtustamist, kajastamist ja arendamist;

muinaskultuuri tutvustamist;

noortele loodushariduse pakkumist;

kohaliku turismi arendamist ning külakultuuri ja –elu edendamist;

teadustöö arengut.

2.2. Sihtasutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks omandada, rentida ja võõrandada kinnis- ja

vallasasju, tooret, tehnoloogiaid, patente, litsentse ning muid materiaalseid väärtusi ja varalisi õigusi.

III

Sihtasutuse põhiülesanded

3.1 Oma eesmärgi saavutamisel on Sihtasutusel muu hulgas ülesandeks:

1) museaalse tegevuse arendamine ning muuseumile kuuluvate/ muuseumi kasutuses olevate varade hooldamine ja haldamine;

2) kultuuri- ja haridusalaste projektide korraldamine ning kultuurielu arendamine; vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine (kontserid, seminarid, näidendid jms.)

3) koolitus ja teadustöö edendamine (õues õpe, harivad lastelaagrid jms)

4) piirkonna tutvustamine ja turismi edendamine;

5) trükiste koostamine või kirjastamine;

6) Sihtasutuse tegevuse väärtustamisest huvitatud isikute koondamine;

7) koostöö tegemine teiste sarnaste huvidega organisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega, äriühingute, füüsiliste isikute ja eraisikutega Eestis ja välismaal;

8) varaliste ja mittevaraliste lepingute sõlmimine oma põhikirjalise eesmärgi

saavutamiseks;

9) varaliste annetuste, toetuste, kingituste ja päranduste, eraldiste ning muude

tulude, mis ei ole seadusega keelatud, vastu võtmine;

10) tegevuseks vajaliku vallas- ja kinnisvara omandamine;

11) ruumide, kinnisvara ja –vahendite rentimine ning muude seadusega kooskõlas

olevate tehingute teostamine Sihtasutuse kasutuses ja omanduses oleva vallas- ja kinnisvaraga.

IV Sihtasutuse vara, selle kasutamise ja käsutamise kord

4.1. Sihtasutuse vara moodustub:

- asutaja sissemaksetest ja üleantavast varast;

- füüsiliste ja juriidiliste isikute kingitustest, pärandustest ja annetustest; eraldistest riigi- ja kohalikust eelarvest; sihtotstarbelistest eraldistest;

-

-

- Eesti ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikute ning rahvusvaheliste organisatsioonide sihteraldistest ja annetustest;

- rahalistest vahenditest teistelt sihtasutustelt;

- tuludest ürituste korraldamisest;

- tulust Sihtasutusele kuuluva vara haldamisest;

- intressidest ja teenustasudest;

-Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest.

4.2. Kui Sihtasutusele antakse üle kinnisasi või registreerimisele kuuluv vallasasi, kantakse see

kinnistusraamatusse või muusse registrisse Sihtasutuse nimele. Raha üleandmiseks kantakse see

Sihtasutuse pangaarvele. Muu vara võetakse vastu sihtasutuse juhatuse poolt üleandmis- vastuvõtmisakti või –lepingu alusel.

4.3. Sihtasutusele laekuvate rahasummade ja muu üleantava vara vastuvõtmise otsustab sihtasutuse

juhatus, kes ka võtab vara vastu ja peab selle arvestust.

4.4. Sihtasutusele laekunud sihtotstarbelised annetused võtab juhatus arvele vastava märkega ja neid

kasutatakse vastavalt annetaja soovile.

4.5. Sihtasutuse vara võib kasutada ja käsutada ainult sihtasutuse nõukogu otsuse alusel.

4.6. Sihtasutuse nõukogu määrab vara kasutamise korra ja tingimused.

4.7. Sihtasutuse vahenditest on keelatud anda laenu Sihtasutuse asutajale, juhatuse ja nõukogu

liikmetele.

4.8. Sihtasutusel on lubatud tema omandis olevat vara pantida, olla käendajaks või garandiks ainult

asutaja nõusolekul ja nõukogu otsuse alusel.

4.9. Sihtasutus võib temale kuuluvat vara välja rentida juhatuse otsusega vastava lepingu

olemasolul.

4.10 Sihtasutus võib toetuste ja stipendiumide jagamiseks korraldada konkursse, mille läbiviimise

korra määrab kindlaks nõukogu.

4.11 Sihtasutus ei võta vastu seaduse, heade kommetega või tema eesmärkidega vastuolus olevaid

sihtannetusi ja need tagastatakse annetajale koheselt.

4.12 Sihtasutuse vara kasutamine ja käsutamine toimub seaduses ja käesolevas põhikirjas

sätestatud korras.

V Sihtasutuse juhatus

5.1. Sihtasutuse igapäevast tegevust juhib ja esindab juhatus.

5.2. Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatuse liikmete täpse arvu määrab

kindlaks sihtasutuse nõukogu iga uue juhatuse ametisse määramisel.

5.3. Juhatus määratakse ametisse nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks.

5.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes.

5.5. Juhatus peab Sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. Tehinguid, mis

väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

5.6. Juhatuse liikme võib enne tähtaega tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel. Mõjuvaks

põhjuseks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus sihtasutust juhtida või sihtasutuse maine või vara oluline kahjustamine.

Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu või asutaja.

5.7. Juhatuse liikmete tasu suuruse ja tasustamise korra määrab nõukogu juhatuse

ametissemääramisel. Juhatuse liikmele makstakse tasu vastavalt tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale.

5.8. Juhatuse ülesandeks on muuhulgas:

a) sihtasutuse nimel läbirääkimiste pidamine, lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute

täitmise korraldamine, projektide kirjutamine ja läbiviimine;

b) vajalike töökohtade loomine, ametijuhiste väljatöötamine ja kehtestamine, töötajate tööle

võtmine ja vabastamine ning nende töö tasustamise tingimuste kehtestamine;

c) sihtasutuse raamatupidamise korraldamine;

d) nõukogu poolt kehtestatud piires sihtasutuse vahendite kasutamise ja käsutamise üle

otsustamine;

VI. Sihtasutuse Nõukogu

6.1. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse

tegevuse üle.

6.2. Sihtasutuse nõukogusse kuulub seitse (7) või üheksa (9) liiget.

6.3. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat.

6.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.5. Esimene sihtasutuse nõukogu määratakse ametisse asutajate poolt ja nõukogu liikmete volituste

tähtaja lõppemisel, tagasiastumisel või tagasikutsumisel määrab nõukogu vana koosseis uue(d) nõukogu liikme(d). Uute liikmete määramisest ei võta osa ise tagasi astunud või tagasikutsutud nõukogu liikmed ja neid ei arvestata kvoorumi hulka. Kõigi nõukogu liikmete üheaegsel tagasiastumisel või tagasikutsumisel määrab uued nõukogu liikmed juhatus või asutaja.

6.6. Uusi kandidaate nõukogu liikme kohale võib esitada nii asutaja, juhatus kui nõukogu.

Kandidaadid esitatakse nõukogu esimehele vähemalt 1 kuu enne nõukogu liikmete korralist volituste tähtaja lõppemist, nõukogu liikme tagasiastumisel või tagasikutsumisel hiljemalt 2 nädalat pärast tagasiastumist või tagasikutsumist.

6.7. Otsus nõukogu liikmeks määramise kohta loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas

vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. Kui ükski kandidaat on nõutavat arvu hääli ei saa, seatakse üles uued kandidaadid. Kui ka seekord ühegi kandidaadi poolt ei hääleta 2/3 endise nõukogu liikmetest, korraldatakse teine hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Nõukogu liikmeks loetakse enim hääli saanud kandidaat.

6.8. Nõukogu liikme võib nõukogu koosoleku otsusega mõjuval põhjusel tagasi kutsuda. Selline

otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus osaleda nõukogu töös või sihtasutuse maine või vara oluline kahjustamine.

6.9 Nõukogu liige arvatakse nõukogu koosseisust välja tagasikutsumisel asutajate poolt, liikme

kirjaliku avalduse alusel või surma korral.

6.10. Nõukogu liikme töö tasustatakse vastavalt nõukogu liikmete tööle ja Sihtasutuse

majanduslikule olukorrale. Tasu suuruse ja tasustamise alused määravad asutajad või juhatus.

6.11. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem, kui üks kord aastas.

Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

6.13.

Nõukogu koosolek protokollitakse.

6.14. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud

nõukogu liikmetest.

6.15. Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku ühe nädala jooksul kui seda nõuab nõukogu

liige, juhatus või audiitor.

6.16 Nõukogul on lubatud võtta vastu otsuseid koosolekut füüsiliselt kokku kutsumata. Nõukogu esimees saadab elektrooniliselt nõukogu liikmetele arutlusel oleva teema kirjelduse ja määrab vastamistähtaja. Nõukogu liikmed annavad poolt või vastuhääle digitaalselt allkirjastatud dokumendiga ning hääletamine kantakse koosoleku protokolli, mille omakorda allkirjastab digitaalselt nõukogu esimees. Ette antud tähtajaks hääle andmata jätmine on võrdsustatud vastuhäälega.

6.17. Sihtasutuse nõukogu pädevusse kuulub muuhulgas:

a) otsuste tegemine ja juhatusele nõusoleku andmine sihtasutuse poolt osaluse

omandamiseks või lõpetamiseks äriühingus;

b) otsuste tegemine ja nõusoleku andmine kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade

võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks; samuti kümme tuhat (10`000) eurot ületavate

tehingute tegemiseks;

c) sihtasutuse poolt läbiviidavate konkursside ning stipendiumite ja toetuste määramise

otsustamine;

d) sihtasutuse majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine;

e) sihtasutuse audiitorite arvu ja tasustamise korra kindlaksmääramine

VII Raamatupidamine ja kontroll

7.1. Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

7.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande

seaduses sätestatud korras.

7.3. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

7.4. Sihtasutusel peab olema audiitor, kelle nimetab nõukogu ja nõukogu määrab ka audiitori

tasustamise korra.

7.6.

Mõjuvatel põhjustel võib nõukogu audiitori tagasi kutsuda.

7.7. Audiitori muutmisel esitab juhatus registrile uue audiitori nime viie päeva jooksul.

VIII Sihtasutuse põhikirja muutmine

8.1. Sihtasutuse põhikirja muutmine toimub vastavalt seaduses sätestatule.

8.2. Kui asjaolude muutumise tõttu tuleb põhikirja muuta, kuid põhikirja muutmiseks õigustatud

isikud seda ei tee, võib põhikirja muutmise otsustada kohus nõukogu või huvitatud isiku nõudel.

8.3. Põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest.

8.4.Lisaks asutajate ühisele otsusele võib põhikirja punktis 8.1.nimetatud tingimustel muuta ka nõukogu üksmeelse otsusega.

IX Lõpetamine

8.1. Sihtasutus lõpetatakse seaduses toodud juhtudel.

8.2. Asutajad võivad Sihtasutuse lõpetada asutajate otsusega. Sihtasutuse nõukogu võib sihtasutuse

lõpetada vaid juhul, kui sihtasutuse tegevus ei vasta sihtasutuse eesmärgile ja ülesannetele.

8.3. Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

8.4. Sihtasutuse likvideerijad määrab nõukogu.

8.5. Likvideerijatel on juhatuse ja nõukogu õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus

likvideerimise eesmärgiga.

8.6. Likvideerijad lõpetavad sihtasutuse tegevuse.

8.7. Sihtasutuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara

üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Sihtasutuse põhikiri on kinnitatud sihtasutuse asutamisotsusega ………………

Asutaja:

Aarne Vaik

(allkiri)

2013a.