TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA put (rasnih) lutanja onoliko jasno k o l i k o to reči m o g u da izraze.

Ona mora da napusti Evropu i ode u A z i j u , na najviše planine Kavkaza (737); T i t a n j o j kaže: Kad pređeš veliku vodu, granicu između Dva kontinenta, koja su okrenuta gorućem Istoku. (810) Dakle, mora da putuje na istok, i pošto pređe "kimerijski Bosfor", mora takode da pređe ono što je očigledno Volga i današnji Astrahan na Kaspijskom m o r u . N a k o n toga, ona će sukobiti sa " p o m a m n i m sevemim vetrovima", a zatim preći u zemlju "Arimaspijskog plemena" (istočno od Herodotove Skitije), gde je Plutonova reka koja obiluje zlatom. (. . .) (825) Profesor N j u m e n (Newman) ispravno zaključuje da to označava U r a l , pošto su Herodotovi Arimaspi "priznati stanovnici tog zlatnog regiona". I ovde se, između stihova 825 i 935, pojavljuje zagonetka za sve evropske tumače. Titan kaže: Njima (Arimaspima i Gripima) ne prilazi. U daleku zemlju na granici Potom ćeš stići, u kojoj živi tamnoputa rasa Za to mogu postojati dobri razlozi. Pre svega, sve je to putovanje i lutanje od mesta do mesta one rase iz koje će doći "deseti" i l i takozvani KalkiAvatar. Nju Eshil naziva "Kraljevskom rasom rođenom na Argosu" (888). A l i , Argos se ov­ de ne odnosi na Argos u Grčkoj. To dolazi od Arg ili arca - ženska rasplodna moć simbolisana Mesecom - u obliku broda, Arga iz Misterija, što znači Kraljica Neba. Eustatije pokazuje da na dijalektu Argijanaca Ija znači Mesec, dok to ezoterizam objašnjava kao božanskog Androgina, i l i mističko 10; na hebrejskom je 10 savršeni broj, i l i Jehova. Argja na sanskritu znači pehar za piće, ponuda u obliku broda u kojoj se oveće i voće nude božanstvima. Argjanatje titula Maha Kohana, što znači "Gospod Opijanja", a Argja Varša - "ze­ mlja opijanja" - misteriozno je ime one oblasti koja se pruža od planine Kajlaš pa gotovo do pustinje Samo - iz koje se očekuje da će se pojaviti Kalki. Airjana-Varsedja u zoroastrijanizmu je, kao lokalitet, to isto. Danas se kaže daje ona smeštena između Arala, Balistana i Malog Tibeta; ali u staro doba ta ob­ last je bila daleko veća, kao stoje bila i rodno mesto fizičkog čovečanstva, čija je majka i simbol Ija.

504

Stanca XII — Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji Blizu Sunčevih izvora, gde je "reka" Etiops; Njenim obalama produži dok ne stigneš do Moćnih brzaka, odakle sa Biblinih visina Bistre tokove svete vode Nil šalje. . . I j i je naređeno da tu osnuje koloniju za sebe i svoje sinove. Sad moramo da vidimo kako se tumači taj odlomak. Pošto je I j i rečeno da mora da putuje na istok dok ne dospe do reke Etiops, koju treba da sledi do ušća u reku N i l , nastaje komplikacija. Autor eseja o Oko­ vanom Prometeju nas izveštava da "prema geografskim teorijama najstarijih Grka": (. . .) taj uslov ispunjava reka Ind. Arijan (VI, I) pominje daje Aleksandar Veliki, dok se pripremao da zaplovi Indom (pošto je u njoj video krokodile, koje je video još samo u reci Nil), mislio da je otkrio izvore Nila, kao da N i l , izvirući negde u Indiji, tekući kroz mnoge sušne zemlje i zato menjajući ime, potom (...) teče kroz naseljene zemlje, gde ga Etiopljani tih oblasti nazivaju Ni­ lom, a to kasnije čine i Egipćani. Vergilije u IV Georgici ponavlja potpuno istu grešku. (str. 197, tom II) Možda su i Aleksandar i Vergilije znatno pogrešili u svojim geo­ grafskim predstavama, ali time Prometejevo proročanstvo nije pogrešilo, ni najmanje - bar ne u svom ezoterijskom duhu. Kad se simbolizuje određena rasa, a događaji koji spadaju u njenu istoriju se alegorijski prevode, u rekvizitima koji se koriste za njenu personifi­ kaciju ne bi trebalo očekivati nikakvu topografsku tačnost. Pa ipak, tako ispada daje reka "Etiops" nesumnjivo Ind, a takođe i Nil i l i Nila. To je reka koja izvire na planini Kajlaš (nebo), staništu bogova - na 7.000 metara nadmorske visine. Bila je to reka Etiops - tako su je zvali Grci daleko pre doba Aleksandra Makedonskog, jer su njene obale, od Atoka do Sinda, naseljavali narodi koji su obično nazivani Istočni Etiopljani. Indija i Egipat su bile dve srodne nacije, a Istočni Etiopljani - moćni graditelji - došli su iz Indije, kao što smo, na­ damo se, prilično dobro pokazali u Razotkrivenoj Izidi (tom I, str. 569-70). Zašto onda ne bi Aleksandar, pa čak i učeni Vergilije, mogli da upo­ trebe reč N i l i l i Neilos za Ind, pošto je to jedno od njegovih imena? 505

TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA

U oblastima oko Kalabaga, ta reka se do dana današnjeg naziva Nil (plava) i Nilah, "plava reka". Njena voda je ovde izrazito tamnoplave boje pa je imenom koje joj je dato u nezapamćena vremena nazvan i gradić koji leži na njenoj obali. On postoji do dana današnjeg. Oči­ gledno je Arijan - koji je pisao davno posle Aleksandra i nije znao za staro ime Inda, nesvesno pogrešno optužio grčkog osvajača. A ni naši savremeni istoričari nisu mnogo mudriji u svojim prosuđiva­ njima. Jer, oni često daju najdalekosežnije izjave samo na osnovu izgleda, kao što su i njihove drevne kolege činile u staro doba kada za njih nije bilo spremnih enciklopedija. Dakle, rasa Ije, "devojke sa kravljim rogovima", naprosto je pr­ va pionirska rasa Etiopljana koju je ona sa Inda dovela do Nila (koji je dobio ime u znak sećanja na rodnu reku kolonista iz Indije).'* Jer, zar Prometej ne kaže I j i " da će sveti Neilos (bog, ne reka): . . . U zemlju sa tri ugla tebe dovesti (naime, u deltu, gde je njenim sinovima suđeno da zasnuju) tu daleku koloniju . . . (stih 830 i dalje). Tu će započeti nova rasa (Egipćani), i "ženska rasa" (873) kao "peti po redu potomak" tamnoputog Epafosa:
Aleksandar, koji je bolje poznavao Atiku nego Indiju (u kojoj nikad ranije nije bio), nije mogao da ne čuje da se Ind blizu svog izvora naziva Nil i Nilah. Čak i ako je u pitanju greška, to je objašnjava. Daje Ija alegorijski isto što Izida i Mesec, pokazuje to što ona ima "kra­ vlje rogove". Ta alegorija je u Grčku nesumnjivo dospela iz Indije, gde je u Aitareja Bramani prikazano kako Vak - "melodičnu kravu" {Rig Veda) "od koje je nastalo čovečanstvo" (Bhagavata Purana) - progoni njen otac Brama, podstaknut nezakonitom strašću i pretvara je u jelena. Otuda je Ija, koja je od­ bila da se preda Jupiterovoj strasti, postala "rogata". Ta krava je u svim ze­ mljama bila simbol pasivnih rasplodnih moći prirode, Izida, Vak, Venera majka plodnog boga ljubavi, Kupidona, ali istovremeno i Logosa čiji je sim­ bol kod Egipćana i Indusa postao bik, kao što svedoči Apis i induski bikovi u najstarijim hramovima. U ezoteričkoj filozofiji, krava je simbol tvoračke pri­ rode, a Bik (njeno tele) duh koji je oživljava, i l i "Sveti Duh", kako pokazuje g. Kinili. Odatle simbol rogova. Oni su takode bili sveti i kod Jevreja, koji su ih stavljali blizu oltara od sitim drveta [vrsta akacije (nap. ured.)]; kad bi ih se neki kriminalac dotakao, bio bi bezbedan.
98

506

Stanca XII - Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji Pedeset na broju će se vratiti u Arg. Potom će jedna od pedeset devica pasti zbog ljubavi i: . . . Kraljevsku rasu u Arg doneti A l i od tog potomka će ponići neustrašivi junaci Čuveni strelci koji će me osloboditi ovih jada.

ćuje:

Titan ne otkriva kada će se r o d i t i taj junak, jer, kao što primeDa bi se to podrobno iznelo, potrebna je duga priča.

A l i , " A r g " je Argja Varša, zemlja opijanja drevnih hijerofanata, odakle će se pojaviti izbavitelj čovečanstva; to ime je vekovima kasnije postalo ime njenog suseda, Indije - Arjavarte iz davnine. N e k o l i k o antičkih pisaca je saopštilo daje ta tema činila deo sabazijanskih misterija: Ciceron (Tuscul. QuaesL 1, I I , br. 20) i K l i ­ ment Aleksandrijski (Strom. 1, I I , oper. t o m . 1, str 467 - izdanje Poterovo). Ti pisci su j e d i n i k o j i ispravno objašnjavaju zašto su Eshila A t i n j a n i o p t u ž i l i za svetogrđe i o s u d i l i ga da bude kamenovan do smrti. O n i kažu d a j e Eshil, k o j i nije bio i n i c i r a n , profanisao Misterije izloživši ih u svojim trilogijama javno, na pozornici.^"" A l i , i daje bio iniciran, zaslužio bi istu kaznu - a mora daje bio iniciran, jer bi inače, poput Sokrata, morao da ima svog ličnog Genija k o j i bi mu otkrio tu tajnu i svetu alegorijsku dramu o inicijaciji. U svakom slučaju, nije "otac grčke tragedije" izmislio Prometejevo proročan­ stvo pošto je on samo ponovio u dramskom o b l i k u ono što su sveštenici otkrivali t o k o m MISTERIJA U Sabaziji."" Te misterije, međutim, predstavljaju j e d n u od najstarijih svetih svečanosti, čije poreklo do Herodot i Pausanija pretpostavljaju daje do osude došlo zato stoje Es­ hil, koji je usvojio egipatsku teogoniju, učinio Dijanu ćerkom Cerere, a ne Latone (vidi ALlian. Var. Hist. I, V. C. X V I I I , tom I, str 433, izdanje Gronov). Ali, Eshil je bio iniciran. Sabazija je bila periodična svečanost sa misterijama koje su se izvodile u čast nekih bogova, jedna varijanta misterije Mitre. U njima je prikazivana čitava evolucija rasa.

507

TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA

dan danas istorija ne zna. Mitolozi ih povezuju sa Mitrom (Suncem, koje se na nekim starim spomenicima naziva Sabazije), sa Jupite­ rom i Bahom. A l i , one nipošto nisu pripadale Grcima, već potiču iz nezapamćenih vremena. Prevodioci te drame se čude kako je Eshil mogao da dopusti "ta­ kvu nepodudarnost Zevsovog karaktera kakav je prikazan u Okova­ nom Prometeju i kakav je prikazan u ostalim dramama" (gđa A. Svenvik). To je upravo razlog što je Eshil, kao i Sekspir, bio i zauvek će ostati intelektualna "Sfinga" vekova. Između Zevsa, apstrakt­ nog božanstva grčke misli, i Zevsa Olimpijskog, postojao je jaz. Ovaj poslednji, tokom misterija, predstavljao je samo princip nižeg aspe­ kta ljudske fizičke inteligencije - Manas povezan sa Kamom, a Prometej - božanski aspekt te inteligencije koji teži Budiju - božanskoj Duši - i stapa se sa njom. Zevs nije bio ništa više od ljudske duše, kad god je prikazan kako popušta svojim nižim strastima - kao lju­ bomorni Bog, osvetoljubiv i okrutan u svom egoizmu JA-STVA. Otu­ da je Zevs predstavljen kao zmija - intelektualni kušač čovekov koja, ipak, tokom cikličke evolucije začinje "Čoveka-Spasitelja", solamog Baha i l i "Dionisa", koji je više od čoveka. Dionis je isto što i Oziris, Krišna i Buda (nebeski mudraci) i budući deseti Avatar, proslavljeni duhovni Hristos, koji će izbaviti Hrestosa {Chrestos) (čovečanstvo, Prometeja u njegovoj patnji). To će se, kako kažu braminske i budističke legende, koje su zoroastrijanska, a sada i hrišćanska učenja ponovila, desiti na kraju Kali Juge. Tek će se nakon pojave Kalki Avatara, i l i Sosioša,* ljudi rađati od žene bez greha. Tada će Brama, indusko božanstvo, Ahura Mazda (Ormuzd), zoroastrijansko, Zevs, grčko-olimpijski Don Žuan, Jehova, ljubomorni, pokajnički, plemenski Bog Izraelićana i svi njihovi par­ njaci u panteonu ljudske mašte - izbledeti i iščiliti poput magle. A sa njima će nestati i njihove senke, mračni aspekti svih tih božan­ stava, koji su uvek predstavljani kao njihovi "blizanci" i tvorevine u egzoteričkim legendama, a kao njihovi odrazi na Zemlji - u ezo* Sosioša (persijski) - U zoroastrijanizmu, spasilac sveta, koji će doći belom konju iz uragana i l i vatre. U skladu sa Avestom {Jasna 19:89), on biti rođen od device u blizini jezera Kešava, koje se nalazi u oblasti Zore, oslobodi svet od smrti i propadanja, od poročnosti i kvareža, posle čega nastupiti carstvo večnog života i sreće. (nap. ured.) na će da će

508

. . a da njegov fizički oblik ostane slabiji. Jer. iako gaje do toga dovela Karma i l i Nemezis. KRONOS je "Vreme" čiji prvi zakon određuje strogo očuvanje poretka uzastopnih i skladnih faza u procesu evolucije tokom cikli­ čkog razvoja . Gledaj staja. (105) 509 . Zahvaljujući tom zakonu duhovnog razvoja. Postoji samo jedan večni Zakon u prirodi.odje­ dnom intelektualno. pa čak i mučenje . . Jato koje se inkamiralo u jednom delu čovečanstva. kako njeno ime pokazuje.iako je to unapred znalo i predvidelo JATO koje se inkamiralo u toj ličosti. . .pod pretnjom surove kazne u obliku nenormalnog rasta sa svim njegovim pratećim posledicama."tokom nebrojenih vekova" . V i d i napred fusnotu koja se odnosi na etimologiju 7i:po|ifiTi(. U svom krajnjem otkrivenju. Prometej to priznaje u drami kad kaže: O! sveti Etru. koji vlada kako fizičkim. . Ahrimani i Tifoni. intelektualni samosvesni bol. Zato je Prometejev dar postao PROKLETSTVO . više je volelo slobodnu volju nego pasivno ropstvo. od bogova doživeh I staja kažem? Jasno predvideh Sve što se desiti mora . čovečanstvo će se osloboditi od lažnih bogova i konačno . jer dobro sam znao Kalco je nodoljiva snaga Sudbine .nego prazno. svi će neizbežno biti razvlašćeni onog dana kada sve mračne i zle strasti budu potčinjene. . stari mit o Prometeju . Ta suprotnost je isuviše velika i neskladna. . bog. U planu prirodnog ra­ zvoja nije bilo predviđeno da čovek . duhovno i psihički postane polubog kakav je ovde na Zemlji.'"^ U tome istovremeno leži i njegov greh i njegovo izbavljenje. onaj koji uvek teži da prilagodi suprotnosti i dovede ih do krajnjeg sklada.Stanca XII — Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji teričkoj filozofiji. brzokrilih bura .čije prototi­ pove i suprotne tipove nalazimo u svim drevnim teogonijama . . i l i pred­ viđanje.stoji na samom izvoru fizičkog zla jer stoji na pragu ljudskog fizičkog ži­ vota. . Suđenome što odgovara Najbolje što mogu da podnesem. "Sudbina" ovde znači K A R M A i l i Nemezis. imbecilno. Samaeli i Satane. . .SAMO SEBE IZBAVITI. hram je isuviše nedostojan boga koji bo­ ravi u njemu. tako i čisto inte­ lektualnim svetom.iako je viša životinja . bespomoćniji i nestalniji od okvira gotovo svih većih sisara.

s obzirom na to daje njena homogenost narušena ovim uplitanjem. Njima nedostaje "sveta iskra" i oni su zaista jedine niže rase na pla­ neti. To mu­ čenje je Prometej prihvatio za samog sebe pošto se od tada to jato stopilo sa hramom koji je za njega bio pripremljen. ipak se žrtvovalo da bi time donelo dobrobit bar jednom delu čovečanstva/"'' A l i . deve koji su "pali" u razmnožava­ nje. dok taj božan­ ski Titan znači Duhovne tvorce. veštački probuđene biljke u prirodi. koji je lišio bo­ gove isključivog prava da stvaraju i tako intelektualno i duhovno uz­ digao čoveka na njihov nivo. Oni prvi su duhovno niži. spa­ šavajući čoveka od mentalne tame. Intelektualna razlika između Arijevaca i drugih civilizovanih naroda. kao i divljaka kakvi su ostrvljani sa Južnih Mora. da mu se ovaj osveti. Pošto duhovna evolucija nije mogla da održi korak sa fizičkom. Mi smo staklena bašta. pošto u sebi imamo iskru koja u nama spava. "Očeva" koji su stvorili čoveka nesvesnog i bez uma. izručuje Zevsu. Znajući daje takva inkarnacija prerana i da ni­ je u programu prirode. čije je račune taj Titan pomrsio i tako poremetio Zevsove planove" bilo je na ovoj Zemlji na sopstvenom nivou i sferi delovanja dok je više Jato bilo izgnanik Čovečanstvo je očigledno podeljeno na stvorenja koja je informisao bog i na niža ljudska stvorenja. Uistinu je čovečanstvo "iste krvi". kada su svi ljudi bili polubogovi) i zato što je stvorio slabu i bespomoćnu fizičku rasu ljudi.zahvaljujući mudrom prilagodavanju prirode koja uvek deluje u tom pravcu . jedinstva u mnoštvo.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA instinktivno bitisanje. U slučaju Prometeja. ali fizički jači od "Prometeja". ali ne i iste suštine. ako ne i jedini uzrok Zla}^'* Izuzetno je filozof­ ska alegorija koja najpre prikazuje KRONOSA kako proklinje Zevsa zato što gaje svrgnuo sa prestola (u prvobitnom "zlatnom" dobu Satuma.pored svih zala kojima su skloni smrtni čovek i njegova put. "Prometej". Nikakva kultura. nebesko jato. Zevs predstavlja Jato prvobitnih tvoraca. 510 . ali u tom perio­ du formiranja ta priprema još nije bila dovršena. Semita i Turanaca. ne može se objasniti ni na koji drugi način. PITAR. ni generacije obuke i civilizovanja ne mogu uzdići primerke ljudi poput Bušmana. "Niže Jato. ono je na njega navuklo patnje samosvesti njegove odgovornosti . taj dar je postao glavni. Vedasa sa Cejlona i l i nekih afričkih plemena na intelektualni nivo takozvanih Arijevaca. a zatim kako krivca. koje danas . i zato se prikazuje kako je on pobeden. Filozofski pogled indijske metafizike smatra da su koreni Zla u diferen­ cijaciji Homogenog u Heterogeno.brzo izumiru.posledicu njegove slobodne volje .

. svakodnevno odigrava u okviru ovog našeg čovečanstva: niže stra­ sti okivaju više težnje za stenu materije da bi u mnogim slučajevima stvorile lešinara jada. nakon čega će postati neosetljiv na niže titanske sile."Bog ne stvara smrt. on će ponovo postati Prometej kakav je bio pre svog Pada. Savremeni Prometej je sada postao Epi-metej. (Lat. . jer se univerzalno čovekoljublje onog prvog odavno srozalo na sebičnost i samoljublje. ali ne pre nego što ciklička evolu­ cija ponovo uspostavi narušeni sklad između te dve prirode . Ovo delo je toliko različito kada se uporedi sa priznatim standardima teologije i savremene nauke.ze­ maljske i božanske. prev. Kad čovek razume da "Deus nonfecit mortem "* (Sap. . upućujemo čitaoca na II deo ovog toma.) 511 .Stanca XII — Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji sa Neba. koji se upleo u mreže materije. Dok je božanskog Titana pokretalo čovekoljublje. opet vidimo: Boga . . poglavlje "Drugi ključ za Prometeja ". viši Titan je imao samo in­ telektualnu i duhovnu Vatru. Oni (niže "Jato") su vladali svim kosmičkim i nižim titanskim silama. koji je patio zbog sopstvene žrtve: Jer je ljudima isuviše bio sklon. Radi objašnjena simbolike Prometeja i porekla tog mita u Grčkoj. da ne bi trebalo zanemariti nijedan dokaz koji pokazuje da se ti stan­ dardi često zasnivaju na nezakonitom autoritetu. I. Covek će opet postati slobodni Titan iz davnina. "onaj koji vidi tek nakon što se nešto dogodi". U pomenutom delu . koga svi mrze . bola i pokajanja. ispunjenog agonijom. Mi vidimo kako se ta dramatična bor­ ba Prometeja sa olimpskim tiraninom i despotom. neranjiv u svojoj ličnosti i besmrtan u svojoj individualnosti.nekoj vrsti dopune ovome saopštene su sve dodatne informacije o onim načelima koja će biti najviše osporavana i preispitivana. Zevsovog neprijatelja.) . u okovima. . Boga. . itd. čulnim Zevsom. Bilo kako bilo. lišenog čak i te vrhunske Prometejeve utehe. već da daje čovek sam stvara." (nap. . 13). smrtnike uvek pokreću sebičnost i egoizam. što se ne može desiti pre nego što se iz njegove prirode ukloni živo­ tinjski element.

bar za okultiste k o j i veruju u takvu hijerarhiju mudraca. ako ne i sve što je ovde preneto iz drevnih zapisa. O n i su odabrani između otprilike devedeset sedam Buda u jednoj grupi. iako ih u sevemom b u d i z m u nazivaju "Budama". isto se tako m o g u nazvati Rišijima i l i Avatarima. te ličnosti. najviši bog germanske i skandinavske mitologije. kako nas uče. Te velike Mahatme. koje zaista predstavljaju personifikacije m o ć i t i h Buda. 512 . od njenih početaka.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA DODATNI ODLOMCI IZ KOMENTARA NA STIHOVE IZ STANCE X I I Rukopisi iz k o j i h su preuzeta ta dodatna objašnjenja pripadaju gru­ pi zvanoj "Tongshaktschi Sangye Songa " i l i Zapisi o Trideset pet B u ­ da Religije. i koji su zato. zvani Šakja Tib-pa {Shakya Thub-pa). bili manji Avatari nebeskih bića . a 24 Petoj Rasi.^"* Te "kotarice" najstarijih spisa na " p a l m o v i m l i s t o v i m a " ču­ vaju se u velikoj tajnosti. da tako kažemo. nekad bili živi ljudi. dvadeset sedmi je iz poslednje grupe. a p o t o m prevedeni na r a z u m l j i v i j i jezik.L h a " pripadao. čije su im postojanje dokazali učeni članovi Bratstva. k o j i je bio svedok Potopa i potapanja glavnih kontinenata rase Atlantiđana. dalekih prethodnika Gotame Bude. uistiGotama Buda. Svakom rukopisu dodat je sažetak istorije one podrase k o j o j je svaki pojedinačni " B u d a . i l i Bude. N i j e daleko dan kada će se u t v r d i t i da je mnogo toga. predstavljaju opštu i zajedničku svojinu: oni su istorijski mudraci . Za jedan posebni rukopis iz koga su uzeti o d l o m c i k o j i slede. Oni su isto što i đainske Tirthankare. Od tih "Buda" ih "Prosvetljenih". pošto je najveći broj tih Buda pripadao božanskim dina­ stijama koje su poučavale čovečanstvo. u kojima su se inkamirali "Sinovi Mudrosti". kako se oni egzoterički nazivaju. sasvim tačno. M e đ u t i m . ko­ ji su. i t d . kaže se da je prepisan sa kamenih tablica koje su pripadale j e d n o m B u d i iz najranijeg perioda naše Pe­ te Rase. . jedan od t i h trideset pet Buda. veliki adepti i Sveci.^"^ uglavnom iz­ mišljenih ličnosti.samo jedanaest pripada rasi Atlantiđana. pošto su oni "Bude koje su pret­ hodile Šakjamuniju" samo za seveme sledbenike etike k o j u je propovedao Gotama. i l i bog Vodan. a pedeset t r i u drugoj. jedan od najranijih. Tada će savremenim proučavaocima simbolike b i t i izvesno da je čak i O d i n .

Zapravo. Događaji koji nikad nisu zapisani. daje Tajna Doktrina iz zemlje koja je bila kolevka fizičkog čoveka i Pete Rase našla put u takozvani Novi Svet vekovima i vekovima pre "Svetog učenja" budizma. pa ipak.^"^ baš kao stoje u danima procvata atlantidanskih divova. A l i . ni pro­ fesor Holmbo iz Stokholma ni američki arheolozi nisu pogodili pravu starost tih brežuljaka i l i humki. "Ono stoje deo naše duše to je večno". glavnina kolektivnih sećanja nikad neće nestati iz božanske duše unutar nas. kao i senka događaja koji će se desiti spada u domen njenih moći opažanja i uvek je pred okom njenog uma. Taj glas duše je. ono što ljudima koji više veruju predanjima nego pisanoj istoriji govori daje ovo što smo naveli tačno i da se odnosi na praistorijsko doba. Njeni šapati su možda suviše tihi. hodočasnik mogao da proputuje od mesta koje se danas naziva Sahara do zemalja koje sada počivaju u snu bez snova na dnu Meksičkog zaliva i Karipskog mora. nego da su zapisani i l i zabeleženi. i koji su se putem religije prenosili sa generacije na generaciju. 23]. ali je duša i l i duh koji nas oživljava kroz ta bezbrojna bića isti.Stanca XII . sino­ va "divova sa Istoka". možda. sa rase na rasu. osim u ljudskom pamćenju. pa iako "knjige i tomovi" fizičkog mozga mogu da zaborave događaje čak i u okviru jednog zemaljskog živo­ ta. toliko star. str. a šta može biti bliže našim dušama od onoga što se dogodilo u osvit na­ šeg života? Ti životi su bezbrojni. tokom bezbrojnih eona. To bi moglo da objasni sličnost veštačkih humki u SAD i humki u Nor­ veškoj. zvuk njenih reci suvi­ še daleko od nivoa koji opažaju naša fizička čula. mogli su tačnije i istinitije da se sačuvaju tim stalnim prenošenjem "unutar bibliote­ ke mozga". senka do­ gađaja koji su se desili. preko Islanda i Grenlanda do ostrva u današnjem Hadsonovom zalivu. Ta istovetnost je navela neke od američkih arheologa da pretpostave da su norveški pomorci otkrili Ameriku pre oko hiljadu godina [vidi Tragovi bu­ dizma u Norveškoj od prof. Činjenica da su Norvežani ponovo otkrili zemlju za koju su njihovi davno zaboravljeni preci verovali daje nestala u opštem poto­ pu ne protivreči onoj drugoj činjenici. Holmboa {Holmboe). daje u vreme kada je tropsko rastinje pokrivalo predele na kojima sada leže večni nerastopivi snegovi čovek mogao kopnom da prede gotovo ceo put od Norveške.Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji nu. kaže Tekeri {Thackeray). Nema sumnje daje Amerika ona "daleka zemlja. jer je kontinent na kome su živeli on i njegova rasa takode jedan od najstarijih. stoje Nojmanu sugerisao opis jednog kineskog pisca. 513 . u koju su pobožni ljudi i žestoke oluje preneli sveto učenje".

Divovi žutog lica iz vremena posle Atlantide imali su obilje vremena. ko zna staje mogao biti u to doba? Pisac nastavlja. BILJKU SA ZLATNOM PETELJKOM I AŽURNIM CVETOM?" "Kraljevi Svetlosti" je ime koje u svim starim zapisima nose vla­ dari božanskih Dinastija. On je ostao bez svojih "ažurnih" (nebeskih) kraljeva. ta "deoba" se nije odigrala na mestima koja joj pri­ pisuje savremena nauka. i l i . Kineze i druge drevne narode. Mudre rase su opazile "crne zmajeve oluje. u zemlju metala i Vatre". Tamo se rodila čitava nova rasa. tamo su oni živeli i umirali do deobe naroda. vodene blistavim Za­ štitnicima u Najizvrsniju Zemlju" . koje su prizvah zmajevi mudrosti" . niti na način na koji Maks Miler i drugi izučavaoci Arijevaca pokazuju da se arijevska rasa podelila. odakle su "velike vode nestale. u tom prinu­ dnom zatočeništvu u jednom delu sveta. poput kasnijeg Jeremije. da oplakuje sudbinu svog naroda. "Cvet moći" je danas Lotos.TAJNA DOKTRINA « ANTROPOGENEZA U jednom pasusu piše sledeće: "KRALJEVI SVETLOSTI ODOŠE U GNEVU. oni o kojima Indusi govore kao o svojim Manuima i Rišijima. "oni bez boje Deva'' (mesečevog tena). "Ažurna sedišta" se u nekim dokumentima prevode kao "nebeska prestolja". . nigde ne postoji izrazitija raznovrsnost tipova. Isto se vidi i u Africi. sa istom rasnom krvlju i bez ikakvog svežeg dotoka koji bi se sa njom pomešao.prema pra­ vilima simboličkog izražavanja . (.verovatno veliki drevni adepti. usisala ih je zemlja i l i su se raspr­ šile u vazduhu". ILI PAK OD CRNE (rase) MOŽE ŠESTI NA MESTA BLAGOSLOVENIH. od divovskih ljudi do 514 . od crnih do gotovo belih.i "pobegle. SEDI­ ŠTA ZNANJA I MILOSTI! KO MOŽE PREUZETI CVET MOĆI. Jedan od njih bio je Vaivasvata Manu. . GRESI LJUDI SU POSTALI TAKO MRAČNI DA JE Z E M L J A ZADRHTALA U VELIKOM BOLU. KG OD CRVENE. a "oni sjajnog (zlatnog) lica" odo­ še "u zemlju blaženstva.Mongole.u zemlje na severu i istoku. KO OD BRAON.000 godina razgranaju u najraznovrsnije i najrazhčitije tipove. Go­ tovo šesto hiljada godina je prošlo od tog perioda. Oni "žute boje kože" predstavljaju pretke rasa koje danas etno­ logija klasifikuje kao Turance . da se tokom perioda od gotovo 700.) AŽURNA SEDIŠTA OSTAŠE PRAZNA. a zemlja u koju su pobegli bila je upravo Centralna Azija. A l i .

tamo bi se našli zapisi o periodu od Adama do No­ ja. Sabji i Mahasabji. dar Majasure Pandavama. ona bi bila ta koja bi.a zajedno sa njima i Jevreji . koji bi možda preživeli na nekom od ostrva. stvorila glavninu civilizovanih naroda. naravno pod drugim nazivima. tačnije alhemiju. za oko sto hi­ ljada godina. Semiti . Zato razlozi za podelu čovečanstva na više i niže rase otpadaju i gube smisao. bez ikakve mogućnosti da preplove nova mora. Od njih su naučili aeronautiku. Lemuro-Atlantiđane. i odgovarajuće godine patrijarha bile bi pretvorene u periode. Ako bi sutra evropski kontinent nestao. kad bi se poglavlje V prve knjige Mojsijeve moglo uporediti sa genealogijama koje nalazimo u našoj Arhajskoj Bibliji.Stanca XII . te otud njihovo veliko umeće beleženja atmosferskih promena i meteorologije. divovske i visokocivilizovane Atlantidansko-Arijevske rase. A potomci onih naših visokocivilizovanih naroda. Romejnsa (G. geologiju.potomci su crvenog Adama. 108 Vidi prve stranice Dela III. pomenutim u Mahabharati. To tvrde i činjenicama potkrepljuju drevni zapisi.'"^ I tako. Arijevci nasledili izuzetno vrednu nauku o dragom i dru­ gom kamenju. POREĐENJE NAUKE SA TAJNOM DOKTRINOM. a to samo zbog njihove prinudne izolacije. str. takođe.Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji patuljastih rasa. Virvan Vidja ("znanje o letenju vazdušnim vozilima"). Jer. Romanes)]. vratili bi se u stanje relativnog divljaštva. dok su Arijevci potomci žutih Adama. J. J. U rukopisu koji razmatramo ima mnogo govora o velikom znanju i civilizaciji atlantiđanskih naroda. rečeno da su potopljeni "sa svojim naprednim civilizacijama i bogovima" (Ezoterijski budizam. bez priro­ dne selekcije [vidi Fiziološka selekcija akademika Dž. alegorijski i simbolički predstavljeno. Ako je za Treću Rasu. koji pokazuju ugladenost nekih me­ du njima i prirodu njihovih umetnosti i nauka. i tu su u pravu i de Kvatrfaž i pisci mojsijevskog Postanja. 65) to se u još većoj meri odnosi na Atlantiđane! Od Četvrte Rase rani Arijevci su stekli svoje znanje o "nizu ču­ desnih stvari". 515 . Od njih su. te tvrdnje izgledaju sasvim razumne i logične. Tokom nekoliko stotina hiljada godina Afrikanci nikad nisu otišli sa svog kontinenta. a umesto njega se pojavila nova kopna i ako bi afrička plemena morala da se raz­ dvoje i raziđu po ćelom svetu. mineralogiju. fiziku i astronomiju. hemiju. Sravnjujući ih i upoređujući sa nekim savremenim teorijama evolucije.

Samo će još jednu noć i dva dana Gospodari Mračnog Li­ ca (Čarobnjaci) živeti na ovoj trpeljivoj zemlji. Ali. izvorna? I l i j e . . najviše magijsko zna­ nje). svoje magijske moći da biste se suprotstavili moćima čarobnjaka). Donjozemski Gospodari Vatri (Gnomi i vatreni Elementali) spremaju svoju magijsku Agneja-astru (va­ treno oružje izrađeno pomoću magije). poglavar svih sa žutim li­ cima. kao i priča o samom Mojsiju. napisao je: Obimna dela o Aštar Vidji i drugim sličnim naukama su u dragim periodima sakup­ ljena na jezicima tih doba.bar u detaljima . . 109 Pokojni Bramačari Bava. O Agneja-astri vidi Vilsonove Ličnosti induskogpožarišta. . i oni moraju dapotonu sa njom. X I ) i. Ali. Oni su upoznati sa Aštarom (Vidja. . 516 . sanskritski originali su izgubljeni u vreme delimičnog potopa naše zemlje.. posto­ ji odlomak ranije priče u Komentarima: "(. sa porukom: 'Spremite se. Neke stvari koje Arijevci znaju. Ona je osuđena. Podignite ljude dobrog zakona i pređite ko­ pno dok je (još) suvo. da ne bi nijedan (od Čarobnjaka) pomoću njih pobegao od voda. Dođite i upotebite svoju (tj. str. pošto čuje priču o njima. 297. Gospodari Mračnog Oka ("Zlo Oko") su jači od njih (Elementala). izbegavši palicu Četiri (Karmička božanstva) / spasao svoje izopačene' (sledbenike i l i narod). njego­ va zapovest "odabranima" da Egipćamma pre odlaska ukradu "njihove dragulje od srebra i dragulje od zlata" {Izlazak. naprosto još jedna od verzija legendi koje se pričaju o Atlantidanima?" Jer ko bi.) Vidi Teozof. propustio da zapazi veliku sličnost u su­ štinskim crtama? Gnev "Boga" zbog faraonove tvrdoglavosti. / oni su robovi tih moćnika.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Nekoliko puta se autorka ove knjige upitala: "Da li je priča o Iz­ lasku (iz Egipta) .) I 'veliki Kralj blistavog Lica'. Njihove kočije približavaju se ovoj zemlji. Egip­ ćani i njihov Faraon koji se dave u Crvenom moru ( X I V ) .onako kako je ispričana u Sta­ rom Zavetu. bese tužan. Neka svaki gospodar Blista­ vog Lica (adept Bele Magije) učini da Vivan svakog Gospodara Tamnog Lica prede u njegove ruke ( i l i vlasništvo). I. jun 1880. videvši grehe onih sa crnim licima.' 'Gospodari oluja se primiču. Jer. (. na kraju. On posla svoje letelice (Vivan) sa pobožnim ljudima svoj svo­ joj braći poglavarima (poglavarima ostalih naroda i plemena). poznati i sveti Jogin.

koje su govorile. itd.Dalje.) Kad se kraljevi skupiše. vode su se već pokrenule. kaže se: "(.Stanca XII . jer njihovi gospodari spavahu. da ne bi patio ili izbegao svoju sudbinu. videše da su one nestale.Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji 'Neka svaki žutog lica pošalje od sebe san (hipnotiše?) svakog crnog lica.) (Ali) narodi su već prešli suve zemlje. (. upozoravajući svog gospodara na sve predstojeće opasnosti. (. nauci i magiji"). na neki način slične Frankenštajnovom stvorenju. veštački načinjene životinje. u drugom odeljku. Gospodar je bio "crni mag". Mi smo sluge velika Četiri.' Veliki Kralj pognu svoje sjajno lice i zajeca. ljudi žutih lica i pravog oka (časni i iskreni ljudi). " : Potom natredni pasus pokazuje neke od moćnijih čarobnjaka "Ta­ m n o g L i c a " ~ k o j i su se p r o b u d i l i pre drugih .. a mehaničku životinju bi. Životinje koje govore (magički stražari) ne progovoriše ništa. da ne bi probudile svog gospodara. Kraljevi ih dostigoše u svojim Vivanima. Casje kucnuo. ali oni spavahu. XXVII. . Četiri karmička boga. "Sedam u astronomiji. neki Elemental. Neka čak i oni (Čarobnjaci) izbegnu bol i patnju. ." .. Vode se podigoše i pokriše doline s kraja na kraj zemlje. Donjozemski gospodari čekahu na naređenja. Kad se Gospodari Tamnih Lica probudiše ipomisliše na svoje Vivdne da bipobegli od nadolazećih voda. Neka dozive svoju sudbinu. I neka svaki žutog lica podari svoju vodu života (krv) životinja­ ma crnog lica koje govore. ali ona ne dodoše. Jedino je krv čistog čoveka mogla da ga uništi (vidi Deo II. Oni su bili iza vodene granice. u stancama zvani "Maharade". Visoke zemlje ostadoše. crna noć je spremna. dno Zemlje (zemlje antipodi) ostade suvo.) Zvezde (meteori) obasuše zemlje crnih Lica. Neka svaki čovek veran Solarnim Bogovima veže (parališe) svakog čo­ veka koji služi lunarnim bogovima. 517 . itd.kako progone one Neke čudesne. i povedoše ih u zemlje Vatre i Metala (Istok i Sever). . . Tamo se naseliše oni koji umakoše.. prema priči. Neka se Kraljevi Svetlosti vrate. informisao džin.

a svaki niz bio je u skladu i prilagođen svom Čovečanstvu. otvoriše svoja stani­ šta i. narod Platonove Atlantide. Civilizacija Atlantidana bila je veća čak i od egipatske. posle nekoliko stotina hiljada go­ dina. pa su izginuli do poslednjeg. "izabrani narod". "Nalik na zmaja-zmiju koja razmotava svoje sklupčano telo. nabujaše kao struja tekuće slatke vode (. pošto je uvek bila u velikoj meri pomešana sa rasama kojima etnologija daje druga imena. Za Mojsijevu biografiju. vodeni Sinovima Mudrosti. šireći se. napisan jedino na sanskritu. većina je bila spašena.. izgradili su prve piramide u Egiptu. to nije bila u potpunosti. poricali mnoge istine.niz u svakoj Korenskoj Rasi počinjao je sa Trećom. Njiho­ vi degenerisani potomci. " Pa ipak su ih progonioci. jer . A ako je tako. vrli Jakovljevi sinovi. danas je poka­ zano daje adaptirana prema iz^^omoj priči o Sargonu. Ne bi bilo moguće. u koje čitav Istok veruje onoliko koliko i mi verujemo u stare Egipćane. gonili " t r i lunama perioda". jer je tlo pod njihovim nogama tonulo i zemlja je gutala one koji su je obesvetili. dok ih na kraju nisu poklopili talasi koji su se podizali. Poslednjih sedam Dinastija o kojima govore egipatski i haldejski zapisi pripada Petoj Rasi.. od postojanja Homera. Još nešto se mora reći: bilo je nekoliko Božanskih Dinastija . zašto to ne bi bio slučaj i sa pričom o tome kako Jevreji kradu Egipćanima njihov nakit. za staje asirska tablica u Britanskom muzeju dobar dokaz. priču o njegovom rođenju. ali čije postojanje većina zapadnjačkih naučnika poriče. "čije su glave i grudi lebdele iznad vo­ de". Ovo u dobroj meri zvuči kao izvorni materijal na osnovu koga je načinjena slična priča o Izlasku. kaže jedan savremeniji komentar. s obzirom da imamo ograničen prostor na raspo­ laganju. faraon gine sa svojom vojskom i tako dalje? Divovski čarob­ njaci Rute i Daitje."naroda koje su odveli bilo je kao zvezda u Mlečnom Putu ". a narodi Pete Rase žutog lica.. kao što su. detinjstvu i o tome kako gaje iz Nila izbavila faraonova ćerka. pre toga. koja. pa do postojanja goluba pismo­ noše.TAJNA DOKTRINA » ANTROPOGENEZA koji su " i h opljačkali" i koji su bili u zaštitnici. ta­ ko i Sinovi ljudi. Ali. "gospodari Mračnog Lica". i to svakako pre dolaska "Istočnih Etiopljana". mogli su u kasnijim pričama postati egipatski magi. da ulazimo u opis Atlantidana.) mnogi plašljivi medu njima poginuše usput.. 518 . mada se obično naziva Arijevskom.

koja su prenošena predanjem. tokom tih perioda sva sećanja na te tradicije bila su izgubljena. poput bajkovite (?) Platonove Atlantide. koja se protežu na stotine i hiljade godina. i l i postale poprište neke velike kata­ strofe koja ih je uništila zajedno sa svim njihovim civilizacijama. Ko su onda bili ti ljudi? Poslednji ostaci Atlantidana. pomoću kojih su prorekli nailazak po­ topa. izuzev poplava Nila. u svojim razmišljanjima kaže: Možemo li uopšte da pretpostavimo da smo iscrpli veliki muzej prirode? Da li smo. lju­ di vesti drevnim misterijama. One rase koje nauka jedva da i naslućuje. predstavljaju maglovita sećanja na praistorijskog čoveka. koja obuhvata nekoliko hiljada godina. Ti ljudi koji su "predvideli dolazak potopa" nisu bili Egipćani. koji kaže da ispod piramida "postoje takođe podzemni prolazi i vijugava skloništa. koje su. izložio sledeće: "Četvrta Rasa imala je svoje periode najviše civi­ lizacije. C. g. uopšte i otišli dalje od njegovih pre­ dvorja? Da li pisana istorija čoveka. izgradili na raznim mestima kako se ne bi izgubilo svako sećanje na njihove svete ceremonije". možda bile potopljene. To se prilično dobro može zaključiti iz tvrdnje Amijana Marcelina. Grčka. Gould napisao ove reci.Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji kako Herodot naziva Egipćane. Kao što smo rekli u Razotkrivenoj Izidi: ) 519 . zapravo. pružala mračna razdoblja grubog neznanja i varvarstva. od početka hrišćanske ere pa do naše savremene civilizacije. Gould. rimska i egipatska civilizacija nisu ništa u poredenju sa civilizacijama koje su počele od Treće Rase" ~ nakon njenog razdvajanja. jer oni nikad nisu doživeli potop. i zabeležena su u hronikama Haldeje i Kine. koja su. a o kojima poznati geolog. (Mitska čudovišta) Nakon ovoga se sa više poverenja možemo okrenuti Učitelju koji je. obuhvata čitav period njegovog inteligentnog postojanja? I l i mitska doba. niko neće poreći da su se između velikih civilizacija antike.Stanca XII . a možda ih je u postojeće zemlje donela nekolicina preživelih iz onih drugih zemalja. nekoliko godina pre nego stoje g. A ako se poriče da su Treća i Četvrta Rasa imale takvu civiliza­ ciju i majstorstvo u umetnostima i naukama. smatramo mi. rečeno je. kao što su civilizacije Egipta i Indije.

damaskinsku oštricu.poslednje uspomene na davno "izgubljene umetnosti" . možda zbog toga što poti520 . zašto ne obnove izgubljene veštine naših poslepotopskih predaka? Zašto nam ne daju boje Luksora koje ne blede . Kamak i hiljade ruševi­ na koje se danas krune u zaborav na peskovitim obalama Nila. veličanstvene.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Zašto bi trebalo da zaboravimo kako su. vekovima pre nego što je pramac odvažnog Đenovljanina zaparao zapadne vode. a da se ne slomi.tirski purpur. sjajnu svetlocrvenu i zaslepljujuće plavu boju koje ukrašavaju zidove tog mesta i koje su isto tako sjajne kao i onog dana kada su nanesene? Neuništivi cement piramida i drevnih vodovoda. koja u koricama može da se okrene kao otvarač za boce. nije podigla i monumentalni Nagkon-Vat u Kambodži? Ili da vidi hijeroglife u znakovima na obelisku i vratima napuštenog indijanskog sela.ne govore ubedljivo u prilog drev­ nih civilizacija? I zar oni stalno iznova ne dokazuju da su narodi i kontinenti koji su nestali sa sobom u grob poneli i umetnosti i nauke. bila savršeno poznata pre mnogo hiljada godina? Što više napreduju arheologija i filologija. nije oživela. veoma verovatno. zašto da se hvalimo postignućima koja su. koje ni prva retorta zagrejana u srednjovekovnom mana­ stiru. neuporedive boje za staklo koje se nalaze u prašini starih ruševina i blistaju na prozorima drevnih katedrala. feničanski brodovi oplovili svet i proširili civilizaciju u oblasti koje su sa­ da utihnule i puste? Koji arheolog će se usuditi da izjavi kako ista ruka koja je planirala egipatske piramide.bar ne u ovom veku? A isto pitanje koje je postavljeno tada može se postaviti i sada. niti će oživeti . kao i tajnu pravog kovnog stakla? A ako hemija po veštini jedva može da se uporedi čak i sa ranim srednjovekovnim periodom. koje je sasvim skoro otkrio lord Daferin u Britanskoj Kolum­ biji? Ili one na ruševinama Palenke i Uksmala u Centralnoj Ameri­ ci? Zar ostaci koje čuvamo u našim muzejima . Možemo još jednom upitati: "Kako to da najnaprednija gledišta do kojih se došlo u naše vreme omogućavaju da tek u nejasnoj daljini strmog uspona znanja vidimo monumentalne dokaze koje su raniji istraživači ostavili kako bi obeležili nivo koji su oni već bili dostigli i zaposeli?" "Ako su savremeni majstori toliko napredniji od drevnih. ni poslednja koju je slomio savremeni hemičar. to više njihova svakodnevna otkrića slamaju naš ponos i iznose slavna svedočanstva u korist onih koji su.

neke vrste samoiniciranog adepta iz Norviča. ali.nakon stoje Zodijak nacrtan. i Mekej je to otkrio i potvrdio. U njima je zabeležena čitava istorija sveta. niti razumeju one koji o tome znaju [svedok je Bentli {Bentley)]. svojini sufija."^ Jer.imali su astronomiju i simbolizam. verovala da su čovečanstvo i njegove rase blisko povezane sa planetama. blizu središta. Pošto ih je lično videla. Rak (Cancer) je podeljen. da se posluži delima Denona {Putovanja u Egipat. a takođe i budućoj istoriji naše planete. od jednog neobi­ čno intuitivnog proučavaoca simbola i astronoma. či­ taocu savetujemo. To dokazuje Zodijak iz Dendere. izvorni zapis po­ stoji. 521 . sa dobrim razlozi­ ma. već prvi" . koji Je živeo u prvoj četvrtini našeg [XIX (nap. ako se razumeju. 190-191 ovog toma. predstavljeni na tim Zodijacima. ured. Baš kao što su egipatski sveštenici potvrdili Herodotu.kao nasleđe od Atlantiđana .)] veka. tom I I ) u kojima. što je potvrda da su oni izvorno imali svoje zimske periode kada je Sunce bilo u * Vidi napomenu urednika na str. Z a t i m dodaje: Jarac (Capricorn) je predstavljen na Sevemom polu. autorka ovog dela ne mora više da veruje onome što drugi proučavaoci . autorka ove knjige nigde nije našla ispravnu kopiju tih čudesnih zapisa o prošloj. do danas bili smatrani neukim šeprtljama u blatu najdubljeg praznoverja. Pa ipak.Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji ču iz ogromne drevnosti.Stanca XII . Kao što smo već objasnili. u oba položaja: U onom koji prikazuje Polove (polarne ose) pod pravim uglo­ vima. kome su rekli da su se ranije pol Zemlje i pol ekliptike pokla­ pali.imaju da kažu o njima. on izriče da su Polovi. a one opet sa znacima Zodijaka. čitava antika je. kako bi ovu tvrdnju proverio. medu koje je bilo uključeno poznavanje Zodijaka. na Južnom polu."* Između ostalih umetnosti i nauka. osim u jednom arapskom spisu. postoje oznake koje dokazuju da "to nije poslednji put kako su oni u tom položaju. sasvim izvesno. Pošto Evropljani nisu upoznati sa pravim indijskim Zodijacima. Demonstracija mitološke astronomije drevnih naroda. mogu naći i ispitati dva čuvena egipatska Zodijaka. drevni narodi .koji su oba ispitali i proučili veoma pažljivo .

TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Raku. usmerili prema zvezdi Sevemjači.. Znanje. iz­ java ser Gardnera Vilkinsona (Gardner Wilkinson) da "sve činjenice navode na zaključak da su Egipćani bili veoma uznapredovali u ci­ vilizacijskim Nošiirvaraa još pre Menesa. bila u 522 . tom I. tadašnja zvezda severnjača. .) pripada čast (. . Sad. glavna karakteristika koja pokazuje da oni predstavljaju i spomenik što obeležava prvi put kada je Pol bio u tom položaju. str.) Alfa Drakonis. Sad. . pa čak i stariju. . Prema okvirnim proračunima. "oni su posedovali hijeroglifski oblik pi­ smenosti. Tako je 4. Sesu-Hor ("sluge Horusa") bio je narod koji se naselio u Egiptu i. i mora da su civilizacijski već bili znatno uznapredovali". Pretpostavivši da su graditelji piramide uski prolaz.868 godina (sideralna godina) može utvrditi približan datum podizanja Velike piramide.) zemlja velikih praistorijskih svetilišta. Koji period se pripisuje tom narodu? Čujemo 4. . 242.000 do najviše 5. astronomi su pokaza­ li daje (. kako potvrđuje g. G. . tom I I . Herodot. Maspero. kaže Lenorman (Lenormant): (.350 godina pre nove ere (vidi Proktor. 345] ve­ oma je sugestivna i poništava tu hipotezu. koja je odigrala najznačajniju ulogu u nastanku civilizacije. jesu Lav (Leo) i Devica (Virgo).000 godina pre nove ere (Maspero). egiptolozi veruju da je Velika pi­ ramida izgrađena 3.) daje osnovala glavne gradove u Egiptu i uspostavila najvažnije svetilišta. toj praistorijskoj rasi: (.. a možda i pre nego što su se doselili u dolinu Nila" [Raulinson. ali. "Tajna Zodijaka". karakterističan za Egipćane. 400) i da su Menes i njegova dinastija postojali 750 godina pre nego što se pojavila četvrta dinastija (za koju se veruje daje izgradila piramide) (Stejnilend Vejk.100 godina pre nove ere period koji se pripisuje Menesu. i to kad se Egipat tek bio izdigao iz voda. Pa ipak. sedište svešteničke vla­ sti. Ona ukazuje na veliku ci­ vilizaciju u praistorijskom periodu. Vidi u Delu I I . Velika piramida). Bila je to. koji vodi naniže. To je bilo pre velike epohe piramida. str. tvrdi se da se pomoću ci­ klusa od 25.

on kaže: Tamo. koji se završava zmijskom gla­ vom. a njegov rep pravi krivu naniže. Na Zodijaku iz Dendere.170. a k o j i je nešto drugačije objasnio Mekej. nije mogao ponovo pojaviti tokom čitave zvezdane godine. L a v stoji na Hidri. jer u tom Zodijaku. O n i ko­ ji dobro poznaju induske simbole i sazvežda. ali. o kojem je pisao i Denon. po opisu egipatskih će m o ć i da otkriju da li su te oznake vremenske hronologije ispravne i l i ne. Sad. Mekej dodaje: A l i . kako . godine pre nove ere. ta mogućnost zaslužuje da bude prihva­ ćena bar isto tako spremno kao i datum 3. Lav stoji «a Zmiji. (ibid) To dokazuje daje.) taj relativni položaj Alfa Drakonisa i Alkiona. postoje vanredan.Stanca XII . ipak su one donele samo male promene u sazvežđima Lava i Hidre. 523 . na Zodijacima izvesnih hramova u Sevemoj I n d i j i . Devica hrani svoje dete. a njegov rep je gotovo prav i pokazuje naniže pod u g l o m od četrdeset i l i pedeset stepeni. (Proktor. Govoreći o kružnom Zodijaku.350.000 godina. takođe nam je rečeno da se: (. što odista mora da je bio slučaj i sa čitavim Zodijakom i svim drugim sazvežđima kad je Pol bio obrnut. na mnogim mestima vidimo Lava (Singhu) sa repom okre­ nutim naviše preko njegovih leda. iz če­ ga vidimo da iako mora daje prošlo šest stotina ili sedam stotina hiljada godina između ta dva položaja. dok se taj položaj slaže sa izvornim sastavom th sazvežda. kako su ga sačuvali savremeni egipat­ ski K o p t i i grčki adepti. u svakom slučaju.500 godina pre nove ere. i l i . . pošto Zodijak iz Dendere pokazuje prolazak t r i zvezdane godine. kako ga citira Stejnilend Vejk) •' A l i . nađene su iste karakteristike znakova. U kružnom Zodijaku. kao i na Zodijaku iz Dendere. pokazujući tako daje Lav bio "obrnut". dok je u njima Virgo (Devica) predstavljena sasvim drugačije.. kao i 2. Velika piramida morala b i t i izgrađena pre 78.Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji tom položaju oko 3. godina pre nove ere. izgleda da oni nisu imali takvu predstavu kada je Pol prvi put bio u ravni ekliptike.

Moramo jako da požalimo što u tom Zodijaku postoji prekid figure u kasnijem delu Lava i na početku Virgo. divova i patuljaka (kakva su. To je kao kad kažemo "Azijati". koji su predstavljali nekoliko čovečanstava i gotovo bezbrojne rase i nacije. značenje je jasno.uopšteno. (. i neka afri­ čka plemena. od kojih poslednja u rukama Jrf/belorepku. mi vidimo tri Device između Lava i Vage.000 do 30. nazvanom A r i j e v s k o m rasom. mno­ govrsni i različitih tipova su bili Atlantidani.000 godina. rase. veliki ciklus Četvrte Rase ljudi (Lemuro) Atlantidana je već dostigao svoju najvišu tačku (civilizacije) i veliki koninent. za manje od dvesta i l i trista godina. p r i kraju m i o c e n a . ' " Četvrta podrasa b i l a je svedok uništenju poslednjih ostataka Atlantidana . od k o j i h svaka mora daje živela otprilike 25. s obzirom na to kako kolonizacija napreduje. čak i na samom njegovom početku. mo­ žda i biti slučaj. a poslednje zemlje "Atlantide" pre samo 11. žutih i crnih Atlantidana. pokazao je prve znake tonjenja. poslednjim trima porodicama četvrte podrase Pete Korenske Rase. otac gotovo svih postojećih kontinenata. 64 kaže: U eocenu. i l i čak narod. naime pre 11. 65 istog đela).A t l a n t i d a n a na poslednjem ostrvu Atlantide. .jedna sa periodom Atlanti­ dana. čak i danas) 114 U Ezoterijskom budizmu učitelj na str. nacije i ciklusi preklapaju. 524 . druga sa periodom Arijevaca.000 godi­ na pre početka tercijara (vidi str. Da bi sagledao kako se kontinenti. čovek treba sa­ mo da pomisli na Lemuriju. uistinu mnogo raznovrsnije ne­ go što bi to bili "Evropljani" kada bi se to ime bez razlike dalo stanovnicima svih pet kontinenata.000 godina. m o l i m o čitaoca da pogleda genealoško stablo Pete Korenske Rase . Međutim. Prva od n j i h ( " A r i j e v s k i A z i j a t i " ) b i l a je svedok k o b i poslednje populacije "divovskih A t l a n t i d a n a " ' " k o j i su nestali pre nekih 850. 113 Termin "atlantidanski" ne sme zavesti čitaoca da misli kako je to samo jedna rasa. i objašnje­ nja koja su mu pridodata. relativno.000 godina. tako se obe preklapaju . Da bi ovo razumeo. koji je odneo po jedan deo od sva­ kog znaka. bilo je crvenih.A r i o . Svejedno. čije su poslednje zemlje nestale oko 700.) A na strani 70 je pokazano daje Atlantida kao celina nestala u miocenu. pošto ta t r i Zodijaka pripadaju trima različitim epohama: naime. što će. mada ne baš korektno.000 godina (Ostrva-kontinenti Ruta i Daitja).TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA ga saopštava Denon. . Mnogobrojni.

usred pometnje termina koji su u raznim vremenima korišćeni za imenovanje različitih ogranaka covečanstva. sve do njihovih najsitnijih ogranaka.samo približno. Svaka Korenska Rasa ima sedam podrasa. Sineta. radi poređenja . Ovde smo takode pokušali .Stanca XII . Ispitajte ovde naslikano genea­ loško stablo i razumećete. kojih ima sedam (B'. Postoji bezbroj njihovih izdanaka.. jer se Rase. itd.) Na svakoj od tih grana je sedam OGRANAKA. B^. 525 . Podrase. ogranaka i malih plemena koji zavise od karmičkog dejstva. Ova ilustracija je samo dijagram i namenjena je jedino tome da pomogne čitaocu da donekle pojmi ovaj predmet. a jasno i sažeto izneto u Ezoterijskom budizmu g. Ako bismo na ovom mestu pokušali da saopštimo bilo kakve tačne periode za neke od njih. na delu je Četvrti. 4. a mi smo sada Peta Korenska Rasa. Svaka podrasa sa svoje strane ima sedam ogranaka.Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji Neka čitalac ima na umu ono stoje rečeno o podelama Korenskih Rasa i evoluciji Covečanstva u ovoj knjizi. 1. U svakoj Manvantari ima sedam KRUGOVA. Glavno stablo tog drveta može se uporediti sa KORENSKOM RASOM (A).. to bi dovelo sa­ mo do beznadežne pome­ tnje. koji se mo­ gu nazvati Granama i l i "Familijama" rasa. međusobno pre­ klapaju i mešaju tako da ih je nemoguće razdvojiti.ciframa da izra­ zimo vremenski period tokom kojeg je moguće razlikovati jednu podgrupu od druge. 3. i l i FAMI­ LIJA RASA (C). 2. Njegove veće grane sa ra­ znim PODRASAMA. Ljudska rasa je uporedena sa drvetom i ovo je sjaj­ na ilustracija za to.

Indusi tvrde da se početak njihovog Zodijaka. 20. Sad.400.000. godine pre nove ere (Proktor) i insistiraju na tome da se to otkriće poklapa sa izgradnjom Velike piramide. naša Peta Rasa . 526 . februara 3. i 18. Jedan od najezoteričnijih ciklusa zasnovan je na izvesnim konjunkcijama i uzajamnim položajima Device i Plejada (Kritika). Otuda. Te tri "Devi­ ce". i l i nebrojene bodlje na njoj.000 godina. i l i 2. tako svaka Familija Rasa postoji u prošeku oko 30. iako se narodi.000 godina.ono se odigralo u tački između Belorepke Virgo i zvezde 0 (0) istog sazvežđa. dugačkim i pažljivim izračunavanjima u pogledu tog datuma. daje. Sad. Ta "epoha je godina 3. Znanje o prethodnoj podgrupi i tačnoj tekućoj podgrupi bilo je sastavni deo Misterija. astronomska epoha od koje su počeli da ra­ čunaju početak njihove Kali Juge bila sasvim stvarna. pre nove ere". Zato se mora zaključiti da je svaka od četiri prethodne Podrase živela oko 210. od kojih se svaka može uporediti sa nekim narodom i l i plemenom.000 godina. Svi znaju da evropski astronomi postavljaju (prilično proizvoljno) datum egipatskog otkrića Zodijaka na 2. Knjiga I "Jedan akademik brani indusku astronomiju").postoji već oko 1. u t r i različita položaja i kod jednih i kod drugih je 115 Cejlon. menjaju sa svakim narednim "periodom" od tri do četiri hiljade godina. godine pre nove ere. prilično slobodna od svog roditeljskog stabla .000.kao rasa sui generis. Donekle je zanimljivo da se uporedi period ži­ vota Familije Rasa sa sideralnom godinom. Rečeno je daje Kali Juga počela između 17. jer su njegovi mesnati "listovi" pokriveni oštrim bodljama."* ezoterijsko značenje je očigledno bilo identično.TAJNA D O K T R I N A » ANTROPOGENEZA Kaktus je još bolja ilustracija. pošto su Egipćani doneli svoj Zodijak iz Južne Indije i Lanke. piše on (vidi Deo I I I .400 godina pre K a l i Juge poklopio sa prolećnom ravnodnevicom .102. Jednom okultisti i istočnjačkom astro­ nomu to mora izgledati sasvim besmisleno.102.a Baji je dokazao. Do pomračenja Me­ seca došlo je samo dve nedelje nakon početka mračnog doba . čak i ako je on izmišljen. i l i Virgo. Zato evropska "Familija Rasa" ima na raspolaganju još mnogo hiljada godina. u kojima je učenik podučavan tim naukama i tokom kojih su one prenošene sa jednog hijerofanta na drugog.pošto je u to vreme došlo do konjunkcije Sunca i Meseca .

jer on kaže.Peta Rasa i njeni Božanski Učitelji značila zapis o prve tri "božanske i l i astronomske Dinastije". a ovi narodi su zabeležili znanje o vremenu sedam ili osam miliona godina starom. članak Ezoterijski budizam g. onih starijih. Pošto su tri preokretanja Polova. Ljudska dinastija starijih Egipća­ na. pre nekoliko hiljada godina predstavljali "ostatke Atlanto-Arijevaca".Stanca XII . grčki je Preci arijevskih bramina imali su svoje zodijačke proračune i Zodijak onih koji su rođeni putem moći Krijašakti.zvezdanog Neba. koja počinje sa Menesom. naravno. ponovo sišle) tokom Treće Podrase Pete Rase. nađen je u rasporedu zaklona i prolaza u egi­ patskom lavirintu. a od ovih drugih. . najduži period koji je zapisan na tim spomeni­ cima (lavirintu. poto­ maka poslednje rase sa onog ostrva o čijem su iznenadnom nestanku Solonu ispričali egipatski Inicijati. 118 527 . i. od ovih prvih. Egipćani su.polubožanski astrali Treće i Četvrte i "Heroji" Pete Rase). izmenila izgled Zodijaka. Isti simbolički zapis ljudskih rasa i tri Dinastije (Bogovi. oni su sačuvali svoje drevne zapise. vratile su se (tačnije. svaki put je trebalo načiniti novi. Ipak. Manui . dovoljno fantastično: Ali. Oni su mogli da zabeleže vreme od sedam i l i osam miliona godina. Ta tema je dosta osporavana i dosta diskutovana i objašnjavana (vidi Pet godina teozofije. nakon što su prepustile Atlantiđane njihovoj sudbini."* A baš zato stoje egipatski Zodijak star između 75. tj. . nakon svega.) Egipatski sveštenici su imali Zodijake Atlantidanina Asuramaje. baš kao i Grci i Rimljani.000 godina. Kao stoje rečeno u Ezoterijskom budizmu. str. piramidama i Zodijakom) ne prelazi pet miliona godina (što nije tačno). a Egipćani Zodijak At­ lantidana sa Rute. Sineta. da bi izbavljenom čovečanstvu otkrile mi­ sterije njihovog rodnog mesta . koje su prethodile čisto ljudskim kraljevima. 325-346). ali Egipćani nisu mogli. (. koje savremeni Indusi još uvek imaju. Mora da su smela razmišljanja autora u Mekejevoj Sfinksijadi užasnula orto­ doksne građane Norviča. ^ o čemu nema zapisa (ezoteričkih) ni kod Kineza ni kod Indusa.000 i 80.''^ što sam video na porcu­ lanskom talismanu. i l i Atlantidana sa Rute. "Sinova Joge". imala je svo znanje Atlantidana. Sve je to pokazano još odavno. iako krv ovih više nije tekla u njihovim venama. koje su poučile Treću Korensku Rasu.

sledi da stepen Vage {Libra) nije mogao da se poklopi sa prolećnom ravnodnevicom ranije od 15. Ruševinama carstava (str. na šta dodajemo 1.790 godina posle Hrista.godine pre nove ere. do današnjeg dana. 528 .984 godina od nastanka grčkog. Volni {Volney)]e ispravno ukazao u s>wo]ixn.184. 360) daje on star samo 16.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA mnogo mlađi.984 godine. i l i . godi­ ne pre nove ere.082 g o d i n e . pa ispada daje prošlo 16. tačnije helenskog Zodijaka. " ' Volni kaže da. kada je Volni to pisao. 17. stepenu 447. postoje Ovan {Aries) bio na svom 15.

godine pre nove ere. njihovog rođenja. Do sada smo nastojali da uz pomoć navedenih Komentara objasni­ mo skriveno značenje nekih alegorija i tako pokažemo prave pogle­ de ezoteričke antike na geologiju. ured. Za to ni­ smo mogli naći mesta u ovom delu.' i l i čak i legendarnim počecima * Ovo delo je dovršila i publiko vala. pa iako mu je pripisano vreme od oko 1. Oni. godine pre nove ere.čine sa­ žetak priče o postanku Coveka. opadanja i konačne smrti . prateći iznete tvrdnje najvažnijim dokazima u ezoteričkoj astronomiji i simbolizmu. Četvrti tom će gotovo u potpu­ nosti biti posvećen okultnim učenjima. rasta. U I I I tomu ovog dela (pošto su I I I i IV tom gotovo spremni) saopštićemo hronološkim redom kratku istoriju gotovo svih velikih adepata poznatih antici i našim savremenicima. kad se ti događaji jednom saznaju i prihvate.u Evropi. Tako. u okviru Teozofskog društva. gđa Ani Besant.kojima samo najviši Inicijati imaju pristup . pa ovaj deo "Tajne Doktrine" mora da bude zaključen. Četrdeset devet Stanci i nekoliko odlomaka iz Komentara koje smo u prethodnom tekstu izneli jeste sve što možemo da objavimo u ovim knjigama. nego 5000. kao i pregled Misterija. 529 .* Trajanje perioda koji u prostoru i vremenu odvajaju Četvrtu od Pete Rase . uistinu je on bliži dobu od 6. oni pripadaju istoriji. antropologiju pa čak i etnologiju. (nap. iako su istoričari gotovo do besmisla skratili periode koji određene događaje dele od našeg vremena.u njenim istorijskim. rečnika i objašnjenja . uz neke još starije zapise . bo­ žanskih ljudi sa drugih svetova.i uz čitavu biblioteku komentara. Trojanski rat jeste istorijski događaj. U narednom delu ćemo se poduhvatiti toga da uspostavimo još bli­ žu metafizičku vezu između najranijih rasa i njihovih Tvoraca.000.ZAKLJUČAK Nemamo dovoljno prostora da izložimo više detalja.000.) Upotrebljena je reč "Istorijski" zato što.

kako možemo da kažemo da čitava postavka koja je saopštena u stancama nije proizvod imaginacije antičkih naroda? Ka­ ko su oni mogli da sačuvaju zapise o tako ogromnoj. pe­ riodičnim epohama bila obeležena najstrašnijim kataklizmama isuviše rasa i naroda je rođeno i nestalo bez traga da bismo mogli da iznesemo bilo kakav opis njihovog značaja. ako je tako. Rođena i odgajena u evropskim.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA suviše je veliki da bismo čak i teozofima saopštavali bilo kakve de­ talje o njemu. Autorka se dugi niz godina susre­ tala sa tim dokazima i sada je potpuno sigurna daje naša planeta. a time kralj životinja i gospodar na ovoj Ze­ mlji. stvarnim i navodno civilizovanim zemljama. koja su u određenim. tj. i ni na koji drugi način. A l i . nezamislivoj drevnosti?" Odgovor daje istorija ovog sveta. Najverovatnije je da ih imaju. Veoma se sumnja u starost Zodijaka u Egiptu. Zato autorka može da kaže samo ono čemu su je naučili i ništa više. ona je sve ovo usvojila sa krajnjim naporom. postoje dokazi izvesne vrste koji na duže staze postaju neoborivi i neporecivi za sve iskrene umove bez predrasuda. a tako bi i trebalo da bude. nego kao moguća stvarnost. morala da se rodi. to je lično viđenje autorke i za njenu pravovemost se ne mo­ že očekivati da ima veću težinu od bilo kakve druge "vemosti" u oči­ ma onih kojima je svaka nova teorija lažna. "zapisana u zvezdama". kao i to da li poseduju neprekinute zapise o čoveku otkad je on postao potpuno fizičko biće. pošto je skro­ mna autorka ovih stranica godinama i sama imala taj utisak. koji ih ne poveravaju svojim učenicima. potpuno spremni na pitanja kao što su: "Kako da znamo da autorka nije izmislila čitavu tu shemu? A čak i ako ona nije. zabeležena u Zodijaku i univer­ zalnoj simbolici čije ključeve drže Inicijati. Tokom poslepotopskih doba. Zato smo mi. A l i . a crno na 530 . od njegovog stvaranja do nje­ govog kraja. okultisti. A l i . A l i . neupućenom čitaocu će čak i to izgledati pre kao uvrnuta. i u to smo lično ubeđeni. Nije zadatak autorke ovog dela da kaže da li Učitelji Mudrosti imaju neprekinute i pot­ pune zapise o našoj rasi od njenih početaka do današnjeg dana. sa njenim ljudskim rasama. teško da će zadovoljiti skeptike. ukoliko se drugačije ne dokaže. fantastična sanjarija. to znanje je samo za najviše Inicijate. raste i razvija na taj. I to je sasvim prirodno.

gotovo uvek. koja je danas sistematizovana. ideografe američkih Indijanaca. ali su tvoje pretpostavke uvek sumnjive. povrh toga. zapisi u hramovima. relativno govoreći. onako kako ih čitaju adepti Svete Nauke i Znanja. u maloj meri svesni da su i pretpostavke i zaklju­ čci u celini proizvod istih mozgova. fragmenata klinastog pisma i egipatskih hijeroglifa. razlog je naprosto u sledećem: pomenuti nepućeni su.Zaključak belo se ta starost poriče i kad se radi o Indiji. Štaviše. ali ne i onaj koji nijedan naš naučnik još uvek ne poznaje. a to je očigledna istina koju svakodnevno dokazuje menjanje i vraćanje na staro naučnih teorija i razmišljanja. očigledno ideografskih. pretpostavke i zaključci lju­ di od nauke su isto toliko hipotetički koliko su. pa čak i kineska slova . kao i ideografski zapisi Istoka.smatraju "pokuša­ jima ranih rasa čovečanstva da izaraze njihove neuke misli". Svi arhe­ olozi i paleontolozi su upoznati sa ideografskim stvaranjem izvesnih poludivljih plemena. može se za­ ključiti na osnovu nekih znakova. plus gotovo bezbrojnih tajnih dela o kojima Evropa ne zna ništa . na savršenom znanju Inicijata o simbolici svih. svi oni koji su se resili da takve načine pisanja . ma kako da su učeni. na taj način zapisanih reci. niti išta zna o ranim hijeroglifskim šiframa. pogrešni. pokrivenog sa manje od tuceta crteža životinja i ptica (vidi Laboka). Jer. nisu ni trunku sumnjiviji od takozvane antičke istorije evrop­ skih naroda. koje su još uvek sačuvala neka Bratstva i koji se u oklutizmu nazivaju senzar. Američki Indijanci su pre samo nekoliko godina. molili predsednika SAD da im ostavi u posed četiri mala jezera.tj. ispravljena i potkrepljena sa pola veka arheoloških otkrića i veoma problematičnim čitanjem asirskih tablica. Kako god bilo. Američki urođenici su imali neko­ liko načina pisanja. nisu nepogrešivi. odlučno 531 . koja su od nezapamćenih vremena nastojala da svoje misli izraze simbolički. To je najstariji način zapisivanja doga­ đaja i ideja./. A koliko bi to znanje moglo da bude staro. pošto naučne činjenice uzimaju zdravo za gotovo. koji. na veru. Jedan neupućeni prija­ telj je autorki uputio primedbu: "Tvoji zaključci su često sjajni." Dobio je odgovor da je u tom pogledu ona bar za korak ispred naučnih silogizama. A ako neupućenima ne izgleda tako. izuzev ne­ koliko problema iz domena čiste fizike. nađenih na sekirama iz paleolitskog perioda. zodijački i tradicionalni. a ta molba je bila napisana na ma­ lenoj površini parčeta platna. Naše činjenice su zasnovane na čitanju istih.

kao ni Grcima u Homerovo vreme.000. pismenost je bila ars incognita* u vreme Hesioda i Homera i nepoznata Grcima do 770. koji se nisu stideli da onog koje to otkrio nazovu prevarantom. 1880. godine pre nove ere. okultisti će ostati pri svojoj tvrdnji. u Centralnoj Aziji (odakle nam filolozi i istoričari pokazuju da su preci samog Paninija.Nepoznata veština. koji su je navodno izmislili oko 1500 godina pre nove ere. bramini. Marej. kažu naučnici. a Fe­ ničani. Zaista. * (Lat) . došli u Indiju). uprkos filolozima koji su zacrtali dogmu da pismenost nije bila poznata u Indiji ni u Paninijevo doba (a ni njemu samom). na koju se dotle gledalo kao na bajku i {b) na tom mestu iskopao zemljane posude sa slovima nepoznatim paleontolozima i sveporičućim sanskritolozima.^ živeli su među Grcima i gurali se sa njima čitavo vreme! Svi ti na­ učni i protivrečni zaključci istopili su se kao lanjski sneg kada je Šliman otkrio {a) lokalitet drevne Troje. 532 . prev. a nipošto Feničani. Prof Virhov u Dodatku I Slimanovoj Troji. godine pre nove ere. Klevetnici. Paniniju je. odavno su ućutkani.iz anala i državnih dokumenata starijih feničanskih gradova.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA će prigovoriti našoj tvrdnji da su pismo izmislili Atlantiđani. a stene u Iranu. naići će na opšte neodobravanje. tvrdnja da je pismenost bila poznata čovečanstvu pre mnogo stotina hiljada godina. imali smo isuviše dug period ispunjen krajnje komičnim greškama koje je načinila nauka da bismo u pretpostavke savremene nauke verovali pre nego u tvrdnje naših Učitelja. (nap. Uprkos svem poricanju i podsmevanju. i pomogao sam da se saku­ pe artefakti. Bio sam očevidac dva takva otkrića. starim dve do tri hiljade godina (12. Ko će danas poricati Troju i l i te drevne natpise? Kako svedoči profesor Virhov {Virchowy. ako ne i na prećutni prezir. pismenost bila nepoznata. prekrivene su slovima.) Istorijska je činjenica daje Sanhoniaton sakupio i zapisao feničanska slo­ va . naprosto iz sledećeg razloga: od Bekona pa sve do današnje akademije nauka.996 pravila i najsavršenija je od svih ikad napisanih gramatika! Oni najliberalniji su Paninija smestili u vreme jedva ne­ koliko vekova pre Hrista. što daje pot­ puni zapis o njihovoj religiji iz 1250. a ipak je taj mudrac sastavio gramatiku koja sadrži 3. Prema Groteu. po mišljenju nekih neustrašivih paleontologa).

današnji pouzdani posmatrači su potvrdili da takva stvorenja postoje u Južnoj Americi.Zaključak A ni istinoljubive žene nisu bile pošteđene ništa više od istino­ ljubivih muškaraca.^ bio nazvan lažovom. Gordon-Kaming {Gordon-Cumming). putovanjima Mar­ ka Pola se podsmevalo i nazivana su besmislenim bajkama. I. Carls Gould. nekom kome uopšte ne treba verovati. potvrdilo otkriće tog davno izgubljenog cveta {Popularna nauka. mesečnik.optužena je da laže sa predumišljajem kada je opisala pauka koji jede ptice pre skoro dvesta godina. april 1877. Botaničari su optužili Odibona (Audubon) da je izmislio žuti vodeni ljiljan koji je u svojim Pticama juga nazvao Nymphea lutea. poput priča barona Minhauzena.) japanski umetnici. osobom koja izmišlja lažne naučne činjenice. zašto bi se bolje postupalo prema autorki Razotkrivene Iziđe i Tajne Doktrine? G.kaže autor Mitskih čudovišta. 60.'* Brus (Bruce) i veliki broj drugih bile su optužene kao lazovi. tvorcem lažne pri­ rodne istorije. tu či­ njenicu je najzad. postojanje Pompeje i Herkulanuma proglašeno izmišljotinom. kako neki drugi ne oklevaju da ustvrde. gđa Merien (Merian). kao što je Odibon {Audubon) zbog toga i zbog svog Holiaetus JVashingtoni. ili je. na Floridi 1876. str. pisac Gose {Gosse) piše o tome: Ona je smatrana jeretikom. Toj kreaturi su se podsmevali kao nemogućoj. . br. (Mitska čudovišta) Pa ako je Troja bila poricana i smatrana mitom. tako su se i Viktoru Igou podsmevali zbog njegovog sjajnog opisa divovske raže i čoveka koji je postao njena bespomoćna žrtva. i l i se Odibon prevario. koji nas o tome obaveštava u Uvodu . (Roman o istoriji prirode. nakon što je godinama bio smatran lažovom. Di Seji {Du Chaillu).). Indiji i drugde. A l i . pa ipak je nakon nekoliko godina na obalama Njufaundlenda otkrivena sipa čiji su kraci bili dugački deset metara i koja je mogla poprilično veliki brod da odvuče pod vodu. godine. 533 . Gospoda Merien . 227) Dr Kover (Cover) piše: Ta Vašingtonova {Washington) ptica bila je mit. . lagao o tome. a njeno ponašanje supre nekoliko vekova na­ slikali (.

sada kada je ona zaista izašla.) Ali. A kad je to unapred stvoreno mišljenje dato na osnovu pogrešne predstave da je moja knjiga već objavljena i da ju je pisac prikaza čitao. prev. pomoću dosad najoštrije kritike.) koje su istinite kao sam život i isuviše odgovaraju ovoj temi a da bismo propustili da ih citiramo: Kad prirodnjak poseti neka mesta na zemlji koja su još uvek za­ bačena. u nekim krugovima se ozbiljno tvrdilo da to nije ta planeta. veliki vodeći (zavodeći?) Duh. u doba koje bi taj dotični. . u vreme kad je rukopis ovog dela još bio na mom ra­ dnom stolu. koji snabdeva filozofe njihovim sveznanj em/>ro re natd* šapuće da takva stvar ne može da postoji i odmah dolazi do optužbe za prevaru. . Ne prisiljavamo. . (.* * (Lat. ona je već bila pro­ glašena pukim proizvodom moga mozga. Ko je bio onaj ko je prvi objavio da su klasični spisi Grčke i Rima jedna velika obmana koju su izvršili monasi. i l i . godine. po imenu a priori.) U julu 1888. . pa čak i ne tražimo ni od jednog sumnjivca. i tako se izvuku iz neprilične situacije. bio sklon da na­ zove mračnim? Neka bude tako. pronađe neku veoma retku biljku i l i životinju. To su bile laskave reci kojima je Večernji Telegraf {Evening Telegraph) (američki) govorio o tom još neobjav­ ljenom delu u izdanju od 30. 534 .TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA p o m e n u t o g dela.) (! ?) nije dokaz daje sve što kaže tačno. zahvaljujući sreći. manje i l i više. juna 1888. 13) n e k o l i k o M a k m i l a n o v i h {Macmillan) rečenica (1860. u svojoj izvrsnoj k n j i z i c i t i r a (str. k o j i "Tajnu D o k t r i n u " smatra prevarom. kritičari će morati da podrže njegovu raniju tvrdnju. N j i h je već proglasio prevarom izvesni. a Tajna Doktrina bila potpuno nepoznata svetu. Sklonost da se sumnja jača je od sklonosti da se obmanjuje. možda.Od rođenja. bilo daje tačna ili ne. (nap. . već neka druga. da poveruje na­ šim tvrdnjama. . Kad su Leverije i Adams proračunima predvideli jednu planetu. njega odmah optužuju da je izmislio svoju priču. koja je tajno i neopravdano dospela u blizinu pravog tela. I samo nebo je optuživano za prevaru. veoma luka­ vi američki novinar još pre nego što su dospele u štampu.) Čim se ustanovi da se ta kreatura buni protiv predrasude.) (!) TAJNA DOKTRINA (. godine: (. .) . . to što ona može da se prenese u prošlost bra- Među fascinantnim knjigama u julu izlazi i nova knjiga gđe Blavacke o teozofiji minskog neznanja (.

Postoje ciklusi uspona i padova naroda i rasa koji mogu da posvedoče o tome. i u celini bi prošao vek i l i dva pre nego što bi ona počela da svetluca u ljudskoj svesti kao moguća istina. Ezur Ye4a je samo mali. Jer. uopšte ne nedostaju činjenice i istina. Stjuart je bio isuviše mudar a da ne vidi da iz toga proizlaze neizbežni zaključci. str. sporni delić u odnosu na tri­ jumfe ser Viljema Džohsa {JVilliam Jones). Dagalda Stjuarta (Dugald Stewart) i njegovih kompanjona po tom pitanju. slučajeva u ko­ jima su apriorna negiranja stručnjaka bila opravdana ima neuporedivo manje nego onih u kojima su naknadna otkrića potpuno opovrgla ta negiranja. Današnje istine su jučerašnje neistine i greške. Sam profesor Maks Miler. 168). u danima procvata njihove najviše civilizacije. među njenim greškama ima više istine nego što je mo­ žemo naći u delima pravovemih i priznatih orijentalista) . Nijedna činjenica se ne suprotstavlja našim tvrdnjama. Tek u XX veku će delovi. 535 . i daje čitava sanskritska literatura obmana" {Nauka ojeziku. Na veliki užas učenih prigovarača. čak i ako ser Džon Evans tvrdi da pismenost nije bila poznata u kamenom dobu. ako ne i čitavo ovo delo. sastavili ti prevejani falsifikatori i lazovi. biti opravdani. arijevskoj Rasi. g. Anketija de Perona {Anquetil de Perron) i drugih u oblasti sanskrita i literature na njemu. koju je Volter sma­ trao "najdragocenijim darom Istoka Zapadu". bramini. On je zato porekao da uopšte postoji takav jezik kao stoje sanskrit i na­ pisao svoj čuveni esej da bi dokazao da su sanskrit.ta op­ tužba i poredenje neće nas mnogo uplašiti. moguće je da je ona u tom periodu bila nepoznata Petoj. Ako je rečeno daje dosad bilo slučajeva falsifikovanja natpisa ko­ jima se podvaljivalo lakovemima i da se naše delo može svrstati u isti red sa Žakoliovom (Jacolliot) Biblijom u Indiji (u kojoj. po modelu gr­ čkog i latinskog. nije ni neophodno da bilo ko veruje u okultne na­ uke i drevna učenja pre nego što sazna nešto o svojoj duši i l i makar veruje u nju. Nijedna velika istina nikad nije prihvaćena unapred. i obrnuto. a Maks Miler "je­ dnom od najšašavijih knjiga ikad napisanih". Mi čekamo naš trenutak. koji je govorio o porazu g. osim ako bi došlo do neporeci­ vog otkrića te stvari koja bi bila proglašena činjenicom. a da je bila savršeno poznata Atlantiđanima Četvrte Rase. Čak ni u čuvenoj Ezur Vedi iz prethodnog veka.Zaključak A nakon svega. uzgred budi rečeno. rekao je: " A k o su činjenice o sanskritu bile istinite.

završiće u izvesnosti. Govo­ rili smo o sedam Rasa.odvija u ciklusima. kaže Zaratustra.osim po boji kože i tipu. da. kao što će i naredna biti drugačija od nje. Ona je isuviše dugo živela i imala isuviše raznovr­ snog hčnog iskustva da ne bi znala bar nešto o ljudskoj prirodi. kako ih nazivaju naši savremeni Dagaldi Stjuarti. čak i po rastu.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Autorka ovog dela je sasvim srećna i ponosi se što je u društvu tih bramina i ostalih istorijskih "lazova". Pa ipak. I to govore. i rekli smo daje svaka Korenska Rasa. Još jednom se obraćamo jedino onima koji. završiće u sumnji. antropologija i etnologija će ovome prigovoriti. tvrdeći istovremeno da čovek potiče od istog ne­ znanog pretka kao i majmun. Čovek je . ali. naime Bekonom (Becon). čovečanstva i svega u Prirodi . a ta tvrdnja je logički nemoguća uko­ liko ne postoji beskrajna raznovrsnost rasta i oblika otkad se on po prvi put razvio u dvonošca. "Kad sumnjate. od kojih su pet već gotovo završile svoju ze­ maljsku karijeru. taj mudrac iz davne prošlosti vapi u pusti­ nji zajedno sa još jednim savremenijim filozofom. a možda i po razlici u crtama lica i zapremini lobanje . ako se zadovo­ lji time da počne sa sumnjom. kažu prirodnjaci. čiju mudru izreku u svim slučajevima potvrđuju svakodnevni život i iskustvo. Bilo je dovoljno rečeno da se pokaže kako se evolucija u celini događaja. ali naši teozofski čitaoci bi trebalo da dobiju konačnu okultnu informaciju. divovima i patuljcima. Na os­ novu svog jednolikog iskustva. Tajna Nauka uči jedino da su to zaista "preobraža536 . Sa ovim savetom oca engleske filozofije predstavnicima britan­ skog skepticizma trebalo bi da zaključimo ovu raspravu. poput svetog Jovana Krstitelja. On kaže: Ako u kontemplaciji (o bilo kom pitanju Znanja.uvek bio isti u svim klimatskim uslovima i u svim krajevima sveta. dodajemo mi) čovek počne sa izvesnošću. sa svojim podrasama i bezbrojnim familijama rasa i plemenima potpuno druga­ čija od prethodne. nego da su sve one izmišljotine". Pozdravljamo ljude koji razmišljaju ve­ oma logički i prihvataju ta dva protivrečna pogleda. koji nam nudi isto tako neprocenjivu mudrost. zmajevima i čudovištima svih vrsta predstavljaju preobražene oblike nečeg stvarnog. sumnjajući da su mitovi u celini na­ stali "iz kontemplacije o vidljivim dejstvima u spoljašnjoj prirodi" misle da je "lakše poverovati da sve te čudesne priče o bogovima i polubogovima. uzdržite se".

Iako su bili čisti Anglosaksonci pre jedva trista godina. Sa druge strane. što je manje od jednog dana u či­ tavoj istoriji Čovečanstva i sadašnjih oblika kontinenata i ostrva naše Pete Rase. neprekinutom predanju i zapisima iz svetilišta i uklanja ono tkanje teorija. kaže: čujte sada moju verziju pamćanja čovečanstva. zahvaljujući 537 . Na to mi odgovaramo: odakle vi to znate? Vaše iskustvo je ogra­ ničeno na nekoliko hiljada godina. koje pokriva period od jedva nekoliko hiljada godina u prošlosti. Zato su naša Šesta i Sedma Rasa izmišljotina. Ljudske rase su se rađale jedna od druge. jasno definisanih tipova i rasa. pa ipak mi nalazimo poslednje Atlantiđane izmešane sa Arijevcima pre 11. začeci pot­ puno novih rasa. razvijale se. to je samo zato stoje ta činjenica neporeciva. već neprimetno započeo. Japanca i l i Kineza. zapravo. Ako vaša sveporičuća savremena nauka i takozvana filozofija ne dovodi u pi­ tanje to daje čovečanstvo sačinjeno od raznolikih. Njihove podrase i narodi sledili su isti put. koje Evropljani nazivaju njihovim "istorijom". većina prirodnjaka poriče da se mešane ljudske rase. okultna filozofija uči da se čak i danas. tj. Reći će nam da ma kakve promene daje čovek doživeo u dugim praistorijskim do­ bima. danas ponovo formiraju. zasnovane na iskustvima i egzaktnim posmatranjima starim jedva nekoliko vekova. sprema nastanak Nove Rase i Rasa. afi-ičkog crnca. u budućnosti se on više neće menjati (osim izvesnih varijacija danas). Sad. pred našim očima. da će se taj preobražaj odigrati u Americi i da je isti. opet. pak. rasle.000 godina. starile i umirale. na dobrim osnovama smatra de Kvatrfaž i ostali. daje zaista tako. na­ ime.Zaključak j i " spoljašnje prirode. To pokazuje da se jedna rasa u ogromnoj meri preklapa sa na­ rednom rasom i da se karakter i spoljašnji izgled te starije rase gube i poprimaju osobine mlade. ne može da kaže da ne postoji spoljašnja razlika između je­ dnog Engleza. A l i . dokazuje stvaranje svih mešanih ljudskih rasa. Ona suprotstavlja čisto spekulativne hipoteze savremene na­ uke. Stara Nauka nam. Kako možete da kažete hoće li i l i neće biti tako? A evo proročanstva Tajnih Knjiga i njihovih nedvosmislenih tvrdnji: prošlo je mnogo miliona godina od nastanka rase Atlantidana. ali u pamćenju i umu našeg današnjeg čovečanstva. nalik na paučinu. niko. To. naše opšte premise neće biti prihvaćene. Pa ipak. Amerikan­ ci iz Sjedinjenih Država su već postali zaseban narod i.

degenerisati se i na kraju izumreti. Svi oni su ostaci nekad moćnih rasa. Oni su. (Ljudske vrste. oni će početi da se pripremaju za sedmu podrasu.Privremeno. ne samo mentalno.gledati kao na anomalne lusus naturce** nenormalne nastranosti. fizičke i men­ talne. Sve što znamo je to da će ona postepeno nastati. da će se tokom dugih milenijuma na njene pionire osobenu decu koja će izrasti u osobene muškarce i žene . a takođe i najveći broj zemalja direktno povezanih sa granicama naših kontinenata i ostrva . gotovo samosvojna rasa. već takođe i fizički. zaista. sa svim svo­ j i m novim karakteristikama. pro tem. možda. tako poste­ peno. (nap. možda kroz milion godina. preživljavajući samo u malim grupama na ostrvima . uzastopnim ukrštanjem određenog broja za sada ne­ određenih rasa.današnjim planinskim vrhovima gde će vegetirati. str.) . u svom današnjem stanju.Šesta Korenska Rasa ne pojavi na pozor­ nici našeg Kruga. kao što su izumrli Asteci i kao što izumire patuljasti soj Mula Kurumba sa brda Nilgiri. jednog dana će oni uvideti da su u većini. ukratko.* pre nego što postanu zasebna rasa i jasno se izdvoje od svih drugih današnjih rasa. seme Šeste podrase i za nekoliko stotina godina će sasvim sigurno postati pioniri one rase koja mora naslediti današnje Evropljane Pete podrase.000 godi­ na. kako budu rasli. Na današnje ljude će se tada gledati kao na meleze koji predstavljaju izuzetke.) 538 .) . Čovečanstvo je. Nakon toga. (nap. sve dok ne izumru u civilizovanim zemljama. prev. bile su u stanju da igraju ulogu primame rase u novim mešanjima. svakako najve­ ćim delom. a njihov broj se bude povećavao sva­ ke godine. kao posledica kataklizmi . tako bilo formirano. za otprilike 25.Igra prirode. velikih Maj­ stora Mudrosti. De Kvatrfaž kaže: Sve mešane rase.čiji prvi talas mora jednog dana uništiti Evro­ pu.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA velikom mešanju raznih nacionalnosti i ukrštenim brakovima. prev. a * (Lat. sve dok se. a kasniji i čitavu arijevsku rasu (pa će zato pogoditi i obe Ameri­ ke). kad su se ujednačile i ustalile. Kada će to biti? Ko to zna osim.) ** (Lat. Zatim. a oni o toj temi ćute kao snegom pokriveni vrhovi planina. 274) Tako su Amerikanci za samo tri veka postali "primarna rasa".

daleko starijeg od našeg Starog sveta.zapravo. Taj proces pripreme za Šestu veliku Rasu mora da traje tokom čitave šeste i sedme podrase (vidi dijagram genealoškog stabla Pete Rase u prethodnom poglavlju. fi­ zičkim i mentalnim osobinama. baš kao što ćemo i mi nestati iz pamćenja Čovečanstva Šeste Rase.kao što je već rečeno . baš kao što se Četvrta Rasa prekla­ pala sa arijevskom. Ona će se polako preobražavati zajedno sa Šestom . a Šesta će brzo izrasti iz svojih okova materije. fizički i rastom. i l i Donjeg Sveta. nova prebivališta pojaviti iznad novih voda na po­ vršini Zemlje kako bi primila nove strance. Peta Rasa će se preklapati sa Šestom tokom hiljada milenijuma. pa čak i telesnosti. Pa ipak. većina budućeg čovečanstva biće sačinjena od slavnih 539 . stoje činjenica koju je čovek takođe zaboravio Patale (Antipoda. veće i daleko slavnije Rase od svih koje danas poznajemo. Cikluse Materije naslediće Ci­ klusi Duhovnosti i potpuno razvijenog uma. str 525). Takvo je čovečanstvo Novog Sveta . čija je misija i Karma da poseje seme buduće. putem talasa i vulkanskih vatri. kao što je bio slučaj sa Lemurijancima i Atlantidanima. zapravo. neće više bifi ni Evropljana. Čovečanstvo neće više razvijati divovska tela. Peta neće izumreti. menjajući se sporije nego njen naslednik. Jedino što će. ali ipak se menjajući po rastu. Kada će to biti . već će preživeti neko vreme preklapajući se sa novom rasom mnogo stotina hiljada godina. a Treća sa Atlantidanima. Na njih će takode pobeći i smestiti se oni koji budu imali dovoljno sreće da izbegnu opštu ka­ tastrofi!. ali neće više biti Amerikanaca kada započne Šesta Rasa.da bi se potpuno izmenila mentalno. kako se Amerika zove u Indiji).Zaključak uspomena na njih se već ugasila u pamćenju savremenihgeneracija. kao što ni priroda ne pravi nagle skokovi i početke. današnja Rasa je na uzlaznoj putanji.nije zadatak autorke ovog dela da zna. A l i . jer oni će postati jedna nova rasa iz koje će se razviti mnogi novi narodi. konačnoj kataklizmi prethoditi mnoga manja potapanja i razaranja. jer dok je evo­ lucija Četvrte Rase vodila naniže do samog dna materijalnosti u njenom fizičkom razvoju. dok će se druga. Po zakonu paralelne istorije i rasa.sporije od svog naslednika . i l i kao što se dete ne pretvara naglo u odraslog čoveka. Likujući damari će sna­ žno kucati u srcu rase koja se danas nalazi u oblasti Amerike. poslednji ostaci Petog Kontinenta neće nestati još neko vreme nakon rođenja nove Rase.

VEĆ SI I SAM POSTAO PROŠLOST. samo da bi ova začela novu. niti se osloboditi tereta da radi zajedno sa prirodom. TAKO SU PROŠLOST. VEĆ DA VEČNO RAĐAŠ SAMOG SEBE?! PRE NEGO ŠTO I POČNEŠ DA GOVORIŠ: ' J A SAM POTOMSTVO TRENUTKA KOJI JE OTIŠAO. NOVOROĐENČE SADAŠNJOSTI.kao i neki pojedinci. Pod­ neblja će se menjati. obavljati svoje naznačeno cikličko hodočašće. na uzlaznom luku. Takav je pravac Prirode pod udarom PCARMIČKOG ZAKONA: večno prisutne i večno postajuće prirode. Čovečanstvo je dete cikličke Sudbine i nijedan od njego­ vih sastavnih delova ne može izbeći svojoj nesvesnoj misiji. rasu za rasom. Jer. po recima jednog mudraca. GLE! . PRE NEGO ŠTO SI IZREKAO I POSLEDNJI SLOG.neuspeha prirode . poznatim samo okultistima: "SADAŠNJOST JE DETE PROŠLOSTI. Tako će čovečanstvo. SADAŠNJOST I BUDUĆNOST.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Adepata. VEČNO Ž I ­ VO TROJSTVO U JEDNOM .TI VIŠE NISI SADAŠNJOST. ZAR NE ZNAŠ DA NEMAŠ RODITELJA. dok će niz drugih." 540 . svaka trop­ ska godina će za sobom ostavljati po jednu podrasu. A IPAK. NITI MOŽEŠ DA IMAŠ DECE. O SADAŠNJI TRENU­ TKU. VEĆ UISTINU TA BU­ DUĆNOST. višu rasu.M A H A M A J A APSOLUTNOG JESTE. manje srećnih grupa . B U ­ DUĆNOST. nestati iz ljudske porodice ne ostavljajući traga za sobom. kao što su već počela da se menjaju. DETE PRO­ ŠLOSTI'.

ne vide samo odeždu. MISTERIJE V E R E NISU ZA TO DA SE RAZOTKRIVAJU SVIMA. (. 152.to jest. međutim. 119) Neophodno je da se iskazana mudrost sakrije velom tajne. priče u Doktrini: više od toga oni ne znaju. već ono što ta odežda pokriva.KNJIGA II — DEO II ARHAJSKl SIMBOLIZAM SVETSKIH RELIGIJA * Priče u Doktrini su njena odežda.) (Kliment Aleksandrijski. . 12) . Stromata. Neupućeni gledaju samo odelo . . (Žohar. Frank. III. Oni upućeni.

t .

uprkos svoj njegovoj intelektualnoj oštrini. Pošto se naša učenja toliko razlikuju od trenutnih ideja kako materijali­ zma. potpuno i l i delimično. Zato na ovom mestu moramo preispitati te­ ologiju. reci Sat i Asat koje se tako slobodno ko­ riste svuda u Vedama. Sumnjamo daje. prevedu na savremeni jezik i frazeo­ logiju. Bez tog ključa za arijevsku mudrost postoji opasnost da kosmogonija Rišija i Arhata za prosečnog orijentalistu ostane mrtvo slovo na papiru. Nikad nije suvišno da čitaoca podsetimo kako su. kao i mnogih doktrina koje iz savremene naučne prespektive mora da izgledaju besmisle­ no. ta učenja stara koliko i sam svet i da je ova knjiga samo jedan pokušaj da se arhajsko Po­ stanje i istorija. okultisti moraju uvek biti spremni da odbiju njihove pojedinačne. na­ še doba predodređeno da medu narodima Zapada otkriju makar i je­ dnog neiniciranog učenjaka i l i filozofa koji bi bio u stanju da potpuno razume duh arhajske filozofije. niti 543 . ali ne pre nego što se pažljivo uporede sa savremenim teorijskim dogmama i savremenim naučnim teorijama i pretpostavkama. kao što do­ kazuje obilje citata iz raznih drevnih Spisa. potrebno je dodati još neka neophodna objašnjenja. kakvi se poučavaju u izvesnim azijskim zemljama koje čuvaju ezoterijska učenja. Alfa i Omega. tako i teologije. A to se ne može očekivati ni od ko­ ga pre nego što se usvoje prava značenja dvaju termina istočnjačkog ezoterizma. Ona se moraju prihvatiti i l i odbaciti na osnovu njih samih. Asat nije naprosto negacija Sat.I I SVI SVETI SPISI POTVRĐUJU EZOTERIJSKA NAČELA Imajući u vidu neobičnost ovog učenja. Teorije koje sadrže drugi deo Stanci još je teže usvojiti od onih koje se nalaze u Tomu I o Kosmogoniji. kao što ćemo u Dodatku (Deo III) preispitati nauku. ali i zajedničke napade.

pa ipak je to k r u g čija se kvadratura može p o s t i ć i j e d i n o p r i l i k o m vrhunske Inicijacije. međutim. Taj sanskritolog smatra: U vedskim himnama. originalan pogled na to arhajsko delo. g. o t k r i o istinu. koja gura napred proces razvoja.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA je "Ne-još-postojeće". O v i m je Bart imao na u m u Maksa M i l e r a . Jer. taj čuveni oksfordski profesor je himne iz Rig Vede u potpunosti okarakterisao kao jednostavne iz­ raze religioznih osećanja pastoralnih. dok je k r i t i k o v a o . d a j e taj učenjak. ni po ideji u Rig Vedi" on nije bio "u stanju da otkrije osobinu prvobi­ tne prirodne jednostavnosti k o j u m n o g i u njoj rado vide". mada se n i ­ kad ne ispoljava. ne oseća jasnije nego kad uporedimo mitove iz Veda. j e r Sat po sebi nije ni "postojeće". m i s l i drugačije. na pragu Paranirvane. kako se m i s l i l o . Hegelijansko učenje koje poistovećuje Apsolutno biće i l i "Bivstvo" sa ne-Bićem. Desilo se. a da p r i tome ni sam nije bio svestan njenog punog značaja. ni "biće". Bart je rekao da " n i po j e z i k u . i prikazuje Univerzum kao nešto večno postajuće. 544 . koji deli drevne poeme Indije od nasjtarije gr­ čke književnosti. k u d god da ciljaju. Veda je prava teogonija arijevskih rasa dok je Hesiodova teogonija is­ krivljena karikatura izvorne slike. odnosno jedan neobičan i zato. neizmenljivi i večni koren iz ko­ ga i pomoću koga sve proizlazi.' Sat ']Q rođeno od Asat. međutim. odnosno ono što se danas naziva evolucijom. SAT je neuslovljeni. postaju pot­ puno pristrasna. Ono je večno postajuće. bezazlenih l j u d i . Bart. ono je daleko više od potenci­ jalne sile u korenu. a A S A T j e rođeno od Sat. A l i . te ideje i mitovi se pojavljuju u njihovom najjednostavnijem i najneukrašenijem obliku. Bart (Barth)ie započeo razmišljanje o Rig Vedi koje je trebalo da bude oštra k r i t i k a . sa potpuno odraslim i već precvalim mitovima na kojima je zasnovana Homerova poezija. identično je sa filozo­ fijom vedante. M a k s M i l e r izjavljuje: Nigde se taj jaz. stalno prisutni. koji su tek u procesu rasta. Tako. Mišljenja sanskritologa o važnosti i suštinskom značaju Veda to­ l i k o su podeljena i individualna da.

ma koliko savremeni materijalisti nisu voljni da priznaju tu činjenicu. Veliki. Ipak. Šta bi. činili su tako zato što ti problemi čine deo svetih misterija. teško da bi kori­ stio takav jezik. puna aluzija i uzdržanosti. učenika bogova-Hijerofanata. str XIII) Nećemo se zaustavljati na ovom mestu da bismo ispitali šta taj kritičar zna o frazeologiji koja se koristi medu "iniciranima". a način izražavanja u njima češće podseča na frazeologiju koja se koristi u izvesnim ma­ lim grupama iniciranih nego na poetski jezik šire zajednice. kao što takvi moraju da ostanu i 545 . Gledstona (Gladstone). ako bi na Hesiodovu kosmogoniju i teogoniju trebalo gledati kao na kari­ kature izvornih slika. moćni umovi antike dokučili su misterije Života i Smrti. a ako su ih čuvali u tajno­ sti i tišini. ako je tako. ni da li on sam pripada nekoj takvoj grupi. A l i . bilo koji od savremenih sanskritologa mogao da zna o njihovom unu­ trašnjem i l i ezoteričkom značenju koje bi moglo da ode dalje od is­ pravnog Bartovog zaključka da su taj spis sastavili INICIJATI? Ćela ova knjiga predstavlja pokušaj da dokažemo tu istinu. naprotiv.Sveti Spisi potvrđuju ezoterijska načela To je^alekosežna tvrdnja. Bart kaže: Poezija koju ona (Rig Veda) sadrži izgleda mi. jedinstve­ no prefinjena i artificijelno razrađena. božanskih drevnih "žrtvovalaca". ali verovatno prilično nepravedna u svojoj glaWoj postavci. jer. i drugo. zašto ne bismo pokušali daje objasni­ mo? Orijeritalisti to nisu u stanju. jer oni odbacuju hronologiju Tajne Doktrine i teško mogu da prihvate činjenicu da su između rigvedskih himni i Hesiodove Teogonije protekle desetine hiljada godina. koliko tek više to važi za mitove iz jevrejskog Postanja u očima onih kojima ti mitovi nisu ništa više božansko ot­ krivenje i l i Božijareč nego stoje to Hesiodova Teogonija za g. A l i . pretenzija (?) na misticizam i teozofski uvid. ovaj iskaz pokazuje znatno neslaganje među uče­ njacima čak i u pogledu spoljašnjeg karaktera Rig Vede. (Religije Indije. oni danas iz­ gledaju kao iskrivljene slike zvezda u uzburkanoj vodi. i da. Zato oni ne uspevaju da vide kako grčki mitovi nisu više prvobitni simbolički jezik Inicijata. zato što su oni morali da ostanu nerazumljivi za ogromnu većinu čovečanstva u to vreme. Dre­ vni adepti su resili velike naučne probleme. onda. iskrivljeni usled vremenske udaljenosti i opterećeni bujanjem svetovnog detinjstva čovečanstva.

Herberta Spensera. (nap. Sačekajmo naš trenutak.) . Sa verom u okultizam i jato nevidljivih Moći i sa dobrim razlo­ zima mi kažemo: Certus sum.) . Za­ ista.U to neka veruje Jevrejin. U međuvremenu. zasno­ vano na dobrim dokazima. prev. poput g. prev.) .) *** (Fran. I kao što su se teologija i materijalizam udružili da bi uništili stare bogove antike i pokušali da iskrive sve stare fi­ lozofske koncepcije.Ipak se okreće! (nap.bilo da su ozbiljni idealisti. (nap. mi potvrđujemo. bilo da su pseudoidealisti bujne mašte .Pouzdano znam.** Jedni druge nećemo uspeti da preobratimo. Epur se muove! *** A nema ni neke posebne potrebe da se propoveda. Kao stoje primetio mudri Ciceron: Vreme uništava pretpostavke ljudi.i ništa više od toga. ali potvrđuje sud prirode. scio quod credidi* na šta naši kritiča­ ri odgovaraju: Credat Judceus Apella.) 546 . bilo da su pravi i l i lažni. prev.fantastične u još većoj meri. niti će to na bilo koji način uticati na našu malu pla­ netu. ljudska priroda nije takva da bi mimo mogla da posmatra uništenje svojih bogova. njihove pret­ postavke predstavljaju nezdrave utvare materijalističke imaginacije umova koji su ih razvili . potvrđuju gotovo svi drevni mudraci. Ono što oni poriču. a to što mi potvrđujemo.) ** (Lat. isto je tako jedino ispravno da zaljubljenici u drevnu mudrost brane svoj položaj tako što će dokazati da se ceo ar­ senal teologije i nauke u najboljem slučaju sastoji od novih oružja načinjenih od veoma starog materijala. Ako na takva učenja oni koji imaju suprotnu filozofiju još uvek gledaju kao na fantazije.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA danas. umesto da nađu čvrst oslonac u činjenicama Prirode. * (Lat. da su pretpostavke savremenih psiho­ loga . siguran sam u ono što sam poverovao. teozofe može utešiti saznanje.

(na osnovu) filozof­ skih spisa Ibn Gebirola. koji u mnogim svojim varijacijama znači "Prvi Go­ spod". što takode znači prvi Gospod. 547 . i l i jezika. To je bilo otkrivenje koje je primilo j^rvo čovečanstvo. po biblijskoj frazeologiji. Adam je sanskritski Ada-Nath. kao što poka­ zuje koren te reci. koja je imala spo­ sobnost govora. nakon čega sledi bilo koji pridev i l i imenica. profanima mogu malo da dokažu. Tajna Doktrina uči daje Ad-i bilo ime kojim su Arijevci nazivali prvu ljudsku rasu u ovom Krugu. kao što je upra­ vo pomenuto. kao Ad-lŠYara. pokazuje da Izraelićani koriste izraz "Adonaj" (Gospod) umesto Eh 'yeh (Jajesam) i Y H V H . Razlog za to je što su ove istine bile zajedničko nasleđe svih. koji su kasnije od njih preuzeli Semiti i Turanci . Hvoljson (Chwolsohn) u svojoj Nabateanskoj poljoprivredi. "Adam-Adami" je generičko složeno ime. koje su Jevreji koristili za svog Jehovu i anđele. i l i ma koji Ad (prvi). Renan (Renan).XVI ADAM-ADAMI Imena kao što su Adam-Adami. naziva "periodom jedno­ obraznog govora i reci". onoliko staro koliko su stari i ljudski jezici. A l i . kakva koristi g. kad se ta­ kvo ime nađe u nekom delu iz tako drevne prošlosti. koji su naprosto bili prvi duhovni i eterični sinovi zemlje. a koje je.' a kojima se podsmeva g. pre onog vremena koje se. kao i ime boga Adonisa.zajedno sa mnogim drugim stvarima. Autor Kabale. dok se Vidi napred. okultistima to dokazuje mnogo: na primer. odnosno znanje koje je čovekova intuicija docnije proširila. sakriveno od profana­ cije odgovarajućom simbolikom. i dodaje daje. još kasnije. Otuda potiču izrazi Adonim i Adonai (drevni oblik množine reci Adon). daje Adami bio mnogostruki simbol koji je potekao od Arijevaca.

Orijentalista H v o l j s o n je oko 1860. kao izaslanik Džahaka (Dzahhak) po imenu Biurasp. to drevno delo predstavlja: (. godini^ posle Potopa mogao bi se prepustiti K a r m i autora Postanja. . od tri para (Nojevih sinova) u 346. . na k o j i je prvobitno prevedeno sa haldejskog. godine pre nove ere". Arapski istoričar Masudi (Masoudi) govori o t i m Nabateancima i objašnjava njihovo poreklo na sledeći način: Posle Potopa (?). po mišljenju nekih kritičara. Izandali. . potpuni izvod Doktrina o umetnostima i naukama koje su imali ne samo Haldejci. m n o g i h c i v i l i z o v a n i h naroda i ple­ mena. Vidi Postanje i autorizovanu hronologiju. 548 . godine preveo j e d n o intere­ santno delo i predstavio ga večito nevemičkoj i neozbiljnoj E v r o p i pod nedužnim naslovom Nabateanska poljoprivreda. po tvrđenju neporecivo autentičnih dokumenata. "Nimrod prvi kralj". Me­ đu njima su b i l i i Nabateanci. i l i Božanstvo Prirode. Prevodilac. Beskorisno je raspravljati na tu temu. Po njegovom mišljenju. a Nojev praunuk.) zbornik neprocenjive vrednosti. kao i potomci Hama koji su se naselili u istoj provinciji pod vladavi­ nom Nimroda.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Adonaj u Bibliji prevodi kao "Gospod". To delo predstavlja ponovni prevod sa arapskog. (. . sina Kuša.) potpunu inicijaciju u misterije preadamovskih naroda. odavno pokopani problem i teškoća da se na bilo kakvoj logičnoj osnovi objasni fenomen po­ rekla m i l o n a l j u d i raznih rasa. koji su osnovali grad Vavilon. smatra da su tvrdnje tog istoričara u savr­ šenoj saglasnosti sa tvrdnjama Mojsija u Postanju. već i Asirci i Kanaaniti praistorijskog doba. koji je bio sin Hama. godine pre nove ere". j e r za naš rad ona nema značaja. narodi su se naselili u raznim zemljama. U poglavlju IX. Hvoljson. "2348. Poglavlje X. opštiji termin E l o h i m preveden kao B o g " (str. . (Ono predstavlja) (.) To se odigralo kada je Nimrod preuzeo položaj upravnika Vavilona. . i l i haldejski obožavaoci zvezda. "najniži rang. b i l o da ga zovemo Mojsijem. Ti "Nabateanci" su. događa se "1998. dok bi nešto smel i j i kritičari m o g l i da izraze mišljenje da b i upravo zbog toga trebalo sumnjati u njihovu istinitost. b i l i naprosto Sabeanci. "Noje izlazi iz Arke". 175).

a na kraju i g.a sve su nastale najranije dva do tri veka pre nove ere. a koja su. doveli branioce hronologije doslovnog značenja Biblije gotovo do besnila. Ku-tami. 415. U Germanističkoj reviji {Revue Germanigue)." Detalji koje je Bog saopštio za dobrobit i pouku smrtnicima go­ vore o periodima neizmemog trajanja i nizu bezbrojnih kralj evstava i l i Dinastija koja su prethodila pojavi Zemlje Adamija ("crvene ze­ mlje"). bar u savršenom skladu sa prorocima što se tiče prvog čoveka. " 30. iz­ javljuje da "je učenja koja se tu izlažu prvobitno Saturn saopštio Mesecu. učenja koja su u njemu izneta. Prvi arapski prevod Hvoljson smešta u X I I I vek pre nove ere. str.) Beroz. i o Belu-Nimrodu (.) Zato to delo mora da predstavlja APOKRIF. Sibilinim proročanstvima i Hermesovom knjigom . jun 1860. Renan. a on gaje otkrio njegovom posvećeniku.Ku-tamiju. Knjigom Enohovom. kao što se moglo i očekivati. . On ga grdi^ daje "žrtvovao Mojsija nekom nepoznatom piscu".• ^ Adam-Adami bilo Ezrom. pri čemu insistira na tome daje: (. ma koliko da su velike njegove kronološke greške. koji je za svoja predavanja koristio još drevnije mate­ rijale. .. na osnovu "unutrašnjih i spoljašnjih dokaza". na osnovu nekog hamitskog spisa. De Ružmon je bio prvi koji je pozvao da se digne na oružje protiv tog au­ tora. daje njen haldejski izvor zapravo zapis usmenih razgovora i učenja jednog bogatog vavilonjanskog zemljoposednika po imenu Ku-tami (Qu-tamy). dok pre­ vodilac smatra. Ti periodi su.adeptu koji je zapisao to delo . i l i prepisivač. koga bi trebalo svrstati u isti red sa njegovim savremenicima . Na prvoj stranici tog "otkrivenja" autor. 549 . gotovo u potpunosti identična sa Tajnim Učenjima. . Ono stoje interesantno u pomenutom delu jeste njegov sadržaj. "beskrajno drevnijeg". ako se ezoterički čitaju. piscu" .* bivši učenik srozava autoritet svog učitelja pozivajući ga da objasni zašto njegova 3 Filozofski anali (Annales de Philosophie). Kvatrmer (Quatremere) sugeriše da bi ta knjiga mogla da bude naprosto jedna kopija koja je načinjena pod Nabukodonosorom I I . ili Ksisutrusu-Noju. pošto govori o Alorusu-Adamu. Evald {Ewald) se još grđe okomio na Hvoljsona. april 1860.četvrtom Knjigom Ezrinom. koji ga je potom preneo svom idolu.

kao što sugeriše Kvatrmer. prirodno.najveća zamerka ovom delu se. Za to nema nikakvog osnova pošto su Adam i ostala imena za­ jedničke imenice.) prepoznajemo sve ličnosti koje predstavlja Ku-tami. koji je. umesto X I I I veka pre nove ere.istog. poput Minerve. koga je Ž i l Lemetr (Jules Lemaitre) veoma oštro nazvao "le Paganini du Neant" (Paganinijem iz Nanta) . dopustimo da su taj literarni spomenik sastavili "neki Jevreji iz I I I veka naše ere". . nego sva druga religiozna dela. Anouka-Noje i njegov Ibrahim-Avram. sastoji u tome stoje taj " a p o k r i f predstavljen kao da izraža­ va otkrivenje koje je jednom adeptu saopštio "idol Meseca". Odatle je.čak i ako potiču iz I I I veka naše. i ako jedan od ta dva spisa padne. itd. i l i čak kasnijeg doba? U tom slu­ čaju bi trebalo da odbacimo i Koran i da ga svrstamo u "apokrife". a nije nastao pre IX veka naše ere. u svrhu ove rasprave. u svom današnjem obliku. . koja takode predstavljaju "kompilacije starih teksto­ va" i l i usmenih predanja . šta sa tim? Ostavljajući na trenu­ tak po strani to koliko se može verovati ovim učenjima. primio od "Satuma". Jer čak i ako.tvrdi autor Života Isusovog zato što u tom in-folio o astrologiji i čarobnjaštvu: (. Sa izuzetkom g. ikonoklaste po ubeđenju. i l i smatrati da u manjoj meri izražavaju mišljenje drevnih naroda. postavlja se pitanje zašto bi njih trebalo manje uzimati u obzir. itd. i drugi mora poći 550 .TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA / Nabateanska poljoprivreda ne bi mogla da bude falsifikat nekog Jevrejina iz I I I i l i IV veka naše ere. kao što su Adam-Adami. Na to imamo samo jedan odgovor: to je isto toliko bajka koliko i Biblija. a takode bi trebalo da pljunemo i na sve informacije koje možemo da dobijemo iz Talmuda. mi skromno sugerišemo da su sve ove stvari o kojima se govori. Teško da bi moglo da bude druga­ čije . naime apokrifi . sve pa­ trijarhe iz biblijskih legendi. takode sastavljen od starijih ma­ terijala. iz­ gleda. koji je dva veka stariji. U međuvremenu. Pominjemo čudnu Bibliju tog haldejskog adepta i razne kritike na nju (u Hvoljsonovom prevodu) jer oni imaju veliki značaj za ovu knjigu. koji ga je. dovoljno stare da kao dokumenta budu izvorne i tako za­ dovolje zahteve najegzaktnijih arheologa i kritičara. Renana. sa svoje strane. "sve to bajka". mada znamo daje. ponikao direktno iz uma jednog arapskog proroka.

str. i l i Hermes. pa ipak je njihova religija. lekar i filozof judaizma. U nje­ gova pravna dela spadaju komentar Misne i monumentalna Mišna-Tora. bila čisto kabalistička. 1135-1204) . NaPco. izvorno došli u Siriju iz Busre. U Tomu I I I . 458) Nabateanci sa planine Lebanona su verovali u Sedam Arhanđela. citiran po dr D. D E M O N I M A i vampirima. videćemo praktične metode tog drevnog proricanja. koji se odnose na verovanje Sabeanaca. nazivajući Nabateance nji­ hovim religioznim nazivom. koji je stekao priznanje Jevreja širom sveta. kao što smo pokazali na dru­ gom mestu. Saul i visoki sveštenici jevrejskog Tabernakla pomoću Terafima. i Buda.^ Ti Nabateanci koji su. u koje do dan danas veruju rimokatolici. drugog dela ove knjige. baš kao i tokom srednjeg veka. Nabateanskapoljoprivreda ie zaista kompilacija. Majmonid govori o njemu i više puta se poziva na taj haldejsko-arapski rukopis. a Merkur je bog Mudrosti. ( . pa otuda Nabateanci. koga su Jevreji nazivali ^32 "uzvišeni Gospod . obitavališta i tela tih Arhan­ đela. Die Ssabier und Ssabismus. II.kodifikator jevrejskog za­ kona. a 551 . prema persijskim Jezidima. O privlačenju moći DUHOVA. ona ne predstav­ lja apokrif. a Grci Nabo. ^ On kaže: Ovde ću ti pomenuti spise. Čak i način proricanja pomoću "idola Meseca" isti je kao što su ga upražnjavali David.". pošto su njihovi preci verovali u Sedam Velikih Zvezda. tom I I .. 197. koje na prvi pogled pokazuje da su Nabateanci zapravo bili jedno mističko Brat­ stvo. baš kao što su egipatska Hermesova knjiga i indijske Purane po­ kušaj da se učini to isto.. "obožavaoci zvezda". Ta knji­ ga je puna paganskih ludorija. Ovo delo je bilo dobro poznato u antici.Adam-Adami za njim. tako daje njegov grob u Tiberiji i danas mesto hodočašća. Najpoznatija je knjiga Poljoprivreda Nabateanaca. Uprkos to­ me što Majmonid* njihovo učenje naziva "paganskom budalaštinom".. Vidi Razotkrivenu Iziđu. Hvoljsonu. tj. * Majmonid (Moše ben Majmon. O MAGIJI. .*" Nebo je božanstvo planete Merkura. čak i u tom kasnom periodu. str. (Majmonid. ) Ona govori o pravljenju TALISMANA. i l i Sabeanci. b i l i su degenerisani članovi tog bratstva. a ipak ne uspeva da u toj iskrivljenoj reci "Nabateanci" vidi misti­ čko ime kaste posvećene Nebu (bogu Tajne Mudrosti).. koji stanuju u pustinji. već ponavljanje načela Tajne Doktrine u egzoteričkom obliku haldejskih nacionalnih simbola sa ciljem da se ta načela "maskira­ j u " . koju je preveo Ibn Vahohija (IVahohijah). rabinski vođa. .

dodajući (tom I.) . U Hibertpredavanjima nam je rečeno da su: (. Kao stoje Buda bio sin Some (Meseca). onaj prvi započinje novu rasu Adepata. Činjenica da se kaže kako je Mojsije um­ ro i nestao na planini posvećenoj Nebu pokazuje daje bio inicijat i l i sveštenik tog boga pod drugim imenom. Kao i planeta Merkur.) ** (Lat. citirajući ga. Jedina razlika u odnosu na pomenute je mala promena u polu roditelja. kao i narodi širom Palestine. bio je isto što i induski Buda i grčki Hermes-Merkur. Spenser. . mudrac i prorok. postoje znao želje svog oca Merodaha.** on svrstava njihovu "poljoprivredu".) 552 . a kao otelovljenje Tajne Mudrosti bio je Nabin. a ovaj drugi. Haldejce i Egipćane. Obojica su Adami svojih stvonjegovo klasično filozofsko delo je čuveni Vodič zabludelih. proroka Boga Mudrosti. jer je taj Bog Mudrosti bio veliko kreativno božanstvo i kao takvog su ga obožavali ne samo u Borsipi. u njegovom veličanstvenom hramu. . najstariji Bog Mudrosti u Vavilonu i Mesopotamiji.) drevni Vavilonjani imali posrednika između ljudi i bogova (. i Nebo je bio "nadzornik" medu sedmorim bogovima planeta. Solarno-Lunarnu Dinastiju. Knjigu Ku-tamija. Na sličan način su ga obožavali Moabiti.. zašto ga onda ne bi obožavali i Izraelićani? "Planetarni hram Vavilona" imao je svoje "Najsvetije od Svetih" na oltaru Neboa. Napisao je i brojne medicinske traktate.. tvorac Četvrte. str. Kasniji razvoj srednjovekovne jevrejske filozofije goto­ vo u potpunosti se zasniva na Majmonidovim shvatanjima. ured. ukratko sve one narode protiv kojih su najstrožije primenjivani Mojsijevi zakoni.) a Nebo je bio "glasnik" ili "prorok". Asirci. prev. koji je postao Jupiter nakon stoje bio Bog Sunca. Nebo je. u sam vrh arapske literature. a Abarbinel (Abarbinel) ga neizmemo hvali. već i u planetarnoj kuli. go­ vori 0 njemu kao o "krajnje izvrsnom istočnjačkom delu". 354) da bi pod Nabateancima trebalo podrazumevati Sabeance.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA a njihovu drevnu literaturu Sabceorumfcetum. Jer. bilo da ih podr­ žava i l i osporava. kao i Buda. a takode i Pete Rase. i l i ljude tih Rasa i Kruga. (nap. tako je i Nebo bio sin Zarpa-nitu (bo­ žanstva Meseca) i Merodaha. (nap. Kanaaniti. Nebo.Sabeanske bljuvotine.

njihove zadivljujuće jasne opise u Kabali Isaka Majera. Renan istrajava u tome da haldejske spise . Zašto bi onda g. paradigmatičnog Adama Kadmona. a onom ko bi hteo da sakrije ezoterijsku istinu. To je veoma lako dokazati. to uopšte ne utiče na istinu i či­ njenice. najviše Duše i l i Duha. ni o ezoterizmu. taj Adam nema ni grubo ljudsko telo. i nižeg Adama. ali ne i živu dušu. Adam-Adami je personifikacija dvojnog Adama. naravno. emanacija iz Djuknah {Dyooknah) (božan­ ske senke) Nebeskog Čoveka. eterične kombinacije Nešamah. 553 . sve do posle svog Pada. i piše.smatra apokrifnim. Ako. Vidite. Taj "Adam" je prototip (Tzure) drugog Adama. str. dakle. imao samo nefeš. tvorca. pa čak i da nemaju. Međutim. Sigurno je da oni predstavljaju pet rasa. . dok izražava prezir prema ezoterizmu u religijama drugih naroda. zemaljskog. čak i kod Jevreja. Te doktrine sadrže učenja ezoterijske filozofije i to mora biti dovoljno. i l i o preobra­ žaju četiri Adama u nizu. već na četiri različita čovečanstva i l i ljudske vrste. Kabalisti uče o postojanju četiri različita Adama. i dalje bi to bilo od veoma malog uticaja. kao što svi mogu da vide po njihovom opisu u kabali: prvi je "savršeni. ne na jednog čoveka. On govori samo o četiri Ada­ ma. Majmonid. tj. međutim. Renan gledao na ime "Adam-Adami" sa takvim akademskim prezirom? Autor Porekla hrišćamtva očigledno ne zna ništa o ''izvorima paganske simbolike". "dah života". 418 i dalje.) "senka koja je nestala" (Kraljevi Edoma). nevini Adam).Pali Adam. ove moraju izgledati kao čista astrolatrija. dru­ gi je nazvan protoplastičnim hermafroditskim Adamom budućeg zemaljskog i razdvojenog Adama. ukratko. Onima koji ne znaju ništa o simbolici. Haldejca. koji je. a četvrti je pretpostavljeni otac naše ra­ se .i l i ono što je od njih ostalo . pa je tako dospeo u nevolju.Adam-Adami renja. pred­ stavljaju alegorijski iskaz o religiji najstarijih naroda Pete Rase. nastala iz božanske Tzelem (Slike). treći Adam je čovek načinjen od "praha" (prvi. bez sumnje zbog Kraljeva Edoma. pri­ znaje ezoterizam i simboliku u sopstvenoj religiji. Sveti Adam" (. propovedajući ćutanje i tajnovitost u pogledu pravog značenja Mojsijevih izreka. jer bi inače znao daje to ime bilo jedan oblik univerzalnog simbola koji se od­ nosio. Učenja Ku-tamija. niti telo želje. . to će izgledati čak i kao "paganske budalaštine". kako kažu sirijski kabalisti. Kao da ne postoje drugi orijentalisti koji možda imaju druga­ čije mišljenje.

pa sve do Adama od prašine. i l i Rasa.Androgina. "na čiju je sliku načinjen"." "Neophodnost da se na­ stavi stvaranje i postojanje među kabalistima se naziva Ravnoteža". Izvorna kabala je bila potpuo metafizička i nije go­ vorila o životinjama i l i zemaljskim polovima. Oni su smatrali daje najpovoljnije ako Guru (učitelj) u svom učeniku na­ de spremnost za čisti život bramačarije. u prepunim galerijama senovitih hra­ mova Indije i drugih zemalja-majki u kultovima. mesom.) (a to je ljudska Korenska Rasa). muško i žensko.* sinovi Petog Adama. "Najsvetije od Svetih" kod Semita. Upravo su se na tom mestu savremeni kabalisti . gornjeg Adama. pred' Naprosto. nervima. To od­ govara sjedinjenim Nižem Nefeš i Gufi.Amfian-Esumena i Vananin-Lamer (Otac i Majka. kaže autor Kabale. A vidimo da ta idealna zamisao kao zlatni zrak zrači na sve idole. kasnija kabala je ugu­ šila božanski ideal pod teškim teretom faličkog elementa. a pošto nije imala tu "Ravnotežu".TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Četvrti Adam bio je odeven kožom.. On je imao živo­ tinjsku moć razmnožavanja i produženja vrste (. svi ti personifikovani simboli su povezani sa polovima i razmnožavanjem. tj.razišli po svojim tu­ mačenjima sa okultistima i zamenili kasniju misao za ideju koja joj je prethodila. Kabalisti kažu: "Bog načini čoveka. vidi valentinijansku tabelu kod Epifanija). ofitskog Adamasa. To ćemo pokazati u narednom odeljku. kao što smo videli. dok je četvrti Adam. Kod istočnjačkih okultista je potpuno obratno. itd. U međuvremenu. 554 . koji je "muško-žensko" i l i Androgin. telu. Od najvišeg Nebeskog Čo­ veka. materica. kojima vlada Iluzija. Polni odnos oni smatraju "Karmom" koja pripada jedino čovekovim zemaljskim odnosima. iz drugog . Dualni simboli su za njih bili samo poetske slike za uzvišene međuodnose kosmičkih sila.zavedeni na pogrešan put generacijama hrišćanskih mistika koji su u kabalističkim zapisima falsifikovali sve što su mogli . nisu prepoznali čak ni Prvu Rasu. ma koliko da su grubi i l i groteskni. fenomen ko­ ji bi trebalo odbaciti onog trenutka kad neko postane "mudar". povezanu sa Ma-kom (tajanstvenim mestom). Ovaj poslednji je sim­ bolično predstavljen u šestom i sedmom paru muško-ženskih Eona . moglo bi se dodati da kod gnostika drugi Adam takođe emanira iz Prvobitnog Čoveka. . treći.

od kojih je/7e? bilo uokvireno u panel u prostoriji za incijaciju.Adam-Adami stavljen kao prijapsko čudovište. Broj Korenskih Rasa bio je zapisan u drevnim grčkim hramovima po­ moću sedam samoglasnika. i l i "Onog koji je stvarao pre nego stoje bilo šta postojalo".) .predstavlja degradiranu kopiju prehrišćanskog gnostičkog simbola "Dobrog". kasniji Prijap. jer su Venera i Bah naknadni tipovi Aditi i Duha.Tako prolazi slava (ovoga sveta)! (nap. koji je isto što i Agatodemon. a taj arhajski simbol je bio usvojen tokom srednjeg veka kao moto kuće Habsburga. prev. i l i Rase. gnostički Spasitelj. Egipatski glif za to bila je ruka sa pet raširenih prstiju. već simbolizuje četiri Ada­ ma. Rimljani su koristili pet suglasnika A E I O V u svojim hramovima. ne pred­ stavlja sliku apstraktne kreativne Moći. Ovaj poslednji .uistinu rođenog od Venere i Baha.) 555 .hijeroglifa koji zna­ če to slovo. Aditonu. pa čak i Abraksas. Nebeskog Prijapa . Međutim. pri čemu je peti i l i mali prst samo dopola izra­ stao.posthrišćanska fantazija . a predstavljao se takođe i pomoću/?e? " N " . kad se taj bog vratio sa svog puta po Indiji. dok je peta predstavljena pomoću/»ei grana odsečenih sa Drveta Života na kome stoji starac ukrašen kosmičkim Draguljima. Sic transit gloria!* (Lat.

na Zemlji. ako sudimo po doslovnom značenju njihovih simbola. u ezoterizmu pagana i drevnih Jevreja postoji ogromna razlika u tajnom značenju tog simboličkog mesta iako je njegova simbolika izvorno bila ista kod svih drevnih Rasa i naroda.) Gentiles . pri čemu je preko jedinog njegovog otvora i l i vrata bila prebačena zavesa . kao i panteisti.' tokom svog otuđenja od bogova njihovih paganskih suseda. Jevreji. kosmičkog.a takođe se zvao i Aditon . a takođe i najgrandiozniji simbol iste stvari na nebu. a čovek . i solamog boga kome je hram bio posvećen. izvršavali su nacionalnu i levitsku politiku tako što su egzoterički postavili svoje Vrhunsko svetilište kao najsvetiji znak svog monoteizma.Nejevreji. onaj odeIjak na zapadnoj strani Hrama koji je sa tri strane bio okružen belim zidovima. On je obuhvatao veliki opseg periodičnih (u vremenu) i preciz­ nih Manvantara. Gentili* stavljajući u Aditon sarkofag i l i grob (taphos).bio je zajednički za sve drevne narode.simbolom vaskrsnuća. Međutim. 556 . tj. NJEGOVA DEGRADACIJA Sanctum Sanctorum {Najsvetije od Svetih) drevnih. u stvarnosti nije bilo tako.u svojoj reinkarnaciji .mrtvu ljušturu koju je duša napustila.XVII "NAJSVETIJE OD S V E T I H " . kako svedoče njihovi proroci. (nap. Kasnija rabinska i talmudska shema je bila ta koja je ubila svu duhovnost u telu i njegovim sim­ bolima ostavivši samo njihove Spise . a ezoterički su gledali u njemu samo unverzalni * (Lat.u njegovom ezoterijskom značenju . solamog ( i l i dnevnog) i ljud­ skog. Oni su ga smatrali . bio isto tako praktičan i grub u Mojsijevo vreme kao što je i danas. čiji je realizam. i l i ponovnog buđenja Kosmosa.) Ali. maksimalno su ga poštovali i obožavali. Zemlje i Coveka za novo postojanje pošto je Sunce najpoetičniji. prev.

a «/zflA:u sopstvenim očima (vidi Drugu Knjigu Samuilovu. a koji u Hebrejskom le­ ksikonu ne govori ni reč o istom. prev. po kon­ strukciji.) što je reč koja simbolički znači žensku rasplodnu moć. mPI''. čiji Rečnik grčkog sadrži dugu raspravu o tome. Arg ili Arca. Upravo je tako. kakav je bio Sanctum Sanctorum kod pagana. Sveti kralj David pita: Ko će se popeti na brdo (visoko mesto) Gospodnje? Ko će stati na mesto njegovog Kadeša 1t2?np? (Psalmi. u značenju "otvor". što sve zajedno čini savršeni amblem i l i simbol Y (e) H (o) V (a) H.njihovo "Najsve­ tije od Svetih" poprimiti aspekt koji je daleko od prosvetljenog. kad ljudi shvate funkciju i značenje Kadeš Kadešim. 3) (Lat.Muški ud. Parkherst (Parkhurst). značenje tog reproduktivnog simbola još je pojačano pomoću četiri mistička slova koja tvore Jehovino ime. . ni boga. neupućeni će bo­ lje moći da razumeju zastoje David "nag" plesao pred arkom Zaveta. n {materica). razjasni ezoterijsko značenje. već "Sveti" Zavetni Kovčeg (Arka) ~ njihovo "Najsvetije od Svetih". ajevrejska arka Zaveta ima upravo to značenje. ekser) i opet H. bio je falički bog. kao i Bah. Tome bi trebalo dodati da su umesto divnog i devičanskog sarkofa­ ga (simbola obrasca Prirode i vaskrsnuća). sa raširenim krilima koja formiraju savršenu 70«/ (kakvu danas srećemo u Indiji)."Najsvetije od Svetih ". Arka je oblik broda Arge iz misterija. muško i žensko obeležje. . međutim. ^ (Vau. XXIV. (nap. u značenju Jod {membrum Virile. "sveti" i l i posvećenici hrama Gospodnjeg .) 557 . 16-22). A pored toga. V I . objašnjava to ovako: 'Apx'n u tom značenju odgovara hebrejskom rasit i l i mudrost (. Leviti u svom aditonu nisu imali ni grob. i zašto je bio tako rad da izgleda nevaljao radi svog "Gospoda". Kad se. lacchus je opet lao i l i Jehova. Njegova degradacija falički simbol. Dok su kabalisti poznavali samo Ain-Sof i "bogove" Misterija. postavivši na nju dva Heruvima licem okrenuta jedan prema drugom. oni učinili arku još više realističkom. a Baal i l i Adon. ili ''. A možda će.) . kuka na udici.* vidi Kabalu). u kome seme svih zemaljskih stvari pluta ili lebdi tokom pauze između uzastopnih mundanih ciklusa.

U astro-teozofskoj mapi zapadnjačkog rituala. po svojoj funkciji. predstavlja opstanak života i nadmoć duha nad materijom. Osiji. čiji je jedan od simbola levi stub Solomonovog hrama . Arka odgovara pupku i smeštena je sa leve strane. (. isto što i Nauč-devojke iz ka­ snijih i n d u s k i h pagoda. Takav je bio i ples kćeri silomskih (Sudije.. 2 1 . uči­ niti svetim.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Kades može u jednom smislu da znači posvetiti. strane žene (Meseca). gde su žene tkale zavese za v r t " . 17. Jevrejski Kadešim.. 23). a sve one su boginje rasplodnih sila prirode i l i materije . str. a pravo tumačenje reci Kadeš j e otvoreno prevedeno u Ponovljenim zakonima. t o m I I . osveštati. itd. 26). 14 i Postanju. . I V . str. Astarte i l i Venere-Afrodite. X X X V I I . i l i g r u d i Venere-Astarte. Arka u kojoj je čuvano seme svega živoga potrebnog da se po­ novo naseli Zemlja.* "živeo je p o r e d kuće Gospodnje. (nap ured. tom II. a poruga u odgovori­ ma M i h a i l a i K r a l j a je veoma upečatljiva (Razotkrivena Izida. stoje u engleskom sinonim sa cock. X X I . X X I I I .zbog čega se simbolički predstavlja da Arka sadrži seme svih živih bića.) Arka je zapravo sveta induska Jrga. pa se o njenom odnosu prema Nojevoj arki može lako zaključiti kad znamo da je Arga duguljasta posuda koju su visoki sveštenici koristili kao žrtveni pehar u obredu obožavanja Iziđe. od stihova 15 do 22. Za njega se koristila sistra (egipatski udarački instrument). Pupčana vrpca je pomoću placente povezana sa posudom u kojoj zriju plodovi rase. U originalu stoji galli. Očigledno je daje taj ples bio bahantski mahnit. za k o j i se kaže da su ga Amazonke propisale za Misterije. i skakanje Baalovih proroka (Prva Knjiga o Kraljevima. Ples k o j i je izveo D a v i d oko arke bio je "ples u k r u g " . 49).muški polni organ. kaže sedmi stih u dvadeset trećem poglavlju Dru­ ge Knjige o Kraljevima. i l i "pevac". (Razotkrivena Izida. . . B i l a je to naprosto karakteri­ stika sabeanskog bogosluženja jer je označavala kretanje planeta oko Sunca. pomoću sukobljavanja suprotstavljenih sila prirode.BoAZ. 444) * Ovaj izraz na ovom mestu daje uglavnom opscene asocijacije. pa čak i i n i c i r a t i i l i o d v o j i t i . X V I I . " S v e t i " K a dešut iz Biblije je.) 558 . a l i to takode znači i obav­ ljanje p o h o t n i h rituala (obožavanja Venere).

7)."Najsvetije od Svetih ". dakle.. I zato. A iskušenik je predstavljao Sunce . nakon poslednje noći najokrutnijih iskušenja. način izbora i tumačenje pojmova sistema Žohara rabina Moše. egipatsko "Naj­ svetije od Svetih". ko­ ja je danas dostupna u Evropi i Americi. Tora. zatim. njegova figurativna smrt trajala je dva dana.sveoživljujuću Kuglu koja "vaskrsava" Autor Kabale na nekoliko mesta pokušava posredno da dokaže veliku sta­ rost Žohara. na haldejskoj Knjizi brojeva. i on bi. kako je pokazao Munk (Munk). Kad bi iz nje izašao narednog jutra. prijatelja i saradnika Moše de Leona. Ibn Gebirol niliad nije citirao Svete spise da bi potkrepio uče­ nja (vidi Majerovu Kabalu. kandidat. pa čak i hrišćanskog sektaštva. naime. tj. kao i na nekim midrašimima koji više ne postoje. dok je Moše de Leon od Žohara napravio ono stoje preostalo do danas. veoma iskrivljene osta­ tke onog prvobitnog sistema koji predstavlja ključ za sve religiozne sisteme" [vidi Kabala. prof. a drugi samo onaj njen deo koji je bio prilagođen izgublje­ nim Knjigama Mojsijevim. koje je obnovio Ezra. morao je da uđe u sarkofag i da.). Nijedan pravi kabalista i l i naučnik ne bi porekao tu činjenicu. on je tipski predstavljao vaskrsnuće života nakon promene nazvane Smrću. Tako on pokazuje da Moše de Leon nije mogao da bude autor i l i falsifikator spisa u duhu Žohara u X n i veku. nesumnjivo istim onim koje je koristio i Moše de Leon. nepojmljivo star. na koje je prvobitni. izvorni Žohar bio nakalemljen. za šta ga optužuju. uđe u plodnu matericu Prirode. koji je predstavljao solamog boga.. i l i stablo. "Kraljeva odaja" u Keops ovoj piramidi je. prihvatio njihove tumačenja. ustajao sa Suncem trećeg dana. U velikim MISTERIJ AMA. str. Najstariji sistem i haldejska kabala b i l i su jedno te isto. 559 . Jedan sledi drevnu ezoterijsku filozofiju. upravo razlika u ta dva pristupa istim ezoterijskim pitanjima. dogmatski i beskompromisni. sa nešto malo dodataka kasnijih hrišćanskih dopisivača. "jedan komentar na (. pred­ stavljajući energetski zrak. predgovor]. mnogi kasniji zoharički izdanci su snažno obojeni posebnim stavovima potonjih hri­ šćanskih gnostika (sirijskih i haldejskih). kao i u vreme Fridiha fon Šelinga. Njegova degradacija Vara se onaj ko današnje kabalističke radove i rabinska tumače­ nja Žohara smatra drevnim kabalističim nasledem!^ Jer kabala. A l i . pokazujući og­ romnu starost ezoteričkih sistema. koji je. Frank (Franck).) Petoknjižje" (ibid. dok je sistem. Najnoviji prevodi Žo­ hara su prevodi iz sinagoga u prvim vekovima. ukazuju i na određeni krug talmudskog. pošto je Ibn Gebirol (Gebirol) izneo identično filozofsko učenje 225 godina pre Moše de Leona. Izvesno je daje Ibn Gebirol zasnovao svoja učenja na najstarijim kabalističkim izvo­ rima. sadrži samo "krhotine i odlomke. U danima misterije inicijacije.

koje je personifikovano u Ozirisu. kabalistički gledano. koji je. Proslave Astoret i Mladog Meseca (uzlazeća arga). a jedina razlika bila je u tome što je jedno bio ženski. Uzlazeći ob­ lik Arge kod Grka bio je oblik Kraljice neba . koje su.8i<. Sunce (Otac). to je "zlatna" Krava kroz koju mora da prođe kandidat ako želi da bude bramin i postane D V I Đ A ("po drugi put rođen"). Merkuru i Veneri i viša Trijada ("tri nevidljiva boga") koji obitavaju u Mesecu. koji su im prethodili. kao stoje dobro po­ znato. Jevreji. Za ovo nije potreban dokaz. zbog koje je Isaija izjavio: ''Tvo­ je mladine i praznike moja duša mrzeše" ( I . Njegov oblik i izgled se menjao u drugim zemljama. gospom Donjeg Bezdana. i l i Damti (more). Tako je bilo u Egiptu. rekavši to. Mesec (Majka) i Merkur-Tot (Sin) predstavljali su najstarije egipatsko Trojstvo. kao što je Sunce bilo Otac.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA svakog jutra samo da bi udahnula život svemu . a dru­ go muški aspekt Meseca i zvezde Venere. i l i Meseca. a simbolički/»o5'W(i(2 koja sadrži zametke i l i zametak života. postala Eva. nazivane "Vrhunskom boginjom. Izidi i Totu (Hermesu). U delu m Z T I I l O O I A {Pistis Sofija). Belite i Davikine. Astoret je u jednom smislu bila bez­ lični simbol prirode. kad se stope uje­ dno. a povremeno 560 . sedam veli­ kih bogova podcijeni su na dve Trijade i najvišeg Boga (Sunce): ni­ ža Trijada (Tpi5uvd|j.dok je sarkofag sim­ bolički predstavljao ženski princip. bio povezan direktno sa Jehovom i posvećen njemu. simbolično plovilo.) čije moći leže u Marsu. pod uslovom da ostane posuda. kao oblik narodnog obožavanja božanstava. imali su isto skri­ veno značenje što ga ima i Mesec. i l i prevozno sredstvo u obliku broda. A kada je nisu poistovećivali sa Venerom. Maj­ kom bogova. Sveopšte Majke" [ženski Noje (Noah). Kasnije je Belita.Dijane. 14). pošto se kod njih Jehova preobrazio u muSkogho^a. Ane. Jupi­ teru i Satumu (vidi odeljke 359 i 361 i dalje). Kraljicom Zemlje i Kraljicom plodnosti". koju predstavljaju kako stoji na mladom Mesecu. očigle­ dno je bio nepravedan. Ona je bila velika Majka svih Bića. a danas je ona Devica Marija u rimokatoličkoj crkvi. za koju se smatra daje isto što i Noje sa arkom] i ženske Trijade. U Indiji. i. Astoret je postala odraz haldejske "Nuah. Majka grada Ereha (velike haldejske ne­ kropole). brod Života koji beskrajnim Nebeskim Okeanom nosi seme svih bića. kao i druge "Kraljice Neba" kojima su kao žrtve nuđeni kolači i ze­ mičke. obožavali su Astoret.

kako ga učeni K i n i l i {Kenealy) (u svojoj knjizi Apokalipse) veoma umesno zove . Eustatije (Eustathius) tvrdi da (IQ) IJA znači Mesec u dija­ lektu Argejaca.Ija kod Egipćana označava boginju Lunu i u svakodnevnom govo­ ru za Lunu postoji samo taj naziv.* Stub i Krug (IO). predstavlja Univerzalnu "Majku bogova". što u sebi sjedinjuje sve te zajedničke simbole broda života.) . kod Pitagore je bio savršeni broj koji se sadrži u Tetraktisu. bezgre­ šnu Nebesku Devicu.) Zato što se sastoji od deset tačaka poredanih trouglasto u četiri reda. * (Lat. "rođeni iz Arke". Reč arkana. Jablonski (Jablonski) kaže: IQ. Evo kako to objašnjava jedan učenjak: Timej (Timceus) Lokrijski. Nojeva arka. yEgyptiis LUNAM signijicat neque habent Uli in communi sermonis usu. govoreći o Arki. Svi Bogovi Sunca su nazivani Arhageti. Njegova degradacija i na zemaljskoj kugli. (nap. koji danas čine prvi decimalni broj. Sad.Sveti Duh. kod kojih je on muški i ženski Jehova. a to je bio i jedan od naziva za Mesec u Egiptu. radi raznovrsnosti. božan­ ske Device Majke Nebeske. od­ nosno muški Bog. induska Joni i l i Zavetna arka (kovčeg). "Arkana se po­ kazuje samo Najvišim" {Codex Nazareus). To je Tetragramaton zapadnjačkih kabalista.egipatske plesačice.nebesko plovilo . i l i oblik mladog Meseca koji podseća na brod.pre svega medu Jevrejima. od tog korena Alm morali smo da izvedemo reč Almeh . a pun Mesec ženski simbol tog univerzalnog Duha. i l i . "skrivena" i l i tajna. i Duh. (od navis. Navi. aliudnomen quo Lunam. prev. što znači brod). I kao što se uzvišeno uvek srozava u smešno. čije su svete funkcije u jevrejskim hramovima bile iste kao i funkcije Nauč-devojaka. mušku Moć. designent prceter IO. Kasnije su "Device" slične vrste bile kao Nauč-devojke u Indiji. što predstavlja oba pola).'* a kasnije je postao prevashodno falički Broj . naziva Je "Principom najboljih stvari". izvedena je od Arka."Najsvetije od Svetih ". Mistička reč Alm. "Sveti" jevrejskih hramova (oni koji su po­ svećeni Jehovi. loh. ženski Kadešim. 561 . koju je prorok Muhamed stavio na početak mnogih poglavlja Korana.oplođuje Duh Života. kakav je npr. što aludira na prirodu. aludira na nju. koji se označava kao Ija. danas se u obličju hrišćanske simbolike nalazi u svim crkvama kao brod. žensku. U zapadnjačkoj religi­ oznoj simbolici mlad Mesec je bio muški.^ Taj navis .

"onaj k o j i upravlja spasenjem". " D e v i c o m " . jer se slovo jau. što prikazuje statua iz Saitičkog perioda (Abidos). Spojena. u prvobitnom ispitivanju sam otkrio da je velika distinktivna funkcija božjeg imena Jehova bila da označi uticaj Meseca kao uzroka razmnožavanja.koja se sastoji od Amona. i t d . i t d . L U N U S . ukrašenom lunarnim d i s ko m i dijademom.A M M O N . H O R . a razdvojena. k o j i u rukama drži t r i različita skiptra. U teogonijskim transmutacijama. a M u t ( h ) . tačnije iz staroegipatskog u doba Kopta. A m o n postaje Horus.I z i d u nalazimo kako ga doji. bila korišćena kao 1 = o. ) I tu dolazi ta lingvistički ista reč iz daleko drevnijeg izvora. ta Trijada se sadržala u Mesecu kao svom zajedničkom simbolu. onaj drugi ih sprovodi u delo" ( v i d i Maspero. .TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Na rozeti iz Ulemana nalazim reč usta. ona je bila Khonsu. Sad. Jedna statuica u Bulak m u ­ zeju u K a i r u predstavlja tu Trijadu kao mumiju-boga. N j e g o v a majka Mut(/z) . i l i 1. a takođe i Seifarth. čija je osobita titula bila " m u ž svoje M a j k e " . 1 = u i "1 = v i l i w. i l i " K h o n s u k o j i izvršava Sudbinu": onaj p r v i priprema zbivanja i planira ih za one k o j i će se r o d i t i pod njegovim p l o d n i m uticajem. k o j i j e b i o bog. pa otud lunarni mesec iz hijeroglifa / C ^ s a ^ i O kao njegovim odrednicama. On je bio bog sudbine u Tebi i po­ javljuje se u dva aspekta: (l) K h o n s u . naime. onaj k o j i je u apsolutnom p o č i n k u " i (2) kao Khonsu Iri-sokhru. To bese pre Masore. . uzgred budi rečeno. 562 . kao i njegovu tačnu vrednost u smislu luname godine u prirodnom računanju dana.nazivana je " K r a l j i c o m Neba". u toj preobraženoj Trijadi. na glavi nosi Mesečev disk. Khonsu postaje Tot-Lunus. k o j i je bio samo N j e n simbol . koristilo za o i za M. l u n a r n i bog i Gospod Tebe. a ne Me­ sec. . Hator i d r u g i h boginja-majki. kako ćete u celini videti. i zato j e p o b r k a n sa T o t o m i Ptahom. čija je . koptskog. Jevrejsko "'IH se takođe može koristiti kao l O H . Definicije). a više majka A m o n u . Sa svoje strane. . na­ ziv za Mesec u smislu ciklusa Vremena. poput koptskog I O H. koja se zove lo-tef. ( . i za v i l i w. (Iz jednog rukopisa) Ovo je još izrazitije kad egiptologija to poredi sa ono malo što zna o tebanskoj Trijadi .i ta reč. Nofir-hotpu. znači majka. p o s t o j e ona aspekt Iziđe. Njego­ va obrva je krunisana glavom ibisa. a karakteristi­ č n i p r a m e n o v i kose tako su n a p r a v l j e n i da ga predstavljaju kao dete-boga. i l i "Sunce" u Trijadi. Mut ( i l i M o u t ) i n j i ­ hovog sina Khonsua. Ona je b i l a manje žena.

Diodor tvrdi da se "među Jevrejima pripoveda kako je Mojsije Bo­ ga nazivao lao". Sifora (sjajna) je personifikacija jedne od okultnih nauka koju je medijski sveštenik-inicijant preneo Mojsiju. svoju teogoniju i religiju izgradili na i s t i m osnovama kao i svi pagani. i l i Jehovi iz Bi­ blije (neki veruju da su o n i isto što i on). pre nego što gaje inicirao njegov tast Jetro. pošto je ^ • o ham isto što i sah " o n " . mi smatramo da Mojsije. I . kao i sve drugo.l E V O .on. nazar. Mojsi­ je je.O. n i t i postoji bilo koje drugo ime koje se može izgovarati na toliko različitih načina. i nikako nije mogao biti oženjen. što bi bilo. i l i sistem k o j i je korišćen p r i građenju Velike piramide i Solomonovog hrama (bilo da je on m i t s k i i l i stvaran). onda je to gore pomenuto delo. Teodoret kaže da su Samarićani izgovarali Jahe (jahra). On je takode i Brama "sa Proučavalac mora biti svestan da se Jetro ne naziva Mojsijevim "tastom" zato stoje Mojsije zaista bio oženjen jednom od njegovih sedam ćerki.ponekad naziva Kala-hansa (Labud u večnosti).Ah . To je alegorija. jasne i matematičke dokaze o tome da su ezoterijski osnovi.m i s t i č k i anagram i permutacija). 563 .muški . sa k o j i m se k o d orijentalista veoma lakomisle­ no i veoma često mesa Brama . "Bunar" pored koga je Mojsije seo u svom bekstvu od faraona simbolizuje "bunar Znanja". posebno oni p r v i ) . To će postati jasno onima k o j i pročitaju Izvor mera i l i Jevrejsku egipatsku misteriju i razumeju neporecive. Jedino povezujući ga sa mazoretskim poentama kasniji rabini su uspeli da se Jehova čita kao "Adonaj" .r "Najsvetije od Svetih ". kao i k a s n i j i (postvavilonjanski) Jevreji (ipak. nikad nije znao za reč Jaho. A k o išta na svetu može da okonča disku­ siju o tome da li su stari. A sad bismo m o g l i da podsetimo čitaoca na ono što je u našoj k n j i z i Razotkrivena Izida rečeno o IA O: Nijedno drugo božanstvo ne dopušta takvu etimološku razno­ vrsnost kao Jaho. Njegova degradacija Dakle. a aham isto što i " j a " . ako je uopšte i postojao. Za ovo imamo potvrdu u privatnom pismu jednog veoma učenog kabaliste. bio Inicijat pa je kao takav bio asketa. Dakle. i tome se pridaje ezoteričko značenje A-ham-sa (Ja ^ sam . na osnovu same Biblilje. odraze svih t i h simbola nalazimo u Javeu.i l i Gospod. Nojeve arke i A r k e Zaveta j e d n i te isti. kako smo i pokazali. svom egipatskom učeniku. što Filon Bibloski piše grčkim slovima I E Y Q . U STANCI I V i na d r u g i m mestima se tvrdi da se egzoterič k i Brama (neutralni). a Jevreji Jaho.

a posebno kad uzmemo u obzir simboličke oznake na sacr^ Čakri. od po­ vršine Velikog Stepenika i Velike galerije do vrha reče­ ne galerije. a prečnik prema obimu od 1. koja se formira unutar i od beskrajnog kruga. i l i Jupiter. . 339 inča. da bi ušao Na hebrejskom falički simbol. a te cifre (1065) su samo odnos 113 prema 355. To je krajnje jedinstvena stvar Dimenzija ulaznog pro­ laza u Kraljevu odaju. 5 i 7 = 14. a menjajući H u 3 i l i /. O tome se u pomenutom pismu govori na sledeći način: Da se 1. Catur mukha (savršena kocka). Stoje odnos obima prema prečniku 113x3 = 339. a ulaz u Kraljevu odaju (Najsvetiju od Svetih) koja je materica. taj prolaz je takve visine da čovek. namemo i veoma posebno 13. na krugu može čitati kao 31415 ( i l i TI vrednost). vrednost prvorodenog.514. ključne mere Sni (Sinaj) i Jehove koji silazi sa te planine.065 x 2 .065). . Jve i l i Jave. mislim da ne može­ mo sumnjati. onda "'Ti i l i latinski Jun i l i Juno. u «. 5 i dvaput 7. A l i . V i kažete: "Jedan iz jajeta. Sad. Knji­ ga / ) . 3. kao stoje rečeno. 564 . egipatsko " Najsvetije od Svetih ". osnov kineske zagonetke.TAJNA DOKTRINA « ANTROPOGENEZA četiri lica". daje cifre 1065. šest ipet (vidi Stancu IV. kako je Piaci Smit veoma pažljivo izmerio.tako da na tom visokom stupnju i l i stepeniku imamo ukazivanje na kosmičkog čoveka. Božansko ispoljavanje koje uzima oblik života i prvorodenog. prečnik tog kruga biće 339 X 2 = 678. kako je objašnjena ezoterijska hijerarhija Đan Kohana.) Ako je tako. Na taj stepenik čovek staje na nivou poda i otvorenog ulaza u Kraljevu oda­ ju. i opet koristi se 1." (. od kojih je svaki 1. da povedem vaš opis još ko­ rak dalje. jer 113 {čovek) X 6 = 678. a ti brojevi su brojevi izraza "i gavran" u scenama "Go­ lub i gavran" i l i na slikama Nojevog potopa. i l i Višnuovom Krugu. zato što je 1065 = 3 5 5 x 3 . 3. Uzmimo A za centar i sa tim poluprečnikom opišimo krug. (poluprečnik je uzet da bi pokazao podelu na dva dela. Zato provorodeni od Brama-Pradapatija ( i l i bilo kog Demijurga) ukazuje na memu upotrebu kružnog odnosa uzetog od Cakre ( i l i Višnua) i. onda u 1065 imamo čuveno Jehovino ime. lingam \joni. iznosi.

vital­ nosti i trudnoće. s o l a r n i m i l u n a r n i m . brojevima svog imena. uspravljen čovek je 113. Postoje. Jevrejske reci sakr i n 'cabvah u b u k v a l n o m prevodu znače lingam (falus) ijoni. a slomlien. pa čak i Isusa Hrista kad uđe u unutrašnji oltar . " B o g stvori 'Coveka na svoju sliku i priliku'(. on ga personifikuje^ kako ulazi u Najsvetije od Svetih. baš kao što danas pa­ pa oličava Petra. A l i . O Ada­ mu se govori k o d Majmonida {More Nevochim. sa o n o m uobičajenom iskrenošću tipično biblijskog je­ zika. sakr i n 'cabvahf ta dva bića su zato. androginog Adama Kadmona. to kabalističko ime nije ime živog čoveka. pa je za­ to obožavan i umoljavan". Mesecom. .5 i l i ' jest. i taj sakr se prenosio vekovima do sacr-factum rim­ skog sveštenika i sacr-fice [žrtva . naprav­ ljen je.hrišćansko "Najsvetije od Svetih". koji se zbog svog činioca 7 (sedam) odvija veoma usklađeno sa periodima oživljavanja. "Vodič za zbunjene" . stih 27). a taj vremenski ciklus. poput Adama Kadmona. To . i druge potvrde za to u samoj jevrejskoj tradiciji. K a k o tamo stoji. međutim. Sad. bio mera lunarne godine. itd. A d a m . p r i japsku sliku. I. Njegova degradacija u njega. i .kao o Mesečevom proroku. zvanih na hebrejskom. prev)] i 565 2 mn ^ ^ i l i Jehova. . a posebno sa " K r a l j e m " Somom."Najsvetije od Svetih ". i n d u s k i m Deus Lunusom. uprkos tome što se u Bibliji prevode kao "muško i žensko" (Postanje. A l i . pa čak ni ljudskog ni božan­ skog bića. mora da se sagne. prema jevrejskom ezoterizmu. kao pretpostavljeni v e l i k i "praotac ljudske rase".falus. na sliku i priliku Božiju . nosilac semena" . a Visoki Sveštenik je personifikovao boga svog vremena.) na sliku B o ž i j u on ga stvori. "To je oruđe blagovesti. nalik na sve ostale rođene od čoveka i žene.dakle. već ime dva pola i l i organa za razmnožavanje. razlog za to je sada učinjen očiglednim i mora se objasniti. i l i poviien. zbog ezot e r i č k o g uticaja k o j i se toj planeti pripisuje u o k u l t i z m u . Jehova kaže Mojsiju: "Zbir moga imena je Sakr. i zbog toga je on. To otkriće još više povezuje Jehovu sa svim drugim tvoračkim bo­ g o v i m a i b o g o v i m a p l o d n o s t i .igra reci na engleskom (prim. glavna funkcija Jehove je davanje dece.prilika u kakvoj se Gospod Kandidat za inicijaciju uvek je personifikovao boga kome hram pnpada. uzet je kao uzročnik čina razmnožavanja. on postaje ^^ = 56.uistinu!) u dva aspekta: kao o čoveku. muško i žensko stvori ih o n " .

danas su neporecivo dokazali gotovo svi simbolozi i hebrejski učenjaci. tom I. odnosno Jehova je Noje na hebrejskom bi bilo T]T. Noje. a koje Hargrejv Dženings {Hargrave Jennings) citira u Falicizmu: Bog je zapovedio da se Adamovo mrtvo telo drži iznad zemlje dok ga u središte zemlje ne položi sveštenik Najvišeg Boga. čovek i H'Adam u tesnom srod­ stvu i da su oni u Bibliji personifikovani u jednom obliku. sa dve reci od koje je sastavljeno nje­ govo ime. shvatiće šta to znači. da su {a) Arets. kao hermafrodit. 236). tj. kao i sama kabala. Jer. Onaj ko poznaje kabalu i ko je navikao na neprekidno permutovanje biblijskih imena. (Izvor mera. i l i . bog razmnožavanja. i l i "Jah . kao egi­ patski i jevrejski Mars. Zato je Adam u određenom smislu Jehova. Dakle: (. inč. 159) Pored toga. koji u svojoj arci i l i arghi (Mesec) nosi semena svih živih bića. a to telo je slika Tvorca i sam Tvorac. Najsvetijim od Svetih. Arga. isti autor pokazuje i prikazuje. numerički i geome­ trijski. božan­ ska permutacija. Jehova. To obja­ šnjava drugo jedno predanje rašireno na Istoku. To takode pokazuje poreklo narodnog jevrejskog verovanja daje Mojsijevo lice na Mesecu. kad se ona protumače numerički i simbolički. na engleskom. . i l i pred falusom u arci. koje se pominje u Gregorijevim "Napomenama i zapažanjima o nekoliko pasusa iz Sve­ tih spisa" (1684.TAJNA D O K T R I N A « ANTROPOGENEZA Bog obično ukazivao svom odabranom narodu. Mesečevim pegama. i {b) daje Jehova. Otuda je brak sakrament u pravoslavnoj i katoličkoj crkvi. uzima takode oblik iz­ vora rođenja. 120-121). navodni spasitelj čovečanstva. "tvori izvornu ideju o muško-ženskom kao istočniku ro­ đenja." Ovo što je rečeno daje ključ za pomenutu tradiciju. str. Adam. Otuda je Adam nazivan "Mesečev prorok. obožava pred "telom Adamovim".) onaj savršeni. str. jer je '' bio membrum virile. i l i "Najsvetije od Svetih" "^ (Jod).. 566 . Mojsije i Jehova sakramenta za englesko govorno područje" {Izvor mera. zemlja. odnosno. Da je to tako. . Zato se "Noje svakodnevno molio u arci pred A D A M O V I M TEL O M " . otud falička upotreba ovog oblika. a Houah je bila Eva". bu­ kvalno. opet.Noje. od koga potiču mere.

itd. 1 Saberite brojeve tih odvojenih reci i imaćete: 7\^T\\^ 21 ia?i< 501 T^^nVi. 1 Ahiye 5. itd. i objašnjava se kao puka provera i korišćenje brojeva planina. moćno ime koje je poprimilo Božanstvo bilo je Ja sam onaj koji jeste. jer sa jedne strane imamo 10 + 5 + 6 = 21. 501. Pisac Izvora mera ka­ že (str. tako da je reč ašer i l i onaj u "Ja sam onaj koji jeste" naprosto smemica za upotrebu 21 i l i 7 x 3 . 2 1 : 2 = 10. ta­ ko i rabina. Sad. internacionalni simbol i zajednička svojina. Mojsije je HSTD. Radi jasnijeg objašnjenja onima koji se ne bave kabalom..5. postoji jedna izuzetno važna činjenica da bismo je preskočili. 21 što se odnosi na proces silaska na planinu u obliku Vatre da bi se načinio čovek. 1 Asher 200. što iznosi 345. 345. 5. što na hebrejskom glasi: To je varijanta čitanja m H ' ' . Njegova degradacija su opet permutacije. postav­ ljamo stvari ovako: "Ja sam onaj koji jeste" na hebrejskom se piše: Ahiye 5. nego j e . kao što pokazuje kabala. a sa druge 6 + 5 + 10 = 21 (Od istog autora) V i d i odeljak X X I I "Simbolizam tajanstvenih imena lAO i JEHOVA ". 300. itd. 50P = 251 +. u sredini 501. to pokazuje daje Mojsije oblik Jehove u toj kombinaciji. zahvaljujući suviše realističkoj upo­ trebi od strane poluiniciranih Levita. Zato se pokazuje daje "Najsvetije od Svetih" kako kabalista. 10. obrnuto. Saberite vrednosti tog novog oblika Jehovinog imena 21 + 501 + 21 = 543. i l i . 5. obrnuto. stoje veoma važan broj za pi­ ramide. itd. 271): Što se tiče Mojsija i njegovih dela. A ona nije ni potekla od Jevreja."Najsvetije od Svetih ". taj simbol k o d n j i h stekao zna­ čenje koje teško da postoji k o d b i l o k o g naroda do dana današnjeg 567 . 10. Kad ga je Gospod podučio nje­ govoj misiji.

Lingam i Joni za savremenog Indusa. Da su nekad imali na raspolaganju Religiju Mudrosti. Jer. i pored toga. nisu ništa bolji od rabinskog "Najsvetijeg od Svetih". kod Jevreja je on bio realistički i fiziološki. muški Jod i Havah. "I on zazva njegovo ime Enos (čovek): potom počeše ljudi da zazivaju ime Božije" što nema nikakvog smisla. To je. u skrivenoj simbolici vera i filozofija.nije teško dosetiti se.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA i koji pravi kabalisti izvorno nisu nameravali da mu daju. A da­ nas je stara kabala.^'' Zato se razlika među njima sastoji u religioznim i etičkim osećanjima. I to je poenta koje su se dokopali hrišćanski klevetnici azijskih religioznih filozo­ fija. u takvim religioznim mitovima. hi­ ljadama godina pre toga Izrael nije znao za faličkog Jehovu. uprkos tome. i l i sa TREĆIM Adamovim sinom. Nema sumnje daje kod potpuno iniciranih judejskih tanaima unutrašnji osećaj te simbolike u svojoj apstraktnosti bio isto tako svet kao i kod drevnih arijevskih dviđa. Tu su proroci da pokažu put u život. na zemaljsko fiziološko sjedinjenje i začeće [kao u alegoriji u kojoj Kain proliva Aveljevu krv . ali "tvrdoglavom" narodu.Habel (Avelj) predstavlja ženski princip] i rađanje dece. uprljana njime. i l i Eva . proces koji je za­ počeo u Trećoj Rasi. prolazak kroz "zlatnu" kravu u is­ tom pognutom položaju kakav se pokazuje na galeriji piramide. a i danas jeste. primenjena samo na po­ trebe i dobrobit jednog malog naroda. pošto su Adam i ostali morali da učine to isto. stih 26. Enoha. ali nisu ni gori. njen univer­ zalni jezik i simbole. muška i ženska bića. a ko­ ji u jevrejskom ezoterizmu poistovećuje čoveka sa Jehovom. od čijeg su sina. bio. Sva razlika između njih se odnosi na duh tumačenja. Setom. uređivana i preuređivana. kako je pokazano u Izvoru mera). pre. ikad razvila u sebi nešto poput nacionalne etike. tokom i posle Mojsijevog vremena. odabranom. 10 U četvrtom poglavlju Postanja. On je ukazivao na prvo polno razdvajanje ljudske rase (Eva koja rađa Kaina-Jehovu. pogrešno je prevedeno. Obožavanje "boga u arci" datira tek od Davida. identična. Kod Indusa i kod starih Egipćana taj duh je bio i ostao potpuno metafizički i psiholo­ ški. ali su ta dva simbola. naravno. 568 . ljudi počeli sebe da nazivaju Jekova i l i Jah-Hovah. A ko može da tvrdi da je takozvana " M u ­ drost". dokazuje isti ezoterizam koji se odnosi na "Naj­ svetije od Svetih" i koji do dana današnjeg postoji u Indiji. ispitana na bilo koji od ta dva načina. kao što je rečeno. duh načela koja se zastupaju jeste ono što određuje nji­ hovu relativnu vrednost.

međutim.zna­ čilo je duhovno začeće i smrt. a taj pad i degradaciju su oni obožavali. a.naroda koji je najduhovniji i najviše naklonjen metafizici na svetu . Za Arijevce. pa zato za njihovo božanstvo nije moglo bi­ ti bolje predstave od simbola razmnožavanja i. njegovo stapanje i po­ vratak prvobitnom Izvoru. Oni su se nagodili sa svojim plemenskim božanstvom. taj pognuti čovek značio je pad Duha u materiju. apstraktnu prirodu . pa je tako odredilo njegove nacionalne osobine i karakterne mane koje obeležavaju mnoge Jevreje do dan danas . uzvišeno i poetično. ma koliko moglo izgledati da spoljašnji izgled njihovih današnjih simbola škodi toj tvrdnji. Njegova degradacija Kod drevnih Arijevaca ovo skriveno značenje bilo je veličan­ stveno. Kod induskih Arije­ vaca . Ceremonija prola­ ska kroz Najsvetije od Svetih (koje danas simbolizuje krava). simbol krave jedan od najveličanstvenijih i najfilozofskijih po svom unutrašnjem značenju. i zavetovali se da će njegovog "semena biti kao prašine zemaljske".grubi realizam. kako on kaže. racionalno osećanje zasnovano na čistoj kalkulaciji'' ."Najsvetije od Svetih ". gde je fiziološko prevladalo nad psihološkim i čisto nematerijalnim. Arijevski pogledi na tu simbo­ liku b i l i su pogledi čitavog paganskog sveta. sebičnost i senzualnost. K o d Semita. Karlajl je rekao mudre reci o oba ta naroda. Re­ ligija Indusa oslobađa čoveka vezanosti za zemlju. spreman da prođe kroz matricu majke prirode. zato je.još čudesnije pristaju druge Karlajlove reci. jednog malog plemena. što se u početku odvijalo kroz svetilište Hiranja gharba (zlatno Jaje) simbol koji po sebi predstavlja Univerzum. broja i brojeva. koje je samo sebe uzdiglo iznad drugih. poteklo je od. uvek bila "večna zvezda vodilja koja tim sjajnije šija na nebu što mrklija noć vlada na zemlji". po kojima je za njih "religija mudro. brak duhovnog čoveka sa materijalnom ženskom prirodom. jeste fizičko stvo­ renje spremno da ponovo postane izvorno duhovno Biće. ČOVEK pre rođenja. A "GOSPODARIMA" i "Gospodima" evropske potentnosti .a tako je bilo od njihovog 569 . i pre svega bilo svojstvenost. čak i da­ nas. što je dovelo do srozavanja Božanstva na nivo čoveka. posredstvom njihovog oca Jakova. kao njegovog izraza. taj simbol je predstavljao razdvajanje Duha od materije.pognuti čovek na ulazu u Sanctum Sanctorum.Izraelićanima . semitsko tumačenje.religija je. a za Semite. tačnije ponovno rođenje pojedinca i njegovu obnovu.

a nekad su i Izraelićani imali verovanja isto tako čista kao što su ih imali i A r i ­ jevci." A l i .kao što je danas slučaj sa skrivenom čulnošću semitskih kabalista. danas je judaizam.a nipošto smrtni ljudi i Sinovi požude i puti . vremenom razvio u tri različita tipa. Kod njih je.) zapovedaju nam da mrzimo neznabošce.. kaže on. . Jevreji su veštačka arijevska rasa. Za njih je ulazak u sar­ kofag u Kraljevoj odaji značio obnovu . Od sedam prvobitnili tipova Pete Rase danas je na Zemlji ostalo samo tri. a semitski Jevreji najmlađoj. druga je mala podrasa. kavkaski tip. propisuju šta treba da radimo (. jedna od najmlađih vera u A z i j i .000 godina. Svako ko poznaje Jermene i Parse sigurno će prepo­ znati da oni i Jevreji spadaju u isti. kakav god daje bio.) Ako uzmemo u obzir daje naša Rasa došla do svoje Pete Podrase. nije bilo tako kod drevnih naroda. H. Flauer (W. njihove zakone i institucije.) (Obraćanjepredsednika "Antropološkoj ustanovi Velike Britanije" itd. koja predstavljaju stanovnici Kavkaza u Evropi. i kod talmudskih Jevreja su veliki simboli prirode u najvećoj meri bili profanisani. faličko obožavanje se razvilo tek sa postepenim gubitkom ključeva za unutrašnje značenje religioznih simbola. Sve­ ti Spisi. rođena u Indiji.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA početka. i da se svi pojedinci naše vrste mogu podeliti u ta tri tipa. Bio je to najsvetiji simbol. Filon Judejski pokazuje staje bila izvorna jevrejska vera. Oni i jesu javno mrzeli obožavanje Baala i l i Baha. A l i . kao što nam danas pokazuje ključ za ispravno čitanje Biblije. uistinu Najsvetije od Svetih u kome su stva­ rani besmrtni hijerofanti i "Sinovi Božiji" .da se prvobitni čovek. Arijevski Indusi pripadaju najstarijoj rasi koja danas postoji na Zemlji. . Lako je objasniti razlog za razliku u pogledima te dve rase. (. H. A l i .a ne razmnožavanje. zasnovan isključivo na faličkom obo­ žavanju. ne starija od ne­ kih 8. godine: Ne mogu da odolim želji a da ne zaključim isto ono što su često zaključivali i razni drugi antropolozi . hrišćanski narodi su se osećali oba­ veznim da to odbrane ipoetizuju. a teološki je to religija koja mrzi i koja je zlonamema prema svima i svakome kojoj ne pri­ pada. koja pri­ pada kavkaskoj grupi. Pošto su se time opteretili.. Flower) zgodno rekao 1885. Kao stoje prof. kako bi drugačije i moglo da bude? 570 . nauštrb svih drugih religija. Jedna je stara gotovo milion godina. ali su u potaji dopustili da se ljudi drže najgorih stvari u tim obožavanjima. Mongoli u Aziji i EtiopIjani u Africi. V. GeStrogo uzevši.

Potpuno tačno kad se o njihovim ritualima sudi egzoterički i spolja. I Indija i Egipat su imali.potpuno nesumnjivo.da zadrže svoje tajne za sebe i da se uzdignu u svom navodnom monoteizmu iznad neznabožaca. a upravo je obrnuto kad se otkrije njihovo unutrašnje značenje."Volite jedni druge".nosilac sopstvenog semena i koren svega. u kojima su i Božanstvo i religija bili degradirani. i zato što izgleda neverovatno da bi svi pozajmljivali od nekog koga niko od njih nije voleo i koga su svi prezirali. i zato što sličnosti u ceremonijama nalazimo i kod naroda koji su veoma daleko od Palestinaca. A l i . 104) 12 571 . Na to Faber sasvim opravdano odgovara: Neki su umislili da su nejevreji b i l i servilni plagijatori Izraelićana. kasnije hrišćana. Njegova degradacija ometrija. i daje sve stoje slično pozajmljeno iz mojsijevskih ustanova. hrišćani bez razlike tvrde daje Đavo naterao pagane da imitiraju Jevreje kako bi ukaljali religiju jedinog./»eto Božanska Nauka ("peta" zato što predstavlja/?e^/ ključ u nizu od Sedam Ključeva Univerzalnog ezoterijskog jezika i sim­ bolike) bila obesvećena i oni su je primenili da bi stvorili krajnje pri­ zemne i grube seksualne misterije. zato je njegov spoljašnji izgled prepušten na­ gađanjima gomile. Idol. u svojoj ponosnoj isključivosti. Vak. I. uprkos drugoj i kasnijoj zapovesti ."Najsvetije od Svetih". Ozirisom i svim drugim tvoračkim bogovima. koje su mrzeli. a to je služilo dvostrukoj svrsi . a imaju i danas. jer im je tako zapovedao njihov Zakon}^ To je zapovest koju su danas rado prihvatili i hrišćani. svoje svete lotose. ta teorija nipošto ne rešava problem. A l i . dok su rabini. koji izra­ staju iz androgine Prirode. kao što smo rekli.Lotos koji raste u vodi. kao i kod onih koji su njihovi neposredni susedi. dvostruki ženski simbol . ra­ zlika se. Kažu nam daje ista stvar i sa našim Brama-Pradapatijem. drugi od Ozirisa i Iziđe . morali da kriju njegov prosti smi­ sao. ne bi se ni trudili da njegovu izvornu golotinju kriju ve­ sto izmišljenim bajkama. (Pagan. kao što ćemo videti. A arijevski hijerofanti i bramini. pošto su tumačili taj simbol u skladu sa sopstvenim sklonostima. I Virad i Horus su muški simboli. jedan od Brame i njegove ženske partnerke. pravog živog Boga.nipošto od Jednog beskrajnog Boga. Induski Lingam je isto što i "Jakovljev Stub" . koji simbolizuju isto: "Najsvetije od Sve­ tih" . sastoji u tome stoje ezoteričko značenje Lingama uistinu bilo suviše sveto i metafizičko da bi se otkrilo ne­ upućenima i prostima. U Kad god se ukaže na takve analogije između nejevreja i Jevreja.

Zato smatramo da se. mora prihva­ titi jedna od dve hipoteze. U hinduizmu . Sara. i l i Jevreji od samog početka nisu bili ništa bolji od bukvalnih obožavalaca Lingama današnje Indije. kao što znaju svi kabalisti. i l i njihovi naslednici koji su znali. kako bi oni koji su stvorili takvu ogromnu strukturu kao stoje Biblija. Kao što su pokazali razni pisci. pitamo. kakvim se on krajnje nesumnjivo pokazuje da jeste u kabalističkim delima? Kako bi iko dostojan da nosi ime filozofa. isti taj simbol čak i u njegovoj hrišćanskoj primeni: ljiljani u rukama arhanđela Gabrijela {Luka. 28). pa je za­ to tajno i l i ezoteričko bogosluženje Jevreja bilo isti onaj panteizam zbog koga danas prebacuju vedantinskim filozofima."Najsvetije od Svetih" je univerzalna apstrakcija. i ljudska Materica . to je Personalni Bog. otud antropomorfistički falički bog i njegova slika . 572 . izvan te Prirode. kako bi oni. itd. na primer.u Bibliji su sve te ideje srozane i učinjene zemaljski konkretnim: gotovo da bismo mogli reći da su u ezoteričkom oni još grublji i još više antropomorfistički nego u egzoteričkom smislu. koje su podigli Avram i Jakov. prikazan kako raste iz Višnuovog/7w/?^a. Središnje Tačke Voda Beskrajnog Prostora.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA judeohrišćanskom sistemu je to drugačije. mogli da osećaju poštovanje prema takvom faličkom simbolu i BROJU kakav je bio Jehova. itd. Uz­ mite. čiji su akteri Beskrajni Duh i Priroda. daje ona bila iz­ mišljena kao popularna obmana. a Horus niče iz lotosa Ne­ beskog Nila .čovek. kad je u pitanju sadržaj Biblije. i njihove "Bakarne Zmije". Univerzum.Eva. Jehova je bio zamena zarad svrhe jedne egzoteričke i nacionalne vere i u očima učenih sveštenika i filozofa nije imao nikakav značaj . ko zna tajno značenje "Jakovljevog stuba". kabalistički Ain-Sof.Jehove . njihovog Bethela. bili su LINGAMI. mogao da obožava ta­ ko prizeman simbol i da mu služi.stojalo neznano. u hrišćanskom judaizmu. i kao što se brutalno tvrdi u Falicizmu Hargrejva Dženingsa: 13 Njihovi posvećeni stubovi (neisklesani kamenovi). nespoznatljivo Božanstvo. u kome se nalazi Brama. a da u njemu vidi svoj "Zavet" samog Gospoda? Neka se čitalac okrene Genara Sanhedrinu i sam prosudi. Jer.za to su živi dokaz sadukeji. Mi kažemo ono prvo. I. Dok je lotos. najistančanija i najučenija od svih izraelskih sekti. uljem po­ mazanog falusa. koji prezrivo odbacuju sva verovanja osim Z A K O N A . I l i je iza te simboličke zamene .

) daje kamen bio falički.. sa potpisom A B P A I A S I A f ž (Abraksas lao) 573 . ako stavimo I unutar U. U Materovoj (Matter) zbirci tih dragulja nalazi se Horus koji sedi na lotosu. Jedino se do vremena vavilonjanskog ropstva prema Starom zavetu možemo odnositi sa krajnjom popustljivošću. Pre tog perioda. pomoću DODATAKA ". tako i na gnostičkim "hrišćanskim" draguljima. To se nesumnjivo vidi kako na "neznabožačkim". kao i Elohistički i jehovistički pisci bisku­ pa Kolensoa (Colenso)']."Najsvetije od Svetih ". indusku Argu. Elohistički tekstovi ponovo su napisani 500 godina posle Mojsijevog doba. potom. pomoću numeričke vrednosti njegovog imena. I i V (u drugom obliku U). Išvaru i "Svevi­ šnjeg Gospoda". jer su tada vladali približno tačni pogledi na Mojsijev period. pa Jehova zato odgovara Lingamu i Joni koje nalazimo kraj svih puteva u Indiji. morali da priznaju da su kasniji sastavljači "Knjige Božije" izvršili brojne izmene. kakav je velečasni g. Njegova degradacija \i Mi iz Jevrejskih zapisa znamo da je Arka sadržavala kamenu ') ploču (. kako tvrdi hronologija same Biblije. imamo "Najsvetije od Svetih". Taj proces nam ostavlja dva slova. Joni. Čak su i takvi fanatični hrišćani i obožavaoci Jehove. njihova nacija se gubi u magli praistorijske tame. i l i materica). Hom (Horne). I baš kao što se l A O iz misterija razlikovao od Jehove. i l i ^ Jod (falus) i H He (otvor. koji je bio isto što i egipatski Horus. J-E-V-E. ili JHVH (gde je H naprosto aspirovano i isto je što i E). tako su kasniji lao i Abraksas nekih gnostičkih sekti bili identični sa tim jevrejskim bogom. već od Davida čak i ako priznamo identičnost starih izvornih i kasnijih preobliko­ vanih mojsijevskih svi taka. a takode Lingam. Današnji biblijski Jevreji ne potiču od Moj šija. tj. . prema autoritetu za kabalu.) koje se na neizbrušenom hebrejskom piše sa četiri slova. i da je "Petoknjižje nastalo od prvobitnih ili starijih dokumenata. sa koga smo ovde skinuli veo koliko nam to prostor dozvoljava. a ovde imamo čitavu tajnu njegove mistike i zna­ čaj nebeske arke koji sam sebe potvrđuje identičnošću sa Lin-joni (?) Zavetne Arke. koje je predstavljano kao organ za raz­ množavanje u obliku stuba i kao simbol dvopolnog organa. . a ipak identičan sa svetim imenom Jehova (. a jehovisti­ čki 800 godina kasnije. Otud se smatralo da je božanstvo.. daleko mlade od simbola Elohima i pozajmljeno je iz paganskih egzoteričkih rituala. otkako ju je zai'^ovao Hilkija (Hilkiah) [vidi Uvod u Stari zavet.

od­ nosno Svoda. prvi Gospod Smrti". .. Gnostici. A l i . u jednom aspektu. 327).) numeričko i kabalističko ime Abraksas direktno se odnosi na persijski naziv boga "Mitre". pošto se Mesec u staroj kosmogoniji smatra roditeljem Zemlje. koji si drugi po rangu. nadmeno nepravedne. po svom postojanom i neprekidnompreporučivanju ISTEME (!!) (. jedino po svojoj funkciji Genija Meseca. ono tvoračko božanstvo koje su gnostici pozdravljali sa: " T i koji vladaš Misterijama Oca i Sina. Kolridžove (Coleridge) reci: Krajnje je vredno zapaziti da se nadahnuti spisi koje su dobili hrišćani razlikuju od svih drugih knjiga KOJE UOBRAŽAVAJU DA SU NADAHNUTE. koga su od najstari­ jih vremena obožavali obraćajući mu se sa lao. u drugom. koji sijaš u noćnoj tami.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA obraćanje koje je potpuno paralelno sa tako čestim EE ZETS SAPAm (Eis zets sarapi) na savremenim neznabožačkim draguljima i zato se mora prevesti isključivo kao "Abraksas je Jedini Jehova" (King. od braminskih spisa. A l i . pa čak i od Korana. koje bio Abraksas? Kako pokazuje isti autor: (.) 574 . Otud je Sunce. Misionari će nastaviti da i dalje krajnje otrovno napa­ daju indijske religije. str. a hrišćani će sa istim osmehom mračnog za­ dovoljstva čitati ove. znanje o svemu tome nije dokaz za prosečnog čoveka punog predrasuda.. a Mesec. Jehova se može smatrati tvorcem naše planete i njenog neba. Vladara godine. i l i lunarni Genij. .

što je još češće od preživljavanja najpogodnijih. kažemo mi. kao i preživljavanju najjačih. Stagnacija i smrt slede svima onima koji vegetiraju bez promene. A kako može biti ikakve promene na bolje bez njoj srazmerne patnje tokom prethodnog stupnja? Zar nije jedino onima koji su prozreli 575 .to je istina samo u pogledu spoljašnje fizičke prirode. Priroda samo "lepa majka.XVIII M I T O PALIM ANĐELIMA U N J E G O V I M R A Z N I M ASPEKTIMA Z A O DUH: KO I ZAŠTO? Ova naša rasprava je isključivo rasprava sa teologijom. Imenovani se slažu da za površnog posmatrača ona nije ni­ šta bolja od ogromne klanice u kojoj kasapi postaju žrtve. A l i okultisti. dok okul­ tizam pokazuje neistinitost jednog takvog verovanja.ti okultisti. Sasvim je prirodno da pesimizmu sklon neupućen čovek. koje je vidljivo u nečujnom uticaju nepogrešive Karme. kad se jednom uveri u brojne mane i neuspehe Pri­ rode. koji u svakom bolu i patnji pre­ poznaju samo nužne bolove neprekidnog porađanja. niti bilo čega božanskog. ali hladna kao stena" . vide veliku Majku drugačije. zamišlja da u Prirodi nema ni skrivenog božanstva. a posebno u njene sklonosti da samu sebe proždire. niz stadijuma što vode ka večno rastućem savršenstvu. i l i apstraktne prirode . A nije ništa manje prirodno ni to što materijalisti i fizičari zamišljaju da se sve odvija zahvaljujući slepoj sili i slučaju. a žrtve dželati kad na njih dođe red. Pa iako je za panteiste i okultiste. Teško onima koji žive bez patnje. kao i za pesimiste. koji na fizičku prirodu gledaju kao na hrpu najraznovrsnijih iluzija na planu varljive percepcije. Crkva podstiče verovanje u Personalnog Boga i personalnog đavola.

iskrivili fi­ lozofsko značenje i iskoristili neznanje hrišćanskog sveta ~ nastalo kao posledica dugih vekova mentalnog sna. to se moglo pripisati neznanju doba u kome su živeli. Kad su dobri stari Avgustin i vatreni Tertulijan nazvali Đavola "Božijim majmunom". Sad.kojima su prethodili srednjovekovni učenjaci .ČOVEKA .TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA varljivost zemaljskih nada i prividnih zavodljivosti spoljašnje priro­ de suđeno da rese velike probleme života. na razumevanje božanskog unutar životinje. u poredenju sa nekim fanatičnim "hrišćanskim" (Franc. Iako je ta teo­ rija u celini samo succes d'etime* čak i medu onima koje ne interesuju ni teozofija ni spiritualizam. teo­ lozi su u potupnosti izgradili svog Boga i njegove Arhandele. bola i smrti? Ako su se naši savremeni filozofi . pa dakle i na ispravnosti čitavog sistema koji je izložen na ovim stranicama. Oni su iskoristili dvostruku prirodu Ahura Mazde i njegovih Amšaspenda u Zend Avesti i Vendidadu da bi još više naglasili svoje besmislene teorije. tako m i ni u pogledu vrhunske tvorevine evolucije . hrišćanski kabalisti je često koriste kao oružje protiv istočnjačkih okultista.) .) 576 . (nep. I sve bi bilo u re­ du da oni nisu prepredeno izvitoperili izvorne karaktere.nepopularno sredstvo. u kojima je čovečanstvu bilo dozvoljeno da misli samo preko posrednika . čak su i materijalisti prilično neškodljivi i mogu se smatrati prijateljima teozofije. Teže je opravdati naše savremene pisce istim izgovorom. Kao što se čitava filozofija koja govori o problemu zla oslanja na ispravno razumevanje grade unutrašnjeg čovekovog bića i čovekove prirode. njen najveći adut posle pojave spiritualizma u Evropi. kao i Logosa sa njegovom družinom. To je bio jedan od glavnih argumenata rimokatoličke crkve. prev. na dramatičnim likovima starih paganskih panteona.poslužili nekolicinom osnovnih ideja antike. Satanaje unapredplagirao i kopirao religije koje će doći vekovima kasnije.i sve simbole do­ veli do potpuno nerazmrsive pometnje. Jedno od njihovih najgrešnij i h dela u tom pogledu bilo je što su božanski alter ego pretvorili u grotesknog Satanu svoje teologije.ne možemo preterati u opreznosti prema teološkim tvrdnjama. Prevodi mazdeanske literature dali su rimokatoličkim piscima izgovor da još jednom dokažu svoj zaključak u tom pogledu. svog Satanu i njegove Anđele.

tako je i Zlo sluga dobrog {Hibertpre­ davanja. bio je Hea (ili Ea). uz obilatu pomoć jezuitske učenosti i prevođenja žednih preko vode. A l i . 1887. Kod svih semitskih naroda. bilo indijske i haldejske. koji je. Otac njihovog Silik-Muludaga. Od 1848. do 1860. jednog od prvih istočnjačkih okultista u Francuskoj. čoveka čiji raspon okultnog znanja nje­ govi naslednici nikad neće biti u stanju da ispravno uvaže. "Boga medu svim Bogovima". jer je on svoja pra­ va uverenja i znanje skrivao pod maskom spiritizma. našU hrišćanske dogme tamo gde o njima nema ni govora. str 101-115).Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima kabalistima (kako oni sebe nazivaju.' Neka nam onda bude dopušteno da pretražimo duboke reke Pro­ šlosti i na površinu iznesemo ideju koja je dovela do preobražaja Boga Mudrosti. koga su Vavilonjani zvali Nebo. "milosrdnog čuvara ljudi i Zemlje". Satana je bio Sin i Anđeo Božiji. koji je isprva smatran tvorcem svega što postoji.u večnoj zavadi i borbi sa Haosom.Nebesa i Zemlje . Pošto su Zlo i kazna agenti Karme. veliki Bog Mudrosti. sakateći teksto­ ve i smisao. 577 . Oni čitaju Žohar ne da bi u njemu na­ šli drevnu Mudrost. Kod oba naroda . Čitanje haldejsko-asirskih valjaka je to danas dokazalo van svake sumnje. u Anđela Zla . bilo egipatske. Prvobitna zamisao te personifikacije oslanja se na akadsku ideju kosmičkih moći . koliko je to bio i Takav jedan/>5eMt/o-kabalista bio je u Francuskoj markiz de Mirvij. sa kopitama i repom.isto kao i kod induskih bogova . možemo da zastanemo da bismo bacili pogled na biografiju hrišćanskog Đavola. godine on je neu­ morno progonio starog grofa od Urša (Compte d'Ourches). starim rabinom-kabalistom preobraćenim u rimokato­ lika . postoje proučio Žohar i druge drevne ostatke jevrejske Mudrosti pod mentor­ stvom "viteza" Draha.njihova božanstva su bila i dobronamema i zlonamema.smešnog rogatog dvonošca. i kad ih upecaju. Istu ideju nalazimo u Žoharu. već da bi u njegovim stihovima.. Duh Zemlje je bio isto toliko tvorac u svom domenu. u smislu apsolu­ tno pravednog kažnjavanja. jer takvo poredenje i nije moguće.uz njegovu pomoć napisao pola tuceta knjiga punih kleveta i blaćenja svih istaknutih spiritualista i kabalista. Ne moramo mnogo da skrećemo sa puta da bismo poredili paganske demone. sa hrišćanskim đavolom. ti navodni "kabalisti" nastavljaju da pišu knjige i zavode manje daleko vide proučavaoce kabale. a "sektašima" kako ih nazivamo mi) na evropskom kontinentu. piratsku kopiju iz heldejsko-jevrejske mitologije. pola kozu. a pola majmu­ na.

^ "Jednog da­ na se Satana javi čoveku koji je imao običaj da ga kune svako­ dnevno i reče mu: "Zašto to činiš? Imaj u vidu da me sam Bog nije prokleo. X X I I . Mudrost (Veliki Nevidljivi Bog). Na kraju se isto ponavlja u Talmudu. str. reče Bog Mojsijev {Izlazak. 487 i dalje. vidi Kabalu g. Morska Zmija. Pitanje je samo da li je ta moć latentna i l i aktivna u nama. Oni su b i l i blizanci i menjali su svoje funkcije kad nisu bili dva u jednom. majke Eaa i svih bogova. ' Vidi Razotkrivenu Iziđu. postoje rečeno daje "Satana uvek blizu i neraskidivo prepleten sa čovekom". več m i j e naprosto rekao: "Gospod te kori. "Dubini". nazvan u Postanju. 28). a neko drugi "Gospo­ dom".^ To malo informacija iz Talmuda jasno pokazuje dve stvari: (a) da se Sveti Mihail u Talmudu naziva "Bogom". već je rekao: "Gospod te k o r i " {ibid. 82. 924 i Žohar. ^ Traktat Kidusheem. čak ni Arhangel Mihail se nije usu­ dio da podigne protiv njega čvrstu optužbu. Jer. zabranjuje proklinjanje Satane. Sve što čitamo o Satani u Žoharu i drugim kabalističkim delima ja­ sno pokazuje da je taj lik naprosto personifikacija apstraktnog zla. koje je oružje karmičkog zakona i K A R M E . citiran u ovom delu. ali i sam čovek. poglavlje I. to more je postalo vidlji­ va voda na površini Zemlje .TAJNA D O K T R I N A « ANTROPOGENEZA Duh Neba. Filon Judejski i Josif tvrde da Zakon (Petoknjižje i Talmud) nepokolebljivo zabranjuje pojedincu da proklinje "lukavoga". "Duh Božiji" . 19). TO je naša ljudska priro­ da. Poslednji stadijum njenog razvoja bila je ve­ lika borba Bela sa Zmajem .kristalisano boravište velike majke. jer Bog je taj "koji (ih) je podelio svim narodima" {Ponovljeni zakoni. za stare Vavilonjane i Akađane. koga se čak i "Gospod" plaši. A one koji govore loše o "Dostojanstvima" (bogovima) Juda (8) na­ ziva ''prljavim sanjarima". U dobi koje opisuje Beroz. IV. ko god daje bio. Majera. Sve što nalazimo u Postanju nalazimo i u haldejsko-asirskim religioznim verovanjima. "Ne proklinji bogove". "Prvobitnom Prostoru" i l i Haosu kod Vavilonjana. 9). kao i bogove neznabožaca. Satano". 578 i . I. 8L A l i . postala veliki zmaj Tijamat. i {b) da Satana jeste jeJa« Bog. Veliko "Lice Dubine" iz Postanja nalazimo u Tohu-bohu. još kasnije. tom I I I .živeo je. čak i u ono malo spisa što je dosad dešifrovano. u Voda­ ma Prostora. koja je.Đavolom! Odakle hrišćanima ideja daje Bog prokleo Đavola? Bog Jevreja.

lice i čuvar duše koja na kraju asimiluje^eroMera. osnovni ton nečemu što bi se moglo nazvati odnosom indivi­ dualnosti i ličnosti u razvojnoj shemi evolucije. . . a ne đavola satanskog porekla. i l i božanskih inkarnacija. Ista je stvar. t j ."* koji je đavolima istovremeno nazivao Mihailove prototipove i sinonime. međutim. De Mirvij piše: Ovde imamo dva junaka Starog Zaveta. Verbum (?) ili drugog Jehovu. reč "demon". 579 . dok ipak ostaju dvojica. a mazdeanska filozofija Farvarši (ili Ferouer) Ahura Mazde. ponavljanje kabalističkog aksioma "Deus est Demon inversus ". To delo latinska crkva veoma uvažava. . nebeska Bića nižih Hijerarhija sva imaju Farvaršija i l i nebeskog "Dvojnika". i univerzalnog Duha.Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima Dobro je poznata činjenica . i l i prva emanacija iz uma (Mahat) daje. Crkva nesumjivo prihvata načelo da je Krist imao svog Ferouera. i u duhu smisla koji mu pridaje čitava antika. . znači Duha čuvara. kao u Sokratovom slučaju. itd. koji je bio "nje­ gov Anđeo Čuvar". stoje misterija koja nam je izgledala nerešiva pre nego što smo proučili učenje o mazdeanskimTeroMen'ma i shvatili da je^eroMer bio duhovna moć. Logos je taj koji je u mističkom simbolizmu kosmogonije. "Anđela". kao što je na primer Merkur. Na nižim stupnjevima teogonije. (Podsetnici Akademiji. kao što ga ima i svaki drugi bog i l i smrtnik. koga gnostici nazivaju Hristos. da tako kaže­ mo.u svakom slučaju bar učenim simbolozima . najveća od onih koje slede Sunce. Marangone (Marangone) uzvikuje: O Zvezdo. str 516) U svom delu Delle grandezze del Archangelo Sancte Mikaele (O veličini Svetog Arhanđela Mihaila). teogonije i antropogonije pri­ kazan kako igra dve uloge u drami Stvaranja Bića. tom V. koje je Hrist! ( . a oba čine jedno. prihvata Svetog Mihaila. kako to prevode protestanti). kako je dokazao sveti Toma. ) O živa sliko božanstvenosti! O veliki čudotvorce Starog Zavetal O nevidljivi vikare Hrista u njegovoj crkvi! (. i njegovo lice ("Prisustvo". kao što će to tvrditi teologija.da u svim velikim drevnim religijama Logos Demijurg (drugi Logos). samo nešto mističnija. ulogu čisto ljudske ličnosti i božanske impersonalnosti takozvanih Avatara. istovremeno slika. Kato­ lička crkva pokazuje svoju uobičajenu logiku i doslednost time što kao Hristovog/eroMera.) itd.

Oba se zovu Metatron. a ne "blizu". čak i Serafima".^ Na drugom mestu se on (Mihail) veoma jasno naziva "PrincemZ/ca Gospodnjih. čuvar planeta.^ * (Lat. (nap. quis ut Deus. uništitelj Satane i najmoćniji Rektor". "Reč" naziva "licem ( i l i Prisustvom) i slikom Božije sušti­ ne". kad je Izraelićanima govorio o Spasiocu. . U mističkoj astronomiji te gospode.) ^ Isaija. koji se. Isaija (?) im je rekao da ih je " u njihovom jadu spasao anđeo njegovog pri­ sustva" . de Mirvij. po­ što se može podeliti na |isxa. 18. kupa u solamim Vatrama u svom domu". i branilac Hrista-Sunca. prema Žoharu. već samo njegovog Gospodara". jer nam kažu da ako se. To je od ve­ likog značaja za našu raspravu. Pored ostalih besmislica. a medu njima i Kalvin. La Face et le Representant du Verbe. str.) zahvaljujući tom stapanju sa REČJU (Verbum) pro­ testanti. kabalisti smatraju da reč metatron. kao i rimokatolička crkva. Mihail je "pobednik nad Ahrimanom. pošto meta znači "izvan". piše opat Karon (Caron).) zapovednici armija Gospodnjih.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA To je gotovo tačno. prev. Zato su ista titula i isto ime dati i Bogu i Arhandelu.Bogu nalik. a da odbace sve bogove koji bi mogli da se suprotstave njihovim dogmama. Kralj zvezda. svetu "objasnili" tu dualnost. . * Metator i \\yz\iG>v. sa druge strane. da "nakon Troj­ stva ne postoji viša nebeska ličnost od Arhangela i l i Serafima Mihaila". pobednik nad Zmajem je "arhisatrap i l i sveta milicija. slavom Go­ spodnjom". naime. Štaviše. Obojica (Jehova i Mihail) su "vodiči Izraela"* (. u potpunosti su izgubili iz vida dualnost i nisu videli Mihaila. prevodilac nevidljivog sveta u vidljivi i objektivni. 8-9. Mihail. a posebno njihovi kabalisti. Zato je Sv."pa je on bio njihov Spasitelj". "na obojicu se odnosi ime Jehova kad govore jedan u drugom" (sic) pošto.* da tako kažemo. 580 I . Ona zna­ či baš suprotno. Po njima. . taj termin znači "i Gospodara i ambasadora". koja im pruža priliku da glorifikuju one koje je crkva odabrala. pra­ ve se pametni: oni su. Rimokatolici. L X I I I . . Vrhovne sudije duša. Opovov znači blizuprestola. on se toliko približava svom Gospodaru "da izgleda da postaje je­ dno sa njim (. Oba su Anđeli Lica.) . sa jedne strane. oni smatraju. nakon stoje prevrnuo zvezdani presto tog uzurpato­ ra.

.Viši Ego. ono što nadživljuje čoveka . besmrtni deo pojedinca. ili božanski Dvojnik. ne može biti jasnije. mene. To je sasvim jasno. bilo kao planete). Francuski orijentalisti Farvarši prevode sa "Ferouer". Neki izrazi koje smo preveli pokazuju šta tanani teolozi i kazuisti podrazumevaju pod terminom Ferouer. to jest. a ne njega samog. besmrtni čovek (ili onaj ego koji se reinkamira). rafinirani i čistiji deo grublje tvorevine. Ahura Mazdu. to je jedan od božanskih i eteričnih prototipova za kojim je posegnula rimokatolička crkva da bi izgradila navodnu razliku iz­ među svog boga i anđela. mog Farvaršija. kao što smo rekli. tj. 113) jasno je ukazano daje Far­ varši unutrašnji. i l i Farvarši? U nekim mazdeanskim spisima (npr. odnosno bogova starih religija. Sad. pa zato moraju biti ortodoksni. Dž. koje je isto što lAtman samog Zaratustre ( i l i Hrista). da je on postojao pre svog fizičkog tela i da preživljava sve što se de­ šava omotaču u koji je umotan.^ što je reč. najsolidnijeg. vode i biljke. .) čija je duša Sveta Reč (Mathra Spenta). naj­ većeg. Vosije Ono što se u Vendidadu naziva "Farvarši". najinteli­ gentnijeg. najboljeg. Veneru i Jupiter Đavolima (bilo kao bogove. kažu okultisti. Darmštetera (J. Sad. i božanstva i njegovih aspekata. dok nazivaju Merkur. 581 . (. a rimokatolici upotrebili u svrhe koje Zaratustra ne bi mogao ni da zamisli. odeljci 112. Ahura Mazdu. već i bogovi i nebo. o Zaratustra. Zato. [Uvod u Vendidad. ma šta daje to telo. u Vendidadu. pa čak i elemenata. Ta činjenica je neporeciva. Nije samo čovek obdaren Farvaršijem. Darmsteter)] To pokazuje. Zato Ahura Mazda preporučuje Zaratustri da prizove njegovog Farvar­ šija. va­ tra. impersonalnu i istin­ sku Suštinu Božanstva. staje Ferouer. koju su neki francuski pisci pozajmili iz Zend Aveste. kaže se (stih 14): Prizovi. da je ferouer "duhovni dvoj­ nik" i bogova i životinja i biljaka. U Fargardu X I X . oni ipak taj isti Mer­ kur crne ferouerom svog Hrista. najlepšeg od svih bića. duša tela. a ne lažnu i ličnu pojavu.Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima Svi navedeni stavovi su izneti na osnovu raznih rimokatoličkih spisa. Ormuzd-Ahriman.

kao što su Jevreji "pokrali" Egipćanima njihovo srebro i zla­ to. kako pokazuju ORIGINALNA Dela Apostolska (pošto je njihov prevod na engleski bezvredan). egipatski Anubis-Sirius. U toj meri je Mihail Merkur Grka i drugih na­ roda jer. Mihail je anđeo u Viziji. uprkos jednostavnom uvidu da se radi o gotovo savršenoj sličnosti. I I . jer je on bio vođa REČI (Verbum)'". On je gnostički Hermes-Hrist. Merkur i Sunce jedno'". da mora daje u njega utonuo i da ga ono vezuje". kao i njegov otac Uda Baot (vidi Kingove Gnostike). koji su se dosad/>/ai//f da u tom ponavljanju starih paganskih ideja u hrišćanskim dogmama vide "poslovično plagijatorstvo kome ljudi neprekidno pribegavaju".. I pošto nisu u stanju da poreknu očigle­ dne "pozajmice" njihove crkve. Sin Božiji. Taj "paganski" pogled usvojen je od prvog veka naše ere. misle oni.) ofita. a takode i na same istorijske junake pagana. kada su stanovnici Listre pobrkali Pavla i Vamavu sa Mer­ kurom i Jupiterom .stih 12 (XIV) dodaje: "i oni nazvaše Vamavu Zevsom. to mora pripisati sasvim drugom uzroku: ''praistorijskom plagijatu nadljudskog porekla". (?) što nije nikakvo čudo. postoje "Merkur toliko blizu Mudrosti Verbum (Sun­ ca)."bogovi su nam došli u obličju ljudskom" . mrtvi hladni. "koji je bio nalik na Sina Čovekovog". ono sa Čim se rimokatolici prećutno slažu. Zato su pisci. M o l i m vas da zapazite da je taj pisac bio zvanični i priznati branilac rimokatoličke crkve. Na strani 518 čitamo: Ukazali smo na nekoliko polubogova. a M o r i (Maurj) i drugi francuski pisci to potvrđuju i dodaju da su "po velikim teolozima. koji na draguljima određenih hrišćanskih gnostika ima lavlju glavu. a ne "pred­ stavnik". morao bi da pogleda isti peti tom de Mirvijovog dela. a Pavla Herme­ som (ili Merkurom).ov u Amentiju. mnogi od njiho­ vih pisaca pokazuju javno. koja je "pokrala" simbole njihovih otaca. Mihail leontoid (6(t)io|uop{|)0(. 373) dokazuje daje Mihailpaganski Merkur. kojima je od samog rođenja bilo predodre­ đeno da na obeščašćujući način oponašaju rođenje junaka koji je 582 . ozbiljno ubedeni kako se. oni tu činjenicu objašnjavaju. kome je pripomo­ gla učenost svih jezuita. kako je pogrešno prevedeno u autorizovanoj. Ako bi čitalac hteo da zna kako to. savetnik Oziri?. a ponovlje­ no čak i u rediviranoj engleskoj Bibliji.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA >l (Vossius) (De idol. na "ozbiljan" način. Sad.

gde pisac opisuje kako pastiri ubijaju (.) ovce pre dolaska njihovog Gospodara. u svom delu Monumentalno hrišćanstvo poslušao je tu sugestiju. Juda (14-15) doslovno citira 583 siteljeve reci: "Svi KOJI SU DOŠLI PRE MENE SU LOPOVI I PLJAČKAŠI". . od bezgrešne majke. Naravno. Oni su očigledno zaboravili ove Spa­ reci koje objašnjavaju sve bez ikakvog besmislenog poricanja i ko­ je sam prokomentarisao na sledeći način: "Jevandeljeie suptilna drama koju su uzurpatori parodirali i odigrali pre nego što joj je došlo vreme. L X X X I X . I gorko žalimo što se plašljivi i stidljivi hrišćani osećaju prisiljenim da te podudarnosti objašnjavaju na osnovu slučajnog poklapanja mitova i simbola. demoni. . to je najlakši. č i j i upravljač je Satana. . u biblioteci Bodlen.r Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima bio potpuni Bog pred kojim je morala da se pokloni čitava Zemlja. T i m je veća šteta što je j e d n o sistematsko i k o ­ lektivno plagiranje. primećuje: Prilikom revizije korektura Knjige Enohove (. umiru kao mučenici. urednik. U Uvodu prevoda nadbiskupa Lorensa (Lawrence) iz etiopskog rukopisa. mi vidimo da se oni rađaju na isti način kao i on. ovog puta u č e t v r t o m Jevanđelju. . svakako. Danas je potpuno prevazidena tvrdnja kako je Enoh pozajmljivao iz Novog Zaveta. . silaze u donji svet i opet se dižu iz mrtvih. koje je dobri Pastir spasao od najmljenih čuvara i krvo­ žednih vukova četvrti jevanđelist je očigledno pozajmio od Enoha. Jer. a isto tako i dr Sep (Sepp) iz Minhena. ) " je doslovno ponavljanje rečenice iz Knjige Enohove. bore se pro­ tiv demona. L X X X I X . . moralo da se objasni d r u g i m j e d n i m plagijatom. rečenica koja se iz njega navodi " S v i k o j i su došli pre mene (.) parabolu o ovcama. . ane daje bilo obrnuto. vidimo kako dave zmije u svojim kolevkama. najuzvišeniji i najjednostavniji način da se čovek oslobodi nevolja! Velečasni dr L e n d i {Lundy). a satansko p o r e k l o svih ostalih Spasitelja. u svom delu na­ p i s a n o m da dokaže božanstvenost Isusa. koje se odvijalo vekovima u najvećem mogu­ ćem obimu.to je izraz u kome sada otkrivamo očigledno pozivanje na alegorijske pastire iz Knji­ ge Enohove. Ti "uzurpatori" {les droles) su. pisac Evolucije hrišćanstva. i tako razotkriva značenje dosad mi­ sterioznog pasusa u paraboli iz Jevanđelju po Jovanu — "Svi koji su došli pre mene su razbojnici i pljačkaši" . protestant­ ski de M i r v i j .

pre istorijskog perioda. . i l i "Večni K r a l j " . u liku Veda-Vjase.. ako frazeologija tog teksta datira je­ dva n e k o l i k o vekova. . koji su iz nje pozajmili svoje predstave o vaskrsnuću. A na kraju K a l i doba. sadašnjeg doba. koji će nad njima vladati. Izdanci besmrtnog drveta mudrosti obasuli su svojim u v e l i m lišćem čak i judeo-hrišćanstvo. pre nego stoje zapisa­ na. uistinu. U Treta periodu. već k o p i ­ ja nekog svetog spisa praistorijske religije. U Dvapara periodu. . U Krita periodu. i l i za ljude koji su pisali u njihovo ime.. potvrđuje izvor: (. koje usvaja Enohove vizije za hrišćane. pojaviće se kao K a l k i i ponovo uspostaviti pravednost na zemlji. sudu. "svi koji su primili milost zauvek će blagosloviti Boga. . . stih 3) u Knjizi Enohovoj. i l i "Večni Kralj" iz Knjige Enohove^) i štiti tri svete ( i l i rase).. ' Reče Urijel (poglavlje X X V I . Višnu. onda ono nije \zwomoproročanstvo događaja k o j i će doći. i l i čak m i l e n i j u m a . besmrtnosti. proširila se na sve narode Atlanto-Lemurijanaca i posejala prvo seme svih starih religija koje danas još postoje. kao stoje činio i Enoh. u obliku Kapile i drugih (nadhnutih mu­ draca) (. on obuzdava iskvarene u obliku univerzalnog vla­ dara (Čakravartin. on deli je­ dnu Vedu na četiri i raspoređuje je u stotine {Sata) grana. (INT. .) usađuje svetu istinsku mudrost.TAJNA DOKTRINA » ANTROPOGENEZA dugački pasus iz Knjige Enohove o dolasku Gospoda sa n j e g o v i h 10. koji su opet napravili izmene usled kojih ispuštamo uzvišenu jednostavnost velikog Učitelja apokaliptičkog/>roroča«5fva. i pošto imenuje ^i^ovdka.) paralela između proroka i apostola učinila je nesumnjivo oči­ glednim daje za pisca jednog Jevandelja koje je prihvaćeno Icao božanslio oticrivenje Knjiga Enohova bila nadahnuto delo jednog prepotopsicog patrijarha (. Zaista je tako: Veda najstarijih Arijevaca...) (i još) (.000 svetaca. Višnu.) stalne koncidencije iz­ među jezika i ideja kod Enoha i jezika i ideja autora novozavetnih spisa (. . prokletstvu i o sveopštoj vladavini pravednosti pod večnom vlašću Sina Čovekovog. Ta} jevandeljsld plagijat kulmi­ nira u Otkrivenju Jovanovom. . koji je prorokovao u ime tog prepotopskog patrijarha. XXXV) "Prepotopskog". 584 . večnog Kralja". ali.) jasno ukazuju daje delo tog semitskog Miltona bilo neiscrpni izvor za jevanđeliste i apostole.

Bilo daje Bhagavan bacio Bramu na Zemlju. Rig Veda. vodili čovečanstvo Zapada da gazi putevima do kolena u krvi. biće to Sedma Rasa. pošto je svaki takav Avatar silazak Boga u raz­ množavanje. sve su to simboli ljudskih rasa. BOGOVI SVETLOSTI PROIZLAZE IZ BOGOVA TAME Prilično je jasno daje Hrist. i to je P A D . Stoje najgore od svega. ali su se one na kraju po­ kazale kao neprikladne. Istorija počinje silaskom "Bogova" na ze­ mlju. i da 585 .Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima Umovi onih koji budu živeli u tom periodu biće probuđeni i postaće bistri poput kristala. rasa "Buda". ih Bog u Prostoru i Spasitelj Zemlje. nigde ta metafizička istina ni­ je jasnija nego stoje to u Upanišadama. "predstavlja najuzvišeniju zami­ sao velikih puteva Covečanstva". Preko šesnaest vekova su nove maske. niti je skrivenija od uobičajenog razume vanj a onih koji umesto da cene uzvišenost te ideje mogu jedino daje unize. namaknute na lica starih bogova. "Sinova Božijih". kao i metaforičko iskupljenje i raspeće. Ljudi koji se budu tako promenili zahvaljujući karakteristika­ ma tog perioda (Šesta Rasa) biće kao seme za druga ljudska bića i izrodiće rasu koja će slediti zakone čistote Krita doba. Vedejesu i zauvek će ostati u ezoterizmu vedante i Upanišada "ogledalo večne Mudrosti". Kad se objasni ezoterički. To jest. Kad se jednom side i kad se jednom dotakne ova planeta guste materije. i l i Jupiter Kronosa. odnosno Logos. B. ezoterijskom rečniku Veda. čak ni snežno bela krila najuzvišenijih anđela ne mogu da ostanu nevina. Pa ipak su metaforički PAD. koji su se inkarnirali u čovečanstvu. skrivale ove od radoznale javnosti. samo odjek iste te prepotopske i žalosno pogre­ šno shvaćene Mudrosti. to ga je dovelo dotle da ono veruje u dogmu o zlom duhu koji se razlikuje od duha dobra. niti Avatar (ili inkarnacija) može da ostane savršen. kako ju je okarakterisao Ginjo (Guignault). rođe­ na od bezgrešnih roditelja.

TAJNA DOKTRINA *

ANTROPOGENEZA

taj zao duh živi u celokupnoj materiji, a pre svega u čoveku. Najzad je ono stvorilo dogmu o Paklu i večnom prokletstvu, dogmu koja uki­ da Boga; ona postavlja debeli veo između više čovekove intuicije i božanskih vrlina, a stoje najpogubnije od svega, ona je sprečila lju­ de da shvate da nije bilo neprijatelja, da nije bilo mračnih demona u ovom Univerzumu dok se čovek nije pojavio na ovoj, a verovatno i na drugim zemljama. Otuda su ljudi navedeni da veruju u dogmu o prvobitnom grehu, kao u problematičnu utehu za tuge ovog sveta. Filozofija koja govori o zakonu Prirode, koji usađuje u čoveka, kao i u svaku životinju, jednu strasnu, urođenu i instinktivnu želju za slo­ bodom, kao i želju da sam sebe vodi, spada u psihologiju i ne možemo o njoj govoriti na ovom mestu. A da bismo dokazali osećaj da postoje više Inteligencije, kao i da bismo analizirali i pokazali kako za to po­ stoji prirodan razlog, bilo bi potrebno beskrajno filozofsko razmatranje za koje ovde nema mesta. Možda najbolju sintezu tog osećaja nalazimo u tri stiha Miltonovog Izgubljenog Raja. "Onaj koji je pao" kaže: Ovde možemo sigurno da vladamo, a što se mene tiče, Vladavina je vredna težnje, makar i u paklu! Bolje vladati u paklu nego služiti u raju (. . .) Bolje je biti čovek, kruna zemaljskog stvaranja i vladar na nje­ nim opus operatum* nego biti izgubljen u duhovnim Jatima na Ne­ bu lišenim volje. Ranije smo pomenuli da se dogma o prvom Padu oslanja na ne­ koliko stihova iz Otkrivenja, a danas se pokazalo da su te stihove ne­ ki učenjaci plagirali iz Knjige Enohove. To je preraslo u beskrajne teorije i nagađanja, koji su na kraju dobili značaj dogme i nadhnute tradicije. Svi su želeli da objasne stih o sedmoglavom zmaju sa nje­ govih deset rogova i sedam kruna, čiji je rep "povukao trećinu zvezda se neba i bacio ih na Zemlju", i čije mesto, kao i mesto njegovih anđela, "nije više na nebu". Šta tih sedam glava Zmaja (ciklusa) zna­ če i šta znače njegovih/>e? iskvarenih kraljeva, možete videti u Do­ datku kojim se završava I I I deo ove knjige. Od Njutna do Bosijea (Bossuet), u hrišćanskim umovima nepre­ kidno su se rađale teorije o tim nejasnim stihovima. Bosije objašnjava: * (Lat.) - Sprovedene, učinjeno delo. (nap. prev.) 586

Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima ; Zvezda koja pada je jeresiarh* Teodosije. Oblaci dima su jeres montanista.** (...) Trećina zvezda su mučenici, a posebno dokto­ ri božanstvenosti. (. . .)

A l i , trebalo bi daje Bosije znao kako događaji koji se opisuju u Otkrivenju nisu originalni i da se, kao što smo pokazali, mogu naći i u ostalim paganskim tradicijama. U vedskim vremenima nije bilo ni sholastika ni montanista, a nije ih bilo ni mnogo kasnije u Kini. A l i , morala se zaštititi i spasiti hrišćanska teologija. To je prirodno. A l i , zašto bi se žrtvovala istina da bi se mozganja hrišćanskih teologa zaštitila od propasti? Princeps aeris hujus, "Princ Vazduha" Svetog Pavla, nije đavo, već delovanje astralne svetlosti, kao što ispravno objašnjava Elifas Levi. Đavo nije "Bog tog perioda", kako on kaže, jer je to božanstvo svih doba i perioda otkad se čovek pojavio na zemlji, a materija je, u svo­ j i m bezbrojnim oblicima i stanjima, morala da se bori za svoj krhki opstanak protiv drugih razornih Sila. "Zmaj" je naprosto simbol ciklusa i "Sinova manvantaričke večnosti" koji su sišli na zemlju tokom određenog perioda njenog formi­ ranja. "Oblaci dima" su geološki fenomen. "Trećina zvezda nebeskih" bačenih na zemlju - to se odnosi na božanske Monade (tj. Duhove
* Vođajeretika. (nap. prev.) ** Montanisti - sledbenici montanizma - apokaliptičko-jeretičko-proročkog pokreta nastalog u II veku, koji Je ime dobio po svom osnivaču, Montanu (Montanus), Frigijcu koji je, ubrzo posle svog pokrštenja u hrišćanstvo (156. i l i 172. godine), proglasio daje dobio otkrivenje od Svetog Duha po kome je on, kao predstavnički prorok duha, trebalo da uvede hrišćansku crkvu u zavr­ šnu fazu. Uz pomoć dve žene, Maksimile (Maximilla) i Prisile (Priscilla) i l i Fri­ ške (Prisca), Montan je osnovao sektu entuzijasta koji su propovedali bliski kraj sveta, asketski moral i tešku pokajničku disciplinu. Zabranili su drugi brak, po­ ricali božansku prirodu crkve i odbijali oprost grehova koje osoba počini na­ kon krštenja. Montan Je kao jedine prave hrišćanske ideale smatrao isposništvo i prezir prema svetu. Izgleda da su montanisti tražili obnovu crkve po uzoru na religiozni entuzijazam koji je obeležio početke hrišćanstva. Tertulijan Kartaginski bio Je njihov najčuveniji preobraćenik. Kao duhovni i harizmatični po­ kret, montanizamje predstavljao pretnju razvoju crkvene hijerarhije, ali, uprkos više osuda i produženog otpora pravoslavnih hrišćanskih pisaca, nije nestao sve do VI veka. (nap. ured)

587

TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA zvezda u astrologiji) koje su preplavile našu planetu, t j . ljudska Ega kojima je b i l o suđeno da prođu kroz čitav ciklus inkarnacija. A l i , ta rečenica, qui circumambulat terram (koje su preplavile zemlju), u teologiji j e opet povezana sa Đ A V O L O M , sa m i t s k i m ocem Zla, za ko­ ga je rečeno da "munjevito pada". A l i , na nesreću po to tumačenje, po recima samog Isusa, očekivalo se da " S i n C o v e č i j i " siđe na Ze­ m l j u na isti način, "poput munjevite komete sa istoka",'" u potpuno i s t o m o b l i k u i označen i s t i m s i m b o l o m kao i Satana, k o j i je v i đ e n "kako munjevito pada sa neba"." Poreklo svih t i h metafora i izraza, prevashodno istočnjačkih po svom karakteru, mora se potražiti na Istoku. U svim drevnim kosmogonijama svetlost dolazi od tame. U Egiptu, kao i svuda, tama je bila " p r i n c i p svih stvari". Zato Pimander, "Božanska Misao", izlazi kao svetlost iz T A M E . Behemot^^ je prin­ cip Tame, i l i Satana u rimokatoličkoj teologiji, pa ipak Jov za njega kaže: "Behemot je upravnik (poglavar) puteva B o ž i j i h " ( X L , 19) "Principium viarum Damini Behemoth!" Izgleda da doslednost nije baš omiljena vrlina ni u j e d n o m delu takozvanog božanskog Otkrivenja - bar ne u o b l i k u u k o m ga tuma­ če teolozi. Egipćani i Haldejci su nastanak svojih božanskih Dinastija smestili u period u kome je Zemlja u nastanku b i l a p r i kraju svojih po­ rođajnih muka, rađajući svoje praistorijske planinske lance, k o j i su danas nestali, svoja mora i kontinente. N j e n o lice bese prekriveno " d u b o k o m Tamom i u t o m (drugom) Haosu nalazio se princip svih stvari" koje su se kasnije razvile na ovoj planeti. A naši geolozi su p o t v r d i l i da se u r a n i j i m geološkim periodima, pre nekoliko stotina m i l i o n a godina, odigrala jedna takva zemaljska k a t a k l i z m a . " A što se tiče predanja, takvo predanje imaju sve zemlje i svi narodi, svaki u svom specifičnom o b l i k u . MateJ, XXIV, 27 Luka, X, 18 12 Protestantska Biblija definiše Behemota nedužno - "Slon, kako neki mi­ sle" (vidi napomenu na margini Jova, X L , 19, u zvaničnoj verziji). Astronomija, međutim, ne zna ni za kakve zvezde koje su nestale, osim iz vida - ni u kom slučaju da su prestale da postoje, otkako postoji astronomija kao nauka. Privremene zvezde su samo promenljive zvezde, pa se veruje da se čak i nove zvezde Keplera i Tiho Brahea još uvek mogu videti.
10

588

Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima N i s u samo Egipat, Grčka, Skandinavija i M e k s i k o i m a l i svoga Tifona, Pitona, L o k i j a i "padajućeg" demona, već ga je imala i K i ­ na. Nebeski narod o toj temi ima obimnu literaturu. U Dingu se kaže daje, zbog pobune protiv rZ/'a jednog oholog Duha, k o j i je rekao da on sam jeste Ti, sedam borova nebeskih duhova prognano na Ze­ mlju, gde su: (. ..) doveli do pramena u čitavoj prirodi, pošto se samo Nebo sa­ gnuto i sjedinilo sa Zemljom. A u J/£)/wgw piše: Leteći Zmaj, divan i buntovan, sada pati, a njegov ponos je ka­ žnjen; on mišljaše da će vladati na Nebu, a vlada samo na Zemlji. I opet, Čun-Cieu kaže alegorijski: (. . .) jedne noći, zvezde su prestale da sijaju u tami i napustile je, pale su kao kiša na Zemlju, gde su sada salcrivene. Te zvezde su Monade. Kineske kosmognije imaju svog "Gospodara Plamena" i svoju "Nebesku D e v i c u " , uz nešto m a l i h " d u h o v a da j o j p o m o g n u i da j o j služe, i v e l i k i h D u h o v a da se bore p r o t i v o n i h k o j i su neprija­ telji drugih bogova". A l i , sve to ne dokazuje da su pomenute alego­ rije predviđanja ili proročki spisi k o j i se odnose na h r i š ć a n s k u teologiju. N a j b o l j i dokaz k o j i se može p o n u d i t i hrišćanskim teolozima da ezoterijsko značenje Biblije - u oba Zavela - predstavlja potvrdu iste ideje k o j u nalazimo i u našim arhajskim učenjima - to jest, ideje da se "Pad A n đ e l a " odnosi naprosto na inkarnaciju anđela " k o j i su se p r o b i l i kroz Sedam K r u g o v a " - nalazimo u Žoharu. Kabala Simeona B e n Johaja (lochai) je duša i srž njegove alegorije, kao što ka­ snija hrišćanska kabala predstavlja " t a m o m obavljeno" Mojsijevo Petoknjižje. K a o što stoji (u A g r i p i n o m rukopisu): Mudrost Kabale počiva na nauci o ravnoteži i Skladu. Sile koje se ispoljavaju, a da prethodno nisu bile uravnotežene, nestaju u prostoru ("uravnotežene" znači diferencirane). 589

TAJNA DOKTRINA *

ANTROPOGENEZA

Tako su nestali prvi Kraljevi (Božanske Dinastije) drevnog sveta, ti samotvorni Prinčevi divova. Oni padoše kao drveće bez korenja, i više se ne mogaše videti: jer oni behu Senka Senke (to jest, Chaja Senovitih Pitrija) (vidi Kraljevi Edoma). Ali, oni koji dođoše posle njih, koji sunuše dole poput zvezda padalica, behu smešteni u tim senkama - prevladaše i do dana da­ našnjeg. To su Đaniji, koji su, inkamirajući se u tim "praznim senkama", započeli doba čovečanstva. Svaka rečenica u tim drevnim kosmogonijama otkriva se onome ko ume, između redova, da vidi identičnost ideja, samo drugačije odevenih. Prva lekcija koja se poučava u ezoterijskoj filozofiji glasi da ne­ spoznatljivi Uzrok ne pokreće evoluciju, ni svesno ni nesvesno, već jedino razne svoje aspekte periodično izlaže percepciji konačnih Sve­ sti. Sad, kolektivni Um - Univerzalno - sastavljen je od različitih i bezbrojnih Jata Kreativnih Moći, i ma koliko daje beskonačan u ispoljenom vremenu, ipak je konačan kad se uporedi sa nerođenim i neuništivim Prostorom u svom vrhunskom suštastvenom aspektu. Ono što je konačno ne može biti savršeno. Zato među tim Jatima postoje inferiorna Bića, ali nikad nije bilo nikakvih đavola ni "ne­ poslušnih Anđela", iz jednostavnog razloga što svima njima vlada Zakon. Asure koje su se inkamirale (zovite ih bilo kojim drugim ime­ nom) sledile su zakon isto tako neumoljivo kao i svi drugi. One su se ispoljile pre Pitrija i, kako je vreme (Prostor) nastavljalo u ci­ klusima, došao je red na njih - otud brojne alegorije (vidi "Demon est Deus inversus ", Knjiga I, Deo I I ) . l^aziv Asura su bramini isprva da­ vali bez razlike svima koji su se suprotstavljali njihovim ceremonijama i žrtvama, kao stoje to učinila velika ^^Mra po imenu "Asurendra".* Verovatno u tom periodu treba potražiti izvor ideje o demonu kao protivniku i neprijatelju. Jevrejski Elohim, koji se u prevodima naziva "Bog" i koji je stvo­ rio "svetlost", isto je što i arijevske Asure. O njima se takode govori kao o "Sinovima Tame", kao filozofskom i logičkom kontrastu neizmenljivoj i večnoj svetlosti. Najraniji zoroastrijanci nisu verovali * Asurendra (sanskrit) - vladar Asura. (nap. ured.) 590

neznano od ZNANOG . u anđeoskim sferama. a odmaraju se sedmog. On je "prvorođeni" u BEZGRANIČNOM VREMENU. kao i sedam nevidljivih Duhova. božansko. a on sam je nastao iz Zervana Akarane. "suviše je uzvišena. bilo oko smrtnika mogli da ga shvate i vide". i l i Neznanog Uzroka. čak se i u Postanju ukazuje na taj period naglošću te slike i "tamom " koja je bila na licu dubine. vremenu i trajanju. Ovo poslednje se odnosi na Karmu. To je onaj posrednički Eon. "Kralja Života ". "sedam krugova" su sedam planeta i nivoa. njegova svetlost suviše sjajna da bi bilo ljudski intelekt. nazvan "fatalna sudbina". koje je SVETLOST i ŽIVOT (Zervan Akarana) proizvede po­ moću svoje REĆI. a taj Sedmi ]& prvi period i l i dan u ezoterijskoj filozofiji (Prvobitna tvorevina u arijevskoj kosmogoniji). gospodarom svih). "Stvaranje" počinje kao treći stadijum ispoljavanja. pošto je bila bog Duha i Vatre. sa toliko puno reci da su oni odvojili gornje ispoljeno (anđeosko) nebo i l i plan svesti od nižeg i l i zemaljskog pla­ na: (za nas) večne i nepromenljive Bone od perioda koji su u pro­ storu. na koje nije bila potrošena nikakva metafizička energija. prvobitni duhovni Anđeli i Ljudi kolektiv­ no predstavljaju njihov Logos. Zoroastrijanski Amšaspendi takođe stvaraju svet za šest dana. Ahriman je ispoljena senka AHURA M A Z D E (Asura-Mazda). odnosno perioda. koji predstavlja Uvod u stvaranje i koji stoji kao granica između nestvorene večne Uzročnosti i nastalih konačnih posledica: stanje energije i aktivnosti u nastanku kao prvog aspekta večno neprolaznog Miro­ vanja. pošto je prvobitno bila skrivena u TAM\. Oni su isto što i svi ostali Tvorci. to će reći. Nebo od Zemlje. To je kod Pimandera značenje rečenice koja kaže da " M I S A O . U Postanju. delatnu M I S A O koja je. Šest Amšaspenda (sedam sa njim samim. A l i . Njegova prvobitna emanacija je večna svetlost koja je. drugu. što znaci. "Njegova slava". čiji su vidljivi 591 . pozvana da se ispolji i tako stvo­ rila Ormuzda. grade i l i proizvode dva i l i "dvostruko nebo" {ne Ne­ bo i Zemlju). ali je. ka­ žu oni 0 njemu. načinila sedam Regenata. kao i njegov prototip (prethodno postojeća duhov­ na ideja) živeo u tami čitavu večnost.Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima da su Zlo i l i Tama isto tako večni kao što su Dobro i Svetlost i to su objašnjavali na isti način. već jedino izuzetna preciznost i domišljatost da se sakrije ezoterijska Istina. uključuju­ ći u njihov krug svet čula. "Bog" i l i Elohim su Pimanderovih "Sedam Regenata". Alahim su prikazani kako "stva­ raju".za profane. "bezgrani­ čnog (kruga) Vremena". ili prvog aspekta".

"videvši u svom Ocu (Božan­ skoj Misli) plan rukovodioca". Oni su ti . stoje činjenica koja je u teolo­ giji zanemarena. Kao što Rot (Roth) kaže o Aditjama: Oni nisu ni Sunce." sedam Rišija Velikog Medveda i ostalih zna­ kova. poželeli da deluju ( i l i da izgrade svet sa njegovim stvorenjima) slično tom planu. manvantarički Z A K O N bio je takav da se rode "unutar sfere delovanja" . POBUNILI SU SE. gde. naime. ako nije i potpuno zaboravljena. to proiz­ vodi apsolutnu tišinu. da su drevni Inicijali zna­ li za više od sedam planeta.koji su. ni Mesec. to proizvodi zvuk koji je četiri puta jači od svakog po­ jedinačno. ni zvezde. po zapovesti "Boga ". pogl. A onda dolazi drugi deo tog pasusa. mirujućeg Duha da su naprosto "IZGNA­ N I C I " . dok ako su im amplitude dijametralno suprotne. zvuku i posledicama susreta dva talasa iste talasne duži­ ne. ako ih je uopšte više potrebno. tačnije dva pasusa spojena u jedan da bi se sakrilo puno značenje. koji nas uči 0 svetlosti. koja je tama. opisujući kočije koje su vezane sa Dravu (zvezdu Sevemjaču). Možda ovo opravdava sledeći princip naučne teorije. sa kojima je Satana bio jedno. zato su tako blizu granice čistog. pa je zato kasnije rečeno da su odbili da stvaraju. Sva ta duhovna bića nazivala su se "Anđelima Tame". jer. "Ako su dva zvuka istog intenziteta. Oni nisu mogli da stvore materijalne."Sedam Jata" . Parasara go­ vori o "kočijama DEVET planeta". kako kaže Pimander. drugim recima. mora da je u odnosu na Anđele koji su odmah ispod njih isto tako velika kao što bi bila eteričnost ovih drugih kad bi se uporedila sa gustinom ljudskog tela.odnosi se na prvobitne anđele: Asure. Oni koji su se rodili unutar sfere delovanja bili su "braća koja su volela njega"." Još jedan dokaz. Ahrimana. duhovnost tih mnogo zloupotebljavanih "Sinova Svetlosti".ispoljenog Univerzuma. ili. Elohima . ni zora. XII). jer ta tama jeste apsolutna svetlost. Bilo kako bilo.u aristotelovskom smislu -feroueri. koje su vezane vazdušnim užadima. Oni prethodni su "Prvovodeni". Ovo "njega" . ako se njihove amplitude podudaraju. 592 . ili idealne vrste onih ko­ ji su došli. već večni održavaoci ovog života svetlosti koji postoji takoreći s onu stranu svih tih pojava.i l i "Sinove Božije". telesne stvari.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA simboli sedam planeta. nalazi se u Višnu Purani (knjiga I I .

iako je njeno prvo ispoljavanje imalo početak jer je proizašlo iz Ouloma (Eona. on je ostao sa njimpre svih stvaranja jer je njegov deo. u njiho­ vim egzoterijskim učenjima. vremena). ponekad SINOM. a veoma često Bogom. već je to bila naprosto MISAO/>er se.Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima Objašnjavajući neke od "jeresi" njegovog doba. Nije bilo " Z L E misli" koja je rodila suprotstavljenu Moć. a potrebno je samo malo filozofije i duhovnosti kako bi se razumelo poreklo kasnije dogme koja je istinski satanska i pa­ klena u svojoj hladnoj i okrutnoj iskvarenosti. budući daje kognitivno i sadrži plan i svrhu. zbog toga Justin: Cum Trifo. neka mu ime bude Adam. Priče Maga su. Anđelom. kažu oni. kako je onda nastalo zlo pošto prilikom njegovog proiz­ vođenja nije bilo ničeg paralelnog i l i sličnog Svetlosti? Svetlost je. objasnile poreklo zla na sledeći način: "Svetlost može da proizvede jedino svetlost. str. misterijem koja se ponekad naziva MUDROŠĆU. ah još daleko od cilja.. Um. proizvela nekoliko bića. koja su duhovna. suprotnu svetlosti. Filon opisuje tu mudrost kao muško i žensko. Je­ dna stvar može da postoji jedino pomoću svoje suprotnosti .) imao je je­ dnu Z/M misao. iz koga emaniraju određene aktivne moći i l i vrline. kad je Otac emitovao najviši od Eona. Lucifer itd. Gospodom i LOGOSOM. To je nešto bliže istini. U objašnjenju starih knjiga Maga.'^ Ovo poslednje se pone­ kad odnosi na samu prvu emanaciju. itd. str 284 Podela koja ukazuje na vreme. Protogonosom. ali u nekim sistemima on pro­ izlazi iz prvog dvopolnog i l i dvostrukog zraka kojeg je u početku proizvelo nevidljivo. "provorodenim ". On je sumnjao i od te sumnje je po­ stao taman. Justin Mučenik pokazuje kako su u svojim polaznim tačkama sve religije sveta iden­ tične. Sanhoniaton naziva vreme najstarijim od Eona. A l i . 593 .tako nas uči Hegel. nešto stoje. čitav događaj postaje jasan. 18 Filon Judejski: Kain i njegovo rođenje. X V I I . Prvi početak otvara se bez razlike neznanim i PASIVNIM božan­ stvom. Ahriman." Zato Filon Judejski Adama Kadmona naziva "umom " (Enoja i l i Bitos u gnostičkom sistemu). svetla i moćna. A l i V E L I K I ("Velika Asura". i nikad ne može biti izvor zla".

dok Je hipoteza o evoluciji. tj. bilo da su pravi ili zamišljeni. u okovima puti i materije. uče­ nje o evoluciji je samo san". "Čovek neće potrajati nijednu noć u svojoj slavi" . u tami neznanja. Jedina referenca na to u Bibliji je u Judinojposlanici (6): A anđele koji ne zadržaše svoju prvobitnu imovinu već napustiše svoje stanište. on je zgrešio!" Onda im Sveti odgovori: "Da ste bili među njima (ljudima). kako o njoj poučavaju Darvin i Hekel {Hceckel). već umešanog i upletenog u mate­ riju ka kojoj je bio neodoljivo privučen.TAJNA DOKTRINA • ANTROPOGENEZA konačno. koji Tipično je za današnji duh paradoksalnog poricanja da. kao zamisli koje se odnose na objekte. tom neznanom SVE.zbog čega ih je "Sve­ t i " Gospod spalio (uništio). "Gle. po samoj svojoj pri­ rodi i suštini." I on ih baci sa njihovog uzvišenog položaja na Ne­ bu dole na Zemlju i "oni se pretvoriše (u ljude) i zgrešiše sa ženama zemaljskim" (Žohar. bili bi­ ste gori od njih. on je pozvao najviše jato Anđela i rekao im šta želi. ali da "ono po svojoj prirodi nije srodno Evoluciji" {Principipsihologije. gunđali su oni. 474)' . A to jednostavno znači da su "Anđeli" osuđeni da se inkamiraju. 9. suprotstavljene su apsolutnoj MISLI. savremeni psiholozi odbacuju i ideju o večnosti Univezuma i o prethodnom postojanju univerzalne svesti. Žohar to saopštava veoma sugestivno. do "Velikog Dana". napredak mentalnog razvoja. došla su jata Uza i Azael i počeli da zadirkuju Boga: "Eto Sina Čovekovog koga si načinio". Onda je on pozvao drugo. b). "Ako su idealisti u pravu. tako i prirodnom stanju Duhovnosti i Savršenstva. ali su oni posumnjali u mudrost te želje i odgovorili. Ideje.kao što nesumnjivo i nije. diferencijacije od duha. 594 . kaže g. Bio je to naprosto zakon Evolucije koji se potvrdio. a kad je čovek zgrešio. niže Jato i rekao isto. za koje g. I oni su protivrečili "Svetom": "Kakvo dobro od Čove­ ka?". stekla pravo gra­ đanstva u nauci. pa se prirodno mora postaviti kao opozicija kako čistom mirovanju. on zadrža u večnim lancima u tami do suđenja velikog dana. Spenser kaže da se o njegovom tajanstvenom delovanju ne može ništa reći. Herbert Spenser (vidi fusnotu na str. Kad je "Sveti" (Logos) poželeo da stvori čoveka. U Postanju se nigde ne spominje da su ti Sinovi Božiji (poglavlje V I ) bili kažnjeni zbog toga. To je sasvim jasno. 9 i 10 ove knjige). Pa ipak je Elohim stvorio čoveka. rekoše.

po isteku "Sedmice". o r i g i n a l ćete n a ć i u fusnoti^" na č u d n o m staro-francuskom: Sedam ljudi (poglavara) behu rođeni u Čoveku.) proizvede sedam ljudi u skladu sa sedam priroda Sedam Duhova (. kaže: "Priroda Je u njemu (čoveku) proizvela sedam ljudi" (sedam principa). kao i uvek.Pimandre.) Priroda sklada Sedam od Oca i Duha. Mare) u svom Predgovoru i p i s m u biskupu od A i r a {Ayre). čak se i u Sen M a r k o v o m p r e v o d u nalaze t r a g o v i pravog P i MANDRA . Mercure Trismegiste . . (. i. Car nature. i l i S V E T L O S T I .) čuvajući u njima potencijalno dva pola. . . biskup. ) " Ovde je u prevodu načinjen prekid. k o l i k o su ga kasnije i s k r i v i l i hrišćani u E v r o p i v i d i se iz p r i m e d b i i nes\esnih priznanja koja je načinio de Sen M a r k {de St. u SE­ D M I S A B A T . . Komentator. rođene iz jednog belog zraka. korenski ključni ton u P r i r o d i k o j i rada sedam tonova ." U n i v e r z a l n a M i s a o " i l i " U M " . . doći nakon sedmog kruga.sedmostruku skalu kreativ­ n i h Sila i sedam p r i z m a t i č n i h aspekata boje. čeci est un mystere ćele. . 595 . (. Pa ipak. . jusques a ce jour d'hui. . que s'ensuit il? car je desire grandement ce propos. (. Otac i Sin su "Univerzalni U m " i "periodični Univer­ z u m " : " A n đ e o " i "Čovek". "SECTION 16 (chap. istinski ezoterijsko delo i u saglasnosti sa Tajnom D o k t r i n o m može se zaključi­ ti iz njegovog p r v o b i t n o g i p r i m i t i v n o g prevoda samo na l a t i n s k i i g r č k i . a produit le miracle tres merveilleux. . koji se može delimično popuniti ako se poslužimo Apulejevim latinskim tekstom. mais incontinent a produict sept homes. (.). et de l'esprit. Priroda (. . Božanska Misao. godine.) La generation de ces sept s'est donnee en ceste maniere. la nature de l'harmonie des sept du pere.Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima će. selon les natures des sept gouverneurs en puissance des deux sexes et esleuez. . i l i u postmanvantaričkoj N i r v a n i . soit mestant avec Thome. ma pensee.koja je stvorena u T A M I . Nature ne s'arresta pas la. k o d Pimandera. Metafizički. K o l i k o je Hermesov PIMANDER. aiant celluy qui ie t'ay dict.)" "Oh. . Pimandre dict. 1578. Sa druge strane. U njemu je iznet čitav ciklus preobraža­ ja jedne panteističke i egipatske rasprave u mističko r i m o k a t o l i č k o delo i m i t u v i d i m o kako j e P I M A N D E R postao ono što j e danas. O n j e S I N i O T A C istovremeno. aktivna IDEJA \ pasivna M I S A O koja je stvara. E v o doslovnog prevo­ da sa staro-francuskog prevoda.

Sad. Neka proučavalac prosudi. Jer.niže. daje to verovanje nekad bilo univerzalno. Proroka) koji su pokušali da ih zaustave u tom okretanju egzoterizmu. koji se.. a najubedljivija od svih su dva poglavlja -Jeze^///'. glas "Gospoda". na neprekidno deklinirajućim planovima. a Isaija ~ kralju Ahazu. (a) nosilac daha Jednog Univerzalnog Principa u njegovoj primar­ noj diferencijaciji i (b) nosilac bezbrojnih "dahova" koji proizlaze iz tog jednog D A H A U njegovoj sekundarnoj diferencijaciji. ali je besmislenost te ideje suviše očigledna. sa mnoštvom svojih čovečanstava spušta naniže ka planovima koji neprekidno rastu u materijalnosti. ovako reče Gospod Bog (ka­ ko mi razumemo. i l i idolatriji. "bog" KARMA): Pošto se tvoje srce uznelo. X X V I I I . Primami Dah informiše najviše Hijerarhije. kao i ostatak naroda. itd. odao obožavanju idola sa izuzetkom nekolicine Inicijata (tzv.. koji mu govori. sekundarni . Velikih Čarobnjaka (vidi poslednje komentare na Stancu X I I . X X V I I I i Isaija. U Jezekilju. . egzoterički. njegov sopstveni Duh. kaže: 596 . kolektivno i pojedinačno.. stoje ista stvar.) i svući će te dole u jamu (.) (ili zemaljski život).. . U Jezekiljevim recima nema metafore. Poreklo "Princa od Tira" trebalo bi tražiti i pronaći u "božanskim Dinastijama" grešnih Atiantidana. ) a ipak si čovek. stihovi 47-49). X I V Hrišćanski teolozi mogu da protumače oba u tom smislu da se oni odnose na veli­ ki Ratpre Stvaranja. i re­ kao si Ja sam Bog ( . u Bibliji postoje mnogi pasusi koji sami po sebi dokazuju. Jezekilj svoja jadikovanja i ukore upućuje kralju Tira. već je ovog puta to stvarna istorija.) i oni će potegnuti svoje mačeve protiv lepote tvoje mu­ drosti (. poslaću strance na tebe (. gle. .. se kaže: Sine Čovekov. kao i čitava ispoljena priroda. ako im je tako volja. glas unutar proroka. pošto se Priroda. Ep o Sataninoj pobuni. reci princu od Tira. i dalje. .TAJNA DOKTRINA » ANTROPOGENEZA BROJNA ZNAČENJA "RATA NA N E B U " Tajna Doktrina ukazuje na to da je očigledna činjenica kako je Ljud­ ski rod.

. (Stihovi 3-8) Sva ta proklinjanja nisu proročantvo.) uvećao si svoja blaga... bio si prekriven svim dragim kamenjem (.. koji zbog toga boravi na najvišim pla­ ninskim vrhovima. Zato ću te baciti saplanine Božije i uništiti te. .) stranci će potegnuti mačeve pro­ tiv lepote tvoje mudrosti (. Zar nije Atlas pomogao di­ vovima u njihovom ratu protiv bogova [Higin {Hyginus)]'? Druga verzija toga je bajka koja je zasnovana na ljubavi Atlasa. ja sedim na prestolju Bogova (božanskih Dinastija). sina Japeta i Klimene. . . u to vreme toliko visoka da su drevni narodi verovali da se nebo oslanja na njen vrh. simboli Sedam Podrasa. pa zato glas kaže Jezekilju : 597 . "Divova na Zemlji". (. odnosno Meru.) oni će te svući (. nego vidovitosti koja vidi prošlost! Glas opet kaže: • Bio si u Edenu.) majstorstvo tvojih tkanina i svirala bese pripremljeno u tebi onog dana kad si stvoren. . poslednji oblik jednog od božanskih Titana.. "planina bogova".) uspinjao si se i silazio usred plamenih stena (.) i umrećeš smrću onih koji su pobijeni usred mora.. Tu nema metafo­ re osim možda predrasuda naših teologa. usred mora". simboli Četvrte Rase...Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima Pošto si rekao "Ja sam Bog.) bio si savršen na svaki način od dana kad si stvoren dok se grešnost nije rodila u tebi. i l i na Pale Anđele. . . čiji je predstavnik u Četvrtoj Rasi bila planina Atlas. planina Atlas bila je triput viša nego što je danas: potonula je u dve različite prili­ ke.. Po svim legendama. . Gledaj zato (. nema tajne koja se može sakriti od tebe: sa tvo­ jom mudrošću (.) Ti si pomazani Heruvim (. kao i istoimeni junak. Ti stihovi se odnose na prošlost i pre pripadaju Znanju koje se stiče prilikom misterija Ini­ cijacije. Atlantide. . već naprosto podsećanje na sudbinu Atlantidana. a ipak si čovek (.) "Planina Božija" znači "Planina Bogova". . Vrtu Božijem (Satja Juga). Šta može značiti ova poslednja rečenica ako to nije priča o sud­ bini Atlantidana? Stih 17 koji kaže: "tvoje se srce uznelo zbog tvoje lepote" može se odnositi na "Nebeskog Coveka" i l i Pimandera. Istina je da su Atlas.) Gle. (. a njegovih sedam kćeri.. Ona je vulkanskog porekla. . koje optužuju da su pali zbog ponosa na svoju veliku lepotu i mudrost koja je postala njihova imovina. mu­ driji si od Danila. prema astronomiji. i tvoje se srce uznelo zbog tvog blaga.

. . Jer svaki narod je imao i još uvek ima svete planine: neki vrhove Himalaja. Svetlost će ga obasjati i on će u rečenicama poput ove uvideti njihovu pravu ezoterijsku vrednost: Bio si u Edenu.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Izvešću plamen iz tvog središta. .) bio si na svetoj planini Božijoj. . a ne samo Jevreji. on će te proždrati (. . već iz planine Atlas. i l i njegovog naroda. pošto isti taj Jezekilj čak i fara­ ona poredi sa najlepšim drvetom u Edenu. možda iz veoma dobrih razloga. najzad. koji su. Ta priča je nesumnjivo sačinjena prema atlantidanskoj legendi. 598 . pa čak i savremenih adepata. da će vatra biti izvedena iz središta princa od Tira. sraa!ixa]\x Adamovskom rasom. učenu u ma­ giji i sjajnu u veštinama i civilizaciji. ) " jer "i oni pođoše u pakao sa n j i m " (farao­ nom)^' u niže delove. na Atlantidu i većinu njenog naroda. (. Sve su to bila mesta inicijacije i bo­ ravišta poglavara drevnih društava.već. ni na Asiriju. a rse pod ze­ mljom . pokazujući: "svo di'veće Edena. drugi Pamas i Sinaj. čiji su poslednji ostaci unište­ ni maltene u podnožju lanca tih nekad divovskih planina. uistinu. kako izgleda u prevodima ovog odlomka. Ako imamo sve to na umu i ako uporedimo razne priče.) (stih 18) Svakako to ne znači. čija je osnova zinula da bi progutala zemlje Atlantiđana i njih same. Imajte na umu da su gotovo svi drevni kraljevi i sveštenici bili Inicijati. I opet: Jedini faraon koga Biblija prikazuje kako se spušta do Crvenog mora bio je kralj koji je progonio Jevreje i koji nije imenovan. nego su naprosto pretvorene u ruševine na površini. dno okeana. pošto nijedna od tih zemalja nije bila uništena na taj na­ čin. u stvari. da Edenski vrt i drugi. "bićeš užas i nikad te više neće bitf\ jer su i samo ime te rase i njena sudbina danas izbrisani iz ljudskog pamćenja. I videćemo da "Edenski vrt" Inicijata nije mit. da je pri kraju Četvrte Rase došlo do sukoba između Inicijata Desne i Inicijata Leve Staze. koja simbolizuje tu ponosnu rasu.) smešteno je u nižim delovima zemlje (. . najizabranije i najbolje u Libanu (. već oblast koja je danas potop­ ljena. . videćemo da se poglavlja X X V I I i X X X I Jezekilja ne odnose ni na Vavilon. . Uistinu. pa ni na Egipat.

Asirac (zašto ne Atlantidanin. koja predstavlja m i s t i č k u p r i č u u epskom o b l i k u o borbi između Ra­ me .^' To znači ono stoje saopšteno u Stancama i Komentarima. 3-9) . To je čista alegorija.p r v o g kralja božanske dinastije r a n i h Arijevaca . . . simboličke personifikacije rase Atlantidana (sa Lanke).Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima Gle. U čitavoj M a l o j A z i j i I n i c i j a l i su nazivani "drvećem Pravedno­ sti". 599 . Hermes je predstavljao Svetu Nauku simbolom Vatre. (. kao i kedrovi libanski. jeste "Uzvišena Riba".naših predaka . ta alegorija se od­ nosi na Atlantidane i adepte rane Pete Rase . k o j i m a kao nevestu nudi M a r i š u . koji izranja iz voda da bi poučavao mudrosti. "Vrhunske Du­ še". z v a n i Pračetasi. . K a d Višnu Purana priča kako je "svet bio preplavljen drvećem". Otud izjava da su 10. To ukazuje na v e l i k u borbu između "Sinova B o ž i j i h " i Sinova Mračne M u d r o s t i . nije u m i r i o sklopivši savez sa adeptima Desne Staze.000 godina u askezi u v e l i k o m okeanu" . . a Dagon i l i Oanes je haldejski čovek-riba. ali samo adepata leve ruke. Inicijat?) bese kedar libanski. Ostalo "drve­ će (adepti čarobnjaci) se proširilo i preplavilo nezaštićenu zemlju i narod je nestao ( . XXXI. "Duha Božijeg". Čitava istorija tog perioda alegorijski je prikazana u Ramajani. Rama je bio Višnu Purana.) kadrovi u vrtu Božijem nisu ga mogli sakriti (. (. kako su nazivani i neki kraljevi Izraela.000 godina oni praktikovali askezu "u prostranom Okeanu"." k o j i su proveli 10.odnosno. Ea.) zavidelo.) pa mu je svo drveće edensko (. XV. Vode su simbol mudrosti i okultne učenosti. pošto Narajana znači "onaj ko boravi u dubini". . (Jezekilj.) bese viši od svog drveća. tačnije Paramatmana. kaže Kuluka Bhata. i prikazani su kako izranjaju iz njega. A t l a n t i d a n a i a r i j e v s k i h Adepata. ) nesposoban da radi deset hiljada godina". . R i š i j i arijevske rase. . a da su Pračetasi . Bog Mudrosti."pošto je voda tele Nare" (Vaju Purana). odno­ sno uronjen je u Vode Mudrosti . Tada je pokazano k a k o m u d r a c i . pogl. Ona je proizvod Nare. . . Inicijali sa severa simbolom vode.i Ravane. . B i l o je isto tako v e l i k i h adepata u I n d i j i ..b i l i u t o n u l i u svoje obožavanje Boga. "izdanak drve­ ća". "izlaze iz dubine"^^ i vetrom i plamenom k o j i izlaze iz n j i h o v i h usta uništavaju grešno "drveće" i čitavo biljno carstvo sve dok ih Soma (Mesec). knjiga I.A r i j e v c e . vladar b i l j n o g sveta.

600 . između bele i crne magije.26 Međutim. ali samo na nižem nivou. poglavlje V. u njegovom višem aspektu ga privlači Budi.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA inkarnacija solamih Bogova. lunamih Deva. zajedno sa Vatrom (ili Suncem). ovo je samo jedan od sedam ključeva koji otvaraju sedam aspekata Ramajane. A l i . glavna "Duša" je Manas i l i um: otud se Soma. kao i posmrtnog odvajanja božanskog od životinjskog čoveka. Bila je to ve­ lika bitka između Dobra i Zla. Me$ec jeste božanstvo uma (Manasa). ovim recima: izgleda da su to čula. Ramajana . ^ Prevod mr Kašinat Trimbak Telanga. neka okre­ ne odeljak Anugita iz Mahabharate. stoji u komentaru. ^^ Nilakanta objašnjava: Vaisvanara (ili Vaišvanara) je reč koja se često koristi da označi Sopstvo. a njegov niži deo silazi u njegovu animalnu dušu i sluša njen glas pun sebičnih i senzualnih želja. Da bi proučavalac bolje razumeo ovu poslednju tvrdnju. "Manas je dualan . To će reći. čiji je cilj "Sopstvo".veličanstvenom simbolikom i alegori­ j o m razotkriva patnje i čoveka i duše. svetovni život se odvija zahvaljujući delovanju vetrova koji su vezani za SOPSTVO i vode njegovom ispoljavanju kao individualnih duša. a Ravana. podržavajući (sva) bića (kao) nosilac intelektualnog principa. Bombaj.u kojoj bi svaki red trebalo čitati ezoterijski . 258).lunaran u nižem. Bramana kaže: Unutar tela. života svetovnog čoveka. koji se kreću u telu i proždiru jedni druge.^'' plamti sedmostruka Vatra Vaišvanare. u tome je misterija života je­ dnog adepta. solaran u svom višem delu". prikazuje kako sklapa savez sa njegovim solamim delom.metafizički ključ. u kome Bramana kaže svojoj ženi: Pomoću Sopstva opazio sam presto koji se nalazi u Sopstvu (presto) na kome boravi Braman slobodan od parova suprotnosti i Meseca. kao i svih drugih svetih spi­ sa . personifikovanim kao Pračetasi. za pre­ vlast božanskih sila nad nižim zemaljskim i l i kosmičkim moćima. Mesec. 24 To objašnjava izvrsni prevodilac Anugite u fusnoti (str. usred svih tih životnih vetrova (Principa?).

razumljive jedino Inicijatima.. Na osnovu maglovitih metafora razbacanih po knjigama pro­ roka i u Otkrivenju Jovanovom. koji je označavao razne Inicijate. za koje će učenje o evoluciji^'ednog dana možda utvrditi da su preci naše rase. Nauka i tehnologija su protiv nas zbog čega mi preispitujemo obe i moramo to da činimo u samoodbrani. koja sam napisala Razotkrivenu Iziđu. X. To je sasvim pogrešno. Jer. 10). 19). aluzija na ta učenja ima u izobilju. I I I . Tada vreme za to još nije bilo sazre­ lo. i l i moćni prvobitni ljudi. tvrdim da se Atlanti­ đani spominju kao naši prethodnici. naime u Tomu I. Petoj Rasi. umesto "mrtvih stvari". Ja. odnosno Četvrta Rasa koja je prethodila našoj. pa se ta domišljata struktura ru­ ši. čak i ako su sama učenja prećutana. divovi. velikom. a kralj asirskih vojski se naziva drvećem (Isaija. evolucionisti će to sigurno poreći i danas. stoji "mrtvi Refaim". ali revidiranom ponovnom izdanju Knjige Enohove . str 133.Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima Simbol "Drveta". ne pominju se u Razotkrivenoj Izidi. Isus je nazivan "drvetom života". Oduzmite hrišćanstvu njegov glavni oslonac . dok su adepti leve Staze nazivani "uvelim drvećem". Hristu i Satani dya9al Kal KaKal 5uvd|aeic. ali. kao stubove koji će podržati ćelo masivno zdanje religije: a sada se uvida da su ti stubovi tanušne trske. kada je taj nagoveštaj objašnjen sasvim otvoreno. Jer šta može biti jasnije od ovoga: U izvornom tekstu. Autorka ovog dela je više puta čula da su ljudi bili iznenađeni što Razotkrivena Izida sadrži tako malo od učenja koje se ovde iznosi.na tako nesigurnoj osnovi hrišćanska teo­ logija je izgradila svoj dogmatski ep o Ratu na Nebu. Jedan kritičar knjige Ezoterijski budizam napisao je: Nikakvi Atlantiđani. Jovan Krstitelj govori o "sekiri" koja je "zarivena u koren drveća" {Matej. Ona je učinila i više: upotrebila je simboličke vizije. bio je gotovo univerzalan. Čitava hrišćanska shema počiva na Jakinu i Boazu ~ dvema supro­ tnim silama dobra i zla.Pale Anđele .pa će 601 . Ono je pozvano da to učini sada. kao što ni sada još nije kucnuo čas da se kaže sve. Pravo značenje Edenskog vrta dovoljno je objašnjeno u Razotkri­ venoj Izidi. kada se govori o Knjizi o Jovu. kao što su to učinili i pre deset godina. kao i svi adepti dobrog Zakona.

borbi između Inicijala dvaju škola. Ono što sada možemo da saopštimo jeste jedan odlomak. g. u egzoterijskim knjigama.Anđela. bog rata. izveo čudesno rođenje da bi ga ubio. molimo čitaoca do otvori Ot­ krivenje i pročita poglavlje X I I . Mori (Maury). U svim Puranama se taj događaj opisuje sa više i l i manje varijacija. Prava priča. francuski pisac. A l i . (nap. U jednom starom broju Revue Archeologigue za godinu 1845. primećuje: Izgleda daje ta sveopšta borba između dobrih i zlih duhova sa­ mo reprodukcija jedne mnogo drevnije i mnogo strasnije bitke. čije je poprište bilo zvezdano nebo. to je naprosto pitanje vremenskog sleda.* kao i neki ezoterijski komentari.) 602 . prema jednom drevnom mitu. nalazi se u Tajnim knjigama. i prvih ubica . epizoda o ratu Tarake. Bogovi su se uplašili njegovih nadljudskih moći pa je Skanda ih Kartikeja. nekoliko aluzija na njegovo skriveno značenje u smislu zapisa o jednom stvar­ nom ratu. Ono ima nekoliko značenja. ka­ ko stvari danas stoje. sa njegovim Adamom i Evom. od kojih su većina otkrivena zahva­ ljujući astronomskim i numeričkim ključevima tog univerzalnog mi­ ta. a Hrist će. možda mogu da nam ponude ključ. * Div-demon koji je sprovodio tako strogu duhovnu praksu joge daje ovla­ dao božanskim znanjem joga vidje i oklutnim moćima. koje pokazuju njegov alegorijski karakter. ured. I opet. koja otkriva puno ezoterijsko značenje. Radi boljeg razumevanja apokaliptičkih alegorija i tog ezoteričkog epa. Daje Otkrivenje Jovanovo bilo napisano tokom vedskog perioda i da nismo sigurni daje to naprosto druga verzija Knjige Enohove i legende o Zmaju iz paganske antike .TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Edenski Čardak. kojima pisac ovog dela nije imao pristup. Postoje još mnoge ale­ gorije komponovane na istoj osnovi. postati usled toga beskoristan i beznačajan mit. A l i . ispariti u magli.veličina i lepota njegovih slika mogla bi okrenuti mišljenje kritičara u korist hrišćanskog tumačenja tog prvog rata. 41). (str. koja se. između vemih i pobunjenih legija. znamo da svaki događaj u Otkrivenju potiče iz drugog jednog i starijeg spisa. kao izuzetni l i k Jednog Boga i Spasitelja i žrtva Okajanja Grehova čoveka-životinje. odigrala pre stvaranja univerzu­ ma. od stiha 1 do stiha 7.

da tako kažemo. da bi odbranili osvetničke bogove. Angiras. i l i "Regent" planete Jupiter je Brihaspati. on je sin Tare. predstavlja personi­ fikaciju moći onoga ko je iniciran u Gupta Vidju (tajno znanje). ošteće­ ni muž. Ta epizoda prikazuje bitku između Bo­ gova i Asura: kralj Soma nalazi saveznika u Usanasu (Venera). " T A R A " " . otkrivamo sledeće činjenice. U Rig Vedi se on naziva Bramanaspati."vođa (nebeskih) jata". i l i egzoteričkog obožavanja. koja daje 27 Vidi Dosonov Klasični rečnik. Ispitujući njegovu genealogiju. pošto mu je Guru bio Brihaspatijev otac. Po mitu. otima tu novu He­ lenu induskog zvezdanog carstva od njenog muža. Vladajući Genij. On je instruktor i l i duhovni guru bogova.sa druge strane. To­ kom tog rata napuštaju ga njegovi telohranitelji. koji. " M u d r i " . Otud Bramanaspati predstavlja materijalizaciju božanske milosti. drugi. Brihaspatiju pomaže Šankara (Šiva). vođi Danava. Obojica se bore. ali. jedan . Klasični rečnik hinduizma pripisuje Budi autorstvo himni u Rig Vedi. to je takode i ime svetog napitka koji piju bramini i Inicijati tokom njihovih misterija i žrtvenih rituala. SOMA je Mesec. arhistratega i ubice "Zmajevih" an­ đela .pošto je jedno od njegovih imena Dišnu . Brihaspati je planeta Jupiter. tačnije teogoniju. žene Brihaspatija "zlatnog" i "Some" (muškog) Meseca. astronomski. pominje se Buda. da podrži večno grmećeg Rudru-Šankaru. 603 . onaj "koji je učen u Taj­ noj Mudrosti" i koji predstavlja antropomorfizaciju planete Merkur. koji staju na stranu Brihaspatija. a bogove predvode Indra i Rudra. kao i u kasnijim pri­ čama iz Purana. kao što su učinili i neki Titani boreći se pro­ tiv drugih Titana. Ta priča je veoma sugestivna u nekim svojim detaljima. bogovi oluje (Maruti).Jupite­ ra tonansa (u Indiji. nalik na Parisa. što znači "božanstvo u kome je otolovljeno poštovanje bogova". kao što ćemo pokazati. već zaista predstavlja veoma staru personifikaciju. koji je prijatelj Brihaspatiju. pomoću rituala i ceremonija.njegova žena . Biljka "soma" je asclepias acida. Zato on ni na koji način ne može da bude "kasnija izmišljotina bramina". koji su predstav­ nici moći razmnožavanja. što izaziva veliki sukob i rat u Svargi (Nebu). što je interesantna podudarnost). u mističkoj frazeologiji. Ispitajmo neke od njih i pokušajmo da otkrijemo šta one znače.Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima U mitologiji najstarijih vedskih Arijevaca. Indra je ovde indijski prototip Mihaila.

inicira u misterije. A l i . Rat na Nebu se odnosi na nekoliko događaja te vrste na raznovr­ snim i drugačijim planovima bića.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA sok od koga se pravi taj mistički napitak. a ipak čuvajući u svom fizičkom mozgu sećanje na ono što vidi i uči. kad jednom njegova duhovna priroda prevazide fizičko. a Tara. a opet van njega. postajući praktično "kao jedan od bogova". 31 Istorijski pogledi na indusku astronomiju. Posledica toga je rođenje Bude . ukratko. čezne za istinskom mudro­ šću .^" To je. i l i Hermes u Grčkoj i Egiptu). Samo potomci Rišija. soma. nakon što se on ponovo rodi. jer. plod njegovih ritualnih i besmislenih formi. "da Čovek ne bi postao jedan od nas". soma nikad nije davana neinciranim braminima -jednostavnim grihaštama.simbol nekog ko. 30 U savremenim egzoreričkim religijama vidimo to isto. Prvi je čisto astronomska i kosmološka činjenica koja spada u kosmogoniju. Citirajući iz tog dela ono što se odnosi na Arjahatu.priznaje novorođenog za svog Sina. onaj koji daje tu M u ­ drost. pravo svojstvo istinske Some bilo je (a i danas je) da od Inicijata načini novog čoveka. za koga se kaže daje pronašao približan pristup pravom 29 . slobodan od onog pr­ vog. Zato je u alegoriji rečeno daju je Soma oteo. Onaj ko koristi Somu nalazi sebe privezanog za svoje spoljašnje telo. iako je vezan za dogmatsko obožavanje. Ovaj drugi. 28 604 . On je predstavljen "toliko lepim" da čak i muž. iako svestan da Buda nije potomak njegovog bukvalnog obožavanja . i l i Jah-ve. Soma je plod Drveta Spoznanja koje je ljubo­ morni Elohim zabranio Adamu i Evi.ipak predstavlja formalni oblik obožavanja.(Merkur. privremeno lebdi u eteričnim višim oblastima.predstavljena je kako je Kralj Soma. njegova žena . Džon Bentli {John Bentley)]Q mislio daje induski Rat na Nebu samo figura koja se od­ nosi na njihove proračune vremenskih perioda (vidi Bentlijevu Indusku astronomiju)?^ Vidi Pet godina teozojije. Agnihotri (sveštenici Vatre) velikih misterija znaju sve njegove moći.^'* U drevnim vremenima. jedno od značenja te alegorije. u svom duhovnom obliku.ezoterijske Mudrosti .iako je bio "guru bogova" . G. on će ga uskoro otkinuti i odvojiti se čak i od tog eteričnog oblika. naime na­ kon što počne da živi u svom astralnom telu (vidi Eliksir života^^). i l i sveštenicima egzoteričkih r i ­ tuala. Otvoreno govoreći. Zato Brihaspati .

) veoma dobro je poznavao indusko astronomsko i matematičko znanje (. kaže: (. u nebeskim regijama na­ šeg planetarnog sistema. B e n t l i j a .Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima To je poslužilo kao prototip. ali skrivenom znanju. Asure. 605 . To je zapis o uža­ snoj bici između "Sinova Boga" i "Sinova Senke" Četvrte i Pete Rase. Tajna Doktrina uči daje svaki događaj univerzalnog značaja. a kad se objasni. koje su kasnije pretvorene u zle duhove i niže bogove. Ezoterijski.) pa se ova njegova tvrdnja može smatrati istinitom: ista izuzetna crta kod tako mnogo istočnih i drevnih naroda da marljivo kriju tajnu te vrste znanja izražena je posebno među Indusima. U najstarijim delovima Rig Vede. koje su u jedan stopile legende pozaj­ mljene iz egzoteričkih priča o ratu koji su Asure zapodele protiv bo­ gova. Na njegovu nesreću. . međuplanetarnog prostora. . . Bentli. one su du­ hovne i božanske. Autor ne greši potpuno. Ono što se iznosi da bi se javno poučavalo i bilo dostupno javnosti samo je približno točnijem. načinjena su sva ostala narodna predanja. Agni i Varuna spadali u Asure.predstavljaju bogove Tajne Mudrosti. o d n o s u i z m e đ u r a z n i h v e l i č i n a z a r a č u n a n j e v r e d n o s t i T I . da sa­ čine svoj rat Titana. verovao da je daleko iznad induskog znanja. koje su večno u ratu sa velikim božanstvima . Ako se zvezdani prototip zaista odnosi na pre-manvantarički period i zasniva se u potpunosti na Znanju koje su arijevski Inicijati stekli o čitavom planu i razvoju kosmogonije. kao što su geološke kataklizme i kraj jedne rase i početak nove. koji svaki put uključuje velike promene u epohama čovečanstva . moralne i fizičke ~ pret­ hodno promišljen i unapred uređen. Na osnovu ta dva događaja. umesto u dubinama kosmičkog.^^ rat Titana je tada sa­ mo legenda sa likovima pretvorenim u božanstva na osnovu stvar­ nog rata koji se odigrao na himalajskom Kajlašu (nebu). Nekad su i sami bogovi Indra. pokazaće da je ona (induska egzoterička astronomija i nauka) izvedena iz jednog egzaktnog sistema koji je drugačiji od evropskog.duhovne. misli on. pošto se reč Asura koristi za Vrhunski Duh i isto je što i veliki Ahura zoroastrijanaca (vidi Darmešteterov VENDIDAD). Z a g . to ništa ne oduzima od slave drevnih induskih astronoma koji su bili Inicijati. Astrologija je u celini zasnovana na toj mističkoj i bliskoj povezanosti između nebeskih tela i čovečanstva: i to je jedna od veli­ kih tajni inicijacije i okultnih misterija. da tako kažemo. Bentlija će čudesno potkrepiti tu tvrdnju. pisac Izvora mera p o ­ n a v l j a j e d n u i n t e r e s a n t u t v r d n j u . za koji (evropski) je sam g. u bilo kojoj generaciji. za zapadne narode. I sama formulacija g. naravno. ali nije ni sasvim u pravu. . u bilo kom periodu.

pošto su bogovi nazivani "Sure". 23). Genij "jutarnje zvezde" {vidi Isaija. Njihovo rodno ime pokazuje njihov navodni ka­ rakter i istovremeno otkriva ta]mxpokretačkog duha bramina: jer. poka­ zuje njihov karakter pomoću skrivenog značenja tog glifa. sa "Pa­ lim Anđelima" hrišćanskih crkvi. V I . opet. iznad koga se nikakvo egzoteričko obožavanje nikad ne može uzdići.boga vidljivog neba. XIV. To su jata koja su se borila protiv Brihaspatija. 12). jednom od Se­ dam kontinenata i l i delova Bharata-Varše (stare Indije). 33 606 . kakav je karakter onih koji su se borili uz njih? To su: (1) Usanas i l i "domaćin" planete Venere.^^ Sarpa (Zmije i l i Serafi). V I ) . demoni i divovi koje nalazimo u Bibliji {Postanje. Sad. Zmija). i l i "Satanina" armija. koji je u ranoj Vedi najviši bog kosmičkog neba. pošto je grad Nagpur jedan od najdrevnijih gradova te zemlje. pa čak i savremenih naroda ~ od zoroastrijanaca pa do Kineza. posle rata. koja ćemo nabrojati. i Indre . koja je danas u rimokatolicizmu postala-Lucifer."neprijatelji žrtava". (2) Daitje i Danave su Titani. dah {asu) Brame-Prađapatija je oživeo. oni su Krati-dviše . vatreni" (vidi Isaija.potomci "Sinova Božijih" i "Kćeri ljudskih". (3) Potom dolaze Nage. one su polubožanska bića. i od tog daha je on stvorio Asure. Asure su nazvane božijim neprijateljima. a množina je saraf. Očigledno su ih ceremonijalisti degradirali u prostoru i vremenu u protivničke moći i l i demone zbog njihove pobune protiv hipokrizije. otud . Tsaba. Hrišćanska i jevrejska angelologija razlikuje Serafime i Heruvime. lažnog obo­ žavanja i formalnosti. predstavnika egzoteričkih narodnih i nacionalnih religija.i l i "«e-bogovi" . i l i egzoteričkih obmana. i stoje u istom rangu kao Anđeli koji su ostali "vemi".TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA U Aitareja Bramani. Kasnije. dostojnog boravišta za je­ dnog va«-kosmičkog i Personalnog Boga."^-sure". jer je inicijalno " A " prefiks za negaciju . To su bili sa­ veznici Some (oca Ezoterijske Mudrosti) i protivnici Brihaspatija (koji predstavlja ritualno i l i ceremonijalno bogosluženje). To. jevrejski Serafim (od Serapis i Sarpa. koji ' Nage orijentalisti opisuju kao misteriozna bića čije tragove u obilju nala­ zimo u Indiji do dana današnjeg i koja su živela u Naga Dvipi. Oni su sinovi prvobitnog Kreativnog Daha u početku svake nove Maha-Kalpe. "gorući. i l i Manvantare. U mito­ logiji. jednom hijerarhijom duhovnih bi­ ća koju nalazimo u svim panteonima drevnih. To onda povezuje Asure i njihova "Jata".

u svom najranijem vidu. a Haldejci i l i Inicijati su ga zvali Ab Soo.^'' Ništa manje sugestivne nisu ni osobine koje se pripisuju Šivi-Rudri. koji su bili najstariji poznati adepti: kra­ ljevski. takođe alegorički zapis o borbi između dve klase adepata . "odeven Elementima". koji su iskrivljeni u teološku dogmu samo da bi poslužili ciljevima sveštenstva. i l i kaste-rase.Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima dolaze drugi po redu. 4. Zmajevi i Nage su imena koja se daju inicijatima-pustinjacima. a ne protiv imaginarnog Lu­ cifera. Zato je takozvani "rat". X X V I I I ) . Zato možemo da zaključimo daje. izvor) znanja. kraljevi i prinčevi. on je pokrovitelj Treće. Duhovnosti i njihovog ži­ vota u pećinama. jer. a ezoterijski i kabalistički su identični: Heruvim je naprosto naziv za sliku i l i lik bilo koje vrste nebeskih jata. Panča-anana. "sa pet lica". u jednom od svojih brojnih značenja. Devarišiji. kad Jezekilj kralja od Tira naziva Heruvimom i kaže mu da se zbog njegove mudrosti i njegovog razumevanja ni­ jedna tajna ne može sakriti (stih 3. Sad. i Bramarišiji. taj­ na učenja prikazuju mnoge Atlantidane koji su pripadali tim klasa­ ma. i l i Radarišiji. Triločana. jedan od najvećih Rišija. potomci onih rišija koji su osnovali gotre bramina. ve­ likom Joginu. u svom apstraktnom smislu. na zemlji. defacto et de jure. zbog njihove velike Mudrosti. koji besni protiv Inicijata druge jedne škole. Kako je gore. a potom iz Edenskog vrta. U Indiji je bilo tri klase Rišija. božanski. možda sledbenik egzoteričkog rituala. ostavljajući na trenutak po strani mitske i astronomske ključeve. tj. on je asketski Dig-ambara. on 607 . ma kakvo daje as­ tronomsko značenje te opšte legende. Jer. i mi ćemo videti daje među njima bilo sukoba i ratova. on jednom okultisti pokazuje daje "prorok". Sad. stanište ( i l i Otac. i l i sinovi Darme i Joge. iako sa pet lica. njena ljudska faza zasnovana na stvarnim i istorijskim događajima. Heruvima palog sa neba. ta­ ko je i dole. nazvan "domenom božanskog znanja". koji su prihvatili asketski život. Nazvan "Najranijim" i "Poslednjim". kao što je rečeno.desne i leve staze. Četvrte i Pete Korenske Rase. jer baš u prostoru borave inteligentne Moći koje nevidljivo upravljaju Univerzumom. Nebeski fenomeni i ponašanje nebeskih tela uzeti su kao model i taj plan je izvršen dole. što je aluzija na četiri prošle i sadašnju Petu Rasu. Zato. "trooki". Narada. u ezoterizmu jednom od najvećih kraljeva Božanskih Dinastija. Dakšom i drugim bogovima i mudracima. pretku svih Adepata. Zato je prostor. bio je Devariši i pri­ kazuje se u stalnoj svađi sa Bramom.

kao ostatak Zodijačkog kru­ ga na Zemlji. kao što pokazuje njegov damaru (bubanj) u obliku peščanog sa­ ta. možda. 608 . Vekovima je vodeni bezdan . boga Sunca. roditelj Eaa ( M u ­ drosti). koja se zbrisala vode na jugu i zapadu i tako stvorila dana­ šnju veliku ogolelu pustoš. zbog tajnog znaka koji je dodat i zbog Libre (Vage) koju su izmislili Grci.TAJNA D O K T R I N A « ANTROPOGENEZA Na isti način i po planu Zodijaka u gornjem okeanu nebesa. kada je lokalna kata­ klizma. ključ za simboličko ime Dalaj Lame . a to je. vavilonjanskog čoveka-Ribe vekovima je. a takode i na Rase. str. Ono je postojalo do poslednjeg ledenog doba. bio boravište mudrosti. tom I I . međutim. geološko.za profane mase. od vremena kad se čovečanstvo podelilo na polove."rat" koji se završio porazom ovog drugog ~ imao je čisto kosmičko. 456). znali sve. a ako ga optužuju da je odsekao Braminu petu glavu i ostavio mu samo četiri. bio boravište "velike majke" (ze­ maljski post-tip "velika majke haosa" na nebu). i l i pustinja Gobi. Ideja g. protiv Tijamat. On je "Bog Vremena". "More znanja"^* i l i učenosti bi­ lo je vekovima tamo gde se danas prostire Samo. Sejfarta {Seiffarth) da je u drevnim vremenima bilo samo deset znakova Zodijaka je pogrešna. od­ ređena oblast na Zemlji (jedno unutrašnje more) bila je posvećena i nazvana "Ponorom Učenosti": dvanaest centara u moru. u obliku dvanaest malih ostrva koja predstavljaju znake Zodijaka . njihove evo­ lucije. Borba između Bela. dakle. Satum-Kronos. Opat Hik {Huc) govori o tome. To je stranica istrgnuta iz Istorije tajnih i Svetih Nauka.koji je. to je opet aluzija na određeni stepen inicijacije. kod naroda što su prethodili ranim Vavilonjanima. što znači Okean Mudrosti. i l i Haos. Mora i njegovog Zmaja . ostavila samo određenu oazu. inicijati su ih. sa jednim jezerom i jednim ostrvom usred njega. rasta i SMRTI . umesto taj­ nog imena koje nije saopšteno. a potom Merodaha. ali i istorijsko značenje. kad je došlo do podele Virgo-Scorpio (Device-Škorpije) na dva. a ne zla.od kojih su dva vekovima ostali "tajanstveni". Profanima je bilo poznato samo deset. Ona se odnosi na {a) to što je žestoko Sunce sistematski i postepeno isušilo ogromne teritorije u određenom preistorijskom periodu (jedna od užasnih suša koja se završila postepenim pretvaranjem nekad plodnih zemalja sa obiljem ima samo "četiri ruke". To je. činilo dvanaest (vidi Razotkrivenu Iziđu.^^ Ono je bilo boravište dvana­ est Hijerofanata i Učitelja mudrosti. koji je stariji prototip Oanesa. postoje Peta Rasa još živa. taj "Ponor"."Okean" lama.

i Četvrti . a neka u drugim bojama (. pošto su pokrenuli nastanak i evoluciju svešteničkih kasta. Ovi dru­ gi. "kalup" Adam. neke rasprave u Kabali govore o stvorenjima sa dva * (Grč. ne nalazi se sada na Zemlji. "odakle je došla donja Zemlja? Iz lanca Zemalja i neba iznad". . kao i materijalizaciji večno nematerijalnog i Nezna­ nog Principa.a u svakom su gomilani dodatni mitovi . zvanom Panteon.r\oi no'k'koi . (nap.predstavlja dovitljivu smešu pomenuta četiri. i "muško i žensko" egzoteričkog postanja (poglavlje I). Brz razvoj antropomorfizma i idolatrije odveo je i ranu Petu Rasu. profanoj i ritualističkoj pompi. izmišljenih da udovolje izopačenom ukusu "hoipoloi" * zatim. "zemaljski Adam" pre Pada.prostog naroda. Na kraju. Pa ipak oni postoje do dana današnjeg u drevnom jevrejskom predanju kao Tzelem. tj. i l i čisti Atlantiđanin.) 609 . mada u manjoj meri. neka u ljušturama {Klippoth) (. neka u belim.. odvojen na polove. Pa ipak je to bila parodija i obesvećenje Svetih Misterija i njihove nauke.. 4. u čarobnjaštvo. Berozovoj.na kraju su se udavili u okeanu narodne simbolike. red 14. Kao što se kaže u Žoharu ( I I I . kao i u narodnim legendama. svit. prenoseći se s kolena na koleno . tj.) neka u crvenim lju­ šturama. kao što je već bio odveo Četvrtu.Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima vode u peščane pustinje kakve su danas) i {b) na isto tako sistemat­ ski progon Proroka Desne Staze od strane onih Leve Staze. neka u crnim. androgin. "ne nalazi se ni ispod nje". Adam iz Edenskog vrta. PRVI čovek. Neka od njih u (čvr­ stoj) koži. treći. I izašla su iz njega (lanca) stvorenja svih vrsta. ko­ pija prvog. na kraju su doveli svet do svih tih egzoteričkih religija.) (vidi Kabalu) Kao i u haldejskoj. od viših planeta. onih koje su prethodile i nalaze se iznad naše Zemlje. izda­ nje Kremona). kosmogoniji i Stancama koje smo upravo izneli. čak su i četiri "Adama " (koji pod drugim imenima simbolizuju četiri prethodne rase) bili zaboravljeni i. . Bilo je to određeno poboljšanje u atlantiđanskom čarobnjaštvu. na koje sećanje još uvek postoji u svim pismenim delovima Indije u kojima se govori sanskrit. prev. i l i predak naše rase .) .Pete . Jer. "Senka-Adam" (Čhaje iz našeg učenja). Adam.A d a m posle svog pada.

već samo "malima". . Sifrah Dzeniuta govori o prvobitnom haosu i evoluciji univerzuma nakon uni­ štenja (Pralaje) poredeći ga sa zmijom koja se odmotava: Pružajući tamo-amo svoj rep i svoja usta. već je on Misterija. Isto takva misterija je i Zmaj. koji Je progonio i ubio hiljade i hiljade Inicijala. Taj ključ otvara pogled na Jednu od misterija Novog Zaveta . neke o onima sa četiri. u Tajnim Učenjima se često govori kao o velikom Moru. O Pavlu (Savlu) se u Talmudu govori kao o "malom". (I. Jer.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA lica. ako se neke od njegovih izreka zaista i odnose na decu bez ikakve metafore. tj. a događaj koji se odigrao gotovo jedan vek pre Hrista pokazuje poreklo tog predanja. a neke o stvorenjima sa jednim licem. I I . sa glavom koja joj se okreće na vratu. jer "najviši Adam nije sišao u svim zemljama. Postoji legenda o tome. razdražena je i besna. Uistinu. tačnije zemaljskom životu. na osnovu prethodne re­ čenice takođe će razumeti koje bio njihov "Hrist". Isus više pu­ ta tvrdi da "onaj ko ne primi Carstvo Božije kao malo dete. neće ni ući u njega". tj. a Isus je bio jedan od njih. stoje dovelo do toga da se usvoji pomenuta biblijska priča. 34. najveći broj iskaza o deci u Jevandeljima odnose se na Inicijate. i l i ćelama) da razumeju značenje Zmaja.) Ona gleda i krije se. Irod predstavlja Aleksandra Janeusa (od L i dije). Što se tiče Novog Zaveta. 610 . Svakog hiljaditog Dana se ispolji. ali jedino mali razumeju parabo A oni hrišćani koji možda čitaju ovo.000 "Nedužnih". . koji su takode nazivani i "Nedužni" i "Odojčad". stopljenog istovremeno sa predanjem o Krišni i njegovom ujaku Kansi. odeljak 16) Komentar na Purane kaže: To ime je u drevnoj Judeji davano Inicijatima. (. "Misterija zmije" sastojala se u sledećem: o našoj Zemlji.Irodov pokolj 40. savršenim inicijatimaP lu o delovanju i Principima pomoću misterije zmije Velikog Mora. nije dato "Pratiocima" (učenicima. i danas je izraz "život je more" omiljena metafora. 38 Žohar. kaže rabin Simeon Ben Johaj (Ben-Iochai).38 Delo početka pratioci razumeju. ponovo rođeni. i l i stvorio potomstvo i imao mnogo žena".

kao što se jedna solarna godina deli na 365 dana. "moru tuge". koji pod sobom ima sedam podređe­ nih Duhova . ona ukazuje na sukce­ sivno uništenje sedam sfera lanca svetova u velikom moru prostora. kao stoje na­ pisano: "Ti podeli more svojom snagom.dobar razlog što gaje katolička crkva učinila svecem pokroviteljem svih pobrđa u Evropi. Sedam glava Seše drže Univerzum (. u antici Zmaj nikad nije smatran zlim. . isto kao ni zmija. A l i . "diše" (meracha'phet') iznad Haosa neispoljene materije. A ako hrišćani smatraju Mihaila pobednikom nad Satanom. grupa svetova i l i grupe zvezda simbolički naziva "Zmajevom glavom". ti razbi glave zmajevima u vodi. to znači daje ciklički pe­ riod velike Tropske godine (25. Svetog Duha Održanja. a pošto je svaka "Noć". . X]. U kabali {Sifrah Dzeniuta). odeljak 33).) Zato Duh Božiji "spava". od hilja­ du Mahajuga. 611 . . Sad. jedan dan Brame se sastoji. i sim­ bol Univerzuma.) pravi skice i spiralne linije svog stvaranja u obliku Zmije. kao što smo već objasnili. . ako se čita jednim ključem. Zmija je uvek smatrana bo­ žanskim simbolom. pre svakog novog "Stvaranja" (Sifrah Dzeniuta). jer se svako nebesko telo i l i lopta.868 godina) podeljen ezoteričkom kalkulacijom na 370 perioda i l i ciklusa. kad se čita drugim ključem. kre­ ativna Sila: (. U metaforama. ma kako da to čitamo. bilo da su teogonijske i l i naprosto fiziološke. sva­ ki svet. Kad se kaže: "(Kosmička) Zmija koja skače 370 skokova" {Sifrah Dzeniuta.faličke.Mit o Palim Anđelima u njegovim raznim aspektima Ananta-Seša je jedan oblik Višnua. i l i period počinka. to je zato što u Talmudu tu osobu koja se bori predstavlja Princ Voda. Zmajem." (LXXIV13) Ona se odnosi na iskušenja Inicijala u njegovom fizičkom živo­ tu. na kome on spava tokom intervala Braminih Da­ na. lako je videti na šta se odnosi navedena rečenica iz Sifrah Dzeniute koja kaže da se zmija ispoljava "jednom u hiljadu dana!" A nije više teško ni da se vidi kuda nas inicirani autor Sifrah Dzeniute vodi kad kaže: Njena glava je razbijena u vodama velikog mora. po trajanju ravan tom "danu".

alfa i omega hrišćanske vere i stub njenog PADA i OKAJANJA. da bi se objasnila njena znače­ nja. 612 .TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Ona "drži svoj rep u ustima". pa ovde moramo stati. A l i . Tako čitalac može sada sam da vidi koja su razna značenja "Rata na Nebu" i "velikog zmaja". bila bi potrebna čitava knjiga. zato što predstavlja simbol beskraj­ ne večnosti i cikličkih perioda. svodi se na paganski simbol u brojnim alegorijama o tim praistorijskim ratovima. Najsvečanija i najstrašnija od svih cr­ kvenih dogmi.

Neobjašnjivo je što do dana današnjeg pisci koji pripadaju misti­ čkim društvima još uvek nastavljaju sa svojim predrasudama i sum­ njama u pogledu "navodne" starosti Knjige Enohove. sve dok čitavi stihovi iz nje nisu otkriveni na egipatskim 613 . o "Starom Zmaju" i raznim njegovim ubicama.nije moguće reći. Medu njima se nalazi ijedno predanje o Beni Šamaš .koje se tiče te istočnjačke alegorije. str XXXVIII) Savremena učenost pravi i gore greške od ove. dok je pisac Svetih Misterija medu Majama i Kvičijima sklon da u Enohu vidi jednog Inicijata preobraćenog u hrišćanstvo (!!). (vidi str. nijedno savremeno učenje ne pripisuje pomenutom delu {Knjizi Enohovoj) veću starost od IV veka pre Hrista. U svakom slučaju.) osim istraživanja dr Kinilija. (Biografski i kritički eseji. kao i Orfičkih himni. sa daleko konkretnijim detalji­ ma. sličnog je mišljenja. u svojoj trostrukoj verziji. kao stoje upravo pokazano. . . ako on lično nije bio povezan sa nekim od mistika. skupljenih u knjigu Taj­ ne magije.XIX DA LI JE P L E R O M A SATANINA JAZBINA? Ova tema još nije iscrpljena i mora se ispitati iz još nekih aspekata. Izgleda da su još koliko juče najveći književni kritičari Evrope poricali i samu auten­ tičnost tog dela. pa čak i Knjige Hermesove i l i Totove. On primećuje da: (. nego što se mogu dobiti bilo iz Knjige Enohove."deci Sunca" . bilo iz da­ leko novijeg Otkrivenja Jovanovog. Da li Miltonov grandiozni opis tri dana bitke Anđela Svetlosti pro­ tiv Anđela Tame opravdava nagađanja da on mora daje čuo odgova­ rajuće istočnjačko predanje . Zato. onda mora daje bio povezan preko nekog ko je imao pristup tajnim spisima u Vatikanu. 16). engleski kompilator radova Elifasa Levija.

a Misao i Svetlost Znanja od­ bojni. pojedinačno i kolek­ tivno. "Stari Z m a j " i Satana.kao što Elifas L e v i kaže sa neuporedivom pravednošću i ironijom: (. nije tako opisan ni u izvornoj Kabali (haldejskoj Knjizi brojeva).apo­ teoza .) taj navodni junak mračnih večnosti. A l i . simbol i teološki termin za "Palog Anđela". .TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA spomenicima i grobovima iz najstarijih dinastija. Jer.kad se čita u pravom duhu. Džeka Trboseka iz 1888. To je Satana republikanskog i jeretičkog Miltona (. klevetnički optu­ žen za ružnoću. Elifas L e v i je još uvek bio isuviše pokoran svojim rimokatoli­ č k i m autoritetima.p r i n ­ cipa za k o j i je samopotvrdivanje zločin. koji je. To je . kome služi hijerarhija čistih Duhova (!!) (. dovoljno lep da bi obožavao samog sebe u punoj božanskoj svetlosti. veštine i surovosti od "ubice iz Vajtčepla". Da. i da nikad nije postojao na zemlji nezavisno od tog čovečanstva.crvenog Zmaja. Mišljenje nadbi­ skupa Lorensa citirano je na drugom mestu. ta večno aktivna Energija koja se buni protiv Statičke Inercije .žrtvovanja sebe radi intelektualne nezavisnosti čovečanstva. koji bi mnogo više odgovarali njegovom neumoljivom mučitelju.) princ anarhije. ako ne i najveći od savremenih kabalista.on je taj koji je na kraju preobražen u zmiju . zaista: to je najveći od svih ideala. najučeniji. ukrašen rogovima i kopitama. opisuje Satanu sledećim vatrenim recima: To je onaj Anđeo koji je bio dovoljno ponosan da vemje da je i sam Bog. dovoljno snažan da vlada u tami usred agonije i da sebi sagradi presto na svojoj neugasivoj lomači.* Koji đavo može imati više lukavstva. .k o j i lukavo m i r i teološku dogmu i kabalističku alego­ riju.. naime. 16-17) Taj opis .) (Istorija magije. sasvim je tačan. pa čak uspeva da majstorski uključi i p o l i t i č k i kompliment u svo­ ju frazeologiju . E l i ­ fas L e v i .. . dovoljno hrabar da kupi svoju nezavisnost po cenu večne patnje i mučenja. čija gaje neuporediva krvožednost i 614 . godine. moglo bi se dodati. k o j i je sada postao. . i suviše jezuita kako bi priznao d a j e taj đavo zapravo bio čovečanstvo. ni u savremenoj. taj večno ž i v i simbol .

Gospod se javlja Avramu i dok govori: "Ja sam Bog Sve­ mogući".danas je pretvoreno u suprotstavljenu senku Božiju i postalo Satana jedino zahvaljujući neosnovanom autoritetu despotske ljudske dogme. i ništa više. X V I I . a mračniju pozadinu crkva bi teško mogla izmisliti.r Da lije Pleroma Satanina jazbina? U ovome je hrišćanska teologija.veličanstveno božanstvo po danu. Istorija pokazuje. nazvano Zmaj Mudro­ sti. godi da učvršćuje obožavanje tog božanstva. Bilo daje to u početku bila svesna i l i nesvesna greška.rabinske tajne zamene za večno i neizgovorivo ime . svi sunčevi i mesečevi bogovi. iako je ropski išla stopama paganstva. izgleda daje teologija izgubila iz vida ljud­ sku sposobnost razlikovanja i konačne analize svega što joj je veštački natureno kao idolopoklonstvo. Pošto joj je nedostajalo poznavanje simbolizma Starog Zaveta i pošto nije znala stvarne konotacije imena Jehova . A l i .a ne arijevskih Evropljana. Ona je morala da se odvoji i potvrdi svoj autoritet. i Satana . koja sle­ di vodstvo "odabranog" naroda. nije važno . bila vema jedino svojoj staroj politici. jer je moralo da sadrži seme i dana i noći . posebno kod semitskih naroda. kod svih rasa i svih plemena.obojica antropomorfizovani. izabran iz mnoštva. Otuda nije moglo biti boljeg rešenja nego da se sva paganska božanstva pretvore u đavole. kako bi usled tog kontra­ sta dobila na sjaju.bila je greška.crkva je pobrkala lukavo isfabrikovanu mračna izvitoperenost navela da hladnokrvno ubije i osakati sedam nesrećnih i inače nedužnih žena! Potrebno je samo pročitati novine i u tim pijanim grubijanima (muževima i očevima!) koji prebijaju žene i decu. bili prokleti. i tako su jedan Bog. Svako od bli­ stavih sunčevih božanstava antike . ipak dodaje "Sklopiću zavet da budem Bog tvoj" (Avramov) i njegovog semena nakon njega {Postanje. L X X X I I ) . a svoj sopstveni protivnik i neprijatelj noću. naći potpuno otelovljenje đavola iz hrišćanskog pakla! 615 . od kojih samo mali procenat dospe na sud. Jehova je u antici uvek bio samo "jedan bog medu drugim Bogovima" (Psalm. bez obzira što hrišćanskoj crkvi. ko­ ja je postavljena naspram tamne pozadine. prirodni impuls da sopstvena plemenska božanstva uzdižu iznad svih ostalih da bi im pripisali prevlast i dokazali daje Bog Izrailja bio jedan takav ple­ menski Bog. 7) . A l i onda je došla grandiozna i idealna figura Isusa iz Nazareta. a da anatemiše sve druge. Nakon toga su svi ti proizvođači svetlosti i senke.

Hrist je sišao Isu­ su. kako ona uči. verovatno Sirijac. vratio kao njegovo otelovljenje. . Hipolitov učenik. (nap. iz kabalističke perspektive. uzeo njegov o b l i k i otelovio ga kao vaskrslog Hrista" . . . M i h a i l i nebeska vojska. bio rođen kao sin Josifa i Marije. taj duh j e bio onaj k o j i j e . učenje Cerinta (Cerinthaus)* i n e k o l i k o g n o s t i č k i h sekti. prev. stvorio sam Bog.stoje.) tako što ih je nadvladao? Na ovo autorovo pitanje okultizam odgovara: " o n i koje danas cr­ kva zove Palim Anđelima i kolektivno Satanom. koji je. . a napustio ga pre njegove smrti. . pali iz sfere vrline i izvornog dostojanstva. o čemu svedoči deo izvomog Matejevog Jevandelja. . . On je učio da su svet napravili anđeli. morala da i z m i s l i antropomorfizovanog Đavola . piščevo objašnjenje i zaključci su izuzetni: Niko nije znao (. crkva je. za koje se tvrdilo da im je Jehova (Ahad) . poput bilo kog drugog smrtnog čoveka. ) bogova za koje se tvrdilo da im je Jehova nadređen (to su tvrdili samo Jevreji). Pisac Novih aspekata života opisuje j e v r e j s k o g B o g a v e o m a k o r e k t n o . kao " d u h a Z e m l j e . a ne Najuzvišeniji. večno neznanim uz­ r o k o m svega. zatim. 209). A l i . čije ime je bilo "pomazanik.čudovište. " I opet. . zarad dualnosti.) bolje nego Mojsije (. takvo da nikakav zemaljski Frankenštajn ne bi mogao da stvori smešniju avet. pa je Najviši dopustio jednom od svojih slavnih Aiona. posle Isusove smrti. obučavan u Egiptu. Satana se sada pretvorio u čudovište koje je proizveo "Jehova-Frankenštajn" . kao što vidimo. I kao logička posledica toga. ali on nije bio savršen.) 616 . jedan od tih anđela je dao Jevrejima zakon. ako treba da prihvatimo tvrdnju crkve. Po Cerintovom uče­ nju svet i Jehova su.) ni tako dobro kao on koliko je velika bila moć tih (bogova Egipta) sa čijim sveštenstvom se nadmetao ( .TAJNA DOKTRINA « ANTROPOGENEZA senku sa stvarnošću. inače. kao i antropomorfizovani simbol razmnožava­ nja sa Jednom Stvarnošću Bez Ičega Drugog. da bi se. koje je pobedio. spasilac" (Hrist) da se inkamira u čoveku Isusu. ti Ahari. k o j i se Jevrejima o t k r i o kao Jehova" (str. a taj M i h a i l je bio naprosto sam Jehova. Zato je pomenuti pisac opet u pravu kad kaže: * Cerint. posle njegove smrti. Zmajem. gnostik iz I veka.koga je. Kakvi su b i l i ti bogovi. u najbolju r u k u je jedan od potčinjenih duhova".bog (. koji nije unet u Novi Zavet.sramota svoga oca i t r n u o k u bo­ žanskog .

ono je zamenjeno nazivom ^c/ona/.taj moćni neprijatelj Božiji (? ! !) morao da postane kamen-temeljac stubova crkve. Ž i l Besak (Jules Baissac) u svojoj k n j i z i Satana ili Đavo (Satan ou le Diable) (str. . 146) A kako mi da znamo. ) " i ''bog Helion (. nije na taj na­ čin sam sebe doveo do toga da bude pripisan Jednom koji je u stvar­ nosti isto toliko bezimen koliko je i nespoznatljiv? (str. ako je hrišćanska crkva prva pretvorila postojanje Satane u dogmu. čitana su i tumačena. "personifikatorima". koji su smatrali &&]& postojala jedna klasa personifikujučih duhova koje su oni nazivali demonima. 9): II fallait eviter de paraitre autoriser le dogme du double prin­ cipe enfaisant de ce Satan createur une puissance reelle. Đavo . Potom. 144-145) Potom autor pokazuje da " d u h Jehova^este personifikator" po svom sopstvenom priznanju. .. Duh koji je sebe proglasio. mogao je da doda taj autor. pripisujući sebi te atribute. On je dao na znanje Mojsiju "da se pojavio pa­ trijarsima kao Bog Sadaj (. Elohim i Sadaj. A l i .) to su antici­ pirali Jevreji. etpour 617 . Eloah. personifikator jednog nezna­ nog i nespoznatljivog Boga? Zaista. (str. "Gospod" i: (. to je b i l o zato što j e . kao što je pokazano u Razotkrivenoj Izidi. da li su ti bogovi b i l i naprosto viša klasa personifikujućih duhova. imena El. ) " U istom dahu on je uzeo i ime Jehova. . k a d je ime Jehova postalo tabu. kao što ispravno primećuje teozof g. koji su b i l i personifikatori Jednog Boga. dopustimo postojanje drugih bogova.. Ako pored Jehove. pa tako i postao. a na osnovu vere u tvrdnju tog personifikatora.. kad jednom steknemo tu perspektivu. uporedo sa i m e n o m Jehova. (. da Jehova nije grupa duhova k o j i personifikuju tog naizgled jednog -Joc? i l i Jod-He? A l i . kako da znamo da Jehova nije bio personifikujući Duh. . koji to izričito potvrđuje. koja je stekla i primenjivala veće moći? I zar nije personifikacija ključ za misteriju stanja Duha? A l i .. kako da znamo da Duh koji je sebe nazivao Jehovom.Da lije Pleroma Satanina jazbina? Grci su verovali u postojanje (..) zahvaljujući toj zameni "Gospod" je od Jevreja prešao hrišćanskoj "Reci" i "Svetu" kao naziv za Boga. kao "Svemogući Gospod B o g " . Jer.) demona..

a Satana mora biti tama i l i senka da bije ista­ kao.Elohimom jer su svi oni Jedno Jato.a i savremena misao (str. čiji se sastavni delovi u ezoterijskim učenjima razlikuju samo po imenu.Kraljem Tame. Kabalisti kažu da je pravo ime Satane obrnuto ime Jehove. umesto što je ne zna. on profere contre Manes rhypothese d'unepermission de l'unigue tout Puissant. da od večnog ma­ terijala izgrade ispoljeni svet." (nap. Elifas Levi kaže: * (Franc. da bi se tako objasnilo pore­ klo zla. na taj način što će se taj Satana učiniti realnom moći. 222. U vezi sa o v i m da navedemo reci g. a takođe i u znanje daje taj zakon povezan sa K a r m o m . došao je ezoterijski duali­ zam Manija. bolje rečeno u lenjosti nekih. Lenga (Laing) u njegovom zadivlju­ jućem delu Savremena nauk. tj. izdanje): Od te dileme (postojanja zla u svetu) ne može se pobeći ukoliko se potpuno ne od­ reknemo ideje o antropomorfnom božanstvu i iskreno prihvatimo naučnu ideju o Pr­ vom Uzroku. * U svakom slučaju. Čak je i personifikator nižeg boga Avramovog i Jakovljevog morao da se potpuno razdvoji od mističkog "Oca" Isusovog . jer bez nje bi čista svetlost bila nevidljiva i nepojmljiva.i l i je u daljim pričama moralo biti dopušteno da Pali Anđeli ne budu pobijeni. 3.suparnika samog Boga. Svi bogovi gentila su povezani i u bliskom su odnosu sa Jehovom . već negacija belog božanstva". a Satanu .) . i l i svetlosti Is­ tine. ali o čijoj pravoj suštini mi ne znamo ništa već možemo samo da nagađamo. nauštrb Manove hipoteze o dopuštenju jednog Svemogućeg.) N a k o n polimorfnog panteizma nekih gnostika. koga su optuživali daje personifikovao Zlo i od Đavola stvorio boga . taj izbor i taj način nisu bili baš srećni. 618 . i ideju o jednom univerzumu čije zakone možemo da otkrijemo. jer "Satana nije crni bog. Bog je svetlost. nedokučivo i staro otkriće. K a d bi nauka znala tu "pravu suštinu"." B i l o je neophodno izbeći da se potvrdi dogma principa dualizma. Ne v i d i m o da je hrišćanska crkva išta popra­ vila tu ideju manihejstva jer ona do dana današnjeg zove Boga svojim Kra­ ljem Svetlosti. prev. Jedina razlika između "Poslušnih" i "Palih" Anđela je u njihovim funkcijama. to nejasno na­ gađanje pretvorilo bi se u pouzdano znanje da takav jedan zakon postoji. ili da nejasno opazimo jedan fundamentalni zakon koji možda čini po­ larizaciju na dobro i zlo neophodnim uslovom postojanja. a aktivnosti nekih drugih od tih "Đan Kohana" i l i Elohima kojima je bilo ''naređeno da stvaraju".TAJNA DOKTRINA » ANTROPOGENEZA expliquer le mal originel.

Da lije Pleroma Satanina jazbina? 1 Za inicijate đavo nije neka osoba, već tvoračka Sila, kako za Dobro, tako i za Zlo.

Oni (inicijati) su tu silu predstavljali u tajanstvemom obliku bo­ ga Pana - i l i Prirode; otuda ta mitska i mistička figura ima rogo­ ve i kopita, isto kao i hrišćanski "jarac veštičjeg Sabata". Što se toga tiče, hrišćani su nesmotreno zaboravili da je jarac takode bio žrtva koja je izabrana za iskupljenje greha čitavog Izraela, daje žrtveni jarac zaista bio žrtveni mučenik, simbol najveće misterije na svetu - Pada u razmnožavanje. Problem je jedino u tome što su Jevreji odavno zaboravili pravo značenje svog smešnog junaka (smešnog za neinicirane), izabranog iz životne drame u velikim misterijama koje su oni izvodili u pustinji, a hrišćani to pravo znače­ nje nisu nikad ni znali. Elifas Levi nastoji da objasni dogmu njegove crkve paradoksima i metaforama, ali mu to veoma slabo ide od ruke, zahvaljujući broj­ nim tomovima koje su, u ovom našem X I X veku, napisali pobožni katolički demonolozi sa odobravanjem i pod pokroviteljstvom Rima. Za prave rimokatolike, đavo i l i Satana je stvarnost, a drama, koja se, prema vizionaru sa Patmosa (koji je verovatno želeo da se nado­ gradi na priču iz Knjige Enohove), odigrala u zvezdanoj svetlosti, za njih je isto toliko stvarna i istorijska činjenica koliko i svi drugi ale­ gorijski i simbolički događaji iz Biblije. A l i , Inicijati daju jedno objašnjenje koje se razlikuje od objašnjenja Elifasa Levija, čiji je ge­ nijalni i vesti intelekt morao da pristane na određeni kompromis ko­ ji mu je nametao Rim. Zato, istinski i beskompromisni kabalista priznaje daje, za sve po­ trebe nauke i filozofije, dovoljno da neupućeni znaju kako je veliki magički agens, koji sledbenici markiza de Sen Martena (de St. Mar­ tin) - martinisti - zovu astralnom svetlošću, srednjovekovni kabalisti i alhemičari Zvezdanom Devicom i Mysterium Magnum, a istočnja­ čki okultisti Etrom, odrazom Akaše - baš ono što crkva naziva Lu­ ciferom. Nije novo ni za koga to da su latinski sholastičari uspeli da univerzalnu dušu i Pleromu, nosioca Svetlosti i posudu u kojoj se sadrže svi oblici, silu koja je raširena po čitavom univerzumu, sa svojim direktnim i indirektnim dejstvima, pretvore u Satanu i njego­ va dela. A l i , oni su sada spremni da pomenutim neupućenima odaju 619

TAJNA DOKTRINA « ANTROPOGENEZA čak i tajnu k o j u je nagovestio Elifas L e v i bez odgovarajućeg obja­ šnjenja, j e r n j i h o v a p o l i t i k a p r i k i r i v e n o g otkrivenja može dovesti jedino do novog sujeverja i nesporazuma. Šta, uistinu, može jedan proučavalac okultizma, početnik, shvatiti iz narednih, veoma poetskih rečenica Elifasa Levija, koje su isto tako apokaliptičke kao i spis b i ­ lo k o g alhemičara: Lucifer, astralna svetlost (. . .) je posrednička sila koja postoji u čitavoj tvorevini; ona služi da stvori i uništi, a Adamov Pad bio je erotsko pijanstvo koje je njegovu generaciju učinilo robom te fatalne svetlosti (...) svaka seksualna strast koja savlada naša čula predstavlja vrtlog te svetlosti koji nastoji da nas povuče u ponor smrti. Ludosti. Halucinacije, vizije, ekstaze - sve su to oblici veo­ ma opasnog uzbuđenja izazvanog tim unutrašnjim fosforom (?) Ta svetlost, na kraju, ima prirodu Vatre, koja, kad je inteligentno kori­ stimo, greje i oživljava, a u suprotnom razara i uništava. Čovek je pozvan da suvereno ovlada tom (astralnom) svetlošću i tako stekne svoju besmrtnost, a istovremeno mu preti opasnost da ga ona (astralna svetlost) opije, obuzme i uništi zauvek. Zato bi ta Vatra, u onoj meri u kojoj proždire i u kojoj je osvetoljubiva i fatalna, stvarno bila vatra pakla, zmija iz legende, čijih je razdirućih gre­ šaka puna; ona proždire suze i škrgut zuba nedovršenih bića, senka života koja im beži i izgleda kao da im se ruga i vreda njihovu agoniju, sve bi to uistinu bio đavo i l i Satana. (Istorija magije, str 197) U svemu ovome nema.pogrešnih t v r d n j i ; nema ničega osim preobilja loše p r i m e n j e n i h metafora, kao u n j i h o v o j p r i m e n i na A d a ­ ma - mit - da bi se i l u s t r o v a l i astralni u č i n c i . Akaša - astralna svetlost'' - može se defmisati u nekoliko reci: to je univerzalna D u ­ ša, M a t r i c a U n i v e r z u m a , "Mysterium Magnum" iz koje j e , p u t e m odvajanja i l i diferencijacije, rođeno sve što postoji. Ona je uzrok po­ stojanja, ona ispunjava čitav beskrajni Prostor^ ona je sam Prostor u određenom smislu, i l i , istovremeno, njegov Šesti i Sedmi princip.^ Akaša nije Etar nauke, kako je prevode neki orijentalisti. Johan Trithajm {Jochannes Tritheim), spanhajmski opat, najveći kabalista svog vremena kaže:
Umetnost božanske magije sastoji se u sposobnosti da se opaze suštine stvari u sve­ tlosti prirode (astralnoj svetlosti) i da se, korišćenjem duševnih moći duha iz tog nevid-

620

Da lije Pleroma Satanina jazbina? A l i , pošto ona, kad se radi o ispoljavanju, predstavlja konačno u Beskonačnom, ta svetlost mora da ima svoju senovitu stranu - kao što smo već primetili. A pošto se beskonačno nikad ne može ispoIjiti, ovaj konačni svet mora da bude zadovoljan samo senkom, ko­ ja svoje delovanje proteže na čovečanstvo i koju čovek privlači i prisiljava na aktivnost. Otuda, dok je Univerzalni Uzroku svom neispoljenom jedinstvu i beskonačnosti, Astralna svetlost - za čo­ večanstvo on postaje naprosto posledica uzroka koje su pokrenuli ljudi svojim grešnim životima. Ne proizvode njeni blistavi stanov­ nici - bilo da ih zovemo Duhovima Svetlosti i l i Duhovima Tame ono što čini dobro i zlo, već samo čovečanstvo određuje neizbežno delovanje i reakciju u tom velikom magičkom agensu. Čovečan­ stvo je postalo "Zmija iz Postanja", pa zato svakog dana i svakog sata prouzrokuje Pad i greh "Nebeske Device" - koja tako posta­ je majka bogova i đavola istovremeno; jer ona je božanstvo koje večno voli, povoljno za sve one koji pobuđuju njeno srce i Dušu umesto da k sebi privlače njeno senovito ispoljeno postojanje, koje Elifas Levi naziva "fatalnom svetlošću" što ubija i uništava. Čovečanstvo, njegovi pripadnici, mogu da nadvladaju njene posledice i zagospodare njima, ali samo svetošću svojih života i time što pokreću dobre uzroke. Ona ima moć samo nad ispoljenim nižim principima - senkom Neznanog i Nespoznatljivog Božan­ stva u Prostoru. A l i , kako u starini, tako i danas, Lucifer, i l i Luciferus predstavlja ime anđeoskog Entiteta koji vlada svetlošću istine, kao i svetlošću dana. U velikom jevanđelju valentinijaca, Pistis Sofiji (odeljak 361), uči se daje od t r i M o ć i koje emani­ raju iz Svetih imena Trojice (TpiPuva)a8iq), Sofija (po tim gnosticima. Sveti Duh - najkulturnija od svih) ona koja boravi na planeti Veneri i l i Luciferu.
Ijivog univerzuma proizvedu materijalne stvari, a prilikom takvog delovanja, ono što je Gore i ono što je Dole moraju se spojiti i navesti da deluju harmonično. Duh Prirode (astralna svetlost) je jedinstvo koje kreira i fonnira sve, i ako čovek posluži kao njen instrument, može da proizvede divne stvari. To možeš postići ako naučiš da spoznaš sebe. Spoznaćeš je putem moći duha koji je u tebi, a postići ćeš to mešajući svoj duh sa suštinom koja izlazi iz tebe. Ako želiš da uspeš u jednom takvom delu, moraš da znaš kako da razdvojiš Duh i Život u Prirodi i, štaviše, kako da izdvojiš astralnu dušu u samom sebi i daje učiniš opipljivom, a tada će se supstanca te duše ispoljiti i postati objektivna zahvaljujući moći duha. (Navedeno u Paracelzusu dr Hartmana)

621

TAJNA DOKTRINA • ANTROPOGENEZA

Zato Astralna Svetlost za profane može istovremeno da bude Bog i Đavo - Demon est Deus inversus, a to znači, kroz svaku tačku Bes­ krajnog Prostora trepere magnetske i električne struje žive Prirode, talasi koji daju život i koji izazivaju smrt, jer smrt na zemlji postaje život na drugom planu. Lucifer]Q božanska i zemaljska svetlost, "Sve­ ti Duh" i "Satana" u istom trenutku, postoje vidljivi Prostor potpuno ispunjen nevidljivim izdiferenciranim Dahom, a Astralna Svetlost, ispoljeni efekti dvoje koji su jedno, kojom mi sami upravljamo i ko­ ju privlačimo, predstavlja Karmu čovečanstva, koja je i personalni i impersonalni entitet: personalni jer je to mističko ime koje je Sv. Martin dao jatu božanskih Tvoraca, vodiča i vladara ove planete, a impersonalni jer ie uzrok i posledica univerzalnog Života i Smrti. Pad je bio rezultat čovekovog znanja jer su mu se "otvorile oči". Uistinu, Mudrosti i skrivenom znanju naučili su ga "Pali Anđeli" jer su oni od tada postali njegov Manas, Um i Samosvest. U svakom od nas ta zlatna nit neprekidnog života - koja se periodično lomi u aktiv­ ne i pasivne cikluse čulnog postojanja na zemlji i natčulnog u Devahanu -počinje od naše pojave na ovoj Zemlji. Sutrdtma, sjajna nit besmrtne impersonalne monade je ta na koju su naši zemaljski ži­ voti i l i prolazna Ega nanizani kao perle na ogrlici - kao što to divno izražava filozofija vedante. A sada je dokazano daje Satana, ih Crveni Vatreni Zmaj, "Gospo­ dar Fosfora" (sumpor je bio teološko "poboljšanje"), i Lucifer, i l i "No­ silac Svetlosti", u nama; to je naš Um - naš kušač i izbavitelj, naš inteligentni oslobodilac i spasitelj od čistog animalizma. Bez tog principa - emanacije same suštine čistog božanskog principa Mahata (Inteligencije), koji zrači direktno iz Božanskog uma - sigurno ne bismo bili bolji od životinja. Prvi čovek, Adam, načinjen je samo kao živa duša (nefeš), a poslednji Adam je načinjen kao oživljujući Duh,^ kaže Pavle, a njegove reci se odnose na građenje i l i Stvaranje čoveka. Bez tog oživljujučeg duha, i l i ljudskog Uma i l i duše, ne bi bilo
Pravi izvorni tekst Prve Pavlove poslanice Korinćanima, kad se prevede kabalistički i ezoterički, glasio bi (poglavlje XV, stihovi 44 i 45): "Posejano je duševno telo, odgajeno je duhovno telo." Sveti Pavle je bio Inicijal, a njegove reci dobijaju sasvim drugo značenje kada se čitaju ezoterijski. Telo, "poseja­ no u slabosti (pasivnosti), odgajano je u moći" (43) - odnosno u duhovnosti i intelektu.

622

Da lije Pleroma Satanina jazbina?

razlike između čoveka i zveri, kao što je, zapravo, i nema medu ži­ votinjama u pogledu njihovih dela. Tigar i magarac, soko i golub svi su podjednako nedužni jer nisu odgovorni. Svaki od njih sledi svoj instinkt: tigar i soko ubijaju sa istom ravnodušnošću sa ko­ j o m magarac jede čičak i l i golub kljuca zrno kukuruza. Ako Pad ima onaj smisao koji mu pripisuje teologija, ako je do pada došlo usled jednog čina koji priroda nikad nije planirala - greha, staje sa životinjama? Ako nam kažu da one produžuju svoju vrstu zahva­ ljujući istom onom "izvornom grehu zbog koga je Bog prokleo zemlju - pa otud i sve živo na njoj" - postavićemo drugo pitanje. Teologija i nauka nam kažu da su životinje postojale na zemlji pre nego ljudi. Mi pitamo teologiju: kako su one, produžavale vrstu pre nego stoje ubran plod sa Drveta Znanja, odnosno Dobra i Zla? Kao stoje rečeno: Hrišćani - koji su videli daleko nejasnije od velikog Mistika i Oslobodioca čije su ime uzeli, čija su učenja pogrešno razumeli i pretvorili u parodiju, / čija su dela pomračila sećanje na Njega uzeli su jevrejskog Jehovu onakvog kakav je bio i, naravno, uzalud se trudili da pomire Jevandelje Svetlosti i Slobode sa Božanstvom Tame i Ropstva. (Rat na Nebu)
Od Godolfma Mitforda {Godolphin Mitford), kasnije Murad A l i Beja (Murad Ali Bey). Rodio se u Indiji kao sin misionara, prešao u islam i sahranjen kao musliman 1884. godine. Bio je krajnje znamenit misdk, velike učenosti i izuzetne inteligencije. A l i , skrenuo je sa Desnog Puta i doživeo karmičku ka­ znu. Kao stoje lepo pokazao ovaj autor:
Sledbenici pobedenog Elohima, koje su najpre masakrirali Jevreji (Jehoviti), a po­ tom ih progonili pobednički hrišćani i muslimani, ipak su opstali. (. . .) Neke od tih rasutih sekti izgubile su čak i predanje o pravom objašnjenju svoje vere - da u tajnosti i misteriozno obožavaju Princip Vatre, Svetlosti i Slobode. Zašto sabeanski beduini (priznati kao monoteisti kad borave u islamskim gradovima) u samoći pustinjskih no­ ći ipak prizivaju zvezdano "Nebesko Jato"? Zašto Jezidi, "Đavolovi Sledbenici", obo­ žavaju " M u l u k Taoos" - "Gospoda Pauna" - amblem ponosa, i stooke inteligencije (a takode i inicijacije), koji je, prema starom istočnjačkom predanju, proteran sa neba zajedno sa Satanom? Zašto golaiti i njima srodne mesopotamsko-iranske islamske se­ kte veruju u " N o o r Ilahe" - Svetlost Elohima - koju je u ekstazi prenelo na stotine Proroka-voda? Da li je to zato što su oni u neznalačkom sujeverju produžili sa tra­ dicionalnom religijom "Sjajnih Božanstava koje je Jehova zbacio" (tačnije, za koje se ka­ že da ih je zbacio Jehova), jer, da je zbacio njih, zbacio bi i samog sebe. "Muluk-Taoos"

623

paganski gnostici su pokazi­ vali u dualnom aspektu . 624 . U svom suštinskom stanju oni su bili "Graditelji" i l i Uobličavaoci. Otud beskrajne varijacije i nacionalne verzije. na zlo -je Ma/jfA: . ali teologija nije u stanju da prizna tu filozofsku istinu.bilo bi samoubilački kad bi je priznala. Grci su ima­ li Jupitera. za koje se tvrdi da su zapodeli rat sa bogovima. kao što kaže autor dela Esprit Tombes des Paiens (str. koje je danas izvitopereno. do sada je već dovoljno dokazano da su svi takozvani zli Du­ hovi. Anđela.zapravo.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA A l i . itd. da su sve drevne religije poučavale istom načelu. Pa ipak je to bio stvarni filozofski stav i načelo u antici. Kronosovog sina. po­ stoje LoGOS (ili Bog) skup tog nekad božanskog Jata koje je optuženo daje Palo. pad tih Logosa i Demijurga sa njihovih prvobit­ nih uzvišenih položaja u svim slučajevima je imao jedan te isti ezoterijski smisao: prokletstvo . izuzetno filozofski i podesan karmički zakon. Reći. itd. Moleha. jedno suštinsko. i pošto je učinila Satanu kamenom temeljcem i stubom dogme o okajanju ."Vladar". odenuvši se u vidljivu telesnost. priznati da pad neposlušnih Duhova naprosto znači njihov pad u razmnoža­ vanje i materiju. Svih sedam prvobitnih bo­ gova imali su dualno stanje. koji ga baca u dubine kosmosa. Održavaoci i Vladari ovog sveta. A l i . nezaobilazni stepenik na lestvici kosmičke evolu­ cije. Verbum.u filozofskom smislu .Glasnika. štaviše. To je samo novi oblik Moloha. bez koga bi pri­ sustvo Zla na Zemlji zauvek ostalo nerazrešiva misterija za istinsku filozofiju. Arijev­ ci su imali Bramu (u kasnijoj teologiji) koga Siva survava u Ponor Tame. a u sekundarnom stanju. itd. ezoterijska filozofija pokazuje daje čovek uistinu ispoljeno božanstvo u oba njegova aspekta .da se inkamiraju na ovoj zemlji. sledilo bi da su Bog i Satana jedno. I tako. Kad je jednom pokazala da su bun­ tovni anđeli različiti od Boga i Logosa u svojim ličnostima. Jer. osim zaključka koji ih razlikuje od hrišćana. koja su se još jednom inkamirala na ze­ mlji kao ljudi. isto što i lično­ sti.dobrom i zlom. Malajaka i Malahima . kao stoje pokazano u fusnoti. i l i "Sin". drugo sekundarno. bilo bi isto što i reći da su Bog i Satana isto. on je bio dvojstvo u potpunom jedinstvu. 347) da pošto se "hrišćanstvo oslonilo na dva stuba. Pošto poučava dogmi o Palim Anđelima u njenom bukvalnom značenju. oni su sišli na zemlju i vladali na njoj kao kra­ ljevi i instruktori nižih jata.

u njihovom tumačenju. koje pruža ispravnu percepciju stvari. zapodevaju boj sa Ahrimanom i pobedene Deve padaju na Zemlju zajedno sa njim {Acad. Oprezni nagoveštaji Pavlovi imaju pravi ezoterijski smisao i bili su potrebni vekovi sholastičke prepredenosti da im. Čak i ako se uklapa u hrišćansku dogmu i objašnjava je. zaštitnička misija dobrih Moći neće imati ni vrednosti ni smisla" . 690.qui circumambulat terram . nego večni princip. koji silazi sa čvrstog Neba na kome boravi u pomoć Nebesima koja se okreću (uprostoru i vremenu. u kome će zlo uvek preovladavati do dana kad će pravo božansko Prosvetljenje.veliki apostol time naprosto misli na neprestani ciklus ljudskih inkarnacija. Des Inscrip.). i l i materije (47. farg. uključuju­ ći i ciklus inkarnacije). U Zend Avesti. Hoang-Taj. Ako za njega kaže da uvek kruži oko sveta . Lako je iskriviti nejasne izraze pisane na mrtvim i davno zabo­ ravljenim jezicima. a "Princ Vazduha" {princeps aeris hujus) nije "Bog tog perioda".* kad Ahura Mazda. pao je na Zemlju sa svojim Jatima (Kraljevima). I I I ) . U Vendidadu. daju današnji lažni ton. Zašto bi takva želja bilo koga učinila đavolom? 625 . Dakle.tako nas uče. koji se okružio Vatrom ("Plamenovima" . veliki Duh. Verbum i Lucifer su u svom dualnom aspektu jedno. ona pomračuje činjenice i istine pr­ vobitne mudrosti vekova. X I X . v i d i svoje Sinove. L E T E Ć I Z M A J . str. kako padaju u dolinu Bola. Angra Mainju (Ahriman). otud. na dve sile. vidi Vendidad. To je alegorija koja pokazuje Deve prisiljene da se inkarniraju kad su se jednom odvojile od svoje Tako čini svaki jogin. ispoljeni svetovi ciklusa.vidi napred u tekstu) nastoji da osvoji Nebesa. Identičnost misli i značenjaje nešto što pogađa sve proučavaoce religija kad pomenu predanje o palim Duhovima. ukratko (dya9ai Kal KttKal 8uva|Li8rq). i od tih velikih religija nijedna ne propušta da ih spomene i opiše u ovom i l i onom obliku. ako potisnemo kažnjavanje zlih sila. pošto se napio zabranjene ambrozije. Tom X X X I X . pa čak i hrišćanin: čovek mora osvojiti Carstvo ne­ besko silom . i podmetnuti ih kao istinite i otkrivene činjenice neupućenim masama. Njihov vođa. koji su stekli aktivnu mudrost. "sedam sjajnih Srava" koje prate njihove zvezde.znači izreći potpuno nefilozofsku besmislicu. Daeve se nazivaju "zločiniteljima" i prikazano je kako su se sjurili u "du­ bine paklenog sveta". izba­ viti čovečanstvo.Da lije Pleroma Satanina jazbina? (novrinou) i dobro (dYa9oC). i Amšaspendi.

Sure i Asure .ovo kao molitva i priziv ima isto značenje sa "Ne navedi nas u iskušenje". Duh Zemlje i l i materijalnosti. Jer. Sada 626 . to nije bilo zato što je Edip resio zagonetku vekova. to jest.tj. prva i poslednja. Zato. već zato što je. Sva literatura Maga i l i mazdeanska literatura . koji se priziva u molitvama zvanim Airjama-išjo. "onaj koji do­ nosi blagostanje". i oni koji čitaju Otkrivenje Jovanovo mogu naći njenu senku skrivenu ispod sedmog pečata. 43).jeste magijska. Doslovno značenje je svuda isto. u najvećim dubinama svoje božanske intuicije. koji se otključavaju sa tri odgo­ varajuća ključa .čak i njena "misterija zakona" (vidi Gdtha u Yasna X L I V ) . Sveti Airjaman.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA roditeljske suštine. (Ahura) Mazda je duhovni."prava ogledala Večne Mudrosti". a Angra Mainju je njegov mračni materijalni aspekt. okultna. Šta je apsolutna i potpuna istina. To je velika SEDMA MISTERIJA Stvaranja. predstavlja božanski aspekt Ahrimana. drugim recima. u određenom smislu je isto što i Ahriman i l i Angra Mainju. mije možemo saopštiti samo sa njenog filozofskog i intelektualnog nivoa. Dae od Daeva" (farg. već uobličavaoci ("arhitekti") svetova i čovekovi preci. a Armaita Spenta. "Sačuvaj nas od Mrzitelja. on zauvek obeščastio tu veliku istinu. nakon diferencijacije i ispoljavanja. uko­ liko čovek ne nađe odgovor u svetilištu sopstvenog srca. Piton. Titani. X X . niti je može opisati bilo koje pero. ono stoje od nje preostalo .svi pripadaju istoj legendi o Duhovima koji naseljavaju Zemlju. kao i ezoteričko značenje tog univerzalnog mita? Čitava suština se ne može preneti usmeno. i l i . čak ni pero Anđela beležnika. koji pot­ puno otvaraju dveri misterija Prirode.(Vendidad Sddah) . Ona se može prikazati jedino u njenom pojavnom. Egipatski Ti fon.bar ne u našem veku. po­ put večne zagonetke Sfinge. "smrtonosnog. Oni nisu ''demoni ko­ jima je povereno da stvore i urede vidljivi univerzum".. Oni su Pali Anđeli. antropomorfizujući večno duhovno i subjektivno.j e r su poslednja četiri od sedam ključeva. Ako se Sfinga bacila u more i umrla. pa zato alegorička i simbolička .. objektivnom obliku. božanski i pročišćeni čovek. i to je molitva koju čovek upućuje užasnom Duhu dvojnosti u samom sebi. metaforički . Dualizam mazdeanske religije rodio se iz egzoterijskog tumačenja. nakon što je jedinstvo postalo mnoštvo. u rukama najviših Inicijata i ne mogu se otkriti širokim masama . o Mazda i Armaita Spenta" .

U današnjem turobnom. koje zabranjuje čoveku da zaviri u njegove tajne pod pretnjom prokletstva. Pogledajte K i n g o v e Gnostike. možemo reći. j e r se o njegovim misterijama uglađenom slušaocu može jedino natu­ knuti. Neka im bude. dušegubnom materijalizmu. usvajajući ih jedan po jedan. a nikako ih ne bi trebalo opisivati. moraju podrobno da se ispitaju iz svih aspekata. k o j u su r o d i l i skepticizam i k r i t i č k o mišljenje. da bi opet postao njen sveštenik i iscelitelj. na­ k o n inicijacije u Misterije Prirode. Gaokerena. To je neosnovana kle­ veta. takva tajnovitost je nesumnjivo bila manje opasna od politike njihovih uzurpatora i naslednika. Put do drveta večnog života. prema autoru k o j i kaže: Postoji rabinsko predanje daje Heruvim. drevni sveštenici Inicijati postali su sinonimi za lukave uzurpatore. dva principa 627 . sva­ ki od sedam Ključeva mora da se upotrebi na pravom mestu i nikad ne sme da se pomeša sa ostalima ako hoćemo da razotkrijemo čitav ciklus misterija. koji je bio postavljen na njega. A k o su oni b i l i prisiljeni da. Uistinu. To još j e d n o m pokazuje da takozvani " m i t o v i " . bio prikazan kao muškarac i žena u činu spajanja da bi izrazio veliku doktrinu Suštine Oblika i Materije. v o d i sa jednog kraja Zemlje do drugog: a Haoma je i na Nebu i na Z e m l j i . O v i drugi poučavajući onom što ne znaju.Da lije Pleroma Satanina jazbina? M o b e d i i Parsi motre na Baresmu t o k o m žrtve. Neka oni meditiraju na "drvo M u ­ drosti" i proučavaju njegove plodove.nego što su verovali o n i : a onu su verovali baš zato što su znali. a danas i nevidljive M o ć i . ni "viso­ ki i lepi zlatni Haomas.noumen fenomena . bele Haome. svoje znanje sakriju od profanih. Duhovne. "Opis Ploča" (Ploča H ) . i l i Duhove . k o j i bi ga sigurno zloupotrebili. božansku grančicu sa O r m u z d o v o g "drveta" koja se pretvorila u pregršt m e t a l n i h pa­ lica i čude se zašto im ne pomažu mnogo ni Ameša Spenti. pa čak ni njihov Vohu-Mano (dobre misli). i vidite i sami šta je bila prvobitna A r k a (Kovčeg) Zaveta. k o j i su raspalili vatru sujeverja da bi lakše ovladali u m o v i m a ljudi. A l i . ni njihov Rata (žrtvena ponuda). O n i p r v i su poučavali samo ono što su dobro z n a l i . kao siguran zaklon za svoje neznanje i z m i s l i l i su jedno ljubomorno i okrutno Božanstvo. N i k o nije više verovao u Bogove .i l i . kako bi m o g l i bar p r i b l i ž n o da se razmatraju sa makar određenim stepenom prave­ dnosti. čovek mora da izleči sebe kako bi mogao da leci druge. po mišljenju naših učenih savremenika.

u čijoj legendi se kaže: "Ja sam Hnumis. 628 . Petra. Sin Univerzuma. 700". Oblik i izgled krila dva Heruvima koja stoje na desnoj i levoj strani Kovčega. naravno da su uzviknuli: "Zar je to vaš Bog. ali mi ne mislimo da je tako. pored "svetog" JoJunutar arke! Misterija Agatodemona. koji. koga hvalite daje toliki ljubitelj čistote?" (str. kod koga je 888 broj imena. i ugledali krajnje zapanjujući simbol. mogu da budu mnogo brojniji u naše vreme nego što su bili u doba Sule. već narteks . jedina može da resi misteriju Isusa. Kad su Haldejci provalili u svetilište. i l i crkvene dogme. U međuvre­ menu: Auguri. moraju da drže jezik za zubima da bi potisnuli napad smeha. tvore jedan simbol. ta krila koja se sastaju nad "Najsvetijim od Sve­ t i h " .štap kandidata za inicijaciju.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA svih stvari. kad se sretnu. 441) King misli da to predanje "isuviše miriše na aleksandrinsku fi­ lozofiju da bi zasluživalo ikakvo poverenje". koji dovoljno govori sam za sebe. To nije ključ Sv. koji se mora oteti iz zagrljaja večno ćuteće drevne Sfinge.

legenda o njemu pokazuje (Franc. koga su Beoćani smatrali pretkom ljudskih rasa.1) Nakon Deukalionovog potopa. Etym.* iznoseći priču o Deukalionu. 1. X. (Mythologie de la Grece Antigue. 246) Isti autor podseća svet na još jednu. 4). M. I. Zevs je naredio Prometeju i Atini da iz blata koje su ostavile vode stvore novu rasu ljudi (Ovidije. Na isti način na koji vidimo kako Hefest uobličuje prvu ženu (Pandoru) i obdaruje je životom.) 629 . podjednako misterioznu l i ­ čnost. npo|ari9euq). iako manje poznatu od Prometeja. Pisac knjige Mythologie de la Grece Antigue. 4. i Prometej mesi vla­ žnu ilovaču od koje oblikuje telo prvog čoveka koga će obdariti iskrom duše. Metamorfoze. v.) .XX TITAN PROMETEJ PROMETEJEVO POREKLO IZ DREVNE INDIJE U današnje vreme najbolji evropski simbolozi ni najmanje ne sum­ njaju daje u antici ime Prometej imalo najveći i najmističkiji zna­ čaj. prev. mulj koji je taj junak koristio za tu svrhu još uvek se pokazivao u Fokeji (Pausanija. primećuje: Zato je Prometej nešto više od arhetipa čovečanstva: on je nje­ gov stvaralac. (Apolodor. Na nekoliko arhajskih spomenika još uvek možemo da vidimo Prometeja kako uboličuje ljudsko telo. 7. a u Pausanijino vreme.81. a koji je bio Prometejev sin. bilo sam. (nap. bilo uz Atininu pomoć. kaže se.Mitologija antičke Grčke.

. kao sećanje na to da je on doneo Vatru na Zemlju (Pausanija. 19.)" . pod čijom je zaštitničkom senkom čovečanstvo živelo tokom Zlatnog doba bez želje i bez ikakvog straha. 22) i Kliment Aleksandrijski {Stromata. srebrnom ~ kad je dostigla zrelost. Foronejeva majka bila je nimfa Melija. "To drvo imaše jedan plod. kad dođe Gultvejg (zlatna).tri sestre. 142-145). što odgovara Zlatnom dobu njene ra­ ne nedužnosti.reka. Foronej je bio dobročinitelj ljudi kao i Prometej i omogućio im je da uživaju sva blaženstva na Zemlji. cf. . a nastaje Greh sa svim svojim zlim posledicama (. 380) kažu daje Foronej bio prvi čovek. Međutim.. str. koja je bila munja". Legenda o njemu smeštenaje u Argolidi. ali su ljudi svesni jedino Sadašnjosti. Ta] jasen je takođe i Igdrasil iz nordijske sta­ rine. Triput pročišćeno zlato je . koja se. str. Sadašnjost i Budućnost . zlatno danju. On ostaje zelen do poslednjih dana Zlatnog Doba. a posuto zvezdama noću . 20. Prema okultnom učenju. koji Nome (nordijske boginje sudbine) svakodnevno zalivaju vodom iz izvora Urd da ne bi uvenuo. i l i "otac smrtnika".plo­ dovima Melije i Igdrasila.Manas. ) i blagosloveni mir snova detinjstva nestaje. 11. po kojoj je taj Titan bio sin Okeanide Klimene. Satja. gde je na njegovom oltaru čuvan večni plamen. str. Potom Nome . pretpostavlja Dešarm. i l i zapaljenu granu. .TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA izuzetnu sličnost sa legendom o ovom Titanu. Orlog). koje gledaju u Pro­ šlost. tri juge su prošle tokom postojanje Treće Korenske Rase.i K A R M A (vidi Asgard i bogovi. junak drevnog epa. svaki put uzdiže još lepša i ispunjava duše bogova i ljudi ne­ dostupnom čežnjom. što je značajno poreklo koje ga razlikuje od Prometeja. podseća na Prometejevu. iz koga je. A l i . Treta i Dvapara Juga. Kod Grka je "jasen" predstavljao istu ideju. Svesna Duša.obznanjuju ukaz Sudbine (Karma. 630 . Njegova genealogija. koja tvrdi da mu je otac Inah . Ime tog drugog pre­ tka i tvorca je Foronej. Platon (u Timeju.. "opčinjavajuća zavodnica.Foronide. Njegove raskošne grane su zvezdano nebo. postali moćni polubogovi iz starine. predstavlja otelovljenje jasena. nastala rasa bronzanog doba' (Opera et Dies. prema Hesiodu. koji danas nažalost više ne postoji . tj. a koji je kod Grka nebesko drvo slično kao u svakoj arijevskoj mitologiji. misli Dešarm (Decharme). onda se rađaju Nome ( . 1. 3). . Melija. podeljeni na polove. 10-12). triput bačena u vatru. i bronzanom. kada su njeni pripadnici.

. grčka reč Oopcovsu^ je potpuni ekvivalent sanskritske reci bhuranyu ("brzi"). Foro­ nej je (personifikovana) ptica. za nas su dokaz daje taj grom ( i l i munja). naime. na A g n i Abhimanija. već niz ezoterijskih značenja. Da li se svi ti brojevi odnose samo na zemaljski o b l i k vatre i na plamen seksualne strasti? Kao da se um induskih Arijevaca nikad nije iz­ digao iznad čisto čulnih zamisli .. pa čak ni dva. koje.već ovog puta nešto još tajanstvenije. sin Melije. stoje ukupno četrdeset devet Vatri. koji se smatra nosio­ cem božanske iskre. stoje epitet Agnij a. poput severca. to spe­ cifično uvmuće savremenog uma. nemaju samo je­ dno. (266) " To nam još uvek daje samo spoljašnje značenje t i h simbola i alego­ rije. iako isto tako zemaljsko. Oba se odnose na sedam nebeskih Vatri. odgovara jednoj daleko starijoj zamisli od one koja je pretvorila pramdnthu (drevnih arijevskih Indusa) u grčkog Prometeja. koja donosi nebesku munju na Ze­ mlju. i l i nebeskog jasena. koja se ugnezdila u granama nebeskog jasena.taj um za k o j i je prof. Maks M i l e r izjavio daje na čitavom svetu najnaklonjeniji duhovnosti i mistici? I sam broj t i h vatri morao bi p o m o ć i da se nazre istina. To više nije vatra nastala tako stoje udarac groma upalio neko suvo gorivo i tako ot­ k r i o sve njene dobrobiti paleolitskom čoveku . fal i č k i element. učeni autor Mvthologie de la Grece Antigue u t o m " p l o d u " v i d i sitnicu koja je više nego aluzija na zemaljsku vatru i njeno otkriće. ukrala je tu granu ( i l i plod) i donela je na Zemlju u svom kljunu. v i d e l i njihovi očevi. Danas se pretpostavlja daje ime Prometej odgonetnuto i savremeni m i t o l o z i i orijentalisti ne vide u njemu ono što su. 631 . bio izvor ljudske rase. na osnovu tvrdnji čitave antike. A l i . Postoje u Prometeju video samo vatru koja se dobija trenjem. kao i Prometej. Predanja koja govore o rođenju i poreklu bronzane rase i ona koja Foroneja čine ocem Argoliđana. imena Foronej.Titan Prometej I ovde na scenu stupa ubistveni materijalizam našeg doba. ne dopuštajući j o j nikakav zamah u današnjim razmišljanjima o fizičkom svetu. Jedino što su m i t o l o z i tu našli jeste ono što daleko više odgovara duhu našeg doba. kao i u legendama o JJefestu i l i Prometeju. A l i . njegova t r i sina i nji­ h o v i h četrdeset pet sinova. Zato Foronej. povija sve na svom putu i zamrzava svaku intuiciju. Jedna božanska ptica.

potresnu sliku koju nam je. u ranim godinama Arije vaca. Kako su ljudi mogli da ne osete za­ hvalnost prema tom tajanstvenom i čudesnom biću (vatri) koje su od tada mogli da stvaraju po svojoj volji. koje opisuju Eshil i Prome­ tej. čini se. okultna nauka nalazi dve slabe tačke i uka­ zuje na njih. Taj zemaljski plamen . to jest. i se­ ćanje na njega nikad nije izbledelo iz pamćenja naroda". odmah po rođenju. dodat i brat .zar nije po svojoj prirodi bio analogan onom koji su primili odozgo. a koje je. "oslanjajući se na lažnu analogiju reci jrpoiariBsuc. Jadno stanje čovečanstva. A l i danas orijentalisti misle drugačije. Oni su. sa glagolom 7tpo|j. dobrodušno biće koje gaje zadobilo: bog ili čovek? Takva su bila pitanja koja je postavljala radoznalost Arijevaca u ranim godinama njihovog postojanje i koja je našla odgovor u mitu o Prometeju. zarad simetrije. Ta legenda je zasnovana najednom događaju od univerzalnog zna­ čaja. jadno stanje čovečanstva. u svom njego­ vom grubom realizmu. preneo Lukrecije. str.av9dv8tv videli u njemu neku vrstu 'vidovitog' čoveka. kome je. ili pak onom drugom. a čiju je egzaktnu istinu potvrdila nauka. razvijajući se sa posebnom moći.suprotstavljajući se savremenim učenjacima . i l i 'onaj koji traži savet nakon što se nešto odigra'". Staje to? Ostavljajući po strani sve poetske izmišljotine. sve te snove o Zla­ tnom dobu.TAJNA DOKTRINA » ANTROPOGENEZA Rečeno nam je da u ovom vremenu racionalne misli nikom nije do­ zvoljeno da objašnjava ime Prometej kao što su to činili stari Grci. Ona je načinjena da "očuva sećanje na jedan veliki događaj koji mora da se snažno utisnuo u maštu njegovih prvih svedoka. nije bilo jadnije tada. raslo i napredovalo. To "stanje" bilo je ograničeno na divlja plemena. da bolje znaju pravo značenje ta dva imena nego oni koji su ih izmislili. (Mythologie de la Grece Antigue. nego stoje danas. on mora daje nekad donesen na Zemlju.Epimetej.prvobitno. hajde da zamislimo . koji ih je pla­ šio u obliku groma? Zar nije on nastao iz istog izvora? Ako je njegov izvor bio na nebu. prateći Eshila. ko je bilo to moćno. 258) U tim razmišljanjima. a današnji 632 . Ako je bilo tako. i tada možemo bolje razumeti kako je za čoveka zaista počeo novi život onog dana kada je video daje prva iskra nastala trenjem dva parčeta drveta i l i kresanjem kremena.

Of the Royal Society of Lon­ don) u pogledu unutrašnje zapremine lobanje . pa je dakle "vidljivo manja nego kod Polinežana u celini. kakve koriste Bušmani u Južnoj Africi.7 kubnih inča". "ukazuju na ogromnu starost". Kapile. a ne kvantitet mozga izvor intelektualne sposobnosti. . 45): Kad bi se zbirka kamenih dleta i vrhova strela Kolonijalne izlo­ žbe. među Englezima 76. što se potvrđuje ako se uporedi intelekt. koji potiču iz Kentske peći­ ne ih pećina Dordonje. Hakslija i Hekela. {Trans. i nisu ništa inteligentniji od rase ljudi koja je naseljavala Devonšajr i Južnu Francusku tokom paleolita. 190-191 ovog toma! 633 . jer kod njih. Postoje prosečni indeks lobanje raznih rasa danas priznat kao "je­ dna od najizrazitijih odlika koje razlikuju rase". postavila pored zbirke sličnih predmeta Britanskog muzeja. Ta sličnost je toliko velika da. kod Brezgaua je 80. A ako Bušmani postoje danas. Platona i Sokrata sa intelektom i znanjem Njutna. mogao bi da ih razlikuje jedino stručnjak. sugestivno je sledeće poredenje: Indeks širine među Skandinavcima (je) 75.) Madurezeova isto 82! • Vidi napomenu urednika na str. Sravnjujući rezultate koje je dobio kranolog dr Dž. iznosi 89 i 89. Kanta. Paninija.dr ¥af{Pfqff) nalazi daje ta sposobnost Francuza (svakako najviša medu današnjim ljudima) 88. Pitagore. . što pokazu­ je daje kvalitet. "ali sa njim ne raste i inte­ lektualna sposobnost".Titan Promete} divljaci nisu nimalo srećniji i l i nesrećniji nego što su b i l i njihovi preci pre milion godina. koja savršeno podsećaju na ona koja koriste današnji divljacf\ nađena u rečnom šljun­ ku i pećinama.ta zapremina je uzeta kao standard i mera za prosuđivanje intelektualnih sposobnosti . zar nisu ti paleolitski ljudi mo­ gli da žive istovremeno i da budu savremenici drugih rasa. Bernard Dejvis (J. i l i čak puko fizičko znanje Euklida. Šilerova (Schiller) lobanja ima indeks širine čak 82 (. medu Štajercima 77. čak i kod mnogih Papuanaca i Alfiira najniže vrste. kao što nam kaže pisac Savremenih zoroastrijanaca (str. Nauka prihvata činjenicu da "primitivna oruđa. Barnard Daviš) godine 1868. isto to­ liko visokocivilizovanih za njihovo doba kao što smo mi za naše?* Znanje čovečanstva svakodnevno raste.4 kubna inča. u našem dobu najviše civilizacije.

O tome ćemo. Ta rasa. ponovo kasnije. Prošek 48 lobanja iz istog perioda u Engleskoj 3.579 inča. on je "spasao smrtnike da ne potonu prokleti u tamu Hada" (244). (Starost i poreklo čoveka) Pored toga. Jer. a tek on­ da. patila je od mentalne. isto takvo poredenje najstarijih poznatih lobanja i lobanja Evropljana obelodanjuje zapanjujuću činjenicu ''daje najveći broj tih starih lobanja. 18. Stare lobanje Sevemjaka kamenog doba 2. A ako nam kažu da se čovek pojavio na Zemlji tek pošto su 634 . one pokazuju daje "karika koja nedostaje" isparila.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Na kraju. Prošek 7 lobanja iz istog perioda iz Velsa 4. a ne na to što je prvi put video i l i otkrio Vatru.) veličina mozga najstarijih poznatih naroda nije takva da bismo je mogli staviti ispod veličine mozga današnjeg stanovništva Zemlje.. Ona je posto­ jala u seizmičkoj aktivnosti geoloških perioda kada su vulkanske erupcije bilo tako česte i stalne kao što je to danas magla u En­ gleskoj. 241).858 inča 18.. Prvi dar koji je Prometej dao smrtnicima..649 inča 18. Ovo se odnosi na prvo otvaranje čovekove duhovne percepcije. "pored toga". Prošek 36 lobanja iz kamenog doba iz Francuske . bio je taj da ih spreči ''Aa. a ne od fizičke bede. Okovani Prometej.220 inča Prošek današnjih Evropljana je 18. a Hotentota 17.795 inča! Te cifre jasno pokazuju da (. koju je Jupiter tako žarko želeo da "iskoreni i umesto nje posadi novu" (Eshil. a sada se moramo vratiti našem predmetu. međutim. To jasno pokazuje u najma­ nju ruku dvojni karakter mita o Prometeju. predvide smrt" (256).ona je prisutna na Zemlji od njenog postanka. širinu i dužinu u inčima za prosečne mere nekoliko loba­ nja.877 inča 18. po zapremini pre iz­ nad nego ispod prošeka mozga današnjih ljudi'\ Računanjem mere za visinu. ako već orijentalisti ne prihvataju postojanje sedam ključeva o kojima uči okultizam. dao im je Vatru (260). Vatra nije nikad "otkri­ vena" . koje potiču iz kamenog doba. kako saopštava hor. evo šta se dobilo: 1.

1861. Evo šta on kaže: Taj proces. pobuditi. stari Eshil je bio inicijat i dobro je znao šta govori. već nizom pokreta u suprotnim smerovima. Štap koji se Savremeni pokušaji nekih stručnjaka za grčki (jadni bi pseudostručnjaci oni bili u vreme starih grčkih pisaca!) da objasne pravo značenje Eshilovih ideja. kao i činjenicu da nam je Mudrost došla sa Istoka. 337 i dalje). b i l o tako što bi munja zapaliti travu i l i na neki drugi način. str 356)^ pokazuje jedan od aspekata Prometeja i njegovo poreklo iz Indije. što dokazuje njegova etimolo­ gija u reci mandala. koji je detaljno opisan u vedskim sutrama.^ Nijedan okultista k o j i poznaje simboliku. besmisleno su smešni! Vidi i njegova Pisma udruženju lingvista koja su napisana posle Mitova o Vatri (tom I. F. k o j i u s\o']im. n i t i će poreći da. 635 . u određenom smislu. sastoji se u brzom okretanju jednog štapa u udubljenju načinjenom u sredi­ štu jednog parčeta drveta.) Na sanskritu se čitav ovaj proces opisuje glagolom manthdmi. k o j i se i dan danas koristi u I n d i j i da se upali žrtveni plamen. koje on..Titan Promete] se svi v u l k a n i . i da su geološki poremećaji u s t u p i l i mesto stabilnijem stanju stvari.b i l o da se razvila od anđela i l i gorile . izuzev nekolicine. koja znači krug (. Kre­ tanje štapa ne obavlja se neprekidnom rotacijom. pomoći žice učvršćene na sredini štapa: rukovalac u svakoj ruci drži po jedan kraj i naizmenično ih okreće. već b i l i ugasili. Bodrija {Baudry). i k l a d i m o se u hiljadu prema jedan da ne bi prošlo ni godinu-dve pre nego što bi o t k r i l i Vatru. Zato se on d i v i pameti M.danas p o j a v i na b i l o k o m mestu na z e m l j i .. mathndni. Pretpostavka da su p r v o b i t n i l j u d i živeli na z e m l j i v e k o v i m a pre nego što su se upoznali sa Va­ t r o m najbolnije je nelogična od svih. str. neće ni na trenutak poreći daje m i t o Prometeju došao u Evropu iz Arjavarte. To trenje razvija visoku temperaturu i završava se tako što se delovi drveta koji se dodiruju zapale. mi odgovara­ m o : neka se jedna nova rasa l j u d i .. Prometej predstavlja Vatru dobijenu trenjem. A l i . postoje bio neuki antički Grk. možda sa i z u ­ zetkom Sahare.. nije tako dobro mogao da objasni sam. Mitovima o Vatri i ne­ beskom vrenju (Revue Germanigue. On pokazuje č i ­ taocu navodni p r i m i t i v n i proces dobijanja vatre. što znači "trljati. a po­ sebno se odnosi na rotaciono trenje.) komadi drveta koji služe da se proizvede vatra imaju svoja imena na sanskritu. (. tresti i dobiti trljanjem".

da nije bilo Agnišvata i Manasa Pitrija. disk u kome se okreće naziva se Arani i Arani. stavili kraljevo telo u udubljenje jednog Aranija . Ako pretpostavimo da je Prometej zamišljen u jednom od aspekata mita o njemu kao neko ko proizvodi vatru putem Pramante. vidi Goldštukerov (GoldstUcker) Sanskritski rečnik pod Arani]. naziva se "Arani čije trenje rada Vatru ". "Zbog tog posebnog načina na koji je ro­ đen on je nazvan Đanaka" [ali. Prema tome: Grci smatraju daje on pripadao božanskoj rasi. Otuda je on "kod Grka bio sin Titana Japeta 'IaT:sTovi8r|c. nije ostavio naslednika.) A l i . kaže Hesiod. nebeska Vatra je u početku pripadala samo bogovima: bilo je to blago rezervisano za njih (. Devaki. koji su obdarili čoveka svešću njegove besmrtne duše: naime. on je morao da pođe tamo da bije našao pre nego stoje do­ nese čoveku.) koje su ljubomorno čuvali. . Monada životinje besmrtna je kao i monada čoveka. (. 528) (. . 636 . Krišnina majka.TAJNA DOKTRINA e ANTROPOGENEZA okreće naziva se Pramanta. "prePostoji gornje i donje parče drveta koje se koristilo da bi se zapalila ta žr­ tvena vatra trenjem. "dva Aranija" znače sklapanje tog instrumenta. 358 i dalje) * Ostaje da se vidi šta bi bramini na to rekli.* On pita: Kako je Prometej stekao (božansku) iskru? Pošto Vatra boravi na Nebu. Indusi daje bio Deva. (str. a Arani je parče koje sadrži udubljenje. plašeći se da ostave Zemlju bez vladara. Išvakuov sin. onom koja sprečava čoveka "da predvidi smrt" i po­ moću koje zna daje besmrtan. . (Teogonija. a da bi prišao bogovima. . koja nam kaže da Nemi.) "Mudri sin Japetov". koje joj pripisuju modemi proučavaoci simbola? Izgleda da bar Dešarm ispravno zapaža istinu jer on svojim primedbama i nesvesno potvrđuje sve što okultna nauka poučava u pogle­ du Manasa Deva. u molitvama kojima joj se obraćaju. i l i kao živa i božanska Pra­ manta. zar to ne bi podrazumevalo da ova simbolika ima isključivo faličko značenje.i od njega proizveli princa po imenu Đanaka. . .kao gornji Arani . pa opet zver ne zna ništa o tome: ona živi životinjski život čula baš kao što bi živeli i prvi ljudi kad su dospeli do stepena fizičkog razvoja u Trećoj Rasi. morao je i sam da bude bog. a da su Rišiji. To dokazuje ale­ gorija u Vaju Purani i drugim Puranama.

) Prometej. A l i .) Tako je dar koji je Prometej dao ljudima bio osvojen na nebu. inteligentan.aktivan.Titan Prometej vario je Zevsa tako što je ukrao neugasivu Vatru blistavog sjaja i sakrio je u jednom šupljem štapu" (Teogonija. jeste jednostrani pogled na ovaj najveći od svih mitova. On je predstavnik čovečanstva .A.) Sad. Satana. muškog organa. ta imovina oteta od Zevsa. Jer: Pali Anđeli.šta? Pali Anđeo. Ni najintuit i v n i j i savremeni pisci ne mogu i l i neće da se u svojim predstavama izdignu iznad nivoa zemaljskih i kosmičkih fenomena. (str. preduzimljiv.dv9p<a7toq).. 565) (. o s i m u o č i m a bogova. osuđen na okrutnu patnju. naprotiv. kao što bi to crkva htela da bude? Nipošto. mit koji nastojimo da obja­ snimo je dakle naprosto (kosmički) Genij Vatre. dakle Asure indijskog panteona. (. (. igra određenu ulogu u p r v o b i t n i m g r č k i m predstavama. koje je uzdigao na nivo civilizacije i upoznao sa s v i m veštinama. On je naprosto slika smrtonosnih i strašnih posledica mu­ nje. kako je predstavljena u Hesiodovoj Teogoniji. Ono što navodi da se pobunimo p r o t i v prethodnog objašnjenja. reproduktivnog. . K u n u (Kuhn) (u njegovom Herabkunft des Feuers des Gottertranks) i B o d r i j u {Baudry). itd. i sam bog. poput njih i on je Genij Zla. . prema grčkim predstavama (identičnim sa predstavama okultista). pripada onoj rasi Titana koja se pobunila protiv bogova. itd. štaviše. . k o d svih drugih naroda Pro­ metej je . K o d n j i h . Ne poričemo da moralna ideja u t o m m i t u . . prijatelj čovečanstva ((|)i. Taj Titan je više od kradljivca nebeske Vatre. Sveden na svoj jednostavni izraz. i to ljudsko ogrešenje o imovinu bogo­ va moralo je da bude propraćeno ispaštanjem. Prometej nije k r i m i n a l a c . U n j e g o v o m odnosu prema Z e m l j i on j e . ali istovremeno i ambiciozan. . ali je to slučaj sa­ m o k o d G r k a . jer mu je cilj da se izjednači sa božanskim moćima.* i koju je gospodar Olimpa bacio dole u Tartar. On je "zla vatra" (malfeu) i simbol božanskog. to je zamisao k o j u je na najpoetičniji način izrazio Eshil. . 637 . 261) Ta poslednja ideja (falička) bila je prevashodno arijevska ako verujemo A d . Za­ to je u l i k u Prometeja kažnjeno ćelo čovečanstvo.

. Arijevci mora da supripisali (?) isto poreklo nebeskoj Vatri i mora da su zamislili (?) daje neki bog naoružan Pramantom. kao što priznaje sam Dešarm. To je samo jedna apstraktna ideja izražena j e z i k o m smrtnika.u svetu Duha. Hajde da proizvedemo Agnija trenjem. nego što su to u č i n i l i proučavaoci simbola.plamen nastao usled trenja. str 368) Dakle. po drev­ nom običaju.) To nas navodi na pomisao kako se od najstarijih vremena i pre raseljenja Arijevaca verovalo da Pramanta pali vatru u olujnim oblacima kao i u Aranijima. i l i primordijalna Italik smo odredili mi: on pokazuje kako se danas pretpostavke uzdižu do nivoa zakona. Staje ta teorija ako ne naučna primena procesa nastanka vatre trenjem? (. nije tako. . tvorac je spreman. Donesite gospodaricu rase (žensku Arani). mislili daje grmljavina posledica borbe olujnih oblaka i munje . " V e l i k a D u b i n a " i H A O S . k o j i su u z e l i zdravo za gotovo pretpostavku da su drevni A r i j e v c i zasnivali svoje religiozne ideje na m i s l i m a ko­ je nisu bile više od fizioloških. gospodarica rase. večna svetlost . iU Šekina. Pa ako se. u dubinama oblaka prouzro­ kovao žestoko trenje koje je dovelo do nastanka munja i gromova. . jeste A d i t i . dok je Aristotel u grmljavini video jedino delovanje oblaka koji se me­ đusobno sudaraju. 638 .TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Pošto je vatra koju koristi čovek posledica delovanja Pramante u Araniju. 3). onda on znači nešto više od grube seksualne zamisli. "Žen­ ska Arani". K a o primer je navedena jedna himna A g n i j u iz Veda: Evo Pramante. . I I I . Plant. Branioci doslovnog značenja Biblije ne bi m o g l i efektnije da p o m o g n u pisanju m i s i o n a r s k i h traktata. (Revue Germanigue. (. "ta ide­ ja o k r e a t i v n o j m o ć i Vatre smesta objašnjava d r e v n i m utapanjem ljudske duše u nebesku iskru". i sam duh vedske filozofije suprotstavlja se j e d n o m t a k v o m tumačenju. kao što pokazuju slike koje se često koriste u Vedama kad se g o v o r i o Araniju. A l i . majka bogova. i l i božanskom Pramantom. nagađanja jedne zaludne hipoteze učinjene su utvrđenim istinama.) Tu ideju podržava činjenica da su stoici. po svedočenju Plutarha (Philosoph.

) Ti si žrtva iz koje se rađaju svi plodovi: ti si Arani čije trenje rađa Vatru (. koja je nosila Bramu u svojoj utrobi. tako se Kunti. pa je zato stekao antropomorfnu nijansu koju u početku nipošto nije imao. Ti si Prakriti (suština). . Devaki. beskrajna i tanana. zametak svega. Univerzalni kosmički polaritet Duh-Supstanca postao je. . o večno biće. rodila je sedmero dece. prototip rimokatoličke Madone. majku Krišne. . mi­ stičko. i l i inkarniranog LOGOSA. N i ­ jedan od obožavalaca rimokatoličke Device ne bi se bunio da u nje­ nu čast izgovori molitve koje su bogovi uputili Devaki. identično sa tvorevinom. Ma­ rija. pet sinova i dve ćerke (kasnija promena pola). Logos) prenet toj Rohini. Ona je boginja majka. Ti. 639 . Ako se. Subjektivno se pretvorilo u objektivno. Kao što se A d i t i naziva Surarani (matrica i l i "majka" Sura bo­ gova). . poput sedmog (atmičkog) i prvog i l i najnižeg principa (fizičkog tela) u Sedmostnikoj građi čovekovoj.) Kao Aditi. A l i . i ako je moglo da se smatra kako je taj simbol. vekovima kasnije. ali ipak seksualno sjedinjenje Duha i Materije. predstavlja kasniji antropomorfizovani oblik Aditi.000 go­ dina. postoje sedmi (Krišna. čisto duhovni jezik Veda. Duh je pao u materiju. ti bese ro­ ditelj trostruke žrtve.Titan Prometej Supstanca u svom prvom udaljavanju od NEZNANOG. 55-56). "Deva-matri" Se­ dam Sinova {šest i sedam Aditija ranih vedskih vremena). Neka čitalac prosudi. dobio je čisto ljudsku boju da bi se opisali događaji koji su se odigrali pre 5. koje u svojoj supstanci sažimaš suštinu svih stvorenih bića. "sveta Posuđa". Iz­ među Veda i Purana postoji provalija čije su one suprotne strane. isti epitet primenjivao i za Devaki. Prvobitni. U ispoljenom Kosmosu. u Mahabharati naziva Pandavarani . . koji je začet pre mnogo desetina milenijuma. to ni na koji način ne prlja izvornu čistotu te slike. zahvaljujući postepenom i neometanom širenju u egzoteričkim religijama. . u ljudskom razmišljanju. već poprimio seksualni smisao.) Ti si Đjotsna (jutarnje svitanje). ti si roditelj bogova (. Devaki. to su epiteti Device) (. stoje vreme Krišnine smrti (otkad je počela Kali Juga i l i Mra­ čno Doba čovečanstva). (. . Krišninoj majci. šest embriona je u matericu prenela Dagadhatri ("da­ dilja sveta").a taj termin je već dobio fiziološku obojenost. u Jevandelju po Mateju (XIII. majka Pandava. . Isusova majka.) ("Mate­ rica Svetlosti".

roditelj harmonije (Naja). a njegova ruka se bavi ljušturom samo da bi izvadila njen sadržaj.pa u skladu sa tim i postupaju. ćerka Dakše). Čak i u Žoharu -~ koji je daleko manje metafizički od bilo kog simbolizma . (. roditelj nežnosti {Prasraja ili vinaja). kad Žohar ( I I I . ono je bilo čisto metafizičko. naši orijentalisti nikad ne opažaju biser ispod debelog omotača školj­ ke . Ti si Samnati (poniznost. Kao što oko iskusnog draguljara pod grubom i neotvo­ renom školjkom ostrige opaža čisti nedirnuti biser. a ta ideja je čisto šopenhauerovska. on je sve stvari obrazovao kao muške i ženske.aktivnog i pasiv­ nog principa. Što se tiče njenog prvobitnog značenja.. majka Mudrosti.svetlost od koje se začinje dan. tako i oko pravog filozofa čita između redova Purana uzvi­ šene vedske istine. ti si Niti. Ta mudrost je obuhvatila SVE kad se ostvarila.) Ti si majka znanja (Avabodha). Nikakva nečista misao nije nastala u tim idejama drevnog uma.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Devici se često obraća sa "jutarnja Zvezdo" i "Zvezdo Spasenja" . A l i . Ta Arani se kod rimokatolika pokazuje kao ništa manje nego po­ suda spasenja. Otud se kaže da Hohmah (muška mudrost) i Binah (ženska svest i l i Intelekt) stvaraju sve što je između njih dvoje ." Ono što deluje je VOLJA Božanstva. Iz svega što je rečeno u ovom odeljku jasno se vidi da između Edenske Zmije i hrišćanskog Đavola zjapi provalija. Jedino malj drev­ ne filozofije može ubiti tu dogmu. poželeo da formira sve stvari. 640 . 290) kaže: "Sve što postoji. može postojati jedino kroz muški i ženski princip." .. roditelj snage (Dhairja) itd. drevni zamislitelj svega zamišljenog.ta ideja je samo apstrakcija. strpljenja (Dhriti). i ispravlja ih uz pomoć vedantinske mudrosti. zatvoren u njenim grudima. Zato. Kad je Atikah Kadoša. ti si smemost.to znači samo sledeće: "Božanski Duh Života uvek se stapa sa ma­ terijom. čije je ime sve­ to. sve to što su obrazovali drevni. ti si želja iz koje je rođena ljubav.

ona koja se nalazila u bibliotekama hramova kojima su upravljali hijerofanti i inicirani sveštenici i koja nikako nije bila namenjena pro­ fanima.r XXI ENOIHION-HENOH Istorija evolucije mita o Satani ne bi bila potpuna kad bismo pro­ pustili da obratimo pažnju na karakter tajanstvenog i kosmopolitskog Enoha. svi oni se međusobno razlikuju. prema Bar-Hebreusu (Bar-Hebrceus). pisanja i l i azbuke. A l i . U Grčkoj su se nazivali Orfej. Hanoh. XV.ako se može upotrebiti ta reč. "sakriti". Postoje sa svakim 641 . pro­ nalazač umetnosti. koji su. koja danas ima tako ograničen smisao . Kao pojedinci. onih koji iniciraju i beleže okultnu i drevnu Mudrost. kasni­ je Davim (vidi Isus Navin. 15). a profesionalno . tj. KpoTiTco. koga zovu još i Enos.. ndi\xka. staje Apokrijl Etimologija ove reci pokazuje daje to naprosto tajna knjiga. Neki od pisaca koje je interesovala ta tema . "prvi otkrili pisanje".posebno masoni pokušali su da poistovete Enoha sa Totom iz Memfisa. pa čak i sa latinskim Merkurom. u Egiptu su nosili ime "Tot". Knjiga Enohova je proglašena apokrifnom. i na kraju Enoihion (ovo poslednje ime dali su mu Grci). muzike i astronomije. knjige. Reč Apokrif potiče od glagola kripto.oni pripadaju jednoj te istoj kategoriji svetih pisaca. grčkim Her­ mesom. prvi koji su opisali sistem kretanja planeta. Oni koji se u Koranu nazivaju zajedničkim ime­ nom Edris. umetnosti i nauke. Kod Jevreja su Edris postali "Enoh". Vekovima je Enoihion (Knjiga VIDOVNJAKA) bila čuvana u "gradu slo­ va" i tajnih dela . Rani hrišćanski pisci preuzeli su ide­ ju o Palim Anđelima iz Knjige Enohove. pa su tako menjali ime kod svakog naroda.drevnom Kirjat-Seferu {Kirjath-Sepher). i l i "Učeni" (Inicirani).

TAJNA DOKTRINA « ANTROPOGENEZA od tih prvobitnih Inicijatora' bio povezan broj 7. ured. * Autorka misli na Josifa Flavija i njegovo delo Jevrejske starine. i l i sedmice.) 642 . sa sedmozračnim solamim diskom na gla­ vi putuje u solamom brodu 365 stepeni. video je da je na njima zabeležena nauka o pisanju. "ocu Mudrosti". 26). On kaže da su u njegovo vreme ti stubovi još uvek postojali. koji su svi jedno isto . postoje na­ šao dva kamena stuba. A l i . kako ju je ispričao Josif. ali svakako ne i njihovu ličnost. iskačući u svakoj četvrtoj godini (krugu) za jedan dan. ili Hanoh. Zato je Josif. to otkriva misiju. i l i "Sinovi Zmaja". piše istoriju. ta dva čuvena stuba bila su potpuno prekrivena hijeroglifima. Pa ipak Josif. zbog čega pronalazak te nauke (Mudrosti) ^n^\s\i]Qjevrejskom Enohu. Zatim nam kaže da ih je sagradio Set. u određenom smislu u pravu. ezoterički. izuzev načina na koji je to primenjeno. Ezoterički i duhovno. uprkos njegovim istrajnim naporima da neza­ služeno proslavi Izrael. Sat (kasniji Sat-an) i l i Hermes. kao i "Sin Čovekov". liru sa sedam žica. ni egipatski bog Mudrosti .* naime. bili prepisani i reprodukovani u najskrovitijim delovima unutrašnjih hramova Egipta. karakter i svetu funkciju svih tih ljudi. Priča o Enohu.već "Sinovi Boga Zmija".poput Orfeja. Tat. broj dana u godini. Tot-Lunus je sedmostruki bog sedam dana. Tot. IV. koji je sa­ krio svoje knjige Mudrosti ispod jednog stuba. Enos (vidi Postanje. Pitagore i Platona . a u drugom Khanoh. pa su tako postali izvor Mudrosti i izu­ zetne učenosti. ili Enoh. kao i broj 365. Enoh je sedmi patrijarh. Atlantidani. samo što to nije bio ni patrijarh tog imena. koji su. Set. daje on ispod stubova Merkura i l i Seta sakrio svoje dragocene svitke i l i knjige. kao što su bili poznati i njihovi preci. Enoihion znači " Vi­ dovnjak Otvorenog Oka". kad kaže da su svi veliki adepti i mistici antike . Najzad. Ono što nam kaže Josif mora zato biti istinito alegorijski. Tot. a potom. koja predstavlja sedmostruku misteriju inicijacije. Orfej posedujeybrw«fo.elemente svojih teologija preuzeli sa tih hijeroglifskih zapisa. što je ime pod kojim su bili poznati hijerofanti Egipta i Vavilona pre potopa. ta dva "stuba" su prototipovi dve "kamene ta­ blice" koje su isklesane za Mojsija na zapovest "Gospoda". a možda je tako i bilo. nakon otkri­ ća stubova. Po njegovoj verziji. znači "onaj koji inicira" ili "učitelj". ista je kao i ona koja se priča o Hermesu. Hesioda.Tet. (nap.

Ona proglašava Knji­ gu Enohovu apokrifom. "čije su godine ravne godina­ ma sveta" (solarne godine. bila zabeleženi ideografskim pismom na osnovu prvobitnih usmenih predanja Četvrte Rase. ali ne i sveopštem Potopu. manje i l i više simboličke i alegorijske kopije prvobitnih Zapisa. sa mazoretskom tačkom. i l i Vidovnjak. koja mu omo­ gućava da umre jedino u fizičkom telu. a pored toga. takođe je uzdigao na nebo bog Hea. Tajna Doktrina nas uči da su umetnosti. Izvitopereno tumačenje nekih biblij­ skih ukazivanja u smislu da će Enoh. a posebno filozofija svih naroda. I Ilija je odnet na Nebo živ. na hebrejskom.zato ima ezoterijsko značenje. a to je bilo njeno nasleđe od rane Treće Korenske Rase pre alegoričkog Pada. Kao što je već rečeno.En oih ion-Hen oh greši. što ima isto značenje. a astrologa na Isdubarovom dvoru. i l i eu­ tanazije. X I . danas ve­ oma nepotpuni zbornik. ima ezoterijsko značenje. jevrejskih i paganskih. legenda o njemu je i legenda o nekoliko drugih proroka. Jehova n^^ 7N i opet elihu. kada će se okončati sve Greške. Latinska crkva nije uvek logična. Ona simbolizuje smrt bilo kog adepta koji je dostigao toliku moć. pa čak i "beli istočnjački porfirski kamen" iz masonske legende koji je Enoh.bili. sakrio u nedrima Zemlje pre Potopa . pa je čak otišla dotle daje. kao što je Jehova bio Ilijin (čije ima na hebrejskom znači "Bog-Jah"). a ni mudra. 5) "da on neće videti smrt" . Ta vrsta lake smrti. preko kardinala Kajetana (Cajetan) i drugih crkvenih velikodostojnika. "Sinovi Svetlosti". ali je taj­ no značenje uvek isto. Enoihion na grčkom znači "unutrašnje oko". " ^ l I H . a takođe i čistotu.ezoterički znače da će se neki od velikih adepata vratiti u Sedmoj Rasi. Pavlov izraz {Poslanica Jevrejima. ono znači: "onaj ko inicira" i "instruktor". dok je korenski oblik isti. teologija. sa promenama u dodatim detaljima. Otuda su takođe egipatski stubovi tabli­ ce. Varijacije na tu temu su beskonačne. Knjiga Eno/zova je jedan od takvih zapisa i ona predstavlja haldejski. naprosto. a dolazak ISTINE će najaviti Sište. a nikako natprirodno. koja je prethodila poslednjem sveopštepoznatom. na­ uke. To je opšti naziv. jer nije precizan. haldejskog //ea-banija. osećajući da će istinske i dragocene tajne biti izgub­ ljene. obznanila da 643 . koji je bio njegov pokrovitelj. 365 dana) deliti sa Hristom i prorokom Ilijom počasti i blaženstvo poslednjeg dolaska i uništenja Antihrista . a da / dalje vodi svesni život u svom astralnom telu.ut non videret mortem .

Da su prihvatili Kajetanovu odluku. iako je ona proglašena apokrifnom knjigom. citira iz Knjige Enohove. . i koga je nosilo.. 644 . sina Jaredovog. To se lako može zaključiti iz činjenice da se drevni talmudisti i učitelji u sinagogama u celini ne slažu u svojim pogledima po pitanju Enoha. koga je Bog voleo. Brus (Bruce) i Rupel (RuppeP) su nekoliko godina kasnije našli i doneli isto delo iz Abisinije. Dr Haneberg (Hanneberg) Knjigu Enohovu.) nikakva Knjiga Enohova nije mogla postojati među Abisincima! Kasnija istraživanja i otkrića opovrgla su njegovu suviše dogmat­ sku tvrdnju. izjavio je da: (. baš kao i ostali naučnici. morali bi isto tako da izbace i četvrto Jevandelje. oni su svi i bili u pravu i grešili su. i u svim rasama i narodima. mnoštvo pojedinaca u svim vremenima i dobima. "gde se doktori ne slažu. naimenovan da istraži razne rukopise Knjige Enohove.) h\ičio\f {Ludolph). Na sreću. pododeljak A. pak. A l i . Neki kažu daje Enoh bio veliki svetac. jednog živog čoveka.. jer Sve­ ti Jovan bukvalno pozajmljuje iz Knjige Enohove ćelu rečenicu i stavlja je Isusu u usta! (Vidi napred. koje je putnik Pereis (Pereisc) poklo­ nio Mazarenskoj biblioteci. . zajedno sa Trećom knjigom Makavejaca.. o ov­ cama i pljaškašima. Prihva­ titi Enoha za biblijski lik.. a nadbiskup Lorens gaje preveo. postavlja na samo čelo spiska dela čiji autoritet stoji najbliže auto­ ritetu kanonskih dela. smatraju daje bio čarobnjak. pa je tako sanktifikuje." Kao i obično. Brus gaje prezirao i ru­ gao se njegovoj sadržini. takvo mišljenje svih kritičara. koji. koji je živ odnet na nebo (tj. kao što nam je svima poznato. onaj koji je dosegao Mukti i l i Nirvanu na zemlji. deo X V I I I . On gaje nazvao "gnostičkim delom" u kome se govori o "dobu divova koji proždiru" ljude. Enoh je bio opšti naziv koji se odnosio na. kao što je učinio Buda i kao što drugi i dalje čine). međutim. neki od tih dogma­ tika su na vreme primetili opasnost. Otuda je to još jedna "Apokalipsa"! Divovi! Još jedna bajka. Uistinu. iako je nadahnuti apostol.. međutim. a neki. isto je što i prihvatiti Adama za prvog čoveka. Nije.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA će izbaciti iz kanona čak i Poslanicu Judinu.. "otac etiopske literature".

u ovom slučaju. "Adepta Tajne Mudrosti".visoki hijerofanti. stoji lice Enoha i l i Žohar kaže: Hanokh je imao knjigu koja je bila isto što i knjiga roda Adamovog. tom I. govoreći o Iliji i Enohu {Starine. iznad njih.čak i za se­ be same. Kad se tumači pomoću čisto fizičkog ključa. To samo pokazuje daje Enoh. u desnom. str.na zemaljskom planu . to naprosto znači da su oni umrli kao ličnosti. pripadaju ciklusu Četvrte Ra­ se Atlantidana. kao što do dana dana­ šnjeg jogini u Indiji. "Hanokh". kaže midraš Pirka R. Kad Josif. to je Misterija Mudrosti. koji je šestokraka zvezda. "išao je sa Bogom i nije ga bilo. Enoh je tip dualne čovekove prirode . koji je značio "vidovnja­ ka".'^ a Noje pripada Petoj.'' U tom smislu obojica pred­ stavljaju Korenske Rase. Enoh je nestao. Peta Rasa je naslednik Četvrte. u levom nižem Trouglu stoji Lav. što je alegorija koja se odnosi na nestanak Tajnog i Svetog Znanja medu ljudima. i l i Enoihioni. čak i u vreme kasnih talmudista. odnosno njegovi ekvivalenti. 2) primećuje daje "u svetim knjigama napisano da su oni (Ilija i Enoh) nestali. ''Adonaf\ U gornjem Trouglu je Orao. "Hanokh je preneo Noju znanje o (astronomskom) računanju i ra­ čunanju doba". VIII). Eleazar (pogl. jer gaje Bog uzeo". drugim re­ cima. a ispod Orla. 575 i dalje 645 . poglavari škola iniciranih sveštenika'*) uzeo. pa čak i neki hrišćanski monasi. pripisuju­ ći Enohu ono što su drugi pripisivali Hermesu Trismegistosu. ali tako da niko nije znao da su umrli". bio termin. Enosi. drugim recima. današnju i onu koja joj je prethodila. IX. Bik. i njegova "Mudrost".duhovne i fizičke. Otud on zauzima središnje mesto u astronomskom krstu (koji nam je Elifas Levi preneo iz je­ dnog tajnog spisa). 4 V i d i Razotkrivenu Iziđu. U drugom smislu. bez ikakve specifikacije koja se tiče karaktera onoga ko je tu titulu nosio. po­ stali su striktna svojina tajnih učilišta Proroka kod Jevreja.Enoihion-Henoh zao mag. pošto su njih dvojica identični po svom ezoterijskom značenju. jer ga je Bog (ili Java-Aleim . itd. dok između Bika i Lava. Vidovnjaci i njihovo znanje i mudrost. Oni nestaju iz vida ljudi i umiru . a hramova kod pagana. Naizgled figurativan način govora. pa ipak bukvalno istinit. Noje je naslednik Mudrosti Enohove. umiru za svet.

. a petu . a to je da pretpostavim kako autor izlaže neki imaginarni sistem koji je možda postojao PRE NEGO ŠTO JE U DOBA SVEOPŠTEG POTOPA IZ­ MENJEN PRIRODNI POREDAK. pokazao sam ti sve stvari. koje su. U dani­ ma grešnika GODINE ĆE SE SKRATITI. kao i niz zemaljskih čovečanstava. Enos i l i Enoh. simbolizuje Ada-nari. str. u Filozofskim analima. i one Icoji vode zvezde na Nebu. . nalazi nekoliko krajnje izuzetnih izjava u Knjizi Enohovoj. pošto predstavlja Tajnu Mudrost obe te rase. a Tajna Doktrina nas uči da je "prirodni pore­ dak" i bio izmenjen. i dolaske i odlaske. nakon kojih slede če­ tiri dodatna dana koja su u njegovom sistemu dani ravnodnevice i solsticija (.. izo­ stavljajući prvu . Četvrtu simbolizuje snažni. Na primer: (. 393.) autor (Enoh) kaže da solama godina ima 364 dana i izgleda da zna za periode od tri. Sad. pet i osam godina. tom I I . 452). Jedan veoma učen čovek. Isti dvostruki Trougao koji u Izidi (tom I I . 453). moćni lav.nešto što je njen naj­ svetiji simbol do dana današnjeg. o Enoše. koji uzrokuju svo njihovo delovanje. To su četiri Jezekiljeve životinje i životinje iz Otkrivenja Jovanovog. gleda na induskog Adanarija. (Pogl. i sve sam ti stvari ot­ krio. francuski učenjak markiz de Sasi (M de Sacy). kako kaže. Mesec. str. doba. Jer u njemu su simbolički prikazane samo tri (za nas) istorijske rase: Treću. androginu. kako anđeo Urijel kaže Enohu: Gle.TAJNA D O K T R I N A » ANTROPOGENEZA čoveka (vidi ilustrovani dijagram u Razotkrivenoj Izidi. "vredne da se najozbiljnije istraže". . jer on stoji između dve Rase (Četvrte i Pete). bik (i krava). nalazi se u sredini. Video si Sunce.Arijevce . da­ leko je najbolji.) Mesec će promeniti svo­ je zakone. likovi u gornjem Trouglu predstavljaju četiri Rase. .a "Sin Čovekov".) Kasnije tome dodaje: Ja vidim samo jedan način da razrešim (te "besmislice"). Jer. str.. itd. Upravo je tako. (.Chaje i l i Senke . LXXXIX) Vidi Danielovu {Danielo) kritiku de Šasija. 646 .

to je veo­ ma čudan strah za nekoga "ko je stekao milost u Božijim očima" i kome je rečeno da načini barku! A l i . godinama pre nego što je veliki Potop zbri­ sao Atlantiđane i izmenio lice sveta .Enoihion-Henoh U tim danima.) ANoje povika ogorčenim glasom: "Čuj me. I zaista. 79): Položaj Zemljine kugle u odnosu na Sunce je u prvobitnim vre­ menima očigledno bio drugačiji od današnjeg.priroda. čuj me. 647 . tu nalazimo kako uvaženi pa­ trijarh izražava isti strah kao daje. svakako ću i ja propasti sa njom. upravo otud što se Zemlja nagnula. astronomski i kosmički u celini ni­ je mogla biti ista. a potop je bio samo pitanje trenutka. takode. I on reče: "Zemlja pati i jako se nagnula. Otuda apokaliptički stih ko­ ji govori kako je došla zapovest da se oni unište. geološki. umesto što je bio "prijatelj" Božiji. bio jedan od onih Divova koje je osudilo gnevno božanstvo. .zato što se "Zemlja (na svojoj osi) nagnula'' . jer oni su znali uistinu "sve tajne anđela. Manvantara je došla do tačke preokreta na tri i po Kruga. pa ipak Noje nije znao ništa o tome da mu je namenjeno spasenje. Zemlja se već bila nagnula. Jer. kao i onih koji prave livene kipove po čitavoj zemlji". . odluka je doneta. Vidi poglavlje L X I V (odeljak X I ) . a tu razliku mora daje izazvalo pomeranje ose rotacije Zemlje. ovo izgleda kao jedna od mnogih "nedoslednosti" ako se Biblija čita bukvalno. (." Uzgred budi rečeno. a divovsko fizičko Čovečanstvo je doseglo vrhunac grube materijalnosti. "da im dođe kraj" (toj rasi). samo maštarija. odluka prirode i Zakona Evolucije. A sad dolazi prirodno pitanje: ko je mogao da obavesti apokrif­ nog autora te moćne vizije (ma kom dobu pre Galileja da je on pri­ padao) da bi Zemlja mogla povremeno da nagne svoju osul Odakle je on crpeo takvo astronomsko i geološko znanje ako je Tajna M u ­ drost. da rasa na Zemlji mora da se promeni i da Četvrta Rasa bude uništena kako bi oslobodila prostor za bolju rasu. sve ugnjetačke i tajne moći Satanine i sve moći onih koji se bave čarobnjaštvom. čuj me!" tri puta. u najmanju ruku. izmišljotina kasnijih doba? Da li je možda Enoh proročki čitao sledeće redove u knjizi Frederika Klea (Frederick Klee) o Potopu (str. kojom su se napajali drevni Rišiji i Pitagora.

dok je Ledena Zona bila na istoku. pre nego stoje na­ stao današnji poredak stvari. ipak pominje kao drevno i uvaženo delo. do 50.koja je učila daje Faetont. Tajno i sveto ime i nje­ gova moć su dobro i jasno. geognoziju i kosmografiju u celini. sve Enohove vizije opisuju Miste­ rije Inicijacije. kao i u Žoharu i najstarijem midrašimu. astronomiju. Četvrte i Pete Rase. mada alegorijski. a okultistima one otkrivaju dve činjenice: {a) da su drevni narodi poznavali isto tako dobro kao i modemi. učinio da Sunce skrene sa svoje uobičajene putanje . od kojih je jedna Goruća Dolina "Palih Anđela". zbornik glavnih zbi­ vanja istorije Treće. i {b) da su se Zemljina kugla i njeno ponašanje više puta promenili od prvobi­ tnog poretka stvari. a danas je na severu. 203 i tom I I . naime. što je isto. Od 18. Bibliji i mitologiji. Ukratko rečeno. kao i duga retrospektiva. f 648 . Avgustin bio sasvim u pravu kada je rekao daje cr­ kva izbacila KNJIGU ENOHOVU iz svog kanona zato što je ona pre' Drevna astronomija {Astronomie Ancienne). Zato je tvrdnja da ona predsta­ vlja posthrišćanski falsifikat potpuno besmislena i istorijski neosno­ vana. introspektiva i proročki rezime univerzalnih i sasvim istorijskih zbivanja . u svojoj želji da sazna skrivenu istinu.Ksenofont negde tvr­ di da se "Sunce okrenulo prema drugoj jednoj zemlji". to može da objasni uče­ nje sevemjačke mitologije (u Jeruskovenu) daje. vrlo malo proročanstava o današnjem periodu sveta. O knjizi ove misteriozne ličnosti se govori i ona se obilato citira u Pistis Sofiji. Tako je i Origen. kao i priča daje Isus zauvek zaustavio kretanje Sunca. a možda i bolje. poglavlja. astronomskih i fizičkih .sa nešto teogonije iz prepotopskih zapisa.geoloških. mada nešto više naučno (iako isto tako smelo). I tako. koji je živeo u II veku hrišćanske ere. zatim. Možda je Sv. Knjiga Enohovaje rezime. Sunce izlazilo na jugu. u slepoj veri svoje "neuke" religije . Baji. da Sunce nije uvek izlazilo tamo gde izlazi sada. opisani u tom starom izdanju. i daje u ranijim vremenima ravan ekliptike sekla ekva­ tor pod pravim uglom/ Mnogo takvih "nejasnih tvrdnji" može se naći u Puranama. pored ostalih. Origen i Kliment Aleksandrijski su je izuzetno cenili. str. tom I. Pa ipak. 216. str.TAJNA D O K T R I N A » ANTROPOGENEZA Ovo podseća na još neke nenaučne tvrdnje koje su egipatski sveštenici saopštili Herodotu.

^ Događaji o kojima se u njoj go­ vori ne spadaju u granicu od 4. pogl.004. X X I I I .Enoihion-Henoh više stara. XV. ob nimiam antiguitatem. kada se tvr­ di daje svet "stvoren"! • ^ Grad Božiji. godine pre nove ere. I . 649 .

"Anđela " i "Patrijarha " u Bibliji . da bi mogao da se divi poetičnosti njihovog izraza i l i egzaktnosti brojeva. bilo u kabalističkoj simbologiji. ili vrednost. što se kabale i Biblije tiče. Dobro je poznato da su Origen. Kliment i rabini priznali. Ideja predstavljanja skrivenog božanstva obimom Kruga. Žo­ har i Otkrivenje Jovanovo predstavljaju remek-dela okultne nauke". da su one prekrivene velom i da predstavljaju tajne knji­ ge. to delo zavodi proučavaoca izrazima kao što su oni koji se koriste za AlN-SoF i Jehovu uprkos garanciji da "se ta knjiga trudi da objasni ka­ ko je ljudski oblik kojim se zaogrće Bog samo jedna slika reci. bilo u istočnjačkom ezoterizmu. veo. i l i Androgine REĆI) prečnikom koji ga pre650 .poznat kao Elifas Levi . prerađenom obliku naprosto samo još jedan. trebalo je da doda "u Evropi". Zato. čitalac će morati da nauči pravi značaj i smisao termina i simbola koji se u njima koriste. ključ. ali mali broj zna daje ezoterizam kabalističkih knjiga u njihovom novom. A niko to nikad neće naučiti dok ne bude znao osnovne prin­ cipe Tajne Doktrine. u svim njihovim aspektima. Potpuno je tačno da ta dela sadrže "više značenja nego reci" i daje "nji­ hov izraz poetski. i to još lukaviji. ako je hteo da bude korektan i jasan. dok su brojevi egzaktni". sa druge strane. a Tvoračke Moći (muške i ženske. i da Bog ne bi trebalo da se izražava nikakvom mišlju. Na nesreću.njihovu matematičku i l i geometrijsku vrednost i njihove odnose prema ispoljenoj prirodi. ako sa jedne strane Žohar "zapanjuje (mistike) dubinom svo­ j i h pogleda i velikom jednostavnošću svojih slika".u Historie de la Magie (Istoriji magije) rekao da ''Sefer Jedra. ni bilo kakvim oblikom". kojim je prekrivena prvobitna simbolika tih tajnih knjiga. imena "Boga ".XXII S I M B O L I Z A M TAJANSTVENIH I M E N A lAO IJEHOVA I N J I H O V ODNOS P R E M A KRSTU I K R U G U Kad je opat Luj Konstan {Louis Constant) .

. uistinu. takoreći. idući tragom svojih 651 . Danas se jedino u prvih šest poglavlja Postanja. Nasilno istrgnut iz njegovog izvornog okruženja u koje se uklapao i koje je odgovaralo njemu. i l i kosmološku konstrukci­ ju. i obuhvatala je psihološku. kao i mnoge druge stvari. tačnije konstruisanja. Jakov je deo njegovog naslada. Ti stihovi sasvim jasno kažu: Kad je NAJVIŠI (ne "Gospod". Ah. Jehova je bio njihovo plemensko vlasništvo. . odvojene potpuno od početnog stanja (takozvane) tvorevine. jedan je od najstarijih simbola. pa čak i duhov­ nu evoluciju i njeno mehaničko delovanje. i pored tog poricanja teolozi nisu u stanju da nam kažu značenje stihova 8 i 9 u Ponovlje­ nim zakonima. neodvojivo od Mojsijevog zakona i nepodobno da igra bilo kakvu ulo­ gu u nekom drugom zakonu. bili osvećeni! Ljudi će poricati tvrdnju da Jehova nije bio ništa više od plemenskog Boga Jevreja.ono što je obuhvaćeno u Petoknjižju.) prema broju dece Izrailja (. Toliko su drski bih savremeni prevodioci Bibilje i Svetog pisma i toliko su unakazili ove stihove daje. poglavlje X X X I I . on je postavio grani­ ce (. i l i muško-ženskog Jehove.Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova seca. niti "Jehova") podelio narodima nji­ hovo nasleđe. Egipćana i Haldejaca. iako se ta zamisao jasno vidi u Sefer Jeciri i Žoharu . "gospod bog Avrama i Jakova" teško da bi se bez štete i lomova mogao uglaviti u novi hrišćanski kanon. naprosto je sekundamo stanje.) Gospodov (Jehovin) deoje njegov narod. ali su sačuvali tajnu porekla njihovog Adama Kadmona. . Ipak. u odbačenoj Knjizi Enohovoj i pogrešno shvaćenoj i pogrešno prevedenoj Knjizi o Jovu mogu naći pravi odjeci arhajske doktrine. Pošto su bili najslabiji. nego da podele svoje znanje sa svojim nemilosrdnim i divljim progoniteljima. Jevreji nisu mogli da se odupru obesvećenju. a novi oltar pokazao se kao potpu­ no nepodesan za starog boga: oni su. čiji su prethodnici iz ranog srednjeg veka. ta zamisao je bila potpuna i obuhvatala je ideju večne i nepromenljive Božanske Misli u njenoj apsolutnosti. Na toj zamisli izgrađene su sve velike kosmogonije. u svojoj nacionalnoj ekskluzivnosti i ponosu. a posebno u njihovoj dubokoj mržnji prema hrišćanstvu. kod Jevreja. dok je teogonija jedva ocrtana. Kod drevnih Arijevaca. To rešava pitanje. . Ključ za nju je izgubljen. mehaničkog zakona stvaranja.i l i onome što je od ovog dela ostalo . više voleli da ih pokopaju duboko u moru zaborava. gotovo nikako. čak i među najučenijim rabinima. a posebno u Postanju. kad je odvojio sinove Adamove.

i to su Adonai (Sunce). bdi nad svojim narodom. U ovom delu je više puta rečeno da svi religiozni i filozofski sim­ boli imaju sedam značenja. Možemo dati jedan primer koji sjajno ilustruje ovu tvrdnju. Ostervald). 652 . To nisu bogovi drugih naroda. prema verziji koju je redigovao 1824. itd. Orai (Venera). izgleda daje po drskoj obmani Francuska pro­ testantska crkva nadmašila i engleski eklezijasticizam. prilično je teško razumeti. prema Origenu i egipatskim gnosticima. Sabao (Mars). lao (Mesec). Dok je ovaj citat doslovno naveden iz engleska autorizovane verzije. i\\ Ilda-Baot-Jehova. sa semitskim božanstvom. Mi u množinu svetova verujemo i možemo to da priznamo. prihvati kao jedno i jedino objašnjenje čitave simboličke ideje. narod i l i rasa. Množina svetova podrazumeva množinu bogova. tako je i svakom induskom Devi ("Gospo­ du") dodeljen njegov deo. svaki prevodilac te stihove prevodio na svoj sopstveni način. njihovo tumačenje i njihovo ispravno razumevanje deset puta više zbunjuje kada se. "sinovi Adamovi" prevedeni su kao "deca ljudi". Tot (Hermes) je glavni od Sedam (vidi Knjigu mr­ tvih). jedino je Jakov deo njegovog nasleđa. Kakve onda veze imaju drugi narodi. "O lancima svetova i njihovoj množini"). i l i čisto metafizičkom i l i astronomskom. "Najviši" je Sunce. plemenskim bogom Izraela? Astro­ nomski. kad se uz­ mu same za sebe. Genij Satuma. na kraju. a "Gospod" je jedna od njegovih sedam planeta. svet.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA cenjenih crkvenih otaca. Astapl^oi (Merkur) i. Tih sedam značenja i njihove primene. Njihova imena izneo je Origen. Eloi (Jupiter). planeta. tj. Evo dva tumačenja koja su jedan učeni Kod egipatskih gnostika. umesto da se dovedu u odnos. Genij Meseca. vidimo daje "Najviši" preveden kao Souverain (Vladar!). E. sva­ ko od tih značenja. i l i neko pojedinačno. ali nikad nećemo obožavati množinu bogo­ va (vidi Deo I I I . ali. da svaki pripada odgovarajućem nivou mi­ šljenja. godine J. a "Gospod" je promenjen u "Večni". "Gospod" Irana. i l i postave da u nizu slede jedno drugo. Ilda Baot (Satum). psihičkom i l i fiziološkom. jer. bilo daje to lao. jedna stvar je očigledna: "Gospodov (Jehovin) deo" je nje­ gov "odabrani narod" i niko drugi. I tako. niti su ikad bili Isu­ sovi bogovi. koji se nazivaju Arijev­ cima. a Mihail-Jehova nad svojim Jevrejima. itd. Međutim. u fr-ancuskoj Bibliji (izdanje Protestantskog biblijskog društva iz Pariza. Kao stoje svaki persijski Dev vezan za svoju planetu (vidi Origenovu kopiju karte).' Neka "Anđeo Gabrijel".

a vrednost zbira njihovih slova je sledeća: 7^^7]i< 21 1^^ 501 n^7\\i< 21 653 . Ovaj sinopsis uzet je iz jednog ne­ objavljenog rukopisa i potpunije objašnjava ono stoje izneto u odeljku X V I I .) pokriti te mojom rukom dok budem prolazio. i l i obrnuto 345. Kako se on zove? Šta ću im reći? A Bog reče Mojsiju: 'Ja sam onaj koji jeste'.) Staviću te u procep stena (. . koji iznosi numeričko značenje.) Gle. praznu frazeologiju kakvu nalazimo u Bibliji. ja ću ti pokazati "Moja leda". prilikom objašnjava­ nja. A onda ću skloniti ruku i ti ćeš videti moje a'hoor. .Simbolizam tajanstvenih imena Jao i Jekova kabalista ijedan učenjak dali za isti stih iz Izlaska ( X X X I I I . moja leda (. 40 a zbir vrednosti njenih slova je 345. kad dođem deci Izrailja i kažem im. i 14. U kabali ima sedam značenja. To je tačno i predstavlja kosmološko-metafizičko objašnjenje. tako da su imena Mojsije i Jehova numerički saglasna. . 18-23). . Očigledno je da ne treba prihvatiti grubu. .Genij luname godine par excellence . (. Jehova . . 300.. ti ne možeš da vidiš moju nevidljivu prirodu. Pošto ono uključuje dobar broj sugestivnih ideja i daleko je potpunije izneto. Tako stoji u kabali. . Jedan od njih. kaže se: "I Mojsije reče (.uzima vrednost 543. Reč Mojsije je 5. Bog vaših otaca poslao me je vama. a oni kažu. Mojsije moli Gospoda da mu pokaže njegovu "slavu". kao čovek koji je još u telu. tj. moje niže ispoljavanje. daćemo mu više prostora. citira: Ti ne možeš da vidiš moje lice (. od kojih možemo da navedemo dva. Brojevi imena Mojsije su i brojevi imena "Ja sam onaj koji jeste".) Zatim nam kaže u objašnjenju: Odnosno. stihu.) U trećem poglavlju Izlaska." Jevrejske reci za taj izraz su dhiye asher ahiye. u 13. Moj vidljivi univer­ zum. . ali.. ka­ ko su ih protumačili ovi učenjaci. "Najsvetije od Svetih ". A sad govori drugi kabalista.

. Kabala Isaka Maj era. 501. nije Sfinga. Sofija. Merkura (Sina) i Venere [Sveti Duh. kao Hrist..iznosi 543. već uistinu mnogostruki simbol. tj. Ljubavi i Istine. bila ta koja je morala da se baci u more. Niz Edipa koji su se poduhvatili da rese Sfmginu zagonetku zai­ sta je dug. i l i naprosto jedna primena jedno­ stavnih cifara iz Mojsijevog imena (.. X X I I . sjajna. . Ostalih pet bi još više zapanjila hrišćane. sada je Sfinga pobeđena. goreći od stida zbog poraza. i to su dva značenja od sedam. onaj drugi ispravno odgovara: " T i ne možeš da vidiš moje lice (.TAJNA D O K T R I N A » ANTROPOGENEZA Pošto je to njegovo (Božije) ime. Duh Mudrosti. 21 . međutim."za proveru i da bi se striktno držali grupe brojeva kojim bi se postigli određeni veliki rezultati.) ali ćeš me videti s leda" (smisao je pra­ vi. 654 . Ge­ niji Meseca i Saturna kod Jevreja.) ali sad tako poredanih da je ime 345 obrnuto i glasi 543.."'^ To je astronomsko i numeričko značenje tajne teogonije zvezdano-kosmičkih bogova koju su izmislili Haldejci-Jevreji. On se bacio izložen suviše detaljnoj ana­ lizi . A i podela dana na 24 sata daje tri osmice kao količnik. "oni su se videli licem u lice. Čudno je što kad saberemo 345 i 543 dobijamo 888.ali. "U drugim upotrebama tog broja".civilizovani narodi prihvatili kao svog Boga. iako izraz nije precizan). što je gnostička kabalistička vrednost imena Hrista.) Tako da kad Mojsije traži: "Po­ kaži mi Tvoje lice i l i slavu". dve planete. zato što ugao {pozadina 543 predstavlja lice 345 . Tokom mnogih vekova ona je proždirala najsjajnije i naj­ plemenitije umove hrišćanstva . U velikoj intelektualnoj borbi koja se završila potpunom pobedom Edi­ pa simbolizma. daje Trojstvo. koji je bio Jehošua i l i Jošua. jedna euhemerizovana ukinuta planeta u najboljem slučaju. uistinu. koga su hrišćani .ukoliko za njega nisu usvojili apstraktnija i viša metafizička značenja koje su mu dali Gentili .) Glavni cilj čitavog tog sistema brojnih provera bio je da trajno sačuva tačnu vrednost luname godine u pri­ rodnom merenju dana. i Lucfier.. a Sunca i Jupitera kod ranih hrišćana.. jutarnja zvezda (vidi Otkrivenje.i potonuo. zbir vrednosti od kojih se ono sa­ stoji .sastavljeno od Sunca (Otac). (. dodaje učeni kabalista. Proučavaoci simbolike su sa zaprepašćenjem otkrili daje božanstvo koje su usvojili samo maska za mnoge druge bogove. pogl. (. samo astronomska Trijada .21.. po imenu Jehova. u stvari u kojoj su oni pose­ bno upotrebi]eni".

Pre njegovog doba bilo je malo i l i uop­ šte nije bilo imena koja su bila sastavljena od lah i l i Jah. "sedmostrukom svetlošću" (vidi kraj ovog poglavlja). Jevreji i hrišćani su se iz sve snage trudili da spoje te dve koncepcije. Osim toga. koje tako autoritativno i bučno prisvajaju hrišćani. El. Mi se sa takvom upotrebom uopšte ne slažemo. "Baal". najbliža planeta mu je Merkur (Hermes. pa danas čitalac mora da se okrene najdubljem metafizičkom smislu Žohara kako bi u njemu našao bilo šta nalik na Ain-Sof. nema nikakvog razloga za to da ga dru­ gi narodi prime kao Najvišeg i Jednog Živog Boga. Iako je Mojsiju bilo zgodno da to ime nađene pokrovitelj­ skom "Duhu". ako je Otac Sunce (stariji Brat u istočnjačkoj ezoteričkoj filozofiji). " E l " u Haldeji. iako ovo poslednje predstavlja jednog od Genija koji su neprijateljski nastrojeni prema Abraksasu. a ime njegove majke je Maja: planeta koja prima sedam puta više svetlosti od svih drugih i koja je navela gnostike da nazovu svog Hrista. A l i .Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova 15)]. A l i . Otkad je on izgubljen. otuda "EL-ohim". i njegovih fonetičkih parnjaka. Jedino što su uspeli bilo je to da su lišili čak i Sveopšte Božanstvo NJEGOVOG veličanstvenog karaktera i prvobi­ tnog značenja. ime l A O niti je poteklo od Jevreja niti je bilo njihova isključiva svojina. Tot). "Helios" kod Grka. "bog" na hebrejskom. bezimeno božanstvo i Apsolut. ali uzalud. činjenica je daje Jaho i l i lao bilo "misteriozno ime" od početka. taj Bog je bio Bel. navodnom zaštitniku i nacionalnom božanstvu "oda­ branog naroda Izrailjevog". Najzad. koji je boravio medu Tiranima i Filistejcima. 655 . "Emanu-EL". doneo ime Jehova otuda. A l i . U Kingovim ofitskim draguljima (Gnostici) nalazimo da se ime l A O ponavlja i često brka sa Jevo. kod Feničana. postoje Sunce bilo "Bel" kod Gala. koga su od najstarijih vremena usvojili svi koji su delili ezoterijsko znanje sa sveštenicima. Jer. On je imenovao Zadoka za visokog sveštenika. čak je i kabalistički bog iščezao u rabinskoj domišljatosti. njega svakako neće naći u Knjigama Mojsijevim oni koji pokušavaju da ih čitaju bez ključa. Buda. a kabaliste njihovog Hermesa (u astronomskom smislu). Pre izgleda daje David. jer se IT^n^ i H^ nikad ni­ su koristili pre kralja Davida. Evo šta je rečeno u Razotkrivenoj Izidi: Zato bi jedino prirodno bilo da se napravi razlika između miste­ rioznog boga laco. za koje vidimo da su ih sa tako malo poštovanja tretirali ofiti i drugi gnostici.

(IH^). Danas je. takođe. jer su se tvorci materijalnog univerzuma uvek smatrali pod­ ređenim bogovima Najvišeg Božanstva. str. k o j i ponavljaju učenje okultista. . 298) Krst je. po strani od njegovog porekla. kao i jevrejski Jaha. M e r k u r je njihov pokrovitelj. što je funkcija koja je pripisana Isusu nalako vrlo malo. LoGOS i l i V E R B U M . I c. kao što je reče­ no. bilo staro mističko ime vrhunskog božanstva Semita. nalik na građevine koje je Hiram podigao Herkulu i Veneri. kenitskog ( i l i kainitskog) medijanskog sveštenika. jedinstva duha i materije. u Grčkoj. jedan od najstarijih simbola . njegovo ime "Hermes" između ostalog znači "Tumač" . bio la©.da. a samo je astronomska alegorija prihvaćena i podeše­ na da se u k l o p i u domišljato iskonstruisana zemaljska zbivanja. kažu kabalisti.'' i zvano laro.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA a otuda su potekli zadokiti i l i sadukeji. Ovo je izloženo na samom početku Uvoda ( T o m I ) . ovo timačenje odbačeno. Adonu i Astarti. i on je. Jaho. (Razotkrivena Izida. tajanstven i ni­ je se mogao pominjati. Zato je ono rečeno Mojsiju kad je bio iniciran u Hor-ebu . i l i Kabeir-grad). a čije ime je saopštavano Iniciranima. možda i najstariji simbol. Hajde da dokažemo o v u tvrdnju. Fe­ ničani su imali Vrhunskog Boga. i l i Sunce. Lydus I.pod vodstvom Jetra. koji je bio. osim što je rođen na planini K i l e n . Istočnjački I n i c i j a t i pokazuju da je on istovremen sa krugom Božanskog beskraja i prve diferencijacije Suštine. ustoličeno iznad sedam nebesa. čiji se ostaci mogu naći kod neoplatonista. izgleda daje. tom II. M e r k u r o v i roditelji su Ccelus i Lux . Furst (Fiirst) kaže: "Najstarije ime Boga. predstavljalo je duhovni svetlosni princip ( . 656 . David je živeo i vladao najpre u Hebronu p i ^ P I (Habir-on. on je vodio duše u m r l i h u H a d i dovodio ih nazad. U staroj religiji Haldejaca. čije ime je bilo trostruko i tajno. u m i t o l o g i j i je on potomak Jupitera i Maje. najviše bo­ žanstvo. Mesija Sunca. Ni David ni Solomon nisu pri­ znavali ni Moj šija ni Mojsijev zakon. Kao psihopompni Genij. On je "glasnik" njego­ vog Oca Jupitera.nebo i svetlost. zapisano na gr­ čkom laco. ) a takođe je bilo zamišljano kao Demijurg. Ledrenus. c. gde su se sla­ v i l i rituali četiri (boga misterija). m e đ u t i i m . U astronomiji.izgovorena "Reč". Oni su nastojali da izgrade hram posvećen 71^^t''. među pastirima.pećini . . Sad.

Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova kon njegove smrti i vaskrsnuća. Učenici Hermesovi posle svoje smrti odlaze na njegovu planetu. ja dolazim da pomognem vama smrtnicima". kad se razvije.^ Svakog sedmog dana sveštenici su mazali te međaše uljem. kad govori kroz svoje proročište. Antiguities {Starine). "Tripleks". Cornutus. Ostavljajući Kralja Nebesa (Sunce).) Lydus de Mensibus. Merkur. I I I . ' Troglavi i Trostruki. Evang. Najzad.^ ponekad bio vajan u obliku kocke. kocka postaje krst i l i Tau. otuda su bili pomazani.* U alhemiji je Merkur korenska Vlaga. kaže: "Ja sam onaj koga nazivate Sinom Očevim (Jupiterovim) i Majinim. a znali su i šta znači "prikivanje čoveka Monfokon (Montfaucom). prvobitna i l i elementarna voda. a Merkurova rečitost i l i moć govora. I. Mer­ kur . mentalni i fizički. bez ruku. Da bi objasnili taj oplođujući princip. a jednom godišnje ih ki­ tili vencima.i Euzebije pokazuje kako Porfirije poučava daje Hermesov govor [danas preveden kao "RečBožija " (!) u Pimandru]. Simboli Hermesa-Merkura (Dii Termini) postavljani su duž puteva i na raskršćima (kao što se danas krstovi postavljaju u Italiji) i bili su u obliku krsta. jer je on stvaralačka reč . Krstoliki međaši su takođe predstavljali tu dualnu ideju. koju nalazimo u Egiptu u kockastom Hermesu. i l i egipatski oblik. 657 . (nap. Merkur isceljuje slepe i vraća vid. kako pokazuje Komut (Cornutus). tvorački govor. poglavlje 2. plo­ ča 77. Autor Izvora mera kaže nam i zašto (ali. semeni princip rasejan po univerzumu. i l i vertikalno i horizontalno sjedinjenom (vidi Egipatski muzeji)]. ' Preparat. IV.* On se često predstavlja sa tri glave i naziva " T r i cefalos". Vidi ploče u Tomu I. koja sadrži seme Univerzuma oplođeno solamim Vatrama.* pošto je jedno sa Suncem i Venerom. "krug zakačen za Tau tvori egipatski krst" drevnih faraona. opet. Kako on pokazuje. Oni su to znali od njihovih sveštenika i njihovih "Kra­ ljeva Inicijata" vekovima. Merkur je. Taj kockasti oblik je ono što međaše direktno povezuje sa krstom. i l i . o gnostičkom Prijapu). prev. vidi poslednju stranu poglavlja X V I .njihovo Carstvo Nebesko. Egipćani su često do­ davali falus krstu [muškom i ženskom. navela je veštog Euzebija da kaže: "Hermes je amblem Reci koja stvara i tumači sve". jer "moć govora i rečitost mogu da prevla­ daju bez pomoći ruku i l i nogu".

i l i Bog. I tako. ''prikivanje čoveka za krst (. izgleda da Semiti nisu i m a l i drugog cilja u živo­ tu osim produženja svoje vrste. Nojevoj Arci. . Tabemaklu u Solomonovom hramu. . a ne f i z i č k o m o b n o v o m . Višvakarmanu. a posebno njihovih oblika . . k o j i raspinje "Sunce-Inicijata" na krstolikoj tesarskoj k l u p i . ali. . zapravo. geometrijski i prema čitanju Biblije u skladu sa n u m e r i č k i m metodom. Geometrijski pokazano. Zato je. . pa otud ima falički obliK\ Samo što je ovaj poslednji eonima i eonima kasnije stupio u dejstvo. Čudno je da najučeniji medu modernim kabalistima u krstu i krugu ne m o g u da vide ništa drugo do simbol ispoljenog stvaralačkog i androginog bo­ žanstva u njegovom odnosu i njegovom uplitanju u ovaj pojavni svet. korišćenjem svete jedinice mere u Edenskom vrtu. da pogleda Žohar i dve Kabale (gospode Majera i Metersa). ) primenjeno je u istom o b l i k u u kome ga prikazuju Indusi".) Izgleda da taj sistem stoji u osnovi čitave biblijske strukture (strukture kreativnog plana) kao osnov njenog ritualizma i da bi pokazala delovanja Božanstva na način arhite­ kture. i oboženi Prijap . bila je to kreativna zamisao čija je primena. .tj. Čitav njihov (jevrejski) sistem Izgleda da se u starini smatrao sistemom koji se oslanja na priro­ du i sistemom koji je usvojila priroda. ' Čitalac može.tj. ako hoće. prikaz " k o j i je načinjen da se uskladi sa poreklom ljudskog ži­ vota. u produženju njihovih ekvatorijalnih i polarnih prečnika (. nipošto Je­ dno apsolutno S V E . Sa druge strane. 3) (. simbolički.a to teško da može zadovoljiti čovečanstvo koje žudi za otkrivenjem pravih duhovnih istina i posedovanjem boga sa božanskom. sami argumenti branitelja tog sistema dokazuju da je jevrejsko Božanstvo u najbolju r u k u samo ispoljeno dvojstvo. K a k o kaže isti autor. 658 . a ne antropomorfizovanovom p r i r o d o m . prema ideji o tesaru i arhitekti B o ­ gova. Izgleda da to potvrđuje či­ njenica da su uspostavljenom sistemu msre planetarnih vremena služile istovremeno kao mere veličine planeta. ono je BROJ. na­ činjeno je i "da se uskladi" sa idejom o ponovnom rođenju čoveka duhovnom.) (str. bila stvaranje. kao osnovu zakona praktične primene tvoračke moći .TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA na krst". K a n d i d a t za i n i c i j a c i j u b i o bi zakačen za Tau i l i astronomski krst sa daleko veličanstvenijom i ple­ m e n i t i j o m idejom nego što je to poreklo čisto zemaljskog života. autor Jevrejsko-egipatske misterije sasvim u pravu.

pošto pred­ stavlja vrhunsku veličinu povezanu sa božijim imenima Elohima i Jehove (a ti termini su numerički izrazi tih odnosa. . je­ dno Božanstvo. drugi Logos platonista. pošto je prvi obim kruga. koji mora daje postojao pre bilo koje tvorevine (kabalistički na­ zvan Reč). . . kada se (2) oduzme od (1) to dati mernu jedinicu vrednosti prečnika u pojmovima. Jedan od odnosa medu njima je da će. a drugi prečnik). čija se Ukupnost naziva "Sefirot".Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova Jedan autor veruje daje: (. "Nebeski Čovek" i A d a m Kadmon. Upravo tu ideju nalazimo u osnovi najboljih definicija kabale i njenih misterija.) za koje se misli da pomoću njega priroda podešava planete po veličini kako bi ih uskladila sa sistemom njihovog kretanja (..) I dodaje: ( . Parkera {John A. str. on se toliko približio zamisli je­ dnog Bića čiji je mozak poput njegovog.) čovek (čitaj: Jevrejin i rabin) stekao znanje praktične mere (. što stvara odnos prečnika prema obimu kruga u numeričkoj vrednosti izraženoj ciframa. samo beskrajno moćniji. Parker): Misli se daje ključ za kabalu geometrijski odnos površine kru­ ga upisanog u kvadrat prema tom kvadratu i l i kocke prema sferi. samo mnogo m o ć n i j i " nije B o g k o j i se može smestiti bilo gde van ciklusa stvaranja. Odnos prečnika prema krugu. 22). obuhvata sve. npr. jedna oči podređenih kreativnih m o ć i . definiciji Džona A. Biće "koje ima um kao čovek.to jest. a l i su is­ točnjački okultisti m o r a l i da se zahvale na takvom Bogu. u najbo­ ljem slučaju. daje u stanju da spozna zakon stvaranja koji je to Biće ustanovilo. i l i oznaku vrednosti prečnika savršenog kruga. uistinu. . (Izvor mera. On ne­ ma ništa sa idealnom zamisli večnog univerzuma.. ) izgleda da gaje on stekao i svoj posed procenio kao sredstvo za ostvarenje Božanstva . On je. 659 . Dva izraza odnosa obi­ ma prema prečniku iskazana cifarski koriste se u Bibliji: (1) Savr­ šeni i (2) nesavršeni. ih je­ dinicu prave linije koja ima savršenu kružnu vrednost i l i faktor kru­ žne vrednosti (str. . . 5) To je možda m o g l o da zadovolji praktični semitski u m .

oni se u potpunosti slažu sa Paskalom koji kaže: "Bog je krug. U čitavom nizu kabalističkih knjiga nismo našli nijednu rečenicu koja bi na bilo ko­ ji način ukazala na psihološke i duhovne. Paskal ju je iskrivio jer je zamenio reci "Kosmički Krug".TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Takva izračunavanja ne mogu čoveka da odvedu dalje od rešenja misterije trećeg nivoa evolucije. Kod drevnih naroda su te reci bili sinonimi. zajedno sa istočnjačkim okultistima. Zato. koje sto­ je u izvornom spisu. tako i egzoteričko . dok kabalisti tvrde obrnuto. 660 . u kome se ona koristi. stoga. i l i iz latinskog spisa kardinala Kuže {Cusa). kao stoje to učinio "božanski" falicizam. kao što je zlonadahnuti autor dela sa tim na­ zivom nedavno učinio? Autorka ove knjige nije tog mišljenja. Usput rečeno. De Docta Ignorantia.nije revnosne istraživače odvelo dalje od matematičke izvesnosti da su od prvog do poslednjeg poglavlja u Petoknjižju svaka scena. već daleko pre Potopa. uskoro ćemo reći više o tome. Štaviše. i ona oseća daje u pravu što to kaže. ako se okrenemo Elifasu Leviju i Žoha­ ru. Ne treba. Činjenica je da zapadnjački mistici započinju svoja izračunavanja tek u fazi kad univerzum "pada u materiju". direktno i l i indirektno. kao povezani sa izvorom ra­ đanja u njegovom najgrubljem i najbrutalnijem obliku. ili "treće Bramine tvorevine". čiji je centar svuda. a obim nigde". rečju Theos. kad se praksa primeni na princip. u ime istočnjačkih okultista odgovaramo i velimo da. mora da ustupi prednost metodima pagana. kao i na mehaničke {fizi­ ološke tajne "stvaranja". Zato. a to tvrde samo da bi p r i k r i l i svoju doktrinu. definicija Božanstva pomoću kruga uopšte nije Paskalova. ma koliko da su metodi rabina zanimljivi i dovitljivi. A l i . čina razmnožavanja. kao stoje mislio Elifas Levi. samo u divovskoj srazmer i . svaki lik i l i do­ gađaj prikazani.kako ezoteričko. autorka ove knjige. Da li bi onda evoluciju univerzuma trebalo da smatramo naprosto jednim prototipom. Ini­ cirani Indusi znaju kako da rese "kvadraturu kruga" daleko bolje od bilo kog Evropljanina. Taj francuski filozof ju je/»ozajmio i l i od Merkura Trismegistosa. kako kažu okultisti. pošto izgleda da i najpomnije čitanje Starog Zaveta . pa da onda to opevamo. poreklo Krsta i Kruga da tražimo u Bibliji.

. večno sveopšte prisustvo i večno Postojeće". i tokom svojih "noći" i tokom svojih "dana" (tj. če­ sto na egipatskim spomenicima predstavljen kako sedi i drži krst. Ovo poslednje je korenska apstrakcija. personifikacija Ra. .Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova * * • A. i l i Elementa. To stapanje ovo dvoje u celinu. neprekidno kretanje''. kao i naziv theos koji je bez razlikovanja dat oboma. u A n u " (vidi Knjigu mrtvih. odnosno aktivnosti). predstavljao je krugom i Božanstvo i njegov spoljašnji veo. 45-47).) krst i krug nerazdvojni (. ritual X V I I . . Ono je neprekidna. pod nazivom "Tipologija krstova ". Povremeno bi se oni u tom izvornom obliku 661 . Džeralda Mejsija {Gerald Massey). pošto to sugeriše kretanje ne­ beskih tela koje on povezuje sa božanstvom. "kretati se". "VEČNO-POSTAJUĆE. koje su vidljive i nevidljive Beskona­ čnosti spajale ujedno. U veoma učenom delu Prirodno Postanje. na str. 408^55 (tom I). Zato je bog Šu. neprestajuća evolucija. to Božanstvo je. ono prvo -jedina moguća zamisao u ljudskom umu ako se božanstvo odvoji od svakog oblika i l i forme. Platonovu etimološku definiciju re­ ci theos objasnili smo na drugom mestu. koji se pojavljuje kao "velika Mačka persijskog basena. Nižim bogovima su pridodavani simbolički atributi viših. Autor pokazuje da su: (. prikačen za Krug. koja se u perma­ nentnom napretku. . On nalazi njeno poreklu u reci GeeTv (vidi Kratila).) Egipatski krst sjedinjuje krug i krst četiri strane sveta. čija se simbolika slagala sa njegovim panteističkim ustanovama. "večno. Onog ko hoće da nade dobre do­ kaze o drevnosti Krsta upućujemo na ova dva toma. Po ezoteričkoj filozofiji. Stari svet.APSOLUTNO JEDE^ISTVO. g. tokom eona. simbol četiri strane sveta. u krugovima vraća u svoje izvorno stanje . cikulsa počinka. KRST I K R U G Drevni filozofi su kružnom obliku uvek pripisivali nešto božansko i tajanstveno. objašnjeni su pa su zato postali još više naučni i još više filozofski. nalazimo više informacija o krstu i krugu nego u bilo kom drugom delu koje nam je poznato.

. četvoronogi krst (Svastika) (krst četiri strane). (. korišćen je da se njime obeleže zadnje noge skupocenih korintskih priplo­ dnih kobila i drugih divnih sojeva konja. Zato ta elipsa označava putanju Zemlje. Čakra. Višnuov disk.. cit. i zato što označava reprodukciju. citirano u Prirodnom postanju) Prethodno rečeno dokazuje da je još u to davno vreme krst po­ stao s i m b o l ljudskog razmnožavanja i d a j e b i l o zaboravljeno bo­ žanska poreklo Krsta i Kruga. pl 2. ) isti taj znak. Ti nazivi oz­ načavaju kruženje. koji se ponekad nazi­ va Venerinim Ogledalom. Ista jajolika. 8. Simpson (/. Četiri četvrt-luka. koji se pojavljuje na poleđini feničanskog nov­ čića.) Simbol točka sjedinjuje krst i krug u jedno. Na sličan na­ čin Tor baca svoje oružje. formiraju oval: zato ta figura kombinuje krst sa kru­ žnim isečcima u četiri dela koji odgovaraju četirima stranama krsta. De l'Academie des Sciences.. kao stoje slučaj i u hijeroglifskom kolaču i simbolu Ankh-veze.) Ser Dž.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA smenjivali. Zato je krst ekvivalentan krugu godine. kad se spoje. periodičnost točka vremena. 4): Na sva četiri ugla smeštene su četvrtine luka jajaste krive. 0 < ^ • Taj dvostruki simbol nije bio sveta stvar za neupućene. ako bi se spojila. N a v o d i m o j o š j e d a n o b l i k krsta iz Journal ofthe Royal Asiatic Society ( t o m X V I I I . str. . (. kotrljanje. 662 . 2. Budin lotos sa četiri lista je na sličan način na­ crtan u središtu tog krsta pošto je lotos egipatski i induski simbol za četiri strane. Mem. . formirali bi elip­ su. J.) daje znak -f.. 320. Raul Rose {ibid) pokazuje: (. 9. koje. Na primer. 393. jeste krug. loc... (Raoul Rochette. a elipsa je takođe nacrtana na svakom kraku krsta. str. odnosno figura u obliku čam­ ca. br. Ta četiri segmenta odgovaraju četirima podnožjima krsta Svastike i Torovom Filfotu. već samo za Inicijate. Y. p l . a takođe i 16. De la Croix Ansee. pojavljuje se povremeno u induskim crtežima sa sedam stepenika na svakom kraju kao oblik i l i modalitet planine Meru. sa Ramom kao licem ( . koji je ovde predstavljen kao ukršta­ nje dve ravnodnevice i dva solsticija smeštena unutar figure koja označava putanju Zemlje. Te stva­ ri ovaj bog koristi kao oružje koje baca na neprijatelje. Simpson) je kopirao sledeći znak. Jer. Filfot. < ^ .

iz čega zaključu­ jemo da petlja Ru na Severu predstavlja taj kvadrant. 663 . vrsta računanja. To se zaista mo­ že dokazati. kapi­ ja. Velikog Medveda. živog. jeste onaj koga u potpunosti objašnjavaju i u p o t p u n o s t i nijansiraju arijevski s m i b o l i iste p r i ­ rode. Ta tema je t o l i k o široka da bi sama zahtevala nekoliko knjiga. faraoni i mumije. i l i Ankh. pa možemo pokušati da protumačimo neke od njih. završetka. ideograia perioda. A u t o r kaže: Krst sa četiri ruke je naprosto krst četiri strane sveta. . zvana " M a j ­ ka Revolucija" rodila vreme u najranijem ciklusu godine. Prvi znak tog prvobitnog ciklusa i ciklusa koji je načinjen na nebu je najra­ niji oblik Ankh-krsta. A l i . Upravo je u SEVERNOM KVADRANTU BOGINJA SEDAM ZVEZDA. Otuda Ru na Ankhu označava ženski tip mesta rođenja.. . To onda predstavlja krug koji na sevemom nebu pravi Veliki Medved. jeste Ankh. a koja je bila prilagođena tome da izrazi brojne kasnije ideje. a Ankh-veza je krst severa. postoji još šest aspekata.'" To je tip koji je razvijen od početne varijante koja se može defmisati. .M e đ u t i m . iz koga se Sunce ponovo rada. R slovenske i ruske azbuke (ćirilica) je takode latinično P. ali ovaj znak nije uvek jednostavan. i bio je znak svakog početka (Arhe) na osnovu toga. " R o j e uneto u grčki krst. koji predstavlja sever.) Njegov vrh je hijeroglifsko Ru <C^^^ koje je postavljeno uspravno na Tau krst. zadnji deo Neba (. . p . To označava mesto rođenja u sevemom kva­ drantu nebesa. vreme­ na.Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova To je astronomski aspekt ovog dvostrukog simbola. " j . i l i R-K. Rak. koji je načinio najstariju godinu vremena. X^ . Tifona.) Svakako ne: jer često simboli simbolizuju druge simbole. Ruje vrata. rodno mesto vremena kad se računa kao Ru na Ankh simbolu. mesto izlaza. . zakletva. a oni se sa svoje strane koriste u ideografima. najinteresantniji od egipatskih simbola Krsta i Kruga. o kojima se govori u navedenom delu. koji je formiran od Ro i H i . koji su u svojim rukama nosili bogovi. Petlja je Barka i l i Rak. Ru sa A n k h krsta nastavljeno j e kiparskim R Q i koptskim Ro. zavet (. i pokazano je da znači jednu revoluciju. znak ži­ vota. Najsvetiji krst Egipta. Ta petlja i l i omča se nosila ispred najstarije roditeljke. O^^ obična petlja koja sadrži i krug i krst u jednoj slici. usta.

a istovremeno je taj božanski ego zatočen u zemnom obliku. kao stoje već rečeno. život). potomci Rudre. ne pripada jedino Egiptu. sa svojim trećim okom. pod tim imenom nije poznat u Vedama: i u beloj Jadur Vedi on se prvi put pojavljuje kao veliki bog . Mahadeva je prikazan u pozi askete.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Ovo je opet potpuno astronomski i falički. Iscelitelj i UništiteIj.čiji je simbol lingam. on je božanski Ego koji teži da se vrati u svoje čisto. "onaj koji zavija". pošto Rudra svakako ima isto značenje kao i egipatski krst u svom kosmičkom i mističkom smislu. dobronamemo i zlonamemo Božanstvo istovremeno. Kali. C . nazivaju "deset v i ­ talnih dahova" (prana. a to je konopac koji Šiva drži u svojoj desnoj zadnjoj ruci'^ (pošto Šiva ima četiri ruke). ^ ^ . od kojih je polovina sjajna i bla­ ga. verzija iz indij­ skih Purana daje sasvim drugu boju i. i l i petlju i ukrštanje. U Vedama. Paza se drži u ruci na sledeći na­ čin: kažiprst i deo šake blizu palca formiraju krst. Brama ga naziva Rudrom i pored 12 Vidi Mjuirov (Muir) Induski panteon. on Uništitelj tog života. gde se Rudre. 'CJ^ . sa Manasom kao jedanaestim. Nameraje da se kaže sledeće: Šiva. To je dobro poznato u Brihadaranjaka Upanišadi. ima pazu kao svoj atribut! Paza ovde ima dvostruko značenje. stoga je on "užasni". uistinu. U Rig Vedi on se naziva Rudra. čije ga divlje strasti nagone da "riče". ploča X I I I . ona otkriva deo njegovih misterija uz pomoć astronomskog ključa. Šivina supruga. U Šivinim rukama on postaje lingam ijoni. "Ankh-veza". Ona postoji pod imenom "paza". ne poništavajući navedeno tu­ mačenje. kao Šiva. U Višnu Pura­ ni on je bog koji niče iz Braminog čela. ( © ) . koji se razdvaja na muško i žensko i roditelj je Rudra i Maruta. To značenje pripada Sivi.MAHADEVA . A l i . pa tako daje jedan više metafizički prevod. kao Maha-Jogin. boga Vatre. postavljeno na vrh Tau-Krsta" u dru­ gom obliku. kao što ih ima i Šivina trisula i svaki drugi božanski atribut. 664 . a ostali crni i divlji. koje je "Ru. zato što. dok je. oboženo stanje. Naši orijentalisti mi­ sle da to predstavlja konopac koji služi da se ve­ žu okoreli krivci.

daleko više od "mesta rođenja" u fiziološkom smislu. planeta i sazvežđa. itd. koji je indijska mašta predstavila figurom Kornjače (Kurma. i l i Sisumara. Kada se predstavlja kao asketa. U međuvremenu oni. Večni Krug Bezgraničnog Vremena. Zato se u Bhagavata Pura­ ni kaže da: (. Oni su isto tako Sto u svojoj Misiji Jevreja {Mission des Juifs) markiz Sen Iv Dalveidra. a Saptarišiji su blisko povezani sa našim sada­ šnjim dobom . smešten je Dhruva (bivša zvezda Sevemjača): duž tog repa su Pradapati. čija je glava okrenuta prema jugu. Mahajogin. da bi se našlo nešto faličko čak i u jednom astronomskom simbolu. po prirodi svoje podele i lokalizaciji zvezda. on nema faličko značenje i zaista je potrebna bujna mašta. opi­ suje kao Zlatno doba! 1-1 V 665 . a preko puta njenih slabina su Sedam Rišija. kao i sedam moći prirode koje uništavaju samo da bi pono­ vo stvarale i l i obnovile.mračnom Kali Jugom}^ Veliki Krug Vremena. Agni. usta. i to je krst na kome moraju biti raspete sve ljudske strasti pre nego što Jogin prođe kroz "pravu kapiju". mesta izlaska" ona označava "pravu kapiju" koja vodi u carstvo nebesko. u čiji sastav ulazi Božan­ stvo (koje simbolizuje Višnu). jedan od avatara Višnua). Otud krstolika omča (paza) u njegovoj ruci. stvorenja i tvorevine ro­ đene u Prostoru i Vremenu . To je istinski Krst u Krugu i Crux Ansata (egipatski krst). Sedam Rišija. Yves d'Alveydre) hijerofant i voda velike grupe francuskih kabalista. označavaju vreme i trajanje događaja u našem seđmostrukom životnom ciklusu. koje su Egipćani posvetili "najstarijem roditelju. To su onda prvi i najstariji Krst i Krug. . Indra. Kao amblem "vrata. Tifonu" Indija je hiljadama godina ranije povezala te simbole sa vremenom. .Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova toga mu daje sedam drugih imena. a čije telo je u obliku prstena (Krug). {St.koji. svi umiru u vreme Maha-Pralaje. Kala. \\\juga obrtanjima. Što se tiče tajanstvenog sazvežđa Sedam Rišija u Velikom Medvedu. kao što kaže filozofija.. u čijoj ravni leže ukršteni svi bogovi. ima krst na sebi.) na kraju repa te životinje. kapije. uski kriig koji se širi u beskrajni krug čim unutrašnji čovek pređe njegov prag. Darma. a ta imena su sedam oblika ispoIjavanja. koja ima takve sklonosti.

i l i . već iz semena Si\e-Rudre.200 (bo­ žanskih) godina (432. njegovim dadiljama. "vodom nebeskih jata". i l i poput Avatara (na primer. Pogledajte u Bhagavata Purani. ti koji označavaju vreme i periode Kali Juge. bolje rečeno. (. Poput Marsa. Ona kaže: I I Kad se svetlost Višnua (Krišne) vratila na nebo. Plejade. od kojih se samo je­ dna . Sidha (što se pre­ vodi kao Jogini na nebu i sveti mudraci na Zemlji) .pokazala kao časna.i l i . a Indra i Kartikeja se često prikazuju kao identični."dečak sjajan kao Sunce i lep kao Mesec". kome su se protivili svi bramini.TAJNA DOKTRINA » ANTROPOGENEZA tajanstveni kao i njihove navodne žene. okupirala svet. što Kartikeju čini identičnim sa Mihailom. Dodajte tome činjenicu da Kritikama. Rišiji su. koji gaje bacio u Gang. 2."Sidha-sena". onje pripadao dinastiji Morija i dedaje Ašoke.Kartikeja je rođen. pomoću Agnija. koja traje 1. Mihail je pobednik nad zmajem. Nanda je bio prvi budistički vladar. I I . a to je krug. 15 Tim pre što je on na glasu kao onaj ko je pogubio Tripurasuru i Titana Taraku. ni od oca ni od majke. za koga Ovidije kaže da gaje rodila jedino majka (Junona). isto koliko su to Saptarišiji i Kritike (Sedam Rišija i Plejade). predsedava Agni. jer kad se kombinuje tumačenje svih ovih simbola. ta Kali Juga će dostići svoju zrelost pod Nandom i njegovim naslednicima. a kad iz Mage oni sti­ gnu do Purvašade. tada je Kali Ju­ ga.000 godina smrtnika). ali je na još čudesniji način začet. koji igraju tako važnu ulogu u simbolici kruga i krsta. Čandragupta. dakle. "Sedam Rišija u liniji sa sjajnim Agnijem". Otu­ da se naziva Agnibhuva (Agnijev sin) i Ganga-putra (Sin Gange).) Kad su Sedam Rišija bili u Magi. . pošto se on snažno oslanja na elemente Vatre i Vode. X I I . 32 i u Višnu Purani. To je jedan od pasusa koji 666 . 6. počela je Kali Juga. tajanstveni. U pogledu krsta jedna stvar je vredna da se pomene. Tako je on ro­ đen od Vatre i Vode . Plejade (Kritike) su dadilje Kartikeje. Boga Rata (Mars pagana sa zapada) koji se naziva Zapovednikom nebeskih vojski . kao što pokazuje Matsja Purana. tokom koje čovek uživa u grehu.ona koja se krije . do­ ba greha i tuge. a onako kako je Mihail devičanski i Kartikeja je devičanski Kumara}'* Uistinu je on "Guha". . Krišne) na Zapadu i Istoku . bez učešća oca. koji se zato nazi­ vaju Agneje . prema autentičnom is­ kazu.i lako je sve to povezati. to adeptu otkriva najveće misterije okultne prirode.

bar p r i b l i ­ žno . Magajanti. Đula. str. dodale svetim spisima gotovo isto onoliko koliko su i crkveni oci dodali Bibliji. . K a d su im bogovi predali Kartikeju da ga odgaje. Varšajanti i Cupunika. Evo tačke koja bi pomogla da se odredi . (. medu astronomima se ova ideja j a v i l a da bi pokazala meru precesije ravnodnevice. (Istorijski pogled na indusku astronomiju. ) i pošto je on nepromenljivo fiksiran na po­ četku luname zvezdane grupe Mage. uređeno je tako da se Sedam Rišija ožene sa Sedam K r i ­ tika pre nestanka Sedme Plejade. To je učinjeno: ( .) Pošto se tih sedam zvezda nazivaju Rišijima. precesija bi se merila utvrđu­ jući kao jedinicu mere stepen (. .Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova To je revolucija (obrtanje) Rišija: (. 65) Već duži period vremena vode se gotovo beskrajne rasprave o induskoj hronologiji. bilo je sa­ m o šest K r i t i k a .. vo­ đene sektaškim pobudama. i drugačiji nizovi t i h imena.) bilo kog pokretnog đela luname kuće (dela Mesečeve putanje) koju ta linija i l i kmg preseca. . 667 . tada će Sedam Rišija ostati stacionarni u toj vezi sto godina. u svakom takvom slučaju ve­ ć i n i događaja k o j i se opisuju u induskim alegorijama pripisuje da su "veoma skorašnje izmišljotine. U sva­ k o m slučaju. svakako tokom hrišćanske ere?" ne postoje u ranijim rukopisima Purana. čak ni uz pomoć naj­ snažnijih teleskopa? Zato se. na podjednakom rastojanju od njih. i l i veliki krug. Kako bi inače induski astronomi mogli da govore o nečemu što n i k o ne može da v i d i . neka lunama grupa zvezda. njihov broj morao je da se poveća na sedam. koji prolazi kroz polove ekliptike i početak fiksne Mage. međutim. Nitatui. .. Nadenuta su im imena Amba. Njih su dodale vaišnave. možda. Ove reci N a n d i n neprijatelj stavlja Parasari u usta. . i taj krug bi trebalo da seče neke od zvezda Velikog Medveda. ) pretpostavljajući jednu imaginarnu liniju.otuda je Kartikeja predstavljan sa šest glava. Postoje. .doba kada je nastala simbolika Sedam Rišija i njihova veza sa Plejadama. a noću se medu njima vidi.) kad se prve dve zvezde Sedam Rišija (Velikog Medveda) ra­ đaju na nebu. taj zamišljeni Krug nazvan je linijom Rišija ( . koje su. . Abrajanti. . ali kad je poetska mašta ranih tvoraca arijevske simbolike učinila od njih su­ pruge Sedam Rišija. Prema Bentlij u .

itd. koje su jedino tokom mi­ sterija kandidatima otkrivali sveštenici-hijerofanti i kraljevi-Inicijati. i zato je učinjen sim­ bolom i amblemom ljudskog života i sukcesivnog/»o^toja«/'« čoveka. i sa kuglom kojoj su dodata dva krila.780. pa zbog toga teško daje mogao nastati kasnije od 2. 668 . delova Mesečeve putanje) znakom Kritike. mada su se zapadnjački kritičari izvukli iz neprilike izavljujući kako taj kalendar ne pokazuje da su Indusi u to vreme išta znali o astronomi­ ji i ubeduju čitaoce da su. koje Medler (Mddler) i drugi astronomi smatraju središnjom grupom si­ stema Mlečnog Puta. koja je potom postala sveti Skarabej kod Egipćana. Jer. Duh Života i Besmrtnosti svuda je simbolizovan kru­ gom: otud zmija koja grize svoj rep kao predstava Mudrosti u besko­ načnosti. skri­ venog A . u svakom slučaju) unutar po­ javnog sveta.ubrzavanim KRETANJEM koje je pokrenuo D A H večno neznane mo­ ći (neznane sadašnjem čovečanstvu. kao i sam univer­ zum.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Najstariji rukopis o astronomiji na sanskritu počinje svoj niz Nakšatri (27 lunamih kuća. Alefa N (bik ili vo) čija je sinteza deset (10). čije samo ime ukazuje na tajnu ideju koja je vezana za njega. fokus iz koga i u koje božanski dah. Jod. stoje savršeno slovo i broj. One su smeštene u vratu sazvežda Bika.taj Krug i zvezdani krst na njemu igraju najistaknutiju ulogu. neprekodno deluje tokom Manvantare. Tajna Doktrina nas uči daje sve u univerzumu. zvezdanom sedmorkom rođenom iz prve ispoljene strane gornjeg Trougla. A l i . Kako god bilo. u Egiptu se (u papirusima) Skarabej naziva Khopiron i Kopri. Taj mistički simbol jasno pokazuje da su Egipćani verovali u reinkarnaciju i sukcesivne živote. godine pre nove ere (vidi Vedski kalendar koji su prihvatili orijentalisti). i l i ' ' . KRETANJE. Otuda .u okultnoj filozofiji i njenim zvezdanim simbolima .krstom unutar kruga. postoje to bilo ezoterijsko učenje. indijski učenjaci možda pozajmili znanje o lunamim kućama sa početkom u K r i t i k i od Feničana. kao i u postojanje Besmrtnog En­ titeta. Ta ispoljena strana je Bik. a kabala i istočnjački ezoterizam. Plejade (posebno Alkion) se zato čak i u astronomiji smatraju središnjom tačkom oko koje se obrće naš univerzum zvezda nekretnica. "postati". formirano (stvoreno) tokom njegovih periodičnih ispoljavanja . a isto je i sa astronomskim krstom . tokom niza hodočašća i metamorfoza (reinkarnacija) oslobođene Duše. uprkos tom kalendaru. Plejade su centralna grupa sistema zvezdane simbolike. simbol JEDNOG ili prvog slova hebrejske azbuke. od glagola Khopron.

zahvaljujući njenim fosforescentnim očima) (. a Plinije kaže: Tokom naše službe božije. Simbolika: Mačka je videla Sunce. kada ga inače ljudi ne vide Oer. totum corpus circumagimur}'' * (Lat. Ta životinja je u Egiptu bila sveta iz više razloga: kao simbol Meseca."Bog je uobličen u krug. onako kako Mesec odražava svedost Sunca.Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova ono je čuvano u tajnosti. pog. imala ga je u svom oku tokom noći (oko je bilo od noći). B i o je to hermetički aksiom. pa Pitagora propisuje takav k r u ž n i po­ ložaj za m o l i t v u t o k o m kontemplacije. 669 . a o n i su b i l i duše t i h omotača. urolavamo naše telo u prsten.vitalne figure. Bestelesne inteligencije (Planetarni D u h o v i i l i Tvoračke M o ć i ) uvek su predstavljane u o b l i k u krugova. E U C L I D ) kaže: Pre matematičkih brojeva postoje samopokretani brojevi: pre vidljivih figura . a pre stvaranja materijalnih svetova koji se kreću u Krugu. To je. .to je narodna izreka zasnovana na dobrim fiziološkim i okultnim ra­ zlozima. G. Mačka je takode bila posvećena Sokhitu. "oka Ozirisa" i l i "Sun­ ca" tokom noći. . Jedan od mističkih razloga za to bio je taj što se njeno telo urolavalo u krug dok spava. Proklo ( u Quinto Libro. m i . tako reći." (nap. ti nevidljivi krugovi b i l i su prototipski uzroci i graditelji svih nebeskih tela. Dž.) . Mejsi (G. tako se pretpostavljalo da ga odražava i mačka. "Mačka ima devet ži­ vota" . Ta poza se propisivala u okultne i magnetske svrhe. da bi na neki način regulisala tok vitalnog fluida. N u m a je pokušao da isti taj običaj proširi medu plebsom. I ) . saopštava Pijerije {Pieriusf^ svojim čitaocima. U prvo­ bitnoj filozofiji hijerofanata. prev. kojim je mačka prevashodno obdarena. koja su predstavljala njihova vi­ dljiva tela i l i omotače. Massey) takode daje jedan astronomski razlog koji možemo naći u odeljku I. b i l o opšteprihvaćeno učenje u antici ( v i d i Jezekilja. nesum­ njivo. Kod njih je mačije oko bilo ogledalo". Boginja Bast (ili Past) predstavljana je sa glavom mačke. Tvoračke M o ć i su proizvele nevidljive Krugove.) Pierius Vale. Deus enim et circulus est* kaže Ferekid u svojoj h i m n i Jupiteru. propisuje Tajna K n j i ­ ga. "Posvećenik se m o r a s t o j e više moguće p r i b l i ž i t i o b l i k u savršenog kruga".) Mi možemo da kažemo da Mesec odražava solamu svetlost zato što imamo te­ leskope.

346) Bramansko "Zlatno Jaje". "Duh se stalno vrteo u krug i opet vraćao po svojim krugovima". dužinu.) on izgleda kao da govori da se Sunce kreće u krugovima dok zapravo govori o Duhu koji je u osnovi Sunca.' I " TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Vizija proroka Jezekilja nas veoma podseća na tu mistiku kruga: on vidi kovitlac iz koga "jedan točak izlazi na Zemlju". . prilično maglovit i težak za razumevanje. I. Tako simbolika ideje koja stoji u osnovi ovoga postaje očigledna: prava linija koja prolazi kroz centar kruga ima. .) "jer Duh živog bića bese u točkovima" (stih 20). dok se o ispoljenom bogu (ispoljenom pomoću njegovih dela) govori kao o prečniku tog kruga. Žohar. U Tajnoj Doktrini. objašnjavajući taj stih koji je. u geometrijskom smislu. predstavlja Pitagorin "Krug sa Središnjom Tačkom" i pogo­ dan je simbol za njega. on je dimenzija jedne jednačine. jer je ono beskonačno i SVE). 6). koji deluje ''kao daje točak unutar točkova" (pogl. (. kreativno bo­ žanstvo. On je dimenzionalan dok je krug bez dimenzija. da bi se oni (Duh i Sunce) sjedinili u istoj Suštini. iz koga izranja Brama. na obe strane. ali nema ni širinu ni debljinu: to je imaginarni ženski simbol koji prolazi kroz večnost i smešta se na ni­ vou postojanja/7q/av«og^ sveta... dok se u izvornom tekstu Solomonove reci odnose i na Duh i na Sunce. kaže Solomon {Propovednik. u engleskom prevodu se govori 0 Vetru. i l i opet jevrejski AiN-SoF . kol. A l i . I. koji se naziva sve­ tim Duhom i koji se kreće kružno. Još jedan način da se predstavi ta ideja nalazimo u pitagorejskoj svetoj Dekadi koja u dualnom broju Deset (1 i krug i l i nu­ la) sintetizuje apsolutno Sve koje se ispoljava u RECI ili tvoračkoj Moći Stvaranja. fol. možda.uvek se simbolički predstavlja krugom i l i "ništicom" (ap­ solutnom Ne-Stvari i Ničim. Večna Svetlost. 670 . 87. skriveno JEDINSTVO ~ bilo da predstavlja PARABRAMANA i l i Konfučijevo "NAJUZVIŠENIJE". stihovi 4-16) (. . i l i . da upotrebimo algebarski izraz.) (Žohar. jedini pravi glosar kabalističkog Propovednika. kaže da: (. . i l i božanstvo koje je sakrila PHTA.

Njegovi epiteti "monarh" i "Zakonoda­ vac Univerzuma" imaju apstraktno značenje koje dobro razume sva­ ki okultista koji. 124) .ipak je imao ideju kruga iprečnika koja pokazuje daje to bio prvi simbol u kosmogoniji. ideja i principa. i l i arapske cifre . jedinstvo.). prvi princip svih principa. svih zakona. ovi drugi postavljaju tri koncentrična kruga ispod velikog kruga. PAD KRSTA U MATERIJU One koji bi hteli da raspravljaju o tom pitagorejskom simbolu. postoji jedna INTELIGENCIJA ili UM (vou.posebno u Indiji. pri­ govarajući da dosad još nije utvrđeno u kom periodu antike se ništa i l i nula pojavljuje po prvi put . veruje u Jedan Zakon što vlada univerzumom i istovremeno priznaje daje taj za­ kon neizmenljiv.) krajnja supstanca iz koje sve if Takođe i T'sang-t-ung-ky. Pošto je Platon bio iniciran. str.Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova B. tom I. a Nebo i Zemlju u dva niža i manja kruga. koje je dovoljno vesto objasnio Elifas Levi (DoI I gma i ritual. od Vei Pa Janga. 299. ništa manje od bilo kog hrišćanina./««^. upućujemo na II tom Razotkrivene Iziđe. Tiam Oeoc.Jin dok su mudraci Sunga prikazivali "Najuzvišenije" u gor­ njem krugu. _ _ dvojstvo. uprkos tome što su primenili mnoge epitete na "Boga iznad svega" (6 km. Jang . str. on nije mogao da veruje u Personalnog Boga divovsku Senku čovekovu.iako znamo da jeste . Ako zarad rasprave dopustimo da stari svet nije poznavao naš na­ čin računanja. 671 . Jangovi i Jinovi su daleko kasnija izmišljotina. . Još pre Ingram« Fo-hi. 300 i dalje. ta Vrhunska Ideja na kojoj su zasnovane sve ostale ideje (. . On kaže: S onu stranu svakog konačnog postojanja i sekundarnih uzro­ ka.Kina je imala svog Konfii. Platon i njegova škola su uvek razumevali Božanstvo na isti način.). i Jm.I _ čija i svoje Tau-iste.'^ Konfučije opisuje "Najuzvišenije" I I unutar kruga kojeg seče horizontalna linija.

17. koji se nazivaju Zakonom Odmazde. o večno postojećem za razliku od prolaznog i o onome što postoji traj­ no za razliku od onog što č i l i . najveći učenik drevnih mudraca.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA stvari crpu svoje postojanje i suštinu. X I . garancija je da taj Izvor "izvrsnosti i dobrote". i o v (slavljeni) boravi kako u centru. i sam mudrac za koga je postojao samo jedan cilj u životu . " b o g " (6 9e6q) i "bog iznad svega". prvi i delatni uzrok celokupnog reda. koji prožimaju uni­ verzum. po pret­ postavci tako "dobro" -jeste KARMA. već na idealni i apstraktni uzrok. naziva Svevišnje'' do­ bro. koji pobuđuju naša dela što stvaraju manje uzroke. bog iznad svega. Pre vela. A to istinsko Božanstvo jasno pokazuje da ono manje božanstvo. nipošto on. se represente je ne sais quelle grande divinite qu' une divinite. UZROKA. On se. nije ni njegovo Božanstvo. Očajnički vapaj koji upućuje grof od Monlozijea (Montlosier) u svojim Misterijama ljudskog života {Mysteres de la Vie Humaine). str. aurait comme brisee et mise en pieces en dispersant les debris dans tout l'Univers. za koji Je Platon pretpostavljao da pro­ žima Univerzum. str. nije istina ili inteligencija. Vidi Razotkriveni Iziđu. Zar bi Platon. ni na " T v o r c a " . Jer. lepote. " t o .nivoa Kokerovo (Cocker) Hrišćanstvo i grčka filozofija. iščezava i naizmenično se razvija i b i ­ va uništeno. zbog prevashodnosti i savršenstva. I 'esprit qui se met d observer ce vaste ensemble. sklada. kao što pokazuje sam Platon. k o j i je smatrao v e l i k i m filozofima i učenicima istine samo one k o j i poseduju znanje o pravom postojanju za razliku od pukog privida. nije imao postojanje u smislu k o j i tome pridaje smrtnik. ali on je samo odraz Božanstva . tako i u o b i m u . izvrsnosti i dobrote. Au spectacle de tant de grandeur oppose d celui de tant de misere. fli 672 . već njihov O T A C " i nji­ hov Prvobitni Uzrok. X I I (tom I).^' Speusip (Speusippus) i Ksenokrat (Xenocrates) su i š l i njegovim stopama. Platon: Parmenid. kako on kaže. naš unutrašnji Bog (zasad personalni) nema moć da zaustavi silnu ruku tog većeg Božanstva. Te reci se ne odnose. ni na " O c a " naših savremenih monoteista. 141 E. 20 . " T i | j .duše Sveta"'^^ .I S T I N ­ SKO Z N A N J E . izvor.ikad verovao u neko božanstvo koje zauvek proklinje i osuđuje čoveka zbog najmanje provokacije?^" N e . ni naš Svet. 19 To "još veće i još egzaktnije božanstvo" nego stoje bog ovog sveta. JEDNO. plus grande et plus pressante encore. 377.

daje Bog. Egzoterički . i "hermetičkog".kao da se Neograničeno i Beskrajno ikad može ograničiti i ušlo viti jednim ispoIjavanjem.Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova površine kruga. Inicijati nikad ne koriste izraz "Bog" da njime imenuju Jedan i Jedini Princip u Univerzumu. kao što to čini Elifas Levi. I pored toga . na taj način proiz­ veo svet.ako nije i otkrio .središnju Tačku u Raspeću . Kist i Krug su univerzalna zamisao .vemi u tome najstari­ j i m tradicijama Tajne Doktrine u čitavom svetu .stara koliko i sam ljudski um. nju je vrlo teško zamisliti.drevnu misteriju Krsta. pa čak i fiziološke misterije: a ovaj simbol je upravo te vrste i zasnovan je na najstarijoj ezoteričkoj kosmogoniji. Sto se tiče ostalih koji su. Osim stoje to gruba zamisao kao i svaka druga. koji po­ kazuje na Četiri kardinalne tačke . individualizovanom u jednom čoveku. Da bi izbegli takve antropomorfne zami­ sli.time su oni pokazali da nikad nisu shvatili pravi duh Kristovog učenja i da su ga svojim tumačenjima degradirali na više načina. univerzalna ljubav.svojom božanskom Inkarnacijom. hrišćani misle da su ga resili . pa čak i narodu! Četiri kraka znaka " X "^ iksastog krsta. Nije nikakvo objašnjenje ako kažemo. a da se ne izgubi poštovanje prema suviše čovekolikim modusima Božanstva. hiljadama godina pre nego što se za 673 . pored toga što se direktno odnose na psihološke. inter­ nacionalnih simbola. koji je problem matematičara čije x uvek izmiče domašaju naše zemaljske algebre. Izgleda daje me­ đu apostolima zapadnjačke religije Pavle jedini shvatio . da tako kažemo. Nema potrebe da ovde pominjemo još veće metafizičke teškoće. na taj način sintetisali to Prisustvo ujedan simbol . i l i haosu. Oni su zaboravili duh tog univerzalnog simbola i sebično ga monopolizovali . Prisustvo Nevidljivog Principa u čitavoj prirodi i njegovo najviše ispoljavanje na Zemlji ČovEK -jedino može pomoći da se resi taj Problem. ezoterički su obe strane veoma blizu istine. Indusi su pokušali da ga rese svojim avatarima. bramina i budista.dobro su razumeli mistički umo­ vi Indusa. Oni su prvi u dugom nizu. Iz­ među spekulativnog ateizma i tupavog antropomorfizma mora posto­ jati neko filozofsko sredstvo i neko pomirenje. unifikujući i individualizujući Sveopšte Prisustvo.oni poriču da bi ta­ kav nesavršen i ne baš čist posao ikad izvelo Apsolutno Savršenstvo. koji veoma često izražavaju velike naučne is­ tine. postoje uzrokovao da maska jedi­ nica iskopa ponor u ženskom Dvojstvu.obe stra­ ne greše.

i taj simbol se od pradavnih vremena nalazi svu­ da po svetu. ^^^. koje u sukcesiji predstavljaju rođenje. jedan Inicijat. i to je ono što učitelji nazivaju magičkom arkanom. jer krug života okružuje četiri tačke krsta." (Razotkrivena Izida) I opet: Svastika ]Q nesumnjivo jedan od najstarijih simbola drevnih Rasa. 674 . Priča se d a j e Isarim.za okultistu. smrt i BESMRTNOST. Medu mnogim "značenjima" koje joj autor daje.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA njega čulo u Evropi. . mi ne nalazimo ono najvažnije. MacKenzie). život. U našem veku.^^ On podrazumeva da "Središnja Tačka" nije ograničena na jednog pojedinca.) Uspnite se sa Zemlje na Nebo a potom ponovo siđite na Zemlju. dve linije koje teku u suprotnim pravcima. . (. kaže Kenet R. . koje masoni očigledno ne znaju. "Veži se". Zagonetka krsta je sadržana u t i m recima. kaže se. H. H. Filozofski krst. na mrtvom Hermesovom telu našao dobro poznatu smaragdnu tablicu. Na njoj je bilo napisano: Odvojite Zemlju od Vatre. kad se upiše u savršeni kvadrat. u Hebronu. usled čega se gube u beskonačnosti. koja. Mekenzi (Kenneth R. "za četiri slova tetragrama raspore­ đena na sledeći način: slova večnog imena su tu. . mada ih možda isprva ne raspoznaješ. kažu alhemičari. koji geometrizovano Bo­ žanstvo deli u tački preseka i koja formira magijsko. hori­ zontalnom i vertikalnom. i fizičkih i duhovnih. danas Wan budističkih Mongola. visina i širina. On simbolizuje naše ljudsko postojanje. predstavlja osnovu za okultiste. ona (Svastika) "preživela je u obliku malja" u mason­ skom bratstvu. U njegovom mističkom domenu leži glavni ključ koji otvara vrata svih nauka. {Kraljevska ma­ sonska enciklopedija). U njima je kabalistički sadržan neizrecivi aksiom. ali i naučno četvorstvo. a da je Čovečanstvo. kao kapi vode u Okeanu. i sve ostalo u njemu. pošto su če­ tiri kraja okrenuta Četirima kardinalnim tačkama. O n i su savili krajeve tog krsta i napravili od njega svoju Svastiku. ma kako on bio savršen i da je taj Princip (Bog) u Čovečanstvu. sadrži suštinu hermetičke m u d r o s t i . a njegova dvostruka misterija je rešena . suptilno od grubog.

a jedino se nakon smrti egipatski krst polagao na grudi mumije. talisman čijom je po­ lovinom Horus dizao mrtve. Tvr­ dnja da je krst čisto hrišćanski simbol koji je uveden na početku naše ere zaista je čudna kad nalazimo kako Jezekilj pečati znakom Tau čela ludinih ljudi koji su se plašili Gospoda {Jezekilj. Uistinu se Krst može pratiti do najvećih dubina nepojmljivih arhajskih doba! Njegova misterija se produbljuje umesto da se razjašnjava. u Centralnoj Aziji. + {Tat. U drevnom jevrejskom pismu taj znak je bio oblikovan o v a k o ^ ( . .Bareljefa. A taj znak je Tau\ Identični egipatski ručni krst. tom I I ) . jer ga nala­ zimo i na statuama Uskršnjih ostrva. .^ ističu se na nekoliko otvora u ostacima Palenke. Ovakve četvrtaste kape nose i danas jermenski sveštenici. koje formira vertikalni (silazeći muški zrak) i hori­ zontalna linija (materija. 4). prvo i po­ slednje. . ili onom u kome se često prikazuje Isus tokom Poslednje večere. Taj položaj je identičan položaju hrišćanskog episkopa koji daje blagoslov. U ovom tekstu je dovoljno rečeno o Svastici i o Tau-u.Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova (Tau) i astronomski krst Egipta H . (nap. I u Otkrivenju. pokazuje ka nebu. (. Na jednom od basso-relievos* palate u Palenki. nalazi se znak Tau. 323.. uklesan kao hijeroglif tačno ispod figure koja sedi. na zapadnoj strani. pečate ime svog Oca na čelima izabranih (str. U Izlasku.) Savršeno Tau. da ne bi "Gospod Bog" pogrešio i uda­ rio neke od svog odabranog naroda umesto osuđenih Egipćana. kako je on preveden u Vulgati.) 675 . nalazi se na izvajanim delovima ruše­ vina u Fili. ženski princip) i mundani krug bio je at­ ribut Iziđe. simbol stabil­ nosti). "Alfa i Omega" (duh i materija). u starom Egiptu. kažiprstom i srednjim prstom. Mojsije naređuje svom narodu da obeleži stubove i gor­ nje grede svojih vrata krvlju. prev. I X . u obliku Tau-a i Svastike urezanog u stenama prehrišćanske (Franc. Figura koja stoji i oslanja se na onu prvu pokriva svojom levom rukom glavu sedeće figure velom inicijacije dok svojom desnom rukom. ali je u izvornim egipatskim hijeroglifima on pisan kao savršeni hrišćanski krst.) .) Egipatski hijerofant ima četvr­ tastu kapu koju mora da nosi uvek tokom svojih ceremonija. (.

U Isusu Navinu ( V i l i . koji je uspešno prošao sva iskušenja. njego­ vo telo je sve to vreme ostajalo u kripti hrama i l i nekoj podzemnoj pećini. Neka čitalac koji sumnja u ovu tvrdnju pročita hebrejske origina­ le pre nego stoje porekne. Sama konstrukcija te rečenice je mistička. Bog Mudrosti i tajnog zna676 . Najčudniji izraz te vrste je u Brojevima. Siriji. Inicirani adept. i l i Svastike bez četiri dodatna produžetka (dakle. čiji je smisao zamagljen prilikom prevođenja. u Kraljevoj oda­ ji Keopsove piramide. 28) piše na arapskom. a posebno jedan iz hrama Filo.inicirati. silazi u Had. koji predstavlja scenu inicijacije. već naprosto privezan na ležaj u obliku Tau \ (u Egiptu). a tokom noći. bilo bi preneto na ulaz galerije. Neka pogleda neke od veoma sugestivnih egipatskih bareljefa. a ne zakucan ekserima. U Egiptu bi ono bilo ostavljano u sarkofagu. 4. On je ostavljan u tom stanju tri dana i tri noći. bilo dušama ljudi. pa čak i Gornjem Egiptu se to do dana današnjeg naziva "Siloamov san"). XXV. Ta zagonetka se može odgonetnuti jedino ako njen ključ potražimo u Misterijama Inicijacije. ali je njen duh uvek pogrešno shvatan. a izvorno iz Indije. Amenti i l i Patalu (u zavisnosti od naroda) i čini milosrđe nevidlji­ vim bićima. Tot. "Raspeti prema (ne nasuprot) Suncu" je fraza koja znači .I« TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA Skandinavije. zakucati ekserom za u Vulgati pre­ vedena ispravno sa razapeti (Fuerst).. a drugi sa glavom ibisa (IVlerkur. a ne '—P|) utonuo u duboki san (medu inicijatima u Maloj Aziji. gde bi u određenom času zraci izlazećeg Sunca pali pravo na lice kandidata u transu. svuda! Autov Jevrejsko-egipatske misterije zbunjen je pred beskrajnim senkama koje on baca u prošlost i nije u stanju da ga pripiše nijednom posebnom narodu i l i čoveku. bio bi zakačen. uoči trećeg dana.+ . Bog Mudrosti. On pokazuje targume (prevode Starog Zavetd) koje su preneli Jevreji. a u Jonatanovom Targumu se kaže: "Kralja od Aija on raspe na drvo". gde Onkalos (?) čita: "Raspni ih pred Gospodom (Jehovom) pre­ ma Suncu". "Ovde je reč J^p"'. koji bi se probudio da ga inici­ raju Oziris i Tot. Dva Boga-Hijerofanta. ." I jeste.. jedan sa glavom sokola (Sun­ ce). bilo elementalnim duhovima. Prevod iz Petoknjižja oduzima dvostruku reč (Vordsvort o Isusu Navinu). Ona potiče iz Egi­ pta.. a govorilo se da za to vreme njegov Duhovni Ego ćaska sa "bogovima".

tvoračkoj moći. I opet imajte na umu.r Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova nja. koji se u Vedama naziva "svevidećim bogom" koji je "žrtvovao sebi samog sebe" (dakle. "graditelj bogova" i daje on taj koji u egzoteričkoj alegoriji vezuje Surju (Sunce). navodno Suncu-Ozirisu. Niz takvih krstolikih "ležaja". radije su o tome ćutali. zapravo. svog zeta. nađen je u podzemnim dvoranama egipatskih hramova nakon njiho­ vog razaranja. ima ih i na prestolu tog vladara i na fragmentu iz Dvorane predaka Tutmesa I I I . i proizvođač "vatrenog oružja". Seti te se da se on zove Deva Vardika. na kome je prikazano obožavanje Bakhan-Aleare. Dobri i sveti oci poput Kirila i Teofila koristili su ih slobodno. Neka prouči grob u Bet-Oksliju (Bait-Oxfy) iz perioda Ramzesa I I . gde će naći krstove svih oblika i položaja. sipaju na njegovu glavu dva mlaza vode (vode života i novog rođenja). Višvakarman je sin Joga-Sidhe. I opet. Jedino su Origen. koji prosvetljuje novoprobudenog čoveka. kako ih zovu orijen­ talisti. bolje znali o čemu se radi. velikom arhitekti sveta. bačen u duboki trans na kraju njegove vrhunske inicijacije. Drevni rukopis o t i m krstovima govori kao o "tvrdim ležajima onih koji (duhovno) putuju. i seti se alegorije o Višvakarmanu. Duhovna Ega smrtnika su nje­ gova suština. savršeno sličan krstu sa Kalvarije. A l i . i u pogledu njegovih tvoračkih moći i u pogle­ du sposobnosti duhovne obnove. stoje čin kojim sami se­ be rađaju". Potom bi se pojavili Hijerofanti-Inicijatori i izgovorili svete reci. koji se prepliću u obliku krsta i puni su ma­ lih egipatskih krstova. na svoju tesarsku klupu (na Svasti­ ku u ezoterijskom predanju. pomoćnik Ozirisa-Sunca) stoje nad telom tek iniciranog kandi­ data. Na toj izuzetnoj skulpturi i slici vidi se Sunčev disk kako šija na egipatski krst. 677 . neka čitalac prouči indijske "bajke". koji je postavljen na drugi jedan krst. a u suštini upu­ ćene unutrašnjem Duhu-Suncu. pošto je na Zemlji on Hijerofant Inicija­ tor). a čuva se u Nacionalnoj biblioteci u Parizu. I dalje. i odseca deo njegovog sjaja. Svete moći Joge. verujući da su ih tamo doneli i sakrili neki od novijih preo­ braćenika u hrišćanstvo. Neka čitalac meditira na povezanost Sunca sa Krstom od najstarijih vremena. a posle njega Kliment Aleksandrijski. na koji je postavljan i vezivan kandidat. To alegorički predstavlja buđenje kandidata (sada Inicijata) kad zraci jutarnjeg Sunca (Oziris) padnu na teme njegove glave (postoje njegovo telo u transu postavljeno na drveni Tau kako bi zraci pali na njega). odnosno jedno sa njim). tj. Oni.

To pokazuje indijski Vitoba . . Suština te reci je bila 113 (numerička vrednost te reci) od početka i sadržala je iska­ zane elemente kosmičkog sistema. već sama njegova suština. . i pri­ padao je njegovom primarnom organskom sklopu. . . . a izgleda i da su proroci znali za kariku koja ih povezuje. . egzaktno. ko god da su oni b i l i .TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA magične Agneja-astre. sama činjenica što se koristi pokazuje da se ono smatralo predstavom funkcionisanja nekog sistema. (. L i k Vitobe. k o j i smo ovde veoma često c i t i r a l i . jasno defmiše jedan sistem koji nije bio slučajnost u tom jeziku. može da znači raspeće? Opet. Ta priča je detaljnije ispričana na drugom mestu.) Još više moramo razmi­ sliti o tome ako uzmemo u obzir da sposobnost izražavanja tog za­ kona. koja je svojim zvukom nosila ideju čoveka. 678 . zato ni taj jezik. A u t o r kabalističkog spisa. koji prati zakon ili plan stvaranja. kako? I šta on pokazuje? Taj simbol je bio izvor mera. pita: Teorijska upotreba raspeća mora daje nekako bila povezana sa personifikacijom tog simbola (pošto strukturu rajskog vrta simbolizuje raspeti čovek). pomoću Z^ro/'eva. koji je kasnije zastareo (. ni matematički sistem koji mu je pridodat nisu mogli biti ljudska izmišljotina. .kao što smo već re­ k l i .) (str 205) A u t o r ove tvrdnje d a l j i m razjašnjavanjem dokazuje i otkriva taj­ no značenje više bukvalnih priča. Pokazuje se da oni ne samo da deluju u kosmosu (. osim ukoliko oba nisu bila zasnovana najednom pret­ hodnom jeziku.) sama prvobitna reč koju su imali Jevreji. pokazujući d a j e verovatno t ^ S čovek b i o prvobitna reč: (. .612 : 6. Šta prakti­ čno. Što se tiče delovanja tih numeri­ čkih vrednosti.) već izgleda da po zakonu srodnosti oni grade naše od­ nose prema nevidljivom duhovnom svetu.561). k o j i i m a čak i rupe od eksera na stopalima^"pred­ vidi Mjuirov Induski panteon u kome na levom stopalu Vitobinog kipa postoji rupa od eksera. A l i . izgleda da se u njihovoj dubini krije još veća du­ bina (to što raspeti čovek simbolizuje povezanost 113 : 355 sa 20.o b l i k Višnua . u pogledu čovečanstva.

veoma sugestivnog dela o značenju kabale . koja je mistički snažno po­ vezana sa imenom Jehove. pokazuje nam činjenica da se Inicijatpo­ novo rađao nakon svog raspeća na DRVETU ŽIVOTA. U odeljku II navedenog. ponovo čitamo: Taj simbol. Rane ili stigmata na udovima nesumnjivo formiraju četiri temena Kvadrata. jedno od sedam ezoteričkih značenja. a da se pod tim podrazumevao COVEK. dok je i Krišna. imaju oblik vrha koji odgovara pira­ midi. opet. U Starom Zavetu. "lunama godina". koje su mistički izu­ mitelji tog sistema podrazumevali pod tajnom Raspeća .koja je razra­ đena i usvojena u vreme kada su po prvi put ustanovljene MISTERIJE . a kasnije od pagana. od kojih su pozajmili većinu svoje kabalističke mistike. Jevreji. Izvorna ideja o "Čoveku Raspetom" u Prostoru svakako pripada drevnim Indusima.što nije nikakvo pro­ ročanstvo. a Mjuir {Muir) u svom Induskom Panteonu to po­ kazuje na crtežima koji predstavljaju Vitobu. u svim detaljima izuzev krsta. Platon ju je usvojio u svom Krstu u Prostoru. to se ponavlja u čudnom nalogu da se čovek razapne pred Gospodom. .otkrivamo u geometrijskim simbolima koji sadrže priču o evolu­ ciji čoveka. Položaj tri eksera na Covekovim udovima na krstu formiraju Trougao. slika 72). i ugradili su tu mističku ideju u jednu astronomsku vrednost i formulu.Jevrejsko-egipatska mi­ sterija. veoma dovitljivo su usvojili kosmičke i antropo­ loške simbole "neznabožačkih" naroda u svojim posebnim tajnim spisima. na sličan način pri­ kazan kao "raspet" (vidi Spomenike hrišćanstva dr Lendija (Lundy). navodnog Isusovog "oca". koji su svoj numerički sistem preuzeli od Feničana. takode. čiji je prorok Mojsije bio veoma učen u ezoteričkoj mudrosti Egipta. ekseri sa krsta. TO "drvo" je. Iako je hrišćanska religija danas izgubila ključ za njih. Oni su uzeli reč aiš (jedan od jevrejskih izraza za ČOVEKA) i koristili je u vezi sa rečju Sanah. u čijim je temenima po jedan ekser. rani kompilatori hrišćanskih misterija dobro su poznavali ezoterijsku fi­ lozofiju i jevrejsku okultnu metrologiju i vesto je koristili.) Tri eksera i 679 . (.Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova stavlja lik raspetog Isusa. ili falički simbol. a držalje kao zašiljeni kvadratni obelisk. danas egzoterički postalo drvo smrtil I zato. X ? "drugom Bogu koji se utisnuo na Uni­ verzum u obliku Krsta". već ima direktno faličko značenje. za­ to što su ga Rimljani koristili kao spravu za mučenje i zbog neznanja ranih hrišćana. . Suncem .

što označava 6 površina razvijene kocke (koja formira krst. kratke primedbe koje smo o njima naveli ukazuju na njihovo mističko značenje i vezu. ideju obnovlje­ nog čoveka. Kao što smo već rekli. koji se. I tako. kretanje i Inteligencija. i l i čovekoliki oblik.što je još jedan veoma sveti (i kod Jevreja) osnovni ženski broj. toplota. od najstarijih vremena je Univerzalna duša. raspinjući putenog čoveka i njegove strasti na Prokrustovoj postelji za mučenje. Kasnije se to proširilo u divnu ideju koju su usvojile i prikazale Misterije. On je kabalistički i predstavlja suprotstavi]enost i četvorostru680 . kod hermetičkih f i ­ lozofa ona je bila sedmostruka. ili ukupno 7 . odnosno ono što neki nazivaju samosvešću. dvostruki znak koji nosi ideju Krsta. ostavljajući za sobom kao praznu larvu. materijalni odraz Nematerijalnog Ideala. Jedna rana na stopalu deli se na dve kada se stopala razdvoje. tj. Jer. jer je razapet na Krstu Ljubavi.TAJNA DOKTRINA « ANTROPOGENEZA tri rane daju ukupno 6. tj. Sad. dok geometrijsko i numeričko čitanje dokazuje faličko i l i seksualno značenje "eksera za raspinjanje". ili 7. što ukupno čini tri. Još kasnije. davno pre nego što su hrišćani prihvatili krst i l i znak krsta kao simbol. smrtnika. a to sa svoje strane ukazuje na kružnu meru prenetu na ivice ko­ cke. ponovo rodio kao be­ smrtnik. K o d ezoterika. elektricitet. a oni su nazivani Hrestima (od reči Hrestos. postaje slobodna kao leptir. odnos prema Prometeju. na steni ljudskih strasti. astralno zračenje. ona se predstavlja kao sedmostruki krst čije su grane svetlost. taj znak je korišćen za raspoznavanje medu adeptima i iskušenicima. On je još jedna žrtva. bila Izvor Života svih bića i životnog principa tri carstva. čovek iskušenja i patnje). pošto u njegovoj osnovi stoji Kosmička zamisao i duhovna predstava božanskog Ego-čoveka. Elifas Levi kaže: Znak krsta koji su prihvatili hrišćani ne pripada isključivo nji­ ma. kao i kod svih drevnih naroda. usled postepenog gubljenja duhovnosti. zemaljski magnetizam. prvobitni sistem. ako se računaju tri horizontalne i četiri vertikalne prečke) na koji je postavljen čovek. Ego-Duša. krst je u kosmogoniji i antropogoniji postao puki falički simbol. ni­ su "izmislili ljudi". telo ži­ votinjskog čoveka vezanog za Krst Inicijacije. i l i anima mundi. što je njegovo posvećeno žr­ tvovanje zarad duhovnog elementa u Čovečanstvu. četiri kad se razdvoje.

što je znak krsta. dok je prinosio ruku grudima . Potom bi spojio obe ruke. Znak krsta k o j i je usvo­ j i l a rimokatolička crkva bio jefalički od samog početka dok je pra­ voslavni krst b i o krst iskušenika. kabalističko značenje muških i ženskih Sefirot. (Dogma i ritual. desnom ramenu . ona je uzela samo ono što su i m a l i " p r o f a n i " . 681 . i l i u najma­ nju ruku dve veoma različite formule da se izrazi njegovo značenje . Tako je. potom.uprkos L e v i j e v o m ulagivanju R i m u . govorio: Jer tebi. tom II./ milost. govoreći: kroz cikluse stvaranja: "Tibi sunt Malchut et Geburah et Chassedper Aionas " . svom levom ramenu . taj znak je militantna i zvanična crkva potpuno izgubila.jedna rezervisana za sveštenike-inicijate. U okultnim stihovima Očenaša mi vidimo da su u početku postojala dva načina da se on formira. pošto ga nikad nije ni znala . prinoseći ruku čelu. i nastavljao. apsolutno i veličanstveno kabalistički. i potom bi dodavao: pripa­ da. na primer inicijat. Ona nikad nije izgubila unutrašnje i više značenje. str 88) Ta " m i l i t a n t n a i zvanična C r k v a " učinila je i više: pošto se poslu­ žila o n i m što j o j nikad nije pripadalo. usled profanacije gnostici­ zma.Simbolizam tajanstvenih imena lao i Jekova ku ravnotežu elemenata. H R E S T .pravda. i druga koja se saopštavala iskušenicima i neupućenima.carstvo.

Jasnije rečeno: ''Zvuk koji je spušten dole (sa tih sedem nebesa) na Zemlju postao je tvorac i roditelj svih stvari koje će nastati ovde na Zemlji" (vidi Hipolit. . V I . ali i drugim starim odlomcima i rukopisima. i l i tvoračkih moći (samoglasnika). 682 . Zahvaljujući tom jednostavnom sazna­ nju. Kad se sa okultne frazeologije ovo prevede na još jednostavniji jezik. . Kaže se da se: (. jednog od ranih crkvenih otaca. . Isto ćerno naći i u Pistis Sofiji.pre pitagorejski nego hrišćanski gnostik. 'Nebesa" su isto što i "Anđeli"." 1. Čak je i autor dela Gnostici i njihovo nasleđe zapazio to kao činjenicu. oni (sekundarni Logosi.XXIII UPANIŠADE U GNOSTIČKOJ L I T E R A T U R I Kingovi Gnostici podsećaju nas da grčki jezik ima samo jednu reč koja znači i samoglasnik i glas. Preko Hipolita. a kabalista sasvim sigurno . možemo pokušati da poredimo i osvetlimo sa više svetlosti nekoliko mističkih spisa. to će glasiti: "Sedmostruki LoGOS se izdiferencirao na sedam Logosa. 48 i Kingovi Gnostici.) Markosu otkrilo sedam nebesa^ (. 200). str. saznajemo staje Markos (Marcos) . kao što smo već rekli. Zato se reči koje se tako često koriste u Upanišadama i Puranama. a spojeni zajedno načinili su potpunu himnu.primio kroz svoje mističko otkrivenje. i l i "Zvuk") stvorih su sve na Zemlji. "Zvuk" i "Govor". mogu uporediti sa gnostičkim "Samoglasnicima" i "Glasovima" gromova i Anđela u Otkri­ venju. i daje to navelo neupućene na mnoga pogrešna tumačenja.) od kojih je svako zvu­ čalo kao jedan samoglasnik. .

kada od rabina Isusa (u Pistis Sofiji) njegovi učenici traže da i m otkrije "misterije Svetlosti tvog (njegovog) Oca'' (tj. o kojoj se ne može govoriti. uvek odaju deo tajne. zbir tri i četiri. izraženih u alegoričkom obliku. pogl. . već samo Svetlosti. Sada postaje očigledno da je u s v i m ezoterijskim tumačenjima egzoteričkih verovanja. u suštini sta­ jala ista ideja . Govoreći o "Vatrama" komentar kaže: Sedam Očeva i četrdeset devet Sinova blješte u T A M I .Upanišade u gnostičkoj literaturi Svakako da onaj ko je upoznat sa gnostičkom literaturom teško može a dau Apokalipsi Sv. Isto tako. ti brojevi se podjednako odnose i na vremenske pe­ riode.osnovni broj sedam. a nijedno ime nije izvrsnije od tili samoglasnika. identičnost ekvivalentnih izraza k o j i se koriste. a takode i s v i m ćmgim. posebno u onima u k o j i m a se pojav­ ljuje broj sedam i njegov umnožak sa sedam. . na metafizičku i fizičku kosmografiju. " (Oticrivenje. . Jer Jovan kaže. U svakoj misteriji koja je alegorijski otkrivena moramo da tra­ žimo više od jednog značenja. večne. na mesto gde nema ni muškog ni ženskog. kao i na čoveka i sve drugo u v i d l j i v o j p r i r o d i . kao i ideje koje su u osnovi. na mesto Istine i Dobra. Sada. Pa ipak. ) i j^ samo što ne zapisah (. poluinicijatima i potpunim Inicijatima. višeg SOPSTVA prosvetljenog inicijacijom i Božanskim znanjem). Zato ništa nije izvrsnije od misterija za kojima tragate. Jovana ne v i d i delo koje pripada istoj ško­ li mišljenja. osim MISTERIJE sedam jeva. Isus odgovara: Tražite li vi te misterije? Nema misterije izvrsnije od one koja će vašu dušu uvesti u Svetlost Svetlosti. Sedam gromova pustiše svoje glasove ( . i njihovih bro­ . odnosno četrdeset devet. Zato su t i h Sedam samoglasnika sa svojih 683 samoglasnika i njihovih ČETRDESET I DEVET MOĆI. 3. 4) Isto uputstvo je dato i Markosu. k o j i m a prethodi božansko T R I ( / \ ) što č i n i savršeni broj deset.) (ali) čuh glas sa neba koji mi govori: "Zapečati te stvari koje je sedam gromova izgovorilo i ne zapisuj i h . ali su svi oni ŽIVOT i SVETLOST i njihovo nastavljanje kroz Veliko Doba. ni oblika uopšte. . X.

tvrdili su daje trajanje svake naredne od sedam obnova planete (onoga što ezoterijskim jezikom nazivamo Krugom) na samo 7. u svom Predgo­ voru izjavljuje da u Garuda Purani "nije našao nikakvu priču o rođenju Garude".' Iznad sedam zraka lavove krune. pola ptica Vahan. i l i nosilac na kome jaše Višnu (koji je "Kala". "čovek-lav". koji svedoče o Sedam Nebesa.000 godina. Bogom Vatre. alegorijski i čudovišni pola čovek. amblem cikličkog i periodičkog vremena. koja je večna koliko i Višnu.000. umesto.000.000 go­ dina. On je indijski Feniks. već pripadaju prehrišćanskom periodu i delo su čaro­ bnjaka (str. koji su umanjili brojeve (njihov na­ čin maskiranja). 241). kakva se druga priča o rođenju Garude može očekivati! 684 . te sa misterij ama jevrejskih kabalista. i pripisali univerzumu ukupni vek od samo 49. To je Solarni lav i amblem Solamog ciklusa. Tajna Doktrina daje ključ koji nam na osnovu neporecive komparativne analogije pokazuje daje osnov svih drugih sličnih alegorija Garuda. to što ga predstavljaju kao Ozirisa i pomoću mnogo glava alegorijskih čudovišta na (gnostičkim) gemama Abraksasa. veliki autoritet za gnostičke starine. i l i Veliki Ž i ­ votni Ciklus. Sad. A opet. Tako Vilson. Singha.000 godina (uporedi sa odeljkom "Braminska kronologija "). ne­ kadašnjih i sadašnjih. pa je zato nazvan Gaganešvara. Ovi poslednji. zatim sa numeričkim misterijama persijskog Simorga. 7. prevodilac Višnu Purane. i. "gospodar nebesa". Ako imamo u vidu daje u toj Purani izneta priča o "Stvaranju" u celini. sa glavom i kandžama orla i l i sokola (solame Kao što priznaje King. To pokazuju detalji ale­ gorije o njemu. ti gnostički na­ kiti nisu delo gnostika. amblem Sunca i Solamog ciklusa. poklapajući se sa njihovim tačkama. kao stoje Garuda^ amblem velikog ciklusa. naravno. Prilikom rođenja. Garuda je zbog svog "zaslepljujućeg sjaja " pobrkan sa Agnijem. u mnogo slučajeva stoji sedam samoglasnika grčke azbu­ ke AEHIOYQ. čijih su slika prepuni takozvani "gnostički na­ kiti". koji počinje i završava se ispoljavanjem Višnua. a daje Garuda isto tako večan kao i Višnu. Maiia-Kalpa. vreme). stoje verovatnije. Očigledan je izuzetan nedostatak intuicije kod orijentalista i starinara. "Maha-Kalpe ".TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA četrdeset devet moći identični sa induskim tri i Sedam Vatri.

i l i "zvukova" i l i "samoglasnika" -jedno od sedam značenja je to da se svaki od tih sedam samoglasnika direktno odnosi na našu sopstvenu Zemlju i sedam Korenskih Rasa u svakom krugu . Njegov sinje Đatabu. označava Garudin solami i ciklički karakter. tog pravog izvora gnostičke ikonografije. od kojih je/»e? nestalo.Upanišade u gnostičkoj literaturi ptice). XVII.000 godina." Kad su sedam "gromova". "Neće više biti vremena". ciklus od 60. 218) Misterije sedam gnostičkih samoglasnika. Vavilonjani. a drugi govori o "Sedam Sabata". XXIII. i Knjigu Levitsku. Kao što dobro primećuje K. Jovana. bili inicirani u centralnoj Aziji. stihovi 2 i 10. koje izgovaraju gro­ movi Sv. koji su imali sve te cikluse i poučavali o njima samo u svojim velikim misterijama inici­ jacije u astrološku magiju. I to je okultizam koji mi pro­ učavamo i nastojimo da stoje moguće više objasnimo na ovim stranicama."progovorili svojim glasovima" . 685 .ali su zabranili Vidovnjaku da ih zapiše i nagnali ga da "zapečati te stvari" .staje učinio Anđeo "koji stoji na nebu i na zemlji"? On je podigao svoju ruku ka nebu i "zakleo se onim koji živi uvek i zauvek (. dobili su svoju mudrost i učenost iz Indije. veoma prirodno. A l i . stihovi 15 do 18. str. " A l i u da­ nima glasa sedmog anđela. mogu se razrešiti jedino pomoću prvobitnog i izvornog okultizma Arjavarte. pošto će nastati Pralaja i na zemlji neće ostati niko da beleži vremenske periode tokom tog periodičnog razaranja i zastanka svesnog života. V. King: Kakvo god daje primamo značenje (geme sa solamim lavom i samoglasnicima). što teozofskim rečnikom znači da će. (Gnostici. itd. kad se završi Sedmi Krug. kad se on začuje. " * Vidi Otkrivenje. Misterija Boga (Ci­ klusa) će se završiti" (X. on je verovatno u tom svom obliku uvezen iz INDIJE. Dr K i n i l i (Kenealy) i drugi veruju da su rabini svoja učenja (nji­ hovu kalkulaciju cikličkih sedam i četrdeset devet) doneli iz Haldeje. .) da neće više biti vremena"". Naša doktrina o sedam Rasa i Sedam Krugova života i evolucije na našem zemaljskom lancu sfera može se naći čak i u Otkrivenju Jovanovom. koji su u Indiju doneli prvobitni bramini. Vreme prestati. prvi pasus govori o "Sedam Kraljeva". 7). . To je više nego verovatno.

doslovne pravovernosti. koga Isus moli da sedne i zapiše otkrivenje. Japanci imaju iste cifre za svoje cikluse. Uporedite . i braminu je dovoljno samo da pročita Pistis Sofiju^ da bi pre­ poznao i m o v i n u svojih predaka. Z a M o j s i ja je ona bila Vatra na planini Sinaj i usađena duhovna mudrost. po svom poreklu prehrišćansko delo. Jovan o Isusu kaže: Ja vas krštavam vodom. III.. čak i što se tiče frazeologije i me­ tafora. n e i n i c i r a n i asketa. Ono znači da Jovan. U Ciklusu Inicijacije. za Pistis Sofija je izuzetno važan dokument. Jedna j e bila VATRA. koji je bio veoma dug.. "Vatre znanja i prosvetljenja") (. dok iskušenja povezana sa Vatrom dolaze poslednja. Njegova gnoza]Q b i l a gnoza egzoteričke i ritualne dogme. 686 . Svare {Sc}iwartze) ]e u Britanskom muzeju slučajno otkrio ovo delo u koptskom rukopisu i preveo ga na latinski. ali je. b i t i višeg karaktera. U svojim tajnim proračunima. Voda je mogla da obnovi samo materijalno telo. mnogo verovatnije. koje je nasumice pripisano Valentinu. njihove Purane i Upanišade su dobar dokaz za to. Inicijat u više misterije. otkri nara Misterije Svetlosti (tj. Duhom VATRE).) on će vas krstiti Svetim Duhom i Vatrom. ne može s v o j i m uče­ n i c i m a da prenese mudrost koja prevazilazi misterije povezane sa n i v o o m materije (postoje voda simbol materije). (Matej.. jer je to " V A T R A " . Ono je pravo i moralo bi da bude kanonsko kao i sva druga Jevandelja. nakon čega je tu latin­ sku verziju objavio Peterman 1853. U samom tekstu se autorstvo pri­ pisuje apostolu Filipu. a jedino VATRA telo unu­ trašnjeg Duhovnog čoveka.u Pistis Sofiji učenik kaže Isusu: Rabi. ali (. do dana današnjeg ono nije vraćeno u originalno stanje.* dok će mudrost k o j u će im o t k r i t i Isus. Na nesreću. godine.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Zato nije teško da u njima prepoznamo našu sopstvenu ezoteričku doktrinu.. 2) On g o v o r i ezoterijski. Sto se tiče bramina. pravo Jevandelje gnostika.) dosad smo čuli da pričaš kako postoji još jedno krštenje dimom i još jedno krštenje duhom Svete Svetlosti (tj. voda je predstavljala prvi i najniži korak ka pročišćenju. One su se u potpunosti prelile u gnostičku litera­ turu. Pravo značenje te izjave je veoma dubo­ k o . Mudrost istinske gnoze \ pravog duhovnog prosvetljenja. druga D I M .

ona je bila planina Sinaj u {kroz) dim. Jer. čujte šta kažem o tome. . praćeno inteligencijom. pojavljuje se u obliku tame" (vaistinu!) "njegov pepeo (je) strast.' Narada raspravlja o dahovima "vetrova života". kaže komentator. . kažu okultisti. To je glavna briga bramina (što su prvi dali primer ostalim narodima. .. rukopisu o čijoj drevnosti i važnosti možete da se obavestite u Svetim knjigama Istoka. kako smatraju bramini. Narada to čini jasnim.. ona sposobnost u učeniku koja ceni suptilnu istinu (plamen). koji je izvanredne slave. šta bi Narada mogao da podrazumeva pod tim kad poučava da "oni koji razumeju žrtvu razumeju Samanu i Vjanu kao glavnu (žrtvu). već zaista na inte­ ligenciju. on misli na SOPSTVO. Pod "Vatrom".) dok je između njih Vatra (.) koja je sjajno sedište Udane.. Apana. mnogi ne znaju potpuno značenje termina kao što su Samana i Vjana. Sada.. a nakon svakog takvog kontrasta. On kaže o toj nauci: (.) učenje Veda glasi da su sva božanstva zapravo vatra i znanje o tome se javlja među braminima." Sad.) Ono što postoji i ono što ne postoji je par. imajući u vidu ovo što je navedeno. Prana i Apana. dok objektivna žrtva stoji kao dokaz i znakpobožnosti samo za profane.Upanišade u gnostičkoj literaturi mase "naroda" u nizini. itd. i l i usvajanje Vatre Mudrosti u egzoteričkom ritializmu za profane. između njih je Vatra (. između njih je Vatra. za koje je objašnjeno da su "vetrovi 7 Vidi Uvod mr Kašinata Trimbaka Telanga {Kashinath Trimbalc Telang). ni na "argumentovanje". koja stremi ka nebu. čije se puno ezoterijsko značenje i primena na pojedinačne funkcije teško može objasniti na engleskom. Narada dodaje: "To je sjajno sedište za Udanu po mišljenju bramina. pošto kaže: "Dim te Va­ tre. a "Pranu i Apanu samo kao delove žrtve (. u ediciji profesora Maksa Milera. koji su zato antropomorfizovali i učinili putenim najveće metafizičke istine). Pod "inte­ ligencijom". 687 . egzoteričke ljušture ortodoksnog i l i sektaškog ritualizma. kako se oni zovu u nespre­ tnom prevodu reci kao što su Prana. a dobrota je ono sa čime u vezi se prinosi žrtva": tj. kao što veruje Arduna Misra. tj. za profane. . pročitajte dijalog iz­ među mudraca Narade i Davamate u Anugiti (epizodi iz Mahabharate). Narada ne misli ni na "diskusiju". Po pitanju onoga što razlikuje te pa­ rove. Dan i noć su par. itd".

sin Sunca.. U smislu neodvojenosti. jezik (ukus). neće razumeti ništa od toga. koje j e cilj asketa (Vaisvanara j e izraz ko­ ji se često upotrebljava za Sopstvo). naravno. . Zato čitalac. tom VIII. zauzdava i kontroliše Udana. tj. To je astronomski i kosmički ključ. to su sedam jezika plamena Vaisvanare (.) Ove dve. . (?) Od njih Samanu i Vjanu kontroUšu i drže na uzdi Prana i Apana. takozvanom glavnom "vetru života" (?). svo to nabrajanje "vetrova života" zna­ či.. pak...TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA života" ( m i kažemo " p r i n c i p i i njihove odgovarajuće sposobnosti i čula"). Ovde govornik personifikuje pomenuto božansko SOPSTVO.) to su se­ dam (vrsta) goriva za mene (. . . Ta "Vatra". Potom braman nastavlja da na­ braja šta se podrazumeva p o d rečju "sedmostruka" i kaže: Nos (miris). prema komentaru Nilakante (Nilakantha). k o j i ne zna da reč "Vatra" u t i m alegorijama znači i "Sopstvo" i više božansko znanje. pet "vetrova života"). isto j e što i "Ja". ah u psiho-metafizičkoj simbolici to je SOPSTVO. naime: Izgleda daje smisao toga sledeći (. i l i Višvamaras. Rekavši daje " p o m o ć u SOPSTVA opazio sedište koje boravi u SOPSTVU". koža i uho kao peto. (. približno ono što se pretpostavlja u fusnotama.) zemaljski život postoji za­ hvaljujući delovanju vetrova života koji su vezani za SOPSTVO i vode njegovom ispoljavanju kao individualne duše. i božansko i ljudsko. za k o j i se kaže da deluje u s v i m zglobovima. pa čak i urednik. i obja­ šnjavajući d a j e taj neuništivi princip potpuno van opažaju čula (tj. Egzoterički. oko. Vaisvanara je Agni. prevideli pravo značenje Naradinih reci. str. SOPSTVO. gde boravi Braman slobodan od svega. v e l i k i oksfordski sanskritolog Maks M i l e r . sedmostruka Vatra. k o j i se nude U d a n i . kao što su prevodioci. što bi bila kontrola svih pet (. A kontro­ la toga. on dodaje da "usred t i h (vetrova života) k o j i se kreću po t e l u i guraju jedan drugog. i zato će on potpuno prevideti poentu naše rasprave.) to su sedam velikih sveštenika koji služe.) vodi Vrhunskom Sopstvu. (Anugita u Svete knjige Istoka. 688 . koja zato kontroliše sve. um i razumevanje. p l a m t i Vaisvanara. . 259) Ovo je dato kao objašnjenje teksta što beleži reci bramina k o j i pripoveda kako je dosegao krajnju Mudrost joge i na taj način ste­ kao svo znanje.

sa sedmim. ezoteričko znanje.. Ovde King zapada u suprotnu grešku: nema 15 parova Eona (maska). fusnota 6). tj. V. potčinjeni VATRI. Zato su Samana i Vjana. bilo u ortodok­ snim tumačenjima. drugog Logosa. str. i l i SOPSTVA. muško i žensko. kako misli K. Isto važi i za dobro i zlo. jer. a i u Valentinovom sistemu ih je bilo 14. kao što ispravno primećuje komentator. a sve četiri Udani. cit. najučenijeg i najdubljeg učitelja gnoze. i l i Prađapatija). u osobini tame te Vatre i l i njenom D I M U (pukom egzoterijskom. Mudrost božanskog SOPSTVA. pošto ]c prvi Eon ono iz čega emaniraju ostali. "prepisao je jedan par dvaput". iako potčinjene Prani i Apani. itd. Ime. bilo u naučnom. Prana i Apana. 263-4). šta god to moglo da znači. i l i principa) koji se odnose na tih se­ dam moći" i. str. Glas. zato su i Valentinovi "parovi" muških i ženskih Eona pokazani kako emaniraju iz Bitosa.Upanišade u gnostičkoj literaturi Tih sedam sveštenika prihvatio je Arduna Misra u smislu "duše razlikovane kao onoliko (duša. Kao što kaže Hipolit: "Valentinovi Eoni su očigledno šest korena Simona (Maga)". 276 i pokazuje da se one odnose na egzoteričke i ezoteričke metode i kontrastira ih. A l i . na čelu. U ezoteričkoj emanaciji postoji sedam glavnih "parova suprotnosti". i za "ono što postoji i ono što ne postoji". 259. višem sopstvu. ritualnom obliku). Vatrom. itd. fizičkih čula) kojima vlada ne­ koliko božanstava" (vidi loc. ovaj pasus na str. King "pa zato do­ daje još jedan par na onih ispravnih 14" {Gnostici. potiču iz Akaše (nerazvijene i razvijene. diferencirane i nediferencirane. izgleda da prevodilac prihvata to objašnjenje i nevoljno priznaje da "oni možda" to znače iako ih on sam shvata u smislu "moći sluha. 689 . Po­ što "parovi suprotnosti". one su najgru­ blje i nude se kao žrtva. da tako kažemo. najzad. A to su: Um. "njihovo delovanje je od većeg praktičnog značaja za vitalnost". (ukratko. već 14. Inteligen­ cija. 259 objašnjava Naradine izjave sa str. A l i . Neka oni Uporedi sa tim "parovima suprotnosti" u Anugiti "parove" Eona u ra­ zrađenom sistemu Valentina. da nestanu. ili tačno "Se­ dam Vetrova" i l i "Sedam sveštenika" iz Anugite. Epifanije. prepostojeće večne Dubine. Razum i Misao. a u svojoj sekundarnoj emanaciji iz Ampsiu-Ouraana ( i l i večne Dubine i Tišine). jer je Dubina i Tišina prva i jedina emanacija iz Bitosa. svi ti "parovi"'" imaju Vatru između sebe. tj. iako su prikazane kao podređene (zato što su manje grube i l i pročišćenije) između sebe imaju VATRU: Sopstvo i tajno znanje koje to Sopstvo ima. koji je neispravno prepisao. u pogledu postizanja Pranajame (uglavnom hata-joge. i l i "nižeg" oblika Joga) ipak nazvane glavnim žrtvama. i l i dvaput sedam.

tama će pobeći ( . ispare i nestanu. Pročitajte sledeće i uporedite to sa objašnjenjem iz upravo na­ vedenih induskih spisa: ( . to jest. koja si u Bez­ graničnoj Svetlosti. ni orijentalistima. već tokom Samadija i l i mističkog transa.^^ nikakva tama ni Vla­ dalac Sfera (nikakav lični Genij i l i planetarni Duh zvani Bog) ni Sudbina {Karma) neće moći da zadrže dušu koja zna to ime (. Ovo je napisano samo za zapadnjačke proučavaoce okultizma i teozofije. Sve reci i rečenice u zagradi stavio je pisac ove knjige. tačnije Sofiju Ahamot (vidi str 359).TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA koji su zadovoljni Dimom te VATRE ostanu tu gde jesu. Pisac ove knjige ne pokušava da objasni ove stvari ni Indusima. 690 . . vičući glasno: "O Svetlosti nad svim Svetlostima. u egi­ patskoj tami teoloških izmišljotina i bukvalnih tumačenja. . ) ! nijedno ime nije izvrsnije od tih (sedam) samoglasnika. V. već duhovna.) svim njenim Moćima. nije delo. Ne nužno samo u smrti. postoje ta Moć O N A SAMA. Anugite i drugih. pa će onda Isusova izjava u Gnostičkom Jevanđelju postati jasna. viša čak i od "Nevidljivog Boga". vrlo brzo. a maska bukvalnog značenja nestaće zauvek. svi će se oni potresti i popadati je­ dan preko drugog i biće spremni da se istope. i ako ga čovek zna. ) A ako izgo­ vori to ime (. Barbelo je jedan od tri "Nevidljiva Boga" i. koji misle da zna­ ju više od svih prošlih i sadašnjih Gurua i Rišija zajedno. . nikakav Dim (tj. večno živa Moć. . koje nije ime. . Ime u kome su sadržana sva imena. sve Svetlosti i sve (četrdeset de­ vet) moći. King. nikakva teološka obmana).) Ako ona izgovori to (Ime) Vatri. čak i Barbelu. koji imaju svoje Gume." Nevidlji­ vom Bogu i trostruko-moćnim Bogovima. pošto on iz­ govori to ime na tim mestima. kao što vemje K. . Ovi prilično dugački citati i primeri su neophodni makar samo da ukazu proučavaocu na dela koja mora da prouči kako bi od tog poređenja imao korist i stekao znanje. . ako napusti svoje materijalno telo. . seti se i nas i pročisti nas!" Lako je da se vidi ko je ta Svetlost i Ime: svetlost Inicijacije i ime "Vatre-Sopstva". Neka pročita Pistis Sofiju u svetlosti Bhagavad Gite. uklju­ čuje "božansku majku Spasiteljevu". Kingov prevod u Gnosticima suviše se slaže sa gniosticizmom kako ga objašnjavaju crkveni oci. Ovo je direktni pre­ vod sa latinskog rukopisa iz Britanskog muzeja.

kad gaje smrtno ranio Ravana koji nosi Situ . tu D i t i . ili nećak. a Ansumat.60. izneli su najneobičnije zablude u pogledu gotovo svakog simbola. Đataju je. Ser M. a vreme će to pokazati. ciklus od 60.000 godina. U međuvremenu. Pistis Sofije . Pošto nisu ni intuitivno opazili da gnostička Mudrost potiče iz Indije još više nego gnostičke "geme". koji je doveo do toga da nestane Šagarin konj spreman za Ašvamedhu (žrtvu konja). kako sada nazivaju teozofe.000 sinova". nije imao dovoljno sluha za duh alegorije i mi­ stike u pogledu navedenog dela. sve je to spoljašnja alegorija.000 godina unutar velikog ciklu­ sa GARUDE. ja sam rođen. Jedan i l i dva primera mogu mnogo živopisnije da ilustruju ovu tvrdnju. šta može biti lakše od toga da bar pokušamo da proverimo hronologiju Purana? Bilo je više Kapila. ako vični i učeni autor dela Gnostici i njihovo naslede. Nakon toga. otuda se on predstavlja kao njegov sin. "Purušotame" ( i l i beskrajnog Duha). a Aruna i Ga­ ruda su Kašjapini sinovi.000 snažnih momaka U drugim Puranama Đataju je sin Arune. Garudinog brata. Monije Vilijams {Monier Williams) i drugi pokazuju veoma odlučan prezir prema "ezoteričkim budistima". 691 . pa ipak. Sve te priče su proglašene besmislenim fantazijama i budalaštinama. Hajde da izaberemo najpoznatiji.Majka Maruta . naravno. okrenuvši leđa Suncu. kralj pernatog plemena. A l i . mnogi od njih.drugi orijentalisti učinih su i mnogo gore stvari. nijedan proučavalac okultne filozofije nikad nije pobrkao neki ciklus sa živim čovekom i obrnuto.pošto je sam Garuda Maha-Kalpa i l i veliki ciklus . u ci­ tatima koje je preveo.000 ujaka" koje je do pepela spalio pogled Kapile. govoreći o sebi: Pre 60. ad libitum.Upanišade u gnostičkoj literaturi A l i .Istina je ćerka Vremena. Onda je. o Kralju. Šagarin unuk. A l i . A opet. U Ramajani. opet. Garudin s i n " . svakako.kaže.čiji su naslednici i potomci pripadali potomstvu Hiranjakše "čiji je broj bio 770 miliona ljudi" (vidi Padma Puranu). a zaključno sa dogmatičnim Veberom. počev od Vilsona. Garuda se naziva "ujakom po majci Sagarinih 60. "nećakom 60. on umire. pošto se čitavo značenje sastoji u tome što je on prikazan kao neki od Garudinih potomaka.Đataju. kao što učeni orijentalisti veoma često čine. ali Kapila koji je pobio potomke kralja Šagare .

proizvod gneva. Evo kako u njoj stoji: Jer. jer su ostali tragovi. 692 . vrlo je dobro utvrđeno.TAJNA DOKTRINA # ANTROPOGENEZA nesumnjivo je onaj osnivač sankja filozofije.SOPSTVA.kao kad bismo zemaljsku prašinu pripisivali Nebu! Kako bi mentalno uzne­ mirenje omelo tog mudraca. a "haridvarski prevoj". nedaleko od lanca Sevalik. da je u podnožju Himalaja. zlih i nepobožnih. sasvim je očigledno: 60. u Haridvaru ( i l i Gangadvaru "vratima i l i kapiji Ganga") Kapila sedeo u meditaciji nekoliko go­ dina. a za­ pisao poslednji Kapila. predstavljaju personifi­ kaciju ljudskih strasti koje pretvara u pepeo "puki pogled mudraca" . ne objašnja­ vajući njeno ezoterijsko značenje. taj put ka smrti? Purana je obavezna da govori tako kako govori. "Kapilinim prevojem". kako može osobina tame. Tu se Ganga (Gang) pojavljuje iz svoje planinske klisure i poči­ nje da teče prema sparnim ravnicama Indije. koji se nalazi i u drugim Puranama. koji je ovde na Zemlji kormilario tim čvrstim brodom sankje (fi­ lozofije) uz čiju pomoć onaj ko želi da stekne oslobođenje preplovIjava užasni okean postojanja. 12 i 13) je rečeno da "priča kako je sinove Kralja pretvorio u pepeo puki pogled mudraca nije tačna".politiku velike tajnovi­ tosti u pogledu mističkih božanskih istina koje su se tokom bezbrojih vekova otkrivale jedino kroz inicijaciju. brutalnih. Askete i dan danas nazivaju to mesto "Kapilasten". A geološki pregled isto tako jasno potvrđuje da predanje koje tvrdi da je pre mnogo godina okean kvasio podnožje Himalaja nije sasvim bez osnova. poistovećenog sa Vrhunskim Duhom. Daje ova priča alegorična. koje predstavlja najviše stanje čistote koje se može do­ stići na Zemlji. Možda je sankja filozofiju doneo odozgo i poučavao prvi. pošto se tako tvrdi u Puranama iako jedna od njih glatko poriče tu tvrdnju. Sad. A l i .metod da se označe periodi kad su određeni mudraci doživljavali procvat.ciklička i hronološka . V I I I .000 Sinova. postojati u mu­ dracu čija je dobrota bila suština koja je pročistila svet . ona ima i druga značenja . koliko je to uopšte moguće za predanje. U Bhagavata Purani (IX. Zato ne moramo u Puranama da tražimo objašnjenje misterije povezane sa raznim transcenden­ talnim stanjima bića. Ona mora da ob­ javi dogmu i da sprovede određenu politiku .

300 me­ tara iznad današnjeg nivoa? Kad bi to učinili. "Zmija Mudrosti". koji su nauči­ li tek stvorene ljude umetnostima i naukama. jedan od tri "tajne" Kumare. kao što to govori Harivansa. možda bi promenili svoje mišljenje. Prvi je izvorni mudrac. koje su od tada čuvali i razvijali Inicijati u svetilištima. Postoji nekoliko dobro poznatih Kapila u Puranama. tom I I I . a da ne budu ista LIČNOST. velikog mudraca i filozofa Kali Juge. na ušću Gange (vidi Vilsonovu Višnu Puranu. njega su namemo stopili sa Kapilarna prethodnih perioda. kada je Visnuprikazan u obliku Kapile. Po­ što je bio Inicijat. trebalo bi da upozori čitaoca na veo koji sakriva ezoterijsko značenje. Bilo daje sin Vitate.Upanišade u gnostičkoj literaturi Sad. 693 . potom Kapila."mnogoglava zmi­ ja" (vidi Vaju Puranu koja ga ubraja medu četrdeset poznatih sino­ va Kašjape). i l i bilo koga drugog. iako prevodioci to ne uspevaju da vide. koji dokazuju daje Kapila živeo između I i IX veka. mudraca i autora sankja filozo­ fije koji je nekad živeo. A drugo .autorom sankja filozofije.na samom početku Manvantare.koji je malo pre toga prikazan kao deo Višnua . str 309). možda samo zbog jednog od dva veoma dobra ra­ zloga: tačan broj godina koji je protekao od vremena Kapile je ne­ pogrešivo zapisan u Puranama. Sagara i dan danas znači okean. Naga. zato sama činjenica što Bhagavata Purana zove tog Kapilu . ono je i opšte ime Kumara. Kapila. autor sankje ne može biti isto što i mudrac iz Satja Juge . osim stoje ime ličnosti. pored Kapile. oni orijentalisti. nebeskih asketa i devica. Da li su geolozi ikad izračunali koliko je hiljada godina bilo potrebno da se more povuče do svoje današnje granice od Haridvara. jer to se odnosi na onaj prvobitni period "Božjih Sinova". sin Kašjape i Kadru . i Kapila. pa čak i Bengalski zaliv.Kapila Satja Juge i Kapila Kali Juge mogu da budu jedna te ista INDIVIDUALNOST. "koji uliva svim stvorenjima istinsku Mudrost".

Za njih se čitav univerzum. Bythos (Dubina). GNOZA. Tau. i l i kad su se pojavile cifre te dekade. Ukratko. naime.XXIV KRST I PITAGOREJSKA DEKADA Rani gnostici su tvrdili da se njihova nauka. onog ko zbog postizanja određenih ciljeva posta­ je dobrovoljni kandidat za niz mučenja. nakon čega se spuštala u Mikrokosmos. i mogao se izraziti pomo­ ću njih. mentalnih i fizičkih. kad je mnoštvo prois­ teklo iz jedinstva. koja predstavlja Univerzum u njegovom razvoju iz Tišine i neznane dubine Duhovne Duše. proučavaocu je predstavljala dve strane. u kojoj se Dekada mogla smatrati bilo jedinstvom koje se umnožava. dakle. bila čisto intelektualna i metafizička. i l i aspekta. 694 .i l i savrše­ nog broja. i l i Sedam koje proizlazi iz deset . da bi se na kraju ponovo apsorbovale. pitagorejskoj dekadi. kako na Zemlji. i l i anime mundi. metafizički i materijalni. a isto tako i čisto materijalistička i l i "površinska nauka". izgubljene u beskrajnom Krugu. Nous (Duhovna Duša i l i Um) i Aletheia (Istina). Oni su prvi doneli i otkrili svetu ono što je vekovima bilo skri­ veno. Sige (Tišina). redom. bilo materijom koja se diferencira. Ona prva je potekla iz božanskog razumevanja. Ona je. sadržao u ciframa Broja 10. odnosno "unutrašnja Nauka". Ta Dekada. ona se mogla proučavati iz Platonovih univerzalija i iz Aristotelovog induktivnog metoda. zasniva na kvadratu čiji su uglovi. pri čemu je Dekada mogla da sadrži i iskaže obe. i l i Čoveka. postoje njeno proučavanje bilo ograničeno samo na či­ stu površinu: na Krst. tako i na Nebu. u obliku Prokrustove postelje i Hrista kao inkarniranog u Hresta. Ona se mogla koristiti (a isprva je tako korišćena i primenjivana) za Makrokosmos. Ona dru­ ga se oslanjala jedino na čulnu percepciju.

tačnije. koji je i sam rođen iz svog vrha i l i Tihe Dubine neznane univerzalne duše {Sige i Bitosa). tj. Grka i Jevreja. broj 1 je kod aleksandrijskih inicijala značio uspravno telo. Tu ideju smo potpuno razradili u Tomu I. znala i koristila. U tim Zakonima. kao što su Purane i Manuovi zakoni. "posvećenika".000 godina to apsolutno mrtav jezik. Prema cishimalajskoj ezoterijskoj filozofiji (koja je filozofija izvor­ ne Manuove kosmogonije) to je ona sedmostruka podela u čoveku i u prirodi koju je namemo kreirala sama Priroda. 15. oni su opisani u odeljku koji smo pomenuli. i predstavlja sedmostruki izdanak Saptaparna biljke. "On (Brama). Danas je on u potpunosti poznat samo nekolicini ljudi. To nije fonetski.KRUG. pošto je prožeo suptilne čestice tih šest. kao što stoji u nekim rukopisima. pet elemena­ ta [ i l i principa. Od tih šest. on postsLJe jedan . iz trostrukog korena zakopanog duboko u neprobojnom tlu. i l i Tatvi. već čisto slikovni i simboHčki jezik. Pošto su sva slova dre­ vnog alfabeta imala filozofski smisao i raison d'etre. deset Pradapatija i l i tvoračkih Sila. kako misli komentator Medatiti {Medhdtithi)]. neizmemog sjaja". stvorio je i l i ih prizvao "Samo"-svesti i l i svesti togjednog SOPSTVA {Manu. tih deset proizvode "sedam " drugih Manua. Broj nije Broj.što je neparan broj. Striktno govoreći. i l i svetih Bića. mada na prilično različite načine. jedino je sedmi princip (puruša) božansko SOPSTVO. Na višem nivou. Daje ona zaista pripadala Braminima i Irancima (kako su ih nazi­ vali stari grčki filozofi). kaže se da Brama najpre stvara ''deset gospodara Bića". pošto je za mase već više od 5. a to su Sedam Anđela Prisustva iz zapadnjačke religije. 1). i l i Manuovim propisima. Sada moramo da govorimo o jeziku misterija. Pa ipak gaje većina učenih gnostika. uništivim elementima" (stih 27). "nazivaju se atomskim. Munina. Za to možemo izneti nekoliko primera. umesto Manuna. V.Krst i pitagorejska dekada Pitagora je taj dualni sistem. jeziku praistorijskih rasa. koji čitalac mora pažljivo da razmotri ako hoće da pojmi metafizičku ideju koju sadrži navedeni simbol. rođen i ispoljen na površini tla tajne. pogl. pošto je on jedina životinja koja ima tu privilegiju. A kad bi se 695 . odeljak "Prvobitna supstanca i Božanska Misao". Taj tajanstveni broj Sedam rođenje iz gornjeg Trougla /\^. već nula . kao i samu Dekadu. Na nižem ni­ vou. doneo iz Indije. kao što je re­ kao Manu. jer. potvrđuje nam čitava sanskristka literatura. živog čoveka koji stoji.

ta dvojnost je bila nesavršeno stanje u koje su prva ispoljena bića pala kad su se odvojila od Monade. Pitagorejci su mrzeli dvojku. (Sibolet). i l i lažno. tj. Ragon je svoje prou­ čavanje utemeljio na okultnim osobinama tri jednake strane Trougla. dok 1 i l i Alef. koje simbolizuje Šib . materija ro­ đena u Tišini). koje simbolizuje Tubalk (. A l i . kod ranih pitagorejaca. Haos. Bila je to tačka na kojoj su se dva puta . kao prvo slovo reci Jehova. otkrićemo da. jer nikakav nesklad ne može da proistekne iz jednog. (vidi Ragona). Da bi se on proučio u egzoteričkom smislu. Kod njih je ona bila izvor diferen­ cijacije. početak zla.Sunce. Osnivač piše: Prva strana Trougla koja se daje učeniku daje proučava jeste mi­ neralno carstvo. đavolji i nesrećni. 10. u kabali je to Jod. savršeni broj. pa otuda i kontrasta. Zato PATER ZEUS nije imao ničeg faličkog. trebalo bi pročitati Ragonov Cours Interpretatif des Initiations {Kurs tumačenja Inicija­ cija). predstavljaju prvobitno dvojstvo. . što je poboljšanje u odnosu na tri obična masonska stepena. Ako se sada okrenemo jevrejskoj azbuci. Neparni brojevi su božanski. Solus je veoma brzo postao Sol. za svoj simbol ima Bika. Treća strana je ostavljena majstoru masonu. Bitos i Sige (Dubina. jpar«. ft<. čoveka na putu. A l i . su zemaljski. koja se odnosi na jednog i jedinog Boga. i l i Jedan. .) (Tubal-kain). pošto postoji bez­ broj kombinacija koje su primenjene na njega. oni su nazivali dvojstvom. i i l i j ) . i l i tvoračke moći. što se daju onima koji i ne proučavaju ništa drugo osim jela i pića na sastancima njihovih loža). ni u obliku slova. dok je R označavalo "čoveka koji se kreće". nesloge. koji mora da dovrši 696 . simbol očinstva. "•. Sve stoje bilo dvolično. i l i materije. i znači. (y. Zato se slovo G pojavljuje kao sjajno pred očima adepta (?!).TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA broju 1 dodala glava. Taj broj je uistinu broj misterija/7ar excellence. on bi se pretvorio u P. Trojstvo je zato prvo od neparnih brojeva.Dobro i Zlo ~ razišla. kao stoje i Trougao pr­ va geometrijska figura. organ za raz­ množavanje i tako dalje.". U valentinijanskoj teogoniji. Samo je JEDNO bilo Dobrota i Sklad. ni u svom zvuku. U tom carstvu počinje stvaranje tela. i na tome je zasnovao svoje čuveno masonsko društvo trinosofista (onih koji proučavaju tri nauke. a u ezoteričkom . Druga strana na koju "companion" treba da meditira jeste biljno carstvo. Pavlovo Neznano. a to nije imao ni natrip Aeuc. Otuda je u latin­ skom reč Solus.indusku simboliku brojeva.

) pošto je 5 dovitljivo jedinstvo dva grčka akcenta '' postav­ ljena iznad samoglasnika koji moraju i l i ne moraju da budu aspirovani. a to dvojstvo je dovelo sve ono što je savršeno do nereda i zbrke. niži. Svi znaju daje ^^ deseti Razlog za ovo je jasan. duhom Boga za kojim žudi (spiratus) i koji udiše čovek. koji predstavlja sekundarni Duh. a duhovni i fizički čovek je broj 4.Dvanaest znakova Zodijaka. jer ona stoji na trougaonoj. dok treći obuhvata celog čoveka. koji se kreće sam od sebe i sadr­ ži broj 4. i l i 3 i 4. i l i četiri materijalna i tri nematerijalna elementa. On je jedinjenje dvojstva koje se direktno odnosi na grubu materiju i tri Duha: (. a završava se u tački na vrhu. a ta tri duha i l i elementa nalazimo i u broju 5 kad on predstavlja mikrokosmos. i saopšten je u Razotkrivenoj Izidi. i staje o njemu u celini poznato. kad je loš. a ni dve linije ne mogu da čine uočljivo savršenu figuru. kad je pravedan. u kome on iznosi neka pravila koja mogu pomo­ ći istraživaču da iščeprka "duboki smisao drevne sanskritske nomen­ klature i drevnih arijevskih mitova i alegorija". U međuvremenu. To je pi­ ramida. u Pet godina teozofije (str.Krst i pitagorejska dekada svoje obrazovanje proučavanjem životinjskog carstva. Pitagorejci su bili ti koji su učili o povezanosti i odnosu između bogova i brojeva . hajde da vidimo staje dosad u teozofskim delima rečeno o sazveždu Jarca. kvadratnoj i l i mnogougaonoj osnovi. Samo je Trougao prva savršena figura.'. 697 . rekli su oni. 110 i dalje) . jedna linija ne može da predstavlja savršeno telo i l i figuru. sedmostruk. Sube Roua. To je univerzalna Suština. pošto je jedino čovek. jeste Duh Ljubavi. jer je broj 5 sa­ stavljen od Dvojstva i Trojstva. U geometriji. petostruk. Prvo geometrijsko telo je tetragon. Drugi znak '. već i princip formiranja fi­ zičkog tela. Prvi znak ' se naziva "Snažnim Duhom" i l i višim Duhom. ^ ^ ^ ^ Četvor­ stvo i Trojstvo. kažu o n i .u nauci koja se zvala aritmomantija} Duša je broj. Njega simho\mxiQ Maoben . Životinje su bile samo Trojstva. itd. proizvodeći tako Trojstvo i Četvorstvo. . simbol besmrtnosti. . Savršeni čovek. vital­ ni fluid Života. pošto za njih Trojstvo koje on predstavlja nije samo površina. (Sunce truljenja). (Ragon) Jedno više mističko značenje broja 5 je izneto u izvrsnom članku g.

kako nam je rečeno. 698 . Preko svoje povezanosti sa ljudima. Zato se čas uzima da deseti znak Zodijaka zna­ či ajkulu. Boga okeana.^ On je "trebalo da predstavlja lice Univerzuma i ukaže na to daje univerzum ograničenpetouglovima". ukoliko nisu inici­ rani . izgleda da postoji između imena Makara i Kumara. Zato Makaram i l i Pančakaram znači Pentagon" . Kumare su na sličan način povezane i sa Zodijakom. oko 21. Vidi dalji tekst. na sanskritu Tribhudam znači Trougao.ne samo zato što ima pet udova. rečeno nam je. koju su neki orijentalisti lakomisleno nazva­ li "krokodilom". Slovo Afo je ekvivalentno broju 5.čak i u Indiji. Mikrokosmos js predstav­ ljan ljudskim telom. uopšte nije krokodil. 115) A l i . a postoje on vahan Varune. kao spoljašnje objekte percepcije.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA znak Zodijaka u koji Sunce ulazi u zimskom solsticiju. de­ cembra. a druga reč je titula velikog pokrovitelja jogina (vidi Saiva Puranu)..zvezdu sa pet uglova i l i petougao koji predstavlja pet čovekovih udova. (. čas delfina. a kara znači ruku. veoma je malo onih . Pokušajmo da otkrijemo šta reč Makara znači.. Koji je smisao i razlog te figure? U tome što je Manas peti princip i što je petougao simbol Čoveka . Može se smatrati da Makaram predstavlja is­ tovremeno i mikrokosmos i makrokosmos. koji je sin Rudre (Sive). i l i čak isto što i on. a bhuđam i l i karam (ove reci su sinonimi) shvaćeno je da znači stra­ nicu. svesnog ČOVEKA. Prva reč ozna­ čava vodenu životinju. Razlog za to postaje očigledan kada se prouči egipatska mitologija. A l i . i sam Kumara. Autor Dvanaest znakova Zodijaka kaže da reč Makara "sadrži u sebi ključ za ispravno tumačenje. čak i kad se uporedi sa životinjama predstavljenim u induskom Zodijaku. osam tačaka kompasa (Četiri kardi­ nalne tačke i četiri medutačke).) Gledano iz objektivne perspektive. pravo ezoterijsko značenje reci "Makara". Makara ]Q bio osmi umesto deseti znak. Sad. već je to simbol mislećeg. misleći pritom na Loka-Pale. itd.. (str 113.^ U sta­ rom sistemu.koji znaju pravu mističku povezanost koja. pošto sanskritski pisci "takođe govore o Aštadisa i l i osam lica koja ograničavaju Prostor". zapravo.

kara.Makarom . tako da su orijentalisti ko­ ji su na sve strane pokušavali da uhvate konce povezanosti na kraju izjavili da su "Kumare uglavnom izmišljotina pisaca Purana". potom četiri. Pošto se smatralo daje izlazeće Sunce Duša Bogova. bili su jogini koji su se u potpu­ nosti oslobodili strasti. "Ja sam riba i presto velikog Horusa i l i Kem-oura". U Puranama. kaže Bog u obliku mumije sa krokodilskom glavom {Knjiga mrtvih. kao i sam Horus.on je Makara. Zbog okultnih ciljeva. pa su zato njihovi simboli bili / Vodeni i Vatreni. 2). ali se pojavljuju u raznim dramama i događajima u svim drugim Puranama i svetim spisima. i pošto krokodil izlazi iz vo­ de sa prvim Sunčevim zracima. od kojih preovlađuju Voda i Etar. pisac Dvanaest znakova Zodijaka nam kaže da Ma jeste Pet. on je Hozar (Neptun). pošto je personifikovala tu Vatru. Kod peratskih gnostika. i l i . Sama njihova imena pokazuju njihovu povezanost sa sazvežđem o kome govorimo . U Višnu Puraniiedva da su i spomenuti. pogl. Kumara (koji u ovom slučaju predstavljaju anagram načinjen u ezoterijske svrhe) u ezoterizmu ima pet. taj "del­ f i n " je "morski zmaj" isto kao što je krokodil svetog N i l a nosilac Horusa. Oni su u celini astronomski. na krajnje ta životinja u Indiji počela da predstavlja otelovljenje posvećenika solame Vatre. kao što je slučaj kod Egipćana. 699 . najednom mestu se kaže da ih ima se­ dam. kao i petostrani znak ili petougao. fiziološki i mistički pomešani sa nekolicinom likova i događaja iz Purana. broj Kutnara se menja u skladu sa potrebama ale­ gorije. pošto u sebi imaju dušu sa pet elemena. šaka sa svojih pet prstiju. oni su peti red Bramadeva i petostrukih Kohana. kao jogina .i sa nekim drugim likovima iz Pura­ na koji su povezani sa znacima Zodijaka. On ima PET androginih sveštenika . L X X X V I I I . koja je poslata da se svakog dana pokaže ljudima. a ezoterički je jedno sa njim. a onda pet. najvišu Dušu. koji dvanaestostranu piramidu preobražava u sferu "i boji svoju kapiju mnogim bojama". To je učinjeno da bi se sa­ krio znak koji je bio jedan od najsugestivnijih znakova u prvobitnim hramovima. U Karma Purani se o njima kaže: Tih pet Kumara. A l i .Krst i pitagorejska dekada često se naziwa Đala-rupa ih "vodeni oblik". o Bramane. Delfin je bio nosilac Posejdona-Neptuna kod Grka. Levijatan.pošto su poslednja dva imena uvek ostala tajna.

tj. vavilonjanskim Dagonom. pri čemu je Šiva takode pančanana. tako i Tritonom. U Indiji je to Višnu (jedan od njegovih avatara bio je Buda. a takode i sa (ribljim) Avatarom Višnua. Oni se nazivaju (AOT. koji je uklonio nevoljnost čedne Amfitrite da se venča sa Posejdonom. čija je glava tako­ de glava antilope. Pračetasa ima deset./^e^. na svojoj zastavi nosi znak Makare. vodenog boga. Nereja. a ispod struka delfinsko. vatreno ih povezuje sa vatrenim simbolom . kako se tvrdilo u prošlosti). "pošto je/»e/f. OTriAB). isti aspekt kakav pred­ stavlja i Neptun. Kamadeva. kreće i l i boravi nad. Matsjom. auRig VediAđaje Kao što se i za Braminu petu glavu kaže daje izgubljena. obožavaoci Narajane (koji se. jarac. Tako je ovaj broj zaštićen i njegovo pravo ezoterijsko značenje je sačuvano u tajnosti. Jer. "Pračetas" je na sanskritu ime Varune. a Amfitrita je stariji oblik Venere. trostruko ime (što zajedno čini sedam) izgubljeno'' . Kama (Makara-ketu) je "Ada" (nerođeni) i "Atma-bhu" (samopostojeći). 0 T Q . kao što to ispravno saopštava Harivansa. Ovaj poslednji. A O A I . Sad. zaronili su u du­ bine okeana zbog svoje posvećenosti i tamo ostali 10. a taj bog se u Atharva veJ/poistovećuje sa Agnijem (bogom Vatre). Kao što zna­ ju svi mitolozi. čije je telo iznad struka ljudsko. ali ezoterički. a ne pod vodama). pošto ju je spržilo i pretvorilo u pepeo Šivino "centralno oko". Da bismo uvideli ovu identičnost.TAJNA DOKTRINA « ANTROPOGENEZA Mudrost je sakrivena pod ležajem onog koji leži na zlatnom lo­ tosu (padina) što pluta na vodi. opet je na krajnje tajanstven način povezan sa Oanesom. zadržano u tajnosti.ko­ ji se odnosi na duhovnost. Sada podsećamo čitaoca da su tih "pet sveštenika" simbolizovani kako Delfinom. pa su zato Pračetasi isto što i "pet sveštenika" XOržZZAn (Posejdona) peratskih gnostika. egzoterički. riblje.000 godina. Delfina je Posejdon zbog njegovih usluga smestio u sazvežda. setimo se da kao stoje majka Pračetasa bila Savama. Lakšmi i Venera su jedno te isto. 700 . Pračetasi. njihovim sinom. pa se tako pokazuje kao identičan MaA:ar/. tako je i Amfitrita bila majka Neptunovih mističkih "sveštenika". a telo i rep riblji. a kod Grka je on postao Kaprikorn. ćerka Okeana. Toliko što se tiče "vodenog" simbola. kao i Posejdon. čiji je zadnji deo delfin. sa pet liea. Zato induski bog ljubavi. sinom Lakšmi. pri čemu su obe ove ličnosti poučavale smrtnike Mudrosti.

Krst i pitagorejska dekada LoGOS i tu je prikazan kao prvo ispoljavanje JEDNOG: "Želja se najpre javila u ONOME. "Makara".u ljudskom domenu. . postaje Kumara. Zapazimo još jednu stvar koja se tiče tajanstve­ nog broja pet. "Sanandana i ostali". u Indiji zvani Kumare.Jupiterovu maćehu. kažu mudraci. a ja­ rac se i dan danas žrtvuje Durgi-Kali. On istovremeno simbolizuje Duh večnog života i Duh života i ljubavi zemaljske . sa Atmom./)e?z. Drugi. koji upetom "stvaranju". ima kozje noge. Štaviše. To ]Q prvi stadijum. što je bilo prvobitni zametak uma". došla je noć Brame. pokazuje Bramu (koga biramo kao predstavnika svih drugih primarnih bogova raznih naroda) koji uzrokuje da iz nje­ govog tela izađu njegovi iz uma rođeni sinovi. (. bog Prirode. kao i univerzalnu i individualnu su­ štinu bića. i ukazuje na to kakvu bi vezu te životinje mogle imati sa Kaprikomom. Zato. ezoterički). Pa ipak. pošto nije siguma da će biti shvaćena. pet mističkih reci i l i samoglasnika (vidi u daljem tekstu) koje je Brama izgovorio prilikom "stvaranja". naizgled je besmislen naziv bez značenja. na narednom nivou ispoljavanja. Dovoljno će biti da kažemo da su.^ otud i Dan Kohani. Zato se mistička strana tog tumačenja mora prepustiti in­ tuiciji proučavaoca. povezani sa oba. . to je misterija kojoj se autorka ove knji­ ge ne usuđuje da posveti previše pažnje. Završimo ovo izlaganje tako što ćemo podsetiti čitaoca da su koze bile posvećene Amfitriti i Nereidama na morskoj obali. Tifon se pretvorio u jarca. "Kad Sunce zađe iza 30° Makare i više ne može da dosegne znak Meenam (Ribe). u kome se pojavljuje 28 zvezda u obliku koze. a opet u devetom (kao paravan). Pan. A l i . ali on takođe uklju­ čuje i božansku i paklenu magiju. koja je samo tamna strana Lakšmi (Venere). i l i pet "m ". koju su Grci pretvorili u Amalteju . onome "što povezuje entitet sa ne-entitetom" (Manas. a kad mu se primakao. čak i pored njego­ vog anagramskog značenja u vezi sa terminom "Kumara".)" 701 . koji su odmah postali Pančadasa (određene vedske himne posvećene tom Bogu) po svom kreativnom i magijskom potencijalu predstavljaju svetlu stranu mračnih tantričkih pe^ "makara". postoje znak Makare povezan i sa rođenjem duhovnog "mikrokosmosa". sazvežđe. svetle strane Šakti. sedmom. numerička vrednost njegovog prvog sloga i njeno ezoteričko razlaganje na/?e? ima veoma veliki i okultni značaj u misterijama prirode. ali i sa smrću i razlaganjem fizičkog univerzuma (njegovim prelaskom u domen Duhovnog).

blistava odežda moje snage". Mara je B o g Tame. dvostrukim krokodilom" (vidi poglavlje "O imenima Ozirisa". Pali (Anđeo). "On je dobar i loš Princip. Smrt svih fizičkih stvari. 702 .V I Š N U . K a d Ozirisa. Sve to je izuzetno simbolično i pokazuje kako su primame ezoterijske istine našle izraz u identičnim simbolima. Oziris se naziva "Ozirisom. k o j i su drevni filozofi vesto bacili preko određenih delova tajne povezane sa (zodijačkim) znacima. bilo je numeričko pet. B r o j pet nije b i o ništa manje svet ni k o d Grka. k a d adept postaje p o t p u n i HRISTOS. o n i nanovo izranjaju iz svete reke. Suba R o u : Taj veo.' U Nebeskom N i l u ima pet krokodila. sveti k r o k o d i l i zarone u ponor prvobitnih Voda. U Knjizi mrtvih. te reci su bile anagramski paravan za pet m i s t i č k i h m o ć i predstavljenih na odeći " v a s k r s l o g " I n i c i j a t a n a k o n njegovog poslednjeg iskušenja trodnevnog transa. prvobitno božanstvo koje stvara nebeska tela i ljudska bića. Logosa. CXLII). pokopaju i kad on ude u A m e n t i . b u d i te krokodile u svojoj petoj tvorevini. kad utone u N i r v a n u . "preminulo Sunce". Sa druge strane.* pa ipak je to jedno od ime­ na Kame. t i h pet postaje sedam jedino nakon njegove smrti. dnevno i noćno Sunce. nikad neće biti potpuno podignut samo da bi se zabavila ili prosvetila neinicirana publiJia. uistinu: ah. A l i . Bog i smrtan čovek. t j . a to ih još više povezuje sa "legendarnim" i n d i j s k i m M a k a r o m i egipatskim bogom sa krokodilskom glavom. A k o l i k o je ono b i l o sveto pokazuje činjenica da su K o r i n ć a n i (prema Plutarhu) zamenili drveni broj na Delfijskom hramu bronzan i m . a L i v i j a Avgusta gaje pretvorila u zlatnu kopiju. od koga su potekle K u m a re. i Smrt. prvog boga u Vedama.te reci ( Z A M A Z A M A Q Z Z A I 1 A X A M A Q Z A I ) orijentalisti prevode kao "odežda. Delfijsko E. "veliko Zeleno".TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA u e g z o t e r i č k i m religijama o n i su postali s i n o n i m za Anđele Tame. a bog T u m . Pet reci B r a m e {Pančadasa) k o d gnostika su postale "Pet R e c i " zapisanih na akašičkoj (sjajnoj) o d o r i Isusovoj. p r i svetkovinama u njegovu čast . Mara je takode onaj koji nesvesno ubr­ zava rođenje Duhovnog. kao što opravdano izjavlju­ je g. K a d se Sunce života r o d i . jedan sveti simbol." I stoga Makrokosmos i Mikrokosmos. p o t p u n i K R I Š N A .

čiji je ukupan broj prstiju deset. Pa ipak. možda ćemo otkriti daje to slovo. Grci i Jevreji. "kulminacija" i "sigurnost". takva je uobičajena sudbina ideja i stvari u ovom svetu duhovne dekadencije. amblem sedam sila prirode. dok će Sedmostrukost biti potpuno obrađena u ovom tomu (vidi Misterije Hebdomada). 8. ponovo sve te cifre dovodi u jedinstvo i on za ključuje pitagorejsku tablicu. On pokazuje uobičajeno disanje Kosmosa kojim vlada osam velikih bogova . ruralnog boga. i l i Dekada. Jednog i Trijade. ukratko. broj 9 je simbolizovao našu planetu koju vodi loš i l i zao duh. A l i . Univerzuma i čoveka. Tau je Alfa i Omega taj­ ne božanske Mudrosti. kad gaje istorija prvi put zapazila. sedam planeta. Takvo je i tajno značenje "snažnog stiska lavlje šape. Otuda je ova figura .sedam poteklih od prvo­ bitne Majke. Otuda su . tj. Isto 703 . njegova sedmocevna svirala. To je znak svake kružnice. čitavog sedmostrukog sklada. on se već srozao do bogića livada. i l i "božan­ ski duh i njegovog nosioca" (duhovnu dušu). na tajanstven način povezano sa Dekadom. istorija ga neće priznati. 3 + 6 + 0.^-^ -jedinstvo u nuli . O šest i l i "Šestostrukom" govorićemo kasnije. koja simbolizuje početno i krajnje slovo Tota (Hermesa). Potom dolazi broj devet i l i trostruko Trojstvo. To je broj koji se ne­ prekidno ponavlja u oblicima i figurama svih umnožaka. a njegov simbol je kaducej.kaže nam Ragon .bila simbol Božanstva. i oni su to slovo nazivali "kraj" i l i "savršenstvo". koje su toliko uzdizali Egipćani. Ogdoad. Deset. °°.reci terminus (kraj) i tectum (krov) simboli utočišta i sigur­ nosti. spremne da je oživi božanski duh. sedam muzičkih tonova. ili 8. postoje njena vrednost u stepenima 9. dobro pokazuje njegov prvobitni karakter. Ako sad obratimo pažnju na egipatski krst i l i Tau. slovom Tau se završava hebrejsko i samarićansko pismo. PAN je nekad bio apsolutna priroda i V E L I K O SVE. ali. Tot je tvorac egipatskog pisma.grčkim akcentima i l i znacima ('') o koji­ ma govori Ragon (vidi napred) prepoznati Atmu i Budi.Krst i pitagorejska dekada Lako je u ta dva duha . stoje prilično prozaična definicija. Ako je broj 6 bio simbol naše planete. uprkos fi­ zičkom napretku. a teologija od njega pravi đavola. simbolizuje večno i spiralno kretanje ciklusa. od plemena Judina" između dve šake ("stisak majstora masona"). U određenim okolnostima to je loš i veoma nesrećan broj.

krst. Postoje smaRazmišljajući o krstu. što u celini daje broj 7 zasnovan na istoj \As]i jednog za­ jedničkog. grčko slovo Delta.sedmica je učinjena temeljom kružne mere . bio je noumenalni. krug i sedam .) 10 V i d i Lidelov (Liddell) Grčko-engleski leksikon. načinivši deo na vrhu linije.. krunisana sedmim. u prevodu Aleksandra Dramićanina.' a on je tu mudrost doneo iz Indije i potomstvu u naslede ostavio zračak te istine. kao prva zamisao ispoljenog Božanstva. a četiri je postalo princip svega što nije ni telesno ni opazivo. Dobar dokaz za to bilo je što reč Božanstvo počinje slovom delta. na kojoj je zasnovan i izgled krsta. uglom ili vrhom Trougla. Ono je kod drevnih bilo samo sekundarno "savršenstvo". Na nivou sveta noumena. pa će rezultat biti krst. ured. Neki proučavaoci. autor Izvora mera pokazuje (str.pred­ stavljaju osnovne Pitagorine simbole. što se tiče svetosti Tetraktisa i Tetragramatona.TAJNA DOKTRINA « ANTROPOGENEZA je i sa krstom. To važi u odnosu na metafizičku zamisao. suprotno nagnutu. pa je u stvari bilo tri kad se broji sa jedne strane. a četiri sa druge strane. 51) daje svećnjak u hramovima: (. ali se u cilju profanog egzoteričkog tumačenja ta smibolika izmenila. 704 . pravi pitagorejci to nikad nisu prihvatili. Beoćani su Zevs pisali Asu(. Zapravo. dok je na vrhu bilajerfna zajednička čašica obema stranama.'" pa odatle latinsko Deus. koji se koristio kao osnov kružne mere. kad se broji sa svake strane. bio je "nosilac neznanog Božanstva".. savršeni broj. uzimajući u obzir značenje Sedmostrukosti u pojavnom sve­ tu. A l i . da tako kažemo. i postavite je nagnuto. A Trougao. idealni koren svih brojeve i stvari na fizi­ čkom planu. (nap. a Četvorstvo. Sad uzmite liniju dužine tri jedinice i postavite je unakrst sa linijom dužine četiri jedinice. 7r/je postalo ideogram tri materijalna elementa ~Yazduha.^ uvodeći tako falički element u religiju. i od broja 7 načinili ženski broj razmnožavanja. bilo četiri čašice za svece.) bio tako načinjen daje. U izdanju Metaphysice objavljeno je delo Knjiga zlatnih poulca Pitagore i njegovih sledbenika. To je izgled svećnjaka. a dugačka tri. istu ideju prenose šest dana u nedelji u Postanju. Daleko pre nego što su Jevreji izumeli svoj zlatni svećnjak iz hramova sa tri čašice sa jedne. Njegova škola je smatrala broj 7 zbirom 3 i 4. . uzmite drugu liniju dugačku četiri jedinice i postavi­ te je na prvu. a četiri sa druge. Uzmite liniju koja je široka jednu jedinicu. dužine četiri jedinice. što su objašnjavali dvojako. A. Vode i Zemlje. narodi koji su imali duhovniji um učinili su krst (kao 3. Trougao je bio njegova slika: "Otac-Majka-Sin". brkaju mističko značenje četvorstva. 4 = 7) svojim najsvetijim božanskim simbolom. zato što se odnosilo samo na nivoe ispoljenog.

Staviše. broj sedam. . i l i godine i jednog dana (364 + 1 = 365).fS ^ predstavlja u najvećoj m e r i faličke simbole kasne antike. duh svega ( v i d i dalje objašnjenje broja 6). 365 dana. "otac svega živog". A broj 4 je ono što dopušta aritmetičku podelu izvaQĆM jedinstva i sedmice. Mesec. a fizički Sunce i N i l . Staviše. k o j i metafizički personifikuju Vatru i Vodu. pa je četiri za isto ono­ l i k o brojeva iznad jedan za k o l i k o je sedam iznad četiri (iz jednog rukopisa za k o j i se pretpostavlja da gaje napisao Sen Žermen). neživoj priro­ di). N i l je bio reka vremena sa brojem godine.sedam. a takode i Ozirisovu radioni­ cu. ni tokom prvih dinastija. zaje­ dno sa B i k o m . koja predstavlja jevrejski T'sod Olaum. i l i Majke Zemlje. koje je zapravo dvostruko 7. pošto je ono veće od onog p r v o g za isti broj (tri) za k o j i je manje od sedam. Jer.broja nad brojevima. a Z e m l j u kao svoj astronomski simbol . On je predstavljao porođajnu vodu Iziđe. i l i jevrejsko lardan. pošto ne postoji nijedno telo sa šest linija koje ga tvore. Drevno ime te reke bilo je Eridan. Isto nalazimo i u egipatskim m i t o v i m a .Krst i pitagorejska dekada tran z b i r o m šestostrukosti i jedinstva. početno slovo reci Zao. i Zevs. kaže Ragon i dodaje d a j e zato k o d Grka slovo Z. a da se sedma ne nade kao njegova središnja tačka ( v i d i kristale i pahuljice u tzv. i l i Silazak (. (Neobjavljeni rukopis) Ona nije imala takvo značenje u početku. jeste numerička vrednost reci Neilos ( N i l ) . i l i središnja vodeća Sila. kao što je apsolutno jedinstvo nestvoreno i nedeljivo (otuda bez-brojno) i nijedan broj ne može da ga pro­ izvede. a cifra 7 t o k o m proleća i leta . poseduje svo savršenstvo JEDINICE . 705 . .) reke Jordan.pošto u t o m periodu oživ­ ljava D u h života . ženu i kravu. cifra 6 je bila simbol Zemlje t o k o m jeseni i meseci z i m ­ skog "sna". u simbolu Ozirisa i Iziđe. Broj solame godi­ ne. tako je i sa sedmicom: nijedna cifra sadržana u dekadi ne može daje rodi i l i stvori. kažu oni. k o j i medu rogovima ima mladi Mesec i egipatski krst. i l i "Izvor". broj sedam je bio nevidljivo središte. To su bila vrata hebrejske reci Jared. " K o d Egipćana je broj 7 bio simbol večnog života". koja kod Jevreja ima isto tako mističku funkciju ka­ kvu kod Egipćana ima N i l : ona je bila izvor silaska i sadržavala je vode života. On. "ja ž i v i m " . sa koptskim i l i starogrčkim sufiksom.

Oziris je bio Sunce. a Bog čovek na Nebu". Sad. niti se može. dok je cifra 6 simbol oživljavajućeg i l i miorm&uĆQ%principa. i l i Iziđe. reka N i l i tropska godina od 365 dana. primeniti na Jedno Božanstvo. tri cifre 365. a 5 je univerzalna suština koja se ši­ ri u svim pravcima i stvara svu materiju (rukopis Sen Žermena). "daje čovek Bog na Zemlji. sigumo je da oni. taj otelovIjeni paradoks. već 706 . A l i . pa izgleda da naši savremeni učenjaci ne nalaze u tim simbolima ništa što prevazilazi fiziološko i l i faličko značenje. Ipak. čiji je metod bio da idu od opšteg ka posebnom (kao stoje to slučaj sa Platonom).TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Da jasno kažemo. i l i Jehove u njegovom ženskom aspe­ ktu). Ovih nekoliko primera i ilustracija koje smo izneli otkrivaju sa­ mo mali broj metoda koji se koriste za čitanje simboličkih i numeri­ čkih ideograma iz drevne prošlosti.nije imala mnogo uzvišenije i l i poetskije značenje nego što je to poro­ đajna voda Meseca (Iziđe. posmatrane kao materice te Zemlje. nikad ne bi započeli tako što bi svoje religije simbolizovali seksualnim am­ blemima! Potpuno je tačno. mo­ gao da savlada svih sedam ključeva. Postoje taj sistem izuzetno težak i komplikovan. One se mogu čitati: Zemlja — oživljena . Biće dovoljan je­ dan primer.Duhom Života 3 6 5 Naprosto zato stoje 3 ekvivalentno grčkom slovu Gama i l i r. Ah. korito te reke i l i majka Zemlja "zbog porođajnih energija kojima je neophodna voda. ko­ je je slovo-simbol Geje (Zemlje). a Jordan . postalo. ona je bila simbol personifikovane Zemlje. samo je mali broj ljudi. iako je to izrekao Elifas Levi. kako je pokazao isti učenjak. čak i među Inicijatima. sim­ bol jedino njegovog stvaralačkog žara. koje je nekad bilo simbol BOŽANSTVA. pa ćemo u njima naći visokofilozofsko i moralno značenje. to se nije moglo. i l i broj dana u solamoj godini. kao i lunama godina od 354 dana. pomoću pitagorejskog ključa. Sve je to dakle seksualno i faličko. "koja određuje periode trudno­ će". pa se zato pretvorilo u sim­ bol sa faličkim značenjem. To je dovoljno jasno po­ kazano. treba samo pročitati.reka koja je danas tako sveta hrišćanima . dok je Izida bila Mesec. kako su eoni prolazili. Zato se i ne treba čuditi što se metafizika postepeno srozala do fizičke prirode i što je Sunce.

korena mudro­ sti. kao u Vedama .Krst i pitagorejska dekada jedino na jata NJEGOVIH inkamiranih zraka. koji raste i buja na indijskom tlu. koje mi nazivamo Đan Koiiani. itd. 707 . Rudre (Kumare. u celini. Candada (vo­ ljom rođeni) i l i inkamirani (u raznim Manvantarama)/?o svojoj sopstvenoj volji .povezani su sa Šaka Dvipom. osuđeni da se reinkamiraju u svim dobima. Narada.) u pogledu intelekta predstavljaju najviše Đan Kohane. Narada je vođa Gandarvi. da se stalno reinkamira. Tu misteriju je veoma teško ispravno predstaviti i razumeti jer. sedam Kumara koji su pošli da posete Višnua na "Belom Ostrvu" {Sveta Dvipa). Lemurijancima i Atlantiđanima Treće i Četvrte Rase. Gandarve. Oni su. a koje je crkva da­ nas pretvorila u đavole sa leve strane. dok su ih drevni narodi nazivali Bogovi. dok se drugi inkamiraju po dužnosti. ezoterički. a u Spasitelja sa desne strane! A l i . zahvaljujući tome što su samorazvojem stekli petostruku priro­ du . Asure. U ezoterijskoj filozofiji. to je objašnjena či­ njenicom da su Gandarve "instruktori ljudi u Tajnim Naukama". razotkrili ovima tajne stvaranja. Ako se setimo šta se o toj klasi anđela kaže u Knjizi Enohovoj i u Bibliji. tj. uči ljude da postanu bogovi.postali nezavisni od čisto Arupa deva. odbijajući da se razmnožava. a opet riznicom filozofskih načela. svi oni su. isto kao {pobunjenici. nebeskih pevača i muzičara. alegorija je pot­ puna: njihov lider. Svi ti "prototi­ povi" su povezani sa Kumarama koji se na sceni delovanja pojavljuju tako što odbijaju ~ kao Sanat-Kumara i Sananda .dvanaest velikih tvoračkih bogova koje je Brama stvorio kao svoje pomoćnike na poslovima stvaranja. Aditje. kako tvrde Vede.otud svetost hroja pet . i l i . Jer oni su. Više puta su oni dovođeni u vezu sa Naradom -još jednom hr^ora privid­ nih nedoslednosti. ostrvu na kome žive Mahajogini . On je pobunjenik protiv Brame. Oni su ti koji su. Najzad. kao Sanakadike."nebeski Gandarva" je božanstvo koje je znalo i otkrilo nebeske tajne i božanske istine.da "stvaraju po­ tomstvo". Rišija Naradu proklinje Brama da se neprekidno vraća na Zemlju. "voleći žene zemaljske". Nema nijednog Arhandela čiji se prototip ne može naći u svetoj zemlji Arjavarte. Pa ipak se oni nazivaju "tvorcima" (mislećeg) čoveka. sve takve dogme su izrasle iz jednog korena. a opet njegova sudbina nije gora od sudbine Đaja . Štaviše. mi vi­ dimo da su i oni koji su bili "poslušni zakonu".oni su u ezoterijskoj literaturi prikazani kako postoje u svim dobima pošto su neki "prokleti da se reinkamiraju".

ona znači "10. Pa ipak. verujemo kako ona i nema. Mi činimo i više: mi priznajemo da se. i l i oni koji su se po svo­ joj volji rodili u ljudskom obliku! Sve je to veoma zbunjujuće za one koji nisu u stanju da čitaju i razumeju Purane drugačije osim u doslovnom smislu. a opet uvek prisutni za onog ko ih traži. ako je ikad iko razmrsi. niti može imati. kad se njime jednom ovlada. duboko skriveni. takozvanih "baj­ k i " odnosi na astronomske alegorije o sazveždima. u određenom smislu. istočnjački simbol krsta i kruga. Parasara ispravno kaže: Ta trideset i tri božanstva postoje eon za eonom i pojavljuju se i nestaju na isti način kao što Sunce zalazi i opet izlazi. mnogo tih. kutiju tako bogato ukrašenu da njena raskoš potpuno sakriva sve opruge koje je otvaraju. pa presecaju Gordijev čvor komplikacija izjavljujući daje čitava ta shema "izmišljo­ tina bramanske mašte i njihove ljubavi prema preterivanju". Svastika. za proučavaoca okultizma. XV) U jednom periodu. Mi dobrovoljno prepuštamo ljušturu zapadnjačkim sanskritolozima.Čandađe. Gandarva deve su entiteti i fi­ zičkog i psihičkog karaktera. pretvara u sigurnu kutiju koja sadrži ključeve Tajne Mudrosti. isto kao i pobunjenici . bilo kakva vrata. "Otkad je Fohat prešao Krug poput dve linije plamena (horizontalno i vertikalno). pripadaju misterijama nevidljivog univerzuma i prvobitne kosmogonije i teogonije. Te istine.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA utonuvši u meditaciju. jatima zvezda. dok Gandarva iz Rig Vede u njoj možda personifikuje Sunčevu Vatru. A l i . sve je to bremenito i duboko filozofskim zna­ čenjem. bio je svuda prihvaćen. ka­ žu oni. Kod ezoteričkih (a u tom pogledu egzoteričkih) budista. jata Blagoslovenih nikad nisu propustila da pošalju svoje predstavnike na planete za koje su Pa ipak. Ukratko.^^ Zato nala­ zimo orijentaliste koji odbijaju da budu zbunjeni. zvezdama i planetama.000 istina". Kineza i Mongola. (Knjiga I. ali jezgro ploda uzimamo za sebe. videće se da se taj smisao. Pa ipak su ključevi tu. Istina. Pa ipak su i oni nazvani. nasuprot intuiciji. pa nas zato navodi da. naprosto zaboravili da stvaraju i zato ih je Brama prokleo da se rađaju u svakoj Manvantari. dok su Apsare (kao i ostale Rudre) / kvaliteti i kvantiteti. teogonija vedskih Bogova otkriće nam nedokučive misterija Stvaranja i postoja­ nja. 12 708 .

Pa ipak se u "hrišćanskoj" ikonografiji katakombi nikalcva figura čoveka ne pojavljuje na krstu tokom prvih šest ili sedam vekova.n o v i I n i c i j a t i . a kod nekih se zauvek utisne u meso kao žig. Haldejaca. To je zato što oni moraju te istine da čuvaju nenarušene i netaknute u večnoj tišini i tajnosti do trenutka dok ih ne opaze i pročitaju n j i h o v i odabrani naslednici . M e j s i kaže: Vrednost krsta.navodnog početka nove religije. Svastika nikad ne gubi svoja tajanstvena svojstva." Zato se Svastika uvek stavlja . 709 . (nap. str. Dugpasa (Čarobnjaka) iz tibetanskih graničnih područja. što poka­ zuje da ta tajna nije bila tajna hrišćanskog krsta. Osvrnite se unazad i videćete da su je podjednako k o r i s t i l i Inicijati i vidovnjaci.na grudi premi­ n u l i h mistika. danas toliko degradirana da se često postavlja na šešire "bogova" . To je pečat k o j i se takođe stavlja na srca ž i v i h Inicijata. trebalo bi da potiče iz vremena kada je Isus Hristos razapet. Jedna Svastika na zidovima katakombi stoji kao znak na natpisu koji glasi " Z Q T I K D Z Q T I K H " . nađena i na srcu l i k o v a i statua Bude. najbolji dokaz starosti krsta je ono što je izneo autor Priro­ dnog Postanja na str. pošto su hrišćani morali da kriju sebe i svoju religiju. nazivana Crux Dissimulata* Prema de Rosiju {de Rossi)."dostojni da im se povere deset hiljada savršenstava".gnusnih idola svetogrdnih Bona. već * (Lat.Prikriveni krst. I.kao što je to bio slučaj krsta sa drškom u Egiptu . Mogu se videti svi oblici krsta osim tog . Svastika iz ranog perioda bila je omi­ ljeni oblik krsta koji se koristio sa okultnim značenjem. takođe. prev. Ona je. 427). 433. u R i ­ m u . "Vitalis Vitaiia". sve dok ih ne pronađe neki Galukpa i otrgne zajedno sa glavom takvog "boga": mada bi bilo bolje da se glava njihovog obožavaoca odseče sa njego­ vog grešnog tela. međutim. Asiraca. zatim u katakombama Novog i u katakombama Starog sveta (?). Svastika je. kao i na zidovima kiklopskih građevina starog sveta. Pa ipak.) ." A l i . Nalazimo je k o d starih Peruanaca. kao hrišćanskog simbola.Krst i pitagorejska dekada zaduženi da ih od početka nadgledaju. u Tibetu i M o n g o l i j i . i l i "život života". kao i trojanski sveštenici (otkrio ju je Šliman na lokahtetu tog drevnog grada).) Citirano u Prirodnom Postanju (tom11. G. To nije bio početni. gde je ona.

) (A takode i) odnos vi­ dljivog i nevidljivog. . (. . u pola tuceta raznih oblika. Ona je simbolizovana cifrom 6. jer. Kod prehrišćanskih simbolista on je bio.) (kao i) prvo stvaranje čoveka i vrsta. . zasnivanje hrišćanske religije na raspetom Spasitelju uopšte ne nalazimo u hrišćanskoj umetnosti! Najraniji poznati oblik ljudske figure na krstu je raspeće koje je papa Grgur poklonio velikoj kra­ ljici Teodolindi od Lombardije. a "Raspeće" je postavljano horizontalno. to se može pronaći svuda i od­ ražava se u svemu. gnostičkog Hrista. To je amblem aktivnosti Fohata. na Zenit i Nadir. 710 . postavljene p o d p r a v i m uglovima. Zapad i Istok. A taj krst je prehrišćanski. nesumnjivo. Krst je Hrist isto kao što je Staurski krst bio amblem i ime Horusa. a Julijan je bio u pravu kad je rekao daje "zaratio sa X" . kako kažu K o m e n t a r i : " ( . Isprva je on učinjen božanskim. koji potiče iz sedmog i l i osmog veka. a ne raspeti. sa pitagorejskim i hermetičkim odrednicama. u n j i h o v o m m i s t i č k o m . na zemlju. njene četiri ruke. kao i ideogram ovog broja. ) Nema Hrista i nema Raspetog." Kod hrišćana. Jovana u Monci. . može pronaći evolu­ ciju Kosmosa i čitav period Sandje. paganski i mnogobožački. i ono se danas nalazi u Crkvi sv.' Tokom nekih šest vekova hrišćanske ere. ne nalazi nikakva slika raspeća. sa matematičkom preciznošću. . poput te cifre.za koji je on očigledno smatrao da su ga usvojili A-Gnostici i mitotvorci kako bi preneli neko nemoguće značenje. Kult je počeo krstom. dok se u katakombama Rima.) na njoj. i nije podizano kao u vreme kad se pretvorilo u rimsku spravu za pogubljenje. . Tako je bilo i nije moglo biti drugačije. N e k o l i k o simbola sveta bremenitije je stvarnim o k u l t n i m znače­ njem od Svastike. ( . neprekidne re­ volucije " t o č k o v a " i četiri Elementa. Krst. Može se otkriti da sav rast i razvoj potiče od krsta. u prisnom su odnosu. tako i fizičko.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA završni oblik raspeća. (. dalje. . Sever. Car Julijan je bio Inicijal i kao ta­ kav je dobro znao "tajno značenje".'* Vekovima je krst označavao Hrista i obraćalo mu se kao živom biću. a tek na kraju je očovečen. . starijim od San Đulija. a ne samo k o s m i č k o m značenju. kao što je već pokazano. kako metafizičko. ukazuje na konretnu zamisao. "Svete Četvorke". osnovni je oblik koji se predstavlja u njihovoj umetnosti i osnovni predmet obožavanja njihove religije. Jug. kao što je rečeno. Postelja i l i Kauč Mučenja tokom Misterije Inicijacije. I n i c i ­ rani u tajne značenja Svastike.

"am­ blem stabilnosti" (vidi podizanje Tat. zapravo nalazimo okova­ nog i vezanog za krst. ) u obliku Svastike i l i četironožnog krsta. "vladar kapije Ponora" Akera. Apofis je vezan za Tau i l i Tat. U Egiptu je krst bio korišćen kao zaštitni talisman i simbol spasilačke moći. i l i Tatu. U Ritualu. simbol ljudskih strasti. . njihova užad su na njemu. i Apep biva bačen dole. . ( . Har-ru-bah gaje uvezao. Prema zapadnjačkim kabalistima. kaže on pobedenom neprijatelju (XXXIX. fi­ lozofski stoje suviše visoko da bi se mogli nazvati prostim faličkim ^* Apofis ili Apep je Zmija zla. DRVO Saznanja u raju čovekovog vlastitog srca postaje Drvo Večnog Života i nema ništa sa čovekovim animalnim čulima. sagrađe­ na je u obliku Krsta ( . glavno objašnjenje misterije Krsta. . To je potpuna tajna koja sebe pokazuje samo kroz napore zatočenog Manasa i Ega da se oslobode od ogra­ ničenosti čulnog opažanja. ozirijanac plače: "Apofis je zbačen. 18 Prirodno Postanje. 7). ističe pre svih ostalih. . Apofis je neprijatelj Raa (svetlosti).^^ Pagoda u Maduri (. odgojeno u ubistvenoj atmosferi materijalističke nauke. " To su bila užad četiri Strane i l i krsta. i l i Satanu. tom I. Bog Aker. vezan i okovan. čak i moderan komen­ tator duhovnog. Sunce (Oziris-Horas) ga uništava. ali "Veliki Apep je pao!" uzvikuje prenimuli.) rodnom mestu Krišne. "Škorpija je povredila tvoja usta". A l i . Ovo značenje Krsta i Svastike. jeste ~ njegov seksu­ alni element. Tifona. ) U prvobitnim egipatskim grobovima odaja je imala oblik krsta. njihova užad vezuju Jug. Rečeno je daje Tor smrskao glavu Zmije svojim čekićem ( . i gde se njihov pepeo ostavlja sedam lunamih godina. kako bi progledali u svetlu večito prisu­ tne Stvarnosti. a još više prema površnim simbolistima. ) ^ To je savršeno i niko u tome ne može da nade "seksualno oboža­ vanje" kojim orijentalisti vole da razbijaju glavu paganstvu. . 711 . V. str. To imaju i pećine u cishimalajskim oblastima gde žive Inicijali. . . uprkos svojoj savremenoj degeneraciji.Krst i pitagorejska dekada Prema istočnjačkim okultistima. 432. a posebno sa ritualima valabačarija? Jer. Lingam i Joni u obožavanju Sive. šta je sa Jevrejima i egzoteričkom religijom nekih hinduističkih sekti. Sever. . Škorpija je hrišćanski "insekt koji nikad ne umire". Ritual X V I I I ) . ga vezuje. Istok i Zapad. kao što je rečeno. 39). Oblasti Sunca (XV.

TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA obožavanjem. otvori se i pusti izdanke. Od tih monoteističkih Jevreja hrišćanski narodi su crpili svoju religiju. Za njega su Krst i Krug. jer je ona besmrtni dah života. a potom formira stablo i grane. kao što su razobličili sami njihovi proroci. boja i supstanca . A ne interesuje ga ni Tri u Jednom. "seme preljubničko". Drvo i l i Tau. Pa ipak. Neka takvi veruju u fizički oblik krsta i obožavaju ga na svaki način.njegov oblik. a savremeni se zadovoljavaju samo posledicom i traže uzrok u posledici. za njega koji u duhu ne obožava ništa drugo osim Apsolutnog Jedinstva. dok odbija da obožava boga Krst i Drvo su identični i sinonimi po simbolici. a nauka luđakom. kako ih naziva Isaija (LVII). povijaju na dole nalik na gra­ ne Ašvate. svog "Boga nad bogovima. a ne samo fizički život. čiji plodovi daju večni. večno pulsirajućeg Srca koje kuca u i kroz svaki atom prirode.^" crkva smatra mnogobošcem. koje se. Jednog živog Boga". sa svoje strane.) Avgustin. On malo mari da l i je to seme iz koga raste genealoško Drvo Bića zvano Uni­ verzum. Paganski filozofi su tragali za Uzrokom. "Sinovi veštaca". večno tajanstvena. ne vidi prototip obrezivanja.već SILA koja usmerava nje­ gov rast. i dalje duboka misterija u njihovoj pro­ šlosti. prekriženom krugu Platona (pagana). kao stoje video hrišćanin (Sv. drvo i l i obožavanje Krsta^'* kod Jevreja. za sledbenika prave istočnjačke drevne Mudrosti. A l i . i tako odbacuju jedino znanje na kome sa punim pouzdanjem mogu zasnovati svoju nauku. bacaju seme koje hvata koren i raz­ vija se u drugo drveće -jeste jedina SILA koja je za njega stvarna. 712 . a savremeni a-gnostici za to i ne mare. nikad nisu propuštali priliku da se "raspale idolima pod svakim ze­ lenim drvetom". Ono što prevazilazi posledicu oni ne znaju. Propoved 160. trostruki aspekt tog semena . I to zato što. svetog Bodi drveta. koja čini da to seme klija. svaki taj atom sadrži zametak iz koga on može da odgaji Drvo Znanja. i jedino u tu prošlost on upravlja svoj žudni pogled. ta ispoljena Sila ima odgovor za onoga ko teži tome daje dokuči. Onog ko u krstu. teško može da izbegne tu optužbu. nakon što se primene i pročitaju jedan za drugim svi simboli koji se odnose na njih. Jer ta vitalna Sila. što se ne odnosi na metafizičku rekreaciju. kao i večno neznana. A l i . a prezirali i podsmevali se tome kako su drevni filozofi štovali Božanstvo.

šest koncentričnih krugova oko sedmog. jedan unu­ tar drugog. trebalo bi da čujemo naučno obja­ šnjenje toga zašto se sedam uvek ističe kao prevashodni broj . Možda će sve što kažemo biti pripisano koincidenciji. ali pod uslovom da čovek ćuti o UZROKU koji je proizveo i Boga i njegov Logos. i da nema mnogo više značaja nego što ga ima iluzija kretanja koju proizvodi tzv. Tim "singularnim iluzijama" koje je profesor Silvanus Tompson {Sylvanus Thom­ pson) prikazao na sastanku Britanskog udruženja 1877.Krst i pitagorejska dekada fizičkog razmnožavanja. Pa ipak. on neizostavno postaje klevetnik. on priznaje da ne zna ništa o Uzroku koji stoji u osnovi tzv.Hebdomadu (sedmostrukosti) u prirodi. mudrac ostaje u tišini punoj poštovanja u pogledu onoga o čemu nijedan smrtnik ne bi trebalo da se usudi da nagađa. Sad moramo da se približimo jednoj misteriji . U jednom od svojih paradoksa Elifas Levi kaže: Logos Boga je otkrivalac čoveka. oko središnje tačke. Prećutno priznajući Sveprisutnost bezgraničnog Kruga i načinivši ga univerzalnim postulatom na kome je zasnovan čitav uni­ verzum. godine nije pridavan veliki značaj. a Logos (reč) čoveka je otkrivalac Boga. Na to bi istočnjački okultista odgovorio: "Da. . U su­ protnom.. itd. Prvog Uzroka. i sedam prstenova. itd. U odeljku koji sledi mi dajemo objašnjenje koje je nauka odbacila. 713 . Bezuzročnog Uzroka tog Vitalnog Uzroka. a ne "otkrivalac" nespo­ znatljivog Božanstva". Možda će nam reći daje taj broj u prirodi sasvim/?n"rodan (to i mi kažemo). stroboskop.u toj iluziji koju proizvodi tanjir koji se vrti i l i bilo koja druga posuda.

onda. . (. oni su bacili seme sveg raslinja u tlo. i l i . Pošto ga sadrže sve religije. i za­ što bramin trisuparna treba da obožava Somapa Pitrije . Ti sveti brojevi (3. od najstarije do najmlađe. . čiji je broj 7 poseban predstavnik i l i Činilac. čijih su sedam predaka pili sok Mesečeve biljke.posebno u ovoj Manvantari. kao što se veruje da tvrdi Bopaveda. Hajde da se. Zato možemo da pružimo samo jedan opšti pregled ove problematike. "zašto je on. . Potom je došlo drugih "Sedam ". uhvatimo ono­ ga što uči stara ezoterijska doktrina. 4 i 7) su sveti brojevi Svetlosti.. vo­ deći Dive biljaka. to nije lak zadatak. Života i Jedinstva . (Komentar) 714 . koji su. trisuparnd". Kad se prvih "Sedam "pojavilo na Zemlji.XXV MISTERIJE HEBDOMADA Ne smemo da završimo ovaj deo o simbolizmu drevne prošlosti a da ne pokušamo da objasnimo stalno ponavljanje tog uistinu mi­ stičkog broja u svim spisima koji su poznati orijentalistima. Sada to moramo da pokažemo. našem život­ nom ciklusu. i na osnovu svojih shvatanja ga objašnjavaju u skladu sa svojim posebnim dogmama. Trećih "Sedam " su razvili svoje Čhaje. Ako neko upita bramina koji poznaje Upanišade. ako znaju odgovor.) Tako je čovek postao Saptaparna.veoma malo njih može da odgovori na to pitanje. (. a četiri im je dodato čim se kamen preobrazio u biljku.) Petih "Sedam" su zarobili svoju SUŠTINU. Prvo je došlo tri. proizveli srednje (posredičke) prirode između biljaka i pokretnih živih životinja. još teže će zadovoljiti pitaočevu radoznalost. tako pune tajne drevne mudrosti.

dvostrukog znaka izraženog geometrijskim figurama - A . Kao što smo već pokazali. U svom delu Maconneris Occulte. cifra 7 je simbol tog života povezanog sa božanskim životom.Misterije Hebdomada A. šest predstavlja šest dimenzija svih tela: šest linija koje čine njihov oblik. koji simbolizuju sedmostrukog ČOVEKA. 324. 715 . ) A ( . ono označava biljku sa sedam listova i ima veliki značaj u budističkim legendama. kad su mudraci primenili šestostrukost na fizičkog čoveka. Zato. Ragon daje veoma dobru ilu­ straciju za "hijeroglifsku šestostrukost". Jer. četiri linije se pružaju do Četiri kardinalne tačke . Istoka i Zapada .Trouglom i Kvadratom. formirano od cifre 7. i u grčkim "mitovima". 7. visina i debljina. kao Titije u Odiseji. takode. naime. a može se.^ "života večnog". SAPTAPARNA Saptapama je ime koje okultna frazeologija daje čoveku. naći. Sad. Juga. do Zenita i Nadira. "izniklo iz ze­ mlje". jer je F (Gama) simbol Zemlje (Gaia). drevne misterije su smatrale daje broj šest amblem fizičke prirode. T. sedmostrukost]Q za njih bila simbol takvog čoveka plus njegova besmrtna duša. ih \ (Tau). samo prerušeno. bilo je simbol života (vidi odeljak "Krst i Krug") i života večnog. On taj znak tumači kao simbol mešanja Zato su Inicijali u Grčkoj zvali Tau Yaii\\oc„ sinom Gale. kako on naziva dvostruki jednakostranični Trougao.a dve linije. zemaljskog života. i gr­ čko slovo r (Gama).Severa.

189. Kao i sve druge planeVidi u Mahabharati. postoje u njemu sadrža­ no svih deset brojeva. otuda Tales vodu čini prvobitnim elementom. koja je u tom Duhu još uvek bila latentna. ]QČ\n\csi. simbolički predstavljan sa trostrukim plamenom u ruci" (vidi bronzanu statuu Tripurantike Sive. a središnja Tačk^a. nara. pa se otad zovem Narajana. Princip Vatre. Ta dva prepletena Trougla .istovremeno tvore Sedmostrukost i Trijadu. gde Višnu kaže: "U drevnim vreme­ nima pozvao sam vodu po imenu. šest tačaka su šestostrukost. kao jedinjenje dva Trougla. dva Trougla pokazuju prisustvo dvojstva. A. Zato su Pitagora i drevni mudraci posvetili broj šest Veneri. /•V. sa vrhom okrenutim nadole je sim­ bol Višnua. šiva. III. 716 . zapravo.. npr. Mada se u toj zemlji naziva znakom Višnua. i l i pokretnog principa u Nari. uistinu nije politeizam. odakle proizlazi razmnožavanje elemanata svih stvari. parnog broja i tri strane svakog Trougla. Potencija pitagorejsliih trouglova (Ragon). vodi^).koja takode predstavljaju amblem našeg društva . "Mahadeva ubija Tripurasuru". \/.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA "trifilozofske vatre i tri vode.. dakle. U vodu (ili haos. Jer. sa Tačkom u sredini i l i centru. ipak je on. već filozofska neophodnost. proizvode četvorstvo.) sjedinjenje dva pola i alhemijski preobražaj materije pomoću Trijada neophodni da bi se razvila sila razmnožavanja. simbol Trojstva ( i l i Trimurtija). prvog neparnog broja. čak i u ezoterijskom tumačenju. niži Trougao. pošto su: (. on predstavlja sedmostruki znak: njegovi Trouglovi označava­ ju broj 3. "princip vlage" Grka i Hermesa) bačeno je prvo seme Univerzuma.. "'Duh Božiji' se kre­ će po tamnim vodama Prostora". boga principa vlage i vode ("TVara-jana". ali su i Dekada. dok je Trougao čiji je vrh okrenut naviše. Jer. ta plodna vrlina i težnja za reprodukcijom koja je urođena svim telima. Istu ideju nalazimo u indijskom jednakostraničnom. 3.^ Verovanje u "Tvorce". jer je to uvek bilo boravište u kome sam se kretao" (Ajana). u muzeju India House).po­ grešno nazvana "Solomonov pečat" . dvo­ strukom Trouglu. petostrukost se nalazi kombinovanjem. koja im je zajednička. kako god da se taj znak /V ispita. i l i personifikovane Moći Prirode. što prethodi Vatri. Trouglovi sa sredi­ šnjom tačkom.

| . I za­ to. Zato se sva materija u univerzumu. ali za praktično okultno učenje naša sedmostruka podela je najbolje i naj­ lakša. i l i materiju.) Neki učeni bramini su se bunili protiv naše sedmostruke podele. lice jedne od njegovih ravni postaje srednje lice drugog) i postaje kocka.odraženu sliku Logosa u "Karana Šariri" . Izostavljajući iz kalkulacije tri aspekta '\\\ pomoćna principa.emaniranih zrako va jednog "Oca-Zraka" . Duh i Materija. linija diferencirane materije je horizontalna —. i l i ispoljenog "Logosa" onog koji žrtvuje svoju Esse'^ (ili meso. 717 . međutim. uključujući Ego . stvar škole i izbora. tj. Četvorougao udružuje svoju srednju prirodu sa srednjom prirodom Trougla (ili Trojstva. Očinsko-Majčinske SEDMICE. "strogo uzevši (. suština (nap. i materiji kao večno vaskrsavajućem elementu . Oni su u pravu sa svoje tačke gledišta. Univerzum) kako bi svet mogao da živi i kako bi svako stvorenje u njemu moglo da ima svesno postojanje.. četvor­ ku. kao što smo mi u pravu sa svoje." Sledeći dijagram će možda pomoći proučavaocu da shvati ove paralele: * (Lat. tj. dok su ljudi zapadnjačke učenosti imali.pa čak.. može svesti na samo četiri elementa . veliki alhemičari širom sveta. Ono prvo (3) je nevidljivo. Njene sluge moraju najpre da poveruju i prouče primame uzroke. i još uvek imaju. da se sa njom igraju. oni prihvataju jedino Upadhije (osnove). puka imena. a njihovo sje­ dinjenje je amblem večnog života u duhu na njegovom uspinjećem luku. Brojevi 3 i 4 su muško i žensko. Duhovna muška linija je vertikalna. ta tri mogu biti dovoljna.. kiseonik. Zemlja ima sedam Logosa . noumeni četvorke. a to dvoje formiraju krst i l i .ugljenik. imaju čitavu sedmostrukost da iz nje uče. a ono drugo (4) je na nivou objektivne percepcije. prev. i zato su tri primame stvari. kako bi se mogli nadati da će dokučiti prirodu i upoznati se sa mogućnostima posledica.| .Misterije Hebdomada te našeg sistema. za egzaktnu nauku ostali terra incognita i čisto nagađanje. jedino tada ona (razvijena kocka) posta­ je nosilac i broj ŽIVOTA. kao što pokazuje sistem Taraka Joge.) .PROTOGONOSA.bit. i l i stepenovan Duh i l i Sila. azot i vodonik.pomoću raz­ množavanja i reprodukcije. i l i za meditaciju.) samo tri Upadhija". To je. Za čisto teorijsku metafizičku filozo­ fiju.'' Kako kažu ti alhemičari: "Jedino kada se Tri i Četiri polju­ be. kada je na­ uka analizira do krajnjih granica. istočnjački okultisti i njihovi učenici.

životodajni gas: aktivni hemijski agens u čitavom or­ ganskom životu. Kama-rupa. 19). najstabilnije od svih jedinjenja. koja div­ lje plamti tokom života u materiji. pro718 . Gruba Materija tela. princip ži­ votinjske želje. Gas koji podstiče sagorevanje. on takođe u velikoj meri ulazi u sve organske supstance. dovodeći do zasićenja. On se raspada vrlo brzo nakon raspada tela.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA LJUDSKI PRINCIPI VII ATMA BUDI . on gori u kiseoniku stvaraju­ ći intenzivniju toplotu od bilo koje druge kombina­ cije supstanci i stvarajući Vodu. . . ' Gorivo za primer. pa do čoveka prvobimi modeli u svim carstvima prirode počinju kao eterične. I I . Najlakši od svih gasova. I X . V. jer "iz nedara kame­ na rođena je vegetacija" {Komentar. I I I . Od minerala i l i "me­ kog kamenja koje se stvrdnulo" (Stanca). preko "čvrstih biljaka koje su omekšale". IV. (hemijski) element koji formi­ ra najveći broj jedinjenja. Ž I V O T . Inertni gas. a predstavljaju proizvod minerala. nosilac sa kojim je pomešan kiseonik da bi se prilagodio disanju živo­ { tinja. Linga Šarira. knj. aktivna moć koja izaziva sve vi­ talne fenomene. ona je neod­ > VODONIK vojiva od životinjskog postojanja. F. vodonik u veli­ koj meri ulazi u sva organ­ ska jedinjenja. osnov svih organskih supstanci. učili su nas da su se najraniji oblici organskog života tako­ đe pojavili u sedmostrukim grupama brojeva. MANAS PRINCIPI FIZIČKE PRIRODE VI. Prana. AZOT KISEONIK UGLJENIK Sada. . inertni no­ silac i l i oblik u kome je telo izvajano: nosilac Ži­ vota. supstanca koja se delovanjem Prane uobličila i formirala nad Linga Šarirom (Čhajom).

kažu alhemičari. 719 . Nauka ih po­ znaje samo u n i h o v i m površnim delovanjima. b i l i dvopolni pre vremena sisara. kao stoje pokazano u odeljku "Drevna hronologija". bili svi drevni pesnici. 4 i 6.) "Najpre dolazi tri. mi mislimo samo na sisare. ured.) (Prevod iz Eneide Mladena S. i l i Trougao. camposgue liguentes Lucentemque globum lunae. Ljudi. u kojem su sadržani tri i četiri. U na­ rednom periodu oni se učvršćuju i sedmi počinje da se grana u vrste. Duša nebo oživljava. kada govorimo o životinjama. manje-više." Ovaj izraz u okultizmu ima dubo­ ko značenje. ribe i gmi­ zavci su savremenici čoveka i većinom su prethodili y?z/c^ow čoveku u ovom Ciklusu. "pošto su čestice zemlje kockaste. a tu činjenicu potkrepljuju mineralogija. mora. koji formiraju grozdove. To se. u poslednjem periodu sekundara i l i mezozoika. i l i malih piramida i kupa. prvi oblik koji poprimaju je oblik Trougla. stoka.)* (^neid VI. izuzev čoveka. po­ čnu da se talože u čvrstom stanju. jer. naravno. dešava samo u počecima života. pa ipak bliže paleolitu nego kenozoiku. totamque infiisa per artus MENS agitat melem. . Ljuskari.)] nisu životinje. et magno se corpore miscet Inde Hominum pecudumque genus (. zemlju. To dokazuje so u rastvoru. Čitalac mora imati na u m u da. Jer kad njeni molekuli. ptice duguju mu život (. koji je bio verziran u ezoterijsku fiUozofiju. dok je druga geometrijska figura u ispaljenoj Prirodi kvadrat i l i kocka. M a ­ n j i sisari torbari b i l i su savremenici ogromnih gmizavaca-čudovišta. međutim. . opevao je evoluciju u sledećim redovima: Principio coelum ac terras. . Svi oni su. Duh iz udova ćelu masu pokreće i tako se mesa sa velikim telora. prvog od sisara^ u Četvrtom Krugu.Misterije Hebdomada zime koprene. To je figura Vatre. botanika. otuda reč Pira­ mida. sjajni mesečev kolut. titanske zvezde. . pa čak i geologija. Vergilije. Anastasijevića) "Sve potiče od Etra i njegovih sedam priroda" . složenim brojem sedam. Titaniaque astra SPIRITUS intus alit. kao što su to. k o j i se dele na protozoe i protofite (nap. čestice vatre su Protisti [izraz k o j i m H e k e l označava najniže organizme.

njenog stanovništva i produženja života u celini. Kocki. U svom delu Poreklo čoveka. deo I I ) . pačija za četiri. . čiji se okultni uticaj uvek ispoljava u sedmostrukim periodima. uistinu (Enfild). da se vratimo razmatranju sedmostrukosti u drevnom reli­ gioznom simbolizmu. A l i . koji se numerički otkriva kao geometrijski odnos Kruga (Sve-Božanstva) prema Kvadratu. Kopno i voda] Taj broj je blisko povezan sa Mesecom. Taj ključ objašnjava daje Noje. kad se posmatra pod mikroskopom. . drugo pomoću heksagonalnog sistema. a no­ jeva za sedam. . Trouglu i svim celovitim emanacijama te božanske oblasti može se dodati teogonijski ključ. Jakob Beme (Jacob Boehme). nalik na minijaturnu zvezdu unutar veće zvezde. poka­ zao je tako daje veliki okultista.) Životinje su živele ili u sre­ dini granice visoke vode i l i u sredini granice niske vode. patrijarh Potopa.) Golubija jaja se izlegu za dve nedelje (14 dana). ..) tako je sa trudnoćom sisara. . . trajanjem groznice. koji se ispoljava u svrhu formiranja naše Zemlje. u jednom svom aspektu permutacija Božanstva (univerzalni kreativni zakon). 720 . Četinar. Darvin kaže: Najstariji preci carstva kičmenjaka (. guščija za pet. 164. toplota i hladnoća . Jer. jedno pomoću trougaonog. g. . (.Vatra i Voda. svaki zvezdasti kristal snega. .) period mnogih normalnih i abnormalnih procesa iznosi jednu i l i više sedmica (sedmostruko) (. uzelo je piramidalni oblik. na str. dok je Sunce regulator i činilac ispoljenog života (vidi takode Tom I.počinju svoje dimenziono ispoljavanje. kokošija za tri. Mesec je vodič okultne strane zemaljske prirode. . sa središnjim jezgrom. predstavlja dvostruku i l i trostruku šestokraku zvezdu. i tokom mesec dana prolazile su kroz kompletan ciklus promene klime. najprimitivnije drvo nakon peri­ oda paprati. (. tajanstvena je činjenica što kod viših kopnenih kičme­ njaka (. (.) očigledno su se sasto­ jali od grupe morskih životinja. pokazujući daje na sta­ novnike morske obale u velikoj meri uticala klima. . koji je insistirao na osnovnoj doktrini o sedam svojstava večne majke Prirode.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA piramidalne". [Bartlet (Bartlett).. Tako te dve suprotnosti u kosmičkoj prirodi . Metrološkom ključu za simbolizam Jevreja. a ta istina je vidovnjacima i adeptima uvek bila očigledna.) Sad.

viđenog kao Priroda u apstraktnom obliku.Misterije Hebdomada Sad. bespolnog Ada­ ma Kadmona. postaje ponovo sedmostruko. Tvorački Bog iz Biblije nije Univerzalno 10 ukoliko nije stopljen sa AIN-SOFOM (kao stoje Brama sa Parabramom).u svom teogonijskom i kabalističkom aspektu. i l i Keterom. proučavalac će spremno uvideti daje Jah-Noje poglavar i sinteza nižeg Kosmičkog Četvorstva. stvarajući tako. četvorstvo. I I. čoveka i svega na njoj: (fl) Najniža sedmostrukost. Ukupnost u Jednom.10. i l i u prepotopskom periodu. Ono što želimo da po­ kažemo je to daje Jah-Noje. (c) Noje . bilo daje Četvorstvo (Tetragramaton) i l i Trojstvo. pun broj Sefirotskog Drveta . Krunom. {b) Tetragramaton Adama Kadmona.u svom kosmičkom karakteru. paralelno sa "Kosmičkim" i "Ljudskim" principima. najbolje se može pokazati ako stavimo 3. ženski ugao — emanira . "Nebeskog Čoveka" i l i Če­ tiri slova . Tvorački Elohim . i 4.u svom kosmičkom aspektu. imajući na umu sedmostruku podelu u božanskim Hijerar­ hijama. kao i u Kosmičkim i ljudskim sklopovima. Materiju i našu Zemlju (po­ stoje sedmi Malkut. semenim čovekom. i l i Jehova jevrejske Biblije. Ovo se baš ne odnosi direktno na našu temu iako je neophodno kao podsetnik da bi se razumelo ono što sledi. "Nevesta Nebeskog Čoveka"). i l i Univerzum. nižih tvoračkih Sefirot ima sedam. os­ tavljenim da naseli Zemlju iz prethodne tvorevine i l i Manvantare. Ali. već je samo sedmostrukost. Trojstvo . kako stoji u Puranama. Po strani od više Trija­ de. sa višom Trijadom. njegov položaj i status koji ima kao Noje. emanirajući iz sebe dodatna tri principa. kako je to ale­ gorijski prevedeno u Bibliji .identičan sa induskim Sištom. Ovim poslednjim se poslužila stara poznata klasifikacija.čiji je Jehova-Binah (In­ teligencija) levi. navodni Tvorac naše Zemlje. Kad objašnjavamo pitanje o kome je reč. jedna od brojnih Sedmostrukost! koje nastaju od Univerzalne Sedmostrukosti. koje samo po sebi simbolizuje "Nebeskog Čoveka". /\. Gornji sefirotski / \ . Dakle: 721 . nižu zemaljsku i l i ispoljenu fizičku Prirodu. Ovo drugo.

Predstavljen kao ljubomoran. (Mulaprakriti) i l i nediferencirana ma­ terija (vidi Personalni i impersonalni Bog u Pet godina teozofije). Životna suština (Prana) 7. (nap. a dobar jedino prema svom odabranom narodu kada ga umoljava.)]. koji oni objašnjavaju kao "čisti poten­ cijal Pradne" . Duhovna duša (Budi) Trostruki aspekt Božanstva 1. i Asat. koja od­ ražava zemaljske stvari 6. Astralno telo (Linga Šarira) 6. koja takode postoji u sedam raznih aspekata koji odgovaraju tim stanjima materije.7. Univerzalni Duh (Atma) 2. tačnije kao trojni aspekt Činmantre (Parabrama). beskrajno polje i l i nivo Univerzalne Svesti. a Ham predstavlja princip Haosa.TAJNA DOKTRINA • ANTROPOGENEZA LJUDSKI ASPEKTI ILI PRINCIPI KosMiČKi ASPEKTI ILI PRINCIPI 1.moć ili sposobnost koja rađa percepciju: Čidakašam. Q 722 . videti dela Kena Vilbera i l i Vejna Dajera i si. a na Zapadu je ona tek u povoju. Životna Suština i l i Energija . i l i moć percepcije. onda nužno mora biti i sedam stanja svesti u čoveku. Noje i njegova tri sina su kolektivni simboli Četvorstva u mnogim i razli­ čitim primenama. i Prađna. Kosmička (Haotična) Energija 5. gnevan. Univerzalna (ili kosmička) aktivna Inteligencija 3. ured. um (Manas) 4. Ljudska duša. Univerzalna (latentna) Zamisao 3. Zemlja Filozofija advaita vedante to klasifikuje kao najviše Trojstvo. buran i stalno aktivan bog. Životinjska duša (Kama-Rupa) 5. Neispoljeni Logos 2. osveto­ ljubiv. Astralna Zamisao. a u skladu sa manjom i l i ve­ ćom razvijenošću tih stanja. Diferencirana materija koja postoji u Solamom sistemu (da ne diramo či­ tav kosmos) u sedam različitih stanja. izmišljeni su i sistemi religije i filozofije [na Isto­ ku je psihologija na ovim postavkama od davnina utemeljena. Telo (Štula Šarira) 7 Duh Zemlje Jehova Noje ' Prostor koji sadrži Život Vode Potopa Planina Ararat 4.

a rabinski komentari kažu daje on otkrio kako je trajanje godine 365 dana. dok je Noje Peta Rasa od početka . On. otac Enohov. to je prema astronomskim. može numerički predstaviti kao roditelj solame godine. (nap. pod planinom Berge". trajanje godine ]s do­ šlo koordinacijom. što je karakteristična vrednost solamog dana u trećinama. kažu. Jared na hebrejskom glasi T T ' . Ararat za Arath) ZEMLJA. tj. ili jareda. Enoh. Jared je Treća Rasa. i l i Jehovu. 5. Ararat = planina silaska = T T ' ' ' ' i n . muških (3) i Izvor mera (str. Jer po hebrejskoj metrologiji: Jared. zemlje. a kaže se da je on isto što i Ararat na kome je počinula kubna struktura Noja. 1 " ! ' . neka čitalac pogleda na­ učne radove. str. konstruisan da bude "planina silaslca ". akre. i l i preko Enoha.porodica spašena od voda.videće se da se broj sedam ponavlja na sva­ k o m koraku. prev. 65).štap] [britanska dužna mera: 5. Korenske derivacije su iste kao i kod Ararata. je na engleskom bukvalno Y R D . Hato (Hatho) spominje iz kompozicije Areth = m S . pa je zato Otac i l i Tvorac (održavalac) animalnog života. kao i Semenu Ra­ su (Petu) koja je spašena. aramejsko udvajanje". čime je opet spojio vreme i dužinu. str 65) Međutim. M o ć koja je razvila ovaj planetarni lanac i našu Zemlju. koji je tako bio njen otac. Hor-jared. Nork (AferA:) kaže o Araratu: 2 T l K . živeo 365 godina. t j . što se. i zaista dovoljno. i l i osnovne mere. pa u Jaredu doslovno nalazimo našu englesku reč yard (jarda) {a isto i T l " ^ za Jah. kiozjardu. Odatle stihovi 2 i 3 u poglavlju V I I Postanja: " O d svake čiste životinje uzećeš po sedam primeraka. Vredi da zapazimo da je Jaredov sin. Ovde si vidi da Nork i Hato kori­ ste isti ekvivalent u Arath.ali. sačuvane u Četvrtoj Rasi. večno \ fizički. kako smo već rekli. a Enoh .)]}. Pošto N o j e s i m b o l i z u j e i Korenskog i Semenog M a n u a . dok su poslednje podrase Četvrte izumrle . on takođe simbolizuje Izabrane. Noje. 6. numeričkim i kabalističkim metodima. Urednik Mojsije Herenensis piše: "Time je. tom IV.) .0292 metara. j e r m N {{]. 1296 = jarda (ili jared) x 4 = 5)84. je rod [(Engl. 15]. Ili) .Vaivasvata M a n u a .Četvrta . jeste taj k o j i predstavlja (kao permutacija Jehove) sedmostruko Jato Elohima. ]3ošto je uzet sa ovog sveta živ. (Ibid.Misterije Hebdomada Kao dodatnu demonstraciju ove tvrdnje. Ezoterički. označeno/rvo mesto silaska (Arke) [Brajantovi {Bryant) Anali. sa značenjem Zemlja. Autor objašnjava: Zapazite da je kod Jevreja Jared.

To (.nikad ne ulazi u kalkulacije. . itd. Po njihovom mišljenju. Oni ne mogu da dopuste daje ukupni zbir svih stanja svesti u Univerzumu njihovo božanstvo.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA ženskih (4). nalik na mate­ rijalni upadhi (fizička osnova u bilo kom obliku).) Čak i ako postoji Personalni Bog. To (univerzalni Princip) stoji. a Puruša je jedina stvarnost. (. na bilo koji način.iako se o njemu govo­ ri kao o (onom) j e d n o m zato što je Jedan Jedini . dakle. . B. iz perspektive advaite ima isto toliko razloga da se sumnja u njegovo noumenalno postojanje. advaitski Parabram. potpuno S A M PO SEBI i nezavisan od bilo koje druge M o ć i . ni subjekat". To "nije ni materija. i t d . kao zbir 3 i 4. . ni Ego. da l i noumenalne. Postoji samo jedno trajno stanje u 724 . ako se reč svestan uzme u njenom uobičajenom značenju. kao što se mora pokazati i daje to broj za uzor. da l i fe­ nomenalne.) je. on je JEDNO postojanje koje traje u univerzumu Ideja. kaže autor Personalnog i imperso­ nalnog Boga i dodaje: U jeziku induskih filozofa ono je izvorna i večna kombinacija Puruše (Duha) i Prakriti (materije). TETRAKTIS U ODNOSU PREMA S E D M O U G L U Broj Sedam. u svom apsolutnom ka­ rakteru. kao univerzalna apstrakcija. ni Ne-Ego i To nije ni objekat. pošto bi njegov ego bio posledica nekog prethodnog uzroka. od ptica nebeskih po sedam". ni duh. a izražavane su i sumnje u ispravnost t i h tvrdnji. To nije. jedan svesni Bog ne može biti izvor univerzuma. nakon čega slede sedmine dana i ostalog. pošto se ta stanja stalno menjaju i pošto kosmička za­ misao nestaje tokom Pralaje. kao i u slučaju bilo kog drugog objekta. Na o v o m mestu odmah recimo proučavaocu da u svim t i m nume­ r i č k i m podelama JEDAN univerzalni Princip . jer se od pojave Ezoterijskog budizma tome često prigovaralo. . Njegovo usvajanje mora se opravdati. Beskrajan. osnovni je činilac svih drevnih reli­ gija j e r je on osnovni činilac u prirodi. Pra­ kriti je onda samo iluzija. Pošto advaiti smatraju daje sva­ ki spoljašnji predmet samo proizvod naših mentalnih stanja.

a to je stanje savršene nesvesnosti. što na veoma zadovoljavajući način pokazuje Proklo u svojoj trećoj knjizi rasprava o Platonovoj teologiji.Misterije Hebdomada Univerzumu. a u svojoj celini sastavljen je od sedmostrukih grupa. i l i o d najnižeg Principa. Pa ipak je on uvek bio impersonalan. ono najbolje kod pitagorejaca. bes­ polan. od­ nosno trojstva u jednom. a drugog intele­ ktualnog.N E R O Đ E N I za rođenog iz Elemenata. I kabala i Pitagora su cetvorstvo smatrali najsavršenijim. postoji još jedan red bogova koji pripada obema krajno­ stima. (Pet godina teozofije. Kad moji čitaoci shvate činjenicu daje ovaj veličanstveni univerzum u stvarnosti samo ogroman skup raznih stanja svesti. članalc "Personalni i impersonalni Bog") Iako je potpuno van ljudskog računanja i l i kalkulisanja. naprosto zato "što spo­ sobnost percepcije/»os tojV u sedam različitih aspekata koji korespon­ diraju sa sedam stanja materije" (ibid). Tetragramaton. i l i sedam svojstava. D e m i j u r g . zapravo čisti Čidakašam (polje svesti). jeste Drugi Logos. svetim brojem. nepojmljiv. kategorija i l i modusa stanja materije. kako opravdano zapaža Sirijan. kako m i s l i Tomas Tejlor (Thomas Taylor) ( v i d i Pitagorejski trougao) jeste: Sama Platonova životinja. brojevi od 1 pa do 7 u ezoter i j s k i m kalkulacijama počinju sa p r v i m ispoljenim principom. A između te dve trijade (dvostrukog Trougla). I zbog toga. k o j i je broj jedan ako počnemo odozgo. ona postoji na kraju pojmlji­ ve Trijade. 1027) 725 . Prvo ispoljavanje večne monade nikad nije trebalo da bude sim­ b o l nekog drugog simbola . koja je bila. ipak je taj " o g r o m n i skup raznovrsnih stanja svesti" sedmostruk. oni se neće iznenaditi kad otkriju da advaite krajnje stanje nesvesnosti smatraju Parabramom. iako dostupan v i š i m mentalnim percepcijama. postoje emanirao iz jednog {ili Jedinstva). (De anim procr. Plutarh nam kaže: Pitagorejski svet se sastojao od dvostrukog četvorstva. a sedmi ako računamo odozdo. i l i jedan LoGOS za Nebeskog čoveka. tačnije rečeno. Cetvorstvo. i l i grčki Tetraktis. jednog pojmljivog.

jedina dobija određenim postupkom: udvostručena dijada čini tetradu. niži tetraktis je koren iluzije sveta materije. Kabala. sastavljana od dva i četiri (zavisno od monade. RAZVIJENA KOCKA 7^ \7J Autor dodaje: Ovde imamo čuvenih 413 17.) dok kocka ima samo šest strana.) [vidi Rojhlin (Reuchlin). Voda i Zemlja. dok je piramida i l i Trijada " o b l i k " . autor pokazuje (na str. ili oblik Tau. . što simbolizuje muški i ženski element i element ŽIVOTA.) pravi krst.. a to je jevrejski tetragramaton i "tajan­ stveno božanstvo". a dodatak kruga čini egipatski krst (.. . pokazuje daje kocka ma­ terija." ' u delu Jevrejsko-egipatska misterija. . . četvorougla (na zemlji). što ukupno čini sedam.) postaje (. sedmog). koja se ra­ čuna kao da pripada obema (tj. koreni i l i principi svih pomešanih tela\ tj. ističu iz istog izvora. kad se razvije. II] Tu R o j h l i n . ) 4 za uspravnu i 3 za poprečnu traku. obhk i materija. jednom se računa horizontalno. broj če­ t i r i postaje simbol istine samo kad se proširi u kocku. . . Psiha. 726 . 50) da figura razmotane kocke u vezi sa krugom: (. jednom vertikalno) ( . Ta četiri elementa su označena termi­ n o m rizomata. Ilovača. monade (na Nebu) (. Vazduh. koja. Zato ta dva principa privremenih stvari. u kojoj su sadržane sve moći. Izvor mera. od svih brojeva ispod deset. Nous. Jer: "Četvorstvo intelektualnog sveta (sveta Ma/zato) je T'Agaton. oko koga savremeni kabahsti dižu toliku graju! Zato broj četiri obrazuje aritmetičku sredinu između monade i heptade. . što se tiče ukrštenih traka. i l i razmotana tetrada čini hebdomad (sedmostrukost). 1. dok je četvorstvo čulnog sveta (mate­ rije) upravo ono što je Pitagora podrazumevao pod rečju Kosmos Vatra. prikaz krsta kao razmotane kocke. osnov mno­ štva i razHčitosti. kao i proizvođački i proiz­ vedeni brojevi: jer heptada se. č i n i sedam. a udvostručena. v e l i k i autoritet za kabalu. Ta prva k^oc^ia je plodan broj. .TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA Taj stav potvrđuje ono što su egzoterijski teolozi rekli o izboru ni­ žeg Tetrakiisa. Dva pomnoženo samim sobom daje četiri. K o d hermetičara. a stepenovano samim so­ bom daje prvu kocku. pyramis (pira­ mida) i kocka. pokazuje jednu površinu kocke koja je zajednička dvema trakama.

Misterije Hebdomada

Neki proučavaoci su b i l i zbunjeni zbog vertikalne linije, koja je muška i koja (vidi niže) u krstu postaje linija podeljena na četi­ ri - postoje četiri ženski broj, dok horizontalna linija (linija ma­ terije) postaje podeljena na tri. A l i , to je lako objasniti. Postoje sre­ dnje lice razvijene kocke zajedničko i vertikalnoj i horizontalnoj traci, i l i dvostrukoj liniji, ono postaje, takoreći, ničija zemlja i ne pripada nijednoj. Linija duha ostaje trojna, a linija materija dvojna - pošto je dva paran, pa zato i ženski broj. Štaviše, prema Teonu, pitagorejci koji su Tetraktis nazvali Harmonijom, "zato stoje on dijatesaron u jednoj i po seskviterci" ~ smatrali su da "tetraktis deli kanon monokorda na Dvojstvo, Trojstvo i Četvorstvo, jer sadrži seskvitercu, seskvialteru, dvostruku, trostruku i četvorostruku pro­ porciju, čiji je odeljak 27." U drevnom beleženju muzike, tetrakord se sastoji od tri stepena ili intervala i četiri trajanja zvuka, koje su Grci nazivali diatesaron, a mi četvrti. Štaviše, četvorstvo, iako je parno, pa zbog toga ženski ("pakle­ ni") broj, variralo je po svom obliku. To je pokazao Stenli (Stanley) {Pitagora, str. 61). Pitagorejci su nazivali 4 Ključarem Prirode, ali u zbiru sa 3, što daje sedam, on je postao najsavršeniji i najharmoničniji broj - sama priroda. Četiri je bilo "Muški i Ženski Oblik" kad formira Krst, a Sedam je "Gospodar Meseca", jer je ta planeta prisi­ ljena da menja svoj izgled svakih sedam dana. Na broju 7 je Pitagora izgradio svoje učenje o harmoniji i muzici sfera, nazivajući rastojanje od Meseca do Zemlje "ton", od Meseca do Merkura poluton, isto kao i od Merkura do Venere; od Venere do Sunca 1 Vi ton, od Sunca do Marsa ton, od Marsa do Jupitera 1 Vi ton, od Jupitera do Satuma poluton, a od Satuma do Zodijaka ton - što čini sedam tonova,
Ezoterijska filozofija objašnjava da Je četiri simbol Univerzuma u njego­ vom potencijalnom stanju, i l i stanju kaotične materije, i da ona zahteva Duh da je aktivno prožme, tj. prvobitni apstraktni Trougao mora da napusti svoj jedno­ dimenzionalni kvalitet i raširi se u materiji, stvarajući tako ispaljenu osnovu u trodimenzionalnom prostoru da bi se Univerzum razumljivo ispoljio. To se postiže razmotanom kockom. Otuda egipatski krst Q kao simbol čoveka, raz­ množavanja i života. U Egiptu, ankje značio dušu, život i krv. To je živi čovek sa dušom, Sedmostrukost.

727

TAJNA DOKTRINA « ANTROPOGENEZA raspon harmonije. Sva melodija p r i r o d e je u t i h sedam tonova, pa je zato sedmica nazvana "Glas Prirode". Plutarh objašnjava {De Plac. Phil., str. 878) da su ahajski G r c i smatrali četvorstvo k o r e n o m i p r i n c i p o m svih stvari, postoje to bio broj elemenata k o j i rađaju sve vidljive i nevidljive stvorene stvari. K o d bratstva Ružinog Krsta, figura Krsta i l i Razmotane kocke posta­ la je predmet rasprave u j e d n o m od Pereovih (Peuret) teozofskih te­ za i razmatrana je u skladu sa fundamentalnim p r i n c i p i m a svetlosti i tame, ili dobra i zla. Pojmljivi svet proizlazi iz božanskog uma ( i l i jedinice) na ovaj način. Pošto Tetraktis duboko promisli o sopstvenoj suštini, prvoj jedinici, o proizvođaču svili stvari, i o sopstvenom početku, on kaže ovako; Jednom jedno, dvaput dva, smesta se pojavi četvorostrukost, na čijem je vrhu najviša jedinica / to postaje Piramida, čija je osnova čisti četvorougao, odgovoran površinama na kojima bli­ stava svetlost božanskog jedinstva proizvodi oblik bestelesne Va­ tre zbog silaska Junone (materije) u niže sfere. Zato se pojavila suštinska svetlost, koja ne spaljuje, već prosvetljuje. To je stvara­ nje srednjeg sveta, koji Jevreji nazivaju Svevišnjim, sveta {njihovog) božanstva. On je nazvan Olimp, potpuna svetlost, ispunjen odvo­ jenim oblicima, na kome je boravište besmrtnih bogova, "deum domus alta ", čiji je vrh JEDINSTVO, njegov zid Trojstvo, a njegova površina četvorstvo. (Rojhlin, Kabala, str 689) Ta " p o v r š i n a " zato mora da ostanu besmislena površina ako je ostavljena sama sebi. Samo JEDINSTVO "prosvetljuje" četvorstvo; ču­ vena niža četiri moraju za sebe da izgrade z i d od Trojstva ako hoće da se ispolje. Štaviše, tetragramaton, i l i Mikroprozopus je "Jehova" k o j i se sasvim neopravdano uznosi kao "Bese, Jeste, B i ć e " , što se sada prevodi kao "Ja sam onaj koji jesam " i tumači kao da se odno­ si na najviše apstraktno Božanstvo, dok ezoterički i uistinu to znači samo periodično haotičnu, uzburkanu i večnu MATERIJU sa svim nje­ n i m potencijalima. Jer, Tetragramaton je jedno sa Prirodom i l i I z i dom, i l i kabalističkim Jah-Hovah - k o j i su svi muško-ženski. I m e svakog antropomorfnog boga, k o d starih naroda, kao što je dobro primetio M a r c e l i n F i ć i n i {Marcelinus Vicinus), pisalo se sa četiri slo­ va. Tako je k o d Egipćana on bio Teur, k o d Arapa Alla, k o d Persija728

Misterije Hebdomada

naca Sire, kod Maga Orsi, kod muslimana Abdi, kod Grka Teos, kod starih Turaka Esar, kod Latina Deus. J. Lorenco Ananija tome do­ daje germansko Gott, samarićansko Bouh, itd., itd. Pošto je Monada jedno i neparan broj, drevni narodi su nazivali neparne brojeve jedinim savršenim brojevima i - možda sebično, ali je to ipak činjenica - smatrali su ih muškim i savršenim pošto se mo­ gu primeniti na nebeske bogove, dok su parni brojevi, kao što su dva, četiri, šest, a posebno osam, pošto su ženski, smatrani nesavršenim i dodeljivani su jedino zemaljskim i nesavršenim božanstvima. U svojoj osmoj eklogi Vergilije beleži tu činjenicu recima: Numero deus impare gaudet. (Neparni brojevi udovoljavaju bogovima.) A l i , pitagorejci su smatrali broj sedam, i l i sedmougao, religioznim i savršenim brojem. On je nazivan Telesfor zato što sve postojeće u Univerzumu, uključujući i čovečanstvo, on vodi njegovom cilju, tj. njegovoj kulminaciji (Philo, de Mund. Opif). Doktrina o Sferama, postoje bila pod vlašću sedam svetih planeta," govori, od Lemurije do Pitagore, o sedam moći zemaljske i subluname prirode, kao i o sedam velikih Sila univerzuma, koje teku i razvijaju se u sedam tonova, a to su sedam nota muzičke skale. Heptada (naša Sedmostrukost) je smatrana ''brojem device, postoje nerođena" (poput Logosa i l i vedantinskog "Ade"), "bez oca i majke, i proizlazi direktno iz Monade, koja je izvor i kruna svih stvari" (Pitagorejski trougao, str. 174). A ako je rečeno da heptada proizlazi direktno iz Monade, onda je ona, kao što uči Tajna Doktrina najstarijih škola, savršeni broj ove naše Mahamanvantare. Sedmostrukost, i l i heptada, bila je zaista posvećena nekolikim bogovima i boginjama: Marsu, sa njegovih sedam slugu, Ozirisu, čije je telo bilo podeljeno na sedam i dvaput sedam delova, Apolonu (Suncu), između njegovih sedam planeta, koji svira himnu sedmozrakom na svojoj harfi sa sedam žica, Minervi, samorođenoj, i drugima.
Broj planeta nije ograničen na sedam zato što stari narodi nisu znali za druge, već naprosto zato što su to bile iskonske i l i prvobitne kuće sedam Logosa. Moglo je da se otkrije i devet i devedeset devet drugih planeta, ali to ne bi izmenilo činjenicu da su samo tih sedam bile svete.

729

TAJNA DOKTRINA »

ANTROPOGENEZA

Cishimalajski okultizam, sa svojim usedmostručenjem i zbog ta­ kvog usedmostručenja, mora se smatrati najdrevnijim i izvorom svega. Neki odlomci koje su ostavili neoplatonisti se tome protive, a njiho­ vi obožavaoci i sledbenici, koji teško da razumeju za šta se zalažu, saopštavaju nam sledeće: "Gledajte, vaši prethodnici su verovali je­ dino u trostrukog čoveka, sastavljenog od Duha, Duše i tela. Vidite, indijska Taraka Rada Joga ograničava tu podelu na 3, mi na 4, a vedantini na 5 (koša)." Na to, mi, pripadnici arhajske škole, pitamo: Zašto onda grčki pesnik kaže: "Nema ih četiri, već SEDAM, koji pevaju u slavu Duhovnog Sunca" 'EIITAME? On kaže: Sedam zvučnih slova pevaju pohvale meni. Besmrtnom Bogu, Svemogućem božanstvu. I opet, zašto se trojedni I A O (Tajanstveni Bog) naziva "četvero­ strukim", a ipak se trojni i četvorni simboli kod hrišćana javljaju pod unifikovanim imenom - Jehova sa sedam slova?* I opet, zašto se u hebrejskoj Sebi nalazi Zakletva (pitagorejski Tetraktis) identična sa brojem 7, i l i , kako smatra g. Dž. Mejsi: (. ..) zakleti se, bilo je sinonim za "usedmostručiti", a 10, napisano slovom Jod, bilo je puni broj IAO-SABAOTA, desetoslovnog Boga? U Lukijanovoj Aukciji, Pitagora pita: "Kako brojite?" Odgovor je: "Jedan, Dva, Tri, Četiri." "Vidite l i , onda", kaže Pitagora, "da u onom što smatrate za ČETIRI ima Deset; potom, savršeni Trougao i naša Zakletva (tetraktis, četiri!)", i l i Sedam. Zašto u Timeju (c. I I I ) , Proklo kaže: Otac zlatnih stihova slavi tetraktis kao izvor večne prirode? Naprosto zato što zapadnjački kabalisti, koji protiv nas navode egzoteričke dokaze, nemaju pojma o njihovom stvarnom ezoteričkom značenju. Zato što su sve drevne kosmologije - najstarije kosmografije dva najstarija naroda Pete Korenske Rase, induskih Arijevaca i Egipćana, kojima možemo dodati rane kineske rase (ostatke Četvrte Rase Atlantidana) - zasnivale sve svoje misterije na broju 10: viši Tro* Hebrejski Tetragramaton - JHVH + tri samoglasnika = Jehovah. (nap. ured.) 730

Misterije Hebdomada

ugao označava nevidljivi i metafizički svet, a niža tri i četiri, i l i Se­ dmostrukost, oblast fizičkog. Nije jevrejska5/6/(/fl ta koja je istakla broj sedam. Hesiodje izrekao: "Sedmi je sveti dan" pre nego stoje iko čuo za "Mojsijev" Sabat. Korišćenje broja sedam nikad nije bilo ograničeno na bilo koji pojedinačni narod. To dobro ilustruje sedam vaza u hramu Sunca, blizu ruševina Babiona u Gornjem Egiptu, se­ dam Vatri koje vekovina meprekidno gore pred oltarima Mitre, se­ dam svetih fanfara Arabljana, sedam poluostrva, sedam ostrva, sedam mora, planina i reka Indije, u Žoharu (vidi Ibn Gebirola) jevrejski Sefirot sedmostrukog sjaja, sedam gotskih božanstava, sedam svetova Haldejaca i njihovih sedam Duhova, sedam sazvežda koje pominju Hesiod i Homer i beskrajne sedmice koje orijentalisti nalaze u svakom rukopisu koji otkriju. Ono stoje na kraju ostalo da kažemo je sledeće: dovoljno smo toga izložili da pokažemo zašto su ezoteričke škole delile, a i dalje dele ljudske principe na sedam. Uzmite da ih ima četiri, pa će vam čovek i l i ostati bez svojih nižih zemaljskih elemenata, i l i ćete ga, ako se posmatra iz fizičke perspektive, učiniti životinjom bez duše. Cetvorstvo mora biti više i l i niže - nebeski i l i zemaljski tetraktis: prema učenju drevnih ezoteričkih škola, da bi postao pojmljiv, čovek se mo­ ra posmatrati kao Sedmostrukost. To se tako dobro shvatalo da su čak i takozvani hrišćanski gnostici usvojili taj stari sistem (vidi odeIjak "Sedam duša " ) . Ovo je dugo ostala tajna, pošto nijedan rukopis tog doba, iako je bilo nagoveštaja, nije govorio dovoljno jasno da bi zadovolji skeptike. A l i , u pomoć nam dolazi književna radoznalost na­ šeg doba - najstarije i najbolje očuvano jevandelje gnostika, Pistis Sofija ( n i S T I I ZOOIA). Da bismo dokaz učinili potpunim, citiraćemo jednog autoriteta (K. V. Kinga) -jedinog arheologa koji je ma­ kar naslutio tu razrađenu doktrinu, i svakako najboljeg savremenog autora koji piše o gnosticima i njihovim draguljima. Prema tom izuzetnom delu religijske literature - pravom gnostičkom spomeniku - ljudski entitet je Sedmostruki zrak iz Jednog,"
Sedam Centara Energije koje je razvio i l i učinio objektivnim Fohat na jednom elementu, zapravo, "Sedmi Princip" Sedam Elemenata koji postoje u čitavom ispoljenom kosmosu. Ovde možemo da ukažemo na to da su oni uistinu Sefirot kabalista, "Sedam darova Svetog Duha" u hrišćanskom sistemu, a u

731

(282) Unutrašnji čovekje na sličan način sastavljen od četiri elementa. Karma (vidi Lidela). Ruah. Moira. odnosno. 732 . ako mora da umre od vatre. Nešamah. Falsifikat Du­ ha ( k o j i naizgled odgovara našoj Savesti). Gnostici i njihova ostavština.če­ stice Božanske svetlosti {"Divinaeparticula aurae"). u ovom slučaju. ubio Kamsa. od k o j i h su četiri pozajmljena od četiri kabalistička ispoljena sve­ ta. koje je. pre Krišninog ro­ đenja. pod tim skraćenjem se podrazumeva subjekat sudbine ili Karme. pa ipak ostav­ ljeni u sebi. pošto su oni Moć . {šesti) i. pošto je to naziv. već je "načinjen prema Duhu". (King) To liči na adaptaciju platonske teorije da duša dobija svoje spo­ sobnosti od planeta tokom svog napredovanja naniže kroz njihove Sfere. str.^^ (karmički Ego). Duša (peti element) "načinjena je od suza iz n j i h o v i h očiju i znoja njihovih muka. A l i Pistis Sofija. A l i . v o d i ga u vatru.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA upravo kao što uči i naša škola. 22. Sedmom ili JEDNOM.) iz Asijaha on debija Nefeš. dakle. iz Jecire. ' A V T I | I I | I O V Ilv&\i\iaxoq. i l i princip duhevneg života. od Briaha. ali su njih obezbedili buntovni Eoni Sfera. takode nije ni "fal­ sifikat duha". stavlja tu teoriju u mnogo poetičniji oblik. V. onaj koji se reinkamira. a ne vlastita imenica [vidi Volfov {Wolf) prevod Odiseje. Usud. kao i 'Aiaa daje svakome svoju porciju dobra i zla". čiji j e sav posao da v o d i čoveka kraju k o j i mu je namenjen. njegov je dvojnik-a to Budi i jeste. Naših sedam principa simbolizuju sve to. v o d i ga d i v l j i m zverima. I tako: (. 413]. najzad. 38. sedmoro dece i l i sinova Devaki. pa je.aT0(. i l i sedište strasti (?!). 16 K. ako moraju da ga ubiju divlje zveri. M o t p a . Moramo se od njih rastati i l i odvojiti da bismo dostigli stanje Krišne ili Hrista. i l i sedište fizičkih apetita (a takode i vitalnog daha). Moipa je sudbina. A ni 'AVTI|LII|IOV nvs6|j. kao nosilac Atme (vidi An Theism. Bo­ ginja Usuda. jeste božanstvo koje. i t d . a ne "Usud". a iz Aziluta debija Haj ah.. SoPSTVO. sa svojom uobičajenom smelošću. stanje đivanmukte i u potpunosti se usredsredili u najvišem. On je sastavljen od sedam elemena­ ta. . i l i Ego. King. nije naša savest. Ali. " " SEDMI! mističkom smislu. 17 i Lidelove definicije). več naš Budi.

Misterije Hebdomada

SEDMOSTRUKOST U V E D A M A KOJA POTVRĐUJE OKULTNO UČENJE U POGLEDU SEDAM PLANETA I SEDAM RASA

Ako bismo hteli da iznesemo najbolje dokaze koji će potvrditi iznete činjenice, moramo da se okrenemo samom izvoru istorijske infor­ macije. Jer, iako su potpuno alegorijske, rigvedske himne nisu ništa manje sugestivne. Sedam zrakova Surje (Sunca) postavljeni su pa­ ralelno sa Sedam Svetova (svakog planetarnog lanca), sa sedam reka neba i zemlje, pošto nebeske reke predstavljaju sedam tvoračkih Ja­ ta, a zemaljske predstavljaju sedmoro ljudi i l i prvobitnih ljudskih grupa. Sedam drevnih Rišija - predaka svega što živi i diše na ze­ mlji - sedam su prijatelja Agnija, njegovih sedam "konja", i l i sedam " G L A V A " . Ljudska rasa je nikla iz Vatre i Vode, kako se to alegorijski tvrdi: uobhčih su je OČEVI, ili preci koji žrtvuju, od Agnija - j e r su Agni, Asvini, Aditje {Rig Veda, I I I , 54, 16, I I , 29, 3, 4) sinonimi za onog "koji žrtvuje", i l i za očeve, koji se na raznim mestima zovu Pitar {Pitriji, očevi), Angirasi'^ {Ibid, 1, 31, 17, 139 i dalje), Sadje, "božanski žrtvovaoci", stoje najokultnije od svega. Oni se zovu Deva putra rišja i l i "Sinovi Božiji" (X, 62; 1, 4). "Oni koji žrtvuju" su, štaviše, JEDAN koji žrtvuje, otac bogova, Višvakarman, koji je obavio veliku Sarva-Medha ceremoniju, završivši je tako što žrtvu­ je samog sebe (vidi himne iz Rig Vede). U tim himnama, "Nebeski Čovek" se nazivapunišom, "Čovekom" (X, 90, 1), od koga je rođen Virad {X, 90, 5), a od Virada (smrtni)
Prof. Rot (u Peterovom Leksikonu) definiše Angirase kao posredničku ra­ su viših bića između bogova i čoveka, dok prof. Veber, u skladu sa svojom konstantnom sklonošću da modemizuje i antropomorfizuje božansko, vidi u njima izvorne sveštenike religije koja je bila zajednička arijevskim Indusima i Persijancima. Rot je u pravu. Ime "Angirasi" bilo je jedno od imena Đanija i l i Bogova instruktora ("guru-deva") kasne Treće, Četvrte, pa čak i Pete Rase Inicijala.
17

733

TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA

čovek. Varuna je taj koji reguliše sve prirodne fenomene, koji "pravi putanju za Sunce, koju će ono sledi" (a danas je sa tog uzvišenog položaja svučen da bude glavni medu gospodarima-Đanijima i l i De­ vama). Sedam nebeskih reka (tvorački bogovi koji silaze) i sedam zemaljskih reka (sedam prvobitnih čovečanstava) pod njegovom su kontrolom, kao što ćemo videti. Jer, onog ko naruši Varunine za­ kone (Vratani, "tok prirodnog delovanja", aktivni zakoni) kažnjava Indra, moćni vedski Bog, čiji je Vrata (zakon i l i moć) (X113, 5) ve­ ći od Vratanija bilo kog drugog boga. I tako, može se pokazati da Rig Veda, najstarija od svih poznatih drevnih zapisa, potvrđuje okultno učenje u gotovo svakom pogledu. Njene himne - zapisi koje su beležili prvi Inicijati Pete (naše rase) o prvobitnim učenjima - govore o Sedam Rasa (dve tek treba da do­ đu), prikazujući ih alegorijski kao sedam reka ( I , 35, 8), o Pet Rasa ipanča krištajah) koje su već naselile ovaj svet (ibid), o pet regiona "panča pradikah ", a takode i o tri kontinenta koji su postojali.'* Jedino se učenjaci koji su ovladali sa sedam značenja Purušasukte (u kojoj je intuicija savremenih orijentalista izabrala da v i d i "jednu od poslenjih himni Rig Vede") mogu nadati de će razumeti koliko su skladna njena učenja i koliko je potvrđuju ezoterijske dok­ trine. Čitalac mora u njima da prouči, u svoj nejasnosti njihovog me­ tafizičkog značenja, odnose između (Nebeskog) čoveka "Puruše", ŽRTVOVANOG da bi se proizveo Univerzum i sve u njemu (vidi Višvakarmana) i zemaljskog smrtnog čoveka {Himna X, 20, 1, 16) da bi shvatio skrivenu filozofiju ovog stiha:
15. On {''Co\ Q)<^\ puruša, i l i Višvakarman) imao je sedam spre­ mnih cepanica za gorivo i tri puta sedam slojeva goriva; kad su bogovi obavljali žrtvovanje, oni vezaše Čoveka kao žrtvu (. . .) Tri potopljena i l i na druge načine uništena kontinenta - prvi "kontinent" Prve Rase postoji i dan danas i preostaće do kraja - opisana su u okultnom učenju kao Hiperboreja, Lemurija (usvojeno je ime koje je danas poznato u nauci) i Atlantida; Afrika je došla još kasnije, dok je Evropa peti i poslednji kontinent - pošto su delovi dve Amerike još daleko stariji. A l i o tome kasnije. Inicijati koji su beležili Vede - odnosno Rišiji Pete Rase - pisali su u vreme kad je Atlantida već potonula. Atlantida je četvrti kontinent koji se pojavio, ali treći liojije nestao. 12,A

Misterije Hebdomada To se odnosi na t r i Sedmostruke prvobitne Rase i pokazuje sta­ rost Veda, koje i nisu znale ni za kakve druge rase osim te t r i , verovatno u svojim najranijim usmenim učenjima, a takođe i na sedam probitnih grupa čovečanstva, pošto Višvakarman predstavlja kolektiv­ no božansko čovečanstvo." Ista ta doktrina se odrazila i u drugim starim religijama. Ona je do nas možda došla iskrivljena i pogrešno protumačena, stoje i mo­ ralo da bude, kao npr kod Parsa, koji je čitaju u svom Vendidadu i na drugim mestima ne razumevajući aluzije koje one sadrže ništa bolje od bilo kog orijentaliste, iako je ta doktrina jasno spomenuta u njihovim drevnim delima (vidi nabrajanje sedam sfera - ne "Karšvara zemlje", kao što se verovalo - u Fargardu X I X , 30). A l i , v i ­ dite dalji tekst. Poredeći ezoterijska učenja sa tumačenjima Džejmsa Darmeštetera {James Darmesteter) (Vendidad u ediciji prof. Maksa Milera), može smesta da se vidi gde je načinjena greška i staju je izazvalo. Taj pasus glasi ovako: Indo-iranska Asura (Ahura) često je zamišljana kao sedmostruka; zahvaljujući igri određenih mitskih (?) formula i snazi određe­ nih mitskih brojeva, preci Indo-Iranaca su navedeni da govore o sedam svetova, a Svevišnji Bog je učinjen sedmostrukim, kao i To arhajsko učenje uopšte nije potpuno nenaučno, pošto je jedan od naj­ većih prirodnjaka ovog vremena - pokojni profesor Agasi {Agassiz) - dopuštao daje čovek nastao na više geografskih lokacija i tu teoriju podržavao do kraja života. Slavni profesor sa Kembridža (SAD) prihvatao je jedinstvo ljudskih vrsta na isti način na koji to čine i okultisti - naime, u smislu njihove su­ štinske i izvorne homogenosti i njihovog porekla iz istog izvora: npr, Crnci, Arijevci, Mongoli, itd., svi su nastali na isti način i potekli su od istih predaka. Svi preci su imali istu suštinu, mada diferenciranu, jer su se delili na sedam nivoa različitih po stepenu, mada ne i po vrsti. Izvornu fizičku različitost samo su kasnije još nešto malo više naglasili geografski i klimatski uslovi. To, na­ ravno, nije Agasijeva teorija, već ezoterička verzija. O tome je detaljno prodiskutovano u Dodatku (deo III). Tih sedam svetova su, kao što smo rekli, sedam sfera lanca, a svakom od njih vlada jedan od "Sedam velikih bogova" svih religija. Kako su se oni de­ gradirali i antropomorfizovali, a metafizičke ideje gotovo pale u zaborav, sin­ teza, odnosno najviše, sedmo, odvojeno je od ostatka, a ta personifikacija je 735

TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA svetovi nad kojima je vladao {vidi fusnotu). Tih sedam svetova su u Persiji postali sedam Karšvara zemlje: zemlja je podeljena na sedam Karšvara, od kojih je samo jedan poznat i dostupan čove­ ku, onaj u kome mi živimo, naime Hvaniratha, što je identično tome kao kad bismo rekli da postoji sedam zemalja. Mitologija Parsa zna za sedam nebesa. Sama Hvaniratha je podeljena na sedam zo­ na (Orm. Ahr., odeljak 72, Vendidad Introd. str. L X ) , a ista podela i doktrina se nalaze u najstarijim i najuvaženijim induskim spisi­ ma - Rig Vedi. Tu se pominje šest svetova,/7orefi? naše Zemlje, šest radamsi iznad prithivi ~ Zemlje - i l i "ovo" (iddm) kao suprotstavljeno onom što je tamo (tj. šest kugli na tri druga plana i l i sveta) (vidi Rig Vedu, I, 34; ///, 56; VII, 10, 411 i F, 60, 6). K u r z i v e smo stavili m i , kako bismo ukazali na identičnost t i h na­ čela sa načelima ezoterijske doktrine, kao i na načinjenu grešku. M a zdeanski M a g i su verovali j e d i n o u ono u šta su v e r o v a l i i drugi, naime u sedam "svetova" i l i sfera našeg planetarnog lanca od k o j i h je samo jedna dostupna čoveku (u naše vreme), naša Zemlja, kao i u sukcesivno pojavljivanje i uništenje sedam kontinenata i l i zemalja na ovoj našoj planeti, a svaki od t i h kontinenata je bio podeljen, po uzoru na sedam sfera (jednu v i d l j i v u i šest nevidljivih) na sedam ostrva i l i kontinenata, "sedam zona", itd., itd. To umnožavanje loka­ liteta u sedmostrukoj podeli, to neprekidno ponavljanje sedmostrukosti, t o l i k o je zbunilo orijentaliste ( k o j i su, međutim, b i l i zavedeni time što su i neinicirani Indusi i Farsi zaboravili svoja prvobitna uče­ nja), da su ga proglasili za " m i t s k o " . To zaboravljanje p r v i h principa zavelo je orijentaliste sa pravog puta i dovelo ih u najveće zablude. O n i k o j i ne znaju za ezoteričke doktrine najstarijih Arijevaca nikad ne m o g u da usvoje, a ni da ispravno razumeju metafizičko značenje koje imaju ta B I Ć A . A h u r a M a z d a ( O r m u z d ) b i o je poglavar sinteze sedam Ameša Spenta ( i l i Amšaspendi), pa je zato i sam jedan Ameša Spenta. Baš kao s t o j e " J e h o v a - B i n a h - A r e l i m " b i o poglavar sinteze E l o h i m a i postala osmi bog, koga je monoteizam pokušao da unifikuje - ali nije uspeo. Ni u jednoj egzoteričkoj religiji Bog nije zaista jedno ako se ispita metafizički. ^* Šest nevidljivih kugli našeg lanca su i "svetovi" i "Zemlje" kao što je to naša sopstvena, iako su nevidljive. A l i , gde bi moglo da bude šest nevidljivih zemalja na ovoj planeti? 736

Misterije Hebdomada ne više od toga, tako je i Agni-Višnu-Surja bio sinteza i poglavar, i l i fokus koji je odatle emanirao kako u fizičko, tako i u metafizi­ čko, kako od duhovnog, tako i od fizičkog Sunca, Sedam Zraka, se­ dam vatrenih jezika, sedam planeta i l i bogova. Svi oni su postali vrhunski bogovi i JEDAN BOG, ali tek nakon što su izgubljene prvo­ bitne tajne, nakon potonuća Atlantide, i l i "Potopa", i nakon što su Indiju okupirali bramini, koji su potražili spas na vrhovima Hima­ laja, kada su čak i visoravni današnjeg Tibeta na neko vreme bile potopljene. Ahura Mazdi se u Vendidadu on obraća kao "Najblaženijem Duhu, Tvorcu telesnog Sveta". U doslovnom prevodu, "Ahura Mazda" znači " M u d r i Gospod" {Ahura, "gospodar" i Mazda, "mu­ dri"). Štaviše, ime Ahura, na sanskritu Asura, povezuje ga sa Manasaputrama. Sinovima Mudrosti, koji su vodili bezumnog čoveka i obdarili ga njegovim umom (Manas). Ime Ahura (asura) je možda izvedeno iz korena ah, " b i t i " , ali je njegovo primamo značenje ono koje pokazuje Tajno Učenje. Tek kad geologija otkrije pre koliko hiljada godina su uzburkane vode Indijskog okeana stigle do najviših platoa centralne Azije, ka­ da su se Kaspijsko more i Persijski zaliv spojili sa njim, saznaće ko­ liko je star arijevski braminski narod i kada se on spustio u ravnice Hindustana, što se dogodilo hiljadama godina kasnije. Jima, takozvani " p r v i čovek" u Vendidadu, kao i njegov brat blizanac Jama, sin Vaivasvata Manua, pripadaju dvema epohama univerzalne istorije. On je "Predak" Druge ljudske Rase, pa otuda personifikacija senki Pitrija i otac poslepotopskog Covečanstva. Magi su govorili "Jima" kao što mi kažemo "čovek" kad govorimo o čovečanstvu. "Lepi Jima", prvi smrtnik koji je razgovarao sa Ahura Mazdom, prvi je "čovek" koji umire, odnosno nestaje, a ne prvi koji se rodio. "Sin Viksangata" bio je, kao i Sin Vaivasvate, simbolički čovek, koji u ezoterizmu označava predstavnika/?rve tri rase, pa za­ to i kolektivnog Pretka. Od te tri rase, prve dve nikad nisu umrle,^^ već su samo nestale tako što ih je apsorbovalo njihovo potomstvo, a Treća je upoznala smrt tek pri svom kraju, nakon razdvajanja polova i svog "Pada" u razmnožavanje. Na to se jasno aludira u II Fargardu Vendidada. Jima odbija da postane nosilac zakona Ahura Mazde, Smrt se pojavila tek kad je čovek postao fizičko stvorenje (vidi napred). Ljudi Prve, kao i Druge Rase, rastvorili su se i nestali u svom potomstvu. 737

ambleme vlasti. To je stara mazdeanska simbolika za "potop" i za predstojeću propast Atlantide. zapazite dobro. "Devet stotina godina. na jednoj skupštini "nebeskih bogova i izvrsnih smrtnika". A onda Ahura Mazda traži od njega da umnoži svoje ljude i "da nadzire svet" (3 i 4).TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA govoreći: "Ja nisam rođen. pomoću iste magičke moći." prolazi.. Sve je to alegorija. Ta tri procesa proširenja Zemlje odnose se na tri sukcesivna kontinenta i rase koji su nasta­ jali jedni za drugim. usled čega bivaju uništene sve rase. Jima odbija da postane sveštenik Ahura Mazde zato što je on sopstveni sveštenik i prinosilac žrtve. "Ponovo napuni". upozorava Jimu da će se fatalne zime spustiti na materijalni svet i da će sav život nestati. Kad se "300 zima" okončalo. ni smrti. Tad Jima istupa i uz pomoć Spenta Armaite (ženski Genij. Potom mu Ahura Mazda donosi zlatan prsten i bodež. itd. Jima pravi Varu (sklonište. ja ću vladati i nadzirati tvoj svet. (300 zima znači 300 perioda ili ciklusa). ljudima i psima. ni bolesti. znači daje svega toga na njoj bilo i ranije. Nakon trećeg puta. nisam učen da budem propovednik i no­ silac tvog zakona". i pod vladavinom Jime: Tri stotine zima prođoše. pticama i blistavim crvenim vatrama. ali drugi predlog prihvata. čini da se Zemlja poveća za dve trećine. i l i Duh Zemlje) čini da se Zemlja proširi i po­ stane veća za jednu trećinu. arku) po Božijim uputstvima i tu do­ nosi seme svih živih bića. pa Jima mom po treći put da izvede tu ceremoniju. U njemu neće biti. Ahura Mazda upozorava Jimu daje Zemlja postala prepu­ na i da ljudi nemaju gde da žive. a Zemlja se ponovo napuni jatima i stadima. dok sam ja kralj. što je potpunije objašnjeno na drugom mestu. da. Zaratustra je postao zakonodavac i vladar te "Zemlje" i l i novog kontinenta. Ahura Mazda ga ponovo upozorava i Jima pono­ vo. nakon čega se na njoj pojavljuju "nova krda i jata i ljudi". Ahura Mazda. pa je tako potvrđeno znanje Doktrine o sukcesivnim uni­ štenjima sveta i njegovim životnim ciklusima. nakon što je 738 . To je bila Četvrta Rasa na svom početku. životinja i "Vatri". Poput Vaivasvata Manua i No­ ja. ni hladnog vetra.. U spisima on odgovara: Da! . ni vrelog vetra.

Misterije Hebdomada Treća počela da izumire. pa čak ni Devahana . u skladu sa zakonom evolucije. ona je naučna kao i bilo koja druga tvrdnja. tačnije senke tela. ^e^ ljudi još nisu imali ličnost. fizički sve savršenije. koji je Zakon Prirode. nije moglo biti ni intervala između inkar­ nacija. "ublažena poligeneza". ostatke mazdaizma još starijih Maga. Svaki put i u svakoj novoj generaciji ono je postajalo sve čvršće. izložili smo na drugom mestu i nešto od toga objasnili. Jer.zato što "duše" ljudi ni­ su imale personalna Ega. u svom Uvodu za Notovo {Nott) i Glidonovo (Gliddon) delo Tipovi čovečanstva. Oni su imali monade . Ovo objašnjenje pokazuje da se još jedna stara religija u svojoj simbolici slaže sa univerzalnom Doktrinom. U svojoj antropolo­ giji i postanju čoveka. Covečanstvo nije nastalo od samo jednog para. već je postojao samo preobra­ žaj. Zato. a možda i nije. prvobitni čovek je vaskrsavao iz svog starog u novo telo. što je apsurd . već uznapredovali Duhovi sa neke druge i niže planete koji su se ponovo rodili na ovoj planeti. čovek je. kao što je rečeno (vidi prethodnu fusnotu). Poput Feniksa.već je postojalo samo prvo čovečanstvo. poligeneza ne pred­ stavlja veći problem i l i nepogodnost nego što je to monoteizam (iz naučne perspektive. Agasi. poligeneza je manji problem).dahove JEDNOG Daha. uprkos razlici svojih rasa. koje su bile bez­ grešne. pa su u ovom Krugu stvorili sadašnje čovečanstvo. pošto nije bilo Kama-loke . Kad nauka jednom završi sa stvaranjem ex nihilo.što je činjenica.gnosticizam. uvek jedno te isto ljudsko biće". A nije bilo ni prvog čoveka bilo daje to Adam i l i Jima . Okultizam definiše i ograničava broj prvobitnih rasa na sedam.a pogotovo ne Nirvane. gnostici su poučavali daje "jedna družina od 739 .moralno propada. zbog "sedam predaka" i l i pradapatija. Do tada. iskazuje svoje verovanje u neodređen broj "prvobitnih ljudskih rasa koje su stvorene odvojeno ". Oni su imali tela.i sa nadljud­ skim Tvorcem i l i tvorcima . Ovu doktrinu još jednom po­ tvrđuje jedan od njenih odjeka . koje su bile isto tako impersonalne kao i izvor iz ko­ ga su proizašle. Oni nisu ni bo­ govi ni natprirodna Bića. i primećuje da "dok u sva­ kom zoološkom području postoje životinje različitih vrsta. tvoraca bića. nije bilo uobičajene smrti. Međutim. Najstariju persijsku tradiciju. Smrt se pojavila kad je fizički organizam postao pot­ pun i kad je počeo da . To je možda. pa otuda i bez Karme.

1). 740 . Manui. pa sve do sedam zraka Sunca u završnoj Pralaji. metaforu uzima doslovno. D.) u svim Manvantarama klase Rišija^^ pojavljuju po sedam i sedam i kad ustanove kodeks zakona i moralnosti."naprosto crvi što se migolje"(!). u kom stepenu.što bi trebalo da bude dovoljno autoritativno. senoviti oblici . a ako sadrže. nekih neotvorenih. Pošto je či­ tav svet bio prožet energijom tog božanstva. u početku Kalpe Višnu je ispričao Manuu priču o Nara-Singhi i događajima sedam Kalpa. koji. Manuovi Sinovi. jer su svi bogovi. Ti Rišiji.. igraju isto tako izuzetno istaknutu ulogu kao i u jevrejskoj Bibliji. a takođe i u Puranama. Indre . pored živih mudraca. od Icorena Vis "ući" i l i "prožeti". 24.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA sedam anđela" stvorila prve ljude. predstavljaju i mnogo šta drugo. ono je nazvano Višnu. koji se šire u Sedam Sunaca i gutaju materiju celog univerzuma. Sedam Rišija. Brojevi sedam i četrdeset devet (7 x 7). nekih još nepoznatih. a sam Univerzum je u Rig Vedi podeljen na sedam obla­ sti . Oni se nalaze od Sedam stvaranja u poglavlju I. 23 Parasara kaže: To su sedam osoba koje su u raznim Manvantarama štitile stvorena bića. po svom običaju. SEDMOSTRUKOST U EGZOTERIČKIM DELIMA Sada možemo da ispitamo i druge svete spise i vidimo da li oni sadrže sedmostruku klasifikaciju. piše Irinej ( I . bar za bramine. ista Purana pokazuje da se: (. (Višnu Purana) Višnu je Univerzum.. razbacani u hiljadama sanskritskih tekstova. koji su bili samo nesvesni. divov­ ski. odlaze u bla­ ženstvo. ako ne i veću. I opet. Zato Matsja Purana kaže: Da bi objavio Vede.samo impersonalne potencije (vibutaja) Višnua.

itd. pastuv sa sedam zraka i hiljadu oči­ j u . Čak je i vetar Pravaha (mistička i okultna sila koja daje impuls zvezdama i planetama i upravlja n j i h o v i m kretanjem) sedmostruk. iz Atharva Vede (prevod dr M j u i r a ) . itd. sazvežde) "iskupljuje sve grehove koji su po­ činjeni tokom dana. Na njega se inteligentni mudrac uspi­ nje. več ono u čemu sve jeste .koji su Sedam Tvorevina. itd. Zato se u Puranama kaže da pogled na Druvu (zvezdu Sevemjaču) noću i na nebesko zamorče (Sisumara. Materije i Duha . sve što nije (. otuda Sedam. A k o imamo na u m u da Purane insistiraju na tome daje Višnu iden­ tičan sa V r e m e n o m i Prostorom. postaje jasno zašto. 53. Ono u sebi sadrži sve te svetove. Kašjape i Druve. 3. zvezde. jer oni su nespoznatljivo To. On je svi ti svetovi u budućnosti. Mi vidimo da ono postoji u mnogim oblicima. .) Prethodnim dodajte sledeće stihove iz ezoteričkih dela: Prostor i Vreme su jedno. U vremenu se sadrži pun ćup." Činjenica da zraci četiri zvezde u krugu stalnog pojav­ ljivanja -Agnija.Malog Medveda . Prostor i Vreme su bezimeni. itd.PROSTOR. O n i su blisko povezani sa Druvom^^ Višnu je sve . Vreme hita napred prema prvom Bogu. pun plodnosti. (Višnu Purana. već njen uzrok.Prostora. Sedam Svetova. ono ima sedam bro­ dova. Sedam Zakona. a ti v e t r o v i su p r i n c i p i K o s m i č k o g Prostora. . koje se nalaze na repu sazvežda Ursa Miner (Sisumara) . ne ono Stoje ovde.svetovi. besmrtnost je njegova osovina. Višnu je sve što jeste. tamo ili svuda. Vreme (nas) nosi napred. Oni ga zovu "Vreme na najvišem Nebu" (. zarad ispoljavajućeg Bo­ žanstva . itd. knjiga II. koje se može naslutili jedino pomoću sedam zra­ ka . stoji: 1.kad se fokusiraju na određeni 741 .) ali nije Vastubhuta. 2. . neuništiv. ne ono što vidimo. mora.'^'' a da je čak i rabinski s i m b o l za Boga M A K O M . Kurma Purana i Linga Purana nabrajaju sedam g l a v n i h vetrova tog imena. Zato se vreme kreće na sedam točkova. poglavlje XII) Ono što ljudi nazivaju najvišim Bogom nije neka supstanca. supstanca. njegovi točkovi su svetovi. Mahendre.Misterije Hebdomada Tako u h i m n i XIX. .j e d n a središnja Tačka postaje Trougao i Kvadrat (savršena Kocka). "Prostor".

TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA (sada Alfom). A l i . pomoću kojih se stiču neograničene moći. način i na određeni objekat donose izuzetne rezultate. taj broj je prošao kroz in­ dijsku. itd. ali se taj Bog naziva Rudrom. Kontinenata. haldejsku. jevrejsku. oni stiču oslobođenje. sedam Rišija. u kome je udomljeno najviše savršenstvo stroge pokore i apstrakt­ ne meditacije. ali se njihova mesta/?opunjavaju osobama koje se reinkarniraju u tom svojstvu. velikog askete. U Ramajani i Puranama. stoje ime zaAgnija. Indra je osujećuje u tom planu. da u svakoj Manvantari. Dakle. Diti . a u istom delu se Maruti nazivaju njegovim sinovima. Taj tajanstveni broj je opet istaknut u slučaju ništa manje tajan­ stvenih Maruta. koja je sa svoje strane pove­ zana sa stvaranjem raznih fenomena posredstvom kosmičkih sila. a najzad i hrišćansku mističku misao. četiri puta sedam ( i l i dvadeset osam). stiče najviše duhovno znanje i. velikog pokrovitelja jogina. dobiće takvog sina. ili komplementacija i jedan od oblika A d i t i . Zona. zvezdom Sevemjačom. egipatsku. boga Vatre. da se Maruti . Indijski astro-magi shvatiće o čemu je reč. u arijevskim spisima.najstariji i najmanje pojmljivi od svih sekundarnih i l i nižih bogova u Rig Vedi . bude nosila dete u svojoj utrobi sto go­ dina". postižu svakakva čuda. konačno. itd. mudrac Kašjapa kaže da "ako sa potpuno pobožnim mislima i potpuno čista kao ličnost.duhovnih i nebeskih mode­ la od kojih je u kasnijim eonima nastalo sedam hiljada puta sedam kopija. a Harivansa potvrđuje. i sedam bronzanih stubova Hama i Hirona. Sedam starih knjiga koje je iz Nojeve ar­ ke ukrao Ham i dao ih Kušu. U Rig Vedi je ime Siva nepoznato. zadobija sjedinjenje sa velikim duhom univerzuma". svom sinu. od Sedam Stvaranja. Po­ moću svog groma on deli embrion u njenoj utrobi na sedam delova."rađaju u svakoj Manvantari (Krugu) se­ dam puta sedam (ili 49). grčku. Sta su Ma­ ruti u ezoterijskom smislu i ko su te osobe koje se "reinkarniraju u tom svojstvu"? To je dovelo do jedne alegorije koja ih je učinila decom Sive. predstavljaju odraz i sećanje na Sedam prvobitnih misterija koje su ustanovljene u skladu sa "Sedam tajnih emanacija". "Sedam zvukova" i sedam zraka . Principa. 742 . Vaju Purana pokazuje. dok se nije učvrstio i ostao neizbrisivo urezan u sve egzoteričke teologije.koja žudi da dobije sina koji će uništiti Indru. "Mahajogina.sestra. rimsku. njihovoj majci.

koji istovremeno predstavlja božansku Dušu u asketi i božanske težnje mističkog Čovečanstva za izbavljanjem iz zamki Maje i konačnim blaženstvom kao posledicom toga. a u drugom je prikazan ka­ ko dopušta sebi da ga sroza princip Kame (tela strasti i želja). se od Đišnua. Uznemiren njihovom divljinom. Mihaila . Indra. po liku i izgledu nalik na njihovog (devičanskog) oca. otuda je Rudra prvi po­ bunjenik (Linga Purana. koji postaju brza božanstva. odustaje. Brama želi da njegov sin Rudra stvori bića drugačije. Svaki pravi okultista će razumeti šta to znači. koje je u njemu stvorio Brama. a oženio se njome "zbog nienihpohotnih čari". koji su po očevom imenu Rudre. 26 743 . jogina. u nekoliko Purana se tvrdi da njegovo (duhov­ no) potomstvo. Sebe ili JA-JESAM-STVA) i neznanja. odbivši da stvara. Što se tiče porekla Rudre.u stvarnosti kosmički Mahat i peti ljudski princip .u svom dvojnom aspektu: u jednom je povezan sa Budijem. Diti.'^*' Ta božanstva predstavljaju samo drugi as­ pekt i l i razvoj Kumara." Pošto je D i t i isto što i A d i t i . Rudra. neprijatelja svake sve­ te težnje. itd. u početku je bio jedan od najve­ ćih bogova induskog Panteona. već "obuhvata beskrajan broj hita. ponavljamo.Manas . personifikovana atmosfera" .srozao do protivnika asketizma. i da predstavljaju kaznu za njegov U Ramajani to čini Bala-Rama. već su postale abnormalne zbog širenja Ahamkare (osećaja egoizma. 27 . Diti. otelovIjenjem Aindrijake. "poglavar bogova". itd. Maruti. ukoliko nam ne dokažu suprotno. Krišnin stariji brat. brojem i besmrtnošću.induskog Sv. koji je danas de­ gradiran zbog Kali Juge. kako pokazuje Rig Veda. jedan je od njenih zemaljskih oblika. i "da ih odvrate od mo­ ćnih pokora kojih se on užasavao". kažemo. On se prikazuje kao oženjen sa Aindri (Indrani).Misterije Hebdomada a potom svaki taj ĆLQO ponovo deli na još sedam delova. Sura-dipa. Ovo po­ kazuje činjenica da Brama tom pobedenom bogu kaže da su njegovi česti porazi posledica Karme. koji se danas karakteriše kao "bog neba. A d i t i i l i Akaša u njenom najvišem obliku. jeste egipatsko sedmostruko nebo. Budi i l i Akašu. Zato je Indra. smrtne prirode". nije bilo ograničeno ni na sedam Kumara ili jedanaest Rudri. predstavlja šesti princip metafizičke prirode. majka Maruta. kao i mno­ gi drugi. Matsja Purana i druge Purane). dobu u kome takve težnje više nisu opšte. evolucije čulnog elementa. "vode nebeskih jata" . nakon čega on počinje da šalje ženske demone da probude strasti svetih ljudi.

Ma­ ruti predstavljaju {a) strasti što besne i divljaju u grudima svakog kan­ didata koji se priprema za asketski život . postoje u Višnu Purani sedma ova naša. naravno.što se odnosi ne samo na sedam podrasa nove Korenske Rase. jedna stvar je učinjena jasnom: bilo je i biće sedam Rišija u svakoj Korenskoj Rasi (u svetim knjigama zvanoj takođe i Manvantara). "Šest" Manvantara su date.u njenom telu. koje su opet začeli asketi arijevske Pete Rase) na sedam delova . Rišiji i Sinovi Manua" identični (vidi Knjigu I I I . od kojih će svaka imati jednog "Manua". Nije teško primetiti šta se misli pod time da Maruti dobijaju "če­ tiri puta sedam" oslobođenja u svakoj "Manvantari" i to zahvalju­ jući onim osobama koje. poglavlje 1. pošto su se ponovo rodile u tom svojstvu {Maruta u ezoteričkom smislu). nižu atmosferu svake nastanjene planete . Ovi poslednji su potomstvo Roditelja čovečanstva.što aludira na Manu-Rišije sva­ ke Korenske Rase.a po­ tom svaki deo na još sedam delova . i Sinova sedam Mudraca i l i Rišija.ovo je mistički i sideralno i (c) sadašnja svesna Postojanja. rešenog da se odupre svim takvim iskušenjima i tako uništi strasti u svojoj zemaljskoj ličnosti.to je mistički. jedno od ime­ na kojim se nazivaju EGA velikih Adepata koji su preminuli i koji su takođe poznati kao Nirmanakaje. zato što telesnost pobeđuje duh (Diti je prikazana kao osujećena u Dvapara Jugi. pošto su ga se i l i dragovoljno odrekla Uprkos užasnom i očigledno namernom brkanju Manua. On deli "Embrion" ( i l i novo božanska adeptstvo. periodu tokom koga je cvetala Četvrta Ra­ sa). Istovremeno. Sve Purane govore o sedam Pradapatija u ovom periodu (Krugu). Ega koja -pošto suprevazišla iluziju neće dospeti u Devahan i koja. da bi se zaštitio od pro­ pasti. 744 . "Maruti" su. i l i Štula Šarira.TAJNA D O K T R I N A « ANTROPOGENEZA razvrat i zavođenje nimfi. "popunjavaju njihovo mesto". on teži da uništi buduće "novorođenče" kome je suđeno da bude uništeno: to novorođenče. U toj svojoj ulozi. alegorijski predstavlja bo­ žansku i postojanu volju Jogina.^* već i na sedam stupnjeva adeptstva . (b) okultne potencije koje su skrivene u mnogostrukim aspektima nižih princi­ pa Akaše . Višnu Pu­ rane). Vaju Purana daje nazive Sinova četrnaest Manua u svakoj Manvantari. Rišija i njihovog potomstva u Puranama. Indra opet uspeva. pošto u svakom Krugu ima četrnaest Manua. u okultnom izražavanju. Bića kosmičke i psihičke prirode. pa čak i podrase. i pošto su "vladajući bo­ govi. koja predstavlja zemalj­ sku.

Zato su Maruti^' isprva prikazani kao sinovi Šive-Rudre .sva­ ki proučavalac okultne nauke zna." P o k r o v i t e l j a Jogina". i l i j o š nisu dostigla N i r v a n u .lju­ skom B r a m i n o g jajeta ( . Isto važi i za sedmostruku podelu Kosmosa i l j u d s k i h principa. koje bi se još beznadežnije borilo u mrežama neznanja i jada da nije njihove pomoći sa strane . kao i ostali sveti tekstovi.Indra šestog perioda i l i Trećeg Kruga odgovara kraju Treće Rase (u vremenu Pada i l i raz­ dvajanja polova). " b i l o je spolja opskrbljeno sa sedam prirodnih elemenata. a ovaj Univerzalnim U m o m ("Intelektom" u tekstovima) "Cakšuba je bio Manu šestog perioda (Trećeg Kruga i Treće Rase). takode unutar jajeta . kao potčinjeni I n d r i i l i n j e g o v i m p r o t i v n i c i m a . a p o t o m . Pošto po­ stoji savršena analogija između "velikog Kruga" (Maha-Kalpe).o n i se stalno iznova r e i n k a m i j u "u t o m svojstvu" i tako "popunjavaju svoja sopstvena mesta". mundano jaje koje je sadržalo Bramu. u m i s t i č k o m smislu. ) " O k o jajeta teče Voda. Umesto toga. odozgo i odozdo. Marutvanom i l i "gospodarem Maruta". Priča se daje dobio ime Rudra pošto je jecao.Misterije Hebdomada za dobro čovečanstva. Vatra Vazduhom.v e l i k o g pokrovitelja Inicijata. Vazduh E t r o m . i l i U n i v e r z u m . Etar. Brama gaje nazvao Rudra. . čije treće oko. u n j i ­ h o v o m k o s m i č k o m karakteru. Rudra. To nam daje obilato znanje o njiho­ voj pravoj p r i r o d i . " Č e t i r i puta sedam" oslobođenja od­ nose se na č e t i r i K r u g a i na č e t i r i Rase koje su prethodile našoj. ostaju nevid­ ljiva na Zemlji. asketa m o r a da stekne pre nego što postane adept. Etar i z v o r o m elemenata (Ahamkara). pošto su u svakoj od n j i h ponovo rođene Marut-Đive (monade) i postigle konačno oslobođenje.kao stoje objašnjeno: " U n i v e r z u m je sa svih strana. On takode zna i da su oni M a r u t i i Rudre. i tri tajna elementa" ( K n j i g a I ) . u ko­ me je Indra bio Manodava" {Mantradruma u Bhagavata Purani). Vatra.od kojih koristi jedno tokom svakog "perioda". kao otac Maruta. a u njih spada i porodica Tvaštri.naizmenično. Pre svega. Vazduh. pošto im je stalo do dobrobiti čovečanstva. Purane. bio opasan Andakat'ahom . svakog od sedam Krugova i svake od sedam velikih Rasa u svakom od Krugova . koja je okružena Vatrom. vrve od aluzija na to. isprva slobodno nabro­ j a n i h kao Voda. ali je on jecao još sedam puta više i tako dobio još dva druga imena . sinonim za Višvakarmana . Ko su o n i "na zemlji" . imao je puno dodira sa Indrom. p o t o m je rečeno daje "Svet" bio sa svih strana opasan sa sedam ele­ menata. 745 . u k o l i k o su ga iskoristile. .

k o j u Brama u Puranama deli na sedam zona. N a k o n toga na njoj nalazimo sedam kontinenata. ako pretpostavimo da se umesto sedam u Vedama p o m i n j u samo tri Zemlje. itd. tačnije četvrti nivo. zapravo. . već Svet. i t d . a prevodilac gaje pogrešno razumeo iz raznih razloga. postavlja se pitanje koje su te t r i . . IV). haldejskim i egipatskim kosmogoVidi Purane. planinama. go­ vorimo ezoterički. Cesto se govori da u čoveku. 746 30 . Solarai sistem. a i ona je podeljena na sedam zona^° po is­ t o m onom zakonu anlogije k o j i je vodio drevne filozofe.a svaki okean je istog prečnika kao i kontinent koji okružuje. pogl. kad o njemu. njegova ljuštura. pošto njegovo telo nije princip.pominje se da su t r i zemaljske i t r i nebeske Zemlje nastale istovremeno sa Bhumi . već i u persijskim. Zemlja se (kao sedmi.najvećim od svih au­ toriteta. i t d . N a k o n mnogo K a l p i pominje se naša Zemlja. "sa svojim kon­ tinentima. jeste Prilivi. na šta komentator primećuje da "to uključuje planetarne sfere. iako je za njihovo ispravno čitanje potreban ključ . tvrdi se da ZEMLJA. okeanima i spoljašnjom ljušturom. veliki. Sedam Zemalja se ne pominju samo u induskim spisima. p o g i . A l i . i znači široki. ona koja stoji kao sedma ako brojimo od prvog trostrukog carstva Elementala koje je započelo formiranje) se može izostaviti iz razmatranja.TAJNA D O K T R I N A * ANTROPOGENEZA ( K n j i g a I I . sedam okeana.tAdjn principa. postoje (za nas) ona jedino ispoljeno telo od t i h sedam. ima 500 miliona đojana u prečniku". one se moraju pripisati (. ali je u stvar­ nosti yzz/čA:a u svojim o k u l t n i m posledicama. pošto mi još uvek znamo samo za jednu? Očigledno je da u toj tvrdnji mora postojati neko okultno značenje. ' " Štaviše. Jezik okul­ tizma varira. od kojih je ponajmanji nepoznavanje ezoteričke filozofije. a svaki naredni kontinent je dvaput većeg pre­ čnika od prethodnog . . svet podeljen na ^. V I I Višnu Purane). Da v i d i m o . itd. U Vedama . feničanskim.našom Zemljom. Prilivi nije naša Zemlja. . To "slično" bi trebalo čitati kao "Okultno značenje". sedam mora i reka. ^' U Višnu Purani (Knjiga I I . Isto je i sa planetarnim lancem. već pokrivač.) razlikama u Kalpama i sličnom". sektaške svrhe. ima samo šest principa. "Zemlja koja pluta" na Univerzalnom Okeanu ( i l i Prostoru).) Kad god se pojave bilo kakve protivrečnosti u raznim Puranama. sedam ostrva. to je jedna kosmička podela koja izgleda prilično metafizička. postoje prečnik sedam zona i okeana .to čini samo dvadeset miliona ili pedeset četiri lakhe. čije objašnjenje nije dao komentator ko­ ji je pisao u egzoteričke. sedam planina i sedam zona. O v o se odnosi isto t o l i k o na sfere bića k o l i k o i na principe. (.

a iz priče o ovoj poslednjoj p t i c i još jasnije možemo da zaključimo da smrt i oživlja­ vanje Feniksa pokazuje sukcesivno uništenje i obnavljanje ovog sve­ ta. on mu je odgovo­ rio da je ovaj svet veoma star. -1-1 747 . 175) i vodenog potopa. i sedam puta lišen stanovnika."Otac Drvo " u Koranu . da vek ljudske rase. " D a n suda" znači " m a n j u Pralaju" ( v i d i Ezoterijski budizam). a mističko drvo Ababel . Sedam K r u g o v a i sedam puta sedam ljudskih ciklusa u svakom K r u g u na svakoj pla­ neti. što se po m n o g i m a dešava usled vatrene katastrofe" (str. 119) M e đ u t i m . providna je alegorija i aluzija na četrdeset devet " M a n u a " . jer je već sedam puta bio nastanjivan bićima drugačijim od čoveka. . "Sedam puta sedam".ž i v i hiljadu godina. treba da iznosi sedam hiljada brojeva. Feniks^^ . pa čak i u rabinskoj literaturi. a T u r c i Kerkes . povezan sa Solamim Ciklusom od 600 godina (sa šiframa uklonje­ nim i l i pojačanim. zavisno od toga na koji ciklus se misli). nakon čega se upa­ li i sam sagori. ali se sa­ da može uspostaviti veza i z m e đ u persijskog proročišta i nazarenskog proroka. Od Bajia iz prošlog veka. sve do sedam puta sedam ( v i d i Knjigu Ali u ruskom prevodu). 176) kaže: Simorg je zapravo isto što i induski k r i l a t i Sing i egipatska Sfmga. redom. 49.pušta nove grane i lišće p r i svakom vaskrsnuću Kerkesa i l i Feniksa. i' Kad je Kaherman zapitao Simorga za starost. Primenjeno je "prošlo" vreme jer je knjiga alegorijska i mora da prikrije istine koje sadrži. što je s i m b o l svetog ciklusa i inicijacije).generički je simbol nekoliko vrsta ciklusa. kad dolazi dan Suda. pa do dr K i n i l i j a u ovom. Kaže se da će se onaj prvi pojaviti na kraju sveta (.koga Jevreji nazi­ vaju Oneh p 5 p ( o d Phenoch. te činjenice je zapazilo nekoliko pisaca.. a daje ona sama videla dvanaest od tih preokreta i ne zna koliko će još morati da ih vidi. II. ovo nije nova tvrdnja. Kerkes i Oneh znače rasni ciklus.i ž i v i hiljadu godina.Misterije Hebdomada nijama. a p o t o m se ponovo rađa sam od sebe . (Istočnjačke zbirke.) kao Feniks. A u t o r Knjige Boga (str. zapadnjački ciklus Grka i drugih naroda . naše. O detaljima će biti reci u odeljku o "Kalpama i Ciklusima ". A u t o r Knjige Boga i Apokalipse veruje d a j e " vrlo jasno kako je Feniks isto što i Simorg. Enoh. persijski Rok.

oni su mogli da nauče ili tokom vavilonjanskog ropstva. I ne samo "njihovi sveštenici". kao i njihovu podrasu. od kojih su četiri i deo pete nestale. već i sveštenici svih drugih zema­ lja. stavljaju iste brojeve.TAJNA DOKTRINA * ANTROPOGENEZA čudovišna lav-ptica. ili je ono možda bilo deo njihove prvobitne religije koju su njihovi sveštenici sačuvali od davnih vremena. Međutim. u Dodatku.. pet su pali. Iz ovog predanja su rabini uzeli svoje mitove o ogromnoj Ptici. koje tek tre­ ba da dođu. Mi kažemo još više: čak je i hrišćanski redaktor i l i autor Otkrivenja sačuvao to predanje. sti­ hovima 9 i 10. to mišljenje. a ponekad hoda okeanom (. To je rečeno da ne može biti jasnije u poglavlju X V I I . a njihovi neinicirani naslednici. I postoji SEDAM Kraljeva. itd. našu sadašnju rasu? Jednu još izrazitiju aluziju na Sedam Krugova i četrdeset devet Korenskih Rasa u Knjizi Levitskoj naći ćete ne drugom mestu. 748 . Šestu i Sedmu Korensku Rasu. izgubili smisao i primenili Sedam Kru­ gova i četrdeset devet rasa.. a u onoj ko}apostoji i onoj koja "705^ nije došla".) dok joj glava podupire nebo. na kojima žena sedi. Sedam glava su sedam planina. talmudisti.. koje uključuje doktrinu o prethodnom postojanju svakog obnov­ ljenog stvorenja. čija su brojna učenja odjeci jedne prvobitne i univer­ zalne doktrine. . a jedan još nije došao (. .) Ko će od onih koji su bar malo upoznati sa starim simboličkim jezikom propustiti da upet Kraljeva koji su pali vidi četiri Korenske Rase koje su postojale i deo pete. pa govori o Sedam RASA. To pre pokazuje da su inicirani Jevreji pozajmili.000 godina. u usta Isusu u veoma okultnoj Pistis Sofiji. a dve tek imaju da dođu. jedan postoji. na pogrešan način. Oni uče da treba da bude sedam sukcesivnih obnavljanja ove planete. deo III. koja ponekad stoji na zemlji. da će svaki reprodukovani sistem trajati sedam hiljada godina (?) i da će uku­ pan vek univerzuma biti 49. Gnostici. samo u drugom obliku. a sa tim simbolom oni su takode usvojili i doktrinu o kojoj ona govori. Ovako reče anđeo: A evo uma koji ima mudrost.

može­ mo da vidimo koliko je neiniciranima teško da ispravno razumeju taj ciklus. astronomski. stvoren u Vatri iz Sivinog Semena . Kartikej o m . i l i sedam stvarnih sestara. Kao bog. zbog čega ga takođe zovu Dvadasa Kara" ("dvanaestoglavi") i Dvadasakša. On je Kumara.Misterije Hebdomada E. Zato. planeta Mars. u svim nagađanjima o njemu našli 749 . "Taraka-dit"."šest prisutnih. on je sin Rudre. a šest vidljivih. videli u pratnji Kaumare ( i l i Sene).i l i 100 smrtnih godina . pa ipak. broj sedam je blisko povezan sa okultnim značenjem Ple­ jada. On je. Jovana. opet "devičanski mladić". U Indiji su one povezane sa svojim dojenčetom. u vezi sa sedam zvezdanih sestara. paunov rep predstavlja zvezdano nebo. dale su tom bogu svoje ime. neophodne su da se kompletira najskriveniji i najmisteriozniji od svih astronomskih i religioznih simbola. Plejada.svetog duha. 666 i 777 godina. otuda zvan Agni-bu. SEDAM U ASTRONOMIJI. koji se sastoji od 600. Šestokraka zvezda (dvostruki Trougao). u zavisnosti od toga da li se broje solame i l i luname. Svastika. sa šest glava "jedna za svaki vek Narosa. koji igra tako važnu ulogu u Otkrivenju sv. onda smo Kartikeju. ro­ đen bez posredstva žene. "dvanaestooki". božanske i l i smrtne godine. N A U C I I M A G I J I A opet. On tada on jaše pauna . njegovog ženskog aspekta. jer je Kartikeja. čiji je grčki odnos prema 600 godina Narosa do­ bro poznat. Kad je simbolika bila potrebna za drugi jedan događaj. a povremeno sedmokraka kruna je na njegovoj obrvi. šestokraka. Kartikeja iz starine se pojavljuje kao Kumara.i l i " 100 go­ dina bogova" {božanskih godina) . bogom rata. Pokojni dr K i n i l i je verovao daje Kartikeja u Indiji sveti simbol ci­ klusa Narosa. Plejade (na sanskritu Kritika). "nosilac koplja" i pobednik nad Tarakom. kad treba da obeleži jedan određeni do­ gađaj. i induskog Feniksa. sedma skrivena". međutim. a dvanaest znakova Zodijaka skri­ veni su na njegovom telu. tih sedam Atlasovih ćerki . asketa. To je ui­ stinu apokaliptički Ciklus. najslavnije prikazan kao Šaktidhara.pticu Mudrosti i Okultnog Znanja. Pošto se godine Narosa (u Indiji) broje na dva načina .

A l i .903 godine. Kalisten. Uistinu. Pošto je kod Indusa mera vremena bila polovina revolucije Meseca. 12 godina. a ovo "rođenje" je navo­ dno bilo "predodređeno" u zvezdanom (i nevidljivom) nebu.). c. oslanjajući se na namemo osakaćene priče o induskoj hronologiji.TAJNA DOKTRINA » ANTROPOGENEZA smo samo nekoliko približnih istina. a po­ što je Mesec imao samo petnaest dana .na primer. u svom delu o antičkom bro­ janju. zasnovane su na nekom nesporazumu i l i potiču od istog. U svom dovitljivom plagiranju . Natur. 3 meseca i 7 dana. Tako smo mi negodovali stoje Suidas. Histor.o čemu govori Kvintilije 750 . Na kraju prošlog i na početku ovog veka. Lib. a dodaje se da je takav mesec samo jedan dan Pitar-Devata (Pitrija). I na osnovu tih pogrešno protumačenih učenja su neki Grci zamišljali da su svi inicirani sveštenici pretvorili dane u godine! Ta greška starih grčkih i rimskih pisaca proizvela je obilje posledica u Evropi. starih Grka i Rimljana. u tamilskom izdanju Bagavadama se kaže da 15 solamih godina čine Paccham. A opet. koji astronomskim posmatranjima Haldejaca pripisuje period od samo 1. po svom hronološkom računanju. ima i drugih drevnih pisaca koji su pravili takve pogrešne proračune . Kro­ nologija svih zapadnih naroda. pošto postoje različite dužine i odnosi se na razne praistorijske događaje. dva Pacchama ( i l i 30 dana) jesu mesec smrtnika. jer on nije bio Inicijat. Sad. pokazujući daje. i l i prevedno u godine. stoje do­ kazivao "pojavom Vitlejemske zvezde". pozajmljena je iz Indije. 56). tri rudna čine ajanam. sačinili su fantastičnu teoriju o toj temi. koje su izneli profani pi­ sci. Baji.477 dana. tj. članak "Hri?^iO(.477 godina. Dipui i drugi. a dva ajanama godinu .koje smo razotkrili na drugom mestu . V I I .što pokazuje da je pogrešio čak i u tako jednostavnom računu (vidi Suidasa. 4. dva takva meseca čine rudu. On kao dokaz navodi Vulkana.000 godina (Plinije. koje su iz Indije doneli izvesni preterano revnosni i bes­ krupulozni misionari. on vladao 4. u njegovom originalu stoji 5 dana . prema hronološkim tvr­ dnjama. Sve te pretpostavke.dr Sep se pozvao na Suidasa i njegov autoritet ka­ da je 432 u hiljadama i milionima godina (trajanje Juga) smanjio na 4. zamenio dane za godine kada je u pitanju vremensko trajanje koje su Vavilonjani.i ta godina smrtnika samo je jedan dan bo­ gova. smatrali božan­ skom godinom. Suidas nema drugih dokaza za to osim sopstvenih nagađanja. kako on misli. dok Epigen priznaje 720.320 lunarnih godina pre "rođenja Hrista".

. Štaviše. LXVI1I. 48. Nat. koje je drevnim narodima otkrilo veo­ ma mnogo misterija prirode. Kinezi su. ti zakoni i njihova primena na nebeskom. da imaju astronom­ sku godinu istu kao što je naša. od kojih se svako sasto­ jalo od dva meseca. koji su poznavali astronomiju isto tako dobro kao i drugi narodi. Curt. str. kao što su ih imali kad ih je posetio opat Cape (Chappe) (Pu­ tovanje u Sibir. Godina koja traje dva meseca i period od šezdeset dana bili su univerzalne mere u antici. od jedne ravnodnevice do druge (Mem. da tako kažemo.solarni dan] Poznavanje prirodnih zakona je ono što čini sedmicu. zar je sve to razlog za tvrdnju da kad indijske Purane kažu "solarna godina ". str. delili svoju godinu na dva dela. kako kažu njiho­ ve knjige. 9) . a i dan danas urođenici sa Kamčatke imaju svoje godine od šest meseci. to znači . str. X V I . tom. t. tom I I I . I Kinezi su delili svoj Zodijak na dvadeset i četiri dela. 26. par. ali ih ta­ kvo računanje nije sprečavalo. 16). Diodor sa Sicilije (Lib. c. Zato su 751 . str. I opet. aU. 48. Ara­ pi su u davnini delili godinu na šest doba. tvrdili da lunami mesec ima trideset dana kad on ima samo dvadeset osam dana plus deo dana? Svakako da je taj lu­ nami period imao okultno značenje isto koliko su ga imali i induski Ajanam i rudu. I Plinije i Plutarh govore o tome {Hist. A u nekim provincijama oni i danas imaju period od šezdeset dana . niti ih sprečava. pogl. ukoliko nije naziva­ na danom. kaže se da su dva meseca mera vremena. onaj period za k o j i se Mesec u potpunosti obrne oko Zemlje. 19). Ins.južnoindijsku rudu. 185 i Život Nume. pa otuda i svoju godinu na dvadeset i četiri polovine meseca. Quint. zemaljskom i moralnom planu omogućili su starim as­ tronomima da tačno izračunaju trajanje ciklusa i njihovog uticaja na razvoj događaja i da zabeleže budući (to se naziva proročanstvom) uticaj koji će oni imati na postojanje i razvoj ljudskih rasa. Acad. U kineskom astronomskom spisu naslovljenom Kiu-če.i čudesnim uvi­ dom u njeno fUnkcionisanje. potvrđena je činjeni­ ca daje njihova godina bila samo pola godine. kako pokazuje sam Baji u svo­ joj Raspravi o istočnjačkoj astronomiji.bar u našem sadašnjem zemaljskom životnom ciklusu . a šest mera godi­ ne. 183). tom I I I . 30) naziva ''trideset dana egipatskom godinom". odnosno.Misterije Hebdomada Kurcije {Menses in guions dies desriperunt dies. pogl. A l i . I I I . zar je lo­ gično da bi Egipćani. korenskim brojem prirode u ispoljenom svetu .što se pominje u hinduističkoj literaturi. I. Knji­ ga V I I . par.

u okultizmu tu ima još nečeg. 114 u Atharva Vedi . U hinduizmu. i l i "nebo". TO {Krug). vratešu. postaće im jasnija nego što je to sada slučaj. V I I . elektriciteta i hemijPOSTOJI SKLAD U BROJEVIMA ČITAVE PRIRODE. često su svetu ukazivali na periodičnost u ponašanju "Prirode".dvostrukom. 1. 99. i TRI {kad se doda Sin ili Logos). (2) Duhovno. u DRUGOM {od tri "Radamsija " (tritije) Ui tri "Sveta "] JEDAN POSTAJE DVA {muško i žensko). njegov uspinjući. po Atharva Vedi. A l i . u zakonima toplote. cf. postali veliki Vladar i mali vladari našeg sistema i njegovih sedam domena i l i "sfe­ ra delovanja". 3 i IX. V. Kad zapadnjački okultisti budu ovladali pravim značenjem podele sveta iz Rig Vede . vidi Atharva Vedu. kako ga razumeju orijentalisti. cf. 155. 5). X. (3) Psihičko. kojim on stupa u najviši svet {A. guhješu.155. 1. Mesec i planete. tri radam­ sija se odnose na tri Višnuova koraka. STOPI {ovaj poslednji) SA SREDNJIM RAĐAHOM I IMAĆEŠ DEVET. viši korak. u svim Sfere delovanja kombinovanih sila Evolucije i Karme su (1) Nad-duhovno i l i noumenalno.^'' To je bilo toliko očigledno i izrazito da su čak i savremeni ljudi od nauke. UZMI PRVA DVA I DOBIĆEŠ SEDAM. 752 .TAJNA D O K T R I N A « ANTROPOGENEZA Sunce. koje predstavljaju nepogrešive vremenske mere. (6) Vitalno i (7) č\sto fizičke sfere. čije su moći i periodičnosti bile dobro poznate. I TRI. SVETI BROJ ŽIVOTA. (5) Podastralno. SVE­ TI BROJ P O S T O J A N J A i POSTAJANJA. VEĆ SVE. misterija cikličkih podela primenjenih na nebo i zemlju. kao i materijalisti i mistici. Ti brojevi su objašnjeni u "Komentarima" ovim recima: U VIŠEM {nebu). U TREĆEM {nižem svetu ili našoj Zemlji) TAJ BROJ POSTAJE ČETIRI. Oni to shvataju kao divo ra­ đah. Jer: planetarnim kretanjima. I. 2. POSTAJE JEDNO JER {to je) NEDELJIVO I U NJEMU NE MOŽE POSTOJATI TAU. 105). i l i stih X. trostrukom i sedmostrukom. obratili pažnju na taj zakon. bogove i čoveka. a posebno devetostrukom podelom.^^ KRUG NIJE "JEDNO". i SVETO ČETIRI {"tetraktis". Iskaz parešu. matematičari i psiholozi. ili "Tetragramaton").tek treba da budu objašnjeni. (4) Astroeterično. NEPROBOJNI RAĐAH ("ad bhutam ". I DVA. 75. Fizičari i teolozi. U sili teže.

. bolest će se završiti sa sedmim vrhuncem i (. ptica. dvadeset jedan ili dvadeset i osam dana. a peti manje žestok od njega. naime.^^ H. sisara. . SITNIH INSEKATA PA DO ČOVEKA. . (Citirano u delu Primicanje kraja doba od Gratana Ginisa. i na istraživanja g. ) promene. a p r i ­ rodnjaci su priznali da nisu u stanju da objasne taj zakon. OD LARVE. 1842-3). sedam.) primetićemo četrnaestog dana.^* Dr L e j k o k (Laycock) (Lancet. .) (doći će i l i do izlečenja. akademik.) U i s t i n u t o l i k o da se jedan lekar zaprepastio kad je video periodi­ čni sedmostruki ciklus pojavljivanja i nestajanja raznih tegoba. i l i sedmostrukih ciklusa. Pozvali bismo se na Filozofiju induktivnih nauka profesora Vjuela {WheweH). bolesti. sazrevanje. Uistinu. boja i zvukova. u svom Približavanju kra­ ju ere. u oblicima životinja i biljaka. . . . ILI JAJETA. manje-više kontroliše jedan zakon k o j i sve to upotpunjuje u nedeljama". A k o četvrti (vrhunac) bude žestok. vitalne funkcije (. i l i kod nekih u tačno određenom broju nedelja. životinja raznih vrsta. Gratan Ginis (Grattan Guinness). riba. beleži " j e d n u izuzetni ilustraciju i p o t v r d u tog zakona k o d insekata". isti dr Lejkok tvrdi: O kakvoj god groznici da se radi. . doći će do paroksizma sedmog dana ( . taj doktor dodaje: Činjenice preko kojih sam ukratko prešao su opšte činjenice / nije moguće da se potpuno slučajno ili pukom koincidencijom odvijaju dan za danom kod toliko miliona ređenim periodima. ( . . Heja {Hay) o zakonima harmonije boja i oblika. u tačno od­ I opet. oko t r i i l i četiri tokom noći. Iz svega toga proizlazi da se broj sedam ističe u za­ konima koji regulišu skladno opažanje oblika. savremena nauka ide u pravcu generalizacije koja će iz­ raziti opšte zakone svega jednim prostim numeričkim odnosom. . kad bismo samo mogli da analiziramo naše opažaje te vrste sa matematičkom tačnošću. ) M i s l i m da se taj zaključak mora toliko uopštiti da tvrdimo kako se kod životinja promene odvijaju svakih tri i po. i l i do smrti). rast. pišući o periodičnosti v i t a l n i h feno­ mena.periodima od sedam dana. Pošto je izneo određeni broj primera iz proučavanja prirode. odnosno sedmicama . ) a četrnaesti će hiti zapažen kao dan promene (. propadanje i smrt insekata. . jul 1844. pa čak i čoveka. "Rađanje. gmizavaca. . u percepcijama uma. str 258-269) 753 . a verovatno i ukusa.) promenu na bolje (. kad je organizam najviše malaksao. (Medical Review.Misterije Hebdomada skoj privlačnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful