i/ 2 l . ] 4 . r . i l i d e m .\ ' l l V r . i . L ; ; . : l . ldem, tbtdem, II, 9, .2; C.onstituliaarenienilor, 2, 2; 22,,.. | ; 28, 1 ; Isomate,' Areopagiti"ui,ig i'i"iiiirrt"', 232. 73. Aristotel, Constitulia atenienilor,29, 3; plutarh, Cimon. 15.

Aristotel, Potitica, \rI (lV), 10, 10 ' Idem, ibidem, VIII (Vi, 5,. 8. '4, ^atinie'niiJr,"zo, 2 qi urm. ; s7, I I$::, _.|:l"tttt1.ia Idem, ibidem, S. Iden, ibidem, 29. 2. 5. Tucidide,VI, 38, 5. l l e l a c l i d ed i n l , o n t . i r . J t , 2 ( h , H G ,l . II, p. 222). n . . 4 r 2 . t . 2 l ; 3 i : 1 . 4 4 s i u r m . 6 9 4 ,1 . 1 2 0 qi 1 rm _9 ; ur .. 82. CIG, nr. 1848. 1.4i. tt tui A.nd,rotion,32; Impotriva P:%*.-le,.Impotrioa tut l rmocrales. 75. 84. Xe.nofon,Statul spartan, g, 1 gi urm.

CapitolullV

NA$TEREA DEMOCRATTEI $r TtRANTA

tt

8 6 . I m n u r ih o m e r i c e X,X X . ; 16. 8 7 . A,ris{oteJ. Politica, VII 1VI), a, 3. 8 8 . I d e m , t . b t. d .em V,I I I ( V l , 9 , 2 1 . 89. taem. tbrdem. 7. | 9; VI {lv). 10, 10. 90. ( ' o r " r ,t u ! i a a r e r t i e n i l o r ,f : , Z . l9em, 9 1 . I d e m . P o l r r i c a . ' V I I( V I l , 4 . 5 . 92. raem. Consl,tu1ia a t e n i e n i l o r ,J 0 , 2 . ao ldem, P,ol.itira.. I I 1\'), 2. 6 ; 5. s _\'l 9 4 . t d e m ,t h t d e m I ,I , 7 . 6 _ o . 0< Herodot. III.8t.

f:fl"rr'jl

potiicd,vr (rV1,-:',i;'i;ruton, sratur, \,

DEMOCRATIEI 1. ORIGINILE In timp ce marile lamilii acaparauputerea crescindd a cetdlii, ce deveneau oare to!,i cei ce erau ? men!,inuti prin naqbereintr-o stare inferioard Meseriaqii ce ,,lucrau pentru publio" qi thelii ce cu gr'€use deosebeau tle sclavi nu puteau nicide\.reodatdsituacum^sd speresd-9iimbundtd!,eascd pe !,drani, ei vedeaucum !ia. In ceeace ii prive,sLe slarealor seinrdutdle;tede la o zi la alta. Peticele frun,tii erau depdmintpecarele cultivaucu sudoarea ca qi pierdubein mijlocul mar,ilor domenii ale nobililor. Pamintul nobililor, probejat prin lege inpotrir-a olicdrei instriindri, se intindea mereu, fie prin fie prin defriqareap[durilor cttmunale, cumpdrarea loturilor mici, fie prin luarea pdmintului ca urmare a unor poli{e nepldtite. In unele cetdli s-a format astfel, mai presus ohiar decit clasa cavalerilor,o elitd de mari proprietari,ca, de exemplu, in Atica, clasa pentacosiomedimnilor. In scirimb, trebuiausd sesupundasprei t,dranii logi a muncii, ,,datd oamenilor de cdtre zei" r; ei trdiau din gleu. Cei mai chibzui['inu-;i doreau clecitun fiu, pentru a evita imparlirea bunurilor pi pentru a nu intemeia o familie de sdraci2. Ace;tia izbuteau, dacd imprejurdrile erau favoo clasdclecultir.atoricu venirabiie,sd alcdtuiascd turi mijlocii, ce posetlaucarul lor cu boi pentru
123

'--..3lrfuIk-_

munca ptirnintului qi care, in caz de rdzboi, puLeau sd se inarmeT,epe cheltuiald proprie. D^ar cei mai mulli dintre ldrani trdiau in sdrdcie. In anii neproductivi ei erau nevoi!,i sd imprumute de la nobilul din vecindtate cele citeva medimne de grdun,te necesare pentru traiul zilnic gi pentru insdminldri, pe care trebuiau sd le dea inapoi cu dobindd. nu Odatd porni{,i pe eaiea imprumuturilor, mai puteau scdpa de ea. Datornicul insoh'abil, cu femeia gi copiii sdi, cddeau sub puterea creditorilor. Cel mai trist lucru in situa,tia claselor de jos era cd orice om ce nu fdcea parte din genosul privilegiat era dat, fdr{ ap{rare, pe mina justiliei aflatd in slujba unor stdpini lacomi qi iresponsabili. Pentru ,,mincdto.rid i e p l o c o a n e " ,n u e x i s l a decit o mai bund sursd de venituli linsa de echitate 3. Martor si r.ictimd a unor sentin!,e ,,strimbe", IJesiod nu poat,e tiecit sd se adreseze lui Zeus, protectorul lui Dilce a, ,1isa-i sfdtuiascd pe neferici!,iicazu!,iin ghealele opresorilor sd se resemneze, intocmai ca privighetoarea pri,nsd in ghea- r rele eretelui 5. O asemenea stare de lucruli ar fi putut dura la nesfirgit, dac6 reg,mul economic din Grecia nu s-ar fi scliimbat complet cu incepere din secolul al VIIl-lea. Pind atunci cetdlile nu ayeau alte resurse in afar[ de ag.,iculturd ;i de cregtereaanimalelor; la acestea se mai adduga beneficiul scos din troc qi din piraterie. Dar iata cd g,'ecii se rdspindesc pe toate coastele N{editeranei, in cdutare de pdminturi noi gi de noi clien,ti; lntre colonii gi metropole circuld fdrd incetare tot felul de produs, naturale, materii prime gi obiecte fabricate ; comer,tuJqi industria iau un avint necunoscut pind atunci; in apropierea porturilor frecventate se inmullesc atelierele qi pie,tele se organizeazd din ce in ce mai bine. De acum incolo tot felul de mdrfuri ieftine sint scliimbate pe citeva capete de vite sau pe unelte de metal ! lncepe domnia monedei. Odatd cu strdlucitoarele monede de aur gi de argint, se rdspinde,ste creditul gi gustul pentru s p e c u l d .L u m e a g r e a c d e s t e d o m i n a t d d e u n c a p i 124

i'll'i,ll$lxii"&tl"'?lH'ftl""ilt; ,*'u"J"lfi 1,11.f, 6 ' matisticti
econo.micd Revolulia :?"Hff;'# ordinii Politi' $ l:*eJ:""'" asupra
:'ceamal in afaramiqcarii uneletinu[ul'l au ramas resaFocida' F"r"pnn**' Beoiia ei il;'; ;;;;;;in

#T-Hii:|#n.,\{{i+ii ifr
Dar p'ret ;i aris[ocyaLitre' piii.,'"-g,'ntilice dezvoltare o luat a in rest. regimul ,t"^--:marlnavrgal'rer "oun consacrau se cate irit al nnht.'c etd!,i aldIn.Asia-Micd' time au devenit -uti t'ra;e' un sd,rdmin[ s-a turi de Kvme, care -muilumit

^'"*ty,.*J ;il,,;;. pr,ituri, in frunte cr ftllili 1I.""'fi"'"J:::.11
nemarintilnit6'in Eubeea'P",T1*: o rrrosperitate rmporEretria ,siCalcisau luat parte Ei,;i;ili"i, din produsele la qi u; ;ae..gat *1;i'i;;;ll'*ru'" invecinate' minele din" cimnia lelantina p"'uttl"o

-#. i ;iilr,, i'g r" ij"' " g.l, ;X l";iil istt tului Prinir-un T*:: ;ir: "iltill,
? La tn:;l1"otl *nr,itiu.a"" "'";i"u mereu iuncir bng'i\ia der,ineau ceic" ;;;;il",
p r i n c t , m e r ! ,9 i i n d u s t r i e ' de aceastd bogdlie Dar oare cine se folosea

;;"$1,#'l #;9,1T',f;'1lt? il"n*'#l
de piacarierele lii au dat in exptoat'att*l"tfi ;i convertitin au domenii' i;d-;" ;;- i"tiita" lot tezaure' n*i .""Jfl"ie qi lingrurile deaur.adunatejn pe care ateliere titJli si pe sclaviin iil;;;;;tp. tl^1i'^:le-au inzestrat [u"ii lor;i'-renunlind *91 "" j:de....treburt apuoat s-au -Dar liil-..plt"i".eqti' 'n"." -"t"i nobilii .nu erau slngufructuoase' !f ei,in cetdli,exista iii careseimbogi!,eii. rGi"ri de fiind mezinii .,; ;l"p de buryheziimbcgiliti' unii al!ii provenind .ur,"bu*turzii rlin familiile nobile' dinoameniiderincl'Acegtiburghezibcga!'iaveau de cite ori li se bani sd-;i cumpere pdmint ori sd aibd cai' i.l"u prloit.jul; dacd doreau'puteau
125

i

E i i ; i a r i r t a u c r r p l d c r e r el r r g i [ , i a l t i r . d e d a l { r e c e n t d . L a i n c e p u t , a l i s t , c c r a ! , i ap l i n n a s t e i ' e i - a disple!,uit pe aceqti noi imbcg:"r1iii, a;a cum odinioard strful pira{ilor il disirre!.rria pe c{pit,anrrl de corahie ce se ()cjul)a cu nt'g,rtul. I)ar nrr dupa mult timp, ea a inceput si Ei-i apnopie, r'dzind cr{ aceste mezalianle ii pot aduce foloase: orici oare nu-i adevdrat cd ,.banul il face pe om(( ?. De acum incolo plrrl,ocra!,iaconduce cetd!,ile. l,a Colofon. de exempiu, car-alcrii nu erau clecit o categrrie din Cci tj I'tie. lntr-un regim politic in care puferea era proportionald cu alrerea, luxul era mai mult decit satisfacereir gustului pentru pldcerile vielii srru vanitd.t,ii, fiind un indiciu social, un adevdrat criteriu al valorilor poiitice8. Deqi regimr"rl economiei comerciale, industriale sau monetare a alterat compozitia clasei dominante, acleseori el a intdrit celelalte clase sau a creat unele noi. Acest regim a fdcut ca, de acum inainte, demos-v| sd se opund nobililor qi bcgalilor. 1n epoca homericd, meseriarsii nu aveau nici o legltuld cu cei ce cultivau pdmintul. Cind produsele meseria;ilor qi ale ldranilor s-au evalttat in bani, s-a ndscut o apropiere fireascd intre toJ,i cei care, prin munca lor, ajunseserd la o oarecare bundstare. S-a format astfel o burghezie mijlocie. Ea era alcdtuitd din cetd!,enicare aveau cu ce sd-;i cumpere o armuri completd, in acea vr-eme cincl prcgresele industriei uEllraserd achizi,tionareade arme la un pre! avantajos. Num.irul infanteriqtilor ce luptau in falangi strinsd s-a mdrit mult e. Puterea de luptti a cetd.tilor a crescut gi ea ; dar cavalerii qi-au pierdut superioritatea tnilitard. Acolo unde nu gi-au pdrdsit puterea in favoarea oligarhiei mai largi a hoplililor, cum au fdcut cei din Sparta, ei au vdzut ridicindu-se impotriva eg rismului lor revendicdrile celor care aclusesenii destrile servicii statului pentnr a putea cere drerpturi politice qi accesul la diferite rnagistraturi. Dar clasa mijlocie - mesoi, cum ii numelte Aristotel to - nl, era foarte numeroasd. Ila se rdrea mereu. trecind
126

in pdtura superioardprin cdsdtorii fdcute cu ncibili qi in pdtura de jos din cauzasuferinlelor p.ecaro le aveau de infrttntat cultivatorii qi mese'
lraqll.

lrr gelera) , rlr)ua eoorlomiem{rea rapid numdrul celor djn clasele de jos qi le agrava situalia rnaterialS. Pe rldsurd ce bogalii deveneau tot mai bogat,i, sdracii sdrdceau qi mai mult. Viala a fost grea pentru generaliile de ldrani care au trebuit sd se obiqnuiascd s[ ciumpere qi s{ vindd in valoare monetard. Ei pldteau foarte scump obiectele fabricate cu care se aprovizionau din oraq, in timp ce produsele naturale erau ieftine, ca urrnare a facilitdtilor oferite concuren!,eisirdine prin extinderea na-'"igatiei maritime. Mai mult ca ln trecut, ei erau nevoi!,i si contracteze datorii gi, acum, fiindcti toate tranzac!,iile se fdceau in nuuerar, creditorii mai neindrirdtori cereau o dobind{ comerciald care era foarte ridicatd. DobinziL: li nenoroceau pe cei sdraci. Devenili insolvabili ei puteau fi vinduli ca sclar"i, in strdindtate, cu it.t i r e a q a l o r l a m i l i e ; s e c o n s i d e r a u f e r i c i J , id a c A l i s e i n g i d u i a s 6 - q ic u l t i v e p r o p r i u l o g r r i n c a i i l a l( ] de arendaqi, in ccndilii ciincene. Cu g orl Iltl putem imagina starea jalnicd in cale s0 aflau aceqti helttcrnori, oe n-aveau dlepLul tlecit, vt'emuri. la o gesimedin recolta lor, in At'ica acelc-,r c i n d ' m e d i m n a d e c e r e a l e( 5 2 l i t r i ) r i m e t r e l , u l d e vin {il9 libri) nu valorau mai mult de o drahma de argint 11. I)acd, in timpurile cele mai frtlm{)ase, 1r. fiind ,tdranul glec se linea departe de politicd pe pdmintul sittr, in izolat de munc,i absorbit Ei epoca arhaic{ el nu putea s[ frecventeze ag ila oiaqului qi sd se ocupe de treburiie publice. fiind pindit sau ros de sirdcie. $i totugi, in clasele de jos, existau oameni capabili s{ se intereseze tlrr p o l i t i c d : e r a p l e b e a o r a ; u l u i , m i c i i m e s e r i a r t i; i 'vinzdtoi'i, rnuncitorii necalifica!,i, pescarii gi cordbierii, cei mai sdlaci dintre meseriagii pe care epopeeaii nume;te damionrEti qi int,reagamasi a mer'cenarilor, pe care ea ii nrrmelte the!,i.Acest prok:-

salarii ce tariat trdia de pe o zi pe alta din niryte

se resemSi. de confiscdri. erau aici prea pu.. mai . in urmdtoareaexclimalie canibalicd: . sd ". precum cerbii" ."1" f.. la J"f"i pop"ta"ra fost asasinat Tecgnisdin.zdrobeascd Co1 insula in tre"cut 'si' ea a qi izbucnind ." de a munci. erau adevdrate C..'r'alul ...pdascrrltate .d .i"ii i"i mai frecvente aliarului' f-ql'a in a"pri'a-'a"fald -i.n rea romand.de il..rdinide orice drept .."furan.. pe .. cam^pesie 1a' Locroi.t qi . aceleiiorle. pasiunile unde pot ajunge atunci cind primul dintre acesteora$e a prlmrr q aceea rdzboaieface o Tucidide pe care luiFidon.i..e fiecelelalte descarcd in .time lipsitd de minte" .teauin afara .it imemlriale' Zaleucosa dat a" bucurie la vesteacd qeful-parti. but'ghezra'c'apa.l.. Grecie De altfel. Calcidica pentru legi f{cut a sub calcil lii. intreaga istorie cenou:se din incepei sd se rdspindeascd . arlst'ocrapel adversarll Toli legilor.i J" seneralii aqLeptaserA tincte.A ..i"" "riii"ie. adicd umane' maqinii a h.*i"" dindu-se Iecit cum sd . si.i. Ea a fost infrico.aveau con". Mitil.'n..ii"t" mijloagilseascd sh solidari Prima reYendrcare a democra.ce..'.. . ce e x p r e s i a p^olitice f i i n d drepturiJe.. .pl"a-din s"colui al VIl-lea qi pind la cuceridisde mai multe secole-aproape ti-p ..de T.a exercitat f i .qi' calcidiene ora.".ut cele de a se uni..i. sd-qi aducd de Dike adr-rse plingerile ca iem..sirimbe" f" care eupatrizii."'rn sd trebuie omene.a luat conducerea dispdr!'i a unur monopol odios qi invechit' dorid cinicd in tarea impdr!'it s-a se-oferea..prtr. vechea lor civile.1ct-:lt::t::*: Grccr.ni* tu.O elitd." ii..1decit de clle."aminte """-..la. atea ecl nub'iicarea Armata revolta!'ilor era pregititir' .i pd.16.bei' ."-i*il.i de o^rice acestor :.Cetatea zadarnic-ca jude.'..tinela numdr pen"u "ln" ptu".Ah.u.. ""iiti t!" in acelaEi .fiii .t.d' ...tt""' i's" I.r.i-"tf"i.tilor..ui'... agravateincd 9i mai mult de rdzboaiele .misticis.i" U. din "f9..if".... tlin pricina folo. Ie tnfdinle.8" loc violen!.ii ce-auajuns.ti 1?. s€ aud cutremurdtoarestrigdte i-nreddcinate qi nu. de plind este g. ""iL"."t.l8t'...e. . oligarhii din unele ceai" 1oat6 pdrlile .t . r""ot"tii si' de coiLr'aret'olufii.avura'deprindelea c are nu d i v t n e v o i n l e i E l . pcrt..''i..ondat ." .din afard cleveneau p9 care a jurdmintui de urd qi de ferocitate. ca influe-n!'acoloniilor sioi! 15Pentru vedea pind . i n l e s t i t c u p u t e r e a i n de orcos' tY!.i decit in se rididd lntotdeauna mai sus decit cele ..l. i.ce simtd *u ... .4 -ui fe..-"poi -..de masacre..i'-i Acest progress-a realizat mai iniii in coloniile exprimatd nicdieri cu atita ferocitateca in aceste noi' ale Siciliei' ln aceste-.ta!ii."ugotio...Megara "r ""a de legi unul la Catana'opera daf a jos care de.-mijlocuf c.tdrii trdiau li un loc cu strdinii ii.:..i...-.i."1ri F'iluluut .id.i..eltte'resati.."]"i lui'Zeus'sd Ei a durat mult timp' il"f".lt:'^E. .ili..Capadol'ebedos.tl u rma Juramintulul qeamd.ti..l'upta dintre clase ince..leac.....i. Ura dintre paltide n-a fost ieau legi scrise.dupd . trecuse:... In.ri"t'iuruiui 9i "fie puse.invocind cerul.-t .ti.c d t o r u l ...lt" in"uleauin piei de caprd. tisau ca Un..oti^il putea sd le beau singele" asupraCorintului qi Te. s[-gi recucereascd exp\o. .i.iar cel de-aldoilea'-pe ieqislalia citim descrierea 21.adrr13. Vremea in care cei nemulluml. cu timpul ei td. unor furtuni in . I eL a fost copia lui Charondas i. "".d.i 1qi din Androdamas pe inspirat l-a comande'l Iere'ftJ"i.....si ^t'"""'*a drept obis-&u organizat inLr-un parLid' a av.. nife p..Ch"a.. dar fiincl concentraliin l.1" in Consiliu..i"..$i totuqi existd un lucru qi mai groazciin ce in ce rnai rnici. mai multe ori..'l.a din occident.ei..i"ll'*i-qi -lii ...it .. au furie sdlbaticd' Poetul Alceu din tru a da solulii la toate litigiile l"e.Ei..'t... Asia t" de-aq .ti ."tati in careluptele in[est'ine mat dar urgentd.. Teos' la Mic{.Ea Lumea era sdtuld de acele nevoie de conducdtori.t'dri.u p" ..sdtoare Folosirea legaa' cunoascd sd vroia -r"iil.li"' d'e furie impotriva oamenilor legislatolis-a bucurat de un mare succes' demult.igi ""ti'"""hi^i pe la-663P.i.i era codifiqare de care -vechea .i.

.. atita vreme cit era nevoie.o" tu* ui'tu t"sponsabilitd. locul lor era luat de nomos-ttl sdu drepLurepar'lilia prevedea exactitaie cu . ' r Publicarea tuni. larg al cuvintului' dupd cum contemporanul qi un el "" qi a datoriilor 1i care.t'" a t. a fosl luat' iil.i. legisla[orul lucra. il prtcare totcleauna pentm qinti pierdeau Selii marilor 'p.i.iurisdicresponsabilitate o rir'iru' o de Jo. efortnrt Part pql.a ietaLer venprininterzicerea dirr Iini asr..ii'.a] Jatn '\betlaa fost inzr:stlati ai"i*" tout".... elucheltuielile pentru La ""a'din ltrltinia sa nartea ..."ril^. nu mai avea motiv sti existe' t3l 130 . comprlntr-un desemnat.to?. ca sa lntervina cu .ea unui ntrmdr birou cu "i"ii.e arr-onale. de tranz-ac1re sau rdzbunare de dreptul rnijloace' imnlicit. Soliclaritateifamiliei. ln"cepere totuqi sd trebuia nu ce : din severitate o cir-ile i. se vede ansam. o .colectiv-.g"rhie clornicd 3ul!e put^erntcr tl amprent[..Cindacorda mai aupatt" de legea u""". morald in 5!'r4/ll' .luri.u' o lor-itur[' hcitiritoareprincipiu]iri indi23..tea' Solon din Atena' fie di."t iuridic ile primI importan!'{.'Inaliennbilit'atea dezldn'tuite' : for.t^ f t u t a " .decff'.' i*si t"titt sau cb. Regimul grnLilicse pribusea' minat timp nedeterun eq era incredinlatd cind pentru SLutui l " p u n " a i n l e g i [ u r a t l i r e .i{.-. riil" i"i".uq dupg intr-adevdr' trebuia do..id. puleri exlraordinare'el circula."flnlrui iiu . Se termina cv tlrcrnist'es ii". " t " l e a g il e g i s l a l i i l e VII-lea ii rntt.Se toate vioreprima face accepiat[.i eiene din secolul.a {oarte fichip in """-uft qi he a interpreta..brru. importantin istolia un eYenlment ilffi. ia cunogtinla numai cd in Asia Micd vedem dreptului' -de'aisimnat. .. derformate -i -{"ii"ia.ii..i.tt'"o"cd dateaziimulte legi inserateirl crcle' ffi.tii.inchip Oricindstatulinsu. cind pentru minat. f ami. i m p r r r ' c u n s c c i n t e a v u l a l e g i l ."i"r ae a !i c.de facd funciare sh l vinzdri era nu unei sa cazul a in fruat -ufiialif" solemne de slnge vdrsdrile c"nopreascd ci sd oit"ite. interzicereatranzac-tiilorplin intermediari.iutrft nu putea imputa fiecdruia..prin prupriile sale jurisdiclia lezate pdr.e incliiald cti rnult'e dinbre ele.n"ur.*.. familiei mintuire ' ' t t n " s ' ' t t l ' r ' cuvinlele: ..t*ti magistrat.j ii. incir pastrau prercgatir-'e.f*l'amenda. elenii au consaclat in sancLuarul drept..pace l e l e m u i . ""'i.El tractele in scris gi operatiile pdr'bile intre arbibru ea .i '. ..i".'o".o.i-l...i lerif"" datii de . atit sub formd activd cit .ie de Dracon..1" oonsabilitdtii coleetil'e '\Eatlar'.i.^g."i"i"r[i.p9JeJ.imbrica pltiu.: pe prin concilieri..i pasivi. din Mitilene a fost in inlelesul restrlns "iioi caracter sacnl.loviturilor celui ce o cerea il"ri 2:' ile judecatd.. sd cunoascdbunele^ ai'tpt.l"no*-"f.in plin patrirnoniului i. smulse cit mai 2.i.tr-b tradilie intunecati. lug" tsulrra . ud.ralvizil." obrceru.tlrolftel' sau pur qi simplu ie iilna Ju memoriiinfidelesau de conqliin!e in'telesul " . numele. deqi.. varia dupa cerin['eleinteresului era temporard: de al termenului.-i""ltt .dre{.l*tuttit rtcgiistririlor clasei Ei intereselor .celpulin'. Dar simplul {apt iir l' gile inNu .tii impunea eu igi fdeub' ei a ud CreLa paie .conducdtorul ?i.Dan ..iaii*ui.Aproape intoldeauna..dra\' aisimn&t' \n promulgat Ia lumrna nr#..oromis.uti"a. "".r...in 621/0 qi de Soltin."tafli. r"Jil"rnit rn. re-s..i"ii e'au acluse devenea."-'u o""" astfel capdt rdzboaielor "" talionului'. acelea"cu istoricd' qi importanld ".. TIRANIA salveze sir-Ei a" lu o ot.tii t"i..fitta lor..u. formulelece trebuiau sd reglementcze i"-". clupit .O astfel de misiune .1.uil"i" loturi de i" -i:t"cul" pasiunilor inruabil -o ii.t"riplii bpuie de cittre cei mai vo. pecuniard' l. au a"Jla "u..i. 'tia-t"'"o"iaid qi politicd.-'"j". f'a. un de lipsit -era' Olimpia rr placd de brcinzpe cale era grava[ ulr i"iri..i"d.i ..din secolulal YII-lea.'p.i lua satiifact'ie o Gortin 9i .t:J.. n-a intirziat s{-gi fach.hi le.inu recunoqtea.ii". semna adeseoripe desemna. lot sint era credit.....il"l.. l dc u ia temelie. pind la indeplinirea sarcinii' l..it i.bim prca bine cum i se cetate de qi santirnnaLe tuturor .lucrare. p.. i. colectiv[:.."t.

cel pu!'in' o apareni'dde drepturi politice. sau chiar ze''eani' Oricum. un an.l-'.-gi..dupd cercetdri. " qi comercialtindea sd domine economra clustrial de fier pentru ruralti gi unde era nevoie cleo mind o conduce in a orqurtir" mui{imea Ei pentru a r33 .1"ea punea cap{t certurilor tirana't'ionald' apdrarea test.'. al avea1a inceput sensdu.*.n gi. au fdcut pentru aceste oraqeconstitu!'ii 25..i sd dea satisfac. ci.in titlul niciodatd dat q'i ur' ..... . .. El a fost j"tat isLt'rlic' rol un f.mai era iit ilr.. de rege. Deci' "" ilecit un mAgistraltttifitot.t. era '.'.tt-i. .\risalenianul VI-lea' al secolului la mijlocul Pe tarh qi mantineanul Demonar. t t i r a n i ce l e c L i v n ' 'p n e n t r uA r i s b o L ee bionvsios din l{alicarnasl ce avea sub ochii s6i istoria Romei.d. l)upd ce saivase statul interior."r.io.-ii'putur lua fi care-le-ar u*intit" cc r)u ldsaseo ptou*li. impotriva i"'r^"3liii" b' galiiorsaupe cei de ri.t'i in calitate de conciliatori.de il. Solon a iost tinta atacuiilor sdracilorqi ale bcga. chema.iii t" l"F'democraJ'ilor..inepentru a cc'ndrrcl ineristat decibin cetiilile in careregimul . celdlalt de Cirene. 'ostili15lii potriva facliunii oligruhice.n..a a regalitalii.toate calomniile defdimdrile . si-au dat cind qi ei avut mai tia n-au princi"ttjoit seamacd o condu"t'L tlb"'e era'contrard 'il. nirmele de tiran era dezonorant ritia sa in lumea qreacd.ati.. Locmai anli'c1! fost a el orieitali.. Dar oligarhia nobililor 9i a bogalilor nu avea intotdeauni inlelepciunea de a se resemna la concesii. dar -Dul. multe ori a existat ideea de a se adresaunor arpentru a pyne l bitri strdini. tl dictaturd irl 2a.'i'.uzurpare -!' 1':' L ::.mai i-"a"-ttpt" tiranul nu i.Atunci. adicd clasei mijlocii care se {inuse in afara rdzboiului civil 26.ca 9i echivalentul 'fotose potrivei anumitor divinitali' basileus.unul de Efes.i.o de{ineauputereaabsolutd urma uner int"i.. pe deipolii ii^.r a .ifiu..?.s. .. $i-o. poporul a recurs la metoda sup. s{ se adretlercis a Kheiromakha.t.rii"ie.au dat carP i..... Plutis ratiile si seie parienilor . lrra"tttol i""i'p""t..utgllte dcforrnare i..o duratd fixd.t. epuizat democratice ge'nede luptele ce se dldeau de doud generaJ'rr. i.hl. care cu u". 132 pentru cd din pricina originii sqle qi^ tlat[. Ceia mai tirziu.qi dar majoritatea consacrare.tJ.r. .1".' il'.. un fel de podestali..t..-i-u aceqatunci 'de -cind a" ir.*tia unul p"in t'iotenie9i violen{a' aceastdridrcare a rdu cu cel lucrul este legilor .Iit.dreptului' stdacestui qi-viat'a lui.bii'5.r' -neimpdcalii urma uner in nu . clerangsecundar' pentru qi secundar oficial titli un i.nd il urmu.-dt gi-a incredinlat soarta unui tiran' I Cu este cle fapt acestregim al tiraniei ? Totul in acestregim esle neobignuit.i. -face legislativd' gi reforma candt discordiilor a ..i aceqtia.-.t" .i aveau rr.'A"i. \renit probabil din Lidia pe timpul lui dyges. o imbundbdlire gi pentru a obJin-e..anormal' l'a drept la apavorbind."ici li s-a dat numele al" . l. i t'te"ii sale materiale qi.i pdsproprieLarilor dreptll de condttcere traserd ndminturile in stare fertilS in timpul rdz' merileloi. ::. "ntichitat'e stigmatizau dusii..1.'-ira esLe insuqi' s-a proscrisel nin atcitputernlc'care 2?' a c n l u i c a l ' eo v a l t t a personal oe lnainte de a fi devenit un sinistru." H:T':':l Ftil.ln.."io.\"rinai t" in afara.o dictaturd".:i.tie imlup-tat de avutzece ani.t i"r":"r' -.i'. N{iletul. cinci atti. . a de timp Pittacbs.riri'r"a .. sul de'stdpin.ea dddeaputereapublicdunui singurom: :enLrtt l . """t*ii'^""-tel'ae grle lor.llimea care pe' .ru flTf T!' plar cu in a &runc. at duEmant de p.i iegitime intre partide..l-u ldsdm la o tiranie in toate putfit" Greciei' Dacd inp"ti" Si.. se inlelege -pagnicd' salvatoruluinu-i mai printr-o revolulie in viala privatS' nou din rd-inua decit sd inire in cetateafrdminglseqti sd greu era Adeseori tatd de certurilJ dintre-partide un om capabil tuturor : sd inspire incredere. tiranul a pe cei saraci in lupc o n d u c e i i :-.. care n]1.ili titlu rege' titlul. .'-". pentru a sfdrimaorice rezistenld cu orice pre!.at"tul fdpsd lasd il poporul car"e -"ard orbeqteqi pe existat popor' pentru tuiascd totui.-i bucurat ""t" copleqitura oiigarhilor s-au.tilor'De .'.

Lupta dint.l. "i "ll ..i-'r"-..:'"3:'l'i"'x" :illlfi':. din eril r.5*i' r'.p.i' t -i...ca sd spunemasttotul dearisos sdse Din acest moment estecu greu fel.. Trasibul era pritan..Cu perspiPisislrate s-a intors ajtrtorul me garienilor....l.. XJ.-'5'.i'l. 'Piiistrate Pentru a la Milet. 30.:'il?"111 iltffi i:liHlii'"F penrru J1 *:::l'1"llil::flfl nils+i+:r':ffih:*rg1 'u'.riu-ur.^. legisla!.':l.l. i ' n -. dat de Trasibul lui tirani.'"n. T l t . ne explicdm de ce' "t'"iiit indice al comerlului interin domeniulceramicei.i. [*::"l:t'l*ll3']*:. "i.x1 lxrirr i!r'ii:i: tfl'. ffi . rirea bogiliei estecattzadeterminantri Nimic mai exact. au fost de celemai multe ori transfugi din tabdra adversd. basileu...*tt r1iu.i selorde jos. lui Solon adusese pentru cd.iipurtau o veche picd parre.it: p d m t n t . t a i e t o a t e s p i c e l e c e l e d e p dexeEescpe jinul striinilor: Cilon a incercat si dea lovitura 3l: aceasta insemna a preconiza celelalte" 1 r. -.#.majoritatea tirasprinilor sicilieni. .a u ^ t r e .".. #:iliiii t34 135 . ilixilI! rriihi lit*'tit"*'ii'a ffi ili:+*'iffi 'tr +l". mai ales. qie'ertual n"'*o''ui Itfl ilqn':"J.?' lTii.. pie!. ale golfului Saronic qi ale gclfului c e i l a l I i 'l e l u a o s L a L e t ' t ' . 9i pind la malurile Euriposului.. intre timp. unde gergi!.unde tidei kheiromakha orthagrrizii au impins popula. Orthagrras' polemarh. si.. Bsbe cunoscut . lista tiranilor coincide.. qi.i.dunei aristocraliifunciare. vecine cu bogata Lidia. Ar putea sd pard paradoxal sd au" I precizdmlucrurile mai mult decit a fdcut-o Tucidt'ii' Uieori disPre't'ui i^"ia"*"" X"lJ:t'i ilide qi sd stabilim o legiturd intre tiranie qi exportui de vase de lut.Ei ajungeau sd pund mina nrcr iireciei. in timpul lui Trasibul. nu ascundeau ?ttgttlt* i-. b u i t n i c i o .e pe a" o pulernrc'{ rdzbunare..-.t "u'ffi consti. totugi.i-i. cu harta marilor porturi.' ":..'f?. .i "il"u .li "li: i #.reclasea fost uneori inteiitd de ura dintre neamuri ca. pind atunci exclusiv agricold. ttt"""rru'ti"tt"'-"t"1i a tiraniei 28.nq'.. apoi Corintul sub facerur Cipselosqi Pbriandru. Aqa cum. ba"sIarzilor'dinmarile familii.strategi.&':'?:i'i tililiilil.. mai :e ::1^l?utte numai pentru cd in aceastdinsuld micd gi cu slareai" iapt 11 forrnu! -lt-"lti.a.il. Egina face exceplie ales *rr-..elor de desstdpinitorul este Miletul national.Uneori ei iqi asigtrrau P e r i a n d r u ..tJ. :iliiTil"l* r il#*.. in tiranii. Cipselos." *?i. Atena a asistat la eqeculloviturii de stat incercatede sd'comCilon in 631 qi n-a cdzut sub tiranie decit ln 560.. odinioard' p-rimele lovituri date o face s{ voteze' sub resimului gcnos-uluis-au datorat mezinilor sau cind edtt"atl'r'enil-. LiP. pe lrutere exercitind o magistraturd inaltd sau despotical .. dar tirania se rdspindegte intotltt'iititl-tu' A.T i.lupta impotriva unei claseprivilegiate.n e r o d i t o r n e g u s t o r i i n . .l"'. principiul "sfatul tizani lnarma!. .: "1. clr Tucidide considerd cd spode'pretutindeni' cacitateasa ol:iqnuitd.pe o cale cu totul-noud. -*!'1t.tia predoriand la in ora. tot astlel ai ^clacare gi-au asumat rolul de reprezentan!. " ". mdsurd ce ele prosperd De la coastele Asiei "fli:ui Mici.la Sicion.cterul in aimat[ qi aclionind la b tuln"ti" de conducere ridica p-".nrl".ri datd sd facd fa!. l{:.:ti"lttl: A ooboriatistomalia 9i a-i momentul potrivit cu ajutorul unui grup-de parpe cdlduzeqte care-i general u.f" i u ' p o Corint.ia ietatea.regimulur' .1* l$+* :li-tffi i+i#rJu " .ltili... in sfirqit' Atena sub Pisistratizi. de exemplu.

zeul viilor qi al bucuriei. a0oljel'rltu acoperinduu puterea$l puterea chiar Yra!4.ii. ales cind aveau vreo leqlturd cu localitatea de unde proyeneafamilia liranului. '#..apdrau zii...cu fost u" C..ii."a*t" a fcst preocuparea o rezolvare-rapidd' cerea nlior. Trebuia de asemeneasd fie mic. zll.a.-.. mai eroii agreqti se bucurau de onoruri speciale."ii munciloaredin craqe linisti clasa cu claritate' lumurile. ln ganeral. instituind serbdri. ii'*l'.. ceidlenii delineau un loc egal: tiranul din Sicion. r36 Dar plirna dalorie a . lot careceruizqoniti.. iuarele din Delfi qi Olimpia. ..tile paneleniceqi poliade.itoriului corintian si. ![ranii din Atica' acera proprield{. cd afiqeazd plard. Orthasrrizii agrrizii qi.. Pentru a sfdrima nobilimea.t lui Pisis-ui cerut nimic dupd guvernarea putereand"-ul i.". de exil.".t 'fr""l'. Probl".a avut aceastd de nepotul qi omosfin!.d bunurile celor inzestrat'i. sa parte dreptatea"la. vu.. lor se indrepta mai intli spre culte.^-"tif* comune: rul rtubfic. confiscdrile..il*i''dupd 137 . a instalat-o pe Arlemis Brauronia pe Acropole qi a rdspindit legendalui Tezeu.-a" 'mari""atirit -lucru .{. Dupd ce-au primit pdmint' noii legali rdmind s[ o.*:"1 rg "'t1? puhlicd38' muncii o renruneraliedreapt[ 9i stima sdu Feriandru a socotit' ca $i contempolanul ale prescrip!ii vechile -gesd reinnoiascd l. cel pufin toli cei.:Tlui.#.Fac o credinldgxeqbine.Ortfge1..tez: rlslsl()r' grspodarla in stea sa face a-i Penlru i*i.i constructori' Era... aiiionate. Tiranii au dus o politicd religioasd.. chip in din Sicion.] lege impotriva is"i'u'JuL Tiranii.idotiilo.^ ii fruntea uirui grup tle oamenilnto'. i^. J-"i""""it mull la defri.fard sd ii parLela sarcinile brinddviei3e' .i.orat pressanobilimii posesiunea tieiul pe carei-[ asigurau ereditare.iaudin buit"poL.ir"fi-i"'^toud proA" -a.ele Se' putea recurqe la metode mai blinde qi cu efeci mai dura[il.spionajul..e"rindurileplebei uri. tiranul nu trebuia decit sd inlocuiascdtriburile gentilice prin triburi teritoriale' in care toli. 9 i pentru cd sint mai pu{in inclinali sd conspi-r-e impotriva cuiva ce-i are drept alia!.i-. culturilor a i'iilot 9i e*tindere a ..i. sclaprecum^ConinLu)' industrial . d e s p r ec a r e c r e d c d s e L e m e d e z e i ' . il t.' ":.f celor de ios' permanentda tira.: ce tra. Dar se fereau sI le considere drept na. culiile.marele renume al lui Dionysos.* 36' te.i. zeii populari qi caracter aristocr-atic. pe mirqav.iu.d ilina *a ingroa. conintre Totugi ei fdceaudeosebire ducind procesiuni. ridicind sanctuare.are. CypseliiEi apdrau din Sicilia iqi.ij imndrti pdmint partizanilor sdi' Datoritd tiradre-pt avindu-se .enie urmat cu ce a fost nimul sdu.a'-t* J*p.i.-Onicum. o*li"a"-t.i.litl.zut au .i"" parazit'ilor ..por{ile Eritreei.mai pulin de ce le-ar pulea veni din par[ea unui nedreptatea s t d p i n .ce au. dateazd din vremea tiranilor...nu lasA iar demelor' al locuitor un ntci' cetate in intre 'locale pind la marinstituie consilii il... Devo!. m*'ffisi"":.. consultind oracolele inainte de a intreprinde ceva. I. idee .-proprietatea .l-ite jurlecdtoriitineranli .i a dat un eremplu Clistene. tene I-a expulzat Pisistrate Adraste.si celebrarea ciiltelor tra".i' ag#1:: ^i"i . sentin!.rdmas in au incd: bun mai un torie.ile ' Rd*in"" de rezolvat problema cea mai compentruL ^pt"^l-l:":t plicala: cum sd se procedeze 'a 3 ft in aceasta -ii.i1.tionale pe acelea ce dobindiserdin ginli.i"..demag'gilor"este sd imbunatileascd starea materiali.Sicilia ofrandesanccu urI'arr qi cnlar viala.i pe zei" 33' Tiianii cereau de la dreptul divin legitimitatea pe care le-o refuza dreptul uman.a ig.t-rr.ifida id f recven. sacrificind hecatombe."d.il: lurmelor miriinr crescdtoride el a^ redus dreptul la izlaz]ri pentru a . pentru er' un prlnfost -Atittotel explicd acest'lucru intr-un mod pdrerea sa' tiranii do"ioiu.tiranii si tiranii din . pentru cd oamenii se tem_. Megarida'TeagenJ cucerise .ii' a o remaniere r"?e'it^ r"a".lr.iunea divinitd. ^triburi qi chiar cetdli un ln schimb..i trebuie' -de.ce era drag nobilimii doriene. spuneAristotel. tlri Soto. luind astfel o Clisinfdliqare dinasticdqi totodatd demomaticd. reformatorul democratical Atenei32.

tat aoestrtia fericirea . ospe!. "nu la unitatea Greciei' cel pu!'in la un fel dacd de federalism. I l a u s s m a n n { 1 8 0 9 . in mijlocul girzilor lor.i cartaginezilo-r.Asemenea !. Dar acestregim n-a durat prea mult nicdieri' populare iciile pe care clasele Dup{ ce a adus"serf le aqteptaude la el. l-n jurul lor se ingrdmddeauo mul!. iar Policrate se credea..rPCiplur.uuu o Orthaqorizilordin Sieion.d de curte. l . care . uorlrsurl.i viala. intr-o groaznicdizolare. a r h i t e t : LG . Procles din Erridarr 'ca ginere pe Cilon. tiranii greci igi rdpeau unii altora.iei LvgCamis Pittacos. prbocupati de treburile zilnice.) ces. Pisistrate incercase.i ofer[ sibul urmind sd-l ajute il sprilind pe Pisistrate.pentru el Ei penlru copln a2: prosdi dar nu qi pentru copiii copiilor sXi" fetic{ sarr inventatd dup6 eveniment.i. dar $i urma$ul oracolul ilin Delfi.iastrategilor sicilieni.imede slujitori. Ei ofereaupoporului serbdri mdrele ce nu constau numai din saqi beJ.u!i"i. D a r r e a l i t a t e a e s t e a l L a : u r m d r e a u '. tiranii erau in* capitalei lor. Voind sd protejeze in toate felurile industria. cine qtie dacd nu s-ar fi terminat cu ingusta autonomie-a cetd!. qi a-i lipsi astferlnu dc t'imp. dupd ie a contribuit puternic demomateriale . ei ii ciqtigau de partea lor pe zei qi inspirarr poporului o mindrie civicd ce-l fdcea sd uite de libertatea pierdutd. sd rtu aibii timp s d c o n s n i r e4 0 .ssmannizarca Pentru a-i mdri splendoarea gi a-gi spori pres- tigiul personal.ilor qi s-ar. sa' se transla rindu-i. comer!.izf.uu ConsulLab urmagul lui. l-n torii asupra siculilor .tiranii uqufavorizau comer(ul marau eristenla ordEenilor . toli oamenii de talent.tia. in insula. incercind sd opund unui monument de renume un altul .politica de cdsdtorie: familie pe care o practica fiecare la el acasd' iqi ae fiica iui Periandru. o asemiinare a sisl. prinsculptoriiqi poe[.tie.acesta.i pdstrezepude t.a de a face opozi..Cu excep!. ostili' cu Tra? Periandru se sfdtuieqte tatea aristoctal. nu f[r[ suc- r € a u s d . sd-i facd pe ionienii din insule sdrecrtnoascl Atenei. i-ar fi g.tiranii se unescintre ei qi prin ei extind. din concursurilirice qi din reprezenta!. care le cunoqtea dc visa. Dacd regimul tiraniei ar fi durat. Ei duceau o viaJ.ii teatrale. Aceste rivalitd!i nu depdqeauinsd limitele curtoaziei.iubeau pacea i ei Etiauprea bine ci cxaliarea spiritelor-in timp de r[zboi reprezintd o putere jnvincibili gi ca ceamai micd iniringere i-ar pulea crtsta pulerea . fost ini-au cate ostaticilor formd in paznicul -de protejatul sdu devenit protector' creclinlali Uniti rrrin interes. pentru a le mdri str{crificii.. I .iici. ci de dorin. Tiralii sesimteau'solidari intie ei: oare nu trebuiau sd se inur-ur. impotriva unui pericol comun.t.ia indoiald.l f i 9 1 ) (N. cll acce:1 inlroprinsil de marele asrrpnt ['rrrisultti.fi aju1s.ilor din timpul Renagteriiitaliene. G. !i.'tnstare sd reprezinteintreagarasd elend in fa. bijutierul lor qi uneori favorilii lor. tr. Nimic n-a contribriit mai mult la popularitatea lui Pisistrate decit fintina cu nou[ guri (Ennr:altrounosul/ gi templul de o sut.-sint multe. lui serviciile gi i. din oraqin oraq. vorbeqte despre ele cu admiralie al. tiranii iqi aveau medicul lor.ilt'^.aceqtisuveraninu mai voiau sd trdiascd pe acropole. teresali in hau.ul qi naviga.'el a dispdrut cu o uluitoare rapiditate' Nici chiar geniui nu mai putea face nimic' Sinqura dinastle care s-a menlinut de un seooleste .iertlru mai cuiind sd le dea de lucru meseria.{drd suprema{. in Sicilia aliTeasene il ia ante"lede acest fel. general. prin lucrdlile de infrumuselare. Numele lui Periandrtt a r{mas legat nentru totdeauna de lintina Pirenei.e lucirea. se spune.trcbtriau s[-qi justifice' atotputerniciaprin victiranii.ta imperiului persan. p e n t r u c a a c e E t i a .i ta dezvolLarea la prosperitatea r. terea. Prin lucririle lol der utilitate publicd (canalizare-indiguire).rranselos. nu $l dar nu terea. Lum[rile fdcute de Poliuatb s-au bucurat de mare renume in (irecia: Ilerodot. Glolz riscf.q i s d r d c e a s c {s u p u g i i . Ddrnicia lor ii atrdgea pe arhiteclii.r'ii polisurilor greceElide crltrc Liraniilor.si ritim. prorlocirea oracolului exprimd un adev[r general. In alte pdr{'i' fiul fondatorufui mai izbutea sd-. stind linigtit.si mai frumos incd.iide pretutindeni. r39 r38 . pldtindu-i mai bine.ilorl a-i imbogili.{ de picioare (Hekatompedon-ul).emal.

chiar din clipi cind ddruise viald democratiei.8 3 . 9 ' 4 ' 4 1 . a nu admite in . 9.. 260 qi urm. Aristotel. H e r o d o t . i i l i . I. .'.aga cum le-au desmisfilosofii qi istoricil antichitdlii 9i s[ credem intr-o reaclie inevitabild impoiriva unor e\cese abominai."pr..o-. XII. Aristotel. P. T u c i d i d e . unii fiind cruzi. Dupd ce a obJ. ibidem. V. P o l i t i c a . t. XXXYI.orae. ibiilem. gOZ o . )1 Cf.Nu existd om liber. Idem.as. i b i d . Herodot. I J . 2 l 9 9 i u r m ' .loc de a sc{pa dintr-o situa!.ft-/G. El s-a servit de ea ca de un berbecbun pentru ddrimarea cetll. t ' i t . tirania era tot mar la opresivd. 3. XII. I I I ' 6 0 ' 42. 73.V I I I ( V ) .. { 5 ' ' 4' .. q VI (IV).Herodot. 9 . 2 5 2 9 i u r m ' 1 9 . e m . difioultatea de a asiquratransmitereaputerii uzurpate lntr-o familie irdcinatd de gelozii sint doar imprejurdri favorizante.-nri.:Es 7. 5. t Ei 8. Dar acest sprijin nu putea fi decit prof izoriu. 2. s. .Vezi mai ios P' 390.. D9 A r i s t o l e l . P o l i t i c a . j. oa. VI (lVI' 8' 5' . e m . I. 3 ' t . Herodot. 1 7 . 3. 6' ldem... Idem. D i o n y s o s d i n H a l i c a r n a s .m. .V. p' 524 o' 3 0 . 3e3) . 8 2 .ituI nu fapt.. vI (Iv).. VII (VI)' 2' 1. XVIII . IJG. ibiilem. fr. I. Aristarchos.. 9q iferactiae din Pont apud Athenaios. Dionvsos din carnas. z . . 202)' . anumili tirani au consideratcd este in interesul lor qi gi-au fdcut o pldcere din a demoralizaspiritul-public. 68. lII. spionaj qi lingusire. 13. Idem. P o L i t i e aI. 3 1 . II. \ r i s l o t o l .*. cf. 252 9i urm.l o c . 49.Nu-i mai pu{in adevarat cd sistemul a persislat prolnd-reptatimpotrir-a aristocra['iei spriiinul popoa cit avut timp tutindeni atiia rului. 23' 12. ibidem. ibidem. EPh. 19. 9.J"-7rii-c. Politica. Acesth e termenul iare exprimd cel mai bine ^ceea.ii oligarhilor.2 9 . 92. p' 539' i. Aristolel.)"!. spuneAristotel. A se vedea LXXYI. mai mdsurd ce deveneainutild. Nic. lI. VII {V)' 8 . 677 9i urm.l. 244 . Hesiod. 299 9i urm' Idem. . Hipias din iiirii. Politica' eu. N i c o l a ed i n D a m a s c .. 63' 7 .bi.fr' 48 }. 397 Ei urm.'prlittrL. 92. "' ao X. 376. 5 . fr. 20. Eutidemos. i. Politica. l: J{. 3 9i urm.: 2 0 . L l .Oare trebuie. 10' 11.-ioiiaqio JO. 1 0 . cf' Timaios.i.ia. care nu explicd insd un fapt seneral. 242-244. 28. P. . cu o educa!1e qi mai pulin destolnig' Pq cle popor. di.i urm Flali' 2 4 . ' o s ' . 1 8 . l . Plutarh. 5.Heraclide t.i. fr. in sl6vi de multime.iit"tri. p..it.i"Jrfftatk '.?' l d . p. Idem.. 6. ll. n.c. Tiranului ridicat..H e r o d o t .juiul lor declt joinicie qi mediomitate. n e t o r t c a . 847' 349' t 6 . ltl. 4< ieognis. Vezi mai sus P. nr. 167. p.Ilerodot. 417 a. 4 .. II. Polttica. 5 . t. Poporul nu vedea in tiranie decit un ml. al.v itenienilor. iv. reqimultri. Tucidide.t o ) . ibid. 991-e 43' sd indure de bun{voie o aiemeneaputere" Oarnenii o suportau de nevoie. 3 8 .i b i d e m . H e s i o d . V . 4 0 . . 4. g . 2. J. I d e m . p 431). v t I .O contradiclieinternd o condamnase pi"i. ldem. 16. 14.1 ttj.pop"orul miinile... IV' 161' 26.v.t.em.I I I . 20. A r i s t o t e l . ibid'em. 9' i ' . z ."rl"i. a indbugi iniliativa -individuald' gindirea liberd qi talentul.. tiran ce era gata sd o slujeasc[' cqJ indepdrta li uima un epigon -dr. dar se ]epddau de ea cu bucurie.9 (14)' 5. 203 9i urm' ce 6 . 219 $i urm. din Pont' ii. i . Suidas.. 1920' P' i6' ta XXXIII. 2 8 . din Damasc.r. Munci si zile. 43... Strabon.V I I I ( V ) ' 9 . ldem.M " u n r i s i z i l e . modernii numesc copitalism (vezi Platon' tio1gt'. e. ) 1 . Aristotel. P. . 4. 6 .Cum se face cd un regim atit de puternic ? Caracterul personal al a fost atit de treo&tor tiranilor. Solon.iit. NOTE 1. a a!!!a neinmederea dintre cetdleni. (ibidem. A l c -ei'irtot.inutceea ce iqi a aruncat in grab[ arma ce-i rdnea dorea.7 ' ) 2 .i 9nr' 34. Politica.ieglea. ai 9i urry. 53 9i urm. t.tii slabi. V. i. izo qi . Alceu.bidem.pur qi simplu' sd invocAm i'i.

Partea a doua CETATEA DEMOCRATICA .

i . Cetatea devenise Atena. Chiar pi6rogativele da toate roadele.tiei. Masa unor hoa morald fizicd preocupareformarea dirt cultivatori compusii .rsti asigure arrest. Cel pu!. pentru totdeauna..si-ar fi putut el gi in interiorul gi"regale. ca pe maegalitatea.t.Ca p it o l uIl D: MOCRATIA N IA N A A TE unei plil. siile individualefiind ldsatesa se desfdqoare ca.pdstrat.se ridicau fusese capabild sd impund suveranitatea Aticii atenieni cu aceleaqidrepturi. realizase.untei Ligii peloponesiace. Oare geniul elens-ar fi putut organizarea lile erau egale intle ele: nimic comparabil cu de7volta in toat6 plindtatea sa in cadrul unor Agizii gi Eurypontizii_ce-au . ca in cetate.rdmine un trecut pe care in!. Sparta dispuneade f. sfirsitul secolului al VI-lea.ii ca ale Spartei ? Oare ..ii materiald a conditia morald tate. De ce parte avea sd fie viitorul Greciei? tea nu semdna cu federa[. ln fala cetd!.in care Dacd ar fi vorba numai de puterea mateTeba avea pretenlii la hegemonie.in glnfolosul aristocraliei decdzut in militard.tiand. aga ca era desemnatd'in unanimipolitice 2. ptistori l. s[l continue. dar ln secolul al V-lea. ea nu mai este decit un caz unic pe oare-l putem neglija cind incercdryry ne reprezentdm evolulia generalda cetdlii 1.i.at ionstitu{ii carr.tli . Numai cd nu era vorba de 3. au existat 9i altele Aceastd menecu ilolii carelucrau pentru spartia!. cu hotirile.ile pregdtitd s{ al.a. betd. cu fala spre relrasi in ea insd. nutlrnicd eliberind individul de servitu. statul ar fi avut ca unicd irebuiau sd fie luate in unanimitatea.dacd pretutindeni. Va bine]e fentru -printre cecare au pornit. mese.rebui sd aclioneze cu putere in sensul evoluliei sale fireqti. Ea i. s{ conducdarmata qi flota greacdin-lupta a regalitatea qi altele. enerliber.i va putea astfel implini misiunea-iglorioasd. pe drumul nou i.constituind o Evolutia politicd a Greciei a fost clard pind la AceastI voca.pentru cI deciziilelor iilor. . ln aceastd imnotriva mezilor. in Sparta.iabeo.Astfel.dl.i popula!iei. rezrtlt. incd in se afla riald. inboarsd Sparl.Dar dupd ce s-a ajuns la aceste.inerea ? Nu. unitateaetnicd din timpurile celemai indepdrtate.ii apartinut ea'a care in qi-a format statul qi liberd omogend popula.rezultate.e t.elegea un exemplu perfect de ceea ce pubeafi o cetate aristocraticd prin anul 550. Pentm a-qi putee implini menirea.ra.simen{. qi din Atena "ol"ni capitalaunui popor unificat: nimic din toate acespoporului.ilor aristouatice sau locuitorii to. eliindivizilor totalitd!. trebui public. sri existe o ceta'r. Atenienii se ldudau cd sint au existat oraqb in care puterea publicd a fost ceea oe insemnacd la ei nu exista nici rasd do-. institu!. lsToRlA in siare s{ h celorlalte ln fruntea meargi . gi egalitd.tile Intregul lrecut al '\tenei o pregitea pentru liber prin proteclia natriarhale : individul devenise operademocraticipe care avea s-o indeplineascd.tiea avut-o qcoalti a dernoc. Gleoia va t.tii. qi din Atena teritoriald forte uriasS. acanaratdde marile familii ce izbuteau sd-gip{sminantd qi nici rasd aservitd: nimic care sd setreze prercgativeleereditare.democraliei.-prevala lurile fluviului Eurotas.tie berali.i.i cu excelen[i plegiibire . problema ar fi simpld. ATENIENE DEMOCRATIEI antreneze pe toate dupI ea. 'to!'i autohtoni.^De cind.ti fdcea care din printr-un synoecism popovocea unde cetdlile olisarhice.

tie numeroasd.ualia era rlrarr-ratica. Solon s-a strdduit sX dea un impuls puternic comerlului gi industriei. i.. a'i 'inrle in sLriinfitate . Dintr-o singLrd lovil. a u i r t t ' r ' a ti n l if ii \ r { ' r r a r l t u o i a ' c u o l i g a r h i q o P t ' e s i r .t..il pe'ntru urept un legiuitor-on'rti' a lost conslderar' singe' de r-A. trn intreg. arldpostind prerr.. saseaparte din lecolt.tu politicef toli au cerut publicarea . de p r e t u t i n c l e l r i ' t r l a s e l ep o p u l a r e.i ' hiar' in q i 1l':rrritt . In!. de Eupai"nifot-"'.I ria$i. el a limitat puterea patern[. 9i totuqi .ea"it tdzboaie de "a t'o'l o inlan['uire' fierfiui"i" "itif" ginlile se avintau unele impop. intr-o lard sdracd de la naturd.. .iiio.. a ca .-.Pentm la sau .tea'.i.i""ii la nici un sfirqit' Ura creq. a fdcut ceea ce s-ar putea numi o rer-olu{ie temperatd.cxorlcrarea" hclttantoroi-lot (sdsadr.alia agraitiiqi pdsira'toate sr slracrT pe.. cealaltir evocind echitatea revolu!. el a suprimat barierttle ce-i !ineau pe Eupatrizi izolali tle cclelall. inclusiv aservirea penalii. tara' Un tindr nobil' Cilon" il""aiif"'i"singerau s['se insialeze ca tiran pe Acrrtpole.*.riiz.rgativele tra<lii.i.ionard.' C .a .aror numirea de tlr'cmislc'sinsdroblinut au i.. el iace apel' ?' i n d i v i d u a l i s m !in1ii.ttar'ittta . la insuficient' Este un progres uriaq.irea pentru datorii. u .Cele doul taherr: se luptau una impotriva celeilalte.i rat" in care Penl'ru a dei.nrtrlt sau mar "ttortif" |lilil'"i" r ' a z t t t ' ic ' ere """.silelerproprietd!'ii colec..*iliao. Oare Atica avea sd devind o lard de mari proprietari qi de .a. ' sp cnnditiile l ) r a c o nh o l a r a q l e a dizolva ini'el*gere'. la dreptul de suciresiune qi la libeltatea do a ldsa pdmintul prin testament. in aceltrqitimp.u"" 'p"nttu ".\tena a gisit incd odatd omul capabil s[ rezolve problerna ca!'e o fldminta.e clase. priviltqill"^i A"iJol.jt..opiaLe. consldera-cd tiecare ont tre6uib sd fie rdspldtit dupd rezultatele munctr sale.. r " ulrnutit t decit sd a{'i!e ura int'r-rr a'sa T1i""'"-" sdi nu s-au dat inap'oi din duqmanii J".. pescari gi marinari. Pentru a elibera individul. a suprimat toate rdm{.ita utto. protejindu-i pe meteci tsi fricind o reformi monetar{ care deschidca noi cii marinei comerciale. el a luat o mlsur[ generald Ei imerliatri.spinarea !AI'anrlor iqi mdreatlomoniile ''o nu-qi putequ dnhrrnicilnr mullimea iii u.iea lezatd sd se trdreseze P' a t c a j u n g e i t ) r ' a r r . ' l ' i l a r(.. lrn prr('rna s a $ i in'primejdie . f a m i l i a l c ' la rdzbunare p p n ' ' o n r l i s t i r r g " .1il. Solon.a. ln thiasoi .g. atrdgind din afari tol felul de meseriagi.il. " .i r t " .grup de il".i""it 6' masawa pa.il'-.giului s[ qtiut a Atunci s-a ivit Draoon' AcesL otlr o s l e n ea c a r e l a * .i argeona se delibera asupra treinteres comun' burilor . neclintit in fala atacurilor ce-i veneau din amindoud plI'lile. ca Laconia sau Tesalia ? -Sau.i.e.tir""-p-..thaia}.. l u h o t d r i r e a i"'tu t'lra"te chemate ca in cadrul orime voinla .o piatr{ cle hotar".^ "i i u r r c l i et ' D u f l t t 't a r e a p r " i e ' ' L a L d o r o " .erbi. sub toate formele ei. Din punctul de vedeie al statului nu mai existd decit cet5leni li147 . l i h e r l a L e n c[ nici faptul de rernltali datbriilor".rsirii tapat puna sd *" .t. cu tloaie puterile lor' tribunalelor' i.ldti l'10 sau petrtru a-i lega de glie. fdrd si lin{ seamI de drepturile dobindite. : v i r s e a s c ai n c i t c v a l u r l i o p e r a i. i r rf i e ' ' a r e ile rutlenie nrai....e departe.I (helitenmroi) Sit.ri taind era det'inutd doar..t. 1i a pluclamat astfel acel habr:clscorplts al^ cetdJeanului atenian.' Jr. at[ sd exiuiln up.ionale ale ginlilor. Acestei transform{ri eoonomice qi sociale ii corespunde o reformd politicri. va proceda la qtergerea datoriilor qi va trece la o noui impdrlire a pdminturilor ? ..t'izanii 'le a-i i. p i a r d {. 'El a ldsnt in urma sa uII rlumede temu1 . negustorii lu ingitluia sd spere cd vor ob"fti"r'n. Pentnr a elibera ptlmintul.elegind cd produsele rezultate din agricultur[ nu puteau fi suficiente pentru a hr{ni o popula.tl.uri.. neldsindu-le declt a 8.-at statul cu prtlerejudiciar[.. dintl t. ridicindu-se lntre cele douti tabere duqmane ca ).--ui1i a'i cle zile.iive rsi a trartsformat solul irttr-un bun mobil. Ble ili impingeau pretenliile pind foart. una bazindu-se pe legalitatea traditionald. clar mai ales a interzis aserr.il. serie de legi cu privire la constituirea dot'ci..

e a rcglementa. El voitr sd impiedice reinboarcerea tiraniei. Prudentd gi provizorie prin latura sa politicd.at. l e g .ii.. The. ce erau condusi de Filaizi.tdrii qi aveau in fruntea lor o mare familie: Eupatrizii din cimpie. el a inill. A invins Pisistrate (560). Cetdlenii din primele doud clase sint obliga.a fi in folosul lor.ins ritldcini in p{miniul Jarii qi s-a deprins cu tr.c e a a d u s s e r r .menoizi.eiat.tele t. dar qi cele mai inalte magistraturi.ribunaleior.ce recolteazticle pe liirminturile lor cel pulin 500 de medimne (260 hc'ctolitri)sau 500 de metrete de iichicl (t!)5 hectolitri).isir. cea de a Lr. zeugilii. care se multumea iu constitulia lui Solon. I ) u p d .\ceast. ldranii sdraci.r'eele trei facliuni.tie deplind . cavalerii.. penlacosiomedimnii. imparlind p{minturile nelucrate qi domeniile confiscate cle ia nobili .{.ejat comerlul maritim printr-o politicd e-xternd lai'g. cu greu o putea apdra. Conducerea ateniand a trebuit sd ins. EI a pus mina pe tir.itutii o caracberiza bine cind fdcea urmltoalea m{r. . Conform unui sistem ce tindea de citva timp sd se instituie. Pisistrate a prol.drit oa etlucarea politicd a poporului sd se facir in . ce recolteazdcel pulin 200 (104 sau 78 hectoiitri). el a termjnat t'pera schi{a1. c e g t i . adicd echivalarea veniturilor funciare cu veniturile mobiliare 10. ce recolteazd cel pulin 300 (156 sau 117 hectolitri): 3.titti. Cr. aceasta a f o s t s o a r t a e i i n o r a s r . r . Astfel au luptat int. de fapt.d de Solon qi a dat constituiiei dermocraticedin Atena forma ei definitivd (anul 508/7).e:. .tii.prin simplul fapt cd sint cetdleni. de unde venea aurulf pi spre Ilelespont.'iduie meseriagilor qi negustorilor sa intre in plimele trei clase: s-a admis (probabil in anul 581) echivalarea medimnei qi a metretului cu drahma.abdrd. Pe de altd parte.ilor continua sd 148 i se facd sim.ania pe care oamenii de rind i-ri of eriserii in zadar lui Solon.iei (594/3) . de rrntle venea griul.O l i g a r h i i a u c r e z u t c i c l i p I c i i a c e r s t i i r . beri. dar gi fdri sir adaug ceva". lormat o paturri puternicd cle mici proprietari agrari caie a pr.[ mdsurd a fost insuficientd.stepta de lil ea. Pentacosiomedimnilor le sinh r.in serbdrile pe care le organiza i n o n o a r e a l u i D i o n v s r ) s rp r i n r e p r e z e n t d r l t e a trak:. el a hot. oonduqi de Al. Pisistrat. Organizarea familiald nu dispdruse decit de drept. reprezentind fiecare cite o clasii sociald. 4. cuirr a ldsab sd subziste constitulia. ln acelagi timp.at idealul acestei democralii ruraie qi urbane pr. Dar Atena n-a rdmas mult timp liniqtitd. negustorii gi pesiarii de pe coast{.ar. Indatoririle si drepturileacestor clasesint fixate proportionalcu censullor. fdrd sd-i gtirbesc din demnitate.ederi.gii.eburile comnnale.erle r.2.. S d e r ea P i s i s t r a t i z i l o r r. pentru cd nici una dintre cele doud nu oblinuse satisfac. dar indrdznea!d . taberele extreme nu dezarmaseri. arhontatul si funclia de vistiernic. tirania a disp{rut."q.ur. I)ar Alcmeonidul Clistenele aratr:r cti s-au inlelal. lntre cetdleni nu se mai face nici un fel dupd origine: dar se tine seamade de deosebire ayere. prin conslruirea de edificii somptuoase. cc lreneau fiecare dintr-o anumit{ parte a .ce nu posedd pdmint sau nu produc acel minimum de 200 de mdsuri. pot lua parte la Adunare qi la qedin.Zeugilii au indatorireasd se inarmezeca hopli.i definitivd prin latura sa sociald. no149 . sa distrugi organizarea puternicd a. de la munte.ezervate cele mai costisitoare lit.rl '.edintele i\dundrii 11. thei. dar au drepbul sd ocupe cele rnai de seamd magistraturi.6" ii antrena pe marinari spre Ciclade qi spre Tracia. reforma lui Solon marcheazl ins[arrrarea democral. in felul acesta s-a.. cetdtenii sint impdrlili in patru clase censitaresamlimocratict: 1.r o nrinrirrali c!arit.tisd vind in armatd cu un cal qi sd ia parbe la prestdrilenumite lrturgii. Autorul acestei const.tiqi nu pot pretinde sd ocupeunele funclii subalterne. conduqi de Pisistratizi. dar nu pot face serviciul militar decit ca visiaqi qi nu au acces la magistraturi. puterea gin!.\m dat poporului atita putere cit ii trebuie.tur. i c i i l ep e c a r e p o p o r u l l e a.t pentru totdeaurra problema ag. In sfirr"it.

din trei tritii. ci topcgrafice. prelinzind s t i r e s t t r b i l e a s c di n i r r L c g rtia t e a s a . .inLl [. ceilalli memliri ai familiei r{maqi in Atica au renuntat la orice agitalie. e m i q r a r e a .incle 20 de ani tle la marea re_ lirr.i caracterul lor.ua ce. l t a l e ab t .. a t l e s e o r i . int. sim!..ira.iune in fiecaredin celetrei pdrli. Vechilor trihuri le era deci cu neputintd sd se regdseascd ln cele noi.irt apdrea irnpdrlit in zecr: grupri.spelitat. adicd 50 pentm fiecare tribat. t e . cite o sec!. d e z r . qi interiorul . nu mai erau gentilice.rivea atit de bine ru spiritul p. firrii greutlte.alcdtuirea strtibun{". t 'r t. al cdror num[r depd.sd impiediceclasele sociale sti se grrrpeze pe regiuni. . l a u n m o m e n t d a t . Celatea iqi datora salvarea atit thelilori cit qi .do cdtre cet[lile maritime.it llpra irrcercrare dirr ele intiriti.r'rnar-r pr. trebuiau sd fie impdr!.. fiecaretribat se compuneadin tiei serii de deme. Oligarhii lrrr ftlro rcvoltrtii. lc ao i m a n d a [ e f i e t .i a copiilor sdi.\t. Simplu $i lo_ gic. S-au creat circumscriplii unde toti cetdtenii au fost clasali dupa domiciliu. a r e c l eu i p t t y _ Iurcltus.oate irr-rprejur{riie.ot ceea ce ilddea' iuterea . g i l i e i m o b i l i a r e . in fruntea unei confederatii . :\tena secr. devenit{ c a t r l i t u l a l r t r t r i i r r r r : t i i L e l a l r t e t r it. Ea a ie. Mycaie qi Eurymedon. i . gi tocmai ltrirr aceasta cont. r i .ia {i contestatd de nimeni. tlrsLrusese_ pentru.d clin zece regimen_ fe. Atena a fost aleasi'r. dar erista primejdia ca rivalitd!. fiecdmi tribat.t.r. r r . magistralii .sii victoriei' erau vislaqii de la Salamina. mici comune ce iqi aveaurfiecare.in a. ln acest fel. a cr. .ecinate. t r .ile regicnale sd se perpetuezeprin alian]. Constnrirea unui port gi'a unui 'gi rlraq comeliului a in]a.artir Jiga. n. luafi clin deme in raport cu populatia: reprezentan{ii in Bottle a\ iecdrui fi. .i.El Ei-a dat seama cd ar fi bine sd facd circumscriplii intermediare intre deme Ei triburi.r'u ca t. i n l r .t. ir inoellut pentru democra[ia ateniand a rtizboaielor medice. Fiecare cetd!. A irnpel!it fiecare dintre cele st. doar noui la nrim{r'.e_ cerea.{stfel.lV{arathon qi Plateea.bililor in cadrul frafriilor gi al celor patru triburi ioniene. Unirea diotatti cle sim!dmintul p a t r i o t i c . nu-ii la Ateia. a r .oaLecelc zt:ce l. ora. incit . pr. Arhoritilor. Intreaga lara a fost impdrlitd in deme.or motlifica eventual..mii..m a i a p . Armata era format. Dupd proscrierea ultimului tiran .ele nu mai aveau interesecare sd le poatd ridica pe unele impotriva altora. in zecesecliuniqi a dat.. in t. i nm a s d -gi amestecaserdclasele jnbre ele.dse compunea din 500 de oameni.ite in zece trihuri (phylai) care.Cadrelegentilice nu gi-au mai gdsit locul lor in stat.a triburik-rr inr.indcum deasupracapului lcr atirnd ameninlarea expulzdrii prin ostracism.tdrii sau . tg e b m e t r i c . intelegind p. tribatele nu mai erau deci teritorii ale unui singur apar. Sistemul decimal al tribatelor a fost anlicat in intreaga organizare politicii . Aceast.r-un r:ur.. e l r o n o r n i c rq i i poiitit.lului al \--leu a trdit dupd legile'civile ale lui Solon si dupir lcgile politice riie lui"Clisteryr6i Dup{ mai pu. prin tragerela sorli.ti(crrilor rlintr_o' clasd r5l .t. .d alc{tuire.i tatea sa de cetdtean. t q u g u t de bani. .i administralia lor. Deqi topografice. s e pot.Demele. f{pta.adunarea.\'lesngeea. popo.zeu_ gililor . sau Paralia. [Ireu. Pentnr a preveni aceastdprimejclie. Ca hoplilii de la.r ii eirle a censuhii gi t.sl1'.r a l i u n e a p o l i t i c i r i a u n a s . Boul. constnrctie im Dozantd in c a r e .ea cu mult suta.ean era inscrisin registnil uneia dintre deme demoticul ad{ugat Ia numele sdu dovedeac'ali. t r t t l l e p r r e _ z u l t a t .li semai arliuga un secretar.dreascdsentimentui democratic ? F.i. Democratii o r. Curn sa nu se in_ t.i ale ldrii.ul sau r1.totdearrna regimul oligarhic.oarte curind.cole de experienlri. sistemul zecimal a fticut parte integrantd dil regimul democratic.Clistenea giisit o metodd cleosebit de ingenioasd.si marilor proprietar.r.i a .enei. clar nrr vor schimba nimic esential.r'iburi si fie reprezentaLe in colegii.rar tuturor tradi{iilor.t1a mdrii trei pdrj.at in flot{.i arlministrativ{ a cetdlii. prin insu.j^rlic modelat tle se. pen150 t. ci.ea d u s t r i e i .o. f tr'ibat rind t:omisia pernianentii timp de o zecinredin ari. in anumite puncte.1 . r l i r r r i n u t i r . rnuJt timp puterea ei a st.tindtor. numiLe Stlr.. i n c e L i I i l o g r e l e s L i c a r c s e rlelrarasau d e r e g i mu l n l i g a r [ i c I t .

Efialte a pldtit cu viala devotamentul lui fald de popor.-pozilia caracterul . "i'gi Areopagului..i"'ir"#.i. i""..1tt"uu" utate sllre narilor.9Jt$i.ia fortdrea!d a In anul 462. p.ll"i. impreund cu Sfatul erau ancorele de care se orindea corabia statului 1?. Fleliaqtii.. Avea lt'rco largire continud ae centrului a prcsrtiio'd {f9i.ea aldturi un om capabii sri-i termine opera.:. " u f t * n t l u l t e .i-l*" urganizarea sa .''J"..tie.i.. urmari o. nepotul lui Clistene.. ci si plin put'erea t l " ' o r d i n ... Dar el ar.ea nu putea fi clecit in folosul sdu...l.. triai duncliile "atlArrgatg"!i ili. AceastI reformd estejudecatd cu asprime de t-..tlirola''i definitir'5' Lffi... I dar culn datd politic."...rle 5.i ce i-au permis sd-qi slujeascd poporul.rtt .-^ 3"i.."qi tn' Sg modifica "" aceea a cavaleriior din""*ui . r53 .tti se limita. calitd!.itl astfel jurisdic. q i .tratcgi zeci celor ilt^ -. la inceput. . l i u ' i nnsi a r i s t o c 'Fli.i ca'arhoniii sii fie s-a'hotdrit moclific'at: .care le aclusese . Acesta era Pericle..' \ r e o p a g u lm e l l o v l L u r a( r { ' l a d e p r i m i L . nu erart bine ilefinite legilor) puqi supra'egherea iiguro ...plasare.{rII)ise "a?ii inftac'litrnilor'" :.e c h i u l t r C mai indepdrtat tot an in an din l"..l ' a i . j u d i ' ' i a r -q i t o t o i"tiit. s{virqitd de democra.".ltrrte\ir.ed .nfito -. tradi!ia' el de menirea pe care' i-o incredinlase alte vreunor a instit'u\ie cu'rincl ca o . Pericle a vdzut aceastd primejdie gi a gisit miilocul de a o indepdrta.i ingdduiau s[ e-tetcite un control "-T'Jr1r"*""t.recut in sarcina Adunarii poporului. trebuia sd ii se ingiduie oamenilor din popor. Areopagui.. Dacd nu erau supravegheate cu grijd.i cu cigtigarea piinii zilnice.i.t.". El n-a vdzut cd separarea putelilor cumulate de '\reopag era cerutd de progresul fdcut de institu!iile politice dintr-o mare cetate qi cd. r a t . aulorizind pe orice cetdlean sd vind in ajutorul ei ca acuzator qi dind sancliuni capitale drept garan.. nartgi a proclucdLorilor -u.tie a suveranit{!ii sale 18. 13' AEa s-9 i""li"...l.a serioasdcolegiului arhontilor acest colegiq u PltYt-.nari' "ii-p"f....teleBoule-i. Reforma lui Efialte crea o mare primejdie.it"t. qi ii tonstitutie ile apdra[ lie i".in fruntea partidulrri democratic ptl.:^itt-u. . imbinatd cu o elocin!ii.. Atributiile'ulo.'''ti rre{lP eleclrrl'll din 100 de candi'la!i desemrta\l I 1 . in apel. foar'le ntulte. i elr: r:trprindeau.il.ii.'de'inir ...i jurisdiciia omonrlui prenredita tribuliile luate Areopagului au t. Cinci sute de cetdleni trebuiau s[ participe timp de un an intreg la qedin.i isi rn[ris.arh: el ii aplica lui lifialte cuvintele iui Platon despre namenii care ... in consli[rrtia]ui Clistene Celor Consiliul impoltanbe: ' fa"t#a i.'..tia or t a pierdut 'tr impotriva ordit."^iciilor tlin clasa pentacosiomedimniil"l"..t 152 siiualii' s{ uriage'Da- cale ldmineau.-ta r a t i ca l i . i n L i ie p u .. i."1ii ' fli'a si se alt'ereze q o l a r r t m it i s e ... aristocra!iei' l. de altfel.. inzestrat cu o inteligen!. . Pinti atunci legiie fundamentale erau asigurate printr-o puternrcii protet . diirluse tr s. a Borrlc-i qi a tribunalelor I{eliaei.t ln *. ficcat't et ! b I u n i t l." rf faceau s.i iie cti|t" palt'icLrlalisarr.rlitatel acea gralthe paranomonl a ridicat )egea deasupra capriciilor populare qi a luptelor civile.d geniald. asupra sentinlelor date de magistrali.uqi i*r-u. s{-qi consacre timpul slujirii republicii."i" al vie1ii "ri arbitru de rolul asumase gi i9i e. l)(. ocupa!.. atace sr poponrl ca il..a ttecl firesc .e el persane' invaziei .fi i"-u""1 48716. dominindu-1.cople.. a j u c l i c i a r e . . a cdroi' competen. alcdtuit din arhon!i . prln numal decsebea-nu se muril \techiul Consiliu inamovibilitateamembrilorsdi'aleEidirrclasele pe care o mo[boqut" qi nobile.1i in cele rnai pe. . o autoritate gi o mare pricepere in minuirea oamenilor.iltre Plut. ior. Pentru ca deinocratia sd nu fie numai o vorbd goald..1ati1 'n.lingi "ruplavegheleadc sacre.ie . la a decide.esc poporul cu libertate".. Acliunea criminal{ in ileg.a democralntr-alta... se Prin anul 500.a p l s t r a L i l e c i t a t l i b u { i r l er e l i g i o a s e ' Ei.tit"i. Iegile incetau s{ mai fie fixe si erau incapabiie sa !ind niepL pdrerilor schimbdtoare ale opiniei publice.$..

Ea i-a r.inile." .1il.il""i"-.e. i. a trebuit sd se suprirne alegerea prealabila in deme. ln Atica ceidleniierau o minoriLate.'""1. " ai""la. .ti decit un fel de aristocratie.'.ia mat trdi.i.ll carcgiraue ilil:"tXlff t. cu orice pentrtt cetdlenjlut--:.i'll. in !arti r.h.1. la t.u tlg.1':' -e^"...i-(:v:'::':":. de aitfel. renunJau iu t-'"''t'ita''ta al escnlial eleureni un o"ii fultinl')n"ili. Pentru ca primirea lor. u r m a a p o i a c e e a c a r e i i d e s e m n a p e membrii tribului.l'. o iumdtate "ii. llllmeroase' pti. chiar qi democra!. Pentru a consacla drepturile dobindite de popor in secolul al V-lea.riemniz'a1ia Iutt''qi. Cu toate acestea. intr-adevdr.:.. nu rnai e-rista nici un motiv logic ca el sd fie rezervat numai celor trei clase supe'Ihejii rioare.ea prinrI qi ultimii inFluiuo acumsd juclece."" Jiu i1i.iiliii" memso.i.iiliii.ean conferea prea 155 ."..pglt""o*191::".din. pentru a trece in clasa cetdlenilor.it cle complicatd.*..:"*T:.. H"!li.!'"":P:. B3a.ilor.e persoanele care beneficiau de ea .i"!iti..' pfi . metecii foloseau toate prilejurile gi profitau de uqurin{..-:l .cdr.ii1""lXi ilri-a.' tlu''.i"" rl .dacd o iudecdm din punctul nostru rnodern de r-edere qi dacd ludm in considerar. Dreptul de rtetdt.:.rnistlioi' lor" plofesiei a sluii.[spl[tit Iii 1a grele ince'r.t..'i:tli inlnr.i un numdl de meteci.'.tile grece.plu r:'lli'1..'^'s[ nu mul."t". '\terra-:i ln care erau lmpllcalt cetrilenii ..' :-^... ctr ltutin mai mic decit jumdtate din numdr.n-a fust niciodatd in cetd. in"ir.'li..T. 1-t^t$tiu 'ropa adicE . N{scuti in !ard. ce in cp mar u. cd.:'."t.ul lor.11.il"Jnil".pl.frrntlionaiilt'r {ul... o r.nr.^.:rH":Hr":ilx'Y.'..iili'"i ai"atuiau -"lilJ'.'' 't''-lunlutate. din familii de mult timp asimilate.abild manevrelor necurate ale demelor I S-a hotdrit ca lista sir nu cunrindd rnai mult de o sut{ de nume.majoritA!ii .in liazardul bobului" 20..i..'.. zece cle fiecare tribat." lum.1" ii.:':''J.t tlirziu.u.iil"'. **i.i a c o r d i n c l c l a s e i z e u g i t .ecesitau d i t r !' " ' . S-a aj uns astfel la sistemul clasic al tragerii la sorti.a administrativd a magistra!...i . de 200 verril'r"rl posetla cam 20 000 de oameni.t:compensd rnai mult onorific5.'*-e . ccesui la arhontat 1e. t ' t A l e ' r r 1 ' treimi dinLre. avincl in vedere c5.1'".ffi deo000 ill'?.'.to' De 154 1.' lie "'.. se pdrea cd e bine ca ele sd fie protejate impotlir-a uzurpdrilor ce nu lipseau. alegere ce liisa cimp liber manevrelor proprietarilor: o primd tragere la sorli desemna candida. Nu trebuie sd uitdm..Jr$i:"" .itB:"J#::t"il-il un f[cut s-a E{ialte' reformalui in [3eo!iii.Au salai""*ttiii sd r6nunle .a' tttt slusolda \r-lt:a' aI. sA nu fie o vorbd Eoald. 500 de paznrcr aI arselrarur"' :-". *$f."#::1i. . Cum sa ontrgi pe qi *-ulolt-tll riul pe un an intreg sau chiar 1u r p"u.l.ll:t*tttt"t"' romunltarea la numai iea liiit. organul format din vechii arhonti nu mai avea atributii politice qi c{ puterile crescute ale Consiliului reduceau independen!. i "i' . qi efortul cont'inuu al unei taifi""r"-.'i.olot'guu."*" . p.a cu care se fdceau cdsitoriile mixte.mitra..ligrseal se "'-i"ai" 'Existau. au ft-.i'.ia extremti.T1".stadmiqi si ei.i.rlrrtleir nu -riet'iL Xaitlla.liirr"l tr''iioELitu' aie.i prin trationarilor. rtu un sir.$11.Iiir:.a arhontatului.tii celor z e c et r i b u r i .'JL.ti."il.ragere ile #'d... Dar din moment ce membrii sdi erau pldtili qi recrutati prin tragere la sor. la hoplii\tena igi supusese curincl i"..l. Aldturi' de ei trdiau un numdr cel putin egal de sclar.".. cind aceastd complicalie era favor. Dar cle ce era nevoie de o list6 de propuneri at.e tr" "ui" ''"i erai decit *n puli l.i..ll.-" '..l1^lu. -nt nt".r.t..ifi" i''dii. prestigiul vechiului colegiu riminea foarte mare.'p"nr.r'int'e.iay ti ttig!ttt:1. solde.'a r"p':' $tl. fiindcd reforma lui Bfialte micgorase importan!.i nu principiile .l :"i:ltiU l*l ^l* Iifji'II . i't''tt"tttul serviciilll-.ilti.1"f.Jil.".rorr.'t"ii.Tiiil ie.il:l.x'::1:'i:lx'r". . i l o ra .i[ol*.tlin rorcorp-tlt: ilF#.

inaint'e de . s y l u n i n d c d este rnai bine si t. . i c { s i n l e g a l i . r s q i p i n A l r r l ) e m o l r i t r l i n .'ll nrcl Proscrlerea lului. coiraau.i.\ l r r l e l a t ' i r i ' t 'i r l e r r i t . Interrlic. adev[rai i"i"i. Ei pot intra in Adunare pentnr a lua cuvintul. un aer i nvi' 'r'ittor : -\ ticra .riiegti sirtac intr-o democratie d e c i l .. anul 451/0. oel mai vr:stit clintre Alcmenoizi este desemnat cu numele de Pericle. ' prin trmare. i a l i b e l t i i f i i : f i i n d t o ! i f r a ! .otne "ud "*. fiul lui Xantltippos din dema lui [lt'olargos. dupd cum vedem din acest ermplu. ci numai de indivizi. treptat. puteau incd s. . . fdri r. la procesiuni." Atena a luat forma sa definitivd' sfirqibul la pini va r'[mine oullr aqa este acum i n d e p e n d e n t " i g r e ' c e g l ' iI.si cir responsatrifiiat"a inrlividuald.segoria. f. i ri i d e t r i n .. qi t.itainii respird aici i d i n i n i r e r a g a ( i r e c i r .tia legiuitd de Solon este valabil d a f ortiori in cazul familiei debitofamiliei conclamnarului qi. nici sclavi . Cincl au ajuns la virsta cerutii ei pot lucra in Ileliaia ca judecdtori. qi pentru a r'ota.. regimul demoEl .'itoluiui. Cei ndsculi din familii nobile iqi ingtiduie cel mulb luxul de a aminti numele tatdlui. Dacl e ader. nlr poate fi redus la sclavie .. t a l l a g e e . dar niciorlatti nu men!.i. r ' ue i c o r r t l i ! . la jocuri. t i t .i mai pdstreazd incd destul presbigiu pentru a da un conducltor chiar gi partidului democratic.inoi I l e r o c l o t r l i n I l a l i c r i r n t t ss i ( ' l l t ' q i .x i l ai1 rlirr l. alenienii sint..sti multe avantaje materiale. cdci nu existd sistemul reprezentativ qi. i m a i m i n d r .ioneazd numele gin. Au dreptul sd candiileze la Consiliu qi la alte funclii publice in condiliile legale: au.ignolate chiar qi nrtmele de farnilie qi orice atcniarr iqi adaugd la numele sdu personal numele clemei sale. la sacrificii.sfirEitul secocu moartea. in cazttl secoiu]ui inceputr'rl la ci. instrli l)cricle a dat o legr ao"totrn cdreia nu erai atenian clecit cr'r colrdi!'itr i"^""i" ti irdscut tlin tatd 1i clin mamd atenieni' penAceastd lege a fost tnecuta in constttttt'le totdeauna. s d t e h u c u r i r i e . datoria der a se supune si puterea de a comanda. PRINCIPIILE D E M O C R A T I EA I TENIENE La mijlocul setrolului al \'-lea.nprr. pe rind. ilit" exemplu' d e c a r m a i c r i m e a n u m i t e ul-V-tuu. unde pamintul' lii* 21' Chiar tnai vdh sclavi printre eetat'eni . l ) e r i c l c . la reprezentaliile priteatrale. Singurele cul'inte din limba lor ce slujesc la calaclelizarea regimr. clacd vor.) a r r a l c a r e a u n e i t ' o n eplicatri' s p i i ' i t r t li t t c a t ' r ' t ' s L a . l c " t l e r l i n \ft'na a p o l i l ' i t r ' i a l a .ti Lu* u. dar sint.ei nu pttt fi. Mindri cir sint cetiileni liberi. lo v. li "i"i dacd aceasla e condilionatd sau. ce atl toli drepturi egale. de altfel.N u n u m a i c i t n u e x i s t d t i tluri de noble!e.p. Iau palte la serbdrile publice. l .ul a-st'' creasca sii consimta ca numdlul beneiicitll'i1or i.oa D a r e n t i i f e r i c i l e l u c r u r t e a unrri rcgn.1 ducd la sanc{'iuni aceast'[ la renun!d stalul iective.eo ait[ formi de servitute. egalidrepbul egai de tate in fa{a legii 22. e n i e n i ip u n r n a i p r c s l r s d c o r i c t ' 157 r56 .r'rrirt.ard' chiar lll C o n s L r i n g o r e ac u r p o r a l h n u m a r e x t s t J n l ( ' l qi nici in profitul particularilor' o.ofli"f iiutrl. i . a v o r b i i n a d u n d r i 2 3 .u ""-titai clasic al libertdrlii. nriscu{idintr'-o mamii comtrnd. tru 2. p o a t e .n.Nici un cet[!'ean sub nici un pretert. u I i al o l a t .reo altd deosebire in afarl de ^ oritatea (procdria) acordati magistraJilor.i nici stdpini.."uti" &.tii lor.drat. s i t s e s t a b i l e a s c i rp e a c e r s [ en r e l e a g i r r i .tgmpor. i r r c e l r i n c lc r . bir. ln c o n s t i t . acest pnncrplu a hiat o arnplclare fdt'it rnat'gini'.. ci ar fi apdrut ca o restriclie oligarhicd a isegorioi. l u i In tirnllul' aratd cd exist5.rlui reprlblican penLru a-l putea' deosebi de alte reginuri sint acelea tle isonomict. un echilibru desrir-irqitintte clrepturile inclivicluale qi puterea publio'1' Libertatea individuaid este absolutit' l)upit ce Solon a interzis ca datoriile sd fie garantate cu Dersoana fizicd a tlel. cd marile familii i. unii fa!{ de allii.i"Ei lucru se intimpld . statul nu tine seama de familii. nicl pecleapsa copiilor vinor atului' r\stfe'l' "a. i g a l i t a t e ae s L e p t ' n 1 . pentnr t'a popr''r'. sinistrd prerogativd .

penLru a ineidui ceior mai s[raci cetileni ai s[i s'l ia rra. Drepturile la eg. ' z i l t t l t l e r i ' r z .l{ la costisi'uoarea hiei.a dupd altele. tlacti. tlomnla egalil'[-tii .ntit'or de ntare Denlnt a le ticiucltr cu acela Lri zeugiIilor'.si .iale.. D r e p b u r l i e 'c l e v e nn ineEaiitatea indatoririlor'.egalriaiSa politicl ar fi dispdrut. ca veniluri' atel rninimum impozabil.t"i .ispr.t"t.ile.di antreirrenor:rtl at'e tleyoie rnai intii cle o llold. saracr' -I'rebuiesc deci luate mdsuli pentru ca cer saracrl si se '..'lntr'-o larti in care bunurile funciare ntt leprezintd tlecit o patle din bog.1 rle a o put'ea 158 obtine. n t t t l a t ' r l dat. inzestrali cu un lot de priminl. constrinqi 'pre. cind ca luptaLori petiestri: ei nu rlatol'au era nimio fisctiiui.stgtie a ti'ierilrsd . IIr timp d. mai tirziu. t'titr lrlirnoitlios pentrrr intreaga comrrniLate.un minimnm de prriprietate sau {rir. D i * 1 .e cie ajuns. destu] un vt:nit asemf. in slujba indivizilor' pr-rterea punii sd-.riui qi cxploaLarii unui mare imperiu.ulin[. in 1llus. libertalea nlr ar fi lost clecito abstracli'. rnii de [hu1i c. Orfanii cle rizboi sint crcscu{.a m p t r L e ai r t o h i p u i c i i m e r l t i n i n d s i s t e m u l solonian al claselor certsitare. picioare dreptuqi cirlca in de nu n a nu nesocoti rile qi interesele altei categtrii sociale.t l e m i t s u r i l l a r l i t t l e . Sitophylahoi legheazri c a g ] ' i n e l e s i s c r : i n d a l a p l e l u l l i r a l .t t. ajutoare celor accidenta!i in munta.rlilate qi 1a libertate ale ceLtipubeau Jii se exercite decil' dac{ acegtia tenilor nu 'cetdlii anumiLe obligalii' Statul ttei*prrn. $11|onslabilise drep' i u r i l e o h l i qt t i il o r ' r ' L i l e n i l ' ti 't l r a p o t " { l 'u avPrea qi i tl eg.r . de o ltalii de grirle 1i cle orttqul cu ptlrlul: ziduri de apitrare care sit rttreitscit apoi de monumente carc s5. t u i r t r l i l n l l r t l . cetatea are glijd s[ asigure . colective' responsabiiit[{'ii ale r-estigii timele Pentru n u*fto. Avind un conclucirtor ca Pericle. Plnlacosilmc'limrrii slujearr si ei in cavalet'ie tlar ertiu. . ftroii dilr Acropole cel mai fmmos Ioc din lttrne. la pre! mic ocupd mai multe colegii de magi'strati gi ri intreagl legislalie specialir.j I € g a l i t a L e a .bilnuile. Deqi otiginea qi averea ^ui conferi privil'gii in viata public[' Sista "" in conlinuare oameni brrgatr sr oanenl . in raprr. 1r.i t. lllisttLophoria estc' untr dinble itcilsler rniisuri.e phce. sii ci constnriascil qi sI o irrtre!'inii tle banii lor'. Se aoord5. i o n a lc r t c e n s u l ' T h e l'rrevoie. PenLru cei ce nu pot s[ mnnceascd. i n r a p n r t d i r e c L p r o p o r ! . i i n c a p i t . l { e l i t e l e f i e c d r u i a . ncnrinrl.u.lasa sccialii..tiile sale sint mult mai ertinse. r . Atena a leuqit si fac[ o remarcabiiI oper5.sti o facit de lipsa de 24' avere satr rle condilia st1 obscuri:\" N e . r . aclice s{ aibti sttb comandir o corabic pe care.fel. atenienii se deziceau pe ei inEiEi. Itrl trebuie si ftPere clrepburile.itrnii. Zetrgitii slujeau . Nici un om. ta hopli.i cu condilia de interesele irnei categ trii -*oc. stitul anihileazd. ltr depdrtare.e r i n ' l ' d o I r e s s i s r 'a ' ' l t i L a r P tlrj"u.c c l e m a i t t r g e n t ' e . ' i rm o t ' a r i i si Srutarii si vindi ltiina.oria sir intllttpLtr itlt'st.se morltinea doar 1 o r . h o. I{ai e-xisti multe aiLcle. tle inbrajuborare . Llrmtirincl sir tlt:a de lucrtr i ' d n i a . riru ce poate duce la moarte o democra!.rlitic{. dar bine giltl ite 25. irtcavalcric taLiile. ldrti imp[r'!irea piminturilor .tut.e. deschid drlrrnrrl cnontt'ilor prr"it blice.n l u l l r n a i n i u l l r l e . sint.luLlror loctii26. De asta se iorilor piinea zilnicit. tle rImineau. pentrr. t t l r ' r ' t ' s r t r'f i s l .1 u. a l r t . ..s t a t u l t l e v i n e meryte. pensii mutilalilor de rdzboi gi. l)ar nrr et'a aqa. .t"..rn".i apirrare sooiald. Sistemul clerucltiilor ingiduio sti se stabileascii.1:rLfir sociald ar f i fost prea mare. l ' r ' . far'{ . ii slujeau'in cadlul fiotei ctavislaEi qi.i s l t l t o r ' L('l a v a l e r i i n l a f e a u i n r p . .i pe cheltuiala statului.ie. de arsenale. rtai i'olosi de dreptuiile lor iivice' Dac{ ine cr-. statul acordii' ci indemniiaii" . uliin".i plimesc la majorat o armurd completd de hoplit. respectiv piiriea.iu Pentru i ga"anta fiecdrui ceL'l!ean complet.:rlia public{ gi in care bunurile nrobiliaro sint larg liispinditc datoriti comer!r.. si ctr piinei sti aib[ gleutar59 . ca fii ai na!. nu esLe iinpiedicat . est.est'ein stare sit siujeasci cetatea.i a face fa_lit n e v o i l o r .ti !i i ... unel.ugarilor Lrn..i fiird abolirea ciatoriilor.. in cont i n i a r e . existit o asistenlii publicti binrl orEanizatd.t cu acesL prel.tn in slujba sa' llar obliga.la r-ia{a p.

po.si tovard. o parte din ea revine intr'tdcauna r2' i m p i r r l e a l a l a p r ." intermecliar lrebuie si transporte -in de primi necesitate qi mai ales Ati. lacc i. mi. luptu pentrLt luptri: pdrd. 33.asnpra vet'rei sacre. prin ftn'!'a lucrupoporului ii... nici un arm..(i'l(t arin(' sucr(:: nu-tni toi .i". dupd .r'zon'r'. t r a d i l i e i .i{n voi rl.. attltputernicia cet{!.i l i p sitd de granclcaie3e.ris in rcgistrul care ii gararrta d r e p t u l d e c e t ' a l r : ...cind fi suficiente pu.'popular.a a {ost intre anii 410 qi 406' pulin l"f .iomcr!'ul. ajutorul celor s[raci Dupd oe s-a ingiijil tle nev'rile materiale ale stabul ii"pr:ueulir 1i satisfactii inleiec*"ttiJii. tle cetatr: print'r-url contracrl tacit Ei vag. in cadlul ltnei denroo'atii. n ie u s e n r ' e lor rrt(i" 40' nit mci. r i n t r r .i-".zitaboa p r e s L a liile \'a i .rect. c'u mina intinsd cl.ii""f "t.e l d c J l r n e a i n c h i p s o l e m n . I i p t i .lfor nu vor mai nehu"r"t.ilu. iri atrul rnajrlrat.r. ()& tr?a si rcistourneuccste 'i.rtt in an.iba it " oiutiLo.as"ls ch. Pentlu a preveni acapararea nelor.'3d-*l de sdri"ut.ia se depuriea Lln jur[mint asema'l'irielii aLe. tle to!i este e-tercitatd Aceastti aLotptrLertritit'.d"-" cunoagte ca-margini ale ALicii decit pirrninl'rrrile cu gritl.inlrare la . s t ' b u c u r ' [ g a I i l a t o a t e a c r ' s L eta i ..i n c a r e l u m e a a t r e b u i t s 5 . s p o p n r u l .i. nu era. s i n l r t s a r t i n t p r .s e ' confonmezei . .te *d . clecit arn priniit-o clc la i. n l r u d t ' . e n L i n d rati E"n"r. At.^ la 1. 1 c e .. " f .n ttimd t'nl'ele' gerc: dacd..e felul crum se depunea acest jurdmint i n s e c o l u l a l T \ r ." qi chiar ci s[ se desf{teze in zile]e 34. bdtoare ceCetatea rectttloqtea cd are datorii la![. Oamenii le primeau pe atunci cu mult zel.regii trrganizale mcrale.".i penlru. h*u coi' ltisu tn Ltma ntart o putrta sldbi. i n s e c o l u la l V .ra ntd ttoi.ator ce locuieqte. singur sau tnLprc' und. f r " f " o l : e rtie z e i l a r a d u ' ' l ' i c c i l r u i nd i n t r e o b u c a t d b u n t i c l ec a r n e ' I n a n i i d e .ilLi'"'ate b i n e informirii in ceea m a i mislini"38. la urma urmei' decit pentlu ea c{ tdteni.lrft nlur sacd.I.gt'itea stabilitd 27.na a6"a treimi tlin griiele aduse din Pireu ti ti". cle acelea ale' tdlii falri de cet[leni erau inl. . ? "'Ltirri" o lipedigie vicLorioasd. u l c i v i c 3 5 . Voi respecta.iutt. inaintea zeiior. rrlsLeso urmdLoarele ouvrnte: Q. ttu i .'rnd t'oi tm'potri'vi lui..tu. r'ine in uio"uliu zilnicd ds doi obttli.n 1cii".le irrdrep-!9 importator are obliga(ia si 2e' "i. : " s e tai". j u r d m i n t . " .td. D u p i s p u s e l elru i X e n o f o r l. i r . bugetare vor tlferi celor s{raci banii pt{t. alergind' care la qi clramabice. orz. ) r l u r u s qi c u n p r e z . t61 r60 .egi snu sd nt sc srtpun'd.u -a.. [r: clru.'rri l impul cin'l ll".i. ]Id +'rtistrptrnr legi[or in vigoarc. . ' t r .. i'n{c!r'pcittrttuntu.entcii inurt st mai puttnicd. e-xceqi.irU"i.inritilii' Dar atita timp cit . uirn"iriotu*"u sp. n d p ( ..o a tuturor cet[lrenilor" Guvernarea n se intorcea. iriainte ile a l'i irtsc.t e a . [ r ' u n r o s :q i .rLe ceidlenilor fa!d de cetate."i" i s t i g r r rl ie d o c a r e ..nieni ll rosteilu in tenlplul ndtor 30.7ru. S c e n a n u . 'uJiiu.. t'i'iobt'liu. 'l'eoria conceta!enii. i as{-f rea pl'ea metodir u iu ]u. Nuiiter."it.. Jin formula folosiba A E r a u l e i 3 Tl .' . .. i a. Bfebii igi privesc armura in prezenti Celor Cinci Sute iii. r * i n c l r l g r s t i t d e . o .. 31' '\dduPireu in decit gi'iu trun. nu reg t i m u n s i n g i u a r t g a j a n r e n t .. .il"r iiti""' pentru u n i n t r e g p o p .furi in -'\f ica nu s. comun' Obligaliile ce" interesul cu iu.l e a . IJar sintem ce prive$l.enianul nu era k'ge1.t " t i t t e .. aa.*ia ma..ii. i n tbatd (irec..inta.rrr! le vu.n g e n e r a l . C i n d t r r r p r i r r l s t r i i in t l i r n i L e i n inuircald cii grine sau cind. neEustorii nu mai ilu voie sii cumpere 2 8 : p e t r L r ua u D u r a datd maihult de 50 de c[rule fieqi a regulaiiza . ci o Ttatri.t acelorctpc carc ltopr'." At.ului. ctt al{ii.t:ultul pitrin.Voi rtscrtIludc ordinale 1. r'ii qi tle tlincolo de cele cr.qul.l "atenienii nu eonfundau interesele itAit Pericle..i.Peliodit" f r .de.ascti clreptul de. a n g a j a n r e n t e l e ce reinnoiescdin .u.gisiraliIor cu sti sd.{i Iatd indatoririle pe care Ei le asunrii ceb[lenii i n a i n t e d e a p r i n t i d r e p t ' u r i: i a t i .ii""fu.n'o. t'rcun o]tl. $i Lroncurde cei'flrgati au drept obiec'tpregr-rtirea 1ine. l'su"11adin !ara duqmanX ceeste iuatd.

cele mili venerabile. r r t e n i t6? enilor ie-a p{nrt. Democratia frebuie sd se bazeze pe respe(. nimeni nu se indoieqte cd au fr-rst. al niajoribiiIii are o ]irnitti.r ei nr'r o in-leJ-egeau qi o aplicau in acelagi fel. a i r i z a l i i f i i n i l r ' t r n r l i t r r l t t a { i l t r t t t u t t lt t ' s i d u E i l a s t r p l i r : i r rl.aceleace s-all niiscut 163 .eeat'e prii-clte r ia{a L.eau iespre legc cam aceeagi concep.ele se confundau intr-o oarecare mAsur. italrilito (tht:s_ nlo. r.tl themistrs cele mai auguste in the:smoi.'r publicd. din cele mai r-echi timpuri.ii lor. un ..olltrne .i despre-spartani. Dar.*i tirrpI rnotirtea lui I'elicle. hulit rle toatl lumea ae.i_rnrenilor. I t t ' r 8 ' l l t ' z ' ' ' ' l u t i ai r l o s L a d i i p t a t r i . -{ceste reguli sint de o natur& pur religioasd. gi tleci imuabil. ei a\. ca . Pe de o parte.larc.rrrs sub acuzatie.Lil dt'i deasupra h e r i .tie care cste dat. . E-xceplia arat{ aici cit de puternicd este regula: in seoolul al V-lea. fie c5.tie.e monstmos sa-i iei poporului pitte. r i c e v r e m e q i i n o r i c e l o c .l e a ? Oricit de deosebitc er"au p{rerile politice ale oligarhilor gi democra{ilo-r.qi lui Contemporanii practici.d.tul fatd de lege. irrui ales rnttr. l e g c a " s t [ P i n . Legea apare sub o dubld infatisare: ea este atit un lucru sfint. t t i r t l r r p i i n r r r l t t i n r p . Zeii adora!i tle farnilii si tlc cc.eala f{cut{' I I r a i n a n u l 4 0 t i . . principalul vinovat trebuinri sd moard de foame.lr.'clelicte qi relalii politice.ori "dezldnluite. elesteIeSttn: toi nomon) 45. prln urmare.tate.. ea. Atil.iEi pdstieazd e f i c a c i i a t e a .) a r .desemnegla. cdsdtorie.rl A. formulele rugdciunilor sau ale jurtimintelori. printle ' p t r n e l i i (ral'egi Soc. aln spune noi . e i n u a u o l i b e r t a t e a b s o l r r t . el gi-a dat' seamtt de gre. r .e rz i . in practica de zi cu z.i.i". 5 0 . i n t .. I)espre iitenienii ilin acest timp se poate si une.err divinitate poliadir" le-au irrsuflat otlirrirrar. cind inceicdm id vedem care a fost aceastd conceplie in epoca clasicd. dat. Deci _ce este legea pentnr greci in general q i .nu.ber. sau atunoi cincl fixeazd ritualul sacrificiilor.s:fi\lp7.i n i rs e a r n ai l e e a . Dar de unde provin ele it Nimeni nu . cQi'(i Iorl rh:mon pr'tlttin iro on bouletai)a'-.ce poate fi.lur.' p t i i -lrr r i S " r t . r iL ncI tenrporalul_ rle spiri[ual.e g6:ssgs vrea" (cJeinon't:inrti r:t irLt. precis lllin ilerorlot foloseau aCeeaqiformulii ca Ei aceea a lui Aristotel qi Demostene: da. Dacd analizdm ac e s t e d o u { c o n c e p t i i .ilrc a oetatii. succesiune. Acesta este cuvintul ce. in secclul al l\'-letr' t u ^ " i g e p i n { l a c a p i r t : . r'echea thnis a gintii se inlrodusese in d.egulile esenliale ale dreptului public. .. suveranitatea populari nu este o putere arbitrar[. n u d u p ' { mulL timp. N{uiIimea a strigat c[ -.i L. 1 n i m p r e j u r i i l i t r a g i r e .. cit ii in ceea (re prive$tt viata lor prir-at[: .i un lucru omenesc. d a r .ea clera fa. p o a t e nu ia un sens fi'interpretat 'decit iri tliferite feluri .pe legi (kyrios A'ui 43.. p o p r l r u la r e d r e p t u l .g e n e r a in insulerle Arginusc' I rl torul lilor inving]tt.t c e s e l o rd e m a g ' l g i l t l r ' (lhiar . prescrip_ tiile riLuale cit gi dispozi'!iilelegislatir-e nu sc deosebesc intru nimic atunci cinl se r. atit in t-.u. onorurile datorate mortilor. m a i a l e s .cetdlean curajos a pasiunilor procedura incercat sd suspende -poporului printr-un decret vorbind despre qi al al Colsiliului ilesalitate. a . cit . rtiu de cele lacute: ei au r. el esle suveran absolul a tot ceea ce [ine de cetate (hyrtiolut'panton) a1' $i totuqi. El atlmite c'i bullril dar nu esie incii liran plar. P r ) p o r u l a r e f u z a bi t i t . constatdm cu uimire o contradiclie'ciudatd.a ! i e r i a t e r t i e t t t rt : s l e f o a t t ' r ' s L i t u ! . u l t lor exista 'Aqa-nuniittt gro1Lhepl'ronomotl stl.i n . se aflti in tribr-uiale. triva c t t r r t : i .urirrd nimeni nu .u eterrtiitate. printr-un decret. o tiranie.rcup{ rle proprietate. Ele nu clesp .p e n t r u a t e n i e n i i d i n i e c o l u l a l " V .cle rrltr. In secolul al \'--lea.au prrltestat la trrnenin![ri' Ia vtit : t'i art r:etlat. [.e ztli. i n g i ' o a z n i c u lp r o c e s a l .rate.e l e p a r d e n e i m p d c a t : in realitate. i o r t a l ta i detlrttcr r e zunla ititr-un t'uvint: llop r : l a t e simpld: ea se ( h4rios t suriela este ) ' Fie cI se allii in no.elaser6 poporul. supus schimbdrii. crime. transforirin. Irl zadtlr unii rntlmbli ai biroimpoului.atit a v i n t u r i l o r I l c c l e s i e ic i t ' i i e . pe cei cn in. " "" sd faci ce-I place" (t'roi otttopoit:in hoti an bouletui) a2: el eil" sLrilrin chiar qi.tie sau nrai t_.a na. i rc 46.rL/ pentr. un print(rtoston r:n pttle:i c i p i u p o l i b i c .

'.\ r i s t u L e l r l e t ."l po Dcrretr'.g i i r r t a p e n l r . hi u t i r c ( n . Nefiinci jrltaiiibile..care il intr. ! c .. o . e r m u i m a r . t i . r e g .r-roari faptele thttsrrt'otsupranattrlaj{ '. motiv cuvini.mnenrow s i ln erortutnrn'on r ..::.. interesul Ea trebuie sd fixeze dre.a md a t . pr.]::'t]] a c c e p t atede conqiiinia popoterte pledeaz[pot si cit"'e' ] rului.\ristotel vorbeqte mereu despre constitulie . misura comuna t s' ai suflm-:i . i t g i i e c e l i s e p o trivesc cel ma..tera cre ra!'i I l?:*":!1L'i1ffi".rifest" '."JiJilu .:-:::. i L d q .tie ci este fi putut {i N-trr t'o'*tute-' sau de vreutt ct't'iit"on 165 'g".inserate in ditel.itm i:-tn:l.sie ace"a care face sus: nrt cupnno € ..l rti'"". iromos-ul reurezintI t l .ia lreptatd a obiccirrlil. ticlatti ^cu decit sir-i ia omuhii ceea ce el are'maYbun. \ir:i o cetate rru avea o coisti"i.lot'l .uir.ite legi.tffiil.u::i :i: iii1 i:i:1..leg*a i"risa poate fi criminal..i"'g.i il" ut [t g**. intr-o anumitir laturd a lor ut.ljl uffi: t:' tiilii' .ul rurnos csi. r l ai m p a s i 1 q . sirrt . in memorie.r. Lergea suverhn{ .ur'uo constitulionale.e lolosit qi pentru a ile_ putereincibse ligtl"i.a. Este. dat'oo l(]g.. I i "".. Cind grecii vorbeau despre legi.j ru s t i l i e i d i s f r .tl.i bine".:" 1X: a#' lfi.. Se spune .. s i n r i i t e . ie 'lif itli' plir'r1 . e n i e n i l o nc e l e m a i bunel.eain i. .otatd de popor."te. ele sint bune sau rele tluod constir''"tir g'' Ia' .'ffi "'{.l omenorti nu sint r eqnice t'ttui. Itiitr.. u r .1.oie .t ilt'i.1 introdusir in iegislalie."nni rni'lon interL:'S]l.i.o c l a t { c l r e a . "ii:"Tl. i r n p c i i s i n t inut'rl':iliabile'.a pute.-u. iffi i_:.devin obscure *t't"'"'j'-'J 1r.t-t' cei ce : e l e n u r i u r ..n r f i i n d l l s a t e m o q r e n r r e ri 1 11 ' H r lu olgcnizar. beriate 5a. au o asemenea atimia'. ir i. Ei r.'nzrit'"1' i"'. t.ti l1"ffi".tit"ii.. conventional: nu fdrd ales mal vehemen!. AsLfel.tl'q'i^]] :-i:' este bunul pa.i4ii"t' cd Solon i-ar ii riispuns c."' :ilpi.ie redactatd in caclrul unui clocument: ii tilunclamentald faPtu nea loc un ansamblu de obiceiuri qi de dispozitii."i:tf a1iei. ._ a s i g u l a D r l a { ' e t r n e i n l r i u p a s i u n i l ei n d i v i d u a l e s a u c o l e c _ qi care 'Nu.base d a c h s t r r .in care se . .:. pot s**rt lor I)ar -ar.*.'L.i"tii 51.timpi'rltri' iranscendente' Cinti.i nu ar fi lost conceputd in (romLln.'*..t tpi" f iu' au !: Flli' siitt rdin pdmint o tlatir cu prinul ' s 1[p5p. ..rimin intottleauna \ncomplemulL Cef idror funclie esle *u""ttlntulti' uncd qi incredinlata te imperfecte.At-t'].Si .ltll tive. r l a r . in'cadrul a t i t a l .gi t ..de lor rdnin legate'rrui"otu* plineluJ. Exista rt"-Jt' t.:'. l a r ac i ..'i.in"ipn ' ii" i' y d...' :.ntui r r " t s e r ' r r .: dacd legile nesclise cr: gn.r-ra.xl']H. n t e s t lr .e. m i ip t .. sLripinul ce se irnpotriveqte exceselor de liau ner.rrltt'-tl cetitii" 58..) . o i1esancliunile.i'. virtuLea rinei uentru cii se impun ilr /ogos ul 55. ) .il1. aclevdrat cd . drepL d e z i c u z i s e t r a n s f r i i .*t': g':!'t a in realitate. chiar ideaiizabe..1'r'r Ji':it{. :X::.1:Jl't"T'"::l schimbati ori dc cite ori se simie ner-oia.irlt. qi nu ar fi putut sd se ltucure de asentim e n t u l m a j o r . ep c h i l a l e . preoum gi orice moned[ ce are curs."'ta'r'i. e a z t id i . se ::^L:t "l'Itg.. l n c l bransmisp rile .:. a$a cum lumea .l* I'illl. r a [ i u n e a ... t. . un loc deoscbit legilor n'r.ite nu rlar noi' lerg! I face vor rlivind.i..'l^tll.siobligri!iile fiecdruia.X "f i:.. clar prin asta trebuie sd inlelegem regirnul unei cet{J..:"::-:J.t-^. .i... m ':od' 'c'aracle^rl lll"r" .i.. ei nu acordau. r : t r r e .!.."ni. legile nu pot ttt::t*1. c i t Hi""". rle argirmc. l .1 . j .-rtu. r r i .I .'trouta"ai Inlsoi'lcc cle . legea este un lucru reialir. . [a.rli liilli1ili* til..n''ni.p i i n ' e l .tie qi cetate 56... dacI n-ar fi {ost r. s l ^ 1 1 ] :d i n t a t ' t i . * ) ..]ir.1' e' #. m .'. cito""a f*t'. N . tu!. Dar.ea r-aloare absoiutir. semna o anume muzicd. *l.'tle ciire oarnenii-alhiI.sufletul tiu i:r z't:i: titr::blicat'i-"r un *qt. .\'orzos-ul tn'l' este terrrr-enul'metiu.lr:' .t e l a c l a t a l .i"!.. tag.. ":#iFli"ii.'1: c r t te nl . e * i s L d -il crrdine in afara legii ( he gar taris nomos 5s. e''le pentru interpretarea lor se simte se tu. in fond. c"*antlale mai trJtol'it[fi s i d o m n e a s c d . _:iii l.!i g.".. n u este aqa cum iacem Pe cle alti ptrrte' existI noi astiizi. a c e l n o z r s ..".. .d.

dar.ti. k:ti. Z a i e u c o s ' a legiuitor i./.eaiir gnonrorl irliclo. u r i ( A o i n o t :r. -\. Aceast'd . est.. de Ia cele mai r.r. gite'sint grupate'. u p r .c e e a r ss i iiuatie se i n t i l n e g L ei n r c g a t u l P e rg a r n u l u i .te comuil cate pe scopului bilirea' pJiitl"a u'n. . ) .11'6a. nu fdrd contradictii.i r'o't. a la l u r i u i p u _ por.aomen€. riaiest.de a admite.sta' imua.e avearr sa se inspire reglernentirile ediltare din Imperiul roman76. ca gi -e\ cd . I g i l c . legile colnune diferit'elormagis(botiletdikoi "ato le'manifeslf. trecute. de sarcini cu oare sint inzestrali funclioai stat. se afid consemnat.oa put.ste.o l e g e a r e E i . l r e l i g i n s . p r i m u l fizician din Ionia care qi-a folosit clialectica la studiul problernektrnt. g i l n c c u p i m p l i .ft" altfel. Aristotel spune cu precizie: "L9"*ii i e i i .l i n d i n l \ I a g n e s i a u . noeisangeliii ( d saggaltikos nomos aiircttikos ) ut' ii. de l e g i i n s p r r . r : ..atui'i 6 8 .rilort rezriltii el din organizarea nelal..' reprezinL[. p " r : r . din epoca in care.reodatd despre lege. qi."l1. p r i n c i p iu l r .. n a o l .n Otu"o"..u n d e e .k: s/it tm t67 r66 . fie cd locuicsc inlr-o cL'tul( n(rrt' sutr. unele Atenienii numeau i". Aceasta ne ajunge. .uitori.a fost insdlcinat sd. ir r r r u r i a r h o n f i _ q i .e Ei aceslor pre.chiar 9i de c[tre -"ril t"s.r.d: . d j n C o r c i r a ? 3 .or scriplii dispersate in rcguli ilc practicd purd.a m u r a h i . ltgi dispnrat. l l e r a c l i t . unde rin papir. 'de grecii le aplicau icleea de nr[ret.tinute.ur.upti inctivitl..i n s f i r q i t . ]lle regjemeniau i n [ r e a g a v i a i a a c o r n u n iA i tii si a particularilor.ic' li-""t"nf i" t".eleasi olriceiuri se regiacestui rnrigistraL s e s c . i n d e u dispozitii la fel de tlispar. in special' a magtstratttnl ."*rile noi. din car."o utilitelii lor practice' Legiui. [ .comerciale 'nomoi 65' Dar' in general' cind . lc) \i^p*it o.i .i l .^inlr-Lrn&micd. oeea ce grecii au gindit r.t ."iit l .ebuie i.riu:ti d. d.. ' l L? 1 :6 r i i0 . dup[. . fipsitd dr rtgult' si to. t*' Iegpa " t r i e r a r h i e i 61. intr-un pasaj ce i-a flst atr. 1 1 i ? cl il lilor e x i s t a o l e g . intr-un rcgislru foarte elevat. q il.ru celelalLe nlagis'r.t)moi ) nlio'tlrioi.ttt" reflec1ar.-uf"f.us. r a n t d p e n 6?.tr" "ili.i".?5 A.ie inorald.ti.te ca Ei aLribuLiilece re\.i s[ fie claclasificare. inairite de a face urmiitoarlea cleclaratie de un civisrn rnai n'rult decit ionian: .i. exemplul cu iilo*i.rilorpublici sau a diaite6 e . r i ' " s . perttm a putea deosebi. fost fdcutd intotdeauna.I!-rista o leEe a Aieot.ate srrltr.e stiipi.ai"t.enuturd .erii. C h a r o ndas' .ur.t. ln qedinla anual5' in care legile o"*"tf este consultat peniru a se Eti dacd schimbate' sau men.tfit'. sur-erane' suveranifdlii.ascti pe oare le-o lisaserd mo$tenire then'riqIii secr-r]clrir.. uncleela o lege a aqoranonrilor si a paidonomilor.at'ribuirerl hot{rd. Toate acestetexte trebuie totu.cel oaril' prlma penLru incepind " ' * u .i ria logi . De aici vine l. In finrp cc nottua e.ii . legile aferente Consiliului n. legifeexistente sau sd dea dispozilii r.rale. pulin Ele au fost fdcute .tt't ""nd de la o zi la alta.' (talonikoi .a. pe rintl. n i i e c r . c n t l e nt l t ' p r i n c i p i i l ec o n s t i L u t i ' r n a l t ' [" Ei -in reinaEistralilor in esercitarea puterii ^t^otlip-sesc \u l"gf'ul la aceste . Pitticos . aLribuie lesii ri origine divind.(tri' arp*'""^linuL'l lu'.i I ' r .Ioarte necesate intr-un fel. . t." . c ' ec . consLitu!iade legile propriu-zise' . nu dupa vreun criteriu -log.tl. u l e g r c n p e r r L r uz i d u l 'l'ttt oraqului" ?8. at t l e g a tr poletnarchului?asi iri l. t l e a l t l e l .ti.o l c .gos-u|ui?2. ir dat [a ir. pagului o leg: a arbit.$i totusi acest.i in I-igiptul -'\ntonienilor. g l a r .echi" credinte pind la concepliile ccle mai recente qi pind la diitinclia dintre naturd qi lcgr stabiiiti-cle cItre sofiqti'qi indreptatd impotrii-a lor. : a a r h o n l e l u i .nitd.ibuit lui Denristene: .t.". .poporul L r e b u i e s u l u p t e p e l t r .'aa ceeace esle esenlialin celelalte' Dar nici legile nu formeaz[ ]a greci un tot in sensulmqdern-al cuvint'ului' sistematic.""aili.. .a c l e s c o p e rit o lcge a astvncmilor.u n t l e s ..legile n. au n r e s p o r .f ntreaga viotii a oomcniLctr. regultle nP(resAre t r a l . s-au gindit decit sd furnizeze fiecdrei magistraburi documentele c'e ii erau necesare' Cu "coclurile noastre seam[nd foarte vag ac-ele '.'atentatelor izolate' legi.it.'. nomos (ictatitlt'os ) leg"a minelor .eneau ?2.s l . .rilaJrtrrl cii at:eastirpuzderit.lili l.ele poartd ca denumire oficialti numele maglsuatuor sau al tribunalelor irrslrcinate s[ le" aplice66. x i s t ao l e E i a a g o r i o t h e t u l u i .ln ge' magistratu.. i g 1 . . erau lcgat.

T'oli oantenii trebuie sd. 443.u tilul. t. el nu er. .cri. 2. pentru id ne aratd ce fel de respect se sim!. care ii apdrd pe cetaleni unii de allii._ermite.i tirepturile indir. se afld expusd de Socrate in vestita Plgsosublime popeea lu\ Criton. dar acela care rdmine in s[ se supun[ legilorE0.i-a fdcut-o clesprelegile laice. XXXyI. 411 gi urm. Aceastd concepj. 467 9i urm. . p. p.ed. pentru a-l aduce mereu tot' mai inainte 81. e m i' r . 395 gi urrn.aimpins pinI la negareasuperioritdtii intelectuale. 2I.i. rcgl. Ibid. 8 . Dezgolitdde podoabele pe care i le dd forma dramaticd.Legea.ItLtr\ce ttnzdresc legile. Datoria i!. Ele tu. A ni se.-r.aontractul o prescriplie a unor oam. El este-indatorat legilor qi statului pentru naqtereagi educa!. apdr6 . democratiaatenian{ se supune dictaturii morale a seniului.ile sint fdrd putere qi cind particularii pot sd le suprime efectul. el nu trebuie sd rdspundd legilor qi patriei cu injurie pentru injurie sau cu loviturd pentru lovilurd. imprimd unui punct dat mi. Dupd ce a fost pus in posesia este lidrepturilor sale civice..p. cf. Pentru a-qi indeplini destinul. XXXYI. Celce violeazdlegeadistruge dacdIe socotea intreaga cetate atiLa vreme cit se afld sub ltutere_a sale sa. hrdnit. ln ceeace priveqte amhnuntele despre instituliile spartane.t. 12.i cere situalia s{-i indeplineqti ordinele . I. drrptatco'' sit. a+t 9i urm. Ibidem.iacum un foarte mare interes. t4. crescut in spiritul legilor. Ca qi pdrinlilor qi stdpinului.teanul iare legilor. 4.carea.i"vegte sentimentul egalitdlii.ie prin Yreo concep{. el este sclavul lor. s[ trimitem la lucrArile noastre anterioare (XXXY. Ibidem. 26. Ne ailhm intr-6 cetate in c-arer\naxagoras.. Ibidem.. 9 iu r m .cnt.5. lard i. l0s . rlont'nea.i rrrm. fa.m. aceastd operd prezintd s. Statul nu poate subzistacind judecd!. ce au izhuti. 3 3 5 . 42i. libertateanu a degenerat in anarhie sau indisciplinS. . 2.osul. e mp .m. clupri. S-p pa . 13.. rta" din indicc.r:ni (:otnunal unei cetdli.rept scop sri.izilor irnpotrivq put6rii statului. atS. rdspinde. l!. f ru. I. 10.toti cci' elirr' trebuiesd. contract cdruitt.inf pin absolut".. Ibidem. in virtutea unui trebuie sd dea asculpact inviolabil. Legile trebuie sd fie acceptate chiar cind sint nedrepte. Patria este mai mult decit o mam{: de la ea trebuie sd supor.i egalisub egidalegii. i se t:onform'ezt'7e. i'n acelagitimp.fu. cetd. Ibiilem'. p.a exceselor individualismului. I b i d . Aristotel. t'nlelepli. NOTE l. democralia ateniand din secoiul al \'-lea apare ca exercitaleasur-elanitdliide cdtrecetAteni liberi . 416 si urm. fiecare cetd. p.tean ber sd renunle la ele qi sd-qi p{riseascd lara cu toate bunnrile sale. Cdci. prietenul lui Pericle. legea. t.un.eaobligat sd nutreascdfald de legi un spirit elevat. 3. 9. p. Ibid.. . printre altcle pentrtt ed oricc legtt esteo crect[ie Si un dar al zeilor . 5.rd. 420 nsiurm.em.em. Adus pe lume. face excep!. p . 107 9i urm.at. Pin[ in u]timii ani ai secolului al V-lea.fe ideea*cI ipiritul (nous inil 9i itX). el nu are asupralor acelaqidrept pe care ele il au asupra lui. D.identic ltentru loli ' . prggum gi interesele statului impotrir. 6 .' 7. p. pe jum{tate divinizate.ie ia un sens politic: pentru ca Grecia sd-i poatd conduce pe'barbarii aqa cum se cuvine. p. Ibidem. .errLenl.. eetate I)ar oea mai inaltd idee pe care url grec ..In ceea ce pr. I b i d . lu. . este necesarca in Grecia o cetate sd se afle in fruntea celorlalteqi ca in aceastd cetate un om s{ fie in fruntea popomlui. ) g i l a p a g i n i l ec J r l i i d e l ' a fA m e n l i o n a t c l a c u v i n t u l . dea asutltarc. ele af irnt'd' o dispoziyiegeneraldl egaldpentru toli. Ibidem. 2.cotn.i ia angajarnentul In rezumat.iasa.ti totul.ie cind ai putea s{ schimbi mijloace legitime. 426 . Constitulia atenienilor. 390 Ei urrn.. chiar rele. 381 qi ur.

1 9 2 1 . I I I .'1). J l n t z z l . [. 8. oo. llll. cit. Xenoion. Phrtarh. DA. Licrrrg. nr. Herodot. 63. 9 . 47. P. CXXIY. 50. Ioc. S o r t i t i o .. ui Lacr. Vezi gi R-.o p . 4 0 .27. inso. l J e r o d o t . 53.p. I{ero41. 239. Lisias. I. XCIX. 37. Sb. 624-625 Eifig.P o l i t i c a . 1 0 5 . C o n s t i t u l i aa t e n i e n i l o r 8 72. 14. XI. p. 4 0 4 E i u r m . p.c. Aristotel. C l . l'lutarh. Dittenberger. MA. XXXII.t o. L 8 0 . 6 5 . cit.. . c i t . p . 4. 4 i. Pseudo-Dclnosteite. art. Viespile.). art. I d e m . 81. Aristolate. lm. 9 .190. P. p. Uf . Ioc.6 . 4 3 . itL 3 0 . 7 . . Lr'.. X[eneretlemos. Cf. P l r r f a r h . [':eudo-l'laton. caP. 2 3 5 c . 342 $i urm. Plutarh. 3 . Irnpotrioa Lui Leocrates. Politica. t . II. l. t'1... 07.716 qi Scholia. Ol'.si nrm. 3 5 . Aristofel. IIIG. 2. LXXYI. 9. d o t . 8 0 . p . 4 . i r r r n r . Pseudo-Dernoslene. Solon. 5 . l. t t ' a b o nX . Impotri<. IIe. 16. Filoloros. cit. 1 3 7 )S ^< 52. I d e m .L 0 . 13 (Diels. 3 4 4 . 247 Ei urm. . 1 1 . T h . I. . Pericle. . p. L. Impotrioa Neairei. Platon. A r i s l o t e fo . 5 4 . UirarJ. IMa. Ephebi.. p .ui Eratostene. p . c f. XIX. Deniostene. . Aristofan. a 0 7 l . Pseudo-l)emostettI eo . Vezi XXYII. I I e r o d o l . 157. 80. 1 2. nr. 12. A p o l o g i a . c i t .. t. 29. Y . III. lg. 5 6 .. 7 1 . 30J 9i ttrnt. 1886. B. Hiperide. 62. p' 53 Ft urn. Critias. 44. . fr. 239 a. A. lt .. loc. 42..4.p . op. 2 8 . 25.s e v e d e a D A . 563 b. 1 7 . 2 7 . ldem. nr. 124. 1. 1 9 2 0 . art. \''I (I\r). P l uI a r h . 15. 10.3. . Xenofon. \sup1a 68.3T.op. 14.III. cit. 549.Impotriaa lui Aristogeiton. 59. 69. I. 3 6 4 .A r i s t o t e l . I d e m . 3 1 . X C I X . p . cit.l n t p o t r i + ' oI u i f " t i d i a s . Ioq J tr. p . fr. 5 .. cl. 7 5 . I.30. II. l ' l a t o n . 6 . 9 elc. 3 .l i l t H D . cit. p. 51.. 26. 64. Cf. 3 { . DA.. Gr. cf. Impotriaa lui Andocid'e. i u r r n . 5 4 . Or. 4. Xenofon. 1 . 61. H e r o d o t . 35. 1. 9. ].cit. J m p u'Iui triualui Timolates. II. . L^|. 1. Probl. . Persii. LL (I)iels. Girard. 38.potricZ omorului i. 4. p. .. A r i s t o t e l . cl.a lui tr'o-rmion. Impotriva Iui Timocrates. L I. | l t . 3.cit. V I I I . Ibidem. necredincioase. 3 7 .569. 3. 46. CXXVI. 7 0 . 2 6 .LIII. t h e o r i / i o . i b i d e m . 73. 3.lmpotrit'o negustctrilor p. 7 7 . 1 o cr . 45. cap. t. 100. J&si u r u n d u m . i'. 8 . 569 qi urm.9upplemertta. P l a t o n . 177 iri unu. p. 35. o p .II.4. p . Pseudo-Pla[o'tt. 32 b. . . 4 2 . . I d e n r .u lui Lacr. I. V I I I { V ) . Cf. 10. p. 104.P . Demostene. 6 . P e r i c l e . S t o b a i o s . Anaxagoras. p. Id. Of.2677. p.Contra lui Pantatn. a r l .I I . 694. I I I . cl.7 . IV. Idem. . \ r .V I . 8 . Frcgzr.86). i b i d e n r . Aristotel. i b i d e m . 1'ucidide. 24. 5. 6 . . 1 2 9 s i u r m . 16. 2 3 L f . 24. I I I .. P.em. Lisias. cf. p. p . H a r D o c r a t i o n . 1. I m p o t r i ' " . cit. Impotric.rc. 5 3 S i u r m . Ct. 8 0 . 15. 50 o . ibidem. 5.V I ( I V ) .. t. Vezi I']. Aristotel. I. I{ermipos. 2 3 .I . 37. 7 8 . 2 i . 11. 404 $i urm. 4. Ioc. a 4-a. V I I ..s . P. 78. YI (I\r). I . Xlenrorabilia.lt.23.\ ' l I I .. 1 4 0 6 . loc. P o i l r r x . 22.. 312..Asupru ambasadei 303 . 483.L X X X i l . I. 3. 1 J . 58. R 6 i n a c h . I d e m . C i m o n . 4. cit.IG. I' 15-16.F ' I o r i l e g i u r n rit.Ibitlent. 48. 4 . |lL. A r i s t o t e l . Pseudo-Denroslene. Ilelenicele.. c f . der Vorsokr. 2 6 . p . 1 4 . 3i . Puranomon graphe. C X X Y I .. 1G. c i t . p . A tr . 57. 39. i. Isocrate. 368 d. A . II. X . l ). i b i d e m . <i Aristotel. 92 9i urm. A t h e n a i o s . Pseudo-Plat. la 66.i . 1 3 .. Schoell. loc. ?6. 13 9i ulrn.. 4 9 .. cit.lV. 6 0 . Demoster\e. 2 .fr. 2t-t9 ll L A r i s t o L e l .23. \ ' ' . Ilriripide.51 a. p . Aristotel. II. 79. Herailit. p . 55.Despre coroand. A r i s i o b e l . 1 . sel. ?lutarh. 3 5 4 sl Urm. Impotric'a lui Lacr. l'iespile. Euripide.'.ioch. I l e m o r a b i l i a . 28 . S o l o r . p. 14. 4 8 .tc. p . ed. 1 0 4 . LXXYII. 5 8 3 E i u r m ' . Aristotel. l ) e m o s l e t t e . Aristofan. X X I V .d . IX. Eschil. r i u r m . VII. Idem. ll1 b tFII(. Alcibiade.i Scholia. nr.\'lI.20. XXXY. 12. 112.28. 11. Areopagiticul. 14. Ir. ti.). p. l)emoslerrc. . de grtu.or . XXXIY. {79.P o l i t i c a . Penaru Eurenipos. 18 9i ttrm.

Ordinea publici cere supunere fald de autoritd!ile stabilit. t . exi entuziame ce dezr'[luie un ideal. . r.. sripunere in fala legilor.l a r ' . --\lenienii i. Fdrd indoiald oa oamenii de stat tsi poetii atenieni exaEerau 0Lt laudele rrfunci cincl vorbeau despre cons'uiiu[.itr n r r i r r r p i r : r t i l i -irr t s i t p r a c b i a r d z b o i u l u i . o r a t o m l c l e c l a r . In viall prir-atri.retentn care distincliile sociale.eleasd. nu stirneELe tleloc jnvidia altor p o p o a r e : e a l e s e r v e s t e i l i ' e p t . ideea tle flal. . Dintre cele lrei regimtrli pe care la cunosteau grecii.rirol nenumdrate binefaceri. Libertate .i acest' lirism are o valoare isLorie[: asen]enea efuziuni ne ajut{ sd cunoaEtetn sufiel-ulunui pcllttlr.se indleptatr Lltl invidte toli adversarii ideik-.t r t ' s c h i ndriile zilnice din as. ci a!e.. ic t i . Dar libertalea iniliviclrrlui are clrept limitd drepturile sLatului qi obliga. de b[nuielile sau privirile dezaprobatoare ale celorlalli.Olimtriantrl" mocraticiateniene. esistii .C a p i t o l u ll l IDEILE !A S U P R AD E M O C R A T I E I Atenienii igi datleau foarte bine sean-racd instaurarea democraliei intr-un oraq atiL de populat ca al lor era o mare noutate. ( i u m a r e a s a p r e s t a n t i t .a e . Istoricul se fere$te sd vorbeascd in numele sdu. r t l i h n e .ti pentru l r a L r i e . i m p t l e 3 0 d e a r r i . T o a t .i lnt. . i i .\ p u s i d e a l u l ' \ t e n e i c u o'fucicin!. t . consideratia de care se brrcur{ url om nu este legat{ nici de originea qi nici de averea sa. n-ar fi sincer. e i l r e s t . afirmI oratorul la inceput. Iriecare este st[pin pe actele sale.ia lor : clar c]iiar . Clremat sd rosteascd discursul funebru (cpitaplrios) la inmormintarea r[zboinicilor'.i mittoritdli. O astfel de constitu!ie atlucc tut. spre care . \iiaIa irr . mnr. lasd cimp descltis villorii personale.i egaiittr'ue la aceasta ei att trdiiirgal. ci numai de meritele sale qi i:illea spre cnoruri ii qi ta]cntul siruqi nu de este deschis[ tle conry.i comstilr clenurnilra tlc pln'lantropitt.tia Abenei. In r-iata publicd. palau cetatea lor cu tr-rato celelirlle .ernii'aLe.iatit deviza atenienilor'. o m e r t u l maritim adur:e in t.p e n L r u cd ea nu urmtireqte interesui unc.a Alenei Polias . f i i r a m i s t e r ' $ i f i r l r t c t l r t s t i ' r ' r t g . n e l u i n d n i m i c d e l a e l e . legea nu face nici o diferent.tiile irnpuse de disciplina civich. r\' u 'c ro l e g ec a r e s i i i n t e r z i r : ls t r ' i r i n i l i .'etAtt'ni.a analiza institu.rr'.r n o t l e l . l l i i l t u 1l r i s e r r r l r ' t ' r ' t l i L l u t t t i n a . s i t s e o p r e a s c d prea mult asupra elcgiului tttturor celor care. au cc-rntlibuit la mdre. .lrel)L 1rr'ilieipiu a l c e l o r n r r r l ( i . eloN i m e n i n . r s .i mai ales cu Sparta. N u m e l e s i r u e s t e d e m o c r a l i e . Ei elau rrindri de constitulia lor.Lonstitutia ciire ne conduce. . r-rticinu-i place politica ldrii sale. El atlibuie acesLaclmirabil comentariu care fiecare cuvint este ca o mcdalie tle au pur puriind efig.lui Peri prietenul lui Anaxagiras)spiritul anirnatoral cat'ea tlomi ..rlitate qi menlinea irr'potriva lilaniei dreptrii la Iibi:r'tate. in trecut sau in prezent.lra. "( l o n s l i L u l i a de bazd egalitaLea.Liile Ei obiceiurile ce-au dus la puterea gi prosperiLaterasa 1.. Irtt aduce nici un prejudiciu libortd{ii. qi mai ales supunere in fala legilor de fraternitate ce asigurd proteclia ceJor slabi.\tena ale n'rai rnult farmec decit orirrncle: stlr'birtorile uericdice ing d d u i e s p i r i t u l u i s i i s i ' .r pe cat'e ei le iubeau.0 egalitate astft-'lin!.d rnai minunatd tsi nrai puternicit decit dide.arri pro<luse rlin irrmea in. r ' i r r t r ' i rirn cie .e. fdrti a avea sit se teanrd tle curiozitatea. " 5 . precum gi supunere in fala legilor nescrise cc emanl din conqtiinta universali. unul singur pdrea cii se potriveqte cu demnitatea rimanil: acela ce tlpunea principiuliri oligarliic' principitrl dc eg.

Pe scurt. \ .v.c e t d t e n ii ) " 3 P r i n t o a t e p r i n c i p i i l e" s a l e . u i t : n 1 i r. Unde este deci aoea onr.tionarnentele s o v e r e [.ionamenl cos-ar putea spuue tii iru irrspirat Declaralia l-) turilor Omului. i r r .i t:et. i r l u r r . ne re!. i . ii infierlazi pe .dar vdtdm.iileinteresul lor prolrriu: ci sint. p e ln vreme de grea incercare. qi ili ascund gie_ gi amintescde locurile comurle desple isonomia.fiirmec asasupra egalitdlii democratice.a r e s i r r r l p r r r . ce nu-i capabil de rrn ra!.. e r o u l d e m o o r a ! .f A r As A s c g i n d r . i inter_ lor le ajunge curajul cu care i-a inzestrat na.E x i s t r i o mai frumoasd esalitate intre aceleaale cetdlii I In Atena. l i rozitatea. m . d"pa ea. ii fau si critici nealaesteun efect al ignoranlei qi ra. e'care le pentru a corespunde prea sistematice intr-un chip s a v i r q e g tr e o p e d o . .icd nu esttr consecinla libertir!ii rle care se bucuri tot.11ic..{ qtie. ' O b i g n u i ! i s a L r a i a s c ii u m I e p l a c ' e e . p i c t a t i n c u l o r i foarte intunecate. s ' r . i e q i n i c i discemdmintul qcoala (tes paideusin Ilelladoz Atenaeste Greciei" ). natural al frumosului . i l f ei r e s t i a l c i n .pedeapsl". ba lumina sd izbucneasid a l t u l . in lurnini printr_un sfat siu .ii un sfat bun. Meritd sd qi. l( ) L n r t r .:..scllrs..a prir.. t r . qtie ce face I liind mereu gata sd facd servicii altora.u-u-*. I.sd fie la lndl. neald prin gindire. iar sdrdcia nu"este <Cine vrea sd dea cetti!. . . in alte prir. a . Atena ajunge la indrdz.g.tatea poate fi rezumatd in urmdtoarele cuvinte: ci un instrument de lucru.r tate . ca replicir la portretrrl lui pe- .alunci cind if p".deste o continudtrudd. poate sd o ruqine decit dacd nu faci nimic ca sd scapi de inainteze gi sii vorbea. cet5lenii . F[r[ calcule...ebesc frumoSul cu simplitate. ce.ele sint obiqnuite [a_zl.si-l face pe Alcibiade sd . a [ af o a r L e r d s p i n d i t 5 . cel pulin. .:rlori miine. i e i .i cel ce nu participd la treburile publice cra{ia ateniand din secrlui al \r-lea tincle sd men_ este considerat ca fiind o fiint. liticd . meseriaqiifac po. fdrd sd ruia ii.ibei'tatea polit. .*ie 1. Existd aici maxime despre caro lrul. Pentru ei p e l e z e u .\-rn de.|i cunr ar 'fubea s. a t i e i .m i r r t r .atri. Cum s-ar putea ca asemenea oameni sd fie r3e. dimpotrivd. * .Liber_ bogdlia nu reprezintd un motiv de tduadrorsenie.i n f a r . plini tir-. ' r l l r ' r . . lind eohilibrul irrtre puter.'Chiar si din dezbatere.iru f{rd sd piardd nimic din energia lor. in deliberdrile ce clarificd tura. u r .n u . .i c . sd spund: .r ' a r e ar l * . t r l e . minind-crin lriat. cd. { e g l b i z e si i d r i r e p l i c a . O ultimd caracteristicdce-i { o l o s i n d r r n l i m b a . Iijecare po"iu. t i . a u n t o r e n t fidel qi complet realitdlii. In acestecapitole ale lui Tucidide.\tenienii iu.i rrl binelui ? poponrl sc Degi aceste conceplii sint prea frumoase gi a v i n t d g a b i t i n l o L f e l r r l r l c f r r t r L p p .ind aten!.punit in stare sd aibd grijd qi de intereselelor qi de s { t . r r . o r l . portretul lui Cleon. l i ri . t . ln tragedia lui Euripide. d u l r u o j u d e r . l i l u c i t o ri s e o p u n e u n unii qi vor.Euripicle. : e l i p s i l .ti. ile prin calomnii adu:soaltora f.oratorii o deformeze.i. . atenieniinu practicde-rerciliigrelecaresdfacd lenii in via[.rr.iitii.rdspunde Tezeu.scriitorii r:e acluc elr. ele nu fac decit sd larna" {. c a r e .demoChiar .e_ din bravurdo virtute linlnd de educalie. n t u t 1 i m e J deosebeqte pe atenieni de alte popoareeste gene.itl i i . : .d nefolositoare. Aqa tnJ. a i r . e l n u a r e n i c i i n s t r u c l .lucrunle in vederea hotdririlor comune. dacd vor. sA .""i.'l'iranr-rl.s i o i n r l u r ed i n p a r t e aa t o t p u t e r n i c i e i unor duqmania cdror via!. b e q t e o pricind a nehotdririi. Atena popoml nu . sd conducd cel.atea pe drumul cel clrept b !) ldide prezintd.ea legald a statului qi Adunali in grupuri. . " . .ln timp ce.indrdz. strdinul ci_ proiecteze asupra ei o lumind favorabild. discutia este ddun[toare actiei nu socotesc D a r a c e s t u i t a b l o u s t r . f{rit ginduri ascunsel hat{ spre exrfese. j p l i n ' t l e i : i r . sd judece impreund ce hotdrire trebuie luatd. Iatd qi alte titluri de glorie.epdr{ile in ne impresioneaz[cel mai mult nu considera{.iapu de carevorbiserdIlerodot qi Euripide 2.. .tiinla legea libertatea. d e m o .iaprezentarearaporturilor dintre ia i se pare nejustificabilii I cici oa"relum poate stat qi individ. .ftird demag-gie.Pentru ca. cincl obligi la recunogtinld. ei cultivd .i . l r r l u i . l i r .exaltd"mullirnea.tiu sd discute gi d r e p t u r . i i n r . spune Pericle.timea a [ r I r p b u i l .( .

.J:? JTi':. "J ati[. usei!::"#:. loporLtl_ntt rtr"ril.r .i indt.1.* iilljri'ii!' i..de puline n*d""pl'aii atenisd.t..'.f.n.ut= c.r.'.:f).asctt pi ""r"""".fiiJ:1 ' €au ca suprematic r' legrl tmll decit suprei"trrt**i"ircrrtdr .t men...:!...-.!t.. p$t"ttr lu (_) .'..gi*1+l . ilfi:fl:?:Il j:..1*-el^..$'$:..:.r.nro o liyrq.. Dutii ourntnii ttt' trtal:i.t"H-:::?:: :i!'^":1-:l::l'{ff:"!.io.1{:"m.nt poate garhilor moderaii.#.ny sd.111t""ff"-^t_..i:'..! *:.L."i.:lf.t""iii'03"i.."l.r.rtin _. ale cet5[ii: iat.$i totuqi to.ctii sc nult:.i.g i:i:'iiltTlJi#f rele lui Xenofon.:."-.t".i...of.t.ari .7::.r"r."i1"1].'. marelenumiir tle "jude..r. !ffi. de.:::tt br..irnordial inrlrildit.f'#ill f..ll'Iln*: *ll.lncit nu-i invinu.Oameniiinlelepti . nedisci .1"!'."nnrtiti.?i... il":.ijrr!'l zyi 1::.TJlJili...i ii ....1"..:' anul 4b4.""":-i narea democraticd dd lntiietate celor mai rtr *i tribunal.!a ': -+'i't tlttrpeuse' o logicd imperturbabild..'..ulde'calm pentru 4?:'3'"..t{#rH::ri: *:'?i:#l*'.:i.i'.1iil". :i#ii llil ii.t.lr...it*'"..sirri clptu.i1".l)'''i'n::i.!:..:''::..t..".r-ornr. ca...."ii.jf.'..:iii* ii"i "'.7-l_"n1.'.r:1....i.]:li"T:.':.:ji!il i:*:n*"Trtr: $!{il "'ii" tl"* j'../'.l..1.i ! E..:i.'JSi*"'.'j..-ar tr&tti.ilo'.:.... )r'ii:..d T:: r-sJ.x'f's.tn.."il?'Xl:T:".. f-i11icil.uqI '":.:':.'r.^ o.!''..^ .. loarte cortct sit i lasi si-i rcrbt. pamfletarul .. auLo*t annnim ^t".r" nr.^iceasLri ni ci'd detestabild p-ent1u cd 1giurmeazdnatura ql p.i...*H.. elem.r"ir"ii:.:':i.-ia parte ltt (ons[liu..ii'r.1ttrpird..""..:?::"-'.u '.d.'"pll]l'^::l*ult ::t^:.'i.r.1. ::*'."tr'ffljlinu.!Jr'.. sd.#.i.o.::i."::. . ar ii gtrrii care ur torbi si ur lttrr.'ti:. armatL .1J"r1'rf..:: ffi"J...:.!:".spund: .'H[$]i"l li..:i.*.''pci.".f':.:t fdrd ttetsebi..:i:: 'r:'l:i j:nl{Xiilno. ci.":..r' 1in'f. rtemocralia . i:..tnnarcricit .::'::*HT"..:i --.rt i)ni". i.:"r-ilj:.'|f !:.:.i .i grele n ' 'ii.r....:1y1 probabil in tlli" forr.r.{.itji*1il::i'":'j:'d"i"*. J"j" .eci..:j 'ffi:"i.?.ni.^.itu..ziz ?t\'!l:"i.T ..n...:':j . .i] r:: dlt{l}.: .t.:'..r.i"".i'....iil tnlet...rrr]il..spLtnp ""ii'4"".i. 'i....i. .T.Tl*l#9uln'' irezisdespre r:e tcseannyy. nir:i face'o o "^/^ u 0t'ind p/'ntrtt u '-'rmocrati(r' 'l^^^ a rrtr:rtyLne nt'nyine d'idccArA nrr ""diira-pattunzdtoare n rx-x ^x ^^ i'--r^^'^..r!\"\..lttt" *.i"#:. si.gnoranyi.tor .. legile"lir|fi tt.. 1oto.i'#"ofi'nsd' o rla*ac{x detesid.desi..^:' .r.T'*:'.iui'!f "! discuta."o*" lJ sa fic lih.s-it"'rtu.1:rlTl....t i::?:.il:.[f.il".t. nra&' . o.:::'..".':.ip:*ll'-::''^^u1':-t:'i"' doctrinar cu^sinse recece 1. fl111.r..iflH:Hl? J.::::pili.:..[rii egreqte hotirliliie iusr.lt fi.::::":1:. .. Scris. !.i. i. ".ente...". .d..t:."auj erte Ji'"'.ii.sr: t'e.re.Utu.pe dar.tiu bine cit valoreazi '?1.i.i itit{trt.lk:..:ii.frrlrf' i: -1.q..#"". "_ impiedica multimea sd fie ignorantd.:." nu eistd' -' ' "cLalLL.ine €i trt..1ltfoi^: qi .ti'i!!fii. no.*T::i{}+:r':ri'ilhltii:1Th.h"lr.. sd se perfeclloti.ci t:tjrylr oo^unilor.:j':).jl"" xi:^. iig:' i. .'... '"'"..lase ca i{locra\ta.d rnuitinea i.":..i'"r.Ji:i ti. ."rt"i ." .*tT.y..'!.# ".l!..:..u.. ui.ri: il.firiii"iili[ '. L'tnunlat ('('lor ..!.c.iapoate sd^ demomatia perfectioneze t:i:ilJa esrr..otd.i faptul pr.id .eiu.llll.: democrali. dugmani cu care consitlerd.utdsd risipeascd iluziile ohlproalt" vdruladucep.li':f.?.' .li::.jl..-':i."..1." 1" .4 i'iuJi are ueLaL': rara laptul n"'"o'o'u'Iitofi:iFt.ilklr't'i.l"uil.. f''"i"4 .'l'"r'.f'GiiT'ifrli3..lt*:*:..:.rtar"nrt pen*u ii sintio'i' .t..i de jos.t:inrl m6nosgi de fanaiic.:.':.*#'fn.1"T.i.:'.l i:..:!i..::.i"il '.:fi.i}1?$.i tut..!.... fdr{ juclecata ga.'. Ce ncbunie' sd-!i inchipui democra!.a-ni"i irl':!^?.I..i . it.^'!i|.i..

fierari.^^^-..'i.fi. :i:: uttt"ug.'J."Jf il.i.-r r .tr^1:.sd nu-gi siujeascd .gtarJa"!i"i*riiri_ ceput in treburile st.* .ffJ"-# u.". dar era eorrr-ins t.X.. cizmari. . $ilil".".::ti'^-i mului.u .if. cetdi."#. sd lumineze spiritele vurbind in prlvilii qi in piele.i'ua!ia"i.*.'ffi: . stii" .i# iT::l :J..1:lgl t ururor atit o u:r..t:gt pecta legile.l.e faceca via6 sa file sd contribuie la menlinereastrdlucitorului nu de care Atena se bucura in st.yiir# ..I" Socrate nu intelegea nici sd se poarte ca-un emi nrce. .'. ii Jfijli: i].. dar dorea ca fiecare cet[ .rain[tatela. cind eqti liber si iersi din ea. ca pritan. .!'?: gi a geniului lateltului "#.#i{*lf ii..t \u ." i""Xt lis:::..turisea.i..ii n'reritul qi r.i. seva ngeaici decit in ziue.acedemoniei .. ia r n a s i s t l a t r u ' i L r i s e l t i r r e a p r r l 11.ce Ia cer."rlrinenu sint egali. iu":.ia sldbiciunepentru $i.".-Ji?lL'.aria iil"r"irJi pnutd de rdzboinici cunoascd mai indeaproalle.Xti*t* *ii::tq F..ti lua angajamentul tacit de a-i g"la se' !.""Si fie oare -{tenei ur gindit sd rdstoarneinstituliile nationalecu forla. oprrlor.*-.lx:x...." tr"i'.""..ii*_ li. .instabili. g e r e a l a s o r ' ! . lft .' illiqjjil. i-'l lq dorin!elor mrtate trltategi si rrrrrr.ia rituuu r?"u*lii" rl ilii"r ^1. it peacEea. constitu[."J 1 in_ ule democralia oratorul ideal 13..._prln Drr comunitalea comrrniro+^^:i..}i'f"l:'li ."'. zidari. Nu pentru cri dispre!."i'.e..i. i.uiamuncilc manuale. vinzdtori.! ri.tiiii.i: _. . comunitate.Rec unos=cin d ".^o."l*! ".l fli{ir' !ll.'lJ .t.f ii::l TryH.. nu toate i. Cu toate cd iduda fdrd in'fiu '_3i I:"!t"ii" ."r...e t ut. .Adevdratul Socrate pare cd a acela pe care il infdligeazd Xenofon ln M rabilia.si.' el^luce dupasine "r"i{" ". negustori ambulanti" 10.3i:: l. fost acuzat $:i't'.i.tafi.vralaprivatd.1icar. seamnd a-. el avea o oarecare democra!. J:ll-.illtH a." i" "r"Bu.ina avea nici cea mai mic[ dorintd si mearg{ sd le l. !drani.ean liirq. era fiu de meseria.icd j.'.ffi T*1""11tri1i.rore cetare T.]|!gi"td susi..'. Platon rosteqte. grant intern.uieste bilite.. .a T- ".'"lt.ill.lii. l:ii'.'iJj.":r1' Ir "J'"?ff iil: ::il:fi tff#i:r:e |# t. El se apdra spunind cd niciodat[ nu s-a mar ea este cauza tuturor .iJ:T.]il"!".ia ateniand."1"... lnlelegem deci de ce Socrate a lcgile sta-d9 ""4 ca Anytos cd dispre!. de altfel. 1:i iiji.' el nu admite ca Charrnides. Consecvent cu el de o.atului..i nu a {edea cetatea gur-ernatii tltr 'igr11. mai mult rlecit orit..va domina m.pie'J"- socotea de datoria lui sI ia parte la... in care fiecare ' oraq sd placd aceluia ce nu-i iube.i a Crei.1i. anticari. cd nu era de loc dornic sd-li pd-de rS."-""u.i t*...a f l d l o c u l i n c r r n o a g t e l eq i s e s p e r i a l a g i n d u l r l e i 'l'ra.. recunoqtea cd a continua sd faci parte dintr bunurilor.f i. .1.l.irtutea iqi jlq"lxlapub.t.ir"''o".... . un frumos exe de curaj civic. u . lyi: . ...compusI din pielari.i ii pllcea."'"?] der..te legile ?" I "uginri.i"d o ln"gufi"L'u.3Tl::'...:::. El nu arrea ticat la democra!'ia nici o unibrd de respectpentru o adunare .viala ticd: a primit sd fie numit membru al ( liului gi a dat.jilil. rtnn n^_^^-. Nu nurnai c{ admira in Pericle pr Liberr"t"""p..ia.!i: dreptalii.:"lT.''.ei. i rgnoranld a mun_ l t o n .orjl -i.nr.constitu!. cu o candoare fermecdtoare. Outce qi de luminoasa nrr pcfo rt^ r^.I. l::. il''.ftl?fi'"l "iuf""lruilfirai?l Ti" ii$..seascd patria pentru a-gi pune purtarea acord cu doctrina."... f.x*i*^ i::lff":h$. qi simplu o abera'9ie Ralionalismul lui Socrate gaseamulte de midin timpul sIu.tllmea $f".riceegorur. mdr.ll"il.cum se poate ca u Ea^este v ru5l'rur rrloll'Iclu' iniil.*.fufor. opunind unei adundri in delir relia legilor 15. de fapt. f" :"f i.. ".::'Hi_"T:i_Sji+ii'ii"r"Jff il'i.

rede.c.siE qi unae 21. Acest tip de d'emo_ ln timp ce^ regalitaiea degenereard itr tiranie cralieestecaracteristicd pentru saur aristocra!ia in oligarhie.eni Pe de altd parte.. nu este democralie acolo unde toarepent.ie.delegaIii ee. sare traiului.iain mod inevitabil la ochlocratla . elat fiind a ajuns aici. democra{. meseriaqi. cel mai vechi qi: Aristotel ajunge printr-o analizd pdtrunzd-i mai byn.tie decit acolo unde oamenii liheri. aristocra.('a fr tn caorul rslonel naLurale.tii intllnesc toate combina_tiile de clase. gt pentm a primi darea de seamdce Ii se lizdm numai prin dreptul suyeran al majoritd $i ln oligarhie majoritatea este suyorand.enilor in Adunare.i scrupulul drept naivitate. {. astfel definitS.iarepublica de pdstori. fdrd incetare dupd 'v'oia oamenilor qi dupd cum tegrslalle. sai.intre popor.I deosebire de arr( leni ce dispun de mijloace de f. Pe scurt. degenereazd in demagogie Sd urmdrim toatd lumea muncesteca sd-qi clptige ceie nece_ proces.tiasi regimul repu democratici.alian{elor i] Td.dsuveraniLatea poporuluiimplicd dreptul de a trijh.in ceeaqe priveqterestul treburilor. ei.Den cuvlne. cum poate fi recunoscut[ t mocralia i) Este o eroare obiqnuiti sI o carac dispens.teptare a naturii titanice (polctict gigantihc determindmorganeleei specifide physis) ts.i de a orsanizaas . rru a .iiqi ele-_ tonl. Aici. frapeazd mai intii multitudinea elemenielor din_care se compune o cetate.ror lucrurilor legate de pace vorbim despre o constitu!. ciune .ieeste acolo unde suveranitatea aparline tu guverndriieste ldsatd pe seama pulinilor cetd_ ror oamenilor liberi.existd .plntru cd ea face iuturor parte blican sau politr:ia pot fi toate supusecoruptiei egald la dreptul de cetate.rua pu[ea rd se ocupe de politicd25.i dominalia aces.. Cinci o cetate cetd!. si prezentdrii conturilor. salahori. De asemenea. prezint[ o multitudine de forme. grija cra{. ln democra. mai intii. . nu bund. Democratia. regalitatea..".ia sa aratd ca o haind pes.ind pop existh mai rnult. pentru a izbuti nra meg& kai ischyrctn) nu reprezintd decit o sd vedem care sint varietdlile speciei.l. . ln aceste condilii este chiar nepotrivif sd declde asupra tutu.i. oamenii nu se intrunesc in Adunare declt in cazuri in_ $i.i de libertate.tie. ftir. unde averile sint ldrile'aqricole hod. negustori.trebuie sd. dar f o r m e a z Am a j o r i t a l e a g i s i n t s u v p r a n i " 2 2 .ier ajunge mar multe feluri de a impar!. chiar dacd ei sint in ma ritate.marinari.gi.'neavinJ' {i-o'-ri"b. principiul demor cerind ca suveranitatea s[ apar{. constitu!.. constitu!. pentru g-$i alegemagistra!.ai lndestul{_ Prin urmare.nu existd adevdratd democ . minoritate de oameni liberi comandd unei AristotelgdsesLe acesb regim are o constitulie -ca joritdli de oameni lipsi[.-ln rezumat.t?9i.efelrrr. din diteiite pricini.'magistra!ii $i tui animal monstruos care esLemultimea (thrent.tine decit celor bogali.td. asupra lsuJtll . cultivat.Primul fel de democra.abile.i acesLeatribulii se cere pe pia. o constitulie favorabild cfa_ democratie nici acolounclesuverilnitatea 8el mulocu.se caracterizeaz d p rin egalitatel 20 f : t toare la o judecatd aproape la fel de severd liazali pe lege: saracii gi bogalii sint luverani El pleacd de la faptul cd cele trei forme de guver' rn aceeaql mAsurd. cdci ea se schimbd qi ruperii lor.pe placul lui. -hste o formd prin excelenld nare.uatr[.toli 23.

.l*g.y1*r?.l"U:.j-1.l!" -il".y'#Tfl tr"s:imi*h}rf ilqti:Hii"'T"h'::1T: t *.TT1"""*'H dupd j-i#*qffiiffi :T"l"ilf I::4..oixTJuxi.i .ff?..1'3u l1 t:'fi.1"':l+d.:T'" i'i^1:.i-":.{#t".##qfl i l.l*mffi :T..? t""'Tilu.l.T.."i {iffiffi .*.*.H+T.H"" ui.".. nevoia de a se rb.:.ll'.*J]:.il tdri pacea sau rdzborut. iu.r..'{ih:ffi i'F:i.":H".tg.:i.'o*. conr.l*.i*"iil'.:i.g :'"Jlg":i " "'""li # I'Jj . r*l**:ir."'"ii rorma maibund oe h1*T.*i:lr.11l"l:spiritul heteriilor inainie de a se hotUri- 1.r :#ffi t-r:.T..Tii t.ll'::':' des.rt" a.i :":ltlH"ff 11..T:#-:{ j#1"-.-*'iJis.:l::yli?:L?..:"+: ocupd 1".a idearurui'regaritd.'i."q:Fiffi numai :n:fii1f .gata.l*.'*$ .'#ili. '**.jH:?.':ipli'. prele 9r pe strdzi fiind..# n'il''" ..ii.f.il..f.i.iJ?#:'u l*-.".f-.!r:.riTil"il$:r.".il:**$:qii:i#..1..::li::...r"#"Tr"ii:"'-'J'3 ?".1:. De linorrsi+^.. regislalie.*x1'#'.**#ii*t.i.....r.""'jsf.1"113.'i'?l"*"*i*:l*"'flq:.{ *''iltj{n:''if "t''.1iru.iiica.T:il'.:ffi "F.'L. .i.1"rr.i1fr1T1'-.lt.!T.i _ii du'.t:-u+l+]l*lffi :ll:':i:1 ":tf.'t*lffi g*txl*i[Hiilidiij]r.'r'#.. *. ":"'j^txY: iene.x.r. cea maibund 5::.":.ii oprimd gi ii ridi '':r#ifr .".."'rtitrirJ "ixtil.y.tiii.ffi fr .q':'.h'flT'1"11 :j.'Diltr.ilT:::fi:.f.x qi i"'".#rn:.vernnrp mult.:: decrele.**iitg."."ia'a*l]."lJ':."f:11.'.'.i.."eze .i''"'""lr'jilrl ilf.l.::l:'.:ixrg. g.. or fiincrfld oompsrsnri iliff"r3..tui. ^^.3.tii.!lg. i:liinli:i.i1'H:il.l"J' g#' iliiu"::.JlT:: ."".i 'J$.HlTtfr''"fl:yii:*':il''#*"*'J.ii"ga.**:nlt*."". restul treburil. Intr-o epocd .".i"#.1 ll.j:.i-*.g.:i*t:"fl:*:::ijt..i.. cerdlia.''['lsqi nigi ]a^acee&.. llli" .i il.i'..". \Trn:..% * Fi*$ilt"f..f . rezervar magisrra!'or zz. f*'.1.. ii.**l'.".t"'"]'$rezintd -nd"lul .ili'?'Ti1*#t":::ffi11$dT*filu .*'"*ift *}' im'. ': ii$:il..x{::"'it.."l'.\ " *:*.ril.| I lif ..jii: "r*".ffi"rt'p"#.onsrirulion-ai..e]"'".l derapr."fi r l. .J]tantreburileiprtn "r.^"TjT1 meritetor #:lT:3i*li1l:htrx.:.?":1ilfis1TT$"q:i{. atunci reglmtil nu irai . ".ai".ilth**i:{:}kiif .'"t -uiieuir'gourrnure dintre traind ce ""l'"#.:.".'i"..#ff1f. i.fl*-**ot. cea "uu...*p-"ilfr .*'r"ii".*T.:t il:lllh "u reruzdr altele..i'"'. 'e.ea "ji#-ffiff.ii.ea.t:'J*lilt*j r' ruu Dd uea lntiret€ celor mai f"ni-""iet"_.ur.1hiril.:ft ""t".3f.".Jt61....ili.:'ifl $i'.e ce dau popo.' :iti#.*'1'..'.

.I.. cic prrtert '4!t2.i.'*i'". VII (vl). "l3l emancipat.]5"i1""{i#:'T::"r lt. . uuripide.I.l lS:T..i. 4. \. "t" "t?ffi..?. 2.. . ll|.i1. de ate?? 7. f::::j'Yl.1i' df*{i.u412 ei.1. I u c j d i d e .ili['. l3 i$jfr' Idern. r.. t.3. ft1.n.j3. 3--4. It.' y. iij*fr"*ili: :lr": * .. cr 56r d. i. 3 6_ 41.4.i :.!. 71.j1rrlrf....i':p.'s'#I r'... li**n"::"r.fi. t. i. JlenoIon..7. 12.lii.ifi'T)u'i 5-60urm . 4ru' ![emorabilia.. Fedru..4.J ii..i. III.-"'. Irlaton.r nomic gi social. it! e _ 82 a.i'l"ill.]t ii.!. .rt:.i..1T .. 5.lf_ .x:.rrl\*ffi {}..III."."f.11. . _ iog zto"i. srotut ji..i-. " -i' ir. ig ::1i l. p.. :l.uil: NOTE u{"0".m'. ' l . p. cit. 40(:ei urrn."i. eiiT:.rrm i i. ffi .s upptementa.. su.9. Ibidem. "0. atettiun. .{ t..qii."'1b**:.-l'?f.il"Jljt urnr' ei i fiH'. Da . :. s -6..lJifili: t. L-.i'i:"-i.F:.'. "i#. ibtttem. I t . 19. .t":"#"il'fiii'efiff hhlin." ffi l' lXlJ ruY'.. ix!'n':*.:.".{ff f.:.:i. p.1 j*.ll :.'. l'ri. loc. " 17.''ir438 . **l#I'tl'iill *"ji$lr.^.tr":oron.?: i'Ti."irrli.ii".. 7.J" ..l.

i_ sd supo-rte fri. L'?..ie.'#J tl.birii-in -. sd fii major." . p ua"ri'.."... cum.iin'r""9 in "oi sp u. J'? :':T'ifiif. iTil i?: aug.'..di lungi.ro. orecum i..-dr" W{iir!.. . cumare pldcere.t'^tl.i *ui de doud sau trei mii de cetd!.i" Pe scurt. prhvdlii sci.tiruara ill1....i:Yl i? registrele J-fa..")"s"'"i"ir'. ALCATUTREA MODUL $t DE LUcRu .." care era copia trelor afigate ln deme."*?li'XTiri'i:XH Fnvxul n_ar .slujind'cahopJiti.o .$. Nici chiar .SlJg.2._ din'Coi.i" .1-:i ."g.l.ih.i. sUnct lll.. .eni.. in pnyx vedeai u"u. in acestecazuri.u io"uiu. l" l:' I ^:1 ""..iffi "iil .la Adunare .{ua sddili "_.. "r" trebuia sdindeplin :na..lf r procedeze la o re in exLraneil"tifiilipnr'rinior1.tiio" Ju.t. "o..'"u"uiui l j""t1atr3 ad"l. i ..illi..i"i"l'.llrbjl:.Ji""l. ti.#i'-:9l]l -i"pi.' !i tot.fdind p"ra.Lrii "lT.iil il.. '. .oi . liip.'* .T.^in realitate.ltrt".Liune i fie alcdtuitd. Xego. " de "i :fffJ"ffi:lll .ui '*1..ALADUNARIT t)t r"3^t^ .. nu aveai declt Met. se fdceauqor: ^^-$oltrolul cauli in.u .time.t" :"rffii mr_lrtar.""'Ci.".".u .pddurarii din -munrelui Achar_ Il:il:.:T*f Ja ac.-'i? fto.il".#ir."u' ". t: rlobi la 18 ani prin inscrie. ca sd vo.i".Capitolul fll ADUNAREA POPORULUI j:il... l. in tnsencrp r *. Trebuia se .uau. t.ur rung $r costrsrtor.42.Jil."buia vilaror.i:_t:19:auna . .i .i.' iu. &*tiaiasca l.tenil.t-f""r.ie !.pddurile rstorasii ai" t11g". jristofan.it" de pacei "ir_ orriqnuilt !. u* I oameni."" prin sauTn fut" t.t.luate de cdtre ...*ri..=Cavalerii )seascd.lt* l:."" '{ rn"tli erau ordgeni.1.'[ . 6 000 de voci... ntcr aceste rr nu erau intotdear_rr+a oorecte. tinerii nu se D in Adunarelnai "lrezentau virstei iii-.:.. Da..:i./^.e "i"-"riili.:. T. :."rurtu.pinar rkklasiastiiii. ""_ .g bra platanilor in agora.ecii izbu .".ti erau obligali uneori . pi.i.1".d'"."":Try:r#'?:il."":T . din."1..i^...u p. lucea drrpi ea condamn". Unete iotA"i"i i".T. .jll.' Lu coasrd d: pes:"i B-o gapilor n"i.. r.Ateni"""r.. tJ .tul i p.li*p "a""'fr au e....Ldeauna.""""1:i: ''lru il :fr:i J i .dranii."*.g3.T.il F"."i demer.nr'ii # "r" u_ 1. il".ff".000 -ffi fi putut sd cu_ 'l..in 6cazii cu totul deoset-id.tot poporul. t" Ecclesia. stdtJaripe ginduri ii"a i" decit."" *" nu renunla.:it:..1lil. generar. . .^^.emos 'guorurn_ul n..qi J" a.i. deciL o parle din p"prf"ii.i'inreres-l *.:l ry.drul ce t d. ""T*.Majoratul .'"':i.#:tl . (ho d.. li dr altd _parte..qscd mul..pi1!.*".

.xitri ljii.:r'l...Sj"f?*$i"..u .ice: .lt't#.rl ffiihiiiil"r?'*. :.a. .qi.r..1.p ."il. a m-***kpru*fix*fit*fi l'hflCti. t: " i_ i z u Lp t r t o i i .r.:m*:i.tri il.{:.'rtT"j Hil: f.l...ffiu"11"T. . l u c eI f l l r l | 1 1 1 p .ffillliil: :ti!::.r*' *r..'.lTir#:{id*q.1"ii"1.r.ll'.1..r. .l:..i.i...-i:. tur."rr.s1 ."l'in?F'il..l"ixJ...: :..:."r.:.liyl:l1rr.."3'"'l j. .\.carri*.' 1.1i...i.'r.-fi '.r$fij"q["1d.if."i.i.::JTil{*:_**i?:.:..li r l:*nil'."ilrt Jilfr#ill*J1..1."^fr u' i' ilt'*.ii.. pireu -l.Ti#llHiff straiele tT"* *.)"j'.1'oio."11. 1gl"u+. .i.::'lli.....1.. i..:'.iTil *i"$1.1rij"iJ. rofln*-1''u".''.r.=Tinilift l*i..'i .p. iiji i: i ffi:"tr l'.f::'] i'iiiij'tt.i fii:.:.t.i''.uricc magistral.'..ll:'l :.l"f de sdrbdtod.i?ilX"i" ii.":.o"leau Ij.1.'...:l': :l:.lli.ljillfl::'l.i:'1 oameni sint gata .{ft :i.:il j... lli.':friffi -'5S tHl$ n i' ii.l.:i*ill'l iit}fl"."i.i...fl'..Ii.'" sul Ecclesiei erarormat rte-..'d6...ljillr_" r " .' iI#1'r.i. 1.lof fli:t:-:llit e.i!i*'ll . . Iiiii#i jH ilf I i tillr ffi J: i rir hjr:.ilil.fiili{}ilsT {":::: Sn.1'il.ill'...1 sri 1 ri riri pe . u d u r r u r ."oitr.:li::il*tJ.i.i""nil".jliijlT.. i.n":::.ilo j:. u'-'l1i 1."l?'u'"'1. iriil T*l:: ilH:i1"ll'...illiii pa"tiau.iti#t..p'og.'i. l.:t:illnil "ill.s 1p u r r l a s l a z j .l :"^.. il i"i 1.:tj1:i. :iiii.ie' .i*r"rjiq.rlifi?..ili:'ii'.l f':ff ..':i" f'Yi'ft':iij:...:.illi:liii.T l :tn::.tli.'Jff:i:*:ru:.'l"Jil""1lli".i.i'.l-.lil:*itd* ce..*#i.r Ij 1 .j.liiii:i.ffi ilft tli"Hitld.t:itrry:.:. 1". l'-1".'-"'i?lIii: m*ruffi*llffi* dec' oSrr..r ..:.:tlll .. r .irlr?r'iir:***ti*Jtli*.T"*^1.ub. I { I i* } # ]| ."...:.a.lhii..i f.Ji..u si qraud.:i:li1i..*:t.

:..!l*il. a .i.ilili j:* . o p e r : aa s t r o n o m u l n i l l e t o n ..l.prcsedintele l$"iX\"':t".-..Ti:r!ri'"g:iil..flfr1?1iil1: .:\. exista o t.quruu ue. fi:t'l$i.."1 'li'Xl'"i.rb s.o[*to.l:: t" iu-i"tiirintr-ufnenajat['sub cerul ]iber: crci zitlul de 9i sustinere uEruHill'rror'oe c a r e ^ e r as u f ...: #iJ".rols".rn ."tffi"tT'.u n z i d d e i n c h i d e r e c a r e a v e a d u b l u l r o l d e a i?i-it|gt" tajele unei o.tii|..r r.-. in secolul secolulal \'-lea.:.t" ""at.?x'.'.g-.'.." ...! p r .icrrei deribe. incd din sslii 2jfpistatul pritanilor -yc.. .. Iil rir l:H:...\'Jl rl".x* .i"'di..' l r r i ."lll: tajele unei organizdri'.e . iil . p e i:"*..1i .'lHi::"::i.'.lJl'ffi'?. u l . .P3."ffi'.etn qi ae a pdstrat. rn n q ..c.r. I | .ri nu se mai nutear. .".. ptenarecli.t: * .i'Ji. o{ .j"::":::::.-..".rit*Hr*J:*{li:liHm:ii::ilf ii{lrifi .'Tr?r'illrsii#?fil ol::i"l"u. de cei 'oud artronri.t-tt Pnyx' Pe datd'nolitiabara.T" l.tj:."i:nil.pritanii si nici a.'l'."... ..#".*. nnristiarthoi..care 9i aclunHrile p"nl3 il....'$ll""l'3".l.. Da1 jn tiiV h"..l: '---*:"" .''* sr inijita un i.ti.[Hlr"'l#"*J"'. -. Ilcclesiei e'a.*.i.rgi comancla!.rzi a "o""o. PurificaLorii relisioasd aclunaritilemonie IIY::*:i ^"1+ .. tlJ a.li acgs.".:lll:.h.'"T#iil:'."ifrul i"ji""l.':il.4'.i..^ k . .$".ild' fli1 .-"'.i tle un se- desemnat in ficcare zi de ....i.ertea it spaimei...*1:fl:". ear"i*"Dr zidulr.. Si"i.1 ."Ji:i]'li'j:'"Jtlr::.ll.i.?.s r. in anumite oi:uqu. D i n ":*idf.i"il# sunetede tromnetd p:9"1 "ri".."iil'. .#.]b. i n .. preqectintele Preqedintele lrcclesiei ela.lilij'il-.lf..sd insele tcs 1tolgiiiiii. ei . opreliqtecurioziidlitor i. p.:"*::in... rnsarciira!i .: ipll..u.i.X..i"'oiT.f.:il.."i:.P.T1t. T* r"v'..i!"1'ffit'tl I Jg'""*fi :ff f.o"r.i:'1i.e'i .oso1flr'rri''r.u".rii. " r i l t e l e ' t : i l r u n n i .1 f. asistentitor."'."*'.a r r sia " r r r "q i * r .".''i. Aooi Apoi de llF unde se deschicleu o pu.i'.r ql'iJiiil.'-':1'..li\11 In fata biroului.o1r.l'l. \ r r n ' vr'u sulverleaYreo n e n o r o c i r ep u b l i { r c a c l r a n s o l a r ..t"". : ^_ y se tl:il'j[ ln care trebuia se aclune:..{..!K lnainte au'.1J"". ...liii a1'{rs a l '.l..'.drcpta pe certil..X:l*'l{l-i.$:*tttl1" ":.."i 3l11_:ll 1?. r".")ta*t".i.xi:r".*fl'"ffur1". L i a r r .il'^i.irrj..:'ilT:iH#lo.'l i'ilii Tl:'.."*#i.'Ji' i.l. i l l i i r .iii i e i . n cese sarir...il.it.:j"..'iJ'il"'..."##"i. c e i -"r-lL rr u l r i n d r l .llli u.urulile Greciei.'. p 'cu asezati li *..fiill.iil.: -.."ifi.pi"i* 24..' I_ T..".enea ---.':.rrl'r rlc piatrti r t r i l r u n c i iln."i..f:i!:"'i:f:''il..").i"tfle p o c ah o m e r i c a s e a l ' l a.sea mai. e r r s.j. ir l : .l..^J "t"rfun" ."".torate.lli.l.ii.T J'il"fi"Jil11"iT..i-tJ'o cereul sa*u in alia impotriva lfl'^...lqcotul :i:"1'^:t malfrspu'eau..f."1u.urilraseazd terasfraseazd _eeluul sacru in jurul 9: iurul asistenlilor.. ..r.:.i-* 5i-ii.&e"...1'u.vlrrul colrnel.11.run orilinii .rl'"fii*..'l. agora.rr*..t clz.'i:.:XpJ:*::dtlli:-ll "st. potriviia..1i.:"-.''lLo. *.p.ur lp adunafara ff.T.:":. ddvreme.'.'..".d: .i nu mar era folositd oecrt pen L r u r a r c l e g e d i n t f es a s Fl e x r a r c r .:l r"i .. "".".1::.. ceptibil.nii't:.rp"Lti"i'"Li"u1x1fiecretarul tarul Adundrii Adundrii dd dd citire proclamd citire qi si crainicul nroclamd crainicul oricui ar incerca .i.u11e"*lji""l*igj::dj'*.'j :fiX.i:.ft ti'r*.l'J"ul *pifl."'-1lh... ...J'i1i.T1".iti. ir.u..JiX' .l.T*.. "i[ffiX?il.:1.il'.sediut Eccl"r.'l Z .n!i. .m"to.eta!fl fn numele sdu.?111:t^ ' "ntl^::T^*lngeri toj:]"- tl.:.iiil.ii.'J rr6tuL' rigide. toate cornunicdrile. ]""i"'"*-".iio'i:l. .

:{jirl*f.i:..il:$ij'fTl":"'#*-"Ji'$''li"l3'"f'1 i"3'.#hlx.titryancti.i 3oj+#*:.'iill'J.ffi gl*'.::.:'r. ni. deora int'p nDn+^n 11'$:":"*:tb:*xi* **rllg**'nt*lii*.t g#:ilLl"f:Xllii.Xi"x..1-lt {?tr...*"*.:t"i.rimitd/..r/i{l. ' .t'Ji:::.i .$ii!li'J'l:i.:.X'T:11il:l fi:y- rr l)arl'rara r'r'dLU sauasuplste..'.1". '."*''* a."i":'::.{:i:i. v .:..'ltll ifili..'"fi1*t.:'1i1.t1:l.'ll:1. ltl'.ff..'n'idi"#.r{'ri'!!.jli.i"." ru .#lix1t.f".Ti#"'... pfr..-.qt' ii'i1.rib.ill.i"#H. urmdtoarele alternal 'il.' .'*.1..f'f" i[.:.1ry:'.11'.i:ifi''":"fii'li Li':i. #...:.#illtdfu '.il'fJl.*1#l..::'"if.'. .i?*i:il!p'[e'.fl:{:tjhrili*:h}jtl intenteze"o acliirne .'l.. fn terme"i.?i:f'.r:X..{fii..urefa:..""r"".J[fii'fi L#d.:.:r*.ll'i\?t(X'u ".i"#lljTri'ht"'ilit'}*:"fri'*'li:...1.i:'::.# ri iiilr :i{ri*h*q"ffitJ *l ru ..r1.J.l"#'#ii"nu conchid."i.i.:#..-ra ...t:..?urcu cuvintului l.":ril" "'t"i:li?11.i.:.1. i::l*n.tilr:l_"e a. u.rnA h..i. " " .?i".*.1. ffi:i*i.' #i*.i.l.ll.."!i:*:Ji:* l"'i".f .'l ""'"':.:ffi'.1' cu mare grijd.3itli tii..j"{?ii.? .]" r..i....'i.u""i ft{'ei'Hr"nf:.^j:. *.' *+l+q-:il:ffi'.# isi .-.i.n:'rr#l i.ui sd introducd (eispherein) . .r.ifld au'".dBteastt ..t't'auii T tiq-i.::.sisd pund in cliscur }1?.Jjt' 3:..utc .hlrii:.q._1 '."'=" lntregiituJta.:t:f pnpn.h:n....:ilt.x$1tt.- F"l ".roiota.:fJ%?-ik#r...1til}T .l''*** ru":i"iasia1 epaggctia)' proced..ll:. .T ..1::-r.ir '''ffim uqu iru' ru reoactarea tului se irco intntaeJ. j 'T:.ffii:lli.t"".11."..1:".:.:: :mied..":lt:lr*:l' asrrer.'ffi.....:.j..trj.l '.fl.*'*t"Xtil.u.ru.:'*#li. s{r.ir*[i::il'ith]ri:il:r*i.'fi:'Jj'f':T .*fli:i.._"i *ri?.y:" ".T_!1.!ot#*.i#h|* ".i*r tl ir. .ffirfif. ^ ..{i".^X'"'... .ffi"-*ll."ii:i.urd h..i'".-1i"eurss.:i. i".!.]": !:o:'::.t'.

_''ll ''*bulA illll it{eat: orice l."""u" conexd.li.:'..t.[:i:'T..10. r o l u l e . .l[ .litT:: mai t:. Dar 'nu . dupa u 1 i .*i'ffi Td#tri. l'...ul.i.. avea loc in cursut discuriei: "i'.."i.ji#Xtll::..'?. mai in detaliu."iJ' ce-arputea giT::ilf: 1'.riluniipot sd supund f..lttpi tit.:'.1"' .cum.i"i.t.iJl.1l"'tT l""i3dt i:-llJ.i.'i. pind nmuii.i3i p.l..'.1tiffrff:X.oniii'llol \'reun dubiu.i'.:.tiile sale.i.i lq:f "i::i ..."in11:.Tl:'i. p. adunoreo orcinord ce.i"H'ilft:::.e s-a rerminar r:".::i"i:'...:.'fiYJ..ma pinsa de biroul prit""illr'qi-l'p"".i.11'i .a."...: :d:i:F.tln-ld..qi "i"...J. n"' ..g"f. ele sint uqor de de- *nqili-:*ff*f *ry**t+*l**mi:lq*:ffi ri**'Ftn?xli:l-J*$:"ii.eqi sd aducl preiucliciicetajii.:to:l"ifi.'ffig*qrgdacd.:"'l:..it un drept esentialai cet319an-ul..Xl.. proclamd rezultarut votdrii.l."hr. jf3." k'll::::.x prilcjp.uti""irii. ..-.l:' " .:Tl":""i':Tj filiiTJi.t#t.1. l t t a rd in scris.i.il."'ii"H.. *:'' d ats ati raclie s : i. :_l- Libertatea oratoltlor este decr absol .i rr* l::_llt"t"l cDt lh.':..t_+o.am v[zut cate era alcdtuirea Ecclesiei eQ.."o..11':.. ibu.#rli pasiuniror tlezrdnruire' are ^rrtu'.u.}blome 'T: .':. " druelplprcnunlii pr." .oru llil:li".ilr*a'.''J" "..jiil." judecii actele de inaltd trd_ mine inrreaer si dupd.{) ]:::l fi"'.i.1.:..el declard.frri..:l 3::l:...'.. n.fi-.r. 1 ".'il'.. in principiu.ti.. pentrtr qedinld os o _*:_ytrpr ulrericard..{.i::i:.rd i"gdd.rtd. ..S:f:"**:l dament contrap.X*:.n".oteazd oStracizarea sau ridi_ ea constituie suveranitatea ncctesiei..lii il.$.. ii s-a intimplat asut)ra.!i": probre.. .. deta]iu.aictii legale (ad. ry:'. u. mti."it .1.it.lf:h"[i|'1.:j..' S.nunrii amina'ea aminat'ea penr^.t"'dat secretarrlui !ltt: "!i" l c m a u n e i n o i r l i s c u t i i: a c e a j t a s e i n t i m p l d este..r..i'i.ie "iJii..i ". q"ai"6 f" ..}i.it'..e in care se 1. cdqlenar..l'l.t"rr ::l{1 -crainicul contraprobei." Fu .itiil "5:*:"n unor particrru.aii#". sI s[ cercetdm.. .a"'... cncd discutia nLr este rerminard....!""i. zi esre epuizatd. ".i.*6..clar.d-ufi..Hffiiill. in leEitut'acu.iffiil..]: :::::y"".X?l.1"'i"'. Til?.' 9ll:.i'.**:*#ffi.o$gi hotdriri: el s-a ca autoritatea sa ra'ri"^-..lr'r.X1i.r'pt."."l'il\.]. N A f':*Hi?{ : i*.u nrmeazd sd se ia "are suri grave impotriva zervat adundrilor iir 'i..."i't. adundrilor intreagd inainte de intel'enpi" C""rlfirf"i qi 'd.liil."tr1^.oritl.. fdcuta "ar"o.t" :..T.l i":i..uoi"ifii::.rr. .:-r... Tucirlide J)r.i sigu.lucra ea. .lillt:lltl..l"i'iJla rl"lir 9. ua*lr-li lli:1..iT.op.T".j:-"'*:-t::t$.i*i:l^11$:rf inchis[.:llt* l:: u""-' i"i'$'r"fi o{:Til1#f....ffi.aa"iar.-. pu ru rE rbKLA R E AADUNARTI A D u R.$..L presedinteie cu o hotdrire urr. face prin ridicare de miini-lrii.riLanii p.: . i..ililpe f::.i r.:i"ij" . J'.iJL1 l' ?.ii. i vota'e.'"il1il.|irji-ffHh: t|..ii"il""iil:iff'.ti-$: +-itft . .u ll.cia).. dispune ..

ar fi fost in mod inevitabil raticd qi versatild.riu a" gl_T. r$1 "^ siunilepersonale interesului comun qi pasiunii pg. primeqte pe care i_o dd Aristotel ?"-pa.mai inLii pe ambasadori.i..u.'i?liil. ii prezentau apoi pe acegtia Adundrii.i..urJ-ir'ju . direcliilenecesare.. a do. era Ei gtiau si accep"T.ingentele ce trebuie rnobilizate...' larboi.eeste . "j".ai -.ele puteri pe care i le conferdsua". I:1"T"ug^ pnn .. 5.a ^ in timpuri normale. se qtie cd un rrasdeterioratnu era scosdin uz fdrd un d al poporului..i. lii!t""^^:.uqt.r.i p.. ea fixeazd gedinla E c u . neiniemnatstran.'a" s e nilp ci un Ecclesia. de cele mai Nu. chiar qi pe cei inving[tori."ir" d. doar prin mijloeitor indispensabil. In timp cle rizboi.g l. .. ciudafelului sdu popular de a se purta.dg u reglementa politica externd lr ".. I puterii judiciare. 'su Faptul cX negocierile cele mai delicate qi concerea armatei qi a flotei au depins astfel de 000 de indivizi ce se bucurau de drepturi ele ar pdrea o morrstruozitate qi o nebunie dacd.j.ulit# Tj rea supravegherea tuturor magistraf. fdrd indoiald. Iry.."l. ce militare 9i ri'.-. Ba desemneazd stratei pentru expedi{iile pe care le ordond.D..a . r.-.l... n-am deosebi care este de l.i ambasad-orii trimi.ti ll1."j. :? iu'lo.$i. Trebuie sd spunem cd. . 'j" ea'prin 3:l::". principaid p r l n c r p a t a a iiecdrei' l ..:f ]". mijloacele materiale .tiogtgcare patriotismul.1 audienld in ca c r l^..o"trrii"6.uyu...X ^^rj_r . duceau negrcie.pen erile prin tlecrete.#. _1.. Cum explicd acest fapt ? Trebuie sd admitem cd cei 1000 de oa*eni ce formau poporul atenian iau sd-qi subordoneze mdruntele ior interese si . dispunea astfel de un elett de echilibru.. nu o gurd datd.turrt#'Jl"' :l::i.1"11":.. ::::l:l .tntu...u moartea.Jl"..'race pedeapsa c.:t D"ed ce a ratific.ut sd . careaaverii.. prece dent. exilul qi confi il sau la moarte pe '..mata lul rol era detinut de Consiliu: o Adunare ronverteste in d".i. de a controla ..rl...rii:1 "e precum qi . prt-rpor!. ca. Cleon ciqtigat increderea oamenilor decit dupd ce at in Consiliu. 3. In timp de pace. politicd i.t" p"i. rj.it.operaliunile qi comandd retradb.ceauun an intreg studiind problemele ce treiau sd fie supuselestului poporului: ei ii priu...numai hoierlei"pu.uramint sau sd Ialte pdrti. Cinci sute de atenieni iqi pe. put. " .'i. primeascd jurdmintul c.ia de vrauLtu'l' sd surertlor ('e 'or sluji ca vislagi.-:l?:L'i5ffi. """ur" aqa cum am vAzut.l.":.#."1"'ia. cetdlii.1"'"" p r i t a n i i . ..r*.. creind cel mai superb imperiu maritim care l-a cunoscut vreodatd antichitatea.. :.rela!.rr.varabiid Autoritatea pe care ea o exerse coluI.a1e. hotdriri luate dinainte.. itd asupra conducdtorilnr militari este mai mult poporului ""pu#j de a hotdri anumite restriclii.llibunate 4.^jY]:1.cgii.pd".li. princu ei.o u"Lru. puterea Ailundrii ln es mdretie.li"f"?'. su'eralitat."i"tilia..1.'".. r e c d r e i o.o problemele raport cu privire la tot ceeace gine Lpa..le .upu regil ranitatea 9: : l:gi 1ii iudiciard.. ii-" pt realitatea.i megte pe ambasador. controlulputerii executive.ug De fapt.n._p:rtea Ca -emanind' prici"it"'p.. . inclusiv de starea flotei. legislativa partea ."i*.j.'. roL' crainicii ."ci: .1i""1rr". conduce.". I e .""'. l'^.zboiut. i:.:::i?. ?J:lg. in_ problemele de apdrare nalionald.il' p:r"till").iie de'p..oartele. r. :j gr ld.se directdi.luzoriudacd n-arJi insolit ql J.. _le"ddi".T"s*i.. Ei controlau si lia militard. r r rd . .. ldsatX in voia ei. a c o r d { . Un lucru este siEur: Atena a mat in secolulal V-lea o politicd-externdplind politica externd. .t---wvuu' 'r i:t'::. in politica externd j.io."rl"-ii ll"tty] tdritd de uria. cea rnai i-tro. Pericle a put.lr...d_e_finilia p.iii"-. b aceste aparente..i.oo..'iT'-'.EccJesi 3j"1"":3:i generalii invinqi qi.. o vedem condamnind la "iiu"1"r"iH. i...in Consiliu nu sinf a"iir -.ltanic eedinIe fdc D.ii.tTll''.

..!:fiS.:'.x{i1til.*.:'1Tr.l ffi -iriiI1.i."-lo""ll!tl *t.:1::r..:i*r.y'.1:'oTr:i.1'.::::.i*..".'iJl.. ..* . :.esre : anoasrrd.:*:+d..i.'i.rulin.."".1n l?tili rT5"..*' i ::. .ii ^" "i r.!::!.u ... Deci nu ".."*:H"1=^1l".fii. Till:?.friilll.i:qi' l r rj:rj*t.i.#ffi *'rrrlilffi r'I(r Irrirr'e parlp tlln illt ..'*i:.:.ii.":ni:::V.. i'ti I I ilI :lp....i*r* .: . prin W:'.:e *^ ll crin JJ. u orisla nici "r.T"l.f.itifT:.i:.i'iT.i. ::::. r iX:"Ji1it'" care trebuie sd-i dea ii*rr-'tffi fl i'fr **.1*ilti.l: fili"ij"fll^ F.'..:y.rr: :: I in: ii il.3d1n:lg plenard..'. ": l. o i. jri i'r..rrt.j..i' r."i..:.g1r.1.tiile sale.fi:l.f ..fr?l.tff i1.tij lr I li#i.:fr li"#i:i:i3i..t ." d.. yi.r:::)i^.''.n:ni: .i . cL scrutin s.iz .il..".. Hiiil uurrrreascilace-cii ... r'i uc t t."i"f "'--*: i}Ti{:r. jii.: p..1.rcle obignui pre. fr tiit ir:li lfflllti:: :.iurui s.:i'k". drepru..'i'inici .#xFj4f lliil'^rfu*"'r.i.iiii ili..3.. meni gi in care d-ao"* n.iiri.:i:i"":?#j ". . .'"'"..i". prin pulin 6 000 de yoturi.i..*.1.1 .:lji.*.*. 1 i l l a !p n n de(..'..:.i:trtffi cum.trulrlilX$f[ ..i:.".l rtlimHJ:iiililil l'J.i..i:.I.'ii.:i .'"'o.. r..e '."J-#l il.xr^'.r pubric L .*:lt*= .}.il i:i::}" "::-..:. esentiale 3b.lJi b[::.r*. ca acerea fr*ilf..tff --1b Ifp.':F*l*f*:#Jf. ta""ar"a ffifr frffi fffi l-#}ffil f*ffit*fi iffi *.'.Ftl ii.1:lll .r rir.{:ft "Eccresiei .l.""1t.1nii*") Tl'..'"*..ri ifl:.ii..iffiXfll..lfh:. i*f.i'i' T:i! l..H.. pentrtr ci un i :t.."1".*"#:'i.'"I#i'..':!i:i..:H.J.ix?.'"T".ljiqt#.:t:b rre ra'te.'^cont..i.ffi i:*ru.\ lIn n u i l r D .:.r.i.iif..aJiiiit:.Frn"uu|.inr..oterl in -o.:' ffi.'ilifi 'i.*.l J ge.J#j #ffi i#{Hf.F:r1.:.Hi i:d ..^..r": "'. p r l v t n t a a c e a s t an .i.ffqfffi *.t..:{"!:fi:"...:'...".i$s.1::lg: "fl.:"?:"i*=Tu"5ifllfiT'.T Arena .".i"lJa.ou ly1::::.ii..'li:i"' illill:..t* .1.ry".. r ..J.cl.ttt'r'Pl"ttt c s ij r l lrff . ..x'i'. fJr"::y.iJ:.""".rul"lil t' uerllocrat'te.r.11'* intocmai sisoremne.*n# mocralia ateniana pe totuqi.iiill'1..=6gr*ii.doj i"n.i.i0..-r?..:-..il:*:=i+r*tlir roate regri *i'"..iali' orice caz.ii iti.....lq:lr. n ". .:..l"ll!l X.!.rrn rr'Hi iti+ lH"..'1.ir:l:l.*f.:..."*l.^n^t^ crezareIui Arist..::t'.il l H.ffr13:.:. .1. "r.'stxT\{jliliilill'...m'alopt...i.:.J.i .".1'"'i'j"ft:':lllirA.

ilil'#x..'*r*i!l iLi{:+#'*il.'..#. .$r.-tu#ffir .qffi .lt{ly 1ill.*.'4.jl"r"'n*?.1Ti.?l'.:fl':""P*Tfl.eft lt' *u *.1..tr'fr -.'q}'li..:'ti*.' urrribunar """J"::...:::di:':..:rlil::'tsl# preze.fiil:"."'i..""".:"f:':!::iJ "L.*.1..q.ft0i'-i.'i. "i'i:il.{'frtr }d*i!ffi fi ....a o"ll.i$e Iffi fttfifi 'xlil{.:.**ird la."_' i'{'[p nalelor.*::i'^"":".*iil .i*ry*-lffi ri#rtrnH ifitfll.ff{"Jfi..Controlui cel mai ...*..litir*..t3" i'i1.i'h.3'..se ffi triiidtf ih-i'iuq. ro'Josea i d'.d.l.i**'.*il.'.ffi :*-ol^-i.jli:. ffi fri**ft.:' #:".6r j::.'.iis*'iJit :::....:r:: l#iiJ:I"..dtro ..!"i*."'.ol.n.nt.1:.. "r"f" Hnff il}itYdlid-i'ru:d."ff 5$t***'fi.6ili'pLlllil.*t1p$.#.'i{:h.l.:i'..:.}l{t"#ii::1u.f.i.l#5*tiiffi l*...*l.#fi..':''.i.tl-.}*.h.i'i.T ..*".:iiil{.[:*:i'hllm:'l'"".n:::.ill.'tl*t*"..*llitfi.*'*il.ffi -lqlmft*tff#.trrtn.ii'iilt:"l:llli* fi il{t*n.ii. J"dJi{fr:.*il4ifi ir*Ad**?l_fiHT..::'.i". dacd _nu-lobpine.itri'$.

^.HT+f .!!i.i ur i.*tru" .r'{....:t".T'"1'.en_ al al uneipropuneri._.li..f l.f *i*rr..T " '.'i.lltJ?:"il:$..'ililil"i'i :*l :fftll..11g* 1.yfl][1. -.'{?.: rij1.aminrurrri .t"ffilt..:il $':i:gl '!*r.'.*?rlg*'jif ".* iiti.. l'..p:.. Adunoreo ptenord rntreres superior..atenienii." .jl. il"'ilil:.ffi i'."."aii..i"'iHii'ru"'ii..r*.*:1"i. rirept uriile "o_un li:t"-".."35h].l..i3.i:fT:."..li$":ilr""f ..ivjz'ilor.ii kii{: ft#:i ilhfi 11.l':l..1 li-ly.J.ifi i+il ffiiltlTi:n*.:l'"::!..i'.1..i.[-?iin:r*fru ff:i'Ti.au i.i:"." p.. i. P 'legaturd deyine vident{ clnd privim evidentd'"tn.u* jft .wu."i.'jilll*:n:"lf ..]T.i::l:tl'.'i:. . fi" .eia....-li.'r.T i'i '{{""'^Ti#'..X'..:..'*+:ilidifilil$.l_...'ll".liii.."."i:::.r.{*}l:..".?1""::: f lr:i .r"r. f i" .. l"'d..1iff"#?" il?:.cremo."te.3id r l..i'#-:""'.".f..["l. rrl.*i'l+lfl ri:ti:* j[ffi:iiil.r 'i'o. oeldd cuivan rlespasub*-..itli:lT*i'.lJn ".f ateniene.."* ca..i"J._.:".l-..."il".te fui* ijid'.flii:lteaza ".l*..'J.."'o"Jf. T :.ind.li ".rralia ""irrilll.:ffi*.l:-l.la.irri'#._1..'rii. pedepsite aoua zurl par Ia prima \. .' ci atimia."" :ijn .".ill:t"..q'rririi'iiif{j'ff n::.i.i*j": i. o"inpJ.regulile de drept lurur civice...l# 1:li''"Tr":iii.n.rr1l .l.tt-1fli::.i."ffi :"}}?}ii:#ff ..l:ii-.l.qr :iii::.J'':*... ffi"J'Jj:i}..r':: if'y:s..r1i.ii.*r*iit' mri I iin rj: : Ah f i.. e"esie ."...tli1i1ele.Ju.ii'"'""' ljy:_:iii..T#n::*f #.l....'lili:.". rlu .::'*.ierl..'i.i.T.l.hi.ili'::J"'.ji sir'.^:.ll*j:."i"t au.:i. ": " i. il *' I Lc .:l:1 l" '..[:lr .iiii.iili s'aturui ."#ilil:"gi'.tr .Hi...##""J"#... .T .#iffJ.F. : .i:: tlnr."...i+.t .1iii. rlr ..roln. rea.crariei fetorurui "t #]i?'.ifl.'i..Jli:*Hi:..*i-fi fJ..lli' TX:. j::::':l.J ''f .ru 'l'-...*.''i ii-.y:".:i. .".{ ".-1:_.."..llf u^i-.'ii.ur€e ptenord "r qurrrrrrsuatr'a.nt fosr de acord g J.i.:..a .i:.pentru a confer"r ad.iii..i: I .eoere a nu avpA nini n to^x cum 'ffiff*mffimfigm jt**iin#l*. lnomos .i.1^ll-_rl li "ut poporul nrr ldsa sd 1""" ttauura c levlne e e ( ce l ' r l r L I l r a m b a s a d c p t .caromanii."'JJl.'r... "j"L:ili%H: #f ....i cpgu o-*lrar:tsmului: 2.atru'iir..''i ::.i?Ti)il .?:t :t:."" sauamnisbia as..1i"".-sit. il..". b-.: l"i:"".ff *iiEi j:*+i' { j .*"ti::i:.uil"JTi.{fl:.guG. ..''iif'. ui er..iliiT.a.-li"flLl.ro.:lt.lr.f ..lilffi+ijJ:-"t'#id+... :..: .g: .1*#iffi "'.l"jl"J.ni tatea sa u.

ffi tr$:lytr nfl'ff i ill J..til. L\t..il'':^. ostra.. f...t# r."":"":ki. se njmi_ 'ota o cunrrailtclte*:i..T.t*-u.. ' .+.'J.lyll "{1i.ii.Tk.-i: ol.ior*i.t r l a r e a " ' o t ' t .pii:ill'.."a.nj..::*:1:. .."'.r".4 .".. .li"iilJ.:i-HJ'ii.:.5.11.T"'11". cu t( c l e ar ' :r.:..'J ]i] ifJr-.'Jfi.a.si s i mp l u t 'n jr[l jii qffi i.'. tJtil::. *il i.?':'i.u" pu"r"ri"-.i: ji"llllr ji[hl l"-. "tJ II"t . xi.i1. yi1i.4:i.l -un i' .i..#B il iT ir I I I I ".1.i"?1.p.i:.i'"l.'.Tl l'otuqi.: :..i:..11tAlcibiad.if..]l.. 'ir'p. lf.-":[.fi$il::"$:5ir$.{'' :."r..l1l'".lull1l"::i. #:tt. * llllrlm i '" i:l. imnni.:ti1ltjl'^croJ]u'le fostaruncatesl..l.":i#.j" . Dar i.1.l:#l'"t'H"r'l.i l1..1":.:". l" .#"If:i"r'"i."i :.ff :fl I *.i.ll...t..pil. rri *::iiniI' :i.11f .. "".-i".i..#.: ffililJ.-l s-ar l:**t.ntrwi$*i l nii #iilt.i'...ri'jl. .e. ffit :.1.il..Ji.iJ f.l^*^taln .f:#ii:::#jtrf.ff: r adrerse s.i *il * rllm rj r nh ffi r li.:to".{. i^tii ...}.n.1"'llfififJ"f ."r.... iffi'i:! :ij:.ilTiT:.. * ..ii]".#.iiTi11:.i?f.:."#.."t::."i""i...'* T.:li i.i"'" '.i. 9. :'."ni'tiu Ja". L . :il.: f::1"-i""Jiln. i o .nr8.-*.i iT..'J:.i..". :. glllli.'. r r .4... x' $if:1.ul*j rt."f *:::yi.f.T17 in"'""" p*t*ffi:ji. 1..celei tanii.itt'**ll:. i.#1:l#.""..q'f.i.l."::.T'.J#.ij'll.-pff"'-.?:"}i[l.:"j* ri ge'it. p r i n t r '. . cle_a gasea ..l*1..s.l'i":...*? ti...{dT#itir.i..#'"i[..'?.1..?ff f.'"n1""'. * l.:1.. u " i r ^ l rrlefieonidutr.11:':ny.pr-. .."i nua^fost atins. ']'r l*li.#*ru+ i*i'i:f.il1'a "il'%'. :i'' f .ii ::u.{jtil. r"l .'". imerliat ilupri mijtocit i"iiani.i)J. i::* j:.11 "1. Illjffi".ffi"i1'::.:1..:li*i.-!i.lj:.k:::^L .:l.'". f.'.otiltii'11""fl:. aceastd incernit .l..l*:LljF#i:il Ji! l.1i::."o r"-a i"..nl.X rob de osLracism.i:$._dife"rite nume.iJ.r}olarlse _1 ..'i ..:'.T""f #.f*"t. ."."q int".".lf. :1"."."i".i.'.q^.ii.''ffi#."iir '**ffi .".$Eli..".l.. u.#:'.. S*: ..r:..cisrnrt s a p r o c e d e z el a .[l'.i:::ll j.1.'i]:i:.t rui u r Arcibiadl'c""iHil.-o grdmadd "yy3acd. F .r r J L e r l r ee . agitalie.Tij.synuri..11i"i. .T'.dlil+ii':. li.:$lll"ll"'. i .pp. rc i z r r t j j n dpsuetudi Itt:i:itlqj1.'irgat H:tli n*n{S:i:l!:.T:::...r:.t insemnate imprejurdri'n. atenienii n.'un.[." q8i. l'.?":i:ffii"U'*i.1'.l"j*..::]..i. '.r.ilnX.it.iJ:.ll[...'i.i'...i"rl-*i:i.fl' .1 Jff H. alesin t"i.i'"''1-... #1lfi *ff Trl r{fi *-it ffrJ f*'lXq..itl*k * i :n* ii* f .iu.10.1.ln..'tj#ffi :ls$i'' i.*ij. fa p rca n rr n ri n _ ^ ^ n"_?.l'e q l' .#'ii.* *#[ 'l.."..*Hnir. turi cu '..#!.1'o:-..r.."'o*cgPat lrrpteto" c'.' mai micd decib s-ar pdrea.T 'l: ..li. .".:iif:ll'ii.. de l"lflllflL.J"J:l.. ra nsuficientd gi.oTi'..'. i f..t.. adunarea principali a . jli oX.1?19..::.^-i""l"r.. i'' a"ri in .iii".['"t*:.1. *f i :.1:.""". ii" 'llliiL'ri... .1:1''li:x -"r"f.l...*:: raLao.: #"l'il "'.ul...X". yos".r"ril. ". lf{...1j: ?.l'":""1 fffil. uiq ^a'.ff. l.il".^.if"J.1.:"u'l:g:l il. .: ild'.TiT#i"tamitid ttnii *i11..

. sau cle a-l hotdri pe un iminal sa-gi denunle cornplicii.yl.J S.i. prita t conceplia grecilor..rl.p!!eau o. 1.: sd aibd nunritd nuntttd ii 487-483.ri r.fJiffid.ii!1"".ffi totuqi sd le rezolve. p r o p u n e r ec e . ".lj::*q^d. r..i.n.ia u du flot[ rlugmand o rruLir lrusrr."*'#ii ffi:#i?i *i":...tt t. se fixa ""t}f "2..li{[a ar pune oralul ar pulie oraqul rn in pnmejore primejdie lxx.TiriLlrl ..".jTi .n ir-r:x.uu. se sr a birJa i i.ins de spaimd gi aruns ."r. putea sd fie dev pentru salvarea statului...' .i.*.i de ..'i. dar tara proL in o.fi p. Tur.. t r. matir-. strdin sau sclav. " "l "* Cetdleanulce'era destui deiurajos qi il86.9:' folosite pentru nevoile r[zboiuiui.!:" :.jil. O lege foarte asprl epsea cu atimia pe cel ce avea datorii publice f ii-i.lo T.iiif*.l. era in '.interdictia ? r\r'utiile temelor erau protejate cle legi impt.i'T. ln'anul 413.go. Cum se proceda dac[ interesu] pu- cr i."?..1i'.:j r"'"i lj :i" ^.. se 'uml.3'l:"l3lXllli.. ic cerea sd se ridice.fiind l_Hl Necesitatea unei adundri plenare pentru a acorda adeia se explic[ prin credinte rlligioase.u *i#rll#u"o p a t r i o t p e r r t r u a s e g i n r l i l a r .]..1in.Tl i b.'ttu..fii'J.. condamnindu-l la atiie 54.. quLtus55.a[l::l'^:to co .i. iliil.ai nT":. cum erau in secolulal V-lea.1 a g a p t cg a ii n o u a iul in fiecare u" i""intJi qrrtiurr $t alegerile se fdc m conlol'm. .ui. urma sd fie pedepsit atinge de aceastdrezer... cu Cimon gi poate cu 'l'ucidide.1-. ..' Vota pturile politice la dxpirareainiervalului fixat.i.. trebuia mai intii sd fie t de interdictiile legale.o5d pot "in. zr...:t|_ .."1".. rvd pe Acropole fi.ebuia s -a intimplat cu cei cinci ostracizati iintre :n aduna.i lonia.ariror.'1..'. 7l. ..ll rn cctdrean cu moarar ri ...1'if._ff j:Tj ::i..az a fix"".""il?r"lf* iT.llj'*1..:"f." .'3..i: ji_il"hT..i.j a* i". ::: ise ::."-xr^.^Ar rlaion (la est de Argotida).u asora qo^/i.ll. co.El iqi rec5pdtatoate apJicdrii'ruo .ili.{.irliit iili.. F. cum se putea dispune de ele in caz forld majorii i' Problemele de conqtiin!.exceptindu-sesitua!.I. sanctiunea legilor qia ju...:l.l a j:1 . d "ni" :"fl dlii peste termenul e-ttrem al celei de a noua voruri .popcrului "*1* ^|." i: i.d apdu de cele mai multe ori tocmai in lesXturd^cu stiunile financiare ..dupd dezastruidin"SianilTl Er l$' isi -o=. ostrakophc si i..necesa.**'T{iitnii.i.i."H"::::. Iatd un exemplu istoric.::t-. imp lcdtilor era un blestem ce cddea de la sine asupra jtj]d icui se atingea de ele.:i .. oricine ar supune Aduntirii propunereade a .Xri:"$ "Tffi itanii sau o reabilitare inainte de a se fi obtinut X.luce moartea.1'.'J. capur .:.l[*fJt_J :Tfr i1i :h..":i.i. ln caz t.u"303 reunire '-.ff.v[. da .trir-a oricdrei glulrr.ii urscutll vreo amnistie nu scurta acest rdstimD. poporr..i iV. .. a ridicat pedepseleprerara fll.u in ..i1..rtafe cu t^rlr7!.'..*1..ll:'it.tenllor sI prezinte qi prilanilor zece .'i.. o aminare a interziceacetd.*i. l"f l:1.H:. liUltliU ilr. :Tnltli.ln .1 t".:::.:::11i'"t^ in. rscrupulogi ."'"1'' nezultatulvotdri t\\ L. ca ::...qism ui.oulaure ostrakonh.{.J * ' r " n i l .:#.'+ ::"i .ost. de islorie. constatdm insd cd-atenienii. erau.. El avea nevoie .j. Sd*.u.'^"'cl ':-:-1..i .ili i F.u"L"a.""Ti"[.r.ii::i.?:. se oblind o reducerea datoriei.'19'o'.iii.i.aptul de a obline mdrturia unui incatbil. P e n t r ut .d a"u i-t . in afard cle " ri rJl.rsculra Donorul'i prbble n.: nilHiil tea ar..:ii:J ..--otdritoare.In otscul.. i". moarte.il I%65" l'u i' .^..eap]". a cupr.. .u. na sii resurselor. ll1*. asa matir.*#:.u t a vea I oc i n u I ".[u. Trebu_iau rre.r d".. reu". 'p.*"oiuj' .ffl proelarnat pu eni*.o.i".r**ffilHffi: ."*.il .:. :."ii:. inu'"i..r ..capgtu] 56.i''11." sumd de o mie de talanli care vor rdmine ca .ll. .:. il o..t"n. J.i anul 431 s-a decretat cd avutiile Atenei vor rii.-lj'a.i..to...i : .rta in Z€r'p .l'"i I IIL :: :U.^-ope"ra pund la vot orice motiune prin care se urmdrea BTag' rlu^i: .l I. 52.:i3Y:l i.

'1""?i.i1.:.: f.". .I""''"u11?..''i#.fr1..r a.i r"l"...f iveindoielnic i gi tor asllel se hobarJgte n.l*fio'i.'ilporulsd-i . de o adeia.i4 i*".i:...tuit. finanlel{l:11_1"ril" se.{.#J'i." po. l!.i *. .....l'oxl3i.'ff3.'{:* :ltffi.-.l"yilllur^..a . "il..rl .i ilri.*'#'*ru.I'. l..::'$i J.rfrjil-"t...u.sald...."rea ar jigl':. .iurii'.ilorsint intd- f.:'ll:^r:l: le er egrerd a regretd apoi poi a amarnic..i.r""11#i:i"ift r)e ji:i.c nu'rrily"ti.l1n. o " _prietenii s"e-a!i!d avutie " unii pe atlii qi oratorii sfi..iff.. . ce sint inerente regimului qi i$:*9il.""'a..np J::::ii i"-1":lt*"r"i.'.i.tf# Aceastd p"o'J."'"1...n timp.::*ri':'. *{. npntrrr n.'.ilinisrir..:: tr. le avea. f l:.""a".1."'ir:u: "J.*:"i::jiil.'.::*"]1" ].:"1: Fii.i"itl1l'3"'.. ".h.i..i' i l* :il i"i'ii? "dtntr-o.:j."a-ilo+ii#".t ttii i'-'n.l1"i::... T..:T:.j de qtirecd_ q^eLt:i l:^*t^-ll i. f-i$:"-cazurit'ii.:i:iJ$J"iTffill: '.i."?il#..)r:..'.1i.JlruJx*"xf+:fti#1'I-:lilit: ":''.'li...#.Tu*'.ui"".0""#" ii-"HXu-'l'TJJ! ffJ. :il.ii'..''i.Ti!'.. tn timt.i r' .1* $:"lj:ii'.litu"xff'.i..'::1?..fl#T..r': la tri Antifon.'.tt" pa. IJar.qd ti"'ft1'Ji'.f :ili.rtu#iry"ili*[*t-l]{l.ir'iiil?l'.aqazd in .'qt"".-i""iJu "u ". sau *li*ll tT tearnr.ldt. lJlerl i nu u in i n atmosrera atmosl'era t n ii flft. u .r^ ^r origarhiei. R..:. r".Jiii.r"Hlll..'. P: l "t l l r i""ir r #ll' iir i sd din ag buie sd t" ?:1:ll.. ttd problemele serioase se desfdqoar[^in sing..-Jffi:ul.ffi . $"$:"#'*i:d4ild':.1TJl:t"ig.Ii.fi . m a r r r i c .:1..in aerliber.. .".J.ifi:j...'e de p! c3re-Lrebuie sd re.:fi'i^::l"iL" murr l:::-T:illi :_"l1iTl:'tti":e "...l 13*"*"*:j:T:li"'"..:i.iii'X. r\u.iJ. ..xL:fl. ffi:idi"llm*"11"":il*.'Hi"i'i..f.lii d3il#.l1:i:*11'F:il"li'i:ffi 'liir'..jilf.id ff j.i. 1.i "rgi".'.li.t:lte."{6##*.ii'.+lf.nlY' ::' . cind nervii participan!.'..#.r#::f"{i:il fi..pe care nu o nrrfa..j .')t' cindvoinlele *T."':'.'.tlain!epentru scara ..tilr:ff d:['Jit:.i'''Dnni D ? .i. !'i.rds .:..#'T:'fri"-"."ii?. #ii!" .r::lff^ tTl'.*ffiii$[g'ft#.: i1 J.#filY :i!:f.#i fl iJ..':: #i#:"'r.oi":*".1...XoYll:rT"-:lt:iand.ii._^* vrem sd ne fi 3..i" *."ll sD. ca ..i"-H:1fi.'""a"'"3ir-i" mulre i. sale nu sint indeplir{npor"'.ii."* -':ttrfl?q"*.'ii.":.eli uii"*"qii se mi...4J":'.i.asanrinsi...1 :ffi:I..' ir le lii.:ftl u u p att u mur m_ftJ.. ele sint compensate de o serie de avande nepre. tragira rAspunrrere in lumea contemporanfti illl-..:.qer."'Jjll. J" i.*1"-f-'. prietenii se agazd in ..p1r.::* Lr'. e "d.:ffirj1"lfi?":l frecariror 3lL''"1^11" u:''ece rrsetounlLlid{r.$.. #_..i*fli: -.1.ii AL ADUNA.":#"il.*:iJ'ilii.T..#.. .fj.va i t e v a luni luni l .si qullnrstrarea pternice.'"1. l.*fi:'llil ..1 lnitit*nienilor reheli..ti.'5"":ii:"11"1""-11".*:i{"".*:"n:!i#*: i n Ee d i n l e G-v'L D 'q ' p"q.poporul."illijii.r..f-uY'n"' pe 'a"cuzat:...l"I..^.l{."Ji'. .ll.".'.iffjiil*::*'.l:"Blli.t.'j.LULrsroRrc 'oo... infldcdra spiritele.x:*.iH .t" a"'"""lirj" 'J'ili j.'Iir'r'i' sepot qi3.ill' iit.:"ili?r..Dupd o zi de emo!..^ #i:::fl: ierbintatd dintr-o sal.:.' tq..ur.exseP!ronale vicii .ii)ilt'"itll-:p.f si ..'JT...porul l loporul *1.'.U"il.iitiii"otoi162.'d:*.T'"lx'.ti. nr^+i-^ :.i"p..":i:i":itii'"i*'o' q !.l.3''.u- a.q.."' pentru motivul separatd ""| i:..i. ...Jill*e .-'*l i:.il'T.:". mar cuun .d dupd upd c cite. ..iiii""r" ju"uilu#l^.1'+.

'. *li"::Jil".u'"'..uulctlL a n{ "^t " . .11. .11"'. j. rumuserea . ' . r o f i n .r. t . ln i h i . ' p .f.m . il....'r. .a u parvenit n e 1 1 1 6 . : i] rr 'ilqr. .1.1.i.. \ t .XrTo.lirr l)t.fl:. .qene3alaJ parlamentdrillronriotpr. ' r r l l e inriliif"..:i.::.rffi: :t .il".::.l l' o c o r e c t r o l u l n a n o c d hl * _ .:" I I i' i:' l "*n *:l.1""m. . e ' n r t t " ' . l r L ' n.i...i!o nd-o cum lucieazir.1:':{::iliitif":i. . . . ." il"..1r:g._ pentru u^!qrc . -tte.ii. .i:l ill. r i l r .1i::x.:.'tor ceta. . n . .:il:l:i1i if.' o * " ' l i b e r t a t e . ..' i u l l u i rjt'cril. ' .."^. ..'.:r .\ristdfan.ilig:. i .ir. .ii . r i i t " ' j ."j.: :l. .l"9to p u i " r .^-. i r n r .. ..i atonian.inr. ..1 11 o o i .. ' .::l:r ac l a 'tr r i i.il:i. t h l .i.'"i":":l]:*::. llyli'il...i. " r n o _Adrl r. .rhiln . a n r l .fititttdrtlfropri..ido c' mare r-e^.lali. ' .. p u t T "..Jil 'ale cirrei inlr'resr:nerricrrt.[i.iJ'iritj individual:i ce se abirtca de la princip iile d r e p t 0 i ) m u n .i. r .. la no t r o p i ec ..i i::..#"1'"1.1 ^ Arisr. .n"1:.tc-'nrple de stra- r""^::i i"'curenr curlrferitele cu rriferiter6 5:':li"::" d.fi?i. J g p t e l ed .'.rr'Joj.--..l il.l un.il{ .ti .'x"#til'qf. l i r n p i . rndenrinp(n nrr ^:-1:u".!.i. . u ' " i 1 1 1 : : e ga l i| o a u d e s l u i s f i .*ir':ll tr.' ffil. l m p o r l a n l e s i. l^ c *-o sint c. r.rur(lmea atenienil"^I. r i a r e p r e ln.:'. . ? j t t s e d f e s d o m . Ea .qrp inr.". .l^ . ..*"..lo'::1:1. .l . .lirr dc r-elp n . .j. r " t .p f r a .l . Ti t:. t' i r l e s p r e t .*. sa au um t in ma ai i . .rtr curr comune. '. *\gfr#i*iili:t: :*" ffi i1 1i 611* :iiT : :i :i'Ti* 1 a*:.TiTl 1' ..: l'"'i. i r r r a r i ce L r e ne-au n e . . 1 i . n o r a r i. d i f e r i l c l *n p i f f i L . . t .. i .". r ii n l a v o a r e a ..'.bulerin .H.t'T spune *"i"...ff.:i* "in 'c'n. it i.]. .. . ii:.:. t .:.1ffi. n: *i11. .l catorii popo^rr. . j. ' u J d s a t . ea a- totugi.J:U".11.l".'#:?"+:'j!':. rn qr f{ r.".'. ju "l..lT?J ri moilerne ieEite din popor.i..]l. t .fi#"Hii.il. r r r i lr. j:":. . .j'.l' 11 :il: i..1. i au...1]:-*:l i n a ! i :l s I l. .fr"... .i. r ..ffir.'ll''.j. 1.m'r. i i.o::nlt-nrl a l i t d e u s o rp a J f i i l i i " l i " . . 1 J i l i d e . i i l n1 .t*i*[ilH . i ' ' .e g i i c z ei t s r ." #ii"llliliffif'u'. i .ll:11t.'rt*'*il'ffi i-*. .i:ii. . . . a n t r r lt l e .iiT. o".:'..Lie.. .j.il: '"1::il. r n .111-tlcit "T"r..i".r ..lea p..i n r r . .i rg.':ll!'Tr:..i incririjura tlezbalerile.i..i ".illTi{'t.i.riX. . tr.l. r . r r r r ' r ' a l l L a l lp l rl Pentru a putea "' u y r r ( .dilii.ovedesc rrrrrlte g . . r . t ' r ' j ..prin alegeri. . . r rl.iter-a formalitdti toare cu care is. ^]t^. .:il:.l. i r i ..:T... r .lr. ccle .il. : + u1"to5"'i!-"*ri"li'.ll"tr..i il.'."*'fi:J\i[-l'lirlli:"i". r og astfcl6a s. r i . a l r r i r t . s a it . rllrliorlanlF ::tliy .liloi1"*. i i.:l:!i_. .C l ..'1i. . l l ) r . !r n i lm mn poo rf re t"". f i e c i e r .-]. .li'.. . ' " t .ii':: ll:* ]f. *:.rra asc n .( l i n r .1"' . . i:. i^ ...::u'-1"'..i vot . .r clrr tr clr " n e "i.-":..j:l:" :ilil.i"i? o ^. .:[. n i in l i * s i .."':[.:".i' n i m i c d i n t a"ig cl-rn " i"ifri l f]f* f. l a .C l e o f e p .. *t-jllll-*'*i.r".devenit.tr-r-.?i.'il.r.illili.i s int.Il.il1"iil l:ig #.. .e interes il"l. i ' ^ r l o n .ti:.:'-.X: ill:. .iiliil:: . .::" I . . ci I t"lL elaborale t o a t " a t f f i r i . i n ii"r. .. i n L r .. . .i1.". ..:iJ: 'iliJJ# X...#':. o r : r ' n r n l p 'leimarcabile r.:1.i.ic p*ni.:* \'i". l af.rstit. : ' .'T#i't#"it:.i r r t j ... r . . l . r . .l:.

i"' o'i . fiecare putea sd ceard socoteala prejudiciul pr-.g.re c u l e g i l e e x i s t c n [ e8 1 .o m oh _efect suspendarea validitdtii decre_ ut pind dupd terminarea judecdtii ?b. b u r a up H s t r a t e : o ra orept t e!i a fu t r o n a t a s t l p l . !qy in detrimerrlul i $*:l:.stabilcasca ..:d i... :9..fi:q j. .l il iiffti:-inlerep.. i::. 1c u p u n c t r c g u l i l e a s p r e a ) e p r o c e _ l u .i . ea insdrcina' u . J ll. t suveranitatea a fost acela d-e a_gi fixa'ea g r l r .tl?il." -. p u L e a .r"'lilpl.""r.Tili""il'""J* Altddatd leg.iil.e le n .'i.i [i:. i..i.. rlri : :#f:n:J:.. a im.ln.!il'dJ"J"i1.ii" *"'ui...le daLe de zei I^-:1-l . ocede ina_ .tinel 'unlorqr nn de forml era ."..l:Xl: ..". Aceasld declaralie oficiald r r e .'fi gf .i:i' a pune u.i"ji.pu r" alte: el j.i il:fill.u?aiorut ."t prJg.l p e a u l o r .*ri...1 4r..u ffi.ciuLe re . recurgind impoLrivaacuzalului j dar u.A venit apoi reforma lui se simlea ^'u incd ne."j" .. dacd nu fusese propusd in urma" unei "i efectuate in prima adunare a anului.rru npnrnr.i lu.Jtjemnntir o limitd de netrecut penrru derate.?"i'...y:i'..vlg"aro t u ." ::.i!.l!. f i J$i.*ll I ^i::ry :*t iTf i' :ii::" x ".:.fi a n u n l ei r r L e n { i s au b j"il cratla. e n i ?ele T:tltr 80 sd.s&u drrpd_r-otarea dispozi!. i:"::-ut de caredrspunea dreplulmin f-:.nJ.l#:. e.'lucrfl . Ih1x% i {"{li. Areopagul?2." i:n " . "1"[."lj" n l. Dacd vorba de un decret.jj foarte ruro it.al"lil the.ati .Orice moliune prtna'fi. exemplu exemp'r pe. d u n d n n a r . r " ? T ' | t t e d e n .nemaigiiind frlu in exterior. unul.alcdtuit din cel putin b mie'cle i.in *r" li d j1nu.2:i'':#. u r m d _ l e g i l el u i con.tou. s.ur" 6 .iiior' pe ca.precaliei...Ti: ":.*tu tsrdera ile.. u Iu n e i m o t i r r n i i l e g a l e q i c h i a r pregedintele care nu refuzase si o n"na Ia . "'rri'.cli..'ii.?:.. a p r o b l e m o t r " " O " f . in pr:ocerleze.i. siegi.c i s.icinale. o institulie jur r a t 1 : u n { ..august dintre toatg acela ce arlea atributii ln_secglulal V-lea nu g. . D a c a e r a de o lege. im imnna. U n d e c r e l c r a i l e g a l d a c { f L l s q s si u p u s d r i i f a r a s a f i l ' o s Li n p r .lfi *i:. . r r e z u l l a d i n e l .. l i m p e d e c d d e c r c L u le s l c acllcl. fiu.nt*ata t vicii de formd: era-deajuns s{ nu fi res_ _ilegalitatea .de ze.". "e.1 .r': J.. r . "..l.icinuit reprrhlicii. :de. i il :1 de paza constituliel'ze."". r .tia.ri..galezs.llili..ou utrotiri. u. Primul act p. 1". acuiatul aiea voie sd c e ..i.i.:ii ilil:l #:t'". Jegitor cc irebrriau ::lli3. p e n t r . pentru a ra i. e a l a b i lo * a m i n a I s i tat cle Consiliu sau ldrd sd fi fost inclus ordinea de zi de cdbre pritani ?e..s. Adunarea pr poporului. O r i c e c e L a f e a np u L e a s d a p o r e l e g i l c .0.1. u. i l o c u l f i r a l . afi_ a p o il a t i m p u l .ii"'.ama. ele au avut drept pdzitor tribunai"f . ..*. " u .r.r"ll ul. ^ r .u . .i mai gravd. ua p r e r .:""J:L.. Tribu_ "l" ri""-'pi. . **_:" I l.' .r*r# ":1li6'fl*i.. Existd o altd institulie.tilor_?8._. se numea u. ".1T]t" 9azy1iexcepl.::F :^li}.illl ise..i-a"f ce a" ul.i'll'l. i ..-x -nontothe{i pre "c und cu .:. Este momeritul democra.^.l"r?..'f.a .!. l J o f i e c a r ec l a L a indicind legea p" .t. :!"? tJiH rt ill#' *uor..iil.f n. 'ite le-a luat areopagililor-toate func-tiile $i.r!ase. u .i {i?. i.^ erau proteiate de l.Tf.-.. O lege era pld. .'L Cind au erisiat legi "."lll Ti'J::iii:l"u protejeze ".*o .f. '.r. . D u p d i"rn" ddm se. Acuzatorul trebuia sa-gi depune pitngerea .iT.-"uoiut'l Y" a rr)rrunl un nu fjlil.Pl o--comisie nt (0nrrrpo-oio).i rori chiar din 6000?2..

q|ffit..1f*l'i. _ c.lit'.."ffi .'.. i.::":::i:qi frii?*i"rt rf?*#ji:*: avantaje lioase Av.[:i' Af .. ..r i rfif*rg ll .. + .". 'e es sp p.iu. ---:'..i a il iLi'.:xl i" #: T. .eudo |tlii aceastd illiij'jfi{&1-:iili! ai.'.a.ru.fil'il1.. l. i:fl "i JI3JF I|l.."r'"i""t:i'J:t L I ' .1":i?..:: Astfpl."piTli'i.n3tr]1 N i r r Cei C * .."ffi.:ilril'r**# llf.fi '. ] ..i.{ :i#i: :: '#t'if+#:lTi'.g r ...f"l.lnll "J "lli.. f)'i^iiittl..::?. po. ..rArisr.jH :"n i.i'.ore.i"Ji. ta Atena existau lesl. "i lu.*.i'0.b. Nici t t ' o t ) L o/n lt'ottton 82. r ' t . V#*. *:l1i:::.#Ii.i.t r. l^lq.i. u t t f/ilernatl\-a i..::"r:.l*f l. Drn. RE.o.":. ff:ig1:lj.i..'t. l i l t n e s p { .. *.1u o asrfel avea sd-...." '.. * ri 4 {+U. .l.p.ii ilru:..o"il*.ilriu'"T-. i ..'.rli.1 a \ ri _ t t ir .i f.emocraliei i " Iui Tr:..]il nevoie n.r .:1.. .-_^'^ I -'.i *ilr *irx -.rt.' sau pe" r'g.t* . :Trd ii# :f i::i*. i a l i/ .7. qi u. ....:l::'" r " o.12p7.:lcind'anurar.. r e ' ' u l u l i a 'yu.1't....'a.l?l.....' ou.1":" 'Poocu(Lutt e n .".*1:.. 1i..."r.cl)lat.ono.si g.ti._-?ypd srip Ii iitil"r.....n:?? tTstr::':ryrn.r''. 1..$.i..l "lll..:l: s5. ' dar d e t i t _l'ex-olu!ta d€clt. r! sr selinao adunare intr.?l.IG..iiii'.?i-:-" il ?r:l:..!r" ....:Y:l:: ageza el . .s E .xxrrr 6!._..)lil.:roar":.r1.. L. fqi.r'.o zi nerasra.' ff{:Jrtf :kl.!..g.':.tr"'* "..!_i11.u.fr:"t..:?iff..li I *:l"iY. rPalru P a t r u Sut€ SuLe .u puteau a.^.lffLg:tt'Ti. li::'J"..:'T:Jil"t: l. .i:ii"'^fli^ix:iri"'::.1.tre.:::":1" .t r l r q r .:: jflii {.. l.l. . nume er. fi..'i.."'"i".. I.potitic.l r.ii"ii.ffi *:.r{a..."""..i-"#:1.".:-.a.r.. 11. ": i::'ij:. ' .ft i:id"ir. rru urrl l f ' :.'fi iigq*l'*:e$. ' ! j i . .1"''"' a ' t L P U c r L vL uu t ' 1 L ' :1. ff ffi "r .. zadarnicti . n1..X"1'"".il:h.r:il':J:::i:ihj.0. numaiaibri "i"'ff. l''*. "i mai mici clai "t"' I . .' qrar'rluil i : .. ct.....-. .Lidurui se.}. .:'.jI: li.uritatea Xenoron aresracf.5il'..l.*i.:r.:t".:'!"=tiihiViil:.l'r.T..f ':. i!rii'?3i"+.f fl.!.^^ e a fdcea ea fdcea ( r orrce incercare de a liJJll.'"the patrnicicei l'reizeci. Eschine. r p r ""a *)iit : i.ii."Lio'rq.j":::x"{r:Jii."f "\tr "q..i "r-"r. ibid. s. arL.r ifi.. :.='T:"" r rdsplatr: dsplatr: +_.!:ff CI.."1lil.q.Ll..r/ll (VI)..o.t. . I. liler.'.::TT*3.k[ii :":. cum srarrrt areniorr . tlomon nrr purea fi'ttji::'j.::"".f.."f:#i.i ..( ' l a r l l t ( ' a r . ' .l1. lif ffi il f.ipri..:l|iitr"'.u'il"or.l l.^..i.-ft:ri'i'"".]i4:.....r":1. .'j+.'l'.92i1. . ( .tru.^.TIhl.i.i.m"... 2.'iti.#il q:i::. .i1*fu._!9.. F..*llIl*:l1. . stotuAui Ps. _ se'e.t*li..oau.:t'I rr. ifidi':ff#i*#ii*r*:i$il{+i.':I ""ii:i. ...lqu/ [ir..1-178. t 1a l ib l ii i i t r S s an nrc -f [i r Ln ln op o6 h ^ .6 13 n 1 . u.'i.r.v:z:t..i ut.11 . prin n i l r ' i .r :::.... ililih[r:+: .xl {.- ."il in'lj... .!r".'.i:**.( ..'J..'1.". 3..t lerlel. ia*o pa.!::i:!. *ilt"let..'ffi1"i"'*'.lli.oll)r.i..'"1rep1 f.i ui' o pl''#"".em. I 9j...:. toti ttei al cIror.i.li: ' p ' ^ t t ' d .tTf. 1 i in.11.l fii:l . e lr.'imporrin tui Ti"rbs.T nai) n a i) l a o a ( .#1l"1riumTu.r./. 8 t .ii:?". Kyria ekktesia...l: ptt Un.1il . . ' .i [ ii:iilll.r'1.lr"2o.f.

!!:. . 6 i l . ..i. .uns Aristr."i"i:{. 1ru7.1. Exeripie t. " r' Jl.iiiiiii:' ii. i. :t se recurgA l..i. 7 2 .'. 4l . -JJ Se cunosc .\XIII. 1 5 .:... 2e6.rs tr l{yp.1. .n sententtam. S\-' S-au^dczgropaL douil cioburi anLerioare lui . 1\-rk).'lT:r:ikrr". . n r .?l:: ). esLc 'tu!r.:'"'j:1. L l ( ..r". c l . 7.:." ils'_. De observat !rn?t'trita l. 1 o s p . "!.ll.. 4 4 ug i r r r r n . .dtortrea I)emeler.-45.i'l. p. l[.. j S . .' "i.?.. nlpr.llh.ii:r.1 G .-i' -gi} .i.f men attar*'in1'r'reiboutei :ts .-J.1i t:]-tX"! .i.1i#.) *i . .tndhLt'. q n o n t m r . \ o r r I fr . \ .rlrli isl. L. .ll..liiL:. f . 74.lii' :i:..lr rlrj. I . t r r . . q t t . c - 33 l.irrorro.. r.loa .iir: d-u.lutarh.!... votiirii fiiri disculie a urr. s i n . Probrle.o..oL proclrcirotonia.r.l*ii...ISiJ::.... .tjr..'(t'..(.. lreijea tlru lir'rlirr. e p i chei ri. I. l ld .. 1 4 . XXXIL.ic. .r.ilq lipotriva " itdfj'?.. decll. li I ".rlr:r're{. 2 : l . jrrdioiareexercitafeae aies[ j. lO l.'lil'.:' ff:.u t.i l u lru r . 435.l. c f .ri'iJrini.a.. . ii ti'^ti:J"r:'i::i.(I'r'lt ttr rr. I ' r t l i t r e r t ..:..:. .r. I I . r.:i1 ]..::. t .1..i.orioe: arnrrisl. d e m o s u l r r i ) . r) i_".:}'I.a vv' arL. IIS. .$lr.... .."t:1:.":i:'t. 4S J . i..)?u. ? fil:i": J l.. Zi.. .nu distinge _..t..^6... l i r r u d r t r r J r i l e fe l*l tui.7su n r a .'. i!t'i. 2 9 0 .*l{l.'i.1. ' z i \ l l . of..se o. .lclonnarea g.:. .. J l .'. .o#k{:n.i t. ta sii.. +il!:it pe puuotul de a se. !| Lllyl. X."1. l r .\.. tn sccclLrlI\r.-un" | .. r i . i . 5 4 ... [.\ \ I . i l.ia..::{. j..::ii"i":.r'. s l ei r r r .ii. 1 9 1 0 . . a U I . tlf .Jr..]' ? :.ii)i].r r f . B_ 6. .. i t t J Ji.'il l'1 l*.l.'". i i n F. Despre ambasada necredincioas(t. to.*.nr f. 4t)U lsocrate. fllilii!.: rtmbtu'arta trc tti nci oasd."oi"i)'iir.: i"il'i ' I t.Notes l. | .(lf. L p..uli:r rntre.iu1f rsi +xai xxxvr.rrldentr. lti r . .'.!!. l } 2 S ) ..il.u"::.o. .i. I Ji s r e ..rt.nstitu!irt etenienilor.xt .. t r 1 1 1 3n t . r t r .r vcri ta bit n^.c.l!:l!:. . .. l r .t!:". dlde.'v. r.'(rv).'t.fi.:\t!. j:ft . a ..r prccizie "..osnttc. i tr. r .rrm. . r r .r r . . ('onstituvia Xiii). : p. '..irruaier.ete qi legi.sur arL. 2 4 .ii. r l[.!l ?t.. nt. .: l.1:'l1 ltrrrrlin..'. .iiei!:i(:.. . 122_122. n. 1 e 1 r [ :lr1 i s r r ' r . LI jI i." i. i . J i i' Ji:.: pra0i." b 14 Ei urm. r u g . lr.rl. r r r .'t ii..'f 1.t."'. Ir1G.+tgi fifik .Ik"!. Bgg liytrtr. i.l..:: acest \.' e*p .)rtire .nr. L.. '' Irnpo_ biva lui 'f intocrutes'.. loi.. {. 1 t . 36.!.i.rl?ol li caro se srrbsliluie lLit buu ln'uazurile a-nigui ltucii 'q.iOn pedibus ire . Lergca lui I)racon.-t[. i.2. ''no't!-Ll_r_.ii: i ..... *e "pl#i)"::i .Z.. Ath. ' l .8..._D_a. f .ll'. 1 4 0 5 .. 314. lttt-+i. ffi:.relere l ? tr | r ' r . :*.11.r"i. ti.'".11r)_. iluii.R I G .' i #)'{i]n it . t . L i e n i L o r . so " Ii:t::t. d e 1 . .i Sr.C o n s t i t u l i u u t e .".i...inpotrivalui Leptines. 9..:ri'... _. p.."Yj..l''"' ff il''. . so1o n. r o suprivi.i.i.i' . Arisiotef.n _ f i r i i i r o .lJ.l!!. a Atlu 0. l':*1....p.i{:...i!}'{.. III. "*:'€.. ( 1 9 2 t i )p . Pr. 1... cit.qri. 2 g .j."i:.boilru*o. I45...rrt ."'. ttt. . . I . Trebuie sd a[ra. 4t. 2 . i t r ..ro'e pii.:liji"::.1". nr. lP I:rG.' Itri \Iilliarle. 4 5 .l..:?. D A .1. . Eschine. . Vezi. f '. i. :r1y f::.!:r. :lt.l : r e r r r p J uv lulului urrarrirrr'pretin t ls d r f r rl n b u t r u tl l r r r ' r l : g e . .:. 4t). i' . Despre cc r'lr de.trirr-'o .iJ'j 1. i':i.l l l c .l lrilt'e.'' to rt. J.rji"Ji illti jii. 4J.t' cotidamnaf . z . I-ferrr.i vi'n "..i.. tl28 5i uru.l. Ltr"rg.t. n r .14. r. . o u. -\. d C n t e l o r.. f.ixii'li t.ji'ji'iiilf ..pui.t. 5 6 3 . 2 : r . z . I)cnrosLenc. it. _t ..t. degi aceasti dif"el-r.t" trof Crirlt"'import a n L c(."""' i d i d e . dislursLrl hri Demosten e."" rrL_ilr. ilrticosebi tt i.ti..d. i lrl.t 'potrivegte '.(1 lllti.. p ... A r r s t o [ c i .'i.i . . 23. ' 1 5 i 1 y 1 i 1 1r ir r. jU. i.^ Solon purtind cLrvint.ca. B) !i^rit.ni:i"':1.'r.r^o".16. uu.'' ::i!iff"# . Briitkner._cl. ..I l'. 1 .r r l i rr r m i r ir i r i .f. l ucldtde..o -tu i cu 28. 1 0 1_ I 1 1 .{r .lntidosis.area (4E1i0). Jir4]i. Anducidc .jl. I)cnioslene.4.{er . r... 8.. !. arnirr. v.'. Z'6.' ... J ' _ : i . .i.i".eiprf.tles 1la proclama*u p. 23.I I .r .-i^:..1.'ceLtlfenilor tT':. \. i.. I .ilJ i'-'(+o s 1+1.j.t". Y I I I .r. .1.irio i.'. La_Sparta. Ier]llctr t'are...f:#e. .a aterLietiilor.:ZUt. S g . Y. . . J qi 5_6 Etica lylit. I.' i? il. . \tt+.l00. illr (r czi t'r ' 1! m_ostenc. .. I .9.Oi:tiioi. rl.22. A I f .. Or.ui I eptines.ll. l 4 . lt. t i t C ] . ' ' wL' u^' i i r.1.. d.i-.r*1!. Arjsrofan ostraciz..!ix'l:. l r r .ll. l7)..}. 2)I qi urm. n r .nu.

. tt. \tl'I .i". i.'*l'{:i1. . .}. . : i.s-&.3y1:'.5e..ifl.t. t uLLepltnes. "" f .r u 138.. .". lL III.lil:f}k . .:*Li i.1#*.tf. e l . X.5 . j'"..rr. f .: :' *\'1.i.t{.-l_."rli. f i. . "" A_ristotel. rimocrates.i-^ .f !ili. {8. .l. Demostene.iri"7'6's1 tui rimocrates. 9r 9." 5 8 . lriperi de. Demosrene t-"nirr.'.1 J g . 34 .93. I . :.1".*. " F i t i p i e c .. p o l i t i r l a .9g.... Eschin i'rJJl.1. ror.? . l I I .^' .#*|[! fffi'.. iI3" i..:" jy.' i I i #. H....{:T:i.". l..:ii: "'i.. !'i. art.. XiT:. ur'n: tocrit... ' c f .'..kriiror^.16:ol.1:.c a o a r e r i tI. o oem.'.tes 4l.r..4'..Ardocide. t7..' jj ll"t:!orl . tbtdem^ 2.T. lui Androiion.. 1. tn 2.. iimo"riln.ia. tznes. Demoslene. f'emeitor.:. l_ 4..:::oi:. stobaios.llT:._!:!?.n#. n4*lj. 62. rl1". !*o *n f. raro.. Tucidide. 19 244.lg. 6 1 .l."i ..[l..#:tr. 94. gl z..."?ri].*1. 2 .. ur.'b? Z!.. ?. 2 .'*:i )f. i gr vistierilor s 4a. Dinarhos. Impotrioa lui -ibitlem.. J. A r i s t o t e l . 83. X V I I I .}. nr.. .pentru 'si Euxeii f:tii:*l: !!_.T:: {i..i.n. .tmpotrien Y:#.9 6.?. "l?. I _ i.^19. 'r'ucidjde u.i.i'T.. Jlf f.. :ii :"". n ut i"p i i .103 '"'?. cit.. Impotrioa tui ...3.. artti418-415' (R ' l ' u li.l"ii[i.r[iir. tt " ?ffi*i!:i. "?!.tFiliiio. c i d i di. 6 5 .:ti " A rt. G .lorlr'.i:"1. I)iodor..ii1. ll. . 'filiii. loem. 28. q? s4: Lisias. t t 3 ..:i...1f* nA i. I I ml)()trI\tQ ILIL "' .l . 3 . Yrli D4.p o l i t i c a . f.. Arex. l:i'it'!"'l'..985fi Si. l1 . r/.1i:.'Demosrene. ..tr!.op.re1L r lj C a l l i a s/ J / G .:t. Impotrirta lui 'I.. tso . n r ..."rli.1?.T:fff stitu!io atenienilor.. ^ ^ c r a t e s3 8 e' . 59. eit.rd'."t'" o. 2 . "."'a B2."'tiiZ)i'...t. lti'f i.'oL'1r:#i?l:ld':rio-oii"1i^iTdn _ ::.'. ii.7r. toc.'lil T. 32 .fi_:..i 69...par (RIG.i2.n'..nf. A r i s t o f a n . ". 1 8 ..". t29 itt .i urm. "i.J:i:1. A r i s t o l e l .imocra.' tu 1 eJrsteie .'. ldem.5) t' tbtdem..il. .'.cf1. ilr. J 7 .t t t . T.

tl. r.:T ffi "?.11 .l n ltoqll c-ll [lus.*l.l"f.9.".u...r*niui:'uu1ia'tt€rl&na.t1l"u"9g!. nu indrdzneau sA se ...1u"!rq!lu -.ro"" .ii" rof1errmitai'-' ^*^1'". lnitd. . del..^. Fdrd indoiala cd ru consrlrerr elau '.tu iciale. e a e r a a t i t d e ince_ ulrL..o"lnlj"".sin . uuLalru executarea ea nu era decit de telor sale s.::."ldi.il sa guverneze guverneze r.magistra{ilor.fl* ". j'r1" ru Lollu"..ind fdrd resurse materiale sint departe de a re_ nta.1' i': ll1""iu.pu."i.l .hazardul bobului.'u :il: fl:l #:'!ii. aces rea ilt:::ij::. in secolul al I pul Pentru .lll |:.. I .na ffi srrat.f' aupa .istotel.rena Atena a lmpus_o impus-o in acea yreme acea vreme 1.ij.td z t n t e ."" rhc a re Il . u r E u u r a deci " ' trebuia ueCt S a de.lruill" regocierile ." cu reprezen tanIii puterii".'*':::..::"' : iiji : {r ti ".'1 .opo"qio"uf .i"#i'.ti p'l1i"a "il."a t9tP.."yr :" "i'd{i. Nu ruie insd sd ne inchipuim cd p" 1i.l0^ pelllq fiecare "u trib a: pe lisrele ..e boule hoi pentakoqioi).-t-t't. ". pentru pentru caz-ul cazul cind cind scaunul scaunul . a d"urat p . membrii Cdnsiliuluisint intoia"Ju"rra cta_ !i.'pldti!.ul "1]i..i'a" pr m a.ll1."y era -probabil foarte rriare.lr".r. . m e ap e z i u n m u n c i t o r ) .(cpttachon).4-jrt11p1te.i. irtvestit eu pul . parte.6'""' Irrel.1_ --' o.iberal iri'ii)t... . tot r...cii.'tot prin trug.delesl r.J m:l.. u l r r v r .#n:1il.u iiu-iyo*ou '"i.""ifu a" lrecare amdnunte.ii.'t"'rur s_l's. am- . ou ulr.'ln. X{bm_ n Lonsrtrulursint ale.i"::$i. i-. dar. "*tl.ri"i. P e l a 4 6 5 . chiar atunci de a inter.ar .l prea mul1. :".i""Io'i. o0". clai a caror nu era ireprogabild..ul --. p. ani care i. Pe de a.*.n t r uc { s e t e m c a u d e i n t e r .ii.ci aclministra. reprezentanliiin Consiliu.i.[..uLtI o 3 . .if.1 enicnii it nurn e? g." . . ou".ii. . Njci chiar cei p r i t a n i8 ( i u m a t a t e p .:.io!i if^ p. "JJ.t se adaugi.t.(nor opo' t.i! *.t istemul renroz^hr^.. in e6nsl "_"i a t e n i a n a .i"1*.rr.." _versare i".o fr:::if Demos-ul este suvere q i p.i1l...! rill.l*lf:"n 3.I "$"q:{ tlr... .*. maioritatea.qi decretuldat cu acestprilej 3 estecel r vecnr documentcare ne-o face cunoscutdcu care ar fi vrut sd candideze.i:' ri"i.|: i:\i:' iiilt ::. saioriul rmaslel I'dcute de Consiliu d e p r c c " e s u lc e 9 i ttea sd urmeze e.CapitolulfV CONSILIUL Cind Clistene a inlocuib vechiul Consiliu al lor Patru Sute prin acela al iln. MEMBRII CONSILIULUI r"p. I |i. l*l#li'J' '. i.a m i n t e l sc s .1.ratd de ce demele.i Llda trebura_ ca.giprin tragere la sorti.si depun canclidatura.i'-'a" ..aau ll..i"].I de o drahml pentru ii rt#'JJ' l. S u y e r a n i t a t e a .. .pe triburi ?i pg Se pnut"'au.i i::.r1." iiiJr Jil':t"Hi:?i.^ . d e s e c o l e2 .i oamdni.. voii oboli pe zi pentru membrii Co^ifi"i"i ofrir_ "?....i.Srrtu '.Ca sApo1.or ti ti .sint lgr. dintre demolii gO -ui 6.rl" .lil .i1.. suyeranifnroo . e drept cuvini. el nici nu'oui"l'''pu t'rttrartte.:.nn?r.d u pierdut dr6ptul rept. in Boule lD..y""#'"9.rru . Consitiu r comunelor.eutai) 5. Boulc -u.. tlmpul lui Ar.. o"ij' ril"Hf#Xl r]lcrurr care.reenilor. De aceea nu trebuie sd ne irdm vdzind cd oamenii din familiile'de .L.f#*.i. C cu U .r" tu Jo"tl.r.fi . oevenr r'acant dintr_un motiv oarecare?. sd_!i fi consacrat an intreg treburilor publice. Cele 500 de scaune de con_ lieri impdrtjte intre deme...rn l:* rpleant leant (cpilaclrcn).ffi.i.to" el i-a dat-o-o*gari_ re care. nu D qi_au r .lu ti. illTi .i'ri...jr5 carea.!l ^"-.'.ln.t *'it. freg.11{"i'l. inainte.#i:^\[#".i . in . sd." " "' tu-o ff Tuiil ij.r:. ^cEdeme_. llulL incit 6..eniin tragerea ]uat.i. uqor^schimbatd in anul 501.. . p e .

:*""T ii'i""' rirrele ohlig.n::l"i g:l:l parrrr s.1' I*i.l*.. "! .#' tlil.. i i u n u l r l i n t r e e i a c o u r r i i t r l .lly..X'ij l. I ne putem cla i"eb. e s l c ' i e .:Jn' i...". lat-o. ' f .1'.e cI sancl.iunad d C o n s i l i u l r r ic e i c s c d i n f r r n c t i e o m d r t u r .j. i m i t e p c a c ' u z a t i n l.1i1 in f unr " r . o p u l n r .. tn ziua intrarii in funct..tiii 1r li:sir.. rtg prezt_'nt. l)upa restaura{ia ll Consi ill?".P i n d u l 1 1 4 1 3 /l2 e s l e rp r r s i p e o r t li n e a r l t : r l.i. c. erp eq sp an re^ a Pe r.i. es r uf i r ._"i1.ri.1. i.casti de cu dare de minri sarr cei bcrrali .i..' I.{!i r.i1i:.'- r" ?illiii :i.i n i a .i ii:iEr:il#ii. Dac.Jungsaumai scrrrr. a c I r : i l l r i r t r ... l i r l t i1 l d . t'ulr'u { stul' lnteref poporuJui.ir. yte t1.'.ns. j " . .i m a s i a m e m h r i l . t l u l r i : rs i s l c n t u l s i i r r z c c i m a .. in anui 40ifi7. C'r1sillr. cum ltLl lurrruu ftirri rel'upr-re..ru tirnltul lucrau nisiir r.?l'ilnl : ^xT"j:*.iune.d epgsi rr. ..rbuic si clea seama in .. e f i e x ctr fiinrl rtr:tl...7 .i.."i'l.i: ::'l'.. "t "j. if n u c s t . i t l . t r i l .li i. :." "- si r u. " ri n t r o i n f r r r r c t i u n ei n z i u a d e : 1 4 a imci lirni i5.... al-Lonsiliului jrrra cir-s t va exerciln firnr..h .. ll ia h r ..u"i. "" d o .l i i t i h i r ...}j:.l.l * orrr\.q l ea i n o r n a l i i ..a.lii1*y:l^il" .J... i n s e m n a l c a i . a u r r e r i s u r r r r : p" ir.i. .. cJ r-a i .ll "ri 1.' i.i.r"".nr**i*.:i lr. ' 1 1 " " ' t t r l ) gare de ia regula o ji'iii: :*f*l: . a r n e . ii'..'{!r Lr rtr Le' a ptts in af l. n rrrr saci.r i n s i i n o L u a r ..lT l irnp tle ur^ Spc. e i a r .a.r l l r l e n . 'i lrenr:i'iciarr si 'isc Clistenr' . : l r r 1 .'il1.i: ..._.r..il'it r l l [ ] e ( r a ] ) c i ) ! ' { r i : \ l }tille m i i . . r l r r l r ai n * i r ..li'#i I i".. irL fieuarc an. i t r ' as i 1 .Tp mai.i.p'.*i.irte:l."Tfi..1^?-t"tt' ateriali .1.l . ' . " ' \ rC. r.. .i g a l r e c F r e v e n e aa c e 5 l n j . ^ .. a o sitit'tui' -." ilT:. i p l l i L l r r ilr).s a u r r : f u z i n d u . i e ial{ a mrrlltrmilii sa'rr il nernul!.. nsiliel'itl asl.... r .l r e inni i.. r .1 t:1 *:Tl.a c e s l a era rle 360 rle . A.:ff:'".'.. [ .i1' ' 5 0 t / 0 ' s .1 . i . c a l .."'i.umirii sale.1 .i{ .i n t e r r .i-". r r ' l . o fiecar.[ ) a r ..ft'".J:j'.. .f._.i. j:. uueLv rltat rllul[ de do]li ori l1: . l. u dr eL cri u t p np ne oc nt+ _p *^ r._ ein. n r : : r i z : i:lrl r o i r . .vignare ( j r ) o : .i':. c r rc : l i s r . .onrlanurare.: .. s-au d iu gar.1.' l.r i e r r n r l c v i n c s i n u m e l e eltph.ilii' u..T1. [. t . .lr. i n r r .. t . i r r a n u l 4 ' ll / 0 . r( r.seama d r ' e r r r i l r lo orrest llest s si l : " " " al'enian s lrtuatie ituaiie m mafprint.i....r l c i n r l e n t l r i z : r i i le lar. m n L:i j a L i i n c i i n c e p e u n din anul ".'1'. ' .i i p u [ .'..T.?.'i.il r-or.'J.. o i i c { ) r n } } e n s a t ip ee r r "# gii..i'Jiili._.i.. I)ar.J. 1 d r r n i i s i i r r . l _ . i.. jr.. nindu-i o crrri. r . de srami a Llonsiiirrluise face. . i r r f o r .'i.. s .i:" -ai u ro'.' .i -. r l r ..sc ea l e n d a m l s J ) e l.. in t.l ) i n a c o l r n o m e n t ...r t r t l e b t r i e ' p e r r l c p s i [e . l.l lI:. ". . i a c e a s t i i s t r a L u r i i 5 ' . i J r r i n t R a r r tli:ar pen{.l #' :i *.'cri p.ciupd o dura sltccia]r1. re... ear X""yl..iii f unt'fit' mem i11i i 6n r u i .l u . i.iliiilf:. r ^a r ^ e s t a r e a . i:l: ill.i . a i e g i r e ad i n f r r n c intreg (ltnirilirrl ti.T.l i. t i i .i. . ' i I ' r n i r r r ' . r m i n l 'l n a n t o r n r u l i r r l e j r u .l t ' I r s r r r t j r t l l 'l t n t n r l s *"u. Iil'.i I.a .r..t. nq...' . .. t ' o l " ' n .ig:^".: i1. u n a k l . ... la B o . i:'l:u--.ffi i*..r'Lorra1i.su de . u p r . .._#r.".l'fJ ::"::^ carura de soartti...'.i {stlntioio )."po'. \ s i l s e f a c e c t l . in .ui..:j'1.i :' j. c s t .'i. :nl. i i ' r l e g i ir e J i r e z i n i .l p o a t ..o .. . r::t t ..!l .... c o n s i l i e r . i !e r :r.t.11 *0"j1* "?iiii... i i l r : i i r .rl..1.. / q i i q i p r .i:" i.TnT!.il.i l .* . i l b r .iunca de care dis- r?l ri utui in funcriu . c i r r r l a a n i l r .j^^^e r r a g m e n t e l ec e s _ a u r r _ e d cr _ ..' j.fl:l:" mrtor cazrrri limiiativcl"ti.i slrc.1.. i r n i n r l u ." -1":i^i.. t .u|"1i1"". i.. h i n r b l c o r r t r .n.i n a l r i ri i r l e a r ... ^ ' . .lll"u legii pe o"i..in j.. " c i t i "a r srr p l .. r i " tt sumare.a.i in '10 /-0 de ci!i mernbri.i.'l' : -.1.i*..{::l ":L:'o n t c .raz de r. p u l t r c n s i l i e r r ..X* illll "f.i a(.' " g:ll...rnln. .r.i. f. r .^1 l.l 1.i : .i. lT: t" . r l in "r r r : o i n c ' i r l e a cu a. lc_ptia{e rla o arnonilii in liniita ccnriteterr[ei . m b r i i l os r . .-rlil. e.i:. .riri i l 1 4 ... _respec ocup* in n. :l: ulu. . 1 1 s i ( l e l a tc i ia u r r a r . t .".:ttrelul." *_i. .r1 b a r r i l : ..l:i i i"d" .. s-a pus rrtrpiit r . d e . i .lta se s e s cf i ' l r n i : .'.T.i**. .rastrat.l"t' o l r ( ' r a l .nsabilit.ili. t .e r . -' .""i..u" ili.ol::.1'rr. io i tcrr ri i n a t i g r r i " i l ( t i . r ..'"_ l.l)itntru art'rist.r'lti de atrr.l. . .in.ir-i'e aracerilede statr r _ ' s P o r .riliL llgirla. f u n " t i i . r r o l d .." uirto" ..^..ur" .illlrtl._.. i q n u i t i . ci: ur'reazi sii-i t i i n l r ."qj" ri^-^-. t i t t r i u . . r. C o n s i l i r r l b r r i a s ...i. ni:"" . Acrcsle p r ..f*rl lir:rkrpsi1.ln r. j iu i rrimin D o m e n p A.1? r .1.. r ra ." i "rn .'1".1.lt-tlT 'sa' de ar r \'lala I l n a i n t e d e a i ... ..lTl ii.ii. r c h r d r ..a t .pet:iale.e'ut.. p o p o r u l u ir i r a r ..nlesir apelei:t. l q i . i r . I r. .

intului.ei..ile lui Zeus Bottlaios. . i. I:tHfl+ri . f::i. in )cgiturri permanentd el: ei sint chcmali la Bouk:ttttr.r.i'normate.1'..tirllaio i tonstfiu rtxrstd un caz in Iegea interzice ln orice caz. t j ^j _ije r ^ri _c e." . t.#X--ii'.l."'d.T :iiil::"il l"l il:yFi' ni..''"i g..r". -'-" ' ouu qutjeilS_l jj .. nA :.:'.jij".r.^ .i i:":i.l".Jo'-.l'".'-. Orice cuvint sau orice act contrar regu_ rtului poate fi pedepsit. ""iulo"' "JJ'i.de'.itanii fui.g.#ifl ii. ici.. :1o1.-.edinlei cuprin_ ""'reiit'alT'i"T:i"..11.*r.. . -qi atragi de i.l'.'.'ll j Ii1.fi:. p o L d a . cur. ^ " ...otot.l"i.:. if T..::1?ilffi l# 'J:l:ill'".:H"' o r i (l&t.l'l.a r..ci.X. .. me legate de rezolulii anterioare ale Corr_ Co:rsiiiului.? : cit de defavorabildeste.1'. stem este fdc'td cdtre cralni" " T:t-'l:l*u' impot.:l-'i. l)r. T]:i :d .T" om 1n uiur " rar. zltl.:I.n-aY cnnstruit .g-1.:. Boulaia.lJ" dm{d.pr.s:'1". Iui dupa .. -..X'. r .meazd bi_ partea lor toate aivinitetit.J'?. . in cd impotriva vinovatului poate fi pronun_ e x c l u d e r ed ao f initir-u..o lJlij .'.. nT. se ia o hotdrire prin vot secret 2e. de..ii#ll.!r.iorul Bottluttui.lbX..::1" ".r." i?lil"..i... ifl pi.tii.i. Se in ue la srne.u. sint.irJ"li ei.i. I.ll*:i:i '... este inarmat cu un legulament destul de r..":i.r" inqiqi cei interesa!i.iffi'#f aic..o l l u _ tli.i i # ..ir.x'. crnsilierii r-iri in r'il. ."n !!!.ta loviturii de stat oligarhic.:n .l. xnili$:.ouuneri el s l c r .:: . i sau decreteale poporului. "::'..I-'..u rrr uilz ue urgpnt it.^r_l.. biroul face o propunere in sensul acesta pentru gedinla urmdtoare.il"* ^-discu "::".J'. Dacd vorira de un delict ce rneritd o pedeapsd gravd. ff1.1.T"illf.ului inchinat ... . ..on-ului se afld un loc -gnde se inalLa... De'cinti . .cu au u a"lo.:'i'::: ".qJ.*-"" 3:'':^:l?9.l. r d l n e J e jl "i. . o c .X..tt:u:u^. i .oo f .forr o on n oo r arr pa A rc e a n ^ n nsi o .. ..:il" l. Con_ ramine intotdeauna sbrlpin pe ordinea. dupri aceastd da ::^91 este prelrratd r...tt a ard_ . tcgii..a" l eldtoare it lpoj plasate in faja tlibunei.l"".:.:.*j. . De altfel. i'Jj I .liild. il:i:: *l'il'.j.i epistatul lor este preqedin_ gedin!. l r r -p l c c r a i n i . Xi r .iJ.u."x. ijil.#:' di . al ..* ' " : ' u ' ' ( ' s ( r r )( .i* c. i"fi r ." 'liberta_ u tX.reaba cle.r.i i .'r i Ii. j" C. -.l.. Consiliulse in excep. " .. pi. 1 .li. in afarti de problcmele ce trebuie sd fie ate in urm{toarea adunare a Ecclesiei..'i.lliiljl ri. vin sX-gi prezinte rapoartele. cJrscrrfia ^^ .l'. r " j i i .". r r r .t'.... pritaur drsrlun afisn. a i.:i"i::l. . Ordiriea de zi a .J.i#.. rrei Boulaia gi al i\thenei Boulaia... rli.e atct "D. . de zi..*. 1u""19.1.Ie "q: "' $l *. I ..eze' pe' nigte ii ::. i T p.1. ii.. " j'l'". l n R i n g i b a ri e r a .. Sd amin_ . r r.111" .. din 411.u "1. J' g j' :''. dupd ridicarea get.fi.. j::.j..' .. ConsiJirr 1t.:. o la or r ..E i n . pentru " "*". ii' u. t" u.ff g pentru ft *.ii.*. cLipur. Acropole...I.Tl"tb".Tuf se tluc si.. incercind In intei..i .i..i i. J..iiii. r.richrui autor de pt.u n s l a r b u n " p r . locurile mbrilor Consiliului slnt desemnate pe triburi fiecare membru jurir cd nu va ocupa alt ]oc afard de cel fixat 28.i' # !!(^..i_ ::.:i. cu o amendd de 50 de drahme.cd ei irrtri mult mai ..tia .tre iu.pi.."n *iiillri".j'.'' r *:li:: fi :: supuse rp"".:i: :1i.e.-il'll.lT ...ir..J. cdtre succesorii lor.l." II ini'o.! X ff[:..i l .f . gruparea pe particie.i.i'.i. .T" " l :ln rl ":1. in jurul altar. i n r r . se a.vine ind discu.ia ziteror zllcl('r d " ^ ' r P l r i r de e 5 : lljjff oare s sa i1 ll.i "o..?l.ictn $" au tot Lut sa tntt. . Inainte' de acest loc.1l. cordbji. "' *#. .t].. ffi u n p s i p r i n i t r .:l il"fj'llii."" lia. mai ales.. este analizati intieaga a.*. ".ff't o. i. i:ff"j'ffi fliJI I l! : l.. s..#".r##i. .. i:i:* "" :.. g..*. lj'.ii: ill. : l.:...i.i*l 1 c i .s u r o s L e a s c 't?#'lio ud n ".

"r:.tiO ..'sni. l a r : i i a c c a s t l r '. :::jt. .Aici i. el avea in posesia sa.ri'f .-o itanilor qi numele Pritaneului. Vom vedea..i i r .r.._i"lp ct: altele prerzint.a lor se prezint[. 1 ... Pentnr rezrllr iut rr ir"tr.'."lna . .-'^..csta.S..i. . ' 1 6 d e z i l e ..i...i' i .i. . i . siliul intra in func. ac. er 34. i i r . e z ei ..i.i . gi uneoli 39.ir. edificiul in care s r : r . irr anul 37817 .ii o . .ii. i i. la se aflau tezaurul gi arhivele. inrprir. 'ri .. r e t s p t .rt..ir..inti o o vi publicd anui civil rie lJ5l+.c 1t .i. . c. intele ci..ri o.vatra comund" qi unde cetatea ii invita _qi Itcclesia.'.. stiiteau inti.. .. Jloirtra C.l. Ei au la dispozi{ia lor for{. in curind. g i a n i j i n t e r c r a l a i . nsiliului (in total o drahmii). ln caz urgentd.a ..nuq1a....' . f. i ducdtori....r'uid rleci neririi.. ce ll1.r rle c o m i s i e c a r e s d l u c r . imic mai r . ..1. ca qi sigiliul celor... ' :. r . .lr rr lu i ._..i. in fa!...'^r.L.a .r.i.r. cu magistra.r..ii.i.in.. aceastd El iqi exercita inalta sa functie de la un mici ll.'ir..ca. . ei convoacdConsiliul.iini1l''-"ro l|5 (sau 138) . . .". avea aproape tot zecime din an. rn.urc in. undrilor deliberative epistatului celor noud prori traqi la sorti dintre menbrii Consiliului triilor nepritane. . . . r r es decit o singird datri. . n . . . D. cu ambasadorii qi cu craitegii 36." trib.. putea lucr. 36 (saucieltir).''lii.' . r r tre in Consiliu.ineau pj.. .0.i..incepurui cqlendarul ofiirial..i.... Nu trebuie ei l n u .. i un comitet de contiucc.. : ...I.i luau nresele. t. i { i 0 .. pentru o zi dtn sanse sit sir fie.r1 I Consiliului qi al Ecclesiei. lltll" "r siliul. o i i . Pe altarul ridicat irr Skias..{ 1 ..r.-.:'r1.r.. .iile Consiliului comisiei sale permanenhe.i rr nu trebuie facrltl nici o legatur[ intre titlul care r-am ydzut actioninrl intr. 'anii r.tit. era rezer\-atd o srrnt a supiinrr:n l..rrr'tr. Din cei 50 de pritani. Epistat al pu!. " .i.p..rri.t. tea ea qanse in ciir..toli ce aduc scrisori sau comunicdri de interes nsiliu qi Adunare.. li'ttttrion-.trIiri intt ui. 1 r r l.i.l r. ..'i.. " sederea la Skias era rine rmaglnam IIgt^ cjl intreg.i.ril)Lri. ...i A. r .nut 40817. in fi1ut..tilea.''i.riinea vi sa. predin vra'ga fie.rr-ul.t] ..iio.D..r liltty a le lui Clistenericcit ca pritiiriia n{ia.r. .r. in general..n putcaing. ob[. ili^. Boule pune in legll. l l r ' e \ : e n e ae _ r a c t ... Cr.. el in acea republicii..". "Jnproi".l.iir.i S.t.1 7'holos... i e ' r l ri l r p juriri.rupi..ir_ji_ ..r.l. Este rribmentul sri cerccLirm rnai uceau sacrificii pentru sah'area poporului intiealrr{}iipe c mitetul ce conriuce Bottlc.n oo'"h.2.:i. pritani: tribul cuprindea de 50 cle cei pregitirea lucriiriior sa1e.:1. tata decit in unelc.. . ci qi pentru a opera aresile cerute de delictele graye ce aduc preju- glgi.la. e-l era s al soarelui pind la urmdtorul qi nu putea fi alci_-rt.ilr. 1u .. 1 r .ieiate i" lS 9. i tritii qi pritanii fdceaucu schimbul..pe rind..uit ti'i.it .ir: imp de o noaple .r..ei.ile ur.i nci cind.... aceia pe care voia si-i onoreze.rri*l.. cheile templelor sau drit...e lyitiriLa s o a rt d : c l a r n u s e preqedinte plitanilor'. din pricin" f.. corespuncleau f i r : c a r e u n L r i t .-rrlui ln fiecare zi era tras la sorti eprstatul prica.nt.l..rirr. ar. $i-a p[strab acesbeprivilegii chiar .'rir.iuoiiiuti..ir. ..nurt. .n..i'. Adunarea ... jjriri ari tr1.. ..f ii.iotn. mai potr.ul.a ilor.... . inrpirtire epaJia rierenitirnp.. "L_{r. ilritanii . .r. a cedat preqedinlia i strdini prin'intermediul pritanilor. PRITANII zece oboli 33...urd cu Ecclesia.pilr rr.Or...uni... nu era cu.i Itali.i-'rut.. Introduc la Consiliu pe aceia p_ecare orul sau ei inliqi ii socotesc vrednici de a fi ic3?..side o zi. dirrLrea. .i or:i.i. i .ului.. C.. .'u'n. lesi..prirnele pilt...". i r .r_..._urrcriifie iu sprecial. .. .iul"'ir. a..s.. Itrrtarit.. tanii se fdt:eaasliel: obiilnuifi* i : ."r.'rla. pentru tot anirl ln .tine ordinea in deci PJeEeI pulin 35.u .e poliliei nu numai pentru a men..J. cer-i revenea din atri!. tlar acr:astiircgrrlii . ei pri pe zi cu un obcl mai nirilt'cl. dacti t'oia. . i e a l . Atenianul de rind avind toate qansele sd .iit. C)r..1.. Ca afia . iar epistatul lor inpdrtilea ztlelo-L de se alirl i...Lru .r. . t.rriuu se bucurc tle accastti ()iroare zi.ri.iianiiI li^'^1: z i i . 'l j:..r.tli cu simplii ceb5leni.. o treime din ei 35.o.it..i..i11". ...i"'.. _ i3g. C{ci.ur.1i..

.Lii *' P-:.. 't i m l i t l e o p l i L a n r e ' de plitarri .tlo adnrinistra!'ieimalitime.4-a comisari spe. p r i n r r u n i i s L i n r r r i c ' ^a -^ l^---+. pii" . ii.. r-..i irr contuli.111: dreptate" de. e d i n ! i r p a r b i e i p a u z e ( ' Pu (t{rl asesot'lt' uite cu lit'care tttllt'itt'iti. .zete. tle un seorelitrivar care sa f io la tiurent cri lormrtlele proredarlLarii decrelelor qi care sit llare rrecr:sttre pricerap:ibine in m(ilI(ltl clc-. una dintre i.. 1 .111.ct. care se aveau sub in funcliune tle .i' Co'siiiua6' ee . . cc . tr:r^ bottles).. 1rr*'zidt'zt . in curs fi#{ .i il pt..'Consiliul numea * til-fl r cli.-J.uI ctrmisii..'popo" co'struc!'iiie pe antreprel:"il 8.Ai. l'erifi"areparir funcji.'\ceasta 'provizoric pltlgitea darea tle seamS'toti qi erl prezentaLd.it.-ei:i...i loJ'i nbrii Consiiiului in geileral. t o i . .lleiaistos' .l'.i.ulini .. r ea t L r c u r n c n t . : sacri{iciile serbiilile lui it. .gigtii. l n .rl legatura cu in rnoi tiu nr:oricttr)se punea r'ectcilii alsenalerlormarilime' (ncorot). ' / . iptiiie ilirr secoiui at \'-lea Ei mai ales in acelea i n ' s L c t .i.nat'ilc.. 6 . qttpr | . l u li i l l \ ' .opot'trlut' pernLru imele | .rltri .u 9 i .r'. ca ut'nr:-lt'p ..-r . p r i L a n i a rcila Prit.'l.anii qi ctini.ii: roadc pliniel''r' stin!ilea penbltr la Iileusis . l e .r'. t':.trar" . . . ca .1 eta ales de iiliu c'tinLr'e nernbrii ce tru indeplinetru cltre Iunccornisii stt t'ecrtiLottzii in glrlelal tlirr irt- lrt i*i':r."' p. .r^conlabili.i ^ioqt..l" lor ir00 de paznici la sorJ'i... " " ' f " " .in tra. . .: r parrrirrtului sau' pentru cejeblai'r:a rtisterellor. [-Jna (aceea a telor .rrii" ! .r'abiile n'li""i.. i n l a i a ' u n o r m a g i s t r a t ' iI r u m i l i .r.--X /. ^.i aI p. " t r i i .' . o c l a t i t . itielclri iirs."itli a.l'"iinirivii i'qi r .-clasare u d s t l a .a a fost..dupl itlc\1. .lt"i. d i n s e c L ' i t t n t r c 4 7 .spit'itui . .. de C { 'e a l a lil ( t ' p i . ialLal.'itatrie.i.i e i l .lor . .t: -.' a5. ei g:iseauprilejuri sd meribe distinc. .i D. .onsili'..gii. n a i a 1 ' a r '9 i a l t e r l u n ) e r ( ) a s e su.ono' z.publicare.arhitecil" sau nioi ) cctn|rrLia.i erau ii.a $t="t:-ll pentri'a verifioa rcgistreletuturla.isalii a'veau t)evoitr. e l i ro { i i i a l e ' l ) i n i i p e l a i 367 act st. 'i t i i .. trte' cu ajutorui unor. sale atrilrulii'..iii"'.setrrelartrl f'onsiliuiui"' lr&nlrt?uii'tt:. a l u i D i t i n y s t t s 'u n i k : s i n L i n j u n g h i a t e I ' i c *ui'bor" binclc [.'Zece . ae a J l o u . sa'tl resc. { ) m l s a r l )' ) r e t e c i t t i .i...^ : .f h.'rrt'initr.

" ..(ltcr4:r..ule era indicat p"ir. r p e n l n r a r l a t ag i p e n b r u a aute Irca actele... din itJ.i Totusi nu .r si l."pere^ din anul 356/5. .tcs Iii" ilro. kat& pr!/.orrsiiiu.^rrr.ti'cet{lenii.aclelor.r.el-i.r.!loac.lar a primir tirtul ce . i r n r r g i s t r a l t i r d AdrLpretla putt'l'eat: e-reroiba a-.. l e g i l o r ... ..iniiireir cindu se dintre to.':l1it^1'.:flsecretarul .--. c'tnlitiniit contisicpregibitoare.li"t.uio. .tarr. p'nrrir.i syngrupltrris. urm"ind ordint documente...::. n"qi'iqi'^partla /grr fu ?:r^t.tiile.itlqi p.r*".Tablilele p. pazeasci decretele gi sd copieze toate celela pe. itras la sorli.r n e v o i bs .t. el s1i1 llss6rmral' prin t'oL facute in ''\cluntr'u proclamiirile ce trel-. vechi.ar"*irifri fa i :1..gi"ui" ofu 1jl1:.iereaf g...secretarulde priianie asista in obligatoriu la qedin!.i in (.al legilor.a ui proiect elabolaL de.. cu sari fdrd nra rii.'gile 53.r". numlrea nronothet'ilor insArde !.inrtl ii pu!in tlii'ect. Iriindcd trebuia sd aibd 54' vo.i.l1u"*..ja.- .r..io1 tr.irirrrti. nrai mult sau tate in tinr. i r e .rr.rr-ui" .utLa Pe care iind irr ucelal'r .{. i1tle anii Bb8/7_.lul. n i i i i d e a c i t . . nclen iien : colabora..: .u^fru qi in titlul decretelc.ului figureazri i. e . .1?. t ie c r e t a r i .":l. e .itde a riu deliberra decit athisr: cle Consiliu..uurmind frrt.Stdpjn.o g r i m a t l i .('uttt(LtQ1decrete incleea insti.i poporul" (r'd'o' t tei ltotilci kui toi cLemoi )..-. ctitre o coll)rsle specrd. sub ordinele pe .ral ma. t.t:.a$a au vruL Boulc .i 86A12.eie Consiliului..i .secretarul decretelor..i. in_ mijlocul i.i"irla.ttt) ..u t..:"..r. c r e L e l o rq .i lor trona secretarul Bottlei.Votq] ngfgului artuceain aceasta funclie p 1r. r l r cc e l u c r a I a a r h i r .ei complet reformar. 9: 1" neavind.aternar. . i ... proputoate de z Borilc este r'irspunzS.. i .r"ului tliitlea : .secretaral pritaniei.i inic' plritit tle Cr.De'ur.siel. p..-. . i s r u t i v i r r .oti'.". ... p e a c e s t ac ..1""f Bo.... i0.toare ile ne carc le-a firlrrt A clun[rii .e hol._ ca si pe1t1u a putea fi identifit _ {ufd locul lor in arhir-ri. i e c r ' e t a r u lp o p o r u l u i " s a u ' .'n decret al pr'rporuiui preilurii ie..auproi.nsiliu .pi-ru"if. deqi nu parte din el.. a Lrtr dt:nt'c.. tlar de expiiciti terlmeni in td cle decrel mai mulle ori se face dclar aluzie la ea. intre in Consiliu.iiririle ca tru Lci..ea drept ajuLor.t.nt.i3. Ei a devenit.asa pritanie as..ete y ai sr. Chiar qi discutare..1 1.i s[ revizuiasc{ o lege .-:l"in..fr"iu il.1i-"i.1.B r . cpi tltts nomous).re et -ui i".i unai'e .. ' . prirl ula .. \-renrca cind era ales dintre mem !'3 lle..a r h i v a r i .in ltut.. a l polaos).'i"-ircinat ar-ea s i r p r e n i i ' .'rne a Corisilirrllii' une irrtottieaurli:to probttulctrnt'a sd fie rnenri se irrtirnpli c'a probouLt:uttct' sz.if luar.. pe.timp sd dobindeascir d.tt:s.ata :1t^.:i:i:^ 9:n Dar nurnele "ilu secrelar."ir"'"u o.i nurntri de a. ^ .ua c _l:]. Irenlru a er-ita t"pia ._1'u1ld.tinea ...incl. /g. .l I a ^i --. fiind numit tras{ta -". sau .ta.-:c'telttr r.r rei 'ftrrti dlelit bazir tiecc iolose. t"'dfrlp-piruao .ut o or. 0a urrnaro) orrttt prohottlt. 1.itoi.1..semetariatul a f dupa adnriiisLr.u t' | | ' e : u r i i t n r i i i n i a i a v e a t l s uIb r i r d inele lcir un b o t l L cs)..l. r t t l c i ec . nu ""rir"t" t t1ec.edinlcle anuale \tei incep prirt citirt:a une:i prohotrlcunr'a.flin sfaturi sau lapte. abst.. Ci orinduite in sanctuarulMamei'r.i un episrar ra arrirr.aqer..p. pelltrtl cri trebuia s[ copieze 'etel.u S C I a v u tp u l .1.a!ia !j cl. m secretar nu.r. acestaavea si el j ..^:l:T1 lyctlcrale PUTEREC A ONSILIULUI tare to oi'ir-ia le tor. ala"turi ao trit lui pritan gi al epistatului.dine fixatd prin t.g..actele p"rit". ' e ss i-rygung cu exemplarele o. mai ui.. Atlrinalea poporului iqi impuobiigirtia. 9. Aici r i a r g r e f i e r ' . j a p e l e z ej a a d c r i i r a L u l s t ' a l . . cU era.uli.: filumt..". rni.ii. Lra g. Arn riizut cf. cu cerlete magistlai.i p. i ' i l n i l i e . it"l. .r.r i s t a u n i r r a l a r i r 6 [ p " 1 1 . l?:T ."iui"r"i " prim..in s d o r a a ' r ..eu-'". t n .I . ut tn.t" Consiliuiui.li.. Ar. ^rr 5'1 t t c l i n r i t i t t t i i n p p e f u n r .i\... i i e r.asa.1" s{ f ie exr:' lunt.tclts epL ta psephisnto.t_ noul :l::li.

Boule n-a avut timp s-o introducfl in fa!'a pop orului dispare odatd cu ea. ea ii sripravegheaz{ pe to!i. de nilte func!. ea tredispozi!.. Boule redacla deci .f i e c a r ea n lista cavalerilor' este completat{ fie de hiparci.r:I. siujeascii pecuniar. supraYegherea admiistraliei marilime 6e.pentru a compieta ' 60' Oricum.pe ambasadori' ci qi si evelEeti. du-i cu lili cerc pe falc{ Dar intr-o cetate ce se bizuie mai mult pe rtd decit pe armatd.it secret. sir-'1i fizic sau vedere !artr in cadrul cavaleriei. una dintrc principalele nclii ale Consiliului era. Fiind r. ea une.. . l r t la l V .elepoporuiui sI fie aplicaLe' Tn imsau deosebile.a l e r i e . o asen-lenea recompensd nu-i fi acordatd dac{ n-a rlispus r. vremea lui Aristotel. lucreazd imprcunii cu ei.letne.{. Nimic din ceea ce intereseazd 62' celatea ttu se intimplri in afara Consiliu]ui Sluiind cllept rniilocit'oare intre Atena . din 6a.:lspre aprohare membrilor Consiliului.l e a inc-etare Boule are dreptul sd cerceteze Iista hopliIilor. ea intervine in fixarea tributurilor -qi g[tegte. in caz con61. Consiliul are griid de toate. Ila se o c u p d . \rorbind despre^ Boule.ia nave. deoarece in secolul al I\'-lea supravegtteazdfunc-tionaxeainstituliei efebice.. ea controleazd iista efebilor qi primeqte raportul cosrnctultti07. uneori. bu . cu Synetlrion-ul feclerai. de altd parte. IisLe cle ajuns un singur fapt pentm a ite ptttea da scama cle inlportanla puterii erercitate rle Boule in rela.tokra'tor (kyria. .'Ea este clesemnatd sd-i primeascd. incheie tratatele de pace sau aliani. i n s e .tiile erterne: iproape intotdeauna cincl se tratau asemeneaprobiemo ea lucra in qedin[. tot ea comunicd orclinul Ailun[rii. le primeqLe rapoartele.ti irn rol cleosebif cle activ atunci cind Atena V-lea.ir. Vehem deci cd Boule io i. ea era inveititd cu putsli prejurdri 'depiln" aui. fdr[ alte Jorma-litdli de implicit.i negociazd -rezultatul poponilui ei inainLe de a prezenta Pe acestor discu!. ur in nu' poporului Vr' clecretele popol'urur interesate decretele statelor rnteresate mele cetdlii. r Pireu prin comisia de trieropi 9t. un mare numdr de funclionari pe care ii consiclerd subordonalrii ei. cu stralegii pentru -treburile e.iofie.. Tot Consiliului ii revine 9i inspectarea cailor: dacd socote.te Ecclesia. le d[ instrucliuni.. Borrlc dii audiente ambasadorilor inacu inte de a-i inLroduce in Ecclesia . de materiale cit \si de personal.i n m o d s p e c i a l .i statele strdinc. Consiliul deline de la popor un fel de nrocura Eeneraiii care ii cli autoritatea asu' pra magisttiqilo".onstrtl- . Ei voteazd f iecare nume rsi ii taie de pe listd pe cei care dcc'lard clin punct de sub iurdntlnt c{ nu sint in 51s1'r.d 65.santierele . mai cu decret onorifit decJrneaid un md atunci cind qi-a indeplinit bine aceasindatorire . in mod obligalia pe care o avea de a urmdri ca^ legile "clecrei.qi la intreg domeniul federal 64. ea d[ directivele necesare mrmf' trilor atenieni tlimiqi in misiune gi. ii alege qi. el ii ia cdldrclului indemnizatlia caii bolnar-i. ' . pe oaspe popolului. carc o predau nari hiparhilor : mtrnca accstora este su lrils.stecti un cal este prost hrdnit.poate Poporul nulga rigulamente administrative.I. Er veghcaz{ fdrd l a a p d r a r e a c e t i r ! i i .ecr9t9^" '(psephismata) 5e' execuLctrii.6t. Rdspunare de construc\.it. Treburile curente cereau decizii imediate inLr-un numdr mare de cazuri ce nu meritau s[ fie supuse Adundrii 5s.ii su'b form[ de probouleumal'agB. toate onorurile ce li se datoreazd. [n secolul at IV-lea.r r . Borilc este reprezentatd p.u autorizatd s-o facd. nu numa-i.ind in limitele atribuliilor sale si s[ aibd gliiri sI nu calce legiJe sau decretele a cdror aplicarc ii era inctedinlatd. numiti kalalo-geis.d e c a r .proiectele privitolre districtc. uouLt: esLe si mai legat{ de ei prin atlibu!iile sale nrilitarr'.iile vreunui decret b"ia si se men!. atenianS. pe tspeciali. insemninlentru hrtrn5. reformeazd 68.eqnic in corttitcl. la propunereacomisari]or de redac i confcdela!ii. ln secolul la orageI sa:u syngraplt.s.r.ia qi de repara!. De la cel mai mare la cel mai mic. ). trar. cra invinuitd cle ac'9iuneilegald in sfir. Artsiotel enimerS.

oor"l .i'"'r. ifre.. .ri.nrprrtitor. rlonceSllle conoesiile rr vobindu'se 1rxln ilffi...?ll: judiciare :s "onclamnfri ii ca rii at . i1'"'q arrul {J11. ln cui'strl erercitdrii.* T )l'. t ip t l i n l c g e s t t r .rt.i.p o ."" ^in il... mrnrere l r l l r r t r r F q l .l e a .'"..i r-eghcaza strirlgerc'tr?3'Pe vt'e' ' ] p t i s i n ' ' 7 ' ' i t e t i l " r .t. t ._f ..r'iilut'tri lle' rare t'relluie sd-l il llrinresc la sir't. ToaLe ttt:trste 1or. l ..i.'tti.l :f.1. .-"i"' ' u p i ii n p r ' i m r l l r i n r i s i ' r i c t a r e s p e c t a r e a l.tn^ ".iilitt'. in ie . l)ionlslrs'qi diorilr. ..U. a .'tt n.lirro1'to . ..r.r-f l s t t m ' l e ...rmotatii flslilrralhelltrielil"r nepreva?6. datoria L r c i n a . t-ti. solav iiublic' in zilele de scaden![' zatia sa.'J 'tr a ctr Irlc st r lile. ( ..:ia. teqte de Plecare.i l :r:. t'-t.l''l"lti.f.' C :l ::l :l :l E trn t'i t" 'l Jt d(''is)d s t a re ca a rr () o r ru ale ale c "". s. n L ... ut . l e r o n t t r i l " r n r o t r r i c i i r l i p r r [ ' l ie ee l i l r l i t o ' i i s i n t . til srrpuner. ' .!':::" in ' io l a t i i . ii dau citire' punrrt' pr.l'it'trrg {'r'a i n ninJ .i.t:lii frnr'. srtmr. Ar.'l'cltti's t"'q1':i]']::':" h'den'rtta'nilor iri il lransr-irit ca. v O p e r e z e i n ( : i l s i l l ' l s a l l s i ii--li b ?2.G l r r t ' ...1. f".'lrri ...rermeror "o1\f lli:."^?i""'i"J"i"til.iifn qi soatlenl. c l u s en ..' r.uu-irtt." ce au. -3 . R u . rtltoi..i cer Consilirilui sit spuni dacti are u vreun parn nstinfa cil vl'eun rnaEislrat sa ""t_'^_l ty 4*-:-+: in limpdr-ttneregLrlti rlr'eir u.. apodelilt's ii b.l:s l'l olli r Ir -*i't !.. e s L r r i ?0.T. r ' i n r r ..'=totitiL I'rr!irri ln acest.lin brrg. "i:tlT: Ea are grijir sii pr{}cure1 p r e o r "ri. ptitt ltrrnet'ela vob. ' . ru lrilrlrr. finan'te' ini'[-inmate." sir cearti't-'r'il'atti'l''i . ". "i-J"J#x'.?ii.liti viramentelor qi depdEii ' a . r i .'uro.i.'t 7a' unei Lonstruc!'ii trhclluierlile a verificarea.:' .i" l i i' t tt'ti'ui" *'i *put'n.1". a l c c a l i d z i L n i c dd e . -....a c t l .i'"f .ttt.'ii'i.'fi"a crt.i: ::.'i.fixar i"r.."*i it" liuiui primesc chiar qi daru*"t" frtli (lrinsi riiu. .t.: :l *ii ti*..:.*. p r i n t r .a. i l t : i n s e .i.i*.'r". .il. "t"'..l!. i .. r e r ' c p l o r i i g * r r c r a l i l e i a r l s i' t 'i '."-0.t l irn vali la . c a I i i l o r. .:iiill"l'::l: :i**nlfli..rlubleazti' .tc.11. n_ar r..11ry h"t"{ i tlrn nr gl. r"'^"a definitiv' bl'-"1:l:i vinzarii '^'r.taci llotrlt.'ittii. 1 " irea .. tt .r t::]il::t... i-.:. dacd cel acuzat i-i".'.i:itt?J. 1 . e a s e s f d t u ite .Xll. 1 i l i t i t o rr i l .rn a'ea ." -cle . i i"l' b .leaiia.s .+i i n t r r : g u l b t r g " 1 . m a t J l } i r r e "t:Tl:l v r e n loa lrri .sdrcineaz[ "i'.-ei cer ti :: 1.l.. ..ill:1. \lr.. ti[r'anclii mulitirlre.T. g i t . alff "'.#l'ls:ff -il l il'':l''..."tlil'ii:i'il.o'.1pe r'i.ll*. l t '' r .n. n .xTIx'ii'illT"l'#"#. Fiinil insarrrinal'i cu loate lnt:asainoliisotrre r'prealelr.'..a r p i l r e p a r t i r zd inile diieritii rnagist lal l i c luar a tltttl& 7'l se prezintii in' sala [lonsitiu]ui ctt aceasta re'tizare sclis[ pe o tablS. ll1 i. s p e c i a ) .mdrtrlui .r ' r i { i 'e .o1 [tii. p r e z e n I a si illonlt'r-e o 'l'crt .i.a int. s e p r o t .'. 1 . ro tr e L 'a t g te i p l't '. f n l r ..ritlrrft **r. nl.1llil"l"i'i :l'ru*il.it+.t r i r c l e c r e t..1. re tl sirvirEit bug. i t t s ' ' t ' i sp r l e cilre regc' mare c ' i cle ctitre p"L'ti.l"::nii. d o i o h o l i : J ) a c i t n e r o [ r .1i:'. . tflr ' r l r l r i rlic p r l l ' l i r e ' l l a .nh#* t-{itrifil*T Irati de tt'-l'l'.lir*t de irirlar*ri'i i"" il"tp"i ('al'o ]t'.lt a r nnrltie. de r e p r i t a n i e .iil.. l t t l .il' '..ele e-ohipaielor' re'crutarea Aoi. ^*i.ii de :l1iil"^l c. ?5. l e ."^."\":'Ll"'i-ii"1|.ir?l]. ..i.. . Pentru I hioi' a n o r l t l . ic t n f e c l t ' i ' a l i i :i .i 1i"11"*:]l'-:i... chr'1tuiegistraturi itrsircinate'tt'"i"t'o*etile.rr tii..:"ii'i. r l u la I l \ . 1" .lui"i.::*:i.l mai i'rtinse o rnultime dr'' m0i" acrmtnrsrl"lt" rilililrri.tLllil-a' crrasc.'l..'!1 1lr'ivirile inrt''eptate spre ' ' e ntr qi-atr filrut u n n " i ' o t " g i c a p i t a l { actiune c i r m s i n t .iott . ! ..-me r. .domt:nlu. . u1''i. rt -^^--.JTit":?. al *' mind: de r[rrrq ! careue care iil'.' oarecare unitate' r..t ' 1 . ei' lll* i: ".i 'l''''i de 6i1. li'.lo.d. in caz afirmat'iv. . sint incredinlate de critre pieselor date la re m{:rm.n.I'area in functtie.']nt:.fr11to...' -1 ' '^ i " Di t ' i t u i .n.lc resIttntP l)" r l i i t ' ' ' s l l r z ' r l l e l t lr r l s .. l til' lil l. .1. ' i i r l : r ( l t r t t s i l i r t l r r i . : a l l .i..[n.1.t e d e a zld . s r t t t a l t t l I l i l l r n u t ] l g i l l l l a r ( ra adrni' it t r t t m a i l r l 0 . l.' [']11. .r r ls :.1-# n.lil". b t ' r t l e t ' t ' l t r i 't l u d a p.tre'pie.*h.

J" "t.at totuqi s5. Bo"l"loo'*:*l::'i"l&"'i"X|' 1n In s bu-ure griji.a .JJ*.il1l" {ili'1"" $i111Ii: l: 3i".::5lll :i:"rt"'. peniru a.. .:' l:ffi ift fu 1# ri:m iliiill"T'. qi pedepsind'' tor.tt" :ll"-... l. ii onenli qi pe arhon.i o r Pelard t ' .'#Tt l'fl li:'i i :t{lr"i}l}:ll.l'jr"*.ll.T.q:="t.D a r .ii" u.primind un raport asupra ofranla cereria -regelui.nu-este definitiv[ decit datd de Boulr'.l":11 .t"ele civile..t lH.. de sa ..ieqrrea im5" asistenlX publicir.v l r $ l t e pe l ) o pdmitttul ?'i:i "mql".--Jl tinea cle la poporr]l'srtveran.: materlal si{uru' :'-."tt drept."1 i:] tieiului: :.t'l#i.'"6 *:"nlt!:...ru g tictele llglele s pillllllltul b sivir.":-? .pe.:lil cont'rofost privatd de aceastd abribulie in favoarea :. .dil 1 "H .i:i""r'".'i: . dacl . r*ig".tilJ"ll1':iil".Oioll'sg1 8i.\nr vdzuL . ** *u"'a" aur qi filc i exercita dreptul I ardtdm aici'care sint cazurile cind. q i E l e u s i s i n ie lucririle l t " ."f este supusti q.:Y]li.3'"J 1 .aDrselier ji. La inceput."u st..'.: . erre c -"1.X IIJ?."Ji::.u*" iorilor de acolo si trimit[ la Eleusis ofrandele de cereale.iil..intr-o altu'inscriplie' tlin selolul al V .l ' . Ea se ooupa. lerzis In virtutea deiegaliei generale. "rjiU.. politiei qi al justiJ'iei' in"1ii in clom"eniul .1.*iifit-ii Ttt:i.**" ru"" Boult' a con:.-. 'em aliate orasele 'ut it't sbli trimilind lllT'::"::l o iedem -qi in 'ul" t1''1'1*iio''i" la efectuareu Greciei.de ':i tuare ca Ei de atte.." " ii' -tliHttli l$i'l *"r' iixia' nistralia IegatS'.stm# :il:. migistraturX o ff ionferea illif.l t ^ " ' n r r b l i c e .:ll ITri Jtt: ilr :i': iIlj'"ll*':rT:Jjlll*." panathenee .1:' . ?.":tfi':""J.ite^ u .tic.l"o1 meleobiqntl]lt^-l:t'^':: a t L li"il al-ea t) Va POaIIa yi'ili i{i f ll'ix.:n* 1"#l:' ifiXlili':U:ii i: ll*..L j " ' ' L ' * ' l n ' " atu1r""or"no'..':l:ilil:: ".u r al sac. sfirqit.qi-.^eto".tii desenina{i pentru o.ttt.t l ed o k i t n a s t c t ' avem!."."#':"" t"'".il. Ei a iscoacl-elorcXlare si procedeazl animalelor qi a oamenilor' La . i n de aur oferite ze\tei 82' Boule lublrc€' lut'r[rilor panathenee la coniursirrile decernate thelluieliL' finnn.s ^". mult de }ucru. l'egheze la fdurirea -\'-ictoriilor sale iul t'i in atribuliile '4 are Bortl'' si s5.'tri L# .ior" t"ii:t:. i.x lmPorlobeasc[ PeP DUU'q.n om a {ost inscris fird sd albd clrep' "[ disnune l ( consi reglsll'us din l n registru sa s ad Lergerea stergerea dispune q er a de na fu'u*""ia i" demogii r[spunzdtori a e ..^i care lil"lluT.'r!t 8 5 . iin. qi diferite comisii de hie. a o'. f o t B o u l e ' c o n t r o l e a z S 'l i s t a a n u a l i a J.1" Olu 5r -. r-tublice.delega{'ie :i$Jffi avea suprernl..4.*"-i"ui"u tittu f.'i.lil ^l: ::.o i n s c r i p I i ed i n s e c o l u la .i:!i iconului.uji'. l i r q t t . at.?' "'b unui iribunal desemnatde soartd.a ordinea la s[rbdtorile.- .se ocu1le de^premiile ' ' q ..'1:.:.. zul unei in' le la rtonlenru a c e s t al D e l f i i n e d i n sl o r a c o l u l I c o n s u l t e stat'r pi unor e ."u .rnnoroA t.H:'Ji.l-"J-'*'i'1"'i'li*$:'iTSrTftT: -l!...li*:it*li:h "proPls artur. i.ti ." i:. -Boule' lti:.l \'-lea' l n i t . sdi membrii pe examineazS' a1n't"""1iu.ill: TJ'':l. de lips[ de obiectivitate in judecllile sale. :lfiu:i'::":l#":"H.i"..tito."1.'jl$. DacE tot'"u aleqe Jocurile Pi'thia.I " u .se d-ove"orittu.la tinsir. lui.ji. na a avut drept ab- .r.Fd"1ifi Ean Am observat cii in trnrlte irirprejurdri ea a" ru deschiderea d e c e n z u r S ' . cere locuirct"i"ti" o.:il*lit.i. l)rrYrnlil' acnastd l'l"i::din sinul sdu theorii delega.care o r :--r -^^l:a:^t ^: ^l i""+i+.111.s ed e ()rgas-ului i*"*n hotarelor qi de suplar-eghcret t l r n tre ar sal p c u n u l d e l e g i n d c t t r s .ea iqi un *ttll*"-?ll a'i". Inscrierea atenienilor maiin tegi.t ar "".. B o t t l e n e e s t e i n f [ 1 i q a i [ o o u p i n d u .i***:lt ill$tlr **+***t:.i 'Consiliul.."fillll":-:: la..'""t1""1".

t"i..iX*fl il in.e a s e e x nea la critici virulente gi la atacuriprimejdioase.i .p"s.tr.eiris: acestea sint urmdriri aplicate fdrd ''Lltliponlt lul al \'-lea. a conspilatorilor qi a [.' ilui" '.:... autoritatea s5. L1:'l::l:ti.'i:ii.li . ' : i i t b a y c t l e i r ' ' e s t I o l ' " I ] ' . g i c h i a r r l e l i r t l e t l e m o c l a ! . de exemplu..l".^ air.pot.Hi:}. ..' ...1'liiil. a c e l a s i ( ''iitl{rP H'':o i ' .tic..o au ' jl u .1r'.'lilt:... .' ttJfl?lt'" citalie formal5. Ilo. de data aceasta. t r e i n pa*e' "y. ii.."#i'sii.\li. in anul urmdtor...se sesizeze un particular.a dus rler..l *".. natnte r luati t r u l i ri ". '" 1 '. ea a procedat . s-a proclatnal.deexgru{.:llll i' lrccpind ii:'i.li:ll"Tii. r i . sa:1". a t e e l e s e c o l .)it.1_.i::.Iiffiii. in anul 406.fil.:' memtat reduse.i greutdJ. cu exrlia tr5d[torilor.lli"i j"trif.1f. ilor Consiliului implica si dreptul de a proceda .... F o l o s i n d a c e a s t d p r o c e d u r S .i' ..sf'.1\i"'1. Ea m i s c a r e d e p u s d c 5 . pentru totdeaurra. j a n e u t o n d e m o u p l e t h y o n t o sn t e c i n a i t h a n u l o n .'l i '.'t* spe \r'Hi "ip+ijirt't+ {fx'.l'l'li'' jifi' tj-.drade Ia supltttq .\l'." 1 .jY..ralirir de ma. pe trierarhii ce 4u erau la postul lor.tii ce fdceau greryeii la clidiiea c o n s t r u c .1 ti" :'. * :liIil. mandate de arestare in cazurile grave de c[1care a jurdmintului de credin. .d u p i r o j u m [ t ..]' "' ii}il.. i i i .i: * : l+i...i rili Iin'il " lii$'Jli*i. j u .*il' "-.erile ei au f ost jur[mintul 'ii. inl#"il::+... in cazul demagogului f o n .-.*iilm i::Jl::. ?llii.V i o l a t .it'i"ii. .. '\'i . r . d e c d t r e o l i g a r l i i i n b r e a n i i 4 1 1 .(llistene qte plingeri impottiva magistra!.$ i i #i1ifl I' i:rlilii""ii .:l'. : : : i : .io1."i. il... r r r r i r r t u l apagoge i . la moarte \ti. P u j l il'..'nil. la cererea regelui.. BoLrle uza frecvent de dreptul s[u de constringere.' :::. acest principiu a fost pus din nou in vigoare inainLe de anul 368 e0 qi. i ar e s t a u ratd in anul 403.i'. emitd. 'I^t l l e e Lisii nn ra Lis r ta t . gistrat sau s5..::ffi i'lil'i'i::' li.ilor ce nu to:: cu caI'e BottLt:.] . Ea pedepsea."1-.i.r"tr. nedice.'iu h:x[lnitllljil:l\.:.t i i l o r )p e v i n z d t o r i i q i p e c u m p i r X t o r i i ce foloseau m[puri .fel in cazul generalilor ce nu-qi indepliniserd toria si. 'i "..: ll. in anul 403. r'. ju.1 { h h .. ^ ( " .:..l*..tiativd.'i ]' '"' consiliurui .i. .1t rara.e11 sotut 1. | t .'"* sd 5i.tara .lill din . l u r .i nepermise sau pe metronomii cc tolerau aceste fapte er.riul: . pe oricine viola sanctitatea Pelargiconului.. i 4 0 4 . r. daci ct J n t .:1ff :li. " ' s r .'i. Desi lipsitd de dreptul tle a da sentinj..rti* i ." ro l ' . ceau trei garanli solvabili e2.L:-'. tlin proprie ini. " lu ( rd .ii.".1'. se .blri-t t*+:.. .]"-l'Jil"1:'i"' :i:l. .i:t".-\icr tr pedeapsd cu rnoartea fdr[ hotirirea adundrii p o p o r u l u i " .tle a avut.qilili'tt':. in limitele pe care i le ingdduia legea. pe arhitec. i p i e r . BoLLle... '-'i'. .lll":I:l'il. ln loc s5. r l i i r a c A a r e s t S .xi :r ^:' "i."iffii ft-A.':. . i r r i ii r I ' u s ts dmint garanta libertalea cetdlenilor.iar5..1. l n z ' . p .a nd..:ft lr']. ' i l .:).e capitale. r: ' u ' t . $[{t#q}. i i asa-numitelor ale pe cdile sumare " i n o n u l5 9 1 / L:)i': l . ' 1 . 'u puteti fi tru '. . ' . lltr itt t ate 3 ar trt * i l r .t. prrricil.''"t c'tciuei' .l. .rl"ri: :: :)l.. .t l t ] .liit r!::i... pedepsea.lll. I n f a i a e i s e p r o c e d e a z Su inatnt'e. ner t d l e g i l e e 3 . r qi in aceastti privin !d pu t.l . i ' .a b brriil lu u rr s rc . Ji * ntip . mult timp inc5.'i:0..prin mijlocirea unei aress[virqite de acuzator sau de un ajutor de .#i'lt'i"t I u s tl fost. . o u u ' . ' r *.t[ sau de inaltd trddare. aclioneze de comun acord cu un poat"e ea insXsi..'t" :r vinovali de incorectitudini fiscale.'i::"'i'i**r:...:...i:. s e .]t'$ii!:fi'li'?:'"1:' . i i .]t:l1l.

Adunarea .':ii'l t"l':i' ':li l.in.i itiitt:l .r.:.iloi. "#!:'" :'i"$i...'.i. atentalele irnp.i'..:i' I I ::H'il. oamenii litil i"1tl1'"r.r.t ar)gilleazii r)gilJUdr.dtotai) o mas[ p o t de deauna. r r r L parte activd la negociemai ndddjduit s5.i\:. . I a .lii tle ti.i dispunlnd a r'[maspin[ la revoluliilece-aumar$elrzsllros.1 ".J$it ffi :i'.':').H iijx l..1{ ::*-hH'ii: s"t" L. a-. calitate Demostene qi tot in aceastS. de ajuns si obtind maioritatea ln Consiliul Celor Cinci Sute pentru a fi aproape sigur cd va reus i sI aibd de partea lui poporul gi cd 'impune l'.i lleliaia. 1i.1r de lege 102 unui qef de partid li era oratoli (lctgonLes) .' !oTJ:.?' t'ibu'e'l' "t rrrLui . rr lt'rr :::tl decdlile sale si inLre Boule din secolul al V-lea si aceea din secolul al IV-lea nu este o deose- """l"iit1ttie "'.: }j. "J. i:l.:ntlit accrr:lit.g.. D a r e l a d a u g d c 5 . ir.t.i... nu avem aceastdimpresie.t e a u d a p u t e r n i c e i m p u l s u r i g u v e r n u l u i q i a d ri#. .'.arcil e a " i n s'iltindlti l)oci il ilcceptti1 1i]. rir' iti iihtt'* :l ll.-.1"1: .a pierdut puterea de cind cet[lenii au fost pldtiti pentru a asista la Adunare .11:11:' exemplu..c''|oine. Ca qi in Adunare. f e l .Y]]*iitu!iti o r i i m p o t r i v a u n e i a s e m e n e a d i s t i n c t i i 1 0 0 .i f i:l:. 1ii .ultlI^-*titrt'rirr-rolt: t r n i i r i i ' ministraliei." {i*l.i"'tr :l'.: ideile.fJ'i':.. ia d a r ( L r t : l)e!ltI ..'ii"'..:':. In toate timpurile.ll'l. Istoricii din zilele noastre au protestat uneAltd date...cdci. "'n'. q i B o u l e .tori . p o p o r u l . un rol deosebit de imporf a n L i n d e n r o c r a l i e .d r .s.'ilFTi int.:t if^.:ot" tt'tt"' '-' llup'[ .'.' ". In iqi va calitate de membru al Consiliului.Cu siguranidci acel Consiliu.LL''t' rt'la't'itteiircvizute -'\tl gdseau aici intotgurarit'ei staL. .siill.iii i:illi.t'i -ii'a't's. la inceput.o' r. io"'r i.iiffi i ii: rll ":' J.r'irilulu.asa a vrut poporul" prin formula . i o n ad i r e c t .'l. . \ r ' t ' o p a g u li n . .. ' " t o brrat crit'eIe'ir*1totrt'a st.tr r se e a nu nU S Oare Aristotel nu s-a ldsat inqelat de prejuetfZUlU "ici " l'ill:'.lli .1 . uimitoarea sa carier6. ascultS. . Efialte i-a mdrit autorit a t e a .il .'!if1.': s:tu rcspr"-gt'):...ltl.. in anul 42817 . . rile din anul 3116/5 g .'TJ". prezenta demele a devenit organul central al democraliei ateniene.lx:i .1 l " t i r r l l r " l r r i p olitici gdseau in Boula un loc de unde se put * i . atenienii din secolulal IV-lea incd mai spuneau cti cetatea lor era intemeiatd pe trei institulii esenliale.ll*trui:ilii.. )lir'ili'. i... In istoria Consiliului ar exista.H'{+li'f $l*$-*i..'e .'::.1::l'."f ce ititii politi" Llo'silirrl ire prea mare ? Dacd privim lucrurile mai lndeaproape..:.. ' i n d r r ..i.)asa au vruL Boule si lropolul".::**l x*r . I':i:..'." ttl r|t'1.... fi :..fFi*=:i. :'i .:i:t:l"it]il. f "rlull' demagog.ll:l:..Iulul.. de exernPlu in colul deoretelor s-au inlocuit cuvintele .. in protoblice.'iili t3 il llHT -*" "' 1." : s' .iil l#.ls a i a l o c u l p e c a r e 1 l o c u ^ p a s e ..tuturor magiitral. u n d e e l i q i t r i m i t e a vinta actelor legate brtitlatea reprezentarltii101.]u u.n'itnit"t sau tlacd ''a -1ii4.spune el.il ...'r'tt'. I n c e pincl cu aceastd reformd hotdritoare. []li*tt"".D e fapl.iii'rri'.r" ".de trrbu.1 :i :1.'i. Aristotel recunoaqte deci cd Boule a jucat.i. ::"il. a s t . ' li a e s t .i. u.r'rc1' [H'lr.iva (i. .\dirirIr'ii.:l $" : : . "l'llll l: "u lt"iu:ii".".". C o n s t i t u l i a s l r d b u n i l o r " ...''..:. ji:. : : rer€ ":1': sii rlitt trir.:. unde popor ' u l a c t .i]"?iil .s e g l n d e g t e doar la el" ee.'^''i inceput.li.t.l?i.il ci.i:':jH:fi gri:. ei s au u o t t t t t ' ' i " ' t j t ' i ' u i i i ' ' ' 1 t ' i qi oij.li:li:.t:l'.i..1. r u I n e r i o a c l e a b s o ] u t d i f e r i t e . eisangelia." .tras la sorli ..otlir l.!|..B o u l e q \ .r r l t t c Itr rt rrrvr .ii.. .Cleofongi-a ''.i iiti:. l l t l u s i .. c d r u i a ^ i s e d a u m i s t l L o s . "i'flrl.l"lil'lii "il. aoeasti 103.

"i n -3"1 . ?lill Ht*h.5. I .. t.+ .*J. u r m ' . hiei. Constituyia rn o -IG.o p ' c t t ' o ' ' .ir.[i* i.l a l e n t e n l l o r 't L ' a ' w L ' .'* activit[li.12. op..i:l:" r:' a"r.*.:"I.$ft'T.'lL t''ry'{:tff l"s I #. cit. .ot. 10 r^ i ''A.?. I2.^hitin 6 3' x:#.*ild{:i:THfr l}i..i.X*.."in.Jln* '.'J' I a slrbi l".i".".?. 6 9 .'s . spune: .ii"'i:H...."J ll . nr t.' ?X$'"xL'1 1l ii sr i..o o ."..::'i.".r * ]:iff: til:'t: i il$[ld* * $ii:.l' ..t' . . 6 t t ' 4 .. i }'lii"ii.T i**s.P'^ "ll.ll::"ll1i. l. atunci cin-d tr.iiv-i. a. l"i P in alacen "t . .' P"q". l:#l'"*:.li:"" J"n.:::' :*::i[:i'' i!'.:"Tlllli i:i..kixmtl HT' portant rl'. 4 .. .^^ tr--^.amie .:Xil'"f ordonatd Adunari"in 9ngt"t"i 1.1*-1" sub puterea Consiliului' motivul i{oTE 191' L.Hlii :1.l:: !l'rf#:l u.." Aristotel.::n ii"t"" : 1.Jd.: .l?Jffd. 1.x':!-*' " flu.x' n*-it*'lf xir "i1 3ffi" ericre .sulletul din Peloponez cat sflrqitulrdzboiului desemsd vrea f""taide reEimuluiatenian' Ui"a . nr.-l.. Cilal CXXVI..l. E t Ioc.*'. 5.'H'l-i$*qffi r14. '. "lr""X. . T u c i d i d e .i.i.. BouLees l?\.l} ''.T$i"'vTll: "'H: . P' .demosul . 7 c i t . intir:*. A r i s t o l e l .

24. ' L G . I. 8' 8 0 . f"n ):. 7 8 .:. 1 .-IQ i b i d ' e m .t::ii'r'.. hr.y 3 .G'ii.. sa.":).t ..?itl*j'lLrxt'? "" .o.o. Isocrate.i to"pit"i de mort (REG' f S Z OP .. 8 7 . 30r... e s o . 55' 2' irupro Ine'aiidului..i . 5 8 . L 9 .n r1 IG' loc' r . ' R ' I G . ") ..4 (cf' Lisias' 7"i.. 8 5 .. Demostene.Impotrioa lui Timouates. t 0 r 0e i u r m . u 6 9 . Demostene. a ."'t^r'#.''lr gY: i'' if'. Aristotll . p ..60' L' 83. nIG. Vezi CYI.... op. cit. 1..Y I . 2 0 . ll:. 3 . I b i d e r nn . p' 314-317. nt. . B:H:: {::"y Ilt. Politica.. "' B ' I ' 1 0q i tu. t''' n!! l'ff l%i 5 inu : {i:i. Impotrtria lui Everg' 43' t 88. l r ..IZ:ij.fr.325' sZ. t .. 9 3 . rr.]". i"'inoii r.":i.'48' 2 ' 08' t 6 .Arisroror. 128 . r r . nr.. 95.a.'.. . Cavalerii. iez\ IG... 7 .'.I qq F. Aristoiel....iiii" nh"iiii"t.:-^'bl:"j. vezil'ogorelski8i. .. rheomn''3L'\.1F.2 de grtu' 2.r .{.mbrte. numesc la loi d'e Ferguson to . A r i s t o t e l .. t. 10. i ' i2' '.iii!.Eiil-tt rtlarh' viagac(Ior Licurg' Ll' Impotrivalui Mid'ias. Ioc' Nicomedes.'..1 0 3 ?X ? ' d . 7 1 . Ll4. t. ibidem.ae' L'-2 E'. n r .'?i:l. I.t . l'li'". 41' Pseudo-Deriroslette. . .47.. 318.1. 1qi urm.." "'z' Rrc.."'ir ..i. 3.. V I . :iil1 f*rttl. gL. 40 qi urm. o t eo l . ..:{"}".6' Aristotel... 4 7 .:'*'^. LH e r o d o t . 2 ' tt. 6 9 i u r m .::. lristotel. "^' Andocicle.l e u $ii]:t'"li'ol'i. Ix' 15)..'. P. ri' iniz:." t '' I l 1 _ 2 (cf' 4t. LL7. loc. R l C . I G .1'.2: IG. \ . Impotrioa lui Nicomed'e... ". 2 (ct' -Lisias' Impotriva . rit.*:'?i. 71.rl. "" 26). I G . II.:. A r i s l ..\ii"""^"... vo'n Gaertiingen.f .J*.llil. 62. Impotriva lui Everg'' Misteriilor' 91.11. I.. o/. .i'. Trapezilicos' Impotriva lui Calimah .604' drc'.P .i. ii'. ."*ui'i1'. . ll:tliii3il'.4 .. op. ' ? 3III' iil..'.. RIG' nr' 71' 73. fiicurg..^.L6\.op'cit'' i} ' oJ. . 4 6 . b4. 8 ? ..1. Impilriva lui Lzocrates.-'j.'.c i t . nr' 167. nr.j ": "'*' .ffi:. '* 5-48-:l. . op. It. r'. R-q 72 HeIeniceIe.p ' c i t ... .'. 65.!"1:.erg ii"Yii'^.T.. .-ii.."f cit. 100.'.Xi"i. Aris[ofan' 94.i.K.. o p ..."r:T..'. Arisbotel.'}i tilji.r .iliJ:i' i:l.". I2.."'1i. rfi.. P.X"ll..llttii*r'. lt'q. s ii.'75. .)0".' P iii :". I. c f .i" "" D. 0 si !I*'. VII (VI).i0. c i t ' . cit'.IG. c i t . RIG. 45 9i urm' ath' Conseil ' VeziP' Cloch-6'.3'1 89.2 .. IG. A n l i f o n .i'.. . ?oi'*j il.'..110 ...f. 4 5 .ron'. :i.40. iu'ri. :K.l. 46^'^?).. 75. Aristotel.. moor.-iic. 96' C h o r e g i a '1 2 ' 3 5 .20.r.. Ul nt 6". iji"uao-xenoron" ...t'. 4 1 $ r r r r m " u u ' lui 86. 66. 58 Ei urm'.1i. . I i l e m . 2st " zs . 22' " 68. trliil'i"it'. lmpotriva negustorilor 90.".46.' 1s23. t 8 $ i u r m ' . ' o p ' c i t ' .t ? 99. lll. f z E i r L r m . 27. l . a iv po* Im i."?. ii.rt'l. 45' 3.!. 1922' p' 187 $r iliil. 300.i1i3'. ti..tr.i''".'ti. "p "ri.fl . eriitoirt.{.1.:u'li.l. 4 5 .ii D"mostene. .. l:ilj:?:. t 084. v-tt' fi'iii"'' i'. i i i o i t f .. Lisias.... 93. op.n r ' 5 4 ' I ' 1 0 9 i urm."')::ni: i. 82' vezi p' 228' . r. t ' 1 2 . l l . 802S^i .ffi. . t a .. .f'. 42.'il.it1"u' r zece oratori' . T^i'.rii..'o zeilei Demeter' 654' 7 i.Dins..Ze nr. nr. e . t' xxxIII' s"" aii'Ciii crnt" .t"aolDemoslene. 8 4 ' 7 9 . Aristofan. Aristotel. ia. l? i'. Sb' BA. Asupra 64' ia .i :ii' "J.-':.49. ."r.i urm' lilli.rj'." nicredincioasd'' 1o' "t-^tpigrafiEtii (ibictem . Lisias.1..i?i"l orcniatz. r..ln. cit'' 42. .ut\. t t ' ..t.)' . !'d.ilfiqiT'."'. 2-. C f.' :::'. "r-. .t ij. cf' 47' L. E. "n r ..u . fj.5 4 .i. n r .'.. t.. I' 25' 144' 92. nA T.:o li:?i: "n'' I44 ' lL T i m o c r a t e s.?'. t. 12.115. cit. -'' "J.3 6 14 . p. ::'.I-. 8. jti:#:. L2. .RIG. .. Despre ambasada necred'inc-ioasd' Sa.::'oy..?i"#i. ( l V ) . nA"'. e... . 1 1 1 . I Pseudo-Xenolon. .dibdtoo'. il?. . 'n.1#t**xvll. ... X e n o f o n ' (). i . 24-2s. I '4 8 I 5e 5'2 ' .. Y . 8 4 0 .. o p ' A r i s t r i t e l . *' 5f cf' Pseudo-Xenolon' I' 58. . .. olnl'i do' ..r. E r P. 1'3l ilT ..op"-e)t.I"ip.

r.'i:il: tatea i... (k. I t ."_r cauze :::l::: competen!d nu r mai mai comporta comn. l* i j:."r "i" i' .!.... i ai""rJl _Trl"clT"onp.'.ir.p.i"Ji. 4 0 5 .l.1 dreptul*::.T.i'r1lt ffi ( r pet aruncs ti .il. 20.Hlr# :: rele" nn* l.Redeapsd tard in anumite .1.r o.. d..' $t e.... C X X r y ..i tix..?".t ' I ' t .'uT"i: de a tu'a surr obtigat orii 1pp4"1-l..i Lepti.o1u"dg drep...::i". p ' 1 9 8 . {0r..i"ii""i:. " "f atitmeieJiio"' :il!' :L ii"..Iii'.. .iI reusasthat) "" \uot't sthat).it ?: I i.1.t u c i t l i d e .l"j: :. tt .A n d o c i d eI.alu.{: i.i ib..it. i t t .C f .#'Jr:.i o t e.i.. lui Arisiocratcs.ru'iio" #:. i:I'ij." 1u-ala ua r__ ll?:::T*:.H:"fr .1..' I i G 't ' X X I I V 1 0 0 ..r.^1'. 9 9 8 ..RIG."_ .ru." dr ahm e.h.1 ruternicire. p .cf' Imltoticta lui And'rotion' lOZ.ru u. ilemostene. t . DEMOCRATIA $t MAGISTRATII T.'. : L.: I"'" D e l e g a t i ad e s u r "1....f:! )_ .. .. ini."'i. 9 6 ' C a p i t o l u lV MActSTRATtl '. *.1'. 66. i+1i..r'o u.r-^." ltr"iifr" publice se.. #.-#*H.ee.l. *ff.iJ.f__o .i:i: ". li. b :t?t ). -""' $..ri.nr' 100. ot.r'.:" 97 ."il. 26(J tit r o s ..t%". tui unor imaqist.il:ffij .legire ."' oh j#. saude.pot l)erma_ Nici chiar cu aiutr_rrul Consiliului sriu distinge ma i: de*. r.T ". irii pureri'.i1i..".p.:. ...'Jrf:{J.ct' 69' 1 0 4 . i. 36 1i trrn'r'.nes' IrnpotricaIui Aristogetton' iOOi ptt"ao-Demostene.nli .:p : natura "i . "' :. lmpoLui rimocrates..i..)ii.uinJl.c t c ' ' ] ) si urm. sa u cl ei tt...f "f fl :J..(ltrinaiT.o c ' c i l ' . [ ) ' C l o c h t ll.11. .u .. I ' ' C l o c h eR t t r m 2 3 3 ' { 1 9 2 { )P . C i .ir .Tli:i:. I I ... *! t esenliai gi i.. ^: lmpotriu....: iii. I. ..' j. mai ^u..o')' neiropsi ."':' f."*" .: rlropirt' a..t ce il implica pe r0 acela oceln de rto a_t o r ^^-.:. t (ii. VIII.

. t j:l$i..*I.:ii:i!i.i strategi. c.ffi . lifi.i ff.iI..x#l:rifillj:t :q1 T{jri.# Sf ".. _.# . rmpuse me en nt de cens" conrlilii u.ll' [[liT i: :T I i.ir.qta3 bdneascd a acesror prstrafrrni aB r:^ ^.i:i :x':. :i: .lreburi ale n: : il .il.'1.'ilf\..'.1fl [i . i.." i.i.t'*lj.1:. .^ f aceleiaqi runi.ffi*: "fl'..?l:x.'1" i.. o o.^'"t inlr-un caz faptul ca niciinu-un se 'ede rlin . J.1..'' i.lll3. sr fie .f i*jl iili:ilT.:[: ar l.?lt. "i.i::t:i lt u i.:HillxT *"ii.. (je_ vv o'n Ds ri u d E e r l' d 1 u c d e b lin '" -r c e n€ e t se e-m l ii n nd i c ^o . l "."r.*^ ".i" ff i::"."tilri..tenii din clasele Au-..l!.'. l.iie.' ."Til.1 :Y : Jil:f 3" .?..... ^.. fr it " i:ll.it -..ii.. " mai nu aspi'd la aceste ia acesbe ?un.:-:l. 'u Druu lelnourte.?i. ::. Rr.. i "dli. l11?rll."". .':..t .. .rrscrd ca magistraLurire ". i"#r" .l.jl l:::Ji .' li*ti'*.H: .l*"ilo ll..* .i i1. n i' l' ii..:*. ll..?oli'"T: I nf:.".^p. i:.*.'.iiJt:.x 1l'..J : :'ii} u' ."11..e.ii)i i1'r .il. clasele de jos ti r..4p3 II.'ifl t$...:ili.ffiiH"'# :ili4ljf si 6.. l"Tmv .'1t"1.. i: rlir ht$l#ffi $.1""." 1.n"ei fl I. t :#. fi . f. l1i.. In t ce prive.i.tea.:'i".l 1 it e . lffi .*i=*nE'**t*"*l* :.i. t* il". ii....x'"i'.iirriitrrlir. mul\t.r.31:':.. tll'i"tllii" 'i".. "" i" ..:i'.Ti i'. g.ll iJ.uun":3r il"'il :t tn"c""'lrii r'u l:ii. ma'l ni-o"tri"ll"s t:::\:l sta tpalele.fr'" qTi tl1li isH*lT ir: i%..:. au fostate.i: H1"11U.ste situatia drn secolulal V. . l. fa..{i. lli t".i i. modeste.:.:ifi.#ii'l'. pe deose_ 9: :Lir.o'" "i. r.:llstat r'sd :3 ]r.11 * . ..i...i." :#.i1i: t. "' li^.{' i.li' ."'liirt"".i... pubrice. .i'..'.f..iii iitraturl. il:'.'"':*ffi .ru" ru-"rw.r*i * #ilLir.. .^"'ti IIthl ii l! f i*:ln" *:.*.it.' .1.-"i l* *j "1.. r i-li$}*.. l*''ii a[ riil. 6l.?ffi . d'ps "g"'"" 'lr'u'i'rl'-r"!1i.'.tti*tl a e te1 e ic u {i':r. -n rd .q. j aa.Jr.f"i'"''u oJl: : " i. l'"*.:j:.-t X'""1:il. q i .1..nl: .|i. .ll:.foarte f1^alttgt..-l_ f ir:i'Il..ft* .1l I jt:i.' il.il"I? t"" :t '' ili:1 Ti:+*t.ii #ii:_::trf qil *il*il ix. . '. i:ii I..i"lu salariile sint..+\:{i'"$lji Hx:..i..... : t r-.Ll'"...lif ffiglt..it.'t"'"1"'*t*.i...:'l ll'.::"t." jl*"f :il-.i.r..il llx. i{ "3."..'\ri "rq"..i..1 :'.h#.1 *:'tt +i t t-i".i il* v iF H iffi :iil!t.l r *ffif fli1':il"-"l""yJr?'.ttff. f:i'll' ilJ'1' tt:":l: s e m e n e ar e i n n o t r e . #.-1.#t .x** n*^:*:y .t '*..j*"l: :i.

eaintre demelece il alcatuia..ilorcu funcl..ii extraordi'are nu se putea respecta intotdeauna regula clisteni_ exemplu. i:'J.11.rice: rctarul Consiiiuiui alcst.*'il''.i' fiJ "1" "il:l.r.Cincl. :::::lll.*ir^ entru anumite magistraturi ur.-^"r.1o.'di:.arixar 1"""'J:lH:"...T. inainte ca acest numdr sd fi devenit odios datoritd celor gO a" ii.*ik +'l# H}J # "Tl t*i._o.1 hon!ilor.-i#*i :i:.o.'..' . t .cnaion..: i ":. ? . .1 "ii:i:::lil.IJ rise t rtu". de indatd ce Ie stdtea in putin!. a trebuir se fie pd.. l. magistra."..il#ild'.'rp.1.' .sagogrirjri'p"r. .iei.l' .llnii""f f".r u n r.se ajungeaugor la :0.nf** fitilflriii *f-':h Ittiiiffiflffi*r*.f'.: ffirri*d$li:i*t'l.iede unu f" a"ra triburi.*']:\.u-aea.lillll"il '3. nt'.o"ii 3"::ol"' ) sr cer ce introduceau cazurile ce urmau sd fie judecatein acealund (el.umdrul de zece.. .: {u. . 1s.''ilil. pe rind.i i_tetor .)rrr"l :it:". iir.lorl i"iioaopotot li::'.llil turd un secretarsi cloi phzitori ai tezaurului ze_ "....uti_ cetd!. 3o u1":1" -lli.ughr. br"a era neyoie de un foarte mare numdr de candidati pentru trag-erela sorti.Tiifi:i*** l{i$':]:l ii dr ali.1.' llJ*i i.:l .oi1i a celor 500 de membri ai Consiliului gi a 500 de parnici zo.'."il.'. in micile deme.. totalul atribuit fiecdrui trib se impdr!._ gerea magistraj.:. in numdr variabil..':t **i l. ambasacloriit.1Y. "rriJ-r"_ a.i:l.''l: ffi d *fi"*''{ fftt I'F*t il-'$--] ** t[ nft'hh:.#i]ftx:f '".h m::m' ffii*.d.p.' iqili:r:.:i"f on'.:::d. i"-"g"'fet incit sd satisfacliecelor. uf.r -. n..i lXillil"J'l''lnt.''}*'' ffi l. in strd_ . .r..'l-:'."iri. Dar cum. ai arsenaleln. .u p. in fiecare dintre triburi 22.i_ lej corup{.ti. in propor{.ti "Ji u"li'':lx.l.l t" s n t :l* :l'l'..Acest sis_ fost aplicat multd vreme la numirea ar_ l.. u. j..poporul se mullumea uneori cu cinci. ..fi."."H I* *'. Dar. "r.:.dimpotri. e e ":.*"j.'Ji='ii" Ir r.J*.0" mdtate erau ale.!t)i .tll ii.irrl"U*. ". U.d*if ir"..{...rrr ii*itt+iry. .ri$*i.['l.::'.*""'J li ingnnerar.leala sd remarcdm cd oligarhii revorutionanai' unii arg__ 411 qi din anut 40+ resPectat-o qi ei cind au pregitit prin zece .{. Ti T..'{ili[ nfi:ffi**ffi r.u. ."I"i' .['*i ." sinL..'au tirania Celor Treizeci..i."l'Ji [] lL"' :'.r" neyoie de zece.nau_r" exceplie in cazul tragerii ta .r* l:it'i-iilili: ill..*'u*' ' T'ffJ:i.'." 1.:i aqa se tace cd au existat 30 de juJecatori de triburi_lr. . Bd'rzar J.1J r'' o.9'j# Denf..r.enilor (e:r Ath.trei tritii ale'fiercarui trib: ::-0.r.l"iil ."1ii atu_ nieni se cronformau tradiliei.ales. 1 . **.iirrl.: mai i'.rr' [i.. :-l: ?*ili l.l.si... . Ciricl rretui."'3..

i.. 'cle a-i rEcrubape magistra!'i26..' .1. ce totim1s^\stra\ii pq.n"' i.re:cel ibq:l:i.'..i" r.1. dinlatd sa.i ij"".r 1. cei zece membri ai colegiului sint qi la sor!..ll "'I ". pentru ca sti dispunX ."". I "li ffi J u u " '"t T : ^ . oi'tno. ca qi cum n-ar fi fost vorba clecit de o simpld alegere..ni:..i*. chiar mic.1H ::'l'l. au manevrat incit func[. " .ie thessecretarul la cei noud arhonti. cdci Consiliul Areopagul.i "*.il. transformind-o intr-o adevdratd cooptare. aceqtia sint intotdeauna istraturd trasd la sorli a putut sd ducd la ra lupte . Pentru a nu rupe cu sistemul zecimal.1 l.*lll*":"1. the. ^ t :.li?. Ilipparchos. i$ **ffillql x****it*: ":i' . in subordine.i'i\* 11fl.j. g""l.1' avere' ioli cetapnii qi dupI li #.1".' u. T-"J.. dupd expulzarea tiranilor'."i ::lii.A r i s b i d e .. I{i i\#il ncspul: a.ilor candidalialeqiinainte nu estelipsitd de riscurr: gin ri o i.cdrile de uzurpare fac ca aceastd funclie sd nu poatd fi ocupatd cu regularitate Mai de titulari .:. guficient ca un numdr de cetdleni." eni de seamd ca Alcmeon.. cum au fost Pisistrate de ?nr"'"1"i" Pfiarte lli'""".""'.iiixff 'rv -.r ft .e.ia de prim-arhonte sd fie ocupatd Pericle' astfel Ei prietenii lor apropiati.lr. la inprivin!. cer n11 consrirulie: constrtul.' snto "n:: iJ' "t:: i..*i 1 li.""Ti"". n. erau al_e."* e".i. Dar in aceastd privinld Solon s-^ain. . aceltia sint anii de .ut'u 1.u'**.. pe rind.....i. C u m s e e x p l i c d o a r e c d o outernici.klil illl H"Hl?".' J.lff . Isagoras. .* "lli'..:'". Dar iat[ c[ vine reforma lui J"ff ' :lifu t"l { I. ln- - -1-. i?:xlsi" .i . alteori rdscoalelesau mi. *:*lili :ilii:. a r h o n t i l n ti n ' t .apartinut qefului partidului oli- r" g":lli.sau celor mai demni de ea ? ArisI explicd acest fapt in felul urmdtor: . 5ri:.rcina gdseauqor mijloacele de a falsifica tragerea la sorli. *u.anarhie"27.'l::l"i'H^i politicS.. se inleleagti intre ci.i:::'il: cel Tindr. Tei s t o t ' l e . "*r -'n{*lU+.u''i. * i. ^ " ' : . $lo de r:''i."}tJl:Til. prietenul lui Solon Dropides gi conducdtorul nobilimii. u ui r ll"i..T ""' i'J.'*1 .lll'ociLa io"'l'ti 3il$1'il':Til:."..i 3Jl. garhic. celor pe baza unei liste Ia sorli a magistraJ. ntru toate cele zecetriburi noi sint desemna!. ca !'ilaidul Ilippocleides. NUMIREA la se f5'eea prin tragere Numirea magistralilor -"'li -'i.MAGISTRATILOR 2.ai 4u'.. d"e la iorti.. funclia de prim-arhonte reprezintd al Din cind in cind vedem tuturor ambi-tioqilor. se adaugd aplicat la orice organiza!. cu regularitate.." l. nu care s-a fdcut secolelor' ili"i:i::.i: . cdruia ii era increvechilor arhon!'i. iuTfuiixili .i . ln Refornratrirui era convins cI sistemul tragerii la sor{i devine mai corect.elat' Inqi fraudele au continuat.iI". ea a ..:-J..'""1# i::xT'u$'J.l i Ea schimb{ vechiul sistem in doud -l Clistene...3" bjSfo. Pisistrate si fiii sdi. Miltiade gi Ilabron .ou"T t:' lx. ader-[rata ..tilor.i patru candidali in locul celor zece candidali ii de la fiecare'dintre cele patru triburivechi. 3 :?::i'i\#'il..Tra- ..iemari personalitd!. linta ajungind in aceastd funcJ.#i:i: ttl$i a sluiit la desemnarla ate.'::':" t ":a noua ra a noua ::""":"fl t" I it ig1. i'i. In tot secolul trigile -\rI-lea. unul de fiecare trib 28.-'u i3ii'e ti:'l".trt.i sd revind.it i*'. ca Ei in trecut.tl. tirziu.:ll frl.1 tf11.u i"i r3ifi\{i'*9"? f.i:li'il'."'*I tlslltitt$i:l " nnte."l.'.

dupI regula stabilitd.un num[r'cle 50 de candida!'imirea .^s 3 cdtre * de "jI": la un decret.. . s-a sdvirEit in numirea arhon' Era momentul cind popotilor o -u.ti3a. prin excelenld.. cu o alegere' au.al" ce. fusese nevoitd sd le ceard zeugililor un mare efort. mai i'irr. s-a hotarit ca ace.a i se aduci vreo modificare reforma lui Efialte a ldsat-o asa oum era' c u s i g u r a n ] 5 . s id u p a p] unite.. p.itul secolului al V-lea. qi's5. p e . . ze+tu puteapre .u1:.ii a fost. ^":l rdspld "Ll*:] s[ :l de altfel. i " i " ..perdup5.t: ii l a Salamina d e v i c t o r i i l e p .a tuturor claseior. De la trib. se facS' din tragerea reformd nu era pnsorli o realitate. Trebuiau lati si cu pe partizanii lor sd-qi continue mai^oilai.ti candidali I nu mai fie trarsi la sor. dar era o mdsurS de excep intr-o bund zi.sd nu uit{m . in anul 48716.arl3i ["ttio'"tu. s-au mis in continuare l. in mici circumscrip!." didaJ. in intregimea sa36.i. iin cadrul tribului. le ddduserd pe la "". Folositd qi inainte '-ila cu ' . fa. poate in anul 403. ci gi in cadrul cavaleriei..hdnatul. cle cele mai multe ori."inr-[. se poate ca iri["i tl . -irte nt'tto"tatul. una decreta.i si fie inlocuitd in cadrul demelor priniu .perqilor iJup"'arrria . propus in anul 478 . popoluJ linea i""1 rn.i .prin hazardul bobului". luptei datoritd .l)e exemplu. n t r ua r h o n I a l ' p " p " f "*aidalii "ii". Era suficient s[ se inchidd ochii in plivin!a-corecbiLudinii declaratiilor de cens f[cute in momentul docimasiei.{tena.*1i-..i din poporul intreg' a.ea la sorli sd fie lictiva' Pind dupd "*ilti "rnedictragereala sor[i a arhonlilor "."t ^1 de deme . -. dreptul -il.cild tt"g'. . el. l. Ju t"t.. ln rdzboi cu beoliertii gi cu spartanii. iul extsoanelor bdnuite de a se fi inleles cu trranu sa-I care mdsun luate per$ii. Dar aceastd erceptie nu s-a putut mentine mult timp.f. Pentru ca toate demele sd-qt tr-o primd trager.td 40 de candida!'i. i n c e p i n d d i n s e c o l u la l V ..i*"i. ca gi in cazul alegerii.tie.l.acticat{. nu numai in cadrul infanteriei. Principalul motiv al acestei reforme a fost dorinla de a se pune pdt manevrelor electcirale pe care.ii ca demele..frl"" cle cens. nimeni nu r{spunde: aceea a thetilor. ribul nemaitrebuincl sd lini seama de Loate desaie..''in total 500' Dar clasa cea . aceastd a c o r d a t . Je patriotisri.Cind cel ce se prezintd la tragere la sorli pentru o anumitd funclie esLeintrebat care este clasa din care face parte. ce ddtlea cu uqurin. do"n:p_l:1::.ttt*.ito": privilegiul de a concurala trage i.extint ?i 11c-alalef -i:1:t:::1 invaziea. le favoriza votarea dino datd a unei intlesi liste de nume.iumai in anui 45716 a avut loc 0 noue c0" borlre a censului cerut." .ot felul de falsuri. t:..i. era rle ajuns sti prezinte zece candidali.corlstantde alegeri2e".i. lor' in numdr proporJ'ionalc a pentru recrutarea membrilor Consiliului. nu" si oentru Bot." ingiicluie ca acei 500 rle iia. Drept rdsplatd. Din acest momenf rdminea exclusd de la arhontat o singurd clas5. i . -"jail"ta s-a consider. f)ar si in zul tlagerii la sort."to..l e a q i p r o babil la pu{in timp dupd reforma ce desfiinla privilegiile primelor dou[ clase35. 9:... . n dubldtragere la sorti reprezint[.i" "u.i sd fie recrutal. Ce era de r' Spre sfir. mdcar pe una dintre celelalteclase ce lup iu-llo.".." 33.i." prrZint" cu un singur. O asemenea Din momentul cind orice cetdlean putea sd de vreme ce frinele guvern[rii se aflau aspire la arhonlat. Ea a fost pr.at cd esfe in concandida'cleci in miinile unor strategi aleqi'"Al"^get"a formi[ate cu principiul democratic sd se suprime bazd o fice pe tilor la arhontat s-a futut alegerea pentru desemnarea numelor propuse preze*"i: de mai largi.Din amrment nu mai exisla nici un motiv ca sd t pdstreze numdrul uriaq de 500 de candida{.ti in cadru] demelor. Pentru a o aboli nici mdcar n-a fost nevoie de vieo lese..e la sor.rqtigate' Fl"i. Aristotel constat{ acest lucru nu fdrd iriinie: . aceea a thelilor.il1i. ea le-a deschis calea spre arhonat 32.cu o alegerece constituie un privilegiu al atenienilor din clasa cea mal de sus. legea a fost trecuta cu vedel 31' Chiar ie"e . ostracizarea."t. atit de des. trlta.

teclii insdrcinali sd construiascd cordbiile qi in^ ' poatd sd r. dup[ cum ii spune Xenofon lui Socrate' miinii...d-doJtolea erau aleqi aleqi de de Consiliu. p r i n t r a g .i.ttulii cela!ii sa fie secolul al V-lea.prejudicii greqeli carur ale -. D.rr.nptificate.g. mult micqorate'Cei is" (ho epi d. o a m e n i i d e m o r a l i t a t e i n d o i e l n i c d d e t e a m a intr-un fel numrirul cet{!enilor admi.ti a qefilor. un zidar' un cintdre!' din flaut sau orl.. sistemul pare astdzi o atit de putut alegerii igi pdstra sreu concepem ca un popor inteligent a marea sa importanld.'el ea. sdu.3J. din 4qq t r a p l i n d c s e r n n a I i . n i t ' i m i c a r u n zeceplrylarchoi qi cei zece ofiteri de recrutare sau ee.hi"e. hemai mici decit gre"qelilefeptuite de cei lenotamii sau administratorii trezoreriei fede-"ft "" ce concluc cetatea" 37.ta la . Ea coritinua qi acum' chiar i"-. in r iu.. pentru cd nu se limita nici c o l i . in practicd.Deal ..-" * le nerii din marind erau aleqide Bcclesia qi cd cei todd a fosb pdstratd qi de genera!'iile mar nol pentru care judecata lui Dumnezeu. rale.nto. ie-si imaEineze qi sd menlind un asemenea srsToli magistralii de la care se cerea o anuj.ilfi t"" ca filosofii din antichitate' . in ^l.ia. cei doi hiparchi. Ari citeazd exeirplul Ileraiei din Alctrdia. au fost desemnali.katalogeis aduc..1-pi.-Da" metod5. qi gefii serviciilor tehnice: in secoiul al V-lea. ' r e l a s o r I i . Colaboraiea dintre asede de atitea ori timp il sciiimbaserS.teau un mijloc mai bun prin care zeu celal cordbiei lui Ammon. funclionarii militari : cei zece g e r e l a " s o r l i . p r e c u m .maica oli. .i'.t tistotel ii mai mentioneazd in aceastd categorie ndscocitd in vremriri ilideparbate.lpgialitalea magistraturilor ingdla sorli..mdtate a secolului al lY-lea...-arhii pe nu cuno.mareprin tragere la sor.t'iierau d u i a s 5 . un irqit..si pentru docimasiei. sir potoleasci neinlelegerif fracfiunea^ dintre'partide' impiedicinrl -tirania tot in"t9t9T majoritard . prin ridicarea miinii.tt. a d m i t cs a .i. Arile ... Dar mai existau multe alte-magiitraelective. prin ridicarea -incepind B.t. cei i l e a s a ..rtri".i.9. In sfirsit.la fdcute absurditate.al"o sori qi mai ales prezenla in hirouri a unui persodoud secole.s e irtn.Jecit s[ le criticdm. Tragrrea la so-r{'i a fos. Aristotel ne dd multe aminunte asupra lului cum erau numiti conducdtorii qi stapinii ebiloral. Cel mai sus se plasa. pentru cd ea asigura.uq. .i. oasd s5-qi 'deimpun{ conducere qi administrat]vg' in funcliile ritind astfel opozi!."." *uei. pe arhitectul ce sd rdspunddde eleI ]a ar:esta se aldtura. Consiliu. i.i a r n r r m i r e ap " r e un definitiv muit ti.8 avere erau desemnati votindu-se.q t strategi.1i erau.Aceasta me.ioikeseflqi era ales pe patru ani a2.ie au intrat cirm"aci.Cind popohotdra executareaunor lucrdri public'e. tuturor. administratorii theoriDar mai bine sii incerclm sd'inlelegem lucru...."ieif" oliga.a r ' .ii"..erii la i"1ei""u plaga manevrelor elecLorale.cului qi epimeletul apelor qi al fintinilor 40. el ne spune cd desemna ccnduc[borii' .capabili nu parLicipau de teama de a nu fi ridiPrincipiul era salvat.uu o b l i n a o m e d i e o n e s l E .. C_r. . in cea de-i doua . incit cu in aplicarea metodei tragclii la iorli.i.r'il" au-fost.id d. un adevdrat istru al economiei nationale .L"-1i ce comisari insdrcinati s5-i suprar-egheze pe rivalitdii diI singeroasele ieropi erau ieropi .il" {amilii. nau apoi functiile extraordinare. si cele doud ope'ra.* u"oiL lumu gindim mrtd competen![ profesionald sau garanlii de o nes.tt.. inalta functie pe rre a' ilustrat-o oratorul Lycurg.l. cel ce ocupa atd funclie era numit . .suprimate dnmocrar. din din sinul sinui sdu. -cei zece taxiarchi. cind oamenu p e _ t r e z o r i e r u l c o r d b i e i p a r a l i e n e .piui egal la magistratu. 'I'ot in aceastd cateq. in secolul al IV-lea. Astfel s-a fixat gedintelui introducea metoda aiegerii in iniuqi a -oa a" numire pe care frauclele qi nevoia de sistemul tragerii la sor[i. metoda trag. i n l i n r p c e n i m e n i n . trebuie sd recunoaqtemcd neajunsurtletral iu so.ia nu va renun. """.insdrcinatul cu-dioi- p""tt"-::--l1l"T:' . nal experimentat ascuncleau lipsa de expeiienl5 'pr"ngreselor Numirea magistralilor .

. &te'ipnii(...#+? ....r... . r il b u lui * r 0 u r . _ iT )i :.. e w q r o .:.i. t .c a .. i. ..:li. .duq iru o altd gedinld... i..o.u u n u 'p e I ) n y x . la ora 8 diminea!'a.. iiili 1*j.. riliy"iil"lir. .t""'clezaprobarea. . Im .." J. ( ( n r. i... -lo"tifi."rt.. + .Majoritatea funcliilor sacerdotale vechi cele. ..arii frin doi intre.t.i.." pa. . ci ziua de martie la votare.1: l:.":" ..inatisd t'onduca s s p n r e a s c iL i ras a i l * S a i n t .i.lllii l" " 'rehtria [':ff l. Dhcd zeii nu-i impiediiau.4u . r l p i rr e p r .i"T.. J..".n]ilii1l:j' ul':.i?..u "pi-.'*.r .:n:. tlet c ji'.:[:i -i''ii: ffi s.1 1 :.:.".cind r. ...*l.* l':i ::". l n s f ii" i rau marile serbrire iitot'intet.^.in1J l t r a l f l r . jl.H:i lltt1 lucrurilor. o..li?J. alegenlenu Iui februarie).ii qi' pentru reiolvarea proceselor ge ndqteau uneori din aceasta' Pentru .i$:. " r " . numili' ft:. ' u r t .lr:jrl.r ? ! o 9j".gl1_yi c^crman danli ai*i nfan "i"::j?l dri.lff..ur''.J"i ciin familiile lacertlotale ale Eumola5.. r c r r n n ..i. g l .l d ccl ir:. e a ul .."i .-Hl..p 'a t t . . . ilp.i fiind numitd in acelasifel.r"."T#. 1 . dtn r'irrrlirr r.l: ". el" il.il'.. i nt . 1.. ii I i :" :1.rirntre 55.:'li:l'j] f*t'.c It.' ' indeplinirea formalitdli pentru .**. i.p 1 .' "li I :.... .' Ji. ii.a. ll.i' a c .r pr.S c h i m L a r .1"::1ll!. ".. o eclt trecerii tocmai in momentul fie aminat6 1 sdoperatia ca fdcut a soare de 'marea bucurie' a. : .'u.1*lffi.l|. I egii i. n p f 6 1 p [ .'" Ziua alegerilor (archairesiai) era {jratd cdtre ghicitiri (kat.hiparhii. .. res (llll a art n i rrr n a n.il".i .-r^...rn" r .1"""r|".:"Ti'i J"J.icu*ia". doi $". i n c a z u l c e l o r " a n .. " p i m "d ti in 1 i i n t r e a g al u m e a L e n i a n Si 'a r A l c g e r i j e a r . . d . o comis. i*.J"tii f..at. " ' " ' z r u a "r"qi.j. ^ fl1pr*..-tlir.ne dacd zeii intrerupt[ era ea aleseri incepuse.t. i i ."u':"' a?' In citeunur "..# .. e*iJuu"ir.d xlstau doud m ' e .age.d a n l iq i z e c e com .:."il' -liti* . L . qi cei aleqi fost La fel au qi Ku.!.%l uri-de. i.cei te. t"ib ir.mai "frefiui"l p"iit t. 7 . i n t ..sriserar:.ie .. . r .. _.e"ustitile erar. : f . ip ilil"rti.i.. ^: : r .."diture exceplie "run o ca numai dar din elective....' destul bani I-a acordato sumi de ea6. rol mai mare irri'sn -r im a a Irir.ntru mare d. dupd cea de a Easea...e*etar .h.e la sorli.apbea pritanii (l.i. .fe1i l e l a c a r ee i a u .. fiecare unul sau mai mul!'i numeau caz triburile ...l:l iai lf:.:"^ " "u. . ctr adel'arat rerttanIul n r e n l r r r iintr ..ll aproxiii:l..i ^ i^ .edinla p. :":.!i i.L ^ t t . e r a t r r r I ..." ! lo utu impdrJitri i" luif"".2. cdci era neYore teau depdqi'o noud pritanie.r.. i . ' ' . L i r .1.. !.. . c . r I lillh...:tiirt:)T aplicabir i.. . C an' uum um f 1a1..ri:.. caya_ i:l'i:ii.lii.[6f11..i:.1 jjr. ce organizauserbdrilelui Dionvsos i"..:i.i i " ]...t{l"h.^.j. spre "J:' a ie gere a..lim op ta pri r'rl .fi ..1I. " .:::.navalesau ri i^tratl. a]ggerilorde ili."t"i"li .i..i."t.' l p r e z c n t aln u l l"'.i . e"1.a tan mantcian)... intimplat s-a Aqa -u'"it.t'l"llj . -#I. t d i n c e p i n td i s o r ! i ' d e o a r e t 'le l a l r a g e r e p r i n i l " " r n i 1 i i..:. :f :.ii'.care r. 1 . ^ceea (teichopoioi. d^e illii: !i.^:: il*. toate cd .' . oXi":i..-. niio" l"i Cieontb.:.''... in acest a.oJ ". l . -. strateqii: it$i tiriiu l e s l t l u p gt.rutori rlorr air cavarcriet.:T1..taphroStoioi d delini ofunc""*i*tl ii i e d i c a c c s t e ' c o m i ss ce'o n" urirm r i'.i."i procedala efectuarel d"-" .r ::Jl.."!iilucrdriie de constnio-lii.. s i ."p"t" dLr jI. r .fl .i. i.. ele av "plima pritanie..il... . bt.epista!'i Adeseori casiet'a3' un qi uneori .tli*..55 e+:.n ul. .-triropioi).r Jlji:ll].a mij I"*p"i"f "ll"i Pe de altd patte.. ". ..i:..c in -Cu ae.. in anumite lamilii : existau ql s"a' d mo_ oo . i.ri:"i. r i..:ll". r""-t.1" oi o'r.uu intre cele qase triburi. " c e l a I e n i ic a p a b i l i eratr alegi Aqa 1ur' nogalia i.:tt1iiil"..+ .elati.".il.i...iir.i. i n i|.:lji. j o r i t a t e am a g i s l r a m a i r q i t .. d o i l o a 0 6 . -424.il. .il i:i:i j:l. r areriienii. i.rrtp."irr pc..r'k"ilor .agisrra!i.ld t a r lutea ....t timp' ao"imasi.ri"" . u c a u n l::r: e l e c I i t r n eja iurut' altor lunclii religicasd 48.. a i m " i s i e r e l od . l ' 4 5 1 .

o.id*l$H.idele se X*.i:tx ffi i:lldrul f. .1i r.il' lij:*!lt'l:si1-l'. iltli..:il'' .ll"nl. :i5-* :.. vansurl ' ilruBduur' unlrl -"'llil*. locul.#mt**.'-i p e t ' r i b u r t .. !-elul denrrro.-.:..if 1 ii":t*i**i*n*frul*:'":ll* ::ll.1:i. gltnt" i*!i".:liTt".*:" docimasia .*'t 'ff l. n*.1 ....n uA u J ur ra l .if ^sdl otn oriiare alt p^opor ^r^-^-i oq nrr-si in aciiunea de recrutale "-:"T:rtil.H"^"".j r s e aj n 9 p r r o .ru$i :t!."i. o -ril'iiiJiiu"iiiulii' lua a seforr "pentru comrtete.ire ' suverand 65.i. ffiF.n+i* r.". Se incepe u.i de I ceror cin. :".u "ornpo..r^ r .i.*+*f ":i.60. nu.11 :.:.^ ^ ^_ .: **i: tn:ei Tmltjill":l Jruxl i.1ilffi *.t*{.if " 1*.lf+*f:rff i:. cluDsbt' r*^Li-.". t'ir""'i 3i"'l'1". dle u."..1b**t*l-J* FiTl:*:".' "rti'-n{k ::':": ."l"t' sa-ne f-n1t'3.*li":.rnta.a .i$if l"-.' 'J-t#H." i:.Cr"i ". iI".:"i*"11 liffi t"-H#i.. *i # xiii.T* :.he sarhii din secolulat comparats cu amenca iuternice.-.'i .tu*i r..i:iTll""t".!TTii.r: rscutd.: a c o a s { Ap r n ."...Jir.: "f. ff. f I supusi tu p.gon . $l:il.?.Hi$#:ii. 'i. functionarilor iti[tfi. in I q a tl ll l\ --l-cl a r .t?"# "'1" ':l:. i:-ini*Tt""" el i.ansuri".u lcolul Consili putea sd apeleze n o l la rrqrrd Carur hotdr.....:n*"m t. o o u .. ."i_[.y i*:i. ifr i.""'.'5 "n'. 3JT" -''E u"t'-'-"*i1""1".'e a u .ifr-^i"u .l'fi |...'::fl*'"i::lffi{'. d i .iin . ^pn re na p iu lm nl t [u uu l.i! :di.jT.fi iigrg*f #H** ffi . dim p t..."".:'itliJ#.i.ffi il ii.* ji "*l* ji nfl:t f.r.X'. : "cei r" ff***l.'.r iv . a s c s a r . .i *lir"fit Part."u"'"t ' r'a' 'ruldo lua Consiliul.". lr lr rl dg 4ru f.ce-il_a-\ "i\]f?"'6r"u grupai.".ii*''.'".r.E ll. olrldr ria lumii. cazul celor noud ln|.:J' .. t. rr .{i}:"s:11".:ii i*'u'i I.*jll':. i"i.i}*ftt":..fi i-iuT: #'"'i..H..r ilt' ii'"'i**a' oi-osiene x.i ..im n i i ci i'.:ilr.".'..o J^ ^:-:tu ou:y.'ff..1 r r fl... un exemplu unic in t".'.m alegeri "1 'Ll.il. -L11' liu" "u:i*=fu1* i.i'durl t" 1':l::l.".#*'*1f "il1. 1 t "9^T '^ . sil Ti * iin fl1fl*....:: 1i\* l"# ..iiln l:.ri i.}i.i oe lor trei cet6!eni trecult Odata desemnat. nui... 't'K'KtJi.'.qn..l. . in #'i:ii '.orru-a1ir:'rAirr*FJ i:':? t'*Til li#. m ma aggi i S s_tr l resprns r e s n i n s de . fi]."t i#*T Jli:"fi $i anume pe aceie il$f *ShnrT.f ..-li. ! t ' au Tatii tinerilor se aounaua * ' l ' b e -g ."tr:l: ri.* ir.. :Tlii*!]": nffili::!...irr a s e p u n e v i i t o r u l u i istrn+ i-+-^r^:: t intrebdri asupra origlnil ..:-j :. e. .f.Tt." "I"n'-multe intriga exemprul ertruvruf De ue locul.'*. ce po! ri 'TammanY 94... r ::n.i." alegatonr \.fl."-^r.

. iui"" ii u*_ 'nr a candidatului eri 11"grilyii.td..'.'..i'..:{ i{ii!""' i.regni.p"lil" 8.t'reajudecittort.:ldalii p.tiiil"i"'*"'riit"d1".. "'.ut' s-au :l.f .?l tat ste e LtS:. cu uqurintd..i"i'^#"t.:T#"'.qUlit"*":l**i} solie *i*IiHlJ:.i...iiiill.J.p...""ii!:i..rik.i:: . cum qi inainte a" ab'S"li. degi numi.emni.i. Al.jf . *it:t *i *r:: fl'i.tt" dlli1...# jl*il se trece la s5. .r6i cg".ti magistrali.I j Jr. anurnite 1. .. tapn'orsp.ti pe un an de zile."i pedep_ :rii. p r i n nu corespundea cu iir"trr""lu.H::.ii.i atir. t!ili#i.:. l*?l.1 "l. care la P sir ccarft de ]a poporul r:a Drintle.'Ji:lJ*'".l'lTl J :'l::$ii ff#':? :*'il:fl t*.liJ:'"?i *it"ij:[i'.ocratic5. era a-dmts cA i{Iuuu!'rr ttr. .l: '1...:l?r' i.rprtii #tJiJi civil. q ":"''.*: "*n J' ilq:! i ttllliieitl.H."'.:11' .raujn 11tg de fi pdrtali Ja masisrrarurj.l'r. ililpt'J"ff **# i'.lJ.'i: tins...'J'Ti"HJij".* .1""'.iii aL|i1":ltjHenin!a!i 3.:.i zi: in i*.."?i"fi . "."*: . toli cluema.. -i"-"ii"i.ie in aceea.. intrau in func!.ikijil:i. jjgr_urr"o.& fi.'il t:'ili:i"i.aa morminrede j'.fftd-Ilil l':#r"tifi :ti'Hltrlii*j..i.lr.11 drre ar In af -11+: T.*iri..iltJxi ir.a " t e "'i. "i ..ut-"i -"iiJ"i"i""impar!." ll."1 la t'ii'i'"i' ijaSr1u:liltfl::-lil iecret scrutin i" :calendn.t u n r .o membl - ilt.: I'll l*r..fi 'u""''. FUNCTTONAREA COLEGIILOR DE MAGISTRATI F::^.. cdciin t. ..-...." Jo.' ..i 4: 390 de zile in zecepr r r a n r rs r c a r e .e*porl* la toal'e u"tttn martori il acuza o^: ::':-l].' 1'"".. -lff iffi fl'i o"'..'Hx. clar e fireso t:::lrl al.:xl"'.*".i Jii''qit' ?l*''1i"ii"..n ilfi .. conformat ::l*:ll .[ o :il...{L##ntfif liJli:i:fi :i:l}:#.J in funcJ.via. ".ii'." ??1 noat[ fi toru.l so!1q tontu "lt via'ir' sot'ie i' dupd^ iltrr..r" t. j:g.r p.u.H"iffi iHT.l:'""u . J"-... clasei Xj"'". I n t r e c e l e d o r r ac a l c n c l a r c .ltlt":1'.]ill #'"ip.nuilgo. de aiimie.ufituiu.'. in secolul tV_t. Jlr*i:"rill n1.i. rduplatnici..i"ri* .fj "pn*. I i:'ii-l'.*irt tllt t u' P buiarr sd apat'\tn i'-'.^"ilrirr.' i'.384.l....ea 3.# : anul obisnuitde 360 .t:.".V-lea.-^"..lti:{in:'fl iilii'x:i'!fl "i' i pentl I?r'JlTt"l.i.H. r'azlto]u -"' r t t ..rinrii:ftit'll ."t magistralii "i.*a":li".u1.i\..:'i ^ l:..""l i. $ rti** mn:l' i'lllt i# il*l. adicdin ziua a" f Hri.ie la i.9Dll.''.r .'. r.."a..''i"1q1.i.rta"ri Ior ultimelordoua:IX.aclucS....':'iiliii'. e .io nc_ 20 de J."I-.T:l]:_.".e -"1'J Apolo Patroos* maviitorur..'Xi.i -ti l iT"A i:ii.it" di.#"ff .. acegtiaerau administratorii bo_ gdliilorzeilei gi ale altor zei..'Tl'f. duceau jocurile de la_aceste serbdri."t"lrl"il.."lll' {1i."rt"'ffi..lTii"r"'ri$ . .. ne poate ..rrf inde_ fiii era nicidecumIimitativ i" . fdceau patru ani de seryiciu de la Marile panathenee tu U""lt" Panathenee?0..". 1T'lr sau.i."| iffi l:..::p:.H. titi'.illtri$^i.{:!..il" .ll'C. .:*1.".l1t'1]i i" rosiomedlmulrtrr' ^ afartenen!.1"i mare parte dintre magisrrati inr.'"li'i.g.a.fi ALica.ll.iJ-?t" put.' ' lu.::i ill?j1'J"l." I *ll .d" lor 6?.i?tTli'1i"'i" iltt"hll-..

_o_1".i :*:i*iii r.:.dci -o'i'il..f"friirAirnr".u.il. I n l i ..o.b o't'r..:itj': i 1"'."i'murte i1l H.li.iona. .i'.."j...i flaur. a.Ti:it u*t'tt'i'ii' . l'u^.t'1-"'.. "'*"' respectabilir penLru un llc-t.u. pasrre.fi"--rt'it-"1te1ll t s e i'e c.. nolarnil' t-:^"1]'1].^ categoriei paredri:i::. un mic colegiu attl al colegiu marele . LX alitura arhontilur."'.^ .Iecutare sclavi "n""i!#jl. dna'.rtcralc. :r'l!..". _ : / t *lhfl:... o'r f*:"::r"[1'jt'ili' 'o undemaqistraltr -qedin!'e simplircladi. publice mit tttrIo. ^ u m a i P u [ i n n u m o l ..'ruqi..1i.lr.--r^-i..il'ii''' st'alii i.t 11iir r)cul.u se bucura a" p...' :i :'.i..t'^':t_su-ei an ei il.1"I'1"'.i.i dreptui de a da amr . i t l i.i .. ace' cH . .i..lingi.$' Hiii ifi '*"".'..r'.i. i""i"a'r.t".i. eori dirr[r. r.."::li" 11 li.t"... f: ilJl""m.ti ce cintau "r .ur I r. !i"'-HlJ' ifi:::T't: ini. i' cltittt' si oele tr" tu..f ^rundut.o.. u l u l I a.:." .ii i.:.1 l* i: hcion uII l:i...."u p.^t de sala. 1.t.fJ i..." i'*lqii... ii't"a-' "t'""" iotiurott ?6' Personalul era mal Dtroulile (suned.i.'opoi.i.'i.:% * :*..'flYHl:} i: tl.l' "I lt-t"'-: -diLi:. s i tr.*qli'o"_.ffim{'nt lor' I[ceaudin ei Hlr*:rxt#r*inilffiil. -.*i Ttr...i"u st'rategil-or ?3' Atreste cocoroane de mirt . . .'. .:..:'Sj ffi "..1i. ..mutr *:..x.iil" i"r"...eoanrenii]t r J J e n .ni j:.i iu""ffii..#i ffi.. $:.::ll:-.i1.:" (hypu.. srujbn llllT'ijli mai..r."1' iJifi n:g. episralii insdrcinali .it {"... a ped_ep -f -"-"^ seJor c. Di g{:ne'rtri5. l n s l ...rrotr.u j.llii. perr tt'u a nu-qi pierde situa. in numdr mar iunc1.." ace-la al thesmothelilor'?8'. si a altor i" i"''!i.:11"ffi i'ff 1:" u.'f i.l -un sa.t .iminale-L.'1.i"ii .."J.*_ r :: li.3di1.'".:":i' l:.1J1: J.d.jl*l: t.ri.T?. t: "i' p*"-ltii "i"i"1i' be u ci u':' p"'i .#1" J *..il.:i:j:.t.au vrrrrrrrlqru ul'tlu C"i Unspr.i.: |fi .. "ii" ...:: lns iir.1!:.. i r j j i:l1:."::fXfl# 3:11# :li ri.l rr' -'tto"iiit"."tt se alirturau zec'e parerlt't ::...iitor . 1:" :fl? l'lii 'Di \ :ii. ^ r ^ .f&.ezece c.lcr. rar nisr mi ad !s. aproape in to td r . Toli'u. :.:.i at.it. tcri1.. cr in uu el slaLura cu sfdtuia -..."1"s..1i. -iii. ..:. J:#. L u r . iiipe 1:.rg r ..iu_. ^ "" ia ge"a n_i . Allii.1i.Ji:.tr^orio.tia." :nl in.l....i .t ye .\..iitfr1i....'l"3. i u r i{ .i..pu*t q:t".rsr. ft.ltTl ra nu se r." "ii."_ .i'. t oli'masi ""1 il. "" il'".. "lt:: tru.::'i".$:ilti'.-titi'tu*i't siu' seutoli -tt"preun iT:fj':.tl'.:llr.a s a .g. ]:::yi" :..rion ) qt {t s ' -i l. o u.l.1. i r .'H'... t.-illil li..lr.T"ii:fl* .eclutau rriciodaLu ainiru. care era print'ipal1.[utrctie n " o s e b oto s o A c e s ti u r a m i n t celui angajamentul dar cuprind"n i"toiii*"nu l[sa va se cn"nu numit cd va t"'p""tu itglle Ei j. i: i:H].. un*l.' ogn .Iir...i'[ilili'j"jiill i'T.t*t:'o?' lt t?.1]ffiffiilli::h : i:. r . at nArr trtr s ecrelar.t q:itil*fl {HI f si#*..ili". j. xii au curruasr.iTil:ii "'X'J.lliIg:efier-arhi'al aFanumitui g.': :r o'.: " " "' l."i":'t::j."t:.i. ."' il.crede i.' ffi jn.e .. lil.iiil.ilu:' il"'il'i'lt "ri". i ma1 multe !l!r. ri cu lielie * i' an..erta :jlll. .._orpfio.i .#irf'ru*#i"itto" i:.lj):nu* rt'. .*fri"t'"tX'tlepunu la a]la' lnla r'.i iL"u$tl.1. ff. (.i:i ::::^Xi. * l*t... tlespre Ail "."i.iti *.n'*.iale. paredrii' care a magistrali aveeiu juLr'are' pe ii erau tot magistrati: aceqria nu!11u-inlocui lyTili. i{* *:1':: .it. ffi .ili.r..t au]a .il.. deg:-...u nptoupt .i'." illtl:-".fii*t.. o u !i" ['u.ij rerviciu jri ajtul. . si sa .".r.?e' l". Inn "u'u Txlifi: ..:'i #fi.lli. "i i.1:.'ju t..".""lij' "i.. q.H !.\*' tle inl rrn luramint 1.n q n i o r .'". -ug 'itrnolit'nar Ca qi Consiliul.

sirnbol al autoritdlii ingiduia a..g .iunii.:'.ii d. qi privilegii onorihce.".'.li:ftll J'lilh 4..'. Atunei." ll.$:"'m thesmotheli i:tlilTf in'iill.'': : H i""j':.1.Tni.ltJJ.ul injuriat pc..t.lii:l"fi1 h:ffi n "Xli]r r: "i'"T# q.=11ffi ..Aelunarea :#ll.'il *ri:.iflll\""iilJl"' .tilor...f:".""-%r*'H":l:"':"'*'*.'Ji' "lifl iY:H|^it"'i'J. prinlre altele..$i g1i * "*.' . Poate cti staLul acorda un fel cte imunitate. rnagis'ura!ii se bucurau de o proteclie speciala.."lit 1:.:. z e c e ' d i n z \ o ot .*i'. :Wr:'ilftiilt:ri: H:tl i.:t'i#f.ral. fala fft.'. i." "ru ..i.. Ja privarea totald de drepturi ciyice.'**p.'-*' lX'"f if .. ":: ii"'f. fi"'1. dupd cum spune Demostene. u n s t r a t e g cu un soldat.re ce le rer-ert"ltt Treburile "" " '.linea arntva?"'r' M effoon-ur.*ffi r iri in *i*n lk.i togiqti in "Il'i"1i.'.. ce se opunea la unele urmlr..!"'T':.. era PreD care strateg cum conducdtorilor din timpurile homerice.^ .tl....i1 i**'[r :i.X'. In orice caz.1.taiitate taxiarhilor.ililtistijl i.i:: fr*'#. La teatru au locuri rezervate.l::r::l*"ii$i#.se exlinde ..i". caci nu se cunoagte nici uri caz de plingele impotriva vreunui magistrat e3..oi.1 un neral'de '\lt'eoriel cesiuni qi la ceremoniile de orice fel.i]ill-r::ii*ll.pdlrurtrurrr unul ctlntre itorilor bogi!.i*ty'ti?Tl.^ r v 6 l s xistd un clecret ce enumdrd bu<.c e . d e e x e m p l u ..' uneori un generalissini: este er...ll"i..ii".iti'"u publice.dlile de carne 'Ireou..:l n.. t'ole'git'lui' de cdtt e trebuiesc luate din victimele hecatombei panthenaice in onoarea pritanilor.:.ile gi alegea iT'?i..1": I:i#. r'fiii"{:i:' i* t. .i"'n" .n . Insulta devine un delicb ce poate fi grav pedepsit. :'i: in $ffi i::i' tT#"t':tfttiitl $t '#.r.. arhon. gi la insugi nunrele cetri[ii" ea.l t''li".eda celui vinovat o a r n e n d d :....".l i.' ?i.ii'J.' tTiilt'":""Ifi ir".u"tur.ip o t c o n d a m n al a o p e d e a p s d gravd ca.' "q ffI ll: ?i il Jl "uti.iT g.a sau responsabilitate personalit sau sr."i.. pi a euthyniior prin.iile cele mai bune. cipiui gesii':nii gi al resp-onsabilitePil coleitive nu rezrsta necesii.*".. strategilor i('-^i.l''' " .utnnrilor l'ontru tle'starea solidaritate pariiala rtr.'gl'* " +l. r:l'-"'.i tl. de exemplu. "'*ui.'jlii:'ffi cu"*ii"r:"i' c'e. x-$mil'.:i. Dacd maximumul legal ai epibotci i se pare insuficient.il$'i. fff..ir. ultragiui adus lor . cind erau in exerciliul iunc!.i ..". r..':" ' . [{agislratii se bucur.' .X1 :[1f.".Ii\1."f. # i:'.oanei.:ll'U'J. a cor. PUTEREA 5t nAseuruorRen MAGTSTRATTLOR Ia iT.il. ""lTi:: ^lg l. La festinurile ce urmeazd r ' u u ' ' era ares prrrt suprem eclitrte qi i. . 06.'.omandanl dupii sauificii li se dau porj.. in t. :p ii1 il..l'"':i"i cazl exist. "'i. dupii cum se spune intr-o plepolemarcul a\reau doarie ce ne-a parvenit e5..:. ii fixa {iec[ruia puter. in acest ffi .l::1"*. hieropilor. Magistrat..ategi lientru fie"' care expedilie. 1n colegiulstrategilor.tnq desernria urrul sau ntdi rhuiti slr.i: i:"i. ?.. l)trr sentimentul demooratic nu I tt i. Magistralii au. r': i1 li iI:.ident cd. Ili ocupl un loc special la proprese(rrrlrlrr"i-ilttt'it]r. cel injuriat are dreptul s[-l trimitd pe vinovat in fala t r i b u n a l e l o r .1*l::.".au de prerogative multiple.i asunici t'l' t:l 1:' pra legilor.lll ti:1t'. T.Iii' *.a q a { a c c ..[iilorrdzboiului. Eo'" -*"'ffi -iJ" .iilor zr:i7ei.

intr-un cuvint. a v e a ul n c s u b p r iv i r i l ea l o r t o l i l ' \ i . Pind cind nu se lndeplinea aceastd formalitate. I. era livinuii in cazul cincl era condamnat. neputinJ.(/i 1:pen. Aceasta e abitudjnea celtlr mai mrilli : i r ' e i r A u .a un moment dat. in 425.i ee' Maceard Consiliului avizul sau colabol'area c e aveau ioriLateamagistra!ilor. e a p r o c e d a l a c1ti. l e t r i m i t e a r l o p r e f e r i n.rna. La fiecare pritanie. clelict sau greq.cc-l slujr:au' {}'ice tretalean putea.i bunurile sale.ase conducerea .si care . pedrpsrle sc fjxau de cdtrc popor. sd prezinte conturile in fila unei comisii alcdtuite dit"t .thl'no:.-. dacd acesta cd a furat din banii publici. fiecare cetlJ'ean se considera. qi in acest' nuit avea dreptul sd apeleze la ""r. """a"mnatul 101. sii-1 sLipral't:gheze o e o r i t ' e f u n c I i o n u r .. sd sustraEl sau sd ascundd vreo sumd de bani ce ar fi iutut."e loeiqti tragi la sorli de cdtre 100' Pe baza conConsiliu. magistralii. c a z r r r i l o rg r a y e .ts oe sl i a g t i l o r D a c i l c . Dar Ecclesia avea o pu. dacd era de p[rere cd se achitau bine de inclatoririle )or.se potrivea prea bine cu respectul adinc fa. magistratul avea ar"pi"t sd apeleze la tribunal' Legea ingdduia narlicularilor sd prezinte in fa!a Consiliului o impotriva oricErui .i n i .t. . membru al Consilirrlui si. atit pentru colegiul sdu cit qi individual.i sI-i urmiir]eascd.riminlulrii .D a r c h i a r q i i n a 'o inte ca votul cle increclere s[ fi devenit proc e d u r d .it cereau sLlnunere. i u n f o r l J . P e n t r u c a a c e a s t d r d s pundere sd nu fie o r-orbd gnald.r:heirotonla.pentm crimd cirlcare. mai mare asupr. sd revind statului . pe_ orclinca. de orice crimi. 1n secolul al \'-lea. t " m a g i s t r a t u l din slujbd isi rclrra funcliile.' justilia populard tere directd si mult.epla o probd grea. ). l'iecare dintre ei rdspundea...r. cu regularitate. Aristofan it deieima in 426 in Babilonienrl.-. adicii vota. r ich f \ r l c a e a .rdmineau in functie pinir la sfirsitul anului. l " i l r I s o l ) o t t e ' ' o a ia ordinul Consiliului sau al Adunlrii sau. in mocl arb i t r a r . era interzis sd . se acorde rrnui maEistrat vreo recompensd . prin ridicaiea miinii. Dar atunci ii ai".t'd de magistrali.ea p r i n _ c i p a l l d i n f i e c ar e p r i t a n i e . cel n u t i n .lii.tus r0?. s d ' d i s p u n d de bunurile sale qi sd treacd inir-o altd familie prin adopliune .a tuturor celor ce nu erau clecit executanti tbmporari ai vointei sale. pe Cleon. q i c i n d c p i .i n t e n t i o letbteni faIa de magisLraL de gloric din a-i t i t l u nati'isi fdciau chiarltn e?. ce aduceau politicienii altfel' De dispreiui oodorului o astfel de invinuire o meritau ei ins'isi din plin: ca sd-i facd pldcele.e s i a ..g. in timp ce in secolul al 10s. a t d .alea tisungr:liei loa.o b i q n u i t r i q i r e p e t . pe atunci strateg ."i. ntual. cu fiinla .ir ca 1-'oilonrl sd De altfel "ru aibd foarte mult respect. ile unul sirrgur. gestiunea magistratilor: ii confirma in drepturi.iilo"' liul putea ludeca otice magistrat. clacl nu.sir$itisan. ii scotea clin functie q i i i t r i m i L e a i n j u d e c a t d 1 0 2 .le. o a r e1 o c . {a!'ti de magisLra!'ii f [r'd intrempere sub o1-'stli''"ape care ii linea 'a se fet'i din timir cle abuzurile de iie.asculte de ordinele altuia. L t u r i v n u l i r a r . e8' "ru in icarnienz. in cazul cind era condamnat.. poporul suveran exercita un ccrrtrol neintrerupi as. pc . a jur. r a a c h it a . c h e i r .q i e l e e r a u u n e c r i i n g " o z i[ . Cl ercep'1ia intotdeauna cle ordin politic. c a r e e r a u a p r o a p e . Cu gindul cd trebuie s5'. intotileauna' egal cu aceia cdrora li se lncredinJ.E c c l e s i a n u s o i d i a si-i inliittre pe sLrtrtegii de care era riemullu'de mit[ 103 . llcclcsia jucleca cle cele'mai multe ori ea ir.rpta celor . i n H c l i a i a c a q i i n E i c l .r ' e oi n i l i a l i r i [ [ r a s a .liu 'cd nu se conformeazl legilor. inainte d-ea fi inut aqa-numitul qti. Pentru putere.oa sd aibd loc inaintea sau in ulma scoater'ii din furictie. ei tre. ce o" atunci. dintre metnbrii s[i logiqtilor sau ale sale proprii' Consi. puncrea slrlt itcnzArepul. magistratul n u a v e a d r e p t u l s d p d r d s e a s c e1 a r a . o t o n ra a fost inscrisd.l.D e a l l l e ] . dar cd poate va Yenl qr vre' mea cind va da el ortline.. dar.derzi a adundrilor principale.. in ad.mai ales acpia jurissupu$i publice' erau f6nduti h" ^i""it dicliei sale penale.magistrat inviJG"g.ealdsdvirqitd in timp u l c i t f u s e s ei n f u n c t i e . pe Lamachos.

i|: H. putea fi tras la r[spunclt:re printr-o acliune publicd (graphe alogiou) sau printr-o r:i.."ri.. .lunctia r p ri n g e rer..I ) a c i r s e s u s t ..l1."1.i.:rvintului..l.p e n t r u l e l u l i n c a r e i .rr..Tfr 1'conturiior' JJiX'T avea loc il'r..o.il1'.iii!'il. ci.i constatau ce morald .fff. Cu sau ferU pr..ei redactau ..'frXlii" i.rJ:lJ. ln secolul al V-lea.l*ffii..ionarul contabil sdvirqise Yreun act vrederautraqi la sortidecdtre C. DacI svnegorii considerart c5. Aceastd dare de seamI privitoare la gestiune ir.i. au zecel cute sint corecte.iLl..pectivului func!.ptri'i"ui#"lm Atuna eratr in conformitate cu documentele ofisiale *:'.. Dac5...irii:l.t::".if"hT'.uia sd dea socotealI tle burrurile publice pe srngurul for c. i f i i c u r c t l i l l o r i a i r t f t r n c t i e r l. ce trebuia fdcutd logiqtii treceau la verificarea lc.i qi ei printragere_la non bis )on"j.il.[1].i .ra celor constatateql if prJau'ir."*.ml. j:'.iulle treg procesulintental de Esclrine pcntru coroana fie de detur_ ttaro de f.1T" o comisie a Consiliului.j:? *1.r.i apoi s.bunalului.i.na!..ti{Til T. Acest Jlil:: functioni"ur. se baza . meau numai si verifice daci aceste conturi rn a.ii.1.1e"'i:.1{: :i""..":fJ .1?i"#?i ' :il' i'..'i"-"i.' ln1"" -"i "ul"H^l' . fie d. rezulta cd func!. eventual' cerean de la cei interesali t'ot felul de date suplimentare pentnr a vedea dac{ cheltuielile fd'.i ..l.li J':ii.ti._i.oiiii decernatd lui l)emostene inaint.. orice funcl..vnegorii .ut.u care pigubise ar.:...li se numea Iogos. mai intii financiarX .. de Ia dosar qi din anchetele fiicrrte. r. l.1'.. iiile de drept.'ffiilf :..o.u?:g zalia este intemeiatd.. "" :..ulpulilic :."u lrin"rhrr eratterin.3l..i."ii s. qi fiecare "rr.r^a. prin tragere la sorli . ?il"i. ce purta acela$i nume .r.:"T.l:tffi:"ti 1ine" n: sori sau paredri i"ii'j::Jl . in secolul al IV-lea. loiin#'m.f.f. R t i s p u n d e r e a m a g i s fi.10rri..iffi 11..ionar trep. Logi. e. re.i "'.ur. lorunctionarul era'cle douaori giqtii erau in numXr de 30 qi'erau_desem. in cazul $i care ii u"5ura munca fdcind vet'ific[ri din priianie in pritanie 110.t#lur3: tdtoriit _Jai"Tn"n. p e a c e a s t {i n t e r d i c l i e I e g a l d .t. in fala "ffi.. synegoroi sau plocuroli numi!.-.linfia.iu 'ritirnrr descdrcarea care le avusese in gestirrne sau o dcclaratie dc gestiune. euthvrmt srdtoa.ii de trei zitedupajudecara giqtii ii insdrcinau pe sYnegori sI tragti conclufr{curd de lo_ lil.lll .-iir.t".ionar.1? " ."Zi. i.so.i" J]i.*i*1*il.. dar aveau drept ajutoare zece outon. ei-intentau res.s Xc [ n u a v u s e s e d e m i cuvint era splrsde rrn i ae n u i t a s e m e n e ab u n u r i 1 0 8 .{r'ieau intre ei doDar chiar dupd sarele cu acte qi se instalau in birouri (logi.!r'f!.ij.ti.: .$::^". rlatoriei (actikiou ). de comun acord ou logiqtii._'n!.1..llil .li"ix. cei ce audiau prezenlaretr ei "iin r n' in.l1t1.mpet^entsi' u.i.{:ffil ii"iJ. ei nu erau decit zece. din eraminarea pieselor care trib. trebuiar1r:f:. r ' d g e d la aceast[ obligalie prin mijloace ilicite sarl dacd preqe.(rroron).uin-termen de 30 de zile 112."'1iiki.-rnovat llice.: .n unui tribunal de heliasti.t..nsiflu..T3:il:"'.-.ncgr ijen1" gi urmau sd o verifice se numeau /oglstoi.i. i.:. acuh Jrere cind fl._ fl i.1 (A..prf. svn( nu o aducea la indeplinire in terrnenelelegale.a.la. in regLrlI.x il'iffi.c de t'retne. mi. colegiu de magistrali nu trebuie confundat cu .o*1. pdstrate in arhivele IIetroon-ului. Drtpd co iti imp.tii ntr se mul!.geriton sorti.li *#s ::TH.i.1T.|. :$r:l*. #i!:T ceea ce J./op. u"irltroduro 271 {.."ifh+.r.. y.":li*ii t.nn.4 ..*i Jri{nunlit asu_ La iegirea din lrrnctie..1'. rcgiqrii tralilor era dubld. .{i/ ).1..ngelia70s.il. i^..l..sttia). nic de dojand sau vreo fapt[ necinstitd.:1. iili ll bl?jl cetdlean putea sd'vindla el.o irgt...i politicS.""egistrJiecle conturi sint ?.. s c r i s H d i n c a r e s i r e i a .....

."*l:n$tlt'..uthlar luni inainte' Strategii.**1.poporuJ Tl'":'. din care Paflagonianulpi Cirndgarul..u 1 T .:1llTi.. ld.rf i"rl"U.:#x". .rl t.:ih:$ oblind. Hl:x sd fie realeqi rdzboi.:" .::::..."'"ri"g"d "jiL'"u de nici un bun(.19":+i'1i.1' T 3. p11".d"...i. 3':l1i:l q:!.pp?:xi ifi"olxii.e am ne_ loje 9i sd nu se"atingl_a" siderd "i_1. cu totul specral mod in viza ii Tiriito"to.".t:!t .tiona"ii de . pi"Jl1i"'ju".:.riti"ft pentru a o cuceri.^'.in curi ani.irl'3irl. J'*.?.--Curtea de conturi alcdtuitd din '.#i-.fJ' ffi lx?l . ""-tt."it ir. :$ f{ i:..t:.'". de.t .l'i..:ile gilor gi ale sicofan!1o.u*ynoti ::fl"u ce actronau ca o Camerd punere .?:?"nt.at fiind cd d e ! i n e a t o a l e a t r i b .cd magistralii i.inrrec ln'a-i fi d"lol.i-t-int*oarca in fala tr"ibunalului1tn' sa-iconsau i*iti ai" functie nu'puteasb-iaprobe damne decit iusli!ia PoPularA' Magistralii"erau deci suPu$.-."ffi"= :i:?"'?'ll 'l':r. *o-""trri "i"d sau. departe i" AtL"u. mii.. venit momenrul.r..:oi... amintim acea scendatit de caracteristicir.:lT:..'iliCivaterii. .#'."i crulali "l p.__ Ili *i fi *"-*:fT. f'..Ll ."auti din funclie.j...t.cor pieselor verificarea babil pentru "b.' "it"t'u "tt dea sl?m* de contun sd erau deci constrinqi i"Etutt din func't'ie'tjt:li a.'.i.a!ie r21. J" sdi l:. p t g r n a t d c u t dc u e v a l u a r e a .a a*:ill"i'J#J'?""i'::? ffJi::" l*rit"^*ili1i$i1*g'.p"re -ai...il. iliT:'.il'l+i. d."# "::t 1" -.a . el ii^ae io. ei sd_mi aducr{. nu era ..i"" ii'i.ut"lu'"l"g"i"lu iil"'li:? 5.lll:l:_tlgislrgtii pulur lor atirnd ingrozitoarele "usancliunialb eisan_ gelieiqi ale ac.i"ff. 122. su _ primului venit.ffi .sa.. Expuqi zilnic ta inlutite qi'"#.. Aceqti" thesmothetilor' ""r'i11"?J i".pasibilii"'"*"J. " 'lr""Ui"rarii ^i#tii.."1 Pu strategtt . Er.1 !ri1i.T sesceu de sluiitori.r"" demago_ aclver_ sim!eau drurupra ca_ li.. thelii o conside tribunaiului popular'" a cdrui hotdrire f""i"t" 116' era suverand nu Procedura obignuitd a preddrii conturilor in jus ii'llih..:#. ffi:"{ .i'i"' rout" avantajele p5sib. Hi.logigti. ."..riuniT.. "fr'."tJ..l:""il-"" ffH*[}"ii'. ii penmu a pdstra bundvointa poporului qi' ..r i i'ii'' iit 1i:rt. fdrd . I .i . n-u in absen!5. """1a"fitu "o. ill" r"ni.i"r"i':iT!'i. D".t-l'Jt"llJ'11. .caii"'r'..o" sanctiu_ nile de care erau. po rtaini.'"?.a ". f"pi"f" la cunogtinla t"...lj:Ti.ii'.:'" Alypl" magistralilr.li't.i.."tdri.i tegeau_ astfelo ade"ru..i..":u?i .y*ur ilil :i a" o""ru vafi ra"rt .'T: m admisd' cbnsi-dera o fr. [: J... .*..:t'..lri.:l..:i""".1!:tffJ illtu:. 6 ienrits' p r e j u ' tgll?l1t " f r i .'1 $l::i "ff" u"h.la o supravtglgi: ratd hrana zilnici...'.Tilt T.#i r*.yi .le.|.-ln .l.:i*' :i1". Nici func. pJri"e mot'ivatdde alte acte jt":n*"._ .. legile.. ' * j "i. il.$$i:lil"tr*H.iiegal".' .. ::f ::'l':11f belgug toate lucrurile de car.. toatp I actelelor erau examinate cu de_iilanuntrt la sale: ale #":# numele sdu' nurnele 5i'. .din Par altfel erau *urp.i*" autorit\tit:i.de 9i .1n 272 2t3 '. mulli mai san unul din funcJi'eptll '?1scbEi an dacd "" "rrittu "..*Tt lxl. "i.se.l Adeseori chiar.Tn:l#1f.t i'. ? u*"_ cutare le era inciedinlate p"""ua""u "d. care lor gestiunii actele Atunci ei trebuiau sd justifice de mdrturii ce concorddiriir"*f..il."".s le u " " .".#iHl fl:ti"f.."ita -.JJ istoria ai" "fre vdratd tiranie..4 "iai.."-d ^p:]ilt.birpun..J#i.din 1:1t.

1 0 .Fxemple: Lisias. zadar a declarat ".""i:. B .l::'+'*h i:r":i lcaurd l. Politica...29. platon. Aristofan. c i t .t^J"tii af milistlatXt nenorocoqi' il'ffiT.i i :**li. u.-bjschrn_e^.l o c .'ffi13*-i.: T ?.DA.'-"u obfinea n"u:Hiil". Ar'istotel.261.caljJ. ConstitJlta atenie_ . Legtle.Tl'. A r i s l .!p ini.i r. ""i1*i l'*. lllor. ""*: . I t . Despre coroand. 3.t Sicilia.. $tim de la Tucidid6 care a fost pricina govdjelii sale 12?.il* llf * T:'1"'::!ludre t*alT?. .1*1ftr+:."' NOTE 1.ilifi"?" i.r *i. 2.lib^i^i. lor gi i1 vor inf dJ.f*i:. 16.. tg. Lisias. Ar. 6 . Abo'"r" c"' conricului c{ huloneriile evident Este H. DemosteneP 9. Pseudo-PlaLon . 62. plutarh.*:ki. roemium.6.iffi i..I: ilti"ft *..1'q:* ft-lfl'"*i.Era sigur cd atenienii vor dezaproba o mdsurl pe care nu o decretase_rd.il p_araliza. 4risto[el. in iii. l'.*. soldagii ii _vor face pe generali rdspunzdtori de suferinlele. .'ffi$11.*. Focion.. loc.:llfidii$:. A r i s t o t r . el n-a indrdznit sd ordone retraqerea ce ar fi salvat armata.ii..i lrl*r$ffi u r# "" ij:'i+.cididg.*x -iiHl. tH 1}!i.manului. 3 (arlronlii). a-gi ..t' {-:I^" X.'l''g"':!!'. A impins curajul pind.l'ii':i'"T. .L.. el a preferat sd piard cu arma in mind. o t e l . 9 Tu. cJ.#*1"**r**ffi .1Ti." i*o'"ni 1i..i". p.*'*:iruil"" *'iiii.iqa ca pe nigte trdddtori gi nigte oameni vindu.jr**d. 238 c. \s. 5 .l: t13l:. 'Jf . l .ti_ . pseudo_Lisias. b6s Ei urm.iii.e. Impotrtea lui Nicomede.T*? . 2_g.mergea . Citi magistra[i nu-gi vor fi pierd-ut astfel spiritul de iniliativa gi si'pentru' guran. ":*t{lt':ili. Decit sd fie vrct-rma unor acuzalii nedrepte qi josnice. l'ffiTi::1$iili'.cit. Impotrwa lui Ctesifon.. :":i:. Demoslene. z. Pseudo-plaLon."n:.LV.7 (arhontete) IX..k: f'lti' l.t.lH Putea sd Produca ..t ba'ii pe'ntru "chel- tuqi Nicias era un general bun.. . cdci curajul civic devenise incd Ei mai greu de alins.^ 27 .art.la temeritate. Pseudo-Lisias. /. rl: r :: sr''1.i Ji.i..".1.1 :#f *J"'.''l'#i 'i*n. 11. iill "qlI.loc. DemosLene.. la intoarcerea lor in Atena.O. p... :? tTtk"l#.ri. M 5 . Impotrioa lui Leptines.: p.. (srrareglr).:' T'"*: il'i'T' *ilJ iih:::T Ti* 274 . Irnpotriua lui N. p. " lil. Arrstotel. ' l g i m a i s p u n e a in sinea sa cd. 764 a -c. dar gindul Pnyxului_. eneredi^oi.:.ta... L'onstttu!ia atenienilor.comede. .\i-'"''+ Ptcr':' :. cf. 8.. 6 .'l.ltll :!:Ltlfirx{ikt:ii ."ilTj'Jl":i". cit.. S. 37 . XV..'"* . Lr. t .P o t i t i c a .. IJ. Pdsdrile. { r i s t o t e l . Dupa primele inTringeri hi. 1111. 4.. 152.V I I ( V I ) . 236 si urm.n-lf. t2.Impotriva tui Atciiiad. pericle.ti:lllli1"i$r'1 [ i""irt'l=i r.:*:j$tl|jllit$ .i l. ' . ri.iiri"n' inmine tl.i. .'.. lrist^otel.P o l i t i c a .$"":ilti"""*H -:' ilfr'l: ll..c... 3 . A se vedea ^ Cailtemer.t.cd se vor pronunla asupra soartei strategilor fdrd sd fi tdzut cu ochii lor care era situalia qi cd vor judeca totul dupa spusele celor c e v o r g l i s a v o r b e a s c dm a i b i n e . VI (IV).hd.i du..:'i1r:""h.. . p"u".atit de necesare putea indeplini bine functia ! "l:::l-.. 56.t1. I l l .

'Imp'otrivalui Eeandros.ff 2 rt9)-I1'"1 2. 1 2 3114 49..ii { I-:i:*:' fi:. t. 'fucidide. \ r i s l o L c lo . OXY.3. cr' rischine' !. l l 7 y i u r m .ltiil:'!. p L. 7. 3. Pseudo-Xenofotr..D e m o s t e n e .'"'".'. .lliJil'l *. Uf. t. ') '.8. ' A r ' e 'i o nsiticu l '2 ' ( ' i ' D l ' a t ' t ' Y..I G ... c .1 3 .t: . Despre ambasada necredincioas(t. 32. .isias. lII. . . l o c . 4. 4.!'. td. 9.l.. 1 . ImpoLriva lui 65.?P' ctl'. fl.I . . n r . op. l .. Alislotel.c i l . loc. 6 8 . l ) e r u o s t e n e I.:l$:il. 66... l ' s e u d o ...ir:). C f.:. 2*3. qr urm. Aristotel. 1 1 .22G . Lisias. DemosLene. A r i s t ' l e lo '"1. op.u. i b i d e m . 4. t .5i. cit.! . Leplines. VIII. op.. \rIlI. 6 1 . 132.1ni: . 1 . 9. p .leairei. p. cII'. c f ..V I I I .124. Pseudo-DeDemosterre. p . F o c i u r t . Arislo[cl.*.r P'liitico' 3t.' . 5 4 . b. ifr :I.8:I'::..u 137 urm'' ' 20. Arisfotel.43. Impotrioa Neairei. l'. n r . 178. InrLisias. Aristolel. bbr' t:: o"' Y. p.n.. I)ernosterrc. i?ilil?..u. r" tltctticttitur' zu.ln. lmpotiieta lui Agr. !. I'lutarh. Impotriva lui I'ilocles. 90.8 . p. 63.. 58. t . R I G .". ..f 4r... i . I u i T i m r ..29. ef . 45.luc' / c' 33. XI.rr I i'. cit. m p u t r i t a lui Eubulos. A s u p r a i n p a l t d u l u t .. . * a r e ...p .tratos.L L 4 . c i t . 19. 25.e n t r u s o l d a t .."'*..RIG.i"T:jil:H. | .n r .'. l ... OXIII.. 57.i.. 5 8 7 . 12. i s . l.' 40. .''r'. 33... Cf . mostene. lu. necreclirciousd.!2T.il. Penlru soldat..'.!90.1 .-*ll'**r :. tilfi|*'t'. OXXI . 1 8 9 6 2 . ::.. it'iit"':i. .5 . cit. p... 70. Antigona. XXXIV (1921).\ '. 5 6 3 .liii. cit. 2 . 5 . 235 d.i. cit.: i:. Impotriva lui Midias.j: .l'r:.lr'.' 4 . .lmpotrivu lui (1 c l .' t:r cir. Arlsttae. p.1"11. Of. I G .1:" i. Il. .r r . 2.31. Lisias.u1ia Ir' e' 4.. l l l c .u. )i.56. 17. I I . 7 2 .r*. I.. Arislote 5i. r lsi urm. Desprebunurile lui AristofarL. 2 2 8 .A r i s t o t e l . '' . 50. i' Tif i : ".Ait:o#. 32. cit. 7 7 . ei st^'YtT'g. 4 . cit..i " lil:'ff i. I . z 7 p i u r n r . Demostene. 22. nr. . 1 5 ..1"*. L[.c i t .ii:l'.Yi. Memorabilia..l . I . 62. 6 ? .: fti$#'tt'. 769. I . c t 1 .. 5 5 .oe i'l'ti. Argumentul I din Solocle. IIEG. E i u r m . ar. 61.ul Jiil'. 714.inurlros.. .'j. 44. )2. Cloch6. cit.LT rrrm si . p.?. sada necredincioasd. 17. l' .) i iti". L 9 . op.t. ' c i t . 60..i. 5 5 . i a P 15.lo.. A r i s t o t e i .. n r ... Perttru Manlitetlns. l ' s c u d o . Aristotel... I .i1i:.6r' i. 7. ' z '!:::iii:'). 1 3 .o p .const.lot'"1. 7 5 .fl. AristoLel. . 2 4 3 g i u r t n . 5 7 .il t.'. l)emosLene. Solon.2). 133..'i:. 4 . A r i s t o t e l . ldem' Ibldem' ' 2' ' rtp' cit'' 26' iIia' b ru o m te Ip1 gli. . op.: " l.}.:ii" 3i..9.6 1 . af'^'lll C f. Xerrofon. Arisfotel. 3 . . 5 6 2 . . t r ' e d r u . Dinarhos. Impoiripa^ lui Ecand. r. ..8. 3.1rnpotriva lui tr'ilon.. l ( .."ft Jj. l)esltre Arisfotel. 67..iirr b6 .'... II . I'lutarh... 3 2 .frl*..i6 ii ??8li'flliiio'i#ii"li'. 6 L .a !)sclrtne. 59.. 83 . C f. s .)."'qtiit"tt't 31.'1. L 2 .cit. Demoslene lo .iilli. iri. J . Asupra organizdrii Iinanciare.7 69.. Impot'riva l. it. ambasada necrecl'trtt Despre ambasad.5 . A r i s t o t e lo .']1: ei'rrn. ."t'" atenienilor' r . 1..l. L.ltl". . 1l r "'. Midias. potriea lut.ros.". r n .LLs. Demostene.r.'|i'r. 6 0 .4: 4e. . op.Loc.276. "i 10.. 'Statul atenian. '7r' I . I d e m . 43. 2.'ll. LXXX\' p. o f .11.9 1 . DcrnosLene.'*oi. f ' l a t o n ..240. i')'!' i t 4 . L .#. 72. l'.!... 6 3 4 . cIl ' 62'1 crr DA' toc' .1: .. S I G ! . 2 . ligltflr ii. tI.. i b i d e m r 9 . i. cit.. i b i d e m .4. o p .. Ioc' cit'' 24. L7. 3 .. 46tt/. Cratinos cel Tintrr apud Athenaios. 42. i'1-i. [l]liJil. 1. ft'. AristoLcl'.il#{'i)" o.2: 4: 3' i. 46.t i$:H: 3s. I 1 ."'i""'i. T u c i d i d e . l'oilux.u.Lz' Ii1rn". L i s i a s . i 6 . 56. L X X X Y I I I .. cit. t .l :'i t 3 : l] 1 i. op.#i". s ..u' nr. Filipice.

t ' I I ' P ' 1 0 6 2 .em. (it . t..f . 54. . Pollux. c i t . Y [ .f u I e m o r a b i l i a 4 (cf. t.. amltasada :)i::::l:ne.. 8 2 9 i u r m . 29' BA. 8 3 . l l u t a r h . 249.l.trivat 7. 4 8 . t. 5 6 1 1 . gr.-.c i t . 6 3 ' 4 ..iii . XIV..ir. 3 . cf ' RIG. Eschine. '. P. Despre afacerile din Chersones' Ll. etc' go. 6 3 ' .n ' 1 ' 93. . VI. 6 4 . 8 1 .em ag.I I . 1u4 9i urm.f. 232. p' 229 9i urm'. b . Pseudo-Lisias. Lir{"*. 32 9i urm'. Aristotel. Probl-. Dinarhos . . 1 . 1 t). 3. lui Nicomede.-'i.i{. bhoregia...i.i.70. A n l l f o n . 3 .*. II . . 49 .Vezi CYI. i.t. 17. loc' cit'. n r ' 5 8 7 . 1 0 0 q i u r m . nr' 8674l . Impo.. 110. Gliederung der altott' Ko' m\die.. Impotric.. Pscrrdo-xenofon.. l.:.P .. on. :.:. 8 7 . Despre atenian. Car. p' 52 Ei u r m . t s e r l i n .: { :r : : . 679.. il"d*oit. I' 0z'.l. LXXXVI. ttt [!. X e n o f o n .11 98. 4.tto".'li.). 61.em. iirl"tri(. I. I ' 4 s ' ' ibi. o ' p . 5 6 0 . 65.3 4 .. 5.."i! .il i.'!!i:!:::"'.. 228. 5 4 . -" A"lito".. 1 3I' ' 1 l . 1 6 ' 9 7 . 109. 7 . Ibidenr. .i.' 73:. 54 Ei urm. f)rrrr" coroand. 5 6 9 .-Despre^ambasada itt Ei urm.i c [ . ""' 129..t"t... .n. nriiri "mborodi Cf. n..3nirrti.. 106. "" -Sg5ti rrrm. t 5 . P. ('VI.0 .. t . llt .. 4.Pseudo-D 1 0 2 .'ti:. ni' l0g. cf' e.I ' 7 5 ' c i l .I'-58' Lege similartr' 8 4 . idi.":. 48. 705. 1.ti". 108. V. p.:. 64. . 10 Ei urm."ri-wutiinski. 5 6 9 . 'fno' 100. Vezi P. Acarntentt' Aristofan. 54. 5 4 . 1' . .Arislularr. . YII (vI). 6 2 .. Constitulia | .#iiii:! i!!. . Aristotel. iiI^""ir. 35.' 1 1 9 . 6 9 '1 .63. 2. leug.' 5.". \ r j s l o l er B. roem.p l '. I . l . B . . A r l i i o i e t . RIC' nr' 572. 1 0 1 . De .I .\ .rl ? 1. . L4. 22. I X . Lisias. 29. Pentru soldal.':t. P.'. 176 Ei urm. ( h o r e g n ' 8 2 .26l. . t'-tZ.t:::'. r.'i. 95.CIY.6 9 ..-s.'. RIG.i. Vezi LXX\11I. 5. .' .) atenienilor. i. Pollux. 104.: I ' 1 1i J .s .*fl. Vezi p. lmttotriva mpolrlva l D i n a r h o s .:"tffi ox X.i:. Or.5-7. 8 0 . . trrrfro.I . 2..tri^.t ir fi ii.. 3 . 120.. Cf. I.i"iiti.r cle 1 0 8 39 i u r m ' . ibidem. o p . i #ii .o i ta..i:. cl .2L. nr.sercis Atheniensium publicis' 8 6 . ibidem.l'5ii.inciosd..'ii"l'. 2 .trtstotel. 4 8 . Idem.*.tnpt t r i L a t u i L e T r i t t e s1 . lui Mid'ias. P. .5. t."iititi*. 802. 5 ' . t1 2. (cf. 4 5 ' 2 43.. LXXXI.iJ. Impotiva lui necrehincioasd. ibicl. potrietalui Nicomed'e.' i. Lisias. op. iecred. Helenicele. 8 8 .:!i'.. lII. 6-11. 4 . stotul eri. .alerii. p' 29 $i urm )' . S I G 2 .)..*' " il'\ ' j:rrr' il4.f"*. A r i s t o i e l . 152. 248' 126. 6 D .. 1 0 3 T u c i d i d e . . ffiap eit. 5 9 -7 . r ' 3 0 5 .r#liriiii {i11i#1 L!!. 7' 1. 5. r .d.a ' ( A b h .1 9 0 8 . Consttluliaatenienilor. IrJ. ^ Ion.rito. P.ri iiui rn"tt.a lui Ctesifon.'iip'ot"iri Aristotel. zt" stral ath'.. VIII. 99. I 28 : T h e o c r o t e s .t 3 . Zielinsiri.h r i s t o t e l . ld.\i" gi!.i.-l'ii'iitr..iiy"::aii:?. L t s a n d r u . 69.A . 16' 96. 125. 3 . XV' Despre ambasada necredincioasd. i"-etiit." 6 6 ."'!.:.V I l l . gz. 2.l Gn . 2 .2 4 ' T u c i d i d e .:i.i: YI** W it " ("i ! :. 107. c t . i. 42 si urm. vIII' .'los" iii'tog'tto"2'rr.i. S I G Zn o p . iij.. Demostene. I. 49.i' I t L o c t e s '7 lui u t Filocles. 4. 1 0 .6 S .elr.6. 19. 117 . il. cit.

...di. pro_ cesul trebuie sd fie intentat a.s.r.J.i'tk*i'lilq*.."u-. in proceselei.."i."""t"-in evidenl{ care a individuald) libertatea o"lii"e 9i al V-lea' ".d . a I is ie . Individualimul este dus atit O:ry11: incir. De acum in"ir. ::.ale . r . t ^ .a l a o m1 o. i^ ii ". magistrat care sd ia iniliativa unei . in' clipg virtiii'i"eti"totttt' din Filocleon. cind o. c e l e d o u d p a . a" T'"_1ii.ffi :if..'l'. s p n j r n eo c a u z da s o t ..tlt cetdlean nu se poate bucura in deplind sigu_ ranld de exercitareadrepturilor sale'dlcit dacd intreg poporul i Ie garanteazd.n . it""iu*" sd fie monopoluiEupatriziloti Ei .fr) aitiunire ""gi"ni.tiade a se ocupa ul insrrqi .i''l .e. i e b d t i il .Et. '"iria. de crime. pl..'.a judecdtorilor.l:-:: i.it cheltuielilede judecatd.. dacd o continud.l" .sau ceatalta sau amindoud pdrjile sint consti_ tuite din mai multe persoane.. p.i"t"" 5""rir*ii'laeatut' atenienilor in secolul in tel ) o n o r u le s t ec e l c e i m p a r t ed r e p t a l e a ' *"1**x11" u '1." u i *" conferi judiciard care rdspund1""l.a un mijlocitor intre suveranitat.nici ti.t*::nlvr#'..n p r i n c i p i u . In timp ce sint strivite ate ob.ffi.fapta ce adu"e prejucticii l.oi" T !"r"i.t*. n:. 1 i d * p r n .0hfrflql'.:i:!*"331: Areo Pe acelea. jusPoate mai bine clecitoric'arealtd dintre echilibrul P.'"??.il.ll_T^".e. apdrd La atenieni.q?g!i".uri la efec_ tuarea cercetdrilorsi prezideazdtribunalele com_ petente. .o gi cei care trebuiau sd dea seamd au iait". . : ^ l "::.:.". a ..tu -u*i'irista .q1""T-3...Capitolul Vl JUSTITIA I I m a g i s t r .".utfggt iii# ..actiunea trebuie sd fie intentard de cdire fiecar" i.fu lor in fa!.lezat qi sd ia apdrarealegii."T:'^'-. c."iltJ'"-:]". trebuie sd. din ta_ bdra acuzatoarefiecdrui inaiviJ Al.irtuiea cdreia ei primesc acliunile...p. care sd 1.?::i::: pi. prytaniile.:il!1 "l'lt1:'x.e o parte _ 9:.. PRINCIPIILE institulie'.C h i a r s i o o m u c i d e r e rdmine nepedepsitddacd nu se prezintd !_oate ca acuzator vreo rudd a victimei s.-"...*.r.:"l{i ."aepsitd rnteresulur comun. qt Pgr. t 1.Z.il lo de refo'ma i"st'n. individului continud sd existe ..:"1 ll1n.."rouria lezatd t3u"du_ re.:. care se 2.tinein afard de obiectul in litigiu qi o m{ de bani. justilia .ril"il'*l:."?* ffi : 3ffi i:1i i l*":""tll " l. .il.oricecebilean(ho boilnienos) poatesd se considere.". ii itttt" in Heliaia' el ridicd p. . cu condi.l_d..i.regiteqte [:l':it-:si:tl.A dr e d u E it a h e g e 1 ..orri tr_ merelitigandi . g"ti"u pute . reclamantul Ifii"irtoti"...facd cital... lgi"pnrj.)i o jurisdicJie de apel (cphcsls-l'9a1e c a z u t a c l l u n r l o r p r i v a t e . (qi.^"4'oo p"i_ _.te la actiune.ia qi sd ia cuvinTul la audiere fdrd asrstenla v r e u n u i a v o c a L .a...ocrotindu_l cu atotputernicia sa. in 1llpoporului' ... nici o ac!.prezentantut sdu legal:'""..it. . ..1"i "" "u pnpulu. reclamantul poate oricind sd ren.a r ic simpla delegalie in r..drepturile incd qi mai bine apdrate. atunci cind Solon i: p. pare cd fiecare . Totugi."p.:tle tg rd ly .il."j1:ta urmarlrl) nu existd o instanlr{ de 'punere sub nu existd vreun minister p"iii.ii.l.yJ cgtegorii J...rtli. definitiv chip :lil-..iune. .". ea insdqi.' ::::.ru i.

il. deplnd n ru-X de bani.jt*.:J* ^tl'l"nilu' cermai de seamd tod"t ."ia'ffil?""#ilj. la acliune sau nu obtine cel pulin -o cincime din voturi.tupiaincendie. dac{ renuntS.lr: "o?:?1.Tl-n'T?. nu se mai cere o citalie-prea." de drahme.cetdlenii prezidacond recurs la apagogc.l.H' ].rc sint in numdrde trei.'iffi .'i.j rj.rlqli':.Tit"]" a u u i i " s a ..1"t'u|lil :.tiune preventivti.:...i ft dil +ti ft T. .. .:g ^ui" lt"-. i n f a m a n t e s a u p e c u n i a r e ' s l l i n e l e ' d e b a n i c o r e s p u n z d t o a r ea c e s t o r ad i n u r m i 2...:.-'.fq.in Careaqa-num\l'il habeascorpus nu este respectat..*."t.i:i:.iT. fi:: ilf.lf:J" j:i::r: .i..vdmilor sau minelo". id-l conduc[ pe magistrat ]a .r uclae.'..T*fi Ill' ...labild: in acest caz poate avea loc o judecatd sau o deten. Pa. rn cazul unor daune materiale ji..:..*."="y-. "statului printr-o f a..i:.'#.tt8" se afld vinovatul pentiu a se proceda p e n t r u l a a r e s t a r e as a s a u s a .:.. cle executarea sentin{ei.'ca sd-i hotdrascds[ treacd aqa-numita confiscarea la condamnXri: averii in caz de fapte. .i.fe1-a phasis.*]i +i. . cel condamnat poate primi p e d e p s ec o r p o r a l e .ffi 1L1 J l.nitrl iriil*. " "'inl " r* ii*. n.:{rt}. TRIBUNALELE revenind cetdlii. ce se numeEle parastasls. p'.l#. niqbe jurali ce asistd la dezbateri. I. numai acuzatorul este obligat sd . . iar in secolul al lV-lea din51 de 4qr.i'ii cerrif. care este tr*"tli uncori susnendatd prin constiLuireaa trei cau+" dlctla s.lni.ff 3r:HJ":i:ir:^:i:: Ilt*ii "il t.. ii*i1.". ticularii iau ini-tiativa judecdrii vinovaliilor pri "as"io.fr:i.ffi .irrre d. statul ii cointereseazd lr.iui'aru..'i::lilt.3i"rXT.H:il :lr i: iili.. adica ucetorul cuit'et)rnationa'le.{t'ilf T':ii.ilo. i{{.1lli.. el trebuie sd pldteascdo amendd du o ^.. ln cazrrl actiunilor pur.l i# :# f iiii.i" i tri!'ii p. heliaqtii nri sint decit.T: -"titil.i .ei primesc ca primd trei din amenda impusd.^ ^^. a.. Am r'5zu[ cum se p r o c e d e a z [ i n c a z r r l p r o c e s e l o rp o l i t i c e a n g a j a t e in fata Adundrii sau a Consiliului pe calea et'san' g a l i c is a ua p r o b o l 'l a ' l m p o t r i v a f l a g r a n l r r l r r id e l i c t ' lau a deliciului noloriu.* pe care r.. "zijii{j:*J.q i f a c S ' d a t o r t a ' l n aceste"nroceduli. Dar gi intr-un caz-gi in celdlalt.I:1. il. ca judecdtori' Chiar qi in procedurile speciale iniliativa privata ioaca un rol important. $t PROCEDURA LOR lipta (agonJ'se angaieazl intre cele doud pdrli decit saria nu-qi migistratul inipticate: diiect cina de a'adtrna declaraliile qi probele furnizate p.-1.pulareapa blice.. ..:x: . de adversari.til" re ar.ii'^':l'1.l t i r a s c d i n fala magist.l d e n u n I e p e v i n o v a t c a m a s i s l r a t u l c o m p e L e n bs d .} H*: tT T.-. ni d.l ' p r i n d Xp e d e l i o ' e n t i i s l .: .1iry."? t:I ln n:*l.. ut sfert secolulal V-lea.l' tit *r'."". mai alescind inculpaLul este un rduf[cdtor de condilie joasd sau un strdin ce ar putea fugi pe negtiute'.* I r: lil: .tr inf rac!'iunecomis rrricinuite de legile comer.tului. t'il"1 :#i:1' ililfi 2n .a se extincle trunr burgneze.ir #"t i "i:-.^X d + ^+. lii*:{ _.. l.xtu #xilgrj: :lltiilrul i'u". f."li.: ^!--^^r:--'. aphigrsis sau cnd''iris...#{* *ln:*F'5il"1. pallajumdtate 5...

.'1i'..tirii. cel ilo-al ei primesc pedeapsa capitali din r"eg'r alcrituit singelui. a F r e a t t v s ..1...r.ffiil?* T ce.it un ^tou o .n.i..'ipJi.ff... ducindu-l sau aluncinclu-l peste grani q.i.1.i.il"i/i'0"..go..11.":Uli : in: ". ::I. sau in--rdzboi.(/i.d i o n .. a l u p telor. in fala judepe nal.il.'j.H':l.ti ail . ri.p ji _' rr. zece nrembri ai fratriei aleqi potore ".'il.t'. nil*: "g.. :ii'":xrffi i"li: 11ry. u r. d a c 5 .n .:.xff .".:t*i.T necruq.*Ji -.C u m n u gi cttm accesul s-au purificat inc[ de primul ptica-t" pe pdmintul Aticii le esLe interzis' ei -iqi srrslin discu"sul de apdrare de pe o barcti. .. Ilacii sint achicdtorilor ce sthu &. i:nn. inainte cle a purifica p[mintul !5rii de el.r. i. fla. l:.::i.":1 . fdri ccnfiscarea averii.!- . T 1. Delfinion-ul judecri ar:elecazuri in care regele.?. mAma' sortl' fiica s a u c o n c u b i n a u c i g a q u l u ie . mai mult chiar Ei decil alciLuirea sa.l:.i ll.*rnr :r-#t.jh d* :T##: ". I .lfn:# lijl t.r. cincilea tribunal al gi din regii tribunilor.r itrJil?l{" Til':'}:..#:. ". j ur a ate ca inyo.1iff4..".e se ni.::"1u" . Dacd nu."i1'.l t li.. .l:+:!111:11?. " ii i..3. d e d a t a a c e a s t ac u p r e m e d i t a r e .i. j JiT v'u('r.ii 1.sa-numituir.. inainte de a-qi da sufletul.i. pe care Atena il cli A r e s .? ru.l'i: l.I.:i. d e c a r e ad e f o l o s i t i Intreaga procedurd lictelor si"ngeroaseeste de un arhaism izbrtor' Dacd victifra l-a iertat pe firptaq..1..o:utlj. . . T . verii primari qi verii de rangul al doilea.'ce' e x".ia.f. sau lletttrr c[ a ftlst prinsii ln flaqrant delict cu sotier.:l.r .. 1. se intorc in strtiindtate ..i T} I lii*i{litti'i.. aihi ".. i"n a s c d . apdrdtorii victimei sint.ului iegea lui Dracon.iil-"h ri j{:.c e l a c h i t a i ."I .nr"a tirorrl 1A1lre .ti.?* ilifi parteau in pr..o-urt"e.Ji'tXi:'# ".i. 12..:i#d g o. jlT1.[J" ).lr: t.::iiq.tare a pricinuit moarte de care piolte. li l.m e r in al treilea rlnd..ti. clacd vicLima este rin metec' un st.* u .qezati ta. dupd ..' acesta este cazul cind victin-ra a fnst o m o r i t d c l i n g r e q e a l t i . .lJ :. nunclia sa. j jlr::::lt{i} iJi:.'*'..".'prr-.:. (p..nln' )..1 ii.l 3J' g. li:. p e m a lul mdrii. il :: i.IJ:.*::. dar conclamnatlrl rltt se poate intoarce in Atica tlecit cu autorizalia piirinlilor mortului s.'p'intr-(. insdrcinat cu cercet[rile.ali cei cale... 11.'ikaiosl.i+i}" . exilali tt-:mporar pentru omucidere involunt'arir...rftTi H*::J:Iql.-i '^^ * j .din sau un sclar'." fJ.g"l.'n il. ..1 ji.. a ajttns lti contlluzia chtomuciderea este scuzahilii sau lcgitimii (phonos d.l!:.o.'....{. ffilffi::lj.' -.i: r a. j:iq sri.:.T.u l e s t e c o m p e t e n t . nimeni nu-i poate lace ceva uqrgq.. "liF ..d l a j u .ucutd de cdtre rluilel. i.:y.ff:: Hiffia de cdtre pfcli.1il.: ip tfrj l.si de instigare la o m o r ( b o u l ..:i ilifri::dJx'ffi li':iii.. qi in materie de <tmor' trtit voluntar cit qi inr-oluntar. El pronun![ pedeapsa cu exilarea pe un anumit intelval de timp.tii qi fiii..-':-ti gedin-tecontradictorii (-pt'orri Atr.d pg. au siivir.**iii {.___."" A" i..:ii1"ll"f rx.:J i.i fl. ri.ru oe pe colina lui 5:11. Primple cloui o.{' n r .o. in sfir'rsit.."ir'")i.i.. r i i i s 1 ..'.i).t i .1. ifi. .:. ro$:!1:il.! o. sint jude.i n m a t e r i o d e o m u c i d e r e involuntard (phinos a..l.:^:1. iatdl.'"J.r. Acest trib u n a l c o n d a m n [ i n l i n s i r p e u c i g a s r r ln e c u n o s c u t animalul-sau obiectul de qi judecd fdrd crr-r.r.i are sediul in fala Prvtane.!i.t..tli. dacri sint condamna!i ro. atestd o origine foarLe indepdrtat5. fier sau lemn om.lh.* .?' .i.1".l : :l I t1 :.. r.li:'.i.. in lipsa acestora.il . -'.*^..v i c t ' i m a a r e c a h l a t e a d e cetdlean.::?ll j:ru j i.i n t i r r p u l j o c u r i l o r ...A'otsios). il'".l"l. ..i.q.i.."iJ"il X.

i -i.te p.arcabite UnT.ti.Ori'e atenia' pute. lina . . fie direct.l geniozitate.Da. pinri cind iqi plitea datoria r o i n 1 1 r . .oi"f ^ Dupti ce examinei_... n.eau zecedrahme27..r.clacd n"u face apel la o atimie demelor .uui. .i"jrJl . pe co_ 42.r.r ..r.l ". i :a .u'j face "u ua"l"irir.a. . dar--aceastd solu!..ilor cdrora li se ceruse sd soludiari 28 du arbitrai ofereaman avantajecelor ce purtau ras_ purrrle.a qi a Areopagului.ri . . 'magistraj.in urrnlrr: tle "'d. prin tragerela sor. aveau drept sarcindi[ mearqd..tergeau de. sd se inscrie pe acelea ale dieteltlor. pr.Ea a fost de judecritori restabiiitd in anul 453122s"I'reizeci itineran. trebuia sd te sr. col..ea ar:estei rnunt_ri.i.. e a 1 a _ n t ."plje. . fiecareprobabil in a sa trittys' diferendele sd jutlece." tribunatetn popiiJr" l"uu de numirui diferenaelo.i (diaitetes ) To!.{y. a exege{.'.L"a"ra pdrli o acceptd.tili in zece sec..nat.it...eocupare a d.s.1i. Jurisdiclia arbitrilor era preluat[ de cdtre judecdtorii triburilor..l. .-1_ "" j"rare.:i el sLitea la inchisoare urma sa fdi.lo allc s. r l i t ..d "u.qit" secot si mare t)r.si de a fi in'deptinir p.antii.i s3 linri p" ::l:.l.". Pentru a scdpa de excomuni' care& pe care o aducea dupil' sine acuzalia de omucidereqi cale se prelungeaprin exilareatem1a ispdqiriieqi purifiporard.. cu conclitla cle a avea 30 de ani impli_ nili . a r .t"uh.. u.pe listele militare.ioneze instiiulie intenreiabdde tiran dispdruse.irnr:a demni_ pe oare .il.g"1iif E a a r l o r ..iile aduse in dezvoltarea jurisdiclia oraqelor supuse fdcuserd din r\tena Munca tribunalelorobiqnuibe oetatea'proceselor. ..u.. dupd ce se ..tiuni..tia se aflau ln prezenJ.rna dintre ptirli nu este de aco_rcl de"i"i"'J"te.:'. 'il ea poate _cu face. judc...tiu olf .^o. a .LI a tndt. t 1. Olca-c.. l r i l r u r l .dtr. .il.. il .ti .trei pentru'fiecare trib.r.tit"u.lffil. n ' r ' r i ' i . magistra!'ilor fuseserd scoasede sub competenJ.t. care era un tribunal sau un templu. lor de cazurile trebuia uguratd prin descdrcarea marunte.". Odinioard Pisistrate orease func.it:i ""u Ilra cu judecaLa:5. calea sctrr. .. a-l i r l r .rpui cdrile fixate de ritualul ..\rclettr.plin reforrna lui Efialfe. . in principiu'-]" "n-TPg: litigii Era o sarcinduriaqd."a. i.rbenciosului mali^mea "ot."-j pdtli ptdi_ea .i atenienii in virstd de 60 de ani aveau obliga!.l'Iuite tenla popularS. cind ace..ia imperiului qi restric!.ri.ti ir.i iri fa*'i*putui cle arbitri cc-l ocale contlamna.r. tate 30.ra incercarede imndcaro.-.aunui caz ce le depdqea compe' fie indirect. el iqi face cunoscuttihotdrir. exceplie fdcind numai cei ce aveau o altd sarcind publicd sau erau relinuli in strdindimpdr.. S . . in primd qi ultiml instan. .32.e aceastd lrr.ia ca.apci la tribunalut hefiaqiik. ". ..":.' r r n . arbiLrul l. ln noii helia.a .tia de judecdtor de demd...ri.. civicc.a si ob. 9i arurne o .-.l.d .. ra lr.lii"rf face o . .. I..Deasupraacestei civile unor arbitri valori ei lransmiteau procesele 28. Dietelii erau 'Fiecare secliune aYea un cite una de trib 3r. ce nu depd..etit .iii ile perseverentd .1.nt.il.1to f.J."-'J cu un iurdnirrt solemnrr.Io n . :'J ffiHiJ iff j t.r. nelnre si .iiut.e_ti. cind serYeau drept ihtermeten!'a. laca"... Oricine exercita aceastd funclie limp de un an lovit de era bbligalie la aceast[ se sustrdgea de atimie.optrrito" a nu avea tlatorii bdneqti fa!i de stat 40.". pentru a 2e..ti" aa tu * i 'm ' ua ni.t i 'tO l u g .?tirt.. .''.. o p t .. "opr.. pentru ca aceqti judecdtori sd pricinile de la sate25.tind demnitalea cle heJitrst.r.1t. l : l : ' .i.qte. pedepsele . publici numiJ. . i 1 i. Ei iefbina:i. il poate u"llltj pe_caler c:isuttsclit. iiil . lrrene a iost acceade aj uiIiciarri s{ -li noari a.f rrr""".diferendul se incheie...i dc dieteri..'.""1..i de cazuisticalafinatd 24. 1 "^ prrn n u "-i]r-j"ifl#J o rm u n c ac u a d e v ".s Nrr ne estc cunoscut decit iurd_ 287 lu pri-a"r'n75'-ultll.t .i.j'f f .pe yremea comercial.. Cu tob ajutonrl j.t l. dat de judecdtorii rem.ebuiau *."t . sediu fix.r.r . (lel uar..printr"o jertld 23.ilor TJate cazurile ce nu erau de resortul tribunalelor singelui intrau.. u.tri'.u.*tJrlil:'f.._. #.td.o.i'rlcpunri j. lezati . cazul cind prelinde cri a {ost.rrre"r.?t1hlti.

fF mintul din secolulal lV-lea; dar fdr[ indoiald c[ aceastdprocedurd solemnI se folosea de mult timp. Iatd principalele angajamt--ntepe care si le luau judecdtoriia3: Voi vota tn conformitatc clr legile ;i dr:tr:tr:lc poporului ateniah;i ale Consiliului Cclor Cinci,Sute. Nu voi aota pentru vreun tiran ;i nici pentru arettn oligarh ; dacd, este atacatd. putcrL'a poportilui utcnian, dacii se fac declaralii sau sc incearcii sd. se votezetmpotrioa ei, md voi opune. I{u loi f i de acord cu abolirca dqtoriilor particularc ,ti nici clL i.mpdr{irea pdrntnturilor ;i a caselor att,nienilor. Nu eoi chema tnapoi pe cei izgonili din lard. sau condamnati la moarte ;i nn voi pronunlu t,mpotriva celor ce locuiesc tn {urd. vrco hotdrirc tle eril contra legilor stabilit,e qi dacretclor poporului atenian ;i ale Consiliului ; eu. tnsunti ntt. o toi t'acc Si i,l voi tmpiedica pe oricinc altuL sd o incd. l,tru e'oiprimi daruri i,n calitatt:a rncn rJt: Ltclictst, rtlci dirt:ct Sinici prinellcincrajbdt'bat saitT't:maie , ce ar et'ttonq cu gtiinla mealsau ar incr:rcasdfacti urr:onLan.rrd. ue,rccare. II uo[ ascultct, pe acnzator cit si pc trcuzat r:u cLlit j uriintinttil, sri to atd obi,cctivitatea. Dttcri tre.i voi cd.lcu pier atit eu ctt .;i 1'urniliarnea; dncii voi f i ct.cdinr:ios sii am purte dc: prospcritatc !" lurdnLtntultti f i1.r:ttt, ln secolul al V-lea, numdrul helia$tilor este fixat la 6 000 44.Acest nLrmar replezintl in clreplul public unanimilatea po1.rt.,rului, asa cum o arat5 proceduraAdundrii plenare; nu trebuie s[ uit[m cd, in multe cetd!i, numele Ilelieei n-a incetat niciodatd sd fie acela al Adunirii. Cei ti000 de judecdtori erau tragi la sorli dintre cetllenii ce se prezentau in condilii legale a5. tr'iecaretrib dadea 600 de oameni, ce erau recrutati din deme, propor,tional cu numdrul locuitorilor a6. Operaliile de tragere la sorj,i erau sivirqite de cei noud arhonli ajuta!,i de secretarul lor, fiecare lucr.ind pentru tribul sdu 47.

c u a r h o n t e l je unii la ,,parabyst,,f U;rp.r;;;; -i;;;;;iorii al!,ii la tribunatut-nou sa., ia"r"C.i od.o" A. -r"r"i""t, qtiau deci inainte ce cazuri vor avea a" dupd iqi cunoqreau luaecatl.ii. b ::i^?t^t:i.ina;ii ue lnleles care erau neajunsurile "6; acestui sistem. Numdrul foarte mare de' j;;il;";";" un dicasterbamic;ora impiedical;tr"-" "trdtri"., ;i oarecare mdsurd Este adevA"ui .li- ui nu erau _col"plt^l. in numdr {e 600,,cdci trebuie sd ludm in consi_ clerare,srabsenf ele; dar erau cu regularitate 50b

in ce tribunal'rui,o. afla qi l* lrnga care maErstrat vor_lucra intreg Ire *:1:":l:liijl,-".rr anul Ed: 1,1 prescdin!ia rhesm"othegiio. :,1:l l:,J1i",,;rq. ; alrul ta trrbunal...lingr{ ziduri.,,

Lucrurile erau astfel orinduite, incit, in fiecare dlltre aceste,sec!,iuni,_cele ru"o't.il,oi sd fie egal ae.Numele de rJikaster reprezentate desemna dJci, in alelagi timp, atit un tribunal .it-qi p"rso.ratut sdu50; de aiCi vine numel a" iit irtes clat in general judec{torilor; termenul " de heliast era aplicat mai ales dicagtilor ,u uarrrr"u^ in vechea ". H;ii"i"'u' th.smoih"li;';i

iL-HlJ3;

jur[mintului, judecdtorii DupI depunerea erau tmpdrli,ti de soartd intre diferite tribunale qi, a8. prin urmare, intre magistrat,iice le preziclau

l i L i c ep , o n t n r ' af o r n r ar . i b u n a l r l, * i S i i r n u u u _ui multe sectiuni.__pentru un caz d.e"iiiiigrh, uu. nevoie de doud D",: puteau fi gi mal m"i!i judi"r^ cdtori: Pericle a andrut l" j"d";;td'in ,f"!u u 1501,judecdtori.E6;i,, 404,-;ilrrrea a de_ cretat "nui invinuili Je .cd anumili cetd!,eni complot siguranleistatutui_vorfi'"ifogi t; i;!; :Tf,"r:ill unur tribunal format din 2 000 de _'**b.i i?l Andocide^ vorbe;bechiar despr";;"p;"s jude_ cat de 6 000 de dicaqti,aaica'Ac fi*Uiuli".r, to"t. secliilereunite 5s. Pentru rsple tribunalele, er.anevoie , mdsuri a prrLea de speciale.Ele nu_;i int;;;;p;;" tucrul decitin zilelede sdrbdtoare g i" zifefe aJij.rnarurr; cit funclionau era a" -p;;;il;ii, aooa" lipprt zlle. pe an 60.Deci,era cu neputingd si seiiotarascd obligativitareaprezenlei t; i;;d tiat"l"r.; meni nu s-ar.fi inscrissd participe "i_ iu utn. pentru 2E9

--+ri,t##'r;n61qilffi

a - j a t r a g e I ) _ pt l i , . a ; il . t l e n r o r . r . a l i n au p u l e a r p c u l g e d e c i L l a m e t o d a i r r r . c r s al a { A d c a c e e uf o _ I o s i t a i n _t , e t a { i l e o l i g a r h i c e :i n l o c s r i _ ia m e n d e z e p" absenJi, clldea o indemnizalie celor pre_ :ul, z e n t i 6 r . . D a c i d e m o c r a t i a n u v o i a s [ a b d i c e r ] ' el a suverani.talea judiciard, aceastd indemniza_ .lq - nusthos dt,Aastiko.s -- era cle_o \re necesitate ab_ solutd. Era adunatd de cdtre colacreti, ins[rci_ 'sirins li .cr impdr{irea sa rlin fondul din ","!i. cnetture-Itle. d.e qi din amenzi 62. Fixatd -;udecatd r€ clot o_bollgr dupa anul 42_5 la trei, ea nu eraegald, de altfel, decit cu salardul p. o ir-Xiate cle zi p.entru cei limbuli din fire decit aceste intilniri zrtnrce intre obiqnuilii locului t $i pentru cei vani_ rosl,_ce -placere putea sd fie mai mare decit sd asculte hngugelile si vorbele de laudd aduse lor oe cer mar de vaz[ qi mai mari oratori ?

sensibili pentr,u a prinde gustul acesteimeserii, Ce prilej mai bun de afirmare s-ar fi putut gdsi
290'

de bdtdliile la care au luat parte, in urmd poate cu 50 tle ;n1 ur, poi sd-;i ci;tigo, prinbr-o muncA putin ,,lroiitoar.e' si onorabrld, o p e n s i em o d e s t _ d D.e a l t f e l , a r g u m e , n t u l pecuniar nu era singurul la care oaminii erau

heliagtii ce,. in corul lui Arislofan,iqi :1lT aduc l:-1:, amrnte cu bucurie

judecdtori ce . Cy .nu eran de fapt decit niqte jurati, cazurile trebuiau pj-egjtite ,il *ur" g.ila pentru ziua de audienli.'11679sntonla avea dJci"o mare irnportanld, ctici ea c6mporta, inainte de c o n du c e r e a d c z b a | . e r . i l o ri ,n t r e a g a m u n c a d e c e r gi cu prelul hranei u"6i ,,"gu.e per- cetare a cazului. Ea revenea, pentru 9" ]l*y marea ma_ s o a n e . A c e n s [ s r n i r , ; s u m A d e b a n i n t i i p , i{ , , n j o l i l a t e a p r o c e s c l o r , a r h o nI i l o r : ' r c g " , 1 liii r e v e n e a u determina..pe . r i v jt o a r e l a c u l t : a r l l i n t e l u i c e l e _oamenii de la sate, c,incl tocuiau i a c l i u . n i l e p de sd-qi laseogorultor ;i sd'fac-[;;";ffi p.l"ll ; polemarcului cele privitoare la strd_ i:I:.r:lsp.e a reglementa 9..qpt, i treburile unor concelyng . i r n l d o m r ( . l t r a tirn I a r d s a u p r-C.l i r i | r . g i a t i ;t h e s m o _ td,teni. necuncsculi : chiar qi pentru propriile lor thelilor "ii-peritori ai de inter.es p"frfi'.. .cele t r e r u r r , n u I r e b u i a uo a r e t r i m i q i I a f a t a l o c u l u i inchisorilor introduceau cazurile cu pro'cedurd su_ judecdtori ambulanti I ..Dicaqtii' mard ce determinau areslarea prel.entivd. ..uu h..i, -ui ales.,_ordgeni. Dar bcgalii .u." u,r"nu alie treburi Atena a cler.enit o mare putcre maritimd Cind gi co_ o," na. a.sim{iL nerois sA_.s l9"ul. sr nu_erauademeniti de cei doi sau trei i 6 , 1 . p o r u m agis_ Iliiiil*^. 6 3 .M a l e a m a j o r it a l e o b o l l s t a t e a u .d e o p a r t e r rezo1 a r l i _ T r a . l ts p p ( . t a J r z ailn l .2pps litigiilor ce Lre_ c a $ t r t o re r a d a t a d e c l a s e l pn r i j l l c i i g i d e j o s D u r a u s o l u l i o n a i e r a p i t l . N a , , t o d i k r r r it,, e a u f o s l ale oragului, ale portului gi ale mahalalelor. Unii soco_ suprimali dupd anul 397 66 gi a cJror nioEtenire a teau cd acest mistho.s reprezint{ un supliment trecut la thesmotheli, al,jau in jurisdic.tia lor apreciabil la veniturile lor, ce erau fi;arte mici pui ales litigiile armatorilor, ale'agenl,ilor de ; allii veneau la gedinte ca s[-si umple cu t r a n s p o r . tq , i a l e I u c r J b n r i l o r c l i n p o r t , 6 c a r . es _ a u folos o zi cind nu aveau de luclu.'Filoclion vede a . d a u g a td . upd anul 4il in 1 0 ,a , , ! i u n i i e i n e . t t r a n e _ misthos mijlocril ile a-gi putea addrrga la masa ltate lntentat.e metecilor ce se clddeau drept o e . p r l n z n r q t e _ b u c a t em a i a l e s e ;e l s e - b u c u r { digel,d!eni,67.Eisugogeis, in numdl de cinci, intri_ narnLeIa. gindul plocintei f c c a r e i _ o v a s e r v i T..ulu lrtrgule comerciale ce trebuiau solu,tionate neyasta gr al sdrutirilor cu care fiica sa il va rn rnteryat de o lund (dikai ernrnenai), gi reclardsd r a g u l e i . . , , t d t i c , , 6 a .O a m e n i i i n v i r s t d , maliile q : oraqelor din confederalie cu privire iu ,r,*a 3 l l ales,.erau ml a mullumi!i sri se intoar.cd ce reprezenLa a t . a s uc u trjbutul lor 68. C i t u - r . i ue r a f d c u t d d e r e c l a m a n[ , i n s o I i L d e . . o,r d marbori a cdror depozilie, in cazul cind apri_ rdtorul lipsea, autoriza^ judbcarea in lipsd os. Orice era depush, in. smis, in miinile magis_ . p _ , ] i g ; . l ifre Lratulur, cd era o dike sau o graphe ?0. Dicd accep.ta,avea loc p"e datri depunelig]?t.,ltyl,.r,r rea chelLujeli]gr jrdecatd. pentru actiunile pri9.. vate, dacd obiectul in litigiu valora intre o sutd gi o mie, cele doud pa.ii dep"ne,ai jrunnetai 291

F

.;;;i, i:T1j;ll,lrnr*jl flill ;'j::; tjli;,,*:;,:t,i;l | ::,':j: T,li;f:, t:ii't;; pe care' 'lrupi vctare, se ni,mdrau j$;: \ ,sl ,iiiill'i:. turire cetea, ;,,JilXl
ni:",1'*_::::i""uii!',iiJi'!i? ara;a r".r. ,..ii,,1";;id'il"il.T:rrr: I I

:"'.::':#::1fl:.'':.'#,Xll;*t

*:il;r"*i#; F:nr: i1; ::i;i,lii:1ihr.iii;*mlry*tixri* "ii.';; | i*r'' i:''T'ff ;; ;;;;;;;:#'!;:ili;;iH'; .l r,;"*di;i"i; ii' ,X'/,lilo"i,,l"nl; ,'-l ;[fJiI'.;,i::]: I llll, ;" i,"a. ,r.';", iJi,l:l'njl, *:":;^_pr;;":;"',J;'tlil,fil'".ii:.: I (!:i'::'l ",'-,"'iill''i,Jilil'11;'" j::1" ;',, ;""Ji,1,"J'Tlil1ll.'i"il1g'"r-',lil,lJJ',,')li'li:;[' "::#r-rlili;;"rir l?JJlli,l,":i-ill it | iiii;i:"::::llr'l illi-jdl ll: lfrl: i:iltj;ili.ri'iti.'lfil acfiun" | -:r, -'':x j1,: "ffi#r ;.";;; 1i.;i"ia'. ui'iJ"l'',.gl'; L';::;,'l'i,"n',illl''i',li;,j;i | ",",T'l'llll i;"io1il,i,il,,:;i:: li4i:il'oii,?Li.: ,tii"a, ."i'?)"",J,-il'"n,.u'',1,.";11,;
I :lt

;11'T;i[;iil',ri";;l"if",!.r.iii | fli"a*i l: l:iiii-;

:rt.****i'++-t'$l,Hlii;i]]f i:rr:x:xi'ff l#f'-;:ii"?,,ffi '-it';i, ;t\ f ':0,1:;"'J;. llflil,,;:iH::;::rr;r:1,{i,:Tfi#,,il'i;ll.,l'iil. "ill'ilJ.,l I li*:*i'"*lllli^'!i"",,fll'i'; ir;t"i;'il'i,i,':i.,J,:;i"';;: i;l',l;:
mijjoacere ;., ;;,;', ,!X,,L''.i1i"",:,-l:u1".

iceasta r' situaqia qiff;#,): ;."TT:i I ;:6;1*1gJ}_::#Tli*fll*l,in:llil .r. se adunau Jingi priarra t, rsi i.";1;.i{ii#:51'1,';1"'1"',:i',1."i,tilT-: I iil*ftil, ,",p,ntil

;i "'l *";td'-ffi iii-e i"0':; intcme' *ll' u** ::,#.)'..1:,,?'11,il,,' I t" srirqir I sosea ziua "'i,il1;;1 autrierii. rribunarur era lilT.ff ?;;:ili,{f,;;i;:iii;i";'X"otl pr:in

;'".1i,;;ji*ji:i'rjlir {!#'"fi'6,i*ry;t,i ft;.*{:ritp-,1-a.t',u;Ji i"'',,1,'rlfi,ilrq,*,l1tt1ii,,i:lTii'.1i1.yrtt'"lif;id -i; I fi:,jri!:;)i.i"o;;ui"iir :1,::{i.1jl "'u'

q, i; **iillli;f.Xl :,i{y l;il::'; l::1J", Jli,**,f,iif ":J**i il,til'; l:li;i,:l ll,I li-, ijiil,',ilJfi,1;,:,tr ": ilil}*i:,lFiXfr,."flf rtrYl,t;:!):1* "';xiiiffi,* :ifu,X;;.,tH,1.:.T::J,nlo.",,i, =p:,,Jl"ln,l.:*i: L.,i,,l,,ii ill?: ra tir rerur de rerripuri qicre ,;',,,ti.i:,,il ll,ll**'lj:iliil,ll.:i'1..*lffif;:l ,.iliJi lll::.:"..."suJseau fl: , #::)i,,-i:il1:.i:',ilpiii ll;,:: ,'J,.iil,it":i# iill];il ]ij::{;.i..,'i;i,:i"lx

pr?ltania t'.'iit,r,:tj,,:,'* *,t{in::*lt{:*'*lT; n*,H,*l'",T",,Xlli" ;*#",,"{i#llf snric'Laii,r ;; ::9.*p', ..;ili;"-;;

ilf#"{-qi;}:,iilft'n;ili$l#;k{$t ;iiH{l*ffi t: 1".'ffitrti**itr ril'l'-.r:nli.,'"-n r?#J:t,#,1:'"fr +ii:1i';;;;i1;l*r

. i 1 0 .1 1""".#n :# l* :i "i. 1.rui'J!'u.:f..rte pent.'. s e d d d e ac u r .: :' t}. "o-un r ilr-?r' riilr+.... depozitiile mar. pulea.T : iil. "i":Ti ""."n1" ifiiji .i."J'].. Pinir prin anul . . Dacd reclamant.t.L'5 i. .::ll"$:.' li :i:::l: 5::-. puteau avea loc interr.i. se om a"tu'"t. :i:: lt il"Ir:t.liL. fie c[ se in{elesesec]u pirltul asupra clau.iriil. a r rr e c l a c t a t e d i n a i n t e i n s c r i s .. i i r 1 ' r u c e s e l e i'trte. " . d u r a t a p l e d r .i."..n...*J.r""T:*-.ptl unui conrpromis d e a r b i t r a j p r i v a t ...' . 1 1 .i" . ic l i i a r ' q i i n u n e l e p r o cesecivile.1..uluiqi cea-de a treia judecaforilor.ti 'dreprr.iLLi.li tt l:*J#.T.. " *i.:ffi lll l'li.r11r3trei .rt.. i n e2....i ltdstra acest diept procesele politlce."U. c e s e ld ee " c r i m d q i l n c e l e p o l i l i c c ...T:rll b d r i p { r ! i i a d v e r s e . fie cii se hotirise el singur sd pincedeze cernrarte.'p.. e t n l og r i. Nici una din pirli -qi martorii srli nu ar-eau voie s[-qi in'siil invdla p.XtJ5.*l...a.r. 1 ffil.: Hi:T 295 .i'i.rj fl li:litriI"iii.l cut. prirIile ciispuncarrc]c rrn l.. aul^"n#". i r .r .""1. pr guliei. ti:. s e n t i n l a l . avea astfel. re l a l i g i n ' r .i'11l-qggg'lir" trerupti adversarul.::. .iil *11 l.tjl: *::. decit dacd acesta consimtea s[ fie intrenrpt.il. "i"i. contiuna s[ functioneze .:*x i'.sistirneau pasiunile.q?.i't. sau dacd punea el insuqi intreacuzatorultruteaucere tribun. i:l "J|qUili: ffffi:: "" 294 t p u ie a-eqii. . ]tentru p e n t r u cea cea I pnnclpilla 8e. il.i n p r c ."I.de i e lit d l a opL o p t lla a llz 1 2 mlnutel m i n u t e .o.J"".. alta acriz.#. qi.t. a l i i l r ." . l n ^ . ' e l i e re . acuzarorul . o parte fiincl acordatl acuzlr'ii.Tgt:l# "u' " "i au i.::: {".are par.xri... *pri.ii ce produceauemo!..q i r e b r . ziua se impdrtea in trei pdr."iffil il::ri?il. e a c e e a qz i n a f a r d c l e c a z u l c i l d u n .lrl..t"*Jii.s.fu"llr i:TiJli. "i: jif.rtr pledoaria p r i n c i p a l d .unii sall ul.drep[ul de raspuns ti . c l e e r ..i: . '.*it3nlum cleclaralieipe care I s o c u n t l a l i .i. h ?:] .' * i ** i:l. o furl.. c l e-incidente psidra sa fi". r p o r t an i c i g ii J. $. i n L u l .i[li.te ai'ea la dispoproceseprir-ate. u n e .ih: iiy: u uiu a.ort.i?"j... r s e n r na l 1 u i Z e u s " .i.remur de ltiiminl il obligau pe prescdinte sii ridice . . pinI in in u l t i m u l m o m e n t . z e l o ru n e i l r a n z a r .\semenea i n s u f l e t e a um r r l t d e z b a t e r i i e ."".f i'"...d ae l u c r u i n c e _ C l e p s i d r a a v e a g . da zilie de la 20 la 4B cle minr. :lr cpetle.irnp mai mtrlt sarr mai putin lung.*.1i!. l i 5 r l e ' a s { a 8 s . .. r'eclamantul i.l J. cind rigitarea era mai rnare decib in secolul al \"-lea.#.s^J ii' a.ot. (di. discu. : l a m a i t u l n u s r . proceseleprivtrte.ii puternice . .i :n'U"j: J$:5. Cu excep{ia unor procese cu caractel sentimental. si pind in clipa cind r.:: .. i c i t i t e d e g . a g ip i i n g e r e a . fi'.Lucnrrile ireb u i a i i d e c i s i i c i e c u r g ."::: *nf. In secolul al l\r-lea. Ca in Adunare.r:. sm d s u r a L d .urile ei.J"lil..lffi o"o. in a{ard de limprrl consacrat citirii gi I-o opunea uparu.'L. s [ .i. chip[ valoarealitigiului.. 1 " l a d o s a rs o ." pr.t.i:'*t'j".ul simlea cd lucrurile iau o intorsdturd proastd pentru el. a c e s t c a z . r c b r r i as r i s e 1 i r . id u i.aici.u. ii""I!i.- O r .ent.t'i ii't.Jlt Ipiarda J:Tj lf# ..nilJJji gerea.-f " ..f . hritrinii etc.edinia 8?. a l t o r p i n s " . l i is a r . IJl5lT"".i'yiir'rof'togos) 8i.it.."1".1i ffi. ""t* lHr". . ffi . unde pedepsele e r a u s u p u s ed i s .i"""T..upti.. r .o riooltl l.i#l?. :*r l*$nl l#1. r ' i u n il n i i s6..l. l e c r ..tJ.i . tXq:. i. a"'.torilor treb u i a u s d f i e o r a l e I t l u l t i i . aceiea in care erau imlrlicati minorii.au scoase din urna spre a {i numirate : el putea sit-1i retragi plin'in pjl::'t'e.". #'v.i q[:T. prir s e c l i n ! . i n I l e g i l ."^i:#it:t* l. r r 'c ei n 1 1 r publite. R e . o c l a m a n t u l r iIi p r o c c s .kai horis h. .gldat) os . :.":l.. au .J90.c. *11':r "e'" .

lit..upr*'corporald sau pecuniari...rit. .. Tl'T.it" lilosofilor.:.rriij'. arunca pp cel cc tr 1.'.H..d ror.lor publice... ...""ii ap{.ituaIii.Ti.I::J !1. .a p.Xl.ini:i .X"# "..'.reciil::i:i: '.rir.l dirrainte de critre o lege .ffiiit-if# . unitor im potriva iii t.' r'.pe care j. :i*:l :il.tii#i.r ra r" pronunledecitpentr ItT#ji .'iillr*". erii lrecesara . :l..1"ff1i1 ju u. reclarr #"i"'.I nh *..irr -'**+.'1i"1.Ti.. 296 d:.fdcea in acelaqi fel cu p..lo'.'.i"f o noud procedur.*.'j: #. in{elegere prealabiki intre p. ho_ti ilrc liatlu.rtun..rn i"^ii[q.::"tffirT:" t.psd accesol"i.:. Dupd on..i"ia de leEe.r responsabilitd{ii este_'apli.ryeso._ ynu -.a repre_ zentau estinarea tirtr:sts contraestimarea )' . :.:lT. " J t:x ti.Ixl *i'.u#' timp ce in secoiutat l\r_lei In. c."d... El este aplicat.:!ff.roi.sau chiar pi. iig'*it . or€ill posibile cloud s...'pui. i .u]i.*': :i": iHii. pcn[.". ..i $: fjegislatiapenaldaplicatdde tribunale se baza."..l i$l *il$ :J'i:. tie chcrt'ierl'r rre i"#iil'l::'t.:..Tr'i#*...fi il.......f.' i.l. ri i'ffi Lif:**Hf ri. in 1ir".x )qaseaparte din slrna in litigiu (tpobelia) s8..... .at cu o rigrare din ce in ce mal mare. u.eapedepsei r.. _tlupd pe ideile de coriiare (intasis.unc1iui.. "r i. tr..p u s t l c : ' r r r m a a p o io a doua r-otarcprin iare juilecdtorii ."li'f.l. (timan. idi.'l* I'.. \'"rmai j :l..i.ljl."r iie trimitere in 1'a{atr.oplui _ rteosebea .F..'..t. tu''ni prin fata ctirora treceae6..ie un timp !::j:rt:.i. iil i:*"'#.".n' -prata $lii ld..i."(7r"o.1X^uton . ledealrja .l.*..?aJorttatea e. cesele.1T. cazul achitdrii :i.."'riHdl fr: dru i... trT:fl . u.i ii .%ff "ffix.. .1_ $'":Jlii i:fl friiii se. u. ..i ' p e c l e a p s l ...i:s :.:: jT.]ri.a.fl in' i.+'i i:T.x.. #. # i" Hi:.t unlr tdblite cu ce31'[..l._ ia in timp.lri"...'.i""l i:l" l il"T:...1.i-1*t.n[: {iy r.X.J illiH:"lt}... apotropi). ui. &x.q i o a n u m i t t .ibunalul adduga lo ."il'].*..l . "'# ft I ii... In caz rle conoamnare. ro lll.u" iil.. era proia*' r ..t. l)eci.:i.. e ri c. ex ce .".'i :llHtliJ i:1: *u:L i ill:i: i:.-y ly"gu cea mai mare saupentru ceamai pi. .i H"..tlr:.d.:::"1.i .::tit scrirL penlrra r _ s ji u s t i f i c a s.u_ :'*ij:.si teo.'jfr... :l l::.11'uT lt.J. L'.il.1J1 . ::."]'iliiii.1'. i. . L a t l e c o n d a n r n a r ea d u c e a t l u p d s i n e . simpld.i.*iI'J'" rXii':':' J"l :li:" ilili#:". animalelll ."". . Ul neau tribr:naluluicite o sancIiul.?l.. .#. ii'"^iiiii"'1.'.)io'l *i. din prima catcg)ne..#'iJl' d.r..aucato.to. :?.'"H?.lpr.l.e sociald (pararltitnfi .il". i.'...j**+ f ::: l._: n:. :1?. il"j. A o i im p o: .. Atit acuzatonrl._ir. ." ai.i :.scurtd.l:.dr!i.$ iacr inrrr. ln^?cotut al V-lea votarea se idcea ..l.*?i: i?l rnnn * J{l'i: U.-.' .dupd cunr opinau penrru :1. int_r-atleviir.in .pdrerea dupd comund. o pedera.i..'i7. "1"*.:#.ihrrnalului.ir.[t. tcisai) 100. din cate_ g o r l a a c l o u as e n t i n . . t ' r * i albd for_ rnalitate. de in_ dreptare (tirnoriit) sau cle irti-ia"..lHiti.con t .i I'*ini'r. *.iit::.i .:*1tr ni. LTi. .1..rua sn.".ro.?.J fllgnelite sau .r: /.*.? f'"T i*: xtiii. "u..ii-ol." votare se.liftT :.'.? :' i:")i.lt ui"rotul proi.il.r..t!i'iif.1...i-ru...-._..-1::ll.l1?l..fl . T#r i (a y.riie celemai intlepirtate.fi.ixi #i.( ) pdrlile aveauIa tlispozi[.a.i" ju. .r. R !i'or'' i .

pit" omrrcide .:...:".ii"i"'lt-:::r . ..ur...m.3.ri:l t*::*i. :: novate de l*=.iiil. ::*fnr".. a n u l a r e au n e i d a t o r i i p u b l i c e r o o ' In acest lel poporul atenian gisea miiloacele de iil.este dat jJT:Xi':ij1li pear .. f. dacd ' !'-\jrur' ue tllloculeste 0 o v e c l p s t es .. bazate p..3y.. .i u l p r i c i n u i t p r i n t r _ oc o n d a m n a r e 'r-ictimei pecuniari:t. . \ceastirpr.HJ#i.i 1i^ 1l'i' 9:r. i ec r i m i n a l { .:f d c u t d s i { i e r e s p e c t a t a ...'e."). e s t e i r e v o c a b i l d .ii'':i. l d r r n a r o ai t i p a i t r e a z a j n m u l c ..lll1f ". i a r . '.r . in prealabil .:"'lt .:T'-:au scla'i'su'"1iun6it"""c.o .. C c e a c e p o p o n r l a f d c u t .:r" h.sa e propriul in_ . re co m a nda t.ll "*:p aj.:t.itemetr.esl.i..-'.1*:..li' .$ 299 .:..:.i in rtistimp de dou{'luni.9ff re sort. I)ar anularca potrir:a-.::::.'"'"" .i'.{ este strinsii de vistiernicii zeitei..' .".b ffi'l':#...:!Hi.il "lil..".contraunei ac'uzatii tie ilcgalitate.lectr\-e c.ilr]fl*ililii.vot.T.i't' ::i?Ll in 3::?1i?:.l p& I " \ 'lr1 s .'. Pruuus pttttttc...tiunile -procedurd..aliere_ftlrdsa fi oblinui.1.'cind t'lin acesle arlenzi trlebuie sd .int Judaci111.i..i felurile tle ' pulin "'i-" -'i' C e l o s i n d i L i n l i p s l p r . u r .llll:: . .' :e .:Tfjffi.'.'#l. u c ..le t o r e g t i ..:i. . a c t i u n i l e s t i p u s e a p r e c i e . r r t u r r ' r t l c c r n l . Ea singurd acoperd.?r. ff ffffitJ. p .:.i {:..::.o.imint. de.*'. r.i.tur.1. "-l liijl'.t. nu poate beneficia dc gL. i p i u .e n u s e a c o r d d d e c i t i n " o c a z i i c l e o _ sebrte.'i'# hi#1 ni'iff {1'll. a b es d s e o p u n d h o t d asimilabile acesbea.*t. h o t [ r i r t a j u d e c [ t o r e a s c d . ."area omcrul. unele i.e x p r e _ _.ji.:.a l i . a l l u l r a r t e .1fi]J#t r* li:llir TJl[ *r..i i^ r_^-^. .".ll #t*. l1lil par.l 258 nehiind parte la erecutarea sentintei decit in m i i s u r a i n c a r e t r e b u i r .::i" :$l1di: i.4fi t.j. [..."r" (lJ'eptritrtd tle 11n viciu de Ac..'e a ruqinoast $.]rea aqa-numi.jii. u a ' a j u n g e " l a a c e s t l a m o a r l ' e . O reguld comun[ _penLm intreaga Grec.r "ff:Tt ..r.... i. r [ e m n A r e p r c z intl p r e l u d t u l t.":'j:lH $*Uil:l'ry:i. ".*1lii:it averi i . r n t e rp o p n l a r e .l. .d19. o p o r u l p o a t e d e s f a c e : g l .lt. e ' i e g a la imnis_ trer..*i.ir]ri. . ilil"f fi ::::?":.:: f..si ..'."1: : j.erlqlp x s . u'..in nrc tcre.Y":]1' rilii judet'itore.j:'ti sacri.. toate' . cd absenta sa era seori pedeapto adein_ ar.1.I ) e d .i.*^lilrl s:^1? i....."1".".s. ace-sl act este depus la ar6i revocarpa a t i m i e i .:..":'fiY:l'iljui... rezultat. adtele -' "rr de remisiune intiividuali..ffi ffi fiil"b. -pr. i n .ub...tilor _amenzilor pruAtorco-. Ila are dreptul sJ gra{ieze...uri.l altele politice.. 1t: .. . o.lol"i.ca rnirsuri tle salvar. .::.prercgativele supreme..rle ltllc1..:i* Ih :i:i:' 3 *l..rps ntu i e s L en i c i e a i m p o s i b i l i i i n n r a t e r . cu care sint pedepsite. Jti*.'i'. co. r r t l i ! i a ea j u d e c a t i p. :t". c .!U:l .c l u r de eplimia sau cle r e a b i l i t a r c . cii in "t.lrfi.. *:i:j:.juridice existri difer.tiire .pouiu inlemoia o cerere dc retiagere a-hotdrir. ia o srirni de bani in folosul zeilei ALena.j. r id i au tribunalelor d r e p t u t s i rr e 1 t a r .ie it iirtoc"ieqt8 pe debiLorul unei anenzi nepldti te cu magistrat'ul care a gleqit 1oa.rrt. adich o hotdrire de indeml nitate ce trebuie sI intruneasca cel pulin 6 000 Sentinla este comunicati .'i. .1"'^l:ll'-.. :ir p ..giri-ii"'r". i*:'l:{ii flagetarea.."t'. si!.l ?r::j: i. premerlitat.& unui'exilat.' .ii falsa qi'pe manevre necin_ s t i t e . sarrsacre notar.li ii.' Dar"nimeni " t..ii juhecd_ :i-. .. rpri.. "'o..:.l"i:.epublicd. ncl. a in r."x."..i' ffiix.l5'J...-' o srerd..String'.'. o adr:iu.ii).e mir. .iI ::: . sau sti furntzeze unei con_ damnirri corporalc un ftipl nou pe care se poale "i nn"mint.1i:" ::::.i a s i n g r r m d a r . ..il.i n j u r l i t .'in:l't".:ifi iXi:i. I irujl n::1.. _ s a .. aceasta sum.l sr perlect{ (uu totcks) 105.ffii.r'.1 ii Iit l. .."i"i''-'nmis' . s u v e r a n d sint rlim. insdr. rechnma.! h!1.p c n t r .

:":iri.r .l"pl. fl] ..r if -A*'.it.rr':iliir#:*mr:rlriuf .i o*.1ffi *S.i...i..1."lu. J..' "o pa*iu.. t**il6 rrilr-i*L4fl .l:.1rl!r'.l...+j*#[-'*''ffi r..i.: :.'l'i. un i.-$:*. I ir*li:."'"'*it"tldl. ...'l .lt.:..r:ffi i.Ht.'.:l .e(. ['ili .rire\srfpl..#.i1". iii Ti:.iiri:*=.il il*i t'i: [. .:"tri. + + t....rllotti *q:T"l.fan ". ".'..ilil..t..*iir *: rir.i. riu Is:.:.A ':#"*r"#".1.'&l *q:.*:'..l::.:.itr #fr ## $ffi lffi }n I f .:il? i. i.J $ ft t't..i' :n*fllil..'r f l*' :filiF.:1'fJ... d ir i dT.:. :J ri i :*+-i'i[trin*k * ijii. *.r' ffiHiil' t *:r[ I -'-''. :' :' ." ..TJ. fl r' t -{ frh} *l':..ll.r*.' \riqL'.:"'li ra rrib ":ll:Ij:as-cu.il * 1..i#hi*i ru ft.1...i I i i.*fl :$* I. insemna a . tlccit lucriurl r ".'n*' I ..sle inc.ff*::l"T_*.: J.:i ilfirin:r-i.r"ih::l f..'.f".[[ I *i 'lit.itil["."l.=i*{i{! ".l:il "llJ."i. .:lJfi .1 | it..:.{ ruii[ Jnstitutijle juridicp 116 pus' in geueral..lli"' ii. i.. :L{ I lhi }.t. ' f i itft*h."..ity*"* j:li.l'x':: t..:.*'fr o..il.l*J::'. tf.1.:.#:t'*#ii'{..it.l'.?..j.il ilJ. a..y'.:qili+..r.i il+{' *il5fi''.f 300 301 I #l+h*ru.l..i.:.ir ::i' il$ifli $.t* ii:ii *T *l#i$.ilif.m"? :.lt*ti:t t rNii..*'fl ?Ff.irri"Hr.f$....' iii.:i i *i*[-*t .."::ilLEt .j {Tlii.. .tr H{f il***l*..srNcrvE ilJlliflyJ nie sr o0.iil fi it*rj...ryl*'l*i} ffi fh:3:.l:. . j'* llf:i* [iiiji:rj ihaj".lit oir.i il*fr'$ri ['n5id**-i:i.].' r: il i* ii.'" iirul *.1.._j!$:.. ilf..'.1.unoa.."*.+rill-. ri$.s" .*:1+'m D.1'.:'.ti. Til.l l.l li....* q.'j :.1:i _9."ll.1...til.#.t..

. ? niu.1 #....' il :il + *.n cu spuliq'i.ix1jj*. .i*1.".]i}ilfi.i?i"l.1j.l'.il lj#j"t'r "".i...l..i"":1{ r:m . ...i:o'i" *.l ..fi.'6.' ruiL o m ..1"*j..fi:! r..ricas*".: o'...::lTiT**il r.1. ff?i'l'.ffi* .'lj__*+lilltx r'irio 11n.i:l..ii.1:ur i' [iJ ..:[f1.^j.J. ni... rc..."'i"ifr .1i i""ii.p1p-xn g.ilLl..ilr. i: r.[:.6 *i.1"il.lii*:'i.i..-. *:$i+..i s i a n r r r r [i .t-tJ.^1i. :. d:i casa .1..1 so...j.ll.'.ii... t . i.: .iaJ'i# f:"-n"'l"ur'...l:.'i.ii crate voia su 11n1p..1"11r.'.'. ii..ei .""1iii.f. .".l[i..'i'"J'l.:'..:..". *[mjl.:l:n:.?.r ....itli :i.."' tacea'ri ..."':'i:?.ori.:ffil:il $}s:." j.fiT1i: il{llflii't/.ll..."1"'.'! . i:"it:11"1yj.. 303 ffil*ffit*ff*ffiiil*.-. l.il.x:Fli..i5.:*t'.ci. ...j.ifr t..".".H ecc...':'j'1.': #':.r"1''.T:f#: I:r:. p.1.J.il..ii:i..n .. li.Jiii:l.hfil: il til..:|ffi':'.ffi qi:l --..'.'..t^ i]u".fr".+fr l'... *iFii .....ir .{.ea l...*[.'"'1il.p.i .'JJ.lr{.nu.'...l.i.....: ea .*{.isim ffil.il. l*..i.r'iiiriiil...ii3{ ' *m:4:il *. .lf.i.'q$i'ffi o 1..].r..._1.. si ...T.:.'i..*.:..l.-.il*f *t'a..ff .c.:'l.aiau ..ffi .1".".L.f *nllillli'[1j[lll...i.r .:l.'i''iili'.it'Tit'..*J.l. u* i:i.^.... :ij # i':#i Tidll f t' i *l-..".*' tr.-f:l.'l...":...jliil.1 ..i'.e.* ..i. 'll. iiril*$ii...i.rj:r"i1.::.#..'ilrr". [*d uliil ru tilfi Hii l.il j. [:*l{l'*'*#c *tl{...".e .i.ifi * d..* ll if]i""...i.i. ii.:.. j'1..". r."-ii.. i.:ffi ..i:ll:i":ll ..'ilt$.::."ll .-'.l:.1.ilil. x:::*I lm" iij* #ltf lfl ffifiJilill*itiffi .'". l::..r'.i.-.'".l iu.jlil..u:... r.1[lll":l"l:l i: .i::i'.'Jf il:..l.1 1:"1.#i:i l.X.i .l. : .ilrli:..::ly' :ti..3zi.:**i''. .ii.ii..:.{h*i:..il.:i*ill i*1i{g1.. ir.ii".::Frun*:il:+*+iil?ffi.:inii.'...il 1r..T:l}r.'*ffi fr ll{ iil fF i u+:i[ J u' :i l*' i:i i 'tr'." i..iora irI in.f f lt*ffi r i"jilll' #il:il.4i:[q*1.'..."fl i :t' il :' n.:?j'if Hlp-ffi'*ffii'.rl*:irjltfrJii/l'.'[':...lI.1j.

f r" g . l : j : l ] j .l'j3.ul.J.i.g.'r.i'!l'.# ::li.:" p'irr 'f'varoqp"id"n \nliprrnn '..'. ry.r r'..iri # #n i''|il r"1':"'::T *il r\rii..:$"'i::)i:?{:i .. ' " " n o t u . : s i'il:f.:i 1ril.3]r!severitatea sau buntitarea sa. l r r i s r n rr .."::i.'.^i.ui. " " n .'l l I^n' . ::l i#.re n (.n .i.:.'ito.r ol.:T.s f . .li.i.l. rlui:':.:."t'.a" i.:1.' on epr nlti.#:ntm*'h:it. ".i.:.'.iil4!ii..i!f.r."X tt.im lr ..l. .:.?.il'Jr-isf .ili frft li i** li !:f.X'g:X1.':l.l iili #.'liji#iinil'l.HJ.:jl"'1.fffi liikii #.x'r"'fr :i i{ :ii ..i 'Olot.....ii..Hi'li.iu.'r. o s l r i .^ "l l i ' " p .1.r j rsrir..ii'.i : iqtr# .i'i sint atit exe'cit'."JJJri.r." j".?1.r.if riT tr :*"..:. *'l.i..ilrj*:'ln: *T. i.n .lflrli."1'li:l lioase iil i:.ot 305 304 lffi i l* #ii i. f o l ' (.: 1+ inffi. i n a r ..irll I*i" ji]::i: fii#{}j iliiliil i...l i n s a '" r . d ' ' ' : ' .liilxt*" ii.li." 'J"-i :u.. : .na ^.r*.ll"l1".." T .n rd l \*.iitffi*l ^: D e c in u t r e b u ' i n l c l u t a n i t ' i r r n f t . "p .Tiir niirii:r'rlr'i i *t*: all.. r 1 l j '.nn:.i. r .z p"ni.'.]i: il..H:?1.Ti$*j.':.1 'i .r. .i-ii ljl.1i..1..ooa riicrrimerpu. t ..".. li?':iil.#1il":"f j"i.:llll."'.'i.H:lf Hi#'. i p " .ii.l 1 I.ll. ipr .*.. ' . #:i.o:"gLl.. . ffiir.ilt''!'..{ijrenicr.::::i "i -. r r e m u J r u n r i.:. i'$l t :vrl i" .l'iili."u z.p*..iif."r'i. ' t iie v c c h i l ...iifr [.... ."'i. .Jfi* .{fi .jl:l.i ingi i *f .'r'11TJ:$.ii. J o r n i ...ii" t ri.'i"l'i. iiii:i:.ll'"ltitjli. :.T.. \.'ri:.n .? ^i: i:.l":t ^ . riar el igi punea . .. .(..r'. I i'l. t ..'..l a j .htrrioi. . i ..f ::. .i"". lT't" Iru'. . | ."r.1.lii.ia .+if" r lit jr.i. i ' .il''f. Z a l e r r .'"".{fti u " " . lil|jij.l. i.. i r r l i m ia i .. " .:ff:ililtt.j. 1 jl/].T._1*.lfil. 1 ."*:ry:iil.'f. ' l..Him* if.t-rfy1or ul.:.c prire.ll.. . rri ii I ffi .r'r.*""'i'.Ti:i:Tflti#.p Lru ea ^o ..1 '.i.lr n.? prribleme de drepl.l i:*:l. s c r r u n r E rp i p 'o l l e g i l e . . .lfi I . p ..."::lli*: i.:. l ' o l ' i ' .:J.1.stia. i.ildf* * I i -h: . p "r i al.l " l .r r til. . Eschil.1"#ii.. ..rii..':l.. . ilsrribuni :i.ffiF-ij''{l#."o1ii.1' c.t]-til:" t l ..t"r.'m ll.ili:i:.d ... c s r ec u n o s t ' u L ).r1**.i'.' ?i" iiii"ff."r*..r:.^lli* ": "iliiii: iI:# ji.1'"u.r..J.':il. a r e o r . 1' l n r .*.i.i"i la . .'ii.i .:l:ll' fi'iJ'i.. ' . _ .'".i. s111' ..ti?i.i. i " " _ l l ? l i : : i : .l rm|l* :ili i'{'llsh.'*.ept'ru"'"-i"']l ottcg ca/mportanle in Ore..: l:.dlii'""i:1.:1*l. 1p i fe i .. i.'.i:.. r p o .jr" I .i. " r . t " p " i ' .Hi..:i"iX:fli'.li".'ii.f'rate {i:i':y:li:.. .1.i.u'ia"'. ..1".l:.l:::rii::r'{*!..a.'"'.l"ml.?. 'r. r u rl..1'.or.li.i":.*ijrli .. .i"f.':".lli.Jlt:.+:$i iT:ilrii?!"'.t* i. r. n .lrililj:lililT::tili i:l:Ii"fi.i ui ' l n i .: tj.i"':iitT.".r Jlt'".lijl11 prora_ . l i u "..ir.l:.

.t*' ..r"F#:{itt ..ll? I..jl.I.l-i"a"t"i!' .lfii'.. * lli :T i'.'#ti ..ry""' il{*j nii: ililfff tiIilL:i: nlffi #.1. .. . i ).iT.}:l:#fui.::ilt:il!.ro..i.:"llli::j. fi..".' r**t$ iffll ll.qu* *****ffffi *fiff *.:" *:l::tltiij."T.i"1ff i.:"Y.. ililr*d{i'ii i{.'.". t=i.:1".:ii'.#iii...{.fi: 'tr[.'n' .'#r.idti t"lilillill .'..i*ti'$$t'gr#r.. :i.:r.' ri ..i rx.fi*ti fi:rUtlil*$ri[. .*-f'j+iil*i {iil.o.'."Hr:.rt:..:. .j.:|ft.:::il." "pp.u1il . .: frfr t i1. . 1ldc.n *'.tiiijl.ri.. ...'lrl.Ii:.n.*l{i .]i Isi l*i "n* l'ffi t.i rfi ::T:il. :i[ill*iyF"i"iTi: fnsr jl:_:l:11".-firu.o'"on.1' :{'..i.?:lll.. IIrriu..rii['1llini"t-l ntilf?xigiii "lj*i'.. o..i... n-i* H Hiffi T t *it : rll fffi$$ d]-*r .... ii:. .. '.n|"i. :t''il ff ru.iffi i:affihrri"b'*qx 300 '...:"::.-* il#r irxt hY. i*r*ii . ![+* ."n.=tl* ll ..*i-*iri. fi :l.:i':_...'.J.."are 'u.u* ffitl::*j$'* fffi diltr{'*:if5ri -'ffi :..: f .r*i r.. .iil.. :if --*:t [tqH.r$i i ri'a *-ii I* ftt.. *J:f.... j.i1i1.o..:..i*1"t#ifj'iiT. .r i ..$*lr ':fl ". i..i..-.:*[.: ill : ri.r...+ rlll} I' * fifl.i**.fi':l'lii^iriiliil] crliraLe .l'r.'..: *iiT" x#4"i*i*= llil*il*+T*l.1:::. :. *.a:gi'ii. jj"Ij:-fl:::"I si-l"jjg. *:l-. c.j.l"U.r::.t Idi :.*.:it.. : 'nLi..f t n.".l:.l."#. IT.ir_. 1".1:i. iil *:#fi -i ff : ijft .i.ni.ru l!i-: : si corectcze .*..'iilrf..

#!:.Y" iifftiililn ll.'p:lJi.$.. .1. *t.":..i.r.sf:I#..? 11.m.i:":. i .J..i'i l1l *":...".m**# d:':ll'li n".n.f t.f* .rf I#l::T:fib t .:jlii'.U fie resoer H.. n mprnhru un .j:lt.tHlli'r?fillill'u""'lr..:.#r'.?1ffi?::rful'" .ilut: ii.. rr* :.::.i.^ -l.liklilerrjr.T."*. t.' jXq"i"'1li"i.i.u"..r in. .-ii'i"f.l:it[:l:.'..\.:.'j: . cd ideire 'int Hil*i. 'i:i'l:J:" ilil.Tt...# '" 1 ':'..nou"r..ili in principiu.r: li.!t .l.Li tlin fami din .iiii l.i. il'. .. rr r r a r u l .. suflet.r'To'i.F.' ii Ar o.:llss if lilj ""'J'. a i l i h r i l et i b c r r A t q " pti"u riurui. "iix:.r.i consirton ro".illr:". . I n e m a l p."..fafrrr.oaLl nevuio."# 'i:g'"i"""1'i'"'"L1." v.'. aceea ?.'i"l"l..'j"i"lT:u. ral:.. +f4ilJ.*r+"r..'il.'filffiHf'lll. l:.1fr r#arliltffi $:ql..'.fr ''..?":: "iffilJl"il'. I..1i1.'l''..ffi..?. U'illn"arata lj"l: .j:i:'::1" :.* *iiil* r fffi il*n+'. uin lF dc ctre a nu lnsa .3.1..i""1'l -"rt.1.ir" Hirli*'."'.". "..oamenii T tu'^.... i{il'ffiti*rltf r.l".iji"*.-*$it.""^:ll n..* f:J.:" il..:' sp indrep e ..:.l: J iil.lJ.:.ilrffi. 'i'J'.u*.l.1'a"l'i."p.{ffitilT#'"1l.i er^''il. .il.i.. . fl'ffili.. in"lLy..r. r *...* l i i "i .ni::1. ? .'1*::I l:l."i"'.s. 1.til":ig. unittstrument rrsrrtrmenr dor r.lllL.$lii1""i*....J'l?Ir. .*i"li'..."'. iil. familiilu"a"'ri'u-a i "l:.l':l.ii".il.li..-."H j.i:.d i ."[:.xo'L'. t'a si st'la'ur '.?'l.J'iJ.:]tJ :r'i il". 'ffi*ritj.tr" ...:'.i..':.ti rx ili:x il iir ri.. p.xi.-.:.T|.v--_ r _ b.::..1.* i..i{=fr.lii"I.l?...'i&Hl'i'. fl{ Ti ]r" i : D w r q y r r L . *# 3 :ilT..1?l'.nJ...:::r.i^+.l i1v' In secorul ar v_lo" o.3'-:m::ll'r:::..or fl.yi{1i[lil !... a..'1r j 1f:J. l S t o t r l e a r r ns ai _ i f r fl:r rrfi rfr F.{... :. il+:.i ilJi'.i**tl.".consi...".11"*Ji.r'iii'".' u.ln'i.iii'.T g**l*'.i*. arefuzar ..il:".lll:!. fii..un -d sr iu..li..0*..:jl*t - jt. nap i r .t*h.i]1.:$:f"-li.*...*t.iiTh1i penlru .1 u.lii_. .:.i\?.i'Jl' :fl1lf.d i i i a r " r ."r .:{.#: f.:ii.." ..fri. _ ! i"p ..:l:"'ii.r..t'i*:i:l#**t"t{ Jiinera...r". r"lr'.eni.l lyf i. rru rur.-i!li::i'yfji:'t'1fl""l:'-"1#L 'T" rA mi n -l .'#Jl-'.l"u TU. lo jnclrr_ ."i"'.:l'i::1T.:i.Ju. .us n gri ui e re i ""1 i.n:.i s..]1*ryll'i tl*. " i " i .. # J j l .^+.' ii .9'iil lf liill:r.r er sir A..ffiiT:"'ffi:*#11:\".t#t.I)..Ll.uH. :: i:ll l..nfr :.llijx .-.tti rr.lr rzgo'irea.::.'nr51uu .T.*i. stdpine: siniem tacuti Aln \T' uff m r}i:u :.|.'. uPtr y.."1#u'ji' ..liil'iL"*..:l'lii:. "ffi.r""t"t'"ouna unele rejsurse acelora r.. ii{"fJ:T . i"i..'..1 ? .i.X'. " i ' i r i i i : " *a .'.:^.iffi' ""lu' ":5::f ..in_ '.I"1' 1.irA ftirA arld numol numo.ru:{*1:?].f. l *n s.lli*t*1t.Il:i*. ""'ffi*li:n..' ..d:.:"'r.".i"i'.ri."'l. .|'xT."..j.:.n*iii"si fio rratat fJ iTlfit#x'xli'j..i l*r:ei.." Dlinde ru..".*gii i'r1T" w.:"1.11'."ll. iii..r"ffiltii.3'l'..'i'.oiulri.."i'i"".1...#fl..**--. nu il\.om decit__tine.'ulir.'.* u i:il .:"il. tl'"fffi Ixr fi| {: .'.*:{' r r j r " r ' " l i .

:iltt |?ljll:i".ri.n .. i.. +. i tit'#rj r{ : ^l::riii i 1 i4' ::: :ri.in.f rir'r..li:XHjii.i**. ds Ji:?g'..i n r e r e s u i ''..:r-Jii.i.. l. cdci scta ..n".jt i ii-. ..g.:.lil :.i'.:. i._."0'i. mar $r:f!.:.rr qi..."1{". .t.'. .""y.:ii.ff .."*. . "iri.? ."i:i!.#" 1. u:.1 I "iti mala.f.' . ffi****** *****ln dd.l:.$ii$itiii."?**..' ffi d$ffiilffi -*}t'**t*fri1dt ?-{tfr Iluy qto" patruni sdsedea r" .n."..r:irllii-'li':.:: .i..''l .' i .[. .1.. 5 riu .x #.l*if. 'rI-"#1..: -.'.enian i..1.:.1i'.?lli.. il.urtlni.Jl.i'i #l*lT 't...."'*rt""urrt jn afara a"' urJ. rurmau .iXJj i.'iljifl1. . ar un amJnunt ce inscam na o in . I i."i'. l.-t.i.':i'Tl.:'f ": i. ..: ".:*1. i'ill. .ili..lEiiir. +iili'd... in"i^.:i." i .."'. frJ'*fi#:l'f:""}{"i.:..s...r .lii:i?'i.'-1 .::T."".li':.1.l "a ffi 'inpn.nbX'. n* lTi f flli t... a.i..".i:$ :f nii i{ti...fiT'#...l: -l'li*i*y#ii'1.i' i:'.super.r'ilii..:i. i.. "Jfri":Ft p''l.[*t*i :*i.".1 _.: t".p." Q "."'.#l..irji al't.y&:i::Hj':i.ty ilii"ffi:+tlliil.ur ."rr: * "T IiTl{'l....:1r{.:.i " _ .t:r il J.r-.r n..i'.1:il'.y .lj.i_p iFI{Ti"l.11-lli:l ''i""'.r: ""T.".d: S-a ro llfij{:l." i d.T'jT.t:.i.i fl .l*ilflf[*ft#j.pedepsirea oamenito.'ilfryri"r* i ffilr ill. 'r" a n s a m b l uu l nei Iegislalii acesta ert" ...lr.i iT lli mai ii i" . ifttlkt.u-i!'!.{il.rJ.n:tll'.+ i... il# r:j : :i.t:io:.il'1"iJ...'.r.nli]*.:# ii+:$ { ... a m a n u n td .il.1". t'lI..1.:l J.a rtesrAnin.l.**ii iri:1 .Il..'i.:i illo". iiniri iii int.r:Tl.. *l{:' .1'i:'H:lf: .Y. :1... :i.fl#i:l. ".: ..ri Itr:'i ..l :f{:i"ft :t.xti.:iih :" t.sere crnci treci pe stracld.rIir.:'ffi::L pen ^ d r.r.'.li'ri JilrH {il iii*?l1ffifuitU.t.::.'r'f..'titil r.

irra la piei m nenl . . s . r.. arbitrators.: 1:'o. c u .r^^. 3 0 . tit..Tlrc jurid. " . Io".. Impotri+._::':o ^clreptului. j.. .' . 2 8 .dela.. Dar'. j. p.or. .. t .7 ) ... i ! 1 .I. n * o' o te ". v .lL i'. . I)ernostcrre...^l"irlu. i'ilili..l.". .. of tlrc atlrcn.lilTil:.i i .r]a'. 2t. 1 Idem.. l r t .ls. .jr. -{risIoloi. f l...n S t J e a.-lor. .. p. l.r ' .. Areo_ p 0 g u s .:n.. I i u n t e r t i r l a lt.. crt.. 5.. loc.if l ^cotul .rlJ(1 al v-lca.nf zJ P: f..'o..' ..5 . 4 . J .ni*. t ' n l l r i r .l 7 n 1 l s 1 y i r l' a tti E.i ". l " r .r. 72 .:i:: :.t'pio lnstitulia s.. I o t : .fiil::iilir..i'rlll 11.. (ll. ' c l ' .. e r c g e t a i . l. art.a l .::.... ... l ? P .. l'afrsanias.ajllenrr.. cit.\ntifon. t o e m . i. Chicago.de aProapeegat. Ioc. I 2. j n r l i v i d i r t u r rie p r ' -a DlinuriJ."_. eit. t ju . l : f i . j .1. ibidem.'^. coi.la a sipa ln " .\ l l l . c l .j" iiber ff::'::i:.. . (.. 3 :.. .i* *" nl :r..o ^'^.A se vedea Il. S u i d a s .. L a s f i r g i I us " io de rus r r r "i..5lngr.i.-J. I 90.. 6g .j:"::".rn 'a'n piirea . .1.^'...a lui Aristocrates.cu '. 3 1 . .firios. ' ' L t r i t u e r s n n a l a * ..A se vedea Otfr...'i. v. .. ibidem.i. t t . nunr salu p .313 .."' . .i urm...P s e u d oI ) o n r o s l g l e . Ronn_er. 24. .ie J . ct lbtdpm. loc.iu..uii. flr'tr"i.. (it.. t l ] l f " 1 t i ' l 1 1 q ' i p i t r J dro rr . 62.alui pancl. I.dt. .2 6 . :jil9:. flernostpn t.... t b t d e m . prcfali lit Eumeii.1 zU. ' 2 9 .':. : " 1 : .r. tr *i:.. ' : .mcntut ... I 6.'cti'r ["].o. l a r e ' ' J o ni n * i ' c a s e " .865 c_t1. !..ii.?:"il:ll ili:. . S. 4. Lisias. 26. Idem. l t r s j u r r t r t t l u1 tt .''. Miiiler. : . l t .1 " . : l m p o t r i r a I)cspre beo!iertilu I lr. r e r u r t n Al.i^ ^^.. o" ::i o". nr . |Je111r.. \'t. D A . .r.r-= nu l:i::l. I).. Aristotcl.tr p. 140. O.'"*r. : 1 9 x . t ' l u t a r h .. 27..De abstirtcntia. ":'. 12. I tnpoirit.c i t .:: ::1..r. a ri.. 7 ' e .i:':'i? :l{ii: . cit.p.. 4 9 1 _ 4 9 J . i ." ri r.. l t g . 5J.zi p.P hq i la ..arg.

\::.'?i. t...n' ^o.l'.. cri.r. p.. i.'"'1e...'f"Z'jl"' i1.'{fl..' Hi. r. it'.r i r .-"' l o . v .+if?.rrr.jl'i.. :r. l'serrdo-Ticnroslene.l... .o*.q. fl.1.'..0i. ..ahd ('tesif'otL. l 2 3 .hz.'iil""' "" rtt. cr. .oi::. . 4 s u p r ol n o ._ .. ' i 6 . .... l 4 l . ".11.o' /.' .i*. l r i s r o i . .'F|....di.. cTt... :] i...'ir!sorotoscit..tiE^ttostcne.ii:'(iii. ' 76r j . u*.r 4 d 3.' +t. .r'0"..jrt v' 'P1'a.')*t"tr]. ili.i .: $j rrrnr.{3lii":'*flfio.. l8t: ')". . !.ratlc. tG..l'". t l i d u i . (:orttru Aristotel. oii" .cr.:"'.'seudo-Xeno ' tf' o .ro. r0{). CyI.. !. ""'^.0'f.... TetraloS."#. i+' Aristot"f."i.ut.. p. II.-i. rg1qi "ir..u.ii.11.i.ig. 37. t " t .1i: atenian. ^ ^ . :t t t....^ .f.^^ .il.l:. ]ii.. pori. o p ' c . A r o r .tiitirn.[")'.i"i.iil..\ I l l . 1 4 . ...llil' 'o"'"'9i. . u 8 r r r r n .i. 41. Constitulia otenierLi...". to""l "'irf "ltl:il. . Aris[ofan... -"' t.flj. i e r t i i .. f. Aristoian.irl'i#"r.:. 1 9 0 .i'. ..t.."r.. l Cf.21't?.:. n! Zi. t'it.:nj'.ltt'll8l.)hj.truil: " Anecdo. t.'f nr.. t u a lui Miclios. 68e A a o qi ci tr'..".r vll." .::".'. 11. .*!".f.o. 6i.r. I.9. . . . lll. 135. t? . Criton.e€a.'' t'zt' rc. !?. t:i. 2 .. urnr.-ioi.t' t ii ll.'o"'t. h iojrl*. i*.el.( c i urnr.i]lt .i'..:.J.* "o. aristoiii."ft 37.T"fit.'"ill. i..i. I I i u. .rn yi.. gi I JmDrtrrit. r.'lmpotrie'u R.u"'":1. -' 'l.ol.'il."""'' D nr."..:. o 1 t ..' rv' i iii" {l'1.. 315 . Arist. Ea.1!. ..s..fl.. 1.. i ' o l l u r . F..ii:igii"l'io".j?:i: .!.i. .1. t3.l. z.18 :S.i.. . 3$. . . il2.'ri'A ?3. Viespile..' f."..17. lt.". 3{ '. .' i rt. [ryl' v' a .Ari'.. Contra ()lynLp.L i s i a s . al. loc. r.. .. . r .. ror h-r. p.j:ii. f o .' 5.. .r..carutienii." i!r.. i t ..iiy..a iY*.-il. p. . L. r.'rli."'. Cf.. r n .j. tG' t' rf q. r. I tui Andocirte. sevo(lp.. t . .. l. f u 1 ..sr r ..t f ' oD.j fil'ii3l?i .' 9..o.il{.r.g1y.0.'iri.*.'"i.i'.. yii.:".uri'nctum. . t:..Cf. i?il.. Eschine. vr' t..i:!o. ". s)3.-..rr--r -^- ..:i'rl'. |.'loc. tf s2.:34.ffii'xr. ) ! ! .. .. pseud.. FJ... 7. p22..urm. grtir.ii. .'.tl. s .)ff1:'.di. e i i i " ' ' ) .*. '')'. .lll .ri rr..59: t' *.{.s.r tn'"*..t .t_. : j u l tu _i u i l i i ' " . ..:i.ii.i { j r u r m [ s 2 ..t. |I: !' \1... +ii1:"i! il. "'"' 1i F.J jUl ...tot*t. . rir.tr...^ f 3 . * ttt 'Ti.rrm fi:. l t : Vifi.11' l ."..'..rl'serrclo-i. ['latorr.:-.t oa.ysj. r: de. t.i....i:|iigi. at r t i ' ti '"' 'rs. l.... 5. .s't':. Vies "it.rr. 1 s i _ o.:to"r.I.. .0. il9. . 36: Antifon. 12. ir rrrm. .i"ii " cit']st.ttrr'({ol.r.il.: !l.. Aristolan. -\rrstoiiil'r.tenienitor. i s i a s ..i.".ldll sl. .36:.'i. t iilffi. f up.epu.'.i .iir'i o-w' 1t.il''ji 'f.r.'.. z.'i''ri.'. .5 rrr.6 .rll:....\ p . I*::r4r:fl'.. * j r 1 r i9 J. .i. l l . . . t i .. uo'.'. i*.l"n !.. .rilt.i'i. \rislol-1..i.rfi r.oi?. .:si:To*ates'.8 3i. sr' arisioiin.69J. | ii. u6r.l"l u. ^ . Irnpolrita lui Alcibiade. 882.. 3{.i:.'"?!' Lremt!ri*"' . '. o.i..."i"i'"ii. ..li'uiii.-. u57 5i rrrrn...p.isras..j*.'''"..""t:: I * tfllt$l1... ri rr'n]. t'It'' 24' s. fi." tr*:l:*"r'']"ui -fii$fii iijiil'l."ffi'.r!-.1r. r'r'.piu'r.". rn. 1 . 2 7o .ili.'jr". a/. -ri..'.'ii.'!.j'f.. fflltl.. n .. Til. 1. A r t t t l .."lir. a..i .-:^.lii. parastusis.1'"i1ii.""i.:. vlJ' I'serrdo-Trontostene. Andocidc. Olymp. 1 . ?l llg]1. ' l t ' t ' ' d r t 'J u s j u r a n r l u m . 'r'.'.r24 a. . :l: 0x.:!. ci s . "'i. r r r r .[.. lea.fi1"J1. t'\1..3i ... g4 .' ."e. . l m p o t r i . r:t..ili{i.. . fn*tll. 9..lor.oq " Jil: . 5 0r . c i 111111.1^.i:l. .i.po.. fi.}l'l L:::?.f ui lui Eratostene.XiT'.tK.. 7 trbl 5 5 . cr' Andoc-def rs.-!.. Jmpoiiro'ti).i.. i3..

r. ! .!xi"i" 'i6 atententlor. D e m o s t e n e l.i:.. Hecuba. 13.7) . kI ::: ?". p. Lisias.:"/r::"i: )l Ufm....:.). I o c .. . l.i:o^T. r2o jjj urrn $i d^'i'-oi'.. 45 gi rrnn.3.'..'i3. Imporriva lui Timocrates.-. c i t .o' i'{:ffli}..f }uu' .."k:l"ll'ft .1 '] _.lo '" ..1. f 8... (VI). &atut.o c . iii i..rx i. *{.{. 92.1.' aou. _ c t t . yII L:H...".i urm. Piaton. 4 B g i u r r n .u"t.)i..:fi1.'.i. $l Ufm 1 4 2 .p. l0!.t p".::::. Pacea.^ Lt .**l.i.. . p.P o l i t i c a . ' . 2i4 si Scholia. \''lcomed' .i*r. lff i"r"rra.u X nn *.!#:i:!..ie.ConstilulLa Eschine... S l 1 q i u r m . . ?:zi i:::i'.i "1ilflil: .*l "^ 27 5 : ^ i: :'".idias. cf.lill. .p P" s^ p.':..''i.. Cavalerii.'t:::. ... frc r ii'r..i. fr. p . I 10. 12..Tj . a.-o.':'.. A r i s t o t e l .VII.4srrpraomorului lui Eratostene....?* Ioc' cit. tespile.* [. Teofrast..tr.'i#'.5._ 'r'n $r i..:. uI ( o | k . Caracterele...l3. e..*:t TJillli. f. urm. ?*#ff..{.:.0 lr'i .{:. i#. . t.267 a....:i.'!r.'rl"n". rrr.:. 4S2.o1.i{:. u .. S€i. i Ti_^^..."'t"i*il.i.:n. .inn. Tezeu.cyr.d -o ' :_ :" '.ro Iu ii.\i:i'i:r.::: i"'.586. Cac'alerii.. Despre supers-ti1. 1.:_t.::.. " " ' i ' . tI $iurm.0"?"{" . 5 56 61 3A '.ofan .os.$!. 140. . 94 Kock.. I..ll..'i:ijlii. .!:.".i. Athenaios.!:ii:. Femeile la sdrbdtoarea zeiyei Demeter. XIl.r. Xenofon.. 16..'*!. lypotriro lui M. 1 9 0 8 .j ....5.i'#' o*?ri.i:!.'ii"u".... c i t .. Yezi Les esclaoes et la peine du fouel dans Ie droit g r e c( C R A I .i:y 14 574 lil #Y'.{#ff P. Aristotel.yiiip:. I)emostene. Polhrx. VI... 12..-. ..t..M e n a n d r u .rr. 4.i. .". Euripide..Tf. l3.V I I e54. Impotrita Itri Leptines. ili.. Plutos.{f!ti.rt. 2l.r. I|I-emarabilia. Filemon.l ii.iii. E u r i p i d e ... II .lili..:*.p rr8 dl:?:. f :f i El Scholia.t'.t iffiitilifi:fi't^:*tm' iir I it#i:-fi. p p.{ffi tfr.nn--tli 1.-. A_rist. 36. 1q6 -d.iJ"iii:y'"' rr. d).. .2gl qi urm. Plutarh...i*r. 1 . 5 Aristofan. 266 / ..t#:.. . .".'" "# 143 r . "ti' <' I o rl L 't o2u d € tm r ' tt/c -' Y "t ' . i46.1. .r...iw?il."..ioiu.r."!:'7'."i.

Ill^'. '. ".easti cer.i..i*'i:.il'"".'.1'l.opgp... .^^t11eitg capiii r.l*1fi r::.. n t .1tiii *j. l.i sini rectu.r".fi a.t"."*'i'rli'lgo i.ia 'il...'l'. j'i3t'!.ora'd r""...ara'.cin.ll l":. ' ..*ir:.:r popoaref" ".l.i:::":""d ^ pe iu i re.ill"t. u. influenld asupra'a... 1 .i"u liii I i ..i:. re"i1'.'. .1" qT 8..and o...i.l. nrr l. r r { r I J { r ruI I rt utu llrr)t:)rA sfiltoaLl s '. jng. .l::'ri . i.'.ir.il"X?:*...ri ir." *iilil'l.. i. . sil...1"il i*.i""'.l..'.! j.i "r i..i... s i r r r .tLl :.'u":l: ao.i" o b "ili..l..:Xil l. hele'ifop'."ii'?li."'r. rlrept detritdacd a fos[ declarat un r o t e t . xne f i o sal.r " n razbornu esle "'.ii" au"-r'""u '..e cdtre ei numai ei pot sd sluj"asci drept soli r sd confere un carac.i...ere :. acestea' i.lylryanii mor{ii in :.-..1..'. .. .. . rr ir^ ).i.T.. cle ele moi _.."t'r.. .'. ^^-^_-r: : otuit. jl..#lIil ...^ ..Capitolul Vll cErAlr ."t g f.11..m3irti 1." j:l :ri" "q pr.#...li::l fiind considu..:t:x (p/t. el nu irutuiu sa 1a.*j.' Dupd cum ne pute... .'.:^ . n ceea ce Driveslo rrrizn.""iJ mli:.f."r^J"')e y il"u"ji.u" rr....:Y9!urA Tw SECOIUL 'v_t_ee AL cle copac._ = il Ii.. C r .."r*-'*" nr.j..:iili"-11'-:t..g .. a aI19rc! i.....ri.. :ri*" Ji :. ..i..ul" .r li. Relisia ideea ca templelo sjnt inr iolab..i. u.il. r. i fa gr {i.:. "L ( r ' i ( r r ' r r ll. ..'.ia.'l'rateazd_ti ctrqma."i. r e rc e r l m i n i r r p l l s sint. ....y. cii'inolt".. I i. nr"r". Tji:". 1.' ::.rnrn{.. ."""il" de ni^u osc obicei infr. .. Uincl ur... .il.".i.".:!.' l_il':..)..i 9i .::..ir r""1* -r*..+ moti...sti: ....Ilj.X:...ing.e e p i^i.n.: fiilJT: g. rs.". au" n.lCe ( llntr-un raoe dultr_un "' "m t::" "*f"4'^urrtur_irrlrlu c.r. li ^i:i.1. Acesr i'..r" ece.r"ll i.. "i'i. .m...i' lili... .'..x.cr.i .r+^ ^*: .J"1J. r.-un 'ji'?..'flnrr*r.r.i.' ?.."r. i .iouiLi .'. iifil" .r..r 1. ..riigi"ln ".is.t.1iiil't"'H.li fald cle ti."* . i. pr.r{zboi trte.s.'. intemeiat.'.r.i i.*ur"'our_ ::fl I il: iii.i: u r D se U ili"tir.. ."1.in zeilor.i lliT :g *l.0.. :l_..1. . iain.d il o"Jiouru"rJ ugmdnia10. b....drLcd la *i:: sclavie greci2r.*"1.rar. .1pii 1rri foarl r""".11i.l a.."".:.."". lll".."1J.: mai l. .'i ".. .1.i regula cere c& in rdz celor ce implr li h e r pq . n... I li'.'l:l dlln ru9.lTli.ii.-1.i j. du u e p a r tl ir c cu u ll a a rr irt r il ln l : lr...)ii.' r.* ..:n. . .i. ita z c i l o r6 ..)j" .utu. "li. "^r-.i:l .t::* ".:..:. '1i t rrrl".."iJ*'"' maimulte. p.Lle.1::. plin .j. p r t i z i is o i n . .. ..".i. l.i .i i 11"r:rlll_g: 12.''1i'l'. rlJcri -^i.'r..prt...i^..1'r:^. .....tl ulln' lil.um..ci.'. L.1. i"! i^." mult. l'n7'onrelrr' r lj..: ..{::.:. ca obligatorie ..Dar.i.fanatoare r.iif ilrl...:j:i{t' i. r..i a .ilfi'#.*".. srnArrur .T":l':l . " .. r .:i: ..li*ri_^.ill.. "li lil ':::: .u"9ulp. ff .to" sd ducd neg.ji. " ..pl bdtdlie.'i]iii. l ' : ^ lu".::il. .il:xff :'i datoriti 'ttiprti .t)rr. .rl. " i tl " D(r se orrucd iuri.lirn.l/'.. ::i ii/".i'i.1 ..8 E:: d a r ..lli...! "'.. .bai.r.. " i r i oll.:.^+.i. 9{]t Ytula m O t .s..H'":taturui 3 Ill'ln "t se Procerleiizir . i r .ro j. ia .li .. . il|il.'1 3il1" ales. .:lT{d e fdcutdin piatrd rrofeu"in .'Este o frurnoasdaph"a. :i bJ g i b u n u ..ra('4...rr^!^. ." /.."qsitr..1 tc vtne invingltorilor tr.r ti."..i.i''."?l.:.:: 11. f l ^ u n i " .l i t . .0. "trir.L. pelri_ ris..1.. T n." 54fi 1iT. i .. 'p.#"". accsre " " l " l l ' u r ' .: l.".:. J".t'.yl:i.o .*".n u :Ti|3 "'" t1i IIr ( . r.inalld relor lnvingi.iiu''.1 . il.. a iiina'ii.. I q...Jptuirt "s.rn{r." .lersacru t.. . .r cerAlerul ar tj... g l p r n n n l arrl c o "-. into-oi. "ti.1. l:'.i:'"uti o. ^....i.i. . ur"i i.i'.t"." armere ll^Tq:T:l.ifl ''"'....:ilj. .i-n lr r .l'" i. pe rle'alli na..:rea j ud t"1 ici i. i?a"lmui 'i...: rr ir..

a'feredep".'.*.:Jltr r..:"'ii'...{l:{ il h'.":":..'.i.:Lg *r:* .' * iril# ffi ill'ffi ffi l r'tri':."*".$..l1 iYl{ ffi $i::#i:".?i.'"l*i*ki #...:i"*..i.. llfi * I rffi t tp *d[ .T*l'.. ..g:li"*.:rr:." fri ."..1 *d#*::#i{.tlii{* ry. -ffi [r' ffi I*:ll Hi]l. al \ unui .lt jum ag*:. trp"ii:| +[" iii i:.. 'ffi illi il*'...1i.T:xl*r:ff '.t * i .'t*ftr.p"u ffi*t n^ . T...iffi *n+ffi n u rea p area d eci ff{." dtntre cerdt r.Y"]. iil'.l'*il.:i:""i1xil:' Ttr##ti. -"rrraruI .rtt.::1..tYp.i.e a ..^.!r rllrtvlpnil'".t* 't'...:. ::'.J..#ffi .i .itffi:il ..:]E +. "..h{T:.'t* uotlor spre autonomie si ..j.lh **ffi ffi iffi + 'l r."..in :fl *#ru#$ Hu6*f diffi titirfl il: hii #:"$ij #hr r.TJl -..i1.:r..ul I *e.T'x:'.i. ."'#"i'.[flif"'ffi .{r...il'f.rl.l*. #fl. i:u :*l iti*"..il!?F'T:Ei"*t {t-ltrtl^*t:yr'r'"Ji.* ::: I -hi..ilTffi e ["] j1d a p u. .:'. .i :iilii#fi [ r1.^.t ffi i'. a..o.. ral x1...: vllru ^ ' -"' rtCIIllAto-^-:I r...l *if.Fi::gt!ilffi'*}j*fi}"r":.ur.t't ir t#itr]1".'* .._l-.. t ffi #$'{"]"* y#tT..ill" :i if ".. secolului etorili..::'i'::.eii. }*Hiii . "ui.Ti:ff g fi'.l d. ii:#''* .:li.lt :.."?li:*1":q..'J.-' -:":':"o9'1 =+*---- 4'fi:-***+'ltffi*i:il.j r'*.tGi:.t.ji.$l....* #*...1'. :1.." l*nf.gse j4"9 lrn^^-: . l':.flJiit}$jru.ll*t." ".. iitrl{ i.

i:i.$li:1ilffi:1iltdlqj+'.... . iu1.T:ft'*: ".rracte .'.i#ii..::lX1'!iXti.i ft'Thffi . . ..til'.r.l""rlf^tlll i. ).Ti'ir:il:}t6i. -ggir. .!'l....rl"'l...i.-.': $rf *tri: qt*ffi i l** I n *i. rl'ib'""#i*fti fl i.l.'.l:il.ur"-.iJj: . puteau s-o aibd intr-o cetate greacd nigte nrr erarr cetHleniiei.[t*"* ili *utl ::i.':i:r"ii'.1"^ir!i.. .t i.'.... r-ou tn.k*l "rt.'.1:l p11'!a.ff.i#J#**5#.i.'": :ml....-. 1df il'il.. . J il.1: '. ic s..* ?q"{ -ir.crorn .li polernarhr" .rffiifJ'ili .a*:l:..I i i. i t ffi I l*y:. .rort**mjN fffifi**lffi 5..ii"?l '..r til# ii i:n i-' -.i.ii: Jf"i?'Jilii#T. ::t.1ni""rrrr spirii il* ..i.ff"l . ln plus.il:i. r..' int"...etrsrd ir.y"'...i ...o..'"t r'l"i"J:*g*+ * I j t."Ti T* Ti strdinitor (ateleia) .1.".#*"#:":ffi .t*ru'rll'.ri".-[rnui .hrrc"u '*.l"ll*:${'t1"'#.irr .i."uirioiJil "o.. nnin ..:g$tf 'lll..i.'.ri...i .c ''i l l : .lI:l....li"l'rrrtr apricabire nrplp'|'ii Pf.:"-".larg .d -irnlunateunrrrr-so .*.'ii Kt # I ..'.ip$ryfr jiffi '+:*li:i'ir"l.#ili):v:n*.i-sii-.tt -.. : i ' j : o .'i.3il'J'#:":3 ll."r'.JlJii[.i''::Ti:l'i.r.i.i .til:iliff 1..'.*1.if .lr.xfr...{':.u l i i " .:.ruffi.l il i n o r a ..."a..'u'1i.::.rlilliil!1 iilt"i'T fi:.:i."Xi.in .l::.li'u..1in[uturo.r].i"i"." xilrili"#1T.a ..llq:."t i":":l'l t.lrn"a .ityi!:: ". j:l:*+ =**$g$i'.r ' t tl r ' l i r ' .1: ' rl.".l.. ' a r ' .ilitf ?..i. :.jlil.ra5in.l*::l.prorenii rffi nnH#*.d"li.l:.Tf Xh. ."p1 d: lTpgrils rrincipar a.1'.l"ili.t.i?*t2.i:"niji:ll".r$*rx ff *$i "j::lfiip:it"?liiip14nltr . J r a s e l e..ii':. f:.:. .t !l' i::: J].Y* it. iltj.::^..l' sI)iutit)r)aat. -J *g:"n.ii:|il'n.i l'".q"r"*'tlaLate '.rrr.r 'e .:l'#J.{:rr1t$. " r .iiTo:'Holiii:li: sau drenrrrrrtp c 'r. j f ' u t n .i.....^".i p"i. i'ff l..n r r o ...-'h +*+'rffi . " r " " l v n. * i .-. in c u.#i" si j r#. .il:i..l. * : n: I.#?".l . 1 1 s .ll.ru. r . ' .. jlT:iH..li :i.'.if ur rr)r'areirr . ""*": ..n".':ffrn:{i'?:... irg*ruilT li' fr''}..crtil l"..1"..u.li"Xl'EXl'ffT ii.i'j.'1.1..ii.lllT".^. t r e t r u r i ls ei ... rsn) sd-gi vaddsituatia .:?.1..iilji .'1li..'.l cetdgeniloi ain . ii " "r.l-.:^. De aici.J'Tlilli:.:". .".r .X1rum i:....:l*lixiiiri:*$'.:.? n "..

ipe rar aiiffi .l 'fi . f . f. ceta!ile t" t t .lJ.lxllol'i. l*itrg:i ru {illlt " jr.sibog.rl o la distribuire di. "irli.'i .'fl#:9:.rft1: ln?i. "..i. acordindu-le -""' Irdsese in Atica i{jf . f i C.l.tl"*: i:l :lryiT"... i#:. i'iil.ni vislaqiin cadrul flotei ce repurtase victoria de ."ili:i:'r'i:111.u lrarLi.4""n" ' i " i * i 'li.^."1tl'ij unl""T.ffuiiii.1.:dild.i.|gii': f'jl Lum se poateacori:. p. $:Hi.:H.{'*'tl'xi:i. liT ::i#.ii'ir'Ti. Tr fl"rihT i*. -t[ h :? iy. :.1'.ill\"1'.ip. l r l n r i s t 'i."Tlli:"? maqi put*caimperiului Pireului n.1. a l n i l ' a i " . ' . 3.lillil]'rr o n i I ."yiJ.polit."']l'"-nobilc . l idispozitie a n p i a . fav."{i..l:ii::ill.".i.':llr.oilruJl'..j . ndsc"ut.' l::s::::..i **"i al .t:::*t*$. poporul nu p5..Tilff.li r.t::1i'^i:i'iiiiiiJ.'Tl:: )"':l.crir'" '..i i..i ei . r#li fr: Tj...ai cetifii r'ai usor.t* *:i:"iil #t ili i'...Ji* j+j] lli.'ri'"j.rt o"n.5..:?rrlq::$:i.bine Y n d .lf. . il:?i':ii. r."fi!i"":Ti:.' ft .i i6rlrftiul cu cinp .. ".:l.l. Dreptul .liiii*.\\'a..1 a daL fie . n popor.irii?:::Hl.irr"ilglTi* trat. rF r .ii. r ' l ' .d de vedere.jn:ll.ri. ...t 025 .?i juL'jiiio.iii_il.'""flX:"1' .:'.ii ceru*aserd merecii tci!.:ii."lii:"4}i'i'."ii o'.:..'1._. 11 f ? ni': E *iri ilF #l..r"-. . j. l"*1.l::*'::''::'lii'l.'J.l"J::.t..*T r r qF t.ll.n.n " .'.rirr*il pe intrugi s[ lmpied. p a "aii *"1" pjJi. mulli meseriaqi.li'. einai al. t .i::'.i{Iilltr:+ ".isaunu.. 1*nilllliill.i j.rea dispussd abuzeze de dreptul siu cle a conferi :i I[x :Ii]iailfl ru ilffiilir xr.*il. :1T:'\1::.i"1€9taf: f t ' l t " .l : n*..n. . a tl'a au ri.l i!.....rabilAslrainilor' cel puIin t. . J. (rln confurm cdreia nu era celitean decil t .'u". di-of ndscut a. f ttll..j^..li *f "."n rici ije. i.. a s-auclovedit c. l. de-ointransigen.:::.' trru ili L{r* :}j :ri i.:i"'".i.l.:."f. sd reasca .ir.: !.i.f #..ff":".trorit cu lli!:ra purta num."tx1.ujf ain.#.tu i.l .'"""H. illlt*rilf T.iir"\' celol ce numArul sa se restringa le-arfj torr. mpotriva' d e m o c r a t i cd ei .*j lii.##m.i'p". il'fil. ""i.."i n.n.l i#:."tn'.j aparenle diclii irr ..:. Ili n iiJ"":"l.ur naltere | TJI::"*..:.. lili:.rl m p l e c l t c e .t.a\cau il':j.: :.li:ilt#l:il:ll9r il-i.''. "ll.:ii::".atenicni5s.ffi +:iilfi:.::'i]''"' pri-i.: iJir'fi. l l ' r i .'iji.ilT.l"l.. a n u l4 ( .il":":'.F..'.i..:.:? T**j l:.f ti{t:Ilxil.u-l Jt'n'vp..lll.:'^?: :.:":::r y^-i-:"u "rj i$1ll.1n9''1..u .n lr"..trd'..up{ional6de gliy_s'g' ln secolul al V-lea. " .:T..J...".."JH:."i.t*ie'i docl.l:.'."li. li*i I r.li mania :il1"::.l.i:l. 'a .i^ t"l:?..'li ff'Jli.l J i l l . llol1..t t i d i r .1.:*#l*-+:."Hlil'"..iri:i.'" . .T fimonassa.sr in .lrll':..:.f" 'lr"i..l".aeine: pentrua-i 445f4..?i..fi'l*["*.'::i.:::5 li:t:*'.]:iJ.9i'irfh'* T -. s-a cAs.lll$ll'i*:.. f meriiorie tiran.l:.##f#:.*'^ ::.! erauprit'ali de tJrenr.:X.o.l: de..:" t l:' .tr1nprur -""" P.l . p e oamonii. r* i: rii ..ica.x . aqqa fdcut in anu. l e s . a_ avub doi fii t.i. "hr ca r.tergi osinditde lui Frinhios.adeseori deme'e'li numar mare ei ]:" poru'Jili"'#i.iE."J.:':'':::.::':.i.":l:^:j:. i r r . .:.*l ji".'"-..*. din.i. .i".*lixi:r. 'j li chiarun mareorag 'i.*:t 'r* "=."tii"n'.{i."oo .'llil..i:li:ffti.:\1'J""*.Ji.ft din tata li TqTa. i r I i l . gor iJor. :?llTJ.#.:i:l-"": l.hry':lili^. ...Jl'J'1"ff".af)reos.iii"*l1j".''1".u1litoJ".i.acest^punct cu"e u. ." Sure6r #trr"xil.....s. d a [ o l e g a 'rl'j':'^'.rt.Titi i i .T:. cA omorirea ' r .l:it.n"t"'Iu jru::lt .u'.l...ica Sicion..

i'".luo.lr.li. Li g ot'c e d e m o n n d io 111 #.n: d:{it: . .jl**nfffi **51 *$r tr #tuT. H ilffi':i'i*ii *:Hii.'"1 ^' 1..Titffi rf ffi * fi fmil. t o organizar. ilm u n an': p''l rira l J l l'i : l .: Grecia.. . '1. i.] i' ! .. r"'*ffiI " .e (."hi.l :..iarr'ilpi".1"T^"iiillt .. :i.1T':.:'.r#:.itcte .lildqffi +4* fi:'*# ffiff*Tl*ruffil$j*nrf .#?.*"g *r*.:: deslri're FI.u ai.:'Tix'."i'.i.t'' l?.ffi[tJn*.'#ililllrt..l.'.:ilfft *il'i ts.1'..l.r :ll"s'l "i I::.'. 'uI" ...ru:'. uo'.:r-'l: ** i'ri? g t"l"1i'<i?l'l].i"i':..1n:1i^'ql" "*.9." ffi .'.ffit#flffifi..: r'".'..:t nici{ u ""ut totuqi. l..ouiJ:i:.ll'^rentrr$atd ursrrrrs'nrcA j 68..1?ri.i..#'.i'1.':. ' de d.'. atlevaral puternic refugiqr "-' .l#[f i'.i."j."1. H : .ifr .".lj olili i r"l.:i:"*-.iXi"..*i..i. ::. i^-lY" a. I# qffi*d*ffi:. .lld{l$ "*'. il Jil##**fiil.flj * u .riliffi tit'fl'l*tr"-.i?iltti-]*F:*"i1.i nr.il.1-'.1^3. u ii " . ^o' :'J' fl.t.'Jl' rffi *rr " " ?:ff .t....: ffi . "'.ilii: l*-frT i.filmrt mocr d'er . -oq....'u T" :.i.ll#f *.:l .f i "iiil :'I *$".'r iIn *ffi ffi.:: .il:jl*.i.F:. :f.h1.i::Jft ff i.. u"u'?' i.pnn.i p1..1.lllxtfi'i'.r} il r r"ri..**'. *.l ililffi trlil.x.*'...f f..n^.lH*t* . era cu mult mai pujin potr:ivitd 326 i*t-*5+ffi -**r$ffi .iit'xiili'..i"i. il : :"r T ..u timp secole.lffi #tffi lidi .il'#slil ii.-i'i^oyf lrlat.x.

.q'tw il'tn'5lk*t"*fit$tt+Jfit iffi *:fi lr'..c1la.". .u"i.#[$i.l:l''"JrJ#l '*-' ".a. r'ie prinrr-o 3.'l!b. vnin p".:l! f'".il.l'\i.j .:t. l1'11i.n...1rJ'i*i1::.l_'ri1f.i.." .ir i"'ai"p.ul.i*:i-i.^: r a^.fu*:i sa-.a rn comun ...^j.i nulu".1"n3:dl:li. a sd intre in luptd impotri'a altei ceidli veche o".olf ri.1*lr*"ffi "fi#f rlr!.ui de rdzboi.f.i"."fli#l.i:"Xl-3..:.i penriu a treribe.'".33i'...:ilitrllitJ'ii['-.uTJxl'i.1ff .LJi'.ffiii-a.1*..lle prinexernplur sdu.lu. .i.$i.i''::"*i.. ' i"'ilffiirl'a..:lg'..oli.aJo..:.X:..ai".ia.ua selui o hotdrire .."4i." date.l"T.o.iii interveni 'i. .:-6.1:.l" .".-t?rpa u.i'p"lulseu'organ.ji rla"..r $x j**J..:it* I.::iltV.i"l':L.f.i..armistiIiisau propuneri F.xi.{* s utcltctt.1"r.ffJ": .'-""dnt.ffiJ'.ii:.d'iil1i in."'.'i....'d .:"y ffift j.:].lilff.i"ilfJloi..ili.::' ":."."...". ..sintadeseori ostiin.:.:. nueste .".*.li.J.j.xJ./.a n*ro"o1ll1-:t.ii. .nire ....:t: ..i''spl.t.J.^1 *y:d.i:i":. -. convocar -...t't*i1Y '.:i:: ff.: .X"r. I. "..cifiit pent.u!t.::.'uii.."jolu 4Jdeclarafii u n*' iltl""' in'o' Ir.i.3* tt trebujiu t."Jilffil-. . -.:".""#:ll:lii ..ra!ire riJii'i!".'.il^rylili:l .."spii#.' ..iug"lii ."r* consiriul..".r'*f.i.'.ftill.a"11. -putur.... r# '+j.o.a' aciionea..ingu...^ 'o".li Jl'1"'-'_n-t.""::':*.rlat' tnsp11.".riirl.T li .li'. l'.i"io .:t :li:Jri .:i.il.*T.agr"irlif comuna cu pri.: e.::d.1*:.i i"^.".T*:.f'rii.u".1"".riftnn rt*.r" i.$*:tldffi i*#rffii. ffiffi$ffi fr?ffI'rtfiju*fd*ffi *u**#'ffi :ii1lry.r'.:i.!.r.ruu srFqt^^tj ^'"'^'.."'^:\pnj in lrle ri.......lix.iili.*o . aprobd imediat pregdtirile de mobilizare. Hi ."': "n"rtut.:.rliii".. .t'.u^"*'l cinrr jnLcmeioze".":i'.u: .are De :Hilil...rT.. It -: '#q"l"ll':l"J".1.t{] j".? il Tri"i!{.i _atia..".i:i..lui'.#"'*:'i1.i*1.1":."uu.L..

.H:il#. :.!il"!. " *t..'.:.J.ff1 .i. nil." ilfit"'rir :tT?:T:y"":r1 ..1" la l\r r .iX. r i Ee' n n .t.lfi:'il'. i.i:.ylX::: s:."" $ili.9ea . o reard ina"pu'njffi.11: J$J 'ili". d e m o n i e n iiit r l I ' l _ " .decit !. pldte.#..Ji:...1 " t r .i volrrn..r.fj:l?l: .ili. ^: ."..".:i flit{l".:.:r '"'-nril..'"^'^l. Or.""'dsind 'u"'?.+-Jffi iffi I**'f s* *l#r:*+-$piiiffi ie de o mare fiotd.:{S.. l. Ilotiririle aliat.:.^it:"^. totul es[err '..lr...i.li!..do:m_."..-.j1.'"'ni..T.. .nitii iti'*: i fildi. ' i ^ t t o t .inJvn.'.urrle drn lonla .r"".tn. " insular car ii e . ....lj::q.'li:dil*i i qi PropontideiEi nu clup[ mult timp portugreceqti din lara tracd qi mai tirziu pe celedin .$'131i.:i:'.l'Ul":i. n u i " *1 " ' D n t . Ii:."Hlr.: mijlocirea cetdale rrur pra palticularilor decit prin m*glrmnfi*nrffiffff rillt* *f##"ffi fi *firffi{*x*h. clacd e uqor ..:il.l.]:..^ tar"arc in rara oteniond c{.i t. juptq a.1i..:fl*?:llii.1|"Hi..ll "..i"' b".i^."l:1t:1.^^.i.f cetdliie "*.:..il ^. .J?J.. a greclor. in rnentaI a* Apo. cele ale rrerespoll- .?r'...:1'.:l..iil:r..1:".I'..ia.i :l:.".iii:' lupa 4u4. gi a d u s " c a u z e i e o m u n c d p l ' l o t a a t e n i a n aq i *a ti i""urpl"l'ul r :'tu..'llTt:lrl"*ltl .iilill...i"i.".Ji.i111.:.l . l o ..!' 'i" "rilllll#1i.ill.y."'.-J:l'.:111".'".sl llollda."" cl"ntril'uJht#'l:ffliilt:l.llll.'."il. etort.cale.i"..re..!i..i liiiT ild|il1 in u.i""i"'"x'il'"l'".. ardrat l'ilLaL' g {'uurrur-t tlupr decit ecll' ( clal o j a :t eaoriciar !:64. u t e m p l u l u i A p ."i:"*i.li"il"1i I'll X" oi'.n$fi..X::'i.".*1 ".]i lflil''.i avansd ceri oragelor mari escadre omogenet '.ll#.".'. i.1i1.:.....'.1. mAfeio singure. l.l'l"filh. o-^ R? .x r:*ri:#i':: "r ir fiii:'lii'ii:l d. ...': p r o p r i i l o rs r.r.:J*.ltl u e ne't'ctie' n c r .o . ..1_:9:::'.t-#"'rl:"4"::*ll:"1 .i|[-.:"Y.l:. l u t l? . ..lj'^P_t']-.l:::::".^-].Ti I.i"it'ti:ii..1iltf.:lr....In limn rrl.J.ii"?JJl#l ':":i'".. D e l i a n u l U u c u p r t n d e .1 ..::.o*:.1. n^.. i.i :ili:il1. li.:rr:1.o i e .I'? 'i.'. "ii#: :.illftlit'3".iT:"i::.. mai mare mdslrrd clecit liga lacedemo- t:ffiJ'.'.ff medi. p"..'j:fi.:l lJ.".:".t'"siriurul f". fr"l'.J'...r.il.e.:: ..onfederotio 1:-o'i .!tn. nT : i ii:'. . :.'il1l..l.l:.X T"#.T?.'.i.Tii.. r.

n:'..1:th*/i. *rufiru*ffiffff s u p u si rn u u w T r ii ilt l.:l: .....f*ffifl1f J..##t*.i7.1 f: ri1! hi nx .*. x.n.1!:J...?'n J*k'tr ii."':' #.".!".: p.I .purea a obriga!iiror.t1.rt .tt I .tilTi'ili:i.admtnrsLrar .F'K.:" t*+ft +.i .f].THl i. i.3*=i'*trTiir}.l[ii..".t X"..g arler...i*..:.*tr derunctiortari atenieni . * ft l"Hisl: Si! {' [l'l.l'r.ilJ...rebunie rugffiffipffi mtn #rm.u Fe cr ..^.ra. "i-l"pi" i.d tqffui$1t'-ii#frqil'..rii[..a. ry#T:.'i::.1t*ql a .".ra*. .".# Tiff # *#*dlurhitJrffi tufiffifr fdil. r# inj.-"i:+[T:H ii.!t.5i l.[t!.'..lllffi Efi..Jft1{'fr'.fr.:i.J':l]: *i* :llT lljffi *-t-* "ill:.......r .il:'""j. n.H."u. .rag u.}*ir.."-' lJ'o."?l.au.'i# x #HfJfrit qB.'r.. lau mi"i..ji. il In'H illn .ii.n nu-!l'"11..'.ffi o.]i'll'. rrupd cc .i:nl" l.:'jl::-l.'" '1.:'.lt? Jfi'ffi"*f+' ":::.{!w.qi* *fii.::"i:..flrT."|yi: .y.: il::.n .l...'ffijflHtdLeazd t*.e.r ''.'l'Ll'i$:1'.#il #i.]iif.-:^ s d prerinz .?.l..t\ t+l rfu:f i...farFft""T..t'.uolalilc rJiiri-rr tre neresper.#1".i}{.8:. ce se rev.dra[u nph..".1 * l*:ir " i# i:i]rfrit# * [.nt_S:. da.. .":1ii{1..J* au ".L.lii:*j$ l :.li.iHl'." r"ui..i.'i.*lifl.ia' 1..f.[J.pa.

.' li ij_.".ll.i..asigu'e apararr de lntreagaconfetlera!. 'a.:':il T..:".n pul..1""1.t" ^'..iTi:"il:::.IiuTjT.in' lf. principiu era scandaros ra conre^incepur ::ili._ :tt f.'.il'. u.i"4r:ff:-i[l'.i *i .i.ilhi".: ir : illxT. ."'i.i:iioS!!:) ..u rdsbesare if#ilflH:"t"Jffll."'i:lii...::":.Surnele a sint.jf arenienii trimitin r.:.rlnti 911i11.3:"...l*?*y. 'ino o pedea O ffilii'1":r:r':ii f.i 4€i5-.'*r'jilT"'l: i::._.fjl:D..:.-i"f ^* 1"""1?:"':j pentr.1. ii"*:.l.l').'" "'f#tii.:.?l.inchipuice devenea.r n s .i*. ttr .1..Ji. a..:Tjr"l.l!::. .i illli.:". -cd atitudinea sa dupd ce qi-a dat seama *iurnrat .:'_...^.* l*l i"X. nu q' r":::-.".-riLr....t" ' ..:'i r..il'fi .il' r.l.taiau lir._i. :'. :]lgqlic..u 'Jg'XfJ'hX..i lr..pii r"' "19.ff -:lffi ff3l ri.gtr.mfjl.Tr f:^ .*if p.ll".*d'1 i.u0"1'. aduso .J."":*:.li. ."'.H:ffi1 I J i o n v s .:' l"''i#ff^''l t:..re de iL r:T dr l#n [# T: L"f .'st-gi mulL sup....1l"iT^F f. .ilJ.mai -au aflau garnizoane fjermanente.fl l+li*."T: .i-1.1'#{':iX."l..D('clcSlg. conduse de un mrufiHmrru*ffim*r j.. i....'il".'. .'"-r* i**rr'-il.iid:tr"::il{*:hid"[ii lr#{i*"..are'ienr i:i:'i.iifltrffir. l"irl'J#.i'. -i'v.^ a" *il" ele fr.[l .-ij:. :^qyl:ltr.iu..i' illi:lliil"JT"j: "ii:i3?T:..':.t"iLi'i..r ." n i ^ i ^r-I07.ayl.ji:.'.1...i:ll'{"...:l*t.T.i" ":...i.:.i*lli:i.!.:.yiilt. y :i:mqr .li:.'f .i)'Fily'il..t'qrr alcl)lonl / '|tlrlle 0e "lff..1"(rFrlelcgdlii fi*o "l.ilL'Jx'J"ril:.ll$"ilff rnise risrie.:1i'"'..:l ii. ".-Jin' .. in acesLe -i.Iil:::.". #)l"i'.eea.. t."i.:.'i.".:ahl'i'! "..ea otvlla.11'.:i -*.:-:: :^s..rr.*ri"l". r r a s r l .'.. p.11":J.tan" iii.[ " '.1"'.u..'t:lT'l"J. i...'i'ifililJj". T * n.j {: fi':H lqi I jF.Jii.-i li.j".."'lX "u . i.l"##. ."..:T.1.'iti.trai"au depii prr"u' pr'""'T.j: ir. . .::li .T."'i.'.l'.".:r ff r#i..Tf 3...ffi i:-iii...x iil fu rr ru fJI?i i.illi.":: "i '.: Tl.':.""'.'". !l a'eiaei "..ui.i.J3*r 0.9.:i.l'lUlhSii:.|i""il"ll".i l.]".::.lli"l..fi i..'i" . ri* ..n*uj"i"nlll.?'".:i.$iil.l.:(.9.l: ill::rT.i:'n.i."".1'tll'^1n rnteresat.f."L" ". j:r.na. izbutir sd sd ^u"1inati-1i qD Du r vDuquuudsud mal IJdL.Ti"rild:..r.5ffi1.lll:1.ll.::1 in' a.'iT::11.:. rald ' qrd 11s.l...i:."-J$ "3U .''rn.".#':Jl:ili"':{..u'i:"-d. . r'4. .1"-:i'*l'j:^j^'l?:'l:':^:"l"i.?i.X'l.I.d:.3$.l:i.it ru..'.{.l ilii.r rulffiIte*ri:*f iiltim *. .l adeseori contostaia ifet ".-11*t{rlndrf #i-.ir tt*.iii!3..:'".l:ll...i'r u.:."#:tJ*.:iu'llil.FJii'il H"ffiTX' :'.l ''ni.iiHl*ii".i...'j l- lJ .1::i^:.31'1i.llli}i::la-f-rn rrin..ora casa A f*t"" losl o . llililh ir ri*rtl..].ruq.X".ie.^^.-a libcr tie :rlspune liber tle .i'i.li:..' " .Tr-x T iJ.Ji"1"X.5x.:1.1.--..119.0".[1.rl.:il.T.*r autrebuir ' 'I.l."*..1..l.1'T.1.

etalt rrn..ll::':ll Formau 'l.t.i.tu..l:"... l. u .rr.:iJ":. . J.f."trirou.r .l ..* iif . :ll :i .ruI.l:.1':.rf.iir.' .J:i.::l^...}iil.:-.'! .a a .JJ. j... J.1#i.j {.t.il'rx.l+li.rrlttJ..i:".x*i."*xt i ill ili l-"#] .oni"t*a Ecclesiei .i1111r . i s.-r.f[.. illJ.i""au r r r c e h o r A n i " ^* ' -''rsiliulio. Fie ". "I'l'.vrcIu . irl: T* i:...'..:u orice condam_nare ta atimie adevdrat c5.\[pns l:r3. ]" :{ li'h il.#.'."ai.l**'*[]t. o sp.'j l:.":..*...[. djntre _:1... rl.:?i:. h r ' r u r i r ec e a r l u t .:.jrii'.[iT: r{. .ubn..-ll i"lT*.ri"o.l'r.i:$..i$i#lqqT"{:l:":i1r . rji :r.. * 0 " " ' n rdrii judecard. r .li.rui.l ri. . tr*.. . .''|. ::F.''. capitat.i c a s-a s-a m mrirginl argtnit ::.{i'::{i .lT'.le . 1 *i *iiu +-'* ^ "'ji " l : I .:iil.s5 saplare"r." Dar.'fr11 .]'.i" i.T aveau n".i'u"rl'#t"i ut 'Snda mnare gi ae -.ll.1:.i'"fu. i i .o " l e n l r u -menlino ct'eptului rlo .' :ii+ Ti.r:i.urr'..l'*. .' l n .THl{i3."ii.:..0...He_ tlec.il'{i iliilfJl'.rurhff^. i.o".)1 :* .i: i+ " i .r" nprlpq^. {T* i ffi :t*'q L' t n "ii *l +.T. ".".r" r qrduur.ilrl::..nl.##tiiH1.".i:. oi x p { . : l4:ry."rx*i.vj.iitii#j ".""iJi'.:l.ll .i'i::i:. u sc au c i t c p i .ll la oril.1.f9eq.:f fji.-:. :.i'triii.:i1i i?-a6[.::t' .li": l"ttrrrIr{Llr'r .gi{:*i::11. *'.." ."l.)'i'Y[ ffi .!!'.eiuie i ..ro*'.".: t. lictele impotriva pactului Tl.il *"::ii rhl.elul .etdtiro.-n . centrai5 rzi-" ur: s€.:."1i]::.i". f.. acei .iff rilf::..itnrc nelalstia" pr. ra l a .*:xti"d.fh".. i rjr.^i.'[. ffi i.d-e'litigii .'"tij"l:l '1bljs31..te .1i#[ffi i#:. .:::.:"rp.'rcrunur . pentru orice @p.lemte "' . er " l i n ..." .fi..fi.l ffii. t?' fr :'[ll.. la ii." .".1'#:il.lil]rti toate o.'"1liltgi..1!i"i..iiln*T{ilhi:*'?ilitffiin*:' a.i:':'ffiiii:{'. -p'p.j. .x. *l}..ri erea ....::.n+"1.: d :lil.[. h*tl.. p..*ft.i:ii]!..torio'.1'.:lii.' j lil.."I i ffifi#fiI#i:$*.' ..|. ..':'i."ri$[fi. iio I l c c.ffiffg i.''i.il*fi.nx. "' U.pchilc.'jii: . dacd era rrorba.f n. a.t*.. H l:ff *I nr$. l)e altfel. ute rcglempnlatp rle r. llI !?l'l i! 5..ll*rur f.bir.... .:.!:l.e t"tllltF prir:"r"" liitl:..i. Ltrf{ "{ii.. " ". .li. : " " "lrrviturA .ll.. trebuie sd iecu_ tem cd..j.iinainte cum .o # ni fr{ k+*! ir }:rr "* tni *f" apo sstrboton).:gTporta lg "ia'J. o r t c o '"itt".-.lf'.'"Ili^. I fll : }dtil l?:' i?il1ii # j::":tii.:..o_u.4 " .. lI l'..... :[J] .qfft ...Iilt ur'l compolnnle cnn:iliul qi . cu o loialitate-perfectd.oytILt/uIUtL/.lffi ^'l^ rullrlLa suma) ..prlv slabijeau Jii i.. .ii r. i " .!:..

. T l n ua d m r e ticuiarilo o.se rfi.rci1 '.:"-:n''. rrizb.:1.tjt.:yl3. tr'tal fati de 6!u inleleg.. " : .nu prrteauintrepl"irr'. fi trebuit s{ ]i-l deschidd tg pe al sdu.'i'?l... r of m n u l m a r i i l u 1 .iiz. -alt" monezi t" i"parrare'urral' de altele. n.I.: .r |l ru:i i"ffir'x..i"'".ii.l^^ ! . . t ' .-..*"lu :'x" * q.l' :1r Hi.1: ii1'li.1 Ji I i'iffi ...1li i'.^_llpingindptrri "r:. r l ib "a i .-l: )anr certrLii. i' :L f..$ 9 a .ft:ffi . r.-i.cenrra]izare a...ililj1.ator.ff':i|"l. la Fanathenee :it''ffi il*rr{* :.j." i'J'"..".ir:ilTill!tiHli.o r a g e l e to"ra'a. o spunelfentru et. priirtr.n '" . p .'"n. r j ._.i..ir?".l...Il' {i.llgjl: :. .r.por. "*r.a--:"DP...:'ljt:'lr.H#dil l"PtjLe't'safie cel aten.?##ll"*:l*."Jl'i:. r.8.::.rvranlel)ionysir a adrrce srrma pentrr Ai-i. \ t J r r e:i c i i n p r i m a 6 r .r:-:ii 1o"T'H#.t' a atluce l.1..il'l.an-"fli i*i'..^^.ti \ri 'r'r r'' rno'rri'a pndrumur ll".: intraserd t" imperiul.T:i:".i ] ...enrenii ni.I o c a t c D e f a p t .?jI i"t"j.j:ii "r"ni*nl'*. ...'r.t.: sub:n'naro 'r..* *:r.. """f_aJlitlntrcg c ip i.-r*ffi j..Ti?#...'"""ii nonr.:1" ft^" aser ..ota ""J .t".. s&rtru sacrificii scurnJle. . '.. .'l. . e _ qi-r"iu"..'.T"'iJjl"'" ."..""oii:ill.nir". '.: iujt.i..ar'ii'.nr.. u 1 .iirrl.m:n t. |-.a.:-g:1. : l . i.'*:i*-f"ll'.:.::%.rirrl dpeliboraro..il:::} x'.{ l.l:l . la serbdrile ar.."J'"1!#*':.r1rl. D l p e l .*ll.1"':'rr 1 1 * . mitiienienii r.llilll"'.:i': -i:-^:rJ*.ca mAsura penLru ':-l*'J:"*l. Jiix. r.io"'.T':?1"".-r-tlt"a se('ere ai*rian.flii*:i.i. 1 1 .l:":1.l. ru ::i1^_t" uu'reJru'u'tetd l r a .'.-''llllil'l:l''-i. ele preferd sd fie libe-re sub e ....)crlu etaloaneJe sd fol."iiil.T i.ii{.Lificau nici chiar lrrttoa l r " " i ' l i l . .*h .Sn...I."i'J.r...f**l"ll3i ::.ti". Dupti infringcre.ri'. dl*Il frl de il..lli. -"::*'-** . dacd atenta dreptul altor cctii[i...r..:r'JitffgTill%:::"l"rrr''.". l".:. l u ta r .*j::''-?.^'. minlile indrdz!e s-au gindit la asta..ir.1r. . f*..''.. l .r..*..""i".Y.a .."i::l: l'_-arBrn i. '.. ' .'J:#lF#: " 1 ."1i11"il. .n-lli.i.l.i ale democraliei.r.ij"."r. il!.s:rl:'t acesiui". c a s i i n i a r A r r u a l i t d i n n r i c i n a a r .'J:'l "fj.rl'li...11 u_ vire..'l'..este de a nu fi inteles cd. r'.rrt.lcare .]f .l'1..-1":r l" -x. n.f"'l-'":H.r::il.i.{lt: mr'' Tll:'hx[ m'l.o_neda cunoscule atice r e a d u c e a rir" i m p o t l i v a.i"''li"L-': t" . ar.""L :x'J.:.ra cii... *. a. r. l!r' a : li:ng ra l c t c r t F ' 1 "1 ' 1 1 1 : r'r rt s1 -1 at' ' ''r rr ' rc le i i:s ip " ."-i" s....".'inrl..ap"nii 3.?.jrrlrli...buli.i.l'.'''-.a"[g.l inr1. .*iiiilHlitr.".ilil^ li.i['Tlt"1'. q f 3 ...ropoladin Jil.f1.T .l It.lli'i"'::ilh:j'ilt1".ulrri i.iJ'iil'"#''1.' u.J""l.i .^:h]"" inuo.'ilffi i}:**':::-.iJ'"u cdutat sd facd si so .'. dar cra deja tir-ziu.'.:lstir[: .r:i.i'r'riii :ffo}td erau "..a lle a.:F':rt'.'*"":::_rj{l'".seast.r .Tl '."i:l::.|"'.:::1.f.l.insemna'.ill *r.le rmasuri e r a u l l .i rn. asisurd tit"ri".T: '"t"niurr]."-l[ De fapr..P....JoI' tr i ' r .l#i !:.1u".lus.:ftlt: i i:llr " ":fjii 'l:1.^f". cejnsemrre ^." L aurionului ."."f j"u .tl li.. t e f. pu tea si* s""ii.: )iJi.. -ttuit ri-p n" a fost ne.. *.iffi+$#l:rffiffirfn'*ff p.i. nu-Dn interir.i'i'i".i liji":r "i*tiil.^: l#. sepa ...p. l: t=1."loi""a irr t..fi''o": re..i..F..':::":l:*:ll *i*:: fj-':tia a.i ii'#i.1:ft Idnf-g..r."n."." ei sirrt' trili la nh.1:'.#ffi'rlt*t rili*I. ..

u.: l. i... i n t r _ u n I non.u^ru. . ..^..1.rms4'i'nii . ^+^-.Lella."^.'1.f'""'"' i[n.uald ld I3e. ^i . . [:::ll i:=...i{{ffi {i. cont. cetd!-ile vecine gi udite oiiiull'I f.lr leclL I0f lq+r.. anticii 'nrr iar t^ ..i"i:.erioailli!"glit..arn 11f 11i grc{. 1 a n l dd .. A lenaa fdcurm 9i ju..il" o".1.n i r l u m e a t i t d e " r .-^ .'ie?9a itt..'...#5 i:" fu.l.t.y.. de g a l d ....rPv{ru.il pentru rentru unifjcarc.i1f:rl'li il :ilJ l::..' Gret. s . """- .' ".ffi .Ll"j:. Dintr-o aceea$i (.^:..intre _a:n.. Ele pot :.id j"J i' rc."ui ...si .^ . trtcrodatd tpottua ...g i se lncolo -adaugX termenul a au ializat.j:-1rrr de vedere."u 1 adoptarea unei constitutii comune: in 'rle. de ti..d "uiusi ele din-toate pdrlile 'sd Greciei-cautd se sprijine unole pe altele se uneascdin .or1.tJ:il . u ndscut confederatiifoarte diferite.". r*. *""rq .-"?:lT:'"i^:'.il :i in anrrrror.t rmele de synoekiimos.i'" oamenilor s' rele.ll'".Y necesitate jntreaga'r.l" . ..ntrn ^ l " ' . e l A t i l e ' . J'..:ril . H' . ^.'. intot. prin an"e *"i"t..re.:.'i ucel in . "rrtrq mnrl^.". Unirea se -toate face " " ...it 'rdle lmllerilr i m n o . nunit{!. aL* cre bjne incr : .. -.' l'".g ' ."' U"U . T't s I i "."ri."ilt . . acesiei concentrdri gecgrafic6 gi totodatd tic."i? "::p"nsabilitare rrmp defreisferruri '^. DUi . ia r li ldsa ."*.unrl capitajei sale a pdstrat in istorie . lJ". 'rv's& o* li.l""'*t:l'i.'*#:^ " .rd::l ul'ru*l J+" Jff ..'. rr ul.i".Jiiffi'fj:.i'Y a -. i n l r e r . j..r. tm u l b l i m p s i n n n i m es i d i n a r .111t1" s desemnate. Aceste cuvinte au .u ffiffiT.i.''ouulrl f.::'.nit.X?.-I*tt..f $i.U ."i.1"14' 1. .J-eauna ate.i mai Iargi. .U y d i...rmperialiste. ..lH. I au pentru greci un sensdiferit...l^*.:?j*"ii.. Dar.ur.. flffi'.'"-l.l r*_.i sI i se aplice termenul de ^ npolitie...'lllii. Astfet.r o artd :h. g .i]liSf Tl. in general. i .o reactie impotriva ambi-tiei ameninfdtoare a :.:H'll.de syh.-' dacn nuarri 1'r' ffj*ul:.TU* Ir'i:l M'".rnu.J^^4a .hn!e.jn^ e-? . e s t motiv unirea pt' tniTu"tujo".: p.iii.oekismos. r. d a c ac e t i l i l e s i n t d e i m p o r t a n ! .i! "uo :i1:. ^ ' u r l.r synoeklsmcts.i.'J.' i.'ii"l1?1. .":f-'t"li Urmq m*fi"nff*'ffi FEDE RATilLE (SYMPOLtTtTLE) ^i . i .T:il: ""lr"i.l pgl d r. :u. .u]lregul -.il*li* r.."-"'1. r o u l e s c .* 2\.*.. Dar..." -"-!nt dat." fi{ffirffilffi**. .r I-vrru.. T.".]i." r .. cind unirea se face printr_un nsport totnl sau par!ial al popuialiei in i r 1 .

f. in anrrl 47J. 'oijn.1..ti.. .. "i. u ::i !if"il.*j.. ..t.'. a t i...1.'ar. *lii n.r f aristo...liillii."i\.t"'[a #u r"i.l 1 l .... 1 " :c e t d t i l e ' -f.'f*t i:.1 L11ll rdzbt..f.JlJIl ".iu-r.". '"i':. pu *"' c' i' "ft 1 i. n t r s _ llgll Peloponesiace.:). i i...r.'e I ?i" :i'iiL* $a _5i.:::uni..mon."ati"''".t "&'._ilij|"iJi. l.a.1":].ill'l"#J.-.ita aL."'rl.:".nctcat rr amintirea.li puj a u i n . T llnr a lezisti.".'f r"ril "_. :."pn 'r.l.1 liliU.lerirl i i J c r ....H:{::i i.i'lie..riLrsrnanilor. i." i:":. .ie "u * . I v r a n t r n e cs .u.rJ.. ili:#:.i1.f :i.ia . r r p ilir .sraa _Desprrina qi adorarpe rnunteleLvcaion.' n.":::le."1...ff':f":i-::l#:1:' rr.ti an_ti j'lls"l. . .r. i.:Jj]:Ststrir{rri'i ' 'vud]il.i:iilir.r. .:I::.Yj i.' i rrco Io.rl .. I"i" iH ##fi1. svnoeA'Isntot-i. il" ..' . re r a i"'..i.. i ... ifil...'" rr."lr"ar- q ' .'. iigir" f.gU. .t?p.1.ff ..X"'.llij" i{..t::1""r..ii.. 'rr*j-""i.r. " " rcadicort: |. tj i T l r.s'r'ati"t .. jl. "illlii.ii ":.. :::.. !.ii"p.'rt i". ]lt.ffi.t': .r t r .0 :. s t i l ....11r.i clnSpa.1". i:.n Ji?ili''I#:".i j ..'"1 .'.ru -il.t..:.#jiji.1i ffi .1 .fui:*..j. I:::...."..1...qb i at... irrr-insi ."1 1.l"-*.li f{i:!..ln rnrrlt f i^.i[T: r.Hffi*#l.I pact de o-'ty tdir cj fri. i.i.." t""iinaut sdintre in l...inr.i""il. a li ii.i nf S' .* C itprireste s\rr'e1.* iigi ln.' 1''i.il9"Tl'...p.-._i"re"fe .il:i. o ti. s t e m rntrncterefl: s-iiu hritut i"a. 'l*. i l r .+'g.. "..:..."lllr.:.i'"'...1':. . ill.r rnai bine ..p .:.i 1qe 1 i.\. _ oll. inr"..'.r. $1"...1. :" ff"f fl:l"!:i i*.i-jS.liJ" nX. i ' l r r_" ani ce i-a fost acorclat.ie.iltj{ . ...j. n fa. . J1ur._tI' t.Til # *: :1^*j i.. unei origilr comune nrr sel nio.j. il.: l'&1.T." ..'T: . .:"""'I ru" .. itit r..'.l.. .i ou ie.o1.in .aioo.. g r i r r r l r r .i{t :l Itis..'.._r..jj.a "?.'iu..:l: o. i .e l ^..air treb^uir'*a l .lit. I :ilti" .f.1T1.1 ". te.ll . Jl.spoinei. r r r .1".Irrbrl'iJo( )iff.: inrra n i1. ) i n * r a e .1.iTizpntat'..lI..:'l".1. dccii rlaror.llff:.. "i" cele noud . g... I.g. .... '-' i.lYftou .1r-: .i nio. .:i':fl* l' Lr( jrr'' r\rca salr in' a.rir.i p-.. r^ ... si rrp. d*.li.lli1.ir. "1""?r ...'" '{('(' r easi a a u u e n l i ' re j i l .... ea a.. i1t.ii" t...' i \+ \u t: I' t I S * .". l"ol l. ::. te ale tegealilor au .elas-l'.. s-ari fr.-^ slab intre ..q1t" m#lffi{{#*..i:_.. g" iir. .1). .0.J. ce ..1i *q:. P tr l t ..""i"." 1.. :.*l#fi fllrii: tce.' l'Ji ..i".. .i'" 1".ebuit.ll.ll:l ..ri'u'.rt!flil1#"tr .lr-r"" ... " : Tt oragul Tegearaa. .... ""ti #'ilLTi'J .'. "r "."i ' sup .. ".r'at nft.1.: j... rr...De..u".f !.. ..lll.'J"'.#. a d ian i"Xrl:":'j . rugin r. .tii njl.ur irr..1no.. o p r rs l .i "n.J"-n.'.anlie a rirr"rifeii.uitri. oi t....n. if.:.C r r I i "a Curinct_t..ll}:: :ll.. i ^1: i .rr li.J.i:...' e.lui 2.)i"iii.::r.jmoneaa 1 : ' ." ".'-.] "p .{.:. # |!..1 * sacrificii i u'?ol.: hail.:. g i l ..ai"L.i..uneizeife tlirr Lvco.'..dl" .j5 rp r l..."'ij. "1. i"'"#ffi rrrrir....ani. i. ."i'. .._1':.'lul ii:. .Hil'"i."lt1'...itlt _ 5 .::l .-'"1 j'#J:i ga._ r. "i._. n l i t .' veau pe falti inlasinea .T.1:^i11.' if :H.j..'.: :lJ l. i a .r.::r.ill:l..i ffifil!'iilt.'...."io. .ft rngdloriloruo.11].:1..T.ahcan l l ..O.O 'rn m rn i..i":. rrrrdfea fl ? a d m j l j s t r . pa_i"ii_U"_J.1:i'J.. r f n .j". n " " i ' .:|..:l i.tt1 il.: -...b.ffi'. i .. y:ut!.: i l:.' rere u se' ::!..o.il "U.J .J "n..|.. .T' i"iffiir:"*#."oo_ [ ^\ .i.p nsemr.1: i'.'n.."*.1I:.. aJeefe4i1(. iillI". rumismoti"".ii'i:. teo. j .Micile cetdri .":o".y... 1c _u ' ln . n l. n.' .l...? iri1i.i#ir.1.i :.i aecei* r. . ..11 :.

t* (mere).egntruri cu institupiii.j-iil..ir i" ... -i. elabol .llr1u..i![l'':il.i:ni Ij_". :il.i...p.J.r 5 i ' ..11 dirt.1j. Sectiunea in'func1.^:l{" rea tenei ft r i i r ro r cetililor... r t i j l .. ' 1 4 1 ." p e .. "r*. re oe o ..".T SUU- l"'...in' ""iep"ti numir . pr.i i:l..1r.tat" . .l".tia azil Adunarea..oT nrto " t' l e e l I 5 8 ."rio" ..i u l-' l r r r l r l r l r i L i*A .:l*.] u.i ri .. dup."}.e."iiui..''^.rl I:'fl( : .nu *r.g rortln C. s.:1. h"ph."_ ntat."i.. o . .:'" p.r.t" Coroneea tliarte.1:l:..l. ' e l n b lIa lil. i l r ' .t.^'. . .lLl ::T. t " r r i j i " ." .. lj. Nu exist[ liegernonietie clrept.1 .il'lll.s r .llli: ruld. p"lt_ru.:::1" $l i...lF.i:T: _o ^ligi reband. A.. .'-atl' io" #.i. .H:i :". e. . j. imp ttr-orstrinsti l.-'l'::t9t flint1e Constitu.'.'l".:'::if'l..fi1.rirr A l p r r e il a c o r o n o e a sard insr.idr.rmport"rta tlectitre esre i:eo{ieni n..:: ..::^:_fdrul D ilJ??i.d. "rj . ". i ' J u . ^ ..*1"1..$. r * .f 111:] inf . ..n u t4 .i.l.l[." ii..aprrtea sd ."i"::?". a".a_ deciziei a..o-i+ t|-f.:.iii. " ul.1zl.."i#.'.homenos gi u.:..nu r.n".1. act fo.i' i'/. e l m a i a u ' r " o l n ..r_ -r .i* r^^--r *::r" . era impdrlit n inni * i ^ i ^ ^ + : + : .j..".t."i. ..1...*."' ... pu T....."c_1. fie^adoptar dp toate p?i'.erll ' a fi cetllean .r. o l o r l a l t e .. Lebadeea. i r ..'..fl "'nlJ"*.rrritll b e o J i a n if i r * .i:lji lni rrn r...:1'. ...i.ri."'.". n n... p." i.. n o r i . intr-u.l..ntru a a\ta putere cle biii riiror.r"1r.u..i.1. "ipl:lr_y]..i n. .u"u. l:i 9t pentru ""' pentru e uJnrre e p steu cd d este .l' c0.u1i"in'sie.:..ornr#."#'.e. n " H " a t e p i x p l i .nr pe. .r" district trebuie. cele Tj:*:.""Sn1i1.ll.i.f.. r.i. t i.il. fi-ecarecetate...-lil*" funcliile .imIrre:r..e ' affa liafi." t "n u m i i r d a l ..t fi.t"ii" ale un 1i3] r o c a t r t i t i i r . ie"ral i1r afara . l :: vazut-o r.l.. ." riliul_federal flln UxyrvnchL.i..l l?. ' l ) i ' { I r t ' r t r a r u ll u i P o s . . i " j .H..il:.r-eniiJ.ll I"l. .:i " firesc. ." Iin iiirri: n urmare .ln buie sd posezi o bticatti ..ilor. iI i**:ii.Onchestb ..r.#. .r..i' ii llj *'il ?:. ir'.... i lege.xt. I"^ primul incl.. 5j....' ii ."g. ..lii. ...''i'r motiunile s .1: I cl.'li'l'J.. tru secliurri ale Consiliuf"i.. in fiosprs...?.. . i .i. r t a t " .".^.i''L. si "...-1lu*:1:t n .il ugd.. .itein.i trei sec_ u.un .j -'o: Ill': :'xTdt:..:f.lL." 1". .:ri_ | niiau._" o...y .1.*."ii. usLe vorDa de o-conferlela{ie beOtiand Si i'{. ^ n o \ o{r. " .. " l r t a r t ' l l t l t ' r1 (.f"n".lu. 1.. qi se-compune . i a .... 'l'ella."j""Ln loc.1..."c!iuni.xccptie de fu ... : t ..:i:::i".mil''..l l)lr. .a"...#....l"o .*l':s' "T d:. l .i. l ..il.' i . r l c a t r i . i i i ti.. ion :::ll: tocalitRIi . n .". :Ilff_:n ll'llil*'i.i'.lii. .1::1"ll:l:lf:""l1ql5 . h l i s ...ii.disrriciece'^"Jp"ina m llj. 1 ] 1 . l r n cr . . i:iliH'fr...lrgarlrre moderata." " 1 p " 6 p f 1 ' e ( . la fel qi Acraifia..ili.ii..i' venirminimlegal.. .-"ttttme anoni i. eff"se .lio_". . sjrr..t a t i ..n" ii . pentru cd in fiecare districttoat". i.$#:....rrri"" c.ii 11. it g.]rt.....ii' aeeleasi .'"0'-i:l"uot'tarea sa din tim Iii..ne asurrra rle 1: celui de-ai .'.#tj i*i. Cr.Cetdlile.iji*t i:i-::xl ffi .."t" e l e m r i .r""1. jt:.in piirir'Eo. iJ"J':TTl:j:" -i.. .r'. :ii i. lli'.A elesint.1.ug. pe carc Teba . ' J ' o . . un decret . unor.^r.i"i r e l r t r r r i J^]i..'Tii " jo.e s i r t c n r e r u a t i i .dinOeil a" . C"p"i-"ii ifr._ I facee. (r_ fli/ilfT ".':. ' i t g i " ' i .T.i n. orice Janlzare a ..r..j' i#'5i "i'"'' I *#H. jt:ire fl:nn:.i#.."... Il:lr lnla.n I n i .j.il.1" . t"'r#i.1."^"^i ^ ".i t.!..i'tt"1i impar. i". i .#.ri.co.i stricr e.lijl(i.:X "I: " Prima clintre .. se_ti i..t'i"J'".i : iiit'i.ri.Jl"l'n:...i 1.hege_ o e_xtrcrte in i.:."rot" .. .?ieplu ie sd fie reprezentate in funclie .:"i". rarllli"i.".i ii : a rosr...t'.iil.t..fturniJ" crn"ci mici cetati: (Jr..dintrr t u t " u n u l .li.i. k'l"lll 11ll. ": l: I iy ". i -ui'".. r:g a:l:l.'f".!". .sint impft.li*:l". . Consiiiului : toate patru. ba.tot.ii:.nfederalieise poate baza pe oruzarea cetd!.u s ".]'".1ll seda gll.'.' t""i. li.1 .1'iii lfi..i. flunt"u patru districte. .l. . c a r el e i m l r a r t e c h i t a b i l " :lj"^" ll. a ..penrnr'cd i.l# "il. uio. .' . "i:.f" pe-ini'clle activ."i.o'11' ."'j:.'._ lor gi pentnr cd.SX:: l. strictelea u ioate au loata a aceleasi ('eleaft d ri"".T...l distrugarea'ptateei.. srite ina"rmezi .si cleasupra aceluia pe care il r i umdr variabil de cetiili autonone.."a"0""...cTnd murt u de j:fi.

1. ' f : .fl l..I.cnn.r..r"*e... de patru i. i:'... ..j:i..[:Iiii.rr ' i t' b l i t I z { r { r t('' beoturhiJo r j. :: :i :: . ilTJ " ..a. ffi LJ..lj.i)l-Lil""za{re totul se face numai prin inter_ irr. illi"::i.li'i:... ..:itiliq: xri' :.'..ul.".'J: Ji.unor_ .*:!f ]ia. Tr... unul pe g.1.. singura Ltd.rtri.lu'.:J* T{r :Uj':::Til. le trimitea asadori. .. ) .eralie..t-.ieta.. m u l rb llt::"1"..i.i . ln i m i c c d m u n . j. :?1.r..1..Jo. 1'. .. iiili. oameni necesari penbru :lxit. I . Ln. '. .i i l. n $1i:F.:::. ferit curintl :"'.idienilor lnfluen!a Tebei sc explicd numai .sdse refugieTe aceq! .'t.Tifill l"t. .li:i.y".iii " -T:.:1.. u --t::..: u l..' )'.."ut. Nouf toate atributele stat"'gi_a su. ."iri... j. lo.d'i. rlem ..cirr.^ "1" cu capitala la Olint 1?0.Ifl'l:lii......:ilu li.r".r"ii"i1i'in ililiii.fa. "'. ..i'. .l:*f/-:"1:x"" i. :.p. rip stlmr fiintl acee..i.."1:".i. ." ith:ii:"xuj:#:. ....11 n" :. didea clecrete de proxenie 1?r: avea ata sa 1?2.r....bug._ cle bani pentru '" ntributie seimpari inir.. .. Consiliului- j.. de du. il.ii . " i ..tu.ll?:.'{i.ll ili. : il. i r ' r ' ._!o!lgrecii din Calcidicaau fost trup .. r l i r .cle doud ori..Ji.. prez'tntd.confecl.ili l[ 'io.. hi in ::l\il l .s..o sym_ li. \url:irul de ... ."i l: ii i.:..s-a nascut.ltia beoliann gi ligile supuse heEemoniei s a u A t e n e i n r r e _ r i s l .1 ..' r*llil^'ie rizboi pelopo. lntre aceasta 'pol.tielocuJp! care i-l conferd.i .mrnie'fa!{ cle Atena..n'.ift :. celdlall pe coasta Asiei Mici.. l..cle-'embi'ema scrip_lia Th.1 J: r.t#l:'.ll. : j ...'i......{..":ii i.. . . ..:." r...-.gusuarelor de nc .:"i.si urrer :t alarurl aldturi cte pertliccas de ea.r pnmesc .ore'i I :i.zilnic{ din o rn . l'he snu Theba tun. in cclor]alte Principala il..'"lfflj rlouri . Consiliul ili a..1].. i .rr. .a doud synoekismos-uri. ...t..9. ' i j ."'l poare ii .. i..J' (a il: lli.. de 20 de ori mai mulliproi. i ' .....'".'.-'1'^n''t"in i1r 6 oi'"trll .j".' Jl li' ::.Ja cd ea c-riprinde..:l::: I I i.rrrl .f :'. : )a l a r( i .Ti.""ffe p" admeeasi moneda feileralii. i e o r a r ..-lnorkisnos... ocuitorii Lir.if1.i*'.. . n .1i.:'ill'.'.:. 1 l. ^f :li: 1".ll'* .'.l ."r.ilrl marii au lotarit sd le pdriseasc. in cetatea Olin_ ... .ti Ii.:l'. .l rli'i....al.1. 0.lt J fie'o "ff 1.. r * i .ll"'i.:"'i: .." lj" If.:r#Til :a." fliffj"j.1.alia cre se formeazd.". l'iecare o....i"1.i:':*.^o-t. i in .' 1.1i..i..i' :.. contingrntui 9i suma.l l.n Ln.J li.:'':':r t {''IL. u : I..l.J.1 i:i:i. r istrictele. :r. . .orrf"du_ ". acelaqi spirit duce la organi_ tratatir...!i.se u ... .'".r.r. Toate oragele din imprejurimi ce u c o n f e c l e r a f i aa t e n i a n I i n t r a u i n a c e s t . Abeasta este confeder. . i i..?tulilj -|Irlur.. sar -buser.iij1.i .i . :relcie. i.1:11.u nriirimea acestora.ecetdlil" an .1.: are dre_ptul la mai" mulli_ . l:l:..iill'li il r...^raportul iucrdr. i:["ii 1it i' .. 'l'eba.i lll.j'.'e cu pulerile strdine. ln anul 1+32. n" i::: iilir 'lT .i. ...'. ijil9.rte rtel .. ."".r.' 3.J.. .mg* .{".1'.k ]i. de 72 ori.pr .ll... ..t alrrclutul jn t."'f.1Ti:. : .." tu^_:ntlt:. . . i "". .lirr.t.19]'l "'1"ll".it.' in faptul are iri ..i' iflii. n...i.eranitdlii: rul de-al dorlea....aI 33'!l..l rrrrri.j]ll...sirirr . :l'JI l...ui tn timput l-!ul. 1"n'. -.l.".. ' 'in o r t i i " i i i " ' .ii.'r r.J"... cind.. l . 9.apnrl. i ..aceleaqi proportii.."1. superioritatea' sa nu este marcatd -* decit l...1 :. ce diul cetdlilor qi. l. .l. ."i.e 'd ' ' '.1".'niga Macedonia. ""*tuEi'iirnp jjj:|. La | .ll:ri" ll : u i llii :i' i.. t r e b u r es i t r i m i t A m a i m u l t i b a r b a { i i n a r m a t a 'in sd yerse mai multi bani bugetul fede.. . are Le. atenienii au asediat pciticleea )|pe.*.e1 in afard "J....' . n"1"r.:.:ili!ll*i.]. till spirit.. _posedl sensul legal decit cutare s'ar'cr.HJiJ . .:i.i.i.1....T .+.. "'.. fiecare cetate io.i l'. sri le cldrime zidurile inspre interior.'1._.. : . i.. ll_!t"l riistric ....:'fi j :."'. rin dou[-lucruri: sediui Consiliuh.trl.l' I r r r .1i.01.'i.....t. . t . ...1.'llo t ... j. rro co...-'. . . ficial....$t_ pristrind lA.a slaturiie sfaturileregelui reseluiperdiccas.. E :: ll."!i.. ".li :.:.1 ro r io rtn.nesiac.p":.

rrr u n 'r, jj' ^ ' l l t l t r l nestopirir.'rr ero"rrrlul "r..!1' , ,illr"t'i","llli;ina .

;::fq"T, iJo JiJ' re a,nn" ::',1 !a i:?#'";" 3i' ;ii, llti'l in,t ii;, "oilj; :l:;ll:,.;.u 1:+_fi r* atit s sub t t b iovir'r.ire iovilur'ilc d ili'|H"ntiit""r:,l-u" u;man ,ti"

II I:I':,i"i: :::il',l t -* i' ra,,, it r'.i' ..i;l''; u,l, inr, -:::' ;'l_,,1i1" c o m u n i i geler-ccine amoriinla
,r,i ,"i11lte..

:"' ilifi ll;ll;'

;;ffi;.'*,-m;:f ilffifi*irr r: ii*rmlil:i{:l i*i r*:mr * j'il;';; j:' :;ir*

i u a d o \ ' a r . qr, r - i , ^ - ^ , I

1l''?,1i,1,'i,,,it ff'?i:;;,:ril Ul[ ::i ";:)]::ii,l, ;,ii,'1" ; i il Tii', :f t' T'#i, i;,; #' I;5., :*;",",'' \ it i.,1"' i" .r'i".,'"): ini ii"'o,r ;;i A i:l;t,:ir,
'l lr rlat nas{cr,c rrrrrri

?.T;:," ll?,;l*l;i ;:lll, ::iilil'J;:;: riinjiii, l;;,il1 t;f;li,jo,"u;, ",,ri;rij:;::;jl *, ji'jli'a l r o c l i e n i g ,",;riJl;.liJ ll tt ::,it,' c e se intrun esto iri "li ",,rt trFr))os "l'"l;i,l:,,,' '

lrrior. n{icile vecinitate, insule ' l Clr"jr',.'ri'il_t s - t r r alipil la irr cea.ma; re "i".,"cJ,i^:\^n'

ilil;:i,*ijl::i;, *:l:1,,,1!,i4 Y',it;i,l

:.Tr lr*;:1" ,':l{i;xji ;:,.1 i,,* i,tii H ;\, Ti;:l;*,,. f Ill, ;:'"-,' I,;;,,iil :i.l' ir !,l:;

statrt;r. ( l r r , i r r t l( , l i , , r '-o,T,H,,i l,l,l,,,T,, ilS;l :i:lr;:,:1..1,;,i?' :,,

NOTE

I III'(a,, \Ir i i " i*riE!:,-il'Ji',))f ,]!",,
i;:,fi:l" i,;:..[

j:,i'tr,"i':i j,',,,i:',i,:ir''i:!;;i;",,r,g, i',;{-;;,

,, rr 1 |sse), p.r05 :.

e r . A s c v o d e al o n v e n , # l : , , r r , i : . { t e n a sj }.aseJis 1

1,I. P re8;ii rrrm ll Y;iirT.tltilTj;
'li

42. HerodoL. r,-i a:,

- t,,e . 611.; -\r.trr, ii. 3r,it, p. 3e. l'"f";uro"'r"

cf''r'':cirri,re, ',i. ii. flil'%1fii:,'\{;J,i-; rrr,

.r/. Idem. \'

,\'oron, ru. ::. r o . I,uiql!, I ,e i _r_ucrold , s , 4 : 1 4 0 '2 ; 1 4 4 , r m . ; ;i IV, rl _ v ,r E , 4 ;\ r l I , 1 r , r .
rq

'1r;'g1"'' ti', !r;'iiiir;,1;,' rr'r36 ii' f,tj:i,l+i

gi [xr. t. rr, rt. 72) fl)Liii urm.; ei urnr Retorica, r, 15;srr " Iil?:",:'rI: ii;Ai"totel,

n,, "|1,, "i),f,i,,:{. ", i',, li' f t,q*',,' ui,,, ,3,, iJi,iil,_jix ,,, i',,J'^,,[;,tj l#: ,,,, .il: Yl'..l;J;i,;,';lij -J*;.' :y, . n'r,t''
54. i, -Demosten ; va lui Aristocrates, aJ. rlularh, solott,' 271 st 24. ao. arrstotel, Ioc. cit.

:+ 6 ; i_iilL, jlf"l;,?ul lil;,l; ll rill Ll,:,,':;; ' r r ' ' n r ' y,,.i, c f. X l l l t urtn.).

P',145 $i unn. sz. ri:i.i6t""il'i,o'.' .',) t3, 5; yeziXXX\-r, r. it I-r.."i.t,' i*','J:;., r, p 'Ii)'ot,

"n :u*)t,i FI #,? i,i,"n i4i1;*'iFi

r, ro i,1ifrf3: l!:!:f;:::,2;Potitica.lr, i " l;ri iiril,i:ri:*:nt t:,i,d *,;: t:#i )a:,"{r,ii
60. Plutarh, loc. .ir c ^r,;p: d ;: R ;i:';';.'iIrr' iiil i,",S ;,{X, T:! \liiiI;",, 62. Diodor, XIII, 97.

rn. ti."","i'.',""'f!t;rii;"11 rr.e0@,rrG, I;E;u"t,,' t

r' if;i,r#ili: li:'.i";;l: ffi *ili

ff.

*-.

j rld,' ii:l:I:'i.'i.l r,n a.'; i[,r#r,Xii_i n

{t_tyrinctt", tt , t.-i{"n.. ?b"off",ri.,f_lrt

*j,;iitp, itrii, i":i .";Xr"ry::lf,!i:,',:f,; 1,, i,,,:!

Iil,l8i;,:'H,,!,r,;,,,,atenienitor. 40. 2: risc

i tli*liiiff i:,,ij tit!,:ill r:,t+,i,,

'

""

ftu: "#,!z:' ' 1', l'l;,.1 ii,. t'l;i J;, i, i!i'{: ori.iarn: rc, n,.,ii."i:oi:.i,, r.u"i"l ruorci ,r. sz.

g;. Tucidlae, I, sg. s6'

r;ti *tr*ili'*} *;flilil *{4 . ;;o T'if'o j:,,',,,,1.ff "r,:rix, i" !';,, i:,:Xili ,':
i 9 . l ' i , ' t u ;2 : _ 7 7 r :, r r . 6 r o r . r

n*.+;tirffiq;'f,;$***+$ 'I1

:i,:i'li' if,' zi Iir,",, ""i l;l: ii,,l,tili,,i;,;;;jl'1,.ii,f,.1 ib,den,, lit
9 9 . I d e m . 'i l ' o ' ' , . - ,

i5u, ;:,&i:f
J!]

te2. 5u6. 62r, c,,, ,,, i.ir., i,i,, ;, il,I;"',i; f1 ,, ;:*:r,fr' l;;,i*"l,,ii ?' J," 16 i',8, 802; IC. t";"'::"n:!.

Aristoia;i2"lii",lj:.1'.?, ir;.J";f t+.

1t6 ;rr,,2 ;rr, e, 56 ; rrr, r,4; iil H.ii*,r.,,^o55;
,i', y\)'l-lehjr. ^ Urkunden des pl'aT'5r itnu,,lfi.t' -\LVI,tvor, o: u,. IfY, 1Io.IG, t. i, *. .i, ,_ , s.y., eklogeis; IG, t.

ro+ .. i , i c i . ^ , - ;,r.. H .'r{i r. oo; rr lff f7;:,.;;. ii; ;'; ","' tc- 1.r. rrr.

toz. Hli.'t1',. ,ii ( \ e 4 1 , 6 1 ; t ' , . " " ;;i: iiil";i,t ,, u r. r, n r.r;. xrr,

'irci,t n1 ,",""i''i, J, ,ll^.'1i"",,; ( C a.z'i'o'riii,?ii lciqt ;,,--';:,'-'' (or;r)
"'

nnr1111'.',,1

tog.a';;;;a'ld1.t A . . . : , - . : . , , ,n r . 1 8 r _ o . t ' - r , ".-,
Hetehs/Anad

riiscur 'r, ffi:';:*:l"1;i::* *ls3,'o""':\ntiron :
;i,,11t1n, .Acarnienii, , 0 , r i ur!r' u r m .sr f i scri

eA i. 112. Strategji

240 rr r. ri""po.^.;;;;."';j;' f i urrn. -.--_.., -urdas
pi nar-el

r ra . L.19ug/ .u lio ri;n , 'i ,,," ^,,,,,

i' ,i,iti,r"ili,", c,','" ? r"',ii .liT:.; X""ri.r" l'l X;^'iu;,,ii;i 1ifli,' , l u l.r; p e r i e , n ,." rr r . i,11.,, t&rh, l. t ,,

I rrr.ididc. i r. oy,' ,1,..ti* il,i "iJj, lgurotosoi; AJit',1"

'f.:fi+, qii iJiili]r i*[:i: ipi
.'ll,'1, tstS,'1i.

-.. .1.:.e.. ii. j" v"ile'a ' I f i 1 .i:'1 +tf".. p ..]ffi ".li'.j.' r. z..'.. .ff .i.il.. i. .. .fi ..i'.'i.:. ."1'n1 7 .?r.'til il... lfj iHi. \rr 2oz: \1..iJi i..'1.ii. b8.I ii{. X._l I1.lt.'{ 1l ....1'..'Ti:..\l'. ' !'^' I ) ...!nice... iiiii?...iil.iii". I)' . .t' n."1*\r.li'.' _fur rr e6: li. . :\.: " ....i..Ifetenirete..:.: . .xxxir. it:.f tl.. I ll90t{J..1."."'a it]1.. iti.. ililf.:.i!::fij. t'vr.. i'S. 0 . 'fr .I t h n r ..r. ili .#.ii.... t .. .:.. J.:i:.jl.il. i.l l c r o r l o l ..''ttrnplQnt r "' fiF!.:.. i.... lr.jit[.:....:1.. t.I'.. '..6r I r.'. \-.''.-(:|yi:'.. .'. " J.j .i. idi ur i'il'l'o'..: .1 :"' ilti..'..ti..' -'...i i Iir t r t r.li.:.n"1lit: ' ii. ...'. rr : '. P' Xpn^t^134 'i. l)i61J61'.' {.i. .: .l'i'. .i..:):t: iii.1. n. ' o ' t o r ' 1 1 1 . :^. .' . r'..: 1 . ".0.l .llilll'..'i'llil..tti.i..') i..."...n...1. rl3" l. "" :'_ I":"r:lt...:. i ' i j ^ ' _ i ' ^ ".ii .i..j: .:. :}. l.:o:..t..:t{rl'.uu i.. .??. i^....3'il..ll .. "'....V f l g 0 8 r " .i.i ...!..".. r'r.i.* $ r u r n r .10. ^ ' " ' "' rr.....JJ'ii. i.u p. :^ tor'(:tt'' 2:6.t..)i. Slrabon..o' l^'. '^u' n'' a...'.l. ' l li .' o 0..r/. . ' . Irlcl))..: . r .11.1::'..|11..''. I r r. I A2 'o' i'ii. i!.l.'.i] ii.ro J..i1..x:1.p_ "il) " IJ('fr..' 1." ". . . rrr.... .".-.illi...l::.!. D " " \ ' r t ' r ) ' p.::.ij. t . ..'...' ^'. li^..... rt' iil..''...'..il::..i idl..ii S'x{.bi i .'f .i. r.'..' .' r1..'.... .l!..I \ .. l l i . " . . jft" y:".:."1 .."*.. -0.. 146..:"i:.'. ?.Ej. r..1... "ij. ' ' L t J .1'.l:1.il'i'"i x.'.io .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful