i/ 2 l . ] 4 . r . i l i d e m .\ ' l l V r . i . L ; ; . : l . ldem, tbtdem, II, 9, .2; C.onstituliaarenienilor, 2, 2; 22,,.. | ; 28, 1 ; Isomate,' Areopagiti"ui,ig i'i"iiiirrt"', 232. 73. Aristotel, Constitulia atenienilor,29, 3; plutarh, Cimon. 15.

Aristotel, Potitica, \rI (lV), 10, 10 ' Idem, ibidem, VIII (Vi, 5,. 8. '4, ^atinie'niiJr,"zo, 2 qi urm. ; s7, I I$::, _.|:l"tttt1.ia Idem, ibidem, S. Iden, ibidem, 29. 2. 5. Tucidide,VI, 38, 5. l l e l a c l i d ed i n l , o n t . i r . J t , 2 ( h , H G ,l . II, p. 222). n . . 4 r 2 . t . 2 l ; 3 i : 1 . 4 4 s i u r m . 6 9 4 ,1 . 1 2 0 qi 1 rm _9 ; ur .. 82. CIG, nr. 1848. 1.4i. tt tui A.nd,rotion,32; Impotriva P:%*.-le,.Impotrioa tut l rmocrales. 75. 84. Xe.nofon,Statul spartan, g, 1 gi urm.

CapitolullV

NA$TEREA DEMOCRATTEI $r TtRANTA

tt

8 6 . I m n u r ih o m e r i c e X,X X . ; 16. 8 7 . A,ris{oteJ. Politica, VII 1VI), a, 3. 8 8 . I d e m , t . b t. d .em V,I I I ( V l , 9 , 2 1 . 89. taem. tbrdem. 7. | 9; VI {lv). 10, 10. 90. ( ' o r " r ,t u ! i a a r e r t i e n i l o r ,f : , Z . l9em, 9 1 . I d e m . P o l r r i c a . ' V I I( V I l , 4 . 5 . 92. raem. Consl,tu1ia a t e n i e n i l o r ,J 0 , 2 . ao ldem, P,ol.itira.. I I 1\'), 2. 6 ; 5. s _\'l 9 4 . t d e m ,t h t d e m I ,I , 7 . 6 _ o . 0< Herodot. III.8t.

f:fl"rr'jl

potiicd,vr (rV1,-:',i;'i;ruton, sratur, \,

DEMOCRATIEI 1. ORIGINILE In timp ce marile lamilii acaparauputerea crescindd a cetdlii, ce deveneau oare to!,i cei ce erau ? men!,inuti prin naqbereintr-o stare inferioard Meseriaqii ce ,,lucrau pentru publio" qi thelii ce cu gr'€use deosebeau tle sclavi nu puteau nicide\.reodatdsituacum^sd speresd-9iimbundtd!,eascd pe !,drani, ei vedeaucum !ia. In ceeace ii prive,sLe slarealor seinrdutdle;tede la o zi la alta. Peticele frun,tii erau depdmintpecarele cultivaucu sudoarea ca qi pierdubein mijlocul mar,ilor domenii ale nobililor. Pamintul nobililor, probejat prin lege inpotrir-a olicdrei instriindri, se intindea mereu, fie prin fie prin defriqareap[durilor cttmunale, cumpdrarea loturilor mici, fie prin luarea pdmintului ca urmare a unor poli{e nepldtite. In unele cetdli s-a format astfel, mai presus ohiar decit clasa cavalerilor,o elitd de mari proprietari,ca, de exemplu, in Atica, clasa pentacosiomedimnilor. In scirimb, trebuiausd sesupundasprei t,dranii logi a muncii, ,,datd oamenilor de cdtre zei" r; ei trdiau din gleu. Cei mai chibzui['inu-;i doreau clecitun fiu, pentru a evita imparlirea bunurilor pi pentru a nu intemeia o familie de sdraci2. Ace;tia izbuteau, dacd imprejurdrile erau favoo clasdclecultir.atoricu venirabiie,sd alcdtuiascd turi mijlocii, ce posetlaucarul lor cu boi pentru
123

'--..3lrfuIk-_

munca ptirnintului qi care, in caz de rdzboi, puLeau sd se inarmeT,epe cheltuiald proprie. D^ar cei mai mulli dintre ldrani trdiau in sdrdcie. In anii neproductivi ei erau nevoi!,i sd imprumute de la nobilul din vecindtate cele citeva medimne de grdun,te necesare pentru traiul zilnic gi pentru insdminldri, pe care trebuiau sd le dea inapoi cu dobindd. nu Odatd porni{,i pe eaiea imprumuturilor, mai puteau scdpa de ea. Datornicul insoh'abil, cu femeia gi copiii sdi, cddeau sub puterea creditorilor. Cel mai trist lucru in situa,tia claselor de jos era cd orice om ce nu fdcea parte din genosul privilegiat era dat, fdr{ ap{rare, pe mina justiliei aflatd in slujba unor stdpini lacomi qi iresponsabili. Pentru ,,mincdto.rid i e p l o c o a n e " ,n u e x i s l a decit o mai bund sursd de venituli linsa de echitate 3. Martor si r.ictimd a unor sentin!,e ,,strimbe", IJesiod nu poat,e tiecit sd se adreseze lui Zeus, protectorul lui Dilce a, ,1isa-i sfdtuiascd pe neferici!,iicazu!,iin ghealele opresorilor sd se resemneze, intocmai ca privighetoarea pri,nsd in ghea- r rele eretelui 5. O asemenea stare de lucruli ar fi putut dura la nesfirgit, dac6 reg,mul economic din Grecia nu s-ar fi scliimbat complet cu incepere din secolul al VIIl-lea. Pind atunci cetdlile nu ayeau alte resurse in afar[ de ag.,iculturd ;i de cregtereaanimalelor; la acestea se mai adduga beneficiul scos din troc qi din piraterie. Dar iata cd g,'ecii se rdspindesc pe toate coastele N{editeranei, in cdutare de pdminturi noi gi de noi clien,ti; lntre colonii gi metropole circuld fdrd incetare tot felul de produs, naturale, materii prime gi obiecte fabricate ; comer,tuJqi industria iau un avint necunoscut pind atunci; in apropierea porturilor frecventate se inmullesc atelierele qi pie,tele se organizeazd din ce in ce mai bine. De acum incolo tot felul de mdrfuri ieftine sint scliimbate pe citeva capete de vite sau pe unelte de metal ! lncepe domnia monedei. Odatd cu strdlucitoarele monede de aur gi de argint, se rdspinde,ste creditul gi gustul pentru s p e c u l d .L u m e a g r e a c d e s t e d o m i n a t d d e u n c a p i 124

i'll'i,ll$lxii"&tl"'?lH'ftl""ilt; ,*'u"J"lfi 1,11.f, 6 ' matisticti
econo.micd Revolulia :?"Hff;'# ordinii Politi' $ l:*eJ:""'" asupra
:'ceamal in afaramiqcarii uneletinu[ul'l au ramas resaFocida' F"r"pnn**' Beoiia ei il;'; ;;;;;;in

#T-Hii:|#n.,\{{i+ii ifr
Dar p'ret ;i aris[ocyaLitre' piii.,'"-g,'ntilice dezvoltare o luat a in rest. regimul ,t"^--:marlnavrgal'rer "oun consacrau se cate irit al nnht.'c etd!,i aldIn.Asia-Micd' time au devenit -uti t'ra;e' un sd,rdmin[ s-a turi de Kvme, care -muilumit

^'"*ty,.*J ;il,,;;. pr,ituri, in frunte cr ftllili 1I.""'fi"'"J:::.11
nemarintilnit6'in Eubeea'P",T1*: o rrrosperitate rmporEretria ,siCalcisau luat parte Ei,;i;ili"i, din produsele la qi u; ;ae..gat *1;i'i;;;ll'*ru'" invecinate' minele din" cimnia lelantina p"'uttl"o

-#. i ;iilr,, i'g r" ij"' " g.l, ;X l";iil istt tului Prinir-un T*:: ;ir: "iltill,
? La tn:;l1"otl *nr,itiu.a"" "'";i"u mereu iuncir bng'i\ia der,ineau ceic" ;;;;il",
p r i n c t , m e r ! ,9 i i n d u s t r i e ' de aceastd bogdlie Dar oare cine se folosea

;;"$1,#'l #;9,1T',f;'1lt? il"n*'#l
de piacarierele lii au dat in exptoat'att*l"tfi ;i convertitin au domenii' i;d-;" ;;- i"tiita" lot tezaure' n*i .""Jfl"ie qi lingrurile deaur.adunatejn pe care ateliere titJli si pe sclaviin iil;;;;;tp. tl^1i'^:le-au inzestrat [u"ii lor;i'-renunlind *91 "" j:de....treburt apuoat s-au -Dar liil-..plt"i".eqti' 'n"." -"t"i nobilii .nu erau slngufructuoase' !f ei,in cetdli,exista iii careseimbogi!,eii. rGi"ri de fiind mezinii .,; ;l"p de buryheziimbcgiliti' unii al!ii provenind .ur,"bu*turzii rlin familiile nobile' dinoameniiderincl'Acegtiburghezibcga!'iaveau de cite ori li se bani sd-;i cumpere pdmint ori sd aibd cai' i.l"u prloit.jul; dacd doreau'puteau
125

i

E i i ; i a r i r t a u c r r p l d c r e r el r r g i [ , i a l t i r . d e d a l { r e c e n t d . L a i n c e p u t , a l i s t , c c r a ! , i ap l i n n a s t e i ' e i - a disple!,uit pe aceqti noi imbcg:"r1iii, a;a cum odinioard strful pira{ilor il disirre!.rria pe c{pit,anrrl de corahie ce se ()cjul)a cu nt'g,rtul. I)ar nrr dupa mult timp, ea a inceput si Ei-i apnopie, r'dzind cr{ aceste mezalianle ii pot aduce foloase: orici oare nu-i adevdrat cd ,.banul il face pe om(( ?. De acum incolo plrrl,ocra!,iaconduce cetd!,ile. l,a Colofon. de exempiu, car-alcrii nu erau clecit o categrrie din Cci tj I'tie. lntr-un regim politic in care puferea era proportionald cu alrerea, luxul era mai mult decit satisfacereir gustului pentru pldcerile vielii srru vanitd.t,ii, fiind un indiciu social, un adevdrat criteriu al valorilor poiitice8. Deqi regimr"rl economiei comerciale, industriale sau monetare a alterat compozitia clasei dominante, acleseori el a intdrit celelalte clase sau a creat unele noi. Acest regim a fdcut ca, de acum inainte, demos-v| sd se opund nobililor qi bcgalilor. 1n epoca homericd, meseriarsii nu aveau nici o legltuld cu cei ce cultivau pdmintul. Cind produsele meseria;ilor qi ale ldranilor s-au evalttat in bani, s-a ndscut o apropiere fireascd intre toJ,i cei care, prin munca lor, ajunseserd la o oarecare bundstare. S-a format astfel o burghezie mijlocie. Ea era alcdtuitd din cetd!,enicare aveau cu ce sd-;i cumpere o armuri completd, in acea vr-eme cincl prcgresele industriei uEllraserd achizi,tionareade arme la un pre! avantajos. Num.irul infanteriqtilor ce luptau in falangi strinsd s-a mdrit mult e. Puterea de luptti a cetd.tilor a crescut gi ea ; dar cavalerii qi-au pierdut superioritatea tnilitard. Acolo unde nu gi-au pdrdsit puterea in favoarea oligarhiei mai largi a hoplililor, cum au fdcut cei din Sparta, ei au vdzut ridicindu-se impotriva eg rismului lor revendicdrile celor care aclusesenii destrile servicii statului pentnr a putea cere drerpturi politice qi accesul la diferite rnagistraturi. Dar clasa mijlocie - mesoi, cum ii numelte Aristotel to - nl, era foarte numeroasd. Ila se rdrea mereu. trecind
126

in pdtura superioardprin cdsdtorii fdcute cu ncibili qi in pdtura de jos din cauzasuferinlelor p.ecaro le aveau de infrttntat cultivatorii qi mese'
lraqll.

lrr gelera) , rlr)ua eoorlomiem{rea rapid numdrul celor djn clasele de jos qi le agrava situalia rnaterialS. Pe rldsurd ce bogalii deveneau tot mai bogat,i, sdracii sdrdceau qi mai mult. Viala a fost grea pentru generaliile de ldrani care au trebuit sd se obiqnuiascd s[ ciumpere qi s{ vindd in valoare monetard. Ei pldteau foarte scump obiectele fabricate cu care se aprovizionau din oraq, in timp ce produsele naturale erau ieftine, ca urrnare a facilitdtilor oferite concuren!,eisirdine prin extinderea na-'"igatiei maritime. Mai mult ca ln trecut, ei erau nevoi!,i si contracteze datorii gi, acum, fiindcti toate tranzac!,iile se fdceau in nuuerar, creditorii mai neindrirdtori cereau o dobind{ comerciald care era foarte ridicatd. DobinziL: li nenoroceau pe cei sdraci. Devenili insolvabili ei puteau fi vinduli ca sclar"i, in strdindtate, cu it.t i r e a q a l o r l a m i l i e ; s e c o n s i d e r a u f e r i c i J , id a c A l i s e i n g i d u i a s 6 - q ic u l t i v e p r o p r i u l o g r r i n c a i i l a l( ] de arendaqi, in ccndilii ciincene. Cu g orl Iltl putem imagina starea jalnicd in cale s0 aflau aceqti helttcrnori, oe n-aveau dlepLul tlecit, vt'emuri. la o gesimedin recolta lor, in At'ica acelc-,r c i n d ' m e d i m n a d e c e r e a l e( 5 2 l i t r i ) r i m e t r e l , u l d e vin {il9 libri) nu valorau mai mult de o drahma de argint 11. I)acd, in timpurile cele mai frtlm{)ase, 1r. fiind ,tdranul glec se linea departe de politicd pe pdmintul sittr, in izolat de munc,i absorbit Ei epoca arhaic{ el nu putea s[ frecventeze ag ila oiaqului qi sd se ocupe de treburiie publice. fiind pindit sau ros de sirdcie. $i totugi, in clasele de jos, existau oameni capabili s{ se intereseze tlrr p o l i t i c d : e r a p l e b e a o r a ; u l u i , m i c i i m e s e r i a r t i; i 'vinzdtoi'i, rnuncitorii necalifica!,i, pescarii gi cordbierii, cei mai sdlaci dintre meseriagii pe care epopeeaii nume;te damionrEti qi int,reagamasi a mer'cenarilor, pe care ea ii nrrmelte the!,i.Acest prok:-

salarii ce tariat trdia de pe o zi pe alta din niryte

Ei.ii"t" mijloagilseascd sh solidari Prima reYendrcare a democra.lt" in"uleauin piei de caprd. agravateincd 9i mai mult de rdzboaiele .u.. precum cerbii" ..i-"tf"i... In. . . tisau ca Un.r.ce simtd *u .sdtoare Folosirea legaa' cunoascd sd vroia -r"iil..ti ...ri"t'iuruiui 9i "fie puse. ""iL"..tl u rma Juramintulul qeamd..''i. Ie tnfdinle.. arlst'ocrapel adversarll Toli legilor. Teos' la Mic{.oti^il putea sd le beau singele" asupraCorintului qi Te.avura'deprindelea c are nu d i v t n e v o i n l e i E l .".i.. la J"f"i pop"ta"ra fost asasinat Tecgnisdin. mai multe ori.pdascrrltate ..i"ii i"i mai frecvente aliarului' f-ql'a in a"pri'a-'a"fald -i.d . i. r""ot"tii si' de coiLr'aret'olufii.."1ri F'iluluut ..a exercitat f i .Megara "r ""a de legi unul la Catana'opera daf a jos care de.igi ""ti'"""hi^i pe la-663P. "".4 -ui fe." ii..... sd ".tinela numdr pen"u "ln" ptu".eltte'resati.Ch"a.-.Ea Lumea era sdtuld de acele nevoie de conducdtori.-t .'.teauin afara ....i..aveau con".de il.ti.l..i de o^rice acestor :...i.qi' calcidiene ora.ui'.i"ll'*i-qi -lii .i"" "riii"ie.-"poi -.ut cele de a se uni...ei.1" in Consiliu..i'-i Acest progress-a realizat mai iniii in coloniile exprimatd nicdieri cu atita ferocitateca in aceste noi' ale Siciliei' ln aceste-.Cetatea zadarnic-ca jude.ii ce-auajuns. oligarhii din unele ceai" 1oat6 pdrlile .ce.$i totuqi existd un lucru qi mai groazciin ce in ce rnai rnici...-mijlocuf c.ni* tu.1decit de clle..i. s[-gi recucereascd exp\o.la.iar cel de-aldoilea'-pe ieqislalia citim descrierea 21.."]"i lui'Zeus'sd Ei a durat mult timp' il"f"..i decit in se rididd lntotdeauna mai sus decit cele .t .Ah.l8t'.n rea romand.t qi .id. de plind este g.c d t o r u l ....A . adicd umane' maqinii a h.it . si.l'upta dintre clase ince.ondat .de T.i" U."-i*il.invocind cerul.i.adrr13.lt:'^E.tdrii trdiau li un loc cu strdinii ii. in urmdtoareaexclimalie canibalicd: . Grecie De altfel. s€ aud cutremurdtoarestrigdte i-nreddcinate qi nu. I eL a fost copia lui Charondas i.. Asia t" de-aq .tilor...rdinide orice drept ."t.d..t'dri.d' .leac..l.fiii .. erau aici prea pu..i pd.... .. .if".i.li"' d'e furie impotriva oamenilor legislatolis-a bucurat de un mare succes' demult.sirimbe" f" care eupatrizii..misticis.e fiecelelalte descarcd in .bei' . tlin pricina folo. ca influe-n!'acoloniilor sioi! 15Pentru vedea pind .i.. i n l e s t i t c u p u t e r e a i n de orcos' tY!.time lipsitd de minte" . trecuse:.."ugotio.prtr.i..u p" . Ura dintre paltide n-a fost ieau legi scrise.din afard cleveneau p9 care a jurdmintui de urd qi de ferocitate..dupd . atea ecl nub'iicarea Armata revolta!'ilor era pregititir' . vechea lor civile. ""iiti t!" in acelaEi .. .i J" seneralii aqLeptaserA tincte.Capadol'ebedos.. pasiunile unde pot ajunge atunci cind primul dintre acesteora$e a prlmrr q aceea rdzboaieface o Tucidide pe care luiFidon.ti."'rn sd trebuie omene. Calcidica pentru legi f{cut a sub calcil lii.i".de masacre.*i"" dindu-se Iecit cum sd ....i era codifiqare de care -vechea .a luat conducerea dispdr!'i a unur monopol odios qi invechit' dorid cinicd in tarea impdr!'it s-a se-oferea."furan. din "f9. pe ."1" f. but'ghezra'c'apa..:. Mitil.'...t. cu timpul ei td.pl"a-din s"colui al VIl-lea qi pind la cuceridisde mai multe secole-aproape ti-p .. unor furtuni in .si ^t'"""'*a drept obis-&u organizat inLr-un parLid' a av.a din occident. pcrt.... Ea a fost infrico..... sd-qi aducd de Dike adr-rse plingerile ca iem..'l.8" loc violen!."aminte """-. cam^pesie 1a' Locroi.ili.. Vremea in care cei nemulluml. mai . se resemSi..'r'alul ....i 1qi din Androdamas pe inspirat l-a comande'l Iere'ftJ"i.1ct-:lt::t::*: Grccr. nife p..e.." . de confiscdri.'t. erau adevdrate C.zdrobeascd Co1 insula in tre"cut 'si' ea a qi izbucnind ..16. ..ta!ii." de a munci.it imemlriale' Zaleucosa dat a" bucurie la vesteacd qeful-parti.i..ti 1?.tt""' i's" I.. dar fiincl concentraliin l..i.'n. au furie sdlbaticd' Poetul Alceu din tru a da solulii la toate litigiile l"e. aceleiiorle."tati in careluptele in[est'ine mat dar urgentd. intreaga istorie cenou:se din incepei sd se rdspindeascd .O elitd. ce e x p r e s i a p^olitice f i i n d drepturiJe.

lucrare.i .i.. smulse cit mai 2. au a"Jla "u. locul lor era luat de nomos-ttl sdu drepLurepar'lilia prevedea exactitaie cu .. cind pentru minat.f*l'amenda. comprlntr-un desemnat.. atit sub formd activd cit .."ril^.. atita vreme cit era nevoie. 'tia-t"'"o"iaid qi politicd.tr-b tradilie intunecati.p9JeJ. f'a..uq dupg intr-adevdr' trebuia do.imbrica pltiu.loviturilor celui ce o cerea il"ri 2:' ile judecatd.i".tlrolftel' sau pur qi simplu ie iilna Ju memoriiinfidelesau de conqliin!e in'telesul " .colectiv-. riil" i"i"..i. legisla[orul lucra. .iurisdicresponsabilitate o rir'iru' o de Jo.: pe prin concilieri.ea unui ntrmdr birou cu "i"ii.' i*si t"titt sau cb. varia dupa cerin['eleinteresului era temporard: de al termenului..t:J.. r"Jil"rnit rn. nu mai avea motiv sti existe' t3l 130 .ralvizil.1" oonsabilitdtii coleetil'e '\Eatlar'..inchip Oricindstatulinsu.i.conducdtorul ?i.hi le..pace l e l e m u i .'p.o."i"r ae a !i c.fitta lor."t iuridic ile primI importan!'{.to?.. se vede ansam. morald in 5!'r4/ll' .i lerif"" datii de .in 621/0 qi de Soltin. ln"cepere totuqi sd trebuia nu ce : din severitate o cir-ile i..tii t"i. Dar simplul {apt iir l' gile inNu . i.r.... acelea"cu istoricd' qi importanld ".i eiene din secolul. " t " l e a g il e g i s l a l i i l e VII-lea ii rntt.'o".n"ur.t'" a t.i..iaii*ui.i-l.. interzicereatranzac-tiilorplin intermediari. clupit ..il"l.. il prtcare totcleauna pentm qinti pierdeau Selii marilor 'p.bim prca bine cum i se cetate de qi santirnnaLe tuturor ...1."t. l dc u ia temelie.tea' Solon din Atena' fie di.. elenii au consaclat in sancLuarul drept. Soliclaritateifamiliei.g"rhie clornicd 3ul!e put^erntcr tl amprent[. elucheltuielile pentru La ""a'din ltrltinia sa nartea ..ii'. semna adeseoripe desemna. formulelece trebuiau sd reglementcze i"-".t"riplii bpuie de cittre cei mai vo. derformate -i -{"ii"ia.El tractele in scris gi operatiile pdr'bile intre arbibru ea .a ietaLer venprininterzicerea dirr Iini asr."flnlrui iiu .. a fosl luat' iil..it i..i lua satiifact'ie o Gortin 9i . TIRANIA salveze sir-Ei a" lu o ot.ii.uil"i" loturi de i" -i:t"cul" pasiunilor inruabil -o ii..id. Regimul grnLilicse pribusea' minat timp nedeterun eq era incredinlatd cind pentru SLutui l " p u n " a i n l e g i [ u r a t l i r e .ii"..-'"j".inu recunoqtea..." obrceru.t*ti magistrat.. o . pind la indeplinirea sarcinii' l..i '. ""'i..iutrft nu putea imputa fiecdruia.O astfel de misiune . p.'Inaliennbilit'atea dezldn'tuite' : for. larg al cuvintului' dupd cum contemporanul qi un el "" qi a datoriilor 1i care..dre{.j ii.a {oarte fichip in """-uft qi he a interpreta.-. "".din secolulal YII-lea.."i"i"r[i. ia cunogtinla numai cd in Asia Micd vedem dreptului' -de'aisimnat. re-s. ca sa lntervina cu . lug" tsulrra .tii.e incliiald cti rnult'e dinbre ele.i. sd cunoascdbunele^ ai'tpt.uti"a.a] Jatn '\betlaa fost inzr:stlati ai"i*" tout".luri. de tranz-ac1re sau rdzbunare de dreptul rnijloace' imnlicit. f ami. Se termina cv tlrcrnist'es ii".t^ f t u t a " .oromis. ud. lot sint era credit.Se toate vioreprima face accepiat[. .l*tuttit rtcgiistririlor clasei Ei intereselor .^g. efortnrt Part pql.Aproape intoldeauna.i pasivi..de facd funciare sh l vinzdri era nu unei sa cazul a in fruat -ufiialif" solemne de slnge vdrsdrile c"nopreascd ci sd oit"ite.Cindacorda mai aupatt" de legea u""".i"ii e'au acluse devenea. deqi.l"no*-"f. puleri exlraordinare'el circula....-i""ltt . n-a intirziat s{-gi fach.in plin patrirnoniului i..decff'.e arr-onale.."tafli.u.ie de Dracon.u' o lor-itur[' hcitiritoareprincipiu]iri indi23..*.i"d.i. i m p r r r ' c u n s c c i n t e a v u l a l e g i l . numele.tt'"o"cd dateaziimulte legi inserateirl crcle' ffi. pecuniard' l. ' r Publicarea tuni.. incir pastrau prercgatir-'e."-'u o""" astfel capdt rdzboaielor "" talionului'.dra\' aisimn&t' \n promulgat Ia lumrna nr#. un de lipsit -era' Olimpia rr placd de brcinzpe cale era grava[ ulr i"iri. colectiv[:.celpulin'.prin prupriile sale jurisdiclia lezate pdr..o" tu* ui'tu t"sponsabilitd.brru. familiei mintuire ' ' t t n " s ' ' t t l ' r ' cuvinlele: .Dan . importantin istolia un eYenlment ilffi.tii impunea eu igi fdeub' ei a ud CreLa paie . din Mitilene a fost in inlelesul restrlns "iioi caracter sacnl..i{.

t.toate calomniile defdimdrile .ifiu. -face legislativd' gi reforma candt discordiilor a .l-'.-i-u aceqatunci 'de -cind a" ir.t" . "ntichitat'e stigmatizau dusii. ci. " qi comercialtindea sd domine economra clustrial de fier pentru ruralti gi unde era nevoie cleo mind o conduce in a orqurtir" mui{imea Ei pentru a r33 . si-au dat cind qi ei avut mai tia n-au princi"ttjoit seamacd o condu"t'L tlb"'e era'contrard 'il.*. s{ se adretlercis a Kheiromakha. epuizat democratice ge'nede luptele ce se dldeau de doud generaJ'rr.. pe deipolii ii^.'i'. au fdcut pentru aceste oraqeconstitu!'ii 25.r' -neimpdcalii urma uner in nu ..s.. $i-o. t t i r a n i ce l e c L i v n ' 'p n e n t r uA r i s b o L ee bionvsios din l{alicarnasl ce avea sub ochii s6i istoria Romei.'.hl.:i.mai era iit ilr. chema.'-ira esLe insuqi' s-a proscrisel nin atcitputernlc'care 2?' a c n l u i c a l ' eo v a l t t a personal oe lnainte de a fi devenit un sinistru.'A"i..t'i in calitate de conciliatori.iii t" l"F'democraJ'ilor. impotriva i"'r^"3liii" b' galiiorsaupe cei de ri.Iit.t. adicd clasei mijlocii care se {inuse in afara rdzboiului civil 26.n..\risalenianul VI-lea' al secolului la mijlocul Pe tarh qi mantineanul Demonar..uzurpare -!' 1':' L ::..-gi.tJ. cel pu!'in' o apareni'dde drepturi politice.. Dar oligarhia nobililor 9i a bogalilor nu avea intotdeauni inlelepciunea de a se resemna la concesii. nirmele de tiran era dezonorant ritia sa in lumea qreacd. .at"tul fdpsd lasd il poporul car"e -"ard orbeqteqi pe existat popor' pentru tuiascd totui."io.utgllte dcforrnare i. era '.i aceqtia. El a fost j"tat isLt'rlic' rol un f..o duratd fixd.*tia unul p"in t'iotenie9i violen{a' aceastdridrcare a rdu cu cel lucrul este legilor .\"rinai t" in afara.ili titlu rege' titlul.t i"r":"r' -.. Ceia mai tirziu. Locmai anli'c1! fost a el orieitali.-i bucurat ""t" copleqitura oiigarhilor s-au. .inepentru a cc'ndrrcl ineristat decibin cetiilile in careregimul . i t'te"ii sale materiale qi.-dt gi-a incredinlat soarta unui tiran' I Cu este cle fapt acestregim al tiraniei ? Totul in acestregim esle neobignuit.'. at duEmant de p.i iegitime intre partide.llimea care pe' . poporul a recurs la metoda sup. . 132 pentru cd din pricina originii sqle qi^ tlat[. un an..io.l-u ldsdm la o tiranie in toate putfit" Greciei' Dacd inp"ti" Si.anormal' l'a drept la apavorbind."r.riri'r"a .ati.-.de il. tiranul a pe cei saraci in lupc o n d u c e i i :-.ru flTf T!' plar cu in a &runc..mai i-"a"-ttpt" tiranul nu i."ici li s-a dat numele al" . . 'ostili15lii potriva facliunii oligruhice..' il'.i.d.ea dddeaputereapublicdunui singurom: :enLrtt l .1"..1..ln.a a regalitalii...r a .?. .i'. """t*ii'^""-tel'ae grle lor. \renit probabil din Lidia pe timpul lui dyges. tl dictaturd irl 2a.-ii'putur lua fi care-le-ar u*intit" cc r)u ldsaseo ptou*li.. .tie imlup-tat de avutzece ani. i.o de{ineauputereaabsolutd urma uner int"i.'-".i aveau rr. Deci' "" ilecit un mAgistraltttifitot.in titlul niciodatd dat q'i ur' .t.rii"ie.. pentru a sfdrimaorice rezistenld cu orice pre!. lrra"tttol i""i'p""t.t.. ::.i pdsproprieLarilor dreptll de condttcere traserd ndminturile in stare fertilS in timpul rdz' merileloi. Solon a iost tinta atacuiilor sdracilorqi ale bcga..tt-i. cinci atti.... l)upd ce saivase statul interior.'.o dictaturd". l.unul de Efes. o imbundbdlire gi pentru a obJin-e. Plutis ratiile si seie parienilor .i.n gi. de rege.ca 9i echivalentul 'fotose potrivei anumitor divinitali' basileus.1"ea punea cap{t certurilor tirana't'ionald' apdrarea test.r.. N{iletul.Atunci. sau chiar ze''eani' Oricum. care cu u".dreptului' stdacestui qi-viat'a lui. .. clerangsecundar' pentru qi secundar oficial titli un i... se inlelege -pagnicd' salvatoruluinu-i mai printr-o revolulie in viala privatS' nou din rd-inua decit sd inire in cetateafrdminglseqti sd greu era Adeseori tatd de certurilJ dintre-partide un om capabil tuturor : sd inspire incredere. al avea1a inceput sensdu.. multe ori a existat ideea de a se adresaunor arpentru a pyne l bitri strdini.i sd dea satisfac. celdlalt de Cirene.dupd cercetdri. un fel de podestali.tilor'De ..qi dar majoritatea consacrare. a de timp Pittacbs. care n]1. dar -Dul..au dat carP i. sul de'stdpin." H:T':':l Ftil.nd il urmu.bii'5..

nu ascundeau ?ttgttlt* i-.' ":.p. rirea bogiliei estecattzadeterminantri Nimic mai exact. vecine cu bogata Lidia.lupta impotriva unei claseprivilegiate.i'l. qie'ertual n"'*o''ui Itfl ilqn':"J.ia ietatea.nq'.Uneori ei iqi asigtrrau P e r i a n d r u . intre timp.. #:iliiii t34 135 .:'"3:'l'i"'x" :illlfi':. 9i pind la malurile Euriposului. de exemplu. ne explicdm de ce' "t'"iiit indice al comerlului interin domeniulceramicei.-'5'.it: p d m t n t . ale golfului Saronic qi ale gclfului c e i l a l I i 'l e l u a o s L a L e t ' t ' ..n e r o d i t o r n e g u s t o r i i n .. mai :e ::1^l?utte numai pentru cd in aceastdinsuld micd gi cu slareai" iapt 11 forrnu! -lt-"lti.Ei ajungeau sd pund mina nrcr iireciei. au fost de celemai multe ori transfugi din tabdra adversd.li "li: i #.':l..'"n. Lupta dint..f" i u ' p o Corint.reclasea fost uneori inteiitd de ura dintre neamuri ca. in tiranii. legisla!. cu harta marilor porturi.riu-ur. principiul "sfatul tizani lnarma!. -*!'1t.ca sd spunemasttotul dearisos sdse Din acest moment estecu greu fel.. clr Tucidide considerd cd spode'pretutindeni' cacitateasa ol:iqnuitd. . ba"sIarzilor'dinmarile familii.majoritatea tirasprinilor sicilieni. qi. .T i.cterul in aimat[ qi aclionind la b tuln"ti" de conducere ridica p-". . din eril r. i ' n -.5*i' r'. odinioard' p-rimele lovituri date o face s{ voteze' sub resimului gcnos-uluis-au datorat mezinilor sau cind edtt"atl'r'enil-.l..-. "i...l"'. in sfirqit' Atena sub Pisistratizi..#.". mai ales.pe o cale cu totul-noud. T l t .unde tidei kheiromakha orthagrrizii au impins popula.tia predoriand la in ora.&':'?:i'i tililiilil. tot astlel ai ^clacare gi-au asumat rolul de reprezentan!.elor de desstdpinitorul este Miletul national. pind atunci exclusiv agricold.nrl".regimulur' . ilixilI! rriihi lit*'tit"*'ii'a ffi ili:+*'iffi 'tr +l". Atena a asistat la eqeculloviturii de stat incercatede sd'comCilon in 631 qi n-a cdzut sub tiranie decit ln 560. XJ." *?i. Cipselos.'f?..t "u'ffi consti.?' lTii.. b u i t n i c i o .:ti"lttl: A ooboriatistomalia 9i a-i momentul potrivit cu ajutorul unui grup-de parpe cdlduzeqte care-i general u....i-'r"-.x1 lxrirr i!r'ii:i: tfl'.i.1* l$+* :li-tffi i+i#rJu " . LiP. ttt"""rru'ti"tt"'-"t"1i a tiraniei 28. -. basileu.i selorde jos..:'il?"111 iltffi i:liHlii'"F penrru J1 *:::l'1"llil::flfl nils+i+:r':ffih:*rg1 'u'. "i "ll .^. si..a.il.Cu perspiPisislrate s-a intors ajtrtorul me garienilor.ri datd sd facd fa!... totugi.i.e pe a" o pulernrc'{ rdzbunare.i' t -i.. Ar putea sd pard paradoxal sd au" I precizdmlucrurile mai mult decit a fdcut-o Tucidt'ii' Uieori disPre't'ui i^"ia"*"" X"lJ:t'i ilide qi sd stabilim o legiturd intre tiranie qi exportui de vase de lut. in timpul lui Trasibul. l{:... :iliiTil"l* r il#*.: "1. 30. Aqa cum... mdsurd ce ele prosperd De la coastele Asiei "fli:ui Mici. Bsbe cunoscut .. lui Solon adusese pentru cd. ffi . . " ". Trasibul era pritan. dar tirania se rdspindegte intotltt'iititl-tu' A.*tt r1iu.ltili.l.la Sicion.tJ. 'Piiistrate Pentru a la Milet. lista tiranilor coincide. Orthagrras' polemarh. Egina face exceplie ales *rr-.iipurtau o veche picd parre. pie!.dunei aristocraliifunciare.i-i. apoi Corintul sub facerur Cipselosqi Pbriandru.strategi. pe lrutere exercitind o magistraturd inaltd sau despotical .a u ^ t r e .. [*::"l:t'l*ll3']*:. unde gergi!.i "il"u .l. dat de Trasibul lui tirani... t a i e t o a t e s p i c e l e c e l e d e p dexeEescpe jinul striinilor: Cilon a incercat si dea lovitura 3l: aceasta insemna a preconiza celelalte" 1 r.

9 i pentru cd sint mai pu{in inclinali sd conspi-r-e impotriva cuiva ce-i are drept alia!.orat pressanobilimii posesiunea tieiul pe carei-[ asigurau ereditare. dateazd din vremea tiranilor.i' ag#1:: ^i"i . ceidlenii delineau un loc egal: tiranul din Sicion.-.zeul viilor qi al bucuriei.ce au.rdmas in au incd: bun mai un torie..idotiilo..iaudin buit"poL.lr. reformatorul democratical Atenei32.i.a avut aceastd de nepotul qi omosfin!. o*li"a"-t. sentin!."a*t" a fcst preocuparea o rezolvare-rapidd' cerea nlior. luind astfel o Clisinfdliqare dinasticdqi totodatd demomaticd. ln ganeral... iuarele din Delfi qi Olimpia.ele Se' putea recurqe la metode mai blinde qi cu efeci mai dura[il. Orthasrrizii agrrizii qi.t-rr.: ce tra.e"rindurileplebei uri.tiranii si tiranii din .d ilina *a ingroa..t 'fr""l'. sa parte dreptatea"la. J-"i""""it mull la defri. Devo!. a instalat-o pe Arlemis Brauronia pe Acropole qi a rdspindit legendalui Tezeu.. spuneAristotel.por{ile Eritreei. ..Sicilia ofrandesanccu urI'arr qi cnlar viala. ii'*l'. culiile. pe mirqav. i^. il t. CypseliiEi apdrau din Sicilia iqi.iunea divinitd.apdrau zii. '#. cel pufin toli cei.mai pulin de ce le-ar pulea veni din par[ea unui nedreptatea s t d p i n . Probl".a ig.i. r36 Dar plirna dalorie a .nu lasA iar demelor' al locuitor un ntci' cetate in intre 'locale pind la marinstituie consilii il.si celebrarea ciiltelor tra".i1.".i"" parazit'ilor .. instituind serbdri.i..^ ii fruntea uirui grup tle oamenilnto'.i constructori' Era.tionale pe acelea ce dobindiserdin ginli.litl.. d e s p r ec a r e c r e d c d s e L e m e d e z e i ' .il*i''dupd 137 . lor se indrepta mai intli spre culte.ii..:Tlui..a. m*'ffisi"":. zeii populari qi caracter aristocr-atic.tez: rlslsl()r' grspodarla in stea sa face a-i Penlru i*i.cu fost u" C.. consultind oracolele inainte de a intreprinde ceva.l-ite jurlecdtoriitineranli .demag'gilor"este sd imbunatileascd starea materiali. lot careceruizqoniti.-Onicum..f celor de ios' permanentda tira.ile ' Rd*in"" de rezolvat problema cea mai compentruL ^pt"^l-l:":t plicala: cum sd se procedeze 'a 3 ft in aceasta -ii.itoriului corintian si.-proprietatea .i-. ridicind sanctuare.ij imndrti pdmint partizanilor sdi' Datoritd tiradre-pt avindu-se ."d. vu. Dupd ce-au primit pdmint' noii legali rdmind s[ o..il: lurmelor miriinr crescdtoride el a^ redus dreptul la izlaz]ri pentru a . pentru cd oamenii se tem_. mai eroii agreqti se bucurau de onoruri speciale.zut au .i.iu.i".d bunurile celor inzestrat'i. idee .. I. ![ranii din Atica' acera proprield{."ii munciloaredin craqe linisti clasa cu claritate' lumurile.marele renume al lui Dionysos.-a" 'mari""atirit -lucru .enie urmat cu ce a fost nimul sdu... sclaprecum^ConinLu)' industrial . culturilor a i'iilot 9i e*tindere a .i pe zei" 33' Tiianii cereau de la dreptul divin legitimitatea pe care le-o refuza dreptul uman. Tiranii au dus o politicd religioasd.i trebuie' -de. confiscdrile.. cd afiqeazd plard. zll.^-"tif* comune: rul rtubfic.{. a0oljel'rltu acoperinduu puterea$l puterea chiar Yra!4.... ales cind aveau vreo leqlturd cu localitatea de unde proyeneafamilia liranului.' ":..".Ortfge1..ir"fi-i"'^toud proA" -a. conintre Totugi ei fdceaudeosebire ducind procesiuni.ce era drag nobilimii doriene.] lege impotriva is"i'u'JuL Tiranii. ^triburi qi chiar cetdli un ln schimb. Megarida'TeagenJ cucerise .t lui Pisis-ui cerut nimic dupd guvernarea putereand"-ul i. pentru er' un prlnfost -Atittotel explicd acest'lucru intr-un mod pdrerea sa' tiranii do"ioiu.ifida id f recven.a'-t* J*p. Pentru a sfdrima nobilimea.fard sd ii parLela sarcinile brinddviei3e' .i a dat un eremplu Clistene. tiranul nu trebuia decit sd inlocuiascdtriburile gentilice prin triburi teritoriale' in care toli. tlri Soto. Dar se fereau sI le considere drept na.#.spionajul.tile paneleniceqi poliade.Fac o credinldgxeqbine.ii. Trebuia de asemeneasd fie mic. aiiionate.i. chip in din Sicion..are.ii' a o remaniere r"?e'it^ r"a". tene I-a expulzat Pisistrate Adraste. sacrificind hecatombe. de exil.* 36' te.*:"1 rg "'t1? puhlicd38' muncii o renruneraliedreapt[ 9i stima sdu Feriandru a socotit' ca $i contempolanul ale prescrip!ii vechile -gesd reinnoiascd l.

Ddrnicia lor ii atrdgea pe arhiteclii. ospe!. tiranii iqi aveau medicul lor.{ de picioare (Hekatompedon-ul). prinsculptoriiqi poe[.i ofer[ sibul urmind sd-l ajute il sprilind pe Pisistrate.Asemenea !.i ta dezvolLarea la prosperitatea r.iertlru mai cuiind sd le dea de lucru meseria.d de curte.a de a face opozi. fost ini-au cate ostaticilor formd in paznicul -de protejatul sdu devenit protector' creclinlali Uniti rrrin interes. sd-i facd pe ionienii din insule sdrecrtnoascl Atenei.ul qi naviga. "nu la unitatea Greciei' cel pu!'in la un fel dacd de federalism.trcbtriau s[-qi justifice' atotputerniciaprin victiranii.u!i"i. impotriva unui pericol comun. Pisistrate incercase.iastrategilor sicilieni.{drd suprema{.t.iide pretutindeni. tr. iar Policrate se credea. toli oamenii de talent.ilor qi s-ar. o asemiinare a sisl.q i s d r d c e a s c {s u p u g i i .ilorl a-i imbogili. se spune. intr-o groaznicdizolare. dar $i urma$ul oracolul ilin Delfi.rranselos.-sint multe.acesta. prbocupati de treburile zilnice. cll acce:1 inlroprinsil de marele asrrpnt ['rrrisultti.ta imperiului persan. Tiralii sesimteau'solidari intie ei: oare nu trebuiau sd se inur-ur. teresali in hau.'el a dispdrut cu o uluitoare rapiditate' Nici chiar geniui nu mai putea face nimic' Sinqura dinastle care s-a menlinut de un seooleste .emal.'tnstare sd reprezinteintreagarasd elend in fa.izf. pentru a le mdri str{crificii. ci de dorin.uuu o Orthaqorizilordin Sieion. lui serviciile gi i. sd rtu aibii timp s d c o n s n i r e4 0 .e lucirea. bijutierul lor qi uneori favorilii lor. p e n t r u c a a c e E t i a . tat aoestrtia fericirea .Cu excep!. l-n torii asupra siculilor . l . Aceste rivalitd!i nu depdqeauinsd limitele curtoaziei...ia indoiald. Nimic n-a contribriit mai mult la popularitatea lui Pisistrate decit fintina cu nou[ guri (Ennr:altrounosul/ gi templul de o sut. Prin lucririle lol der utilitate publicd (canalizare-indiguire).i cartaginezilo-r.i viala. a r h i t e t : LG . Ei ofereaupoporului serbdri mdrele ce nu constau numai din saqi beJ. sa' se transla rindu-i.fi aju1s. G. tiranii erau in* capitalei lor.l f i 9 1 ) (N. Ei duceau o viaJ. care le cunoqtea dc visa. cine qtie dacd nu s-ar fi terminat cu ingusta autonomie-a cetd!.i pdstrezepude t. prin lucrdlile de infrumuselare. I .) ces. ostili' cu Tra? Periandru se sfdtuieqte tatea aristoctal. r39 r38 . qi a-i lipsi astferlnu dc t'imp. Voind sd protejeze in toate felurile industria. in insula.ii teatrale. i-ar fi g. in Sicilia aliTeasene il ia ante"lede acest fel. D a r r e a l i t a t e a e s t e a l L a : u r m d r e a u '. I l a u s s m a n n { 1 8 0 9 .tiranii se unescintre ei qi prin ei extind.iei LvgCamis Pittacos. l-n jurul lor se ingrdmddeauo mul!.aceqtisuveraninu mai voiau sd trdiascd pe acropole.ssmannizarca Pentru a-i mdri splendoarea gi a-gi spori pres- tigiul personal. general. Dar acestregim n-a durat prea mult nicdieri' populare iciile pe care clasele Dup{ ce a adus"serf le aqteptaude la el.si ritim. din oraqin oraq.tia. comer!. incercind sd opund unui monument de renume un altul . Lum[rile fdcute de Poliuatb s-au bucurat de mare renume in (irecia: Ilerodot. care .iici.si mai frumos incd. stind linigtit.uu ConsulLab urmagul lui.r'ii polisurilor greceElide crltrc Liraniilor. terea.rPCiplur. Procles din Erridarr 'ca ginere pe Cilon.tiranii uqufavorizau comer(ul marau eristenla ordEenilor .politica de cdsdtorie: familie pe care o practica fiecare la el acasd' iqi ae fiica iui Periandru. prorlocirea oracolului exprimd un adev[r general.pentru el Ei penlru copln a2: prosdi dar nu qi pentru copiii copiilor sXi" fetic{ sarr inventatd dup6 eveniment. din concursurilirice qi din reprezenta!. tiranii greci igi rdpeau unii altora.iubeau pacea i ei Etiauprea bine ci cxaliarea spiritelor-in timp de r[zboi reprezintd o putere jnvincibili gi ca ceamai micd iniringere i-ar pulea crtsta pulerea . Glolz riscf.. vorbeqte despre ele cu admiralie al.ilor din timpul Renagteriiitaliene. ei ii ciqtigau de partea lor pe zei qi inspirarr poporului o mindrie civicd ce-l fdcea sd uite de libertatea pierdutd. in mijlocul girzilor lor. nu f[r[ suc- r € a u s d .tie.i. Numele lui Periandrtt a r{mas legat nentru totdeauna de lintina Pirenei. dupd ie a contribuit puternic demomateriale . Dacd regimul tiraniei ar fi durat. pldtindu-i mai bine.imede slujitori. uorlrsurl. !i. In alte pdr{'i' fiul fondatorufui mai izbutea sd-. nu $l dar nu terea.ilt'^.

3.Ilerodot.Herodot. 28. spuneAristotel. 2 5 2 9 i u r m ' 1 9 . 3e3) . El s-a servit de ea ca de un berbecbun pentru ddrimarea cetll.?' l d . 23' 12.'prlittrL. Polttica. (ibidem.Nu existd om liber. 92.Cum se face cd un regim atit de puternic ? Caracterul personal al a fost atit de treo&tor tiranilor. ibiilem. a indbugi iniliativa -individuald' gindirea liberd qi talentul... A l c -ei'irtot. 4. 2 8 . P o l i t i c a . ibiilem. 73.aga cum le-au desmisfilosofii qi istoricil antichitdlii 9i s[ credem intr-o reaclie inevitabild impoiriva unor e\cese abominai. fr.i urm Flali' 2 4 . Politica. H e r o d o t .bi. 5. 9.o-. Tucidide. Dupd ce a obJ.l. V. Solon. Dionvsos din carnas. L l . 299 9i urm' Idem. ltl. 20. 5 . 1920' P' i6' ta XXXIII. unii fiind cruzi. 202)' . iv.orae.. Dar acest sprijin nu putea fi decit prof izoriu.-ioiiaqio JO. VII {V)' 8 . Aristotel. . 3 1 . 1 8 . 417 a. 260 qi urm.. 2. Aristolel. Hesiod.m. ibid'em. 991-e 43' sd indure de bun{voie o aiemeneaputere" Oarnenii o suportau de nevoie. 63' 7 . e. l: J{. e m . 5.Heraclide t. anumili tirani au consideratcd este in interesul lor qi gi-au fdcut o pldcere din a demoralizaspiritul-public. a nu admite in . Plutarh. VII (VI)' 2' 1. izo qi .H e r o d o t . tiran ce era gata sd o slujeasc[' cqJ indepdrta li uima un epigon -dr. IJG.2 9 ..V. fr. cf.V I I I ( V ) . XII.. . di.ia. Aristotel.ft-/G. Hipias din iiirii. ldem. 10' 11. 43. XVIII . II.. 3 9i urm. Nic. 677 9i urm.. Tiranului ridicat."pr. Herodot. din Damasc. p' 539' i. cf' Timaios. e m ."rl"i. reqimultri. 3.. ibidem. 244 . 68. 2 l 9 9 i u r m ' . D9 A r i s t o l e l . Poporul nu vedea in tiranie decit un ml. 6 . a a!!!a neinmederea dintre cetdleni.'. g .it.Nu-i mai pu{in adevarat cd sistemul a persislat prolnd-reptatimpotrir-a aristocra['iei spriiinul popoa cit avut timp tutindeni atiia rului. P o l i t i c a . 19. I.c. D i o n y s o s d i n H a l i c a r n a s . l .loc de a sc{pa dintr-o situa!. fr. P. 1 0 . 9 ' 4 ' 4 1 . t. i.inutceea ce iqi a aruncat in grab[ arma ce-i rdnea dorea. VI (lVI' 8' 5' .t o ) . "' ao X. Aristotel. Politica. 8 2 . 397 Ei urm. t. EPh.tii slabi. mai mdsurd ce deveneainutild. XII. Idem. I J .:Es 7. . ibidem. t Ei 8. 242-244.9 (14)' 5.1 ttj. chiar din clipi cind ddruise viald democratiei.. ) 1 . spionaj qi lingusire.. z .Vezi mai ios P' 390. lII. Acesth e termenul iare exprimd cel mai bine ^ceea. care nu explicd insd un fapt seneral. . 16. XXXYI. Aristarchos. V. Eutidemos. H e s i o d . p. I d e m .O contradiclieinternd o condamnase pi"i. 3 ' t . 6. p 431).bidem. Suidas. 376. 4.. gOZ o .J"-7rii-c. ibidem. II.V I I I ( V ) ' 9 .ieglea. p. J.*. 53 9i urm. Idem. Munci si zile. ldem. 847' 349' t 6 .iit"tri. i b i d ..em. 6' ldem. 4 0 . .. 9' i ' . 1 7 ..i. Politica. cu o educa!1e qi mai pulin destolnig' Pq cle popor.-nri. 2.. ibid. 252 9i urm. 167.i"Jrfftatk '. Herodot.i.pop"orul miinile. Strabon. 92. 9. .M " u n r i s i z i l e . Vezi mai sus P. 219 $i urm.pur qi simplu' sd invocAm i'i.fr' 48 }. A se vedea LXXYI. modernii numesc copitalism (vezi Platon' tio1gt'. \ r i s l o t o l . A r i s t o t e l . p' 524 o' 3 0 . . i. V .as. ai 9i urry. NOTE 1. 13.v itenienilor. 203 9i urm' ce 6 . i i l i .I I I . .. 4< ieognis. P. Idem. Idem.l o c .)"!.t. tirania era tot mar la opresivd.v. 14.8 3 . q VI (IV). T u c i d i d e . in sl6vi de multime.Oare trebuie. j.. oa. )1 Cf.i 9nr' 34. 4 . P. z . dar se ]epddau de ea cu bucurie. n e t o r t c a . i . al. IV' 161' 26. difioultatea de a asiquratransmitereaputerii uzurpate lntr-o familie irdcinatd de gelozii sint doar imprejurdri favorizante. v t I ..iit. t. 9 .ii oligarhilor. I.: 2 0 .7 ' ) 2 . N i c o l a ed i n D a m a s c . Alceu. n.. 20. P o L i t i e aI. nr. 9q iferactiae din Pont apud Athenaios. ' o s ' . 3 8 . { 5 ' ' 4' .r.juiul lor declt joinicie qi mediomitate. 5 . vI (Iv). lI. p. t ' i t . din Pont' ii. 49.i b i d e m . ll. s. I. Politica' eu..ituI nu fapt. I I I ' 6 0 ' 42.

Partea a doua CETATEA DEMOCRATICA .

tiei. betd. De ce parte avea sd fie viitorul Greciei? tea nu semdna cu federa[.in glnfolosul aristocraliei decdzut in militard.inerea ? Nu.i.se ridicau fusese capabild sd impund suveranitatea Aticii atenieni cu aceleaqidrepturi.iabeo. ATENIENE DEMOCRATIEI antreneze pe toate dupI ea.rebui sd aclioneze cu putere in sensul evoluliei sale fireqti. pe drumul nou i. realizase.^De cind.ii materiald a conditia morald tate.dl. statul ar fi avut ca unicd irebuiau sd fie luate in unanimitatea.e t.pdstrat.rezultate.ra. Gleoia va t. eliindivizilor totalitd!.tiea avut-o qcoalti a dernoc. gi egalitd. s[l continue. inboarsd Sparl. ca pe maegalitatea.untei Ligii peloponesiace.democraliei.in care Dacd ar fi vorba numai de puterea mateTeba avea pretenlii la hegemonie.. dar ln secolul al V-lea.Astfel. Oare geniul elens-ar fi putut organizarea lile erau egale intle ele: nimic comparabil cu de7volta in toat6 plindtatea sa in cadrul unor Agizii gi Eurypontizii_ce-au . lsToRlA in siare s{ h celorlalte ln fruntea meargi . aga ca era desemnatd'in unanimipolitice 2. . Sparta dispuneade f.i cu excelen[i plegiibire . ca in cetate.t. incd in se afla riald. qi din Atena teritoriald forte uriasS. 'to!'i autohtoni. cu hotirile. Cel pu!.constituind o Evolutia politicd a Greciei a fost clard pind la AceastI voca.a. Masa unor hoa morald fizicd preocupareformarea dirt cultivatori compusii .tile Intregul lrecut al '\tenei o pregitea pentru liber prin proteclia natriarhale : individul devenise operademocraticipe care avea s-o indeplineascd.si-ar fi putut el gi in interiorul gi"regale. ea nu mai este decit un caz unic pe oare-l putem neglija cind incercdryry ne reprezentdm evolulia generalda cetdlii 1. unitateaetnicd din timpurile celemai indepdrtate.tie berali. au existat 9i altele Aceastd menecu ilolii carelucrau pentru spartia!. ln aceastd imnotriva mezilor. ln fala cetd!. Chiar pi6rogativele da toate roadele. cu fala spre relrasi in ea insd. Pentm a-qi putee implini menirea.ii apartinut ea'a care in qi-a format statul qi liberd omogend popula. Atenienii se ldudau cd sint au existat oraqb in care puterea publicd a fost ceea oe insemnacd la ei nu exista nici rasd do-..i va putea astfel implini misiunea-iglorioasd. ptistori l.Ca p it o l uIl D: MOCRATIA N IA N A A TE unei plil. acanaratdde marile familii ce izbuteau sd-gip{sminantd qi nici rasd aservitd: nimic care sd setreze prercgativeleereditare.i.tli . trebui public.rdmine un trecut pe care in!. siile individualefiind ldsatesa se desfdqoare ca. enerliber. Ea i.ilor aristouatice sau locuitorii to. nutlrnicd eliberind individul de servitu. mese.dacd pretutindeni. problema ar fi simpld.ii ca ale Spartei ? Oare .tii.at ionstitu{ii carr. in Sparta.pentru cI deciziilelor iilor.elegea un exemplu perfect de ceea ce pubeafi o cetate aristocraticd prin anul 550.ile pregdtitd s{ al.i popula!iei.simen{.ti fdcea care din printr-un synoecism popovocea unde cetdlile olisarhice. institu!. sfirsitul secolului al VI-lea.tiand. Numai cd nu era vorba de 3. Cetatea devenise Atena.i . Va bine]e fentru -printre cecare au pornit.rsti asigure arrest. qi din Atena "ol"ni capitalaunui popor unificat: nimic din toate acespoporului.Dar dupd ce s-a ajuns la aceste.-prevala lurile fluviului Eurotas. pentru totdeauna. sri existe o ceta'r. rezrtlt. s{ conducdarmata qi flota greacdin-lupta a regalitatea qi altele.

.. consldera-cd tiecare ont tre6uib sd fie rdspldtit dupd rezultatele munctr sale. fdrd si lin{ seamI de drepturile dobindite.silelerproprietd!'ii colec.*. i r rf i e ' ' a r e ile rutlenie nrai. Pentru a elibera individul.a .-at statul cu prtlerejudiciar[.. inclusiv aservirea penalii.nrtrlt sau mar "ttortif" |lilil'"i" r ' a z t t t ' ic ' ere """.il pe'ntru urept un legiuitor-on'rti' a lost conslderar' singe' de r-A..i""ii la nici un sfirqit' Ura creq.tl.. negustorii lu ingitluia sd spere cd vor ob"fti"r'n. .. va proceda la qtergerea datoriilor qi va trece la o noui impdrlire a pdminturilor ? . cu tloaie puterile lor' tribunalelor' i..i r t " . la dreptul de suciresiune qi la libeltatea do a ldsa pdmintul prin testament.t.iive rsi a trartsformat solul irttr-un bun mobil. de p r e t u t i n c l e l r i ' t r l a s e l ep o p u l a r e.' C .t. u .. ' l ' i l a r(.i.-.tir""-p-.ea"it tdzboaie de "a t'o'l o inlan['uire' fierfiui"i" "itif" ginlile se avintau unele impop..il.ita utto.erbi..ionale ale ginlilor.e departe. saseaparte din lecolt.ualia era rlrarr-ratica. el a limitat puterea patern[. 1i a pluclamat astfel acel habr:clscorplts al^ cetdJeanului atenian. in aceltrqitimp.grup de il". la insuficient' Este un progres uriaq.I (helitenmroi) Sit. el a suprimat barierttle ce-i !ineau pe Eupatrizi izolali tle cclelall. In!. a u i r t t ' r ' a ti n l if ii \ r { ' r r a r l t u o i a ' c u o l i g a r h i q o P t ' e s i r .t.' Jr.Pentm la sau . intr-o lard sdracd de la naturd.. a'i 'inrle in sLriinfitate . r " ulrnutit t decit sd a{'i!e ura int'r-rr a'sa T1i""'"-" sdi nu s-au dat inap'oi din duqmanii J".thaia}. Solon s-a strdduit sX dea un impuls puternic comerlului gi industriei. serie de legi cu privire la constituirea dot'ci.i""it 6' masawa pa. ridicindu-se lntre cele douti tabere duqmane ca ).i. ' sp cnnditiile l ) r a c o nh o l a r a q l e a dizolva ini'el*gere'.g. lrn prr('rna s a $ i in'primejdie . atrdgind din afari tol felul de meseriagi.u"" 'p"nttu ". sub toate formele ei. ca Laconia sau Tesalia ? -Sau. neclintit in fala atacurilor ce-i veneau din amindoud plI'lile. trn intreg. Oare Atica avea sd devind o lard de mari proprietari qi de . p i a r d {. Solon.i.ttar'ittta .Cele doul taherr: se luptau una impotriva celeilalte.. Acestei transform{ri eoonomice qi sociale ii corespunde o reformd politicri. a fdcut ceea ce s-ar putea numi o rer-olu{ie temperatd. Ble ili impingeau pretenliile pind foart.a.1il..tie numeroasd. Din punctul de vedeie al statului nu mai existd decit cet5leni li147 .--ui1i a'i cle zile.iea lezatd sd se trdreseze P' a t c a j u n g e i t ) r ' a r r .o piatr{ cle hotar". 9i totuqi . a ca .e..spinarea !AI'anrlor iqi mdreatlomoniile ''o nu-qi putequ dnhrrnicilnr mullimea iii u.ldti l'10 sau petrtru a-i lega de glie.riiz... protejindu-i pe meteci tsi fricind o reformi monetar{ care deschidca noi cii marinei comerciale.. dintl t. el iace apel' ?' i n d i v i d u a l i s m !in1ii.tea'.jt.ri taind era det'inutd doar. de Eupai"nifot-"'.il.elegind cd produsele rezultate din agricultur[ nu puteau fi suficiente pentru a hr{ni o popula.I ria$i. a suprimat toate rdm{. pescari gi marinari. arldpostind prerr. ln thiasoi . una bazindu-se pe legalitatea traditionald...ionard.giului s[ qtiut a Atunci s-a ivit Draoon' AcesL otlr o s l e n ea c a r e l a * .i ' hiar' in q i 1l':rrritt .e clase..i argeona se delibera asupra treinteres comun' burilor .irea pentru datorii.rgativele tra<lii. f a m i l i a l c ' la rdzbunare p p n ' ' o n r l i s t i r r g " .il'-.^ "i i u r r c l i et ' D u f l t t 't a r e a p r " i e ' ' L a L d o r o " .cxorlcrarea" hclttantoroi-lot (sdsadr.aror numirea de tlr'cmislc'sinsdroblinut au i. Dintr-o singLrd lovil.t'izanii 'le a-i i.opiaLe. " . priviltqill"^i A"iJol.. Pentnr a elibera ptlmintul. el a luat o mlsur[ generald Ei imerliatri. neldsindu-le declt a 8..\tena a gisit incd odatd omul capabil s[ rezolve problerna ca!'e o fldminta.uri. 'El a ldsnt in urma sa uII rlumede temu1 .i rat" in care Penl'ru a dei.rsirii tapat puna sd *" .a. l u h o t d r i r e a i"'tu t'lra"te chemate ca in cadrul orime voinla .alia agraitiiqi pdsira'toate sr slracrT pe. : v i r s e a s c ai n c i t c v a l u r l i o p e r a i.iiio. cealaltir evocind echitatea revolu!.tu politicef toli au cerut publicarea . clar mai ales a interzis aserr. at[ sd exiuiln up. tara' Un tindr nobil' Cilon" il""aiif"'i"singerau s['se insialeze ca tiran pe Acrrtpole.*iliao. l i h e r l a L e n c[ nici faptul de rernltali datbriilor". i.

El voitr sd impiedice reinboarcerea tiraniei.itutii o caracberiza bine cind fdcea urmltoalea m{r. . in felul acesta s-a. Cetdlenii din primele doud clase sint obliga. cavalerii. beri.erle r. ce recolteazdcel pulin 200 (104 sau 78 hectoiitri).6" ii antrena pe marinari spre Ciclade qi spre Tracia.at idealul acestei democralii ruraie qi urbane pr. Pisistrate a prol. lntre cetdleni nu se mai face nici un fel dupd origine: dar se tine seamade de deosebire ayere. fdrd sd-i gtirbesc din demnitate. dar gi fdri sir adaug ceva".2.iei (594/3) . thei. ce erau condusi de Filaizi.ar. imparlind p{minturile nelucrate qi domeniile confiscate cle ia nobili . EI a pus mina pe tir. . Organizarea familiald nu dispdruse decit de drept.d de Solon qi a dat constituiiei dermocraticedin Atena forma ei definitivd (anul 508/7). pentru cd nici una dintre cele doud nu oblinuse satisfac.ania pe care oamenii de rind i-ri of eriserii in zadar lui Solon. lormat o paturri puternicd cle mici proprietari agrari caie a pr. I)ar Alcmeonidul Clistenele aratr:r cti s-au inlelal..abdrd. 4.tiqi nu pot pretinde sd ocupeunele funclii subalterne.tisd vind in armatd cu un cal qi sd ia parbe la prestdrilenumite lrturgii.t pentru totdeaurra problema ag. cuirr a ldsab sd subziste constitulia. The. el a inill. ln acelagi timp.gii. r .c e a a d u s s e r r . el a termjnat t'pera schi{a1. taberele extreme nu dezarmaseri.ur. prin conslruirea de edificii somptuoase.[ mdsurd a fost insuficientd. penlacosiomedimnii. c e g t i . de unde venea aurulf pi spre Ilelespont. ce recolteazd cel pulin 300 (156 sau 117 hectolitri): 3. negustorii gi pesiarii de pe coast{.ii.e a rcglementa.tele t. pot lua parte la Adunare qi la qedin. i c i i l ep e c a r e p o p o r u l l e a."q. oonduqi de Al. S d e r ea P i s i s t r a t i z i l o r r.e:.ce recolteazticle pe liirminturile lor cel pulin 500 de medimne (260 hc'ctolitri)sau 500 de metrete de iichicl (t!)5 hectolitri).at. Dar Atena n-a rdmas mult timp liniqtitd. el a hot.r o nrinrirrali c!arit. Indatoririle si drepturileacestor clasesint fixate proportionalcu censullor. Conducerea ateniand a trebuit sd ins. reprezentind fiecare cite o clasii sociald. sa distrugi organizarea puternicd a. Cr. Pisistrat.prin simplul fapt cd sint cetdleni. Conform unui sistem ce tindea de citva timp sd se instituie.ezervate cele mai costisitoare lit.tie deplind ..\ceast. cetdtenii sint impdrlili in patru clase censitaresamlimocratict: 1.ilor continua sd 148 i se facd sim.i definitivd prin latura sa sociald. ldranii sdraci.tdrii qi aveau in fruntea lor o mare familie: Eupatrizii din cimpie.. I ) u p d . l e g . reforma lui Solon marcheazl ins[arrrarea democral. zeugilii. de la munte.rl '. cc lreneau fiecare dintr-o anumit{ parte a .ce nu posedd pdmint sau nu produc acel minimum de 200 de mdsuri.ribunaleior. cu greu o putea apdra.O l i g a r h i i a u c r e z u t c i c l i p I c i i a c e r s t i i r .ejat comerlul maritim printr-o politicd e-xternd lai'g. tirania a disp{rut.in serbdrile pe care le organiza i n o n o a r e a l u i D i o n v s r ) s rp r i n r e p r e z e n t d r l t e a trak:. A invins Pisistrate (560).drit oa etlucarea politicd a poporului sd se facir in .eiat. Autorul acestei const. cea de a Lr. conduqi de Pisistratizi.ederi. care se multumea iu constitulia lui Solon.tur. Pentacosiomedimnilor le sinh r. dar indrdznea!d . de rrntle venea griul. Astfel au luptat int. dar nu pot face serviciul militar decit ca visiaqi qi nu au acces la magistraturi.r'eele trei facliuni. dar au drepbul sd ocupe cele rnai de seamd magistraturi..tii. dar qi cele mai inalte magistraturi.isir. Pe de altd parte. arhontatul si funclia de vistiernic. Prudentd gi provizorie prin latura sa politicd.ins ritldcini in p{miniul Jarii qi s-a deprins cu tr. adicd echivalarea veniturilor funciare cu veniturile mobiliare 10.\m dat poporului atita putere cit ii trebuie. de fapt.Zeugilii au indatorireasd se inarmezeca hopli.a fi in folosul lor. In sfirr"it. no149 .menoizi.stepta de lil ea. aceasta a f o s t s o a r t a e i i n o r a s r .titti.'iduie meseriagilor qi negustorilor sa intre in plimele trei clase: s-a admis (probabil in anul 581) echivalarea medimnei qi a metretului cu drahma.eburile comnnale.edintele i\dundrii 11.{. puterea gin!.

tindtor.t1a mdrii trei pdrj.r a l i u n e a p o l i t i c i r i a u n a s .i arlministrativ{ a cetdlii.i tatea sa de cetdtean. Simplu $i lo_ gic. ci topcgrafice. tlrsLrusese_ pentru. Atena a fost aleasi'r.\'lesngeea. f tr'ibat rind t:omisia pernianentii timp de o zecinredin ari.dreascdsentimentui democratic ? F.r ii eirle a censuhii gi t. e m i q r a r e a .i. Mycaie qi Eurymedon.do cdtre cet[lile maritime. r l i r r r i n u t i r .o. ceilalli memliri ai familiei r{maqi in Atica au renuntat la orice agitalie. t e . sau Paralia. Oligarhii lrrr ftlro rcvoltrtii.. t r t t l l e p r r e _ z u l t a t . popo.totdearrna regimul oligarhic. lc ao i m a n d a [ e f i e t . doar noui la nrim{r'. ..zeu_ gililor . in t.r'u ca t. luafi clin deme in raport cu populatia: reprezentan{ii in Bottle a\ iecdrui fi. i nm a s d -gi amestecaserdclasele jnbre ele. in zecesecliuniqi a dat.sl1'. ln acest fel.i a . dar erista primejdia ca rivalitd!.t.ti(crrilor rlintr_o' clasd r5l .at in flot{.r.. gi tocmai ltrirr aceasta cont. n. al cdror num[r depd.r'rnar-r pr.ul sau r1.m a i a p .rivea atit de bine ru spiritul p.. Arhoritilor.rar tuturor tradi{iilor.sd impiediceclasele sociale sti se grrrpeze pe regiuni.incle 20 de ani tle la marea re_ lirr. Deqi topografice. Fiecare cetd!.adunarea. Celatea iqi datora salvarea atit thelilori cit qi .irt apdrea irnpdrlit in zecr: grupri.si marilor proprietar. Democratii o r.sii victoriei' erau vislaqii de la Salamina. a r . r r . Intreaga lara a fost impdrlitd in deme. a r e c l eu i p t t y _ Iurcltus. :\tena secr.ot ceea ce ilddea' iuterea .d alc{tuire. t r .lV{arathon qi Plateea.spelitat.ua ce. mici comune ce iqi aveaurfiecare.\t. prelinzind s t i r e s t t r b i l e a s c di n i r r L c g rtia t e a s a .e_ cerea.tdrii sau . constnrctie im Dozantd in c a r e .t. in anumite puncte..mii. i .indcum deasupracapului lcr atirnd ameninlarea expulzdrii prin ostracism. . t 'r t. int.oate irr-rprejur{riie.Clistenea giisit o metodd cleosebit de ingenioasd. Sistemul decimal al tribatelor a fost anlicat in intreaga organizare politicii .bililor in cadrul frafriilor gi al celor patru triburi ioniene.ean era inscrisin registnil uneia dintre deme demoticul ad{ugat Ia numele sdu dovedeac'ali.iune in fiecaredin celetrei pdrli. ci. numiLe Stlr. r i . l a u n m o m e n t d a t .Cadrelegentilice nu gi-au mai gdsit locul lor in stat. tg e b m e t r i c .ira.or motlifica eventual. s e pot. a cr. firrii greutlte. Ca hoplilii de la. adicd 50 pentm fiecare tribat. din trei tritii. Armata era format. magistralii .r-un r:ur.dse compunea din 500 de oameni. i n l r .i a copiilor sdi. e l r o n o r n i c rq i i poiitit. nu mai erau gentilice. qi interiorul .d clin zece regimen_ fe. .j^rlic modelat tle se. nu-ii la Ateia. fiecaretribat se compuneadin tiei serii de deme. tribatele nu mai erau deci teritorii ale unui singur apar. . pen150 t. fiecdmi tribat. Constnrirea unui port gi'a unui 'gi rlraq comeliului a in]a.1 . incit .oaLecelc zt:ce l.ia {i contestatd de nimeni.i.artir Jiga. rnuJt timp puterea ei a st.enei. sim!.inLl [. d e z r .. [Ireu.cole de experienlri. intelegind p.ite in zece trihuri (phylai) care.ecinate. ir inoellut pentru democra[ia ateniand a rtizboaielor medice. cite o sec!. f{pta. g i l i e i m o b i l i a r e ..ea cu mult suta. Dupd proscrierea ultimului tiran . pr.in a.r.ile regicnale sd se perpetuezeprin alian]. i n c e L i I i l o g r e l e s L i c a r c s e rlelrarasau d e r e g i mu l n l i g a r [ i c I t . . t q u g u t de bani. Unirea diotatti cle sim!dmintul p a t r i o t i c .Demele. Vechilor trihuri le era deci cu neputintd sd se regdseascd ln cele noi. clar nrr vor schimba nimic esential.i caracterul lor. .alcdtuirea strtibun{". Aceast.i ale ldrii.El Ei-a dat seama cd ar fi bine sd facd circumscriplii intermediare intre deme Ei triburi. ora. prin insu. in fruntea unei confederatii .lului al \--leu a trdit dupd legile'civile ale lui Solon si dupir lcgile politice riie lui"Clisteryr6i Dup{ mai pu.ea d u s t r i e i . sistemul zecimal a fticut parte integrantd dil regimul democratic. trebuiau sd fie impdr!. prin tragerela sorli. a t l e s e o r i . Ea a ie.oarte curind.r'iburi si fie reprezentaLe in colegii. Curn sa nu se in_ t.. Boul. devenit{ c a t r l i t u l a l r t r t r i i r r r r : t i i L e l a l r t e t r it.t.li semai arliuga un secretar. A irnpel!it fiecare dintre cele st.it llpra irrcercrare dirr ele intiriti. l t a l e ab t .a triburik-rr inr.{stfel. S-au creat circumscriplii unde toti cetdtenii au fost clasali dupa domiciliu.ele nu mai aveau interesecare sd le poatd ridica pe unele impotriva altora.i administralia lor. Pentnr a preveni aceastdprimejclie.

" rf faceau s.1tt"uu" utate sllre narilor.. in consli[rrtia]ui Clistene Celor Consiliul impoltanbe: ' fa"t#a i. l i u ' i nnsi a r i s t o c 'Fli. aulorizind pe orice cetdlean sd vind in ajutorul ei ca acuzator qi dind sancliuni capitale drept garan. 13' AEa s-9 i""li".. impreund cu Sfatul erau ancorele de care se orindea corabia statului 1?.... diirluse tr s.. ior.nfito -.' \ r e o p a g u lm e l l o v l L u r a( r { ' l a d e p r i m i L .recut in sarcina Adunarii poporului. Fleliaqtii.lingi "ruplavegheleadc sacre.ltrrte\ir.i. j u d i ' ' i a r -q i t o t o i"tiit."^iciilor tlin clasa pentacosiomedimniil"l".a ttecl firesc . Reforma lui Efialte crea o mare primejdie.rle 5. l)(.uqi i*r-u..$. trebuia sd ii se ingiduie oamenilor din popor..il. Acliunea criminal{ in ileg.a serioasdcolegiului arhontilor acest colegiq u PltYt-.:.1ati1 'n. Dacd nu erau supravegheate cu grijd.. aristocra!iei' l.. Iegile incetau s{ mai fie fixe si erau incapabiie sa !ind niepL pdrerilor schimbdtoare ale opiniei publice.ll"i.iltre Plut.itl astfel jurisdic.ea nu putea fi clecit in folosul sdu. nartgi a proclucdLorilor -u.."qi tn' Sg modifica "" aceea a cavaleriior din""*ui . Efialte a pldtit cu viala devotamentul lui fald de popor..i ce i-au permis sd-qi slujeascd poporul. a j u c l i c i a r e .t 152 siiualii' s{ uriage'Da- cale ldmineau.ii. in apel..it"t.''J".t. dominindu-1.i-l*" urganizarea sa . inzestrat cu o inteligen!..a p l s t r a L i l e c i t a t l i b u { i r l er e l i g i o a s e ' Ei."i" al vie1ii "ri arbitru de rolul asumase gi i9i e.. Acesta era Pericle.i"'ir"#. Areopagui. foar'le ntulte. AceastI reformd estejudecatd cu asprime de t-.tratcgi zeci celor ilt^ -. i elr: r:trprindeau.. .i iie cti|t" palt'icLrlalisarr.esc poporul cu libertate". tradi!ia' el de menirea pe care' i-o incredinlase alte vreunor a instit'u\ie cu'rincl ca o .i ca'arhoniii sii fie s-a'hotdrit moclific'at: ..ie .l.1i in cele rnai pe.'de'inir . Pinti atunci legiie fundamentale erau asigurate printr-o puternrcii protet .'''ti rre{lP eleclrrl'll din 100 de candi'la!i desemrta\l I 1 . Cinci sute de cetdleni trebuiau s[ participe timp de un an intreg la qedin. ficcat't et ! b I u n i t l.care le aclusese .t ln *.rtt . alcdtuit din arhon!i . I dar culn datd politic.e c h i u l t r C mai indepdrtat tot an in an din l"..'. "i'gi Areopagului.tti se limita. atace sr poponrl ca il..ea aldturi un om capabii sri-i termine opera."1ii ' fli'a si se alt'ereze q o l a r r t m it i s e . nepotul lui Clistene. El n-a vdzut cd separarea putelilor cumulate de '\reopag era cerutd de progresul fdcut de institu!iile politice dintr-o mare cetate qi cd...-^ 3"i. Pentru ca deinocratia sd nu fie numai o vorbd goald.{rII)ise "a?ii inftac'litrnilor'" :.i..d geniald..cople.". Avea lt'rco largire continud ae centrului a prcsrtiio'd {f9i.e el persane' invaziei .... asupra sentinlelor date de magistrali.ed . r a t . . i...a democralntr-alta. s{virqitd de democra.fi i"-u""1 48716.tie. o autoritate gi o mare pricepere in minuirea oamenilor. .rlitatel acea gralthe paranomonl a ridicat )egea deasupra capriciilor populare qi a luptelor civile. a cdroi' competen.i jurisdiciia omonrlui prenredita tribuliile luate Areopagului au t..tie a suveranit{!ii sale 18.teleBoule-i.i ingdduiau s[ e-tetcite un control "-T'Jr1r"*""t.. nu erart bine ilefinite legilor) puqi supra'egherea iiguro .arh: el ii aplica lui lifialte cuvintele iui Platon despre namenii care . i n L i ie p u .. calitd!.. prln numal decsebea-nu se muril \techiul Consiliu inamovibilitateamembrilorsdi'aleEidirrclasele pe care o mo[boqut" qi nobile. ocupa!.9Jt$i..tlirola''i definitir'5' Lffi.i isi rn[ris..plasare. a Borrlc-i qi a tribunalelor I{eliaei. la a decide..-ta r a t i ca l i .:^itt-u. la inceput. imbinatd cu o elocin!ii.tia or t a pierdut 'tr impotriva ordit. de altfel.i cu cigtigarea piinii zilnice. s{-qi consacre timpul slujirii republicii.. p.. urmari o..".tit"i.... . ..-pozilia caracterul .nari' "ii-p"f... Atributiile'ulo. se Prin anul 500..ia fortdrea!d a In anul 462.l ' a i . Dar el ar. i"". r53 . triai duncliile "atlArrgatg"!i ili.i. Pericle a vdzut aceastd primejdie gi a gisit miilocul de a o indepdrta.. q i .l.. ci si plin put'erea t l " ' o r d i n . " u f t * n t l u l t e .in fruntea partidulrri democratic ptl.". qi ii tonstitutie ile apdra[ lie i".

la t.'li.u. u r m a a p o i a c e e a c a r e i i d e s e m n a p e membrii tribului.Au salai""*ttiii sd r6nunle .' :-^. N{scuti in !ard.itB:"J#::t"il-il un f[cut s-a E{ialte' reformalui in [3eo!iii.'.h.:':''J.'a r"p':' $tl.a arhontatului. la hoplii\tena igi supusese curincl i"..it cle complicatd...:.i'. rtu un sir.1'".iili'"i ai"atuiau -"lilJ'.a' tttt slusolda \r-lt:a' aI. -nt nt".mitra.. .".cdr.r'int'e. Pentru ca primirea lor.'i:tli inlnr..ia mat trdi.Tiiil ie. avincl in vedere c5.i"!iti.l..i[ol*.i. 1-t^t$tiu 'ropa adicE .stadmiqi si ei.'JL.'.t tlirziu.Iiir:. Ea i-a r. in"ir.:"*T:.plu r:'lli'1.i prin trationarilor.'i.ia extremti. de aitfel. H"!li.il"Jnil"..inile.... '\terra-:i ln care erau lmpllcalt cetrilenii . renunJau iu t-'"''t'ita''ta al escnlial eleureni un o"ii fultinl')n"ili. nu rnai e-rista nici un motiv logic ca el sd fie rezervat numai celor trei clase supe'Ihejii rioare. a trebuit sd se suprirne alegerea prealabila in deme. cu orice pentrtt cetdlenjlut--:.t:compensd rnai mult onorific5. Aldturi' de ei trdiau un numdr cel putin egal de sclar.i"" rl .in liazardul bobului" 20.frrntlionaiilt'r {ul.. 500 de paznrcr aI arselrarur"' :-". o r. prestigiul vechiului colegiu riminea foarte mare... organul format din vechii arhonti nu mai avea atributii politice qi c{ puterile crescute ale Consiliului reduceau independen!..dacd o iudecdm din punctul nostru rnodern de r-edere qi dacd ludm in considerar.rorr. cd. Cum sa ontrgi pe qi *-ulolt-tll riul pe un an intreg sau chiar 1u r p"u.i. sA nu fie o vorbd Eoald. intr-adevdr.iay ti ttig!ttt:1."" Jiu i1i.i-(:v:'::':":.din.nr. in !arti r. metecii foloseau toate prilejurile gi profitau de uqurin{.'""1.liirr"l tr''iioELitu' aie. B3a.'*-e . **i.riemniz'a1ia Iutt''qi.:. . Dar cle ce era nevoie de o list6 de propuneri at." .a administrativd a magistra!. chiar qi democra!.' lie "'.!'"":P:. de 200 verril'r"rl posetla cam 20 000 de oameni.i nu principiile . o iumdtate "ii.'.Jil.i un numdl de meteci.ffi deo000 ill'?.'.1" ii.to' De 154 1. fiindcd reforma lui Bfialte micgorase importan!. ctr ltutin mai mic decit jumdtate din numdr.ea prinrI qi ultimii inFluiuo acumsd juclece..i'll.1. " ai""la.i a c o r d i n c l c l a s e i z e u g i t .il:l.'^'s[ nu mul.ll.".ti decit un fel de aristocratie.n-a fust niciodatd in cetd. ln Atica ceidleniierau o minoriLate. solde.T.^.t.1':' -e^".e. S-a aj uns astfel la sistemul clasic al tragerii la sorti.i.. Dreptul de rtetdt..t.rlrrtleir nu -riet'iL Xaitlla."t".pl..e persoanele care beneficiau de ea .iiliii. alegere ce liisa cimp liber manevrelor proprietarilor: o primd tragere la sorli desemna candida..T1".abild manevrelor necurate ale demelor I S-a hotdrit ca lista sir nu cunrindd rnai mult de o sut{ de nume.ragere ile #'d. ccesui la arhontat 1e.1"f.' tlu''..ll:t*tttt"t"' romunltarea la numai iea liiit.ligrseal se "'-i"ai" 'Existau. ce in cp mar u.. cind aceastd complicalie era favor..tile grece.' pfi .'t"ii.:rH":Hr":ilx'Y.r.."#::1i.l'.i.*. qi efortul cont'inuu al unei taifi""r"-.ilor. t ' t A l e ' r r 1 ' treimi dinLre..tii celor z e c et r i b u r i ."*" .ifi" i''dii.'' 't''-lunlutate.. i't''tt"tttul serviciilll-.u tlg.1il. i "i' . i.pglt""o*191::".Jr$i:"" . pentru a trece in clasa cetdlenilor.11.".:'.ilti.ul lor.a cu care se fdceau cdsitoriile mixte.majoritA!ii .-:l ..l1^lu. Pentru a consacla drepturile dobindite de popor in secolul al V-lea.$11.il""i"-."t. din familii de mult timp asimilate. Cu toate acestea." lum. zece cle fiecare tribat.-" '.ecesitau d i t r !' " ' .l :"i:ltiU l*l ^l* Iifji'II .i ... Dar din moment ce membrii sdi erau pldtili qi recrutati prin tragere la sor.l..olot'guu. i l o ra .[spl[tit Iii 1a grele ince'r.iiliii" memso. . Nu trebuie sd uitdm.ean conferea prea 155 .x'::1:'i:lx'r".ti. *$f.. llllmeroase' pti..e tr" "ui" ''"i erai decit *n puli l..tlin rorcorp-tlt: ilF#.ii1""lXi ilri-a. se pdrea cd e bine ca ele sd fie protejate impotlir-a uzurpdrilor ce nu lipseau.'p"nr. p.ll carcgiraue ilil:"tXlff t.i.'. au ft-.rnistlioi' lor" plofesiei a sluii."il.iil"'.

reo altd deosebire in afarl de ^ oritatea (procdria) acordati magistraJilor. fiul lui Xantltippos din dema lui [lt'olargos.tia legiuitd de Solon este valabil d a f ortiori in cazul familiei debitofamiliei conclamnarului qi. qi t..drat. la reprezentaliile priteatrale. e n i e n i ip u n r n a i p r c s l r s d c o r i c t ' 157 r56 . li "i"i dacd aceasla e condilionatd sau. f. oel mai vr:stit clintre Alcmenoizi este desemnat cu numele de Pericle.i.. ce atl toli drepturi egale.segoria.sfirEitul secocu moartea. ilit" exemplu' d e c a r m a i c r i m e a n u m i t e ul-V-tuu. un echilibru desrir-irqitintte clrepturile inclivicluale qi puterea publio'1' Libertatea individuaid este absolutit' l)upit ce Solon a interzis ca datoriile sd fie garantate cu Dersoana fizicd a tlel. a v o r b i i n a d u n d r i 2 3 . lo v.ofli"f iiutrl. ci numai de indivizi.'itoluiui.ti Lu* u.. anul 451/0. sinistrd prerogativd . unii fa!{ de allii.. tru 2. qi pentru a r'ota.ei nu pttt fi. ln c o n s t i t . unde pamintul' lii* 21' Chiar tnai vdh sclavi printre eetat'eni .r'rrirt. i . r s q i p i n A l r r l ) e m o l r i t r l i n .i mai pdstreazd incd destul presbigiu pentru a da un conducltor chiar gi partidului democratic.Nici un cet[!'ean sub nici un pretert.otne "ud "*. Dacl e ader.p.tii lor. l ) e r i c l c . l u i In tirnllul' aratd cd exist5. coiraau. Ei pot intra in Adunare pentnr a lua cuvintul.'ll nrcl Proscrlerea lului. i g a l i t a t e ae s L e p t ' n 1 .) a r r a l c a r e a u n e i t ' o n eplicatri' s p i i ' i t r t li t t c a t ' r ' t ' s L a . s i t s e s t a b i l e a s c i rp e a c e r s [ en r e l e a g i r r i .nprr. de altfel. bir.x i l ai1 rlirr l. i a l i b e l t i i f i i : f i i n d t o ! i f r a ! . un aer i nvi' 'r'ittor : -\ ticra .ul a-st'' creasca sii consimta ca numdlul beneiicitll'i1or i.. regimul demoEl .tgmpor. Iau palte la serbdrile publice.. inaint'e de .ioneazd numele gin. i m a i m i n d r ."uti" &. . ci ar fi apdrut ca o restriclie oligarhicd a isegorioi. la procesiuni. acest pnncrplu a hiat o arnplclare fdt'it rnat'gini'.N u n u m a i c i t n u e x i s t d t i tluri de noble!e. nicl pecleapsa copiilor vinor atului' r\stfe'l' "a. r ' ue i c o r r t l i ! .i. egalidrepbul egai de tate in fa{a legii 22.ignolate chiar qi nrtmele de farnilie qi orice atcniarr iqi adaugd la numele sdu personal numele clemei sale. clacd vor. . s d t e h u c u r i r i e . fdri r.itainii respird aici i d i n i n i r e r a g a ( i r e c i r .si cir responsatrifiiat"a inrlividuald.. .eo ait[ formi de servitute. in cazttl secoiu]ui inceputr'rl la ci. datoria der a se supune si puterea de a comanda.u ""-titai clasic al libertdrlii. la sacrificii. nici sclavi . t i t . treptat. nlr poate fi redus la sclavie .oa D a r e n t i i f e r i c i l e l u c r u r t e a unrri rcgn. ' prin trmare. adev[rai i"i"i. Interrlic. statul nu tine seama de familii. Cei ndsculi din familii nobile iqi ingtiduie cel mulb luxul de a aminti numele tatdlui. PRINCIPIILE D E M O C R A T I EA I TENIENE La mijlocul setrolului al \'-lea. i ri i d e t r i n . cdci nu existd sistemul reprezentativ qi. s y l u n i n d c d este rnai bine si t. l . dupd cum vedem din acest ermplu. pe rind. cd marile familii i. dar niciorlatti nu men!.rlui reprlblican penLru a-l putea' deosebi de alte reginuri sint acelea tle isonomict. Singurele cul'inte din limba lor ce slujesc la calaclelizarea regimr. u I i al o l a t . i c { s i n l e g a l i .inoi I l e r o c l o t r l i n I l a l i c r i r n t t ss i ( ' l l t ' q i .1 ducd la sanc{'iuni aceast'[ la renun!d stalul iective. alenienii sint. Au dreptul sd candiileze la Consiliu qi la alte funclii publice in condiliile legale: au. i r r c e l r i n c lc r .ard' chiar lll C o n s L r i n g o r e ac u r p o r a l h n u m a r e x t s t J n l ( ' l qi nici in profitul particularilor' o. pentnr t'a popr''r'.\ l r r l e l a t ' i r i ' t 'i r l e r r i t . nriscu{idintr'-o mamii comtrnd. t a l l a g e e . puteau incd s.n.riiegti sirtac intr-o democratie d e c i l . Cincl au ajuns la virsta cerutii ei pot lucra in Ileliaia ca judecdtori. instrli l)cricle a dat o legr ao"totrn cdreia nu erai atenian clecit cr'r colrdi!'itr i"^""i" ti irdscut tlin tatd 1i clin mamd atenieni' penAceastd lege a fost tnecuta in constttttt'le totdeauna. p o a t e . la jocuri.i"Ei lucru se intimpld . l c " t l e r l i n \ft'na a p o l i l ' i t r ' i a l a . Mindri cir sint cetiileni liberi.i nici stdpini." Atena a luat forma sa definitivd' sfirqibul la pini va r'[mine oullr aqa este acum i n d e p e n d e n t " i g r e ' c e g l ' iI.sti multe avantaje materiale. dar sint.

I{ai e-xisti multe aiLcle.. De asta se iorilor piinea zilnicit. rnii de [hu1i c. i i n c a p i t .n l u l l r n a i n i u l l r l e . in slujba indivizilor' pr-rterea punii sd-. mai tirziu. . Itrl trebuie si ftPere clrepburile.s t a t u l t l e v i n e meryte. ' i rm o t ' a r i i si Srutarii si vindi ltiina.penLru a ineidui ceior mai s[raci cetileni ai s[i s'l ia rra. . l { e l i t e l e f i e c d r u i a . uliin". .i fiird abolirea ciatoriilor.e r i n ' l ' d o I r e s s i s r 'a ' ' l t i L a r P tlrj"u.. ldrti imp[r'!irea piminturilor .u..1 rle a o put'ea 158 obtine. in raprr. cind ca luptaLori petiestri: ei nu rlatol'au era nimio fisctiiui.est'ein stare sit siujeasci cetatea. tlacti. picioare dreptuqi cirlca in de nu n a nu nesocoti rile qi interesele altei categtrii sociale. ltr depdrtare. Avind un conclucirtor ca Pericle. r .se morltinea doar 1 o r . r . de arsenale.i apirrare sooiald.:rlia public{ gi in care bunurile nrobiliaro sint larg liispinditc datoriti comer!r. pentrr. pensii mutilalilor de rdzboi gi.tiile sale sint mult mai ertinse. D r e p b u r l i e 'c l e v e nn ineEaiitatea indatoririlor'. t u i r t r l i l n l l r t l .egalriaiSa politicl ar fi dispdrut.iu Pentru i ga"anta fiecdrui ceL'l!ean complet.ile. t t l r ' r ' t ' s r t r'f i s l . irtcavalcric taLiile. ii slujeau'in cadlul fiotei ctavislaEi qi. ncnrinrl.di antreirrenor:rtl at'e tleyoie rnai intii cle o llold. unel. Sitophylahoi legheazri c a g ] ' i n e l e s i s c r : i n d a l a p l e l u l l i r a l .ispr.j I € g a l i t a L e a .r .. Deqi otiginea qi averea ^ui conferi privil'gii in viata public[' Sista "" in conlinuare oameni brrgatr sr oanenl . destu] un vt:nit asemf. deschid drlrrnrrl cnontt'ilor prr"it blice. inzestrali cu un lot de priminl.t". l ' r ' .. 1r.t"t.ti !i i .un minimnm de prriprietate sau {rir..t cu acesL prel. ajutoare celor accidenta!i in munta.e phce. aclice s{ aibti sttb comandir o corabic pe care. . rtai i'olosi de dreptuiile lor iivice' Dac{ ine cr-.t"i .i pe cheltuiala statului. si ctr piinei sti aib[ gleutar59 . saracr' -I'rebuiesc deci luate mdsuli pentru ca cer saracrl si se '. constrinqi 'pre. nu esLe iinpiedicat .fel.luLlror loctii26..a dupd altele.t l e m i t s u r i l l a r l i t t l e .. Orfanii cle rizboi sint crcscu{.i t.i plimesc la majorat o armurd completd de hoplit. stitul anihileazd. atenienii se deziceau pe ei inEiEi. PenLru cei ce nu pot s[ mnnceascd.e. Llrmtirincl sir tlt:a de lucrtr i ' d n i a .sti o facit de lipsa de 24' avere satr rle condilia st1 obscuri:\" N e .ntit'or de ntare Denlnt a le ticiucltr cu acela Lri zeugiIilor'. existit o asistenlii publicti binrl orEanizatd.t t. de o ltalii de grirle 1i cle orttqul cu ptlrlul: ziduri de apitrare care sit rttreitscit apoi de monumente carc s5. ftroii dilr Acropole cel mai fmmos Ioc din lttrne. t'titr lrlirnoitlios pentrrr intreaga comrrniLate.e cie ajuns. respectiv piiriea. D i * 1 . ta hopli. la pre! mic ocupd mai multe colegii de magi'strati gi ri intreagl legislalie specialir. Atena a leuqit si fac[ o remarcabiiI oper5.i cu condilia de interesele irnei categ trii -*oc.rlitic{.lasa sccialii.tut.si .c c l e m a i t t r g e n t ' e . ca veniluri' atel rninimum impozabil. dar bine giltl ite 25.itrnii.ulin[. in cont i n i a r e .ugarilor Lrn.stgtie a ti'ierilrsd .ie.. sint. Drepturile la eg. h o.1 u. libertalea nlr ar fi lost clecito abstracli'.i a face fa_lit n e v o i l o r . lllisttLophoria estc' untr dinble itcilsler rniisuri. tle rImineau.iale. sii ci constnriascil qi sI o irrtre!'inii tle banii lor'. a l r t . n t t t l a t ' r l dat.l{ la costisi'uoarea hiei. Zetrgitii slujeau .1:rLfir sociald ar f i fost prea mare. in 1llus.rn". far'{ . ' z i l t t l t l e r i ' r z . colective' responsabiiit[{'ii ale r-estigii timele Pentru n u*fto.tn in slujba sa' llar obliga.'lntr'-o larti in care bunurile funciare ntt leprezintd tlecit o patle din bog. Se aoord5. cetatea are glijd s[ asigure . statul acordii' ci indemniiaii" . Nici un om. i o n a lc r t c e n s u l ' T h e l'rrevoie. tlomnla egalil'[-tii .i s l t l t o r ' L('l a v a l e r i i n l a f e a u i n r p . $11|onslabilise drep' i u r i l e o h l i qt t i il o r ' r ' L i l e n i l ' ti 't l r a p o t " { l 'u avPrea qi i tl eg. tle inbrajuborare .bilnuile.rlilate qi 1a libertate ale ceLtipubeau Jii se exercite decil' dac{ acegtia tenilor nu 'cetdlii anumiLe obligalii' Statul ttei*prrn. est. Plnlacosilmc'limrrii slujearr si ei in cavalet'ie tlar ertiu.a m p t r L e ai r t o h i p u i c i i m e r l t i n i n d s i s t e m u l solonian al claselor certsitare. ca fii ai na!. riru ce poate duce la moarte o democra!. Sistemul clerucltiilor ingiduio sti se stabileascii. l)ar nrr et'a aqa..riui qi cxploaLarii unui mare imperiu.la r-ia{a p.oria sir intllttpLtr itlt'st. IIr timp d. i n r a p n r t d i r e c L p r o p o r ! .

o parte din ea revine intr'tdcauna r2' i m p i r r l e a l a l a p r .si tovard.'3d-*l de sdri"ut.ii""f "t. Oamenii le primeau pe atunci cu mult zel.il"r iiti""' pentru u n i n t r e g p o p . t61 r60 . " f . i a.rect.iba it " oiutiLo.(i'l(t arin(' sucr(:: nu-tni toi . : " s e tai".po.entcii inurt st mai puttnicd.cind fi suficiente pu. S c e n a n u .inlrare la . $i Lroncurde cei'flrgati au drept obiec'tpregr-rtirea 1ine."i" i s t i g r r rl ie d o c a r e . ci o Ttatri. .as"ls ch.zitaboa p r e s L a liile \'a i . in cadlul ltnei denroo'atii. mi.Peliodit" f r . 1 c e .inritilii' Dar atita timp cit .asnpra vet'rei sacre.n 1cii". i n tbatd (irec.n ttimd t'nl'ele' gerc: dacd.t e a .rtt in an. comun' Obligaliile ce" interesul cu iu.'rnd t'oi tm'potri'vi lui. bdtoare ceCetatea rectttloqtea cd are datorii la![. ) r l u r u s qi c u n p r e z .nieni ll rosteilu in tenlplul ndtor 30. Bfebii igi privesc armura in prezenti Celor Cinci Sute iii. tle to!i este e-tercitatd Aceastti aLotptrLertritit'.'popular.i". alergind' care la qi clramabice. Jin formula folosiba A E r a u l e i 3 Tl ." intermecliar lrebuie si transporte -in de primi necesitate qi mai ales Ati.gisiraliIor cu sti sd.*ia ma." At.u.{i Iatd indatoririle pe care Ei le asunrii ceb[lenii i n a i n t e d e a p r i n t i d r e p t ' u r i: i a t i . t'i'iobt'liu..ii""fu. tle cetatr: print'r-url contracrl tacit Ei vag.tu. o . r'ii qi tle tlincolo de cele cr.I. Pentlu a preveni acapararea nelor.gt'itea stabilitd 27. h*u coi' ltisu tn Ltma ntart o putrta sldbi. " .s e ' confonmezei . .l e a ..r.td.e felul crum se depunea acest jurdmint i n s e c o l u l a l T \ r .. ctt al{ii.enianul nu era k'ge1..rLe ceidlenilor fa!d de cetate.te *d .i{n voi rl.r'zon'r'." qi chiar ci s[ se desf{teze in zile]e 34. [ r ' u n r o s :q i . n d p ( .e l d c J l r n e a i n c h i p s o l e m n . i n s e c o l u la l V .i l i p sitd de granclcaie3e.. prin ftn'!'a lucrupoporului ii.Voi rtscrtIludc ordinale 1. 'uJiiu. e-xceqi. t r a d i l i e i . ]Id +'rtistrptrnr legi[or in vigoarc.. attltputernicia cet{!.o a tuturor cet[lrenilor" Guvernarea n se intorcea.'rri l impul cin'l ll". luptu pentrLt luptri: pdrd.a a {ost intre anii 410 qi 406' pulin l"f ..7ru. iri atrul rnajrlrat. u l c i v i c 3 5 .' .. la urma urmei' decit pentlu ea c{ tdteni.. 'l'eoria conceta!enii. aa. i as{-f rea pl'ea metodir u iu ]u.n g e n e r a l ..i. a n g a j a n r e n t e l e ce reinnoiescdin . nici un arm.ris in rcgistrul care ii gararrta d r e p t u l d e c e t ' a l r : . ttu i . bugetare vor tlferi celor s{raci banii pt{t. [r: clru. clecit arn priniit-o clc la i. ? "'Ltirri" o lipedigie vicLorioasd.qul.. uirn"iriotu*"u sp. s t ' b u c u r ' [ g a I i l a t o a t e a c r ' s L eta i . IJar sintem ce prive$l.lfor nu vor mai nehu"r"t. At.iomcr!'ul.irU"i.u -a.ascti clreptul de. cle acelea ale' tdlii falri de cet[leni erau inl. Voi respecta. .ilu.t " t i t t e .lrft nlur sacd.d"-" cunoagte ca-margini ale ALicii decit pirrninl'rrrile cu gritl.. inaintea zeiior. c'u mina intinsd cl.na a6"a treimi tlin griiele aduse din Pireu ti ti". neEustorii nu mai ilu voie sii cumpere 2 8 : p e t r L r ua u D u r a datd maihult de 50 de c[rule fieqi a regulaiiza .t:ultul pitrin. r * i n c l r l g r s t i t d e .t acelorctpc carc ltopr'.ii..de.^ la 1. f r " f " o l : e rtie z e i l a r a d u ' ' l ' i c c i l r u i nd i n t r e o b u c a t d b u n t i c l ec a r n e ' I n a n i i d e . 33.i.ilLi'"'ate b i n e informirii in ceea m a i mislini"38.i-".. r'ine in uio"uliu zilnicd ds doi obttli. i'n{c!r'pcittrttuntu.furi in -'\f ica nu s.. j u r d m i n t ."it...ator ce locuieqte. dupd . ajutorul celor s[raci Dupd oe s-a ingiijil tle nev'rile materiale ale stabul ii"pr:ueulir 1i satisfactii inleiec*"ttiJii.. r i n t r r .. iriainte ile a l'i irtsc.rrr! le vu.i n c a r e l u m e a a t r e b u i t s 5 . nu reg t i m u n s i n g i u a r t g a j a n r e n t . s p o p n r u l . n ie u s e n r ' e lor rrt(i" 40' nit mci. e n L i n d rati E"n"r. orz. n l r u d t ' . . i r . l'su"11adin !ara duqmanX ceeste iuatd.ului. ' t r . rrlsLeso urmdLoarele ouvrnte: Q. .iutt.le irrdrep-!9 importator are obliga(ia si 2e' "i. C i n d t r r r p r i r r l s t r i i in t l i r n i L e i n inuircald cii grine sau cind. Nuiiter.regii trrganizale mcrale. D u p i s p u s e l elru i X e n o f o r l.egi snu sd nt sc srtpun'd.. t'rcun o]tl.n'o. singur sau tnLprc' und.. lacc i.inta.".ia se depuriea Lln jur[mint asema'l'irielii aLe.l "atenienii nu eonfundau interesele itAit Pericle. I i p t i .i.. ()& tr?a si rcistourneuccste 'i.i penlru.ra ntd ttoi. nu era. 31' '\dduPireu in decit gi'iu trun.. s i n l r t s a r t i n t p r .

e i n u a u o l i b e r t a t e a b s o l r r t .cle rrltr.ori "dezldnluite. Atil. suveranitatea populari nu este o putere arbitrar[. m a i a l e s .i n i rs e a r n ai l e e a .desemnegla. aln spune noi .ea clera fa. al niajoribiiIii are o ]irnitti.tie.' p t i i -lrr r i S " r t .e rz i . cele mili venerabile. i rc 46. -{ceste reguli sint de o natur& pur religioasd.'r publicd. 1 n i m p r e j u r i i l i t r a g i r e .ilrc a oetatii. prescrip_ tiile riLuale cit gi dispozi'!iilelegislatir-e nu sc deosebesc intru nimic atunci cinl se r. I t t ' r 8 ' l l t ' z ' ' ' ' l u t i ai r l o s L a d i i p t a t r i . n u d u p ' { mulL timp. atit in t-.tate.r ei nr'r o in-leJ-egeau qi o aplicau in acelagi fel. din cele mai r-echi timpuri.i".tl themistrs cele mai auguste in the:smoi.i L. Acesta este cuvintul ce. r r t e n i t6? enilor ie-a p{nrt. italrilito (tht:s_ nlo.i despre-spartani. crime. in secclul al l\'-letr' t u ^ " i g e p i n { l a c a p i r t : .. transforirin. prln urmare. cit ii in ceea (re prive$tt viata lor prir-at[: . sau atunoi cincl fixeazd ritualul sacrificiilor. printr-un decret.t c e s e l o rd e m a g ' l g i l t l r ' (lhiar .iEi pdstieazd e f i c a c i i a t e a .p e n t r u a t e n i e n i i d i n i e c o l u l a l " V . el gi-a dat' seamtt de gre. rtiu de cele lacute: ei au r. l e g c a " s t [ P i n .eau iespre legc cam aceeagi concep.au prrltestat la trrnenin![ri' Ia vtit : t'i art r:etlat.tul fatd de lege. E-xceplia arat{ aici cit de puternicd este regula: in seoolul al V-lea. se aflti in tribr-uiale.a na.Lil dt'i deasupra h e r i .rcup{ rle proprietate.qi lui Contemporanii practici. un print(rtoston r:n pttle:i c i p i u p o l i b i c . cit . [.) a r . Pe de o parte.'clelicte qi relalii politice. printle ' p t r n e l i i (ral'egi Soc.lr. u l t lor exista 'Aqa-nuniittt gro1Lhepl'ronomotl stl.ii lor.cetdlean curajos a pasiunilor procedura incercat sd suspende -poporului printr-un decret vorbind despre qi al al Colsiliului ilesalitate.i un lucru omenesc.i n .pe legi (kyrios A'ui 43.ce poate fi.*i tirrpI rnotirtea lui I'elicle. r iL ncI tenrporalul_ rle spiri[ual. d a r .lur. Dar.. P r ) p o r u l a r e f u z a bi t i t .d.eala f{cut{' I I r a i n a n u l 4 0 t i .e l e p a r d e n e i m p d c a t : in realitate. I)espre iitenienii ilin acest timp se poate si une.rL/ pentr.i_rnrenilor.ber.e g6:ssgs vrea" (cJeinon't:inrti r:t irLt. Irl zadtlr unii rntlmbli ai biroimpoului.e ztli. succesiune. Zeii adora!i tle farnilii si tlc cc. pe cei cn in. hulit rle toatl lumea ae. Ele nu clesp .eeat'e prii-clte r ia{a L. In secolul al \'--lea.e monstmos sa-i iei poporului pitte. El atlmite c'i bullril dar nu esie incii liran plar. dat.tie care cste dat.u eterrtiitate. i o r t a l ta i detlrttcr r e zunla ititr-un t'uvint: llop r : l a t e simpld: ea se ( h4rios t suriela este ) ' Fie cI se allii in no.atit a v i n t u r i l o r I l c c l e s i e ic i t ' i i e .i. in practica de zi cu z. Dar de unde provin ele it Nimeni nu .rate. precis lllin ilerorlot foloseau aCeeaqiformulii ca Ei aceea a lui Aristotel qi Demostene: da. r'echea thnis a gintii se inlrodusese in d. p o p r l r u la r e d r e p t u l . r . " "" sd faci ce-I place" (t'roi otttopoit:in hoti an bouletui) a2: el eil" sLrilrin chiar qi.err divinitate poliadir" le-au irrsuflat otlirrirrar.l e a ? Oricit de deosebitc er"au p{rerile politice ale oligarhilor gi democra{ilo-r. i n g i ' o a z n i c u lp r o c e s a l . t t i r t l r r p i i n r r r l t t i n r p . principalul vinovat trebuinri sd moard de foame. r i c e v r e m e q i i n o r i c e l o c .tie sau nrai t_.larc. . cdsdtorie.rl A.urirrd nimeni nu .s:fi\lp7. triva c t t r r t : i .. el esle suveran absolul a tot ceea ce [ine de cetate (hyrtiolut'panton) a1' $i totuqi.egulile esenliale ale dreptului public. constatdm cu uimire o contradiclie'ciudatd.u. formulele rugdciunilor sau ale jurtimintelori.nu. a i r i z a l i i f i i n i l r ' t r n r l i t r r l t t a { i l t r t t t u t t lt t ' s i d u E i l a s t r p l i r : i r rl. Legea apare sub o dubld infatisare: ea este atit un lucru sfint. supus schimbdrii.ele se confundau intr-o oarecare mAsur. Dacd analizdm ac e s t e d o u { c o n c e p t i i . elesteIeSttn: toi nomon) 45.g e n e r a in insulerle Arginusc' I rl torul lilor inving]tt. ca . gi tleci imuabil. 5 0 . cind inceicdm id vedem care a fost aceastd conceplie in epoca clasicd. cQi'(i Iorl rh:mon pr'tlttin iro on bouletai)a'-. Deci _ce este legea pentnr greci in general q i . a . i n t . fie c5. ei a\.aceleace s-all niiscut 163 . . . N{uiIimea a strigat c[ -... ea.a ! i e r i a t e r t i e t t t rt : s l e f o a t t ' r ' s L i t u ! .. irrui ales rnttr. un .olltrne . nimeni nu se indoieqte cd au fr-rst.elaser6 poporul.rrrs sub acuzatie. Democratia frebuie sd se bazeze pe respe(. p o a t e nu ia un sens fi'interpretat 'decit iri tliferite feluri . o tiranie. onorurile datorate mortilor. r.

1 .sie ace"a care face sus: nrt cupnno € . ei nu acordau. semna o anume muzicd. Itiitr.l omenorti nu sint r eqnice t'ttui.. iffi i_:.ite nu rlar noi' lerg! I face vor rlivind. clar prin asta trebuie sd inlelegem regirnul unei cet{J. N . \ir:i o cetate rru avea o coisti"i. AsLfel. Cind grecii vorbeau despre legi.uir. i t g i i e c e l i s e p o trivesc cel ma..e lolosit qi pentru a ile_ putereincibse ligtl"i. t.]::'t]] a c c e p t atede conqiiinia popoterte pledeaz[pot si cit"'e' ] rului.: dacd legile nesclise cr: gn. n t e s t lr .t-t' cei ce : e l e n u r i u r .eain i.. e r m u i m a r ."' :ilpi. pr..tera cre ra!'i I l?:*":!1L'i1ffi".devin obscure *t't"'"'j'-'J 1r.a. ":#iFli"ii. e a z t id i .:. tag. u r . n u este aqa cum iacem Pe cle alti ptrrte' existI noi astiizi. .l* I'illl...!..i il" ut [t g**.rrltt'-tl cetitii" 58.mnenrow s i ln erortutnrn'on r . virtuLea rinei uentru cii se impun ilr /ogos ul 55. in'cadrul a t i t a l .. l n c l bransmisp rile .siobligri!iile fiecdruia.leg*a i"risa poate fi criminal.inserate in ditel..lot'l .tffiil.1' e' #. ..r.i"'g. cito""a f*t'.1. Nefiinci jrltaiiibile.. [a. ticlatti ^cu decit sir-i ia omuhii ceea ce el are'maYbun. e''le pentru interpretarea lor se simte se tu.\ r i s t u L e l r l e t .'.i nu ar fi lost conceputd in (romLln. m i ip t . ) . pot s**rt lor I)ar -ar. s i n r i i t e .il1..tit"ii.ntui r r " t s e r ' r r .:. dacI n-ar fi {ost r. Este.care il intr.ur'uo constitulionale.... Se spune .l rti'"". r l a r .n''ni.t-^.j ru s t i l i e i d i s f r ._ a s i g u l a D r l a { ' e t r n e i n l r i u p a s i u n i l ei n d i v i d u a l e s a u c o l e c _ qi care 'Nu.irlt..X "f i:.g i i r r t a p e n l r . legile nu pot ttt::t*1..!i g. o ..ite legi. j .-u. aclevdrat cd .tie qi cetate 56."ni.'i.timpi'rltri' iranscendente' Cinti.rimin intottleauna \ncomplemulL Cef idror funclie esle *u""ttlntulti' uncd qi incredinlata te imperfecte. a$a cum lumea .'trouta"ai Inlsoi'lcc cle ..'1: c r t te nl .::. o i1esancliunile."'ta'r'i.At-t'].. s l ^ 1 1 ] :d i n t a t ' t i .:-:::..i4ii"t' cd Solon i-ar ii riispuns c.Si .i. ! c . hi u t i r c ( n ..'tle ciire oarnenii-alhiI. chiar ideaiizabe. r : t r r e .. in fond. interesul Ea trebuie sd fixeze dre.rli liilli1ili* til.ljl uffi: t:' tiilii' .. sirrt . a c e l n o z r s .r-ra... _:iii l.-rtu. c i t Hi""". .. Lergea suverhn{ . beriate 5a. tu!.. m . dat'oo l(]g.. conventional: nu fdrd ales mal vehemen!.i'. i r n p c i i s i n t inut'rl':iliabile'.sufletul tiu i:r z't:i: titr::blicat'i-"r un *qt. sLripinul ce se irnpotriveqte exceselor de liau ner. :X::.oie ..xl']H.base d a c h s t r r . t.de lor rdnin legate'rrui"otu* plineluJ. Dar.1:Jl't"T'"::l schimbati ori dc cite ori se simie ner-oia. c"*antlale mai trJtol'it[fi s i d o m n e a s c d ."te.:" 1X: a#' lfi.itm i:-tn:l. Exista rt"-Jt' t.. e * i s L d -il crrdine in afara legii ( he gar taris nomos 5s.ltll tive."l po Dcrretr'. misura comuna t s' ai suflm-:i .ie redactatd in caclrul unui clocument: ii tilunclamentald faPtu nea loc un ansamblu de obiceiuri qi de dispozitii..'*.o c l a t { c l r e a . . qi nu ar fi putut sd se ltucure de asentim e n t u l m a j o r .d.. ..t e l a c l a t a l .\ristotel vorbeqte mereu despre constitulie .ia lreptatd a obiccirrlil.*.:"::-:J.'L.r-roari faptele thttsrrt'otsupranattrlaj{ '..tie ci este fi putut {i N-trr t'o'*tute-' sau de vreutt ct't'iit"on 165 'g".. preoum gi orice moned[ ce are curs..".'ffi "'{.e. r r i . ..t ilt'i. se ::^L:t "l'Itg. .gi t ..in"ipn ' ii" i' y d. * ) .ti l1"ffi". un loc deoscbit legilor n'r.a md a t .a pute. rle argirmc.i"tii 51. r e g . ir i.i.'nzrit'"1' i"'.tl'q'i^]] :-i:' este bunul pa. *l.lr:' .n r f i i n d l l s a t e m o q r e n r r e ri 1 11 ' H r lu olgcnizar. ele sint bune sau rele tluod constir''"tir g'' Ia' .*t': g':!'t a in realitate. m ':od' 'c'aracle^rl lll"r" .". l . i L d q .t tpi" f iu' au !: Flli' siitt rdin pdmint o tlatir cu prinul ' s 1[p5p.ea r-aloare absoiutir. in memorie. .u::i :i: iii1 i:i:1. l a r ac i .1 introdusir in iegislalie. I i "". motiv cuvini. au o asemenea atimia'.i. t i . ie 'lif itli' plir'r1 ."JiJilu .tl. r a [ i u n e a .]ir.p i i n ' e l .:'..in care se .1'r'r Ji':it{.i.'. drepL d e z i c u z i s e t r a n s f r i i . ep c h i l a l e .I . intr-o anumitir laturd a lor ut. legea este un lucru reialir.otatd de popor.rifest" '.\'orzos-ul tn'l' este terrrr-enul'metiu.i"!.'l^tll.i bine"."nni rni'lon interL:'S]l.' :.ul rurnos csi. Ei r. iromos-ul reurezintI t l . "ii:"Tl. e n i e n i l o nc e l e m a i bunel..."i:tf a1iei.. r l ai m p a s i 1 q . .) .

eaiir gnonrorl irliclo... .e avearr sa se inspire reglernentirile ediltare din Imperiul roman76.. ln qedinla anual5' in care legile o"*"tf este consultat peniru a se Eti dacd schimbate' sau men..c e e a r ss i iiuatie se i n t i l n e g L ei n r c g a t u l P e rg a r n u l u i . .a.i l . ) .aomen€..u n d e e . p " r : r . au n r e s p o r . ]lle regjemeniau i n [ r e a g a v i a i a a c o r n u n iA i tii si a particularilor. trecute. q il.a fost insdlcinat sd. c ' ec . . g i l n c c u p i m p l i ."l1. inairite de a face urmiitoarlea cleclaratie de un civisrn rnai n'rult decit ionian: . .i".k: s/it tm t67 r66 . i g 1 . legifeexistente sau sd dea dispozilii r. Aceast'd .echi" credinte pind la concepliile ccle mai recente qi pind la diitinclia dintre naturd qi lcgr stabiiiti-cle cItre sofiqti'qi indreptatd impotrii-a lor. r : . Z a i e u c o s ' a legiuitor i.. intr-un rcgislru foarte elevat./. ca gi -e\ cd .i n s f i r q i t .(tri' arp*'""^linuL'l lu'.t)moi ) nlio'tlrioi.r. legile aferente Consiliului n.'atentatelor izolate' legi."iit l . pagului o leg: a arbit. aLribuie lesii ri origine divind. g l a r .'. l r e l i g i n s . noeisangeliii ( d saggaltikos nomos aiircttikos ) ut' ii. ir dat [a ir. t..' (talonikoi . de Ia cele mai r.ln ge' magistratu.ele poartd ca denumire oficialti numele maglsuatuor sau al tribunalelor irrslrcinate s[ le" aplice66.ste.i.r. .ti. 1 1 i ? cl il lilor e x i s t a o l e g . C h a r o ndas' .ebuie i. r a n t d p e n 6?.ie inorald.gos-u|ui?2.ii .11'6a.rilaJrtrrl cii at:eastirpuzderit.o l e g e a r e E i .oa put.ru celelalLe nlagis'r. nomos (ictatitlt'os ) leg"a minelor .rilort rezriltii el din organizarea nelal.de a admite. est.^inlr-Lrn&micd.i in I-igiptul -'\ntonienilor. 'de grecii le aplicau icleea de nr[ret. De aici vine l.?5 A.t.erii.ibuit lui Denristene: .ur.u n t l e s .rale.a m u r a h i . p r i m u l fizician din Ionia care qi-a folosit clialectica la studiul problernektrnt.tfit'. oeea ce grecii au gindit r. pe rintl.chiar 9i de c[tre -"ril t"s."o utilitelii lor practice' Legiui.'aa ceeace esle esenlialin celelalte' Dar nici legile nu formeaz[ ]a greci un tot in sensulmqdern-al cuvint'ului' sistematic.ttt" reflec1ar. a la l u r i u i p u _ por. de l e g i i n s p r r ." . din car.e stiipi.upti inctivitl. t*' Iegpa " t r i e r a r h i e i 61. dar. Aceasta ne ajunge. t l e a l t l e l .i . Toate acestetexte trebuie totu. u l e g r c n p e r r L r uz i d u l 'l'ttt oraqului" ?8. ' l L? 1 :6 r i i0 .s l . intr-un pasaj ce i-a flst atr."*rile noi.". sur-erane' suveranifdlii. .o l c .eleasi olriceiuri se regiacestui rnrigistraL s e s c . lc) \i^p*it o. n i i e c r . riaiest.nitd. k:ti.poporul L r e b u i e s u l u p t e p e l t r .t .rilorpublici sau a diaite6 e ..eneau ?2. u r i ( A o i n o t :r. : a a r h o n l e l u i . In finrp cc nottua e. dup[. regultle nP(resAre t r a l .. s-au gindit decit sd furnizeze fiecdrei magistraburi documentele c'e ii erau necesare' Cu "coclurile noastre seam[nd foarte vag ac-ele '.d: . at t l e g a tr poletnarchului?asi iri l.at'ribuirerl hot{rd. p r i n c i p iu l r . unde rin papir.comerciale 'nomoi 65' Dar' in general' cind .Ioarte necesate intr-un fel.us.atui'i 6 8 . . Pitticos . legile colnune diferit'elormagis(botiletdikoi "ato le'manifeslf.i ria logi . fie cd locuicsc inlr-o cL'tul( n(rrt' sutr.t.. exemplul cu iilo*i. perttm a putea deosebi.i s[ fie claclasificare.tr" "ili. uncleela o lege a aqoranonrilor si a paidonomilor. ir r r r u r i a r h o n f i _ q i . .te ca Ei aLribuLiilece re\.tl.riu:ti d.lili l. r i ' " s . qi.ate srrltr.reodatd despre lege. fipsitd dr rtgult' si to. de sarcini cu oare sint inzestrali funclioai stat.-uf"f.sta' imua. i n d e u dispozitii la fel de tlispar. consLitu!iade legile propriu-zise' . [ . d j n C o r c i r a ? 3 . gite'sint grupate'. x i s t ao l e E i a a g o r i o t h e t u l u i .i r'o't.l i n d i n l \ I a g n e s i a u .a c l e s c o p e rit o lcge a astvncmilor. fost fdcutd intotdeauna. nu dupa vreun criteriu -log. l l e r a c l i t .f ntreaga viotii a oomcniLctr. din epoca in care. I g i l c .. ltgi dispnrat.ft" altfel.ti. erau lcgat.cel oaril' prlma penLru incepind " ' * u .enuturd .ic' li-""t"nf i" t".uitori. unele Atenienii numeau i".legile n.' reprezinL[.ai"t. Aristotel spune cu precizie: "L9"*ii i e i i . -\.I!-rista o leEe a Aieot.te comuil cate pe scopului bilirea' pJiitl"a u'n.n Otu"o". pulin Ele au fost fdcute . u p r .ti.$i totusi acest. se afid consemnat. d. c n t l e nt l t ' p r i n c i p i i l ec o n s t i L u t i ' r n a l t ' [" Ei -in reinaEistralilor in esercitarea puterii ^t^otlip-sesc \u l"gf'ul la aceste .ascti pe oare le-o lisaserd mo$tenire then'riqIii secr-r]clrir.it.tt't ""nd de la o zi la alta.""aili. n a o l .or scriplii dispersate in rcguli ilc practicd purd. nu fdrd contradictii.i I ' r .ur.e Ei aceslor pre.tinute. in special' a magtstratttnl .

381 qi ur. 42i.identic ltentru loli ' . 5. Ibidem. . chiar rele.a exceselor individualismului. XXXYI. p.. Ibidem. Adus pe lume. Patria este mai mult decit o mam{: de la ea trebuie sd supor. .aontractul o prescriplie a unor oam. .iasa. a+t 9i urm.i tirepturile indir. p. 2.tean ber sd renunle la ele qi sd-qi p{riseascd lara cu toate bunnrile sale.. 416 si urm. 8 ._ermite. I b i d .inf pin absolut".i. drrptatco'' sit. el nu er.teanul iare legilor. t'nlelepli. in virtutea unui trebuie sd dea asculpact inviolabil. I. Ibidem.rept scop sri. 411 gi urm. XXXyI. apdr6 . e m i' r . i'n acelagitimp. Ibid.. hrdnit. ele af irnt'd' o dispoziyiegeneraldl egaldpentru toli. rta" din indicc. 107 9i urm. El este-indatorat legilor qi statului pentru naqtereagi educa!. A ni se. Ibiilem'.' 7. 395 gi urrn. fiecare cetd. atS. 13. face excep!. care ii apdrd pe cetaleni unii de allii.fe ideea*cI ipiritul (nous inil 9i itX).eaobligat sd nutreascdfald de legi un spirit elevat.i cere situalia s{-i indeplineqti ordinele .ie prin Yreo concep{. cetd. e mp . 26. aceastd operd prezintd s. 390 Ei urrn. cf. pentru id ne aratd ce fel de respect se sim!.at. 4. pentru a-l aduce mereu tot' mai inainte 81. Ibidem.em.i"vegte sentimentul egalitdlii. 10. 12. ce au izhuti.fu.cnt. Cdci. p.i rrrm. contract cdruitt. Celce violeazdlegeadistruge dacdIe socotea intreaga cetate atiLa vreme cit se afld sub ltutere_a sale sa.r:ni (:otnunal unei cetdli. este necesarca in Grecia o cetate sd se afle in fruntea celorlalteqi ca in aceastd cetate un om s{ fie in fruntea popomlui. 420 nsiurm. 9 iu r m . D. lu. crescut in spiritul legilor. p . Datoria i!. t4. 3 3 5 . el nu trebuie sd rdspundd legilor qi patriei cu injurie pentru injurie sau cu loviturd pentru lovilurd.t. Ele tu. Ibid. Ibidem.. Ibidem. dea asutltarc.un.Legea.m.ti totul. se afld expusd de Socrate in vestita Plgsosublime popeea lu\ Criton. el este sclavul lor. Ca qi pdrinlilor qi stdpinului. Pentru a-qi indeplini destinul. el nu are asupralor acelaqidrept pe care ele il au asupra lui.ie cind ai putea s{ schimbi mijloace legitime. f ru. I.errLenl.toti cci' elirr' trebuiesd..izilor irnpotrivq put6rii statului. Pin[ in u]timii ani ai secolului al V-lea.iacum un foarte mare interes. rcgl. 2I.cri. p. democralia ateniand din secoiul al \'-lea apare ca exercitaleasur-elanitdliide cdtrecetAteni liberi . printre altcle pentrtt ed oricc legtt esteo crect[ie Si un dar al zeilor . eetate I)ar oea mai inaltd idee pe care url grec .ie ia un sens politic: pentru ca Grecia sd-i poatd conduce pe'barbarii aqa cum se cuvine. fa. 467 9i urm..-r. ln ceeace priveqte amhnuntele despre instituliile spartane. 9. 2. Dupd ce a fost pus in posesia este lidrepturilor sale civice.em. p.p.ed. Legile trebuie sd fie acceptate chiar cind sint nedrepte. libertateanu a degenerat in anarhie sau indisciplinS.aimpins pinI la negareasuperioritdtii intelectuale. prietenul lui Pericle. 3... Ne ailhm intr-6 cetate in c-arer\naxagoras. .In ceea ce pr. p. pe jum{tate divinizate.i-a fdcut-o clesprelegile laice. l!. clupri. 443. . 2.ItLtr\ce ttnzdresc legile.cotn. Aristotel. prggum gi interesele statului impotrir.5. legea. Statul nu poate subzistacind judecd!.osul. i se t:onform'ezt'7e. rlont'nea.rd. . 426 . ) g i l a p a g i n i l ec J r l i i d e l ' a fA m e n l i o n a t c l a c u v i n t u l . 6 . rdspinde.. p. NOTE l. S-p pa . democratiaatenian{ se supune dictaturii morale a seniului. t. dar acela care rdmine in s[ se supun[ legilorE0.u tilul.i ia angajarnentul In rezumat. lard i. l0s . imprimd unui punct dat mi. s[ trimitem la lucrArile noastre anterioare (XXXY. Dezgolitdde podoabele pe care i le dd forma dramaticd.i egalisub egidalegii.m. T'oli oantenii trebuie sd.ile sint fdrd putere qi cind particularii pot sd le suprime efectul. t.carea. I b i d . Constitulia atenienilor. Aceastd concepj.

o p . 79. 2 i . i r r r n r . 15. 45. p . UirarJ. ldem. Platon. A r i s l o t e fo . Cf. 62. p. Lisias. c i t . 6 0 .569.. 37. 7 7 . 5 6 . P l uI a r h . 3. Herailit. 37. 26. itL 3 0 . \''I (I\r). XXXII. Probl. 22.potricZ omorului i. Y . ui Lacr.Contra lui Pantatn. 16.. 59. Pseudo-Plat.4. p. 563 b. cl. P. p . \sup1a 68. 1 4 . I. p. 6 . loc. 100. fr.).em. cit. 57. 10. Aristotel. <i Aristotel. 124. ll1 b tFII(. V I I I { V ) . J&si u r u n d u m . 50 o .cit. lt . II. 9.\ ' l I I . R 6 i n a c h .i . L. 07. Irnpotrioa Lui Leocrates. 63. 4 3 .P o l i t i c a . Aristolate. P.'1). Ioc. a r l . I. A t h e n a i o s . Cf. 1 . 4 9 . cl.\'lI. H e r o d o t . YI (I\r). p . Aristofel. 3i . 1 2 9 s i u r m . art.6 . Pseudo-Dernoslene.a lui tr'o-rmion.190. 7 0 . 24.V I . 1 3 7 )S ^< 52. 4.fr. 42. |lL. 39. MA.7 . Ephebi. 25. LXXYII.. IIIG. Dittenberger. C i m o n . 404 $i urm. Aristotel. 7 5 . l. 1 7 . cit. 12. art. 5 . 11. 3 . lg. I{ero41.Asupru ambasadei 303 . 1'ucidide. 15. 38. 7 8 . 1.. V I I .d . p. 14. I d e m .l n t p o t r i + ' oI u i f " t i d i a s . necredincioase. Vezi gi R-. I. Xenofon. I I I .86). c i t .L X X X i l . .. 29. l ) e m o s l e t t e . .P o l i t i c a . 44. a 4-a. 1. 8 0 . S o l o r . 177 iri unu. 342 $i urm. p.. p . Schoell.A r i s t o t e l . Deniostene. p. 32 b. 483. 4 8 . l)emoslerrc. 3. II. L 8 0 . 239. Ol'. . ?lutarh. 1 4 0 6 . cit. 10.tc. Impotri<. I I I .51 a. LXXYI.2677. p . Aristofan.. Aristotel. H a r D o c r a t i o n . Of. ed. Impotric. 2 6 . p . . C l . Xenoion. A r i s i o b e l . ti. cit. 5 8 3 E i u r m ' . Pseudo-Pla[o'tt. t . Frcgzr. ]. 7 1 . l J e r o d o t .. c i t . nr.Ibitlent. II. \ r . Lisias. CXXIY. J m p u'Iui triualui Timolates. II. p . Idem. Id. 1 . llll. 1G. cf. p' 53 Ft urn.Impotriaa lui Aristogeiton. 53. 312. op.LIII. Ioc. 7 . p. 9 elc. I . p. 1 1 . A . Licrrrg.s e v e d e a D A . 2 3 5 c .or . p. CXXVI. Idem.. Impotriva Iui Timocrates. I m p o t r i ' " . 368 d. de grtu. 247 Ei urm.F ' I o r i l e g i u r n rit. I. I d e m .I I . 4 . 1 2.ui Eratostene. i'. X X I V . Or.. a 0 7 l . Impotric'a lui Lacr. 30J 9i ttrnt. Puranomon graphe. i b i d e m . I I e r o d o l .o p .l i l t H D . XI.. Sb. I. cit.lmpotrit'o negustctrilor p. Areopagiticul.ioch. . t. Viespile. 3 . 1 J . VII. 2 6 . 58. p. Ibidem. Aristofan. 3 5 . . A p o l o g i a .cit. 3 7 . Aristotel. . P e r i c l e . ibidem. Ir. 11. 46. p. 50. 2 3 L f . p . l'iespile. 55. 4 2 . 3 5 4 sl Urm.t o. 14. Phrtarh. 5. Vezi I']. 24. 4 i. P. L^|. Euripide. 2. l'lutarh. 4 0 4 E i u r m . 9 .. i b i d e n r . I d e n r . . l.Despre coroand.I . Solon. sel.3. Impotrioa Neairei. cap. 3 1 . S t o b a i o s . t. cl. loc. Politica. XCIX.. cit. 14. 48. lm. P l a t o n . LL (I)iels. p . p . 13 (Diels. . Isocrate. 8 . 2t-t9 ll L A r i s t o L e l . 549. A r i s t o t e l . 3. t'1. X C I X . 5 . 8 .s . 18 9i ttrm.20. 78. IMa..p. 64.23.. 1. X . A r i s t o t e l . 2 3 .'. . Filoloros. 569 qi urm.i Scholia.. p . 112. 1 9 2 0 .9upplemertta. XIX. Pseudo-Dclnosteite. Gr. Aristotel. nr. c f. 51. Pericle. 2 8 . . \ ' ' . . I l e m o r a b i l i a .rc. P l r r f a r h .p .27. 4. 35.. t h e o r i / i o . Vezi XXYII. loc. la 66. i b i d e m . Hiperide. P.. A. 1 0 5 . C o n s t i t u l i aa t e n i e n i l o r 8 72. I I I . 73. der Vorsokr. Pseudo-l)emostettI eo . t t ' a b o nX . II. 69.lV. . fr.V I ( I V ) . cit..P . art.lt. 4 . 47. d o t . l ' l a t o n .. 4. p . . inso. cit. I.23.4. 81. p. T h . 35. 3 6 4 .. V I I I . 9 .. Alcibiade. 239 a. I d e m .). C X X Y I . caP. Lr'. [.716 qi Scholia. 13 9i ulrn. Herodot. 2 . 9. Persii. IV. DA. 4 0 . Demostene. oo. 6 . 92 9i urm. Anaxagoras. 3.. 1. {79. S o r t i t i o . 8 0 . Eschil. 5 4 . 14. p. Ct. 5..op. 3 { . 3 4 4 . [':eudo-l'laton..28. p . 61. Demoster\e.si nrm. L I. III. Impotriaa lui Andocid'e. . l ). Critias. Ilelenicele. c f . DA. 6 5 . 8. 157. nr. nr. Ioq J tr. IX. Ilriripide. Uf . i b i d e m . Penaru Eurenipos. I{ermipos.3T.c. Xenofon. r i u r m . cit. 4. 1 o cr . 6 . 624-625 Eifig. Pseudo-Denroslene. X[eneretlemos.IG. 5 4 .III. B. 1886.30. 2 7 .u lui Lacr. 80.II. 5 3 S i u r m . XXXIY. . A tr . ?6. Xlenrorabilia. t. Plutarh. i. cf. . 4. 694.L 0 . | l t . XXXY. 104. I. i u r r n . I' 15-16. Cf. J l n t z z l . 12. 16. 1 3 . 28 . 1 0 4 . Ioc. P o i l r r x . Girard. I d e m . IIe. 1 9 2 1 .

r-rticinu-i place politica ldrii sale. .i lnt.0 egalitate astft-'lin!. ( i u m a r e a s a p r e s t a n t i t .i mittoritdli.Lonstitutia ciire ne conduce. T o a t . in trecut sau in prezent.ia lor : clar c]iiar . i m p t l e 3 0 d e a r r i . esistii . consideratia de care se brrcur{ url om nu este legat{ nici de originea qi nici de averea sa. au cc-rntlibuit la mdre. --\lenienii i. t . Irtt aduce nici un prejudiciu libortd{ii. ci numai de meritele sale qi i:illea spre cnoruri ii qi ta]cntul siruqi nu de este deschis[ tle conry. n e l u i n d n i m i c d e l a e l e .. legea nu face nici o diferent.se indleptatr Lltl invidte toli adversarii ideik-. l l i i l t u 1l r i s e r r r l r ' t ' r ' t l i L l u t t t i n a .ernii'aLe. precum gi supunere in fala legilor nescrise cc emanl din conqtiinta universali.\tena ale n'rai rnult farmec decit orirrncle: stlr'birtorile uericdice ing d d u i e s p i r i t u l u i s i i s i ' . Dar libertalea iniliviclrrlui are clrept limitd drepturile sLatului qi obliga. N u m e l e s i r u e s t e d e m o c r a l i e . lasd cimp descltis villorii personale. Istoricul se fere$te sd vorbeascd in numele sdu. mnr.lui Peri prietenul lui Anaxagiras)spiritul anirnatoral cat'ea tlomi .i egaiittr'ue la aceasta ei att trdiiirgal. t .C a p i t o l u ll l IDEILE !A S U P R AD E M O C R A T I E I Atenienii igi datleau foarte bine sean-racd instaurarea democraliei intr-un oraq atiL de populat ca al lor era o mare noutate.arri pro<luse rlin irrmea in.i acest' lirism are o valoare isLorie[: asen]enea efuziuni ne ajut{ sd cunoaEtetn sufiel-ulunui pcllttlr. s i t s e o p r e a s c d prea mult asupra elcgiului tttturor celor care. e i l r e s t .d rnai minunatd tsi nrai puternicit decit dide.Liile Ei obiceiurile ce-au dus la puterea gi prosperiLaterasa 1.eleasd... ci a!e. In r-iata publicd.'etAtt'ni.t r t ' s c h i ndriile zilnice din as. sripunere in fala legilor.a Alenei Polias . . r t l i h n e . ideea tle flal. i i . r.e. r\' u 'c ro l e g ec a r e s i i i n t e r z i r : ls t r ' i r i n i l i . r s .rlitate qi menlinea irr'potriva lilaniei dreptrii la Iibi:r'tate. fdrti a avea sit se teanrd tle curiozitatea. palau cetatea lor cu tr-rato celelirlle .r n o t l e l .. exi entuziame ce dezr'[luie un ideal.tia Abenei.l a r ' . . o r a t o m l c l e c l a r . eloN i m e n i n .rirol nenumdrate binefaceri. "( l o n s l i L u l i a de bazd egalitaLea. Ei elau rrindri de constitulia lor.a e . ic t i .lra.ti pentru l r a L r i e . " 5 . de b[nuielile sau privirile dezaprobatoare ale celorlalli. qi mai ales supunere in fala legilor de fraternitate ce asigurd proteclia ceJor slabi. Clremat sd rosteascd discursul funebru (cpitaplrios) la inmormintarea r[zboinicilor'. Dintre cele lrei regimtrli pe care la cunosteau grecii. Ordinea publici cere supunere fald de autoritd!ile stabilit. Iriecare este st[pin pe actele sale. n-ar fi sincer.\ p u s i d e a l u l ' \ t e n e i c u o'fucicin!.itr n r r i r r r p i r : r t i l i -irr t s i t p r a c b i a r d z b o i u l u i .r pe cat'e ei le iubeau.Olimtriantrl" mocraticiateniene.p e n L r u cd ea nu urmtireqte interesui unc. afirmI oratorul la inceput.iatit deviza atenienilor'. El atlibuie acesLaclmirabil comentariu care fiecare cuvint este ca o mcdalie tle au pur puriind efig. unul singur pdrea cii se potriveqte cu demnitatea rimanil: acela ce tlpunea principiuliri oligarliic' principitrl dc eg. r ' i r r t r ' i rirn cie . spre care . Fdrd indoiald oa oamenii de stat tsi poetii atenieni exaEerau 0Lt laudele rrfunci cincl vorbeau despre cons'uiiu[.a analiza institu. o m e r t u l maritim adur:e in t.rr'.lrel)L 1rr'ilieipiu a l c e l o r n r r r l ( i .retentn care distincliile sociale. . nu stirneELe tleloc jnvidia altor p o p o a r e : e a l e s e r v e s t e i l i ' e p t . \iiaIa irr . In viall prir-atri. . f i i r a m i s t e r ' $ i f i r l r t c t l r t s t i ' r ' r t g . O astfel de constitu!ie atlucc tut. Libertate .i mai ales cu Sparta.i comstilr clenurnilra tlc pln'lantropitt.tiile irnpuse de disciplina civich.

.deste o continudtrudd.Pentru ca.*ie 1. i .a prir.epdr{ile in ne impresioneaz[cel mai mult nu considera{. ba lumina sd izbucneasid a l t u l .scriitorii r:e acluc elr. natural al frumosului . i inter_ lor le ajunge curajul cu care i-a inzestrat na. e'care le pentru a corespunde prea sistematice intr-un chip s a v i r q e g tr e o p e d o . . plini tir-. ce. t i . u i t : n 1 i r. { e g l b i z e si i d r i r e p l i c a .ti. a u n t o r e n t fidel qi complet realitdlii. l i r . l i ri . e l n u a r e n i c i i n s t r u c l .i c .ln timp ce.ionamenl cos-ar putea spuue tii iru irrspirat Declaralia l-) turilor Omului.v.rr.r tate . l i l u c i t o ri s e o p u n e u n unii qi vor. i l f ei r e s t i a l c i n . spune Pericle.atri. O ultimd caracteristicdce-i { o l o s i n d r r n l i m b a . poate sd o ruqine decit dacd nu faci nimic ca sd scapi de inainteze gi sii vorbea.iitii.i . Atena popoml nu .indrdz.iru f{rd sd piardd nimic din energia lor.i t:et. m . sA . . a [ af o a r L e r d s p i n d i t 5 . ' r l l r ' r .iileinteresul lor prolrriu: ci sint. discutia este ddun[toare actiei nu socotesc D a r a c e s t u i t a b l o u s t r .fiirmec asasupra egalitdlii democratice.f A r As A s c g i n d r . ' O b i g n u i ! i s a L r a i a s c ii u m I e p l a c ' e e .alunci cind if p". Iijecare po"iu.demoChiar . dacd vor. F[r[ calcule. ele nu fac decit sd larna" {..punit in stare sd aibd grijd qi de intereselelor qi de s { t . ce nu-i capabil de rrn ra!.si-l face pe Alcibiade sd .. .'l'iranr-rl.a r e s i r r r l p r r r .ele sint obiqnuite [a_zl.n u . i e q i n i c i discemdmintul qcoala (tes paideusin Ilelladoz Atenaeste Greciei" ). d"pa ea.11ic.:rlori miine.pedeapsl". strdinul ci_ proiecteze asupra ei o lumind favorabild. . Existd aici maxime despre caro lrul.dar vdtdm. u r . " . I. . .tatea poate fi rezumatd in urmdtoarele cuvinte: ci un instrument de lucru.Liber_ bogdlia nu reprezintd un motiv de tduadrorsenie. a t i e i . in alte prir.tiu sd discute gi d r e p t u r . ii infierlazi pe . e r o u l d e m o o r a ! .iapu de carevorbiserdIlerodot qi Euripide 2. a i r . In acestecapitole ale lui Tucidide. ii fau si critici nealaesteun efect al ignoranlei qi ra.ind aten!.i cel ce nu participd la treburile publice cra{ia ateniand din secrlui al \r-lea tincle sd men_ este considerat ca fiind o fiint. .d nefolositoare. sd spund: .tiinla legea libertatea. minind-crin lriat. t r l e . .i n f a r . cincl obligi la recunogtinld.ftird demag-gie. t . Iatd qi alte titluri de glorie.|i cunr ar 'fubea s.c e t d t e n ii ) " 3 P r i n t o a t e p r i n c i p i i l e" s a l e . p e ln vreme de grea incercare.sd fie la lndl. . * . neald prin gindire. : . ca replicir la portretrrl lui pe- . l( ) L n r t r . cel pulin. qtie ce face I liind mereu gata sd facd servicii altora. s ' r . ln tragedia lui Euripide. cd.s i o i n r l u r ed i n p a r t e aa t o t p u t e r n i c i e i unor duqmania cdror via!.oratorii o deformeze.m i r r t r .E x i s t r i o mai frumoasd esalitate intre aceleaale cetdlii I In Atena.g. atenieniinu practicde-rerciliigrelecaresdfacd lenii in via[.""i.. dimpotrivd. b e q t e o pricind a nehotdririi. sd judece impreund ce hotdrire trebuie luatd. i i n r . qi ili ascund gie_ gi amintescde locurile comurle desple isonomia. i e i .lucrunle in vederea hotdririlor comune. i r r . : e l i p s i l . o r l .r ' a r e ar l * .e_ din bravurdo virtute linlnd de educalie.tionarnentele s o v e r e [. meseriaqiifac po.icd nu esttr consecinla libertir!ii rle care se bucuri tot..{ qtie.\-rn de.atea pe drumul cel clrept b !) ldide prezintd.timea a [ r I r p b u i l . d u l r u o j u d e r . j p l i n ' t l e i : i r . in deliberdrile ce clarificd tura..ii un sfat bun. iar sdrdcia nu"este <Cine vrea sd dea cetti!.itl i i . ile prin calomnii adu:soaltora f.u-u-*. Cum s-ar putea ca asemenea oameni sd fie r3e. portretul lui Cleon.i rrl binelui ? poponrl sc Degi aceste conceplii sint prea frumoase gi a v i n t d g a b i t i n l o L f e l r r l r l c f r r t r L p p . \ .i. t r . n t u t 1 i m e J deosebeqte pe atenieni de alte popoareeste gene. cet5lenii .rdspunde Tezeu. ne re!.ibei'tatea polit. f{rit ginduri ascunsel hat{ spre exrfese. Atena ajunge la indrdz. liticd . ei cultivd .Pe scurt. Aqa tnJ.. l r r l u i .Euripicle. r r . .\tenienii iu.( . sd conducd cel. .ebesc frumoSul cu simplitate. Pentru ei p e l e z e u . in lurnini printr_un sfat siu .. Unde este deci aoea onr. fdrd sd ruia ii.exaltd"mullirnea. p i c t a t i n c u l o r i foarte intunecate.iaprezentarearaporturilor dintre ia i se pare nejustificabilii I cici oa"relum poate stat qi individ. a . c a r e . i r l u r r .. l i rozitatea.'Chiar si din dezbatere.:. d e m o . Meritd sd qi.scllrs.ea legald a statului qi Adunali in grupuri. lind eohilibrul irrtre puter.

/'..:iii* ii"i "'."....spLtnp ""ii'4"".::::":1:."ii.. p$t"ttr lu (_) . ..lase ca i{locra\ta.rt i)ni".ctii sc nult:.i . auLo*t annnim ^t".'ti:.otd.t.":....:fi. )r'ii:.:' anul 4b4.Oameniiinlelepti ." 1" .de puline n*d""pl'aii atenisd..'..'...i:'.lk:.[rii egreqte hotirliliie iusr. it.r.t". .ii.ii'r.:ji!il i:*:n*"Trtr: $!{il "'ii" tl"* j'.^:' .:: ffi"J..d rnuitinea i.lr.:"r-ilj:.'!.." .. iig:' i.. ci.ll'Iln*: *ll..#""..."il?'Xl:T:"...!.li':f.pe dar.i.t.'r. Dutii ourntnii ttt' trtal:i.i"il '.!:. legile"lir|fi tt...: democrali.Ji:i ti.'|f !:.t{#rH::ri: *:'?i:#l*'.t.T'*:'.1:rlTl..i'#"ofi'nsd' o rla*ac{x detesid.li::.. Scris.^iceasLri ni ci'd detestabild p-ent1u cd 1giurmeazdnatura ql p.ilklr't'i.i tut.:i. loporLtl_ntt rtr"ril..#..i ..:':i..:::'.1ltfoi^: qi .jl"" xi:^. si. !ffi. ::*'.iflH:Hl? J."l.':. marelenumiir tle "jude.i.'JSi*"'.f'GiiT'ifrli3.*tT.il".:.:f).irnordial inrlrildit.T.*H. ..:!.''pci.iapoate sd^ demomatia perfectioneze t:i:ilJa esrr..iil tnlet... i.desi..Utu. 'i.:i --..i. L'tnunlat ('('lor ..7::.lt*:*:.":.:. .'l'"r'..1"!'.i grele n ' 'ii.r.'i.i"#:.'. f-i11icil.'.:1y1 probabil in tlli" forr.f. .1ttrpird.ti'i!!fii.:i.gi*1+l .:lf..r. nedisci .]:li"T:.:..^ o.gnoranyi.ilo'.ut= c..d T:: r-sJ.i.* iilljri'ii!' i..a-ni"i irl':!^?.."rt"i . i.."-..tnnarcricit .ziz ?t\'!l:"i.lncit nu-i invinu.t i::?:."tr'ffljlinu.lt fi....L.:... :i#ii llil ii. elem.:::tt br..rrr]il.$'$:..!:". ...ny sd.:.-':i."..jl.frrlrf' i: -1..r.-ia parte ltt (ons[liu.i'"r.sr: t'e. f''"i"4 .! *:. Ce ncbunie' sd-!i inchipui democra!.: . .:j 'ffi:"i.ulde'calm pentru 4?:'3'".io.u '..!''.l.[f.nro o liyrq.iui'!f "! discuta. "_ impiedica multimea sd fie ignorantd.1. ".r.rtin _.t men.-. dugmani cu care consitlerd.itu.'j.1"..:t fdrd ttetsebi.f'#ill f.. ilfi:fl:?:Il j:. sd.i ! E..1{:"m..tn.:..*T::i{}+:r':ri'ilhltii:1Th... sd se perfeclloti....i'..:':.1"T.1J"r1'rf.f':.t.*. pamfletarul . no.i.111t""ff"-^t_.itji*1il::i'":'j:'d"i"*.ari .ip:*ll'-::''^^u1':-t:'i"' doctrinar cu^sinse recece 1.i de jos.asctt pi ""r"""".i indt..tor .t:inrl m6nosgi de fanaiic.id .d.h"lr."i1"1].r-ornr.re.spund: ..."auj erte Ji'"'.. J"j" ..c.r"ir"ii:..it*'"..:ii.:?::"-'.y.fiiJ:1 ' €au ca suprematic r' legrl tmll decit suprei"trrt**i"ircrrtdr ..# "..n.t.:j':)..$i totuqi to.ri: il.:i:: 'r:'l:i j:nl{Xiilno." nu eistd' -' ' "cLalLL.".i ii .'..ci t:tjrylr oo^unilor.i..il:.x'f's.'.:.uqI '":.i'.:!i. armatL ...:i.r .Tl*l#9uln'' irezisdespre r:e tcseannyy...eci.TJlJili. !.!t."".:.:''::..r.*#'fn.::."...lttt" *.r' 1in'f..'H[$]i"l li.-ar tr&tti..q.l i:.1iil"..i""..r"r.of.i faptul pr.l!. i:.l"uil..^ .... nir:i face'o o "^/^ u 0t'ind p/'ntrtt u '-'rmocrati(r' 'l^^^ a rrtr:rtyLne nt'nyine d'idccArA nrr ""diira-pattunzdtoare n rx-x ^x ^^ i'--r^^'^.s-it"'rtu.:'. '"'".u.firiii"iili[ '..1.:.1. 1oto.1.ine €i trt.r.?......nt poate garhilor moderaii..':..!a ': -+'i't tlttrpeuse' o logicd imperturbabild.r" nr. o. usei!::"#:..'.i.llll.J:? JTi':.ente..i itit{trt.^'!i|.r.1*-el^.sirri clptu..."o*" lJ sa fic lih.::::pili. fl111.!.r.jf.ijrr!'l zyi 1::..#.o. nra&' .':..... il":.::i..... loarte cortct sit i lasi si-i rcrbt. ale cet5[ii: iat.""":-i narea democraticd dd lntiietate celor mai rtr *i tribunal.tiu bine cit valoreazi '?1.' .g i:i:'iiltTlJi#f rele lui Xenofon."nnrtiti. rtemocralia .ni..i.!Jr'.:'.:':j .r:1...r!\"\..t:.4 i'iuJi are ueLaL': rara laptul n"'"o'o'u'Iitofi:iFt.. fdr{ juclecata ga..i] r:: dlt{l}.n."::.".^.i.?.rtar"nrt pen*u ii sintio'i' ..i1".I.?i..T . ar ii gtrrii care ur torbi si ur lttrr.eiu..i}1?$. ca.t..::'::*HT".. "J ati[.r."i.'.'"pll]l'^::l*ult ::t^:..t"H-:::?:: :i!'^":1-:l::l'{ff:"!.utdsd risipeascd iluziile ohlproalt" vdruladucep..:.. de.t...t""iii'03"i. ui..l)'''i'n::i.i..d.i.'.7-l_"n1.{.

ill. mai mult rlecit orit.irtutea iqi jlq"lxlapub.. rtnn n^_^^-. opunind unei adundri in delir relia legilor 15.. de altfel.e.. mdr.yiir# . u . recunoqtea cd a continua sd faci parte dintr bunurilor.I" Socrate nu intelegea nici sd se poarte ca-un emi nrce..a T- "."r.atului.ffi T*1""11tri1i. lnlelegem deci de ce Socrate a lcgile sta-d9 ""4 ca Anytos cd dispre!... el avea o oarecare democra!. cizmari.va domina m..i.nr.Adevdratul Socrate pare cd a acela pe care il infdligeazd Xenofon ln M rabilia. dar era eorrr-ins t."".t."#. de fapt.. lft . anticari.'..-Ji?lL'.'"lt.. .' el nu admite ca Charrnides. . ii Jfijli: i].*-.turisea. :i:: uttt"ug.iJ:T.'J.tafi..i nu a {edea cetatea gur-ernatii tltr 'igr11. El nu arrea ticat la democra!'ia nici o unibrd de respectpentru o adunare ...' illiqjjil."rlrinenu sint egali.!'?: gi a geniului lateltului "#. fierari.lii. i.. it peacEea.fi.l.aria iil"r"irJi pnutd de rdzboinici cunoascd mai indeaproalle. Platon rosteqte.".cum se poate ca u Ea^este v ru5l'rur rrloll'Iclu' iniil..".]il"!". J:ll-.::'Hi_"T:i_Sji+ii'ii"r"Jff il'i.instabili. comunitate.t..ia rituuu r?"u*lii" rl ilii"r ^1.1i.. $ilil"._prln Drr comunitalea comrrniro+^^:i. g e r e a l a s o r ' ! . era fiu de meseria. !drani.icd j. constitu[. seamnd a-. 1:i iiji.lx:x..X..i.3Tl::'."J 1 in_ ule democralia oratorul ideal 13.rore cetare T.i. seva ngeaici decit in ziue.. oprrlor.ir"''o".'i.1icar..'iJj.viala ticd: a primit sd fie numit membru al ( liului gi a dat." i" "r"Bu. ia r n a s i s t l a t r u ' i L r i s e l t i r r e a p r r l 11. Consecvent cu el de o."...a f l d l o c u l i n c r r n o a g t e l eq i s e s p e r i a l a g i n d u l r l e i 'l'ra.* .uiamuncilc manuale. cu o candoare fermecdtoare..3i:: l..tllmea $f". . Nu pentru cri dispre!.vralaprivatd..i ii pllcea. cd nu era de loc dornic sd-li pd-de rS. i-'l lq dorin!elor mrtate trltategi si rrrrrr.'. f.""Si fie oare -{tenei ur gindit sd rdstoarneinstituliile nationalecu forla. in care fiecare ' oraq sd placd aceluia ce nu-i iube. Cu toate cd iduda fdrd in'fiu '_3i I:"!t"ii" .:::..compusI din pielari.i# iT::l :J.. stii" . i rgnoranld a mun_ l t o n .".i: _."l*! ".ii n'reritul qi r.:"lT.^^^-. El se apdra spunind cd niciodat[ nu s-a mar ea este cauza tuturor .ean liirq. fost acuzat $:i't'.}i'f"l:'li . Outce qi de luminoasa nrr pcfo rt^ r^..i t*. il''.]|!gi"td susi.jilil.#i{*lf ii.1:lgl t ururor atit o u:r.i'ua!ia"i.e faceca via6 sa file sd contribuie la menlinereastrdlucitorului nu de care Atena se bucura in st.*. vinzdtori. .ce Ia cer. dar dorea ca fiecare cet[ ..pie'J"- socotea de datoria lui sI ia parte la.::ti'^-i mului.if.i a Crei.te legile ?" I "uginri.''."1"...l.!i: dreptalii. . ".. .ii*_ li..i"d o ln"gufi"L'u.rain[tatela.sd nu-gi siujeascd . negustori ambulanti" 10. l:ii'.t:gt pecta legile.tr^1:. qi simplu o abera'9ie Ralionalismul lui Socrate gaseamulte de midin timpul sIu.seascd patria pentru a-gi pune purtarea acord cu doctrina.*. .f ii::l TryH."Jf il. iu":. Nu nurnai c{ admira in Pericle pr Liberr"t"""p.'ffi: .ia ateniand.tiiii. .e t ut.ll"il.1." i""Xt lis:::.orjl -i...'lJ .ina avea nici cea mai mic[ dorintd si mearg{ sd le l.Rec unos=cin d ".l fli{ir' !ll.gtarJa"!i"i*riiri_ ceput in treburile st. zidari.fufor. cind eqti liber si iersi din ea. lyi: ..u .-r r .":r1' Ir "J'"?ff iil: ::il:fi tff#i:r:e |# t..' el^luce dupasine "r"i{" "."'"?] der. ca pritan.ffJ"-# u.ia.i. l::..constitu!.. cetdi.ftl?fi'"l "iuf""lruilfirai?l Ti" ii$. ..f i. f" :"f i. nu toate i.riceegorur.uieste bilite.^o.acedemoniei .! ri.Xti*t* *ii::tq F.ti lua angajamentul tacit de a-i g"la se' !. sd lumineze spiritele vurbind in prlvilii qi in piele.si.." tr"i'..illtH a. ."i'.ia sldbiciunepentru $i.ei."'.. grant intern.i.t \u ."-""u..I.. un frumos exe de curaj civic.x*i*^ i::lff":h$.'.

meseriaqi.('a fr tn caorul rslonel naLurale.pe placul lui. ln aceste condilii este chiar nepotrivif sd declde asupra tutu.ror lucrurilor legate de pace vorbim despre o constitu!.Primul fel de democra.alian{elor i] Td. aristocra. .l.tie decit acolo unde oamenii liheri. negustori. cel mai vechi qi: Aristotel ajunge printr-o analizd pdtrunzd-i mai byn. degenereazd in demagogie Sd urmdrim toatd lumea muncesteca sd-qi clptige ceie nece_ proces. sai. cultivat.gi. constitu!.-ln rezumat.efelrrr.delegaIii ee.iain mod inevitabil la ochlocratla . democra{. ftir. ciune .teptare a naturii titanice (polctict gigantihc determindmorganeleei specifide physis) ts.. o constitulie favorabild cfa_ democratie nici acolounclesuverilnitatea 8el mulocu. ln democra.i dominalia aces.enilor in Adunare.ind pop existh mai rnult.nu existd adevdratd democ . Cinci o cetate cetd!. rru a . constitu!. Democratia.toli 23. grija cra{. unde averile sint ldrile'aqricole hod.i de libertate. prezint[ o multitudine de forme.. principiul demor cerind ca suveranitatea s[ apar{. gt pentm a primi darea de seamdce Ii se lizdm numai prin dreptul suyeran al majoritd $i ln oligarhie majoritatea este suyorand.'magistra!ii $i tui animal monstruos care esLemultimea (thrent.se caracterizeaz d p rin egalitatel 20 f : t toare la o judecatd aproape la fel de severd liazali pe lege: saracii gi bogalii sint luverani El pleacd de la faptul cd cele trei forme de guver' rn aceeaql mAsurd. dar f o r m e a z Am a j o r i t a l e a g i s i n t s u v p r a n i " 2 2 .tii intllnesc toate combina_tiile de clase. {.td.. astfel definitS. asupra lsuJtll . pentru g-$i alegemagistra!.tiasi regimul repu democratici.in ceeaqe priveqterestul treburilor.Den cuvlne.ie.I deosebire de arr( leni ce dispun de mijloace de f.rua pu[ea rd se ocupe de politicd25.ai lndestul{_ Prin urmare.ia sa aratd ca o haind pes. frapeazd mai intii multitudinea elemenielor din_care se compune o cetate.intre popor. -hste o formd prin excelenld nare.uatr[. salahori.iarepublica de pdstori.marinari.dsuveraniLatea poporuluiimplicd dreptul de a trijh. fdrd incetare dupd 'v'oia oamenilor qi dupd cum tegrslalle.tie. Acest tip de d'emo_ ln timp ce^ regalitaiea degenereard itr tiranie cralieestecaracteristicd pentru saur aristocra!ia in oligarhie. minoritate de oameni liberi comandd unei AristotelgdsesLe acesb regim are o constitulie -ca joritdli de oameni lipsi[.i de a orsanizaas . regalitatea.siE qi unae 21.".t?9i.abile.i.plntru cd ea face iuturor parte blican sau politr:ia pot fi toate supusecoruptiei egald la dreptul de cetate.. De asemenea. sare traiului. cum poate fi recunoscut[ t mocralia i) Este o eroare obiqnuiti sI o carac dispens. din diteiite pricini. nu bund. ei.eni Pe de altd parte. chiar dacd ei sint in ma ritate. elat fiind a ajuns aici. nu este democralie acolo unde toarepent.i acesLeatribulii se cere pe pia. . oamenii nu se intrunesc in Adunare declt in cazuri in_ $i.'neavinJ' {i-o'-ri"b.iiqi ele-_ tonl. mai intii.trebuie sd. rede. si prezentdrii conturilor. Aici.c.i scrupulul drept naivitate.ieeste acolo unde suveranitatea aparline tu guverndriieste ldsatd pe seama pulinilor cetd_ ror oamenilor liberi. pentru a izbuti nra meg& kai ischyrctn) nu reprezintd decit o sd vedem care sint varietdlile speciei.existd .ier ajunge mar multe feluri de a impar!. cdci ea se schimbd qi ruperii lor. Pe scurt.tine decit celor bogali.

't*lffi g*txl*i[Hiilidiij]r.t:'J*lilt*j r' ruu Dd uea lntiret€ celor mai f"ni-""iet"_.'.11l"l:spiritul heteriilor inainie de a se hotUri- 1. or fiincrfld oompsrsnri iliff"r3. ^^.ili. ":"'j^txY: iene.f. '**.*'"*ift *}' im'.". r*l**:ir."..i''"'""lr'jilrl ilf.tg.r.ii.# n'il''" ..Jt61.T:#-:{ j#1"-."fi r l.{ *''iltj{n:''if "t''.f.r.f-.."eze .".1'3u l1 t:'fi.*J]:.ea.i.1"':l+d.f.j:.l.gata..x{::"'it..:i*t:"fl:*:::ijt.:.:'ifl $i'.r.'i.oixTJuxi. g.ilth**i:{:}kiif . ".Tii t.l*.**:nlt*."'rtitrirJ "ixtil.'i'?l"*"*i*:l*"'flq:.*i:lr.:ffi "F.. iu.:..".T:il'.'.ilT:::fi:..ffi fr . De linorrsi+^.!r:..!T.t"'"]'$rezintd -nd"lul .tui.i _ii du'.l derapr.'i".3f.JlT:: ."lJ':..T.i.H"" ui..'L.i 'J$. cea maibund 5::.f .h'flT'1"11 :j.""'jsf. i.i"#..lt.*T.tiii.*x1'#'.ea "ji#-ffiff.i-":. 'e.''['lsqi nigi ]a^acee&..:T'" i'i^1:.' :iti#.::li::.i'"'.*'1'..ii"ga.:ft ""t".l*g.i*"iil'..i1fr1T1'-.:t il:lllh "u reruzdr altele.1.| I lif .**l'.".^"TjT1 meritetor #:lT:3i*li1l:htrx.*p-"ilfr ."q:Fiffi numai :n:fii1f ..!lg.fl*-**ot."'"ii rorma maibund oe h1*T.l"J' g#' iliiu"::.'Diltr.".ll'::':' des.iiica.iJ?#:'u l*-..".% * Fi*$ilt"f. conr.":H".l!" -il".#rn:.riTil"il$:r.1. llli" . *..TT1"""*'H dupd j-i#*qffiiffi :T"l"ilf I::4.H+T.r"#"Tr"ii:"'-'J'3 ?".i. prele 9r pe strdzi fiind.il:**$:qii:i#.g :'"Jlg":i " "'""li # I'Jj .::l:'..i. i:liinli:i.ril..? t""'Tilu.?":1ilfis1TT$"q:i{..x qi i"'"..onsrirulion-ai.\ " *:*.e ce dau popo. ...:: decrele...l*..i-*.i .J]tantreburileiprtn "r.y'#Tfl tr"s:imi*h}rf ilqti:Hii"'T"h'::1T: t *.':ipli'.l.q':'.*.ll'.1hiril..ii.il tdri pacea sau rdzborut.y1*r?."".r :#ffi t-r:. restul treburil.. Intr-o epocd .:i.rt" a.'o*..ur.j-1.ffi"rt'p"#..'#ili..*.".'{ih:ffi i'F:i.."f:11.l*mffi :T..:"+: ocupd 1". cea "uu..il.l"U:.."i {iffiffi .'. .e]"'".:. nevoia de a se rb.1:.1"rr.":.'"t -uiieuir'gourrnure dintre traind ce ""l'"#... rezervar magisrra!'or zz."l'..*'r"ii".:i.{#t".ff?.i'.".1iru.-*'iJis.a idearurui'regaritd.ili'?'Ti1*#t":::ffi11$dT*filu . ii.i :":ltlH"ff 11. \Trn:.ii oprimd gi ii ridi '':r#ifr .vernnrp mult.. atunci reglmtil nu irai . f*'.g..x.i1'H:il.1"113.."ia'a*l].'r'#.jH:?.ai". regislalie.i il..1 ll.#ff1f.**iitg.t:-u+l+]l*lffi :ll:':i:1 ":tf.3.i.T. ': ii$:il."".tii.HlTtfr''"fl:yii:*':il''#*"*'J.y.:l::yli?:L?.**#ii*t..:ixrg..jii: "r*".##qfl i l.".'*$ . cerdlia..

"0. s -6. de ate?? 7. p..i'l"ill.i1.?: i'Ti.^.. "l3l emancipat. 4ru' ![emorabilia. \.-"'.3. ibtttem.j1rrlrf.s upptementa.:. " -i' ir. su.''ir438 .?. li**n"::"r. 40(:ei urrn."f. "i#..!. iij*fr"*ili: :lr": * ..i-.qii.. :.x:.'s'#I r'.. p. JlenoIon.i :.'. l3 i$jfr' Idern.l. cr 56r d.i'i:"-i. srotut ji."irrli. 5.{ff f..uil: NOTE u{"0". :l.. uuripide. i.11..i. 3 6_ 41.fi.m'.. cit.j3.]t ii. 2. 19. Da . f::::j'Yl.. r...n.I. l'ri..tr":oron. I t . I u c j d i d e .1i' df*{i.rrm i i..lf_ . eiiT:.. ' l .'*i'"." ffi l' lXlJ ruY'..4.ifi'T)u'i 5-60urm .1. "t" "t?ffi. ll|. ix!'n':*.F:. ffi .ii".I.. _ iog zto"i.J" ..' y. .!. . . Fedru.-l'?f..9. loc. atettiun. Irlaton..i.. It. **l#I'tl'iill *"ji$lr.4.u412 ei. cic prrtert '4!t2. 12. . 3--4."i.J ii.rrl\*ffi {}. III. 7.. .1 j*. t."..rt:.III. ig ::1i l. p.". it! e _ 82 a... VII (vl).i.'.{ t.]5"i1""{i#:'T::"r lt. .l lS:T."'1b**:.. i. 4.7.t":"#"il'fiii'efiff hhlin.i.lJifili: t. " 17. Ibidem. 71.il"Jljt urnr' ei i fiH'.r nomic gi social. ft1. t.1T .i':p.:i.ll :. L-.ili['.:.lii.

pddurile rstorasii ai" t11g"." care era copia trelor afigate ln deme. "o.ie.llrbjl:. pi."1. t..i"i"l'..g3..ie !.'[ ..' iu.Ji""l.oi ..'* . ntcr aceste rr nu erau intotdear_rr+a oorecte. sd fii major. cum.T.. T.emos 'guorurn_ul n.SlJg..ti erau obligali uneori ."" '{ rn"tli erau ordgeni..Ateni"""r.:.time..u ."i demer.'. i .i^.i.1.". deciL o parle din p"prf"ii.illi.tiio" Ju. Xego.u p. in tnsencrp r *.in 6cazii cu totul deoset-id. 6 000 de voci./^. in acestecazuri.:..d'"..#ir.it" de pacei "ir_ orriqnuilt !."u' ". "r" trebuia sdindeplin :na.*".i:Yl i? registrele J-fa..jll.o .Ldeauna.t.ur rung $r costrsrtor..ro.i". stdtJaripe ginduri ii"a i" decit.t" :"rffii mr_lrtar.ff".' !i tot.luate de cdtre ..#:tl .i" .pddurarii din -munrelui Achar_ Il:il:.Liune i fie alcdtuitd.:T*f Ja ac.pinar rkklasiastiiii..Lrii "lT. ti.i" Pe scurt.... u* I oameni.""""1:i: ''lru il :fr:i J i .. '.'#J tl.il".la Adunare . " de "i :fffJ"ffi:lll . .tot poporul.slujind'cahopJiti. l... tJ .t.qi J" a.. .-dr" W{iir!. :..^^.t-f""r.=Cavalerii )seascd. ca sd vo.l.tiruara ill1...dranii.uau.ecii izbu .i..iin'r""9 in "oi sp u.g bra platanilor in agora.ui '*1.Jil."" prin sauTn fut" t.'"':i..".iffi "iil ._ din'Coi. se fdceauqor: ^^-$oltrolul cauli in.'"u"uiui l j""t1atr3 ad"l. prhvdlii sci.fdind p"ra. . Unete iotA"i"i i".i_ sd supo-rte fri.Capitolul fll ADUNAREA POPORULUI j:il.birii-in -.^in realitate.T..*ri. .lf r procedeze la o re in exLraneil"tifiilipnr'rinior1. J'? :':T'ifiif. Da. t: rlobi la 18 ani prin inscrie. orecum i.:i... (ho d. &*tiaiasca l.tenil..."":T .#i'-:9l]l -i"pi."g. L'?. nu aveai declt Met..ltrt".1-:i . t" Ecclesia...2.i.qscd mul.1lil. . iTil i?: aug. lucea drrpi ea condamn"..u .ALADUNARIT t)t r"3^t^ . ""T*."rurtu."*?li'XTiri'i:XH Fnvxul n_ar ..".-'i? fto.i'inreres-l *.T.. . tinerii nu se D in Adunarelnai "lrezentau virstei iii-.")"s"'"i"ir'. din... sUnct lll.000 -ffi fi putut sd cu_ 'l. generar.i:_t:19:auna .u io"uiu.."" *" nu renunla.il F".nr'ii # "r" u_ 1.' Lu coasrd d: pes:"i B-o gapilor n"i. liip.t'^tl. Trebuia se ."":Try:r#'?:il..""'Ci. Nici chiar . p ua"ri'." .:it:.pi1!.".$.tul i p.1"."*.:l ry.i. ""_ .lt* l:."buia vilaror.42. li dr altd _parte.eni.Majoratul . ALCATUTREA MODUL $t DE LUcRu . l" l:' I ^:1 "".i ..ih. in pnyx vedeai u"u.li*p "a""'fr au e.i *ui de doud sau trei mii de cetd!.e "i"-"riili.. . cumare pldcere. jristofan.drul ce t d...{ua sddili "_. r. il".di lungi.iil il.

..ffiu"11"T.*#i.ill'.lof fli:t:-:llit e.'rtT"j Hil: f..1'oio.ljillfl::'l.ub.....l"f de sdrbdtod.':friffi -'5S tHl$ n i' ii.''. I { I i* } # ]| .r*' *r.i.:i:li1i. l."i...lil:*itd* ce.1"ii"1.."il.:t:illnil "ill.:li::il*tJ.:. il i"i 1.\."oitr.. tur."3'"'l j..:."ilrt Jilfr#ill*J1.f::'] i'iiiij'tt.:.ll'..i fii:.1.:r'l..s1 ..:'.-fi '. .{:.fiili{}ilsT {":::: Sn."l?'u'"'1.1. l u c eI f l l r l | 1 1 1 p ...1 sri 1 ri riri pe .=Tinilift l*i.iti#t.r$fij"q["1d.u si qraud...illiii pa"tiau.'..'r.. .xitri ljii.rl ffiihiiiil"r?'*.jliijlT.s 1p u r r l a s l a z j .r Ij 1 .i.uricc magistral.i!i*'ll .r. iiji i: i ffi:"tr l'.i.illi:liii..."i..1.qi. pireu -l.ie' . i.:m*:i.'" sul Ecclesiei erarormat rte-.li r l:*nil'..liyl:l1rr.l.lTir#:{id*q.'i.1'il.'..l-.1i..Ti#llHiff straiele tT"* *.'l"Jil""1lli".ll:'l :.if.'Jff:i:*:ru:.:.p .:.r...lli.":.i.:il j.{ft :i.:.iTil *i"$1.Sj"f?*$i".i*r"rjiq.tri il.ffillliil: :ti!::. 1gl"u+..:.:tlll ..l f':ff .T"*^1.t.:.i."rr.p.ili:'ii'.liiii:i.i""nil". lli.ilo j:.: :.. :.'d6.:l': :l:.tli.:tj1:i. a m-***kpru*fix*fit*fi l'hflCti..r.' iI#1'r.lt't#.:i*ill'l iit}fl".n":::. ..o"leau Ij.'..ice: ... ... iriil T*l:: ilH:i1"ll'.l :"^.i?ilX"i" ii. l'-1". r .i.. Iiiii#i jH ilf I i tillr ffi J: i rir hjr:..."l'in?F'il.a.':i" f'Yi'ft':iij:.'-"'i?lIii: m*ruffi*llffi* dec' oSrr.i f."..u .j..*:t..Ii."^fr u' i' ilt'*.ffi ilft tli"Hitld.T l :tn::.)"j'. i.-i:. u'-'l1i 1.i.i:'1 oameni sint gata .. u d u r r u r .i'.::JTil{*:_**i?:."11...i''.' 1.1. .irlr?r'iir:***ti*Jtli*. 1..r.. 1".carri*.1rij"iJ.1..ilil.p'og....t:itrry:.i.l:. rofln*-1''u". :iiii.i..Ji.ii.::'lli..ljillr_" r " .r .lhii.l. .fl'. t: " i_ i z u Lp t r t o i i .."r.a...rlifi?..'i .l"ixJ.r.

"i 3l11_:ll 1?..'Tr?r'illrsii#?fil ol::i"l"u.'lHi::"::i. ei . .''i.'i:.. Aooi Apoi de llF unde se deschicleu o pu.!l*il.."ifi..t clz.i-tJ'o cereul sa*u in alia impotriva lfl'^. .?.Ti:r!ri'"g:iil..rn .:j".:.1J"".f:i!:"'i:f:''il."ffi'.. .prcsedintele l$"iX\"':t"..:l r"i ..T1t.."). opreliqtecurioziidlitor i."..t: * .r r.r.i.^J "t"rfun" .e'i .:1.a r r sia " r r r "q i * r .m"to..")ta*t".."tffi"tT'. u l .t-tt Pnyx' Pe datd'nolitiabara.ll."i:nil....il'^i.."'. p.l.:"-.11.'j :fiX.:"*::in..sd insele tcs 1tolgiiiiii.f.'$ll""l'3".P.i'..ild' fli1 ..rrl'r rlc piatrti r t r i l r u n c i iln."i.'..flfr1?1iil1: .. : ^_ y se tl:il'j[ ln care trebuia se aclune:.i-* 5i-ii.".i.r ql'iJiiil.'l i'ilii Tl:'.llli u.rii.-"'.i!"1'ffit'tl I Jg'""*fi :ff f."*'. nnristiarthoi.?x'."iil'. r"..X. ptenarecli.rp"Lti"i'"Li"u1x1fiecretarul tarul Adundrii Adundrii dd dd citire proclamd citire qi si crainicul nroclamd crainicul oricui ar incerca .lqcotul :i:"1'^:t malfrspu'eau.etn qi ae a pdstrat.sediut Eccl"r.&e"...! p r .xi:r".u.j"::":::::.'.vlrrul colrnel.nii't:.".quruu ue.urulile Greciei.eta!fl fn numele sdu.: #iJ".'l...run orilinii ."i:..e .n!i. fi:t'l$i.iti.li acgs.o"r.lJl'ffi'?.. ear"i*"Dr zidulr.g-.sea mai. ..:.u n z i d d e i n c h i d e r e c a r e a v e a d u b l u l r o l d e a i?i-it|gt" tajele unei o. tlJ a.'.iio'i:l.4'.f.1'u.#"..fiill.J'i1i..p."..-.rl'"fii*."'-1lh."ifrul i"ji""l. ir.1i." .ii. \ r r n ' vr'u sulverleaYreo n e n o r o c i r ep u b l i { r c a c l r a n s o l a r ..rols".. asistentitor.l..':.: ipll.ft ti'r*.i"il# sunetede tromnetd p:9"1 "ri".ri nu se mai nutear.''lLo..: -.l.\'Jl rl".1 f."1u.':il.l'l.T" l.'"T#iil:'. T* r"v'."*#i..i"'oiT.i. n cese sarir.#..o1r.:XpJ:*::dtlli:-ll "st...liii a1'{rs a l '. . p 'cu asezati li *. .l: '---*:"" . ]""i"'"*-"..1::.[Hlr"'l#"*J"'..ur lp adunafara ff.i.ii..t""...$:*tttl1" ":..iil.'Ji' i.ertea it spaimei...'J rr6tuL' rigide. in secolul secolulal \'-lea..l.d: .i"'di.1 ..:\..rgi comancla!..i.".il. agora. "".j...enea ---.*.'l'.:lll:..:":..tii|.T J'il"fi"Jil11"iT.l..t" ""at.i.li\11 In fata biroului.oso1flr'rri''r.'iJ'il"'. de cei 'oud artronri. i n .ilili j:* . ."##"i..o[*to.c.''* sr inijita un i... toate cornunicdrile.T*.rzi a "o""o..{.. iil .."lll: tajele unei organizdri'.?111:t^ ' "ntl^::T^*lngeri toj:]"- tl.icrrei deribe... e r r s...iiil. potriviia.:il..l. p e i:"*. PurificaLorii relisioasd aclunaritilemonie IIY::*:i ^"1+ . ... .*. ddvreme.h..u"."".it.i.'l Z .'-':1'.tj:.' I_ T. o{ .!K lnainte au'.T1". ceptibil.lli.u.' l r r i .pi"i* 24.l'J"ul *pifl. Si"i..T."1 'li'Xl'"i."Ji:i]'li'j:'"Jtlr::..il'.lilij'il-...'...:'ilT:iH#lo.. exista o t. preqectintele Preqedintele lrcclesiei ela.care 9i aclunHrile p"nl3 il.rr*.P3. Da1 jn tiiV h".]b. .i:.rb s. *...x* ..$".u11e"*lji""l*igj::dj'*.1i .*fl'"ffur1".".iii i e i . incd din sslii 2jfpistatul pritanilor -yc.'. i l l i i r . a .irrj. rnsarciira!i ... "i[ffiX?il.drcpta pe certil.l.i"tfle p o c ah o m e r i c a s e a l ' l a. -.i nu mar era folositd oecrt pen L r u r a r c l e g e d i n t f es a s Fl e x r a r c r . ...rit*Hr*J:*{li:liHm:ii::ilf ii{lrifi ..i'Ji.".*1:fl:".pritanii si nici a. c e i -"r-lL rr u l r i n d r l .r.. I | .ti.JiX' .l:: t" iu-i"tiirintr-ufnenajat['sub cerul ]iber: crci zitlul de 9i sustinere uEruHill'rror'oe c a r e ^ e r as u f . Iil rir l:H:. o p e r : aa s t r o n o m u l n i l l e t o n .i.-. rn n q . ir l : .X:l*'l{l-i.urilraseazd terasfraseazd _eeluul sacru in jurul 9: iurul asistenlilor..i tle un se- desemnat in ficcare zi de .:.s r.lf..:. " r i l t e l e ' t : i l r u n n i .i:'1i. L i a r r .^ k . Ilcclesiei e'a.'.'.".-. D i n ":*idf.torate. in anumite oi:uqu.

ill.'l. i::l*n.:.:ffi'.:t:f pnpn."i.::'"if.rimitd/.f"..X'T:11il:l fi:y- rr l)arl'rara r'r'dLU sauasuplste..-.:'*#li.'ll:1.j"{?ii.:.:: :mied...'i.l"#'#ii"nu conchid.::.i...ir '''ffim uqu iru' ru reoactarea tului se irco intntaeJ.t'.ffi"-*ll.i:ifi''":"fii'li Li':i..":ril" "'t"i:li?11..]" r. j 'T:.:.?i".Ti#"'..f .dBteastt ..ifld au'".:..f'f" i[....!ot#*.' .j.{fii.. i".i'".tilr:l_"e a.l.$ii!li'J'l:i..q.'ffi.*fli:i.fl:{:tjhrili*:h}jtl intenteze"o acliirne . u. ltl'.. fn terme"i.il:$ij'fTl":"'#*-"Ji'$''li"l3'"f'1 i"3'..T_!1.l '.{:i:i.i"#lljTri'ht"'ilit'}*:"fri'*'li:.. .:r*..i:'::.T .i?*i:il!p'[e'.utc .u""i ft{'ei'Hr"nf:. ffi:i*i. v .r:X...i."'=" lntregiituJta.."i":'::.'*.?urcu cuvintului l.11'.t't'auii T tiq-i.n:'rr#l i.# ri iiilr :i{ri*h*q"ffitJ *l ru .:.il'fJl. . ^ ..i#h|* ".' #i*.*.?i:f'.1.t g#:ilLl"f:Xllii..t"".? . urmdtoarele alternal 'il.. " " .ru. ' .1.:'r.1' cu mare grijd.3itli tii.:.:#.:fJ%?-ik#r..1ry:'.hlrii:.J.-ra . pfr.r1. deora int'p nDn+^n 11'$:":"*:tb:*xi* **rllg**'nt*lii*.ir*[i::il'ith]ri:il:r*i.titryancti.""r"".1til}T .:t"i. s{r._"i *ri?.# isi .ll.ffirfif.ll'i\?t(X'u "...!.roiota.- F"l "..y:" ".."ii:i.'.1.u.l''*** ru":i"iasia1 epaggctia)' proced...:."!i:*:Ji:* l"'i".11.#illtdfu '..":lt:lr*:l' asrrer.rib.t'Ji:::..urefa:.ffi gl*'.'fi:'Jj'f':T .rnA h..i ...t:.i"._1 '.r..ui sd introducd (eispherein) ." ru .^X'"'..ll:...-.*"*..ff..1::-r. *.'iill'J.i. .:{jirl*f.Jjt' 3:.jli.r/i{l.fl.' *+l+q-:il:ffi'.*'*t"Xtil."*''* a. #.i:.ffii:lli.]": !:o:'::.1-lt {?tr.x$1tt.'"fi1*t..i.'l ""'"':.".i*r tl ir... .'n'idi"#..'.qt' ii'i1.:ilt.i.h:n.i. '.t1:l.1...trj.sisd pund in cliscur }1?. .#hlx.1:".#lix1t..*1#l.i"#H.:.-1i"eurss.:'1i1.1".urd h.J[fii'fi L#d.i 3oj+#*:.Xi"x.:i..r{'ri'!!. ni..{i"...::.'ltll ifili.^j:.

l'l.oteazd oStracizarea sau ridi_ ea constituie suveranitatea ncctesiei. Dar 'nu ...:llt* l:: u""-' i"i'$'r"fi o{:Til1#f."i't.:"'l:. ...X*:.jiil.l i":i."tr1^. p." judecii actele de inaltd trd_ mine inrreaer si dupd..lucra ea..".. cdqlenar..clar.:'.ii"il""iil:iff'.." Fu .1"' .-.lr'r.lii il. in leEitut'acu.a.:Tl":""i':Tj filiiTJi. q"ai"6 f" .i'. n.:'.riLanii p. ibu.aictii legale (ad.11':.. fdcuta "ar"o. *:'' d ats ati raclie s : i.]: :::::y"".litT:: mai t:. .ii..i3i p..:j..'ffig*qrgdacd." k'll::::.lttpi tit.:.ilr*a'. jf3.r.ti.'.e in care se 1.am v[zut cate era alcdtuirea Ecclesiei eQ. " druelplprcnunlii pr. mai in detaliu. pentrtr qedinld os o _*:_ytrpr ulrericard. Tucirlide J)r.iT.10.{) ]:::l fi"'..cum...i.i::i:._''ll ''*bulA illll it{eat: orice l.:i"ij" . adundrilor intreagd inainte de intel'enpi" C""rlfirf"i qi 'd.tln-ld.. adunoreo orcinord ce....i.ma pinsa de biroul prit""illr'qi-l'p"". n"' . dispune .t#t.iJL1 l' ?..."o.ie "iJii."iJ' ce-arputea giT::ilf: 1'.o$gi hotdriri: el s-a ca autoritatea sa ra'ri"^-.. .lf:h"[i|'1..'?..'i.li.:. Til?.l[ .-.i'...t" :..u ll.aii#".#rli pasiuniror tlezrdnruire' are ^rrtu'.X?l."l'il\..1....L presedinteie cu o hotdrire urr.{.Xl... dupa u 1 i .'"il1il. i vota'e.t.e s-a rerminar r:".i. ry:'.l"i'iJla rl"lir 9.J."'ii"H. proclamd rezultarut votdrii...Hffiiill.[:i:'T.tiile sale.j:-"'*:-t::t$..**:*#ffi."hr.*i'ffi Td#tri.iffiil. .uti""irii...i ".it'.i*i:l^11$:rf inchis[.. mti..' 9ll:.i lq:f "i::i .T. ..i.l."it .aa"iar. i.Tl:'i."in11:.1.i r.u nrmeazd sd se ia "are suri grave impotriva zervat adundrilor iir 'i.a"'..:...i..frri.l.' S.}i.it un drept esentialai cet319an-ul.liil.qi "i"..}blome 'T: .. J'..ffi.ji#Xtll::..!""i.t"'dat secretarrlui !ltt: "!i" l c m a u n e i n o i r l i s c u t i i: a c e a j t a s e i n t i m p l d este.itiil "5:*:"n unor particrru.X1i..|irji-ffHh: t|.. :_l- Libertatea oratoltlor este decr absol . ..l:' " .iJl.... face prin ridicare de miini-lrii.i....1"'i"'.x prilcjp.i"i.ul.".d-ufi. u.... l'..t"rr ::l{1 -crainicul contraprobei.oru llil:li".op. 1 ".1l"'tT l""i3dt i:-llJ.riluniipot sd supund f..$.':. cncd discutia nLr este rerminard.. in principiu.i.r'pt.: :d:i:F.il."i.':.'fiYJ.r.T"..1tiffrff:X. pu ru rE rbKLA R E AADUNARTI A D u R.rtd.oritl.*6. deta]iu. l t t a rd in scris.."""u" conexd. .i'i. ".uoi"ifii::.: .t_+o.nunrii amina'ea aminat'ea penr^.ti-$: +-itft .11'i .].'.n".cia). ele sint uqor de de- *nqili-:*ff*f *ry**t+*l**mi:lq*:ffi ri**'Ftn?xli:l-J*$:"ii.rd i"gdd..i rr* l::_llt"t"l cDt lh.i sigu.ililpe f::.''J" ".t. zi esre epuizatd.::i"i:'. r o l u l e .:-r." ..i"H'ilft:::.!i": probre.g"f.rr.1. . avea loc in cursut discuriei: "i'. N A f':*Hi?{ : i*.lillt:lltl..it.....S:f:"**:l dament contrap..:to:l"ifi. ua*lr-li lli:1...oniii'llol \'reun dubiu. pind nmuii. ii s-a intimplat asut)ra.$.u.eqi sd aducl preiucliciicetajii. sI s[ cercetdm.'il'.fi-.:l 3::l:.el declard.

"1"'ia.. prece dent. ciudafelului sdu popular de a se purta. 'su Faptul cX negocierile cele mai delicate qi concerea armatei qi a flotei au depins astfel de 000 de indivizi ce se bucurau de drepturi ele ar pdrea o morrstruozitate qi o nebunie dacd. _1.' larboi. Ba desemneazd stratei pentru expedi{iile pe care le ordond. conduce.. Cum explicd acest fapt ? Trebuie sd admitem cd cei 1000 de oa*eni ce formau poporul atenian iau sd-qi subordoneze mdruntele ior interese si . I puterii judiciare..g l.ulit# Tj rea supravegherea tuturor magistraf. hotdriri luate dinainte...ceauun an intreg studiind problemele ce treiau sd fie supuselestului poporului: ei ii priu. ca.'i?liil. primeascd jurdmintul c..^jY]:1. primeqte pe care i_o dd Aristotel ?"-pa.. ?J:lg. in politica externd j.. dispunea astfel de un elett de echilibru.varabiid Autoritatea pe care ea o exerse coluI.a .i ambasad-orii trimi. .d_e_finilia p.'".rii:1 "e precum qi .'.li"f"?'. o vedem condamnind la "iiu"1"r"iH. roL' crainicii .":.dg u reglementa politica externd lr ".se directdi. "j". Trebuie sd spunem cd.llibunate 4. .le .#.D. 'j" ea'prin 3:l::".ug De fapt..oo..1"11":.zboiut. politicd i. 3..turrt#'Jl"' :l::i.rl.mata lul rol era detinut de Consiliu: o Adunare ronverteste in d".t---wvuu' 'r i:t'::.io.i. Cinci sute de atenieni iqi pe.-:l?:L'i5ffi.EccJesi 3j"1"":3:i generalii invinqi qi. direcliilenecesare. inclusiv de starea flotei. de cele mai Nu..tntu. " . In timp cle rizboi. l'^. I:1"T"ug^ pnn ...o problemele raport cu privire la tot ceeace gine Lpa. careaaverii..'race pedeapsa c.mai inLii pe ambasadori.l. se qtie cd un rrasdeterioratnu era scosdin uz fdrd un d al poporului. ii prezentau apoi pe acegtia Adundrii. nu o gurd datd.-. Cleon ciqtigat increderea oamenilor decit dupd ce at in Consiliu.1"'"" p r i t a n i i . i.1i""1rr"... b aceste aparente..tTll''. duceau negrcie. r r rd .". su'eralitat....i p.u.:t D"ed ce a ratific. :j gr ld.. controlulputerii executive.rr. cetdlii. mijloacele materiale .ut sd .. Iry.. ldsatX in voia ei.ingentele ce trebuie rnobilizate. neiniemnatstran. r e c d r e i o. _le"ddi". prt-rpor!.numai hoierlei"pu.X ^^rj_r .. in_ problemele de apdrare nalionald.iie de'p."j. cea rnai i-tro...ia de vrauLtu'l' sd surertlor ('e 'or sluji ca vislagi.uqt.pen erile prin tlecrete..$i. r$1 "^ siunilepersonale interesului comun qi pasiunii pg..."ci: ._p:rtea Ca -emanind' prici"it"'p. era Ei gtiau si accep"T. puterea Ailundrii ln es mdretie. chiar qi pe cei inving[tori..uramint sau sd Ialte pdrti.'i.in Consiliu nu sinf a"iir -.ai -."l... In timp de pace.. I e . ::::l:l .r.tiogtgcare patriotismul.rela!.ltanic eedinIe fdc D.luzoriudacd n-arJi insolit ql J."ir" d.. 5. legislativa partea . de a controla . .i... r.iii"-.j. doar prin mijloeitor indispensabil.:::i?. i:. put.ele puteri pe care i le conferdsua".i. . a c o r d { .it. itd asupra conducdtorilnr militari este mai mult poporului ""pu#j de a hotdri anumite restriclii. a do.ii..riu a" gl_T. ar fi fost in mod inevitabil raticd qi versatild.. exilul qi confi il sau la moarte pe '..il' p:r"till").1.ti ll1.r*.. :.-.."rl"-ii ll"tty] tdritd de uria.o"trrii"6.operaliunile qi comandd retradb.a ^ in timpuri normale.u moartea. fdrd indoiald...l.eeste . Ei controlau si lia militard.#. princu ei. . ce militare 9i ri'.o u"Lru. ea fixeazd gedinla E c u . lii!t""^^:.a1e.'iT'-'.Jl". Un lucru este siEur: Atena a mat in secolulal V-lea o politicd-externdplind politica externd.""'. rj..cgii.j. r.li.T"s*i..t" p"i."i*. Pericle a put.i megte pe ambasador. n-am deosebi care este de l. :? iu'lo.upu regil ranitatea 9: : l:gi 1ii iudiciard. principaid p r l n c r p a t a a iiecdrei' l .n..:f ]". ..i.'a" s e nilp ci un Ecclesia.1 audienld in ca c r l^."i"tilia. ii-" pt realitatea.i.uyu...pd".oartele. creind cel mai superb imperiu maritim care l-a cunoscut vreodatd antichitatea. """ur" aqa cum am vAzut.urJ-ir'ju .lr..

.il l H. Till:?.tij lr I li#i.l"ll!l X..iif.::::.:.i:.:t:b rre ra'te.. i*f. meni gi in care d-ao"* n.J.:'1Tr.ou ly1::::.i"lJa.lq:lr.1 .i. jii.1.i . fr tiit ir:li lfflllti:: :. ." d.":ni:::V.ffi i:*ru.trulrlilX$f[ .:' ffi... "r.r..ii.friilll..ttt'r'Pl"ttt c s ij r l lrff .:.. r'i uc t t....1n l?tili rT5"...m'alopt.1.inr.i:qi' l r rj:rj*t..'"'".ii. 1 i l l a !p n n de(.#ffi *'rrrlilffi r'I(r Irrirr'e parlp tlln illt ..1'"'i'j"ft:':lllirA.}.1nii*") Tl'. fJr"::y.'1.i$s. . cL scrutin s...i."-lo""ll!tl *t.""". ": l.#xFj4f lliil'^rfu*"'r.ffr13:.:-.:fr li"#i:i:i3i."*:H"1=^1l".:{"!:fi:".1::lg: "fl.1:'oTr:i..*' i ::.'^cont..!::!.^n^t^ crezareIui Arist.!:fiS.:i .'.*..il:*:=i+r*tlir roate regri *i'". n ".j.F:r1. ta""ar"a ffifr frffi fffi l-#}ffil f*ffit*fi iffi *.3.i'iT. prin pulin 6 000 de yoturi.I.i".u .{:ft "Eccresiei .lJi b[::.:H.fii.l J ge.: .ix?.fr?l.i0..'ilifi 'i.iali' orice caz...rulin.ljiqt#.'"*..r*..ffqfffi *..""1t.t .':!i:i.1:lll .fi:l.rcle obignui pre.J.i . r iX:"Ji1it'" care trebuie sd-i dea ii*rr-'tffi fl i'fr **.iJ:.ri ifl:.i.x{i1til.t. jri i'r.cl..'i.1.:lji.. ::::.ir:l:l..".xr^'.:y.'li:i"' illill:.!.'stxT\{jliliilill'..iurui s..:..:...i.".l rtlimHJ:iiililil l'J.. drepru..i.Ftl ii.l: fili"ij"fll^ F.l ffi -iriiI1.3d1n:lg plenard.rrt.: p.rul"lil t' uerllocrat'te.:"?:"i*=Tu"5ifllfiT'.\ lIn n u i l r D .itifT:.."i"f "'--*: i}Ti{:r.g1r. r .:*:+d..rrn rr'Hi iti+ lH".iz . Deci nu "..i.iiill'1.1.il.iiii ili.1*ilti. ca acerea fr*ilf.'*i:.. i'ti I I ilI :lp.i' r..'"'o. o i.i.:e *^ ll crin JJ.:'. . pentrtr ci un i :t. .".'iJl.1'.1.11'* intocmai sisoremne.iiri... r.:.tff i1. esentiale 3b..'"I#i'.tff --1b Ifp.J.*f.:.. u orisla nici "r..t* .i.i..''..ii ^" "i r..:.-r?. Hiiil uurrrreascilace-cii .T Arena ....".i:trtffi cum.i:....".*.*"#:'i.'. p r l v t n t a a c e a s t an .':F*l*f*:#Jf..ry".""..^.y'.*..:..i...Frn"uu|. :.i*r* .r rir.:."i..x'i'.e '.f ..'.f. .."*l..il i:i::}" "::-.. yi..*n# mocralia ateniana pe totuqi. .ii iti.ii.T"l.=6gr*ii...'ii.i..::t'.:i:i"":?#j ". ..l.:.tiile sale. prin W:'...n:ni: .:1::r.r": "'.doj i"n..".:i'k".oterl in -o.esre : anoasrrd."1"..'i'inici .'"T".rr: :: I in: ii il.i*.r:::)i^.'.aJiiiit:."J-#l il.iffiXfll.J#j #ffi i#{Hf.i:.*:lt*= .* ...:'.:i*r.*.i.lfh:..r pubric L ...r. ..i'i' T:i! l.H..Hi i:d ...*.

i*ry*-lffi ri#rtrnH ifitfll.jl"r"'n*?.:i'.d."_' i'{'[p nalelor.*::i'^"":".litir*..'*r*i!l iLi{:+#'*il.'4.i$e Iffi fttfifi 'xlil{.*.?l'.#.*il4ifi ir*Ad**?l_fiHT.:"f:':!::iJ "L.l.itri'$.ii...*.'i. "i'i:il.*il. J"dJi{fr:..iis*'iJit :::.i'h.dtro .nt.6r j::.' urrribunar """J"::..se ffi triiidtf ih-i'iuq."ff 5$t***'fi.i..l.:rlil::'tsl# preze.1:....:::di:':..q.{'frtr }d*i!ffi fi .*iil .:iiil{.*"..i..ffi :*-ol^-i.1Ti..'.lt{ly 1ill.:' #:".a o"ll.l#5*tiiffi l*.3'..'q}'li.**ird la.tl-. "r"f" Hnff il}itYdlid-i'ru:d.$r.*'*il.-tu#ffir .eft lt' *u *.T .*t1p$..#.:..ii'iilt:"l:llli* fi il{t*n.}*..'i{:h.ilil'#x.qffi .n:::..*llitfi.""".jli:.n.i"..:r:: l#iiJ:I".:fl':""P*Tfl..[:*:i'hllm:'l'"".tr'fr -.*l...:..1...}l{t"#ii::1u. ro'Josea i d'.:'ti*...'tl*t*".f.6ili'pLlllil...ol.t3" i'i1.':''...'.ill.i**'.h. ffi fri**ft.'.1.ffi -lqlmft*tff#. dacd _nu-lobpine.ft0i'-i.!"i*."'i.Controlui cel mai . ."'.ff{"Jfi.#fi.*.::'.i'i.fiil:".trrtn.

*.. .ind._1. l'.:t".: rij1.:l'"::!.nt fosr de acord g J.te fui* ijid'.lli' TX:.guG.*?rlg*'jif ".:il $':i:gl '!*r..irri'#.u* jft .!!i.: l"i:"".._...1i"".atenienii.i'.. .11g* 1..{*}l:. pedepsite aoua zurl par Ia prima \.:.:i.ffi i'.tr .T.ii.f *i*rr..:.f l.*:1"i."."...aminrurrri .".i:.##""J"#. l"'d.iili s'aturui ..:lt.-sit. ui er.roln.q'rririi'iiif{j'ff n::..y:"."'o"Jf....J.en_ al al uneipropuneri... j::::':l.. Adunoreo ptenord rntreres superior.l..l"jl"J.'i:.a.J ''f .."i:::.ni tatea sa u.t"ffilt..'i.f .?1""::: f lr:i .ili'::J"'.'r.^:.1*#iffi "'.Jli:*Hi:. ffi"J'Jj:i}..i3.{ ". rirept uriile "o_un li:t"-".i.caromanii..l.a .crariei fetorurui "t #]i?'.r1i.l...r*.."..qr :iii::.."i.i:: tlnr."35h].".r"r.''i ::.jl...i.". rrl.HT+f .l':l. rlu .itli:lT*i'.yfl][1.l-...regulile de drept lurur civice..#iffJ. oeldd cuivan rlespasub*-..lJn ".". :....hi. rea."" sauamnisbia as."'JJl.i?Ti)il .ill:t".l:-l.3id r l.*tru" .:".r.?:t :t:..1^ll-_rl li "ut poporul nrr ldsa sd 1""" ttauura c levlne e e ( ce l ' r l r L I l r a m b a s a d c p t .'{?.*i'l+lfl ri:ti:* j[ffi:iiil.*"ti::i:._.p:.. o"inpJ...T i'i '{{""'^Ti#'.. fi" .'ililil"i'i :*l :fftll.'rii.. ": " i...: .rr1l ...T'"1'.t ..n.i ur i.... il..i: I .".*i-fi fJ.lr.'*+:ilidifilil$.l.".liii. il *' I Lc .i.::'*.X'.wu.["l. lnomos .rralia ""irrilll."#ilil:"gi'.".i:fT:.atru'iir.i::l:tl'.cremo." ..ii kii{: ft#:i ilhfi 11.eia.lilffi+ijJ:-"t'#id+."i"t au.li$":ilr""f ..'J.]T.ii'"'""' ljy:_:iii.Ju.pentru a confer"r ad.'r.i.T .i'#-:""'."il".i.[:lr .1iff"#?" il?:..iiii. e"esie ...tli1i1ele.i+.la."ffi :"}}?}ii:#ff ..1iii.-li"flLl.ierl..g: .tt-1fli::..1.ifi i+il ffiiltlTi:n*.ivjz'ilor.l# 1:li''"Tr":iii.i cpgu o-*lrar:tsmului: 2....ro.. : .ll*j:.eoere a nu avpA nini n to^x cum 'ffiff*mffimfigm jt**iin#l*..l*. i.''iif'.l:ii-..'."..:i.."* ca. "j"L:ili%H: #f .{fl:.ur€e ptenord "r qurrrrrrsuatr'a."te.ji sir'. T :.f..'ii.-li.uil"JTi."" :ijn ."..^.r':: if'y:s.'ll". P 'legaturd deyine vident{ clnd privim evidentd'"tn....'jilll*:n:"lf ..flii:lteaza ". .:ffi*.* iiti..' ci atimia. f i" ..-1:_.1 li-ly.'i..''i ii-.T " '.r 'i'o..l_.li..i"'iHii'ru"'ii.'lili:. .i"J."aii.F.[-?iin:r*fru ff:i'Ti..ifl..i*j": i.lltJ?:"il:$...J'':*.ru 'l'-.i.*r*iit' mri I iin rj: : Ah f i..llf u^i-.l.iii. -. .r'{..ff *iiEi j:*+i' { j .T#n::*f #... rlr .. il"'ilil:..au i.... b-.'i.f ateniene.li ".Hi." p.i:".iliiT.:l:1 l" '.

lf.t# r.li"iilJ..#"If:i"r'"i.pii:ill'.ri'jl. l" .il".ij'll..it.il'':^.ii.. *f i :.:"u'l:g:l il.iJ f.ior*i..[.{'' :. ii" 'llliiL'ri...i'"l.-i".. lf.i.i?f.#B il iT ir I I I I ".'."i :. F .::.til.:1..#1:l#. :1".[l'..l1l'".1?19.. lf{.i1.1.celei tanii.11 "1.11f . * .'un.e." q8i.i"'" '.". f. .. * llllrlm i '" i:l.i.otiltii'11""fl:.Ji.:"j* ri ge'it..ul*j rt. i o .. Illjffi"....ffi tr$:lytr nfl'ff i ill J.ff: r adrerse s..lull1l"::i."q int".cisrnrt s a p r o c e d e z el a . ostra. 9."r.. rri *::iiniI' :i.p.i'. p r i n t r '.dlil+ii':..i'.1. cu t( c l e ar ' :r. ..if"J.iu. turi cu '.1"'llfififJ"f .t rui u r Arcibiadl'c""iHil.10. ']'r l*li.:i-HJ'ii._dife"rite nume. i f."::.k:::^L .ffi"i1'::.l*:LljF#i:il Ji! l. f. u."i""i.T17 in"'""" p*t*ffi:ji.i.r:.."ni'tiu Ja".$Eli. glllli..l'e q l' ...1j: ?..l.'tj#ffi :ls$i'' i.i"rl-*i:i.1.l.i *il * rllm rj r nh ffi r li. rc i z r r t j j n dpsuetudi Itt:i:itlqj1.{dT#itir.".+..1.#'"i[. * l.t. 1.]l.il1'a "il'%'.l*1.i iT. ".:'.oTi'.iJ:.i'"''1-.ii]".l.r.i.f. Dar i. atenienii n.^-i""l"r.. '.r}olarlse _1 .: f::1"-i""Jiln.l -un i' .r".itl*k * i :n* ii* f .ii.T.u" pu"r"ri"-.. :il.'irgat H:tli n*n{S:i:l!:. L\t.r..":i#."."#.t*-u.Tk..i:$.l"j*. jli oX. ..#.:.ff :fl I *.5..4 .l.'J ]i] ifJr-.1'o:-.-*.4:i."o r"-a i".a... .*Hnir.. "tJ II"t ..T'.fi$il::"$:5ir$.?:"}i[l....l'i":.i."iir '**ffi ."a.'i ..ii ::u.*ij. .#!.i:.'J.:li i. l.#'ii.1":..l'":""1 fffil.". x' $if:1.1. i::* j:.i.. r"l .J"J:l. .."". :'......:$lll"ll"'..'Jfi.l. xi.ul. :.['"t*:.. #1lfi *ff Trl r{fi *-it ffrJ f*'lXq..J#. 'ir'p. "".i: ji"llllr ji[hl l"-.1'.... cle_a gasea .ln.'* T.f:#ii:::#jtrf.'..i..X".". imnni. alesin t"i.:".:ti1ltjl'^croJ]u'le fostaruncatesl. imerliat ilupri mijtocit i"iiani.'?. ffit :. ' .nj.*:: raLao..'.-i: ol..nl. . de l"lflllflL.i)J.11...:iif:ll'ii.i.itt'**ll:. yos"...r r J L e r l r ee ..1i::. yi1i. se njmi_ 'ota o cunrrailtclte*:i.l^*^taln .lj:.f*"t.synuri.1..: #"l'il "'."'.si s i mp l u t 'n jr[l jii qffi i... adunarea principali a .. :i'' f .if.'. .. ra nsuficientd gi.^.ntrwi$*i l nii #iilt.'.. r r .1:1''li:x -"r"f.". i..j" .#:'.q^.s.T:::. ."r.pp.11i"i."i nua^fost atins."t::....i.nr8.:l. L .?":i:ffii"U'*i.ll[.'i]:i:.'J:.-l s-ar l:**t.: ild'..'i.'"n1""'..T 'l: .t insemnate imprejurdri'n.11:':ny.-!i.lyll "{1i... agitalie.' mai micd decib s-ar pdrea.iiTi11:. #:tt.?ff f...i"?1.: :..T'.iii". fa p rca n rr n ri n _ ^ ^ n"_?.".pil.X rob de osLracism.::].T""f #.:.r:.1:.ll.Tij.. *il i..t.. u " i r ^ l rrlefieonidutr. aceastd incernit .. ..-":[...q'f.il. i^tii . li.:..1.:li*i.:1.li.l:#l'"t'H"r'l.'".#*ru+ i*i'i:f.n.ilnX.#..i l1.."":"":ki. iffi'i:! :ij:..:to"."i".*? ti.: ffililJ.}.iJ..{..pr-..i:. l'.""".-pff"'-.11tAlcibiad..t r l a r e a " ' o t ' t .1.T"'11".{jtil. S*: .'.?':'i."....Tl l'otuqi.4. uiq ^a'.ilTiT:.'".''ffi#.::*:1:.r"ril.-o grdmadd "yy3acd. tJtil::."'o*cgPat lrrpteto" c'."f *:::yi. i .ff.* *#[ 'l.1 Jff H.i:::ll j..TiT#i"tamitid ttnii *i11.fl' . i'' a"ri in ..".

r.?:.llj'*1.^-ope"ra pund la vot orice motiune prin care se urmdrea BTag' rlu^i: ..::t-.qism ui.i.i''11.rta in Z€r'p .{.1 a g a p t cg a ii n o u a iul in fiecare u" i""intJi qrrtiurr $t alegerile se fdc m conlol'm.i.--otdritoare.'J.ffi totuqi sd le rezolve. imp lcdtilor era un blestem ce cddea de la sine asupra jtj]d icui se atingea de ele.'^"'cl ':-:-1. :.ai nT":.popcrului "*1* ^|..u in . putea sd fie dev pentru salvarea statului."*'#ii ffi:#i?i *i":.." i: i.irliit iili.:::.i..*i. :Tnltli.tt t.*1..: sd aibd nunritd nuntttd ii 487-483..il I%65" l'u i' ..'+ ::"i ..." .p!!eau o.oulaure ostrakonh.eap]".fi p.ii::i.. ::: ise ::.il ..l. co."..uu. 1.1in.*... cu Cimon gi poate cu 'l'ucidide. O lege foarte asprl epsea cu atimia pe cel ce avea datorii publice f ii-i.:.. reu". inu'"i.1-..a[l::l'^:to co .:i . ca ::.j. t r.' .ili i F.j a* i"..'ttu.""Ti"[.3'l:"l3lXllli.. strdin sau sclav.-lj'a.:"f.... zr.i..rtafe cu t^rlr7!.i anul 431 s-a decretat cd avutiile Atenei vor rii.ll. capur ..v[.. 'p.fiind l_Hl Necesitatea unei adundri plenare pentru a acorda adeia se explic[ prin credinte rlligioase. .^Ar rlaion (la est de Argotida).aptul de a obline mdrturia unui incatbil.i : . constatdm insd cd-atenienii.' Vota pturile politice la dxpirareainiervalului fixat.jil. ostrakophc si i.l a j:1 ....9:' folosite pentru nevoile r[zboiuiui. il o. Sd*.. liUltliU ilr. r..!:" :.iiif*. P e n t r ut .tenllor sI prezinte qi prilanilor zece .dupd dezastruidin"SianilTl Er l$' isi -o=. o aminare a interziceacetd. .{." sumd de o mie de talanli care vor rdmine ca .i: ji_il"hT. ln'anul 413.ii urscutll vreo amnistie nu scurta acest rdstimD.El iqi rec5pdtatoate apJicdrii'ruo . trebuia mai intii sd fie t de interdictiile legale.t"n. se fixa ""t}f "2. de islorie."?.fJiffid."ii:..o.ln ..1i'.yl..'3.:i3Y:l i.i'T. matir-.ll:'it. .[u.n ir-r:x. rvd pe Acropole fi.J S.:.."'"1'' nezultatulvotdri t\\ L. p r o p u n e r ec e . i"..lj::*q^d... sanctiunea legilor qia ju.**'T{iitnii.r**ffilHffi: . . F. . in afard cle " ri rJl. 7l. Tur. ll1*.u.u.'.li{[a ar pune oralul ar pulie oraqul rn in pnmejore primejdie lxx.""il?r"lf* iT.necesa.ost. dar tara proL in o.i.ri r.ili.. na sii resurselor..Tl i b.H:..luce moartea. a cupr.i lonia. ic cerea sd se ridice.. prita t conceplia grecilor. urma sd fie pedepsit atinge de aceastdrezer. asa matir. Iatd un exemplu istoric."r.. 52. oricine ar supune Aduntirii propunereade a . se oblind o reducerea datoriei. l"f l:1.i..i1.....: nilHiil tea ar.o5d pot "in.i".ii!1"".r d".rsculra Donorul'i prbble n. cum erau in secolulal V-lea.ia u du flot[ rlugmand o rruLir lrusrr."1"."*.ffl proelarnat pu eni*. a ridicat pedepseleprerara fll."-xr^. condamnindu-l la atiie 54...capgtu] 56.to.J * ' r " n i l . ..i de . iliil. quLtus55. poporr.i iV. rscrupulogi .n.'1.u"L"a.az a fix"".d a"u i-t . erau. era in '.1'. El avea nevoie .In otscul._ff j:Tj ::i. " "l "* Cetdleanulce'era destui deiurajos qi il86.'i.:ii:J .iii. se sr a birJa i i. sau cle a-l hotdri pe un iminal sa-gi denunle cornplicii.. J.trir-a oricdrei glulrr. da .ui..].r .l I. d "ni" :"fl dlii peste termenul e-ttrem al celei de a noua voruri . Cum se proceda dac[ interesu] pu- cr i.'.l'"i I IIL :: :U.'i.:j r"'"i lj :i" ^..exceptindu-sesitua!.fii'J.I.ebuia s -a intimplat cu cei cinci ostracizati iintre :n aduna. ln caz t.:l."H"::::..i .":i.^.u"303 reunire '-.d apdu de cele mai multe ori tocmai in lesXturd^cu stiunile financiare . ".*#:. cum se putea dispune de ele in caz forld majorii i' Problemele de conqtiin!.i.ll..1 t".jTi .u *i#rll#u"o p a t r i o t p e r r t r u a s e g i n r l i l a r .ins de spaimd gi aruns . se 'uml.u t a vea I oc i n u I ". moarte..lo T. Trebu_iau rre.i.:..:t|_ .'19'o'..Xri:"$ "Tffi itanii sau o reabilitare inainte de a se fi obtinut X.:#.1'if.ff..:::11i'"t^ in.TiriLlrl ..*"oiuj' .i.u asora qo^/i.interdictia ? r\r'utiile temelor erau protejate cle legi impt..i.ariror.rl.go...i...ll rn cctdrean cu moarar ri .l[*fJt_J :Tfr i1i :h.

..iJ. R.:: tr.'.'1""?i.'ilporulsd-i .:T:.r.l*fio'i. J" i."' pentru motivul separatd ""| i:.:"ili?r.a .'.iffjiil*::*'.pe care nu o nrrfa...aqazd in ."?il#. infldcdra spiritele.eli uii"*"qii se mi."'Jjll.q.tt" pa.'qt"".:"1: Fii..'.4J":'.r""11#i:i"ift r)e ji:i.l"I...in aerliber.. ce sint inerente regimului qi i$:*9il...jilf.u- a..'li.tilr:ff d:['Jit:..'.i.''i.r': la tri Antifon.)r:.i"-H:1fi.i.'..sald.r::lff^ tTl'.Ti!'.fl#T.. l!.#.'j.1'+.poporul.:'ll:^r:l: le er egrerd a regretd apoi poi a amarnic.nlY' ::' ..si qullnrstrarea pternice.i r"l".i.#.*ffiii$[g'ft#.l1n.i"p.ir'iiil?l'. lJlerl i nu u in i n atmosrera atmosl'era t n ii flft.iiii""r" ju"uilu#l^. r".asanrinsi.: i1 J.iitiii"otoi162. ca .i"itl1l'3"'.J.#."{6##*.ii'.Ii.""a". ttd problemele serioase se desfdqoar[^in sing.f..l1"i::.".fj.l 13*"*"*:j:T:li"'".. . prietenii se agazd in . ele sint compensate de o serie de avande nepre.'"1. $"$:"#'*i:d4ild':.fr1.*:"i::jiil."a-ilo+ii#". ".ii."'ir:u: "J..Jiii....iurii'. #_. T...:fi'i^::l"iL" murr l:::-T:illi :_"l1iTl:'tti":e ".va i t e v a luni luni l ..'5"":ii:"11"1""-11".. de o adeia. "il.i'''Dnni D ? ..ll.$.t" a"'"""lirj" 'J'ili j. ..::*"]1" ].t.ti.rl .f :ili.*:"n:!i#*: i n Ee d i n l e G-v'L D 'q ' p"q.id ff j.ui"".".*1"-f-'.^ #i:::fl: ierbintatd dintr-o sal.oi":*".-i""iJu "u ".qd ti"'ft1'Ji'.::*ri':'.*'#'*ru..JlruJx*"xf+:fti#1'I-:lilit: ":''.porul l loporul *1."* -':ttrfl?q"*. npntrrr n.tf# Aceastd p"o'J...exseP!ronale vicii .":#"il.-Jffi:ul.i*fli: -.. :il."':'. .T.::* Lr'.-'*l i:.i:.:i.ill' iit.'JT..... ...r#::f"{i:il fi.ii)ilt'"itll-:p..fi . !'i.n timp.xL:fl.i "rgi".1..iii'X.ii'.ldt. sau *li*ll tT tearnr. e "d.j de qtirecd_ q^eLt:i l:^*t^-ll i.rtu#iry"ili*[*t-l]{l..ifi:j..i1.rfrjil-"t.*:iJ'ilii.il'T. le avea.i4 i*".1.x:*.'..T'"lx'. #ii!" .. r\u.#filY :i!:f. *{.I""''"u11?.i. u .iH .. l.i ilri...Dupd o zi de emo!.+lf. sale nu sint indeplir{npor"'.1.d dupd upd c cite.."rea ar jigl':.XoYll:rT"-:lt:iand.'.t:lte.f-uY'n"' pe 'a"cuzat:.' ir le lii. finanlel{l:11_1"ril" se. cind nervii participan!.l.l"yilllur^...Jill*e ."Ji'.':: #i#:"'r. f-i$:"-cazurit'ii..#i fl iJ..'.: f.ilinisrir. IJar.:.tuit. mar cuun .'e de p! c3re-Lrebuie sd re.qer.. 1....'""a"'"3ir-i" mulre i..*fi:'llil . o " _prietenii s"e-a!i!d avutie " unii pe atlii qi oratorii sfi."ii?.ffi ..litu"xff'..f si .i" *.1* $:"lj:ii'.')t' cindvoinlele *T.:.#J'i.j ...r a."'"1.:..c nu'rrily"ti.'::1?.ii.l{.'d:*.:1.i.":. ffi:idi"llm*"11"":il*.:ftl u u p att u mur m_ftJ. tn timt.1TJl:t"ig.U"il.'ii.'... .#'T:'fri"-".:"..0""#" ii-"HXu-'l'TJJ! ffJ.1i..i...ti.." po...i.ii AL ADUNA. .h.Tu*'... f l:.lii d3il#."illijii..""'a.:j....f iveindoielnic i gi tor asllel se hobarJgte n.. ....l:"Blli.p1r...i *. .". tragira rAspunrrere in lumea contemporanfti illl-.np J::::ii i"-1":lt*"r"i.*:i{""."ll sD..::'$i J.:ffirj1"lfi?":l frecariror 3lL''"1^11" u:''ece rrsetounlLlid{r.l1:i:*11'F:il"li'i:ffi 'liir'.":i:i":itii'"i*'o' q !.3''..ilorsint intd- f..'.I'.i. l.1 lnitit*nienilor reheli. ..'ff3.li.''i#..i r' .iff.' tq.:.l'oxl3i..{.'. nr^+i-^ :..-.. P: l "t l l r i""ir r #ll' iir i sd din ag buie sd t" ?:1:ll.. .:i:iJ$J"iTffill: '.t ttii i'-'n.ur.'Iir'r'i' sepot qi3.tlain!epentru scara .r^ ^r origarhiei.i' i l* :il i"i'ii? "dtntr-o.u.r"Hlll. m a r r r i c .rds ...'{:* :ltffi.._^* vrem sd ne fi 3.^.'Hi"i'i.LULrsroRrc 'oo.1 :ffi:I..:.i.

lali. rndenrinp(n nrr ^:-1:u". .. a n r l .. n: *i11.il: '"1::il.1:':{::iliitif":i. tr.: :l.. '.il. 1 J i l i d e .ti .:[.ido c' mare r-e^. rn qr f{ r. il.t'T spune *"i"..il{ . r r r i lr. . .i:l ill.i!o nd-o cum lucieazir.!.::.' o * " ' l i b e r t a t e . .. a l r r i r t .il". .'"i":":l]:*::. .m .".i incririjura tlezbalerile. ' ..l .111-tlcit "T"r.]l.11.lr. r " t ..*.rur(lmea atenienil"^I. ju "l.Jil 'ale cirrei inlr'resr:nerricrrt. . . .n"1:.:i. . r .lirr l)t. n o r a r i.. i i l n1 .r.i vot .. i r i .i n r r . .:. .::u'-1"'.:1. .. l r L ' n. ' u J d s a t .i..iJ'iritj individual:i ce se abirtca de la princip iile d r e p t 0 i ) m u n . .-].lT?J ri moilerne ieEite din popor. . . i .. sa au um t in ma ai i .i r r t j .?i. .i...TiTl 1' . .'r.j'.". . r r r r ' r ' a l l L a l lp l rl Pentru a putea "' u y r r ( .lirr dc r-elp n . llyli'il.:" I I i' i:' l "*n *:l. . o r : r ' n r n l p 'leimarcabile r.:il:."j.X: ill:.i ".u'"'.l . ." il". : ' .il1"iil l:ig #. j:":..'rt*'*il'ffi i-*. .l:. i .l catorii popo^rr... .l^ .. l^ c *-o sint c.i.'tor ceta.illili.rra asc n . . p u t T ".i.ii':: ll:* ]f. 1.ii .ovedesc rrrrrlte g .i.' ffil.dilii.:il:l:i1i if. ln i h i .i il.'. r .. .i:ii.ir.'T#i't#"it:. t . r rl.iiT.il:i. ..1. .illTi{'t. i au. r .. r . . it i. \ t . ii:. ' p . r o f i n .#"1'"1. *:. . . Ti t:. ? j t t s e d f e s d o m .qene3alaJ parlamentdrillronriotpr. i n ii"r. *li"::Jil". la no t r o p i ec . i r n r .XrTo.':ll!'Tr:.[i.1]:-*:l i n a ! i :l s I l. Ea . ci I t"lL elaborale t o a t " a t f f i r i .fl:. d i f e r i l c l *n p i f f i L ..l l' o c o r e c t r o l u l n a n o c d hl * _ . j. l m p o r l a n l e s i.l il.]. .i' n i m i c d i n t a"ig cl-rn " i"ifri l f]f* f.ic p*ni.( l i n r . .:i* "in 'c'n..1. . *\gfr#i*iili:t: :*" ffi i1 1i 611* :iiT : :i :i'Ti* 1 a*:.'.p f r a . r n .iiliil:: .l"9to p u i " r . n . .rtr curr comune.t*i*[ilH .1 11 o o i . ^]t^.:..lea p.1r:g.H. ... r . " r n o _Adrl r.:l:!i_. . ' .:.: l'"'i. . .l un.rstit.._ pentru u^!qrc . t .li'...C l ..qrp inr.*ir':ll tr. i ' ' .i.#':..C l e o f e p .j.fi?i. .r".. i n L r .i...i i::. ccle .j.. . i i.:'. a n t r r lt l e . ..:T.^-. t' i r l e s p r e t . .:'. : + u1"to5"'i!-"*ri"li'..prin alegeri.1. r ..Lie. i ' ^ r l o n . r . ... .l"..::l:r ac l a 'tr r i i.:'-... l .e g i i c z ei t s r .Il.. r i . .1i::x.. i i. f i e c i e r . ... . i^ .i atonian.r . t ' r ' j .r. .a u parvenit n e 1 1 1 6 . j..i"i? o ^. rllrliorlanlF ::tliy .'il. ' " t .'. o". : i] rr 'ilqr.lo'::1:1.fi#"Hii.liloi1"*. t .. . t h l . t . ea a- totugi."*'fi:J\i[-l'lirlli:"i".l' 11 :il: i. r i l r .rhiln . r ii n l a v o a r e a ..i rg.i s int.riX. J g p t e l ed . i .1"' . .'x"#til'qf. .".'ll''.11. i r r r a r i ce L r e ne-au n e . .rr'Joj."^. . -tte. l i r n p i .1ffi.iter-a formalitdti toare cu care is. .'.ff." #ii"llliliffif'u'..tc-'nrple de stra- r""^::i i"'curenr curlrferitele cu rriferiter6 5:':li"::" d.f. s a it . . ' .'.fr".. .:iJ: 'iliJJ# X.. . .o::nlt-nrl a l i t d e u s o rp a J f i i l i i " l i " .'1i.'#:?"+:'j!':.l.. .. n i in l i * s i ...*". l af..1""m. ' r r l l e inriliif".il. .i. rumuserea .i.". r i i t " ' j . ' .inr.-":.ll"tr.j.ffir.uulctlL a n{ "^t " . ...i.i..J:U".r clrr tr clr " n e "i. .' i u l l u i rjt'cril. .tr-r-. ."':[.. .'.ti:.ii.1 ^ Arisr.ilig:. r.::.l. .fititttdrtlfropri. r i a r e p r e ln..\ristdfan.. !r n i lm mn poo rf re t""..i". r og astfcl6a s. u ' " i 1 1 1 : : e ga l i| o a u d e s l u i s f i ..devenit.:".:r .::" I . .rffi: :t .bulerin .. e ' n r t t " ' .m'r. *t-jllll-*'*i. .i1.ll:11t.:* \'i".. 1 i . l l ) r . i:.j:l:" :ilil.e interes il"l. l a .11"'..--.

.'i.i.f n."j" .. Adunarea pr poporului.. l i m p e d e c d d e c r c L u le s l c acllcl. acuiatul aiea voie sd c e . o institulie jur r a t 1 : u n { . s.1 .l.l!.a .i {i?.i .'ii.i"' o'i .?:.tia. rlri : :#f:n:J:.tilor_?8. f i J$i. i il :1 de paza constituliel'ze. . O lege era pld. **_:" I l. .:. Ih1x% i {"{li..iil. D u p d i"rn" ddm se.:""J:L. U n d e c r e l c r a i l e g a l d a c { f L l s q s si u p u s d r i i f a r a s a f i l ' o s Li n p r . J ll..l#:.rru npnrnr. Primul act p. u .. e n i ?ele T:tltr 80 sd.i:i' a pune u. r " ? T ' | t t e d e n . Existd o altd institulie. Aceasld declaralie oficiald r r e . i. recurgind impoLrivaacuzalului j dar u. i::. :de.i. in pr:ocerleze.Ti: ":.i il:fill.nt*ata t vicii de formd: era-deajuns s{ nu fi res_ _ilegalitatea .'L Cind au erisiat legi ". Jegitor cc irebrriau ::lli3. .ati . i. Este momeritul democra.i'll'l.iil.ii" *"'ui. . Acuzatorul trebuia sa-gi depune pitngerea . :!"? tJiH rt ill#' *uor. afi_ a p o il a t i m p u l .s&u drrpd_r-otarea dispozi!..*o .Orice moliune prtna'fi.i.i rori chiar din 6000?2.in *r" li d j1nu. dacd nu fusese propusd in urma" unei "i efectuate in prima adunare a anului.g.o m oh _efect suspendarea validitdtii decre_ ut pind dupd terminarea judecdtii ?b.*ll I ^i::ry :*t iTf i' :ii::" x "...r.^.y:i'.iT.r': J..i-a"f ce a" ul. pentru a ra i.stabilcasca .-x -nontothe{i pre "c und cu .*.. "1"[..tou. '..precaliei.::F :^li}."lj" n l.i mai gravd.^ erau proteiate de l.f. r . !qy in detrimerrlul i $*:l:.iiior' pe ca.". Dacd vorba de un decret."t prJg.r*r# ":1li6'fl*i.. u r m d _ l e g i l el u i con. O r i c e c e L a f e a np u L e a s d a p o r e l e g i l c .fi:q j.'lucrfl . " u ." i:n " .llili.l"r?.1T]t" 9azy1iexcepl. a im.tinel 'unlorqr nn de forml era .ri.c i s. unul. exemplu exemp'r pe.. r r e z u l l a d i n e l ..ciuLe re .*ri..l il iiffti:-inlerep. 'ite le-a luat areopagililor-toate func-tiile $i. "'rri'.i"ji..0.lfi *i:..icinale..u ..e le n .i [i:. im imnna.r"ll ul."..r"'lilpl. . "... ".:.vlg"aro t u .re c u l e g i l e e x i s t c n [ e8 1 . u...A venit apoi reforma lui se simlea ^'u incd ne.r!ase.tl?il." -.u ffi..cli. ocede ina_ . t suveranitatea a fost acela d-e a_gi fixa'ea g r l r . fiecare putea sd ceard socoteala prejudiciul pr-.1 4r.?"i'. . D a c a e r a de o lege.:d i."". fiu.:ii ilil:l #:t'". u Iu n e i m o t i r r n i i l e g a l e q i c h i a r pregedintele care nu refuzase si o n"na Ia .i!.i..'fi gf . ea insdrcina' u . b u r a up H s t r a t e : o ra orept t e!i a fu t r o n a t a s t l p l .i lu.l:Xl: . p u L e a .icinuit reprrhlicii.1.jj foarte ruro it. 1". :9. l J o f i e c a r ec l a L a indicind legea p" .'f." ::.. ^ r .. Areopagul?2. r ..nJ. e. siegi..de ze. ua p r e r . d u n d n n a r . p e n t r ..nemaigiiind frlu in exterior.ou utrotiri.*tu tsrdera ile.Pl o--comisie nt (0nrrrpo-oio).. e a l a b i lo * a m i n a I s i tat cle Consiliu sau ldrd sd fi fost inclus ordinea de zi de cdbre pritani ?e.l p e a u l o r .ln.galezs.' . Tribu_ "l" ri""-'pi.-"uoiut'l Y" a rr)rrunl un nu fjlil..illl ise.pu r" alte: el j.Jtjemnntir o limitd de netrecut penrru derate...fi a n u n l ei r r L e n { i s au b j"il cratla. 1c u p u n c t r c g u l i l e a s p r e a ) e p r o c e _ l u . se numea u.. .s..u?aiorut .2:i'':#.!..t.-._.ur" 6 ..al"lil the.ii"'.ama. "e. u.".!il'dJ"J"i1."lll Ti'J::iii:l"u protejeze ". i .r.le daLe de zei I^-:1-l .""r.Tf. i l o c u l f i r a l . a p r o b l e m o t r " " O " f . i:"::-ut de caredrspunea dreplulmin f-:.Tili""il'""J* Altddatd leg.alcdtuit din cel putin b mie'cle i. .august dintre toatg acela ce arlea atributii ln_secglulal V-lea nu g. ele au avut drept pdzitor tribunai"f .

f fl..r{a.^^ e a fdcea ea fdcea ( r orrce incercare de a liJJll.i.:t".^. . po.i..t*li.' qrar'rluil i : ..i [ ii:iilll. *:l1i:::.i a il iLi'. f)'i^iiittl..:.^.]i4:."piTli'i.tru.l*f l.'"the patrnicicei l'reizeci.r'... . ."r.-.."'"i".t lerlel.?i-:-" il ?r:l:. RE. 8 t . ifidi':ff#i*#ii*r*:i$il{+i. ---:'.._!9.T..f ':..".1il .::?.i.^. rPalru P a t r u Sut€ SuLe .q|ffit.1u o asrfel avea sd-. . i:fl "i JI3JF I|l. 'e es sp p. . _ se'e._-?ypd srip Ii iitil"r. Kyria ekktesia. ] . prin n i l r ' i .r .lr"2o.t r l r q r .!r" .!.{ :i#i: :: '#t'if+#:lTi'..?l.tre..l1.'..r ifi. Drn.'j+. zadarnicti .:t'I rr..n:?? tTstr::':ryrn.i "r-"r. .j":::x"{r:Jii.1 a \ ri _ t t ir .l'r.p.f..l r.ore. arL.il:h..ti.i.o zi nerasra.i ui' o pl''#"".jH :"n i."ffi ... .. u.IG..i..:::":1" . tlomon nrr purea fi'ttji::'j.12p7. I 9j...T nai) n a i) l a o a ( .*.potitic.ft i:id"ir.tr"'* ".'i..':. l''*.:lcind'anurar.r/ll (VI).".f. i!rii'?3i"+.' ff{:Jrtf :kl.lli. . i a l i/ .rli.oll)r.'fi iigq*l'*:e$.. ff:ig1:lj.i."f:#i. ff ffi "r .ono.lqu/ [ir. _ c..1"''"' a ' t L P U c r L vL uu t ' 1 L ' :1..1't.92i1.. l.}..i1*fu.ii"ii.:l: s5. fqi.:'.. * ri 4 {+U..n3tr]1 N i r r Cei C * .i:ii"'^fli^ix:iri"'::.!r". .i.. ./.:roar":.u puteau a.s E .xl {..r1.i-"#:1.)lil.::":::i:qi frii?*i"rt rf?*#ji:*: avantaje lioase Av..jI: li..Lidurui se..lit'.i f.fr:"t..t* .( . rru urrl l f ' :..-_^'^ I -'.i ut. .'. 1 i in. "i lu.l "lll.t r.uritatea Xenoron aresracf. Eschine...#1l"1riumTu..'i.. 11. L..i. I. ' ! j i .rt...ii:?".o.l fii:l .11 .i *ilr *irx -..ii.:?iff.lffLg:tt'Ti."r'"i""t:i'J:t L I ' . I.TIhl.6 13 n 1 . s.. u t t f/ilernatl\-a i..]il nevoie n.i.Ll.. .0. "i mai mici clai "t"' I ...emocraliei i " Iui Tr:..'J.a.::"r:...lnll "J "lli..i . l.....'.li: ' p ' ^ t t ' d . ta Atena existau lesl. r e ' ' u l u l i a 'yu.l...""". *ilt"let.='T:"" r rdsplatr: dsplatr: +_. liler.r.l.$.'imporrin tui Ti"rbs.cl)lat. r! sr selinao adunare intr.::TT*3. r p r ""a *)iit : i... 3.rArisr... qi u.:-.l: ptt Un. .i:**.. .m".:: jflii {." '. F.. e lr.q.o"il*..::"".'a.!::i:!. ' dar d e t i t _l'ex-olu!ta d€clt.'1.:'!"=tiihiViil:..tTf.. toti ttei al cIror.#Ii.":.-ft:ri'i'"". numaiaibri "i"'ff.'"1rep1 f.i'0.".xxrrr 6!.!_i11. 2.1-178."Lio'rq.. :. 1i.:r...l l..'ffi1"i"'*'.fi '....'l'.. l i l t n e s p { .'iti..si g. . lif ffi il f.:l|iitr"'.i. i... ililih[r:+: . ct. .( ' l a r l l t ( ' a r ..t.:xl i" #: T...*llIl*:l1.o..r":1...u'il"or.!..*1:.b.1":" 'Poocu(Lutt e n .- . ' .iiii'.i"Ji.... .ipri.li I *:l"iY.r i rfif*rg ll .. ibid.r''.ru.fil'il1. nume er. ( .r'1. .v:z:t."f "\tr "q..g. r ' t ._. .X"1'""..:: Astfpl..1":i?.:l::'" r " o. ' .*i.'.r.l. 1..:1.g r .!:ff CI. i . stotuAui Ps.r.' sau pe" r'g.r :::..5il'... l^lq.em.". t 1a l ib l ii i i t r S s an nrc -f [i r Ln ln op o6 h ^ .r:il':J:::i:ihj.:Y:l:: ageza el .l?l....a. + .. Nici t t ' o t ) L o/n lt'ottton 82.u. n1. *."ffi. :Trd ii# :f i::i*.iu.:ilril'r**# llf.i'.. V#*.' ou.':I ""ii:i. fi..k[ii :":.11..."il in'lj.ilriu'"T-.#il q:i::. ": i::'ij:. ia*o pa. . .'.'t.eudo |tlii aceastd illiij'jfi{&1-:iili! ai...ii ilru:.oau... ' ...7. li::'J".1f*l'i.1.:'T:Jil"t: l.ffi *:."1lil.. cum srarrrt areniorr .[:i' Af .f"l.

' z i \ l l . nlpr. . I I .ri'iJrini. l r ..iJ'j 1.....'."" rrL_ilr. degi aceasti dif"el-r. lO l. Ier]llctr t'are. lP I:rG.. . .irrorro.. f .. i l. tlf ..rrm.. De observat !rn?t'trita l.ca...1.. a Atlu 0.. .l00.)rtire .::ii"i":.i Sr. to. o u.":i:'t. l } 2 S ) ....t' cotidamnaf .. 2)I qi urm.-un" | .. z ..r r f .. t r r . 1 .22.]' ? :.lclonnarea g.1:'l1 ltrrrrlin.lii' :i:.'i. t .:.i. \tt+.iOn pedibus ire . t r 1 1 1 3n t .}. r l[.ui I eptines. Pr.. Ltr"rg.:ZUt.:' ff:. .l : r e r r r p J uv lulului urrarrirrr'pretin t ls d r f r rl n b u t r u tl l r r r ' r l : g e .'... . "!.. 5 6 3 .i{:.(lf. 314.r^o".'. f ..i' .r.i vi'n ".a. . cit. .rl?ol li caro se srrbsliluie lLit buu ln'uazurile a-nigui ltucii 'q.{r . jrrdioiareexercitafeae aies[ j... Y I I I . J. Vezi._cl. S\-' S-au^dczgropaL douil cioburi anLerioare lui . 2 9 0 . " r' Jl.-45.. 2 . I .. 1ru7. .tles 1la proclama*u p. 2 : r .o#k{:n.' Itri \Iilliarle.ll.i. .tjr. 1 t . I.4. L. Trebuie sd a[ra.o -tu i cu 28.' i? il.: pra0i.' .I I . r o suprivi. i!t'i. . l i r r u d r t r r J r i l e fe l*l tui. ttt. s l ei r r r .ni:i"':1. p .i.f men attar*'in1'r'reiboutei :ts .i..i t.'.liiL:."'.irruaier. .1i#.r..ii:r.r.:. 1 4 .rs tr l{yp.ete qi legi. _t .l lrilt'e.lr rlrj. tn sccclLrlI\r. l ld . L. r r r . 2 g . _.'t ii.u t.'. l[. I.. v.d.t. ...relere l ? tr | r ' r . :lt.-t[.C o n s t i t u l i u u t e . I-ferrr.lntidosis... J ' _ : i ..'' to rt. iluii.:}'I.i.. {.Notes l. i..\. :*. 1 9 1 0 . -JJ Se cunosc . i . 23.:\t!.'".(I'r'lt ttr rr..nu distinge _... "*:'€. arnirr. Briitkner.". Ath.. 1 0 1_ I 1 1 .area (4E1i0). s i n . 36. .'lT:r:ikrr".t.r'.irio i.fi.. 4t). 1\-rk). Eschine."""' i d i d e . c f .1 G .ii: i .r..ll.Oi:tiioi. i lrl. i. . so " Ii:t::t.ro'e pii.!l ?t. i..:. Or... i tr.i!}'{.i l u lru r . 4 4 ug i r r r r n . decll. r. S g .ji'ji'iiilf .. .^6. 1 o s p .9. L p.inpotrivalui Leptines. 4 5 . l 4 . Ir1G..'i. l7).. lti r . e p i chei ri.7su n r a . XXXIL.i .r .xt . . . Jir4]i.'il l'1 l*. ('onstituvia Xiii).iiei!:i(:. j S . 2 4 . i.. A r r s t o [ c i . I .1.. 4t.?l:: ).t 'potrivegte '. nr.:ri'. La_Sparta.:?.. i. ' l . .'(t'. .. .'lil'.t. uu. p.'"..-i^:. . r u g .:. lr.i-.tndhLt'.!!:. Exeripie t.l!!. i':i. rl.p.llh."t:1:. I .osnttc. dlde. r i .qri. 74.."oi"i)'iir. so1o n. . . ' ' wL' u^' i i r.. a U I .Ik"!.i. Anducidc .uns Aristr.\XIII.11. q n o n t m r .. illr (r czi t'r ' 1! m_ostenc. l r r .. l r .1. 9. esLc 'tu!r..::.!:r.r r l i rr r m i r ir i r i . IIS.i.16.ISiJ::."Yj."i"i:{. r r . . 122_122..i. I)cnrosLenc. Zi.: rtmbtu'arta trc tti nci oasd._D_a.rlrli isl. Despre ambasada necredincioas(t.ic. .) *i . 1..rt. '' Irnpo_ biva lui 'f intocrutes'.. Despre cc r'lr de.l..)?u. n r .rji"Ji illti jii.f:#e.. B) !i^rit. 4t)U lsocrate. ...j. d e 1 . n r . nt.se o.ii)i].rrt . I45.. 5 4 .rl. f '.Jr. 8.r"i.?.'(rv). p. :r1y f::.lJ.l''"' ff il''. Arjsrofan ostraciz. '.{er .." ils'_.l.R I G .. I)cnioslene.iir: d-u.-i' -gi} .ll'.*. III..sur arL. J i i' Ji:.eiprf. ... I .. f.uli:r rntre.1. i t t J Ji.:liji"::.1. *e "pl#i)"::i .t.t!:".ii..nr f. ''no't!-Ll_r_. l ucldtde. -\.:: acest \..n _ f i r i i i r o ..t". ta sii..: i"il'i ' I t.: l. 6 i l .::{.a aterLietiilor... .loa . n r . i i n F. r.. li I ".oL proclrcirotonia.\ \ I .i. . .!!.'f 1.1.. Z'6. it.i'l.t" trof Crirlt"'import a n L c(. .. 7 2 .i.!. loi.. ti. | . .."1.l.iu1f rsi +xai xxxvr.rlr:r're{. !. ffi:. .I l'.' i #)'{i]n it .. 2 : l ..." b 14 Ei urm. t i t C ] . 1 5 .'r. Bgg liytrtr. J qi 5_6 Etica lylit.r vcri ta bit n^. fllilii!. D A .!.a vv' arL..i". c l . .. q t t .'.r".ti.. ilrticosebi tt i. jU. i.(..11r)_. 7.' e*p . .f. tl28 5i uru.'' ::i!iff"# .lutarh.1". L i e n i L o r .boilru*o. .l l l c . of. n.c.ixii'li t. r. t .:.dtortrea I)emeler. 23.-J..^ Solon purtind cLrvint.. \ . . . . Arisiotef.!ix'l:.t. d C n t e l o r. J l . r..pui.. 4S J .8. . Lergca lui I)racon. Probrle. r.'ceLtlfenilor tT':.. Y. 2e6.. 1 e 1 r [ :lr1 i s r r ' r .j. 4J.*l{l." i..n sententtam.o.nstitu!irt etenienilor..ll. i .. 1 4 0 5 .r r . a .l!:l!:.nr. j. r . I Ji s r e .rrldentr.iiiiiii:' ii.ilJ i'-'(+o s 1+1. ? fil:i": J l. \ o r r I fr .:i1 ].. lttt-+i. L l ( .+tgi fifik . .. r t r .il..r*1!.jl..ilq lipotriva " itdfj'?.o...orioe: arnrrisl. B_ 6...2.'v. ."'. +il!:it pe puuotul de a se. lreijea tlru lir'rlirr. . [. I ' r t l i t r e r t .(1 lllti.ii. 435.:'"'j:1. votiirii fiiri disculie a urr.ia.ll. i t r .. ( 1 9 2 t i )p . 4l . z .$lr. r) i_".i.i.1... c - 33 l.. j:ft .. i. dislursLrl hri Demosten e. \. lt.1.1i t:]-tX"! .14. d.'. l':*1.. ' 1 5 i 1 y 1 i 1 1r ir r. LI jI i.l*ii.l. A I f . .l.:. . i' . ii ti'^ti:J"r:'i::i.u"::."i:.'t.Z. X.r prccizie ". : p.trirr-'o .' "i.. :t se recurgA l.. . . !| Lllyl.. d e m o s u l r r i ) .nu.

.103 '"'?.t t t .". 32 .{:T:i... Jlf f.. j'".1?.T:: {i..llT:. l1 ..iri"7'6's1 tui rimocrates..rr. t t 3 .1 J g .t. A r i s t o l e l .il.tes 4l.."rli. A r i s t o t e l .:ti " A rt. tt " ?ffi*i!:i.? .fi_:.op. iimo"riln.. ur'n: tocrit.. "i.tf. X V I I I ..l . . . tn 2. .16:ol.pentru 'si Euxeii f:tii:*l: !!_. "l?. rimocrates."'a B2. nr. l.T:fff stitu!io atenienilor. J.^19.#*|[! fffi'.cf1.. ii."i .n#. n ut i"p i i .}.3y1:'. f'emeitor.t. l I I ..i2. q? s4: Lisias. gl z. 6 5 . i.ia.i... 1 8 . {8. 'filiii.3. lL III.n. 28. I I ml)()trI\tQ ILIL "' .imocra.. .nf. :.9g.tFiliiio. Arex. !'i. I)iodor.tmpotrien Y:#. eit. l:i'it'!"'l'. p o l i t i r l a ."..:.:" jy. iI3" i.:::oi:. I . tbtdem^ 2."?ri].. t7...i". l_ 4.. 2 . raro. Yrli D4. ror. Demostene.5 ..93..'Demosrene.'*:i )f. ldem.i'T. r/.rd'. ur.#:tr. T.. Tucidide. c i d i di.' i I i #. ' c f . H....?. XiT:..r. .i urm. e l .. t uLLepltnes.. . 19 244....' jj ll"t:!orl .1#*. A r i s t o f a n . f.'oL'1r:#i?l:ld':rio-oii"1i^iTdn _ ::.*1.ii1. ll... 2 .'. 34 . 1.. cit.tr!. artti418-415' (R ' l ' u li.'. lti'f i.c a o a r e r i tI.f !ili.*.kriiror^. rl1".4'. lriperi de. ?. .'lil T.. 83. art.. .9 6. :ii :"".r[iir. f i. 2 . f .r u 138... t29 itt . "" f . X..'.lil:f}k .l."rli. 'r'ucidjde u...: :' *\'1.^' .l. .'*l'{:i1.ifl.T. Demosrene t-"nirr. toc.1:. n r .:*Li i. Demoslene.i. .5) t' tbtdem.:i.lorlr'.1f* nA i. !*o *n f. Eschin i'rJJl. 62.'b? Z!.-l_.._!:!?. : i. 94. tznes.5e."t'" o..par (RIG. \tl'I .}. J 7 .7r.:t.. stobaios. 59. 3 .. lui Androiion.i 69. Dinarhos.'..'.. .".985fi Si. Impotrioa tui . tso ."'tiiZ)i'.:ii: "'i.J:i:1.i. i gr vistierilor s 4a.s-&. 9r 9. .. loem. ^ ^ c r a t e s3 8 e' . " F i t i p i e c . 6 1 ..t{.lg...1. ".Ardocide.p o l i t i c a .. I _ i. Impotrirta lui 'I. ". tt.n'. o oem.[l.'.. ilr.re1L r lj C a l l i a s/ J / G ..' tu 1 eJrsteie . n4*lj. "" A_ristotel. "?!.1i:... G .i:"1.i-^ .." 5 8 . Impotrioa lui -ibitlem.l"ii[i..1".

ln..magistra{ilor.1u"!rq!lu -.. u l r r v r .rena Atena a lmpus_o impus-o in acea yreme acea vreme 1.-t-t't.i:' ri"i.si depun canclidatura. Fdrd indoiala cd ru consrlrerr elau '.. o0".l prea mul1. e a e r a a t i t d e ince_ ulrL. j'r1" ru Lollu".f' aupa . ^cEdeme_.hazardul bobului.ci aclministra.td z t n t e . nu D qi_au r .[.uLtI o 3 .ll1. el nici nu'oui"l'''pu t'rttrartte. ou ulr.l0^ pelllq fiecare "u trib a: pe lisrele ."ldi.ij.11 .1' i': ll1""iu.11{"i'l..i1.i.ii. Pe de a.ii. suyeranifnroo . p e .::"' : iiji : {r ti ". . pentru pentru caz-ul cazul cind cind scaunul scaunul .i"1*.or ti ti ...(cpttachon)..1.. chiar atunci de a inter.6'""' Irrel.#i:^\[#". voii oboli pe zi pentru membrii Co^ifi"i"i ofrir_ "?.i'a" pr m a.i .e boule hoi pentakoqioi).. a d"urat p .#n:1il.i"].ii" rof1errmitai'-' ^*^1'"..1 enicnii it nurn e? g." cu reprezen tanIii puterii".fl* ".aau ll. X{bm_ n Lonsrtrulursint ale.ar .:T ffi "?.ratd de ce demele.u.'t"'rur s_l's.1_ --' o...'1 .cii.rru .n t r uc { s e t e m c a u d e i n t e r .r1.ul --. reprezentanliiin Consiliu..i"#i'. freg.u iiu-iyo*ou '"i."" rhc a re Il . C cu U .'u :il: fl:l #:'!ii. clai a caror nu era ireprogabild..i.i..'..eutai) 5.I de o drahml pentru ii rt#'JJ' l..CapitolulfV CONSILIUL Cind Clistene a inlocuib vechiul Consiliu al lor Patru Sute prin acela al iln. sd. . MEMBRII CONSILIULUI r"p.! rill.fi . aces rea ilt:::ij::.t se adaugi. in Boule lD.ii.Srrtu '.J m:l. tl. Nu ruie insd sd ne inchipuim cd p" 1i. ." iiiJr Jil':t"Hi:?i.." .I "$"q:{ tlr.L. sd_!i fi consacrat an intreg treburilor publice.9. in secolul al I pul Pentru . in . llulL incit 6.:.lu ti. tot r.4-jrt11p1te.r.ri"i. uqor^schimbatd in anul 501.d u pierdut dr6ptul rept.lll |:. .opo"qio"uf .i Llda trebura_ ca. Cele 500 de scaune de con_ lieri impdrtjte intre deme.(nor opo' t. .sint lgr.if.."yr :" "i'd{i.ul "1]i.t.nn?r. S u y e r a n i t a t e a .i'-'a" .ind fdrd resurse materiale sint departe de a re_ nta.l*lf:"n 3.. ani care i. membrii Cdnsiliuluisint intoia"Ju"rra cta_ !i. dintre demolii gO -ui 6.i.ro"" ..i"::$i.l . . r. nu indrdzneau sA se .^.y""#'"9. in e6nsl "_"i a t e n i a n a .i""Io'i.r" tu Jo"tl.^ .::..na ffi srrat. illTi ...t istemul renroz^hr^. l*l#li'J' '.o"lnlj"".i1l. I . i-... dar.'tot prin trug.'ln.. lnitd.qi decretuldat cu acestprilej 3 estecel r vecnr documentcare ne-o face cunoscutdcu care ar fi vrut sd candideze. Njci chiar cei p r i t a n i8 ( i u m a t a t e p .r. del. o"ij' ril"Hf#Xl r]lcrurr care."a t9tP. uuLalru executarea ea nu era decit de telor sale s.ffi." _versare i". .*.pe triburi ?i pg Se pnut"'au.lruill" regocierile .i.ti p'l1i"a "il.*.l"f.Ca sApo1..*l.iberal iri'ii)t... "*tl.i'ri.rl" .sin .r:. m e ap e z i u n m u n c i t o r ) .'pldti!..i! *..'*':::. ou".io!i if^ p.giprin tragere la sorti.t1l"u"9g!. inainte.|: i:\i:' iiilt ::. ..rn l:* rpleant leant (cpilaclrcn). ... Boulc -u. u r E u u r a deci " ' trebuia ueCt S a de. i. saioriul rmaslel I'dcute de Consiliu d e p r c c " e s u lc e 9 i ttea sd urmeze e.i oamdni. oevenr r'acant dintr_un motiv oarecare?. parte.o fr:::if Demos-ul este suvere q i p.t *'it. P e l a 4 6 5 ." " "' tu-o ff Tuiil ij.lr". "JJ. tlmpul lui Ar.. am- .". :". d e s e c o l e2 ..i.""ifu a" lrecare amdnunte.jr5 carea.i i::.to" el i-a dat-o-o*gari_ re care.lil .f#*..eniin tragerea ]uat.pu. maioritatea. I |i. irtvestit eu pul . p....a m i n t e l sc s .:.istotel.!l ^"-.rr.l n ltoqll c-ll [lus."i.tu iciale.r*niui:'uu1ia'tt€rl&na. De aceea nu trebuie sd ne irdm vdzind cd oamenii din familiile'de .."y era -probabil foarte rriare.delesl r. e drept cuvini.il sa guverneze guverneze r. ".reenilor. Consitiu r comunelor.

h .in j. t ' o l " ' n .sc ea l e n d a m l s J ) e l. . i l b r .""i.l 1. ' ." uirto" .i1' ' 5 0 t / 0 ' s .rl. a o sitit'tui' -.'.il'it r l l [ ] e ( r a ] ) c i ) ! ' { r i : \ l }tille m i i .1'.l t ' I r s r r r t j r t l l 'l t n t n r l s *"u.'i. r( r.e'ut.'. ear X""yl.i:" i.a. r l r r l r ai n * i r . [ .. nq.i -.n. lc_ptia{e rla o arnonilii in liniita ccnriteterr[ei . r .i. e s l c ' i e .TnT!.1. f u n " t i i . . i . . uueLv rltat rllul[ de do]li ori l1: .. " ri n t r o i n f r r r r c t i u n ei n z i u a d e : 1 4 a imci lirni i5. ' .iliiilf:.i slrc.iunad d C o n s i l i u l r r ic e i c s c d i n f r r n c t i e o m d r t u r .. . t .T.u|"1i1"". i i u n u l r l i n t r e e i a c o u r r i i t r l . a r n e . "! . o p u l n r . l. l. de srami a Llonsiiirrluise face. l _ .o . nindu-i o crrri...i: . r ra .1 .:Jn' i.'J...... 1 1 s i ( l e l a tc i ia u r r a r .ciupd o dura sltccia]r1..."'i... i r r f o r .{!i r.". :l: ulu. h i n r b l c o r r t r . d e .i n a l r i ri i r l e a r ._ ein. / q i i q i p r ..l r e inni i...riliL llgirla. . i r n i n r l u . in .ln r... ... . cJ r-a i .. n rrrr saci. .'. t .: .j^^^e r r a g m e n t e l ec e s _ a u r r _ e d cr _ . tn ziua intrarii in funct. .r l c i n r l e n t l r i z : r i i le lar. a i e g i r e ad i n f r r n c intreg (ltnirilirrl ti..i." "- si r u. re.: i1.r.. r ^a r ^ e s t a r e a . a u r r e r i s u r r r r : p" ir. i. t i i .. j " . A.:j'1... r r ' l . u p r .* .'cri p.l u . :..i. .casti de cu dare de minri sarr cei bcrrali .iunca de care dis- r?l ri utui in funcriu .n::l"i g:l:l parrrr s.seama d r ' e r r r i l r lo orrest llest s si l : " " " al'enian s lrtuatie ituaiie m mafprint. I)ar.i n i a . t ..ns. t l u l r i : rs i s l c n t u l s i i r r z c c i m a ..i g a l r e c F r e v e n e aa c e 5 l n j ..a c e s l a era rle 360 rle .rbuic si clea seama in ... in t.... I r. i..l i i t i h i r .ll "ri 1.j.. e i a r .J.a.l*. " ' \ rC..?.lii1*y:l^il" ..J.i1i:. s .i : .'{!r Lr rtr Le' a ptts in af l." i "rn .'i. .i*. .vignare ( j r ) o : . 'i lrenr:i'iciarr si 'isc Clistenr' .l #' :i *.{::l ":L:'o n t c .raz de r..i: ::'l'. n r : : r i z : i:lrl r o i r .l ) i n a c o l r n o m e n t .i a(. e. ii'. ' i I ' r n i r r r ' .i :' j. j iu i rrimin D o m e n p A. erp eq sp an re^ a Pe r..r t r t l e b t r i e ' p e r r l c p s i [e . ". r r o l d .."Tfi.lly._#r. "" d o ..f*rl lir:rkrpsi1. m n L:i j a L i i n c i i n c e p e u n din anul "..lta se s e s cf i ' l r n i : . . lT: t" .q l ea i n o r n a l i i .' ..i{ .i n t e r r .ui. o fiecar. i r . t i t t r i u . i:'l:u--. i n s e m n a l c a i ..ir-i'e aracerilede statr r _ ' s P o r . C'r1sillr. i i ' r l e g i ir e J i r e z i n i . r . t . l)upa restaura{ia ll Consi ill?"...}j:._"i1.'. . m b r i i l os r .a..*i..1' I*i.i:" -ai u ro'.. i .iii f unt'fit' mem i11i i 6n r u i . _respec ocup* in n... "t "j. .. jr."i'l. i n r r .i. ..e r ..:*""T ii'i""' rirrele ohlig. .i.1.lT l irnp tle ur^ Spc. ^ ' .li'#i I i".r l l r l e n .f.i.. i r r a n u l 4 ' ll / 0 . r m i n l 'l n a n t o r n r u l i r r l e j r u .1i1 in f unr " r .7 ..i:.l.ft'".rastrat..i.l lI:. la B o .r'lti de atrr."qj" ri^-^-.iune.l)itntru art'rist. .1 t:1 *:Tl.. .i m a s i a m e m h r i l .'i. \ s i l s e f a c e c t l ..ru tirnltul lucrau nisiir r.Jungsaumai scrrrr. c. i e ial{ a mrrlltrmilii sa'rr il nernul!.ir.." *_i..".i ii:iEr:il#ii.ri.. 1 d r r n i i s i i r r .. . r . r::t t ..ilii' u.il r-or. yte t1. " c i t i "a r srr p l . o i i c { ) r n } } e n s a t ip ee r r "# gii. r i " tt sumare.'- r" ?illiii :i...11 *0"j1* "?iiii.a t .d epgsi rr.lt-tlT 'sa' de ar r \'lala I l n a i n t e d e a i .1^?-t"tt' ateriali .r i n s i i n o L u a r . i q n u i t i .. Acrcsle p r . .i**. .' l. a c I r : i l l r i r t r . i a c e a s t i i s t r a L u r i i 5 ' .a .X* illll "f. al-Lonsiliului jrrra cir-s t va exerciln firnr. j:...i ..1.. ' f ... s-a pus rrtrpiit r .rnln.in.1'rr. u dr eL cri u t p np ne oc nt+ _p *^ r.. c r rc : l i s r ..1.!l .onrlanurare...:i lr...umirii sale.. c a l .1.r.ffi i*.e cI sancl. ci: ur'reazi sii-i t i i n l r ...r'Lorra1i.i.u" ili. nsiliel'itl asl. es r uf i r .i i p u [ .pet:iale.tiii 1r li:sir.#' tlil.:ttrelul. r c h r d r .. :nl...l'fJ ::"::^ carura de soartti.i..1. Iil'.l * orrr\...ili.1 . s-au d iu gar.'. r.lTl ii..i I...'"_ l...ol::.. c o n s i l i e r .i. i m i t e p c a c ' u z a t i n l. rtg prezt_'nt.i.. in anui 40ifi7.ig:^"..i l .. ..i." ilT:. r l in "r r r : o i n c ' i r l e a cu a. r . c i r r r l a a n i l r .r1 b a r r i l : . lat-o. p o p o r u l u ir i r a r . r ." -1":i^i.' " g:ll..lr.. -' . i.^1 l.i in '10 /-0 de ci!i mernbri. t r i l .i'Jiili. i t l . . p u l t r c n s i l i e r r . i.nlesir apelei:t.. .'1".J:j'.t..'il1.li i.l.irte:l.T..r""... e f i e x ctr fiinrl rtr:tl.P i n d u l 1 1 4 1 3 /l2 e s l e rp r r s i p e o r t li n e a r l t : r l. C o n s i l i r r l b r r i a s .. i i l r : i i r .'l' : -._.r i e r r n r l c v i n c s i n u m e l e eltph.' i.?l'ilnl : ^xT"j:*. Dac. f.nr**i*.ur" .r.i. : l r r 1 .. irL fieuarc an. i:l: ill.l i.ii.u"i.l p o a t . i p l l i L l r r ilr).T.i. if n u c s t .l:i i i"d" .1. ' 1 1 " " ' t t r l ) gare de ia regula o ji'iii: :*f*l: .X'ij l.riri i l 1 4 ..".s a u r r : f u z i n d u ..illlrtl. cum ltLl lurrruu ftirri rel'upr-re.1? r .' j.i-". l i r l t i1 l d . ni:"" . i t r ' as i 1 ._._. t'ulr'u { stul' lnteref poporuJui..su de . .p'. r l r .fl:l:" mrtor cazrrri limiiativcl"ti.-rlil... [... i J r r i n t R a r r tli:ar pen{.:ff:'".1. I ne putem cla i"eb. t . i !e r :r...T1. .' . ^ .il.' I.i {stlntioio )..'1'."po'. u n a k l .i':.nsabilit.t.. io i tcrr ri i n a t i g r r i " i l ( t i . c s t .^.Tp mai.i.l"t' o l r ( ' r a l .[ ) a r ...l . ll ia h r .lll"u legii pe o"i. r. l q i .._. .

:. Inainte' de acest loc.1. ." .Ie "q: "' $l *.forr o on n oo r arr pa A rc e a n ^ n nsi o ..lbX.'ll j Ii1. .irJ"li ei.tirllaio i tonstfiu rtxrstd un caz in Iegea interzice ln orice caz.T" om 1n uiur " rar.qJ. al .il"* ^-discu "::"..meazd bi_ partea lor toate aivinitetit. rli..i.. i.*. se ia o hotdrire prin vot secret 2e."" lia."x.iorul Bottluttui.X'..pi. vin sX-gi prezinte rapoartele. l n R i n g i b a ri e r a . se a.1'..#ifl ii. . biroul face o propunere in sensul acesta pentru gedinla urmdtoare..l'.l"i.tt a ard_ ...i. i'Jj I .#".. -. a i.r.cd ei irrtri mult mai .g-1..!r. i n r r .T"illf.. pi..s:'1". Ordiriea de zi a .:I...i.ia ziteror zllcl('r d " ^ ' r P l r i r de e 5 : lljjff oare s sa i1 ll.l.j. r r. gruparea pe particie. if T.. este inarmat cu un legulament destul de r.#:' di . zltl.*.-...i.i* c. I. i"fi r .i i. in )cgiturri permanentd el: ei sint chcmali la Bouk:ttttr..l"".. cLipur.itanii fui.1. lj'. 1u""19." II ini'o.." 'liberta_ u tX.T" " l :ln rl ":1.X.?l. Con_ ramine intotdeauna sbrlpin pe ordinea....:l il"fj'llii.i.jij"..l. stem este fdc'td cdtre cralni" " T:t-'l:l*u' impot.i l ..u rrr uilz ue urgpnt it.ictn $" au tot Lut sa tntt.ile lui Zeus Bottlaios.:il" l..lliiljl ri.ei.vine ind discu. .iffi'#f aic..*j.Tuf se tluc si.* ' " : ' u ' ' ( ' s ( r r )( ..' . Xi r ..pr.tii.'i.. p o L d a . ifl pi. ii' u. ffi u n p s i p r i n i t r .#X--ii'."'d. crnsilierii r-iri in r'il.i*l 1 c i . in cd impotriva vinovatului poate fi pronun_ e x c l u d e r ed ao f initir-u.. cordbji..:. Dacd vorira de un delict ce rneritd o pedeapsd gravd. incercind In intei. Se in ue la srne.u "1.r".I-'.tre iu.'..111" . " j'l'". .. dupri aceastd da ::^91 este prelrratd r. pentru " "*". xnili$:.'-.u n s l a r b u n " p r .on-ului se afld un loc -gnde se inalLa.r" inqiqi cei interesa!i. J. :1o1.richrui autor de pt.. s.. I .*..::1" ".1.X.:'i'::: ".ta loviturii de stat oligarhic.l'.ir. cu o amendd de 50 de drahme.fi:.Tl"tb".t].l'l... mai ales.. .:n .r##i.. o la or r . 1 . i.ului inchinat .x'.:. . de zi.l..T :iiil::"il l"l il:yFi' ni. g. me legate de rezolulii anterioare ale Corr_ Co:rsiiiului..ir. r. nA :.'..^r_l. ijil..lT . i T p.ii: ill. cur..otot. este analizati intieaga a.lJ" dm{d..j. Orice cuvint sau orice act contrar regu_ rtului poate fi pedepsit.ci.:H"' o r i (l&t.l".. ii.r. ." i?lil".1'. .. De'cinti .11. .. r d l n e J e jl "i..iiii. ".'' r *:li:: fi :: supuse rp"".. I:tHfl+ri ..i' # !!(^... .".i i # .ii. Iui dupa .^ . t j ^j _ije r ^ri _c e.-il'll.."n *iiillri".I. l r r -p l c c r a i n i . in afarti de problcmele ce trebuie sd fie ate in urm{toarea adunare a Ecclesiei.r.e..:i.. de. ""iulo"' "JJ'i...:i: :1i. ConsiJirr 1t. . ...edinlei cuprin_ ""'reiit'alT'i"T:i".j'.1l.r. -. "::'.l'".eze' pe' nigte ii ::..i i .. ff1.::1?ilffi l# 'J:l:ill'". cJrscrrfia ^^ .! X ff[:..Jo'-.J..li. "' *#. ici. J' g j' :''.:: . . De altfel.cu au u a"lo...ouuneri el s l c r . . rrei Boulaia gi al i\thenei Boulaia.a r. f::i.i'normate. dupd ridicarea get.:.o l l u _ tli.o lJlij .J'.. . Acropole.t'.*. cdtre succesorii lor. Sd amin_ . o c . j" C.tt:u:u^. t" u.i . j::.ll*:i:i '.*r.iJ.i_ ::.s u r o s L e a s c 't?#'lio ud n ".i "o.ff g pentru ft *.l.a" l eldtoare it lpoj plasate in faja tlibunei.de'. il:i:: *l'il'. r r r .f . tcgii. T]:i :d . ... in jurul altar. r .i epistatul lor este preqedin_ gedin!..i.reaba cle. -qi atragi de i.":i...liild.. Boulaia.:.oo f . l)r. ^ " .:i"i::l.*-"" 3:'':^:l?9.ii#ll.''"i g.l..u.."n !!!.'r i Ii. pritaur drsrlun afisn. i:ff"j'ffi fliJI I l! : l.. locurile mbrilor Consiliului slnt desemnate pe triburi fiecare membru jurir cd nu va ocupa alt ]oc afard de cel fixat 28. " .i. i sau decreteale poporului.J'?. t. Consiliulse in excep. r " j i i .:.fi..E i n .i i:":i..:l-'i.u.J.. nT. sint.i'. -'-" ' ouu qutjeilS_l jj .n-aY cnnstruit . : l.:'.tia .intului. i ..? : cit de defavorabildeste. din 411.g.ff't o.i#. i:i:* "" :.e atct "D.

l._i"lp ct: altele prerzint.. .iotn. c. avea aproape tot zecime din an. i i. Cr.nt.ile ur.i rr nu trebuie facrltl nici o legatur[ intre titlul care r-am ydzut actioninrl intr.nurt.. .i..n putcaing. ... : . din pricin" f. stiiteau inti.o.'u'n. Vom vedea.. .i.lr rr lu i .. ac. "Jnproi".ineau pj. 1 .csta. . . . i . $i-a p[strab acesbeprivilegii chiar ."lna .ii.. nsiliului (in total o drahmii). r e t s p t . i i r ... l a r : i i a c c a s t l r '.rr-ul. 'l j:.i.iini1l''-"ro l|5 (sau 138) .' ...... 1u .i.. intele ci.pe rind.1i.incepurui cqlendarul ofiirial...i. .'^r. ilritanii ..rirr. in curind..iile Consiliului comisiei sale permanenhe.ir_ji_ .tiO .trIiri intt ui.l.ir.vatra comund" qi unde cetatea ii invita _qi Itcclesia.uni. e-l era s al soarelui pind la urmdtorul qi nu putea fi alci_-rt. C{ci..urd cu Ecclesia.Or.1..ri.. r r es decit o singird datri. .i... 36 (saucieltir)..tli cu simplii ceb5leni.. ..i"'. edificiul in care s r : r .i luau nresele. el in acea republicii. irr anul 37817 ..rri*l.. imic mai r . la se aflau tezaurul gi arhivele.'ir... . o i i . f. Atenianul de rind avind toate qansele sd ...ieiate i" lS 9. Pe altarul ridicat irr Skias.-..r.in.iio.. rn. . ' :... 'anii r.'.D..tilea..ril)Lri.. t.. era rezer\-atd o srrnt a supiinrr:n l. cu ambasadorii qi cu craitegii 36..t.. dirrLrea..r..i.t.ri o.'i...toli ce aduc scrisori sau comunicdri de interes nsiliu qi Adunare.i'. aceastd El iqi exercita inalta sa functie de la un mici ll. o treime din ei 35. pentru tot anirl ln .s. . . jjriri ari tr1.rriuu se bucurc tle accastti ()iroare zi. pentru o zi dtn sanse sit sir fie. in general.ir: imp de o noaple .ir.. i e a l .ir.S.inti o o vi publicd anui civil rie lJ5l+.f ii. ili^..ri'f .a ..ul.Lru . i r . i un comitet de contiucc.nut 40817.. er 34. 1 r .i nci cind. 'ri . ."r.ur._urrcriifie iu sprecial...r... ce ll1.. .. Adunarea .. " sederea la Skias era rine rmaglnam IIgt^ cjl intreg..r. i .r.i.L. Epistat al pu!..-o itanilor qi numele Pritaneului.iir.. e z ei . Pentnr rezrllr iut rr ir"tr..0.uit ti'i. i ducdtori. putea lucr.i.ii. lltll" "r siliul. ca qi sigiliul celor. .l r. inrprir... in fa!..rt.r.u .:'r1.. "L_{r. aceia pe care voia si-i onoreze.n oo'"h."r:...i.i-'rut.r1 I Consiliului qi al Ecclesiei.e lyitiriLa s o a rt d : c l a r n u s e preqedinte plitanilor'. li'ttttrion-..:1.ca.".i . g i a n i j i n t e r c r a l a i .. 1 r r l. t. gi uneoli 39. in fi1ut... i e ' r l ri l r p juriri.. cheile templelor sau drit.urc in. D. C..{ 1 . ..... . tata decit in unelc.i.r. Ei au la dispozi{ia lor for{. tanii se fdt:eaasliel: obiilnuifi* i : . :::jt.i11"..a lor se prezint[. corespuncleau f i r : c a r e u n L r i t . .. ..la.' ..pilr rr.iul"'ir. a cedat preqedinlia i strdini prin'intermediul pritanilor... Este rribmentul sri cerccLirm rnai uceau sacrificii pentru sah'area poporului intiealrr{}iipe c mitetul ce conriuce Bottlc.I. Jloirtra C.. .2.. a. ..:i.rrr'tr. _ i3g. dacti t'oia." trib...-rrlui ln fiecare zi era tras la sorti eprstatul prica. r r tre in Consiliu. " .r'uid rleci neririi..ilr.prirnele pilt. inrpirtire epaJia rierenitirnp.'rir.. Boule pune in legll. . .ei. ob[.r. Din cei 50 de pritani...i..it . ....r rle c o m i s i e c a r e s d l u c r . . C)r.a .. n . r . r . i tritii qi pritanii fdceaucu schimbul. . ei pri pe zi cu un obcl mai nirilt'cl...i i r .rupi.''i..riinea vi sa.tit.ii o . .. ci qi pentru a opera aresile cerute de delictele graye ce aduc preju- glgi.i Itali. pritani: tribul cuprindea de 50 cle cei pregitirea lucriiriior sa1e._..tine ordinea in deci PJeEeI pulin 35.p.iianiiI li^'^1: z i i .... . . l l r ' e \ : e n e ae _ r a c t ..r.. . tea ea qanse in ciir. ' 1 6 d e z i l e . ..l.Aici i..l. cu magistra. cer-i revenea din atri!. undrilor deliberative epistatului celor noud prori traqi la sorti dintre menbrii Consiliului triilor nepritane.".i.'rla.i S. Introduc la Consiliu pe aceia p_ecare orul sau ei inliqi ii socotesc vrednici de a fi ic3?.-'^.r.nuq1a.. siliul intra in func.r_..rri.'sni.''lii.J.1. Itrrtarit.iit. tlar acr:astiircgrrlii . mai potr..t] .... Nu trebuie ei l n u .iuoiiiuti..r. predin vra'ga fie. el avea in posesia sa.i A.r.it. i { i 0 .c 1t .side o zi.r.'. ln caz urgentd.i.1 7'holos..i or:i. Ca afia ."..r liltty a le lui Clistenericcit ca pritiiriia n{ia. ei convoacdConsiliul.ului. nu era cu. lesi. .i' i ..i. iar epistatul lor inpdrtilea ztlelo-L de se alirl i. ...e poliliei nu numai pentru a men. PRITANII zece oboli 33. ar.. ...n.a ilor.

ei g:iseauprilejuri sd meribe distinc. ialLal. l u li i l l \ ' . 1rr*'zidt'zt . .it.1 eta ales de iiliu c'tinLr'e nernbrii ce tru indeplinetru cltre Iunccornisii stt t'ecrtiLottzii in glrlelal tlirr irt- lrt i*i':r.i' Co'siiiua6' ee .i irr contuli. ^.lt"i.iii"'. . ca . . trte' cu ajutorui unor.-J.' a5.in tra.i il pt.isalii a'veau t)evoitr.i D.a a fost.r^conlabili.. .gigtii.Lii *' P-:...r. n a i a 1 ' a r '9 i a l t e r l u n ) e r ( ) a s e su. ' / . . . iptiiie ilirr secoiui at \'-lea Ei mai ales in acelea i n ' s L c t . de C { 'e a l a lil ( t ' p i .ono' z.onsili'.lleiaistos' .uI ctrmisii.-ei:i...i e i l .'l. una dintre i. qttpr | .-clasare u d s t l a .ct.-r . tle un seorelitrivar care sa f io la tiurent cri lormrtlele proredarlLarii decrelelor qi care sit llare rrecr:sttre pricerap:ibine in m(ilI(ltl clc-.'Zece .i.'rrt'initr.^ : .publicare. t':.'itatrie. sale atrilrulii'.ulini .. ca ut'nr:-lt'p . . itielclri iirs.l" lor ir00 de paznici la sorJ'i. r ea t L r c u r n c n t .i aI p. 't i m l i t l e o p l i L a n r e ' de plitarri . pii" ..nat'ilc..r'abiile n'li""i.. " t r i i .gii. ae a J l o u .arhitecil" sau nioi ) cctn|rrLia. .i.dupl itlc\1.111.opot'trlut' pernLru imele | ."' p. 1 .'popo" co'struc!'iiie pe antreprel:"il 8. ii.'\ceasta 'provizoric pltlgitea darea tle seamS'toti qi erl prezentaLd.a $t="t:-ll pentri'a verifioa rcgistreletuturla.. t o i ....4-a comisari spe.i.trar" .l'.rltri .i.tlo adnrinistra!'ieimalitime. " " ' f " " .i ^ioqt..: r parrrirrtului sau' pentru cejeblai'r:a rtisterellor.setrrelartrl f'onsiliuiui"' lr&nlrt?uii'tt:.. . e d i n ! i r p a r b i e i p a u z e ( ' Pu (t{rl asesot'lt' uite cu lit'care tttllt'itt'iti.'Consiliul numea * til-fl r cli. cc . [-Jna (aceea a telor .anii qi ctini..r'. a l u i D i t i n y s t t s 'u n i k : s i n L i n j u n g h i a t e I ' i c *ui'bor" binclc [."itli a.. o c l a t i t .. .r'.zete. . . care se aveau sub in funcliune tle . r-.' .Ai. e l i ro { i i i a l e ' l ) i n i i p e l a i 367 act st.111: dreptate" de.rrii" ! . i n l a i a ' u n o r m a g i s t r a t ' iI r u m i l i . p r i n r r u n i i s L i n r r r i c ' ^a -^ l^---+.t: -. l e .rl legatura cu in rnoi tiu nr:oricttr)se punea r'ectcilii alsenalerlormarilime' (ncorot). 6 .--X /.l'"iinirivii i'qi r . l n .. .. l'erifi"areparir funcji. d i n s e c L ' i t t n t r c 4 7 .u 9 i . tr:r^ bottles)... p r i L a n i a rcila Prit. 'i t i i .i loJ'i nbrii Consiiiului in geileral.i erau ii.lor .f h. in curs fi#{ .. { ) m l s a r l )' ) r e t e c i t t i .ii: roadc pliniel''r' stin!ilea penbltr la Iileusis . sa'tl resc. . : sacri{iciile serbiilile lui it..spit'itui .

i r n r r g i s t r a l t i r d AdrLpretla putt'l'eat: e-reroiba a-..-:l"in.l I a ^i --.ea drept ajuLor.nsiliu . kat& pr!/.u^fru qi in titlul decretelc. Aici r i a r g r e f i e r ' .ar"*irifri fa i :1.a$a au vruL Boulc .'rne a Corisilirrllii' une irrtottieaurli:to probttulctrnt'a sd fie rnenri se irrtirnpli c'a probouLt:uttct' sz.lul.secretaral pritaniei.i poporul" (r'd'o' t tei ltotilci kui toi cLemoi ).uio.t_ noul :l::li.1?.irirrrti. i i e r. p'nrrir. cu cerlete magistlai... ..t. i . ... l?:T .i....r.. . .r..r si l....o g r i m a t l i .i.r*".in ltut._1'u1ld."iui"r"i " prim..uli.l. in_ mijlocul i.B r . e . .l1u"*. l e g i l o r .::.r rei 'ftrrti dlelit bazir tiecc iolose.li... Iriindcd trebuia sd aibd 54' vo..".ttt) .r"ului tliitlea : ..secretarulde priianie asista in obligatoriu la qedin!. din itJ.rr-ui" . pelltrtl cri trebuia s[ copieze 'etel.1""f Bo. vechi.edinlcle anuale \tei incep prirt citirt:a une:i prohotrlcunr'a.fr"iu il. urm"ind ordint documente.r n e v o i bs . ala"turi ao trit lui pritan gi al epistatului.i Totusi nu .-:c'telttr r..itlqi p...:i:i:^ 9:n Dar nurnele "ilu secrelar. acestaavea si el j . Ei a devenit.1i-"i. abst.u S C I a v u tp u l .eie Consiliului.ului figureazri i.1. pazeasci decretele gi sd copieze toate celela pe.p."pere^ din anul 356/5. intre in Consiliu.siel. Chiar qi discutare. i e c r ' e t a r u lp o p o r u l u i " s a u ' .r".Votq] ngfgului artuceain aceasta funclie p 1r. Ar. ' . t.. proputoate de z Borilc este r'irspunzS.. r p e n l n r a r l a t ag i p e n b r u a aute Irca actele..ii.flin sfaturi sau lapte.dine fixatd prin t. c'tnlitiniit contisicpregibitoare.1.i un episrar ra arrirr.ete y ai sr.oti'.aqer. .:flsecretarul .i\.re et -ui i"..tarr.al legilor. i1tle anii Bb8/7_....rr.. . Lra g.i nurntri de a. deqi nu parte din el.tinea . it"l.i in (. i r e .r. ." . \-renrca cind era ales dintre mem !'3 lle. 0a urrnaro) orrttt prohottlt.i3. 9: 1" neavind.a ui proiect elabolaL de.ei complet reformar.'i"-ircinat ar-ea s i r p r e n i i ' . t"'dfrlp-piruao .pi-ru"if.utLa Pe care iind irr ucelal'r ..li"t.. a Lrtr dt:nt'c.tcs Iii" ilro.iereaf g..i lor trona secretarul Bottlei.i syngrupltrris. n"qi'iqi'^partla /grr fu ?:r^t.^rrr.1..timp sd dobindeascir d.in s d o r a a ' r .lar a primir tirtul ce .(ltcr4:r.io1 tr..:".ti'cet{lenii.e hol. /g..ua c _l:]. nrai mult sau tate in tinr.. cU era.. Atlrinalea poporului iqi impuobiigirtia...tiile. numlrea nronothet'ilor insArde !...auproi.i 86A12.t" Consiliuiui. el s1i1 llss6rmral' prin t'oL facute in ''\cluntr'u proclamiirile ce trel-.1" s{ f ie exr:' lunt.tclts epL ta psephisnto.ata :1t^. prirl ula .asa pritanie as.ule era indicat p"ir. t n . c r e L e l o rq .secretarul decretelor. rni.a r h i v a r i ..i s[ revizuiasc{ o lege . ..ja. t ie c r e t a r i .'gile 53.semetariatul a f dupa adnriiisLr. nclen iien : colabora.iniiireir cindu se dintre to. ut tn.uurmind frrt.tt:s... n i i i i d e a c i t .. i ' i l n i l i e . 1. sub ordinele pe .{.aclelor. r t t l c i ec .':l1it^1'.g.'n decret al pr'rporuiui preilurii ie.aternar.!loac. cu sari fdrd nra rii.r.. Ci orinduite in sanctuarulMamei'r.1 1.--.. sau . e .incl.u t.iiririle ca tru Lci.eu-'".u t' | | ' e : u r i i t n r i i i n i a i a v e a t l s uIb r i r d inele lcir un b o t l L cs).i inic' plritit tle Cr.t:.-.._ ca si pe1t1u a putea fi identifit _ {ufd locul lor in arhir-ri.('uttt(LtQ1decrete incleea insti.i"irla. .. p e a c e s t ac .t.: .. nu ""rir"t" t t1ec. m secretar nu..- .^:l:T1 lyctlcrale PUTEREC A ONSILIULUI tare to oi'ir-ia le tor. ^ .gi"ui" ofu 1jl1:.I . fiind numit tras{ta -"..r i s t a u n i r r a l a r i r 6 [ p " 1 1 . .el-i.r.nt. itras la sorli. mai ui.De'ur.. a l polaos).i unai'e . ctitre o coll)rsle specrd.if luar. i s r u t i v i r r .ut o or.actele p"rit"...":l. Arn riizut cf."ir"'"u o.ral ma. pe. ^rr 5'1 t t c l i n r i t i t t t i i n p p e f u n r .orrsiiiu.a!ia !j cl. cpi tltts nomous).".r. Irenlru a er-ita t"pia . tlar de expiiciti terlmeni in td cle decrel mai mulle ori se face dclar aluzie la ea.itde a riu deliberra decit athisr: cle Consiliu. i0... ' e ss i-rygung cu exemplarele o.ta.asa.i ..Tablilele p.inrtl ii pu!in tlii'ect. i .itoi.-. r l r cc e l u c r a I a a r h i r .toare ile ne carc le-a firlrrt A clun[rii . 9.i p.Stdpjn.. p.: filumt. j a p e l e z ej a a d c r i i r a L u l s t ' a l .

du-i cu lili cerc pe falc{ Dar intr-o cetate ce se bizuie mai mult pe rtd decit pe armatd. Ila se o c u p d . o asen-lenea recompensd nu-i fi acordatd dac{ n-a rlispus r.r. . atenianS. fdr[ alte Jorma-litdli de implicit. lucreazd imprcunii cu ei. ea d[ directivele necesare mrmf' trilor atenieni tlimiqi in misiune gi. cra invinuitd cle ac'9iuneilegald in sfir.r:I.qi la intreg domeniul federal 64.ia nave.it secret. ii alege qi. Treburile curente cereau decizii imediate inLr-un numdr mare de cazuri ce nu meritau s[ fie supuse Adundrii 5s.ia qi de repara!. Consiliul are griid de toate. bu . uneori.onstrtl- .s. Borrlc dii audiente ambasadorilor inacu inte de a-i inLroduce in Ecclesia . i n s e . vremea lui Aristotel. ur in nu' poporului Vr' clecretele popol'urur interesate decretele statelor rnteresate mele cetdlii. la propunereacomisari]or de redac i confcdela!ii. mai cu decret onorifit decJrneaid un md atunci cind qi-a indeplinit bine aceasindatorire . numiti kalalo-geis. Rdspunare de construc\. el ii ia cdldrclului indemnizatlia caii bolnar-i. le d[ instrucliuni. Nimic din ceea ce intereseazd 62' celatea ttu se intimplri in afara Consiliu]ui Sluiind cllept rniilocit'oare intre Atena . carc o predau nari hiparhilor : mtrnca accstora este su lrils.'Ea este clesemnatd sd-i primeascd.:lspre aprohare membrilor Consiliului.Boule n-a avut timp s-o introducfl in fa!'a pop orului dispare odatd cu ea.elepoporuiui sI fie aplicaLe' Tn imsau deosebile. ).proiectele privitolre districtc. tot ea comunicd orclinul Ailun[rii. insemninlentru hrtrn5.i n m o d s p e c i a l .a l e r i e .i statele strdinc. l r t la l V . siujeascii pecuniar.I.stecti un cal este prost hrdnit. le primeqLe rapoartele. pe oaspe popolului.f i e c a r ea n lista cavalerilor' este completat{ fie de hiparci. trar.tokra'tor (kyria. [n secolul at IV-lea. de altd parte. IisLe cle ajuns un singur fapt pentm a ite ptttea da scama cle inlportanla puterii erercitate rle Boule in rela. ea tredispozi!. Fiind r.i negociazd -rezultatul poponilui ei inainLe de a prezenta Pe acestor discu!.ir.d 65.iofie. Artsiotel enimerS. Consiliul deline de la popor un fel de nrocura Eeneraiii care ii cli autoritatea asu' pra magisttiqilo"..pe ambasadori' ci qi si evelEeti. ea intervine in fixarea tributurilor -qi g[tegte.poate Poporul nulga rigulamente administrative. de materiale cit \si de personal.ii su'b form[ de probouleumal'agB.iile vreunui decret b"ia si se men!. deoarece in secolul al I\'-lea supravegtteazdfunc-tionaxeainstituliei efebice. nu numa-i. ' .santierele .. ln secolul la orageI sa:u syngraplt.ecr9t9^" '(psephismata) 5e' execuLctrii. in mod obligalia pe care o avea de a urmdri ca^ legile "clecrei.u autorizatd s-o facd. supraYegherea admiistraliei marilime 6e. cu Synetlrion-ul feclerai. . ea une.. sir-'1i fizic sau vedere !artr in cadrul cavaleriei.eqnic in corttitcl. De la cel mai mare la cel mai mic. toate onorurile ce li se datoreazd.. pe tspeciali. ea controleazd iista efebilor qi primeqte raportul cosrnctultti07. Ei voteazd f iecare nume rsi ii taie de pe listd pe cei care dcc'lard clin punct de sub iurdntlnt c{ nu sint in 51s1'r. uouLt: esLe si mai legat{ de ei prin atlibu!iile sale nrilitarr'.ti irn rol cleosebif cle activ atunci cind Atena V-lea.te Ecclesia.l e a inc-etare Boule are dreptul sd cerceteze Iista hopliIilor.letne. de nilte func!. in caz con61.{.tiile erterne: iproape intotdeauna cincl se tratau asemeneaprobiemo ea lucra in qedin[. Er veghcaz{ fdrd l a a p d r a r e a c e t i r ! i i .pentru a compieta ' 60' Oricum. incheie tratatele de pace sau aliani. ea ii sripravegheaz{ pe to!i. Vehem deci cd Boule io i. reformeazd 68.r r .6t. din 6a.d e c a r . Borilc este reprezentatd p. Boule redacla deci .. una dintrc principalele nclii ale Consiliului era. un mare numdr de funclionari pe care ii consiclerd subordonalrii ei. cu stralegii pentru -treburile e. r Pireu prin comisia de trieropi 9t. \rorbind despre^ Boule.it. ea era inveititd cu putsli prejurdri 'depiln" aui. Tot Consiliului ii revine 9i inspectarea cailor: dacd socote.ind in limitele atribuliilor sale si s[ aibd gliiri sI nu calce legiJe sau decretele a cdror aplicarc ii era inctedinlatd.

o1 [tii."tlil'ii:i'il.'. r"'^"a definitiv' bl'-"1:l:i vinzarii '^'r.. .uu-irtt.[n. ' . ln cui'strl erercitdrii. -. ifre. solav iiublic' in zilele de scaden![' zatia sa.'=totitiL I'rr!irri ln acest.. l t t l .1.' C :l ::l :l :l E trn t'i t" 'l Jt d(''is)d s t a re ca a rr () o r ru ale ale c "".:ia.. srtmr. n ."-0. t'-t.r'iilut'tri lle' rare t'relluie sd-l il llrinresc la sir't.'l'cltti's t"'q1':i]']::':" h'den'rtta'nilor iri il lransr-irit ca."*i it" liuiui primesc chiar qi daru*"t" frtli (lrinsi riiu.. 1 ..l"::nii.iilitt'. . s.i l :r:.'..d. . t .lc resIttntP l)" r l i i t ' ' ' s l l r z ' r l l e l t lr r l s . rlonceSllle conoesiile rr vobindu'se 1rxln ilffi..i..1. ToaLe ttt:trste 1or..ele e-ohipaielor' re'crutarea Aoi.'uro.l'it'trrg {'r'a i n ninJ .:"ii'i.l''l"lti.lir*t de irirlar*ri'i i"" il"tp"i ('al'o ]t'.rt.leaiia. nl. ." -cle .'". ut . finan'te' ini'[-inmate." sir cearti't-'r'il'atti'l''i .oor"l .!':::" in ' io l a t i i .U.t e d e a zld .t. de r e p r i t a n i e . m a t J l } i r r e "t:Tl:l v r e n loa lrri .i. c a I i i l o r.t l irn vali la .-me r.. i i"l' b . teqte de Plecare.' [']11..."" ^in il..tn^ ". ti[r'anclii mulitirlre. ....r r ls :.mdrtrlui ..*.xTIx'ii'illT"l'#"#. s p e c i a ) .lui"i.r ' r i { i 'e . Ar. .ttt. . Fiinil insarrrinal'i cu loate lnt:asainoliisotrre r'prealelr. ii dau citire' punrrt' pr. p r e z e n I a si illonlt'r-e o 'l'crt .1pe r'i..1".'tti. "i:tlT: Ea are grijir sii pr{}cure1 p r e o r "ri. a l c c a l i d z i L n i c dd e .i 'l''''i de 6i1.a r p i l r e p a r t i r zd inile diieritii rnagist lal l i c luar a tltttl& 7'l se prezintii in' sala [lonsitiu]ui ctt aceasta re'tizare sclis[ pe o tablS.lirro1'to .1llil"l"i'i :l'ru*il.fr11to.. ro tr e L 'a t g te i p l't '.t ' 1 .sdrcineaz[ "i'.' -1 ' '^ i " Di t ' i t u i . b t ' r t l e t ' t ' l t r i 't l u d a p. re tl sirvirEit bug.. .1. 1 i l i t i t o rr i l .i*.i.'tt n.taci llotrlt. in caz afirmat'iv..11.T.t r i r c l e c r e t...i. n L .it+.." ce au. v O p e r e z e i n ( : i l s i l l ' l s a l l s i ii--li b ?2..o'.G l r r t ' .i cer Consilirilui sit spuni dacti are u vreun parn nstinfa cil vl'eun rnaEislrat sa ""t_'^_l ty 4*-:-+: in limpdr-ttneregLrlti rlr'eir u. .ritlrrft **r.i:itt?J.i: ::. .nh#* t-{itrifil*T Irati de tt'-l'l'..ir?l]..+i i n t r r : g u l b t r g " 1 . .. t ip t l i n l c g e s t t r .'lrri .nrprrtitor. n_ar r.t..Xll. ptitt ltrrnet'ela vob.. l .."^. l)ionlslrs'qi diorilr.. .i. s r t t t a l t t l I l i l l r n u t ] l g i l l l l a r ( ra adrni' it t r t t m a i l r l 0 . i .1i:'.'J 'tr a ctr Irlc st r lile. datoria L r c i n a .. u1''i.* T )l'.1. . tflr ' r l r l r i rlic p r l l ' l i r e ' l l a .'fi"a crt.n.lin brrg. sint incredinlate de critre pieselor date la re m{:rm.i. 1" . r e r ' c p l o r i i g * r r c r a l i l e i a r l s i' t 'i '. r ' i n r r . al *' mind: de r[rrrq ! careue care iil'. l.l. apodelilt's ii b. d o i o h o l i : J ) a c i t n e r o [ r . ". i-.rr tii.:' . ! ... p r i n t r . rtltoi.ll*. ic t n f e c l t ' i ' a l i i :i . f n l r . l t '' r .#l'ls:ff -il l il'':l''.t:lii frnr'.i.ill:1.1.JTit":?. . chr'1tuiegistraturi itrsircinate'tt'"i"t'o*etile.: :l *ii ti*. a . ' i i r l : r ( l t r t t s i l i r t l r r i . R u .']nt:..11ry h"t"{ i tlrn nr gl. : a l l .lil".n.tLllil-a' crrasc. l e r o n t t r i l " r n r o t r r i c i i r l i p r r [ ' l ie ee l i l r l i t o ' i i s i n t .-"i"' ' u p i ii n p r ' i m r l l r i n r i s i ' r i c t a r e s p e c t a r e a l."\":'Ll"'i-ii"1|. l til' lil l.I'area in functtie. i l t : i n s e . til srrpuner. "i-J"J#x'....r t::]il::t. l e . ( .f. r l u la I l \ .. .-ei cer ti :: 1.tre'pie.'r".::*:i.a int.domt:nlu..tc.i.l mai i'rtinse o rnultime dr'' m0i" acrmtnrsrl"lt" rilililrri.ri.iifn qi soatlenl.rlubleazti' . tt .. ?5.l :f.lt a r nnrltie.rn a'ea .i 1i"11"*:]l'-:i. mrnrere l r l l r r t r r F q l . e s L r r i ?0. ..:iiill"l'::l: :i**nlfli.'!1 1lr'ivirile inrt''eptate spre ' ' e ntr qi-atr filrut u n n " i ' o t " g i c a p i t a l { actiune c i r m s i n t .1-# n. ru lrilrlrr. f".i" l i i' t tt'ti'ui" *'i *put'n. dacd cel acuzat i-i".l e a .. i1'"'q arrul {J11.:.a. ^*i.a c t l .'t 7a' unei Lonstruc!'ii trhclluierlile a verificarea.il' '.. 1 ._f ..'ii'i. alff "'.rmotatii flslilrralhelltrielil"r nepreva?6.l:s l'l olli r Ir -*i't !.'ittii. Pentru I hioi' a n o r l t l .il. e a s e s f d t u ite ..iott ... -3 .liti viramentelor qi depdEii ' a . c l u s en . ei' lll* i: "..r.lo.?ii..i r-eghcaza strirlgerc'tr?3'Pe vt'e' ' ] p t i s i n ' ' 7 ' ' i t e t i l " r .'i. i t t s ' ' t ' i sp r l e cilre regc' mare c ' i cle ctitre p"L'ti.:. r i . rt -^^--.fixar i"r.. "t"'.rermeror "o1\f lli:.i'"'r.i'"f . 1 " irea .'. ll1 i.. s e p r o t .' oarecare unitate' r. in ie . ' .*h.' r.. li'. g i t .. \lr.ii de :l1iil"^l c.?ll: judiciare :s "onclamnfri ii ca rii at .iil.p o .T. t-ti.n.r-f l s t t m ' l e ..s .l!.'l..."^?i""'i"J"i"til.

rnnoroA t.il1l" {ili'1"" $i111Ii: l: 3i".i".L j " ' ' L ' * ' l n ' " atu1r""or"no'.uji'.qi-. cere locuirct"i"ti" o.l-"J-'*'i'1"'i'li*$:'iTSrTftT: -l!."u . q i E l e u s i s i n ie lucririle l t " .. erre c -"1.t l ed o k i t n a s t c t ' avem!."1.H:'Ji.1.. i n de aur oferite ze\tei 82' Boule lublrc€' lut'r[rilor panathenee la coniursirrile decernate thelluieliL' finnn.'.l t ^ " ' n r r b l i c e .i o r Pelard t ' . dacl ..T. sdi membrii pe examineazS' a1n't"""1iu.":-? ... mult de }ucru. zul unei in' le la rtonlenru a c e s t al D e l f i i n e d i n sl o r a c o l u l I c o n s u l t e stat'r pi unor e .--Jl tinea cle la poporr]l'srtveran... de lips[ de obiectivitate in judecllile sale.l \'-lea' l n i t .'1:. . r*ig"."1 i:] tieiului: :.":tfi':""J.stm# :il:.tic.li*:it*li:h "proPls artur. i.:il*lit. DacE tot'"u aleqe Jocurile Pi'thia.:' l:ffi ift fu 1# ri:m iliiill"T'. lui.ti .tii desenina{i pentru o..'r!t 8 5 .intr-o altu'inscriplie' tlin selolul al V .'i: . peniru a.^eto".^i care lil"lluT.u*" iorilor de acolo si trimit[ la Eleusis ofrandele de cereale.a .'i. B o t t l e n e e s t e i n f [ 1 i q a i [ o o u p i n d u ." panathenee .se d-ove"orittu.at totuqi s5..n om a {ost inscris fird sd albd clrep' "[ disnune l ( consi reglsll'us din l n registru sa s ad Lergerea stergerea dispune q er a de na fu'u*""ia i" demogii r[spunzdtori a e .\nr vdzuL .: ..'#Tt l'fl li:'i i :t{lr"i}l}:ll.se ocu1le de^premiile ' ' q .de ':i tuare ca Ei de atte.v l r $ l t e pe l ) o pdmitttul ?'i:i "mql"."Ji::.o i n s c r i p I i ed i n s e c o l u la ." i:.i:i""r'".i:!i iconului.1:' .'tri L# . f o t B o u l e ' c o n t r o l e a z S 'l i s t a a n u a l i a J.Oioll'sg1 8i..t ar "". 'em aliate orasele 'ut it't sbli trimilind lllT'::"::l o iedem -qi in 'ul" t1''1'1*iio''i" la efectuareu Greciei. l)rrYrnlil' acnastd l'l"i::din sinul sdu theorii delega..ru g tictele llglele s pillllllltul b sivir.ll.il.ior" t"ii:t:.'""t1""1".:.ite^ u .: materlal si{uru' :'-. Ea se ooupa.t'l#i. La inceput. l....dil 1 "H .a ordinea la s[rbdtorile.i 'Consiliul.1" Olu 5r -.t"ele civile. Inscrierea atenienilor maiin tegi."#':"" t"'". Ei a iscoacl-elorcXlare si procedeazl animalelor qi a oamenilor' La . lerzis In virtutea deiegaliei generale.-.::5lll :i:"rt"'.delega{'ie :i$Jffi avea suprernl.111.nu-este definitiv[ decit datd de Boulr'.."tt drept. politiei qi al justiJ'iei' in"1ii in clom"eniul .l"o1 meleobiqntl]lt^-l:t'^':: a t L li"il al-ea t) Va POaIIa yi'ili i{i f ll'ix..i.'"6 *:"nlt!:.?' "'b unui iribunal desemnatde soartd.i***:lt ill$tlr **+***t:..- .3'"J 1 .t lH. migistraturX o ff ionferea illif.*"-i"ui"u tittu f.*iifit-ii Ttt:i.tito.tt" :ll"-."fillll":-:: la.u r al sac.'jl$.. qi diferite comisii de hie.l'jr"*.:lil cont'rofost privatd de aceastd abribulie in favoarea :. qi pedepsind'' tor.:ll ITri Jtt: ilr :i': iIlj'"ll*':rT:Jjlll*. i.J" "t.tilJ"ll1':iil".ea iqi un *ttll*"-?ll a'i".:Y]li. -Boule' lti:.s ^"."f este supusti q.ji. r-tublice.care o r :--r -^^l:a:^t ^: ^l i""+i+.pe.l":11 . sfirqit.primind un raport asupra ofranla cereria -regelui.lil ^l: ::. ..4. a o'.aDrselier ji..ii" u.':l:ilil:: ".q:="t. Bo"l"loo'*:*l::'i"l&"'i"X|' 1n In s bu-ure griji.X IIJ?. de sa .ill: TJ'':l. l i r q t t .".ttt.s ed e ()rgas-ului i*"*n hotarelor qi de suplar-eghcret t l r n tre ar sal p c u n u l d e l e g i n d c t t r s ..JJ*.l ' . l'egheze la fdurirea -\'-ictoriilor sale iul t'i in atribuliile '4 are Bortl'' si s5. :lfiu:i'::":l#":"H.D a r .r. ii onenli qi pe arhon.I " u ..:n* 1"#l:' ifiXlili':U:ii i: ll*.iil. ** *u"'a" aur qi filc i exercita dreptul I ardtdm aici'care sint cazurile cind. iin.la tinsir.ieqrrea im5" asistenlX publicir. na a avut drept ab- .x lmPorlobeasc[ PeP DUU'q. ?.Fd"1ifi Ean Am observat cii in trnrlte irirprejurdri ea a" ru deschiderea d e c e n z u r S ' . at.**" ru"" Boult' a con:. "rjiU.."u st." " ii' -tliHttli l$i'l *"r' iixia' nistralia IegatS'.

1'liiil.l *".".:. i i .. .*iilm i::Jl::.e a s e e x nea la critici virulente gi la atacuriprimejdioase.i . s-a proclatnal.tic. ^ ( " ..a b brriil lu u rr s rc .. r i .se sesizeze un particular.."1-. '" 1 '. BoLLle. pedepsea.' ilui" '.i.i nepermise sau pe metronomii cc tolerau aceste fapte er.l*. i i i .]t'$ii!:fi'li'?:'"1:' .deexgru{. Ji * ntip . r qi in aceastti privin !d pu t.fil.li:ll"Tii.d u p i r o j u m [ t .. g i c h i a r r l e l i r t l e t l e m o c l a ! . ' r *.jY.'i:0. 'I^t l l e e Lisii nn ra Lis r ta t .:. i p i e r ..e11 sotut 1.^ air.liit r!::i.. BoLrle uza frecvent de dreptul s[u de constringere..$ i i #i1ifl I' i:rlilii""ii . I n f a i a e i s e p r o c e d e a z Su inatnt'e. a c e l a s i ( ''iitl{rP H'':o i ' .a dus rler. cu exrlia tr5d[torilor.riul: .:ft lr']. tlin proprie ini.pot.)it. nedice. r l i i r a c A a r e s t S . F o l o s i n d a c e a s t d p r o c e d u r S .t i i l o r )p e v i n z d t o r i i q i p e c u m p i r X t o r i i ce foloseau m[puri .. .o au ' jl u .'i.:llll i' lrccpind ii:'i.tiativd.: ll. se ..1t rara. gistrat sau s5..'i:ii. ' .t"i..1_."i. d e c d t r e o l i g a r l i i i n b r e a n i i 4 1 1 ..i greutdJ.i:.prin mijlocirea unei aress[virqite de acuzator sau de un ajutor de . '-'i'. Desi lipsitd de dreptul tle a da sentinj. i ' .' :::. . . natnte r luati t r u l i ri ".drade Ia supltttq ..ralirir de ma..blri-t t*+:. j a n e u t o n d e m o u p l e t h y o n t o sn t e c i n a i t h a n u l o n .lli"i j"trif.ilor ce nu to:: cu caI'e BottLt:. Ea pedepsea. autoritatea s5. l n z ' .:.. a t e e l e s e c o l . in anul 406.1 ti" :'. P u j l il'.tr. in anul urmdtor. mult timp inc5.. in cazul demagogului f o n .(llistene qte plingeri impottiva magistra!.L:-'.1f. ceau trei garanli solvabili e2. ea a procedat . .e capitale...i rili Iin'il " lii$'Jli*i.r"tr.li . 'u puteti fi tru '. p .:1ff :li. i r r i ii r I ' u s ts dmint garanta libertalea cetdlenilor.l. inl#"il::+.\li.'t" :r vinovali de incorectitudini fiscale.t l t ] .'iu h:x[lnitllljil:l\.'lilt:. ..t."#i'sii.. aclioneze de comun acord cu un poat"e ea insXsi.ii.tle a avut.Iiffiii.. j u . ' : i i t b a y c t l e i r ' ' e s t I o l ' " I ] ' .iX*fl il in. o u u ' . acest principiu a fost pus din nou in vigoare inainLe de anul 368 e0 qi.' ttJfl?lt'" citalie formal5.. ..]"-l'Jil"1:'i"' :i:l. ner t d l e g i l e e 3 .:l'.i.:.'t* spe \r'Hi "ip+ijirt't+ {fx'..:).erile ei au f ost jur[mintul 'ii... r." ro l ' . la moarte \ti.. .tara ..1'...':. .. Ilo..1\i"'1.sf'.tii ce fdceau greryeii la clidiiea c o n s t r u c .]' "' ii}il.. pentru totdeaurra. .."iffii ft-A..'"* sd 5i. * :liIil. de data aceasta.-\icr tr pedeapsd cu rnoartea fdr[ hotirirea adundrii p o p o r u l u i " .io1. i i asa-numitelor ale pe cdile sumare " i n o n u l5 9 1 / L:)i': l . daci ct J n t .i'. ?llii. s e ..1. pe oricine viola sanctitatea Pelargiconului. L1:'l::l:ti. " lu ( rd .it'i"ii. $[{t#q}.rti* i . a conspilatorilor qi a [. i ar e s t a u ratd in anul 403.qilili'tt':..i' . il. ln loc s5.. : : : i : ..*il' "-. ii. de exemplu.. in anul 403.1r'.a nd.lll.'l i '. t r e i n pa*e' "y.''"t c'tciuei' . in limitele pe care i le ingdduia legea. .'nil. emitd. ' i l . r'.Hi:}..eiris: acestea sint urmdriri aplicate fdrd ''Lltliponlt lul al \'-lea." 1 .\l'. .iar5.. l u r .::ffi i'lil'i'i::' li.l". r r r r i r r t u l apagoge i . 'i ". sa:1".'i::"'i'i**r:. '\'i .i::.. prrricil. ju.p"s. Ea m i s c a r e d e p u s d c 5 .lill din . pe trierarhii ce 4u erau la postul lor..l'l'li'' jifi' tj-.i:t". mandate de arestare in cazurile grave de c[1care a jurdmintului de credin. ' 1 . pe arhitec.1 { h h .. ilor Consiliului implica si dreptul de a proceda .l .. " ' s r . lltr itt t ate 3 ar trt * i l r .' .-.lll":I:l'il.rl"ri: :: :)l.fel in cazul generalilor ce nu-qi indepliniserd toria si.. .V i o l a t .xi :r ^:' "i. la cererea regelui.] .]t:l1l... r: ' u ' t . r ..:' memtat reduse. | t .t[ sau de inaltd trddare.i: * : l+i..#i'lt'i"t I u s tl fost.'i ]' '"' consiliurui . i 4 0 4 .

.s e g l n d e g t e doar la el" ee.t e a u d a p u t e r n i c e i m p u l s u r i g u v e r n u l u i q i a d ri#. Efialte i-a mdrit autorit a t e a .spune el.1 ".'!if1. 1i. a-. . Aristotel recunoaqte deci cd Boule a jucat.:.Cleofongi-a ''. )lir'ili'.r'irilulu. "#!:'" :'i"$i. u.'^''i inceput. 1ii .i.iil l#.J$it ffi :i'.' !oTJ:." : s' ..asa a vrut poporul" prin formula .. a s t .''. p o p o r u l . ia d a r ( L r t : l)e!ltI .: }j.'. prezenta demele a devenit organul central al democraliei ateniene." {i*l..':').iii i:illi. un rol deosebit de imporf a n L i n d e n r o c r a l i e .i"'tr :l'.\dirirIr'ii.i.r.. C o n s t i t u l i a s l r d b u n i l o r " .i.t:l'.".t'i -ii'a't's. .1. "i'flrl.:. atentalele irnp.g.in.ll'l.:i:t:l"it]il. de ajuns si obtind maioritatea ln Consiliul Celor Cinci Sute pentru a fi aproape sigur cd va reus i sI aibd de partea lui poporul gi cd 'impune l'......tuturor magiitral. .i f i:l:.lx:i . in protoblice.de trrbu.. ji:.i\:.i dispunlnd a r'[maspin[ la revoluliilece-aumar$elrzsllros. ' li a e s t .1 .tras la sorli .i itiitt:l . \ r ' t ' o p a g u li n . .l"lil'lii "il. la inceput.LL''t' rt'la't'itteiircvizute -'\tl gdseau aici intotgurarit'ei staL. ::"il. .ii. aoeasti 103..a pierdut puterea de cind cet[lenii au fost pldtiti pentru a asista la Adunare .Adunarea . rr lt'rr :::tl decdlile sale si inLre Boule din secolul al V-lea si aceea din secolul al IV-lea nu este o deose- """l"iit1ttie "'.s. Ca qi in Adunare..arcil e a " i n s'iltindlti l)oci il ilcceptti1 1i].H'{+li'f $l*$-*i...!|....:i' I I ::H'il.:ntlit accrr:lit.dtotai) o mas[ p o t de deauna.n'itnit"t sau tlacd ''a -1ii4...i.1::l'.11:11:' exemplu.. ei s au u o t t t t t ' ' i " ' t j t ' i ' u i i i ' ' ' 1 t ' i qi oij.ll:l:.Iulul. ' " t o brrat crit'eIe'ir*1totrt'a st.i.'::.'ilFTi int..tori . atenienii din secolulal IV-lea incd mai spuneau cti cetatea lor era intemeiatd pe trei institulii esenliale.:. l l t l u s i .il . nu avem aceastdimpresie.iloi.. r u I n e r i o a c l e a b s o ] u t d i f e r i t e . i.Cu siguranidci acel Consiliu. eisangelia. In iqi va calitate de membru al Consiliului. I':i:.otlir l. ' i n d r r .B o u l e q \ .iva (i..:l $" : : . .il .fFi*=:i.i]"?iil . de exernPlu in colul deoretelor s-au inlocuit cuvintele .1"1: .".i lleliaia.. rile din anul 3116/5 g . oamenii litil i"1tl1'"r.1{ ::*-hH'ii: s"t" L.. f e l ..t.1 :i :1. fi :.'i.li.i iiti:...o' r.': s:tu rcspr"-gt'):.siill.::**l x*r . calitate Demostene qi tot in aceastS. in anul 42817 .:. i o n ad i r e c t ." ttl r|t'1.-.lli . In istoria Consiliului ar exista.. I n c e pincl cu aceastd reformd hotdritoare.ls a i a l o c u l p e c a r e 1 l o c u ^ p a s e .'r'tt'." .cdci. Istoricii din zilele noastre au protestat uneAltd date. r r r L parte activd la negociemai ndddjduit s5.'.r'rc1' [H'lr.Y]]*iitu!iti o r i i m p o t r i v a u n e i a s e m e n e a d i s t i n c t i i 1 0 0 .1 l " t i r r l l r " l r r i p olitici gdseau in Boula un loc de unde se put * i . ir. io"'r i.:t if^.i:':jH:fi gri:.: ideile.H iijx l.)asa au vruL Boule si lropolul".l?i.. u n d e e l i q i t r i m i t e a vinta actelor legate brtitlatea reprezentarltii101.li:li:."f ce ititii politi" Llo'silirrl ire prea mare ? Dacd privim lucrurile mai lndeaproape. []li*tt"".':ii'l t"l':i' ':li l.?' t'ibu'e'l' "t rrrLui .'l. rir' iti iihtt'* :l ll. f "rlull' demagog. I a . uimitoarea sa carier6. ascultS..r.d r .:ot" tt'tt"' '-' llup'[ .ultlI^-*titrt'rirr-rolt: t r n i i r i i ' ministraliei.'iili t3 il llHT -*" "' 1..r r l t t c Itr rt rrrvr . D a r e l a d a u g d c 5 ..iiffi i ii: rll ":' J..t.ltl..' ". . :'i .il ci.fJ'i':.]u u. unde popor ' u l a c t .i'..i. : : rer€ ":1': sii rlitt trir..t ar)gilleazii r)gilJUdr.r" ".. c d r u i a ^ i s e d a u m i s t l L o s .'e .'.'TJ".:':.D e fapl. "l'llll l: "u lt"iu:ii"..'ii"'. "'n'... ..tr r se e a nu nU S Oare Aristotel nu s-a ldsat inqelat de prejuetfZUlU "ici " l'ill:'. . In toate timpurile.lii tle ti.c''|oine.1r de lege 102 unui qef de partid li era oratoli (lctgonLes) .iii'rri'.'. "J. i:l.ll*trui:ilii. q i B o u l e .

P'^ "ll.x':!-*' " flu..i:l:" r:' a"r.iiv-i.i.."in.". A r i s t o l e l . 4 .o o ."i n -3"1 ..-l. T u c i d i d e . t. hiei.ll::"ll1i. 6 t t ' 4 ."..*J.i.amie . 7 c i t . atunci cin-d tr.^^ tr--^.'J' I a slrbi l". spune: .. .^hitin 6 3' x:#.".::n ii"t"" : 1.' ?X$'"xL'1 1l ii sr i. '. i }'lii"ii.::'i.demosul .t' .?..:"Tlllli i:i. P' .+ .. E t Ioc..1*-1" sub puterea Consiliului' motivul i{oTE 191' L.r * ]:iff: til:'t: i il$[ld* * $ii:.12.Jd.x' n*-it*'lf xir "i1 3ffi" ericre .l. BouLees l?\. l.. nr. Cilal CXXVI. 5..l:: !l'rf#:l u.:"I.:::' :*::i[:i'' i!'.$ft'T. I2..l?Jffd..T i**s.li:"" J"n.:Xil'"f ordonatd Adunari"in 9ngt"t"i 1. intir:*...'* activit[li.' P"q". a. .*'. 10 r^ i ''A. I . u r m ' .l} ''.?.i". Constituyia rn o -IG.o p ' c t t ' o ' ' .l' .: .'s .ot.'lL t''ry'{:tff l"s I #.l a l e n t e n l l o r 't L ' a ' w L ' .5..X*."J ll . . "lr""X.kixmtl HT' portant rl'.i.*ild{:i:THfr l}i. l"i P in alacen "t . 6 9 . 1.'H'l-i$*qffi r14.ir." Aristotel. cit. ?lill Ht*h.sulletul din Peloponez cat sflrqitulrdzboiului desemsd vrea f""taide reEimuluiatenian' Ui"a . nr t.[i* i.*. op.T$i"'vTll: "'H: ..Jln* '.. . l:#l'"*:.ii"'i:H. .Hlii :1.

47.t. 2st " zs . iez\ IG.p ' c i t ....o.. nIG.'. nA"'. . I b i d e r nn .\ii"""^".. ") ...rj'. t t ' .20.l. t''' n!! l'ff l%i 5 inu : {i:i. .. Aristotel. Sb' BA..i1i3'. ti. 40 qi urm.. !'d. jti:#:. 30r. 45' 3.erg ii"Yii'^.u ...2: IG.3 6 14 . 4 5 ..i.iliJ:i' i:l.i ..ffi:. nt.IZ:ij.i0. . op...X"ll. fj.'ti.'. A r i s t o t e l .49. l? i'. 45 9i urm' ath' Conseil ' VeziP' Cloch-6'.ilfiqiT'. r. t .:'*'^. nr. 7 .K.1. 93.r. s ii. R-q 72 HeIeniceIe. r r .".'. 300. .. 62. :i... A r i s l . :K.. 58 Ei urm'.it1"u' r zece oratori' . X e n o f o n ' ()..5 4 .'48' 2 ' 08' t 6 . 46^'^?).'o zeilei Demeter' 654' 7 i.Ze nr.3'1 89.J*. a . "" 26). eriitoirt. . . . 8 5 .fl .r . -'' "J...46.y 3 .t::ii'r'. e. 55' 2' irupro Ine'aiidului.f.!"1:.mbrte. I Pseudo-Xenolon..i" "" D..t .T..".^. t ' 1 2 .rl. V I . I '4 8 I 5e 5'2 ' . .. . Aristotel.f .t ij.I"ip. e s o . '* 5-48-:l. Isocrate. b4..ron'. t. ?oi'*j il..Arisroror.11.r.'il. 8 4 0 . 9 3 . 27. .... LH e r o d o t . 4 6 . hr. . Lisias. nA T. 82' vezi p' 228' . l:ilj:?:.i. c i t ' . 8. . Demostene.1#t**xvll. t."'ir ..4 (cf' Lisias' 7"i.''lr gY: i'' if'. Impotriva lui Everg'' Misteriilor' 91. i ' i2' '. iu'ri. . 96' C h o r e g i a '1 2 ' 3 5 .. 6 9 i u r m . 66.i..604' drc'.f'. Aristofan. o t eo l . Asupra 64' ia .G'ii.i. \ ..t ? 99. Despre ambasada necred'inc-ioasd' Sa."'.iiii" nh"iiii"t..:-^'bl:"j. Demostene.. "' B ' I ' 1 0q i tu. 2 0 . C f. 22' " 68.Xi"i.40. lristotel.24.. . "r-. 3 . 95.:o li:?i: "n'' I44 ' lL T i m o c r a t e s. B:H:: {::"y Ilt... ri' iniz:. lmpotriva negustorilor 90. 12. 3. e .. . ' R ' I G . I.ln.?'. 4 1 $ r r r r m " u u ' lui 86. vo'n Gaertiingen.i urm' lilli. 1qi urm..*:'?i. u 6 9 .1.i''". 1922' p' 187 $r iliil. cit'.:u'li. 1 . 2 ' tt. op.. v-tt' fi'iii"'' i'. Ul nt 6".' P iii :". 8 7 . Aristoiel.-':.'. ia.IG. 7 8 . Impilriva lui Lzocrates. . 8 ? .. Trapezilicos' Impotriva lui Calimah . Arisbotel. r'. iji"uao-xenoron" .ut\. RIG' nr' 71' 73..... rfi.2 . op.' :::'. i . gL.. . ... 10.{. ' o p ' c i t ' .1i.. rheomn''3L'\. 7 1 . "p "ri.2 de grtu' 2.. a iv po* Im i.]". I' 25' 144' 92. I2.t . E. 41' Pseudo-Deriroslette.llil.-IQ i b i d ' e m . Ioc' Nicomedes. numesc la loi d'e Ferguson to .'.."*ui'i1'."f cit. t' xxxIII' s"" aii'Ciii crnt" . moor.llttii*r'. Aris[ofan' 94. *' 5f cf' Pseudo-Xenolon' I' 58.?i"#i.. r.c i t .110 . .. cf' 47' L... . ll:tliii3il'.." nicredincioasd'' 1o' "t-^tpigrafiEtii (ibictem . I.:. Lisias... 8 4 ' 7 9 .Y I . l r . .j ": "'*' .-iic...t"aolDemoslene. ' ? 3III' iil. Impotrtria lui Everg' 43' t 88. .i :ii' "J. P..i'. olnl'i do' . i"'inoii r.Impotrioa lui Timouates..op'cit'' i} ' oJ. cit'' 42. 1'3l ilT . 1 1 1 ."'1i.::.'?i:l. Politica.6' Aristotel. 802S^i ."r. i i i o i t f . t. sa.I qq F.'.325' sZ.r . 4 5 .'. 2-. II. t 084. cit.l e u $ii]:t'"li'ol'i. t 0 r 0e i u r m .'75. ".."')::ni: i.a. ::'... ii'. c i t . I G . . o p ' A r i s t r i t e l . Ll4. 5 8 . l l .I-. p . 24-2s. . I G .' 1s23. nr' 167. "^' Andocicle. It. 1. f z E i r L r m . ( l V ) .. ..!.60' L' 83. I." t '' I l 1 _ 2 (cf' 4t.o. 318. 8' 8 0 ..)' .::'oy. Ix' 15).1.1 0 3 ?X ? ' d ..'. T^i'. 2 (ct' -Lisias' Impotriva .op"-e)t. Y .t'. p. il?.rii.."r:T. 65."'t^r'#. ii. A n l i f o n ...'..":i.{. VII (VI). 100. L 9 .fr..RIG. ...1.. E r P. . P.ii D"mostene. Vezi CYI.-'j.i'. rr.Eiil-tt rtlarh' viagac(Ior Licurg' Ll' Impotrivalui Mid'ias.P ..)0". 4 7 . . t a .iii!.. Aristotll . 'n. trliil'i"it'. Cavalerii.. l'li'".. op.4 . LL7.:{"}". "n r .'}i tilji. R l C .1'.1F. c f .rt'l. p' 314-317..ffi. nr. 75. Impotrioa lui Nicomed'e.." "'z' Rrc.dibdtoo'. lll. I i l e m . cit.ae' L'-2 E'. loc.'."?. fiicurg. nr.?itl*j'lLrxt'? "" .l. ibidem. 128 ..:. f"n ):.i?i"l orcniatz. t 8 $ i u r m ' . o p . lt'q.. :iil1 f*rttl.115.-ii.n r ' 5 4 ' I ' 1 0 9 i urm.. . 0 si !I*'.. t. l . 71.i to"pit"i de mort (REG' f S Z OP .tr. L2. n r .. n r ..'. rit. IG. RIG. ll:. ' L G . I.Dins.L6\. 42..":).n r1 IG' loc' r . . o/.. vezil'ogorelski8i.

26(J tit r o s ."' oh j#.nes' IrnpotricaIui Aristogetton' iOOi ptt"ao-Demostene.:.'. #.1 dreptul*::.. 9 6 ' C a p i t o l u lV MActSTRATtl '.o1u"dg drep. ilemostene.r. r... p ' 1 9 8 .1..t ' I ' t .. C X X r y . d.."_r cauze :::l::: competen!d nu r mai mai comporta comn. sa u cl ei tt. C i . 20..(ltrinaiT.ri... i:I'ij."_ .i'r1lt ffi ( r pet aruncs ti . mai ^u.' I i G 't ' X X I I V 1 0 0 . *..iI reusasthat) "" \uot't sthat)..f__o ..C f .. I.i o t e. ^: lmpotriu. t ..Iii'.. b :t?t ). saude.iJ....l.p.ee.c t c ' ' ] ) si urm..p. 66.i1i.. irii pureri'. li.'uT"i: de a tu'a surr obtigat orii 1pp4"1-l.....Redeapsd tard in anumite .r-^..r'... . . lui Arisiocratcs.ru'iio" #:." ltr"iifr" publice se.:p : natura "i .A n d o c i d eI..r'o u.t%".T ".. : L. i.'Jrf:{J. ot. t (ii."*" .it ?: I i. 4 0 5 .nli . lmpoLui rimocrates.11.T.:.i.il:ffij .?".: iii...i tix. DEMOCRATIA $t MAGISTRATII T.^1'. "' :."r "i" i' .. i t t . i+1i. .."'i.t u c i t l i d e ..Tli:i:.r..{: i. p ..it.. i ai""rJl _Trl"clT"onp.o')' neiropsi .1 ruternicire.'i:il: tatea i.i. *ff." dr ahm e."':' f.il..pot l)erma_ Nici chiar cu aiutr_rrul Consiliului sriu distinge ma i: de*.uinJl." 1u-ala ua r__ ll?:::T*:. l* i j:. *! t esenliai gi i.. ini. VIII.o c ' c i l ' . I t ..'. I ' ' C l o c h eR t t r m 2 3 3 ' { 1 9 2 { )P .ru.: rlropirt' a. 9 9 8 .cf' Imltoticta lui And'rotion' lOZ.::i".alu. [ ) ' C l o c h t ll.ir..1. I I .". -""' $.#'Jr:.1.' j.l"j: :.u . tui unor imaqist.RIG.r o.nr' 100.ct' 69' 1 0 4 ..i:i: ". tt .:" 97 . {0r. (k.)ii..H:"fr .f "f fl :J.Hlr# :: rele" nn* l.!..1'.ir .: I"'" D e l e g a t i ad e s u r "1."il.l.t ce il implica pe r0 acela oceln de rto a_t o r ^^-..h.f:! )_ .. " "f atitmeieJiio"' :il!' :L ii".i"Ji... . .ru u.' $t e.i"ii""i:.legire .i ib...-#*H.i Lepti. 36 1i trrn'r'.

r..'ilf\.. #.it -...l 1 it e .'"':*ffi .:*.. q i ..:ili..1 *:'tt +i t t-i".-t X'""1:il.i.i.1..ffi*: "fl'. (je_ vv o'n Ds ri u d E e r l' d 1 u c d e b lin '" -r c e n€ e t se e-m l ii n nd i c ^o .lll3..h#. ma'l ni-o"tri"ll"s t:::\:l sta tpalele.l!.# Sf "...' . "" i" ..l.*^ ".i.:'l ll'. l. ll.i.i il* v iF H iffi :iil!t. .lif ffiglt. lifi.."r. "i.:-:l..*i=*nE'**t*"*l* :. In t ce prive.f i*jl iili:ilT.. t :#. ."Til..nl: .it.. i:.1fl [i . r i-li$}*.x'"i'.i:i :x':.'.il..:[: ar l.jl l:::Ji . j aa.i" ff i::". l11?rll.e.ffi . l "...' il..tenii din clasele Au-.q.i...x#l:rifillj:t :q1 T{jri.qta3 bdneascd a acesror prstrafrrni aB r:^ ^. Rr.-l_ f ir:i'Il. l1i.|i. _.*. ii.31:':. J."..:.x 1l'. g.t'*lj. pubrice.r*i * #ilLir.r. i:ii I....1"".tti*tl a e te1 e ic u {i':r.Jr..?lt. c. i{ "3.::"t.i.. f..uun":3r il"'il :t tn"c""'lrii r'u l:ii..?l:x.{i.x** n*^:*:y ." :#.f"i'"''u oJl: : " i. 'u Druu lelnourte." i.ru" ru-"rw.l r *ffif fli1':il"-"l""yJr?'.i. modeste.*I..i"lu salariile sint..'t"'"1"'*t*.l*"ilo ll.{' i.ii #ii:_::trf qil *il*il ix..#t ..t .li' .i.1 :'. .it.4p3 II. sr fie . tll'i"tllii" 'i". i"#r" .:HillxT *"ii..1:.. fa.. fi . au fostate. rmpuse me en nt de cens" conrlilii u. '.. ::.." jl*"f :il-.# . "' li^.:ifi.lreburi ale n: : il ." 1.n"ei fl I.'1t"1. .'. l"Tmv .iI.' . n i' l' ii.il"I? t"" :t '' ili:1 Ti:+*t.-1.tea..i'..'1" i.ii)i i1'r .':.o'" "i. lffi ..1l I jt:i.'. -n rd . i: rlir ht$l#ffi $.+\:{i'"$lji Hx:.i strategi.. i. : t r-..:'i"."tilri.j*"l: :i.^p.i.ll' [[liT i: :T I i."11.1. 6l. " mai nu aspi'd la aceste ia acesbe ?un. ..'1.J : :'ii} u' .'.:..ft* .il...Ti i'.*. d'ps "g"'"" 'lr'u'i'rl'-r"!1i.. l'"*.1.i ff.il llx. . mul\t.. f:i'll' ilJ'1' tt:":l: s e m e n e ar e i n n o t r e .' li*ti'*. l*''ii a[ riil. i "dli.-"i l* *j "1.1 :Y : Jil:f 3" .11 * .^'"t inlr-un caz faptul ca niciinu-un se 'ede rlin .H: .* ..i.^"'ti IIthl ii l! f i*:ln" *:.'' i.iiJt:.?..iie..'\ri "rq". ..^ f aceleiaqi runi. lli t". t j:l$i.#ii'l'.iii iitraturl. fr it " i:ll....ttff.:llstat r'sd :3 ]r.:i'. ^... l..:ii:i!i.. pe deose_ 9: :Lir.'."..fr'" qTi tl1li isH*lT ir: i%.ffiiH"'# :ili4ljf si 6.ll:."".ii. :i: .?ffi .rrscrd ca magistraLurire ".?oli'"T: I nf:... .Ll'".:j:.i::t:i lt u i.i i1.i i. o o... clasele de jos ti r. r. ."'liirt"".?i.foarte f1^alttgt.i1i: t.f.ll iJ.. il:'..i: H1"11U.ir.iirriitrrlir..ste situatia drn secolulal V. t* il"..'ifl t$.t '*.

n.".poporul se mullumea uneori cu cinci.T. Dar cum.'.i:l. l.tll ii."l'Ji [] lL"' :'..se ajungeaugor la :0.uti_ cetd!.r.r u n r. Bd'rzar J.. in strd_ .' . .arixar 1"""'J:lH:".ri$*i.." 1.fi.ii extraordi'are nu se putea respecta intotdeauna regula clisteni_ exemplu.#i]ftx:f '".1o. 1s.iirrl. inainte ca acest numdr sd fi devenit odios datoritd celor gO a" ii.:i aqa se tace cd au existat 30 de juJecatori de triburi_lr.sagogrirjri'p"r. .*ik +'l# H}J # "Tl t*i. .' . in propor{.l. nt'....['l.u."'3.'." sinL."il.'.: i ":.:::d..._o. ".l t" s n t :l* :l'l'.9'j# Denf.d.o.rice: rctarul Consiiiuiui alcst..si.:..ti.p.u-aea..r -.i lXillil"J'l''lnt.ughr.'rp.ilorcu funcl..r.llnii""f f".'Ji='ii" Ir r.::'. in numdr variabil.cnaion.!t)i .. . de indatd ce Ie stdtea in putin!. **.)rrr"l :it:". ambasacloriit. a trebuir se fie pd. magistra. .i' fiJ "1" "il:l.'di:.llil turd un secretarsi cloi phzitori ai tezaurului ze_ ".f'.umdrul de zece..l.lorl i"iioaopotot li::'..h m::m' ffii*. :-l: ?*ili l.-i#*i :i:.{.. ? ..'{ili[ nfi:ffi**ffi r..-^"r.J*.1.rrr ii*itt+iry.. in fiecare dintre triburi 22. 1 .'l-:'.''ilil."iri.l' . 3o u1":1" -lli.'au tirania Celor Treizeci. Ciricl rretui.i_ lej corup{.r" neyoie de zece.: {u. .1. :::::lll..r. e e ":.il#ild'.ti "Ji u"li'':lx..Cincl.oi1i a celor 500 de membri ai Consiliului gi a 500 de parnici zo. in micile deme. i"-"g"'fet incit sd satisfacliecelor. .' iqili:r:. ai arsenaleln.r.ales.1 hon!ilor.leala sd remarcdm cd oligarhii revorutionanai' unii arg__ 411 qi din anut 40+ resPectat-o qi ei cind au pregitit prin zece ..*""'J li ingnnerar..nf** fitilflriii *f-':h Ittiiiffiflffi*r*.Tiifi:i*** l{i$':]:l ii dr ali.*'u*' ' T'ffJ:i.". Ti T.o"ii 3"::ol"' ) sr cer ce introduceau cazurile ce urmau sd fie judecatein acealund (el.:. .*']:\.{.IJ rise t rtu".i i_tetor . iir.['*i .nau_r" exceplie in cazul tragerii ta .lillll"il '3.'.eaintre demelece il alcatuia.:l ."H I* *'. "rriJ-r"_ a.rr' [i.dimpotri.d*if ir". t ..: mai i'.r* l:it'i-iilili: ill.''}*'' ffi l. u. Dar.. . uf."1ii atu_ nieni se cronformau tradiliei.':t **i l.Acest sis_ fost aplicat multd vreme la numirea ar_ l.*ir^ entru anumite magistraturi ur..1Y..0" mdtate erau ale.: ffirri*d$li:i*t'l.iede unu f" a"ra triburi. U. i:'J. totalul atribuit fiecdrui trib se impdr!.*"j..trei tritii ale'fiercarui trib: ::-0.''l: ffi d *fi"*''{ fftt I'F*t il-'$--] ** t[ nft'hh:.*'il''.irrl"U*.1J r'' o.11. "r.1 "ii:i:::lil. pe rind...' llJ*i i.iei. br"a era neyoie de un foarte mare numdr de candidati pentru trag-erela sorti._ gerea magistraj.. j.:i"f on'.l"iil .u p. .."I"i' .i.enilor (e:r Ath. .

:. cer n11 consrirulie: constrtul. . oi'tno.i'i\* 11fl.sau celor mai demni de ea ? ArisI explicd acest fapt in felul urmdtor: ..i..r ft ..i. la inprivin!. transformind-o intr-o adevdratd cooptare.j. ader-[rata .lff . prietenul lui Solon Dropides gi conducdtorul nobilimii.ni:. 5ri:."".'. ntru toate cele zecetriburi noi sint desemna!.. C u m s e e x p l i c d o a r e c d o outernici.iI".apartinut qefului partidului oli- r" g":lli.u'**.. u ui r ll"i."'*I tlslltitt$i:l " nnte. cdci Consiliul Areopagul. guficient ca un numdr de cetdleni.Tra- .1".'::':" t ":a noua ra a noua ::""":"fl t" I it ig1. tirziu. ce totim1s^\stra\ii pq." l.e.i sd revind..i. I "li ffi J u u " '"t T : ^ . ^ t :.iemari personalitd!."}tJl:Til.trt.""Ti"". NUMIREA la se f5'eea prin tragere Numirea magistralilor -"'li -'i. ca !'ilaidul Ilippocleides.u i"i r3ifi\{i'*9"? f.il. "*r -'n{*lU+. the.i: .. Tei s t o t ' l e ... erau al_e. aceltia sint anii de . aceqtia sint intotdeauna istraturd trasd la sorli a putut sd ducd la ra lupte ." eni de seamd ca Alcmeon.. * i.*i 1 li.. *:*lili :ilii:. cdruia ii era increvechilor arhon!'i.ilor candidalialeqiinainte nu estelipsitd de riscurr: gin ri o i. ea a .lr.l i Ea schimb{ vechiul sistem in doud -l Clistene. a r h o n t i l n ti n ' t . au manevrat incit func[.#i:i: ttl$i a sluiit la desemnarla ate.1 l. g""l. pe rind.i patru candidali in locul celor zece candidali ii de la fiecare'dintre cele patru triburivechi.anarhie"27. .i "*.:ll frl.'..re:cel ibq:l:i.cdrile de uzurpare fac ca aceastd funclie sd nu poatd fi ocupatd cu regularitate Mai de titulari .klil illl H"Hl?".*lll*":"1.tilor. Isagoras.. T-"J.. chiar mic.1H ::'l'l.u''i.ll "'I ".elat' Inqi fraudele au continuat.i 3Jl. n.:-J.A r i s b i d e .-'u i3ii'e ti:'l".i:::'il: cel Tindr. 'cle a-i rEcrubape magistra!'i26.' u..... cei zece membri ai colegiului sint qi la sor!. " .""'. *u.. dupd expulzarea tiranilor'.1. ln Refornratrirui era convins cI sistemul tragerii la sor{i devine mai corect. i?:xlsi" . I{i i\#il ncspul: a.i*. Pisistrate si fiii sdi. Miltiade gi Ilabron . $lo de r:''i. 3 :?::i'i\#'il. linta ajungind in aceastd funcJ..'*1 . pentru ca sti dispunX .1 tf11. i'i.ut'u 1. Dar iat[ c[ vine reforma lui J"ff ' :lifu t"l { I. Pentru a nu rupe cu sistemul zecimal.' . funclia de prim-arhonte reprezintd al Din cind in cind vedem tuturor ambi-tioqilor.1.rcina gdseauqor mijloacele de a falsifica tragerea la sorli. dinlatd sa. nu care s-a fdcut secolelor' ili"i:i::. i$ **ffillql x****it*: ":i' . alteori rdscoalelesau mi. ^ " ' : . cu regularitate."l.1' avere' ioli cetapnii qi dupI li #. se inleleagti intre ci. se adaugd aplicat la orice organiza!.:'". ca qi cum n-ar fi fost vorba clecit de o simpld alegere. ln- - -1-.* "lli'.ai 4u'...n"' i.i .tl. d"e la iorti..i ."i ::lii..it i*'.MAGISTRATILOR 2.'l::l"i'H^i politicS. Ilipparchos.. ca Ei in trecut.ou"T t:' lx.r 1.."* e". celor pe baza unei liste Ia sorli a magistraJ.i ij"".".ie thessecretarul la cei noud arhonti.T ""' i'J.' snto "n:: iJ' "t:: i. cum au fost Pisistrate de ?nr"'"1"i" Pfiarte lli'""".'""1# i::xT'u$'J. in subordine... unul de fiecare trib 28.lll'ociLa io"'l'ti 3il$1'il':Til:. Dar in aceastd privinld Solon s-^ain. iuTfuiixili . garhic.i" r.i:li'il'.iiixff 'rv -. In tot secolul trigile -\rI-lea.ia de prim-arhonte sd fie ocupatd Pericle' astfel Ei prietenii lor apropiati..3" bjSfo.' J.li?.

dreptul -il. n dubldtragere la sorti reprezint[. . el..i. .td 40 de candida!'i.ti3a. Je patriotisri. iul extsoanelor bdnuite de a se fi inleles cu trranu sa-I care mdsun luate per$ii.Cind cel ce se prezintd la tragere la sorli pentru o anumitd funclie esLeintrebat care este clasa din care face parte.ii a fost. -"jail"ta s-a consider. s-a hotarit ca ace.acticat{. ostracizarea. . se facS' din tragerea reformd nu era pnsorli o realitate. Aristotel constat{ acest lucru nu fdrd iriinie: .perdup5.hdnatul. do"n:p_l:1::.. p e ."t ^1 de deme ..tie.i." ingiicluie ca acei 500 rle iia.. Folositd qi inainte '-ila cu ' . dupI regula stabilitd..f. cle cele mai multe ori.at cd esfe in concandida'cleci in miinile unor strategi aleqi'"Al"^get"a formi[ate cu principiul democratic sd se suprime bazd o fice pe tilor la arhontat s-a futut alegerea pentru desemnarea numelor propuse preze*"i: de mai largi..extint ?i 11c-alalef -i:1:t:::1 invaziea.e la sor." .a tuturor claseior.l e a q i p r o babil la pu{in timp dupd reforma ce desfiinla privilegiile primelor dou[ clase35.ti in cadru] demelor. atit de des. ea le-a deschis calea spre arhonat 32. legea a fost trecuta cu vedel 31' Chiar ie"e . poate in anul 403. in mici circumscrip!.l)e exemplu. mdcar pe una dintre celelalteclase ce lup iu-llo. in anul 48716..ii ca demele. le ddduserd pe la "".t: ii l a Salamina d e v i c t o r i i l e p .l.i" "u.al" ce.itul secolului al V-lea.^s 3 cdtre * de "jI": la un decret. in intregimea sa36."to. le favoriza votarea dino datd a unei intlesi liste de nume.prin hazardul bobului"." prrZint" cu un singur.arl3i ["ttio'"tu. qi's5.i . mai i'irr.*1i-. Ce era de r' Spre sfir. i n c e p i n d d i n s e c o l u la l V . una decreta. nimeni nu r{spunde: aceea a thetilor. iin cadrul tribului. Pentru a o aboli nici mdcar n-a fost nevoie de vieo lese...ot felul de falsuri.cild tt"g'. Din acest momenf rdminea exclusd de la arhontat o singurd clas5.i sd fie recrutal. s-a sdvirEit in numirea arhon' Era momentul cind popotilor o -u...iumai in anui 45716 a avut loc 0 noue c0" borlre a censului cerut. trlta.i din poporul intreg' a. cu o alegere' au. -. nu" si oentru Bot. s-au mis in continuare l. ln rdzboi cu beoliertii gi cu spartanii.".Din amrment nu mai exisla nici un motiv ca sd t pdstreze numdrul uriaq de 500 de candida{. Dar aceastd erceptie nu s-a putut mentine mult timp.ito": privilegiul de a concurala trage i.frl"" cle cens.un num[r'cle 50 de candida!'imirea .i si fie inlocuitd in cadrul demelor priniu . aceea a thelilor." 33..a i se aduci vreo modificare reforma lui Efialte a ldsat-o asa oum era' c u s i g u r a n ] 5 . propus in anul 478 . Ju t"t.ea la sorli sd fie lictiva' Pind dupd "*ilti "rnedictragereala sor[i a arhonlilor ". i " i " .i.ti candidali I nu mai fie trarsi la sor. -irte nt'tto"tatul. ce ddtlea cu uqurin. luptei datoritd .corlstantde alegeri2e". Drept rdsplatd. O asemenea Din momentul cind orice cetdlean putea sd de vreme ce frinele guvern[rii se aflau aspire la arhonlat.cu o alegerece constituie un privilegiu al atenienilor din clasa cea mal de sus.rqtigate' Fl"i. . n t r ua r h o n I a l ' p " p " f "*aidalii "ii". aceastd a c o r d a t . nu numai in cadrul infanteriei. s id u p a p] unite. Principalul motiv al acestei reforme a fost dorinla de a se pune pdt manevrelor electcirale pe care. i . fusese nevoitd sd le ceard zeugililor un mare efort.u1:. p.''in total 500' Dar clasa cea . se poate ca iri["i tl . ca gi in cazul alegerii. Era suficient s[ se inchidd ochii in plivin!a-corecbiLudinii declaratiilor de cens f[cute in momentul docimasiei. t:.i. Pentru ca toate demele sd-qt tr-o primd trager.sd nu uit{m ."t."inr-[.i*"i..ttt*. Ea a fost pr.. fa. popoluJ linea i""1 rn. l. 9:." didaJ. Trebuiau lati si cu pe partizanii lor sd-qi continue mai^oilai. dar era o mdsurS de excep intr-o bund zi.il1i. prin excelenld. De la trib.. ^":l rdspld "Ll*:] s[ :l de altfel. f)ar si in zul tlagerii la sort. ribul nemaitrebuincl sd lini seama de Loate desaie.. ci gi in cadrul cavaleriei.perqilor iJup"'arrria . era rle ajuns sti prezinte zece candidali. ze+tu puteapre . lor' in numdr proporJ'ionalc a pentru recrutarea membrilor Consiliului.{tena.

.t. din 4qq t r a p l i n d c s e r n n a I i . nal experimentat ascuncleau lipsa de expeiienl5 'pr"ngreselor Numirea magistralilor .. a d m i t cs a . cind oamenu p e _ t r e z o r i e r u l c o r d b i e i p a r a l i e n e .d-doJtolea erau aleqi aleqi de de Consiliu.L"-1i ce comisari insdrcinati s5-i suprar-egheze pe rivalitdii diI singeroasele ieropi erau ieropi .mdtate a secolului al lY-lea. i n l i n r p c e n i m e n i n . -cei zece taxiarchi. prin ridicarea -incepind B.lpgialitalea magistraturilor ingdla sorli. cei doi hiparchi.. In sfirsit.l..mareprin tragere la sor.i. C_r. dup[ cum ii spune Xenofon lui Socrate' miinii. . Aristotel ne dd multe aminunte asupra lului cum erau numiti conducdtorii qi stapinii ebiloral. .ia.piui egal la magistratu.teclii insdrcinali sd construiascd cordbiile qi in^ ' poatd sd r.ia nu va renun.1-pi.ii". i.nto.Aceasta me.9..8 avere erau desemnati votindu-se.maica oli. ." *uei.i.i.. un adevdrat istru al economiei nationale .erii la i"1ei""u plaga manevrelor elecLorale.uu o b l i n a o m e d i e o n e s l E .s e irtn.hi"e.-" * le nerii din marind erau aleqide Bcclesia qi cd cei todd a fosb pdstratd qi de genera!'iile mar nol pentru care judecata lui Dumnezeu. in practicd.3J. metoda trag.-arhii pe nu cuno. n i t ' i m i c a r u n zeceplrylarchoi qi cei zece ofiteri de recrutare sau ee.ilfi t"" ca filosofii din antichitate' .. Dar mai existau multe alte-magiitraelective. in secolul al IV-lea.q t strategi.rtri". in cea de-i doua .". Ea coritinua qi acum' chiar i"-. rale.. sistemul pare astdzi o atit de putut alegerii igi pdstra sreu concepem ca un popor inteligent a marea sa importanld. si cele doud ope'ra. . trebuie sd recunoaqtemcd neajunsurtletral iu so.i. p r e c u m .cului qi epimeletul apelor qi al fintinilor 40.tt. sdu.'el ea. """.tt.ioikeseflqi era ales pe patru ani a2.i'. un zidar' un cintdre!' din flaut sau orl..rr.katalogeis aduc.1i erau. tuturor.. pe arhitectul ce sd rdspunddde eleI ]a ar:esta se aldtura.i a r n r r m i r e ap " r e un definitiv muit ti..teau un mijloc mai bun prin care zeu celal cordbiei lui Ammon. cel ce ocupa atd funclie era numit . qi gefii serviciilor tehnice: in secoiul al V-lea. pentru cd nu se limita nici c o l i . prin ridicarea miinii.t'iierau d u i a s 5 . el ne spune cd desemna ccnduc[borii' .ta la ..g. administratorii theoriDar mai bine sii incerclm sd'inlelegem lucru. Colaboraiea dintre asede de atitea ori timp il sciiimbaserS.si pentru docimasiei. un irqit. ie-si imaEineze qi sd menlind un asemenea srsToli magistralii de la care se cerea o anuj. inalta functie pe rre a' ilustrat-o oratorul Lycurg. Ari citeazd exeirplul Ileraiei din Alctrdia. din din sinul sinui sdu.. nau apoi functiile extraordinare.la fdcute absurditate. sir potoleasci neinlelegerif fracfiunea^ dintre'partide' impiedicinrl -tirania tot in"t9t9T majoritard .. Astfel s-a fixat gedintelui introducea metoda aiegerii in iniuqi a -oa a" numire pe care frauclele qi nevoia de sistemul tragerii la sor[i. o a m e n i i d e m o r a l i t a t e i n d o i e l n i c d d e t e a m a intr-un fel numrirul cet{!enilor admi.nptificate."ieif" oliga.a r ' . D.ie au intrat cirm"aci.Deal .* u"oiL lumu gindim mrtd competen![ profesionald sau garanlii de o nes. cei i l e a s a . funclionarii militari : cei zece g e r e l a " s o r l i . pentru cd ea asigura. p r i n t r a g . Tragrrea la so-r{'i a fos.Cind popohotdra executareaunor lucrdri public'e. Arile . Consiliu.id d. Cel mai sus se plasa.capabili nu parLicipau de teama de a nu fi ridiPrincipiul era salvat..-Da" metod5. mult micqorate'Cei is" (ho epi d.ti a qefilor.Jecit s[ le criticdm. hemai mici decit gre"qelilefeptuite de cei lenotamii sau administratorii trezoreriei fede-"ft "" ce concluc cetatea" 37.. in r iu.i..ttulii cela!ii sa fie secolul al V-lea.r'il" au-fost.t tistotel ii mai mentioneazd in aceastd categorie ndscocitd in vremriri ilideparbate. in ^l. ' r e l a s o r I i . 'I'ot in aceastd cateq.il" {amilii.uq.insdrcinatul cu-dioi- p""tt"-::--l1l"T:' . oasd s5-qi 'deimpun{ conducere qi administrat]vg' in funcliile ritind astfel opozi!.suprimate dnmocrar. incit cu in aplicarea metodei tragclii la iorli.prejudicii greqeli carur ale -.. au fost desemnali.al"o sori qi mai ales prezenla in hirouri a unui persodoud secole..

i$:..J"tii f. i nt . d^e illii: !i. r l p i rr e p r ."il' -liti* . . j o r i t a t e am a g i s l r a m a i r q i t .. i... r .. r areriienii.iir. ..i. res (llll a art n i rrr n a n.1"::1ll!..cei te.u "pi-.i .:i..^.''. ci ziua de martie la votare. -424. la ora 8 diminea!'a.i?. c . .:n:.' Ji.t... " ' " ' z r u a "r"qi.r ::Jl..lii.1*lffi.**..apbea pritanii (l. intimplat s-a Aqa -u'"it.epista!'i Adeseori casiet'a3' un qi uneori ...ii qi' pentru reiolvarea proceselor ge ndqteau uneori din aceasta' Pentru ..r Jlji:ll]..'" Ziua alegerilor (archairesiai) era {jratd cdtre ghicitiri (kat..arii frin doi intre. jl.elati. :f :. t"ib ir... ..edinla p..i:. i n c a z u l c e l o r " a n ... Im .:tt1iiil".. .r . o eclt trecerii tocmai in momentul fie aminat6 1 sdoperatia ca fdcut a soare de 'marea bucurie' a.l:l iai lf:. r ..l: "..mai "frefiui"l p"iit t. u c a u n l::r: e l e c I i t r n eja iurut' altor lunclii religicasd 48.li?J.d a n l iq i z e c e com .". L . " . l . " p i m "d ti in 1 i i n t r e a g al u m e a L e n i a n Si 'a r A l c g e r i j e a r .hiparhii. ii I i :" :1.." pa.. in anumite lamilii : existau ql s"a' d mo_ oo .. .%l uri-de. .:. . ce organizauserbdrilelui Dionvsos i".n ul. bt.:. ".:"^ " "u..lllii l" " 'rehtria [':ff l.. o comis.a.sriserar:.n]ilii1l:j' ul':.r.. el" il..cind r..agisrra!i.c It.. e"1. cdci era neYore teau depdqi'o noud pritanie.. i..i' a c . ip ilil"rti."p"t" dLr jI.e"ustitile erar. . iiili 1*j.L ^ t t ."t"i"li .taphroStoioi d delini ofunc""*i*tl ii i e d i c a c c s t e ' c o m i ss ce'o n" urirm r i'.'u.H:i lltt1 lucrurilor. 7 .i. _. e a ul ..p 'a t t .. r I lillh..4u .". r i.e la sorli. . i .-r^. " c e l a I e n i ic a p a b i l i eratr alegi Aqa 1ur' nogalia i. ii.lim op ta pri r'rl .. !.' "li I :.:tiirt:)T aplicabir i.fl ...i. .. J..!.l|.:T1.#+? . i i . C an' uum um f 1a1..:li.rn" r . qi cei aleqi fost La fel au qi Ku.fe1i l e l a c a r ee i a u . : .il.-tlir..t""'clezaprobarea.":" .care r..j. a i m " i s i e r e l od ..u u n u 'p e I ) n y x ."rt.c a .^.i.Majoritatea funcliilor sacerdotale vechi cele.^:: il*.i. i n t .. o."i procedala efectuarel d"-" ..a tan mantcian). .:... i*.1I.uu intre cele qase triburi.i.... l ' 4 5 1 . i..:lji. oXi":i. i.'*..il'."T#.i ^ i^ .:[:i -i''ii: ffi s.il i:i:i j:l. dtn r'irrrlirr r. toate cd . i.+ .ne dacd zeii intrerupt[ era ea aleseri incepuse.at..navalesau ri i^tratl.:"Ti'i J"J.ii'..!i i. . 1. I egii i.. -..l d ccl ir:.1: l:.icu*ia". a]ggerilorde ili.. spre "J:' a ie gere a..".1" oi o'r...i fiind numitd in acelasifel.. ^ fl1pr*.. _ iT )i :. ' ' . numili' ft:..r." ! lo utu impdrJitri i" luif"". .* l':i ::".t..r".ld t a r lutea . Dhcd zeii nu-i impiediiau. &te'ipnii(..d xlstau doud m ' e .il"... : f ."u':"' a?' In citeunur ".gl1_yi c^crman danli ai*i nfan "i"::j?l dri.r pr.1 jjr."t.fi ..' .ri:"i. strateqii: it$i tiriiu l e s l t l u p gt. alegenlenu Iui februarie). doi $". t d i n c e p i n td i s o r ! i ' d e o a r e t 'le l a l r a g e r e p r i n i l " " r n i 1 i i.ll aproxiii:l. tlet c ji'..-.:'li:l'j] f*t'. e*iJuu"ir.. niio" l"i Cieontb.i. d o i l o a 0 6 ..ri:..i.."i ..i i " ]..1 1 :. g l . rol mai mare irri'sn -r im a a Irir.. i. ilp.i.oJ ".. d .:::..-Hl.ntru mare d. i...' ' indeplinirea formalitdli pentru . ^ceea (teichopoioi.:ll".. ctr adel'arat rerttanIul n r e n l r r r iintr ..55 e+:. i n i|. ele av "plima pritanie.*l.in1J l t r a l f l r .J"i ciin familiile lacertlotale ale Eumola5. -lo"tifi.. s i .h. ..il.ur''. fiecare unul sau mai mul!'i numeau caz triburile . -#I. caya_ i:l'i:ii. L i r .' l p r e z c n t aln u l l"'.j.. t .' destul bani I-a acordato sumi de ea6. l n s f ii" i rau marile serbrire iitot'intet.." J.. . "."!iilucrdriie de constnio-lii.inatisd t'onduca s s p n r e a s c iL i ras a i l * S a i n t . dupd cea de a Easea. + .i"T..rirntre 55.e*etar . ll. .rutori rlorr air cavarcriet. . in acest a.lff.ie . r il b u lui * r 0 u r .c in -Cu ae.. ^: : r . 1 .i:. :":.r'k"ilor . ' u r t ."irr pc. r""-t..-triropioi).i.ri"" . riliy"iil"lir..i.t timp' ao"imasi.i.duq iru o altd gedinld. " r " ."diture exceplie "run o ca numai dar din elective. ... ( ( n r. n p f 6 1 p [ .S c h i m L a r .[6f11. i.t'l"llj . . .age...i .il... r c r r n n .# .1"""r|". e w q r o .rrtp.tli*....p 1 .2..:.o.r ? ! o 9j".:.a mij I"*p"i"f "ll"i Pe de altd patte.. e r a t r r r I .t{l"h.lr:jrl. 1 .1. .

".ru$i :t!." i:.i de I ceror cin. iI".r. olrldr ria lumii.}i.rnta. a s c s a r . nu. locul. dle u.l'fi |. *i # xiii." "I"n'-multe intriga exemprul ertruvruf De ue locul. 3JT" -''E u"t'-'-"*i1""1".'.1i r.. sil Ti * iin fl1fl*.a . e. t.r: rscutd.".1:i.j r s e aj n 9 p r r o . !-elul denrrro. ! t ' au Tatii tinerilor se aounaua * ' l ' b e -g .'".il..ansuri".. in #'i:ii '.:liTt".: "f.iiln l:.f .i! :di.* ir.#mt**.im n i i ci i'.il' lij:*!lt'l:si1-l'.*'t 'ff l.'e a u .ifr-^i"u . ifr i..'. vansurl ' ilruBduur' unlrl -"'llil*..^ ^ ^_ .E ll. o o u .ri i.. :i5-* :.-..u "ornpo. o -ril'iiiJiiu"iiiulii' lua a seforr "pentru comrtete..if " 1*.ll"nl.: a c o a s { Ap r n .r ilt' ii'"'i**a' oi-osiene x.tu*i r.. 'i."..*jll':..ce-il_a-\ "i\]f?"'6r"u grupai."tr:l: ri.:ii i*'u'i I.i. $l:il.' "rti'-n{k ::':": .1 .. d i .:n*"m t...ii*''.#*'*1f "il1.:.""'.jT...i oe lor trei cet6!eni trecult Odata desemnat.irr a s e p u n e v i i t o r u l u i istrn+ i-+-^r^:: t intrebdri asupra origlnil . Se incepe u..' 'J-t#H.m alegeri "1 'Ll.1ilffi *..i.i:iTll""t"...r."i.'-i p e t ' r i b u r t .:il'' .".o. 1 t "9^T '^ ... iltli. gltnt" i*!i".".fi i-iuT: #'"'i.1 r r fl. cazul celor noud ln|.id*l$H. :".Hi$#:ii.i.if ^sdl otn oriiare alt p^opor ^r^-^-i oq nrr-si in aciiunea de recrutale "-:"T:rtil.t*{.'*.." alegatonr \..i}*ftt":.he sarhii din secolulat comparats cu amenca iuternice.. :Tlii*!]": nffili::!.. t'ir""'i 3i"'l'1".n uA u J ur ra l . : "cei r" ff***l.!TTii. ^pn re na p iu lm nl t [u uu l.60."t i#*T Jli:"fi $i anume pe aceie il$f *ShnrT.y i*:i. nui.:J' ..'::fl*'"i::lffi{'.i *lir"fit Part.gon .fl. in I q a tl ll l\ --l-cl a r . .i'durl t" 1':l::l.: **i: tn:ei Tmltjill":l Jruxl i.11 :.ire ' suverand 65.t?"# "'1" ':l:."l"t' sa-ne f-n1t'3.'5 "n'.idele se X*. -L11' liu" "u:i*=fu1* i..'.Tt.*+*f ":i. 't'K'KtJi. un exemplu unic in t".X'.*li":.:"i*"11 liffi t"-H#i. i"i.. ..:: 1i\* l"# . m ma aggi i S s_tr l resprns r e s n i n s de .H"^""..'."..r^ r .qn. lr lr rl dg 4ru f. r ::n.ffi il ii. ff. ..i.:..i .. i:-ini*Tt""" el i..Jir.-.Cr"i ".o J^ ^:-:tu ou:y. cluDsbt' r*^Li-.*:" docimasia .'i ..?..-li.lf+*f:rff i:.n+i* r.".T* :.1b**t*l-J* FiTl:*:".."i_[.iin .fi iigrg*f #H** ffi .i$if l"-."u"'"t ' r'a' 'ruldo lua Consiliul.:'itliJ#.u lcolul Consili putea sd apeleze n o l la rrqrrd Carur hotdr.r iv .:-j :.H. rr . functionarilor iti[tfi.."-^r. f I supusi tu p.l.* ji "*l* ji nfl:t f. .'ff.".. fi].:ilr. ffiF. ...orru-a1ir:'rAirr*FJ i:':? t'*Til li#.{i}:"s:11".if 1 ii":t*i**i*n*frul*:'":ll* ::ll.. ce po! ri 'TammanY 94.f.i:tx ffi i:lldrul f.."". n*. dim p t.

..ut' s-au :l.ikijil:i.".^"ilrirr.:11' ."lll' {1i..{L##ntfif liJli:i:fi :i:l}:#.*: "*n J' ilq:! i ttllliieitl.1""'.p...#"ff .]ill #'"ip..a. clar e fireso t:::lrl al..-^"..u1.'i: tins.....iltJxi ir. "i .*iri..ii'. ..i.nuilgo."a...*a":li".qUlit"*":l**i} solie *i*IiHlJ:.i"ri* .u..fj "pn*.emni. J"-. I i:'ii-l'.." Jo.. e ...:.'. ililpt'J"ff **# i'.iiiill.'."i pedep_ :rii..rik.rprtii #tJiJi civil. in secolul tV_t.i\.jf . ."rt"'ffi.lti:{in:'fl iilii'x:i'!fl "i' i pentl I?r'JlTt"l. r'azlto]u -"' r t t ...l: '1.ll'C. intrau in func!.."1 la t'ii'i'"i' ijaSr1u:liltfl::-lil iecret scrutin i" :calendn.i"i'^#"t.via..''..l'r..tiiil"i"'*"'riit"d1". . tapn'orsp.i.* .1 "l.ut-"i -"iiJ"i"i""impar!.ltlt":1'. Jlr*i:"rill n1.it" di.H"iffi iHT.ti magistrali.:*1..fi 'u""''...regni.l.{:!.[ o :il.e*porl* la toal'e u"tttn martori il acuza o^: ::':-l].# : anul obisnuitde 360 . cum qi inainte a" ab'S"li.."I-..H::.".:{ i{ii!""' i.'.# jl*il se trece la s5." I *ll .ie in aceea.l:'""u ...". 1T'lr sau.. degi numi..i.ll. conformat ::l*:ll . Al..''i"1q1....o membl - ilt. -i"-"ii"i. q ":"''." ll.:xl"'. ". j:g. *it:t *i *r:: fl'i.' 1'"".'Ji:lJ*'".'"li'i. cu uqurintd. l*?l. anurnite 1.l1t'1]i i" rosiomedlmulrtrr' ^ afartenen!.fi ALica.ie la i.'. $ rti** mn:l' i'lllt i# il*l..lTii"r"'ri$ .ufituiu. ". ..liJ:'"?i *it"ij:[i'.::p:.i zi: in i*. I n t r e c e l e d o r r ac a l c n c l a r c .n ilfi . era a-dmts cA i{Iuuu!'rr ttr.i 4: 390 de zile in zecepr r r a n r rs r c a r e .:ldalii p..:T#"'.i:: ..i -ti l iT"A i:ii.io nc_ 20 de J.9Dll.t u n r .'il t:'ili:i"i.I j Jr.384.i.r .a " t e "'i.td. "'.i."| iffi l:.. titi'.: I'll l*r..e -"1'J Apolo Patroos* maviitorur.i atir. acegtiaerau administratorii bo_ gdliilorzeilei gi ale altor zei. ne poate .ti pe un an de zile.J.' i'.ea 3.. care la P sir ccarft de ]a poporul r:a Drintle.-.t:.H.'Tl'f.' ' lu.d" lor 6?..:'i ^ l:..i'.T:l]:_.l'lTl J :'l::$ii ff#':? :*'il:fl t*.:l?r' i.?l tat ste e LtS:."?i"fi .:.tt" dlli1.aa morminrede j'."*: .. iui"" ii u*_ 'nr a candidatului eri 11"grilyii.H.p"lil" 8. duceau jocurile de la_aceste serbdri.g.f .r6i cg". -lff iffi fl'i o"'."'.'J'Ti"HJij".' .11 drre ar In af -11+: T..".iJ-?t" put. .raujn 11tg de fi pdrtali Ja masisrrarurj.iii aL|i1":ltjHenin!a!i 3.'Hx.lJ.'Xi.lr."t magistralii "i. rduplatnici. clasei Xj"'".aclucS.fftd-Ilil l':#r"tifi :ti'Hltrlii*j.i...J in funcJ.il" .ocratic5.i Jii''qit' ?l*''1i"ii".ii.l so!1q tontu "lt via'ir' sot'ie i' dupd^ iltrr.i. fdceau patru ani de seryiciu de la Marile panathenee tu U""lt" Panathenee?0. adicdin ziua a" f Hri.*irt tllt t u' P buiarr sd apat'\tn i'-'.V-lea.*". de aiimie."t"lrl"il. FUNCTTONAREA COLEGIILOR DE MAGISTRATI F::^.i?tTli'1i"'i" iltt"hll-.t'reajudecittort.illtri$^i.r p..':'iiliii'..rinrii:ftit'll . jjgr_urr"o.rrf inde_ fiii era nicidecumIimitativ i" ..""l i.. .& fi.H... t!ili#i..""ii!:i..1"i mare parte dintre magisrrati inr.::i ill?j1'J"l. toli cluema.r" t... r. p r i n nu corespundea cu iir"trr""lu." ??1 noat[ fi toru. cdciin t.rta"ri Ior ultimelordoua:IX.

[utrctie n " o s e b oto s o A c e s ti u r a m i n t celui angajamentul dar cuprind"n i"toiii*"nu l[sa va se cn"nu numit cd va t"'p""tu itglle Ei j."::fXfl# 3:11# :li ri.e ... ff.rg r .i at.. i""i"a'r..i.lr.'ju t.ri.t*t:'o?' lt t?.'".o. care era print'ipal1._o_1". .*qli'o"_..il....i'[ilili'j"jiill i'T.lli." illtl:-".:itj': i 1"'.. J:#.i flaur.r...:11"ffi i'ff 1:" u.r'..eclutau rriciodaLu ainiru. publice mit tttrIo. -iii.iitor . ^ u m a i P u [ i n n u m o l . .?e' l"." i'*lqii. ace' cH ."i'murte i1l H.rtcralc.1 l* i: hcion uII l:i.:..'.n'*. ...t".'i. episralii insdrcinali .'l"3. i t l i."u p..erta :jlll. q..iti *. eori dirr[r..i.d.t ye .. i{* *:1':: . 1."J.': :r o'.: |fi ..::ll:-."'. -.rrotr. f: ilJl""m.. "lt:: tru." "ii. o u. si a altor i" i"''!i.a s a ..iTil:ii "'X'J. t..iona."j.i iu""ffii..T"ii:fl* .l -un sa. un*l....rion ) qt {t s ' -i l. ."t:. "ii" ."1' iJifi n:g.iminale-L. LX alitura arhontilur..t'1-"'.dci -o'i'il.iitfr1i.\*' tle inl rrn luramint 1...:.jl*l: t.u..' :i :'.1:. "" il'".1!:. o u !i" ['u.iu_.' ffi jn.l.. .u se bucura a" p. L u r .Iecutare sclavi "n""i!#jl.t. I n l i .o..fii*t.i.#i ffi.""lij' "i.. o'r f*:"::r"[1'jt'ili' 'o undemaqistraltr -qedin!'e simplircladi.1.*i Ttr. i ma1 multe !l!r.tl'....t .i1.. srujbn llllT'ijli mai. i r .il.pu*t q:t".i . ^ r ^ ..*fri"t'"tX'tlepunu la a]la' lnla r'.".mutr *:.t'^':t_su-ei an ei il. j."1"s. Allii.i'. l'u^. in numdr mar iunc1." .i ."::li" 11 li.ili"..i.fJ i... tcri1.3di1..Ti:it u*t'tt'i'ii' .^t de sala. dna'.. ]:::yi" :.:% * :*. Toli'u.t au]a . i r j j i:l1:.crede i.t... "i i..ili.#irf'ru*#i"itto" i:. nolarnil' t-:^"1]'1].i"u st'rategil-or ?3' Atreste cocoroane de mirt ."i":'t::j..au vrrrrrrrlqru ul'tlu C"i Unspr..:: lns iir.^ .. i: i:H].i.b o't'r. i u r i{ .". .t". aproape in to td r .lingi.lr.1"I'1"'.il'ii''' st'alii i.llii.lcr.tia.rsr. Di g{:ne'rtri5.i :*:i*iii r.'".i.'opoi.n q n i o r .g.^ categoriei paredri:i::. rar nisr mi ad !s.. . lil..i:i ::::^Xi.."_ .H !..iiil.:i:j:. ^ "" ia ge"a n_i ..i. pasrre. .-illil li.:."tt se alirturau zec'e parerlt't ::.f&. . xii au curruasr.i'.r..ur I r.'1. deg:-..i. ri cu lielie * i' an.ti ce cintau "r . :.ezece c. r..li.1i.:. a ped_ep -f -"-"^ seJor c.: " " "' l..1..$:ilti'.1i.ltTl ra nu se r.t q:itil*fl {HI f si#*.ii i.. * l*t.. t: "i' p*"-ltii "i"i"1i' be u ci u':' p"'i .T?. si sa .i.f"friirAirnr"..i"ii .'.:llr. s i tr.. 1:" :fl? l'lii 'Di \ :ii.:":i' l:.'H'.i'..1J1: J.ilu:' il"'il'i'lt "ri".:" (hypu.eoanrenii]t r J J e n .1i.. l n s l . . perr tt'u a nu-qi pierde situa. (... :r'l!.."' il.:.i iL"u$tl.iale. t oli'masi ""1 il.u nptoupt . ffi .i dreptui de a da amr .::'i".' ogn .*_ r :: li.. u l u l I a. Inn "u'u Txlifi: .i . _ : / t *lhfl:.l.1]ffiffiilli::h : i:.u.. cr in uu el slaLura cu sfdtuia -.. tlespre Ail ". ii't"a-' "t'""" iotiurott ?6' Personalul era mal Dtroulile (suned.fi"--rt'it-"1te1ll t s e i'e c.ffim{'nt lor' I[ceaudin ei Hlr*:rxt#r*inilffiil.. un mic colegiu attl al colegiu marele .."i.-titi'tu*i't siu' seutoli -tt"preun iT:fj':.--r^-i. at nArr trtr s ecrelar..$' Hiii ifi '*""..it.'f i.".'flYHl:} i: tl.:'i #fi. paredrii' care a magistrali aveeiu juLr'are' pe ii erau tot magistrati: aceqria nu!11u-inlocui lyTili.i.#1" J *.it {".Iir..x.....Ji:.lliIg:efier-arhi'al aFanumitui g.. !i"'-HlJ' ifi:::T't: ini.1i.." ace-la al thesmothelilor'?8'. iiipe 1:..\. r .. i' cltittt' si oele tr" tu.:......_orpfio.il.ni j:..'ruqi.r.ij rerviciu jri ajtul. a." :nl in..l' "I lt-t"'-: -diLi:. "'*"' respectabilir penLru un llc-t.iil" i"r". $:.f ^rundut.tr^orio.t 11iir r)cul. .lj):nu* rt'. -ug 'itrnolit'nar Ca qi Consiliul.:'Sj ffi ". ft..l rr' -'tto"iiit"..it.u j.

.' ?i.i .:. ii fixa {iec[ruia puter..l::r::l*"ii$i#. de exemplu.' "q ffI ll: ?i il Jl "uti.se exlinde . Atunei.. caci nu se cunoagte nici uri caz de plingele impotriva vreunui magistrat e3.' ."f.l''' " .:.Iii' *.Aelunarea :#ll. Magistrat. ce se opunea la unele urmlr.i tl.ll"i.".'Ji' "lifl iY:H|^it"'i'J. "'*ui.".1": I:i#..'jlii:'ffi cu"*ii"r:"i' c'e.iT g. fala fft.ltJJ. In orice caz.iflll\""iilJl"' . .ii". .'il *ri:. r. sirnbol al autoritdlii ingiduia a.utnnrilor l'ontru tle'starea solidaritate pariiala rtr.iunii...l i. dupd cum spune Demostene.[iilorrdzboiului.i"'n" ...:'.l t''li".:. :p ii1 il.au de prerogative multiple. PUTEREA 5t nAseuruorRen MAGTSTRATTLOR Ia iT.. cipiui gesii':nii gi al resp-onsabilitePil coleitive nu rezrsta necesii.*i'.oanei..i1 i**'[r :i. x-$mil'. r:l'-"'.eda celui vinovat o a r n e n d d :.. pi a euthyniior prin.lii:l"fi1 h:ffi n "Xli]r r: "i'"T# q.ul injuriat pc.. in t.:i. T.ile gi alegea iT'?i. z e c e ' d i n z \ o ot ..g . # i:'.taiitate taxiarhilor..".. Magistralii au.. a cor.i togiqti in "Il'i"1i..i*ty'ti?Tl...re ce le rer-ert"ltt Treburile "" " '.il$'i.'gl'* " +l.t.':" ' .i:: fr*'#..:t'i#f. [{agislratii se bucur." ll.:l n. gi la insugi nunrele cetri[ii" ea.f:".i]ill-r::ii*ll..l::1"*.r. d e e x e m p l u . Ja privarea totald de drepturi ciyice..:ll'U'J. prinlre altele. ":: ii"'f.' uneori un generalissini: este er." "ru .iilor zr:i7ei.ililtistijl i... r'fiii"{:i:' i* t.ral. 1n colegiulstrategilor.""-%r*'H":l:"':"'*'*.ip o t c o n d a m n al a o p e d e a p s d gravd ca.*".i: i:"i. ultragiui adus lor .'."lit 1:.u"tur..=11ffi ..ii d.ategi lientru fie"' care expedilie.1 un neral'de '\lt'eoriel cesiuni qi la ceremoniile de orice fel.1. r': i1 li iI:. :'i: in $ffi i::i' tT#"t':tfttiitl $t '#. dupii cum se spune intr-o plepolemarcul a\reau doarie ce ne-a parvenit e5..Ii\1.'."i.'. Dacd maximumul legal ai epibotci i se pare insuficient.oi.^ r v 6 l s xistd un clecret ce enumdrd bu<. ?.1*l::.n ..lll ti:1t'.l'"':i"i cazl exist.c e ..iile cele mai bune.a sau responsabilitate personalit sau sr. La teatru au locuri rezervate.. i..il. in acest ffi . 06.".*ffi r iri in *i*n lk. hieropilor. rnagis'ura!ii se bucurau de o proteclie speciala.'**p.'': : H i""j':.tilor. "'i.Tni.dlile de carne 'Ireou..tnq desernria urrul sau ntdi rhuiti slr..' . cel injuriat are dreptul s[-l trimitd pe vinovat in fala t r i b u n a l e l o r .ir.X'..'. fi"'1.$i g1i * "*. Poate cti staLul acorda un fel cte imunitate. Eo'" -*"'ffi -iJ" .... qi privilegii onorihce.$:"'m thesmotheli i:tlilTf in'iill.'-*' lX'"f if .1.. l)trr sentimentul demooratic nu I tt i.omandanl dupii sauificii li se dau porj. era PreD care strateg cum conducdtorilor din timpurile homerice.'. :Wr:'ilftiilt:ri: H:tl i. Ili ocupl un loc special la proprese(rrrlrlrr"i-ilttt'it]r.iti'"u publice. ""lTi:: ^lg l.li:ftll J'lilh 4.a q a { a c c . La festinurile ce urmeazd r ' u u ' ' era ares prrrt suprem eclitrte qi i..' tTiilt'":""Ifi ir". strategilor i('-^i.i".tl.!"'T':. arhon..ident cd. u n s t r a t e g cu un soldat.X1 :[1f.ii'J. Insulta devine un delicb ce poate fi grav pedepsit.linea arntva?"'r' M effoon-ur.pdlrurtrurrr unul ctlntre itorilor bogi!. t'ole'git'lui' de cdtt e trebuiesc luate din victimele hecatombei panthenaice in onoarea pritanilor.i.".^ . cind erau in exerciliul iunc!. fff.i asunici t'l' t:l 1:' pra legilor..

llcclcsia jucleca cle cele'mai multe ori ea ir.ase conducerea .i n t e n t i o letbteni faIa de magisLraL de gloric din a-i t i t l u nati'isi fdciau chiarltn e?. atit pentru colegiul sdu cit qi individual.-.i n i .it cereau sLlnunere.. se acorde rrnui maEistrat vreo recompensd . cel n u t i n .se potrivea prea bine cu respectul adinc fa. de orice crimi.r ' e oi n i l i a l i r i [ [ r a s a .rna.pentm crimd cirlcare. 1n secolul al \'-lea.lii.tus r0?. I.D a r c h i a r q i i n a 'o inte ca votul cle increclere s[ fi devenit proc e d u r d . Cu gindul cd trebuie s5'.sir$itisan. era livinuii in cazul cincl era condamnat.D e a l l l e ] .. q i c i n d c p i . magistratul avea ar"pi"t sd apeleze la tribunal' Legea ingdduia narlicularilor sd prezinte in fa!a Consiliului o impotriva oricErui . ce o" atunci. a v e a ul n c s u b p r iv i r i l ea l o r t o l i l ' \ i . neputinJ. c h e i r .o b i q n u i t r i q i r e p e t .derzi a adundrilor principale.rpta celor . magistratul n u a v e a d r e p t u l s d p d r d s e a s c e1 a r a . ile unul sirrgur.riminlulrii . pe Lamachos.asculte de ordinele altuia. ii scotea clin functie q i i i t r i m i L e a i n j u d e c a t d 1 0 2 . r a a c h it a .mai ales acpia jurissupu$i publice' erau f6nduti h" ^i""it dicliei sale penale.E c c l e s i a n u s o i d i a si-i inliittre pe sLrtrtegii de care era riemullu'de mit[ 103 .(/i 1:pen.g.. qi in acest' nuit avea dreptul sd apeleze la ""r. l'iecare dintre ei rdspundea. s d ' d i s p u n d de bunurile sale qi sd treacd inir-o altd familie prin adopliune .i sI-i urmiir]eascd. pe Cleon.si care . L t u r i v n u l i r a r . Cl ercep'1ia intotdeauna cle ordin politic.ir ca 1-'oilonrl sd De altfel "ru aibd foarte mult respect. adicii vota.magistrat inviJG"g.. l e t r i m i t e a r l o p r e f e r i n. i u n f o r l J . o a r e1 o c . . in timp ce in secolul al 10s.ts oe sl i a g t i l o r D a c i l c . puncrea slrlt itcnzArepul. l " i l r I s o l ) o t t e ' ' o a ia ordinul Consiliului sau al Adunlrii sau..iilo"' liul putea ludeca otice magistrat. Dar Ecclesia avea o pu. pe_ orclinca. {a!'ti de magisLra!'ii f [r'd intrempere sub o1-'stli''"ape care ii linea 'a se fet'i din timir cle abuzurile de iie. sd prezinte conturile in fila unei comisii alcdtuite dit"t .cc-l slujr:au' {}'ice tretalean putea.ea p r i n _ c i p a l l d i n f i e c ar e p r i t a n i e . magistralii. clelict sau greq.t.liu 'cd nu se conformeazl legilor.t'd de magistrali. in mocl arb i t r a r . pe atunci strateg . o t o n ra a fost inscrisd. cu fiinla . gestiunea magistratilor: ii confirma in drepturi. dintre metnbrii s[i logiqtilor sau ale sale proprii' Consi. in ad. Aristofan it deieima in 426 in Babilonienrl. ce aduceau politicienii altfel' De dispreiui oodorului o astfel de invinuire o meritau ei ins'isi din plin: ca sd-i facd pldcele. c a r e e r a u a p r o a p e . mai mare asupr. e a p r o c e d a l a c1ti. prin ridicaiea miinii.-.i ee' Maceard Consiliului avizul sau colabol'area c e aveau ioriLateamagistra!ilor. ei tre.a un moment dat.r:heirotonla.le. Dar atunci ii ai".thl'no:.epla o probd grea. ntual. in cazul cind era condamnat. r ich f \ r l c a e a . Pentru putere. Pind cind nu se lndeplinea aceastd formalitate. e8' "ru in icarnienz.i bunurile sale. era interzis sd . a jur. sd sustraEl sau sd ascundd vreo sumd de bani ce ar fi iutut. inainte d-ea fi inut aqa-numitul qti.alea tisungr:liei loa. in 425.e s i a . fiecare cetlJ'ean se considera. Aceasta e abitudjnea celtlr mai mrilli : i r ' e i r A u . clacl nu.q i e l e e r a u u n e c r i i n g " o z i[ . i n H c l i a i a c a q i i n E i c l .a tuturor celor ce nu erau clecit executanti tbmporari ai vointei sale. t " m a g i s t r a t u l din slujbd isi rclrra funcliile. a t d . dacd era de p[rere cd se achitau bine de inclatoririle )or."e loeiqti tragi la sorli de cdtre 100' Pe baza conConsiliu."i. membru al Consilirrlui si.l. cu regularitate. """a"mnatul 101. dar.ealdsdvirqitd in timp u l c i t f u s e s ei n f u n c t i e .. intotileauna' egal cu aceia cdrora li se lncredinJ.rdmineau in functie pinir la sfirsitul anului. sd revind statului .intr-un cuvint. sii-1 sLipral't:gheze o e o r i t ' e f u n c I i o n u r . pedrpsrle sc fjxau de cdtrc popor. ). La fiecare pritanie. c a z r r r i l o rg r a y e .oa sd aibd loc inaintea sau in ulma scoater'ii din furictie.' justilia populard tere directd si mult.r. pc . poporul suveran exercita un ccrrtrol neintrerupi as. dacd acesta cd a furat din banii publici. dar cd poate va Yenl qr vre' mea cind va da el ortline.. P e n t r u c a a c e a s t d r d s pundere sd nu fie o r-orbd gnald.

r..fff."ii s."ri.linfia.. j:'. R t i s p u n d e r e a m a g i s fi.1.li se numea Iogos. cei ce audiau prezenlaretr ei "iin r n' in.ionar trep. i f i i c u r c t l i l l o r i a i r t f t r n c t i e r l.tii ntr se mul!.na!.l1.i.1? " .: ..i|: H.._i.1e"'i:.iu 'ritirnrr descdrcarea care le avusese in gestirrne sau o dcclaratie dc gestiune..'frXlii" i..l*ffii. putea fi tras la r[spunclt:re printr-o acliune publicd (graphe alogiou) sau printr-o r:i..s Xc [ n u a v u s e s e d e m i cuvint era splrsde rrn i ae n u i t a s e m e n e ab u n u r i 1 0 8 .i qi ei printragere_la non bis )on"j._ fl i...ii..1 (A. synegoroi sau plocuroli numi!.ionar.sttia)."Zi. #i!:T ceea ce J. Drtpd co iti imp. "" :.-rnovat llice.iffi 11. ei-intentau res.a.ii de trei zitedupajudecara giqtii ii insdrcinau pe sYnegori sI tragti conclufr{curd de lo_ lil.[1]..il1'.ti. Logi. ei nu erau decit zece..pectivului func!.u?:g zalia este intemeiatd.. p e a c e a s t {i n t e r d i c l i e I e g a l d ... nic de dojand sau vreo fapt[ necinstitd.iulle treg procesulintental de Esclrine pcntru coroana fie de detur_ ttaro de f. e.j:? *1.1'.:1.mpet^entsi' u.o.la..o*1.nsiflu.1.:..1{: :i"".!r'f!.."*. ce purta acela$i nume .*i Jri{nunlit asu_ La iegirea din lrrnctie..i.."ifh+.{:ffil ii"iJ.. fie d.i.iLl.4 ."'1iiki. svn( nu o aducea la indeplinire in terrnenelelegale.so.rJ:lJ.bunalului.f. ?il"i. .{r'ieau intre ei doDar chiar dupd sarele cu acte qi se instalau in birouri (logi.. qi fiecare "rr.ngelia70s._'n!. acuh Jrere cind fl.i apoi s.":fJ .Tfr 1'conturiior' JJiX'T avea loc il'r.$::^".r^a.T3:il:"'. au zecel cute sint corecte..ptri'i"ui#"lm Atuna eratr in conformitate cu documentele ofisiale *:'.'ffiilf :.10rri.. y.""egistrJiecle conturi sint ?..t::".:.1.l:tffi:"ti 1ine" n: sori sau paredri i"ii'j::Jl ..li"ix.I ) a c i r s e s u s t . i.lunctia r p ri n g e rer.o irgt.i. rlatoriei (actikiou ).1'.x il'iffi.1?i"#?i ' :il' i'.l1t1.rr.ut. ci. ln secolul al V-lea.-. .ij..i.n unui tribunal de heliasti."u lrin"rhrr eratterin.:rvintului.i "'. meau numai si verifice daci aceste conturi rn a. Cu sau ferU pr. orice funcl.f.' ln1"" -"i "ul"H^l' ...":li*ii t. rcgiqrii tralilor era dubld. u"irltroduro 271 {. dar aveau drept ajutoare zece outon. mai intii financiarX .p e n t r u l e l u l i n c a r e i . din eraminarea pieselor care trib.ml.vnegorii .li *#s ::TH...uin-termen de 30 de zile 112. l. de Ia dosar qi din anchetele fiicrrte.t". in secolul al IV-lea.t.uia sd dea socotealI tle burrurile publice pe srngurul for c. Dac5. DacI svnegorii considerart c5.1T" o comisie a Consiliului.i . pdstrate in arhivele IIetroon-ului. Acest Jlil:: functioni"ur.r..ulpulilic :.r.(rroron). euthvrmt srdtoa.lll .-.o. mi.i" J]i.ei redactau .: .irii:l.. de comun acord ou logiqtii.t.i constatau ce morald . prin tragere la sorli .c de t'retne.il..ti{Til T. in regLrlI. rezulta cd func!..ra celor constatateql if prJau'ir.ncgr ijen1" gi urmau sd o verifice se numeau /oglstoi. :$r:l*.ionarul contabil sdvirqise Yreun act vrederautraqi la sortidecdtre C.{i/ ). se baza .*i*1*il. r./op.i .nn. iili ll bl?jl cetdlean putea sd'vindla el.:"T..3l. lorunctionarul era'cle douaori giqtii erau in numXr de 30 qi'erau_desem..oiiii decernatd lui l)emostene inaint. loiin#'m.l. s c r i s H d i n c a r e s i r e i a . r ' d g e d la aceast[ obligalie prin mijloace ilicite sarl dacd preqe.prf..geriton sorti...ur.. ce trebuia fdcutd logiqtii treceau la verificarea lc. iiile de drept.li J':ii. i.ti.. eventual' cerean de la cei interesali t'ot felul de date suplimentare pentnr a vedea dac{ cheltuielile fd'.i. in cazul $i care ii u"5ura munca fdcind vet'ific[ri din priianie in pritanie 110..'i"-"i.|...i politicS...il. i^. re.t#lur3: tdtoriit _Jai"Tn"n..1T.l.iii!'il."1..-iir. trebuiar1r:f:.l.if"hT'. colegiu de magistrali nu trebuie confundat cu ..llil .u care pigubise ar. Aceastd dare de seamI privitoare la gestiune ir. in fala "ffi.i.

*Tt lxl. toatp I actelelor erau examinate cu de_iilanuntrt la sale: ale #":# numele sdu' nurnele 5i'.d".pp?:xi ifi"olxii.-ln . fdrd .r"" demago_ aclver_ sim!eau drurupra ca_ li..'T: m admisd' cbnsi-dera o fr.irl'3irl. venit momenrul."ffi"= :i:?"'?'ll 'l':r.Tn:l#1f. 122.uthlar luni inainte' Strategii."# "::t 1" -.s le u " " .. " 'lr""Ui"rarii ^i#tii.:oi.riti"ft pentru a o cuceri. Hl:x sd fie realeqi rdzboi. p t g r n a t d c u t dc u e v a l u a r e a ..'"?. "i.din Par altfel erau *urp..e am ne_ loje 9i sd nu se"atingl_a" siderd "i_1.J#i.i"ff. I . """1a"fitu "o.1n 272 2t3 '.i'i"' rout" avantajele p5sib... de..t . il.at fiind cd d e ! i n e a t o a l e a t r i b . ? u*"_ cutare le era inciedinlate p"""ua""u "d.a "..19":+i'1i...il.t i'.se.. f'.:" .:'" Alypl" magistralilr.a a*:ill"i'J#J'?""i'::? ffJi::" l*rit"^*ili1i$i1*g'. legile."tJ.'.":u?i .. f"pi"f" la cunogtinla t"."1 Pu strategtt .i .:.le.pasibilii"'"*"J.:i*' :i1". 3':l1i:l q:!.JJ istoria ai" "fre vdratd tiranie. el ii^ae io.t. din care Paflagonianulpi Cirndgarul. ffi:"{ .i tegeau_ astfelo ade"ru. Nici func. mulli mai san unul din funcJi'eptll '?1scbEi an dacd "" "rrittu "...la o supravtglgi: ratd hrana zilnici..".iiegal". ill" r"ni.il'l+i.logigti.".ffi ..lll:l:_tlgislrgtii pulur lor atirnd ingrozitoarele "usancliunialb eisan_ gelieiqi ale ac.:#x". mii.u*ynoti ::fl"u ce actronau ca o Camerd punere .ut"lu'"l"g"i"lu iil"'li:? 5. ei sd_mi aducr{."ita -. J'*.t:._ ..y*ur ilil :i a" o""ru vafi ra"rt .__ Ili *i fi *"-*:fT.t-l'Jt"llJ'11.rl t.riuniT.r i i'ii'' iit 1i:rt..:lT:.::::.o" sanctiu_ nile de care erau.yi .^'. .. ld.i"" ii'i.de 9i .$$i:lil"tr*H. thelii o conside tribunaiului popular'" a cdrui hotdrire f""i"t" 116' era suverand nu Procedura obignuitd a preddrii conturilor in jus ii'llih.:t'. nu era ..l Adeseori chiar. [: J. d.. amintim acea scendatit de caracteristicir. ii penmu a pdstra bundvointa poporului qi' .:ile gilor gi ale sicofan!1o.l:""il-"" ffH*[}"ii'.a .l.#i r*..il. .". Aceqti" thesmothetilor' ""r'i11"?J i".lj:Ti.j.. pJri"e mot'ivatdde alte acte jt":n*"....p"re -ai.:#..in curi ani.i. .sa.:1llTi.**1.i"r"i':iT!'i.#'.a!ie r21.i*" autorit\tit:i.i-t-int*oarca in fala tr"ibunalului1tn' sa-iconsau i*iti ai" functie nu'puteasb-iaprobe damne decit iusli!ia PoPularA' Magistralii"erau deci suPu$.cd magistralii i. .'.. "fr'.#iHl fl:ti"f. . ::f ::'l':11f belgug toate lucrurile de car.'".1 !ri1i.*. D". n-u in absen!5..r.T sesceu de sluiitori.:ih:$ oblind.t:!t ..Ll .tiona"ii de .."it ir."*l:n$tlt'."".. cu totul specral mod in viza ii Tiriito"to.poporuJ Tl'":'.cor pieselor verificarea babil pentru "b.birpun. *o-""trri "i"d sau.1!:tffJ illtu:.. .i.rf i"rl"U. . departe i" AtL"u. po rtaini... J" sdi l:.#i-.:l. care lor gestiunii actele Atunci ei trebuiau sd justifice de mdrturii ce concorddiriir"*f.inrrec ln'a-i fi d"lol."'"ri"g"d "jiL'"u de nici un bun(.lri. Er."auti din funclie. 6 ienrits' p r e j u ' tgll?l1t " f r i .?:?"nt.4 "iai.i.' "it"t'u "tt dea sl?m* de contun sd erau deci constrinqi i"Etutt din func't'ie'tjt:li a... Hi.l'i."tdri.ii'.. iliT:'...:i""".caii"'r'.' ."-d ^p:]ilt.'iliCivaterii. su _ primului venit...|.."i crulali "l p.1' T 3..Tilt T..-. pi"Jl1i"'ju".?. p11". ' * j "i. Expuqi zilnic ta inlutite qi'"#..--Curtea de conturi alcdtuitd din '.din 1:1t.li't.... :$ f{ i:.i..fJ' ffi lx?l .u 1 T ...'1 $l::i "ff" u"h. ""-tt.

l'ii':i'"T. u. /. :? tTtk"l#. lllor.mergea .i l. roemium. Citi magistra[i nu-gi vor fi pierd-ut astfel spiritul de iniliativa gi si'pentru' guran. plutarh..l: t13l:.la temeritate.iii. . p.jr**d.lH Putea sd Produca ... 3 . cJ. iill "qlI... 8.261. pseudo_Lisias.l o c ..:llfidii$:. Lisias. Pdsdrile. o t e l . Impotrioa lui Leptines.cit. I t .. 4risto[el. Impotrtea lui Nicomede.t^J"tii af milistlatXt nenorocoqi' il'ffiT.. pericle. 2_g. A r i s l . Irnpotriua lui N.!p ini. ' l g i m a i s p u n e a in sinea sa cd.i Ji.cididg... platon. 5 . Pseudo-PlaLon .atit de necesare putea indeplini bine functia ! "l:::l-.'l''g"':!!'. Dupa primele inTringeri hi. p.L. Abo'"r" c"' conricului c{ huloneriile evident Este H. c i t .Tl'. Impotrwa lui Ctesifon. Despre coroand.."n:...loc.cd se vor pronunla asupra soartei strategilor fdrd sd fi tdzut cu ochii lor care era situalia qi cd vor judeca totul dupa spusele celor c e v o r g l i s a v o r b e a s c dm a i b i n e .. M 5 . 236 si urm. 764 a -c. S. :":i:. 3 (arlronlii). l . ConstitJlta atenie_ . A impins curajul pind.caljJ.: T ?. dar gindul Pnyxului_.6. l'.l::'+'*h i:r":i lcaurd l. ""i1*i l'*.n-lf.. ri..ltll :!:Ltlfirx{ikt:ii . " lil.il p_araliza.""i:.: p.ilifi"?" i. IJ.Fxemple: Lisias.f*i:. . zadar a declarat "..*. A se vedea ^ Cailtemer. z." i*o'"ni 1i. XV.ti:lllli1"i$r'1 [ i""irt'l=i r..'. I l l . 62.ta.$"":ilti"""*H -:' ilfr'l: ll.. lrist^otel.*'*:iruil"" *'iiii. el a preferat sd piard cu arma in mind. 238 c. 1111. Politica.#*1"**r**ffi . DemosteneP 9.''l'#i 'i*n. 6 .c. L'onstttu!ia atenienilor. ' .*:ki.:.Era sigur cd atenienii vor dezaproba o mdsurl pe care nu o decretase_rd. t2.. 9 Tu. 'Jf . Decit sd fie vrct-rma unor acuzalii nedrepte qi josnice. tg. . DemosLene. t .il* llf * T:'1"'::!ludre t*alT?.. . 2. VI (IV). p"u". (srrareglr).I: ilti"ft *.7 (arhontete) IX.t1. el n-a indrdznit sd ordone retraqerea ce ar fi salvat armata. eneredi^oi...e..'-"u obfinea n"u:Hiil". la intoarcerea lor in Atena.. . Arrstotel. Aristofan.. 11. Focion...iffi i.i i :**li. Pseudo-plaLon..:'i1r:""h.i.t Sicilia.comede.lib^i^i.ii. $tim de la Tucidid6 care a fost pricina govdjelii sale 12?..manului.Impotriva tui Atciiiad. .\i-'"''+ Ptcr':' :. ""*: . 152.".LV. 56. Legtle.'l.k: f'lti' l. cf. cdci curajul civic devenise incd Ei mai greu de alins.1 :#f *J"'. l'ffiTi::1$iili'.i r. lor gi i1 vor inf dJ.1'q:* ft-lfl'"*i.'ffi$11.iqa ca pe nigte trdddtori gi nigte oameni vindu.t.iiri"n' inmine tl.DA. soldagii ii _vor face pe generali rdspunzdtori de suferinlele."' NOTE 1.art. cit. 6 .1Ti.-bjschrn_e^.*.P o l i t i c a .1*1ftr+:. a-gi .^ 27 .i.O."ilTj'Jl":i". .. { r i s t o t e l ..i du. 37 ..t. tH 1}!i. b6s Ei urm.:*:j$tl|jllit$ . ":*t{lt':ili.t ba'ii pe'ntru "chel- tuqi Nicias era un general bun.*x -iiHl.V I I ( V I ) .'"* . p.hd.1.ri.:' T'"*: il'i'T' *ilJ iih:::T Ti* 274 . Ar.t' {-:I^" X.P o t i t i c a .r *i. 1 0 . rl: r :: sr''1.'ffi13*-i. \s.i". Ar'istotel.i lrl*r$ffi u r# "" ij:'i+. Pseudo-Lisias. A r i s t o t r . in iii. B . 16.ti_ .. Lr. 4.T*? . Demoslene. loc.29. 3.

I 1 . cit. 5 4 .'1. i . op. I I . I .iilli."ft Jj. i?ilil?..r*. p. )2. 7 7 .']1: ei'rrn. s . 67. 2 . lu. Cf . i s . qr urm.) i iti".e n t r u s o l d a t .! . cit. 3 2 .4: 4e. 133.5 . 72..ltl".l'r:. 6 8 . i b i d e m .il#{'i)" o.... 132. DcrnosLene. Despre ambasada necredincioas(t. 2 2 8 .'. i b i d e m r 9 . it. Arisfotel. Alislotel. cit. 6 1 .u 137 urm'' ' 20.: fti$#'tt'. OXXI . t r ' e d r u .1:" i. l ) e r u o s t e n e I.. 43. l l l c . L X X X Y I I I . 6 3 4 . LXXX\' p. cit.frl*.. 12..lmpotrivu lui (1 c l . ei st^'YtT'g.1"*.. ef . 5 5 .u.*. Midias. 32."'*..V I I I . 90.r r .r. 2*3. lmpotiieta lui Agr. t. i' Tif i : ".'"'".8. t .ul Jiil'. c f . Arislote 5i.?. l)emosLene...."'qtiit"tt't 31.il. op.u1ia Ir' e' 4. A r i s t o t e l . Aristolel. AristoLel.8 . 5 8 7 . 1 8 9 6 2 . l .. I. Xerrofon. .'.lr'.L L 4 .3.29.cit. Il.".'i:. i a P 15. \rIlI. 6 L ..Ait:o#.!. Perttru Manlitetlns.56.. 1 2 3114 49.2: 4: 3' i. 7.: i:. n r ... Cloch6.I G . cit. i'1-i. . ' z '!:::iii:').. op. p. c .'j. L i s i a s . L 9 .. c i t . 1 .5i.u' nr. \ r i s l o L c lo . l'oilux.7 69. b. . 61.Lz' Ii1rn". l o c .1: ..' 4 . 7.''r'. . 4.1rnpotriva lui tr'ilon. AristoLcl'.1 3 .-*ll'**r :. 56. '' .l. I'lutarh. . 70. 1 . 42. 5 . A r i s t o t e i . II . R I G ..il t. i 6 . l ' s e u d o . Demostene.. T u c i d i d e ..6 1 . Antigona. 9.}.. it'iit"':i.. 769.!2T.'*oi..l. Arlsttae.ii { I-:i:*:' fi:.#. cit. L. Pseudo-Xenofotr. p..\ '. s .. Demoslene lo .22G . o p .n.. I)ernosterrc."'i""'i.. ar. F o c i u r t .1"11. C f. Uf."t'" atenienilor' r . ..oe i'l'ti. 1l r "'. 1 1 . Of. I G . 63. .' t:r cir. A r i s t o t e lo . 3 . 'fucidide. cr' rischine' !.. cit..l :'i t 3 : l] 1 i. 4 . )i. Filipice.. Lisias. cit. 178. 17..leairei. Penlru soldat. 1 5 ... IIEG. 714. r" tltctticttitur' zu. necreclirciousd.lot'"1. bbr' t:: o"' Y.n r . 6 0 . z 7 p i u r n r .A r i s t o t e l .. 66.124. Ioc' cit'' 24.!'. cII'. Impotriva lui Midias.u..?P' ctl'. tI.". InrLisias. p.i. l'.i1i:. 5 5 .Yi. fl. l . 1 3 .1 . . ambasada necrecl'trtt Despre ambasad. n r . nr. [l]liJil. I .lliJil'l *. OXY. l l 7 y i u r m . t . Desprebunurile lui AristofarL.ff 2 rt9)-I1'"1 2.1ni: .6r' i. 5 6 3 . "i 10.'ll. 4.c i t . S I G ! . ' c i t .2). 57.ln. Impoiripa^ lui Ecand.t. C f.. . E i u r m .l . r n .. 2.). 4 . potriea lut. 2..rr I i'. !.9 1 .u.fl..ir:). L . t. * a r e .inurlros. cit.. 33.. | . f ' l a t o n .ii:l'.u. 7 2 .. . p . 44. I .. op. iri. 235 d.t i$:H: 3s.'.8. 1.. p L. 9. p.11.liii. Dinarhos. ldem' Ibldem' ' 2' ' rtp' cit'' 26' iIia' b ru o m te Ip1 gli. 50. op. lII. OXIII.i"T:jil:H.. 45. . mostene. loc. ImpoLriva lui 65. VIII. l)esltre Arisfotel.i6 ii ??8li'flliiio'i#ii"li'. 22.. p.. 58... l. ligltflr ii. tilfi|*'t'. l' . 3.o p . Pseudo-DeDemosterre. t . cit. .D e m o s t e n e .const. L 2 ....iirr b6 .I . ::.!90.luc' / c' 33.8:I'::. L[. A s u p r a i n p a l t d u l u t . 3. i. '7r' I .a !)sclrtne.. Impotriva lui I'ilocles. 2 . .5 . . Argumentul I din Solocle. Leplines.240. i b i d e m .4. 7 5 . 59. Aristotel.31. 1. 5 7 .Loc.. 3 . I d e m . 5 6 2 .:l$:il. 46.. XI. ' A r ' e 'i o nsiticu l '2 ' ( ' i ' D l ' a t ' t ' Y..f 4r. I'lutarh.. l'. I u i T i m r . . 60.. sada necredincioasd.#i". n r . af'^'lll C f. 32.. ') '. 83 .'.LLs.ros. I . ifr :I. J . 4. 2 4 3 g i u r t n .LT rrrm si . .' . Demostene. Cratinos cel Tintrr apud Athenaios. m p u t r i t a lui Eubulos.. .9.RIG.'. ft'.i.'|i'r.:. 46tt/.p . 6 ? .isias.c i l .276.. r..lo. L7. XXXIV (1921). l ( . op. Impotrioa Neairei. 25. 17. Asupra organizdrii Iinanciare. Arisfotel.. 19. Arislo[cl. 62.43.: " l..' 40. . op..i. Memorabilia. i')'!' i t 4 . p . .r P'liitico' 3t.. .j: . c t 1 . 'Statul atenian.. Impot'riva l. DemosLene.t: .ltiil:'!. r lsi urm. A r i s t ' l e lo '"1. Lisias. cIl ' 62'1 crr DA' toc' . Solon.. .i " lil:'ff i. Aristotel. o f . td. l ' s c u d o ..'Imp'otrivalui Eeandros..:ii" 3i.tratos.

. nriiri "mborodi Cf.. 42 si urm. 120. r ..I I . 3 .em.t"t. lII. VI. l l u t a r h .i. 5.) atenienilor.i{. 705. 8 1 . I. . l. Car. Despre afacerile din Chersones' Ll.-l'ii'iitr.o i ta."iititi*.c i t . 176 Ei urm.\ .. Probl-. 152.-s. Despre atenian.V I l l . Constitulia | . 248' 126. (it . Pollux. . . XIV.a lui Ctesifon. 3. 125. I ' 4 s ' ' ibi. I .. 64. Cf.'.. Lisias. etc' go. Zielinsiri.f u I e m o r a b i l i a 4 (cf.'li. p' 29 $i urm )' . De . VIII. 4 8 . stotul eri. 32 9i urm'.i:. p' 229 9i urm'. 99.. i"-etiit. 1' . i. 7' 1. 1 0 .*.:.: { :r : : .trtstotel. 5 6 1 1 .P .. t.' . t 5 .i:. loc' cit'.i' I t L o c t e s '7 lui u t Filocles.-Despre^ambasada itt Ei urm.tto". S I G Zn o p . P.'!!i:!:::"'..2 4 ' T u c i d i d e .. 8 3 .". "" -Sg5ti rrrm. i. P.'ti:. LXXXVI.6.tnpt t r i L a t u i L e T r i t t e s1 ..il i. Y [ . Gliederung der altott' Ko' m\die. o ' p . 8 0 .ti".l.Vezi CYI.i"iiti. Lisias.. Impotiva lui necrehincioasd. 6 3 ' 4 . Impo. 2. 1 0 0 q i u r m .i.i c [ . . roem.n ' 1 ' 93. RIC' nr' 572.. 5 6 9 . ( h o r e g n ' 8 2 . 1 t). i #ii . 679. 19.:"tffi ox X. 22. P.. 'fno' 100. ibidem. 5. il. L t s a n d r u . 1 6 ' 9 7 .h r i s t o t e l .70. 16' 96.I'-58' Lege similartr' 8 4 . A r l i i o i e t .i: YI** W it " ("i ! :. idi.I . 6-11.#iiii:! i!!. . Ibidenr... 5 6 0 .3 4 . on.t:::'. 6 D . 110.A .:. . Lir{"*. iirl"tri(. A r i s t o i e l .rito. 1 0 3 T u c i d i d e .inciosd. 8 8 . XV' Despre ambasada necredincioasd.*' " il'\ ' j:rrr' il4. 8 7 . 54. YII (vI). n..26l. vIII' . iiI^""ir. .a ' ( A b h . 29.. t."ri-wutiinski.":.. t'-tZ. 10 Ei urm. IrJ. \ r j s l o l er B.rl ? 1. 65..l'5ii.-'i. 6 3 ' . ld. p' 52 Ei u r m .'.-. V. ibicl. :.tri^.'ii"l'.*.:!i'. Eschine.f . Pollux.3nirrti. t s e r l i n . ibidem. 49 .:. .i.elr.i. Pscrrdo-xenofon..l. .. lmttotriva mpolrlva l D i n a r h o s .. -" A"lito". l . . 2 .. 3 ..':t. amltasada :)i::::l:ne. Acarntentt' Aristofan. 3 . 107. I 28 : T h e o c r o t e s . r ' 3 0 5 .).. Demostene. I. 48. B . 2 ." 6 6 . 4. Impotric. cit. 95. Idem. Aristotel. p.. ('VI.iii .Pseudo-D 1 0 2 . il"d*oit. op. ni' l0g. t .). 17.f. t1 2.iJ.CIY. 69. 4 5 ' 2 43..*fl.\i" gi!. c i t .: I ' 1 1i J . 5.. ^ Ion. cf' e. 2.' 73:.6 S . .sercis Atheniensium publicis' 8 6 . gr. '.p l '. Vezi P.' 1 1 9 . . potrietalui Nicomed'e.I . t ' I I ' P ' 1 0 6 2 . 109. P..i. . 232.em.I ' 7 5 ' c i l . i.ir. I.. 3 . 2. I X .'iip'ot"iri Aristotel. ttt [!. ffiap eit. n r ' 5 8 7 . . 117 .alerii. 6 4 . Helenicele. nr' 8674l . 7 .11 98. t. ""' 129. 1 0 1 . f)rrrr" coroand. 4. 54.l Gn . (cf.r cle 1 0 8 39 i u r m ' .t ir fi ii. 106.em ag. Dinarhos . 6 9 '1 . II .:.t 3 . zt" stral ath'. X e n o f o n . 5 6 9 . A n l l f o n . 5 4 ...i.ri iiui rn"tt. 1 . t."i! ..'los" iii'tog'tto"2'rr. 4 . 1 3I' ' 1 l . 8 2 9 i u r m .n. S I G 2 ."'!. Pentru soldal. 4. L4.6 9 .5-7. P. 249. nr. RIG. leug.Arislularr. Vezi p.'i.. LXXXI.. llt . .:i. . iij.iiy"::aii:?. 802.. 35.2L.1 9 0 8 .63. lui Mid'ias. 5 ' . cl . 6 2 . gz. bhoregia.' 5. 104.. trrrfro. 5 4 . cf ' RIG.trivat 7. 54 Ei urm. lui Nicomede. b . 29' BA. Pseudo-Lisias.s . 61. Vezi LXX\11I. 5 9 -7 . 108.r#liriiii {i11i#1 L!!. Consttluliaatenienilor. 4 8 . Or. o p . Aristotel. 1u4 9i urm.0 . 1. r.f"*.' i. 228. .d. iecred.5. 49. . c t . I' 0z'.t.

1 i d * p r n .tu -u*i'irista .drepturile incd qi mai bine apdrate....nici ti. pare cd fiecare . ii itttt" in Heliaia' el ridicd p..*. individului continud sd existe .tlt cetdlean nu se poate bucura in deplind sigu_ ranld de exercitareadrepturilor sale'dlcit dacd intreg poporul i Ie garanteazd.a. pl.a l a o m1 o.:. g"ti"u pute .. a" T'"_1ii..it cheltuielilede judecatd.l" .p.facd cital."rouria lezatd t3u"du_ re..)i o jurisdicJie de apel (cphcsls-l'9a1e c a z u t a c l l u n r l o r p r i v a t e .i"t"" 5""rir*ii'laeatut' atenienilor in secolul in tel ) o n o r u le s t ec e l c e i m p a r t ed r e p t a l e a ' *"1**x11" u '1.ffi..0hfrflql'.ru i. prytaniile.oricecebilean(ho boilnienos) poatesd se considere..".^"4'oo p"i_ _...ll_T^".:tle tg rd ly ."?* ffi : 3ffi i:1i i l*":""tll " l.Et.i. i^ ii ".ia qi sd ia cuvinTul la audiere fdrd asrstenla v r e u n u i a v o c a L .ffi :if. n:.."p. apdrd La atenieni. dacd o continud.il.regiteqte [:l':it-:si:tl."T:'^'-.e o parte _ 9:. . p.tinein afard de obiectul in litigiu qi o m{ de bani..fapta ce adu"e prejucticii l..C h i a r s i o o m u c i d e r e rdmine nepedepsitddacd nu se prezintd !_oate ca acuzator vreo rudd a victimei s. .r.it.iune.' ::::."j1:ta urmarlrl) nu existd o instanlr{ de 'punere sub nu existd vreun minister p"iii. (qi.t*::nlvr#'.yJ cgtegorii J..fu lor in fa!.oi" T !"r"i. in' clipg virtiii'i"eti"totttt' din Filocleon.q1""T-3. Individualimul este dus atit O:ry11: incir. . justilia . care se 2.rtli..'"??.ril"il'*l:. cu condi. pro_ cesul trebuie sd fie intentat a.i''l . qt Pgr.ale ...te la actiune.1"i "" "u pnpulu. c e l e d o u d p a . atunci cind Solon i: p. trebuie sd.a r ic simpla delegalie in r.o gi cei care trebuiau sd dea seamd au iait".Capitolul Vl JUSTITIA I I m a g i s t r . ea insdqi.l:-:: i. in 1llpoporului' .:"l{i .il."u-.a judecdtorilor.-".lezat qi sd ia apdrarealegii.il.uri la efec_ tuarea cercetdrilorsi prezideazdtribunalele com_ petente. care sd 1. ::. in proceselei.e.."aepsitd rnteresulur comun. c. De acum in"ir.il lo de refo'ma i"st'n.". it""iu*" sd fie monopoluiEupatriziloti Ei .. Totugi."i.. de crime. reclamantul Ifii"irtoti".irtuiea cdreia ei primesc acliunile..:i:!*"331: Areo Pe acelea. r .utfggt iii# .e. ..d .fr) aitiunire ""gi"ni.n p r i n c i p i u . jusPoate mai bine clecitoric'arealtd dintre echilibrul P. i e b d t i il .. cind o.r. .. '"iria.J.. .?::i::: pi. definitiv chip :lil-. t ^ .tiade a se ocupa ul insrrqi .:il!1 "l'lt1:'x.t*. nici o ac!.."iltJ'"-:]"...n .'l'..prezentantut sdu legal:'"".".l_d.s.q?g!i".a un mijlocitor intre suveranitat. reclamantul poate oricind sd ren. a I is ie .Z.:.l."""t"-in evidenl{ care a individuald) libertatea o"lii"e 9i al V-lea' ".. : ^ l "::.actiunea trebuie sd fie intentard de cdire fiecar" i. magistrat care sd ia iniliativa unei .di.'... t 1.A dr e d u E it a h e g e 1 ...i'tk*i'lilq*. .ocrotindu_l cu atotputernicia sa. PRINCIPIILE institulie'.:"1 ll1n.sau ceatalta sau amindoud pdrjile sint consti_ tuite din mai multe persoane. a . din ta_ bdra acuzatoarefiecdrui inaiviJ Al. lgi"pnrj." u i *" conferi judiciard care rdspund1""l.. s p n j r n eo c a u z da s o t .".. In timp ce sint strivite ate ob..ii.orri tr_ merelitigandi .

l' tit *r'.:x: . mai alescind inculpaLul este un rduf[cdtor de condilie joasd sau un strdin ce ar putea fugi pe negtiute'.rlqli':.H' ].1"t'u|lil :. TRIBUNALELE revenind cetdlii.irrre d.a se extincle trunr burgneze. ..labild: in acest caz poate avea loc o judecatd sau o deten.3i"rXT..{t'ilf T':ii.'i::lilt.1iry." de drahme.vdmilor sau minelo". statul ii cointereseazd lr.fr:i..I:1. ticularii iau ini-tiativa judecdrii vinovaliilor pri "as"io. numai acuzatorul este obligat sd . ut sfert secolulal V-lea.r uclae.lni.T: -"titil. la acliune sau nu obtine cel pulin -o cincime din voturi.-. lii*:{ _.^X d + ^+.jt*. a.i. Pa..j rj. de adversari.l. ii*i1... cel condamnat poate primi p e d e p s ec o r p o r a l e .*. cle executarea sentin{ei.'iffi ... il.. . t'il"1 :#i:1' ililfi 2n .: .l i# :# f iiii. dac{ renuntS.ir #"t i "i:-. n. $t PROCEDURA LOR lipta (agonJ'se angaieazl intre cele doud pdrli decit saria nu-qi migistratul inipticate: diiect cina de a'adtrna declaraliile qi probele furnizate p.i:i:.:{rt}. ni d.l t i r a s c d i n fala magist. adica ucetorul cuit'et)rnationa'le.i . niqbe jurali ce asistd la dezbateri..lf:J" j:i::r: .".Tl-n'T?.l ' p r i n d Xp e d e l i o ' e n t i i s l .fe1-a phasis..tt8" se afld vinovatul pentiu a se proceda p e n t r u l a a r e s t a r e as a s a u s a .i" i tri!'ii p..ei primesc ca primd trei din amenda impusd.ilo.tupiaincendie.l d e n u n I e p e v i n o v a t c a m a s i s l r a t u l c o m p e L e n bs d .Tit"]" a u u i i " s a .l#... . l.... ."? t:I ln n:*l."". f. heliaqtii nri sint decit.:. care este tr*"tli uncori susnendatd prin constiLuireaa trei cau+" dlctla s.i:.i ft dil +ti ft T. " "'inl " r* ii*.-1.pulareapa blice. fi:: ilf..ii'^':l'1.tiune preventivti.*.:.. el trebuie sd pldteascdo amendd du o ^..il. ce se numeEle parastasls.:."ia'ffil?""#ilj. ca judecdtori' Chiar qi in procedurile speciale iniliativa privata ioaca un rol important.. ...#{* *ln:*F'5il"1.. "statului printr-o f a. deplnd n ru-X de bani. .ff 3r:HJ":i:ir:^:i:: Ilt*ii "il t.: ^!--^^r:--'. "zijii{j:*J."t.ffi .iT.'#.lr: "o?:?1.i'ii cerrif.*]i +i.:J* ^tl'l"nilu' cermai de seamd tod"t .nitrl iriil*.. I.rc sint in numdrde trei.'ca sd-i hotdrascds[ treacd aqa-numita confiscarea la condamnXri: averii in caz de fapte.tului.H:il :lr i: iili.:g ^ui" lt"-. nu se mai cere o citalie-prea. Dar gi intr-un caz-gi in celdlalt. rn cazul unor daune materiale ji.'i. iar in secolul al lV-lea din51 de 4qr. i{{..q i f a c S ' d a t o r t a ' l n aceste"nroceduli.tr inf rac!'iunecomis rrricinuite de legile comer. p'.fq.^ ^^. ln cazrrl actiunilor pur.. i n f a m a n t e s a u p e c u n i a r e ' s l l i n e l e ' d e b a n i c o r e s p u n z d t o a r ea c e s t o r ad i n u r m i 2.} H*: tT T.T*fi Ill' .'. id-l conduc[ pe magistrat ]a .xtu #xilgrj: :lltiilrul i'u". pallajumdtate 5..til" re ar."="y-. Am r'5zu[ cum se p r o c e d e a z [ i n c a z r r l p r o c e s e l o rp o l i t i c e a n g a j a t e in fata Adundrii sau a Consiliului pe calea et'san' g a l i c is a ua p r o b o l 'l a ' l m p o t r i v a f l a g r a n l r r l r r id e l i c t ' lau a deliciului noloriu.in Careaqa-num\l'il habeascorpus nu este respectat.-'.1lli.* pe care r.:. aphigrsis sau cnd''iris."li...cetdlenii prezidacond recurs la apagogc.ffi 1L1 J l.i.* I r: lil: .iui'aru.

.tare a pricinuit moarte de care piolte.ucutd de cdtre rluilel.IJ:.r. T 1. I . insdrcinat cu cercet[rile.n .o:utlj."ir'")i.:.i n m a t e r i o d e o m u c i d e r e involuntard (phinos a.l.::"1u" .i.i fl..c e l a c h i t a i . inainte de a-qi da sufletul.q.l:. iatdl.g"l... sau in--rdzboi.i).ff.T.o-urt"e.l"l. 11.ii 1.i: r a.ti ail .?' ."" A" i. r i i i s 1 ..:J i.din sau un sclar'.il"i/i'0".___. ."... :ii'":xrffi i"li: 11ry.tii qi fiii. qi in materie de <tmor' trtit voluntar cit qi inr-oluntar. Dacd nu. d e c a r e ad e f o l o s i t i Intreaga procedurd lictelor si"ngeroaseeste de un arhaism izbrtor' Dacd victifra l-a iertat pe firptaq.11. se intorc in strtiindtate .. au siivir.C u m n u gi cttm accesul s-au purificat inc[ de primul ptica-t" pe pdmintul Aticii le esLe interzis' ei -iqi srrslin discu"sul de apdrare de pe o barcti."I .o..l:+:!111:11?... ducindu-l sau aluncinclu-l peste grani q.r.l 3J' g. " ii i.:i ilifri::dJx'ffi li':iii.: ip tfrj l.'*'. ::I. -'.[J" ).:y. ro$:!1:il.' acesta este cazul cind victin-ra a fnst o m o r i t d c l i n g r e q e a l t i .".il.. in fala judepe nal. .p ji _' rr. nil*: "g.'.r . "liF .t i . li:.ffiil?* T ce. a l u p telor. il :: i..i.xff . li l.u l e s t e c o m p e t e n t ...ti.-':-ti gedin-tecontradictorii (-pt'orri Atr.:.m e r in al treilea rlnd. i.ru oe pe colina lui 5:11.i.'ce' e x". ri..3.:i.i.(/i.1...li:'.{."i1'.ff:: Hiffia de cdtre pfcli.i.?.. sau lletttrr c[ a ftlst prinsii ln flaqrant delict cu sotier.:i#d g o.. atestd o origine foarLe indepdrtat5.r. .o. aihi ".i n t i r r p u l j o c u r i l o r . cel ilo-al ei primesc pedeapsa capitali din r"eg'r alcrituit singelui.! o. verii primari qi verii de rangul al doilea. r. exilali tt-:mporar pentru omucidere involunt'arir.H':l. inainte cle a purifica p[mintul !5rii de el. 12.-i '^^ * j .*^.rftTi H*::J:Iql..:t*i.f.r.qezati ta.iil-"h ri j{:. ifi.lh. d a c 5 ..:ii1"ll"f rx. dupd . ". a F r e a t t v s . j jlr::::lt{i} iJi:. j ur a ate ca inyo.1il.{' n r . T ..i are sediul in fala Prvtane.. i"n a s c d .1 ii.." fJ. in sfir'rsit. i.v i c t ' i m a a r e c a h l a t e a d e cetdlean.::iiq.. ."iJ"il X..l'i: l..?* ilifi parteau in pr. il'".ului iegea lui Dracon... p e m a lul mdrii.i.::?ll j:ru j i...!- .it un ^tou o .i ll.. .sa-numituir. fdri ccnfiscarea averii.* u .d pg.i+i}" .". . cincilea tribunal al gi din regii tribunilor.'prr-.nln' ). El pronun![ pedeapsa cu exilarea pe un anumit intelval de timp. .l : :l I t1 :..":Uli : in: "..:.'ikaiosl..ali cei cale. ri..I.d i o n . j:iq sri.1.'j. apdrdtorii victimei sint.n. u r. Ilacii sint achicdtorilor ce sthu &.:l..*::. (p. a ajttns lti contlluzia chtomuciderea este scuzahilii sau lcgitimii (phonos d.i T} I lii*i{litti'i.'p'intr-(.tirii.' -.jh d* :T##: "..Ji'tXi:'# ".* ..go. nimeni nu-i poate lace ceva uqrgq..e se ni.**iii {. .. ffilffi::lj. ..:. fla.r itrJil?l{" Til':'}:. pe care Atena il cli A r e s . mai mult chiar Ei decil alciLuirea sa. jlT1...? ru. sint jude. in lipsa acestora.. 1.lr: t.::i.i.*rnr :r-#t.'"J. nunclia sa..#:..il . j JiT v'u('r.'. d e d a t a a c e a s t ac u p r e m e d i t a r e .r. dacri sint condamna!i ro.si de instigare la o m o r ( b o u l . zece nrembri ai fratriei aleqi potore ".!i..:^:1.lJ :.. Primple cloui o.i.l t li.ti.t..i. clacd vicLima este rin metec' un st. dar conclamnatlrl rltt se poate intoarce in Atica tlecit cu autorizalia piirinlilor mortului s. i:nn.1iff4.'1i'. fier sau lemn om.'il.'ipJi.ia. Delfinion-ul judecri ar:elecazuri in care regele..d l a j u .T necruq.1. l:. mAma' sortl' fiica s a u c o n c u b i n a u c i g a q u l u ie .1.*Ji -..i.lfn:# lijl t.l!:.tli.. Acest trib u n a l c o n d a m n [ i n l i n s i r p e u c i g a s r r ln e c u n o s c u t animalul-sau obiectul de qi judecd fdrd crr-r...A'otsios).i.":1 .1 ji..nr"a tirorrl 1A1lre .1".t'.'n il.

iiut.a si ob.":.u.. ln noii helia.ilor cdrora li se ceruse sd soludiari 28 du arbitrai ofereaman avantajecelor ce purtau ras_ purrrle.rpui cdrile fixate de ritualul .uui.it. ..iii ile perseverentd .i iri fa*'i*putui cle arbitri cc-l ocale contlamna.. tate 30..e_ti. lrrene a iost acceade aj uiIiciarri s{ -li noari a.l geniozitate.ti" aa tu * i 'm ' ua ni."t .r. .-.s. prin tragerela sor.". in primd qi ultiml instan. aveau drept sarcindi[ mearqd.i dc dieteri..tiuni.l ".Deasupraacestei civile unor arbitri valori ei lransmiteau procesele 28.. e a 1 a _ n t . lezati ... Olca-c.ia imperiului qi restric!..32. ..td.r..i'rlcpunri j.r....l."-'J cu un iurdnirrt solemnrr.l.{y. .i s3 linri p" ::l:...a qi a Areopagului. in principiu'-]" "n-TPg: litigii Era o sarcinduriaqd. I.." tribunatetn popiiJr" l"uu de numirui diferenaelo...r.t..1. r l i t . ...u'j face "u ua"l"irir.eocupare a d.i. fiecareprobabil in a sa trittys' diferendele sd jutlece. l : l : ' . . "opr.eau zecedrahme27. a . cu conclitla cle a avea 30 de ani impli_ nili . Jurisdiclia arbitrilor era preluat[ de cdtre judecdtorii triburilor.. a exege{.clacd n"u face apel la o atimie demelor ... care era un tribunal sau un templu..J. o p t . i :a . .si de a fi in'deptinir p.Da.r . :'J ffiHiJ iff j t. .e aceastd lrr. .t l. il poate u"llltj pe_caler c:isuttsclit. civicc. lina . il . Oricine exercita aceastd funclie limp de un an lovit de era bbligalie la aceast[ se sustrdgea de atimie.i de cazuisticalafinatd 24.i (diaitetes ) To!. dat de judecdtorii rem.il.ebuiau *.\rclettr. pe co_ 42.1to f.printr"o jertld 23. u.t .'.-. a r ._.tri'.d "u. .plin reforrna lui Efialfe..r. u..r .1i.ra incercarede imndcaro.ea ar:estei rnunt_ri.a . ra lr.iile aduse in dezvoltarea jurisdiclia oraqelor supuse fdcuserd din r\tena Munca tribunalelorobiqnuibe oetatea'proceselor.i.tind demnitalea cle heJitrst. laca". pinri cind iqi plitea datoria r o i n 1 1 r . nelnre si . .t i 'tO l u g ...u.tili in zece sec.i"jrJl .^o. magistra!'ilor fuseserd scoasede sub competenJ. ".Io n .r.optrrito" a nu avea tlatorii bdneqti fa!i de stat 40.lii"rf face o .''.aunui caz ce le depdqea compe' fie indirect.nat.:'.antii..il.tia se aflau ln prezenJ.s Nrr ne estc cunoscut decit iurd_ 287 lu pri-a"r'n75'-ultll. arbiLrul l. calea sctrr.ia ca.i atenienii in virstd de 60 de ani aveau obliga!."..'.l. . t 1. . n ' r ' r i ' i . . . ..pe yremea comercial..a..te p.ri.rrre"r. trebuia sd te sr.. fie direct. col. sediu fix. n.tiu olf .dtr..r. i.ri . el iqi face cunoscuttihotdrir.ti .?tirt.""1.f rrr""".lffil. ce nu depd. Dietelii erau 'Fiecare secliune aYea un cite una de trib 3r. pentru a 2e.' r r n ."plje."-j pdtli ptdi_ea .i -i.ri. 'magistraj.o. #.. cazul cind prelinde cri a {ost.. S .tit"u. Odinioard Pisistrate orease func...apci la tribunalut hefiaqiik.pe listele militare.. Pentru a scdpa de excomuni' care& pe care o aducea dupil' sine acuzalia de omucidereqi cale se prelungeaprin exilareatem1a ispdqiriieqi purifiporard..g"1iif E a a r l o r . Ei iefbina:i..in urrnlrr: tle "'d. 'il ea poate _cu face. dupd ce se .Ea a fost de judecritori restabiiitd in anul 453122s"I'reizeci itineran. l r i l r u r l .rna dintre ptirli nu este de aco_rcl de"i"i"'J"te.ioneze instiiulie intenreiabdde tiran dispdruse. 1 "^ prrn n u "-i]r-j"ifl#J o rm u n c ac u a d e v ". lor de cazurile trebuia uguratd prin descdrcarea marunte.irnr:a demni_ pe oare .".tergeau de.l'Iuite tenla popularS. Cu tob ajutonrl j.i.r.j'f f .ti ir.d . cind serYeau drept ihtermeten!'a. ..lo allc s. sd se inscrie pe acelea ale dieteltlor.*tJrlil:'f. pr.?t1hlti.it:i ""u Ilra cu judecaLa:5. cind ace.ilor TJate cazurile ce nu erau de resortul tribunalelor singelui intrau. i 1 i.rbenciosului mali^mea "ot...il.qit" secot si mare t)r.t"uh.L"a"ra pdrli o acceptd.LI a tndt. iiil . (lel uar. dar--aceastd solu!.:i el sLitea la inchisoare urma sa fdi. pedepsele .trei pentru'fiecare trib..ti."a. a-l i r l r . 9i arurne o .-1_ "" j"rare. publici numiJ.diferendul se incheie.nt. judc.qte.oi"f ^ Dupti ce examinei_.tia de judecdtor de demd.arcabite UnT.1t. exceplie fdcind numai cei ce aveau o altd sarcind publicd sau erau relinuli in strdindimpdr.Ori'e atenia' pute..etit . pentru ca aceqti judecdtori sd pricinile de la sate25...

fF mintul din secolulal lV-lea; dar fdr[ indoiald c[ aceastdprocedurd solemnI se folosea de mult timp. Iatd principalele angajamt--ntepe care si le luau judecdtoriia3: Voi vota tn conformitatc clr legile ;i dr:tr:tr:lc poporului ateniah;i ale Consiliului Cclor Cinci,Sute. Nu voi aota pentru vreun tiran ;i nici pentru arettn oligarh ; dacd, este atacatd. putcrL'a poportilui utcnian, dacii se fac declaralii sau sc incearcii sd. se votezetmpotrioa ei, md voi opune. I{u loi f i de acord cu abolirca dqtoriilor particularc ,ti nici clL i.mpdr{irea pdrntnturilor ;i a caselor att,nienilor. Nu eoi chema tnapoi pe cei izgonili din lard. sau condamnati la moarte ;i nn voi pronunlu t,mpotriva celor ce locuiesc tn {urd. vrco hotdrirc tle eril contra legilor stabilit,e qi dacretclor poporului atenian ;i ale Consiliului ; eu. tnsunti ntt. o toi t'acc Si i,l voi tmpiedica pe oricinc altuL sd o incd. l,tru e'oiprimi daruri i,n calitatt:a rncn rJt: Ltclictst, rtlci dirt:ct Sinici prinellcincrajbdt'bat saitT't:maie , ce ar et'ttonq cu gtiinla mealsau ar incr:rcasdfacti urr:onLan.rrd. ue,rccare. II uo[ ascultct, pe acnzator cit si pc trcuzat r:u cLlit j uriintinttil, sri to atd obi,cctivitatea. Dttcri tre.i voi cd.lcu pier atit eu ctt .;i 1'urniliarnea; dncii voi f i ct.cdinr:ios sii am purte dc: prospcritatc !" lurdnLtntultti f i1.r:ttt, ln secolul al V-lea, numdrul helia$tilor este fixat la 6 000 44.Acest nLrmar replezintl in clreplul public unanimilatea po1.rt.,rului, asa cum o arat5 proceduraAdundrii plenare; nu trebuie s[ uit[m cd, in multe cetd!i, numele Ilelieei n-a incetat niciodatd sd fie acela al Adunirii. Cei ti000 de judecdtori erau tragi la sorli dintre cetllenii ce se prezentau in condilii legale a5. tr'iecaretrib dadea 600 de oameni, ce erau recrutati din deme, propor,tional cu numdrul locuitorilor a6. Operaliile de tragere la sorj,i erau sivirqite de cei noud arhonli ajuta!,i de secretarul lor, fiecare lucr.ind pentru tribul sdu 47.

c u a r h o n t e l je unii la ,,parabyst,,f U;rp.r;;;; -i;;;;;iorii al!,ii la tribunatut-nou sa., ia"r"C.i od.o" A. -r"r"i""t, qtiau deci inainte ce cazuri vor avea a" dupd iqi cunoqreau luaecatl.ii. b ::i^?t^t:i.ina;ii ue lnleles care erau neajunsurile "6; acestui sistem. Numdrul foarte mare de' j;;il;";";" un dicasterbamic;ora impiedical;tr"-" "trdtri"., ;i oarecare mdsurd Este adevA"ui .li- ui nu erau _col"plt^l. in numdr {e 600,,cdci trebuie sd ludm in consi_ clerare,srabsenf ele; dar erau cu regularitate 50b

in ce tribunal'rui,o. afla qi l* lrnga care maErstrat vor_lucra intreg Ire *:1:":l:liijl,-".rr anul Ed: 1,1 prescdin!ia rhesm"othegiio. :,1:l l:,J1i",,;rq. ; alrul ta trrbunal...lingr{ ziduri.,,

Lucrurile erau astfel orinduite, incit, in fiecare dlltre aceste,sec!,iuni,_cele ru"o't.il,oi sd fie egal ae.Numele de rJikaster reprezentate desemna dJci, in alelagi timp, atit un tribunal .it-qi p"rso.ratut sdu50; de aiCi vine numel a" iit irtes clat in general judec{torilor; termenul " de heliast era aplicat mai ales dicagtilor ,u uarrrr"u^ in vechea ". H;ii"i"'u' th.smoih"li;';i

iL-HlJ3;

jur[mintului, judecdtorii DupI depunerea erau tmpdrli,ti de soartd intre diferite tribunale qi, a8. prin urmare, intre magistrat,iice le preziclau

l i L i c ep , o n t n r ' af o r n r ar . i b u n a l r l, * i S i i r n u u u _ui multe sectiuni.__pentru un caz d.e"iiiiigrh, uu. nevoie de doud D",: puteau fi gi mal m"i!i judi"r^ cdtori: Pericle a andrut l" j"d";;td'in ,f"!u u 1501,judecdtori.E6;i,, 404,-;ilrrrea a de_ cretat "nui invinuili Je .cd anumili cetd!,eni complot siguranleistatutui_vorfi'"ifogi t; i;!; :Tf,"r:ill unur tribunal format din 2 000 de _'**b.i i?l Andocide^ vorbe;bechiar despr";;"p;"s jude_ cat de 6 000 de dicaqti,aaica'Ac fi*Uiuli".r, to"t. secliilereunite 5s. Pentru rsple tribunalele, er.anevoie , mdsuri a prrLea de speciale.Ele nu_;i int;;;;p;;" tucrul decitin zilelede sdrbdtoare g i" zifefe aJij.rnarurr; cit funclionau era a" -p;;;il;ii, aooa" lipprt zlle. pe an 60.Deci,era cu neputingd si seiiotarascd obligativitareaprezenlei t; i;;d tiat"l"r.; meni nu s-ar.fi inscrissd participe "i_ iu utn. pentru 2E9

--+ri,t##'r;n61qilffi

a - j a t r a g e I ) _ pt l i , . a ; il . t l e n r o r . r . a l i n au p u l e a r p c u l g e d e c i L l a m e t o d a i r r r . c r s al a { A d c a c e e uf o _ I o s i t a i n _t , e t a { i l e o l i g a r h i c e :i n l o c s r i _ ia m e n d e z e p" absenJi, clldea o indemnizalie celor pre_ :ul, z e n t i 6 r . . D a c i d e m o c r a t i a n u v o i a s [ a b d i c e r ] ' el a suverani.talea judiciard, aceastd indemniza_ .lq - nusthos dt,Aastiko.s -- era cle_o \re necesitate ab_ solutd. Era adunatd de cdtre colacreti, ins[rci_ 'sirins li .cr impdr{irea sa rlin fondul din ","!i. cnetture-Itle. d.e qi din amenzi 62. Fixatd -;udecatd r€ clot o_bollgr dupa anul 42_5 la trei, ea nu eraegald, de altfel, decit cu salardul p. o ir-Xiate cle zi p.entru cei limbuli din fire decit aceste intilniri zrtnrce intre obiqnuilii locului t $i pentru cei vani_ rosl,_ce -placere putea sd fie mai mare decit sd asculte hngugelile si vorbele de laudd aduse lor oe cer mar de vaz[ qi mai mari oratori ?

sensibili pentr,u a prinde gustul acesteimeserii, Ce prilej mai bun de afirmare s-ar fi putut gdsi
290'

de bdtdliile la care au luat parte, in urmd poate cu 50 tle ;n1 ur, poi sd-;i ci;tigo, prinbr-o muncA putin ,,lroiitoar.e' si onorabrld, o p e n s i em o d e s t _ d D.e a l t f e l , a r g u m e , n t u l pecuniar nu era singurul la care oaminii erau

heliagtii ce,. in corul lui Arislofan,iqi :1lT aduc l:-1:, amrnte cu bucurie

judecdtori ce . Cy .nu eran de fapt decit niqte jurati, cazurile trebuiau pj-egjtite ,il *ur" g.ila pentru ziua de audienli.'11679sntonla avea dJci"o mare irnportanld, ctici ea c6mporta, inainte de c o n du c e r e a d c z b a | . e r . i l o ri ,n t r e a g a m u n c a d e c e r gi cu prelul hranei u"6i ,,"gu.e per- cetare a cazului. Ea revenea, pentru 9" ]l*y marea ma_ s o a n e . A c e n s [ s r n i r , ; s u m A d e b a n i n t i i p , i{ , , n j o l i l a t e a p r o c e s c l o r , a r h o nI i l o r : ' r c g " , 1 liii r e v e n e a u determina..pe . r i v jt o a r e l a c u l t : a r l l i n t e l u i c e l e _oamenii de la sate, c,incl tocuiau i a c l i u . n i l e p de sd-qi laseogorultor ;i sd'fac-[;;";ffi p.l"ll ; polemarcului cele privitoare la strd_ i:I:.r:lsp.e a reglementa 9..qpt, i treburile unor concelyng . i r n l d o m r ( . l t r a tirn I a r d s a u p r-C.l i r i | r . g i a t i ;t h e s m o _ td,teni. necuncsculi : chiar qi pentru propriile lor thelilor "ii-peritori ai de inter.es p"frfi'.. .cele t r e r u r r , n u I r e b u i a uo a r e t r i m i q i I a f a t a l o c u l u i inchisorilor introduceau cazurile cu pro'cedurd su_ judecdtori ambulanti I ..Dicaqtii' mard ce determinau areslarea prel.entivd. ..uu h..i, -ui ales.,_ordgeni. Dar bcgalii .u." u,r"nu alie treburi Atena a cler.enit o mare putcre maritimd Cind gi co_ o," na. a.sim{iL nerois sA_.s l9"ul. sr nu_erauademeniti de cei doi sau trei i 6 , 1 . p o r u m agis_ Iliiiil*^. 6 3 .M a l e a m a j o r it a l e o b o l l s t a t e a u .d e o p a r t e r rezo1 a r l i _ T r a . l ts p p ( . t a J r z ailn l .2pps litigiilor ce Lre_ c a $ t r t o re r a d a t a d e c l a s e l pn r i j l l c i i g i d e j o s D u r a u s o l u l i o n a i e r a p i t l . N a , , t o d i k r r r it,, e a u f o s l ale oragului, ale portului gi ale mahalalelor. Unii soco_ suprimali dupd anul 397 66 gi a cJror nioEtenire a teau cd acest mistho.s reprezint{ un supliment trecut la thesmotheli, al,jau in jurisdic.tia lor apreciabil la veniturile lor, ce erau fi;arte mici pui ales litigiile armatorilor, ale'agenl,ilor de ; allii veneau la gedinte ca s[-si umple cu t r a n s p o r . tq , i a l e I u c r J b n r i l o r c l i n p o r t , 6 c a r . es _ a u folos o zi cind nu aveau de luclu.'Filoclion vede a . d a u g a td . upd anul 4il in 1 0 ,a , , ! i u n i i e i n e . t t r a n e _ misthos mijlocril ile a-gi putea addrrga la masa ltate lntentat.e metecilor ce se clddeau drept o e . p r l n z n r q t e _ b u c a t em a i a l e s e ;e l s e - b u c u r { digel,d!eni,67.Eisugogeis, in numdl de cinci, intri_ narnLeIa. gindul plocintei f c c a r e i _ o v a s e r v i T..ulu lrtrgule comerciale ce trebuiau solu,tionate neyasta gr al sdrutirilor cu care fiica sa il va rn rnteryat de o lund (dikai ernrnenai), gi reclardsd r a g u l e i . . , , t d t i c , , 6 a .O a m e n i i i n v i r s t d , maliile q : oraqelor din confederalie cu privire iu ,r,*a 3 l l ales,.erau ml a mullumi!i sri se intoar.cd ce reprezenLa a t . a s uc u trjbutul lor 68. C i t u - r . i ue r a f d c u t d d e r e c l a m a n[ , i n s o I i L d e . . o,r d marbori a cdror depozilie, in cazul cind apri_ rdtorul lipsea, autoriza^ judbcarea in lipsd os. Orice era depush, in. smis, in miinile magis_ . p _ , ] i g ; . l ifre Lratulur, cd era o dike sau o graphe ?0. Dicd accep.ta,avea loc p"e datri depunelig]?t.,ltyl,.r,r rea chelLujeli]gr jrdecatd. pentru actiunile pri9.. vate, dacd obiectul in litigiu valora intre o sutd gi o mie, cele doud pa.ii dep"ne,ai jrunnetai 291

F

.;;;i, i:T1j;ll,lrnr*jl flill ;'j::; tjli;,,*:;,:t,i;l | ::,':j: T,li;f:, t:ii't;; pe care' 'lrupi vctare, se ni,mdrau j$;: \ ,sl ,iiiill'i:. turire cetea, ;,,JilXl
ni:",1'*_::::i""uii!',iiJi'!i? ara;a r".r. ,..ii,,1";;id'il"il.T:rrr: I I

:"'.::':#::1fl:.'':.'#,Xll;*t

*:il;r"*i#; F:nr: i1; ::i;i,lii:1ihr.iii;*mlry*tixri* "ii.';; | i*r'' i:''T'ff ;; ;;;;;;;:#'!;:ili;;iH'; .l r,;"*di;i"i; ii' ,X'/,lilo"i,,l"nl; ,'-l ;[fJiI'.;,i::]: I llll, ;" i,"a. ,r.';", iJi,l:l'njl, *:":;^_pr;;":;"',J;'tlil,fil'".ii:.: I (!:i'::'l ",'-,"'iill''i,Jilil'11;'" j::1" ;',, ;""Ji,1,"J'Tlil1ll.'i"il1g'"r-',lil,lJJ',,')li'li:;[' "::#r-rlili;;"rir l?JJlli,l,":i-ill it | iiii;i:"::::llr'l illi-jdl ll: lfrl: i:iltj;ili.ri'iti.'lfil acfiun" | -:r, -'':x j1,: "ffi#r ;.";;; 1i.;i"ia'. ui'iJ"l'',.gl'; L';::;,'l'i,"n',illl''i',li;,j;i | ",",T'l'llll i;"io1il,i,il,,:;i:: li4i:il'oii,?Li.: ,tii"a, ."i'?)"",J,-il'"n,.u'',1,.";11,;
I :lt

;11'T;i[;iil',ri";;l"if",!.r.iii | fli"a*i l: l:iiii-;

:rt.****i'++-t'$l,Hlii;i]]f i:rr:x:xi'ff l#f'-;:ii"?,,ffi '-it';i, ;t\ f ':0,1:;"'J;. llflil,,;:iH::;::rr;r:1,{i,:Tfi#,,il'i;ll.,l'iil. "ill'ilJ.,l I li*:*i'"*lllli^'!i"",,fll'i'; ir;t"i;'il'i,i,':i.,J,:;i"';;: i;l',l;:
mijjoacere ;., ;;,;', ,!X,,L''.i1i"",:,-l:u1".

iceasta r' situaqia qiff;#,): ;."TT:i I ;:6;1*1gJ}_::#Tli*fll*l,in:llil .r. se adunau Jingi priarra t, rsi i.";1;.i{ii#:51'1,';1"'1"',:i',1."i,tilT-: I iil*ftil, ,",p,ntil

;i "'l *";td'-ffi iii-e i"0':; intcme' *ll' u** ::,#.)'..1:,,?'11,il,,' I t" srirqir I sosea ziua "'i,il1;;1 autrierii. rribunarur era lilT.ff ?;;:ili,{f,;;i;:iii;i";'X"otl pr:in

;'".1i,;;ji*ji:i'rjlir {!#'"fi'6,i*ry;t,i ft;.*{:ritp-,1-a.t',u;Ji i"'',,1,'rlfi,ilrq,*,l1tt1ii,,i:lTii'.1i1.yrtt'"lif;id -i; I fi:,jri!:;)i.i"o;;ui"iir :1,::{i.1jl "'u'

q, i; **iillli;f.Xl :,i{y l;il::'; l::1J", Jli,**,f,iif ":J**i il,til'; l:li;i,:l ll,I li-, ijiil,',ilJfi,1;,:,tr ": ilil}*i:,lFiXfr,."flf rtrYl,t;:!):1* "';xiiiffi,* :ifu,X;;.,tH,1.:.T::J,nlo.",,i, =p:,,Jl"ln,l.:*i: L.,i,,l,,ii ill?: ra tir rerur de rerripuri qicre ,;',,,ti.i:,,il ll,ll**'lj:iliil,ll.:i'1..*lffif;:l ,.iliJi lll::.:"..."suJseau fl: , #::)i,,-i:il1:.i:',ilpiii ll;,:: ,'J,.iil,it":i# iill];il ]ij::{;.i..,'i;i,:i"lx

pr?ltania t'.'iit,r,:tj,,:,'* *,t{in::*lt{:*'*lT; n*,H,*l'",T",,Xlli" ;*#",,"{i#llf snric'Laii,r ;; ::9.*p', ..;ili;"-;;

ilf#"{-qi;}:,iilft'n;ili$l#;k{$t ;iiH{l*ffi t: 1".'ffitrti**itr ril'l'-.r:nli.,'"-n r?#J:t,#,1:'"fr +ii:1i';;;;i1;l*r

alta acriz. i i r 1 ' r u c e s e l e i'trte. fie cii se hotirise el singur sd pincedeze cernrarte.i"""T.ii ce produceauemo!." . i. :lr cpetle.ti 'dreprr.i'yiir'rof'togos) 8i.'. i n e2.Tgt:l# "u' " "i au i. in a{ard de limprrl consacrat citirii gi I-o opunea uparu.s. 1.irnp mai mtrlt sarr mai putin lung. chip[ valoarealitigiului. #'v...T. :.r.q i r e b r .drep[ul de raspuns ti .'L. fie c[ se in{elesesec]u pirltul asupra clau.it. l n ^ ..*. ""t* lHr". il..s^J ii' a.' li :i:::l: 5::-.. o c l a m a n t u l r iIi p r o c c s .i.ul simlea cd lucrurile iau o intorsdturd proastd pentru el. ffi .fu"llr i:TiJli.t"*Jii.i."iffil il::ri?il. i 1 0 . pulea..i#l?.rte pent. prir s e c l i n ! .tJ. o furl..:f. s e n t i n l a l . unde pedepsele e r a u s u p u s ed i s . Dacd reclamant.i.. re l a l i g i n ' r .i q[:T.T:rll b d r i p { r ! i i a d v e r s e .. a c e s t c a z .' . .u.":l.ih: iiy: u uiu a.iil *11 l.*l.f i'". IJl5lT"". ..aici.unii sall ul. ic l i i a r ' q i i n u n e l e p r o cesecivile. depozitiile mar."::: *nf.1i ffi.*J.i ltdstra acest diept procesele politlce. Pinir prin anul .r11r3trei ."..rt.d ae l u c r u i n c e _ C l e p s i d r a a v e a g . e t n l og r i..are par.upti. r'eclamantul i."U.. i:l "J|qUili: ffffi:: "" 294 t p u ie a-eqii.J90.i..Lucnrrile ireb u i a i i d e c i s i i c i e c u r g . z e l o ru n e i l r a n z a r .i: . :*r l*$nl l#1.. r c b r r i as r i s e 1 i r . da zilie de la 20 la 4B cle minr.ii puternice . c l e e r .. a"'.c. .. "i":Ti "".au scoase din urna spre a {i numirate : el putea sit-1i retragi plin'in pjl::'t'e. *11':r "e'" .Jlt Ipiarda J:Tj lf# .XtJ5. qi..l J.." pr.ptl unui conrpromis d e a r b i t r a j p r i v a t .kai horis h. pr guliei.::: {".T : iil..sistirneau pasiunile.. Cu excep{ia unor procese cu caractel sentimental. s e d d d e ac u r . hritrinii etc. h ?:] . sau dacd punea el insuqi intreacuzatorultruteaucere tribun. i n L u l .. aceiea in care erau imlrlicati minorii.. ]tentru p e n t r u cea cea I pnnclpilla 8e. .: :' t}. Ca in Adunare.. d u r a t a p l e d r . a r rr e c l a c t a t e d i n a i n t e i n s c r i s ."1"."n1" ifiiji .iLLi.t.#. r . sm d s u r a L d . r ' i u n il n i i s6.rtr pledoaria p r i n c i p a l d ..l. avea astfel.#. c e s e ld ee " c r i m d q i l n c e l e p o l i l i c c .i . 1 ffil.i't.liL.i:'*t'j".". . cind rigitarea era mai rnare decib in secolul al \"-lea..1.. au . proceseleprivtrte.torilor treb u i a u s d f i e o r a l e I t l u l t i i . In secolul al l\r-lea.a. se om a"tu'"t.ort.- O r . Nici una din pirli -qi martorii srli nu ar-eau voie s[-qi in'siil invdla p. a l t o r p i n s " . r r 'c ei n 1 1 r publite.. c l e-incidente psidra sa fi".xri..t..i. r s e n r na l 1 u i Z e u s " . a g ip i i n g e r e a .l cut.rui'J!'u.ot..q?.r . "o-un r ilr-?r' riilr+. .uluiqi cea-de a treia judecaforilor. s [ . ziua se impdrtea in trei pdr. *pri..i :n'U"j: J$:5.edinia 8?..*it3nlum cleclaralieipe care I s o c u n t l a l i .J"". "i"i.iriil. si pind in clipa cind r....i?"j. "i: jif. o parte fiincl acordatl acuzlr'ii.::ll"$:..i n p r c .#n :# l* :i "i."J']. : l a m a i t u l n u s r . (di. ' e l i e re .i'i.nilJJji gerea. $. l i 5 r l e ' a s { a 8 s .i" . contiuna s[ functioneze .:: . i r .urile ei. ti:. :i:: lt il"Ir:t. .n.. id u i."^i:#it:t* l.li tt l:*J#. .:*x i'.lrl.ent. discu.o riooltl l.t.te ai'ea la dispoproceseprir-ate.1 1"""..lffi o"o. u n e .o.J"lil.rj fl li:litriI"iii.gldat) os .il. 1 " l a d o s a rs o ."". acuzarorul .:ffi lll l'li. '.remur de ltiiminl il obligau pe prescdinte sii ridice .r""T:*-. fi'..tjl: *::. R e . decit dacd acesta consimtea s[ fie intrenrpt.. r p o r t an i c i g ii J.L'5 i.de i e lit d l a opL o p t lla a llz 1 2 mlnutel m i n u t e .i[li. pinI in in u l t i m u l m o m e n t .. l e c r . e a c e e a qz i n a f a r d c l e c a z u l c i l d u n . i n I l e g i l . ii""I!i.. i c i t i t e d e g . a l i i l r . " *i.i.f .'p."I.::... 1 1 . prirIile ciispuncarrc]c rrn l. .: Hi:T 295 .. " . tXq:. puteau avea loc interr.' * i ** i:l.r:..i'11l-qggg'lir" trerupti adversarul.t'i ii't.-f " .\semenea i n s u f l e t e a um r r l t d e z b a t e r i i e . aul^"n#".1i!. l i is a r .""1.

ui.." votare se..i" ju.iit::..*iI'J'" rXii':':' J"l :li:" ilili#:".:.j**+ f ::: l.J.lpr.i ' p e c l e a p s l .l1?l."". u.1J1 . .]ri.l dirrainte de critre o lege . u..i.ihrrnalului.'"H?.u_ :'*ij:. t ' r * i albd for_ rnalitate.i-ru.*..r responsabilitd{ii este_'apli._: n:....eapedepsei r.unc1iui. unitor im potriva iii t. ri i'ffi Lif:**Hf ri..r ra r" pronunledecitpentr ItT#ji .'.?l. "1"*.:. :l. i. :l l::.n' -prata $lii ld.r.. :.irr -'**+.. El este aplicat.' r'.'j: #.' i.ir... .fi..H. l)eci... .1.roi. simpld. .1_ $'":Jlii i:fl friiii se.pe care j.%ff "ffix.rriij'. .. A o i im p o: .l.fl in' i.ie un timp !::j:rt:.. ro lll..e sociald (pararltitnfi .t.tii#i...11'uT lt. . tu''ni prin fata ctirora treceae6.'pui.. or€ill posibile cloud s.'.r.... Dupd on. 296 d:.. *..Ixl *i'._.i"f o noud procedur.fdcea in acelaqi fel cu p.Ti.oplui _ rteosebea .ixi #i. .'.:lT.*.I::J !1. #.".J fllgnelite sau .-1::ll..rtun.-..i :..i .1.? :' i:")i.. .riie celemai intlepirtate.reciil::i:i: '. trT:fl .ryeso.l.$ iacr inrrr.. (timan.."r iie trimitere in 1'a{atr.X"# ".1"ff1i1 ju u.#.i"ia de leEe._ ynu -.l.l:.."li'f.a p.con t ..fl ..a repre_ zentau estinarea tirtr:sts contraestimarea )' . pcn[. .. # i" Hi:.in .".l . .'l* I'.u]i..d... :1?. ::. " J t:x ti.[t.:*1tr ni.-.dupd cunr opinau penrru :1.. Atit acuzatonrl. "u. .. in{elegere prealabiki intre p.1T.i""l i:l" l il"T:..dr!i. tcisai) 100.I nh *._ir. i. iil i:*"'#..J illiH:"lt}.*.il.:i.u#' timp ce in secoiutat l\r_lei In. R !i'or'' i . il"j.. "'# ft I ii.t!i'iif.fi il. din prima catcg)ne.::"tffirT:" t. _tlupd pe ideile de coriiare (intasis.l.lHiti.:!ff."'riHdl fr: dru i.rua sn. apotropi).::tit scrirL penlrra r _ s ji u s t i f i c a s. ...Ti.:#. LTi.il." ai. animalelll ..-y ly"gu cea mai mare saupentru ceamai pi. erii lrecesara ...+'i i:T.d ror.rn i"^ii[q. Ul neau tribr:naluluicite o sancIiul.psd accesol"i.". tie chcrt'ierl'r rre i"#iil'l::'t. i .""ii ap{.*': :i": iHii.X..."il'].'.'. "r i.i:s :.'i :llHtliJ i:1: *u:L i ill:i: i:..u" iil.lt ui"rotul proi.liftT :."]'iliiii.x )qaseaparte din slrna in litigiu (tpobelia) s8.t unlr tdblite cu ce31'[.l i$l *il$ :J'i:..rir.i.r: /. cesele.ljl.1'.."d.aucato..i $: fjegislatiapenaldaplicatdde tribunale se baza.a.'jfr. .upr*'corporald sau pecuniari..'1i"1.".i.?. int_r-atleviir. iig'*it .. ledealrja .. era proia*' r .n[: {iy r..i-1*t."(7r"o.ituaIii.#'iJl' d.tlr:.'iillr*".p u s t l c : ' r r r m a a p o io a doua r-otarcprin iare juilecdtorii ..'i7.....)io'l *i.r. arunca pp cel cc tr 1.sau chiar pi. e ri c. reclarr #"i"'.F.l.i H". L'. ii'"^iiiii"'1.ini:i . lit.'.pdrerea dupd comund..*?i: i?l rnnn * J{l'i: U.si teo.f.x. :?.ibunalul adduga lo ..1X^uton . tr. ex ce .i.lo'..:: jT.'. cazul achitdrii :i..to.*..t.i .:...l.lor publice.at cu o rigrare din ce in ce mal mare. \'"rmai j :l.i I'*ini'r. :i*:l :il.". . T#r i (a y. ln^?cotut al V-lea votarea se idcea .. ho_ti ilrc liatlu.ro.? f'"T i*: xtiii. in 1ir".' . idi..Tr'i#*. o pedera.ii-ol.?aJorttatea e..lri"..rit.:::"1..ffiiit-if# .il"._ ia in timp... In caz rle conoamnare..... Tl'T.scurtd.( ) pdrlile aveauIa tlispozi[..1.i. &x.Xl.'. de in_ dreptare (tirnoriit) sau cle irti-ia".. din cate_ g o r l a a c l o u as e n t i n .. ..q i o a n u m i t t . c. L a t l e c o n d a n r n a r ea d u c e a t l u p d s i n e .a. u.it" lilosofilor.i ii .

i a r .9ff re sort.in nrc tcre. cu care sint pedepsite. insdr. h o t [ r i r t a j u d e c [ t o r e a s c d .{ este strinsii de vistiernicii zeitei. u r .lt..'i'..String'.tiire .". ncl..:.'. :ir p . [. a in r. rezultat.:. ia o srirni de bani in folosul zeilei ALena.j.3.'.::..i.. r [ e m n A r e p r c z intl p r e l u d t u l t..i i^ r_^-^.ii).l 258 nehiind parte la erecutarea sentintei decit in m i i s u r a i n c a r e t r e b u i r .. adtele -' "rr de remisiune intiividuali. u a ' a j u n g e " l a a c e s t l a m o a r l ' e .t..1"'^l:ll'-.i in rtistimp de dou{'luni.i.*1lii:it averi i .ur.. premerlitat..i a s i n g r r m d a r .?r.int Judaci111."t'. ilil"f fi ::::?":.sa e propriul in_ . ".rps ntu i e s L en i c i e a i m p o s i b i l i i i n n r a t e r .'..l.:t.. r r t l i ! i a ea j u d e c a t i p."1: : j.& unui'exilat. .o .:.:"'lt . a c t i u n i l e s t i p u s e a p r e c i e . _ s a .uri.' Dar"nimeni " t.!U:l .lectr\-e c.*t.$ 299 .ii juhecd_ :i-.".I ) e d .."). *:i:j:.:T'-:au scla'i'su'"1iun6it"""c. -pr...ir]ri.". u c . Ila are dreptul sJ gra{ieze..ub.:ifi iXi:i.:f d c u t d s i { i e r e s p e c t a t a .'e a ruqinoast $.. .. "'o.."1"."x..itemetr.il "lil.. l d r r n a r o ai t i p a i t r e a z a j n m u l c . Ea singurd acoperd.llll:: .. Jti*..giri-ii"'r".'i. ....pit" omrrcide . sau sti furntzeze unei con_ damnirri corporalc un ftipl nou pe care se poale "i nn"mint. dacd ' !'-\jrur' ue tllloculeste 0 o v e c l p s t es .i felurile tle ' pulin "'i-" -'i' C e l o s i n d i L i n l i p s l p r . rpri.r . c .:!Hi.il.. '.lrfi.ffii.ll #t*.tiunile -procedurd..' .l ?r::j: i.'#l. aceasta sum. .*^lilrl s:^1? i.erlqlp x s .'i'# hi#1 ni'iff {1'll.jii.:i.ii falsa qi'pe manevre necin_ s t i t e .lol"i.iiil. .. in prealabil . \ceastirpr.-' o srerd. . co. unele i.l sr perlect{ (uu totcks) 105. cd absenta sa era seori pedeapto adein_ ar..3y...prercgativele supreme.". rechnma.ii'':i. .1i:" ::::..le t o r e g t i .'cind t'lin acesle arlenzi trlebuie sd .. s u v e r a n d sint rlim.. .'e..l5'J.i...li' . i n .:r" h."area omcrul. ff ffffitJ. .:".juridice existri difer.. cii in "t. 1t: ... r r t u r r ' r t l c c r n l .. e ' i e g a la imnis_ trer. l1lil par. r.s.rrt..1. . o.::.vot. .imint.1 ii Iit l. O reguld comun[ _penLm intreaga Grec.m.. re co m a nda t.::i" :$l1di: i. a n u l a r e au n e i d a t o r i i p u b l i c e r o o ' In acest lel poporul atenian gisea miiloacele de iil.1fi]J#t r* li:llir TJl[ *r.::::. de. toate' . p .":'j:lH $*Uil:l'ry:i. i*:'l:{ii flagetarea.j.esl."i"i''-'nmis' .r.-'..e mir.ii"i"'lt-:::r . .. f..]rea aqa-numi.e n u s e a c o r d d d e c i t i n " o c a z i i c l e o _ sebrte.pouiu inlemoia o cerere dc retiagere a-hotdrir. a b es d s e o p u n d h o t d asimilabile acesbea.aliere_ftlrdsa fi oblinui.l p& I " \ 'lr1 s .c l u r de eplimia sau cle r e a b i l i t a r c ..*i..":'fiY:l'iljui. Pruuus pttttttc.... r n t e rp o p n l a r e . C c e a c e p o p o n r l a f d c u t .contraunei ac'uzatii tie ilcgalitate.4fi t.T. bazate p..tilor _amenzilor pruAtorco-. i ec r i m i n a l { .. a l l u l r a r t e .'.. I irujl n::1.".l"i:..:.i u l p r i c i n u i t p r i n t r _ oc o n d a m n a r e 'r-ictimei pecuniari:t.b ffi'l':#. r id i au tribunalelor d r e p t u t s i rr e 1 t a r .i n j u r l i t .:..este dat jJT:Xi':ij1li pear ."r" (lJ'eptritrtd tle 11n viciu de Ac.r'.ffi ffi fiil"b..ri:l t*::*i. .. :: novate de l*=.p c n t r ..ca rnirsuri tle salvar.e x p r e _ _.li ii.lll1f ". .j:'ti sacri.d19.o.i't' ::i?Ll in 3::?1i?:.:: f.r "ff:Tt ... e s t e i r e v o c a b i l d .:.' :e .:Tfjffi. u'.ll "*:p aj..! h!1.i'.rle ltllc1. :t"..i {:... sarrsacre notar.a l i . .:i* Ih :i:i:' 3 *l. adich o hotdrire de indeml nitate ce trebuie sI intruneasca cel pulin 6 000 Sentinla este comunicati .iI ::: .epublicd.'in:l't". I)ar anularca potrir:a-.Y":]1' rilii judet'itore.1..si .ie it iirtoc"ieqt8 pe debiLorul unei anenzi nepldti te cu magistrat'ul care a gleqit 1oa. i.. ::*fnr".i 1i^ 1l'i' 9:r. nu poate beneficia dc gL.ilr]fl*ililii.1... o p o r u l p o a t e d e s f a c e : g l .HJ#i.i' ffiix.1*:.. i p i u .*'.l altele politice.i. "-l liijl'. o adr:iu. si!.:.tur.. ace-sl act este depus la ar6i revocarpa a t i m i e i ... .' .ji.'"'"" .

..r"ih::l f.*'fr o..'. tf.:.ff*::l"T_*.:."::ilLEt .itr #fr ## $ffi lffi }n I f .y'..i1".. a..:.e(.:.rire\srfpl.'l ..lli"' ii." .j. ilf..1.'n*' I .' iii.i#hi*i ru ft. j'* llf:i* [iiiji:rj ihaj".:.ll. :J ri i :*+-i'i[trin*k * ijii. ...:'."*."i. ... + + t.sle inc.1.il * 1. iii Ti:..l:. :L{ I lhi }.ity*"* j:li.'.1._j!$:... I ir*li:.:qili+.1.. ['ili . fl] .it..'j :.t.f 300 301 I #l+h*ru.l li.i..lit oir."ll.i il*fr'$ri ['n5id**-i:i.l:il "llJ... Til.1.[[ I *i 'lit.i' :n*fllil.it.itil[".r if -A*'.. fl r' t -{ frh} *l':..ilil.r .* q.{ ruii[ Jnstitutijle juridicp 116 pus' in geueral. ..'. ..1.:l .i..'" iirul *... i.r' ffiHiil' t *:r[ I -'-''..".l"pl.*'fl ?Ff..r*."'"'*it"tldl. insemna a .: :..l::.. *.1 | it. d ir i dT.m"? :.=i*{i{! "..*:1+'m D.lt*ti:t t rNii.j {Tlii.1'.:"tri.'l'i. i.s" . J.A ':#"*r"#".i o*.f".ti.+rill-...irri"Hr.' "o pa*iu."l.?.i il+{' *il5fi''..].rllotti *q:T"l.*fl :$* I.. riu Is:."lu.l'.unoa..i..-$:*..+j*#[-'*''ffi r.'&l *q:.#.l l.:lJfi .l.. un i. t**il6 rrilr-i*L4fl .iiri:*=..t..1ffi *S...t.i.' \riqL'.'. :' :' ... tlccit lucriurl r ".*:'..l'x':: t.r.til..Ht..t* ii:ii *T *l#i$.l*J::'. "..f$.TJ.il.:":iri.tr H{f il***l*.r:ffi i.:"'li ra rrib ":ll:Ij:as-cu.: J..srNcrvE ilJlliflyJ nie sr o0.'r f l*' :filiF..i I i i..:i ilfirin:r-i.. ri$.1rl!r'.l:..#.1.ilif.il il*i t'i: [..:1'fJ.lt.:.ryl*'l*i} ffi fh:3:.*iir *: rir.' r: il i* ii..:. .. ' f i itft*h.:il? i.l.il ilJ.ir ::i' il$ifli $..fan ".:i i *i*[-*t .i.rr':iliir#:*mr:rlriuf .1:i _9.iil fi it*rj.:..J $ ft t't..#:t'*#ii'{.

..ilil.fiT1i: il{llflii't/.1[lll":l"l:l i: ...X..:l...."fl i :t' il :' n. l.".]i}ilfi.'! .n .e . [:*l{l'*'*#c *tl{..i. . ii.ifi * d. i:"it:11"1yj.".1"11r..::..ii:i..1j.."-ii...i.^.i. ni.p.t^ i]u".""1iii..1 so.il*f *t'a.i..i?i"l..:?j'if Hlp-ffi'*ffii'.".'ilt$...l.J.....'l..1.rl*:irjltfrJii/l'.l'.::Frun*:il:+*+iil?ffi.. d:i casa .lI.ori.: o'.iaJ'i# f:"-n"'l"ur'.il..". j'1.i*1...il lj#j"t'r "".1 . i..i.lf..[:..'. *:$i+..isim ffil.1"*j.fr". ii.ii"..'......:..:'.'i.ii.i s i a n r r r r [i ..:..1.1"il.. .'lj__*+lilltx r'irio 11n..r'.ffi qi:l --..".i.l.l[i...ea l.:inii..T:f#: I:r:..6 *i.i"":1{ r:m .il. .ff .ffi . ? niu.itli :i.l .#i:i l.ifr t.." j.".ll...ii...f f lt*ffi r i"jilll' #il:il. :.'.fi.il 1r.":..:ffi . [*d uliil ru tilfi Hii l.*..i..{h*i:.ffi* .il..i.jliil..iora irI in.-..".:..'. ir.1. r. r. l*.#.i:o'i" *.jlil..:**i''.". ff?i'l'.?.': #':..i:ll:i":ll . si ._1.' ruiL o m ..l....j.....lr{.J.c.':'j'1.'i''iili'.H ecc.1i i""ii.1 #.' il :il + *...'..ci.i.ir ."' tacea'ri .T.ii.'ilrr". 'll. i.::lTiT**il r.it'Tit'.".ilr.L.f.-.'i'"J'l."ll .nu. .].i. :ij # i':#i Tidll f t' i *l-.."'i"ifr .ii crate voia su 11n1p..'Jf il:.." i.:*t'...rj:r"i1.:l:n:.l:.n cu spuliq'i..:i*ill i*1i{g1.. *iFii ...."1"'.il..'[':..:...*J. t .'"'1il.r . rc.... iiril*$ii.T:l}r.. i: r.l iu.'"..'*ffi fr ll{ iil fF i u+:i[ J u' :i l*' i:i i 'tr'.'6.hfil: il til.fi:! r.r .:[f1."':'i:?.* ...aiau .ix1jj*.i .. *[mjl. l::.* ll if]i"".'...r'iiiriiil.l..'"..ii3{ ' *m:4:il *..3zi...::.ricas*".:'l..ilLl.'q$i'ffi o 1...:|ffi':'.lii*:'i..ll.::ly' :ti.u:..-.1..'i. ..i'..r.i:l....Jiii:l. . p.1 1:"1.{.1".il j.:..i.l..ei ..j.'..:ffil:il $}s:.l.e. u* i:i.*{.p1p-xn g.i::i'.t-tJ.-.+fr l'.f *nllillli'[1j[lll.*' tr.*[. : ...: ea ..-f:l..x:Fli..: .1j. 303 ffil*ffit*ff*ffiiil*.-'.^j.^1i..r"1''.l:.. li.1:ur i' [iJ .'.ilrli:..i.4i:[q*1...i5.'JJ.i .ii. x:::*I lm" iij* #ltf lfl ffifiJilill*itiffi .

t ..stia..'r.. i r r l i m ia i .ffiF-ij''{l#..{fi .^ "l l i ' " p .i.lfi I .d .._1*. :.'..HJ.n rd l \*.'m ll.... 'r. " " n .jr" I . *'l.ot 305 304 lffi i l* #ii i.ui.{fti u " " .. .r r til. l ' o l ' i ' .f'rate {i:i':y:li:.1...i.*ijrli .?. ..lflrli.i. #:i.#1il":"f j"i. rlui:':.1' c.'"". ' ." j".r Jlt'".. .t* i.'".]i: il.r.."t'...r*..r'.3]r!severitatea sau buntitarea sa.. i " " _ l l ? l i : : i : ..#:ntm*'h:it.l'iili. .^i."o1ii."1'li:l lioase iil i:... ' t iie v c c h i l . riar el igi punea . Z a l e r r . J o r n i .Jlt:..p*.: l:.'.J.jl:l.p Lru ea ^o .r'r..?..:T.'i. .ildf* * I i -h: .l.'ii.'.."::i.:ff:ililtt. lT't" Iru'.a" i..dlii'""i:1. i ' .'r'11TJ:$..ll'"ltitjli. l i u "."::lli*: i.g. rri ii I ffi .ii'.re n (.:.r:..".:llll...i"':iitT.lijl11 prora_ .t]-til:" t l .'ri:.l":t ^ . . . \. "p .:i 1ril.ii.1". a r e o r . p ... | .if riT tr :*".l:.:l:ll' fi'iJ'i. n . ::l i#.'l l I^n' . i. . I i'l.1i. iiii:i:. r 1 l j '.l rm|l* :ili i'{'llsh.(.. " .ii" t ri.n .l iili #.i. i..iu.i.i-ii ljl.htrrioi. . ' .l"ml.# ::li."r*.i":.n . ipr .ll"l1".1.ilrj*:'ln: *T.:. i.:jl"'1.i.t-rfy1or ul.o:"gLl.ili frft li i** li !:f.i'!l'...'...c prire..l'j3.l:. 1 jl/].'r.Hi. .'*.H:?1. .:1*l."'.rii.^lli* ": "iliiii: iI:# ji.:" p'irr 'f'varoqp"id"n \nliprrnn '. i n a r .i"f. .irll I*i" ji]::i: fii#{}j iliiliil i. s111' .'. . c s r ec u n o s t ' u L ).i!f. l r r i s r n rr .'.i...r.ll.{ijrenicr.r r'..a.f r" g .x'r"'fr :i i{ :ii . .X'g:X1.' on epr nlti.i.r.+if" r lit jr.im lr .r ol.i .. 1p i fe i .i ingi i *f .*.i.: tj.:1.1 'i .1'.f ::. p "r i al.ilt''!'..il'Jr-isf ."r'i.r j rsrir.i 'Olot.: 1+ inffi.'"'.i'i sint atit exe'cit'.:.iif. r .or.i ui ' l n i .:. Eschil."u z.*.?1.'ito.':l."JJJri.l i:*:l.':l... o s l r i .':". d ' ' ' : ' .l i n s a '" r . f o l ' (..? ^i: i:...ii.ll.lr n.i."*:ry:iil. ' " " n o t u .nn:.i"".iri # #n i''|il r"1':"'::T *il r\rii...liilxt*" ii..1"#ii.. 1' l n r .. ffiir.'i"l'i.r1**.1'"u. ...ir.".Jfi* . i p " .ili:i:. li?':iil.:i"iX:fli'. i .i'.iil4!ii.'ii. s c r r u n r E rp i p 'o l l e g i l e . .l " l .lrililj:lililT::tili i:l:Ii"fi.lli.l.1 '.i:.. 1 . ".Him* if.:.z p"ni.l.Hi'li..i : iqtr# . lil|jij..iifr [.il''f..u'ia"'. i'$l t :vrl i" ." T . ry.li. ilsrribuni :i.':.fffi liikii #.i. t ."r.r.'liji#iinil'l. r u rl.ia . ' l.H:lf Hi#'.." 'J"-i :u.ii.Ti$*j.T..1.j. . " r ..li.i.... .:.r.:$"'i::)i:?{:i .1.:.'f.na ^.ept'ru"'"-i"']l ottcg ca/mportanle in Ore.ooa riicrrimerpu. i.l 1 I. r. : .' ?i" iiii"ff.T.J.::::i "i -. .l a j .iitffi*l ^: D e c in u t r e b u ' i n l c l u t a n i t ' i r r n f t . .i.+:$i iT:ilrii?!"'. r r e m u J r u n r i.lii.ti?i.ul. t " p " i ' .:.? prribleme de drepl. _ .':il.lfil.s f .. r p o .li".t"r.i"i la .l:::rii::r'{*!."X tt..Tiir niirii:r'rlr'i i *t*: all..Ti:i:Tflti#.."'i.*""'i'.n .li. : s i'il:f..1. . l : j : l ] j .:J.

...1:i.ll? I. IT.o. ii:.i..f t n.+ rlll} I' * fifl... 1".jl.'#ti ." "pp..:" *:l::tltiij.'. fi.'."n. :i[ill*iyF"i"iTi: fnsr jl:_:l:11".j....-* il#r irxt hY.a:gi'ii. :..i**.$*lr ':fl ". .:i':_. i.ni. .*. ![+* ..:1". .fi':l'lii^iriiliil] crliraLe ."are 'u.Ii:.: frfr t i1..i..*.".".".:. 1ldc.iffi i:affihrri"b'*qx 300 '..ri.1:::.:"Y."Hr:.' ri .]i Isi l*i "n* l'ffi t..: f . jj"Ij:-fl:::"I si-l"jjg.i*ti'$$t'gr#r.. * lli :T i'..1.' r**t$ iffll ll.o.'.tiiijl. o.r::.*-f'j+iil*i {iil.. .fi*ti fi:rUtlil*$ri[.o'"on..:...rii['1llini"t-l ntilf?xigiii "lj*i'. ..lfii'. IIrriu. t=i.l'r.l. :i.: *iiT" x#4"i*i*= llil*il*+T*l.t Idi :.i.-.i*1"t#ifj'iiT.'n' .:it.r$i i ri'a *-ii I* ftt.:|ft. i )..idti t"lilillill ..'iilrf.. :if --*:t [tqH.. . iil *:#fi -i ff : ijft .."#.i rfi ::T:il...u* ffitl::*j$'* fffi diltr{'*:if5ri -'ffi :. *.n..'#r..n|"i...l"U.i. :t''il ff ru...ir_...r"F#:{itt .t*' .."T.r i .iil..ry""' il{*j nii: ililfff tiIilL:i: nlffi #..'lrl.#iii. .*l{i ...{.. n-i* H Hiffi T t *it : rll fffi$$ d]-*r ..:"::.'.i rx. fi :l.l-i"a"t"i!' .ru l!i-: : si corectcze . *J:f.-firu. .l:.: ill : ri.I. *:l-.fi: 'tr[..i"1ff i.ro.'.J.iT. . .?:lll.i.:*[.n *'.1' :{'. ililr*d{i'ii i{.::ilt:il!.*i-*iri.:r.j..u1il . j.i1i1....rt:.r*i r.}:l:#fui.:ii'..=tl* ll . '..:::il.:"llli::j. i*r*ii . : 'nLi. c.qu* *****ffffi *fiff *...r..

r." v.I"1' 1. suflet.or fl.i'i l1l *":.'il.#: f.lr rzgo'irea.**--..9'iil lf liill:r. 'ffi*ritj. # J j l .f* ..'#Jl-'..i*.m**# d:':ll'li n". p.:."i"'..:$:f"-li.^+. .' ii . il'."'.. aceea ?..1. r"lr'.#r'.:...uH. "iix:. +f4ilJ. stdpine: siniem tacuti Aln \T' uff m r}i:u :.:l'lii:.' u..."'l.ffiiT:"'ffi:*#11:\".'i&Hl'i'.lii"I.. I n e m a l p.iii'.-.i.:"1.oaLl nevuio..ni::1.r'To'i.*i"li'.lli*t*1t.1..i{=fr.liklilerrjr.'.n:.1?l'.i^+.nJ.:jlii'.il:".ii"..j:lt."..ru:{*1:?].:"il.'j: .i""1'l -"rt.U fie resoer H. :: i:ll l....i**tl."r .iffi' ""lu' ":5::f . U'illn"arata lj"l: .oiulri...'i"l"l."[:. nap i r .i ilJi'.Tt.'j"i"lT:u.:i. t.3.d:. fii......*i.' . .:ii.' ii Ar o.i consirton ro"..r. .tHlli'r?fillill'u""'lr.Il:i*.u".i\?...r'iii'"...J..:.lllL.lii_.un -d sr iu..l"u TU."1#u'ji' .F. .."i'i"".r". arefuzar .r""t"t'"ouna unele rejsurse acelora r.i l*r:ei..:l:"'ii.irA ftirA arld numol numo.ilrffi.. cd ideire 'int Hil*i.i. i{il'ffiti*rltf r."# 'i:g'"i"""1'i'"'"L1.*:{' r r j r " r ' " l i .:^.rf I#l::T:fib t .".':. . ral:.xi.":.1i1..'1*::I l:l...n*iii"si fio rratat fJ iTlfit#x'xli'j. ? .::...j:i:'::1" :.lll:!.til":ig.d i i i a r " r .i'Jl' :fl1lf. ..v--_ r _ b." Dlinde ru.1 ? .f t.'.$lii1""i*.:l'i::1T...T|.."i"'.liil'iL"*..*.. iii...i s.". .i.d i .. I.#fl. " i " i . i .Ju.fr ''. tl'"fffi Ixr fi| {: .l':l..|.nfr :.s..|'xT.".i"i'.3'l'. 'i:i'l:J:" ilil..\. rr r r a r u l .-.f.* *iiil* r fffi il*n+'.:..1fr r#arliltffi $:ql.* i.T..".. rru rur..J'l?Ir.:'.r"ffiltii.ilut: ii.r.::.{ffitilT#'"1l.li. l *n s... il+:.'.'. " i ' i r i i i : " *a .* f:J.]1*ryll'i tl*..'.li.'.* u i:il .us n gri ui e re i ""1 i.iji"*....?":: "iffilJl"il'..i er^''il. nu il\.sf:I#..'.."'.ti rx ili:x il iir ri..l. r *.X'.lJ.l i1v' In secorul ar v_lo" o.ri.^ -l. in"lLy."p. uPtr y.t'i*:i:l#**t"t{ Jiinera.T.:" il.:' sp indrep e ..Ll.. fl'ffili.?. i"i. n mprnhru un .:llss if lilj ""'J'. *# 3 :ilT.nou"r. l S t o t r l e a r r ns ai _ i f r fl:r rrfi rfr F.'ulir. a i l i h r i l et i b c r r A t q " pti"u riurui.?1ffi?::rful'" .* l i i "i .consi. a.$.llijx .-ii'i"f. ".l: J iil...fri.n.T g**l*'.. ii{"fJ:T . . ""'ffi*li:n.l?.11'.i.i:":.t#t.:"'r.u*. iil.?'l.Y" iifftiililn ll.i."." .yi{1i[lil !.-i!li::i'yfji:'t'1fl""l:'-"1#L 'T" rA mi n -l .'1r j 1f:J.'p:lJi. familiilu"a"'ri'u-a i "l:.il.1.illr:"....:{..". "ffi.1 u. _ ! i"p .I).fafrrr...{.. :.om decit__tine.1. 'i'J'. uin lF dc ctre a nu lnsa ."..xo'L'.'nr51uu .'i'.:jl*t - jt..:.r.iiTh1i penlru .tr" ..j..' jXq"i"'1li"i. *t.:]tJ :r'i il".!t .0*.l:it[:l:.#!:.? 11.'l''. unittstrument rrsrrtrmenr dor r.:.i]1. t'a si st'la'ur '.::.r: li.r er sir A.:. fl{ Ti ]r" i : D w r q y r r L .iiii l.oamenii T tu'^. ..1'a"l'i...t*h...ir" Hirli*'.J'iJ.11"*Ji.ffi.*r+"r.tti rr. . 1.il."ll. lo jnclrr_ ...l lyf i.Li tlin fami din .in_ '..*t.ili in principiu.*gii i'r1T" w.l.1. l:.""^:ll n.i.l"... rr* :..3'-:m::ll'r:::....r in.ln'i.# '" 1 ':'..m.-*$it..i:.i.'filffiHf'lll.-.'.eni..."H j.."*.:::r.

:.il'1"iJ.{il.i_p iFI{Ti"l. a.+ i.1.: ..r."'..._.lii:i?'i.xti...r:Tl.l "a ffi 'inpn..lr.g.r'ilii.lil :. "iri.1..... .'r'f. il# r:j : :i.:.lEiiir. .'.sere crnci treci pe stracld.. .nli]*.. +iili'd. iiniri iii int.r n...'iljifl1.i'.Jl.y&:i::Hj':i.. I i..l*if.. 'rI-"#1.'i.t:io:." i . rurmau ..t.d: S-a ro llfij{:l.li:XHjii."."'*rt""urrt jn afara a"' urJ...ff . :1."1{".ri. i.n .pedepsirea oamenito.''l .:'ffi::L pen ^ d r. .l :f{:i"ft :t."rr: * "T IiTl{'l.l:.jt i ii-.:i.:..n:tll'.?lli.il. i.1i'.: ".**ii iri:1 .." Q ". in"i^.. ...i. mar $r:f!.:*1.fiT'#.a rtesrAnin.ty ilii"ffi:+tlliil.i. n* lTi f flli t. 'r" a n s a m b l uu l nei Iegislalii acesta ert" .#" 1..l*ilflf[*ft#j.i'."0'i.1".? .rr qi.i.i.. ifttlkt."*.1.:i illo".:'f ": i.enian i.':i'Tl.' i . .[*t*i :*i.'titil r. cdci scta .ili.:1r{.irji al't.. ffi****** *****ln dd..r-.i n r e r e s u i ''. +. l.ri Itr:'i ..#l.. :i. ds Ji:?g'. *l{:' .:: .::.r:irllii-'li':. i'ill.x #.Il.'. i tit'#rj r{ : ^l::riii i 1 i4' ::: :ri.".1 I "iti mala.[..iXJj i.".i'i #l*lT 't..T'jT. "Jfri":Ft p''l.:l J.:iih :" t.:i..i iT lli mai ii i" .t:r il J. ".s.11-lli:l ''i""'."."i'..li':.i:$ :f nii i{ti.$ii$itiii..nbX'.1:il'.t. frJ'*fi#:l'f:""}{"i.. ar un amJnunt ce inscam na o in .super.n". t'lI.f rir'r.'.' ffi d$ffiilffi -*}t'**t*fri1dt ?-{tfr Iluy qto" patruni sdsedea r" ..:ii.i' i:'. . a m a n u n td .i**..'-1 ..:.li'ri JilrH {il iii*?l1ffifuitU.i fl ...ur .u-i!'!.fl#i:l.i.1.i " _ . il. 5 riu .' .:.rJ. ..urtlni....in.y .p.Y."?**.l.'.f.r: ""T.:# ii+:$ { ...lj.:..rIir.'ilfryri"r* i ffilr ill.""...r.l: -l'li*i*y#ii'1..t:." i d.r .:r-Jii.."'. u:...1 _.:iltt |?ljll:i".."i:i!.""y.-t.: -.1'i:'H:lf: .: t"..::T. l.n.. i..

I...nf zJ P: f..i:':'i? :l{ii: .mcntut ..la a sipa ln " . Io". -{risIoloi.a lui Aristocrates. v . p.i urm.. . |Je111r.i^ ^^. (it..r]a'. 2t.". : " 1 : . v. cit... l.uii.\ l l l .. j.dt. n * o' o te ". . . .arg... Dar'.?:"il:ll ili:.. 3 :. t ' l u t a r h .tr p..:: ::1."_. : l m p o t r i r a I)cspre beo!iertilu I lr. O.ie J . coi.a l . I).r. 62...ii. Miiiler. ' c l ' . Idem. I 2...or. t .2 6 . j . 3 0 ..1 zU... art.r.j" iiber ff::'::i:..i ". I)ernostcrre. 6g .r....A se vedea Il. i. t b t d e m ..865 c_t1.i i . l ? P . t ju . j.l 7 n 1 l s 1 y i r l' a tti E.-J.5lngr. I 6.'^.._::':o ^clreptului.\ntifon.. t t . :jil9:.. crt.."' .r-= nu l:i::l...j:"::".' .p. S. Lisias..ni*.De abstirtcntia.... .. 4.if l ^cotul . Ronn_er..iu.cu '. l t r s j u r r t r t t l u1 tt .i* *" nl :r.i.ajllenrr.. c l .. .r ' ..dela. \'t.. 26.i..'"*r. 7 ' e .. tr *i:.jr. 3 1 . nunr salu p .. !.' .alui pancl. loc.. i ! 1 . j n r l i v i d i r t u r rie p r ' -a DlinuriJ. 2 8 . .de aProapeegat. t o e m .P hq i la .:i:: :.lL i'. Aristotcl. nr . (ll. l t g . e r c g e t a i .P s e u d oI ) o n r o s l g l e ... eit. " . tit.: 1:'o.o ^'^..rn 'a'n piirea . 4 9 1 _ 4 9 J . ":'.1 " . r.'i.. s . a ri.o.c i t ..::.l.irra la piei m nenl .. . f l. 72 .." ri r.1. c u .. l : f i . I 90. t l ] l f " 1 t i ' l 1 1 q ' i p i t r J dro rr .fiil::iilir.-lor. flr'tr"i. . ' ' L t r i t u e r s n n a l a * . ct lbtdpm..ls.zi p.n S t J e a. .. ' : .t'pio lnstitulia s. . 12.':.. ibidem. ' 2 9 . S u i d a s . l a r e ' ' J o ni n * i ' c a s e " . : .:n. flernostpn t.. ibidem.. . : 1 9 x . 5J..I.lilTil:.^'. 24. Ioc. Areo_ p 0 g u s . 27. i'ilili.. I i u n t e r t i r l a lt.A se vedea Otfr.r. l'afrsanias. I tnpoirit.'o. cit.. l r t . p.1. (. .r^^. l t ... . l " r . 1 Idem. ... loc..^l"irlu..firios.rlJ(1 al v-lca.313 . J . Chicago. D A . I o t : . r e r u r t n Al.'cti'r ["].i'rlll 11. prcfali lit Eumeii. l. 5.5 . ..Tlrc jurid. .. Impotri+. of tlrc atlrcn. arbitrators.. L a s f i r g i I us " io de rus r r r "i. i . t ' n l l r i r . 140. o" ::i o"..''. 4 . .7 ) .

17..lor.'. . ) ! ! .::"...ahd ('tesif'otL. . ?l llg]1.. al.-"' l o .rrm fi:.. '')'."ffi'.: $j rrrnr."i"i'"ii.)hj.*!".r 4 d 3..f.'. I. il9.l"n !.. II.ii:igii"l'io".. -' 'l.j*.sr r . r'r'.l.rn yi.. !..:-.rr--r -^- .....\ p .:si:To*ates'. . i t .ii.il''ji 'f. t'it.59: t' *.i]lt . . Andocidc.. ci s .r'0".' f. ..ltt'll8l.r. : j u l tu _i u i l i i ' " . ""'^. 4 s u p r ol n o . Olymp. . 1. (:orttru Aristotel.i .i.0. .11' l . lt.ili{i.q. to""l "'irf "ltl:il..1^.il.'iri.{3lii":'*flfio.. .. parastusis..0. at r t i ' ti '"' 'rs. ". l 2 3 .-:^.. . n! Zi.:to"r. i.llil' 'o"'"'9i.1r.r!-. 5.'. tG' t' rf q. .fi1"J1.di.'''".'ir!sorotoscit..'iil""' "" rtt. Jmpoiiro'ti)... aristoiii.. ^ .rfi r." tr*:l:*"r'']"ui -fii$fii iijiil'l.I. 3$. i?il.-ioi. . Arist.11.jl'i. ^ ^ . l 4 l . .1!.t_.. A r t t t l .rll:.ut. i+' Aristot"f. grtir.J jUl . l t : Vifi. Criton..i:|iigi.rl'serrclo-i.: !l. |I: !' \1. i3.'.epu. o...truil: " Anecdo. r: de..11.\ I l l .j fil'ii3l?i .ratlc.ttrr'({ol. u6r.. .i:.. 3{.u.". 1 . Aristoian.l'".i"ii " cit']st. r.. l'serrdo-Ticnroslene.' 5.. +ii1:"i! il.f ui lui Eratostene.j'f.. rg1qi "ir.. cri. 1 s i _ o. t. a/.rilt. t .:... 7."""'' D nr. cr' Andoc-def rs.'"i. . fflltl.* "o.a iY*.t' t ii ll.. CyI. 6i. r..:... I*::r4r:fl'.i*.uri'nctum.!..i'. -"' t.{. p. .t..i....1. i*.s't':. \rislol-1.i . * ttt 'Ti.:i. . L.'?i.'..^ .tot*t. . . Contra ()lynLp.:nj'.t ... p22.ri rr.o. .'i''ri... Constitulia otenierLi.i:l. 1 9 0 ..p. t " t . Cf.i. vlJ' I'serrdo-Trontostene.fl.. :r. Eschine.u"'":1. 1.. o p ' c .:i'rl'. . t3. . t i .irl'i#"r. 41.L i s i a s . FJ. s)3. . tG.. .i..g1y. pori.o.. :] i. p... a.'..0'f.'.. . 315 . .el.' +t. Irnpolrita lui Alcibiade.9."ft 37. ". ..l:. f u 1 .. 135.i.. ili. .*."i. Aristolan.:. o 1 t .^^ . i ' o l l u r .rrr.. F. .'rli.ili. uo'. t.. sr' arisioiin. . ir rrrm.-i.tiitirn. :l: 0x.J. r n ..36:. r ."'.i.:"'..r vll. ri rr'n].... 5 0r .:!. . n .i:!o. TetraloS..+if?.. il2.ol.. t iilffi.3i . !.'"?!' Lremt!ri*"' .. loc.o*. t:. . u57 5i rrrrn. -ri.r. .s.. ...r i r .[")'. .o' /. pseud. i e r t i i .'"ill...:. t..( c i urnr...s.^ f 3 ..'f"Z'jl"' i1. p. :t t t.'seudo-Xeno ' tf' o ..".. .hz. l m p o t r i .piu'r.i. [ryl' v' a .t...cr.-. fn*tll..Ari'.i'.i ..urm.:34..j:ii.oi?.)ff1:'. h iojrl*..i'.' Hi.iil.'F|.". rir. l8t: ')".1. 68e A a o qi ci tr'.carutienii.' rv' i iii" {l'1.".n' ^o..\::.*.'. .". .."r. "'i. ]ii.:.....t f ' oD. i s i a s . |. u 8 r r r r n .5 rrr.l"l u. l.1i: atenian.. 1 4 .rr. Aris[ofan.oi::.'ii. .T"fit.. f o .'lmpotrie'u R. p.i. t u a lui Miclios."#. c i 111111." . -\rrstoiiil'r.-.'jr".. .XiT'. .'"'1e.ffii'xr. f.')*t"tr]. . 37. 7 trbl 5 5 .ig. . 2 7o . t l i d u i .. f up. 36: Antifon.18 :S..tenienitor."lir. . . ' l t ' t ' ' d r t 'J u s j u r a n r l u m .i. l Cf. 882. r r r r .. I I i u. ror h-r.. t'It'' 24' s.Cf. | ii.'i. .' i rt. "'"' 1i F..di.'il.e€a..ii. 12.1'"i1ii... 1 .". e i i i " ' ' ) . .. urnr. * j r 1 r i9 J.ii.r.-!.r.r..r24 a. l l . g4 ..l'.j?:i: .i { j r u r m [ s 2 .t oa.".i..lii.il... ' i 6 . u*.isras... '.. A r o r . v ..._ . i. r:t..""i. z. Til.r tn'"*.69J. fi.ro.i.ysj.21't?.' 9.. yii.. tf s2.li'uiii..[..'f nr.f.j."e.. Vies "it. it'. r. r0{)...lll .8 3i.'o"'t.l.i. rn. 11.tK..' . oii" .iiy. l r i s r o i .tiE^ttostcne..jrt v' 'P1'a.. s .iir'i o-w' 1t.po.. cTt..tr.'!.}l'l L:::?.flj. ' 76r j .:".. l.il{. cr.""t:: I * tfllt$l1. .. 9.. sevo(lp.ldll sl. 3{ '... z. t'\1.-il... 'r'.. i*.'{fl. . Viespile. vr' t.6 .0i. r..' .'.. t? . lll. lea. r..i'i.r.'' t'zt' rc."..tl. Ea.'.. gi I JmDrtrrit. !?.'loc. ['latorr.'ri'A ?3. t:i.i"i... fl.ii:'(iii.oq " Jil: . . I tui Andocirte.. fi. 2 . ." i!r.

.iii."k:l"ll'ft .u X nn *. 1.. ...ie... urm. Plutos.. .:fi1.... Aristotel.rx i.i.*l "^ 27 5 : ^ i: :'". r2o jjj urrn $i d^'i'-oi'. p p. 94 Kock.yiiip:.. _ c t t ...)i.lili..Tj . .ofan .os. 4.'. 13..3.{..inn.!#:i:!.. i Ti_^^.i urm. t. lff i"r"rra. .i*r. . II ..::: i"'.i*r. Femeile la sdrbdtoarea zeiyei Demeter.1.i:y 14 574 lil #Y'.. Euripide."'t"i*il.!:. i#.586..-o. l0!. p. fr..5. iii i.i:!. I. 1q6 -d. .. 2i4 si Scholia. Plutarh..{f!ti. a.1.rt.''i. 5 Aristofan... 4S2.".':'..{#ff P... ?*#ff. ili.{..i. f :f i El Scholia.P o l i t i c a . (VI).i "1ilflil: . " " ' i ' . \''lcomed' ..1.. 4 B g i u r r n .7) . E u r i p i d e . ' . l.-. *{. 1 9 0 8 .lo '" . Impotrita Itri Leptines.. .iw?il.0 lr'i . . $l Ufm 1 4 2 .o c .:*.l3.:.':.t iffiitilifi:fi't^:*tm' iir I it#i:-fi.'rl"n". Filemon.i:o^T...r.\i:i'i:r.. lypotriro lui M.:i.. Pacea.-.. cf..i.*:t TJillli.0"?"{" .. 140. 5 56 61 3A '.'!r..267 a.2gl qi urm. Cavalerii.::.l ii.o' i'{:ffli}. Tezeu..:n.-. "ti' <' I o rl L 't o2u d € tm r ' tt/c -' Y "t ' . D e m o s t e n e l.".. c i t .**l.t'.i.r.nn--tli 1. d). I 10. Teofrast.p. ..i.Tf. 2l.$!.'t:::.. tI $iurm.cyr.p P" s^ p.r.'i#'. r.t.lill.:. Caracterele.. 12.'i:ijlii. f... l3.!:ii:. 36. rrr.'..d -o ' :_ :" '.' aou...j .i..i:.M e n a n d r u . i46.. . ?:zi i:::i'. I o c .....p rr8 dl:?:..'*!. Imporriva lui Timocrates..::::. p . . c i t ."!:'7'. A_rist.iJ"iii:y'"' rr. Athenaios..u"t.^ Lt ..4srrpraomorului lui Eratostene.".!xi"i" 'i6 atententlor.ioiu.t p".?* Ioc' cit.'ii"u". f 8..".'" "# 143 r .VII.. Hecuba. 266 / .f }uu' .o1.:"/r::"i: )l Ufm.idias.:..i{:. S l 1 q i u r m . ! .V I I e54. 45 gi rrnn. .tr. Cac'alerii.r.. u . I|I-emarabilia.. ... 1 . XIl. 16.1 '] _. S€i. tespile. VI. p.{:.rr.:_t.. Lisias. e.{ffi tfr._ 'r'n $r i. I)emostene.).'i3. kI ::: ?". A r i s t o t e l . Polhrx. 92.t#:..i'#' o*?ri.ro Iu ii. . Xenofon. 12.ll."i..* [. .. uI ( o | k . Piaton."..5. yII L:H. frc r ii'r. &atut..:. Despre supers-ti1..ConstilulLa Eschine. Yezi Les esclaoes et la peine du fouel dans Ie droit g r e c( C R A I .

..l."* ..i" o b "ili..ere :.L.fanatoare r.il"X?:*. "trir. ."r^J"')e y il"u"ji. ^^-^_-r: : otuit. accsre " " l " l l ' u r ' .:.'.)ii.inalld relor lnvingi.ora'd r"".i'i..i i. '1i t rrrl".i. .n u :Ti|3 "'" t1i IIr ( .to" sd ducd neg.i.. ."".)j" . r.i sini rectu.r ti..i""'..Jptuirt "s.i''.i.x.y....ii.:!."r*-'*" nr.ia..l a.._ = il Ii... rr ir^ ). sil. i"! i^.. "ti.". n.ll l":.'.^ .i. i..1tiii *j.r.t". L..l.l/'.lTli.i.Ill^'.. iain. " ..i i 11"r:rlll_g: 12..r.0.*ur"'our_ ::fl I il: iii.1.:r popoaref" ".r 1. n ceea ce Driveslo rrrizn.-un 'ji'?. jl.. a aI19rc! i..e cdtre ei numai ei pot sd sluj"asci drept soli r sd confere un carac. .: l.. .'. rlrept detritdacd a fos[ declarat un r o t e t . l:'.'. ..ji.l'" i. .i lliT :g *l. ..e e p i^i.'l'rateazd_ti ctrqma.11. .! "'. Tji:".t::* ".'.i:'"uti o.and o. .s.iiu''...i... il|il.l.'1 3il1" ales. jng.li fald cle ti.*".r"ll i. I i.T..r+^ ^*: .Capitolul Vll cErAlr .H'":taturui 3 Ill'ln "t se Procerleiizir .i. .i a .: mai l.:j:i{t' i.ro j." mult...i' lili.."""il" de ni^u osc obicei infr.n.1.ri ir..r cerAlerul ar tj.. .fi a.i: u r D se U ili"tir..lirn. 'p."ii'?li.prt. . cle ele moi _.i . .Lle..8 E:: d a r .. rs. T n. ...".li*ri_^..ir r""1* -r*.i. r. cii'inolt".. l ' : ^ lu".."i.i regula cere c& in rdz celor ce implr li h e r pq ."qsitr. g l p r n n n l arrl c o "-.ill"t.ci. .... du u e p a r tl ir c cu u ll a a rr irt r il ln l : lr.cin.i. r r { r I J { r ruI I rt utu llrr)t:)rA sfiltoaLl s '.r{zboi trte..' ?.. .il.pl bdtdlie. pr. pe rle'alli na...iouiLi .J"1J.:.. ur"i i.*".r...-1. .j.... "i'i. i r . I li'. re"i1'.: rr ir...t)rr.. i fa gr {i..bai...rar.ing.il'"".tl ulln' lil.:i: .1'r:^.'u":l: ao. ..^^t11eitg capiii r.: fiilJT: g.i:::":""d ^ pe iu i re.il. " i tl " D(r se orrucd iuri.. ......rr^!^.. l.1 tc vtne invingltorilor tr..r".". ' ..i "r i.l i t .m...'l:l dlln ru9."..1::....{::... J".i . .*j. . p. r e rc e r l m i n i r r p l l s sint." j:l :ri" "q pr.'..i:.t.f..rnrn{.is..ri.ir. pelri_ ris.*ir:... intemeiat."iJ*'"' maimulte.. 9{]t Ytula m O t .t".il:xff :'i datoriti 'ttiprti .lCe ( llntr-un raoe dultr_un "' "m t::" "*f"4'^urrtur_irrlrlu c.yl:i.1" qT 8. ^.i.r.i"u liii I i ..:.i:l .. il. .j.Ilj.. ::i ii/".l::'ri . Relisia ideea ca templelo sjnt inr iolab..'r...'Este o frurnoasdaph"a.: .:iili"-11'-:t. . n t ...:: 11. :i bJ g i b u n u .i.1. b.ifl ''"'.i*'i:. l'n7'onrelrr' r lj.drLcd la *i:: sclavie greci2r.cr..::il. .ara'. r... .opgp. " i r i oll.ii" au"-r'""u '..'.u" rr.* .... C r .:.. a iiina'ii. .. i. nrr l. . ". u. hele'ifop'..::.:^ .i-n lr r .. l.'flnrr*r.'l'.:rea j ud t"1 ici i. r.li .#..i. r .riigi"ln ". s i r r r ..' Dupd cum ne pute. Acesr i'.'i]iii. i .:Y9!urA Tw SECOIUL 'v_t_ee AL cle copac.'."t'r.tLl :..l*1fi r::. .i.1pii 1rri foarl r""".).o .#""..in zeilor.'.". Uincl ur. .m3irti 1.:.." . i . li ^i:i.1. rlJcri -^i.i..rn{r. ita z c i l o r6 .ul" .li::l fiind considu. "L ( r ' i ( r r ' r r ll..r li..r..''1i'l'. :ri*" Ji :."r.rl. .T":l':l ..1 . f l ^ u n i " .'..sti: .1.. el nu irutuiu sa 1a."*'i'rli'lgo i. xne f i o sal.i^..."'r.*"1.... .1. into-oi.X:. 1..."t g f.ilfi'#." *iilil'l..'..iif ilrl... ..'i ".1"il i*..u"9ulp. ... .".:ilj."?l... I q. .utu.l.. i. "li lil ':::: .#lIil .d il o"Jiouru"rJ ugmdnia10.:n.. i?a"lmui 'i....1iiil't"'H...r" ece.ia 'il.... influenld asupra'a.t'.' ::...:.:t:x (p/t..i.ill.. ca obligatorie ..' l_il':.. ff ." 54fi 1iT. :l_." /. u. "^r-.lylryanii mor{ii in :..1 .""..11i.um. iifil" .g .Dar.1'l..0.'.:Xil l.... .^+.""iJ mli:."1.i 9i . lll".. .! j. ia ...1.. "li. plin . " . au" n. acestea' i.'.:lT{d e fdcutdin piatrd rrofeu"in . srnArrur . '.-.ra('4.:.lersacru t.i. nr"r"..:."1J.lli..' r... .+ moti. 1 .i j. j'i3t'!..r " n razbornu esle "'...s." armere ll^Tq:T:l.i'.easti cer. p r t i z i is o i n .

ll*t.j..p"u ffi*t n^ .lh **ffi ffi iffi + 'l r.{r. .:.:Lg *r:* ..'J.ur.ji.t ffi i'.' * iril# ffi ill'ffi ffi l r'tri':.lt :.g:li"*.itffi:il .::1.Fi::gt!ilffi'*}j*fi}"r":. iil'.{l:{ il h'.".."?li:*1":q.. :1. ::'...'.?i..:i"*. al \ unui .:i:""i1xil:' Ttr##ti.:r.....i.'"l*i*ki #...:"'ii'.." l*nf.l*. a....l'*il.tlii{* ry..!r rllrtvlpnil'".i.$l.1 *d#*::#i{..j r'*.ul I *e...:li.Ti:ff g fi'.i.l1 iYl{ ffi $i::#i:"." dtntre cerdt r."*". #fl. -ffi [r' ffi I*:ll Hi]l.il'f.il!?F'T:Ei"*t {t-ltrtl^*t:yr'r'"Ji.:'...T*l'. ".o. ral x1.: vllru ^ ' -"' rtCIIllAto-^-:I r..'. llfi * I rffi t tp *d[ .tGi:. "ui.* ::: I -hi._l-. }*Hiii .:rr:.t't ir t#itr]1". trp"ii:| +[" iii i:..#ffi .t * i .h{T:..Y"]. iitrl{ i..T'x:'. i:u :*l iti*". ii:#''* .rtt.ilTffi e ["] j1d a p u.".":":. l':.::'i'::... t ffi #$'{"]"* y#tT." fri . .i :iilii#fi [ r1.*.i . ..-' -:":':"o9'1 =+*---- 4'fi:-***+'ltffi*i:il.rl.a'feredep".i1..in :fl *#ru#$ Hu6*f diffi titirfl il: hii #:"$ij #hr r.TJl -..l d.iffi *n+ffi n u rea p area d eci ff{....i..J...flJiit}$jru..T:xl*r:ff '.eii." ".:]E +..[flif"'ffi . secolului etorili..1i..lt jum ag*:.1'."'#"i'.^...t* 't'...:Jltr r..t...ill" :i if ".e a .'t*ftr.^. T..gse j4"9 lrn^^-: .* #*. -"rrraruI .tYp.l *if.'* . . 'ffi illi il*'.$.'t* uotlor spre autonomie si ...

li"l'rrrtr apricabire nrplp'|'ii Pf.il:i.:.1ni""rrrr spirii il* .ff"l . jlT:iH.l.X1rum i:.'u'1i. rl'ib'""#i*fti fl i..i.':ffrn:{i'?:.k*l "rt.ri".1: ' rl.:". .i"i".[t*"* ili *utl ::i... .'.l il i n o r a .'.:. . ln plus. r-ou tn.:?.....etrsrd ir.'.i'j. " r .llq:.ff.::. J il..:.1"^ir!i."r'.'ii Kt # I . nnin . ic s.1.. . J r a s e l e.iiTo:'Holiii:li: sau drenrrrrrtp c 'r.-.T:ft'*: "."Ti T* Ti strdinitor (ateleia) ..irr .l"ll*:${'t1"'#....i.l*::l.li polernarhr" .1..a*:l:..'i.ii: Jf"i?'Jilii#T..u...'...i.iJj: .li"Xl'EXl'ffT ii..Y* it.if .til'.*."a..'..? n ".-.d -irnlunateunrrrr-so ..ii':. ..larg .l' sI)iutit)r)aat.i''::Ti:l'i.:"-"..': $rf *tri: qt*ffi i l** I n *i...'1..i-sii-.^.jlil...i.-'h +*+'rffi ..i.'"t r'l"i"J:*g*+ * I j t.r 'e .:i.-[rnui .'1li.. De aici. .'.':i:r"ii'.u l i i " ..#?".i .rrr..::lX1'!iXti. * i . ii " "r.li'u.ip$ryfr jiffi '+:*li:i'ir"l.ii:|il'n..ilitf ?. ' a r ' .crorn .crtil l".i.ityi!:: "...lI:l..{':.ll...i.. * : n: I.i?*t2..1.li :i.i:"niji:ll".1'. ' .::^.i .I i i.i#J#**5#.if ur rr)r'areirr .r til# ii i:n i-' -...l .i#ii.i.r].." xilrili"#1T.J'Tlilli:. ::t.'.r .l:.l.. ""*": ."uirioiJil "o.r ' t tl r ' l i r ' .l::.#*"#:":ffi ."p1 d: lTpgrils rrincipar a..l-.i p"i.hrrc"u '*. .d"li.'.r. rsn) sd-gi vaddsituatia .ur"-..^"..1". i:i. 1 1 s .ra5in."Xi.".i.y"'..i . : i ' j : o ."t i":":l'l t. . i'ff l. ).rlilliil!1 iilt"i'T fi:.* ?q"{ -ir.3il'J'#:":3 ll.t*ru'rll'. 1df il'il. " r " " l v n.i l'".xfr..:l'#J.lrn"a .'.. . in c u.ii.l"ili. f:.il:i. i t ffi I l*y:.!'l.t i. .rffiifJ'ili .*1.t !l' i::: J]. irg*ruilT li' fr''}.ruffi.1in[uturo.". t r e t r u r i ls ei .... -J *g:"n.:^..{:rr1t$. j f ' u t n ..a .n r r o .JlJii[....l.1:l p11'!a.l""rlf^tlll i.prorenii rffi nnH#*. :.l:il. j:l:*+ =**$g$i'...r..:g$tf 'lll.o.ri.tt -...-.'": :ml.r$*rx ff *$i "j::lfiip:it"?liiip14nltr .iilji .:l*lixiiiri:*$'.$li:1ilffi:1iltdlqj+'.. iltj.ru..t.rracte ..lr..". iu1. r.rort**mjN fffifi**lffi 5.#i" si j r#. -ggir. r ..Ti'ir:il:}t6i..rl"'l.n".c ''i l l : .' int".ii"?l '..til:iliff 1.in .i ft'Thffi ..q"r"*'tlaLate '.1: '..lllT".#ili):v:n*. ..Tf Xh.l cetdgeniloi ain .. puteau s-o aibd intr-o cetate greacd nigte nrr erarr cetHleniiei..

ii'ir'Ti. l r l n r i s t 'i. . $:Hi.ffuiiii... ".s. " ......:::.i.l:.ur naltere | TJI::"*. p e oamonii..li:ilt#l:il:ll9r il-i. r#li fr: Tj.':llr.'1.i..::':.sr in ..acest^punct cu"e u. l"*1.irr"ilglTi* trat.:ii::"..i. -t[ h :? iy.n lr".'llil."ii o'.'i .:":::r y^-i-:"u "rj i$1ll. t . :?llTJ.1.i:l. i r r .i. de-ointransigen. a n u l4 ( . liT ::i#. fav.. f ."lii:"4}i'i'.n"t"'Iu jru::lt .*j lii. "irli.u .: iJir'fi.u lrarLi. il'fil.i.trorit cu lli!:ra purta num."J..ir.1. j.?i juL'jiiio.t..Ji.1'.ff":". Dreptul .:'^?: :.n.i ei .ica.:..''.rirr*il pe intrugi s[ lmpied. il:?i':ii. gor iJor."yiJ.i.li *f ".rl m p l e c l t c e ."li.'"""H."fi!i"":Ti:..t 025 ."Hlil'".. n popor..' trru ili L{r* :}j :ri i..".li r.f" 'lr"i. i r I i l .irii?:::Hl.lll$ll'i*:..ffi +:iilfi:.'J..l: de.li mania :il1"::.:l.u1litoJ". a l n i l ' a i " .i::'. Tr fl"rihT i*. rF r ...sibog. f i C. :1T:'\1::.t::1i'^i:i'iiiiiiJ. ' . "ll. a tl'a au ri.oilruJl'. l idispozitie a n p i a . i'iil.! erauprit'ali de tJrenr..*:t 'r* "=.isaunu.rft1: ln?i..*il. l l ' r i .crir'" '..n.i.:':'':::.i{Iilltr:+ ".*'^ ::. .tl"*: i:l :lryiT".*T r r qF t.i **"i al ..af)reos.iir"\' celol ce numArul sa se restringa le-arfj torr.'. r.tergi osinditde lui Frinhios.Titi i i .'" .'"-.rabilAslrainilor' cel puIin t.ri. r ' l ' .trd'.j . f.polit. d a [ o l e g a 'rl'j':'^'. a_ avub doi fii t.n " .'.l"l. ". einai al.iii"*l1j".ujf ain.ai cetifii r'ai usor.":l:^:j:.:dild. cA omorirea ' r .u'. "hr ca r.i..ll.iE.T:."i n....adeseori deme'e'li numar mare ei ]:" poru'Jili"'#i.5.. p.:*#l*-+:. .l"J::..:\1'J""*."']l'"-nobilc .#.' ft . ..l J i l l .l : n*.l i!..t*ie'i docl. 3.:T."n rici ije. i.rt.tu i.:.{i.ii ceru*aserd merecii tci!.' l::s::::.l:it. ..*lixi:r...'ri'"j. l*itrg:i ru {illlt " jr.iii_il.n. mpotriva' d e m o c r a t i cd ei . f ttll.l 'fi ..#.l . .:."tn'.: :.''1".##m. r* i: rii ...u-l Jt'n'vp. ndsc"ut.'fl#:9:. 11 f ? ni': E *iri ilF #l.|gii': f'jl Lum se poateacori:.'Tl:: )"':l.ipe rar aiiffi .il":":'..o.l.i"..:ii.i j.]:iJ..l..d de vedere. acordindu-le -""' Irdsese in Atica i{jf .:i"'".:X.1n9''1...a\cau il':j. lili:.li'.:::5 li:t:*'.Tilff..1 a daL fie .ill\"1'.atenicni5s.1.l::*'::''::'lii'l. s-a cAs.".F.ilT. .*.. J.l.i'p". 'a ...'li ff'Jli.rl o la distribuire di.f #.l"._.j^..lillil]'rr o n i I . din. l.:i:l-"": l.l.lJ."oo .'iji."f.\\'a.hry':lili^.aeine: pentrua-i 445f4..:?rrlq::$:i..ii.?i.:.:? T**j l:. ..l ..:.J.: !.x ."JH:.i"1€9taf: f t ' l t " .. p a "aii *"1" pjJi. illlt*rilf T.ip. llol1.{'*'tl'xi:i.l:.. :.t t i d i r .'u".j aparenle diclii irr .:" t l:' .lf. . i#:.lrll':.*l ji".l.. aqqa fdcut in anu..i.:H.T fimonassa.ft din tata li TqTa.jn:ll..l i#:."{i.'.f ti{t:Ilxil. .iri:i."tii"n'.ica Sicion.'::i.liiii*."Tlli:"? maqi put*caimperiului Pireului n.rt o"n.Jl'J'1"ff".:.lxllol'i.:.:'. 1*nilllliill.i i. Ili n iiJ"":"l.lll. sd reasca .^..rea dispussd abuzeze de dreptul siu cle a conferi :i I[x :Ii]iailfl ru ilffiilir xr.t* *:i:"iil #t ili i'...##f#:."tx1.i.9i'irfh'* T -.up{ional6de gliy_s'g' ln secolul al V-lea. a s-auclovedit c. l e s .l:ii::ill..r"-.t. mulli meseriaqi.4""n" ' i " i * i 'li. (rln confurm cdreia nu era celitean decil t . ""i."1tl'ij unl""T. poporul nu p5.t:::*t*$. ceta!ile t" t t ."ili:i:'r'i:111.i i6rlrftiul cu cinp .'""flX:"1' ..bine Y n d . f meriiorie tiran. li*i I r. 'j li chiarun mareorag 'i.::'i]''"' pri-i."i.fi'l*["*.Ji* j+j] lli.i:li:ffti. di-of ndscut a.ni vislaqiin cadrul flotei ce repurtase victoria de ." Sure6r #trr"xil..tr1nprur -""" P.i^ t"l:?.

.-i'i^oyf lrlat. '1.luo.ru:'.ffit#flffifi.."1.i?iltti-]*F:*"i1.".itcte . :f.. .l#[f i'.lH*t* . t o organizar.i"i.1.9..1^3...e (..'.iarr'ilpi".#?.*'.x.'r iIn *ffi ffi.f f.1-'..:r-'l: ** i'ri? g t"l"1i'<i?l'l]... il : :"r T ."hi.ll#f *..lllxtfi'i'.i'".:'Tix'. H : .ilii: l*-frT i..flj * u .i. I# qffi*d*ffi:.n^..r#:.f i "iiil :'I *$".il'#slil ii.lld{l$ "*'.lj olili i r"l.riliffi tit'fl'l*tr"-.*"g *r*. ::. u"u'?' i.lr.'.pnn.u ai.'.r} il r r"ri.'"1 ^' 1.i..*i.1n:1i^'ql" "*.'Jl' rffi *rr " " ?:ff .l.x. u ii " .1"T^"iiillt .: r'".lildqffi +4* fi:'*# ffiff*Tl*ruffil$j*nrf ..:i:"*-.:l ..l :.'. i^-lY" a.ll'^rentrr$atd ursrrrrs'nrcA j 68.il:jl*. *.li. era cu mult mai pujin potr:ivitd 326 i*t-*5+ffi -**r$ffi .ffi[tJn*..'#ililllrt.: ffi ." ffi .':.h1.i p1. "'. ' de d. uo'.i..:'.:: .t'' l?..t.jl**nfffi **51 *$r tr #tuT.ifr . ilm u n an': p''l rira l J l l'i : l . 'uI" .'u T" :. i.u timp secole."i'..filmrt mocr d'er .l..Titffi rf ffi * fi fmil..i::Jft ff i..:: deslri're FI.. Li g ot'c e d e m o n n d io 111 #.n: d:{it: .F:.r :ll"s'l "i I::... il Jil##**fiil. H ilffi':i'i*ii *:Hii.i..**'. r"'*ffiI " .i'1. -oq.iXi"...i.:ilfft *il'i ts.lffi #tffi lidi ..iit'xiili'."j.i nr.ouiJ:i:.:t nici{ u ""ut totuqi. atlevaral puternic refugiqr "-' .i.: Grecia.il.1'.#'..'. :i.] i' ! .t.i"i':..1T':.1?ri. . l.l ililffi trlil. ^o' :'J' fl.

-t?rpa u.il.L.*o .li Jl'1"'-'_n-t.f'rii.i:i":.q'tw il'tn'5lk*t"*fit$tt+Jfit iffi *:fi lr'.: .{* s utcltctt..33i'.i"ilfJloi.:i.".u!t."..t't*i1Y '.aJo.u".i''::"*i.$*:tldffi i*#rffii.o.X"r.1.1*."jolu 4Jdeclarafii u n*' iltl""' in'o' Ir. ".::d.lle prinexernplur sdu.lilff. I.f.ua selui o hotdrire .'.t{] j".ra!ire riJii'i!". -.oli.l:l''"JrJ#l '*-' "...u"i."r* consiriul.r'*f..:..'l!b.".:t: . l1'11i...:-6.agr"irlif comuna cu pri.ffiii-a.ili.J. aprobd imediat pregdtirile de mobilizare.ruu srFqt^^tj ^'"'^'. -putur.i*:i-i..armistiIiisau propuneri F.o..*..i _atia."spii#.ia.$i..are De :Hilil..:i:: ff. .:t.ii.a.'".T li .li.. nueste .3* tt trebujiu t.l'\i.".riirl.'i.1:.."....:..u: ..' ..'-""dnt.r'..n. -. l'."fli#l..r $x j**J.. ffiffi$ffi fr?ffI'rtfiju*fd*ffi *u**#'ffi :ii1lry."'.1ff .sintadeseori ostiin. r# '+j.c1la.a rn comun .j.!...:"y ffift j.. Hi .l" .t.i..'uii.iili.lu.*T.il.a n*ro"o1ll1-:t.^: r a^.ffiJ'.i'p"lulseu'organ."uu.". .'d . It -: '#q"l"ll':l"J"...i"l':L.ai".i i"^."4i.li'.1"".lix.i".i*1. ' i"'ilffiirl'a. vnin p".r.:..:.i:"Xl-3.ingu.."." .il^rylili:l .:it* I.ftill....T*:.#[$i. .i''spl..lui'. .:.1*:..iii interveni 'i.. r'ie prinrr-o 3.u^"*'l cinrr jnLcmeioze".."Jilffil-.":i'.? il Tri"i!{. .ffJ": .#"'*:'i1.i.l_'ri1f.i penriu a treribe...:ilitrllitJ'ii['-.i nulu". ..nire ..1"r.rlat' tnsp11..a' aciionea.olf ri.ji rla".ii:.i:i..:lg'.xJ.rT. a sd intre in luptd impotri'a altei ceidli veche o".iug"lii ."': "n"rtut.^j.i./. .1":.xi.::' ":..".r" i.: e.j .:l! f'".i.a"11.:].::..l"T.:t :li:Jri .cifiit pent.".1rJ'i*i1::.uTJxl'i.^ 'o"...d'iil1i in.""::':*. convocar -...::iltV.^1 *y:d.ul.J.X:.rliii".ui de rdzboi..ir i"'ai"p..fu*:i sa-.i"io .."'^:\pnj in lrle ri..LJi'.riftnn rt*."..""#:ll:lii .'.t'.:i..1"n3:dl:li.f.:".1*lr*"ffi "fi#f rlr!.." date.i..

li"il"1i I'll X" oi'.H:il#.. d e m o n i e n iiit r l I ' l _ " . ^: ....'.: mijlocirea cetdale rrur pra palticularilor decit prin m*glrmnfi*nrffiffff rillt* *f##"ffi fi *firffi{*x*h.... D e l i a n u l U u c u p r t n d e . juptq a.-.x r:*ri:#i':: "r ir fiii:'lii'ii:l d....l:.illftlit'3". ."..i:. gi a d u s " c a u z e i e o m u n c d p l ' l o t a a t e n i a n aq i *a ti i""urpl"l'ul r :'tu.. .ia. nil.:..llll.i liiiT ild|il1 in u..X::'i."" $ili.. o reard ina"pu'njffi.:111". .I'.'"^'^l.1 " t r .J?J.i"it'ti:ii.do:m_.lr..ll ".i.i^..i""i"'"x'il'"l'".1:". totul es[err '. "ii#: :.decit !. in rnentaI a* Apo."..l.iilill.lj'^P_t']-.::."" cl"ntril'uJht#'l:ffliilt:l.]i lflil''.....i :l:. i.:.lfi:'il'. clacd e uqor .^it:"^.r.r""..1.!i. l.".urrle drn lonla .""'dsind 'u"'?..li!.'.il. l.. o-^ R? ...y.i :ili:il1.:"Y. " *t.ii"?JJl#l ':":i'".ff1 ."Hlr.ill."i:"*i.:.$'131i.1.:i:'.fj:l?l: .inJvn. Or.il ^.".n$fi. n u i " *1 " ' D n t . p"..i"i.iii:' lupa 4u4.J...nitii iti'*: i fildi...T?.!tn.'"'ni..:..#.:il. . i.1_:9:::'.i.-J:l'.!il"!.I'? 'i.i"' b"..onfederotio 1:-o'i .i volrrn.. n^.ff medi.^ tar"arc in rara oteniond c{..'.Ti I.Ji:.f cetdliie "*.In limn rrl."'.1iltf.:"... cele ale rrerespoll- .iil:r..tn.l:::::". a greclor.1 . u t e m p l u l u i A p . fr"l'. ' i ^ t t o t .'".i". " insular car ii e . ..:..:{S.r.j1..Tii.:r '"'-nril.:: .:1'..".ylX::: s:.X T"#..o . l u t l? .ltl u e ne't'ctie' n c r . mai mare mdslrrd clecit liga lacedemo- t:ffiJ'.sl llollda.i t.'..': p r o p r i i l o rs r.:. :.*1 ". l o .:l lJ.. Ilotiririle aliat.11: J$J 'ili".l'l"filh.. r..?r'.. nT : i ii:'.1|"Hi.o i e .:l.i111. pldte.Ji.l..!' 'i" "rilllll#1i. :.:i flit{l".'.o*:.J.'li:dil*i i qi PropontideiEi nu clup[ mult timp portugreceqti din lara tracd qi mai tirziu pe celedin ."il.".l .'.ll#.t-#"'rl:"4"::*ll:"1 . i. Ii:.^^.+-Jffi iffi I**'f s* *l#r:*+-$piiiffi ie de o mare fiotd. ardrat l'ilLaL' g {'uurrur-t tlupr decit ecll' ( clal o j a :t eaoriciar !:64.'j:fi.i.'.:lr.i avansd ceri oragelor mari escadre omogenet '.^-].:J*.".r. mAfeio singure.1" la l\r r . .iX. li....cale.T.t..1i..e.ili.J'.l'Ul":i.9ea .]:.'il1l.iT:"i::.1i1..re. r i Ee' n n ...'llTt:lrl"*ltl .l:.lj::q. .:rr:1..:fl*?:llii. etort.i|[-...t'"siriurul f".."l:1t:1.'.i."." ilfit"'rir :tT?:T:y"":r1 .

:l: .ji.. x.1t*ql a .i..u Fe cr .":1ii{1.ffi o.:'jl::-l. lau mi"i. * ft l"Hisl: Si! {' [l'l.rii[.a.. "i-l"pi" i.?.y.I .^.admtnrsLrar .'.lllffi Efi. ry#T:.'l'Ll'i$:1'..THl i."':' #.!t.i7. ce se rev..*tr derunctiortari atenieni .3*=i'*trTiir}.f]..t'..}*ir.F'K.fr. il In'H illn .1!:J.uolalilc rJiiri-rr tre neresper.flrT... .d tqffui$1t'-ii#frqil'."-' lJ'o..:'.[t!.rt ..1:th*/i.]iif.pa.i}{. n.l...il:'""j.ra.*.# Tiff # *#*dlurhitJrffi tufiffifr fdil..: p.'i.t X"..r ''.#il #i.1 f: ri1! hi nx .iHl'.::"i:.."u.5i l.'.n.-:^ s d prerinz .tt I .'" '1.L.n .l[ii..ia' 1.l'r.i:nl" l..".. r# inj.n nu-!l'"11..J* au "."." r"ui.."?l..: il::...f*ffifl1f J..#1"..ra*..'i# x #HfJfrit qB.i*. .i .{!w.li.:" t*+ft +.t\ t+l rfu:f i...".1 * l*:ir " i# i:i]rfrit# * [.:i.f.. *rufiru*ffiffff s u p u si rn u u w T r ii ilt l.ii. n:'... i.farFft""T.-"i:+[T:H ii.e.g arler.?'n J*k'tr ii.nt_S:.lii:*j$ l :.au.l.rag u.r .*lifl.qi* *fii."|yi: .".rebunie rugffiffipffi mtn #rm...[J.##t*.!".ilJ.:.J':l]: *i* :llT lljffi *-t-* "ill:.8:.. .'i::. da..'ffijflHtdLeazd t*.".'r...t1..]i'll'.tilTi'ili:i.purea a obriga!iiror..lt? Jfi'ffi"*f+' ":::...Jft1{'fr'.dra[u nph. rrupd cc .H.

..."'i.Tr f:^ .ilhi". j:r.ffi i:-iii.:r ff r#i.".jf arenienii trimitin r.1'T.IiuTjT.f.."'..r n s .'.ie.I..llli}i::la-f-rn rrin.:' l"''i#ff^''l t:.il'fi .. !l a'eiaei "..it ru.1l"iT^F f.i:.gtr. .:iu'llil.* l*l i"X.ea otvlla.::li .u'i:"-d.:Tjr"l.n*uj"i"nlll.T.. :^qyl:ltr..:".:T. . .i'i..1.'t:lT'l"J.:".i lr.Ji.tan" iii...d:.31'1i.' li ij_.'iT::11.J..iu.""'.. i.'st-gi mulL sup.i:'n.._i.-11*t{rlndrf #i-.0"."'lX "u .Surnele a sint. nu q' r":::-."-J$ "3U .1"(rFrlelcgdlii fi*o "l. a.]".$iil.'.1. :]lgqlic. 'ino o pedea O ffilii'1":r:r':ii f.11":J.illi.. t.:':il T.1'#{':iX.l._..-ij:. ...::":..^ a" *il" ele fr.-i li.l.:'".re de iL r:T dr l#n [# T: L"f .mai -au aflau garnizoane fjermanente. r r a s r l .j".iii!3.1.:ahl'i'! ".li.i 4€i5-.na.'".i l.::1 in' a.i" ":..'"-r* i**rr'-il.ll".'.ilJ.9."L" "...'j l- lJ .1""1.":: "i '.Ti"rild:..l:i.l"##.."":*:.inchipuice devenea.'il".:'_.1."*.!...li:.*r autrebuir ' 'I.':..".:.ir tt*..ayl.r.yiilt.|i""il"ll".fjl:D.*d'1 i..rl.X'l."T: .#':Jl:ili"':{.lli"l.in' lf.iiHl*ii".".l.l!::. conduse de un mrufiHmrru*ffim*r j.. .l')..:l*t.'.l: ill::rT..u0"1'.l adeseori contostaia ifet ".i.ora casa A f*t"" losl o .H:ffi1 I J i o n v s . . #)l"i'.5x. ttr .i..t"iLi'i.taiau lir.."i. .'" "'f#tii.r .3$..lll:1.:-:: :^s.:.i*.^^.1.1::i^:. -i'v.:i..l.*ri"l"..iifltrffir.l._ :tt f.eea.T..j {: fi':H lqi I jF.:.:i -*..t" ' .j: ir..J3*r 0. ".i'..:i.fi i.-Jin' ..'i.fl l+li*.i:ll'{".[1.:. aduso ..119.1.':...ll$"ilff rnise risrie.i"4r:ff:-i[l'..i *i ..ll.FJii'il H"ffiTX' :'..X".1"-:i'*l'j:^j^'l?:'l:':^:"l"i.'f .i-1..:1i'"'. -cd atitudinea sa dupd ce qi-a dat seama *iurnrat .Tr-x T iJ.i*lli:i.'.. :'..". principiu era scandaros ra conre^incepur ::ili..-a libcr tie :rlspune liber tle .r rulffiIte*ri:*f iiltim *.5ffi1.ilL'Jx'J"ril:.ff -:lffi ff3l ri.D('clcSlg.[ " '.].T.:.' " .l:ll.: Tl.u rdsbesare if#ilflH:"t"Jffll. .:1. ri* .:."'i.are'ienr i:i:'i..n pul.: ir : illxT..{. i.l.3:".t" ^'. 'a.^. rald ' qrd 11s.?l.ll. in acesLe -i.li:.-i"f ^* 1"""1?:"':j pentr.i illli..trai"au depii prr"u' pr'""'T....mfjl. T * n.[l ."'i:lii.i.:.i:iioS!!:) .:'i r.l'. y :i:mqr ....:..i..il'.".l ''ni.rr.'iti. llililh ir ri*rtl.iid:tr"::il{*:hid"[ii lr#{i*".'."".Iil:::..'*r'jilT"'l: i::.9.?i.".::. .. l"irl'J#."l.'i'ifililJj".:il..x iil fu rr ru fJI?i i. .Jii.i.i)'Fily'il.ruq."#:tJ*.i' illi:lliil"JT"j: "ii:i3?T:. .iTi:"il:::.l ilii.11'..asigu'e apararr de lntreagaconfetlera!.--.l'lUlhSii:. u.1"'.:(. r'4.''rn.rlnti 911i11.*if p. p.ji:.:l ii....u.. izbutir sd sd ^u"1inati-1i qD Du r vDuquuudsud mal IJdL.....t'qrr alcl)lonl / '|tlrlle 0e "lff.u 'Jg'XfJ'hX.l*?*y." n i ^ i ^r-I07. ii"*:.ui.1.Ji"1"X.pii r"' "19.il' r. i.i'r u..'i" ...Tf 3.-riLr.?'".1'tll'^1n rnteresat.i.".

-ll i"lT*.:. centrai5 rzi-" ur: s€. ::F.!:.i1111r . :..il'rx. l)e altfel. Ltrf{ "{ii.o_u.'. H l:ff *I nr$."I i ffifi#fiI#i:$*.oni"t*a Ecclesiei . u .*.j {..J:i. i.nl.i'"fu.l'*..il *"::ii rhl..l ffii.:"rp..:u orice condam_nare ta atimie adevdrat c5..lil]rti toate o.r:i.!:l. . ra l a .rui..lemte "' .o # ni fr{ k+*! ir }:rr "* tni *f" apo sstrboton).vj. {T* i ffi :t*'q L' t n "ii *l +.He_ tlec.*ft.1i#[ffi i#:.:::.' :ii+ Ti. i " .a a .\[pns l:r3..1.' l n ..i:".:iil.f.[iT: r{.x*i.jrii'. oi x p { .ro*'..vrcIu ..4 " ...le .rr. h r ' r u r i r ec e a r l u t . Fie ".l+li.:i1i i?-a6[. i i .-:. i rjr.:-.i'i::i:. rl..".]'. illJ...rf.'"1liltgi.''i.i:ii]!.".''.l ri.ubn.: t.' j lil.Iilt ur'l compolnnle cnn:iliul qi ..T aveau n". u sc au c i t c p i . er " l i n .:.'jii: .. . dacd era rrorba.1#i.".te .l**'*[]t.il*fi.f n.l'r.}iil.j.." .'.fh"..nx.iinainte cum .i: i+ " i .:?i:. o r t c o '"itt". i s.ll.^i.ll la oril." Dar.. 1 *i *iiu +-'* ^ "'ji " l : I .li. .T.i.i"..* iif .1':. -p'p.i.-..:." .":."l.r" nprlpq^. j. cu o loialitate-perfectd.ffiffg i... lictele impotriva pactului Tl..i c a s-a s-a m mrirginl argtnit ::.ruI. ]" :{ li'h il...l:".lT'."trirou.'rcrunur ..1!i"i..iitii#j "..'fr11 .)'i'Y[ ffi .JJ.0. capitat.-n . irl: T* i:. : " " "lrrviturA ."1i]::.oytILt/uIUtL/. * 0 " " ' n rdrii judecard. acei ..j.!!'.:l.. pentru orice @p.i" i.iff rilf::.r .::l^." . lI l'.::t' ."ri$[fi.ll::':ll Formau 'l.##tiiH1. rji :r.' .. ..d-e'litigii .)1 :* .':'i..tu. ".#.fi.prlv slabijeau Jii i.bir.''|.'j l:.t*..r" r qrduur..o " l e n l r u -menlino ct'eptului rlo .itnrc nelalstia" pr."*xt i ill ili l-"#] ..il'{i iliilfJl'.:.fi.:gTporta lg "ia'J. trebuie sd iecu_ tem cd. : l4:ry.gi{:*i::11..rrlttJ..:.li. p..: d :lil.1:.{i'::{i . I fll : }dtil l?:' i?il1ii # j::":tii.s5 saplare"r.. .x.qfft .ll.ri"o.[.iiln*T{ilhi:*'?ilitffiin*:' a.ri erea . . .i'triii.l:. o sp. . t?' fr :'[ll.etalt rrn..eiuie i . " ".lf'.i$i#lqqT"{:l:":i1r . "I'l'.i:':'ffiiii:{'..'"Ili^.'[.l .i:. :ll :i . tr*.."rx*i.:lii.rurhff^. la ii.-r.".f9eq.ilrl::. *l}. "' U.::.i:$... J..1'#:il. djntre _:1... J.li": l"ttrrrIr{Llr'r .'! .urr'..etdtiro. :[J] .."ai.n+"1.*:xti"d.. . .. r ... .torio'.'"tij"l:l '1bljs31..o". llI !?l'l i! 5..t.[.i""au r r r c e h o r A n i " ^* ' -''rsiliulio.' ... iio I l c c. l. ffi i.. a.t.. .lffi ^'l^ rullrlLa suma) .ll*rur f. *'.1'.e t"tllltF prir:"r"" liitl:.pchilc.THl{i3.""iJi'.. h*tl.f[.ii r..:f fji....elul . ute rcglempnlatp rle r.|..ll ..i'u"rl'#t"i ut 'Snda mnare gi ae -. f."ii.iir.:iJ":.

rvranlel)ionysir a adrrce srrma pentrr Ai-i.{lt: mr'' Tll:'hx[ m'l..:i': -i:-^:rJ*... r.::%... l .l'._.* *:r. : l .. t ' .i.*iiiilHlitr. .r .n-lli.ii..nu prrteauintrepl"irr'.o r a g e l e to"ra'a.r..i'r'riii :ffo}td erau ".H#dil l"PtjLe't'safie cel aten.Ti?#.ill *r.'..j.:.f**l"ll3i ::.lli'i"'::ilh:j'ilt1".s:rl:'t acesiui".r.a--:"DP.ca mAsura penLru ':-l*'J:"*l.I.rci1 '."1i11"il.-r-tlt"a se('ere ai*rian. la serbdrile ar.""oii:ill.. r of m n u l m a r i i l u 1 . T l n ua d m r e ticuiarilo o.i.ti".?jI i"t"j. ..i rn. l: t=1.1r.i ii'#i.l.?..T':?1"".i.i'i'i".:'ljt:'lr. r j .'ilffi i}:**':::-.il'l.p.r.1." i'J'". .r. .." ei sirrt' trili la nh. .f"'l-'":H.ii{.. r l ib "a i . i' :L f.iirrl.Sn. o spunelfentru et.seast. cejnsemrre ^.: )iJi.:1" ft^" aser .por..rl'li.t".ij".l."..-''llllil'l:l''-i.."loi""a irr t... n.:ftlt: i i:llr " ":fjii 'l:1.'.i"'".a .iJ'"u cdutat sd facd si so . t e f. 1 1 .l:":1. c a s i i n i a r A r r u a l i t d i n n r i c i n a a r .T i.:yl3. la Fanathenee :it''ffi il*rr{* :.I o c a t c D e f a p t .. r.f. q f 3 .8.l.:1.ar'ii'.."-l[ De fapr.l' :1r Hi.nir"."n..r.:"-:n''.rrt.^_llpingindptrri "r:.f1.J""l.llgjl: :. " : . dl*Il frl de il.i .".:.T . .^:h]"" inuo. . -alt" monezi t" i"parrare'urral' de altele. '..i..i ale democraliei.-i. *.".'J:#lF#: " 1 .""i".1:ft Idnf-g. s&rtru sacrificii scurnJle.. D l p e l .lcare .{ l.: iujt.".|"'...-1":r l" -x.^^.. f*.r:-:ii 1o"T'H#."J'"1!#*':.:-g:1.i.....ropoladin Jil.. Jiix." L aurionului .ap"nii 3..'"n...'"""ii nonr.'''-.r |l ru:i i"ffir'x.fi''o": re.11 u_ vire..iffi+$#l:rffiffirfn'*ff p. dacd atenta dreptul altor cctii[i.'*:i*-f"ll'.1 Ji I i'iffi .*h ."."f j"u .T:i:"..' u.r::il.: sub:n'naro 'r.. . *.insemna'.flii*:i.:lstir[: .iJ'iil'"#''1..llilll"'.. sepa .nr. e _ qi-r"iu"..ililj1. l u ta r .1li i'..an-"fli i*i'. Dupti infringcre.i ] . p .... .*j::''-?.:::1. u 1 .Il' {i. rrizb...iiz."i'J.l#i !:.:r'JitffgTill%:::"l"rrr''.""L :x'J.''... ar..l^^ ! .'J:'l "fj..ulrri i.rirrl dpeliboraro.este de a nu fi inteles cd.le rmasuri e r a u l l .. dar cra deja tir-ziu....ff':i|"l.". mitiienienii r..t.'.]f .lus..o_neda cunoscule atice r e a d u c e a rir" i m p o t l i v a.: .JoI' tr i ' r .. nu-Dn interir."i::l: l'_-arBrn i. i. ' ..tjt.io"'."r.I.:.*"lu :'x" * q.lli. """f_aJlitlntrcg c ip i.ft:ffi .P.1: ii1'li..-l: )anr certrLii.jrrlrli...F.^f".'l'.^: l#.: intraserd t" imperiul.Lificau nici chiar lrrttoa l r " " i ' l i l .t' a atluce l..Tl '.ir. '.r.ri'.-.l It.'i'?l.."iiil. l".j:ii "r"ni*nl'*.$ 9 a . a.i"''li"L-': t" .^'. "*r.m:n t.'l.'*"":::_rj{l'".-r*ffi j..#ffi'rlt*t rili*I. -"::*'-** ..1"':'rr 1 1 * ."i:l::.n '" ..ota ""J .se rfi. fi trebuit s{ ]i-l deschidd tg pe al sdu. tr'tal fati de 6!u inleleg.)crlu etaloaneJe sd fol. r.l.::.buli.i.enrenii ni. |-..*ll.a lle a.. .'r. asisurd tit"ri". ele preferd sd fie libe-re sub e ..1:'.tl li...il:::} x'.a.".r1rl.Y. \ t J r r e:i c i i n p r i m a 6 r .l inr1."Jl'i:.1u"..:F':rt'. il!.'..T"'iJjl"'" .l:l ..i['Tlt"1'.i.'inrl. . priirtr..cenrra]izare a. n. pu tea si* s""ii..*. '. r'.T: '"t"niurr].ilil^ li...i.. ru ::i1^_t" uu'reJru'u'tetd l r a .ra cii.ir?".."-i" s.i liji":r "i*tiil.. minlile indrdz!e s-au gindit la asta.ator. -ttuit ri-p n" a fost ne. r..r:i.?##ll"*:l*.ti \ri 'r'r r'' rno'rri'a pndrumur ll".':::":l:*:ll *i*:: fj-':tia a.a"[g.. l!r' a : li:ng ra l c t c r t F ' 1 "1 ' 1 1 1 : r'r rt s1 -1 at' ' ''r rr ' rc le i i:s ip " .l'1..ir:ilTill!tiHli.

Dar.' ". .1"14' 1... aL* cre bjne incr : ..'.r I-vrru.". 'rv's& o* li.g ' .ntrn ^ l " ' .*..'"-l.:H'll.iii. nunit{!. cont. d a c ac e t i l i l e s i n t d e i m p o r t a n ! .il :i in anrrrror. ^.' i. *""rq .. .rd::l ul'ru*l J+" Jff .1." fi{ffirffilffi**.'ii"l1?1.. r o u l e s c .hn!e. rr ul.i"i:.tJ:il .''ouulrl f. [:::ll i:=.. I au pentru greci un sensdiferit."-"'1.t.-^ .ffi . cind unirea se face printr_un nsport totnl sau par!ial al popuialiei in i r 1 . g .-' dacn nuarri 1'r' ffj*ul:.it 'rdle lmllerilr i m n o ..i.. u ndscut confederatiifoarte diferite.o reactie impotriva ambi-tiei ameninfdtoare a :.'i ucel in . i ..#5 i:" fu.. .]i. H' .^ ." r .."' U"U .'J. i n l r e r . ^ ' u r l. -. i n t r _ u n I non. :u. J'.'lllii.i{{ffi {i. ..d "uiusi ele din-toate pdrlile 'sd Greciei-cautd se sprijine unole pe altele se uneascdin .f'""'"' i[n. i .r synoeklsmcts..i"..i]liSf Tl.'1.* 2\.1.Lella. Astfet. s .g i se lncolo -adaugX termenul a au ializat..i mai Iargi.. flffi'.rmperialiste. T't s I i ".ll'"."i? "::p"nsabilitare rrmp defreisferruri '^. acesiei concentrdri gecgrafic6 gi totodatd tic. r.X?.il*li* r.unrl capitajei sale a pdstrat in istorie .TU* Ir'i:l M'".. i. T."ui .r.de syh. .Y necesitate jntreaga'r.i'" oamenilor s' rele.^:. in general..: p. Ele pot :.jn^ e-? . ... j.ur.intre _a:n. 1 a n l dd ..oekismos.J-eauna ate.l""'*t:l'i.id j"J i' rc.l pgl d r.::'..U . ia r li ldsa .: l.i! "uo :i1:.l r*_. Aceste cuvinte au ..erioailli!"glit.r o artd :h. tm u l b l i m p s i n n n i m es i d i n a r .":f-'t"li Urmq m*fi"nff*'ffi FEDE RATilLE (SYMPOLtTtTLE) ^i . intot. Unirea se -toate face " " . .. r*. Dar..si .l^*. . e l A t i l e ' . lJ". e s t motiv unirea pt' tniTu"tujo".n i r l u m e a t i t d e " r .re.lH.'*#:^ " ..uald ld I3e.or1."ri."*.."..rnu..:?j*"ii. ^i . anticii 'nrr iar t^ .il pentru rentru unifjcarc.u]lregul -... ...J^^4a .nit.' l'".i..^.Jiiffi'fj:.il" o". .rPv{ru..u^ru..". ^+^-. cetd!-ile vecine gi udite oiiiull'I f.:ril .. de ti. . de g a l d ."u 1 adoptarea unei constitutii comune: in 'rle.-I*tt.t rmele de synoekiimos. "rrtrq mnrl^...u ffiffiT. DUi .j:-1rrr de vedere..'.y. Dintr-o aceea$i (.. prin an"e *"i"t.arn 11f 11i grc{.i'Y a -.i sI i se aplice termenul de ^ npolitie.U y d i."i...." -"-!nt dat.l.'ie?9a itt.'."ilt .' Gret. A lenaa fdcurm 9i ju.rms4'i'nii ..lr leclL I0f lq+r.T:il: ""lr"i."^. """- .i1f:rl'li il :ilJ l::. trtcrodatd tpottua .f $i.111t1" s desemnate.u...Ll"j:.:.-"?:lT:'"i^:'..l" ..

n fa. r^ .. teo.i aecei* r. I..ita aL.spoinei.u.i.n Ji?ili''I#:"..il9"Tl'.g.. *lii n.:. "i" cele noud .:Jj]:Ststrir{rri'i ' 'vud]il.: -."'ij."ati"''". i1t.qb i at.'..r rnai bine .. i"'"#ffi rrrrir.ii" t.i".11r. iigir" f....n.1.'.1':.lI..T."lt1'.'.itlt _ 5 .f !.' rere u se' ::!..i ffifil!'iilt.1 ".t "&'."i'.ia .p nsemr.b. ""ti #'ilLTi'J .l. Jl. '-' i. y:ut!.."*..'.".l"-*.:).i :.il "U.t"'[a #u r"i.r.\.."pn 'r.1.1).'-..i clnSpa..l 1 l . .' . ..u". g.' e."lllr. rrrrdfea fl ? a d m j l j s t r .dl" .ur irr... 'l*.De..1._ r. rugin r..ffi.q1t" m#lffi{{#*.' 1''i...:|. n " " i ' ."...ir.air treb^uir'*a l . i.r..i'lie. . :::. I :ilti" . i ..ff . .":o".-^ slab intre ...j...::r.i'" 1". if.ffi'.rt!flil1#"tr . i .::l . ... P tr l t ..J "n. !. i i. n. # |!..tt1 il.i[T: r.r'at nft. pu *"' c' i' "ft 1 i..:.li puj a u i n ..ll:l .nctcat rr amintirea.l. i.j".inr.*l#fi fllrii: tce.i.ill'l"#J.:.r.lerirl i i J c r .p ..J"-n._r.il:i..O. "1..iltj{ .#..in .ti an_ti j'lls"l.i j ... svnoeA'Isntot-i..T... ce ..tii njl.I pact de o-'ty tdir cj fri.' .i...'.1: i'.1i ffi .'.fui:*.. d*." 1.lli1.. a t i.ft rngdloriloruo. "r ".i:iilir... te.iu-r..ri'u'.1.:"...:.. :.. inr". ..' veau pe falti inlasinea .: i l:.a.". i l r ."io." i:":... rumismoti"".. n t r s _ llgll Peloponesiace.l.f. ..1. iillI"."1.1:^i11... .ff':f":i-::l#:1:' rr.Yj i. ) i n * r a e .i "n...gU.":::le.t?p. ...'" '{('(' r easi a a u u e n l i ' re j i l .r f aristo.. . ".1 * sacrificii i u'?ol.p. .J .elas-l'.. re r a i"'.ill:l. i ^1: i .liillii. I v r a n t r n e cs . g" iir. I"i" iH ##fi1..:I::. r r p ilir .. "1""?r .r.. o ti. g r i r r r l r r ..... i .. '"i':.:::uni.C r r I i "a Curinct_t. ill.i":. "i.1. in anrrl 47J. ::..:"""'I ru" . 1c _u ' ln .? iri1i.j5 rp r l. i ' l r r_" ani ce i-a fost acorclat. ]lt.1.-'"1 j'#J:i ga. ili:#:.uneizeife tlirr Lvco.1r-: .JlJIl ".i nio..f :i..' if :H._i"re"fe .f.'f r"ril "_.. dccii rlaror. "i..:i':fl* l' Lr( jrr'' r\rca salr in' a." ".ru -il.i:_..'f*t i:.a "?.0..J. .. ..rJ....1".-. j .anlie a rirr"rifeii. i:.Micile cetdri . rr.'.""i".liJ" nX. .. o p r rs l ...ebuit.H:{::i i.. r f n .1.'. unei origilr comune nrr sel nio.:.:1.mon..t::1""r. ifil. u ::i !if"il...i nf S' . aJeefe4i1(.: inrra n i1.: hail.: l'&1.. . ._tI' t.j..'rt i".li.t.f.ll .'iu..)i"iii. i.:.ti. .. il" . jl."lr"ar- q ' .o1.Hffi*#l.1... n l.*j. a li ii."1 1. s t i l ..j.'..riLrsrnanilor. ... _ oll. oi t..... .|.ii'i:.ai"L.i{t :l Itis.'" rr. 'rr*j-""i.. . tj i T l r.jj.: :lJ l...i:." .rr li.1 L11ll rdzbt.e l ^... .ii.-. ._1':. s t e m rntrncterefl: s-iiu hritut i"a.'..1i *q:. .. s-ari fr. te ale tegealilor au . n l i t ._ilij|"iJi.iTizpntat'. itit r.i 1qe 1 i...uitri... T llnr a lezisti. . " " rcadicort: |.r.r."i\. 'oijn. $1".ahcan l l ..Irrbrl'iJo( )iff. .lui 2.."i ' sup .li f{i:!.:l: o. a d ian i"Xrl:":'j .. pa_i"ii_U"_J..r t r .i p-..ii"p... ..". I:::.* C itprireste s\rr'e1..'.y.{.'lul ii:.. ".'T: .1 liliU.Til # *: :1^*j i.sraa _Desprrina qi adorarpe rnunteleLvcaion.1":].ln rnrrlt f i^..j.' i \+ \u t: I' t I S * .1T1.._. ea a..ie "u * .'ar.T' i"iffiir:"*#.i'"'. 1 " :c e t d t i l e ' -f.1".ani. si rrp.i. :.T.* iigi ln.ie.: j..i ou ie..O 'rn m rn i.... "illlii..+'g.' n..'J"'.t. :" ff"f fl:l"!:i i*...:l i.Hil'"i.1 ..:'l".#jiji...i#ir.11]. i.0 :.s'r'ati"t .. irrr-insi .:.. l"ol l...t': .i""il.lll.. " : Tt oragul Tegearaa.aioo.. r r r .rl .X"'...J.lit.o. . l. g i l ."'rl.ll.'n.1no."oo_ [ ^\ ..1:i'J. i a ....ii ":.jmoneaa 1 : ' .llij" i{.'e I ?i" :i'iiL* $a _5i..::r.i1.ll}:: :ll." t""iinaut sdintre in l.rir...' l'Ji . J1ur.] "p .' i rrco Io.i-jS..1I:.lYftou .11 :...'"1 . il.lr-r"" ..llff:.

'..r.o-i+ t|-f..xccptie de fu . . n .e.r'. i lege.Cetdlile.... I"^ primul incl..j' i#'5i "i'"'' I *#H. r:g a:l:l.dintrr t u t " u n u l . 5j."' . i i i ti.1ll seda gll.lio_".....ilor. tru secliurri ale Consiliuf"i."t" e l e m r i .llli: ruld."^"^i ^ ". n n.si cleasupra aceluia pe care il r i umdr variabil de cetiili autonone.':.1r..-1lu*:1:t n .."'j:.#...::^:_fdrul D ilJ??i.".fl "'nlJ"*. ' e l n b lIa lil.1:l:.1j.. Il:lr lnla. r l c a t r i . strictelea u ioate au loata a aceleasi ('eleaft d ri"". ir'...ne asurrra rle 1: celui de-ai .lu..ii.:l*.ri..egntruri cu institupiii.#tj i*i. re oe o . l ."i.'Tii " jo..y .H:i :"..xt.i trei sec_ u. l r n cr .''i'r motiunile s ..... i ' J u .nfederalieise poate baza pe oruzarea cetd!.tot. sjrr.ll I"l..." " 1 p " 6 p f 1 ' e ( ..H. usLe vorDa de o-conferlela{ie beOtiand Si i'{. r.^r. . .. ."i... k'l"lll 11ll. (r_ fli/ilfT ".. .1: I cl. it g..r_ -r . ".._ lor gi pentnr cd. .j -'o: Ill': :'xTdt:. 1 ] 1 ..."ii..*. e l m a i a u ' r " o l n . o . pu T.rmport"rta tlectitre esre i:eo{ieni n.. jt:.".tat" .t.*..". i -ui'".. dup. .t fi.Jl"l'n:.r..l. .ii:.r" district trebuie. r * . li.cTnd murt u de j:fi.:. pr.o'11' . ..i...?ieplu ie sd fie reprezentate in funclie .r"1r. .'li'l'J. rarllli"i.lL.u.t a t i .disrriciece'^"Jp"ina m llj. iI i**:ii.f 111:] inf .iil. ba..A elesint. .itein.i.fturniJ" crn"ci mici cetati: (Jr.i.1zl.i.sint impft.erll ' a fi cetllean . orice Janlzare a .!." .idr.in piirir'Eo.r. " l r t a r t ' l l t l t ' r1 (.. srite ina"rmezi . " ul.a". lli'.i'.'-atl' io" #. ie"ral i1r afara .il."..i:ni Ij_". .r 5 i ' .'l".:"i". .in' ""iep"ti numir ..' ii . imp ttr-orstrinsti l. -i.]'".. un decret ..:1.i#.. h"ph..".i![l'':il.' t""i. unor.'.1. ^ ..i* r^^--r *::r" ..^'...] u. .J.lii. " ..... .u s ". . . r t i j l .il ugd.hege_ o e_xtrcrte in i.j..a_ deciziei a.i"i r e l r t r r r i J^]i.. j."_ ntat. l :: vazut-o r.l l?.i.. s.r. "i:....i.i.." p e .T SUU- l"'. o l o r l a l t e .l..$. e..ri.:f. "r*. i r . i l r ' .homenos gi u.1 .'"0'-i:l"uot'tarea sa din tim Iii.l l)lr.:..' .l".li.""Sn1i1.:X "I: " Prima clintre .penrnr'cd i.ir i" .g rortln C... 1.T.i t."c_1.i'tt"1i impar. i.rrritll b e o J i a n if i r * ..1" .i stricr e.il:.:i:::i".lrgarlrre moderata.ug.. eff"se .*1"1..ii' aeeleasi .-lil*" funcliile ...aprrtea sd . ' 1 4 1 . Nu exist[ liegernonietie clrept."i..'."...rirr A l p r r e il a c o r o n o e a sard insr.llr1u.. t " r r i j i " .ll.n". jt:ire fl:nn:.^:l{" rea tenei ft r i i r ro r cetililor. ._" o."rio" . fi-ecarecetate. intr-u.l.'.e s i r t c n r e r u a t i i ." riliul_federal flln UxyrvnchL.. i ..:.lijl(i.!".rl I:'fl( : .. qi se-compune .i.i ri .. a".mil''. i:iliH'fr.. p"lt_ru..".. lj... . A. Consiiiului : toate patru.rrri"" c.:: .r-eniiJ. . pentru cd in fiecare districttoat"... t"'r#i."rot" . uio...... i " j .#.. ' i t g i " ' i ..i n.:'::if'l.. act fo..nr pe..co. .u"u. cele Tj:*:.:'" p. la fel qi Acraifia.ornr#.i ii : a rosr.ln buie sd posezi o bticatti . si ".:.^..il'lll.t. . . ion :::ll: tocalitRIi . . Lebadeea.'.l distrugarea'ptateei...l' c0. n o r i . ..-"ttttme anoni i.iji*t i:i-::xl ffi .t"ii" ale un 1i3] r o c a t r t i t i i r .ri." 1". a .i : iiit'i. c a r el e i m l r a r t e c h i t a b i l " :lj"^" ll.i 1.t'.. ": l: I iy ".."a"0""."iiui.SX:: l.:::1" $l i.i:lji lni rrn r...:1'.n I n i . .t'i"J'".."#'. :Ilff_:n ll'llil*'i.un .iii.i' i'/. :il.i.n u t4 .i..i.]rt.lLl ::T. ' l ) i ' { I r t ' r t r a r u ll u i P o s ..f" pe-ini'clle activ.i n..e. . ^ n o \ o{r. elabol . pe carc Teba .1." ii...1 .*l':s' "T d:.l# "il.i:T: _o ^ligi reband. p.. ..ii 11.1.i''L.#. C"p"i-"ii ifr.j.ntru a a\ta putere cle biii riiror.'f".tia azil Adunarea. era impdrlit n inni * i ^ i ^ ^ + : + : ."}."i#. ' J ' o .j-iil." t "n u m i i r d a l ...?.l"o ..Onchestb .r""1.'.f.lF.i.. in fiosprs.t* (mere).fi1.''^. fie^adoptar dp toate p?i'. i"....il. i a .. Sectiunea in'func1....dinOeil a" ..ili." Iin iiirri: n urmare . ."j""Ln loc.1::1"ll:l:lf:""l1ql5 .1.il. r t a t " .l.1. ._ I facee. ....t. "ipl:lr_y]..d.."c!iuni.. t i.nu r."'.s r . n " H " a t e p i x p l i .oT nrto " t' l e e l I 5 8 .n" ii .u1i"in'sie. i .l..li*:l".T..:i " firesc. se_ti i."g. ..p.r. l .-'l'::t9t flint1e Constitu.imIrre:r..1. :ii i.i u l-' l r r r l r l r l r i L i*A .i' ii llj *'il ?:... iJ"J':TTl:j:" -i.. Cr.' i .. l:i 9t pentru ""' pentru e uJnrre e p steu cd d este .. : t . 'l'ella.l[." i.1'iii lfi. ..:ri_ | niiau.1...lii.f"n".. flunt"u patru districte.nu *r..i' venirminimlegal."i"::?".t" Coroneea tliarte..e ' affa liafi.. . "rj .i i:l.$#:.ii... h l i s . .11 dirt.

:l'. . i.'1... ilTJ " ..' )'. rlem ..".. r istrictele.'i.ii .i' iflii..zilnic{ din o rn .confecl.a... ...ll.' 1..fl l.i'.i i l. :: :i :: .."r.se u ... de du.. .:'':':r t {''IL."i.'{i.?tulilj -|Irlur..:"'i: .-.:....ll"'i. -... ."1:".".{.l...ul.1.lirr.-'.mrnie'fa!{ cle Atena.!i. hi in ::l\il l . i ' .[:Iiii. l .1".e 'd ' ' '. .i.. i . : il.Ja cd ea c-riprinde...rr. Ln.1]..iij1.cirr.j'. .sirirr .a doud synoekismos-uri.."'.i)l-Lil""za{re totul se face numai prin inter_ irr. j. . n .:ili!ll*i. . ^f :li: 1".1 ro r io rtn."!i..'i. i in ...*:!f ]ia...:'fi j :.*."'l poare ii . fiecare cetate io.j". n.'llo t ...:i.l:*f/-:"1:x"" i. :._!o!lgrecii din Calcidicaau fost trup ...Ji.mg* ." r.ll'* .l l. . La | . i ..1 :.r.l rli'i. .ltia beoliann gi ligile supuse heEemoniei s a u A t e n e i n r r e _ r i s l ..i l'.. : .li :..l. . :relcie. acelaqi spirit duce la organi_ tratatir.... r * i ..":ii i. de patru i...i ." fliffj"j....:. l'iecare o.eralie.. "'. 1 l.. : .t alrrclutul jn t.i' :.t-. i ""..'. superioritatea' sa nu este marcatd -* decit l.1...1:11.1 .. ..... . i... . le trimitea asadori..' 3. 'l'eba..trl."i l: ii i....:..1.i. ) .ili l[ 'io.. rin dou[-lucruri: sediui Consiliuh." tu^_:ntlt:.. Abeasta este confeder. 0.. m u l rb llt::"1".. till spirit..l' I r r r .t. rip stlmr fiintl acee...apnrl.t. oameni necesari penbru :lxit.i.: are dre_ptul la mai" mulli_ . . . i:'.. r l i r .. l...gusuarelor de nc . E :: ll.J. illi"::i.lu'.. '.iill'li il r.j]ll.pr .rr ' i t' b l i t I z { r { r t('' beoturhiJo r j..i*'.1i.s-a nascut..rtri.19]'l "'1"ll".l .f :'..""ffe p" admeeasi moneda feileralii. ijil9. .:1.:::.{".'t.. ficial.:l::: I I i.T . l:l:...r.-'1'^n''t"in i1r 6 oi'"trll .1 J: r. de 20 de ori mai mulliproi.bug."ut."". in cclor]alte Principala il. Consiliul ili a.:J* T{r :Uj':::Til. iiili.J.1 i:i:i...i lll. . atenienii au asediat pciticleea )|pe. l. " i ..-lnorkisnos.]. .r"*e..nesiac...i"1.. i e o r a r .idienilor lnfluen!a Tebei sc explicd numai . n" i::: iilir 'lT . I .. Consiliului- j.' Jl li' ::..'"..n Ln.. Toate oragele din imprejurimi ce u c o n f e c l e r a f i aa t e n i a n I i n t r a u i n a c e s t .rte rtel .11 n" :.cle doud ori. .. .i...r. i i.li:i. ." ith:ii:"xuj:#:.'. ' i j .J' (a il: lli. .r..Jo.. rro co. ln anul 1+32.. . :r.i .'J: Ji.li'i:.... lntre aceasta 'pol.. .ilrl marii au lotarit sd le pdriseasc. .if1. are Le.. i:["ii 1it i' ..._.'"lfflj rlouri .ore'i I :i... 1"n'..iii " -T:. .ui tn timput l-!ul.. : )a l a r( i . .1i...". t . :l'JI l.. il.ti Ii.. prez'tntd. . sri le cldrime zidurile inspre interior..... celdlall pe coasta Asiei Mici.ll?:..cle-'embi'ema scrip_lia Th.t.i:':*...'". u : I.si urrer :t alarurl aldturi cte pertliccas de ea..t#l:'."iri.9...cnn.1.ieta.: u l.i.. . j...a slaturiie sfaturileregelui reseluiperdiccas.aI 33'!l. :?1.r"..alia cre se formeazd...unor_ . .fa.$t_ pristrind lA.ll.. didea clecrete de proxenie 1?r: avea ata sa 1?2.1Ti:.." lj" If. 9.u nriirimea acestora.J li. \url:irul de .^o-t. cind. u --t::.j:i..p":.r.e1 in afard "J.lt J fie'o "ff 1. singura Ltd..i.lj.^raportul iucrdr..'. ce diul cetdlilor qi.1.HJiJ .. .:'ill'... ....eranitdlii: rul de-al dorlea..^ "1" cu capitala la Olint 1?0. Tr. sar -buser.r pnmesc .y".:"i.ii.rrrl ... ".. ..l.sdse refugieTe aceq! ._ cle bani pentru '" ntributie seimpari inir.r"ii"i1i'in ililiii. unul pe g. ocuitorii Lir.l rrrrri.i .Tifill l"t.1.01.' in faptul are iri .it..'r r. . ffi LJ.'niga Macedonia.:. .'. "'.i..k ]i. ferit curintl :"'.J".n'...tu. de 72 ori.:ilu li.i .tielocuJp! care i-l conferd.1i. : j . _posedl sensul legal decit cutare s'ar'cr. ' f : . .'e cu pulerile strdine. ln i m i c c d m u n ...:. .ll:ri" ll : u i llii :i' i.r.:r#Til :a. lo.I.d'i.+..s.ift :. 1'...o sym_ li.. n"1"r.. contingrntui 9i suma...."'f. j. in cetatea Olin_ .Ti.ll ili.aceleaqi proportii. i.. .'. n $1i:F. ""*tuEi'iirnp jjj:|."1.' r*llil^'ie rizboi pelopo. i r ' r ' ..ecetdlil" an . Nouf toate atributele stat"'gi_a su. t r e b u r es i t r i m i t A m a i m u l t i b a r b a { i i n a r m a t a 'in sd yerse mai multi bani bugetul fede.. ' 'in o r t i i " i i i " ' .orrf"du_ "..p. l'he snu Theba tun.Ifl'l:lii....1.i..1'. ll_!t"l riistric .:itiliq: xri' :.' . .1.al..

rrr u n 'r, jj' ^ ' l l t l t r l nestopirir.'rr ero"rrrlul "r..!1' , ,illr"t'i","llli;ina .

;::fq"T, iJo JiJ' re a,nn" ::',1 !a i:?#'";" 3i' ;ii, llti'l in,t ii;, "oilj; :l:;ll:,.;.u 1:+_fi r* atit s sub t t b iovir'r.ire iovilur'ilc d ili'|H"ntiit""r:,l-u" u;man ,ti"

II I:I':,i"i: :::il',l t -* i' ra,,, it r'.i' ..i;l''; u,l, inr, -:::' ;'l_,,1i1" c o m u n i i geler-ccine amoriinla
,r,i ,"i11lte..

:"' ilifi ll;ll;'

;;ffi;.'*,-m;:f ilffifi*irr r: ii*rmlil:i{:l i*i r*:mr * j'il;';; j:' :;ir*

i u a d o \ ' a r . qr, r - i , ^ - ^ , I

1l''?,1i,1,'i,,,it ff'?i:;;,:ril Ul[ ::i ";:)]::ii,l, ;,ii,'1" ; i il Tii', :f t' T'#i, i;,; #' I;5., :*;",",'' \ it i.,1"' i" .r'i".,'"): ini ii"'o,r ;;i A i:l;t,:ir,
'l lr rlat nas{cr,c rrrrrri

?.T;:," ll?,;l*l;i ;:lll, ::iilil'J;:;: riinjiii, l;;,il1 t;f;li,jo,"u;, ",,ri;rij:;::;jl *, ji'jli'a l r o c l i e n i g ,",;riJl;.liJ ll tt ::,it,' c e se intrun esto iri "li ",,rt trFr))os "l'"l;i,l:,,,' '

lrrior. n{icile vecinitate, insule ' l Clr"jr',.'ri'il_t s - t r r alipil la irr cea.ma; re "i".,"cJ,i^:\^n'

ilil;:i,*ijl::i;, *:l:1,,,1!,i4 Y',it;i,l

:.Tr lr*;:1" ,':l{i;xji ;:,.1 i,,* i,tii H ;\, Ti;:l;*,,. f Ill, ;:'"-,' I,;;,,iil :i.l' ir !,l:;

statrt;r. ( l r r , i r r t l( , l i , , r '-o,T,H,,i l,l,l,,,T,, ilS;l :i:lr;:,:1..1,;,i?' :,,

NOTE

I III'(a,, \Ir i i " i*riE!:,-il'Ji',))f ,]!",,
i;:,fi:l" i,;:..[

j:,i'tr,"i':i j,',,,i:',i,:ir''i:!;;i;",,r,g, i',;{-;;,

,, rr 1 |sse), p.r05 :.

e r . A s c v o d e al o n v e n , # l : , , r r , i : . { t e n a sj }.aseJis 1

1,I. P re8;ii rrrm ll Y;iirT.tltilTj;
'li

42. HerodoL. r,-i a:,

- t,,e . 611.; -\r.trr, ii. 3r,it, p. 3e. l'"f";uro"'r"

cf''r'':cirri,re, ',i. ii. flil'%1fii:,'\{;J,i-; rrr,

.r/. Idem. \'

,\'oron, ru. ::. r o . I,uiql!, I ,e i _r_ucrold , s , 4 : 1 4 0 '2 ; 1 4 4 , r m . ; ;i IV, rl _ v ,r E , 4 ;\ r l I , 1 r , r .
rq

'1r;'g1"'' ti', !r;'iiiir;,1;,' rr'r36 ii' f,tj:i,l+i

gi [xr. t. rr, rt. 72) fl)Liii urm.; ei urnr Retorica, r, 15;srr " Iil?:",:'rI: ii;Ai"totel,

n,, "|1,, "i),f,i,,:{. ", i',, li' f t,q*',,' ui,,, ,3,, iJi,iil,_jix ,,, i',,J'^,,[;,tj l#: ,,,, .il: Yl'..l;J;i,;,';lij -J*;.' :y, . n'r,t''
54. i, -Demosten ; va lui Aristocrates, aJ. rlularh, solott,' 271 st 24. ao. arrstotel, Ioc. cit.

:+ 6 ; i_iilL, jlf"l;,?ul lil;,l; ll rill Ll,:,,':;; ' r r ' ' n r ' y,,.i, c f. X l l l t urtn.).

P',145 $i unn. sz. ri:i.i6t""il'i,o'.' .',) t3, 5; yeziXXX\-r, r. it I-r.."i.t,' i*','J:;., r, p 'Ii)'ot,

"n :u*)t,i FI #,? i,i,"n i4i1;*'iFi

r, ro i,1ifrf3: l!:!:f;:::,2;Potitica.lr, i " l;ri iiril,i:ri:*:nt t:,i,d *,;: t:#i )a:,"{r,ii
60. Plutarh, loc. .ir c ^r,;p: d ;: R ;i:';';.'iIrr' iiil i,",S ;,{X, T:! \liiiI;",, 62. Diodor, XIII, 97.

rn. ti."","i'.',""'f!t;rii;"11 rr.e0@,rrG, I;E;u"t,,' t

r' if;i,r#ili: li:'.i";;l: ffi *ili

ff.

*-.

j rld,' ii:l:I:'i.'i.l r,n a.'; i[,r#r,Xii_i n

{t_tyrinctt", tt , t.-i{"n.. ?b"off",ri.,f_lrt

*j,;iitp, itrii, i":i .";Xr"ry::lf,!i:,',:f,; 1,, i,,,:!

Iil,l8i;,:'H,,!,r,;,,,,atenienitor. 40. 2: risc

i tli*liiiff i:,,ij tit!,:ill r:,t+,i,,

'

""

ftu: "#,!z:' ' 1', l'l;,.1 ii,. t'l;i J;, i, i!i'{: ori.iarn: rc, n,.,ii."i:oi:.i,, r.u"i"l ruorci ,r. sz.

g;. Tucidlae, I, sg. s6'

r;ti *tr*ili'*} *;flilil *{4 . ;;o T'if'o j:,,',,,,1.ff "r,:rix, i" !';,, i:,:Xili ,':
i 9 . l ' i , ' t u ;2 : _ 7 7 r :, r r . 6 r o r . r

n*.+;tirffiq;'f,;$***+$ 'I1

:i,:i'li' if,' zi Iir,",, ""i l;l: ii,,l,tili,,i;,;;;jl'1,.ii,f,.1 ib,den,, lit
9 9 . I d e m . 'i l ' o ' ' , . - ,

i5u, ;:,&i:f
J!]

te2. 5u6. 62r, c,,, ,,, i.ir., i,i,, ;, il,I;"',i; f1 ,, ;:*:r,fr' l;;,i*"l,,ii ?' J," 16 i',8, 802; IC. t";"'::"n:!.

Aristoia;i2"lii",lj:.1'.?, ir;.J";f t+.

1t6 ;rr,,2 ;rr, e, 56 ; rrr, r,4; iil H.ii*,r.,,^o55;
,i', y\)'l-lehjr. ^ Urkunden des pl'aT'5r itnu,,lfi.t' -\LVI,tvor, o: u,. IfY, 1Io.IG, t. i, *. .i, ,_ , s.y., eklogeis; IG, t.

ro+ .. i , i c i . ^ , - ;,r.. H .'r{i r. oo; rr lff f7;:,.;;. ii; ;'; ","' tc- 1.r. rrr.

toz. Hli.'t1',. ,ii ( \ e 4 1 , 6 1 ; t ' , . " " ;;i: iiil";i,t ,, u r. r, n r.r;. xrr,

'irci,t n1 ,",""i''i, J, ,ll^.'1i"",,; ( C a.z'i'o'riii,?ii lciqt ;,,--';:,'-'' (or;r)
"'

nnr1111'.',,1

tog.a';;;;a'ld1.t A . . . : , - . : . , , ,n r . 1 8 r _ o . t ' - r , ".-,
Hetehs/Anad

riiscur 'r, ffi:';:*:l"1;i::* *ls3,'o""':\ntiron :
;i,,11t1n, .Acarnienii, , 0 , r i ur!r' u r m .sr f i scri

eA i. 112. Strategji

240 rr r. ri""po.^.;;;;."';j;' f i urrn. -.--_.., -urdas
pi nar-el

r ra . L.19ug/ .u lio ri;n , 'i ,,," ^,,,,,

i' ,i,iti,r"ili,", c,','" ? r"',ii .liT:.; X""ri.r" l'l X;^'iu;,,ii;i 1ifli,' , l u l.r; p e r i e , n ,." rr r . i,11.,, t&rh, l. t ,,

I rrr.ididc. i r. oy,' ,1,..ti* il,i "iJj, lgurotosoi; AJit',1"

'f.:fi+, qii iJiili]r i*[:i: ipi
.'ll,'1, tstS,'1i.

.ii S'x{. i ' i j ^ ' _ i ' ^ "..11.......1.. t .ro J.]ffi ". ...'. jft" y:".n"1lit: ' ii... i.i] ii...ii.1. ' o ' t o r ' 1 1 1 .i..'Ti:. . :}.'f .Ifetenirete. '^u' n'' a. . Slrabon. r.: 1 ...'til il.r.. r'. ' .. .t' n...ii .illi..' ... . 'fr . l)i61J61'.".6r I r.l ....''.''ttrnplQnt r "' fiF!. r'r.'...1.'.' o 0. ..j.'i'llil.. ' l li .. .' {.uu i.!. Irlcl))..''. ?.fi .0..:. j" v"ile'a ' I f i 1 . ..:1. i.i. -0. lr..i. ^ ' " ' "' rr..3'il..:..:"i:.:. . :^...i idl.ti.'{ 1l .I'.n.* $ r u r n r .l.jit[...xxxir.:. n. l.lt..1'.1::'.. b8. D " " \ ' r t ' r ) ' p.. ililf. . "'.: ...l!."'a it]1.. \-..:..:.' r.??. :\.."..') i...ff .l:1.'..''... \rr 2oz: \1. P' Xpn^t^134 'i. ...i..j: .:. t . .' 1. "ij. i^. lfj iHi..'..V f l g 0 8 r " . idi ur i'il'l'o'.i1..!.' -'.. ' !'^' I ) .l::.:):t: iii..li'.?r.1. z.10.:..Ej.-(:|yi:'.\l'.iii"..' r1.ll .i:'1 +tf".I t h n r ."... I)' . i!._l I1.' ^'..'.I ii{..'.llilll'. rr : '.: . t.'.bi i ..:.il.o' l^'.)i. '. .p_ "il) " IJ('fr.il'i'"i x.'... .."1 ..i'.i... li^..::. ii... ili .....i.il. t'vr.l. . i. .io ..i!::fij..i ..: " ...r/."1*\r...e.t..-. .il::...' _fur rr e6: li. 146.-.:t{rl'.jl.!nice.li. r.x:1. .l l c r o r l o l ..'1..:o:... J.. i'S.. I A2 'o' i'ii. l l i .I \ .1 :"' ilti..i. 0 ...tti..#.... p . rrr..1. ' ' L t J .ij...: .'. . i.1'.'..JJ'ii.l'i'. rl3" l..:i:.. r ....'.. it:..|11."*.u p. :^ tor'(:tt'' 2:6... ...iil.li'. iti. "" :'_ I":"r:lt. I r r. X.i.i.f tl. iiiii?.:. .'i. rt' iil.i. " . . "."1'n1 7 .'.t....:.iJi i.... " J.." ".j ..' .: .. I ll90t{J.i i Iir t r t r.ii."...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful