You are on page 1of 24

1

I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n
LAÉP ÑAËT AFICIO 2015-2018-2018D
CAUTION
Khoâng caém nguoàn ñieän tröôùc khi thöïc hieän caùc laép raùp sau.

1. Thaùo boû taát caû caùc baêng keo vaø caùc
mieáng nieâm .
2. Môû cöûa tröôùc vaø thaùo oå
bôm möïc ra ngoaøi [A].

3. Môû cöûa beân phaûi [B], boù choát vaø keùo ra ngoaøi
khoái PCU (photoconductor unit) [C].

NOTE: PCU seõ bò khoùa khi cöûa
beân phaûi ñoùng .


B121Ì904.WMF

B039Ì107.WMF

B039Ì108.WMF
[A]
[C]
[B]
2

4. Taùch khoái PCU thaønh phaàn
treân vaø phaàn döôùi ( x 5 oác).
5. Traûi tôø giaáy leân maët phaúng saïch
vaø ñaët phaàn treân cuûa PCU leân
.

NOTE: Ngaên ngöøa vaät laï beân ngoaøi
coù theå bò huùt hoaëc dính
vaøo truïc töø.6. Ñoå ñeàu boät töø [A] vaøo hoäp töø
.

NOTE: 1) Khoâng laøm ñoå boät töø leân
caùc nhoâng truyeàn ñoäng [B]. Neáu
laøm ñoå töø , laáy boät töø ra
baèng nam chaân hoaëc caùc duïng cuï
coù töø tính.
2) Khoâng xoay caùc nhoâng [B] maïnh
tay . Boät töø coù theå ñoå ra
ngoaøi.

7. Raùp laïi khoái PCU vaø gaén chuùng vaøo maùy.
8. Laéc ñeàu oáng möïc [C] vaøi laàn .

NOTE: Khoâng thaùo naép nhoû maøu ñen
[D] tröôùc khi laéc oáng möïc .
9. Thaùo naép nhoû [D] vaø gaén oáng möïc
vaøo oå bôm möïc.

NOTE: Khoâng chaïm tay vaøo naép nhoû beân trong [E].
10. Gaén oå bôm möïc (vôùi oáng möïc) vaøo
trong maùy.


B121Ì903.WMF

B039Ì115.WMF

B039Ì504.WMF
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
3
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n

11. Keùo khay giaáy ra ngoaøi [A] vaø xoay
mieáng nhöïa troøn [A] vaøo khoå giaáy thích hôïp .
Ñieàu chænh thanh chaën hoâng vaø ñuoâi giaáy
.

NOTE: Khi chænh thanh chaën hoâng ,
nhaán khoùa maøu xanh ôû thanh
chaën phía trong .
12. Laép ñaët Option ARDF, ADF, hoaëc Platen Cover .
13. Caéùm daây ñieän nguoàn vaø môû coâng taéc chính .
14. Vaøo SP mode vaø töïc hieän Setting TD "Devlpr Initialize" (SP2-214-001).
15. Chôø ñeán khi naøo coù thoâng baùo "Completed" hieån thò (khoaûng 45 giaây).
16. Vaøo User Tools vaø löïa choïn ngoân ngöõ "Language." neáu caàn
17. Specify a language. This language is used for the operation panel.
18. Naïp giaáy vaøo caùc khay giaáy vaø thöïc hieän moät baûn Copy A3 , kieåm tra
side-to-side (dôøi hình ngang) vaø Leading edge registrations (giaáy sôùm hoaëc treã) .
coù chính xaùc.


B039Ì020.WMF [A]
4
LAÉP ÑAËT PLATEN COVER
1.3.1 ACCESSORY CHECK
Check that you have the accessories indicated below.

No. Description Q'ty
1 Stepped Screw 2


1.3.2 INSTALLATION PROCEDURE
CAUTION
UnpIug the machine power cord before starting the foIIowing procedure.

1. Laép ñaët Platen Cover [A] ( x 2 oác).

B121Ì910.WMF
[A]
5
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n
LAÉP ÑAËT ADF 78/79
1.4.1 ACCESSORY CHECK
Check the quantity and condition of the accessories against the following list.

No. Description Q'ty
1 Scale Guide 1
2 DF Exposure Glass 1
3 Stud Screw 2
4 Knob Screw 2
5 Original Size Decal 2
6 Screwdriver Tool 1
7 Attention Decal÷Top Cover 11.4.2 INSTALLATION PROCEDURE
CAUTION
Thaùo daây ñieän nguoàn tröôùc khi thöïc hieän laép ñaët .

1. Thaùo taát caû caùc baêng keo.

B617Ì901.WMF

B379Ì101.WMF
1 2
3
4
5
6
7
6

2. Thaùao thöôùc kieáng cuûa maùy [A]
( x 2 oác).
3. Ñaët kieáng nhoû cuûa ADF
[B] leân raõnh treân maùy. Phaûi chaéc
chaén raèng chaám traéng [C] is
naèm ôû phía döôùi , beân ngoaøi .

4. Thaùo boû mieáng daùn [D] cuûa
baêng keo hai maët ñang daùn
ôû maët trong cuûa thöôùc baûn goác
[E], gaén thöôùc vaøo maùy
( x 2oác [ñaõ thaùo ôû böôùc 2]) .
5. Gaén 2 oác truï coù muõ [F].
6. Gaù gaén DF leân maùy copy theo loã,
keá ñoù keùo DF veà phía tröôùc.
7. Gaén chaët DF vaøo maùy
baèng 2 oác [G].
8. Caém daây ADF [H] vaøo maùy
copier.


9. Daùn mieáng Decal heä meùt
vaøo vò trí thích hôïp [I] nhö hình.


B121Ì911.WMF

B379Ì104.WMFWMF

B379Ì501.WMF
[F]
[A]
[F]
[B]
[C]
[D]
[E]
[H]
[G]
[Ì]
7
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n

10. Daùn Decal höôùng daãn [A] leân
treân naép.

NOTE: Decal höôùng daãn naèm trong
thuøng ADF vaø ghi nhieàu
ngoân ngöõ khaùc nhau .
11. Môû coâng taéc chính.
12. Keá ñoù kieåm tra hoaït ñoäng
cuûa ADF coù chính xaùc.


13. Thöïc hieän moät baûn Copy A3 , kieåm tra
side-to-side (dôøi hình ngang) vaø Leading edge registrations (giaáy sôùm hoaëc treã)
coù chính xaùc.


B379Ì502.WMF
[A]
8
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n
LAÉP ÑAËT PS 450
1.6.1 ACCESSORY CHECK
Check the quantity and condition of the accessories against the following list.

No. Description Q'ty
1 Screw ÷ M4x10 10
2 Unit Holder 4
3 Adjuster 1
4 Unit Holder 21.6.2 INSTALLATION PROCEDURE
CAUTION
1. Neáu Option Fax ñaõ ñöôïc laép ñaët :
• In ra taát caû caùc baûn Fax ñang löu trong boä nhôù .
• In ra User-programmed List .
• In ra System parameter List.
• Thaùo daây ñieän thoaïi ra khoûi maùy .
2. Neáu Option Printer ñaõ ñöôïc laép ñaët :
• In ra taát caû döõ lieäu ñang naèm trong boä nhôù ñeäm .
• Thaùo daây maïng ra khoûi maùy .
3. Ruùt daây ñieän nguoàn ra khoûi oå caém tröôùc khi thöïc hieän caùc böôùc laép ñaët .

1. Thaùo boû taát caû caùc baêng keo.
phaûi chaéc chaén raèng ñaõ
thaùo taát caû baêng keo daùn
vaø taát caû caùc giaáy boài neâm .

B384Ì500.WMF
B384Ì158.WMF
1
3
4
2
9

2. Gaén nuùm ñieàu chænh [A] vaøo taám ñaùy nhö
hình minh hoïa .
NOTE: Neáu coù gaén chaân maùy ,
coù theå boû qua böôùc naøy .
3. Thaùo cöûa nhoû [B] (1 ñinh taùn nhöïa).
CAUTION: Tröôùc khi ñaët maùy leân
Paper Tray Unit , phaûi chaéc chaén
raèng daây tín hieäu [C] khoâng bò caán .
Paper Tray Unit seõ khoâng hoaït
ñoäng chính xaùc neáu daây tín hieäu bò
hö .
4. Ñaët maùy leân Paper Tray Unit .


B384Ì001.WMF

B384Ì901.WMF

B384Ì117.WMF
[B]
[C]
[A]
1-17
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n

5.Ñoái vôùi One-tray copier model (2015)
Thaùo khay giaáy thöù nhaát [A].

Ñoái vôùi Two-tray copier models
(2018/2018D):
Thaùo khay giaáy thöù hai
[A].
6. Gaén hai oác [B].
7. Gaén khay giaáy trôû laïi maùy .8. Gaén 2 khoùa moùc [C]
(1 oác cho moãi khoùa moùc).
9. Caém daây tín hieäu
[D] vaøo maùy .

NOTE: Baät ra ngoaøi hai choát
ôû caû hai beân . ÔÛ beân traùi
coù moät raõnh , ôû beân phaûi
coù hai raõnh
.
10. Gaén trôû laïi naép nhoû ñaõ thaùo ôû böôùc 3
(1 ñinh taùn nhöïa).
11. Gaén 4 giaù ñôõ chaân [E]
(2 oác cho moãi giaù ñôõ).

NOTE: Neáu coù gaén chaân maùy ,
coù theå boû qua böôùc naøy
B384Ì106.WMF

B384Ì902.WMF

B384Ì007.WMF
[A]
[B]
[E]
[D]
[C]
11

12. Xoay nuùm ñieàu chænh [A] ñeå
coá ñònh maùy taïi vò trí.

NOTE: Neáu coù gaén chaân maùy ,
coù theå boû qua böôùc naøy


13. Naïp giaáy vaøo khay giaáy vaø thöïc hieän moät baûn copy A3 cho moãi khay .
Kieåm tra side-to-side vaø leading edge registrations coù chính xaùc. Neáu
khoâng , phaûi ñieàu chænh chuùng


B384Ì002.WMF
[A]
12
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n
LAÉP ÑAËT PS 460
1.7.1 ACCESSORY CHECK
Check the quantity and condition of the accessories against the following list.

No. Description Q'ty
1 Screw ÷ M4 x 10 2
2 Stepped Screw ÷ M4 x 10 2
3 Unit Holder 21.7.2 INSTALLATION PROCEDURE
CAUTION
1. Neáu Option Fax ñaõ ñöôïc laép ñaët :
• In ra taát caû caùc baûn Fax ñang löu trong boä nhôù .
•• In ra User-programmed List .
• In ra System parameter List.
• Thaùo daây ñieän thoaïi ra khoûi maùy .
2. Neáu Option Printer ñaõ ñöôïc laép ñaët :
• In ra taát caû döõ lieäu ñang naèm trong boä nhôù ñeäm .
• Thaùo daây maïng ra khoûi maùy .
3. Ruùt daây ñieän nguoàn ra khoûi oå caém tröôùc khi thöïc hieän caùc böôùc laép ñaët .

1. Thaùo boû taát caû caùc baêng keo.
phaûi chaéc chaén raèng ñaõ
thaùo taát caû baêng keo daùn
vaø taát caû caùc giaáy boài neâm .

B385Ì500.WMF
B385Ì159.WMF
1 2
3
13

2. Thaùo cöûa nhoû [A] (1 ñinh taùn nhöïa).

CAUTION: Tröôùc khi ñaët maùy leân
Paper Tray Unit , phaûi chaéc chaén
raèng daây tín hieäu [B] khoâng bò caán .
Paper Tray Unit seõ khoâng hoaït
ñoäng chính xaùc neáu daây tín hieäu bò
hö .
3. Ñaët maùy leân Paper Tray Unit .4. Ñoái vôùi One-tray copier model (2015)
Thaùo khay giaáy thöù nhaát [C].

Ñoái vôùi Two-tray copier models
(2018/2018D):
Thaùo khay giaáy thöù hai [C].


B384Ì901.WMF

B385Ì112.WMF

B385Ì120.WMF
[A]
[C]
[B]
14
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n

5. Gaén chaët 2 oác [A].
6. Gaén khay giaáy trôû laïi .


7. Gaén 2 khoùa moùc [B] (1
oác cho moãi moùc).
8. Keáùt noái daây tín hieäu [C] cuûa Paper Tray Unit
vaøo maùy .

NOTE: Baät ra ngoaøi hai choát
ôû caû hai beân . ÔÛ beân traùi
coù moät raõnh , ôû beân phaûi
coù hai raõnh .
9. Gaén trôû laïi naép nhoû ñaõ thaùo ôû böôùc 2


10. Naïp giaáy vaøo khay giaáy vaø thöïc hieän moät baûn copy A3 cho moãi khay .
Kieåm tra side-to-side vaø leading edge registrations coù chính xaùc. Neáu
khoâng , phaûi ñieàu chænh chuùng .


B385Ì118.WMFWMF

B384Ì902.WMF
[A]
[C]
[B]
15
LAÉP ÑAËT ONE-BIN TRAY PT 340
1.8.1 ACCESSORY CHECK
Check the quantity and condition of the accessories.

No. Description Q'ty
1 Ìnstallation procedure 1
2 One-bin sorter 1
3 Exit tray 1
4 Tapping screw M3 x 6 1


1.8.2 INSTALLATION PROCEDURE
CAUTION
Ruùt daây ñieän nguoàn tröôùc khi thöïc hieän caùc böôùc laép ñaët sau .

Ñoái vôùi 2018D (Neáu laø 2018 --> vaøo thaúng
böôùc 3.)
1. Thaùo Inverter Tray [A].
2. Thaùo thanh tröôït [B] cuûa Inverter
Tray (2 oác coù nuùm).
3. Thaùo cöûa nhoû [C] (1 ñinh taùn nhuïa).B621Ì902.WMF
[A]
[B]
[C]
16
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n

4. Môû cöûa tröôùc [A].
5. Thaùo naép voû nhoû phía tröôùc [B] beân phaûi
( x 1 oác).
6. Ruùt Connector [C].
7. Caét naép voû nhoû [B] nhö hình ,ñeå taïo cöûa
hôû [D] cho One-bin Tray.

8. Laép vaøo One-bin tray [E].
9. Phaûi chaéc chaén raèng connectors [F]
caém keát noái chính xaùc.
10. Xieát chaët oác.
11. Caém keát noái connector [G] maø
baïn ñaõ thaùo ôû böôùc 6.

NOTE: Phaûi chaéc chaén raèng
Connector [G] ñaõ ñöôïc caém.B621Ì002.WMF

B621Ì904.WMF
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]
17

12. Gaén trôû laïi naép voû nhoû [A] ñaõ thaùo ôû böôùc 5 .
13. Ñoùng cöûa tröôùc laïi [B].
14. Laép khay ra giaáy [C] nhö sau :
 Giöõ khay baèng phaúng vaø ñöa cao vaøo phaàn ra giaáy cuûa maùy .
 Ñaåy moùc ôû phía traùi beân trong cuûa khay vaøo khe hôû beân trong cuûa maùy.
‘ Ñaåy moùc beân phaûi cuûa khay vaøo khe hôû treân maùy (ñaõ taïo ôû böôùc 7) .
15. Keùo (baät) thanh choáng [D] khoûi beân traùi cuûa khay .
16. Ñöa thanh choáng vaøo beân traùi cuûa phaàn ra giaáy cuûa maùy [E] (of the copier).
17. Môû coâng taéc chính .
18. Kieån tra hoaït ñoäng .B621Ì903.WMF
[A]
[B]
[C] [D]
[E]


‘
18
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n
MFP EXPANSION
CAUTION
Hoäp Controller vaø khoái Fax coù pin lithium . Seõ coù theå xaûy nguy cô
neáu chuûng loaïi pin thay theá khoâng ñuùng chuûng loaïi . Chæ thay theá
vôùi cuøng chuûng loaïi hoaëc töông ñöông ñöôïc söï giôùi thieäu cuûa nhaø saûn xuaát
Pin hö thaûi phaûi theo söï chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát vaø luaät leä ñòa phöông .
.

Muïc naøy bao goàm phaàn thuû tuïc laép cho Optional Controller Box (Feature Expension)
Optional Printer Scanner, vaøOptional Fax. Nhìn theo moãi böôùc theo söï caàn thieát laép ñaët .
Reference
Machine Configuration
Component PaneI and Key Settings
Printer/scanner Steps 1 → 2 → 5 Steps 6 → 7 Steps 10
Printer/scanner + PostScript 3 Steps 1 → 2 → 3 → 5 Steps 6 → 7 Steps 10
Fax Steps 1 → 4 → 5 Steps 6 → 8 Steps 10 → 11
Printer/scanner + Fax Steps 1 → 2 → 4 → 5 Steps 6 → 9 Steps 10 → 11
Printer/scanner + PostScript 3 + Fax Steps 1 → 2 → 3 → 4 → 5 Steps 6 → 9 Steps 10 → 11

19
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n
LAÉP ÑAËT CAÙC THAØNH PHAÀN MÔÛ ROÄNG
CAUTION
RUÙT DAÂY ÑIEÄN NGUOÀN TRÖÔÙC KHI THÖÏC HIEÄN CAÙC BÖÔÙC SAU.

STEP 1–CONTROLLER BOX (FEATURE EXPANSION)
1. Thaùo naép voû sau cuûa maùy [A] (6 oác).
2. Thao 01 naép nhöïa treân naép sau [B] (1 oác)).
3. Thaùo 01 oác [C] töø board
BICU.4. Gaén keát noái Controller Box [D] vaøo Board
BICU. Phaûi chaéc chaén raèng BICU khoâng bò
chaïm hö [E] vaø 3 khe loã gaén chaéc
[F][G][H] Controller Box.
5. Gaén chaët vaøo maùy (7 oác) [bao goàm caû oác
[C] thaùo ôû böôùc 3].
6. Thaùp naép FCU [I] (3 oác)(neáu coù Fax Op.).


B658Ì901.WMF

B658Ì902.WMF
[A]
[C]
[B]
[D]
[F]
[G]
[E]
[H]
[Ì]
20
STEP 2–PRINTER/SCANNER
1. Thaùo naép cuûa controller-box
[A] (7 oá c) ( x 7)
2. Gaén 128MB RAM DIMM [B].
3. Thaùo naép daäy khe SD-card [C]
(1 oác )( x 1).
4. Laép SD card [D] vaøo khe caém phía
treân.

NOTE: Khe caém phía döôùi daønh cho
Up - Down Load.
5. Gaén trôû laïi naép ñaäy khe SD-card .
6. Thaùo naép khe USB [E] (2 oác) ( x 2)
7. Gaén USB board [F] (2 oác) ( x 2).
8. Gaén voøng khöû nhieãu [G] vaøo daây
caùp maïng [H]. Voøng khöû nhieãu
phaûi caùch khoaûng 15 cm
(6") tính töø ñaà u caù p [I].
9. USA model only: Attach the FCC
label [J] at the right-hand side of the
USB connector on the controller
box.

Step 3–PostScript
Laép PS3 Card [A] vaøo khe caém DIMM [B].


B658Ì903.WMF
B658Ì912.WMF

B658Ì904.WMF

B681Ì903.WMF
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[A]
[G]
[H]
[Ì]
[A]
[B]
[J]
21
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n
STEP 4–FAX
1. Gaén khoái FCU [A] vaøo khe caém (3 oác)
[bao goàm oác [B] ñaõ thaùo ôû Step 1]).
2. Noái jumper [C].

NOTE: Jumper naøy laø noái nguoàn pin.
3. Gaén naép Connector [D] neáu baïn khoâng
keát noái caùp maïng noäi boä .
4. Gaén voøng khöû nhieãu [E] vaøo daây caùp
ñieän thoaïi [F]. Caùp khöû nhieãu phaûi caùch
khoaûng 5 cm (2") tính töø ñaà u cuoá i daâ y
caùp ñieän thoaïi [G].

Initializing the Fax Unit
Khi baï n nhaá n phím chöù c naê ng Fax laàn ñaàu tieân
sau khi laép ñaët , baùo loãi seõ xuaát hieän . Ñieàu naøy
chöùc naêng Fax coù vaán ñeà . Nhaán OK. Fax seõ khôûi
ñoäng naïp chöông trình.

NOTE: Neáu coù baùo loãi khaùc xaûy ñeán sau khi laép ñaët
thì coù theå chöùc naêng Fax coù vaán ñeà .


STEP 5–LAÉP RAÙP LAÏI
1. Gaén trôû laïi naép cuûa Controller Box.
2. Gaén trôû laïi naép sau cuûa maùy .STEP 6–PANEL
1. Thaùo naép phía tröôùc , treân , beân traùi
[A](3 oác ) ( x 3).
2. Laép Optional operational panel
[B](gaén 1 jack , 4 oác) ( x 1, x 4)
(3 oác thaùo ôû böôùc 1]).
Neáu chæ laép ñaët Printer/Scanner , thöïc
hieän Step 7.
Neáu chæ laép ñaët Fax , thöïc hieän Step 8.
Neáu laép ñaët cuøng luùc Printer/Scanner vaø Fax, thöïc hieän Step 9.

B658Ì906.WMF

B658Ì907.WMF

B658Ì908.WMF
[B]
[A]
[B]
[A]
[C]
[E]
[F]
[G]
[D]
22
STEP 7–PRINTER/SCANNER KEYS

1. Thaùo naép ñaäy (töø Basic Operation Panel) vaø gaén phím Copy
[A] hoaëc [a].
2. Thaùo naép ñaäy (töø Basic Operation Panel) vaø naép phím chöùc naêng
Printer [B].
3. Gaén phím Scanner [C] hoaëc [c] vaøo Optional Operation Panel.
4. Gaén naép ñaäy [D] vaøo Optional Operation Panel.
5. Gaén phím Printer [E] hoaëc [e] vaøo Basic Operation Panel.

STEP 8–FAX KEYS

1. Thaùo naép ñaäy (töø Basic Operation Panel) vaø gaén phím Copy
[A] hoaëc [a].
2. Thaùo naép ñaäy (töø Basic Operation Panel) vaø naép phím chöùc naêng Fax
[B].
3. Gaén naép ñaäy [C] vaøo Optional Operation Panel..
4. Laép naép phím chöùc naêng Fax [D] vaøo Optional Operation Panel.
5. Gaén Phím Fax [E] hoaëc [e] vaøo Optional Operation Panel.
Copy
Scanner
Pr i nt er
B658Ì909.WMF
Copy Facsimile

B658Ì910.WMF
[B]
[B]
[A]
[a]
[C] [c]
[D]
[E]
[e]
[A]
[a]
[C]
[D]
[E]
[e]
23
I
n
s
t
a
I
I
a
t
i
o
n
STEP 9–PRINTER/SCANNER AND FAX KEYS

1. Thaùo naép ñaäy (töø Basic Operation Panel) vaø gaén phím Copy
[A] hoaëc [a].
2. Thaùo naép ñaäy (töø Basic Operation Panel) vaø naép phím chöùc naêng Fax
[B].
3. Gaén phím Scanner [C] hoaëc [c] vaøo Optional Operation Panel.
4. Gaén naép phím chöùc naêng Fax [D] vaøo Optional Operation Panel.
5. Gaén Phím Fax [E] hoaëc [e] vaøo Optional Operation Panel.
6. Thaùo naép ñaäy (töø Basic Operation Panel) vaø naép phím chöùc naêng Printer
[F].
7. Gaén phím Printer [G] hoaëc [g] vaøo Basic Operation Panel
Copy
Scanner
Pr i nt er Facsimile
B658Ì911.WMF
[A]
[a]
[G]
[g]
[E]
[e]
[C]
[c]
[D] [B] [F]
24
STEP 10–MFP SETTINGS AND TIME SETTINGS
1. Môû coâng taéc chính.
2. Vaøo SP Mode.
3. Choïn SP5-801-001 vaø thöïc hieän Install.
4. Taét roài môû coâng taéc chính .
5. Vaøo SP mode.
6. Choïn SP5-302-002 and specify the time zone.
7. Select SP5-307-001, 003, and 004 and specify the daylight-saving-time
settings.

STEP 11–FAX SETTINGS
1. Vaøo Fax SP1-101-016 thöïc hieän chæ ñònh System Switch (OF = 0001 0010).
2. Vaøo Fax SP3-101-001 and specify the service station.