You are on page 1of 41

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

ASIGURAREA MĂRFII PE PARCURSUL TRANSPORTULUI AUTO STUDIU DE CAZ OMNIASIG

Profesor Coordonator Prof. Univ. Dr. Gheorghe HURDUZEU Absolvent Cătălina Anca PETRACHI

BUCUREŞTI 2012

CUPRINS

Introducere Capitolul I Rolul și Funcțiile Asigurării în Economia de Piață...............1
I.1 Ce este asigurarea și ce își propune?..........................................................1 I.2 Noțiuni de bază în asigurări........................................................................2 I.3 Clasificarea asigurărilor..............................................................................3 I.4Reasigurarea..................................................................................................6

Capitolul II : Contractul de asigurare........................................................9
II.1. Definiția și caracterele juridice ale contractului de asigurare..............9 II.2. Încheierea și derularea contractului de asigurare..................................9 II.3. Forma contractului de asigurare...........................................................10

Capitolul III : Asigurarea mărfii pe parcursul transportului rutier.........12
III.1. Caracteristici generale...........................................................................12

III.2.

Condiţiile

de

asigurare

a

mărfurilor

pe

parcursul

transportului rutier..........................................................................................13
III.2.1. riscul în asigurarea de transport terestru.........................................16 III.2.2.suma asigurată.....................................................................................17 III.2.3. calculul şi plata despăgubirii.............................................................18

III.3. Studiu de caz Omniasig...............................................................20

Concluzie

Bibliografie

2

INTRODUCERE

Creşterea utilizării operaţiunilor de asigurări se explică atât prin eficienţa lor cât şi prin necesitatea acestora. Operaţiunile de asigurări s-a impus pe piaţa românească după anul 1990. În ţãrile dezvoltate, asigurãrile au devenit o importantã ramurã a economiei naţionale, pentru ca prin valoarea adãugatã create, societãţile de asigurare participã la sporirea produsului intern brut, oferã locuri de muncã, participa la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiarã. De asemenea, prin sumele acordate asiguraţilor contribuie la refacerea bunurilor distruse sau avariate. În prezenta lucrare am încercat să surprind unele aspecte ale evoluţiei pieţei de asigurare în general şi în mod particular a asigurarii de bunuri si auto (Cargo – CMR). În acest scop am utilizat informaţii din diverse studii şi de la persoane cu experiență în acest domeniu. Partea teoretică clarifică aspecte privind conceptul de asigurări, tipuri de asigurări, mod de derulare a operaţiunilor, importanţa economică a asigurărilor ca forma de finanţare și rolurile asigurărilor. Partea de teorie constituie suportul pe care se sedimentează partea practică. Pentru a clarifica situţia asigurărilor în ţara noastră am utilizat tematică , date, statistici şi previziuni ale experţilor în domeniu. Pentru a exemplifica am făcut un studiu de caz al unei societăţi de asigurări, mai exact S.C OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A

3

Capitolul I : Rolul și Funcțiile Asigurării în Economia de Piață
I.1. Ce este asigurarea și ce își propune?
Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători.1 Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune economico-financiară prin care partea denumită asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită asigurat, printr-o sumă de bani (indemnizaţia de asigurare sau suma asigurată). Asiguratorul este persoana juridică constituită conform legii care are ca obiect unic de activitate încheierea de contracte de asigurare. Acesta în schimbul încasării primelor de asigurare se obliga la plata daunelor cauzate de riscurile asigurate. Asiguratul este persoana fizică sau juridică care prin efectul legii sau liber consimțământ încheie contractele de asigurare, conform condițiilor impuse de asigurator. Subiectele asigurării sunt factorii implicați direct sau indirect în încheierea polițelor de asigurare. Aceștia sunt: asiguratorul, asiguratul, contractantul, beneficiarul. Asiguararea are la bază principiul mutualităţii, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu o sumă (primă de asigurare) relativ modestă la crearea fondului de asigurare din care sunt acoperite daunele suferite Principiul mutualităţii este aplicabil, la rândul său, se bazează pe acţiunea legii numerelor mari (care este o lege statistică având următorul enunţ: cu cât este mai mare numărul expunerilor la risc, cu atât probalitatea daunelor produse se va apropia de valoarea probabilităţii daunelor estimate). Esenţa economică a asigurării o reprezintă acoperirea daunelor dintr-un fond central, creat din colectarea primelor de asigurare colectat plătite de către asiguraţi. Destinaţia acestui fond este următoarea:    
1

plata daunelor; crearea unui fond de rezervă (din care se vor achita daunele mari;) acoperirea cheltuielilor administrative ale societăţii; existenţa comunităţii de risc;

Esenţa asigurării o reprezintă:

Constantinescu D.A., Dobrin M. – Introducere în asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998

1

Dobrin M. Suma asigurată: este definită ca partea din valoarea asigurată pentru care asiguratorul își asumă răspunderea în cazul producerii fenomenului.  mutualitatea în suportarea pagubelor. deoarece nu poate fi eficientă decât în cazul în care capacitatea financiară a firmei este foarte mare. – Introducere în asigurări. se folosesc o serie de noțiuni specifice a caror cunoaștere are deosebită importanță. Conform altor definiții: „suma asigurată este suma maximă în limita căreia asiguratorul este obligat să plătească indemnizația de asigurare la ivirea cazului asigurat. dat fiind valoarea bunurilor asigurabile precum şi numărul lor. respectiv dispersia riscului. Bucureşti. Asigurarea exprimă în principal o protecție financiara pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri. Ca metodă este foarte des utilizată.”2 Prima de asigurare: reprezintă suma de bani sau remunerația pe care asiguratul o plătește asiguratorului pentru asumarea riscului. a prejudiciilor şi răspunderii faţă de terţele persoane care au suferit prejudicii. Prima platită de asigurat numită prima bruta. deoarece presupune existenţa comunităţii de risc şi mutualitatea în compensarea. care participă la acoperire fiecare în cotă-parte. o încredințare. Asigurarea este o garanție. sau tarifară.A. daunelor. Autoasigurarea – este o metodă de creare autonomă. o punere în siguranță. pentru aceiaşi perioadă. asigurătorul încheie contractul de asigurare cu mai multe sicietăţi. iar fregvenţa riscurilor este foarte redusă. I. În cazul asigurărilor mutuale suma plătită de asigurat se numeste cotizație. riscurile vizate fiind greu de sumat de către o singură societate de asigurări. o promisiune fermă. teama combinată cu precauție și ințelepciunea cu siguranța unui lucru împlinit. împărţirea. În sfera asigurărilor directe mai intră şi Coasigurarea . înca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor. Evolutia asigurărilor este puternic legată de dezvoltarea economiei de piață.este diferită de autoasigurare. Noțiuni de bază în asigurări În materie de asigurări ca domeniu distinct de activitate.. se compune din două elemente: 2 Constantinescu D.care acoperă situaţiile în care.2. Asigurarea propriu zisă. descentralizată şi independentă a unor fonduri de rezervă de către persoanele fizice şi juridice. Un aspect esențial în viața și evoluția omului. o măsură de prevedere ce se ia de cei interesați pentru conservarea bunurilor pe care le posedă. Editura Tehnică. 1998 2 .

distingem două categorii principale și anume:  asigurări de viață. Prin asigurare se acoperă numai prejudiciul efectiv. atingerea scopului asiguratorului: obținerea de profit. -o pagubă parțială. Prin urmare este necesară clasificarea acestora în funcție de mai multe criterii. Despăgubirea: reprezintă „suma de bani care asiguratorul o datorează asiguratului în vederea compensării pagubei produse de riscul asigurat. sistemul primului risc: despăgubirea acoperă fără a depăși mărimea sumei asigurate. Sisteme de acoperire a pagubei:   sistemul acoperirii promoționale. Clasificarea Asigurărilor: Așa cum se observă asigurările reprezintă un mecanism complex de finanțare a riscului aflat la dispoziția persoanelor și agenților economici. 3 .în cazul asigurărilor de persoane. Acest sistem protejează mai bine pe asigurați. Indemnizația de asigurare: reprezintă suma de bani pe care asiguratorul o plătește asiguratului sau beneficiarului asigurării la survenirea asigurată. După tipul și natura riscurilor asigurate. finanțarea măsurilor de prevenire a riscului. care stă la baza constituirii fondului de asigurare din care urmează să se plătească indemnizațiile de asigurare. Producerea riscului asigurat poate genera: -o pagubă totală: în acest caz nu prezintă relevantă folosirea sistemului acoperiri proporționale sau a sistemului primului risc. Paguba poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea reală a bunului.a) prima neta. Indemnizația de asigurare semnifică după caz:   despăgubirea . Termenul de paguba sau daună este aplicabil asigurărilor de daune.în cazul asigurărilor de daune. nu și beneficiul nerealizat.3. suma asigurată . I. b) prima adaos care servește pentru:    acoperirea cheltuielilor de funcționare ale societăților de asigurări. Paguba: reprezintă prejudiciul suferit de asigurat în urma producerii riscului asigurat.  sistemul răspunderii limitate: partea din paguba cade în sarcina asiguratului poartă denumirea de fransiză.

cu excepția riscului de deces în acoperirea pricipală. 3 Ciurel. Asigurările de raspundere civilă: au ca obiect o valoare patrimonială. asigurarea de fidelitate și altele. Pe perioada contractuală evenimentul asigurat se poate produce sau nu. s-ar putea invoca faptul că decesul nu se poate încadra în conceptul de risc. Dat fiind ca acest eveniment este cert. Violeta . Asigurările de persoane: acestea asigură viață și se refera la acoperirea riscurilor care afectează starea fizică a oamenilor: supraviețuire. Din punct de vedere al caracterului obligativității avem:   asigurări obligatorii. asigurări de raspundere civilă. Acoperă riscurile referitoare la răspunderea civila legală. toate categoriile de active. invaliditate temporară și invaliditate permanentă.Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale. Este vorba despre riscurile pure care au gradul de incertitudine pentru a putea fi asigurate. asigurarea pentru riscul de neplată.3 La asigurările non-viață se asigură alte riscuri. animale și culturi agricole. deces. asigurarea de credite. All Beck. respectiv menținerea situației patrimoniale și financiare a asiguratului. Există o gamă largă de astfel de asigurări. asigurări facultative. Elementul de incertitudine se refera la momentul producerii riscului și nu la riscul însuși. Asigurările de interes financiar: prin această formă de asigurare se obține protecția pentru asigurarea de pierdere a profitului. profesională a persoanelor fizice și juridice pentru eventualele daune produse terților. Din punct de vedere al obiectul asigurării avem:     asigurări de persoane. 2000 4 . Scopul este compensarea pierderilor materiale sau financiare generate de producerea evenimentului asigurat. Asigurările de bunuri sunt oferite de societățile de asigurare pentru a acoperi riscurile referitoare la bunuri personale. accidente existând astfel asigurări de viață și asigurări de accidente. În cazul asigurărilor de viață care se asigură este decesul. asigurări de bunuri. asigurări non-viață (generale). asigurări de interes financiar. Scopul fiind protecția financiară a familiei sau dependenților. egală cu despăgubirea pe care ar urma să o plătească asiguratul unor terți prejudiciați.

All Beck. 2000 5 . Tot ca o formă de asigurare obligatorie poate fi percepută și asigurarea bunurilor achiziționate prin leasing sau rate.U.Din punct de vedere al cadrului teritorial în care operează asigurările se clasifică în:   asigurări naționale. asigurări internaționale.R. a călătorilor C. (costul asigurării era inclus în prețul biletului de tren). statele U.A.auto. asigurările medicale de călatorie.E. În România la ora actuală cea mai cunoscută formă de asigurare obligatorie este asigurarea de raspundere civilă auto. Aceasta și deoarece fondurile aflate la dispozitie sunt limitate și prevăd și alte destinații). Datorita caracterului național se înregistrează o dispersie foarte mare a riscurilor. Datorită faptului că dispersia riscului este mult mai mică decât în cazul asigurărilor obligatorii și primele de asigurare au un nivel mai ridicat. dar și severității unor daune cu frecvență scazută. a animalelor și culturilor agricole. Până înainte de 1991 mai exista caracterul de obligativitate și asupra clădirilor. Asigurările obligatorii prezintă o caracteristică foarte importantă. răspunderea 4 Ciurel. Japonia. precum și în cazul apariției daunelor acestea sunt compensate eficient. precum și de alte catastrofe naturale. Asigurările internaționale au în considerare faptul că legatura dintre asigurator și dauna produsă de propriul asigurat are loc în afara granițelor tă rii asiguratorului (daune produse la asigurarea de Carte Verde. Asigurările naționale reprezintă acea categorie de asigurări care se desfășoară doar între granițele unei tări. Caracterul obligatoriu deriva fie datorită frecvenței ridicate de apariție a riscurilor asigurate.Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale. Asigurările facultative: se caracterizează prin faptul că încheierea asigurării se realizează prin liberul consimțământ al asiguratului și prin existența unei polițe de asigurare care sa-i acopere riscurile dorite.F. Violeta . sau asigurarea imobilelor cu care se girează în favoarea băncilor în momentul contractării de credite. În schimb în țările dezvoltate ale lumii (S.) există mai multe asigurări obligatorii . pentru cladiri etc.Asigurările obligatorii sunt caracterizate prin faptul ca sunt reglementate prin lege.4 La ora actuală se pune din nou în discuție instituirea obligativității în asigurarea cladirilor (teama executivului de un cutremur devastator asemănător celui din anul 1977.

Activitatea lor urmează practicile de 5 Ciurel. Companiile de asigurări sunt principalii ofertanți de asigurări și cumparatori de reasigurări pe piețele internaționale ale asigurărilor și reasigurărilor. I.5 Reasiguratorul. pool-uri de subscriitori. Asigurarea directă este încheiată în mod direct între asigurator și asigurat. asociații mutuale.cărăușului pentru marfa transportată. evident. sindicate Lloyd’s . Companiile de stat de reasigurare apar în postura de cumpăratori de reasigurări în cazul retrocedării unei părți din riscurile preluate. de ofertanți ai tranzacțiilor de reasigurare. devenind asiguratori/reasiguratori.4. asigurare indirectă. Asigurarea indirectă se încheie prin intermediari – agenți de asigurări care reprezintă interesele asiguratorului și brokerii care reprezintă atât interesele asiguratului cât și ale asiguratorului. respectiv reasigurare care accepta riscuri în asigurare/reasigurare în schimbul primelor de asigurare/reasigurare. Reasigurarea Grupul vânzătorilor de asigurări și reasigurări cuprinde companiile de asigurare. în calitate de cumpărător de reasigurare. Violeta .Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale. pot exista totuși diferite reglementări referitoare la anumite obligații ale companiilor privind asigurările și reasigurările. având la bază . Din punct de vedere al naturii și tipului raportării care au loc între asigurat și asigurator există:   asigurare directă. ei apar în calitate de cumpărători de reasigurare. Companiile profesionale de reasigurări sunt societăți specializate de reasigurări și reprezintă categoria principală de reasiguratori prezenți pe piața internațională. companii captive de asigurări și reasigurări. 2000 6 . de obicei. Corporațiile de stat de asigurări și reasigurări au o activitate specifică în fiecare țară. Tipurile de companii pe care le întâlnim pe piață în calitate de asiguratori și reasiguratori sunt: companii de asigurări. aceleași motive pe care le are și asiguratorul direct când solicită reasigurarea. asigurări aviatice și maritime etc. Chiar dacă sistemul de asigurare sau reasigurare nu este monopol de stat. All Beck. dar o practică frecvent întâlnită pe piață reasigurărilor internaționale este și cea a reciprocității. sub forma reasigurării neproporționale. Reasiguratorii apar în principal în calitate de vânzători. inclusiv reasigurările). Totuși atunci când efectuează afaceri de retrocedare a unei părți din tranzacția inițială de reasigurare. companii de reasigurări. caută protecție.

reasigurare și retrocesiune ale companiilor private de reasigurare. Dicționarul Webster le definește astfel: „companie deținută sau controlată de o alta intreprindere al carei obiect de activitate este.” Companiile captive au configurații și dimensiuni diferite.Activitatea pieței Lloyd’s rămâne un etalon pentru toate piețele de asigurări și reasigurări. prin continua perfecționare a reasigurării pe care a inventat- 7 . în conformitate cu legislația din țara gazda. acoperirea necesarului de asigurări și în al doilea rând. cu unele restricții impuse de legislația țării de origine. Întâlnim pe piață doua categorii mari de companii captive și anume:  Companii captive private: asigură numai riscurile proprietarului și acestea sunt: a) Exclusive: când asigură numai riscurile singurei societăți De interes comun: în situația în care aparțin și asigură de care aparțin. în primul rand. O companie captivă îndeplinește toate funcțiile unei companii de asigurări tradiționale. Sindicatele Lloyd’s nu reprezintă o societate de asigurări ci se comportă ca o piață. dar în practică unele dintre acestea sunt transferate unor experți sau consilieri externi. Piața reasigurărilor reprezintă o mare parte a pieței Lloyd’s existând un sindicat specializat în astfel de tranzacții (Syndicate Reinsurance). b) Companiile „Offshore”: sunt societăți de drept străine ce își desfășoară activitatea în alte țări. această piață a fost destinată asigurărilor maritime. Unele sunt organizate sub forma asociaților mutuale. efectuarea de operațiuni pe piață. dar spre sfârșitul secolului al XIX-lea a început și subscrierea riscurilor nemaritime. Inițial. altele sub forma societăților pe acțiuni. fiind garantate cu întreaga avere personală a acestora. b)  sau reasigura mai multe societăți Companii captive mixte: efectuează asigurări și pentru terțe părți: a) Companii „Onshore”: sunt societăți de drept din țară gazda ce își desfășoară activitatea în acea țară și sunt supuse regimului fiscal local. Companiile captive de asigurări și reasigurări constituie o categorie aparte a asiguratorilor și în același timp a reasiguratorilor. Toate asigurările sunt subscrise în numele sau de către anumiți membri.

6 Ciurel.dar și prin publicațiile periodice care oferă informații precise și la zi în cele mai diverse domenii de interes pentru celelalte piețe de asigurări și reasigurări. Violeta . Fiecare asigurare sau reasigurare achiziționată la bursă este subscrisă de catre membrii aceștia putând fi indivizi. iar ceilalți membri reasigură o anumită parte din riscul asigurat astfel asiguratul are o relație contractuală numai cu societatea care a emis polița. 2000 8 . Pool-urile și asociațiile sunt constituite din câțiva asiguratori independenți. un membru al pool-ului emite polița.Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale. All Beck. Când funcționează pe baza reasigurării. Când funcționează ca sindicat. Pool-urile pot funcționa ca sindicat sau prin intermediul reasigurării. care include toti membrii pool-ului și specifică partea din asigurare pentru care este responsabil fiecare membru astfel asiguratul are o relație contractuală cu fiecare membru al pool-ului. asociații.corporații. care coopereaza pentru a acoperi împreună riscuri pe care membrii nu sunt dispuși să le acopere singuri. “excedent de daună”.6 Bursele de asigurări sunt bursele ce apar ca adevarate piețe.o. el poate emite o poliță mixtă.

Asiguratul se obligă să plătească prima. Contractul de asigurare este un contract cu caracter civil. Contractul are un character sinalagmatic întrucat părțile se obligă una persoana și nu proprietatea. d) e) Contractul de asigurare este unic pentru întreaga sa durata. în art. Definiția și caracterele juridice ale contractului de asigurare Codul civil român. h) Contractul de asigurare este un contract de adeziune: clauzele stabilite de una din părți. iar asiguratorul. printr-o singură prestație. II. definește contractual ca fiind “acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânșii un raport juridic”. cealaltă parte acceptând ca atare sau nu.942. causa proxima. g) incert care pot duce la obținerea de caștig sau pierdere pentru oricare dintre părți. este o alta caracteristică a contractului. 9 . El este strict bilateral și de regula nu se poate încheia cu titlu gratuit. Caracterele juridice ale contractului de asigurare: a) Este un contract personal: prin contractual de asigurare se asigură Caracterul consensual: constă în faptul că se formează “solo consensu”. Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului care preia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment. să plătească asiguratului sau unei terțe personae o indemnizație de asigurare în limitele convenite. să ofere protective. și anume: interesul asigurabil. Încheierea și derularea contractului de asigurare Orice contract de asigurare are la bază anumite principii care pot fi tratate drept condiții pentru încheierea și derularea sa. obligânduse ca. la producerea acestuia.Capitolul II : Contractul de asigurare II. Executarea succesiva. f) Caracterul Oneros al contractului de asigurare deoarece fiecare parte Caracterul aleatoriu: efectele sale depind de un eveniment viitor și are în vedere obținerea unui anumit avantaj.2. b) c) față de alta. maxima bună credință. deoarece executarea nu are loc dintr-o data. subrogarea si contribuția.1. despagubirea.

prevede ca asiguratul trebuie sa fie interesat în obiectul asigurării.7 Principiul maximei bune credințe: poate fi definit ca o datorie pozitivă de a informa voluntar. asiguratul este repus în situația financiară pe care a avut-o înainte de producerea pierderii. Natura riscului: este foarte importantă de cunoscut în legatură cu causa proxima. patrimonial al asiguratului față de obiectul asigurării. asigură interesul comercial. Privind daunele. chiar dacă subscriitorul sau asiguratorul întreaba sau nu. Principiul despăgubirii: în cazul asigurărilor de bunuri și de răspundere. viața sau raspunderea pe care se doresc asigurate. între asigurat și obiectul asigurării. expres menționate în poliță. Asiguratul sau contractual de asigurări trebuie să aibă o relație particulară în legătură cu obiectul asigurat. acceptată de lege. Riscuri neasigurate sau alte riscuri. provenită dintr-o sursă nouă și independentă. Bucureşti. Editura Tehnică. Interesul asigurabil este definit ca fiind dreptul legal de a asigura ceea ce rezultă dintro relație financiară. care pune în mișcare declanșarea unui flux de evenimente care determină o pierdere. nemenționate în poliță. Conform acestui principiu. Riscuri exceptate sau excluse. Marinae Insurance Act(1906) în Sectiunea 6. Causa proxima : reprezintă cauza activă. deși nu trebuie să fie interesat când a fost efectuată asigurarea. Dobrin M. efectivă.Interesul Asigurabil: reprezintă condiția de baza a oricarui contract de asigurare. Indemnizația reprezintă compensarea financiară exactă a pierderii suferite. menționate în cuprinsul contractului. contractul de asigurare este un contract de indemnizare. în momentul producerii piederii. În Contractul de asigurare. Forma contractului de asigurare 7 Constantinescu D. precis și complet asupra tuturor faptelor material privind riscul propus spre asigurare. Obiectul contractului de asigurare este de fapt numele dat interesului financiar pe care o persoană îl are în legătură ci obiectul asigurării.3. II. – Asigurări şi reasigurări.A. fără intervenția nici unei forțe care a început sau a funcționat activă. Obiectivul Asigurării: poate fi reprezentat de orice formă de proprietate sau eveniment ce poate duce la o pierdere a unui drept legal sau la crearea unei obligații față de un terț. patrimonial. acestea se pot produce ca urmare a trei categorii de evenimente: a) b) c) Riscuri asigurate. acesta fiind proprietatea.. 1998 10 .

Polița de asigurare reprezintă manifestarea materială a contractului de asigurare. Declarația de asigurare: este o etapă în care asiguratul își manifestă dorinta de a încheia asigurarea și de a oferi informații necesare pentru evaluarea riscului. Obligația asiguratului de a încheia contractual: asiguratorul nu are interesul și nici nu poate motiva refuzul încheierii contactului.Ca regulă generală. ci numai o dovada a încheierii. cum ar fi agentul sau brokerul. suma asigurată și prima de asigurare. El poate fi încheiat direct între părțile contractante sau printr-un intermediary. Durata contractului: reprezintă perioada de timp la care se referă drepturile și obligațiile părților și poate fi de durată determinată sau nelimitată. care intra în raporturi juridice cu asiguratorul prin încheierea contractului de asigurare. Asiguratul: persoana sau patrimoniul care sunt supuse riscului. care pot să extindă sau să limiteze condițiile impuse de standardizare. este necesară evaluarea riscului de către asigurator. Analiza declarației: în vederea încheierii contractului. forma contractului este scrisă. condițiile generale și adiț ionale și anexele. Asiguratul este persoana fizică sau juridică. Momentul încheierii contractului: contractul se poate considera încheiat odată cu plata primelor și emiterea documentului de asigurare. Responsabilitatea civilă față de terții păgubiți este acoperită prin asigurare. Elementele obligatorii specifice ale contractului de asigurare: în cazul contractului de asigurare trebuie analizate pe larg elementele esențiale ale acestuia și anume: riscul. El este alcătuit din polița de asigurare. Beneficiarul: desemnat în caz de daună să încaseze indemnizația de asigurare la producerea evenimentului asigurat prevăzut în contract. 11 . Părțile contractului de asigurare: se încheie între două părți: asiguratul și asiguratorul. Contractul de asigurare exprima acordul de voință al părților. Motivele refuzului trebuie să fie foarte bine întemeiate. sau contractantul asigurării: cel care semnează polița în nume propriu și se obligă să plătească primele. dar aceasta nu este o condiție pentru a fi considerat valid. În contractul de asigurare sunt interesate mai multe categorii de personae și anume:    Semnatarul. Încheierea contractului de asigurare: Încheierea propriu-zisă a contractului de asigurare este precedată de câteva etape pe baza cărora se determină clauzele și condițiile finale ale acestuia.

costul asigurării. III.Capitolul III : Asigurarea mărfii pe parcursul transportului rutier III.2. expeditii si asigurari . Lumina Lex. decât cel mentionat în poliță. Cheltuieli. riscuri speciale. Gheorghe Transporturi. Costul transportului. Ea este formată din :     Valoarea mărfii potrivit facturii originale. Când contractual de transport se termina într-un alt loc decât destinația specificată în contractual de asigurare. ceea ce înseamna că există condiții generale de asigurare și condiții speciale. Când bunul este livrat la depozitul destinatarului sau la destinația menționată în poliță. comisonale vamale. La expirarea unui anumit termen de la terminarea descărcării bunului de pe autovehicul. 2001 12 . Condiţiile de asigurare a mărfurilor pe parcursul transportului rutier 8 Caraiani. taxe. Asigurarea încetează în una din urmatoarele situații care survine mai întâi:     Riscuri pentru care se acordă protective de către asiguratori se împart în două categorii:   riscuri generale. Când bunul este livrat la alt depozit.8 În asigurarea mărfurilor.1 Caracteristici generale Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului se poate face pentru riscuri generale și pentru riscuri speciale. suma asigurată este dată de valoarea mărfii inclusă în contractual de asigurare și agreată de asigurator. supraasigurare de 10% din valoarea bunului.

clădirilor. Gheorghe Transporturi. Condiţia B acoperă un număr mai mic de riscuri menţionate în mod expres în conţinutul condiţiei cauzate de:             Incendiu sau explozie. Prăbuşirea podurilor. B. Avalanşe. Cheltuieli făcute pentru clauza de culpă comună. Cheltuieli de contribuţie la avaria generală. C acoperă şi alte categorii de cheltuieli cum ar fi:     Cheltuieli făcute de asigurat în scopul salvării încărcăturii. erupţie vulcanică sau trănet. lac în mijlocul de transport. altul decât apa. Intrarea apei de mare. deraiere. expeditii si asigurari . Cutremur de pământ. Răsturnare. Coliziunea mijlocului de transport cu un obiect exterior. ruperi de diguri. Oricare dintre condiţiile de mai sus poate fi extinsă în schimbul plăţii unei prime suplimentare. baraje şi conducte de apă. grevă. Lumina Lex. container sau depozit. fie datorită particularităţilor pe care le implică transporturile internaţionale faţă de cele interne. Condiţia C acoperă pierderile şi/sau avariile produse bunurilor în timpul transportului: Incendiu sau explozie. Coliziunea autovehicolului cu un obiect exterior. deraierea sau prăbuşirea mijlocului de transport. Cheltuieli de constatare a pierderilor / avariilor făcute de asigurat. fie datorită varietăţii şi specificităţii mijloacelor de transport folosite. prăbusirea mijlocului de transport. Dauna totală a unui colet pierdut sau căzut în timpul încărcării sau descărcării. pentru prevenirea unui pericol iminent. Răsturnare.9 9 Caraiani. Asigurarea încheiata prin condiţiile A. clauzele de riscuri speciale fiind de: furt.Condiţia A este cea mai cuprinzătoare fiind acoperite toate riscurile de pierdere sau avarie la care sunt supuse bunurile în timpul transportului. inundaţii. pentru a acoperi şi riscul de pierdere şi avarie la bunul asigurat. riscuri ce ţin de natura mărfii. jaf şi nelivrare. Căderi de arbori. Contractul de transport prezintă un mare număr de varietăţi. care se deosebesc între ele fie datorită specificului pe care îl presupune obiectul activităţii desfăşurate de cărăuş. 2001 13 . cicloane. tunelelor. râu.

la data încheierii contractului de transport. 14 . care o ia în primire. care devine astfel cesionar. trebuie să nominalizeze. În cadrul contractului de transport.  contractul de transport este un contract cu conţinut economic.  contractul de transport este un contract cu titlu oneros. Din acest punct de vedere. denumit şi încărcător sau predător. eliberarea încărcăturii intervine faţă de o terţă persoană. În cazul strămutării de bunuri. la destinaţie însă. 413 alin. expeditorul are o facultate de opţiune. cărăuşul deţine poziţia de promitent. căruia i se vor aplica principiile generale privind regimul acestor contracte. Poziţia destinatarului în contractul de transport poate fi explicată în temeiul cesiunii de drepturi. mandatarul sau comisionarul său.  contractul de transport este un contract comutativ. În contractele care au ca obiect strămutarea de mărfuri cocontractantul cărăuşului este de regulă expeditorul. de cele mai multe ori. Participanţii la contractul de transport. Textul precizează că „se numeşte cărăuş persoana care îşi ia însărcinarea ca. căruia urmează să-i fie eliberată încărcătura la capătul călătoriei. un echivalent. contractul de transport prezintă următoarele trăsături esenţiale:  contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic). în locul expeditorului acţionează pentru încheierea contractului de transport. în documentul care se întocmeşte persoana beneficiarului. Însuşiri care îl individualizează pe cărăuş sunt arătate în art. transmite drepturile ce decurg din contractul de transport în favoarea destinatarului.2 Cod comercial. Expeditorul mărfii. deoarece părţile cunosc întinderea obligaţiilor reciproce pe care şi le asumă chiar din momentul încheierii contractului şi pot aprecia valoarea acestor prestaţii reciproce ca fiind echivalente. Adesea. El îşi poate rezerva dreptul de a fi destinatarul mărfii transportate. O altă explicaţie este dată de stipulaţia pentru altul. deoarece chiar de la încheierea lui în mod valabil dă naştere la obligaţii reciproce şi interdependente în sarcina ambelor părţi contractante. constatăm că încheierea contractului de transport are loc între expeditor şi cărăuş. expeditorul este stipulant. să transporte sau să facă a se transporta un obiect oarecare”. într-un mod oarecare. expeditorul. în calitate de cedent. deoarece fiecare parte contractantă urmăreşte să deţină un folos. Astfel. destinatarul.Indiferent de felul său. o contraprestaţie în schimbul obligaţiei asumate. Principalul subiect de drept al contractului de transport este întreprinderea care se angajează să efectueze strămutarea de bunuri.

2009 15 . De exemplu. de starea infrastructurii. Caracterul sinalagmatic al contractului de transport auto de mărfuri nu exclude unele răspunderi ale expeditorului. Operatorul de transport rutier răspunde pentru pierderea totală sau parţială a mărfii ori pentru avarierea ei. în limita obligaţiilor specifice ce-i revin.5 ore (rotunjit) care se înmulţeşte cu lei/oră = suma ce va fi plătită.Asigurari de bunuri. comparativ cu obligaţiile cărăuşului. 10 Lungu. din momentul primirii la transport şi până în momentul eliberării la destinaţie. Deci suma ce trebuie plătită transportorului reprezintă un tarif şi nu o penalitate. etc. cât şi pentru exactitatea menţiunilor din scrisoarea de transport. orice întârziere ducând la plata de penalităţi.10 Scrisoarea de transport este „un contract model imprimat pe un formular tipizat. pe care expeditorul are obligaţia să-l completeze în momentul depunerii la cărăuş. o cantitate determinata de mărfuri pe care urmează să o elibereze destinatarului indicat de către expeditor prin documentul de transport. dacă un autovehicul de 6 tone trebuie încărcat in 100 de minute. Expeditorul răspunde pentru depăşirea timpului liber tarifar de încărcare prin plata unei taxe de transport. Cărăuşul este obligat să confirme. Expeditorul răspunde şi pentru plata la termen a taxei de transport. Răspunderea expeditorului mai poate interveni şi în caz de deteriorare a autovehiculului cu ocazia încărcării sau pentru neambalarea corespunzătoare şi nefixarea mărfii. Ea se calculează potrivit tabelelor pentru „timpul de utilizare” ale tarifului pe autovehicul. corespunzător capacităţii nominale a mijlocului auto folosit. în schimbul unui tarif (taxa) să transporte sub pază sa şi înăuntrul anumit termen. iar operaţiunea s-a executat în 180 de minute. depăşirea de 80 de minute se va transforma in 1. sunt dependente de condiţiile meteorologice. Contractul de transport auto de mărfuri este acel contract prin care un operator de transport rutier (transportatorul sau cărăuşul) se obligă. transporturile rutiere au un nivel mai ridicat al preţului de cost. Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza".În raport cu celelalte mijloace de transport având o capacitate de transport mai redusă. Constantin Nicolae . prin semnătură şi număr de înregistrare primirea scrisorilor de transport”.

în caz contrar. trăsnet. fără alte daune. Dan Anghel. Dacă prin depăşirea termenului de executare a contractului de transport.2. Accidente ale mijloacelor de transport care afectează marfa transportată..11 În afara acestei despăgubiri. cutremure de pământ.1. scurgere. Bren. contaminarea cu alte bunuri transportate. Dobrin. transportatorul va fi obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare. Riscul în asigurarea de transport terestru În cadrul condiţiilor de asigurare. III. Accidente în timpul încărcării sau descărcării mărfurilor.Despagubiri in asigurari. grindină. alunecarea de teren. 1998 16 . iar lipsa acesteia după preţul oficial. 11 Constantinescu. atrage răspunderea sa prin plata unei despăgubiri calculată la valoarea dublă a mărfurilor folosite. dacă acestea sau produs ca urmare a unui accident a mijlocului de transport. În practică. astfel: În cazul asigurării bunurilor pe timpul transportului terestru. dacă există. Marinica . avalanşe de zăpadă etc. există trei tipuri uzuale de asigurare a mărfurilor transportate: toate riscurile cu excepţia riscurilor neasigurabile (excluderile generale). cărăuşul va suporta şi taxa de transport şi alte eventuale cheltuieli făcute în legătură cu transportul mărfii pierdute. furtuni. Folosirea mărfurilor de către cărăuş. Acte de tâlhărie. riscurile asigurabile în transportul terestru sunt structurate în funcţie de natura asigurării. după preţul curent al mărfii la locul şi data predării. principalele riscuri asigurate sunt:  Riscurile naturale: incendiu. marfa a ajuns la destinaţie cu deprecieri calitative. umezeală. risipire.       Explozia cu sau fără incendiu. inundaţii. uragane. dispariţia sau furtul bunurilor asigurate. despăgubirea la care va fi obligat constă în suma corespunzătoare deprecierii mărfii. Spargere. ploaie. greutatea stratului de zăpadă.Despăgubirea ce urmează să o plătească transportatorul pentru pierderi. În cazul avarierii mărfii în timpul transportului şi din vina cărăuşului. se calculează după preţul prevăzut în factura care însoţeşte transportul.

 fără avarie particulară care include următoarele riscuri: incendiu. ea fiind necesară atât în calculul primelor de asigurare. separat. 1998 17 . dar există şi o excepţie. În cazul acestui tip de asigurare pot exista două situaţii de stabilire a sumei asigurate. deoarece aceasta a fost stabilită la momentul încheierii contractului. cutremur. Dan Anghel. la producerea riscului asigurat.2. în funcţie de cererea asiguratului:   separat pentru fiecare transport pe căile ferate. Dacă asiguratul sau beneficiarul asigurării deţine o poliţă evaluată. erupţie vulcanică. explozie şi orice fel de accident al mijlocului de transport. În funcţie de determinarea sumei asigurate la momentul încheierii contractului. clauza pentru război etc. cum ar fi: clauza pentru grevă. Valoarea reală a unui bun se determină prin operaţiunea de evaluare a acestuia. pentru toate bunurile transportate cu fiecare vehicul. 12 Constantinescu. contra unei prime suplimentare plătite cuprind în asigurare şi unele riscuri care în mod obişnuit sunt excluse. şi în vederea obţinerii despăgubirii. trăsnet. accidente la încărcarea şi descărcarea bunurilor. cât şi în calculul despăgubirilor.Suma asigurată Suma asigurată reprezintă în general limita maximă de sumă până la care asigurătorul se angajează să-l despăgubească pe asigurat în caz de producere a riscului asigurat. Diferenţa dintre ele constă în faptul că în cazul poliţelor neevaluate. extras de cont sau alte documente. Unele societăţii de asigurări. Marinica . În general. asiguratul va fi nevoit să dovedească valoarea bunurilor afectate de daune prin facturi. Dobrin.2. în cazul asigurărilor încheiate cu persoanele juridice care efectuează transportul cu vehicule proprii.Despagubiri in asigurari.12 Asigurarea mărfurilor transportate. Această sumă nu trebuie să depăşească valoarea reală a bunului. în cazul asigurărilor încheiate pentru bunuri transportate pe o rută definită. III. în poliţele de asigurare de mărfuri pe timpul transportului este menţionată suma asigurată. în eventualitatea apariţiei cazului asigurat. deosebim două tipuri de poliţe de asigurare: poliţe evaluate şi poliţe neevaluate. avize de însoţire a mărfii. acesta nu va trebui să mai facă dovada valorii mărfurilor asigurate. cu vehicule ori prin poştă. Astfel. explozie şi orice fel de accident al mijlocului de transport. în unele asigurări nu s unt cuprinse menţiuni exacte cu privire la suma asigurată. cu avarie particulară care include următoarele riscuri: incendiu. Bren.

Pentru această asigurare. Astfel pot apărea mai multe situaţii:  în caz de daună totală constructivă. adică atunci când marfa transportată este complet distrusă.  al doilea factor ar fi caracteristicile mărfurilor.  un prim factor determinant îl constituie sfera riscurilor cuprinse în condiţiile de asigurare. în prezenţa transportatorului. a anotimpului în care acesta se efectuează. Astfel pentru clauza „toate riscurile” prima de asigurare va fi mai ridicată. cum ar fi: starea tehnică a acestora. un rol deosebit în stabilirea cotaţiei de primă îl prezintă şi caracteristicile autovehiculelor cu care se realizează transportul. în timp ce pentru clauza „fără avarie particulară” prima de asigurare va fi cea mai mică. prima se calculează de către societatea de asigurări prin aplicarea cotei de primă la suma asigurată pentru transport sau pentru o perioadă determinată. asiguratului şi. respectiv alimente. Calculul şi plata despăgubirii Constatarea pagubelor se face cu ajutorul unui inspector de daune. călătoria prezintă interes pentru asigurător şi sub aspectul duratei. Evaluarea pagubei se face de către societatea de asigurări direct sau prin reprezentanţi. Stabilirea nivelului cotei de primă este un proces complex.3. astfel că riscul exploziilor sau incendiilor este mult mai mare. vechimea.    un alt factor ce contribuie la calculul primelor de asigurare este ambalajul utilizat de asigurat pe durata efectuării transportului. mai ales în cazul transporturilor internaţionale. după caz. precum şi includerea unor riscuri speciale în condiţiile de asigurare în funcţie de aceste caracteristici. de exemplu cele de spargere sau risipire. a modalităţilor de realizare. De asemenea sunt mărfuri care prezintă pericolul emanaţiei de gaze explozive. care trebuie să ţină seama de anumiţi factori care pot influenţa apariţia daunei sau nivelul pagubelor. capacitatea acestora de a garanta conservarea calitativă şi cantitativă a mărfurilor transportate. nivelul primelor poate fi influenţat şi de starea conjuncturală a pieţei asigurărilor. Plata primelor poate fi realizată anticipat sau în rate. în funcţie de opţiunea asiguratului. ceea ce va determina o mărire a cotaţilor de prime. III.  nu în ultimul rând.2. Riscuri speciale pot fi considerate. martori. sau este într-un asemenea grad afectată încât îşi pierde 18 . în cazul unui transport de sticlărie. sau în caz de divergenţe se apelează la un expert neutru. reprezentant al asigurătorului.

 în cazul în care suma asigurată este inferioară valorii reale a mărfurilor transportate. despăgubirea va fi egală cu suma asigurată. Dobrin. asiguratul sau beneficiarul asigurării trebuie să depună o cerere de despăgubire şi odată cu aceasta. Bren. în urma unui eveniment asigurat. Dan Anghel. 13 Constantinescu. ori proprietarul nu mai cunoaşte nimic de aceasta. Marinica . o serie de documente din care să rezulte interesul celui care adresează cererea cu privire la mărfurile avariate. întâmplarea daunei.  în caz de avarie parţială. despăgubirea care se plăteşte va fi partea din suma asigurată care reprezintă valoarea pierdută sau avariată împreună cu procentul corespunzător al costului transportului sau al altor costuri care sunt în legătură c u acesta. 1998 19 .proprietăţile sale caracteristice. dovada privind drepturile asiguratului sau beneficiarului şi conţinutul acestora conform contractului de asigurare. întinderea pagubei. despăgubirea se va calcula proporţional cu paguba în funcţie de raportul dintre valoarea reală şi suma asigurată.13 Calculul pagubei şi a despăgubirii se face astfel: PG = CA * PR – VR DP = PG <= SA PG – paguba CA – cantitatea de mărfuri avariate PR – preţul unitar al mărfurilor avariate VR – valoarea recuperărilor DP – valoarea despăgubirilor SA – suma asigurată De menţionat este faptul că.Despagubiri in asigurari.

3. respectiv sănătate: OMNIASIG Life şi OMNIASIG Addenda. una dintre cele mai mari societati de asigurari din Europa Centrala si de Est. asigurări de răspundere civilă auto pe teritoriul României 3. Portofoliul de asigurări la OMNIASIG este format din următoarele linii de asigurare: 1. In perioada 2000-2004.V. asigurări de bunuri 4.TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP N. cotată pe piaţa bursieră).AGI şi OMNIASIG -ASIRAG.40% Incepând cu data de 04.III. oferind o gama larga de servicii si produse in domeniul asigurarilor. Mai exact. Grupul OMNIASIG s-a extins prin fuziunea prin absorbţie cu OMNIASIG .GRUPUL BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 21. astăzi VIENNA INSURANCE GROUP (VIG). OMNIASIG este vândută fondului israelian de investiţii TBIH.2005. AGI şi ASIRAG. înfiinţând în acelaşi timp şi două companii specializate în asigurări de viaţă. având 12 angajaţi şi o singură sucursală.PERSOANE FIZICE STRĂINE 1. asigurări auto CASCO 2.10% . OMNIASIG AGI. OMNIASIG duce o politică agresivă de achiziţii. Studii de caz privind asigurările de transport la OMNIASIG PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII SC Omniasig a fost înfiinţată în anul 1995. acţiune unică pe piaţa autohtonă de profil (fuziunea a trei societăţi de asigurări.74% . Omniasig se situeaza pe locul trei pe lista societatilor de asigurari din Romania. preluând AGRAS. deţinut de către TBIH Holding Company NV. A devenit membru al Vienna Insurance Group .PERSOANE FIZICE ROMÂNE 6. 66.86% . în anul 2005. a fost preluat de către GRUPUL WIENER STADTISCHE (Tabei 1).08. Astazi numara peste 1500 de angajati si 200 de sucursale. Luand in considerare cifra de afaceri. asigurări de răspundere civilă auto în afara României – CARTE VERDE 20 . In anul 1999. Structura acţionariatului OMNIASIG la data de 30 iunie 2005 era următoarea: . pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG. fostul ei acţionar principal. lideru operatorilor pe piaţa asigurărilor din Europa. OMNIASIG reuşeşte să supravieţuiască prăbuşirii BANCOREX. dintre care una.

Asigurarea în cauză a fost încheiată între OMNIASIG ca asigurător.5. În cazul analizat asiguratul a optat pentru Clauza de asigurare „Toate riscurile”. astfel cele 200 de bucăţi de portofele din piele. Toate aceste date înscrise în cererea de asigurare sunt necesare pentru identificarea gradului de risc şi implicit pentru calculul primei de asigurare.C. Asigurarea facultativă a mărfurilor pentru pagube pe timpul transportului terestru – cargo Prezentarea asigurării. pierderea. scurgerea normală. Condiţiile în care se face transportul sunt prezentate în cererea de asigurare .800 EUR trebuie transportate pe ruta BUCUREŞTI – EP. asigurări de marfă transportată 9. asigurarea culturilor. Bucureşti cu un camion colectiv (TIR cu remorcă) pe traseu rutier. asigurarea d răspundere civilă generală 12. pe de o parte şi pe de altă parte S. ca şi proprietar al mărfii transportate. uzura normală a bunului asigurat. asigurări medicale pentru călătorii în străinătate 6. INTERNATIONAL BISSNIS S. asigurarea complexă auto (CASCO + răspunderea cărăuşului în trafic internaţional + CARTE VERDE) 11. adică toate cazurile de pierdere şi avariere a bunurilor cu excepţia pierderilor şi/sau avarierilor rezultând sau provocate de: 1. Pe traseu are loc o transbordare la Viena unde marfa va fi depozitată tot într-un spaţiu acoperit. pierderea normală în volum sau greutate. Obiectul asigurării îl constituie 200 bucăţi de portofele din piele. Marfa este ambalată în 10 colete de carton şi transportată containerizat de firma de transport S.BIHOR – VIENA – ARHNEM (Olanda) destinatar fiind firma DENORO din Arnhem.C.A. Înainte de încărcarea în autocamion a fost depozitată într-un spaţiu acoperit. 2. cu sediul în Bucureşti. asigurări agricole 7. asigurări de accidente de persoane 8. în valoare facturată totală de 7. dauna sau cheltuiala provocată de comportament voit necorespunzător al asiguratului. ROMTRANS S. 21 . asigurări de credite şi garanţii 10.A.

22 . fosfor. iar pagubele produse bunurilor asigurate au provenit din cauza acestui mod de încărcare. a unor materiale inflamabile sau uşor inflamabile. pierderea. turbă etc. pierderea. 6. 9. dacă acest fapt rezultă din actele încheiate de organele în drept (poliţie. containerul este inadecvat pentru transportul în bune condiţii a bunului asigurat. 10. dauna sau cheltuiala produsă de faptul că mijlocul de transport. dauna sau cheltuiala produsă de viciul inerent sau natura bunului asigurat. pompieri sau alte organe de cercetare). dauna sau cheltuiala produsă de insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligaţiilor financiare de către proprietarii. lichide acide. dar numai dacă stivuirea este efectuată fie înainte de intrarea în vigoare a asigurării. 11. pierderea. 5. administratorii sau operatorii mijlocului de transport. chiar dacă întârzierea se datorează unui risc asigurat. explozivi ori uşor combustibile (de exemplu: materiale chimice inflamabile. dauna sau cheltuiala produsă de ambalarea şi/sau pregătirea insuficientă sau necorespunzătoare a bunului asigurat (în înţelesul acestei excluderi termenul de „ambalare” se consideră că include stivuirea într -un container. asigurătorii nu vor accepta nici o violare a garanţiilor privind nepotrivirea sau starea necorespunzătoare a mijlocului de transport de a transporta bunul asigurat la destinaţie decât dacă asiguratul sau prepuşii săi nu au avut cunoştinţă de starea necorespunzătoare sau nepotrivirea mijlocului de transport. benzină. ţiţei. 4.3. încărcarea în acelaşi mijloc de transport cu bunurile asigurate. dauna sau cheltuiala produsă de utilizarea oricărei arme de război care foloseşte fisiunea şi/sau fuziunea atomică sau nucleară sau orice fel de reacţie asemănătoare. 7. var. pierderea. 8. pierderea. radioactivitate sau material radioactiv. dauna produsă sau distrugerea bunului asigurat sau a unei părţi a lui ca urmare a actului intenţionat a oricărei persoane. fie de către asigurat sau angajaţii acestuia). pierderea.). dacă asiguratul sau prepuşii săi au cunoştinţă de starea de nepotrivire în momentul încărcării bunului asigurat. materiale otrăvitoare sau rău mirositoare. dauna sau cheltuiala direct produsă de întârziere. fân.

adică 7. demonstraţii sau tulburări civile rezultate din acestea. Astfel. rebeliune. tulburări ale lucrului. persoane care participă la tulburări ale lucrului. Alte documente care au fost cuprinse în dosarul de daună sunt: avizare de daună pentru înştiinţarea societăţii de asigurare asupra producerii evenimentului asigurat şi a condiţiilor în care s-a produs acesta. până la sosirea mărfii la destinaţie. În urma constatării lipsei la momentul descărcării firma olandeză a făcut o declaraţie la poliţie care a întocmit un proces verbal de constatare care a fost remis societăţii expeditoare şi apoi societăţii de asigurare OMNIASIG.800 EUR.12. concediaţi. actul ostil al. Cazul asigurat. 16. război civil. sechestrarea. Prima de asigurare a fost calculată în funcţie de suma asigurată şi o cotă de primă stabilită de asigurător de 2. doar 18. în momentul în care s-a făcut recepţia mărfii s-a constatat că două colete au fost deschise şi că dintr-unul lipsesc 2 bucăţ din portofelele de piele. 13.09.C. mine. 17. în numele sau împotriva unei părţi beligerante. insurecţie. astfel asigurarea începe aproximativ din 1. pierderea.2010. achitată integral la momentul încheierii contractului. dauna sau cheltuiala produse de orice terorist sau persoană care acţionează din motive politice. s-a dedus că cele două bucăţi au fost sustrase pe timpul transportului. răscoală sau tulburări civile. stabilirea pagubelor. mitinguri. Întocmirea dosarului de daună. ziua în care marfa a ajuns la destinaţie. calculul şi plata despăgubirilor.A de la firma DENORO din Olanda. INTERNATIONAL BISSNIS S. dauna sau cheltuiala rezultate din greve. 23 . 14. 15. dauna sau cheltuiala produsă de greve. concedieri. război. La data de 25.56%. În cazul cererii de asigurare sunt menţionate doar cu aproximaţie data intrării în vigoare a asigurării şi durata transportului. bombe sau arme de război părăsite. arestarea sau reţinerea. Din nota primită de firma S. pierderea. deoarece la momentul încărcării mărfii coletele erau intacte. prima de asigurare este de 20 EUR.09. răscoale sau tulburări civile. Perioada de asigurare este stabilită pentru durata transportului. pierderea. fiind în loc de 20 bucăţi per colet. capturarea. Suma asigurată a fost stabilită la acelaşi nivel cu valoarea mărfii. revoluţie. consecinţele acestora sau tentativele acestora.2010 şi durează circa 25 de zile.

C.N. al zilei de 24 . deci valoarea lipsei la livrare (pagubei) este de 78 EUR.4). o verificare amănunţită a cazului necesita deplasarea la firma din Olanda a unui inspector de daune.R. În primul rând. preţul unitar al mărfii transportate este de 39 EUR. fapt care necesita cheltuieli nejustificate. s-a decis ca despăgubirea să acopere întreaga făcându-se către S. de 38. 2) din cauza valorii redusă a pagubei. 3) păstrarea imaginii de bun plătitor al daunelor a societăţii de asigurări în faţa clienţilor. Apoi se poate spune că la producerea cazului asigurat.A 27.998 ROL/EUR adică 3. Cu privire la acest contract de asigurare.I.5). acest contract de asigurare este o „poliţă de transport” prin care s-a asigurat marfa transportată numai pe durata unui singur transport. societatea de asigurări s-a bazat pe buna credinţă a asiguratului şi a clientului acestuia.108 lei.R.M. - - - Conform facturilor prezente în dosarul de daună. copie după poliţa de asigurare (anexa nr. În urma analizei dosarului. copie după carnetul T.09. pagubă. OMNIASIG nefăcând o verificare amănunţită a împrejurărilor producerii riscului de nelivrare.. declaraţia şoferului autovehiculului care a transportat marfa. declaraţia conducătorului auto pentru încercarea aflării condiţiilor de dispariţie a mărfurilor. copie C. copie C. INTERNATIONAL BISSNIS S. proces verbal de constatare a daunelor şi act de evaluare a daunelor întocmite de inspectorul de daune al societăţii de asigurări (anexa nr. din cel puţin trei motive: 1) din documentele prezentate (recepţia destinatarului.M. există câteva aspecte care trebuie remarcate. documente de recepţie a mărfurilor întocmite de firma olandeză DENORO. plata la cursul B.R. copie după facturile de marfă pentru a verifica existenţa mărfurilor transportate.R. declaraţie vamală.033. neexistând franşiză stabilită la încheierea contractului de asigurare.2010.- copie după documentele autovehiculului care a efectuat transportul pentru verificarea identităţii autovehiculului transportator. pe care asiguratul a notificat nelivrarea mărfurilor şi procesul verbal al poliţiei olandeze) rezultă lipsa celor doi saci de pile pentru lemne. pe care asiguratul a notificat nelivrarea mărfurilor. adică 78 EUR. Concluzii.

adică cuprinde un complex de asigurări. potrivit condiţiilor de livrare. Asiguratul a optat pentru toate cele trei tipuri de asigurări din convenţia „BUCHET”: asigurarea auto-casco. În al patrulea rând. Partea olandeză a avut ca unică pierderea lipsa la recepţia mărfii şi datorită faptului că plata mărfurilor s-a făcut la momentul primirii acesteia. după plata despăgubirii OMNIASIG avea posibilitatea de a se regresa împotriva transportatorului. Conform condiţiilor de asigurare elaborate de Omniasig. plata despăgubirilor făcându-se de către aceasta.M. păgubitul a fost societatea INTERNATIONAL BISSNIS . În legătură cu relaţii dintre părţile contractante după producerea riscului de nelivrare. care efectuează transporturi de mărfuri. în care valoarea pagubelor este foarte mică. Poliţa analizată a fost încheiată între societatea de asigurari OMNIASIG şi S.C. în sensul că prin intermediul unui singur contract de asigurare se asigură mai multe obiecte pentru mai multe categorii de riscuri.L. 1) Asigurarea auto-casco. Convenţia „buchet” privind asigurarea complexă pentru transportatori Prezentarea asigurării. societatea de asigurări. precum şi răspunderea cărăuşului pentru marfă/călători transportaţi şi răspunderea civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României. în cazul analizat vom avea trei tipuri de asigurări incluse într-un singur contact de asigurare.În al treilea rând. Astfel. asigurarea CARTE VERDE. deoarece dauna s-a produs pe timpul transportului. din Braşov reprezentată prin Dumitru Constantin. de plată şi a contractului de asigurare. INTERNATIONAL TRY S. ca agent asigurat. Asigurarea C. astfel putându-se recupera valoarea indemnizaţiei de asigurare plătite. societatea DENORO nu a plătit cele două bucăţi nelivrate. inclusiv cele precum în chirie sau custodie de la alte unităţi. Acest tip de asigurare este o asigurare complexă. 25 . prin această convenţie se asigură autovehiculele asiguratului.R.R. 3) Asigurarea de răspundere civilă auto în afara teritoriului României. 2) Asigurarea de răspundere civilă a cărăuşului pentru marfa transportată. . se poate spune că. ar fi trebuit să prevadă în contractul de asigurare o franşiză pentru a-l obliga pe asigurat să se implice în păstrarea integrităţii mărfii transportate. pentru evitarea acestui tip de cazuri.

conform Convenţiei referitoare la cotractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele.accidente de autovehicule . Poliţa de asigurare privitoare la răspunderea transportatorului în calitate de cărăuş pentru marfa transportată. intrată în viguare la 02.1956.furtul prin efracţie a unor părţi componente sau piese ale autovehiculului . . dintre car e cel puţin una este ţara cotractantă. sunt sitate în două ţări diferite. pentru transporturile pe care le efectuează. după cum urmează: “Prezenţa convenţiei se aplică oricărui contract de transport de mărfuri pe şosele cu titlu oneros. Riscurile asigurate prin această convenţie sunt diferenţiate pe cele trei tipuri de asigurări astfel: 1) Prin asigurarea auto-casco sunt acoperite prin asigurare următoarele riscuri: .Obiectul asigurării îl constituie cinci autotractoare. avarii directe şi indirecte .calamităţi naturale cheltuieli făcute de asigurat pentru limitarea daunelor. cu vehicule.1961 şi modificată prin Protocolul din 05. marca.incendiu. numită în original CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES PAR ROUTE CMR.avariile produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt. marfa transportată de acestea şi răspunderea civilă pentru accidente de autovehicule în afara teritoriului României. mutarea autovehiculului la atelierele de reparaţii. independent de reşedinţa şi naţionalitatea participanţilor la contract”. în eventualitatea apariţiei unor riscuri acoperite. patru remorci. OMNIASIG S. 1 (Art.furtul autovehiculului . acoperă. semnată la Geneva pe data de 19. 26 . dar numai pentru pierderea şi avarierea mărfurilor pe timpul unui transport executat pe şosele.05. este valabilă în cazul prevăzut în Cap. aşa cum sunt indicate în contract.1978. în calitate de ASIGURATOR. salvarea autovehiculului. în limita sumei asigurate şi în conformitate cu prezentele condiţii de asigurare.07. 1) din ConvenţiaCMR.A . Datele privind autovehiculele. prin asigurare. răspundere civilă cotractulă a Asiguratului în clitatea acestuia de transportator internaţional de mărfuri pe şoselele. tipul precum şi sumele asigurate şi primele de asigurare au fost specificate în anexa la poliţă denumită “Tabelul autovehiculelor cuprinse în asigurarea buchet””. adică numerele de înmatriculare.07. când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare.

sunt situate în ţări diferite.).. şi 8. când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare. se aplică prezenta poliţă pentru întregul traseu. pe eveniment. de greutate brută lipsă.33 D. aşa cum este definit de Fondul Monetar Internaţional”.Dacă vehiculul încărcat cu marfă este transportat pe o parte a transportului pe mare.T..T. LIMITA RĂSPUNDERII În orice situaţie. Unitatea de cont este Dreptul special de tragere (D. 23 din Convenţia CMR. exprimată în kg. până la limita răspunderii menţionate.S. 27 . cale navigabilă interioară sau aeriană. la cursul din data încheierii acesteia. când aceşti prepuşi sau aceste persoane acţionează în exerciţiul funcţii lor. Cu toate acestea. Prin poliţă sunt acoperite şi cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea sau evitarea avarierii mărfurilor ce intră sub incidenţa poliţei. dintre care cel puţin una este ţara semnatară a convenţiei. nici cuantumul pagubei. aceasta fiind ziua următoare datei emiterii poliţei şi încasării efective a întregii prime de asigurare sau a primei rate şi încetează în ultima zi a perioadei pentru care s-a încheiat asigurarea. în executarea unui contract de transport unic. LIMITA GEOGRAFICĂ Asigurarea este valabilă atât pe teritoriul României cât şi în străinătate.S. PERIOADA ASIGURATĂ Perioada asigurată începe la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare. În acest sens. fără descărcarea mărfii din vehicul. aşa cum sunt indicate în contracte. despăgubirile datorate de Omniasig nu vor putea depăşi nici valoarea mărfurilor la data primirii lor pentru transport. ambele date fiind menţionate în poliţa de asigurare. răspunderea asumată de OMNIASIG este limitată. modificat prin Protocolul din 5 iulie 1978 şi anume: „despăgubirea nu poate depăşi 8. cale ferată. la nivelul sumei asigurate stabilită prin poliţa de asigurare. stabilit pe bază de acte justificative şi nici limitele răspunderii care rezultă din aplicarea prevederilor Art.33 unităţi de cont pe kg. limita maximă a răspunderii asigurate prin poliţa de asigurare nu va depăşi produsul dintre sarcina utilă maximă autorizată a autovehiculului. Prin Asigurat se înţelege persoana fizică sau juridică semnatară a contractului precum şi prepuşii acesteia şi/sau persoanele din conducere. convertite în moneda în care se încheie asigurarea. Asigurarea se referă la contractele de transport de mărfuri pe şosele.

ca şi cele făcute de Asigurat în procesul civil. efecte directe sau indirecte ale exploziei atomice. anexate la poliţă. modificat prin Protocolul din 5 iulie 1978. ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost sau nu declarat). torpilări. acţiunea unui duşman extern. greve. EXCLUDERI Prezenta poliţă de asigurare nu acoperă: Consecinţele următoarelor evenimente:  război. după caz. contrabandă. confiscare. rechiziţionare. dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul în care acţiunea penală începută nu mai este judecată.   violare a embargoului. tulburări civile. terorism sau piraterie având un caracter politic sau asimilate războiului. putere (dictatură) militară sau uzurpare de putere. 24 din Convenţia CMR.    capturare. revolta. război civil. 28 . cât şi a actelor de sabotaj. dacă au fost efectuate cu acordul prealabil al Omniasig Riscul de furt al mărfurilor pe timpul transportului este asigurat în conformitate cu prevederile „Condiţiilor specifice privitoare la acoperirea riscului de furt”. se despăgubesc în limita sumei asigurate. cauţiune.Dacă expeditorul a declarat în scrisoarea de trăsură. conspiraţie. greve patronale sau alte evenimente similare. comerţ prohibit sau clandestin. dacă s-a convenit asupra acestor suplimente şi dacă s-a încasat prima de asigurare suplimentară. iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale). o valoare a mărfurilor care depăşeşte limita menţionată în paragraful 3 al Art. Cheltuielile de expertiză. represalii. acţiunea unor grupuri de persoane răuvoitoare sau persoană care acţionează în numele sau în legătură cu orice organizaţie politică. 23 din Convenţia CMR. conform Art. expropriere. insurecţie. punere sub sechestru sau rechiziţionare. asigurarea nu acoperă această valoare dacă s-a convenit astfel prin contractul de asigurare şi în schimbul unei prime suplimentare. prezenţa minelor şi a altor mijloace de luptă similare şi în general a tuturor evenimentelor de război. sechestrare. ale radiaţiilor sau infestării radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile. distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice. orice formă de sechestru. invazie. altă garanţie financiară.

altele decât cele pentru pierderea sau avarierea mărfurilor. orice pretenţii de despăgubire. incendiul. recondiţionări sau restaurări nereuşite. cheltuieli făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea bunurilor în comparaţie cu starea lor la momentul începerii răspunderii. măsuri sanitare.  autovehiculul care a produs evenimentul asigurat nu avea certificat de înmatriculare valabil sau altă autorizaţie de circulaţie valabilă. căreia permisul de conducere i-a fost retras. acoperite prin poliţă. precum şi inspecţia tehnică periodică valabilă. fie o 29 .  amenzi de orice fel. dezinfecţia. dolul sau greşeala intenţionată a Asiguratului sau a personalului de conducere.     carantina. pagubele cauzate de către mărfurile transportate. în situaţiile în care acest fapt nu este permis prin dispoziţiile legale. anulat sau reţinut în vederea anulării.  poluarea (contaminarea) conţinutului cisternelor ce poate determina ca urmare a mestecării sau a schimbării gustului şi/sau mirosului. explozia.   conducerea vehiculului de către o persoană aflată în stare de ebrietate ori sub influenţa băuturilor alcoolice. în cursul transportului. toate neajunsurile apărute pe parcursul exploatării sau operării comerciale în legătură cu mărfurile transportate. diferenţele de curs. mărfurile sunt descărcate din vehicul în încăperi utilizate sau aflate în exploatarea Asiguratului. cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse în asigurare şi nici pentru reparaţii.   influenţa temperaturii atmosferice. cheltuieli penale.  conducerea vehiculului de către o persoană care după producerea accidentului s-a sustras de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a părăsit locul accidentului. şi în general. conducerea vehiculului de către o persoană care nu are autorizaţie sau permis valabil de conducere pentru categoria respectivă de vehicule. pagubele produse de ape şi de influenţa temperaturii atunci când. ori ca urmare a suspendării dreptului de a conduce.

depreciere a conţinutului. fie cheltuieli pentru readucerea în stare normală a mărfurilor transportate. întârzierea în livrarea mărfurilor. cu excepţia situaţiei în care s-a convenit şi pentru asigurarea riscului de furt şi s-au înmânat „Condiţiile specifice privitoare la acoperirea riscului de furt”. destinatar sau de către persoane care acţionează în contul expeditorului sau al destinatarului. obligaţiuni. fără acordul prealabil al Omniasig. proasta funcţionare sau oprirea aparatelor frigorifice sau de încălzire a vehiculelor în cazul transportului de bunuri. transporturile de bijuterii.  furtul de orice fel. stivuirea sau descărcarea mărfii de către expeditor. blănuri.  pagubele s-au produs în timpul comiterii unor infracţiuni săvârşite cu intenţie. cecuri. ştiinţifică sau istorică. cupoane şi orice alte hârtii de valoare. obiecte de artă şi de colecţie sau alte obiecte care au o valoare artistică. transporturile de animale vii. lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru mărfurile expuse prin natura lor la stricăciuni sau avarieri. bani. acţiuni.  orice pretenţie de despăgubire formulată de Asigurat dacă acesta a despăgubit persoana prejudiciată după intervenirea prescripţiei reglementate de CMR. Este exclusă asigurarea răspunderii în legătură cu:       transporturile efectuate pe baza convenţiilor poştale internaţionale. la temperatura controlată. 30 .  manipularea.   folosirea de autovehicule neadaptate specificului mărfurilor transportate. încărcarea. când aceste mărfuri nu sunt ambalate sau sunt ambalate în mod inadecvat.   abuzul de încredere. transporturile de metale preţioase. bilete de bancă. monede. transporturile funerare. transporturile efectelor de strămutare. perle şi pietre preţioase. ori în timpul în care persoana care conducea sau acţiona autovehiculul care a produs evenimentul asigurat era autoare a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie şi încerca să se sustragă de la urmărire.

deteriorare. 31 . datorită cauzelor inerente însăţi naturii lor. cu începere de la expirarea termenului de păsuire. rugină. Asiguratul are obligaţia să plătească primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în poliţă. care generează modificări ale întinderii şi limitelor responsabilităţii sale. Dacă împrejurările esenţiale referitoare la risc se modifică în perioada de valabilitate a poliţei. pe care le cunoaşte. uscare. mărfurile expuse. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI Asiguratul este obligat să răspundă. transporturile de mărfuri perisabile. cât şi pe parcursul valabilităţii acesteia. de natură a agrava riscul. Asiguratul este obligat să comunice în scrisOmniasig aceste modificări. în scopul prevenirii producerii evenimentelor în legătură cu care este asigurată răspunderea sa faţă de marfa transportată. orice renunţare la regres. formulate de Omniasig. obiectul de activitate. Asiguratul are obligaţia să declare existenţa altor asigurări pentru aceeaşi răspundere la alţi Asigurători. poliţa de asigurare se consideră reziliată de drept. care se pot referi la: forma de organizare. în scris. adresa. fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă. pierdere normală sau prin acţiunea insectelor sau a rozătoarelor. la întrebările din cererea de asigurare. În cazul în care primele de asigurare datorate de Asigurat nu sunt plătite în termen de 15 zile calendaristice de la scadenţa prevăzută. caracteristicile şi întinderea geografică a transporturilor efectuate. condiţiile generale de transport.     transporturile de mărfuri considerate periculoase conform reglementărilor în vigoare. cu privire la împrejurările esenţiale referitoare la risc. Asiguratul va întreţine vehiculele în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale. insuficienţa sau imperfecţiunea marcajelor sau a numerotării coletelor. internă şi spontană. curgere. orice acorduri sau înţelegeri încheiate cu clienţi sau cu firme având acelaşi domeniu de activitate. fie la avariere în special prin spargere. fie la pierdere totală sau parţială. atât la încheierea poliţei de asigurare.

În înştiinţare se vor preciza: felul bunurilor avariate sau distruse. în procesul civil. promisiune sau plată care nu izvorăsc din răspunderile expres reglementate de CMR. locul unde se află bunurile avariate sau distruse. locul. conform legislaţiei. precum şi pentru constatarea.  să înştiinţeze imediat Omniasig în scris. unităţile de pompieri şi/sau alte entităţi competente autorizate. dacă este cazul. păstrarea şi paza bunurilor aflate în custodia cărăuşului pe tot parcursul transportului şi limitarea pagubelor. despre orice daună ce intră sub incidenţa acoperirii acordate prin prezentele condiţii sau orice reclamaţii în legătură cu asigurarea. Omniasig are dreptul de a reţine din despăgubirea cuvenită ratele de primă datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare. evaluarea şi stabilirea despăgubirilor.  să nu recunoască nici o răspundere şi să nu facă nici o ofertă. ori de câte ori în acest fel asigură o mai bună apărare a intereselor OMNIASIG. Asiguratul este obligat:  să înştiinţeze imediat. cele mai apropiate de locul producerii accidentului. mărimea probabilă a pagubei . fără acordul prealabil al Omniasig. data. după cum urmează: o documentele elaborate de poliţie sau expertize ale unor autorităţi cuprinzând elemente de natură să stabilească răspunderea rezultată din CMR. 32 . în cazurile în care apreciază că este necesar.În cazul în care plata primei de asigurare se efectuează în rate şi se produce o daună.  să se apere în proces ţinând seama şi de eventualele recomandări făcute de Omniasig. cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi la pagubele produse. Se poate folosi şi calea intervenţiei în interesul Asiguratului răspunzător de producerea prejudiciului. organele poliţiei. Asiguratul este obligat să ia măsuri potrivit cu împrejurările şi în conformitate cu prevederile CMR pentru executarea corespunzătoare a transportului. În cazul producerii evenimentului asigurat. cât şi în căile de atac. atât în primă instanţă. OMNIASIG este îndreptăţit. cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat. să indice Asiguratului să-şi angajeze apărător. Să pună la dispoziţia OMNIASIG toate actele şi dovezile necesare pentru verificarea existenţei şi valorii mărfurilor transportate.

fructe etc. dacă este cazul. durata de transport. data şi locul încărcării. procesul verbal de constatare a daunelor se încheie cu participarea a câte unui reprezentant din partea Asiguratului. temperatura necesară transportului în cazul mărfurilor perisabile etc. în caz de pierderi sau avarii aparente. ruta. o fotocopii după facturile mărfii care a fost transportată. dacă se convine în acest ultim mod între părţi. a taxelor vamale şi a altor cheltuieli efectuate cu ocazia transportului. o fotocopii ale diagramelor tahograf. o procesul verbal de constatare a daunelor. o rezervele şi protestele adresate în scris de destinatarul transportului. etc. o fotocopia foii de parcurs pentru transportul respectiv. o declaraţiile conducătorului (conducătorilor ) auto din care să rezulte cauzele. pe care să existe. împrejurările şi culpa în distrugerea sau avarierea mărfii. În cazul în care se face în România. drepturile şi obligaţiile părţilor contractante. o fotocopii ale diagramei termograf. o fotocopia certificatului fitosanitar care însoţeşte marfa transportată. 33 .).. Omniasig şi a unui inspector de calitate neutru. din care trebuie să rezulte tipul şi cantitatea de marfă transportată şi preţurile în lei şi/sau valută per kg/buc.). o fotocopia documentelor de plată a taxelor de transport. o acte oficiale din care să rezulte cauzele care au determinat nerespectarea duratei de transport prevăzută în contract şi care au cauzat distrugerea sau avarierea mărfii (dacă acesta este risc acoperit). o fotocopia scrisorii de trăsură (CMR) completată cu toate datele cerute de imprimat pentru transportul respectiv. Beneficiarului (Proprietarului) mărfii. menţiunea făcută de destinatar referitoare la eventuala daună.o fotocopia contractului de transport (CMR) din care să rezulte caracterul internaţional al transportului. în cazul mărfurilor ce necesită eliberarea obligatorie a acestui certificat (produse alimentare alterabile. o fotocopia comenzii de transport din care trebuie să rezulte condiţiile complete în care ar fi trebuit să se execute transportul (felul mijlocului de transport. o fotocopie a declaraţiei vamale. în cazul pierderilor sau avariilor neaparente.

la acesta se va anexa fotocopia documentelor de constatare (documentele respective vor fi traduse şi legalizate). Despăgubirea nu poate depăşi suma asigurată.  În cazurile de daună provocate la marfă. procesul verbal al organului de poliţie sau.   cererea de despăgubire a Asiguratului către Omniasig să conserve dreptul de regres împotriva terţilor vinovaţi de producerea pagubei. la cererea Beneficiarului mărfii. proces verbal de distrugere a mărfii deteriorate. numele şi prenumele conducătorului auto. prenume) adresele complete ale acestora. de către o firmă specializată. cu participarea Beneficiarului. Omniasig are dreptul să refuze plata despăgubirii. fotocopia documentului de plată prin care Asiguratul a despăgubit Păgubitul sau orice alt document opozabil. copia Cărţi Verzi sau date extrase din documentul de asigurare (numărul şi societatea de asigurare care a emis acest document)      fotografii ale mărfii avariate. CONSTATAREA.În cazul în care procesul verbal de constatare a daunelor se face în străinătate. din care să rezulte că asiguratul a suferit prejudiciul. EVALUAREA ŞI STABILIREA DESPĂGUBIRII Constatarea şi evaluarea pagubei. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la acest capitol. precum şi stabilirea despăgubirii. a Asiguratului şi a unui reprezentant al Omniasig. modul de valorificare eventuală a recuperărilor. dacă din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat şi întinderea pagubei. după caz. se fac de către Omniasig. stabilită în conformitate cu punctele 7 şi 8 ale prezentelor condiţii de asigurare. documente sau date privind celălalt autovehicul implicat în accident: număr de înmatriculare al autovehiculului. ca urmare a unui accident de circulaţie. cererea de despăgubire a Păgubitului către Asigurat. date despre proprietarul autovehiculului (denumire/nume. 34 .

În cazul denunţării sau rezilieri poliţei de asigurare. cunoscând exact împrejurările. dacă faţă de acele împrejurări. b. DISPOZIŢII FINALE În cazul în care cererea sau declaraţia Asiguratului este neadevărată sau cererea de despăgubire este frauduloasă sau în mod evident exagerată. În cazul în care schimbările apărute exclud menţinerea în vigoare a asigurării de la data la care au intervenit schimbările. prevederile acesteia se aplică pentru toate cazurile de daună survenite înainte de reziliere. până la lichidarea definitivă a acestora. Dacă Asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete. cunoscându-se exact împrejurările. prima de asigurare plătită pentru perioada ulterioară denunţării se restituie. Să reducă despăgubirea cuvenită corespunzătoare raportului dintre prima stabilită şi cea care. fără restituirea primei de asigurare. prima de asigurare plătită se restituie integral. Despăgubirea se acordă Asiguratului sau la cererea acestuia către altă persoană. Omniasig nu va fi obligat să facă nici o plată în baza acesteia. în măsura în care se referă la obligaţiile care îi revin Omniasig. ori are la bză declaraţii false. Să denunţe poliţa de asigurare. Să refuze plata despăgubirii. OMNIASIG are dreptul: A. După producerea evenimentului asigurat: a. precum şi prezumţia că 35 . b. B.Plata despăgubirii se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii ultimului document justificativ la dosarul de daună. Înainte de producerea evenimentului asigurat: a. ar fi fost cuvenită. nu ar fi încheiat poliţa. Nimeni nu poate beneficia de acoperirea oferită de prezenta poliţă de asigurare dacă nu justifică faptul că a suferit un prejudiciu. Să propună Asiguratului modificarea corespunzătoare a poliţei. În cazul în care. poliţa nu s -ar fi încheiat. Dreptul Asiguratului de a ridica pretenţii faţă de Omniasig privind achitarea despăgubirii se stinge în termen de 2 ani din momentul producerii evenimentului asigurat. Respectare riguroasă şi îndeplinirea clauzelor prevăzute în prezentele condiţii. ori dacă nu a făcut de îndată cunoscut schimbarea împrejurărilor esenţiale privind riscul.

Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Omniasig prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut în alin. Dacă la data producerii accidentului asigurat există şi alte contracte de asigurare încheiate de Asigurat sau în favoarea Asiguratului.declaraţiile Asiguratului din cererea de asigurare sunt adevărate. vor fi o condiţie ce precede orice răspundere care revine Omniasig. se va soluţiona de către instanţele de judecată competente din România. de mai sus. părţile semnatare pot aduce modificări poliţei de asigurare. Orice litigiu între Asigurat şi Omniasig decurgând din sau în legătură cu poliţa de asigurare. din vina lui. Omniasig este eliberat de obligaţia de a plăti despăgubirea până la limita sumei reprezentând dreptul de regres. Dacă Asiguratul renunţă la dreptul său de regres sau dacă. oricând în cursul valabilităţii acesteia. interpretarea. Asiguratul este obligat să înapoieze despăgubirea încasată în 15 zile de la notificarea scrisă făcută de către Omniasig. care acoperă pagubele produse într-un eveniment ce intră sub incidenţa poliţei de asigurare. 36 . Dacă plata a fost deja efectuată. alţii decât Asiguratul. De comun acord. Omniasig plăteşte în baza poliţei de asigurare diferenţa dintre valoarea pagubei şi valoarea totală a pagubelor acoperite prin celelalte contracte de asigurare. inclusiv referitor la validitatea. exercitarea acestui drept nu mai este posibil. În limitele despăgubirilor plătite în baza poliţei de asigurare. executarea ori desfiinţarea acesteia. modificările intrând în vigoare la data convenită de părţi. Omniasig este subrogat în toate drepturile Asiguratului sau Beneficiarilor de despăgubiri contra celor răspunzători de producerea pagubelor.

pentru a diminua pagubele create în urma accidentelor / incidentelor. Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a evidenția necesitatea și eficiența asigurărilor în comerțul internațional. Din studiul lucrat se evidențiaza cât de importantă este asigurarea de tip CASCO / Cargo sau CMR în cadrul transportului intern și internațional pentru a acoperi riscurile la care se expun astfel de expediții sau cel puțin. Din punct de vedere economic asigurările exprimă relaţii de distribuire şi redistribuire a produsului intern brut (PIB) ce apar în procesul constituirii şi utilizării fondului de asigurare. este membră a UNISAR (Unitatea Naţională a Societăţii de Asigurare din România) şi aşa cum reiese din Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. înmulțindu-se agenții de asigurări și a sediilor și în alte localități. OMNIASIG este o societate puternică cu o echipă de profesionişti în plină ascensiune. 37 . pe baza studiilor de audit efectuate de firme de auditori de renume (ERNEST&YOUNG) societatea a fost cotată favorabil. Pe piaţa asigurărilor se disting două segmente: piaţa asigurărilor de viaţă şi piaţa asigurărilor generale. De asemenea.CONCLUZII S. Societatea este în acensiune.A.C OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S. astfel încât ce poate alinia cu uşurinţă la standardele financiar-contabile internaţionale.

Editura „Dimitrie Cantemir”. – Contractul de asigurări. Dan Anghel. – Asigurări şi reasigurări.A. Lungu.I.A. 1999 7.Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale. Constantinescu D. Bucureşti. Bucureşti. Constantinescu D. http://www. Editura Tehnică. Macovei E.. – Tranzacţii comerciale internaţionale. Dobrin M. Cistelecan L. 2001 17.I. 1989 8. Mureş. Bucureşti. 1998 13. Tg. Dobrin M. 1996 3. Bucureşti. Dan Anghel ..A. Bucureşti.Dictionar de asigurari . Editura Tehnică. – Introducere în asigurări. Marinica . Cistelecan R. Dobrin M. – Tratat de asigurări... All Beck. 1982 10. expeditii si asigurari .. Turbuţ Gh. Editura Junimea.ro http://www. Bistriceanu Gh. 1978 11. Macovei E. 1999 14. Iaşi. Editura Tehnică. Constantinescu. 1997 9.A. 1998 12. Constantinescu. Dobrin. Bercea Fl.. 1998 4.. – Sistemul de transport.Despagubiri in asigurari. Editura Nationala. Bucureşti.. – Dicţionar de asigurări. Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza". – Asigurarea şi managementul riscului. 2009 15. Editura Expert.D. 1991 2. Caraiani. Marinica . – Transporturile ieri şi azi. Bucureşti. Constantinescu D. Popescu D. Editura Economică. Bucureşti. Bucureşti. Dobrin. Lumina Lex.politeonline. 1998 6. Bercea Fl. Editura Semne '94. Constantin Nicolae . Constantinescu D. Editura Tehnică. editura Ştiinţifică..bursaasigurarilor. 1998 5. – Asigurări şi reasigurări. – Asigurări comerciale. Ciurel.Asigurari de bunuri. Dobrin M. Violeta . Bren. Editura Tehnică. Văcărel I. 2000 16.BIBLIOGRAFIE 1. Gheorghe Transporturi.ro 38 . Popa I. Ignat D.