You are on page 1of 8

PITANJA ZA STUDIRANJE STRUKTURE I FUNKCIJE ROBNO-DISTRIBUCIJSKIH CENTARA I TERMINALA

I POJAM, VRSTE I ULOGA LUKA U PROMETNOM SUSTAVU Što u naturalnom pogledu sadrži pojam "Robno-distribucijski centri i terminali" s motrišta prometne strategije jedne zemlje i njenog okruženja, a po kriteriju optimalizacije tehnologije prometnog sustava kao cjeline ? Kako se može definirati luka kao opći pojam - podsustav prometnog i gospodarskog sustava ? U koje dvije skupine se mogu razvrstati luke po kriteriju namjene kojoj služe ? Kako se mogu podijeliti luke prema vrsti tereta za čiji su prekrcaj namijenjene ? Kako se mogu podijeliti luke s motrišta tehnologije prekrcaja, odnosno kategoriji specijalnih brodova koji pretežito uplovljavaju u njih ? Kako se mogu podijeliti luke prema stupnju liberalnosti robno-prometnog režima (carinskog nadzora) ? Kako se mogu podijeliti luke po kriteriju nadležnosti njihove upravljačke strukture ? Koje su temeljne funkcije luke javnog prometa ? Kako utječu tehničke i tehnološke promjene u brodarstvu na rad i razvitak luka i lučkih terminala ? Koje su temeljne vrste teretnih brodova s motrišta tehnologije prekrcaja i izbora vrste prekrcajne opreme u lukama ? Što se podrazumijeva pod pojmom "Višenamjenski brod" s motrišta tehnologije transporta u lukama ? Kako utječe ukupno vrijeme stajanja broda u luci na prekrcajne kapacitete luke ? Koji važniji čimbenici utječu na odabir kompromisnog (niže od 1 ili od 100%) koeficijenta zauzetosti pristana u lukama međunarodnog prometa ? Što se podrazumijeva pod pojmom "geoprometni položaj i gravitacijsko područje luka i terminala ? Koji su ključni čimbenici za proširivanje lučke gravitacijske zone (užeg i šireg gravitacijskog okruženja) ? Kakve su tendencije kretanja pomorskog prometa i kakav je njegov utjecaj na razvitak luka i terminala ? II PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE LUKA I TERMINALA Što označava pojam prometno planiranje, općenito ? Koja su temeljna obilježja planova ? Koji su temeljni elementi ili sadržaj prometnih planova ? Koje su vrste prometnog planiranja ? Koje ključne elemente sadrže planovi razvoja lučkog sustava ? Koje su vrste razvojnih planova luke i po kojoj se metodologiji izrađuju ? Koje elemente obuhvaća analiza dosadašnjeg razvoja luke ? Koje elemente obuhvaća analiza razvojnih mogućnosti luke ? Koji se pristupi ili kriteriji koriste za izradu prognoza kretanja lučkog prometa ? Koji su najznačajniji razvojni planovi luke ? Što sadrži plan razvoja lučkih djelatnosti ? Koji su ključni elementi plana razvoja lučkih kapaciteta i investicijskog plana ? Koje dvije skupine (vrste) dokumenata treba sadržavati plan investicija ? Što obuhvaća plan razvoja kadrova luke ? Koje elemente sadrži plan unapređenja poslovanja luke ?

u tehničko-tehnološkom pogledu. podrazumijeva pod pojmom "operativna obala" te od kojih se tehnoloških elemenata sastoji ? Što su "Estakade". čemu služe i od kojih se objekata sastoje ? Što su lukobrani.Što se podrazumijeva pod pojmom «usklađivanje pojedinačnih planova luke» i zbog čega je usklađivanje lučkih planova potrebno ? Kada se i zašto provodi te što sadrži rebalans lučkih planova ? Promatrano u pojednostavljenom obliku. od kojih se temeljnih faza treba sastojati postupak izrade plana razvoja luke i terminala ? Na koja temeljna pitanja treba obvezno dati odgovarajući odgovor u procesu izrade planova rada i razvoja luka i terminala ? III LOKACIJSKI UVJETI MORSKIH LUKA I TERMINALA Koji su najvažniji prirodni uvjeti za izbor lokacije morskih luka i lučkih terminala ? Koji su najvažniji lučko-pomorski objekti s motrišta tehnologije i organizacije unutarnjeg transporta i skladištenja ? Što u tehničko-tehnološkom pogledu predstavlja pojam «Prilaz luci» ? Što se podrazumijeva pod pojmom «Sidrište za brodove» s motrišta tehnologije i organizacije lučkog prometa ? Što su «Lučki bazeni» te kakva je njihova struktura i funkcija ? Koja su temeljna tehničko-tehnološka obilježja otvorenih lučkih bazena ? Koja su temeljna tehničko-tehnološka obilježja otvorenih lučkih bazena ? Koja su temeljna tehničko-tehnološka obilježja lučkih bazena za okretanje brodova ? Koja su temeljna tehničko-tehnološka obilježja lučkih operativnih bazena ? Koja su temeljna tehničko-tehnološka obilježja lučkog akvatorija ? Što su vanjske lučke građevine. čemu služe i koje se vrste lukobrana najčešće koriste ? Što su unutarnje lučke građevine. čemu služe i od kojih se objekata sastoje ? Koji se tehnološko-organizacijski uvjeti koriste kod odabira vrste i namjene lučkih objekata i uređaja ? Koje su temeljne tehnološke karakteristike pristana za brodove ? Dakle. u koliko skupina se mogu razvrstati temeljni lučki objekti ? Što se. u smislu sigurnosti ulaza brodova u luku te njegovog sigurnog priveza i boravka u luci ? IV LUČKA SKLADIŠTA Što se podrazumijeva pod pojmom "skladište" općenito i u luci posebno ? U koje se tri globalne skupine mogu razvrstati lučka skladišta po kriteriju njihove funkcije i pozicije u odnosu na morsku obalu i kopnene prometnice ? U koje skupine se mogu razvrstati lučka skladišta prema svojoj lokaciji u odnosu na morsku obalu ? U koje skupine se mogu razvrstati lučka skladišta prema svojoj namjeni u lučkom procesu ? U koje skupine se mogu razvrstati lučka skladišta prema građevinskom obliku . gdje i kada se najčešće koriste ? Što se podrazumijeva pod pojmom "brodobrani" ? Koji se tehničko-tehnološki elementi koriste za privez brodova ? Može li se obaviti vez broda izvan operativne obale i na njemu obavljati operacije prekrcaja ? Koja su tehničko-tehnološka obilježja površina operativnih obala ? Što su obalne rampe i za koje transportne operacije se koriste ? Što obuhvaćaju obalni navigacijski uređaji.izvedbi ? U koje skupine se mogu razvrstati lučka skladišta prema građevinskoj konstrukciji ? .

U koje skupine se mogu razvrstati lučka skladišta prema vrstama tereta za koje su namijenjena ? Kakva je struktura i funkcija zatvorenih lučkih skladišta ? Koji se tehnološki zahtjevi postavljaju pred tehnologa koji sudjeluje u projektnom timu za izgradnju novih ili adaptaciju postojećih skladišta ? Koji su ključni elementi projektnog zadatka kod projektiranja tehnoloških karakteristika lučkog skladišta ? Kakve mogu biti površine skladišta s motrišta tehnologije rada u skladištima ? Što se podrazumijeva pod pojmom «visina etaže skladišta» i kako se izračunava ? Temeljem kojih kriterija i na koji način se određuje broj i položaj vrata na lučkim skladištima ? Kakva može biti rasvjeta i ventilacija u lučkim skladištima te kao treba skladištiti teret s obzirom na rasvjetu i ventilaciju ? Koje vrste instalacija postoje u lučkim skladištima ? Što su specijalna lučka skladišta i koje se vrste specijalnih skladišta najčešće koriste u lukama javnog prometa ? Što se podrazumijeva pod pojmom «otvoreno lučko skladište» ? Što obuhvaća pojam "korisna površina lučkog skladišta" i kako se izračunava ? Što obuhvaća pojam "teorijski prometni kapacitet lučkog skladišta" i kako se izračunava ? Što obuhvaća pojam "stvarni kapacitet lučkog skladišta" i kako se izračunava ? Kako se izračunava kapacitet skladišta (rezervoara) za smještaj tekućih i plinovitih tereta ? Što obuhvaća pojam "godišnji obrt lučkog skladišta" i kako se izračunava ? Što obuhvaća pojam "propusna moć lučkog skladišta" (Ns) i kako se izračunava ? Što obuhvaća pojam "intenzitet skladišnih operacija lučkog skladišta" (Cs) i kako se izračunava ? V LUČKE KOPNENE PROMETNICE Što su lučke kopnene prometnice. gdje započinju i gdje završavaju u prostornom i funkcijskom pogledu ? Koje elemente ili podsustave sadrži "Lučki željeznički sustav" ? Koje elemente ili podsustave sadrži sustav "Lučke cestovne prometnice" ? VI LUČKI TEHNOLOŠKI PROCESI Što se podrazumijeva pod pojmom "Tehnologija transporta na lučkom području" s motrišta obavljanja temeljnih lučkih djelatnosti ? Kako se mjeri učinak lučkog pristana ? Kako se utvrđuje kapacitet prekrcaja lučkog pristana ? Što se podrazumijeva pod pojmom "Eksploatacijski učinak" i "Tehnološki zastoj" ? Što se podrazumijeva pod pojmom «prekrcajne mogućnosti pristana» i koje vrste kopnenih prijevoznih sredstva sudjeluju u tehnološkom procesu prekrcaja robe na pristanu ? U koje se dvije karakteristične skupine mogu podijeliti tehnologije lučkog prekrcaja (prekrcaj = transportne operacije vezane za brod) ? Što se podrazumijeva pod pojmom "direktni prekrcaj" i od kojih se radnih operacija sastoji ? Što se podrazumijeva pod pojmom "indirektni prekrcaj" i od kojih se tehnoloških (radnih) operacija sastoji ? Što u tehnološkom pogledu karakterizira varijantu indirektnog prekrcaja tereta u luci i od kojih se modela sastoji ? Zbog čega se uopće pojavljuje indirektni prkercaj u lučkoj tehnologiji rada. ako se zna da je tehnologija direktnog prekrcaja značajno učinkovitija i rentabilnija od indirektne ? . od kojih se elemenata sastoje.

promatran u općem (najširem) obliku ? Na koje skupine se može podijeliti sveukupni generalni teret s motrišta tehnologije lučkog prekrcaja i skladištenja ? Što se podrazumijeva pod pojmom «klasični generalni teret» s motrišta tehnologije lučkog prekrcaja i skladištenja ? Što se podrazumijeva pod pojmom «komadni generalni teret» s motrišta tehnologije lučkog prekrcaja i skladištenja ? Što se podrazumijeva pod pojmom «integrirani ili teret u suvremenim transportnim uređajima» s motrišta tehnologije lučkog prekrcaja i skladištenja ? VII LUKE POSEBNE NAMJENE Što se podrazumijeva pod pojmom «luka posebne namjene» i koje vrste luka posebne namjene postoje u RH ? Što su vojne ili ratne luke i kako se dijele prema njihovoj namjeni ? Što su luke tijela unutarnjih poslova ? Što se podrazumijeva pod pojmom "luke nautičkog turizma" i koji su njihovi temeljni dijelovi ? U koje dvije globalne skupine mogu se razvrstati luke nautičkog turizma s motrišta njihove lokacije i vrste usluga koje pružaju svojim korisnicima ? Koje kategorije luka nautičkog turizma postoje na području RH i koja su temeljna obilježja tih kategorija ? Od kojih se pomorskih objekata sastoji luka nautičkog turizma.Kako se u specifičnim lučkim uvjetima utvrđuje "učinak prekrcaja" po modelu indirektnog prekrcaja ? Kako se utvrđuju naturalne ili numeričke vrijednosti za pojedine parametre u obrascima. odnosno marina ? Što se podrazumijeva pod pojmom "industrijske luke" i koji su njihovi temeljni dijelovi ? Koja su temeljna obilježja brodogradilišne luke i koje se temeljne vrste brodogradilišta najčešće koriste ? Od kojih se objekata i opreme sastoji operativni prostor brogradilišta ? Što obuhvaća pojam "ostale industrijske luke" ? Što se smatra "sportskim lukama" ? Što se smatra "ribarskim lukama" ? VIII RIJEČNE LUKE Što su riječne luke i od kojih se temeljnih dijelova sastoje ? Koje su temeljne funkcije suvremene riječne luke – pristaništa ? Kako se mogu podijeliti pristaništa prema svom položaju u odnosu na pripadajući plovni putu (riječnu obalu) ? Kakva mogu biti pristaništa na otvorenoj obali i od kojih se temeljnih elemenata sastoje ? U koje skupine se mogu razvrstati pristaništa s motrišta vrste supstrata i transportnih operacija u pristaništu ? U koje se kategorije mogu razvrstati pristaništa prema europskim normativima u robnom prometu ? Što su riječne obalne pontonske rampe. čemu služe i koje se vrste najčešće koriste ? . koji se koriste za izračunavanje "učinka prekrcaja" po modelu indirektnog lučkog prekrcaja ? U koje skupine se može razvrstati supstrat (teret) s motrišta lučke tehnologije prekrcaja ? Što se podrazumijeva pod pojmom «generalni teret» s motrišta tehnologije lučkog prekrcaja.

koja su mu opća obilježja i veličine te vrste s motrišta specijalizacije za uporabu ? Koje osnovne i dopunske oznake mora sadržavati svaki kontejner prema IMCO međunarodnoj konvenciji ? Kako glasi definicija lučkog kontejnerskog terminala i od kojih se tehničko-tehnoloških elementa sastoji proces prekrcaja kontejnera na njemu ? Kako utječe razvoj morskog brodarstva na razvitak kontejnerskih terminala i u koje tri skupine se mogu razvrstati kontejnerski brodovi ? Što su "matične luke". sadrži? KONTEJNERSKI TERMINALI Što je kontejnerski terminal i koja su mu temelja tehničko-tehnološka obilježja. a što "pomoćni kontejnerski terminali" i po čemu se razlikuju ? Koje su tri uobičajene (iskustvene ili empirijske) faze u planiranju razvoja lučkih kontejnerskih terminala ? Koje su najmanje potrebne površine kontejnerskog terminala prema vrsti ili generaciji kontejnerskih brodova ? Što se podrazumijeva pod oznakom (pojmom) "TEU" i u koje se svrhe koristi ? Koja su tehničko tehnološka obilježja kontejnerske dizalice ili kontejnerskog mosta ? Kako se utvrđuje (izračunava) učinak ili uporabni kapacitet kontejnerske dizalice ? Kako se utvrđuje potrebni broj dizalica (mostova) na kontejnerskom terminalu ? Mogu li se koristiti lučke mobilne dizalice za prekrcaj kontejnera na kontejnerskim terminalima ? Što se podrazumijeva pod pojmom «pokretna mehanizacija i oprema» na kontejnerskom terminalu i u koje se skupine može razvrstati s tehničko-tehnoloških motrišta ? Što su portalni prijenosnici. najčešće. koje transportne operacije obavljaju i koje se vrste najčešće koriste ? Koje su temeljna tehničko-tehnološka obilježja bočnih prijenosnika i bočnih viličara ? Što je hvatač kontejnera (spreader) i koje se vrste najčešće koriste ? .TERMINALI OPĆENITO Što se podrazumijeva pod pojmom terminali općenito ? U koje se globalne skupine razvrstavaju terminali općenito ? Koje su temeljne vrste integralnih terminala ? Što se podrazumijeva pod pojmom «lučki terminali) ? Koje se metode koriste za utvrđivanje (procjenu) kapaciteta lučkih terminala? Od kojih se važnijih elemenata ili postupaka sastoji temeljna ili bazna metoda procjene kapaciteta lučkih terminala ? Od kojih se važnijih elemenata ili postupaka sastoji temeljna ili simulacijska metoda procjene kapaciteta lučkih terminala ? Od kojih se različitih vrsta površina sastoji sveukupna kopnena površina lučkog terminala ? Koja tri ključna parametra određuju (determiniraju) potrebnu površinu operativne obale ? VIŠENAMJENSKI TERMINALI Što se podrazumijeva pod pojmom "višenamjenski terminal" i koja su mu temeljna obilježja? Što se podrazumijeva pod pojmom "univerzalni terminal" i koje vrste servisa. odnosno od kojih se tehničkih elementa sastoji ? Kako Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) definira pojam "kontejner".

gdje i kako se upotrebljava ? Što se podrazumijeva pod pojmom "željeznički kontejnerski i huckepack terminali". najčešće obavlja izbor odgovarajućih transportnih sredstava na kontejnerskom terminalu ? Kako se utvrđuje ili izračunava kapacitet kontejnerskog terminala ? Kako se prosuđuje veličina i potreban broj kontejnera kao parametra za izračunavanje kapaciteta pojedinog kontejnerskog terminala ? Kako se utvrđuje potrebna duljina operativne obale na kontejnerskom terminalu ? Kako se utvrđuje površina odlagališta kontejnera i površine cestovnih prometnica na kontejnerskom terminalu ? Kako se utvrđuje potrebna duljina željezničkih kolosijeka na kontejnerskom terminalu ? Kako se utvrđuje statički i dinamički kapacitet kontejnerskog terminala ? Što se podrazumijeva pod pojmom «skladište za kontejnere» i koje se vrste tih skladišta najčešće koriste ? Koje se vrste tehnoloških operacija obavljaju na skladišnim površinama kontejnerskog terminala? Koje se vrste tehnoloških operacija obavlja na kontejnerskom terminalu ? Što se podrazumijeva pod pojmom "upravljačko-informacijski sustav" kontejnerskog terminala ? Na koje načine može upravljačko-informacijski sustav dati značajan doprinos u povećanju učinkovitosti. kada su pojavili i koja su im ključna tehničko-tehnološka obilježja ? Što se podrazumijeva pod pojmom "Robno-transportni centri" i koje su njihove temeljne funkcije ili djelatnosti ? RO-RO TERMINALI Što se podrazumijeva pod pojmom "RO-RO terminali" i koje su njihove temeljne funkcije ili djelatnosti ? Kako se mogu podijeliti RO-RO brodovi s motrišta njihove namjene i načina korištenja ? Koji su temeljni tehničko-tehnološki elementi RO-RO terminala ? . uz uporabu suvremenih tehničkih sredstava (transportera)? Kakav je učinak suvremenog kontejnerskog terminala s sustavom transportera u odnosu na klasični ili konvencionalni sustav ? Što u tehničko-tehnološkom pogledu predstavlja "Short-sea" tehnologija. kako i zašto se izvode. uz uporabu suvremenih tehničkih sredstava (transportera)? Od kojih se tehnoloških postupaka sastoji operacija: skladište-kopneno vozilo i obrnuto. ekonomičnosti i rentabilnosti rada kontejnerskog terminala ? Koje tehničko-tehnološke podsustave ili oblike rukovanja tehničkim sredstvima na kontejnerskom terminalu sadrži suvremeni upravljačko-informacijski sustav i opišite način njihovog rada ? Koje ključne elemente sadrži sustav integralnog i automatiziranog upravljanja kontejnerskom dizalicom i kako funkcioniraju ? (opisati riječima) Koje su nove i suvremene tehnologije rada na kontejnerskom terminalu ? Koje se tehnološke operacije pojavljuju na suvremno opremljenom kontejnerskom terminalu ? Od kojih se tehnoloških postupaka sastoji operacija: brod-obala i obrnuto. te u kojim se varijantama može pojaviti kod uporabe suvremenih tehničkih sredstava na kontejnerskom terminalu ? Od kojih se tehnoloških postupaka sastoji operacija: obala-skladište ili slagalište i obrnuto.Na temelju kojih se kriterija. kada. uz korištenje metode komparacije. uz uporabu suvremenih tehničkih sredstava (transportera)? Što se podrazumijeva pod pojmom "interne operacije".

koja se koristi za njihov prekrcaj. koja su mu transportna svojstva i koje se vrste plinova najčešće pojavljuju u prometu ? Koja su tehničko-tehnološka obilježja terminala za prekrcaj ukapljenih plinova ? Koja su temeljna tehničko-tehnološka obilježja skladišnog prostora na LNG-terminalima ? TERMINALI ZA OPASNE TERETE Što se podrazumijeva pod pojmom «opasni teret» te koje se vrste opasnih tereta najčešće pojavljuju u međunarodnom javnom prometu ? Koji su ključni tehničko-tehnološki elementi prometnog sustava za transport opasnih tereta ? . kako i zašto se koristi ? Koje se vrste brodova koriste za transport teglenica i kako obavljaju operacije ukrcaja/iskrcaja? TERMINALI ZA RASUTE I SIPKE TERETE (bulk cargo) Što se podrazumijeva pod pojmom "terminali za rasute i sipke terete" ? Koja su transportno-tehnološka obilježja rasutih i sipkih tereta ? Kako se mogu podijeliti brodovi za transport rasutih i sipkih tereta ? Koliko iznose uštede u troškovima pomorskog transporta suhog rasutog i sipkog tereta uz korištenje brodova čija nosivost prelazi 100. gdje su najveća nalazišta fosfata u svijetu i kako se transportiraju ? TERMINALI ZA PREKRCAJ ŽITARICA Što se podrazumijeva pod pojmom «žitarice» s motrišta tehnologije transporta.000 dwt te koje uvjete mora ispuniti luka za prihvaćanje tih brodova ? Koje se vrste suvremenih uređaja koriste za ukrcavanje suhih rasutih tereta u velike bulk carriers brodove na lučkim terminalima? Koje se vrste prekcajnih sredstva i uređaja najčešće koriste za iskrcaj ugljena i željezne rude na suvremenim lučkim terminalima za rasute terete ? Koje se tehnološke operacije obavljaju na lučkim terminalima za prekrcaj rasutih tereta. koja su mu temeljna tehničko-tehnološka obilježja i vrste ? Koje su temeljne vrste off shore-terminala s motrišta modela vezivanja broda i načina povezivanja prekrcajnih uređaja na brodu s obalnim skladištima ? Koja su tehničko-tehnološka i sigurnosna obilježja skladišnih prostora i opreme na terminalu za naftu i naftne derivate ? Što se podrazumijeva pod pojmom «ukapljeni plin». opisati njihov tehnološki slijed ? Od kojih se tehnoloških operacija sastoji proces prihvaćanja i skladištenja rasutih tereta na lučkim terminalima za rasute terete ? Što su fosfati. prijevoz i skladištenje u međunarodnom javnom prometu ? Koje se vrste tehnoloških operacija obavljaju na terminalu za prekrcaj žitarica ? TERMINALI ZA TEKUĆINE Što se podrazumijeva pod pojmom "terminal za prekrcaj nafte i naftnih derivata".Koje su temeljne vrste RO-RO terminala ? Koje su najvažnije prednosti i nedostaci RO-RO sustava ? Koje su najčešće tehnološke operacije na RO-RO terminalima ? Koja su temeljna tehničko-tehnološka obilježja LUF sustava ? LASH (lighter aboard ship) TERMINALI Što se podrazumijeva pod LSH tehnologijom s tehničko-tehnološkog motrišta te gdje.

koje se vrsta drveta pojavljuju u javnom prometu i koja su mu tehničko-tehnološka obilježja ? Koje se tehnološke operacije pojavljuju na terminalima za prekrcaj drva ? TERMINALI ZA PREKRCAJ PREHRAMBENIH PROIZVODA Koja su temeljna tehničko-tehnološka obilježja terminala za prekrcaj prehrambenih proizvoda i koje se vrste živežnih namirnica najčešće transportiraju preko ovih terminala ? Što se podrazumijeva pod pojmom «rashladni lanac» s motrišta transporta brzopokvarljive robe i od kojih se tehničko-tehnoloških elemenata sastoji ? Koje su tehničko-tehnološke karakteristike terminala za prekrcaj južnog voća ? TERMINALI ZA TRANSPORT ŽIVIH ŽIVOTINJA Što se podrazumijeva pod pojmom «terminal za transport živih životinja» i koja su mu tehničko-tehnološka obilježja ? Koje su najvažnije tehničko-tehnološke i sanitarne karakteristike brodova i kopnenih transportnih sredstava za prijevoz živih životinja ? Koja su temeljna tehničko-tehnološka obilježja terminala za prekrcaj živih životinja u međunarodnom javnom prometu ? Koje se vrte živih životinja transportiraju preko lučkih terminala i gdje se u RH nalazi jedini međunarodni terminal za prekrcaj živih životinja ? POMORSKO-PUTNIČKI TERMINALI Koja su temeljna tehničko-tehnološka obilježja putničkih terminala te koje se vrste putničkih brodova najčešće pojavljuju u njima ? Koje su temeljne vrste pomorsko-putničkih terminala u svijetu i kakva im je prostornotehnološka struktura ? Postoji li u RH međunarodni pomorsko-putnički terminal koji ispunjava minimalne međunarodne standarde za javni putnički promet ? .TERMINALI ZA TEŠKE TERETE Što se podrazumijeva pod pojmom «teški teret» s motrišta tehnologije transporta u međunarodnom javnom prometu ? Koja se tehnička sredstva najčešće koriste za ukrcaj/iskrcaj i skladištenje teških tereta te koje su najčešće tehnološke operacije na terminalima za teške terete ? TERMINAL ZA PREKRCAJ DRVA I DRVNIH PRERAĐEVINA Što se podrazumijeva pod pojmom "terminal za drvo" s motrišta tehnologije javnog međunarodnog prometa.