You are on page 1of 10

Macierze

Strona | 1

Zadanie 1
*


+, *


+
a) *


+ *


+ *


+ *


+

b) *


+ *


+ *


+ *


+
*


+ *


+

c)

[] [] []
d)

*


+ [] [


] *


+
e)

[] *


+ [] []
Mnożenie macierzy , w wyniku, którego otrzymujemy iloczyn , jest wykonalne tylko wtedy, gdy liczba
kolumn macierzy jest równa liczbie wierszy macierzy . W związku z czym w powyższym zadaniu takie działanie
nie jest wykonalne.
Zadanie 2.
Macierz zależności między półproduktami

i surowcami

ma postad:

[]
Macierz zależności między wyrobami gotowymi

i półproduktami

[]
Macierz zależności między wyrobami

i surowcami

będzie iloczynem macierzy

i

. Zatem:

[] [] [] []
Zadanie 3.
Macierz kwadratowa [

] stopnia jest macierzą symetryczną, jeżeli spełnia warunek:

Zatem *


+ *


+, stąd:
*


+ *


+ [

] zatem:
*


+ [

] *


+ {

Z drugiego równania układu wynika, że:
zatem
Macierze
Strona | 2

Rozpatrzmy przypadek (1)
Podstawiając do układu , mamy:
{

,

,

,

Zajmijmy się równaniem

Niech

Zatem

porównując części rzeczywiste i urojone, otrzymujemy:
{

, czyli {


{


{


, zatem
,

,

{

{

- sprzecznośd
{


{


czyli:
{

{

Zatem ,

-
Otrzymujemy zatem rozwiązanie:
{{{{Rozpatrzmy przypadek (2)
Podstawiając do układu , mamy:
{

{

z pierwszego i trzeciego równania wynika, że: – sprzecznośd
Zatem wszystkimi macierzami spełniającymi równanie *


+, są macierze:
[

] [


] [

] [


].
Zadanie 4.
Niech [

] [

], wówczas:
a)

([

] [

])

[

]

Macierze
Strona | 3

[

] [

] [

]

b)

([

] [

])

[

]

[

]

Z drugiej strony:

[

]

[

]

[

] [

]

=[

]

[

]

Zatem

c) E A E) (A E) (A
2
÷ = ÷ · + Niech []
([

] []) ([

] [])
[

] [

]
[

]
Macierze
Strona | 4

[

]
[

] []
[

] [

] []

d)
2 2 2
B A B) (A · = · Niech będą dowolnymi macierzami kwadratowymi stopnia k, wówczas:

z drugiej strony

. Stąd wynika, że musi zachodzid równośd:
.
Oznacza to, że iloczyn macierzy . (*)
Jeśli zatem [

] [

], to:

[

]

[

]
Porównując indeksy elementów obu macierzy i widad , że , zatem

.

e)
2 2
B - A B) (A B) (A = ÷ · +
Oznaczmy macierz przez C, wówczas:

{
{ ( )
( ) ( ) { }

,
co oznaczałoby, że

jedynie w wypadku, gdyby mnożenie macierzy było
działaniem przemiennym, co nie jest prawda.
Zatem ponieważ dla macierzy
{ }
Macierze
Strona | 5

, a co za tym idzie

.

Zadanie 5.
a) ,
i - 1 - 2 1 -
2 1 i 1
i
i
+
+ +

|


|

b)
1 - 0 0
4 3 0
5 2 2

||
c)
3 1 - 0
2 2 3
1 2 2
-
||

d)
4 3 4 2
1 1 2 1 -
1 3 0 2
2 1 - 2 1

I sposób – korzystając z przekształceo
|
| { } |
| {


}
|
| {

}

|| ,


- || {


}

II sposób – korzystając wprost z rozwinięcia Laplace’a względem drugiej kolumny:
|
|

||

||

||

||
Macierze
Strona | 6


e)
4 3 4 1
1 1 2 1
1 2 0 1
1 0 2 1

|
| { } |
| { }
|
| { } |
| {
}

f)
k c k b k a
1 c 1 b 1 a
c b a
+ + +
+ + +
|| || || ||
|| || || { } ||

Zadanie 6.
Na podstawie własności wyznaczników „Jeśli macierz kwadratowa A jest macierzą nieosobliwą, tzn , to istnieje do
niej dokładnie jedna macierz odwrotna

, która jest równa macierzy dołączonej pomnożonej przez odwrotnośd
wyznacznika danej macierzy, tzn:

a)
(
¸
(

¸

2 4
1 3
= A
|


|

*


+

*


+

*


+ [

]
b)
(
¸
(

¸

c b
a 0
= B
|


|
Aby istniała macierz odwrotna , czyli Jest to dodatkowe założenie do zadania.

*


+

*


+
Macierze
Strona | 7

*


+ [

]
c)
(
(
¸
(

¸

3 0 0
2 1 0
3 2 1
= C
||

[

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|
]

[]

[]

[]
[

]

d)
(
(
¸
(

¸

2 0 2
2 1 0
5 0 4
= D
|| { } ||

[

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|
]

[]

[]

[] [

]
Zadanie 7.
a)
(
¸
(

¸

(
¸
(

¸

·
5
3
= X
1 2
1 1

Niech *

+, wówczas:
*


+ *

+ [


] porównując macierze
[


] *

+ {


po dodaniu stronami:
, zatem:
{


, {


, zatem: *

+
Macierze
Strona | 8

b) | | 2 3 =
1 2
1 1
X
(
¸
(

¸

÷
·
Niech [

], wówczas:
[

] *


+ [ ]. Z porównania macierzy otrzymujemy:
[ ] [ ] {


Po dodaniu stronami:

{

{

Zatem *

+
c)
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
(
¸
(

¸

= +
÷
1 1
3 2
4 3
2 1
X
1

Jeśli istnieje taka macierz X, że ( *


+)

*


+, wówczas ( *


+)

*


+

, zatem
( *


+) *


+

*


+

*


+
|


|

*


+

*


+ *


+
Nie zatem *


+
*


+ *


+ *


+ *


+, zatem
( *


+) *


+

*


+ *


+ {
, stąd {

*


+

Macierze
Strona | 9

Zadanie 8.
(
(
¸
(

¸

(
(
¸
(

¸

= ·
2 3
0 1
1 2
X
2 1 - 1 -
1 - 1 0
0 1 - 2
Mnożąc obie strony równania lewostronnie przez macierz []

, otrzymamy:
[]

[] []

[]
Ponieważ dla iloczyn macierz przez macierz do niej odwrotną jest równy macierzy jednostkowej, to powyższe
równanie przyjmie postad:
[]

[]
Wyznaczamy macierz: []

. Oznaczmy przy tym []
|| zatem istnieje macierz odwrotna.

[

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|

|


|
]

[]

[]
Zatem:

[]

[] []
Podstawiając do równania otrzymujemy
[] [] [] []
Zatem: [].
b)
(
(
¸
(

¸

(
¸
(

¸

= ·
2 4
4 0
0 2
2 2
2 3
X (*)
Sprawdzamy, czy macierz *


+ jest nieosobliwa.
*


+ |


| Mnożąc zatem obie strony równania (*) prawostronnie przez *


+

[] *


+

. (**)
Obliczamy *


+

*


+

*


+

*


+.
Macierze
Strona | 10

*


+

*


+ [

].
:
[] [

] []
c)
(
¸
(

¸

(
¸
(

¸

(
¸
(

¸

= · ·
4 1
3 2
1 3
0 1
X
0 1
1 2