You are on page 1of 6

MSDS Master Nails Gél Lakk

1. oldal, összesen: 6

BIZTONSÁGI ADATLAP
készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása
Kereskedelmi név: MN Gel Polish Felhasználási terület: műkörömépítés; foglalkozásszerű felhasználásra – kozmetikum Importőr/forgalmazó: MASTER NAILS Kft. Cím: H-2132 Göd, József u. 17. Telefon: 06 20 211 3333 Fax: 06 (27) 332 623 A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: uzlet@masternails.hu A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): Sürgősségi telefon: 06 (1) 476-6464 éjjel-nappal hívható száma: 06 (80) 20 11 99

2. A veszélyek azonosítása
A gyártó, a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a készítmény veszélyes keverék. EK-veszélyjel: Xi Irritatív A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) A termék biztonságos használatára utaló S-mondatok: S2 Gyermek kezébe nem kerülhet S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezés és szembejutást S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

Xi

Irritatív

Fizikai-kémiai veszély: A termék napfényre és uv-fényre érzékeny, lobbanáspontja:> 23 Celsius fok, kis mértékben tűzveszélyes lehet. Nagy mennyiség esetén, magas hőmérséklet gyors és ellenőrizhetetlen polimerizáció indulhat be, ami robbanáshoz, az edény széttöréséhez vezethet. Egészségkárosító veszély: Kis mértékben toxikus lehet. Károsíthatja a bőrt (vörös, duzzadt bőr). Szembe jutva irritációt okozhat. Az egészségkárosító hatások, tünetek részletes leírása a 11. pontban található. Lenyelve ártalmas lehet. Környezetkárosító veszély: A készítmény előírás- és rendeltetésszerű ártalmatlanítása esetén környezetkárosító veszéllyel nem kell számolni. felhasználása, tárolása és

Az információk rokon, illetve azonos anyagok esetében szerzett tapasztalatokon, ismereteken alapulnak. További információk: Irritációt okozó, fokozottan tűzveszélyes és oxidáló anyagoknál és termékeknél nem kell feltüntetni az R- és S-mondatokat a 125ml-t meg nem haladó mennyiségű terméket tartalmazó csomagolási egységeken (44/2000.(XII. 27.) EüM rendelet 3. sz. melléklet 7. pontja) A termék 12 milliliteres térfogatban kiszerelt, címkéjét az R- és S-mondatok feltüntetése elhagyható. Továbbá a termék címkézése feleljen meg a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23) EüM rendelet 9§-ának is. A címkének tartalmaznia kell a következő adatokat: a termék neve, használati útmutató, kiszerelési egység, figyelmeztetések, az összetevők. Minden komponens INCI-neve (International Nomenclature Cosmetic Ingredients; a kozmetikai termékekben az alkalmazott kémiai összetevők nemzetközi nevezéktana alapján) megadandó csökkenő mennyiségi sorrendben, tárolási útmutató, gyártási tételszám és felhasználhatóság. A termék összetevői: DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE, HEMA, HYDROXYPROPYL, METHACRYLATE, PEG-400 DIMETHACRYLATE, ISOPROPYL ALCOHOL, BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, tartalmazhat: CI +/-: 15850, 15880, 19140, 42090, 47005, 60725, 77019, 77266, 77891

MSDS Master Nails Gél Lakk

2. oldal, összesen: 6

3. Összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről
Veszélyjel, R-mondat Veszélyességi osztály, Kategória kód
Xi, R 36/37/38* Xi, R 36/38-43 Szemirrit. 2, Bőrirrit. 2, Bőrszenz. 1. H319, H315, H317 - Figyelem Xi, R 36/37/38-43*

Veszélyes komponens
Poli(uretán-akrilát) oligomer (uretán-dimetakrilát) (DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE) CAS-szám:72869-86-4 EK-szám: 276-957-5 2-Hidroxietil-metakrilát (HEMA) CAS-szám:868-77-9 EK-szám: 212-782-2 Index-szám: 607-124-00-x Hidroxipropil-metakrilát (HYDROXYPROPYL METHACRYLATE) CAS-szám:27813-02-1 EK-szám: 248-666-3 Poli(etilénglikol) 400 dimetakrilát (PEG-400 DIMETHACRYLATE) CAS-szám: 25852-47-5 Izopropil-alkohol (ISOPROPYL ALCOHOL) CAS-szám: 67-63-0 EK-szám: 200-661-7 Index-szám: 603-117-00-0 n-butil-acetát (BUTYL-ACETATE) CAS-szám: 123-86-4 EK-szám: 204-658-1 Index-szám: 607-025-00-1 Etil-acetát (ETHYL-ACETATE) CAS-szám: 141-78-6 EK-szám: 205-500-4 Index-szám: 607-022-00-5 1-hidroxiciklohexil-fenil-keton (HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE) CAS-szám: 947-19-3 EK-szám: 213-426-9

Koncentráció

50 – 60%

5 – 10 %

5 – 10 %

1 – 6%

Xi, R 36/37/38* F, Xi, R 11-36-67 Tűzv. foly. 2, Szemirrit. 2, STOT egy. 3 H225, H319, H336 - Veszély R 10-66-67 Tűzv. foly. 2, STOT egy. 3 H226, H336 - Figyelem F, Xi, R 11-36-66-67 Tűzv. foly. 2, STOT egy. 3 H226, H336 - Figyelem Xi, R 36*

0–3% 0–3% 0–3%

0 – 1%

*

Nem osztályozott anyag, lásd: a 67/548/EGK irányelv I. számú mellékletében, illetve a 1272/2008/EK VI: mellékletében; CLP szerinti osztályozás (veszélyességi osztály, kategóriakód) még nem áll rendelkezésre. NBsorolás a megadott információk, illetve az uretán- , alkil-akrilát monomerekre, dimerekre és oligomerekre vonatkozó irodalmi adatok alapján.

** Nem osztályozott anyag lásd: a 67/548/EGK irányelv I. számú melléklete, ill. a 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet; besorolás az irodalmi, gyártói adatok szerint. Kémiai jelleg: metakrilátok, dimetakrilátok, szerves oldószerek keveréke. A gyártó más veszélyes összetevő jelenlétét nem jelzi. Az egyéb komponensek nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni. Egyéb komponens: színezőanyagok CI +/-: 15850, 15880, 19140, 42090, 47005, 60725, 77019, 77266, 77891, melyek koncentrációja: <1%. A veszélyjelek és R-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a termék veszélyesség szerinti besorolását a 2. pont adja meg. Az R és a H -mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt ki kell mosni, meg kell tisztítani. Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a termék címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. Szembejutás esetén: Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ne engedjük, hogy a sérült dörzsölje a szemét vagy csukva tartsa. Azonnal forduljunk szakorvoshoz! Bőrrejutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után az érintett bőrfelületet bő szappanos vízzel alaposan legalább 15 percen át kell mosni. Belégzés esetén: A termék gőzeinek, permetének nagy mennyiségeinek belégzése esetén vigyük a sérültet friss levegőre és helyezzük nyugalomba. Ha a sérült légzése leáll, alkalmazunk mesterséges lélegeztetést, forduljunk orvoshoz. Lenyelés esetén: Ne hánytassunk! Ha a sérült eszméleténél van, itassunk vele 2 – 4 pohár vizet vagy tejet.

5. Tűzvédelmi intézkedések
Megfelelő oltóanyag: szén-dioxid, oltópor (kisebb tűz esetén); oltóhab, vízpermet (nagyobb tűz esetén). Nem megfelelő oltóanyag: erős vízsugár, habzásveszély áll fenn. Veszélyes égéstermékek: szén-monoxid, szén-dioxid.

MSDS Master Nails Gél Lakk

3. oldal, összesen: 6

Speciális tűz és robbanásveszély: A magas hőmérséklet következtében gyors és ellenőrizhetetlen polimerizációs folyamat indukálódhat, ami robbanáshoz vezethet, a tárolóedényzetek szétrepedhetnek. A tűz esetén használatos védőeszközök: Megfelelő védőruha és a környezet levegőjétől független légzőkészülék, szűk helyen ill., ha a termék gőzeivel, égéstermékeivel történő expozíció veszélye fennáll. Egyéb információk: Távolítsunk el minden gyújtóforrást. Kerüljük el a felszabaduló gázok, gőzök, égéstermékek belélegzését. Lobbanáspont: >23°C (Setaflash).

6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén
Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Szem- és bőrvédelem szükséges; személyi védőfelszerelések szükségesek, lásd 8. pontot. Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről! Szellőztessünk! Nagy mennyiségek kiömlése esetén: Spontán polimerizáció következhet be. Távolítsuk el a hő-, szikra- és gyújtóforrásokat. A szivárgó tárolóedényt helyezzük jól szellőző helyiségbe. Nagy mennyiségű kiömlött anyagot inert, folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, vermikulit, föld, agyag) kell befedni, felitatni, majd megfelelő hulladékgyűjtő edénybe helyezni. A szennyezett területet ezután mossuk fel hatékony tisztítószerrel, majd öblítsük vízzel; a lehető legkevesebb vizet használjuk. Környezetvédelem: A készítményt, a szennyezett abszorbenst, felmosó vizet a közcsatornába, élővizekbe, talajba engedni nem szabad. Ha a készítmény élővizekbe, talajba jut, értesítsük az illetékes hatóságokat.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés: Körültekintően végzett munkával kerüljük el a készítmény gőzeinek belégzését, szembejutását, bőrre kerülését! Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről! A használaton kívüli tároló edényzetet tartsuk jól lezárva, tartsuk távol hő-, szikraforrástól, nyílt lángtól. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit, stb. (öv, bőráru) azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt ki kell mosni, meg kell tisztítani. A készítménnyel történő munkavégzés alatt étkezni, inni tilos! A munkavégzés szüneteiben, illetve a munka befejezése után szappannal alaposan mossunk kezet. Kerüljük el az oldószerek alkalmazását a kéz tisztításánál, mivel ez megnövelheti a készítmény bőrön keresztüli felszívódását. A termék kifejezetten fényérzékeny . Külön figyelemmel legyünk, hogy a termék sem természetes, sem UV-fénynek ne legyen kitéve a célzott használaton kívül. Mivel a termék nagyon fényérzékeny, bármilyen fényhatásra beindulhat a polimerizáció, a zselé megkeményedik, megszilárdul. Tárolás: A terméket jól szellőző, hűvös, száraz, napfénytől és minden egyéb fényforrástól védett helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, légmentesen lezárva, élelmiszerektől, takarmányoktól elkülönítve kell tárolni. Kerüljük a magas hőmérsékletet, szikra- és gyújtóforrásokat, és a nyílt láng használatát. Nem áttetsző tárolóedényben, 38°C alatt tároljuk. Speciális veszély: Tűz esetén, magas hőmérséklet hatására gyors és ellenőrizhetetlen polimerizáció indulhat el, ami robbanáshoz, a tárolóedényzet széttöréséhez/szétrepedéséhez vezethet.

8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések
Meg kell előzni a termék kifröccsenését, bőrre kerülését, szembejutását, és gőzének, illetve a magas hőmérsékleten folyó műveletek során képződő gőzök/gázok/aeroszol belélegzését. Műszaki intézkedések:  A megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. Helyi elszívás alkalmazása ajánlott, mivel ez megakadályozza a munkatér elszennyeződését a termék gőzeivel. A levegőben a veszélyes komponensek koncentrációja nem haladhatja meg a megadott foglalkozási expozíciós határértéket.  Védőfelszerelések, szemmosópohár/szemzuhany, mosakodási lehetőség/vészzuhany biztosítása. Higiéniai intézkedések:  Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad!  A munka szüneteinek megkezdése előtt, a munka befejezése után alapos kézmosás szükséges. Általános tudnivalók: A megfelelő védőfelszerelés kiválasztását előzze meg a veszély értékelése a készítmény felhasználásának függvényében. Kövessük az EN 166 szabványt a személyi védőfelszerelések kiválasztásánál. Csak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező védőfelszerelést használjunk. Személyi védőfelszerelések (a műkörömépítés során, előírásszerű felhasználás esetén):  Légzésvédelem: Nem szükséges, ha a szellőzés megfelelő. Nem megfelelő szellőzés és a készítménnyel történő hosszantartó munkavégzés esetén védőmaszk vagy A típusú szűrőbetéttel ellátott légzésvédő szükséges. A légzésvédő feleljen meg az EN 149 szabványnak.  Kézvédelem: Kémiai anyagoknak ellenálló védőkesztyű (neoprén, nitrilgumi) viselése szükséges.  Szemvédelem: Védőszemüveg viselése szükséges, ha a szembefröccsenés veszélye fennáll. Az ipari műveletek során, mentesítés esetén, a készítmény nagy mennyiségeivel történő munkavégzéskor védőkesztyű, védőszemüveg, védőruha szükséges és légzésvédő is, amennyiben a veszélyes komponensek koncentrációja meghaladja az előírt határértéket.

MSDS Master Nails Gél Lakk

4. oldal, összesen: 6

Foglalkozási expozíciós határérték (a munkahelyi levegőben megengedett határérték): izopropil-alkohol: ÁK: 500 mg/m3 ; CK: 2000mg/m3 – 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM etil-acetát: n-butil-acetát TWA/STEL: 400 ppm (OSHA), 400 ppm (ACGIH) ÁK: 1400 mg/m3 ; CK: 1400mg/m3 – 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM TWA/STEL: 400 ppm (OSHA), 400 ppm (ACGIH) ÁK: 950 mg/m3 ; CK: 950mg/m3 – 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM

TWA/STEL: 150 ppm (OSHA), 200 ppm (ACGIH) CI 77891 (titán-dioxid): TWA/STEL: 10 mg/m3 (ACGIH), 15 mg/m3 (OSHA), IARC 3 (nem osztályozható humán rákkeltőként) CI 77019 (MICA) TWA/STEL: 3 mg/m3 Hasonló típusú vegyületekre vonatkozó határértékek: metil-metakrilát: ÁK: 210 mg/m3 ; CK: 210mg/m3 TWA: 410 mg/m3 (OSHA, ACGIH) etil-metakrilát: TWA: 100 ppm (OSHA, ACGIH)
ÁK: megengedett átlagos koncentráció: az anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlagkoncentrációja, amely a dolgozó egészségére nem fejt ki káros hatást. CK: Megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség egy műszakon belül. TWA: 8 órás munkavégzésre vonatkozó átlagos koncentráció, mellyel történő expozíció megengedhető. STEL: (15 perc) rövid idejű munkavégzésre vonatkozó megengedhető koncentráció

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Halmazállapot: Szín: Szag: Lobbanáspont: Gőznyomás (20°C): Oldhatóság vízben: Relatív sűrűség: Illékony anyag tart.: folyékony, viszkózus folyadék átlátszó, vagy a termékre jellemző színben jellegzetes akrilát illatú 23°C < 0,01 Hgmm oldhatatlan 1,15 (víz = 1) < 0,5 tf%

10. Stabilitás és reakciókészség
Reakciókészség: polimerizál, napfény, illetve UV-fény hatására, érintkezésre inkompatibilis anyagokkal) Kémiai stabilitás: előírásszerű kezelés és tárolás esetén stabil. A veszélyes reakciók lehetősége : veszélyes polimerizáció: bekövetkezhet, magas hőmérséklet és nyomás hatására gyors polimerizációs folyamatok indulhatnak el, hő fejlődik, és a megnövekedett nyomás hatására a tároló edényzet megrepedhet, széttörhet. Kerülendő körülmények : 38 Celsius fok feletti tárolási hőmérséklet, fényhatás, polimerizációt megakadályozó inhibitor hiánya a termékben, inkompatibilis anyagokkal történő szennyeződés. Nem összeférhető anyagok: a termék polimerizációját indukáló anyagok pl.: peroxidok, erős oxidálószerek, réz, rétötvözetek, acél, vas, rozsda, erős bázisok. Veszélyes bomlástermékek: hő hatására keletkező gázok, füstök (szén-dioxid, szén-monoxid)

11. Toxikológiai információk
A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: A készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat (akut orális, dermális és inhalációs vizsgálatok; szem- és bőrirritáció, szenzibilizáció, mutegenitás, stb.) nem végeztek. Az információk rokon, ill. hasonló anyagok, keverékek esetében szerzett tapasztalotokon, ismereteken, irodalmi adatokon alapulnak. Enyhe irritáció veszélye mindennemű expozíció esetében fennál. A készítménnyel történő expozíció lehetséges hatásai, tünetek: Lenyelés: mérgező anyagokat gyakorlatilag nem tartalmaz. Bőr: Közepesen irritálja a bőrt, bőrpír, duzzanat és/vagy szenzibilizáció jelentkezhet. Hosszantartó érintkezés során a bőr felhólyagosodhat. A tünetek kialakulása késleltetett, így az okozati összefüggés elkerülheti a figyelmet. Kerüljük el a készítmény hosszantartó érintkezését a bőrrel. Szem: Enyhe átmeneti irritáció léphet fel. Belélegzés: a termék gőznyomása alacsony, belélegzése így valószínűtlen. Szubkrónikus hatások: az eddig korlátozott számban végzett állatkísérletek szerint nem teratogén. Rákkeltő hatás a termékkel élethosszon át egerek esetén nem volt észlelhető. További veszélyes toxikus tulajdonságok nem zárhatók ki.

MSDS Master Nails Gél Lakk

5. oldal, összesen: 6

12. Ökológiai információk
A készítményre vonatkozó ökotoxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre. El kell kerülni a termék környezetbe (élővizek, talaj, közcsatorna) jutását. Kiszerelése folytán jelentős környezeti hatás nem várható.

13. Ártalmatlanítási útmutató
A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A termék hulladékának besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet, alapján történjen. EWC-kód: 08 04 09 veszélyes hulladék Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai A termék és annak csomagolóanyagának ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően történjen.

14. Szállítási információk
A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények – ADR/RID, IMDG és IATA – szerint veszélyes áru. Lobbanáspont: ≥23°C. A termék gyártó által megadott besorolása: UN-szám: 1993 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: gyúlékony folyadék, m.n.n. Szállítási veszélyességi osztály: 3, Osztályozási kód: F1 Csomagolási csoport: II, Környezeti veszélyek: nem tengerszennyező (IMDG szerint)

15. Szabályozási információk
A biztonsági adatlap, a termék osztályozása és besorolása megfelel a 44/2000. (XII.27.) EüM számú rendelet és módosításainak, valamint a 67/548/EGK az 1999/45/EK számú irányelvekben és az 1907/2006/EK rendeletben foglaltaknak. A termék veszélyes készítmény, osztályozását a 2. pont tartalmazza. Vonatkozó magyar törvények és rendeletek: A termék kozmetikum a 76/768/EGK irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001. (XI.23.) EüM – A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről című – rendelet és módosításai hatálya alá tartozik. Munkavédelem: a 2007. évi CLXI. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. Kémiai biztonság:a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 38/2008 (X.3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI.30.) EüM, a 26/2007. (VI.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.) EszCsM, a 30/2003. (V.21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról; az 58/2007. (XII.22.) EüM–SZMM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról. Hulladék: a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; a 195/2002. (IX.6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet. 40/2001. (XI.23.) EüM rendelet a kozmetikai termék biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről

Tűzvédelem: Egyéb:

16. Egyéb információk
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által kiadott adatlap alapján készült; meggyőződésünk szerint a gyártói adatlapban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet és módosításai előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk különböző forrásokból származnak, ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak, és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Az információkat garancia nélkül szolgáltattuk; mivel nincs befolyásunk a termék biztonságos használatára ható minden tényezőre, az adatalap nem képezi semmilyen közvetlen vagy közvetett jogi kötelezettség vagy felelősségvállalás alapját a bármilyen körülmények között történő használatból vagy helytelen használatból, tárolásából, kezeléséből, ártalmatlanításból adódó következményekért, kárért, veszteségért, költségért.

MSDS Master Nails Gél Lakk

6. oldal, összesen: 6

A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról. Az adatlap kifejezetten a megnevezett termékre vonatkozik. A terméket csak a használati utasításában leírtak szerint alkalmazzuk. Ha a terméket más termék komponenseként használják fel, akkor az adatlapban szereplő információk nem alkalmazhatók. A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő rövidítések: R 10 Kismértékben tűzveszélyes R 11 Tűzveszélyes R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja R 67 Gőrök álmosságot vagy szédülést okozhatnak H 225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz H 315 Bőrirritáló hatású H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki H 319 Súlyos szemirritációt okozhat H 336 Álmosságot vagy szédülést okozhat

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok, az osztályon belüli kategóriát jelölik meg, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Szemirrit.: szemirritáció; Bőrirrit.: bőrirritáció; Bőrszenz.: bőrszenzibilizáció; Tűzv. Foly.: tűzveszélyes folyadék; STOT egy.: Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció.

MN Gel Polish
Mennyiség: Összetétel: 50 – 60% Poli(uretán-akrilát) oligomer (uretán-dimetakrilát); 5 – 10% 2-Hidroxietilmetakrilát ; 5 – 10% Hidroxipropil-metakrilát; 1 – 6% Poli(etilénglikol) 400 dimetakrilát; 0 – 3%
Izopropil-alkohol; 0 – 3% n-butil-acetát; 0 – 3% Etil-acetát; 0 – 1% 1-hidroxiciklohexil-fenil-keton

Xi

Irritatív

R 36/38 R 43 S2 S 23 S 24/25 S 37 S 45

Szem- és bőrizgató hatású Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Gyermekek kezébe nem kerülhet A keletkező gőzt nem szabad belélegezni Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást Megfelelő védőkesztyűt kell viselni Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Forgalmazó:

MASTER NAILS Kft. H-2132 Göd, József u. 17. Telefon: 06 20 211 3333, Fax: 06 (27) 332 623