You are on page 1of 79

Różaniec modlitwą

Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka OP

2012

Różaniec módlitwą Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka, O.P.

Spis treści

Różaniec módlitwą Jana Pawła II
Różaniec modlitwą Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka, O.P.

Wstęp
1. Rozpoczęcie 2. Zapowiedź tajemnicy 3. Słuchanie Słowa Bożego 4. Milczenie 5. Ojcze nasz 6. Dziesięć Zdrowaś Maryjo 7. Chwała Ojcu 8. Końcowy akt strzelisty 9. Koronka 10. Rozłożenie w czasie 11. Zakończenie

Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie 2. Nawiedzenie św. Elżbiety 3. Narodzenie Jezusa w Betlejem 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni 2 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 4. Przemienienie na górze Tabor 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pan Jezusa w Ogrójcu Różaniec modlitwą Jana Pawła II 3 2. Biczowanie Pana Jezusa 2. Cierniem ukoronowanie 3. Droga krzyżowa 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 2. Wniebowstąpienie 3. Zesłanie Ducha Świętego 4. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Bibliografia

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Serce Jego Matki. 4 Tamże. żeby nasze wspólnoty chrześcijańskie stały się prawdziwymi szkołami modlitwy4. jako jedynym celu całej historii ludzkiej. zwłaszcza tych. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Kościoła. Potrzeba więc. Ojciec Święty nazwał różaniec modlitwą o wielkim znaczeniu i przynoszącą obfite owoce świętości. opowiada światu o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu. http://www. które składają się na życie człowieka. bolesnych i chwalebnych.. Wydawnictwo M. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [. choć ma charakter maryjny. 75–76. pobudzana często przez inne rel igie. czym modlitwa różańcowa jest i jak ją praktykować. s. która wciąż wracając do pierwotnej gorliwości. dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości3. ludzkości. którą bardzo ukochałem. Papież mówi. Różaniec bowiem. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim1. podobnie jak jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej. Jan Paweł II. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy. Sprawy osobiste. 3 Tamże. Różaniec. narodu. We współczesnej kulturze. który należy do najbardziej wypróbowanej tradycji 4 1 2 Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Dobrze osadzoną w duchowości chrześcijaństwa. jest modlitwą o sercu chrystologicznym2.Wstęp Od początku swego pontyfikatu Jan Paweł II. i (1978). Kraków 2002. zachęcał do odmawiania różańca. s. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych. ogłaszając Rok Różańca – od października 2002 do października 2003 – Jan Paweł II wystosował do wszystkich wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae.rozaniec. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. tych.dominikanie. że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum II Lumen Gentium. 6.pl/ .6). sprawy naszych bliźnich. mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. rodziny. W dniu 29 października 1978 roku mówił do wiernych: Różaniec „to modlitwa. o których najbardziej się troszczymy.] Można powiedzieć.. W Liście tym – oprócz poszerzenia różańca o tajemnice światła – dał nam święty Papież przepiękną naukę o tym. bardziej niż kied ykolwiek pojawia się silna potrzeba duchowości. którzy są nam najbliżsi. 5. targanej licznymi sprzecznościami. że przez modlitwę różańcową wstęp ujemy do szkoły Maryi. jako „drodze. prawdzie i życiu” (J 14. s. s. 11. Różaniec modlitwą Jana Pawła II W dniu 16 października 2002 roku.

To Ona najlepiej wskazuje nam drogę. 16–17. czego Bóg dokonał przed wiekami. który nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia9. razem z Maryją oddając się kontemplacji Chrystusowego Oblicza.dominikanie. odpowiadającą „modlitwie Jezusowej”. 17. Stwierdza. zasiadającym w chwale po prawicy Ojca6. wnikamy w to spojrzenie Maryi i żyjemy Jej wspomnieniami. W miarę kontemplowania tych tajemnic. Papież cytuje w tym miejscu bł. s. a Jej spojrzenie pełne adorującego zadziwienia nigdy się od Niego nie odwróci 8. a rozwiniętej później w kulturze religijnej Zachodu. nasze serca będą otwierały się na przyjęcie tajemnicy Trójcy Świętej. i upodabniali się do Chrystusa7. Będziemy wciąż na nowo doznawali miłości Ojca i cieszyli się radością Ducha Świętego. s. że owo wspominanie należy rozumieć w sensie biblijnym – jako aktualizowanie się dzieł dokonanych przez Boga w historii zbawienia. Łk 2. Maryja jest nauczycielką.19) towarzyszyły Jej w każdej okoliczności życia i stanowiły niejako Jej różaniec. 10 Tamże. upodabniamy się do Niego poprzez przyjacielskie z Nim „obcowanie”12. 15. 15. darem łaski dosięga ludzi wszystkich p okoleń. wyrosłej na chrześcijańskim Wschodzie.2) uważa za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji5. 22. 20. objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym. s. a więc zadaniem każdego z nas jest: Utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu. Dotyczy to także innych praktyk pobożnych zbliżających nas do zbawczych wydarzeń. s. a „wspominać je” w postawie wiary i miłości oznacza otwierać się na łaskę. bolesnej drodze Jego człowieczeństwa. która uczy nas samego Chrystusa11. 8 Tamże. jaką Chrystus uzyskał dla nas przez swe tajemnice życia. jest modlitwą typowo medytacyjną. że zadaniem każdego ucznia Chrystusa. aż ujrzy się Boski blask. 12 Tamże.kontemplacji chrześcijańskiej.rozaniec. Mar yja od chwili zwiastowania żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 5 . śmierci i zmartwychwstania10. 7 Tamże. Odmawiając różaniec. Tamże. 11 Tamże s. Jan Paweł II ewangeliczną scenę przemienienia Jezusa na górze Tabor (Przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce – Mt 17. jaką mamy się do Niego upodobnić. rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej. http://www. 15. 19. Odmawiając różaniec. Niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa jest dla nas Jego Matka. Aktualizacja ta dokonuje się w szczególny sposób w liturgii i to. s. Papież zwraca uwagę. Wyryte w duszy Maryi wspomnienia o Jezusie (zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Bartłomieja Longo: 5 6 Tamże. 9 Tamże s. s.

na ile byłaby do tego zdolna nasza małość. kto kocha modlitwę różańcową. 13 6 Tamże s. ubogiego. Wezwanie to. ukrytego. Potem odmawia się modlitwę Ojcze nasz. s. 27. na której należy skupić uwagę. która ją przedstawia – nazywa odsłonięciem sceny. prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię. których intencją jest uproszenie trzech cnót Boskich: wiary. obraz pomaga nam w koncentracji ducha na misterium.Jak dwóch przyjaciół.pl/ . Rozpoczęcie Istnieją różne sposoby rozpoczynania modlitwy różańcowej. że ta metodologia odpowiada samej logice Wcielenia. 41–45. Credo.dominikanie. stanowiące fundament podejmowanej kontemplacji. cierpliwego i doskonałego13. ożywia u modlącego się świad omość własnej nędzy i jest prośbą o pomoc i ratunek skierowaną do największego Obrońcy w chwilach walki i w pokusach16. s. którzy często razem przestają. Słowa kierują wyobraźnię i ducha ku określonemu wydarzeniu czy momentowi z życia Jezusa. Nazywa również różaniec skuteczną drogą głoszenia i zgłębiania misterium Chrystusa15. zna dobrze sposób jej odmawiania. Krok po kroku objaśnia kolejne elementy wchodzące w skład różańca. Modlitwa różańcowa według Jana Pawła II Różaniec modlitwą Jana Pawła II Każdy. tak też my. trzy razy Zdrowaś Maryjo. zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach. Tamże. s. Ojciec Święty w swoim Liście niejako porządkuje i wyjaśnia na nowo metodę praktykowania tej modlitwy Kościoła. Różaniec – modlitwą Jezusową Zachodu. jeśli to możliwe. W niektórych regionach początkiem różańca jest znak krzyża świętego. Panie. nadziei i miłości. wejrzyj ku wspomożeniu memu. Może to być w ezwanie zaczerpnięte z Psalmu 70: Boże. 15 Tamże. następnie Wyznanie wiary. stać się do Nich podobni i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego. W drodze. Papież uważa. pośpiesz ku ratunkowi memu. Nasze wytrwałe błagania zanoszone do Matki Bożej opierają się na ufności. 22. 14 http://www. 2.rozaniec. 25. Jan Paweł II nazywa różaniec jednocześnie medytacją i prośbą. że Jej macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna14. 16 Więcej na temat wersetu z Ps 70 zob: Rainer Scherschel. Poznań1988. Zapowiedź tajemnicy Jan Paweł II tę zapowiedź tajemnicy – z równoczesnym. ukazaniem ikony. Ikona. możemy. 1. powtarzane często już przez Ojców Pustyni w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Ojcze nasz Jezus poprzez każdą ze swoich tajemnic prowadzi nas do Ojca. Jezus w relacji do Ojca czyni nas swoimi braćmi i braćmi pomiędzy sobą. który sprawia. która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami. dając nam Ducha. s. Ojcze” (por.Bóg przyjął w Jezusie ludzkie rysy. choć podobne w przejawach. s. mając pewność. cyt. ponieważ żadne inne słowa nie są tak skuteczne. które. są zawsze nowe ze względu na przenikającą je czułość20. który jest Jego i Ojca. 49–50. pragnie naszej zażyłości z Ojcem. dz. do którego w najgłębszej isto17 18 Jan Paweł II. pozwalamy Bogu mówić do nas. http://www. co chroni nas przed znużeniem powtarzającymi się sekwencjami.rozaniec. jak Słowo natchnione. proponuje nam Jan Paweł II po zapowiedzi tajemnicy odczytać dłuższy lub krótszy odnośny fragment z Pisma Świętego. Tamże. że jest to Słowo Boga. Podczas pewnych uroczystych okazji wspólnotowych można to słowo objaśnić krótkim komentarzem18. 19 Tamże. 4. Przez fizyczną rzeczywistość Jezusa zostajemy doprowadzeni do kontaktu z Jego Boską tajemnicą17. 43. s. 20 Tamże. tego. że różaniec jest modlitwą maryjną w pełnym tego słowa znaczeniu. W ten sposób słuchając. Ga 4.15. Papież zachęca nas do ponownego odkrycia wartości milczenia jako jednego z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji. s.dominikanie. gdy uzna się to powtarzanie za wyraz nigdy nie znużonej miłości. 47–48. Dlatego po zapowiedzi tajemnicy i wysłuchaniu Słowa czymś naturalnym jest wzniesienie ducha do Boga Ojca w modlitwie Ojcze nasz19. Dziesięć Zdrowaś Maryjo „Zdrowaśki” są tym elementem. abyśmy mogli razem z Nim wołać: „Abba. 3. Słuchanie Słowa Bożego Aby zapewnić medytacji podstawy biblijne i większą głębię. Po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu Słowa dobrze jest przez pewien czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy. Rz 8. Do zupełnie innych wniosków dochodzimy w momencie. 6. Milczenie Różaniec modlitwą Jana Pawła II 7 Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. Litanijne powtarzanie Pozdrowienia anielskiego „Zdrowaś Maryjo” przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi.6). 48–49. że dziesięciokrotne machina lne powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” przy każdej tajemnicy może sprawić. Zawsze należy go słuchać. 5.pl/ . Zwróćmy uwagę. że różaniec będzie wydawał się praktyką jałową i nużącą. wypowiedziane na dzisiaj i „dla mnie”.

by każdą tajemnicę zakończyć modlitwą o osiągnięcie specyficznych owoców konkretnej tajemnicy.cie odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie św. że owocność kontemplacji tajemnic będzie lepiej wyrażona. na której rozwija się kontemplacja tajemnic21. który otwiera i zamyka samą drogę modlitwy. W powierzchownej praktyce może ona być tylko przedmiotem ułatwi ającym odliczanie „Zdrowaś Maryjo”. 24 Tamże. którym należy się chwała. przebacz nam nasze grzechy. http://www. żeby przy publicznym odmawianiu np. 52–53. modlitwa fatimska23). dodaje się jak refren dopowiedzenie nawiązujące do rozważanej tajemnicy). 23 O mój Jezu. Końcowy akt strzelisty Przyjęła się powszechna praktyka. Dlatego bardzo ważne jest uwydatnienie „Chwała Ojcu” w modlitwie różańcowej (papież zachęca. Położenie akcentu na imieniu Jezus i Jego tajemnicy czyni odmawianie różańca bardziej owocnym i znaczącym. Elżbiety. 8. 9. Chwała Ojcu Różaniec modlitwą Jana Pawła II Chrystus jako droga prowadzi nas do Ojca w Duchu.rozaniec. że w różańcu po doksologii trynitarnej odmawia się akt strzelisty (może to być np. Centrum „Zdrowaś Maryjo” stanowi imię Jezus. gdy różaniec odmawiamy szybko. 7. Nieustannie stajemy wobec misterium trzech Osób Boskich. różaniec z dopowiedzeniami (aby podkreślić imię Jezus. Kieruje to nasze spojrzenie na potrzeby całego Kościoła24. Ta doksologia trynitarna jest celem chrześcijańskiej kontemplacji. je śpiewać)22. Odmawianie różańca zamyka się modlitwą w intencjach papieża. To właśnie na Chrystusie skupia się nasze życie i modlitwa. Samo powtarzanie jest też jakby kanwą. Papież podkreśla. zachowaj nas od ognia piekielnego.. jest to tzw. 53–54. Tamże s. że służy ona także do wyrażenia symboliki. 30.pl/ . które kontemplujemy. Jan Paweł II przypomina tutaj również metodę odmawiania różańca przez Pawła VI. jeśli zadba się o to. 21 22 8 Tamże s. ale Jan Paweł II przypomina nam. którzy najbardziej potrzebują Twojego mił osierdzia. Koronka Od samego początku powstania modlitwy różańcowej używa się do odmawiania koronki.dominikanie. Różaniec będzie mógł tym bardziej wyrazić związek z życiem chrześcijańskim. W drugiej część modlitwy „Zdrowaś Maryjo” powierzamy wstawiennictwu Matki Bożej nasze ż ycie i godzinę śmierci. a jest ono nawiązaniem do misterium Chrystusa. owo „centrum” uchodzi uwagi. s. Bardzo często. która może nadać kontemplacji nową treść. Koronka zwraca się ku wizerunkowi Ukrzyżowanego. zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym. uwielbienie i dziękczynienie.

Zakończenie Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność różańca. uzupełniająca to. http://www. wieżo ocalenia od napaści piekła. s. Rozłożenie w czasie Modlitwę różańcową można odmawiać codziennie w całości. Do dziś przez modlitwę różańcową poleca najtrudniejsze sprawy i intencje. Po dodaniu tajemnic światła Jan Paweł II pr oponuje nam następujący porządek:     Tajemnice radosne – poniedziałek i sobota Tajemnice światła – czwartek Tajemnice bolesne – wtorek i piątek Tajemnice chwalebne – środa i niedziela Proponując taki porządek. słodki łańcuchu. co dokonuje się w liturgii. które mogą sugerować bardziej odpowiednie dostosowanie. s. Ojciec Święty nie ma zamiaru ograniczać słusznej wo lności medytacji indywidualnej czy wspólnotowej. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. Najważniejsze jest. ale nie zawsze pozwalają na to obowiązki dnia codziennego. Zawsze należy uwzględniać potrzeby duchowe duszpasterskie. błogosławiony różańcu Maryi. a także daty liturgiczne. Bartłomieja Longo.Jako pomoc w liczeniu koronka przypomina niekończącą się nigdy drogę konte mplacji i doskonałości chrześcijańskiej. wierząc. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. które również na zakończenie tego rozdzi ału przytoczymy: O. 10. 57–58. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię. bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! nigdy cię już nie porzucimy. a On objawia się w życiu swych uczniów jako Pan czasu i historii26.rozaniec. Tydzień chrześcijanina dzięki niej staje się drogą prowadzącą przez tajemnice życia Chrystusa. by różaniec był pojmowany jako droga kontemplacji. zwłaszcza sprawę pokoju na świecie i dobro rodziny. o Królowo Różańca z Pompei. więzi miłości. Papież wskazuje też na piękne rozciągnięcie symbolicznego znaczenia koronki na nasze wzajemne relacje – przypomina o więzi komunii i braterstwa. 54–55.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 9 . że wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej wyjedna ratunek. Papież Jan Paweł II kończy swój piękny List o modlitwie różańcowej słowami bł.dominikanie. Wielu wiernych odmawia tylko część różańca w porządku tygodniowym. który łączysz nas z Bogiem. która nas jednoczysz z aniołami. które łączą nas z Chrystusem25. 11. Tamże. 25 26 Tamże.

dominikanie. http://www.pl/ . dziś i zawsze. o Władczyni.o Matko nasza droga. Bądź wszędzie błogosławiona. 65–67.rozaniec. 10 27 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Tamże s. na ziemi i w niebie27. o Ucieczko grzeszników. Pocieszycielko strapionych.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie. z rodu Dawida. oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie. zamierzał oddalić Ją potajemnie. «błogosławiona jesteś między niewiastami»”. A pamiętajmy. lecz nie zbliżał się do Niej.  Opis powołania Maryi na Matkę Syna Bożego jest jednym z najpiękniejszych fragmentów Ewangelii św. zwanego Nazaret. Malutkie miasteczko Nazaret w Galilei. Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. któremu nadasz imię Jezus. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. a Jego panowaniu nie będzie końca”. albowiem z Ducha Świętego jest to. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska. Już niejako z samej definicji jest miastem. Elżbieta.Tajemnice radosne 1. znalazłaś bowiem łaskę u Boga. nie ma żadnego znaczenia. któremu nadasz imię Jezus. aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna.26–37). Oto poczniesz i porodzisz Syna. łaski pełna. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. twej Małżonki. a Dziewicy było na imię Maryja.dominikanie. a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca. Pan z Tobą. Józef. który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie. którą miano za niepłodną. Jana – nie może pochodzić nic http://www. jego mieszkańców trudno nawet nazwać narodem wybranym w ścisłym tego słowa znaczeniu – region bowiem zamieszkały jest przez Żydów skażonych bliskością z poganami. [anioł] rzekł: „Bądź pozdrowiona. najbardziej oddalony od miejsca świętego. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. Łukasza. co się w Niej poczęło. nie bój się wziąć do siebie Maryi. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała. Maryjo. co by miało znaczyć to pozdrowienie. Józef uczynił tak. aż porodziła Syna. niech mi się stanie według słowa tw ego”. z Józefem. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk1. Wszedłszy do Niej. Mąż Jej. Po zaślubinach Matki Jego.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 11 . poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta. Porodzi Syna. Dlatego też Święte.18-25). Zwiastowanie W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei.rozaniec. z którego – jak to przeczytamy w Ewangelii św. które się narodzi. znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Gdy powziął tę myśl. Zbudziwszy się ze snu. wpierw nim zamieszkali razem. synu Dawida. jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. A oto również krewna Twoja. do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. że Galilea to region położony na peryferiach Palestyny. to znaczy Bóg z nami. któremu nadadzą imię Emmanuel. Maryi. praktycznie bez historii – jako miejscowość nigdzie nie wspominana w Piśmie Świętym. A stało się to wszystko. Nazaret to mała mieścina. będzie nazwane Synem Bożym. Dawida. skoro nie znam męża?”. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się. któremu nadał imię Jezus (Mt1.

zawsze był i jest Twoją pomocą. że Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała. a i Nazaret nie cieszył się ich dobrą opinią. Jaka jest reakcja Maryi na słowa Anioła? Ewangelista mówi. Zastanawia się. poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. że zostanie Matką oczekiwanego przez całe pokolenia Izraela Mesjasza. że wielki Bóg jest zupełnie wolny w swoich działaniach. „Pan jest z Tobą” – Pan opiekuje się Tobą. A oto również krewna Twoja. Kim była Maryja? Młodziutką. Już w wierze pierwotnego Kościoła Maryja od początku swojego istnienia została obdarzona pełnią łask i w takim stanie trwa Ona bez przerwy. jak się to stanie. rozważa.dominikanie. Łukasza (1). Dawida. która jesteś uosobionym pięknem29. Według żydowskiego zwyczaju. Jest On Synem Najwyższego i będzie miał władzę nad wszystkimi ludźmi do końca świata. Kraków 2001. do Maryi wykonującej normalne. jakby Bóg chciał powiedzieć. prostym domu. będzie nazwane Synem Bożym. Ty. znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Innocenzo Gargano. łaski pełna. Może działać w świątyni. Maryja jest słowami anioła mocno poruszona. Elżbieta. poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta. 54. chociaż przez rok mieszkała jeszcze w swoim rodzinnym domu. wysłaniec samego Boga. która jesteś piękna. pojawia się więc w miejscu. 12–15 lat i była zaręczona z Józefem. Maryja pyta anioła. s. że im większych rzeczy chce dokonać. która zostałaś uczyniona przepiękną. skoro nie zna męża. tym skromniejszych osób. „Bądź pozdrowiona” – egzegeci tłumaczą to pozdrowienie jako: raduj się. Używa porównania do ci e12 28 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. Anioł mówi Maryi o nadprzyrodzonym poczęciu mocą Ducha Świętego. i rozpoczynali wspólne życie małżeńskie. Anioł mówi do Niej: Nie bój się.rozaniec. Lectio divina do Ewangelii św. Maryjo. bo Bóg znalazł w Tobie upodobanie w całym tego słowa znaczeniu. 48–49. Żydzi z Jerozolimy patrzyli na Galileę z góry. Ty. Anioł przychodzi i mówi do Niej: Bądź pozdrowiona. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. miejsc i przedmiotów potrzebuje. a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca. Anioł przychodzi do Maryi w jakimś zwyczajnym. któremu nadasz imię Jezus.dobrego28. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego (Łk 1. którą miano za niepłodną. Ewangelista pokazuje nam. narzeczoną prawnie uważano za żonę. Anioł Gabriel przychodzi do Dziewicy Maryi. którymi by pogardzał. s. które się narodzi. przy ołtarzu.pl/ . Anioł wyjaśnia Maryi Boże zamiary. nikomu nieznaną dziewczyną. niemającym nic wspólnego z miejscem świętym. co by miało znaczyć to pozdrowienie. codzienne prace.3-38. miała być może ok. co one znaczą. raduj się. Pan z Tobą. Nie ma miejsc. pełną wdzięku. Oto poczniesz i porodzisz Syna. http://www. Wydawnictwo Księży Sercanów. w miejscu świętym. 29 Tamże. Dlatego też Święte. Po roku wprowadzano ją uroczyście do domu męża. zupełnie tak. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. bo jesteś „pełna łaski”. ale może także działać wszędzie . Anioł.

Być może był pełen poczucia winy. by pozwolić w sobie działać wyłącznie Bogu. Weź do siebie Maryję. co się wydarzyło w momencie zwiastowania. do młodej żydowskiej dziewczyny. 36–38. Maryja wypowiadając swoje „tak”. Ewangelista Mateusz opisuje nam inne zwiastowanie – zwiastowanie narodzenia Jezusa Józefowi – mężowi Maryi.34n. upodobań czy pragnień. Sara. że się tak st anie. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. obłoku. Wiemy 30 Zob. że pokora i delikatność Maryi nie pozwoliły Jej na podzielenie się z Józefem tym. Nazywa siebie służebnicą Pańską. który już niejeden raz interweniował w historię ludzkości dla dobra człowieka. twą małżonkę. Bóg. bo wierzy. żeby Bóg mógł dokonać jego wybawienia. Ks. Elżbieta. Jest tak pokorna. W każdym jednak razie ciąża Maryi musiała być dla niego bardzo trudna do zaakceptowania i cierpiał z tego powodu. Nie wiemy.nia. podobnie jak niegdyś żona Abrahama. pozwala Mu być obecnym w sercu ludzkiej historii w całkowicie nowy sposób. Bóg wypełnia obietnicę wyb awienia Izraela w sposób zupełnie inny – przychodzi cichutko i delikatnie do małego miasteczka w Galilei. Maryja całkowicie rezygnuje z siebie. który jest Miłością. że pozwala Bogu kierować sobą we wszys tkim. co czuł Józef. Niektórzy egzegeci utrzymują że Maryja sama powiedziała mu o tym. Maryja nie chciała wchodzić w rozmowę Pana z Józefem i Jemu pozostawiła inicjatywę. Kraków 1997. w którym Bóg przebywał kiedyś nad arką przymierza w świątyni30. ten Bóg mógł sprawić. Wj 40. Gdy Żydzi oczekiwali przyjścia Mesjasza. który w swej wszechmocy mógł z nicości powołać wszystko. Wydaje mi się jednak. by kobieta niepłodna poczęła w starości. Mówi „tak”. Tak samo Ona zostanie ogarnięta obłokiem Boga i w cudowny sposób poczęty Jezus będzie Świętym Synem Bożym. 31 Zob. wielkiego Króla. Prawdopodobnie jako młody mężczyzna miał też inne myśli na temat swej narzeczonej. Nie stawia żadnych warunków. Oto dzięki wszechmocy Bożej niepłodna i niemłoda Elżbieta poczęła Jana Chrzciciela. Wyrażając zgodę. Wydawnictwo M. a Józef. które Bóg miałby spełnić. pozwala Bogu stać się człowiekiem. niech mi się stanie według słowa twego. że Bóg. i może też sprawić inne wielkie rzeczy. który nie chciał przywłaszczyć sobie tytułu ojca. choć Ona nie wyraziła żadnych wątpliwości. „Tak” Maryi jest wyrazem pełni Jej wiary. Anioł chce upewnić Maryję. o to Ją prosi. Henri Caffarel.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 13 . Nie wiemy. Jezus wkracza w życie Maryi.dominikanie. że jako narzeczony nie potrafił uchronić Maryi. bo decyduje się na spełnienie woli Bożej bez względu na trudności. s. http://www. który by wyzwolił ich spod panowania Rzymian. kiedy i jak Józef dowiedział się o tym. Oddaje siebie całą bez zastrzeżeń. Bóg czeka na odpowiedź Maryi. Bóg. Maryja wyraża zgodę na Boży plan. że jego narzeczona jest w ciąży.rozaniec. zapowiedziany Mesjasz przychodzi na świat. (Rdz 18) porodzi w starości syna. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest zgoda człowieka. Oto ja służebnica Pańska. zamierzał ją opuścić potajemnie31.

Przynoszą nam one jakąś nowinę. A skądże mi to. I. że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem. prawdziwego mężczyznę. Innocenzo Gargano. Józefie. Nie bój się. dz. skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach.pl/ . Postanawia Ją potajemnie opuścić. We śnie ukazuje się Józefowi anioł. cyt. wlewają w nas światło potrzebne do jej zrozumienia.. Zbudziwszy się ze snu. poruszyło się dzieciątko w jej łonie. z drugiej jednak – znając dobrze swoją narzeczoną. Boga z nami. wezwanie do podjęcia konkretnych zadań. Błogosławiona [jest]. Weź do siebie swoją małżonkę. Lectio divina do Ewangelii św.. Nawiedzenie św. I wtedy interweniuje sam Bóg. W życiu każdego z nas ma miejsce jakieś zwiastowanie. a Ona urodzi Syna. http://www. s. Józef uczynił tak. poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. jak mu polecił anioł Pański. co się wydarzyło. zgodnie z Prawem.22n. 48–52. Maryja powinna zostać ukamienowana32. Prośmy. który zbawi lud swój od jego grzechów. gotów jest zaryzykować nawet to poczucie pewności. moim Zbawcy.. Józef z jednej strony. Elżbiety W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. a Duch Święty napełnił Elżbietę. 52. lecz zarazem jako człowieka otwartego na każdą opcję ze strony Boga. zob. Bóg przychodzi do udręczonego wątpliwościami Józefa i przez swojego anioła mówi do niego: nie bój się. że Bóg może dokonywać rzeczy niemożliwych. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. czyli skrupulatnie przywiązanym do zachowywania Prawa. lecz wyboru zaufania Maryi. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 2. by On sam mógł działać w sposób. Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu. Dokonuje wyboru nie sprawiedliwości. Mateusz przedstawia nam obraz Józefa – olbrzyma w wierze. Mateusza. cyt. że Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Zwiastowaniem jest na pewno chwila objawienia naszego życiowego powołania. przy podjęciu których trzeba po prostu wszystko i wszystkich zawierzyć Bogu. Ona porodzi Emmanuela. i pozwolić. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. chce pozostać wierny Prawu.dominikanie. która uwierzyła. żeby nie zabrakło nam wtedy odwagi i pokory. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi. 14 32 33 Pwt 22. Gargano. że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. gotowego zaakceptować. płynące z faktu. Zob. dz. pochodzi z Ducha Świętego. jaki chce. nie potrafi zrzucić na Nią całej winy. Józef budzi się ze snu ze światłem w duszy.z relacji Mateusza. s. czasem nawet kilka. że mógł się określić mianem sprawiedliwego według Prawa33. Zgodnie z Prawem Mojżeszowym. targanego wątpliwościami jak każdy. Stał się cichym opiekunem Jezusa i Jego Matki. Boga bliskiego. Ukazuje Józefa. Józef ufając w Bożą wszechmoc.rozaniec. gdyż to wszystko.

światłem. Jakby przeczuwała. Tradycja sięgająca VI wieku utożsamia je z leżącym 7 km na zachód od Jerozolimy górzystym Ain-Karim. że ta radość jest dziełem Ducha Świętego i Jego darem. w którym mieszkała Elżbieta z Zachariaszem. radością. natchnieniem. który jest Panem. co anioł Jej zwiastował. Maryja w wielkim pośpiechu wyrusza w tę podróż. Jej słowa głoszą. jakiej ta starsza kobieta potrzebuje w ostatnich tygodniach ciąży. jak przyobiecał naszym ojcom – Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana. Maryja idzie z pośpiechem. Izraelem. chce zanieść jej czułą i troskliwą pomoc. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy. A jakże wielka musiała to być wiara ! Pomyślmy tylko – Maryja w chwili zwiastowania jest zupełnie samotna. Wysławia Maryję za wiarę w to. potem wróciła do domu (Łk 1. a bogaczy odprawia z niczym. jak wyjaśni to Różaniec modlitwą Jana Pawła II 15 http://www. pomny na miłosierdzie swoje. będąca już podeszła w latach. On przejawia moc ramienia swego. Nie wie. Od anioła wie. lub karaw any kupieckiej zdążającej na południe.pl/ . Poczuła w swym łonie radosne poruszenie się dziecka i zstąpił na nią Duch Święty. To pozdrowienie miało dla Elżbiety nadzwyczajne skutki.39-56). Błogosławiona [jest].  Ewangelista Łukasz nie nazywa miasta. To dzięki wierze Maryi spełnia się Boży plan zbawienia. że nie jest godna gościć u siebie Matki Tego. spodziewa się dziecka i jest w szóstym miesiącu ciąży. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Prawdopodobnie przyłączyła się do grupy pielgrzymów. że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Elżbieta wypowiada błogosławieństwo Maryi i Jej Syna. Ujął się za sługą swoim. która uwierzyła. co się Go boją. Maryja przychodzi do Elżbiety i pozdrawia ją. a święte jest Jego imię – i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych. Głodnych syci dobrami. że Bóg wybrał Maryję spomiędzy wszystkich niewiast i najszczodrzej obdarował łaskami. Scena nawiedzenia Elżbiety cała przeniknięta jest jakimś up ojeniem. rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. a podróż Jej trwała cztery dni. Czuje się. jak to opisał Ewangelista. A skądże mi to. Elżbieta wyznaje. a wywyższa pokornych. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. które ogarniają osoby w niej występujące. Strąca władców z tronu. Nie potrzebuje znaku czy potwierdzenia jego słów – idzie do Elżbiety wiedziona wrażliwą miłością. dzięki czemu poznała w cudowny sposób tajemnicę Maryi.Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. że wydarzy się tam coś wielkiego. że Jej krewna Elżbieta.dominikanie.rozaniec.

Jan Chrzciciel zostaje napełniony Duchem Świętym. cyt. co się w Niej za sprawą Ducha Świętego dokonało. Przez spotkanie dwóch matek zbliżyli się do siebie ich synowie. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia – Maryja wie.1-11). Łk 1. wielkie rzeczy. gdyż Pan z powodu Jej uniżenia zechciał objawić w Niej swą hojność i miłosierdzie.wszystko.s. które uczynił Jej Wszechmocny. Maryja uwielbia Boga jako uniżona służebnica. który stanie się Poprzednikiem Mesjasza. który wywyższa pokornych.rozaniec. lecz całą drogę wiary. Jej wiara podobna jest do wiary Abrahama. dz. Często ów hymn Maryi porównywany jest z kantykiem. 50–51. tym samym zaś dziecko zostaje przeznaczone i uzdolnione. Uwielbia Boga. który wyśpiewała Anna. http://www. „jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi” (por. Spełnia się zapowiedź. Znała Prawo i wiedziała. Henri Caffarel. ale i jej synowi.dominikanie. który wbrew nadziei uwierzył nadziei. Boga.18. która z pośpiechem biegnie na spotkanie. Rz 11. że może zostać ukamienowana. a głodnych syci dobrami. Radość porywa Maryję i w słowach tej młodziutkiej. czy inni uwierzą.. Maryja uwierzyła. W chwili spotkania Maryi z Elżbietą dziecko w łonie Elżbiety porusza się radośnie. Rzym 1987. które wyznała wobec słowa Bożego objawienia. która sama z siebie jest nikim. Tajemnica nawiedzenia jest dla nas obrazem i wzorem miłości. że znalazła się w centrum historii zbawienia.33 )35. Maryja rozumie to i z Jej przepełnionego radością serca popłyną słowa Magnificat.15). Maryja przynosi upragnionego i oczekiwanego Mesjasza nie tylko Elżbiecie.pl/ . Uwierzy. który na Nią „ wejrzał”36. kiedy została uwolniona z niepłodności i urodziła Samuela (1Sm 2. że stanie się ojcem wielu narodów34. 36 Zob. 16 34 35 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Rz 4. ale całą chwałę oddaje Temu. Ks. że z mocy Najwyższego stanie się Matką Syna Bożego. Pozdrowienie Elżbiety w sposób proroczy sławi nie tylko wiarę Maryi w chwili zwiastowania.. które zamierzył Bóg dla swojego ubogiego i prześladowanego ludu. pierwszą misjonarką. że jest spadkobierczynią obietnic danych Abrahamowi. Jan Paweł II. jaką jego ojciec Zachariasz otrzymał w świątyni (zob. że Jej dziecko jest „dziełem Ducha Świętego”. Nie wie. Na tej drodze będzie się w sposób heroiczny i niezwykły urzeczywistniać „posłuszeństwo”. ale także jako świadoma swojej chwały. czyli powierzy siebie Bogu żywemu. którego miłość jest miłosie rdziem i którego moc wspiera tych. A Maryja staje się pierwszą ewangelizatorką. A jednak nie waha się i wierzy. by w swoim czasie przygotować lud na przyjście Mesjasza. Dziecko słyszy Dobrą Nowinę i już się nią raduje. co się Go boją i kochają Go. żeby podzielić się swoją największą radością. nie mającej jeszcze piętnastu lat Dziewczyny objawi się moc i siła samego Boga. wiedząc i uznając z pokorą. Maryja wielbi wielkie rzeczy. która przynosi w sobie upragnionego Mesjasza. którą Ona przejdzie. Encyklika Redemptoris Mater. Zob.

Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. A wszyscy. niosącej pomoc drugiemu.wypływającą z Obecności Pana. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. co im pasterze opowiedzieli. Ci mu odpowiedzieli: „ W Betlejem judzkim. i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich. zdumieli się tym. którzy tej pomocy potrzebują. nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy. która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel. którym jest Mesjasz. abyśmy potrafili zawsze z pośpiechem iść do tych. a na ziemi pokój ludziom. gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. na naszą pomoc i radość. którzy to słyszeli. z miasta Nazaret. Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. opowiedzieli.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 17 .dominikanie. Kiedy tam przebywali. każdy do swego miasta. i rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką. 3. Skoro to usłyszał król Herod. http://www. co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udał się także Józef z Galilei. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda. żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. w których sobie upodobał”. oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. przeraził się.rozaniec. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję. do Judei. które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich. wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko. a nie potrafią lub wstydzą się często o nią zwrócić. jak im to zostało przedtem powiedziane (Łk 2. owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie.1-20). ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida. którzy czekają na słowo Dobrej Nowiny. Powiła swego pierworodnego Syna. żeby być blisko tych. co słyszeli i widzieli. aby się dać zapisać. gdzie ma się narodzić Mesjasz. Narodzenie Jezusa w Betlejem W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta. służącej z gorliwą troskliwością. co im zostało objawione o tym Dziecięciu. do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty. Prośmy. Pierwszy ten spis odbył się wówczas. a z nim cała Jerozolima. nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Betlejem. Jest także ikoną delikatnej i czułej miłości. pasterze mówili między sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy. ziemio Judy. tak że bardzo się przestraszyli. Podążali więc wszyscy. Gdy Je ujrzeli. A pasterze wrócili. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją. która była brzemienna. Pan. gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba. zawsze spieszącej.

Nikt nie chce mieć dodatkowych kłopotów i zamieszania związanego z porodem. który będzie pasterzem ludu mego. gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę. Musieli bardzo uważać. a swoi Go nie przyjęli – jak napisze Ewangelista Jan. A otrzymawszy we śnie nakaz. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego. jak powie św. który strąca władców z tronu.” Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. skąd wywodził jego ród lub gdzie znajdował się jego majątek. jak to Maryja wyśpiewała w Magnificat. myśleli. Jezus – Miłość – przychodzi na świat. musieli udać się do Betlejem. A gwiazda. ale wszyscy na widok stanu jego Małżonki. Możemy sobie wyobrazić. a gdy je znajdziecie. Zapewne Maryja.dominikanie. którego Bóg wprowadza w większą bliskość z sobą. abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon”. jak napisał Ewangelista Łukasz. aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem. tak jak każda oczekująca na rozwiązanie mama. że On sam będzie teraz układał wszystkie wydarzenia ich życia i opatrznościowo nimi kierował.  Maryja i Józef już wspólnie oczekują na narodziny cudownie poczętego Dziecka. donieście mi.rozaniec. Wychodzi ro zporządzenie cesarza Oktawiana Augusta. żeby nie wracali do Heroda. Józef i Maryja musieli być bardzo zaskoczeni tymi okolicznościami. ruszyli w drogę. i otworzywszy swe skarby. by nie dać się zbić z tropu przez zewnętrzne http://www. Izraela. na przyjście Mesjasza. Na tym nie kończy się ich udręka. Jezus – Słowo – przyszło do swojej własności.albowiem z ciebie wyjdzie władca. Franciszek.pl/ 18 Różaniec modlitwą Jana Pawła II . i nagle spadają na nich same przeciwności. rzekł „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię. nie było dla nich miejsca w gospodzie. i nagle dzieje się coś. Gdy przybyli do Betlejem. szukają więc odpowiedniego schronienia. Zapewne jak każdy człowiek.1-12). Ponieważ Józef i Maryja pochodzili z rodu Dawida. gdzie mogłoby przyjść na świat Dziecko. inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju (Mt 2. Na pewno było to dla nich dużym zaskoczeniem i czymś po ludzku niesłychanie trudnym. postępowała przed nimi. Oczekiwali narodzin Jezusa. którą widzieli na Wschodzie. przygotowuje cały ich skromny dom w Nazarecie na potrzeby malutkiego Dziecka. wysłuchawszy króla. żeby przeprowadzić spis ludności w państwie. jak bardzo trudne było to dla nich prz eżycie. Józef poszukuje schronienia dla dwóch umiłowanych Istot. Niestety. kadzidło i mirrę. Spis odbywał się zgodnie ze zwyczajami panującymi w Rzymie – każdy musiał zgłosić się w miejscu. a teraz oto muszą poddać się władzy ziemskiego cesarza. Oni zaś. nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. ofiarowali Mu dary: złoto. bo Maryja lada dzień mogła urodzić – ale podporządkowali się nakazowi wydanemu zupełnie nie w porę. czego się zapewne nie spodziewali. Maryją. bardzo się uradowali. odmawiają. padli na twarz i oddali Mu pokłon. A kierując ich do Betlejem. takim spos obem Bożego prowadzenia. ale nie jest przyjęty. Króla świata. Miłość od początku niekochana.

191. bezbronnym. który wyzwoli go z mocy Rzymian. było stanie się człowiekiem. s. że sam staje się człowiekiem. Poznań 1986. przyjścia wielkiego króla.wydarzenia. Mistrz Eckhart. On pojawia się jako słabość. oczekiwał sprawiedliwości. niezwykłych śpiewów czy feerii światła. dopóki On sam wreszcie nie „wykłuł sobie oka”. Trudno mu było wprost uwierzyć. Bóg Wszechmogący. Mądrość różańca. opuszczonym. Maryja powiła swego pierworodnego Syna. Jak wielka to i zadziwiająca tajemnica. „głupim” tego świata. które stanowić tu może dobrą ilustrację. dlaczego aż w takim ubóstwie i poniżeniu37. mądrzy i silni. przyjmując ludzką naturę38. by przyjąć ten paradoks – Bóg. Miejscem narodzenia Jezusa była najprawdopodobniej grota przeznaczona dla bydła. że Bóg tak bardzo go kocha. i do ta37 38 Zob. ubóstwo. to nie utrata oka mnie gnębi. że cię kocham. Wydawnictwo M. s. bo cóż słabszego może być od nowonarodzonego Dziecka położonego w żłobie? W ten sposób Pan przywraca nadzieję wszystkim słabym. przyszedł do niej i powiedział: „Żebyś uwierzyła.dominikanie. dlaczego jesteś tak przygnębiona? Nie smuć się z powodu utraty oka!” Na to ona: „Panie. który do tej pory w Starym Przymierzu objawiał swój majestat w blasku i chwale. musiała ich bardzo onieśmielać. nagie Dziecko.rozaniec. niemoc. staje się człowiekiem. władzę.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 19 . teraz oto objawia się w ogołoceniu i w ubóstwie. ale wszyscy mogą być pokorni. Wszyscy młodzi rodzice są zachwyceni pięknem swego pierworodnego dziecka. Izrael oczekiwał upragnionego Mesjasza. smucę się. owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie. http://www. Tylko sam Bóg mógł wymyślić takie odwrócenie ludzkiej logiki. Thomas Philippe. Bardzo ją to przygnębiło. we wschodniej stronie starej części Betlejem. W drodze. Józef z radością mógł dostrzec. w którym straciła oko. Jezus rodzi się w całkowitej pokorze i ogołoceniu. Józef i Maryja wiedzą. upodobniłem się do ciebie. Był pewien bogaty mąż i pewna bogata kobieta. Świadomość. że to Syn Boży przychodzi na świat. ubogim. Przy żłóbku nie ma chórów anielskich. słabym Dzieckiem. jakiego Bóg kiedykolwiek udzielił ludziom. Szymona OP. ja również mam teraz tylko jedno oko”. Podobnie Maryja i Józef musieli z zachwytem wpatrywać się w Niemowlę położone w żłobie. że Jezus w swym człowieczeństwie wszystko otrzymał od Maryi i był do Niej bardzo podobny. Wtedy on zawołał: „Kobieto. Kazania.. kocham cię!” Niedługo potem on sam wykłuł sobie oko. Mistrz Ekhart opowie o tym wydarzeniu w Kazaniu 22: Największym dobrem. Gdy człowiek umieszczał na szczycie skali wartości potęgę. iż Jezus jest Synem Boga samego. Kraków 2002. 103. pokoju. Ale jak wielka była ich wiara. bogactwo i zaszczyty. Pan nieba i ziemi staje się malutkim. zbawienia – a tu pojawia się bezbronne. gdyż nie wszyscy mogą być bogaci. Przyszedł do niej wtedy ten człowiek i powiedział: „Kobieto. i dziwią się. Kobiecie zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. dlatego że pewnie będziesz mnie teraz mniej kochał”. przełożył W. Tak samo jest z człowiekiem. Opowiem wam zdarzenie. wszystkim ludziom bez znaczenia. Tak bardzo chce ludziom objawić swą miłość do nich.

aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.pl/ . gdzie Mesjasz ma się narodzić. ubogie Dziecko w pieluszkach w żłobie. Najbiedniejsi zostali wezwani jako pierwsi. że o własnych siłach nie są w stanie Go znaleźć. że nie ujrzy śmierci. z którego będą korzystać wszyscy biedni i pogardzani. wyczekujący pociechy Izraela.dominikanie. pogardzanym przez uczonych żydo wskich. Potem pouczeni we śnie wracają do ojczyzny inną drogą. biedne. Pan. Symbolizują oni pogan – część ludności nienależącą do świata żydowskiego. co im zostało objawione o tym Dziecięciu. świadomi. upadają na kolana. byśmy umieli rozpoznać Go w najuboższych. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. znajdują Go w skrajnym ubóstwie i rozpoznając w Nim Króla. pogardzanych. Żydzi pogardzali nimi jako nieczystymi i skazanymi na potępienie. Arcykapłani i uczeni żydowscy. zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. o Władco. Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia. prośmy o to. słabych i biednych. aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa. zanosi radosną nowinę o narodzeniu Zbawcy. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie. a Duch Święty spoczywał na nim. błogosławił Boga i mówił: 20 „Teraz. co w nas jest słabe. jak powie św. Anioł Pański staje przy ubogich pasterzach pilnujących swoich stad w okolicach Betlejem i oświeca ich chwała Pańska. Mimo przeszkód i niepowodzeń. on wziął Je w objęcia. według Twojego słowa. ale rozpoznać Go także w tym. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. byśmy nie dali się zwieść okoliczn ościom życia i ufali Panu nawet wtedy. miał stać się podstawą ich radości i treścią uwielbienia Boga. Oddają pokłon i ofiarowują Mu dary: złoto. w którym dotychczas rozgrywały się wydarzenia. pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju.kich On przychodzi. dopytując o Dziecko. abyśmy umieli zawsze szukać Pana z wiarą. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. ale to poganie szukali Go z wiarą. http://www. wiedzieli. gdy wszystko zdaje się układać niezgodnie z naszymi wyobrażeniami o Bożej Opatrzności. kadzidło i mirrę. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus. tym najuboższym w hierarchii zawodowej. Mędrcy opuścili wygodne. Łukasz. którym jest Mesjasz. aby przedstawić Panu. Otrzymają bowiem Boży pokój. Potem przybędą do groty pod Betlejem trzej mędrcy ze Wschodu. Jemu Duch Święty objawił. Prośmy zarazem.rozaniec. Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego. bogate pałace i udali się w nieznaną drogę. pogardzane i bezbronne. ponieważ w wielkiej prostocie serca uwierzyli i przybyli natychmiast. Potwierdzający znak. Stali się też pierwszymi apostołami – opowiedzieli. Im. znając proroctwo (Mi 5). Różaniec modlitwą Jana Pawła II 4. przynieśli Je do Jerozolimy.

była to para synogarlic lub dwa młode gołębie39. należało je wykupić za cenę pięciu szekli (Lb 3. Święta Rodzina daje nam przykład posłusznego wypełniania Prawa. Przyszedłszy w tej właśnie chwili. Tak jak Maryja nie potrzebuje oczyszczenia. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu.  Gdy upłynęło czterdzieści dni. ale ofiarowania. który Jej w żaden sposób nie dotyczy. s. Dokonują oczyszczenia Matki i ofiarowania Dziecka. któremu ich życie zostało całkowicie poświęcone. Jezus jest po raz pierwszy w świątyni swego Ojca. także Maryi. czego nie regulują przepisy Starego Testamentu. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi. 18. służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Do świątyni wchodzi zatem. nie musiała się poddawać żydowskiemu zwyczajowi oczyszczenia. i na znak. Nie chciała się jednak wyróżniać spośród innych matek izraelskich i z naturalną sobie pokorą poddaje się przepisowi. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Izraela”. Prawo przewidywało również wykup pierworodnych synów – kiedy dziecko skończyło pierwszy miesiąc życia. dokonawszy prze dtem obrzędu oczyszczenia przez zanurzenie w wodzie i złożenie ofiary – w przypadku ubogich kobiet. i pozostała wdową. Była tam również prorokini Anna. lecz pisze obrzędzie ofiarowania Jezusa. Matki Jego: „ Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem. 35–36. Łukasz nie wspomina o tym. córka Fanuela z pokolenia Asera. wolna od grzechu pierworodnego. aby dokonać obrzędu oczyszczenia i wykupienia. któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego. Kraków 1994. W scenie ewangelicznej nie dominuje więc obrzęd oczyszczenia i wykupu. Wydawnictwo M. http://www.47 -48. Zapewne Maryja i Józef domyślili się znaczenia tego gestu. co im najdroższe na świecie – Dziecko dane od Boga – Temu.15-16 ). Termin „oczyszczenie” odnosił się do matki – każda kobieta po urodzeniu dziecka mogła pojawić się w świątyni dopiero po czterdziestu dniach.dominikanie. Jezus Żyd praktykujący. bardzo podeszła w latach. Maryja – najczystsza. którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem (Łk 2. Są szczęśliwi. tak Jezus nie musi być ofiarowany w świątyni. mogąc ofiarować to. zgodnie z przepisami Prawa. któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Nie rozstawała się ze świątynią.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 21 .rozaniec. nie zwracając na siebie uwagi. co o Nim mówiono. bo przecież cały należy do Ojca. bo 39 Zob. Nikt nie zwraca na nich uwagi. Józef i Maryja udali się do świątyni jerozolimskiej. całkowitej pokory i pobożności. Niepokalana.22-38). para młodych Małżonków z malutkim Jezusem.Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim. Brat Efraim.

Katolicki komentarz biblijny. Mesjasz przychodzi. Sławi więc Boga i opowiada o Jezusie wszystkim. Mimo cienia niepokoju i bólu po twardych słowach Symeona. od chwili swego owdowienia. Ona również. bo podniosą się z grzechu. cichych i ubogich.pl/ . że był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. s. dopóki nie zobaczy Mesjasza. byśmy umieli z tęsknotą wypatrywać naszego Zbawiciela i być tak otwartymi jak oni na światło Ducha Świętego. 40 22 Zob. który nam Go objawi.rozaniec.dominikanie. z nadzieją czekali na przyjście Pana. że ma już osiemdziesiąt cztery lata. Pełen radości i szczęścia bierze Dziecko z rąk Maryi i zaczyna prorokować. na przyjście Pana. wszystkich ludzi. co stanie się źródłem boleści Maryi. wyd. abyśmy umieli cierpliwie czekać. polskiego ks. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. Warszawa 2001. Jej dotkliwe cierpienie będzie związane z misją Syna. rozpoznaje w malutkim Jezusie Mesjasza. i ich wytrwała wiara i nadzieja zostają nagrodzone. 1048. Jego słowa są pełne radości. Chrostowski. Dwie jednak osoby zauważą ich i podejdą do nich. Jest to starzec Symeon i prorokini Anna. Symeon. którzy tak jak ona oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. podzielą się na tych. że teraz mogą odejść w pokoju z poczuciem dobrze spełnionej misji. Łukasz mówi o niej. ale prawdziwych anawim Jahwe. że przed śmiercią mógł ujrzeć… Zbawienie. któreś przygotował wobec wszystkich narodów. stary człowiek. podobnie jak Symeon. Proroctwo Symeona tak bardzo prawdziwe – ludzie. że nie umrze. nie jest żadnym dostojnikiem ani kapłanem.Różaniec modlitwą Jana Pawła II wiele osób przychodzi do świątyni każdego dnia. Dwoje spotkanych starych ludzi odegrało w ich życiu znaczącą rolę. światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. w obecności cichego i pokornego Józefa. Łukasz napisze o nim. ale także całego świata. którego imię znaczy „słuchający”40. Pan przychodzi do swojej świątyni po raz pierwszy. co staną przy Nim i tych. nierozpoznany przez kapłanów i uczonych w Piśmie. wielu jednak sprzeciwi Mu się. Duch Święty objawił mu. W. Jezus będzie więc Zbawicielem nie tylko swego ludu. Być może są już zmęczeni życiem. ale wytrwale. a Symeon im błogosławi i zwraca się do Maryi: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. którzy Mu się sprzeciwią. Za natchnieniem Ducha przyszedł tego dnia do świątyni i w malutkim Jezusie przyniesionym przez młodziutką jeszcze Matkę. Józef i Maryja dziwią się tym słowom. których Jezus przyszedł zbawić. Pojawia się też obok nich stara prorokini Anna. odżyją duchowo. Ci. wyczekujący pociechy Izraela. służy Bogu w świątyni w postach i modlitwach dniem i nocą. Rozpoznaje Go dwoje staruszków – nic nie znaczących. i że od kilkudziesięciu lat. Maryja i Józef odchodzą ze świątyni umocnieni w wierze i nadziei. Prośmy w tej tajemnicy. red. sprawiedliwych i oczekujących z tęsknotą przyjścia Mesjasza. któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie. co w Niego uwierzą. http://www. a oni wiedzą. rozpoznał Mesjasza. Maryja będzie cierpieć razem z Synem. i na znak. tak jak Symeon i Anna.

napełniając się mądrością. Odnalezienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego. o tym okresie Jego życia. Jezus zaś czynił postępy w mądrości. a Maryja normalnymi pracami domowymi – gotowaniem. szukając Go. Prawdopodobnie życie małego Jezusa nie różniło się od życia innych żydowskich dzieci. Stary Testament nakazywał wszystkim Żydom pielgrzymować do świątyni jerozolimskiej trzy razy w roku41.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 23 . i był im poddany. Gdy Go nie znaleźli. którzy Go słuchali. został młody Jezus w Jerozolimie. Tym razem Jezus idzie tam. że ubodzy Żydzi tylko raz w roku byli w stanie udać się do Jerozolimy. napełniając się mądrością. w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2.5. W świetle żydowskiego prawa religijnego pełno41 Pwt 16. a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu. gdzie siedział między nauczycielami. nabierało mocy. co im powiedział. co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego. a łaska Boża spoczywała na Nim. Gdy miał lat dwanaście. uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy. Wiemy tylko. a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Na ten widok zdziwili się bardzo. zwykle na święto Paschy. byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.dominikanie. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach. http://www.39-51). Trudności związane z dalekim podróżowaniem sprawiły. przysłuchiwał się im i zadawał pytania. wrócili do Galilei. że powinienem być w tym. zbieraniem drewna na opał. czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Przypuszczając. do swego miasta – Nazaretu. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. razem z Rodzicami udał się do Jerozolimy na święto Paschy. Józef zajmował się pracą w swoim zakładzie ciesielskim. sprzątaniem. a łaska Boża spoczywała na Nim.rozaniec. że jest wśród pątników. przynoszeniem wody. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. Jego życie niczym szczególnym się nie wyróżniało. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Wszyscy zaś. wrócili do Jeruzalem. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. praniem. który spędził z Maryją i Józefem w Nazarecie.  Ewangelie bardzo mało mówią nam o małym Jezusie. bo nic o tym nie napisał nawet Ewangelista Łukasz. Gdy Jezus miał dwanaście lat. że Dziecię rosło. który o dzieciństwie Jezusa zapewne słyszał z ust samej Maryi. Maryja i Jezus towarzyszą więc Józefowi w drodze do Jerozolimy. aby obchodzić swoją pełnoletność. udali się tam zwyczajem świątecznym. ale w pobożnych rodzinach towarzyszyły one mężom i ojcom. Jezus pomagał Rodzicom i bawił się z innymi dziećmi. Kobiet i dzieci nie obowiązywał ten nakaz.16.

jak każdy pełnoletni Izraelita. Warszawa 1996. będzie pościł w nakazane święta. http://www. Była też jedną z największych uroczystości pielgrzymkowych w czasach Jezusa. Warszawa 1997. s. Nigdy później Jezus nie będzie przyjmowany przez uczonych z taką sympatią i podziwem. cyt. Trudno znaleźć Dziecko pośród tak wielkiego tłumu. ks. Po siedmiu dniach świętowania Józef i Maryja wyruszają w powrotną drogę do Nazaretu. sprzeczny z Jego dotychczasowym zachowaniem. 45–47. Odbywała się czternastego dnia miesiąca Nisan. Ks. w której Pan uchronił pierworodnych synów Izraela przed zagładą w Egipcie. że w trzecim dniu od wyjścia z Jerozolimy45 – jak nam powie Ewangelista Łukasz. Andrzej Banaszek.s. a nie znalazłszy Go wśród krewnych i znajomych. którzy tam odbywali swoje normalne zajęcia. Świat Książki. dz.rozaniec. 100. Ewangelia św. będzie On teraz „synem Prawa” – bar micwa42. a w świątyni będzie miał dostęp do „dziedzińca mężczyzn”. praca zbior. Jezus znajdował się w jednym z krużganków świątynnych. dz. cyt. oczyszczają się. Modlą się. Ten pobyt w Jerozolimie stanie się dla Jezusa okazją do wykazania swojej niezależności w sposób całkowicie nieoczekiwany dla Maryi i Józefa. zadawał pytania. Zob. W czasie siedmiu dni Święta Przaśników i Paschy wierni odwiedzają świątynię. gdyż odsłaniały doskonałą znajomość myśli Bożej zawa rtej w przykazaniach i przepisach prawa mojżeszowego. będzie miał obowiązek odmawiania trzy razy w ciągu dnia modlitwy Szema Israel – Słuchaj Izraelu. Jednym słowem. ale także bawią się.dominikanie. wracają z wielkim niepokojem do Jerozolimy. dz. Encyklopedia Biblii.. Wierni przybywali do Jerozolimy z całego Izraela i całego starożytnego świata. Jerozolima przyjmowała tłumy gości – ich liczbę ocenia się nawet na dwieście tysięcy43. Jego odpowiedzi wprawiały w zachwyt rozmówców.. lecz często chciano połączyć tę uroczystość z pielgrzymką do Jerozolimy i obchodzić ją w świętym miejscu już wcześniej. pod red. Łukasza. lecz w gronie przyjaciół i znajomych. Nic więc dziwnego. zabijają w ofierze baranka paschalnego. którego spożywają w rodzinie lub w grupie przyjaciół. śpiewając. 45. tańcząc. uczestniczył w tradycyjnych pielgrzymkach. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 42 43 24 Zob. oznacza to.letni jest chłopiec. świętując radośnie we wspólnocie44. s. 99. że dopiero na miejscu noclegu odkryto nieobecność Jezusa. 120. Brat Efraim. Henri Caffarel. 45 Zob. 44 Zob. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. Upamiętniała ona noc. wśród nauczycieli i ich uczniów. Pascha była jednym z najważniejszych corocznych świąt. Ks. Henri Caffarel.. s. Jezus przysłuchiwał się im. Ewangelie synoptyczne. Pata Alexandra.pl/ . który ukończył trzynasty rok życia. ale także na pytania odpowiadał. przemierzając ulice. Od tej pory Jezus. więc odnaleźli Go dopiero po trzech dniach – według semickiego sposobu wyrażania czasu. Józef i Maryja zaczynają Go szukać. wprawiając w zdumienie bystrością swojego umysłu. cyt. Zazwyczaj po skończonych uroczystościach wracano do domu nie całymi rodzinami.

On wie. gdzie jest Jego Ojciec. żeby je zrozumieć. dzień po dniu. że On ma być tam. odnosi się do Ojca. http://www. gesty. jak powie Ewangelista. którą jest pełnienie woli Ojca. że powinienem być w tym. Jak bardzo bliscy są nam w tym momencie Święci Rodzice. nie zrozumieli tego. Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Jezus często będzie przypominał o swoim związku z Ojcem – „mój Ojciec i Ja”. byśmy umieli Go szukać nawet wtedy. gdy wokół nas panuje zupełna ciemność. Maryja rozważa je w swoim sercu. czyny. gdy nie rozumiemy tego. Dziecko powierzone im przez samego Boga. czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Powinien zatem być w świątyni i dbać o sprawy Ojca. że dla Bożych spraw musi niekiedy nastąpić rozluźnienie więzów rodzinnych. abyśmy umieli szukać Jezusa we wszystkich sytuacjach naszego życia. Wszystko. Prośmy w tej tajemnicy różańcowej. byśmy potrafili żyć i kochać. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 25 Maryja i Józef. co się w naszym życiu dzieje.pl/ . Wydarzenia i słowa Jezusa były dla nich niezrozumiałe. bo ma do wypełnienia misję. Po raz pierwszy słowa Jezusa uwydatniają Jego Boską świadomość.Maryja przepełniona niepokojem trzech ostatnich dni zwraca się do Jezusa z wyrzutem: Synu. żyli Oni w ciemnościach wiary. Podobnie jak my teraz. co robi. zawierzenia. Tak bardzo przewyższają nas świętością. Prawdziwie jest On Synem Ojca. długo. ale także sugerują. co myśli. słuchając i rozważając Jego słowa. Prośmy także o to. odczytać jako Boże znaki. potrzebowali wiele czasu i cierpliwości. aby stopniowo odkrywać znaczenie zawa rtych w nich Bożych tajemnic. co im powiedział. wydaje się tak mało „ludzka” w obliczu widomego bólu i troski Jego Rodziców. Jak bardzo musieli być zaniepokojeni i zmartwieni przez te dni. Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście. że przyszedł na świat. Zaginęło ich ukochane Dziecko. a jednak mają trudność w przeniknięciu Bożych zamysłów. cierpliwie. co mówi.rozaniec. co należy do mego Ojca? Józef i Maryja powinni przecież wiedzieć. Odpowiedź Jezusa zaskakuje nas. co jest dla nas wolą Ojca. nie rozumiejąc do końca tego. rozmyślania. abyśmy potrafili Go szukać cierpliwie.dominikanie.

on wyznał. Pośród was stoi Ten. A gdy Jezus został ochrzczony. Odrzekł: „Nie jestem”.dominikanie. co sprawiedliwe”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. a On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. Takie jest świadectwo Jana. który po mnie idzie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany. a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś. Lecz Jan powstrzymywał go.Tajemnice światła 1. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie”. Wtedy Mu ustąpił. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana. gdzie Jan udzielał chrztu. wyznając swoje grzechy. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu.rozaniec. bo tak godzi się nam wypełnić wszystko. ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. Syna Bożego. a ja nie jestem godzien. i tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie. natychmiast wyszedł z wody.1-11). w Tobie mam upodobanie” (Mk 1. skoro nie jesteś ani Mesjaszem. aby schyliwszy się. A oto otworzyły się <nad Nim> niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Ja chrzciłem was wodą. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. on przygotuje drogę Twoją. którego wy nie znacie. mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz. Działo się to w Betanii. jak rzekł prorok Izajasz”. ani Eliaszem.1317). W chwili gdy wychodził z wody. oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. ani prorokiem?” Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. prostujcie dla Niego ścieżki. 26 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. abyśmy mogli dać odpowiedź tym. w którym mam upodobanie” (Mt 3. po drugiej stronie Jordanu. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”. wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.pl/ . A oto głos z nieba mówił: „To jest mój Syn umiłowany. rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. żeby przyjąć od niego chrzest. i zaczęli go pytać. którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Powiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. a nie zaprzeczył. a żywił się szarańczą i miodem leśnym.

by przygotować Mu drogi. Wszystkie owe wydarzenia były już bardzo odległe w czasie i pamiętali o nich tylko najbliżsi. nie musi być choć trochę do Niego podobny? Czy ten. który jest od niego silniejszy i któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyka u 46 Zob. To on już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym.dominikanie. dz. http://www. powiedział do mnie: „Ten. Na pustyni pojawił się Jan Chrzciciel i wzywa ludzi do nawrócenia. Przychodzą do Jana tłumy. Trzydzieści lat ukrytego życia Jezusa. może ryczeć jak lew? Jego imię Johanan znaczy przecież „Bóg jest łaskawy”46. Brat Efraim. w czasie których Jezus nie robi nic godnego odnotowania.rozaniec. o których nie wspomina żaden Ewangelista. a wołanie o powrót do Boga było zarazem ukazywaniem Jego miłosierdzia. nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim. Przez cały ten czas Jezus żył z Maryją i Józefem w Nazarecie i Jego życie nie różniło się niczym szczególnym od życia innych ludzi. Ukryte życie Jezusa kończy się chrztem.. który mnie posłał. który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. ludowi da poznać zbawienie dzięki serdecznej litości samego Boga. Ja Go przedtem nie znałem. Jan głosi chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ja to ujrzałem i daję świadectwo. Ale czy ten. cyt. abym chrzcił wodą. do przygotowywania dróg Panu. do każdego z nas. To jest Ten. aby On się objawił Izraelowi”. A on zapowiada przyjście Tego. żywiącego się szarańczą i miodem leśnym. ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu. s. o tych latach milczenia i ukrycia. Jego słowa mają wielką moc – ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Pozostaną one dla nas na zawsze tajemnicą. To o nim proroczo wyśpiewał swą pieśń jego ojciec Zachariasz. Wiemy tylko. Wzywa. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha.19-34). który jest przyjacielem Oblubieńca. o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż. który chrzci Duchem Świętym”. 73. gdyż był wcześniej ode mnie. Nic nie wiemy o Jego młodości. jest Tym. który będzie ich chrzcić Duchem Świętym. że pójdzie przed Panem. który mnie przewyższył godnością. Słowa Jana musiały więc nieść pocieszenie. by w swoich sercach przygotowali miejsce dla Pana. który zwiastuje przyjście Baranka. którego udziela Mu Jan Chrzciciel w wodach Jordanu. Lubimy wyobrażać sobie Jana jako surowego ascetę noszącego odzienie z sierści wielbłądziej. że te lata uczyniły z Jezusa człowieka podobnego do innych ludzi. który gładzi grzech świata. który jak ogień oczyści duszę każdego człowieka z grzechów. Od spotkania Dwunastolatka z uczonymi w świątyni jerozolimskiej – osiemnaście lat.Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży. że On jest Synem Bożym” ( J 1.  Chrzest w Jordanie był decydującym etapem w ukazaniu się światu Jezusa jako Boga. zanurzają się w głębinach Jordanu i wyznają mu swoje grzechy. Od Jego narodzin w Betlejem minęło trzydzieści lat. ale Ten.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 27 . Ja Go przedtem nie znałem.

Po wyjściu z wód Jordanu zaczyna się nowy okres w życiu Jezusa. Odwieczne marzenie Izraela. bo tak godzi się nam wypełnić wszystko. konieczność powrotu z dróg błędu. z tymi. Z ostał przecież stworzony na Boże podobieństwo. Jego chrzest jest chrztem nawrócenia. ale ją uświęca.15). że jest tylko Głosem – a Słowem będzie Ten. Pokazuje. który naprawdę będzie ważny. słabych. który zrówna Go z grzesznikami.dominikanie. Stając się człowiekiem. które deformują jego podobieństwo do Boga. że do niego należy wskazanie Tego. w którym mam upodobanie. Otwiera się nad Nim niebo i słychać głos Boga – Ten jest mój Syn umiłowany. bo dla niewolników ów gest zdejmowania sandałów z nóg pana był zarezerwowany. Jezus zanurzając się w wodach Jordanu. On. jak często wcześniej widywał się z kuzynem. Pragnie On uwolnić każdego człowieka ze wszelkich złych mocy. Ewangelie odnotowały tylko jedno ich spotkanie jeszcze w łonach matek. Wmieszany w tłum ludzi przychodzi nad Jordan Jezus. które finał znajdzie na drzewie krzyża. Być może spotykali się niekiedy przy różnych okazjach. całkowicie w Bożym upodobaniu. Pokorne przyjęcie chrztu Janowego jest początkiem dzieła odkupienia każdego z nas. Teraz Jezus przychodzi do Jana. w czasie którego Jan został napełniony Duchem Świętym. nie zmienia natury ludzkiej. jest umiłowanym Synem Boga. grzechu. W Jezusie Bóg na nowo stwarza świat. że Jan powstrzymywał Go. Rozpoczyna On swoją działalność mesjańską. który nigdy nie popełnił grzechu. Bezgrzeszny Zbawiciel przez przyjęcie chrztu Janowego utożsamia się z całą grzeszną ludzkością. grzesznych. mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. żeby Bóg rozdarł ni ebiosa i zstąpił ocalić swój lud. lecz u święca jej wody. nie zmienia biegu rzeki. i chrzest Jezusa to podobieństwo wszystkim uwidacznia. by ich duchowo uzdrowić. Wie. w czasie pielgrzymek do Jerozolimy. czyli ukazanie się Boga w pełnym blasku – otwiera się niebo i Duch Święty zstępuje na Jezusa pod postacią gołębicy. którzy potrzebują oczyszczenia. Mateusz powie nam. Jezus jest świadom swojego mesjańskiego posłannictwa i wie. ciemności. Duch Święty zstępuje niczym gołębica – jakby w nawiązaniu do słów z Księgi Rodzaju o unoszeniu się Ducha nad wodami przed stworzeniem świata. że Jan ma w tym posłannictwie własną rolę do spełnienia.rozaniec. że swoje mesjańskie posłannictwo pojmuje jako „zniżenie” się Boskiego Lekarza do ludzi chorych.sandałów – czyli wykonać gestu niewolnika. a Ty przychodzisz do mnie? lecz Jezus prosi go. Wzruszająca jest świadomość Jana jego „drugoplanowości”. Dzieła odkupienia. przepełniony Boską mocą – będzie realizował swoje posłannictwo mocą Ducha Świętego. Jezus – obdarzony Duchem Świętym. solidaryzuje się z każdym grzesznikiem. żeby poddać się rytowi. żeby ustąpił. Łączy Go czuła więź miłości z Ojcem. co sprawiedliwe (Mt 3. Nie wiemy. ustanawia nowy p oczątek.pl/ . On wie. Ewangeliści opisują zgodnie publiczną teofanię. jaką Przedwieczny przewidział dla niego. który już nadchodzi. Poprzez Jezusa Bóg odnowi dzieło 28 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. Jan ma wskazać tylko drogę pokuty. Człowiek przybiera postać. Jezus jest człowiekiem. który grzechu nie popełnił – jak powie później św. Paweł – stał się grzechem. np.

Jezus – droga do wolności. Prośmy także o pokorę św. http://www. byśmy zawierzyli Jego miłości. tego. Słuchajcie tego. ale słudzy.. ale kocham was mimo grzechu. co się działo z Jezusem. która stała się winem – a nie wiedział. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. odesłać swoich uczniów do prawdziwego Nauczyciela. Mar ysiu. mimo ciemności. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Wiem. 32–33. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa. który wciąż przemawia do was w swojej Ewangelii. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie ( J 2. Konsekwencja objawienia nad wodami Jordanu zawiera się w dalszych słowach Ojca – Jego słuchajcie (Mk 9. ochrzczonych. iż nie jesteście doskonali. wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. wówczas gorsze. że mnóstwo w was słabości i winy. która jest także miłością Ojca i Ducha Świętego.  Zob. Doroto. Paulinko. i napełnili je aż po brzegi. uzdolni do miłości. a gdy się napiją. W tobie mam upodobanie. Wszystko to. Aniu.dominikanie.29). Andrzeju. który potrafił doznawać najwyższej radości na głos Oblubieńca (J. Michale. a który potrafił usunąć się w cień.. Kraków 2003. wskazać na Jezusa przez usunięcie się na drugi plan. Lucynko. która w was jest.stworzenia. że istniejesz. kocham was bez względu na wasze osiągnięcia i postępowanie. Tyś jest moją córką umiłowaną. Przez chrzest otwiera się nad nami niebo i słyszymy głos Ojca – Macieju. Wydawnictwo Znak.28). którzy czerpali wodę. Ci więc zanieśli.. że jesteś. Józefie. przywróci każdemu jego prawdziwą istotę. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina. przylgnijcie do Niego z wiarą. Potem powiedział do nich: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Niewiast? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.1-11). Anselm Grun. Bardzo cię kocham i cieszę się. s. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 29 47 Prośmy w tej tajemnicy różańcowej. gdyż czyni to w imię Boże. który był największym między narodzonymi z niewiast (Łk 7.pl/ . i słuchali Jego głosu.. z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”.. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.. Jana Chrzciciela – tego. kocham was bezwarunkowo. 3.7 ). Kubo.Tyś jest moim synem umiłowanym. Słuchajcie słów Jezusa. 2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Małgosiu. dotyczy każdego z nas. abyśmy przylgnęli do Jezusa całym swoim sercem.rozaniec. za którą tak bardzo tęskni każde ludzkie serce47. co On mówi. skąd ono pochodzi. Tomku. ale przede wszystkim zawierzcie Mu.. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie wodą”.

sąsiadów. Złośliwi twierdzą. który zdejmie dopiero w komnacie nowożeńców. i wszyscy wyruszają do domu narzeczonego.dominikanie. śpiewając weselne pieśni. Później. s.. Mk 2. bawił się ze wszystkimi. Być może stało się tak.rozaniec. s. które jest pokarmem (por. praca zbior. Sam obrzęd trwał dwa dni i był bardzo radosny i uroczysty48. Paula J. aby dokonał tam cudów. Następnie zaczyna się tygodniowa. lub dłuższa zabawa w domu pana młodego. Oprócz najbliższej rodziny zapraszano przyjaciół i znajomych. iż to uczniowie Jezusa. Jezus odmawiał. wygłaszanie błogosławieństw oraz recytowanie poezji miłosnej przez uczestniczących w weselu członków rodziny. cyt.Po chrzcie w Jordanie Jezus udał się na pustynię. 42– 44.34. także Ks. Siedział przy stole z gośćmi weselnymi. małego miasteczka oddalonego o kilka kilometrów od Nazaretu. Achtemeiera. 48 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 30 Opis wesela w Izraelu – zob. śpiewów i rozmaitych zabaw. Potem zaczynają się tańce.19. będący zapewne tymi ponadplanowymi gośćmi. Warszawa 1999. przyczynili się w niemałym stopniu do zaistnienia braku. w swoim nauczaniu będzie często odwoływał się do obrazu uczty weselnej49. że gości weselnych przybyło więcej. 49 Zob.14. stanowiąc piękny i obszerny przykład poezji układanej na takie okazje. W tamtych czasach ślub w Izraelu był okazją do ogólnej. otoczona przyjaciółkami. http://www. gromadzącej mnóstwo ludzi. Narzeczona z twarzą zakrytą welonem. W domu narzeczonego odbywa się ceremoniał ściśle religijny: rodzice wypowiadają jedną z formuł błogosławieństwa zaczerpniętych z Pisma Świętego. „Vocatio“ i „Adam“. przyjaciół. często nawet więcej dni uczt. być może napisany został z okazji jednego ze ślubów i wesel króla Salomona. dz. wyd.1202–1203. Spisywano kontrakt małżeński i następnie rozpoczynały się uroczystości ślubne. W tym właśnie czasie zaproszono Go i Jego uczniów na wesele do Kany Galilejskiej. zajmuje miejsce w orszaku razem z narzeczonym. a także osoby luźno związane z nowożeńcami. który zachęcał Go. Wielki poemat weselny głoszący miłość erotyczną – Pieśń nad Pieśniami. Pierwszego dnia narzeczony ubrany w świąteczny strój wraz z orszakiem. Łk 5. Jezus wraz z uczniami uczestniczył w takim właśnie weselu.4). Mt 9. tańców. Encyklopedia biblijna. słuchał pieśni miłosnych. pod red. ale przez siedem. cieszył się radością młodej pary i błogosławił ludzkiej miłości. Także Psalm 45 jest poematem z okazji ślubu monarchy. trwającej kilka dni zabawy. W trakcie wesela w Kanie Galilejskiej zdarzył się przykry dla młodej pary epizod – zabrakło wina. Po upływie czterdziestu dni zaczął nauczać i gromadzić wokół siebie pierwszych uczniów. gdzie przez czterdzieści dni p ościł i był kuszony przez szatana. powołując się na Słowo Ojca. Henri Caffarel.pl/ . niż przewidziano. przybrana w piękne stroje i klejnoty. prowadzonym przez jednego z jego najlepszych przyjaciół (nazywanym zresztą oficjalnie „przyjacielem oblubieńca”) przy dźwiękach muzyki udają się do domu narzeczonej. Mt 4. Zaślubiny trwały nie tylko przez dwa dni samej ceremonii.

kiedy i jak zaradzić brakowi.dominikanie. delikatne serce pragnie temu nieszczęściu zaradzić. które chciałaby. Poznań 2001. Dlatego Jezus odpowiadając w ten sposób. Jej wiara przez cały okres ziemskiego życia ma wzrastać. jak uczynił to ongi przez budzące niepokój pozostanie w świątyni. aby On spełnił. że jeśli zabraknie wina. ale Jemu zostawić sposób. Mamy przedstawiać Bogu ich problemy. która znacznie przekracza to. Wilfrid Stinissen OCD. była Matka Jezusa. My mamy złożyć świat w ręce Stwórcy. goście szybko stracą dobry humor. 52 Zob. co ma zrobić. Kraków 1998. co zechce. 64–66. i taka właśnie była wiara Maryi. s. a nie usiłować dźwigać go na swoich barkach. Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? (J 2. wesele zakończy się szy bciej i będzie to wielki wstyd dla całej rodziny i miasteczka. że dla Jezusa nie ma nic niemożliwego50. Maryja stanowi tutaj dla nas wzór. Po prostu wskazuje Mu na potrzebę. że ani przez chwilę nie wątpi w to. przykład doskonałej modlitwy wstawienniczej za innych ludzi. s.. Jego godzina jeszcze nie nadeszła – gdyż tą godziną będzie godzina Jego chwały na krzyżu i w akcie zmartwychwstania. s. Jesteśmy na to za słabi. Człowiek spra50 Zob. aby On mógł uczynić. W drodze. Z prostotą podchodzi do Syna i informuje Go o tym. Ewangelista cytując je. Nie odrzuca Jej prośby. dz. Wiedziała. Matką Jezusa. że Bóg kocha nas wszystkich. z czym Maryja miała zazwyczaj do czynienia. którym jest miłość Boża wypływająca z przebitego serca Jezusa53. która ziści się w godzinie Jego chwalebnej męki. że jest kłopot. lecz tylko przedstawia problem. Jean Lafrance. Wydawnictwo Znak. 53 Anselm Grun.rozaniec. chciał zapewne zasygnalizować rezerwę. co się stało – Nie mają wina. że Jezus zwraca się do swojej Matki z pewnym dystansem. W środowisku żydowskim wyrażenie takie było używane dla zaznaczenie różnicy punktów widzenia rozmó wców52. W tym celu Jezus wprowadza Maryję w tajemnicę godziny. Ona już zna Boską potęgę Syna. każe Jej postawić kolejny krok w wierze. z jaką Jezus przystępuje do działania. Jest to cecha bardzo delikatnej miłości – nie narzuca swoich pomysłów Umiłowanemu. Wielki niepokój.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 31 .4). http://www. Tak powinna wyglądać nasza modlitwa za innych. Jezus – brama do życia. powierzyć go ufnie Jego miłości. szybko zorientowała się. Zadziwia nas odpowiedź Jezusa: Czyż to moja lub Twoja sprawa. 51 Zob. która zauważyła konsternację sług. Jean Lafrance. Tutaj objawia się nam wielka wiara Maryi. 48–49. Bóg tak doskonale napełnił Ją światłem i mocą swego Ducha. a przede wszystkim dla młodej pary na całe życie. Wydawnictwo WAM. pełne lęku i napięć zatroskania o świat nie pochodzą od Boga. to wierzymy również. ale wiedzie Ją w rzeczywistość nowego stworzenia. cyt. 240. Dzieło Chrystusa dokona się na płaszczyźnie. w jaki On sam zechce im pomóc. Modlitwa z Maryją. Kraków 2002. Jej macierzyńskie. Nie przedstawia swoich osobistych pl anów. Będąc wrażliwą kobietą.Pierwszą. potrzeby. Można odnieść wrażenie. Powiedz im o Maryi. Dopiero wtedy obdarzy nas prawdziwym winem. Jeśli wierzymy. Ona nie mówi Jezusowi. że jest On w stanie wszelkie zło przemienić w dobro51. że coś się dzieje. s. 241.

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko. czego brakuje na weselu. ale robi to w sposób nieoczekiwany: nie „wyczarowuje” wina.. ale przemianą. d okonując nierozerwalnych zaślubin. Tutaj. Pozwala. cokolwiek wam p owie” (J 2. jak każdy z nas54. Chrystus Oblubieniec przychodzi do nas.pl/ . przypieczętowanych w dzień Wielkiej Nocy. kto poważnie bierze to. Jezus czeka. Bóg. 56 Tamże. Wraz z Jezusem nadeszła pora. Dzięki temu znakowi uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 32 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 54 55 Zob. Maryja skłoniła ich do tego. który zwraca się do pana młodego: ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. bo wie. Ważny jest komentarz starosty. 63. W tej prz emianie Jezus widzi już przemianę wina w swoją krew. ale wody życia i chleba życia. s. ale przemienia wodę. Wilfrid Stinissen OCD. http://www. Słudzy na pewno dziwili się. aż nadejdzie godzina. Oczekuje na właściwy moment. Jest to ta uczta. który pierwszy umiłował każdego z nas. do której Matka Jezusa musi się przygotować tak samo. i świętować wesele z Bogiem. Potrzeba jest przynajmniej malutkiej wiary. Wyznaje swoją wiarę w Jego moc. i wtedy Maryja przychodzi do Niego i pokazuje. żeby nam tę Bożą miłość wyznać. Dlatego pierwszy cud dokonuje się w Kanie Galilejskiej podczas wesela.gniony jest nie tylko wina. dz. ujrzy Boży cud właśnie w codzienności. wspaniałego smaku. Słudzy napełniają kamienne stągwie i woda zostaje przemieniona w wino. by codzienność dotknęła cudu – tylko ten. s. cyt. Dalszy ciąg powierza Synowi. Dzięki Jezusowi nasze życie nabrało nowego. Jego cud nie jest kreacją. Jezus czyni cud. Bo jest wielką zapowiedzią Godów Baranka. którego jest pod dostatkiem. Jean Lafrance. cyt. a której przebłysk otrzymujemy w opowiadaniu o weselu w Kanie56. gdy możemy pić wino. owe zaślubiny w tajemniczy sposób już się urzeczywistniają.dominikanie. która rozbłyskuje w Jezusie. 241. Jest to tajemnica kielicha lub godziny. 69–70. do której tęsknimy. żeby ujrzeć Boży cud55. Obraz wesela w Kanie wiąże się w nierozerwalny sposób z misterium wielkanocnym. Zob. pierwszy wyznaje nam swą miłość. Jezus porówna później Królestwo niebieskie do uczty weselnej. Ewangelista Jan nazywa cud w Kanie pierwszym znakiem Jezusa. napełniając wielkie stągwie wodą. w Kanie. co małe i codzienne. w którym Jego pierwszy znak nabierze pełni znaczenia. Na krzyżu Jezus Oblubieniec oddaje życie za swój Kościół Oblubienicę. Jest to znak chwały Boga. s. że jest On Synem Wszechmogącego Ojca.5-9). dz. nie chce jej przyspieszać.rozaniec.

którego niosło czterech. nie n arzucając Bogu swoich osobistych planów i rozwiązań. odkryli dach nad miejscem. który ma przyjść. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga. Jezus. czy też powiedzieć: Wstań.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 33 . gdzie Jezus się znajdował. czy też innego mamy oczekiwać?” W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób. Odpowiedział im więc: „Idźcie i donieście Janowi to.15). umarli zmartwychwstają. którzy myśleli w sercach swoich: „Czemu On tak mówi? On bluźni. rzekli: „Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym. która prowadziła w mieście życie grzeszne. dolegliwości i uwolnił od złych duchów. A widząc tłumy. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego.3-13). litował się nad nimi. który kocha każdego z nas tak gorąco. czy też innego mamy oczekiwać?” Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa. Prośmy o to. że gości w domu faryzeusza. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1. trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. jak oblubieniec swoją oblubienicę. także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Boga. mówiąc: „Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego” (Mk 2. Nauczał w tamtejszych synagogach. byśmy jak Maryja potrafili wstawiać się za naszych bliskich. prócz jednego Boga?” Jezus poznał zaraz w swym duchu. ale robotników mało. weź swoje nosze i idź do swego domu!” On wstał. na których leżał paralityk.dominikanie. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. i który chce nam nieustannie tę miłość okazywać. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. odpuszczone są twoje grzechy”.35-38 ). weź swoje łoże i chodź? Otóż. A błogosławiony jest ten. ubogim głosi się Ewangelię. I przyszli do Niego z paralitykiem. widząc ich wiarę. głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Któż może odpuszczać grzechy. A oto kobieta. przyniosła flakonik ala- http://www. dowiedziawszy się. bo byli znękani i porzuceni. że tak myślą. chromi chodzą. ale zawierzając wszystko Jego Miłości. żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9. kto nie zwątpi we Mnie” (Łk 7. rzekł do paralityka: „Dziecko. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie.Dziękujmy w tej tajemnicy różańca za ową miłość Boga Oblubieńca. i przez otwór spuścili nosze. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie. i rzekł do nich: „Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy. iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują. żebyście wiedzieli.rozaniec. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Gdy Jan został uwięziony. jak owce nie mające pasterza.18-23). Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym. Proście Pana żniwa. który ma przyjść. 3. Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek.

Głowy nie namaściłeś Mi oliwą. rzekł do Szymona: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu.36-50). Robi to jed nak w inny sposób niż Jan – zbliża się do ludzi i głosi im Dobrą Nowinę. a nie podałeś Mi wody do nóg. który Go zaprosił. http://www. są im odpuszczone. wiedziałby. która się go dotyka. Stało się tak nie dzięki zasługom ludzi. która konstytuuje czas. Kraków 2003. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. mało miłuje”. ale ponieważ Bóg ich tak obdarował. mam ci cos do powiedzenie”. Jeden winien mu był pięćset denarów. Jezus przynosi Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkich ludzi: Nawracajcie 57 34 Zob. płacząc. Potem zwróciwszy się w stronę kobiety. a którym zatrzymacie. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  Kiedy Herod Antypas uwięził Jana Chrzciciela. idź w pokoju” (Łk 7.dominikanie. tam gdzie przebywali uczniowie. któremu więcej darował”.bastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u Jego stóp. On rzekł: „Powiedz. Gdy nie mieli z czego oddać. ona zaś łzami oblała Mi stopy i otarła je swymi włosami. darował obydwom. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. On zaś mu rzekł: „Słusznie” osądziłeś”. że nawet grzechy odpuszcza?” On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła. choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. mówił sam do siebie: „Gdyby on był prorokiem. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie. komu mało się odpuszcza. a drugi pięćdziesiąt. że osiągnął swoją pełnię. Jezus – droga do wolności. pokazał im ręce i bok. kontynuując rozpoczęte przez Jana dzieło. Który z nich więc będzie go bardziej miłował?” Szymon odpowiedział: „Przypuszczam. który jest uosobioną obecnością królestwa Bożego w świecie. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał. A ten. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy. tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy . Wymaga to od nas nawrócenia i podporządkowania się królowaniu Boga. co to za jedna i jaka to jest ta kobieta. Jezus podejmuje nauczanie w Galilei. Pojawił się Jezus z Nazaretu. Nie powitałeś Mnie pocałunkiem. Skończył się już czas ocz ekiwania. Widząc to faryzeusz. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 35. nie przestała całować stóp moich. ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. przyszedł Jezus. „Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. ponieważ bardzo umiłowała. nadeszło centralne wydarzenie całej historii i rozpoczęło się królowanie Boga. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. s. Greckie określenie czasu – kairos oznacza właściwą chwilę. są im zatrzymane” (J 20. Anselm Grun. że jest grzesznicą”. Nauczycielu”.19-23). odkąd wszedłem.pl/ . Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest. że ten.rozaniec. Wydawnictwo Znak. Do niej zaś rzekł: „Odpuszczone są twoje grzechy”. jest jego najgłębszym sensem57. zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. a ona. stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy. „Czas się wypełnił” znaczy to.

Najpierw jest Boży dar i dopiero dzięki niemu możemy zerwać z naszym grzechem.się i wierzcie w Ewangelię – gr. bo 58 Zob. Odtąd nie jest już tak. rozeszła się wieść. św. że nie można było wejść przez drzwi. http://www. Wrocław 2002. 218–220. metanoeite znaczy nawracajcie się. Nigdzie nie było wolnego miejsca. Jezus lituje się nad ludźmi – biednymi. zacznie spełniać dobre uczynki. widząc nosze z chorym zjeżdżające z sufitu. Pierwszy opisuje uzdrowienie paralityka. Pewnego dnia.rozaniec. ale uczynienie skoku do przodu i wejście do królestwa. Raniero Cantalamessa. mówi: Dziecko. Odkryli dach domu. ukazuje drogę. Wiedzieli już. jak bardzo musieli być zdeterminowani. egocentryzmem58 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 35 Nawracajcie się i wierzcie. chyba nie mógł się nie uśmiechnąć. wypędza złe duchy. że musimy się nawrócić. Uzdrawia chorych. O tym. przemieniajcie wasze umysły. aż radykalnie zmieni swoje życie. Bóg nie czeka. w jaki dostali się do Niego. a Jezus wszystkim głosił naukę. narażało ich to natomiast z pewnością na drwiny tłumu i gniew ludzi. Ojciec Święty Jan Paweł II proponuje szczególnie dwa teksty do rozważenia w tych tajemnicach. gdy Jezus przeby wał w Kafarnaum. wasze serca. W Ewangeliach liczne sa opisy cudów Jezusa. Antoniego.dominikanie. Nawrócenie wymaga wiary i zaufania Jezusowi Chrystusowi. na zreformowaniu własnego życia. co nie było fizycznie rzeczą trudną – palestyńskie domy w tamtych czasach miały dachy zrobione z gałęzi i gliny. naprawdę prowadzi do życia. że Jezus bluźni. Sam Jezus. Jezus chodzi po wsiach i miasteczkach i głosi Ewangelię. Zarzućcie sieci. zachowania Prawa. tak jakby zbawienie miało być zapłatą za nasze wysiłki. Przed Jezusem nawrócenie miało znaczenie moralne – polegało na zmianie obyczajów. uchwycenie zbawienia. W domu siedziało też kilku uczonych w Piśmie. mówi nam sposób. egoizmem. które przyszło do ludzi darmowo. i widząc ich wiarę. odpuszczone są twoje grzechy. Natychmiast więc zgromadził się tam tak wielki tłum. że Jezus wielu chorych uzdrowił. że jest w domu – zapewne w domu Szymona Piotra. Wyd. Jezus to zmienia – nawrócenie nie znaczy już zawrócenia ze złej drogi i powrotu do starego przymierza. aż człowiek zrobi pierwszy krok. ufajcie Ewangelii. s. samotnymi i zgnębionymi. którzy zgorszyli się tymi słowami i myśleli w sercach swoich. z wolnej inicjatywy kochającego Boga. Przyszło czterech – być może przyjaciele lub krewni chorego – i bardzo chcieli dostać się z nim do Mistrza. bo zbawienie do nas już przyszło. wierzcie Jezusowi. Trzecia tajemnica światła zachęca nas do rozważenia całej publicznej działalności Jezusa. do których dom należał. leczy słabości. Bóg daje nam swoją łaskę i dzięki tej łasce możemy zmienić nasze złe uczynki. ale i zadziwić wiarą tych ludzi. wasze myślenie. który otwiera nam oczy. Nie. Wszystko bowiem było Jego głoszeniem królestwa Bożego i wzywaniem do nawrócenia. niczym owce pozbawione pasterza.pl/ . Wierzcie w Ewangelię. ale mamy się nawrócić. by zbawienie przyszło do nas.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. że tak myślą. dobrze. osobno. Potępiona przez otoczenie kobieta znalazła obrońcę w Jezusie. a drugi 50 denarów. Kiedy Jezus przyszedł do Szymona. nikogo nie widzieli. Drugie wydarzenie do rozważenia to Łukaszowy opis pobytu Jezusa w domu faryzeusza Szymona. upadli na twarz i bardzo się zlękli. która miała już dość grzechu. nie lękajcie się!” Gdy podnieśli oczy. że jest możliwa odbudowa jej zranionego serca. co nakazywały ówczesne zwyczaje i kurtuazja. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce. dotknął ich i rzekł: „Wstańcie. Kobieta. a On je z miłością uzdrowi. Gdyby On wiedział.rozaniec. Którym odpuścicie grzechy. Jezus jej przebacza i daje wiarę w to. Wystarczy oddać Jezusowi nasze rozbite. szuka życia w promieniach autentycznej miłości i znajduje je. Jana. 36 http://www. że tu jesteśmy. W podobny sposób owa grzeszna kobieta okazała Jezusowi więcej czci i szacunku niż gospodarz.. wierzyciel obydwóm darował. Przemienienie na górze Tabor Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra. rozmawiający z Nim.. Nie ma takiego grzechu. Możemy sobie wyobrazić konsternację i zgorszenie faryzeusza. Gdy nie mieli z czego oddać. w którym mam upodobanie. wziął swoje łoże i poszedł. namaszczała Mu stopy olejkiem i włosami je wycierała. którą wszyscy znali. że każdy z nas tego potrzebuje. i powiedział: Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi. a on uzdrowiony wstał i wyszedł na oczach wszystkich. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz. czy też żeby wstał. postawię tu trzy namioty: jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Jezus chce nam udzielać swojego przebaczenia. poranione grzechem serca. Prośmy o to w tej tajemnicy różańcowej. ponieważ bardzo umiłowała. jaki zawód wykonuje. Jezus na ten ironiczny uśmiech odpowiada przypowieścią o dwóch dłużnikach. oto obłok świetlany osłonił ich. słysząc to. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 4. Gdy on jeszcze mówił. a z obłoku odezwał się głos: „ To jest mój Syn umiłowany.dominikanie. i by pokazać im swoją władzę odpuszczania grzechów. jego ironiczny uśmiech. i wiedzieli. Odpuszczono jej liczne grzechy. bo wie. z których jeden był winien wierzycielowi 500. Jego słuchajcie!” Uczniowie. A Jezus zbliżył się do nich. Jezus poznał w swym duchu. przyszła tam pewna prostytutka. Piękna i wzruszająca scena. są im odpuszczone. jeśli chcesz. Jego serce jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. że odpuszczone są jego grzechy. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu przekazał władzę odpuszczania grz echów swoim uczniom. odzienie zaś stało się białe jak światło.tylko Bóg może odpuścić grzechy. i zaprowadził ich na górę wysoką. kim ona jest. którego zgorszyła jej obecność. którego On nie mógłby odp uścić. tak by mogło ono kochać czystą miłością zarówno Boga. jak i człowieka. tylko samego Jezusa. Obaj okazują wdzięczność – proporcjonalnie do wielkości długu. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie.pl/ . żeby spożyć z nim posiłek. Jakuba oraz brata jego. a sam zaniedbał wobec Jezusa tego wszystkiego. kazał wstać paralitykowi.. Kobieta płakała u stóp Jezusa.

Maciej Bielawski. Kraków 1982. „Karmię was tym. To Jezus wybiera ich spośród i nnych Apostołów i wyprowadza na odosobnione miejsce.. dobrze. Ale dopiero w wieku XV papież Kalikst III wprowadzi święto do kalendarza liturgicznego na pamiątkę zwycięstwa wojsk chrześcijańskich nad armią turecką pod Belgradem60. jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł. tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć”.dominikanie. Trzej Ewangeliści opisują nam przemienienie Jezusa na górze Tabor. że tu jesteśmy. Z czasem stało się jednym z ważniejszych świąt chrześcijańskiego Wschodu59. aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. Wtedy uczniowie zrozumieli. Na Zachodzie pierwszą wzmiankę o tym święcie odnajdujemy w X wieku. 69. w trakcie którego wspomina się mękę Jezusa na krzyżu. Wyrwani z codziennego rytmu życia. jak chcieli. Wtedy zapytali Go uczniowie: „Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą. Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Pan zabiera z sobą trzech Apostołów – Piotra. Piotra. samotność. i ukazał się im Eliasz z Mojżeszem. Minęło sześć dni od wyznania wiary przez Piotra pod Cezareą Filipową i zapowiedzi męki przez Jezusa. Jego słuchajcie!” i zaraz potem. Uczniowie zostawią za sobą wszystkie sprawy i troski. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra. Wyd. całą rozpoczętą już działalność ap ostolską. a z obłoku odezwał się głos: „ To jest mój Syn umiłowany. nikogo już nie widzieli przy sobie. którzy rozmawiali z Jezusem. czyli na czterdzieści dni przed świętem Podwyższenia Krzyża celebrowanym 14 września. Jezus przykazał im. pracę. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi. z czego św. ukrzyżowanie Jezusa miało nastąpić czterdzieści dni po Jego przemienieniu. Według Tradycji.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 37  . Kraków 2005. a nie poznali go i postąpili z nim tak. gdy się rozejrzeli. osłaniający ich. tylko samego Jezusa (Mk 9.rozaniec. Blask ikon. Tam się przemienił wobec nich. seria Ojcowie żywi. oddalenie od wszelkiego zgiełku. gdy na górze Tabor wzniesiono kościół pod ty m wezwaniem.2-8).1-13). Tajemnicę przemienienia Kościół kontempluje zasadniczo dwa razy w ciągu roku liturgicznego: 6 sierpnia w święto Przemienienia i w II Niedzielę Wielkiego Postu. że mówił im o Janie Chrzcicielu( Mt 17. czym sam żyję”. Jego odzienie stało się lśniąco białe. Dlatego też święto Przemienienia ustalono na dzień 6 sierpnia.idą za Jezusem tam. przyjaciół. postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie. gdzie jest cisza. http://www. Jakuba i Jana i prowadzi ich osobno na górę wysoką. Homini. Nie wiedział bowiem. a w V wieku było już popularne w Bizancjum. s. tak byli przestraszeni. Marek mógł korzystać z naocznego świadectwa św. co powiedzieć. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu. 354. i zjawił się obłok. Święto Prz emienienia rozpowszechniło się. Syrii i Armenii. że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. 59 Zob.A gdy schodzili z góry. 60 Zob. s.

odzienie zaś stało się białe jak światło . Eliasz reprezentuje tu wszystkich proroków przepowiadających Mesjasza. Jego twarz nie była po prostu oświetlona. którego miał dopełnić w Jeruzalem (Łk 9. jaka znalazła swoje urzeczywistnienie w Mesjaszu. Podobnie Jego szaty stały się białe jak światło. Chwała Boga jest Jego własną chwałą61. który widzi Boga. Widzimy tutaj różnicę w stosunku do podobnych teofanii ze Starego Testamentu. Kraków 2002. Chyba nie bez znaczenia bedzie powiedzieć. czego ta rozmowa dotyczyła: mówili o Jego odejściu. żeby uczniowie stali się świadkami i uczestnikami Jego chwały potwierdzonej przez Ojca. że tu jesteśmy. lecz jaśniała. jak to było w przypadku Mojżesza (zob. Rabbi. Modlitwa Jezusa jest „kluczem” do zrozumienia całego wydarzenia. którzy z Nim rozmawiają. Dzięki niej przemienienie staje się nam bliskie. W czasie przemienienia Jezusa ukazują się Eliasz i Mojżesz. który jest także sędzią czasów ostatecznych.31). Różaniec modlitwą Jana Pawła II Gdy się modlił. Jezus nie jest jedną z wielkich postaci Starego Testamentu. http://www. Jezus jaśnieje własnym światłem. że światło nie pochodziło z zewnątrz. ale wobec tych. którzy zostawili wszystko i poszli za Nim na ubocze. ale św. Chwały Jezusa nie da się oddzielić od krzyża.22 ). ale Synem. 2 Kor 3. Jeśli celem naśladowania Jezusa jest przemienienie się w Niego.7b). Według trad ycji żydowskiej. dobrze. Jezus nie przemienił się pośród zgiełku tłumów. wygląd Jego twarzy się odmienił.5 ). 61 38 Zob. jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza (Mk 9.pl/ . Reakcja Piotra na te wydarzenia jest różnie interpretowana przez egzegetów. Jezus niedawno zapowiedział uczniom swoją mękę (Łk 9. że Mojżesz i Eliasz „rozmawiali” z Jezusem. ale i naśladować. Być może ze strachu Piotr nie wiedział.rozaniec. a Mojżesz – Prawo. Twarz Jego zajaśniała jak słońce. że przemiana Jezusa dokonała się podczas modlitwy. lecz również Jego własna chwała. ale także reprezentanci początku i końca tej historii zbawienia. staje się tą tajemnicą. Łukasz (Łk 9. Salwator. Łukasz podaje. On chce.dominikanie. którą możemy nie tylko kontemplować. Męka znajduje się w sercu tajemnicy przemienienia. który naucza. Nie jest tym. M arek i Mateusz mówią. Na górze Tabor Jezus nie jest mistrzem. a Jego odzienie stało się lśniąco białe – powie św. a Mojżesz i Eliasz są jakby potwierdzeniem Jego słów. powie nam Ewangelista Mateusz.Tam się przemienił wobec nich. Mojżesz i Eliasz to nie tylko symbole Prawa i Proroków. który rozmawia ze swoim ukochanym Ojcem niebieskim i pozwala przyjaciołom przeżywać chwile bliskości między Nimi. które oglądały chwałę Boga i były świadkami teofanii. postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie. Raniero Cantalamessa. 20. Wynika stąd. ale raczej pozwala się widzieć jako Bóg. nowe życie w niebie porównuje się do lśniąco białego odzienia. które przychodzi z nieba.9-29). a nie światłem odbitym. W tym wydarzeniu został więc odkryty rąbek tajemnicy nowego życia. Tajemnica Przemienienia. ale z wnętrza Jezusa. Wyd.. Jego twarz rozjaśnia nie tylko chwała Boga. to modlitwa stanowi uprzywilejowaną drogę do tego celu. s.

Dostrzegamy tylko rzeczywistość.8). często ogarniają nas ciemności tak wielkie. Jezus jest taki jak dawniej.rozaniec. Obłok jest widzialnym znakiem obecności Ducha Świętego. że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem (Wj 34. a także ujawnieniem majestatu i dostojeństwa zapobiec zachwianiu się ich w wierze. ale Nowy Testament zaczyna go wiązać z Duchem Świętym i tak go interpretują Ojcowie komentujący przemienienie. Znika obłok. co konieczne. Chrystus zajmuje miejsce Prawa. osłaniający ich (Mk 9. że nie widać nawet małego promyka światła.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 39 . W tym Przemienieniu chodziło głównie o to. 30. do kłopotów. jakie mogłoby nastąpić na widok poniżającej. s.29). Obłok oznacza zazwyczaj chwałę Bożą. nie ma już Mojżesza i Eliasza. promieniujący przedziwnym światłem. często nie do rozwiązania. 61. Bardzo cierpimy i pytamy 62 63 Tamże s. I zjawił się obłok. Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A. do pracy. 64 „Karmię was tym. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Często z ich twarzy promieniował spokój i pogoda ducha. co mówi i co czyni. nie musimy i nie możemy już szukać innych objawień63. I zaraz potem. Wszystko. We wszystkim. że chciał je przedłużyć. Jego słuchajcie” (Mk 9. tylko samego Jezusa (Mk 9. tak jak gołębica w czasie chrztu Jezusa w Jordanie62. Kraków 1978. pełnym objawieniem się Boga ludziom. Ale tylko w Nim w pełni objawia się cała Trójca Święta. 33. i ciemności. ale nowym. Życie stawia nas często w sytuacji próby. Kiedy Mojżesz schodził z góry Synaj. gdy się rozejrzeli. Wiele razy obserwowałam ludzi wychodzących z modlitwy w kaplicy. znak obecności Boga i Jego chwały osłania ich. Namioty Piotra są już niepotrzebne.dominikanie. http://www. Do swoich codziennych problemów.7b). i w ten sposób wyraził chęć pozostania na górze. a teraz wracają umocnieni tym widzeniem do swojej codzienności. choć dobrowolnie podjętej męki – powie św.co mówi. Z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany. która daje nam odczuć całą swoją gorycz. jest nowym prawem. Nikt nie idzie do Ojca inaczej jak tylko przez Jezusa. Jezus jest ostatecznym i pełnym wyrazem woli Ojca. Bóg dokonuje na swój sposób tego. Ale wracają „inni”. powiedział nam Bóg w swoim Synu. My wszyscy zmierzamy do tej chwały. Także nie tylko nowym pośrednikiem objawienia.7). Tak jak uczniowie schodzili z góry Tabor. nie wiedział. Oni spotkali Jezusa. aby uchronić Jezusa od zapowiedzianej męki. czym sam żyję”. nikogo już nie widzieli przy sobie. Leon Wielki64. A może Piotr tak dobrze czuł się w czasie widzenia. żeby usunąć z serc uczniów zgorszenie krzyża. Ale zanim przypadnie nam udział w chwale Pana. nie możemy się uchylać od udziału w Jego krzyżu. często nie do udźwignięcia. którą otoczony jest Chrystus. Gaśnie światło. co Piotr chciał dokonać na ludzki sposób: obłok. Tamże s. do rodzin.

tak jak im powiedział. gdzie wejdzie. powiadam wam: jeden z was Mnie wyda. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  To był ostatni wieczór Jezusa. to jest Ciało moje”. A gdy zajęli miejsca i jedli. powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba. także: Mt 26. przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. dał im. w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą. powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia. Idźcie za nim i tam. Niech światło Jego przemienienia będzie wtedy naszą nadzieją. i przygotowali Paschę. Zaprawdę. Byłoby lepiej dla tego człowieka. który ze Mną rękę zanurza w misie. zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi. za sprawą Ducha Pańskiego. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie. usłaną i gotową. podczas którego Nauczyciel dał uczniom ostateczne wskazania. Jezus rzekł: „Zaprawdę. która za wielu będzie wylana. której repreze ntantem był św. i rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza.12-25). lecz biada temu człowiekowi. połamał i dał im.18). Zob.rozaniec. a spotka was człowiek niosący dzban wody. kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym” (Mk 14. ostatni posiłek był posiłkiem pożegnalnym. A gdy jedli. Łk 22. żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?” i posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta. 5. gdyby się nie narodził”. ten. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: „Czyżbym ja?” On im rzekł: „Jeden z Dwunastu. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta. upodobniamy się do Jego obrazu (2 Kor 3.pl/ .7-13. Według jednej. odmówił błogosławieństwo. Opowiedzieli o nim wszyscy czterej Ewangeliści. ten. Ustanowienie Eucharystii W pierwszy dzień Przaśników. ponieważ każdy będzie podobny do Jezusa My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle. aby nas umocnił w godzinie prób i ciemności.. w godzinie krzyża. a tam znaleźli wszystko. Uczynili to jednak na podstawie różnych tradycji. a także cały wszechświat zostanie przemieniony. Jan. jak o Nim jest napisane. kiedy ofiarowywano Paschę. wyznaczając im spotkanie w domu Ojca i pozostawiając swój duchowy testament w symbolicznym geście – umyciu 40 http://www. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. który je ze Mną”.dominikanie. coraz bardziej jaśniejąc. wziął chleb. Prośmy Jezusa w tej tajemnicy różańca świętego.wtedy Pana: Dlaczego? W takiej próbie Ewangelia i przemienienie jaśnieją jako zadatek zwycięstwa. Pewne go dnia każdy z nas.17 nn. Tam przygotujecie dla nas”. Całe to cierpienie przecież kiedyś się skończy. mówiąc: „Bierzcie. i pili z niego wszyscy.

s. połamał i dał im. Eloi Leclerc. 184. misę z potrawą z owoców. Ukryte królestwo. o kogo chodzi. w liczbie 10–12 osób. haggada paschalna. Z nastaniem wieczoru – czyli według żydowskiej rachuby czasu. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. Uczniowie zrobili tak. św. to jest Ciało Moje” (Mk 14. W tym pomieszczeniu uczniowie mają przygotować wszystko. czyli sam dzień Paschy. po zachodzie słońca – obchodzono w domach uroczystość paschalną. Jezus mówi im o tym. 40 http://www. Gospodarzowi wystarczy powtórzyć słowa Jezusa. „łamać” to 65 Zob. Hugolin Langkammer OFM. co p otrzebne do uczty paschalnej: gorzkie zioła. Jest pierwszy dzień Przaśników. Człowiek ten zaprowadzi ich do domu. niekwaszone chleby i specjalnie gorzkie zioła. Antoniego. wziął chleb. istotę tego wieczoru i ostatniej wieczerzy sytuuje w ustanowieniu Eucharystii.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 41 . odmówił błogosławieństwo. Inna tradycja. Mężczyzna niosący dzban z wodą był nieomylnym znakiem rozpoznawczym. który przygotowali apostołowie. Miała ona Żydom przypominać historyczny moment wyzwolenia z niewoli egipskiej. że jest to decydująca chwila. Nie ma tu mowy o baranku paschalnym. Tam mają spotkać człowieka niosącego dzban z wodą. jak im Nauczyciel polecił.nóg.dominikanie. W tym dniu przystąpili do Jezusa uczniowie z pytaniem. ale Jezus mówił tylko ogólnie o przygotowaniu wieczerzy66. wreszcie dostateczną ilość wina. którą powtarzają Ewangelie synoptyczne. Passio Domini nostri Jesu Christi. gdyż ceremoniał uczty pascha lnej przewidywał wówczas co najmniej trzy puchary.8 – są nimi Piotr i Jan). jak bardzo chciał spożyć tę Paschę razem z nimi.22). wyposażony w dywany. Wynika z tego. s. której centralnym wydarzeniem była rytualna wieczerza. w których określa się jako Rabbi. i trzymał w pogotowiu przestronny pokój na piętrze. Dzieli się z nimi swoimi najgłębszymi uczuciami. który Jezus czyni swym bliskim z własnego życia65. „błogosławić”. w którym Jezus pragnie spożyć ucztę paschalną. Po niej spożywano baranka paschalnego. 66 Zob. Wieczerzę paschalną spożywano zazwyczaj w gronie rodzinnym lub w gronie najbliższych przyjaciół. za którym mają iść. Wyd. Wrocław 1994. Była to tzw. a mianowicie daru. gdyż normalnie wodę w dzbanach nosiły kobiety. Obie tradycje odwołują się do tego samego wydarzenia. W drodze. Jezus zasiada ze swoimi bliskimi w pokoju na górze. gdzie mają przygotować wieczerzę paschalną. a są to uczucia pełne nadziei. Poznań 2004. Czują. Jezus posyła dwóch z nich do miasta (według Łk 22. mówiąc: „Bierzcie. Ta Pascha będzie dla Niego ostatnią Pa schą przed Jego spełnieniem w królestwie. Sformułowania przytoczone przez Marka w opisie sceny ustanowienia Eucharystii: „brać”. która swoim czerwonym kolorem miała przypomnieć Izraelitom ciężką pracę w niewoli przy wyrobie cegieł. zanim będzie cierpiał.rozaniec. A gdy jedli. Ojciec rodziny lub ktoś będący głową zebranej wspólnoty objaśniał sens i znaczenie tej wieczerzy. że gospodarz wiedział. Wśród uczniów panuje poważny nastrój. Jezus był głową takiej wspólnoty złożonej z Apostołów i dlatego mógł wydać zlecenie przygotowania uroczystości.

że zdrajcą może być właśnie on.. 59. Andrzej Banaszek. Termin „krew” nawiązuje do śmierci na krzyżu i wskazuje na jej ofiarny charakter.. niewypowiedziane głośno myśli. http://www. Marka. Każdy nosi w sobie przecież dość pychy. Uczniowie zaś. Wieczerza pa schalna oraz uczta dni ostatecznych zostają ze sobą powiązane.pl/ . Jezus ofiarowuje swoją krew Bogu. Zapowiedź zdrady przypom ina słowa Psalmu 41. wszystkie mroczne wybory. kto nie jest blisko.. Judasz zdradzi Jezusa chwilę później w Ogrodzie Oliwnym za pośrednictwem jednego z najświętszych znaków miłości – pocałunku. zwątpi enia. która za wielu będzie wylana (Mk 14. który je ze Mną (Mk14.10: Nawet mój przyjaciel. Gdy Jezus mówi w czasie uczty o zdradzie. który straci życie. stają się uczestnikami tego przymierza. Poznań 1990..to jest Ciało Moje”. Eucharystia to ofiara za grz echy wszystkich ludzi. Tej jeszcze nocy pewny siebie Piotr. Chleb w świętowaniu Paschy był symbolem chleba upokorzenia. który poniesie śmierć. W czasie uczty Jezus zapowiada zdradę jednego z uczniów – jeden z was Mnie wyda.. Jeden z was – te słowa sprawiają. to na pewno nie ja (Mk 14. podobnie jak Mojżesz wylał krew zwi erząt ofiarnych na ołtarz i w ten sposób uświęcił przymierze.24)... ale i każdego z nas. zazdrości. Inni uczniowie rozproszą się i uciekną. i krew. Nie może zdradzić ktoś. Od tej chwili osobę Jezusa uobecniać będzie chleb spożywany wspólnie przez uczestników uczty67.Człowiek uświadamia sobie. kto Go 67 42 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. Niewygodne ewangelie.18). lecz na wiele zdrad68. lenistwa. Określenie „Ciało i Krew” w kontekście męki i śmierci Jezusa oznaczają ciało. gdy dojdzie do aresztowania ich Mistrza. Jezus przeprowadza identyfikację pomiędzy swoją Osobą a chlebem. s.rozaniec. smutku. W drodze. pijąc Jego Krew. Jest jednym z bliskich Jezusowi uczniów. która zostanie wylana. 272. Jest to szokujące i niepojęte. W trakcie Ostatniej Wieczerzy staje się on symbolem samego Jezusa. Warszawa 1996.dominikanie. które umrze. pożądania.typowe określenia z żydowskiej modlitwy przy stole. Serce każdego z apostołów. ten. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja? Każdy z Apostołów ma przez chwilę świadomość. Podczas żydowskiej Paschy między błogosławieństwem chleba a trzecim kielichem spożywano baranka paschalnego. pełne jest zdrad. podniósł na mnie piętę. Alessandro Pronzato. O trzecim kielichu Jezus mówi: To jest moja Krew Przymierza.29) zdradzi Pana aż trzy razy. że jest w nim dość brudu nie na jedną. 68 Zob. który mówił: Choćby wszyscy zwątpili. Nową rzeczą są słowa „Bierzcie. któremu ufałem i który chleb mój jadał. Ks. s. Ewangelia św.. który przodkowie Izraelitów jedli w Egipcie. że przed człowiekiem odsłaniają się wszystkie mroczne kryjówki jego serca. kto jest na zewnątrz wspólnoty. symbolem wspólnoty z Tym.. instynkty zd uszone zbyt późno. uczniowie spoglądają niepewni jeden na drugiego. Zdrajca jest wśród zgromadzonych i bierze udział w posiłku. Odżywają w pamięci wszystkie niewyznane grzechy. Ewangelista Jan powie. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu.. a więc chodzi o człowieka. gniewu. że Jezus wyraźnie pokazał uczniom.

. a inni tego nie zauważają. Tak słaba była pierwsza wspólnota eucharystyczna. za którą Jezus prosił Ojca. że jest On tym wymarzonym Mesjaszem.rozaniec. Nie ma ich także wtedy. http://www. co dzieje się z Judaszem. bo zarobił na tym trzydzieści srebrników. Nikt nie stanie przy Panu. pamiętajmy jednak o tym. Gdy Judasz wychodzi. o co Mu chodzi.pl/ . lub nie chcą zauważyć.zdradzi. że ze strachu. Inni uczniowie rozproszą się i uciekną jak tchórze. poddając się rozpaczy. Nikt jednak nie zrozumiał. Może w ten sposób chciał Go jeszcze sprowokować do działania. który odniesie zwycięstwo nad okupantem. bo on Mnie już przekreślił. jakie kieruje do żołnierzy: Chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie (Mk 14. za którą sam siebie złożył w ofierze przed chwilą. Jezus wiedział doskonale. Skąd taka w nim troska w godzinie panowania ciemności? Różaniec modlitwą Jana Pawła II 43 Judasz wychodzi sam w ciemną noc i nikt za nim nie wybiega. aby była jednością. że Kościół i chrześcijanie otrzymują uzdrowienie i zadatek życia od Ciała. Ta wspólnota. Ktoś wychodzi. Trudno nam zrozumieć słowa Judasza. Piotr także tej nocy ulegnie lękowi i trzykrotnie zaprze się swego Mistrza.dominikanie. dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu (J 13. Jedni mówią. i kończy tragicznie. Być może rozczarował się swoim Mistrzem.44). w swoim wnętrzu. Rozważając tę tajemnicę różańca. i to właściwie była pierwsza profanacja Eucharystii. że z chciwości. jakby dawał im znak – pomóżcie temu człowiekowi. bo miał pieczę nad trzosem. które nie zostało uzdrowione. że idzie zrobić zakupy. jakie rozterki przeżywa ich przyjaciel. Także wtedy pozostaje sam.26). bo nie chciał dzielić losu Jezusa jako Jego uczeń. Nie widzą. ale umęczone i poranione umarło na krzyżu. doprowadzając do zmiany wyroku. już się rozbiła. zupełnie tak. To ten. myślą. A była noc (J 13. Sp odziewał się. Pokazuje uczniom wyraźnie. Inni twierdzą. Nie wiemy. dlaczego zdradził Mistrza..30) – zaznaczy Jan. Judasz sam wychodzi w ciemną noc i sam niesie już noc w sobie. gdy Judasz spostrzega swój błąd i próbuje go naprawić.

i rzekł do nich: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Pogrążony w udręce. sączące się na ziemię (Łk 22. udam się przed wami do Galilei”. Potem wrócił i zastał ich śpiących. chodźmy. rzekł Jezus do swoich uczniów: „Usiądźcie tutaj. śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się. Na to rzekł Mu Piotr: „Choćby wszyscy zwątpili. powiadam ci: dzisiaj. zastał ich śpiących. żeby Mnie pojmać.44). Muszą się jednak wypełnić Pisma”. Gdy przyszedł po raz trzeci.48). ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.rozaniec. Odszedł znowu i modlił się. zjawił się Judasz. a rozproszą się owce. a Jego pot był jak gęste krople krwi. Wszyscy zresztą tak samo mówili. żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza. A jeden z tych. rzekł do nich: „Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina. co Ja chcę. nie wyprę się Ciebie”. dobył miecza. A Jezus im rzekł: „Wszyscy zwątpicie we Mnie. zabierz ten kielich ode Mnie. i pocałował Go. ale to. Codziennie nauczałem u was w świątyni. jak na zbójcę. duch wprawdzie ochoczy. którego pocałuję. przystąpił do Jezusa i rzekł: „Rabbi!”. Lecz on tym bardziej zapewniał: „Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą. a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów. jeden z Dwunastu.pl/ . wypowiadając te same słowa. oto blisko jest mój zdrajca”. to na pewno nie ja”. Wziął z sobą Piotra. tej nocy. Gdy wrócił. uczonych w Piśmie i starszych. Skoro tylko przyszedł. http://www. oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Rzekł do Piotra: „Szymonie. i odszedłszy nieco do przodu.Tajemnice bolesne 1.26-50).dominikanie. Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go. i mówił: „Abba. Lecz gdy powstanę. chwyćcie Go i wyprowadźcie ostrożnie”. ale ciało słabe”. a nie pochwyciliście Mnie. dla Ciebie wszystko jest możliwe. Odpowiedział mu Jezus: „Zaprawdę. którzy tam stali. padł na ziemię i modlił się. to właśnie On. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani. zanim kogut dwa razy zapieje. Wstańcie. Ojcze. i nie wiedzieli. pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?” (Łk 22. Ja tymczasem się pomodlę”. I zaraz. Lecz nie to. gdyż oczy ich były zmorzone snem. A zdrajca dał im taki znak: „Ten. abyście nie ulegli pokusie. uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. 44 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Jezus mu rzekł: „Judaszu. co Ty niech się stanie”. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: „ Wyszliście z mieczami i kijami. gdy On jeszcze mówił. zostańcie tu i czuwajcie”. Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli ( Mk 14. co Mu odpowiedzieć. jeszcze usilniej się modlił. Modlitwa Pan Jezusa w Ogrójcu Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę.

Jezus wygłosił smutne przepowiednie. które nazywa się Getsemani. Ojcze. To zwrot małego dziecka do ojca – 69 Zob. że wszyscy oni stchórzą w obliczu Jego pozornej niemocy. Słowa Piotra mówią o jego zarozumiałości. Uczniowie widzą. którym Jezus zwracał się do Boga. jeszcze w południowym obrębie miasta. http://www. Prosi. Sam natomiast oddala się od nich i modli się samotności. i został wysłuchany dzięki swej uległości. J ezus prosi ich. stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich.. którzy Go słuchają (Hbr 5.rozaniec. Ogród Oliwny.dominikanie. jak bardzo jest udręczony i jak wielki ogarnia Go lęk. że choćby miał umrzeć. żeby byli razem z Nim. Przepowiedział uczniom. który mógł Go wybawić od śmierci. ze swego lęku. tzn. Langkammer. że Go nie opuszczą. dla Ciebie wszystko jest możliwe. zadufaniu w sobie. żeby uciec z Jerozolimy i umknąć wrogom. zupełnie jakby nie czuł się na siłach. Uczniowie również zapewnili Jezusa.  Wszyscy czterej Ewangeliści opisują pójście Jezusa z uczniami na Górę Oliwną. 52. nie wyprze się Mistrza. s. Sam ogród znajdował się na jej zachodnim zboczu. Dla Jezusa jest to ostatni moment. W drodze na Górę Oliwną. Pan przepowiada Piotrowi trzykrotne zaparcie się Go.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 45 . żeby czuwali i modlili się. a także o tym. Im to zwierza się ze swoich duchowych cierpień. Jezus cytuje tutaj tekst z Księgi Zachariasza 13.7-9). Zostawia uczniów i oddala się z trójką wybranych. co wycierpiał.Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił On gorące prośby i błagania do Tego. H. Być może należał do właściciela domu. on jeden na pewno nie zwątpi. W tym trudnym momencie p otrzebuje ich obecności. nauczył się posłuszeństwa przez to. Aramejski termin Abba był niewątpliwie słowem. Oni to stają się świadkami Jego modlitwy. by ominęła Go ta godzina męki. Jezus podejmuje jednak inną decyzję. Nocna ucieczka przez Górę Oliwną udaremniłaby Jego pojm anie. W odpowiedzi Piotr zapewnia Go. gdy trzeba będzie zdecydowanie zamanifestować wierność wobec Niego. A gdy wszystko wykonał. cyt. najbliższych przyjaciół – Piotrem. Jakubem i Janem. dz. która prowadziła przez dolinę Cedronu. Jezus woła: Abba. że choćby wszyscy zwątpili w Niego. I chociaż był Synem. Tak bardzo byli zarozumiali i wierzyli we własne siły. Na to butny Piotr jeszcze raz zapewnia. zabierz ten kielich ode Mnie. gdzie Jezus odbywał z uczniami ucztę pożegnalną69. by samemu stawić czoła tak poważnym zagrożeniom. w którym spożywali wieczerzę. że ich wiara zachwieje się. że ceni siebie wyżej od pozostałych uczniów.7 – mówiący o rozproszeniu owiec w momencie uderzenia w Pasterza. Przed wyruszeniem w drogę odśpiewano drugą część hymnu Hallel (Ps 115-118). Droga przez dolinę Cedronu prowadzi do miejsca. Osuwa się na ziemię i woła do Ojca.

że zdrady dopuszcza się przyjaciel. Jezus błaga Ojca. by Go wybawił od okrutnej śmierci na krzyżu i przekleństwa związanego z tym rodzajem kary.. że zdarzają się w życiu człowieka sytuacje tak bolesne i krytyczne. Wie. odpowiadał met o70 46 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. Nie dyktuje mu. bo tylko Bóg może dodać nowych łask i siły do udźwignięcia tego ciężaru. Jezus wie. Nie mógł żyć poza Ojcem. Judasz umawia się . o swoje ocalenie. skrajnego lęku lub osłabienia. dz.dominikanie. jaka łączyła Jezusa z Ojcem. którzy byli tak blisko Niego przez cały czas. w jaki pojawili się ludzie nasłani przez arcykapłanów. teraz sam pogrążony jest w uczuciu oddalenia i Jego nieobecności.. że to. których prosił o czuwanie. który nauczał o bliskości Boga. który spada na nieprzyjaciół. Jezus ogołocił się ze wszystkiego – wszystko spoczywa w rękach Ojca. Ale Jego modlitwa kończy się całkowitym poddaniem woli Ojca. by nigdy się od Boga nie oddalił. Sposób. Kielich symbolizował gniew Boży. W czasie Jego modlitwy najbliżsi uczniowie. 192. zapadając w sen. Eloi Leclerc. którym pozwoli rozpoznać Jezusa. Zdaje sobie sprawę.pl/ . że uczniowie znaleźli się w niebezpieczeństwie niezrozumienia i Jego. s. Woleli uciec przed próbą. jest otchłanią grozy. patrząc na nią jako na wolę Ojca. W ten sposób stawiają czoła problemowi. Gotowość Jezusa do pełnienia woli Bożej osiąga doskonałą pełnię. Ta chwila mi lczenia Boga to czas. będzie pocałunek. gdy chodził i nauczał.rozaniec. i Jego Ojca. cyt. w uwielbieniu Jego tajemnicy. pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Jak wielki musiał być Jego ból. Modlitwa ma umocnić więź człowieka z Bogiem. jak na t ajemniczy zamiar Ojca. że Jego pot w czasie modlitwy był jak gęste krople krwi. gdy człowiek powinien pozwolić Bogu być Bogiem. gdy Bóg pozwala człowiekowi być człowiekiem i samemu decydować. ale także śmierć sprawiedliwego. która ukazuje. Jezus prosi Ojca. wyrażające szczególną więź. by Go nie opuszczał. by wyrwał Go tak okrutnej śmierci. http://www. kiedy człowiek może doświadczyć „krwawego potu” – hematidrozy. co ma robić. do jakiego stopnia Jezus czuł się Synem. by zaakceptować śmierć. w pełni wolności. posnęli. Ponieważ jest noc. Lecz teraz brzmi to jak okrzyk trwogi. Łukasz powie. Całe człowieczeństwo Jezusa buntuje się. Pocałunek – najświętszy znak miłości staje się narzędziem zdrady. Wołanie pełne czułości i ufności. Tymczasem przybywa Judasz z wysłannikami arcykapłanów i starszych oraz z liczną zgrają. którą Bóg przewidział w swoich planach. co Go czeka. trwoży i woła. którego zrealizowanie należy do Niego70. by dokonać aresztowania. Medycyna zna przypadki tak silnego wstrząsu psychicznego. Ale jest to także czas. Jezus.Abba znaczy tatusiu. Nieobecność Ojca to agonia Syna – agonia. że mogą spowodować oddalenie się od Boga i zarazem utratę zbawienia. Do człowieka należy wziąć w swe ręce przeznaczenie i nadać mu sens. Dlatego zachęca uczniów do czuwania i modlitwy. że znakiem. Po raz pierwszy prosi Ojca za siebie samego. Odz yskuje siły. że zdrady dopuszcza się jeden z tych. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi Judaszowi – Judaszu.

bezsensem. Teraz władza wykorzystuje ciemność nocy. Po uderzeniu Pasterza owce ulegają rozproszeniu. którzy tam stali:” To jest jeden z nich”. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu. byśmy zawsze pamiętali. Służąca.dom. A Jezus przecież nauczał jawnie i publicznie. Jak wam się zdaje?” Oni zaś wszyscy wydali wyrok. jak on mówił: „Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. lecz Twoja wola niech się stanie” z wiarą. Piotr zaś szedł za Nim w oddali aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana.dominikanie. co jest dobre. A ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi”. a kogut zapiał. Ale podkreśla. jesteś także Galilejczykiem”. Po chwili ci. A on ponownie zaprzeczył. co oni zeznają przeciw tobie?” Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. starsi i uczeni w Piśmie. objawionej wcześniej przez usta proroków. i wyszedł na zewnątrz do przedsionka. co się teraz dzieje. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu: „Myśmy słyszeli. (Mk 14. Kiedy Piotr był na dole. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: „Czy ty jesteś Mesjasz. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi. W tym momencie w przerażeniu opuszczają Go wszyscy Jego uczniowie. że Ojciec wie najlepiej. Prośmy w tej tajemnicy różańca. przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Wspomniał Piotr na słowa. Lecz on zaprzeczył. które mu powiedział Je- http://www. Syn Błogosławionego?” Jezus odpowiedział: „Ja jestem. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: „Na cóż nam jeszcze trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. którzy tam stali.53-64). jest wynikiem woli Bożej. nie ręką ludzką uczyniony”. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: „ Nie znam tego człowieka. i Jezus zostaje sam w swoim cierpieniu.rozaniec. Jezus zarzuca oprawcom przewrotność i tchórzostwo. Biczowanie Pana Jezusa A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana. lękając się reakcji tłumów.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 47 . śmiercią. przypatrzyła mu się i rzekła: „I ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem”. i zaraz powtórnie zapiał kogut. samotnością. lecz nie znaleźli. na dziedzińcu. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: „Nic nie odpowiadasz na to. by pojmać Go jak złoczyńcę. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. mówiąc: „Nie wiem i nie rozumiem. mówili znowu do Piotra: „ Na pewno jesteś jednym z nich. znowu zaczęła mówić do tych. ale świadectwa te nie były zgodne. u którego zebrali się wszyscy arcykapłani. lecz wtedy bali się Go pojmać. że winien jest śmierci. o którym mówicie”. co mówisz”. ujrzawszy go. Prośmy. że Jezus jest nami w naszym lęku przed cierpieniem. jakimi posługiwano się przy pojmowaniu niebezpiecznych przestępców. że On już ten lęk „wziął na siebie” w Ogrójcu. i nie daje nic ponad nasze siły. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu. byśmy tak jak On potrafili wtedy powiedzieć – „nie moja. aby Go zgładzić. 2. że wszystko to.

że Jezus musi umrzeć (Mk 14. chcąc zadowolić tłum. którego nazywacie Królem żydowskim?” Odpowiedzieli mu krzykiem: „ Ukrzyżuj go!” Wtedy Piłat. W ciemnościach nocy zbliża http://www. by uznać Go winnym kary śmierci za popełnienie bluźnierstwa. czy jest Mesjaszem. uwolnił im Barabasza.55) – decyzja o Jego śmierci zapadła już wcześniej. Na to Jezus odpowiada słowami Księgi Daniela. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego. toczy się rozprawa przeciwko Jezusowi.zus: „Pierwej.rozaniec. A był tam jeden. Cechą żydowskiego procesu jest przesłuchanie świadków. że arcykapłani wydali Go przez zawiść. o jakie rzeczy cię oskarżają”. ale Jezus odp owiada milczeniem. Arcykapłan dopatruje się w słowach Jezusa bluźnierstwa i na znak protestu rozdziera swe szaty. Piłat im odpowiedział: „Jeśli chcecie. Tylko Bóg był uważany za ostatecznego sędziego. którego żądali. Oskarżyciele Jezusa z góry byli nastawieni na to. Piłat ponownie ich zapytał: „Cóż więc mam uczynić z tym. uczeni w Piśmie i starsi. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Synem Błogosławionego. co oznaczało udział Jezusa w mocy i władzy Najwyższego.66-72). Ja nim jestem”. Od początku wiadomo. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  Nocą. który zawsze był tak blisko Jezusa. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy.dominikanie. dokonuje się ciąg dalszy dramatu Piotra. który sam tylko miał prawo wymierzyć karę śmierci. Sytuacja skomplikowała się o tyle. mówiącej o chwalebnym przyjściu Syna Człowieczego na obłoku i zasiadaniu po prawicy Boga. żeby uwolnił im raczej Barabasza. że świadkowie wypowiadają niezgodne oskarżenia. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia. zwany Barabaszem. Arcykapłan stawia więc pytania. zwracając się do Jezusa. W czasie gdy Jezus jest przesłuchiwany u arcykapłana.1-15). Zebrało się całe gremium kierownicze Żydów w Jerozolimie: arcykapłani. Apostoł. teraz – jak powie Ewangelista – idzie za Jezusem w oddali. jak to było wówczas w zwyczaju. i wybuchnął płaczem (Mk 14. w obecności całego Sanhedrynu. co On na to. nim kogut dwa razy zapieje. Ingeruje więc arcykapłan. Piłat zapytał Go: „Czy ty jesteś Królem żydowskim?” Odpowiedział mu: „Tak. żeby znaleźć w Nim winę. zanim jeszcze doszło do formalnego oskarżenia przed namiestnikiem rzymskim. więc wypowiedź Jezusa była wystarczająca. uwięziony z buntownikami. Piłat ponownie Go zapytał: „Nic nie odpowiadasz? Zważ. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. trzy razy Mnie się wyprzesz”. Lecz arcykapłani podburzyli tłum.pl/ 48 . Szukano jednak wystarczająco obciążającego Jezusa mat eriału. Piotr po ucieczce z Getsemani przełamał swój strach i przyszedł na dziedziniec arcykapłana. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mk 15. co zawsze dla nich czynił. którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. przy czym wymagana jest niezwykła zgodność w zeznaniach przynajmniej dwóch świadków. tak że Piłat się dziwił. uwolnię wam Króla żydowskiego?” Wiedział bowiem. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział.

Potem. Jedna chwila słabości. Raz na zawsze pozbawiony zostaje złudzeń co do swojej osoby i łzami obmywa swój grzech.dominikanie. który rezydował w Cezarei Nadmorskiej.. Piotr znowu zaprzecza.się do sług grzejących się przy ognisku. 69. by móc szybko przeciwdziałać ewentualnym zamieszkom czy niepokojom. wspólnoty. Człowieka. które zadaje Jezusowi Piłat. Ale okoliczności są takie. cyt. że Pan obrócił się i spojrzał na Piotra (Łk 22. Langkammer. że nie zna tego człowieka.. Wychodzi na zewnątrz. W odróżnieniu od żydowskiej procedury prawnej. p orzucił pracę. rodzinę. Chce być z Jezusem. od którego Bóg się odwrócił. To spojrzenie Jezusa pełne miłości wystarczyło. Poświęcił dla Jezusa wszystko. s.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 49 .... nim kogut zapieje. choć Ten go ostrzegał. Być może było tak.. To już jest zupełnie inny Piotr. Piotr wychodzi na zewnątrz i wybucha płaczem. http://www. przyjaźni. Zostawił swój dom. Pytanie. Starał się upodobnić do swojego Mistrza – i to się chyba stało. A teraz widzi słabego. Duchowo już od Niego odszedł. Chce być blisko Jezusa. Piłat musiał to więc zinterpretować politycznie i w Jezusie zobaczyć politycznego przywódcę i powstańca.. Piotr przecież nie przestał kochać Jezusa. dz. zawsze już dodaje: ale ja się Go zaparłem..rozaniec. ale pełen pokory i świadomości swego tchórzostwa i grzechu. gdy On mnie tak bardzo potrzebował.. ale tylko z daleka. ja Go z ostawiłem wtedy. A teraz tchórzliwie kłamie. prowadzą Go do Piłata. Jezusa p rzedstawiono jako samozwańczego króla mesjańskiego. bo służąca go rozpoznaje jako jednego z nich. że Piotr znał innego Jezusa: cudotwórcę.. dlatego członkowie Sanhedrynu musieli udać się do namiestnika rzymskiego – Poncjusza Piłata. gdy jednak służąca powtarza. o czym ona mówi.61). i nagle pada uwaga służącej – i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. i nagle słyszy pianie koguta.. Wczesnym rankiem. którą kochał. Gdy trzeci raz słyszy. który był dla niego wszystkim. ale z daleka od Jego krzyża. że jedynym powo71 Zo. którego przychodziły słuchać tłumy. ilekroć będzie głosił innym o Jego Męce i zmartwychwstaniu. żonę. że nie zna Tego. Łukasz powie. że jest jednym z uczniów Jezusa. która przekreśla całe lata życia.. gdy już Sanhedryn powziął uchwałę o śmierci Jezusa.. Chodził z Jezusem wszędzie. zaklina się i zapiera.. związanego powrozami skazańca. pewny siebie i chełpliwy.. że jest on jednym z nich. rzymski trybunał dopuszczał możliwość obrony i oskarżonego przesłuchiwano osobiście71. H. wie lkiego uzdrowiciela. która w wypadku oskarżenia opierała się głównie na wypowiedziach świadków. Na czas najważniejszych świąt P iłat. przybywał do Jerozolimy. nie butny.. Prawo rzymskie zakazywało Żydom wykonywać kary śmierci. że lepiej się teraz do Mistrza nie przyznawać. Trzy razy wyparł się znajomości z Mistrzem.. żeby Piotr przypomniał sobie o Jego słowach: Dziś. ale wypiera się znajomości z Nim. Piotr odpowiada. by ten zatwierdził ich wyrok.. nauczyciela. że nie wie i nie rozumie. trzy razy się Mnie wyprzesz... usiłującego walczyć o wolność Żydów.. udaje. opiera się na oskarżeniach Sanhedrynu.. fizycznie. Zdaje sobie jednak sprawę z tego. Piotr pozostał przy Mistrzu.. już po wniebowstąpieniu Pana.

uwalnia zaś Barabasza. Ostatnie badania Całunu Turyńskiego potwierdzają jego autentyczność. a bojąc się. pośladki i nogi były jednakowo wystawione na uderzenia. Biczowanie było okrutną karą pochodzenia rzymskiego stosowaną wobec niewolników. Jest ich od 90 do 120. musiał się jednak liczyć z ich zdaniem. Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pał acu. Zdarzało się niekiedy. chce powiedzieć. czyli do pretorium. że skazaniec kończył życie pod razami biczów. Jako narzędzie biczowania używano dyscypliny sporządzonej z 2-3 rzemieni zakończonych metalowymi kulkami lub kośćmi. że uderzenia zadawane były przez kogoś. że zostanie oskarżony przed cezarem (zob. jaką przewid ywało rzymskie prawo dla buntowników nie posiadających rzymskiego obywate lstwa. by plecy. Można ocenić. Jakże wielki musiał być ból rozrywanego ciała najwrażliwszego z ludzi… Trzeba. Jezus. i jestem jak niemy. Próbuje dalej pytać Jezusa i usłyszeć od Niego słowa obrony. Pokrywają one praktycznie całe ciało oprócz głowy. b y sprawić większy ból. ale i po nogach72. w dolnej wokół ud. możemy łatwiej sobie wyobrazić rany zadane podczas biczowania.14). http://www. Prawdopodobnie bijących było dwóch – jeden wyższy od swego towarzysza. kto stał z tyłu za ofiarą. Ofiarę przywiązywano do słupa w taki sposób. ale On milczy.12). ponieważ w tym czasie chwiejna była jego pozycja w Rzymie. przy czym z wyraźnym sadyzmem uderzał on ofiarę nie tylko po plecach. Warszawa 1983. że jest innym królem. że tłum zażąda Jego uwolnienia. Podburzony przez arcykapłanów lud domaga się uwolnienia Barabasza. s. J 19. Lecz stało się inaczej. Całun Turyński. Piłat zaczyna tracić kontrolę nad sytuacją. Jeśli o braz odbity na całunie to faktycznie obraz Jezusa. milcząc. Na plecach jest ich najwięcej.rozaniec. że nie jest królem w aspekcie politycznym. którym za72 50 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. A ja nie słyszę – jak głuchy. Przypomniał o zwyczaju uwalniania jednego z więźniów z okazji większych świąt. gdyż liczba uderzeń nie była ograniczona. rozboje. a równocześnie bardziej uszkodzić ciało. Nastawiony wrogo do Żydów.dem wydania Jezusa jest nienawiść arcykapłanów.dominikanie. Instytut Wydawniczy Pax. 3. okrucieństwo. abyśmy uświadomili sobie. która miała skrócić męki na krzyżu wskutek uprzedniego obfitego upływu krwi. skazuje Jezusa na chłostę i ukrzyżowanie. Słysząc o popularności Jezusa. co ust nie otwiera (Ps 38. Rozpoczyna się fizyczna męka Jezusa. Piłat był namiestnikiem przekupnym. 42 –43. przedramion i stóp. Rany widoczne z przodu ciała są prawdopodobnie skutkiem zawijania się końców rzemieni przy uderzeniach w górnej części wokół klatki piersiowej i obojczyków. rozch odzą się od poziomu lędźwi w górę z obu stron ramion i w dół od prawej strony na nogach. oskarżanym o gwałtowność charakteru. Jan Wilson. oskarżonego o zabójstwo w czasie rozruchów. Dla Jezusa lud domaga się tego rodzaju kary. że to każdy z nas trzyma w swej ręce bicz. Nie widząc winy w Jezusie. liczył na to. 8 cm długości. po to. Każdy z tych śladów ma ok. czyli ukrzyżowania. Rany zgrupowane są po trzy. zamierzał Go uwolnić.pl/ .

Szydzą ze mnie wszyscy. Królu żydowski!” Przy tym bili Go trzciną po głowie. Prośmy w tej dziesiątce różańca.daje ból i rani najświętsze Ciało. a w jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iż 53.dominikanie. egoizm. aby chciano na niego popatrzeć. moją chorą ambicję. Krew z Jego ran obmywa nas z naszego grzechu. To nasz grzech zadaje rany Zbawicielowi. którzy na mnie patrzą. oswojony z cierpieniem. wywyższy i bardzo wyrośnie. iż mieliśmy go za nic. Cierniem ukoronowanie Różaniec modlitwą Jana Pawła II 51 Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu.pl/ . oddawali Mu hołd. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. wybije się. pluli na Niego i przyklękając. Jezus prosi nas.5). że umęczony i ubiczowany czeka. czyli do pretorium. pożądliwość. niechże go wyrwie. jeśli go miłuje” (Ps 22. a my uznaliśmy go za skazańca. i pojmą coś niesłychanego (Iz 52. pośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud. Ja zaś jestem robak.rozaniec. przez mój gniew. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki rwącym mi brodę. aby odzyskać zdrowie. a w jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iz. Mąż boleści. a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. królowie zamkną przed Nim usta. jak ktoś. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia. moje lenistwo i opieszałość. byśmy Go już nie biczowali naszymi grzechami. ani wyglądu. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. a nie człowiek.16-20). Oto się powiedzie mojemu Słudze.7-9). rozwierają wargi. że Jego rany są naszym uzdrowi eniem.2-5). Pan Bóg otworzył mi ucho. Lecz on był przebity za nasze grzechy. niechże go wyzwoli. i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj. wzgardzony tak. Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się zdumieją. Tak wielka jest miłość Jezusa do nas. moje obżarstwo czy pijaństwo. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed http://www. bo ujrzą coś. Nie miał on wdzięku ani też blasku. chłostanego przez Boga i zdeptanego. próżność. zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty (Mk 15. włożyli Mu na głowę. Kocha nas tak bardzo. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. on dźwigał nasze boleści. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. potrząsają głową: „Zaufał Panu.53. by się nam podobał. 3. przed kim się twarz zakrywa. Jego rany – to rany zadane przez moją pychę. czego im nigdy nie opowiadano. A gdy Go wyszydzili.13-15). zdruzgotany za nasze winy. abyśmy w pokusie grzechu potrafili zobaczyć kochający wzrok ubiczowanego Zbawiciela – i jak Piotr wybuchnąć płaczem skruchy. i zwołali całą kohortę. aż zanurzymy się w Jego krwi.

te myśli. w cierniowej koronie staje przed nami i prosi o naszą miłość. Witaj Królu żydowski! Biją Go trzciną po głowie. Plują więc na Niego i policzkują Go. przyklękają. Podchodzą do Niego.  Po biczowaniu żołnierze rzymscy. Pan i Król całego wszechświata. te wszystkie obrazy i myśli. A teraz wszystko się zmieniło. by robić to. Te szyderstwa mogły mieć związek z wyśmianiem Jezusa jako rzekomego Boga i Mesjasza. Ale czy nasze zachowanie nie szydzi często z Jego władzy nad nami? Wiemy. zadając jeszcze większy ból. Prośmy Go.rozaniec. który już właściwie nie istnieje. My wiemy. On. Widzieli. aby Jego krew przelana podczas ukoronowania cierniem przemieniła nasz umysł. Jak uroczyście witano Syna Dawida. Żołnierz pomaga sobie przy wbijaniu Jezusowi na głowę cierniowej czapy jakimś narzędziem. Do czego zdolny jest człowiek w chwili napięcia i lęku? Żołnierze rzymscy byli świadkami. Tan sam lud krzyczał przed chwilą: „Ukrzyżuj Go!”. że wstydu nie doznam (Iz 50. żeby nie poranić sobie rąk. Pan Bóg mnie wspomaga.zniewagami i opluciem. Prośmy. czy nie tak dawno w Kosowie. oddając Mu szyderczy hołd. stoi przed nami jak żebrak. co zraniło naszą wyobraźnię. Na zakrwawione ramiona narzucają Mu purpurowy płaszcz. na cześć którego wołano: „Hosanna Synowi Dawidowemu!” – to tylko nędzny strzęp człowieka. że jest prawdziwym Królem żydowskim i Królem nas wszystkich. na którym siedział. który znaleźli. Tym większy jest ból Jezusa. lecz nie znajdujemy dla Niego czasu. dali upust swojej brutalności i zaczęli szydzić z Jezusa. by Jego krew uzdrowiła to. a w rękę wciskają trzcinę zamiast berła. a które ranią nas na nowo i prowadzą do grzechu.dominikanie. że jest naszym Panem i Bogiem. Teraz ten Król. czego nasz Pan i Król pragnie od nas. Mówimy. że Jezus jest Synem Bożym. i zaczyna się „teatr”. którzy byli świadkami procesu Jezusa. które powracają do 52 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. a przy tym plują na Niego i drwią z Niego. że jest królem – chcą więc Mu teraz oddać należną „cześć”. co dla nas wygodne. lecz jak często uciekamy od tego. ale też dawały wyraz pogardzie dla całego n arodu żydowskiego i jego przekonań religijnych. krwawym płaszczu. dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem. Na głowę włożyli Mu koronę wykonaną z cierniowego krzewu (być może była to palestyńska roślina nazywana dziś spina Christi). który już jest skazany. jak odpowiedział Piłatowi. Czy dzisiaj nie jesteśmy świadkami podobnych scen? Myślę o żołnierzach pilnujących więźniów w Iraku. Jezus w purpurowym. skatowany i umęczony. machając gałązkami palmowymi. jak Jezus niedawno wjeżdżał uroczyście do J erozolimy. dlatego jestem nieczuły na obelgi.5–7). nad którymi nie zawsze panujemy. Słyszeli. nasz sposób myślenia. jak lud słał płaszcze przed osiołkiem. boleśnie raniąc skórę i mięśnie aż do kości czaszki.pl/ . co nam się podoba.

ukoronowanego koroną nie chwały. kocham Cię. które Ty tak bardzo umiłowałeś. oddając za was swoje życie na krzyżu (. oburzenie. kocham Cię nade wszystko. rozpal mocniej moje serce. na króla Salomona w koronie. nie płaczcie nade Mną. córki Syjonu.”73. o co prosił Cię Twój wierny sługa i gorliwy uczeń – św. Tak... gdyż poprzez swoje cierpienia chciałeś pozyskać naszą miłość.. lecz królem boleści i królem miłości. Pragnę bardzo być zawsze Twoim.27-32).11). s. cóż się stanie z suchym?” Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców. obym zawsze pamiętał. kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona.. przymusili.20b-21). które nie rodziły. godnego miłości nieskończonej. ale oblubieńcem krwi (por..rozaniec. Najukochańszy Oblubieńcze duszy mojej. ojca Aleksandra i Rufusa. Jan od Krzyża: „Panie. Homo Dei. gdyż w dniu tym czyni was swoimi oblubienicami. aby ich z Nim stracić (Łk 23. 73 Św. O najpiękniejszy ze wszystkich ludzi! O największy z monarchów! Najukochańszy spośród wszystkich oblubieńców! Dlaczego cały okryty jesteś ranami i zniewagami? Jesteś Oblubieńcem. jeśli pragniesz być bardziej miłowany. w dniu radości jego serca (Pnp 3. którą ukoronowała go jego matka w dniu jego zaślubin.). gdyż przez swoją krew i swoją śmierć zechciałeś zaślubić nasze dusze.. A szło za Nim mnóstwo ludu. a tym samym użycz wielkiego daru swej miłości. tamtędy przechodził. córki łaski.).dominikanie. . cierpieć i być wzgardzonym dla Ciebie. który tak dużo Cię kosztowałem. żeby niósł Jego krzyż (Mk 15. tym samym cenić będziemy zniewagi i cierpienia.Alfons Maria de Liguori. A jeśli będziemy Cię miłować. o dusze odkupione.. które zawodziły i płakały nad Nim. płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni. 4. upokorzenie. Za tyle udręk za mnie poniesionych oczekujesz jedynie mojej miłości. które nie karmiły”. i niejakiego Szymona z Cyreny. ale cierpień i zniewag (. i nie będziemy Cię prosić o nic innego.nas.. Wyjdźcie.. Alfonsa Ma rii de Liguori: „Wyjdźcie i popatrzcie. Medytacje pasyjne. lecz wciąż jeszcze za mało. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią. odn awiając dawny ból czy nienawiść. http://www. i piersi. który idąc z pola.25). Droga krzyżowa Następnie wyprowadzili Go. aby Go ukrzyżować. Jesteś Królem. a tym samym nigdy nie przestał Cię kochać i Tobie się podobać! Miej litość nade mną. (. Umiłowany mój. Kraków 1998. także kobiet. wywołując na nowo nasz gniew. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie. ile dla mnie wycierpiałeś. Wj 4. jak tylko o to. pożądanie. wyjdźcie i zobaczcie waszego łagodnego króla w dniu Jego śmierci – dniu Jego radości. 115–117.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 53 .) Udziel nam łaski wierności dla Ciebie. Zakończmy rozważanie tej tajemnicy różańcowej modlitwą św.

Przypadek i przymus.. Pełnymi zgiełku ulicami Jerozolimy zmierza powoli i z trudem w stronę nowego muru wybudowanego przez Heroda... Zapewne nie szczędzono Jezusowi i Jego towarzyszom szyderstw i drwin. a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Zgodnie ze zwyczajem zarówno Żydów.rozaniec. przymusili. że może nie dotrzeć na miejsce straceń.23-25 ).dominikanie. Skalisty wzgórek przy dr odze prowadzącej do Jerozolimy od strony północno -zachodniej. Jezus po okrutnym biczowaniu i ukoronowaniu cierniem był już bardzo wyczerpany.  Po wyszydzeniu Jezusa żołnierze zaprowadzili Go na miejsce straceń. skoro za cesarza Trajana dwa lata Żydzi walczyli z Rzymianami. aby pomógł Jezusowi dźwigać krzyż. a potem rzymską. znajdowało się ono poza miastem. nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony. Potem mówił do wszystkich: „ Jeśli ktoś chce iść za Mną. Wracał właśnie z pola. że był on ojcem Aleksandra i Rufusa. Bo kto chce zachować swoje życie. ponieważ kształtem przypomina ludzką czaszkę. Żołnierze zaczęli obawiać się. Z tak niespokojnego miejsca Szymon z rodziną przeniósł się do Jerozolimy. o dość licznej społeczności żydowskiej. a samo miasto zostało zburzone w wyniku zemsty. niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Żałował. żeby odpocząć. ile razy upadał pod ciężarem belki. ten je zachowa. Szymon pochodził z Cyreny – miasta leżącego na terenie dzisiejszej Libii. Kim był Szymon z Cyreny? Ewangelista Marek powie. tamtędy przechodził. Szymon wszedł do historii chrześcijaństwa całkiem przypadkowo. Bo cóż za korzyść dla człowieka. tak on nie otworzył ust swoich (Iz 53.). że właśnie jemu się to przytrafiło. który w Ewangelii nosi nazwę Golgoty.Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. jeśli cały świat zyska. Być może pomyślał o pechu. Skończył ciężką. a kto straci swe życie z mego powodu. że tego dnia nie 54 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. który idąc z pola. Nie wiemy. jak owca niema wobec strzygących ją. każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze. aby tutaj w spokoju spędzić swoją starość. Wyprowadzenie skazańca z miasta było równoznaczne z wykluczeniem go ze społeczności. a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9. znanych prawdopodobnie w kościele rzymskim. straci je. Przymusili więc Szymona z Cyreny. w upale wykonywaną pracę w polu i szedł. znajdował się jakieś sto metrów od niego. Na trasie było mnóstwo ludu (Łk 23. lecz sam pozwolił się gnębić.pl/ . Dręczono go. Nie należało do miast spokojnych. Wyrusza orszak złożony z Jezusa. Skazańcy sami najczęściej nieśli na plecach poprzeczne belki krzyża aż na miejsce egzekucji. Tym razem jednak schwytali go rzymscy żołnierze i przymusili.6-7). dwóch złoczyńców i plutonu żołnierzy. Szedł zwyczajnie drogą i natknął się na Jezusa. I niejakiego Szymona z Cyreny (. aby pomógł nieść drewnianą belkę krzyża. jak i Rzymian.27).. niech się zaprze samego siebie. które początkowo było kolonią grecką. Zapewne często wracał tamtędy do domu.

podłego zrządzenia losu. św. ale może jest niewinny. nawet jeśli dokonywana była pod przymusem. i obecność w takim zbiegowisku staje się wyrazem sprzeciwu wobec okupanta. będzie dla ciebie ciężarem i sam siebie jeszcze obarczysz. chociaż tu ono nie ustanie75.. To Chrystus szuka człowieka i przychodzi do niego ze swoim krzyżem. co się dzieje. i teraz szedł współcierpiąc. Wyd. Spotkał Go wcześniej w świątyni lub w Betanii. ale czy rzeczywiście żołnierze? Nie ma przecież przypadków. Jeśli niechętnie krzyż dźwigasz. a tu wpada w ręce rzymskich żołnierzy. Nie można też wykluczyć. Być może pomyślał też z przerażeniem. wyrwał Szymona z tłumu i obarczył swoim krzyżem. Michalineum. co powiedzą o nim sąsiedzi i znajomi. że mamy udział w cierpieniach Chrystusa. Mówimy: Szymon. że dwa razy up adał pod jego ciężarem. żeby niósł krzyż Jego. ślepego fatum. może nawet cięższy – powie Tomasz à Kempis. który niesiemy. że jest niewinny i że wcale nie zna tego Człowieka? Po cichu przeklinał swojego pecha.. Zobaczył zbiegowisko i chciał się dowiedzieć. ale to właśnie Bóg wybrał go sobie jako pomocnika i przyjął jego ofiarę. że znowu Rzymianie prowadzą kogoś z naszych na śmierć. w: Droga krzyżowa. A być może było zupełnie inaczej. Szymon – pokorny przechodzień – doświadczył na plecach ciężaru Chrystusowego krzyża. Może ów ktoś jest zbrodniarzem. 75 Tomasz à Kempis. On zna ludzkie serca. jeśli zobaczą go dźwigającego belkę jak skazaniec. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. ale Bóg z tego zadanego gwałtu potrafi wyprowadzić dla prz eśladowanego dobro. gdy wrócił do domu w ten paschalny wieczór? Czy potrafił się radować ucztą i opowieścią o wyjściu z niewoli. Nie wiemy. i na krzyżowej drodze Jezusa znalazł się z czystej potrzeby serca. Warszawa -Struga 1985. Człowiek przymusza człowieka i zadaje mu gwałt. Jezus Chrystus. To Skazaniec. bo przecież trzeba go nosić.wracał inną drogą. jest krzyżem drugiego człowieka. żeby żyć spokojnie. red Jana L. Jeśli chętnie krzyż niesiesz. Wyd. Nie zawsze krzyż.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 55 . Krzyża. http://www. tj. To Bóg sam go znalazł. O naśladowaniu Chrystusa. Jeśli zrzucisz jeden krzyż.. Tradycja mówi. Śpiewaka. Nie szukał go. to i ciebie krzyż poniesie i zaprowadzi do upragnionego kresu. Żołnierze wyrwali Szymona z tłumu gapiów. Może to spotkanie Szymona i jedno spojrzenie w oczy Ska74 Zob. i Szymon znalazł się na drodze Jezusa z czystej ciekawości. na pewno spotka cię inny. s. Czy uwierzą mu. tam.dominikanie. Nie zawsze da się powiedzieć. skoro czuł mocno na plecach ciężar zniewolenia?74 I przymusili Szymona. Opole 1960. biedny przechodzień. Co czuł. Wacław Oszajca. pod.rozaniec. czy doniósł krzyż do samego końca. Kraków. Zobaczył. Ale przecież każdy z nas dźwiga jakiś ciężar. Od zawsze dramat drugiego człowieka wzbudzał ciekawość i zainteresowanie. Wrócił do ojczyzny. 32– 40. A może przywiodła go ciekawość wyższego rzędu. czasem bywał też przedmiotem drwiny i zabawy innych. gdzie skończy się cierpienie. że Szymon znał Skazańca.

Mówi. że to współczucie otwiera ich serca i On chce je napełnić bogactwem swojego serca. Jego słowa wydały owoc. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu Gdy przyszli na miejsce zwane „Czaszką”.13). abyśmy potrafili być Szymonami na krzyżowych drogach naszych bliźnich. Przedarły się przez kordon rzymskich żołnierzy. Ks. by okazać współczucie swojemu Nauczycielowi. i Chrystus to współczucie dostrzega. to co dopiero człowieka. Jest obolały. ale nad sobą i swoimi dziećmi. głodny.pl/ . Wydawnictwo M. Kraków 2003. w których grzesznicy będą ze wstydu błagać. potwornie zmęczony przesłuchaniami. Nie płaczcie nade Mną. Przecisnęły się przez miotający obelgi. przebacz im. Będą to dni objawienia prawdy. ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. aby przykryły ich góry i pagórki. Prośmy Jezusa w czasie rozważania tej tajemnicy różańca. które ma się spełnić za trzydzieści kilka lat. drugiego po lewej Jego stronie. płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! i Jezus łączy to proroctwo o zburzeniu Jerozolimy z zapowiedzią końca świata. spragniony. Chrystus mówi o tajemnicy grzechu – jeśli zło potrafiło dosięgnąć Zbawiciela świata i tak Go wyniszczyć. Zatrzymuje się przy płaczących kobietach. Może właśnie to przypadkowe spotkanie Szymona z Jezusem na Drodze Krzyżowej otworzyło drogę do zbawienia jego rodzinie? Jeszcze jedno spotkanie na Drodze Krzyżowej opiszą nam Ewangelie. zmuszone patrzeć na nieszczęście swych dzieci. Przepowiada czasy tak ciężkie. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 5. gdzie przecież kręcili się szpicle i agenci Sanhedrynu oraz rzymskiej policji. bo wie. by nie płakały nad Nim. s. ale one i ich dzieci są w jeszcze gorszej. że kobieta samotna. 155–158. Tradycja mówi. wolna od odpowiedzialności za dzieci. wrogi tłum. 76 56 Zob. Ale nie myśli o swoim bólu. Jezus ma przed sobą zaledwie trzy godziny życia. która jest i moją matką (Rz 16. Ale wtedy to wołanie będzie już daremne. co czynią”.rozaniec. Jezus zaś mówił: „Ojcze. nie zamyka się w swoim cierpieniu. że Rufus i jego matka znani byli w gminie rzymskiej. który winien jest grzechu?76 Ileż bólu i żalu jest w tej wypowiedzi Jezusa. On jest w nieszczęsnej sytuacji. Tak bardzo chciał nawrócić swój naród ku miłości.dominikanie. rzucając losy. Chrystus wypowiada proroctwo o zburzeniu Jerozolimy. jednego po prawej. Edward Staniek. Spotkanie Jezusa z płaczącymi niewiastami. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty. http://www. byśmy potrafili każd ego dnia brać nasz krzyż i naśladować naszego Mistrza na krzyżowej drodze. Mówi o dniach. K obiety pozostały z Nim do samego końca na Golgocie. Prośmy Go także. będzie w lepszej sytuacji aniżeli te. Te kobiety okazały więcej odwagi i przywiązania do Nauczyciela niż mężczyźni.zańca zaowocowało w sposób zupełnie zaskakujący… Święty Paweł wspomina w Liście do Rzymian jakiegoś Rufusa i jego matkę: Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa i jego matkę. Oby wydały również w naszych sercach. bo nie wiedzą. Kazania pasyjne.

niechże teraz siebie wybawi. a razem z Nim dwóch złoczyńców. Jeden ze złoczyńców.25-27 ). Karę taką wymierzano niewolnikom. i Maria Magdalena. mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Następnie rzekł do ucznia: „ Oto Matka twoja”. a krew drugiego Adama przelała się na głowę pierwszego. Krzyżowanie wywodzące się z Persji było torturą. a skazańcy przynosili poprzeczną belkę. łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”.rozaniec. Szydzili z Niego i żołnierze. podchodzili do Niego i podawali Mu ocet. powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju” ( Łk 23. mówiąc: „Jeśli ty jesteś Królem żydowskim. A gdy nadeszła godzina szósta. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę. żeby go zdjąć z krzyża”. że pisarze wzdragali się przed ich opisywaniem. których tam powieszono. który stał naprzeciw Niego. które przez Ewangelistów zostało zgodnie określone jako Golgota. umieścił na trzcinie i dawał Mu pić. gdy przyjdziesz do swego królestwa”. to znaczy: Boże mój. Eloi. mówiąc: „Poczekajcie. czy przyjdzie Eliasz. którą wsuwano w wyżłobienie na wierzchołku pala. Bożym Wybrańcem”. widząc. Maria. złoczyńcom i przestępcom politycznym. zobaczymy. jakoby wzgórze to kryło czaszkę Adama. odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. słysząc to. że w ten sposób wyzionął ducha. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Później zrodziła się legenda.dominikanie. z góry na dół.33-43 ). A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 57 . tak by nadać wydarzeniu jak największy rozgłos – miało ono być jednocześnie widowiskowe i odstraszające. Boże mój. chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie. oto syn Twój”. którego miłował. Na Golgocie znajdowały się wbite na stałe pionowe pale.33-39 ). Ramiona skazańca przywią- http://www. żona Kleofasa. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał. rzekł: „Istotnie. wybaw sam siebie”. Były to egzekucje nacechowane takim okrucieństwem. woła Eliasza”. ale On nic złego nie uczynił”. i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19. jeśli jest Mesjaszem. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Egzekucja miała się odbyć w obecności ludu. w pobliżu bramy Efraima. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „ Eloi. mówili: „ Patrz. Lecz drugi. którą Rzymianie przejęli od Kartagińczyków. czemuś Mnie opuścił?” Niektórzy ze stojących obok. a malarze rzadko przedstawiali je na obrazach.  Doprowadzono Jezusa na miejsce. Był także nad Nim napis w języku greckim. Tam ukrzyżowano Jezusa. urągał Mu: „ Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. i dodał: „ Jezu. karcąc go. rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia. Setnik zaś. ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15. wspomnij na mnie. rzekł do Matki: „Niewiasto.Lud zaś stał i patrzył. Golgota znajdowała się poza miastem. lema sabachthani”.

szydzi z Jezusa. Warszawa 2003. Znajduje się tak blisko Zbawiciela. Nogi również przywiązywano. i czym zasłużył na karę tak okrutnej śmierci.zywano lub przybijano do belki. Oświadczenie Jezusa. dusząc się pod wpływem ucisku własnego ciężaru na płuca. Straszny ból przebijanych rąk i nóg. uznano za uzurpację królewskiej godności. ponieważ kruche kości dłoni nie utrzymałyby ciężaru ciała. http://www. My przecież – sprawiedliwie [cierpimy.rozaniec. która stała się podstawą wydania wyroku śmierci. potrafi spojrzeć prawdzie w oczy i uznać swoje grzechy. lub przybijano do pala. Zdarto z Niego szaty. i rany otworzyły się na nowo. Jak wielka zbawcza m iłość Jezusa do tych. łacińskim jako urzędowym i greckim jako handlowym) napis z podaniem Jego winy: To jest Król żydowski. na Golgocie. Również złoczyńca. Przypuszczalnie przeszedł przez życie. Być może całe jego życie pełne rozboju i niesprawiedliwości zdążało do tej jednej chwili.39). coraz bardziej obciążając pracę serca. ponieważ nie mogli się już unieść siłą nóg. zawarta jest w tych słowach. towarzyszenia Bogu w godzinie Jego męki. W końcu ukrzyżowany umierał na skutek niewydolności serca lub przez uduszenie. co czynią. za jakie przestępstwa został skaz any. popełniając wielkie zbrodnie. Skoro jest królem. Ale obok jest jeszcze jeden złoczyńca. Popełnił mnóstwo ciężkich grzechów. wypisano w trzech językach (hebrajskim jako języku lokalnym. s. a nie potrafi Go rozpoznać. Łamanie skazańcom gol eni przyspieszało śmierć.]. Żołnierze i wszyscy przechodzący szydzili z Niego. Stężenie dwutlenku węgla stopniowo rosło. Święty Łukasz notuje modlitwę Jezusa. Nie zapomniał. bo nie wiedzą. Toporne żelazne gwoździe wbijano w nadgarstki. przyp. A Jezus prosi w tym czasie Ojca. prawdziwego Króla nie tylko żydowskiego. które zdążyły się przykleić do poranionego ciała. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie bólu. odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki ale On nic złego nie uczynił. Nie wiemy. 261. wyznaje: Istotnie. a co złe. tak jak to było w zwyczaju. dostrzega w Nim Syna Bożego i jako pierwszy poganin. wypowiedzianą w chwili gdy kaci przybijali Go do krzyża. jaki wtedy odczuwał. Potrafi również dostrzec prawdę o przemijaniu ludzkiego życia i zobaczyć poza nim nowe życie. nowe królestwo sprawiedliwości. niech sam siebie wybawi. Ilustrowany przewodnik po Biblii. Nad głową Jezusa. Reader’s Digest.pl/ . ż eby zaczerpnąć powietrza77. co jest dobre. Całe życie „dobrego łotra” – jak go dziś nazywamy – zostaje wygrane w ciągu kilku sekund – odbywa swą spowiedź przed Jezusem. Skutek tej modlitwy za pogańskich żołnierzy widzimy w chwili śmierci Jezusa – setnik. Wisząc obok Jezusa. ale nie do końca zniszczył swoje sumienie. Jednak pozostało coś dobrego w jego sercu. którzy zadają Mu cierpienie. 58 77 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. ale Króla całego świata i wszechświata. Oto wina. Unieruchomione i pozbawione tlenu mięśnie zaczynały się kurczyć w straszliwych spazmach. człowiek odpowiedzialny za egzekucję Jezusa. aut. Ofiara wisiała na krzyżu.dominikanie. którego powieszono obok. żeby przebaczył im. ten człowiek był Synem Bożym (Mk 15.

przyjrzyjcie się. powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju. uczniowie. gdy wydawało się. oplutego. wspomnij na mnie.dominikanie. dz. czy jest boleść podobna do tej. Maryja u stóp krzyża na Kalwarii. która współcierpiała. zjednoczona z Jego cierpieniem. ale także nas wszystkich. co jest najważniejsze. to znaczy. staje się „Matką wszystkich wierzących”. Skoro Maryja stoi obok krzyża. Słusznie więc pobożność chrześcijańska odniosła do Niej słowa z Pisma Świętego: Wszyscy. Złoczyńca wyznaje. Maryja była złączona z krzyżem Syna. uznając. Maryja widziała każdy szczegół. Łotr wykorzystuje ostatnią szansę w życiu. Szła razem z Nim krzyżową drogą. co drogą zdążacie.pl/ . że opuścił Go Ojciec. Na Kalwarii Maryja [z]łączyła się matczynym duchem z ofiarą Syna.. w momencie Jego klęski. która w Betlejem stała się Matką Chrystusa. Już wie.. nie pierwszy biskup.Wyznaje własne winy. Teraz stoi pod krzyżem w ciągu długich godzin konania swojego Syna. upokorzenia. http://www. rozkazując zamilknąć butnemu towarzyszowi.. Ta. Dobry łotr proklamuje królewskość Jezusa w momencie najmniej tryumfalnym. Jakże ważna dla Jezusa była obecność Matki pod krzyżem.12). Zostaje już na zawsze jedynym świętym kanonizowanym bezpośrednio przez samego Jezusa. co Jezus wycierpiał w ciele. cyt. Uderzające jest podobieństwo Maryi do Abrahama. Nigdy nie pojmiemy do końca godności i wielkości tego aktu wiary. praktycznie uznając. Była pierwszą. Pod krzyżem zostały trzy Marie i umiłowany uczeń Jan. że była świadkiem całej strasznej męki Syna. Słyszała uderzenia młota. zgadzając się na ofiarowanie swojego Syna. Ona przecierpiała w swoim sercu. przyjaci ele. Proklamuje niewinność Jezusa. Współuczestnictwo w męce Chrystusa czyni jego umysł tak jasnym. z miłością godząc się. aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z Niej narodzona (KK58). że męka w jego przypadku jest zasłużona. z koroną cierniową na głowie. Poprzez swoje współcierpienie rodzi nowe. że wyczuwa i wyznaje zasadnicze prawdy78. poniżonego. Uciekli wszyscy. To łotr wyznaje wiarę w momencie wyszydzenia Jezusa. i słyszy obietnicę Jezusa: Zaprawdę. broczącego krwią. że śmierć jest bramą do tego królestwa. To nie pierwszy papież. gdy przyjdziesz do swego królestwa. patrzcie. na Golgocie staje się Matką Jana. 281. w chwili. Stracił wszystko. Abraham ofiarował Bogu na górze Moria swojego jedynego syna i stał się przez to „ojcem wszystkich wierzących”. że wierzy w królestwo. Jezu. co mnie przytłacza (Lm 1. Słyszała krzyki: „Ukrzyżuj Go!”. upadku ziemskiej chwały. pośród drwin i śmiechu stojących obok dostojników. s. ale nauczył się mądrości. grzeszne dzieci i staje się Matką każdego 78 Alessandro Pronzato. Stabat Mater. Widziała Chrystusa biczowanego. przeżywała każdą ranę zadaną Jezusowi. ale łotr pierwszy adoruje Jezusa na krzyżu. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 59 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego.rozaniec. W ciągu tych godzin wszystko. które nie jest z tego świata. który wbijał gwoździe w ręce i stopy Syna..

Takiego stanu opuszczenia doświadczył Jezus w ostatnich minutach swojego życia. by nie było powrotu do niego. że ludzie mogą nas opuścić. Żołnierze nie rozumieją tego wołania. że człowiekowi wydaje się.człowieka. Dniem Pańskim. w Twoje ręce powierzam ducha mego (Łk 23. Woła: Boże mój. grzech znika. czym jest cierpienie grzechu – oddzielenie od Boga79. Oto tajemnica zbawienia. wybielenie brudów. Drugi wziął połowę majątku. iż także Bóg go opuścił. w Jego miłość i miłosierdzie. kochający Ojca. To nie oczyszczenie z grzechów. ale trzech. Umiera Jezus. Łukasza. Wtedy człowiek pozostaje zupełnie bezradny i może poddać się rozpaczy. Ale potęga zła jest tak straszliwa. że do ostatniej chwili życia musimy być czujni. Możemy tę przypowieść o zbawieniu człowieka uzupełnić. Boże mój. który opuszcza dom. wołając donośnym głosem: Boże mój. Ojciec nie miał dwóch synów. których kocha. To jest istota zbawienia. 60 79 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Thomas Philippe. czemuś Mnie opuścił? Syn Boży umiera w straszliwym cierpieniu i samotności. Spełniły się wizje prorockie związane z tzw. Nie ma takiego odejścia z domu Ojca. Jedynie św. 184. co miał. Chce nam pokazać. Dopóki człowiek w swoim bólu doświadcza bliskości kogoś. Od godziny szóstej do godziny dziewiątej mrok ogarnął całą ziemię. Święty Marek nie przytacza ostatnich słów Jezusa.46). http://www. To był szczytowy moment agonii – Jezus poznaje naprawdę. Poszedł z domu Ojca i został zamordowany na Golgocie. do kogo woła. że potrafi człowieka odciąć od tych. Jest Matką Boga i Matką człowieka. które by nie mogły być odpuszczone. p oszedł i roztrwonił wszystko. ale Bóg nas nigdy nie opuszcza. N ajstarszy zawsze przebywał w domu ojca. Jeśli oddaję siebie Ojcu. Łukasz podaje jedną z najpiękniejszych przypowieści Chrystusa – przypowieść o synu marnotrawnym. a ogrom zła tak straszny. by szukać swoich zagubionych braci. który umiera obok Niego. ale nie umiał kochać. Chrystus na krzyżu doświadcza tej pokusy. ale by się nawrócił i żył. Dla Izraela miał to być dzień r adości. a teraz wraca ze swoim pierwszym odzyskanym bratem – łotrem. zaś dla wrogów Boga – sąd Boży. a duch staje się czysty. cyt. Boże mój. podają Mu ocet do picia. kogo kocha. zostaje zmazany..pl/ . aby ich zbawić.rozaniec. Ojciec nie chce śmierci grzesznika.dominikanie. s. czemuś Mnie opuścił? i wie. swojego ducha w ręce Ojca. Jezus umiera. dopóty ma siłę. Tym synem był dobry łotr na krzyżu. by w tym bólu trwać i zmagać się ze złem. dz. Mogą być jednak takie sytuacje. Nie ma takich grzechów. Wiemy wprawdzie. Ale jest jeszcze trzeci Syn. wypowiadając pełne ufności słowa: Ojcze. doświadczoną we wszelkim cierpieniu. Ostatecznym celem wszystkich ataków zła na człowieka jest zwątpien ie w Boga. Matką współczującą. Gdyby zwątpił – w miejsce modlitwy pojawiłoby się bluźnierstwo. Według św. To oddanie siebie w ręce miłującego Ojca. On swoją modlitwą odrzuca tę pok usę. Zbawienie polega na oddaniu siebie.

rozaniec. Oto ni epojęta tajemnica zbawczej miłości Boga80. dz. http://www. 80 Ks. I za tę niepojętą miłość Boga dziękujmy w tej tajemnicy różańca. 165. Edward Staniek. by mogli cieszyć się życiem wiecznym..dominikanie.a Syn Boży umarł za grzeszników.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 61 .. s. cyt.

A kiedy się nachylił. synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. idący za nim. powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”. i rzekli do niej: „Niewiasto. a ja Go zabiorę”. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. Zmartwychwstanie Pana Jezusa A pierwszego dnia po szabacie. Rzekł do niej Jezus: „ Niewiasto. oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana”. którego Jezus miłował: „To jest Pan!” Szymon Piotr. Wtedy wszedł do wnętrza i ów drugi uczeń. które mówi.. On rzekł do nich: „ Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi. Poszła Maria Magdalena.pl/ . Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. powiedziała do Niego: „Panie. gdzie Go położono”. Różaniec modlitwą Jana Pawła II Maria Magdalena (. ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. drugiego w miejscu nóg. Tomasz zwany Didymos. jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. oraz do Boga mego i Boga waszego”. jeśli ty Go przeniosłeś. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia.) stała przed grobem. że On ma powstać z martwych. Jezus stanął na brzegu. Wyszli więc i wsiedli do łodzi. że to jest Pan. przywdział na si ebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką. obróciwszy się. to znaczy: mój Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: „ Nie zatrzymuj Mnie. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci. Natanael z Kany Galilejskiej. płacząc. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma. że to był Jezus. lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. która była na Jego głowie. ciągnąc za sobą sieć z rybami.. gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy. macie coś do jedzenia?” Odpowiedzieli Mu: „Nie”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. usłyszawszy. siedzących tam. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę. że to jest ogrodnik. sądząc. czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś. Biegli obydwaj razem. czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „ Zabrano Pana mego i nie wiem. a znajdziecie”.1-18 ). że to Jezus. Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona. gdy jeszcze było ciemno. Gdy to powiedziała. ale nie wiedziała. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. gdzie Go położono”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. zobaczył leżące płótna. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie. i co jej powiedział (J 20. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „ Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. i rzekła do nich: „ Zabrano Pana z grobu i nie wiemy. odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa.dominikanie. (…) 62 http://www. Powiedział do Piotra ów uczeń. gdzie Go położyłeś. leżącą nie razem z płótnami. Ujrzał i uwierzył. powiedz mi.Tajemnice chwalebne 1.rozaniec. wczesnym rankiem. Jednakże uczniowie nie wiedzieli. A kiedy tak płakała. którego Jezus kochał. nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w biel. Potem znowu ukazał się Jezus nad Jeziorem Tyberiadzkim. ale tej nocy nic nie ułowili. Nadszedł potem także Szymon Piotr. który przybył pierwszy do grobu. jednakże nie wszedł do środka. A gdy ranek zaświtał.

Rzekł do niego Jezus: „ Paś owce moje. Ty wiesz. i znowu. Ich świat się zawalił. zaprawdę. „Zabrali Pana i nie wiem.dominikanie. rzekł Jezus do Szymona Piotra: „ Szymonie. Ty wszystko wiesz. że Cię kocham”. a inny cię opasze i poprowadzi. 1519). że mu po raz trzeci powiedział: „ Czy kochasz Mnie?” i rzekł do Niego. Nie tak dawno przeżyła ukrzyżowanie Jezusa. gdzie Go położono”. kto opłakuje śmierć osoby kochanej ponad wszystko i wszystkich. sugerując. Maria Magdalena szuka Tego.1-8. aby zaznaczyć. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie. Panie. Ty wiesz. Opuszczeni przez Niego.rozaniec. wyciągniesz ręce swoje. gdzie chciałeś. by dokończyć dokonanego w pośpiechu pogrzebu – chciały namaścić ciało Jezusa. kto im odsunie ciężki kamień od wejścia do grobu. A ciała Jezusa nie było w grobie. matka Jakuba. Rzekł do niego: „ Paś owce moje”. że Cię kocham”. Gdy Piotr i Jan wrócą do domu. opasywałeś się sam i chodziłeś. że w wielkim bólu. martwiły się. Ani dawne przepowiednie.A gdy spożyli śniadanie. Gdy tylko skończył się szabat. czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „ Tak. powiadam ci: Gdy byłeś młodszy. ani ostanie słowa Jezusa nie mogły przebić się przez tę rozpacz i żal. czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr. stracili nadzieję i cel życia. A teraz kolejne nieszczęście – skradziono ciało Jezusa. jak strasznie Go storturowano i umęczono. i wraz z Nikodemem zawinęli ciało w płótna razem z wonnościami i pogrzebali w nowym grobie Józefa. w jaki sposób Jan. Maria Magdalena i inni świadkowie męki Jezusa spędzili noc i dzień szabatu. Tymczasem gdy przyszły na miejsce. synu Jana. ponieważ według ż ydowskiego zwyczaju – wieczorem tego dnia rozpoczynała się cisza szabatowa. powiedział do niego: „ Szymonie. że Cię kocham”. Idąc. bolesnym.  W Wielki Piątek ciało Jezusa należało spiesznie pogrzebać. Idzie ciężkim. Józef z Arymatei poprosił Piłata o wyrażenie zgody na pochowanie ciała Jezusa. Rzekł do niego: „ Paś baranki moje”. lecz ona nadal Go kocha. że ktoś ukradł ciało Jezusa. kamień był już odsunięty. zrezygnowanym krokiem – jak ktoś. smutku i rozpaczy. synu Jana. Maria Magdalena pobiegła więc do Jana i Piotra. wykutym w skale na terenie jego ogrodu. W szabat nie wolno było grzebać umarłych. jak po śmierci jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok. Przybyły do grobu. po raz drugi. Widziała. kto nie widzi już dla siebie przyszłości. jak ktoś. jaką śmiercią uwielbi Boga. dokąd nie chcesz”. ona zostaje nadal przy gro- http://www. Ale gdy się zestarzejesz. Ty wiesz. A wypowiedziawszy to. Wejście do grobu zostało zabezpieczone ogro mnym kamieniem. że razem z nią była też Maria. On już nie żyje. czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „ Tak. Jak bardzo musiała być zrozpaczona. którego kocha. i Salome. Możemy się domyślać. synu Jana. „Panie.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 63 . Piotr. Ewangelista Marek powie nam. Panie. To powiedział. Maria Magdalena o świcie podąża do grobu. rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” (J 21. komu zabrano całą miłość. Na własne oczy widziała Jego śmierć i to. Nie wiemy. Zaprawdę.

dominikanie. jak bardzo pogrążeni w smutku i rozpaczy po Jego śmierci. żeby z radością oznajmić uczniom: „Widziałam Pana!”. Tak bardzo Go kocha. tylko ludzi. Jego miłość jest większa od śmierci.pl/ . choć ilość dni została ta sama81.. A w niedzielę rankiem już się objawił. W tonie głosu Ogrodnika rozpoznaje tę miłość. Całą sobotę leżał w grobie. Przekonana o Jego śmierci. i tak jest z Marią Magdaleną. że to jest Pan. czym sam żyję”. Maria poznaje Pana po tonie głosu. w jak przedziwny sposób Pan skrócił czas oczekiwania uczniów. Przekracza to jej wyobraźnię do tego stopnia. by jej powiedział. Myśląc. któremu Pan kiedyś powiedział. Możemy sobie wyobrazić. Jego miłość trwa na zawsze. która kiedyś przed laty obudziła ją do prawdziwego życia.bie i płacze. jak ktoś wymawia moje imię. Widziałam Pana. a ona napełniła się rybami. Siedmiu uczniów nad Jeziorem Tyberiadzkim wraca do swojego starego zawodu – łowienia ryb. a ona Go zabierze. Święty Leon Wielki zwróci uwagę na to. Tak bardzo tęskni za Mistrzem. On żyje. P owie: [A]by jednak przygnębionych uczniów nie dręczył zbyt długi smutek. On wiedział. On mnie nadal kocha. Tak bardzo kochał swoich uczniów i tęsknił za nimi. który mógł zabrać ciało Jezusa. Nad ranem Jezus stanął na brzegu. jak chwilę później Maria Magdalena biegnie szybko wąskimi uliczkami Jerozolimy. tak że skrócił czas trwania. że to ogrodnik. Ileż radości jest w tym spotkaniu. dz. Widzą się pierw81 64 Zob. Dopiero gdy Jezus zawoła do niej: „Mario!” – ona Go rozpozna. „Mój Nauczycielu” – Jezus jest jej ukochanym Nauczycielem. którego umiłowała. tom IV. Ewangelista Jan notuje. Dopiero gdy zarzucili na Jego słowo sieć. Potem Jezus ukazuje się swoim uczniom. Przepiękna jest ta scena w ogrodzie. mogę poznać jego stosunek do mnie. i Piotr rzuca się przez nurty jeziora prosto w Jego ramiona. Jak wielka musiała być jej radość. a oni Go nie poznali. „Karmię was tym. że trzy dni zostały w ten oto sposób skrócone. któremu zawdzięcza wszystko. Wzruszające jest spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z Piotrem. że nie bierze w ogóle możliwości spotkania żywego Jezusa pod uwagę. 225. gdzie Go położył. że nie będzie już łowił ryb.rozaniec. że gdy On jej się ukazuje. tak bardzo rozpacza. kim dla niej jest Jezus. Maria Go nie rozpoznaje. chce chociaż zobaczyć i objąć Jego martwe ciało. można w tym usłyszeć tylko miłość. Okrzyk: „Rabbuni” to jej wyznanie. Przychodzi do przerażonych. przedziwnie skrócił przepowiedzianą przez siebie trzydniową zwłokę (spoczywania w grobie): do pełnego drugiego dnia dorzucić koniec pierwszego i początek trzeciego. http://www. cyt. nic nie złowili. s. Po tym.. jak są słabi i bezradni. Wśród nich jest Szymon Piotr. Gdy ktoś w ymawia imię osoby ukochanej. Stojąc przy grobie. Różaniec modlitwą Jana Pawła II Jezus umarł w piątek wieczorem. zrozpacz onych i jeszcze raz przemienia ich życie. któremu zawdzięcza życie. rozpoznają. Skoro nie może Go zobaczyć żywego. prosi Go. że mimo iż łowili całą noc. łzami wyraża swą tęsknotę za Tym.

szy raz od chwili, gdy ich oczy spotkały się na dziedzińcu arcykapłana. Ale Piotr – zdrajca nie ma najmniejszej wątpliwości, że jego miejsce jest w ramionach Jezusa. Wie, że miłość Pana jest tak wielka, iż On nie może mu nie przebaczyć. A później, gdy już spożyli wspólny posiłek przy ognisku, Pan trzykrotnie zapyta Piotra o miłość. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Kardynał Carlo Martini zwróci uwagę, że Jezus w swoim pytaniu posłużył się greckim czasownikiem agapao, który oznacza miłość poświęcającą się. Piotr natomiast w odpowiedzi używa słowa fileo, które oznacza miłość przyjacielską. Na pytanie Jezusa o miłość, Piotr odpowiada, jakby do końca nie zrozumiał: tak, jestem Tw oim przyjacielem. Jezus pyta po raz drugi, lecz Piotr odpowiada podobnie. Pan Jezus pragnie od Piotra miłości tak wielkiej, że poświęcającej się do końca, ale być może Apostoła nie stać jeszcze na taką miłość, jakiej oczekuje Jezus. i wtedy Pan przystaje na odpowiedź Piotra. Za trzecim pytaniem używa tego słowa, które z aproponował Szymon. Czy jesteś moim przyjacielem? Zupełnie tak, jakby zgodził się na tę jego kulawą, kruchą miłość. Piotrze, kochaj Mnie tak jak potrafisz, ki edyś, z czasem Ja przemienię tę twoją miłość w tak wielką, że pokochasz Mnie ponad wszystko, że nie będziesz się bał oddać za Mnie swego życia82. Piotr nie może odpowiedzieć inaczej: Panie, Ty wszystko wiesz.... Panie, Ty znasz moją słabość i moją zdradę, Ty wiesz, że pozostawiony sam sobie mogę się tylko mylić i popadać z błędu w błąd, Ty znasz moje lęki i zamęt, jaki jest we mnie, ale znasz także, Panie, mój żal i moje łzy, i wiesz, że Cię kocham... Niech rozważanie tej tajemnicy różańca będzie naszą odpowiedzią na pytanie Pana o miłość.

2. Wniebowstąpienie
[Jezus rzekł do Jedenastu]: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16,15-20). [Jezus] po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec
82

Zob. Carlo Maria Martini, Ludu mój, wyjdź z Egiptu, Wydawnictwo WAM, Kraków 1989, s. 94.

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Różaniec modlitwą Jana Pawła II 65

ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. i rzekli: „ Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,3-11 ).


Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez czterdzieści dni ukazywał się swoim wystraszonym po Jego śmierci uczniom. Bardzo chciał, aby uwierzyli, że On żyje. Apostołowie widzą pusty grób i spotykają się z żyjącym Chrystusem, którego śmierć w Wielki Piątek stwierdzili. Wszystko to przekracza ich pojęcia. Spotykają tego samego Człowieka, którego znali, i jednocześnie stwierdzają, że istnieje On w zupełnie inny sposób niż przed śmiercią. Jego ciało jest materialne, ale jedn ocześnie przebóstwione, uwielbione. A Pan podczas tych wszystkich spotkań p ozwala im się dotknąć, je z nimi i pije. Przede wszystkim zaś poucza ich o królestwie Bożym. Oni jednak nie do końca rozumieją swojego Mistrza, bo wciąż zadają pytanie, kiedy przywróci królestwo Izraela. Tak jakby wciąż widzieli siebie w roli ministrów nowego królestwa na wzór tego świata. Wciąż nie potrafią zrozumieć, że Królestwo Jezusa nie jest z tego świata (J 18,36). Być może znowu przyzwyczaili się do Jego obecności – podobnej jak kiedyś, choć jakże innej. i w takim momencie nadchodzi dzień rozstania. Jezus zabiera ich wysoko, na Górę Oliwną. Tam do tych słabych, niewiele rozumiejących uczniów mówi, żeby szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus wie, do kogo mówi. Dlatego obiecuje im swego Ducha, który ich przemieni, umocni, uzdolni do gł oszenia Jego Ewangelii. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca ( J 16,28) – te słowa, które Jezus wypowiedział w czasie Ostatniej Wieczerzy spełniają się czterdzieści dni po zmartwychwstaniu. Możemy je odczytać w kontekście tego wszystkiego, co Pan Jezus powiedział wtedy swoim uczniom. Tę ostatnią rozmowę przed męką i śmiercią Mistrza zapisał św. Jan w swojej Ewangelii (zob. J 13–17). To przedziwny zapis, w którym Pan przekazał tak wiele swoim uczniom, zarówno ówczesnym, jak i późniejszym. Wiele prawd zasadniczych, a przy tym najprostszych, powiedzianych w atmosferze szczególnej miłości i otwartości wobec Ojca i uczniów. Pożegnanie tak aktualne w przeddzień męki i śmierci. 66 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie ... bo idę do Ojca (J 16,16.17). i prośba Filipa: Panie, pokaż nam Ojca (J 14,8). Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi tak-

Różaniec modlitwą Jana Pawła II

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

że i Ojca ( J 14,8-9 ). To słowa Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku, gdy Apostołowie mieli przed sobą perspektywę widzenia Go – najpierw tak strasznie poniżonym, wyniszczonym, ukrzyżowanym, a potem – zmartwychwstałym, uwielbionym już tu na ziemi w swoim zrodzonym ciele. Kto widzi Jezusa Chrystusa, ten widzi także i Ojca. Kościół, my wszyscy żyjemy tym widzeniem, które nam Pan Jezus zostawił. To widzenie wyraża się w Ewangelii, w modlitwie, w ofierze. Ono przenika całą świadomość Kościoła, jest jego misją, jego radością wśród trudów, jego wiarą, nadzieją i miłością. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem ( J 14,1-3 ). Niepojęta jest miłość Chrystusa. Jej wyrazem są także te słowa – Jezus idzie do Ojca, żeby przygotować nam miejsce w swoim domu, w domu Ojca. Prawdziwa miłość zawsze zmierza do tego, żeby otworzyć własny dom i udostępnić go kochanej osobie. Jeśli kogoś kocham, to wprowadzam go do sw ojego domu – do mojego bardzo osobistego świata, w którym jestem sobą i czuję się bezpiecznie. Otwierając mój dom, pragnę, aby kochana przeze mnie osoba czuła się w nim bezpiecznie i by nie spotkała jej żadna krzywda. W moim domu może być sobą, może odpocząć po trudach zmagania z twardą rzeczywistością. Mój dom staje się jej domem. Posiadanie domu jest warunkiem miłości. Nie można prawdziwie kochać, nie mając gdzie wprowadzić osoby kochanej. i nie chodzi tu o dom budowany z cegły czy pustaków, ale o dom naszego otwartego dla innych serca83. i taki jest dom Ojca. Dla każdego jest w nim przygotowane miejsce. Jezus przyjdzie kiedyś po nas i zabierze nas do Ojca. Tam będzie już tylko miłość. Tam będzie wieczna radość. Skończą się łzy, cierpienia, choroby, samo tność, bolesne rozstania. Już na zawsze będziemy z naszym Panem. Na zawsze blisko naszego Ojca. Bo Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują ( i Kor 2,9 ). Nadszedł czas rozstania Jezusa z uczniami. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was ( J 16,7 ). Jezus wypełnił swoją misję na ziemi. Błogosławi swoich uczniów i unosi się w górę. Uczniowie stoją, wpatrując się w niebo. Wiedzą, że to odejście jest inne, że teraz zobaczą Go dopiero wtedy, gdy sami zakończą swoją misję. Tęsknota za Mistrzem, który odszedł do domu Ojca, będzie im już odtąd zawsze towarzyszyć i będzie ich prowadzić. Prośmy w tej dziesiątce różańca o taką właśnie tęsknotę, o pragnienie nieba.

83

Zob. Ks. Edward Staniek, Ewangelia dziś, Rok A, Oficyna Wydawnicza BARBARA, Kraków 1992, s. 96– 97.

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Różaniec modlitwą Jana Pawła II 67

Pontu i Azji. bo jest dopiero trzecia godzina dnia. młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. i zaczęli mówić obcymi językami. i napełnił cały dom. i Juda. Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem. Zesłanie Ducha Świętego Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. która jest blisko Jeruzalem. którzy przemawiają.19-22). znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. które się rozdzielały. Przybywszy tam. a starcy – sny. „Czyż ci wszyscy. brat Jakuba. ale spełnia się właśnie to. Frygii oraz Pamfilii. i na każdym z nich spoczął jeden. jak przypuszczacie. i z braćmi Jego (Dz 1. Bartłomiej i Mateusz. Filip i Tomasz. i Andrzej. Uradowali się zatem uczniowie. jak tamci przemawiali w jego własnym języku.pl/ . Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. a którym zatrzymacie. w odległości drogi szabatowej. jakby uderzenie gwałtownego wichru. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „ Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy. „Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie. ujrzawszy Pana. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy. i będą prorokować synowie wasi i córki wasze.rozaniec. Nagle dał się słyszeć z nieba szum. tak i Ja was posyłam”. Matką Jezusa. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego. co myśleć: „Co to ma znaczyć?” – mówili jeden do drugiego. są im zatrzymane” (J 20. i mieszkańcy Mezopotamii. I sprawię dziwy na górze – na niebie. tam gdzie przebywali uczniowie.12-14). choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jakub. przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Ci ludzie nie są pijani. tak jak im Duch pozwalał mówić. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami. i przybysze z Rzymu.dominikanie. stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy. i Elamici. które leżą blisko Cyreny. weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan. Żydzi oraz prozelici. i Szymon Gorliwy. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną. 68 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. co powiedział prorok Joel: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało. nie są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia i podziwu. przyszedł Jezus. w którym przebywali. „Upili się młodym winem” – drwili inni. Ukazały się im też jakby języki ognia. Kiedy więc powstał ów szum. i będą prorokowali. Egiptu i tych części Libii. i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Judei oraz Kapadocji. pokazał im ręce i bok. i Jakub. z Maryją. są im odpuszczone. bo każdy słyszał. syn Alfeusza.3. zbiegli się tłumnie i zdumieli.

są synami Bożymi. połączone z pielgrzymką do świątyni. Przynoszono wtedy do świątyni chleby kwaszone z nowego zboża. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych. lecz przepełnione modlitwą. że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą (Rz 8. http://www.26-27).. których prowadzi Duch Boży. a łamiąc chleb po domach. kto wzywać będzie imienia Pańskiego. Była to Pascha. oprócz Judasza. a cały lud odnosił się do nich życzliwie. w którym możemy wołać: „Abba.rozaniec. Matką Jezusa. Nie było to bierne oczekiwanie. dzięki któremu 84 Zob. spożywali posiłek w radości i prostocie serca. jak trzeba. a Zielone Świątki ze Święta Tygodni84. których nie można wyrazić słowami.42-47). Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.14-15). Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni. Ojcze!” (Rz 8. którą świętowano w pierwszą wiosenną pełnię księżyca i którą połączono ze świętem Przaśników. Bojaźń ogarniała każdego. razem z niewiastami i Maryją. wielki i wspaniały. Święto to przypominało ró wnież zawarcie przymierza między Bogiem i ludem izraelskim na górze Synaj. zna zamiar Ducha. by się znowu pogrążyć w bojaźni. i kłęby dymu. Drugim świętem była Pięćdziesiątnica – Święto Tygodni. będzie zbawiony (Dz 2.dominikanie.1-21 ). w łamaniu chleba i w modlitwach.. Trzecim świętem było Święto Namiotów. Każdy. zgromadzili się razem w sali na górze. jako podziękowanie za plony oliwy i wina. Pięćdziesiąt dni po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa wszyscy Apostołowie. sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. gdzie Jezus spożywał wraz z nimi Ostatnią Wieczerzę. 350–376 ). s. Chrześcijańska Wielkanoc wyrosła z Paschy. Ci wszyscy. Przypadało ono w siedem tygodni po święcie Paschy.i znaki na dole – na ziemi. Modlitwa jest więc jedynym środkiem. którzy dostępowali zbawienia (Dz 2. na obiecanego przez Jezusa Ducha Świętego. cyt. (…) Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. słońce zamieni się w ciemności.  W czasach Jezusa obchodzono w Jerozolimie dorocznie trzy wielkie święta. ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 69 Albowiem wszyscy ci. . Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. Brat Efraim. który przenika serca. dz. przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli. jako podziękowanie Bogu za pomyślne zbiory. gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Oczekiwali na moc z wysoka. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak. którzy uwierzyli. zanim nadejdzie dzień Pański. wie. Ten zaś. a księżyc w krew. Wielbili Boga. Krew i ogień.

którzy Go proszą (Łk 11.dominikanie.Są też z Piotrem 85 70 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. Wśród przybyszy znajdowali się Żydzi i prozelici. ale prawdziwy Piotr-Skała: odważny.24. a innego Parakleta da wam (J 14. i wtedy wsparci mocą Ducha Świętego mężczyźni i kobiety. zostali oni napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. O darze języków często jest mowa w czasach apostolskich. poganie sympatyzujący z religią żydowską.możemy otrzymać Ducha Świętego. 14. co daje możliwość porozumienia się ludzi między sobą i stanowi przeciwieństwo wieży Babel (por. umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. a także do prawdziwego rozumienia siebie samych. które trwa w Kościele nieprzerwanie do dzisiaj. członkowie pierwszej gminy chrześcijańskiej.1-9).2.20.13). Sam Jezus połączył dar Ducha Świętego z modlitwą: Jeśli więc wy. do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy przybyło wielu pielgrz ymów.28. Duchu Święty”. Znaki towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego wywołały zarówno zdumienie. Uwalnia On z więzów język. tę zdolność Duch Święty jej przywrócił. Pan Jezus sam obiecywał. otwiera ludzkie serca i czyni je zdolnymi do przekroczenia granic. że około trzech tysięcy z nich nawróciło się i poprosiło o chrzest.pl/ . tak jak im Duch pozwalał mówić. Ludzkość budując wieżę Babel. które mają moc budowania. http://www. zaczynają głosić Dobrą Nowinę o Jezusie. choć źli jesteście. pozwalając mu wypowiadać słowa.. który z obawy przed służącą zaparł się swego Mistrza. twardy i niezachwiany. Ogniste języki zstąpiły na Apostołów.rozaniec. Tutaj występuje on jako dar zupełnie niespodziewany: Apostołowie mówią różnymi językami. To już nie jest ten słaby i tchórzliwy Piotr. Pycha uczyniła ludzi niezdolnymi do rozumienia siebie nawzajem. tzn. że będzie prosił Ojca. Wj 3. 1 Krl 18. Apostoł wychodzi z Wieczernika i przemawia donośnym głosem (Dz 2. Każdy ze słuchaczy słyszy ich przemawiających w jego własnym języku i wszystko rozumie. to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym. Na zgromadzonych w Wieczerniku zstępuje Duch Święty pod postacią gwałtownego wichru i ognistych języków. Modlitwa zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów z Maryją jest pierwszą wielką modlitwą Kościoła. Rdz 11. Duch Święty. Jak co roku. a nie niszczenia. A mówi z taką mocą do zgromadzonych. utraciła zdolność por ozumiewania się. Wypełnia się obietnica. w święto Pięćdziesiątnicy. a teraz. Kolonie żydowskie istniały w tym okresie we wszystkich niemal znaczniejszych miastach ówczesnego grecko-żydowskiego świata. I ta modlitwa zostaje wysłuchana. który jest Duchem Miłości. jakie stanowi ich mowa. Znaki te znane były w Starym Testamencie – towarzyszyły objawianiu się Boga85. Dała ona początek zawołaniu: „Przyjdź. przyciągnięci pochodzącym z nieba ognistym znakiem. Zgromadzili się oni bardzo licznie przed Wieczernikiem.14) do zgromadzonych kobiet i mężczyzn.16). Wystąpienie Piotra ma na celu wyjaśnić całe to wyd arzenie. jak też różną ich interpretację. mocny.

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.” (Łk 1. aby widzieli chwałę moją.) Z Libanu przyjdź... Trwa ona i zakończy się dopiero wraz z powtórnym przyjściem Pana. http://www. chcę. Tajemnica zesłania Ducha Świętego jest tajemnicą najbardziej aktualną. gdzie Ja jestem. bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata (J 17. nadszedł czas przycinania drzew. Kościół. z której zapłonie wielki ogień na całej ziemi. piękna ma.rozaniec. dla każdego z jego członków. z gór lampartów. moim Zbawcy. Prośmy o moc Ducha Świętego dla całego Kościoła. Niechaj Duch Święty oświeca nas. 4. którą Mi dałeś. przyjaciółko ma. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: „Powstań.46-49). Z owej niewielkiej gromadki świadków zmartwychwstania Duch Święty czyni iskrę zapalną. Każdy z uczniów Jezusa na swoją miarę zostaje obdarzony potrzebnymi do tej misji darami. Ojcze.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 71 . z Libanu przyjdź i przybliż się! Zstąp ze szczytu Amany. i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. teraz umocniony i napełniony Jego Duchem. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Powstań. oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu. aby także ci. który narodził się z przebitego boku Chrystusa na Golgocie. Pięć dziesiątnica nie została zamknięta. siostro ma. z jaskiń lwów. Swoje wypełnienie znajdzie dopiero przy końcu czasów. przyjaciółko ma. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny..24). piękna ma. Na ziemi widać już kwiaty. staje wobec ludzi wszystkich narodów zebranych licznie w Jerozolimie i odważnie głosi Ewangelię. umacnia i pociesza.dominikanie. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. byli ze Mną tam. i pójdź! (. oblubienico. których Mi dałeś. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu.. i pójdź! Bo oto minęła już zima. Oczarowałaś me serce. z wierzchołka Seniru i Hermonu. oblubienico.pozostali Apostołowie. żeby płonąć aż do dzisiaj. deszcz ustał i przeszedł.

a więc i konieczności umierania. pod red. Ze Starego Testamentu papież uwzględnia tekst tzw.rozaniec. że Matka Boża została zachowana od śmierci. Na Golgocie Pan Jezus ustanowił Maryję matką swego umiłowanego ucznia Jana i matką całego rodzącego się Kościoła. którzy bronią opinii. którzy się na nie w ciągu wieków powoływali. Jej zadanie było już 86 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 72 Pius XII. Wojciecha. Zarówno zaś łączność z Chrystusem Odkupicielem. w: Podręcznik teologii dogmatycznej.. który przecież prawdziwie umarł na krzyżu. realizuje się w pełni dopiero w tryumfie zmartwychwstania. Zwolennicy tezy o śmierci Maryi powołują się na Jej podobieństwo do Chrystusa. Wolfganga Beinerta. Matka Chrystusa.1). po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej 86. M aryja zawsze Dziewica. jak i zwycięstwo nad szatanem. siostro ma. Pius XII stwierdza. w: Breviarium fidei. Na teksty biblijne powołuje się nie bezpośrednio. Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa Maryja pozostaje blisko uczniów swojego Syna. że ta sama nieprzyjaźń. oblubienico. Papież nie mówi. s. Peter Neuner. Protoewangelii (Rdz 3.8-10). iż łaska Niepokalanego Poczęcia wyłączyła Ją spod prawa grzechu. Podając podstawy ogłoszonego dogmatu. (Pnp 2. Księgarnia św. a także obraz Niewiasty obleczonej w słońce. podkreślając. czy Maryja przed ciel esnym wniebowzięciem umarła. Spotykamy Ją razem z nimi podczas modlitwy w Wieczerniku. jaką Maryja została obdarzona (Łk 1. istnieje również między wężem i Niewiastą. Wszyscy są zagubieni i zalęknieni. 87 Więcej na ten temat: Franz Courth. http://www. podkreślają. czego Maryja nie musiała czynić87. czy też nie. jaka dzieli węża i zwycięskie potomstwo. ukazany w Apokalipsie (Ap 12.pl/ . s.10-13. Poznań 1997. Treść dogmatu nie określa. jakie było samo „zakończenie ziemskiego życia” M aryi. Papież pomija dyskutowaną przez teologów kwestię.. że jest w nim „zawarta”. 167–193.28). 4.  W uroczystość Wszystkich Świętych 1950 roku papież Pius XII ogłosił jako dogmat wiary Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja jest z nimi i ich wspiera Gdy uczniów napełnił Duch Święty. jak rozumieli je Ojcowie Kościoła i przedstawiciele tradycji teologicznej.jednym paciorkiem twych naszyjników. Dogmat ten brzmi: „Orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga.dominikanie. Mariologia – Maryja. lecz zwraca uwagę na to. Kraków 1999. Jak piękna jest miłość twoja. Konstytucja apostolska Munificentissimus Deus. oraz o Jej udziale w odkupieńczym cierpieniu Chrystusa (słowa Symeona i wzmianka o obecności Maryi pod krzyżem). Chrystus podjął śmierć jedynie ze względu na Odkupienie. Są to teksty Ewangelii mówiące o pełni łaski. że nauka o wniebowzięciu „oparta jest na Piśmie Świętym”. Wydawnictwo M. Natomiast ci.15). 278.

Niebo nie oznacza miejsca gdzieś poza granicami wszechświata. Dzięki wniebowzięciu jest Ona pośrodku naszego życia. Odkrywamy.wypełnione. Nie wiemy. może odtąd być z nami bliżej niż kiedykolwiek. Któż bardziej od Maryi mógłby uczynić swoimi słowa św. Nikt nie widział. Jeżeli moje pragnienia się spełnią. była związana z miejscem i czasem.28-29). Kraków 1971. jak Mnie przekazał je mój Ojciec (Łk. choć później pokazywała się wielu przez wszystkie stulecia. chcę. http://www. że moje posłannictwo wnet się rozpocznie. Kochał przecież Maryję najbardziej ze wszystkich istot stworzonych. Nasze wyobrażenia o odległym niebie są błędne. jak ja Go miłuję. Nie mógł pozwolić na to. jak z duszą i ciałem została zabrana przez swojego Syna do Nieba.. że gdy wypełniła swoją misję na ziemi. żeby już zawsze byli blisko siebie. uległo rozkładowi. s. Tak.. Syn zabrał Ją do nieba. 5. wstawia się za nami.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 73 . i tęsknotę Matki po Jego wniebowstąpieniu. wstawia się nieustannie za nami.. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. aby niebem moim było czynić dobrze na ziemi”89. 22. czyni dobro na ziemi. Teresa od Dzieciątka Jezus odkryła i uczyniła swoim posłannictwo Maryi. Kiedy zamieszkała u Jana. dz. cyt. Widział Jej ból i samotność. Teresy z Lisieux: „Czuję. gdy wzywamy Jej orędownictwa88. nie mogła równocześnie towarzyszyć innym Apostołom. że przebywa w jakiejś niedosiężnej krainie. 88–90. Tęskniła za swoim Synem i bardzo pragnęła już zawsze być blisko Niego. Maryja przez swoje wniebowzięcie nie opuściła nas. a On opuścił rodzinny dom w Nazarecie i zaczął nauczać. lecz przeciwnie. posłannictwo pociągania dusz do kochania Boga tak. Maryja będąc w niebie. gdy zmarł święty Józef. tom II. gdziekolwiek jesteśmy i dokądkolwiek idziemy. Może teraz być blisko każdego z nas. Sam bardzo cierpiał. Gdy jednak została wzięta do nieba. a cała Jej istota została uwielbiona. by Jego Święta Matka miała doświadczyć konsekwencji grzechu. Wniebowzięcie było konsekwencją Jej całkowitego oddania się Bogu. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach.rozaniec. Nie mógł pozwolić. z którego On sam wziął swoje człowieczeństwo. widząc Jej cierp ienie w ciągu całego życia.dominikanie. Maryja została wzięta do nieba. Widział ogrom Jej cierpienia na Golgocie. Żyjąc w śmiertelnym ciele. Wiemy tylko jedno. wskazywania mej m aleńkiej drogi. zniknęły wszelkie ograniczenia. kiedy głosili Ewangelię. by ciało. czy Maryja doświadczyła śmierci jak Syn. że Jej wniebowzięcie nie zabrało Jej gdzieś daleko. niebo moje spędzać będę na ziemi aż do końca świata. 89 Św. którego nie potr afimy ogarnąć naszymi ziemskimi zmysłami. ale to nie znaczy. Chciał. lecz zbliżyło Ją do nas. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo. czy też nie. Teresa od Dzieciątka Jezus. Pisma. Będąc w niebie. Nikt nie był naocznym świadkiem Jej zaśnięcia. 471. Dziękujmy Jej za to w tej tajemnicy różańca świętego. Potem wielki znak ukazał się na niebie: 88 Wilfrid Stinissen OCD. ale wymiar. s..

rozaniec. potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca. Wąż starodawny. ale nie przemógł. został strącony na ziemię. zwodzący całą zamieszkałą ziemię. cierpiąc bóle i męki rodzenia. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie. i księżyc pod jej stopami. A jest brzemienna. ten. Dlatego radujcie się. co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą. a z nim strąceni zostali jego aniołowie. że został strącony na ziemię. bo oskarżyciel braci naszych został strącony. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia. mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów.dominikanie. aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. ażeby skoro porodzi. Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.pl/ . i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. który się zwie diabeł i szatan. począł ścigać Niewiastę. pożreć jej Dziecię. gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I porodziła Syna – Mężczyznę.74 Niewiasta obleczona w słońce. A Niewiasta zbiegła na pustynię. i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I woła. pałając wielkim gniewem. która porodziła Mężczyznę. który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie. I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. że mało ma czasu”. I został strącony wielki Smok. niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu – bo zstąpił do was diabeł. A kiedy ujrzał Smok. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. świadom.

Wszyscy składać będą Jej hołd i dziękczynienie za to. zmienny.” 90. Ucieczką i Pocieszycielką. Słońcem opromieniającym Ją jest chwała Boga w niebie. która od dawna w lunetach portali katedr ukazuje Maryję koronowaną przez Ojca i Syna. piękna jak księżyc. ludzi i wszelkie stworzenie. oddawane Jej przez wszystkich aniołów. Maryja jest Jego najpiękniejszym i najdoskonalszym 75 90 Konstytucja dogmatyczna o Kościele nr 59.  Tajemnica ukoronowania Matki Bożej na Królową nieba i ziemi jest uzupełnieniem tajemnicy Jej wniebowzięcia. żeby ją rzeka uniosła. Króla wszechświata. podległe rozkładowi i śmierci. że była dla nich Pośredniczką. I rozgniewał się Smok na Niewiastę. iż „Niepokalana Dziewica. bo dzieci nie mogą się nie chlubić swoją Matką. co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa (Ap 12. Księżyc u Jej stóp symbolizuje świat d oczesny. Sobór Watykański II potwierdził z mocą. Jezus chciał mieć swoją Matkę z duszą i ciałem w niebie. z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego. groźna jak zbrojne oddziały? (Pnp 6.10). który przeminie. Korona z gwiazd to hołdy czci i uwielbienia. w której Kościół zawsze rozpoznawał Maryję. Kościół obchodzi ustanowione w 1955 roku przez Piusa XII wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 22 sierpnia. Cieszy się życiem i chwałą nieśmiertelną i już zawsze uczestniczyć będzie w chwale swego Syna i w chwale całego Kościoła.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II . Od początku przygotował Ją całkowicie dla siebie. która świeci z wysoka jak zorza. bo nie ma światła sam z siebie. Kimże jest ta. s. Apokalipsa św. co ziemskie. dopełniwszy biegu życia ziemskiego. w: Sobór Watykański II. i połowę czasu. konstytucje. i pochłonęła rzekę. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę. jaśniejąca jak słońce. gdzie jest żywiona przez czas i czasy. Maryję uwielbiać będzie cały wszechświat. deklaracje. ale i w chwale Maryi..rozaniec. Tajemnica ta bliska jest chrześcijańskiej tradycji artystycznej. którego jest Matką. dekrety. zmienne. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel. z tymi. którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa..dominikanie. zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej. Maryja unosi się ponad to. 247–248.1-17). że dała im Zbawiciela. z dala od Węża. Wydawnictwo Pallottinum1967.by na pustynię leciała na swoje miejsce. Jana ukazuje nam Niewiastę obleczoną w słońce. http://www. Wszyscy zbawieni uczestniczyć kiedyś będą w chwale Jezusa Chrystusa.

rozwiązaniem węzłów. kresem moich wzdychań. 89. To Ona otrzymuje pełen udział w królowaniu Syna nad wszelkim stworzeniem. gdzie nie brak niczego w królestwie. którego najbardziej potrzebujemy. szatą okrywającą moją nagość. że mamy Matkę. Boża Oblubienico! 91 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 76 Jan Paweł II. dzięki wizji uszczęśliwiającej. Jest Jego Oblubienicą i Matką. boską rosą na gorejący żar mej duszy. tak moja ucieczko.rozaniec. Rzym 1 V 1979. która wszystko może. która jest Królową”91. 93 Modlitwa św. Panie. lekarstwem dla mych nieuleczalnych ran. Stąd moja śmiałość. Boża Matko miłosierdzia! Racz sprawić. przewodniczką w drodze. Wydawnictwo Michalineum. abyś opuściła tego. 92 Kard. światłem dla ślepych. jesteś jedyną mą od Boga pociechą. Wydawnictwo Księży Marianów.dominikanie. Najczystsza Pani. ale ani przez chwilę nie przestaje być naszą Matką. Niech więc. http://www. siłą dla słabych. składamy za to. ale zbiorowo. którzy proszą Ją o opiekę: nigdy nie słyszano. Zwracajmy się do Ucieczki grzeszników. Bernarda. czyni Jej obecność intensywniejszą. które On odkupił. zna nas indywidualnie. lecz niech się stanę jej uczestnikiem. nadziejo moja i siło moja! Daj mi zażywać niewypowiedzianych darów Twego Syna w niebieskim mieszkaniu! Jako Matka Najwyższego masz bowiem – wiem o tym – wolę. Maryja Królowa zasiada na królewskim tronie. ukojeniem łez moich. 201. ulżeniem bólów. lecz wprost przeciwnie. Twej pomocy przyzywa. która jest Matką. Właśnie teraz Jej macierzyństwo nabiera nowej skuteczności. Całkowicie zanurzona w Bogu. wysłuchaniem próśb moich! Zlituj się nade mną. nachyliwszy się nad mymi łzami. Maryja nie odrywając wzroku od Boga. Starajmy się jak najczęściej uciekać do wstawiennictwa Maryi. bym mógł się cieszyć ową niewypowiedzianą radością i wiecznymi rozkoszami. Nigdy nie odmawia pomocy tym. że mamy Królową.pl/ . a Jej miłość bardziej indywidualną92. Kim jest Ona? Synteza mariologii. bogactwem dla mojej nędzy. kto się do Ciebie ucieka. zebrała i oprac. zna całą naszą historię. zna najdrobniejsze nasze potrzeby. odwróceniem nieszczęść. nadzieją zbawienia. Jest prawdziwą Królową nieba i ziemi. Leon-Joseph Suenens. a wizja uszczęśliwiająca nie odwraca Jej od nas. aby zawsze ukazywała nam Jezusa. najjaśniejszą pochodnią mej duszy zaciemnionej. „Dzięki Ci. W chwili zwiastowania i na Kalwarii Maryja poczęła i zrodziła niejako nas wszystkich. z imienia i nazwiska. nie będę pozbawiony nadziei. Warszawa 1984. co nie ma końca! Tak. Sam Bóg obdarował Ją prawdziwie królewską władzą. Weronika Jasnowska. O Pani. s. czule pochyla się nad każdym z nas. Teraz w niebie Jej działanie ma charakter bardziej indywidualny. Warszawa 1988.stworzeniem. i prośmy Ją. Jej oczy są pełne miłosierdzia i współczucia. mocą w słabości. Królowej nieba i ziemi. Ona jest pociechą dla smutnych. s. obrono i chlubo. uzdrowieniem dla chorych. tak jak oczy Jej Syna. Pani. w: Trwali na modlitwie z Maryją. Ciebie o przyczynę prosi93. Maryja otrzymuje pełną władze strzeżenia nas wszystkich i każdego z osobna swym matczynym spojrzeniem. uczynił Ją godną i zdolną do jej sprawowania. śledzi każdy nasz krok. życie i pomocy moja. spływającymi kroplami na moje wysychające serce.

German z Konstantynopola.Ty bowiem zrodziłaś nadzieję wszystkich.rozaniec. 94 Św. dz.dominikanie.. cyt. Pana naszego Jezusa Chrystusa. prawdziwego Boga i Pana. http://www. któremu wszelka cześć i uwielbienie z odwiecznym Ojcem i ożywczym Duchem teraz i zawsze. w: „Karmię was tym. i na wieki wieków94. czym sam żyję”. 377. s.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 77 .

Bielawski Maciej. Wydawnictwo Znak.dominikanie. Warszawa 1996. Breviarium fidei. Rzym 1978. Kraków. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. Wojciecha.. Encyklopedia Biblii. Grun Anselm. Mistrz Eckhart. 78 http://www. ks. Warszawa 2003.. 21. Tajemnica Przemienienia. Dominik. 6. Wydawnictwo Znak. 20. Kraków 2003. Ewangelia św. Warszawa 1997. Blask ikon. pod red. 15. Banaszek Andrzej. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Droga krzyżowa. Kazania. Michalineum. pod red. Mariologia – Maryja. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 9. Łukasza. Ewangelia św. 22. W drodze. Rzym 1987. Pata Alexandra. Ewangelia św. Antoniego. Wyd. Caffarel Henri. Wydawnictwo Homini. Warszawa 1996. Wolfganga Beinerta. Achtemeiera. Jezus – brama do życia. Waldemara Chrostowskiego. Wrocław 2002. Ewangelia św. Grun Anselm. Kraków 2002. 8.Bibliografia 1. 16. pod red. 2. Mateusza. Księgarnia św. tom 1–10. 5. Jezus – nauczyciel Zbawienia. Ilustrowany przewodnik po Biblii. 14. Courth Franz. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”. 3. 4. Banaszek Andrzej. Cantalamessa Raniero. Ewangelie synoptyczne. Marka. 18. pod red. Wydawnictwo św. praca zbior. twą małżonkę. Świat Książki. praca zbior. Peter Neuner. Jan Paweł II.rozaniec. Kraków 1999. Matka Chrystusa. Warszawa 1999. Warszawa-Struga 1985. 13. W drodze. Ewangelia św. Śpiewaka. Wydawnictwo Salwator. czyli łaska Słowa. praca zbior. Wydawnictwo M. Łukasza. Wydawnictwo M. Kraków 2003. Encyklika Redemptoris Mater. 2001 –2002. Reader`s Digest. Grun Anselm. Kraków 1997. Ewangelie synoptyczne. Cantalamessa Raniero. ks. Ewangelia św. pod red. Jana L. Kraków 2002. Weź do siebie Maryję. Marka. Encyklopedia biblijna. Grun Anselm. 7. Wydawnictwo M. w: Podręcznik teologii dogmatycznej. Lectio divina. Jezus – droga do wolności. Jezus – wizerunek człowieka. Poznań 1986. 23. Kraków 2002. Kraków 2005. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. Jezus Żyd praktykujący. Poznań 1997. 11. Paula J. Jana. Gargano Innocenzo. ks.. Brat Efraim. Kraków1994. Zarzućcie sieci. 17. I.pl/ . ks. Kraków 2002. Wydawnictwo Znak. Bedouelle Guy. Jan Paweł II. Wydawnictwo M. Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Poznań 1987. 19. 10. 12. Wydawnictwo Księży Sercanów. Wydawnictwo Znak.

35. Philippe Thomas. 26. Opole 1960.. Medytacje pasyjne. Wrocław 1994. 45. Wydawnictwo św. 41. Marek Starowieyski. 37. Langkammer Hugolin OFM. wyjdź z Egiptu. Wydawnictwo św..pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 79 . Weronika Jasnowska. W drodze. 32. Matką Jezusa. Poznań 2004. seria Ojcowie żywi. 27. Instytut Wydawniczy Pax. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Trwali na modlitwie z Maryją.. dekrety. 33. Ukryte królestwo. Suenens Leon-Joseph. polskiego ks. Krzyża. Tomasz à Kempis. tom I–IV. ks. kard. Fitzmyera SJ. W drodze. 39. średniowieczna ikonografia różańcowa. 43. 1983. św. Leksykon duchowości katolickiej. Lublin–Kraków 2002. Wydawnictwo M. Czas człowieka czasem Boga. 42. 44. red. Wydawnictwo WAM. Wydawnictwo M. Oficyna Wydawnicza BARBARA. Warszawa 1984. konstytucje. Całun Turyński. Kapellari Egon. na nowo opracowane i poprawione. Waldemar Chrostowski. ks. Kazania pasyjne. 40. 31. „Karmię was tym. Poznań 1988. Wydawnictwo M. czym sam żyję”. Teresa od Dzieciątka Jezus. 30. Warszawa 2003. Kraków 1992. Zaleska Katarzyna. 28. Kraków 2003. . http://www. Rok A. Modlitwa z Maryją. Passio Domini nostri Jesu Christi. Katolicki komentarz biblijny. Warszawa 1988. Kraków 2002. Wydawnictwo Pallottinum1967. Kraków 1978–1982. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 29. Josepha A.rozaniec. Wydawnictwo Księży Marianów. Marka Chmielewskiego. Ewangelia dziś. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. deklaracje. Sobór Watykański II.. zebrała i oprac. Powiedz im o Maryi. Lafrance Jean. 36. ks. modlitwa Jezusowa Zachodu. Ludu mój. wydanie V. Scherschel Rainer. Kraków 1971. 25. Kim jest Ona? Synteza mariologii. Pronzato Alessandro. Mądrość różańca. Staniek Edward. Ścieżkami roku liturgicznego. Wydawnictwo Michaelinum. Warszawa 2001. Poznań 2001. O naśladowaniu Chrystusa. 46. tom II.24. Wydawnictwo Salezjańskie. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. Raymonda E. Poznań 1990. Antoniego. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Modlitwa i obraz. Poznań 2002.dominikanie. Warszawa 1994. W drodze. Liguori Alfons Maria de. wybór i oprac. Kraków 1998. wyd. pod red. pod red. Niewygodne ewangelie. Murphy’ego OCarm. Wydawnictwo Pallottinum. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. Homo Dei. Kraków 1998. tekstów ks. praca zbior. Rolanda E. 34. św. Kraków 1989. Różaniec. 38. W drodze. Staniek Edward. Leclerc Eloi. Stinissen Wilfrid OCD. bp. Browna SS. praca zbior. Martini Carlo Maria. Wilson Jan. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Pisma.