You are on page 1of 1

LOCI SIMILES (I): APRENDER A APRENDER

Compárese con este pequeño extracto de mi programación didáctica:
2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS:

Matemática: non Coñecemento e interacción co mundo físico: non Tratamento da información e competencia dixital: non é o seu obxecto; só instrumentalmente PARA APRENDER A APRENDER: se para aprender é necesario antes aprender a aprender, sería necesario con anterioridade aprender a aprender a aprender e así sucesivamente. A existencia de tal competencia supón a negación por definición da posibilidade de aprendizaxe. Afortunadamente, en latín e grego apréndese a secas.