You are on page 1of 111

Az ibolya láng

meggyógyítja a testet, az elmét és a lelket

Az ibolya láng meggyógyítja a testet, az elmét és a lelket

A Felemelkedett

Mesterek

tanításai

Az ibolya láng meggyógyítja a testet, az elmét és a lelket
E lizabeth C lare P rophet

Paramatma Kiadó Budapest, 2003

ISBN 963 210 953 8 Copyright © 2003 Paramatma Kft. USA Tel: 406 848 9500 . Az amerikai kiadó által ellenőrzött és jóváhagyott fordítás.summituniversitypress. 1 East Gate Road.com Ez a mű eredetileg angolul az USA-ban jelent meg. nem tárolhatók. és a Summit University Press közötti szerződés ren­ delkezéseinek megfelelően készült.és Zeneműkiadó. A Summit University Press. Paramatma Kft. nem tehetők közzé és nem továbbíthatók elektronikusan. E-mail: info@paramatma. nem fordíthatók. Minden jog fenntartva. Copyright © 1997 Summit University Press. a Summit University Press előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. a Summit Lighthouse és a Felemelkedett Mesterek Tanításai az Egyesült Államokban és más országokban bejegy­ zett védjegyek.hu Telefon: 06 30/352 3409 Ezen mű részei nem másolhatók. Ez a magyar kiadás a Paramatma Könyv.A mű eredeti címe: Violet flame to heal body. Kereskedel­ mi. vagy bármilyen más formában és eszközön. Minden jog fenntartva. Montana 59030.com Web site: http://www. Szolgáltató Kft. Gardiner. . kivéve a könyvismertetés céljára a könyvismertető által felhasznált rövid szakaszokat.Fax: 406 848 9555 E-mail: info@summituniversitypress. mind and soul from the Pocket Guides to Prac­ tical Spirituality Series by Elizabeth Clare Prophet.

Tartalom Előszó 7 Az ibolya láng meggyógyítja az elmúlt életek sebeit 11 Az ibolya láng titka 24 Gyermekszemek 51 Spirituális védelem az ibolya lánggal 34 St. mint egy erős tisztítószer Fizikai gyógyulás az ibolya láng segítségével Az ibolya láng segíti testünket az öngyógyulásban 56 A magasabb-dimenziójú fizika fényt derít az ibolya láng csodájára 59 Egy kételkedő kísérletei az ibolya lánggal 62 A rendelkezések és a keleti mantrák közötti különbség 65 . Germain ajándéka az ibolya láng 37 Az ibolya láng megtapasztalása 40 Hogyan működik az ibolya láng? 42 Az ibolya láng úgy működik.

Senki sem végezheti el azt egy másvalaki helyett. Mindenki csak saját magának bizonyíthatja. hogy működésbe hozza az ibolya lángot a saját életében 73 Az ibolya tűz feloldja a háborúk karmikus feljegyzéseit 88 Rendelkezések és vizualizációk 95 Szószedet 104 Jegyzetek 108 Nyilatkozat: A Paramatma Kiadó kijelenti. E spirituális tech­ nikák azonban nem helyettesíthetik az orvosi gyógykezeléseket. vagy a hit hiányának megfele­ lően . amely ebben a könyvben szerepel. az nem hoz garantált eredményt mindenki számára.Hogyan gyógyította meg St. Mi csak az itt javasolt mantrák és spirituális diszciplínák használatával elért saját . a dinamikus rendelkezéseket és a spirituális gyógyítást . A Karma és az Isteni Gond­ viselés a végső döntőbírók. Akár Jézus idejében. egyesek .segítségével. A Lét Tudományának gyakorlata és bizonysága az egyént ter­ heli.hitüknek. amikor az egyén a Szent Tűz alkalmazásáért folyamodik. elmebeli és lelki .testi.gyógyulásunkat tanú­ síthatjuk. .meggyógyultak.beleértve a meditációt. Germain és az ibolya láng a krónikus hátfájást? 68 Kilenc lépés. A Kozmikus Törvények műkö­ dése egy közvetlen tapasztalat az egyén és az ő Magasabb Tudata között. hogy bármit tegyenek is bár­ kivel a kimondott Szó tudományának spirituális rendszere . vagy cáfolhatja a Törvényt. mások pedig nem. a vizualizációt.

De nemcsak pszichikusok vették észre. . mikor későbbi férjemre.Előszó Egyszer. egy rádiómű­ sorban léptem fel. Ez többször is megtörtént velem 1961 óta. az auránkban levő ibolya fény az ibolya lángból ered. Miután megtanulja ezeket a titkokat és alkalmazza is őket. Markra vagy rám néztek: „Honnan került ez a sok ibolya az auráikba?” Természetesen. meginterjúvolt egy tisztánlátó.je­ gyezte meg. az On aurájában is lesz ibolya fény. 1973 óta. hanem hindu jógik és buddhista szerze­ tesek is csodálkozva kérdezték. ahogyan ezt Marktól tanultam a későbbiekben. amikor Mark eltávozott. amikor először használni kezdtem az ibolya lángot. emberek ezreivel osztottam meg világszerte az ibolya láng tit­ kait. amikor Atlantában. „Az Ön aurájában sok az ibolya fény” .

hogy a negatív energiákat pozitívvá alakítja át. Átalakítva a negatív gon­ dolatokat és érzelmeket. Ez egy láthatatlan spirituális energia. Meggyógyíthatja az érzelmi. Az előző századokban az ibolya láng ismerete csak azon kiválasztott keveseknek adatott meg. amely ibolya fényként jelenik meg mindazok előtt akik kifejlesztették spirituális látásukat. sőt a fizikai problémákat is. Az ibolya láng több célt is szolgál. hogyan gyökerezhetnek a betegségek a mentális. Szentek és adeptusok. akik érdemesnek bizonyultak rá. könnyebbé téve az életet.8 Az ibolya láng sokkal több. emocionális és spiritu­ ális állapotainkban. Revitalizál és felélénkít. de ez a titkos tudás elzár­ va maradt a nagy tömegek elől egészen a huszadik századig. Még fontosabb. régóta hasz­ nálták az ibolya lángot saját spirituális fejlődé­ sük felgyorsításához. javíthat az emberi kapcsolatokon. mint ibolya fény. amely egy hatékony eszköz a gyógyuláshoz vezető úton. Ma többet tudunk. mint valaha is arról. az ibolya láng egy alapot biztosít felgyógyulásunkhoz. keletről és nyugatról. .

Megjegyzés: A könyvben szereplő történetek valósak. ha egyszer kipróbálják. Azt gondo­ lom. megváltoztattuk. Az egyes szereplők nevét. saját kéré­ sükre. . Önök is egyet fognak érteni velem.9 Ezt nevezem én Isten legnagyobb ajándé­ kának a világmindenség számára.

ne!” De az anyja nem tett ellene semmit. .Az IBOLYA LÁNG MEGGYÓGYÍTJA AZ ELMÚLT ÉLETEK SEBEIT Első alkalommal. Erre az ellene elkövetett erőszak vezette. Egy idő után. ha bárkinek beszél erről. hogy megöli őt is és édesanyját is. amikor még az édesapja térdén üldögélt. Cynthia sokszor sikoltva ébredt rémálmai­ ból: „Apa. és az apa a kislány göndör haját tincsekbe rendezte. Cynthia lassan felnőtt. ami kislánykorában kezdődött. Barbie babáit cipősdobozokba rakta. mesélt a múltjáról. valahol Illinois külvárosá­ ban. így so­ ha nem is említette ezt senkinek. Azt mondta neki. amikor megismertem Cynthiát. azonban az apa többet akart egyszerű já­ téknál. amikor majdnem meggyilkolta az apját. Tizenhat éves volt. furcsa játéko­ kat játszva saját magával az udvaron álló vén tölgy árnyékában.

majd tekintete a saját ár­ nyékára tévedt. egy festett kí­ nai porcelán kutya repült felé és tört darabok­ ra a padlón. majd a kést . egy matematika osztályos diákkal. A következő napon pedig kiásta őket. Mereven bámulta azt. „Ha még egy­ szer elkaplak egy fiúval.12 majd eltemette őket. Felsóhajtott. majd megismételte a szer­ tartást. amely elsüvített a füle mellett. Mikor belépett a házba. és egy imád­ kozó kezet formázó szobrot hajított utána. megölöm. és megöl­ lek téged is!” Amikor késő éjszaka Cynthia kobaltkék bő­ röndjével a kezében leosont a lépcsőn. a sírok körvonalait pedig kavicsokkal szegélyezte. Egy nyári este Cynthia későig sétált kéz a kézben Rickkel. melyet a sápadt holdfény vetí­ tett a szemközti falra. A konyhában óvatosan kinyitotta a konyhaszekrény fiókját és kiemelte belőle az élesre fent szeletelőkést. hallotta az apja horkolását a nappaliból.ordí­ totta az apja. De mielőtt felszaladhatott volna a lépcsőn a szobájába az apja adott neki egy nagy pofont. „Hol voltál mostanáig?” . eltépte fehér blúzát.

aki hagyta. zsákutcá­ ban érezte magát. Bár karrierje gyorsan ívelt felfelé. abban biz­ tos volt. Az egy évig tartó terápia után. Chicagóba költözött. és 35 éve­ sen még mindig magányos volt. a Michigan tó partján beszélt először a gyerekkori meg­ próbáltatásairól. ahol leérettségizett. gyerekkoráról gondolkodva. pincéri munka mellett elvégezte az egyetemet. hogy múltján nem tudott túljutni. hogy az erőszakot kövessen el ellene? Mit tehetett amivel ezt kiérdemelte? Valahol . Soha többé nem látta az apját. Ekkor dön­ tött úgy. és olyan anyja. amely alatt feltárta múltja minden rész­ letét.13 visszatette a helyére. amel­ lyel túl tudja tenni magát a múltján. a Wacker utcai irodában. hogy rátaláljon arra a megoldásra. Itt. Kapcsolatai sorra kudarcot vallottak. halkan becsukta a fiókot és kilopakodott a hátsó ajtón. Havonta egy napot „betegen” a fürdőszobá­ jában töltött. hogy terapeutához fordul segítsé­ gért. Miért történt meg vele mindez? Miért volt neki ilyen kegyetlen apja. majd egy be­ fektetésekkel foglalkozó cégnél kapott állást.

A rendelkezések ritmikus fohászok. valaki a kezé­ be nyomott egy ibolyaszínű röplapot. Egy nap. Cynthia részt vett rajta. elválasztva a sala­ kot a nemesfémtől. „Tanuld meg felhasználni az ibolya lángot fájdalmas emlékeid transzmutálására!” . és figyelmesen hallgatta az ibo­ lya lángról és a „rendelkezésekről” szóló ma­ gyarázataimat.magasabb rendű létforma irányába történő . hogy valami szörnyűséget cselekedett. melyek egy erős spirituális energia hívására szolgál­ nak. A legmagasabb spirituali- .alaki. A transzmutáció . Ezt a kifeje­ zést már a régi alkimisták is használták.mélyen úgy érezte. Ennek a fényenergiának az a különleges képessége van. amikor gondolataiban elmerülve sodródott a tömegben a járdán. megjelenési illetve minőségbeli változtatást jelent. ami­ kor a tűz erejét használva közönséges fémeket akartak átalakítani arannyá. hogy vizualizációval párosítva képes kitörölni és transzmutálni énünk nega­ tív tulajdonságait. Ez az egyik előadásom hirdetése volt.állt a lapon.

amelyeket megosztott velem. de elzárva tartották a széles tömegek elől egészen az 1930-as évekig. Előadásom ideje alatt Cynthia a hátsó sor­ ban ülve hallgatta magyarázataimat. ő csend­ ben maradt. és tökéletlenségeitől.tású alkimisták kutatták azt a módszert is. aki később megalapította a The Summit Lighthouse-t. hogy akar-e csatlakozni hozzánk. . De amikor azokat a csoport hangosan ismételte. amikor 1961-ben elkezdtem dolgozni vele.”1 Mark Prophet. A házaspár a következőket írta az ibolya lángról: „Egy olyan eszköz. amikor Guy és Edna Ballard megalapították az „én vagyok” Vallásos Mozgalmat. a transzmutáló ibolya láng titkainak felhasználásával. amely által bárki megszabadíthatja önmagát emberi hibái­ tól. Egyeseknek közülük sikerült is elérni ezt a célt. A misztikusok régóta ismerték ezt a mód­ szert. amely képes átalakítani az ember negatív energiáinak „ólmát” az isteni energiák „ara­ nyává”. és figyel­ mesen olvasta a rendelkezéseket. mert nem volt biztos benne. további kinyilatkoztatásokat kapott az ibolya lángról.

„Milyen egyszerű vers . én vagyok az ibolya láng Fénylik akár a Nap.” Eszébe jutott. Maga előtt tartva a könyvecskét elkezd­ te ismételni: én vagyok az ibolya láng Működik bennem most. az első alkalommal a Lincoln Park-beli lakásának nappalijában ült egy olivazöld karosszékben. én vagyok Isten Szent Ereje Mely az embereket felszabadítja.gondolta Cynthia akár egy gyermekdal. hogy .16 Amikor Cynthia később rászánta magát az ibolya láng használatára. én vagyok Isten fénye Minden órában tündökölve. én vagyok az ibolya láng Hatalmas kozmikus erőben. lábait egy halom Vogues újságon pihentetve. szemben vele Georgia O'Keeffe egy bekeretezett litográfiá­ jával. én vagyok az ibolya láng Egyedül a fénynek hódolok.

hogy még szorosabb egységben le­ gyünk Istennel. átalakítjuk magun­ kat úgy. majd aludni tért. Lassan elindult egy két sarokra levő. amikor ismételjük: „ én vagyok az ibolya láng” (ami azt jelenti: Isten énbennem az ibolya láng). miközben az eső átitatta ruháit és végigfolyt a hátán. amint egy sártócsa közepébe süllyedt. és figyelte. Egy magasszárú fekete cipő képét látta. Tudor stílusban épült emeletes ház irányába. Esőcseppeket érzett a hátán. Miután befejezte a rendelkezéseket úgy érez­ te. A következő este ugyanabban az időben újra kipróbálta. ahogy azok táncolva hullottak le róla a tócsá­ ba. hogy egy fénysugár vetül rá és egész testé­ ben enyhe bizsergést érzett. Egy éjszaka aztán Cynthiának életszerű ál­ ma volt. de gyermekkora emlékképei még mindig nyugtalanító hatással voltak rá. így becsukta a szemét. Kilencszer elismételte a rendelkezést. De ő csak előbbre húzta fején a fekete . Két heti ibolya láng-használat után nagyobb békességet ér­ zett önmagában.I7 minden alkalommal. Néhány ismétlés után már kívülről tudta.

hogy az egyik előző életét látta álmában. Majd. amint az esőcseppek a víztócsákba hullottak. érezte az orgonák illatát a kapunál és hallotta. Amikor felébredt.i8 fejkötőjét. miközben a ház felé közeledett. hogy elme­ sélte nekem a gyermekkorát és az álmát. ahol már Mr. Több hónappal ezután történt. A kapu­ hoz érve megemelte a fareteszt és belépett a hátsó ajtón. az megfenyegeti. De könnyebbnek és szabadabbnak érezte magát. Farnsworth pedig nevet raj­ ta. amely magában hordozta jelen . Mr. El­ magyaráztam neki. amikor mondja a férfinak. Farnsworth várt rá. vissza tudott emlékezni az álmára. hogy so­ ha nem tér vissza hozzá. amint leszúrja az alvó férfit egy konyhakéssel majd Londonba menekül. mintha az eső elmosta volna a múlt kellemet­ len érzéseit. hogy kidobja családját kis kunyhójukból. „Vajon miért érzem magam ilyen jól egy ilyen szörnyű álom után?” .kérdezte magától. és lelassulva tovább ment. Aztán egy másik álomkép villant fel előtte: zokogva áll. ahol egy hideg padlásszobában haldoklik. Az­ tán látta magát.

ami több életen át egymáshoz kötötte őket. -Azért. mint a fekete kátrány. hogy nem öli meg őt újra. ő pe­ dig a lányaként született meg azért. A fájdalom. -Miért mutatták meg nekem most ezt az elmúlt életemet? . a férfi megölésével előidézett karmát. A karmikus feljegyzés felelevenítése csak az első lépés volt afelé. Az az energia. hogy ki­ egyenlítse a korábban. megszakította azt a karmikus láncot. Farnsworth reinkarnációja. spirituális síkon össze­ sűrűsödött a lelke körül. mert a lelked készen áll arra. Akkor. a bűn­ tudat és az erőszak visszatartotta életterve megvalósításában. a megaláztatás. bár lehetősége volt rá. Az édes­ apja volt Mr. hogy múltját maga mögött hagyhassa. hogy foglalkozzon ezzel a karmikus feljegyzéssel válaszoltam -.kérdezte Cynthia. Még sok spirituális munkát kellett elvégeznie. A hipnotikus regresszió alatt előfordulhat. amely ezeket az érzelmeket táplálta.19 élete kihívásainak karmikus magjait. amikor úgy döntött. ezért azt ajánlom. . hogy betekintést nyerhess az elmúlt életeid­ be. inkább az ibolya lángot használd mint a hipnoterápiát.

Es mit kell tennem ezzel az álommal? -Az álmot azért mutatták meg neked. amelyek nem a tieid.20 hogy olyan emlékeket és gondolatokat is látni fogsz. míg egy szép napon végleg eltűnnek az elméd előteréből. hogy fel tudd oldani a karmikus feljegyzéseket az ibolya láng segítségével. Az ibolya láng használatakor tudnod kell. hogy Isten olyan mértékben fogja megmutatni neked a múltadat. képzelj el egy hatalmas ibolyaszínű radírt. amint letörli a képeket. Ha elégszer végigcsinálod ezt. -Hogyan tudom ezt megtenni? -Az ibolya láng hatására. . az álmodban lá­ tott képek az elméd képernyőjén is megjelen­ nek majd. amilyen mértékben kész vagy fog­ lalkozni vele. mint egy táb­ latörlő szivacsot. Amikor látni véled őket. hangja izgatott volt: / . az emlékek már nem lesznek fájdalmasak és lassan elhalvá­ nyulnak. Ezek megzavar­ hatnak és elterelhetik a figyelmedet. -Kipróbálom! Bármire hajlandó vagyok! Egy pár héttel később Cynthia felhívott.

Láttam. hogy azokban a pillanatokban leperegnek előttük életük eseményei. Ezzel elkezted múltad feljegyzé­ seit magad mögött hagyni. mi történt velem Londonban. a halálom után. amikor mindenféle képek jelentek meg elmémben. Hallottál arról az élet-visszapillantás­ ról. Testem súlytalannak tűnt. hogy mutassa meg a következő karmikus feljegyzést. -Mi az én élettervem? -Az életterved egy olyan terv. amiről a halálközeli élményeket átélő emberek gyakran beszélnek? Ok mesélik. ahol elidőztem egy darabig.21 -Egy rendkívül csodálatos élményben volt részem! Éppen befejeztem az ibolya láng ren­ delkezések elmondását. -Jól van. Most arra kell kér­ ned Istent. amelyet két egymást követő élet között készítenek el szá­ modra. és egy fénysugár­ ban felfelé emelkedett. amin dolgoznod kell. és játszottam né­ hány gyerekkel. / // . Majd egy gyönyörű virágos kertben találtam magam. Közben a szél sűríté­ séhez hasonló hangot hallottam. hogy lépést tudj tartani az életterveddel.

de számuk változhat a lélek* szük­ ségleteinek megfelelően. Felemelkedett Mesterek.vissza kell térned és ismét szembe­ sülnöd kell ugyanazzal az akadállyal. akik vala­ ha a Földön éltek. Isten eredeti. a spirituális evolúciódban a kihívások egy magasabb szintjére lépsz. vagy negatívak) alapján.pl. Általában nyolcán vannak a visszapil­ lantásnál. ahol találkozni fogsz karmikus kihívásokkal. Az elmúlt életed át­ tekintése után ők dolgozzák ki a következő életed tervét. akik ezt a visszapillantást irányítják. Ok a Kelet és Nyugat szentjei és bölcsei. -Azok a fénylények. ha lelkiismeret furdalás nél­ kül megölöd az apádat vagy öngyilkosságot követsz el . beteljesítették létezésük okát és felemelkedtek vagy újraegyesültek Istennel. Ha megbotlasz . Ha legyőzöd azokat.22 .Igen. rád vonatkozó ter­ ve és az előző életeid tettei (legyenek azok po­ zitívak. _____ __ // * A lélek értelmezését lásd a könyv végén lévő szószedetben . Ok mondják meg neked. hogy leszel-e olyan helyzetben. hallottam róluk.

. elmondja neki apja visszaéléseit. gondoskodó férfival. hogy felkeresse édesanyját. ame­ lyek után kezdte jobban érezni magát múltjá­ val kapcsolatban. melynek következtében közeli kapcsolatot ala­ kított ki egy erős jellemű. és jövő:ét is pozitívabban szemlélte. Képesnek érezte magát arra is.Cynthiával többször beszélgettünk. Párkapcsolataira is jótékony hatással voltak beszélgetéseink. amiért nem lépett közbe. A visszatérő emlékképek nem bénították le többé. és megbocsásson édesanyjá­ nak.

öt-hat éves gyerekek. Azonnal felismerheti ezeket az embere­ ket. Bili ezt a titkot azokból a könyvekből tanul­ ta meg.Az IBOLYA LÁNG TITKA Cynthia csak egy a sok ezer ember közül. szemükben különleges csillogás van. akik az ibolya lánggal megváltoztatták az éle­ tüket. amelyeket az „ én vagyok ” Vallásos Mozgalom adott ki. akik csak most kezdték el a legegyszerűbb ibolya láng mantrákat. vagy olyanok. amikor valaki a kezébe nyomta Guy Ballard Leleplezett misztériumok című könyvét. akik negyven éve használják az ibolya láng rendelkezéseit. Járásuk fürge és rugalmas. ha találkozik velük. 1971-ben Maui szigetén tartózkodott spirituális utakat vizsgálgatva. legyenek azok fiata­ lok vagy öregek. Bili elkezdte olvasni a könyvet és csodálkozva fi// . Ok egy titok birtokosai. amit Godfré Ray King írói álnév alatt adott ki.

De azok közül. akik használták az ibolya lángot. Steve egy óriási ibolya fény-oszlopot látott megjelenni körülöttem egyik előadásom után. Az ibolya láng a könnyedség és életerő vib­ . Gardy. Mások is voltak olyanok.25 gyeit fel arra. és azóta is rendszere­ sen használja. nem mindenki látott ibolya fényt vagy hallott furcsa hangokat. Mások csak egyszerűen boldogabbnak érzik magukat. ha becsukják szemüket és összpontosítanak a szemöldökeik között lé­ vő energiaközpontra. amikor először idézte meg az ibolya lángot. aki számítógép programozó. hogy jó nyomon vagyok” . hogy a könyv oldalaiból ibolya fény áradt. Adrian vízesésszerű hangokat hallott. vagy jobban rá­ hangolódnak Magasabb En-jükre. Néhányan akkor ér­ zékelik az ibolya színt. akik érzékelték az ibolya láng jelenlétét. „Ez olyan volt. A későbbiekben Bill a Summit Lighthouse-on keresztül részletesebben tanulmá­ nyozta az ibolya lángot. ibolya fényt látott kiáradni a bil­ lentyűzetből. mint egy spirituá­ lis jel.emlékezett vissza.

Az auránk­ ban visszatükröződnek a pozitív gondolataink. de tükröződhetnek olyan érzések is. Visszatükrözi azokat a rezgéseket is.vita során. mint a düh. A negatív energia a mindennapi életben bármilyen formában megnyilvánulhat a kü­ lönböző betegségektől. saját felgyülemlett karmánk és előző életeink feljegyzései mellett. amelyeket a környezetünkből veszünk fel. Az aura egy energiamező. . amit egy mor­ cos taxisofőr küldött felénk. Ezek a negatív információk az au­ ránkban rögződnek. amit reggelizés közben szereztünk egy . balesetektől kezdve olyan rögzült viselkedésformákig. ami körülveszi a fizikai testünket. hogy megbocsátok és könyörületesek le­ gyünk. érzelmeink.26 ráló érzésével tölt el bennünket. vagy azt a fruszt­ rációt. Segít abban. Hogyan? A negatív karma transzmu­ tációjával. így tehát egész nap magunkkal hordozhat­ juk az auránkban azt a dühöt. amelyek megakadályozzák. féltékenység vagy a frusztráció. hogy jó viszonyban legyünk másokkal. gyűlölet.házastársunkkal lefolytatott .

27 Vagy. hogy életünk­ ben sikeresek legyünk. Reggel vagy este öt-tizenöt percet áldozva az ibolya láng-rendelkezésekre. amelyek a mostani vagy előző életünkben történtek velünk. Ezek a negatív energiák megszilárdulnak és össze­ gyűlnek körülöttünk. Amint azt Cyn­ thia esetében is láttuk. A pszichológusok ezt tudattalannak vagy tudatalattinak nevezik. hogy egész nap békés közérzetben maradjunk. amely deréktól lefelé öleli át az embert. ránk ragadnak. tapasztalni fogja . e felgyülemlett negatív energia képes megakadályozni. akár a beton a cipőnkre. De nem csak a lábainkra nehezedik ez a súly Ez a negativitás hasonlít egy üstdob ala­ kú energia örvényre. hogy mi történik velünk. amely feloldja a negatív energiákat. Ha egyszer elkezdi használni az ibolya lán­ got aurája megtisztításához. függetlenül attól. ez a „csodálatos oldószer”. elősegíthetjük. ahogy azt Cynthia esetében láttuk. Ezt én elektronikus övnek nevezem. bol­ dogtalanok tudunk lenni olyan traumás ese­ mények súlya alatt is. A megoldás az ibolya láng.

Az ibolya láng szabaddá tudja tenni. és hogy élvezhesse az Ön Isteni Jelenlét-éből leereszkedő pozitív energia öszszes előnyét és hogy segítsen legmagasabb szintű képességeinek kifejlesztésében. . hogy mindazok. mint az Isteni Szeretet eszköze. amelyek létének minden szintjén jelentkezni fognak. hogy visszaálljon a test épsége és megvalósuljon a Magasabb En-nel való egyesülés. Az első csodát * A Szentlélek értelmezését lásd a könyv végén lévő szószedetben. Jézus a Szentlélek* erejét hasz­ nálta fel csodatévő munkájához. akik érintkeznek majd az aurájával. amikor megidézi az ibolya lángot.28 azokat a pozitív változásokat. A Ma­ gasabb Én-jével való egyesülés folyamata több évig vagy akár több életen át is eltarthat. hogy spirituálisán fejlődhessen. gyógyulást és felemelő érzést kapnak Öntől. közelebb viszi magát e célhoz. De minden alkalommal. Ennélfogva Ön. A csodák igazi célja. annál jobban felszabadítja magát a korlátozó tényezők alól. jobban tud másoknak is segíteni. Észre fogja venni. Minél többet használja az ibolya láng ren­ delkezéseit.

Amint Ön az ibolya láng hatására megváltozik. Ez egy magyarázat arra.29 a galileai Cana-ban vitte véghez. mint alkimista. amikor egy menyegzőn borrá változtatta a vizet. On is képes lesz csodákat tenni a spirituális és fizi­ kai egészség terén. ami az emberi tudatot szimbolizál­ ta. hogy Jézus a Szentlé­ lek ibolya láng aspektusát használta fel csoda­ tettei elvégzéséhez. a Szentlélek ibolya borává változtatta át. A vizet. • • \ .

amelyek olyan pszichológiai problémákat okoznak. St. Germain* * St.II. amelyek a korai gyermekkorra és előző inkarnációkra vezetnek vissza. amelyektől több életen át is nehéz megszabadulni. Germainről lásd részletesebben: Elizabeth Clare Prophet: A Hét Sugár Urai I. Paramatma Kiadó (előkészületben) .Az ibolya láng felkutatja azokat a hitszakadásokat.. ó' amelyek olyan mély sérüléseket okoztak az ember tudatában..

vallotta magáról. és az azokat tar­ talmazó kis könyvvel. Tinédzser kora óta mély depresszióban szen­ vedett január hónapban. és elindítva a magnót elkezdte hívni az ibolya lángot. aki már tizennyolc éve használja az ibolya lángot. mert nyelve meg-megbicsaklott. hogy őt is ki tudja gyógyítani januári fé­ lelmeiből. hogy elbújhassak az ágyam alá és so­ ha többé ne kelljen előjönnöm” . Barbara nővére. Egy októberi napon Barbara leült a „Mentsd meg a világot ibolya lánggal” ren­ delkezések egyik kazettájával. és nem tudott lé­ . hogy valamit is elért volna velük. meggyőzte ar­ ról. De nem érez­ te. „Minden januárban azt kí­ vántam. és ez minden évben csak súlyosbodott.Gyermekszemek Barbara végső elkeseredésében fordult az ibolya láng rendelkezéseinek használatához.

Nem is tudták. Gyermekei nem tudták. hogy történt valami. hogy tényleg lilának látta-e. Nathan csak bámult rá: „Anyu.52 pést tartani a magnóval. Kicsit később újra megkérdez­ te.kérdezte az anyja. hanem az egész tested körül is láttam a lila színt.” Az elkövetkező napokban. míg a család többi tagja az alagsorban tartóz­ kodott. hogy a házban mindenki. mire a fia azt válaszolta: „Nemcsak a hajad. a dolgozószobájában történt. akik . anyját hívva. miközben Bar­ bara folytatta a rendelkezések használatát. Barbara kikapcsolta a magnót és kijött a szobából. még a szobák is lilának látszottak. mik azok a rendelkezések. Majd hirtelen olyan érzése támadt. A lépcső tetején megje­ lent Barbara nyolc éves fia. Nathan megemlítette neki. hogy a ren­ delkezéseket mondta. de ő még min­ dig szőkének látta. „Igen!” válaszolta a fia. hogy fia minden bizonnyal azon gyerekek közé tartozik. Ez arra a gondolatra vezette. „Tényleg?” . Nathan. hogy megnézze mit szeretne. lila színű a ha­ jad!” Barbara ránézett a hajára. Ez otthon.

” Márciusban olyan munkát talált. Az ibolya láng nemcsak az otthonát változ­ tatta meg. „Depressziósnak is érezhettem volna magamat. két év után is használja az ibolya lángot. de az ibolya láng segített pszichikailag.33 képesek belelátni a spirituális világba. és be­ avatta a rendelkezések titkába. a következő év januárjában a lelkiállapotát is. amit szeretett csinálni. A fiú kérte is anyját. hogy szobájában hívja az ibolya lángot. amíg el nem alszik. \ . Hamarosan ő is megtanult néhány rendelkezést. és otthonunk harmóni­ ájának megőrzésében is. de boldog volt. Habár munkanélküli volt és szegény. és most. hanem. és elkezdte alkalmazni őket.

„Mindenki­ hez személyes hangon szólt. elmondott néhány védel­ met kérő rendelkezést. Mie­ lőtt elment a partira. Már több éve használta rendszeresen az ibolya láng rendel­ kezéseket.Spirituális védelem az ibolya lánggal Kathleen elsőkézből szerzett tapasztalatot az ibolya láng védelmező erejéről. helyesen megne­ vezve és jellemezve családjuk különböző tag­ jait. sőt egyesek esetében. Kathleen nem akarta. és vizualizálta. A médium hátborzongató pontossággal „olvasta” a vendégeket a partin. szerette volna magánéletét magánügyként megtartani. hogy a médium belelásson az aurájába és olvas­ ni tudja gondolatait és érzéseit. amikor meghívást kapott egy mun­ kahelyi partira. hogy az ibolya láng feltölti auráját. ahol a szórakoztatásról egy mé­ dium gondoskodott. még életük nemrég .

Mégis. csak ibolyafényt látott.” J .emléke­ zett vissza Kathleen. amikor a médium Kathleen elé ért. Miért nem látott bele a médium Kathleen aurájába? A főnöke másnap megjegyezte neki. csak néhány általánosságot tudott mondani. hogy „a médium szerint a többi ember gon­ dolatait könnyű volt elolvasni. mert azok szinte ott csüngtek az aurájuk szélén. Amikor a te aurádat vizsgálta. majd sietve továbblépett a következő vendég felé.35 történt eseményeiről is beszámolt” . de a ti­ édben nem.

Saint Germain .

aki szabadság-mozgalmak ösztönző ereje .St. St. hogyan // . A spirituális világokból ezek a Mesterek különböző Hírvivőkön keresztül kommuni­ káltak velünk. Mindegyik Felemelkedett Mester Isten egy-egy aspektusáról tanít minket. Ger­ main. A Mesterek diktáltak le több olyan rendelkezést is.volt évezre­ deken keresztül. megmutatta nekünk. az angyalokkal és Arkangyalokkal együtt arra tanítanak. melyeket mi diktálásoknak nevezünk. hogyan fogjuk fel a Mesterek üzeneteit.ha nem kulcsszereplője . közvetlenül élvezhetik vé­ delmüket. amelyeket használunk. Markot és engem is kiképeztek arra. Amikor az O szavaikat mondják. vezetésüket és áldásukat. ho­ gyan szabadíthatjuk fel saját magunkat és má­ sokat. Germain ajándéka az ibolya láng A Felemelkedett Mesterek.

St. frekvenciája és Isteni tu­ dat-minősége. Ihletet meríthetünk újító munkájából. és a szivárvány hét színé­ re bomlanak. . tapintatával.38 használjuk az ibolya lángot saját magunk és az egész emberiség felszabadítására. igazságos­ ság. al­ kotóképességével. Ahogyan a nap sugarai áthatolva egy prizmán megtörnek. úgy a spirituális fény is mint hét sugár nyilvánul meg.-IL. és spirituális lángként árasztja el a szívün­ ket az irgalmasság. mint a Hetedik Sugár Ura*. Az Ibolya Sugár a Hetedik Su­ gárként ismert. Amikor Isten nevében meg­ idézzük. megbocsátás. annyiszor halmoz el bennünket a Szellem1 ajándékaival: az O örömével. Ahányszor hozzá fohászkodunk. Az ibolya láng a „Hét Sugár5' egyikének lé­ nyege. a // * Lásd részletesebben: Elizabeth Clare Prophet: A Hét Sugár Urai I. Paramatma Kiadó (előkészületben) t A Szellem értelmezését lásd a könyv végén lévő szószedetben. szabadság és transzmutáció minőségeivel. Germain úgy ismert. az irodalom. amit a tudomány. Minden egyes sugárnak megvan a saját színe. a spirituális energia sugaraként száll alá.

hogy lehetővé teszik ennek használatát az emberiség számára e vál­ ságos időben. aranya és drágaköve együttvéve”. az egészségiig}7' és más területeken végzett. és adta át neki az első tanításokat az ibolya lángról. Germain azt mondta. St. mint a Föld összes vagyona. Germain közel hetven éve folyamatosan készít fel minket arra.2 . az alkímia. a béke. a filozófia. hogy beléphessünk a Vízöntő korába. a szabadság és a felvi­ lágosodás korába. az oktatás. hogy „a fel­ emésztő ibolya láng használata sokkal értéke­ sebb lesz az Önök és az egész emberiség számára. hogy az ibolya láng századokig tartó titokban tartása után a Mesterek úgy döntöttek. Guv Ballardnak az 1930-as évek elején jelent meg.39 vallás. Azt is mondta. St.

hogy tovább kísérletezzen ennek a csodálatos oldószernek az erejével.Az IBOLYA LÁNG MEGTAPASZTALÁSA Világszerte tanulmányi központok létesül­ tek. hogy érzik az energia megnövekedett intenzitását. hogy mondják a rendelkezéseket az ibolya láng előhívása céljából. O még nem hallott engem azelőtt beszélni és nem volt felkészülve arra az erős ibolya láng energiára. ahol minden héten összegyűlnek az em­ berek. amelyet akkor érzékelt. melyeket időszakosan országszerte tartok. . és az emberek azt mondják. Mindenkit szívesen látnak ezekben a kö­ rökben. Jeff életét is megváltoztatta az egyik ilyen előadásom. A spiritualitást kutatók érdeklődve hallgat­ ják a Felemelkedett Mesterek tanításairól és a rendelkezések használatáról szóló előadásai­ mat. Az ibolya láng csoportos hívása megsokszorozza a rendelke­ zések erejét.

ezt mondta: „Egy óriási ibolya láng­ zuhanyba merültem.” Jeff számára az ibolya láng kézzelfogható jelenléte egy olyan élmény volt. de érezte sejtjeiben az ibolya láng hatására kiala­ kult bizsergést. Germaintől kapott fény átadását a jelenlévők számára. megint érzékelt egy hatalmas fény­ áradatot. Spirituális látá­ sával egy óriási ibolya láng-oszlopot látott le­ ereszkedni körém és a hátam mögött álló ol­ tár köré. Ugyanabban a pillanatban. mint abban a pillanatban. . akik arra vártak. Steve levegő után kapkodott. Amikor körülbelül öt méterre távolodott az oltártól.41 ■amikor elkezdtem a St. Amint Jeff csatlakozott a sorban álló embe­ rekhez. Soha azelőtt nem érez­ tem magam annyira tisztának és életerősnek. a barátja. hogy elvonuljanak előttem. amelynek emléke hosszú ideig vele maradt. Habár Jeff ezt nem láthatta.

hogy nem tudsz rá­ . Családjaikkal rendszeresen használják az ibolya láng ren­ delkezéseket. akik betérnek ide. és azok jobb hangulatban távozzanak onnan. Amikor visszatérünk. mintha észre sem vették volna. Ilyenkor az üzlet hátsó részébe megyünk és elmondjuk imáinkat. akik olyan gondterheltnek látszanak. „Néha senki sem akar betérni hozzánk” meséli Carol. majdnem mindig csodálatos do­ log történik: az üzlet tömve van emberekkel. „Az emberek elhaladnak az üz­ letünk előtt és úgy tűnik.” Az emberek. ha olyankor térnek be az üzletbe. egy energia többletet kapnak.Hogyan működik az ibolya láng? Ben és Carol egy zsúfolt bevásárlóközpont egyik boltjának tulajdonosai. „Azok az emberek. ez segíti őket abban. és azt mondják. amikor az fel van töltve az ibolya láng energiájával. hogy több vásárló jöjjön az üzletükbe.

amely a fizika. amikor az ibolya lán­ got használják. A fizikában rezgésnek azt a sebességet ne­ vezzük. a másik pedig a tudományos. Carol az ibolya láng rendelkezések elmon­ dása után úgy érzi. amit a Felemel­ kedett Mesterek tártak fel előttem.43 csalni az arcukra egy mosolyt. Mindkét magyarázat magában foglalja a rez­ gések elméletét. Biztos vagyok benne. hogy mi történik olyan­ kor. betérve ide. . „Valamilyen transzcendentális ter­ mészetű dolog történik.” Az emberek spirituális és fizikai változást tapasztalnak magukban. amikor megidézzük az ibolya lángot. mosolyogni kezdenek és mi is velük együtt” meséli Carol. hogy valami megváltozik a légkörben. amellyel valami előre-hátra mozog. és az or­ vostudomány legújabb vívmányaira épül. hogy a tudomány hamarosan képes lesz ma­ gyarázatot adni arra. De mi történik valójában. amikor az ibolya láng rendelkezés szavait is­ mételjük? Két magyarázattal szolgálhatok erre: az egyik spirituális magyarázat.

esetleg felső mentái vagy karmikus test). St. az ibolya láng áthatja teste minden sejtjét és atomját. amely látható és tapintható. tudatalattiját és emlékeze­ tét. Germaintől kaptuk a következő ibolya láng rendelkezést: „ én vagyok az ibolya tűz egy lénye! én vagyok a tisztaság. amely a tudatos elménk tes­ te. vagy más ibolya láng rendelkezé­ sek elmondása következtében. Mindannyiunknak négy testünk van. ame­ lyek beburkolják lelkünket: (i) a fizikai test. amely magában foglalja az összes elmúlt életeink emlékeit. Isten kíván­ sága!” Ezek. Értelmezésem szerint spirituális szinten a rezgés szintén az elektronok spin­ számát (perdületét) jelenti. (3) a mentái test. amely érzelmeinket tartalmazza. amellyel az atom­ mag körül keringenek. Mint ezt látni fogjuk. érzelmeit. (4) az éteri vagy az emlékek teste (kauzális vagy oki test. e meghatározások nem állnak távol egymástól. (2) a vágy vagy az asztrál test. áthatja elméjét. . Az ibolya láng úgy hat erre e négy alsóbb testre. hogy megváltoztatja azok rezgését.s vagy oszcillál.

Ennek ellenére az . atommagja továbbra is olyan kicsi lenne. Mindannyian tudjuk. hogy szabad szemmel nem láthatnánk.Mi történik ilyenkor. Ha egy atomot kosárlab­ da nagyságúnak képzelnénk is el. amikor az ibolya láng áthatja az atomjait? A Mesterek a következő magyarázatot adták. hogy az atom legna­ gyobb része üres tér.

kitölti a go­ lyók közti üres teret és nemsokára az egész anyag összeáll. négy alacsonyabb testünk elektronjainak rezgése lelassul. Ennek következtében a negativitással fogunk jobban együtt rezonálni.46 atom tömegének 99. amely a mi Isteni Jelenlét­ ünktől származik. kátrány vagy cement. Az atommag és az atom széle közötti üres tér az a hely. és végül megbetegedhe­ . ahol disszonancia és negatív energia kötődhet meg. amikor a fizikai és spirituális testeinket megbéklyózza a negatív energia és a karma. nem pedig a tiszta. A Mesterek magyarázata szerint. ko­ rom. kozmi­ kus energiával. amelyek tömege nagyon kicsi. A molekulák és sejtek szintjén ez a szubsz­ tancia úgy jelenik meg. ahol kizárólag csak elektronok kerin­ genek.9 százaléka koncentráló­ dik benne. a „kosárlabda” többi részét üresen hagyva. mint finom por. Ennek szemlélteté­ sére a Mesterek a következő példát használták: valaki vesz egy vödör olvadt kátrányt és bele­ önti egy üveggolyókkal teli hordóba. Az olvadt kátrány lefolyik a hordó fenekéig.

fokozatosan negatívvá válunk. hogy akkor vagyunk opti­ málisan egészségesek. hogy az emberek meghalnak. Mi­ kor a karmikus szubsztancia megszilárdul. Spirituálisán ez az oka an­ nak. ha a spirituális energia szabadon áramlik át testeinken keresztül. áthatol az elektronok és az atommagok közötti eltömődött téren. az olyan. Amikor az ibolya láng elkezdi munkáját. ahon­ nan kilöki és feloldja a sűrű szennyeződés ré­ szecskéit. Amikor együtt rezonálunk ezzel a negativitással. Minél több szubsztancia van a négy al­ sóbb testünkben. legyen az bárhol a spirituális vagy fizikai lényében. akkor tudják. . Ide tartozik az öngyilkosság csíráitól kezdve a vírusokig minden.47 tünk. annál alacsonyabb a rezgé­ sünk mértéke és annál megterheltebbeknek érezzük magunkat. Ez a folyamat a negatív energiákat pozitív energiákká transzmutálja és visszaállítja azok eredeti tisztaságát. Ha tanulmányozták a jógát és az akupunk­ túrát. hacsak nem teszünk ez ellen valamit. Az ibolya tűz transzmutál mindent ami ne­ gatív. mintha a spirituális testeink erei meszesednének el.

hogy megidézitek az ibolya lángot. Amint ez a sugár áthatja lényeteket. megsemmisíti a negatív állapotokat. Zadkiel Arkangyal . A következő pillanatban pedig elhatározzátok. mint a kozmikus energia egy óriási elektródája kezd körülvenni be?ineteket. Es íme! A Hetedik Sugár hatalmas ereje. és előre nyújtott tenyerükkel a négy alsóbb testetek és az aurátok felé irányítják az ibolya sugár egy ívét. amelyek szó szoros értelemben eltűnnek a szívetekből és az elmétekből.Az egyik pillanatban itt ültök aurátokban mindenféle negatív gondolatokkal körülvéve. Az ibolya láng angyalai körétek gyűlnek.

a másik oldal pedig a vízhez ta­ pad. A szennyvonzó oldal magához köti a piszkot. mivel lényege a Szellem. mint a mágnes az iratkapcsokat.Az IBOLYA LÁNG ÚGY MŰKÖDIK. MINT EGY ERŐS TISZTÍTÓSZER Az ibolya láng működése hasonlít a szappa­ néra. Minden szappant alkotó molekulának két ol­ dala van: az egyik oldal a szennyeződést vonza. az polaritást hoz létre az atommag és az ibolya láng fehéren izzó magja között. Az atommag anyagi természeténél fogva a negatív pólus. a piszok eltávolítására az ato­ mok pozitív és negatív töltéseit használja fel. hogy kivigye a szennyeződést. a másik pedig a vizet. Amikor megidézzük az ibolya lángot. amely fellazítja az atommag és a körülötte keringő . a pozitív pólus. Az atommag és az ibolya láng fénye közöt­ ti kölcsönhatás egy rezgést hoz létre. A szappan. míg az ibolya láng fehéren izzó magja.

ami a mi rezgésszámunkat is felemeli. hanem át is alakítja azt tiszta fény-energiává. A szappantól eltérően azonban az ibolya láng nemcsak körülöleli és eltávolítja a törme­ léket. amely elnehezítette az atomot. az elekt­ ronok szabadabban kezdenek mozogni. belezuhan az ibolya lángba.50 elektronok között megragadt sűrű anyagot. amely eltávolítja. és a létezés egy magasabb spirituális állapotába juttatnak minket. Megszabadulva a hulladéktól. fellazul. Amint ez a megszilárdult szubsztancia. .

Freeze krionikus energia su­ gara. // . vonó és transzportáló sugárnyalábjai. ételmelegítés mikrohullámokkal.Fizikai gyógyulás az ibolya láng segítségével Manapság már hozzászoktunk ahhoz a gon­ dolathoz. ma már olyan dolgo­ kat tudunk létrehozni az energia felhasználá­ sával. mint pl. hogy az energiasugarak és az erőte­ rek képesek megváltoztatni és befolyásolni az anyagot. vagy csontjaink lefényké­ pezése Röntgen sugarakkal. Példaként szolgálhat a sci-fi világából jól ismert Star Trek (Urszekerek). a hang továbbítása a levegőn keresz­ tül rádióhullámok segítségével. vagy a Batman című filmből Mr. amely lefagyasztja az embereket. Míg ezek túl fantasztikusnak és lehetetlen­ nek tűnnek számunkra. amik hasonlóképpen fantasztikusnak tűntek volna a múlt századi ember számára.

Az ibolyántúli fénnyel kezelt se­ bek hamarabb gyógyulnak. mert megöli a tuberkulózist okozó baktériumokat.Tudjuk. felgyorsítják elektronjainak mozgását. aminek következtében az étel felmelegszik. Ugyanakkor az ibolyántúli su­ garat a kórházak levegőjének fertőtlenítésére is használják. pruritus-t. Amikor az ibolya láng áthatol testünkön. Az ibolya láng működését nem lehet tudo­ mányos módszerekkel mérni. káros a védtelen bőrre. hogy az ultraibolya sugarak használata enyhíti a bőrviszketést. az ún. Amikor egy tóban hul­ lám keletkezik. Bizonyítást nyert az is. végigfodrozódik a vizen. ott is változást okoz. A megkövesedett érzel­ . de gyógyításra is használható. mint amelyeket hagyományos orvosi ellátással kezeltek. hogy megelőzzék a tuberkulózis és más veszélyes fertőzések terjedését. Az ibolyántúli sugárzás pl. Ami­ kor a mikrohullámok áthatolnak az ételen. de működése a különböző frekvenciájú elektromágneses energiához hasonló. hogy az elektromágneses spektrum különböző frekvenciáit hasznos tevékenysé­ gekre is használjuk.

A fiú nem vett tudomást róla annak ellenére. vagy néha más. míg olvassa az alábbi történetet: Grace harminc éve küzdött az asztmával. hogy visszaállítsa természetes öngyógyító mecha­ nizmusát. Éjjelente szorító érzés fogta el a tüdejét. Ezért neheztelt a fiú­ ra. ki­ lencven percet töltött az ibolya láng megidézésével és megbocsátást kért azért. Egyik nap Grace-nek eszébe jutott. Emlékezzen erre. de úgy érezte.53 mi törmelék és egyéb negatív anyagok eltávo­ lításával lehetővé teszi testünk számára. erősebb aszt­ ma elleni gyógyszerekre is. hogy valami megakadályozza a gyógyulását. hogy olyan . Miután felismerte a negatív érzelmei és a fizikai állapota közötti összefüggést. remélve. hogy talán az előző barátja iránt érzett neheztelő érzése húzódik meg az asztmája mögött. önmagát pedig sajnálta. Megszigorította étrendjét és mindennap az ibolya lángnak is szentelt valamennyi időt. hogy tetszeni fog neki. hogy Grace megváltoztatta külsejét is. és ilyenkor inhaláló készüléke hasz­ nálatára szorult. kb.

amely viszszatartotta őt. ki voltam téve házipornak. virágpornak és háztartási vegy­ szereknek is. végre én is egy egészséges ember vagyok.” Grace-nek azóta sem voltak asztmás roha­ mai.mondja -. Úgy érezte. Vizualizálta önmagát. amennyit csak akartam. aki újra szabadon szívhatja az élet levegőjét. minden probléma nélkül. amint ne­ heztelését és önsajnálatát beledobja egy óriási ibolya láng máglyába. Grace így em­ lékszik vissza: „Két nappal később eszembe jutott. „Sőt mi több . önfeledten nevettem.” Grace életének javulása addig nem követ­ kezett be. Az ibolya láng rendszeres hasz- . hogy két nap­ ja nem is használtam.54 sok energiát pazarolt erre a zátonyra futott kapcsolatra. amíg fel nem ismerte és meg nem oldotta boldogtalanságának okát. A fizikai hatás drámai volt. Röviden. itt az idő az inhaláló készülékem újra­ töltésére. Ismét ehettem. mikor rádöbbentem. sőt még hoszszú sétákra is elmentem. hogy az összes érzelmi görcse feloldódik és felemész­ tődik.

amelyben a tes­ tünk képes önmagát meggyógyítani.nálata kövezte ki a csodálatos gyógyulásához vezető utat. Hogyan végzi ezt el az ibolya láng? Oly módon. . hogy segíthet nekünk egy olyan rezgési állapotot elérni.

Az orvosok ezt spontán remissziónak nevezik. amikor a test ké­ pes elérni azt az állapotot. Az orvosok szerint ez akkor követ­ kezik be.Az IBOLYA LÁNG SEGÍTI TESTÜNKET AZ ÖNGYÓGYULÁSBAN Nem csodálkozunk azon. amikor testünk új bőrt növeszt. Mi az „elme”? Candace Pert molekuláris . amikor az elme vagy a tudat irányítja úgy a testet. amelyben a sejtek használni tudják a természetes öngyógyító ké­ pességüket. vagy amikor összeforrasztja a törött csontot. hogy begyógyítson egy vágást. Ez az úgynevezett elme-test kapcsolat. amikor például a rá­ kos daganat eltűnik a beteg testből minden látható ok nélkül. arra a következtetésre jutottak. Azok az orvosok. De csodálkozunk azon. akik tanulmányozták eze­ ket az eseteket. hogy az meggyógyítsa önmagát. hogy ez akkor történhet meg.

aki az érzelmek keletkezésének fo­ lyamatát tanulmányozta. hogy ha egy embernél spontán gyógyulás történhet. mely képessé teszi a sejteket arra. és az egész szerve­ zettel is. az elmét az agy és a test információs világának egy olyan fajta fel­ élénkítő energiájának nevezi.biológus. tanulmányozta az elme-test kapcsolatot és azt vallja. hogy miért küzd egye­ sek immunrendszere bizonyos betegségek el­ len. A tudósok kimutatták. aki a Harvardon szerzett or­ vosi diplomát. A kihívás az. Andrew Weil. akkor ez min­ denki mással is megtörténhet.3 Pert azt vallja.”4 . hogy hogyan lehet bekapcsolni a megfelelő kapcsolót e folyamat elindításához. O az érzelmeket az elmét és a testet összekötő kapocsnak gondolja. hogy kommunikáljanak egymással. míg másoké miért nem áll ellen azoknak. hogy az elme jelen van az agy és a test minden részében és nemcsak a nyak feletti részben. hogy immunrend­ szerünk saját intelligenciával rendelkezik. a külvilággal. Azt azonban nem tudják. „Az egész áram­ kör és mechanizmus ott van a testünkben.

Grace ese­ tében is. . / En azt hiszem. aminek következtében nem képes Magasabb En-jével kapcsolatba lépni. hogy a betegség akkor je­ lentkezik. hogyan tudunk befolyás­ sal lenni erre az „elmére”. akkor be fogjuk tud­ ni indítani testünk természetes gyógyulási me­ chanizmusát. mint pl. egyszerűen az. amikor a test az elmétől eltérő mér­ tékben rezeg. hogy az ibolya láng visszaállítja a Magasabb Én és a fizikai test kö­ zötti természetes rezonanciát. A gyógyulás magyarázata.Ha egyszer rájövünk.

akkor könnyen megérthetjük.A MAGASABB DIMEZIÓJÚ FIZIKA FÉNYT DERÍT AZ IBOLYA LÁNG CSODÁJÁRA A legtöbb tudós még nem hajlandó elfo­ gadni. amely szerint a fizi­ kai testünk. Azonban felme­ rült mostanában egy tudományos elmélet. „szuperhúr” elmélet. nem más. amelyek több dimenzióban léteznek. hogy az energiarezgések képesek meg­ változtatni az egészségünket. hogy megtalálták az anyag legki­ sebb alkotórészét. hogy feltárja az anyag és az energia való­ di természetét. Ha ez így van. mindig felfedeznek egy még kisebbet. . mint a „húrrezgések” összes­ sége. A modern fizika számos ága foglalkozik az­ zal. az ún. ho­ gyan képes az ibolya láng rezgéseink megvál­ toztatásával meggyógyítani minket. Valahányszor a fizikusok úgy gondolják. ami számunkra olyan szilárdnak tűnik.

hogy soha nem találjuk meg a legkisebb ré­ szecskét. és előállí- . Ha a szuperhúr-elmélet helyes. Mint ahogy egy hangszer húrjai is képesek különböző frekvenciákon rezegni. leptonokat. Majd megtanul­ ták hogyan lehet az atommagot protonokra és neutronokra széthasítani. 1oo milliárdszor milliárdszor (1o2°-szor) kisebbek a protonnál. De a tudósok felfedeztek még legalább hatvan más szubatomikus ré­ szecskét is. hogy az atom az anyag legkisebb része. amelyek az atommag körül keringenek. Ké­ sőbb felfedezték az elektronokat. mivel nagyon kicsik. hogy néha „részecske állatkertnek” nevezik őket. bozonokat. így a szuperhúrok elemi részecskének tűnnek szá­ munkra. olyan sokfélét. Az egyes húrok ma­ guk nem láthatók még mikroszkóp alatt sem. azok valójában a szuperhúrok rezgésmódjai lehetnek. quarkokat. akkor lehet. és felszabadítani a nukleáris energiát.6o A múlt században a tudósok azt tartották. mint a neutrínókat. E hatvanas évek végén megjelent el­ mélet szerint amit mi anyagrészecskéknek gondolunk.

segíthet annak megmagyarázásában. A tudósok keresik azokat a módszereket. amikor az ibolya láng haszná­ latával emelik rezgésszámukat. amelyek tulajdonképpen nem is különböző anyagok. ahá­ nyat megválaszol. „nem mások. mivel a húr további része egy felsőbb. úgy a szuperhú­ rok is képesek különböző frekvenciákon re­ zegni. több dimenziós térben van „felcsavarva”. a különböző szubatomi részecskéknek megfelelően. De az az elképzelés. A szuperhúr elmélet egy elegáns magyará­ zat a sokféle szubatomi részecske létezésére. amelyekkel tesztelhetnék a szuperhúr-elméletet. hogy mi e rezgő szuperhúrok végeredményei len­ nénk. mint ezáltal a rezgő húr ál­ tal létrehozott zenei összhang”. amely legalább annyi kérdést vet fel. mert amint azt Michio Kaku fizikus írta. Valamikor a tudósok majd képesek lesznek .' A Kakuhoz hasonló fizikusok is azt állítják. hogy mi csak az anyagi részecskét láthatjuk és nem az egész húrt. hogy egyes emberek miért érnek el oly rend­ kívüli sikereket.tani hangokat és dallamokat.

amely az ibolya láng­ rendelkezések elmondása közben száll alá. amelyek a négy alacsonyabb testünket alkot­ ják. akkor olvassa el fi­ gyelmesen a következő történetet. Addig is. Tizenévesen csatlakozott egy fundamentalista keresztény egyházhoz. felhagyott a vallással. hogy kipróbálja. amikor a tudomány és a vallás konf­ liktusba keveredett. hogy visszaállítsuk harmóniánkat és kiegyensúlyo­ zottságunkat. mint a spirituális energia egy hatékony for­ májával. de soha sem tudta öszszeegyeztetni a teremtésről szóló tanításokat . hogyan működik az ibolya láng.62 mérni azokat a finom energiasűrűségeket. Ha még nem hatá­ rozta el. kísérletezhetünk az ibolya lánggal. hogy mi is valójában a spirituális és fizikai egység. Vagy talán képesek lesznek annak az energiának a mérésére. és újra felfedezhessük azt. Ezeken a tudományos magyarázatokon ke­ resztül bepillantást nyerhetett abba. Ez lehetővé tenné számunkra. Egy kételkedő kísérletei az ibolya lánggal Darryl.

Evekkel később megismerkedett a Felemel­ kedett Mesterek tanításaival. és tovább folytatta ta­ nulmányait felsőbb fokon.63 a z evolúcióról tanultakkal. mind pokolra vannak ítélve. Bár befejezte az egyetemet. Miután kapott egy társkutatói állást az egyetem mezőgazdasági tanszékén. hogy tudományos né­ zeteire fenyegető hatással lettek volna. de még vonakodott kipróbálni a rendelkezéseket. Ez segített neki visszanyerni spiritualitását és motivációját anélkül. hogy fonto­ sabb számára a társasági élet. Azt sem tudta elfo­ gadni. „Ez az életnek egy nagyon leszűkített szemlélete” . Bár részt vett a Felemelkedett Meste­ rek tanításairól szóló egyik előadáson.mondta Darryl. hogy mindazok. és külö­ nösen a nyugati tradíciókon kívül álló Meste­ rekhez. Miután hátat fordított a vallásnak. belevetette magát a céltalan szórakozásba. . akik nem fogadják el a keresztény tanokat. hamarosan abba­ hagyta azokat. és az ibolya láng­ gal. cinikus­ sá vált és csak az adott pillanatnak élt. mert úgy érezte. Vonzódott a kelet spiritualitásához.

Elképzeltem mi lett volna belőlem. amelyen Serapis Bey-nek. Alkoholista. Hama­ rosan változásokat tapasztalt az életében. vagy ami még rosszabb. „Hat hó­ nap múlva nem fogtok emlékezni arra. amikor hat hónap után viszszatekintettem eddigi életemre. hol voltatok amikor elkezdtétek. AIDS-es is lehettem volna.64 Később elment meghallgatni egy diktálást. hogy kísérletezze­ nek hat hónapig az ibolya lánggal. Serapis pró­ bára hívta a jelenlevőket. az ibolya láng . ha azon az úton maradok. egy Egyiptomi Mesternek az üzenetét adtam át. le­ mondott az italról. munkájában motiváltabb és leleményesebb lett. Úgy érzem. és kevésbé ma­ teriálisak. „Emlékszem. Darryl kíváncsi lett és elkezdte minden nap tizenöt percig hívni az ibolya lángot. élete meg­ telik az öröm és az értelem egy újfajta érzésé­ vel. mert mérföldek­ re fogtok kerülni a kiindulópontotoktól” mondta a Mester. hogy azok inkább spirituális jellegűek legyenek. csodálkozva láttam mennyit változtam. úgy érezte. Újrafogalmazta céljait.

hogy a szent szavak és imák ismétlése kö­ zelebb viszi őket az Istennel való egyesülés­ hez.mindenre. azt állítják. Martha huszonhá­ .mondta Darryl. Darryl befejezte megkezdett tanulmányait és visszanyerte a kereszténység iránt érzett megbecsülését. hanem csak a kereszténység tanainak leszűkített. akik kipróbálták a rendelkezé­ seket és a keleti mantrákat is. Rájött arra.65 végérvényesen a helyes útra térített”. A hindu és buddhista szerzetesek mantrákat ismételget­ tek a gyógyulás érdekében . fundamentalista értelme­ zését. hogy a rendelkezéseknek sokkal gyorsabb és kéz­ zelfoghatóbb hatása van. hogy nem Krisz­ tus tanait ellenzi. Az emberek. A rendelkezések és a keleti mantrák közötti különbség A misztikusok évezredeken keresztül hit­ ték. A misztikusok a mantrákat a test és az elme betegségeire is használták.a depressziótól a láz kezeléséig .

mondja.mondja .amik valóban elvégzik ezt. Úgy véli mind a kettő fontos.amely egyike a Rig Véda legszentebb költeményei­ nek . ahányszor csak tudja. A rendelke­ zések segítenek a spirituális úton lévő olyan akadályok eltávolításában. s most naponta annyiszor ismétli az ibolya láng-mantrát „én vagyok az ibolya tűz egy lé­ nye! én vagyok a tisztaság. az önzés és az önbecsülés hiá­ nya. mint például a fé­ lelem. A mantrázások az odaadás érzését váltják ki belőle. hogy a rendelkezések több eredménnyel járnak .rom évig használta a keleti meditációt és mantrákat. „A rendelkezések azok . a gőg. de mostanában több időt szentel a rendelkezésekre. „A mantrázás és a rendelkezések ismétlése két különböző dolog” . A hindu Gayatri mantrát. De hisz ab­ ban. Né­ hány éve elkezdte az ibolya lángot is használ­ ni. .bármi legyen is a cél .naponta hatezerszer is elismételte.” Margaret a munkahelyi és a magánéleti . Isten kívánsága!”.különösen a misztikusok alapvető céljának elérésében. amely az Istennel való egyesülés.

stressz hatására otthagyta kollégiumi dékáni állását. . akkor Istent en­ gedjük rajtunk keresztül dolgozni” . hogy belépjen egy Zen buddhista ko­ lostorba. hogy ez számára csak menekülés volt. Tíz éven keresztül alkalmazta azokat. Habár a rutinszerű mantrázások és meditációk eredményeként egészségesnek érezte magát. hogyan irányíthatja a rendelkezések energiá­ ját a mások és a bolygó gyógyítására. „Amikor rendelkezéseket mondunk.mondja Margaret. felfedezte a rendelkezéseket és használni kezdte őket. megtanulva. „Tud­ tam. Miután otthagyta a kolostort. arra a következtetésre jutott. hogy aktívabb szerepet kell játszanom a saját életem és a világ megváltoztatásában”mondta.

Elkezdett nyomozni egy spirituá­ lis tanár után. tanári . Mariko. ezért beiratkozott az egyikre. Bár Amerikában született. Germain és az ibolya láng a krónikus hátfájást? Mariko megpróbáltatásai tinédzser kora elején kezdődtek. szü­ lei japánok voltak.Hogyan gyógyította meg St. Tanulmányai befejezése után. klasszikus japán táncot taní­ tott a többi internáltnak. Hogy elűzze a nyo­ masztó unalmat. szüleivel együtt három és fél évet töl­ tött egy ilyen táborban. A háború után sikeres üzletasszony lett be­ lőle. ezt a személyt az egyetemen találja meg. Úgy gondolta. a második világháború ki­ robbanásakor. Miután a japán hadsereg megtámadta Pearl Harbort 1941 decemberé­ ben. hogy valami hiányzik az életéből. azonban úgy érezte. a nyugati partokon élő japán származású amerikaiak internáló táborokba kerültek.

de az okát még nem tudta. és a hátára esett. Amint az asztalon állt és leeresztette a széket a padlóra. esés köz­ ben megfordult a levegőben. Tanítása ideje alatt újabb megpróbáltatás­ ban volt része. Mariko elvesztette az egyensúlyát és rá­ esett a székre. az kicsú­ szott a kezéből és a lábaival felfelé a padlóra esett. és ép­ pen le akart szállni onnan. amikor egy hirdetőtáblát akart felszerelni az osztályteremben. Mariko buddhistaként nevelkedett.diplomával a zsebében. Hogy védje a szívét. mint a súlyos kar­ mája visszatérése. de édesanyja a kereszténység tiszteletére is taní­ totta. Kannon vagy Quan Yin segí­ tették át az iskola első hetein. hogy az iskolában maradhasson. . Egy asztal tetejére állított széken állt. ragaszkodott ahhoz. hogy Isten és a buddhista Irga­ lom Istennője. amit pedagógia szakon szerzett. Súlyosan megsérült a háta. ahol tehetséges középisko­ lásokat tanított. mert nem akart már az első héten hiányozni. egy állami iskolában kapott állást. Hitte. Ez a tapasztalat úgy tűnt neki. Habár éles fájdalmat érzett.

Rájött arra. a szemeim előtt lassan mozgó diafilm-sort (bár úgy ér­ zem félálomban voltam). amiből tudta. Mariko tovább folytatta a rendelkezések használatát karmája transzmutálása érdekében és érezte. de hátfájdalma hamarosan viszszatért. „Egy nap mutattak nekem egy. Ezáltal őket is megakadályozta abban. hogy az ibolya láng angyalai Quan Yinnel és Mária Anyával segítették őt. Meghúzódott a háta. ami pedig nem az ő feladata volt. Lassanként feltárult előtte fájdalmának iga­ zi oka. De Mariko hátfájása időnként visszatért. . hogy úrrá legyenek a saját problémáikon és hogy spirituálisán továbbfejlődhessenek. hogy a baleset mö­ gött húzódó karma nem oldódott fel. mint korábban. Elkezdte minden nap hívni az ibolya lángot. az iskola az Egyesült Államok elnökétől megkapta a „Kiváló Isko­ la” kitüntetést. Spirituális keresése elvezette őt a Summit Lighthouse-ba. amikor egy ne­ héz asztalt mozgatott.A tanév sikeres volt. amely úgy tűnt. hogy mások terheit is a há­ tán cipelte. de fájdalma nem volt olyan kibírhatatlan.

egészen addig. St. „Erez­ tem. mennyei boldogságot éreztem!” Ezek után Mariko képes volt fájdalmak nél­ kül aludni. Először függőlegesen.71 mint a hátfájásomra vonatkozó karmikus adósságom teljes képe. nagyon lassan. Semmilyen fájdalmat nem éreztem e csodálatos gyógyulási folyamat alatt. s . majd vízszintesen folytatódott a gyógyulás. hogy a háta végleg meggyógyult. hogy egy csodálatos gyógyulás történt. ami alatt érezte. Germainnek és az ibolya lángnak köszön­ hetően. amint St. Lehetséges. sőt. Germain ibolya lángjának an­ gyalai meggyógyítják és helyreállítják hátam izomszakadásait. és hiszi. Két év telt el a gyógyulás óta.” Röviddel ezután St. Germain egy diktálásának élményében volt része. hogy ezek előző életeimből és a jelen életemből szár­ maztak. amíg a hátam megjavult és teljesen meggyógyult.

elégeti. transzmutálja és kitörli múltotok karmájának feljegyzéseit (így kiegyenlítve élet-adósságotokat). miközben felszabadítja. * El Morya . s kiegyensúlyozza a közietek és más életáramok közötti energiaáramlást. 7^7^ belehajt az élő Isten karjaiba.. megkönnyebbülést. /íz ibolya láng megbocsát. reményt és az élet újdonságának érzését fog átok tapasztalni.. örömérzést. mintha csak a depresszió felhőit lényetek saját napja szétoszlatta volna.Amint elkezditek használni az ibolya lángot.

mint egysze­ rűen csak elismételni néhányszor az ibolya láng mantráját. HOGY MŰKÖDÉSBE HOZZA AZ IBOLYA LÁNGOT A SAJÁT ÉLETÉBEN 1. házimunkái közben vagy lefek­ vés előtt.Kilenc lépés. mint pél­ dául egy kápolnában vagy egy jól megvilágí­ . bármikor hívhatja az ibolya lángot. Bárhol. Találjon mindennap időt az ibolya láng alkalmazására.a kocsijában. Nem kell mást tennie. és érez­ ni fogja a különbséget. ha naponta legalább tizenöt percet szán rá megszakítás nélkül. A rendelkezéseket legjobb egy spirituális munkára kijelölt helyen elmondani. . fá­ radtnak vagy ingerültnek érzi magát. A legnagyobb eredmé­ nyeket azonban akkor érheti el az ibolya lánggal. valahányszor feszültnek.

akiknek az a felada­ ta. a por. Ők nagy . Azokat az elementálokat akik a tűz elemet képviselik. a víz elementáljai az undinek (sellők). hogy vigyázzanak bolygónkra. a föld elementáljai pedig a gnómok (törpék vagy manók). szalamandráknak nevezzük. tiszta és kiszellőztetett szobában. 2. kristályokat.tott. Felemelke­ dett Mesterek vagy szerettei fényképeit is el­ helyezheti. a víz és a föld természetszellemei. a levegő elementáljai a szilfek (tündérek). hogy jöjjenek és segítsenek Önnek. a rendetlenség. a kosz és az áporodott levegő akadályozzák a spirituális energia áramlását. Az elementálok a tűz. Kezdje az ibolya lánggal való munkát egy imával. az angyalokat és az elementálokat. Oltárt is készíthet. a levegő. virágokat és szentek. amelyre gyertyákat. A gyen­ ge világítás. A rendelkezések előtt mondjon el egy imát vagy egy invokációt és kérje a Felemelkedett Mestereket.

hogy előtte védelmet ne kérnénk. hogy a fény megidézése úgy vonzza a sötétség erőit. fia hamarosan mindenkit lila színűnek látott a házban. Barbara felhívta nővérét. Emlékszik Barbara esetére? Amikor elkezd­ te megidézni az ibolya lángot. Az egyik legjobb mód­ szer erre a fényoszlop és Mihály Arkangyal védelmének megidézése. akár a mágnes a vasat. amint azok megpróbáltak be­ jutni a házba.75 örömmel segítenek megtisztítani az auránkat és a bolygónkat az ibolya lánggal. Minden reggel mondja el a Fényoszlop cí­ . aki már évek óta használta a rendelkezéseket és megtanult egy fontos leckét: sohasem szabad megidézni az ibolya lángot anélkül. Ezért kell körülzárnia auráját fehér és kék védelmező energiával. 3. A Mesterek azt tanítják. Kérjen védelmet mielőtt elkezdené az ibolya láng használatát. Nem sokkal azután a fia azt is elmondta. hogy sötét felhőket látott.

segíts nekem. mint például: „Mihály Arkan­ gyal. amint egy áthatolhatatlan fényfalat von On köré. de valószínűleg számtalan más alkalommal is. vala­ mint a Mihály Arkangyalt megidéző rendel­ kezéseket.76 mű rendelkezést és ismételje meg azt a nap folyamán annyiszor. E rendelkezés elmondásakor képzelje el saját én vagyok Jelenlét-ének és az On felett lévő Isteni Jelenlét-nek káprázatos fehér fényét. a tökéletesség és Isten akaratának minőségeit testesíti meg. segíts nekem.a hit. A Mihály Arkangyalhoz szóló ima lehet olyan egyszerű. (Lásd a 95-96. hogy Mihály Arkangyal és az ő angyali seregei azonnal a segítségére sietnek amint.mint az Első Sugár Arkangyala . a védelem. Tehát örömmel és élvezettel mondja a ren­ delkezéseket.) •• • • . tudván. segíts ne­ kem!” Mihály Arkangyal . amelyekről nem is tudok. ahányszor szükségét érzi. Mihály Arkangyal személyesen több tucatszor mentette meg az életemet. hívja őket. olda­ lakon a Fényoszlop című rendelkezést.

Kezdje az ibolya láng rendelkezéseket egy bevezetéssel. Itt van például egy bevezetés. hogy legyenek a se­ gítségünkre és vezessenek minket. mint egy felkérés. A Szent Krisztusi En a mi Magasabb Én-ünk és belső tanítónk. a mi én vagyok Jelenlét-ünkön és a Szent Krisztusi En-ünkön keresztül valósul meg. Egy rendelkezés előszava olyan. hatalmas. Rendelkezéseinket általában a következő szavakkal kezdjük: „A bennem lévő szeretett. amelyben szeretettel megkérjük az ibolya láng lényeit . amit használ­ hatnak és tetszésük szerint akár ki is bővülhet­ nek: s s .77 4. diadalmas Isteni Jelenlét..” és itt soroljuk fel kedvelt Mestereink és szentjeink neveit. és a szeretett Szent Krisztusi En-em ne­ vében. az én vagyök. tökéletes Isteni Jelenlét-ünk. Az én vagyok Jelenlét a mi állandó.a Felemelkedett Meste­ reket és az angyalokat -. aki beavatja és kalauzolja lelkünket az Istennel való egyesüléshez vezető ösvényen. A velük való kapcsolatunk. .

akinek szüksége van rá.78 A bennem lévő szeretett. hogy hívásom legyen megsok­ szorozva és legyen segítségére minden léleknek e bolygón. majd gyorsítsa fel őket az ismétlések folyamán. hívlak benneteket szeretett St. A las­ san mondott rendelkezések nagy erővel bírnak. Töltse fel a sza­ vakat Isten iránt érzett erős szeretettel. Amikor először mondja a rendelkezést. hogy--------------------------. Germain és a Hetedik Sugár angyalai. amikor foko­ zatosan felgyorsítja a rendelkezések sebességét és felemeli a hangmagasságát. hatalmas. Kérem. Isten akaratának megfelelően. és a szeretett Szent Krisztusi Énem nevében. Köszönöm nektek és elfogadom most ennek teljes erővel való elvégzését. de egy másfajta energia áramlik. Kérlek titeket. . azt lassan és megfontoltan tegye. 5. diadalmas Isteni Jelenlét.. Először lassan mondja a rendelkezéseket. az én vagyok.

6.. Természetesnek kell érezni. annál ha­ tékonyabb.79 Mark Prophet ezt a ritmust egy gyorsuló vonat zakatolásához szokta hasonlítani. Minél lendületesebb. tapasztalni fogja. az ibolya láng tűzhöz hason• • . Vizualizáljon spirituális munkája segítésére. Sok ember szerint..tam” majd fokoza­ tosan alakul át „tam-ta-tam”. Azon­ ban a sebesség felgyorsítását nem szabad erőltetni. akik kifejlesztették spi­ rituális látásukat. Ha azonban On becsukja a szemét és erősen koncentrál a szemöldökei között levő energiaközpontra. mintha a rendelkezés önmagától gyorsulna fel. hogy azok sokkal haté­ konyabban emelik saját rezgésszámát. majd „tam-tamtam-tam”-má. hogy „tam. Ahogyan növeli a rendelkezések sebessé­ gét. A legtöbb ember nem látja fizikai szemeivel az ibolya lángot. Ez úgy hangzik. akkor belső szemeivel néha „láthatja” az ibolya lángot működés közben.

akkor becsukhatja a szemét. Az is látható lesz. amint az ibolya láng életre kel. Vizualizációk: Az ibolya láng-oszlop Amikor megidézi az ibolya lángot. amint e lángok meg­ semmisítik a karmikus törmelékeket. és kipróbálhatja a következő vizualizációt. mint fa. Néha segíthet úgy elképzelni ezt a törme­ léket. vizualizálja magát egy kb. két méter átmérőjű és három méter magas ibolya láng-oszloppal körülvéve. mintha csak egy filmet nézne. amint a lángban sercegve. amelynek a színe változó: a sötét indigóto és a ragyogó ametiszttől az ibolyaszín-rózsaszínig. . Ha már kívülről megtanult néhány ibolya láng-rendelkezést.vagy szurokdarabokat. Bukfenceznek. rózsa és ibolya színek különböző árnyalataiban lüktetnek Ön körül. A lángok fel­ emelkednek és a lila. pattognak majd eltűnnek egy fehér füstfelhőben. Figyelje. ropogva letörnek az Ör elektron övéről. ami a lábai alól indul és a feje felett ér véget.8o lit.

amíg mondja a rendelkezést. Lássa egyre gyorsabban forogni. akár egy búgócsiga. amint az ibolya . amely oltalmazza és körülzárja az ibolya lángot. képzelje el. Ez a vizuali­ záció egy magasabb rezgés fokra készteti az ibolya lángot és felgyorsítja a Ön sejtjeinek. Tartsa meg elméjében ezt a vizualizációs képet. Vizualizálja. atomjainak és elektronjainak rezgését. amint a szféra örvényleni kezd. egy még nagyobb fehér fény oszlopot. Gyógyítás az örvénylő ibolya láng szférákkal Ez a vizualizáció segíthet a négy alsóbb teste gyógyításában. amint ki­ sebb ibolya láng szférák alakulnak ki minden szerve körül. és az egész nap folyamán is.81 Az ibolya láng oszlopa körül láthatja saját védő fény burkát. A következő lépésben képzelje el. Valahányszor gondol rá. Az ibolya láng megidézése közben képzeljen el egy széles ibolya fény szférát kialakulni maga körül. azzal megerősíti ezt a vizualizációs képet. Amint növeli a rendelkezés sebességét.

Kísérle­ tezzen e vizualizációval és figyelje meg. Azután képzelje el. a Szent Krisztusi En-jét és az ibolya láng angyalait. Erősítse meg kérését a szférák ismétlődő vizualizációjával. milyen hatással van Önre. hogy az ibolya láng tökéletesíti szerveit. Kérje az én vagyok Jelenlét-ét. melyek a betegségek alapjai lehetnek. hogy tartsák meg teste körül ezeket az ibolya láng szférákat egész nap. ••~ .82 láng szférák megsemmisítenek és azonnal fel­ emésztenek bármiféle sötétséget.

Miután már áldozott valamennyi időt az ibolya lángra. Használja az ibolya lángot elmúlt életei feljegyzéseinek Uszítására. előfordulhat. érzelmi vagy fizikai problémája transzmutációjának érdekében. Dolgozhat a barátaival és szeret­ teivel fennálló kapcsolatain is. annak karmája (pozitív és negatív) a felszínre tör. Ha egyszer kinyitja. Amikor tudatosul Önben egyik előző élete. ha reggel ez lesz az első dolga. Egy elmúlt élet fel­ idézését nem lehet könnyen venni. 8. A negatív karma olyan. az egész napja könnyebben fog menni. fel akarja majd tűrni az ingujját. hogy úgy találja.7 Használja mindennap az ibolya lángot. Az egyik legjobb időpont a rendelkezések elmondására a kora reggel. Speciális kérést is megfogalmazhat az éle­ tében előforduló bármilyen mentális. emlékszik előző életeire. hogy idejét az élet szolgála­ . Meg fogja látni. akár Pandora sze­ lencéje.

hogy csak egy olyan benyomása van. amit St. Germaintől kaptunk. Vagy lehet. szomorúságot vagy megbánást érezhet. amilyen időtlen időkkel ezelőtt volt. ne próbálja meg őket elnyomni.84 tának szentelje. és minden nap hívja az ibolya láng angyalait. hogy az ibolya láng hívásával transzmutálja múltja karmájá­ nak feljegyzéseit. Ez valóban egy nagy ajándék. amint az ibolya láng átitatja az emléket. Képzelje el. Ha ezek a fel­ jegyzések fájdalmasak . hogy egy kü­ lönös időben vagy helyen volt. Ugyanakkor felsza­ badító érzést is.és általában azok. Egy előző élet karmájá­ nak kiegyenlítése az ibolya láng rendelkezé­ sek koncentrált használatával. Hagyja azt . mert lelke feloldás után sír -. amíg annak képe eltűnik. Az ibolya láng megidézése alatt elmúlt éle­ teinek képei merülhetnek fel elméjében. hogy transzmutálják a kar­ mikus adósságokat. akár hat hónap alatt is elvégezhető. mert tudja. Ehelyett összpontosítsa figyelmét a szívében lévő fény­ re. Le­ het. Amikor ezek az emlékek a tudomására jut­ nak. hogy olyannak látja saját magát.

Az első. hogy a létezés egy maga­ sabb szintjére emelkedjen.85 eltűnni. hogy helyet csináljon a pozitív dolgoknak. az események érzelmi és lelki emléke. A második az a karmikus energia. vagy akik Önnek ártottak. amelyek Önnek fáj­ dalmat okoznak. Használhatja a vizuali­ zációt az ibolya radírral. amikor az ibo­ lya lángot használja a múlt karmikus feljegy­ zéseivel kapcsolatban. következményének. amely a múltja iránt érzett negatív gondolataihoz és érzései­ hez kötődik. feljegyzésé­ nek és emlékének” nevezem. Ki kell törölnie a negatív feljegyzéseket és emlékeket. amelyet Cynthiának adtam (lásd a 20. akiknek ártott. mint a számítógépen tárolt adatok. Az elmúlt életek feljegyzései olyanok. oldalt). Ezt én a kar­ ma „okának. Amint ezt véghezviszi az ibolya láng segítségével. A pszihoterápia segítséget nyújt saját maga ♦• . Két elem transzmutálódik. felszabadítja lelkét. és cserélje fel lelki szemei előtt egy ragyogó fehér nappal. amely Önt azokhoz köti. amely magába foglalja mindazt az energiát.

mint ahogy Cynthia is tette . és hogy jobb döntéseket hoz­ zon életében. amikor kiegyen­ líti egy bizonyos élete karmáját. Fontos. Csak ezeknek a karmikus feljegyzéseknek a feloldása által . ezzel az együttes cselekedet­ tel. a kö­ vetkezőt. mert meglátta múltja egy negatív feljegyzését. Mindannyian követtünk el hibá­ kat a múltban. majd a következőt. Amikor ibolya láng rendelkezések­ kel. a Magasabb Énje feltárja majd a következő elmúlt életét. és ezáltal gyorsabbá teheti az Istennel való egyesülés céljának elérését. hogy új lehetőségeket kapjon. hogy pozitívvá változtatja ebben az életében. hogy ne érezzük tehernek az elmúlt életeink negatív feljegyzéseit. eredményét. és szolgálattal „adózunk” azoknak. feljegyzését és emlékét. kitörölhetjük a fájdalmas események okát. Minden egyes alkalommal. akikké! rosszat tettünk.86 megértéséhez. amivel meg kell birkóznia. és így tovább. Ki is békülhet valakivel.tudja megtisztítani az utat lelke fejlődése számára. . és el­ határozta. különben nem lennénk ma itt. Fel­ gyorsíthatja lelke fejlődését még ebben az éle­ tében.

hogy lelkének sorsát a saját kezébe veszi. amikor az ibolya lánggal transz­ mutálja egy korábbi élete karmájának negatív feljegyzéseit. Az ibolya láng azonban nemcsak az On kar­ • • . akiknek szüksége van rá. Minden alkalommal. 9. lelke felszabadulásának egy új ér­ zése tölti majd el. szomszédja és a bolygó karmikus hulladékainak eltakarítására. így lassan-lassan felismeri. Terjessze ki felhívásai hatáskörét belefog­ lalva a háza. és meg­ van a lehetősége arra. amelyből bárki ihat. Legyen hálás azért. akivel találkozik. Emlékeztesse magát arra. folytassa útját. Amint gyakorolja az ibolya láng mások megsegítésére történő irányítását. hogy itt van. Az ezer mérföldes út is egy lépéssel kezdődik.87 Bocsásson meg saját magának és lépjen to­ vább. hogy az ibolya lánggal kitörölheti karmája negatív feljegyzéseit. Ha egyszer elkezdte. hogy az ibolya lán­ got mindig készenlétben tartsa azok számára. úgy elkép­ zelheti az auráját. mint egy ibolya láng-for­ rást.

az igazságtalanságokét. amelyek olyan eseményekből származnak. mint pl. Egyik este Paulának. a gyilkosságokét. mialatt részt vett az ibo­ lya lángot megidéző csoport ülésén. mint az egyének személyes karmikus fel­ jegyzéseinek transzmutációja. hogy az ibolya láng többre ké­ pes. . Képes a múlt szörnyű eseményeinek emlékeit és karmáját is transzmutálni. A következő történetből látni fogja. melyben az ibolya láng transzmutálta a Polgárháború egyik legvéresebb ütközetének. Paula és családja szoros kapcsolatot érez a Déliekkel és az Amerikai Polgárháborúval. mint pl. hanem egy csoportnak vagy a bolygónak a karmáját is. a hábo­ rúk vagy felgyülemlett igazságtalanságok.88 máját tudja feloldani. sőt még a háborúkét is. Az ibolya tűz felemészti a csaták karmikus feljegyzéseit Paula tudta. látomása volt. hogyan használta fel Paula az ibolya lángot a Polgárháború legszörnyűbb karmikus feljegyzései némelyikének transzmutálására.

89

a shiloh-i csatának a karmikus feljegyzéseit. A csata 1862. április 6-án kora reggel kez­ dődött, a Tennessee folyó partjához közel, ahol az Unió 42 000 katonája táborozott a shiloh-i templom, egy egyszerű faépítmény mellett. A katonák nem számítottak támadás­ ra, ezért nem is ástak védvonalakat, és így a Konföderációs (szövetséges) csapatok táma­ dása meglepetésszerűen érte őket. A csata két egész napig tartott és a szövetséges csapatok visszavonulásával ért véget, miután megérke­ zett az Unió 25 000 fős felmentő serege. Azonban nehéz lenne ezt az Unió győzel­ mének nevezni. Több mint 20000 amerikai katona maradt a harctéren, a két szembenálló fél (a kék és a szürke egyenruhások) vesztesé­ gei egyformák voltak. Az első este a harctéren maradt sebesültek összebújtak melegedni, és előfordult, hogy valamelyikük az ellenség karjaiban halt meg. Több amerikait öltek meg a shiloh-i csatá­ ban, mint a Polgárháború más csatái és az azt megelőző három háború alatt. A harctéren annyi holttest hevert, hogy Grant tábornok

90

szavaival élve „bármelyik irányban át lehetett volna menni az egész vérmezőn csak holttes­ tekre lépve anélkül, hogy a lábunk a földet érintette volna”.6 Egy ilyen véres háború sebeket hagyott mindenki lelkében, aki részt vett benne - azokéban, akik túlélték és azokéban is, akik oda­ vesztek. Paula a rendelkezés elmondása közben lá­ tomása során látta, amint az ibolya láng transzmutálta az esemény karmikus feljegyzé­ seit. Látta Shiloh-1 is az első nap csatájának végén, amint mindkét fél hátrahagyta a me­ zőn halottait és sebesültjeit. Paula ezt írta: „Eleredt a csendes eső,' a tábortüzek füstje össze­ keveredett a csata füstjével Efüst alacsonyan lebe­ gett a szörnyű látomások vérmezeje felett. Halott, haldokló, sebesült és kimerült emberek feküdtek mindenütt. Visszatartott lélegzettel szemléltem az elém táruló színhelyt, és fájdalmait. Majd az esőcseppekkel együtt megjelentek a fény ibolya színű szikrái. Ezek addig növekedtek, míg az eső átváltozott az ibolya láng zuhatagává,

91

amely nem messze tőlem, a testek körül örvénylett. S akkor igazi csoda kezdődött: Az ibolya láng behatolt a már szürke színű ha­ lottak szívébe és lüktetni kezdett. Az ibolya fény addig sugárzott testük legmélyéből, mígnem a ka­ tonák ibolyaszínűvé, majd rózsaszínűvé váltak és életre keltek! Minden katonát több száz angyal és elementál lény vett körül, ibolya lángot lehelve be­ léjük. Az ibolya láng átjárta a katonák sebeit, míg azok össze nem forrtak és be nem gyógyultak. Miután a katonák meggyógyultak vagy feltá­ madtak a halálból, csatlakoztak a mennyei lé­ nyekhez., hogy segítsenek nekik a többi katonát életre kelteni. Láttam, amint a Konföderációs katonák egy csoportja feltámadt, és egy Uniós dobos fiú segítsé­ gére sietett, közöttük esett el. Nagyon gyengé­ den a vállukra emelték ó% uniós zászlójával együtt, majd körbevitték a csatatéren. Ezer meg ezer ember fürdótt az ibolya láng­ ban, és akik akkor tértek vissza a halálból, feláll­ tak és egyenruhájuk színétől függetlenül maguk­ hoz ölelték embertársaikat. Végtelen boldogság

Chickamauga-án és Antietam-on is. ” / ____ s Paula tanúja volt e borzalmas csaták né­ hány feljegyzése transzmutálásának. amint az angyalok magukkal hozzák az elveszett. Ez így folytatódott csatatér csatatér után. Láttam. hogy onnan szemlélhessem a mérföldekre elnyúló csatamezőt. hogy az emberek bolygónk gyógyítása érdekében rendszeresen irányítsák az ibolya lángot e karmikus feljegyzésekre. feleségeit és családjaik más tagjait erre a hatalmas újraegyesülésre. Gettysburg-ön. Shiloh után az ibolya láng végigsöpört más csa­ tatereken is.92 fogott el. Nagyon fontos. mígnem letekintve Eszak-Amerikára megláttam az Egyesült Államokat egy ibolya szí­ nű drágakőként csillogni a bolygón. amint figyeltem az örömteljes víziót ki­ terjedni az egész csatamezőre. A látomás kiterjedt. mintha csak magasabbra emelkedtem volna. bátor katonák apáit. a csata feljegyzése . Még ha a csatában érintett lelkek többsége valószínű­ leg inkarnálódott is azóta. ahol a fényvivők ezrei a múlt szenvedéseitől megszabadulva Egysé­ gükre ébredtek.

93 megmarad pszichéjükben. amikor az ibolya láng rendelkezéseket alkalmazzák. Ha még nem járt a következő oldalakon. bármik legyenek is azok. Paula látomása bemutatta. Hozzá­ adhatja az ibolya láng rendelkezéseket napi imáihoz vagy meditációihoz. Néhányan hónapokig is ismétel­ hetik rendszeresen azokat. . Minden alkalommal. Másoknak azonban látványos eredményekben lehet részük már az első alkalommal is. amikor használják. Magasabb Én-je együttműködésével. amíg az ibolya láng nem transzmutálja azt. hogy mindegyikünk segíthet a világ sebeinek begyógyításában. Megtervezheti saját ibolya láng rutinját. mindaddig. amikor az ibolya lán­ got a csaták vagy vérfürdők feljegyzéseibe irá­ nyítjuk. az ibolya lánggal. még egy kis részt transzmutálunk azok karmáiból és még egy kicsivel tovább gyógyítjuk a sebet. Az embereknek különbözőek a tapasztala­ taik. hogy a rendelkezé­ sek valóban működnek. mielőtt bármilyen bizonyítékuk is lenne arra.

Mielőtt elkezdi. akik világszerte átváltoztatták életüket e cso­ dás oldószerrel. A rendelke­ zések 36. Kezdetben háromszor vagy kilencszer is­ mételje el a rendelkezéseket. . 40. kérve a Magasabb Én­ jét. felemelheti az ismétlések számát. arra bizta­ tom. hogy próbáljon ki egyet most. amely Isten legnagyobb aján­ déka a világmindenség számára. Remélem. Amikor kész rá. csukja be a szemét és mondjon el hal­ kan egy odaadó imát. 108 vagy akár 144 alkalommal való megismétlésével még nagyobb Isteni Erőhöz és több saját spirituális forráshoz fér­ het hozzá.94 hogy kipróbáljon egy rendelkezést. hogy egyike lesz annak a több ezer embernek. megismeri annak az örömét. hogy mutassa meg az ibolya láng értékét az Ön életében.

(Háromszor ismételje meg. Az én vagyok az ibolya tüzet előhívja Elégetni. Amíg én egy vagyok az ibolya lánggal. és transzmutálni a vágyakat Kitartóan haladok a Szabadság nevében.) .Rendelkezések és vizualizációk Rendelkezés: F ényoszlop Szeretett ragyogó én vagyok Jelenlét Végy körül fényoszlopoddal A Felemelkedett Mesteri lángból Isten nevében most előhívlak Tartsd meg templomomat szabadon A felém küldött viszályoktól.

Mihály Úr mögöttem. védelmezz minket! Szereteted villámával! Védj. Mihály Úr felettem. ^/ Az én vagyok szeretete védelmez itt engem! Az én vagyok szeretete védelmez itt engem! Az én vagyok szeretete védelmez itt engem! Rendelkezés: V édj . védj. védj. védj. védelmezz minket ! Védj. védelmezz minket! Fényed titkos erejével! • • . // Mihály Úr előttem. védelmezz minket! Fenséges Nagy Önmagaddal! Védj. Mihály Úr bármerre is járok.96 Rendelkezés: Utazási védelem Ezt a rendelkezést normál hangerővel. Mihály Úr jobbomra. és hal­ kan a tömegközlekedési eszközön utazva. védj . Mihály Úr balomra. Mihály Úr alattam Mihály Úr. át­ éléssel mondhatja autóvezetés közben.

amint a lán­ gok feloldják a benne és a körülötte lévő szennyeződést. védelmezz minket! Nagy és dicsőséges hatalmaddal! És örökre zárj minket biztonságba A Te gyémánt-fény szívedbe! Rendelkezés: Én vagyok az ibolya tűz egy lénye ! Ez a rövid kis rendelkezés lehet az első ibo­ lya láng rendelkezés amit használ. amint az megfürdeti és megtisztítja auráját. azonnal Isten fényévé transzmutálódik. védj. Vizualizáció: Amint ezt a rendelkezést mondja. Azt mondja „én vagyok a tisz­ taság. hogy bármelyik negatív energia. vizualizálja az ibolya lángot. Amikor ezt a rendelkezést mondja. ami nem isteni ere­ detű. s ami az Ön ibolya láng szertartásának alapköve lehet. amely érintkezik ezekkel a lángokkal. . Képzelje el. vizualizálja.97 Védj. Isten kívánsága!” mivel meg akarja au­ ráját tisztítani mindentől.

Rendelkezés: én vagyok az ibolya tűz egy lénye! én vagyok a tisztaság. Mondhatja például: A Föld az ibolya tűz egy bolygója! A Föld a tisztaság. szülővárosa. Isten kívánsága! Magyarország az ibolya tűz egy országa! Magyarország a tisztaság. Isten kívánsága! E rendelkezés egyik változataként beilleszt­ heti ismerősei. Isten kívánsága! . országa vagy a bolygó nevét a szövegbe.

amint saját „szeretetreméltó Isteni Jelenlét”-e be­ burkolja Ont. Vizualizálja a fény egy vízesését. Képzelje el azt is. Amikor ezt a rendelkezést mondja. amint az ibolya láng fel­ oldja az Ön és mások bűneinek okát. Ne felejtse el hozzáadni az On saját. majd megáldja és megvigasztalja mindazokat akikért imádkozik. követ­ kezményét. aggodalmat.99 Még TÖBB IBOLYA TŰZ Vizualizáció: A „Még több ibolya tűz” rendelkezés a rit­ musáról. miközben elenged magától minden haragot. tanácskozzon én vagyok Jelenlét-évei. Figyelje. Semmi­ / • • • • . melyeket az ibolya lánggal szeretne valóra váltani. amint e fény ragyogó energiafolyamként feltölti Ont. és az ibolya láng spirális mozgásáról ismert. Erezze. amivel a ritmust követi. arra vonatkozó elképzeléseit sem. nyugtalanságot és félelemet. amint az kiárad az én vagyok Jelenlét-éből. karmikus feljegyzéseit és emlékeit.

csíráit kiirtja. ami az én vagyok bennem Hallgass meg most. Itassa át a Földet és az embereket A növekvő Krisztus-ragyogás fényével. Transzmutálja a viszály okait itt. amire kérlek Szent Krisztusi Énjére mindenkinek! / / Áradjon most a Szabadság ibolya tüze. így rendelkezem: Hozd el áldásodat. ÉN VAGYOK A Szabadság-szeretet teljes ereje Mely felemeli az egész földet a mennybe . ÉN VAGYOK. Fogja át az egész világot. és egyesítse. az Istentől jövő cselekedet Fenntartva azt a menny szerető keze által.lyen probléma nem lehet túl jelentéktelen vagy túl nagy ahhoz. Hogy senki se féljen. Rendelkezés: Szeretett Isteni Jelenlét. hogy az ibolya láng ne tudna megbirkózni velük. én vagyok ÉN VAGYOK.

ó jöjj el. ó jöjj el. engem és az egész életet Örökre a Felemelkedett Mesterek Tökéletességében Mindenható én vagyok! Mindenható én vagyok! Mindenható én vagyok! • • Rendelkezés: Ragyogó spirális ibolya láng Ragyogó spirális ibolya láng. Terjedj ki és ragyogj át fényeddel! Ragyogó ibolya láng. Mutasd meg Isten hatalmát mindenkinek! Ragyogó ibolya láng. Ébreszd fel a Földet és szabadítsd fel! . szabadíts fel! Ragyogó ibolya láng. Szabadíts fel. ó jöjj el. szabadíts fel. Szállj le most és hass át engem! Ragyogó spirális ibolya láng.Ibolya tűz lángolj fényesen Isten saját fénye élő szépségében Mely most és mindörökre Felszabadítja a világot.

Jöjj és transzmutáld most a félelmeket is! Rendelkezés: Az IBOLYA LÁNG...102 Ibolya láng ragyogása. Terjedj ki és ragyogj rajtam át! Ibolya láng ragyogása. Terjedj ki mindenki láttára! Ibolya láng ragyogása. A Könyörületesség őrségét alapítsd meg itt! Ibolya láng ragyogása. Isten lehelete minden sejtben én vagyok az ibolya láng A kozmikus időt ütemezve én vagyok az ibolya láng Szívet és elmét felvillanyoz én vagyok az ibolya láng Isten teremtését fenntartja most én vagyok az ibolya láng Teljes szeretettel Teljes szeretettel Teljes szeretettel .

103 Kristálybarlangban csillámlik én vagyok az ibolya láng A rejtett fájdalmakat felkutatja én vagyok az ibolya láng A félelem okát. kozmikus magasságokba én vagyok az ibolya láng Teljes erővel Teljes erővel Teljes erővel . magvát elhamvasztja én vagyok az ibolya láng Feltárja most a titkos nevet én vagyok az ibolya láng Teljes békével Teljes békével Teljes békével Villámcsapásként felvillanva én vagyok az ibolya láng Kiterjed a galaxisokon át én vagyok az ibolya láng Lelket és Szellemet összekapcsolja én vagyok az ibolya láng Felemel téged is.

Egyéniesült. amely meghatározza önmaga vég­ zetét. amelyből leereszkedett és az Egész egységébe. A lélek el­ veszhet. és ami egyesíti a halhatatlan Igazsággal. valamint az ő Istentől való különválása eredményezte ennek a lehetőségnek a hús ala­ csony állapotába való leereszkedését. de a Szellem sosem halhat meg. a legmagasabb . Elren­ deltetett. ezért át kell itatni a Szellem valóságával. A lélek újraegyesülése a Szellemmel az alkími­ ai esküvő. könyörgésekkel. és a szabad akarat iránti óhaja. hogy a lélek tiszteletben legyen fel­ emelve az Isten-állapotnak azon teljességébe. Amikor elvégzik e szertartást. és megtisztítani imákkal. és a lélek az Isten élő lehető­ sége. amely az Élet egyetlen Szelleme. A lé­ lek bukásra képes marad. és visszavezetni a dicsőségbe.Szószedet Lélek: Isten Szellem.

Isten mint Atya. a Felemelkedett Mesterek tartózkodási helye Isten birodalmában. akkor a lélek szóval fel­ váltva is használatos. akit neveznek még szent tűznek is. Az én vagyok Jelenlét. aki szükség­ szerűen magába foglalja Istennek magának mint Anyának a polaritását is. amely az Atya-Anya Isten összpontosítója. a tökéletesedés síkja. Isten mindenütt jelenlévő jelenléte. ha egyes számban.105 / En-t az Elet Urává és az emberben felismert isteni lehetőséggé koronázzák. az Elet energiáinak. az Anyag koordinátora. Szentlélek: A Szentháromság Harmadik Személye. minek követ­ keztében őt Atya-Anya Istennek nevezzük. kisbetűvel használ­ juk mint „szellem”. a tűz Ket­ tős nyelve. Szellem: Az Istenség hímnemű polaritása. amelyek áthatják a koz- . Ha kisbetűvel írjuk mint „szellemek”. akkor jelentése azonos a fizikai test nélküli szellemekkel vagy asztrális entitá­ sokkal.

A Szentlélek fó­ kuszálja az Atya-Anya Isten egyensúlyát a lény fehér tűz magjában.io6 moszt. Vishnu (Fiú). Shiva úgy ismert mint a Pusztító/Szabadító. és emlékeztessen minden- . mert az ő mindent elemésztő Szeretete. A Szentlélek Személye és Lángja az a Vigasztaló. megkötözi a gonosz erőit és transzmutálja az emberek rossz csele­ kedeteinek az okát és hatását. A Brahma (Atya). A Szellem kilenc aján­ dékát azért adták át az Úr szolgáinak. hogy megkössék a halált és a poklot. A prána a Szentlélek lényege. amikor meg­ idézik az Anyag síkjain. Shiva (Szentlélek) hindu Szentháromságban. amit mi magunkba szívunk a szent tűz beléleg­ zése által a csakráinkon keresztül. hogy táplál­ juk a négy alsóbb testünket. hogy felvilágosítson és ta­ nítson bennünket. így megszaba­ dítva őket a karma és a felgyülemlett sötétség börtönéből. A szennyezett szellemek és a tisztátalan entitások elűzését is elvégzi a Szentlélek szent tüze Krisztus és az én vagyok aki én vagyok nevében. akit Jézus ígért. és hogy elvé­ gezzék az ő munkáját a Földön. hogy eljön amikor Urunk eltávozik.

amit szeretett Jézus tanított nekünk a mennyben és a földön. Ez a Szentlélek leszállásának rítusa. a Szentlélek leereszkedik. amikor a Mester azt mondta: „Ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában.IO7 re. amikor Isten egy fia vagy lánya felemelkedik az én vagyok aki én vagyok Jelenlét-ébe. hogy kitöltse a megüresedést és magasztalja az Úr Jelenlét-ét a Földön. aki a Maha Chohan hivatalát tölti be. ami pedig Pünkösdkor kö­ vetkezett be. amit Jézus ígért tanítványainak. . A Szentlélek lángjának képvise­ lője a Föld evolúciója számára az a Felemel­ kedett Mester. Az ő éteri székhelye Sri Lanka felett található. Minden alkalommal. mígnem felruházta ttok mennyei erővel”.

and the Tenth Dimension. 153. 1994. 5. 1995. . Time Warps. Candace Pert: „The Chemical Commu­ nicators”. Knopf. M ichio Kaku : Hyperspace: A Scientific Odyssey through Parallel Universes. The Voice of the I am. Andrew Weil: Spontaneous Healing: How to Discover and Enhance Your Body’s Natural Abi­ lity to Maintain and Heal Itself New York. Anchor Books. 227. 4. 1941 január. old. 189. New York. The Voice of the I am. old. William Morrow and Co. 15. 3. New York. 20. Healing and the Mind. 1995. 85. Doubleday. Alfred A. Doubleday. 1936 május. 6. New York. old.Jegyzetek 1. in Bill Moyers. old. old. old. 1996. K enneth C.. D avis: Don't Know Much About the Civil War: Everything You Need to Know About America's Greatest Conflict but Never Learned. 2.

Élők észüle tben: Elizabeth C lare P rophet. Előző L. M ark A Hét Sugár Urai kedeteik I. Prophet: A Hét Sugár Urai II.. Tanfolyamainkról és egyéb kiadványainkról érdeklődjön a kiadónál. Mark L..A Paramatma Kiadó célja elősegíteni a spi­ rituális evolúciót olyan információk közrea­ dásával. amelyek hosszú évszázadokig rejtve voltak az emberiség elől. Tanításaik Elizabeth C lare Prophet : A kimondott szó tudománya El M orya : A tanítvány és az ösvény . Prophet: életeik és csele­ Elizabeth C lare Prophet .

Budapest. Telefon: 06 30/352 3409 A kiadásért felel: Hochrein András Tördelő: Németh Marcell Nyomta és kötötte az AduPrint Kft. 2003.Paramatma Könyvkiadó.36 (A/5) ív. ISBN 963 210 953 8 . Felelős vezető: Tóth Béláné ügyvezető igazgató Terjedelem: 3.

Könyvsikerei kö­ zött megtalálható a Kimondott szó tudománya című mű is. ideértve a hang teremtő ereje a személyes növekedés számára és a kimondott szó transzformációja. reinkarnáció és a világ vallásai­ nak misztikus útja. A legnépszerűbb köny­ vei között található pél­ dául a Hét Sugár Urai. amelyben megismerked­ het Isten egy-egy aspek­ tusát képviselő Sugarak Urainak előző életeivel. Az 1960-as évek óta konferenciákat és szemináriumokat vezet világszerte spirituális témákban. próféciák. a társlelkek.Elizabeth Clare Prophet egy világhírű szerző. mint például az angyalok. Elizabeth Clare Prophetnek úttörő technikái vannak a gyakorlati spiritualitás terén. spiritu­ ális pszichológia. az aura. cselekedeteivel és tanítá­ saival. .

” Dannion Brinkley. hogy egyensúlyt és harmóniát hozzon létre a testében. amely az összes spirituális hagyományt szolgálja. a Megmentve a Fény által c. az elméjében és a lelkében. Ez az. amely tiszteletet és méltóságot ad minden dolognak. ami valóban képessé tesz erre. hogy kapcsolatba kerüljünk másokkal. Gyógyítók és alkimisták is felhasználták ezt a nagyfrekvenciájú spirituális energiát spirituális transzformáció és energetikai egyensúly létrehozására.. Utat biztosít nekünk. Dannion Brinkley is látta és tapasztalta az ibolya lángot halálközeli állapotában. könyv szerzője Egy huszadik századi látnok. Edgar Cayce is felismerte az ibolya fény gyógyító erejét.„Az ibolya láng egy olyan fény.. 1200 Ft ISBN 963 210 953 8 789632 109534 > . Most alkalmazhatja az ebben a könyvben leírt gyakorlati technikákat.