You are on page 1of 198

OBRAZOVNI PROGRAM

ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE

SADRŽAJ OPŠTI DIO ................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE .......................................... 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................ 3 POSEBNI DIO ................................................................................................ 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................ 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ...................................................................... 6 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................. 7 1.2.1. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE ...................................................................... 7 1.2.2. ELEKTRONIKA ..................................................................................... 15 1.2.3. PRIMJENA RAČUNARA U ELEKTROTEHNICI .................................................. 30 1.2.4. DIGITALNA ELEKTRONIKA ...................................................................... 35 1.2.5. OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA .................................................................. 41 1.2.6. ENERGETSKA ELEKTRONIKA ................................................................... 49 1.2.7. ELEKTRONSKA I SPECIJALNA MJERENJA .................................................... 55 1.2.8. AUTOMATSKO UPRAVLJANJE .................................................................. 63 1.2.9. VISOKOFREKVENTNA ELEKTRONIKA .......................................................... 69 1.2.10. SIGNALNO – SIGURNOSNI SISTEMI ............................................................ 76 1.2.11. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 80 1.2.12. PRAKTIČNA NASTAVA .......................................................................... 86 1.3. IZBORNA NASTAVA ............................................................................... 100 1.3.1. ENGLESKI (JEZIK STRUKE) .................................................................... 100 1.3.2. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE .................................................. 112 1.3.3. OSNOVI RAČUNARSKOG SOFTVERA ......................................................... 117 1.3.4. POSLOVNA KOMUNIKACIJA ................................................................... 123 1.3.5. RAČUNARSKA GRAFIKA I INTERNET TEHNOLOGIJE ...................................... 128 1.3.6. AUDIO I VIDEO TEHNIKA ...................................................................... 142 1.3.7. OSNOVI ENERGETIKE I ENERGETSKA EFIKASNOST ....................................... 150 1.3.8. MEHATRONIKA .................................................................................. 160 1.3.9. OSNOVE RAČUNARSKIH MREŽA .............................................................. 172 2. STRUČNI ISPIT ........................................................................................ 178 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO-TEORIJSKI DIO ISPITA .................................... 178 2.1.1. ELEKTRONIKA ................................................................................... 178 2.1.2. ELEKTRONSKA I SPECIJALNA MJERENJA .................................................. 182 2.1.3. AUTOMATSKO UPRAVLJANJE ................................................................ 185 2.2. ISPITNI KATALOG ZA STRUČNI RAD ........................................................... 188 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA UČENIKA ...................................... 193 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA..................... 194 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA .......... 194 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 194 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 195 8. OBLIK ORGANIZACIJE I IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ............................. 196 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 196 9. PROFESIONALNA PRAKSA .......................................................................... 197 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI .......................................................................... 198 11. SPISAK UČESNIKA KOJI SU UČESTVOVALI U IZRADI OBRAZOVNOG PROGRAMA ........ 198

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. Nastavni predmeti – grupe predmeta I sed. 3 3 2 2 2 2 2 god. 108 108 72 72 72 72 72 2 2 18 4 3 72 648 144 108 2 14 3 3 2 3 72 504 108 108 72 108 2 2 3 2 72 72 108 72 2 2 2 3 2 11 6 17 1 4 2 66 66 66 99 66 363 198 561 33 132 66 10 360 10 330 72 sed. 3 3 2 2 II god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 III god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 IV god. 99 99 66 66 Ukupno

Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Fizičko vaspitanje Informatika Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Fizika 2. Hemija UKUPNO A B Stručno - teorijski predmeti 1. Osnove elektrotehnike 2. Elektronika Primjena računara u 3. elektrotehnici 4. Digitalna elektronika 5. Osnove telekomunikacija 6. Energetska elektronika Elektronska i specijalna 7. mjerenja 8. Automatsko upravljanje 9. Visokofrekventna elektronika 10. Signalno - sigurnosni sistemi 11. Preduzetništvo UKUPNO B C Praktična nastava UKUPNO B+C D Slobodne aktivnosti E Izborna nastava 1. Engleski (jezik struke) Ekologija i zaštita životne 2. sredine 3. Osnovi računarskog softvera 4. Poslovna komunikacija Računarska grafika i internet 5. tehnologije 6. Audio i video tehnika 7. Osnovi energetike i energetska

423 423 282 282 72 72 72 72 72 72 1842 252 288 72 108 72 72 174 138 66 99 66 471 702 2109 141 420 282 72

2

72

7 4 11 1 2 2 2 2

252 144 396 36 72 72 72 72

11 4 15 1 2 2

396 144 540 36 72 72

11 6 17 1 4 2

396 216 612 36 144 72

2 2

72 72 2 2 2 72 72 72 2 2 66 66

72 72 144 138 138

3

Upoznavanje materijala i elemenata sa područja elektrotehnike i elektronike. obrazovni program elektrotehničar elektronike. .Razvijanje motivacije za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje i oblikovanje trajanog sistema vrijednosti.regulacionih sistema.Sticanje znanja za uspješnu upotrebu savremenih komunikacijskih tehnologija za rad na stručnom području. Izuzetno. upravljačke tehnike i multimedijske prenosne elektronike.Upoznavanje kompletnih rješenja kod upotrebe multimedijske opreme: ton. .Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta za upis. prenos analognog i digitalnog signala. tipičnih šema vezivanja kao i osposobljavanje za montažu.Upoznavanje instrumenata i mjernih metoda za mjerenje električnih i drugih fizičkih veličina.Razvijanje ekološke svijesti i upoznavanje sa propisima o zaštiti na radu.Sticanje opštih i osnovnih znanja za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu. mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili dvogodišnju stručnu školu i nijesu starija od 17 godina. . 72 sed.Upoznavanje područja elektrotehnike i elektronike.Redni broj Nastavni predmeti – grupe predmeta I sed. II god. sed. . 66 66 1056 Ukupno efikasnost 8. 4 . u školu se mogu upisati lica do 18 – te godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća Škole. .U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju.Razvijanje vještine za uspješan rad i stručno usavršavanje. održavanje i servisiranje uređaja i opreme. odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih . slika. .Upoznavanje sprava za bežični prenos signala. god. 2 2 32 33 IV god.Upoznavanje osnovnih zakonitosti u elektronici. mašina i aparata. . Ciljevi i zadaci obrazovnog programa . . 4. 2 III god. zaštiti okoline i važnosti njihovog dosljednog poštovanja. . animacije i efekti. Uslovi za upis. kodiranje i dekodiranje.Razvijanje svijesti i pozitivnog odnosa prema mjerama za zaštitu životne sredine i racionalnoj upotrebi energije i materijala.Lica koja su napunila 18 godina života uključuju se u program za obrazovanje odraslih. .Upoznavanje sa pravilnom i bezbijednom upotrebom oruđa. film. . Mehatronika 9. .Upoznavanje djelovanja i elemenata složenih analognih i digitalnih elektronskih šema veza.Upoznavanje mjernih ispravljača i instrumenata. . mjernih metoda i tehnologije mjernih odašiljača za upotrebu u procesima. . . .Upoznavanje standarda i tehničkih propisa na području automatike. . sed.Osposobljavanje učenika za aplikativno programiranje jednostavnijih industrijskih upravljačko . upis se vrši prema Pravilniku o upisu učenika u stručnu školu. . Osnove računarskih mreža F Profesionalna praksa G Sedmični broj časova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 10 dana 32 1152 36 10 dana 32 1152 36 10 dana 32 1152 36 138 66 30 dana 141 3. elemenata i sistema multimedijske tehnike i elektronike.Upoznavanje osnovnih tehnika i programskih algoritama procesne automatizacije za različite nivoe automatizacije. .

.Odrasli napreduju po programu u skladu sa Pravilnikom (planom) za izvođenje obrazovnog programa za odrasle koji donosi nadležna institucija. .5. 6. Obrazovanje koje se stiče . 7.Obrazovanje traje četiri godine.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključiti u drugi ili treći razred sa obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja. uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.Završetkom obrazovnog programa Elektrotehničar elektronike. 5 . Trajanje obrazovanja . učenik stiče stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju – ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE.U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu i obavili profesionalnu praksu. Prohodnost .

1. INFORMATIKA 1.1. MATEMATIKA 1. ISTORIJA 1.1.1.3.1. STRANI JEZIK 1.4.1. GEOGRAFIJA 1.10.1.7.2. HEMIJA Napomena: Katalozi opšteobrazovnih predmeta su u nadležnosti Zavoda za školstvo.9. FIZIKA 1.1.1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1.1. SOCIOLOGIJA 1. FIZIČKO VASPITANJE 1.8.1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.5.POSEBNI DIO 1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.6. 6 .

Prepoznavanje i razumijevanje primjene osnovnih fizičkih zakona kod električnih instrumenata.2.Razvijanje sposobnosti rješavanja elementarnih problemskih zadataka.1.2. . .Primjenjivanje teorijskog znanja u praktičnom / laboratorijskom radu. mašina i uređaja. Naziv predmeta: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2. 7 . 3. njihovih fizičkih i hemijskih karakteristika. . .Upoznavanje mjera zaštite pri radu u laboratoriji. STRUČNO .Razumijevanje i pravilna upotreba stručne terminologije.Upoznavanje uloge različitih materijala.Upoznavanje načina rješavanja problemskih zadataka kroz interdisciplinarni pristup. Opšti ciljevi nastave . .TEORIJSKI PREDMETI 1. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1.Upoznavanje sa osnovnim zakonima elektrotehnike u kolima jednosmjerne i naizmjenične struje.1.Upoznavanje zakonitosti elektrostatičkog i elektromagnetnog polja. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija 108 72 180 Vježbe 36 36 72 Praktična nastava Ukupno 144 108 252 Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . .

električnog polja veličine koje ga za različite karakterišu.Definiše vektorske osnovne operacije veličine.Na primjeru uočava . djeluje između naelektrisanja. logičkog .Razlikuje i .Razvija svijest o izolatore.Uraditi računske primjere određivanja potencijala i razlike potencijala naelektrisanih tijela. kondenzatora u grupe i Preporuke za izvođenje nastave . .Objašnjava .4.Uraditi zadatke sabiranja i oduzimanja vektora. sistem jedinica. naelektrisanje.Upoređuje mjerne . 8 . uređenosti u provodnike i sistemu prirodnih poluprovodnike. primjere. .Razvija sposobnost električnog polja. .Definiše osnovne . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvodni dio .Opisuje odgovornost o probno elementarno zaštiti životne naelektrisanje. .Definiše fluks . primjerima .Električna svojstva materije . nauka i nastoji da .Uraditi zadatke za: rednu.Navodi načine naelektrisanih vezivanja tijela. primjerima. paralelnu i mješovitu vezu kondenzatora.Razvija .Određuje fluks na razmišljanja.Uočava strukturu .Navodi Kulonov određuje silu koja zakon. sredine. .Objašnjava logičkog materije i njenu strukturu materije.Razvija sposobnost .Primjenjuje . . . valentnost na primjerima atoma. homogeno od .Na primjerima . sa vektorima. .Opisuje električna upoređuje svojstva .Stvara radne .Navodi samostalno izvodi veličine i navodi međunarodni SI analogije.Definiše potencijal nehomogenog električnog polja i . materijala. Elektrostatika . . kondenzatora.Praktično pokazati primjere manifestacije elektrostatičkog polja.Razlikuje vrste kondenzatora i .Razlikuje elekričnog polja.Crtati vektore elektrostatičkog polja. . dielektrika u . razmišljanja. primjere naelektrisanja.Dati primjere izvedenih jedinica i pretvaranja jedinica.Izračunava električne potencijal i napon karakteristike na različitim kondenzatora.Crta sile električno polje i navike. . napon.Prikazati modele različitih atoma i analizirati strukturu. .Šematski prikazuje elektrostatičkom vezivanje polju. .Objašnjava proračunava ponašanje kapacitivnost.

kolo sa primjenom Omovog zakona. .Objašnjava pojam gustinu električne jednosmjerne struje na struje i definiše primjerima.Radi zadatke za .Navodi načine vezivanja otpornika vezivanja i izračunava otpornika.Definiše električnu .Uočava pojavu magnetno polje.Radi zadatke koristeći Prvi i Kirhofov zakon.Izračunava gubitke . .Mjerenje otpora.Provjera I Kirhofovog zakona.Određivanje pada napona na otporima vezanim na red.Definiše Džulov snage pomoću zakon.Definiše Prvi i Drugi . .Razlikuje realne . .Izračunava jačinu i .učenik proračunava ekvivalentnu kapacitivnost. sile.Demonstrirati linije sila 9 . . Vježba: .Određivanje napona na redno vezanim kondenzatorima. . Drugi Kirhofov zakon. napona i provjera Omovog zakona. . rješavanja zadataka.Mjerenje snage UI metodom. .Definiše izvore elektromotornu elektromotorne silu.Razvija sposobnost opažanja. Jednosmjerna električna struja . Vježba: .Upoređuje kapacitivnosti kondenzatora koji imaju različite dielektrike. struje i otpora multimetrom. Džulovog zakona. provodnost na primjerima i uočava uticaj temperature na njihove vrijednosti. njene parametre. . Vježbe: .Izračunavati nepoznati otpor pomoću ampermetra i voltmetra. .Mjerenje napona. magnetnog polja Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Stiče svijest o važnosti čuvanja energetskih izvora.Izračunava električnu otpornost i otpornost i provodnost.Crta šeme . ekvivalentnu otpornost.Definiše Omov prosto električno zakon. . Vježba: .Objašnjava . Elektromagnetizam . . Vježba: .Razvija sistematičnost u radu.Razumije principe pojednostavljivanja metode rješavanja složenih električnih složenih kola i upotrebljava električnih ih prilikom kola. . struje. Vježba: .Navodi i objašnjava .Razvija sposobnost za saradnju.Razvija tačnost i sposobnost upoređivanja. Vježba: .

pravilom desnog zavrtnja. - . magnetnog fluksa..Informativni ciljevi i sadržaji učenik njegove zakonitosti i veličine koje ga karakterišu. Razlikuje vrste magnetnih materijala i grafički prikazuje krivu magnećenja.. Electronics Workbench. prikazati djelovanje elektrotehničkih veza i zakonitosti.Definiše veličine koje karakterišu vremenski promjenljivo električno i magnetno polje.Objašnjava princip rada transformatora. Socijalizacijski ciljevi učenik .Koristeći programe za simulaciju (Tina. Preporuke za izvođenje nastave magnetnog polja pomoću magneta i željeznih opiljaka.Razvija odgovornost u radu. Mentor OE i dr. . . . - - . .Definiše magnetna kola i veličine koje ga karakterišu.). - 10 . Na primjeru analizira rad transformatora i njegovu primjenu.Opisuje magnetno polje u materijalnoj sredini. Na različitim primjerima izračunava magnetne veličine u jednostavnim magnetnim kolima. Formativni ciljevi učenik kao poslijedicu električne struje i proračunava vrijednosti magnetne indukcije.Stiče sposobnost apstraktnog razmišljanja i zaključivanja. Na različitim primjerima izračunava veličine koje su karakteristične za vremenski promjenljivo električno i magnetno polje. - .Razvija sposobnost za prepoznavanje problema i nalaženje rješenja. Na različitim primjerima određuje silu na provodnik sa strujom.

Redna veza elemenata u kolu naizmjenične struje . zadatke.Razvija sposobnost .Definiše trigonometrijske funkcije i kompleksne brojeve. 11 . rezonanse. .Definiše snagu i frekvencije na faktor snage kod redno RLC kolo. Vježba: .Na primjerima analizira uticaj .Definiše parametre naizmjeničnih veličina. Preporuke za izvođenje nastave .Crta vremenski i .Objašnjava elemente linearnih kola naizmjenične struje.Mjerenje naizmjeničnog napona pomoću osciloskopa. .Crtati pravougli trougao i izračunavati trigonometrijske funkcije za uglove 30. analize i zaključivanja. Formativni ciljevi učenik .Definiše obrtni vektor.Rješavati računske primjere rednih veza sa realnim podacima. . . uočava uticaj faktora snage na ukupnu snagu u kolu i način popravke faktora snage. .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Naizmjenična struja . .Stiče sposobnost posmatranja. Vježba: .Opisuje pojavu vektorski dijagram redne (naponske) napona i struja.Crta i analizira zavisnost trenutne vrijednosti naizmjenične veličine od položaja obrtnog vektora. .Upoređivanje talasnih oblika napona na elementima redne veze pomoću osciloskopa ili simulacijom na računaru.Crta šemu za svaku . redne veze .Crta i analizira fazne i vremenske dijagrame.Razumije nastanak indukovane elektromotorne sile i crta talasni oblik naizmjenične struje.Na primjerima elemenata. .Koristeći programe za simulaciju prikazati naizmjenične veličine.Objašnjava redne za proračunavanje rednu vezu. .Objašnjava nastanak prostoperiodične elektromotorne sile (generator naizmjenične struje). šemi označava elemenata u kolu električne veličine naizmjenične i radi računske struje. Socijalizacijski ciljevi učenik . Vježba: . .Grafički predstavlja kompleksne brojeve u kompleksnoj ravni. . na načine vezivanja i analiziranje.Raditi jednostavne zadatke sa kompleksnim brojevima. 60 i 45 stepeni.Na različitim primjerima izračunava karakteristike naizmjeničnih struja i napona. .

Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Paralelna veza elemenata u naizmjeničnim kolima .Određivanje nepoznate induktivnosti UI metodom.Na primjeru paralelenog RLC kola. Vježba: . admitansu. admitansi i snaga. dijagrame. Vježba: . Vježba: .Mjerenje snage pomoću watmetra. Spregnuta kola . kola različitim metodama. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Na primjerima izračunava karakteristične veličine.Određivanje nepoznate kapacitivnosti UI metodom.Crta šemu za svaku .Izvodi jednačine za .Analizira princip rada i primjenu transformatora i . na paralelne načine da teorijsko znanje šemi označava vezivanja poveže sa električne veličine. Vježba: .Izračunavati zadatke i određivati karakteristične veličine na različitim primjerima.Izračunava . .Definiše snagu i . analizira uticaj frekvencije.Razvija sposobnost .Razvija spremnost . crta fazorske kolima.Analizira trougao struja. . elemenata. . .Uočava uticaj faktora snage na ukupnu snagu u kolu i način popravke faktora snage. praktičnim.Određuje paralelne (strujne) ekvivalentnu rezonanse.Definiše elemente induktivno spregnutih kalemova. . Vježba: .Objašnjava transformator. .Opisuje za timski rad i impedanse i kombinovane veze pozitivnu admitanse u elemenata u orijentaciju prema složenim kolima i naizmjeničnim zanimanju. .Mjerenje snage u kolima naizmjenične struje UI metodom.Crta vremenski i faktor snage kod vektorski dijagram paralelne veze napona i struja.Podstiče analitičku sposobnost. 12 .Objašnjava složeno kolo sa više rješavanje složenih kontura. Složena naizmjenična kola . elemenata. Vježba: .Objašnjava pojavu . Vježba: .Mjerenje snage u monofaznim kolima pomoću 3 ampermetra. . . .Objašnjava paralelnu vezu.Posmatranje rezonantnih pojava na osciloskopu.Određivanje nepoznate otpornosti Vitstonovim mostom.Provjera I Kihofovog zakona u kolima naizmjenične struje.Vrši minimiziranje ekvivalentnih šema koristeći tranformaciju iz trougla u zvijezdu i obrnuto. .

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Objašnjava pojavu obrtnog magnetnog polja.J. reaktivnu i prividnu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Z.Stiče preciznost pri rješavanju primjera iz prakse. . 2003. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 13 .N. 2003.Upoređuje karakteristike trofaznih i jednofaznih sistema. analize i zaključivanja. kao i linijskih i faznih struja. . Beograd. Menart: Osnove elektrotehnike II. . Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Trofazni sistemi . . Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . M. 2003.Upoznaje se sa osnovnim pojmovima trofaznih sistema. .Objašnjava simetrični i nesimetrični trofazni sistem.Definiše redno i paralelno oscilatorno kolo.R. . Vježba: . Beograd.Na primjerima izračunava odgovarajuće elemente oscilatornih kola.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik određuje odnos transformacije. Piroćanac: Osnove elektrotehnike I.Upoznaje se sa upotrebom trofaznih sistema u praksi. . M.Razumije princip rada trofaznog generatora i motora. Beograd. Pendić.Mjerenje snage u trofaznom sistemu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Oscilatorna kola . . 2003. Opačić: Osnove elektrotehnike za I razred trogodišnjeg obrazovanja za elektrotehničke škole.Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. . Milošević: Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike II. Vježba: . .Uočava primjenu autotransformatora u praksi. 5. .M.Stiče sposobnost posmatranja.Izračunava snage trofaznog sistema: aktivnu. Nikolić.Navodi načine vezivanja u trofaznim sistemima. .Uočava princip rada asinhronog motora i zna njegovu praktičnu primjenu.Uočava razliku između linijskih i faznih napona.Definiše snage i energije trofaznih sistema. . Menart: Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike I.Mjerenje snage u monofaznim kolima pomoću 3 voltmetra. J. 2003. . Pendić. izražene preko linijskih i faznih napona i struja. .

Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacinim periodima. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . računar sa odgovarajućim softverom. projektor i projekciono platno.Elektromagnetizam . .Matematika . Povezanost predmeta Znanja . 9.Provodnici. ispitni stolovi.Električna svojstva materije . .Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu).Zaključna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacinom periodu.Provjera znanja vrši se usmeno.Vježbe (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu).diplomirani inženjer elektronike.profesor elektrotehnike.Naizmjenična struja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Uticaj struje na čovjeka .Elektronika . poluprovodnici . .Diplomirani inženjer elektrotehnike.6.Elektronika .Praktična nastava .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Struktura materije . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Pismene vježbe.Mjerni instrumenti. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Magnetni materijali . pismeno i u toku vježbi. .Pismeni zadaci (po jedan u polugodištu). 7.Praktična nastava 14 . 10. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . makete. 8. . osciloskopi. .

Prepoznavanje i razumijevanje djelovanja aktivnih elektronskih elemenata.1.Upoznavanje sa stukturom materije. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija 72 72 72 216 Vježbe 36 36 72 Praktična nastava Ukupno 108 108 72 288 Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . Opšti ciljevi nastave .Razlikovanje funkcija posebnih elektronskih elemenata u višestepenim pojačavačima.Upoznavanje sa podjelom elektrotehničkih materijala.2.2.Upoznavanje sa značajem primjene operacionih pojačavača.Poznavanje i pravilno upotrebljavanje stručne literature.Razvijanje interesa za praktično ispitivanje. . 15 . . ELEKTRONIKA 1. Naziv predmeta: ELEKTRONIKA 2. . . .Sticanje znanja o značaju upotrebe oscilatora u elektronskim sklopovima. 3. . .Upoznavanje sa značajem poluprovodnika u elektronici.Upoznavanje sa provodnim materijalima i njihovom primjenom u elektotehnici.

i optičkih provodnika.Definiše energetski . električne navike. kristala. poluprovodnika. poluprovodnika i poluprovodnika i dielektrika.Crta zonalnu .Upoznaje se sa odnos prema atoma. . . sredine. objašnjava građu atoma. .Analizira . strukturom atoma.Vrši komparaciju .Upoznaje se sa između: jonske. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvodni dio . vrstama hemijskih kovalentne i veza.Razlikuje direktni i indirektni energetski procjep.Navodi načine .Uporediti različite provodnike po električnim osobinama. otpornosti.4.Razlikuje načine . dielektrika.Razlikuje .Objašnjava tečnih kristala i strukturu tečnih polimera. . Podjela materijala .Razlikuje energetske zone procjep kod kod provodnika provodnika.Razvija pozitivan . . stanjima materije.Razvija sposobnost .Razvija klasifikacije klasifikacije odgovornost o elektrotehničkih elektrotehničkih zaštiti životne materijala prema: materijala. procjepa. poluprovodnika i otpornosti.Navodi vrste logičkog strukturu kod energetskih razmišljanja. dielektrika. zanimanju. Provodnici .Razlikuje vrste . . .Prikazati modele različitih atoma i analizirati strukturu.Razlikuje strukturu . Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje se sa agregatne agregatnim materije.Definiše energetski električnoj procjep. metalne veze.Navodi vrste metala. .Navodi vrste elementarnih elementarnih čestica i analizira čestica i građu atoma.Analizira stukturu . 16 . .Praktično pokazati primjere provodnika poluprovodnika i izolatora.Vrši komparaciju .Definiše pojam energetski procjep .Stvara radne specifične kod provodnika. energetskom procjepu i specifičnoj . elektrolita provodnika. .

. .Opisuje polarizaciju dielektrika. .Objašnjava izolacione materijale.Navodi metale velike provodnosti. . Formativni ciljevi učenik . . Socijalizacijski ciljevi učenik .Uočava primjenu aluminijuma.Definiše dielektričnu čvrstoću.Stiče sposobnost apstraktnog razmišljanja i zaključivanja. .Uočava primjenu kondenzatorskih materijala. .Objašnjava vrste lemova.Razlikuje i upoređuje vrste dielektrika. . .Razlikuje lemove.Uočava primjenu optičkih kablova. Izolatori . .Objasnjava optičke kablove.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Uočava veličine koje karakterišu dielektrike. .Pokazati vrste lemova. . .Objašnjava provođenje struje kroz metale.Razlikuje i analizira specijalne dielektrične materijale. 17 . .Definiše metale male električne provodnosti.Razvija sposobnost za prepoznavanje problema.Definiše specifičnu električnu otpornost. Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava opšte karakteristike dielektrika. . .Razvija odgovornost u radu.Uočava uticaj temperature.Crta izgled molekula kod polarnih dielektrika.Identifikuje najčešće korišćene izolacione materijale. .Objašnjava specijalne dielektrične materijale. . . .Razvija sposobnost opažanja.Navodi osobine bakra i legura. .Objašnjava dielektrične gubitke. . .Razvija tačnost i sposobnost upoređivanja. . .Uočava primjenu bakra.Razvija sistematičnost u radu. . . . . .Opisuje podjelu dielektrika.Pokazati različite dielektrike.Crta šemu realnog kondenzatora.Razlikuje otporne materijale. .Navodi otporne materijale. .Uočava uticaj proboja dielektrika.Upoređuje električne i mehaničke osobine provodnika. .Objašnjava kondenzatorske materijale i kondenzatore. .Crta kretanje elektrona pod dejstvom električnog polja. .

18 . .Objašnjava karakteristične vrijednosti za date diode.Objašnjava primjesne poluprovodnike. .Razlikuje vrste dioda i crta simbole dioda.Analizira princip provođenja struje u poluprovodnicima.Definiše direktno i inverzno polarizovan PN spoj. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Poluprovodnici . .Objašnjava usmjeračke i prekidačke diode. .Razlikuje osobine poluprovodnika i analizira mogućnost njihove primjene. .Objašnjava dobijanje strujno naponske karakteristike diode.Vrši komparaciju različitih proboja diode. . Diode . . . pri tome koristi Tina softver i vrši simulaciju. .Crta raspodjelu prostornog naelektrisanja. . .Navodi vrste dioda.Navodi osobine poluprovodnika i mogućnost njihove primjene.Povezuje teorijsko i praktično znanje.Analizira kolo pomoću II Kirhofovog zakona.Razlikuje vrste poluprovodnika. .Povezuje šemu za snimanje karakteristike diode u propusnom i nepropusnom smjeru. . .Uočava razliku između provodnog i neprovodnog stanja diode. Formativni ciljevi učenik . Vrste dioda .Upoređuje karakteristične vrijednosti za Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . .Objašnjava rad diode u električnom kolu. Vježba: .Objašnjava simbole dioda. .Crta simbole različitih dioda. .Objašnjava obrazovanje PN spoja.Crta kristal silicijuma sa primjesama. . . .Potenciometar.Objašnjava princip provođenja struje u poluprovodnicima.Crta strujno naponsku karakteristiku ovih dioda.Podijeliti učenike u grupe i zadati im da uporede različite vrste poluprovodnika. .Crta strujno naponsku karakteristiku diode. .Navodi vrste poluprovodnika. električnog potencijala i električnog polja u PN spoju.Navodi vrste proboja kod diode. Vježba: .Razvija preciznost u radu.

Snimanje prenosnih karakteristika bipolarnih tranzistora.Crta jednostavne šeme usmjerača.Analizira rad Varikap diode.Objašnjava Šotkijeve diode.Objašnjava Grecov spoj. .Razvija sposobnost logičkog razmišljanja. . . . .Povezuje dvostrani usmjerač i snima njegove karakteristike. .Upoznaje se sa usmjeračima kao uređajima.Razvija preciznost u radu.Crta statičke karakteristike tranzistora.Objašnjava polutalasni usmjerač. Vježba: . .Crta strujno naponsku karakteristiku Zenerove diode. Ge. Formativni ciljevi učenik različite vrste dioda: Si. . . .Upoznaje se sa načinom vezivanja tranzistora u električnim kolima.Razlikuje tri nacina vezivanja tranzistora.Stabilizator sa Zener diodom.Objašnjava Varikap diodu.Nabraja vrste usmjerača. .Objašnjava Zenerove diode.Povezuje jednostrani usmjerač i snima na osciloskopu karakteristike. .U TINA softveru vrši simulaciju kola sa usmjeračima.Objašnjava stabilizator napona. .Objašnjava punotalasni usmjerač. . .Shvata princip rada bipolarnog tranzistora.Objašnjava statičke karakteristike tranzistora.Upoznaje se sa unutrašnjom strukturom bipolarnog tranzistora. Bipolarni tranzistori . Se. . . . . 19 .Upoređuje različite usmjerače. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Primjena dioda . . .Crta Grecov spoj.Crta punotalasni usmjerač i upoređuje sa polutalasnim. Vježba: .Crta strujno naponsku karakteristiku Šotkijeve diode. .Uočava razliku između tranzistora PNP i NPN tipa. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Definiše osnovne komponente struja u tranzistoru.Snimanje ulaznih i izlaznih karakteristika bipolarnih tranzistora.Povezuje četiri diode i ispituje Grecov spoj. .Uočava princip rada tranzistora na modelu sa zajedničkim emitorom.Crta polutalasni usmjerač i uočava ulogu kondenzatora u njemu. . . . Vježba: .Uočava primjenu Zenerove diode u stabilizatoru napona.

Objašnjava statičke karakteristike FET-a.Objašnjava ograničenja u radu tranzistora.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Upoznaje se sa unutrašnjom strukturom unipolarnog tranzistora FET. .Upoznaje se sa FET-om sa izolovanim gejtom MOSFET-om. . Formativni ciljevi učenik . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razlikuje vrste MOSFET-ova.Crta statičke karakteristike FET-a.Shvata princip rada FET-a. 20 .Statičke karakteristike FET-a. Unipolarni tranzistori .Skicira granice u radu tranzistora. . .

Pojačavač sa zajedničkim kolektorom. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Određuje naponsko zajedničkim i strujno pojačanje emitorom.Pojačavač sa zajedničkim emitorom.Crta ekvivalentnu . .Upoznaje uzroke nestabilnosti radne . Pojačavači sa unipolarnim tranzistorima . 21 . analize i zaključivanja.Pojačavač sa FETom. emitorom. Vježba: .Stiče sposobnost posmatranja. gornju graničnu učestanost. rada pojačavača sa . izobličenja u radu .Određuje položaj . strujno osobine pojačanje snage pojačavača. parametrima. . .Crta ekvivalentnu tranzistora na šemu tranzistora visokim na visokim učestanostima. učestanostima. vrste izobličenja.Upoznaje se sa ekvivalentnom . kao i ulaznu i .Nabraja opšte naponsko. kao i ulaznu i pojačavača sa izlaznu otpornost zajedničkim sa ekvivalentne kolektorom i šeme pojačavača.Razlikuje različite pojačavača.Objašnjava izlaznu otpornost.Objašnjava dobijanje radne . . Vježba: .Jednosmjerni režim rada RC pojačavača.Objašnjava način tačke. pojačavača sa zajedničkom bazom. FET-om. Vježba: .Objašnjava ponašanje .Crta frekvencijsku .Crta ekvivalentnu šemom tranzistora šemu sa hibridnim sa hibridnim parametrima.Uočava potrebu za tačke.Određuje položaj prave i radne tačke radne prave na na modelu izlaznim pojačavača sa karakteristikama zajedničkim tranzistora. stabilizaciju radne .Upoznaje se sa radne prave i radne jednosmjernim tačke na izlaznim režimom rada karakteristikama pojačavača sa FET-a.Određuje .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Pojačavači sa bipolarnim tranzistorima . .Upoznaje se sa Socijalizacijski ciljevi učenik .Opisuje crtanje karakteristiku frekvencijske pojačavača i karakteristike razlikuje donju i pojačavača. .

tiristori. MOSFET-om.Objašnjava otpornost pojačavač sa Darlingtonovog komplementarnim spoja.Razlikuje rad tranzistora u .Objašnjava rad pojačavača sa zajedničkim sorsom.Upoznaje negativnu povratnu .Određuje strujno tranzistora. .Upoređuje stepen parom tranzistora. .Upoznaje se sa pojačanje pojmom povratne pojačavača sa sprege. .Objašnjava jednostavnih šema konsrukciju i vrste u kojima se koriste tiristora.Određuje .Objašnjava MOSFET .Analizira negativnu povratnu spregu spregu.Razlikuje stanja . Vježba: .Objašnjava pojačavača. Darlingtonov spoj . . 22 .Analizira rad . parom tranzistora. .Razvija sposobnost da teorijsko znanje poveže sa praktičnim. iskorištenja pojačavača kod raznih tipova pojačavača snage.Crta šemu invertora sa kao prekidač. pojačanje i ulaznu . .Razvija spremnost za timski rad i pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. . Formativni ciljevi učenik šemu FET-a sa g parametrima.Objašnjava kod tranzistora koji bipolarni tranzistor radi kao prekidač. Složeni pojačavači . pojačavač sa kvazi komplementarnim .Nabraja klase rada emitorom. Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . pojačavača. Tranzistori kao prekidači . kao prekidač.Pojačavač sa komplementarnim parom tranzistora. pojačavača. . . .Određuje izraze za pojačanja.Određuje stepen iskorištenja .Tranzistor kao prekidač.Informativni ciljevi i sadržaji učenik parametrima FET-a. ulaznu i izlaznu otpornost kod pojačavača sa zajedničkim sorsom.Definiše pojam pojačanje višestepenog višestepenog pojačavača.Objašnjava različitim klasama.Razvija sposobnost logičkog razmišljanja. kod pojačavača sa zajedničkim .Određuje . povratnom spregom.

Snimanje karakteristika OP.Crta strujno ogledalo sa dva tranzistora. . Crta šemu diferencijalnog pojačavača.Objašnjava strujno ogledalo. . . . .Objašnjava idealni strujni izvor. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . Vježba: .Razvija preciznost i sistematičnost u radu.Definiše idealni operacioni pojačavač i njegove opšte osobine.Objašnjava princip rada diferencijalnog pojačavača.Određuje napon i struju razdešenosti. Određuje pojačanje diferencijalnog pojačavača.Objašnjava polarizaciju tranzistora i diferencijalnog pojačavača strujnim izvorima. Formativni ciljevi učenik Crta blok šemu operacionog pojačavača. .Analizira realni diferencijalni pojačavač. . .operacioni pojačavač. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Operacioni pojačavači . . 23 .Definiše unutrašnju strukturu operacionih pojačavača.Shvata jednostavni strujni izvor.Strujno ogledalo. .Objašnjava realni diferencijalni pojačavač.Napomena: OP .Crta simbol i razlikuje osnovne osobine idealnih operacionih pojačavača. .Analizira polarizaciju tranzistora i diferencijalnog pojačavača.Diferencijalni pojačavač. Vježba: . .

Razlikuje uticaj uticajem realnih pojačanja. .Upoznaje se sa .Definiše i navodi invertujuće i vrste operacionih neinvertujuće pojačavača (OP).Objašnjava kolo za .Raditi jednostavne zadatke povezane sa kolima za integraljenje i diferenciranje.Objašnjava kolo za .Crta šemu aktivnog kola za diferenciranje i uočava talasni oblik napona na njegovom izlazu. operacione pojačavače i izračunava njihova naponska pojačanja. podešavanjem . aktivnog kola za integraljenje i uočava talasni oblik napona na njegovom izlazu. Preporuke za izvođenje nastave . 24 .Upoznaje način rada OP sa operacioni automatskim pojačavač sa podešavanjem automatskim nule. .Crta talasne oblike napona na ulazu i izlazu i uočava fazni pomjeraj. . . aktivno kolo za diferenciranje. .Crta i analizira kolo za sabiranje i sabiranje i oduzimanje napona oduzimanje napona sa OP. parametara sposobnosti Socijalizacijski ciljevi učenik .Prikazati učenicima slajdove ili grafičke prezentacije uređaja. . pasivnog i aktivnog kola za integraljenje.Crta i razumije .Razvija sposobnost povezivanja ranije stečenog teorijskog znanja sa novim pojmovima.Podijeliti učenike u grupe i dati im jednostavne zadatke u kojima će izvršiti proračune kola za sabiranje i oduzimanje na osnovu zadatih vrijednosti. . sa operacionim . .Razlikuje pasivno i diferenciranje.Na jednostavnim pojačavačem.Crta šemu integraljenje. .Razlikuje .Prikazati slajdove sa šemama operacionih pojačavača.Objašnjava kolo za .Razlikuje rad nule. primjerima izračunava izlazni napon kod kola za sabiranje i oduzimanje. .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Primjena operacionih pojačavača .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik integrisanih OP na karakteristike realizovanih kola.Razumije zaštitu OP.Crta i shvata značaj kombinovanja operacionog pojačavača i tranzistora snage. Naponski komparatori .Crta frekvencijsku karakteristiku i shvata značaj frekvencijske kompenzacije OP.Podijeliti učenike u grupe i zadati im zadatke u kojima 25 . .Crta šeme pasivnih ograničavača i vrši njihovo upoređivanje.Razlikuje pasivne i aktivne ograničavače. . .Obrazlaže rad aktivnog ograničavača.Objašnjava rad pasivnog ograničavača. .Crta šemu veze. . napona razdešenosti.Objašnjava ograničavače sa dva nivoa. . . .Podijeliti učenicima jednostavne projektne zadatke u kojima će nacrtati talasne oblike napona kada se ograničava jedna ili obje poluperiode.Objašnjava zaštitu operacionog pojačavača.Razumije ulogu . polarizujućih struja. .Skicira šemu ograničavača sa dva nivoa. Formativni ciljevi učenik potiskivanja signala. .Objašnjava frekvencijsku karakteristiku pojačavača.Upoznaje se sa komparatora u naponskim elektronskim komparatorima. .Razvija preciznost pri radu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . Ograničavači . .Crta strukturnu šemu i razumije rad stabilizatora.Objašnjava stabilizator jednosmjernog napona. izgled i oznake nožica integrisanih stabilizatora sa ugrađenom zaštitom. . .Upoznaje se sa ograničavačima. .Objašnjava kombinovanje integrisanih operacionih pojačavača sa tranzistorima snage.Crta talasne oblike napona na izlazu iz ograničavača. .Razvija analitičnost u radu. . .Razlikuje vrste ograničavača. . šuma i ulazne i izlazne otpornosti.

Crta šemu astabilnog multivibratora.Uočava razliku u radu kada se doda Šmitovo okidno .Prikazati slajdove ili prezentacije uređaja u kojima se koriste sklopovi sa multivibratorima. Crta talasne oblike ulaznog i izlaznog napona komparatora. Skicira šemu komparatora i crta talasne oblike na ulazu i izlazu kola. Crta talasne oblike ulaznog i izlaznog napona Šmitovog okidnog kola. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave će predstaviti talasne oblike napona za slučajeve različitih komparatora. Skicira šemu Šmitovog okidnog kola. .Objašnjava Šmitovo okidno kolo. .Podijeliti učenike na grupe i zadati im da nacrtaju šeme multivibratora sa integrisanim kolima.Uočava promjene napona na krajevima kondenzatora kod astabilnog multivibratora. - - Multivibratori . Razlikuje vrste komparatora. 26 . . .Navodi vrste multivibratora. - - . . . .Objašnjava astabilni multivibrator sa CMOS kolima. .Razvija kreativnost. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Crta šemu astabilnog multivibratora u TTL tehnici.Crta talasne oblike napona u određenim tačkama astabilnog multivibratora.Objašnjava astabilni multivibrator u TTL tehnici. .Razumije ulogu multivibratora. Radi osnovne zadatke vezane za Šmitovo okidno kolo.Objašnjava komparator koji upoređuje ulazni napon sa referentnim naponom. - Formativni ciljevi učenik sklopovima.Objašnjava komparator koji upoređuje ulazni napon sa nulom. Crta i analizira šemu komparatora koji upoređuje ulazni napon sa referentnim.

Crta talasne oblike napona u određenim tačkama monostabilnog multivibratora. . .Prikazati slajdove različite realizacije Majsnerovog oscilatora pomoću bipolarnih i unipolarnih tranzistora. .Podijeliti učenike na grupe i zadati im jednostavne proračune elemenata Kolicovog 27 .Razvija smisao i sposobnost za uočavanje i analiziranje problema. .Objašnjava princip rada jednostavnih RC oscilatora. . Formativni ciljevi učenik kolo u astabilni multivibrator. . . .Crta šeme RC oscilatora i analizira ih.Uočava potrebu stabilnosti frekvencije oscilovanja oscilatora.Razvija sposobnost za timski rad.Definiše pozitivnu povratnu spregu i Barkhauzenov uslov oscilovanja. Oscilatori .Određuje uslov oscilovanja kod Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Razumije rad monostabilnog multivibratora sa kolom 555. .Raditi jednostavne zadatke proračuna osnovnih elemenata različitih oscilatora.Objašnjava i razumije monostabilni multivibrator realizovan pomoću CMOS kola.Objašnjava osnovni oblik .Izračunava koeficijent povratne sprege kod oscilatora sa kapacitivnom spregom.Razumije pozitivnu povratnu spregu i izvodi Barkhauzenov uslov oscilovanja. .Objašnjava monostabilni multivibrator sa kolom 555. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . . .Crta šemu oscilatora sa kapacitivnom spregom.Upoznaje se sa radom oscilatora sa induktivnom spregom. . .Skicira šemu i razumije djelovanje Majsnerovog oscilatora.Razlikuje oscilator sa Vinovim mostom i sa faznim pomjerajem.Crta šemu monostabilnog multivibratora sa CMOS kolima. . .Objašnjava rad oscilatora sa kapacitivnom spregom.

šuma. signal – šum.Crta šemu i analizira Kolpicov oscilator.Razvija toleranciju. .Razumije uticaj . .Navodi i objašnjava . .Opisuje izvore šuma.Računa faktor šuma .Raditi jednostavne zadatke izračunavanja odnosa signal – šum.Izračunava učestanost oscilovanja Kolpicovog oscilatora. .Navodi vrste i komparaciju A/D objašnjava A/D konvertora sa konvertore. .Crta šeme i vrši . šuma.Informativni ciljevi i sadržaji učenik oscilatora u tri tačke. . Šumovi u električnim kolima . . . . .Crta i analizira D/A konvertor sa ljestvičastom mrežom. .Razvija svijest o važnosti pridržavanja propisa. paralelnim komparatorima i A/D konvertora sa uzastopnim približavanjem. Formativni ciljevi učenik oscilatora u tri tačke.Prikazati učenicima slajdove savremenih D/A i A/D konvertora.Definiše pojam šuma u električnim šuma i navodi vrste kolima.Definiše faktor i odnos signal šuma i odnos šum. karakteristiku prenosa D/A konvertora. A/D i D/A konvertori . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave oscilatora da bude zadovoljen uslov rada tog oscilatora.Razlikuje izvore .Crta blok šemu i statičku D/A konvertore.Razumije pojam konverzije i razlikuje analogne od digitalnih veličina. .Izražava faktor šuma u decibelima.Zna primjenu D/A konvertora. .Uočava razlike u A/D i D/A konverziji veličina.Definiše konverziju analognih u digitalne veličine i obrnuto. . . 28 .

Frekventne karakteristike . Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Mjerni instrumenti. 1999. elektronske komponente.Filtri . R.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer elektronike. Okvirni spisak literature i drugih izvora . tranzistori. 2003. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. makete. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Pojačavači snage Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 10.Diode. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacinom periodu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Opačić: Elektronika II.5. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2003. tiristori .S. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Stabilizatori . osciloskopi.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacinim periodima.ETF Podgorica.Razlikovanje u radu pojačavača 29 . . Opačić: Elektronika I.Oscilatori . Laković: Elektronika. 6. Izdavač .Pismene vježbe. Beograd. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 7. PN-spoj .Višestepeni pojačavači .Provjera znanja vrši se usmeno.Vježbe (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu).Osnove elektrotehnike .Operacioni pojačavači .Energetska elektronika Omov zakon Električno polje Fazni pomak Rezonansa .Osnovi elektrotehnike .R.R.Struktura materije . .Poluprovodnici.Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). . 8. telekomunikacija i automatike. ispitni stolovi. projektor i projekciono platno. 9. pismeno i u toku vježbi. Stanković. računar sa odgovarajućim softverom.Osnove telekomunikacija .Osnove telekomunikacija . Povezanost predmeta Znanja . .Poluprovodnički materijali .

tačnost. sistematičnost i urednost. . 3. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe 72 72 Praktična nastava Ukupno 72 72 Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Sticanje radnih navika i tehnološke discipline.1. korišćenje softvera za pojedine oblasti nauke i tehnike.3.Obučavanje za korišćenje informatičkih znanja i praćenje dostignuća u svijetu iz oblasti informatičkih tehnologija. pripremu i kontrolu procesa rada. PRIMJENA RAČUNARA U ELEKTROTEHNICI 1. Naziv predmeta: PRIMJENA RAČUNARA U ELEKTROTEHNICI 2. . .2. 30 .Razvijanje smisla i kompetencija za organizovan rad.Sticanje kompetencija za planiranje. . Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za rukovanje računarskim sistemom.Razvijanje motivacije za usavršavanje u struci. .Razumijevanje uticaja informatičkih dostignuća na različite oblasti primjene u elektrotehnici. . .Sticanje sposobnosti nalaženja informacija iz različitih izvora i njihovo kritičko vrednovanje.Osposobljavanje za savjetodavne usluge i komunikaciju sa korisnicima.

fizici (npr.). gradijent. oblastima nauke i Equation editor tehnike paketa MS Office. Windows Paint. grafiku.Kreiranje jednostavnih primjera dizajna dokumenata ili prezentacija (npr. Corel Draw. npr. Vektorska i bitmap grafika . granična linija. Harmonijske oscilacije i sl. paralelnog i USB porta. . Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u primjenu računara . Periodni sistem.Demonstrira rad u grafičke objekate i (izabranim) razumije njihove programima za osnovne elemente. Portable prednostima i Start. .Upoznaje elemente koordinatni sistem) .).Razvija sposobnost zapažanja. fiziku i hemiju. i dr.Upotrebljava (crta) . veličina. vektorske grafike.Nacrtati izgled: serijskog.Upoznaje osnovne racionalno i programe za matematičke pažljivo izvođenje primjenu računara programe i njihove pojedinih u različitim elemente (npr. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Obrazlaže značaj primjene računara u primjene računara elektrotehnici i u elektrotehnici.Kreiranje različitih matematičkih izraza i formula. i navesti značenje pojedinih pinova (kontakta). (izabranih) programa za programa za dizajn primjenu u hemiji i dokumenata.: crtanje grafičkih objekata zadatih osobina (položaj.Rad u programima za vektorsku i bitmap grafiku.Razlikuje portove .Navikava se na .Koristi (izabrane) .. korišćenje Equation editora iz programa MS Word. oblasti primjene.Razvija sposobnost (matematika. . za matematiku. fizika.Definiše vrste i računara i vrši ulogu portova priključivanje računara. MatheAss.Opisuje osnovne . osnove vektora (Dekartov i polarni . Primjena računara u raznim oblastima nauke i tehnike .Poznaje značaj . Adobe Photoshop i sl.4. Vježbe: . . MS 31 .Razumije i na upotrebe modernog karakteristike i primjerima koristi računarskog upoznaje elemente (izabrane) sistema. itd.Upoznaje elemente .. vektorsku i bitmap .Primjenjuje stav prema novim i karakteristike matematičke saznanjima. . i karakteristike u programima za bitmap grafike. (izabranih) grafičkih paketa ili programa i koristi njihove alate. .Razumije osnovne primjene računara u dizajnu (crtanje objekata. u programima poput: MS Power Point.). analize o hemija. ispuna. zadataka.Poznaje osnove grafiku.). Vježba: . uređaja. MathCad.Rad sa programima iz paketa Portable Start (pstart). nedostacima .Razvija pozitivan .

Desiggner i sl.Crtanje osnovnih procjenjuje primjerima koristi programa za 2D i 3D objekata u važnost saznanja iz osnovne elemente primjenu računara izabranom CAD svog zanimanja.Crta električne električnih i električnih šema. EDA . ili Adobe efekata i dr. programa TINA. zadataka. programa za u oblasti (CAD) programu (Solid projektovanje i projektovanja i Works.Cmos Numeric Control.).Upoznaje osnove ECAD -Electronic primjerima koristi procesnog CAD. . CASE . DNC . Aided Design.Upoznaje osnove . Pro dizajn.Pozitivno . MOS . upravljanja CAM . EDA.Computer Aided Software Engineering. autocad ili sl. šema i koristi alate elektronskih šema. osnove NC. .Direct Numeric Control.Razvija .Computer Aided Engineering. CAD programi za projektovanje i upravljanje procesima Vježbe: . Engineering. tipa: CAD. Programi za simulaciju rada električnih i elektronskih šema Vježba: . računara u sl.Upoznaje programe . CNC.).Razumije i na .Poznaje interfejs i .Metal oxid semiconductor.Navikava se na . ECAD. CNC .Demonstrira rad Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 32 . .Computer DNC . Manufacturing.Na Internetu . Aided numeričkim CNC. CASE. mašinama. NC – Numeric Control. CAM.Poznaje i na pronaći sva odgovornost za primjerima koristi značenja pojmova: preuzetu obavezu u osnove primjene CAD.Electronic Design Automation. Napomena: građevinarstvu i CAD .).upravljanja mašinama (NC.Razumije i na .Computer arhitekturi. dizajna. CAM. simulaciju rada ponašanje različitih pojedinih . ECAD i grupnom radu. DNC). CAE . CAE.U programu TINA racionalno i koristi funkcije za crtanje i crtati i testirati pažljivo izvođenje programa TINA. mašinskom konstruisanju.učenik dodavanje raznih Publisher.

Roberts. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Protel. GTZ Podgorica. Omura: AutoCAD 13 za Windows. . Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik .Pokazuje pozitivnu simulaciju rada uređaj PLC.Uputstvo za nastavnike za rad u TINA softveru.Demonstrira rad raznih šema u programu i na uređaju PLC LOGO. Napomena: PLC – Programic Logical Control. Klem: Uvod u primenu računara. . 2008.D.Vrši prenos šeme iz programa LOGO na uređaj PLC. T. .Koristeći program LOGO crtati razne električne šeme. 6. Electric Field. SohoGraph: Uvod u AutoCAD 2002.N. sistema i program elementima Siemens LOGO: sistema za interfejs. . . Preporuke za izvođenje nastave Napomena: mogu biti korišćeni i programi poput: EDISON. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 2007. Beograd.Uviđa vezu između . Mikro knjiga. OrCad. Stanković: Primena računara u elektrotehnici za II razred srednje elektrotehničke škole. . orijentaciju prema električnih šema. Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad. . . upravljanje crtanje šema i Siemens PLC LOGO: korišćenje alata. Beograd. 2008.Koristi dostupni slobodni i / ili komercijalni softver za rad sa elektičnim šemama i štampanim pločama. 2002. 33 . Smiljanić. a potom provjeriti njihovu funkcionalnost na uređaju PLC LOGO. Omura: AutoCad 2007. .Direktno programira PLC LOGO. GTZ Podgorica. Stanković. Mikro knjiga. EMMC. Filipović: Primena računara u elektrotehnici za II razred srednje elektrotehničke škole. .G.Poznaje interfejs uređaja PLC LOGO. . funkcije.J. . N. 2008. Građevinska knjiga a.Upoznaje se sa teorije i prakse. Beograd.Razni izvori na Internetu. GTZ Podgorica. . Kruševac.. 1991. M.učenik raznih električnih šema u programu TINA. programski simulirati njihov rad. 5. projektor i projekciono platno.Računari sa odgovarajućim softverom. .M. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Vježba: .Stiče osjećaj o važnosti upotrebe savremenih tehnoloških dostignuća u izradi projektnih zadataka. Visio Tehnical.Poznaje elemente .Uređaji za upravljanje procesima po sistemu Siemens PLC LOGO. . 1997. program LOGO i .G.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Program za simulaciju i upravljanje po sistemu Simens PLC LOGO . zanimanju. Electronics Work Banch.Siemens: Uputstvo za rad na sistemu Siemens PLC LOGO. Petković. M.Siemens: Priručnik za Siemens PLC LOGO. Eagle i sl.

Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer elektronike i telekomunikacija.Primijenjena elektronika .Osnovne elektronske i komponente automatike.Praktična nastava .Primijenjena elektronika .Električne šeme i načini povezivanja elemenata .Primijenjena elektronika .Princip rada osnovnih .Mehatronika upravljanja . Povezanost predmeta Znanja .Usmeno (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . njihova funkcija i princip rada 34 .Pismene vježbe. . .Programi za simulaciju rada električnih i elektronskih šema . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . pismeno i u toku vježbi.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. . 10.7.Vježbe (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .CAD programi za projektovanje i upravljanje procesima .Praktična nastava elektronskih elemenata i sklopova . .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Provjera znanja vrši se usmeno.Praktična nastava .Osnove principa programiranja .Električne šeme i način povezivanja elemenata . .Program za simulaciju i upravljanje po sistemu Simens PLC LOGO Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 9.Primjena računara u raznim oblastima nauke i tehnike .Osnovni principi procesnog . 8.Primijenjena elektronika .diplomirani inženjer elektrotehnike.

DIGITALNA ELEKTRONIKA 1.Pravilno korišćenje stručne literature. .Sticanje osnovnih znanja iz područja digitalne elektronike. 35 .Sticanje znanja za projektovanje i praktičnu realizaciju određenog logičkog uređaja. . .Razvijanje sposobnosti rješavanja elementarnih problemskih zadataka.4.Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima. . . 3. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija 72 72 Vježbe 36 36 Praktična nastava Ukupno 108 108 Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Razvijanje svijesti i navike o neophodnosti primjene svih propisanih zaštitnih mjera.Razvijanje logičkog način razmišljanja. .2.1.Razvijanje radnih navika i rada u grupi. Opšti ciljevi nastave . Naziv predmeta: DIGITALNA ELEKTRONIKA 2.

binarnih kodova. Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava metode .Pretvarati brojeve iz jednog u drugi brojni sistem. .Karnoove metode minimizacije. konverziju brojeva . i definiše logičke operacije.Vršiti formiranje osnovnih BCD kodova.Upoznaje brojne sposobnost sisteme (decimalni.Vrši minimizaciju prekidačkih minimizacije i funkcija analitički i sinteze prekidačkih pomoću funkcija.Razvija sposobnost . . .Objašnjava i negativnu logiku.Vrši konverziju iz jednog u drugi brojeva iz jednog u brojni sistem.4. kodovanje logičkih stanja. zaključivanja. i navodi vrste analize i .Definiše kodovanje .Upoznaje logičkog i teoreme Bulove aksiomime. prepoznaje i .Definiše osnovne . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Brojni sistemi . . drugi brojni sistem. .Primjenjuje zakone .Opisuje BCD vrste kodova.Razlikuje pozitivnu . kodove sa . zakone razmišljanja.Na primjerima pokazati prednosti i nedostatke pojedinih metoda minimizacije prekidačkih funkcija.Razlikuje brojne .Stiče sposobnost . . Kodovi .Obavlja aritmetičke aritmetičke operacije u operacije sa binarnom sistemu. Bulova prekidačka algebra . predstavljanja. .Vrši sintezu prekidačkih funkcija. grupe za različite . .Objašnjava heksadecimalni).Razlikuje vrste posmatranja.Obavljati aritmetičke operacije sa binarnim brojevima.Razvija tačnost i . 36 . binarni. upoređivanja.Tabelarno i . Veič .Formira kodne binarnih kodova. kodnih grupa.Na primjerima tetradama. oktalni.Objašnjava princip otklanja greške pri kontrole pojavi nepostojećih kodovanja. sisteme. algebre pri i teoreme Bulove rješavanju logičkih prekidačke algebre funkcija.Upoznaje se sa analitički prekidačkim predstavlja funkcijama i prekidačke načinima njihovog funkcije. binarnim brojevima. .

Prema zadatoj selektora kombinacionoj (multipleksera) i tabeli formira distributora selektorsku i (demultipleksera).Upoznaje elementarna logička kola (I .Crta kola koja realizuju logičke funkcije zadate analitički i tabelerno.Razvija sposobnost za prepoznavanje problema i nalaženje rješenja. NI. kolima. Kombinacione mreže . NE.Podstiče analitičku sposobnost. jednog koda u drugi.Crta električne šeme logičkih kola i analizira njihov rad. distributorsku mrežu. tabeli formira kodersku i dekodersku mrežu. NILI. realizacije. Vježba: .Crta vremenske dijagrame ulaza i izlaza elementarnih logičkih kola.Opisuje princip dekoder. . . .Razlikuje koder i . Formativni ciljevi učenik .Predstavlja prekidačke funkcije pomoću univerzalnih kola.Opisuje princip . .Crta logičku strukturu za generisanje bita parnosti.Konverzija Grejovog koda u binarni i obrnuto. Vježbe: .Realizacija i analiza rada selektora i distributora. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Logička kola .Razvija sposobnost da teorijsko znanje poveže sa praktičnim. . . Vježba: .Definiše pojam i prekidačke matrice vrste prekidačke prema načinu matrice.Objašnjava princip . .Realizacija složenih logičkih funkcija pomoću elementarnih i univerzalnih logičkih kola.Prema zadatoj dekoderske kombinacionoj matrice. . 37 .Razlikuje . koderske i .Konverizija NBCD koda u kod "više 3".Upoređuje logička kola. .Upoznaje univerzalna logička kola. ECL I i MOS logičkih kola. Memorijski elementi . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Realizacija RS flipflopa pomoću NI i NILI kola. ekskluzivno ILI i komparator) na nivou grafičkih oznaka i logike rada. .Objašnjava rad i osobine diodnih. ILI. TTL.Uočava potrebu za . Socijalizacijski ciljevi učenik .Realizacija i analiza rada kodera i dekodera.Razlikuje RS flipflop sa NI i NILI rada RS flip-flopa. Vježba: . .Definiše generator i kontroler parnosti. . .Vrši konverziju koda.Objašnjava princip .Definiše konvertor .

Razlikuje načine za upisivanje i čitanje sadržaja registra.Definiše pojam registra i nabraja vrste registara.Razvija sposobnost za proračunavanje i analiziranje. Vježba: .Realizacija stacionarnog registra sa 4 RS flip-flopa.Realizacija pomjeračkog registra sa 4 MS flip-flopa. . .Razlikuje brojače u zavisnosti od načina brojanja. JK i dvostrukog JK (MS) flip-flopa. . . .Uviđa prednosti i nedostatke određenih flipflopova. Vježba: . .Crta vremenske Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . Vježba: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik rada taktovanog RS.Objašnjava princip .Mjerenje vremenskih odziva kod RS.Razvija sposobnost za proračunavanje i analiziranje. . .Realizacija brojača unaprijed sa T flipflopovima.Objašnjava strukturu i princip rada stacionarnih i pomjeračkih registra. . . Formativni ciljevi učenik realizacijom više različitih flipflopova.Objašnjava princip rada asinhronog binarnog brojača sa rednom pobudom. Brojači .Crta vremenske dijagrame koji ilustruju rad pomjeračkih MOS registara. D.Projektovnje brojača sa povratnom spregom određenog modula.Upoređuje sinhrone brojače s paralelnom pobudom realizovane sa T i JK MS flipflopovima. JK i D flip-flopa.Objašnjava princip rada sinhronog binarnog brojača sa paralelnom pobudom.Na osnovu logičke strukture flip-flopa formira tabelu prelaza.Crta vremenske dijagrame napona na izlazima flip flopova za asinhroni binarni brojač. . T. Vježba: .Projektovanje brojača određenog modula koristeći JK MS flip-flopove sa 38 . . . .Razlikuje vrste registara. Vježba: .Crta vremenske dijagrame koji ilustruju rad pomjeračkih registra.Definiše pojam brojača nabraja vrste. Registri . RST. . .Razlikuje dinamičke i statičke MOS pomjeračke registre.Objašnjava strukturu i princip rada MOS pomjeračkih registra.

Formativni ciljevi učenik dijagrame napona na izlazima flip -flopova za brojač unazad.Razlikuje aritmetička kola.Objašnjava princip rada binarnog sabirača.Informativni ciljevi i sadržaji učenik rada brojača unazad i dvosmjernog brojača.Objašnjava rad djelitelja. .Upoznaje brojače sa povratnom spregom.Pronalazi komplemente jedinice i dvojke za određene binarne brojeve.Sabirati negativne brojeve u kodu sa komplementom dvojke. . .Skicira standardni sedmo-segmentni indikatorski blok.Izvodi funkciju komparacije dva binarna broja od po n cifara.Projektuje brojač za proizvoljnu osnovu brojanja.Definiše aritmetičko logičku jedinicu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave asinhronim reset ulazima.Objašnjava rad množača i vrši podjelu množača prema principu realizacije. .Stiče sposobnost apstraktnog razmišljanja i zaključivanja. . . .Razumije princip rada djelitelja. . 39 . . Aritmetička kola . .Razlikuje binarni polusabirač od binarnog potpunog sabirača.Upoznaje binarne komplementore.Uočava razlike između komplementa jedinice i komplementa dvojke.Definiše binarne komparatore. .Crta šemu kružnog brojača sa određenim modulom n i 2n. . .Objašnjava rad kružnih brojača .Upoređuje blokdijagrame akumulacionog i redno-paralelnog množača.Objašnjava metode za predstavljanje pozitivnih i negativnih brojeva pomoću binarnih cifara. .Definiše aritmetička kola i nabraja osnovna aritmetička kola. .Upoznaje se sa numeričkom indikacijom brojanja. . . . .Crta blok-šemu jednostepene ALU jedinice u posmatranom i-tom razredu.Razlikuje komplementor jedinice i komplementor dvojke. . . . .

Tešić: Digitalna elektronika. 10.S. makete. 9. osciloskopi.Elektronske komponente . F. 7. ispitni stolovi. Presetnik: Digitalna elektronika. 2003. Zdravković. . . brojači.Programi za simulaciju električnih i elektronskih elemenata u električnim šemama (Tina) .S.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer elektronike. Beograd.Provjera znanja vrši se usmeno. 2003. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Mjerni instrumenti.5. . Povezanost predmeta Znanja . telekomunikacija i automatike.Program za simulaciju i primjenu upravljanja (LOGO) 40 .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. projektor i projekciono platno. registri.Elektronika . . 8. Topalović. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. računar sa odgovarajućim softverom.Praktična nastava . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. memorijski elementi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Usmena provjera znanja (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). .Vježbe (najmanje po jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu).Pismene vježbe. pismeno i u toku vježbi. M. Beograd.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Logička kola. 6. Okvirni spisak literature i drugih izvora .

.1. . . .5.Upoznavanje osnovnih karakteristika analognog prenosa sa izobličenjima.Shvatanje značaja sinhronizacije i signalizacije pri prenosu informacija na daljinu.Upoznavanje sa sistemom za prenos. 41 . .Upoznavanje osnovnih karakteristika analognog i digitalnog prenosa.Upoznavanje sa analognom i digitalnom modulacijom i demodulacijom. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 72 72 72 72 3.Razumijevanje i pravilna upotreba stručne literature. Naziv predmeta: OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA 2.2. . OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA 1.Sticanje osnovnih pojmova iz područja telekomunikacija. .Upoznavanje sa pojmom signala i pojmom poruke.Upoznavanje frekvencijskog i vremenskog multipleksa. Opšti ciljevi nastave .

Definiše pojam logičkog telekomunikacija.Crta simetrični i .Razlikuje neper od decibela. . faznu karakteristiku i . sisteme radio veza.4. .Razvija .Definiše jedinice stacionarno stanje prenosa. Osnovne karakteristike analognog prenosa .Određuje .Navodi i objašnjava . karakteristične impedanse i granične učestanosti. telefonski prenos.Analizira .Definiše navike. . sisteme radio veza.Definiše idealan karakteristiku.Razvija sposobnost . slabljenje četvoropola. telefonski prenos.Uočava značaj . . . . . . uvođenja jedinica prenosa. prenos podataka.Upoznaje istorijski razvoj razvoj telekomunikacija. linearne sisteme.Crta i analizira .Crta amplitudsku .Crta i analizira . prenos.Dati primjere sistema za prenos.Objašnjava nivoe. sistema kroz koji je prenos idealan. .Obrazlaže podjelu Preporuke za izvođenje nastave . Idealan sistem prenosa . linearne sisteme. opažanja. .Crta i analizira normalni generator. nesimetrični četvoropol.Shvata potrebu generator.Razlikuje apsolutni. Internet. mobilne sisteme i mobilne sisteme i Internet. telekomunikacija. prenos podataka. telekomunikacija. razmišljanja.Crta dijagram nivoa. na četvoropolu.Razvija tačnost i karakteristiku sistematičnost u faznog kašnjenja radu.Izračunavanje slabljenja i pojačanja četvoropola. . 42 .Stvara radne . četvoropol. relativni i mjerni nivo. .Opisuje normalni .Analizira istorijski .Objašnjava prenos sistematičnost u prenos signala kroz signala kroz radu. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Sistemi za prenos .Crta i analizira telegrafski prenos telegrafski prenos. .Prikazati filtar kao četvoropol i razmotriti najvažnije karakteristike filtra: slabljenje.Razvija sposobnost .

Crta i analizira .Shvata potrebu modulacije i modulacije i demodulacije. faznu karakteristiku i karakteristiku faznog kašnjenja sistema propusnike opsega učestanosti.Razlikuje .Uočava suštinu ФM. Linearna izobličenja . .Definiše linearna amplitudska izobličenja. . .Crta i analizira AM učestvuju u signal.Crta i analizira FM i signala. . od ostalih vrsta AM .Informativni ciljevi i sadržaji učenik sistema na: propusnike opsega učestanosti. AM .Razvija sposobnost povezivanja teorije i prakse.NBO i QAM ).Analizira princip rada AM .Uočava razliku između linearnih amplitudskih i faznih izobličenja. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Definiše ugaonu signala.Objašnjava spektar ugaono modulisanih .1BO.Objašnjava izobličenje.Objašnjava spektar .Definiše stepen modulacije m<1. 2BO.Razlikuje AM signal AM . . AM signala. signale koji . .Definiše modulišući signal amplitudsku od signala nosioca modulaciju (AM) i u modulaciji. modulaciji.Analizira linearna . prirodni govor i „telefonski” govor). . .Crta i analizira spektar AM signala.Razvija preciznost u radu. .Prepoznaje izobličenja. ФM. takođe i linearna fazna izobličenja. propusnika niskih učestanosti i propusnike visokih učestanosti. ugaone modulacije.Razvija sposobnost za prepoznavanje problema i nalaženje rješenja.Grafički predstaviti različite vrste AM modulacija.Navodi vrste vrste modulacije.Grafički predstaviti FM i ФM modulacije. demodulacije.Objašnjava FM i .Razvija odgovornost u radu.Navodi vrste AM modulatora sa signala ( KAM. 43 .Objašnjava potrebu . modulaciju. modulacije.Crta i analizira . .Shvata stepen .Crtati potrebnu širinu frekvencijskog opsega za pojedine vrste poruka (muzika. izobličenja i njihovu kompenzaciju. . . .Definiše linearna amplitudska fazna izobličenja. Modulacija i demodulacija . . Formativni ciljevi učenik amplitudsku karakteristiku. . modulacije. . . . AM diodom.

i KAM signala.Uočava suštinu impulsne modulacije.Objašnjava detekciju AM i ugaono modulisanih signala.Shvata multipleks i multipleksni signal. . .Analizira demodulaciju AM 2BO.Analizira formiranje primarne grupe primarne grupe postupkom . i multipleksni signal.Grafički predstaviti multipleksni prenos sa frekvencijskom raspodjelom kanala (prenos tri nezavisna signala). . IAM. ITM i IPM. . . . .Opisuje frekvencijski modulator. .Stiče sposobnost logičkog razmišljanja i zaključivanja. . Frekvencijski multipleks . .Definiše multipleks .Crta prenos više .Objašnjava diodni detektor. .1BO.Navodi vrste impulsne modulacije: impulsnu amplitudsku .Opisuje detekciju FM i ФM signala. ITM i IPM signale.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Analizira formiranje primarne grupe primarne grupe postupkom postupkom direktne direktne modulacije.Crta IAM.Objašnjava telefonskih signala multipleks sa po zajedničkom frekvencijskom prenosnom putu. AM .Razvija analitičnost i sistematičnost u radu. Formativni ciljevi učenik spektar ugaono modulisanih signala. 44 . i KAM signala.Definiše impulsnu modulaciju.Uočava suštinu demodulacije. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Analizira princip rada frekvencijskog modulatora.Analizira detekciju modulaciju (IAM).Opisuje formiranje . .Objašnjava impulsnu demodulaciju.Razlikuje korake odvijanja detekcije FM signala.1BO. Impulsnu položajnu modulaciju (IPM).Crta diodni detektor. . modulacije. . AM. . impulsnu modulaciju po trajanju (ITM). raspodjelom kanala. .Navodi demodulatore: AM . .2BO.Opisuje formiranje . .

Objašnjava od digitalnih analogne i digitalne signala. . Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Crtati prostoperiodične i složene signale u vremenskom i frekventnom domenu. kvartarne grupe. . . . diskretne i .Razlikuje slučajne . .Razlikuje digitsku od bitske brzine.Uočava da je greška manja za q = 8 i n = 3.Razvija odgovornost u radu. determinističke signale.Opisuje formiranje .Prikazati blok šeme kompresora i ekspandora. o odabiranju. . .Objašnjava kvantizacija. Informativni ciljevi i sadržaji učenik prethodne modulacije.Opisuje formiranje . kvantizaciju i korak kvantizacije.Razlikuju . Impulsna kodna modulacija (IKM) . kvantizacije. ukoliko je q veće. 45 .Definiše impulsnu između IKM i kodnu modulaciju impulsne (IKM).Razlikuje diskretne . modulacije. Osnovne karakteristike digitalnog prenosa .Objašnjava ravnomjernu od ravnomjernu neravnomjerne kvantizaciju.Razvija sposobnost za timski rad. . .Crta i analizira .Uočava razliku .Analizira formiranje primarne grupe primarne grupe postupkom postupkom predgrupne predgrupne modulacije. . sekundarne.učenik postupkom prethodne modulacije. .Analizira formiranje sekundarne.Shvata šta je . tercijalne i tercijalne i kvartarne grupe. .Objašnjava prenos prenos signala IKM.Navodi kvantizaciju .Objašnjava od determinističkih slučajne i signala. signala IKM-om. .Uočava parametre kontinualne signala. .Definiše pojam od signala.Razumije teoremu odabiranju.Razlikuje analogne . signala i pojam poruke.Definiše i i kontinualne objašnjava poruke.Razlikuje poruke . signale. signale.Navodi teoremu o . modulacije.

impulsnu kodnu modulaciju (DIKM). signalizaciju. modulaciju (DM).Navodi razlike između IKM i DM. . ADM i DIKM.Crta i analizira . 46 . .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik .Analizira grešku koja nastaje usljed nastaje usljed kvantizacije.Definiše dekoder i analizira princip njegov princip rada dekodera. . .Nacrtati različite modele multipleksa.Crta blok šemu i analizira princip mrežu za rada kodera. .Zna šta je vremenski vremenski multipleks. preopterećenje . . Vremenski multipleks .Objašnjava .Vrši komparaciju sinhronog i i asinhroni prenos. asinhronog prenosa.Uočava razlike . . modulatora i . između IKM i DM.Analizira princip .Navodi greške koje demodulatora u nastaju usljed sistemu prenosa sa kvantizacije: DM. Delta modulacija (DM) . .Upoznaje principe princip rada realizacije DM. ekspandor i kompador.Razlikuje . .Objašnjava kvantizacije. . .Razvija analitičnost u radu.Opisuje grešku koja .Razlikuje ADM od diferencijalnu DIKM.Crta blok šemu i .Definiše sinhronizaciju od sinhronizaciju i signalizacije.Objašnjava rada modulatora u modulator u sistemu prenosa sa sistemu prenosa sa ADM.Crta karakterisike .Objašnjava koder i . ponderisanje i opisuje princip rada kodera. ekspandora.Objašnjava . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava delta delta modulacije. posljedica .Razvija sistematičnost u radu. .Definiše kompresora i kompresor. ADM.Objašnjava sinhroni . Sinhronizacija i signalizacija . rada.Stiče sposobnost opažanja. multipleks.Analizira greške usljed strmine i koje se javljaju kao granularni šum.Uočava suštinu .Prikazati modele DM. adaptivnu delta modulaciju (ADM). kvantizacije.

Šeguljev: Osnove analognih telekomunikacija. Povezanost predmeta Znanja .Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu).Teorija četvoropola . 2002.Opisuje „američki” i „evropski” multipleks. 10. .Navodi karakteristike signala u sistemu multipleksa sa IKM.Pismene vježbe. .1995. Beograd. .Elektronika . Naučna knjiga.Prostiranje elektromagnetnih talasa . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Uočava karakteristike signala u sistemu multipleksa sa IKM. Formativni ciljevi učenik .Modulacija i demodulacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Osnove elektrotehnike . Beograd.Osnove elektrotehnike .Crta multipleks sa IAM. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Stojanović: Osnove telekomunikacija. projektor i projekciono platno. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Kirkofovi zakoni 47 .Osnovne karakteristike analognog prenosa . . .Prenosni sistemi . 8. Filipović: Osnove telekomunikacija za II razred srednjeg obrazovanja za elektrotehničke škole.Uočava potrebu postojanja još dva 8 .Osnove elektrotehnike .Sistemi za prenos .Idealan sistem prenosa .Teorija četvoropola . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Beograd.Osnove elektrotehnike . 9.M.Izobličenje signala .Prenosni sistemi . . . .Računar. 1990. 7. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 6. .I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer telekomunikacija i elektronike. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima.Prenosni sistemi .Linearna izobličenja .Objašnjava multipleks sa IAM.Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno.bitna kanala u evropskom sistemu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.D.

Električni filtri Elektronika .Znanja .Frekventni spektar signala Elektronika .Vremenski dijagrami Prenosni sistemi Elektronika signala 48 .Impulsna kodna modulacija .Signali na izlazu elektronskih kola .Delta modulacija .Frekvencijski multipleks .Vremenski multipleks - Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Osnove elektrotehnike Prenosni sistemi .

2. . tačnosti. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 72 72 72 72 3.Razvijanje radnih navika (sistematičnosti. ENERGETSKA ELEKTRONIKA 1. 49 . .Razlikovanje funkcije posebnih elektronskih elemenata u jednostavnim vezama. .1. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje sa djelovanjem aktivnih elektronskih elemenata energetske elektronike. . .6. . .Osposobljavanje za potraživanje podataka u katalozima. dosljednosti). . Naziv predmeta: ENERGETSKA ELEKTRONIKA 2.Razvijanje interesa za praktični rad i povezivanje teorije sa praksom.Upoznavanje osnovnih izračunavanja pri izboru elemenata i dimenzionisanju jednostavnih veza.Sticanje pozitivnog odnosa prema čistoj okolini (deponovanju i reciklaži pokvarenih i istrošenih elektronskih uređaja).Pravilno upotrebljavanje stručne literature.Upoznavanje načina vezivanja elemenata energetske elektronike.

tranzistora.Razvija osjećaj dioda. . zavisnosti od snage primara i sekundara. Elemeti energetske elektronike Diode i tranzistori .Odredjuje snagu energetskih termičkih gubitaka bipolarnih snažnog tranzistora. izračunavanja .Prikazati primjerke raznih vrsta energetskih dioda i tranzistora. transformatora.Određuje stepen stepena iskorištenja iskorištenja transformatora u transformatora. prenosni odnos koji važi za struje.Crta i analizira . .4. energetskih dioda.Upoznaje se sa znanja sa malih snaga i diodu osnovnim praktičnim.Određuje prenosni . konstrukciju kataloške kućišta energetskih parametre . specifičnostima energetskih dioda.Grafički korišćenja interpretira energetskih vrijeme uključenja tranzistora – odnosno isključenja prekidački režim kod energetskih rada. .Dati jednostavne računske primjere za izračunavanje stepena iskorištenja transformatora.Objašnjava gubitke . .Razumije .Upoređuje diodu .Opisuje princip i logično mišljenje.Upoznaje se sa karakteristiku osnovnim energetske diode. 50 . tačnosti i .Objašnjava Preporuke za izvođenje nastave . specifičnostima . tranzistora. .Upoznaje se sa šemu Buholcove osnovnim vrstama zaštite.Razlikuje magnetne od u transformatoru i električnih način gubitaka.Upoznaje se sa načinima .Crta i analizira .Upoznaje se sa odnos osnovnim transformatora koji karakteristikama važi za napone i transformatora. zaštite transformatora.Crta i analizira preciznosti.Povezuje teorijska . . šemu jednofaznog rada transformatora. većih snaga. strujno naponsku .Razvija analitičko .Navodi osnovne mišljenje. .Razvija analitičnost . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Transformatori .

. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik energetski MOSFET tranzistor.Crta talasne oblike uključivanja naizmjeničnog tiristora i trijaka. . triodnog tiristora. Formativni ciljevi učenik .Objašnjava triodni ekvivalentnu šemu tiristor. . pobuđivanje tiristora i triaka. karakteristiku diaka i triaka.Objašnjava vrijeme . .Objašnjava četvoroslojnu diodu (pnpn dioda). . tiristora.Povezuje uzroke i posljedice. Diaci i Triaci . . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Tiristori.Crta i upoređuje gejtu (GTO talasne oblike tiristori). . .Prikazati primjerke raznih vrsta tiristora diaka i trijaka.Objašnjava rad prekidačkog kola energetskog MOSFET tranzistora i zna ulogu gejta.Crta i analizira strujno-naponske karakteristike MOSFET tranzistora.Objašnjava diak i strukturu. za faznu regulaciju struje pomoću . isključivanjem na .Crta i analizira .Crta i analizira kolo .Objašnjava načine . oznaku i triak.Razumije pojavu probojnih napona kod četvoroslojne diode.Crta i analizira strujno–naponsku karakteristiku četvoroslojne diode. .Povezuje već stečeno znanje sa novim pojmovima.Opisuje tiristore sa diaka i triaka.Objašnjava direktno i inverzno polarisanu četvoroslojnu diodu. .Navodi vrste tiristora.Objašnjava fazno regulisanje pomoću . napona i struja Ig i It. . 51 . tiristora. .Uočava primjenu četvoroslojne diode. .Crta i analizira impulsno diaka i triaka.Razvija osjećaj o važnosti i potrebi preciznosti pri radu.Razlikuje vrste .Objašnjava za snimanje karakteristike karakteristika tiristora.Crta i analizira . .Analizira uključivanja jednostavno kolo tiristora.

opterećenju. aktivnom i . . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Opisuje Grecov spoj sa tiristorima. Razlikuje uspostavljanje struje u periodu uključivanja tiristora u slučajevima aktivnog i induktivnog opterećenja. struje gejta i struje kroz potrošač.Opisuje trofazni induktivnom ispravljač sa opterećenju.Razvija sposobnost kombinovanja i analiziranja više različitih šema.Razlikuje strujni. srednjom tačkom.Nabraja vrste jednofazni nezavisnih dvoperiodični invertora. .Razmatra rad Grecovog spoja pri aktivnom i . naizmjenični .Objašnjava invertor induktivnom vođen mrežom.Opisuje načine isključivanja tiristora i trijaka.Razmatra rad ispravljača pri rada invertora.Objašnjava .Analizira .Upoznaje se sa oblike napona osnovnim šemama ispravljača sa usmjeravanja. . .Analizira izlazne . diodom i sa tiristorom. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - Energetski pretvarači . pregledno i tačno povezivanje elemenata. Poznaje način isključivanja tiristora pomoću redno i paralelno vezanog prekidača. - Formativni ciljevi učenik napona gradske mreže. napona na kondenzatoru. Razumije rad opšteg kola za uključenje i isključenje GTO tiristora. invertor vođen mrežom. 52 .Stiče smisao za spretno rukovanje.Objašnjava princip . Razlikuje uključivanje preko anode od uključivanja preko gejta.

. prekidač. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 5.Objašnjava regulaciju brzine impulsnu regulaciju motora brzine motora jednosmjerne jednosmjerne struje. .Objašnjava statički .Analizira rad naizmjeničnog pretvarača sa mehaničkim i sa elektronskim preklopnikom.Objašnjava naizmjenični pretvarač sa faznom regulacijom. Informativni ciljevi i sadržaji učenik pretvarač sa skokovitom promjenom amplitude. J.učenik naponski i rezonantni invertor. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 1999. .Objašnjava automatsku automatsku regulaciju jačine regulaciju jačine osvjetljenja. .Analizira statički jednofazni jednofazni prekidač.Računar. Stanković. 2001. jednosmjerne struje.S. .Analizira . svjetiljke. Martinović. . .Prikazati panik svjetiljku i po mogućnosti simulirati nestanak električne energije. 6.Pismene vježbe.D. . Primjeri primjene energetke elektronike .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Usmeno (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). .Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. Menart: Energetska elektronika. R. Z. .Objašnjava šemu upravljanja uprošćene šeme motorima upravljanja jednosmjerne motorima struje.Analizira osnovne šeme naizmjeničnih pretvarača.Analizira uprošćenu . projektor i projekciono platno. 7. .Objašnjava princip . Pendić. . osvjetljenja.Analizira impulsnu . Laković: Elektronika. Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . 53 . ETF Podgorica.Posjetiti postrojenje gdje se vrši frekventna regulacija brzine motora. 1984. . Đurić: Tiristori. struje. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Mr B. .Analizira princip rada panik rada panik svjetiljke.Razvija pozitivan stav prema zanimanju. Tehnička knjiga Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd.

Principi rada .Tiristori diaci i trijaci .Šeme vezivanja . Povezanost predmeta Znanja .smjer elektronike.Principi rada pojedinih uređaja 54 . 10.Osnove elektrotehnike .Načini vezivanja .Osnovna strujna kola .Praktična nastava .Diplomirani inženjer elektrotehnike .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima.Praktična nastava . 9.Transformatori .Diode i tranzistori . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Primjeri primjene energetske elektronike Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Praktična nastava ..Elektronika .Omov i Kirhohovi zakoni . .diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer energetike.Elektronika . 8.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Principi rada .Praktična nastava . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .

55 . .Upoznavanje osnovnih pojmova u elektronskim mjerenjima.Razvijanje radnih navika i rada u grupi.Razumijevanje i pravilna upotreba stručne terminologije.Upoznavanje mjera zaštite pri radu u laboratoriji. Opšti ciljevi nastave . mjernih instrumenata i principa njihovog rada. Naziv predmeta: ELEKTRONSKA I SPECIJALNA MJERENJA 2. 3. ELEKTRONSKA I SPECIJALNA MJERENJA 1.Razvijanje svijesti i navike o neophodnosti primjene svih propisanih zaštitnih mjera. . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 72 66 174 36 36 108 66 174 Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Sticanje osnovna znanja iz oblasti mjerenja neelektričnih veličina za samostalan rad na ugradnji. . . .Upoznavanje i razumijevanje mjernih metoda.Upoznavanje mjernog pribora. . .2.Služenje katalozima o mjernim instrumentima i mjernim metodama.Uočavanje pojava grešaka pri mjerenju i definisanje uzroka nastanka grešaka.1. održavanju i remontu mjernih uređaja. .7.Primjenjivanje teorijskog znanja u praktičnom / laboratorijskom radu. .

Podešavanje osciloskopa. funkcionalne osciloskopa.Objašnjava rad pojačavača. . sondu.Upoznavanje učenika sa načinom rada u laboratoriji. elektronskog .4.Nabraja različite mjerenja. Vježba: .Opisuje preklopnike. .Definiše pojam navike.Mjerenje frekvencije i fazne razlike osciloskopom. Vježba: .Mjerenje slabljenja kod oslabljivača.Uočava uzroke . Vježba: .Mjerenje slabljenja i pojačanja osciloskopa. analize i . frekvencijski .Shvata značaj .Razlikuje vrste .Određuje nivo .Objašnjava rad katodne cijevi i katodne cijevi.Definiše jedinice signala.Razlikuje .Na primjeru . posmatranja.Primjena elektronskog oslabljivača. ćelijskog i frekvencijski kompenzovanog oslabljivača.Definiše greške pri nastanka i razlikuje mjerenju. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . cjeline osciloskopa. Osciloskop . . mjerenja u mjerenja. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u elektronska mjerenja . .Snimanje karakteristika poluprovodnika 56 . Vježba: .Izračunava slabljenje člankastog. . elektronske .Mjerenje jednosmjernog i naizmjeničnog napona osciloskopom. integratora. radu. greške. .Analizira rad generatora Milerovog vremenske baze. Vježba: .Analizira rad kola sinhronizaciju. .Upoznaje sistematičnost u oslabljivača. oslabljivače.Opisuje vetrikalni i .Stiče sposobnost .Stvara radne . .Razlikuje djelove .Razlikuje preklopnika.Razvija .Izračunava horizontalni pojačanje pojačavač. elektronici.Razlikuje vrste i kompenzovanu primjenu sondi.Opisuje .Opisuje blok šemu zaključivanja. njihove funkcije. metode mjerenja. za sinhronizaciju. Vježba: . Oslabljivači . sa posebnim osvrtom na sigurnost u radu i zaštiti od strujnog udara.Razikuje metode . multimetra analizira primjenu oslabljivača.Objašnjava rad . prenosa. jednostepenog vertikalnog .

.Razlikuje pretvarače električnih veličina u niski jednosmjerni napon. Vježba: .Mjeri Q-faktor. mikroračunara. Analizira rad RC generatora. . AM signal generatora. .Objašnjava rad odgovornost u Q-metra. . Vježba: .Opisuje digitalni frekvencmetar.Opisuje primjene blok-šemu mikroračunara u mjernog mjerenju.Razvija . Vježba: .Objašnjava digitalni multimetar. izobličenja signala. Preporuke za izvođenje nastave osciloskopom. C pomoću mikroračunara. generatora funkcija. radu. FM signal generatora i voblera.Mjerenje frekvencije digitalnim frekvencmetrom.Snimanje frekvencijske karakteristike voblerom.Mjerenje stepena AM osciloskopom.Objašnjava rad k. . . Vježba: .frekvencijska modulacija.Podstiče analitičku sposobnost. .Ispitivanje poluprovodnika digitalnim multimetrom. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Elektronski generatori . Vježba: .Opisuje mjerne uređaje univerzalnu univerzalnom magistralu za magistralom. Mjerači parametara i mjerači karakteristika signala . Vježba: . Mjerni mikroračunari .Nabraja vrste elektronskih generatora.Izračunava faktor izobličenja.Mjerenje na ugrađenim elementima digitalnim multimetrom. Vježba: .Razvija sposobnost da teorijsko znanje poveže sa praktičnim.Prikazati mjerenje R. .Definiše faktor . Formativni ciljevi učenik Razlikuje elektronske generatore.Mjeri digitalnim multimetrom.Shvata princip analogno digitalne (A/D) konverzije metodom dvojne integracije. Napomena: AM . Socijalizacijski ciljevi učenik . FM .Pravilno povezuje . L. Digitalni instrumenti .Mjeri digitalnim frekvencmetrom. metra.amplitudna modulacija.Opisuje rad elektronskih generatora.Mjerenje Qfaktora. razmjenu podataka. .Razvija sposobnost za prepoznavanje problema i nalaženje rješenja.Mjeri k-faktor.Uočava značaj . 57 . . . .Mjerenje koeficijenta izobličenja.

Ispituje ispravnost kompletnih uređaja. .Opisuje mikroračunare za mjerenje R. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 58 . L. .Uočava prednosti osciloskopa sa digitalniim pamćenjem. Formativni ciljevi učenik .Shvata princip indirektne sinteze. .Opisuje rad osciloskopa sa digitalnim pamćenjem. L. C veličina.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Upoznaje uređaje za automatska mjerenja.Objašnjava rad sintetizatora učestanosti. . C. .Crta blok-šemu mjernog mikroračunara za R. .

Razvija tačnost i Preporuke za izvođenje nastave . metode mjerenja . metode mjerenja .Određuje materijala. metodu za mjerenje određenog pritiska. . čvrstog nasutog .Ocjenjuje kvalitet mjernog sistema. mjerenja procesnih .Upoređuje različite tečnosti.Razlikuje metode . metode mjerenja . navodi metode posmatranja.Razlikuje metode .Definiše pojam i sistematičnost u mjerenja procesnih objašnjava svrhu radu.Objašnjava metode nivoa čvrstog mjerenja nivoa nasutog materijala.Pokazati razne 59 .Objašnjava metode nivoa tečnosti.Razvija sposobnost .Upoređuje različite mjerenja protoka. mjernih uređaja .Pokazati razne vrste mjerila protoka.Definiše na osnovu njihovih karakteristike karakteristika.Prikazati slajdove i slike različitih mjerila i metoda mjerenja nivoa.Upoređuje različite mjerenja nivoa.Definiše .Definiše nivo i sposobnost. . navodi metode problema i .Uviđa značaj . . mjerenja nivoa. mjerenja srednjih.Razlikuje metode . nalaženje rješenja.Prikazati slajdove i slike različitih mjerila i metoda mjerenja protoka. .Razvija .Upoznaje mjerni mjernom sistemu. Mjerenje temperature .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod – pojam i svrha mjerenja procesnih veličina . .Definiše pritisak i za prepoznavanje mjerenja pritiska. .Stiče sposobnost mjerenja protoka.Određuje niskih i visokih najpogodniju pritisaka. Mjerenje nivoa . veličina.Razlikuje metode . mjerenja nivoa .Određuje ulogu veličina. Mjerenje pritiska .Pokazati razne vrste mjerila pritiska.Upoređuje različite mjerenja pritiska. elemenata u . . Mjerenje protoka tečnosti i gasova .Definiše protok i . analize i metode mjerenja . . protoka.Podstiče analitičku . sistem i elemente . navodi metode . najpogodniju metodu za mjerenje određenog nivoa.Prikazati slajdove i slike različitih mjerila i metoda mjerenja pritiska.Određuje najpogodniju metodu za mjerenje određenog protoka.Objašnjava metode zaključivanja.Objašnjava metode pritisaka. mjernih uređaja. mjerenja protoka.

Prikazati slajdove i slike različitih mjerila i metoda mjerenja gustine.Objašnjava metode mjerenja gustine.Upoređuje različite metode mjerenja gustine.Prikazati slajdove i slike različitih mjerila i metoda mjerenja temperature.Objašnjava metode . metode mjerenja . Formativni ciljevi učenik mjerenja temperature.Upoređuje različite Ph vrijednosti. . .Prikazati slajdove i slike različitih mjerila i metoda mjerenja sastava materijala. . Preporuke za izvođenje nastave vrste mjerila temperature. . . . . materijala. Mjerenja sastava materijala .Razlikuje mjerne . sastava materijala.Razvija sposobnost opažanja.Određuje najpogodniju metodu za mjerenje gustine određene materije. 60 . gasova. .Definiše veličine i mjerenja sastava jedinice sastava materijala. .Objašnjava kontaktne metode mjerenja temperature. .Nabraja metode postupke za mjerenja sastava određivanje materijala. .Upoređuje različite kontaktne metode mjerenja temperature. . .Pokazati razne vrste mjerila pH vrijednosti.Opisuje metode pH vrijednosti.Prikazati slajdove i slike različitih mjerila i metoda mjerenja pH vrijednosti.Definiše gustinu i navodi metode mjerenja gustine.Razlikuje različite temperature. . . metode mjerenja . metode mjerenja .Određuje najpogodniju kontaktnu metodu za mjerenje .Stiče sposobnost apstraktnog razmišljanja i zaključivanja. Mjerenje pH vrijednosti .Opisuje određene beskontaktne temperature.Pokazati razne vrste mjerila gustine. beskontaktne metode mjerenja temperature.Razvija sposobnost da teorijsko znanje poveže sa praktičnim. Mjerenje gustine . .Upoređuje različite metode mjerenja mjerenja sastava sastava gasova. .Određuje najpogodniju metodu za mjerenje sastava Socijalizacijski ciljevi učenik sposobnost upoređivanja.Razlikuje metode mjerenja gustine.Shvata značaj .Informativni ciljevi i sadržaji učenik temperaturu i navodi metode mjerenja temperature.Razlikuje metode . . .Definiše pH mjerenja mjerenja vrijednost i navodi pH vrijednosti. mjerenja pH vrijednosti.

Martinović. . .Prikazati slajdove i slike različitih mjerila i metoda mjerenja pomaka. . pomaka. Preporuke za izvođenje nastave . . .Objašnjava metode mjerenja vlažnosti.Razvija sposobnost logičkog razmišljanja.Definiše vlažnost i nabraja metode mjerenja vlažnosti. sile i momenta. sile i naprezanja.Pokazati razne vrste mjerila vlažnosti.Razlikuje metode mjerenja vlažnosti.Pokazati razne vrste mjerila pomaka. Beograd.Upoređuje različite metode mjerenja metode mjerenja kretanja.R. . kretanja i navodi .Opisuje princip ultrazvučnih. .Objašnjava metode .Prikazati slajdove i slike različitih mjerila i metoda mjerenja naprezanja.Određuje najpogodniju metodu za mjerenje sile. momenta. Okvirni spisak literature i drugih izvora . D. brzine i ubrzanja. silu i naprezanja.Određuje primjenu . 2003.Upoređuje različite metode mjerenja vlažnosti. analize i zaključivanja. . Mjerenje kretanja . Babović.Shvata značaj .Razvija sistematičnost u radu.Definiše mjerenja naprezanje. .Stiče sposobnost posmatranja.Razvija sposobnost za prepoznavanje problema i nalaženje rješenja. 2005. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Upoređuje različite mjerenja metode mjerenja naprezanja.Određuje brzine i ubrzanja. . radioaktivnih i radioaktivnih i optičkih mjernih optičkih mjernih uređaja. mjerenja pomaka. Beograd. rada ultrazvučnih.Objašnjava metode ubrzanja. M. Specijalni mjerni uređaji .Pokazati ultrazvučne. uređaja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. brzine i ubrzanja. sile i momenta .Određuje najpogodniju metodu za mjerenje vlažnosti određene materije. momenta.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Mjerenje vlažnosti . .Pokazati razne vrste mjerila sile. najpogodniju metodu za mjerenje određenog kretanja. .Definiše pojam mjerenja kretanja. . . radioaktivne i optičke mjerne uređaje. Mjerenje naprezanja. Socijalizacijski ciljevi učenik . 5. . Opačić: Mjerenja u elektronici.Prikazati slajdove i slike različitih mjerača i metoda mjerenja vlažnosti. sile i momenta.V. . brzine i . Novaković: Mjerenja u automatici.Razlikuje metode . Formativni ciljevi učenik određenih gasova. . sile i moment. 61 .

Pismene vježbe.V. Povezanost predmeta Znanja Oslabljivači Osciloskop Elektronski generatori Digitalni instrumenti Mjerenje neelektričnih veličina Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Osnove elektrotehnike . osciloskopi.Pojačavači Osnove telekomunikacija .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. .J. 8. D. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . projektor i projekciono platno. Babović: Mjerenja u automatici. računar sa odgovarajućim softverom.Mjerni pretvarači Praktična nastava 62 .Vježbe (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). Božičević: Temelji automatike . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .smjer elektronike i automatike. . za elektrotehničara automatike.Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). Martinović. 2005. 7. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Školska knjiga. 1991. Zagreb.Logička kola Automatsko upravljanje . 10. .Kirhofovi zakoni Elektronika . . .Diplomirani inženjer elektrotehnike .. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 6. pismeno i u toku vježbi. Beograd. Babović.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima.Mjerni instrumenti.Modulacije Digitalna elektronika .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . ispitni stolovi. M.Provjera znanja vrši se usmeno. 9.Mjerni pretvornici i mjerenja.

Razvijanje svijesti o važnosti čuvanja i zaštiti životne sredine. Naziv predmeta: AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 2. tačnosti i dosljednosti u radu. .2. . .Razvijanje interesa za praktičnim ispitivanjem noviteta.Razlikovanje funkcije elemenata sistema automatskog upravljanja.Analiziranje sistema automatskog upravljanja i regulacije.Razumijevanje djelovanja elemenata sistema automatskog upravljanja. AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 1.Poznavanje i pravilno upotrebljavanje stručne terminologije. .8. .Razumijevanje značaja i uloge digitalnih računara u upravljanju proizvodnim procesima. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 72 66 138 72 66 138 3.Opisivanje režima rada elemenata sistema automatskog upravljanja. . Opšti ciljevi nastave .1. . .Razvijanje sistematičnosti. 63 .

Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u sisteme automatskog upravljanja (SAU) . tahometrijski i frekventni. .Crta i analizira . detektora signala greške. .Uočava mogućnost . . sistema sistema automatike automatskog prema karakteru upravljanja.Razlikuje osnovne . regulacije.Nabraja i . Napomena: SAU – Sistem automatskog upravljanja. 64 .Upotrebiti kataloge i stručnu literaturu.Razlikuje vrste mjernih pretvarača: otporni.Razvija sposobnost . automatske povratna regulacije (SAR). . fotoelektrični.Crta i analizira objašnjava karakteristike elemente sistema elemenata sistema automatskog automatskog upravljanja i upravljanja i regulacije. Elementi SAU i SAR . Detektori signala greške . pretvarača i zna karakteristike način rada i mjernih primjenu.Zna elemente i dinamičkih strukturu SAU i procesa.Pokazati razne vrste detektora signala greške. sprega.Na primjerima opisati način funkcionisanja SAU. regulacije. .Upoznaje se sa logičkog razvoja značajem i ulogom razmišljanaj kod automatizacije u automatizacije za usvajanja novih raznim granama razvoj društva.Razvija analitičko . .Upotrebiti poznate projekte objekata automatizacije i diskutovati. .Opisuje detektore . signal. unutrašnjih . piezoelektrični. informacija.4.Objašnjava sistematičnosti u blok. privrede. .Poznaje princip opažanja i signala greške.šemu klasifikaciju radu.Stiče sposobnost .Pokazati razne vrste mjernih pretvarača.Definiše pojam pojmove iz sistema automatskog automatskog upravljanja: upravljanja (SAU) i sistem. SAR – Sistem automatske regulacije.Razvija sposobnost . rada i primjenu zaključivanja. kapacitivni. induktivni. Mjerni pretvarači . pretvarača.Opisuje rad i mišljenje.Shvata ulogu .Razlikuje vrste Preporuke za izvođenje nastave .

Razvija sposobnost analize i zaključivanja. . Napomena: P – proporcionalni. princip rada i primjenu (električni. .Razlikuje vrste . hidraulični).Pokazati modele i raznih vrsta komutacionih uređaja. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik detektora: strujni. .Razvija smisao za komunikaciju. pneumatski. . rada i primjenu.Razvija smisao za komunikaciju. releji i elemenata. kontaktori.Upoznaje uredjaje za signalizaciju. . poznaje princip rada i primjenu. Izvršni organi .Pokazati modele i šeme raznih vrsta pojačavača. . mosni.Crta šeme alarmne .Razlikuje kontinualne regulatore P.Prikazati razne šeme alarmne signalizacije. . . regulatora. PD. poznaje princip rada i primjenu.Opisuje i nabraja diskontinualnih i regulatore u kontinualnih automatici. 65 . Uređaji za signalizaciju .Razlikuje vrste . I – integralni.Objašnjava ulogu izvšnih organa. Komutacioni elementi .Razvija sposobnost upoređivanja i analize.Šematski predstavlja regulatore i objašnjava.Razlikuje pogonske . PI. fazni i dr.Razlikuje vrste .Razlikuje vrste u automatici. PID i crta i analizira dijagrame djelovanja. poznaje u izvršnom organu. . komutacionih prekidači.Pokazati modele i šeme raznih vrsta pojačavača.Nabraja vrste i komutacionih karakteristike uređaja: tasteri. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Pojačavači u automatici . pojačavača.Stiče sposobnost sistematičnosti u radu. D. I. . poznaje princip rada i primjenu. . Regulatori .Opisuje ulogu uređaje izvršnog pogonskog uredjaja organa. izvršnog organa u poznaje principe automatici.Pokazati modele raznih vrsta izvršnih organa i pogonskih uređaja. . D – diferencijalni. signalizacije.Opisuje pojačavače . naponski.

Obrazlaže ulogu analizira računara u računarsko vođenje regulacionoj petlji.Na primjeru .šemu upotrebe računara upravljanja u procesnom procesom pomoću upravljanju. .Poznaje osnovne . računara.Objašnjava sistematičnosti u karakteristike osnovne radu. računara za karakteristike upravljanje procesnih proizvodnim računara.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Analiza SAU i SAR . proizvodnim procesima.Podjeliti grupama učenika primjere jednostavnih sistema za analiziranje i diskusiju. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje postupke . sistemima SAU i upravljanju SAR. planiranje i realizaciju za razne slučajeve. prethodno kombinovana stečenog znanja u regulacija i složeni cjelinu. . . . upravljanja i operativnu obradu.Crta i analizira . regulacija kompenzacijom poremećaja.Razlikuje i .Upoznaje se sa primjene značajem i ulogom logičkog informacione informacione razmišljanja i tehnologije u tehnologije u povezivanja.Nabraja primjere opštu blok .Upotrebiti gotove projekte i diskutovati karakteristike različitih sistema SAU.Opisuje karakteristike jednokonturnih SAU i SAR.Na konkretnim primjerima pokazati kako bi računar mogao da se uključi u sistem SAU.Opisuje elektroorganizaciju energetskog složenih sistema sistema: parametre automatskog režima rada. Upravljanje proizvodnim procesom primjenom računara . regulacije. procesima. postupci regulacije. .Analizira primjere . .Stiče sposobnost . procesa.Razvija sposobnost .Objašnjava sistem analizira sa povratnom centralizovanu i spregom. . hijerarhijsku organizaciju upravljanja.Prikazati slajdove industrijskih robota. .Shvata značaj . .Razvija sposobnost regulacija po povezivanja otklonu. 66 .Razvija osjećaj za sigurnost i regulacije: preciznost u radu. .

Mjerni pretvarači.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. CNC .direct numeric control. .S. F. projektor. . 67 . Školski centar „Ruđer Bošković”. Obradović: Automatsko upravljanje razvodnim postrojenjem. Numeričko upravljanje procesima . . 7. D.Razvija smisao za primjenu novih tehnologija. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 1989.Mr M. Formativni ciljevi učenik . S. Beograd. Beograd.Poznaje osnovne . Nikolić. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. Programibilni logički kontroler . kontrolerima. (numerička kontrola) i CNC (cmos numerička kontrola). Pekić. .Shvata principe i razlikuje vrste vrste numeričkog numeričkog upravljanja upravljanja: NC procesima. M. Petković. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .šeme numeričkog upravljanja procesima.Razvija smisao za primjenu novih tehnologija. 5. ing. detektori signala greške.Analizira primjene numeričkog upravljanja kod obradnih mašina. 6.Dipl. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1993. 1984.Uviđa mogućnosti primjene industrijskih robota. Martinović. .Pismene vježbe. projekciono platno i katalozi opreme. D. DNC (direktna numerička kontrola). Turajlić: Računari u sistemima upravljanja.Prikazati blok .Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). 1999.Upoznaje vrste industrijskih robota. Napomena: NC . . računar sa odgovarajućim softverom. Ljubić: Elementi automatike. Beograd. regulatori i dr.G. ..cmos numeric control.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . Zagreb.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. Okvirni spisak literature i drugih izvora . .Upoznaje principe i .Demonstrirati jednostavne primjere upravljanja koristeći Siemens PLC LOGO.numeric control.Upoznaje principe i strukture upravljanje upravljanja procesima pomoću programibilnim PLC (programibilni logičkim logički kontroler). Rajić: Osnove automatike I i II dio. DNC .

Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Princip rada elektromotora upravljanja .Obrtni moment .Elektronika računara . .Praktična nastava Znanja 68 .PLC .Mehatronika elementi . .Mjerni pretvarači . 9.Osnovi računarstva .Programibilni automati .Upravljanje proizvodnim procesom primjenom procesima .Elementi SAU i SAR .Praktična nastava jednosmjerne struje. .Elektronika .diplomirani inženjer elektrotehnike .8.Hidraulični i pneumatski . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Uvod u sisteme automatskog .Računarsko upravljanje .Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer automatike.Operacioni pojačavači .Praktična nastava . Povezanost predmeta Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .smjer energetike. 10.Osnove elektrotehnike .diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer elektronike.

VISOKOFREKVENTNA ELEKTRONIKA 1.9. . .2.Prepoznavanje različitih vrsta mješača učestanosti.Upoznavanje sa mikrotalasnom tehnikom.Upoznavanje sa selektivnim pojačavačima malih signala i selektivnim pojačavačima snage.Razvijanje interesa za praktično ispitivanje.1. .Uočavanje važnosti stabilizacije oscilovanja i upotrebe sintetizatora. frekvencijskim i faznim modulatorima i demodulatorima.Poznavanje i pravilno upotrebljavanje stručne literature. .Upoznavanje sa različitim amplitudskim. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 66 66 66 66 3. 69 . Naziv predmeta: VISOKOFREKVENTNA ELEKTRONIKA 2. . Opšti ciljevi nastave .

Objašnjava VF VF pojačavače sa pojačavač sa aktivnim aktivnim elementima.Prikazati pojačavače snage klase B i klase C. napona – VF pojačavače. rad.Definiše ″y″ ekvivalentnu šemu parametre i tranzistora. Selektivni pojačavači snage . stepena sprege.Upoznaje se sa .Određuje preko ″y″ određivanje parametara veličina koje veličine koje karakterišu VF karakterišu VF pojačavač. zaštiti životne pojačavačima Preporuke za izvođenje nastave . objašnjava . . elemente komponenata VF pojačavača. . selektivnosti i . .Navodi i objašnjava razumije značaj krive selektivnosti i podešavanja podešavanje stepena sprege. 70 .Upoznaje se sa selektivni logičkog selektivnim pojačavači. .4.Skicira i analizira .Prikazati učenicima slajdove integrisanih selektivnih pojačavača malih signala.Skicira i analizira .Razvija .Obrazlaže VF VF pojačavač sa pojačavač sa prostim prostim oscilatornim kolom oscilatornim i sa dodatom kolom.Shvata šta su .Razvija sposobnost selektivne za saradnju i timski pojačavače malih signala.Razvija sposobnost .Raditi jednostavne zadatke izračunavanja naponskog i strujnog pojačanja različitih selektivnih pojačavača. razmišljanja i pojačavačima. .Objašnjava VF integrisanoj pojačavače u tehnici. .Definiše i selektivnog objašnjava pojačavača malih . oscilatornim kolom i induktivnom . .Poznaje VF pojačavače u .Upoređuje različite pojačavač sa vrste VF prostim pojačavača. integrisanoj . induktivnom spregom.Skicira i analizira .Objašnjava VF . pojačavač. . . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Selektivni pojačavači malih signala .Proračunava tehnici. elementima.Razumije primjer analitičnost.Shvata šta su selektivni odgovornost o selektivnim pojačavači snage.Razlikuje krive spregom.

.Prikazati šeme savremenih modulatora i demodulatora AM signala. .Razvija tačnost i sposobnost upoređivanja.Razvija sposobnost logičkog razmišljanja. D. .Objašnjava linearni .Objašnjava princip rada modulator na bazi modulatora na bazi pojačavača snage. snage u klasi C i klasi D. korisnog dejstva pojačavača u klasi A.Stvara radne navike. .Navodi vrste AM različitih vrsta AM signala.Skicira i analizira .Objašnjava rada balansnog balansni modulatora.Objašnjava rad .Raditi zadatke u kojima se izračunava koeficijent korisnog dejstva klasa A.Definiše i .Skicira i analizira . signala.Definiše i princip rada objašnjava umnožača umnožače učestanosti na učestanosti.Crta oblike . 71 .Definiše i objašnjava koeficijent korisnog dejstva. . .Obrazlaže .Razvija sistematičnost u radu.Shvata potrebu objašnjava prilagođenja po prilagođenje po snazi. B. demodulacije. . Preporuke za izvođenje nastave .Izračunava koeficijent pojačavač snage u klasi A.Upoznaje se sa klase rada klasama rada pojačavača. .Razlikuje harmonijska i intermodularna izobličenja. . .Skicira i analizira ..Objašnjava linearni . C. Informativni ciljevi i sadržaji učenik snage. Formativni ciljevi učenik . pojačavača snage u klasi AB. . . . Amplitudski modulatori I demodulatori .Vrši komparaciju pojačavača snage u rada pojačavača klasi C i klasi D. .Određuje koeficijent korisnog dejstva.Razlikuje modulaciju od uvođenja postupka demodulacije modulacije i signala. A i klasi B. . modulator. . pojačavača.Skicira i analizira pojačavač snage u princip rada klasi AB. primjeru triplera. Socijalizacijski ciljevi učenik sredine. snazi.Navodi i objašnjava vrste izobličenja.Pojašnjava potrebu .Razumije princip .Upoređuje rad pojačavač snage u pojačavača u klasi klasi B. pojačavača snage. .

Zna šta je ugaona .Definiše ugaonu modulacija i modulaciju i razlikuje objašnjava frekvencijsku (FM) frekvencijsku (FM) i od fazne (ΦM) faznu (ΦM) modulacije. diodni detektor (detektor anvelope).Razvija samouvjerenost i samostalnost u radu. . . modulaciju.Shvata proces . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Definiše pojam demodulacije i detekcije AM .Skicira blok šemu .Skicira i analizira princip rada AM modulatora na bazi analognog množenja. produktni . .Prikazati slajdove FM modulatora sa varikap diodom i serrasoid modulatora. varikap diodom.Shvata način .Definiše i objašnjava množenje analognih veličina. Frekvencijski modulatori i demodulatori .Skicira i analizira .šemu balansnog diskriminator. detektor i obrnuto. .Objašnjava FM FM modulatora sa modulator sa varikap diodom. . .Objašnava balansni .Uočava razlike u .Skicira blok . . obrnuto.Objašnjava princip rada serrasoid FM serrasoid FM modulator. Formativni ciljevi učenik . modulatora. reaktivnom cijevi.Razvija sposobnost i spremnost da teorijsko znanje poveže sa praksom.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . diskriminatora.Objašnjava demodulatora.Definiše i detekcije FM objašnjava signala i kako se detekciju ugaono preko FM detektora modulisanih može dobiti ΦM signala. produktnog .Objašnjava dobijanja ΦM dobijanje ΦM modulatora preko modulatora preko FM modulatora i FM modulatora i obrnuto. .Izvodi množenje analognih veličina.Objašnjava realizaciju AM na bazi analognog množenja.Skicira blok šemu demodulator i diodnog detektora.Skicira blok šemu signala. .Objašnjava FM radu modulatora sa modulator sa varikap diodom i sa reaktivnom cijevi. .Razlikuje demodulaciju od detekcije signala. . 72 .

Navodi zahtjeve koji se stavljaju pred lokalni oscilator. princip rada petlje . .Shvata šta je petlja .Skicira i analizira samooscilujući princip rada mješač.Navodi obavezne djelove svakog mješača učestanosti.Definiše i sa faznom objašnjava petlju povratnom sa faznom spregom. . Sintetizatori učestanosti .Prikazati slajdove ili grafičke prezentacije uređaja koji koriste petlje sa faznim pomjerajem. . samooscilujućeg mješača. . Preporuke za izvođenje nastave ..Objašnjava princip sa faznom rada petlje sa povratnom faznom povratnom spregom.Definiše i objašnjava mješače učestanosti. povratnom .Objašnjava mješač .Razumije upotrebu mješača učestanosti. .Razvija sposobnost logičkog razmišljanja na osnovu iskustva pri rješavanju praktičnih primjera. učestanosti sa bipolarnim tranzistorom i sa FET-om. .Upoređuje rad učestanosti sa mješača FET-om.Prikazati slajdove samooscilujućeg mješaća učestanosti sa bipolarnim i unipolrnim tranzistorom. Petlja sa faznom povratnom spregom . .Skicira principsku šemu rada mješača učestanosti sa učestanosti sa bipolarnim bipolarnim tranzistorom.Skicira i analizira spregom.Objašnjava mješač .Objašnjava mješač .Objašnjava . tranzistorom.Shvata potrebu za potrebu za stabilnošću Informativni ciljevi i sadržaji učenik Mješači učestanosti .Razvija tačnost i preciznost.Raditi jednostavne zadatke proračuna 73 .Uočava obavezne djelove svakog mješača učestanosti i navodi njihovu ulogu. .Pokazuje kvalitet u radu i ispunjava radne obaveze. spregom. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik .Zna praktičnu primjenu petlje sa faznom povratnom spregom.Skicira i analizira princip rada učestanosti sa mješača diodom. učestanosti sa diodom. . . .Navodi i objašnjava . .

. pomoću petlje sa .Objašnjava princip .Objašnjava kvarcni stabilnosti oscilator kao izvor samopobudnih stabilnih oscilacija. učestanosti. .Objašnjava princip . talasovode i koaksijalne kablove kao vodove za prenos signala vrlo visokih učestanosti. magnetrona.učenik samopobudnih oscilacija.Prikazati slajdove magnetrona i klistrona. .Skicira i analizira princip rada cijevi progresivnim sa progresivnim talasom.Objašnjava cijev sa . . . 74 . oscilacija.Uočava problem . .Nabraja i generisanja. Informativni ciljevi i sadržaji učenik stabilnim samopobudnim oscilacijama.Uočava glavne .Objašnjava karakteristike indirektnu metodu direktne sinteze sinteze učestanosti učestanosti. učestanosti.Razlikuje rad klistrona i rada klistrona.Objašnjava . . objašnjava . Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave osnovnih elemenata kvarcnog oscilatora. . . objašnjava pojačanja pri probleme prenosa prenosu signala signala vrlo visokih vrlo visokih učestanosti.Na primjeru rada .Razvija pozitivan odnos prema timskom radu. indirektne metode sinteze učestanosti.Uočava suštinu . Elementi mikrotalasne tehnike . refleksnog klistrona. talasom. oscilacija.Upoređuje talasovode.Definiše i kvarcnog oscilatora objašnjava uočava stabilizaciju sintetizatore učestanosti. . .Navodi mjere koje se preduzimaju za povećanje .Definiše i talasovoda.Shvata rad direktnu sintezu sintetizatora učestanosti.Vrši komparaciju faznom povratnom direktne i spregom.Razvija odgovornost pri praktičnom radu.Skicira i analizira princip rada rada magnetrona.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - D. Šeguljev: Visoko frekventne veze, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. - D. Šeguljev: Tehnika visokofrekvencijskog prenosa, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998. - M. Filipović: Radio prijemnici, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998. - R. Obradović: Telekomunikacioni vodovi i mreže, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1995. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Računar, projektor i projekciono platno. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike - smjer elektronike i telekomunikacija. 10. Povezanost predmeta Znanja - Selektivni pojačavači malih signala - Selektivni pojačavači snage - Amplitudski modulatori i demodulatori - Frekvencijski i fazni modulatori i demodulatori - Mješači učestanosti - Petlja sa faznim pomakom - Sintetizatori učestanosti - Elementi mikrotalasne tehnike Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Elektronika - Pojačavači sa bipolarnim tranzistorima Osnove telekomunikacija Elektronika Osnove telekomunikacija Elektronika - Amplitudska modulacija - Diode i tranzistori - Frekvencijska i fazna modulacija - Diode i tranzistori - Rad sa poluprovodničkim komponentama - Povratna sprega - Oscilatori - Elektronske cijevi - Koaksijalni kablovi

- Elektronika Elektronika Elektronika Elektronika Telekomunikacioni kablovi i mreže

75

1.2.10. SIGNALNO – SIGURNOSNI SISTEMI 1. Naziv predmeta: SIGNALNO – SIGURNOSNI SISTEMI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno

66 66

33 33

99 99

Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. 3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama signalno - sigurnosnih sistema. - Sticanje znanje o osnovnim karakteristikama i funkcijama sklopova i uređaja koji se koriste u signalno - sigurnosnim sistemima. - Sticanje potrebnih znanja o montaži i održavanju uređaja sistema protivpožarne i protivprovalne zaštite, sistema video nadzora, interfonskih sistema i sistema kontrole pristupa. - Sticanje sposobnosti projektovanja signalno - sigurnosnih sistema. - Pravilno korišćenje stručne literature. - Razvijanje svijesti i navike o neophodnosti primjene svih propisanih zaštitnih mjera. - Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima. - Razvijanje radnih navika i rada u grupi.

76

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ĆETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Sistemi protivprovalne zaštite - Razvija - Razlikuje - Opisuje sistem sistematičnost u funkcionalne protivprovalne radu. cjeline sistema. zaštite - Upoređuje senzore - Stiče sposobnost (protivprovalni posmatranja, provale na osnovu alarmni sistem). analize i njihovih - Objašnjava princip zaključivanja. karakteristika. rada i - Određuje vrstu i karakteristike skicira raspored najčešće korišćenih senzora provale za senzora provale. zaštitu zatvorenih i - Objašnjava ulogu otvorenih prostora. protivprovalne - Programira alarmne centrale i protivprovalnu način njenog alarmnu centralu. funkcionisanja. - Razlikuje načine dojave - Opisuje izvršne alarmiranja. elemente - Uočava razliku protivprovalnih između sirena za alarmnih sistema. unutrašnju i spoljašnju montažu. Sistemi protivpožarne - Opisuje sistem protivpožarne zaštite (protivpožarni alarmni sistem). - Objašnjava princip rada i karakteristike najčešće korišćenih javljača požara. zaštite - Razlikuje funkcionalne cjeline sistema protivpožarne zaštite. - Upoređuje javljače požara na osnovu njihovih karakteristika. - Određuje vrstu i skicira raspored javljača požara za zaštitu određenih prostora. - Upoređuje vrste protivpožarnih centrala. - Programira protivpožarnu alarmnu centralu. - Razvija sistematski pristup pri rješavanju konkretnih problema.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Ispitivanje karakteristika senzora provale. Vježba: - Izbor senzora provale i njihovo postavljanje u zatvorenim i otvorenim prostorima. Vježba: - Programiranje protivprovalnih alarmnih centrala. Vježba: - Povezivanje uređaja sistema protivporvalne zaštite i ispitivanje funkcionalnosti sistema. Vježba: - Ispitivanje karakteristika javljača požara. Vježba: - Izbor javljača požara i njihovo postavljanje. Vježba: - Programiranje protivpožarnih alarmnih centrala. Vježba: - Povezivanje uređaja sistema protivpožarne zaštite i ispitivanje funkcionalnosti sistema. Vježba:

- Razvija sposobnost da teorijsko znanje poveže sa praktičnim.

- Objašnjava ulogu alarmne protivpožarne centrale i način njenog funkcionisanja.

Sistemi video - nadzora - Opisuje sistem - Razlikuje

- Razvija spremnost

77

Informativni ciljevi i sadržaji učenik video – nadzora. - Navodi vrste i opisuje karakteristike kamera za video – nadzor. - Navodi vrste i karakteristike monitora. - Objašnjava ulogu i mogućnosti rada uređaja za nadzor i snimanje video signala. -

Formativni ciljevi učenik funkcionalne cjeline sistema video – nadzora. Upoređuje kamere na osnovu njihovih karakteristika. Uočava ulogu i vrši odabir objektiva kamera. Skicira raspored kamera za video nadzor raznih objekata. Upoređuje kamere i monitore raznih proizvođača. Rukuje uređajima za nadzor i snimanje video signala.

Socijalizacijski ciljevi učenik za timski rad i pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.

Preporuke za izvođenje nastave - Izbor i postavljanje kamera za video nadzor. Vježba: - Povezivanje uređaja sistema video - nadzora i ispitivanje funkcionalnosti sistema.

- Razvija sposobnost za prepoznavanje problema i nalaženje rješenja.

-

Sistemi interfona - Opisuje sisteme audio i video interfona.

- Povezuje uređaje sistema audio i video – interfona. - Ispituje funkcionalnost sistema interfona.

- Razvija sposobnost logičkog razmišljanja.

Vježba: - Povezivanje uređaja sistema audio - interfona i ispitivanje funkcionalnosti sistema. Vježba: - Povezivanje uređaja sistema kontrole pristupa i ispitivanje funkcionalnosti sistema.

Sistemi kontrole pristupa - Upoznaje sistem - Shvata način kontrole pristupa. funkcionisanja sistema kontrole - Objašnjava princip pristupa. rada - Uočava prednosti i identifikacionih nedostatke raznih elemenata i čitača. identifikacionih elemenata. - Povezuje uređaje sistema kontrole.

- Razvija interesovanje za nova znanja.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - R. Tmušić: Alarmi – samogradnja sistema, Tehnička knjiga, Beograd, 2003. - N. Hadžiefendić: Detekcija požara, Beograd, 2006. - Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara ("Sl. list SRJ", br. 87/93) - D. Milošević: Uputstvo za projektovanje NOTIFIER adresabilnih sistema za detekciju i dojavu požara, Beograd, 2001. - D. Milošević: Uputstvo za projektovanje NOTIFIER konvencionalnih sistema za detekciju i dojavu požara, Beograd, 2001.

78

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Uređaji potrebni za realizaciju signalno - sigurnosnih sistema (senzori, javljači požara, alarmne centrale, kamere, uređaji za snimanje video signala, interfoni, prateća oprema), računar sa odgovarajućim softverom, projektor i projekciono platno. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno, pismeno i u toku vježbi. - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). - Pismene vježbe. - Vježbe (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). - Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer elektronike, telekomunikacija ili automatike. 10. Povezanost predmeta Znanja - Sistemi protivprovalne zaštite - Sistemi protivpožarne zaštite - Sistemi video - nadzora - Sistemi interfona Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Automatsko upravljanje - Mjerni pretvarači Praktična nastava - Mjerni pretvarači Automatsko upravljanje Praktična nastava Audio i video tehnika - Kamere Praktična nastava - Snimanje video signala - Interna televizija Audio i video tehnika - Elektroakustički pretvarači Praktična nastava - Kamere

79

1.2.11. PREDUZETNIŠTVO 1. Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno

40 40

26 26

66 66

3. Opšti ciljevi nastave - Razvijanje preduzetničkih sposobnosti. - Sticanje znanja o razvoju biznis ideje. - Sticanje znanja o izradi biznis plana. - Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva. - Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom. - Osposobljavanje za rad u timu. - Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije. - Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih tehnologija.

80

kreditora).Izvodi zaključak o . .Razvija marljivost i . kako . misija. plan prodaje.Organizovati prisustvo predstavnika realnog privrednog društva.Kroz primjere obrazlaže ciljeve privrednog društva. obezbjeđivanja podrške. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana.Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Upoznaje pojam argumente kritički kreativnost. ciljevi.Kroz primjere preciznost. . . . finansijskog plana privrednog društva.Opisuje pojam u kontekstu mišljenje. misija.Suočavajući . ideje u skladu sa postizanja . radu.Razvija eksternih partnera odgovornost u .Objašnjava .Opisuje elemente potencijalnim finansijskog plana kupcima / privrednog društva.Kroz primjere obrazlaže .Razvija .Vrši opis proizvoda/usluga. opredjeljuje se za tržišnog poslovnu ideju. izrade biznis plana .Upoznaje pojmove: unutar samog vizija.Upoznaje pojmove: . 81 . korisnicima usluga. poslovanja. . istraživanja tržišta. Eksperiment šest šešira. proizvoda / usluga. .Nabraja i postulatima kompromisa.Opisuje nastanak kvalitet poslovne .Razvija analitičko .Razvija sposobnost biznis ideje. .Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji. obrazlaže postupak istraživanja tržišta na novom primjeru. biznis plan. .4.Uviđa važnost vrste djelatnosti. strategija. procjenjuje .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva.Nabraja moguće . . . .Upoznaje postupak (investitora.Rezimira biznis elemente plan.Poželjno je učenicima ukazati na primjere. npr. biznis ideja. privrednog društva strategija.Razlikuje pojmove: marketing plan i vizija.Uviđa značaj neophodnost sprovođenja očuvanja životne kontrole kvaliteta sredine. tako i od strane . . Preporuke za izvođenje nastave . .

kroz diskusiju.Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana. donose odluku.Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika.Oblikuje vizuelni identitet i značaj privrednog društva.Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje. .Sprovodi aktivnosti .Stiče radne navike. organizovanja privrednog društva.Nabraja moguća . . .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga.Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. Registracija privrednog društva . Vizuelni identitet privrednog društva . .Popunjava formulare za registracije registraciju privrednog društva.Sarađuje kod izrade plana očuvanja životne sredine za konkretno privredno društvo. Poslovni kodeks preduzeća . .Opisuje postupak formulare za otvaranja računa otvaranje računa kod poslovne kod poslovne banke.Opisuje moguće na pribavljanju oblike pečata i štambilja. . 82 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Izrada organograma privrednog društva. . Formativni ciljevi učenik . Otvaranje računa kod poslovne banke . društva u skladu sa propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti. .Popunjava . privrednog društva.Prezentuje biznis plan.Upoznaje elemente . Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva .Popunjava . banke.Upoznaje postupak . .Upoznaje pojam formulare za poslovni kodeks otvaranje računa privrednog društva.Opredjeljuje se za rješenja za ime ime privrednog privrednog društva.

Nabraja elemente . cijena.Upoznaje pojam i formiranja cijene elemente proizvoda / usluga. fotokopir aparat. 83 . skener.Upoznaje tipove razlike između organizacione različitih tipova strukture organizacionih privrednog društva.Razvija spremnost i . Sektor marketing . privrednim društvom. asortimana .Sprovodi postupak .Pronalazi sličnosti i .Razvija sposobnost . obrazlaže važnost i promocija i Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . društvom.Obavlja postupak poslovnog kodeksa. struktura privrednog društva. izvještaja o radu. . .Nabraja i opisuje sposobnost za pisanu aktivnosti u okviru saradnju. Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva . komunikaciju službe opštih unutar privrednog poslova. .Opisuje postupak marljivost i proizvoda / usluga.Rad u grupama od tri do pet učenika. Služba opštih poslova .Razvija . istraživanja tržišta.Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika.Šalje i prima poštu i druge službene materijale. . preciznost. marketing miksa: .Upoznaje različite snalaženja u razlike u nivoima nivoe upravljanja hijerarhiji upravljanja privrednim socijalnih odnosa. partnerima. efikasnost u radu. . .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi.Učestvuje u izradi društvu.Tehnički održava internet sajt privrednog društva. Organizaciona struktura privrednog društva .Razvija društva i sa odgovornost u eksternim radu. . kao i programe za elektronsku komunikaciju.Kroz primjere proizvod. obrazlaže strukturu marketinga. štampač).Kroz primjere .Pronalazi sličnosti i . otvaranja računa kod poslovne banke. faks. jednostavnog .Popunjava prijavu o slobodnom zasnivanja radnog radnom mjestu.Upoznaje postupak .učenik kod poslovne banke. .Upoznaje postupak godišnjeg izrade godišnjeg izvještaja o radu.Upotrebljavati kancelarijsku opremu (telefon.Upoznaje pojam komunikativnost.Obavlja usmenu i . odnosa u privrednom . .

. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije. 2004. Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred. . poslove. Dragiđić. Ekonomski fakultet.J.Upoznaje vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje. Ilić. S. Beograd. Manojlović. Beograd. potraživanja. Bogdanović. M.Informativni ciljevi i sadržaji učenik distribucija.Izrađuje ponudu. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Sektor komercijala . upit. . 1996. 2004. obračuna poreza i poreza i doprinosa. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred.V. . . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Planira način reklamiranja privrednog društva. . Sektor finansija i računovodstvo . Vukotić: Preduzetništvo i biznis. Medojević.Upoređuje moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva. .Razvija analitičko mišljenje.Upoznaje blagajničke blagajničke poslove. .Upoznaje postupak .D.Publikacija »Moj Biznis«. Beograd. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred. doprinosa. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2005.R. Formativni ciljevi učenik načine promocije.Dati učenicima da urade reklamni materijal.Formira stav o preuzimanju odgovornosti. predračun. G. odnosno proizvoda / usluge. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . preciznosti i urednosti. 5. . 2004. 84 . . račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje. 2004. B.Kroz primjere .Obavlja poslove plaćanja dospjelih plaćanja dospjelih obaveza i naplate obaveza i naplate dospjelih dospjelih potraživanja.Podstiče razvoj tačnosti. . Podgorica. Montenegro Biznis Alijansa. porudžbenicu. .Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala.D.Obavlja . Rajović: Osnovi prava za I razred.Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada i obračuna zarada. Beograd. Podgorica. B.

Zasnivanje radnog odnosa u privrednom društvu . .Osnovi računarskog .Biznis plan . telefon.Računari. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . štampač i fotokopir aparat. 8. skener.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Potit: Kako započeti sopstveni biznis . 9. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . CID. . projektor. 1997. 10.Diplomirani ekonomista. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . projekciono platno. Povezanost predmeta Znanja ..Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva . 6. Podgorica. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Tabelarna obrada podataka softvera sa grafičkim predstavljanjem 85 . 7. fax.Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno.Postupak izrade godišnjeg izvještaja o radu . .Pismene vježbe.Korespondencija .H.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima.Poslovanje preduzeća .Pozitivna ocjena na kraju godine.Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu).Poslovna komunikacija .Finansije i računovodstvo Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .

mjernim instrumentima.Vježbe u okviru pojedinih tema mogu biti obrađene problemski. kod poslodavca ili kombinovano.Osposobljavanje za savjetodavne usluge i komunikaciju sa korisnicima. realizacija. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2.Upoznavanje sa korišćenjem prateće dokumentacije i kataloga proizvođača opreme. odlučivanje. . . tačnost. Opšti ciljevi nastave . . sistematičnost i urednost. uređajima i opremom. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava 144 144 216 198 702 Ukupno 144 144 216 198 702 Napomene .Poznavanje svih neophodnih metoda i postupaka izrade i ispitivanja različitih tipova električnih instalacija slabe struje. . . u sljedećim koracima: informisanje. 86 .12. . . PRAKTIČNA NASTAVA 1. .Praktična nastava se obavlja u školskim radionicama.Razvijanje motivacije za usavršavanje u struci. 3.Upoznavanje sa metodama i sredstvima elektro zaštite.Razvijanje osnovnih kompetencija za samostalan rad u struci. pripremu i kontrolu procesa rada. pribora i materijala u elektronici. .Sticanje kompetencija za planiranje. . kontrola i procjena (evaluacija).Praktično upoznavanje sa važnošću organizacije rada i racionalnog korišćenja energije.Osposobljavanje za tumačenje različitih tipova elektronskih šema. samostalnim radom učenika u grupama. . . tj. .Osposobljavanje za rukovanje alatima.1. planiranje. korišćenjem metodologije nastave orijentisane ka aktivnostima.Sticanje radnih navika i tehnološke discipline.Osposobljavanje za primjenu standarda.Odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Osposobljavanje za primjenu higijensko – tehničkih mjera zaštite životne i radne sredine.Razvijanje smisla za organizovan praktičan rad. .2. .Praktična obučenost za korišćenje informatičkih znanja i praćenje dostignuća u svijetu iz oblasti struke. .

Vježba: električarskih sječenje. zadatke i udara pojedinca. korišćenja.Upoznaje se sa dnevnika praktične vođenjem dnevnika nastave.Nabraja i opisuje . osovine.Upotrebljava sredstva elektro pružanja prve sredstava lične i zaštite. lična i kolektivna uvježbati postupke . pruža prvu zahtjeve. demonstracija principa elektro HTZ i elektro zaštite principima i upotrebe ličnih zaštite u radnom na radnom mjestu.Upoznaje osnovne . pomičnim . brušenje. okruženju. mašinske mašinskih lima i povezivati ih .Upoznaje se sa potrebu poštovanja .Upoznaje osnovne uslovima strujnog udara. Preporuke za izvođenje nastave . sredstvima sredstava HTZ.U pretpostavljenim odgovornosti. i vršiti upotrebi i obilježavanju. elektro zaštita. prva pomoć Vježba: . uslovima strujnog .Izvršiti spajanje zaštite na radu.Razvija osjećaj . mehaničarske alate pri radu. .Pokazivanje i primjene principa osnovnim ciljevima. školskom prakse. . sječenju. radionicom i radnim mjestom.Izvršiti podjelu učenika po grupama.Razlikuje ulogu vezivanjem. bušenje i . praktične nastave.Koristi osnovne završne stopice njihovog ručne električarske provodnika.Uviđa potrebu i elemente: navoje.4.Razlikuje i .Mjeri metrom i predmetima mjerilom.U pretpostavljenim tehničke zaštite.Poznaje vođenje .Upotrebljava alate . bušiti i potrebi zaštite na upotrebljava osnovne vrste obraditi komade radu. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Razvija osjećaj o . kolektivne zaštite.Rukuje alatima za mjerilom.Nabraja i opisuje . osnovne tipove obilježavanje.Odrezati. Higijensko . poređenje.Razvija osjećaj . Alati i rukovanje alatima Vježba: . održavanju alata. podloške. provodnika prostim .Razumije potrebu .Upoznaje se sa između teorije i odgovornosti. bušenju.Razvija i podstiče .Na datim .Mjerenje pomičnim . sa i bez odnos prema mjerenju. alate. njihovih djelova. njihovoj upotrebi u navojima.Koristeći izolovana ručnih alata. maticama i klinove.Razvija pravilan i rad sa njima pri: . Vježba: brušenju itd.Objasniti prethodno definisanu strukturu dnevnika praktične nastave i način vođenja. 87 . . elektrotehnici. higijensko Vježba: . pojedinih alata i alata. remene. rada. Osnovni mašinski elementi Vježba: . . kliješta napraviti osobine i načine . elemenata prema odgovarajućim značaj timskog matice.tehnička zaštita (HTZ). pomičnim izmjeriti dimenzije mjerilom. pomoć. ležajeve.Uviđa vezu i razlike .Shvata značaj . pomoći.

Zna vrste. crteže po zadatku.Vrši upoređenje materijala.Prema zadatim skicama nacrtati i kotirati crteže.Razlikuje tipove i (galvanskih izvora.Crta tehničke pismo. .). . koordinatni sistemi.Upoznaje različite oblika i profila oblike i profile prema njihovim elektrotehničkih osobinama. raznih materijala.Crta projekcije projekcije i sl. Izvori i potrošači električne energije . Vježba: . Vježba: . osnovnih geometrijskih oblika i tijela u izabranom koordinatnom sistemu. i osobinama tehničkih .hemijskih .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik remenice. cijevi i sl.Upoznaje maziva.Razlikuje osnovne vrste generatora .Na radnom - . vrste prostoru. Elektrotehnički materijali . generatora. elastičnost i sl. Vježba: .Upoznaje naizmjenične i ispravljače i druge . Vježba: . osobine i ulogu maziva.Stiče osjećaj za položaj i odnose predmeta u prostoru. .Upotrebljava elektrotehničke .Prema priloženoj skici izvršiti povezivanje sijalice na odgovarajuće baterijsko napajanje.Razvija urednost i sistematičnost u radu. .Testerom iskidati razne materijale prema skici: žice.Razlikuje galvanske . zupčanike. kotiranje.Stiče osjećaj o potrebi poznavanja pravila elektro zaštite. zakovice i dr. Osnovni pojmovi tehničkog crtanja . materijala. materijala. .Upotrebljava . 88 .Odrediti prenosne odnose za date parove remenica ili zupčanika. elektro .Upoznaje osnove koordinatni sistem tehničkog crtanja: u ravni i u sastavnice. Vježba: .Prema zadatim skicama ili modelima tijela u prostoru nacrtati projekcije.Razlikuje vrste i . opruge. vrstama materijala.Opisuje upotrebu materijale na raznih vrsta osnovu njihovih elektrotehničkih osobina.Komade žice od raznih materijala savijati prema skicama i izvršiti poređenje po osobinama (tvrdoća.Upoznaje se sa osobine osnovnih osnovnim elektrotehničkih podjelama.Ispisati na sastavnici tehničkim pismom slova alfabeta i cifre.Razumije potrebu i težnju ka štednji energije. Vježba: . . . tehničko . Vježba: . prema zadatim skicama. Vježba: .Upoznaje vrste i električne izvore osobine pojedinih po njihovim električnih izvora: osobinama. profile. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave podloškama. . . linija. karakteristike akumulatora) i akumulatora.Razvija osjećaj preciznosti i sigurnosti u radu.

Prema zadatku nacrtati električnu šemu. Vježba: .Stiče svijest o značaju elektro zaštite i zaštite na radu.Prema priloženoj šemi priključuje na radnom stolu različite primjerke potrošača (sijalice. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik pretvarače električne energije u ulozi električnih izvora. . njihove osobine i . 89 . uređaje i sl. svojstva i upotrebu. Elektrotehnički simboli i oznake .Za zadate standardne oznake protumačiti osnovne karakteristike provodnika. Vježba: . Električni provodnici i izolatori .Navikava se na poštovanje propisa i standarda. i demonstrirati zamjenu jednog provodnika izolatorom i obrnuto.Upoređuje tipske .Za različite primjerke provodnika odrediti standardne oznake. . .Upoznaje različite elemente presjeka vrste provodnika.Realizovati električno kolo sa sijalicom napajanom baterijom.Upoznaje elektrotehničke standardne oznake simbole u i simbole u električnim i elektrotehnici: za elektronskim različite elemente.Razlikuje razne .Upoznaje se sa različitim vrstama potrošača.Oblikuje i priprema upotrebu. mikromotori i dr. Vježba: .Upoznaje osnovne primjere upotrebe vrste izolacionih izolacionih materijale. provodnika (po .Za razne vrste provodnika uočiti i izdvojiti sve slojeve izolacije. . u odnosu na tip pretvaranja električne energije u radnom procesu (termički. šemama. Vježba: . . elektromagneti. . oznake provodnika prema priloženim primjercima provodnika i kablova. .Razlikuje potrošače po vrsti energije u koju se električna energija pretvara.Upoznaje oznake različitih standardne oznake provodnika.Upotrebljava . komponente.Uočava sve . provodnika. Formativni ciljevi učenik jednosmjerne struje. koristeći elektrotehničke simbole.). Vježba: .Uočava osobine pojedinih tipova potrošača. Vježba: .Razlikuje i razumije rad ispravljača. motorski i dr. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave probnom stolu priključiti istu šemu na ispravljač umjesto baterije.Razvija pravilan odnos prema ekonomičnoj upotrebi materijala za rad. . zavšetke provodnika za upotrebu. njihova materijala.).Izvodi i analizira grupama oznaka).

Osnovi električnih mjerenja . Formativni ciljevi učenik . Socijalizacijski ciljevi učenik .Koristi osnovne materijale. karakteristike lemljenih spojeva. otpora i dr.Rukuje . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Mekim lemljenjem spojiti krajeve dvaju ploča od bakra ili mesinga.Razvija pravilan odnos prema ekonomičnoj upotrebi materijala za rad. Vježba: . analizirati postupak i rezultate.Upoznaje vrste. struja.). Prethodno izmjeriti otpor sijalice. pri . Vježba: . aparate i alate za meko lemljenje.Priključiti sijalicu na mrežni napon preko odvojnog transformatora i prekidača i mjeriti stuju i napon "unimjerom". instrumentima. . ("unimjera"). materijale. .Razumije zahtjeve zaštite na radu.Poznaje postupak mekog i tvrdog lemljenja. mjerenju principe rada i jednosmjernih i načine korišćenja naizmjeničnih univerzalnih električnih i mjernih neelektričnih instrumenata veličina (napona. alate i postupke lemljenja. .Mekim lemljenjem spojiti pripremljene krajeve provodnika.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Lemljenje .Definiše osnovne univerzalnim električne veličine mjernim i jedinice.Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praksom. 90 .Upoznaje osnovne vrste lemljenja.

Razvija osjećaj preciznosti i sistematičnosti u radu. .Koristi generator signala za način korišćenja dobijanje željenog generatora oblika signala – funkcija. LED komponente. .I metodom. po vrijednosti i po obliku. Vježba: . fazni pomak i frekvenciju napona i stuje. Socijalizacijski ciljevi učenik . .Planira i mjeri .I metodom. diode.Upotrebljava .Upoznaje se sa ocjenjuje i mosnim metodama upoređuje mjerenja (na rezultate mjerenja primjeru mjerenja (Vitstonovim otpora Vitstonovim mostom i sl.). osciloskopom.Povezati četiri diode u šemu Osnovni elektronski elementi .). pasivne elektronske elemente (otpornike. koristeći univerzalni mjerni instrument. provjeriti vrijednosti otpora korišćenih u šemi.Upoznaje funkcije i .Prema skici i pripremljenom modelu Vitstonovog mosta za jednosmjernu struju. kalemove. izmjeriti napone i struje u svim granama mosta. napajanja. Vježba: .I metodom U . analogna i digitalna IC. tiristore. kondenzatore) i dr. mostom i sl.) na izvor naizmjeničnog napajanja (u dva mjerenja): direktno i preko diode. mjerenja. .Koristi osciloskop pri mjerenju vrijednosti i oblika električnih veličina.Koristeći univerzalne mjerne instrumente vršiti mjerenje U . trijake. Vježba: . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Upoznaje osnovne odnos prema elektronske aktivne i pasivne ekonomičnoj komponente: diode. Vježba: . . Zener diode.Provjerava ispravnost komponenata 91 . za rad.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Mjerne metode i instrumenti .Planira.Koristeći osciloskop mjeriti amplitudu. elektronske upotrebi materijala tranzistore. . i uporediti napone na potrošaču. povezati potrošač (sijalicu i sl.Razvija pravilan . u jednostavnijim električnim kolima naizmjenične stuje sa generatorom funkcija.Upoznaje se sa električne veličine U . mjeri.Upoznaje funkcije osciloskopa i metode njegovog korišćenja.Prema šemi.

Upotrebljava .Povezati po šemi pojačavač sa bipolarnim ili unipolarnim tranzistorom.Upoznaje načine povezivanja osnovnih elektronskih komponenata u električnim šemama.Simulira osnovne softver u kompjuterske logičke šeme I. problemskih elektronskim Vježbe: zadataka. . Kompjuterski programi za rad sa elektronskim šemama . bipolarnim tranzistorom i zener diodom. tranzistorima.Razvija sposobnost Vježba: povezivanja .Povezuje i .Upoznaje osnovne podešava šemu šeme povezivanja pojačavača sa pojačavača sa tranzistorima. .U Tina softveru radi softver. u vidu projekata. Osnovne elektronske šeme i sklopovi . . Vježba: . . NE)i vrši mjerenja. ILI. radi projekat probleme i punjenje rezervoara analizira rezultate tečnosti sa dobijene u TINA primjenom logičkih softveru. rješavanju programe za rad sa NE. .Stiče sposobnost za Vježbe: timski rad.Upoznaje osnovne elektronske šeme šeme ispravljača i ispravljača i stabilizatora sa stabilizatora sa tranzistorima. .Primjenjuje TINA . pri promjeni otpora vezanog na bazu.Pomoću Siemens Siemens PLC LOGO PLC LOGO i PLC LOGO rješava za realizaciju šema demonstrira problemske zadatke upravljanja. .Upoznaje Siemens timski rad. 92 . . ILI.Analizira.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik direktnim mjerenjem "unimjerom". kola. ILI.Stiče sposobnost za Vježbe: .Upoznaje radu. .). Elementi i sklopovi digitalne elektronike .. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ispravljanja "Grecov spoj".).Stiče preciznost u Vježbe: .Povezuje elektronske komponente u strujna kola.Crta šeme sa logičkim kolima.Povezuje .Povezati po šemi teorijskih znanja sa stabilizator sa praksom.Povezuje osnovna realizacijom logička kola (I. NE). Vježba: . šemama (I.. i mjeriti napone na izlazu. .Demonstrira npr.Povezati prema šemi bipolarni tranzistor u spoj sa zajedničkim emitorom. Elektronic problemske zadatke Workbanch i sl. šemama (Tina . Elementi programskog logičkog upravljanja . simulaciju u vidu projekata elektičnih šema na . tranzistorima.Sa elektronskim komponentama povezuje osnovna logička kola (I. logičkih kola u ILI.Upoznaje se sa .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik PLC-u.

Formativni ciljevi učenik upoređuje i prezentuje dobijene rezultate. - Izrađuje dokumentaciju koja prati projekat.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave osnova digitalne elektronike. Napomena: PLC - programic logical control programska logička kontrola.

93

Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Primjeri elektronskih šema - Povezuje - Upoznaje šeme sa operacione operacionim pojačavače u pojačavačima. različitim šemama. - Upoznaje - Razlikuje komparatore. komparatore. - Upoznaje - Poznaje realizacije oscilatore. šema oscilatora. - Objašnjava vrste i - Razlikuje i izrađuje funkciju različite realizacije multivibratora. multivibratora. - Upoznaje A/D i - Poznaje način rada D/A konvertore. A/D i D/A konvertora. - Objašnjava - Shvata ulogu oslabljivače. oslabljivača u šemama.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praksom.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Povezati po izabranoj šemi operacioni pojačavač. Vježba: - Realizovati po izabranoj šemi izabrani oscilator. Vježba: - Realizovati izabrani tip oslabljivača. Vježbe: - Koristeći Tina softver i Siemens LOGO realizovati različite primjere elektronskih šema.

Elementi automatike - Stiče osjećaj za - Razlikuje vrste i Vježbe: - Upoznaje ulogu detektora - Koristeći različite detektore – položaj i odnose senzora. tipove senzora i senzore. predmeta u - Poznaje ulogu i izvršnih organa, - Upoznaje izvršne prostoru. različite realizacije realizovati elemente izvršnih organa. jednostavne šeme automatike. - Razlikuje i analizira upravljanja. - Definiše povratnu šeme sa povratnom spregu u sistemu spregom. automatskog upravljanja. Elektronski uređaji i instrumenti - Navikava se na - Mjeri frekvenciju - Objašnjava Vježbe: pridržavanje i koristeći digitalni digitalni - Koristeći generator poštovanje propisa. funkcija i digitalni frekvencmetar. frekvencmetar. frekvencmetar mjeriti frekvenciju. Elementi i šeme energetske elektronike Vježbe: - Razvija urednost i - Povezuje diode, - Upoznaje vrste i - Koristeći trijak i sistematičnost u tranzistore, ulogu elemenata druge potrebne radu. tiristore, dijake i energetske elektronske triake u elektronike. komponente, električnim povezati šemu šemama. regulacije - Crta, povezuje i - Objašnjava napajanja (npr. analizira osnovne osnovne šeme. bušilice). šeme energetske elektronike. Stručna ekskurzija - Grupna posjeta firmi koja se u

94

Informativni ciljevi i sadržaji učenik

Formativni ciljevi učenik

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave tehnološkom procesu bavi radom sa elektronskim elementima, sklopovima i šemama (obrazložiti ulogu i značaj dokumentacije koja se vodi u tehnološkom procesu posjećene firme).

95

. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Primjer mjerenja procesnih veličina (na veš mašini i sl.Obrazlaže šeme projekta elemente projekta protivpožarnih protivpožarne instalacija. protok.sigurnosnih instalacija . .Raditi projekte sistema automatskog upravljanja.Upoznaje VF pojačavača sa pojačavač sa bipolarnim bipolarnim tranzistorima.Realizovati šeme elementarnog odašiljača i prijemnika. Mjerenje procesnih veličina . Osnovna VF elektronska kola . nivo tečnosti. .Razumije zahtjeve zaštite na radu.Upoznaje osnovne .Povezuje elemente .Upoznaje elemente .Povezati elemente saradnicima i jednostavne video korisnicima usluga.Upoznaje vrste i procesnih veličina: postupke mjerenja pritisak. nadzora. Vježbe: .Opisuje elemente interfonskog interfonskog sistema.Navikava se na Vježbe: pridržavanje i . Projekti signalno .Povezuje šeme VF .Analizira i povezuje .Grupna posjeta firmi koja se u tehnološkom procesu bavi radom sa elektronskim elementima.).Upoznaje modulisanog demodulatore. (protivprovalne) instalacije. .Navodi elemente šeme sigurnosnih projekta sigurnosne instalacija.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Šeme automatskog upravljanja i regulacije . sklopovima i šemama (opisati uočene tehnološke 96 . Stručna ekskurzija: . Vježbe: .Razvija osjećaj o zaštite.Vrši mjerenje . procesnih veličina. instalacije. Socijalizacijski ciljevi učenik . sistema.Povezuje elemente . .) Vježbe: . .Razvija smisao za komunikaciju.Povezuje primjere šeme automatskog šema i vrši upravljanja i simulaciju sa Tina regulacije. signala.Razvija osjećaj odgovornosti pri radu.Povezuje primjere šema i vrši simulaciju na Siemens LOGO.Analizira i povezuje šeme video projekta video instalacija.Uočava razliku . tranzistorima.Upoznaje između modulatore. . softverom. temperatura i sl. bez i sa povratnom spregom (koristeći Siemens PLC LOGO. značaju Vježbe: komunikacije sa .Povezati elemente poštovanje propisa. .Izvršiti spajanje elemenata manje interfonske instalacije. instalacije sa video karticom. modulišućeg i . po šemi protivpožarne .

2003. . Niš. S.M.R. ETF Podgorica. 1995. S. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Stanković. 0 – 1800 min-1. 220V~.. . odvojni . R. Opačić: Elektronika I. 2001. razni odvijači. mjerni instrumenti. Martinović. sa opremom Ubodna testera.D.sa uputstvima za električarske radove. 220V~. 1989. razni mehaničarski ključevi. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . i sl. Beograd. 1998. 2003. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 220V~.S.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave postupke i opisati dokumentaciju koja se vodi u tehnološkom procesu posjećene firme). . R.100 W „Pištolj“ lemilice. 5. 100 W Fen za lemljenje zagrijanim vazduhom Pumpice za uklanjanje rastopljenog kalaja Akumulatorska bušilica – odvijač. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd. Branković: Priručnik . Okvirni spisak literature i drugih izvora . projektor. sa opremom Ručna brusilica.ispitni sto. 220V~.D. Menart: Energetska elektronika. sa opremom „Pištolj“ za vezice (za kablovske snopove) Kompleti ručnog elektro .regulacioni trefo i dr. Beograd. Niš. Z. ispravljači. 14 mm. Zagreb. utičnice. 80 . 6. do 40mm. .Elektromonterski priručnik. I. Branković: Praktična nastava. Laković: Elektronika.. J. projekciono platno. sa opremom Ručna bušilica. Pendić. instrumeni i uređaji Univerzalni radni . Beograd. Dimić: Električna mjerenja u energetici.) Ručna testera za metal Oznaka Kom 8 16 8 8 8 8 8 8 16 4 2 2 2 2 8 8 97 . . za dva radna mjesta.Računari.) ~/= Ispravljač sa stabilizatorom za napone od 0-30 V i struje do 2 A Osciloskop Generator funkcija (signala) Lemilica stona sa regulacijom. Digitalni multimetar univerzalni (U. zvučnici i sljedeća oprema (za 16 radnih mjesta): Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Opis – alati.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. sa elementima: osigurači.R. 1999.M. Tehnička knjiga. . Opačić: Elektronika II.mehaničarskog alata (razna izolovana kliješta. 1987.

8.Elektronika lemljenje .Elektrotehnički simboli . električne i . .Električni izolatori . .Lemljenje .Redni broj 17 18 19 20 21 22 Opis – alati.Električni provodnici .Automatsko upravljanje .Elektronika mehaničke osobina materijala za provodnike . zaštitne naočari i dr. .Osnovi elektrotehnike .Primijenjena elektronika elektromehanički elementi sistema automatske regulacije i upravljanja . Povezanost predmeta Znanja . instrumeni i uređaji Kompleti turpija za metal.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 10.Elektronika pomoću grafičkih simbola . urednost.Usmeno (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). Oznaka Tina ili sl.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer elektronike.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. raznih profila Makaze za lim Pomično mjerilo ("šubler") Elektrotehnički softveri za crtanje električnih šema i simulaciju Uređaj za simulaciju i praktičnu demostraciju raznih električnih šema i procesa Kompleti zaštitne opreme: radni mantil.Provjera znanja vrši se usmeno i u toku praktičnog rada.Izvršni organi automatskog upravljanja 98 .Elektronika osobine elektrotehničkih materijala .diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer energetike (u I razredu). razumijevanje zadataka i poslova.Elementi automatike Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Osnovne fizičke i hemijske .Praktični rad (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. poštovanje propisa zaštite. 9.Fizičke.Elektrotehnički materijali .Elektronski i . odgovoran odnos prema instrumentima.diplomirani Inženjer elektrotehnike – smjer elektronike (u I razredu). Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . tačnost. kaciga. telekomunikacija i automatike.Osnovi elektrotehnike . Siemens PLC LOGO - Kom 8 8 2 po 1 4 16 7.Osnovi elektrotehnike .Osnovi elektrotehnike . ocjenjuje se: kvalitet vođenja dnevnika praktične nastave.Crtanje električnih šema . . preciznost. alatima). . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . rukavice. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Osobine materijala za .

Elementi SAU i SAR .Analiza SAU i SAR .Programibilni logički kontroler .Amplitudski modulatori I demodulatori .Signalno .Primjeri elektronskih šema .Elektronske šeme .Korišćenje računara u upravljanju procesima .Elektronika .Softver .Primjena računara u elektrotehnici .sigurnosni sistemi 99 .Projekti signalno sigurnosnih instalacija .Visokofrekventna elektronika .Šeme automatskog upravljanja i regulacije .Elektronika .Primjena računara u elektrotehnici .Primjeri primjene energetske elektronike .Informatika .Električne šeme i način povezivanja elemenata .Sistemi protivprovalne zaštite .Sistemi interfona .Osnovne elektronske komponente .Upravljanje proizvodnim procesom primjenom računara .Kompjuterski programi za rad sa elektronskim šemama .Automatsko upravljanje .Sistemi protivpožarne zaštite .Osnovni elektronski elementi .Automatsko upravljanje .Automatsko upravljanje .Elementi automatike .Osnovne elektronske šeme i sklopovi .Elementi i šeme energetske elektronike .Sistemi video .Programi za crtanje i simulaciju električnih šema .Elektronske šeme .Selektivni pojačavači snage .nadzora .Elementi programskog logičkog upravljanja Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Osnovna VF elektronska kola .Energetska elektronika .Znanja .Frekvencijski modulatori i demodulatori .Elementi energetske elektronike .Elektronika .

Razvijanje sklonosti ka učenju engleskog jezika.1. . . Naziv predmeta: ENGLESKI (JEZIK STRUKE) 2.3.Ohrabrivanje za preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i znanje i oblikovanje svojih ličnih ciljeva.Upoznavanje i pripremanje za uspješno korišćenje pojmova iz stručno – teorijskih predmeta. ENGLESKI (JEZIK STRUKE) 1. .Razvijanje samostalnosti i kretivnosti. . . . Opšti ciljevi nastave . .Razvijanje komunikativne sposobnosti.1. . 100 .3. emocionalnom i moralnom smislu.Sticanje pozitivnog odnosa prema prostoru i kulturi stanovanja. . .Povećavanje povezanosti teorijskog i praktičnog znanja. IZBORNA NASTAVA 1.Motivisanje na aktivno učešće u nastavi i upotrebu naučenog u konkretnim situacijama.Proširivanje svojih znanja o drugim narodima i kulturama.Podsticanje na pravilan razvoj ličnosti u intelektualnom. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija 72 72 72 66 282 Vježbe Praktična nastava Ukupno 72 72 72 66 282 3.Podsticanje radoznalosti za korišćenje literature na stranom jeziku i upotrebu Interneta.

. . TO DO.Stiče samopouzdanje. na primjerima iz stuke.4. . AN. .Popunjavati formulare.Ispunjavanje praznine u tekstu. .Brainstorming. . .Nabraja članove: indefinite article A.Razlikuje osnovne oblike glagola i njihovu upotrebu u svim vremenskim oblicima. . Plural of Nouns . . . Verbs . . . demonstrative.Predstavljanje članova porodice. countable & uncountable nouns. .Podstiče inicijativnost. . Articles .Razlikuje i koristi jedninu i množinu imenica.Qestionnaire. Pronouns . .Podstiče svijest o . .Razvija sklonost ka učenju stranog jezika.Pair work.Pair work. . .Upoznaje se sa upotrebom glagola: TO BE. na maternji jezik.Upotrebljava članove.Uvježbavati sa pojmovima iz struke.Predstavljati sebe i drugoga. .Pisati kraći e–mail. . . . interrogative. . TO HAVE.Koristi različite vrste zamjenica i primjenjuje ih u zadatim primjerima. . .Pair work.Pozdravljati i odgovarati na pozdrav.Podstiče na samostalan rad i 101 .Uočavanje vrsta alata. definite article THE. .Uvježbavati spelovanje na nazivima poznatih kompanija. idefinite.Nabraja zamjenice: personal. reflexive.Razvija svijest o budućem poslu.Postavlja kratka pitanja. .Razlikovanje električnih uređaja.Ispravljati greške u kraćem tekstu.Pronalazi sličnosti .Ispravljanje grešaka.Podstiče ličnu motivaciju. .Upoznaje se sa i uočava razlike u poštovanju fonološkim izgovoru u odnosu inostranih kultura.Uvježbavati sa pojmovima iz struke. zero article. . na primjerima zadatog teksta.Stiče sigurnost.Povezivati tekst i slike.Rješavanje zadataka višestrukog izbora. .Upoznaje se sa množinom imenica: regular & irregular. possessive. sistemom jezika.Brainstorming.Informiše se o pravilima izgovora. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Fonološki sistem jezika . Preporuke za izvođenje nastave .Određuje pripadnost. .Izvinjavati se i zahvaljivati. . . .

Present Perfect.Role play. Imperative.Povezivati sa pojmovima iz struke. pridjeva. . Prepositions .Diskutovati o radnom okruženju. struja.Poznaje i koristi . .Opisivati radno mjesto. Preporuke za izvođenje nastave .Podspješuje motivaciju za učenje stranog jezika. going to).Računar i Internet.Zna da opisuje položaj elemenata nekog sklopa (npr. .Stvara pogodnu društvenu klimu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik učenje. .Razvija svijest o budućem zanimanju. ON.Upoznaje se sa vremenskim oblicima: Present Simple. . . . Present Continuous. . . Adverbs .Zna da opisuje računar i njegove osnovne funkcije.Računar i Internet.Razgovarati o budućem zanimanju. . . .Dopunjavati tekst ili tabele.Upoznaje se sa osnovnim pojmovima iz struke.Nabraja priloge: manner. Vocabulary .Upoređivati zanimanja. .Razvija sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog učenja jezika.Upoznaje se sa pravilne i komparacijom nepravilne oblike pridjeva: regular & komparacije Irregular. Past Continuous. . razvodne table).Razlikuje vremenske oblike i njihovu upotrebu u konkretnim situacijama.Team work. . 102 . . . . .Povezivati tekst i sliku. . Future Forms (will.Team work. Past Simple. . .Uvježbavati sa pojmovima iz struke.Šlati poruke putem e-maila i faksa.Pair work. IN. snaga itd. Verb forms .Prevoditi stručne tekstove. . Past Perfect. . .Iznositi karakteristike osoba i predmeta. . . . place.Stiče preciznost.Računar i Internet.Uvježbavati sa pojmovima iz struke. Comparison of Adjectives . . .Koristi prijedloge na zadatim primjerima teksta.Ispunjavati upitnik.Upoznaje se sa upotrebom prijedloga: AT.Zna da na primjerima .Izražava spremnost na saradnju. .Uporediti radni dan u školi i na praksi. . .Podstiče uključenje u društveni život.Ohrabruje timski rad i donošenje odluka.Razvija komunikativnost. i jedinice iz struke. .Upoređivati materijale.Na primjerima upotrebljava osnovne veličine: napon. .

.Razvija snalažljivost.Razlikuje pasiv u sadašnjem i prošlom vremenu.Navoditi radne obaveze u radionici.Role play. sredstva za rad.Uvježbavati sa pojmovima iz struke.Razvija komunikativnost.Nabrajati dužnosti i obaveze u porodici. na primjerima iz tekstova. . Modal Verbs .Questionnaire.Razvija smisao za zajedništvo.Praviti dijaloge i intervjue. broju telefona. . Preporuke za izvođenje nastave . . have to. instrumente i uređaje u kabinetu.Pisati radne naloge i uputstva za rad. .Podstiče komunikativnost. mjesece i godine. razlikuje sate. may. . mjesto. .Zna da traži informacije o raznim aparatima i uređajima.Razlikuje i koristi osnovne i redne brojeve na različitim primjerima. . . .Tražiti informacije o redu vožnje.Izražava spremnost za ispunjavanje radnih obaveza. might. freqvency. .Stiče samopouzdanje. .Zna da piše podatke o adresi. . . . . datumu rođenja. . degree. . .Opisati uslove na radnom mjestu.Razlikuje tipove modalnih glagola i upotrebljava ih u konkretnim situacijama. .Stiče sposobnost postizanja sporazuma.Povezivati sa pojmovima iz struke. vrijeme i dr. . Passive Voice .Računar i Internet. . past. 103 . . Numbers .Opisati poslove u mjenjačnici.Ističe spremnost i sposobnost za saradnju.Objašnjavati upotrebu opremu. . .Group work.Nabraja brojeve: Cardinal Numbers.Uvježbavati sa pojmovima iz struke. Formativni ciljevi učenik upotrebljava priloge za način. need. Ordinal Numbers.Nabrojati standardne niske i visoke napone. . Socijalizacijski ciljevi učenik . .Upoznaje se sa pasivom: present. must.Računar i Internet.Informativni ciljevi i sadržaji učenik time. . could.Definiše modalne glagole: can.

Upoznaje Double . .Upoznaje se sa prijedloga. . .Nabraja odnosne odnosne zamjenice.Team work.Razlikuje i koristi .Stiče preciznost u izražavanju. . . . Relative pronouns / Relative clauses .Podspješuje motivisanost. .Pravilno upotrebljava glagolske oblike. zamjenice. Uvježbavati sa pojmovima iz struke.Role play.Izraditi propagandni plakat i poster.Razlikuje Double genitiv u primjerima tekstova. imenica.Diskutovati o radnom okruženju i opisati događaje sa radnog mjesta.Povezati slike sa tekstom. iz struke. . Formativni ciljevi učenik . pronalazi sličnosti i razlike u maternjem jeziku. . na upotrebom konkretnim prijedloga: primjerima. .Poznaje upotrebu .Računar i Internet.Povezivati sa pojmovima iz struke. Socijalizacijski ciljevi učenik .Podspješuje razumijevanje odnosa u skladu sa uslovima rada.Razlikuje rod .Predlaže rješenja za postavljene probleme.Pair work.Pair work. . .Podstiče timski rad.Ističe spremnost i sposobnost za saradnju.Upoznaje se sa upotrebljava nove novim pojmovima pojmove iz struke. . .Opisati radno mjesto. . Prepositions .Razvija sklonost ka timskom radu. . .Pisati i slati pozivnice.Računar i Internet. . Vocabulary .Razlikuje forme genitive. .Upoznaje se sa rečenice na odnosnim konkretnim rečenicama: primjerima.Navoditi djelove radnog pribora.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tense revision . . . 104 .Nabrajati vrste materijala za rad.Razvija snalažljivost.Oblikuje odnosne . Double genitive . .Uvježbavati sa pojmovima iz struke. .Podstiče komunikativnost. non defining. . . . Preporuke za izvođenje nastave .Popuniti prijavu za posao. .Pripremati intervju.Povezati sadržajno slike sa tekstom. . . .Na primjerima .Razvija spremnost na pomoć.Pisati e-mail.Rezimira glagolske oblike. Position. . direction.Razvija komunikativnost.Group work. . Defining. Nouns.Računar i Internet.Rezimira imenice. imenica i adekvatno ih koristi. . .Dati informacije o radnom okruženju. .Prepoznaje i time.

u cilju izražavanja 2.Izražava svoje (ne)slaganje sa dužnostima i obavezama. na glagolske imenice. .Uvježbavati stručni vokabular. . statements.Pravilno koristi .Team work.Računar i internet. .Rezimira pasiv: pasiv u rečenici.Uvježbavati sa pojmovima iz struke. . .Razvija kulturu ophođenja. .Upoznaje se sa .Zna da primjenjuje . . . 3. .Role play.Povezivati sa pojmovima iz struke. struke upotrebu upravnog i neupravnog govora. želje. .Nabraja prošle. . . potrebe. želje.Podstiče efikasnost. . . . . Gerund .Piše o aktuelnim Socijalizacijski ciljevi učenik .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Present / past habits . .Ilustruje na questions.Planirati putovanje.Opisati svoje uobičajeno ponašanje u radionici.Izražavati osjećanja. Preporuke za izvođenje nastave .Postiže preciznost u izražavanju. Passive Voice . navika.Nabraja uslovne forme kondicionala rečenice: Type 1.Razlikuje i ispravno .Stiče samopouzdanje.Računar i Internet. .Upoznaje se sa upotrebljava upotrebom infinitiv i glagolske infinitiva i imenice.Diskutovati o budućem zanimanju (likes /dislikes).Pair work.Pravilno iskazuje kazivanjem sadašnje i prošle sadašnjih i prošlih navike. primjerima iz commands. Infinitive. . . . kulturnog obraćanja i iskazivanja mišljenja. . .Govoriti o radnom vremenu i slobodnim danima. 105 . . .Podstiče inicijativnost. koristeći pasiv.Pripremiti intervju.Stiče samopouzdanje. .Podspješuje razumijevanje društvenih odnosa.Role play. . .Pair work. . . and indirect sadašnje i object.Zna da opiše radne navike na radnom mjestu i da upoređuje prošle i sadašnje navike ljudi iz okruženja.Group work.Razvija komunikacijske sposobnosti. .Podstiče timski rad. .Pravilno . with direct object .Upoznaje se sa upotrebljava neupravnim upravni i neupravni govorom: govor.Diskutovati o osnovnim električnim veličinama. pretpostavljene buduće tehnologije.Navodi primjere informacija o zabranama. Conditional Clauses .Debate.Povezivati sa pojmovima iz struke.Računar i Internet. primjerima. .Računar i Internet. Reported Speech . .Uvježbavati sa pojmovima iz struke. .

Razvija samopouzdanje.Pair work. . glagola.Koristiti pojmove iz struke. . adjectives.Upoređivati srodna zanimanja.Definisati i opisati faze i operacije projekta električne instalacije. . .Upoznaje se sa građenjem riječi: derivation of nouns. verbs. pridjeva i priloga u rečenici. Preporuke za izvođenje nastave . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Word Formation . Socijalizacijski ciljevi učenik . . 106 . Formativni ciljevi učenik događajima.Ispravno određuje redoslijed riječi u rečenici.Prevoditi stručne tekstove.Podstiče preciznost. . adverbs.Pravilno vrši promjenu imenica.

Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tenses . adekvatno ih slaže . . Saxon Genitive.Obrazlaže građenje . Adjectives / Adverbs .Koristiti pojmove iz struke.Na primjerima stručnih tekstova uvježbava korišćenje stručnih pojmova. .Razvija snalažljivost.Stiče sigurnost u izražavanju.Koristiti pojmove iz struke. .Poredi rod imenica sa rodom u maternjem jeziku.Group work. .Ispravno vrši .Uvježbavati sa pojmovima iz struke.Diskutovati o zanimanjima.Opisivati postupke popravke uređaja.Rezimira upotrebu primjerima i pridjeva i priloga. Preporuke za izvođenje nastave .Adverbs (word forme pridjeva uz order. . . . Saxon Genitive . . . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik . . .Role play. . Adjectives.Analizirati tok događaja. .Pravilno koristi vremenske oblike u rečenici.Pravilno određuje riječi: Derivation of redoslijed riječi u Nouns.Utemeljuje forme imenica i imenice. . . . .Ilustruje na .Podstiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. u rodu i broju.Razvija pozitivnu identifikaciju. comparison).Upotrebljava genitive u opisivanju pripadnosti. . Present Perfect.Group work.Računar i Internet.Nabrajati i opisati poslove iz domena zanimanja.Razvija komunikativne sposobnosti. . Present Continuous. . Past Continuous.Zna da upoređuje rezultate u postupku mjerenja električnih veličina. .Upoređivati radni dan u školi i na praksi. . Future Aspects: will.Pisati biografiju. adverbs.Pair work. . Povezivati sa pojmovima iz struke.Podstiče timski 107 . Past Perfect.Rješavati zadatke višestrukog izbora. . . .Podstiče motivisanost. Nouns / Double Genitive. rečenici.Upoznaje se sa novim pojmovima iz struke.Podstiče marljivost.Nabrajati opremu u radionici ili kabinetu. present simple. .Razvija sklonost ka učenju jezika.Double Genitive.Pripremati kraće izlaganje group work. adekvatno koristi . . . . present continious. Vocabulary .Utemeljuje vremena: Verb Forms. .Razlikuje rod i . going to. verbs.Prevoditi stručne tekstove.Pronalazi sličnosti i razlike u konstrukciji vremenskih oblika u odnosu na maternji jezik. imenice. .Pair work. . .Sastavljati listu radnih zadataka. Word building . Past Simple.Identifikuje vremenske oblike u autentičnim stručnim tekstovima.

. . . .Analizirati stručne tekstove.Govoriti o obavezama i dužnostima. . Past).Postiže preciznost u izražavanju. Passive . Socijalizacijski ciljevi učenik rad. . . . .Razvija socijalnu sigurnost.Pravilno koristi glagolske oblike u izražavanju želja i žaljenja. .Komentarisati ilustrovane događaje.Brainstorming.Analizirati rezultate praktičnih vježbi.Pair work. .Uvježbava veznike. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik promjenu riječi u rečenici.Planirati postupak održavanja mašine. .Uvježbavati sa pojmovima iz struke.Team work.Podstiče efikasnost. . .Ističe spremnost za saradnju. . Modals + Perfect Infinitive.Pair work.Računar i Internet. .Stiče samopouzdanje. . .Praviti uputsva za korišćenje uređaja.Koristiti pojmove iz struke. . u cilju izražavanja želje i kulturnog obraćanja. Participles (Present. Past). .Rješavati zadatke višestrukog izbora.Razgovarati o svojim ambicijama u struci. .Uvježbavati sa pojmovima iz struke. u primjerima tekstova. . Preporuke za izvođenje nastave . I wish (Present. . 108 .Utemeljuje glagole: Modal Verbs.Koristiti pojmove iz struke.Stiče samopouzdanje.Uvježbava pasiv (all tenses). .Group work. .Pravilno koristi forme I wish.Ispravno koristi veznike u rečenicama. Linking Words . . Verbs .Pravilno koristi modalne glagole i na adekvatan način ih kombinuje sa infinitivom.Pravilno prepoznaje i upotrebljava sve oblike pasiva (sva vremena). Multi – Part Verbs.Podstiče timski rad. .

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nouns Rezimira imenice: foreign plural, plural with different meaning, compounds, derivates, conversion (N – V, V – N, N – adj.), Synonyms, Antonyms, Homonyms.

Formativni ciljevi učenik

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Ispravljati greške u stručnim tekstovima. - Diskutovati na temu iz struke. - Brainstorming. - Group work. - Project work. - Računar i Internet. Napomena: N - noun V - verb Adj. - adjective - Računar i Internet. - Group work. - Koristiti pojmove iz struke. - Time table. - Povezivati sa pojmovima iz struke.

- Razvija - Razlikuje forme snalažljivost. imenica i adekvatno ih koristi - Podstiče timski u odgovarajućim rad. situacijama. - Ispravno vrši konverzije imenica. - Pravilno koristi sinonime, antonime i homonime. - Zna da analizira objekte u primjerima grafičkog dizajna. - Na primjerima upotrebljava pojmove iz struke. - Pravilno upotrebljava oblike budućeg vremena. - Planira i predviđa situacije u radnom okruženju. - Planira radne zadatke za naredni period. - Planira odmor, putovanje... - Stiče samopouzdanje.

Vocabulary - Upoznaje se sa novim pojmovima iz struke. Future Tense - Upoznaje se sa budućim vremenima: Future Continuous Tense, Future Perfect Tense.

- Podstiče sposobnost samostalnog donošenja odluka. - Stiče samopouzdanje.

Adverbs & Adjectives - Rezimira pridjeve i - Adekvatno koristi priloge. forme pridjeva uz imenice u cilju opisivanja i poređenja željenih pojmova i ilustruje primjerima. - Pravilno upotrebljava priloge. - Opisuje situacije sa radnog mjesta. - Daje opis jednostavne situacije.

- Razvija odgovornost. - Stiče preciznost.

- Analizirati primjere mjerenja veličina. - Brainstorming. - Koristiti pojmove iz struke.

109

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Passive - Utemeljuje pasiv: Passive Infinitive / Gerund, Passive Construction whith say / belive, Reported speech, verbs of reporting + gerund, infinitive. Clauses - Utemeljuje: Clauses of Purpose, Result, Reason, Comparison, Contrast, Concession, Relative & Participle Clauses. Conditional - Rezimira: Conditional Clauses, Mixed Conditional. Prepositions - Rezimira: Prepositions (of time, place, position, direction).

Formativni ciljevi učenik

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave - Pripremati kratka izlaganja o izumima iz oblasti elektrotehnike. - Upoređivati uslove za rad. - Računar i Internet. - Povezivati sa pojmovima iz struke. - Identifikovati namjenu instrumenata, na primjerima. - Računar i Internet. - Group work. - Povezivati sa pojmovima iz struke. - Računar i Internet. - Role play. - Koristiti pojmove iz struke. - Group work. - Time table. - Povezivati sa pojmovima iz struke.

- Podspješuje - Pravilno razumijevanje upotrebljava odnosa u skladu sa različite forme uslovima rada. pasiva. - Izražava slaganje ili - Poboljšava neslaganje sa razumijevanje svojim dužnostima društvenih odnosa. i obavezama.

- Izražava namjere i sopstveno mišljenje. - Pronalazi skriveno značenje u primjerima tekstova. - Zna da logički ispravno iskazuje lični stav i razloge. - Analizira i pravilno koristi uslovne rečenice. - Ugovara poslovne sastanke. - Poznaje i pravilno koristi različite vrste prepozicija. - Zna da traži i daje uputstva.

- Iskazuje tolerantnost. - Postiže ekonomičnost. - Razvija komunikacijske sposobnosti. - Razvija odgovornost.

- Stiče sposobnost prevazilaženja problema. - Ističe spremnost i sposobnost za saradnju.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - V. Hollett: Tech talk Elementary Student`s Book, Oxford University press, 2003. - V. Hollett: Tech talk Pre - Intermediate Student`s Book, Oxford University press, 2003. - S. S. Miljković, Lj. Nedeljković, I. Brković: Engleski jezik, Tekstovi za I, II, III i IV razred elektrotehničke škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1996. - U toku prvog razreda obavezno je obraditi tekstove ESP i to 10% ukupnog fonda časova, u toku drugog razreda 15%, trećeg 20% i četvrtog 25% . - Autentični dokumenti (mape, posteri, razglednice), štampa, časopisi, novine i Internet. - Pored udžbenika preporučenih i odobrenih od strane Ministarstva, nastavnici su slobodni da u nastavi koriste i druge priručnike za ostvarivanje ciljeva predviđenih programom.

110

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Računar, projektor, kasetofon, TV prijemnik, DVD plejer i projekciono platno. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). - Pismeni zadaci (po jedan u polugodištu). - Pismene vježbe. - Zaključna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. - Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika - Profesor engleskog jezika i književnosti; - diplomirani filolog za engleski jezik i književnost. 10. Povezanost predmeta Znanja - Imenice, zamjenice, glagoli, pridjevi, prilozi, brojevi - Stručna terminologija Poveznost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Maternji jezik i kniževnost - Imenice, zamjenice, glagoli, pridjevi, prilozi, brojevi - Osnove elektrotehnike - Praktična nastava - Windows, Excel, Internet - Osnovi električnih mašina

111

1.Usvajanje znanja o uzročnoposljedičnim odnosima žive i nežive prirode.3.Usvajanje znanja iz osnova ekologije. Opšti ciljevi nastave .Usvajanje znanja o različitim izvorima zagađivanja životne sredine. .2. .Razvijanje svijesti o ulozi čovjeka i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija 58 Vježbe 14 Praktična nastava Ukupno 72 58 14 72 3. . EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 1.Razvijanje svijesti o značaju zaštite životne sredine. Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2. 112 . .Usvajanje znanja i vještina sa ciljem zaštite životne sredine. .

Definiše pojmove: karakteristike populacija i populacije. koji određuju . značaju očuvanja zajedničke i glavne vodene i prirodnih razlike između antropogene ekosistema. ishrane.Navikava se da . ekološka .Definiše sukcesije u . Ekologija populacije . nežive prirode. potrošač odnosa u ishrani. ekološki zavisnost žive i faktori. . .Uočava na konkretnim primjerima osobine biotopa i biocenoze.Ukazuje na povezuje uzroke i ekologija. primjeru producent organske kompleksnost materije. Vježbe: . ekosisteme. . sredina.Opisuje kopnene. ekosistema.Definiše pojmove: mišljenje.Upoznaje faktore populacije.Shvata pojam ravnoteža.Definiše lanac u ekosistemu.Određuje . . 113 .Terenski rad: posmatranje različitih staništa i zajednica. proticanje energije . Ekosistem .Razvija svijest o . .Razvija analitičko .Analizira na .Uočava osnovne .Analizira odnose među članovima lanca ishrane na primjeru energetske piramide. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi .Zaključuje o raznovrsnosti ekosistemu. životna međusobnu posljedice.4. organske materije. opterećenosti .Definiše pojmove: .Upotrebljava strukturu pojam ekološke populacije. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi u ekologiji .Interpretira reducent organske kruženje materije i materije.Određuje elemente životne sredine. ravnoteže i obrazlaže na primjeru međusobnu zavisnost činilaca sredine.Predstavljanje ilustracijom kruženje materije i proticanje energije na odabranom primjeru lanca ishrane.

Analizira posljedice materije u previsokih vazduhu. . posljedice.Razvija analitičko mišljenje.Interpretira problem prenaseljenosti .Razvija sposobnost sagledavanja i rješavanja problema.Upoznaje načine zagađivanja zagađivanja vazduha. kiše.Ukazuju na . vazduha i otrovne . kontaminiranosti vazduha.Razvija analitičko mišljenje. Zagađivanje voda . . . automobilski katalizatori).Zaštita okoline. industrijski filtri. intenzivne poljoprivredne proizvodnje.Analizira na koje načine prehrambena industrija zagađuje okolinu. ozonske rupe.mora i slatke vode .Zaštita zemljišta.Određuje glavne . Zagađivanja zemljišta .Određuje uzroke .Objašnjava uticaj otrovnih materija u otrovnih materija vazduhu na na živa bića (kisele ekosistem.Definiše izvore i izvore zagađivanja oblike zagađivanja vode i objašnjava vode.Predlaže načine čišćenja otrovnih materija (uređaji za prečišćavanje.Predviđa posljedice ljudske aktivnosti u životnoj sredini.Razlikuje metode prečišćavanja. 114 . . . koncentracija .Film o zagađivanju vazduha.Ocjenjuje značaj efekat staklene stalne kontrole bašte).Opisuje izvore i posljedice oblike zagađivanja savremene zemljišta. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik ekosistema kod nas u odnosu na geografski položaj i klimatske karakteristike. Vježbe: . . Vježbe: . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Zagađivanje vazduha . .

Analizira značaj traženja i energetske izvore. korišćenja novih ekoloških izvora energije.Predlaže moguće mjere za zaštitu prirodnog nasljeđa za konkretan primjer. .Ukazuje na značaj vrsta. 115 . pošumljavanja terena koji su podložni eroziji. . itd.Shvata važnost očuvanja životne sredine. Formativni ciljevi učenik Zemlje.Pronalazi najugroženije ekosisteme i grupe u Crnoj Gori i svijetu. . .Uočava problem nekontrolisanog skladištenja radioaktivnog otpada i neodgovornog korišćenja nuklearnog oružja.Navodi značaj planske upotrebe štednje energije i prirodnih izvora.Shvata značaj domaćinstvu i pravilnog odnosa industriji. Vježbe: . .Navodi alternativne . prema pitkoj vodi.Razvija svijest o značaju zaštite životne sredine. Preporuke za izvođenje nastave .Analiza nepovoljnih uticaja za životnu sredinu. Černobil. nekih životinjskih . Socijalizacijski ciljevi učenik .Analiziranje uzoraka izumiranja šuma i životinjskih vrsta. vode u .).Navikava se na poštovanje normi i propisa.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nuklearna energija .Seminarski rad o nuklearnim eksplozijama (Hirošima.Analizira značaj .Navodi glavne šuma i razlog uzroke izumiranja njihovog šuma i istrebljenja izumiranja. Vježbe: . Mjere za zaštitu životne sredine . .Definiše izvore i oblike radioaktivnog zagađenja. . .Ocjenjuje značaj globalizacije nadzora dešavanja u životnoj sredini.Određuje načine . Ugrožene biljne i životinjske vrste .Identifikuje problem radioaktivnog zračenja i njegove dalekosežne posljedice.

Zavod za udžbenike.M. TV prijemnik.Zaštita životne sredine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . 6. Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine.Računar. vazduha i zemljišta . Okvirni spisak literature i drugih izvora . V.Električne instalacije i .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. . Beograd.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Diplomirani biolog. Beograd. Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Materijali koji se koriste u elektrotehnici . DVD plejer i projekciono platno. ugroženih.Zagađenje vode. 10.I.Primjenjuje propise kojima se određuju norme čuvanja zaštićenih objekata prirode.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . Jablanović. D. 8.Elektrotehnički standardi i osvjetljenja propisi . 9.diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. 2004. endemskih biljnih i životinjskih vrsta. . . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . projektor. .Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. Savić. 7.Elektrotehnički materijali . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Pismene vježbe.Zaštite u razvodnim postrojenja postrojenjima 116 . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 1998. . Povezanost predmeta Znanja . Zavod za udžbenike.Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu).Elektrane i razvodna . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .

Opšti ciljevi nastave .Obučavanje za korišćenje informatičkih znanja i praćenje dostignuća u svijetu iz oblasti informatičkih tehnologija. .Razvijanje sposobnosti logičkog razmišljanja i povezivanja teorije sa praktičnim znanjem.Razvijanje sposobnosti da prilagodi aplikaciju svojim potrebama. . sistematičnost. preciznost i efikasnost. Naziv predmeta: OSNOVI RAČUNARSKOG SOFTVERA 2. OSNOVI RAČUNARSKOG SOFTVERA 1. . prilagodljivost. snalažljivost.1. kritičnost. .3. .Razumijevanje uticaja informatičkih dostignuća u poslovnoj komunikaciji. .Razvijanje sposobnosti za rad u grupi.Sticanje znanja o računarskom softveru i razvijanje osjećaja o važnosti čuvanja i održavanja opreme. . . . inicijativnost. urednost. .Razvijanje sposobnosti korišćenja tabelarnih i grafičkih prikaza u prezentaciji svojih zamisli. 3. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe 72 Praktična nastava Ukupno 72 72 72 Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. .Razvijanje sposobnosti da koristi grafikone kao analitičko sredstvo za pregled rezultata različitih scenarija. 117 .Razvijanje motivacije za usavršavanje u struci.Razvijanje sposobnosti algoritamskog i sistematskog rješavanja problema.Razvijanje motivacije za usavršavanje u struci.Razvijanje smisla i kompetencija za organizovan rad. tačnost. .3. .Upoznavanje sa metodama predstavljanja informacija i razvijanje sposobnosti za estetsko oblikovanje.Sticanje radnih navika i tehnološke discipline.

.Razlikuje. . Vježba: .Upoznaje se sa grafičke prednostima odnos prema operativne sredine grafičke zanimanju.4. Upoznaje se sa elementima Windows Explorera i načinom 118 . .Rad sa Windows Explorerom. tastera i iz menija.Obilježava memorijske medijume. .Objašnjava podešavanje taskbara. .Upoznaje se sa načinom obilježavanja memorijskih medijuma. .Podešavanje parametara desktopa. Vježba: .Uočava ulogu elemenata dijalog prozora. Vježba: . .Upoznaje se sa Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Podešava i prilagođava radu elemente taskbara.Kreiranje prečice aplikacije i dokumenta na - - - osnovnim operacijama u Windowsu. .Pojašnjava način organizacije podataka na disku. . Vježba: .Stiče pozitivan .Razlikuje i uočava ulogu elemenata prozora. Vježba: . .Organizacija podataka u folderu My Documents.Podešavanje taskbara i prilagođavanje svom radu.Analizira i razlikuje osnovne operacije u Windowsu. . .Razlikuje i koristi osnovne elemente grafičke operativne sredine.Pronalaženje fajlova i foldera opcijom Search. .Koristi Windows Explorer i razlikuje njegove elemente. . upoređuje i zna da zada komandu na više načina.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima.Vrši organizaciju podatka na disku.Pojašnjava i opisuje osnovne elemente grafičke operativne sredine.Rad sa WinRARom ili WinZIPom. .Rad sa dijalog prozorima. Opisuje i objašnjava elemente dijalog prozora. .Zadavnje komandi preko alatke. Vježba: . Vježba: . Opisuje manipulaciju aplikacijama.Rad sa više otvorenih aplikacija i prilagođavanje prozora aplikacije svom radu.Podešava parametre desktopa. Objašnjava i nabraja načine zadavanja komandi.Radi istovremeno sa više otvorenih aplikacija. Opisuje elemente prozora i njihovu osnovnu funkciju. . u odnosu na operativne prethodne. sredine. Vježba: .Objašnjava podešavanje desktopa. . Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred:PRVI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Grafička operativna sredina . Vježba: .Uočava prednost .

Razvija preciznost u radu. teksta . .Nabraja elemente Control Panela. Vježba: .Opisuje postupak podešavanja radnog okruženja aplikacije za obradu i dizajniranje teksta.Instalira aplikativni softver.Urediti tekst sa različitim tabovima. .Objašnjava instalaciju novih fontova. Vježba: .Razlikuje i koristi elemente Control Panela.Instalira fontove.Instalira novi jezik tastature. Vježba: . .Objašnjava instalaciju štampača.Opisuje postupke pronalaženja fajlova i foldera na disku. Vježba: .Kreira prečicu na desktopu. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave desktopu.Objašnjava pojam tabulacije i postupak podešavanja taba. .Upoznaje se sa pojmom numerisana i .Objašnjava instalaciju novog aplikativnog softvera. . .Prilagođavanje miša i tastature svom radu preko Control Panela.Izabrati template za pismo i faks i otkucati tekst. Vježba: .Pronalazi fajl i folder na disku. Vježba: .Podešavanje datuma i vremena preko Control Panela.Instalacija fontova.Upoznaje se ulogom programa za kompresiju podataka.Razvija organizacione sposobnosti.Instalira štampač. . . . . .Razlikuje numerisanu od nenumerisane liste 119 .Koristi template.Objašnjava pojam template i njegovu ulogu u uređivanju teksta.Prilagođava radno okruženje aplikacije svojim potrebama. . Vježba: . Vježba: . .Instalacija štampača. . .Intalacija aplikativnog sosftvera. .Podešavanje radnog okruženja aplikacije i prilagođavanje korisniku. .Opisuje postupak kreiranja prečice na desktopu. .Razvija sposobnost zapažanja. .Objašnjava instalaciju novog jezika tastature.Primjenjuje tab.Informativni ciljevi i sadržaji učenik njegovog korišćenja.Instalacija novog jezika tastature. . . Vježba: .Rad sa numerisanim i . . Vježba: . Obrada i dizajniranje . .Koristi programe za kompresiju podataka.

Tabelarna obrada podataka sa grafičkim predstavljanjem . . crtanje osnovnih grafičkih elemenata). .Kreiranje sadržaja obrađenog i dizajniranog teksta.Razvija samostalnost. odnosno futer i numerisati stranice.Opisuje postupak i vrši unos unošenja grafičkih grafičkih elemenata u tekst elemenata u tekst. grafička figura.Opisuje postupak rada sa simbolima. . Vježbe: .Objašnjava stranice. . Vježba: . Vježba: .Štampanje koverti i naljepnica. 120 .Implementacija grafičkih elemenata u tekst.Izrada cirkularnog pisma.Informativni ciljevi i sadržaji učenik nenumerisana lista i objašnjava postupak njihovog izbora. postupkom štampanja koverti i naljepnica.Razlikuje .Vrši ubacivanje simbola kojih nema na tastaturi.Na primjerima iz osnova elektrotehnike i elektronike koristiti editor formula. .Opisuje postupak pismo.Postavlja heder i futer.Koristi editor formula.Izrađuje cirkularno .Razlikuje postupke . obradu podataka i obradu podataka.Upoznaje se sa funkcijama editora formula i načinom rada. razumije njihovu Vježba: . . . .Upoznaje se sa naljepnice.Objašnjava prethodno postupak kreiranja otkucanog teksta. odgovornost u oblikovanje radu. naslova. sadržaja. . (slika iz Clip Arta.Razvija gotova slika.Rad sa simbolima. Vježba: .Vrši numerisanje . Vježba: . Vježba: . postupak numerisanja stranice.Navikava se na . .Uređenom tekstu postaviti heder. .Definiše pojmove heder i futer i objašnjava rad sa njima. Formativni ciljevi učenik i primjenjuje ih.Definiše pojmove fusnota i endnota i upoznaje se sa postupkom njihovog izbora.Upoznaje se sa racionalno i elemente elementima pažljivo izvođenje osnovnog prozora osnovnog prozora pojedinih za tabelarnu za tabelarnu zadataka. . . Vježba: . Vježba: .Urediti tekst sa fusnotama. .Štampa koverte i . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave nenumerisanim listama.Kreira sadržaj .Vrši unošenje fusnote i endnote u tekst. . izrade cirkularnog pisma.Podešavanje radnog okruženja aplikacije i prilagođavanje korisniku.

Formatiranje brojčanih podataka. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . .Opisuje postupak sortiranja podataka. elektronike. i piše program.Opisuje postupak izrade grafikona. Vježba: .Za pisanje programa koristiti programski jezik II generacije (Turbo Basic).Rad sa radnim listom i radnom sveskom.Definiše i . .Vrši formatiranje teksta u polje radnog lista. .Formatiranje teksta u polje radnog lista.Uočava važnost ispravno za rješavanje definisanog problema problema i primjenom njegovo pravilno računara. . .Sortira podatke. .Unosi i koristi formulu u polje radnog lista. . . .Rad sa formulama i funkcijama na primjerima iz struke (osnove elektrotehnike. . predstavljanje matematičkim modelom. Vježbe: . .Opisuje postupak formatiranja teksta u polje radnog lista. .Razlikuje podatke koji se mogu unijeti u polje radnog lista.Sastavlja algoritam algoritma. Algoritamsko rješavanje zadataka .Nabraja funkcije i opisuje postupak njihovog korišćenja u polje radnog lista. Vježbe: . Vježbe: . . . .Objašnjava način unošenja formula u polje radnog lista.Vrši izradu i formatira grafikon.Opisuje postupak formatiranja brojčanih podataka u polje radnog lista.Za rezultate dobijene na osnovu mjerenja u laboratoriji (osnove elektrotehnike) napraviti i formatirati grafikon.Objašnjava pojam .).Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. dijagrama toka.Koristeći algoritamske strukture rješavati probleme iz osnova elektrotehnike i elektronike.Nabraja vrste podataka koji mogu biti element polja.Razlikuje i koristi funkcije u polje radnog lista. . .Objašnjava operacije sa radim listom i radnom sveskom.Navikava se na racionalno i pažljivo izvođenje pojedinih zadataka.Obavlja operacije sa radim listom i radnom sveskom.Vrši formatiranje brojčanih podataka u polje radnog lista. Napomena: ..Uočava značaj . .Navodi tipove . 121 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .. Vježbe: . Formativni ciljevi učenik ulogu. Vježbe: .Uočava važnost objašnjava testiranja strukturu programa. .Sortiranje podataka u tabelama napravljenim u prethodnim primjerima.Pojašnjava korake .

Pismene vježbe. . 2007.Razlikuje i skicira dijagram toka algoritamskih struktura. Beograd.Poslovanje preduzeća . . . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . skener.Usmeno (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). Soho Graph. Imamović: Naučite da koristite Excel 2007. .diplomirani inženjer elektrotehnike . Stanković: Primena računara u elektrotehnici – udžbenik za II razred srednje elektrotehničke škole. Imamović: Naučite da koristite Windows XP.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. Imamović: Naučite da koristite Word 2007. . 6. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .N. Klem: Uvod u primenu računara.Razvija smisao za logičko razmišljanje i rasuđivanje. Klem: Računarstvo i informatika.M.Finansije i računovodstvo 122 . Soho Graph.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . 10. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Preduzetništvo . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Stanković. Povezanost predmeta Znanja .udžbenik za I razred gimnazije. Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Klem: Informatika . Soho Graph. Formativni ciljevi učenik algoritma. 9. .Računar sa odgovarajućim softverom.Dr M. Građevinska knjiga a. 2008. Beograd.Informativni ciljevi i sadržaji učenik algoritamskih struktura. Beograd.N. 2009. projektor. štampač.M. 2009. dr M. . Beograd.diplomirani matematičar . . .Tabelarna obrada podataka sa grafičkim predstavljanjem Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.N. Preporuke za izvođenje nastave 5. Podgorica. . Socijalizacijski ciljevi učenik .Biznis plan .smjer elektronike i telekomunikacija. pismeno i u toku vježbi..d. Beograd. 2009. .Diplomirani inženjer elektrotehnike . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.M.smjer računarske tehnike i informatike.smjer računarske nauke. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . projekciono platno i folije za grafoskop. 2002.Provjera znanja vrši se usmeno. grafoskop. .Skicira elemente dijagrama toka. 7.Vježbe (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). 2003. 8.

Ovladavanje osnovama poslovne kulture.Ovladavanje znanjima i vještinama poslovne komunikacije.4.Usvajanje znanja iz oblasti korespondencije. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija 60 60 Vježbe 12 12 Praktična nastava Ukupno 72 72 3.Osposobljavanje za samostalan rad. POSLOVNA KOMUNIKACIJA 1. Opšti ciljevi nastave . . objektivnosti i poslovne diskrecije. 123 . . Naziv predmeta: POSLOVNA KOMUNIKACIJA 2. . .1.Razvijanje osjećaja odgovornosti. .3.Shvatanje značaja profesionalnog ponašanja.Upoznavanje sa sredstvima komunikacije i načinom korišćenja.

. poslovne kulture.Uočava značaj .Upoznaje pojam komunikativnost.Stiče sposobnost za komunikacije.Razlikuje namjenu . orijentaciju prema korespondencije i značaj. prema strankama. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . način prijema i poziva stranaka.Razvija . i oslovljavanjem među zaposlenima. postizanja . Vježba: .Obavlja poslovne razgovore. tolerantnost.Upoređuje i .Opisuje odnos pronalazi sličnosti i prema razlike u odnosu rukovodiocu. 124 .Objašnjava saradnju. telefaks. Korespondencija .Uočava značaj .Razlikuje kulturu . .Objašnjava i navodi korespondencija.Razvija . komunikacije. Komunikacija sa strankama . i strankama. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . prema ostalim zaposlenim rukovodiocu. skener i fotokopirni aparat). . telefaksa. sposobnost za .Pozivanje i prijem stranke.Definiše pojam . pisanja službenim i poslovnim stilom.Upoznaje se sa zaposlenima i radnom disciplinom strankama. ostalim . poslovnog bontona.Razlikuje načelo korespondencije. za komunikaciju (telefon.Razvija ekspeditivnosti.Upoznaje kulturu kompromisa. rada i kulturu poslovne kulture i . računara i fotokopir aparata.Upoznaje pojam.Uspostavlja .Razvija sposobnost ponašanja. Poslovna kultura i poslovni bonton . osnovna načela .Razvija pozitivnu . organizaciju.Demonstrirati poslovni bonton. štampač.Razvija spremnost i prijem stranke. saradnju. tačnosti i zakonitosti. Vježba: .Korišćenje telefona.Upoznaje tehnička i koristi tehnička sredstva (uređaje) sredstva.Uočava značaj . računar. rada i kulturu ponašanja. lica i vrste zanimanju.4. strankama i planira objašnjava odnos . razlikuje lica i korespondencije vrste . Sredstva za komunikaciju .Upoznaje pojam komunikativnost i komunikaciju sa stranke i kulturu ponašanja.

Objašnjava pojam i .Uočava značaj .Upoznaje vrste pisanog službene službene izražavanja.Popunjavanje otpremnice. službeno vrste službenih samopouzdanje i putovanje. Vježba: . poslovnih pisama.Upoznaje korišćenja kratkih inkorespondenciju. .Uočava značaj inkorespondencije.Upoznaje stilove i fraze u poslovnoj fraze u poslovnoj korespondenciji. prometu. ponude.Upoznaje pojam sposobnost za poslovne poslovne saradnju. korespondencije. . pošiljki. robnom prometu. Poslovna korespondencija .Razlikuje vrste i .Uočava razliku između zaključnice. primjenu i djelove službenog dopisa. tehničke obrade i dr.Upoznaje vrste sastave u službenoj pisanih sastava u korespondenciji. saradnju. službenoj korespondenciji.Oblikovanje poslovnog pisma.Razlikuje stilove i .Navodi obrasce u porudžbine). poslovnog pisma i . .Objašnjava službeni dopis. pretfakture i fakture.Razvija spremnost i . korespondencije.Razlikuje obavezne .Planira i organizuje . poslovna pisma.Sastavlja i oblikuje . . .Upoznaje poslovno .Opisuje koverat i vrši njihovo adresiranje pisanih oblikovanje. Službena korespondencija .Razvija kreativnost .učenik čuvanja poslovne tajne.Razvija sposobnost .Razvija sposobnost pismenog i neobavezne pismo i njegove komuniciranja. formu poslovnih formu poslovnih pisama u robnom pisama u robnom . Korepondencija u robnom prometu .Upoznaje vrste i i snalažljivost. otpremnice.Upoznaje kratka adresiranje pošte. korespondencije.Razvija smisao za prometu (upiti. Vježba: .Uočava razloge . .Razlikuje pisane . .Razvija samostalnost. putovanja.Popunjavanje putnog naloga i . Korespondencija u vezi sa službenim putovanjima . . 125 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . korespondencije. elemente elemente.Oblikovanje ponude i porudžbine.Vrši kovertiranje i .Razlikuje vrste . korespondenciji. .

Spasić. S. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Sastavlja izvještaj korespondentnih o obavljenom sastava u vezi sa službenom putu. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik kreativnost. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija.Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno.Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . J. radnom mjestu.Sastavlja i oblikuje . .Diplomirani pravnik.Sastvalja i oblikuje CV (Curriculum Vitae). Vitae). Beograd. faks. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Rajković: Kancelarijsko poslovanje. sastave u vezi sa .J.Objašnjava sastavlja putni sastavljanje i nalog i putni račun.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. oblikovanje . Preporuke za izvođenje nastave putnog računa. Beograd. . radu.Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu).Upoznaje ugovor o ugovora o radu. Beograd.Razlikuje . Subotić. 9. štampač. Vježba: .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. 2006.B. 6. .Uočava značaj . S. službenim putovanjima.diplomirani ekonomista. . projektor i projekciono platno. dnevnice. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 5. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Upoznaje pojam akontaciju i akontacije i dnevnicu. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Razvija sposobnost . Rakinić: Korespondencija sa sekretarskim poslovanjem. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 126 . 7. .Upoznaje pismenog CV (Curriculum korespondentne komuniciranja.Priprema i . Manojlović. . 8. . 2005.Računar.Popunjava prijavu zasnivanjem o slobodnom radnog odnosa. . telefonski aparat.D. Korespondencija u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa . 2002.Pismene vježbe.

10.Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva 127 .Zasnivanje radnog odnosa u privrednom društvu .Korespondencija .Postupak izrade godišnjeg izvještaja o radu Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Preduzetništvo . Povezanost predmeta Znanja .

kompjutersku grafiku.Sticanje osnovnih znanja. .Razumijevanje moralnih i etičkih pitanja koja su povezana sa upotrebom softvera. 3. . .Sticanje sposobnosti za prilagođavanje aplikacije svojim potrebama radi udobnijeg i efikasnijeg korišćenja.5. . 128 . vještina i navika za pravilno i uspješno korišćenje informacijske tehnologije za zadovoljavanje ličnih i društvenih potreba. . . .Sticanje znanja za projektavanje i korišćenje kompjuterske grafike.Sticanje osnovnih znanja u korišćenju softvera za dizajn.Navikavanje na upotrebu standarda i poštovanje autorskih prava. animaciju i web prezentaciju. 3D animaciju i izradu web prezentacija. . Naziv predmeta: RAČUNARSKA GRAFIKA I INTERNET TEHNOLOGIJE 2. .Primjenjivanje raznih programa za izradu web prezentacije. .Sticanje sposobnosti za pretraživanje i instaliranje softvera za grafiku.Shvatanje značaja timskog rada i njegove organizacije. .Razumijevanje uticaja informatičkih tehnologija na društvo. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe 72 72 144 Praktična nastava Ukupno 72 72 144 Vježbe: odjeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Usvajanje osnovnih znanja iz informatike i aplikativnog softvera.Razvijanje samoinicijativnosti pri izboru rješavanja postavljenih problema. . animacije i web prezentacije. RAČUNARSKA GRAFIKA I INTERNET TEHNOLOGIJE 1.3. .Razumijevanje mjesta i uloge internet tehnologija za razmjenu informacija u društvu.Razvijanje sposobnosti i sticanje iskustava na području upotrebe stručne literature i dobijanja informacija.1.Razumijevanje pravila korišćenja elektronskih izvora podataka i informacija.Prepoznavanje savremenih potreba i pravaca razvoja softvera na području grafike. Opšti ciljevi nastave . . .

Objašnjava palete sa .Podijeliti učenike na grupe i upoznati ih sa računarima na kojima će. ukoliko je moguće.Kreira dokument.Objašnjava . tipova fajlova. Rad sa alatkama . Vježba: . i rasuđivanje.Razvija smisao za .4. logoa. Rad sa fajlovima .Objašnjava formate . logičko razmišljanje rada sa fajlovima.PrtSc ekrana i pravljenje slike sa tekstualnim opisom alatki.Objašnjava filtere za uvoz i izvoz drugih Corel-ove proizvode.Analizira i koristi palete sa alatkama. vlastitih potreba.Razvija sposobnost .Precizno selektovanje objekta na fotografiji. . njihove pripreme za . Export). formata (Import.Primjenjuje osnovni . jednog i više objekta. Vježba: .Opisuje postupak .Instalira program instalaciju i Corel Draw.Koristi filtere za zapisa i preuzimanje uvoz i izvoz fajlova fajlova drugih drugih formata.Razvija vizionarsku .Pravi grupe razgrupisavanje objekata.Koristi filtere za . . kreira ih i selektovanje. estetiku.Podsiče svijest o .Razlikuje i .Objašnjava primjenjuje različite kreativnost. osnovnim alatkama procjenjivanju (Toolbox). Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI COREL DRAW Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . grafika i svojim potrebama.Prilagođava interfejs doradi crteža.Upoznaje osnove radu sa komandnim Corel-a i objašnjava za rad u grupi. podešavanje formate i stilove stranica. grupisanje i povezivanje. .Podstiče spretnost.Objašnjava postupak . rukovanje i manipuliše njima.Objašnjava objekata. Rad sa objektima . . panelima. pokretanje CorelDraw-a.Razvija osjećaj o Vježba: 129 . Preporuke za izvođenje nastave . Crtanje geometrijskih i drugih oblika (shapes-a) .Kreira i oblikuje .Koristi selektovanje . Vježba: . .Razvija smisao za štampu. postupak rada na . Vježba: . Podešavanje stranica .Savlađuje vještinu u . papira.Importovanje i exportovanje fajlova. raditi po principu jedan učenik jedan računar. radni prozor Corel Draw.Podešavanje i formatiranje stranice po zadatim vrijednostima.

poravnanje. . izbor fonta..Kreira linije i radi sa . spirala i tabela. Crtanje putanja i popuna ..Objašnjava alatke za . uvlačenje i ostale namjene. (otvorene i zatvorene).Crta zaobljene forme Shape Tool-a na (odsječak. .Unosi tekst i vrši tekstu (definisanje oblikovanje i popunjenosti i modifikaciju teksta.Opisuje i objašnjava . unos teksta u pasusima. poligona.Crtati početak. Vježba: Rad sa čvorovima .Primjenjuje kotiranje za umjetničko crtanje interaktivno uz primjenu povezivanje posebnih efekata.Crtanje i preciznosti pri radu. Rad sa tekstom . odsijecanje. korišćenje putanje. njegovog stila.Praktično primjenjuje izbor selektovane boja. crtati linije.Informativni ciljevi i sadržaji učenik crtanja osnovnih geometrijskih oblika. . .Crtati putanje raznih debljina.Objašnjava putanje .Kreirati prelive. obvojnice). modifikacija pravougaonika. podešavanje dimenzija. Dejstvo Shape Tool-a na geometrijske oblike .Shape tool. stavljanje pravilnih poligona. . crtati Razvija odgovornost prema radu i radnom "slobodnom rukom".Crta vrstu linija putanje. .Bira postupak podešavanja atributa podešavanja atributa. automatsko zatvaranje otvorene linije.Definiše boju linije .Razvija svijest o 130 .Rad sa tekstom. preliva.Objašnjava postupak .Objašnjava dejsto .Objašnjava rad na . označavanjem čvorova i djelovanjem na njih. završetak.Primjenjuje geometrijske oblike. elipsi. jednog grafičkog prikaza. luk). sigurnost i upornost.. Razvija preciznost. . Vježba: .Objašnjava docker-e.Crtati krive. prostoru. Vježba: Stiče preciznost.Praktično primjenjuje docker-e. . vektorski zapis fontova. praviti h nevidljivim. rotiranje za određeni ugao. elemenata.. Vježba: . osnovne . Formativni ciljevi učenik razne geometrijske i druge oblike. prelom reda. Socijalizacijski Preporuke za ciljevi izvođenje nastave učenik važnosti i potrebi . Razvija kreativnost. . crtanje iz centra. njegove veličine.

rotacija Formativni ciljevi Informativni ciljevi i sadržaji učenik rad sa čvorovima. sjenku i providnost..Razvija svijest o Vježba: rad sa alatkama. pravim linijama.Analizira standardne View.Podešavati menije. Layout.Objašnjava ..Opisuje početak i .. toj liniji.Objašnjava slobodne rezanje objekta po Bezier-ova svojstva transformacije. noža slobodnom .Primjeniti akcije rukom uz korišćenje gumice. distorziju. selektovane krive. eksturziju.Razvija sposobnost automatski za saradnju i timski zatvarati otvorene rad. pri radu. View.Crtati i mijenjati smjer krive. razdvajanje čvorova. konture. . zaobljenim (mekim).Rad sa tzv. sa odgovarajućim atributima. Rad sa nožem i gumicom i slobodne transformacije . stiče radne navike.Primjeniti rezanje i . mišljenje.. transformacije. . efekat eksturzije.Razvija kreativnost.Opisuje i objašnjava . ovojnicu.Primjenjuje alatke . . brisanje u Bezier-ovih tačkama. za pretapanje. pretapanje. opcije u CorelDraw. obrnuto. brisanje po svojstava.Rad sa alatkama za: distorziju. potrebi preciznosti . postavljanje čvorova i “poluga”.Razvija odgovornost i Vježba: kraj reza. oštrim i simetričnim čvorovima.Socijalizacijski Preporuke za ciljevi izvođenje nastave učenik učenik . programa. .Razvija svijest za Vježba: . spajanje. 131 .Rad sa čvorovima: čvorovima.Primjenjuje rezanje . Rad alatkama .Na primjerima meni.Koristi i primjenjuje .Transformacija i dupliciranje objekta i tehničku kulturu. ..Objašnjava: Edit. Layout. tehnološku disciplinu . koristiti menije Edit.Razvija sposobnost Vježba: za analitičko . širiti krivu radi zatvaranja.. . Podešavanje i rad sa menijem . .Primjenjuje Arrange. važnosti Internet tehnolgije u prenosu brisanje. linije nožem. Tools naredbe iz menija. .Objašnjava meni . standardne i dodatne i dodatne opcije Tools. informacija i konvertovanje krive komunikacije među u pravu liniju i ljudima. korišćenje linije reza. Arrange meni .

Aranžiranje objekata poravnanje.Razvija svijest o .Podstiče samopouzdanje i primjerima kreativnost.Objašnjava 3D Effects. spajanje putanja. Blur. .Nacrtati 3D izgled prostorije u stanu. Artistic Text i tehnologijama grba i sl. informacija. Cylinder. Text meni . Page Curl.Crta i na konkretnim .. Bitmaps meni . 132 . primjenjuje 3D Rorate..(skaliranje. Sphere. grupisanje ili razgrupisavanje.. skaliranje i omogućavanje lika u ogledalu. proizvodnje uređaja selektovanje i za prenos rotiranje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave objekta za specificirani ugao i izbor centra rotacije. Perspective.Izrada vizit karte. Emboss. razdvajanje. Vježba: .Unosi tekst i vrši 2D i . Camera.. Sharpen. 3D obradu obavlja u režimima .). potrebama i novim simbola.Objašnjava rad sa Vježba: tekstom koji se savremenim . Paragraph text... . Color Noise. amblema. pomjeranje.

Angle. . Vježba: ..Stiče orijentraciju u . .Upoznaje i objašnjava postupke pojašnjava postupke obrade slike. Bojenje površina . mnogougla i definisanih oblika. Magic Wand selekcije. .Opisuje prilagođavanje i podešavanje Photoshop-a korisniku. Photoshop-a.Pojašnjava i usvaja postupak crtanja postupak crtanja osnovnih osnovnih geometrijskih oblika. .Usvaja način instalacije i timski rad i pokretanje toleranciju. Inner Shadow. selekcija i načine njihove upotrebe. Rad sa stilovima .Objašnjava i navodi vrste selekcija.Podstiče kreativnost.Opisuje i navodi radu.Upoznaje se sa načinom primjene različitih stilova.).PHOTOSHOP Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod .Promjena veličine. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje i . .Analizira osnovne . Vježba: . laso.Upoznaje i objašnjava radno okruženje Photoshop-a. kontrasta i osvjetljenja slike. . Vježba: .Bojanje sa prelivom – bojenja sa prelivom.Objašnjava i opisuje .Prepoznaje i uočava elemente radnog . . Reflected i 133 . Rad sa slikama . (Drop Shadow.Crtanje pravougaonika.Razvija kreativnost u . . okrugle. geometrijskih oblika. Vježba: . Vježba: preproznaje vrste .Razlikuje i .Usvaja i pojašnjava načine primjene različitih stilova.Objašnjava instalaciju i pokretanje Photoshop-a. kruga. Gradient (Linear. selekcijama.Navodi i opisuje vrste bojenja sa prelivom.Pojašnjava podešavanje i prilagođavanje Photoshop-a korisniku. Vježba: . Rad sa selekcijama .Razvija smisao za .Promjena Levels. osnovne operacije sa operacije sa selekcijama.Razvija preciznost okruženja pri radu.Razvija svijest o Vježba: važnosti i potrebi . Photoshop-a. Crtanje i bojenje . . Curve i Color slike.Razlikuje vrste radnom okruženju.Instalacija i prilagodjavanje Photoshop-a korisniku. obrade slike.. Radial.Izbor pravougaone.Definisanje stilova preciznosti pri radu.

.Unošenje i formatiranje teksta. .Razlikuje i vrste filtera. Vježba: . važnog.Izrada vizit karte. . .Objašnjava pojmove: vidljivost i providnost sloja. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Rad sa tekstom .Usvaja postupak . vidljivosti.Objašnjava postupak ravnanja i promjene međusobnog položaja slojeva.Brisanje djelova slike upotrebom Eraser Tool. .Upotreba filtera po izboru na fotografiju. vidljivost i providnost sloja. .Objašnjava i opisuje unošenje teksta. Vježba: . pravljenja novog podešavanje prakse. . . .Stapanje povezanih i ravnanja i promjene vidljivih slojeva u međusobnog jedan.Objašnjava i opisuje primjenu stilova i filtera na tekst.Objašnjava i opisuje postupak formatiranja teksta.Navodi i objašnjava . Vježba: . položaja slojeva. . sloja.Razlikuje nevažno od Vježba: alate za brisanje.Uočava razliku providnosti i izmedju pojmova: ravnanja sloja. Vježba: .Usvaja postupak unošenja teksta. Brisanje .Pojašnjava postupak formatiranja teksta. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Diamond).Razvija sposobnost Vježba: .Analizira primjenu stilova filtera na tekst. . Rad sa slojevima .Navodi i objašnjava alate za brisanje.Usvaja postupak povezivanja teorije i . Rad sa filterima .Razlikuje i analizira .Razvija samopouzdanje.Objašnjava i opisuje postupak stapanja više slojeva u jedan. prepoznaje vrste filtera.Pravljenje slojeva.Analizira postupak stapanja više slojeva u jedan. . 134 . . Background i Magic Eraser.Upoznaje se sa pravljenjem novog sloja.

splajn.Nabraja i objašnjava . Modify.. .. Hierarchy. . max-u.Razumije postupak navigacije kroz glavnu paletu sa prikaze i sjenke.Razvija svijest o Vježba: .Objašnjava: animaciju u skladištenje.Načini realizacije modeliranja objekata. osnove 3D tehnologije i objašnjava kako i gdje se koristi kompjuterska 3D grafika. Modeliranje . . modifikatore. rad u komandnim modifikovanje panelima. lofting.3 DS MAX Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Uvod i kreiranje slika pomoću kompjuterske .Shvata orijentaciju geometrijskih oblika koordinatne sisteme koji se mogu koristiti u koordinatnim sistemima. Vježba: . orijentaciji. Interfejs 3ds max-a .Vršiti uvoz objekata pomoću parametara i animacija ključnih frejmova u 3D grafici. primjenjuje transformaciju.Razlikuje 3D i 2D .Analizira i priprema .Bira metod prostornoj modeliranja.Analizira tok i vezu obradu. . komandne panele: Create. Motion. .Objašnjava modifikuje ih kroz kreiranje.Razvija predstavu o . . sjenčenje podataka o objektu i objekata. objekat i manipulacija njima u prikazima. NURBS. Socijalizacijski Preporuke za ciljevi izvođenje nastave učenik grafike . 135 .Upoznaje istoriju i aplikaciju. korišćenih u 3ds Bulovi objekti.Upoznaje Mesh modeliranje. .Podstiče kreativnost. . . Vježba: .Razvija svijest o uticaju grafike na razvoj i socijalizaciju ličnosti. komande u okviru menija.Objašnjava i nabraja . . Corel Draw).Razvija kreativnost i kulturu tehničkog izražavanja.Korišćenje ključnih važnosti Internet tehnolgije u prenosu komandi sa linije menija i osnovnih informacija i alata za animaciju.. Vježba: .Upoznaje i nabraja načine modeliranja pomoću primitiva. Orijentacija u 3ds max-u .Koristi komandne panele. 3ds max-u.Pravljenje 2D i 3D objekta (Potoshop.Nabraja različite korišćene za objekte tipove objekata i površine: primitivi.Koristi modifikatore za modeliranje. alatima. komunikacije među kretanje kroz ljudima. .Razlikuje termine . Display i Utilities. transformaciju. objekata i manipulaciju njima.Kreira objekte i . u 3ds max-u..

Napredni materijali .Razumije strukturu .poly modela. raspored animacije. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Modelira složene forme od jednostavnih. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik modifikatora i složenih objekata .Razvija smisao za toleranciju i timski rad. sa uvijanjem parametarsku prostora.Objašnjava Bezier splajnove. animaciju. opcije Surface Tools.Stiče sigurnost i upornost.Objašnjava efekat: . 136 .. Animacija . Vježba: . splajn kaveza.Stiče sposobnost Vježba: ocjenjivanja vlastitih . . Vježba: .Modeliranje ljudske glave korišćenjem potreba.Objašnjava splajn organski model.Upoznaje vremenski .Mrtva priroda: scena sa lampom i stolom. spajanje geometrije iz različitih fajlova.Upoznaje osnove materijala i modele materijala i boja.Koristi 3ds max-ov Surface Tools za Bezier isječke. postupak mapiranja. refleksije i refrakcije putanje i zraka.Upoznaje organsko modeliranje bazirano na splajnovima. sjenčenja. materijale.Stiče sposobnost opažanja. . Modeliranje isječaka .. materijale i mape..Koristi Max-ove alatke za animaciju.Objašnjava MAX-ove . metode modeliranja isječaka. optimizaciju low .Objašnjava i navodi . parametarske animiranje animacije. razlikovanja i upoređivanja. .Kreira jednostavne alatke za animaciju. . uvijanje prostora.Animacije sa primjerima za različite objekte.Odmotavanje koordinata mapiranja za lowpoly karaktere. Primjena teksturnih mapa i materijala .. modeliranje mreža od Bezier splajnova. . nove kreiranje patch osobine isječaka i modela.Kreira složeni . Pravi modele korišćenjem različitih tehnika modeliranja. modeliranje tipa editable mesh.Primjenjuje i dinamičke podešava napredne karakteristike. . kavez i Surface Tools. Vježba: . animacije transformacije Track View. animira transformacije.

Razlikuje vrste inverznu kinematiku. razlikovanja i . Renderovanje i efekti okruženja . detaljnije kontrolere animacije. Hijerarhijska animacija karaktera . hijerarhije. 137 . koršćenja skeletne animacije. Environment. modifikatore..Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Usavršavanje animatorskih vještina .Izrada kratke animacije. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Objašnjava znanja na kratke jednostavno animacije.Razumije postupak zaključivanja.. povezivanje animacije.Kompletiranje animacije. uočavanja.Razvija .Objašnjava nove IK .Primjenjuje stečena .Bira i koristi . u prikazu Track.Objašnjava odgovornosti. .Podstiče kreativnost. Vježba: .Upoznaje naprednu i ..Simulacija različitih atmosferskih efekata (efekat požara. magle. kreiranje mehanizme i editovanje ključeva animacije.. inverzne kinematike.Objašnjava postavku .Razumije i koristi max-ove alatke za prozora renderovanje. max-ove alatke za renderovanje.). Vježba: . atmosferske efekte.Stiče sposobnost . razriješivače. .

Opisuje interfejs programa i navodi: programa.Razred: TREĆI WEB DIZAJN Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Planiranje web sajta . php-a.Razvija vizionarsku .Objašnjava dizajn kreativnost.Navodi pripremne sagledavanja šablona za web postupke za izradu potreba i realizacije sajtove i šablone za web sajta.Primjenjuje . sajtova (Front Page.Objašnjava formatiranje teksta. Vježba: .Opisuje umetanje i . panoe.Stiče osjećaj o . zamisli. oblikovanju i Microsoft Publisher – sposobnost Web Publication.Upoznaje za analitičko umetanje. cilju zadovoljenja dodavanje teksta.Navodi alate za . 138 . Dizajniranje i postavljanje web strane . Organizovanje web sajta . prilagođavanje elemenata ekrana i pomoć. sajtova u web sajt.Primjenjuje .Razvija preciznost u primjenjuje alate za tehničkom kreiranje web kreiranje web-a. (e-mail).Ubacivanje slika. notepad itd. HTML-a.Razvija sposobnost . .Primjenjuje . . Dodavanje direktorijuma i daoteka.Kreiranje web strana. boje.Analizira web i . Vježba: . individualnih i . php-a.osnove .Primjenjuje upotebu . novih tehnologija u . prilikom izrade web datoteka i web sajta.Primjenjuje upotrebu i umetanje modifikaciju slika clip art sličica.).Definiše osnove razvoju i primjeni HTML-a. strukturu web sajta. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Objašnjava kolektivnih potreba. kao pozadine. menie.Formatiranje teksta i povezivanje preko hiperlinkova. uređivanje i slikama i kreiranje pozicioniranje slika. kreativnog Dreamweaver MX. hiperlinkove hiperlinkove. upotrebu weba. raspored. strane. Vježba: . web sajta: tipografiju. Kreiranje web sajta .Poznaje osnove . . izražavanja. hiperlinkove na mišljenje.Upotreba programa za kreiranje web sajta.Razvija sposobnost . . palete.Ocjenjuje i .Primjenjuje .Opisuje uvoz postupke planiranja direktorijuma. vrućih tačaka.Primjenjuje interfejs .

Razvija svjest o Vježba: . Vježba: .Primjenjuje kreiranje formi.Primjenjuje prilagođavanje i dodavnje boje. . .Opisuje upotrebu . Interaktivni sajtovi .forme .Upotreba formi.Opisuje i objašnjava . 3-d oblika. Dizajniranje i postavljanje web strane – modifikovanje web stranice . upotrebu specijalnih efekata.Primjenjuje . crtanje. .Objašnjava dodavanje ivica. boje. i postavljanje preko .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik Dizajniranje i postavljanje web strane .Opisuje .Objašnjava domaćina.Primjenjuje crtanje i . . pravilno rasuđivanje nastavljanje promjene fonta i i zaključivanje. i neuređene liste.Uočava uređene i .Modifikacija i mreže. upotrebu formi. objekata forme.Primjenjuje sposobnost za . zvuk i video.liste Vježba: . i trodimenzionalnih konvertovanje 2-d i oblika. stila. mišljenje i lista.Razvija odgovornost i Vježba: . rezultata. publikovanje i postavljanje sajta na modifikaciju web web server i uvoz sajta. komunikacije među vrijednosti forme i . stilova u tabele.Objašnjava ubotrebu dugmadi. zapisivanje rezultata zapisivanje u obliku datoteke.Opisuje upotrebu kreiranje tabele. videa na web sajt. . važnosti Internet polja za potvrdu. Dizajniranje i postavljanje web strane . neuređene liste.Primjenjuje .tabele .Modifikacija liste. . 139 .Opisuje crtanje i Vježba: upotrebu .Dodaje i podešava zvuka i videa.Objašnjava formatiranje.Analizira izbor web .Primjenjuje ljudima.Opisuje kreiranje .Razvija logičko . tabela.. padajućih informacija i listi.Vrši modifikaciju web stranice. Dizajniranje i postavljanje web strane .multimedije . . stiče radne navike.Razvija kreativnost. korišćenjem elektronske pošte. slika u formatiranje pozadini i korisničkih dimenzija tabele.. promjenu stavki u označavanje uređene njoj. dodavanje. publikovanje strana. rad sa ćelijama. prekinute liste i boje teksta.Opisuje modifikaciju .Dodavanje zvuka i upotrebu alata za multimedije.Tabele i ćelije. weba. tehnolgije u prenosu .

2001.S. Beograd. A. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . web search. Polevoi: 3D Studio MAX R3. . Sams. 2005. Karlins: FrontPage 2002 Biblija.T.animacije . izradu atraktivnog savremenim Web sajta. radne listove i dijagrame. sajtu. Vježba: . The Coriolis Group. sajta. Okvirni spisak literature i drugih izvora . .0. lebdeću dugmad.Razvija sposobnost . 2002. informacija. Čačak. Vježba: .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Interaktivni sajtovi . D. Bain: Corel DRAW 12.R. . . koji se kreće po hodizontali. potreba i realizacije knjigu utisaka i web zamisli. linije linkova. Java Apleti i Java Script.Uočava softver za interaktivni rad na activex kontrole.M.Definiše efekat formatiranje teksta marquee.Definiše efekat .Primjenjuje web komponente. Soho Graph. Elderbrock. 140 . dugmad i pravi prelaz stranice. .D.Primjenjuje web tema i šablona.Opisuje upotrebu sagledavanja banere za stranu.Primjenjuje web . Interaktivni sajtovi – komponente .Primjena i modifikacija animacije.Primjenjuje tehnologijama ubacivanje radnog Microsoft Officea u proizvodnje uređaja lista Worda . Imamović. . web komponenata.Osnovna strukura Web strane. 2005.Opisuje animaciju disciplinu. java script . Hungry Minds Inc.Primjenjuje HTML. Ćosić: Adobe Photoshop 7.Opisuje upotrebu .Upotreba web dinamički efekat. marquee.Razvija svijest o .. . 5. Powell: Web Design. New Riders Publishing. D. komponente. listu top 10.Upoznaje i opisuje php. template.Primjenjuje dhtml . foto-galeriju. ubačeni sadržaj.Objašnjava animaciju elemenata effects. Osborne / McGraw-Hill. . Excela.Ubacivanje Pluginova. Programski jezici za Web . Castro: HTML za WWW. .Opisuje integraciju . Vježba: . . brojač pogodaka.Primjenjuje teme. 2002.T. Interaktivni sajtovi – java script .E. lebdeću strane prelaz strane. Peachpit Press. Kompjuter biblioteka. ActiveX kontrola. Boardman: 3DS MAX 5.C. za prenos sajt Adobe Acrobat (pdf).Navodi Plug-inove.Razvija tehnološku .. .Primjenjuje . Vježba: Pravljenje web sajta sa svim usvojenim formama. Java Apleti i Java Script. . za diskusiju. . Rose: Naučite Adobe Photoshop CS2 za 24 časa.Primjena CSS stilova. potrebama i novim . Vježba: .

SAMS. Anderson: HTML i Web dizajn kroz praktične primere. . Osborne / McGraw-Hill. Visual Studio 6.Vježbe (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). štampač i projekciono platno. .iz prve ruke. .J.Adobe Photoshop 7. SAMS.diplomirani inženjer elektrotehnike .0). Sybex. Fireworks MX. 6. Jaworski: JavaScript i JScript .0) ili noviji. Moncur: DHTML – naučite za 24 časa. . Povezanost predmeta Znanja . 2002. 7. Za izvođenje nastave potreban je softver (2004. pismeno i u toku vježbi. projektor. K. . 10.5). Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . A.diplomirani matematičar . slika elektrotehnici . Macromedia Flash MX.0.0). ili noviji.Provjera znanja vrši se usmeno. .Grafika . Macromedia Pr.Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Macromedia Essentials MX 2004: Dreamweaver MX.smjer računarske nauke. Internet Explorer (6. 2004. .Pismene vježbe. King. .K.3D Studio Max (5.Mix 1 ACDSee (6.smjer elektronike i telekomunikacija. Bartlett: CSS za 24 časa. Adobe Illustrator 10. . Nero (6.K. HTML Writer. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . HTML Assistant.Animacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .smjer računarske tehnike i informatike. .B.. crtež. 2001. .Linija. . Annwn Page: Macromedia Dreamweaver MX 2004 . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . .. ili noviji..Opera. Osborne / McGraw-Hill.Detaljan izvornik. . Mapedit.Diplomirani inženjer elektrotehnike . .Primjena računara u .0 ili noviji. 9.CorelDRAW Graphic Suite (12) ili noviji. Blake: Flash 5. CuteFTP. Jamsa. 8.Simulacija elektronskih kola i elektrotehnici korišćenje raznih softvera u elektrotehnici 141 ..0). WinZip (8.0). . Firefox Mozilla.. Adobe Acrobat (5.M.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. skener. Illustrator 7.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Microsoft Office 2003: Front Page i Microsoft Publisher ili noviji.Primjena računara u .) .Računari sa odgovarajućim softverom.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima.K.

142 .Upoznavanje sa osnovnim pojmovima fizičke i fiziološke akustike. . .Sticanje osnovnih znanja o funkcionalnim cjelinama televizijskog centra.Sticanje znanja o osnovnim karakteristikama i funkcijama elektroakustičkih pretvarača i uređaja za snimanje i reprodukciju zvuka. Opšti ciljevi nastave .Sticanje sposobnosti projektovanja sistema ozvučavanja otvorenog i zatvorenog prostora. . .Pravilno korišćenje stručne literature.Upoznavanje novih tendencija u razvoju televizijskih sistema i video uređaja. prijem i prikazivanje televizijskih signala.6.1.Upoznavanje osnova analognog i digitalnog video signala. AUDIO I VIDEO TEHNIKA 1.3. Naziv predmeta: AUDIO I VIDEO TEHNIKA 2. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 72 66 138 72 66 138 3. . .Sticanje osnovnih znaja o funkcionisanju uređaji za snimanje.Upoznavanje sa tehničkim propisima i standardima. .

Snimanje i reprodukcija zvuka . polja.Uočava prednosti .Objašnjava princip . Fiziološka akustika .Ocjenjuje . karakteristike zvuka.Razlikuje vrste posmatranja i zvuka (prost. stereofonije. .Koristiti blok i 143 .Koristi magnetofon. Stereofonija .Shvata način na čula sluha. . .Objašnjava princip . . snimanja zvuka. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Fizička akustika .Opisuje načine zvučnika kod stereofonskog stereofonskog snimanja.Definiše pojmove i . savijanja.Koristiti audio zapise govora i muzike. vrste mikrofona. stereofonskog analize i . muzike. Elektroakustički pretvarači .Vrši izbor mikrofona za rada mikrofona.Stiče tehničku . . mišljenje i magnetnog sposobnost za snimanja i pravilno reprodukcije rasuđivanje i zvuka.Stiče sposobnost . opisuje zaključivanja.Opisuje interesovanje za razumljivost karakteristike nova znanja.Objašnjava princip . . .Skicira raspored prenosa.Upoređuje razne karakteristike i vrste zvučnika i objašnjava princip slušalica.Analizira rad Preporuke za izvođenje nastave . koji čovjek osjeća zvuk.4. .Razvija sposobnost . .Prikazati slike i slajdove primjera stereofonskog snimanja i reprodukcije. .Upoznaje princip posmatranja.Razvija . .Razlikuje pojave talasa i zvučnog prelamanja. mikrofona i .Koristiti kompakt disk reproduktor.Navodi osnovne . .Pokazati razne vrste mikrofona. složen.Prikazati slajdove i slike različitih modela mikrofona. karaktristike i objašnjava princip .Razvija logičko .Upoređuje razne . . govora i kvalitet govora i muzike.Koristiti kataloge proizvođača audio opreme. zvučnog . za određene namjene. šum). zvuka.Navodi osnovne kulturu. zaključivanje.Uviđa prednosti digitalnog digitalnog snimanja zvuka.Vrši izbor zvučnika slušalica. zvučnika i slušalica.Koristiti blok i električne šeme magnetofona. zvučnika i slušalica. određene namjene. rada zvučnika i . upijanja prostiranju zvuka.Opisuje rad organa .Opisuje pojave pri odbijanja. zaključivanja.Shvata princip rada magnetofona. sistema.

Prikazati slajdove i slike načina ozvučavanja različitih otvorenih i zatvorenih prostora.Upoređuje različite načine sprječavanja nastajanja i uticaja smetnji. .Opisuje blok šemu audio pojačavača.Objašnjava uređaj za ozvučavanje. . Ozvučavanje . . 144 . .Pravilno povezuje elemente uređaja za ozvučavanje. pojačavača napona. . .Objašnjava rad pojedinih stepena audio pojačavača.Razvija sposobnost za prepoznavanje problema i nalaženje rješenja. .Razlikuje akustičke pojave pri ozvučavanju. . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik rada uređaja za digitalno snimanje i reprodukciju zvuka (kompakt disk reproduktor).Zna ulogu funkcionalnih cjelina tonskog stola.Shvata ulogu pojedinih prostorija i uređaja tonskog studija. Formativni ciljevi učenik uređaja za digitalno snimanje i reprodukciju zvuka.Upoređuje audio pojačavače i određuje njihovu primjenu.Opisuje tonski sto. .Analizira elektronske šeme pojenih stepena audio pojačavača (predpojačavača. .Razvija spremnost za timski rad. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave električne šeme kompakt disk reproduktora. . .Koristiti kataloge i električne šeme audio pojačavača.Razvija odgovornost pri odlučivanju.Opisuje akustičke pojave pri ozvučavanju. .Shvata ulogu pojedih stepena audio pojačavača. . . Audio pojačavači .Navodi opšte karakteristike audio pojačavača.Upoznaje tonski studio. .Objašnjava načine ozvučavanja otvorenog i zatvorenog prostora. izlaznog stepena). Studijska tehnika . . .Na primjerima ozvučavanja otvorenog i zatvorenog prostora vrši izbor i skicira raspored mikrofona i zvučnika. .Pokazati razne vrste kablova i konektora za povezivanje elemenata uređaja.Posjetiti tonski studio.

Poznaje sastav i funkcionisanje organizacionih cjelina i uređaja televizijskog centra (televizijski studio.Razvija sposobnost logičkog i apstraktnog razmišljanja. Razlikuje organizacione cjeline televizijskog centra.Razvija pozitivan odnos prema timskom radu. režija dnevnog programa.Opisuje uređaje prenosnih linkova. analize i zaključivanja. .Koristiti slike i slajdove u boji za objašnjenje principa kolometrije. Osnovi digitalnog video .telekino.Upoznaje opšte principe pojmove o kolorimetrije. Socijalizacijski ciljevi učenik . . boji u električne signale. glavna tehnička kontrola.Prikazati slajdove i slike odeljenja i uređaja televizijskog centra. video mikseta.Opisuje postupke digitalne obrade televiziske slike. nastanku. Prenosni linkovi .Analizira talasni specifikaciji boja. .Posjetiti televizijski centar i 145 .Objašnjava video signala PAL pretvaranje slike u sistema.Napomena: PAL (Phase Alternating Line). Preporuke za izvođenje nastave . oblik složenog . mikserska matrica. sinhronizacioni generator. Uviđa prednosti digitalne obrade slike. . .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi Formativni ciljevi i sadržaji učenik učenik Osnovi analognog video signala . opažanju i .Opisuje pojedina odeljenja i uređaje televizijskog centra. .Opisuje formiranje digitalizovanog televizijskog signala. . tonska režija. Televizijski centar . . signala Crta i analizira postupak digitalizacije video signala.Poznaje osnovne . reportažna kola). .Razvija interesovanje za . .Razlikuje vrste predajnika.Grafički predstaviti postupak digitalizacije.Upoznaje televizijski centar.video režija.Stiče sposobnost posmatranja. .Evropski standard emitovanja televizijskog signala. magnetoskop.Posjetiti televizijski centar.

Napomena: CCD (Charge Coupled Device). Preporuke za izvođenje nastave reportažna kola.Objašnjava rad kamera za crnobijelu sliku i slike u boji.Shvata način reprodukcije filma preko televizijskog sistema. . kamera. .Posjetiti televizijski centar. . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik prijemnika i antena za linkovski prenos signala.Analizira rad analognih magnetoskopa. Socijalizacijski ciljevi učenik nova znanja.Razlikuje cijevi na principu fotoelektronske emisije i fotoprovodnosti. .Razvija analitičko mišljenje.Objašnjava princip digitalnog snimanja video signala na .Opisuje parametre senzora slike. .Razlikuje načine prenosa video signala i komandnih signala. . .Uočava prednost analize sa proredom.Shvata način funkcionisanja televizijskog sistema za kontrolu objekata. . . .Razvija preciznost i odgovornost. . . telekina.Razlikuje način formiranja složenog video signala crno-bijele slike i slike u boji.Objašnjava princip magnetnog snimanja i reprodukcije video signala na magnetoskopskoj traci. .Posjetiti zgradu koja ima internu televiziju.Nabraja vrste analizatorskih cijevi.Opisuje sistem interne televizije (CCTV). Magnetoskopi . .Razlikuje tipove CCD senzora slike. . . . Napomena: CCTV (Close Circuit TV System) – televizija zatvorenog kruga. Elektronske kamere .Opisuje proces analize slike.Objašnjava rad CCD telekina.Razvija sposobnost logičkog razmišljanja i povezivanja usvojenih znanja.Opisuje poluprovodničke CCD senzore slike.Prikazati slike i slajdove analizatorskih cijevi. . .Upoređuje senzore slike na osnovu parametara kvaliteta.Shvata princip rada digitalnih magnetoskopa.Posjetiti televizijski centar. . 146 . Interna televizija .

Opisuje televizijski .Razvija osjećaj . . Napomena: 147 .Razvija osjećaj .Koristiti video projektor. sa satelita. .Razvija sposobnost Preporuke za izvođenje nastave . reprodukciju signala sa video diska. funkcionalne cjeline televizijskog prijemnika.Koristiti računar i softver za obradu video signala.Podešava položaj parabolične antene.Razlikuje vrste video diska.Razlikuje vrste projektora prema projektor.Koristiti sistem za prijem televizijskih signala sa satelita (satelitski prijemnik i antenu). .Upoznaje . digitalnog .Razlikuje digitalne formate slike i teksta. .Povezuje uređaje prijem sistema za prijem televizijskih televiziskih signala signala sa satelita. uočava prijemnika. principu rada i primjeni. video signala. Nove tendencije u razvoju TV sistema . Uređaji za prijem i prikazivanje televizijskih signala .Razlikuje video kartice prema funkcionisanje karakteristikama i video kartica. . .Opisuje sistem za .Objašnjava princip .Opisuje rad važnosti tehničkog električne šeme televizijskog obrazovanja. . .Uviđa mogućnosti važnosti tehničkog primjene računara video signala obrazovanja.Koristeći blok i .Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik magnetoskopskoj traci.Shvata princip snimanja video rada uređaja za signala na video snimanje i disk.Koristiti televizijske prijemnike. . u digitalnoj obradi pomoću računara. . .Objašnjava obradu .Uviđa mogućnosti .Upoređuje televizijske prijemnike sa katodnom cijevi i pločastim ekranima (na bazi tečnih kristala i plazme).Koristiti uređaj za snimanje i reprodukciju video signala sa video diska. primjeni.Objašnjava ulogu i . Primjena računara u televiziji .

EDTV (Extended Definition Television). A. . radio i video tehničara. Beograd.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 1999.S. . D. Beograd. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima.Diplomirani inženjer elektrotehnike . Zdravković: Video uređaji za TV. 2004. zvučnici. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Tomić. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Uređaji audio i video tehnike (mikrofoni. Naučna knjiga. . .F. M. Filipović: Audio tehnika. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.M. Presetnik. magnetofon. . Preporuke za izvođenje nastave HDTV (High Definition Television). Kurtović: Osnovi tehničke akustike.Informativni ciljevi i sadržaji učenik televiziju visoke (HDTV) i povišene (EDTV) definicije. . oprema za satelitski prijem). 2001. Stojković: Video uređaji. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . računar sa odgovarajućim softverom.Skicira razvodnu mrežu zajedničkog antenskog sistema. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . Beograd.H. slušalice. TV prijemnici. Socijalizacijski ciljevi učenik za prepoznavanje problema i nalaženje rješenja.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 7. Radojlović: Osnove televizijske tehnike. Beograd.Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. Svetlost teatar.Razlikuje zajednički antenski sistem i kablovski distribucioni sistem. 1990. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 6. 9. S. 2002.Opisuje sisteme kablovske televizije. Guzina: Audio tehnika u radiju i televiziji.Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu).M. CD plejer. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Martinović. . .smjer elektronike i telekomunikacija. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . projektor i projekciono platno. Zdravković. 5. 8. Formativni ciljevi učenik televizije visoke definicije.Pismene vježbe. . Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.B. Beograd. 148 . 2005.

Signalno sigurnosni sistemi .Osnove elekrotehnike .Snimanje i reprodukcija zvuka .Elektronika .Audio pojačavači .Elektronski pojačavači .10.Praktična nastava .Sistemi video nadzora 149 .Elektromagnetna indukcija . Povezanost predmeta Znanja .Elektromagnetna indukcija .Ozvučavanje .Uređaji za ozvučavanje .Interna televizija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Osnove elekrotehnike .Elektroakustički pretvarači .

Upoznavanje materijala.Upoznavanje sa opasnostima pri radu sa elektroenergetskim uređajima i poznavanje propisa o sigurnosti na radu.Upoznavanje sa podjelom i vrstama električnih mreža. 150 . . namjeni i sastavnim djelovima. njenim značajem i ulogom za razvoj društva.Shvatanje potrebe za nekonvencionalnim metodama proizvodnje električne energije.1. uređaja i tipova električnih instalacija kao i načina i mjesta primjene.Upoznavanje problema prenosa velikih snaga. . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 72 66 138 72 66 138 3. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje sa organizacijom elektroenergetskog sistema Crne Gore. .Sticanje osnovnih znanja o različitim vrstama motora i poznavanje njihovih principa rada.Upoznavanje i razumijevanje konstrukcijskih elemenata elektroenergetskih vodova. . . . . Naziv predmeta: OSNOVI ENERGETIKE I ENERGETSKA EFIKASNOST 2.Upoznavanje vrsta elektrana i načina proizvodnje električne energije. OSNOVI ENERGETIKE I ENERGETSKA EFIKASNOST 1.Upoznavanje sa značajem elektroenergetske efikasnosti.Razumijevanje i pravilno upotrebljavanje stručne terminologije.Usvajanje stručnih znanja o transformatorskim i razvodnim postrojenjima.Shvatanje potrebe za električnom energijom.7. .3. . . .

elemenata. energije za razvoj društva.Analizira blok šemu termoelektrane I termoelektrana i na njoj pokazuje navodi glavne osnovne djelove.Razvija pozitivan hidroelektrana. okolnu sredinu.Uočava povezanost . vodostan i cjevovod).Razlikuje . turbine. djelove . svijest. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREČI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvodni dio .Objašnjava podjelu .Objašnjava glavne timskom radu.4. Elektrane .Zadatak: podijeliti učenike na grupe. Pljevlja upoznaje Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava podjelu . odnos prema . zahvata. .Razlikuje vrste .Na primjeru TE termoelektrana. . Zadati im istraživanje o alternativnim izvorima energije. .Posjetiti hidroelektranu ili termoelektranu. brana.Zadatak: potražiti na internetu informacije o akcidentima kod nuklearnih elektrana.Upoznaje glavne karakteristike HE karakteristike Perućica. . karakteristika .Razvija pozitivan . akumulacionih i protočnih hidroelektrana kao i razliku između derivacionih i pribranskih. HE Piva.Uočava potrebu za . dovod vode. . 151 .Prikazati slajdove ili grafičke prezentacije skladištenja otpada kod termoelektrana i nuklearnih elektrana. trendovima u svijetu.Upoznaje se sa planiranjem razvoja savremenim energetskim elektroprivrede.Opisuje hidrološke od karakteristike .Upoređuje .Prikazati slajdove ili grafičke prezentacije principa rada pojedinih elektrana. vodostana (sistem i ostalih akumulacije. hidroelektrana u Crnoj Gori. brana.Razvija ekološku energetskih hidroelektrana. djelove .Razumije razliku između hidroelektrana. .Upoznaje se sa energetike sa svim odnos prema značajem i ulogom granama privrede. zanimanju.Opisuje uticaj hidroelektrana na hidroelektrana na okolnu sredinu.Razumije ulogu hidroelektrana zahvata. Diskusija.Navodi vrste se koriste pojedine vodenih turbina. . .Zna za koje padove .Razumije uticaj . .

.Razlikuje opasnosti . osigurača.Opisuje ulogu i vrste rastavljača. .Poznaje način . . 152 . .Objašnjava princip . provodnih izolatora. .Razvija odgovornost u radu. . Zaštite u razvodnim postrojenjima .Opisuje pogonsko i . .Upoznaje ulogu i se vrši vrste sabirnica.učenik glavne karakteristike TE.Razlikuje načine .Razvija sposobnost povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim primjerima. nabraja vrste rastavljača.Prikazati slajdove elemenata razvodnih postrojenja i kataloge proizvođača.Zna na osnovu čega . prekidača. .Objašnjava vrste izolatora na osnovu potpornih i oznaka.Razlikuje različite . blok šemu.Razlikuje vrste .Upoznaje uticaj od strujnog udara i struje na čovjeka i mjere koje treba postupak preduzeti prilikom ukazivanja prve prve pomoći. iz alternativnih izvora.Posjetiti visokonaponsko razvodno postrojenje.Upoznaje ulogu izbora visokonaponskih visokonaponskih osigurača.Prikazati slajdove sa mogućim posljedicama od strujnog udara i ukazati na važnost poštovanja propisa o zaštiti. Elementi razvodnih postrojenja . dimenzionisanje sabirnica. .Upoznaje ulogu i i strujne mjerne vrste mjernih transformatore.Opisuje zaštitu od atmosferskog atmosferskog pražnjenja. .Opisuje princip rada nuklearne rada nuklearne elektrane koristeći elektrane.Razvija svijest o poštovanju propisa.Opisuje načine .Upoznaje ulogu i rada različitih vrsta vrste visokonaponskih visokonaponskih prekidača. .Pozitivno ocjenjuje važnost novih znanja iz svoje struke.Razlikuje naponske . transformatora. .Shvata šta je napon dodira i napon zaštitno Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Nabraja dobijanja alternativne izvore električne energije energije.Opisuje uticaj posljedice termoelektrana na zagađivanja okolinu.Razumije . vazduha i probleme smještanja nuklearnog otpada.Poznaje zaštite od . .Razvija analitičnost i logično razmišljanje. . . pomoći. pražnjenja. . .

Razlikuje izolatore za niski.Upoređuje vrste . . broju žila. Formativni ciljevi učenik koraka.Crtati šeme i analizirati najjednostavnije i najrasprostranjenije sisteme za raspodjelu električne energije. . .Upotrijebiti eksponate najčešće korišćenih vrsta energetski izolovanih provodnika i 153 . .Navodi vrste materijala za materijala za izradu provodnika i izradu provodnika.Objašnjava konstrukciju energetskih kablova. .Upoznaje vrste i način rada strujnih releja. srednji i visoki napon. raspored provodnika na stubu i temelje stubova. .Razlikuje materijale koji se koriste za izradu provodnika i zaštitnih užadi. .Poznaje osnovna svojstva relejne zaštite.Razlikuje energetske kablove prema naponu. . .Uočava osnovne elemente koji sačinjavaju nadzemni vod. . .Crta i analizira šeme djelovanja strujnih releja. .Razlikuje natnaponske i potnaponske releje.Poznaje način predstavljanja elektroenergetskih vodova u planovima.Opisuje ulogu zaštitnih relejnih uređaja.Upoznaje vrste i način rada naponskih releja.Poznaje izbor konstrukcije stuba. . kablova. materijalu provodnika i vrsti izolacije.Razlikuje vrste konstrukciju izolovanih . . .Upoznaje provodnike i zaštitnu užad. vrsti struje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik uzemljenje na visokom i niskom naponu.Razvija analitičnost i logično razmišljanje. Električne mreže .Razvija svijest o . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje stubove i njihovu funkciju u vodu.Opisuje elektroenergetske nadzemne vodove. . .Poznaje . .Razvija pravilan odnos prema očuvanju materijalnih dobara.Opisuje ulogu i nabraja vrste izolatora. Električne instalacije .

Upoređuje načine rada pojedinih vrsta instalacionih prekidača (prateći tok struje na šemama instalacionih prekidača.Poznaje dozvoljeno opterećenje izolovanih provodnika.Nabraja instalacione prekidače. .Objašnjava princip rada sijalice sa metalnim vlaknom i fluorescentnih cijevi. . Razlikuje topljive od automatskih osigurača. - - - . Formativni ciljevi učenik provodnika prema konstrukciji i namjeni.Objašnjava pojam i ulogu instalacionih osigurača. Preporuke za izvođenje nastave energetskih kablova i omogućiti učenicima da ih upoređuju. Razlikuje standardne presjeke provodnika i načine označavanja po propisima. . Crta i analizira šemu vezivanja fluorescentne cijevi.) Razlikuje nezaštićene i priključne uređaje sa zaštitnim uzemljenjem.Informativni ciljevi i sadržaji učenik energetski izolovanog provodnika.Objašnjava ulogu priključnih uređaja. .Upoznaje se sa načinom označavanja energetski izolovanih provodnika. . Prepoznaje elemente instalacionih topljivih i automatskih osigurača. Socijalizacijski ciljevi učenik poštovanju propisa. Upotrebljava tabele za izbor energetski izolovanih provodnika. . - . - - 154 .Upotrijebiti demonstracioni pano sa prikazanim vezivanjem osigurača.Upotrijebiti demonstracioni pano sa raznim instalacionim prekidačima.

. . . . . . .Razvija osjećaj za tehničku tačnost i odgovornost pri radu. . .Objašnjava načine 155 . .Shvata obrtni momenat asihronog motora. .Upoznaje svrhu transformatora.Upoznaje vrste induktora i njihovu primjenu.Razumije proces nastajanja naizmjeničnog magnetnog fluksa u magnetnom kolu transformatora. Formativni ciljevi učenik .Uočava da transformator radi sa visokim stepenom iskorišćenja.Organizovati posjetu transformatorskom postrojenju. .Objašnjava način rada jednofaznog asihronog motora.Objašnjava način rada transformatora.Izračunava stepen iskorišćenja snage asihronog motora i crta dijagram peobražja.Poznaje puštanje u rad asihronog motora pomoću prebacača zvijezda – trougao.Izračunava brzinu Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . . slike različitih vrsta transformatora za prezentaciju.Upoznaje materijale koji se primjenjuju za izradu transformatora i električnih mašina. . .Korstiti slajdove. .Crta i analizira mehaničku karakteristiku asihronog motora.Razumije unutrašnju strukturu transformatora. .Definiše stepen iskorišćenja snage u asihronom motoru. .Objašnjava načine puštanja u rad asihronih motora.Objašnjava magnetno kolo električne mašine.Povezuje prethodno stečeno sa novim znanjem.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Električne mašine .Zna koje zahtjeve treba zadovoljiti pri puštanja motora u rad.Uočava značaj elektromagnetne indukcije za rad transformatora. .Razlikuje induktore sa istaknutim polovima i pune induktore. .Pokazivati elemente električnih mašina na predavanjima.Objašnjava način rada trofaznog asihronog motora. .Razlikuje ulogu statora i rotora kod obrtnih električnih mašina. . .

Nabraja i objašnjava način rada i primjenu sinhronih motora. struje u zavisnosti od načina pobuđivanja.Poznaje konstrukciju mašina jednosmjerne struje. .Zna osnovne principe rada i zna uređaje: grijače. električne šeme termičkih bojlere. . Električni aparati i uređaji u domaćinstvu .Pripremiti modele uređaja koji se obrađuju a za složenije uređaje 156 . - Formativni ciljevi učenik obrtanja rotora asihronog motora i analizira načine mijenjanja brzine. Poznaje konstrukciju sinhrone mašine.Pojašnjava osnovne pojmove i pravila namota indukta. .Pokazati primjere upotrebe sinhronih motora.Upoznaje termičke .Objašnjava način rada i primjenu mašina jednosmjerne struje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik promjene brzine asihronog motora. . .Koristiti elemente asinhronih motora za demonstraciju tokom predavanja. Uočava da su brzine rotora i magnetnog fluksa statora iste. . . da čita električne pegle.Izvodi izraz indukovanog napona u induktu. .Objašnjava način rada sinhronog generatora.Razvija sposobnost . termo-peći .Koristiti elemente mašina jednosmjerne struje za demonstraciju u toku predavanja. npr.Crta i analizira karakteristike brzine. . . Razlikuje hidrogeneratore i turbogeneratore. . momenta i mehaničke karakteristika motora jednosmjerne struje.Pokazivati elemente sinhronih električnih mašina na predavanjima. - .Skicira principijelne šeme rada motora motora jedosmjerne jednosmjerne struje. kod programatora kućnih uređaja.Objašnjava princip . . Zna koja su svojstva sinhronih motora.Izvodi izraz elektromagnetnog momenta mašine jednosmjerne struje.Objašnjava način rada sinhrone mašine i njenu primjenu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .

Upoznaje rashladne uređaje: frižidere. .Pronaći na internetu informacije o energetski pasivnim kućama. .Objašnjava primjenu fotonaponskih . .Razvija analitičnost i logično razmišljanje.Objašnjava primjenu solarnih kolektora za domaćinstvo. . mašine za sudove.Nabraja i opisuje komponente rashladnih i termičkih postrojenja.Shvata principe rada rashladnih uređaja.Vrši proračun opterećenja uređaja za grijanje i hlađenje po aktuelnim normama. .Zadatak: Analizirati stanje potrošnje električne energije u svojoj kući i predložiti rješenja za postizanje energetske efikasnosti. mašine za sušenje veša. .Analizira solarno termička postrojenja sa aspekta energetske efikasnosti. . . .Procjenjuje potrebnu snagu potrošača i .Informativni ciljevi i sadržaji učenik i električne šporete.Planira i dimenzioniše površine uređaja za grijanje i hlađenje.Procjenjuje potrebu za toplom vodom i grijanjem za jedno domaćinstvo i proračunava potreban broj solarnih kolektora. . Socijalizacijski ciljevi učenik za timski rad. zamrzivače i klima-uređaje. Formativni ciljevi učenik aparata i uređaja koja se koriste u domaćinstvima.Opisuje izvore svjetlosti sa smanjenom potrošnjom električne energije. .Pripremiti modele uređaja koji se mogu rasklopiti da učenik može da vidi.Poznaje osnovne elemente potrebne za regulaciju osvjetljenja javnih površina.Razumije i objašnjava rad mašine za veš. .Prema namjeni prostorije odabira odgovarajuće štedne sijalice. . .Opisuje solarno termička postrojenja.Objašnjava fizičke osnove rashladnih i termičkih tehnika. . 157 . Energetska efikasnost . . Preporuke za izvođenje nastave pripremiti panoe ili prezentacije preko računara. .Razlikuje ulogu pojedinih djelova i cijelih uređaja. . .Upoređivati karakteristike svjetlosnih izvora koristeći kataloge proizvođača.

S. . dr S. M.. 6. . . . Pendić: Električne mašine. Podgorica.Određuje potrebne elemente za korišćenje snage vjetra (generator.Prof. Beograd. Radosavljević: Rashladni uređaji za treći i četvrti razred elektrotehničke škole. Beograd. Beograd. Univerzitet Crne Gore Elektrotehnički fakultet. .Pismene vježbe. . invertor. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Dr V. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2006. 158 .Objašnjava primjenu kombinacije fotonaponskog panela i vjetrogeneratora za napajanje objekata.M. .Procjenjuje potrebnu snagu potrošača i proračunava snagu vjetrogeneratora i površinu fotonaponskog panela kao i pripadajuće elemente. V. 2002. Petrović. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Podgorica. 2002. projektor i projekciono platno. Matić. Beograd.1980.D. . Branković: Električne mreže i dalekovodi za III razred. 2006. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. . Nikolić: Elektroenergetika za treći razred elektrotehničke škole. Brajović: Elektrotermički uređaji za treći razred. 1998..Elektrotehnički fakultet.Informativni ciljevi i sadržaji učenik panela. Beograd. Beograd. Formativni ciljevi učenik proračunava površinu potrebnog panela. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.J. . P. 2005.Objašnjava primjenu vjetrogeneratora za napajanje objekata.Računar. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Škuletić: Elektrane.Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno.Usmeno (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu). 7.V.M. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Univerzitet Crne Gore . . Beograd. akumulator. Beograd. Janković. 2003. A. Škuletić: Osnovi elektroenergetike. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2001. Justinijanović: Električne instalacije i osvetljenje za drugi razred.M. 2000.Prof. Radivojević: Elementi elektroenergetskih postrojenja. M. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Popović: Razvodna postrojenja i elektrane. dr S. .).Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.

Osnove elektrotehnike 159 .Elektrane .Opasnost od strujnog udara .Vrste izolacionih materijala .Električne instalacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja ..Načini montaže elemenata električne instalacije .Praktična nastava .Praktična nastava . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Električni aparati i uređaji u domaćinstvu .Proizvodnja električne energije .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima.Praktična nastava .Elementi razvodnih postrojenja .Osnove elektrotehnike . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Poznaje materijale koji se koriste za izradu vodova .Određivanje presjeka provodnika . Povezanost predmeta Znanja .Zaštite u razvodnim postrojenjima .Osnove elektrotehnike .Podjela i vrste električnih mreža .Električne mašine .Poznaje značaj transformatora za prenos i disribuciju električne energije .smjer energetike.Poznaje značaj mašina jednosmjerne struje za rad elektromotornog pogona . 9.Praktična nastava .Diplomirani inženjer elektrotehnike .Poznaje značaj sinhronog generatora za proizvodnju električne energije .Praktična nastava . 8. 10.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Pretvaranje električne energije u toplotnu .Osnove elektrothnike .

160 .Korišćenje upravljačkog i edukativnog softvera za simulaciju rada sistema.Razvijanje radnih navika. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 72 66 138 72 66 138 3.Razvijanje sposobnosti razumijevanja i rješavanja konkretnih problemskih zadataka iz mehatronike. .3. hidrauličkih i elektro-pneumatskih komponenti kod izgradnje mehatroničkih sistema. .Upoznavanje i razumijevanje pneumatskog. .8. . . MEHATRONIKA 1.Usvajanje znanja iz pneumatike. Opšti ciljevi nastave . kao i mogućnosti primjene pneumatskih. . .Ovladavanje stručnom terminologijom neophodnom za komunikaciju u struci. . Naziv predmeta: MEHATRONIKA 2.Razvijanje osjećaja odgovornosti. hidrauličkog i elektro-pneumatskog upravljanja.Sticanje osnovnih znanja iz upravljanja.1. hidraulike i elektrotehnike.Upoznavanje sa značajem primjene mehatronike u industriji.

planova.Shvata pojam sile. Mehanika . asinhrono i logičko upravljanje. mehatronike. digitalne i binarne signale.Nabraja i ilustruje izradu funkcijskih grafičke simbole. hidrauličkih i elektropneumatskih sistema.Razvija sposobnost Preporuke za izvođenje nastave .4.Crtanje dijagrama put–korak i put-vrijeme za konkretan primjer. pneumatske i elektro– pneumatske.Crta i analizira . dijagrame i put-vrijeme i funkcijski plan. diskretne.Upoznaje osnovne tehnike pojmove tehnike upravljanja.Analizira upravljački lanac.Shvata značaj . . .Shvata potrebu orijentacije u prikazivanja prikazivanja prostoru.Navodi i objašnjava . .Razlikuje i analizira analogno. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Predmet i primjena mehatronike . . . . elemenata. .Razlikuje analogne.Pronalazi primjere .Objašnjava dijagrame: upravljački i druge put-korak.Navodi primjenu zaključivanja.Razvija sposobnost .Prikazati slajdove elemenata mehatroničkih sistema: hidrauličke. logičkog .Definiše pojam analiziranja i mehatronike.Shvata pojam .Upoređuje sinhrono.Navodi mogućnosti .Upoznaje elemente . Grafički simboli i blok dijagrami . .Poznaje simbole za . .Koristi funkcijski plan kao sredstvo sporazumijevanja. upravljački dijagram. mehatroničkih sistema. primjene mehatronike.Crta blok dijagrame blok dijagrama. i binarno upravljanje. . . digitalno načine upravljanja. kretanja radnih kretanja radnih elemenata.Na konkretnim primjerima prikazivati funkcijski plan. . pneumatskih.Razvija sposobnost . Na primjerima: 161 . upravljanja.Navodi i objašnjava .

Izračunava srednju brzinu kretanja klipa. .Razlikuje spoljašnje i unutrašnje sile. ugaono ubrzanje. Hidraulika . brzina. .Shvata pojam sprega i određuje moment sprega. . . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik podjelu mehanike i pojam sile.Definiše stepen korisnog djelovanja. .Uočava i analizira pravolinijsko i kružno kretanje kod pneumatskih i hidrauličkih elemenata. .Izračunava i analizira rad cilindara.Određuje moment sile za tačku.Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja. Formativni ciljevi učenik . srednja brzina.Navodi i objašnjava pojam. pravac i smjer sile trenja. . .Uočava značaj podmazivanja na smanjenje sile trenja. snage i energije. .Definiše i objašnjava pojmove: kretanje. . . . . . .Nabraja fizička svojstva radne tečnosti .Razumije pojam i značaj trenja.Izračunavati stepen korisnog dejstva u mehatroničkom sistemu.Objašnjava moment sile.Izračunava osnovne veličine koje opisuju kretanje na osnovu zadanih veličina.Opisuje pravolinijsko i kružno kretanje. . . ubrzanje. .Prikazati slajdove elemenata hidrauličkog 162 . Preporuke za izvođenje nastave .Određuje intezitet.Određuje stepen korisnosti.Definiše i objašnjava pojmove: rada.Ovladava osnovnim pojmovima hidraulike kroz Socijalizacijski ciljevi učenik analiziranja i zaključivanja. . vrste i značaj trenja. .Izračunavati snagu obrtnog pneumatskog motora.Izračunati silu pritiska koja djeluje na čelo klipa.Određuje snagu hidromotora na osnovu zadanih podataka.Izračunati obrtni moment na vratilu hidromotora. spreg sila i moment sprega. put.Izračunava rad sile pri kretanju na osnovu zadatih podataka.Izračunti teorijsku i stvarnu snagu radnog cilindra.Razvija logičko mišljenje i sposobnost za . . . .Izračunavati teorijsku i korisnu snagu pumpe.

Poznaje i upoređuje načine elementi. Socijalizacijski ciljevi učenik pravilno zaključivanje.Pronalazi primjere primjene hidraulike. Preporuke za izvođenje nastave sistema. .Razvija sposobnost . hidrauličke .Informativni ciljevi i sadržaji učenik hidrauličkih sistema. razvodnika.Shvata osnovne analiziranja i logičke funkcije i upravljanje i zaključivanja. isticanje.Bira i analizira rad energije. razvodnici.Pronalazi primjere primjene hidrauličkih motora. .Izrada šema hidrauličnih sistema pomoću 163 . .Definiše hidrauličko .Objašnjava i na primjerima analizira pojmove: pritisak. ventili. akumulatora.Upoznaje i opisuje prečistača – filtara. smještaj. vezivne elemente .Shvata i analizira i grijanje rad hidromotora akumuliranje obrtnog kretanja.Prepoznaje ulogu za: prečišćavanje rezervoara i radne tečnosti.Razlikuje i analizira princip rada pojedinih vrsta pumpi.Navodi i objašnjava . elemente i to: translatorni izvršni .Poznaje ulogu vezivnih elemenata. .Analizira princip zatvarači. strujanje. rada nepovratnih.Identifikuje sastavne djelove pumpi.Shvata ulogu . hidrauličkih radnih cilindara.Shvata princip rada klipnih. hlađenje . pločastih i izvršne i razvodnika sa upravljačke sjedištem. Hidrauličko upravljanje . . . rotacioni aktiviranje izvršni elementi. . Formativni ciljevi učenik analizu jednostavnih primjera. poznaje načine navodi primjene . pritisnih i protočnih ventila.Navodi i objašnjava podjelu i princip rada pojedinih pumpi. . protok. . potisak. . stepen korisnosti.

. .Uočava značaj i razlikuje postupke zaštite i održavanja hidrauličkih sistema.Stiče navike tačnosti i sistematičnosti u radu. .Razlikuje načine ispitivanja hidrauličkih komponenti. . .Realizacija šema na demonstracionim stolovima za hidrauliku. . .Pridržava se pravila pri projektovanju hidrauličkih sistema. Socijalizacijski ciljevi učenik .Upoznaje upravljački i edukativni softver FLUID SIM (Festo). . . . .Crta i simulira konkretne primjere šema hidrauličkog upravljanja.Izrada šema i simulacija rada hidrauličkog sistema u FLUID SIM-u.Izrađuje hidrauličke sisteme na radnim stolovima za hidrauliku. 164 .Obrazlaže postupke zaštite i održavanja hidrauličkih sistema.Informativni ciljevi i sadržaji učenik upravljanja.Obrazlaže načine realizovanja logičkih funkcija hidrauličkim elementima. .Ilustruje hidrauličke šeme i navodi metode rješavanja. koristeći softver FLUID SIM. Formativni ciljevi učenik kako se one realizuju hidrauličkim elementima.Crta i analizira hidrauličke šeme upravljanja za konkretne primjere. Preporuke za izvođenje nastave simbola za konkretne primjere.

pripremna grupa. cjevovodi. izotermske.Pravi razliku između atmosferskog podpritiska i nadpritiska.Upoređuje apsorpcijski.Upoznaje. . razumije i objašnjava osobine i komponente sistema za dobijanje i razvod komprimovanog vazduha: kompresori.Analizira osobine vlažnog vazduha.Identifikuje sastavne djelove kompresora.Koristi jednačinu stanja za izračunavanje veličina stanja na osnovu zadanih podataka. .Razvija sposobnost analiziranja i zaključivanja.Upoređuje i analizira izobarske. rotacioni izvršni elementi. razvodnici.Prikazati na slajdovima elemente pneumatskih sistema.Navodi i objašnjava izvršne. . Socijalizacijski ciljevi učenik . .Shvata i analizira pritisak.Definiše osnovne veličine stanja: pritisak. zatvarači. Formativni ciljevi učenik .Odrediti veličine stanja vazduha na primjerima.Razlikuje pojedine vrste kompresora. . . Preporuke za izvođenje nastave . izohorske. pločaste i razvodnike sa sjedištem. . 165 .Shvata ulogu pripremne grupe za vazduh.Obrazlaže osnovne zakone za vazduh. . zapremina. .Razlikuje i upoređuje klipne. temperatura. .Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Pneumatika . . temperaturu i specifičnu zapreminu. adijabatske i politropske promjene stanja. adsorpcijski i termički postupak hlađenja. vezivni elementi.Navodi sastav i karakteristike vazduha.Upoređuje i shvata način rada nepovratnih. . . upravljačke i pomoćne elemente: translatorni izvršni elementi. . . rezervoari. .Nabraja promjene stanja vazduha. ventili. .Upoređuje princip rada pojedinih vrsta kompresora.

sistematičnosti u samoodržanjem.Objašnjava . pneumatskim elementima.Razlikuje i analizira . 166 . primjene .Shvata osnovne osnovne logičke logičke funkcije i funkcije i zna kako se one obrazlaže način realizuju realizovanja pneumatskim logičkih funkcija elementima. .Pronalazi primjere primjene pneumatskih motora.Navodi primjere vođeno.Razlikuje matematičke i inženjerijske (praktične) metode rješavanja blokirajućeg Informativni ciljevi i sadržaji učenik prigušivači i drugi. .Prepoznaje elemente kojima se mogu realizovati vremenske i pritisne funkcije. . Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Razvija sposobnost .Definiše analiziranja i diskretne.Crta i analizira pneumatske šeme pneumatske šeme upravljanja i upravljanja za navodi metode konkretne rješavanja. Pneumatsko upravljanje . .Uočava pojavu blokirajućeg signala.Navodi i objašnjava radu. upravljanje.Razlikuje analogne. . .Uočava razliku između pneumatskih motora obrtnog i translatornog kretanja. binarne i pneumatsko zaključivanja. .Izrada šema i simulacija rada pneumatskog sistema u FLUID SIM–u. .Opisuje ulogu i način spajanja cjevovoda. . . . primjere. .učenik pritisnih i protočnih ventila.Izrada šema pneumatskih sistema pomoću simbola za konkretne primjere.Realizacija šema na demonstracionim stolovima za pneumatiku.Stiče navike programsko i pneumatskog tačnosti i upravljanje sa upravljanja. digitalne signale.

Povezivanje osnovnih izvršnih elemenata upravljanja u električnim šemama.Razlikuje osnovne izvršne elemente i elektroupravljanja i pneumatske izvršne poznaje njihovu elemente funkciju.Definiše i upoznaje Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Rješava problem blokirajućeg signala funkcijskim.Poznaje i upoređuje razne elektro-pneumatske varijante elektrorazvodnike – pneumatskih ventile.ventila u osnovnim šemama upravljanja.Koristeći FLUID SIM SIM).Obrazlaže postupke zaštite i održavanja .Razvija odgovornost.Definiše električne . rada i povezivanja u šemama: tasteri. vremenski releji. upravljački i .učenik signala. .Objašnjava metodama. sklopnici (kontaktori) i dr. sistema (FLUID . kaskadnim i koračnim .Crta i analizira edukativni softver funkcijski krug za za simulaciju rada konkretne pneumatskih primjere. . stolovima za pneumatiku. .Razvija smisao za zajedništvo.Izrađuje pneumatske pneumatskih sisteme na radnim sistema. . način automatike. . 167 . sa različitim brojem ulaza–izlaza. softver simulira konkretne primjere pneumatskog upravljanja. razvodnika ventila. Osnovi elektro-pneumatike . releji.Demonstracija upravljanja radom elektro .Shvata značaj zaštite i održavanja pneumatskih sistema.Definiše i upoznaje . . . kapacitivni i optoelektronski). krajnji prekidači. . beskontaktni davači signala (magnetni.

rješenjima osnovnih elektropneumatskih šema.Zna povezati logičke elektro. metode elektro sredstva elektro zaštite. sa samodržanjem i blokadom. potrebi zaštite na zaštitna glavna radu.učenik . njihovu ulogu. . sklopka i dr. .Definiše osnovne odnos prema pojmove. brojčane oznake zaštite. . Elektrotehnički grafički simboli i oznake u elektro-pneumatici .Zna crtati elektro. elektro(logičko I.Razlikuje vrste . ILI.Upoznaje . pneumatske šeme .Razvija pozitivan .Povezati elektropneumatske šeme osnovnih logičkih funkcija I. . Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje pomoćne . elektropneumatski pretvarač niskog pritiska.Poznaje tabele istinitosti (U .Razvija urednost . šeme i sklopove u Informativni ciljevi i sadržaji učenik elektropneumatske pretvarače.Razvija pozitivan signala). ILI i NE).Upoznaje tabele .Razvija logičko .Povezati elektropneumatsku šemu 168 .Razvija svijest o STOP taster.Poznaje osnovne .Razlikuje vrste signalno-dojavne signalno-dojavnih uređaje. elektro pneumatski pretvarač signala (pritisna sklopka).Upoznaje vrste zaključivanje. .Koristiti primjere šema.Shvata princip rada i razlikuje tipove elektropneumatskih pretvarača: PE pretvarač. . šema u elektrošema u pneumatici i elektro-pneumatici. uređaja.Razvija osnovne logičke pneumatske šeme snalažljivost. stav prema novim primjenu na saznanjima.I istinistosti i njihovu . sredstva i pojmove. simbole i oznake .Upoznaje osnovne (logičko I.Poznaje i pomoćne strujne krugove i strujne krugove i strujne krugove strujne krugove blokade. .Upoznaje osnovne .Povezati elektropneumatsku šemu upravljanja elektro-ventilom 5 /2.Upoznaje elektropneumatske pneumatske grafičke simbole i grafičke i slovne slovne oznake. i NE. blokade.Koristi slovno zaštite. . zaštitni zaštite. metode i zdravlju. ILI i NE). Električne šeme i sklopovi elektro-pneumatike . Mjere i propisi elektro-zaštite u elektro-pneumatici .

metoda pokušaja zadatim uslovima (intuitivna metodama: iskustvena .Crta i analizira osnovne šeme i sklopove upravljanja vremenskim relejima. . 169 . paralelna veza. spajanja prema . oscilirajuće kretanje . .Izrada projekta šeme spajanja izabranom metodom. upravljanje jednosmjernim ili dvosmjernim cilindrom pomoću spoja samodržanja. upravljanja automatsko vremenskim vraćanje pomoću relejima. .sistemskim. Informativni ciljevi i sadržaji učenik elektropneumatici.Crta i analizira osnovne šeme upravljanja u elektropneumatici: upravljanje jednorednim cilindrom. prema zadatim uslovima. indirektno dvostrano upravljanje.učenik . metoda).Razvija odgovoran . upravljanje dvorednim cilindrom. spoj blokade i spoj samodržanja.Upoznaje osnovne dvosmjernog šeme i sklopove cilindra. Izrada šema spajanja mehatroničkih sistema .Poznaje postupke . automatsko vraćanje cilindra. redna (serijska) veza.sistemske pneumatske šeme metoda.Upoznaje metode odnos prema radu. sa vremenskim relejem i samodržanjem. izrade finalne izrade spojne elektrošeme: . Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave upravljanja elektro-ventilom 5 / 2. graničnog prekidača. iskustvena).pokušaja (intuitivna.

Školska knjiga. 1995. demonstracione table za hidrauliku.Praktična nastava . 2005. 10.Festo Didactic.G.Izvršni elementi automatskog upravljanja .S. Nikolić: Pneumatika i hidraulika. . uzorci i modeli hidrauličkih. .Osnovni mašinski elementi .Grafički signali i blok dijagrami .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Beograd. pneumatiku i elektro-pneumatiku. projektor. 9. 8. Povezanost predmeta Znanja . pneumatske i električne komponente.Festo katalozi. Beograd. Festo Didactic.diplomirani inženjer mašinstva. Mitrović. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Nikolić: Pneumatsko upravljanje. Zagreb.Mehanika Hidraulika Hidrauličko upravljanje Pneumatika Pneumatsko upravljanje Osnovi elektro-pneumatike Mjere i propisi elektrozaštite u elektro-pneumatici Povazanost sa predmetom Predmet Znanja . Beograd.Elementi automatike . Zagreb.Računar sa multimedijalnom opremom. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima. . 2005. pneumatskih i elektro . . Nikolić: Upravljanje i regulacija. šeme pneumatskih. hidrauličkih i ekektro . .Elektro zaštita . 2003. Nikolić: Hidrauličke. Okvirni spisak literature i drugih izvora .pneumatskih komponenti. 1990. Pneumatsko upravljanje. .Usmena provjera znanja (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu).Zaštitne mjere od visokog napona dodira . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Elektrotehnički grafički simboli . Radojević: Hidraulika i pneumatika. 2004. Školska knjiga.S. 2007.Pismene vježbe.Praktična nastava 170 . Plavšić i drugi autori: Mehanika I. Beograd. . . 2008. 2004.5. projekciono platno. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Festo Didactic. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Z. . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Elektropneumatika. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Diplomirani inženjer elektrotehnike.M. Zagreb. .Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno.Blok dijagrami .G.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 6. Sveučilišna naklada Liber.P.Praktična nastava .G. Đurić: Mehanika II.Praktična nastava . Festo doo Zagreb. . 7. .pneumatskih sistema. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 2006.

Znanja .Izrada šema spajanja Povazanost sa predmetom Predmet Znanja .Električne šeme i sklopovi elektro-pneumatike .Povezivanje elemenata električnih šema 171 .Praktična nastava .Elementi električnih šema .Praktična nastava .Elektrotehnički grafički simboli i oznake u elektro-pneumatici .Elektrotehnički grafički simboli .Praktična nastava .Crtanje i povezivanje elemenata električnih šema .Osnove elektrotehnike .

Poznavanje standarda i protokola u međusobnom povezivanju računara. OSNOVE RAČUNARSKIH MREŽA 1. 172 .Prepoznavanje značaja računarskih mreža u ostalim područjima rada.Povezivanje teorijskih znanja sa praktičnim primjerima.Upoznavanje principa i načina traženja informacija. .9. . . . . . Opšti ciljevi nastave . . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Razred I II III IV Ukupno Teorija Vježbe Praktična nastava Ukupno 66 66 66 66 3.Opisivanje računarskih mreža kao i pojedinih komponenata računarskih mreža.Upoznavanje terminologije računarskih mreža. Naziv predmeta: OSNOVE RAČUNARSKIH MREŽA 2.1.Praćenje novih dostignuća u informatičkoj tehnologji.Upoznavanje novih pravaca razvoja tehnologije računarskih mreža.Prepoznavanje strukture računarskih mreža.3.Poznavanje osnovnih zahtjeva i problema u rješavanju računarskih mreža. . . proizvođača komponenti računarskih mreža.Poznavanje osnovnih komponenata računarskih mreža i principa njihovog rada. izvora.

Klasifikacija računarskih mreža . . .Nabrojati i uporediti konfiguracije i elemente proste i složene računarske mreže.Razlikuje mreže mreža prema za saradnju.Definiše računarske .Definiše bitne karakteristike elemente načina navike.Definiše serijski i karakteristike paralelni način serijskog i prenosa podataka.Uočava .Shvata značaj logičkog računarskih mreža mreže. .Definiše sinhroni i asinhroni prenos. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u mreže za prenos podataka . . prenosa. . .Skicira računarsku mrežu.Razvija sposobnost .Razlikuje serijski i . poruka i (kanala).Skicira proste i složenu mrežu. složenosti. poruka i paketa.Upoređuje difuznu i komutiranu mrežu.Stvara radne .Razlikuje sinhroni i .Definiše smjer .Nabraja mreže konekcionu i prema vrsti usluga (konekcione i beskonekcionu Preporuke za izvođenje nastave . složene mreže. .Razlikuje .Skicira "ram".Na primjerima upoređuje vrste komutacija. . . prema složenosti. prenosa. . opažanja. za saradnju.Razvija sposobnost podataka. .Definiše značaj .Razlikuje mreže . načina prenosa prenosa podataka.Shvata značaj računarskih računarskih komunikacija. . paralelnog prenosa. .Razvija sposobnost .Uočava "ram" i njegove bitne elemente.Nabraja vrste . .4.Na primjerima analizirati komutaciju paketa. komunikacija. . .Skicira komutiranu mrežu. 173 . .Definiše komutaciju linija komutaciju linija (kanala). paketa. razmišljanja. asinhroni prenos. .Upoređuje .Definiše prostu i .Nabraja mreže prema tehnici prema tehnici prenosa.Skicira difuznu mrežu. .Uočava bitne . u prenosu informacija. .Na primjerima analizira ram.Razvija sposobnost paralelni prenos.Prema pripremljenoj skici mreže (LAN) nabrojati njene osobine i elemente.

Definiše: multiplekser. . .Uočava prednosti optičkog vlakna. . . Razlikuje komunikacione uređaje.Nabraja i .Razlikuje elemente model. .Definiše pojam .Nabrojati elemente OSI modela i njihovu ulogu .Na primjerima objasniti standardizaciju 174 . . . sistem. .Definiše bežičnu mrežu.Objašnjava sastav protokol.Pokazati modemski uređaj i odgovarajuće slajdove. .Razvija sposobnost opažanja. Arhitektura računarskih mreža .Definiše pojam . ruter. Uočava prednosti i mane modulacionih tehnika.Objašnjava karakteristike i princip rada modema. most. . koncentrator.Objašnjava principe modulacione tehnike.Razlikuje mreže prema veličini (lokalne. Analizira standarde u komunikaciji između modema. preklopnik.Upoređuje mreže prema karakteristikama. .Uočava funkcije mrežnog protokola. Analizira interfejs za povezivanje dva sistema različitih karakteristika. vratnice. kompresije podataka i korekcije greške. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Komunikacioni uređaji . gradske i globalne). PDU mrežne arhitekture (protokolska jedinica podataka). upoređivanja. . i karakteristike mrežnog protokola. koaksijalnog kabla i optičkog vlakna.Razlikuje vrste optičkih vlakana.Razlikuje osnovne mrežne pojmove protokola: arhitekture. . . .Nabraja medijume za prenos podataka.Razvija sistematičnost u radu. interfejs. . analize i zaključivanja.Nabrojaiti elemente mrežnog protokola . protokola.Upoznaje uloge komunikacionih uređaja.Razlikuje nivoe Razlikuje tipove multipleksera. . . entitet. Formativni ciljevi učenik mrežu.Navodi podjelu mreža prema veličini. Uočava gdje se koriste pojedini fiksni prenosni putevi.Informativni ciljevi i sadržaji učenik beskonekcione).Objašnjava korišćenje upredene parice.Definiše troslojni . .

Definiše OSI model (Open System Interconnection – otvoreni sistem međupovezivanja) i nabraja nivoe modela. mrežama.Razlikuje medijume koji se .Definiše i navodi . . transportni nivo i nivo aplikacije. medijumu.25".Skicira komuniciranje u mreži na bazi protokola. lokalnim mrežama. Formativni ciljevi učenik mrežne komunikacije: nivo mrežnog pristupa. .Uočava karakteristike prenosa frame relay tehnikom.Razlikuje nivoe OSI modela i njihove funkcije.Nabrojati i opsiati vrste i tipične elemente LAN mreže. .Uočava značaj postojanja . .Objašnjava topologije mrežne protokol za pristup arhitekture za LAN medijumu. . .Razlikuje protokole povezivanje više za pristup lokalnih mreža.Nabraja medijume organizacije LAN koji se koriste u mreže. .Shvata značaj standardizacije mreža. 175 . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava standardizaciju u oblasti telekomunikacija.Objašnjava .Definiše protokol sloja mreže "X.Objašnjava "frame protokola sloja relay" tehniku veze HDLC. .Ocjenjuje uticaj organizacija za standardizaciju. .Opisuje protokol sloja veze HDLC (High-level Data Link Control). mreža. .Razlikuje osnovne .Skicira generalnu mrežnu arhitekturu. mreže i skicira ih.Razlikuje nivoe .Nabraja topologije koriste u LAN mreža. . prenosa ramova.25 . Lokalne računarske mreže .Razlikuje osobine i osobine i elemente elemente LAN lokalne mreže. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik objašnjava osobine i elemente mrežnog protokola. .Upoređuje OSI referentni model i protokol X. .

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Na primjerima analizira klase IP adresa. . 2002. Klem.N. dr M.Razlikuje najčešće korišćene Internet usluge. .Određuje osnovne komponente i diskutuje topologije podmreža. Tošić. . 1999.Na primjerima registruje korisnika na Internet. Praščević: Računarstvo i informatika. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .Dr Ž. .Objašnjava fizičko povezivanje računara.Objašnjava postupak registracije korisnika. .Definiše TCP/IP protokol (Transmission Control Protocol/ Internet protocol). . Ranđelović: Računari. . . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Objasniti i izdvojiti elemente IP adrese. M.Analizira karakteristike programa za pretraživanje. Ranđelović: Računari za III razred elektrotehničke škole – obrazovni profil elektrotehničar računara.Razvija osjećaj za tehničku kulturu. Beograd.Navesti osobine i elemente TCP/IP protokola. Pejanović-Đurišić: Računarske mreže i komunikacije. .Prof.udžbenik za I razred gimnazije. M. Klem: Računarstvo i informatika. Urošević: Računarske mreže za IV razred elektrotehničke škole.Definiše internet usluge.N.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Internet .Definiše pojam globalne mreže. 2002. . . 176 . . na zadatim primjerima.Skicira TCP/IP okruženje. .Objašnjava programe za pretraživanje. 2008. N. 2002. Podgorica. .Definiše organizaciju i adresiranje na Internetu . .Razlikuje simboličku i numeričku adresu. .Z. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . Podgorica.Uočava značaj IP protokola u međumrežnom radu. 2002.Definiše IP protokol. Klem: Informatika . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. N. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Razlikuje slučajeve registracije korisnika na Internet. Viša elektrotehnička škola. Beograd. Beograd. Perin.Skicira povezivanje lokalnih mreža. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Tošić. 5. Formativni ciljevi učenik . 2002. Beograd.Razlikuje načine povezivanja na Internet. . . .N. Beograd.Ž. .

Zaštita životne sredine sredine Praktična nastava .Usmeno (najmanje jednom u svakom klasifikacionom periodu).Magistrale . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Računarske mreže Praktična nastava . komponente Praktična nastava Osnovi računarstva .Diplomirani inženjer elektrotehnike . 9. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Operativni sistem .Računarske mreže 177 . .Lokalne računarske mreže . 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .diplomirani inženjer elektrotehnike .Mrežne kartice .Računar.Matična ploča Osnovi računarstva Praktična nastava Ekologija i zaštita životne .6.Računarski sistem . .smjer elektronike i telekomunikacija.Deponovanje i reciklaža .Pismene vježbe.Provjera znanja vrši se usmeno i pismeno. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . mrežne komponente. 10. .Princip rada. projektor i projekciono platno. Praktična nastava podešavanje parametara Operativni sistemi .Vodovi Digitalna elektronika .smjer računarske tehnike i informatike.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionim periodima.Internet Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Osnovi računarstva . .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . instalacija. 8.Princip rada. Povezanost predmeta Znanja .Aplikacije operativnog Praktična nastava sistema zaduženih za mreže .

Definisati specifičnu električnu otpornost. 178 .Definisati pojam specifične električne otpornosti.Pokazivanje osnovnih znanja iz elektrostatike i elektromagnetizma. poluprovodnika i dielektrika.Navesti otporne materijale. . . . .TEORIJSKI DIO ISPITA 2. . .Definisati dielektrične gubitke. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO . .Definisati dielektričnu čvrstoću. .Samostalno rješavanje prostih i složenih kola jednosmjerne i naizmjenične struje. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Uvodni dio . . . .1. . . STRUČNI ISPIT 2. .1. Cilj ispita Na ispitu se ocjenjuje: .Objasniti strukturu atoma.Navesti agregatna stanja materije. Provodnici .Navesti vrste provodnika.Navesti podjelu dielektrika. Izolatori .Razumijevanje i pravilno upotrebljavanje stručne terminologije.Definisati energetski procjep kod provodnika. .Definisati metale male električne provodnosti.Objasniti vrste lemova.Objasniti izolacione materijale. .Objasniti optičke kablove. . 3. .Opisati polarizaciju dielektrika.Navesti vrste hemijskih veza.Definisati metale velike provodnosti. . .Poznavanje osnovnih zakonitosti u kolima jednosmjerne i naizmjenične struje.Navesti vrste energetskih procjepa. .Navesti osobine bakra i legura. .Objasniti provođenje struje kroz metale. . .Definisati kondenzatorske materijale i kondenzatore. .Objasniti specijalne dielektrične materijale. Podjela materijala .2.Objasniti opšte karakteristike dielektrika. . ELEKTRONIKA 1.Navesti vrste elementarnih čestica.1.Objasniti strukturu tečnih kristala.Definisati energetski procjep. .Objasniti građu atoma.Poznavanje osnovnih pojmova iz elektronike. . Naziv ispitnog kataloga: ELEKTRONIKA 2.Navesti načine klasifikacije elektrotehničkih materijala.

Objasniti način rada: . . .Objasniti Varikap diodu. . . .Objasniti obrazovanje PN spoja.Navesti vrste proboja kod diode.Objasniti princip provođenja struje u poluprovodnicima. . . .Objasniti rad diode u električnom kolu. . . .Navesti vrste dioda.Objasniti unutrašnju strukturu bipolarnog tranzistora.pojačavača sa zajedničkim emitorom. 179 . .Objasniti statičke karakteristike tranzistora.Objasniti stabilizator napona.Opisati FET sa izolovanim gejtom MOSFET.Objasniti dobijanje radne prave i radne tačke na modelu pojačavača sa zajedničkim emitorom. . Vrste dioda .Objasniti primjesne poluprovodnike. .Navesti vrste poluprovodnika.pojačavača sa zajedničkom bazom.Objasniti statičke karakteristike FET-a. . . .Nacrtati ekvivalentnu šemu tranzistora sa hibridnim parametrima. . . .Navesti načine vezivanja tranzistora u električnim kolima.Poluprovodnici .Objasniti ponašanje tranzistora na visokim učestanostima. .Objasniti usmjerače. . . .Objasniti Šotkijeve diode. .Objasniti Grecov spoj. .Objasniti Zenerove diode.Navesti vrste usmjerača. Pojačavači sa bipolarnim tranzistorima .Objasniti unutrašnju strukturu unipolarnog tranzistora FET-a. . .Navesti uzroke nestabilnosti radne tačke.Definisati osnovne komponente struja u tranzistoru.Navesti opšte osobine pojačavača. . Unipolarni tranzistori . Bipolarni tranzistori .Objasniti izobličenja u radu pojačavača.Objasniti polutalasni usmjerač.Navesti ograničenja u radu tranzistora.Navesti osobine poluprovodnika i mogućnost njihove primjene. .Objasniti karakteristične vrijednosti za date diode.pojačavača sa zajedničkim kolektorom.Definisati direktno i inverzno polarizovan PN spoj.Nacrtati simbole dioda.Objasniti usmjeračke i prekidačke diode. . .Objasniti punotalasni usmjerač. Primjena dioda .Objasniti dobijanje strujno-naponske karakteristike diode. Diode .

.Navesti parametre FET-a.Objasniti idealni strujni izvor. .Objasniti kombinovanje integrisanih operacionih pojačavača sa tranzistorima snage. ..Objasniti frekvencijsku karakteristiku pojačavača.Navesti vrste operacionih pojačavača (OP). . Primjena operacionih pojačavača .Objasniti bipolarni tranzistor kao prekidač. . .Objasniti pojačavač sa komplementarnim parom tranzistora.Navesti uticaj realnih parametara integrisanih OP na karakteristike realizovanih kola. Ograničavači . .Navesti klase rada pojačavača. 180 . . . . . . .Definisati unutrašnju strukturu operacionih pojačavača. .Objasniti rad pojačavača sa zajedničkim sorsom. . .Objasniti konstrukciju i vrste tiristora.Opisati naponske komparatore.Objasniti polarizaciju tranzistora i diferencijalnog pojačavača strujnim izvorima.Objasniti realni diferencijalni pojačavač.Objasniti strujno ogledalo. . Pojačavači sa unipolarnim tranzistorima .Objasniti kolo za integraljenje.Objasniti princip rada diferencijalnog pojačavača. .Objasniti operacioni pojačavač sa automatskim podešavanjem nule.Definisati idealni operacioni pojačavač i njegove opšte osobine.Definisati negativnu povratnu spregu. . . Tranzistori kao prekidači . . .Objasniti komparator koji upoređuje ulazni napon sa referentnim naponom. . Složeni pojačavači .Objasniti rad aktivnog ograničavača.Objasniti povratnu spregu. .Objasniti kolo za diferenciranje. Naponski komparatori .Objasniti kolo za sabiranje i oduzimanje napona sa operacionim pojačavačem.Objasniti pojačavač sa kvazikomplementarnim parom tranzistora.Objasniti stabilizator jednosmjernog napona.Objasniti zaštitu OP. . .Objasniti Darlingtonov spoj tranzistora. .Objasniti MOSFET kao prekidač.Objasniti komparator koji upoređuje ulazni napon sa nulom. .Definisati ograničavače. . .Definisati višestepeni pojačavač.Nacrtati frekvencijsku karakteristiku pojačavača.Objasniti jednosmjerni režim rada pojačavača sa FET-om. Operacioni pojačavači .Objasniti rad pasivnog ograničavača.Objasniti ograničavače sa dva nivoa.

na prijedlog ispitivača.Objasniti rad oscilatora sa kapacitivnom spregom.Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja. .Definisati konverziju analognih u digitalne veličine i obrnuto.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 181 . A/D i D/A konvertori . .Na ispitu nijesu predviđena pomagala. . . Tip ispita . .Usmeno. .Objasniti oscilator sa induktivnom spregom. .Definisati pojam šuma i navesti vrste šuma.Literatura i drugi izvori dati su u katalogu znanja i godisnjem planu rada nastavnika. 4.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. .Navesti vrste i objasniti A/D konvertore. . . . Multivibratori . .Objasniti astabilni multivibrator u TTL tehnici.Opisati izvore šuma. datih u Ispitnom katalogu.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. . Šumovi u elektricnim kolima ..Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.Objasniti Šmitovo okidno kolo.Objasniti monostabilni multivibrator realizovan pomoću CMOS kola. .Objasniti princip rada jednostavnih RC oscilatora.Objasniti osnovni oblik oscilatora u tri tačke. . Oscilatori . Dozvoljena pomagala .Navesti i objasniti D/A konvertore.Definisati pozitivnu povratnu spregu i Barkhauzenov uslov oscilovanja.Objasniti monostabilni multivibrator sa kolom 555. 5. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Navesti vrste multivibratora. . 6. Literatura i drugi izvori .Objasniti astabilni multivibrator sa CMOS kolima.

3. Opisati digitalni multimetar. 11. 15. Definisati faktor izobličenja. Mjerači parametara i mjerači karakteristika signala 23. Definisati osnovne pojmove iz mjerenja. ELEKTRONSKA I SPECIJALNA MJERENJA 1. Objasniti ćelijski oslabljivač i izračunati slabljenje. 10. Digitalni instrumenti 26. Osciloskop 9. Opisati vetrikalni i horizontalni pojačavač. 7. 12. Objasniti rad katodne cijevi. 29. Objasniti člankasti oslabljivač i izračunati slabljenje. 14.Znanja o osnovnim elektronskom mjernim uređajima i njihovoj primjeni. 18. 16. 4. 20. Opisati digitalni frekvencmetar. Opisati blok šemu osciloskopa. Navesti primjenu oslabljivača. Opisati rad AM signal generatora. Definisati jedinice prenosa. 28. Objasniti frekvencijski kompenzovani oslabljivač i izračunati slabljenje.1. 13. Elektronski generatori 17. 24. Definisati greške pri mjerenju. 27. .2. 6. Oslabljivači 5. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Uvod u elektronska mjerenja 1.2. Objasniti crtanje slike na osciloskopu. Navesti različite metode mjerenja. 25. 2.Sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja iz mjerenja električnih i neelektričnih veličina. Cilj ispita Na ispitu se ocjenjuje: . . 22. 182 . Objasniti A/D konverziju metodom dvojne integracije. Objasniti rad elektronskog preklopnika. Naziv ispitnog kataloga: ELEKTRONSKA I SPECIJALNA MJERENJA 2.Znanja o specijalnim mjernim uređajima i njihovoj primjeni. . Opisati frekvencijski kompenzovanu sondu. 3. Objasniti rad generatora vremenske baze. 19. Navesti pretvarače električnih veličina u niski jednosmjerni napon. Navesti vrste elektronskih generatora.Znanja o osnovnim metodama mjerenja procesnih (neelektričnih) veličina. Opisati kolo za sinhronizaciju. Opisati rad FM signal generatora. 21. 8. Opisati rad voblera. Objasniti rad Q-metra. Opisati rad RC generatora. Objasniti rad k-metra. Opisati rad generatora funkcija.

Objasniti princip ultrazvučnog i radioaktivnog mjerača nivoa. 44. Definisati pH vrijednost i navesti metode mjerenja pH vrijednosti. Mjerenje gustine 63. 46. Opisati konstrukciju i karakteristike termoparova. C. Opisati elektrometrijsku metodu mjerenja pH vrijednosti. 34. 60. 54. Mjerni mikroračunari 31. Opisati beskontaktne metode mjerenja temperature. Objasniti rad sintetizatora učestanosti.šemu mjernog mikroračunara. 38. Opisati postupke mjerenje temperature dilatacionim termometrima. 41. Objašnjava kontaktne metode mjerenja temperature. 53. Opisati rad osciloskopa sa digitalnim pamćenjem. Definisati temperaturu i navesti metode mjerenja temperature. Opisati princip rada električnih mjerača protoka. 42. Objasniti ispitivanje poluprovodnika pomoću digitalnog multimetra. 43. Opisati univerzalnu magistralu za razmjenu podataka. 65. Objasniti diskretne metode mjerenja nivoa. 32. Nabrajati metode mjerenja sastava materijala. Mjerenje pritiska 40. 35. Mjerenje temperature 55. 183 . Objasniti mjerenja nivoa čvrstog nasutog materijala. Opisati blok . L. Objasniti rad i primjenu elastičnih pretvarača pritiska. 39. 52. 33. 58. Opisati mjerni sistem i elemente mjernog sistema. 47. Definisati protok i navesti metode mjerenja protoka. Objasniti uređaje za automatska mjerenja. 62. 56. Opisati konstrukciju i karakteristike otpornih termometara. Objasniti princip diferencijalnog protokometra. Definisati gustinu i opisati metode mjerenja gustine. Objasniti postupke mjerenja vakuuma. Definisati karakteristike mjernih uređaja. Definisati nivo i navesti metode mjerenja nivoa. Objasniti rad i primjenu elaktromehaničkih pretvarača pritiska. Definisati pojam i objasniti svrhu mjerenja procesnih veličina. 59. Objasniti mjerenje pritiska manometrima. Mjerenja sastava materijala 64. 48. Objasniti princip rada termokonduktometrijskog gasoanalizatora. Objasniti konstrukciju i rad magnetnog protokometra. Objasniti rad volumetrijskog protokometra. Mjerenje nivoa 50. Definisati pritisak i navesti metode mjerenja pritiska. 49. Mjerenje protoka tečnosti i gasova 45. Objasniti konstrukciju i rad turbinskog protokometra. 51.30. Mjerenje procesnih veličina 37. Mjerenje pH vrijednosti 61. 36. 57. Opisati mikroračunare za mjerenje R.

. Objasniti princip rada vlagometra sa pretvaračem od litijum .Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 73. Literatura i drugi izvori . Mjerenje naprezanja. 74.Mjerenje vlažnosti 66. 68. .Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. Definisati vlažnost i navesti metode mjerenja vlažnosti. Objasniti princip rada psihrometra sa termootporima u mjernom mostu. 5. .Literatura i drugi izvori su dati u katalogu znanja i godišnjem planu nastavnika.hlorida. na prijedlog ispitivača. Opisati princip rada radioaktivnih mjernih uređaja. Objasniti princip rada rosišnog vlagometra. 4. . 67. 184 . Opisati princip rada optičkih mjernih uređaja. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. Dozvoljena pomagala . Mjerenje kretanja 71. 6. datih u Ispitnom katalogu. sile i momenta 70.Usmeno. Objasniti konstrukciju i princip rada električnih pretvarača pomaka.Nijesu predviđena.Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja. Opisati princip rada ultrazvučnih uređaja. Objasniti princip mjernih pretvarača sile. 69. Tip ispita: . . Specijalni mjerni uređaji 72.

Nacrtati blok. 4. AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 1. .Znanja o numeričkom upravljanju. Opisati ulogu i izvršiti podjelu detektora signala greške. Elementi SAU i SAR 3. 11. 12.frekventnih mjernih pretvarača. statičke i dinamičke karakteristike).3. 5. Objasniti klasifikaciju sistema automatike prema karakteru unutrašnjih dinamičkih procesa. Navesti i objasniti statičke karakteristike elemenata SAU. .1.fotoelektričnih mjernih pretvarača. Pojačavači u automatici 14. 2. 15. Opisati princip rada strujnih i naponskih diskriminatora. . 8.2. . Definisati pojačavač i izvršiti podjelu pojačavača u automatici.kapacitivnih mjernih pretvarača. 185 . Nacrtati i objasniti mosni detektor greške. . Nacrtati i objasniti fazni detektor greške. .šemu sistema automatskog upravljanja i objasniti ulogu funkcionalnih cjelina. . Objasniti princip rada. Mjerni pretvarači 7.induktivnih mjernih pretvarača. .elektromašinskih pojačavača. Detektori signala greške 10.piezoelektričnih mjernih pretvarača. . . podjelu. 13. Opisati ulogu i izvršiti podjelu mjernih pretvarača.Znanja o programibilnim logičkim kontrolerima. Definisati osnovne funkcije mjernih pretvarača (mjerno područje. . Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Uvod u sisteme automatskog upravljanja (SAU) 1. 6. Opisati konstrukciju. Navesti i objasniti dinamičke karakteristike elemenata SAU. Objasniti značaj i ulogu automatizacije u razvoju društva. 3. 9.pneumatskih pojačavača. princip rada i primjenu: .Znanja o elementima sistema automatskog upravljanja i regulacije.Sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. Cilj ispita Na ispitu se ocjenjuje: .otpornih mjernih pretvarača.magnetnih pojačavača.tahometrijskih mjernih pretvarača. karakteristike i primjenu: .Znanja o organizaciji i strukturi sistema automatskog upravljanja i regulacije. .Znanja o upravljanju proizvodnim procesom primjenom računara. . mjerni signal.hidrauličnih pojačavača. Naziv ispitnog kataloga: AUTOMATSKO UPRAVLJANJE 2. Definisati pojam sistema automatskog upravljanja (SAU) i automatske regulacije (SAR). mjerni opseg. .

. Opisati konstrukciju komutacionih elemenata (pogonski. Uređaji za signalizaciju 27.integralnog (PI) djelovanja. Komutacioni elementi 24. 21.proporcionalnog (P) djelovanja. 186 .Regulatori 16.šemu centralne procesorske jedinice. . Nacrtati i analizirati funkcionalnu blok . Objasniti ulogu i izvršiti podjelu izvršnih organa. . . Nacrtati blok . 29. protoka ). Opisati strukturi i kretanje manipulatora. Navesti podjelu i opisati rad diskontinualnih regulatora.otvorenog sistema automatskog upravljanja. 37. 31. 26. Definisati djelovanje i nacrtati dijagrame regulatora: . Opisati način programiranja industrijskih robota.integralnog (I) djelovanja. izvršni i kontaktni slog). . .šemu.šemu. skicirati primjer i opisati karakteristike sistema: . 19. Opisati princip rada i primjenu hidrauličnih pogonskih uređaja. .diferencijalnog (PID) djelovanja. 17. 30.regulacije kompenzacijom poremećaja.otvorenog sistema automatskog upravljanja kompenzacijom poremećaja. Nacrtati blok .regulacije po otklonu.trofazni motor.šemu računarskog sistema. Opisati centralizovanu organizaciju upravljanja. Opisati princip rada i primjenu električnih pogonskih uređaja: . 32. Navesti vrste i opisati strukturu industrijskog robota. . 23. .diferencijalnog (D) djelovanja. 33. Objasniti rad elektromagnetnih releja. Nacrtati i analizirati funkcionalnu blok .proporcionalno – integralno . 22. 35. Opisati rad impulsnih regulatora. Analiza SAU i SAR 28. Opisati princip rada i primjenu pneumatskih pogonskih uređaja. .sistema automatskog upravljanja sa povratnom spregom. 25. Definisati regulator i izvršiti podjelu regulatora. skicirati primjer i opisati karakteristike složenih postupaka regulacije: . 18. Izvršni organi 20.elektromagnet.kaskadna.motor jednosmjerne struje.kombinovane regulacije. Nabrojati vrste i opisati karakteristike prekidača. Opisati hijerarhijsku organizaciju upravljanja. . .predregulacija. nivoa. Upravljanje proizvodnim procesom primjenom računara 36.proporcionalno . 34. Nacrtati blok šemu. skicirati primjer i opisati karakteristike: .dvofazni asihhroni motor. Opisati konstrukciju i princip rada uređaja za signalizaciju procesnih veličina (temperature.

multipleksera i demultipleksera.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. . Opisati ulogu računara u petlji SAR/SAU. Opisati informacione funkcije računara u upravljanju procesom. . 187 . 5. . 49. 6.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja. 43.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. 46. 44. Opisati mjerni sistem za praćenje kretanja mašina. Opisati strukturu programibilnog logičkog kontrolera (PLC). 40. Literatura i drugi izvori .38. datih u Ispitnom katalogu. 4. Objasniti princip rada sprežnih kola procesnih računara .A/D i D/A pretvarača.Usmeno. 48. Objasniti sekvencijalno upravljanje pomoću PLC-a. Opisati direktno numeričko upravljanje (DNC) mašine. . 41.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. Opisati rad numerički upravljane (NC) mašine. na prijedlog ispitivača. 39. Dozvoljena pomagala . Tip ispita . 47. principijelne šeme rada pojedinih uređaja. tabele. Navesti i objasniti osnovne principe numeričkog upravljanja. . kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. Numeričko upravljanje 45. Opisati računarsko numeričko upravljanje (CNC) mašine.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. Opisati način rada programibilnog logičkog kontrolera (PLC). Programibilni logički kontroler 42.Katalozi. Opisati osnovne karakteristike procesnih računara. .

teorijskih i praktičnih znanja. .Praktični dio: Snimanje karakteristika unipolarnih tranzistora. UNIPOLARNI TRANZISTORI . . . BIPOLARNI TRANZISTORI . Cilj ispita Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: . vezanih za zadatu temu. .Stabilizacija radne tačke pojačavača. Light show sa bipolarnim tranzistorima. vrste i primjena poluprovodničkih dioda. 3.Odgovarajući pristup i izbor postupaka kod obavljanja zadataka. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA – STRUČNI RAD 1. ISPITNI KATALOG ZA STRUČNI RAD 2. . .Princip rada. . dvije i četiri diode. POJAČAVAČ SA UNIPOLARNIM TRANZISTOROM .Praktični dio: Usmjerač sa jednom. . .Povezanost stručno . .Samostalnost u odabiru i upotrebi mjernih instrumenata i uređaja.Princip rada i osobine pojačavača.Princip rada i osobine pojačavača. principa i zakonitosti.Stabilizacija radne tačke pojačavača. vrste i primjena unipolarnih tranzistora. . POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKOM BAZOM .Princip rada.1. materijala i vremena. .Praktični dio: Pojačavač sa zajedničkim kolektorom. Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA – STRUČNI RAD 2.Stepen osposobljenosti za rješavanje praktičnih zadataka.2.Stručno i kvalifikovano prezentiranje obrađene teme. POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM EMITEROM .Poštovanje propisa iz područja zaštite na radu i zaštite životne sredine.2.Princip rada i osobine pojačavača.Stepen osposobljenosti za izradu i primjenu elektronskih kola. .Odgovornost za kvalitet vlastitog rada.Pravilnu upotrebu stručne terminologije. Spisak tema / zadataka POLUPROVODNIČKE DIODE . .Praktični dio: Snimanje karakteristika bipolarnog tranzistora.Jednosmjerni režim rada.Praktični dio: Pojačavač sa zajedničkim emiterom. . . . POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM KOLEKTOROM .Princip rada.Poznavanje gradiva.Racionalnu upotrebu energije.2. vrste i primjena bipolarnih tranzistora. sa bipolarnim tranzistorima.Praktični dio: Pojačavača sa zajedničkom bazom. . Stabilisani ispravljač za napone od 0 do 15V. 188 . .Stabilizacija radne tačke pojačavača.

Praktični dio: Svjetlosni relej. VF impulsni generator sa operacionim pojačavačem i Šmitovim okidnim kolom. Automat za uključivanje / isključivanje svijetla sa foto .Praktični dio: Ograničavač sa dva nivoa. MONOSTABILNI MULTIVIBRATOR . Light show sa tiristorima. .Pasivni i aktivni ograničavači.Naizmjenični režim rada. SLOŽENI POJAČIVAČI . . Stabilisani ispravljač 0 . fototranzistori.Princip rada i karakteristike triaka i diaka. ..Funkcije i princip rada ograničavača.diodom i bipolarnim tranzistorima. oduzimanje.30V sa operacionim pojačavačem.MOS FET kao prekidač. foto-otpornici.Praktični dio: Snimanje karakteristika tiristora. klase rada pojačivača. . diferenciranje. 189 . .Praktični dio: Fazna regulacija sa diakom i triakom. TRIAK I DIAK .Rad Šmitovog okidnog kola.otpornikom i bipolarnim tranzistorima.Unutrašnja struktura operacionog pojačavača (OP). . Monostabilni multivibrator sa integrisanim tajmerom. FOTOELEMENTI . TRIODNI TIRISTOR .Praktični dio: Kola za sabiranje. . . .Fotodiode.Princip rada i karakteristike triodnog tiristora. Automatski brojač sa foto . upoređivanje ulaznog napona sa nulom i sa referentnim naponom. .Princip rada monostabilnog multivibratora.Praktični dio: Demonstracija rada tranzistora kao prekidača.Idealni i realni operacioni pojačavač. Plivajuće svijetlo sa tiristorima.Praktični dio: Pojačavač sa zajedničkim sorsom. OGANIČAVAČI . .Bipolarni tranzistor kao prekidač.Praktični dio: Šmitovo okidno kolo.Funkcionisanje komparatora. . . vrste složenih pojačivača. . OPERACIONI POJAČAVAČ .Pojam negativne povratne sprege.Praktični dio: NF pojačavač sa komplementarnim parom tranzistora. integraljenje. Stabilisani izvor konstantne struje sa operacionim pojačavačem. Stabilisani izvor konstantnog napona 5 V sa operacionim pojačavačem. NAPONSKI KOMPARATORI . TRANZISTOR KAO PREKIDAČ . Regulator jačine osvjetljenja sa trijakom.Praktični dio: Monostabilni multivibrator sa bipolarnim tranzistorima.

KAPACITIVNI MJERNI PRETVARAČI . OTPORNI MJERNI PRETVARAČI . Astabilni multivibrator sa integrisanim tajmerom.Praktični dio: Demonstracija rada A/D konvertora. konstrukcija. podjela i karakteristike otpornih mjernih pretvarača.Praktični dio: Primjena kapacitivnih mjernih pretvarača . . konstrukcija. konstrukcija.Princip rada.Praktični dio: Demonstracija rada D/A konvertora. za simulaciju električnih šema. sa operacionim pojačavačima.Princip rada.Praktična demonstracija rada zadate električne šeme na uređaju Siemens LOGO. .Konverzija digitalnih u analogne veličine.Princip rada konvertora D/A.Program i uređaj Siemens LOGO. konstrukcija. mjerenje pomaka potenciometrima. .Princip rada. .Pozitivna povratna sprega i uslovi oscilovanja. OSCILATOR SA INDUKTIVNOM SPREGOM . D/A KONVERTOR . 190 .Praktični dio: Astabilni multivibrator sa bipolarnim tranzistorima. RC oscilator sa faznim pomjerajem. .Praktični dio: Primjena piezoelektričnih mjernih pretvarača . Ton generator sa operacionim pojačavačem. podjela i karakteristike kapacitivnih mjernih pretvarača. RC OSCILATOR . .Princip rada astabilnog multivibratora.Konverzija analognih u digitalne veličine. podjela i karakteristike piezoelektričnih mjernih pretvarača. INDUKTIVNI MJERNI PRETVARAČI . .Pozitivna povratna sprega i uslovi oscilovanja. PIEZOELEKTRIČNI MJERNI PRETVARAČI . SIEMENS LOGO . .Princip rada.Praktični dio: RC oscilator sa Vinovim mostom.mjerenje pomjeraja induktivnim pretvaračima. Astabilni multivibrator sa podešavanjem učestanosti.mjerenje sile tenzometrijskim pretvaračima.Princip rada konvertora A/D.Praktični dio: Majsnerov oscilator sa fetom . .Princip rada RC oscilatora.mjerenje nivoa tečnosti kapacitivnim pretvaračima.mjerenje pritiska piezoelektričnim pretvaračima. . . .Praktični dio: Primjena otpornih mjernih pretvarača .ASTABILNI MULTIVIBRATOR . podjela i karakteristike induktivnih mjernih pretvarača.Princip rada oscilatora sa induktivnom spregom. Majsnerov oscilator sa bipolarnim tranzistorom.Praktični dio: Primjena induktivnih mjernih pretvarača . . A/D KONVERTOR . .

konstrukcija. . .Način funkcionisanja adresabilnog sistema.Praktični dio: Povezivanje i demonstracija funkcionisanja sistema video-nadzora. . IZBOR I POSTAVLJANJE DETEKTORA POŽARA . .Praktični dio: Primjena fotoelektričnih mjernih pretvarača . .Izbor detektora požara.Princip rada. SISTEM VIDEO NADZORA . . podjela i karakteristike tahometrijskih mjernih pretvarača. 191 . podjela i karakteristike frekventnih mjernih pretvarača. .mjerenje brzine tahometrima. podjela i karakteristike fotoelektričnih mjernih pretvarača. konstrukcija. TAHOMETRIJSKI MJERNI PRETVARAČI .Način funkcionisanja konvencionalnog sistema. . ADRESABILNI SISTEM DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA . .Pojam i značaj sistema protivprovalne zaštite. . .Vrste detektora požara. . podjela i karakteristike ultrazvučnih mjernih pretvarača.Praktični dio: Primjena ultrazvučnih mjernih pretvarača . .Praktični dio: Primjena tahometrijskih mjernih pretvarača .Praktični dio: Povezivanje i demonstracija funkcionisanja adresabilnog sistema dojave požara.Pojam i značaj sistema video-nadzora.Karakteristike senzora provale.Princip rada.mjerenje pomaka fotoelektričnim pretvaračima. SENZORI PROVALE . konstrukcija.Praktični dio: Primjena frekventnih mjernih pretvarača .Sastavni djelovi konvencionalnog sistema.FOTOELEKTRIČNI MJERNI PRETVARAČI .Praktični dio: Povezivanje i demonstracija funkcionisanja sistema protivprovalne zaštite.Praktični dio: Izbor i postavljanje senzora provale u štićenom prostoru. . FREKVENTNI MJERNI PRETVARAČI .Sastavni djelovi sistema protivprovalne zaštite.Sastavni djelovi sistema video-nadzora.Praktični dio: Postavljanje i povezivanje detektora požara u štićenom prostoru.Princip rada. ULTRAZVUČNI MJERNI PRETVARAČI . . konstrukcija. SISTEM PROTIVPROVALNE ZAŠTITE .mjerenje nivoa ultrazvučnim pretvaračima.Sastavni djelovi adresabilnog sistema.mjerenje brzine frekventnim pretvaračima.Konstrukcija i princip rada senzora provale. KONVENCIONALNI SISTEM DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA .Princip rada.

pojačavači. . oscilatori itd. . 192 . mjestom izvođenja ispita. uređaji audio i video interfonskog sistema.Sastavni djelovi interfonskog (audio i video) sistema. Uputstvo za sprovođenje stručnog rada . elektronski sklopovi (usmjerači. 4. INTERFONSKI SISTEM . Siemens Logo. multivibratori. podacima o imenovanju nastavnika (mentora).Računar sa odgovarajućim softverom.Teme.Kandidat u završnoj godini školovanja bira temu odnosno zadatak i obrađuje ga individualno.Alati. uređaji sistema protivprovalne i protivpožarne zaštite. Literatura i drugi izvori .Kandidat izrađuje stručni rad po planu koji je uskladio sa mentorom. .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika.). 5. projektor.Način funkcionisanja interfonskog (audio i video) sistema.Kandidat za stručni rad priprema teorijsko objašnjenje zadate teme u vidu pismenog rada ili praktičan zadatak sa odgovarajućom tehničko – tehnološkom dokumentacijom.. a praktičnog zadatka demonstraciju i prezentaciju rada. . mjerni pretvarači. ograničavači. o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i drugim obavezama i uslovima. uređaji sistema video nadzora. Dozvoljena pomagala . projekciono platno. odnosno zadatke za stručni rad predlažu nastavnici / aktivi stručno – teorijskih predmeta i praktične nastave. 6.Odbrana teorijskog objašnjenja zadate teme u vidu pismenog rada obuhvata prezentaciju. . datumom izvlačenja i odbrane. . mjerni instrumenti i oprema. . Praktični dio: Povezivanje i demonstracija funkcionisanja interfonskog sistema.Ispitni odbor pismeno izdaje teme odnosno zadatke sa nazivom.Praktični dio: Povezivanje i demonstracija funkcionisanja konvencionalnog sistema dojave požara.

.Usmeni odgovori. Mehatronika . 11. Signalno .Usmeni odgovori.Usmeni odgovori. .Rad na vježbama.Pismeni zadaci. .Rad na vježbama. Elektronika .Rad na vježbama. Osnovi energetike i energetska . . . 2. Računarska grafika i Internet tehnolgije . 3.Rad na vježbama.Pismene vježbe.Rad na vježbama (u III razredu). Preduzetništvo . .Usmeni odgovori.Pismene vježbe.Usmeni odgovori.Usmeni odgovori. Primjena računara u elektrotehnici .Usmeni odgovori.Usmeni odgovori. . efikasnost 8.Rad na vježbama. Osnovi računarskog softvera .Pismene vježbe. Automatsko upravljanje . . Ekologija i zaštita životne sredine . 6.Pismene vježbe. Poslovna komunikacija .Pismene vježbe.Pismene vježbe. 3.Usmeni odgovori. Elektronska i specijalna mjerenja . .Usmeni odgovori. Osnove telekomunikacija . .Usmeni odgovori. .Usmeni odgovori.Rad na vježbama.Pismene vježbe. . . .Pismene vježbe. .Praktičan rad. 7. . . 6. Osnove elektrotehnike . 8.Pismene vježbe.3. 1. .Pismene vježbe. 4. Digitalna elektronika . 2. 5. . . . Energetska elektronika . . . 9.Pismene vježbe.Usmeni odgovori. .Usmeni odgovori. 12.Pismene vježbe.Pismene vježbe. Engleski (jezik struke) .Usmeni odgovori. .Usmeni odgovori.Usmeni odgovori. .Rad na vježbama. IZBORNA NASTAVA . 7.Usmeni odgovori. 4.Usmeni odgovori.Pismene vježbe. Praktična nastava . 193 . 10. Visokofrekventna elektronika . OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA UČENIKA Redni Obavezni načini provjeravanja znanja Nastavni predmet broj učenika .Usmeni odgovori.Pismene vježbe. 5.Pismene vježbe. .Pismeni zadaci. 1.Pismene vježbe.sigurnosni sistemi .Pismene vježbe. Audio i video tehnika .

se provjeravanje znanja izvodi putem ispita. Osnove računarskih mreža 4. praktični rad). 5. škola je obavezna da na osnovu važećeg programa izradi poseban program.Usmenog ispita iz jednog stručno .Pismenog ispita iz maternjeg jezika i književnosti. .U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. 6. . elektronska i specijalna mjerenja i automatsko upravljanje. određeni obrazovnim programom. . koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja.Programi stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: .Pismenog ispita iz matematike ili stranog jezika. . . NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA . Škola je obavezna da odraslim ponudi sportske aktivnosti kojima se oni mogu dobrovoljno priključiti.odrasli ne polažu međuispit iz uspješnosti praktičnog obrazovanja. . pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno. a time i stručne kompetencije.iz nastavnog plana se izostavljaju predmeti fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti. .Usmeni odgovori. .Pismene vježbe. vježbe. 194 .teorijskog predmeta (po izboru učenika) i to: elektronika. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH . kako je predviđeno nastavnim planom. pismeno. .Stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program Elektrotehničar elektronike završava se nakon položenog stručnog ispita koji se sastoji iz: . USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA .za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle.Pismene vježbe.Redni broj 9. .U sljedeći razred napreduju učenici koji su na kraju školske godine pozitivno ocijenjeni iz svih predmeta tog razreda i ako su obavili profesionalnu praksu. Posebni program omogućava prilagođeno izvođenje nastave kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima.škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja sa obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. Nastavni predmet Obavezni načini provjeravanja znanja učenika .Stručnog rada.

1. . Signalno .smjer elektronike. telekominikacija i automatike. 4. Elektronska i specijalna mjerenja elektronike i automatike.Diplomirani biolog.Diplomirani inženjer elektrotehnike .smjer 9.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer 12.Diplomirani inženjer elektrotehnike . telekomunikacija i automatike. 6.smjer računarske nauke.Profesor engleskog jezika i književnosti.smjer računarske tehnike i informatike. .Diplomirani ekonomista. telekomunikacija i automatike.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer elektronike.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer 5. Poslovna komunikacija . .Diplomirani filolog za engleski jezik i književnost. Osnovi računarskog softvera elektronike i telekomunikacija.Diplomirani ekonomista.smjer 3. . 195 . 2.Diplomrani pravnik. .Profesor elektrotehnike. Engleski (jezik struke) .Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer energetike.Inženjer elektrotehnike – smjer elektronike (u I razredu).Diplomirani matematičar . .Diplomirani inženjer elektrotehnike .smjer 7. .Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer 10. .Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer 4. . Preduzetništvo . Visokofrekventna elektronika elektronike i telekomunikacija. 3.Diplomirani inženjer elektrotehnike . . . .sigurnosni sistemi elektronike. 1.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer elektronike i telekomunikacija.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer 2.Diplomirani inženjer elektrotehnike . Praktična nastava energetike (u I razredu). Automatsko upravljanje elektronike. . Osnove elektrotehnike .Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer 8. Energetska elektronika .Diplomirani inženjer elektronike. .Diplomirani inzenjer pejzažne arhikteture. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Redni Profil stručne spreme nastavnika Nastavni predmet broj i stručnih saradnika . Elektronika elektronike. Primjena računara u elektrotehnici .Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer automatike. IZBORNA NASTAVA . . . Digitalna elektronika elektronike. .Diplomirani inženjer elektrotehnike . Ekologija i zaštita životne sredine .smjer energetike. Osnove telekomunikacija telekomunikacija i elektronike. . .Diplomirani inženjer elektrotehnike.7. telekomunikacija i automatike.Diplomirani inženjer elektrotehnike . . 11.

inženjer računarstva i informacionih tehnologija.smjer elektronike. 9.smjer računarske tehnike i informatike. . Diplomirani inženjer mašinstva.Redni broj Nastavni predmet - 5.Diplomirani inženjer elektrotehnike . 8.smjer računarske tehnike i informatike.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod Vrsta nastave kojih se odeljenje Redni Nastavni predmet dijeli na grupe broj T V P T V P 144 108 36 36 I 1.V stepen – elektrotehničar specijalista za elektroniku.smjer elektronike i telekomunikacija. OBLIK ORGANIZACIJE I IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA . .V stepen – elektrotehničar specijalista za računarsku opremu. Diplomirani inženjer elektrotehnike . . . Diplomirani inženjer elektrotehnike. Audio i video tehnika Osnovi energetike i energetska efikasnost Mehatronika Osnove računarskih mreža - Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika Diplomirani inženjer elektrotehnike . Diplomirani inženjer elektrotehnike .smjer računarske nauke. Diplomirani inženjer elektrotehnike .inženjer elektrotehnike. Osnove elektrotehnike II 108 72 36 36 I 108 72 36 36 2. Elektronika II 108 72 36 36 III 72 72 Primjena računara u 3.smjer energetike. 8. .inženjer elektrotehnike – smjer elektronike.smjer računarske nauke.diplomirani matematičar . II 72 72 72 elektrotehnici 4. 8.smjer računarske tehnike i informatike.diplomirani inženjer elektrotehnike .laborant iz oblasti elektronike (za održavanje opreme i pripremu vježbi): . Diplomirani matematičar .smjer elektronike i telekomunikacija. Diplomirani inženjer elektrotehnike .smjer elektronike i telekomunikacija. 5. Saradnik u nastavi . Digitalna elektronika Osnove telekomunikacija II III Ukupno časova 108 72 Razred 72 72 36 36 196 . telekomunikacija i automatike. 7.Diplomirani inženjer elektrotehnike . Računarska grafika i Internet tehnologije - 6. . Diplomirani inženjer elektrotehnike . telekomunikacija i automatika. .Obrazovni program se organizuje i izvodi u školskom obliku.smjer elektronike i telekomunikacija. Saradnik u nastavi – laborant iz oblasti računara (za održavanje opreme): .

U realizaciji programa profesionalne prakse učenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse. 7. 7. 4. 9. U dnevniku učenik po danima upisuje sadržaje rada. PROFESIONALNA PRAKSA . Engleski (jezik struke) Ekologija i zaštita životne sredine Osnovi računarskog softvera Poslovna komunikacija Računarska grafika i Internet tehnolgije Audio i video tehnika Osnovi energetike i energetska efikasnost Mehatronika Osnove računarskih mreža T – Teorija V . Nastavni predmet Energetska elektronika Elektronska i specijalna mjerenja Automatsko upravljanje Visokofrekventna elektronika Signalno – sigurnosni sistemi Preduzetništvo Praktična nastava Vrsta nastave T 72 72 66 72 66 66 66 40 33 26 144 144 216 198 72 72 72 66 58 72 60 12 72 72 72 66 72 66 72 66 66 14 V 36 P Broj časova kod kojih se odeljenje dijeli na grupe T V P 36 III III IV III IV IV IV IV I II III IV I II II IV I I II II III III IV III IV III IV IV Ukupno časova 72 108 66 72 66 66 99 66 144 144 216 198 72 72 72 66 72 72 72 72 72 72 66 72 66 72 66 66 Razred 33 144 144 216 198 IZBORNA NASTAVA 1. . a potrebno je priložiti skice. .tehničke 197 2. 8.Redni broj 6. 12. 10. 9.Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom stručno teorijskih predmeta.Profesinalna praksa se izvodi u odgovarajućim preduzećima ili objektima škole. šeme ili neke druge elmente tehnološko . 8. .Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zadužena je škola. 72 72 72 .Vježbe P – Praktična nastava 9. 11. 6. 3. 5.

SLOBODNE AKTIVNOSTI .Melanija Ćalasan. dipl. II. elektroing.33 časa godišnje). dipl. ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje iz jednog u sljedeći razred kao i za završetak obrazovnog programa. SSŠ – Nikšić . SSŠ – Nikšić . SPISAK UČESNIKA KOJI SU UČESTVOVALI U IZRADI OBRAZOVNOG PROGRAMA .Milisav Kosović. . dipl.Dubravka Delić..ekološke aktivnosti.učešće u raznim sekcijama (sportska. elektroing. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje.Sandra Brkanović. SMŠ „Mladost“ – Tivat . dipl. . . pravnik. dip.Slavica Jovanović. .socijalni rad učenika i dr. muzejima.. saobraćajni propisi. elektroing..Marjan Drašković.. .Igor Dragaš. dipl. SSŠ .posjete sajmovima informatike.Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. da sa jedne strane doprinose rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika. . dramska. . tehnike i nastavne tehnologije. dipl. dipl. CSO . likovna... dipl. elektroing. − Sadržaji po izboru učenika: .Nikšić . elektroing.teorijsko područje: . Obrazovni program je urađen uz stručnu i tehničku pomoć GTZ-a. mjesto i vrijeme izvođenja) evedintiraju se u posebnim rubrikama u odeljenskim knjigama.Gordana Tasić. − Obavezni sadržaji vezani za stručno .... elektroing. ali je uslov za završetak razreda.). literarna. SEŠ „Vaso Aligrudić“ – Podgorica .Program slobodnih aktivnosti radi škola. muzičke predstave i likovne izložbe. pozorišne. dipl. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne sadržaje i sadržaje po izboru učenika.Radmila Čogurič.Podgorica Koordinator: . dipl. elektroing.Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezime učenika. a sa druge strane upotpunjavanju stručnog znanja. Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole a sastoji se iz tri cjeline: − Obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . SEŠ „Vaso Aligrudić“ – Podgorica .Ana Grgurević. dipl.Srđan Obradović. 11. a u IV . SEŠ „Vaso Aligrudić“ – Podgorica . SSŠ – Nikšić . SSŠ – Nikšić .filmske. dipl..Slobodne aktivnosti učenika su sastavni dio nastavnog plana i obrazovnog programa.posjeta istorijskim spomenicima. SEŠ „Vaso Aligrudić“ – Podgorica . elektroing.Podgorica.Dušan Dubljević.Podgorica . tehnički i Internet klub i dr.dokumentacije. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome. elektroing. polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I.. 198 .dani sporta. elektroing. Dnevnik profesinalne prakse potpisuje lice zaduženo za realizaciju programa.Milanka Brajković... elektroing. prva pomoć. III razredu po 36 časova.posjete institucijama i preduzećima koje su stručno vezane sa obrazovnim programom koji se realizuje. informatička. CSO . 10. elektroing.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. SEŠ „Vaso Aligrudić“ . . . muzička. sajmu knjiga i dr.