You are on page 1of 163

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

TuÇn 19 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 19 - Bµi 16: Ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc ë níc ngoµi trong nh÷ng n¨m 1919-1925 I. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®îc: - Nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ cña NguyÔn ¸i Quèc sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt ë Ph¸p, Liªn X« vµ Trung Quèc. Qua nh÷ng ho¹t ®éng ®ã, NguyÔn ¸i Quèc ®· t×m ®îc con ®êng cøu níc ®óng ®¾n cho d©n téc vµ tÝch cùc chuÈn bÞ vÒ tu tëng, tæ chøc cho viÖc thµnh lËp chÝnh ®¶ng v« s¶n ë ViÖt Nam. - Chñ tr¬ng vµ ho¹t ®éng cña Héi ViÖt Nam C¸ch m¹ng Thanh niªn. 2. VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho HS lßng kh©m phôc, kÝnh yªu ®èi víi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ c¸c chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng quan s¸t tranh ¶nh, lîc ®å. - TËp cho HS biÕt ph©n tÝch, so s¸nh, ®¸nh gi¸ sù kiÖn lÞch sö. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - ¶nh NguyÔn ¸i Quèc t¹i §¹i héi Tua. - Nh÷ng tµi liÖu vÒ ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc. 2. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KTBC: 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: Cuèi thÕ kØ XIX, ®Çu thÕ kØ XX, c¸ch m¹ng ViÖt Nam r¬i vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng vÒ l·nh ®¹o vµ bÕ t¾c vÒ ®êng lèi, nhiÒu chÝ sÜ yªu níc ®· ra ®i t×m ®êng cøu níc nhng kh«ng thµnh c«ng. NAQ (1890-1969) rÊt kh©m phôc nh÷ng bËc tiÒn bèi nhng Ngêi kh«ng ®i theo con ®êng mµ hä ®· ®i. Ngêi ®· ®i sang ph¬ng T©y vµ b«n ba qua nhiÒu níc. Trong qu¸ tr×nh ®ã, Ngêi ®· t×m ra con ®êng cøu níc ®óng ®¾n cho CMVN. VËy qu¸ tr×nh ®ã diÔn ra ntn? b. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I. NguyÔn ¸i Quèc ë Ph¸p (1917 hiÓu môc I. 1923) Gv: N¨m 1911 xuÊt ph¸t tõ lßng yªu níc th¬ng d©n, chµng thanh niªn NguyÔn
GV: §ç Thuú D¬ng

1

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

TÊt Thµnh ®· ra ®i t×m ®êng cøu níc tõ bÕn c¶ng Nhµ Rång. Tõ n¨m 1911 ®Õn n¨m 1918, Ngêi ®i kh¾p ch©u ¸, ¢u, Phi, MÜ, th©m nhËp vµo phong trµo quÇn chóng, kiÕm sèng vµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng. Qua ®ã, Ngêi ®· rót ra kÕt luËn quan träng ®Çu tiªn vÒ b¹n vµ thï. (?) Trong thêi gian ë Ph¸p, NAQ ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng g×?

- Sau khi chiÕn tranh thÕ gií thø hai kÕt thóc, c¸c níc ®Õ quèc th¾ng trËn häp héi nghÞ ë VÐc-xai ®Ó ph©n chia l¹i thÞ trêng thÕ giíi (18-6-1919). NguyÔn ¸i Quèc ®· thay mÆt nh÷ng ngêi ViÖt Nam yªu níc sèng ë Ph¸p göi tíi Héi nghÞ b¶n Yªu s¸ch 8 ®iÓm yªu cÇu ChÝnh phñ Ph¸p ph¶i thõa nhËn c¸c quyÒn tù do, d©n chñ, quyÒn b×nh ®¼ng vµ quyÒn tù quyÕt cña d©n téc. Yªu s¸ch kh«ng ®îc chÊp nhËn nhng ®· g©y mét tiÕng vang lín ®èi víi nh©n d©n ViÖt Nam, nh©n d©n Ph¸p vµ nh©n d©n c¸c níc thuéc ®Þa Ph¸p. - Th¸ng 7-1920: Ngêi ®îc ®äc S¬ th¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa cña Lª-nin. LuËn c¬ng ®· chØ ra cho Ngêi con ®êng giµnh ®éc lËp d©n téc. “ LuËn c¬ng cña Lª-nin lµm t«i rÊt c¶m ®éng, phÊn khëi, s¸ng tá, tin tëng biÕt bao! T«i vui mõng ®Õn ph¸t khãc lªn. Ngåi mét m×nh trong buång mµ t«i nãi to lªn nh nãi tríc quÇn chóng ®«ng ®¶o...” - Th¸ng 12-1920: NAQ tham gia §H cña §¶ng x· héi Ph¸p häp ë Tua, bá phiÕu t¸n thµnh viÖc gia nhËp Quèc tÕ thø ba vµ tham gia s¸ng lËp §¶ng céng s¶n Ph¸p, trë thµnh ngêi céng s¶n VN ®Çu tiªn. Sù kiÖn nµy ®¸nh dÊu bíc ngoÆt trong cuéc ®êi ho¹t ®éng cña NAQ tõ chñ nghÜa yªu níc ®Õn chñ nghÜa M¸c - Lª-nin vµ ®i theo con ®êng c¸ch 2

GV: §ç Thuú D¬ng

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

(?) Theo em, con ®êng cøu níc cña NAQ cã g× míi vµ kh¸c víi líp ngêi ®i tríc?

H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. (?) Em h·y tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc ë Liªn X«?

H§3: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc III. (?) Em h·y nªu nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña NAQ ®Ó thµnh lËpp Héi VNCM Thanh niªn?

m¹ng v« s¶n; ®ång thêi lµ mèc më ®êng gi¶i quyÕt cuéc khñng ho¶ng vÒ ®êng lèi gi¶i phãng d©n téc. - N¨m 1921: NAQ cïng mét sè ngêi yªu níc cña c¸c thuéc ®Þa kh¸c s¸ng lËp ra Héi Liªn hiÖp thuéc ®Þa nh»m ®oµn kÕt c¸c lùc lîng c¸ch m¹ng chèng chñ nghÜa thùc d©n, truyÒn b¸ chñ ngh·i M¸c - Lª-nin ®Õn c¸c d©n téc thuéc ®Þa. N¨m 1922: Ra tê b¸o Ngêi cïng khæ do Ngêi lµm chñ nhiÖm kiªm chñ bót, tham gia viÕt bµi cho c¸c b¸o Nh©n §¹o, §êi sèng c«ng nh©n nh»m v¹ch trÇn chÝnh s¸ch ¸p bøc, bãc lét cña ®Õ quèc, thøc tØnh c¸c d©n téc ®Êu tranh. N¨m 1925: cho in t¸c phÈm “B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p”. C¸c s¸ch b¸o nµy ®îc bÝ mËt ®a vÒ VN g©y ¶nh hëng lín. - HÇu hÕt c¸c chÝ sÜ ®¬ng thêi ®Òu sang c¸c níc ph¬ng §«ng t×m ®êng cøu níc nhng NAQ ®· kh«ng ®i theo con ®êng ®ã mµ Ngêi ®· sang ph¬ng T©y v× Ngêi hiÓu r»ng ch©n lý c¸ch m¹ng kh«ng n»m ë ph¬ng §«ng mµ lµ ë ph¬ng T©y. Ngêi nhËn thøc râ r»ng: Muèn ®¸nh Ph¸p th× ph¶i hiÓu Ph¸p. Ngêi sang Ph¸p ®Ó t×m hiÓu níc Ph¸p cã thùc sù “Tù do, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i” hay kh«ng? Nh©n d©n Ph¸p sèng ra sao? Råi Ngêi sang Anh, MÜ, ®i vßng quanh thÕ giíi ®Ó t×m hiÓu vµ t×m con ®êng cøu níc ch©n chÝnh cho d©n téc. II. NguyÔn ¸i Quèc ë Liªn X« (19231924) - Th¸ng 6-1923: NAQ rêi Ph¸p sang Liªn X« dù Héi nghÞ quèc tÕ n«ng d©n vµ ®îc bÇu vµo Ban chÊp hµnh. - N¨m 1924: Dù §H V cña Quèc tÕ céng s¶n. T¹i ®©y, Ngêi ®äc b¶n tham luËn 3

GV: §ç Thuú D¬ng

g×? III. c. NguyÔn ¸i Quèc ë Trung Quèc (1924-1925) (?) NAQ ®· cã nh÷ng ho¹t a. Hoµn c¶nh ra ®êi cña Héi ®éng g× nh»m ph¸t triÓn VNCMTN: Héi VNCMTN? . b. . chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn thµnh lËp chÝnh ®¶ng v« s¶n. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng: .Lµ bíc chuÈn bÞ quan träng vÒ chÝnh trÞ. T¹i ®©y Ngêi tiÕp xóc víi c¸c nhµ c¸ch m¹ng VN cïng mét sè thanh niªn míi tõ trong níc sang thµnh lËp Héi VNCMTN.NAQ trùc tiÕp më nhiÒu líp huÊn Gv: Nh vËy. trong ®ã tæ chøc Céng s¶n ®oµn lµm nßng cèt (61925). B¸o Thanh niªn ®îc xuÊt b¶n cµng më réng vµ truyÒn (21-6-1925) trë thµnh c¬ quan ng«n b¸ chñ nghÜa M¸c .Lª-nin truyÒn b¸ vµo trong níc. vai trß to lín cña giai cÊp n«ng d©n ë c¸c thuéc ®Þa. tæ thanh niªn ®îc bÝ mËt chuyÓn vÒ níc GV: §ç Thuú D¬ng 4 . cã nh÷ng bíc tiÕn míi.Lª-nin luËn cña Héi. thanh niªn VN trë thµnh c¸n bé c¸ch Héi VNCMTN ra ®êi ngµy m¹ng. Héi ®ãng CM gi¶i phãng d©n téc VN. víi sù ho¹t luyÖn chÝnh trÞ ®Ó ®µo t¹o mét sè ®éng tÝch cùc cña NAQ. cuèi n¨m 1924 NAQ vÒ Qu¶ng Ch©u (TQ). vai trß tÝch cùc trong viÖc . Chñ tr¬ng thµnh lËp: . mèi quan hÖ gi÷a phong trµo c«ng nh©n ë c¸c níc thuéc ®Þa .T¸c phÈm §êng c¸ch mÖnh vµ B¸o chuÈn bÞ vÒ t tëng.Phong trµo yªu níc vµ phong trµo c«ng nh©n níc ta ®Õn n¨m 1925 ph¸t triÓn m¹nh mÏ.Sau mét thêi gian häc tËp. Nh÷ng bµi gi¶ng cña Ngvµ chñ tr¬ng ®êng lèi cña êi ë c¸c líp huÊn luyÖn ®îc tËp hîp l¹i Héi thóc ®Èy phong trµo trong cuèn §êng c¸ch mÖnh (1927) CMVN chuyÓn nhanh theo v¹ch ra nh÷ng ph¬ng híng c¬ b¶n cña xu híng CMVS.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 vÒ vÞ trÝ chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng thuéc ®Þa. t tëng cho sù thµnh lËp chÝnh (?) NAQ thµnh lËp Héi ®¶ng v« s¶n ë VN trong giai ®o¹n tiÕp VNCMTN nh»m chñ tr¬ng theo. . nghiªn cøu kinh nghiÖm x©y dùng §¶ng kiÓu míi t¹i Liªn X«.Nh»m ®µo t¹o nh÷ng c¸cn bé CM ®em chñ nghÜa M¸c .

. ®Õn tríc §H§B toµn quèc lÇn thø nhÊt (5-1929). ®a héi viªn vµo c¸c nhµ m¸y. hÇm má. ®ång thêi truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c Lª-nin vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh..BiÕt sö dông b¶n ®å ®Ó tr×nh bµy diÔn biÕn mét cuéc khëi nghÜa. .Bµi 17: C¸ch m¹ng ViÖt Nam tríc khi §¶ng céng s¶n ra ®êi I. chuÈn bÞ: CMVN tríc khi §CS ra ®êi.. Liªn X« vµ Trung Quèc? 5.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 chøc cho sù ra ®êi cña gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc truyÒn b¸ §CS VN. Tæ chøc mét sè ®oµn thÓ quÇn chóng nh C«ng héi. sö dông tranh ¶nh lÞch sö. ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n thÊt GV: §ç Thuú D¬ng 5 . Sù thµnh lËp ba tæ chøc céng s¶n thÓ hiÖn bíc ph¸t triÓn míi cña phong trµo CMVN. Héi ®· cã tæ chøc c¬ së ë hÇu kh¾p c¶ níc.Lª-nin vµo phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc VN. VÒ t tëng: Qua c¸c sù kiÖn lÞch sö. ®Æc biÖt lµ phong trµo c«ng n«ng ®· dÉn tíi sù ra ®êi cña ba tæ chøc céng s¶n ®Çu tiªn ë VN. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: . Cñng cè: (?) H·y nªu nh÷ng ho¹t ®éng chr yÕu cña NAQ ë Ph¸p. 4. håi tëng l¹i sù kiÖn lÞch sö vµ so s¸nh chñ tr¬ng.Chñ tr¬ng vµ ho¹t ®éng cña hai tæ chøc c¸ch m¹ng thµnh lËp ë trong níc. CN M¸c . DÆn dß: Häc bµi.N¨m 1928: Héi cã chñ tr¬ng “V« s¶n ho¸”. ®ån ®iÒn cïng sèng vµ lao ®éng víi c«ng nh©n ®Ó tù rÌn luyÖn.BiÕt h×nh dung. *********************** Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 20 . sù kh¸c nhau gi÷a c¸c tæ chøc nµy víi Héi VNCMTN do NguyÔn ¸i Quèc s¸ng lËp ë níc ngoµi. 3. V× vËy. ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc c¸ch m¹ng.Hoµn c¶nh lÞch sö dÉn tíi sù ra ®êi cña c¸c tæ chøc c¸ch m¹ng ë trong níc. 2. gi¸o dôc häc sinh lßng kÝnh yªu. . . kh©m phôc c¸c bËc tiÒn bèi.Sù ph¸t triÓn cña phong trµo d©n téc d©n chñ ë níc ta. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS : . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. N«ng héi.

.Ch©n dung mét sè nh©n vËt lÞch sö. diªm ca BÕn Thuû. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I. ChuÈn bÞ: 1. KTBC: (?) NAQ ®· trùc tiÕp chuÈn bÞ vÒ t tëng vµ tæ chøc cho sù ra ®êi cña chÝnh ®¶ng v« s¶n ë VN ntn? 3.Phong trµo c«ng nh©n ph¸t triÓn víi quy m« toµn quèc. xe löa (?) C¸c cuéc ®Êu tranh Trµng Thi… nµy cã t¸c dông ntn? .Trong n¨m 1926-1927 liªn tiÕp næ ra 1926-1927 giai cÊp c«ng nhiÒu cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n nh©n ®· cã nh÷ng cuéc viªn choc vµ häc sinh häc nghÒ: C«ng ®Êu tranh nµo? nh©n dÖt Nam §Þnh. III. Cam Tiªm… . ®ån ®iÒn cao su Phó RiÒng.40% vµ thùc hiÖn ngµy lµm 8h. bíc ®Çu liªn kÕt ®îc víi nhiÒu ngµnh. nhiÒu ®Þa ph¬ng. æn ®Þnh tæ chøc: 2. sîi Nam §Þnh. ý nghÜa sù ra ®êi cña ba tæ chøc céng s¶n. §iÒu Gv: Tõ 1926-1927 toµn ®ã chøng tá tr×nh ®é gi¸c ngé cña quocã ®· næ ra 27 cuéc giai cÊp c«ng nh©n ®· n©ng lªn râ rÖt ®Êu tranh cña c«ng nh©n nhng cha ®Òu kh¾p. 2. GV: §ç Thuú D¬ng 6 . c¸ch m¹ng ViÖt Nam (1926-1927) 1.Lîc ®å cuéc Khëi nghÜa Yªn B¸i. T¹i sao ba tæ chøc céng s¶n l¹i ra ®êi ë VN vµo n¨m 1929 vµ ý nghÜa cña sù kiÖn nµy? b. ho¹t ®éng cña T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng vµ ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng. Giíi thiÖu bµi: C¨n cø vµo chñ tr¬ng. Gi¸o viªn: . cã nhiÒu cuéc ®Êu tranh næ ra tõ B¾c chÝ Nam: C«ng nh©n nhµ m¸y xi m¨ng H¶i Phßng. Häc sinh: phiÕu häc tËp. Bíc ph¸t triÓn míi cña phong trµo hiÓu môc I. D¹y bµi míi: a. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. Phong trµo c«ng nh©n: (?) Trong nh÷ng n¨m . nh»m môc ®Ých chung lµ ®ßi t¨ng l¬ng 20% .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 b¹i cña khëi nghÜa Yªn B¸i. h·y nªu lªn sù kh¸c nhau gi÷a tæ chøc nµy víi Héi VNCMTN do NAQ thµnh lËp ë níc ngoµi. II. vît ra ngoµi ph¹m vi mét xëng.C¸c cuéc ®Êu tranh ®Òu mang tÝnh chÊt chÝnh trÞ.

Hoµn c¶nh thµnh lËp: hoµn c¶nh nµo? . T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng (71928) (?) T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng ®îc thµnh lËp trong 1. Phong trµo yªu níc: triÓn ntn? . II. Gv: Phong trµo c¸ch m¹ng trong níc ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh vËy lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc c¸ch m¹ng ra ®êi ë ViÖt Nam. phong trµo lµn sang c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ c¸ch m¹ng níc ta trong kh¾p c¶ níc. H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II.BÞ lé sau khi r¶i truyÒn ®¬n ®ßi nhµ cÇm quyÒn Ph¸p th¶ nhµ yªu níc Phan (?) Tæ chøc T©n ViÖt gåm Béi Ch©u (11-1925). Héi ®æi tªn nh÷ng thµnh phÇn nµo nhiÒu lÇn vµ cuèi cïng quyÕt ®Þnh lÊy tham gia? tªn lµ T©n ViÖt c¸ch m¹ng §¶ng (71928). .Néi bé T©n ViÖt diÔn ra cuéc ®Êu GV: §ç Thuú D¬ng 7 .Gåm nh÷ng trÝ thøc trÎ vµ thanh niªn tiÓu t s¶n yªu níc. mét sè sinh viªn trêng C§SP §«ng D¬ng vµ nhãm tï chÝnh trÞ cò ë Trung K× thµnh lËp Héi Phôc ViÖt.Phong trµo ®Êu tranh mang tÝnh ®iÓm g× míi so víi thêi thèng nhÊt. gi¸c ngé giai cÊp ngµy gian tríc? cµng cao. H§3: Híng dÉn HS t×m . . Thµnh phÇn.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Phong trµo yªu níc thêi k× nµy cã nh÷ng bíc ph¸t 2. nh÷ng n¨m 26-27 cã . 3. tiÓu t s¶n vµ c¸c tÇng líp yªu níc kh¸c còng ph¸t triÓn m¹nh mÏ trë thµnh mét (?) Theo em. ®Þa bµn ho¹t (?) Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng: ®éng cña T©n ViÖt? .Ho¹t ®éng chñ yÕu ë Trung K×. Ho¹t ®éng (sù ph©n ho¸): .Phong trµo ®Êu tranh cña n«ng d©n.Trong phong trµo yªu níc d©n chñ m¹nh mÏ ®Çu nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kØ XX. T©n ViÖt cö ngêi sang dù c¸c líp huÊn luyÖn vµ vËn ®éng hîp nhÊt víi Héi VNCMTN. 2.Do ¶nh hëng cñ Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn.

t s¶n líp díi. T«n chØ. gióp ®ì c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc nhng kh«ng chñ tr¬ng ®Êu tranh giai cÊp. tØnh bé. (?) ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng ®îc thµnh lËp ntn? (?) NÒn t¶ng t tëng chÝnh trÞ cña Quèc d©n ®¶ng lµ g×? (?) T«n chØ môc ®Ých cña ®¶ng? (?) Quèc d©n ®¶ng ®îc tæ chøc ntn? (?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ thµnh phÇn cña VNQD ®¶ng? (?) Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng cña ®¶ng? (?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ tæ chøc VNQD ®¶ng? tranh gi÷a hai khuynh híng t tëng: v« s¶n vµ t s¶n. c.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 hiÓu môc III. ngêi lµm nghÒ tù do… => Thµnh phÇn phøc t¹p.Ho¹t ®éng chñ yÕu ë B¾c K×. chi bé. c«ng chøc.§îc ®Ò ra mét c¸ch chung chung lµ lµm c¸ch m¹ng d©n téc. lµ mét nhµ xuÊt b¶n tiÕn bé do Ph¹m TÊn Tµi lËp ra. §iÒu kiÖn ra ®êi: .C¬ së h¹t nh©n ®Çu tiªn cña §¶ng lµ Nam §ång th x·. Tæ chøc: .Chia lµm 4 cÊp: Tæng bé. d. NÒn t¶ng t tëng chÝnh trÞ: . . tËp hîp mét nhãm thanh niªn yªu níc cha cã ®êng lèi chÝnh trÞ râ rÖt. nhiÒu ®¶ng viªn T©n ViÖt chuyÓn sang Héi VNCMTN. Ho¹t ®éng: .Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña phong trµo d©n téc d©n chñ cïng víi ¶nh hëng cña c¸c trµo lu t tëng míi tõ bªn ngoµi déi vµo. khã kiÓm so¸t ®¶ng viªn. ®Æc biÖt lµ ¶nh hëng chñ ngh·i Tam d©n cña T«n Trung S¬n. häc sinh. K× bé. 8 GV: §ç Thuú D¬ng . e. b. x©y dùng nÒn d©n chñ. dÔ bÞ chia rÏ. III.§¶ng viªn cña ®¶ng bao gåm: sinh viªn. môc ®Ých: §¸nh ®uæi giÆc Ph¸p. .25-12-1927: Sau khi Héi VNCMTN vµ T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng ra ®êi th× VNQD ®¶ng thµnh lËp. ViÖt Nam Quèc d©n ®¶ng (1927) vµ cuéc khëi nghÜa Yªn B¸i (1930) 1. thiÕt lËp chÝnh quyÒn. ViÖt Nam Quèc d©n ®¶ng (1927) a. Cuèi cïng xu híng CM theo quan ®iÓm v« s¶n chiÕm u thÕ. .

Chóng tæ chøc nhiÒu cuéc v©y r¸p lín. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Nguyªn nh©n: (?) Nguyªn nh©n nµo dÉn . III. Cñng cè: (?) Tr×nh bµy sù ph©n ho¸ cña T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng. ChÝnh v× vËy tæ chøc nµy kh«ng thÓ trë thµnh lùc lîng l·nh ®¹o CMVN. KTBC: (?) Tæ chøc T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng ph©n ho¸ trong hoµn c¶nh nµo? (?) Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ tæ chøc ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng? 3. chuÈn bÞ: CMVN tríc khi §CS ra ®êi (tiÕp). . DÆn dß: Häc thuéc bµi.Lîc ®å cuéc khëi nghÜa Yªn B¸i.Bµi 17: C¸ch m¹ng ViÖt Nam tríc khi §¶ng céng s¶n ra ®êi (tiÕp) I.9/2/1929: Trïm mé phu Ba-danh bÞ ¸m ®Õn bïng næ cuéc khëi s¸t t¹i Hµ Néi. cßn thùc d©n Ph¸p th× ho¶ng sî vµ tøc tèi. 2.H¬n 1000 ®¶ng viªn cña VNQD ®¶ng GV: §ç Thuú D¬ng 9 . ******************************************************************** TuÇn 20 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 21 . Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 20. kÕt n¹p ®¶ng viªn bõa b·i.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 => §©y lµ mét tæ chøc c¸ch m¹ng bÝ mËt nhng tæ chøc láng lÎo. ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng (1927) vµ hiÓu tiÕp môc II cuéc khëi nghÜa Yªn B¸i (1930) 2. 4. kh«ng cã chç dùa vòng ch¾c trong quÇn chóng nh©n d©n. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. Khëi nghÜa Yªn b¸i (1930): a. II. 5. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. .Nh÷ng tµi liÖu lÞch sö cã liªn quan. ChuÈn bÞ: 1. néi b« chia rÏ. D¹y bµi míi: a. Gi¸o viªn: . Giíi thiÖu bµi: b. Vô ¸m s¸t nµy ®· lµm nøc nghÜa Yªn B¸i? lßng c¸c tÇng líp nh©n d©n. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m III.

cñng cè l¹i. NguyÔn Kh¾c Nhu vµ mét sè c¸n bé kh¸c ®i c«ng t¸c v¾ng nªn tho¸t n¹n. ®ån c¶nh s¸t nh»m kiÒm chÕ ®Þch kh«ng ®i øng cøu c¸c n¬i song kÕt qu¶ rÊt h¹n chÕ.Lóc ®Çu cuéc b¹o ®éng ®îc Ên ®Þnh vµo dÞp TÕt Canh Ngä (1930). b¾t ®Çu tõ 9-2 khëi nghÜa vÉn næ ra lÎ tÎ.Cuèi cïng NguyÔn Th¸i Häc. V× th«ng tin liªn l¹c kh«ng thèng nhÊt. l·nh tô cña VNQD ®¶ng ®· bÞ b¾t.Cuéc khëi nghÜa næ ra ®ªm 9-2-1930 ë Yªn B¸i. b. tÝnh chÊt manh ®éng cña cuéc ®Êu tranh. . . => Khëi nghÜa thÊt b¹i. c¸c nh©n vËt chñ yÕu cña ®¶ng quyÕt ®Þnh lµm mét cuéc b¹o ®éng “kh«ng thµnh c«ng th× còng thµnh nh©n”. rêi r¹c.ë c¸c n¬i kh¸c: nghÜa qu©n chØ t¹m thêi lµm chñ mÊy huyÖn lÞ nhng sau ®ã ®· nhanh chãng bÞ ®Þch ph¶n c«ng chiÕm l¹i. nhiÒu c¬ së bÞ ph¸ vì. ngµy khëi nghÜa l¹i ®îc Ên ®Þnh vµo ngµy 9-2-1930. Sau ®ã. KÕt qu¶: Khëi nghÜa thÊt b¹i trong vßng mét 10 GV: §ç Thuú D¬ng . c. T¹i Yªn B¸i: qu©n khëi nghÜa chiÕm ®îc tr¹i lÝnh.BÞ ®éng tríc t×nh thÕ. DiÔn biÕn: . nh÷ng ngêi cßn l¹i ®· lµm g×? (?) Hµnh ®éng ®ã thÓ hiÖn ®iÒu g×? (?) Cuéc khëi nghÜa ®· diÔn ra ntn? (?) KÕt qu¶ cña cuéc khëi nghÜa? (?) Nguyªn nh©n nµo khiÕn cho cuéc khëi nghÜa Yªn B¸i thÊt b¹i nhanh chãng? bÞ b¾t. chØ cã NguyÔn Th¸i Häc. . => ThÓ hiÖn sù bÞ ®éng. . mét sè ®oµn viªn thanh niªn nÐm bom së mËt th¸m. c¸n bé tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng hÇu hÕt ®Òu sa líi giÆc. giÕt vµ lµm bÞ th¬ng mét sè sÜ quan vfa h¹ sÜ Ph¸p nhng kh«ng lµm chñ ®îc tØnh lÞ nªn nhanh chãng bÞ qu©n Ph¸p tiªu diÖt.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Tríc t×nh thÕ ®ã. mÆc dï hÖ thèng tæ chøc cña ®¶ng cha kÞp x©y dùng. sau ®ã lµ Phó Thä. H¶i D¬ng. §ªm 10-2: t¹i Hµ Néi. sau l¹i chuyÓn sang ngµy 15-2-1930. Th¸i B×nh.

.Cuèi n¨m 1928 . Hoµn c¶nh ra ®êi: .ThÓ hiÖn tinh thÇn ph¶n kh¸ng quyÕt liÖt cña bé phËn tiªn tiÕn trong giai cÊp t s¶n d©n téc vµ tiÓu t s¶n. nhng cuéc khëi nghÜa Yªn B¸i ®· ®Ó l¹i nh÷ng ý nghÜa g×? H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc IV. .Cæ vò lßng yªu níc. 2. l·nh ®¹o. .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) MÆc dï thÊt b¹i. n«ng d©n vµ c¸c lùc lîng yªu níc c¸ch m¹ng kh¸c ®Êu tranh chèng ®Õ quèc. ®ñ søc ®µn ¸p mét cuéc ®Êu tranh võa ®¬n ®éc. ý nghÜa: . ®Æc biÖt lµ phong trµo c«ng – n«ng theo con ®êng c¸ch m¹ng v«n s¶n ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ.Cuèi th¸ng 3 – 1929: mét sè héi viªn tiªn tiÕn cña Héi VNCMTN ë B¾c K× ®· häp t¹i sè nhµ 5D phè Hµm Long thµnh lËp chi bé céng s¶n ®Çu tiªn gåm 7 ngêi.®Çu n¨m 1929: Phong trµo d©n téc d©n chñ níc ta. d. => CÇn ph¶i thµnh lËp mét ®¶ng céng s¶n ®Ó tæ chøc vµ l·nh ®¹o giai cÊp c«ng nh©n. Qu¸ tr×nh thµnh lËp: 11 GV: §ç Thuú D¬ng . tÝch cùc chuÈn bÞ tiÕn tíi thµnh lËp mét ®¶ng céng s¶n thay thÕ Héi VNCMTN. (?) Ba tæ chøc céng s¶n ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo? (?) Tæ chøc §«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng thµnh lËp ntn? tuÇn lÔ. Ba tæ chøc céng s¶n nèi tiÕp nhau ra ®êi trong n¨m 1929 1.Phong trµo d©n téc d©n chñ theo khuynh híng d©n chñ t s¶n díi ngän cê cña VNQD ®¶ng kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu kh¸ch quan cña sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc.VNQD ®¶ng lµ mét ®¶ng võa non yÕu. Nguyªn nh©n thÊt b¹i: * Kh¸ch quan: Thùc d©n Ph¸p cßn m¹nh. võa non kÐm nh khëi nghÜa Yªn B¸i. IV. * Chñ quan: . chÝ c¨m thï giÆc cña nh©n d©n víi bÌ lò cíp níc vµ tay sai. phong kiÕn tay sai giµnh ®éc lËp tù do. kh«ng v÷ng ch¾c vÒ tæ chøc. e.

§«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng (6-1929): . n«ng d©n vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n c¸ch m¹ng yªu níc ñng hé chñ tr¬ng thµnh lËp ®¶ng céng s¶n. §«ng D¬ng céng s¶n liªn ®oµn (91929) .17-6-1929: §¹i biÓu c¸c tæ chøc c¬ së ë miÒn B¾c häp ®¹i héi quyÕt ®Þnh thµnh lËp §«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng.Lµ xu thÕ tÊt yÕu cña lÞch sö. §iÒu lÖ. c. ®oµn ®¹i biÓu B¾c K× liÒn bá §H ra vÒ. I. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Lµ bíc chuÈn bÞ trùc tiÕp cho sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. ra b¸o Bóa liÒm lµm c¬ quan ng«n luËn. *********************** Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 22: §¶ng céng s¶n ViÖt nam ra ®êi. .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) An Nam céng ®¶ng thµnh lËp ntn? s¶n (?) §«ng D¬ng céng s¶n liªn ®oµn ®îc thµnh lËp ntn? (?) Ba tæ chøc céng s¶n nèi tiÕp nhau ra ®êi cã ý nghÜa ntn ®èi víi CMVN? a. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®îc: GV: §ç Thuú D¬ng 12 . c¸c ®¶ng viªn tiªn tiÕn cña T©n ViÖt tõ l©u chÞu ¶nh hëng cña Héi VNCMTN còng t¸ch ra ®Ó thµnh lËp §«ng D¬ng céng s¶n liªn ®oµn (9-1929). chuÈn bÞ: §¶ng céng s¶n ViÖt nam ra ®êi. ra lêi kªu gäi c«ng nh©n. * ý nghÜa: . 4. b. ®¸nh dÊu sù trëng thµnh cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam.Do t¸c ®éng m¹nh mÏ cña hai tæ chøc céng s¶n võa thµnh lËp. . An Nam céng s¶n ®¶ng (8-1929): .T¹i §H toµn quèc lÇn thø nhÊt cña Héi VNCMTN (5-1929). DÆn dß: Häc bµi. th«ng qua tuyªn ng«n.C¸c héi viªn tiªn tiÕn cña Héi VNCMTN ë Trung Quèc vµ Nam K× quyÕt ®Þnh thµnh lËp An Nam céng s¶n ®¶ng (81929). Cñng cè: (?) T¹i sao chØ trong mét thêi gian ng¾n ba tæ chøc céng s¶n nèi tiÕp nhau ra ®êi ë VN? 5. khi kiÕn nghÞ thµnh lËp ®¶ng céng s¶n kh«ng ®îc chÊp nhËn.

®Þa ®iÓm. ®¸nh gi¸ ý nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §¶ng. tranh giµnh ¶nh hëng cña nhau. . . Häc sinh: PhiÕu häc tËp. . Hoµn c¶nh lÞch sö: (?) Hoµn c¶nh nµo ®· dÉn .ý nghÜa cña viÖc thµnh lËp §¶ng.C¸c tµi liÖu cã liªn quan: ChÝnh c¬ng v¾n t¾t. 2. KTBC: (?) Tr×nh bµy sù ra ®êi cña ba tæ chøc céng s¶n? 3.Yªu cÇu cÊp b¸ch cña CMVN lµ ph¶i thµnh lËp ngay mét chÝnh ®¶ng thèng (?) Héi nghÞ thµnh lËp nhÊt. VÒ kÜ n¨ng: .Néi dung chñ yÕu cña qu¸ tr×nh thµnh lËp §¶ng. VÒ t tëng: Qua vai trß cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc ®èi víi Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng. Giíi thiÖu bµi: b. ChuÈn bÞ: 1.LËp niªn biÓu nh÷ng sù kiÖn chÝnh trong ho¹t ®éng cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc tõ n¨m 1920 -> 1930. Thêi gian. Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng céng hiÓu môc I. LuËn c¬ng chÝnh trÞ… 2. thµnh ë ®©u? phÇn tham gia: GV: §ç Thuú D¬ng 13 . 3.Nh÷ng néi dung chÝnh cña LuËn c¬ng chÝnh trÞ n¨m 1930. s¶n ViÖt Nam (3-2-1930). cñng cè niÒm tin vµo vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng. æn ®Þnh tæ chøc: 2. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. D¹y bµi míi: a.BiÕt ph©n tÝch. II.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 .Ba tæ chøc céng s¶n ra ®êi ®· thøc tíi viÖc thµnh lËp §¶ng ®Èy phong trµo CM d©n téc d©n chñ ë céng s¶n ViÖt Nam? níc ta ph¸t triÓn m¹nh mÏ. gi¸o dôc cho HS lßng biÕt ¬n vµ kÝnh yªu ®èi víi chñ tÞch Hå ChÝ Minh. S¸ch lîc v¾n t¾t.Qu¸ tr×nh thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam diÔn ra trong bèi c¶nh lÞch sö. . . §¶ng ®îc tæ chøc bao giê? 2. g©y ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña phong trµo c¸ch m¹ng. III. . .RÌn luyÖn cho HS kh¶ n¨ng sö dông tranh ¶nh lÞch sö. 1.Ba tæ chøc céng s¶n ho¹t ®éng riªng rÏ. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I. thêi ®iÓm vµ kh«ng gian nµo? . Gi¸o viªn: .Ch©n dung TrÇn Phó.

n«ng. hai ®¹i biÓu An Nam céng s¶n liªn ®oµn. hai ®¹i biÓu §«ng D¬ng céng s¶n ®¶ng.binh.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Héi nghÞ ®· th«ng qua nh÷ng néi dung g×? Gv: Néi dung chÝnh cña v¨n kiÖn nµy: . Hai giai ®o¹n c¸ch m¹ng ®ã kÕ tiÕp nhau kh«ng cã bøc têng nµo ng¨n c¸ch. . lµm cho níc ViÖt Nam hoµn toµn ®éc lËp. trung n«ng… Cßn ®èi víi phó n«ng.CMVN ph¶i tr¶i qua hai giai ®o¹n: CMTS d©n quyÒn vµ CM XHCN. . dùng lªn chÝnh phñ c«ng n«ng . S¸ch lîc v¾n t¾t. phong kiÕn vµ giai cÊp t s¶n ph¶n c¸ch m¹ng. .Th«ng qua: ChÝnh c¬ng v¾n t¾t. .n«ng. trung tiÓu ®Þa chñ vµ t b¶n ViÖt Nam cha lé râ mÆt ph¶n c¸ch m¹ng th× ph¶i lîi dông hoÆc lµm cho hä . §©y chÝnh lµ c¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng.§Þa ®iÓm: Cöu Long.NhiÖm vô cña CMTS d©n quyÒn lµ ®¸nh ®æ ®Õ quèc Ph¸p. hai ®¹i biÓu ho¹t ®éng ë níc ngoµi. NAQ ®îc sù uû nhiÖm cña Quèc tÕ céng s¶n tõ Th¸i Lan vÒ H¬ng C¶ng ®Ó triÖu tËp Héi nghÞ hîp nhÊt ba tæ chøc céng s¶n thnµh mét ®¶ng duy nhÊt: §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.Thµnh phÇn tham gia: NAQ thay mÆt Quèc tÕ céng s¶n chñ tr× Héi nghÞ. Néi dung: .Mïa thu n¨m 1929. §iÒu lÖ tãm t¾t do NAQ so¹n th¶o. . . lµm c¸ch m¹ng ruéng ®Êt. H¬ng C¶ng. trÝ thøc. 3. Trung Quèc.Lùc lîng chÝnh ®¸nh ®æ ®Õ quèc: c«ng .Thêi gian: tõ 3 -> 7/2/1930.Héi nghÞ nhÊt trÝ t¸n thµnh viÖc thèng nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n ®Ó thµnh lËp mét ®¶ng duy nhÊt lµ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. tæ chøc qu©n ®éi c«ng . hÕt søc l«i kÐo tiÓu t s¶n. GV: §ç Thuú D¬ng 14 .

C¸ch m¹ng t s¶n d©n quyÒn cã hai nhiÖm vô: ®¸nh ®æ ®Õ quèc Ph¸p lµm cho §«ng D¬ng hoµn toµn ®éc lËp. LuËn c¬ng chÝnh trÞ (10-1930) hoµn c¶nh nµo? 1. Néi dung: . (?) KÕt qu¶ cña Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng? 4. H§2: Híng dÉn HS t×m . cö (?) Néi dung cña luËn c. .24-2-1930: §«ng D¬ng céng s¶n liªn ®oµn ®îc gia nhËp §¶ng céng s¶n VN. . .Néi dung: + §æi tªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam thµnh §¶ng céng s¶n §«ng D¬ng. bá qua thêi k× t b¶n chñ nghÜa mµ tiÕn th¼ng lªn con ®êng XHCN.TrÇn Phó lµm Tæng bÝ th. Ban chÊp hµnh tring ¬ng l©m thêi cña §¶ng ®· häp Héi nghÞ lÇn thø nhÊt t¹i H¬ng C¶ng (Trung Quèc) (10-1930).Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ®øng trung lËp. KÕt qu¶: .ChØ trong mét thêi gian ng¾n c¶ ba hiÓu môc II. .CM ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi.Kh¼ng ®Þnh §¶ng céng s¶n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh mäi th¾ng lîi cña CMVN. ¬ng chÝnh trÞ cã nh÷ng + Th«ng qua LuËn c¬ng chÝnh trÞ cña ®iÓm chñ yÕu nµo? §¶ng céng s¶n §«ng D¬ng do TrÇn Phó khëi th¶o. tæ chøc céng s¶n ë VN ®îc hîp nhÊt thµnh mét ®¶ng thèng nhÊt: §¶ng (?) LuËn c¬ng chÝnh trÞ céng s¶n VN. Hoµn c¶nh lÞch sö: .LuËn c¬ng kh¼ng ®Þnh tÝnh chÊt cña CM §«ng D¬ng: lóc ®Çu lµ mét cuéc c¸ch m¹ng t s¶n d©n quyÒn.Cã ý nghÜa nh mét §¹i héi thµnh lËp §¶ng. GV: §ç Thuú D¬ng 15 . cña TrÇn Phó ra ®êi trong II.Gi÷a lóc cao trµo c¸ch m¹ng cña quÇn chóng ®ang d©ng lªn. 2. + BÇu BCH trung ¬ng chÝnh thøc. .

III. . nhng giai cÊp v« s¶n cã n¾m quyÒn l·nh ®¹o th× c¸ch m¹ng míi th¾ng lîi ®îc.LuËn c¬ng kh¼ng ®inh: giai cÊp v« s¶n vµ giai cÊp n«ng d©n lµ hai ®éng lùc chÝnh.Cha x¸c ®Þnh râ m©u thuÉn chñ yÕu trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam nªn kh«ng ®Ò cao ®îc vÊn ®Ò d©n téc lªn hµng ®Çu mµ nÆng vÒ ®Êu tranh giai cÊp vµ c¸ch m¹ng ruéng ®Êt. luËn c¬ng vÉn cßn mét sè h¹n chÕ: . H§3: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc III. Hai nhiÖm vô chiÕn lîc ®ã cã quan hÖ kh¨ng khÝt. .C¸ch m¹ng §«ng D¬ng ph¶i ®oµn kÕt víi c¸ch m¹ng thÕ giíi. mËt thiÕt liªn hÖ víi quÇn chóng vµ trëng thµnh trong qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng. ý nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §¶ng 1.§êng lèi. ®éng viªn quÇn chóng ®Êu tranh.Cha ®¸nh gi¸ ®óng tÇm quan träng cña c¸c tÇng líp. ®Æc biÖt trong viÖc v¹ch ra con ®êng ®Êu tranh chèng ®Õ quèc phong kiÕn t¬ng ®èi toµn diÖn. kÕt hîp gi¸o dôc tæ chøc. nhÊt lµ v« s¶n Ph¸p. §¶ng ph¶i liªn l¹c mËt thiÕt víi v« s¶n vµ c¸c d©n téc thuéc ®Þa.CÇn ph¶i cã mét §¶ng céng s¶n lÊy chñ nghÜa M¸c – Lª-nin lµm nÒn t¶ng t tëng. luËn c¬ng chÝnh trÞ ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vÒ mÆt lÝ luËn cho CMVN. (?) §¶ng céng s¶n ViÖt nam ra ®êi cã ý nghÜa ntn ®èi víi CMVN vµ CM thÕ giíi? tiÕn hµnh c¸ch m¹ng ruéng ®Êt. . .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Gv: Víi nh÷ng néi dung nãi trªn. Tuy nhiªn. . ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña phong trµo c¸ch m¹ng. giai cÊp kh¸c. h×nh thøc. §èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam: GV: §ç Thuú D¬ng 16 . biÖn ph¸p ®Êu tranh: b¹o lùc c¸ch m¹ng.

chÝnh ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n . . ******************************************************************** TuÇn 21 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 23: Phong trµo c¸ch m¹ng trong nh÷ng n¨m 1930 . khñng ho¶ng vÇ ®êng lèi h¬n 2/3 thÕ kØ.lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh mäi th¾ng lîi cña CMVN. VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho HS lßng kÝnh yªu.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . 2. DÆn dß: Häc bµi. Cñng cè: (?) T¹i sao nãi sù ra ®êi cña ba tæ chøc céng s¶n n¨m 1929 lµ xu thÕ tÊt yÕu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam? 5.Nguyªn nh©n. 3.ViÖc thµnh lËp §¶ng lµ mét bíc ngoÆt v« cïng quan träng trong lÞch sö c¸ch m¹ng VN.TÜnh. .TÜnh.Qu¸ tr×nh phôc håi lùc lîng c¸ch m¹ng (1931-1935). VÒ kÜ n¨ng: Sö dông: “Lîc ®å phong trµo X« viÕt NghÖ . 2.1935 I. kh©m phôc tinh thÇn ®Êu tranh anh dòng cña quÇn chóng c«ng n«ng vµ c¸c chiÕn sÜ céng s¶n. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®îc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . . .1931 víi ®Ønh cao lµ X« viÕt NghÖ .§¶ng ra ®êi ®· më ra giai ®o¹n th¾ng lîi cña CMVN. GV: §ç Thuú D¬ng 17 .§¶ng ra ®êi lµ sù chuÈn bÞ tÊt yÕu ®Çu tiªn cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh cho nh÷ng bíc ph¸t triÓn nh¶y vät vÒ sau cña CM vµ lÞch sö d©n téc VN.TÜnh (1930-1931)” ®Ó tr×nh bµy l¹i diÔn biÕn cña phong trµo X« viÕt NghÖ . §èi víi thÕ giíi: §¶ng ra ®êi ®¸nh dÊu CMVN lµ mét bé phËn kh¨ng khÝt cña CM thÕ giíi. tõ ®©y c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· cã mét chÝnh ®¶ng ch©n chÝnh duy nhÊt l·nh ®¹o .ChÊm døt thêi k× bÕ t¾c.1935.TÜnh. diÔn biÕn vµ ý nghÜa cña phong trµo c¸ch m¹ng 1930 . X« viÕt NghÖ .C¸c kh¸i niÖm: khñng ho¶ng kinh tÕ. chuÈn bÞ: Phong trµo c¸ch m¹ng ViÖt nam trong nh÷ng n¨m 1930 . Nã chøng tá giai cÊp v« s¶n níc ta ®· trëng thµnh vµ ®ñ søc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. 4.

TÜnh . VÒ kinh tÕ: N«ng nghiÖp. ra tõ MÜ. trong ®ã møc s¶n xuÊt t liÖu s¶n xuÊt gi¶m 53%.Tµi liÖu. ViÖt Nam trong thêi k× khñng hiÓu môc I.ViÖt Nam lµ thuéc ®Þa cña Ph¸p. KTBC: (?) Nªu ý nghÜa cña viÖc thµnh lËp §¶ng? (?) Tr×nh bµy nh÷ng ®iÓm chñ yÕu cña LuËn c¬ng chÝnh trÞ (101930)? Nªu h¹n chÕ? 3. sau ®ã lan nhanh ra tÊt c¶ c¸c níc t b¶n vµ kÐo dµi ®Õn gi÷a n¨m 1933. 2. Gv: VÒ n«ng nghiÖp: gi¸ lóa h¹ xuèng 68%. c«ng nhÊt trong lÞch sö nÒn nghiÖp suy sôp. . Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I.Tranh ¶nh vÒ phong trµo X« viÕt NghÖ . Gv: Gi¶i thÝch kh¸i niÖm .Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi tÕ thÕ giíi (1929-1933) ®· (1929-1933) lµ cuéc khñng ho¶ng thõa t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh tõ c¸c níc t b¶n lan nhanh sang c¸c níc KT-XH ViÖt Nam ntn? thuéc ®Þa. hµng ho¸ khan hiÕm. xuÊt nhËp khÈu ®×nh kinh tÕ t b¶n thÕ giíi. th¬ ca vÒ phong trµo ®Êu tranh. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.Lîc ®å phong trµo X« viÕt NghÖ . gi¸ n«ng phÈm b»ng 2/10 GV: §ç Thuú D¬ng 18 . III. c«ng nh©n thÊt nghiÖp lªn tíi 50 triÖu ngêi. æn ®Þnh tæ chøc: 2. gi¸ c¶ ®¾t Khñng ho¶ng b¾t ®Çu næ ®á. Häc sinh: PhiÕu häc tËp.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 II. D¹y bµi míi: a. Møc s¶n xuÊt cña toµn thÕ giíi t b¶n gi¶m sót 42%. Giíi thiÖu bµi: b. vµ møc ®é nghiªm träng 1. nÒn “khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ kinh tÕ phô thuéc vµo chÝnh quèc nªn giíi”: Cuéc khñng ho¶ng ph¶i chÞu hËu qu¶ hÕt søc nÆng nÒ tõ kinh tÕ cã quy m« lín nhÊt cuéc khñng ho¶ng. ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi (1929-1933) (?) Cuéc khñng ho¶ng kinh . ®èn. ChuÈn bÞ: 1.TÜnh. Gi¸o viªn: .

.4/1930: b·i c«ng cña 4000 c«ng nh©n nhµ m¸y sîi Nam §Þnh. 1. VÒ x· héi: §êi sèng cña mäi giai cÊp.Su thuÕ t¨ng gÊp 2 . . bÇn cïng ho¸ vµ ph¸ s¶n trªn quy m« lín. (?) Nh÷ng ¶nh hëng ®ã cã t¸c ®éng ntn ®Õn phong trµo c¸ch m¹ng VN? H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. (DÉn chøng: SGK). Phong trµo c«ng nh©n. VÒ CN: suy sôp. hµng v¹n ngêi thÊt nghiÖp (B¾c K×: 1931: 25.C¸c tÇng líp kh¸c: l©m vµo t×nh thÕ ®iªu ®øng. Phong trµo c¸ch m¹ng 1930 1931 víi ®Ønh cao lµ X« viÕt NghÖ . xi m¨ng H¶i Phßng… . n«ng d©n trªn toµn quèc nöa ®Çu 1930: . . .C«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm. II. (?) Phong trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n vµ n«ng d©n trªn quy m« toµn quèc ®· diÔn ra ntn? 2. ruéng ®Êt bá hoang nhiÒu.TÜnh. . cê ®á bóa liÒm xuÊt hiÖn ë ®êng phè Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph¬ng. Th¸i B×nh… TruyÒn ®¬n. . ®Æc biÖt lµ c«ng nh©n vµ n«ng d©n v« cïng cùc khæ.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 hoÆc 3/10 so víi tríc kia. §ång thêi. h¹n h¸n lò lôt liªn tiÕp x¶y ra. .50%.3 lÇn.Lµm cho nh©n d©n ta thªm c¨m thï vµ quyÕt t©m ®Êu tranh giµnh quyÒn sèng. nhµ m¸y diªm ca BÕn Thuû.Phong trµo ®Êu tranh cña n«ng d©n diÔn ra ë nhiÒu ®Þa ph¬ng: Hµ Néi. tÇng líp. phong kiÕn.N«ng d©n: bÞ mÊt ruéng ®Êt.=> Nguyªn nh©n dÉn ®Õn phong trµo X« viÕt NghÖ .000 ngêi). nhiÒu nhµ m¸y xÝ nghiÖp ®ãng cöa. Trong ngµy Quèc tÕ 19 GV: §ç Thuú D¬ng .Thùc d©n Ph¸p ra søc ®Èy m¹nh chÝnh s¸ch khñng bè tr¾ng (®Æc biÖt lµ sau khëi nghÜa Yªn B¸i) hßng dËp t¾t phong trµo c¸ch m¹ng.TÜnh. lóc ®ã §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· kÞp thêi l·nh ®¹o c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng níc ta vïng dËy ®Êu tranh chèng ®Õ quèc. . xuÊt nhËp khÈu ®×nh ®èn.2/1930: b·i c«ng cña 3000 c«ng nh©n ®ån ®iÒn cao su Phó RiÒng.Th¸ng 5/1930: phong trµo ®Êu tranh d©ng lªn m¹nh mÏ. ngêi cã viÖc lµm th× tiÒn l¬ng gi¶m 30% .

+ H×nh thøc ®Êu tranh diÔn ra quyÕt liÖt: quÇn chóng tæ chøc thÞ uy tuÇn hµnh. MÆc dï bÞ thùc d©n Ph¸p ®µn ¸p. + Th¸ng 9/1930: phong trµo ph¸t triÓn ®Õn ®Ønh cao.Trong suèt th¸ng 9 vµ th¸ng 10. ®Êu tranh cña c«ng nh©n. khñng bè nhng vÉn næ ra c¸c cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n ë H¶i Phßng. nhµ ga xe löa. mét cuéc biÓu t×nh khæng lå cña 2 v¹n ngêi ®· næ ra t¹i Hng Nguyªn (NghÖ An).Tríc khÝ thÕ ®Êu tranh cña quÇn GV: §ç Thuú D¬ng 20 . Hµ Nam. Hµ TÜnh th¸ng 5. nhµ giam. 125 ngêi bÞ th¬ng.1930: n«ng d©n c¸c huyÖn Thanh Ch¬ng. Hµ Néi. tÊn c«ng vµo c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þch ë ®Þa ph¬ng. TÜnh: phong trµo c¸ch m¹ng ®· . §Õ quèc Ph¸p ®· cho m¸y bay nÐm bom 217 ngêi chÕt. . + 12/9/1930: ®Ó hëng øng cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n c¸c huyÖn vµ cuéc b·i c«ng cña c«ng nh©n Vinh . Sµi Gßn… C¸c cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n næ ra ë Gv: ChØ tÝnh riªng trong Th¸i B×nh. 2. c¶ níc cã 16 cuéc vµ kh¾p Nam K×. DiÔn Ch©u (NghÖ An).Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Lao ®éng 1/5/1930 lÇn ®Çu tiªn c«ng n«ng vµ quÇn chóng §«ng D¬ng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®· biÓu d¬ng lùc lîng cña m×nh vµ sù ®oµn kÕt víi v« s¶n thÕ giíi. khÈu hiÖu ®Êu tranh chÝnh trÞ kÕt hîp víi khÈu hiÖu kinh tÕ. Phong trµo ë NghÖ An .Hµ (?) ë NghÖ An vµ Hµ TÜnh.BÕn Thuû ph¶n ®èi chÝnh s¸ch khñng bè cña Ph¸p vµ tay sai. biÓu t×nh cã vò trang. Nam §Þnh. H¬ng S¬n (Hµ TÜnh) ®· vò trang khëi nghÜa ®Õn ph¸ huyÖn lÞ.Lµ n¬i phong trµo ph¸t triÓn m¹ng mÏ diÔn ra ntn? nhÊt. Vinh. NghÖ An. . 4 cuéc ®Êu tranh cña häc sinh vµ d©n nghÌo thµnh thÞ. 34 cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n.

* KÕt qu¶: Ho¶ng sî tríc phong trµo ®Êu tranh quÇn chóng lªn cao vµ tríc ¶nh hëng cña §¶ng ngµy cµng lín m¹nh. . lµm nhiÖm vô cña chÝnh quyÒn nh©n d©n theo h×nh thøc X« viÕt. C¸c tæ chøc ®¶ng ë ®Þa ph¬ng ®· kÞp thêi l·nh ®¹o quÇn chóng thùc hiÖn quyÒn lµm chñ. bé m¸y chÝnh quyÒn ®Þch ë mét sè ®Þa ph¬ng tan r·. kinh tÕ. s¸ch b¸o c¸ch m¹ng ®îc tæ chøc réng r·i. x· héi: ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng kiªn quyÕt trÊn ¸p bän ph¶n c¸ch m¹ng. Chóng cho m¸y bay nÐm bom tµn s¸t ®Ém m¸u cuéc biÓu t×nh cña n«ng d©n Hng Nguyªn ngµy 12/9/1930.Nãi X« viÕt NghÖ . b¾t ®Þa chñ gi¶m t«. ®ång thêi thùc hiÖn c¸c quyÒn tù do d©n chñ cho nh©n d©n. b·i bá c¸c thø thuÕ do ®Õ quèc vµ phong kiÕn ®Æt ra. §oµn thanh niªn ph¶n ®Õ… + C¸c chÝnh s¸ch vÒ chÝnh trÞ. khuyÕn khÝch nh©n d©n häc Quèc ng÷. chia l¹i ruéng ®Êt c«ng cho n«ng d©n.TÜnh? (?) ý nghÜa cña phong trµo? chóng. mÝt tinh. thùc d©n Ph¸p ®· tiÕn hµnh khñng bè cùc k× tµn b¹o. tõ h×nh thøc thÊp nh phêng ban. Héi thÓ dôc ®Õn c¸c h×nh thøc cao nh N«ng héi.TÜnh lµ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng cña quÇn chóng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng v×: + Ngêi qu¶n lÝ c«ng viÖc ë th«n x· lµ do c¸c chi bé §¶ng l·nh ®¹o. Héi t¬ng tÕ. C«ng héi.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) T¹i sao nãi X« viÕt NghÖ TÜnh lµ chÝnh quyªnc c¸ch m¹ng cña quÇn chóng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng? (?) KÕt qu¶ cña phong trµo X« viÕt NghÖ . Héi phô n÷ gi¶i phãng. xo¸ nî. lÇn ®Çu tiªn nh©n d©n ta thËt sù n¾m chÝnh quyÒn ë NghÖ An vµ Hµ TÜnh. C¸c ban chÊp hµnh n«ng héi x· do c¸c chi bé ®¶ng l·nh ®¹o ë n«ng th«n. ®iÒu ®éng lÝnh Ph¸p vµ lÝnh khè xanh 21 GV: §ç Thuú D¬ng . + H×nh thøc chÝnh quyÒn: Gåm c¸c tæ chøc quÇn chóng. bµi trõ mª tÝn dÞ ®oan vµ c¸c hñ tôc… ViÖc tuyªn truyÒn gi¸o dôc ý thøc chÝnh trÞ cho quÇn chóng qua héi nghÞ.

triÖt h¹ l·ng m¹c. Chóng hiÓu môc II. bÊt khuÊt. Lùc lîng c¸ch m¹ng ®îc phôc håi 1. dïng thñ ®o¹n chia rÏ. Sµi Gßn: mét sè §¶ng viªn GV: §ç Thuú D¬ng 22 .Qua cao trµo chøng tá ®êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng lµ ®óng ®¾n. + T¹i Hµ Néi. + BiÕn nhµ tï thµnh trêng häc. Qu¸ tr×nh kh¾c phôc: kÕt qu¶ ntn? . Thùc d©n Ph¸p vµ phong kiÕn tay sai th¼ng tay thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch khñng bè d· man.Tõ cuèi 1931: phong trµo c¸ch m¹ng ViÖt Nam bíc vµo thêi k× v« cïng khã kh¨n. NhiÒu c¬ quan l·nh ®¹o cña (?) C¸ch m¹ng VN ®îc ®¶ng bÞ ph¸ vì. (?) Nh÷ng nç lùc ®ã ®¹t 2. C¸c c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng ë trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng bÞ ph¸ vì. + T×m c¸ch liªn hÖ víi c¬ së c¸ch m¹ng bªn ngoµi .Chøng tá tinh thÇn oanh liÖt vµ n¨ng lùc c¸ch m¹ng cña nh©n d©n lao ®éng ViÖt Nam. . dô dç vµ mua chuéc. kiªn tr× ®Êu tranh b¶o vÖ lËp trêng quan ®iÓm c¸ch m¹ng cña §¶ng. bÞ giÕt hoÆc bÞ tï ®µy.ë trong tï: + C¸c ®¶ng viªn céng s¶n vµ nh÷ng ngêi yªu níc nªu cao khÝ ph¸ch kiªn cêng. nhiÒu chiÕn sÜ céng s¶n. * ý nghÜa: . + Tranh thñ nh÷ng kh¶ n¨ng c«ng khai ®Ó ®Êu tranh hîp ph¸p. III. tï ®µy hoÆc bÞ giÕt.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 vÒ ®ãng chèt t¹i vinh . hµng v¹n ngêi yªu níc bÞ b¾t. hµng v¹n c¸n bé ®¶ng phôc håi ntn? viªn vµ chiÕn sÜ yªu níc bÞ b¾t.BÕn Thuû. chøng tá n¨ng lùc tæ chøc vµ n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng. cho H§3: Híng dÉn HS t×m qu©n ®èt ph¸.ë bªn ngoµi: + C¸c chiÕn sÜ céng s¶n t×m mäi c¸ch g©y dùng l¹i c¸c tæ chøc c¬ së cña §¶ng vµ quÇn chóng. Hoµn c¶nh: .

VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho HS lßng tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng. 4. . ý nghÜa phong trµo. 1935: §¹i héi lÇn thø nhÊt cña §¶ng häp t¹i Ma Cao (Trung Quèc) chuÈn bÞ cho mét cao trµo c¸ch m¹ng míi.C¸c xø uû vµ héi quÇn chøng ®îc lËp l¹i. .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ®· ra tranh cö vµo Héi ®ång thµnh phè.1939. III. æn ®Þnh tæ chøc: GV: §ç Thuú D¬ng 23 .BiÕt sö dông tranh ¶nh lÞch sö. chuÈn bÞ: Cuéc vËn ®éng d©n chñ trong n¨m 1936 . ChuÈn bÞ: 1. Cñng cè: (?) Phong trµo c¸ch m¹ng níc ta ®Õn n¨m 1935 ®· ph¸t triÓn trë l¹i ntn? 5. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. 2.TËp dît cho HS so s¸nh c¸c h×nh thøc tæ chøc ®Êu tranh trong nh÷ng n¨m 1930-1931 víi 1936-1939 ®Ó thÊy ®îc sù chuyÓn híng cña phong trµo ®Êu tranh. . . . *********************** Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 24: Cuéc v©n ®éng d©n chñ trong nh÷ng n¨m 19361939 I.Tµi liÖu vÒ phong trµo ®Êu tranh ®ßi tù do d©n chñ trong nh÷ng n¨m 1936-1939.Nh÷ng nÐt chÝnh cña t×nh h×nh thÕ giíi vµ trong níc cã ¶nh hëng ®Õn c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 1936-1939.Th¸ng 3.Cuèi 1934 . 2. Gi¸o viªn: . ®¸nh dÊu phong trµo c¸ch m¹ng ®îc phôc håi.®Çu 1935: hÖ thèng tæ chøc §¶ng trong níc ®îc phôc håi. 3. II. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kÜ n¨ng: . DÆn dß: Häc bµi. Häc sinh: PhiÕu häc tËp.¶nh “Cuéc mÝt tinh ë khu §Êu x¶o” (Hµ Néi). 3. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: .Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ phong trµo ®Êu tranh trong nh÷ng n¨m 1936-1939. KÕt qu¶: .

ý. Tríc t×nh h×nh ®ã. 1. Quèc tÕ céng s¶n ®· cã => Chñ nghÜa ph¸t xÝt §øc. D¹y bµi míi: a.Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi 1939.N¨m 1936: MÆt trËn nh©n d©n Ph¸p do §¶ng céng s¶n Ph¸p lµm nßng cèt GV: §ç Thuú D¬ng 24 . Giíi thiÖu bµi: b. + Chóng mu ®å tÊn c«ng Liªn X« hi väng ®Èy lïi phong trµo c¸ch m¹ng v« s¶n ®ang ph¸t triÓn m¹nh trong níc vµ (?) Tríc t×nh h×nh ®ã. r¸o riÕt chuÈn bÞ cuéc chiÕn tranh míi ®Ó chia l¹i thÞ trêng thÕ giíi. .7/1935: §¹i héi VII cña Quèc tÕ céng s¶n häp ë Mat-xc¬-va: + X¸c ®Þnh kÎ thï nguy hiÓm tríc m¾t cña nh©n d©n thÕ giíi lµ chñ nghÜa ph¸t xÝt. . + Chóng xo¸ bá mäi quyÒn tù do d©n chñ cña nh©n d©n trong níc. + §Ò ra chñ tr¬ng thµnh lËp MÆt trËn nh©n d©n ë c¸c níc nh»m tËp hîp réng r·i c¸c lùc lîng d©n chñ ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ph¸t xÝt vµ nguy c¬ chiÕn tranh thÕ giíi. thÕ giíi. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I. t×nh h×nh thÕ giíi 1929-1933 ®· lµm cho m©u thuÉn x· cã nh÷ng thay ®æi g×? héi trong c¸c níc t b¶n chñ nghÜa cµng thªm s©u s¾c.. T×nh h×nh thÕ giíi vµ trong níc: hiÓu môc I. KTBC: (?) §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng thay ®æi g× trong l·nh ®¹o ®Ó phong trµo c¸ch m¹ng níc ta cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn trë l¹i sau mét thêi gian t¹m l¾ng? 3. giíi cÇm quyÒn ë mét sè níc t b¶n ®· t×m c¸ch tho¸t khái khñng ho¶ng b»ng c¸ch thiÕt lËp chÕ ®é ph¸t xÝt .chÕ ®é ®éc tµi tµn b¹o nhÊt cña t b¶n tµi chÝnh.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 2. T×nh h×nh thÕ giíi: (?) Bíc sang thêi k× 1936. NhËt hµnh ®éng g×? cïng bÌ lò tay sai ë mét sè níc trë thµnh mèi nguy c¬ lín ®e do¹ hoµ b×nh vµ an ninh thÕ giíi.

thi hµnh mét sè c¶i c¸ch cã lîi cho nh©n d©n lao ®éng. §¶ng ta cã chñ tr¬ng g×? Gv: C¨n cø vµo t×nh h×nh trªn vµ tiÕp thu ®êng lèi nghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø 7 cña Quèc tÕ céng s¶n. giai cÊp bÞ ¶nh hëng vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n.X¸c ®Þnh kÎ thï cô thÓ tríc m¾t cña nh©n d©n §«ng D¬ng løc nµy lµ bän ph¶n ®éng Ph¸p cïng bÌ lò tay sai kh«ng chÞu thi hµnh chÝnh s¸ch cña MÆt trËn nh©n d©n Ph¸p. bän ph¶n ®éng Ph¸p ë §«ng D¬ng vÉn tiÕp tôc chÝnh s¸ch bãc lét v¬ vÐt vµ khñng bè. . ®ßi quyÒn tù do d©n chñ.T¹m ho·n c¸c khÈu hiÖu: “§¸nh ®æ ®Õ quèc Ph¸p. (?) Tríc t×nh h×nh thÕ giíi vµ trong níc nh trªn.1936: Héi nghÞ BCH trung ¬ng §¶ng do ®ång chÝ Lª Hång Phong chñ tr× ®· häp t¹i Thîng H¶i (Trung Quèc) ®Ò ra ®êng lèi vµ ph¬ng ph¸p ®Êu tranh. th¸ng 7.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) ë trong níc. T×nh h×nh trong níc: . => ¶nh hëng tíi phong trµo c¸ch m¹ng ViÖt Nam. II.HËu qu¶ kÐo dµi cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1929-1933 lµm cho ®êi sèng cña c¸c tÇng líp. ChÝnh phñ ®· thi hµnh mét sè quyÒn tù do d©n chñ ë thuéc ®Þa: th¶ tï chÝnh trÞ ph¹m. => Yªu cÇu bøc thiÕt nhÊt cña quÇn chóng nh©n d©n lµ c¶i thiÖn ®êi sèng. 2. ®µn ¸p phong trµo ®Êu tranh cña quÇn chóng. Chñ tr¬ng cña §¶ng: . §«ng D¬ng hoµn toµn ®éc lËp”. thµnh lËp uû ban ®iÒu tra thuéc ®Þa. “TÞch thu ruéng ®Êt… chia GV: §ç Thuú D¬ng 25 . . th¾ng cö vµo nghÞ viÖn vµ lªn cÇm quyÒn. t×nh h×nh cã g× thay ®æi sau cuéc khñng ho¶ng 1929-1933? H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. MÆt trËn d©n chñ §«ng D¬ng vµ phong trµo ®Êu tranh ®ßi tù do d©n chñ. 1.Trong khi ®ã.

®a yªu s¸ch ®ßi th¶ tù do cho tï chÝnh trÞ. nöa hîp ph¸p. biÓu t×nh.. mÝt tinh. ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ph¸t xÝt vµ b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi. nöa c«ng khai. + C¸c uû ban hµnh ®éng nèi tiÕp nhau ra ®êi. d©n chñ. + QuÇn chóng tæ chøc mÝt tinh. b·i thÞ. gi¶m giê lµm. hoµ b×nh”. thi hµnh luËt lao ®éng ngµy lµm 8h. chèng ®¸nh ®Ëp. nªu nhiÖm vô tríc m¾t lµ “Chèng ph¸t xÝt. vÝ dô: 26 GV: §ç Thuú D¬ng . b·i kho¸. c«ng khai. ®îc tæ chøc tõ B¾c chÝ Nam. §Çu n¨m 1937: nh©n dÞp ®ãn ph¸i ®oµn viªn cña chÝnh phñ Ph¸p G«-®a vµ toµn quyÒn míi cña §«ng D¬ng. d©n chñ tiÕn bé. + Phong trµo c«ng nh©n: cã kho¶ng 400 cuéc b·i c«ng ®ßi t¨ng l¬ng. §¶ng chñ tr¬ng ph¸t ®éng mét phong trµo ®Êu tranh c«ng khai réng lín cña quÇn chóng më ®Çu lµ cuéc vËn ®éng thµnh lËp uû ban trï bÞ §«ng D¬ng ®¹i héi nh»m thu thËp nguyÖn väng cña quÇn chóng tiÕn tíi triÖu tËp §«ng D¬ng ®¹i héi. ®ßi tù do.1936: ®îc tin ChÝnh phñ MÆt trËn nh©n d©n Ph¸p cö ph¸i ®oµn sang ®iÒu tra t×nh h×nh thuéc ®Þa ë §«ng D¬ng.. b.Chñ tr¬ng thµnh lËp MÆt trËn nh©n d©n ph¶n ®Õ §«ng D¬ng (th¸ng 31938: ®æi tªn thµnh MÆt trËn d©n chñ §«ng D¬ng) nh»m t©ph hîp mäi lùc lîng yªu níc. Phong trµo §«ng D¬ng ®¹i héi: .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Phong trµo ®Êu tranh cña nh©n d©n ta trong giai ®o¹n 1936-1939 diÔn ra ntn? (?) Phong trµo ®Êu tranh cho d©n cµy”. nhiÒu cuéc ®Êu tranh díi c¸c h×nh thøc: b·i c«ng. chèng bän ph¶n ®éng thuéc ®Þa vµ tay sai.H×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p ®Êu tranh: hîp ph¸p. chèng chiÕn tranh ®Õ quèc.. héi häp. diÔn thuyÕt.. 2. c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. . . Phong trµo ®Êu tranh: a. c¬m ¸o.

nhiÒu s¸ch b¸o tiÕn bé ®îc phæ biÕn réng r·i: B¸o TiÒn Phong. d. Qua cao trµo: + Tr×nh ®é chÝnh trÞ vµ c«ng t¸c cña c¸n bé ®¶ng viªn ®îc n©ng cao mét bíc râ rÖt.. bän Ph¸p ë §«ng D¬ng b¾t ®Çu ph¶n c«ng l¹i c¸ch m¹ng.5 v¹n ngêi h« vang c¸c khÈu Nam? hiÖu: ®ßi tù do lËp nghiÖp ®oµn.. . c.1938. ¶nh hëng cña §¶ng ngµy cµng më réng vµ thÊm s©u vµo ®êi sèng nh©n d©n.5. D©n Chóng. chèng ph¸t xÝt. ng¨n cÊm c¸c cuéc ®Êu tranh cña quÇn chóng. ph¸t triÓn ra sao? + Phong trµo n«ng d©n: cã h¬n 150 cuéc ®Êu tranh chèng cíp ruéng ®Êt.Cao trµo d©n téc d©n chñ 1936-1939 lµ cuéc vËn ®éng d©n chñ vµ lµ cao trµo c¸ch m¹ng réng lín. III. Phong trµo ®Êu tranh b¸o chÝ c«ng khai: ph¸t triÓn m¹nh. ®ßi chia l¹i ruéng ®Êt c«ng. Theo ®µ. gi¸o dôc.. chèng chiÕn tranh b¶o vÖ hoµ b×nh. gi¶m t«.. + C«ng chøc. ý nghÜa cña phong trµo .. phong trµo ®Êu tranh c«ng khai bÞ thu hÑp dÇn vµ ®Õn th¸ng 9.. ®Ëp tan luËn GV: §ç Thuú D¬ng 27 .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 c«ng khai tõ cuèi 1938 SGK. + C¸c s¸ch b¸o cña §¶ng vµ MÆt trËn d©n chñ ®· cã t¸c dông lín trong ®éng viªn. hiÓu môc III..1939 khi ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ th× chÊm døt. tiÓu th¬ng vµ tiÓu chñ ®ßi ®¶m b¶o quyÒn lîi lao ®éng. + Uy tÝn. C¸c s¸ch b¸o giíi thiÖu Chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng ®îc lu hµnh réng r·i. ban H§3: Híng dÉn HS t×m bè quyÒn tù do d©n chñ. ®ßi gi¶m thuÕ. N¨m 1938: Nh©n ngµy Quèc tÕ lao (?) Cao trµo d©n téc d©n ®éng 1.Cuèi 1938: ChÝnh phñ MÆt trËn nh©n d©n Ph¸p ngµy cµng ®i vµo con ®êng ph¶n ®éng. tæ chøc vµ l·nh ®¹o quÇn chóng ®Êu tranh.. t¹i khu §Êu X¶o (Hµ chñ 1936-1939 cã ý nghÜa Néi) ®· diÔn ra cuéc mÝt tinh khæng lå ntn ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt cña 2.

trëng thµnh trong ®Êu tranh. råi ®Çu hµng vµ c©u kÕt víi NhËt ¸p bøc. DÆn dß: Häc bµi. kh©m phôc tinh thÇn dòng c¶m cña nh©n d©n ta. båi dìng ®îc ®éi ngò c¸n bé ®«ng ®¶o. + §¶ng x©y dùng ®îc ®éi qu©n chÝnh trÞ hïng hËu. lµm cho ®êi sèng cña c¸c tÇng líp. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®îc: . . VÒ kÜ n¨ng: TËp dît cho HS biÕt ph©n tÝch c¸c thñ ®o¹n th©m ®éc cña NhËt.Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ diÔn biÕn cña ba cuéc næi dËy: Khëi nghÜa B¾c S¬n. Ph¸p.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ®iÖu xuyªn t¹c vµ hµnh ®éng ph¸ ho¹i cña kÎ thï. 2. khëi nghÜa Nam K× vµ binh biÕn §« L¬ng vµ ý nghÜa cña ba cuéc næi dËy nµy. GV: §ç Thuú D¬ng 28 .NhËt vµ lßng kÝnh yªu. chuÈn bÞ: ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 19391945. VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho HS lßng c¨m thï ®Õ quèc. giai cÊp v« cïng cùc khæ. biÕt ®¸nh gi¸ ý nghÜa cña ba cuéc næi dËy ®Çu tiªn vµ biÕt sö dông b¶n ®å. ph¸t xÝt Ph¸p . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.1945 TiÕt 25: ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 1939 . 4. ******************************************************************** TuÇn 22 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Ch¬ng III: Cuéc vËn ®éng tiÕn tíi C¸ch m¹ng th¸ng T¸m . bãc lét nh©n d©n ta.1945 I. 3.Khi chiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ. Cñng cè: (?) §êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ h×nh thøc ®Êu tranh trong giai ®o¹n 1936-1939 cã g× kh¸c so víi giai ®o¹n 1930-1931? 5. thùc d©n Ph¸p ®· tho¶ hiÖp víi NhËt. dµy d¹n kinh nghiÖm.

ph¸t xÝt NhËt ®· lµm g×? => Ph¸p B¾t tay víi NhËt thèng trÞ §«ng D¬ng. khëi nghÜa Nam K× vµ binh biÕn §« L¬ng. T×nh h×nh thÕ giíi: . . Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I.1939: ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ. KTBC: (?) ý nghÜa cña cao trµo d©n chñ 1936 . 2. (?) ë §«ng D¬ng.ë ViÔn §«ng: ph¸t xÝt NhËt ®Èy m¹nh x©m lîc Trung Quèc vµ cho qu©n tiÕn s¸t biªn giíi ViÖt .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 II. Giíi thiÖu bµi: b. T×nh h×nh §«ng D¬ng: h×nh diÔn ra ntn sau khi . Gi¸o viªn: . .Thùc d©n Ph¸p ®øng tríc hai nguy CTTG thø hai bïng næ? c¬: + Phong trµo c¸ch m¹ng §«ng D¬ng. . * VÒ phÝa NhËt: . ®ãng 6000 qu©n ë phÝa B¾c s«ng Hång. D¹y bµi míi: a. hµng ho¸ xuyªn qua B¾c K× vµo Trung Quèc. . . æn ®Þnh tæ chøc: 2. T×nh h×nh thÕ giíi vµ §«ng DhiÓu môc I.Trung.Th¸ng 9/1940: Ph¸p kÝ hiÖp íc cho NhËt dïng c¸c s©n bay B¾c K×. ¬ng: (?) H·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh cña t×nh h×nh thÕ giíi sau khi ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ? 1. ChuÈn bÞ: 1.Ngµy 23/7/1941: HiÖp íc “Phßng thñ chung §«ng D¬ng” ®· ®îc kÝ kÕt gi÷a GV: §ç Thuú D¬ng 29 .ë ch©u ¢u: 6/1940: ph¸t xÝt §øc kÐo vµo ®Êt Ph¸p.1939? 3. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. Häc sinh: PhiÕu häc tËp.Trung kh«ng ®Ó cho §ång minh chuyªn chë vò khÝ.Lîc ®å ba cuéc næi dËy: Khëi nghÜa B¾c S¬n. ChÝnh phñ Ph¸p nhanh chãng ®Çu hµng ph¸t xÝt §øc.Ngµy 20/6/1940: NhËt buéc Ph¸p ph¶i ®ãng cöa biªn giíi ViÖt .9. t×nh 2.NhËt. + Ph¸t xÝt NhËt l¨m le hÊ c¼ng Ph¸p.Tµi liÖu vÒ ¸ch ¸p bøc cña Ph¸p . III. (?) Khi vµo §«ng D¬ng.

t¹o mäi sù dÔ dµng cho NhËt hµnh binh.Thu mua l¬ng thùc chñ yÕu lµ lóa g¹o theo lèi cêng bøc víi gi¸ rÎ ®Ó mét phÇn cung cÊp cho qu©n NhËt. => NhËt . thùc chÊt lµ lîi dông thêi chiÕn ®Ó n¾m ®éc quyÒn kinh tÕ §«ng D¬ng. ®êi sèng cùc khæ. mét phÇn tÝch tr÷ cho chiÕn tranh.Thi hµnh chÝnh s¸ch kinh tÕ chØ huy. ra ntn? v¬ vÐt søc ngêi.®Çu 1945. ®iªu ®øng. .Ph¸p c©u kÕt chÆt chÏ víi nhau ®Ó thèng trÞ nh©n d©n §«ng D¬ng. HiÖp íc thõa nhËn: + NhËt ®îc phÐp sö dông tÊt c¶ c¸c s©n bay vµ cöa biÓn ë §«ng D¬ng vµo môc ®Ých qu©n sù. cung cÊp l¬ng thùc.NhËt muèn lîi dông Ph¸p ®Ó kiÕm lêi (?) Cuéc khëi nghÜa diÔn vµ chèng ph¸ c¸ch m¹ng §«ng D¬ng. (?) §iÒu g× ®· dÉn tíi sù bïng næ cña khëi nghÜa . søc cña vµo chiÕn tranh. GV: §ç Thuú D¬ng 30 . thùc d©n Ph¸p ë §«ng D¬ng ®· lµm g×? (?) T×nh h×nh ViÖt Nam trong CTTG thø hai cã ®iÒu g× ®¸ng chó ý? (?) V× sao thùc d©n Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt thë hiÖp víi nhau ®Ó cïng thèng trÞ §«ng D¬ng? H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. riªng thuÕ rîu. . * Thñ ®o¹n cña NhËt: . mÆt kh¸c muèn dùa vµo NhËt ®Ó chèng c¸ch m¹ng §«ng D¬ng. .T¨ng c¸c lo¹i thuÕ. + Ngµy 7/12/1941: NhËt buéc Ph¸p kÝ kÕt hiÖp íc hîp t¸c mäi mÆt víi NhËt.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Tríc sù lÊn lít cña NhËt. NhËt vµ Ph¸p.V× thùc d©n Ph¸p lóc nµy kh«ng ®ñ B¾c S¬n? søc chèng l¹i NhËt. bè trÝ doanh tr¹i. * VÒ phÝa Ph¸p: . . muèi.Thñ ®o¹n tµn ¸c cña NhËt ®· dÉn ®Õn n¹n khan hiÕm l¬ng thùc nghiªm träng lµm cho h¬n 2 triÖu ®ång bµo ta bÞ chÕt ®ãi vµo cuèi n¨m 1944 .Nh©n d©n ta ph¶i chÞu hai tÇng ¸p bøc Ph¸p . thuèc phiÖn tõ n¨m 1939 -> 1945: t¨ng 3 lÇn. gi÷ g×n trËt tù x· héi §«ng D¬ng ®Ó ®¶m b¶o hËu ph¬ng an toµn cho NhËt. bãc lét ®îc nhiÒu h¬n.NhËt.

§éi qu©n du kÝch B¾c S¬n ®îc thµnh lËp. ho¹t ®éng ë B¾c S¬n. Gv: Thùc d©n Ph¸p sau khi cñng cè lùc lîng ®· r¸o riot tÊn c«ng c¸ch m¹ng. Sau khi khëi ngh·i B¾c S¬n thÊt b¹i. NhËt ®· tho¶ hiÖp ®Ó Ph¸p quay trë l¹i ®µn ¸p. lùc lîng c¸ch m¹ng trang bÞ kÐm. ®èt ph¸ nhµ cöa. . qu©n khëi nghÜa tiÕn tíi lËp c¨n cø qu©n sù. Vâ Nhai. Khëi nghÜa B¾c S¬n (27/9/1940) a. Nguyªn nh©n (hoµn c¶nh): . . cíp ®o¹t tµi s¶n cña nh©n d©n. §¶ng bé B¾c S¬n l·nh ®¹o nh©n d©n næi dËy khëi nghÜa. DiÔn biÕn: . Nhê ®ã. Nh÷ng cuéc næi dËy ®Çu tiªn 1.NhËt ®¸nh vµo L¹ng S¬n. . Tríc sù khñng bè cña ®Þch. mét uû ban chØ huy ®îc thµnh lËp ®Ó phô tr¸ch mäi mÆt c«ng t¸c c¸ch m¹ng. b¾t giÕt c¸n bé. cuéc khëi nghÜa chØ tån t¹i gÇn 1 th¸ng. Ph¸p thua ch¹y ®· rót qua ch©u B¾c S¬n. II. gi¶i t¸n chÝnh quyÒn ®Þch. tíc vò khÝ cña chóng ®Ó trang bÞ cho m×nh. qu©n Ph¸p ®¸nh óp Vò L¨ng.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 => C©u kÕt ®Ó chèng ph¸ c¸ch m¹ng. (?) Nguyªn nh©n nµo dÉn GV: §ç Thuú D¬ng 31 .Nh©n c¬ héi ®ã.Sau ®ã. tæ chøc c¸c to¸n vò tranh ®i b¾t vµ trõng trÞ bän tay sai cña ®Þch. Ngµy 20/20/1940. ®Õn cuèi n¨m 1941 ph¸t triÓn thµnh cøu quèc qu©n. thµnh lËp chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng. QuÇn chóng gia nhËp qu©n ®éi c¸ch m¹ng rÊt ®«ng. nh©n d©n ®· ®Êu tranh quyÕt liÖt chèng khñng bè. Tµi s¶n cña ®Õ quèc vµ tay sai ®Òu bÞ tÞch thu ®em chia cho d©n nghÌo vµ c¸c gia ®×nh bÞ thiÖt h¹i. c¬ së cuéc khëi nghÜa vÉn ®îc duy tr×. §éi du kÝch b¾c S¬n ®îc thµnh lËp vµ lín dÇn lªn. thiÕu kinh nghiÖm chiÕn ®Êu nªn tan vì nhanh chãng.§ªm 27/9/1940: Nh©n d©n B¾c S¬n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé ®Þa ph¬ng ®· næi dËy chÆn ®¸nh tµn qu©n Ph¸p. §¶ng ta tiÕp tôc duy tr× ®éi du kÝch B¾c S¬n. chÝnh quyÒn cña chóng dÇn dÇn ®îc lËp l¹i ë c¸c n¬i. b. trë thµnh lùc lîng vò trang nßng cèt cña §¶ng sau nµy. dån d©n. Qu©n Ph¸p th¼ng tay ®µn ¸p cuéc khëi nghÜa.Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé ®Þa ph¬ng.

§óng theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh. Thùc d©n Ph¸p t×m c¸ch ®èi (?) Nguyªn nh©n nµo dÉn phã gi÷ binh lÝnh ngêi ViÖt trong tr¹i ®Õn binh biÕn §« L¬ng? vµ tíc hÕt vò khÝ cña hä. §Ó chèng l¹i. ®ång thêi ra lÖnh giíi nghiªm s¨n lïng c¸c chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. §¶ng bé Nam K× quyÕt ®Þnh khëi nghÜa tuy cha cã sù ®ång ý cña trung ¬ng §¶ng. b. Ngµy 22/11/1940. cuéc khëi nghÜa vÉn næ ra vµo GV: §ç Thuú D¬ng 32 . DiÔn biÕn: . Khëi nghÜa Nam K× (23/11/1940) a. mét sè c¸n bé chØ huy bÞ b¾t. ph¸i viªn cña trung ¬ng §¶ng lµ Phan §¨ng Lu mang lÖnh ho·n khëi nghÜa vÒ Sµi Gßn nhng lÖnh ph¸t ®éng næi dËy ®· ®îc ban bè.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 tíi sù bïng næ khëi nghÜa Nam K×? (?) Cuéc khëi ngh·i ®· diÔn ra ntn? 2.Tríc ngµy khëi nghÜa. .§îc NhËt xói giôc. kÕ ho¹ch khëi nghÜa bÞ lé. Nguyªn nh©n: . nhiÒu binh lÝnh ®· ®µo ngò hoÆc bÝ mËt liªn l¹c víi §¶ng bé Nam K×. sau khi ph©n tÝch t×nh h×nh ®· quyÕt ®Þnh ho·n cuéc khëi nghÜa Nam K×. bän qu©n phiÖt Th¸i Lan g©y xung ®ét víi Ph¸p däc biªn giíi Lµo . Tríc t×nh h×nh ®ã.Cam-pu-chia. thùc d©n Ph¸p ®· b¾t binh lÝnh ngêi ViÖt ra trËn chÕt thay cho chóng.Héi nghÞ trung ¬ng §¶ng lÇn thø 7 (11/1940). Nh©n d©n Nam K× hÕt søc bÊt b×nh.

r¹ng s¸ng ngµy 23-11-1940 ë hÇu kh¾p c¸c t×nh Nam K×. .ChÝnh s¸ch cai trÞ cña thùc d©n Ph¸p ë §«ng D¬ng kh«ng chØ g©y lßng c¨m thï ®èi víi c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng mµ cßn g©y sù chèng ®èi cña c¸c binh lÝnh ngêi ViÖt trong qu©n ®éi Ph¸p. lùc lîng c¸ch m¹ng cha ®îc tæ chøc vµ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ. NghÜa qu©n h¹ nhiÒu ®ån giÆc. ph¸ ®êng giao th«ng. ®ång thêi nghiªm kh¾c c¶nh c¸o ph¸t xÝt NhËt võa ®Æt ch©n vµo §«ng D¬ng. T¹i NghÖ An.. l¸ cê ®á sao vµng ®· xuÊt hiÖn. binh lÝnh ngêi ViÖt hÕt søc bÊt b×nh v× bÞ b¾t sang Lµo lµm bia ®ì ®¹n cho Ph¸p chèng Th¸i Lan. ph¬i n¾ng cho chÕt kh« hoÆc ®a lªn xµ lan vøt xuèng biÓn. Tuy nhiªn vÉn ®Ó l¹i ý nghÜa lÞch sö quan träng: .. thµnh lËp chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng.Ho¶ng sî tríc phong trµo c¸ch m¹ng cña nh©n d©n. §« L¬ng råi lªn « t« tiÕn vÒ Vinh ®Þnh phèi hîp víi binh lÝnh ë ®©y. Binh biÕn §« L¬ng (13/1/1941) a. ¤ng cïng 10 ®ång chÝ bÞ xö tö.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Cuéc binh biÕn ®· diÔn ra ntn? Gv: C¶ ba cuéc khëi nghÜa ®Òu thÊt b¹i lµ do næ ra cha ®óng thêi c¬. Trong cuéc khëi nghÜa. giÕt giÆc chiÕm thµnh nhng kÕ ho¹c kh«ng thùc hiÖn ®îc. lÊy d©y thÐp x©u tay nhiÒu ngêi. thùc d©n Ph¸p ®· tËp trung lùc lîng ®µn ¸p cuéc khëi nghÜa v« cïng tµn khèc: cho m¸y bay déi bom vµo c¸c lµng m¹c.Ngµy 13/1/1941: díi sù chØ huy cña §éi Cung (NguyÔn V¨n Cung). binh lÝnh yªu níc næi dËy ®¸nh chiÕm ®ån Chî R¹ng. lËp toµ ¸n trõng trÞ bän ph¶n ®éng.B¸o hiÖu thêi k× ®Êu tranh míi: thêi k× khëi nghÜa vò trang giµnh chÝnh quyÒn. DiÔn biÕn: . gi¸ng nh÷ng ®ßn phñ ®Çu chÝ tö vµo thùc d©n Ph¸p.Nªu cao t×nh thÇn quËt cêng anh dòng cña d©n téc ta. ®ªm 22. MÆc dï thÊt b¹i.. lÇn ®Çu tiªn. Sau khëi nghÜa c¬ së §¶ng bÞ tæn thÊt nÆng nÒ nhng lùc lîng c¸ch m¹ng cña ta kÞp thêi rót vµo ho¹t ®éng bÝ mËt chê c¬ héi ho¹t ®éng trë l¹i. 3. Cuéc khëi nghÜa bÞ thùc d©n Ph¸p dËp t¾t nhanh chãng. b×nh biÕn §« L¬ng ®· chøng tá t×nh thÇn yªu níc cña binh 33 GV: §ç Thuú D¬ng . . thùc d©n Ph¸p cßn t¬ng ®èi m¹nh.. b. nhiÒu ngêi kh¸c bÞ kÕt ¸n tï khæ sai vµ bÞ ®a ®i ®µy. §éi Cung bÞ b¾t. Nguyªn nh©n: .

Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I. MÆt trËn ViÖt Minh ra ®êi (19-5hiÓu môc I. Giíi thiÖu bµi: b. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. *********************** Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 26: Cao trµo c¸ch m¹ng tiÕn tíi Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.Lîc ®å “Khu gi¶i phãng ViÖt B¾c” . . lßng tin vµo sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng. VÒ kiÕn thøc: gióp HS n¾m ®îc: . DÆn dß: Häc bµi. 2.Nh÷ng chñ tr¬ng cña §¶ng sau khi NhËt ®¶o chÝnh Ph¸p vµ diÔn biÕn cña cao trµo kh¸ng NhËt. D¹y bµi míi: a. VÒ kÜ n¨ng: . VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho HS lßng kÝnh yªu Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Cñng cè: c©u hái SGK. ChuÈn bÞ: 1. chuÈn bÞ: Cao trµo c¸ch m¹ng tiÕn tíi Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945. .B¶ng phô. ®¸nh gi¸ sù kiÖn lÞch sö. ®øng ®Çu lµ l·nh tô Hå ChÝ Minh. Nam K× vµ binh biÕn §« L¬ng? 3. III. 4. 2. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Hoµn c¶nh ra ®êi cña MTVM: ®êi trong hoµn c¶nh thÕ a. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. KTBC: (?) Nguyªn nh©n bïng næ vµ ý nghÜa cña ba cuéc khëi nghÜa: B¾c S¬n.TËp dît ph©n tÝch. ThÕ giíi: GV: §ç Thuú D¬ng 34 . lîc ®å lÞch sö.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 lÝnh ngêi ViÖt trong qu©n ®éi Ph¸p. 5.Sö dông tranh ¶nh.¶nh “§éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n” .Hoµn c¶nh dÉn tíi viÖc §¶ng ta chñ tr¬ng thµnh lËp MÆt trËn ViÖt Minh vµ sù ph¸t triÓn cña lùc lîng c¸ch m¹ng sau khi ViÖt Minh thµnh lËp. Gi¸o viªn: . I. II. cøu níc tiÕn tíi Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945. 1941) (?) MÆt trËn ViÖt Minh ra 1. 3.

Néi dung: + Héi nghÞ chñ tr¬ng ®a vÊn ®Ò gi¶i phãng d©n téc lªn hµng ®Çu. Ngêi triÖu tËp vµ chñ tr× Héi nghÞ trung ¬ng lÇn thø 8 cña §¶ng ë P¸c Bã (Cao B»ng). Trong níc: .6/1941: §øc tÊn c«ng Liªn X«. . + Chñ tr¬ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc trong ph¹m vi tõng níc §«ng D¬ng. tæ chøc nµy ®· cã uy tÝn vµ ¶nh hëng s©u réng trong nh©n d©n. + T¹m g¸c c¸c khÈu hiÖu “§¸nh ®æ ®Þa chñ.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 giíi ntn? (?) Tríc nh÷ng thay ®æi ®ã. chia ruéng ®Êt cho d©n cµy”. b.Trªn thÕ giíi h×nh thµnh hai trËn tuyÕn: + Mét bªn lµ c¸c lùc lîng d©n chñ do Liªn X« ®øng ®Çu.NhËt giµnh ®éc lËp hoµn toµn. 2. TÝnh chÊt cuéc chiÕn tranh thay ®æi vÒ c¨n b¶n: tõ cuéc chiÕn tranh x©m lîc phi nghÜa trë thµnh cuéc chiÕn tranh chÝnh nghÜa chèng ph¸t xÝt. . gi¶m t« gi¶m tøc chia l¹i ruéng ®Êt c«ng”. t×nh h×nh trong níc ntn? Gv: MTVM chÝnh thøc thµnh lËp ngµy 19/5/1941. Cuéc chiÕn tranh gi÷ níc vÜ ®¹i cña nh©n d©n Liªn X« b¾t ®Çu. .ý NhËt. (?) Sau khi thµnh lËp. + Mét bªn lµ khèi ph¸t xÝt §øc . Tõ 10 -> 19/5/1941.Ngµy 28/1/1941: NguyÔn ¸i Quèc vÒ níc trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng. Ho¹t ®éng cña MÆt trËn ViÖt Minh: 35 GV: §ç Thuú D¬ng .Cuéc CTTG bíc sang n¨m thø ba. ChØ sau mét thêi gian ng¾n. + Héi nghÞ quyÕt ®Þnh thµnh lËp MÆt trËn ViÖt Nam ®éc lËp §ång minh (gäi t¾t lµ ViÖt Minh). . ®¸nh ®uæi Ph¸p . thay b»ng c¸c khÈu hiÖu “TÞch thu ruéng ®Êt cña bän ®Õ quèc vµ ViÖt gian chia cho d©n cµy nghÌo. bao gåm c¸c tæ chøc quÇn chóng lÊy tªn lµ Héi cøu quèc nh»m ®oµn kÕt mäi lùc lîng cïng nhau ®øng lªn ®Êu tranh. tiÕn tíi thùc hiÖn “Ngêi cµy cã ruéng”.

1944: Tæng bé ViÖt Minh ra chØ thÞ “S¾m söa vò khÝ. (?) MTVM ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng g× ®Ó x©y dùng lùc lîng chÝnh trÞ? GV: §ç Thuú D¬ng . X©y dùng lùc lîng vò trang: .§Çu 1944: ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bíc vµo giai ®o¹n kÕt thóc. kh«ng khÝ khëi nghÜa s«i sôc kh¾p c¨n cø. ph¸t ®éng mét phong trµo ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ vò trang ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng tiÕn lªn.§Õn 1942: kh¾p 9 ch©u cña Cao B»ng ®Òu cã Héi cøu quèc trong ®ã cã 36 Gv: Giíi thiÖu H37: §éi VNTTGPQ thµnh lËp t¹i khu rõng TrÇn Hng §¹o gåm 34 chiÕn sÜ do ®ång chÝ Vâ Nguyªn Gi¸p lµm ®éi trëng.Cuèi 1940: sau khi khëi nghÜa B¾c S¬n thÊt b¹i.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 MTVM ®· cã nh÷ng hµnh ®éng g× ®Ó x©y dùng lùc lîng vò tranh? a. L¹ng S¬n. b. mét bé phËn lùc lîng vò trang khëi nghÜa ®îc tæ chøc l¹i thµnh c¸c ®éi du kÝch. sau ®ã ph©n t¸n thµnh nhiÒu bé phËn ®Ó chÊn chØnh lùc lîng vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c vò trang tuyªn truyÒn.N¨m 1941: lùc lîng nµy chuyÓn thµnh Cøu quèc qu©n. ®uæi thï chung”.Cøu quèc qu©n ph¸t ®éng chiÕn tranh du kÝch. Cuèi th¸ng 12/1944: §éi VN tuyªn ruyÒn gi¶i phãng qu©n ®¸nh th¾ng liªn tiÕp hai trËn: Phay Kh¾t.Sau khi MÆt trËn ViÖt Minh thµnh lËp. Tuyªn Quang. .Vâ Nhai.C«ng t¸c x©y dùng lùc lîng c¸ch m¹ng tiÕn tíi vò trang khëi nghÜa khi thêi c¬ ®Õn ®îc ®Æc biÖt coi träng. Cao b»ng ®· ®îc chän lµm n¬i thÝ ®iÓm x©y dùng c¸c Héi cøu quèc trong MTVM.Ngµy 22/12/1944: §éi VN tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ®îc thµnh lËp. . . §Çu th¸ng 5. . . ho¹t ®éng t¹i c¨n cø B¾c S¬n . theo chñ tr¬ng cña §¶ng. . X©y dùng lùc lîng chÝnh trÞ: . Nµ NgÇn. g©y dùng c¬ së chÝnh trÞ trong quÇn chóng t¹i Th¸i Nguyªn.

lÇn lît UBVM tØnh Cao B»ng vµ UBVM liªn tØnh Cao . . . 4. ******************************************************************** TuÇn 23 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 27: Cao trµo c¸ch m¹ng tiÕn tíi Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945 (tiÕp). Cñng cè: (?) §¶ng céng s¶n §«ng D¬ng chñ tr¬ng thµnh lËp MTVM trong hoµn c¶nh nµo? 5.. I. v¨n ho¸ cña ®Þch. §¶ng ta ®· x©y dùng ®îc lùc lîng chÝnh trÞ vµ vò trang kh¸ chu ®¸o (th«ng qua ho¹t ®éng cña MTVM).L¹ng ®îc thµnh lËp. DÆn dß: Häc bµi.B¾c . ChuÈn bÞ: 1. nghÜa lµ mäi ngêi ®Òu gia nhËp tæ chøc ViÖt Minh. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. x· nµo còng cã uû ban ViÖt Minh. ®îc lu hµnh réng r·i trong quÇn chóng ®Ó tuyªn truyÒn ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ®Êu trang chèng mäi thñ ®o¹n chÝnh trÞ.. KTBC: GV: §ç Thuú D¬ng 37 . cho ®Õn cuèi 1944 .B¸o chÝ cña §¶ng vµ MTVM: Gi¶i Phãng. t s¶n d©n téc vµo tæ chøc cøu quèc. .L¹ng lËp ra 19 ban xung phong “Nam tiÕn” ®Ó liªn l¹c víi c¨n cø ®Þa B¾c S¬n .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Gv: Nh vËy. Gi¸o viªn: .Lîc ®å “Khu gi¶i phãng ViÖt B¾c” 2. . sinh viªn.B¾c . æn ®Þnh tæ chøc: 2.§¶ng rÊt chó träng x©y dùng lùa lîng chÝnh trÞ trong quÇn chóng c«ng n«ng vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n kh¸c: häc sinh. trÝ thøc.N¨m 1943: UBVM Cao .B¶ng phô. thu hót ®«ng ®¶o lùc lîng quÇn chóng c¸ch m¹ng.Vâ Nhai vµ ph¸t triÓn lùc lîng c¸ch m¹ng xuèng c¸c tØnh miÒn xu«i. Cê gi¶i phãng. chuÈn bÞ: Cao trµo c¸ch m¹ng tiÕn tíi Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945 (tiÕp). II. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.®Çu 1945. III. Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 26. 3 ch©u “hoµn toµn”. c¸ch m¹ng ViÖt nam tiÕn lªn mét cao trµo míi.

NhËt ®¶o chÝnh Ph¸p (9/3/1945) (?) Nguyªn nh©n nµo dÉn a. chÝnh phñ §ê-g«n vÒ Pa-ri. . ph¸t xÝt §øc bÞ quÐt s¹ch khái Liªn X«. b. cøu níc.§ªm 9/3/1945: NhËt næ sóng lËt ®æ Ph¸p trªn toµn câi §«ng D¬ng. (?) Cuéc ®¶o chÝnh diÔn .§Çu n¨m 1945: CTTG thø hai bíc vµo Ph¸p? giai ®o¹n kÕt thóc. D¹y bµi míi: a.Sau khi hÊt c¼ng Ph¸p. . ph¸t xÝt NhËt hoµn toµn lµm chñ §«ng D¬ng. chÝnh phñ NhËt hoµng tuyªn bè sÏ gióp nÒn ®éc lËp cña c¸c d©n téc §«ng D¬ng.MÜ trªn bé còng nh trªn biÓn. thùc d©n Ph¸p ngãc ®Çu dËy r¸o riÕt ho¹t ®éng. tiÕn tíi Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945 1. Qu©n Ph¸p chèng cù rÊt yÕu ít. Nhng GV: §ç Thuú D¬ng 38 . Nguyªn nh©n: tíi viÖc NhËt ®¶o chÝnh . níc Ph¸p ®îc gi¶i phãng.ë §«ng D¬ng: thÊy triÓn väng chiÕn th¾ng cña qu©n §ång minh ®ang ®Õn gÇn. Cao trµo kh¸ng NhËt. hiÓu môc II. ë ch©u ¢u. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn Hs t×m II.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Ho¹t ®éng cña MÆt trËn ViÖt Minh? 3.=> M©u thuÉn gi÷a NhËt vµ Ph¸p ë §«ng D¬ng ngµy cµng trë nªn gay g¾t. Giíi thiÖu bµi: b. chØ sau mét vµi giê ®· ®Çu hµng.ë mÆt trËn Th¸i B×nh D¬ng: ph¸t xÝt NhËt khèn ®èn tríc c¸c ®ßn tÊn c«ng dån dËp cña Anh . Liªn qu©n Anh .T×nh thÕ thÊt b¹i gÇn kÒ cña ph¸t xÝt ra ntn? NhËt buéc chóng ph¶i lµm cuéc ®¶o chÝnh lËt ®æ Ph¸p ®Ó ®éc chiÕm §«ng D¬ng. thµnh BÐclin s¾p thÊt thñ. ®îi khi qu©n §ång minh kÐo vµo th× sÏ næi dËy hëng øng ®¸nh b¹i qu©n NhËt giµnh l¹i ®Þa vÞ thèng trÞ cò.MÜ ®æ bé lªn ®Êt Ph¸p më mÆt trËn thø hai ®¸nh §øc. . DiÔn biÕn: . nhiÒu níc §«ng ¢u ®îc gi¶i phãng.

B¾c . cøu níc ®ang cuån cuén d©ng lªn th× ngµy GV: §ç Thuú D¬ng 39 . b. c¸c ®éi danh dù ViÖt Minh ®· t¸o b¹o trõ khö mét sè tªn tay sai ®¾c lùc cña ®Þch. . tæng lÝ. phèi hîp víi lùc lîng chÝnh trÞ cña quÇn chóng gi¶i phãng hµng lo¹t x· huyÖn. ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n vµ Cøu quèc qu©n ®Èy m¹nh chiÕn tranh du kÝch. ®Æc biÖt lµ ë c¨n cø ®Þa Cao . ban Thêng vô trung ?) Cao trµo kh¸ng NhËt. kÝch thÝch tinh thÇn c¸ch m¹ng cña quÇn chóng. ë nhiÒu thÞ x·. cøu níc” m¹nh mÏ lµm tiÒn ®Ò cho cuéc Tæng khëi nghÜa sau nµy. thµnh phè vµ ngay c¶ ë Hµ Néi. DiÔn biÕn: . phong trµo ®Êu tranh vò trang vµ nh÷ng cuéc khëi nghÜa tõng phÇn liªn tiÕp næ ra ë nhiÒu ®Þa ph¬ng. TiÕn tíi Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945 a. 2. + QuyÕt ®Þnh ph¸t ®éng mét cao trµo “Kh¸ng NhËt. trõng trÞ bän ViÖt gian. .Nh©n d©n ta ngµy cµng thªm c¨m thï chñ tr¬ng g×? NhËt vµ ch¸n ghÐt bän bï nh×n tay sai cña chóng. ¬ng §¶ng ®· häp héi nghÞ më réng cøu níc ®· diÔn ra ntn? (12/3/1945): Ra b¶n chØ thÞ: “NhËt Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta”: + X¸c ®Þnh kÎ thï duy nhÊt cña nh©n d©n §«ng D¬ng lóc nµy lµ ph¸t xÝt NhËt vµ tay sai. T¹i ®©y.L¹ng. §¶ng ta ®· cã . bé mÆt gi¶ nh©n gi¶ nghÜa cña ph¸t xÝt NhËt (?) Sau sù kiÖn NhËt ®¶o vµ bï nh×n tay sai ®· bÞ bãc trÇn. cêng hµo cè ý chèng ph¸ c¸ch m¹ng. ë nhiÒu ®Þa ph¬ng.1945 trë ®i. Héi nghÞ thêng vô BCH trung ¬ng §¶ng (12/3/1945).Gi÷a lóc cao trµo kh¸ng NhËt. chÝnh Ph¸p.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 sau mét thêi gian rÊt ng¾n.Tõ gi÷a th¸ng 3. quÇn chóng c¸ch m¹ng ®· c¶nh c¸o bän quan l¹i.Ngay sau khi tiÕng sóng ®¶o chÝnh cña nhËt võa næ.

Khu gi¶i phãng trë thµnh c¨n cø ®Þa chÝnh cña c¶ níc vµ lµ h×nh ¶nh thu nhá cña mét níc ViÖt Nam míi. . 4. nhÊt lµ ë ®ång b»ng B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé. Mét bÇu kh«ng khÝ tiÒn khëi nghÜa lan trµn kh¾p c¶ níc. .L¹ng.Tuyªn . UB l©m thêi Khu gi¶i phãng ®· thi hµnh 10 chÝnh s¸ch cña ViÖt Minh.Th¸i.UB qu©n sù c¸ch m¹ng B¾c K× ®îc thµnh lËp cã nhiÖm vô chØ huy c¸c chiÕn khu miÒn B¾c vµ gióp ®ì toµn quèc vÒ mÆt qu©n sù. Hµ . + TÝch cùc ph¸t triÓn chiÕn tranh du kÝch. Cñng cè: (?) Cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc diÔn ra ntn? 5. b¸o tríc giê hµnh ®éng quyÕt ®Þnh s¾p tíi. chuÈn bÞ: Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. + Më trêng ®µo t¹o c¸n bé qu©n sù vµ chÝnh trÞ. l«i kÐo hµng triÖu ngêi tham gia . x©y dùng c¨n cø ®Þa kh¸ng NhËt ®Ó chuÈn bÞ cho Tæng khëi nghÜa kÞp thêi c¬. DÆn dß: Häc bµi. + Ph¸t triÓn h¬n n÷a lùc lîng vò trang vµ nöa vò trang. phong trµo “Ph¸ kho thãc. gi¶i quyÕt n¹n ®ãi” diÔn ra trªn toµn quèc. ®¸p øng ®îc yªu cÇu bøc thiÕt cña quÇn chóng. .§îc sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña §¶ng.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 15/4/1945: Héi nghÞ qu©n sù c¸ch m¹ng B¾c K× häp ë HiÖp Hoµ (B¨c Giang) quyÕt ®Þnh: + Thèng nhÊt c¸c lùc lîng vò tranh thµnh ViÖt nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n. *************************** Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: GV: §ç Thuú D¬ng 40 .4/6/1945: Khu gi¶i phãng ViÖt B¾c ra ®êi bao gåm hÇu hÕt c¸c tØnh Cao B¾c .

VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho HS lßng kÝnh yªu §¶ng. .Khi t×nh h×nh thÕ giíi diÔn ra v« cïng thuËn lîi cho c¸ch m¹ng níc ta. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 TiÕt 28: Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. ®¸nh gi¸ sù kiÖn lÞch sö. .Lîc ®å: Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m n¨m 1945. Híng dÉn HS t×m I. ChuÈn bÞ: 1. . LÖnh Tæng khëi nghÜa ®îc ban hiÓu môc I bè (?) LÖnh Tæng khëi nghÜa 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. níc VNDCCH ra ®êi. II.ý nghÜa lÞch sö vµ nguyªn nh©n th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng TÊm n¨m 1945.¶nh: Chñ tÞch Hå CHÝ Minh ®äc Tuyªn ng«n ®éc lËp.¶nh : Cuéc mÝt tinh t¹i nhµ h¸t Lín Hµ Néi. cøu níc. 3. l·nh tô Hå ChÝ Minh. + Ch©u ¢u: ph¸t xÝt §øc bÞ tiªu diÖt hoµn toµn vµ buéc ph¶i ®Çu hµng §ång minh v« ®iÒu kiÖn (5/1945). Qu©n NhËt ë §«ng D¬ng tª liÖt. III. Gi¸o viªn: . D¹y bµi míi: a. . niÒm tin vµo sù th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng vµ niÒm tù hµo d©n téc. Giíi thiÖu bµi: b. 2. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Cuéc khëi nghÜa næ ra vµ nhanh chãng giµnh th¾ng lîi ë thñ ®« Hµ Néi còng nh kh¾p c¸c ®Þa ph¬ng trong c¶ níc. + Ch©u ¸: Ph¸t xÝt NhËt ®Çu hµng §ång minh v« ®iÒu kiÖn (8/1945). I. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. 2.Sö dông tranh ¶nh lÞch sö. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®îc: .ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®ang tíi nh÷ng ngµy cuèi cïng. §¶ng ta ®øng ®Çu lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng Tæng khëi nghÜa trong toµn quèc. GV: §ç Thuú D¬ng 41 .TËp dît ph©n tÝch. 3. Hoµn c¶nh: ®îc ban bè trong hoµn a. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS c¸c kÜ n¨ng: . ThÕ giíi: c¶nh nµo? .Têng thuËt l¹i diÔn biÕn cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m. KTBC: (?) Tr×nh bµy diÔn biÕn cña Cao trµo kh¸ng NhËt. .

thèng nhÊt. + Thµnh lËp UB d©n téc gi¶i phãng 42 GV: §ç Thuú D¬ng . 2. Trong níc: . + Th«ng qua 10 chÝnh s¸ch cña ViÖt Minh.Néi dung: + Héi nghÞ nhËn ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn chñ quan. tiªu biÓu cho ý chÝ.Chíp lÊy thêi c¬ “ngµn n¨m cã mét” ®ã. ®oµn thÓ. Quèc d©n ®¹i héi T©n Trµo (16 -> 18/8/1945) . ®¹i biÓu thuéc ®ñ c¸c giíi. kÞp thêi. Héi nghÞ toµn quèc cña §¶ng vµ Quèc d©n ®¹i héi T©n trµo ®îc triÖu tËp quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng Tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn trong c¶ níc. + §Ò ra 3 nguyªn t¾c chØ ®¹o khëi nghÜa: TËp trung. Héi nghÞ toµn quèc cña §¶ng (14 -> 15/8/1945) .Trung .. kh¸ch quan cho mét cuéc Tæng khëi nghÜa næ ra ®· chÝn muåi vµ quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng Tæng khëi nghÜa trong toµn quèc. Tham dù ®¹i héi cã h¬n 600 ®¹i biÓu B¾c . nguyÖn väng cña toµn d©n.TiÕp theo Héi nghÞ toµn quèc cña §¶ng. chñ tÞch Hå ChÝ Minh ra m¾t ®¹i biÓu cña quèc d©n. tæng bé ViÖt Minh triÖu tËp Quèc d©n ®¹i héi t¹i T©n Trµo (16 -> 18/8/1945). LÇn ®Çu tiªn. 3.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Héi nghÞ toµn quèc cña §¶ng häp th«ng qua nh÷ng néi dung g×? (?) Sau khi lÖnh Tæng khëi ngh·i ®îc ban bè.. Héi nghÞ toµn quèc cña §¶ng céng s¶n §«ng D¬ng häp t¹i T©n Trµo (Tuyªn Quang). §¶ng ta tiÕp tôc lµm g× ®Ó tiÕn tíi Tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn? b. . tõ ngµy 14 -> 15/8/1945.Ngay sau khi nghe tin NhËt ®Çu hµng. d©n téc. + Thµnh lËp UB khëi nghÜa do ®ång chÝ Trêng Chinh ®øng ®Çu. ra qu©n lÖnh sè 1 kªu gäi toµn d©n næi dËy. . giµnh lÊy chÝnh quyÒn tríc khi qu©n §ång minh vµo.Nam.Néi dung: + §¹i héi nhÊt trÝ t¸n thµnh quyÕt ®Þnh Tæng khëi nghÜa.

8: §éi tuyªn truyÒn xung phong cña ViÖt Minh tæ chøc diÔn thuyÕt c«ng khai ë 3 r¹p h¸t lín trong thµnh phè. c¸c ®éi tù vÖ chiÕn ®Êu.16/8: truyÒn ®¬n. kh«ng khÝ c¸ch m¹ng cµng thªm s«i ®éng: + C¸c tÇng líp nh©n d©n. H§2: Híng dÉn HS t×m Sau ®ã. hµng chôc v¹n ®ång bµo thñ ®« kÐo tíi qu¶ng trêng Nhµ h¸t Lín dù cuéc mÝt tinh do MÆt trËn ViÖt Minh tæ chøc. + C¸c ®éi tuyªn truyÒn xung phong cña ViÖt Minh ho¹t ®éng hÇu kh¾p thµnh phè. h¨ng h¸i gia nhËp c¸c ®oµn thÓ cøu quèc.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ViÖt Nam (tøc ChÝnh phñ l©m thêi sau nµy) do chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®øng ®Çu. kh«ng ®Õn tËn gèc rÔ. Giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi . ®Æc biÖt lµ thanh niªn.ë Hµ Néi: tõ sau ngµy NhËt ®¶o chÝnh Ph¸p. ®ång bµo c¶ níc kªu gäi næi dËy Tæng (?) Cuéc khëi nghÜa giµnh khëi ngh·i giµnh chÝnh quyÒn. II.ChiÒu ngµy 16/8: theo lÖnh cña UB diÔn ra ntn? khëi nghÜa. quyÒn bï nh×n th©n NhËt lung lay (?) Trong c¶ níc.Ngµy 15/8: LÖnh Tæng khëi nghÜa vÒ ®Õn Hµ Néi. chñ tÞch HCM ®· göi th tíi hiÓu môc II. chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ®· . khÝ Tæng khëi nghÜa .S¸ng 19/8: c¸c Hµ Néi trµn ngËp khÝ diÔn ra ntn? thÕ c¸ch m¹ng. më ®îc vÒ Hµ Néi. mét ®éi qu©n gi¶i phãng do Vâ Nguyªn Gi¸p l·nh ®¹o. . GV: §ç Thuú D¬ng 43 . ChÝnh hiÓu môc III. biÓu ng÷ kªu gäi H§3: Híng dÉn HS t×m khëi nghÜa xuÊt hiÖn kh¾p n¬i. Tèi 15. + C¸c ®éi danh dù cña ViÖt Minh còng th¼ng tay trõ khö nh÷ng tªn tay sai ®¾c lùc cña NhËt. . ch¬ng tr×nh cña ViÖt Minh vµ kªu gäi nh©n d©n ®øng dËy giµnh chÝnh quyÒn. §¹i biÓu ViÖt Minh ®äc tuyªn ng«n. xuÊt ph¸t tõ T©n Trµo tiÕn vÒ bao v©y vµ tÊn c«ng qu©n NhËt ë thÞ x· Th¸i Nguyªn.

III.18/8: 4 tØnh giµnh chÝnh quyÒn sím nhÊt trong c¶ níc lµ: B¾c Giang.Ngµy 2/9/1945: T¹i qu¶ng trêng Ba §×nh. mét kh«ng khÝ gÊp rót chuÈn bÞ khëi nghÜa ®· sôc s«i trong c¶ níc. .thµnh luü cuèi cïng cña chÕ ®é thùc d©n bÞ sôp ®æ. Hµ TÜnh. chÕ ®é phong kiÕn hoµn toµn sôp ®æ. ý nghÜa lÞch sö vµ nguyªn nh©n thµnh c«ng cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m.Cuéc mÝt tinh nhanh chãng biÕn thµnh cuéc biÓu t×nh chiÕm phñ Kh©m sai. Cuéc khëi ngh·i giµnh th¾ng lîi t¹i Hµ Néi.Tríc khÝ thÕ vò b·o cña c¸ch m¹ng. .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 .Ngµy 25/8: Sµi Gßn . 1. (?) Th¾ng lîi cña CMT8 n¨m 1945 cã ý nghÜa lÞch sö ntn? (?) CMT8 giµnh th¾ng lîi GV: §ç Thuú D¬ng . Qu©n NhËt kh«ng d¸m chèng l¹i. §ång Nai Thîng ®îc gi¶i phãng. .Nh vËy.28/8: C¸c tØnh cuèi cïng: Hµ Tiªn. chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt chÝnh phñ l©m thêi trÞnh träng ®äc b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp. . tríc hµng chôc v¹n ®ång bµo Hµ Néi. . Toµ thÞ chÝnh. . ý nghÜa lÞch sö: . .Tõ 14 -> 18/8: nhiÒu ®Þa ph¬ng ë mét sè tØnh ®· chíp thêi c¬ nèi tiÕp nhau næi dËy giµnh chÝnh quyÒn.C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®· ph¸ tan 2 44 H§4: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc IV. Qu¶ng Nam. IV. tuyªn bè tríc quèc d©n vµ thÕ giíi r»ng níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®· ra ®êi. chØ trong vßng 15 ngµy (tõ 14 -> 28/8) cuéc Tæng khëi nghÜa ®· thµnh c«ng trong c¶ níc. . chiÒu ngµy 30/8: vua B¶o §¹i tho¸i vÞ.T¹i HuÕ: cuéc khëi nghÜa næ ra vµo ngµy 23/8: hµng chôc v¹n nh©n d©n ®· biÓu t×nh chiÕm c¸c c«ng së.Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu th¸ng T¸m. Së c¶nh s¸t vµ c¸c c«ng së cña chÝnh quyÒn bï nh×n. H¶i D¬ng. Giµnh chÝnh quyÒn trong c¶ níc .

giµnh chÝnh quyÒn vÒ ta nh©n d©n. Chñ quan: . . ¸ch ¸p bøc . ®a nh©n d©n ViÖt Nam tõ th©n phËn n« lÖ trë thµnh ngêi chñ ®Êt níc. nhÊt lµ phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc ë ch©u ¸.n«ng) trong c¸c MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt t¹o lùc lîng quÇn chóng hïng hËu. GV: §ç Thuú D¬ng 45 . th¾ng lîi ®ã ®· cæ vò m¹nh mÏ tinh thÇn ®Êu tranh cña nh©n d©n cac níc thuéc ®Þa vµ nöa thuéc ®Þa trªn thÕ giíi. tËp hîp ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp nh©n d©n (nßng cèt lµ liªn minh c«ng . më ®Çu kØ nguyªn míi: KØ nguyªn ®éc lËp tù do g¾n liÒn víi CNXH. ®Êt kh«ng réng.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 do nh÷ng nguyªn nh©n tÇng xiÒng xÝch n« lÖ cña thùc d©n nµo? Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt.Th¾ng lîi cña CMT8 ®¸nh dÊu bíc nh¶y vät cña CMVN. . tù do.§¶ng céng s¶n §«ng D¬ng ®øng ®Çu lµ Chñ tÞch HCM ®· ®Ò ra ®êng lèi CM ®óng ®¾n: + L·nh ®¹o nh©n d©n ta chuÈn bÞ lùc lîng.D©n téc Vn vèn cã truyÒn thèng yªu níc bÊt khuÊt. ViÖt Nam tõ mét níc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn trë thµnh mét níc ®éc lËp.NhËt ®· thóc ®Èy nh©n d©n ta vïng dËy ®Êu tranh giµnh ®éc lËp. ch©u Phi vµ MÜ La-tinh. ngêi kh«ng ®«ng ®· tù ®øng lªn gi¶i phãng khái ¸ch thèng trÞ cña ®Õ quèc thùc d©n. chiÕn tranh du lÝch víi khëi nghÜa tõng phÇn tiÕn lªn Tæng khëi nghÜa lËt ®æ chÝnh quyÒn ®Õ quèc . .phong kiÕn. Nguyªn nh©n thµnh c«ng: a. bãc lét tµn b¹o cña Ph¸p . + BiÕt kÕt hîp tµi t×nh ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ ®Êu tranh vò trang. 2. lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn tån t¹i ngãt ngµn n¨m.VÒ mÆt quèc tÕ: CMT8 th¾ng lîi lµ mét th¾ng lîi vÜ ®¹i cña mét d©n téc nhá.

. KTBC: KiÓm tra 15’ GV: §ç Thuú D¬ng 46 . b.Tranh ¶nh vÒ hoµn c¶nh ®Êt níc tõ sau CMT8.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . Häc sinh: PhiÕu häc tËp. II. ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Êt níc sau CMT8 vµ nhiÖm vô cÊp b¸ch tríc m¾t trong n¨m ®Çu cña níc VNDCCH. 2. VÒ t tëng: Båi dìng cho HS lßng yªu níc.1946). b¶o vÖ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng. niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. niÒm tù hµo d©n téc. .ThuËn lîi c¬ b¶n còng nh khã kh¨n to lín cña c¸ch m¹ng níc ta trong n¨m ®Çu cña níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. 4.S¸ch lîc ®Êu tranh chèng ngo¹i x©m. Gi¸o viªn: .§¹i c¬ng lÞch sö ViÖt Nam . I.Sù l·nh ®¹o cña §¶ng.Do tinh thÇn ®Êu tranh anh dòng cña toµn d©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. ®øng ®Çu lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ph¸t huy thuËn lîi. tinh thÇn c¸ch m¹ng. Kh¸ch quan: Nhê hoµn c¶nh quocã tÕ then lîi t¹o thêi c¬ ngµn n¨m cã mét ®Ó §¶ng ph¸t ®éng toµn d©n khëi nghÜa giµnh th¾ng lîi nhanh chãng. nhËn ®Þnh. . TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ******************************************************************** TuÇn 24 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Ch¬ng IV: ViÖt Nam tõ sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ®Õn toµn quèc kh¸ng chiÕn TiÕt 29: Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ vµ x©y dùng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n (1945 . DÆn dß: Häc bµi.tËp 3. chèng néi ph¶n. 2. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch. chuÈn bÞ: Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ vµ x©y dùng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n (1945 . VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: . kh¾c phôc khã kh¨n. æn ®Þnh tæ chøc: 2. 3. III. thùc hiÖn chñ tr¬ng vµ biÖn ph¸p x©y dùng chÝnh quyÒn. Cñng cè: (?) TiÕn tr×nh CMT8 diÔn ra ntn? 5.1946). ChuÈn bÞ: 1.

2. ViÖt C¸ch víi ©m mu tiªu diÖt §¶ng céng s¶n. thÞ x·. l¹i lùc lîng vò trang cña ta. + Lóc ®ã trªn níc ta cßn 6 v¹n qu©n NhËt chê gi¶i gi¸p. Nh÷ng khã kh¨n vÒ qu©n sù: (?) Tr×nh bµy t×nh h×nh Sau CMT8 chóng ta gÆp mu«n vµn níc ta sau CMT8. T×nh h×nh níc ta sau C¸ch m¹ng môc I. + Tõ vÜ tuyÕn 16 trë vµo Nam: qu©n ®éi Anh díi danh ngh·i §ång minh vµo gi¶i gi¸p qu©n ®éi NhËt ®· gióp ®ì cho Ph¸p quay trë l¹i x©m lîc níc ta. t¹o ®iÒu ta gÆp ph¶i nh÷ng khã kiÖn cho thùc d©n Ph¸p më réng kh¨n g× vÒ chÝnh trÞ? ph¹m vi chiÕm ®ãng.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Tr×nh bµy ý nghÜa lÞch sö vµ nguyªn nh©n thµnh c«ng cña CMT8? 3. Theo ch©n qu©n ®éi Tëng lµ lùc lîng c¸c tæ chøc ph¶n ®éng ViÖt Quèc. Giíi thiÖu bµi: b. ®ãng qu©n ë hÇu kh¾p c¸c thµnh phè. c¸c lùc lîng ph¶n c¸ch m¹ng ë miÒn Nam: §¹i ViÖt. nhng nguy hiÓm nh÷ng khã kh¨n vÒ qu©n nhÊt lµ giÆc ngo¹i x©m: sù? . thÞ trÊn. bän ph¶n ®éng tronng c¸c gi¸o ph¸i ngãc ®Çu dËy ra søc chèng ph¸ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng. D¹y bµi míi: a. Tê-rèt-kÝt.ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng võa míi GV: §ç Thuú D¬ng 47 . Khã kh¨n vÒ chÝnh trÞ: .ChØ 10 ngµy sau Tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m thµnh c«ng. qu©n ®éi c¸c níc §ång minh lò lît kÐo vµo níc ta gi¶i gi¸p qu©n ®éi NhËt. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m hiÓu I. (?) Níc ta gÆp ph¶i khã .: + Tõ vÜ tuyÕn 16 trë ra B¾c: 20 v¹n qu©n Tëng å ¹t kÐo vµo Hµ Néi. thµnh lËp chÝnh quyÒn tay sai.NÒn ®éc lËp tù do bÞ ®e do¹ nghiªm träng. th¸ng T¸m 1. tríc hÕt lµ khã kh¨n. ph¸ tan ViÖt Minh. + Lîi dông t×nh h×nh trªn. lËt ®æ chÝnh quyÒn nh©n d©n. thö th¸ch. nhng mét bé phËn cña chóng theo lÖnh qu©n Anh ®¸nh (?) Sau khi giµnh th¾ng lîi.

* VÒ tµi chÝnh: kiÖt quÖ. Sau n¹n lôt lµ n¹n h¹n h¸n kÐo dµi lµm 50% ruéng ®Êt kh«ng cµy cÊy ®îc. Khã kh¨n vÒ kinh tÕ. lùc lîng vò trang nhá bÐ..C¸c di s¶n v¨n ho¸ l¹c hËu cña chÕ ®é phong kiÕn ®Ó l¹i rÊt nÆng nÒ: + H¬n 90% d©n sè mï ch÷. . hµng ho¸ khan hiÕm.Ph¸p g©y ra cuèi n¨m 1944 . qu«c stÖ ®· mÊt gi¸ trÞ cµng lµm cho nÒn tµi chÝnh níc ta thªm rèi lo¹n. 3.1945: N¹n lôt lín lµm vì ®ª 9 tØnh B¾c Bé. tµi chÝnh: * VÒ kinh tÕ: . . hµng v¹n c«ng nh©n thÊt nghiÖp. Bíc ®Çu x©y dùng chÕ ®é míi: 48 GV: §ç Thuú D¬ng . (?) Nh÷ng khã kh¨n vÒ v¨n ho¸. HËu qu¶ cña n¹n ®ãi do NhËt . (?) Tríc t×nh thÕ ®ã.Qu©n Tëng tung ra thÞ trêng c¸c lo¹i tiÒn quan kim. => Níc ViÖt Nam ®øng tríc t×nh thÕ “ngµn c©n treo sîi tãc”. trang bÞ th« s¬. N¹n ®ãi míi ®ang ®e do¹ nghiªm träng ®êi sèng nh©n d©n. gi¸ c¶ sinh ho¹t t¨ng cao. Khã kh¨n vÒ v¨n ho¸.NÒn kinh tÕ níc ta chñ yÕu lµ kinh tÕ n«ng nghiÖp vèn nghÌo nµn. kho b¹c cña nhµ níc chØ cßn h¬n 1. kh«ng thÓ lu hµnh ®îc.S¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®×nh ®èn. lan trµn.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 kh¨n g× vÒ kinh tÕ? (?) NÒn tµi chÝnh sau CMT8 ntn? Gv: Sau CMT8. . rîu chÌ.. l¹i bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ. trong ®ã h¬n mét nöa lµ r¸ch n¸t. II.2 triÖu ®ång §«ng D¬ng.Ng©n s¸ch Nhµ níc hÇu nh trèng rçng. . Nhµ níc c¸ch m¹ng cha ®îc cñng cè. l¹c hËu. .®Çu n¨m 1945 vÉn cha ®îc kh¾c phôc. H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. + C¸c tÖ n¹n x· héi nh mª tÝn dÞ ®oan. cê b¹c.Th¸ng 8 . §¶ng vµ CHÝnh phñ ta ®· tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó cñng cè chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng? 4. x· héi ra sao? thµnh lËp cßn non yÕu.Nhµ níc cha kiÓm so¸t ®îc ng©n hµng §«ng D¬ng. x· héi: . mïa m¹ng thÊt thu.

më réng khèi ®oµn kÕt toµn d©n.Cïng víi qu¸ tr×nh ®Ëp tan chÝnh quyÒn ®Þch. ngµy 8/9/1945: ChÝnh phñ l©m thêi c«ng bè lÖnh Tæng tuyÓn cö trong c¶ níc. . .ChØ mét tuÇn sau khi níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ra ®êi. Nam vµo Quèc héi. + Ngµy ®ång t©m: c¸c gia ®×nh cßn g¹o ¨n.Ngµy 6/1/1945: H¬n 90% cö tri trong c¶ níc n« nøc kÐo nhau ®i bÇu nh÷ng ®¹i biÓu ch©n chÝnh cña m×nh vµo c¬ quan nhµ níc.29/5/1946: Héi Liªn hiÖp quèc d©n ViÖt Nam (Héi Liªn ViÖt) ®îc thµnh lËp ®Ó t¨ng cêng. ®ång bµo c¶ níc hëng øng lêi kªu gäi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ noi g¬ng Ngêi: 49 GV: §ç Thuú D¬ng .Ngµy 2/3/1945: Quèc héi ®· häp phiªn ®Çu tiªn t¹i Hµ Néi: + X¸c nhËn thµnh tÝch cña ChÝnh phñ l©m thêi trong nh÷ng ngµy ®Çu x©y dùng níc VNDCCH. c¸c ®Þa ph¬ng ë B¾c Bé vµ Trung Bé tiÕn hµnh bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp tõ tØnh ®Õn x·. lÊy sè g¹o ®ã ñng hé nh÷ng ngêi ®ãi. Bé m¸y chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n bíc ®Çu ®îc cñng cè vµ kiÖn toµn. giÆc dèt gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ tµi chÝnh 1. . . + LËp ra Ban Dù th¶o HiÕn ph¸p vµ th«ng qua danh s¸ch ChÝnh phñ Liªn hiÖp quèc d©n do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®øng ®Çu. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tróng cö ë thñ ®« Hµ Néi víi 98. KÕt qu¶: Chóng ta ®· bÇu ®îc 333 ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho khèi ®oµn kÕt B¾c.4% sè phiÕu. .§Ó gi¶i quyÕt giÆc ®ãi.20/9/1945: ra s¾c lÖnh thµnh lËp UB dù th¶o HiÕn ph¸p. c¸n bé ViÖt Minh ®i thu gom sè g¹o ®ã ®Ó gióp nh÷ng ngêi ®ang bÞ ®ãi. §¶ng ta nhanh chãng x©y dùng bé m¸y chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng. ®¨ng kÝ víi c¸n bé ViÖt Minh 10 ngµy nhÞn ¨n mét b÷a. (?) §¶ng ta ®· gi¶i quyÕt giÆc ®ãi sau CMT8 ntn? Gv: + Hò g¹o tiÕt kiÖm: mçi gia ®×nh cßn cã g¹o ¨n. DiÖt giÆc ®ãi. Trung.Sau ngµy bÇu cö Quèc héi. kho¶ng 5-> 10 ngµy . Gi¶i quyÕt n¹n ®ãi: .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 H§3: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc III. . III. mçi b÷a bít mét n¨m sg¹o cho vµo hò. .

trÝ thøc. + C«ng nh©n. .666 ngêi tham gia d¹y häc.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) §¶ng vµ ChÝnh phñ ta cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó gi¶i quyÕt giÆc dèt? Gv: Sau 1 n¨m thùc hiÖn. + Tæ chøc Ngµy ®ång t©m. + Ra s¾c lÖnh b·i bá thuÕ th©n vµ c¸c thø thuÕ v« lÝ. viªn chøc. khai hoang phôc ho¸. n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ cho nh©n d©n lao ®éng. 2. + DiÖn tÝch ®Êt hoang ho¸ nhanh chãng ®îc gieo trång c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc vµ hoa mµu.. tù nguyÖn tæ chøc thµnh tõng ®oµn gióp n«ng d©n chèng lôt.5 triÖu ngêi biÕt ®äc. + Kh«ng dïng g¹o. . Toµn bé ®ª ®Ëp ®îc båi ®¾p l¹i. chóng ta ®· më ®îc 75. . khai m¹c “TuÇn lÔ GV: §ç Thuú D¬ng 50 . ViÖt gian chia cho n«ng d©n nghÌo. h¬n 2.C¸c cÊp häc ®Òu ph¸t triÓn m¹nh.Néi dung vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc bíc ®Çu ®îc ®æi míi theo tinh thÇn d©n chñ.. .TiÕn hµnh xo¸ n¹n mï ch÷. 97. . . + Ra th«ng t gi¶m t«.ChÝnh phñ kªu gäi tinh thÇn tù nguyÖn ®ãng gãp cña nh©n d©n. + Chia l¹i ruéng c«ng. biÕt viÕt. 3.Ngµy 8/9/1945: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kÝ s¨c lÖnh thµnh lËp c¬ quan B×nh d©n häc vô vµ kªu gäi toµn d©n tham gia xo¸ n¹n mï ch÷.§Èy m¹nh t¨ng gia s¶n xuÊt: + Phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt ®îc dÊy lªn ë kh¾p c¸c ®Þa ph¬ng. (?) §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó gi¶i quyÕt kho¸ kh¨n vÒ tµi chÝnh? + LËp hò g¹o tiÕt kiÖm. Gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ tµi chÝnh: .ChÝnh phñ kÝ s¾c lÖnh thµnh lËp “Quü ®éc lËp”. bé ®éi.ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng tÞch thu ruéng ®Êt cña ®Õ quèc. Gi¶i quyÕt giÆc dèt: . ng« ®Ó nÊu rîu.805 líp häc.

æn ®Þnh tæ chøc: 2.Tranh ¶nh SGK. 4. (tiÕp). D¹y bµi míi: a. II. . TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 vµng” nh»m ®éng viªn sù ®ãng gãp cña ®ång bµo toµn quèc. quay trë l¹i x©m lîc níc ta . ChØ trong mét thêi gian ng¾n. . ChuÈn bÞ: 1.D· t©m trë l¹i x©m lîc níc ta cña thùc ntn? d©n Ph¸p cã tõ sím vµ chóng chuÈn bÞ GV: §ç Thuú D¬ng 51 . Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m IV. 2.B¶ng phô.1946). Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 29.Ngµy 31/1/1945: ChÝnh phñ ra s¾c lÖnh ph¸t hµnh tiÒn ViÖt Nam. DÆn dß: Häc bµi. Gi¸o viªn: . KTBC: (?) §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó gi¶i quyÕt giÆc ®ãi. Thùc d©n Ph¸p quay trë l¹i x©m (?) Thùc d©n Ph¸p ®· lîc níc ta. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. I. Nh©n d©n Nam Bé kh¸ng chiÕn hiÓu môc IV. giÆc dèt vµ khã kh¨n vÒ tµi chÝnh? 3. nh©n d©n ®· tù nguyÖn gãp ®îc trªn 20 triÖu ®ång §«ng D¬ng vµ 370 kg vµng. NÒn tµi chÝnh vît qua khã kh¨n ban ®Çu. §Õn ngµy 23/11/1946: Quèc héi quyÕt ®Þnh cho lu hµnh tiÒn ViÖt Nam trong c¶ níc. Cñng cè: (?) §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®· lµm g× ®Ó x©y dùng chÕ ®é míi? 5. chèng thùc d©n Ph¸p trë l¹i x©m lîc 1. .Tµi liÖu tham kh¶o cã liªn quan tíi bµi häc.1946). ************************** Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 30: Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ vµ x©y dùng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n (1945 . Giíi thiÖu bµi: b. (tiÕp). III. chuÈn bÞ: Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ vµ x©y dùng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n (1945 .

®ªm ngµy 22.§Õ quèc Anh díi danh nghÜa qu©n §ång minh vµo gi¶i gi¸p qu©n ®éi NhËt ë phÝa Nam ®· dän ®êng. 2. ®èt ch¸y tµu ®Þch trªn s«ng Sµi Gßn.Chî Lín. thùc d©n Ph¸p ®· ph¸ vßng v©y xung quanh Sµi Gßn . .Chóng ®¸nh óp trô së UBND Nam Bé vµ c¬ quan tù vÖ thµnh phè Sµi Gßn. §¶ng. b·i kho¸. . thùc d©n Ph¸p ®· cã hµnh ®éng g×? (?) Tríc t×nh h×nh ®ã.Chî Lín ®· kiªn quyÕt ®¸nh tr¶ b»ng mäi h×nh thøc vµ mäi thø vò khÝ s½n cã trong tay: + TriÖt nguån tiÕp tÕ l¬ng thùc cña ®Þch trong thµnh phè.TÝch cùc ®èi phã víi ©m mu më réng chiÕn tranh ra c¶ níc cña ®Þch. + §iÖn níc bÞ c¾t. §¶ng ta ®a ra quyÕt ®Þnh g×? kÕ ho¹ch thùc hiÖn ngay sau khi ph¸t xÝt NhËt ®Çu hµng §ång minh.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Tríc hµnh ®éng x©m lîc cña Ph¸p. .Tríc t×nh h×nh ®ã. Nh©n d©n Nam Bé chiÕn ®Êu chèng cuéc chiÕn tranh x©m lîc cña Ph¸p: . .Qu©n vµ d©n Sµi Gßn . ChÝnh phñ vµ nh©n d©n ta ®· cã nh÷ng hµnh ®éng g×? (?) Tríc sù chèng tr¶ quyÕt liÖt cña nh©n d©n ta. .Hµng v¹n thanh niªn n« nøc lªn ®êng 52 GV: §ç Thuú D¬ng . ®îc Anh. . . + Lùc lîng vò trang cña ta ®ét nhËp s©n bay T©n S¬n NhÊt. trung ¬ng §¶ng. ph¸ kh¸m lín.§îc sù gióp ®ì cña qu©n Anh.. tiÕp tay cho thùc d©n Ph¸p trë l¹i x©m lîc níc ta.§Çu th¸ng 10/1945: Tíng L¬-clÐc ®Õn Sµi Gßn cïng lùc l¬ngj tõ Ph¸p viÖn trî míi sang. ChÝnh phñ vµ Hå chñ tÞch ®· ph¸t ®éng phong trµo ñng hé Nam Bé kh¸ng chiÕn. kho tµng cña ®Þch ë Sµi gßn bÞ ®¸nh ph¸. + Tæng b·i c«ng. Chóng më réng ®¸nh chiÕm c¸c tØnh Nam bé vµ Nam trung bé. r¹ng s¸ng ngµy 23/9/1945 thùc d©n Ph¸p chÝnh thøc quay trë l¹i x©m lîc níc ta.. + Mét lo¹t nhµ m¸y. + Dùng chíng ng¹i vËt vµ chiÕn luü trªn ®êng. NhËt gióp ®ì. b·i thÞ.

nhng sù thËt lµ t¹m thêi rót vµo ho¹t ®éng bÝ mËt. §Êu tranh chèng qu©n Tëng vµ vµ hµnh ®éng g×? bän ph¶n c¸ch m¹ng. quèc tÖ ë ViÖt Nam. ph¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i.Nh©n d©n B¾c Bé vµ Trung Bé thêng xuyªn gãp tiÒn b¹c. ëng ®· cã nh÷ng ©m mu V. Canh n«ng vµ x· héi.H¹n chÕ sù ph¸ ho¹i cña qu©n Tëng vµ tay sai.Trong lóc cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®ang diÔn ra ngµy cµng ¸c liÖt.Qu©n Tëng sö dông bän ViÖt quèc. chØ ®Ó l¹i mét bé phËn c«ng khai lµ “Héi nghiªn cøu chñ nghÜa M¸c ë §«ng D¬ng”. kinh tÕ. (?) Tríc nh÷ng hµnh ®éng ViÖt c¸ch ®Ó ph¸ ta tõ bªn trong: ®ã. NguyÔn H¶i ThÇn gi÷ chøc phã chñ tÞch níc. nh©n d©n ta vÉn ph¶i ®èi phã víi ©m mu vµ hµnh ®éng chèng ph¸ cña 20 v¹n qu©n Tëng cïng bÌ lò tay sai. . hiÓu môc V. tiÕp tôc l·nh ®¹o ®Êt níc. ta ®ång ý cho bän tay sai cña Tëng 70 ghÕ trong Quèc héi kh«ng qua bÇu cö vµ 4 ghÕ bé trëng trong ChÝnh phñ liªn hiÖp: Ngo¹i giao.§Ó gi¶m bít søc Ðp c«ng kÝch cña kÎ thï. 1. qu©n T.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 H§2: Híng dÉn HS t×m nhËp ngò. . ®Æt lîi Ých d©n téc lªn hµng ®Çu. Hµnh ®éng cña Tëng . ñng hé ®ång bµo Nam Bé. §¶ng vµ ChÝnh phñ ta + Chóng ®ßi ta ph¶i c¶i tæ ChÝnh phñ. * Nh÷ng biÖn ph¸p kiªn quyÕt: .. thuèc (?) Khi vµo níc ta. + Nh©n nhîng cho Tëng mét sè quyÒn lîi kinh tÕ: cung cÊp mét phÇn l¬ng thùc thùc phÈm. Chñ tr¬ng cña ta: * Nh÷ng biÖn ph¸p mÒm dÎo: . §¶ng tuyªn bè “tù gi¶i t¸n”.men. quÇn ¸o.Tuy nhiªn ta vÉn gi÷ v÷ng nguyªn GV: §ç Thuú D¬ng 53 . 2.. ta nh©n nhîng mét sè yªu s¸ch vÒ kinh tÕ . . ®ång ý cho tiªu tiÒn quan kim. cã chñ tr¬ng g×? + G¹t nh÷ng §¶ng viªn céng s¶n ra khái ChÝnh phñ l©m thêi.chÝnh trÞ: + T¹i phiªn häp ®Çu tiªn Quèc héi kho¸ I.

. Nh÷ng kÕ ph¸ ho¹i cã ®ñ b»ng chøng th× trõng trÞ theo ph¸p luËt.Ph¸p (14/9/1946). . Hoµn c¶nh: * VÒ phÝa Ph¸p: . thùc d©n Ph¸p chuÈn bÞ tiÕn qu©n ra miÒn B¾c ®Ó th«n tÝnh níc ta. ph¸ ho¹i cña chóng. c«ng an vÉn lµ céng sù cña §¶ng. phô tr¸ch qu©n sù.Sau khi chiÕm ®ãng c¸c ®« thÞ ë Nam bé vµ cùc Nam trung bé.Ph¸p ®Æt nh©n d©n ViÖt Nam tríc hai con ®êng: . Tëng ®îc Ph¸p tr¶ l¹i mét sè t« giíi cña Ph¸p trªn ®Êt Trung Quèc vµ ®êng xe löa V©n Nam.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 H§3.Mét lµ cÇm sóng ®¸nh Ph¸p.Hai lµ hoµ ho·n víi Ph¸p ®Ó nhanh chãng ®uæi 20 v¹n qu©n Tëng vµ tay sai ra khái ®Êt níc. tËp trung chèng Ph¸p ë miÒn Nam. HiÖp ®Þnh s¬ bé (6/3/1946) a. (?) Tríc t×nh h×nh ®ã.Ph¸p (28/2/1946): + Theo HiÖp íc nµy. 1. + §îc vËn chuyÓn hµng ho¸ qua c¶ng H¶i Phßng vµo Hoa Nam. ta cã quyÕt ®Þnh ntn? t¾c: CHÝnh quyÒn trong tay nh©n d©n do §¶ng l·nh ®¹o. nh thÕ lµ ph¶i ®èi phã víi hai kÎ thï cïng mét lóc. (?) Hoµn c¶nh nµo dÉn ®Õn viÖc ta kÝ kÕt HiÖp ®Þnh S¬ bé (6/3/1946)? Gv: HiÖp íc Hoa . VI.V¹ch trÇn ©m mu chia rÏ. HiÖp ®Þnh s¬ bé (6/3/1946) vµ T¹m íc ViÖt . x©y dùng chÝnh quyÒn. Híng dÉn HS t×m hiÓu môc VI.Ban hµnh s¾c lÖnh trÊn ¸p bän ph¶n c¸ch m¹ng. . + Ngîc l¹i. => Nh÷ng viÖc lµm nµy nh»m h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c hµnh ®éng chèng ph¸ cña qu©n Tëng vµ tay sai. thùc d©n Ph¸p kÝ víi Tëng HiÖp íc Hoa . . GV: §ç Thuú D¬ng 54 . Ph¸p ®îc ®a qu©n ra miÒn B¾c thay thÕ cho Tëng lµm nhiÖm vô gi¶i gi¸p qu©n NhËt.§Ó tr¸nh ®ông ®é víi lùc lîng kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta. chñ tÞch níc vÉn lµ B¸c Hå. lµm thÊt b¹i ©m mu lËt ®æ chÝnh quyÒn cña chóng. ®ång thêi tranh thñ thêi gian hoµ ho·n ®Ó cñng cè lùc lîng.

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

(?) HiÖp ®Þnh s¬ bé th«ng qua nh÷ng néi dung g×? * VÒ phÝa ta: C©n nh¾c toµn bé t×nh h×nh, ta chñ ®éng ®µm ph¸n víi Ph¸p, t¹m hoµ ho·n víi chóng ®Ó nhanh chãng g¹t 20 v¹n qu©n Tëng vÒ níc, tranh thñ thêi gian chuÈn bÞ lùc lîng ®Ó bíc vµo cuéc chiÕn tranh víi Ph¸p sau nµy. 6/3/1946: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt ChÝnh phñ VNDCCH kÝ víi ®¹i diÖn ChÝnh phñ Ph¸p Xanh-t¬-ni b¶n HiÖp ®Þnh S¬ bé. b. Néi dung: 1. Ph¸p c«ng nhËn níc VNDCCH lµ mét quèc gia tù do n»m trong khèi liªn hiÖp Ph¸p, cã ChÝnh phñ, nghÞ viÖn, qu©n ®éi vµ tµi chÝnh riªng. 2. ChÝnh phñ ViÖt Nam tháa thuËn ®Ó cho 15.000 qu©n Ph¸p ®îc vµo miÒn B¾c thay thÕ qu©n ®éi Tëng lµm nhiÖm vô gi¶i gi¸p qu©n ®éi NhËt, sè qu©n nµy sÏ ®îc rót dÇn trong thêi h¹n 5 n¨m. 3. Hai bªn thùc hiÖn ngõng b¾n ngay t¹i Nam Bé nh»m t¹o kh«ng khÝ thuËn lîi cho viÖc më cuéc ®µm ph¸n chÝnh thøc ë Pa-ri.

Gv: ý nghÜa: - KÝ hiÖp ®Þnh S¬ bé 6/3/1946, ta ®uæi ®îc 20 v¹n qu©n Tëng vµ tay sai vÒ níc; tr¸nh ®îc mét cuéc chiÕn ®Êu bÊt lîi cïng mét lóc chèng 2 kÎ thï; cã thêi gian hoµ b×nh ®Ó x©y dùng, ph¸t triÓn lùc lîng c¸ch m¹ng, chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. - Qua viÖc kÝ kÕt HiÖp ®Þnh S¬ bé, vÒ mÆt ph¸p lÝ, ChÝnh phñ Ph¸p ph¶i thõa nhËn ViÖt Nam lµ mét níc tù do, kh«ng cßn lµ thuéc ®Þa cña Ph¸p. §©y lµ mét th¾ng lîi to lín cña níc VNDCCH trÎ tuæi vµ lµ mét thÊt b¹i nÆng nÒ cña ®Õ quèc Ph¸p. (?) Sau HiÖp ®Þnh S¬ bé, th¸i ®é cña Ph¸p ra sao?

GV: §ç Thuú D¬ng

55

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

2. T¹m íc 14/9/1946: a. Hoµn c¶nh: - Sau khi kÝ HiÖp ®Þnh S¬ bé, thùc (?) Tríc t×nh h×nh Ph¸p d©n Ph¸p vÉn tiÕp tôc g©y xung ®ét liªn tiÕp béi íc, ta cã chñ vò trang t¹i Nam Bé, thµnh lËp ChÝnh tr¬ng g×? phñ Nam K× tù trÞ, ©m mu t¸ch Nam Bé ra khái ViÖt Nam. - Do sù ®Êu tranh kiªn quyÕt cña ta, (?) Néi dung cña T¹m íc? cuéc ®¸m ph¸n chÝnh thøc gi÷a hai ChÝnh phñ ®îc tæ chøc t¹i Ph«ng-tenn¬-bl« (7.1946). Do th¸i ®é ngoan cè cña Ph¸p, cuéc ®µm ph¸n kÐo dµi h¬n 2 th¸ng cuèi cïng thÊt b¹i (12/9/1946). - T¹i §«ng D¬ng: qu©n Ph¸p t¨ng cêng hµnh ®éng khiªu khÝch: cíp bãc tµi s¶n, g©y xung ®ét... => Quan hÖ ViÖt - Ph¸p ngµy cµng c¨ng th¼ng vµ cã nguy c¬ chiÕn tranh x¶y ra. - Tríc t×nh h×nh trªn, chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kÝ tiÕp víi ChÝnh phñ Ph¸p b¶n T¹m íc ngµy 14/9/1946. b. Néi dung: - TiÕp tôc nhîng bé cho Ph¸p mét sè quyÒn lîi kinh tÕ, v¨n ho¸ ë ViÖt Nam. => §©y lµ sù nh©n nhîng cuèi cïng cña ChÝnh phñ ta nh»m cøu v·n t×nh thÕ khã kh¨n cña ®Êt níc lóc ®ã. 4. Cñng cè: (?) Nh÷ng biÖn ph¸p cña §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®Ó ®èi phã víi Ph¸p - Tëng? 5. DÆn dß: Häc bµi, chuÈn bÞ: Nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p (1946-1950). ******************************************************************** TuÇn 25 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 31: Nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p (1946-1950). I. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc:
GV: §ç Thuú D¬ng

56

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

- Nguyªn nh©n dÉn tíi bïng næ chiÕn tranh ë ViÖt Nam (lóc ®Çu ë nöa níc, sau ®ã trªn ph¹m vi c¶ níc); quyÕt ®Þnh kÞp thêi ph¸t ®éng kh¸ng chiÕn toµn quèc. - §êng lèi kh¸ng chiÕn s¸ng t¹o cña §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lµ ®êng lèi chiÕn tranh nh©n d©n, kh¸ng chiÕn toµn d©n, toµn diÖn, trêng k× vµ tù lùc c¸nh sinh, tranh thñ sù ñng hé cña quèc tÕ, võa kh¸ng chiÕn võa kiÕn quèc. - Nh÷ng th¾ng lîi më ®Çu cã ý nghÜa chiÕn lîc cña qu©n d©n ta trªn mÆt trËn chÝnh trÞ, qu©n sù, kinh tÕ, ngo¹i giao, v¨n ho¸, gi¸o dôc; ©m mu vµ thñ ®o¹n cña thùc d©n Ph¸p trong nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn (1946-1950). 2. VÒ t tëng: Båi dìng cho HS lßng yªu níc, tinh thÇn c¸ch m¹ng, niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, lßng tù hµo d©n téc. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch, nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ nh÷ng hµnh ®éng cña ®Þch vµ cña ta trong giai ®o¹n ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn. - RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng sö dông tranh ¶nh, b¶n ®å c¸c chiÕn dÞch vµ c¸c trËn ®¸nh. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh ¶nh s¸ch gi¸o khoa. - Tµi liÖu tham kh¶o cã liªn quan. 2. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KTBC: (?) §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó ®èi phã víi Tëng vµ Ph¸p? 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I. Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc hiÓu môc I. chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc bïng næ (19/12/1946) 1. Kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p bïng næ a. Hoµn c¶nh: (?) Cuéc kh¸ng chiÕn toµn * ¢m mu, hµnh ®éng cña Ph¸p: quèc bïng næ trong hoµn - Sau hiÖp ®Þnh S¬ bé 6/3/1946 vµ c¶nh nµo? T¹m íc 14/9/1946, thùc d©n Ph¸p liªn tiÕp béi íc, ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh nh»m
GV: §ç Thuú D¬ng

57

t×nh h×nh trong nam. Lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (19/12/1946) .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Tríc nh÷ng ©m mu vµ hµnh ®éng ®ã cña Ph¸p. .Ngµy 18.. g©y ra vô xung ®ét ë cÇu Long Biªn. c¬ së c¸ch m¹ng vµ vïng tù do cña ta. 58 GV: §ç Thuú D¬ng . thùc d©n Ph¸p tËp trung tÊn c«ng c¸c phßng tuyÕn. chiÕm trô së c«ng chÝnh. * QuyÕt ®Þnh cña ta: .Tõ cuèi th¸ng 11/1946. b.. . Chóng ®e do¹ nÕu nh÷ng ®ßi hái ®ã kh«ng ®îc thùc hiÖn th× ngµy 20/12/1946 qu©n Ph¸p sÏ hµnh ®éng. 27/11/1946: cho qu©n chiÕm ®ãng H¶i Phßng. ngoµi B¾c hÕt søc c¨ng th¼ng: + ë Nam bé vµ Nam trung bé. Ngµy 18/12/1946: chóng göi tèi hËu th buéc ChÝnh phñ ta gi¶i t¸n lùc lîng tù vÖ chiÕn ®Êu vµ giao quyÒn kiÓm so¸t thñ ®« cho chóng. 24/11/1946: b¾n ®¹i b¸c vµo c¸c khu phè H¶i Phßng.Tèi 19/12/1946: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ ra lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn. 17/12/1946: cho qu©n b¾n ®¹i b¸c sóng cèi tµn s¸t nh©n d©n phè Hµng Bón. + ë B¾c Bé: chóng t¨ng cêng c¸c hµnh ®éng khiªu khÝch: 20/11/1946: giµnh quyÒn thu thuÕ víi ta ë c¶ng H¶i Phßng.T¹i Hµ Néi: ®Çu th¸ng 12/1946: thùc d©n Ph¸p liªn tiÕp g©y xung ®ét víi c«ng an tù vÖ cña ta. 19/12/1946: Ban Thêng vô trung ¬ng §¶ng häp ë V¹n Phóc (Hµ §«ng) quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc vµ ®Ò ra ®êng lèi kh¸ng chiÕn ®Ó chØ ®¹o cuéc chiÕn ®Êu cña nh©n d©n ta. §¶ng vµ ChÝnh phñ ta cã quyÕt ®Þnh g×? (?) Néi dung chñ yÕu cña “Lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn”? (?) §êng lèi kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p cña ta ®îc thÓ hiÖn trong nh÷ng v¨n b¶n nµo? tiÕn hµnh x©m lîc níc ta mét lÇn n÷a.

Môc tiªu: Më ®Çu cuéc kh¸ng chiÕn toµn quocã. qu©n d©n ta chñ ®éng tiÕn c«ng qu©n ph¸p. bao v©y. giam ch©n lùc lîng chóng ë thñ ®« Hµ Néi. tÝnh chÊt lµ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n. lùa lîng cña ta cã 3 tiÓu GV: §ç Thuú D¬ng 59 . 13. .Néi dung chñ yÕu: SGK. . ë HN cã 6. C¸c v¨n b¶n hîp thµnh: .DiÔn biÕn: + Kho¶ng 20h ngµy 19/12/1946: qu©n vµ d©n Hµ Néi ®· næ sóng chiÕn ®Êu më ®Çu cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc.Nªu ph¬ng ch©m chiÕn lîc cña cuéc chiÕn tranh nh©n d©n lµ: toµn d©n. I. tranh thñ sù ñng hé cña quèc tÕ. H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. Cuéc chiÕn ®Êu ë c¸c ®« thÞ phÝa B¾c vÜ tuyÕn 16 1. .. môc ®Ých. toµn diÖn. Cuéc chiÕn ®Êu diÔn ra ¸c liÖt gi÷a ta vµ ®Þch ë s©n bay B¹ch Mai.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Néi dung c¬ b¶n cña ®êng lèi kh¸ng chiÕn? Gv: Ph©n tÝch c¸c néi dung trong ph¬ng ch©m theo SGK . nh©n d©n ta ®· chiÕn ®Êu ntn? Môc tiªu cña cuéc chiÕn ®Êu lµ g×? . 2. ®Çu cÇu Long biªn.T¸c phÈm “Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi” cña Tæng bÝ th Trêng Chinh (9/1947) b.ChØ thÞ “Toµn d©n kh¸ng chiÕn” cña Ban Thêng vô trung ¬ng §¶ng.Lêi kªu gäi tiµn quèc kh¸ng chiÕn cña Hå ChÝ Minh (19/12/1946). §êng lèi kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p cña ta a. Cuéc chiÕn ®Êu ë Hµ Néi: .000 Ph¸p kiÒu. Néi dung c¬ b¶n: . ga Hµng Cá.in nghiªng.500 binh lÝnh. + TÝnh ®Õn th¸ng 12/1946.Nªu tÝnh chÊt. trêng k× vµ tù lùc c¸nhI sinh. nhiÖm vô cña cuéc kh¸ng chiÕn: hoµn thµnh nhiÖm vô gi¶i phãng d©n téc vµ tõng bíc thùc hiÖn nhiÖm vô d©n chñ. khu B¾c Bé phñ.. Hµng B«ng. sÜ quan Ph¸p. c¸c khu phè Kh©m Thiªn. (?) T¹i Hµ Néi. Hµng §Ëu. .

T¹i H¶i D¬ng: Ngay trong ®ªm ®Çu næ sóng ta tÊn c«ng vµ nhanh chãng tiªu diÖt ®Þch ë trêng n÷ häc vµ cÇu Phó L¬ng. kiªn cêng giµnh nhau víi ®Þhc tõng c¨n nhµ. + Tuy lùc lîng chªnh lÖch râ rÖt nhng c¸c chiÕn sÜ cuat ta ®· nªu cao tinh thÇn “QuyÕt tö cho tæ quèc quyÕt sinh” chiÕn ®Êu dòng c¶m. vò khÝ h¬n 9 lÇn. sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô tiªu hao sinh lùc ®Þch giam ch©n ®Þch trong thµnh phè. Sau ®ã. GV: §ç Thuú D¬ng 60 . .T¹i c¸c thµnh phè Nam §Þnh.. qu©n d©n ta ®· buéc ®Þch ®Çu hµng. (?) §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®· lµm nh÷ng g× ®Ó chuÈn bÞ cho cuéc chiÕn ®Êu l©u dµi? ®oµn bé binh. Bé ®éi chñ lùc phèi hîp víi tù vÖ. kiÖn hµng. ®¸nh ®Þch b»ng mäi thø vò khÝ. khi ®Þch ®îc t¨ng viÖn vµ ®¸nh réng ra. qu©n d©n ta chñ ®éng tiÕn c«ng lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu mét sè lùc lîng cña chóng. §µ N½ng.. H§3: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc III. Nh©n d©n qu¨ng bµn ghÕ. 8 trung ®éi c«ng an xung phong.500 ngêi) vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n. cét ®iÖn ®îc ng¶ xuèng ngang ®êng lµm vËt c¶n vµ chiÕn luü chiÕn ®Êu. sËp gô. C«ng nh©n ®Èy toa tµu ch¾n c¸c ng· t. ng· n¨m. lùc lîng cña ta rót ra ngoµi tiÕn hµnh chiÕn tranh du kÝch vµ thêng xuyªn vµo néi thµnh ®¸nh ph¸. 2. .§Õn kho¶ng th¸ng 2/1947. So s¸nh vÒ lùa lîng qu©n ®éi Ph¸p h¬n ta 3 lÇn. du kÝch vµ nh©n d©n thêng xuyªn ho¹t ®éng quÊy rèi.. + §Õn ngµy 17/2/1947. c¸c chiÕn sÜ thuéc Trung ®oµn thñ ®« thùc hiÖn cuéc rót qu©n khái thµnh phè vÒ hËu ph¬ng ®Ó kh¸ng chiÕn l©u dµi. T¹i c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c: . cuéc chiÕn ®Êu cña ta trong c¸c ®« thÞ t¹m thêi kÕt thóc ®Ó chuyÓn sang giai ®o¹n míi. 1 lùc lîng tù vÖ (28. ngay tõ ®Çu cuéc chiÕn ®Êu. lui vÒ c¨n cø. Nh©n d©n võa tham gia ®¸nh ®Þch. ra ®êng phè.. Cuèi cïng qu©n ta chñ ®éng rót khái thµnh phè.Riªng ë thµnh phè Vinh. . bao v©y. tiÕp tÕ cho HN. phôc kÝch ®Þch trªn toµn tuyÕn buéc chóng ph¶i ®ãng chèt b¶o vÖ ®êng.T¹i H¶i Phßng: 20/12: qu©n Ph¸p më cuéc tÊn c«ng chiÕm ®êng 5 ®Ó khai th«ng viÖc vËn chuyÓn. võa phôc vô chiÕn ®Êu. nh©n d©n ta ë c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c ®· chiÕn ®Êu ntn? Gv: . giam ch©n Ph¸p suèt trong 2. 3 th¸ng chiÕn ®Êu. c©y cèi. gãc phè. HuÕ. .T¹i Nam §Þnh: S¸ng 20/12/1946: Bé ®éi ta tÊn c«ng 650 qu©n Ph¸p diÖt hµng tr¨m tªn.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Cïng víi cuéc chiÕn ®Êu ë Hµ Néi. tæ chøc cuéc chiÕn ®Êu l©u dµi. c¸nh cöa.

Thùc hiÖn tiªu thæ kh¸ng chiÕn. m¸y mãc. . Nha tiÕp tÕ ®îcc thµnh lËp lµm nhiÖm vô thu mua. l¬ng thùc thùc phÈm ®Õn n¬i an toµn.Th¸ng 11/1946: §ît tæng di chuyÓn c¸c kho tµng. vËn ®éng.Tõ cuèi th¸ng 10/1946: sau khi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®i th¨m níc Ph¸p trë vÒ. hµng ho¸. + VÒ kinh tÕ: ChÝnh phñ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt l¬ng thùc theo khÈu hiÖu: “Thùc tóc binh cêng”. .Sau khi di chuyÓn hoµn thµnh. tõ d©n qu©n dîc tuyÓn chän vµo du kÝch. chóng ta chuyÓn sang thêi k× x©y dùng lùc lîng kh¸ng chiÕn vÒ mäi mÆt: + VÒ chÝnh trÞ: Chia ®Êt níc ta thµnh 12 khu hµnh chÝnh vµ qu©n sù. b¶o ®¶m nhu cÇu vÒ ¨n mÆc cho lùc lîng GV: §ç Thuú D¬ng 61 . thiÕt bÞ . ®Æc biÖt lµ sau vô xung ®ét ë H¶i Phßng vµ L¹ng S¬n (20/11/1946) c«ng viÖc chuÈn bÞ cho kh¸ng chiÕn ë Hµ Néi ®îc ®Èy m¹nh. v¶i. Vò khÝ võa tù t¹o. bé ®éi ®Þa ph¬ng hoÆc bé ®éi chñ lùc. dù tr÷ vµ ph©n phèi thãc g¹o. + VÒ qu©n sù: Mäi ngêi d©n tõ 18 -> 45 tuæi ®Òu tham gia d©n qu©n. võa lÊy cña ®Þch ®Ó tù trang bÞ. “¡n no ®¸nh th¾ng”. vËt liÖu.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 III. TÝch cùc chuÈn bÞ cho cuéc chiÕn ®Êu l©u dµi: . muèi. . tæ chøc nh©n d©n t¶n c nhanh chãng chuyÓn ®Êt níc sang thêi chiÕn.

DÆn dß: häc bµi. III.§Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n khi ph¹m vi víi ©m mu g×? chiÕm ®ãng më réng vµ thùc hiÖn ©m mu “®¸nh nhanh th¾ng nhanh”. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. Giíi thiÖu bµi: b. (tiÕp theo). ChiÕn dÞch ViÖt B¾c thu hiÓu môc IV. 2.§Ó thùc hiÖn ©m mu chiÕn lîc “®¸nh GV: §ç Thuú D¬ng 62 . Gi¸o viªn: . Thùc d©n Ph¸p tiÕn c«ng C¨n cø ®Þa kh¸ng chiÕn ViÖt B¾c (?) Thùc d©n Ph¸p tÊn a. 4. 1947: ChÝnh phñ Ph¸p cö B«-la-Ðc lµm Cao uû Ph¸p ë §«ng D¬ng thay cho §¸c-gi¨ng-li-¬. ¢m mu cña ®Þch: c«ng c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c . II. D¹y bµi míi: a.Thùc hiÖn ©m mu tËp hîp nh÷ng phÇn tö ViÖt gian ph¶n ®éng. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. B«-la-Ðc lËp ra MÆt trËn quèc gia thèng nhÊt tiÕn tíi thµnh lËp ChÝnh phñ bï nh×n trung ¬ng.Lîc ®å: “ChiÕn dÞch ViÖt B¾c thu ®«ng 1947”. . (tiÕp theo) I.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 vò trang vµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng. th¸ng 3. KTBC: (?) Tr×nh bµy diÔn biÕn cuéc chiÕn ®Êu ë Hµ Néi? 3. Cñng cè: (?) Cuéc chiÕn ®Êu ë c¸c ®« thÞ diÔn ra ntn? 5. . ************************ Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 32: Nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p (1946-1950). + VÒ gi¸o dôc: phong trµo B×nh d©n häc vô tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn. chuÈn bÞ: Nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p (1946-1950). Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 31. æn ®Þnh tæ chøc: 2. ®«ng n¨m 1947: 1. ChuÈn bÞ: 1.

qu©n d©n ta ®· anh dòng chiÕn ®Êu. . DiÔn biÕn: Thùc hiÖn chØ thÞ cña trung ¬ng. 2. . tiªu diÖt nhiÒu sinh lùc ®Þch.Kho¸ chÆt biªn giíi ViÖt . a. . . s«ng L«. kh¾p c¸c mÆt trËn. bÎ gÉy gäng k×m cña chóng.Ph¸ tan c¬ quan ®Çu n·o kh¸ng chiÕn cña ta. Hµnh ®éng: . tay sai.Tiªu diÖt phÇn lín bé ®éi chñ lùc cña ta.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Môc tiªu cña cuéc tÊn c«ng nµy lµ g×? (?) Ph¸p ®· cã nh÷ng hµnh ®éng g× ®Ó thùc hiÖn ©m mu ®ã? (?) Tríc nh÷ng ©m mu vµ hµnh ®éng ®ã cña thùc d©n Ph¸p. råi mét bé phËn theo ®êng sè 3 xuèng B¾c C¹n t¹o thµnh gäng k×m bao v©y phÝa ®«ng vµ phÝa b¾c c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c. Qu©n d©n ta chiÕn ®Êu b¶o vÖ C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c. chiÕm thÞ trÊn Chî Míi.Ngµy 7/10/1947: binh ®oµn dï do S«va.Dïng th¾ng lîi qu©n sù ®Ó thóc ®Èy viÖc thµnh lËp ChÝnh phñ bï nh×n.Ph¸ ho¹i c¸c c¬ së kinh tÕ.Trung.Ngµy 9/10/1947: binh ®oµn hçn hîp lÝnh bé vµ lÝnh thuû ®¸nh bé do C«mmuy-nan chØ huy tõ Hµ Néi ngîc s«ng Hång.Cïng ngµy.000 qu©n tinh nhuÖ vµ hÇu hÕt m¸y bay ë §«ng D¬ng chia thµnh 3 c¸nh. thùc d©n Ph¸p huy ®éng 12. b. qu©n d©n ta ®· chiÕn ®Êu ntn? nhanh th¾ng nhanh”. s«ng g©m lªn Tuyªn Quang. * Môc tiªu: . Chiªm Ho¸. ng¨n chÆn liªn l¹c gi÷a ta víi quèc tÕ. më cuéc tiÕn c«ng C¨n cø ViÖt B¾c. cíp thãc lóa. triÖt ®êng tiÕp tÕ hµng lµm bít kh¶ n¨ng kh¸ng chiÕn cña ta. nhanh chãng kÕt thóc chiÕn tranh. .nh¾c chØ huy lÇn lît ®æ qu©n chiÕm thÞ x· B¾c C¹n. . Chî §ån. kho tµng mïa mµng. 63 GV: §ç Thuú D¬ng . trªn c¸c híng. §µi ThÞ bao v©y ViÖt B¾c ë phÝa t©y. mét binh ®oµn c¬ giíi (bé) do B«-ph¬-rª chØ huy tõ L¹ng S¬n ®¸nh lªn Cao B»ng.

. ta võa bÝ mËt. 64 GV: §ç Thuú D¬ng . bao v©y.Bé ®éi chñ lùc cña ta trëng thµnh trong chiÕn ®Êu. phôc kÝch trªn ®êng tõ B¾c C¹n ®i Chî Míi. b. khÈn tr¬ng di chuyÓn c¸c c¬ quan trung ¬ng §¶ng.C¬ quan ®Çu n·o kh¸ng chiÕn ®îc b¶o toµn.T¹i B¾c C¹n: qu©n ta chñ ®éng.Sau 75 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu. Võa chÆn ®¸nh ®Þch. hµng tr¨m xe bÞ ph¸ huû. Cuèi th¸ng 10/1947: 5 tµu chiÕn ®Þch cã m¸y bay hé tèng tõ Tuyªn Quang ®i §oan Hïng lät vµo trËn ®Þa phôc kÝch cña ta.Chiªm Ho¸: qu©n vµ d©n ta liªn tôc chÆn ®¸nh ®Þch hµng chôc trËn. ChÝnh phñ. kho tµng tõ n¬i ®Þch uy hiÕp. tæ chøc ®¸nh tËp kÝch vµo nh÷ng n¬i ®Þch chiÕm ®ãng. . trªn 100 khÈu ph¸o vµ hµng chôc tÊn qu©n trang qu©n dông r¬i vµo tay qu©n ta.C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c ®îc gi÷ v÷ng. c« lËp chóng. H§2: Híng d©n HS t×m hiÓu môc V. c« lËp ®Þch vµ buéc chóng ph¶i rót qu©n khái §µi ThÞ. (?) Sau thÊt b¹i ë chiÕn dÞch ViÖt B¾c 1947. ta lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu 6000 ®Þch.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) KÕt qu¶ cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c? Gv: Sau chiÕn th¾ng ViÖt B¾c. gãp phÇn kiÒm chÕ qu©n ®Þch. Chî §ån. chiÕm ®ãng ®Õn n¬i an toµn. .T¹i mÆt trËn ®êng sè 4: diÔn ra nhiÒu trËn phôc kÝch.Phèi hîp víi cuéc chiÕn ®Êu ë ViÖt B¾c. ®Æc biÖt lµ trËn ®Ìo B«ng Lau (30/10/1947) diÖt vµ b¾t sèng 240 tªn ®Þch.1947: 2 tµu chiÕn vµ 1 ca-n« ®Þch tõ Chiªm Ho¸ vÒ Tuyªn Quang ®· lät vµo trËn ®Þa phôc kÝch cña ta t¹i Khe Lau. c¸c c«ng xëng. 16 m¸y bay bÞ h¹. KÕt qu¶: . . chia c¾t. hai gäng k×m cña chóng kh«ng khÐp kÝn ®îc mµ bÞ bÎ gÉy. . ®¹i bé phËn qu©n Ph¸p ®· rót ch¹y khái ViÖt B¾c. §Çu th¸ng 11. 11 tµu chiÕn vµ ca-n« bÞ ®¸nh ch×m. thùc d©n Ph¸p cã ©m mu vµ thñ ®o¹n g×? . kÞp thêi ph¶n c«ng vµ tiÕn c«ng ®Þch. . c¾t ®êng tiÕp tÕ.T¹i mÆt trËn s«ng L« . ta giµnh th¾ng lîi lín. qu©n d©n c¶ níc chiÕn ®Êu anh dòng ®Ëp tan ©m mu ®Þch. thu nhiÒu vò khÝ qu©n trang qu©n dông.

N¨m 1948: t¹i Nam Bé. .ngo¹i giao: . Ta ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn a. lÇn ®Çu tiªn ta tiÕn hµnh bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n cÊp x· -> tØnh. ë nhiÒu n¬i. H§ND vµ UB kh¸ng chiÕn hµnh chÝnh c¸c cÊp ®îc cñng cè vµ kiÖn toµn. toµn diÖn. toµn diÖn cña ta. ph¸ ©m mu míi cña ®Þch: + T¨ng cêng søc m¹nh vµ hiÖu lùc cña chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n tõ trung ¬ng ®Õn c¬ së. r¶i qu©n nhiÒu n¬i. thùc d©n Ph¸p t¨ng cêng thùc hiÖn chÝnh s¸ch “dïng ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt.Sau thÊt b¹i ë ViÖt B¾c.Th¸ng 6/1949: ViÖt Minh vµ Héi Liªn ViÖt quyÕt ®Þnh tiÕn tíi thèng nhÊt hai tæ chøc tõ c¬ së ®Õn trung ¬ng. (?) Tríc nh÷ng ©m mu. + §Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn toµn d©n. GV: §ç Thuú D¬ng 65 . . + Cµn quÐt. toµn diÖn thñ ®o¹n míi cña Ph¸p nh vËy. Thùc hiÖn: * VÒ qu©n sù: + VËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn vò trang toµn d©n.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 V. + T¨ng cêng lùc lîng vò trang nh©n d©n. thµnh lËp chÝnh phñ bï nh×n. * VÒ chÝnh trÞ . §Èy m¹nh kh¸ng chiÕn toµn d©n. b. §¶ng ta ®· thùc hiÖn 1.Thñ ®o¹n: + X©y dùng nguþ qu©n. toµn d©n. ¢m mu vµ thñ ®o¹n míi cña chñ tr¬ng. 2. Chñ tr¬ng: Thùc hiÖn ph¬ng ch©m “®¸nh l©u dµi”. lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh” nh»m chèng l¹i cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi. + Cñng cè c¸c vïng tÒ. ph¸t triÓn chiÕn tranh du kÝch. biÖn ph¸p g×? ®Þch: .

******************************************************************** TuÇn 26 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 33: Bíc ph¸t triÓn míi cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p (1950-1953). Sau chiÕn dÞch Biªn Giíi. nhiÒu níc ®· ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi ta: ®Çu tiªn lµ Trung Quèc (18/1/1950). v¨n ho¸ . tiÕp ®ã lµ Liªn X« (30/1/1950).Ngµy 14/1/1950: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt ChÝnh phñ VNDCCH tuyªn bè s½n sµng ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi bÊt cø níc nµo t«n träng ®éc lËp.Chñ tr¬ng ph¸ ho¹i kinh tÕ ®Þch. * VÒ kinh tÕ: .MÜ ©m mu giµnh l¹i quyÒn chñ ®éng chiÕn lîc ®· mÊt. giµnh th¾ng lîi toµn diÖn vÒ chÝnh trÞ.®«ng n¨m 1950. ®Æt nÒn mãng cho nÒn gi¸o dôc d©n téc d©n chñ nh©n d©n. . VÒ kiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®îc: .®«ng 1947? 5.gi¸o dôc: Th¸ng 7/1950: ChÝnh phñ ®Ò ra chñ tr¬ng c¶i c¸ch gi¸o dôc phæ th«ng. råi lÇn lît c¸c níc d©n chñ nh©n d©n kh¸c.§Õ quèc MÜ can thiÖp vµo chiÕn tranh §«ng D¬ng. GV: §ç Thuú D¬ng 66 . . chñ quyÒn. DÆn dß: Häc bµi. híng gi¸o dôc phôc vô kh¸ng chiÕn vµ kiÕn quèc.§Èy m¹nh x©y dùng vµ b¶o vÖ nÒn kinh tÕ d©n chñ nh©n d©n cã kh¶ n¨ng tù cÊp tù tóc. chuÈn bÞ: Bíc ph¸t triÓn míi cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p (1950-1953).Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . thay hÖ thèng gi¸o dôc 12 n¨m b»ng hÖ thèng gi¸o dôc 9 n¨m. Sau ®ã. * VÒ v¨n ho¸ . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. cuéc kh¸ng chiÕn cña ta ®îc ®Èy m¹nh ë c¶ tiÒn tuyÕn vµ hËu ph¬ng. Ph¸p . kinh tÕ tµi chÝnh.gi¸o dôc. Cñng cè: (?) Tr×nh bµy chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu . 4. ngo¹i giao. thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña ViÖt Nam.Giai ®o¹n ph¸t triÓn cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc tõ chiÕn th¾ng Biªn Giíi thu . I.

3.KÜ n¨ng sö dông b¶n ®å chiÕn dÞch Biªb Giíi thu . æn ®Þnh tæ chøc: 2.§¹i c¬ng lÞch sö ViÖt Nam .®Çu 1950.tËp III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I. thñ ®o¹n cña Ph¸p . . tinh thÇn c¸ch m¹ng.®«ng 1950”. ®¸nh gi¸ ©m mu. cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n Lµo vµ Cam-pu-chia còng cã bíc ph¸t triÓn míi: 6/1950: UB d©n téc gi¶i phãng Cam-pu-chia ®îc thµnh lËp. D¹y bµi míi: a. nhËn ®Þnh. a. T×nh h×nh thÕ giíi: t×nh h×nh thÕ giíi cã .1954 ). VÒ kÜ n¨ng: .®«ng n¨m 1950.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 2. ChiÕn dÞch Biªn Giíi thu . ChuÈn bÞ: 1. trung du vµ rõng nói ( sau chiÕn dÞch Biªn Giíi ®Õn tríc §«ng . níc Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa ra ®êi t¹o ®iÒu kiÖn cho cuéc kh¸ng chiÕn cña ta cã quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c níc XHCN. niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng. VÒ t tëng: Båi dìng cho HS lßng yªu níc. II. KTBC: (?) Tr×nh bµy diÔn biÕn chiÕn dÞch ViÖt b¾c thu . TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.MÜ. ®oµn kÕt quèc tÕ.B¶n ®å “ChiÕn dÞch Biªn Giíi thu . (?) Tríc nh÷ng thay ®æi 8/1950: ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn lµo ra GV: §ç Thuú D¬ng 67 .®«ng hiÓu môc I. c¸c chiÕn dÞch më ra ë ®ång b»ng.®«ng 1947? 3.Xu©n 1953 .Cuèi 1949 . 1950 1. . niÒm tù hµo d©n téc. bíc ph¸t triÓn vµ th¾ng lîi toµn diÖn cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. Gi¸o viªn: . III.RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch. 2. Hoµn c¶nh lÞch sö míi: (?) Bíc sang n¨m 1950. t×nh h×nh nh÷ng thay ®æi g× míi? thÕ giíi thay ®æi theo híng cã lîi cho ta: + 1/10/1949: C¸ch m¹ng Trung Quèc thµnh c«ng. ®oµn kÕt §«ng D¬ng. + T×nh h×nh §«ng D¬ng thay ®æi cã lîi cho cuéc kh¸ng chiÕn cña ta: Cïng thêi gian nµy. Giíi thiÖu bµi: b. t×nh ®oµn kÕt d©n téc.

Hoµ B×nh .Trung. ta ®· huy ®éng kho¶ng 121.T©y (H¶i kh¨n: Khu tù do cña ta bÞ Phßng . lùc lîng kh¸ng chiÕn cña ta ngµy cµng lín m¹nh. chóng chuÈn bÞ kÕ søc cña bÞ h¹n chÕ. n¨ng huy ®éng søc ngêi Trªn c¬ së ®ã. Qu©n ta tiÕn c«ng ®Þch ë biªn giíi phÝa B¾c a. lîi dông t×nh thùc hiÖn ©m mu g×? h×nh ®ã. thùc d©n ph¸p ®· thùc hiÖn “kÕ ho¹ch R¬-ve” nh»m: + T¨ng cêng hÖ thèng phßng ngù trªn ®êng sè 4. MÜ can thiÖp s©u vµ dÝnh lÝu trùc tiÕp vµo cuéc chiÕn tranh ë §«ng D¬ng. ë ®êi cïng MÆt trËn Lµo tù do l·nh ®¹o trong níc diÔn ra ntn? nh©n d©n ®oµn kÕt chèng Ph¸p vµ tay sai.Trung vµ 68 Gv: §Ó chuÈn bÞ cho chiÕn dÞch Biªn Giíi. . c¨n cø ®Þa ViÖt nh»m c« lËp c¨n ccø ®Þa ViÖt B¾c víi B¾c bÞ bao v©y.Tranh thñ ®iÒu kiÖn thuËn lîi. ¢m mu míi cña ®Þch: . ho¹ch quy m« lín nh»m tÊn c«ng C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c lÇn thø hai. §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®a ra chñ tr¬ng g×? b. + Khai th«ng biªn giíi ViÖt . ®a cuéc kh¸ng chiÕn bíc sang giai ®o¹n míi. b. kh¶ ®ång b»ng Liªn khu III vµ Liªn khu IV. R¬-ve. kh¾c phôc khã kh¨n.Hµ Néi . Gv: Thùc tÕ víi kÕ ho¹ch + Kho¸ cöa biªn giíi ViÖt . 2. (?) Tríc nh÷ng khã kh¨n do ©m mu míi cña ®Þch g©y ra.Sau chiÕn dÞch ViÖt B¾c 1947.§îc sù viÖn trî vÒ tµi chÝnh vµ qu©n sù cña MÜ.S¬n la” thu hÑp. Ph¸p . th¸ng 6/1950: trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch Biªn Giíi nh»m: + Tiªu diÖt mét bé phËn sinh lùc ®Þch. T×nh h×nh trong níc: .MÜ ®· thuéc vµo ®Õ quèc MÜ. ph¸ tan ©m mu míi cña ®Þch.700 d©n c«ng thuéc c¸c d©n téc ViÖt B¾c tham gia GV: §ç Thuú D¬ng .Thùc d©n Ph¸p liªn tiÕp thÊt b¹i trªn (?) §øng tríc nh÷ng khã kh¾p c¸c chiÕn trêng nªn ngµy cµng lÖ kh¨n nh vËy. ta gÆp nhiÒu khã + ThiÕt lËp hµnh lang §«ng . Chñ tr¬ng cña ta: .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 cña t×nh h×nh thÕ giíi.

®Þch ®îc lÖnh rót khái Cao B»ng theo ®êng sè 4.600 ngµy c«ng. DiÔn biÕn: Têng thuËt trªn lîc ®å: Më ®Çu chiÕn dÞch.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 phôc vô tiÒn tuyÕn víi 171. Sau 54h chiÕn ®Êu. Qu©n ®Þch r¬i vµo t×nh tr¹ng nguy khèn: ThÊt Khe bÞ uy hiÕp. s¸ng ngµy 16/9/1950. t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh c«ng cuéc kh¸ng chiÕn. + Më réng vµ cñng cè C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c. Cao B»ng sÏ bÞ c« lËp. Gv têng thuËt diÔn biÕn trªn lîc ®å. ta tÊn c«ng §«ng khª (c¸ch Cao B»ng 45 km) v× lùc lîng cña ®Þch ë ®ã t¬ng ®èi yÕu (chØ cã 1 tiÓu ®oµn) nhng nã l¹i cã vÞ trÝ quan träng. kiªn nhÉn chê ®¸nh qu©n tiÕp viÖn cña ®Þch trªn ®êng sè 4. diÖt trªn 3000 ®Þch. KÕ ho¹ch nµy ®îc thùc hiÖn b»ng mét cuéc hµnh qu©n kÐp: 1 cuéc hµnh qu©n ®¸nh lªn Th¸i Nguyªn ®Ó thu hót chñ lùc cña ta. hÖ thèng phßng thñ cña ®Þch trªn ®êng sè 4 bÞ lung lay. §o¸n tríc ý ®Þnh cña ®Þch. qu©n ta mai phôc. MÊt nã. Trong chiÕn dÞch nµy th× Hå chñ tÞch ®· trùc tiÕp ra mÆt trËn cïng Bé chØ huy chØ ®¹o vµ déng viªn bé ®éi chiÕn ®Êu. s¸ng ngµy 18/9 ta tiªu diÖt ®îc côm cø ®iÓm §«ng Khª. khiÕn cho hai c¸nh qu©n tõ Cao B»ng vÒ vµ tõ ThÊt Khª lªn kh«ng liªn l¹c ®îc GV: §ç Thuú D¬ng 69 . ta vËn chuyÓn ®îc 4000 tÊn l¬ng thùc. c. Sau khi mÊt §«ng Khª. thô x· Cao B»ng bÞ c« lËp. sóng ®¹n ®¶m b¶o cho chiÕn dÞch giµnh th¾ng lîi. thu toµn bé vò khÝ. §Õn gi÷a th¸ng 9/1950. më réng liªn l¹c víi quèc tÕ. mét cuéc hµnh qu©n tõ ThÊt Khª lªn chiÕm l¹i §«ng Khª vµ ®ãn c¸nh qu©n tõ Cao B»ng vÒ.

Thiªn.TrÞ . ®¸nh tan mét tiÓu ®oµn kh¸c.300 ®Þch. ta tiªu diÖt ®îc 2 binh ®oµn ®Þch. TÝnh chung c¶ níc ta tiªu diÖt gÇn 12. ®Èy ®Þch ngµy cµng sa vµo thÕ bÞ ®éng lóng tóng.§©y lµ chiÕn dÞch tiÕn c«ng lín ®Çu tiªn cña ta vµ ®· giµnh ®îc th¾ng lîi.®«ng 1950. ë T©y B¾c vµ trªn dêng sè 6. . Phèi hîp víi mÆt trËn Biªn Giíi. Na SÇm.Sau h¬n 1 th¸ng chiÕn ®Êu (tõ 16/9 -> 22/10/1950).Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) KÕt qu¶ cña chiÕn dÞch Biªn Giíi? Gv: Ta tiªu diÖt ®îc 8. Liªn khu V vµ Nam Bé. Sau 8 ngµy chiÕn ®Êu (tõ 1-> 8/10). . e. thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc MÜ cã ©m mu g× víi §«ng D¬ng? víi nhau. thùc d©n Ph¸p thùc hiÖn ©m mu giµnh l¹i quyÒn chñ ®éng chiÕn lîc trªn chiÕn trêng.Bé ®éi ta trëng thµnh nhanh chãng vÒ chÊt lîng. II. buéc Ph¸p ph¶i rót khái thÞ x· Hoµ B×nh.KÕ ho¹ch R¬-ve cña Ph¸p bÞ ph¸ s¶n. d.Sau khi thÊt b¹i trong chiÕn dÞch Biªn Giíi. thu trªn 3000 tÊn vò khÝ vµ ph¬ng tiÖn chiÕn tranh.§Õ quèc MÜ t¨ng cêng viÖn trî cho thùc d©n ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh chiÕn 70 GV: §ç Thuú D¬ng .ThÕ bao v©y cña ®Þch ®èi víi c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c bÞ ph¸ vì. qu©n ta ho¹t ®éng m¹nh ë t¶ ng¹n s«ng Hång. (?) Sau thÊt b¹i ë chiÕn dÞch Biªn Giíi thu . .Hµnh lang §«ng . KÕt qu¶: . Phong trµo chiÕn tranh du kÝch ph¸t triÓn m¹nh ë B×nh . .000 ®Þch.§¸nh dÊu sù chuyÓn biÕn trong côc diÖn chiÕn tranh: ta giµnh ®îc quyÒn chñ ®éng trªn chiÕn trêng chÝnh B¾c Bé. h¹ vµ bøc rót 217 vÞ trÝ. L¹ng S¬n vµ rót khái ®êng sè 4. . . . Tõ 10 -> 22/10. lµm sôp ®æ kÕ ho¹ch rót qu©n cña chóng. (?) Th¾ng lîi cña chiÕn dÞch Biªn Giíi cã ý ngh·i ntn? H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. qu©n d©n ta ®· gi¶i phãng vïng biªn giíi ViÖt .Trung dµi 750 km tõ Cao B»ng ®Õn §×nh lËp víi 35 v¹n d©n. ®Þch rót khái ThÊt Khª. ¢m mu ®Èy m¹nh chiÕn tranh x©m lîc §«ng D¬ng cña thùc d©n Ph¸p.T©y bÞ chäc thñng ë Hoµ B×nh. ý nghÜa: .

kinh tÕ .Tuyªn Quang th«ng qua nh÷ng néi dung sau: + “B¸o c¸o chÝnh trÞ” cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nªu nhiÖm vô chñ yÕu tríc m¾t cña CMVN lµ: tiªu diÖt thùc d©n Ph¸p vµ ®¸nh b¹i bän can thiÖp MÜ. tõng bíc thay ch©n Ph¸p ë §«ng D¬ng. §H§B toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ®· häp t¹i Chiªm Ho¸ . Néi dung: . võa gi÷ v÷ng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n kh¸ng chiÕn. giµnh thèng nhÊt. b¶o vÖ hoµ b×nh thÕ giíi.Ngµy 23/12/1950:HiÖp ®Þnh “phßng thñ chung §«ng D¬ng” ®îc kÝ kÕt gi÷a Ph¸p vµ MÜ. + §èi víi Lµo vµ Cam-pu-chia: §H chñ tr71 GV: §ç Thuú D¬ng . qua ®ã MÜ buéc Ph¸p lÖ thuéc vµo m×nh. + “Bµn vÒ C¸ch m¹ng ViÖt Nam” cña Tæng bÝ th Trêng Chinh nªu nhiÖm vô chèng phong kiÕn ph¶i ®îc thùc hiÖn ®ång thêi víi nhiÖm vô chèng ®Õ quèc. III. lÊy tªn lµ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam . ®éc lËp hoµn toµn. Th¸ng 12/1950: kÕ ho¹ch §ê l¸t ®ê T¸t-xi-nhi ®îc ®Ò ra nh»m: + GÊp rót x©y dùng lùc lîng. §©y lµ hiÖp ®Þnh viÖn trî qu©n sù. + KÕt hîp víi ph¶n c«ng vµ tiÕn c«ng lùc lîng c¸ch m¹ng.Dùa vµo viÖn trî ngµy cµng t¨ng cña MÜ.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 HD3: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc III. + §¹i héi quyÕt ®Þnh ®a §¶ng ra ho¹t ®éng c«ng khai. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng (2/1951) 1. + B×nh ®Þnh vïng t¹m chiÕm. (?) H·y tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña §H§B toµn quèc lÇn thø hai cña §¶ng? (?) §H§B toµn quèc lÇn thø hai cña §¶ng ®Ó l¹i ý nghÜa g×? tranh.tµi chÝnh cña MÜ cho Ph¸p vµ bï nh×n. . nhng lµm tõng bíc. cã kÕ ho¹ch ®Ó võa båi dìng lùc lîng kh¸ng chiÕn. .§¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam.§Ó thóc ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn nhanh chãng ®Õn th¾ng lîi. thùc d©n Ph¸p ®Èy m¹nh h¬n n÷a chiÕn tranh x©m lîc §«ng D¬ng.

II.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ¬ng x©y dùng ë mçi níc mét ®¶ng riªng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi níc ®Ó l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ®Õn th¾ng lîi. . TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. b. chuÈn bÞ: Bíc ph¸t triÓn míi cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p (1950-1953). chiÕn vÒ mäi mÆt. Trung Du. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. Cñng cè: (?) Tr×nh bµy diÔn biÕn cña chiÕn dÞch Biªn Giíi thu . ChuÈn bÞ: 1.Ngµy 3/3/1951: ViÖt Minh vµ Héi Liªn GV: §ç Thuú D¬ng 72 . Ph¸t triÓn hËu ph¬ng kh¸ng hiÓu môc IV. Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 33. III.§¹i c¬ng lÞch sö ViÖt Nam . 2.Cã t¸c dông thóc ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn nhanh chãng ®Õn th¾ng lîi. Hoµ B×nh.®«ng 1950 trªn lîc ®å? 5. KTBC: (?) Têng thuËt diÔn biÕn chiÕn dÞch Biªn Giíi thu .®«ng 1950 trªn lîc ®å? 3. + §¹i héi bÇu BCH trung ¬ng vµ Bé chÝnh trÞ cña §¶ng do Hå ChÝ Minh lµm chñ tÞch vµ Trêng Chinh lµm Tæng bÝ th. D¹y bµi míi: a. ************************* Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 34: Bíc ph¸t triÓn míi cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p (1950-1953) (TiÕp theo) I. VÒ chÝnh trÞ: (?) Nªu nh÷ng thµnh tùu . . DÆn dß: Häc bµi. 4.Lîc ®å chiÕn dÞch T©y B¾c. Giíi thiÖu bµi. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m IV. ý nghÜa lÞch sö: .tËp III. Gi¸o viªn: . 1. 2. Thîng Lµo. æn ®Þnh tæ chøc: 2.§H lµ mèc ®¸nh dÊu sù trëng thµnh cña §¶ng ta trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. (tiÕp).

(?) Tr×nh bµy nh÷ng + Cuèi 1953: tõ Liªn khu V trë ra. . phôc vô d©n sinh. kinh tÕ? 2. 3.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 cña chóng ta vÒ chÝnh ViÖt häp §¹i héi ®¹i biÓu ®· thèng nhÊt trÞ? hai tæ choc thµnh mét mÆt trËn duy nhÊt lµ MÆt trËn Liªn hiÖp Quèc d©n ViÖt Nam (MÆt trËn Liªn ViÖt). ®Þa chñ. thµh lËp “Liªn minh nh©n d©n ViÖt-Miªn-Lµo” trªn c¬ së tù (?) Chóng ta ®· ®¹t ®îc nguyÖn. ruéng ®Êt v¾ng chñ vµ ruéng ®Êt bá hoang cho n«ng d©n. . gi¸o m¹ng ®· t¹m cÊp h¬n 18 v¹n ha ruéng dôc tõ 1951 -> 1954? ®Êt cña thùc d©n. ( DÉn chøng . theo 3 ph¬ng ch©m: phôc vô kh¸ng chiÕn. ng©n hµng. l«i cuèn ®îc ®«ng ®¶o quÇn chóng tham gia. b×nh ®¼ng vµ t«n träng chñ nh÷ng thµnh tùu g× vÒ quyÒn cña nhau.Ngµy 11/3/1951: MÆt trËn Liªn ViÖt.TiÕp tôc thùc hiÖn c¶i c¸ch gi¸o dôc ®îc ®Ò ra tõ th¸ng 7/1950. th¬ng nghiÖp. + Th¸ng 12/1953: chóng ta th«ng qua “LuËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt”. VÒ v¨n ho¸ .§Ó båi dìng søc d©n: + §Çu n¨m 1953: §¶ng vµ ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t« vµ c¶i c¸ch ruéng ®Êt. §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam chÝnh thøc ra m¾t tríc ®¹i biÓu nh©n d©n tham dù ®¹i héi. VÒ kinh tÕ: .SGK ). + Th¸ng 4/1953 -> th¸ng 7/1954: thùc hiÖn ®îc 5 ®ît gi¶m t« vµ ®ît I c¶i c¸ch ruéng ®Êt ë mét sè x· thuéc vïng tù do. thùc hµnh tiÕt kiÖm.§Ò ra nhiÒu chÝnh s¸ch nh»m chÊn chØnh chÕ ®é thóa kho¸. c¸ch thµnh tùu vÒ v¨n ho¸. GV: §ç Thuú D¬ng 73 .gi¸o dôc: . . MÆt trËn Kh¬-me vµ MÆt trËn lµo ®¹i diÖn cho nh©n d©n ba níc häp Héi nghÞ ®¹i biÓu.N¨m 1952: §¶ng vµ ChÝnh phñ ®Ò ra cuéc vËn ®éng t¨ng gia s¶n xuÊt. x©y dùng nÒn tµi chÝnh. phôc vô s¶n xuÊt.

Ngµy 1/5/1952: §¹i héi anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua toµn quèc lÇn thø nhÊt víi 154 c¸cn bé vµ chiÕn sÜ tiªu biÓu cho c¸c ngµnh ®îc khai m¹c t¹i ViÖt B¾c. biÓu d¬ng thµnh tÝch cña phong trµo thi ®ua yªu níc. béc lé t tëng chñ quan. gi÷ v÷ng thÕ chñ ®éng ®¸nh ®Þch. kÕt qu¶: * DiÔn biÕn: . b. Ph¸p ®· thùc hiÖn ©m mu g×? 2. (?) Ang th¸ng 11/1951. thiÖt h¹i cña qu©n ta kh«ng nhá. ChiÕn dÞch Hßa B×nh (11/1951) GV: §ç Thuú D¬ng 74 . Ninh B×nh.Më réng chiÕn tranh du kÝch. 1. Nam §Þnh. DiÔn biÕn. khiÕn hiÖu suÊt chiÕn ®Êu kh«ng cao.Phong trµo thi ®ua yªu níc ngµy cµng ¨n s©u vµ lan réng trong c¸c ngµnh. trung du vµ rõng nói? (?) Nh÷ng chiÕn dÞch ë ®ång b»ng ®· diÔn ra ntn? Gv: Tuy nhiªn. chän ®îc 7 anh hïng. .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc V.ChiÕn dÞch ®êng sè 18 (chiÕn dÞch Hoµng Hoa Th¸m) tõ 20/3/1951 -> 7/4/1951 t¹i Ph¶ L¹i. .ChiÕn dÞch Hµ. c¸c giíi. VÜnh Yªn.Tiªu diÖt nhiÒu cø ®iÓm quan träng cña chóng. Gi÷ v÷ng quyÒn chñ ®éng ®¸nh ®Þch trªn chiÕn trêng. . nãng véi cña ta.MÜ. Chñ tr¬ng cña ta: . (?) T¹i sao ta l¹i më nh÷ng chiÕn dÞch ë ®ång b»ng.Ph¸ ©m mu ®Èy m¹nh chiÕn tranh cña Ph¸p . * KÕt qu¶: .Nam-Ninh (chiÕn dÞch Quang Trung) tõ 28/5/1951 -> 20/6/1951 ®¸nh ®Þch ë Hµ Nam. U«ng BÝ. . nh÷ng chiÕn dÞch nµy ®îc më ë trung du vµ ®ång b»ng lµ nh÷ng chiÕn trêng bÊt lîi cho ta. V. §¹i héi tæng kÕt. . . Nh÷ng chiÕn dÞch ë ®ång b»ng: a.ChiÕn dÞch Trung Du (chiÕn dÞch TrÇn Hng §¹o) tõ 25/12/1950 -> 17/1/1951 ®¸nh ®Þch ë Phóc yªn.Lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu h¬n 1 v¹n tªn ®Þch.

Chèng ph¸ kÕ ho¹ch b×nh ®Þnh ®ång b»ng B¾c Bé cña chóng. * ¢m mu: .Ngµy 10/11: Ph¸p cho qu©n nh¶y dï xuèng Xu©n Mai. c¸c vÞ trÝ Ba V×. ®ång thêi hai c¸nh qu©n thuû.Thóc ®Èy chiÕn tranh du kÝch ë vïng sau lng ®Þch. DiÔn biÕn: . .Tõ 9 -> 14/11/1951: §ê L¸t ®ê T¸t-xinhi tËp trung 20 tiÓu ®oµn bé binh. . m¸y bay phèi hîp ®¸nh chiÕm Hoµ B×nh nh»m: + Giµnh l¹i quyÒn chñ ®éng ®· mÊt trªn chiÕn trêng B¾c Bé. Qu©n ®Þch ph¶i nóp kÝn díi hÇm. 75 GV: §ç Thuú D¬ng . §¸ Ch«ng. b. ChiÕn dÞch T©y B¾c (Th¸ng 10 -> th¸ng 12/1952). .§¸nh ®Þch ë Hoµ B×nh. + Nèi l¹i hµnh lang §«ng T©y. ®¸nh chç yÕu”. . c¬ giíi. Chî BÕn (Hoµ B×nh). mäi sù liªn l¹c b»ng ®êng thuû. bé ®éi ta më chiÕn dÞch ®¸nh ®Þch ë T©y B¾c nh»m: + Tiªu diÖt lùc lîng ®Þch. 3.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Tríc ©m mu míi cña ®Þch. ph¸p binh. + Gi¶i phãng ®Êt ®ai vµ nh©n d©n. ®êng bé vµ ®êng hµng kh«ng cña ®Þch bÞ c¾t ®øt. tranh thñ thªm viÖn trî cña MÜ. nhiÒu tµu chiÕn cña ®Þch bÞ ®¸nh ®¾m. Tu Vò lÇn lît bÞ tiªu diÖt. . chiÕn dÞch kÕt thóc. + Cñng cè nguþ qu©n. Trªn s«ng §µ.ChØ sau mÊy ngµy kÓ tõ khi ®Þch chiÕm ®ãng thÞ x· Hoµ B×nh ®· bÞ ta bao v©y. ta ®a ra chñ tr¬ng g×? (?) ChiÕn dÞch Hoµ B×nh ®· diÔn ra ntn? (?) ChiÕn dÞch T©y B¾c ®· diÔn ra ntn? (?) Tr×nh bµy diÔn biÕn chiÕn dÞch Thîng Lµo? a.TiÕp tôc thùc hiÖn ph¬ng ch©m “®¸nh ch¾c th¾ng” vµ ph¬ng híng chiÕn lîc “tr¸nh chç m¹nh. * Chñ tr¬ng cña ta: .Chñ tr¬ng cña ta.Ngµy 23/2/1952: ®Þch rót ch¹y khái Hoµ B×nh. thñ ®o¹n cña ®Þch . ¢m mu. bé cã m¸y bay yÓm trî tiÕn theo s«ng §µ vµ ®êng sè 6 vµo thÞ x· Hoµ B×nh.

Yªn B¸i. S¬n La. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. gi¶i phãng ®îc 28. + Më réng c¨n cø du kÝch. 4. trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ ta cïng ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn Lµo vµ MÆt trËn It-xa-la cña lµo tho¶ thuËn më chiÕn dÞch Thîng lµo nh»m: + Tiªu diÖt lùc lîng ®Þch. I. Cñng cè: (?) Tr×nh bµy nh÷ng chiÕn dÞch cña ta nh»m gi÷ v÷ng quyÒn chñ ®éng ®¸nh ®Þch trªn chiÕn trêng? 5.Sau gÇn 1 th¸ng chiÕn ®Êu.Sau h¬n 2 th¸ng chiÕn ®Êu.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 + Më réng c¨n cø ®Þa kh¸ng chiÕn. + §Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n Lµo. + Gi¶i phãng ®Êt ®ai vµ nh©n d©n. ngµy 14/10/1952. ta tiÕn c«ng ®Þch ë NghÜa Lé. liªn qu©n ViÖt . ChiÕn dÞch Thîng Lµo (4/1953) . mét phÇn tØnh Xiªng Kho¶ng vµ tØnh Phong-xa-l×. . toµn bé tØnh NghÜa Lé vµ gÇn hÕt tØnh S¬n La. C¨n cø kh¸ng chiÕn ë Thîng Lµo ®îc më réng. ta ®· tiªu diÖt ®îc 6000 ®Þch.§Çu n¨m 1953. 4.500 km2 ®Êt ®ai vµ 25 v¹n d©n. mét phÇn tØnh Lai Ch©u. råi tiÕn ®¸nh Lai Ch©u. TuÇn 27 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 35: Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc kÕt thóc (1953-1954). nèi liÒn víi T©y B¾c ViÖt Nam t¹o thÕ míi ®Ó uy hiÕp ®Þch. gi¶i phãng toµn tØnh SÇm Na. ph¸t triÓn chiÕn tranh du kÝch. Më ®Çu chiÕn dÞch.800 ®Þch. víi 30 v¹n d©n. chuÈn bÞ: Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc kÕt thóc (1953-1954). . DÆn dß: häc bµi. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: GV: §ç Thuú D¬ng 76 .Lµo tiªu diÖt 2.

Lîc ®å “ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ”. æn ®Þnh tæ chøc: 2. niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ niÒm tù hµo d©n téc.§¹i c¬ng lÞch sö ViÖt Nam tËp III.Xu©n 1953 . kÕ ho¹ch chiÕn ®Êu cña ta. ®oµn kÕt quèc tÕ. 1. . VÒ t tëng: Båi dìng cho HS lßng yªu níc. .1954 cña ta nh»m ph¸ KÕ ho¹ch Na-va cña Ph¸p . Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I.MÜ hiÓu môc I.Xu©n 1953 . v¹ch ra kÕ ho¹ch Na-va nh»m: + Xoay chuyÓn côc diÖn chiÕn tranh §«ng D¬ng. t×nh ®oµn kÕt d©n téc.Xu©n 1953 .ý nghÜa lÞch sö. tíng Na-va ®îc cö sang lµm Tæng môc ®Ých g×? chØ huy qu©n ®éi Ph¸p ë §«ng D¬ng. Gi¸o viªn: .MÜ b»ng cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc §«ng .VÒ ©m mu míi cña Ph¸p . chñ tr¬ng. 2. KTBC: (?) Tr×nh bµy nh÷ng th¾ng lîi vÒ qu©n sù cña ta tiÕp sau th¾ng lîi Biªn Giíi thu .MÜ ë §«ng D¬ng trong KÕ ho¹ch Na-va (5/1953) nh»m giµnh th¾ng lîi qu©n sù quyÕt ®Þnh. Häc sinh: PhiÕu häc tËp. kÜ n¨ng sö dông b¶n ®å cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc §«ng .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ®oµn kÕt víi nh©n d©n §«ng D¬ng. kÕt thóc chiÕn tranh trong danh dù. .Tranh ¶nh cã liªn quan.1954.1954 vµ chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954.Chñ tr¬ng.Xu©n 1953 . III. nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cña nh©n d©n ta. .Lîc ®å: ChiÕn cuéc §«ng .MÜ. 3. nhËn ®Þnh. ChuÈn bÞ: 1. KÕ ho¹ch Na-va cña Ph¸p . GV: §ç Thuú D¬ng 77 .®«ng 1950? 3.Gi¶i ph¸p kÕt thóc chiÕn tranh cña §«ng D¬ng b»ng HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ (7/1954). kÕ ho¹ch t¸c chiÕn §«ng . Giíi thiÖu bµi: b. thñ ®o¹n chiÕn tranh cña Ph¸p . .1954 vµ b»ng chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ (1954) giµnh th¾ng lîi qu©n sù quyÕt ®Þnh. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch. D¹y bµi míi: a. . ®¸nh gi¸ ©m mu. Môc ®Ých: (?) Thùc d©n Ph¸p thùc . II.Ngµy 7/5/1953: ®îc sù tháa thuËn cña hiÖn kÕ ho¹ch Na-va nh»m MÜ. 2. tinh thÇn c¸ch m¹ng.

. => Buéc ta ph¶i ®µm ph¸n theo nh÷ng ®iÒu kho¶n cã lîi cho chóng. ®ång thêi ra søc më réng nguþ qu©n.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Kª ho¹ch Na-va gåm nh÷ng néi dung g×? (?) §Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch Na-va. kÕt thóc chiÕn tranh. tr¸nh giao chiÕn víi chñ lùc cña ta. thùc hiÖn tiÕn c«ng chiÕn lîc ë chiÕn trêng miÒn Nam.1954. Thùc hiÖn: . .1954 vµ chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ 1954.®«ng 1953 vµ xu©n 1954): gi÷ thÕ phßng ngù chiÕn lîc trªn chiÕn trêng miÒn B¾c. 1. 78 .T¨ng thªm cho 12 tiÓu ®oµn bé binh. cè giµnh th¾ng lîi qu©n sù quyÕt ®Þnh. H§2: Híng dÉn HS t×m II.TËp trung ë ®ång b»ng B¾c Bé mét lùc lîng c¬ ®éng m¹nh gåm 44 tiÓu ®oµn (trong tæng sè 84 tiÓu ®oµn trªn toµn §«ng D¬ng). 3. chiÕm 73% chiÕn phÝ ë §«ng D¬ng. ra søc t¨ng cêng ngôy qu©n. thùc hiÖn tiÕn c«ng chiÕn lîc. Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc §«ng Xu©n 1953 .Bíc 2: (tõ mïa thu 1954): chuyÓn lùc lîng ra chiÕn trêng miÒn B¾c. tËp trung binh lùc x©y dùng mét lùc lîng c¬ ®éng m¹nh. Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc §«ng hiÓu môc II.Bíc 1: (Thu . thÕ thÊt b¹i nªn nã chøa ®ùng ®Çy m©u thuÉn vµ n¶y sinh mÇm mèng thÊt b¹i tõ ®Çu. GV: §ç Thuú D¬ng + Hi väng trong 18 th¸ng “kÕt thóc chiÕn tranh trong danh dù”.Ph¸p xin MÜ t¨ng thªm viÖn trî qu©n sù gÊp 2 lÇn so víi tríc. §¶ng vµ nh©n d©n ta ph¶i ®¬ng ®Çu víi thö th¸ch míi. 2. §©y lµ 1 bíc phiªu lu m¹o hiÓm cña Ph¸p trong cuéc chiÕn tranh bÈn thou cña chóng ë §«ng D¬ng. Xu©n 1953 . . thùc d©n Ph¸p ®· lµm g×? Gv: KÕ ho¹ch Na-va chØ lµ s¶n phÈm cña thÕ thua. Néi dung kÕ ho¹ch Na-va: KÕ ho¹ch Na-va ®îc thùc hiÖn theo 2 bíc: .

b. * ChiÕn dÞch T©y B¾c: .va bíc ®Çu bÞ ph¸ s¶n ntn? a. .Trong chiÕn cuéc §«ng . cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi th¾ng lîi cña ta trong chiÕn dÞch §«ng .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Tríc ©m mu.1954. ®¸nh ch¾c th¾ng”. Chñ tr¬ng chiÕn lîc cña ta: . GV: §ç Thuú D¬ng 79 . gi¶i phãng ®Êt ®ai.Ph¬ng ch©m chiÕn lîc cña ta lµ: “TÝch cùc.Xu©n 1953 1954 qu©n ta më mét lo¹t c¸c chiÕn dÞch. Ph¸t hiÖn ®iÒu nµy. (?) Kª ho¹ch Na . linh ho¹t”.Xu©n 1953 . tiÕn c«ng ®Þch ë nhiÒu híng.1954. Na-va cho 6 tiÓu ®oµn ¢uPhi nhay dï xuèng §iÖn Biªn Phñ. c¬ ®éng.Xu©n 1953 . “®¸nh ¨n ch¾c.1954? Gv: §©y lµ nh÷ng chñ tr¬ng ®óng ®¾n. chñ ®éng.§Çu th¸ng 12/1953: bé ®éi chñ lùc cña ta ë T©y B¾c tæ chøc mét bé phËn bao v©y. uy hiÕp ®Þch ë §iÖn Biªn Phñ.Th¸ng 9/1953: Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ Trung ¬ng §¶ng häp ®Ò ra kÕ ho¹ch t¸c chiÕn §«ng . trªn kh¾p c¸c chiÕn trêng §«ng D¬ng.20/11/1953: Bé ®éi chñ lùc cña ta tÊn c«ng T©y B¾c vµ Trung lµo. Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc §«ng Xu©n 1953 . thö ®o¹n míi cña ®Þch. linh ho¹t.1954 víi quyÕt t©m gi÷ v÷ng quyÒn chñ ®éng ®¸nh ®Þch ë c¶ hai mÆt trËn: chÝnh diÖn vµ sau lng ®Þch. kÕ ho¹ch Na-va bíc (?) ChiÕn dÞch T©y B¾c ®Çu bÞ ph¸ s¶n: diÔn ra ntn? . ®ång thêi buéc chóng ph¶i bÞ ®éng ph©n t¸n lùc lîng ®èi phã víi ta trªn nh÷ng ®Þa bµn xung yÕu mµ chóng kh«ng thÓ bá.Xu©n 1953 . t¹o ra cho ta nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi míi ®Ó tiªu diÖt thªm sinh lùc ®Þch cña chóng.Ph¬ng híng chiÕn lîc cña ta lµ: tËp trung lùc lîng më nh÷ng cuéc tiÕn c«ng vµo nh÷ng híng quan träng vÒ chiÕn lîc mµ ®Þch t¬ng ®èi yÕu nh»m tiªu diÖt mét bé phËn sinh lùc ®Þch. . ta cã chñ tr¬ng chiÕn lîc g× trong §«ng . . s¸ng t¹o.

* ChiÕn dÞch Trung Lµo: . . ®ång thêi bao v©y vµ uy hiÕp Sª-n«. ®¸nh chiÕm Tuy Hoµ (Phó Yªn).Lo sî liªn qu©n ViÖt . t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh c«ng t¸c chuÈn bÞ cho chiÕn dÞch §BP. Na-va cho qu©n tõ ®ång b»ng B¾c Bé t¨ng cêng lùc lîng cho Lu«ng-pha-bang. më réng vïng gi¶i phãng Lµo.Lµo thõa th¾ng ®¸nh Lu«ng-pha-bang.Tríc t×nh h×nh ®ã. Sª-n« trë thµnh n¬i tËp trung qu©n thø 3 cña ®Þch. * ChiÕn dÞch T©y Nguyªn: .Na-va buéc ph¶i ®iÒu thªm lùc lîng tõ B¾c Bé sang t¨ng cêng lùc lîng cho Sªn«. uy hiÕp §iÖn Biªn Phñ.§Çu th¸ng 12/1953: ta phèi hîp víi bé ®éi Lµo. GV: §ç Thuú D¬ng 80 . . (?) Tr×nh bµy chiÕn dÞch * ChiÕn dÞch Thîng Lµo: T©y Nguyªn? . . Kh¨m Muén. Na-va quyÕt ®Þnh x©y dùng §iÖn Biªn Phñ thµnh mé tËp ®oµn cø ®iÓm m¹nh. bao v©y §iÖn Biªn Phñ. §BP (?) Tr×nh bµy chiÕn dÞch trë thµnh n¬i tËp trung qu©n thø Thîng Lµo? 2 cña ®Þch. gi¶i phãng tØnh Thµ KhÑt. gi¶i phãng toµn tØnh Phongxa-l×.10/12/1953: Bé phËn cßn l¹i cña ta më cuéc tiÕn c«ng ®Þch ë thÞ x· Lai (?) Tr×nh bµy chiÕn dÞch Ch©u.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 3/12/1953: Lo sî bÞ mÊt vÞ trsi chiÕn lîc ë T©y B¾c. më cuéc tÊn c«ng ®Þch ë Trung Lµo. Sau 10 Trung Lµo? ngµy chiÕn ®Êu. n¬i ®©y trë thµnh n¬i tËp trung binh lùc lín thø 4 cña ®Þch. ta gi¶i phãng toµn tØnh Lai Ch©u. sau ®ång b»ng B¾c Bé. .Ngµy 20/1/1954: Na-va tËp trung 20 tiÓu ®oµn bé binh më chiÕn dÞch ¸tl¨ng. Nh vËy. Na-va buéc ph¶i ®a 6 tiÓu ®oµn c¬ ®éng tõ ®ång b»ng B¾c Bé lªn t¨ng cêng cho §BP. qu©n ta phèi hîp víi qu©n Pa-thÐt Lµo më cuéc tiÕn c«ng ®Þch ë Thîng Lµo.Cuèi th¸ng 1/1954: ®Ó ®¸nh l¹c híng ph¸n ®o¸n cña ®Þch. tiªu diÖt 24 ®¹i ®éi ®Þch.

Na-va buéc ph¶i bá dë cuéc tiÕn c«ng tuy Hoµ ®Ó t¨ng cêng lùc lîng cho B¾c T©y Nguyªn.1954 cña ta ®· lµm ph¸ s¶n bíc ®Çu kÕ ho¹ch Na-va cña Ph¸p MÜ. gÇn biªn giíi ViÖt . .§Çu th¸ng 12/1954: ta më cuéc tiÕn c«ng ë B¾c T©y Nguyªn. B×nh . Nam trung bé.TrÞ . gi¶i phãng 16. buéc qu©n chñ lùc cña chóng ph¶i bÞ ph©n t¸n vµ giam ch©n ®Þch ë vïng rõng nói. 2. . Bé ®éi ta ë nam Bé.MÜ ®· thùc hiÖn ©m mu g×? më réng ®¸nh chiÕm Liªn khu V cña ta.Lµo vµ n»m gi÷a chç gÆp nhau cña nhiÒu ng¶ ®êng.1954 vµ kÕ ho¹ch Na-va ®ang tõng bíc bÞ ph¸ s¶n. Tõ §BP cã thÓ khèng chÕ khu vùc ®îc gäi lµ “tam gi¸c vµng”: miÒn B¾c ViÖt Nam. cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc §«ng Xu©n 1953 . bao v©y. ¢m mu cña ®Þch: * VÞ trÝ cña §iÖn Biªn Phñ: §iÖn Biªn Phñ lµ mét thung long lßng ch¶o lín ë phÝa T©y vïng rõng nói T©y B¾c níc ta.Thiªn.000 km2 ®Êt ®ai víi 20 v¹n d©n. miÒn Nam Trung Quèc vµ Thîng Lµo. phong trµo chiÕn tranh du kÝch ph¸t triÓn m¹nh ë vïng sau lng ®Þch. s½n sµng nghiÒn n¸t bé ®éi GV: §ç Thuú D¬ng 81 . cã vÞ trÝ chiÕn lîc hÕt søcquan träng.§îc sù gióp ®ì cña MÜ.Phèi hîp chÆt chÏ víi mÆt trËn chÝnh diÖn. ®ång b»ng B¾c Bé còng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ®¸nh ®Þch. Pl©y-cu. N¬i ®©y trë thµnh n¬i tËp trung qu©n thø 5 cña ®Þch. * ¢m mu cña ®Þch: .Tríc t×nh h×nh ®ã. uy hiÕp Pl©y-cu. chÊp nhËn cuéc quyÕt chiÕn chiÕn lîc t¹i ®©y. Ph¸p . . (?) Tríc sù thÊt b¹i liªn tiÕp trong chiÕn cuéc §«ng Xu©n 1953 . Na-va quyÕt ®Þnh x©y dùng §BP trë thµnh tËp ®oµn cø ®iÓm m¹nh nhÊt §«ng D¬ng. ChiÕn dÞch lÞch sö §iÖn Biªn Phñ (1954) a. quÐt s¹ch ®Þch ë B¾c T©y Nguyªn. Ngµy 5/2/1954: gi¶i phãng thÞ x· Kon Tum.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Gv: Nh vËy.

ph¸o binh. x©y dùng trËn ®Þa. x©y dùng hµng ngµn km ®êng phôc vô chiÕn dÞch. §¶ng vµ ChÝnh phñ ta ®· huy ®éng toµn qu©n.MÜ ®Òu coi §iÖn Biªn Phñ lµ “ph¸o ®µi bÊt kh¶ x©m ph¹m”. c«ng binh.464 d©n c«ng víi trªn 10 triÖu ngµy c«ng ®· tham gia phôc vô chiÕn dÞch.§Çu th¸ng 12/1953. kh«ng qu©n vµo lo¹i tinh nhuÖ nhÊt ë §«ng D¬ng. ta cã chñ tr¬ng g×? Gv: §Ó chuÈn bÞ cho chiÕn dÞch. B¶n KÐo. hµng v¹n thanh niªn xung phong phèi hîp víi c«ng binh söa ch÷a.. + Gi¶i phãng vïng T©y B¾c. m¸y hång ngo¹i ®Ó quan s¸t ban ®ªm. nh»m môc tiªu: + Tiªu diÖt sinh lùc ®Þch. + Ph©n khu Nam: trËn ®Þa ph¸o binh. §iÖn Biªn Phñ tõ chç kh«ng n»m trong néi dung ban ®Çu cña kÕ ho¹ch Na-va ®· trë thµnh trung t©m ®iÓm cña KÕ ho¹ch Na-va.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Gv: víi mét hÖ thèng phßng ngù kiªn cè. ®a ph¸o lín vµo mÆt trËn. b·i m×n. Gv sö dông lîc ®å ®Ó têng thuËt. TÊt c¶ ®îc che hc¾n b¨ng fhÖ thèng c«ng sù ch×m díi mÆt ®Êt. s©n bay Hång Cóm. Chñ tr¬ng cña ta: . ®¹i liªn nhiÒu nßng. Qu©n ®éi Ph¸p ®îc trang bÞ nh÷ng vò khÝ hiÖn ®¹i nhÊt lóc bÊy giê: sóng phun löa. lµ “c¸i bÉy gi¬ng s½n ®Ó nghiÒn n¸t chñ lùc cña ta”.Thùc hiÖn ©m mu ®ã. 3/12/1953: Chóng quyÕt ®Þnh giao chiÕn víi ta t¹i §BP. Na-va t¨ng d©n sè qu©n chiÕm ®ãng ë §iÖn Biªn Phñ. hµng rµo d©y thÐp gai vµ hÖ thèng ho¶ lùc m¹nh. b. t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i phãng B¾c Lµo. 82 GV: §ç Thuú D¬ng . chia lµm 3 ph©n khu: + Ph©n khu trung t©m Mêng Thanh: cã së chØ huy ®Þch.. s©n bay Mêng Thanh + Ph©n khu B¾c: cø ®iÓm §éc LËp.200 tªn gåm nh÷ng ®¬n vÞ bé binh. toµn d©n ta gÊp rót chuÈn bÞ theo tinh thÇn “tÊt c¶ cho tiÒn tuyÕn. ®Õn th¸ng 3/1954: 16. 27. . 261. Lùc lîng ®Þch ®îc bè trÝ thµnh hÖ thèng phßng ngù m¹nh gåm 49 cø ®iÓm. kho hËu cÇn. tÊt c¶ ®Ó chiÕn th¾ng”. (?) Tríc ©m mu ®ã cña ®Þch. xe t¨ng. chñ lùc cña ta.400 tÊn g¹o ®îc huy ®éng cung cÊp cho §BP. c¶ Ph¸p . Bé chÝnh trÞ trung ¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ.

. mçi bªn gi÷ mét nöa qu¶ ®åi. C1. D1. 50 m¸y bay vËn t¶i. tiÕn s¸t s©n bay Mêng dÞch §BP? Thanh.§ît 1: tõ 13 -> 17/3/1954: Qu©n ta tiÕn c«ng tiªu diÖt c¨n cø Him Lam vµ toµn bé ph©n khu B¾c (gåm cø ®iÓm §éc LËp vµ B¶n KÐo). gi»ng co nhau. DiÔn biÕn: Têng thuËt trªn lîc ®å: ChiÕn dÞch b¾t ®Çu tõ ngµy 13/3/1954 ®Õn hÕt ngµy 7/5/1954. C1. Ngay trong ®ªm 30/3. c¾t ®øt con ®êng tiÕp tÕ duy nhÊt b»ng ®êng hµng kh«ng cña ®Þch. C2. D1. ®ång thêi tæ chøc diÔn tËp “®æ bé å ¹t vµo §«ng D¬ng”.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 c. Trong khi ®ã. Toµn ®ît ta tiªu diÖt vµ b¾t sèng 2000 ®Þch. . ®îc chia lµm 3 ®ît: . S¸ng ngµy 9/4. ®Þch ph¶n c«ng chiÕm l¹i ®åi C1. ta chiÕm ®îc c¸c ®åi E1. nhÊt lµ trªn ®åi A1. qu©n ta khÐp chÆt vßng v©y b»ng hÖ thèng (?) KÕt qu¶ cña chiÕn giao th«ng hµo.. A1. sau 4 ngµy kÞch chiÕn. Cuéc chiÕn ®Êu diÔn ra rÊt ¸c liÖt. GV: §ç Thuú D¬ng 83 . mçi bªn gi÷ nöa qu¶ ®åi.). MÜ t¨ng viÖn gÊp cho Ph¸p 100 m¸y bay chiÕn ®Êu. ph¸ huû 26 m¸y bay. Cho ®Õn ngµy 4/4.§ît 2: tõ 30/1 -> 26/4/1954: qu©n ta ®ång lo¹t tÊn c«ng c¸c cø ®iÓm phÝa ®«ng ph©n khu trung t©m Mêng Thanh (C¸c ®åi E1.

§ît 3: tõ 1/5 ->7/5/1954: Qu©n ta ®ång lo¹t tiÕn c«ng tiªu diÖt c¸c cø ®iÓm cßn l¹i ë phÝa §«ng. d. ®Þch ®Þnh tæ chøc thµnh 3 c¸cnh qu©n ph¸ vßng v©y th¶o ch¹y sang lµo vµo ®ªm 7/5. tíng §ê Ca-xt¬-ri cïng toµn bé Ban tham mu bÞ b¾t. toµn bé 2000 ®Þch ë ®©y rót ch¹y. thu 19000 sóng c¸c lo¹i.Riªng t¹i mÆt trËn §iÖn Biªn Phñ. Nam Bé. chuÈn bÞ: Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc kÕt thóc (1953-1954). khèi béc ph¸ 1 tÊn trªn ®åi A1 næ tung lµ hiÖu lÖnh tæng c«ng kÝch cña qu©n ta. .200 ®Þch. Trung Bé. Qu©n ta nhanh chãng chiÕm ®îc c¸c cø ®iÓm A1. nöa ®ªm bÞ ta tiªu diÖt vµ b¾t sèng. b¾n r¬i vµ ph¸ huû 62 m¸y bay c¸c lo¹i. Cñng cè: (?) Têng thuËt l¹i diÔn biÕn chiÕn dÞch §BP trªn lîc ®å? 5. ta ®· tiªu diÖt ®îc 112. 4. thu toµn bé vò khÝ ®¹n dîc.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . (tiÕp theo) ************************ Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 36: Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc kÕt thóc (1953-1954) (tiÕp theo). gÇn 1 v¹n ®Þch ra hµng. ®¹i ®oµn 304 tÊn c«ng ph©n khu Nam. GV: §ç Thuú D¬ng 84 . ta ®¸nh vµo së chØ huy ®Þch. gi¶i phãng nhiÒu vïng ®«ng d©n ë ®ång b»ng B¾c Bé. KÕt qu¶: . ChiÒu 7/5. qu©n tranh qu©n dông. §ªm ngµy 7/5/1954.Toµn bé cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc §«ng Xu©n 1953 . Nhng chóng cha kÞp thùc hiÖn th× vµo lóc 18h45’ ngµy 6/5.000 ®Þch. ph¸ 177 m¸y bay vµ ph¬ng tiÖn chiÕn tranh.1954. 17h30’ ngµy 7/5/1954. C1. ta tiªu diÖt vµ b¾t dèng 16. Tríc nguy c¬ bÞ tiªu diÖt. C¸c ®¬n vÞ tËp trung ®¸nh th¼ng vµo khu trung t©m Mêng Thanh. DÆn dß: Häc bµi.

Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 36. D¹y bµi míi: a. diÔn ra ntn? b.1954.Héi nghÞ: îc triÖu tËp trong hoµn a. . Ph¸i ®oµn ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ do Phã thñ tíng. . II. Gi¸o viªn: . TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.LËp trêng cña ta rÊt râ rµng lµ: chÊm døt chiÕn tranh trªn toµn câi §«ng D¬ng. tr¶ lêi c©u hái. Bé trëng Ngo¹i giao Ph¹m V¨n §ång lµm trëng ®oµn. Hoµn c¶nh: c¶nh nµo? Quan ®iÓm . CHND Trung Hoa vµ c¸c níc §«ng D¬ng. chñ quyÒn.Bíc sang §«ng .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 I. . phøc t¹p do lËp trêng ngoan cè cña Ph¸p vµ MÜ chèng l¹i vÊn ®Ò hoµ b×nh ë c¸c níc §«ng D¬ng. 2. døt chiÕn tranh ë §«ng D¬ng (1954) 1. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m III. Giíi thiÖu bµi: b.Tµi liÖu tham kh¶o cã liªn quan..Xu©n 1953 .26/11/1953: Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (?) Héi nghÞ Gi¬-ne-v¬ tuyªn bè:. æn ®Þnh tæ chøc: 2. ChuÈn bÞ: 1. MÜ. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò qu©n sù vµ chÝnh trÞ cïng mét lóc cho 3 níc §«ng D¬ng trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp. HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ vÒ chÊm hiÓu môc III. Häc sinh: §äc.. III. võa ®Êu tranh ngo¹i giao. . Hoµn c¶nh vµ tiÕn tr×nh cña (?) Héi nghÞ Gi¬-ne-v¬ ®. Ph¸p. ta cña ta ra sao? võa ®Êu tranh qu©n sù. KTBC: (?) Têng thuËt l¹i diÔn biÕn chiÕn dÞch §BP trªn lîc ®å? 3.Cuéc ®Êu tranh trªn bµn Héi nghÞ diÔn ra gay g¾t. TiÕn tr×nh héi nghÞ: .Ngµy 8/5/1954: Héi nghÞ Gi¬-ne-v¬ vÒ §«ng D¬ng chÝnh thøc khai m¹c vµ b¾t ®Çu th¶o luËn vÊn ®Ò lËp l¹i hoµ b×nh ë §«ng D¬ng.Tham dù Héi nghÞ gåm: Liªn X«. thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh GV: §ç Thuú D¬ng 85 .(SGK). Anh.

chñ quyÒn. sÏ tæ chøc vµo th¸ng 7/1956 díi sù kiÓm so¸t cña mét UB quèc tÕ. MÜ thÊt b¹i trong ©m mu kÐo dµi. . Lµo. Cam-pu-chia lµ ®éc lËp. so s¸nh lùc lîng gi÷a ta vµ Ph¸p trong chiÕn tranh vµ xu thÕ chung cña thÕ giíi lµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tranh chÊp b»ng th¬ng lîng. 3. më réng. .HiÖp ®Þnh nµy buéc Ph¸p ph¶i rót hÕt qu©n ®éi vÒ níc. lËp l¹i hoµ b×nh trªn toµn §«ng D¬ng.Cuèi cïng c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cuéc kh¸ng chiÕn cña ta. Néi dung: .Hai bªn tham chiÕn thùc hiÖn cuéc di chuyÓn.C¸c níc tham dù héi nghÞ cam kÕt t«n träng c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n cña 3 níc ViÖt Nam.ViÖt Nam tiÕn tíi thèng nhÊt b»ng cuéc Tæng tuyÓn cö tù do trong c¶ níc. . thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ. nam. (?) Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cã ý nghÜa ntn víi lÞch sö d©n téc ta? thæ cña mçi níc. . tËp kÕt qu©n ®éi ë 2 vïng: Qu©n ®éi ViÖt Nam vµ qu©n déi x©m lîc Ph¸p tËp kÕt ë 2 miÒn B¾c. lÊy vÜ tuyÕn 17 lµm giíi tuyÕn qu©n sù t¹m thêi. . ChÝnh phñ ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ kÝ HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ ngµy 21/7/1954. . quèc tÕ ho¸ chiÕn tranh x©m lîc §«ng D¬ng. ý nghÜa: .HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ lµ v¨n b¶n ph¸p lý quèc tÕ ghi nhËn c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n cña nh©n d©n c¸c níc §«ng D¬ng vµ ®îc c¸c níc tham dù héi nghÞ cam kÕt t«n träng.Hai bªn tham chiÕn (lùc lîng kh¸ng chiÕn ë c¸c níc §«ng D¬ng vµ lùc lîng qu©n x©m lîc Ph¸p) cïng ngõng b¾n. MiÒn 86 GV: §ç Thuú D¬ng .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Héi nghÞ th«ng qua nh÷ng néi dung c¬ b¶n g×? (?) HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ cã ý nghÜa lÞch sö ntn ®èi víi CM ViÖt Nam? H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc IV.HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ cïng chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ ®· chÊm døt cuéc chiÕn tranh x©m lîc cña thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp MÜ ë ViÖt Nam vµ §«ng D¬ng. 2.

chuyÓn sang giai doËn c¸ch m¹ng XHCN. ý nghÜa lÞch sö . cã lùc lîng vò trang 3 thø qu©n sím ®îc x©y dùng vµ kh«ng ngõng lín m¹nh. ®øng ®Çu lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi ®êng lèi chÝnh trÞ. thèng nhÊt tæ quèc. Nguyªn nh©n th¾ng lîi: a.Cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p th¾ng lîi ®· chÊm døt ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n Ph¸p trong gÇn 1 thÕ kØ trªn ®Êt níc ta. Nguyªn nh©n chñ quan: . §èi víi nh©n d©n ta: . ©m mu n« dÞch cña chñ nghÜa ®Õ quèc sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai. . nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p (1945-1954) 1. b. s¸ng t¹o.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) ý nghÜa ®èi víi quèc tÕ? (?) Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p th¾ng lîi mµ ®Ønh cao lµ chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ nhê nh÷ng nguyªn nh©n nµo? B¾c níc ta hoµn toµn gi¶i phãng. cã 87 GV: §ç Thuú D¬ng . ý nghÜa lÞch sö: a. tríc hÕt lµ ë c¸c níc ch©u ¸. gãp phÇn lµm tan r· hÖ thèng thuéc ®Þa cña chóng.Th¾ng lîi nµy ®· cæ vò m¹nh mÏ phong trµo gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi. qu©n sù vµ ®êng lèi kh¸ng chiÕn ®óng ®¾n. ch©u Phi vµ MÜ La-tinh. . . 2. chuyÓn sang giai ®o¹n c¸ch m¹ng XHCN. §èi víi quèc tÕ: . IV. t¹o c¬ së ®Ó gi¶i phãng miÒn Nam.Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p th¾ng lîi nhê sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng.Cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc ®îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn cã hÖ thèng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n trong c¶ níc.Th¾ng lîi nµy ®· b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nh÷g thµnh qu¶ c¸ch m¹ng. miÒn B¾c ®îc hoµn toµn gi¶i phãng. cã MÆt trËn d©n chñ thèng nhÊt ®îc cñng cè vµ më réng.Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn ®· gi¸ng ®ßn nÆng nÒ vµo tham väng x©m lîc.

cã sù ®ång t×nh ñng hé gióp ®ì cña Trung Quèc. cña nh©n d©n Ph¸p vµ loµi ngêi tiÕn bé.Cam-pu-chia chÆt chÏ. Liªn X« vµ cac níc d©n chñ nh©n d©n kh¸c.Lµo .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 hËu ph¬ng réng lín ®îc x©y dùng v÷ng ch¾c vÒ mäi mÆt. 4. DÆn dß: Häc bµi. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Cuéc kh¸ng chiÕn tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn liªn minh gi÷a 3 níc ViÖt Nam . «n tËp kiÓm tra 1 tiÕt. ******************************************************************** GV: §ç Thuú D¬ng 88 . b. Cñng cè: (?) Tr×nh bµy ý nghÜa lÞch sö vµ nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p? 5.

2.N¾m ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ lÞch sö tØnh. huyÖn. II. ®îc CMT8 thµnh c«ng? nh©n d©n ñng hé. 3. III. Häc sinh: Su tÇm tµi liÖu cã liªn quan. ChuÈn bÞ: 1. GV: §ç Thuú D¬ng 89 .ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng cha ®îc ®¹t ®îc th× tØnh ta còng cñng cè.10/1/1946: B¸c Hå vÒ th¨m Hng Yªn ®éng viªn ®ång bµo HY. tù hµo vÒ truyÒn thèng anh dòng cña tØnh Hng Yªn.H×nh thµnh lßng yªu quª h¬ng ®Êt níc.ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng tõ tØnh lîi Hng Yªn cã ®îc sau khi ®Õn c¬ së ®· ®îc thµnh lËp. B¶o vÖ. KiÓm tra bµi cò: 3. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn hs t×m hiÓu I. ThuËn lîi: (?) Tr×nh bµy nh÷ng thuËn . Gi¸o viªn: Tham kh¶o tµi liÖu lÞch sö ®Þa ph¬ng. æn ®Þnh tæ chøc: 2. b.Hng Yªn ®· tõng tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö g¾n bã chÆt chÏ víi lÞch sö d©n téc. ®éi ngò c¸n bé cßn bì ngì tr®øng tríc nh÷ng khã kh¨n íc nh÷ng c«ng t¸c míi mÎ. Giíi thiÖu bµi: b. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 TuÇn 28 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 37: LÞch sö ®Þa ph¬ng: Bµi 4: Qu©n vµ d©n Hng Yªn kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p x©m lîc (1945-1954) I. cñng cè chÝnh quyÒn c¸ch môc I m¹ng. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: . . D¹y bµi míi: a. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng su tÇm lÞch sö ë ®Þa ph¬ng. 2. tin tëng. Khã kh¨n: (?) Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi . VÒ t tëng: . T×nh h×nh Hng Yªn sau C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m 1945 a. hÖ thèng vµ chia giai ®o¹n trong lÞch sö. chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn (8/194512/1946) 1.

9/5/1946: H§ND tØnh häp phiªn ®Çu tiªn bÇu ra UB hµnh chÝnh tØnh.Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé vµ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng tØnh. Chèng giÆc ngo¹i x©m: . DiÖt giÆc ®ãi: . Xo¸ n¹n mï ch÷ vµ tÖ n¹n x· héi: . tæ chøc “L¹c quyªn” vµ “Ngµy ®ång t©m” .KÕt qu¶: SGK b. . chèng ph¸ chÝnh quyÒn. nh©n d©n HY ®· kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng ©m mu ph¸ ho¹i cña qu©n Tëng vµ tay sai.§Çu th¸ng 10/1945: Qu©n Tëng tõ HN vÒ Hng Yªn.6/1/1946: H¬n 90% cö tri HY ®· n« nøc ®i bá phiÕu bÇu 7 ®¹i biÓu quèc héi.KÕt qu¶: SGK c. Cñng cè chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng: . chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn a. B¶o vÖ. cñng cè chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng.Thµnh lËp Ban diÖt dèt .4/1946: TiÕn hµnh bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n tØnh vµ Héi ®ång nh©n d©n x·. . tuÇn lÔ vµng . tríc m¾t cña nh©n d©n HY lµ g×? Nh©n d©n Hy thùc hiÖn ntn? §¹t kÕt qu¶ ra sao? (?) §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh nh©n d©n HY ®· lµm g×? (?) Nh©n d©n HY ®· lµm nh÷ng g× ®Ó xo¸ n¹n mï ch÷ vµ tÖ n¹n x· héi? (?) §Ó cñng cè chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng. kinh tÕ sa sót… 2.11 ->12/1946: Nh©n d©n HY võa ®Êu tranh thi hµnh H§ S¬ bé 6/3/1946. 20/11/1945: h¬n 800 qu©n Tëng ®ãng ë thÞ x·. VÒ tµi chÝnh: .LËp hò g¹o cøu ®ãi. .N¹n ®ãi hoµnh hµnh. nh©n d©n HY ®· lµm g×? (?) §Ó chèng l¹i giÆc ngo¹i x©m.H¨ng h¸i x©y dung quü ®éc lËp. g©y h¹i cho d©n. võa gÊp rót chuÈn bÞ mäi 90 GV: §ç Thuú D¬ng . nh©n d©n HY ®· ®Êu tranh ntn? H§2: Híng dÉn hs t×m hiÓu môc II . .Trªn ®Þa bµn tØnh cßn cã 3000 lÝnh NhËt chê gi¶i gi¸p.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 g×? (?) NhiÖm vô cÊp b¸ch. 21/4/1946: Qu©n Tëng bph¶i rót hÕt khái HY .Thùc hiªn t¨ng gia s¶n xuÊt. e.KÕt qu¶: SGK d. kh«ng dïng g¹o ng« nÊu rîu.

VËn ®éng tæ hcøc nh©n d©n t¶n c. chèng ®Þch cµn quÐt. x©y dùng KT tù cÊp tù tóc… . ChuÈn bÞ kh¸ng chiÕn: vÒ mäi mÆt: .VÒ gi¸o dôc: Duy tr× vµ ph¸t triÓn phong trµo b×nh d©n häc vô. lµm ph¸ s¶n c¸c chiÕn lîc cña thùc d©n Ph¸p. gi÷ v÷ng hËu ph¬ng (12/1946-12/1949) a. më réng ®Þa bµn chiÕm ®ãng.ChiÕn lîc “xiÕt chÆt”: cµn quÐt vïng t¹m chiÕm vµ vïng tranh chÊp ®Ó cñng cè hÖ thèng chiÕm ®ãng.VÒ chÝnh trÞ: §¶ng chuyÓn vµo ho¹t ®éng bÝ mËt… .4/1/1947: §Þch sö dông 1 tiÓu ®oµn cã xe t¨ng dÉn ®êng tõ Phó Thuþ tiÕn xuèng Nh Quúnh vÊp ph¶i sù kh¸ng cù quyÕt liÖt cña ta t¹i V¨n L©m. II.§Êu tranh chèng cµn. ph¸ c¬ së kh¸ng chiÕn. Kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc (1946-1954) 1.Cuèi n¨m 1947: ®Þch bÞ ph¸ s¶n trong chiÕn lîc “chíp nho¸ng” * ¢m mu: . cÊt giÊu cña c¶i. 91 GV: §ç Thuú D¬ng .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p cña nh©n d©n HY ®· ®îc chuÈn bÞ ntn? (?) Khi kh¸ng chiÕn toµn quèc bïng næ. . X©y dùng lùc lîng c¸ch m¹ng. ®ång thêi th¨m dß. MÜ hµo vµ Yªn MÜ. Nh©n d©n HY kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p: .ChiÕn lîc “vÕt dÇu loang”: tæ chøc hµnh qu©n nh»m tiªu diÖt lùc lîng cña ta. . b¾t ngêi vµ v¬ vÐt cña c¶i. . nh©n d©n tØnh HY ®· lµm g×? mÆt cho kh¸ng chiÕn. x©y dùng l¹i hÖ thèng tÒ nguþ. .TiÕn hµnh tiªu thæ kh¸ng chiÕn… b.VÒ qu©n sù: c«ng t¸c x©y dùng.VÒ kinh tÕ: ph¸ ho¹i kinh tÕ ®Þch. bÊt hîp t¸c víi giÆc . . nh©n d©n HY ®· tiÕn hµnh ®Êu tranh ntn? (?) Tr×nh bµy ©m mu cña Ph¸p khi thùc hiªn chiÕn lîc “xiÕt chÆt” vµ “vÕt dÇu loang” ë HY? (?) Tríc t×nh h×nh ®ã. cñng cè vµ ph¸t triÓn lùc lîng vò trang ®îc coi träng. thi ®ua ¸i quèc.

Tù kiÓm tra. D. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 38: KiÓm tra 1 tiÕt I. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. C.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 4. VÒ kÜ n¨ng: . Tõ ngµy 3/1 ®Õn ngµy 6/1/1930 t¹i Ma Cao (Trung Quèc). B. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS: . KTBC: 3. Tõ ngµy 3/2 ®Õn ngµy 7/2/1930 t¹i Cöu Long (H¬ng C¶ng). Cñng cè: Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. uû ban khëi nghÜa toµn quèc ®îc thµnh lËp. Tõ ngµy 3/2 ®Õn ngµy 8/2/1930 t¹i Cao B»ng (ViÖt Nam).LuyÖn tËp kÜ n¨ng lµm mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm. §éi qu©n gi¶i phãng do Vâ Nguyªn Gi¸p chØ huy bao v©y vµ tÊn c«ng NhËt ë thÞ x· Th¸i Nguyªn (16/8/1945). Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. C©u 2: Sù kiÖn më ®Çu Tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn trong toµn quèc? A. Häc sinh: GiÊy kiÓm tra. . Gi¸o viªn: §Ò kiÓm tra. Tõ ngµy 3/2 ®Õn ngµy 7/2/1930 t¹i Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc). II. thªm tù hµo vÒ truyÒn thèng ®Êu tranh cña nh©n d©n ta. 5. III. æn ®Þnh tæ chøc: 2. 2. 2. B. C. D. D¹y bµi míi: A. Héi nghÞ toµn quèc cña §¶ng häp ë T©n Trµo. . ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ lÞch sö ViÖt Nam tõ sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt ®Õn kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p giµnh th¾ng lîi.RÌn kÜ n¨ng lËp b¶ng so s¸nh. 3. DÆn dß: ChuÈn bÞ KiÓm tra 1 tiÕt.HÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. ChuÈn bÞ: 1. VÒ t tëng: Qua qu¸ tr×nh lµm bµi. C©u 3: Em h·y cho biÕt môc tiªu cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ? GV: §ç Thuú D¬ng 92 . §Ò bµi: PhÇn I: Tr¾c nghiÖm: 4 ®iÓm: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u tr¶ lßi ®óng nhÊt trong nh÷ng c©u hái sau: C©u 1: Héi nghÞ hîp nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n ë ViÖt Nam ®· diÔn ra vµo thêi gian nµo? T¹i ®©u? A. Quèc d©n §¹i héi T©n Trµo.

VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: GV: §ç Thuú D¬ng 93 . t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i phãng c¸c thµnh phè lín (kÓ c¶ Hµ Néi). §¸p ¸n. Lµm ph¸ s¶n hoµn toµn kÕ ho¹ch Na-va. MÜ ngõng viÖn trî cho Ph¸p. B. trän vÑn ý nghÜa lÞch sö cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p nh trong SGK. Ph¸ vì ©m mu can thiÖp cña ®Õ quèc MÜ. gi¶i phãng vïng T©y B¾c. ®Êu tranh chèng ®Õ quèc MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn ë miÒn Nam (1954-1965). C©u 2: 4 ®iÓm: Tr×nh bµy ®Çy ®ñ. ®Êu tranh chèng ®Õ quèc MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn ë miÒn Nam (1954-1965). C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. C©u 1: Tr×nh bµy néi dung cña kÕ ho¹ch Na-va? C©u 2: Tr×nh bµy nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc (1945 . V× sau chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. 5. V× chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ ®· lµm ph¸ s¶n hoµn toµn kÕ ho¹ch Na-va. mçi bíc nªu ®óng. chÝnh x¸c ®îc 1 ®iÓm.1954). D. Cñng cè: NhËn xÐt giê kiÓm tra. B. C. D. ******************************************************************** TuÇn 29 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Ch¬ng VI: ViÖt Nam tõ n¨m 1954 ®Õn n¨m 1975 TiÕt 39: X©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. PhÇn II: Tù luËn: 6 ®iÓm. nç lùc cuèi cïng cña thùc d©n Ph¸p nh»m t×m “lèi tho¸t trong danh dù”. B. C©u 4: T¹i sao l¹i kh¼ng ®Þnh chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ ®· quyÕt ®Þnh viÖc chÊm døt chiÕn tranh x©m lîc cña Ph¸p ë §«ng D¬ng? A.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 A. I. C¶ ba c©u a. C©u 3: A. thang ®iÓm: PhÇn I: Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®îc 1 ®iÓm: C©u 1: A. V× MÜ quyÕt ®Þnh lo¹i Ph¸p vµ nh¶y vµo can thiÖp trùc tiÕp. PhÇn II: Tù luËn: C©u 1: 2 ®iÓm: Nªu ®Çy ®ñ ®îc 2 bíc trong kÕ ho¹ch Na-va. b vµ c ®Òu ®óng. Tiªu diÖt sinh lùc ®Þch ë chiÕn trêng B¾c Bé. 4. DÆn dß: ChuÈn bÞ: X©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. Tiªu diÖt sinh lùc ®Þch. C©u 3: B. t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i phãng B¾c Lµo. C©u 2: D.

Nam. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho häc sinh kÜ n¨ng ph©n tÝch. nhÊt lµ trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ . niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng. kÜ n¨ng sö dông b¶n ®å qu©n sù. ©m mu..NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng miÒn B¾c vµ miÒn Nam trong giai ®o¹n tõ n¨m 1954 ®Õn n¨m 1965: miÒn B¾c tiÕp tôc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cña cuéc c¸ch m¹ng XHCN. c¶ sai lÇm. . cã nhiÒu u ®iÓm. Gi¸o viªn: Tµi liÖu tham kh¶o cã liªn quan. GV: §ç Thuú D¬ng 94 . tr¶ lêi c©u hái. nhng còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. . ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Êt níc. nhiÖm vô c¸ch m¹ng hai miÒn. nguyªn nh©n cña viÖc ®Êt níc ta bÞ chia c¾t lµm hai miÒn víi hai chÕ ®é chÝnh trÞ . Nh÷ng ®iÒu kho¶n nµy sÏ ®îc hai bªn thùc hiÖn trong thêi gian 300 ngµy. 2. KTBC: 3. VÒ t tëng: Båi dìng cho häc sinh lßng yªu níc g¾n víi CNXH.x· héi ë miÒn B¾c. tËp kÕt. khuyÕt ®iÓm. 2. D¹y bµi míi: a.Trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®ã. vµo tiÒn ®å cña c¸ch m¹ng. nh©n d©n ta ë hai miÒn ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Giíi thiÖu bµi: b.D¬ng ®îc kÝ kÕt ®· chÊm døt cuéc íc ta cã g× thay ®æi? chiÕn tranh x©m lîc cña thùc d©n Ph¸p víi 3 níc §«ng D¬ng. tiÕn hµnh ®Êu tranh chèng ®Õ quèc MÜ x©m lîc vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn. T×nh h×nh níc ta sau hiÖp ®Þnh hiÓu môc I. III. hoµ b×nh trë l¹i trªn toµn câi §«ng D¬ng. II. Häc sinh: §äc. ChuÈn bÞ: 1..HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ 1954 vÒ §«ng ne-v¬ 1954. yÕu kÐm. chuyÓn qu©n vµ chuyÓn giao khu vùc.Theo HiÖp ®Þnh nµy: + Qu©n ®éi hai bªn ph¶i ngõng b¾n. thñ ®o¹n cña ®Õ quèc MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn ë miÒn Nam. 3. æn ®Þnh tæ chøc: 2.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . nhËn ®Þnh. .x· héi kh¸c nhau.T×nh h×nh níc ta sau HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ 1954 vÒ §«ng D¬ng. t×nh c¶m ruét thÞt B¾c . Gi¬-ne-v¬ 1954 vÒ §«ng D¬ng. (?) Sau HiÖp ®Þnh Gi¬. t×nh h×nh n. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I. miÒn Nam thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cña c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n.

* KÕt qu¶: .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ thñ ®«. thùc hiÖn khÈu hiÖu “ngêi cµy cã ruéng”. (?) C¶i c¸ch ruéng ®Êt tiÕn hµnh khi nµo? + 10/10/1954: Ph¸p rót khái Hµ Néi. §ît 1 tiÕn hµnh trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p (1953). + Ngµy 1/1/1955: t¹i qu¶ng trêng Ba §×nh diÔn ra cuéc mÝt tinh cña hµng chôc v¹n nh©n d©n thñ ®« chµo mõng trung ¬ng §¶ng. kh«i phôc kinh tÕ. thùc hiÖn ©m mu chia c¾t l©u dµi níc ta lµm 2 miÒn. 1. MÜ liÒn nh¶y vµo vµ ®a bän tay sai (®øng ®Çu lµ Ng« §×nh DiÖm) lªn n¾m chÝnh quyÒn. Gv: C¶i c¸ch ruéng ®Êt lµ cuéc c¸ch m¹ng cña n«ng d©n ë n«ng th«n do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o nh»m ®¸nh ®æ chÕ ®é bãc lét cña giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn. 1. (?) Sau 5 ®ît c¶i c¸ch. II. Hoµn thµnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt * Thêi gian: c¶i c¸ch ruéng ®Êt b¾t ®Çu tõ cuèi 1953 khi cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p s¾p kÕt thóc (míi thùc hiÖn ë mét sè vïng tù do).HiÖp th¬ng tæng tuyÓn cö thèng nhÊt ®Êt níc cha thùc hiÖn ®îc. . . ta tiÕn hµnh lµm 5 ®ît trong 3 n¨m ®¹t ®îc kÕt qu¶ ntn? (1953-1956). biÕn miÒn Nam ViÖt Nam thµnh thuéc ®Þa kiÓu míi vµ c¨n cø qu©n sù cña MÜ ë §«ng D¬ng vµ §«ng Nam ¸. miÒn B¾c ®îc hoµn toµn gi¶i phãng. ®ît 2 -> ®ît 5 tiÕn hµnh tõ 1954 -> 1956 trªn toµn miÒn B¾c. MiÒn B¾c hoµn thµnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt. 10 v¹n tr©u bß.ë miÒn Nam: Thùc d©n Ph¸p rót khái miÒn Nam.Ta ®· thu ®îc 81 v¹n ha ruéng ®Êt.8 triÖu n«ng cô lÊy GV: §ç Thuú D¬ng 95 . + Ngµy 16/5/1955: To¸n lÝnh Ph¸p cuèi cïng rót khái H¶i Phßng vµ ngµy 22/5/1955 rót khái C¸t Bµ. c¶i t¹o quan hÖ s¶n xuÊt (1954-1960).

GV: §ç Thuú D¬ng 96 . trong chØnh ®èn tæ chøc. . nhÊt lµ nh÷ng thay Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¶i c¸ch ®æi quan trong vÒ quan ruéng ®Êt. thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng + Quy nhÇm mét sè n«ng d©n. ®Êt ®· cêng ®iÖu ho¸ bé ®éi. sö dông h×nh thøc.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tõ giai cÊp ®Þa chñ chia cho h¬n 2 tùu ®ã. chiÕn. . víi ®èi tîng lµ ®Þa chñ ë n«ng th«n ViÖt Nam. Nhê ®ã kÕt qu¶ ®îc ph¬ng ph¸p kh«ng phï hîp h¹n chÕ nhiÒu. (?) ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt? * ý nghÜa: . khuyÕt ®iÓm ®ã ®îc th«n. ®ã lµ g×? cµy cã ruéng” trë thµnh hiÖn thùc.Bé mÆt n«ng th«n miÒn B¾c ®· thay ®æi c¬ b¶n: giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn bÞ ®¸nh ®æ.n«ng ®îc cñng cè. trë gi¸o ®iÒu. kÕt thóc c¶i c¸ch.Th¾ng lîi cña c¶i c¸ch ruéng ®Êt gãp (?) Tr×nh bµy nh÷ng phÇn tÝch cùc thùc hiÖn nhiÖm vô kh«i thµnh tùu cña ta trong phôc kinh tÕ. c¸n bé. cho r»ng vÒ c¬ b¶n ®· bÞ ®Þch lòng ®o¹n. ®Êu tranh giai cÊp ë n«ng Nh÷ng sai lÇm. ta m¾c ph¶i sai triÖu hé n«ng d©n. ®Õn sai lÇm lµ chñ quan. trong chØ ®¹o. cã c«ng víi c¸ch m¹ng. ®¶ng viªn thµnh ®Þa chñ.Giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn bÞ Gv: Nguyªn nh©n dÉn ®¸nh ®æ. biÖn ph¸p kh¾c phôc ngay khi tranh. ph¸t tõ t×nh h×nh thùc * Sai lÇm: tiÔn. ®· nhËn ®Þnh sai vÒ t×nh h×nh tæ chøc c¬ së §¶ng ë n«ng th«n. ®¶ng viªn tèt. kh«ng xuÊt thµnh ngêi chñ n«ng th«n. x· héi ë n«ng sai lÇm nh: th«n miÒn B¾c sau ngµy + §Êu tæ c¶ nh÷ng ®Þa chñ kh¸ng ®îc hoµn toµn gi¶i phãng. . hµn g¾n vÕt th¬ng n«ng nghiÖp? chiÕn tranh.Giai cÊp n«ng d©n ®îc gi¶i phãng. nh÷ng ngêi thuéc tÇng líp trªn Do ®ã. dÉn ®Õn më réng §¶ng vµ ChÝnh phñ ph¸t hiÖn vµ cã chñ qu¸ møc ®èi tîng ®Êu tr¬ng. khèi liªn minh c«ng . tõ ®ã dÉn ®Õn xö lý oan nh÷ng c¸n bé. KhÈu hiÖu “Ngêi lÇm. chóng ta ®· ph¹m mét sè hÖ giai cÊp.

cung cÊp nhiÒu mÆt hµng cho nh©n d©n. x©yd ùng l¹i vµ më réng thªm 97 GV: §ç Thuú D¬ng . dÖt Nam §Þnh.KÕt qu¶: cuèi 1957: sè thî thñ c«ng miÒn B¾c t¨ng gÊp 2 lÇn so víi tríc CTTG thø II. c. s¾m thªm n«ng cô. d.X©y dùng thªm nhiÒu nhµ m¸y míi. t¨ng thªm ®µn tr©u bß.Nhanh chãng kh«i phôc vµ më réng hÇu hÕt c¸c c¬ së c«ng nghiÖp quan träng: má than Hßn Gai.NhiÒu mÆt hµng tiªu dïng ®îc s¶n xuÊt thªm. ®¶m b¶o nhu cÇu tèi thiÓu cña ®êi sèng. n¹n ®ãi kinh niªn ë miÒn B¾c ®îc gi¶i phãng vÒ c¬ b¶n. b.Ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng tËp trung trong tay nhµ níc. hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh a. gi¶i quyÕt phÇn nµo viÖc lµm cho ngêi lao ®éng..NhiÒu ®Ëp níc. tu bæ. .KÕt qu¶: cuèi n¨m 1957: s¶n lîng n«ng nghiÖp t¨ng vît møc tríc chiÕn tranh thÕ giíi thø hai.. . diªm Thèng NhÊt. xi m¨ng H¶i Phßng. . . thuèc l¸ Th¨ng Long. VÒ th¬ng nghiÖp: . cµy cÊy hÕt ruéng ®Êt v¾ng chñ. .KÕt qu¶: cuèi 1957: miÒn B¾c cã 97 nhµ mµy xÝ nghiÖp do Nhµ níc qu¶n lý. Cuèi 1957: miÒn B¾c ®Æt quan hÖ bu«n b¸n víi 27 níc.HÖ thèng mËu dÞch quèc doanh vµ hîp t¸c x· mua b¸n ®îc më réng. Kh«i phôc kinh tÕ. ®ªu ®iÒu bÞ ®Þch ph¸ ®îc söa ch÷a .N«ng d©n h¨ng h¸i khai khÈn ruéng ®Êt bá hoang. VÒ thñ c«ng nghiÖp: . . e. VÒ c«ng nghiÖp: . VÒ giao th«ng vËn t¶i: Kh«i phôc gÇn 700 km ®êng s¾t.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu g× trong c«ng nghiÖp? (?) Thµh tùu cña thñ c«ng nghiÖp? (?) Thµnh tùu vÒ th¬ng nghiÖp? (?) Thµnh tùu vÒ giao th«ng vËn t¶i? (?) ý nghÜa cña c¸c thµnh tùu ®ã? 2.. VÒ n«ng nghiÖp: .. phÇn lín s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cÇn thiÕt cho ®êi sèng nh©n d©n: c¬ khÝ Hµ Néi. söa ch÷a vµ lµm míi hµng ngµn km ®êng « t«.

GV: §ç Thuú D¬ng 98 . miÒn B¾c tiÕn hµnh c¶i t¹o QHSX theo ®Þnh híng XHCN ®èi víi n«ng nghiÖp.Träng t©m ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh. thî thñ c«ng. a. * Sai lÇm: .Gi¶m bít khã kh¨n vµ ®êi sèng ®îc thµnh tùu trong c¶i t¹o c¶i thiÖn. th¬ng nh©n. xÝ nghiÖp. t¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh÷ng ngêi ®i chiÕn ®Êu. c«ng b»ng.v¨n ho¸ (1958-1960). thñ c«ng nghiÖp. tham gia lao ®éng trong c¸c HTX..§ång nhÊt c¶i t¹o víi xo¸ bá t h÷u vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ... C¶i t¹o quan hÖ s¶n xuÊt. s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt.).T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng ta tiÕn hµnh c¶i t¹o XHCN. miÒn B¾c ®¹t ®îc thµh tùu ®¸ng kÓ: x©y dùng thªm nhiÒu nhµ m¸y. ChÝnh v× thÕ kh«ng ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc. * ý nghÜa: (?) Tr×nh bµy nh÷ng . C¶i t¹o QHSX: . thóc (?) Thµnh tùu ph¸t triÓn ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. n«ng trêng.Trong 3 n¨m (1958-1960).§¶m b¶o ®êi sèng cho nh©n d©n lao ®éng. §êng hµng kh«ng quèc tÕ d©n dông ®îc khai th«ng.Thùc hiÖn sai nguyªn t¾c x©y dùng hîp t¸c x·: tù nguyÖn.x· héi? . Ph¸t triÓn kinh tÕ .Kh©u chÝnh lµ hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp. th¬ng nghiÖp. quèc phßng ®îc cñng cè. quan hÖ s¶n xuÊt? .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 nhiÒu bÕn c¶ng (H¶i Phßng. Hßn Gai.. cïng cã lîi. d©n chñ. 3. chñ ®éng. . .An ninh trËt tù ®îc gi÷ v÷ng. kinh tÕ . CÈm Ph¶.v¨n ho¸: * VÒ kinh tÕ: . c«ng th¬ng nghiÖp t b¶n t doanh nh»m ®éng viªn nh÷ng n«ng d©n c¸ thÓ. * KÕt qu¶: . . b. bíc ®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ .Xãa bá chÕ ®é ngêi bãc lét ngêi.

Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 40: X©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. chuÈn bÞ: X©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c.Tµi liÖu tham kh¶o cã liªn quan. gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn lùc lîng c¸ch m¹ng tiÕn tíi GV: §ç Thuú D¬ng 99 . KTBC: (?) Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu cña C¶i c¸ch ruéng ®Êt? 3. Gi¸o viªn: . . ChuÈn bÞ: 1.gi¸o dôc . ®Êu tranh chèng ®Õ quèc MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn ë miÒn Nam (1954-1965) (tiÕp). Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m III. sè häc sinh t¨ng 80% so víi 1957. Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 38. . D¹y bµi míi: a. ®Êu tranh chèng ®Õ quèc MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn ë miÒn Nam (1954-1965) (tiÕp). I. Häc sinh: §äc.Cuèi 1960: miÒn B¾c cã 172 c¬ së c«ng nghiÖp lín do trung ¬ng qu¶n lý vµ 500 c¬ së do ®Þa ph¬ng qu¶n lý. III. Giíi thiÖu bµi: b.HÖ thèng gi¸o dôc phæ th«ng ®îc hoµn chØnh vµ më réng. MiÒn Nam ®Êu tranh chèng chÕ hiÓu môc III ®é MÜ . 4. * VÒ v¨n ho¸ .C¬ së y tÕ t¨ng h¬n 11 lÇn so víi 1955.Lîc ®å phong trµo §ång khëi.y tÕ: . DÆn dß: Häc bµi. . II. .Cuèi 1960: miÒn B¾c ®· c¨n b¶n xo¸ xong n¹n mï ch÷ ë miÒn xu«i cho ngêi díi 50 tuæi. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. Cñng cè: (?) Thµnh tùu cña c¶i c¸ch ruéng ®Êt? 5. æn ®Þnh tæ chøc: 2.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Nhµ mµy gang thÐp Th¸i Nguyªn lµ c¬ së luyÖn kim ®Çu tiªn ë miÒn B¾c ®îc x©y dùng.DiÖm. tr¶ lêi c©u hái. 2.

h×nh thµnh nªn mÆt trËn chèng MÜ .. (?) Phong trµo ®Êu tranh chÝnh trÞ chèng MÜ ..Tõ 1958 . . . ®Õ quèc MÜ trë thµnh kÎ thï chÝnh. trùc tiÕp cña nh©n d©n §«ng D¬ng. 1. “§ång khëi” (1954-1960).DiÖm tiÕn hµnh khñng bè phong trµo..Phong trµo l«i kÐo ®îc hµng triÖu ngêi tham gia. DiÔn biÕn: DiÖm cña nh©n d©n . lan réng tíi c¸c thµnh phè lín nh HuÕ. Hoµn c¶nh: . ®¶ng ph¸i. lùc lîng so s¸nh gi÷a ta vµ ®Þch chªnh lÖch. . tuy nhiªn phong trµo vÉn tiÕp tôc d©ng cao. b¶o vÖ hoµ b×nh.Sau HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ 1954.DiÖm. .Th¸ng 11/ 1954: MÜ . gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn lùc lîng c¸ch m¹ng (1954-1959).Trong hoµn c¶nh ®ã. §Êu tranh chèng chÕ ®é MÜ DiÖm.b.Më ®Çu lµ “phong trµo hoµ b×nh” miÒn Nam diÔn ra ntn? cña trÝ thøc vµ nh©n d©n Sµi Gßn Chî Lín (8/1954). a. lïng b¾t c¸c nhµ l·nh ®¹o phong trµo. lµ trë lùc chÝnh ng¨n c¶n viÖc lËp l¹i hoµ b×nh ë §«ng D¬ng. gåm tÊt c¶ c¸c tÇng líp nh©n d©n. trung ¬ng §¶ng ®· ®Ò ra cho C¸ch m¹ng miÒn Nam nhiÖm vô: chuyÓn cuéc ®Êu tranh vò tranh chèng Ph¸p sang ®Êu tranh chÝnh trÞ chèng MÜ .UB b¶o vÖ hoµ b×nh ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng c«ng khai ë Sµi Gßn .DiÖm ®ßi chóng thi hµnh HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬ (1954). + ñng hé HiÖp th¬ng tæng tuyÓn cö. d©n téc. chuyÓn qu©n ra miÒn B¾c. hÇu hÕt c¸c lùc lîng cña ta tËp kÕt. .DiÖm cña nh©n d©n miÒn Nam diÔn ra trong hoµn c¶nh nµo? Gv: Sau hiÖp ®Þnh Gi¬ne-v¬.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Phong trµo ®Êu tranh chèng chÕ ®é MÜ . §µ N½ng. gi¸o ph¸i.. ta muèn tá râ thiÖn chÝ hoµ b×nh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c«ng ph¸p quèc tÕ. Phong trµo ®a ra b¶n hiÖu triÖu: + Hoan nghªnh HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬. gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn lùc lîng c¸ch m¹ng.1959: Khi chÝnh quyÒn MÜ GV: §ç Thuú D¬ng 100 . MÜ nh¶y vµo miÒn Nam thay ch©n Ph¸p. ta chñ tr¬ng ®Êu tranh chÝnh trÞ ë miÒn Nam bíi v× theo tinh thÇn cña HiÖp ®Þnh.Chî Lín vµ kh¾p miÒn Nam. vµ c¸c vïng n«ng th«n.

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

(?) Phong trµo “§ång khëi” cña nh©n d©n miÒn Nam næ ra trong hµon c¶nh nµo?

Gv: Víi luËt 10-59, MÜ DiÖm ®a ra khÈu hiÖu :tiªu diÖt tËn gèc chñ nghÜa céng s¶n”, “thµ giÕt nhÇm cßn h¬n bá sãt”... Chóng ®· g©y ra nh÷ng vô th¶m s¸t ®Ém m¸u ë chî §îc, VÜnh Trinh, §¹i Léc (Qu¶ng Nam): chóng ch«n sèng 21 ngêi tai chî §îc, d×m chÕt 42 ngêi t¹i ®Ëp VÜnh Trinh - Th¸ng 7/1955: chóng b¾n chÕt 92 ngêi ë Híng §iÒn. - 1955-1958: 9/10 c¸n bé miÒn Nam bÞ tæn thÊt. - Nam Bé chØ cßn 5000/6 v¹n ®¶ng viªn... => Nh÷ng thru ®o¹n d· man tµn b¹o ®ã cña MÜ – DiÖm kh«ng nh÷ng kh«ng lµm cho chóng ta bÞ khuÊt phôc mµ cµng nung nÊu thªm chÝ c¨m thï. Cã nghÞ quyÕt cña §¶ng soi s¸ng, quÇn chóng næi dËy ®Êu tranh.

- DiÖm lé bé mÆt ph¶n ®éng, môc tiªu phong trµo ®îc më réng, h×nh thøc ®Êu tranh cã thay ®æi: + Phong trµo ®Êu tranh chèng khöng bè. ®µn ¸p, chèng chiÕn dÞch “tè céng, diÖt céng”. + §ßi quyÒn tù do, d©n sinh, d©n chñ, g×n gi÷ vµ ph¸t triÓn lùc lîng c¸ch m¹ng. + H×nh thøc ®Êu tranh: tõ ®Êu tranh chÝnh trÞ, hoµ b×nh ®Õn dïng b¹o lùc tiÕn hµnh ®Êu tranh chÝnh trÞ kÕt hîp víi ®Êu tranh vò trang. 2. Phong trµo “§ång khëi” (19591960) a. Hoµn c¶nh: - Trong nh÷ng n¨m 1957 - 1959, MÜ DiÖm më réng chiÕn dÞch “tè céng, diÖt céng”; t¨ng cêng ®µn ¸p, khñng bè c¸ch m¹ng; ra s¾c lÖnh “®Æt céng s¶n ngoµi vßng ph¸p luËt”; - Th¸ng 5/1959: chóng cho ra ®êi “®¹o luËt 10 - 59” lª m¸y chÐm kh¾p miÒn Nam ®Ó chÐm giÕt nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng. - Nh÷ng chÝnh s¸ch khñng bè tµn b¹o ®ã ®· lµm cho m©u thuÉn trong lßng x· héi miÒn Nam rÊt s©u s¾c. - Trªn c¬ së nhËn ®Þnh t×nh h×nh miÒn Nam lóc ®ã, ®Çu n¨m 1959, Héi nghÞ trung ¬ng §¶ng lÇn thø 15 cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh: + Con ®êng c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng miÒn Nam lµ khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn vÒ tay nh©n d©n b»ng lùc lîng chÝnh trÞ cña quÇn chóng lµ chñ yÕu’ kÕt hîp víi lùc lîng vò trang nh©n d©n.

GV: §ç Thuú D¬ng

101

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

(?) Phong trµo “§ång khëi” ®· diÔn ra ntn?

(?) Phong trµo “§ång khëi” ®¹t ®îc kÕt qu¶ ntn? (?) Phong trµo ®Ó l¹i ý nghÜa lÞch sö ntn?

H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc IV.

(?) §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III cña §¶ng

b. DiÔn biÕn: - Díi ¸nh s¸ng cña NghÞ quyÕt 15, phong trµo ®Êu tranh cña quÇn chóng ®· diÔn ra tõ chç lÎ tÎ tõng ®Þa ph¬ng nh cuéc næi dËy ë VÜnh Th¹nh (B×nh §Þnh), B¸c ¸i (Ninh ThuËn) (2/1959), Trµ Bång (Qu¶ng Ng·i) (8/1959), phong trµo ®· lan réng ra kh¾p miÒn Nam trë thµnh cao trµo c¸ch m¹ng víi cuéc §ång khëi tiªu biÓu ë BÕn Tre. - Ngµy 17/1/1960: díi sù l·nh ®¹o cña TØnh uû BÕn Tre, nh©n d©n c¸c x· §Þnh Thuû, Phíc HiÖp, B×nh Kh¸nh thuéc huyÖn Má Cµy víi c¸c lo¹i vò khÝ cã trong tay, ®ång lo¹t næi dËy ®¸nh ®ån bèt, diÖt ¸c «n, gi¶i t¸n chÝnh quyÒn ®Þch. Tõ 3 x· ®iÓm, cuéc næi dËy lan nhanh ra toµn huyÖn Má Cµy vµ tØnh BÕn Tre. Qu©n khëi nghÜa ®· ph¸ vì tõng m¶ng lín bé m¸y cai trÞ vµ hÖ thèng k×m kÑp cña ®Þch ë th«n x·, UBND tù qu¶n ®îc thµnh lËp, lùc lîng vò trang nh©n d©n ra ®êi vµ ph¸t triÓn, ruéng ®Êt cña ®Þa chñ cêng hµo bÞ tÞch thu ®em chia cha d©n cµy nghÌo. - Tõ BÕn Tre, phong trµo “§ång khëi” nh níc vì bê lan kh¾p Nam Bé, T©y Nguyªn vµ Trung Trung Bé. c. KÕt qu¶: - Tõ phong trµo “§ång khëi”, MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam ra ®êi, ®ã lµ ®¹i diÖn ch©n chÝnh nhÊt cña nh©n d©n miÒn Nam. d. ý nghÜa: - Phong trµo “§ång khëi” ®· gi¸ng ®ßn nÆng nÒ vµo chÝnh s¸ch thùc d©n míi cña MÜ ë miÒn Nam. - T¸c ®éng m¹nh, lµm lung lay tËn gèc 102

GV: §ç Thuú D¬ng

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

®îc triÖu tËp trong hoµn chÝnh quyÒn Ng« §×nh DiÖm. c¶nh nµo? - §¸nh dÊu bíc ph¸t triÓn nh¶y vät cña c¸ch m¹ng miÒn Nam, chuyÓn c¸ch m¹ng tõ thÕ gi÷ g×n lùc lîng sang thÕ tiÕn c«ng. - C¸ch m¹ng miÒn Nam chuyÓn tõ ®Êu tranh chÝnh trÞ sang kÕt hîp gi÷a ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ ®Êu tranh vò trang. IV. MiÒn B¾c x©y dùng bíc ®Çu c¬ së vËt chÊt – kÜ thuËt cña CNXH (1961-1965) 1. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn Gv: Tham dù ®¹i héi cã thø III cña §¶ng (9/1960) 515 ®¹i biÓu chÝnh thøc, a. Hoµn c¶nh: 51 ®¹i biÓu dù khuyÕt * Trong níc: thay mÆt cho h¬n 50 v¹n - §Êt níc ®ang t¹m thêi bÞ chia c¾t lµm ®¶ng viªn trong c¶ níc. 2 miÒn: + MiÒn B¾c: ®ang tiÕn hµnh c¸ch m¹ng XHCN giµnh th¾ng lîi to lín. (?) Nh÷ng néi dung chÝnh + MiÒn Nam: Cuéc c¸ch m¹ng d©n téc cña ®¹i héi? d©n chñ nh©n d©n ë miÒn Nam cã bíc ph¸t triÓn nh¶y vät víi phong trµo “§ång khëi”. * ThÕ giíi: - HÖ thèng XHCN ®· h×nh thµnh vµ lín m¹nh, phong trµo gi¶i phãng d©n téc lªn cao ë kh¾p ch©u ¸, ch©u Phi vµ MÜ La-tinh, phong trµo ®Êu tranh v× hoµ b×nh, d©n chñ ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c níc t b¶n. => Th¸ng 9/1960: §¶ng lao ®éng ViÖt Nam häp §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III t¹i thñ ®« Hµ Néi. §©y ®îc coi lµ ®¹i héi “X©y dùng CNXH ë miÒn B¾c vµ ®Êu tranh thèng nhÊt níc nhµ” (Hå Chñ TÞch). b. Néi dung: - §¹i héi ph©n tÝch ®Æc ®iÓm t×nh h×nh ®Êt níc t¹m thêi bÞ chia c¾t lµm hai miÒn díi 2 chÕ ®é chÝnh trÞ kh¸c nhau. - B¸o c¸o chÝnh trÞ cña BCH trung ¬ng §¶ng x¸c ®Þnh môc tiªu chung cña c¸ch m¹ng c¶ níc trong giai ®o¹n hiÖn
GV: §ç Thuú D¬ng

103

thùc hiÖn hoµ b×nh. ý nghÜa: §¹i héi ®· soi s¸ng nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu cña c¸ch m¹ng hai miÒn Nam – B¾c. + MiÒn Nam: ®Èy m¹nh CM d©n téc d©n chñ nh©n d©n.§ång thêi. Cñng cè: GV: §ç Thuú D¬ng 104 .§¹i héi bÇu BCH trung ¬ng vµ Bé chÝnh trÞ §¶ng do Hå ChÝ Minh lµm chñ tÞch vµ Lª DuÈn lµm bÝ th thø nhÊt.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 t¹i: Hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n trong c¶ níc. . c¸ch m¹ng mçi miÒn cã vÞ trÝ. thèng nhÊt níc nhµ. .§¹i héi ®Ò ra ®êng lèi chung cña thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH ë miÒn B¾c vµ cô thÓ ho¸ ®êng lèi ®ã trong kÕ ho¹ch Nhµ níc 5 n¨m (1961-1965) nh»m: thùc hiÖn mét bíc CN ho¸ XHCN. (?) §¹i héi ®¹i biÓu toµn => Hai nhiÖm vô chiÕn lîc cña 2 miÒn quèc lÇn thø III cña §¶ng cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau: cã ý ngh·i g×? + C¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c cã vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña toµn bé c¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ sù nghiÖp thèng nhÊt níc nhµ. x¸c ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ cña c¸ch m¹ng tõng miÒn: + MiÒn B¾c: tiÕn hµnh CM XHCN. x©y dùng bíc ®Çu c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña CNXH. vai trß riªng. ®ång thêi hoµn thµnh c¶i t¹o XHCN. . thèng nhÊt níc nhµ. 4. c. + C¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn Nam cã t¸c dông quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®èi víi sù nghiÖp gi¶i phãng miÒn Nam khái ¸ch thèng trÞ cña ®Õ quèc MÜ vµ tay sai. híng dÉn thóc ®Èy nh©n d©n hai miÒn h¨ng h¸i ®Êu tranh giµnh th¾ng lîi trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c vµ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn Nam. tiÕn tíi hoµ b×nh.

DÆn dß: Häc bµi. Häc sinh: §äc. 2.Tranh ¶nh lÞch sö cã liªn quan. Gi¸o viªn: . Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 40.Tµi liÖu tham kh¶o. III. . KTBC: (?) Têng thuËt l¹i diÔn biÕn phong trµo “§ång khëi”? 3. chuÈn bÞ: X©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. Giíi thiÖu bµi: b. tr¶ lêi c©u hái. I. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: GV: §ç Thuú D¬ng 105 . ®Êu tranh chèng ®Õ quèc MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn ë miÒn Nam (1954-1965) (tiÕp). TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. ChuÈn bÞ: 1. ******************************************************************** TuÇn 30 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 41: X©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c. æn ®Þnh tæ chøc: 2. ®Êu tranh chèng ®Õ quèc MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn ë miÒn Nam (1954-1965) (tiÕp).Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Têng thuËt l¹i diÔn biÕn phong trµo “§ång khëi”? 5. D¹y bµi míi: a.

th¬ng nghiÖp cßn nhá bÐ. nÒn kinh tÕ miÒn B¾c ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn s©u s¾c.C¶i thiÖn mét bíc ®êi sèng vËt chÊt. chiÕm 61.. .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m IV. Trong NN. phÊn ®Êu ®¹t vµ vît c¸c l¸ cê ®Çu : + Trong NN: phong trµo thi ®ua “§¹i Phong”. MiÒn B¾c thùc hiÖn kÕ ho¹ch Gv: Sau kÕ ho¹ch 3 n¨m Nhµ níc 5 n¨m (1961-1965) c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – v¨n ho¸ (1958-1960).Cñng cè quèc phßng. Tuy quan hÖ s¶n xuÊt XHCN ®îc më réng nhng cha ®îc cñng cè v÷ng ch¾c. => Thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 a.T¹o dùng bíc ®Çu c¬ së vËt chÊt – kÜ thuËt cña CNXH.2% trong tæng sè ChÝnh phñ ta ®· lµm g×? chi ng©n s¸ch nhµ níc.Ra søc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. + Trong CN: phong trµo thi ®ua “Duyªn h¶i” + Gi¸o dôc: Hai tèt.. n«ng ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt nghiÖp. nh»m môc tiªu g×? .Nhµ níc t¨ng vèn cho x©y dùng kinh (?) §Ó thùc hiÖn nh÷ng tÕ gÊp 3 lÇn so víi thêi k× kh«i phôc môc tiªu ®ã. Môc tiªu: n¨m lÇn thø nhÊt. c¸c giíi dÊy lªn phong trµo thi ®ua yªu níc. c¬ së vËt chÊt – kÜ thuËt cña CNXH (1961-1965) 2. t¨ng cêng trËt tù an ninh x· héi. §¶ng vµ kinh tÕ. kinh tÕ c¸c thÓ cßn tån t¹i mét bé phËn. n¨ng suÊt lao ®éng thÊp. CN nÆng nhá bÐ. b. thñ CN. Thùc hiÖn: . MiÒn B¾c x©y dùng bíc ®Çu hiÓu tiÕp môc IV. .Trong c¸c ngµnh.§Èy m¹nh c¶i t¹o XHCN vµ t¨ng cêng thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh. . v¨n ho¸ cña nh©n d©n lao ®éng. . GV: §ç Thuú D¬ng 106 . (?) Nhµ níc thùc hiÖn kÕ .

Thµnh tùu: * C«ng nghiÖp: ®îc Nhµ níc u tiªn ®Çu t vèn ®Ó ph¸t triÓn.CN nÆng: khu gang thÐp Th¸i Nguyªn. .1% tæng gi¸ trÞ s¶n lîng CN toµn miÒn B¾c. tr¹i thÝ nghiÖm c©y trång vµ vËt nu«i. . . * Giao th«ng vËn t¶i: . 107 GV: §ç Thuú D¬ng . nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn U«ng BÝ. .. . gi¸o dôc.HÖ thèng thuû lîi ®îc më réng.NhiÒu HTX ®¹t 5 tÊn thãc /1ha. ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu g×? Tríc hÕt lµ trong CN? (?) VÒ n«ng nghiÖp? (?) VÒ th¬ng nghiÖp? (?) VÒ giao th«ng vËn t¶i? (?) VÒ v¨n ho¸.M¹ng líi giao th«ng ®êng bé.. ®êng s¾t.CN quèc doanh chiÕm tØ träng 93.Hµng tr¨m xÝ nghiÖp CN ®Þa ph¬ng ®îc x©y dùng ®Ó hç trî cho CN trung ¬ng vµ gi¶i quyÕt nhu cÇu t¹i chç. cñng cè QHSX. .Th¬ng nghiÖp quèc doanh ®îc Nhµ níc u tiªn ph¸t triÓn ®· chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng. c¸c giíi cã phong trµo thi ®ua ®¹t danh hiÖu tæ ®éi lao ®éng XHCN.CN nhÑ: khu CN ViÖt Tr×. gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ. c. ®êng s«ng. ®êng biÓn ®îc x©y dùng. y tÕ? Chung cho c¸c ngµnh. 90% n«ng d©n vµo HTX trong ®ã cã 50% hé vµo HTX bËc cao. ph©n ®¹m B¾c Giang.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Trong 5 n¨m thùc hiÖn. Thîng §×nh (Hµ Néi). æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n. . tØ träng sö dông c¬ khÝ trong NN t¨ng lªn.. . gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. cñng cè. thñy ®iÖn Th¸c Bµ.. * Th¬ng nghiÖp: . hµon thiÖn phôc vô cho yªu cÇu giao lu kinh tÕ vµ cñng cè quèc phßng.N«ng d©n m¹nh d¹n ¸p dông tiÕn bé khoa häc – kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt.Nhµ níc u tiªn x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c n«ng trêng. l©m trêng quèc doanh. ®êng V¹n §iÓm. * N«ng nghiÖp: lµ c¬ së cña c«ng nghiÖp.

miÒn B¾c níc ta ®· tiÕn nh÷ng bíc dµi cha tõng thÊy trong lÞch sö d©n téc. phôc vô chiÕn ®Êu. chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi: Trong 10 n¨m qua. ChiÕn lîc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt” cña MÜ ë miÒn Nam.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Trong 5 n¨m. cñng cè miÒn B¾c v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt. . * NghÜa vô hËu ph¬ng. v¨n ho¸. §Êt níc. ë miÒn Nam quÇn chóng tiÕp tôc cuéc næi dËy. (?) ChiÕn lîc “chiÕn tranh ®Æc biÖt” cña ®Õ quèc MÜ ®Ò ra trong hoµn c¶nh nµo? Gv: “ChiÕn lîc toµn cÇu” lµ chiÕn lîc cã quy m« toµn thÕ giíi nh¾m thèng trÞ thÕ giíi.9 triÖu lªn 2. V. lµ chiÕn lîc T¬-ru- * V¨n ho¸. . miÒn B¾c thùc hiÖn nghÜa vô hËu ph¬ng víi miÒn Nam ntn? (?) Nh÷ng thµnh tùu ®ã cã ý nghÜa g×? H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc V.. kÕt hîp ®Êu tranh chÝnh trÞ víi ®Êu tranh vò trang chèng MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn. c¸n bé qu©n sù. x©y dùng vïng gi¶i phãng.Mét khèi lîng lín vò khÝ. chÝnh trÞ. 108 GV: §ç Thuú D¬ng . §Õ quèc MÜ thùc hiÖn “chiÕn lîc toµn cÇu” tõ sau CTTG II.Lµm thay ®æi bé mÆt XH miÒn B¾c.V¨n ho¸: x©y dùng con ngêi míi XHCN ®îc coi träng.Y tÕ: m¹ng líi më réng ®Õn tËn huyÖn. d.NhiÒu ®¬n vÞ vò tranh. y tÕ: ph¸t triÓn vµ tiÕn bé ®¸ng kÓ. 1. ®¹n dîc. y tÕ ®îc huÊn luyÖn ®a vµo chiÕn trêng tham gia chiÕn ®Êu. ý nghÜa: . x· héi vµ con ngêi ®Òu ®æi míi”. “ChiÕn lîc toµn cÇu” ®Çu tiªn cña MÜ ®îc ®Ò ra vµ thùc hiÖn díi thêi tæng thèng T¬-ruman. ®ñ søc ®¸nh th¾ng c¸c cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña MÜ.7 triÖu.Sau th¾ng lîi “§ång khëi” (19591960). sè sinh viªn ®¹i häc t¨ng tõ 17.000. a. MiÒn Nam chiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt” cña MÜ (1961-1965). gi¸o dôc.. thuèc men. . Hoµn c¶nh: * Trong níc: . gi¸o dôc. chi viÖn cho miÒn Nam .T¹i Héi nghÞ chÝnh trÞ ®Æc biÖt (3/1964). .®îc chuyÓn vµo chiÕn trêng. . x·.000 -> 27.Gi¸o dôc: So víi n¨m häc 1960-1961: sè häc sinh phæ th«ng n¨m häc 19641965 t¨ng tõ 1.

MÜ ®· tiÕn hµnh nh÷ng thñ ®o¹n g×? Gv gi¶i thÝch kh¸i niÖm: trùc th¨ng vËn vµ thiÕt xa vËn.C«ng thøc cña chiÕn tranh ®Æc biÖt: ChiÕn tranh ®Æc biÖt lµ mét chiÕn lîc chiÕn tranh x©m lîc thùc d©n míi cña MÜ ®îc tiÕn hµnh b»ng qu©n ®éi tay sai do “cè vÊn” MÜ chØ huy.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 man. Ken-n¬-®i võa lªn lµm Tæng thèng ®· ®Ò ra chiÕn lîc toµn cÇu “Ph¶n øng linh ho¹t”. vÒ qu©n sù lµ “chiÕn lîc ng¨n chÆn” (1945-1953). (?) Néi dung cña chiÕn lîc? * ThÕ giíi: . Gv: MÜ dù ®Þnh sÏ “b×nh ®Þnh” miÒn Nam trong vßng 18 th¸ng b¾t ®Çu tõ gi÷a 1961 b»ng kÕ ho¹ch Stal©y-Taylo.¢m mu: Dïng ngêi ViÖt trÞ ngêi ViÖt. dùa vµo vò khÝ. . “ChiÕn lîc Nich-x¬n” – “ChiÕn lîc ng¨n ®e thùc tÕ”. . kÕ ho¹ch nµy bÞ ph¸ s¶n. => §Ó ®èi phã l¹i. “ChiÕn lîc Ken-n¬-®i” – “ChiÕn lîc ph¶n øng linh ho¹t” (1961-1969). ph¬ng tiÖn chiÕn tranh cña MÜ. ChiÕn lîc nµy ®îc MÜ thùc hiÖn thÝ ®iÓm ë miÒn Nam díi h×nh thøc chiÕn lîc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt”. Thùc hiÖn: . Néi dung: . côc bé vµ tæng lùc) trong “ChiÕn lîc toµn cÇu ph¶n øng linh ho¹t”. ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i. Nhng ®Õn ®Çu 1964. MÜ ®Æt yªu cÇu khiªm tèn h¬n: b×nh ®Þnh cã träng ®iÓm miÒn Nam trong vßng 2 n¨m b»ng kÕ ho¹ch Gi«n-x¬n – b. “ChiÕn tranh ®Æc biÖt lµ mé trong 3 chiÕn lîc chiÕn tranh (®Æc biÖt.Phong trµo gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi d©ng lªn m¹nh mÏ. C¸c “chiÕn lîc toµn cÇu” cña MÜ tiÕp ®ã lµ: “ChiÕn lîc Ai-xen-hao” vÒ qu©n sù lµ “ChiÕn lîc tr¶ ®òa å ¹t” (1953-1961). trang bÞ kÜ thuËt.T¨ng cêng lùc lîng nguþ qu©n: 1961: 17 v¹n -> 1964: 56 v¹n.Sö dông chiÕn thuËt: trùc th¨ng vËn 109 GV: §ç Thuú D¬ng . trùc tiÕp ®e do¹ hÖ thèng thuéc ®Þa cña chñ nghÜa ®Õ quèc. c. (?) §Ó thùc hiÖn ©m mu ®ã.

ChiÕn th¾ng kh¼ng ®Þnh: qu©n vµ d©n miÒn Nam hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ®¸nh th¾ng “chiÕn tranh ®Æc biÖt” cña ®Õ quèc MÜ. ®Èy lùc lîng c¸ch m¹ng ra khái c¸c Êp.Thùc hiÖn dån d©n. . (?) Chñ tr¬ng cña ta trong cuéc chiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “chiÕn tranh ®Æc biÖt” cña ®Õ quèc MÜ ntn? (?) Tr×nh bµy nh÷ng th¾ng lîi vÒ qu©n sù cña ta? (?) Nªu nh÷ng th¾ng lîi vÒ ®Êu tranh chÝnh trÞ? (?) Nh÷ng th¾ng lîi trong chèng ph¸ b×nh ®Þnh? vµ thiÕt xa vËn do cè vÊn MÜ chØ huy. .TiÕn hµnh ho¹t ®éng ph¸ ho¹i miÒn B¾c. ChiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt” cña MÜ a. . lùc lîng cña ta Ýt h¬n ®Þch 10 lÇn nh÷ng ta ®· th¾ng lín. + §¸nh ®Þch trªn 3 vïng chiÕn lîc: rõng nói. Víi chiÕn th¾ng nµy. Chñ tr¬ng cña ta: . qu©n sù vµ binh vËn. Nh÷ng th¾ng lîi cña ta: * Th¾ng lîi vÒ qu©n sù: . kh¾p miÒn nam dÊy lªn phong trµo “Thi ®ua Êp 110 GV: §ç Thuú D¬ng .Sau chiÕn th¾ng Êp B¾c. ®ång b»ng vµ ®« thÞ víi 3 mòi gi¸p c«ng: chÝnh trÞ. b.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 M¸c-na-ma-ra.Chóng thùc hiÖn nh÷ng cuéc hµnh qu©n cµn quÐt tiªu diÖt lùc lîng c¸ch m¹ng. vïng biÓn nh»m ng¨n chÆn sù th©m nhËp tõ bªn ngoµi vµo miÒn Nam. thùc hiÖn “b×nh ®Þnh miÒn Nam” (dù ®Þnh dån 10 triÖu d©n vµo 16. 2. t¸ch d©n ra khái c¸ch m¹ng. qu©n vµ d©n miªn Nam ®· ®Èy m¹nh chiÕn tranh chèng MÜ – Nguþ theo chñ tr¬ng: + KÕt hîp ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ ®Êu tranh vò trang. phong to¶ biªn giíi. lËp “Êp chiÕn lîc”. T©y Ninh. .000 Êp chiÕn lîc b»ng thñ ®o¹n cìng bøc tr¾ng trîn). .1962: qu©n d©n miÒn Nam ®¸nh b¹i nhiÒu cuéc hµnh qu©n cµn quÐt cña qu©n ®éi Sµi Gßn vµo chiÕm khu D.. næi dËy vµ tiÕn c«ng.. c¨n cø U Minh.Díi ngän cê cøu níc cña MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam do §¶ng l·nh ®¹o.2/1/1963: ta lËp nªn chiÕn th¾ng Êp B¾c.

biÓu t×nh.8/5/1963: 2 v¹n t¨ng ni phËt tö HuÕ (?) Cuèi 1964-®Çu 1965. nhung còng chØ lËp ®îc non nöa sè Êp dù kiÕn (7. cøu níc (1965 – 1973). Cñng cè: (?) Tr×nh bµy cuéc chiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “chiÕn tranh ®Æc biÖt” cña nh©n d©n ta? 5. * Th¾ng lîi chÝnh trÞ: . MÜ ®· giËt d©y nguþ quyÒn Sµi Gßn do D¬ng V¨n Minh cÇm ®Çu lµm ®¶o chÝnh lËt ®æ chÝnh quyÒn cña anh em DiÖm – Nhu víi hi väng æn ®Þnh t×nh h×nh miÒn Nam.11/6/1963: hoµ thîng ThÝch Qu¶ng miÒn Nam ntn? §øc tù thiªu t¹i Sµi Gßn ®Ó ph¶n ®èi chÝnh quyÒn Sµi Gßn.Phèi hîp víi phong trµo ®Êu tranh chÝnh trÞ cña quÇn chóng. MÆc dï MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn ®· huy ®éng gÇn nh toµn bé lùc lîng tiÕn hµnh cµn quÐt.500 Êp). tiªu biÓu lµ chiÕn dÞch §«ng – Xu©n 19641965 trªn c¸c chiÕn trêng miÒn Trung vµ Nam. chuÈn bÞ: C¶ níc trùc tiÕp chiÕn ®Êu chèng MÜ. g©y xóc ®éng m¹nh trong nh©n d©n. . GV: §ç Thuú D¬ng 111 .®Çu 1965. . giÕt giÆc lËp c«ng”. 4. DÆn dß: Häc bµi. bÞ ta ph¸ ®i ph¸ l¹i nhiÒu lÇn hoÆc biÕn thµnh lµng chiÕn ®Êu. => Ta lµm ph¸ s¶n “chiÕn lîc chiÕn tranh ®Æc biÖt” cña MÜ. . * Th¾ng lîi trong chèng ph¸ b×nh ®Þnh: . chØ cßn l¹i 1/3 sè Êp.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 b¾c.1/11/1963: trong t×nh thÕ b¾t buéc. lùc lîng qu©n gi¶i phãng liªn tiÕp më nh÷ng chiÕn dÞch tiÕn c«ng quy m« lín.16/6/1963: 70 v¹n quÇn chóng Sµi Gßn xuèng ®êng biÓu t×nh lµm rung chuyÓn chÕ ®é Sµi Gßn.Gi÷a n¨m 1963: phong trµo ph¸ Êp chiÕn lîc ph¸t triÓn m¹nh. .Cuèi 1964 . t×nh h×nh chiÕn trêng .

tranh ¶nh trong SGK.Sù phèi hîp chiÕn ®Êu gi÷a 3 d©n téc §«ng D¬ng chèng kÎ thï chung. vµo tiÒn ®å cña c¸ch m¹ng. ChuÈn bÞ: 1. .B¶n ®å “Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy TÕt MËu Th©n 1968”. x©y dùng miÒn B¾c trong ®iÒu kiÖn chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i. t×nh c¶m ruét thÞt B¾c – nam.Sù phèi hîp gi÷a c¸ch m¹ng hai miÒn Nam – B¾c.Th¾ng lîi qu©n sù quyÕt ®Þnh cña cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc n¨m 1972 ë miÒn Nam vµ cña trËn “§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng” th¸ng 12/1972 ë miÒn B¾c ®· buéc MÜ kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri 1973 vÒ chÊm døt chiÕn tranh ë ViÖt Nam vµ rót hÕt qu©n vÒ níc. 3. III. Gi¸o viªn: .Cuéc chiÕn ®Êu cña qu©n d©n ta ë miÒn Nam. tinh thÇn chiÕn ®Êu. lao ®éng x©y dùng miÒn B¾c vµ ý nghÜa th¾ng lîi cña qu©n d©n ta ë hai miÒn ®Êt níc. KTBC: (?) Nh©n d©n miÒn Nam ®· chiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “ChiÕn tranh ®Æc biÖt” cña MÜ ntn? GV: §ç Thuú D¬ng 112 . . ®¸nh gi¸ ©m mu. II. I. hai lÇn ®¸nh b¹i cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i b»ng kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n cña MÜ.Ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt. Häc sinh: §äc. cøu níc (1965 – 1973). æn ®Þnh tæ chøc: 2. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch. tr¶ lêi c©u hái. tµi liÖu cã liªn quan. s¶n xuÊt.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 42: C¶ níc trùc tiÕp chiÕn ®Êu chèng MÜ. VÒ t tëng: Båi dìng cho HS lßng yªu níc. niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. cøu níc cña d©n téc. gi÷a tiÒn tuyÕn vµ hËu ph¬ng trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ. . TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. . thñ ®o¹n cña ®Þch trong 2 chiÕn lîc chiÕn tranh x©m lîc miÒn Nam vµ chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c. kÜ n¨ng sö dông b¶n ®å chiÕn sù. 2. g¾n víi CNXH. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: .Tranh ¶nh. . ®¸nh b¹i liªn tiÕp 2 chiÕn lîc “chiÕn tranh côc bé” vµ “ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh” cña qu©n d©n ta ë miÒn B¾c. 2. nhËn ®Þnh.B¶n ®å: “ChiÕn dÞch V¹n Têng” . tinh thÇn ®oµn kÕt gi÷a nh©n d©n 3 níc §«ng D¬ng.

Th¸i Lan. . ChiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc hiÓu môc I. 113 . ¢m mu. “ChiÕn tranh côc bé” cña MÜ (1965-1968). ®Ó gì thÕ bÝ vÒ Gv: ChiÕn tranh côc bé lµ chiÕn lîc. Phi-lip-pin. nh÷ng thñ ®o¹n g×? . vò khÝ hiÖn ®¹i. (?) MÜ ®Ò ra chiÕn lîc a. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b.Chóng thùc hiÖn “t×m diÖt” qu©n gi¶i phãng vµ tÊn c«ng c¨n cø “V¹n Têng” (Qu¶ng Ng·i).Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 3. .Kh«ng ngõng t¨ng vÒ sè lîng qu©n (?) §Ó thùc hiÖn ©m mu ®éi vµ vò khÝ. trong ®ã qu©n MÜ gi÷ vai trß quan träng. ho¶ lùc m¹nh. thñ ®o¹n cña MÜ: . ®Õ quèc MÜ ®· ®Èy cuéc mét trong 3 chiÕn lîc chiÕn chiÕn tranh ë miÒn Nam lªn møc cao tranh n»m trong chiÕn lîc h¬n lµ “ChiÕn tranh côc bé”. Niu-di-l©n.Sau thÊt b¹i cña chiÕn lîc “ChiÕn hoµn c¶nh nµo? tranh ®Æc biÖt”. (?) ChiÕn lîc “chiÕn tranh côc bé” lµ chiÕn lîc chiÕn tranh ntn? Gv: Qu©n ®ång minh gåm 5 níc: Hµn Quèc. chóng ®· tiÕn hµnh nhÊt lµ gÇn 1.5 triÖu qu©n.Dùa vµo u thÕ qu©n sù. MÜ ®· më cuéc hµnh qu©n “t×m diÖt” vµ “b×nh ®Þnh”. * Thñ ®o¹n: . ¤-xtr©y-li-a. qu©n sù toµn cÇu “Ph¶n øng linh ho¹t” cña MÜ ®îc thùc hiÖn ë miÒn Nam ViÖt Nam tõ gi÷a n¨m 1965 díi thêi tæng thèng Gi«n-x¬n. Hoµn c¶nh: “ChiÕn tranh côc bé” trong . ChiÕn lîc “ChiÕn tranh côc bé” cña MÜ ë miÒn Nam.MÜ më 2 cuéc ph¶n c«ng chiÕn lîc mïa kh«: §«ng – Xu©n 1965-1966 vµ 1966-1967 b»ng hµng lo¹t c¸c cuéc (?) ChiÕn lîc “chiÕn tranh hµnh qu©n “t×m diÖt” vµ “b×nh GV: §ç Thuú D¬ng b. víi sè qu©n ®«ng. trang bÞ: 1969: lóc cao ®ã. 1.ChiÕn lîc “ChiÕn tranh côc bé” lµ chiÕn lîc chiÕn tranh ®îc tiÕn hµnh b»ng qu©n ®éi MÜ vµ qu©n ®ång minh + qu©n ®éi Sµi Gßn. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I.

qu©n vµ (?) Nh÷ng chiÕn th¾ng d©n ta liªn tiÕp lËp nªn 2 chiÕn th¾ng GV: §ç Thuú D¬ng 114 . cè vÊn MÜ. êng.KÕt qu¶: Ta lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu 900 tªn ®Þch. MÜ huy ®éng 9000 qu©n. 105 xe t¨ng vµ xe bäc thÐp. ChiÕn th¾ng V¹n Têng (8/1965) (?) Nh©n d©n ta ®· giµnh .Sau chiÕn th¾ng V¹n Têng. 1 trung ®oµn chñ lùc cña ta cïng du kÝch vµ qu©n d©n ®Þa ph¬ng ®· ®Èy lïi ®îc cuéc hµnh qu©n cña ®Þch. qu©n vµ d©n ta ®· cè g¾ng nç lùc cao nhÊt ®Ó chiÕn th¾ng gißn gi· ngay tõ trËn ®Çu. Sau 1 ngµy chiÕn ®Êu.quyÖt cña ®Õ quèc MÜ trong “ChiÕn êng ntn? tranh côc bé”. qu©n vµ d©n ta cßn b.Nam.HS tr¶ lêi. 6 tµu chiÕn më cuéc hµnh qu©n vµo th«n V¹n Têng. h¹ 13 m¸y bay. . + ChiÕn tranh côc bé: lùc lîng chñ yÕu lµ lÝnh viÔn chinh MÜ. côc bé” cña MÜ cã ®iÓm . t×m Nguþ mµ diÖt” trªn kh¾p miÒn (?) Sau chiÕn th¾ng V¹n T. ChiÕn th¾ng mïa kh« 1965-1966 vµ lËp nªn nh÷ng chiÕn 1966-1967.Kh¸c: + ChiÕn tranh ®Æc biÖt: lùc lîng chñ yÕu tham chiÕn lµ nguþ qu©n.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ®Æc biÖt” vµ “chiÕn tranh ®Þnh”. g× gièng vµ kh¸c nhau? . . ch hÇu vµ lÝnh nguþ. 2.ý nghÜa: ChiÕn th¾ng V¹n Têng ®· më ®Çu cao trµo “T×m MÜ mµ ®¸nh. th¾ng nµo? . a. 100 m¸y bay ph¶n lùc chiÕn ®Êu vµ 70 m¸y bay chiÕn ®Êu c¸c lo¹i. ChiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “ChiÕn tranh côc bé” cña MÜ.Víi ©m mu míi vµ thñ ®o¹n x¶o th¾ng lîi trong trËn V¹n T. .Gièng: §Õu lµ chiÕn tranh thùc d©n kiÓu míi. b¾n ch¸y 22 xe t¨ng vµ xe bäc thÐp. Mê s¸ng ngµy 18/8/1965. Më ®Çu lµ chiÕn th¾ng V¹n Têng (Qu¶ng Ng·i).

réng 25 km ®Ó tiªu diÖt c¬ quan ®Çu n·o kh¸ng chiÕn.200 xe t¨ng vµ xe bäc thÐp. ChiÕn th¾ng trong ®Êu tranh chÝnh chèng ph¸ b×nh ®Þnh? trÞ. MÜ thùc hiÖn cuéc ph¶n c«ng chiÕn lîc lÇn thø nhÊt 1965-1966: Chóng huy ®éng lùc lîng 72 v¹n qu©n (trong ®ã cã 22 v¹n qu©n MÜ) víi 5 cuéc hµnh qu©n lín vµo 2 híng chÝnh: §«ng Nam Bé vµ khu V nh»m “t×m diÖt” tiªu diÖt chñ lùc qu©n gi¶i phãng. .300 tªn ®Þch. ta tiªu diÖt 24 v¹n ®Þch. . MÜ ®· tËp trung 4. . Lùc lîng trong mïa kh« nµy cña MÜ – Nguþ lín h¬n mïa kh« 1 nhiÒu. ta diÖt 8. quÇn chóng GV: §ç Thuú D¬ng lín: chiÕn th¾ng mïa kh« 1965-1966 vµ 1966-1967. Riªng trong cuéc hµnh qu©n nµy.Víi nç lùc cao nhÊt cña toµn §¶ng.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 nµy ®· diÔn ra ntn? Gv: Trong cuéc hµnh qu©n Gian-x¬n-xi-ti.Sau thÊt b¹i ë V¹n Têng.5 v¹n qu©n. chñ lùc qu©n gi¶i phãng. lËp nªn 2 chiÕn th¾ng lín: chiÕn th¾ng mïa kh« 1965-1966 vµ 1966-1967. xe bäc thÐp c¬ giíi vµo mét khu vùc kÐo dµi 35 km.400 xe « t«. . ®Õ quèc MÜ ®· tiÕn hµnh cuéc ph¶n c«ng chiÕn lîc mïa kh« 2 (1966-1967) ®Ó giµnh th¾ng lîi quyÕt ®Þnh trªn chiÕn trêng miÒn Nam. 1000 xe t¨ng. b¾n ch¸y vµ ph¸ huû 692 xe qu©n sù c¸c lo¹i vµ b¾n r¬i 119 m¸y bay.HÇu hÕt c¸c vïng n«ng th«n ®îc sù hç trî cña lùc lîng vò trang. 115 . (?) Trong nh÷ng n¨m ®Çu cña chiÕn tranh côc bé (1965-1967) ta ®· giµnh ®îc nh÷ng th¾ng lîi nµo vÒ ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ c. . chèng ph¸ b×nh ®Þnh. toµn qu©n vµ toµn d©n ta. b¾n r¬i vµ ph¸ huû 2. Cuéc hµnh qu©n lín nhÊt lµ Gian-x¬nxi-ti ®¸nh vµo khu c¨n cø D¬ng Minh Ch©u (B¾c T©y Ninh) nh»m tiªu diÖt qu©n chñ lùc vµ ®Çu n·o kh¸ng chiÕn cña ta. Chóng ®· sö dông 98 v¹n qu©n (trong ®ã qu©n MÜ vµ ch hÇu lµ 44 v¹n).Sau thÊt b¹i ë mïa kh« 1965-1966. ph¸ huû h¬n 2.700 m¸y bay. c¸c kho tµng vµ phong to¶ biªn giíi. chóng ta ®· bÎ g·y 2 cuéc ph¶n kÝch chiÕn lîc cña ®Þch. hÇu hÕt lµ lÝnh MÜ. thùc hiÖn 3 cuéc hµnh qu©n lín ®Ó “t×m diÖt” qu©n gi¶i phãng vµ “b×nh ®Þnh” miÒn Nam. Chóng tiªu tèn 25 triÖu USD vµo cuéc hµnh qu©n nµy nhng vÉn bÞ thÊt b¹i th¶m h¹i. ph¸ huû 3.KÕt qu¶: Qua 2 mïa kh«.

. a. DiÔn biÕn: . 4 trong sè 6 ®« thÞ. lîi dông m©u thuÉn trong n¨m bÇu cö Tæng thèng MÜ (1968). . trong ®ît 2 vµ ®ît 3 cña cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy.ë thµnh thÞ: HÇu hÕt c¸c ®« thÞ quÇn chóng ®· ®øng lªn ®Êu tranh ®ßi MÜ cót vÒ níc vµ ®ßi tù do d©n chñ. .Uy tÝn cña MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam ®îc n©ng cao trªn trêng quèc tÕ (dÉn chøng – SGK). T¹i Sµi Gßn. do lùc lîng ®Þch cßn ®«ng. + §¸nh ®ßn m¹nh vµo chÝnh quyÒn vµ qu©n ®éi Sµi Gßn. c¸c vïng n«ng th«n. c¬ së ë thµnh thÞ m¹nh nªn chóng nhanh chãng tæ chøc l¹i lùc lîng.Vïng gi¶i phãng ®îc më réng.Bíc vµo Xu©n 1968. => Ta chñ tr¬ng më cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy trªn toµn chiÕn trêng miÒn Nam mµ träng t©m lµ c¸c ®« thÞ nh»m: + Tiªu diÖt mét bé phËn lùc lîng MÜ. 3. . + Buéc MÜ ph¶i ®µm ph¸n vµ rót qu©n vÒ níc.§ång thêi. Hoµn c¶nh: . Cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy TÕt MËu Th©n (1968). 64/242 quËn lÞ vµ hÇu kh¾p c¸c “Êp chiÕn lîc”. ph¶n c«ng qu©n ta. ph¸ tung tõng m¶ng “Êp chiÕn lîc”. b. xuÊt ph¸t tõ nhËn ®Þnh so s¸nh lùc lîng gi÷a ta vµ ®Þch cã nhiÒu thay ®æi cã lîi cho ta.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Hoµn c¶nh nµo dÉn tíi viÖc ta më cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy TÕt MËu Th©n (1968)? (?) Cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy TÕt MËu Th©n 1968 ®· diÔn ra ntn? Gv: Tuy nhiªn. sau ®ît 1. lùc lîng cña ta gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ tæn thÊt. Qu©n d©n ta ®ång lo¹t tiÕn c«ng vµ næi dËy ë hÇu kh¾p 37/44 tØnh. ®øng lªn ®Êu tranh chèng ¸ch k×m kÑp cña ®Þch. Qu©n c¸ch m¹ng vµo chiÕm gi÷ trong ®ît 1 bÞ ®Èy khái thµnh phè. v× vËy. qu©n gi¶i phãng ®· tiÕn 116 GV: §ç Thuú D¬ng . qu©n ®ång minh.Cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy ®îc më ®Çu b»ng cuéc tËp kÝch chiÕn lîc cña qu©n chñ lùc vµo hÇu kh¾p c¸c ®« thÞ miÒn Nam trong ®ªm 30 r¹ng s¸ng ngµy 31/1/1968 (®ªm giao thõa TÕt MËu Th©n). giµnh chÝnh quyÒn vÒ tay nh©n d©n.

cïng víi viÖc kÝch nguþ v©y b¾t ng ®Èy m¹nh chiÕn tranh x©m lîc miÒn d©n ®¸nh c¸ ®Ó khai th¸c Nam. ®µi ph¸t thanh. chÊp nhËn (?) §Õ quèc MÜ ®· tiÕn ®µm ph¸n ë Pa-ri ®Ó bµn vÒ chÊm hµnh chiÕn tranh ph¸ ho¹i døt chiÕn tranh. chÆn sù tiÕp tÕ b»ng ®. sau 4 ngµy tiÕn c«ng. Bé Tæng tham mu Nguþ. dinh §éc LËp. hiÓu môc II. c«ng vµo tËn c¸c sµo huyÖt.Lµm lung lay ý chÝ x©m lîc cña qu©n H§2: Híng dÉn HS t×m MÜ. V× thÕ. . tiÕn hµnh kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n ph¸ ho¹i quÊy rèi.370 m¸y bay c¸c tiÕn c«ng vµ næi dËy? lo¹i. yÓm trî cho tµu biÖt .000 (?) ý nghÜa cña cuéc Tæng lÝnh MÜ). c¸n bé hi sinh. .®Çu 1965. ý nghÜa: ®éng. . trinh s¸t vïng ven miÒn B¾c biÓn.000 ®ich (45. bÞ th¬ng).ChØ ®¹o thiÕu chñ c. MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu chèng tµu khu trôc MÜ tuÇn tiÔu chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø nhÊt ë vÞnh B¾c Bé ®Ó ng¨n cña MÜ. miÒn B¾c níc ta lÇn thø nhÊt ntn? Gv gi¶i thÝch vÒ sù kiÖn vÞnh B¾c Bé: . MÜ më réng chiÕn tranh ph¸ ho¹i tin tøc.Chñ quan trong ®¸nh gi¸ cao lùc lîng ta. . c¬ quan ®Çu n·o cña ®Þch nh: Toµ ®¹i sø MÜ. lùc lîng cña ta tæn thÊt nhiÒu (111.306 chiÕn sÜ.. . nhiÒu vïng n«ng th«n gi¶i phãng bÞ ®Þch chiÕm. T¹i HuÕ.Cuèi 1964 . kÕt thóc nhanh chiÕn tranh.ChÊm døt kh«ng ®iÒu kiÖn chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c. b¾n ch×m 233 tµu xuång chiÕn Gv: H¹n chÕ cña ta: ®Êu. qu©n d©n ta ®· lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu 150.1.T tëng nãng véi muèn giµnh th¾ng lîi lín. ®¸nh gi¸ thÊp lùc lîng ®Þch. Sau ®ît 1. Bé t lÖnh biÖt khu thñ ®«.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Nh÷ng ngêi d©n cã c¶m t×nh víi c¸ch m¹ng bÞ b¾t.. b¾n ch¸y 3. s©n bay T©n S¬n NhÊt. miÒn B¾c b»ng kh«ng qu©n vµ h¶i GV: §ç Thuú D¬ng 117 . qu©n d©n ta ®· chiÕm hÇu hÕt c¸c môc tiªu quan träng cña ®Þch. .Th¸ng 3/1964: Gi«n-x¬n phª chuÈn kÕ ho¹ch dïng II. võa s¶n xuÊt (1965-1968). lµm chñ thµnh phè trong 26 ngµy liÒn.500 xe qu©n sù.Buéc chóng ph¶i tuyªn bè “phi MÜ ho¸” chiÕn tranh x©m lîc. b¾n r¬i 2. môc tiªu cña cuéc Tæng tiÕn c«ng kh«ng ®¹t ®îc. MÜ tiÕn hµnh chiÕn tranh êng biÓn cña ta. kh«ng kÞp thêi.

c¸c c«ng tr×nh thñy lîi. m¸y bay MÜ tõ Lµo b¾n ph¸ ®ån biªn phßng NËm C¾n. nhµ thê. DÆn dß: Häc bµi. §¶o Cån Cá (VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ). 4. (H68).Më ®Çu. **************************** ******************************************************************** TuÇn 31 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 43: C¶ níc trùc tiÕp chiÕn ®Êu chèng MÜ... hÇm má. cøu níc (1965 – 1973) (tiÕp theo).chÝnh thøc g©y ra cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c lÇn thø nhÊt. chuÈn bÞ: C¶ níc trùc tiÕp chiÕn ®Êu chèng MÜ. MÜ cho m¸y bay nÐm bom b¾n ph¸ mét sè n¬i ë miÒn B¾c: cöa s«ng Gianh (Qu¶ng B×nh). khu ®«ng d©n. ngµy 5/8/1964. cøu níc (1965 – 1973) (tiÕp theo). bÖnh viÖn.. II. Hßn Gai (Qu¶ng Ninh). Cñng cè: (?) Tr×nh bµy diÔn biÕn vµ ý nghÜa cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy TÕt MËu Th©n 1968? 5.Ngµy 31/7/1964: tµu khu trôc Ma-®èc cña MÜ tiÕn vµo khu vùc phÝa Nam ®¶o Cån Cá ®Ó do th¸m. . b¶n Noäng DÎ n»m s©u trong l·nh thæ ViÖt Nam. khu an dìng.. L¹ch Trêng (Thanh Ho¸). ®Òn. trêng häc. . ChÝnh quyÒn Gi«n-x¬n dùng lªn sù kiÖn ®ªm ngµy 4/8/1964: tµu chiÕn MÜ bÞ h¶i qu©n ViÖt Nam tiÕn c«ng lÇn thø hai ë ngoµi kh¬i vÞnh B¾c Bé (thuéc h¶i phËn quèc tÕ) ®Ó lÊy cí ra lÖnh cho kh«ng qu©n MÜ nÐm bom b¾n ph¸ mét sè n¬i trªn miÒn B¾c. I. . Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 42.Kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n MÜ tËp trung nÐm bom c¸c môc tiªu qu©n sù.. uy hiÕp ta däc bê biÓn. . sau khi dùng lªn “sù kiÖn vÞnh B¾c Bé”. qu©n. Gi¸o viªn: GV: §ç Thuú D¬ng 118 . c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp. ®Çu mèi giao th«ng.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . Vinh – BÕn Thuû (NghÖ An)..Ngµy 7/2/1965 chóng b¾n ph¸ thÞ x· §ång Híi (Qu¶ng B×nh). ChuÈn bÞ: 1.Ngµy 2/8/1964: 3 tµu phãng l«i cña h¶i qu©n ViÖt Nam tiÕn c«ng ®¸nh ®uæi tµu Ma-®èc MÜ ®ang vµo s©u h¶i phËn níc ta ë vïng biÓn gi÷a ®¶o Hßn Mª vµ L¹ch Trêng (Thanh Ho¸).

2. .Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc 1972. MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu chèng hiÓu tiÕp môc II. h¹n chÕ ®îc sù t¸n ph¸ GV: §ç Thuú D¬ng 119 . Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m II. æn ®Þnh tæ chøc: 2. => Nhê ®ã. ®µo ®¾p c«ng sù chiÕn ®Êu.Tranh ¶nh cã liªn quan.§¹i c¬ng lÞch sö ViÖt Nam tËp III. . D¹y bµi míi: a. + TriÖt ®Ó s¬ t¸n. chó träng ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp. . Häc sinh: Su tÇm tranh ¶nh giai ®o¹n lÞch sö nµy. MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i. 2. Ngay tõ khi MÜ g©y chiÕn tranh ph¸ miÒn B¾c ®· cã nh÷ng ho¹i miÒn B¾c. Chñ tr¬ng: (?) Tríc t×nh h×nh míi. MÜ l¹i tiÕp tôc thùc hiÖn chiÕn lîc g× ®Ó b×nh ®Þnh miÒn Nam? b.ChuyÓn mäi ho¹t ®éng sang thêi s¶n xuÊt.Chñ tr¬ng chuyÓn kinh tÕ tõ thêi b×nh sang thêi chiÕn: + Ta chñ tr¬ng ®Èy m¹nh kinh tÕ ®Þa ph¬ng. võa s¶n xuÊt (1965-1968). võa s¶n xuÊt: a. Nh©n d©n miÒn B¾c ®· chiÕn ®Êu chèng l¹i ©m mu ®ã ntn? Cuéc c¸ch m¹ng XHCN tiÕp tôc ra sao? MiÒn B¾c lµm nghÜa vô hËu ph¬ng lín ®èi víi tiÒn tuyÕn miÒn Nam ntn? Sau thÊt b¹i trong chiÕn lîc “chiÕn tranh côc bé”. ®Õ quèc MÜ cßn më réng chiÕn tranh b»ng kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n ra miÒn B¾c nh»m thùc hiÖn ©m mu biÕn ViÖt Nam thµnh thuéc ®Þa kiÓu míi cña chóng. chóng ta ®· ®a ra mét chñ tr¬ng g× trong viÖc lo¹t chñ tr¬ng: thùc hiÖn nhiÖm vô võa . Giíi thiÖu bµi: Cïng víi viÖc ®Èy m¹nh cuéc chiÕn tranh x©m lîc ë miÒn Nam ViÖt Nam b»ng chiÕn lîc “chiÕn tranh côc bé”. hÇm hµo phßng tr¸nh. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KTBC: (?) Tr×nh bµy diÔn biÕn vµ ý nghÜa cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy TÕt MËu Th©n 1968? 3. chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø nhÊt cña MÜ. ph©n t¸n nh÷ng n¬i ®«ng d©n ®Ó tr¸nh thiÖt h¹i vÒ ngêi vµ cña. III.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . võa chiÕn ®Êu? chiÕn: + Thùc hiÖn qu©n sù ho¸ toµn d©n.

nhiÒu ®Þa ph¬ng ®¹t “ba môc tiªu”: 5 tÊn thãc.Ngµy 1/11/1968: MÜ ph¶i tuyªn bè ngõng nÐm bom v« ®iÒu kiÖn miÒn B¾c. 3 m¸y bay F111. ph¸ huû 3. . ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu cña chiÕn ®Êu vµ ®êi sèng.Nh÷ng c¬ së c«ng nghiÖp lín kÞp thêi s¬ t¸n. . Thµnh tÝch chiÕn ®Êu: . 1 lao ®éng/1 ha gieo trång/1 n¨m. sím ®i vµo s¶n xuÊt. §Õn n¨m 1967 lµ 30 huyÖn. thÓ hiÖn s¸ng ngêi ch©n lý “kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do”. n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn. 2. miÒn B¾c ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch g× trong s¶n xuÊt? (?) HËu ph¬ng miÒn B¾c ®· chi viÖn nh÷ng g× vµ b»ng c¸ch nµo cho miÒn Nam ®¸nh MÜ? cña chiÕn tranh. * N«ng nghiÖp: . Mçi tØnh trë thµnh mét ®¬n vÞ kinh tÕ t¬ng ®èi hoµn chØnh. miÒn B¾c ®· b¾n r¬i. * C«ng nghiÖp: .Toµn miÒn B¾c dÊy lªn phong trµo thi ®ua chèng MÜ.243 m¸y bay.NhiÒu HTX. * Giao th«ng vËn t¶i: 120 GV: §ç Thuú D¬ng .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) MiÒn B¾c ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch g× trong cuéc chiÕn ®Êu chèng MÜ ph¸ ho¹i? (?) Cïng víi thµnh tÝch trong chiÕn ®Êu. cøu níc. lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu hµng ngh×n giÆc l¸i.C«ng nghiÖp ®Þa ph¬ng vµ c«ng nghiÖp quèc phßng ph¸t triÓn. b¾n ch¸y vµ b¾n ch×m 143 tµu chiÕn. t¨ng kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña chiÕn ®Êu t¹i chç vµ ®êi sèng cña nh©n d©n tõng ®Þa ph¬ng. 2 ®Çu lîn. c.485 HTX.Trong cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c lÇn thø nhÊt (5/8/1964 -> 1/11/1968). trong ®ã cã 6 m¸y bay B52. .N¨ng lùc s¶n xuÊt ë mét sè ngµnh ®îc gi÷ v÷ng. .DiÖn tÝch canh t¸c ®îc më réng. Thµnh tÝch trong s¶n xuÊt: ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch to lín. b. . 640 HTX ®¹t môc tiªu 5 tÊn thãc/1 ha trong 2 vô.N¨m 1965: miÒn B¾c cã 7 huyÖn. . ph©n t¸n.

MiÒn B¾c thùc hiÖn nghÜa vô hËu ph¬ng lín . qu©n kh«ng thiÕu mét ngêi”. ®Ó gì thÕ bÝ vÒ chiÕn lîc. . III.000 c¸n bé. 1. ChiÕn lîc “ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh” vµ “§«ng D¬ng ho¸ chiÕn tranh” cña MÜ a. søc cña cho c¸ch m¹ng miÒn Nam. ¨n ho¸ t¹i c¸c vïng gi¶i phãng. bé ®éi vµo Nam tham gia chiÕn ®Êu. ChiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh” vµ “ §«ng D¬ng ho¸ chiÕn tranh” cña MÜ (1969-1973). thùc phÈm. .TuyÕn ®êng vËn chuyÓn chiÕn lîc B¾c – Nam mang tªn Hå ChÝ Minh trªn bé (däc theo d·y Trêng S¬n) vµ trªn biÓn (däc theo bê biÓn) b¾t ®Çu khai th«ng tõ th¸ng 5/1959 ®· nèi liÒn hËu ph¬ng víi tiÒn tuyÕn. MÜ chuyÓn sang chiÕn lîc “VN ho¸ 121 GV: §ç Thuú D¬ng . trong 4 n¨m (1965-1968).Qua hai tuyÕn ®êng vËn chuyÓn chiÕn lîc ®ã. MÜ ®· dïng nh÷ng thñ ®o¹n g×? B¶o ®¶m giao th«ng th«ng suèt. . qu©n trang. miÒn B¾c phÊn ®Êu: “Mçi ngêi lµm viÖc b»ng hai”. cøu níc. Hoµn c¶nh: .TÝnh chung søc ngêi. x©y dùng kinh tÕ. miÒn B¾c ®· ®a h¬n 300. x¨ng dÇu. thuèc men.Sau thÊt b¹i trong chiÕn lîc “chiÕn tranh côc bé”. göi vµo miÒn Nam hµng chôc v¹n tÊn vò khÝ. V× tiÒn tuyÕn kªu gäi. . 3. l¬ng thùc. s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña nh©n d©n.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc III. ®¹n dîc. (?) Hoµn c¶nh nµo ®· khiÕn MÜ ®Ò ra chiÕn lîc “VN ho¸ chiÕn tranh” vµ “§«ng D¬ng ho¸ chiÕn tranh”? (?) MÜ cã ©m mu g× khi thùc hiÖn chiÕn lîc nµy? (?) §Ó thùc hiÖn ©m mu ®ã. MiÒn B¾c lu«n híng vÒ miÒn nam. phôc vô chiÕn ®Êu. søc cña tõ miÒn B¾c chuyÓn vµo miÒn Nam sau 4 n¨m ®· t¨ng gÊp 10 lÇn so víi thêi k× tríc. ®¸p øng ®îc yªu cÇu phôc vô chiÕn ®Êu. chi viÖn ®Çy ®ñ nhÊt søc ngêi. qu©n dông.MiÒn B¾c lµ hËu ph¬ng lín cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ. hËu ph¬ng ®¸p l¹i “Thãc kh«ng thiÕu mét c©n.V× miÒn Nam ruét thÞt.

122 GV: §ç Thuú D¬ng . t¨ng cêng chiÕn tranh ë Lµo (1971). 2. HuÕ. ta ®· giµnh ®îc nh÷ng th¾ng lîi g× vÒ chÝnh trÞ? (?) Nh÷ng th¾ng lîi vÒ qu©n sù cña ta (19691973)? chiÕn tranh” ë miÒn Nam vµ më réng ra toµn chiÕn trêng §«ng D¬ng.C«ng thøc: ChiÕn lîc “ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh” ®îc tiÕn hµnh b»ng lùc lîng qu©n ®éi Sµi Gßn lµ chñ yÕu. ChiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “VN ho¸ chiÕn tranh” vµ “§«ng D¬ng ho¸ chiÕn tranh”. trong ®ã cã 21 níc ®Æt quan hÖ ngo¹i giao. Võa ra ®êi. ChÝnh phñ l©m thêi ®· ®îc 23 níc c«ng nhËn. cã sù phèi hîp vÒ ho¶ lùc vµ kh«ng qu©n MÜ. thùc hiÖn “§«ng D¬ng ho¸ chiÕn tranh”. Th¾ng lîi chÝnh trÞ: . .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Trong thêi k× nµy. thu hót ®«ng ®¶o sinh viªn.¢m mu: dïng ngêi ViÖt trÞ ngêi ViÖt.Ngµy 24.Ngµy 6/6/1969: ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi céng hoµ miÒn Nam ViÖt Nam ra ®êi lµ th¾ng lîi chÝnh trÞ më ®Çu giai ®o¹n chèng chiÕn lîc “VN h¸o chiÕn tranh”. a. do MÜ chØ huy b»ng hÖ thèng cè vÊn qu©n sù. Thùc hiÖn: . . ¢m mu: .Qu©n ®éi Sµi Gßn cßn ®îc MÜ sö dông nh lùc lîng xung kÝch ë §«ng D¬ng trong c¸c cuéc hµnh qu©n më réng x©m lîc Cam-pu-chia (1970). §©y lµ mét tæn thÊt v«n cïng lín cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam.Phong trµo ®Êu tranh chÝnh trÞ ë kh¾p c¸c ®« thÞ miÒn Nam liªn tôc diÔn ra. §µ N½ng. .Lµo – CPC häp ®Ó biÓu thÞ quyÕt t©m ®oµn kÕt kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n 3 níc §«ng D¬ng chèng MÜ më réng chiÕn tranh ra toµn §«ng D¬ng. häc sinh tham gia. 25/4/1970: Héi nghÞ cÊp cao 3 níc VN . ®Æc biÖt lµ ë 3 thµnh phè lín: Sµi Gßn. Ngµy 2/9/1969 Hå ChÝ Minh qua ®êi. dïng ngêi §«ng D¬ng ®¸nh ngêi §«ng D¬ng. c. b.

qu©n ®éi Sµi Gßn khái §êng 9Nam Lµo.Tõ 30/4 -> 30/6/1970: qu©n ®éi VN cã sù phèi hîp cña qu©n d©n Cam-puchia ®· ®Ëp tan cuéc hµnh qu©n x©m lîc Cam-pu-chia cña 10 v¹n qu©n MÜ vµ qu©n ®éi Sµi Gßn. T©y Nguyªn.Tõ 12/2 -> 23/3/1971: qu©n ®éi ViÖt Nam cã sù phèi hîp qu©n d©n Lµo ®· ®Ëp tan cuéc hµnh qu©n mang tªn “Lam S¬n – 719” nh»m chiÕm gi÷ ®íng 9 – Nam Lµo cña 4. * ý nghÜa: . gi¶i phãng nhiÒu vïng ®Êt ®ai réng lín víi 4. §«ng Nam Bé. Th¾ng lîi qu©n sù: .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc n¨m 1972 ®· diÔn ra ntn? ý nghÜa lÞch sö cña cuéc tiÕn c«ng ®ã? . lÊy Qu¶ng TrÞ lµm híng tiÕn c«ng chñ yÕu. . 3. .5 triÖu d©n (®«ng b¾c Cam-pu-chia). b.Tõ cuèi 30/3 -> cuèi th¸ng 6/1972: qu©n ta më cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc ®¸nh vµo Qu¶ng TrÞ.5 v¹n qu©n MÜ vµ qu©n ®éi Sµi Gßn. 123 GV: §ç Thuú D¬ng .Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc n¨m 1972 ®· gi¸ng ®ßn nÆng nÒ vµo chiÕn lîc “VN ho¸ chiÕn tranh”. Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc n¨m 1972: . trªn hÇu kh¾p c¸c ®Þa bµn chiÕn lîc quan träng. råi ph¸t triÓn chóng ra kh¾p c¸c chiÕn trêng miÒn Nam.Trong thêi gian ng¾n. gi÷ v÷ng hµnh lang chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng §«ng D¬ng.ë n«ng th«n: phong trµo næi dËy chèng ph¸ b×nh ®Þnh. nh©n d©n. lo¹i khái vßng chiÕn ®Êu h¬n 20 v¹n ®Þch.Qu©n ta tiÕn c«ng ®Þch víi cêng ®é m¹nh. . chóng ta ®· chäc thñng 3 phßng tuyÕn m¹nh nhÊt cña ®Þch: Qu¶ng TrÞ. ph¸ Êp chiÕn lîc diÔn ra s«i næi. quÐt hÕt qu©n MÜ. gi¶i phãng ®Êt ®ai. ChiÕn th¾ng nµy chøng tá qu©n vµ d©n miÒn Nam hoµn toµn cã thÓ ®¸nh b¹i MÜ trong “VN ho¸ chiÕn tranh”. quy m« lín.

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . cøu níc (1965 – 1973) (tiÕp theo). tr¶ lêi c©u hái. Häc sinh: §äc. tæ chøc ®êi sèng x· héi. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø hai cña MÜ (1969-1973). æn ®Þnh tæ chøc: 2. I. Cñng cè: (?) MiÒn Nam ®· chiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc “VN ho¸ chiÕn tranh” cña MÜ ntn? 5. II. D¹y bµi míi: a. GV: §ç Thuú D¬ng 124 . Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 44: C¶ níc trùc tiÕp chiÕn ®Êu chèng MÜ. t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt. . 2. MiÒn B¾c kh«i phôc vµ ph¸t Gv: ChiÕn tranh ph¸ ho¹i triÓn kinh tÕ – v¨n ho¸: miÒn B¾c lÇn thø nhÊt kÕt thóc. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m IV.Lîc ®å: MiÒn B¾c chiÕn ®Êu chèng chiÕn lîc chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø hai cña MÜ (1969-1972). cøu níc (1965 – 1973) (tiÕp theo). triÓn kinh tÕ – v¨n ho¸. DÆn dß: Häc bµi. chuÈn bÞ: C¶ níc trùc tiÕp chiÕn ®Êu chèng MÜ. Gi¸o viªn: . Bªn c¹nh thuËn lîi. Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 43. Giíi thiÖu bµi: b. miÒn B¾c gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do hËu qu¶ nÆng nÒ cña chiÕn tranh ph¸ ho¹i. ChuÈn bÞ: 1. III. 4. thõa nhËn sù thÊt b¹i cña chiÕn lîc “VN ho¸ chiÕn tranh”.§¹i c¬ng lÞch sö ViÖt Nam – tËp III. KTBC: (?) Tr×nh bµy diÔn biÕn cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc n¨m 1972? 3. 1.Buéc MÜ ph¶i tuyªn bè “MÜ ho¸” trë l¹i chiÕn tranh x©m lîc. MiÒn B¾c kh«i phôc vµ ph¸t hiÓu môc IV.

NhiÒu c«ng tr×nh ®ang lµm dë ®îc u tiªn x©y dùng tiÕp vµ ®a vµo ho¹t ®éng (nhµ m¸y thñy ®iÖn Th¸c Bµ ho¹t ®éng th¸ng 10/1971). ®a ®Õn t×nh tr¹ng tr× trÖ. .TÝch cùc ¸p dông tiÕn bé khoa häc – kÜ thuËt vµ nhiÒu biÖn ph¸p th©m canh t¨ng vô ë c¸c HTX. mét sè HTX ®¹t tõ 6 -> 7 tÊn thãc/1 ha. vËt liÖu x©y dùng. S¶n lîng l¬ng thùc n¨m 1990 t¨ng 60 v¹n tÊn so víi n¨m 1968.. (?) Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu cña miÒn B¾c trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô kh«i phôc kinh tÕ vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸? * VÒ NN: . . c¬ khÝ.Gi¸ trÞ s¶n lîng CN n¨m 1971 t¨ng 142% so víi n¨m 1968. * Giao th«ng vËn t¶i: ®îc kh«i phôc.Chñ tr¬ng khuyÕn khÝch s¶n xuÊt. cã bíc ph¸t triÓn.NhiÒu c¬ së CN trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng bÞ t¸n ph¸ ®îc kh«i phôc nhanh chãng. ph¸t triÓn kinh tÕ – v¨n ho¸. . * VÒ CN: . qu¶n lý x· héi. miÒn B¾c thùc hiÖn ®ång thêi 3 cuéc vËn ®éng chÝnh trÞ lín: . NhiÒu HTX ®¹t môc tiªu 5 tÊn thãc. qu¶n lý kinh tÕ.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 do sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña ta trong chØ ®¹o.N©ng cao chÊt lîng ®¶ng viªn vµ kÕt n¹p §¶ng viªn líp Hå ChÝ Minh. n¶y sinh nhiÒu hiÖn tîng tiªu cùc. .Ph¸t huy d©n chñ vµ t¨ng cêng chÕ ®é lµm chñ tËp thÓ cña quÇn chóng x· viªn ë n«ng th«n. Cuèi 1969.Lao ®éng s¶n xuÊt. . than. => gãp phÇn ®éng viªn quÇn chóng nh©n d©n trong qu¸ tr×nh kh«i phôc. nhÊt lµ c¸c tuyÕn giao th«ng chiÕn lîc bÞ ph¸ ho¹i nÆng nÒ.§a ch¨n nu«i lªn thµnh ngµnh chÝnh.Mét sè ngµnh CN quan träng nh ®iÖn. .. . 125 GV: §ç Thuú D¬ng .

Ngµy 6/4/1972: MÜ cho m¸y bay nÐm bom b¾n ph¸ mét sè n¬i tõ Thanh Ho¸ ®Õn Qu¶ng B×nh. miÒn B¾c ®· cã thÓ chñ ®éng. . 2. giao th«ng vËn t¶i b¶o ®¶m th«ng suèt. . c¸c ho¹t 126 GV: §ç Thuú D¬ng . a. §êi sèng nh©n d©n æn ®Þnh. c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. lµm cho chiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh ®øng tríc nguy c¬ ph¸ s¶n hoµn toµn. . x©y dùng ë miÒn B¾c vÉn ph¸t triÓn.Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc 1972 cña qu©n d©n ta ë miÒn Nam ®· ®Èy MÜ – Nguþ vµo t×nh tr¹ng nguy khèn. cïng c¸c cöa s«ng. miÒn B¾c ®· tiÕn hµnh chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i ntn? S¶n xuÊt ra sao? * V¨n ho¸. §Ó cøu v·n t×nh thÕ.Nhê ®îc chuÈn bÞ tríc víi t thÕ lu«n s½n sµng chiÕn ®Êu.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) MÜ ®· tiÕn hµnh chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c lÇn thø hai ntn? (?) Tríc t×nh h×nh ®ã. . MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i. MÜ tiÕn hµnh chiÕn tranh b»ng kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n ph¸ ho¹i miÒn B¾c lÇn hai.Ngµy 16/4/1972: NÝch-x¬n tuyªn bè chÝnh thøc cuéc chiÕn tranh b»ng kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n ph¸ ho¹i miÒn B¾c. qu¶n lý kinh tÕ vµ x· héi bíc ®Çu ®îc kh¾c phôc.Ngµy 9/5/1972: NÝch-x¬n ra lÖnh th¶ m×n phong to¶ c¶ng H¶i Phßng. . . kÞp thêi chèng tr¶ ®Þch ngay tõ trËn ®Çu. Mét sè khã kh¨n do sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña ta trong chØ ®¹o. võa s¶n xuÊt vµ lµm nghÜa vô hËu ph¬ng. MÜ t¨ng cêng chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam b»ng c¸ch huy ®éng lùc lîng lín kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n å ¹t tham chiÕn ë miÒn Nam vµ g©y chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c. y tÕ: nhanh chãng ®îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn. b.Trong ®iÒu kiÖn chiÕn tranh ¸c liÖt. gi¸o dôc. võa s¶n xuÊt. luång l¹ch vïng biÓn níc ta. MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i.

GÇn 2 th¸ng sau khi tuyªn bè ngõng nÐm bom b¾n ph¸ miÒn B¾c tõ vÜ tuyÕn 20 trë ra. tèc ®é.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ®éng v¨n ho¸. Trong cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i nµy. gi¸o dôc.LËp trêng cña bèn bªn. . m©u thuÉn nhau khiÕn cho cuéc GV: §ç Thuú D¬ng 127 . hµnh ®éng t¸o b¹o h¬n vµ sö dông phæ biÕn c¸c H§2: Híng dÉn HS t×m lo¹i m¸y bay hiÖn ®¹i nhÊt lóc bÊy giê. ®· buéc MÜ ph¶i trë l¹i Héi nghÞ Pa-ri vµ kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri vÒ chÊm døt chiÕn tranh. thùc chÊt lµ cña hai bªn ViÖt Nam vµ Hoµ K× rÊt xa nhau. lËp l¹i hoµ b×nh ë ViÖt Nam (27/1/1973). MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam ViÖt Nam (ChÝnh phñ l©m thêi céng hoµ miÒn Nam ViÖt Nam). . y tÕ ®îc duy tr× vµ ph¸t triÓn. ®¸nh b¹i hoµn toµn cuéc tËp ra ntn? kÝch chiÕn lîc b»ng kh«ng qu©n cña MÜ.Qu©n vµ d©n miÒn B¾c ®· ®¸nh tr¶ nh÷ng ®ßn ®Ých ®¸ng ngay tõ trËn (?) Héi nghÞ Pa-ri ®· diÔn ®Çu. cêng ®é b¾n ph¸. HiÖp ®Þnh Pa-ri n¨m 1973 vÒ chÊm døt chiÕn tranh. . . ngµy 14/12/1972: NÝch-x¬n phª chuÈn kÕ ho¹ch më cuéc tËp kÝch chiÕn lîc b»ng m¸y bay B52 vµo Hµ Néi.TrËn “§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng” lµ trËn th¾ng quyÕt ®Þnh cña ta.Ngµy 13/5/1968: Héi nghÞ Pa-ri b¾t ®Çu häp gåm hai bªn: ®¹i diÖn ChÝnh phñ Hoa K× vµ ®¹i diÖn ChÝnh phñ ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. lËp nªn chiÕn th¾ng “§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng” chÊn ®éng ®Þa cÇu. TiÕn tr×nh cña héi nghÞ Pa-ri . . hiÓu môc V.Ngµy 25/1/1969: Héi nghÞ bèn bªn ®· häp gåm: ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. Hoµ K× vµ ViÖt Nam céng hoµ (ChÝnh phñ Sµi Gßn). MÜ ®· leo thang ®Õn møc cao vÒ quy m«. H¶i Phßng. b¾t ®Çu tõ ngµy 18 ®Õn ngµy 29/12/1972. lËp l¹i hoµ b×nh ë ViÖt Nam 1. V.

tõ chèi kÝ dù th¶o HiÖp ®Þnh do ViÖt Nam ®a ra (Th¸ng 10/1972) ®Ó chóng tiÕn hµnh cuéc tËp kÝch chiÕn lîc b»ng kh«ng qu©n lín nhÊt trong lÞch sö chiÕn tranh tõ tríc tíi ®ã.LËp trêng cña phÝa ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ lµ ®ßi rót hÕt qu©n MÜ vµ qu©n ®ång minh khái miÒn Nam.C¸c bªn thõa nhËn thùc tÕ miÒn Nam GV: §ç Thuú D¬ng 128 . thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña ViÖt Nam. Nhng MÜ ®· thÊt b¹i trong cuéc tËp kÝch chiÕn lîc ®ã.LËp trêng cña MÜ th× ngîc l¹i.Ngµy 27/1/1973: HiÖp ®Þnh Pa-ri vÒ chÊm døt chiÕn tranh ë ViÖt Nam ®îc (?) HiÖp ®Þnh Pa-ri cã ý kÝ kÕt chÝnh thøc gi÷a 4 bé trëng ®¹i nghÜa lÞch sö ntn? diÖn cho c¸c chÝnh phñ tham dù Héi nghÞ. kh«ng cã sù can thiÖp cña níc ngoµi.Hoa K× vµ c¸c níc cam kÕt t«n träng ®éc lËp. buéc ph¶i trë l¹i kÝ dù th¶o HiÖp ®Þnh Pa-ri do ta ®a ra tríc ®ã. . .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ®Êu tranh diÔn ra rÊt gay g¾t trªn bµn th¬ng lîng. cam kÕt kh«ng tiÕp tôc dÝnh lÝu qu©n sù hoÆc can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña miÒn Nam ViÖt Nam. . ®ßi t«n träng c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n cña nh©n d©n ViÖt Nam vµ (?) HiÖp ®Þnh Pa-ri bao quyÒn tù quyÕt cña nh©n d©n miÒn gåm nh÷ng ®iÒu kho¶n Nam ViÖt Nam. ®ßi qu©n ®éi miÒn B¾c ph¶i rót khái miÒn Nam. dïng m¸y bay B52 nÐm bom Hµ Néi. g×? .Hoµ K× rót hÕt qu©n ®éi cña m×nh vµ qu©n ®ång minh. chñ quyÒn.Nh©n d©n miÒn Nam ViÖt Nam tù quyÕt ®Þnh t¬ng lai chÝnh trÞ cña hä th«ng qua tæng tuyÓn cö tù do. H¶i Phßng trong 12 ngµy ®ªm cuèi 1972 víi ý ®å buéc phÝa ViÖt Nam kÝ dù th¶o HiÖp ®Þnh do MÜ ®a ra. 2. . . huû bá c¸c c¨n cø qu©n sù MÜ. Néi dung HiÖp ®Þnh Pa-ri: .

Hoa K× cam kÕt gãp phÇn vµo viÖc hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh ë ViÖt Nam vµ §«ng D¬ng. . VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: .NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng miÒn B¾c vµ c¸ch m¹ng miÒn Nam trong thêi k× míi sau HiÖp ®Þnh Pa-ri nh»m tiÕn tíi gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam. hai vïng kiÓm so¸t vµ 3 lùc lîng chÝnh trÞ. bÊt khuÊt cña qu©n vµ d©n ë hai miÒn ®Êt níc. .Lµ th¾ng lîi quan träng. I. Cñng cè: (?) Néi dung c¬ b¶n cña HiÖp ®Þnh Pa-ri 1973? 5. 3. 4. cøu níc. . thèng nhÊt ®Êt níc (1973-1975). VÒ kÜ n¨ng: GV: §ç Thuú D¬ng 129 . VÒ t tëng: Båi dìng cho HS lßng yªu níc. 2. ************************ ******************************************************************** TuÇn 32 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 45: Hoµn thµnh gi¶i phãng miÒn Nam. DÆn dß: Häc bµi. thèng nhÊt ®Êt níc (1973-1975). hai qu©n ®éi. vµo tiÒn ®å cña c¸ch m¹ng. t¹o thêi c¬ thuËn lîi ®Ó nh©n d©n ta tiÕn lªn gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ViÖt Nam cã hai chÝnh quyÒn. ph¶i rót hÕt qu©n vÒ níc.C¸c bªn ngõng b¾n t¹i chç. 3.MÜ ph¶i c«ng nhËn c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n cña nh©n d©n ta.HiÖp ®Þnh Pa-ri vÒ ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ cña cuéc ®Êu tranh kiªn cêng. chuÈn bÞ: Hoµn thµnh gi¶i phãng miÒn Nam. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. trao tr¶ cho nhau tï binh vµ d©n thêng bÞ b¾t. .ý nghÜa lÞch sö vµ nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ. niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng. . ý nghÜa lÞch sö . tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc.

miÒn B¾c c¨n b¶n hoµn thµnh viÖc th¸o gì xong bom. II. Thµnh qu¶ cña c¸ch m¹ng miÒn nh÷ng thµnh tùu ®ã? B¾c (1973-®Çu 1975) . kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – v¨n ho¸. + So s¸nh lùc lîng ë miÒn Nam cã lîi cho CM. thèng nhÊt Tæ quèc vµ ý nghÜa cña th¾ng lîi trªn. tranh ¶nh trong SGK.§µ N½ng. 1975) vµ ý nghÜa cña 2.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch. + MiÒn B¾c trë l¹i hoµ b×nh. (?) T×nh h×nh níc ta sau 1. MiÒn B¾c kh¾c phôc hËu qu¶ hiÓu môc I. nhËn ®Þnh. ph¸t triÓn c¸ch m¹ng XHCN miÒn kinh tÕ. Gi¸o viªn: . tr¶ lêi c©u hái.Lîc ®å: Cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy Xu©n 1975: + ChiÕn dÞch T©y Nguyªn + ChiÕn dÞch HuÕ . æn ®Þnh tæ chøc: 2. biÓn. ra søc chi viÖn cho B¾c ®¹t ®îc (1973 . III. D¹y bµi míi: a. m×n. 2. + ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh. T×nh h×nh níc ta sau HiÖp HiÖp ®Þnh Pa-ri ntn? ®Þnh Pa-ri Sau HiÖp ®Þnh Pa-ri n¨m 1973 vÒ ViÖt Nam: + Qu©n MÜ buéc ph¶i rót khái níc ta.§¹i c¬ng lÞch sö ViÖt Nam – TËp III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I.1973. Häc sinh: §äc. kh¾c (?) Nh÷ng thµnh tùu cña phôc hËu qu¶ chiÕn tranh. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. chiÕn tranh.®Çu tiÒn tuyÕn miÒn Nam. b¶o ®¶m ®i l¹i b×nh thêng. KTBC: (?) Néi dung c¬ b¶n cña HiÖp ®Þnh Pa-ri 1973? 3.Cuèi th¸ng 6. ®¸nh gi¸ tinh thÇn ®oµn kÕt chiÕn ®Êu cña nh©n d©n ta ë hai miÒn Nam – B¾c nh»m tiÕn tíi gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam. ra søc chi viÖn cho miÒn Nam. Giíi thiÖu bµi: b.Sau 2 n¨m (1973-1974) miÒn B¾c c¬ b¶n kh«i phôc xong c¸c c¬ së kinh tÕ. . . ChuÈn bÞ: 1. GV: §ç Thuú D¬ng 130 . kÜ n¨ng sö dông b¶n ®å. thuû l«i trªn s«ng. v¨n ho¸.

l¬ng thùc thùc phÈm. t¹o thÕ vµ lùc. thuèc men. t×nh h×nh MÜ – Nguþ ntn? (?) Sau hiÖp ®Þnh Pa-ri. 26 v¹n tÊn vò khÝ.Víi HiÖp ®Þnh Pa-ri. 1. a. . ngµy 29/3/1973. ngoµi viÖc phôc vô nhiÖm vô chiÕn ®Êu víi träng t©m tiÕn tíi Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy Xu©n 1975. s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. + Chi viÖn cña miÒn B¾c cho miÒn Nam thêi k× nµy. T×nh h×nh MÜ – Nguþ .7 v¹n bé ®éi. x¨ng dÇu. gi¸o dôc. n«ng nghiÖp trªn mé sè mÆt quan träng ®· ®¹t vµ vît møc n¨m 1964 vµ 1971 lµ 2 n¨m ®¹t møc cao nhÊt trong 20 n¨m x©y dùng CNXH ë miÒn B¾c. y tÕ. §Êu tranh chèng ®Þch “b×nh ®Þnh – lÊn chiÕm”. lùc lîng cña ta ë miÒn Nam ntn? c¸c hÖ thèng thuû n«ng. qu©n dông. . T×nh h×nh miÒn Nam sau HiÖp ®Þnh Pa-ri. MÜ gi÷ l¹i ë miÒn Nam h¬n 2 v¹n cè vÊn qu©n sù ®éi lèt d©n sù. chóng ta ®· ®¸nh cho “MÜ cót”.§Õn cuèi 1974 . MÜ ®· ph¶i lµm lÔ cuèn cê vÒ níc. Nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ chóng ta ph¶i tiÕp tôc ®¸nh cho “Nguþ nhµo”. qu©n trang. m¹ng líi giao th«ng. lËp ra Bé chØ huy 131 GV: §ç Thuú D¬ng . miÒn B¾c gÊp rót ®a vµo miÒn Nam 5.Thùc hiÖn nghÜa vô hËu ph¬ng ®èi víi miÒn Nam: + Trong 2 n¨m 1973-1974. ®êi sèng nh©n d©n ®îc æn ®Þnh. cßn chuÈn bÞ cho x©y dùng vµ tiÕp qu¶n vïng gi¶i phãng sau khi chiÕn tranh kÕt thóc. nh©n viªn kÜ thuËt. + Trong 2 th¸ng ®Çu n¨m 1975. c¸n bé chuyªn m«n. II.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. miÒn B¾c ®a vµo c¸c chiÕn trêng gÇn 20 v¹n bé ®éi.Sau HiÖp ®Þnh Pa-ri. . Kinh tÕ cã bíc ph¸t triÓn. (?) Sau HiÖp ®Þnh Pa-ri. ®¹n dîc. hµng v¹n thanh niªn xung phong. c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸. tiÕn tíi gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam.

. kÎ ®ang ph¸ ho¹i hoµ b×nh. . liªn tiÕp më nh÷ng cuéc hµnh qu©n “b×nh ®Þnh – lÊn chiÕm” vïng gi¶i phãng. b. Héi nghÞ lÇn thø 21 cña BCH trung ¬ng §¶ng ®· häp. qu¸ nhÊn m¹nh ®Õn hoµ b×nh.§îc cè vÊn MÜ chØ huy vµ nhËn viÖn trî cña MÜ. Cuéc ®Êu tranh chèng ®Þch lÊn chiÕm 132 GV: §ç Thuú D¬ng . tù do.1973. mÊt d©n trªn mét sè ®Þa bµn quan träng. thèng nhÊt Tæ quèc. qu©n sù. cã lîi cho cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta ë miÒn Nam chèng ©m mu vµ hµnh ®éng míi cña MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn. tiÕp tôc con ®êng c¸ch m¹ng b¹o lùc. chÝnh quyÒn Sµi Gßn ngang nhiªn ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Pa-ri. Chóng huy ®éng gÇn nh toµn bé lùc lîng tiÕn hµnh chiÕn dÞch “trµn ngËp l·nh thæ”. 2.Trong nh÷ng th¸ng ®Çu chèng bän nguþ quyÒn “lÊn chiÕm”. th¸ng 7.®Çu 1975.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Cuèi 1973 . nªn chóng ta bÞ mÊt ®Êt. kinh tÕ cho nguþ quyÒn Sµi Gßn.. ngo¹i giao. nhng kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng ©m mu nham hiÓm cña kÎ thï. tiÕp tôc viÖn trî qu©n sù. trµn ngËp l·nh thæ cña ta diÔn ra ntn? (?) Thµnh tÝch s¶n xuÊt cña khu gi¶i phãng trùc tiÕp chi viÖn cho CM miÒn Nam ntn? qu©n sù MÜ. Héi nghÞ nªu râ nhiÖm vô c¬ b¶n cña CM miÒn Nam lóc ®ã lµ tiÕp tôc cuéc c¸ch m¹ng d©n téc. d©n chñ nh©n d©n. nhËn ®Þnh kÎ thï vÉn lµ ®Õ quèc MÜ vµ tËp ®oµn NguyÔn V¨n ThiÖu. cuéc ®Êu tranh chèng ®Þch lÊn chiÕm. hµo hîp d©n téc. hoµ hîp d©n téc. ng¨n c¶n nh©n d©n ta ®i tíi ®éc lËp.Tríc t×nh h×nh ®ã. ta ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. kiªn quyÕt ®¸nh ®Þch trªn 3 mÆt trËn: chÝnh trÞ. VÒ phÝa ta: . “trµn ngËp l·nh thæ”. .ViÖc kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri vÒ chÊm døt chiÕn tranh ë ViÖt Nam vµ qu©n ®éi x©m lîc MÜ rót khái níc ta ®· t¹o nªn sù thay ®æi c¨n b¶n trong so s¸nh lùc lîng gi÷a c¸ch m¹ng vµ ph¶n c¸ch m¹ng..

cïng víi cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ quª h¬ng. c¸c mÆt ho¹t ®éng v¨n ho¸ . më réng vïng gi¶i phãng. §ãng gãp cña nh©n d©n cho c¸ch m¹ng ngµy cµng t¨ng. . gi¶i phãng ®êng 14. b¶o vÖ vïng gi¶i phãng . gi¸o dôc. 4.T¹i khu gi¶i phãng. gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam. c¸ch m¹ng miÒn Nam ®îc t¨ng cêng lùc lîng nhanh chãng. . nh©n d©n khu IX ®· ®ãng gãp 1.Qu©n ta giµnh th¾ng lîi vang déi trong chiÕn dÞch ®¸nh ®êng 14 – Phíc Long.C¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.7 triÖu gi¹ lóa.®Çu 1975. võa chñ ®éng më nh÷ng cuéc tiÕn c«ng ®Þch t¹i nh÷ng c¨n cø xuÊt ph¸t c¸c cuéc hµnh qu©n cña chóng.x· héi.Cuèi 1974 . DÆn dß: Häc bµi. 6 th¸ng ®Çu n¨m 1974. bæ sung t¹i chç rÊt quan träng cïng víi sù chi viÖn to lín cña miÒn B¾c. .B¾t ®Çu tõ cuèi 1973. thÞ x· vµ toµn tØnh Phíc Long víi 50. nh©n d©n ra søc kh«i phôc vµ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt.N¨m 1973: diÖn tÝch gieo trång ë c¸c vïng gi¶i phãng thuéc ®ång b»ng s«ng Cöu Long t¨ng 20% so víi 1972. Cñng cè: (?) T×nh h×nh níc ta sau HiÖp ®Þnh Pa-ri? 5. . qu©n d©n miÒn Nam võa kiªn quyÕt ®¸nh tr¶ ®Þch trong c¸c cuéc hµnh qu©n “b×nh ®Þnh – lÊn chiÕm”.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Gv: TÊt c¶ nh÷ng thµnh tùu trªn lµ nguån cung cÊp. thiÕt thùc chuÈn bÞ cho ®¹i th¾ng mïa xu©n 1975.000 d©n. chuÈn bÞ kiÓm tra 15’. thèng nhÊt ®Êt níc. thñ c«ng nghiÖp. . ta më ®ît ho¹t ®éng qu©n sù §«ng – Xu©n vµo híng Nam Bé. träng t©m lµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ §«ng Nam Bé. y tÕ còng ®îc ®Èy m¹nh. th¬ng nghiÖp. t¨ng nguån dù tr÷ chiÕn lîc cho cuéc chiÕn ®Êu hoµn thµnh gi¶i phãng miÒn Nam. .N¨m 1973. thèng nhÊt ®Êt níc (1973-1975) (tiÕp theo) Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: GV: §ç Thuú D¬ng 133 . tiÕp: Hoµn thµnh gi¶i phãng miÒn Nam.7 triÖu gi¹. . ®ãng gãp ®îc 2.

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

TiÕt 46: Hoµn thµnh gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt níc (1973-1975) (tiÕp theo) I. Môc tiªu cÇn ®¹t: Nh tiÕt 45. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Lîc ®å chiÕn dÞch T©y Nguyªn, HuÕ - §µ N½ng, Hå ChÝ Minh. - Nh÷ng tµi liÖu cã liªn quan. 2. Häc sinh: §äc, tr¶ lêi c©u hái. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KTBC: KiÓm tra 15’ (?) Sau HiÖp ®Þnh Pa-ri, miÒn B¾c thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô g×? 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m III. Gi¶i phãng hoµn toµn miÒn hiÓu môc III. Nam, giµnh toµn vÑn l·nh thæ Tæ quèc 1. Chñ tr¬ng, kÕ ho¹ch gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam (?) Hoµn c¶nh nµo ®· a. Hoµn c¶nh: khiÕn ta ®a ra chñ tr¬ng, - Cuèi 1974 - ®Çu 1975, t×nh h×nh so kÕ ho¹ch gi¶i phãng hoµn s¸nh lùc lîng ë miÒn Nam thay ®æi toµn miÒn Nam? nhanh chãng cã lîi cho c¸ch m¹ng. (Qu©n MÜ vµ ®ång minh ®· rót hÕt vÒ níc, chÝnh quyÒn qu©n ®éi Sµi Gßn mÊt chç dùa. ViÖn trî cña MÜ vÒ qu©n sù, tµi chÝnh cho chÝnh quyÒn Sµi Gßn gi¶m ®¸ng kÓ chØ cßn kho¶ng mét nöa. Tæng thèng NguyÔn V¨n ThiÖu nãi “®¸nh giÆc theo kiÓu con nhµ nghÌo”) => Bé chÝnh trÞ trung ¬ng §¶ng ®Ò (?) Trong chñ tr¬ng, kÕ ra kÕ ho¹ch gi¶i phãng hoµn toµn miÒn ho¹ch gi¶i phãng hoµn Nam trong 2 n¨m 1975 vµ 1976. toµn miÒn Nam, cã nh÷ng b. KÕ ho¹ch gi¶i phãng hoµn toµn ®iÓm nµo kh¼ng ®Þnh sù miÒn Nam l·nh ®¹o ®óng ®¾n vµ - KÕ ho¹ch gi¶i phãng hoµn toµn miÒn linh ho¹t cña §¶ng? Nam trong 2 n¨m 1975 vµ 1976: + N¨m 1975: tranh thñ thêi c¬ bÊt ngê tiÕn c«ng ®Þch trªn quy m« lín, réng kh¾p. + N¨m 1976: tiÕn hµnh tæng c«ng
GV: §ç Thuú D¬ng

134

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

Gv: Chñ tr¬ng, kÕ ho¹ch nµy thÓ hiÖn sù s¸ng suèt cña §¶ng trong viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ ®Ò ra ph¬ng híng c¸ch m¹ng ®óng ®¾n.

kÝch – tæng khëi nghÜa gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam. - Bé ChÝnh trÞ nhÊn m¹nh: NÕu thêi c¬ ®Õn vµo ®Çu hoÆc cuèi n¨m 1975 th× lËp tøc gi¶i phãng miÒn Nam trong n¨m 1975. - Bé ChÝnh trÞ ph©n tÝch râ sù cÇn thiÕt tranh thñ thêi c¬ ®¸nh nhanh th¾ng nhanh ®Ó ®ì thiÖt h¹i vÒ ngêi vµ cña cho nh©n d©n, gi¶m bít sù tµn ph¸ cña chiÕn tranh.

(?) T¹i sao trong cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy Xu©n 1975 ta l¹i më chiÕn dÞch T©y Nguyªn 2. Cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi ®Çu tiªn? dËy Xu©n 1975 a. ChiÕn dÞch T©y Nguyªn (4/3 -> 24/3/1975) * Hoµn c¶nh: V×: + T©y Nguyªn lµ ®Þa bµn chiÕn lîc (?) ChiÕn dÞch T©y quan träng, ë ®©y ®Þch bè trÝ lùc lNguyªn ®· diÔn ra ntn? îng cã nhiÒu s¬ hë, do chóng nhËn (Gv sö dông lîc ®å) ®Þnh sai lÇm vÒ híng tiÕn c«ng chiÕn lîc cña ta. + Ph¬ng ch©m t¸c chiÕn cña ta lµ: Tr¸nh chç m¹nh, ®¸nh chç yÕu, t×m n¬i ®Þch s¬ hë mµ ®¸nh, t×m n¬i ®Þch t¬ng ®èi yÕu mµ ®¸nh. * DiÔn biÕn: - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¶i phãng miÒn Nam, ta tËp trung lùc lîng binh khÝ, kÜ thuËt hiÖn ®¹i më chiÕn dÞch cã quy m« lín ë T©y Nguyªn. - Tõ trËn ®¸nh nghi binh cña qu©n ta ë Pl©y-cu, Kon Tum (4/3), ta b¾t ®Çu tiÕn c«ng vµo Bu«n Ma Thuét. Ngµy 10/3/1975, ta déi b·o löa vµo Bu«n Ma Thuét. Sau 2 ngµy chiÕn ®Êu, ta tiªu diÖt toµn bé qu©n ®Þch ë ®©y. lµm chñ hoµn toµn thÞ x·. MÊt Bu«n Ma Thuét, ®Þch véi vµng ®iÒu 2 trung
GV: §ç Thuú D¬ng

135

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

Gv: ChiÕn dÞch T©y Nguyªn th¾ng lîi ®x chuyÓn cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc sang giai ®o¹n míi: tõ tiÕn c«ng chiÕn lîc ë T©y Nguyªn, ph¸t triÓn thµnh tæng tiÕn c«ng chiÕn lîc trªn toµn chiÕn trêng miÒn Nam.

(?) ChiÕn dÞch HuÕ - §µ N½ng ®· diÔn ra ntn? Gv: sö dông lîc ®å. Vµo nh÷ng ngµy cuèi cïng cña chiÕn dÞch T©y Nguyªn, ta ph¸t hiÖn ®Þch chuÈn bÞ rót khái phßng tuyÕn Qu¶ng TrÞ, cã kh¶ n¨ng bá c¶ HuÕ, co vÒ gi÷ §µ N½ng. Qu©n uû trung ¬ng chØ thÞ cho qu©n d©n TrÞ Thiªn vµ qu©n b. ChiÕn dÞch HuÕ - §µ N½ng (21/3 -> ®oµn II gi¶i phãng HuÕ 3/4/1975) nhanh h¬n dù kiÕn. - Chóng ta nhËn thÊy thêi c¬ chiÕn lîc ®Õn rÊt nhanh, hÕt søc thuËn lîi ngay khi chiÕn dÞch T©y Nguyªn ®ang tiÕp diÔn, Bé chÝnh trÞ quyÕt ®Þnh kÞp thêi thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, tríc tiªn lµ tiÕn hµnh chiÕn dÞch HuÕ - §µ N½ng.

®oµn chñ lùc cßn l¹i cña s ®oµn 23 vµ tiÓu ®oµn qu©n biÖt ®éng ph¶n kÝch chiÕm l¹i Bu«n Ma Thuét (12/3/1975) nhng kh«ng thµnh. HÖ thèng phßng thru cña ®Þch ë T©y Nguyªn bÞ rung chuyÓn, qu©n ®Þch mÊt tinh thÇn, hµng ngò rèi lo¹n. Ngµy 14/3/1975: NguyÔn V¨n ThiÖu ra lÖnh cho Tu lÖnh trëng MÆt trËn T©y Nguyªn rót khái T©y Nguyªn vÒ gi÷ lÊy Duyªn h¶i miÒn Trung. Trªn ®êng rót ch¹y, chóng bÞ qu©n ta truy kÝch tiªu diÖt. Ngµy 24/3/1975 chiÕn dÞch T©y Nguyªn toµn th¾ng. t©y Nguyªn réng lín víi 60 v¹n d©n ®îc hoµn toµn gi¶i phãng.

- Ngµy 21/3/1975: qu©n ta ®¸nh th¼ng vµo c¸c c¨n cø ë HuÕ, chÆn c¸c ®êng rót ch¹y cña chóng, h×nh thµnh thÕ bao v©y ®Þch trong thµnh phè . Gv: ChiÕn dÞch HuÕ - §µ 10h30’ ngµy 25/3/1975: qu©n ta tiÕn N½ng – trËn then chèt thø vµo cè ®« HuÕ. §Õn ngµy 26/3/1975: hai ®¹i th¾ng - ®· lµm sôp qu©n ta gi¶i phãng thµnh phè vµ toµn
GV: §ç Thuú D¬ng

136

víi tinh thÇn “thÇn tèc. cuéc chiÕn ®Êu diÔn ra v« cïng ¸c liÖt. Tõ 9/4/1975: ta b¾t ®Çu ®¸nh Xu©n Léc. t¸o b¹o. t©y. t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho trËn quyÕt chiÕn chiÕn lîc cuèi cïng: chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh. 21/4/1975: Tæng thèng NguyÔn V¨n GV: §ç Thuú D¬ng 137 . Tríc khi b¾t ®Çu chiÕn dÞch gi¶i phãng Sµi Gßn. 18/4/1975: Tæng thèng MÜ ra lÖnh di t¶n hÕt ngêi MÜ khái Sµi Gßn. t¹o thªm mét híng uy hiÕp §µ N½ng tõ phÝa Nam.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ®æ hoµn toµn hÖ thèng phßng ngù chiÕn lîc cña ThiÖu ë miÒn Trung. nam tiÕn th¼ng vµo thµnh phè. §Õn 3h chiÒu. qu©n ta tiÕn vµo gi¶i phãng thÞ x· Tam K×. ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh (26/4 -> 30/4/1975). §µ N½ng – thµnh phè lín thø hai miÒn Nam. tØnh Thõa Thiªn. bÊt ngê. Ngµy 16/4/1975: phßng tuyÕn Phan Rang bÞ chäc thñng. Qu¶ng Ng·i. (?) ChiÕn dÞch HCM ®· diÔn ra ntn? c. Chu Lai. toµn bé Gv: Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thµnh phè §µ N½ng ®îc gi¶i phãng. thêi c¬ chiÕn lîc tæng c«ng kÝch vµo Sµi Gßn ®· chÝn muåi. Cïng thêi gian nµy. ph¸ tan ©m mu co côm chiÕn lîc cña chóng. c¨n cø liªn hiÖp qu©n sù lín nhÊt toµn miÒn Nam – r¬i vµo thÕ c« lËp. ®Èy chóng vµo t×nh tr¹ng tuyÖt väng. qu©n ta ®¸nh Xu©n Léc vµ Phan Rang – nh÷ng c¨n cø phßng thñ chñ yÕu cña ®Þch ë phÝa ®«ng Sµi Gßn. chóng ta ®· tiÕn hµnh chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lÞch sö gi¶i phãng Sµi Gßn. ch¾c th¾ng”. S¸ng ngµy 29/3/1975: qu©n ta tõ 3 phÝa b¾c.

qua 5 ®êi Tæng thèng MÜ. 11h30’ ngµy 30/4/1975. tiÕn vµo chiÕm c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña chóng. cøu níc (1954-1975). Sau khi Sµi Gßn ®îc gi¶i phãng. 17h ngµy 26/4/1975: ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh b¾t ®Çu. chuån ra níc ngoµi. xe t¨ng cña ta tiÕn th¼ng vµo dinh §éc LËp. l¸ cê c¸ch m¹ng tung bay trªn nãc nhµ Phñ tæng thèng. Nhng chóng vÉn thÊt b¹i th¶m h¹i. 1. ®iÒu hµnh 4 chiÕn lîc chiÕn tranh ë miÒn Nam. Tæng thèng ViÖt Nam céng hoµ D¬ng V¨n Minh tuyªn bè ®Çu hµng v« ®iÒu kiÖn. (?) Cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ giµnh th¾ng lîi ®· ®Ó l¹i ý ngh·i lÞch sö ntn? IV. chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh toµn th¾ng. huy ®éng lóc cao nhÊt lµ 55 v¹n qu©n MÜ víi 5 níc ch hÇu tham gia. 5 c¸nh qu©n cña ta theo 5 híng ®· ®Þnh s½n. chèng l¹i ®Õ quèc MÜ lín m¹nh nhÊt thÕ giíi. cøu níc cña d©n téc ta kÐo dµi h¬n 2 thËp kØ. cøu níc? th¾ng lîi ®· kÕt thóc 21 n¨m chiÕn GV: §ç Thuú D¬ng 138 . §èi víi d©n téc: cña cuéc kh¸ng chiÕn . déi xuèng hai miÒn Nam – B¾c h¬n 7. cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy Xu©n 1975 th¾ng lîi.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 Gv: Cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ. vît qua tuyÕn phßng thñ vßng ngoµi cña ®Þch.Cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc chèng MÜ. ý nghÜa lÞch sö.8 triÖu tÊn bom. chóng ®· chi trùc tiÕp cho cuéc chiÕn tranh nµy lµ 676 tØ«USD. H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc IV ThiÖu xin tõ chøc. víi h¬n 1 triÖu qu©n nguþ. lùc lîng vò trang vµ nh©n d©n c¸c tØnh Nam Bé thõa th¾ng xèc tíi gi¶i phãng nèt c¸c tØnh cßn l¹i cña Nam Bé (30/4 -> 2/5/1975). nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ. ý nghÜa lÞch sö: (?) Nguyªn nh©n th¾ng lîi a. 10h45’ ngµy 30/4/1975. b¾t sèng toµn bé chÝnh phñ Sµi Gßn.

chÊm døt ¸ch thèng trÞ cña chñ nghÜa ®Õ quèc ë níc ta. . thèng nhÊt ®i lªn CNXH. §èi víi quèc tÕ: . cã tÝnh thêi ®¹i s©u s¾c.HËu ph¬ng miÒn B¾c kh«ng ngõng lín m¹nh.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ®Êu chèng MÜ vµ 30 n¨m chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc. nhÊt trÝ. . Nguyªn nh©n th¾ng lîi: a. cã kh¶ n¨ng ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu cÇu cña cuéc chiÕn ®Êu hai miÒn. thèng nhÊt níc nhµ. 2. .Nã lµ nguån cæ vò lín lao ®èi víi phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi. . ®êng lèi tiÕn hµnh ®ång thêi c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c vµ CM d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn Nam. Chñ quan: . b¶o vÖ Tæ quèc tõ sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945. b. thèng nhÊt ®Êt níc. giµu lßng yªu níc.Do sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng víi ®êng lèi chÝnh trÞ. lao ®éng cÇn cï. b. tù chñ.Th¾ng lîi ®ã m·i m·i ghi vµo lÞch sö d©n téc ta mét trong nh÷ng trang chãi läi nhÊt. .Nã më ra kØ nguyªn míi cho lÞch sö d©n téc – kØ nguyªn ®Êt níc ®éc lËp. chiÕn ®Êu dòng c¶m v× sù nghiÖp gi¶i phãng miÒn Nam. mét biÓu tîng s¸ng ngêi vÒ sù toµn th¾ng cña chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng vµ trÝ tuÖ con ngêi. x©y dùng vµ b¶o vÖ miÒn B¾c. ®i vµo lÞch sö thÕ giíi nh mét chiÕn c«ng vÜ ®¹i cña thÕ kØ XX.Cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cña nh©n d©n ta th¾ng lîi ®a t¸c ®éng m¹nh ®Õn néi t×nh níc MÜ vµ thÕ giíi. Trªn c¬ së ®ã hoµn thµnh cuéc CM d©n téc d©n chñ nh©n d©n trong c¶ níc. qu©n sù ®éc lËp. Kh¸ch quan: GV: §ç Thuú D¬ng 139 .Nh©n d©n hai miÒn ®oµn kÕt. mét sù kiÖn cã tÇm quan träng quèc tÕ to lín.

Giíi thiÖu bµi: b. . d©n chñ trªn thÕ giíi. chuÈn bÞ: ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu sau ®¹i th¾ng Xu©n 1975. . 3. huyÖn. hoµ b×nh. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng su tÇm lÞch sö ë ®Þa ph¬ng. 4. Cñng cè: (?) Tr×nh bµy diÔn biÕn 3 chiÕn dÞch lín trong cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy Xu©n 1975? 5. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. DÆn dß: Häc bµi. Gi¸o viªn: Tham kh¶o tµi liÖu lÞch sö ®Þa ph¬ng. gióp ®ì to lín cña c¸c lùc lîng c¸ch m¹ng. ®oµn kÕt gióp ®ì nhau trong ®Êu tranh chèng kÎ thï chung cña 3 d©n téc §«ng D¬ng. 2. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÓm tra bµi cò: 3. D¹y bµi míi: a.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . III. II. VÒ t tëng: . ChuÈn bÞ: 1. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh GV: §ç Thuú D¬ng 140 . Trung Quèc vµ c¸c níc XHCN. ************************* ******************************************************************** TuÇn 33 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 47: LÞch sö ®Þa ph¬ng: Bµi 4: Qu©n vµ d©n Hng Yªn kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p x©m lîc (1945-1954) (tiÕp theo) I. Häc sinh: Su tÇm tµi liÖu cã liªn quan.Do sù phèi hîp chiÕn ®Êu.Do sù ®ång t×nh. tù hµo vÒ truyÒn thèng anh dòng cña tØnh Hng Yªn. ñng hé. 2.N¾m ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ lÞch sö tØnh. hÖ thèng vµ chia giai ®o¹n trong lÞch sö.H×nh thµnh lßng yªu quª h¬ng ®Êt níc. nhÊt lµ cña Liªn X«. æn ®Þnh tæ chøc: 2.Hng Yªn ®· tõng tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö g¾n bã chÆt chÏ víi lÞch sö d©n téc.

x©y dung lµng chiÕn ®Êu.ChiÕn ®Êu anh dòng. chiÕm kho ngêi. gi÷ v÷ng lù lîng kh¸ng chiÕn (?) §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã .§Þa bµn: gåm c¸c huyÖn Kim §éng. ChiÕn dÞch §iab«l« cña ®Þch: dÞch §iab« l« ntn? * ¢m mu vµ thñ ®o¹n cña ®Þch: .Thêi gian tiÕn hµnh: tõ 22-> 31/12/1949 . nh©n d©n HY ®· vïng kiÓm so¸t cña ®Þch. Kho¸i Ch©u. hoµn thµnh ®¸nh chiÕm B¾c Bé. gi÷ v÷ng lùc lîng kh¸ng chiÕn (12/1949 . tÝch cùc ®Ó gi÷ ®Þa bµn . ¢n Thi.¢m mu: lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn thñ ®o¹n ®ã cña ®Þch. gãp phÇn cïng trong giai ®o¹n nµy? c¶ níc ®a cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn GV: §ç Thuú D¬ng 141 . gian khæ.Môc tiªu: b¾t gän vµ tiªu diÖt c¬ quan l·nh ®¹o tØnh.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 H§1: Híng dÉn hs t×m hiÓu II. chiÕm nèt c¸c vïng tù do phÝ nam HY.Toµn bé ®Þa bµn HY n»m trong kh¨n ®ã.NhiÖm vô: ®Èy m¹nh chiÕn tranh nh©n d©n. . ta tranh. Phï Cõ. ®· cã nh÷ng hµnh ®éng g× . tx Hng Yªn vµ 5 huyÖn phÝa t©y nam tØnh H¶i D¬ng. ding ngêi ViÖt ®¸nh ngêi ViÖt. Kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p tiÕp môc II x©m lîc (1946-1954) 2.31-12-1949: tiÕn hµnh tæng ph¸ (?) Sau chiÕn dÞch §iab«l«. Tiªn L÷.Thñ ®o¹n: SGK ®Ó chèng l¹i chóng? * Hµnh ®éng cña ta: . Më réng khu du kÝch.KÕt qu¶: sgk. kho cña (?) Tríc nh÷ng ©m mu vµ . Vît qua khã kh¨n. ho¹i ®êng s¾t nh©n d©n HY gÆp ph¶i . c¸n bé ë l¹i chÞu nhiÒu khã kh¨n. më cuéc vËn ®éng “®¶ ph¸ t t(?) Nh©n d©n HY ®· chiÕn ëng cÇu an” ®Êu chèng ¸ch ¸p bøc cña 3.Lùc lîng kh¸ng chiÕn buéc ph¶i ph©n t¸n. lµm g×? .3/1951) (?) §Þch ®· thùc hiÖn chiÕn a. ph¸t triÓn thùc d©n phong kiÕn ntn lùc lîng vÒ mäi mÆt. Chèng ph¸ kÕ ho¹ch b×nh ®Þnh cña ®Þch. chèng cµn. . .Th¾ng lîi cña TiÓu ®oµn 124. cñng cè lùc lîng du kÝch. nh÷ng khã kh¨n g×? b.

Trong §«ng Xu©n 1953-1954: t¨ng (?) Tr×nh bµy ý nghÜa lÞch cêng ph¸ ho¹i ®êng s¾t. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch. t×nh c¶m ruét thÞt B¾c – Nam. vÒ nhiÖm vô c¸ch m¹ng níc ta n¨m ®Çu sau ®¹i th¾ng mïa Xu©n 1975.®Çu th¸ng 3-1954: chèng Ph¸p cña nh©n d©n giµnh ®îc nh÷ng chiÕn th¾ng vang HY? lõng: SGK . I. ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Êt níc. DÆn dß: ChuÈn bÞ: ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu sau ®¹i th¾ng mïa xu©n 1975. niÒm tin vµo tiÒn ®å c¸ch m¹ng. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.T×nh h×nh hai miÒn ®Êt níc sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc. Gi¸o viªn: GV: §ç Thuú D¬ng 142 . thèng nhÊt Tæ quèc. 3. kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – v¨n ho¸.… sö cña cuéc kh¸ng chiÕn .10/1954) . Cñng cè: Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: . nhiÖm vô cña c¸ch m¹ng n¨m ®Çu ®Êt níc giµnh ®éc lËp. II. 5. 2. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Ch¬ng VII: ViÖt Nam tõ n¨m 1975 ®Õn n¨m 2000 TiÕt 48: ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu sau ®¹i th¾ng Xu©n 1975.Cuèi 1953. tinh thÇn ®éc lËp d©n téc. 4.Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh. VÒ t tëng: Båi dìng cho HS lßng yªu níc.Phong trµo chiÕn tranh du kÝch ®îc ®Èy m¹nh: SGK .Phong trµo ®Êu tranh ®ßi ®Þch thùc hiÖn HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬. thèng nhÊt. ChuÈn bÞ: 1.§Êu tranh lµm thÊt bµi hµng lo¹t chiÕn dÞch vµ c¸c ®ît cµn quÐt cña ®Þch . ®êng 5. ý nghÜa lÞch sö: -SGK 4. . thèng nhÊt ®Êt níc vÒ mÆt nhµ níc.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (4/1951 . nhËn ®Þnh.

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . thèng nhÊt. T×nh h×nh hai miÒn B¾c – Nam hiÓu môc I. . ®Êt 1975. sau ®¹i th¾ng Xu©n 1975. . ThuËn lîi: GV: §ç Thuú D¬ng 143 . b. cøu níc? 3. g×? g©y hËu qu¶ l©u dµi ®èi víi miÒn B¾c. 1. . . c¶ níc ®i lªn CNXH). ThuËn lîi: (?) Sau ®¹i th¾ng Xu©n (Sau ®¹i th¾ng mïa xu©n 1975. MN cã ®îc nh÷ng a. III. æn ®Þnh tæ chøc: 2. MiÒn B¾c: a. kªnh ch÷ SGK. Häc sinh: §äc. Khã kh¨n: (?) Bªn c¹nh nh÷ng thuËn . KTBC: (?) Tr×nh bµy nguyªn nh©n th¾ng lîi. kÜ thuËt ban ®Çu cña CNXH. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.Hµng triÖu ngêi bÞ thÊt nghiÖp. ruéng vên. MiÒn Nam: 1975.Cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c lîi ë trªn. 1 triÖu ha rõng bÞ chÊt ®éc ho¸ häc vµ bom ®¹n cµy xíi. 2.NhiÒu lµng m¹c. toµn diÖn. tr¶ lêi c©u hái.§¹i c¬ng lÞch sö ViÖt Nam – tËp III. miÒn B¾c cã nh÷ng níc ta bíc vµo kØ nguyªn míi: kØ thuËn lîi g×? nguyªn ®éc lËp. miÒn B¾c còng b»ng kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n cña MÜ gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n kÐo dµi vµ ¸c liÖt ®· tµn ph¸ nÆng nÒ. lµm cho qu¸ tr×nh tiÕn lªn cña ®Êt níc bÞ chËm l¹i nhiÒu n¨m.X©y dùng ®îc c¬ së vËt chÊt.50 v¹n ha ruéng ®Êt bÞ bá hoang. ý nghÜa lÞch sö cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ. (?) Sau ®¹i th¾ng Xu©n 2. c¸ch m¹ng XHCN miÒn B¾c ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. . Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m I. Giíi thiÖu bµi: b. .Tr¶i qua h¬n 20 n¨m (1954-1975).Sö dông kªnh h×nh. V« sè bom m×n cßn vïi lÊp trªn c¸c c¸nh ®ång. D¹y bµi míi: a. TØ lÖ ngêi mï ch÷ cßn lín trong c d©n. ®ång ruéng bÞ tµn ph¸. n¬i c tró cña nh©n d©n.

ë c¸c thµnh phè lín nh Sµi Gßn. . . + Gi¸o dôc. + MiÒn B¾c lµm trßn nghÜa vô hËu phu¬ng cña c¸ch m¹ng c¶ níc vµ nghÜa vô quèc tÕ víi Lµo vµ Cam-puchia trong t×nh h×nh míi. ®Õn gi÷a 1976 th× c¨n b¶n hoµn thµnh. kh«i phôc.Sau ®¹i th¾ng mïa Xu©n 1975. s¶n lîng c¸c s¶n phÈm quan träng ®Òu ®¹t vµ vît tríc chiÕn tranh. ph¸t triÓn kinh tÕ ntn? (?) MN kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh. s¶n xuÊt nhá vµ ph©n t¸n lµ phæ biÕn. y tÕ.Thµnh tùu: + Thùc hiÖn kÕ ho¹ch Nhµ níc 6 th¸ng cuèi 1975 vµ 6 th¸ng ®Çu 1976 cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ.MiÒn Nam ®· hoµn toµn gi¶i phãng. c¨n cø qu©n sù ®Õn c¬ së s¶n xuÊt. Khã kh¨n: . b. 1. MiÒn Nam: . Kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh. II. kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – v¨n ho¸ ë hai miÒn ®Êt níc. 144 GV: §ç Thuú D¬ng . lÖ thuéc nÆng nÒ vµo viÖn trî tõ bªn ngoµi. ph¸t triÓn mÊt c©n ®èi. hoa mµu.KhÈn tr¬ng tiÕp qu¶n nh÷ng vïng míi gi¶i phãng: tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ. hµnh chÝnh vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt. ph¸t triÓn kinh tÕ ntn? . NhiÒu c«ng tr×nh nhµ m¸y®îc x©y dùng vµ më réng. chÕ ®é thùc d©n míi cña MÜ cïng bé m¸y chÝnh quyÒn Sµi Gßn ë trung ¬ng bÞ sôp ®æ.C¬ së cña MÜ – Nguþ ë ®Þa ph¬ng cïng nh÷ng tÖ n¹n XH vÉn cßn tån t¹i. DiÖn tÝch trång lóa. (?) MB kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh. MiÒn B¾c: . v¨n ho¸.Kinh tÕ miÒn Nam ph¸t triÓn theo híng t b¶n nhng nh×n chung kinh tÕ miÒn Nam vÉn lµ kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu. HuÕ.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 thuËn lîi g×? (?) MN cã khã kh¨n g×? H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. 2. . kh«i phôc. nghÖ thuËt ph¸t triÓn m¹nh. tõ ®Êt liÒn ®Õn h¶i ®¶o. miÒn B¾c tiÕn hµnh kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. c©y CN n¨m 1976 t¨ng h¬n 1975.

§îc sù gióp ®ì cña nhµ níc. + 25/4/1976: Cuéc tæng tuyÓn cö bÇu 145 GV: §ç Thuú D¬ng . c«ng nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp. . ruéng ®Êt cña bän ph¶n ®éng trèn ra níc ngoµi chia cho n«ng d©n.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 H§3: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc III. . (?) Qu¸ tr×nh hoµn thµnh thèng nhÊt ®Êt níc vÒ mÆt Nhµ níc diÔn ra ntn? (?) Quèc héi khoa VI. chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng vµ ®oµn thÓ quÇn chóng nhanh chãng ®îc thiÕt lËp.Quèc h÷u ho¸ ng©n hµng.§¸p l¹i nguyÖn väng cña quÇn chóng nh©n d©n trong c¶ níc: + Th¸ng 9/1975: Héi nghÞ BCH trung ¬ng §¶ng lÇn thø 24 ®· ®Ò ra nhiÖm vô hoµn thµnh thèng nhÊt ®Êt níc vÒ mÆt nhµ níc. k× häp thø nhÊt ®· cã quyÒn quyÕt ®Þnh g×? §µ N½ng vµ c¸c vïng míi gi¶i phãng. chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng rÊt chó ý kh«i phôc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. gi¸o dôc. Tæ quèc ViÖt Nam ®· ®îc thèng nhÊt vÒ mÆt l·nh thæ.C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸.Thay ®ång tiÒn cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn b»ng ®ång tiÒn c¸ch m¹ng. + Tõ 15 -> 21/11/1975.TiÕn hµnh ®iÒu chØnh ruéng ®Êt cho n«ng d©n. . Héi nghÞ hiÖp th¬ng chÝnh trÞ thèng nhÊt ®Êt níc häp t¹i Sµi Gßn. . . Hoµn thµnh thèng nhÊt ®Êt níc vÒ mÆt Nhµ níc.Tuyªn bè xo¸ bá bãc lét phong kiÕn.§Ó ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n vÒ l¬ng thùc. 1.ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng tÞch thu toµn bé tµi s¶n. s¶n xuÊt hoÆc ®i x©y dùng vïng kinh tÕ míi. . Qu¸ tr×nh .Sau ®¹i th¾ng Xu©n 1975. III. . y tÕ ®îc tiÕn hµnh. . ®· hoµn toµn nhÊt trÝ vÒ chñ tr¬ng thèng nhÊt ®Êt níc vÒ mÆt nhµ níc do Héi nghÞ BCH trung ¬ng §¶ng lÇn thø 24 ®Ò ra. hµng triÖu ®ång bµo ®îc håi h¬ng. song mçi miÒn l¹i tån t¹i mét h×nh thøc tæ chøc nhµ níc kh¸c nhau. .

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

Quèc héi chung ®îc tiÕn hµnh trong c¶ níc. H¬n 23 triÖu cö tri (98,8%) ®i bÇu cö. + 24/6 -> 31/7/1976: Quèc héi kho¸ VI cña níc VN thèng nhÊt häp k× ®Çu tiªn t¹i Hµ Néi. 2. Néi dung: - K× häp thø nhÊt cña Quèc héi kho¸ VI ®· ®a ra quyÕt ®Þnh: + Th«ng qua chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña níc ViÖt Nam thèng nhÊt. + LÊy tªn níc lµ Céng hoµ XHCN ViÖt Nam (2/7/1976), quyÕt ®Þnh Quèc huy, quèc k× lµ cê ®á sao vµng, quèc ca lµ bµi TiÕn qu©n ca, thñ ®« lµ Hµ Néi, thµnh phè Sµi Gßn – Gia §Þnh ®æi tªn thµnh Thµnh phè Hå ChÝ Minh. - Quèc héi bÇu c¸c c¬ quan, chøc vô l·nh ®¹o cao nhÊt cña níc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam, bÇu Ban dù th¶o HiÕn ph¸p. - ë ®Þa ph¬ng: Quèc héi quyÕt ®Þnh tæ chøc thµnh 3 cÊp chÝnh quyÒn: CÊp tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; cÊp huyÖn vµ t¬ng ®¬ng; cÊp x· vµ t¬ng ®¬ng. Mçi cÊp chÝnh quyÒn lµ UBND cã Héi ®ång nh©n d©n. * ý nghÜa: Víi k× häp lÇn thø nhÊt cña Quèc héi kho¸ VI, viÖc thèng nhÊt ®Êt níc vÒ mÆt nhµ níc ®· hoµn thµnh. Tõ ®©y, viÖc thèng nhÊt trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, t tëng, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi sÏ g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô c¸ch m¹ng XHCN trong c¶ níc. 4. Cñng cè: (?) Tr×nh bµy sù thèng nhÊt níc nhµ vÒ mÆt Nhµ níc? 5. DÆn dß: Häc bµi, chuÈn bÞ: X©y dùng ®Êt níc, ®Êu tranh b¶o vÖ Tæ quèc (1976 - 1985).
GV: §ç Thuú D¬ng

146

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 49: X©y dùng ®Êt níc, ®Êu tranH b¶o vÖ Tæ quèc (1976 - 1985) I. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: - Con ®êng tÊt yÕu cña c¸ch m¹ng níc ta ®i lªn CNXH vµ t×nh h×nh ®Êt níc 10 n¨m ®Çu. - Cuéc chiÕn ®Êu b¶o vÖ biªn giíi Tæ quèc. 2. VÒ t tëng: Båi dìng cho HS lßng yªu níc, yªu CNXH, tinh thÇn lao ®éng x©y dùng ®Êt níc, ®Êu tranh b¶o vÖ Tæ quèc, niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, vµo con ®êng ®i lªn CNXH. 3. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch, so s¸nh, nhËn ®Þnh ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Êt níc, thÊy ®îc nh÷ng thµnh tÝch vµ nh÷ng h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh c¶ níc ®i lªn CNXH. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: tranh ¶nh SGK, §¹i c¬ng LSVN tËp III. 2. Häc sinh: §äc, tr¶ lêi c©u hái. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: (?) Tr×nh bµy nh÷ng néi dung cña Quèc héi kho¸ VI, k× häp thø nhÊt? 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: b. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m hiÓu I. ViÖt Nam trong 10 n¨m ®i lªn môc I Chñ nghÜa x· héi (1976 - 1985) 1. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch Nhµ níc 5 n¨m (1976 - 1980) a. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng (12/1976) * Hoµn c¶nh: - Sau ®¹i th¾ng Xu©n 1975, cuéc (?) §H§B toµn quèc lÇn thø IV kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc ®· cña §¶ng häp trong hoµn giµnh th¾ng lîi, hoµn thµnh thèng c¶nh nµo? nhÊt ®Êt níc vÒ mÆt Nhµ níc, c¸ch m¹ng níc ta chuyÓn sang giai ®o¹n míi: giai ®o¹n ®Êt níc ®éc lËp, thèng nhÊt, ®i lªn CNXH. - 12/1976: §H§B toµn quèc lÇn thø IV
GV: §ç Thuú D¬ng

147

Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9

(?) §¹i héi ®· th«ng qua nh÷ng néi dung g×?

(?) Nh÷ng ph¬ng híng, nhiÖm vô, môc tiªu cô thÓ lµ g×?

(?) Sau 5 n¨m thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu g×?

(?) Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu chóng ta còng cã nh÷ng h¹n chÕ, ®ã lµ g×?

cña §¶ng häp tai HN. * Néi dung: - §H ®Ò ra ®êng lèi x©y dùng CNXH trong ph¹m vi c¶ níc. - QuyÕt ®Þnh ph¬ng híng, nhiÖm vô , môc tiªu cña kÕ ho¹ch nhµ níc 5 n¨m (1976 - 1980): + NhiÖm vô: Thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸ch m¹ng XHCN, võa x©y dùng ®Êt níc, võa c¶i t¹o quan hÖ s¶n xuÊt. + Môc tiªu: X©y dùng mét bíc c¬ së vËt chÊt – kÜ thuËt cña CNXH, c¶i thiÖn mét bíc ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n lao ®éng. b. KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m: * Thµnh tùu: - VÒ KT: C¸c c¬ së NN, CN, GTVT bÞ ®Þch b¾n ph¸, vÒ c¬ b¶n ®· ®îc kh«i phôc vµ bíc ®Çu ph¸t triÓn. DiÖn tÝch gieo trång t¨ng thªm gÇn 2 triÖu ha, nhiÒu nhµ m¸y ®îc gÊp rót x©y dùng, GTVT ®îc kh«i phôc vµ x©y dùng míi 1700km ®êng s¾t, 3800km ®êng bé. TuyÕn ®êng s¾t Thèng NhÊt ho¹t ®éng trë l¹i. - C¶i t¹o XHCN: §îc ®Èy m¹nh trong c¸c vïng míi gi¶i phãng ë miÒn Nam: giai cÊp TS m¹i b¶n bÞ xo¸ bá, ®¹i bé phËn n«ng d©n ®i vµo con ®êng lµm ¨n tËp thÓ, TCN vµ th¬ng nghiÖp ®îc s¾p xÕp, tæ chøc l¹i. - V¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ: Xo¸ bá nh÷ng biÓu hiÖn cña v¨n ho¸ ph¶n ®éng, x©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi c¸ch m¹ng. Gi¸o dôc ë c¸c cÊp mÉu gi¸o, phæ th«ng, ®¹i häc ph¸t triÓn. * H¹n chÕ: - NÒn kinh tÕ mÊt c©n ®èi lín. - S¶n xuÊt ph¸t triÓn chËm. - Thu nhËp quèc d©n vµ n¨ng suÊt lao ®éng thÊp. - §êi sèng nh©n d©n gÆp nhiÒu khã 148

GV: §ç Thuú D¬ng

®ã lµ nh÷ng h¹n chÕ g×? kh¨n. gåm chÆng ®êng ®Çu tiªn vµ nh÷ng chÆng ®êng tiÕp sau. nhng cã sù ®iÒu chØnh.4 triÖu tÊn lªn 17 triÖu tÊn. hµng ngh×n c«ng 149 GV: §ç Thuú D¬ng . nh»m c¬ b¶n æn ®Þnh t×nh h×nh KT-XH.5%. môc tiªu cña kÕ ho¹ch Nhµ níc 5 n¨m (1981-1985): Trong 5 n¨m níc ta ph¸t triÓn thªm mét bíc. KÕt qu¶ kÕ ho¹ch 5 n¨m (19811985) * Thµnh tùu: . ®· chÆn ®îc ®µ gi¶m sót vµ cã bíc ph¸t triÓn: N¨m 1981-1985: s¶n xuÊt NN t¨ng b×nh qu©n h»ng n¨m 4. 2. S¶n xuÊt CN t¨ng b×nh qu©n h»ng n¨m 9.§H x¸c ®Þnh râ: Thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH cña níc ta ph¶i tr¶i qua nhiÒu chÆng ®êng. s¶n xuÊt lng thùc t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 13. gi¶m nhÑ nh÷ng mÊt c©n ®èi nghiÖm träng cña nÒn kinh tÕ. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch Nhµ níc 5 n¨m (1981 – 1985) a.§H quyÕt ®inh ph¬ng híng. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng (3/1982) .9% so víi 1.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) §H§B toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng th«ng qua nh÷ng néi dung chñ yÕu g×? (?) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m (19811985) ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu g×? (?) Tuy nhiªn ta còng cã nh÷ng h¹n chÕ. ®¾p øng nh÷ng nhu cÇu cÊp b¸ch vµ thiÕt yÕu cña ®êi sèng nh©n d©n. nhiÖm vô. bæ sung vµ cô thÓ ho¸ cho tõng chÆng ®¬ng. Thu nhËp quèc d©n t¨ng b×nh qu©n h»ng n¨m lµ 6. . b.4%.9% cña thêi k× tríc. . . tõng giai ®o¹n ®Ó phï hîp víi hoµn c¶nh cô thÓ. s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu vµ ®Èy m¹nh c¶i t¹o XHCN nÒn kinh tÕ quèc d©n.§H kh¼ng ®Þnh: tiÕp tôc ®êng lèi x©y dùng CNXH trong ph¹m vi c¶ níc do §H IV ®a ra.VÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt: hoµn thµnh hµng tr¨m c«ng tr×nh t¬ng ®èi lín.VÒ KT: Trong s¶n xuÊt NN vµ CN.

* H¹n chÕ: . Toµn bé qu©n x©m lîc P«n Pèt bÞ quÐt khái níc ta. .Nh÷ng khã kh¨n yÕu kÐm cña 5 n¨m tríc cha ®îc kh¾c phôc. .Môc tiªu c¬ b¶n lµ æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ. më ®Çu hco cuéc chiÕn tranh x©m lîc biªn giíi T©y – Nam níc ta. gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.Ngµy 22/12/1978: tËp ®oµn P«n Pèt huy ®éng 19 s ®oµn bé binh cïng víi nhiÒu ®¬n vÞ ph¸o binh.Thùc hiÖn quyÒn tù vÖ chÝnh ®¸ng. . xe t¨ng tiÕn ®¸nh T©y Ninh. §Êu tranh b¶o vÖ Tæ quèc (1975-1979) 1. c«ng tr×nh thuû ®iÖn Hoµ B×nh vµ TrÞ An ®îc khÈn tr¬ng x©y dùng chuÈn bÞ ®a vµo ho¹t ®éng. lÊn chiÕm l·nh thæ níc ta. tËp ®oµn P«n Pèt ë Cam-pu-chia ®· quay sóng b¾n vµo nh©n d©n ta. x· héi cha thùc hiÖn ®îc. * KÕt qu¶: Cuéc chiÕn tranh biªn giíi T©y – Nam nhanh chãng chÊm døt. * DiÔn biÕn: .Do ©m mu cã s½n tõ tríc nªn sau khi cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc th¾ng lîi. (?) Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ biªn giíi T©y – Nam cña nh©n d©n ta ®· diÔn ra ntn? (?) Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ biªn giíi phÝa B¾c cña nh©n d©n ta diÔn ra ntn? tr×nh võa vµ nhá.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu môc II. §Êu tranh b¶o vÖ biªn giíi T©y – Nam: * Nguyªn nh©n: . qu©n d©n ta tæ chøc cuéc ph¶n c«ng ®¸nh ®uæi qu©n P«n Pèt. trë nªn trÇm träng h¬n. hoµ b×nh ®îc lËp l¹i trªn toµn 150 GV: §ç Thuú D¬ng . .Chóng liªn tiÕp më nh÷ng cuéc hµnh qu©n khiªu khÝch däc biªn giíi.C¸c ho¹t ®éng KH-KT ®îc triÓn khai. II. DÇu má b¾t ®Çu ®îc khai th¸c.

niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng. 2. qu©n d©n ta ®· ®øng lªn ®Êu tranh ngoan cêng vµ ®îc d luËn thÕ giíi ñng hé. c«ng t¸c. Trung Quèc ®· cho qu©n khiªu khÝch däc biªn giíi phÝa B¾c níc ta.Trung Quèc lµ níc l¸ng giÒng víi ta. .. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc: .. chuÈn bÞ: ViÖt Nam trªn ®êng.. rót chuyÖn gia.Sù tÊt yÕu ph¶i ®æi míi ®Êt níc ®i lªn CNXH.§Ó b¶o vÖ l·nh thæ.18/3/1979: TQ ph¶i rót hÕt qu©n khái l·nh thæ níc ta. ®· tõng cã qu¸ tr×nh g¾n bã mËt thiÕt víi nhau trong chiÕn tranh gi¶i phãng. .. DÆn dß: Häc bµi.S¸ng 17/2/1979: TQ dïng 32 s ®oµn më cuéc tiÕn c«ng lín vµo däc biªn giíi níc ta tõ Mãng C¸i ®Õn Phong Thæ (Lai Ch©u) .. 2. ******************************** ******************************************************************** TuÇn 34 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 50: ViÖt nam trªn ®êng ®æi míi ®i lªn chñ nghÜa x· héi (Tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 2000) I. chñ quyÒn quèc gia. 4. . vµo ®êng lèi ®æi míi ®Êt níc.Nhng tõ n¨m 1978. VÒ t tëng: Båi dìng cho HS lßng yªu níc g¾n víi CNXH. c¾t viÖn trî.. .. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . 3. §Êu tranh b¶o vÖ biªn giíi phÝa B¾c.Qu¸ tr×nh 15 n¨m ®Êt níc thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi. Cñng cè: (?) Cuéc chiÕn ®Êu b¶o vÖ biªn giíi T©y – Nam vµ biªn giíi phÝa B¾c cña nh©n d©n ta ®· diÔn ra ntn? 5. häc tËp. VÒ kÜ n¨ng: GV: §ç Thuú D¬ng 151 . tinh thÇn ®æi míi trong lao ®éng.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 tuyÕn biªn giíi T©y – Nam.

Hoµn c¶nh: a. D¹y bµi míi: a. ®îc ®Ò ra trong nh÷ng v¨n 2. quan hÖ gi÷a c¸c níc.Do t¸c ®éng cña cuéc CM KH . æn ®Þnh tæ chøc: 2. §H GV: §ç Thuú D¬ng 152 . Häc sinh: §äc. yÕu kÐm ngµy cµng lín. Giíi thiÖu bµi: b. Gi¸o viªn: Tranh ¶nh SGK.Níc ta ®· thùc hiÖn 2 kÕ ho¹ch 5 (?) T×nh h×nh trong níc cã n¨m: 1976-1980 vµ 1981-1985.KT thÕ giíi ntn? lÇn thø hai. nhËn ®Þnh ®¸nh gi¸ con ®êng tÊt yÕu ph¶i ®æi míi ®Êt níc ®i lªn CNXH vµ qu¸ tr×nh 15 n¨m ®Êt níc thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi. nhÊt lµ sù khñng ho¶ng toµn diÖn ngµy cµng trÇm träng ë Liªn X« vµ c¸c níc XHCN kh¸c. Trong níc: . §¶ng ta ph¶i ®æi míi ®Ó ®a ®Êt níc tho¸t khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng.§êng lèi ®æi míi cña §¶ng ®îc ®Ò ra ®Çu tiªn tõ §H §¶ng lÇn thø VI (12/1986) vµ ®îc ®iÒu chØnh. Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m hiÓu I. §êng lèi ®æi míi: kiÖn nµo? . tr¸nh r¬i vµo t×nh tr¹ng (?) §êng lèi ®æi míi cña §¶ng nh Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u. KiÓm tra bµi cò: (?) Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ trong kÕ ho¹ch 5 n¨m (1981-1985)? 3. III. g× khiÕn cho §¶ng ta ph¶i chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh ®æi míi? tùu nhÊt ®Þnh trªn c¸c lÜnh vùc ®êi sèng x· héi. §¹i c¬ng lÞch sö VN tËp III. tr¶ lêi c©u hái. §êng lèi ®æi míi cña §¶ng môc I 1. ®a ®Êt níc r¬i vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng. ®Êy CM tiÕn lªn. t×nh h×nh . => Trong ®iÒu kiÖn ®ã. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch. ThÕ giíi: (?) Trong khi ®ã. nh÷ng thay ®æi cña t×nh h×nh thÕ giíi. bæ sung trong c¸c §H VII(6/1991). b. ChuÈn bÞ: 1. 2. II. nhng còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. tríc hÕt lµ khñng ho¶ng vÒ kinh tÕ. x· héi.

nh÷ng h×nh thøc. cã dù tr÷ vµ xuÊt khÈu. §H IX(4/2001). b. ®Õn n¨m 1990 ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu trong níc. Ta trë thµnh níc xuÊt khÈu g¹o lín thø 3 trªn TG sau Th¸i Lan vµ MÜ. nghÜa lµ ®æi míi trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc vµ cïng lóc. ta më réng thªm hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ lín nh: g¹o. quan träng lµ ®æi míi H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ kinh tÕ. môc tiªu (?) Trong 5 n¨m. Môc tiªu: .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) §êng lèi ®æi míi cña §¶ng VIII(6/1996). ®ång bé.§æi míi toµn diÖn. cña ®êi s«nga XH? .Hµng xuÊt khÈu t¨ng 3 lÇn. . Tõ n¨m n¨m 1991-1995? 1989. hµng tiªu dïng vµ g×? hµng xuÊt khÈu. ViÖt Nam trong 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi §æi míi ( 1986(?) Môc tiªu cña kÕ ho¹ch nhµ 2000) níc 5 n¨m 1986-1990? 1. II.Hµng tiªu dïng trªn thÞ trêng dåi dµo. chóng ta ®· cña ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ: l¬ng ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu thùc. më réng c¶ vÒ quy m« vµ h×nh thøc. nguån hµng s¶n xuÊt trong níc t¨ng g¾n chÆt víi nhu cÇu thÞ trêng. ta ph¶i nhËp h¬n 45 v¹n tÊn g¹o).C¶ níc tËp trung søc ngêi søc cña nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô. (?) Môc tiªu cña kÕ ho¹ch 5 . chÝnh trÞ ph¶i g¾n bã môc II víi nhau. ®îc hiÓu ntn lµ ®óng? . gãp phÇn quan träng æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n. thùc phÈm. (?) Thµnh tùu ®¹t ®îc? 2.§æi míi ®Êt níc kh«ng ph¶i lµ thay ®æi môc tiªu cña CNXH mµ lµm cho môc tiªu Êy ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ b»ng nh÷ng quan ®iÓm ®óng (?) §æi míi ®îc thùc hiÖn ®¾n vÒ CNXH. . trong nh÷ng lÜnh vùc nµo bíc ®i vµ biÖn ph¸p thÝch hîp. quan träng nhÊt lµ ®æi míi vÒ kinh tÕ. KÕ ho¹ch 5 n¨m 1986-1990 a. KÕ ho¹ch 5 n¨m 1991-1995 GV: §ç Thuú D¬ng 153 .L¬ng thùc: Níc ta tõ chç thiÕu ¨n h»ng n¨m (n¨m 1988. Thµnh tùu: . dÇu th«.Kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn nhanh.

hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng ®i ®«i víi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc vÒ x· héi. thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu më réng.2%. ®a níc ta vÒ c¬ b¶n ra khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng. c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. t¨ng b×nh qu©n h»ng n¨m 13. . b. t¨ng b×nh qu©n h»ng n¨m 21%. 3.T¨ng trëng kinh tÕ nhanh. . thö th¸ch. gãp phÇn quan träng vµo møc t¨ng trëng chung vµ gi÷ v÷ng æn ®Þnh kinh tÕ.Kinh tÕ ®èi ngo¹i tiÕp tôc ph¸t triÓn. x· héi. Trong 5 n¨m xuÊt khÈu ®¹t 51. b¶o ®¶m quèc phßng an ninh.6 tØ USD. .Kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn. nguån vèn ®Çu t cña níc ngoµi t¨ng nhanh.Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ g¾n bã h¬n víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Thµnh tùu: .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Môc tiªu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000? (?) Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc? (?) Nh÷ng thµnh tùu chóng ta ®¹t ®îc trong 15 n¨m ®æi míi cã ý nghÜ ntn víi ®Êt níc a. b.3%. KÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000 a. æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. thÝch nghi dÇn víi c¬ chÕ thÞ trêng. Môc tiªu: . nhËp khÈu ®¹t 61 tØ USD. x· héi.N«ng nghiÖp ph¸t triÓn liªn tôc.C¶ níc phÊn ®Êu vît qua mäi khã kh¨n. tæng s¶n phÈm trong níc t¨ng b×nh qu©n h»ng n¨m 7%. . Thµnh tùu: . tæng s¶n phÈm trong níc t¨ng 8. n©ng cao tÝch luü néi bé nÒn kinh tÕ. t¨ng cêng æn ®Þnh chÝnh trÞ. Môc tiªu: . N¹n l¹m ph¸t bÞ ®Èy lïi. vèn ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi ®a vµo thùc hiÖn ®¹t 10 tØ 154 GV: §ç Thuú D¬ng .T×nh tr¹ng ®×nh ®èn trong s¶n xuÊt.NÒn kinh tÕ gi÷ ®îc nhÞp ®é t¨ng trëng kh¸. rèi ren trong lu th«ng ®îc kh¾c phôc.Kinh tÕ t¨ng trëng nhanh. .

Cñng cè v÷ng ch¾c ®éc lËp d©n téc vµ chÕ ®é XHCN. lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt níc vµ cuéc sèng cña nh©n d©n. . ý nghÜa cña viÖc ®æi míi. quèc phßng. g×? . hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh thÊp.Nh÷ng thµnh tùu ®æi míi chóng ta ®¹t ®îc trong 15 n¨m ®Çu víi viÖc thùc hiÖn 3 lÇn kÕ ho¹ch 5 n¨m cã ý nghÜa v« cïng quan träng víi lÞch sö níc ta. h×nh thøc ®µo t¹o vµ c¬ së vËt chÊt.5 lÇn so víi 5 n¨m tríc. ®¹o ®øc. + T×nh tr¹ng tham nhòng.Khoa häc vµ c«ng nghÖ cã bíc chuyÓn biÕn tÝch cùc. chËm ®îc gi¶i quyÕt. gÊp 1. nh÷ng h¹n chÕ vµ yÕu kÐm 4. . lèi sèng ë mét bé phËn c¸n bé ®¶ng viªn lµ rÊt nghiªm träng. + Mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸.Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã bíc ph¸t triÓn míi c¶ vÒ quy m«. x· héi c«ng b»ng. 5. uy tÝn cña níc ta trªn trêng quèc tÕ. d©n chñ.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 ta? USD. n©ng cao vÞ thÕ. an ninh (?) Trong qu¸ tr×nh ®æi míi. ®îc t¨ng cêng. chÊt lîng. . v¨n minh theo ®Þnh híng XHCN.Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu vµ tiÕn bé. Nh÷ng h¹n chÕ vµ yÕu kÐm.Nã ®· t¨ng cêng søc m¹nh tæng hîp. . x· héi cßn bøc xóc vµ gay g¾t. x· héi c¬ b¶n æn ®Þnh. Quan hÖ ®èi ngo¹i chóng ta còng m¾c ph¶i kh«ng ngõng ®îc më réng. => T×nh tr¹ng nµy ®ßi hái nh©n d©n ta díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ph¶i phÊn ®Êu kh«ng ngõng ®Ó cã thÓ ®¹t tíi d©n giµu níc m¹nh. . chóng ta gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ yÕu kÐm trªn nhiÒu mÆt: + NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cha v÷ng ch¾c. suy tho¸i vÒ t tëng ch×nh trÞ. GV: §ç Thuú D¬ng 155 . .T×nh h×nh chÝnh trÞ.

VÒ t tëng: Trªn c¬ së th¸y râ qu¸ tr×nh ®i lªn kh«ng ngõng cña lÞch sö d©n téc. 3. ChuÈn bÞ: 1. GV: §ç Thuú D¬ng 156 . D¹y bµi míi: a. DÆn dß: Häc bµi . Gi¸o viªn: Tranh ¶nh t liÖu tõ n¨m 1919 ®Õn n¨m 2000. Häc sinh: su tÇm tranh ¶nh. C¸c giai ®o¹n chÝnh vµ ®Æc môc I. tèc ®é cña giai ®o¹n lÞch sö 1919. bµi häc kinh nghiÖm lín ®îc rót ra tõ ®ã. KiÓm tra bµi cò: (?) Tr×nh bµy nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc trong 15 n¨m ®æi míi? 3.nhan. ®Æc ®iÓm lín cña tõng giai ®o¹n.. hÖ thèng sù kiÖn.. 2. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Híng dÉn HS t×m hiÓu I.Nguyªn nh©n c¬ b¶n ®· quyÕt ®Þnh qua tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö. cñng cè niÒm tù hµo d©n téc. n«ng nghiÖp l¹c hËu trë thµnh XH thuéc ®Þa.ChuÈn bÞ: Tæng kÕt LSVN. II. Giíi thiÖu bµi: b. 1. . ®iÓm cña tiÕn tr×nh lÞch sö. VÒ kÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho HS kh¶ n¨ng ph©n tÝch. «n tËp. Ngµy d¹y: TiÕt 51: Tæng kÕt lÞch sö ViÖt Nam tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt ®Õn n¨m 2000. Giai ®o¹n 1919 – 1930: . æn ®Þnh tæ chøc: 2.Ch¬ng tr×nh khai th¸c thuéc ®Þa (?) Tr×nh bµy nh÷ng ®iÓm lÇn thø hai cña thùc d©n Ph¸p ®èi chÝnh. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®îc: .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 4. nh÷ng sù kiÖn næi bËt víi níc ta víi quy m« lín. lùa chän sù kiÖn lÞch sö ®iÓn h×nh. cã hÖ thèng h¬n so víi tríc 1930? chiÕn tranh ®· ®a XHVN tõ Xh phong kiÕn. niÒm tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù tÊt th¾ng cña c¸ch m¹ng vµ tiÒn ®å cña Tæ quèc. Ngµy so¹n: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. I. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. Cñng cè: (?) Nh÷ng thµnh tùu trong 15 n¨m ®æi míi? 5.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö d©n téc tõ n¨m 1919 ®Õn nay (n¨m 2000) qua c¸c giai ®o¹n chÝnh víi nh÷ng ®Æc ®iÓm lín cña tõng giai ®o¹n. 2.. III.

Lîi dông thêi c¬ ngµy 9/3/1945 NhËt hÊt c¼ng Ph¸p. §©y chÝnh lµ cuéc tæng diÔn tËp ®Çu tiªn.§¶ng céng s¶n VN ra ®êi vµo ngµy 3/2/1930 lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a 3 yÕu tè: CN M¸c-Lªnin. 1932-1935 nhanh chãng ®îc phôc håi. §¶ng ta ®· l·nh ®¹o cao trµo CM 1930-1931 víi 2 khÈu hiÖu chiÕn lîc lµ: §éc lËp d©n téc vµ Ngêi cµy cã ruéng víi ®éi qu©n chñ lùc lµ c«ng-n«ng. c¬m ¸o. §¶ng nhËn ®Þnh: thêi k× CM cña c¸c d©n téc §«ng D¬ng. Khi c¸c níc 157 GV: §ç Thuú D¬ng . Nhng nhê ®i s©u vµo quÇn chóng. chuÈn bÞ cho th¾ng lîi cña CMT8. §ã lµ cuéc tæng diÔn tËp lÇn thø hai cho CMT8. hoµ b×nh. nhng sau ®ã bÞ kÎ ®Þch d×m CM trong m¸u löa.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 (?) Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh vµ nh÷ng sù kiÖn LS næi bËt cña CMVN giai ®o¹n 19301945? (?) Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh . ph¸t xÝt NhËt kÐo qu©n vµo §«ng D¬ng (9/1940). phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc. §¶ng ta ®· t«i luyÖn ®îc ®éi qu©n chÝnh trÞ ®«ng hµng triÖu ngêi. 2. phong trµo Cm t¹m l¾ng.Cuéc vËn ®éng d©n chñ 19361939 lµ thêi k× ®Êu tranh d©n chñ c«ng khai cña quÇn chóng chèng bän ph¶n ®éng thuéc ®Þa vµ tay sai ®ßi quyÒn tù do. Giai ®o¹n 1930-1945: . . CMVN bíc vµo mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi. d©n chñ. . ®Èy tíi cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc. ®¸nh ®æ ¸ch thèng trÞ cña CN§Q ®· tíi vµ r¸o riÕt chuÈn bÞ vÒ mäi mÆt ®Ó hµnh ®éng khi cã thêi c¬. Qua cao trµo CM nµy.Ngay tõ khi míi ra ®êi.Sau chiÕn tranh TG lÇn thø hai bïng næ (9/1939). Tõ ®ã chÊm døt sù khñng ho¶ng vÒ ®êng lèi vµ vai trß l·nh ®¹o CMVN. §¶ng ®· chuyÓn híng mau lÑ.

§¶ng ta ®· ph¸t ®éng quÇn chóng ®øng lªn kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p: toµn d©n.Sau h¬n 20 n¨m ®Êu tranh kiªn cêng.C¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ. Giai ®o¹n 1945-1954: .ChiÕn th¾ng nµy ®· chøng minh bËt cña CMVN giai ®o¹n 1954. toµn d©n. yÕu vµ sù kiÖn lÞch sö næi . Giai ®o¹n 1954-1975: . chÝnh quyÒn non trÎ cña ta l¹i ph¶i ®¬ng ®Çu víi mu«n vµn khã kh¨n thö th¸ch ®Ó gi÷ v÷ng chÝnh quyÒn. bÊt khuÊt víi ®ai th¾ng mïa Xu©n n¨m 1975. 3. . trêng k× vµ tù lùc c¸nh sinh víi nç lùc cao nhÊt cña toµn §¶ng. nã më ra kØ nguyªn míi trong LS d©n téc. chóng ta ®· lËp nªn chiÕn c«ng vang déi §iÖn Biªn (?) Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ Phñ(7/5/1954). 4. cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc cña d©n téc ta ®· th¾ng lîi vÎ vang. ngêi kh«ng ®«ng.kØ nguyªn ®éc lËp tù do vµ c¶ níc ®i GV: §ç Thuú D¬ng 158 .§¶ng ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta (?) Tr×nh bµy nh÷ng ®Æc thùc hiÖn ®êng lèi gi¬ng cao 2 ®iÓm chñ yÕu vµ sù kiÖn lÞch ngän cê: §éc lËp d©n téc vµ CNXH sö næi bËt cña CMVN giai ë MB vµ kh¸ng chiÕn chèng MÜ ë ®o¹n 1975 ®Õn nay? miÒn Nam ®i ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. .Sau khi CMT8 thµnh c«ng. CM ®øng tríc t×nh h×nh míi.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 vµ sù kiÖn næi bËt cña CMVN §ång minh ®¸nh b¹i ph¸t xÝt NhËt. toµn diÖn. ®Êt níc bÞ chia c¾t lµm 2 miÒn. trong giai ®o¹n 1945-1954? §¼ng ta ®· kÞp thêi l·nh ®¹o toµn d©n næi dËy giµnh chÝnh quyÒn trong c¶ níc.mét ch©n lÝ thêi ®¹i: trong thêi 1975? ®¹i ngµy nay mét d©n téc ®Êt kh«ng réng. nÕu biÕt ®oµn kÕt chiÕn ®Êu theo mét ®êng lèi CM ®óng ®¾n th× cã thÓ chiÕn th¾ng mäi kÎ thï hung b¹o. .Sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. toµn qu©n.

CMVN (1919 ®Õn nay)? nhng còng vÊp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n yÕu kÐm. §H §¶ng toµn quèc lÇn thø VI §¶ng ta ®· ®Ò xíng ®êng lèi ®æi míi. chñ yÕu lµ vÒ KT. trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. ph¬ng híng ®i lªn. . 1. nªu râ sù tÊt yÕu c¶ níc ®i lªn CNXH. tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi GV: §ç Thuú D¬ng 159 . II. CMVN ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH vµ b¶o vÖ Tæ quèc. nh©n d©n ta ®· ph¸t huy truyÒn thèng yªu níc.Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. th¸ch thøc cßn nhiÒu. trong qu¸ (?) H·y nªu nh÷ng nguyªn tr×nh x©y dùng CNXH.nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm.Tuy nhiªn. ®¸p øng ®îc nhu cÇu cÊp b¸ch cña d©n téc. chóng ta nhÊt ®Þnh ph¶i vît qua.§H §¶ng lÇn VI(12/1986) §¶ng ta ®· ®Ò ra ®êng lèi §æi míi. Giai ®o¹n 1975 ®Õn nay: .Sau ®¹i th¾ng mïa Xu©n 1975.HiÖn nay. . khã kh¨n cßn lín. nhiÒu lÜnh vùc. c¶ níc ®i lªn CNXH. chóng ta nh©n th¾ng lîi chñ yÕu cña ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Nguyªn nh©n th¾ng lîi. Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. ®îc toµn d©n ñng hé. vÊp v¸p. CMVN cßn mét sè tån t¹i. sù nghiÖp ®æi míi cña chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ nhiÒu mÆt. ®æi tªn §¶ng L§VN thµnh §¶ng céng s¶n VN. . .§H§B toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng ®· tæng kÕt 21 n¨m x©y dùng CNXH miÒn B¾c vµ ®Êu H§2: Híng dÉn HS t×m hiÓu tranh thèng nhÊt níc nhµ ë miÒn môc II Nam.Tuy vËy. sai lÇm.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 lªn CNXH. 5. cho nªn th¸ng 12/1986. . kiªn tr× con ®êng XHCN ®· lùa chän. Nguyªn nh©n th¾ng lîi .

KiÓm tra. ®ã lµ bµi häc xuyªn suèt. D¹y bµi míi: I. §Ò bµi: PhÇn I: Tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn vµo nh÷ng ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong nh÷ng c©u hái sau? (C©u 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. *********************** ******************************************************************** TuÇn 35 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 52: KiÓm tra häc k× II I. lµ céi nguån cña mäi th¾ng lîi. 3) C©u 1: Tham dù héi nghÞ hîp nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n (3/2/1930) cã ®¹i biÓu cña? GV: §ç Thuú D¬ng 160 . DÆn dß: Häc bµi. . ®¸p ¸n. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. II. Gi¸o viªn: §Ò bµi. chuÈn bÞ: LÞch sö ®Þa ph¬ng. ChuÈn bÞ: 1. Häc sinh: GiÊy kiÓm tra.Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 míi theo ®Þnh híng XHCN lµ yªu cÇu ®èi víi mäi ngêi d©n. . 2.N¾m v÷ng ®êng lèi. . 5. Bµi häc kinh nghiÖm: . 4.Khèi ®oµn kÕt kh¨ng khÝt giòa §¶ng vµ quÇn chóng ngµy cµng ®îc t¨ng cêng. 2. III. gi¬ng cao 2 ngän cê: ®éc lËp d©n téc vµ CNXH. KTBC: kh«ng 3. kiÕn thøc vÒ lÞch sö ViÖt Nam tõ sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt ®Õn nay (n¨m 2000). ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶. .VËn dông nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc vµo lµm bµi kiÓm tra.Cñng cè vµ t¨ng cêng khèi ®oµn kÕt d©n téc vµ ®oµn kÕt quèc tÕ lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña CM. Cñng cè: Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. 2.Sù l·nh ®¹o cña §CSVN lµ nh©n tè hµng ®Çu b¶o ®¶m mäi th¾ng lîi cña CM. ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a §¶ng víi nhµ níc vµ c¸c c¬ quan d©n cö. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS: .

.......................................... §ßi MÜ – DiÖm thi hµnh HiÖp ®Þnh Gi¬-ne-v¬........................................ .............................. B¶o vÖ hoµ b×nh..... B»ng qu©n ®éi Sµi Gßn............................................. ............. phèi hîp víi ho¶ lùc vµ kh«ng qu©n MÜ.. B»ng qu©n ®éi Sµi Gßn. cßn qu©n ®éi MÜ ®ãng vai trß yÓm trî............................................................................................................................ B..................................................................................... .....................................§iÓm kh¸c: .. ..... ..... §Êu tranh ®ßi thèng nhÊt hai miÒn Nam – B¾c....................... ........... B»ng qu©n ®éi MÜ... .......................................................... ................. B................................................... ............ D.....§iÓm gièng: ................................................................................................................................................... ............................................................................... §«ng D¬ng céng s¶n liªn ®oµn.......... An Nam céng s¶n §¶ng....................... ..................................................... D.......... C. g×nh gi÷ vµ ph¸t triÓn lùc lîng c¸ch m¹ng......... ChuyÓn cuéc ®Êu tranh vò trang chèng Ph¸p tríc ®ã sang ®Êu tranh chèng MÜ – DiÖm....................................................................... D............ C©u 3: ChiÕn lîc “ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh” ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch nµo? A............................ C©u 2: Ngay tõ n¨m 1954..... C©u A vµ B ®óng................ ........................................... cßn qu©n ®éi Sµi Gßn ®ãng vai trß phô trî............ B................................... phèi hîp víi ho¶ lùc vµ kh«ng qu©n MÜ... .. B»ng qu©n ®éi Sµi Gßn...... C......................... .... Trung ¬ng §¶ng ®· ®Ò ra cho c¸ch m¹ng miÒn Nam nh÷ng nhiÖm vô g×? A.................................................................................................................... C©u 4: ChiÕn lîc “ChiÕn tranh côc bé” (1965-1968) vµ “ChiÕn lîc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh” (1969-1973) cña MÜ ë miÒn Nam ViÖt Nam cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau? .......Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 A................................... PhÇn II: Tù luËn: GV: §ç Thuú D¬ng 161 .......... C................. ..... §«ng D¬ng céng s¶n §¶ng................................................................................................. do MÜ chØ huy b»ng hÖ thèng cè vÊn qu©n sù.

. . cïng ®îc tiÕn hµnh b»ng vò khÝ.§iÓm gièng: §Òu lµ chiÕn lîc chiÕn tranh x©m lîc thùc d©n míi cña MÜ. hai vïng kiÓm so¸t vµ 3 lùc lîng chÝnh trÞ.Hoa K× vµ c¸c níc cam kÕt t«n träng ®éc lËp. c«ng binh. trang bÞ kÜ thuËt. PhÇn II: Tù luËn: C©u 1: 1 ®iÓm: Nªu ®îc c¸c ý sau: Ph¸p. huû bá c¸c c¨n cø qu©n sù MÜ. C. ®îc bè trÝ lµm 49 cø ®iÓm. trao tr¶ cho nhau tï binh vµ d©n thêng bÞ b¾t. ph©n khu Nam.Hoa K× rót hÕt qu©n ®éi cña m×nh vµ qu©n ®ång minh. C©u 2 – A. kh«ng cã sù can thiÖp cña níc ngoµi. hai qu©n ®éi. thang ®iÓm: PhÇn I: Tr¾c nghiÖm: Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®îc 1 ®iÓm. C©u 3 – B.200 qu©n (gåm nh÷ng ®¬n vÞ bé binh. xe t¨ng. ®îc sù gióp ®ì cña MÜ.Hoa K× cam kÕt gãp phÇn vµo viÖc hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh ë ViÖt Nam vµ §«ng D¬ng. cam kÕt kh«ng tiÕp tôc dÝnh lÝu qu©n sù hoÆc can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña miÒn Nam ViÖt Nam. chia lµm 3 ph©n khu: ph©n khu trung t©m (cã së chØ huy vµ s©n bay Mêng Thanh). . * ý nghÜa lÞch sö: GV: §ç Thuú D¬ng 162 . qu©n ®éi §ång minh vµ qu©n ®éi Sµi Gßn. chñ quyÒn.Nh©n d©n miÒn Nam ViÖt Nam tù quyÕt ®Þnh t¬ng lai chÝnh trÞ cña hä th«ng qua tæng tuyÓn cö tù do. vÉn do MÜ chØ huy b»ng hÖ thèng cè vÊn qu©n sù. ph©n khu B¾c. C©u1 – D. + ChiÕn lîc “ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh” ®îc tiÕn hµnh b»ng qu©n ®éi Sµi Gßn lµ chñ yÕu. C©u 4: 2 ®iÓm . . §¸p ¸n. C©u 2: 4 ®iÓm: Nªu ®îc nh÷ng néi dung sau: * Néi dung cña HiÖp ®Þnh Pa-ri: .C¸c bªn thõa nhËn thùc tÕ miÒn Nam ViÖt Nam cã hai chÝnh quyÒn.C¸c bªn ngõng b¾n t¹i chç.§iÓm kh¸c: + ChiÕn lîc “chiÕn tranh côc bé” ®îc tiÕn hµnh b»ng qu©n ®éi MÜ. thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña ViÖt Nam. ®· ®a tíi ®©y mét lùc lîng lÕn ®Õn 16. ph¬ng tiÖn chiÕn tranh vµ ho¶ lùc kh«ng qu©n MÜ. B. kh«ng qu©n vµo lo¹i tinh nhuÖ nhÊt ë §«ng D¬ng). ph¸o binh. . .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 C©u 1: Ph¸p – MÜ ®· lµm g× ®Ó x©y dùng §iÖn Biªn Phñ thµnh tËp ®oµn cø ®iÓm m¹nh nhÊt ë §«ng D¬ng? C©u 2: Tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n vµ ý nghÜa lÞch sö cña HiÖp ®Þnh Pa-ri vÒ chÊm døt chiÕn tranh ë ViÖt Nam (27/1/1973)? II.

Lµ th¾ng lîi quan träng. DÆn dß: ChuÈn bÞ: Ch¬ng tr×nh lÞch sö ®Þa ph¬ng. Cñng cè: NhËn xÐt giê kiÓm tra.MÜ ph¶i c«ng nhËn c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n cña nh©n d©n ta. . ph¶i rót hÕt qu©n vÒ níc. . bÊt khuÊt cña qu©n vµ d©n ë hai miÒn ®Êt níc. t¹o thêi c¬ thuËn lîi ®Ó nh©n d©n ta tiÕn lªn gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam. GV: §ç Thuú D¬ng 163 .Trêng THCS B×nh KiÒu M«n: LÞch sö 9 . 4.HiÖp ®Þnh Pa-ri vÒ ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ cña cuéc ®Êu tranh kiªn cêng. 5.