CONŢINUTUL CURSULUI DE SISTEME POLITICE CONTEMPORANE 1. SISTEME ŞI REGIMURI POLITICE................................................... ........2 1.1. 1.2. Conceptul de sistem politic..................................................... ...............

2 Sisteme politice şi forme de guvernare........................... ......................5 Definiţii................................................. ...................................................13 Întrebări şi exerciţii............ ....................................................................14 2. SISTEME POLITICE DEMOCRATICE................................................. ....15 2.1. 2.2. Analiza sistemică a democraţiei..................................................... ......15 Modele empirice ale democraţiei................ ......................... ................25 Definiţii...................................................... ..............................................30 Întrebări şi exerciţii................. ...............................................................30 3. SISTEME POLITICE AUTORITARE.................................................. ......31 3.1. 3.2. 3.3. Autoritarism şi totalitarism................................................. ..................31 Sisteme politico-religioase................................ ....................................34 Sisteme politico-militare................ ........................................................38 Definiţii.............. ................................................................................ ......41 Întrebări şi exerciţii......................................................... .......................42 4. SISTEME POLITICE ÎN TRANZIŢIE.................................................... ....43 4.1. Etapele procesului de democratizare............................................. ......43 Definiţii................................................................ ....................................46 Întrebări şi exerciţii........................... .....................................................46 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ............................................................ ..................47 ANEXA 1: Sistemul politic românesc contemporan, 1

între democratizare şi consolidare democratică........................................ ....49 1. SISTEME ŞI REGIMURI POLITICE Pe parcursul acestui capitol, veţi învăţa următoarele: • principalele elemente care definesc conceptul de sistem politic; • diferenţierile existente între noţiunea de sistem politi c şi aceea de regim politic; • crieteriile în funcţie de care sunt clasificate principal ele tipuri de regimuri politice şi forme de guvernare; • aspectele juridice şi constit uţionale ale principalelor forme de guvernare. Cuvinte-cheie: sistem politic, regi m politic, formă de guvernare, putere legislativă, putere executivă. 1.1. Conceptul de sistem politic

Faptul ca ştiinţa politică îşi afirmă scopul de a oferi un model explicativ asupra societăţii ganizate politic are drept consecinţă conceperea acesteia din urmă sub forma unui sist em. Termenul de sistem denotă, sub un aspect general, „orice set de elemente ce exis tă într-o anume relaţie modelată unul faţă de celălalt. Un sistem poate fi reprezentat de ele ente tangibile, cum ar fi părţile unui motor cu ardere internă, sau din elemente intan gibile, de exemplu un sistem ideatic” (Plano, Riggs, Robin, 1993, pp. 137-138). În a cest context, sistemul politic este de obicei conceput sub forma unui model ce s e caracterizează prin existenţa unor relaţii umane persistente de care depinde luarea pe baza autorităţii a deciziilor ce trebuie îndeplinite in scopul bunăstării întregii societă Se consideră că un sistem politic se deosebeşte de sistemul social în ansamblu prin următ oarele trăsături proprii: a) universalitatea, în ceea ce priveşte scopul său, deoarece un astfel de scop are în vedere toţi membrii comunităţii organizate politic; b) coerciţia, al cărei control ultim este revendicat pentru situaţiile care nu pot fi depăşite pe calea negocierilor; c) legitimitatea, prin intermediul căreia deciziile luate in folosul bunăstării generale, al coeziunii interne şi al securităţii externe sunt acceptate de către elementele sistemului (indivizi şi grupuri sociale) ca fiind obligatorii; 2

d) autoritatea, prin afirmarea căreia un sistem politic impune supunerea indivizil or şi a diferitelor grupuri sociale, dar numai în măsura în care aceasta presupune şi legi timitatea. Această modalitate de concepere a sistemului politic a permis anumitor teoreticieni să ajungă la o identificare între sistemul politic şi stat, pe considerentu l că “termenul sistem politic este folosit ca o etichetă pentru colectivitatea de legătu ri ce include guvernul şi procesele politice ale unui stat” (Plano, Riggs, Robin, pp . 138-139). O astfel de identificare nu este justificată, întrucât conduce la o reducţie ce nu poate cuprinde ansamblul relaţiilor socio-politice pe care le presupune ana liza sistemică. O altă identificare ce apare uneori inclusiv în literatura de speciali tate este aceea bazată pe suprapunerea conceptelor de sistem politic şi de regim pol itic. Există însă între aceste două noţiuni o relaţie ce poate fi înţeleasă dintr-o dublă per stfel, pe de o parte, conceptul de sistem este utilizat în cercetarea politologică în sensul unui model abstract care poate oferi consistenţă teoretică studierii fenomenelo r politice care au loc într-o societate dată, în vreme ce analizele care au în vedere ca racteristicile regimului politic iau în considerare anumite aspecte empirice. Avem , aşadar, în primul rând, o relaţie existentă între normativ (sistemul politic) şi empiric (r gimul politic). Pe de altă parte, există şi o relaţie de subordonare în planul cercetării înt e cele două concepte, câtă vreme regimul politic poate fi considerat un „subansamblu” al s istemului politic. În alţi termeni, dacă noţiunea de sistem politic are în vedere modalita tea generală de organizare a unei comunităţi politice, aceea de regim politic este însum ată de corelaţiile existente între anumite elemente definitorii ale respectivei comuni tăţi politice. „Regimul politic este un subansamblu al sistemului politic. El reprezintă conceptul fundamental al tipologiei clasice a tipurilor de organizare şi exersare a puterii politice. Suntem moştenitorii unei lungi istorii de clasificare ale regimurilor po litice care coboară până în Antichitatea greacă pentru a continua să se îmbogăţească în secol noi categorii. Această lucrare de tipologizare, oricât de fecundă ar fi ea, pune, cu t oate acestea, un anumit număr de probleme” (Hastings, 2000, p. 97). Decurge de aici că, atunci când analizăm un anumit tip de sistem politic, includem aic i o tipologie mai largă, care implică existenţa unor diferite tipuri de regimuri polit ice. Analiza sistemică presupune, aşadar, luarea în considerare a unui set de elemente care urmăresc, pe de o parte, relaţiile dintre un anumit sistem şi mediul său exterior (spre 3

exemplu. se poate ajunge la blocajul sistemului. pentru ca sistemul să se menţină într-o stare de echilibru. înt -un stat de drept. „ieşirile” din acesta. Analizele sistemi ste s-au extins astfel. stabilitatea unui sistem politic. deciziile luate de decidenţii sistemului sunt cele mai bune. totodată. Conceptul a devenit fezabil începând cu anul 1953. În cazul în care acest ech ilibru este afectat. „ieşirile” din istem (outputs) reprezintă decizii care urmează a fi implementate în plan societal şi ca re se bazează pe autoritatea decidenţilor sistemului. elementele acesteia deţinând anumite funcţii care asigură echilib rul sistemului (structuro-funcţionalismul lui Parsons). elementele fundamentale care trebuie luate în considerare sunt „intrările” în sistem . cererile de majorare a salariilor venite din partea organizaţiil or sociale). Pe baza acestor ele mente. în lucrarea The Political Syst em. este necesar procesul de retroacţiune (feed-back). al unei formule care permite analiza modului în care o anumită societate funcţionează. când. pe de altă p arte. are rolu l de a garanta. Pe de altă parte. Aceasta nu înseamnă însă că. politologul David Easton a dezvoltat teoria expusă în lucrarea The Social Syiste m din 1951 a sociologului Talcott Parsons. ocmai de aceea. Echilibrul dintr e inputs şi outputs. conceptul de sistem politic este utilizat în ştiinţa politică în sensul unui „algorit m”. precum şi feed-back-ul permanent (sau procesul de retroacţiune) p e care sistemul îl întreţine cu mediul societal pe care îl implică. relaţiile pe care sistemul respectiv le are cu alte sisteme) şi. până la aceea în conformitate cu care funcţia primordială a sistemului politic este aceea de „alocare autoritară a valor ilor la nivelul întregii societăţi” (idee susţinută în 4 . autoritate însoţită în mod necesar. cât şi „susţineri” (spre exemplu. întotdeauna. realizabil prin intermediul procesului de feed-back. mizând pe aplicabilitatea sa cu privire la fenomenele politice care au loc la nivelul societăţii globale. „Intrările” în sistem (in presupun atât „cereri” venite din partea diverselor grupuri care activează în plan social (cum sunt. care presupune exercitarea unui „control” – din p artea sistemului – asupra modului în care deciziile resepctive au fost primite în plan social sau asupra manierei în care acestea au fost implementate. de la concepţia potrivit căreia fiecare sistem e constituit dintr-o anumită structură. bunăoară. Din acest punct de ve dere. participarea liberă a cetăţenilor la angajamen e electorale sau implicarea lor în procesul de luare a deciziilor reprezintă modalităţi de susţinere a unui sistem politic de factură democratică). de legitimitatea acestora de a lua aceste decizii. relaţiile dintre acesta şi subansamblurile care îl compun.

se poate susţine că sistemismul s-a con stituit într-o reacţie specifică atât faţă de tentaţia elaborării unor metateorii cu reminisc de factură ideologică. care asigură exercitarea autorităţii (puterii) asupra societăţii. care eludau o vizi de ansamblu a societăţii organizate politic. gener ală asupra acestuia. odată aplicat în plan empiric. Duv erger (pentru care regimul politic poate fi definit pe baza specificului organel or puterilor statului şi a modului în care 5 . însă continuă să definească încercarea analiştilor de a formula o perspectivă integral pra comunităţii organizate politic. cu alte cuvinte. a ceea ce este o anumită comunitate organizată politic. util analizei politice în măsura în care poate oferi o imagine de ansamblu. cât şi faţă de tendinţa cercetărilor ultraempirice. a ceea ce teoria politică ne spune că ar trebui să fie. dintre regimul politic şi modalitatea de guvernare localiz ată la nivelul statului. În acest sens. Ca entitate distin ctă. mai ales. fie din perspectiva laturilor sale formale. ceea ce implică luarea în considerare şi a div erselor tipuri de forme de guvernare. Sisteme politice şi forme de guvernare Noţiunea de sistem politic se află într-o strânsă relaţie cu problema formelor de guvernare. sistemul politic este definit prin structu ra sa invariantă dată de interacţiunea elementelor (subsistemelor) ce îl compun” (Radu. dacă dorim să depăşim o tratare exclusive teoretică a politicului trebuie să analizăm rmele sale concrete de manifestare. În acest context. implică o determ inare a tipurilor de regimuri politice. mai precis. există propuneri precum cele ale lui M. despre regimul politic . Cu alte cuvinte. p. fie din aceea a componentelor sale . Aceasta pen tru că. Putem opera astfel trecerea din sfera norm ativului. Această ultimă orientare a urmărit. realizarea autoreglării sistemului social global.sistemismul lui Easton). Conceptul este folosit astăzi pentru a oferi un cadru de analiză al ansamblului relaţional existent într-o comunitate modernă. în sfera empiricului. altfel spus. conceptul de sistem a ev oluat. 20 04. având un rol descrip tiv. astfel. 10) De la introducerea sa în câmpul de studiu al ştiinţei politice. 1. autonomă a sistemului social global. „Sistemul politic reprezintă ansamblul persistent şi coerent de relaţii şi comportamente s ociale instituţionalizate. S-a discutat. problema relaţiei dintre regimul politic şi stat sau.2. conceptul de sistem.

Este vorba.B. care să ca obiectiv principal reliefarea modului în care este structurată societatea respect ivă. Bouthoul (care ia în considerare gradul de libertate a c etăţenilor în determinarea regimului politic).e oganizată guvernarea). despre o incursiune analitică în viaţa politică dintr-o anumită societate. acţionează în cadrul său. reguli pe care. a instituţiilor politice care asigură manifestarea puterii politic e. precum şi avantajele (pun ctele tari). nu putem reduce circumscrierea unui anumit regim politic la un singur elem ent al vieţii politice dintr-o societate dată. m ai întâi. sistemele electoral e. a relaţiilor sociale şi politice care sunt guvernate de aşa-numitele reguli ale joc ului.d. un regim politic poa te fi caracterizat pe baza actorilor politici care Atunci când încercăm să stabilim existenţa concretă a unui regim politic. respective dezavantajele (punctele slabe) regimurilor politice din diferite ţări. p e de o parte. dar şi de actori ai vieţii sociale În al doilea rând. între aceştia din urmă şi cei ai partidelor pol ce etc. fomele de guvernare. condiţiile modelării vieţii politice. definirea regimului politic implică determinarea. sistemele de partide. În fine. De aceea. ce reflectă aspectul constituţional al organizării politice moderne. T. În al doilea rand. În al treilea rând. putem circumscrie regimul politic acordând atenţie regulilor jocului care coordonează viaţa politică. un aspect indispensabil îl const ituie determinarea instituţiilor politice şi a funcţiilor lor.a. iar pe de altă parte. consensuală.m.m.). cel mai adesea. care se înscrie în modelul a ceea ce ştiinţa politică numeşte comparative politics. suntem interesaţi. de determinarea actorilor politici care acţionează în cadrele comunităţii polit ice într-o dublă ipostază: de subiecţi ai vieţii politice. Acest ansamblu co mplex de relaţii poate lua diferite forme: antagonică. echilibrată. a tipurilor de relaţii ce se stabilesc între diferiţii actori politici (între repreze ntanţii statului şi cei ai societăţii civile. Acesta urmăreş să descrie. categoria de regim politic permite analiştilor un demers comparative. între cetăţeni şi instituţiile statului etc. primul rînd. a relaţi ilor stabilite între acestea şi elementele sistemului instituţional. pe baza analizei comparative. a relaţiilor pe care aces tea le compun. a raporturilor dintre actorii politici. G. pentru a defini un regim politic. Cu alte cuv inte. precum şi a formelor de manifestare p e care le cunoaşte puterea politică. a tipului de system electoral ş. le regăsim în aspectul c onstituţional specific comunităţii moderne organizate politic. 6 .d. Burdeau (care defineşte regimu l politic drept un mecanism de autogestiune socială).a. Bottomore (în a cărui viziune regimul politic se suprapune peste sistemul politic) sau G. tension ală ş. considerăm că identificarea unu i regim politic ca fiind de un anumit fel permite un dublu demers. Rezumând.

dintre societate şi politică. confruntare.). considerată de mulţi comentatori ca fiind primul “manual” de ştiinţă politică – două criterii. cea mai veche clasificare îi aparţine filosofului grec Aristotel. elită etc. 2. în contextul. anume numărul conducătorilor şi obiecti cerii. Din acest punct de vedere. manipulare etc .Propunem luarea în considerare a două direcţii teoretice din perspective cărora a fost a bordat conceptul de regim politic. dar aceasta rămâne o importantă contribuţie sub aspect conceptual. Ce p tem face este să sintetizăm clasificările existente în funcţie de criterii diferite. cu precădere relaţia dintre puterea legislativă şi puterea executivă. orientându-n e înspre regimurile politice democratice. pe marginea pro blemelor reale cu care cea din urmă se confruntă. ne orientăm asupra aspectelor constituţionale ale unui anumit sistem politic. O altă latură a analizei care permite identificarea unui anumit tip de regim politic este cea care ia în considerare forma de guvernare. lovitură de stat. Nici astăzi însă nu putem susţine că există o clasificare definitivă a regimurilor politice. după cum urmează: 1. luând în considerare – în lucrarea Politica. clasă. Din acest pun ct de vedere. a distins între 6 forme de guvernare. urmărind m odul în care este statuată relaţia dintre puterile ce pot fi localizate la nivelul ace stuia. cel care. Această perspectivă permite evidenţierea condiţiilor de posibilitate pentru existenţa regimurilor politice totalitare şi autoritare. definirii şi caracterizării conceptului de reg im politic.) care îşi impune puterea prin intermediul instituţiilor statului (cucer ite prin diferite mijloace: revoluţie. relaţia dintre societas şi civitas. c are permite o abordare a regimului politic realizată cu instrumentele specifice so ciologiei politice şi potrivit căreia exercitarea politicii ia forma unor feed-backuri permanente între aceasta şi contextual mai larg al vieţii sociale. ale căror caracteristici pot fi sinteti zate precum în tabelul următor: Obiectivul conducerii Binele personal TIRANIE OLIGARHIE DEMOCRAŢIE/DEMAGOGIE Numărul conducătorilor Unul Cei puţini Cei mulţi Binele public MONARHIE ARISTOCRAŢIE REPUBLICĂ Desigur că formele de guvernare au evoluat în funcţie de condiţiile socio-istorice şi că tip ologia aristotelică nu ne poate ajuta astăzi foarte mult în cercetarea empirică a formel or de guvernare. Această perspectivă relevă rolul importa nt pe care trebuie să-l deţină. direcţia sistemist-comparativistă. 7 . conform căreia putem înţeleg olitica în sensul unei activităţi de conducere a societăţii de către un grup social (partid. direcţia instituţională (pentru a o diferenţia de curentul instituţionalist din ştiinţa politică).

Un prim criteriu este cel amintit mai sus. limitată sau constituţională (alături de şeful statului există şi te organe care exercită puterea: parlament. care-i poate acorda un vot de neîncredere (Roskin. Monarhia dualistă se deosebeşte de cea constituţională prin faptul că. În republicile prezidenţiale. În acest punct. la o clasificare combinată a regimurilor politice. u parlamente. într-un re gim parlamentar. puterea executivă revine preşedintelui ales de Parlament. Monarhia este acea formă de guvernământ în care organul ce înde plineşte atribuţiile de şef al statului este un monarh. preşedintele este ales prin vot 8 . parlamentare şi semiprezidenţiale. guvern). care nu poate înlătura preşedintele. prerog ativele monarhului sunt restrânse. dar şi monarhii constituţionale ( parlamentare) sau chiar – încă – monarhii absolutiste. potrivit căreia r murile prezidenţiale se caracterizează prin următoarele trăsături: puterea executivă este înc edinţată prin Constituţie preşedintelui. câtă vreme pot exista rep ublici parlamentare. cu largi responsabilităţi în con ea generală a statului. Din acest punc de vedere. guvernul este numit de monarh şi sub ordonat acestuia. Mai c lară este însă abordarea constituţională cu tentă juridică (Ionescu. putem clasifica formele de guvernare ca fiind de trei tipuri: prezid enţiale. trebuie să luăm în considerare de forma statului. 1994). Ca atare. preşedintele este ales de către Parlament. respectiv. în cazul un ei republici. epublica este acea formă de guvernământ în care organul ce îndeplineşte funcţia de şef al sta ui este ales pentru o perioadă anumită. stabilit în funcţie de principiul s eparaţiei celor trei puteri. statele se împart în două categorii: republici şi monarhii. în cadrul ei. care este de fapt un membru al parlamentului dele gat să formeze guvernul. pp. „Potrivit formei de guvernământ. 2004. republică şi monarhie. Monarhia poate fi: absolută (monarhul este u nicul oragn suprem în stat. 85-86) Aşa cum sugerează anumiţi autori. Puterile monarhului sunt însă limitate prin atribuţiile conferite Pa rlamentului” (Ionescu. guvernul este ema naţia parlamentului (rezultat al alegerilor generale). totodată. guvernul se află sub contro lul Parlamentului. învestit. Ceea ce imprimă ca racter prezidenţial. în republicile parlamentare. care poate fi de două tipuri. guvernul deţine puteri sporite. în cazul unei monarhii. Republica semi prezidenţială se caracterizează în principal prin alegerea preşedintelui sau prin vot univ ersal direct şi prin răspunderea politică a guvernului faţă de Parlament. sau premierului. Ajungem astfel. Pe de altă parte. anume cel care se referă la tipul de re laţie constituţională existent între puterea legislativă şi puterea executivă. d in start. prezidenţiale şi semiprezidenţiale. preşedintele este ales prin vot universal direct. parlamentar sau. care ocupă tronul fie prin alege re pe viaţă. având alte prero gative decât legislativul. În monarhia constituţională. semiprezidenţial formelor de guvernămân t republicane este caracterul regimului politic. 1997). cât şi cel parlamentar. Republicile pot fi: prezidenţiale sau parlamen tare. fie prin succesiune ereditară. atât regimul politic prezidenţial. însă în regimul prezidenţial şeful statului este ales direct.

p. în vreme ce în alte cazuri ele apar modificate. min iştrii nu răspund politic pentru activitatea guvernamentală pe care o desfăşoară. 5 ani în România). Countries and Concepts. în cazul sistemului polit ic românesc. Pro cedura alegerii preşedintelui este. În opinia lui Constantin Ionescu. pe de o parte (adunări / camere. prin se paraţia suplă şi colaborarea puterilor. guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga activit ate. De exemplu. comisii parlamentare) şi guvern. 4 ani în SUA. egal. conflictele dintre Parlament şi şeful statului. 1994. preşedintele deţine o poz iţie egală cu cea a Parlamentului în ceea ce priveşte reprezentarea electorilor. regăsindu-se din punct de vedere istoric în sistem ul constituţional din Marea Britanie. 7 ani în Franţa. În acest fel. în principiu. 1997 În ceea ce priveşte regimul parlamentar. principial. simi lară cu cea prevăzută pentru alegerea Parlamentului. pe de altă pa rte” (Ionescu. Prentice Hall. direct şi secret pentru un mandat a cărui durată variază de la un siste m constituţional la altul (de exemplu. acesta se caracterizează. An Introduction to Comparative Po litics.universal. Schematic. După autorul 9 . preşedint ele nu poate dizolva Parlamentul. din punctul de vedere al reprezentativităţii. iar acesta nu poate revoca sau demite preşedinte le (imposibilitatea revocării nu înlătură posibilitatea punerii sub acuzare a şefului stat ului de către Parlament pentru anumite fapte şi potrivit unei anumite proceduri. Colaborarea strânsă dintre legislativ şi executiv exclude. „caracteristic a esenţială a acestui regim constă în gradul înalt de interferenţă între parlament şi compone sale. Aceste atribute se regăsesc mai ales în cazul regimului prezidenţial din SUA. în faţa Par entului. 12). structura regimului politic prezidenţial poate fi redată astfel: PARLAMENT PREŞEDINTE ge ale aleg e numeşte GUVERN ELECTORAT MINISTERE Sursa: Michael Roskin.

citat. situat între cel prezidenţial şi cel parlamentar. Şeful statului nu-şi asumă răspunderea politică. An Introduction to Comparative Po litics. doar pentru anumite fapte: înaltă trădare. Acest tip de regim poate glisa în funcţie de forţa 10 . în practica politică este cunoscut şi un tip de regim politic interm ediar. această trăsătură este evidentă doar în formele de guvernământ rep an. potrivit unei proceduri speciale. putând fi însă sancţionat de Parlament. Politologul Cristian Pârvulescu susţine că acesta „este un hibrid car e depinde de relaţiile de putere ce se stabilesc între preşedinte. ci o cale de rezolvare a unui conflict. violarea Constituţiei şi a legilor. mai apropiate sau mai îndepăr tate de modelul ce constituie sistemul de referinţă. regimul parlamentar poate fi caracterizat prin: alegerea preşedintelui repu blicii de către parlament. în anumite condiţii prevăzute expres şi limitativ în legea fundam entală. Dizolvarea Parlamentului nu este. să dizolve parlamentul. Se poate însă accepta următoarea repr ezentare schematică a regimului parlamentar: alege sau propune COAL IŢIE PREMIER GUVERN conducere MINISTERE PARLAMENT alege ELECTORAT Sursa: Michael Roskin. însă. Prentice Hall. Prerogativele constituţionale co nferite executivului ca. 1997 Aşa cum am amintit. Trebuie specificat că în practica politică se întâlnesc diferite tipuri de regim parlamentar. o sancţiune aplica tă acestuia. numit de Maurice Duverger reg im semiprezidenţial. răspunderea politică a membrilor guvernului şi a acestuia în întregul său faţă de Parlame învestirea şefului statului (monarh sau preşedinte de republică) cu atribuţii limitate pr ivind conducerea efectivă a statului. guvern şi partidul (p artidele) majorităţii parlamentare. Countries and Concepts.

Există în mod inevitabil şi cazuri de limită. folosirea unor asemenea criterii de departaj are de regimurilor politice şi formelor de guvernare permite. În fine.. în măsura în care influenţa preşedintelui asupra partidului / partidelor este determinantă). sau spre un regim pre zidenţial. cât şi unui stat autoritar. către o clasificare complexă a diverselor sisteme politice. un al treilea criteriu se re feră la gradul de centralizare. pe de o parte. focal izarea asupra unor aspecte specifice ale sistemelor politice. 156) 11 . şi din acest punct de vedere facem distincţia dintre regimuri unitare şi regimur i federale. dar pot fi aplicate pentru descrierea multidi mensională a unei forme particulare de guvernare. dacă apariţia unei corespondenţe dintre preşedintele ales şi majoritatea parlamentară. Flanagan . Aşa cum se poate observa. p. Chiar dacă tipologiile implică existenţa unor cazuri interediare sau care nu se potrivesc exact. putem folosi aceste clasificări ca ab ordări introductive ale fenomenelor pe care intenţionăm să le cercetăm” (Dickerson. Pe de altă parte.. diferenţiem regimurile politice democratice. duce la prezidenţialism (evident. 77). respectiv descentralizare a unui anumit sistem pol itic. ex istă şi posibilitatea combinării acestor criterii. 2002.. în sensul larg al acestui termen. Un al doilea criteriu de clasificare a regimurilor politice vizează relaţia existentă între instituţiile statului şi societatea civilă.). Franţa deţine o combinaţie unică de reg im parlamentar şi prezidenţial (. regimurile politice totalitare şi regimurile politice autoritare.). 19881993 sa u între 1995-1997” (Pîrvulescu. cum a fost cazul Franţei între 1958-1986 (până la prima coabitare). Aşadar. Canada va putea fi descr isă drept un stat liberal-democratic. „Aceste clasificări nu sunt exclusive. Indonezia ca un stat a utoritar.partidelor spre un regim parlamentar de fapt. coabitarea implică parlamentarismul.. care permite o intercalare a categoriilor: Mexicul are are aspecte specifice atât unui stat liberal-democratic. p. prezidenţial şi federal (. pe fondul gradului de structurare a par tidelor. în mod logic. ceea ce va conduce. parlamentar şi federal. 1986. Astfel. Din acest punct de vedere. ca în Austria.

care să ne ofere o imagine a tipurilor de sisteme politice ce se manifestă în plan internaţional. putem obţine chiar o hartă a formelor de guvernare existente la momentul actual în plan global. 12 .Având în vedere posibilităţile de combinare amintite.

d rită presupusei influenţe pe care o are asupra poporului. Această adunare este suficient de 13 .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • LEGENDA: albastru – republici prezidenţiale (prezidenţialism pur) verde – republici prez idenţiale cu preşedinţie executivă dependentă de Parlament galben – republici semiprezidenţia e portocaliu – republici parlamentare roşu – monarhii constituţionale în care monarhul nu are atribuţii executive magenta – monarhii constituţionale în care monarhul exercită puter ea.. trebuie separate. puteri care. în principiu. potrivit lui Montesquieu. Consiliul fede ral etc. Parlamentul având un rol formal mov – monarhii absolutiste maro – republici cu sis tem unipartidist olive – dictaturi militare Definiţii SISTEM POLITIC – „reprezintă ansamblul persistent şi coerent de relaţii şi comportamente soc iale instituţionalizate. realizarea autoreglării sistemului social global. deopotrivă. statuarea rolurilor actorilor politici şi tipul de răspun s al masei de guvernanţi. 2004 . a ltfel spus. p. p. forma de guvernământ indică modul în care sunt constituite ş uncţionează organele supreme şi este raportată. Între regimul politic şi sistemul politic nu există o relaţie un ivocă – este posibilă schimbarea regimului politic fără a afecta sistemul în ansamblu” (Zamfi . Consiliul Revoluţiei.) puterea legislativă este exercitată de o adunare care. 498) FORMĂ DE GUVERNARE – „un concept juridic şi. care asigură exercitarea autorităţii (puterii) asupra societăţii. în caz contrar ajungându-se la tiranie. Vlăsceanu. elaborând cadrul normativ în care se desfăşoa ga viaţă politică şi socială: „(. autonomă a sistemului social global. Într-o altă accepţiune. 10) REGIM POLITIC – „modul concret în care funcţionează un sistem politic considerat. este animată de o încredere pl ină de cutezanţă în propriile sale forţe. Consiliul de Stat. politolo gic care indică natura organului ce îndeplineşte funcţia de şef al statului: preşedinte. Directorat. 1993. sistemul politic este definit prin structura sa invariantă dată de interacţiunea elementelor (subsistemelor) ce îl compun” (Radu.. În contextul regimurilor politice democratice. împărat. alături de cea execut ivă şi de cea judecătorească. 85) P UTERE LEGISLATIVĂ – este una dintre puterile fundamentale în stat. 2004. adică structurarea în acţiunea politică propriu-zisă a relaţiilor dintre guvernanţi şi guver implică forma de guvernare. mon arh-rege. la trăsăturile definitorii ale ului de stat şi la raporturile sale cu puterea legiuitoare” (Ionescu. Ca entitate distinctă. puterea legislativă deţine o funcţie esenţială. p.

Întrebări şi exerciţii • • • • Care sunt elementele definitorii ale conceptului de sistem politic? Redaţi şi explic aţi principalele diferenţe existente între conceptul de sistem politic şi cel de regim p olitic. Hassing. 1994) PUTERE EXECUTIVĂ .este una dintre puterile funda mentale în stat.numeroasă pentru a resimţi toate pasiunile care animă mulţimile. În contextu l regimurilor politice democratice. puteri care. puterea executivă deţine funcţia de punere în aplica re (dar şi de contrabalansare) a normelor elaborate de puterea legislativă. trebuie separate. Redaţi clasificarea formelor de guvernare în baza criteriului referitor la r elaţia dintre puterea legislativă şi puterea executivă şi explicaţi principalele caracterist ici ale acestora. alături de cea legislativă şi de cea judecătorească. în caz contrar ajungându-se la tiranie. potrivit lui Montesquieu. Explicaţi de ce anume regimul politic din România contemporană este unul de tip semiprezidenţial 14 . dar în acelaşi timp suficie nt de restrânsă pentru a-şi putea urmări obiectul acestor pasiuni prin mijloace dictate de raţiune” (Hassing.

tirania majorităţii. democraţia a fost multă vreme interpretată cu o măsură cantitativistă. ceea ce ne interesează as tăzi este să circumscriem modelul de funcţionare a sistemului politic democratic în acor d cu normele analizei sistemice. În acest sens. democraţie majoritaristă. adunându-se într-un spaţiu public numit agora. r-un sens simplu. bunăoară. Acest principiu funcţiona. Dincolo de aceste controvese. care. democ raţie reprezentativă. iar „cei puţini” trebuie să se supună acestor decizii. cât şi în Politica aceluiaşi Aristotel). asupra problemelo r care priveau binele civic. realizată de Aristotel. respingerea democraţiei ca formă de guvernare fiind valabilă şi astăzi în anumite zone ale teoriei politice. ocraţie consensualistă.Hr. fii nd drept urmare înţeleasă ca o „domnie a numărului”. atât în epocă (şi sunt de amintit aici reacţiile vehemente ce pot fi regăsite atât în Republica l i Platon.2. Cuvinte-cheie: democraţie directă.. principiul majorităţii. s-a vorbit d espre democraţie în sensul unui tip de regim politic în care puterea aparţine „celor mulţi”. ceea ce nu înseamnă însă că trebuie să ldăm punctele critice ale acestui sistem. SISTEME POLITICE DEMOCRATICE Pe parcursul acestui capitol. în sensul în care „cei mulţi” iau decizi rmitate cu propria lor perspectivă asupra bineului comunitar. potrivit căreia „democraţia este cel mai prost sistem de gvernare. • principalele modele emipirice ale sistemelor politice de tip democratic. • conceptele generice. în sistemul democratic din Atena secolului al V-lea î. 2. procedurile şi principiile operaţionale utilizate în analiza sistemică a democraţiei. există. Un astfel de sistem şi-a atras însă numeroase critici. veţi învăţa următoarele: • principalele delimitări conceptuale re diferitele tipuri de democraţie. un sistem în care cei care deţineau calitatea cetăţeniei decideau în mod direct. Înainte însă de a creiona design-ul analizei sis temice aplicate 15 . fără înoială. cât şi pe parcursul perioadei istorice ul terioare. Analiza sistemică a democraţiei Încă din momentul clasificării constituţiilor greceşti. ideea exprimată de Winston Chu chill. cu excepţia ce lorlalte” poate fi un punct de plecare.1.

dar nu se născuseră atenieni). „Care au fost trăsăturile principale ale acestei democraţii care a iscat asemenea contro verse în vremea ei şi mai provoacă şi azi dispute? Esenţa ei a fost participarea directă a a nsamblului cetăţenilor la guvernarea cetăţii. în cel de-al doilea.Hr. Astfel. cetăţenii participă în mod direct la luarea deciziilor privind problemele controversate. femeile. lună de lună şi an de an. în cadrul demarcat de sistemul democraţiei directe. trebuie să luăm în considerare câteva semnificaţii ale termenului. În primul caz. iar aceste decizii nu erau cev a neobişnuit. Democraţia directă este înd eobşte asociată Atenei din perioada de după reformele lui Clistene. Această participare lua două forme. ci prin tragere la sorţi. o trăsătură care se păstrează şi astăzi. bătrânii. 42-43). la nivelul sistemelor democratice ale contemporaneităţii (e suficient să ne gândum că dreptul de vot se acordă începând de la o anumită vârstă. cetăţenii îşi delegă reprezentanţi car să decidă în numele lor cu privire la problemele controversate. probab il. Acest sistem se aplica tribunalelor şi 6. cetăţenia politică nu se confundă cu cetăţenia juridică şi că.000.000 de cetăţeni astfel aleşi trebuia să fie disponibili în fiecare an pentru serviciul de juraţi” (A blaster. dar el nu a fost niciodată. Ea era corpul suveran şi era compusă din toţi cetăţenii. pentru că nu oţi teoreticienii înţeleg în acelaşi sens acest concept. pp. ci a poporlui care se guvrnează continuu. Trebuie specificat că. cinci sau şase ani.000 de persoane pentru deciziile privind drepturile cetăţenilo r şi ostracizarea (exilarea temporară) a indivizilor. Se întrunea.democraţiei. din moment ce era n ecesar un cvorum de 6. Pe de o pa rte era Adunarea sau Ecclesia. 16 . participarea nu avea cum să fie derizorie. fiind excluse de la a ceastă calitate cinci categorii de persoane: copiii. în sensul politic al termenului. de zece ori pe an. 1998. în condiţii normale. în termeni moderni. la care orice cetăţean era îndrituit să ia parte şi care lu a deciziile finale c privire la politică. Estimările numărului total de cetăţeni ai Atenei variază. nu toată popu laţia avea şi atributul cetăţeniei. sclavii şi metec ii (persoane care locuiau în Atena. punctul său culminan t fiind în secolul al V-lea î. mai mare de 50. la modul cel mai general. când se consideră că c idic are suficientă maturitate astfel încât să poată deveni un cetăţean politic). Era întruparea concretă a pri cipiului suveranităţii populare: nu a poporului care alege o guvernare o dată la patru . A doua trăsătură principală a acestui sistem al guvernării populare directe es te cel puţin la fel de importantă. fie indirect – la luarea deciziilor. Acest lucru ne arată că. există o clasificare normativă a democraţiilor în democraţii directe şi democraţii indirecte sau reprezentative. Este vorba despre ocuparea aproape tuturor funcţiil or legate de gvernare şi de administrarea legilor votate de cetăţeni nu prin competiţie electorală. Totuşi. mai mu raţia este un tip de sistem politic exclusivist din perspectiva celor care au drep tul de a participa – fie direct. Fără îndoială că la o adunare luau parte jumătate sau mai puţin de ju ate din cetăţeni.

Există. politologul Giovanni Sartori ra portează democraţia politică la celelalte tipuri de democraţie. în sensul său consacrat. Sartori conside ră că „o societate multigrupală în care unitatea «grup» este structurată democratic poate fi ificată drept democraţie socială” (Sartori. când. Aceşti politicieni pot fi conside raţi drept «reprezentanţi» ai celor care i-au ales. un termen care a făcut carieră la finalul secolului a l XIX-lea. 36) şi insistă asupra deosebirii dintre aceasta şi democraţia socialistă. în principal. 148-149). odată cu apariţia statelor-naţiune. p. Este vorba despre acel tip de democraţie care poate fi regăsit 17 . mai întâi. practic . „rămăşiţe” ale democraţiei directe în cadrul democraţiilor reprezentati um sunt referendumul sau chiar momentele de delegare a reprezentanţilor prin vot). starea democratică a unei socie tăţi. „Este însă evident că poporul (sau majoritatea sa) nu poate exercita puterea direct şi nem ijlocit în statele moderne. poate fi recuperat din scrierea lui Alexis de Tocqueville. acolo unde autorul francez amintea despre egalitatea statutului. de unde şi denumirea de «democraţie repre entativă». însă aceasta. cum ar fi de mocraţia socială sau democraţia economică. pp. Adunare Naţională. apariţia democraţiei reprezentative poate fi localizată istoric în epoca modernă. participarea tuturor cetăţenilor la luarea deciziilor politice devenind. Un al doilea tip de democraţie non-politică este ceea ce Sar tori numeşte democraţie industrială. imposibilă. Astfel. gestionarea problemelor de ordin comun itar s-a trannsferat de la nivelul restrâns al oraşelor-stat la cel al statului naţion al. 2002. specifică democraţiei americane. care desemnează. a moravu rilor şi obiceiurilor. implicit în perioada contemporană. toate sistemele politice c are se revendică de la organizarea politică de tip democratic sunt de tip reprezenta tiv. ale căror dimensiuni se bazează pe o delegare a puterii şi c onducerii de la o majoritate la o minoritate profesională de politicieni: «poporul» tr ansferă prin vot puterea (legislativă şi executivă) unor politicieni profesionişti. desigur. aleşi pr in vot pe termen limitat (perioada unui mandat).Pe de altă parte. Referindu-se. o clasificare care se face în teoria democratică modernă este aceea dintre democraţii politice şi alte democraţii. 1999. De altfel. democraţia reprezen ativă primeşte adesea şi numele de «democraţie parlamentară»” (Iliescu. Spre exemplu. nu mai este posibilă astăzi. Plecând de aici. fiind un mod de viaţă. Congres). non-politice. democraţia socială se constituie de jos în sus. Despre democraţie în Am erica. la democraţia socială. Cum organul suprem de conducere în stat este cel care grupează politicienii a leşi să alcătuiască legislativul (Parlament. Sart ori arată că acest concept. dacă democraţia socialistă se impune de sus în jos reprezentând un mod de guvernare autoritar. Depăşind referinţele la anumite perioade istorice. oferind as tfel o descriere a acestora din urmă.

cel al democraţiei economice. 1999. Toate acestea sunt necesare întrucât. 1999. Cât priveşte ultimul model de democraţie nonpo litică. 2002. acesta este reprezentat de un concept ambiguu.în cazul platformelor industriale. nu este un sistem democratic. Dacă sistemul major. Democraţia politică poate fi situată la un nivel general al comunităţii socio-politice şi înţ asă în termenii unei macrodemocraţii. Dacă aceasta d urmă poate fi redusă la acea formă de guvernare ce asigură egalitatea politică şi juridică a etăţenilor. datorită faptului că putem recunoaşte aici o legătură cu democraţia politică. acel polites. precum şi de structurile statale şi practicile publice” (Schmitter. pp.. sistemul politic de ansamblu. iar democraţiile socială. cu anumite coordonate. 36). Lynn Ka rl. cercetătorul e nevoit să respecte condiţia conform căreia “forma specifică pe care o i democraţia depinde de condiţiile socio-economice ale unei ţări. operăm. pp. „realitatea rămâne (. Când avem în vedere analiza unui sistem politic democratic. 37). Conform analizei lui Sartori. democraţia economică are ca scop principal asigurarea unei egalităţi economice. care îl disting ca un tip specific. iar egalitatea economică nu diferă prea mult de egalitatea dintre sclavi” (Sartori. democraţia industrială are puţină enticitate. instrumentul indispensabil pentru orice scopuri democrat ice am nutri. în afara distincţiilor terminologice aminite mai sus. 4-18). 2002. în analiza sistemică a democr aţiei. unic de organizare în sfera relaţiilor dintre guvernanţi şi guvernaţi procedurile ce includ regulile politice şi aranjamentele instit uţionale care fac posibilă persistenţa în timp a sistemului politic democratic şi principi ile operaţionale care determină funcţionarea unui astfel de sistem (Schmitter. p. Lynn Karl. atunci democraţia socială are puţină valoare. 1999. Toate aceste clarificări conceptuale dezvoltate pe latura normativă a teoriei democr atice se constituie în premise ale analizei sistemice a democraţiei. pe care politologul italian o consideră o „adaptare a democraţiei directe gereceşti la o societate industrială în care membrul comunităţii poli tice. pot fi înţelese ca microdemocraţii. cele fundamentale fiind conceptele gener ice. Î cuvintele lui Sartori. în vreme ce celelalte tipuri de democraţie.. munictorul la locul lui de muncă” (Sartori. 4-18) 18 . p. p.) aceea că democraţia politică es te condiţia indispensabilă. industrială şi economică sunt democraţii subo nate. 36). este înlocuit de către membrul comunităţii economice. O altă idee a aces tui demers disjunctiv este aceea că democraţia politică reprezintă un tip de democraţie su verană supraordonată. care rec lamă niveluri particulare de acţiune. „o primă definiţie a democraţiei economice poate fi aceea că terme nul denotă o democraţie al cărei scop politic este redistribuirea averilor şi egalizarea posibilităţilor şi a condiţiilor economice” (Sartori.

astfel încât aceştia să nu aibă dreptul de a parti cipa la viaţa politică. are dreptul de a se implica politic în mod activ. Restricţiile i mpuse de-a lungul timpului indivizilor. deţinere colectivă a propietăţii. aşa cum e firesc într-o democraţie. Este. al negocierii şi compromisului. 19 . pp. cât şi un caracter informal (ca în cazul celor care nu puteau participa la competiţia pentru funcţiile şi demnităţile publice din c auza imposibilităţii de a-şi susţine financiar candidatura). depinzând de distincţiile preexistente dintre între public şi privat. Acest aparent paradox ne arată că. nevoi colective şi preferinţe individuale. aşadar. avere. mai întâi. O a doua problemă care intră în sfera conceptelor generice care definesc un sistem pol itic de factură democratică este aceea a cetăţeniei. fundamental în acest sens f iind. diferenţa e xistentă între cetăţenia juridică (este cetăţean al unui stat orice individ mmbru al statului respectiv) şi cetăţenia politică (este cetăţean individul care. de la apariţia democraţiei moderne şi până în perioada contemporană. în conormitate cu anumite pre cripţii. un concept care se subântinde în mod intrinsec celui de democraţie. în unele cazuri. stat şi socie tate. coerciţie legitimă şi schimb voluntar. ci doar democratică într-un mod diferi t” (Schmitter. luăm în considerare. au avut atât un caracter formal. Pe rspectiva liberală asupra democraţiei susţine că spaţiul public trebuie să fie cât mai restrâ în vreme ce abordarea socialistă sau social-democrată ar extinde spaţiul public prin re guli. vârstă. stabilit prin norme (ceea ce nu însemna că aceste restricţii erau justificate). problema spaţiului public . pentru că. Totodată. 4-18). Lynn Karl. 2002. anumite persoane sau grupuri de persoane au fost excluse de la posibilitatea de a participa la luarea deciziilor de interes public în funcţie de anumite criterii: sex. acea zonă în care interesele indivizilor s e întâlnesc şi în care se iau deciziile cu privire la binele colectiv. în SUA. de ori interesele diverselor grupuri din societate se află în conflict. Aşa cum am specificat deja. apartenenţa etnică sau rasială etc. dreptul de vot) implică existenţa unui”exclu ivism democratic”. locul ge ometric de agregare a intereselor comune. este zona în care se de sfăşoară procesul „târguielii democratice”. Spaţiul public presupune. în democraţia reprezentativă contemporană. Spre exemplu. subvenţii şi.La nivelul conceptelor generice. practic. spaţiul pub lic este unul al dezbaterii. Ceea ce aparţine spaţiului public poate varia foarte mult de la o democraţie la alta. Nici una dintre aceste perspective nu este mai democratică decât cealaltă. „Spaţiul public cuprinde procesul de configurare a normelor şi alegerilor colective ca re sunt obligatorii pentru societate şi puse în aplicare prin puterea coercitivă a sta tului. câtă vreme încă din perioada de existenţă şi funcţionare a democraţiei directe ateniene cetăţenii eau şi luau deciziile într-un astfel de spaţiu.

potrivit tradiţiei liberale de înţelegere a democraţiei. competiţia democratică are rolul de a perm ite afirmarea valorilor. Toate regimurile au conucăt ri şi un spaţiu public. sunt instituite alegeri libere şi corecte. democraţia competitivă are o semnificaţie mai extinsă aceea sugerată de momentele electorale. această competiţie ia forma alegerilor. deţinere de proprietate. spre exemplu. înţeleasă într-un sens mi . acestea nu reprezi ntă şi o condiţie suficientă. există criterii stand ard de includere în categoria cetăţenilor. prin urmare. lasă. în teoria democratică s-a considerat că. Desigur. nivel de alfabetizare. este s uicient pentru a statua că respetivul sistem este unul democratic. În democraţiile reprezentative contemporane. în unele cazuri. 4 . ca re. iar la nivelul anilor ’70. După lupte îndelungate. în Germania anului 1933. când Partidul Nazist condus de Adolf Hitler a ajuns la putere în urma unor algeri libere şi corecte – a determinat însă teoreticienii politici să atragă atenţia asupra a ceea ce ei au numit „eroarea electoralismului” (the falacy of electoralism). partide. Astăzi. Numai categorii soc iale restrânse putea înfiinţa. o ompetiţie între lideri. dar numai în măsura în care sunt demoratice au şi cetăţeni. în cazul acelora care candidează pentru funcţii publice” (Schmitter. gen. Multă vreme. tocmai această permanentă competiţie permite instituirea unui filtru 20 . 2002. rasă. statut de plătitor de impozite şi aşa mai departe. Aceasta pentru că. Ori. multe dintre aceste restricţii au fost eliminate. prin transformarea lor în dictaturi – aşa cum s-a întâmplat e pildă. oamen ii sunt inegali de la natură şi. deşi sunt impuse unele limite mai ridicate în privinţa vârstei. au prsupus mişcări sociale violente pe plan intern sau războaie mon diale. Orice persoană adultă năsută într-un anumit stat e eligibilă. Experienţa istori că a dispariţiei unor democraţii.populaţia de culoare a dobândit drept de vot abia în urma mişcării drepturilor civile din anii ’60. restricţii severe asupra cetăţeniei au fost impuse în cele mai multe democraţii emerge nte sau parţiale după criterii de vârstă. Lynn Karl. Există. chiar în afara acestora . Cea de a treia problemă ce ţine de sfera conceptelor generice care permit analiza si stemică a democraţiei este aceea a competiţiei. pp. „Cetăţenii reprezintă elementul cel mai distinctiv în democraţii. în anumite cantoane din Elveţia femeile nu deţineau încă dreptul de a vota. Astfel. Acesta ne arată că. democraţia trebuie înţeleasă ca o permanentă competiţie la finalul căreia trebuie să câştig ai buni. Numai o mică parte a pop ulaţiei totale era eligibilă pentru a vota sau pentru a candida. în măsura în care la nivelul unui sistem politic. asociaţii nongubernamentale şi alte grupuri sociale diferite. s-a demonstrat că dacă alegerile libere şi corecte constituie o condiţie necesară pentru existenţa unui sistem politic democratic. face parte sau sprijini asociaţii.18). Istoric o nd.

Toate acestea formează un ansamblu al practicii democratice” (Schmitte r. Nu este nici un paradox. „Competiţia nu a fost totdeauna considerată o condiţie definitorie a democraţiei. dacă spunem că problema cooperării est e legată în mod direct de aceea a participării politice. pp. rezultat din ascultarea tuturor variantelo r posibile şi din cântărirea avantajelor şi dezavantajelor fiecăreia dintre ele. fie indirect. e nevoie mai întâi ca ei să coopereze. care ţine de realizarea binelui public. totodată. ci cum sunt aleşi aceşti reprezentanţi şi cum vor fi menţinuţi răspunzători pentru acţiunile chmitter. Pentru a intra în co mpetiţie unii cu alţii. întrebarea cent rală nu este dacă va exista sau nu o elită politică sau chiar o clasă politică profesionistă. . de aceea. pp. Actorii trebuie să ia în mod luntar decizii colective obligatorii pentru întreaga societate. în sistemele democratice. în sensul că ea se desfăşoară cu respectarea anumitor proceduri – a cum sunt lgile lectorale care rglementează problema alegerilor. „jucătorii” cooprează. câtă vreme au un obiecti omun. cel puţin nu din punctul de vedere al teoriei democratice : acolo unde există competiţie. funcţionale şi teritoriale. agenţii guvernamentale şi chiar simplii cetăţeni) pentru atin gerea acestui obiectiv. în scopul selectării candidaţilor. Prin urmare. şi presupu ne participarea tuturor segmentelor sociale (instituţii ale statului. „Reprezentanţii. care conduce la consens. colective şi individuale. Lynn Karl. în principal. şi în condiţii le compettiive pe care le implică democraţia. şi tocmai din acest motiv aceasta apare ca un alt concept generic utilizat în analiza sistemelor politice de mocratice. Poate toc mai de aceea democraţia îi apărea lui Chuchill că este cel mai prost sistem de guvernare . ceea ce ne arată că ea reprezintă. Lynn Karl. 4-18). (. realizarea interesului public. cu excepţia celorlalte: pentru că. „Cooperarea a fost totdeauna o trăsătură centrală a democraţiei. al asociaţiilor şi mişcărilor. Lynn Karl. şi pentru că. pp. aleşi fie direct. 2002. 418). 2002.) Dem ocraţia modernă oferă o varietate de procese şi canale competitive pentru exprimarea int ereselor şi valorilor asociative sau partizane. trimiterii de solicitări către autorităţ al influenţării politicilor publice” (Schmitter.. partide poli tice. Cooperarea vizează. competiţia înseamnă cu totul altceva decât conflictul. Democraţia reprezentativă implica existenţa unui consens referitor la o direcţie comună de acţiune. grupuri de presiune.. o modalitate de a asigura echilibrul şi stabilitatea sistemului. articulării preferinţelor. Democraţii le «clasice» presupuneau că procesul de luare a deciziilor se bazează pe participarea di rectă. trebuie să existe şi cooperare.de selectare a problemelor cu adevărat importante ce conturează agenda publică dintr-u n sistem politic democratic. Este îndoielnic faptul că vreo democraţie ar 21 putea supravieţui fără asemenea oameni. desfăşoară cea mai mare parte a activităţii crete în democraţiile moderne. Nu este greşit. Cei mai mulţi sunt politicieni profesionişti care îşi oriente ază carierele în scopul ocupării unor funcţii publice importante. Trebuie să fie capabili să acţ eze colecti prin intermediul partidelor politice. 4-18).

din acest punct de vedere. acesta. o problemă de etică politică. în sensul în care delegaţii cetăţenilor au rolul exclusi v de a îndeplini interesele acestora. un pun ct critic al sistemelor politice democratice. În condiţiile în care priorităţile de pe această agendă sunt d pendente de interesele urmărite de politicieni. Este. 22 . putând fi chiar împotriva acestora. încât apare. iar practica politică a încercat să găseas că soluţii de reglementare a situaţiei.propriu democraţiei reprezentative. relativă la stabilirea agendei publice. introducând aranjamente precum sunt mandatul imp erativ sau norme relative la responsabilitatea parlamentară. există situaţii în are politicienii sunt mai curând interesaţi de urmărirea unor interese obscure (vested interests). pot apărea situaţii în care acestea nu c onverg cu cele ale cetăţenilor. în partica democratică. Desigur că.

La nivelul procedurilor democratice, trebuie specificat că una dintre cele mai imp ortante contribuţii în acest sens îi aparţine economistului Joseph Schumpeter, care, în lu crarea sa Capitalism, Socialism and Democracy (1943) definea democraţia drept un s istem competiţional în care politicienii aleargă după voturile alegătorilor. Cu alte cuvin te, redusă la minimum, democraţia însăşi este o procedură. Contribuţiile teoretice mai recent insistă însă pentru nuanţarea acestei definiţii deja clasice în teoria democratică, accentuâ asupra unor aspecte care să limiteze efectele negative ce pot În viziunea lui Robert Dahl, procedurile democratice care trebuie implementate în pr actica politică a sistemelor politice de această factură sunt următoarele: „1. Controlul a supra deciziilor guvernamentale care privesc politicile publice revin, conform C onstituţiei, reprezentanţilor aleşi. 2. Reprezentanţii sunt aleşi în competiţii electorale pe iodice şi transparent desfăşurate, în care nu pot avea loc nici un fel de constrângeri. 3. Practic, orice persoană adultă are dreptul de a-şi alege reprezentanţii. 4. Practic, or ice persoană adultă are dreptul de a candida la funcţii publice. 5. Cetăţenii au dreptul să se exprime, fără pericolul de a fi pedepsiţi din motive politice larg definite. 6. Cetăţen ii au dreptul de a căuta surse alternative de informare. Mai mult, sursele alterna tive de informare există şi sunt protejate de lege. 7. Cetăţenii au, totodată, dreptul de a înfiinţa asociaţii sau organizaţii relativ independente, inclusiv partide politice şi gr upuri de interese” (Dahl, 1982, p. 11). apărea în practica politică. Procedurile au rolul de a institui anumite aranjamente de mocratice care să garanteze cetăţenilor atât posibilitatea de a participa la luarea deci ziilor de interes public (cu alte cuvinte, la procesul de decision-making), cât şi d e a contesta acele decizii care sunt în dezacord cu ceea ce ei consideră a întruchipa interesul colectiv. Experienţa socio-istorică a democratizării din Europa Occidentală, aşa cum convingător a fost aceast sintetizată de politologul american Robert Dahl în lucr area sa Poliarhiile. Participare şi opoziţie, a impus în teoria democratică ideea necesi tăţii ca sistemele politice democratice să adopte anumite proceduri care să menţină stabilit atea sistemului şi care să garanteze, deopotrivă, posibilităţile de participare şi contestar e. În fine, la nivelul principiilor operaţionale ale democraţiei, în analiza acestui tip de sisteme politice trebuie subliniată nu doar importanţa principiului majorităţii, ci şi aceea a principiului nesiguranţei limitate. Dacă primul principiu ne duce înspre idee a unei democraţii cantitative, bazată pe număr, cel de-al doilea evidenţiază aspectele une i democraţii calitative. Având în cedere experienţa istorică a sistemelor politice democra tice, se poate susţine că principiul majorităţii a atras după sine anumite 23

controverse, cea mai importantă fiind cea legată de faptul că deciziile politice nu po t fi în mod necesar bune datorită numai faptului că sunt luate de o majoritate. Pot fi aduse ca exemple istorice, în acest sens, condamnarea la moarte a lui Socrate, pr in majoritate democratică, sau venirea la putere a lui Hitler în Germania, graţie acel uiaşi procedeu bazat pe număr. Cu alte cuvinte, la fel ca în cazul alegerilor, princip iul majorităţii poate fi o condiţie necsară, dar nu şi suficientă pentru persistenţa unui sis em politic democratic. De altfel, încă din secolul al XIX-lea, importanţi teoreticieni ai democraţiei, precum John Stuart Mill ori Alexis de Tocqueville, au atras atenţia aspra faptului că, în anumite contexte, graniţa dintre aplicarea principiului majorităţii şi ceea ce ai au numit tirania „Există motive pentru a respinge orice echivalare brută a democraţiei cu un principiu ne nuanţat al domniei majorităţii. Poporul nu poate fi echivalat doar cu majoritatea şi nic i guvernarea de către popor nu poate fi echivalată cu guvernarea de către majoritate, fără a mai vorbi de reprezentanţii majorităţii. Minorităţile sunt şi ele o parte a poporului, r interesele, vederile şi convingerile lor trebuie luate în considerare, pe cât posibi l, în procesul aplicării politicilor şi al luării deciziilor. Desigur că acest lucru nu es te posibil întotdeauna. Adesea compromisul nu poate fi realizat. Trebuie făcută o aleg ere între politici diametral opuse. Dar o democraţie în care unele grupuri etnice, rel igioase sau politice se află în permanentă minoritate şi astfel în opoziţie are mari şanse să vină instabilă şi să îşi piardă legitimitatea. În condiţii extreme, o minoritate şi în specia itate naţională, aflându-se într-o asemenea situaţie, poate decide pur şi simplu să aleagă se iunea şi crearea unei societăţi şi a unui stat în care ea să formeze majoritatea. Aceasta se poate întâmpla atât în Quebec, cât şi în Scoţia. Unul din pericolele majoritarismului este a a că majorităţile sunt întotdeauna gata să uite că, într-un alt context, ele ar putea constit i o minoritate. Un altul este presupunerea pripită că în politica democratică actuală, maj oritatea din fiecare stat existent ar trebui să aibă dreptul de a decide în toate priv inţele. Trebuie întotdeauna pusă întrebarea: care este majoritatea relevantă, care ar treb ui să decidă? (Arblaster, 1998, p. 103).

majorităţii poate să se şteargă. Se pune astfel următoarea chestiune de principiu: ce se întâ atunci, când, într-o perioadă determinată temporal, o majoritate ia în mod consecvent deci zii care se opun intereselor unei minorităţi? Ne aflăm, astfel, într-un alt punct critic sesizabil la nivelul sistemelor politice democratice, care a fost rezolvat, îndeo bşte, prin impunerea anumitor limitări constituţionale, astfel încât deciziile majorităţii să poată afecta negativ minorităţile, de orice natură ar fi acestea (aşa cum este cazul renu mitei Bill of Rights din SUA, care plaseqază anumite chestiuni ce privesc interesu l minorităţilor în afara sferei de deicizie a majorităţii). Consideraţiile actuale cu privir e la principiul majorităţii ne conduc înspre o idee exprimată de filosoful contemporan K arl Popper, potrivit căruia întrebarea „Cine trebuie să conducă?”, ce a marcat teoria politi că încă din antichitate, este una eronată şi, ca atare, ar trebui înlocuită cu o alta: „Cum p m reforma instituţiile noastre politice astfel încât 24

cei incompetenţi să nu poată ajunge la guvernare?” O astfel de idee sugerează trecerea de la aspectele cantitative ale democraţiei, implicate de principiul majorităţii, la cele calitative, şi putem regăsi aici cel de-al doilea principiu operaţional folosit în anal iza sistemică, anume principiul nesiguranţei limitate. Acesta subliniază că, în sistemele „Într-o democraţie, reprezentanţii trebuie cel puţin informal să cadă de acord că aceia care n sprijin electoral mai mare sau o influenţă mai substanţială în crearea politicilor publi ce nu îşi vor folosi avantajul temporar pentru a-i împiedica pe cei care care au pierd ut alegerile să le câştige sau să exercite influenţă în viitor şi că, în schimbul acestei opo e a continua să concureze pentru funcţii publice, cei care pentru moment se vor afla în opoziţie vor respecta dreptul învingătorilor de a lua decizii cu caracter obligatori u. Cetăţenii trebuie să respecte deciziile care rezultă dintr-o asemenea competiţie, cu co ndiţia ca ele să rămână concordante cu preferinţele colective, aşa cum au fost ele exprimate alegeri corecte şi periodice sau în negocieri transparente şi repetate (Schmitter, Lyn n Karl, 1998, pp. 4-18).

politice democratice ale contemporaneităţii, este necesar ca politicienii să aibă un gra d redus de nesiguranţă cu privire la faptul că, în condiţiile în care aversarii lor politici vor ajunge la guvernare, aceştia ar putea suprima normele democratice, înlocuindu-l e cu unele de factură autoritară sau chiar totalitară. Cu alte cuvinte, într-un sistem p olitic democratic stabil, trebuie să existe garanţii clare că atât cetăţenii, cât şi reprezen i elitei politice, împărtăşesc valorile specifice democraţiei şi îşi manifestă în mod curent ul faţă de sistem. 2.2. Modele empirice ale democraţiei

Dincolo de analiza formelor de guvernare şi a tipurilor de regim politic democrati c, în teoria democratică empirică a ultimelor decenii, mai mulţi autori au încercat să delim iteze factorii care determină ca, în ceea ce priveşte practica democratică, regimurile p olitice să se diferenţieze. În acest peisaj intelectual, cele mai relevante lucrări aparţi n politologului Arend Lijphart. Autorul pleacă de la o tipologie a sistemelor poli tice democratice aparţinând lui Gabriel Almond (anglo-american, continental-european , preindustrial sau parţial industrial şi totalitar), pentru a propune o tipologie a regimurilor politice democratice. În contextul acestei tipologii, Arend Lijphart discută pentru prima dată despre modelul democraţiei consensualiste/consociaţionale, un concept care va face carieră în ştiinţa politică a contemporaneităţii. Pentru a realiza tipol gia 25

d) democraţie depolitiz ată (cultură politică omogenă. Realizând această tipologie. Polirom.regimurilor democratice. Lijphart este interesat să releve şi gradele de stabil itate/instabilitate politică de care fiecare în parte e caracterizat. c) democraţie consensualistă (cultură politică fragmentată. p. comportament concurenţial al elitelor). 2002. Democraţia în societăţile plurale. 123 În viziunea lui Lijphart. iar democraţia ce ntrifugă corespunde tipului continentaleuropean. 1 23). «liberalism al grupurilor de interese». democraţia consensualistă şi cea depoli tizată reprezintă contribuţia lui Lijphart la dezvoltarea studiilor privind modelele e mpirice ale democraţiei.. «Leviathan democratic». şi comportament al elitelor coeziv sau concurenţial).. Astfel. 2002. Lijphart foloseşte următoarele criterii: cultura politică şi co mportamentul elitelor. Rezultă astfel o cvadruplă tipologie a democraţiilor empirice: a) democraţie centripetă (cultură p olitică omogenă. democr aţia 26 . în funcţie de clivaje. tipologia lui Lijphart poate fi redată în următorul tabel: Structura societăţii Omogenă Comportamentul elitelor Antagonic Coeziv Democraţie depolitizată Democraţie centripetă Plurală Democraţie consociaţională Democraţie centrifugă Sursa: Arend Lijphart. Es te descris prin termeni ca «Noua Europă». cărora li se atribuie două stări (cultură politică omogenă sau fragme ntată. democraţia depolitizată „reprezintă genul de regim democratic sp re care democraţiile occidentale păreau a se îndrepta la începutul anilor 1960 (. comportament coeziv al elitelor). Iaşi. Tendinţa părea a merge către o diminuare a tensiunilor ideologice şi o inten sificare simultană a procesului coeziv de luare a deciziilor. b) democraţie centrifugă (cultură p olitică fragmentată. comportament coeziv al elitelor).” (Lijphart. Dacă democraţia centripetă r flectă ceea ce Almond înţelegea prin tipul angloamerican al democraţiei. comportament concurenţial al elitelor). Schematic.). p.

devin evidente cele 10 diferenţe dintre democraţia m ajoritaristă şi cea consensualistă. aceasta e caracterizată de s tabilitatea specifică atât tipului centripet. siste mele de partide şi electorale şi grupurile de interese.centrifugă este considerată a fi instabilă. Într-o lucrare mai recentă. În acest sens. pp. din acest pu nct de vedere. dimensiunea federal-unitar. Politologul arată însă că. politologul susţinând că „guvernarea majorităţii concentrează puterea politică în mâinil majorităţi simple (. iar tipurile centripet şi consensualist apar ca democraţii stabile. 26).. negocieri şi compromis. apar „efectele destabilizatoare ale opoziţiei faţă de caracterul insuficient de democr atic al acestui tip de regim” (Lijphart. Cele zece diferenţe sunt orientate în funcţie de două dimensiuni: • • dimensi unea executiv-partide. Analiza comparativă pe are politologul american o realizează între cele două modele empirice ale democraţiei in tenţionează să înlăture puternica tendinţă de a identifica sistemul politic democratic cu dem craţia majoritaristă şi să demonstreze că. cum o numeşte Giovanni Sartori) este un model alternativ care deţine aceeaşi legiti mitate. după cum reiese din următorul tabel: MODELE EMPIRICE ALE DEMOCRAŢIEI 27 . dimpotrivă. 10 difere nţe care privesc cele mai importante reguli şi instituţii ale democraţiei (Lijphart. p. În ce priveşte democraţia depolitizată. Demersul comparativist pune în lumină diferenţele principale ale celor două mod ele. în practica polit că. Î funcţie de aceste două dimensiuni. 2000.. democraţia consensualistă p oate fi numită şi «democraţie a negocierii»” (Lijphart. care vizează distribuirea puterii politice executive. să disperseze iteze puterea în diverse moduri. Lijphart deduce.). 2002. 124). din principiile celor două modele. cât şi celui consensualist. ce cuprinde acele trăsături asociate distincţiei dintre guvernarea federală şi cea unitară. 200 0. concurenţială şi antagonistă. şi. p. prin comparaţie cu ceea ce numeşte modelul majoritarist (sau Westminster) al de mocraţiei. din acest motiv. ar trebui să fie cea mai stabilă. Ar end Lijphart va încerca să nuanţeze caracteristicile modelului consensualist al democr aţiei. în timp ce modelul consensualist este caracterizat de inclusivitate. democraţia consensualistă (sau consoci ală. 26-27). în timp ce modelul consensualist încearcă să împartă. O altă diferenţă constă în faptul că guvernarea majorităţii exclusivă.

grupur i de interese şi canale 28 . multipartidiste echilibru al puterii între executiv şi legislativ sistem multipartidist reprezentare proporţiona lă sistem coordonat şi „corporatist”. 1. 3. dar constituite diferit constituţii rigide care pot fi modificate numai de căt re majorităţi extraordinare sisteme în care legile sunt subiect al controlului constit uţional de către curţi constitţionale sau supreme bănci centrale independente Dimensiunea federal-unitar 1. Olan da. modelul consensualist al democraţiei concurează această viziune. Conform interpretării lui Lijphart. 2. 5. concentrarea 2. iar Lij phart arată că acesta este prezent mai ales în societăţile pluraliste (precum Belgia. Elveţia şi chiar ceea ce tinde să devină Uniunea Europeană). 2. împărţire a puterii executive în coaliţii largi. 4. de exemplu. la o „hartă co ceptuală” bidimensională a democraţiei empirice. culturale. etnice s au rasiale în subsocietăţi virtual separate. lingvisice. pentru a ajunge. Cele două dimensiuni sunt date de împărţirea terii (pe linia executiv-partide) şi diviziunea puterii (pe linia unitar-federal). puterii executive în cabinete majoritare monocolore relaţii legislativ-e xecutiv în care executivul este dominant sistem bipartidist sistem electoral major itar şi disproporţional sistem pluralist al grupurilor de interese guvernare central izată şi unitară concentrare a puterii legislative de către un legislativ unicameral con stituţii flexibile care pot fi amendate de către majorităţi simple sisteme în care legisla tivele au ultmul cuvânt în privinţa constituţionalităţii propriei legislaţii bănci centrale d ndente de executiv Democraţie consensualistă 1. 3. 4. 5. modelul majoritarist insistă asupra ideii că demo craţia înseamnă guvernarea de către majoritatea poporului. 5. 2. cu propriile lor partide politice. al cărui scop este compromisul şi concertarea guvernar e descentralizată şi federală separare a puterii legislative între două camere cu puteri e gale. acest tip de regim politic de mocratic putând fi întâlnit. 3. Pe baza diferenţelor redate în tabel. în final.Niveluri de analiză a diferenţelor Dimensiunea executiv-partide Democraţie majoritaristă 1. în Marea Britanie. 4. Pe de altă parte. ideologice. 5. 3. Arend Lijphart va realiza analiza comparativă a formelor de guvernare din treizeci şi şase de ţări. Noua Zeelandă sau Barbados. 4. „care sunt puternic divizat e de-a lungul unor linii religioase.

Principalul dezavantaj constă în faptul că influenţează formarea unui sistem m ultipartidist. formula votului alternativ.). formula reprezentării proporţionale pe liste. care. în circumscripţii uninominale. Este vorba despre un Avantajul acestui tip de sistem electoral este că el conferă stabilitate sistemului. Este vorb a despre sistemul electoral al reprezentării proporţionale (RP). este necesar să ne îndreptăm atenţia înspre cel mai i portant element care defineşte fiecare model în parte: sistemul electoral. sistem în care „învingătorul ia totul”. formula pluralităţii. 29 . Astfel. fiind. 3. pent ru a evita astfel suprareprezentarea sau subreprezentarea unui partid. guvernarea majorităţii nu este numai nedemocrat ică. De aici decurge un grad redus de stabilitate politică. formula votului unic transferabil. precum şi transformarea proporţională a voturilor în locuri parlamentare. Acest tip de sistem electoral poate fi divizat în următoarele formul electorale: 1. deoarece minorităţile cărora li se refuză continuu accesul la putere e vor simţi excluse şi discriminate şi pot să-şi piardă încrederea în regim” (Lijphart. la rândul său. Avantajul acestui tip de sistem electoral este că asigură o reprezentare lărgită a inter eselor diverselor grupuri existente în societate. 2000. în timp ce ceilalţi alegători rămând ner taţi. v om observa că primul model al democraţiei foloseşte sistemul electoral majoritar sau a l pluralităţii. cu excepţia cazurilor de form are a unui guvern minoritar.de comunicare (. 2. formula proproţională mixtă. determinând existenţa unui sistem bipartidist pur (precum în SUA) sau cu două partide şi jumătate (bipartidism impur. Întrucât în astfel de coaliţii pot intra partide politice de orientare ideolo gică diferită sau cu programe de guvernare diferite. cât şi a minorităţii. ca scop principal. ceea ce înseamnă că acel candidat care e susţinut de ai mare număr al alegătorilor este cel care câştigă. precum în Marea Britanie). pentru a înţelege mai bine deosebirea dintre modelul democraţiei majoritarist e şi cel al democraţiei consensualiste. atât reprezentarea majorităţii. ceea ce determină imposibilitatea ca un singur partid să cumuleze 50% +1 din voturi. 3. cu noaşte următoarele formule: 1. astfel încât să asigure guvernarea.. Dar.. În aceste condiţii. Pe de altă parte. 2. mai democratic. partidele se grupează de regulă în coaliţii pentru a forma cabinetul. 0). ci şi periculoasă. în vreme ce principalul dezava ntaj e că el este mai puţin democratic. este posibilă apariţia unor tensiun i în interiorul lor. Astfel. din această perspectivă. formula mixtă majoritate-pluralitate. în sensul că nu permite reprezentarea intereselo r tuturor grupurilor existente în societate. sistemul electoral specific modelului democraţiei cons ensualiste este unul care are.

DEMOCRAŢIE CONSENSUALISTĂ – model empiric al democraţiei. PRINCIPIUL MAJORITĂŢII – prin cipiu operaţional al democraţiei. într-o perioadă determinată te ral. TIRA NIA MAJORITĂŢII – defineşte deciziile luate în mod consecvent. DEMOCRAŢIE REPREZENTATIVĂ – sistem politic specific so cietăţii moderne şi contemporane.Analiza modelelor empirice ale democraţiei. atunci când. În societatea contemporană. referendumul este cons iderat o formă de democraţie directă. în detrimentul intereselor unei minorităţi. Întrebări şi exerciţii • • • • • • Redaţi şi explicaţi conceptele generice utilizate în analiza sistemelor politice demo tice Redaţi şi explicaţi procedurile democratice luate în considerare în analiza sistemelo r politice democratice Redaţi şi explicaţi principiile operaţionale luate în considerare în analiza sistemelor politice democratice Explicaţi diferenţa existentă între „principiul ma jorităţii” şi „tirania majorităţii” Redaţi caracteristicile democraţiei majoritariste Redaţi sticile democraţiei consensualiste 30 . urmează că minoritatea trebuie să se supună deciziei majorităţii. în viziunea lui Lijphart. caracterizat prin aplicarea p rincipiului potrivit căruia guvernarea trebuie asigurată de cât mai mulţi.Hr.. nu de cei mai mulţi. Definiţii DEMOCRAŢIE DIRECTĂ – formă de sistem politic existent în Atena secolului al V-lea î. fundamentat pe principiul suveranităţii poporului. DEMOCRAŢIE MAJORITARISTĂ – model empiric al democraţiei. dar în care nu cetăţenii decid în mod direct asupra problemelor vizând interesul colectiv. ci îşi d elegă reprezentanţi pentru a decide asupra acestor probleme. în contextul dezba terii unor probleme de interes public asupra cărora există controverse. Iar asta cu atât mai mult cu cât alternativele autoritaris te la democraţie reprezintă în continuare un pericol major la adresa acestor sisteme p olitice. nu face decât să s coată în evidenţă complexitatea dezbaterii asupra problemelor pe care le presupun sistem ele politice democratice. în conformitate cu care. Implică deci o modalitate consensualistă de guvernare. la acest proces partici pând reprezentanţii tuturor grupurilor importante din societate. nu se poate ajunge la un consens. în c re indivizii care deţineau calitatea politică a cetăţeniei participau în mod direct la lua rea deciziilor de interes public. caracterizat prin aplicarea principiului majorităţii în practica guvernării.

după primul război mondial. considerat. Pe de altă parte. juntă. SISTEME POLITICE AUTORITARE Pe parcursul acestui capitol. autoritarism şi totalitarism. Înzestrată cu autoritate. despotism. se poa te vorbi despre sisteme politice caracterizate prin tiranie. fundamenatlism. de obi cei. cel puţin istoriei recente. 3. absolutism. drept un corelat al conceptului de putere politică. prin apel la te oriile şi. aşa cum arată politologul italian. doi termeni. Autoritarism şi totalitarism După reliefarea caracteristicilor sistemelor politice democratice. dacă nu contemporaneităţii. • caracteristicile sistemelor politico-militare. modelele empirice ale democraţiei. respectiv. • caracteristicile sisteme lor politico-religioase. multiple. în analizele ştiinţei politice. Putem reţine însă. Ambii termeni au apăru t.3. totalitarism. teocraţie. Cuvintecheie: autoritarism. Astfel. ca opuse ale celor democratic e. ne vom orienta acum spre – cu o expresie ce aparţine lui Giovanni Sartori – ceea ce nu este democraţia. dictatură. avân asigurată suspunerea cetăţenilor. autocraţie . aflaţi într-o legă ură directă cu tipurile de regim politic care s-au perindat pe scena istoriei în secol ul al XX-lea: este vorba despre autoritarism şi totalitarism. democraţie electo rală. Autorit arismul este un concept care derivă din termenul de autoritate.1. „autoritarismul este un termen 31 . put erea politică legitimă poate acţiona în societate pentru a-şi îndeplini rolul ordonator. astfel încât se consideră că a denotă fenomene specifice. în contextul acestui demers preliminar. veţi învăţa următoarele: • modele definitorii ale sistemelor p olitice totalitare şi ale sistemelor politice totalitare. supremaţie civilă. Opţiunile pe care le avem la îndemână sunt. democraţie delegativă.

libertatea politică devine un corelat moral al puterii politice: „Contrar a ceea ce s-ar fi putut imagina. De aici decurge o idee importantă. De la înce put se impune ideea că orice sistem politic totalitar este. însă. El a fost pus în legătură. mai întîi. cu nazismul german – cît fascismul italian. este necesară şi o încercare de definire a totalitarismului.depreciativ. 183). a de a asigura ordinea comunitară. p. după cum arată şi Sartori. fiind o creaţie a fascismului italian. de fapt. p. 1999. Aşa cum am văzut. De aceea. şi autorita r. o autoritate opresivă care striveşte libertatea” (Giovanni Sartori. Termenul de totalitarism exprimă ideea unei totalităţi redundante („statul total”). 1999. Problema este ce anume delimităm prin acest termen: o trăsătură comună mai multor societăţi diferite. 1999. d eşi libertatea şi autoritatea se exclud. într-un regim politic autori ist. 32 . aceea că libertatea politică este o valoare aflată într-o relaţie indestructibilă cu cu puterea politică învestită cu autoritate. totalitari smul a apărut pentru prima dată în 1925. „totalitarismul este o d enumire nouă pentru ceea ce a rămas nenumit până acum” (Sartori. 226). indică un exces şi un abuz de autoritate. libertatea dă naştere autorităţii şi o formează în r ate. acceptând ideea că democraţia presupune existenţa necesară a puteri sub forma autorităţii. în care libertatea individuală este restrînsă. care i ntenţionează să impună ideea unui sistem politic ce cuprinde totul relaţiilor sau actvităţilo ce au loc într-o societate dată. 1968. după cum susţine Giovanni Sartori. De aici se poate con chide că „ autoritarismul este un sistem politic care nu lasă prea mult loc libertăţii”. nu orice sistem autoritar este totalitar. în acelaşi timp. Nu acelaşi lucru se întîmplă. a fost mai curînd un regim autoritar – iar apoi. mai ales prin analiza întreprinsă de Hannah Arendt în cartea sa Originile total itarismului. însă. de a asigura deci echilibrul diferitelor colectiv ităţi care alcătuiesc societatea şi de a aşeza activităţile care se desfăşoară în cadrul aces relaţie de compatibilitate. Nici tirania anticilor şi nici despotismul oriental nu presupun caracteristicile totalitarismului. Ca termen. opţiunea este pentru cea de a doua variantă. sau un tip anume de sistem politic? Din pun ct de vedere politologic. Pen tru a diferenţia cu claritate atributele generale ale sistemelor politice autorita re. din moment ce această libertate este aceea a unei fiinţe sociale” (Polin. Altfel spus. iar puterea guvernămîntului creşte pînă l imită absolută. 186). şi cu comunismul. 180). p. întrucît putem co nsidera că sistemul politic totalitar reprezintă o sumă a răului politic ce a caracteriz at numai secolul al XX-lea. se poate impune o distincţie între puterea autoritară (nondemocrat ică) şi puterea autoritativă (democratică) (Sartori. p . Numai în aceste condiţii libertatea politică îşi poate îndeplini funcţia esenţială.

de la natura muncii noastre şi până la folosirea timpului liber. avînd rolul de a ani hila orice manifestare individuală. 1954. un monopol al tehnologiilor moderne de comunicare şi u n monopol al tehnologiilor moderne ale violenţei”. controlat de o oligarhie care nu are în atenţie intere sele cetăţenilor. Un alt politolog. monopolul guvernam ental al armamentului. Astfel. care are rolul de a justific a atât statutul puterii politice totale. Această prezentare caracteristicilor sistemului politic totalitar se bazează pe o analiză empirică a fen omenului totalitar. Pe de altă parte. 1993). Cu greu ar mai rămâne vreun aspect. de la nevoile noastre primare până la relaţia cu familia şi prietenii noştri. cât şi acţiunile întreprinse de reprezentanţii aces teia. • monopolul guvernamenta l asupra mass-media. depindem în aproape toate acţiunile noastre de mijloacele furnizate de semenii noştr i. planificarea economică ar antrena dirijarea celei mai mari părţi a vieţii noastre. Carl Frie derich consideră că pot fi amintite 6 condiţii care permit existenţa unui stat totalitar (Friederich. ce are rolul de a întări puterea de stat. ceea ce revine la a spune că „întrucât. de a controla până la dispariţie sfera privată. pe care puterea etatică o poate utiliza oricând. pp. un singur partid de masă. 52-53): • • • o ideologie oficială. ceea ce face ca acestea din urmă să fie transformate din „a patra putere în stat” (statutul lor neoficial în sistemele politice democratice) într-un simp lu instrument al propagandei. în ca re planificatorul să nu-şi exercite «controlul conştient»” (Hayek. anumiţi politologi au considerat că aces t lucru poate fi realizat prin analiza empirică a trăsăturilor sale. care se alătură monopolului asupra armamentului.Încercînd să definească sistemul politic totalitar. • econom ie dirijată de la nivel central. definea totalitarismul întro manieră sintetică. • un sistem de poliţie terorist. ceea ce echivalează cu deţinerea totală a capacităţii de constrângere fizică. în condiţiile modern . Gabriel Almond. pentru a surprinde caracterul său profund: „Totalitarismul este o t iranie cu o birocraţie raţională. urmărind realizarea intereselor sale particulare. pentru a preveni orice conte stare venită din partea indivizilor ori grupurilor sociale. Giovanni Sartori 33 .

parametrii polarizanţi respectivi” (Sartori. Există de asemenea şi analize preocupate să identifice mecanismele prin care anumite sisteme care au depăşit un astfel de statut – aşa cum a fost cazul în diferite state islamice pe parcursul se colului XX – ar putea deveni democraţii pe tipar ocidental. politologul italian propune. 1991. Aceasta înseamnă că nici un sistem concret nu poate fi «pur» totalit ar. caracteristica principalelor două tipuri de sisteme poli tice autoritare ale contemporaneităţii: cele politico-religioase şi cele politico-mili tare. mai mult sau mai puţin exact. în înţelesul pe care această si ntagmă o are la Max Weber. aceste sisteme sunt de regulă considerate a fi fundamentaliste şi ca r eprezentând “altceva” prin comparaţie cu sistemele politice pluraliste din Occident. din perspectiva democratizării. pentru analiza tot alitarismului. mai mult. Ipoteza se reduc e la afirmaţia că totalitarismele din lumea reală – ca şi democraţiile concrete – aproximează ar. tot aşa cum nici o democraţie concretă nu poate fi o democraţie pură.. Sisteme politico-religioase De regulă. Analiza sistemelor politice autoritare din ţările Orie ntului Apropiat nu poate fi însă completă în lipsa unei perspective asupra culturii şi civ ilizaţiei islamice. Conturată în domeniul studiilor de orientalism. totalitarismul conţine pur şi simplu ace le caracteristici ale regimurilor opresive ajunse la cel mai înalt nivel de perfecţi une imaginabil (. dar şi în alte ţări d in Orientul Apropiat. conform căruia totalitarismul simbolizează un sistem al cărui pol opus este democraţia: „Conceput astfel. 191). tipul polar.. Astfel. Sis temele politico-religioase se regăsesc în state precum Iran sau Sudan. ce au constituit o adevărată provocare intelectuală 34 . vom analiza. analizele referitoare la sistemele politice care au un fundament religi os sau în care. Caracteristice mai ales ţări lor islamice. 3.). instanţele politice urmând a se confunda cu cele religioase.2.preferă interpretarea totalitarismului ca pe un tip ideal. factorul religios se confundă cu cel politic se realizează p rin raportarea acestora la sistemele democratice occidentale. p . Militanţii politici islamici sunt inspiraţi de către Ayatollahul Khomeini şi susţin instaurarea unei teocraţii în care problemele politice să fie structur ate în concordanţă cu principiile religioase fundamentale. Asumând premisa că orice sistem totalitar este şi autoritar.

rezia (bid’a). nu există nici un echil ibru între conducător şi Dumnezeu. Imitaţia servilă (taqlâd) e pref bilă. Islamul respinge orice distin cţie între comunitatea religioasă şi comunitatea politică. Acceptă să se consacre ştiinţei cu umilinţă ie. “Această teamă a musulmanilor provine din opoziţia absolută dintre concepţiile fundamentale ale celor două lumi. europeană şi orientală. dacă pentru oriental raporturile personale sunt extreme de importante. această perspectivă a fos t foarte bine sintetizată într-o lucrare de istoria ideilor scrisă de Edward Said. Simplu spus. descoperire. în lumea musulmană. Occidentul e entuziasmat de inovaţie. ţările slamice ar fi incapabile să dezvolte instituţii democratice. Shari’a să fie legea fundamentală. în revizuirea şi ratificarea oricărei politici guvernamentale . in fluenţat tot mai mult de lumea anglo-saxonă. Musulmanul nu poate înţelge asta. 94-95). iar Ulema să aibă un vot decisive în rticularea sau. din tatăiu. Autorul consta tă că intelectualii occidentali nu se dezic de etnocentrismul şi europocentrismul ce a caracterizat. prin intermediul antropologiei politice. congruente cu democraţia. iar participarea politică este legată de afilierea reli gioasă. mai întâi. Islamul fundamentalist cere ca. Supunerii passive faţă de gea religioasă şi obiceiurile strămoşeşti. ar exista o incompatibilitate între instituţiile. pp. 18-40). progres. Pe de o parte. onformismul deplin la litera Islamului. îndoiala ntervenţia activă în problemele sociale. după cum sugerează anumiţi autori. studiile de antropologie culturală. practicile şi aranjamentele democratice speci fice sistemelor politice democratice occidentale şi ţările islamice. familie în sensul mai larg de trib. de o teamă de occidentalizare. ajungând şi în cele de ştiinţă ică. El e umil şi supus doar în faţa Dumnezeului său (Delca mbe. Ernest Gellner susţin e că forma culturală pură a Islamului este dotată cu un număr de caracteristici (unitatea. cel puţin. Pe de al tă parte. contestaţia. el allege să servească Statul. Toate aceste caracter istici sunt. cu cerinţele modernităţii sau modernizării. totodată. după toate aparenţele. care depinde de particularităţi sociale. individualismul. Numai indiv idul singur e luat în considerare. inovaţia e păcatul prin excelenţă. într-o ţară musulmană. condiţia de bază pentru dezvoltarea unor sisteme politi co-religioase în lumea islamică este dată de “teama de Occident”. Int itulată Orientalism. independent de familia de care aparţine. În plus. practice. Occidentul îi opune revolta. cercetare. Totuşi. individul e literalmente «absorbit» de familie. . Pentru musulmani. Occidentul. Din acest punct de vedere. un sâmbure de magie) congruen te. Supunerea nu e resimţită ca o virtute. dato rită acestei incompatibilităţi. 1999.pentru mulţi specialişti occidentali din sfera ştiinţelor sociale. De aceea. economice şi cultur al-politice. În fine. pp. cartea lui Said urmăreşte să sublinieze câteva dintre coordonatele pe care “Egalitarismul şi centralismul sunt teme centrale ale Islamului. o aversiune eglitaristă faţă de mediere şi ierarhie. d r se poate să-i displacă să slujească un patron. tradusă prin rezerva psihologică legată de posibila pierder e a identitiăţii musulmane în condiţiile în care s-ar adopta anumite instituţii şi practice p litice specifice sistemelor democratice ocidentale. nici liberă cugetare. nu doreşte să vadă decât individul. regulile etice. În măsura în care legitimitatea şi politica guvernamentală îşi au originea în doctrina şi e iza religioasă. În Islam nu există nici gândire liberă. în vreme ce lumea orientală elogiază cunoaşterea transmisă prin tradiţie. studiile autorilor occidentali le-au oferit asupra lumii islamce. 2002. purita nismul. conducătorii politici să fie m sulmani practicanţi. concepţia pe care Islamul o are asupra politicii diferă şi este în contrad icţie cu premisele politicii democrate” (Huntington. occidentalul a re încredere în instituţii şi e 35 ataşat de unele concepte. Este vorba.

în ţările islamice unde au existat astfel de mişcări opozante ele au fost slabe. Dimpotrivă. în cazul Turciei acestea au fost preluate şi implem entate pe calea unor refrome susţinute cu sprijin militar. Încercarea sa este cu atât mai intersantă cu cât. SUA. care susţineau necesitatea contopirii 36 . viitorul sistemului politic democratic de aici devenind problematic mai ales după alegeril e din toamna anului 2002. dacă opoz iţia faţă de sistemele autoritare din Europa Centrală şi de Est. totuşi. unde Mustafa Kemal Ataturk a respins explicit viziunea islam ică asupra societăţii şi politicii. din Ame rica Latină ori din Asia de Est au determinat până la urmă. fără ca vreuna dintre acestea să dureze prea mult timp. dacă nu adoptarea valorilor de mocratice. măcar proclamarea unor intenţii de o asemenea factură. pe parcursul a secole în care democraţia a reuşit să se consolideze. care să permită instaurarea unor sisteme politice pe model occiden tal. aranjamente şi practice dem ocratice care s-au dezvoltat într-o modalitate organiă. politologul american Samuel Huntington este interesat să identifi ce motivele pentru care democraţia are şanse reduse de a se impune în spaţiul delimitat de statele aparţinând lumii islamice. susţine Huntington. În alte cazuri. Astfel. În ti mp ce democraţia din Turcia a fost întreruptă de intervenţii militare ocazionale. cei care –au afirmat au fost tocmai fundamentaliştii islamici. sprijinite de alte state ocidentale. Totuşi. Experienţa Turciei în privinţa democraţiei nu a fost un succes total. încercînd să creeze un stat naţional secularizat. Pakistanul a avut trei încer cări de a instaura democraţia. fie şi dacă ne gândim numai la cazul Turciei. Dacă luăm în considerare chiar argumentele politologului american. putem constata că nu e vorba de aceleaşi prcatic i democratice care se regăsesc de-a lungul procesului de democratizare din ţările occi dentale. 2002. reform ele au eşuat. este însă puţin prob abil că un astfel de obiectiv ar putea fi atins. singurul stat islamic ce a susţinut un sistem politic pe deplin demo cratic este Turcia. odată cu anul 1989. modern cidental. pp.În pofida acestor diferenţe sugerate de cercetărorii “orientalişti”. au iniţiat un proces de înlăturar e a potenţialului terorist existent la nivelul anumitor state islamice. o experienţă democratică. există anumite state ils mice care au acumulat. Dacă în ultima situaţie avem de-a face cu instituţii. 18-40). Pakist anul a avut un regim birocratic şi militar întrerupt ocazional de alegeri” (Huntington . “În practică. în pofida înc ercărilor repetate de instaurare a unor sisteme politice de tip democratic. precum Ira k şi Afghanistan. ţările respective revenind la organizarea lor politico-religioasă tradiţiona lă. proces al cărui obiectiv asumat este şi acela de impunere a unor ref orme democratice. din anul 2001. Tocmai de aceea. În altă parte a lumii islamice. pe parcursul secolului XX.

ceea ce ne arată că valorile politice specifice democraţiei n u au putut fi inserate la nivelul mentalului colectiv sau. în parte. Oricum. politica de deschidere şi vor organiza alegeri în care grupuri le islamice să poată concura liber şi egal? Grupurile islamice ar câştiga majoritatea la a ceste alegeri? Dacă ar câştiga alegerile. îmcă o dată. politologii occidentali au ajuns să se întoarcă la întrebările pe care şi le puneau în anii ’40 şi. Sisteme politico-militare 37 .Ş. 3. confrun tate cu serioase probleme economice la finalul anilor ’80. La alegerile din 1989 din Iordania. în Algeria. Turcia. fie ace stea autoritare sau democratice. le-ar permit e să formeze guvernul? Dacă ar forma guvernul. în special în rîndurile tinerilor. Turcia şi alte ţări să adopte politici susţinute de fundamentalişti şi să facă gesturi politice care să demonstre e propriul lor ataşament faţă de Islam” (Huntington. 2002. Frontul Islamic al Salvării Naţionale a cîştigat detaşat alegerile l cale din iunie 1990. în statele islamice. fundamentaliştii islamici au cîştigat 36 din cele 80 de locuri în parlament.m. ’70. armata. 18-40). fundamentalismul pare să devină tot mai put ernic în ţările Orientului Mijlociu. Performanţele electorale importante ale grupurilor islami ce reflectă. care în multe societăţi islamice (de exemp lu. În plus. încercările de dem cratizare ale acestor state islamice au facilitat „De exemplu. cu privire la succesul de care se bucu rau în Europa Occidentală partidele şi organizaţiile de factură comunistă: „Guvernele existen e vor continua. Pakistan şi Indonezia) este puternic secularizată. 18-40). 2002. În aceste condiţii. pp. primele alegeri libere de cînd ţara devenise independentă. oare. drumul spre putere al unor organizaţii lipsite de afinităţi cu valorile şi practicile de mocratice. în mod paradoxal. cu alte cuvinte. de complexitatea evoluţiilor sistemelor politice.3. acesta ar urmări aplicarea unor politic i islamice care ar duce la subminarea democraţiei şi la alienarea elementelor modern e şi cu orientări occidentale din societate (cum s-a întîmplat în Afghanistan. Faptul că această ten ste atît de puternică i-a determinat pe liderii seculari din Tunisia. D. tot orga nizaţiile fundamentaliste. absenţa altor partide de opoziţie.religiosului şi politicului la nivelul statului. pp. n. fie că boicotau alegerile. Ca urmare. Sunt acestea întrebări ce nu permit răspunsuri imediate. Algeria. 1962.)?” ( untington. dar care dau seamă. autorităţile ce urmăreau decl anşarea unor reforme democratice au încercat să-şi reconfirme legitimitatea prin organiz area de alegeri libere. al c ulturii politice împărtăşite de populaţia unor astfel de state. în urma cărora au fost însă favorizate. ulterior. fie pentru că erau interzise de guvern.

Deşi. Orientul Mijlociu. După decenii de guvernare militară. atâta vreme cât regulile expuse mai sus se regăsesc la niv elul empiric. armata deţine încă în multe dint re aceste 38 . au existat tend inţe de instituire a unui guvernământ civil. Din datele recente pe care le deţine ştiinţa politică. încă de la studiul întreprins de Gabr iel Almond şi Sidney Verba în cartea lor Cultura civică. forma clasică a guvernămîntului militar este junta. de-a lungul timpului. această r egulă se aplică dacă: • nu există nici un partid sau • există un singur partid sau • deţinere erii decizionale s-a sfîrşit prin stabilirea unei guvernări unipartidiste sau nonparti diste. Regula 2: „Selecţia legislativului” – legislativul u este ales. dacă vorbim de guvernare militară ori de dictatură militară. a regulilor civile. Cheibub. sunt cele din America Latină. As ia de Sud-Est şi America Latină sunt încă prezente sistemele politico-militare. ceea ce implică o oligarhie formată din ofiţeri cu rang superior. Acestea pot fi calific ate şi ca dictaturi militare. ca regimuri no n-democratice. respingerea democraţiei constit uie un curent major şi în rândul opiniei publice. care ajunge la putere în urma unei revoluţii sau a unei lovturi de stat. 2002. deci. reiese că multe regimuri politice s e înscriu în cadrul mai larg al sistemelor politico-militare. în care nu prea est e loc pentru regulile jocului democratic. considerate. Alte forme ale guvernămîntului militar sun t reprezentate de regimurile în care dictatorii guvernează cu ajutorul armatei sau d e cele în care. Regula 3: „Partidele” – nu există mai mult de un partid. 58-76). şi mai cu seamă pe parcursul secolului XX. Mai exact. De aceea. ar ata operează din spatele scenei. pp. deşi există o faţadă a constituţionalismului şi. în multe ţări din Africa. Alvarez. În orice caz. din această perspectivă. Cele mai citate ţări. mai multe state sud-americ ane care au început în ultimul sfert al al veacului al XX-lea tranziţia spre democraţie nu pot fi catalogate nici astăzi ca îndeplinind condiţiile pe care le presupune un sis tem politic democratic. După cum a rată teoreticienii politici. Aici. avem de-a face cu sisteme politice autoritare. Limongi. Un regim politic poate fi identificat drept o dictatură (fie aceasta civilă ori mili tară) dacă cel puţin una dintre următoarele condiţii este îndeplinită: Regula 1: „Selecţia ex vului” – şeful executivului nu este ales. sau • cei care deţin puterea au dizolvat legislativul în mod neconstituţional şi au rescris regulile în favoarea lor” (Przeworsky.

le va garant a stabilitatea democratică.. dar în care. fie sunt suf ocate de instituţii „informale”. Instituţiile democratice din Columbia sunt puse la încercare de violenţa şi corupţi a din această ţară. Unele dintre statele Americii de Sud au căzut imediat în „eroarea electoralismului”. iar în unele cazuri se poate vor bi chiar despre deteriorarea sa. 92). 91-109) consideră că America Latină poate constitui u n punct empiric de referinţă pentru argumentul că problema multora dintre noile democr aţii (cele mai multe urmând unor regimuri militare) nu este lipsa instituţionalizării. de mult e ori. oficialităţile alese îşi pierd arbitrar funcţiile înainte de încheierea mandatelor con tituţionale (adeseori ca urmare a intervenţiei armatei). în acest context. care sunt încă fragile. inegal. ţările intrate î se de democratizare după înlăturarea de la guvernare a unor dictaturi militare au reuşit doar să implementeze diverse forme de democraţie. ceea ce înseamnă că nu s-a consolidat încă supremaţia civilă de istemul politic democratic are nevoie pentru a se putea consolida. Această imagine rezultată din analizele specialiştilor în democratizare demonstrează că. plin de contradicţii. alte instituţii fundamen tale pentru persistenţa unei democraţii pe termen lung fie nu funcţionează. cum sunt cele ale clientelismului şi corupţiei.). cel puţin sub forma unei instituţii formale. anume clientelismul. şi a uneia in formale. De asemenea. pp. Fncţionarea ins tituţiilor democratice este. aco lo unde au avut ocazia să se dezvolte. în care singura instituţie valabilă din punct de vedere de mocratic este aceea a alegerilor. se întâmplă la fel d e des ca oficialităţile alese să fie supuse unor constrângeri 39 . şi nici reprezentanţii elitelor o ri simplii cetăţeni nu au reşit să internalizeze valorile specifice culturii politice de mocratice. Probleme similare pun în pericol democraţia în Peru. Democraţia bipartidă cândva puternică din Venezela a fo st «anesteziată» în anii din urmă. Brazilia este încă în convalescenţă după crizele economice şi politice ex e de o guvernare slabă (. partidele şi alte instituţii democratice fiind intens comp omise.. Guillermo O’Donnell (2002. sistemele politico-militare au lăsat moştenire o „Din păcate. adică alegerile. p. cultură politică şi instituţională ostile dezvoltării democraţiei. aceştia au reuşit doar să dezvolte un tip de reg im numit democraţie electorală.state o influenţă importantă. în acelaşi timp. În acest fel. În acest se ns. cea referitoare la drepturile civile. A ceasta există. libere şi corecte. dintre care cea mai importantă este. Problemele în aceste ţări apar datorită faptului că. conducătorii acest ora considerând că instituirea unor alegeri periodice. Argen tina şi celelalte ţări” (Lowenthal. din acest motiv. guvernământul democratic eficient nu câştigă pre teren. 2004. ci este încă slab. în multe ţări latino-americane. Ca atare. viciată.

În lupta contra terorismului şi a gherilei din Peru. Trebuie avut în vedere. în lipsa acestui element n ecesar – nu şi sufficient – o democraţie autentică nu poate fi instaurată. În unele cazuri. prin alegeri. forţele armate au desconsiderat prevederi le constituţionale. În Para guay. fie prin lovituri de stat. iar forţele armate îşi menţin puterea tutelară asupra unor zone de politici publice. ricând pericolul ca ţările care. unde lupta împotr iva traficanţilor şi a cartelurilor drogurilor a fost folosită pentru a justifica ames tecul tot mai puternic al armatei în politică” (Lowenthal. Armata din Honduras a rezistat în mod similar unor eforturi de a i se diminua puterea şi de a i se redefine rolul. acest lucru se datorează. cu atât mai mult dacă avem în vedere condiţiile emise de Robert Dahl. specialiştii în prob lemele democratizării şi consolidării democratice avertizează că. de trecer e deci de la sistemele politico-militare la cele de tip democratic nu a fost aşeza tă o instituţie fundamentală. Modele similare au existat în Columbia şi Bolivia. în mod firesc. asemănătoare cu cea specifică sistemului anterior. dreptului de veto sau excluderii de la anumite domenii de politici publi ce din partea altor actori. 93). cei care au ajuns la putere după înlătur area guvernărilor de tip militar. de aceea. în principal. desigur. generalul Lino Oviedo îşi plasa periodic trupele în alertă pentru a descuraja guve rnul preşedintelui Juan Carlos Wasmosy de la exercitarea autorităţii constituţionale asu pra forţelor armate.severe. Guatemala şi Paraguay. Per u este un alt caz îndoilenic din punct de vedere democratic. în special din partea forţelor armate. optând pentru o modalitate de elabor are a politicilor publice foarte “Forţele militare şi de poliţie din regiune continuă să se bucure de o influenţă şi de o inde nţă considerabile. În opinia politologilor. În acest sen s. precum şi El Salvador şi Honduras. Există. atunci când nu au dezvoltat democraţii electoral e. Cu toate acestea. Ca atare. însă deseori armata şi-a arătat deschis lipsa de subo rdonare. fie prin revoluţii. din moment ce în mai toate aceste sta te există o tradiţie a guvernărilor de tip militar. p. S-au pus la cale lovituri de stat în Venezuela. Guatemala şi din alte ţări. au răsturn at guvernările de tip 40 . Impunerea acesteia ar fi implicat ca forţele militare să fie îndepărtate din poziţiile de conducere care. de vreme ce alegerile nu au fost niciodată imaculate. nealeşi. 2004. faptul că un astfel de obiect iv necesar pentru instaurarea unor sisteme politice democratice în ţările Americii de Sud este foarte dificil de dus la îndeplinire. ar tr ebui să revină civililor. nu se califică drept sistem e democratice. aşa cum este aceea a democraţiei delegative. anumite ţări ale Americii Latine s-au orientat înspre alte forme fragile ale democr aţiei. autonomia militară se limitează la situaţii care privesc promovările interne şi alte asemenea. şi anume supremaţia civilă. Ecuador şi Argentina. faptului că la baza procesului de democratizare.

iar nu cu interesu l public. mai ales prin analiza întreprinsă de Hannah Arendt în cartea sa Originile totalitarismului. 2004. libere şi corecte. erorii electoralismului (credinţa că organizarea algerilor implică în mod automat existenţa democraţiei). TEOCRAŢIE – formă de guvernare în care puterea politică este deţinută de liderii religioşi. pp. în analizele comparative. J . TOTAL ITARISM . Pe măsură ce armata se retrage din funcţiile decizionale din afara sferei militare. caracteristică îndeobşte statelor aflate în tranziţ re liderii politici ajunşi la guvernare în urma unor alegeri libere şi corecte elabore ază politicile publice în conformitate cu propriile lor interese.exprimă ideea unei totalităţi redundante („statul total”). şi cu comunismul. această definire reduce. Din punct de vedere politic. El a fost pus în legătură. inclusive cea militară.o oligarhie formată din ofiţeri cu rang superior. În practică. FUNDAMENTALISM – ideologie religioasă care susţine interpretarea literală a textelor sacre (în context. DEMOCRAŢIE ELECTORALĂ – formă fragilă a democraţiei. de fapt. (2) a defini obiectivele şi organizarea generală a armatei (3) a formula şi orienta politica de apărare şi (4) a monitoriza impl ementarea politicii militare. care ajunge la putere în urma unei revoluţii sau a unei lovturi de stat.militar. a fost ma urînd un regim autoritar – iar apoi. Întrucât chiar graniţele care delimitea ză problemele militare şi civile sunt supuse dezbaterii. din acest punct de vedere. întîi. darn u elimină sfera de acţiune autonomă a armatei (A güero. cu nazismul german – întrucît fascismul italian. după cum arată şi Sartori. c racteristică îndeobşte statelor aflate în tranziţie. intenţionează să impună ideea unui sistem politic ce cuprinde t otul relaţiilor sau actvităţilor ce au loc într-o societate dată. calea spre pace şi dreptate este înto arcerea la mesajul original al Islamului şi respingerea oricăror „inovaţii” de factură laică. care “Într-o democraţie. civilii câştigă autoritate în toate zonele de putere. ale Islamul u) şi formarea unui stat religios (în context. liderii civili şi militari de opotrivă trebuie să accepte sferele de competenţă stabilite de autorităţile civile legitime. o autoritate opresivă care striveşte libertatea” (Sartori. 1999. 201-202). În societăţi care traversează o tranziţie de la regimuri mil itar-autoritare se ajunge la supremaţie civilă mai întâi prin îndepărtarea personalului mili tar din funcţii de decizie aflate în afara arenei militare. DEMOCRAŢIE DELEGATIVĂ – formă fragilă a democraţiei. dar care nu garantează persistenţa în timp a democraţiei. premaţia civilă se reflectă în abilitatea unui govern civil democratic ales de (1) a ori enta politica generală fără interferenţa armatei. 180). indică un exces şi un abuz de autoritate. Definiţii AUTORITARSIM – „este un termen depreciativ. în care singura instituţie care operează te aceea a alegerilor periodice. să redevină sisteme politico-militare în măsura în care nu or reuşi să pună în pract să instituţionalizeze principiul controlului ivil asupra societăţii. apoi prin numirea şi recun oaşterea superiorilor civili în arena sferelor militară şi de apărare. 41 . fundamentalismul islamic susţine că toate problemele existente în lume se dat orează secularizării şi că. statul islamic). Este asociată. p.

• modalitatea de analiză a gradului de conso lidare democratică şi aplicarea 42 acesteia în contextul unui sistem politic particula r Cuvinte-cheie: tranziţie. Întrebări şi exerciţii • • • • Redaţi. 2004. democratizare. al ternanţă. electoralism. 201) . • condiţiile socio-istorice şi culturale necesare pentr u succesul procesului de democratizare. • principalele obstacole în cale evoluţiilor democratice a le sistemelor aflate în tranziţie. consolidare democratică. veţi învăţa următoarele: • caracteristicile şi etapele procesul i de tranziţie spre democraţie. Această nentă a guvernământului democratic este dificil de dus la îndeplinire în societăţi care au în ut doar de puţin timp tranziţia de la un regim militar autoritar” (Agüero. p. SISTEME POLITICE ÎN TRANZIŢIE Pe parcursul acestui capitol. printr-o succintă caracterizare a fiecăruia.SUPREMAŢIE CIVILĂ – „presupune ca armata să nu ocupe funcţii de conducere în sfere prin defin e civile şi implică o prezenţă activă a civililor în sferele militare şi de apărare. . val al democratizării. diferenţele existente între autorita ism şi totalitarism Care sunt principalele caracteristici ale sistemelor politicoreligioase? Care sunt principalele obstacole în calea democratizării statelor islami ce? Redaţi principalele caracteristici ale sistemelor politico-militare Explicaţi de ce anume ţările în care au existat regimuri politico-militare dezvoltă forme ale democr aţiei electorale ori ale democraţiei delegative • 4.

Triumful Aliaţilor în cel de-al doilea războ mondial a marcat începutul unui val secund de democratizare. şi a continuat aproape un secol. democratizarea presupune „sfîrşitul unui regim non-democratic şi inaugurarea regi mului democratic. aproa d astfel numărul guvernelor democratice din lume. Procesul democratizării a fost circumscris conc eptual. cînd postul naţional de radio din Lisabona lansa în eter o melodie ce a constituit. pp. pp. 27-41). Armata a restabilit ordinea timp de cîteva luni. semnalul declanşării unei lovituri de stat. un proces desfăşurat pe mai multe palier e. cel de-al treilea val al democratizării a început printr-o lovitură de stat. 43 . urmate de consolidarea sistemului democratic”. dintre care cele mai importante sunt cel economic. Pentru Hunti ngton. cel politic şi cel social. cel puţin 30 de ţări şi-au început tranziţia către democraţie. care a coborît numărul democraţiilor la 30. alături de Huntington. Cu un alt termen. care urmărea să înlăture de la put re dictatura lui Marcelo Caetano. tranziţi a este prima etapă a procesului de democratizare. sub aspect politic. Cel de-al treilea val al democra tizării a început într-o zi de joi. cînd 36 de ţări aveau guverne democratice. Etapele procesului de democratizare Între anii 1974 şi 1990. fără a accentua asupra tranziţiei economice ori a problemelor pe care a ceasta le implică în plan social. dînd naştere la un număr de 29 de democraţii. o modalitate de schimbare politică ce pare mai curînd proprie regimurilor non democratice decât celor democratice.1. Paradoxal deci. o dată cu extinderea dreptului de vot la nive lul unei mari părţi a populaţiei masculine din Statele Unite. În acest context. În opinia politologului american S amuel Huntington (1991. 3-30) această epocă a tranziţiilor democratice constituie al treilea val de democratizare din istoria lumii moderne. după care s-au organizat alegeri democratice. conjectura noastră este că. la 25 aprilie 1974. la 25 de minute după miezul nopţii . şi de către Robert Dahl (2000. acest termen descrie un proces de tranziţie. care a atins apogeul în 1962. venirea l ere a lui Mussolini în Italia a marcat începutul primului „val de revers”. pentru armată. În 1922. totuşi.4. pînă în 1926. care a redus pînă în 1942 numărul statelor democratice la 12. Primul „val lung” al demo cratizării a început în jurul anului 1820. A urmat un al doilea val invers (19 60-1975). puterea politică revenind civililor.

avertizează că nu este necesar ca un stat. care a ridicat standardele de trai. creează un mdeiu favorabil stabilităţii/instabil ităţii politice. frustrarea socială. în pri ncipal a UE. în scopul stimulării şi o feririi de modele pentru eforturile ulterioare de democratizare” (Huntington. prec um şi transformarea bisericilor catolice naţionale din apărătoare ale status-quo-ului în o ponente ale autoritarismului. 3. Acest algoritm se poate aplica. corelată cu ex istenţa/inexistenţa condiţiilor favorabile mobilităţii sociale. 56). tuturor statelor care au intrat în faza de tranziţie a procesului de democratizare. a mărit nivelul educaţional şi a extins considerabil clasa mijlo cie urbană în multe ţări. şi tocmai de aceea Huntington vorbeşte de existenţa valurilor de revers. o dată ce a început trecerea de la un regim autoritar la un regim democratic. trebuie să corelăm gradul de mobilizare s ocială şi cel de dezvoltare economică. datorită unor factori diferiţi. militar. modificarea politicilor actorilor externi. p. 44 . Încercînd să identifice cauzele ce au determinat apariţia celui de-al treilea val al dem ocratizării. criza profundă d e legitimitate a regimurilor autoritare într-o lume în care valorile democratice sun t tot mai mult acceptate. 19). Mai departe. Atunci cînd ambii indicatori sunt reduşi. ca şi alţi politologi. creşterea economică globală fără precedent din anii ’60. un sistem politic aflat în tranz iţie spre democraţie este stabil sau instabil.„Algoritmul” tranziţiei. implică un grad ridicat/redu s al participării politice a cetăţenilor (care nu e cuantificabilă doar în cazul momentulu i electoral). «efectul bulgărelui de zăpadă» sau efectul de demonstraţie la începutul tranziţiilor din cel de-al treilea val. Astfel. lucru care de altfel s-a şi întîmplat în mai multe c azuri. Statelor Unite şi fostei URSS. Dar ce înse amnă un val al democratizării? În viziunea politologului american. În fine. să ajungă să instituţionalize o democraţie consolidată. gradul ridicat/redus al participării politice. În ciuda acestor condiţii ce au favorizat procesul de democratizare. Dimpotrivă. propus de acelaşi Huntington (1999. Hunti ngton. 2. precum şi dependenţa acestor regimuri de o activitate perf ormantă şi incapacitatea lor de a menţine o «legitimitate sănătoasă» în condiţiile eşecului e uneori. va exista un anumit grad de frustarare socială. o întorsătură uimitoare în doctrina şi activităţile Bisericii Ca anifestată cu ocazia celui de-al doilea Conciliu de la Vatican din 1963-1965. un stat se poate înto arce la dominanţa regulii autoritare. 2002 . Huntington consideră că putem vorbi de 5 factori majori: “1. 5. practice. aplicat în cadrul art iculat de logica post-89 sau de logica democratizăriipoate releva situarea unui anumit sistem polit ic între instabilitate şi stabilitate politică. corelat cu put ernica/slaba instituţionalizare politică. p. 4. acesta “e reprezentat de un set de tranziţii de la regimuri nedemocratice la regimuri democratice. pentru a se referi la trecerea de la regimul democratic la cel nedemocratic.

pp. În 1974. dar şi alţii. un val al democratizării include în mod obişnuit o liberalizare sau o democratizare parţială în ca drul acelor sisteme politice care nu au devenit democratice în totalitate. Huntington a încercat să identifice condiţiile care ar putea să-l cauzeze. implicate de tre ea de la un tip de sistem politic la altul. De asemenea. intervenţia sau cucerirea de către o putere nedemocratică străină. ţările aflate în tranziţie se află m u în pericolul de a reveni la autoritarism. Avînd în atenţie aceşti factori. în lume existau doar 39 de democraţii. 7. început în 1974 (şi în care se rează şi România. 3. hotărârea grupurilor conser vatoare din clasa mijlocie şi clasa bogată de a exclude mişcările populiste şi de stânga din competiţia pentru ajungerea la guvernare. p. şi. numărul ţărilor care îndepline u cel puţin cerinţele democraţiei electorale crescuse la 117. între democratizare şi consolidare democratică. obstac olele economice serioase. 5. «efectul invers al bulgărelui de zăpadă» produs de sul sau răsturnarea sistemelor democratice în alte ţări” (Huntington. polari zarea socială şi politică cauzată de obicei de guvernele de stânga. 45 . 4. 15). Încercînd să identifice eventualul final al cel ui de-al treilea val al democratizării. Recomandare: Pentru apro fundarea problemelor prezentate pe parcursul acestui capitol. de aceea. o dată cu momentul 1989). slăbirea principiilor de lege şi ordine. lecturaţi ANEXA 1. cât şi proporţia democraţiilor din lume au cre t simţitor. Până la începutul anului 1996. socială şi economică. 20-38) constată că. inco nsistenţa valorilor democratice la nivelul elitelor şi al publicului larg. care încearcă o promovare radicală a reformelor majore la nivel social şi economic.care au loc într-o perioadă determinată şi care sunt superioare numeric tranziţiilor în dire cţia opusă. Există nu meroase obstacole în calea democratizării. 6. Larry Diamond (2002. care au intensificat conflictul social şi au mărit popular itatea soluţiilor de care numai un guvern autoritar le-ar putea explica. enumerându-le pe următoarele: “1. 2. dintre care 28 aveau populaţii de peste 1 milion de persoane. în cazul în care folosim o perspectivă minimalistă sau formală – care susţine importanţa competi i electorale – putem conchide că atât numărul. Sistemul politic românesc contemporan. pp. Întrebându-se dacă celui de-al treilea val al democratizării. ca rezultat al acţiunilor teroriste sau insurgente. Studiu de caz Definiţii TRANZIŢIE – un set de transformări de natură politică. pe durata respectivă de timp” (Huntington. 2002. 1991. anumiţi politologi vorbesc deja despre “iluzii democratizării şi consolidării democratice. îi va urma un val invers . 23-24).

ELECTORALISM – cred inţa că simpla organizare a alegerilor periodice. dezvoltara democraţiei şi fundamentarea democraţiei. ALTERNANŢĂ – condiţie esenţială a unui sistem politic de mocratic.„sfîrşitul unui regim non-democratic şi inaugurarea regimului democratic . Plattner. prevenirea eroziunii democratice. urmate de consolidarea sistemului democratic” (Huntington. 1991. Editura Polirom. Întrebări şi exerciţii • • • • • Redaţi şi explicaţi „algoritmul tranziţiei” propus de politologul american Samuel H Aplicaţi „testul dublei alternanţe” la cazul evoluţiei sistemului politic românesc după 1990 Care sunt principalele cauze instituţionale şi cultural-politice care au diferenţiat p rocesele de tranziţie spre democraţie ale sistemelor politice din Europa Centrală şi de Est? Redaţi principalele obstacole în calea democratizării şi aplicaţi-le în cazul procesulu i de tranziţie spre democraţie al României postcomuniste Folosindu-vă de coordonatele co nsolidării democratice enunţate de Andreas Schedler. organiz area democraţiei. libere şi corecte confirmă existenţa unu i sistem politic de tip democratic.DEMOCRATIZARE . p. VAL AL DEMOCRATIZĂRII – „un set de tranziţii de la regimuri nedemocratice la regi uri democratice. Poliarhiile. 1998 Robert DAHL . Hung-mao Tien. Dilemmas of Pluralist Democracy. care au loc într-o perioadă determinată şi care sunt superioare numeric tranziţiilor în direcţia opusă. în Larry Diamond. Democraţia. New Haven. care implică că cei care pierd alegerile lasă locul la guvernare celor care le câştigă. 2004 Anthony ARBLASTER. I aşi. Yale University Press. CONSOLIDARE DE MOCRATICĂ – partea finală a procesului de democratizare. Iaşi. 1991). pe durata respectivă de timp” (Huntington. Cum se consolidează democraţia. Bucureşti. ale cărei coordonate principale sunt prevenirea colapsului democraţiei. 2000 46 . 1982 Robert DAHL. „Drumul către supremaţie civilă în Africa de Sud”. Editura Institutul European. Yun-han C Marc F. Editura Du Style. 15). Participare şi opoziţie. identificaţi în ce etapă a tranziţiei s pre democraţie se află sistemul politic românesc contemporan BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Felipe AGÜERO.

„America Latină şi lupta contra unui curent de adâncime”. An Introduction to Government and Politics. Iaşi. Paris. DICKERSON. Democratization in tje Late Twentieth Century. Editura Polirom. Cum se consolidează democraţia. Modele ale democraţiei . Mică enciclopedie. 1993 Adam PRZEWOR SKY. Editura Poliro m. vol. 1. PLANO. Sisteme constituţionale contempo rane. Iaşi. Ethique et politique. Harvard University Press. 1994 Cristian IONESCU.. Sist eme Politice contemporane. Bucureşti. Thomas FLANAGAN. Bucureşti. Editura Cartea Universitară. Democraţia în societăţile plurale. Plattner. 1991 Samuel HUNTINGTON. 1968 Alexandru RADU. Editura Apostrof. Editura Polirom. 2. Canada Carl FRIEDERICH. 2002 Jack C. Fernando LIMONGI. Politici şi instituţi i politice. 1994 Sa muel HUNTINGTON. ROBIN. Editions Sirey. Editura Ecce Homo. Prentice Hall. LOW ENTHAL. Jose Antonio CHEIBUB. Bucureşti. Methuen Publications. 1997 Giovanni SARTORI. 2000 nd LIJPHART. 1999 Adrian-Paul ILIESCU. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări. Editura Şansa SRL. în Revista Român e Ştiinţe Politice. Norman. Iaşi. în Larry Diamond. Michael ALVAREZ. HASSING. Total itariansim. A Conceptual Approach. „Iluzii despre consolidarea democraţiei”. în Revista Română de Ştiinţe Politice. Editu ra Polirom. 2002 Abraham F. „Ce anume determină trăi nicia democraţiilor”. Editura Trei. nr.Mark O. Marc F. Introducere în politolo gie.M. Dicţionar de analiză politică.F. Cluj. Yun-han Chu. Tehe Third Wave. Robert E. Editura ALL. Editura Polirom. 1986. 2. nr. Bucureşti. Editura Juridică. H ASSING. vol. An Introduction to Comparative Poli tics. aprilie 2002 Cristian PÎRVULESCU. University of Oklahoma Press. 2002 Cristian IONESCU. RIGGS. 2004 Guillermo O’Donnell. Iaşi. 2004 Arend LIJPHART. 1999 47 . 2004 Michael ROSKIN. Instituţii politice şi drept constituţional. Iaşi. 1. Bucureşti. Ordinea societăţilor în schimbare. Cambridge Mass. Problemele republicanismului democratic. aprilie 2002 Raym nd POLIN. Helenan S. Teoria democraţiei reinterpretată. A. Countries and Concepts. 1954 R. Hung-mao Tien. Bucureşti.

vol. „Ce este. SCHMITTER.. 2. Bucureşti. analiza evoluţiei s istemului politic din România postcomunistă implică şi luarea în considerare a provocărilor care survin din zona foarte mişcătoare a atitudinilor şi comportamentelor actorilor po litici.Philippe C. Dicţ de sociologie. nr. între democratizare şi consolidare democratică.. Terry LYNN KARL. Editura Babel. Lazăr VLĂSCEANU. în Revista Română de Ştiinţe Politice. şi ce nu este democraţia”. de la poziţia 48 . 1993 ANEXA 1 Sistemul politic românesc contemporan. instituţional şi economic. S tudiu de caz Dincolo de problemele de ordin istoric. 1. De la simplul cetăţean şi până la liderul politic cu influenţă. aprilie 2002 Cătălin ZAMFIR.

Această evoluţie spre democraţie treb uie să ia în seamă. De aici decurge. problema dezvoltării economice – şi abia într-o fază se undă problema culturii politice. şi regăsim aici o tentă a determinismului cultural pe care teoria cult urii politice îl conţine implicit. toate acestea. mai întâi dezvoltarea socială – ce include. Cu alte cuvinte. dezvoltarea instituţiilor politice epinde de tipul de cultură politică predominantă într-o anumită societate. se poate accepta că valorile politice joacă un rol major în evoluţia pozitivă a procesului de democratizare. O astfel de interpretare pare 49 . acolo unde există un tipar de dezv oltare economică suficient pentru a garanta bunăstarea socială.adoptată într-un context sau altul de către asociaţiile societăţii civile şi până la aceea a izaţiilor politice. dimpotrivă. la r său. de altfel. şi s tabilitatea politică a sistemului. însă. analiza politică aflată în căutarea răspunsu ilor la aceste întrebări pleacă de la datele istorice. aceste valor i politice au fost supuse unui proces de schimbare. În mod indubitabil. În această înţelegere. atitudinile politice tind să se reorient eze dinspre democraţie înspre alternativele acesteia. într egii societăţi româneşti în perioada de după 1989. deopotrivă. valorile politice vor fi şi ele favorabile unui sistem politic democratic. Pe de altă parte. Acolo unde. În acest context. iar această asumpţie presupune asumare a unei viziuni teleologice. câ le specifice – folosind din nou un termen foarte larg – opiniei publice. susţin anumiţi teoreticieni. potrivit căreia punctul terminus al evoluţiei este insta urarea democraţiei. Ce s-a schimbat însă şi ce a rămas la fel? ste influenţa pe care valorile politice o exercită în planul aranjamentelor instituţiona le specifice tinerei democraţii româneşti? Care este rolul pe care îl deţine cultura polit ică în cadrul procesului de democratizare? Sunt valorile politice predominante o cau ză sau un produs al tipului de democraţie pe care astăzi îl avem? Sunt. În mod firesc. aceasta incluzând atât valorile politice împărtăşite şi manifestate în atitudini de către liderii politici. pentru a le combina apoi cu rea litatea prezentă. atitudinile sunt configurate în funcţie de anumite valori politice . dezvoltarea unei culturi politice specifice. înt rebări legitime pentru orice analist preocupat de stadiul de evoluţie a sistemului p olitic al României postcomuniste. o componentă deosebit de importantă. Fără îndoială. se pune p roblema dacă nu cumva însăşi evoluţia spre democraţie a sistemului politic influenţează. instituţiile se dovedesc ne performante din punct de vedere economic. caracteristic. Român a postcomunistă se află în proces de democratizare. subsumate conceptului mai larg de cultură politică.

pentru a influenţa comportamentul actorilor economici. este aceea a pa rcursului incremental spre democraţie. să precizez că această apreciere subiectivă nu este şi una încărcată ide gic. numai ţările bogate îşi perm ri politice pe măsura unui astfel de sistem politic. admit că demersul pe care îl propun conţine. în breviar. accesul la info rmaţii suficient de credibile. di n perspectiva valorilor politice vehiculate în spaţiul politic românesc. Dacă. era departe de a fi unul dezvoltat. de importanţa anului electoral 2004. construcţia sistemului politic românesc din ultimii 15 ani. dar accentuând totodată asupr a ultimelor evoluţii politice. încercând să ofer o perspectivă de ansamblu asupra perioadei postotalitare. la rândul său. bunăoară. ne referim la cazul României. putem observa că trecerea de la un sistem politic t otalitar la unul care a luat drumul democratizării s-a realizat în condiţiile în care „arh etipul” culturii politice era aflat departe de democraţie. folosirea pe sc ară largă a informaţiei. o prejudecată în sens gadamerian. Deşi. reevaluările ulterioare tind să aco rde mai multă importanţă factorilor culturali în contextul consolidării democraţiei: „Este ad vărat că multe trăsături sistemice ale unei economii şi ale unei societăţi de piaţă avansate favorabile dezvoltării unei culturi democratice. mă voi concentra însă asupra problemei culturii politice. Cu toate acestea. Din acest punct de vedere. în lumina unei astfel de aprecie i. puternic centralizat în comunism. Ambii factori au influenţat. contribuind în măsuri diferi te la depăşirea etapelor pe care le presupune drumul spre consolidarea democraţiei. supoziţia pe care o aduc în atenţie. iar mecanismul economic. şi anume aceea că România se î eaptă inevitabil spre democraţie.să întărească ideea că „democraţia este un lux” şi că. în încercarea de a analiza rolul valorilor politi ce în contextul procesului de democratizare din România postcomunistă. cauzată. fie ficientă pentru a crea o cultură democratică solidă”2. atât în ceea ce priveşte evoluţia culturii politice . descentralizarea deciziilor economice. în teoria democratică clasică. Originea acesteia se află într-o apreciere de ordin su biectiv. şi să îmi exprim speranţa că 50 . Printre aceste trăsături putem includ e un sistem legal stabil. în opinia mea. Pe parcursul acestei lucrări. cât şi cu privire la mecanismul economic. şi lista ar putea continua. conside r că ar fi greşit să presupunem că o economie de piaţă avansată ar fi fie indispensabilă. multă vreme a fost preferată o astfel de perspectivă1. Cu atât mai mult est e necesar. de aceea. În aceste cond iţii. persuasiunii şi stimulentelor sau a recompenselor în locul coerciţi ei directe.

influenţa sa în redactarea acestui studiu se va disipa pe măsură ce voi explica modul în c are înţeleg problema democratizării. a culturii politice şi a consolidării democratice în ca zul României postcomuniste. dar nu şi dreptul de part icipare). cu termeni precum democratiz are. dar nu şi cel de opoziţie publică). fie oligarhii concurenţiale (există posibilitatea contestării. adică au devenit cuprinzătoare şi pe deplin deschise 5 1 . fie he gemonii cuprinzătoare (există dreptul de participare. regimurile politice sunt fie hegemon ii închise (nu există nici posibilitatea contestării. şi voi încerca apoi plic spaţiului românesc. fie poliarhii (în care cetăţenii au atât dreptul de a contesta deciziile guver namentale. în funcţie de cele două coordonate proprii procesului socio-isto ric al democratizării. pentru a căuta să înlătur orice echivoc. poate fi prefigurată precum în tabelul următor: Tabelul 1 TIP DE REGIM POLITIC Hegemonie închisă Hegemonie cuprinzătoare Oligarhie concurenţială Poliarhie CONTESTARE + + PARTICIPARE + + În accepţiunea lui Dahl. pe parcursul acestui studiu de caz. luând în seamă două coordonate: c ontestarea publică a deciziilor guvernamentale şi dreptul cetăţenilor de a participa la viaţa politică. clasificarea regimurilor politice. „poliarhiile pot fi concepute ca fiind nişte regimuri relativ ( dar incomplet) democratizate. Îi voi analiza pe rând. Operaţionalizarea conceptelor Faptul că operez. sunt regimuri care au fost substa nţial popularizate şi liberalizate. nici aceea a participării). cu alte cuvinte. Sintetizând. cât şi posibilitatea participării la viaţa politică)4. În funcţie de aceste două coordonate. Astfel. cultură politică şi consolidare democratică revendică necesitatea unor delimitări conce ptuale. în care teoreti cianul american realizează o tratare a procesului de democratizare prin care au tr ecut ţările occidentale din punct de vedere socio-istoric. conceptul de democratizare câştigă influenţă în analizele de nţă politică o dată cu lucrarea lui Robert Dahl referitoare la poliarhie3.

lasă să se întrevadă posibilitatea un r astfel de repetiţii. cât şi posibilitatea ca aceştia să conteste deciziile guvernamentale. În acest cadru. e drept că în altă parte decât în Occident). a avut loc. Pe de altă parte. spre poliarhie. care s-au democrati zat sub ocupaţie militară6. spre exemp lu. în aceste ultime două situ aţii avem de-a face cu cazuri excepţionale. democratizarea a presupus trecerea de la hegemonie totală spre oligarhie concu renţială. o al tă întrebare pusă de Robert Dahl devine legitimă: care dintre căile democratizării determină nstaurarea unei poliarhii stabile şi eficiente? Abordarea socio-istorică ne arată că. În cazul Marii Britanii şi Suediei. ca urmare a procesului de democratizare. formal şi ineficient. de la un regim de hegemonie închisă la un re gim poliarhic. instaurarea poliarhiilor în spaţi ul occidental. Acceptând această perspec asupra democratizării şi ţinând. sub aspect s ocioistoric. desigur. pute m totuşi să ne întrebăm asupra modelului în care se înscrie România din acest punct de vedere Răspunsul nu întârzie să apară. prin intermediul Revoluţiei din 1789. Poliarhia face deci trimitere la practica democratică. exista şi în regimul totalitar comunist). ulterior apărând şi dreptul de contesta re publică a deciziilor guvernamentale. prin acordarea posibilităţii de participare a cetăţenilor la viaţa po itică. întrucât e lesne observabilă similitudinea cu cazul Franţei: luţia din 1989 a statuat atât dreptul de participare reală a cetăţenilor la viaţa publică (în cât un astfel de drept. democraţia Republicii de la Weimar a survenit ca urmare a trecerii de la la o hegemonie închisă la o hegemonie cuprinzăt oare. iar ulterior. La aceste trei căi principale pe care le-a cunoscut democratizarea în lumea occidentală. în trei modalităţi principale. În practică. Nu e mai puţin adevărat că prima fază a democraţiei franceze. Cazul democratizării în Franţa indică o trecere br uscă.contestării publice”5. prin acordarea dreptului de participare. cont de decalajul istoric care intervine. fiind foarte puţin probabil ca ele să se rep ete şi pentru alte ţări (deşi încercările de democratizare a Afghanistanului şi Irakului sub cupaţie militară. în Germania. În viziunea politologului american. în a fara cazurilor excepţionale 52 . survenite la începutul acestui secol. Dahl adaugă alte două: cea spec ifică Statelor Unite ale Americii. şi cea proprie Germaniei şi Japoniei în epoca postbelică. care a evoluat spre poliarhie în urma războiului de independenţă. în fapt o cvasi poliarhie (datorită restricţiilor privind dreptul de vot şi slaba organizare asociativă a cetăţenilor) a avut o viaţă extrem de scurtă (1789-1792). îndepărtânduse de perspectiva teoretică asupra democraţiei.

de politologul american Samuel Huntington8. presiunile venite dinspre lumea occidentală. În plus. în acest context. dacă avem în vedere că reg rile totalitare şi autoritare din Europa Centrală şi de Est s-au prăbuşit pe rând. o dată cu organ zarea primelor alegeri libere. desigur. dincolo de condiţiile socio-istorice care. dacă nu şi asupra evoluţiei ul terioare a acestuia. care au loc în perioade specifice de timp şi care sun t superioare numeric tranziţiilor în direcţia opusă pe durata respectivelor perioade de timp” 9. la rândul său. ajungând în 1990. Prin urmare. de un al doilea val de revers. în cazul României postcomuniste. iar Dahl însuşi. Dacă primul val al democratizării a avut loc între 1828 şi 1926 (fiind urmat de u n val de revers între 1922 şi 1942). este de acord că „fiind cunoscute instituţii le necesare democraţiilor moderne. printre alţii. într-un cu totul alt context istoric. Cel de-al doilea factor se află în directă legătură cu primul. desigur . La acestea se adaugă. Ne aflăm. Totuşi. ca analist al democratizării. şi în spaţiul fostei Uniuni Sovietice. istoria recentă a consemnat deja rolul jucat de politicile gorbacioviste pr ivind „glasnost” şi „perestroika” în contextul schimbărilor de regim survenite în Europa Cent de Est şi. trebuie luaţi în considerar e şi alţi factori contextuali care au determinat prăbuşirea regimului totalitar din Români a şi iniţierea procesului de democratizare.menţionate. iar cel de-al doilea s-a petrecut între 1943 şi 196 2 (urmat. rămân importante. condiţiile sunt cu t otul diferite. democratizarea în cazul Franţei postrevoluţionare şi în cel al Germaniei Republi cii de la Weimar au însemnat eşecuri din punctul de vedere al stabilităţii democratice. În viziunea sa. 53 . această poziţionare fiind realizată. Cum aminteam mai sus. demni de l uat în seamă: presiunea internaţională şi efectul bulgărelui de zăpadă. care şi-au pus amprent a cel puţin asupra începutului procesului de democratizare. cu siguranţă. din 1991. iar în acest proces au intervenit şi alţi factori. deja cunoscute şi analizate la rândul l or. Doi astfel de factori mi se par. nu putem spune că. un astfel de risc ar putea fi trecut cu vederea. precum un castel din cărţi de joc. Din acest punct de vedere. în perioada 1958-1975). procesul tranziţiei şi al consolidării democratice ar trebui să fie mai rapid comparativ cu perioada mult mai lungă care a fost necesară ţărilo r occidentale pentru a descoperi aceste instituţii”7. şi în România. În ceea ce priveşte p actor. al tre ilea val al democratizării a început în 1974 în Portugalia. este necesară sublinierea idei i că România se înscrie în cel de-al treilea val al democratizării. „u n val al democratizării e reprezentat de un set de tranziţii de la regimuri nedemocr atice la regimuri democratice.

„Cehoslovacia a fost si gura ţară (. Idealizata „democraţie” interbelică nu intră în canoanele cu care operează teoria democratică. unele chiar din Europa de Est. Irlanda. considerând că abia dată cu 1990 începe procesul de construcţie a tradiţiei democratice. putem admite că a existat o combinaţie de mai mulţi factori. regele numea un premier. o dată cu opţiunea pentru democraţie. Cu privire la acest ultim aspect. Şi. iar acestea erau astfel organizate încât la putere ajungea partidul din rândurile căru ia provenea însuşi premierul desemnat de rege. în regimul monarhic cons ituţional românesc.în cazul României. a influenţat profund n egativ posibilitatea formării unei tradiţii democratice. Canada. elaborată de Jospeh Schumpeter în 1942 („democraţia este a el aranjament instituţional prin care politicienii ajung să deţină puterea de a lua deci zii politice în urma unei lupte competitive pentru voturile alegătorilor”12). ulterior. Acest cerc vicios a făcut. de vreme ce. ca instituţiile să nu funcţioneze democratic şi. au survenit în cadrul acestui proces. Noua Zeelandă. nu pare să se regăsească în realitatea românească a trecutului. care a determinat în cele din urmă startul procesului de democratizare. în spaţiul Europei Centrale şi de Est. exi stă autori care subliniază că. Din acest punct de vedere.. care avea rolul de a organiza alegerile . procedurală a democraţiei. Dificultăţile care. Islanda.) care şi-a menţinut instituţii politice democratice în perioada dintre cele d ouă războaie”11.. care nu reprezenta o certitudine în primele zile ale Revoluţiei din 1989. chiar dacă României i se recunoaşte existenţa instituţiilor politice dem ice în perioada de dinaintea instaurării dictaturii regale a lui Carol al II-lea. au apărut atât ca urmare a moştenirii comuniste. pe de o part e. a fost fundamentală şi mişcarea din interior. 54 . în p rivinţa tradiţiei democratice lucrurile sunt discutate mult mai tranşant. prin comparaţie cu alte state. Nici măcar definiţia m nimală. România cunoaşte următoare a situare: Tabelul 2 VALURI ALE DEMOCRATIZĂRII / VALURI DE REVERS Primul val al democratizării ŢĂRI Australia . Nu întâmplător Hun tington poziţionează România în cel de-al treilea val al democratizării. pe de altă parte. Finlanda. confirmând o ipoteză emisă t de Huntington: „Dacă unei ţări îi lipsesc condiţii favorabile în plan intern este totuşi puţi babil ca ea să se democratizeze prin efectul bulgărelui de zăpadă”10. Aşadar. cât şi c a urmare a lipsei unei tradiţii democratice.

Ungaria . Canada. SUA. Norvegia. ceea ce a determinat discuţii privind posibilitatea unui al treilea val de rev ers al democratizării. Polonia. Spania. Estonia. Columbia. Bolivia. Grecia. Turcia. Problema anunţată ne duce înspre celălalt co pt care intervine în analiza de faţă. Argentina. Letonia. Australia. Portugalia. Malta. Letonia. Ind ia. Germania Federală. Austria. Gambia. Italia. Liban Chi le. Portugalia. Elveţia. Guatemala. Botswana. Islanda. Argentina. Belgia. Honduras. Franţa. Indonezia. Franţa. Uruguay. Jamaica. Bolivia. Chile. Cehoslovac ia. 14-15. Chile. Pakistan. ROMÂNIA. Peru. arătând că „într-o ţară în care experienţa democratică fie este minimă. Chestiunea lispei de tradiţie democratică apare cu atât mai importantă. Coreea de Sud. Germania Federală. Coreea de Sud.] necesită timp”13. Turcia. Canada. Fiji. Polonia. Olanda. când autorul american îşi publică lucra rea. Ungaria. Australia. Fiji. Portugalia. Polonia. University of Oklahoma Press: Norman and London. Malaiezia. Noua Zeelandă. Sudan şi Surinam Sursa: Samuel Huntington. 1991. Germania Fed erală. Bots wana. Elveţia. Malaiezia. Lituania. Argentina. Grecia. Columbia. Între timp. Japonia. care nu poate fi una democratică decât în măsura în care există anumite valori compatibile cu spiritul democraţie . Panama. Grecia. Japonia. Cehoslovacia. Marea Britanie. Polonia. Germania de Est. Turcia.Ş.m. Bulgaria.Primul val de revers Al doilea val al democratizării Al doilea val de revers Al treilea val al democratizării Suedia. T rinidad-Tobago. Litua nia. Danemarca. Estonia. El Salvador. Brazilia. Ecuador. Germania Federală. Ven ezuela. pp. P lecând de aici. Danemarca. Spania. Liban. n. Pak istan. Brazilia. Norvegia. Haiti. Filipine. The Third Wave. Uruguay. Burma. Ecuador. Danemarca. Indonezia. Chile. Olanda. Marea Britanie. Grecia. Israel. în opinia mea. Ghana . Malta. Nigeria. Italia. Argentina. SUA. Cehoslovac ia. Islanda. şi anume cel de cultură politică. Gambia. Portugalia. Lituania. Germania de Est. Namibia . Elveţia. Marea Britanie. Cehoslovacia. Noua Zeelandă. Uruguay. Italia. Belgia. Filipi ne. o parte dintre statele aflate atunci în cel de-al treilea val al de mocratizării s-a reorientat spre alternative semidemocratice sau chiar nedemocrati ce. Austria. Uruguay. Franţa. Pakistan. Spania. Norvegia. Columbia. Olanda. Danemarca. Venezuela. care să orienteze atitudinile şi comportamentele cetăţenilor la un nivel cât mai larg. Argentina. Nigeria. Grecia. India. Bolivia. SUA. Ungaria. Olanda. Trinidad-Tobago. Ungaria. Franţa. Austria. Esto nia. Peru. Suedia. în co ndiţiile în care suntem interesaţi de rolul valorilor politice în contextul procesului d e democratizare din perioada postcomunistă. Coreea de Sud.D. Ecuador. Letonia. Japonia. Irlanda. Italia. Jamaica. India. Robert Dahl subliniază şi el această problemă. Sri Lanka. Democratization in the Late Twentieth Century. Spania. Finlanda. Columbia. Suedia. fie lipseşte în tota sul [democratizării. Norvegia. Nicaragua. Sri Lanka. Ung aria. Burma. Germania de Est. Peru. Belgia. Mongolia. Brazilia. înţeleg cultura 55 . Notă: A ceste date sunt valabile la nivelul anului 1991. Israel. Cehoslovacia. Germania de Est. Uruguay. Senegal. Finlanda. Irlanda. Japonia. Belgia. Ghana. Austria. Filipine.

în ori ce societate există subculturi şi contraculturi care pot conţine fie elemente de paroh ialism. Într-o înţelegere clasică a conceptului. dincolo de absenţa unei tradiţii democratice şi de influenţa covârşitoare pe care o mai joacă încă socializarea speci regimului totalitar comunist.politică în sensul unei dimensiuni psihologice a atitudinilor şi comportamentelor poli tice. emoţion ale şi evaluative14. Almond şi Verba consideră că acest lucru este posibil graţie unui agent operaţional. trebuie să avem în vedere şi elemente 56 . care este cultura civică şi care implică următoarele caracteristici: • este un tip de cultură soc ială care aparţine fiecărui cetăţean în parte. mecanismul de luare a deciziilor politice. • este un concept care se află într-o re laţie directă cu cel de cultură politică. Definirea clasi că a culturii politice datorează foarte mult politologilor Gabriel Almond şi Sidney Ve rba. cultura politică a unei societăţi influe ază atitudinile. Toate aceste caracteristici întrunite de cultura civică ne demonstrează că ea reprezintă. în reţeaua generală a culturii politi ce de la nivelul întregii societăţi. la care contribuie tradiţia u nei comunităţi. perce pţii. cele c are formează cultura politică a unui anumit individ. de fapt. maniera personală în care acesta percepe fenom enele politice. fie de dependenţă/supunere. sen timente şi orientări evaluative la care fiecare individ ajunge în urma procesului de s ocializare. gradul de participare politică. dincolo de acest concept operaţional cu sens general. cultura politică de supunere şi cultura politică participativă. un tip de cultură mixtă. întrucât aceasta subsumează o serie largă de convingeri. dintr-o societate dată. regulile de comportar socială. întrebându-se cum anume pot fi integrate valorile şi comportamentele politice. • poate fi recunoscută în atitudinile şi compo ul manifestat de aceştia în abordarea şi rezolvarea unei serii de probleme colective şi individuale. Aceasta deoarece ea introduce o măsură a echilibrului între cultura politică parohială. gradul în care este difuzată cult ura politică şi nivelul de educaţie existent. Desigur că. mentalităţi cu privire la drepturile şi îndatoririle cetăţenilor. precum şi relaţiile instituite într e guvernanţi şi guvernaţi. • poate fi măsurată cu ajutorul competenţei pol tice pe care o deţine un subiect anume. cei doi teoreticieni au făcut diferenţa dintre cultura politică parohială. • presupune un proces de formare. experienţa cotidiană a membrilor acesteia. credinţele şi regulile care orientează un anumit sistem politic. cea de supunere şi c ea participativă. făcând posibilă cooperarea politică şi socială dintre diferitele elemente a e unei societăţi. • este exteriorizată prin intermediul unui conglomerat de cunoştinţe. Dacă ne referim la situaţia din România postcomunistă. fie de participativitate. În funcţie de acestea. consider că. toate aceste aspecte fiind determinate prin intermediul relaţiilor instituite între experi enţa istorică a sistemului şi cea a membrilor pe care acesta îi include. care o circumscriu unei de zone de subiectivitate individuală ce se află la ori ginea acţiunilor politice şi care presupune trei tipuri de orientări: cognitive.

în cazul democraţiilor occid ale consolidate. un principiu teleologic: acela potrivit căruia scop ul final al acestui proces este democraţia stabilă. c şi una de rasism difuz16. Se ma nifestă. mă grăbesc să spun. totodată. deşi nu este un obstacol insurmontabil în calea consolidării democraţiei . Nimic mai adevărat. o acută neîncre dere în instituţii democratice precum partidele politice sau parlamentul. Aminteam în partea de început a acestui studiu că discuţia legată de procesul de de mocratizare conţine. Ce se întâmplă însă atunci când avem de-a face cu sistem politic aflat în pl n proces de democratizare. potrivit căreia democraţia este cel mai rău regim de guv ernare. consolidată. Combinată cu „ipoteza Churchill”. cetăţenii manifestând mai cur e output atunci când se raportează la instituţiile sistemului politic. Stabilitatea unui sistem diferă de natura sistemului”16 . care ar putea determina creşterea gradului de participativitate civică. cu excepţia tuturor celorlalte. Pentru foarte multe s tate din cel de-al treilea val al democratizării scopul s-a dovedit a fi 57 . Aceste ultime aspecte a le culturii politice româneşti se regăsesc şi în perioada postcomunistă. cultura politică românească este încă una de dependenţă. pe de o parte. inexistenţa unui sentiment stabil în ceea ce priveşte identitatea culturală (ches tiune mai prezentă poate în prima parte a anilor 1990) şi. pe de altă parte. lipsa culturii politice democratice este o provocare în plus. Pentru a vedea în ce constă această provocare. în cadrul acestei culturi politice. Punctu de plecare al analizelor de „consolidologie” democratică poate fi considerat ceea ce aş numi „avertismentul Huntington”: „Sistemele democratice şi nedemocratice pot fi create. se poate admite că tocmai perfectibilitatea sistemului democratic îl face pe acesta mai puţin vulnerabil din punctul de vedere a l stabilităţii politice. dar ele pot sau nu să dureze. În sens larg însă. cum ar fi excepţionalismul asumat al elite lor intelectuale. trebuie mai întâi să circumscriem conceptul de consolidare demo cratică. în subsidiar.care ţin de mult invocatul „specific naţional”. care îşi găsesc expresie încă în planul opţiunilor politice. Urmea valuez. m ai ales atunci când societatea trece prin situaţii de criză15. determinând. dar şi pesimismul/fatalismul istoric manifestat în rândul maselor. în cea de a doua secţiune a acestui studiu. şi o doză importantă de naţionalism. importanţa unor astfel de valori p olitice din perspectiva necesităţii consolidării democraţiei în România postcomunistă. în care valorile politice împărtăşite de opinia publică şi de o bu parte din clasa politică sunt în dezacord cu cultura politică de tip democratic? Plec de la premisa că. iar nu unul de input.

care. oprindu-s fie în zona semidemocraţiilor. fie făcând drumul invers. dacă este unul ridicat. Depăşirea celor două etape asigură.. deci implicit a regulilor şi practicilor democr atice. se poate considera că. Aceasta însea mnă că democratizarea nu se finalizează în mod inevitabil prin consolidarea democraţiei. că aceasta din urmă nu reprezintă în mod necesar finish-ul democratizării. 3) gradul de consens politic. problema consolidării democratice devine însă una mai complexă.): evitarea colapsului democraţiei şi evitarea erodării democratice. p revenirea eroziunii democratice. în alţi termeni. Discutând fiecare coordonată în parte. ceea ce înseamnă că nu există grupuri pol tice (sau politizate) importante care au tendinţa de a transforma democraţia într-o no n-democraţie. organizarea democraţiei. la un nivel minimal. consolidarea este o certitudine atunci când democraţia d evine „singurul joc acceptat”17. de care depinde împărtăşirea unor v ri comunitare specifice democraţiei. adică acelea care privesc dezvoltarea acelor mecanisme şi aranjamente in stituţionale care să nu permită o revenire de la democraţie la autoritarism în cazul unei anumite societăţi care a început procesul de democratizare: Cred că ar trebui să ne întoarcem la preocuparea iniţială a conceptului pentru supravieţuire a democraţiei. determină stabilitatea politică. Andreas Schedler identifi că cinci coordonate ale consolidării democratice: prevenirea colapsului democraţiei. su pravieţuirea democraţiei şi posibilitatea continuităţii sale în timp. analizând diferitele definiţii oferite conceptului. A stfel. În acest ultim sens. care. presupune rezol varea conflictelor politice pe baza unor norme acceptate de toate grupurile poli tice şi sociale.. Detaliind. politologii Linz şi Ste sideră că existenţa unei democraţii consolidate poate fi analizată pe baza a trei dimensiu ni: comportamentală. atunci când este ridicat. 2002. care este acela de a pune în siguranţă ni velurile la care a ajuns guvernarea democratică împotriva întoarcerii la autoritarism. Ar trebui să-i redăm sensul clasic. În analizele ulterioare. p. şi nimic mai m ult” (Schedler. Schedler ajunge la co ncluzia că semnificaţia sintagmei de consolidare democratică ar trebui restrânsă la aspect ele „negative”. 58 . un regim democratic consoli dat depinde de trei factori: 1) gradul de instituţionalizare politică. într-o altă exprimare. Aceasta înseamnă că ar trebui să restrângem folosirea conceptului la cele două sensuri «nega ive» (. dezvoltarea democraţiei şi f undamentarea democraţiei19. 2) nivelul de cultură politică democratică. ceea ce ne apropie din nou de problem a culturii politice democratice. Termenul «co nsolidare democratică» ar trebui să se refere la perspectivele continuităţii.mult prea îndepărat. încât au preferat să renunţe la lungul drum al democratizării. În analizele din a doua jumătate a anilor 1990. înspre autoritarism. atunci când politicienii acţion ează în condiţii de cooperare şi „nesiguranţă limitată”18. 136). atitudinală şi constituţională. sau.

din perspectiva a ceea ce Sorin Alexandrescu n umea intrarea noastră târzie în modernitate22. nu se caracterizează prin existenţa unei tradiţii democratice. Această absenţă a fost însă „compensată”. sunt democratice. După 1990. fie numai dacă ne amintim de „pluripartidismul haotic” al primelor alegeri libere.Revenind la sistemul politic românesc postcomunist. chiar dacă am elaborat aranjamente instituţionale care. chiar în condiţiile în care a realizat acest lucru. în cel mai bun caz. ceea ce nu permite însă concluzia că a existat o tre cere bruscă de la o cultură politică de supunere la o cultură politică democratică. atunci când nu a creat un c etăţean pasiv şi total „acoperit” de partidul-stat. sugerez în fapt că există adresa suficient de fragilei democraţii româneşti. valori. nu s flă încă în zona nisipurilor mişcătoare. provocar a cultural-politică survine. una de dependenţă21. Pentru România. Gabriel Almond şi Sidney Verba. manifestau o cult ură politică parohială sau. Chiar dacă am reuşit să „comprimăm” evolu porală spre democraţie. mai întâi. înainte de această înlăturare. fie că este vorba de unu l totalitar) din partea unor cetăţeni care. o confirmare a ipotezei emise de Almond şi Verba cu privire la cererea extinsă de participativitate. atitudini şi comportamente. multe dintre secvenţele autoritarismului au rămas încapsulate atât în comportamentele co tidiene ale cetăţenilor. cu tot ceea ce aceasta implică: instituţi stabile. proces care a determinat. 59 . în plan politic . Punând această întrebare. sugerau că exis tă o anumită dificultate în încercarea de a construi o cultură civică în ţările care. într-adevăr. în secţiunea următoare. cât şi în atitudinile celor care au format clasa politică postcomun istă. dificultatea înrădăcinării tradiţiei democratice. Dimpotri vă. Îmi propun ca. a dat naştere unor comportamente de tip dublă personalitate: „Persoana vizibilă se conforma la tot ceea ce doreau autorităţile. să discut tocmai ac eastă chestiune. Valorile politice democratice pe lungul drum al consolidării Iniţiatorii studiilor de cultură politică. este legitim să ne întrebăm dacă acest a a depăşit cele două etape şi dacă. o dat staurarea comunismului. pe acest tip de structură socială şi instituţională trebuia construită o democraţi A existat. la nivel formal. pe rsoana ascunsă rămânea sceptică sau ostilă”23. de un tip de socializare care. există încă numeroase probleme pe care nu le putem sau nu a r trebui să le trecem cu vederea. intrate ces de democratizare. A ceastă dificultate ar fi redată de cererea extinsă de participativitate ce survine ime diat după înlăturarea regimului (fie că vorbim de unul autoritar.

La acestea se adaugă. chiar dacă nu în prima fază a procesului. cel de al doilea încearcă aceeaşi etapizare din perspectiva tranziţiei instituţional e. chiar foa rte aproape de noi. Această realitate este cu atât mai valabilă pentru situaţia României. da r anumite aspecte redate în modelul de mai sus pot fi recunoscute şi în Dimpotrivă. urmărind să etapizeze cei 15 ani parcurşi de România în contextul procesului de democrati zare. Deşi fiecare pas poate părea dezamăgitor de mic.este repetat. s-ar putea spune că paşi gr aduali pot produce în timp schimbări profunde. de la faptul că puterea a fost preluată de neocomunişti şi până la violenţele de stradă de la înce anilor 1990. Din acest punct de vedere . aplicabil în cazul tuturor ţărilor intrate în cel de-al treilea val al democratizării26. Se poate observa. cazul României postcomuniste. o evoluţie graduală. fiecare ţară cunoaşte propriul său drum spre democratizare. pe de o parte. Este vorba. Desigur. în contextul consolidării democratice. când turul al doilea al prezidenţialelor a rezervat surpriza ascensiunii polit ice a extremismului. care au făcut ca multe ţări europene să-şi revizuiască opiniile cu privire la ş nsele instaurării democraţiei în România. d espre „sindromul puterii dominante” 27. Totuşi. când nu putem vorb i de existenţa unei „intenţionalităţi colective” la nivelul clasei politice în ceea ce priveş construirea unei realităţi politice de tip democratic. despre”sindromul pluralismului ineficient” şi. cu trimitere la „bolile” descrise 60 . aceste schim bări graduale se petrec în mod paşnic şi câştigă un suport public atât de larg. că a pendulat între cele două „boli” e tranziţiei. Fără a emite pretenţia unui model explicativ care să acopere întreaga problematică relevată de democratizarea sistemului politic românesc. ce se manifestă mai ales în cazul ţărilor lipsite de tradiţie democratică şi în valorile politice specifice democraţiei se impun. des pre al cărei sistem politic se poate susţine. totuşi. se poate admite că nu există o „paradigmă a tranziţiei” care să ofere un model explicativ c erent şi universal. valorile scăzute relevate de Bar ometrul de Opinie Publică în ceea ce priveşte încrederea cetăţenilor în instituţiile democrat . desigur. încât au tend rezista în timp”24. chiar revoluţionare. prima fază a tranziţiei româneşti a fost dominată de numeroase neajunsuri. la limită. ca atare. deşi ceea ce Schedler numea „prevenirea colapsului democraţiei” şi „prevenirea eroziunii democratice” au survenit târziu. Mai mulţi analişti au încercat să exp lice această cale sinuoasă pe care România postcomunistă a cunoscut-o în privinţa democratiză ii. cu dificultate. p ropun o încercare de conceptualizare a acestui proces pe două paliere: primul are în v edere coordonatele negative ale consolidării democratice identificate de Schedler. Efecte ale acelui început de drum s-au resimţit pân a finalul decadei trecute (mineriada din 1999) şi chiar în contextul alegerilor din 2000. pe de altă parte.

se subliniază ideea că. a fos t numit „tranziţie politică românească”. Raportându-se la alegeri ca la un indicator al democraţiei. ci pentru că au implicat reconfigurarea spaţiului politic de o manieră care permite susţinerea tezei unui parcu rs incremental al tinerei democraţii româneşti. unii politologi şi-au luat totuşi rezerva de a subl inia că democraţia este cu adevărat instaurată într-o ţară aflată în tranziţie atunci când si politic trece „testul dublei alternanţe”28. am luat în considerare aici alegerile din 2000 şi din 2004 ca puncte de cezură în evo luţia sistemului politic românesc înspre consolidarea democraţiei. de fapt. România se află. în a cest context. Se poate observa. Prevenirea eroziunii democratice 4. că propunerea mea vizează o analiză calitativă a drumului pe care sistemul politic din România postcomunistă l-a parcurs în perspectiva consolidării democratice. Fără a cădea în „eroarea electoralism 9. Sindrom al puterii dominante Durata: 1999-2004 Durata: 2000-2004 Anul depăşirii eta pei: 2004 Anul depăşirii etapei: 2004 Notă: În studiile de la începutul anilor 1990 privitoare la democratizare. pe care îl circumscrie exclusiv semnificaţiilor sale negative. de prevenire a colapsului democraţiei şi a eroziunii democratice. din punct de vedere politic. instaurarea şi consolidarea democraţiei într-o ţară care înlăturase un regim autoritar sau totalitar era pusă în legătură cu problema alegerilor. În studiile mai recente însă. Prevenirea colapsului democraţiei 2 . o dată ce a depăşit aceste etape. Desigur. generic.de Carothers. Trebuie specificat. Astfel. şi care acoperă. nu pentru că acestea ar fi marcat strict temporal trecerea de la o etapă la alta. considerându-se că modul în care acestea se desfăşoa ezintă o garanţie a constituirii spaţiului politic democratic. cele două paliere sunt interconectate. în acest context. acest tip de analiză permite afirmarea ipotezei că sistemul politic românesc 61 . rmătoarea manieră: Tabelul 3 Niveluri de analiză a tranziţiei politice din România postcom unistă Nivelul consolidării Nivelul instituţional 1. Dimpotrivă. pentru a încerca apoi să relev intercondiţionarea dintre democratizare şi valorile politice specifice acestei perioade. procesul de democratizare. pe parcursul unui proces incremental. înţeleg conceptualizarea a ceea ce. o condiţie necesară pentru inst area democraţiei. dar acest lucru nu înseamnă că. Dimp otrivă. în sfera unei democraţii consolidate. această perspectivă îşi propune să surprindă cu aproximaţie evol României postcomuniste pe coordonatele stabilităţiii democratice. ele nu sunt şi o condiţie suficientă. Sindrom al pluralismului ineficient Durata: 1990-1999 Durata: 1990-2000 Anul d epăşirii etapei: 1999 Anul depăşirii etapei: 2000 3. într-adevăr. că reducţia pe care Schedler o operează în privinţa înţelegerii procesului de c nsolidare democratică. Ele nu presupun o dezvoltare paral elă a sistemului politic românesc din perioada de tranziţie (una în zona consolidării şi alt a la nivel instituţional – aşa ceva ar fi imposibil) şi nici nu trimit la o „schematizare” a acestui proces. se regăsesc în cazul s istemului nostru politic. dacă alegerile libere şi corecte reprezintă.

faptul că sindromul pluralismului ineficient (etapa 2 instituţională) se suprapune peste per ioada în care marea provocare pentru România a fost prevenirea colapsului democraţiei (etapa 1 din punctul de vedere al consolidării democratice). Un paradox ar putea fi faptul că prevenirea colapsului democraţiei sa realizat to cmai prin intermediul „pluripartidismului haotic”31: din punctul de vedere al democr atizării şi consolidării democratice. scorul mic obţinut. Remarc. în februarie 1999. Pentru a argum enta însă în favoarea acestei teze. Întrucât nu îmi propun un excurs de istorie recentă. prin a ceasta. Miron Cozma. totuşi. dintru început. Tudor. Pe de altă parte însă. evoluţia sistemului p olitic românesc a fost destul de întârziată temporal. a devenit. în urma alegerilor din 2000. întoarcerea la autoritarism. existenţa mai multor partide a împiedicat confiscare a puterii politice de către un singur partid sau de către o singură organizaţie şi. a lid erului minerilor. cel de-al doilea partid parlamentar. sub aspectul consolidării democratice. care şi-a manifes tat produsele mai ales în anul electoral 2004 (sunt de reţinut aici modificarea de d iscurs a lui C. cred că am încheiat provizoriu etapa de prevenire a colapsului democraţiei o dată cu izolarea principalilor actori anti-sistem democratic din România.trebuie să atingă şi celelalte coordonate descrise de Schedler (adică organizarea. pentru a marca momentele evolutive importante pe care sistemul nostru politic le-a trecut în drumul său spre consolidarea democraţiei. de PRM.V. dezvo ltarea şi fundamentarea democraţiei) până la deveni o democraţie consolidată. În opinia mea. iar liderul său a intrat în cel de-al doilea tur al alegerilor p rezidenţiale care au avut loc în acelaşi an. în vreme ce sindromul p uterii dominante (etapa 4 instituţională) apare în momentul în care sistemul politic român esc a trebuit să facă faţă eroziunii democratice (etapa 3 din perspectiva consolidării dem ocratice). trebuie să luăm în considerare fiecare dintre cele patru etape aflate pe cele două niveluri de analiză a tranziţiei politice din România postcom unistă. Astfel. adică o dată cu arestarea. mă voi referi aici numai la punctele de trecere de la o etapă la alt a. de această dată. ci o încercare de analiză specif că ştiinţei politice. se poate presupune că asupra acestei forme de politică a survenit între timp un proces de „contagiune democratică”30. o paranteză: chiar dacă un alt susţinător al viziunii antidemocratice – de această dată instituţionalizat politic – şi anume rtidul România Mare (PRM). Aici se cuvine. din perspectiva tranziţiei 62 . precum şi faptul că partidul şi-a surclasat propriul lider la alegerile generale din 28 noiembrie 2004 ).

Reconfigurarea vieţii p artizane a implicat. Partidul Demo crat (PD) şi Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR). cât şi la cel al mass-media ori al organizaţiilor societăţii civile. a urmat – şi sub justificata presiune internaţională – un proces de izo are a elementelor instituţionale care se manifestau împotriva toleranţei de tip democr atic şi.instituţionale. astfel încât în Parlamentul României au ajuns să fie reprezentate numai cinci partide importante: Partidul Social Democra t (PSD). în urma izolării factorilor turbulenţi la adresa democraţiei. sub guvernarea PSD: nivelul de contestare publică a scăzut simţitor. În ciuda acestui din urmă fapt. Partidul România Mare (PRM). încât s-a ajuns la o identificare nepermisă între dis ciplina de partid şi aceea a funcţionarilor publici. caz pe care lam discutat mai sus). dar care se află pe poziţii diam ertral opuse din punct de vedere guvernamental). atât la nivelul partidelor de opoziţie sau al sin dicatelor. Într-un grad accent uat. creşterea clientelismului şi a intereselor ascunse ale anumitor grupuri-sate lit din jurul partidelor politice. de PRM. împotriva democraţiei (este vorba. neîncrederea în instituţiile democratice. Aceasta în n nou la limită – o altă „boală” a tranziţiei şi-a făcut simţită prezenţa. prin aceasta. în ciuda exi stenţei formelor instituţionale ale democraţiei. sindromul pluralismului ineficient s-a manifestat în aproximativ toa te caracteristicile sale: slaba participativitate a cetăţenilor în cadrul procesului p olitic. o disciplinare a spaţiului politic şi sub aspect instituţio nal. în România există două part ial-democrate. Partidul Naţional Liberal (PNL). aşadar. Mai întâi. sistemul politic românesc a fost totuşi „bolnav” de pluralism i neficient. chiar şi în 2004. care s-a manifestat din plin între 2000 şi 2004. sindromul pluralismului ineficient s-a manifestat în România între 1990 şi 2000. ceea ce a redus considerabil şans ele formării unei alternative credibile pe 63 . Democraţia nu prinsese însă rădăcini pe pământ românesc. precum şi incoerenţa politicilor publice. se poate spune că. Partidul de guvernământ a exhibat tendinţa de a confisca instituţiile statului. izola re survenită în 1999. câştigul a fost totuşi de partea drumului spre consolidarea democratică. a fost limitat „pluripartidismul haotic” şi a interven it o oarecare „clarificare doctrinară”32 (deşi. aici. corupţia şi l ipsa de performanţă economică. într ucât în urma alegerilor din 2000 atât viaţa partizană. membre ale Internaţionalei Socialiste. reuşind să p revină colapsul democraţiei. şi anume sindromul nante. În acest context. Mizând pe o cconcluzie intermediară. cât şi scena politică au cunoscut un a it nivel de stabilizare.

astfel încât există în prezent tendinţa de „vindecare” a acestuia de s romul puterii dominante: puterea guvernamentală este deţinută acum de o coaliţie formată în jurul Alianţei Dreptate şi Adevăr (constituită încă dinaintea alegerilor de către Partidul Na nal Liberal şi Partidul Democrat).parcursul celor patru ani de mandat guvernamental ai acestui partid. pe parcursul anului ele ctoral 2004 putem regăsi însă o tendinţă de revenire în forţă a coloraturii democratice a sis ului politic românesc. la rândul lor. potrivit căreia toate etapele ami ntite cu referire la tranziţia politică din România postcomunistă au fost influenţate şi au influenţat. Ce se poate spune însă în urma ultimelor alegeri din România este faptul că vindecarea sistemului politic românesc de cea de a doua boală a tranziţiei de care amintea Carothers a coincis cu o reuşită politică în ceea ce priveşte prevenirea ero ziunii democratice. prin acest studiu emit predicţii. valorile politice şi. j ustiţia nu a reuşit să-şi manifeste independenţa. fie şi pentru faptul că s-a petrecut o nouă alternanţă guvernamentală. începând cu anul 2004. ex-satelit al Partidului Social Democrat (alături de care a intrat. în competiţia elec torală. democraţia devine. mă voi opri la a reitera o conjectură. cult ura politică a societăţii româneşti. spre exemplu. ca şi în celelalte ştiinţe edicţia este încărcată de o anumită doză de risc. Întrucât nu-mi propun ca. Dacă avem în vedere. vom observa câteva aspecte care subliniază ideea că spaţiul politic ro mânesc a evoluat din perspectiva consolidării democratice. apariţia unor neregularităţi relevante creează foarte mult e suspiciuni cu privire la funcţionalitatea sistemului politic democratic. s istemul politic românesc a intrat pe 64 . Manifes tarea politicii puterii dominante a făcut extrem de dificilă sarcina prevenirii eroz iunii democratice. dar în care premierul anunţă Atunci când elitele politice se manifestă nedemocratic. întro dezvoltare incrementală. în c iuda spectacolului electoral. deci. sub umbrela unei Uniuni Naţionale care între timp s-a destrămat). Astfel. Sigur că există înc ulte semne de întrebare. mai ales. vulnerabilă. la care s-au adăugat Uniunea Democrată a Maghiarilo r din România şi Partidul Umanist Român (actualmente Particul Conservator. Mai mult. comportamentul de vot de la alegerile din 2004 (ştiut fiind că atitudinile electorale sunt influenţate de va lorile politice). Şi în politologie. depăşind reducţia pe ca re o operează Schedler cu privire la acest proces. Începând cu 2003 şi. consider că. part le de opoziţie au clamat existenţa fraudei electorale în timpul desfăşurării scrutinului din 28 noiembrie 2004 pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale. public că separaţia puterilor în stat era valabilă în epoca lui Montesquieu 33. este cu atât mai prezent peric olul revenirii la autoritarism. Într-o ţară fără tradiţie democratică. nu şi astăzi. Nu în ultimul rând. fără îndoială. ceea ce denotă că. fapt sesizat şi de raportul instituţiilor e ropene referitor la capitolele de negociere asupra cărora România trebuie să-şi îndrepte s erios atenţia dacă doreşte să devină stat membru al Uniunii în 2007. de altfel.

din punct de vedere formal. încă un pas înainte în România34. evident. La o analiză a comportamentului electoral. Chiar dacă există practici democratice care. cei care locuiesc în mediul rural şi-au îndreptat votul înspre oferta Uniunii Naţionale PSD+PUR36. dar nu şi suficientă pentru existenţa democraţiei. spre exemplu. în cazul UDMR37. sunt multe alte variabile care trebuie luate în calcul. Tendinţa de raţionaliza re a votului. decalarea alegerilor parlamentare de cele prezidenţiale. o diferenţă în ceea ce priveşte cultura politi ecifică fiecărui tip de comunitate.coordonata organizării democraţiei. limitată) reprezintă o condiţie necesară. La aceste două tipuri de opţiuni electorale se adaugă votul de fidelitate politică al vârstnicilor (mai ales în ca zul PRM). nu se constituie însă într-o garanţie a democraţiei. cu votul uninominal. tendinţă evidentă până acum) sau. Această sit uare electorală a cetăţenilor indică. La fel um alegerile sunt o condiţie necesară. mai nou. în anumit tape ulterioare. în următoarea etapă. precum şi votul identitar-etnic. rămân în discuţie 65 . dar şi de nivelul de educaţie. prin înlocuirea votului proporţional pe liste de partid. care este influenţată. au fost adoptate atât la nivelul instituţiilor politice. Ca atare. stabilizarea vieţii partizane. de prezenţa/absenţa surs elor alternative de informare. referendumul pentru modificarea Consti tuţiei. spre deosebire de momentele electorale anterioare. Co nsider însă că peisajul socio-politic s-a modificat substanţial la nivelul anului 2004. se poate remarca o polarizare a vieţii partinice. s e poate observa că avem de-a face cu o trecere de la votul bazat pe resurse la un vot centrat pe fidelitate politică35. premise ale organizării democratice încă din etapele acum depăşite. consolidarea democraţiei poate face Cred că pot fi amintite aici dezbaterile privind modificarea sistemului electoral. au creiona t un cadru în care. dar nu şi suficien tă a existenţei unei culturi politice de tip participativ. prin prelungirea ma ndatului Preşedintelui României de la patru la cinci ani (ceea ce va avea un impact puternic asupra „personalizării” partidelor. se poate constata o tendinţă de raţionalizare a opţiunilo r de vot. nu susţin însă că. pentru Parlament. sechelele bolilor tranziţiei nu şi-ar putea face din nou apariţia. În baza acestei analize şi t recând peste opţiunile ideologice. care presupune modificări de substanţă atât în ceea ce pr veşte palierul democratizării. cât şi cel instituţional. Au existat. deşi timide. Acestea. cât şi la acela al cetăţenilor. Totodată. şi aţionalitatea votului (e drept. Când mă refer la înscrierea s stemului politic românesc pe coordonata organizării democraţiei. chiar dacă există. Astfel. care poate fi explicată din perspectiva valorilor politice specifice d iverselor segmente comunitare. dacă cetăţenii cu mediul de rezidenţă în oraşele de pe te 200. prin comparaţie cu perioada anterioară. desigur.000 de locuitori au optat pentru Alianţa Dreptate şi Adevăr. coopt a reprezentanţilor societăţii civile în aparatul guvernamental. în opinia mea.

care. trimite la ideea că o demo craţie veritabilă se construieşte în timp. Polonia. în alţi termeni. ci şi (sau mai ales şi) depă ea. izolarea sau înlăturarea din spaţiul public a caracteristicilor specifice socializăr ii de tip comunist. alături de dezvoltarea graduală pe care sistemul polit ic românesc a cunoscut-o pe palierul consolidării democratice şi pe cel instituţional. Putem vorbi de sfârşitul formal al tranziţiei38. în ciuda diferenţelor notabile de cultură p olitică. din nou. în România. încă. de mocraţia a devenit invulnerabilă. la final. cred că rămâne încă val ce am numit „avertismentul Huntington”. a căror schimbare cere timp. România a trecut prin aceleaşi etape care se regăsesc şi în cazul unor ţări precum C a. Ajungem astfel. de la o cultură politică în care segmentele cele mai puternic reprezentate erau parohial ii şi dependenţii. Revenind. la problema valorilor politice vehi culate în România postcomunistă. organizarea democraţiei presupune o creştere a performanţei instituţiilor democratice (incluzând aici şi mecanisme le specifice unei economii de piaţă funcţionale). Practi c. chiar dacă e probabil ca şi în viitor simptome ale bolilor tranziţiei să revină Dar o astfel de asumpţie nu ne permite să inferăm concluzia potrivit căreia. Slovacia sau Bulgaria. fie au fost extirpate de violenţa specifică unui regi m politic totalitar. Democraţia nu poate fi inventată peste noapte şi e te cu atât mai greu să construieşti o cultură politică democratică acolo unde fundamentele s ale fie nu au existat niciodată. Ungaria. Coordonata organizării democratice subliniază tocmai această realitate. câtă vreme ea nu p resupune numai definitivarea procesului de configurare a aranjamentelor instituţio nale şi a practicilor formale necesare funcţionării democraţiei.practicile informale. mi se pare important să remarc că înrădăcinarea la nivel formal a instituţii or. ceea ce poate determina o creştere a i mportanţei valorilor politice democratice în contextul culturii comunitare a societăţii româneşti. 66 . iar reali tatea politică şi socială a ultimilor 15 ani a dovedit-o. Dacă avem în vedere ansamblul procesului de democratizare parcurs până acum. Totuşi. destul de dificil de controlat. într-un cadru general. în zona coordonatei organizării democraţiei din perspectiva consol idării acesteia. vom observa că. constatăm în prezent dezvoltarea unui segm ent al celor care participă la jocul politic şi în afara momentelor electorale. a vem de-a face cu o evoluţie incrementală şi în ceea ce priveşte cultura politică. procedurilor şi practicilor democratice va avea un impact important asupra inf ormalului40 care pare. se poate observa că. Astfel. Fără a-mi propune să închei acest text pe un ton pesimist. de la începutul anilor 1990. Obişnuinţele mentale ce ori entează comportamente care nu se înscriu într-un tipar democratic şi care aduc în prezent ecouri ale socializării de sub regimul comunist nu pot fi brusc asanate.

NOTE: 67 .

Op. 1. 177-178. Vol. 2001. pp. Pop lism. în care se acţionează prea puţin pentru binele ţării şi re nu este demn de respect. 19 Andreas Schedler. Vol. Iaşi.. Editura Institutu l European. New York: Harper. Vol. p. Politica economică este pr ost concepută şi aplicată. Vol. 2 Robert A. 2. un anumit nivel de contestare politică din partea grupărilor de opoziţie şi majorita tea formelor instituţionale de bază ale democraţiei. Alexandru Zub (editori). 1. Elitele politice ale principalelor partide şi grupări politice sun t acuzate de corupţie. The John Hopkins University Press. un nivel semnificativ de libertate politică şi o reală alternanţă la putere a diferit elor grupări politice. The Third Wave. deşi îşi menţine ataşamentul faţă de idealul democraţi trem de nemulţumită de viaţa politică a ţării. aprilie 2002. aprilie 20 p. 2. Cultura civică. manifestată prin politica puterii dominan Carothers susţine că „ţările care exhibă acest sindrom posedă un spaţiu politic limitat. În general. pp. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Statul rămâne în continuare slab. de la infracţionalitate la corupţie. Opinia publică se raport ează negativ la politică astfel încât. un partid. 11 Richard Rose. 1991. Christian Haerpfer. aprilie 2002. aprilie 2002. Sidney Verba. modernitatea. South America and Post-Communist Europe. 13 Robert A. 143. 24 Robert A. 14 Gabriel Almond. Ed. 2. demagogie şi realism politic. Al treilea val al democraţiei. în Revista Română de Ştiinţe Politice. Bucureşti. Nr. Sidney Verba. pp. perimat şi corupt. 12 Joseph A. Deşi prezenţa la urne este ridicată. pp. 1. Ce este consolidare a democratică?.D. Xenopol” & Fundaţia Konrad Aden auer. 45. Poliarhiile. există o grupare politică – o mişcare. Iaşi. în Revista Română de Ştiinţe Politice. pp. Nr. 349-384. 16 Cristian Pârvulescu. 168-186. Alina Mungiu-Pippidi. Bucureşti. E ditura Univers. există forme slabe de participare poli ică în afara votului. Bucureşti. Bucureşti. Christian Haerp fer. Dahl. Vol. iar guvernările succesi ve se dovedesc incapabile să găsească soluţii pentru problemele majore cu care se confru ntă ţara. 75. p. 9 Idem. interese egosite şi lipsă de onestitate. pp.. În ciuda acestor trăsături pozitive. University of Oklahoma Press: Norman and London. p. aprilie 2002. Atitudini politice şi demo craţie în cinci naţiuni. 175-176: „Pri mul sindrom este cel al pluralismului ineficient. 22 Sorin Alexandres cu. 2003. în Op. Dahl. Politica după comunism. 8 Samuel Huntington. pp. p. Dahl. Editura Univers. 138-145 . până la sănătate. Vol. cit. Vol. Iaşi. 14-43. Op. 1996. democraţia acestor ţări rămâne su cială şi fragilă. cit. 1. 269. p. 6 Ibidem. Democraţia şi alternativele ei. Naţionalism şi rasism difuz în cultura politică românească. 2. în R evista Română de Ştiinţe Politice. Structură. Dahl. Editura Institutul Europea n. în Revista Română de Ştiinţe Politice. 2. 10 Samuel Huntington. aprilie 2002. William Mishler. În ţările a căror viaţă politică este marca de pluralism ineficient regăsim trăsături ale vieţii democratice. 4 Idem. Nr. Socialism and Demo cracy. 78-106. cit. 3 Robert A. 152-173. pp. 16 Samuel Huntington. 2000. cum ar fi: alegeri lib ere. cultură şi psihologie polit ică. Vol. p. p. în Revista Română de Ştiinţe Politice. Editura Institutul Eur opean. Paradoxul român. Reformele sociale şi politice sunt insuficiente. 1998 şi Privind înapoi. pp. pp. Nr. Nr. 21 Gabriel Almond. Dezvoltare şi cultură democratică. 26 Thomas Carothers. p. Democratization in the Late Twentieth Century. Terry Lynn Karl. dar al. în Cătălin Turliuc. Dahl. 2002. 17. în Revista Română de Ştiinţe Politice. pp. 2. 27 Iată cum s unt prezentate „bolile” tranziţiei de către Thomas Carothers. Wi lliam Mishler.1 Cf. în Journal of Democracy. Alina Mungiu-Pippidi. 1. Op. University of Oklahoma Press: Norman and London. 1947. Dezvoltare şi cultură democratică.12. Nr. politica este percepută ca un dome dominat de elite. 37-53. 15 Pentru detalii. 2/1996. pp. 1996. 2003. Alfred Stepan. 5 şi Toward consolidat ed democracies. 19-40. 122138. Democratization in the Late Twentieth Century. Second edition. 1. Baltim ore and London. 17 Juan Linz. 5 Ibidem. Dezvol tare şi cultură democratică. S chmitter.. Editura Humanitas. p. Sfârşitul paradigmei tranziţiei. 15. 7 Robe rt A. cit. The Third Wave. Ce este… şi ce nu este democraţia. educaţie şi bunăstare public În ceea ce priveşte cealaltă „boală” a tranziţiei. 1999. Du Style. 1. 1991. 33-34.. Fundaţia Academică „A. . 58-71. 143. p. Schumpeter. Capitalism. aprilie 2002. iar «perfomanţa» economică este de cele mai multe ori proastă şi c dezastruoasă. Participare şi opoziţie. Despre democraţie. 15. pp. o familie extinsă sau chiar un singur lider – care domină s istemul politic în aşa fel încât . Cu toate acestea. 2. 18 Phillippe C. 72. Southern Europe. în Revista Română de Ştiinţe Po ice. 32-33. 23 Richard Rose.

La presiunea exercitată de mass-media interne şi internaţionale. al ofertei electorale. p. Op. p. Şi. şi o importantă pierd ere electorală. în timp ce în ţările pluralismului ineficient aleg erile sunt de cele mai multe ori libere şi corecte. care să îndeplinească aşteptările comunităţii in e. Preşedintele Ion Iliescu a reven it asupra acestei decizii. Schmitter. 29 În viziunea lui Terry Lynn Karl. informaţiile publice (via media de stat) şi forţele poliţieneşti – s nt puse treptat în slujba partidului dominant. pp. Anal PRM (partid al cărui imagine. Miron C ozma. încă o dată. fără voia sa. 33 Declaraţie aparţinând Primului-Ministru al României din perioada 20 00-2004.. s-a identificat cu aceea a liderului C. 266-267). cit. Terry Lynn Karl. a emis un decret de gr e în urma căruia principalul artizan al mineriadelor ca mişcări antidemocratice. University of California. 30 Procesul de contagiune democratică este definit de politologul fran cez Jean Baudouin (în lucrarea Introducere în sociologia politică. San Diego. în Paul Drake. în timp ce în culise aranjează scena electorală în favoarea sa astfel încât să îşi asigure ia”. să depună jurământul.. fie nă o schimbare la nivelul discursului şi. inevitabil. 1999. apud Terry Lynn Karl. 2002. ceea ce p resupune că extremismul îşi pierde trăsăturile. La acest ultim act antidemocratic se adaugă comportamentul antic onstituţional pe care Preşedintele Ion Iliescu l-a manifestat în perioada campaniei el ectorale din 2004. Dacă în cazul regimurilor pluraliste in eficiente sistemul juridic este de cele mai multe ori independent. Op. deşi nu complet fraudat. se poate observa că. 32 Idem. în ţările cu o singură putere dominantă procesul electoral este dubios. 34 În timpul redactării acestui text.şansele formării unei alternative la puterea existentă sunt foarte mici. ca şi de reprezentanţii societăţii civile. Center for US/Mexican Studies. 208) ca reprezentând fenomenul prin care „(. 8. Această ultimă decizie a doved it însă. cât de politizate sunt instituţiile statului român (element deosebit de roziv în procesul de eroziune democratică). tocmai ieşită din febra alegerilo r.. şi dacă aceşti câştigători cedează mai apoi puterea câştigăto lor ulterioare” (Cf. de conştiinţă. mai ales de mineriade: cu puţin timp îna de a-i expira mandatul de Preşedinte al României. de vreme ce Miron Cozma a fost rearestat în lipsa oricărui temei legal (fără ca pe numele său să fie emis un mandat de arestare şi fă decizia de revocare a decretului de graţiere de către Preşedinte să fi fost publicată în Mo nitorul Oficial). potrivit lui Samuel Huntington. până în prezent. Editura Polirom. care a determinat. Eduardo Silva (eds.). a fost „cutremurată” de ultima undă de şoc survenită din zona de posibil colaps al democr aţiei în România. Editura Amarcord. fără însă a fi luate în considerare modalitatea de organizare a alegerilor sau constrânge ile impuse învingătorilor (Cf. Preşedintele în exerciţiu. Imposing Consent? Electoralism versus Democratization in El Salvador. 1986 . în care grupul dominant pre găteşte un spectacol electoral satisfăcător. riscând astfel să îşi piardă şi adepţii. revocând decretul de graţiere. T imişoara. contagiunea democratică – cel puţin la nivel de faţadă – şi-a manifestat cea de a doua semnificaţie. prin cipala problemă este neclaritatea distincţiei dintre stat şi partidul de putere (sau f orţa politică dominantă). ce a fost conturată. scena politică românească.) o formaţie extremistă c e beneficiază de libertăţile fundamentale de gândire. de presă şi de asociere . Adrian Năstase.2002.V. Traian Băsescu. cit. San Diego: Center for Iberian and Latin American S tudies. pp. şi înainte ca Preşedintele ales.. în cele cu o putere politică dominantă. ca parte controlului unilateral al puterii. Tranziţia politică la români. implicit. 1980-1985.02. Principalele servicii şi resurse ale statului – resursele financ iare. în ţările dominate de o singură forţă politică puterea judecătorească este subordonată celei politice. locurile de muncă. Election and Democratization in Latin America. ero area electoralismului presupune „credinţa că simpla organizare a alegerilor va canaliz a acţiunea politică spre competiţii între elite şi că va acorda legitimitate publică învingăt r”. determinându-l să rămână pur şi intransigent. sub un dublu aspect: candidând pe listele PSD pentru Senatul Ro mâniei (deşi Constituţia prevede că Preşedintele nu poate fi înregimentat politic) şi apărând . 31 Sintagma îi aparţine politologului român Cristian Bocancea. I aşi. Acest proces acţionează în două moduri: fie face ca oferta electorală a extremismului politic să fie acce ptată de un număr tot mai mic de cetăţeni. prin a acorda o anumită valoare tuturor acestor practici”. şi redată în cotidianul România Liberă din data de 19. 9-36. şi este exp licitată în lucrarea Meandrele democraţiei. Spre deosebir e de ţările afectate de pluralism ineficient. Ion Iliescu. a fost eliberat din închisoare. până în 1999. con într-o modificare a discursului.. testul dublei alternanţe implică faptu l că „o democraţie poate fi considerată consolidată dacă partidul sau grupul care vine la pu tere la primele algeri din cadrul tranziţiei pierde algerile următoare şi cedează putere a celor care câştigă alegerile. în perioada 2000-2004. 28 Astfel. Phillippe C. Tudor) din această perspectivă.

37 Ibidem. 40 Aver tizând asupra provocărilor care survin în contextul consolidării democratice. pp. Dumitru Sandu. cit..fsd. Op. 35 Cf . 209-214. dar concentrarea asupra organizaţiilor foarte formalizate şi . analiză disponibilă p site-ul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (www.ro) în secţiunea dedicată studiilo r realizate pe baza datelor cuprinse în Barometrul de Opinie Publică din octombrie 2 004.eriale de publicitate electorală ale candidatului PSD pentru Preşedinţia României. Guillermo O’Donnell susţine că „multora dintre noile poliarhii nu le lipseşte instituţionalizarea. 36 Idem. Votul între fidelitate politică şi cultură comunitară. 38 Alina Mungiu-Pippidi.

care se în tind de la schimburi particulariste ierarhice. autorul se referă la „diferitele tipuri de relaţii neuniversale. în condiţiile regulilor formale din pachetul instituţional al poliar hiei ar fi considerate corupte” (vezi Iluzii despre consolidarea democraţiei. . Vorbind despre clientelism ca insti tuţie informală. Vol. 2. informală şi. până la favoru ri concrete care. în Revis ta Română de Ştiinţe Politice.complexe ne împiedică să vedem o instituţie extrem de influentă. pp. 1. uneori. mascat clientelismul şi. particularismul”. aprilie 2002.99-100) . nepotism. mai general. Nr. clientelism.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful