You are on page 1of 16

rewolucja mieciowa nad-

chodzi wielkimi krokami. Gmi-


na przejmuje wadztwo nad
mieciami i to ona bdzie za
mieszkacw martwia si, co
zrobi z odpadami. Do nas nale-
y tylko (oprcz pacenia, rzecz
jasna) zoenie deklaracji w
sprawie opat za wywz mieci.
a to ju dla mieszkacw raci-
borza i wikszoci gmin napraw-
d ostatni dzwonek. kto tego nie
zrobi, musi liczy si z tym, e
zrobi to za niego gmina. rw-
nie w pozostaych miejscowo-
ciach czas na dopenienie tej for-
malnoci dobiega koca z uwagi
na trzymiesiczny okres wypo-
wiedzenia umowy frmie higie-
ny komunalnej (cho w Wodzi-
sawiu lskim mona uczyni
to do 15 maja).
Przedsibiorstwo
Komunalne na wosku
Dla mieszkaca to koniec,
dla urzdnikw moe nie pocz-
tek, gdy przygotowania trwaj
ju dugie miesice, ale wstp
do ostatnich tygodni przed re-
wolucj. najpierw trzeba zwe-
ryfkowa zoone owiadczenia
i odpowiedni decyzj admini-
stracyjn ustali wysoko opa-
ty dla tych, ktrzy z deklaracji
nie zoyli. ci prawdopodobnie
zapac podwjn stawk, czyli
jak za odpady niesegregowane.
nastpny krok to wyonienie w
drodze przetargu frmy, ktra
przyjedzie po kube i wywiezie
go na wysypisko. W momencie
oddania tego numeru do dru-
ku gmina racibrz powinna
opublikowa ju ogoszenie o
przetargu zawierajce wymaga-
BEZPATNY
DWUTYGODNIK
27 MARCA 2013
ISSN: 2080-3664
NAKAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 6 (134)
Zobacz w internecie: 80 tys. wywietle gazety na GazetaInformator.pl
pUblcYstYka s. 12
region gospodarka koMUnalna
lzacy odpowiadaj
na apel papiea
wiadomoci s. 2
Modzi i wulgarni,
dlaczego bezkarni?
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna Gazeta w regionie od 2006 r.
s. 7
PLUSY BizneSU DLA
Gdzie najlepiej mieszka?
Racibrz, Wodzisaw, Rybnik...
R E K L A M A
pawe strzelczyk
wojciech oneczko
wicej str. 7
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
racibrz 9 z i 18 z
kornowac
od 15 z za jedn osob do do 5,5 z
za 8 i wicej osb
krzyanowice
od 9 z za 1-2 osoby
do 6 z za 7 i wicej osb
krzanowice
10 z i 15 z
pietrowice Wielkie
od 16 z za osob do 6,5 z
za 7 i wicej osb
rudnik 8 z i 16 z
kunia raciborska 9 z i 15 z
ndza 10 z i 22 z
radlin 8,50 z i 15 z
rydutowy 10 z i 17 z
pszw 11 z
Wodzisaw 10 z i 14 z
lubomia 10 z
ile za mieci zapacimy w regionie*
rewolucja mieciowa
kto straci na nowych zasadach gospodarowania odpadami?
nia stawiane zainteresowanym
przedsibiorcom. i tu pojawia
si kolejna kwestia. czy bdzie
to przedsibiorstwo komunalne
(lokalna frma naleca do raci-
borz)? cho samorzdy chciay
mie moliwo zlecania usug
swoim spkom, jak to jest na
zachodzie, ustawodawca nie do-
puci takiej moliwoci. Ma by
wolny rynek i konkurencja. kon-
kurencji tej wadze lokalne boj
si wanie najbardziej. cho of-
cjalnie nikt si zgosi, wiadomo
i raciborskim rynkiem intere-
suje si kilka duych graczy tej
brany. nie brakuje gosw, i
zamone zagraniczne (i nie tyl-
ko) koncerny wyspecjalizowane
w usugach komunalnych zapro-
ponuj nisze ceny, by wykosi
konkurencj i po jakim czasie
ceny podnie.
zwykego mieszkaca w za-
sadzie nie powinno to intereso-
wa. W jego interesie ley, by
zapaci jak najtaniej. to jednak
pozory, gdy tak naprawd nikt
do koca nie wie, jak nowy sy-
stem bdzie funkcjonowa. Jego
wady i zalety poznamy dopiero
po kilkunastu miesicach. W
przypadku raciborza prezydent
Mirosaw lenk szacuje, e po ro-
ku bdzie mona powiedzie co
wicej. i majc ju odpowiednie
dowiadczenie, poczyni ewen-
tualne zmiany.
W poszczeglnych gminach
regionu wysoko stawki kszta-
tuje si na rnym poziomie.
przyjto te rne przepisy do-
datkowe. najdalej poszy pie-
trowice Wielkie, gdzie wysoko
opaty maleje wraz z wiksz
liczb osb w rodzinie. Samo-
rzdy czeka te korekta stawki,
jeli okae si e nie doszacowa-
y kosztw. obniek raczej nie
naley si spodziewa. czas po-
kae, co wprowadzane w duym
popiechu i przy baaganie usta-
wodawczym przepisy zmieni w
gospodarce komunalnej.
Dopust boy
dla przedsibiorcw...
W nowej rzeczywistoci
mierciowej bd musieli od-
nale si rwnie przedsibior-
cy. W ich przypadku sprawa jest
bardziej skomplikowana... zna-
czenie ma rodzaj prowadzonej
dziaalnoci a take powierzch-
nia, na ktrej jest ona prowa-
dzona - na tej podstawie wadze
arbitralnie narzuciy ilo pro-
dukowanych przez przedsi-
biorcw odpadw, za ktre b-
d zobowizani uiszcza opat
(stawk rozliczeniow jest po-
jemno pojemnika). W ten
sposb w raciborzu uznano, e
kade 10m2 powierzchni cako-
witej obiektu handlowego gene-
ruje 80 l mieci miesicznie. W
przypadku lokali gastronomicz-
nych przyjto, e 1 miejsce kon-
sumpcyjne generuje 40 l mierci
miesicznie. odmienne zasady
bd obowizyway cmentarze,
ogrki dziakowe, obki, przed-
szkola itd.
nowe zasady rozsierdziy
przedsibiorcw, z ktrych wie-
lu zapaci za wywz mieci wi-
cej ni dotychczas. - Urzdnicy
chyba nie wiedz, e handel han-
dlowi nierwny. teraz wychodzi
na to, e od lipca bd paci dwa
razy wicej ni dotychczas i to za
mieci, ktrych nie ma! - irytuje
si znany raciborski handlowiec.
Dla wielu przedsibiorcw spra-
wa jest prosta: to kolejny naoo-
ny na nich podatek. - Wadze ba-
y si ustali zbyt wysok stawk
dla mieszkacw i wymyliy
sobie, e pokryj to z kieszeni
przedsibiorcw - komentuj
spraw nasi czytelnicy.
... ale nie
w Wodzisawiu lskim
Dlaczego nowe zasady
nie budz kontrowersji wrd
przedsibiorcw dziaajcych
na terenie Wodzisawia ? odpo-
wied jest prosta: wadze miasta
postanowiy pozosta przy do-
tychczasowych zasadach. caa
sprawa deklaracji dotyczy wic
tylko i wycznie nieurchomoci
zamieszkaych. okazuje si, e
przy odrobinie dobrej woli, mo-
na wprowadzi dziaania, ktre
nie bd obcia dodatkowymi
kosztami biznesu - w systemie
naczy poczonych, ktrym jest
gospodarka, za tak kompensat
i tak w ostatecznym rozrachun-
ku paci zwyky mieszkaniec
miasta, kupujc drosze towary i
usugi, czy - w skrajnym wypad-
ku, gdy wysza opata miecio-
wa moe okaza si gwodziem
do trumny dla borykajcego si
z problemami przedsibiorcy -
tracc prac.
krytykujc samorzdy za
przyjcie takich, a nie innych
sposobw naliczania odpadw
za odbir nieczystoci warto pa-
mita, e one same nie prosiy
si o te zmiany. Decyzje zapad-
y w sejmie i gminy, nawet te, w
ktrych system funkcjonowa
sprawnie (jak np. racibrz), mu-
siay si pogodzi z jego wprowa-
dzeniem.
W Raciborzu zmiany w gospodarce odpadami bd dotkliwe gwnie dla przedsibiorcw.
Podobnych kopotw lokalnemu biznesowi oszczdzili radni Wodzisawia lskiego.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
p
o
r
t
a
l
u
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
Strony internetowe
Pozycjonowanie stron www
Internetowy Katalog Firm
Marketing Internetowy
* W przypadku podania dwch kwot, nisza dotyczy odpadw
segregowanych, wysza - odpadw niesegregowanych.

- yczy Redakcja
portalu raciborz.com.pl
i dwutygodnika GazetaInformator.pl
powstawania -
Wesoych wit
2
Gazeta Informator
<<
27 marca 2013, nr 6 (134)
Wiadomoci
racibrz samorzd
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo,
Patrycja Krupiska, Janusz Nowak,
Martyna Mularczyk, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
poloWali na nietrzeWych kieroWcW
GazetaInformator.pl
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s zaczerpnite
z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
komentarze do artykuu
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Anna Wanglorz: 504 18 18 27
anna.wanglorz@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
W poniedziaek 25 marca, od 4.00 rano funkcjona-
riusze raciborskiej drogwki kontrolowali stan trze-
woci kierowcw. prowadzone cyklicznie akcje przy-
nosz skutek, gdy na ok. 400 kontroli zaledwie jeden
kierowca by po kielichu. kierowca zatrzymany w
krzyanowicach mia ponad 1 promil alkoholu w or-
ganizmie. za popenione przestpstwo, grozi mu wy-
soka grzywna, a nawet do 2 lat pozbawienia wolnoci.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
104 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
pietrowice wielkie - samorzd
facebook.com/raciborzcompl
W 2012 r. stra miejska
wystawia 11 mandatw na
czn kwot 1100 z za uywa-
nie wulgarnych sw. ogem
raciborscy stranicy w spra-
wie uywania niecenzuralne-
go sownictwa interweniowali
w ubiegym roku 16 razy. rad-
nego henryka Majnusza za-
skoczya tak nika ilo inter-
wencji. - Dlaczego tak mao?
Wystarczy stan na ogrodo-
wej, gdzie przemieszczaj si
uczniowie budowlanki czy za-
wodwki (przewodniczcy za-
znaczy, i uywa tych dwch
szk jako przykad, ale pod po-
zostaymi jest podobnie), to a
sucha nie idzie i uszy puchn
- poinformowa podczas po-
siedzenia komisji gospodarki
miejskiej ktrej przewodniczy.
zdaniem prezydenta lenka
zadaniem stray miejskiej nie
jest uczenie modziey piknej
polszczyzny. - nie udmy si,
e zwracanie uwagi co da, oni
nawet przy funkcjonariuszach
si nie hamuj. Gdzie jest mo-
dzie, tam s takie zachowania
Modzi tak kln, e a uszy puchn
- koo budowlanki czy zawodwki w pi minut bym majtek zbi - twierdzi radny Majnusz.
pawe strzelczyk
- stwierdzi dodajc, i za wy-
chowanie odpowiedzialni s
rodzice, i jeli kto takie wzor-
ce wynis z domu, to na ulicy
tym bardziej bdzie si tak za-
chowywa.
Majnusza to nie przeko-
nao. - Moe za stary jestem,
ale nie mog wytrzyma, jak
mode dziewczyny id chod-
nikiem i przeklinaj - skwi-
towa.
~rac
nie tylko modzie jest wul-
garna w sowie mwionym....
niestety;[
Bdc w liDlU w kolejce do
kasy, zwrciam uwag oso-
bom stojcym za mn - by-
a tam matka z crk i dwo-
je wnukw. Starszy co do
matki mwi,ale ta go zala-
a takim stekiem wyzwisk,e
trudno byo tego sucha!
Gdy poprosiam,by krzycza-
a ciszej i mniej wulgarnie ,-
wwczas obie kobiety -mat-
ka i crka-wyzway mnie ! i
co tu duo mwi!- nie tylko
flmy ucz zlego- niestety z
domu,rodziny,wychowanie
wynosi si bezposrednie! na-
wet jesli dziecko przyniesie
brzydkie sowo z ulicy- to ro-
dzic jest od tego,by wytuma-
czy ,pouczy. ale jeli mat-
ka do dziecka nie mowi,tylko
wyzywa paskudnie....to jak
dziecko bdzie mwio gdy
doronie? - przecie to wa-
nie jego dziecistwo i pierw-
sza szkoa nauki mwienia.
wic dawajmy przykad i nie
bjmy si zwraca uwag !
ale czego mona spodzie-
wa si ,gdy w naszym kraju
wikszy nacisk teraz kadzie
si na nauk jzykw ob-
cych! polski jezyk ju dawno
jest zamiecany- nie tylko
wulgaryzmem,bo ten jest w
kazdym kraju- ale zamieco-
ny jezyk polski wyrazami o
bcobrzmiacymi,zapoyczon
ymi z innych jzykw. o or-
tografii ju nie wspomn !
~do rac
niestety, masz racj. uszy
widna take kiedy sucha
si osb dorosych. przera-
a mnie, e nie tylko tzw.
margines kaleczy nasz j-
zyk, ale take osoby z wy-
szych warstw spoecznych.
nie do, e przeklinaj, to
ju szkoda mwic o bdach
jzykowych, ktre popenia-
j. co, mj kolega z liceum
od zawsze marzy o medycy-
nie i kiedy go poprawiaam
pod katem jzykowym, mo-
wi: ja bd lekarzem, a nie
jzykoznawc - mog mwi
tak, jak chc. Jeli podejcie
jest takie - nie ma si co dzi-
wi, e jzyk schodzi na psy.
tak samo jest w przypadku
zapoycze z jzyka angiel-
skiego: s szybsze, krtsze,
wygodniejsze, wic zadomo-
wiy si na dobre w jzyku
polskim...

~lili
kilka razy zwrciam uwa-
g modym ludziom, e nie
toleruj takiego zachowania
- nawet mnie przeproszono.
ale jak poprosiam strani-
kw miejskich (jaki czas
temu), e mogliby zwrci
uwag modziey, to powie-
dziano mi, e zwrc uwag
tylko na moj prob. cie-
kawe, czy jeszcze by mnie
przedstawili tym przeklina-
jcym?
Szefowi komisji gospodarki miejskiej nie podoba
si naduywanie przez modzie niecensuralnego
sownictwa.
chcieli obniy sobie diety
zostali posdzeni o kampani wyborcz.
Spore kontrowersje, pod-
czas ostatniej sesji rady gminy
pietrowice Wielkie wzbudzi
projekt uchway Marii Sobo-
li, zdzisawa kozuba i piotra
parysa. radni chcieli obniy
diety radnym. za uczestni-
ctwo w sesji lub komisji rad-
ni otrzymywaliby o 20 zotych
mniej ni dotychczas. auto-
rw uchway posdzono o to,
e jest to element ich kampa-
nii wyborczej. zwrcono take
uwag na to, e radna Maria
Sobola w ubiegym roku wnio-
skowaa o podwyk diet, a te-
raz stana po drugiej stronie
barykady. - przysigaa pani
dziaa na rzecz i dla dobra
mieszkacw, a to mi wygl-
da jak jakie wewntrzne roz-
grywki - stwierdzi przewod-
niczcy rady gminy, henryk
Marcinek. radna stanowczo
zaprzeczya. - kady przecie
moe zmieni zdanie - powie-
dziaa.
Wszystkich zaskoczyo
rwnie to, e uchwaa do-
tyczya tylko i wycznie diet
radnych. - nie uwaa pan, e
moe zosta to le odebrane?
Dwch spord trzech au-
torw projektu uchway jest
sotysami, a diet sotysw nie
obniamy. z pewnoci wi-
cej wynosi dieta sotysa ni
radnego. Moe nam pan po-
wiedzie ile otrzymuje pan
diety radnego a ile diety soty-
sa? - zwrci si do zdzisawa
kozuba przewodniczcy rady
gminy. - S to porwnywal-
ne kwoty, ale zazwyczaj dieta
sotysa jest wysza - przyzna
radny. zaznaczy take, e je-
li ten projekt uchway uzy-
ska akceptacj to pojawi si
kolejne projekty dotyczce
wanie diety sotysw oraz
przewodniczcego i wiceprze-
wodniczcego rady gminy.
- chyba nikt nie zarabia
na byciu radnym. oczywicie
moemy obniy diety, bo od
20 z nikt nie zbiednieje, ale
co to co zmieni? - pytali prze-
wodniczcy i jego zastpca.
popara ich radna ilona Gaw-
lica. - Ja swoj diet przezna-
czam w caoci na dziaalno
spoeczn. czasami dokadam
te z wasnej kieszeni. te 120
czy 150 zotych to napraw-
d jest maa kwota - mwia.
Wysoko diet, ktr pobie-
Rada Powiatu Raciborskiego
przewodniczcy 2252 z
szefowie komisji 2027 z
radni (bdcy czonkami komisji) 1081 z
Rada Miasta Racibrz
przewodniczcy 1790 z
szefowie komisji 1590 z
radni (bdcy czonkami komisji) 650 z
Rada gminy Kornowac
przewodniczcy 971 z
szefowie komisji 529 z
radni (za udzia w sesji i komisji) 299 z
Rada gminy Kunia Raciborska
przewodniczcy 1920 z
szefowie komisji 960 z
radni (bdcy czonkami komisji) 480 z
Rada gminy Krzanowice
przewodniczcy 920 z
szefowie komisji 300 z
radni (bdcy czonkami komisji) 280 z
Rada gminy Ndza
przewodniczcy 1180 z
szefowie komisji 530 z
radni (bdcy czonkami komisji) 430 z
Rada gminy Rudnik
przewodniczcy 1325 z
szefowie komisji 212 z
radni (za udzia w sesji i komisji) 344 z
Rada gminy Pietrowice Wielkie
przewodniczcy 850 z
szefowie komisji 150 z
radni (za udzia w sesji i komisji) 240 z
Rada gminy Krzyanowice
przewodniczcy 1060 z
szefowie komisji 185 z
radni (za udzia w sesji i komisji) 291 z
raj radni gminy pietrowice
Wielkie ustalono w 2002 ro-
ku. od tamtej pory nie byy
one ani podwyszane ani ob-
niane. - nie byo nawet pod-
wyek infacyjnych - mwi
przewodniczcy. ostatecznie
za przyjciem uchway zago-
sowali tylko jej autorzy. resz-
ta radnych bya przeciwna.
p
Diety radnych gmin i powiatu raciborskiego
na amach portalu opublikowalimy
top 10 raciborskich straszyde. Czekamy na Wasze propozycje!
Wyjd w teren, zrb zdjcie i wrzu na nasz tablic
3 >>
Gazeta Informator 27 marca 2013, nr 6 (134)
Wiadomoci
wodzisaw lski - przestpstwa racibrz gospodarka
NoWy saMoChD
Dla stRaaKW
niedugo pastwowa Stra po-
arna w Raciborzu wzbogaci
si o nowy samochd ratowniczo
- ganiczy. W sfnansowaniu tego
zakupu pomog wszystkie gminy
powiatu raciborskigo. Jak na ra-
zie uchwa w tej sprawie podj-
a gmina ndza. Stray poarnej
przekae ona 10 tys. zotych.
DotaCje Dla KlubW
sPoRtoWyCh
Wjt gminy lubomia podzieli
190 tys. zotych pomidzy czte-
ry kluby sportowe, dziaajce na
terenie gminy. najwicej pieni-
dzy przypado ludowym klubom
Sportowym z lubomii oraz z sy-
rynii. ten pierwszy otrzyma 63,
a drugi 64 tys. z. klub z bukowa
dosta 33 tys., a klub z Niebo-
czw 28 tys. z.
KieRoWNiK
te uMoRzy Dug
Dotychczas w Krzanowicach
prawo do umarzania dugw
mieszkacw wzgldem Urzdu
Miasta mia tylko burmistrz. teraz
sytuacja ta ulega zmianie. rada
gminy zdecydowaa, e umorzy
dug bdzie mg take kierownik
jednostki organizacyjnej, gdzie po-
wstay te nalenoci. Jest tylko je-
den warunek - dug nie moe by
wyszy ni 10 tys. z.
iNDyWiDualizuj
PRoCes KsztaCeNia
Dwie gminy z terenu powiatu ra-
ciborskiego przystpiy do pro-
gramu, dziki ktremu program
nauczania w szkoach w wikszym
stopniu dopasowany zostanie do
potrzeb dzieci. Krzyanowice i
Ndza dostay po okoo 180 tys.
zotych na zakup pomocy dydak-
tycznych, zajcia z logoped oraz
gimnastyk korekcyjn.
PietRoWiCe
si RozbuDoWuj
W ostatnim czasie na terenie pie-
trowic wybudowano kilka nowych
budynkw mieszkalnych. rada
gminy nadaa nazw ulicy, przy
ktrej one powstay. Ju niedugo
do wykazu nazw ulic w Pietrowi-
cach Wielkich dopisana zosta-
nie ulica Wiosenna.
PieNiDze
Na PlaCe zabaW
Wojewoda lski zatwierdzi list
wnioskw rekomendowanych do
przyznania wsparcia w ramach V
edycji programu rzdowego ra-
dosna Szkoa. Wnioski zoyy 92
szkoy, a kwota dofnansowania
siga bdzie prawie 5,5 mln z. na
licie do dofnansowania znalazy
si placwki z Raciborza (zSp nr
3) i Krzanowic. W tym roku przy
szkoach stan nowe place zabaw,
ktrych budowa bdzie kosztowa
230 tys. z.
RaDliN
z NagRoD MiNistRa
Miasto Radlin zostao uhonoro-
wane tytuem przyjaciele szecio-
latka, przyznawanym przez ku-
ratorium owiaty w katowicach.
tytu trafa do miejscowoci, w
ktrych najwiksza liczba dzieci
szecioletnich uczestniczy w edu-
kacji szkolnej oraz gdzie podej-
mowane s szczeglne starania na
rzecz realizacji obowizku szkol-
nego przez dzieci szecioletnie.
RegioN
w skrcie
pawe strzelczyk
18 marca prezydent Mi-
rosaw lenk wzi udzia w
rybniku w spotkaniu powi-
conym przyszoci nierucho-
moci nalecych do pkp w
subregionie zachodnim. roz-
mawiano o moliwoci prze-
jcia tyche nieruchomoci
przez samorzdy
- czsto spotykam si z za-
rzutem, e wadza nie ma ser-
ca do raciborskiego dworca,
ale to nieprawda - prezydent
zdecydowanie zaprzecza, jako-
by temat by mu obojtny. od
2007 roku odby szereg spot-
ka w wadzami pkp w kato-
wicach i Warszawie. poczt-
kowo mwio si o przejciu
dworca za dugi pkp wzgldem
miasta. pniejsze koncepcje
skaniay si do przejcia za
symboliczn zotwk albo za
cen ustalon przez obydwie
strony. ale to ju przeszo.
cho sprawa bya z kolej ju
praktycznie zaatwiona, poja-
wiy si trudnoci. obecnie ko-
lej chce zby obiekt w drodze
przetargu publicznego, do kt-
rego miasto moe przystpi.
Mirosaw lenk nie przewiduje
jednak takiej moliwoci.
przetarg na zbycie racibor-
skiego dworca zostanie ogo-
szony w maju bd czerwcu
(na sprzeda zostanie wysta-
wiona cz z pominiciem
pomieszcze wykorzystywa-
nych w organizacji ruchu ko-
lejowego: kas, poczekalni i to-
alet). Jeli nie zgosi si nikt
ze sfery niepublicznej, wte-
dy gmina wrci do rozmw z
kolejow spk na temat ko-
rzystnych dla miasta innych
form dysponowania t nieru-
chomoci. - Jest szansa, e
pod koniec roku ten temat de-
fnitywnie zamkniemy - dekla-
ruje prezydent.
Jako, e racibrz nie jest
wanym wzem kolejowym
ministerstwo odmwio rod-
kw na modernizacj dworca.
nawet pomimo faktu, i mia-
sto zadeklarowao, e bdzie
korzystao odpatnie z czci
pomieszcze (chodzio o po-
nad 1000 metrw kwadrato-
wych). przypomnijmy, jeszcze
niedawno wadze miasta pla-
noway przenie na dworzec
stra miejsk i opS.
impas w sprawie
raciborskiego dworca pkp
pkp nieruchomoci wycofay si z planw
wynajcia miastu czci pomieszcze budynku.
Dworzec to jedyny tak duy obiekt, ktry po powodzi w 1997 roku nie doczeka si remontu.
racibrz - stra miejska
pijc w plenerze,
nie daj si zapa modemu
Mandat czy pouczenie? Wiele zaley od wieku stranika.
na mionikw spoywania
trunkw pod chmurk naoo-
no w 2012 roku 245 mandatw,
w 201 przypadkach skoczyo
si na pouczeniu. radnego My-
liwego zaciekawio, co decy-
duje o rodzaju sankcji dla przy-
apanych: - czy jest to rodzaj
alkoholu, e np. pijcy piwo s
pouczani, a mocniejsze trunki
karani mandatem? - pytanie to
skierowa do komendanta raci-
borskich stranikw.
to, po jak sankcj signie
stranik, w gwnej mierze zale-
y od zachowania zatrzymane-
go. Jeli ten przeprasza, zapew-
nia e to pierwszy i ostatni raz,
najczciej nie musi siga do
portfela. Gorzej jest z recydy-
wistami, czyli delikwentami po
raz wtry przyapanymi na tym
samym wykroczeniu, na wy-
rozumiao nie maj co liczy
te stawiajcy opr i agresywni
przy prbie spisania.
nie oznacza to jednak, i
pokajawszy si mona cakowi-
cie wykpi si od mandatu, gdy
ostateczn decyzj i tak podej-
mie stranik wedug wasnego
uznania. W takim przypadku
lepiej by zatrzymanym przez
stra porzdku bardziej za-
awansowanego wiekowo. Star-
si nie sigaj zbyt pochopnie po
bloczek z mandatami, w odr-
nieniu od modszych strani-
kw, ktrzy przed tym nie maj
wikszych oporw.
tradycyjnie na wiosn do
ycia budzi si przyroda i su-
by odpowiedzialne za remonty
zniszczonych zim drg. Wadze
raciborza ogaszaj kolejne re-
montowe przetargi. Wodarze
Wodzisawia lskiego apeluj w
zarzdzie Drg Wojewdzkich o
kompleksowy remont gwnych
drg dojazdowych do miasta.
Modzieowa i jastrzbska
- Miasto nie jest administra-
torem tych drg, ale nie moemy
udawa, e problemu nie ma.
informuje prezydent Mieczy-
saw kieca. pismo w tej sprawie
zostao skierowanego do zDW.
odpowied nie rokuje dobrze
szansom na przebudow drg.
region - komunikacja
zima si koczy- zaczynaj remonty
najblisz inwestycje drogowe w raciborzu i Wodzisawiu.
zDW planuje jedynie ich re-
mont czstkowy. - nie poddaj
si. Bd wysya pisma i proby
Remont ulic Warszaw-
skiej i Wileskiej bdzie
jedn z wikszych
miejskich inwestycji
drogowych w 2013 roku.
pociG Jak z holyWooD
Potrcony przez pira-
ta drogowego policjant
kontynuowa pocig...
o tym, e policjant nigdy
nie jest po subie, mona
byo przekona si noc 16
marca w Wodzisawiu l-
skim. Funkcjonariusz poli-
cji wraca po pracy do domu,
gdy zauway poruszajcy si
z du prdkoci (ca sze-
rokoci jezdni) samochd
marki audi a8. policjant, po-
informowawszy dyurnego o
zdarzeniu, rozpocz pocig
za piratem drogowym. chwil
pniej kierujcy audi zatrzy-
ma si w zatoczce autobuso-
wej na ul. chrobrego, jednak-
e gdy policjant prbowa go
zatrzyma, ruszy gwatownie
uderzajc w funkcjonariusza
samochodem. Mimo to, poli-
cjant kontynuowa pocig.
- Samochd zatrzyma si
na ulicy leszka w midzycza-
sie dojecha tam patrol z Wo-
dzisawia. przy prbie wyle-
gitymowania i zatrzymania
kierowcy audi - na miejsce
podjecha samochd marki
rover. kierowca po krtkiej
szarpaninie wbieg do tego
pojazdu, a przy prbie zatrzy-
mania kierujcy samochodem
marki rover potrci funkcjo-
nariuszy. na szczcie obrae-
nia byy niegrone i policjanci
podjli pocig, ktry zako-
czy si w radlinie na tzw.
Baanciarni. kierowca audi
40-letni mieszkaniec Wodzi-
sawia uciek do lasu, pozo-
stae dwie osoby - kierowca i
pasaer rovera zostali zatrzy-
mani. Jak si okazao 37-let-
ni mieszkaniec radlina - kie-
rowca rovera by nietrzewy
- badanie wykazao ponad
jeden promil alkoholu w wy-
dychanym powietrzu - opisu-
je dalszy przebieg zdarzenia
wodzisawska policja.
trzy dni pniej, 19 mar-
ca, Sd rejonowy w Wodzi-
sawiu lskim zastosowa
wobec zatrzymanego 37-lat-
ka rodek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresz-
towania.
ps
et
do skutku. dodaje prezydent
Wodzisawia lskiego.
Nie tylko Warszwska
i Wileska
tymczasem w raciborzu
magistrat planuje remont ulic
Wybrzenej i Babickiej, przebu-
dow Gajowej i Grnej, a take
budow miejsc postojowych na
ulicy ksicej.
Wielk inwestycj bdzie
rwnie remont ulic Warszaw-
skiej i Wileskiej, ktre oprcz
nowej nawierzchni jezdni
i chodnika, zostan dodatkowo
poszerzone o ciek dla rowe-
rzystw.
et
Nauczyciele obawiaj
si o to, e strac prac.
nad zamiarem utworzenia
zespou Szk oglnoksztac-
cych w miejsce dotychczaso-
wej podstawwki i gimnazjum
dyskutowano podczas ostatniej
sesji rady Miejskiej w kuni
raciborskiej. na sesj zapro-
szono dyrektorw wspomnia-
nych placwek owiatowych.
chodzio o to, by wyrazili w
obecnoci wadz oraz radnych
swoje opinie na temat moli-
woci poczenia obu szk w
jeden organizm. - tak napraw-
d nie mamy w tej kwestii wie-
le do powiedzenia. od wrze-
nia funkcjonujemy w jednym
budynku, wic jest to swojego
rodzaju naturalna kolej rzeczy,
by obie szkoy operoway jed-
n nazw - stwierdzia kinga
apollo, dyrektor Szkoy pod-
stawowej im. Jana Wawrzyn-
ka.
Dyrektor wspomniaa take
o zapewnieniu wadz samorz-
dowych, e w wyniku reformy
aden z nauczycieli nie straci
pracy, czego niektrzy zaczli
si obawia. Jedyn zmian,
ktra bdzie efektem pocze-
nia obu szk w jeden organizm
bdzie to, e zSo bdzie kiero-
wa ju jeden dyrektor. - Jeeli
pomylnie przeprowadzimy ten
cay zabieg organizacyjny (...)
to wtedy bdzie jedna dyrekcja
dla obydwu szk - powiedziaa
po sesji rita Serafn. na razie
trudno okreli, od kiedy nowe
nazewnictwo zaczo by obo-
wizywa. - chcielibymy, aby
stao si to od 1 wrzenia - do-
daa na koniec burmistrz.
kunia raciborska - edukacja
poczenie na ziMno
bak
ndza - samorzd
anna iskaa stan-
a przed Regionaln
Komisj orzekajc w
sprawach o Narusze-
nie Dyscypliny Finansw
Publicznych.
Wjt gminy ndza an-
na iskaa zostaa obwiniona
przez regionaln izb ob-
rachunkow o to, e dopu-
cia si naruszenia ustawy o
fnansach publicznych, kt-
re polega miao na zleceniu
wykonania kosztorysw in-
westorskich, pomimo tego, e
nie zostay one ujte w planie
fnansowym gminy. narusze-
nie to miao miejsce w 2010
roku. rok pniej miao doj
take do innego przewinie-
nia. Wjt gminy zlecajc wy-
konanie przebudowy przepu-
stu drogowego przy ul. Wita
Stwosza w gu oraz dwch
przepustw drogowych przy
ul. kunickiej w ciechowicach
miaa pomin tryb przewi-
dziany w ustawie prawo za-
mwie publicznych. roz-
prawa, ktrej tematem byy
oba przewinienia, odbya si
21 marca br.
podczas marcowej sesji
rady gminy wjt poinformo-
waa radnych o tym, e pod-
czas rozprawy regionalna ko-
misja orzekajca w Sprawach
o naruszenie Dyscypliny Fi-
nansw publicznych uwolni-
a j od wszelkich zarzutw. -
Wszystko co robiam, robiam
z dobr wol i w dobrej wie-
rze. Udowodniam to i zosta-
am uwolniona od zarzutw
- mwia wjt iskaa. roz-
prawa bya wynikiem kontro-
li rio, a ta wynikiem donosu
na dziaania wjt gminy. nie
by to pierwszy tego typu do-
nos. - Jestem chyba najbar-
dziej przewietlonym wjtem.
Sprawdzaa mnie ju prokura-
tura, rio, aBW oraz Wydzia
do Walki z przestpczoci, a
mimo to dalej jestem na sta-
nowisku - miaa si wjt.
WJt nDzy poD kontrol
p
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
4
Gazeta Informator
<<
27 marca 2013, nr 6 (134)
R E K L A M A
powiat raciborski szkoy rednie
edukacja
kilka dni pozostao, eby zapisa dziecko na wyjtkow noc w
towarzystwie krla artura, rycerzy okrgego Stou, Dam Dwo-
ru i andersena w raciborskiej bibliotece. tegoroczn arturia-
ska noc z andersenem zaplanowano na 5/6 kwietnia. impreza
odbywa si w godzinach wieczornych i polega na czytaniu wybra-
nych bani i bajek, grach i zabawach pozwalajcych na rozwijanie
u dzieci wyobrani i zachcaniu ich do spdzania czasu wolnego z
ksik.
artUriaSka noc z anDerSeneM tU tU
nabr do szk ponad-
gimnazjalnych na roku szkol-
ny 2012/2013 wzbudzi tyle
kontrowersji, e radni powia-
tu raciborskiego zdecydowa-
li o pochyleniu si raz jesz-
cze nad tym problemem, tak
aby w przyszoci nie doszo
do kolejnych konfiktw na
tym tle.
z analizy radnych wyni-
ka, e jedn z przyczyn prob-
lemw zwizanych z naborem
(konieczno zamykania w je-
go trakcie kolejnych, niepe-
nych oddziaw, co w przy-
padku wystpienia podobnej
sytuacji w kilku szkoach wi-
si z trudnymi decyzjami),
byo przygotowywanie przez
szkoy ponadgimnazjalne zbyt
szerokiej oferty edukacyjnej
(skoro w roku x szkole y
udao si otworzy np. pi
oddziaw, to nie ma podstaw
do tego, aby dyrekcja placw-
ki sdzia, e w nowym roku
szkolnym uda si otworzy
osiem oddziaw - prowadze-
nie tego typu polityki jest po
prostu szkodliwe).
Dlatego radni zamierzaj
ustali prosty zapis mwi-
cy o tym, ile oddziaw ka-
da ze szk moe stara si
otworzy ogaszajc nabr.
regulacja bdzie opiera si
na redniej iloci oddziaw
otwartych w trzech poprzed-
nich latach powikszonej o
10 proc. tej redniej. - Bdzie
mniej ruchw zamykaj-
cych i mniej uczniw bdzie
robionych w konia - wyra-
zi si o rozwizaniu - kolo-
kwialnie, ale rzeczowo - prze-
wodniczcy komisji owiaty,
kultury, Sportu i rekreacji
rady powiatu raciborskie-
go adrian plura. Jedno-
czenie z t regulacj bdzie
funkcjonowao obostrzenie
dotyczce licew oglno-
ksztaccych, w myl ktrego
szkoom tym bdzie przysu-
giwa pula maksymalnie 1/3
ze wszystkich otwieranych
przez szkoy ponadgimna-
zjalne w dawnym roku szkol-
nym oddziaw. zapis ten
jest zgodny z ogln strate-
gi owiatow rady powiatu
raciborskiego, ktra dy do
przywrcenia odpowiedniego
stosunku pomidzy szkolni-
ctwem oglnoksztaccym a
zawodowym i technicznym,
ktry to stosunek w latach
ubiegych uleg zachwianiu
(co byo zjawiskiem typowym
dla caego kraju).
kolejne regulacje bd
dotyczy minimalnej iloci
uczniw w klasach poszcze-
glnego typu.
Dla szk oglnoksztac-
cych minimalna liczba ucz-
niw w danym oddziale zo-
stanie ustalona na 29.
klasy w technikach i szko-
ach zawodowych bd mu-
siay liczy min. 24 uczniw
(dla klas dwuzawodowych,
przy czym grupa z jednego
proflu musi liczy min. 10
uczniw) lub 30 uczniw (w
przypadku klasy czcej trzy
profle zawodowe). Dla ka-
dej z podanych wyej warto-
ci bdzie obowizywaa tole-
rancja jednego ucznia, cho
decyzje w tej sprawie bd
zalene od zarzdu powiatu.
rwnie zarzd powiatu b-
dzie decydowa o otwarciu -
lub nie - klasy o proflu wie-
lozawodowym (wicej ni 3
zawody). W kadej z klas na-
uk bdzie mogo pobiera
maksymalnie 32 uczniw.
przewodniczcy powia-
towej komisji owiaty, radny
a. plura, zaproponowa rw-
nie, aby w procedurze na-
borowej, przy podejmowania
przez zarzd powiatu decyzji
o zamykaniu poszczeglnych
i niepenych oddziaw, za-
rzd bra pod uwag opini
dyrektorw szk ponad-
gimnazjalnych, co w adnym
wypadku nie ma ogranicza
autonomicznoci zarzdu w
podejmowaniu decyzji, ale
powinno ukrci patologie,
do ktrych rzekomo doszo
przy procedurze naborowej
w roku szkolnym 2012/2013.
Wicestarosta andrzej chro-
boczek tumaczy, e w klu-
czowym momencie naboru
decyzje musz by podejmo-
wane szybko i nie wyobraa
sobie, eby dyrektorzy byli w
stanie doj w tych kwestiach
do porozumienia w przecigu
kilkunastu minut, ale - naci-
skany przez radnego plur -
zgodzi si na wprowadzenie
tego rozwizania.
ograniczenia dla licew,
fory dla technikw i zawodwek
radni zamierzaj zmodyfkowa procedur naboru do szk ponadgimnazjalnych.
wojciech oneczko
II Liceum Oglnoksztacce w Raciborzu byo organiza-
torem koncertu fnaowego I Oglnopolskiego Konkursu
Piosenki Hiszpaskojzycznej, ktry odby si na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.
racibrz - szkoy rednie
ii lo WyBrane
przez aMBaSaDora
Program nauki hi-
szpaskiego w szkole
przynosi wietne rezul-
taty.
ii liceum oglnokszta-
cce w raciborzu znalazo
si w fnaowej czwrce szk
zgoszonych do konkursu
najlepsza Szkoa roku 2013
z Jzykiem hiszpaskim w
polsce. Szkoy sklasyfkowa-
ne zostay w dwch katego-
riach: szkoy z oddziaami
dwujzycznymi z jzykiem
hiszpaskim oraz szkoy
uczce hiszpaskiego jako
jzyka obcego (do takiej ka-
tegorii zalicza si raciborska
szkoa). ogoszenie ostatecz-
nych wynikw nastpi 22
kwietnia. nagrody wrczone
zostan podczas uroczysto-
ci w ambasadzie hiszpanii
w Warszawie. organizatora-
mi konkursu jest ambasada
hiszpaska w polsce.
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Powiatowi
radni chc,
by klasy
w oglniakach
stanowiy
maksymalnie
1/3
wszystkich
oddziaw
szk
rednich.
S >>
Gazeta Informator 27 marca 2013, nr 6 (134)
R E K L A M A
na ciekawy pomys pro-
mocji szkoy wpadli ucznio-
wie i grono pedagogiczne ze-
spou Szk ekonomicznych
w raciborzu, ktrzy pierw-
szego dnia wiosny, tradycyj-
nego dnia wagarowicza,
zorganizowali na terenie
szkoy Wagary z ekonomi-
kiem, ktre przycigny do
szkoy licznych gimnazjali-
stw.
Uczniowie gimnazjw
mieli okazj zwiedzi szko-
, porozmawia z uczniami
wszystkich specjalnoci, zo-
baczy jak tworzy si pro-
fesjonaln reklam, dowie-
dzie si jak zaoy wasn
frm. W programie znalazy
si warsztaty (fotografczne,
plastyczne, jzykowe, przed-
sibiorczoci, muzyczno-te-
atralne) i turniej o puchar
dyrektora w dwjkach siat-
karskich. najwicej zainte-
resowania wzbudzi talent
Show, na ktrym najzdol-
niejsi uczniowie ekonomika
zaprezentowali si od strony
teatralno-humorystycznej,
wokalnej i tanecznej.
patrzc na niekaman
rado dum uczniw zSe
z jakimi prezentowali atuty
swojej szkoy (edukacyjne
i towarzyskie), trudno nie
odnie wraenia, e nawet
najbardziej trzewo myl-
cy o racjonalizacji systemu
owiaty ponadgimnazjalnej
w powiecie raciborskim da-
by si ponie ich energii i
pasji. to wanie oni, tryska-
jcy przepiknym optymi-
zmem i energi, s najwik-
szym skarbem i jednoczenie
najdoskonalsz tarcz eko-
nomika.
powiat raciborski szkoy rednie
Wagary z ekonomikiem
czy uczniom zSe udao si zarazi swoim
entuzjazmem gimnazjalistw?
wojciech oneczko
Rezygnacja z planw likwidacji ZSE okazaa si szans, ktr uczniowie szkoy
znakomicie wykorzystali do zachcenia gimnazjalistw ofert i atmosfer placwki.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
6
Gazeta Informator
<<
27 marca 2013, nr 6 (134)
zapowiedzi
W raciBorzU porozMWiaJ o Jakoci piWa
11 kwietnia w paacyku Myliwskim rafako przy ul.
kowej w raciborzu odbd si Warsztaty piwowarskie
na Granicy. Do raciborza zjad przedstawiciele maych
browarw z caej polski oraz z czech. Dyskusja dotyczy
bdzie rynku oraz jakoci warzonego piwa. pocztek spot-
kania o godz. 12.30.
R E K L A M A
kUltUra rozrYwka
repertuar imprez
powiat raciborski zwyczaje
1 kwietnia - maGic - krzyanowice
W poniedziaek, 1 kwietnia o godz. 20.00 w klubie Magic w
krzyanowicach odbdzie si koncert zespou Pokahotaz.
Bilety w cenie 15 zotych.
1 kwietnia - ulice - biekowice
W poniedziaek, 1 kwietnia ulicami Biekowic przejdzie trady-
cyjna, Wielkanocna Procesja Konna. zbirka uczestnikw
procesji na ul. pomnikowej. Wymarsz procesji o godz. 13.00.
1 kwietnia - Ulice - pietrowice wielkie
W poniedziaek, 1 kwietnia w pietrowicach Wielkich odbdzie
si Wielkanocna Procesja Konna. zbirka uczestnikw
od godz. 11.00 na terenie centrum Spoeczno kulturalnego.
procesja wyruszy o godz. 13.00. Naboestwo bagalne w
kociele w. krzya zaplanowano na godz. 14.00.
3 kwietnia - rci - racibrz
W rod, 3 kwietnia o godz. 17.00 w raciborskim centrum in-
formacji przy ul. Dugiej 2 odbdzie si wernisa wystawy
prac agaty holcer, adama rokosza i Jacka zoczowskiego
pt. odjechani raciborzanie. Wstp wolny.
3 kwietnia - tMzr - racibrz
W rod, 3 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie towarzystwa
Mionikw ziemi raciborskiej przy ul. Dugiej 9 odbdzie si
wernisa wystawy akwareli Mariana Chmieleckiego.
6 kwietnia - rck - racibrz
W sobot, 6 kwietnia o godz. 17.00 w sali kameralnej racibor-
skiego centrum kultury odbdzie si promocja 17. numeru
almanachu Prowincjonalnego. Gomi wieczoru bd pe-
tr kral z pragi oraz reyser krzysztof zanussi. Wstp wolny.
6 kwietnia - Mok - radlin
W sobot, 6 kwietnia o godz. 17.00 w Miejskim orodku kul-
tury w radlinie obejrze bdzie mona spektakl pt. Przed
sklepem jubilera autorstwa karola Wojtyy. Bilety w cenie
20 z.
aktualny
repertuar
kin na
raciborz.com.pl
tradycje i zwyczaje to-
warzyszce witom Wiel-
kanocnym s bardzo cieka-
we. W powiecie raciborskim
pewn osobliwoci s pro-
cesje konne oraz wdrujcy
po domach chopcy z tra-
gaczykami. Jeli chodzi o
tragaczyki to niegdy wie-
rzono, e ich klekot poma-
ga wypdzi ze wsi wszyst-
kie ze czary. taki zwyczaj
do dzi praktykowany jest w
kuni raciborskiej, ndzy i
w krzanowicach. po mszy
w Wielki czwartek chopcy
zbieraj si i dziel na gru-
py. kada z grup kry po
swojej czci wsi, a miesz-
kacy w zamian za kleko-
tanie ofiaruj im sodycze i
pienidze.
ciekawym wielkanoc-
nym zwyczajem, ktry prak-
tykowany jest na ziemi ra-
ciborskiej jest produkcja
kroszonek. Do niedawna
znane byy tylko dwie me-
tody drapane oraz malo-
wane woskiem. niedawno
pojawiy si bardziej nowa-
torskie metody tworzenia
kroszonek - oklejane kora-
likami, koronk, zdobione
materiaem. Wzr take za-
ley od inwencji artystycz-
nej twrcy danej kroszon-
ki.
W poniedziaek Wielka-
nocny cztery miejscowoci
powiatu raciborskiego (pie-
trowice Wielkie, Biekowi-
ce, Sud, zawada ksi-
ca) organizuj tradycyjne,
dzikczynne procesje kon-
ne. z roku na rok staj si
one coraz wiksz atrakcj.
procesj rozpoczyna uro-
czysta msza, po ktrej wy-
rusza orszak. W doroce
przygrywa orkiestra dta,
sycha pieni, jedcy jad
trjkami na koniach, parad-
nie przystrojonych wstga-
mi i kwiatami. na przedzie
jedzie proboszcz ubrany w
liturgiczne szaty, a towarzy-
sz mu gospodarze, ktrzy
wioz krzy i figurk chry-
stusa zmartwychwstaego.
po objedzie pl jedcy
wracaj do wsi galopem.
Wielkanoc na ziemi raciborskiej
Jak co roku ulicami kilku miej-
scowoci w regionie przejd
tradycyjne procesje konne.
Odbd si one w Biekowi-
cach, Pietrowicach Wielkich
oraz w Sudole. W kadej z tych
miejscowoci procesja wyruszy
o godz. 13.00. Zbirki uczestni-
kw odbd si na placu przy
kociele Matki Boskiej Ra-
cowej w Sudole, na terenie Cen-
trum Spoeczno Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich oraz
na ulicy Pomnikowej
w Biekowicach.
paulina krupiska
Fot. Adrian Behr
Gazeta - informator 27 marca 2013 nr 6 (134) Dodatek tematyczny 6/2013
PLUSY BizneSU DLA
region
W raciBorzU porozMWiaJ o Jakoci piWa
R E K L A M A
gospodarka
Twj Dom Kredytowy
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03, 533 326 362
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
SERW
IS NO
TEBO
O
K
W
Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego opublikowao Kra-
jowy Raport o Rozwoju Spo-
ecznym. Rozwj regionalny
i lokalny, ktry obrazuje po-
ziom ycia we wszystkich po-
wiatach w Polsce. Jak na tle
kraju wypadaj powiaty z re-
gionu (raciborski, wodzisaw-
ski i rybnicki)?
Trzeba przyzna, e nie naj-
gorzej, cho rnice midzy ni-
mi s znaczne. Jednake aby
uwiadomi sobie, co tak na-
prawd obrazuje przygotowany
przez ministerstwo raport, trze-
ba powiedzie kilka sw o me-
todologii, ktr posuono si
do sporzdzenia opracowania.
Metodologia
Autorzy opracowania twier-
dz, e w raporcie zostay za-
prezentowane wyniki innowa-
cyjnego i unikalnego w skali
wiata badania rozwoju spo-
ecznego na poziomie lokal-
nym za pomoc nowatorskiego
Wskanika Lokalnego Rozwoju
Spoecznego (Local Human De-
velopment Index - LHDI). Ow
innowacyjnoci jest dostoso-
wanie wskanika o przeznacze-
niu globalnym (HDI, stosowany
przez ONZ do badania pastw)
do skali lokalnej.
LHDI jest niczym innym,
ni redni, ktra zostaa wy-
cignita z badania trzech istot-
nych dla kadego czowieka
obszarw: zdrowia, edukacji i
zamonoci. W kwestii zdrowia
mierzone byy: oczekiwana dal-
sza dugo trwania ycia no-
worodka, zagregowany wsp-
czynnik zgonw na nowotwory
i choroby serca. W przypadku
edukacji istotnymi dla badaczy
okazay si: odsetek dzieci w
edukacji przedszkolnej (prze-
dzia wiekowy 3-4 lata), red-
nia z wynikw egzaminu gim-
nazjalnego (tylko dla czci
matematyczno-przyrodniczej).
Wskanik zamonoci sam w
sobie stanowi redni poziomu
zamonoci mieszkacw da-
nego powiatu.
Najlepiej
w Wodzisawiu
Z przeprowadzonego bada-
nia wynika, e najwyszy po-
ziom ycia wiod mieszkacy
powiatu wodzisawskiego, kt-
ry zosta sklasyfkowany na 55.
miejscu w skali caego kraju.
Niewiele gorzej jest w Rybni-
ku (57. miejsce). Znacznie go-
rzej jest w powiatach rybnickim
(87. miejsce) i raciborskim (92.
miejsce).
Warto zauway, e poziom
ycia w powiecie raciborskim
znajduje si poniej redniej
dla caego wojewdztwa l-
skiego. Jest to o tyle ciekawe,
e w ostatnim czasie w racibor-
skich elitach pojawio si wie-
le gosw na temat tego, jak
szans dla Raciborza i powiatu
raciborskiego jest wanie owo
wygodne ycie w cichym i
spokojnym Raciborzu, co mo-
e przycign do miasta ludzi
na co dzie pracujcych w Wo-
dzisawiu lskim czy Rybniku.
Z drugiej strony wyniki po-
wiatu raciborskiego w katego-
riach edukacja i zdrowie w
poredni sposb potwierdzaj
wytyczenie wanie tych kierun-
kw rozwoju miasta i powiatu.
Zdrowie,
edukacja i zamono
Mieszkacy Rybnika
i powiatw rybnickiego, raci-
borskiego i wodzisawskiego nie
powinni - przynajmniej na pod-
stawie przeprowadzonego przez
ministerstwo badania - narzeka
na poziom opieki zdrowotnej,
ktry zdecydowanie przewy-
sza w naszym regionie redni
dla wojewdztwa i kraju.
Powiat raciborski stoi
edukacj, ktrej wspczyn-
niki s zdecydowanie wy-
sze ni w powiecie rybnickim
i wysze ni w powiecie wodzi-
sawskim i Rybniku. Skd zatem
tak niska lokata powiatu raci-
borskiego w badaniu w stosun-
ku do jego ssiadw? Wszystko
rozbija si o poziom zamonoci
mieszkacw powiatu. O ile w
powiecie wodzisawskim, Ryb-
niku i powiecie rybnickim red-
Gdzie yje si najlepiej?
Racibrz, Rybnik, czy Wodzisaw lski? Ministerstwo przygotowao odpowied.
ni poziom zamonoci oscyluje
w okolicach wyniku caego wo-
jewdztwa lskiego, to w po-
wiecie raciborskim jest gorzej
ni w ssiednim powiecie gub-
czyckim.
Wnioski
Przeprowadzone przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego
badanie moe budzi zastrzee-
nia co do przyjtej metodologii i
w ogle sensownoci tworzenia
tego typu opracowa, ktre si
rzeczy musz pochania znacz-
ne iloci zasobw. Z drugiej
strony czstokro mog okaza
si pomocnymi dla samorzdw,
ktre si rzeczy nie posiadaj
rodkw na przeprowadzenie tak
szczegowej analizy. Wzajem-
ne odniesienie si do ssiadw,
ktre badanie umoliwia, moe
by przydatnym przy opracowy-
waniu strategii rozwoju gmin i
powiatw.
Wyniki przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego badania s zaskakujce.
Czy to koniec mitu o cichym i przyjemnym Raciborzu?
wojciech oneczko
Wesoych wit
S
27 marca 2013, nr 6 (134)
<<
Gazeta Informator
racibrz akwarYstYka
PLUSY BizneSU DLA
powiat raciborski - usuGi i handel
Dojrzae akwarium to takie, ktre zawiera wystarczajc ilo
poytecznych bakterii, oczyszczajcych wod z trujcych zwizkw
przemiany materii - bez nich woda szybko ulegnie zatruciu powodujc mier ryb.
R E K L A M A
Akwarium pod klucz
Specjalna oferta sklepu zoologicznego IRBIS.
Obserwowanie ycia w akwa-
rium i emocje zwizane z urz-
dzaniem wymarzonego zbiorni-
ka to prawdziwa przyjemno dla
kadego, kto pragnie bliskiego
kontaktu z przyrod bez wycho-
dzenia z domu. Skonstruowany
samodzielnie podwodny ogrd
daje mnstwo satysfakcji, gdy
widzimy jak stopniowo staje si
przytulnym domem dla naszych
podopiecznych.
Niestety, czsto przygoda z
akwarystyk zaczyna si od im-
pulsu, wskutek czego kupujemy
pierwsze akwarium (czsto jest to
kula z jedn rybk) bez jakiego-
kolwiek przygotowania - zdoby-
cia choby podstawowej wiedzy
z zakresu akwarystyki. Jake cz-
sto ywot takiej rybki szybko si
koczy, a zapa do podwodnego
hobby wygasa rwnie szybko, jak
si zacz.
Dlatego sklep zoologiczny
IRBIS w Raciborzu proponu-
je wszystkim rozpoczynajcym
swoj przygod z rybkami akwa-
rium pod klucz. Jest to goto-
wy do postawienia (w wybranym
przez klienta miejscu), zbiornik
o pojemnoci od 12 do 54 litrw,
wyposaone w niezbdny sprzt
(fltr z napowietrzaniem, grzaka,
pokrywa z owietleniem) a take
peny wystrj akwarium (wir,
roliny, skaki, korzenie itp.) oraz
to na tyln szyb (zewntrzne lub
wewntrzne). Do wyboru klienta
pozostawiono, czy akwarium ma
by od razu zarybione, czy nie.
- Najwikszym atutem naszej
propozycji jest... woda - mwi
wacicielka sklepu i pomyso-
dawczyni propozycji, Marzena
Schweigstill. - Kade akwarium
zakadane jest co najmniej 2-3 ty-
godnie przed moliwoci jego
zakupu, do jego zalania uywa-
my wody z ju funkcjonujcego
zbiornika, jest wic ono w peni
dojrzae i umoliwia bezpieczne
wpuszczanie ryb - dodaje waci-
cielka sklepu IRBIS.
Kady pocztkujcy akwa-
rysta musi wiedzie, e dojrzae
akwarium, to takie, ktre zawiera
wystarczajc ilo poytecznych
bakterii, oczyszczajcych wod
z trujcych zwizkw przemia-
ny materii. wieo zalany zbior-
nik nie posiada takiej ory! Po-
woduje to szybkie zatrucie wody
szkodliwymi substancjami i, nie-
stety, czsto mier ryb. Dlatego
taki gotowy do uycia zbiornik
jest idealnym rozwizaniem dla
kadego, kto nie chce czeka z
wpuszczaniem ryb do akwarium,
nie naraajc ich jednoczenie na
niewaciwe warunki bytowania.
Wacicielka sklepu jest z
zamiowania akwarystk z kil-
kuletnim dowiadczeniem, suy
wic porad, jak opiekowa si
akwarium po zainstalowaniu go
w domu, a take - w razie potrze-
by - osobist pomoc w dalszym
uytkowaniu zbiornika. Na cen
takiego akwarium skada si tylko
koszt uytych do jego zaoenia
materiaw. Pomys i samo urz-
dzenie zbiornika klient otrzymuje
gratis. Ale nie tylko... Zakupione
przez klienta akwarium bdzie do-
starczone, na yczenie, pod wska-
zany przez dan osob adres na
terenie Raciborza, bez dodatko-
wych kosztw za transport i insta-
lacj zbiornika. Osoby, ktre wol
osobicie przetransportowa takie
akwarium, musz pamita, e
wie si to z bezpiecznym prze-
wiezieniem tak cennej - w tym
przypadku - wody, oraz ryb (jeli
jest to opcja z rybami).
- Na chwil obecn dysponu-
jemy jednym pokazowym zbior-
nikiem o pojemnoci 45 litrw, z
neonami innesa i mieczykami we-
loniastymi. Po planowanej moder-
nizacji sklepu bd dostpne rw-
nie inne akwaria pod klucz,
w tym 12 litrowe dla bojownika.
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chtnych do zaoenia swoje-
go pierwszego w yciu akwarium
- zachca pani Marzena. - By
moe nasz propozycj uatwimy
Pastwu postawienie pierwszych
krokw na drodze przygody zwa-
nej akwarystyk - mwi waci-
cielka sklepu IRBIS.
artyku
sponsorowanY
sklep zoologicznY
irbis
47- 400 racibrz
ul. orska 1a
czYnne
pn-pt 9-18
sob 9-13
F
o
t
.
M
a
r
z
e
n
a
S
c
h
w
e
i
g
s
t
i
l
l
Brygida Labuda od lat zajmuje si skupem surowcw wtrnych
i handlem towarami masowymi, gwnie wglem.
Skup surowcw
wtrnych to przyszo...
Trzeba si cay czas pilnowa, liczy, kalkulowa na
przyszo, by czujnym, bo ani si czowiek obejrzy,
a upadnie i ciko bdzie mu si podnie.
Gdy w 1989 roku zacza
si transformacja gospodarczo-
ustrojowa, zaczy upada r-
nego rodzaju spdzielnie i pa-
stwowe zakady. Oczywicie,
nie wszystkie upady, niektrym
udao si dostosowa do nowych
warunkw i utrzyma na rynku,
ale wiele jednak upado albo zre-
dukowao liczb zatrudnionych.
- Postanowilimy nie czeka z
mem a stracimy prac i wy-
korzysta swobod gospodar-
cz, jaka zapanowaa na polskim
rynku. Pomylelimy, e wtr-
ne wykorzystanie surowcw to
przyszo i w 1990 roku otwo-
rzylimy skup surowcw wtr-
nych. Nie aujemy tego kroku
i od lat udaje utrzyma nam si
na rynku, cho bywao gorzej i
lepiej, jak to w biznesie - mwi
o swoim biznesie wacicielka,
Brygida Labuda.
Punktem przeomowym dla
dziaalnoci B. Labudy byo wej-
cie Polski do Unii Europejskiej.
- Kiedy byo gorzej. Krzanowi-
ce nie byy pooone przy dro-
dze przelotowej, a granica z
Czechami bya prawdziw pa-
stwow granic, z kontrolami,
utrudnieniami itd. Wtedy byo
ciko, klientw byo naprawd
mao, ale po wejciu Polski do
Unii Europejskiej i strefy Schen-
gen wszystko si zmienio. Jest
lepiej i moe bdzie jeszcze le-
piej - mwi wacicielka.
Oprcz skupu surowcw
wtrnych przedsibiorstwo B.
Labudy zajmuje si rwnie
handel towarami masowymi,
gwnie wglem. - Jeden asorty-
ment to po prostu za mao, a te-
raz mamy robot w lecie i w zi-
mie to by dobry krok, ale nic
nie przychodzi bez pracy. Trze-
ba si cay czas pilnowa, liczy,
kalkulowa na przyszo, by
czujnym, bo ani si czowiek
obejrzy, a upadnie i ciko b-
dzie mu si podnie - wyjania
B. Labuda.
Kupujc wgiel lub sprzeda-
jc surowce wtrne warto pami-
ta o przedsibiorstwach takich
jak to, ktrym kieruje Brygida:
lokalnych, dokadajcych swo-
j cegiek do wsplnego dobra,
ktrym jest gospodarka powiatu
raciborskiego.
artyku
sponsorowanY
skUp sUrowcw
wtrnych
sprzeda towarw
masowych
47 - 470 krzanowice
Ul. raciborska 59
F
o
t
.
A
n
n
a
B
u
r
e
k
9 >>
27 marca 2013, nr 6 (134) Gazeta Informator
zapytaj o promocj w dodatku PlusydlabizNesu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
PLUSY BizneSU DLA
47-400 RACIBRZ
ul. Batorego 10
tel.: 0048 32 415 21 71
kom: 0048 501 336 029
fax: 0048 32 729 70 54
e-mail: raciborz@kancelariaopole.pl
www.rozliczsie.pl
ROZLICZENIA podatku
KOREKTY rozlicze do 5 lat wstecz
ZASIKI rodzinne
DODATKI Z HOLANDII: Zorgtoeslag, Huurtoeslag,
Kindgebonden Budget, Kinderopvangtoeslag
DODATKI Z NIEMIEC: Elterngeld
LATA skadkowe E-301
PIT 36
Zasiki dla bezrobotnych
PJU$QQD.RVRZVND
z zagranicy
ZWROT PODATKU
HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, BELGIA, AUSTRIA, IRLANDIA, NORWEGIA, DANIA
region gospodarka
Peny wywiad
z kpt. Tadeuszem
Kumierczykiem na
raciborz.com.pl
GazetaInforamtor.pl
racibrz - rafako
R E K L A M A
Budowa Narodowych Si Re-
zerwowych miaa zapewni mo-
liwoci szybkiego wzmocnienia
potencjau obronnego pastwa w
sytuacji wzrostu poziomu zagro-
e. Tymczasem wrd wielu pra-
codawcw pokutuje przekonanie,
e zatrudnienie onierza NSR po-
ciga ryzyko strat zwizanych z
jego udziaem w manewrach, czy
realizacj zada z zakresu zarz-
dzania kryzysowego. Wtpliwo-
ci te rozwiewa kpt. Tadeusz Ku-
mierczyk z Wojskowej Komendy
Uzupenie w Rybniku.
Wojciech oneczko: Kapitanie,
dlaczego warto zatrudnia o-
nierzy NSR?
Kpt. T. Kumierczyk:Bez-
pieczestwo Pastwa jest spraw
wszystkich obywateli. Obronno
wymaga zaangaowania i wsp-
pracy zarwno instytucji pastwo-
wych, jak i wszystkich obywateli,
a take przekonania o konieczno-
ci respektowania wzajemnych
potrzeb i interesw.
Jednake taki onierz musi
bra udzia w manewrach i wi-
czeniach. Czy to nie przyniesie
strat pracodawcy?
W czasie nieobecnoci pra-
cownika z powodu wykonywa-
nia obowizkw w ramach NSR,
pracodawca nie ponosi adnych
Czy zatrudnienie rezerwisty
NSR wie si ze strat?
Bezpieczestwo Pastwa jest spraw wszystkich obywateli.
wojciech oneczko
kosztw wynikajcych ze stosun-
ku pracy. Wydatki z tytuu wy-
paty pracodawcom rekompensat
pokrywane s z budetu pastwa,
z czci, ktrej dysponentem jest
Minister Obrony Narodowej.
Harmonijne wspdziaanie pomidzy sfer militarn
a pracodawcami i onierzami NSR to jedna z gwnych
przesanek sprawnego funkcjonowania NSR.
Dlatego MON odchodzi od dawnego systemu nakazowe-
go na rzecz partnerskiej wsppracy z pracodawcami.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Wyniki spek za rok 2012
doprowadziy do ostrej przece-
ny notowa giedowych.
Wzrost przychodw (1,07
mld z) przy jednoczesnym
spadku zyskw (do poziomu
7,13 mln z) i zwikszenie
ujemnego salda przepyww
fnansowych (do 344 mln z)
- oto wyniki Rafako za 2012
rok. Straty w Grupie PBG si-
gaj 3,6 mld z. Publikacja wy-
nikw fnansowych obu spek
za rok 2012 doprowadzia do
przeceny na ich akcjach.
22 marca notowania PBG
spady o 33,33 proc. (do 4 z
za walor), Rafako o 20,14 proc.
(do 5,75 z za walor). Dla ana-
litykw szczeglnie niepoko-
jce okazay si wyniki Rafa-
ko z ostatniego kwartau 2012
roku: szacowano, e w okresie
tym spka powinna wypraco-
wa 10,7 mln z zysku netto,
tymczasem w rzeczywistoci
spka zanotowaa strat netto
w wysokoci 24,7 mln z.
Obawy inwestorw wzbu-
dza fakt uzalenienia moli-
woci kontynuowania dzia-
alnoci spki od czynnikw
i podmiotw zewntrznych,
takich jak PGE (sprawa budo-
wy blokw Elektrowni Opole),
Tauron (sprawa budowy blo-
ku Elektrowni Jaworzno(III),
PKO BP (udziela Rafako kre-
dytu na prowadzenie biecej
dziaalnoci) oraz Alstom (to-
czy z Rafako wielomilionowy
spr).
TRZSIENIE ZIEMI
NA AKCJACH RAFAKO I PBG
et
W kolejnym numerze dodat-
ku Plusy dla Biznesu prezen-
tujemy gar porad dotycz-
cych zawieszenia dziaalnoci
gospodarczej.
Jak zawiesi dziaalno
gospodarcz?
Przedsibiorca, ktry nie za-
trudnia pracownikw moe
zawiesi dziaalno gospo-
darcz na okres od 1 do 24
miesicy. Jeli prowadzona
dziaalno jest spk cywil-
n, wwczas jej zawieszenie
jest moliwe tylko w przypad-
ku dokonania zawieszenia
przez jej wszystkich wspl-
nikw. We wszystkich innych
spkach osobowych decy-
zja o zawieszeniu naley do
spki, czyli przedsibiorcy.
Osoby zyczne chcce zgo-
si zawieszenie prowadzonej
dziaalnoci gospodarczej
powinny zgosi ten fakt w
formie pisemnej (zwolnionej
od opat) do Ewidencji Dzia-
alnoci Gospodarczej, nato-
miast osoby prawne - do Kra-
jowego Rejestru Sdowego.
Do czego ma prawo
przedsibiorca w okresie
zawieszenia swojej dziaal-
noci gospodarczej?
Przedsibiorca podczas za-
wieszenia nie moe wykony-
wa dziaalnoci gospodar-
czej, ani te uzyskiwa z niej
adnych przychodw. Mimo
to moe wykonywa dziaa-
nia konieczne do zachowa-
nia i zabezpieczenia rda
przychodw. Przedsibiorca
moe rwnie otrzymywa
nalenoci, ktre powsta-
y przed zawieszeniem oraz
osiga przychody nanso-
we (rwnie te z dziaalnoci
istniejcej przed zawiesze-
niem), zbywa indywidualne
rodki trwae i wyposaenie
oraz bra udzia w postpo-
waniach dotyczcych dzia-
alnoci prowadzonej przed
czynnoci zawieszenia.
O czym naley pami-
ta przy upywie terminu
zawieszenia dziaalnoci
gospodarczej?
Przedsibiorca, ktry zawie-
si prowadzon przez siebie
dziaalno gospodarcz po-
winien mie na uwadze fakt,
e jeli nie zoy przed upy-
wem 24 miesicy od dnia za-
wieszenia swojej dziaalnoci
gospodarczej odpowiednie-
go wniosku o wznowieniu
wykonywania dziaalnoci, to
jego wpis do ewidencji dzia-
alnoci gospodarczej uleg-
nie wykreleniu.
Naley rwnie pamita,
e podajc dat rozpoczcia
i dat zakoczenia przed-
sibiorca moe swobodnie
okresli okres zawieszenia
swojej dziaalnoci (okres za-
wieszenia moe zosta poda-
ny w miesicach).
10
Gazeta Informator 27 marca 2013, nr 6 (134)
<<
R E K L A M A
Gazeta Informator
PLUSY BizneSU DLA
racibrz handel
Firma Piotra Biauskiego to
doskonay przykad na kontynu-
acj tradycji rodzinnych. - Mj
tata zajmowa si instalacjami
prawie od zawsze - wyjania
waciciel. Jednake pocztki
wyglday zupenie inaczej. W
przeszoci Piotr Biauski po-
siada ... hurtowni napojw.
Wszystko zmienio si wraz z
PHU Kompan - wszystko w temacie
instalacji ogrzewania, wody i kanalizacji
Przedsibiorstwo dziaa od 1998 roku. Od 2010 roku posiada status Rzetelnej frmy.
artyku sponsorowany
phu kompan.
artykuy instalacyjne
47-400 racibrz, Ul. rYbnicka 47
tel. 32 415 98 31
www.kompan-raciborz.pl
nadejciem wielkiej wody w
1997 roku, kiedy dobrze prospe-
rujcy biznes zosta zalany.
Po kataklizmie funkcjono-
wa co prawda program likwi-
dacji szk popowodziowych,
jednake na pienidze trzeba
byo czeka. Dugo. - By to dla
mnie midzy innymi powd dla
ktrego zamknem hurtowni
napojw. Nie mogem pozwoli
sobie na czekanie na fundusze.
Zdecydowaem si na wsp-
prac z ojcem. Pocztkowo od-
powiedzialny byem za zaopa-
trzenie, ale z czasem przejem
biznes. Ta frma, ktr prowadz
obecnie, powstaa rok po powo-
dzi, wic w 1998 roku - wyja-
nia P. Biauski.
W Przedsibiorstwie Han-
dlowo-Usugowym Kompan
mona naby koty, grzejniki,
rury... praktycznie wszystko,
co potrzebne jest do instalacji
ogrzewania, wody czy kanaliza-
cji. Prowadzenie tego typu dzia-
alnoci nie jest atwe ze wzgl-
du na konkurencj marketw
budowlanych, ale... - Mdry
W Przedsibiorstwie Handlowo-Usugowym Kompan mona naby koty, grzejniki, rury...
praktycznie wszystko, co potrzebne jest do instalacji ogrzewania, wody czy kanalizacji.
klient wie, e taniej nie znaczy
lepiej. Czsto tumaczymy na
czym polega zaleno midzy
cen a jakoci. Nie wszyscy
klienci chc nam wierzy. Ci,
ktrzy nam zaufali, na pewno
nie auj - mwi P. Biauski nie
zaamujc rk. - Myl, e taka
sama sytuacja powtarza si te w
innych miastach. W cigu ostat-
nich lat weszy do Raciborza du-
e frmy sieciowe, zajmujce si
sprzeda podobnych produk-
tw, co niestety stwarza zagroe-
nie dla takich maych biznesw,
jak mj. Odkd powstaj wok
nas te due kompleksy handlo-
we, musielimy odpuci sobie
pewne brane. Niestety czsto
nie jestemy w stanie konkuro-
wa pod wzgldem asortymen-
tu z duymi sieciwkami. Poza
tym, due markety czsto posia-
daj towar tzw. promocyjny, kt-
ry moe wydawa si atrakcyjny
klientom. Jednak ja zawsze prze-
strzegam klientw przed takimi
towarami, bo s one na og ja-
koci jednorazwek. Ludzi trze-
ba uwiadamia, e nie kady
promocyjny artyku jest okazj.
Tasze nie znaczy lepsze. - kon-
tynuuje.
Lata obecnoci na rynku
przekadaj si na renom. To
wanie ona decyduje o powo-
dzeniu biznesu, ktry prowadzi
P. Biauski. Mocn stron PHU
Kompan jest rwnie lokali-
zacja frmy przy ruchliwej uli-
cy Rybnickiej, ktra zapewnia
atwy dojazd. Poza tym sklep
posiada duy parking i jest wi-
doczny z ulicy.
PHU Kompan od listo-
pada 2010 roku nieprzerwanie
uczestniczy w programie Krajo-
wego Rejestru Dugw Rzetel-
na frma. Na czym polega owa
wsppraca i w jaki sposb przed-
sibiorstwo zasuyo na status
Rzetelnej frmy? - Udostp-
niamy szereg informacji wiad-
czcych o naszej wiarygodnoci.
Na yczenie naszych kontrahen-
tw i klientw udostpniamy in-
formacje rejestrowe, dane o oso-
bach decyzyjnych w frmie oraz
uzyskanych osigniciach - wy-
jania krtko P. Biauski.
F
o
t
.
A
n
n
a
B
u
r
e
k
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
11 >>
Gazeta Informator 27 marca 2013, nr 6 (134)
F
o
t
.
A
u
t
o
r
Z
d
j

c
i
a
R E K L A M A
W Centrum Dachowym Gerarda Kociby mona skorzysta z usug fachowych dekarzy,
ale rwnie kupi materiay po niskich, producenckich cenach.
Dachy z trzydziestoletni gwarancj
Budujemy zadowolenie klienta poprzez jako naszych usug, warto oferowanych produktw, a take rzeteln obsug.
powiat raciborski - usuGi i handel
Centrum Dachowe Ge-
rarda Kociby od momentu
zaistnienia na rynku wycho-
dzi naprzeciw swoim klien-
tom starajc si zapewni im
kompleksow obsug, po-
czynajc od doradztwa tech-
nicznego, przez pomoc w
doborze najwaciwszej kon-
strukcji szkieletowej dachu,
usug wstpnego kosztory-
sowania i wizualizacji, po-
krycia dachowego oraz ele-
mentw skadowych (okna
dachowe, wietliki, ocieple-
nie, elementy wykoczenio-
we), a koczc na termino-
wym dostarczeniu materiau
na miejsce budowy oraz wy-
konaniu go.
- Powodem dla ktrego
tak wielu ludzi jest zado-
wolonych z naszych usug
jest nie tylko fakt, i kade-
go klienta traktujemy indy-
widualnie oraz wiadczymy
kompleksowe usugi w tym
zakresie ale to, i w naszej
ofercie znajduje si tak bo-
gaty asortyment najbardziej
docenionych przez klientw
marek, ktrych celem jest
dostarczenie najlepszych
rozwiza na jak najduszy
czas - informuje G. Koci-
ba. - Wystarczy wspomnie
e na same blachy dachowe
(blachodachwki) dajemy 30
lat gwarancji. Budujemy za-
dowolenie klienta poprzez
jako naszych usug, war-
to oferowanych produktw
a take rzeteln obsug - do-
daje waciciel.
Mocn stron biznesu
Gerarda Kociby jest roz-
bicie dziaalnoci na brane
usugow i handlow. - Zda-
artyku
sponsorowanY
centrUM
dachowe
Gerard kociba
47-470 krzanowice
ul. duGa 22
47-400 racibrz
Ul. rYbnicka 47
rzaj si klienci, ktrzy ma-
j swoich znajomych dekarzy
lub sami si na tym znaj i po
prostu kupuj u nas materia.
Ceny mamy bardzo niskie,
takie jak u producenta, wic
ta cz naszej dziaalnoci
dziaa bardzo dobrze - mwi
pracownik Centrum Dacho-
wego Karol Kukliski.
Z drugiej strony na rynku
wcale nie ma zbyt wielu fa-
chowcw - dekarzy, wic i ta
cz dziaalnoci sprawdza
si doskonale. - Klienci, kt-
rzy decyduj si na skorzy-
stanie z naszych usug nigdy
nie odchodz niezadowoleni.
Trwao i solidno - to na-
sze atuty. Poza tym dach jest
najwaniejsz czci domu,
on zapewnia ochron, kady
musi go mie, a do tego mu-
si on by naleycie wykona-
ny - zapotrzebowanie na te
usugi, szczeglnie wykona-
ne prawidowo, nie spada -
objania mocne strony bran-
y i Centrum Dachowego K.
Kukliski.
O powstaniu centrum Da-
chowego zadecydowaa ch
prowadzenia dziaalnoci na
wasny rachunek i potrzeba
rynku. W tamtym czasie, a
byo to 15 lat temu, w Krza-
nowicach nie byo drugiego
takiego fachowca i punktu,
wic rozpoczcie dziaalno-
ci przez Gerarda Kocib
byo idealnym trafieniem w
nisz. Motto firmy - trwa-
o i solidno - jak ula
pasuje do Centrum Dacho-
wego i sprawia, e firma od
lat utrzymuje si na rynku.
Warto wspomnie, e firma
od maja 2008 roku nieprze-
rwanie uczestniczy w progra-
mie Rzetelna Firma.
eby nawigacja dobrze pro-
wadzia do celu, potrzebna jest
aktualna mapa, poniewa dro-
gi mog zmienia si nawet o
15 proc. w cigu roku. Korzy-
stanie z przestarzaej pociga
za sob ryzyko bdzenia, ko-
potliwych objazdw, a nawet
znacznego nadkadania drogi.
W sytuacji, gdy buduje si co-
raz wicej drg, tworzy nowe
wzy, ronda, a nawet osiedlo-
we uliczki, trzeba regularnie
aktualizowa mapy wgrane do
nawigacji. Dziki temu system
wyznaczy tras uwzgldniaj-
c wszystkie nowe inwestycje
drogowe.
Do gwnych powodw, dla
ktrych warto regularnie aktua-
lizowa mapy mona zaliczy:
1. Oszczdno paliwa.
Nawigacja pozwala zwik-
szy efektywno paliwa do
12 proc., co przekada si na
znaczne oszczdnoci w ska-
li roku - aktualizacja moe
te oszczdnoci dodatkowo
zwikszy, zapewniajc dostp
do najaktualniejszych tras.
2. Zmniejszenie liczby
przejechanych kilometrw.
Im aktualniejsza mapa, tym
ilo nadrabianych kilome-
trw spada.
3. Oszczdno czasu. Je-
li mamy problem z czstym
spnianiem si, aktualna ma-
pa pozwoli nam wyznaczy
najszybsz tras, korzystajc z
najnowszych informacji o sie-
ci drg.
4. Bezpieczestwo. Pomoc
w pozbyciu si obawy przed
zgubieniem w nieznanym miej-
scu, dziki najnowszej mapie.
5. Pomoc w sytuacjach
awaryjnych. Moliwo od-
nalezienia najbliszej stacji
benzynowej, gdy brakuje pali-
wa lub szpitala czy posterunku
policji.
racibrz handel i usuGi
Nawigacja jest tak dobra,
jak aktualne s mapy
Dobra nawigacja to oszczdno i bezpieczestwo.
F
o
t
.
t
e
l
e
f
o
n
y
n
a
w
i
g
a
c
j
e
.
p
l
artyku
sponsorowanY
47-400 racibrz
ul. rzenicza 2
tel. 32 414 02 99
607 635 054
Dziki temu - bez wzgldu
na to, czy poruszasz si po dro-
gach lokalnych czy wyjedasz
w podr - moesz korzysta z
najlepszego systemu nawigacji i
czu si wszdzie jak u siebie.
Aktualne mapy nawiga-
cji pozwalaj zwikszy
efektywno zuycia
paliwa o 12 proc.
PLUSY BizneSU DLA
www.centrumdachowe.pl
12
Gazeta Informator
<<
27 marca 2013, nr 6 (134)
zanUSSi na proMocJi alManachU proWincJonalneGo
czeski poeta petr kral, reyser krzysztof zanus-
si oraz poeta Jarosaw Mikoajewski bd promowali
najnowszy, siedemnasty numer almanachu prowin-
cjonalnego. W trakcie spotkania zostanie zaprezento-
wany nowy numer almanachu prowincjonalnego w
wersji dwujzycznej, jak rwnie niektrzy z autorw,
m.in. modzi autorzy, biorcy udzia tego dnia w war-
sztatach literackich z petrem kralem.
publicystyka
religia lsk
R E K L A M A
28 padziernika 312 roku
cesarz konanstantyn Wielki
zwyciy swego konkurenta,
wroga cesarstwa i chrzecija-
stwa, cesarza Maxencyusza.
W zwycistwie miao mu do-
pomc ukazanie si cudowne-
go znaku na niebie. Wdzicz-
ny Bogu za zwycistwo,
konstanty ogosi w lutym
313 roku edykt mediolaski,
ktry po latach przeladowa
dawa chrzecijanom wolno
wyznawania religii.
o przeomowym dla roz-
woju chrzecijastwa wyda-
rzeniu pamita papie pius X,
ktry w licie z dnia 8 marca
1913 roku wezwa katolikw
do uroczystego obchodzenia
sawetnej rocznicy, obiecu-
jc odpust jubileuszowy dla
mieszkacw rzymu i tych,
ktrzy do niego przybd.
Wezwanie ojca wite-
go znalazo swj odzew na
lskiej ziemi - w lskiej
jubileuszowej pielgrzymce
do Wiecznego Miasta wzi-
y udzia 372 osoby, wrd
ktrych znaleli si rwnierz
parafanie z Brzezia, ktrych
prowadzi ks. karol riedel,
przyszy budowniczy kocioa
w Brzeziu, wwczas ks. pro-
boszcz z pogrzebienia.
Uczestnikami pielgrzym-
ki z Brzezia nad odr byli:
Mandera jzef, grimm
ludwik, jendrzejczyk
jzef, Waach antoni,
Malon jan, goll Wa-
lenty, Wincierz joanna,
jambor anastazja, jam-
bor Marta, solich julian-
na, Popea Franciszka,
zuber jzefa, Myliwiec
agata, Drodok jadwi-
ga, jendrzejczyk Pauli-
na. z potrzebienia do rzy-
mu powdrowali - steinert
olga, Dudek jan, gensty
Walentyn, bulka Fran-
ciszka, Kuczek Marta, bi-
niasz joanna, z kornowa-
ca - Kolonko Franciszek,
Chrobok ludwik, gomo-
lec Konstancja, baszczok
Maria, gabry anastazja,
z nieboczw - Wiktoria Wa-
lenko.
caa lska pielgrzymka
bya podzielona na 26 grup.
Jej pocztek zaplanowano na
28 wrzenia, a koniec na 11
padziernika. podr odby-
waa si drog kolejow. po-
niej prezentujemy fragment
ciekawego rwnie i dzisiaj
opisu podry, zwaszcza,
e niewiele si w tej materii
zmienio w cigu minionych
stu lat.
Niedziela, dnia 28 wrze-
nia. Pocig osobowy wyje-
da z Bytomia w poudnie o
godz. 12,30 i stanie w Gliwi-
cach o godz. 12,52, a w K-
rzierzynie o godz. 1,40. Tu
czekaj nas ptnicy z lska
redniego i Dolnego. Odjazd
z Kdzierzyna o 2 godz. Po
pgodzinnej jedzie osignie-
my Racibrz, gdzie si jeszcze
duo pielgrzymw przyczy,
a p godziny pniej stacja
graniczna Bogumin (...).
po dotarciu do rzymu (3
padziernika 1913 roku) pt-
nicy mieli okazj uczestniczy
w audiencji u ojca witego,
ktra przypada na dzie 5
padziernika.
Do audyencyi wsplnej
nie jest dla pa i panw prze-
pisane ubranie osobne (Na
audyencyii prywatn ato-
li maj si mczyni stawi
w fraku i w biaej krawatce,
panie w czarnej sukni i czar-
nej chustce koronkowej na
gowie, ksia w sutannie) W
kadym razie idzie si bez r-
kawiczek (...).
powrt do domw zapla-
nowano na 11 padziernika.
W stuletni (cho niedo-
kadn) rocznic tego wa-
nego dla nas epizodu z ycia
kocioa miao miejsce inne,
wielkie wydarzenie - wybr
nowego papiea - Franciszka.
na podstawie:
Brzeski parafanin,
nr 2 (34),
12 kwietnia 1998,
s. 4 - 5.
100 - lecie lskiej pielgrzymki do rzymu
Sto lat temu, w marcu 1913 roku, pius X wezwa katolikw do pielgrzymki do rzymu.
odpowiedziao mu 372 mieszkacw lska, w tym mieszkacy Brzezia.
wojciech oneczko
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
.
T
.
C
z
a
j
k
a
Uczestnicy lskiej pielgrzymki do Rzymu z 1913 roku. Zdjcie wykonano najprawdopodobniej 5 padziernika 1913 roku. W ostatnim rzdzie, 13 z prawej ks. Karol Riedel.
13
Gazeta Informator
< <
27 marca 2013, nr 6 (134)
zdrowie
cho SzczepiMy Si rzaDzieJ, przypaDkW Grypy Byo MnieJ
W 2012 w powiecie raciborskim zanotowano o blisko
200 przypadkw grypy mniej ni rok wczeniej, mimo i
ju czwarty rok z rzdu spada odsetek osb szczepicych si
przeciw tej chorobie - wynika z raportu sanepidu za ubiegy
rok. niepokojcym zjawiskiem jest spory wzrost zachorowa
na takie choroby zakane jak ponica (wzrost o 191%), krztu-
siec (146%) oraz ryczk (100%).
R E K L A M A
W nawizaniu do poprzed-
niego artykuu chcielimy
przedstawi pastwu niekt-
re z rozwiza,jakie oferuje
stomatologia estetyczna.
WyPeNieNia
KoMPozytoWe
obecnie stosowane mate-
riay do wypenie ubytkw s
bardzo wysokiej jakoci. S to
materiay wiatoutwardzal-
ne. oddaj wiernie naturalny
kolor i przezierno kadego
zba. podczas zakadania wy-
penienia stosuje si specjal-
ne kleje systemy czce,
poprawiajce szczelno i si
poczenia materiau z zbem.
adne inne materiay nie wy-
korzystuj tego typu udogod-
nie.
nowoczesne materiay s
bardzo odporne na cieranie,
wypukiwanie i odkruszanie
fragmentw, idealnie pole-
rowalne, co przedua ich y-
wotno i pikny wygld. ka-
dy z pastwa powinien mie
wiadomo, e pacc za
usugi stomatologiczne (naj-
czciej wypenienia), powi-
nien wymaga wanie takich
materiaw.
iNlaye, oNlaye
W przypadku zniszczenia
duych fragmentw zba za-
oenie zwykego wypenienia
jest czsto niemoliwe. prze-
cienia mechaniczne spo-
wodowane siami ucia znisz-
czyyby rozlege wypenienia
wkrtce po jego zaoeniu. W
takich sytuacjach stosuje si
inlaye i onlaye (wkady i na-
kady). Wykonuje je technik
w laboratorium protetycznym
na podstawie wycisku wyko-
nanego przez lekarza.
takie uzupenienia ide-
alnie odtwarzaj brakujce
tkanki zba zwaszcza w od-
cinach bocznych (zby trzo-
nowe i przedtrzonowe). S
estetyczne, odtwarzaj ksztat
anatomiczny i punkty styczne
z zbami ssiednimi. inlaye i
onlaye mog by wykonane
z kompozytu, porcelany lub
tlenku cyrkonu. Dobr od-
powiedniego materiau jest
spraw indywidualn dosto-
sowan do potrzeb kadego
pacjenta.
liCWKi
obecnie bardzo popu-
larnym rozwizaniem este-
tycznym w stomatologii s
licwki. Dziki nim moemy
zmieni wygld przednich
zbw. Mona zmieni ich
ksztat, kolor, przykry prze-
barwienia, wyrwna nierw-
ne zby a take starte, wysu-
nite lub cofnite. rwnie
uszkodzenia mechaniczne
mona naprawi stosujc li-
cwki. Wykorzystujc t me-
tod na dugie lata mona od-
mieni umiech i poprawi
samopoczucie. S dwie mo-
liwoci wykonania licwek:
Bezporednia jednowi-
zytowa, wykonywane przez le-
karza w gabinecie. najczciej
wybierana, gdy po okoo go-
dzinie wychodzimy z gabine-
tu stomatologicznego z pik-
nymi zbami. W tej metodzie
stosujemy licwki kompozy-
towe, ktre dopasowywane s
do wielkoci i ksztatu zbw
pacjenta i za pomoc materia-
u kompozytowego przykleja-
ne s do zbw. Uzyskujemy
pikny efekt w krtkim czasie.
licwki tego typu mog by
stosowane do ukrycia drob-
nych defektw zbw przed-
nich.
stoMatologia powiat raciborski
Stomatologia estetyczna XXi wieku
Dziki najnowszym zdobyczom technologicznym mona cieszy si zdrowym i piknym umiechem.
porednia - licwki wy-
konywane w laboratorium
protetycznym na podstawie
wycisku wykonanego przez
lekarza. W tej metodzie
opracowujemy powierzch-
ni przedni zba, uzyskujc
miejsce dla przyszej licwki.
pobierany jest wycisk. tech-
nik wykonuje licwk pe-
noceramiczn lub napalan
na podbudowie z tlenku cyr-
konu. licwki wykonywane
metod poredni s grub-
sze i pozwalaj na likwidacje
i ukrycie rozlegych defektw
zbw przednich.
licwki niezalenie od
ich rodzaju to bardzo precy-
zyjne odbudowy, przynosz-
ce pikny i trway efekt. nie
przebarwiaj si, nie ciem-
niej, s byszczce, gadkie
i do zudzenia imituj natu-
ralne pikno zbw.
KoRoNy
W przypadku koniecz-
noci stosowania koron pro-
tetycznych proponujemy dla
pacjentw o bardzo wysokich
wymaganiach estetycznych
uzupenienia pozbawione
metali. poza bezkompromi-
sow estetyk, minimalizuj
ryzyko alergii (uczulenia na
metale) oraz eliminuj prob-
lem elektrogalwanozy, czyli
przenikania jonw metali do
organizmu pod wpywem li-
ny (efekt sinych dzise).
Wykonywane s uzupe-
nienia penoceramiczne lub
ceramiczne na podbudowie
z tlenku cyrkonu. labora-
torium z jakim wsppracu-
je nasza poradnia wykonuje
uzupenienia penoceramicz-
ne w sysytemie laVa. Jest to
innowacyjny system stero-
wany cyfrowo o niespotyka-
nej dotd precyzji i dopaso-
waniu, jest to tzw. technika
caD/caM. kady pacjent
otrzymuje certyfkat jakoci
wykonanej pracy. prace wy-
konane w takiej technice po-
zwalaj na uzyskanie dosko-
naych efektw estetycznych
i penej harmonii uzupenie
z otaczajcymi je tkankami.
tlenek cyrkonu jest najbar-
dziej biozgodny tkankowo,
nie podrania tkanek i jest
bardzo odporny na dziaa-
nie si ucia, nie ma wic ko-
niecznoci stosowania uzu-
penie porcelanowych na
metalu, zwaszcza w odcin-
ku estetycznym.
iMPlaNt
coraz wicej pacjentw
z brakami pojedynczych z-
bw nie decyduje si na wy-
konanie mostw. Wie si
to z opracowaniem zdro-
wych ssiednich zbw, co
zawsze stanowi pewne ryzy-
ko. idealnym wspczesnym
rozwizaniem jest wprowa-
dzenie implantu. Jest to za-
bieg prosty, nie obciajcy
w aden sposb organizmu,
wykonywany w znieczuleniu
miejscowym. Wykonuje si
go w gabinecie stomatolo-
gicznym po dokadnej diag-
nostyce klinicznej i radiolo-
gicznej (cznie z badaniem
3D).
W pierwszym etapie w
miejsce brakujcego zba
wprowazdona jest ruba ty-
tanowa. po okresie gojenia
(kilku miesicy), gdy implant
zronie si z koci, wykonu-
je si na nim specjalny flar,
na ktrym za zostaje osa-
dzona korona porcelanowa.
Wykonanie implantw jest
take alternatyw dla nie-
estetycznych i niewygodnych
protez ruchomych.
Dziki najnowszym zdo-
byczom technologicznym
mona cieszy si zdrowym
i piknym umiechem. a dla
nas, stomatologw, najwik-
szym sukcesem jest szczli-
wy pacjent, dlatego z przy-
jemnoci proponujemy
pastwu rozwizania, ktre
podnios komfort ycia.
zapraszamy
do odwiedzania
naszej placwki
Zesp lekarzy
stomatologw
centrum Stomatologii
estetetycznej i implantologii
artyku
sponsorowanY
neo-dent
47 - 400 racibrz
Ul. Mickiewicza 18
godzinY otwarcia:
pon - pt: 8-20
sob: 9-14
tel. 32 755 21 31
mail:
kontakt@neo-dent.eu
14
Gazeta Informator
<<
27 marca 2013, nr 6 (134)
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
POMOC
DROGOWA
holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
krystian karcz,
47-400 racibrz,
ul. kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
motoryzacja
AUTO-GARA
MerceDeS-aUDi-BMV-VolVo
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze,
napdowe
Ul. klasztorna 9
47-400 racibrz
tel. 32 419 06 027
ogoszenia
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
krzysztoF ksik
MeChaNiKa oPoNy
aluFelgi Felgi
Serwis ogumienia
Demonta i monta opon run
Flat. Gacka rajmund
ul.Mariaska 25
racibrz tel. 504-476-839
FELGI STALOWE - DUY WYBR
Firma
CETUS-Energetyka
Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany,
ul. Spacerowa 2
sprzeda samochody uywane:
FoRD MoNDeo
1.8 benz.
1999: 3,400 z
bWM 2,8 benz.
1997: 11,000 z
opel astra
2004: 10,900 z
bMW
2000: 16,000
staR 266 z hDs
1991: 44,ooo
Telefon kontaktowy:
694 472 697
zamie oGoszenie drobne
ZOMOWANIE WSZELKICH POJAZDW
holowanie gratis,
Ul. rudzka 66, 47-400 racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEL. 324151991, 691960146
autoMyjNia
seRWis oPoN
staCja lPg
Zakad Usugowo Handlowy
Franciszek Solich
ul. raciborska 77
47-400 chaupki
Telefon:
505 153 917
502 372 402
Oferujemy usugi z zakresu: mycia, czyszczenia
i prania samochodw osobowych, busw i ciarowych
Ponadto pranie dywanw, kompletw wypoczynkowych, itp.
Sprzeda opon nowych, uywanych i bienikowanych
aUto kaSacJa
zaWiaDczenia Do
WyDziaU
koMUnikacJi pac
naJlepieJ
tel. 692 236 095 Jak czSto
WyMienia oleJ?
okresowe sprawdzanie poziomu oleju w silniku i jego wymiana
w odpowiednim momencie to podstawowe czynnoci, ktre powinien
kontrolowa kady kierowca. olej wymieniamy zgodnie z zaleceniami
producenta opisanymi w instrukcji obsugi samochodu. W wikszo-
ci przypadkw okrelony jest przebieg lub czas, co jaki powinnimy
wymieni olej. Drobniejszym drukiem napisane jest, e w przypadku
eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach olej naley wymienia
czciej.
okazuje si e owe nietypowe warunki zdarzaj si bardzo cz-
sto: jazda w gstym ruchu miejskim i na krtkich trasach, nieuywanie
samochodu przez duszy okres czasu, intensywne uytkowanie auta,
czste poruszanie si po bezdroach, modyfkacje podwyszajce moc
silnika, wysoki przebieg auta.
Wrd kierowcw panuj rne opinie na temat tego jak czsto
wymienia olej w silniku. Jedna z nich gosi, e zbyt czsta wymiana
smarowide jest marnotrawstwem i lobbingiem producentw olejw
(i zatruwa rodowisko). podczas eksploatacji w oleju silnika zbieraj si
czsteczki sadzy w wyniku czego powstaje smolista substancja, ktra
sama w sobie wietnie smaruje elementy silnika, zwiksza jego moli-
woci oraz wydua ywotno. Jeli tak to co z wilgoci i osadami?
Stary olej silnikowy zaczyna wchania wilgo, ktra zmienia jego
skad i gsto. pod wpywem czynnikw eksploatacyjnych po pewnym
czasie poziom zanieczyszczenia oleju staje si wysoki, dodatki uszla-
chetniajce strac waciwoci, co moe doprowadzi do zatkania fl-
tru oleju i zmiany zuytego oleju w czarn ma, ktr niezwykle ciko
usun z silnika. nieprawidowa fltracja oleju powoduje osadzanie si
nagaru w silniku oraz powoduje znaczny wzrost zuycia czci silnika,
co prowadzi do jego uszkodzenia.
zaleca si kontrol poziomu oleju co ok. 1000 km. kontrolowanie
poziomu oleju jest jednym z podstawowych obowizkw kierowcy.
niezalenie od przebiegu zaleca si jednak wymian oleju silnikowego
nie rzadziej ni raz na rok.
Gazeta Informator
< <
27 marca 2013, nr 6 (134)
ramka ogoszenie
grafczne - 30z
(ceny netto)
cennik oGosze
usuGi
MedYcYna
nowo otwarta poradnia ortope-
dyczna przy centrum zdrowia
ul. ocicka 51a w raciborzu. czyn-
na w poniedziaki w godzinach:
16-18. rejestracja telefoniczna:
781-289-867
akupunktura, leczenie zespow
blowych krgosupa, zmian
zwyrodnieniowych kolan, ni-
etrzymanie moczu, ylaki odbytu.
rejestracja: racibrz ul. ocicka
51a, rudnik ul. Soneczna 38a,
tel: 781-289-867
drobne - 5z
drobne w ramce - 9z
na tle kolorowym - 12z
ramka, ogoszenie
tekstowe - 18z
Firma Cetus
-energetyka gazowa sp. z o.o.
44-266 wierklany, ul. Spacerowa 2
zatrudni pracownikw
na stanowisko:
brygadzista sekcji wodno-kanaliza-
cyjnej. Wymagane dowiadczenie
w zawodzie.
telefon kontaktowy:
32 4327600
lekarz weterynarii Janusz lenik,
racibrz ul. ocicka 19
tel.: 32 415 52 10
www.lekarzweterynarii-raciborz.pl
pro-Dach
budujesz, remontujesz - zadzwo
do nas, nie poaujesz. telefon:
795 665 976
FryzJerStWo
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 racibrz,
ul. opawska 82a/1B
tel. 32 4179201
kom. 507061632
Dojazd do osb starszych
Sklep Wielobranowy irena
przeniesiony z ul. opawskiej 3 na
ul. londzina 9/1a oferuje bogaty
asortyment (1001 drobiazgw),
m.in.: akcesoria do sprztu aGD.
kontakt: 600-070-820
ogoszenia 1S
restauracja Smaki wiata
rynek 4, racibrz
zatrudni kucharzy,
pomoc kuchenn.
Wiadomo w restauracji
tel. 32 415 15 11
Jeste kreatywny, masz dowiad-
czenie w handlu i niewielki kapi-
ta, a nie masz pomysu na biznes.
poszukujemy aganta do prow-
adzenia sklepu nabiaowego.
kontakt: 509049573
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
Sprbuj! tel. 32-414-07-77,
500-776-920
PRaNie DyWaNW
oRaz taPiCeRKi MebloWej
parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej i samocho-
dowej. atrakcyjne ceny!!!
tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
WGiel BrUnatny,
ekoGroSzek, Flot, MU
od 120 z do 260 z
DreWno rozpakoWe,
opaoWe, koMinkoWe.
tranSport
tel. 799 227 061
opa, WGiel, Flot,
MU, WGiel BrUnat-
ny,
ekoGroSzek SzyBki
tranSport
DreWno opaoWe
tel. 694 500 876
Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe w Wojnowicach, 67 m2,
i pitro. cena 84 000 z.
telefon: 605 056 206
nieruchomoci
poddasza: docieplenia
i zabudowa G-k, Usugi Malar-
skie, Gadzie gipsowe
tel. 886 675 663
884 347 204
kredyty z przeterminowaniem
na 10 lat, kredyty bez Bik,
chwilwki z komornikiem.
tel. 533-253-653
pilnie sprzedam M3, 53 m2 w
raciborzu przy ul. orskiej 59/9,
iV p. telefon: 694-038-897
chcesz szybko i bez zbdnych
formalnoci otrzyma kredyt?
U nas jest to moliwe! oferu-
jemy kredyty bankowe, poza-
bankowe i chwilwki. zapra-
szamy Strefa Biznes, racibrz,
ul. opawska 76. tel. 882-19-34-34,
882-19-33-33
kredyty i leasingi samochodowe
na owiadczenie, uproszczona
procedura, decyzja tego samego
dnia. zapraszamy Strefa Biznes,
racibrz, ul. opawska 76. tel.
882-19-34-34, 882-19-33-33
Jeste na karcie podatkowej?
potrzebujesz kredytu? U nas
procedura uproszczona. kredyt
na owiadczenie do 200.000z.
zapraszamy Strefa Biznes, raci-
brz, ul. opawska 76. tel. 882-
19-34-34, 882-19-33-33
finanse
16
Gazeta Informator 27 marca 2013, nr 6 (134)
<< reklama

You might also like