ประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์) ปีการศึกษา 2556

ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป และคะแนน O-NET
ห้องที่ เลขที่
4
9
5
1
3
3
1
7
1
5
7
2
6
5
7
6
7
6
8
3
5
8
1
5
3
1
9
3
3
5
7
2
5
1
6
7
2

34
6
6
35
3
1
10
3
33
24
12
35
22
25
27
25
7
1
8
6
12
7
34
9
17
28
17
24
9
14
30
23
16
11
3
8
4

ชือ่
น.ส. สิริกร
น.ส. ศิริลักษณ์
น.ส. กชกานต์
น.ส. ธิดารัตน์
น.ส. ศุภสิ รา
น.ส. อนงค์นาถ
น.ส. สุปราณี
น.ส. อรวลี
น.ส. ศศิวรรณ
นาย ธนกร
นาย กฤตภาส
น.ส. วรินทร
นาย สิทธิพงษ์
น.ส. ณัฐนรี
นาย นรพนธ์
น.ส. ศุภกานต์
นาย อัษฎายุธ
น.ส. ญาณิชญา
น.ส. กาญจนา
นาย จตุพร
น.ส. ขนานันท์
นาย ณัฐพล
น.ส. มุกธิดา
น.ส. นิรชา
นาย วีระโรจน์
น.ส. มาสินี
นาย สรศักดิ์
น.ส. ชญานี
นาย นครินทร์
น.ส. วาสนา
น.ส. ปรารถนา
น.ส. โชติกา
น.ส. ยศวิภา
น.ส. กัลยรักษ์
นาย วิชญ์พล
น.ส. ภาวีณี
น.ส. รัชดาภรณ์

สกุล
สายขุน
ชูเดช
รัชวการ
พิมพ์หล่อ
ไชยรัตนโชติ
มาลา
เนาวกุล
ปลูกชาลี
ขึ้นนกขุ้ม
ทวีชีพ
จิรเกษมสุข
อิงชัยภูมิ
แก้ววังป่า
หาญเวช
วงศ์สวัสดิ์ไพศาล
การจันดา
มีสุวรรณ
คุ้มจันอัด
ชมชัย
อุดมทรัพย์
นาคสมบูรณ์
เลียวชัยภูมิ
พงษ์จันทร์
หงษ์กาญจนพงษ์

เริงอาจ
ศรีงาม
ผดุงพล
ดาเล็ม
มีสุวรรณ
เบ้าหินลาด
หาญละคร
พรมมาบุตร
คาหมาย
โรจนศิริ
เกื้อกูลวงษ์
พลแสน
วรรณพงษ์

คะแนนรวม ลาดับที่ หมายเหตุ
58.86
54.97
54.08
53.89
53.71
53.42
53.35
52.96
52.95
52.72
52.27
52.18
51.83
51.59
50.98
50.93
50.81
50.47
50.41
50.04
49.88
49.58
49.43
49.19
48.93
48.63
48.42
48.19
48.17
47.75
47.64
47.42
47.27
47.26
47.22
47.13
47.06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์) ปีการศึกษา 2556

ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป และคะแนน O-NET
ห้องที่ เลขที่
6
3
5
7
1
9
8
6
5
3
5
1
5
9
7
8
8
8
2
3
3
4
1
4
1
7
1
4
4
6
7
5
7
7
4
4
8

19
12
23
5
9
25
34
6
32
32
5
5
30
19
6
25
16
9
34
22
2
18
16
6
23
16
25
4
14
28
19
2
23
1
32
19
3

ชือ่
น.ส. กาญจนา
นาย ณัฐวิทย์
นาย วีระศักดิ์
นาย กุศลศิริ
นาย ธนัท
น.ส. ภานุมาศ
นาย ศิริพงษ์
นาย ปกรณ์
นาย วณัฐพงษ์
น.ส. ชาลิสา
นาย นฤเบศร์
นาย ธนเดช
น.ส. พรวิภา
นาย ชัยยศ
นาย ภานุ
นาย ยุรนันท์
น.ส. เกณิกา
น.ส. สุกัญญา
น.ส. ศศิวิมล
น.ส. ชุติกาญจน์
น.ส. ปิยธิดา
นาย ศุภฤทธิ์
น.ส. สุภาพร
น.ส. อาภาภัทร
นาย วิวัฒน์
นาย เดียว
น.ส. วิไลวรรณ
น.ส. ระพีภรณ์
น.ส. กุลณัฐ
นาย นครินทร์
น.ส. ปวรชนก
นาย กิตติพงศ์
นาย เอกภพ
น.ส. ณัฐณิชา
นาย นันทิพัฒน์
น.ส. เบญจวรรณ
น.ส. ปิยนันท์

สกุล
ศรีวงษ์ชัย
กล้ารบ
วิพรรณะ
เศษแพง
อุดมศิลป์
วิชัยโย
บุญดีมาก
กิระวัฒน์
ชุ่มหมืน่ ไวย์
ทวีวัฒนพงษ์
นารีจันทร์
แซ่โล้ว
โรมโคกสูง
สายบุตร
บุญหมัน่
ขันธ์ศรี
บุญโสม
นิรัตนพงษ์
เชาว์ปรัชญากุล
เจริญสุข
ชนะพาล
ภูมิขุนทด
พงษ์จันทร์
กุลสว่าง
ไอยรา
ตวงวิไล
ทนโนนแดง
ทรงจอหอ
พิมพ์ศร
วงษ์มนตรี
ขาหินตั้ง
พงษ์จานงค์
อินาวัง
เลขาโชค
เอี่ยมศรี
โชคสวัสดิ์
ไทยจันอัด

คะแนนรวม ลาดับที่ หมายเหตุ
46.92
46.79
46.75
46.57
46.48
46.43
46.39
46.21
45.96
45.92
45.89
45.75
45.71
45.56
45.50
45.07
45.05
45.03
44.82
44.81
44.75
44.74
44.53
44.51
44.45
44.40
44.31
44.23
44.10
44.05
44.04
44.01
44.01
43.87
43.82
43.66
43.43

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์) ปีการศึกษา 2556

ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป และคะแนน O-NET
ห้องที่ เลขที่
8
2
9
9
5
2
1
5
9
2
7
4
8
8
5
2
7
7
2
5
1
4
8
6
4
8
9
8
3
5
1
6
4
6
6
2
1

33
33
9
18
17
20
4
29
8
2
24
24
17
22
18
12
9
35
30
13
32
22
31
13
5
32
15
28
5
3
13
12
3
7
33
8
31

ชือ่

สกุล

นาย มรุธพล
จันทราศรี
นาย อนุชา
วงศาเทียม
น.ส. ปัทมา
ศรีสะพุง
นาย พงพิทักษ์
ทวีโชค
นาย นุติ
นึกชัยภูมิ
นาย ศักดิ์ธร
รัตนแสง
น.ส. เกษรี
ศรีใหม่
น.ส. อัจฉรา
แก้วบับพา
น.ส. สุธิตา
คุณพรม
นาย ธารินทร์
บรรเทิงใจ
นาย กณิศ
เทียมเสมอ
น.ส. ณัฐญาพร
ศรีพุทธดิลก
น.ส. จิราพรรณ
นามชัยสงค์
นาย พิริยะ
พระไตรยะ
น.ส. ชุติมา
เผือดนอก
นาย ยูอิจิ
คิมูระ
น.ส. พิมพ์สุดา
วัฒนสาร
น.ส. ทิพย์ประพากรณ์ พรมมา
น.ส. ณิชกานต์
แก้วหย่อง
น.ส. ณัฐกา
ประทุมมา
น.ส. กุลสตรี
แสงดาว
น.ส. พลอยไพลิน ทองแสง
นาย เอกสิทธิ์
ปัดมะริด
น.ส. ธัญญารัตน์
ฐานเจริญ
นาย วราวุฒิ
ภูม่ าก
น.ส. น้าทิพย์
ภารภิรมย์
นาย ธีรัตน์
หาญปัญญา
นาย เนติพงษ์
หะรินเดช
น.ส. ทิพวรรณ
ไพศาลธรรม
น.ส. กวางทอง
สร้างทองคา
น.ส. สุภารัตน์
หวดชัยภูมิ
น.ส. วริศรา
อุดมวรรณภา
นาย จักรกริช
จาปาง
น.ส. วีรญา
เกี่ยมชัยภูมิ
นาย พุฒิพงศ์
สัจจวีระกุล
นาย นวพล
มโนธรรม
นาย จักรินทร์
ไชยพาฤทธิ์

คะแนนรวม ลาดับที่ หมายเหตุ
43.42
43.32
43.21
43.20
43.11
43.10
43.08
42.90
42.87
42.81
42.80
42.78
42.65
42.45
42.38
42.26
42.18
42.14
42.08
42.00
41.92
41.84
41.78
41.73
41.73
41.71
41.61
41.43
41.37
41.37
41.19
41.03
40.94
40.93
40.92
40.83
40.71

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์) ปีการศึกษา 2556

ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป และคะแนน O-NET
ห้องที่ เลขที่
4
6
4
9
8
4
2
2
1
4
7
5
3
7
2
7
5
3
9
3
6
6
8
5
7
5
6
4
5
3
2
8
1
8
5
8
3

2
10
20
22
35
35
5
6
12
1
4
11
8
13
9
18
28
25
12
13
9
8
23
4
26
34
26
8
8
28
15
4
15
6
10
21
4

ชือ่
น.ส. พรวรัตน์
นาย ชัชกวิน
น.ส. วีนสั
น.ส. อัจฉราภรณ์
น.ส. พลอยไพลิน
น.ส. สุชาดา
น.ส. นภาพร
น.ส. สาวิตรี
น.ส. เบญจมาภรณ์
นาย อนล
นาย สิทธิชัย
นาย ชาญ
น.ส. ศดานันท์
น.ส. ประภัสรา
น.ส. พรทิพย์
น.ส. วรุต
นาย นที
นาย ภคพงศ์
น.ส. สุประวีณ์
นาย พลวัฒน์
น.ส. ชรินทร์รัตน์
น.ส. สุพัตรา
น.ส. อรัญญา
น.ส. พลอย
น.ส. เพชรรัตนดา
น.ส. พัชชา
นาย พงศกร
น.ส. นิลฌา
น.ส. ศุภลักษณา
นาย ภาณุพงศ์
น.ส. นภาวดี
น.ส. นิตยา
น.ส. ปัทมาภรณ์
น.ส. วนิดา
น.ส. ภัคจิรา
นาย ณัฐพล
น.ส. วันทวิภา

สกุล
คูณรัตนศิริ
ลินไธสง
เวียนชัย
ศิริพรทุม
โพธิ์นาฝาย
กุลสันเทียะ
คุ้มหมู่
ฝาชัยภูมิ
สารวมรัมย์
ศรีสวัสดิ์
ปุริมาโน
บุญประกอบ
อินทะเกต
สุขประเสริฐ
อาณารัตน์
เรียงความ
เชื้ออ้วน
เหลื่อมกลาง
เอกบัว
สมบัติมี
จันทร์ทอง
พลฤทธิ์
บุญมาวงษา
ชวะฤทธิ์
จันทร์คง
หอยสังข์
สนสมบัติ
อาตยากุล
รัตนวิชัย
ม่วงใหญ่
พัฒมณี
ภูมิวิจิตร
พรมฤทธิ์
คลังระหัด
ฐิติกรกุล
นามวาท
เนาว์หนองจอก

คะแนนรวม ลาดับที่ หมายเหตุ
40.56
40.37
40.34
40.22
40.15
40.08
39.96
39.84
39.76
39.71
39.68
39.67
39.64
39.56
39.38
39.31
39.26
39.25
39.16
39.13
38.90
38.82
38.72
38.70
38.57
38.54
38.51
38.51
38.45
38.39
38.35
38.24
38.22
38.20
38.14
38.10
38.01

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์) ปีการศึกษา 2556

ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป และคะแนน O-NET
ห้องที่ เลขที่
8
9
8
5
8
7
6
4
6
2
4
1
6
6
1
4
4
5
9
1
9
3
6
4
9
1
9
6
3
5
5
8
6
8
7
2
3

5
33
1
19
15
10
16
15
5
11
30
17
11
15
14
31
16
15
35
3
10
18
2
11
11
29
13
31
10
26
33
14
18
29
20
17
21

ชือ่
นาย พันธวัชน์
นาย พีรวิชญ์
น.ส. อทิตติยา
นาย ณัฐพงษ์
นาย พงษ์ไพโรจน์
นาย คฤหาสน์
น.ส. สุกัญญา
นาย ธเนศ
น.ส. เกศรา
น.ส. กัญญารัตน์
น.ส. กุลสตรี
นาย ณัฐภพ
น.ส. สุธิมนต์
น.ส. วรินทร
น.ส. ปัทมาพร
นาย รักษิต
นาย คณาวุฒิ
น.ส. อรพรรณ
นาย ศักดิ์สิทธิ์
น.ส. กัญญาลักษณ์
น.ส. ปริฉัตร
น.ส. วิลาวัณย์
น.ส. สุภาวดี
นาย เอกบุรุษ
นาย ศุภกฤต
น.ส. เอื้อมพร
น.ส. สุวรา
นาย ถิรเดช
นาย ณัฐนนท์
น.ส. รัตนาพร
นาย ธนวัฒน์
น.ส. ขนิษฐา
นาย จีระศักดิ์
น.ส. ณัฐกานต์
น.ส. กนกวรรณ
น.ส. บุณยนุช
นาย ฐิติกร

สกุล
ดิระพันธ์
ธรรมกุล
เมืองแสน
โสดามุข
เอื้อศิลป์
จรรยา
พิลาบุตร
พลสุวรรณ
บุญเสริม
จารูญชาติ
ผิวพรรณ์
ตุงชีพ
บุญหมัน่
พลพิพัฒน์
คงสัมพันธ์
เตียงมงคลกุล
ขระสูงเนิน
ขิมกระโทก
ใจกระเสริม
รอนยุทธ
มิตรชื่น
ดวงชัย
ขาวหนู
โสวะ
พูนชัย
ปลูกชาลี
เชื้อมีแรง
ปานะโปย
สุขบัวใหญ่
หนองบุญ
บุญพบ
จรูญพันธ์
ศรีสงคราม
สิทธิวงศ์
หนูวงษ์
เลิศมะเล
วิชัยศึก

คะแนนรวม ลาดับที่ หมายเหตุ
38.00
37.99
37.98
37.96
37.95
37.94
37.80
37.79
37.75
37.75
37.74
37.73
37.72
37.58
37.55
37.41
37.35
37.29
37.22
37.21
37.20
37.15
37.15
37.13
37.09
37.09
37.00
36.99
36.97
36.94
36.92
36.90
36.88
36.82
36.75
36.67
36.67

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
สารอง 1
สารอง 2
สารอง 3
สารอง 4
สารอง 5
สารอง 6
สารอง 7
สารอง 8
สารอง 9
สารอง 10
สารอง 11
สารอง 12
สารอง 13
สารอง 14
สารอง 15

ประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์) ปีการศึกษา 2556

ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป และคะแนน O-NET
ห้องที่ เลขที่
1
6
2
9
8
6
2
9
2
5
1
1
7
6
4

2
30
1
7
27
21
24
30
28
27
22
8
31
14
23

ชือ่
นาย รพีพัฒน์
นาย อดิศร
น.ส. จิราภรณ์
น.ส. ปาริชาติ
นาย สรศักดิ์
น.ส. ศิริเพ็ญ
น.ส. ทิพยาภรณ์
นาย ภูวนาท
นาย เกียรติบตั ร
นาย เขมวัฒน์
นาย ดลภิวัฒน์
น.ส. กรรณิการ์
น.ส. จันจิรา
นาย อธิราช
น.ส. พรสุดา

สกุล
เสนามาตย์
เกิดม่วงหมู่
ประสานทอง
ธรรมประโชติ
แซ่ต้วน
พวงสิงห์
กล้าวิกรณ์
ดิเรกศิลป์
ทองจารูญ
หัสสลีมูล
อาจประจบ
ลุมนนอก
มาราศรี
คาภาหล้า
บุตตะ

คะแนนรวม ลาดับที่ หมายเหตุ
36.58
36.57
36.47
36.46
36.41
36.38
36.36
36.21
36.18
36.16
36.13
36.11
35.99
35.96
35.84

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

สารอง 16
สารอง 17
สารอง 18
สารอง 19
สารอง 20
สารอง 21
สารอง 22
สารอง 23
สารอง 24
สารอง 25
สารอง 26
สารอง 27
สารอง 28
สารอง 29
สารอง 30