INJEKTIRANJE PRSLINA I PUKOTINA U AB I ZIDANIM KONSTRUKCIJAMA 

Vrste injekcionih masa  Injektiranje se može izvoditi :  1. 2. 3. 4. Epoksidnim smolama  Epoksidnim malterima  Polimer cementnim malterima  Cementnim suspenzijama I malterima 

Injektiranje malih prslina AB konstrukcija (manje 0,5 mm) Izvoditi epoksidnim smolama. Obično  su  te  smole  dvokomponentne  I  brzo  vezujuće.  Pripremu  za  injektiranje  izvršiti  na  na  većim  površinama,  umešati  potrebnu  (manju)  količinu  epoksidne  smole  I  process  injektiranja  izvesti  u  što kraćem period zbog mogućnosti očvršćavanja smole.  Injektiranje  malih  prslina  AB  konstrukcija  (većih  od  0,5  mm)  ili  pukotina  (većih  od  1  mm)   Izvoditi  epoksidnim  malterima.  Sastav  epoksidnog  maltera  je  u  suštini  mešavina  epoksidne  smole  I  punioca  od  kvarcnog  peska,  koju  izvođač  može  I  sam  izraditi  .  Pri  samostalnoj  izradi  epoksidnog  maltera  voditi  računa  o  izboru  epoksida,  obično  se  koriste  epoksidi  koji  vezuju  I  za  vlažne  površine  betona  ili  cigle  I  obavezno  koristiti  samo čist  kvarcni  pesak  granulacije  0.  Razni  proizvođači  epoksidnih  maltera  dodaju  I  druge  aditiva  I  to  prodaju  kao  gotov  proizvod.  Ukoliko  se  epoksidni  malter  koristi  kao  gotov  proizvod  pripremu  I  ugradnju  izvršiti  prema  uputstvima  proizvođača  Inektiranje  pukotina  I  zidanim  konstrukcijama  radi  se  epoksidnim  malterima  ili  Polimer  cementnim  malterima.  Ugradnju  raditi  po  uputstvu  proizvođača  u  svemu  kako  je  prethodno  navedeno.   Injektiranje  širokih  (velikih)  pukotina  u  zidanim  konstrukcijama  od  cigle  I  pogotrovo  zidove  od  šupljih  blokova  raditi  sa  cementnim  suspenzijama  I  malterima  pošto  jedino  one  imaju  ekonomsku opravdanost. Kod velikih pukotina zidova ili platana sanacija injektiranjem obično se  radi  u  sprezi  sa  nekim  drugim  načinom  sanacije  (utege,  klanfe,  površinsko  armiranje  sa  torketiranjem …)  Način injektiranja  Prema  prethodnim  opisima  kvalifikovati  oštećenje  po  veličini   prsline  ili  pukotine.  Pre  pristupa  sanaciji  neophodno  je  utvrditi  dubinu  prsline  ili  pukotine  (oštemovati  na  par  lokacija  do  dubine  prsline).  U  zavsnosti  od  dubine  prsline  ubušiti  rupe  duž  prsline,  za  dubinu  prsline,  na  razmaku  25  do  50  cm  I  u  iste  ukucati  injekcione  cevčive  tako  da  vire  iz  površine  zida  oko  p  sm.  Za  injekcione cevčice koriste se bakarne cevčice promera 4,6,8,10,12 mm. Promer cevčice zavisi od  veličine prsline (manji prečnici) ili pukotine (veći prečnici). Na cevčicu se postavlja uvodni pištolj  sa ventilom otvoreno‐zatvoreno, prema slici. 

 Preporučuje se plastično providno crevo radi lakše kontrole prolaska  injekcione mase.  Ukoliko  na  delivima  prsline  ili  pukotine  ne  dođe  do  pojave  injekcione  mase  znači  da  je  razmak  injekcionih  cevčica  veliki  te  u  toj  zoni  treba  postaviti  novu  injekcionu  cevčicu  I  ponoviti  process injektiranja.  Ukoliko  Izvođač  ne  raspolaže  pištoljem  na  cevčicu  se  može  pričvrstiti  direktno  odgovarajuće  plastično ili gumeno crevo.  Ukoliko  su  prsline  široke  sa  obe  strane.  obestrane  zamalterisati  epoksidnium  malterom  I  injektirati uz kontrolu preko svake druge inekcione cevčice.  U  prilogu  su  date  slike  jedne  od  mogućih  injekcionih  posuda.  oštećenje  na  jednoj od strana zida.  pre  sanacije  injektiranjem.  produbiti  I  zamalterisati  epoksidnim  malterom.  Pojavom  injekcione  mase  na  sledećoj  cevčici prekida se injektiranje I ide na sledeći par cevčica.  Po  završetku  injektiranja  obavezno  injekcionu  posudu  I  crevo  temeljno  očistiti  pogotovu  ako  se  injektiranje vrši epoksidom. očistiti.  Posuda  se  veoma  jednostavno  I  uz  male  troškove  može  napraviti. strana na kojoj je pukotina šira. po mogućstvu proširiti I produbiti  I  zaptiti  epoksidnim  malterom.  za  inektiranje  epoksidom  I  epoksidnim  malterima.  Kao  potisni  uređaj  injekcione  mase  umesto  kompresora  može  se  koristiti  I  obična  pumpa  za  auto  pneumatike  . Injektiranje se vrši dok se na licu zida po prslini ili pukotini ne pojavi injekciona  masa.  Potom  izvršiti  injektiranje  po  navedenom uputstvu.  Proces  injektiranja  je  isti  kako  je  već  navedeno  ali  bez  kontrole  ispunjenosti  prsline.  Malter  ostaviti  da  očvrsne  24  sata.   Ukoliko  prslina  ili  pukotina  postoji  sa  obe  strane  zida.  Upoliko  je  pukotina  većih  širina  24  sata  pre  injektiranja  pukotinu  treba  očistiti.  Kod  većih  pukotina  cevčice  se  postavljaku  gušće  tako  da  svaka  druga  cevčica  služi  za  kontrolu  popunjenosti  prsline.

  neophodna  je  veća  injekciona posuda.  .  pogotovu  u  zidovima  od  nosećih  blokova. Za  injektiranja  većih  pukotina. Kao potisni uređaj injekcione mase treba koristiti kompresor.

.

.

.

.

      .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful