MENTRANFORMASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN 2.0 (GTP2.

0) 2013 - 2015

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL 0

Dua tahun lepas, sistem pendidikan Malaysia mengalami desakan supaya penambahbaikan dilaksanakan segera

Kejayaan sejak 50 tahun lepas…
Kadar enrolmen: Menghampiri enrolmen peringkat universal bagi sekolah rendah (92%) dan kadar yang tinggi bagi sekolah menengah ( 85% bagi menengah rendah dan 78% bagi menengah atas) Pencapaian : 92% kadar literasi dalam kalangan warga dewasa dan memenangi Anugerah Commonwealth Amalan Terbaik Pendidikan

…namun

jurang masih wujud

~20% pelajar gagal mencapai penanda aras minima TIMSS bagi Sain dan Matematik bagi tahun 2007, berbanding hanya antara 5 dan 7% pada 2003 Menduduki tangga ke 52, 57 and 44 untuk Sains, Matematik dan Bacaan masing-masing dalam PISA pada 2010 daripada 74 negara.
1
CONFIDENTIAL SULIT

Di bawah GTP1.0, NKRA Pendidikan memberi fokus kepada 5 sub NKRA

Prasekolah
Meningkatkan kadar enrolmen kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012; serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain

Literasi & Numerasi (LINUS)
Setiap kanak-kanak menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)
100 buah Sekolah Berprestasi Tinggi diwujudkan menjelang 2012 yang mempunyai etos, karakter dan identiti tersendiri. Sekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi

Tawaran Baharu untuk Pengetua/Guru Besar
Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah

Program Pembangunan Prestasi Sekolah(SIP)
Mengurangkan bilangan sekolah dalam Band 6 dan 7 melalui program – program khusus yang dirancang untuk sekolah-sekolah berprestasi rendah
CONFIDENTIAL 2

Kita mencapai HASIL UTAMA DAN PANTAS di bawah GTP 1.0
77% enrolmen 1 Prasekolah
4,589 prasekolah baharu beroperasi pada 2010 dan 2011 38,301 murid dari keluarga berpendapatan rendah menerima bantuan yuran pada tahun n 2010 dan 2011

2

LINUS

Dianggarkan 1.35 juta murid Tahun 1 – 3 sekolah rendah menduduki saringan LINUS
Murid Tahun 2 pada tahun 2011 mencapai kadar 97.5% literasi & 98.6% numerasi

CONFIDENTIAL

3

Kita mencapai HASIL UTAMA DAN PANTAS di bawah GTP 1.0
Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) 66 sekolah mendapat pengiktirafan sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi Memberi lebih autonomi dan akauntabiliti kepada SBT bagi meningkatkan kecemerlangan

3

4

Tawaran kepada Pengetua/Guru Besar

1,203 Guru Besar dan Pengetua telah menerima Bayaran Insentif Tawaran Baharu (BITB) pada 2010 dan 2011

5

Program pembangun an sekolah

Semua sekolah kerajaan telah dirank dan dibandkan kepada 7 band mulai 2010 40% penurunan bilangan sekolah dalam Band 6 and 7
Membangunkan sistem data yang bersepadu peringkat kebangsaan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)

CONFIDENTIAL

4

GTP2.0 (2013-2015) adalah sebahagian daripada Pelan Tranformasi Pendidikan 2013-2025

Pelan Tranformasi Pendidikan 2013-2025
Subset

Contoh bidang lain yang terdapat dalam Pelan Tranformasi Pendidikan 1. Kurikulum dan Pentaksiran

• Menanda aras dengan kurikulum peringkat antarbangsa
2. • Mengkaji semula kerangka pentaksiran Ibubapa, Komuniti dan Sektor Swasta • Kempen peringkat Kebangsaan untuk menggalakkan penglibatan ibu bapa dan sarana keibubapaan • Meningkatkan kerjasama awam-swasta Pendidikan Vokasional • Peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta • Merangka laluan kerjaya pendidikan Tranformasi Kementerian • Penjimatan dengan melaksana program mengikut keutamaan & rasionalisasi • Bina upaya dan kompetensi JPN/PPD

3.

4.

Semua inisiatif GTP2 dan Pelan Tranformasi Pendidikan akan dilaksanakan serentak mulai 2012
CONFIDENTIAL 5

GTP2.0 ADALAH SUBSET KEPADA PELAN TRANFORMASI PENDIDIKAN (Education Blueprint ) (MOE)

2020 - 2025
(MOE)
• Initiative x • Initiative y • Initiative z

2015 – 2020
(MOE and PEMANDU)

2013 – 2015 GTP 2.0
• 5 NKRA Pend sedia ada + 2 sub NKRA baharu • Inisiatif lain
• 3ft pelan pelaksanaan • Bajet • Laporan Makmal (World-class Lab Report) • GTPv2 - Bab Pendidikan

• Initiative d • Initiative e • Initiative f

GTP2.0 FOCUS AREA

CONFIDENTIAL

Program GTP2 berteraskan tiga aspirasi yang telah dikenal pasti dalam sistem pendidikan Malaysia
1
Pelan Transfomasi Pendidikan

Akses

2

Kualiti

3

Ekuiti

100% enrolmen
universal dari peringkat prasekolah hingga menengah atas dalam tempoh 10 tahun
Peningkatan enrolmen semasa sehingga mencapai tahap

Kedudukan ketiga teratas antara negara
yang mengambil pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun (daripada ketiga terbawah sekarang)
Malaysia menjadi negara terpantas dalam melonjakkan sistem pendidikan daripada ‘lemah’ kepada ‘cemerlang dalam tempoh 15 tahun

50%pengurangan
jurang prestasi (cth. antara bandar dan luar bandar, antara negeri) dalam tempoh 10 tahun
Malaysia antara negara di dunia yang mempunyai ekuiti tinggi dalam pendidikan

negara maju

Sasaran GTP2.0 2015

92% 98% 90% 85%

Prasekolah Sekolah Rendah Menengah Rendah Menengah Atas

Pencapaian purata antarabangsa dalam
pentaksiran seperti PISA, TIMSS

25% pengurangan
jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar di seluruh Malaysia

CONFIDENTIAL SULIT

7

Inisiatif GTP 2.0 kesinambungan inisiatif NKRA Pendidikan GTP1.0
Fokus GTP1 Fokus GTP2

1

Prasekolah

• Mengharmonikan sokongan kepada prasekolah kerajaan • Penambahbaikan kualiti guru dan pembantu guru di prasekolah kerajaan • Memperluas bilangan prasekolah khususnya di kawasan miskin bandar, luar bandar dan pedalaman melalui perkongsian awam - swasta

Pemantapan:

• Penambahan bilangan prasekolah secara •
berterusan Mengkaji dan menyemak semula pemberian bantuan yuran dan geran permulaan

Baharu:

• Penekanan kepada Kualiti –
membangunkan piawai kebangsaan prasekolah dan taska, serta menigkatkan kemahiran guru prasekolah

2

LINUS

• LINUS Bahasa Malaysia • Saringan LINUS (9 saringan dijalankan daripada Tahun 1 – 3 dengan 3 kali saringan setahun) • Pemantapan latihan untuk guru pemulihan • Pentaksiran – Melepasi Konstruk 8 (Literasi) dan Konstruk 10 (Numerasi)

Pemantapan:

• Saringan: 6 saringan dijalankan daripada • •
Tahun 1 - 3 dengan 2 kali saringan setahun. Latihan: Menyelaras modul LINUS dengan KSSR serta meningkatkan kemahiran guru pemulihan Pentaksiran: Melepasi konstruk 12 untuk literasi dan numerasi

Baharu:

• LINUS+: Saringan untuk Literasi Bahasa
CONFIDENTIAL

Inggeris bagi murid Tahun 1 – 3 (selaras dengan KSSR), serta latihan guru pemulihan Bahasa Ingggeris

Inisiatif GTP 2.0 kesinambungan inisiatif NKRA Pendidikan GTP1.0
Fokus GTP1 3 Tawaran Baharu kepada Pengetua/ Guru Besar Fokus GTP2

• Bayaran Insentif Tawaran Baharu (BITB) Pemantapan / Baharu: untuk pengetua yang melonjakkan • Meneruskan pemberian BITB kepada kecemerlangan sekolah Pengetua dan Guru Besar yang • Pengetua menerima RM7,500 manakala melonjakkan kecemerlangan sekolah 5% pencapaian tertinggi menerima • Pemberian BITB akan dikaitkan dengan RM1800 dan selebihnya menerima prestasi Pengetua di bawah Piagam RM900 Pengetua yang akan diperkenalkan

Pemantapan/ Baharu:
4

• Ranking dan banding sekolah • Jurulatih Pakar Pembangunan
Program Pembangun an Prestasi Sekolah (SIP)

Sekolah (SISC) dan Rakan Pembimbing Pembangunan Sekolah (SIPartner) Pelan tindakan program pembangunan sekolah

• Penempatan SISC dan SIPartners sepenuh masa di JPN dan PPD menerusi Program Pembangunan Negeri dan Daerah : • Mengukuhkan PPD bagi membimbing sekolah
(lebih sumber dan hak membuat keputusan)

• Mewujudkan dashboard dan KPI standard
bagi semua negeri, daerah dan sekolah (integrasi dengan data SAPS)

• Intervensi khusus mengikut keperluan sekolah
(fokus kepada akses, kualiti dan ekuiti)

5

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

• Menambah bilangan sekolah berprestasi tinggi (66 buah sedia ada)

Pemantapan:

• Mengekalkan kualiti di SBT (tiada
penurunan ke Band 2) dan memastikan pemberian autonomi

CONFIDENTIAL SULIT

2 program baharu akan diwujudkan dalam GTP2 selain pemantapan program sedia ada
GTP2 –NKRA: PENDIDIKAN

Prasekolah

LINUS

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

Tawaran Baharu untuk Pengetua/ Guru Besar

Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP)

Piagam Guru

Pemantapan Bahasa Inggeris

1. Prasekolah • Perluasan (kesinambungan GTP1) • Kualiti dan piawaian (baharu) 2. LINUS • Bahasa Malaysia dan Matematik (kesinambungan GTP1) • Bahasa Inggeris (baharu) 3. Piagam Pengetua dan pelan pelapis yang berkaitan dengan Bai’ah dan Tawaran Baharu untuk Pengetua dan Guru Besar dalam GTP1 4. Program Transformasi Daerah dan Negeri (kesinambungan daripada SIP dalam GTP1) 5. Piagam Guru • Laluan kerjaya • Instrumen pengurusan prestasi • Pembangunan Profesional Berterusan • Portal eGuru – untuk meningkatkan kemahiran guru 6. Bahasa Inggeris - Meningkatkan kemahiran dan penempatan semula

CONFIDENTIAL SULIT

10

Bagaimana memastikan semua kanak-kanak memperoleh

Pendidikan Prasekolah
yang berkualiti?
CONFIDENTIAL 11

Pendidikan prasekolah yang universal

92%

Enrolmen prasekolah

Prasekolah berkualiti tinggi

Menambah bilangan kelas Mengkaji semula dan memperluas bantuan yuran dan geran Penambahan prasekolah swasta

Mengharmonikan kelayakan guru & pembantu guru Meningkatkan pemantauan prasekolah awam dan swasta Menyediakan bantuan kepada guru yang mengikuti kursus Diploma dalam perkhidmatan
12

CONFIDENTIAL SULIT

KANDUNGAN

Makmal GTP 1.0 menggunakan pendekatan holistik dan telah mengenal pasti 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah berkualiti dan saksama
Pendorong utama Menubuhkan jawatankuasa kebangsaan untuk pendidikan prasekolah dan satu bahagian prasekolah di KPM Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Pencapaian Jawatankuasa Prasekolah Kebangsaan telah ditubuhkan pada ahun 2010 Telah bermula pada tahun 2010 Sasaran (2013 - 2015)

1

2

3

Mengharmonikan bantuan pelajar prasekolah kerajaan (KPM, KEMAS dan JPNIN)

Dilaksanakan

4

Meningkatkan dan mengharmonikan kualiti guru dan pembantu guru

–KEMAS & JPNIN Diploma –Prasekolah Swasta – latihan selama 3 minggu –2010 – 72.4% –2011 – 77.2%

30% guru prasekolah swasta dalam perkhidmatan akan dinaikkan ke tahap diploma –92% enrolmen prasekolah pada tahun 2015 –- 10% enrolmen di TASKA pada tahun 2015 – 70% prasekolah dijalankan oleh prasekolah swasta

5

Menambah bilangan kelas prasekolah di miskin bandar,luar bandar dan kawasan pedalaman

6

Meningkatkan Perkongsian Pintar Awam-Swasta (PPP) dalam pendidikan prasekolah

–Bantuan yuran –Geran permulaan –Latihan 3 minggu

Pelancaran Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan 7

SMPK dalam talian pada tahun 2011

CONFIDENTIAL SULIT

13

Bagaimana memastikan setiap kanak-kanak menguasai literasi dan numerasi pada Tahun 3 ?
CONFIDENTIAL 14

LINUS 2.0

LINUS 2.0 akan mengukuhkan literasi Bahasa Malaysia dan numerasi, serta menangani isu literasi Bahasa Inggeris

LINUS 1.0

Year11 Tahun

Year 2 Tahun 2

Year 3 3 Tahun

Literasi Numerasi BM, Tahun Year 1-3 1-3 BM & Literacy & Numeracy,
1 Saringan Screening Pertama
st

Bahasa Literasi Melayu Bahasa Malaysia Literacy

+

Numeracy Numerasi
90%

95%

100%

2nd Saringan Screening Kedua 3 Saringan Screening Ketiga
rd

Year 1 Tahun 1

Year 2 2 Tahun

Year 3 3 Tahun

Semua muridTahun 1 disaring Hanya muridprogram LINUS disaring

LINUS 2.0

Sasaran Literasi BI, Tahun 1-3 Year 1-3 English Literacy Targets,
1st Saringan Screening Pertama

Year 1 Tahun 1

Year 2 2 Tahun

Year 3 3 Tahun

Bahasa Literasi Melayu Bahasa Malaysia Literacy

+

Numerasi Numeracy

+

Literasi English Bahasa Literacy Inggeris

83.1%

91.4%

100%
2nd Saringan Screening Kedua

Year 1 Tahun 1

Year 2 Tahun 2

Year 3 3 Tahun

<Sasaran akan ditetapkan selepas garis asas diketahui>
CONFIDENTIAL SULIT

All students screened Semua muridTahun

1 disaring

15

Bagaimana melonjakkan pencapaian

sekolah di
seluruh negeri dan daerah?
CONFIDENTIAL 16

Program Tranformasi Negeri dan Daerah
“Setiap daerah maju ke hadapan”
Sokongan
0% sekolah dalam Band 6, 7 25% pengurangan jurang bandar Luar Bandar

Akauntibiliti

1
Perubahan peranan JPN dan PPD fokus
kepada daerah untuk meningkat pencapaian sekolah

2
Sokongan dan intervensi khusus untuk sekolah
dipacu oleh daerah, dan disokong oleh negeri

3
Dashboard dan ranking
fokus kepada usaha (dari KPM ke sekolah) terhadap pencapaian KPI utama
JPN Dashboard

4
Dialog prestasi setiap peringkat
untuk memastikan sekolah, daerah dan negeri mencapai sasaran
State and District Improvement Programme: Implementation process

PPD Dashboard
Determine baseline

School Dashboard
Timing Dec/Jan (after exam results)

Understand challenges in schools and root causes Repeated annually
Jan/Feb

Complete action plan

Implement and problem-solve

Repeated every 2 months
Jan/Feb Feb/March

Objective

▪ ▪

Motivate JPN and PPD improvement Pinpoint area(s) of focus ie. Access, quality, equity

▪ ▪

Prioritise issues Understand root causes of issues in district

Determine action plan to address root causes identified

Track progress and adjust plan where necessary

Deliverabl e

▪ ▪

JPN and PPD rankings School rankings (by band)

▪ ▪

JPN, PPD, school dashboards Identified priority issues, with map of root causes

▪ ▪ ▪

School Improvement Plans District Improvement Plans JPN support action plans

▪ ▪

Updated JPN/ PPD dashboard to track progress Revised implementation plans

Mengupayakan kepimpinan setempat

Kepelbagaian usaha

Berteraskan Akses, Kualiti, dan Ekuiti

Disiplin dalam Tindakan
17

CONFIDENTIAL SULIT SULIT

Fokus kepada PPD sebagai pemacu utama dalam mendokong tranformasi sistem pendidikan di Malaysia

Pengukuhan keupayaan, sumber terbaik dan pegawai cemerlang di PPD

412,000
Guru

5,000,000

10,000

Pelajar

138
1
Kementerian

Sekolah

16
JPN

PPD
Memastikan Impak Tinggi dan Berkesan
CONFIDENTIAL SULIT SULIT 18

Sokongan dan intervensi khusus mengikut keperluan sekolah

Tindakan PPD Mementingkan masa pembelajaran dengan menguatkuasakan garis panduan waktu maksimum di luar sekolah

Tindakan KPM
Meluaskan peranan Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah (SISC) secara sepenuh masa. Tumpuan kepada i) meningkatkan pelaksanaan KSSR, SBA (termasuk buku panduan berserta perancangan mengajar) dan LINUS2.0; serta ii) meningkatkan amalan pembelajaran asas

GURU

PENGETUA

Komuniti pembelajaran, diterajui Pengetua Cemerlang yang dilantik, atau dimudahcara oleh pegawai PPD

Meluaskan peranan Rakan Pembimbing Pembangunan Sekolah (SIPartners) secara sepenuh masa dengan mengadakan bimbingan secara 1 – 1 dalam bidang kepimpinan instruksional LINUS2.0 : Pelaksanaan literasi Bahasa Inggeris, serta mengkaji semula proses dan kandungan LINUS

MURID

Intervensi ke atas kehadiran ke sekolah dan masalah disiplin (cth., Penyediaan pengangkutan, penglibatan ibu bapa dan komuniti)

CONFIDENTIAL SULIT

19

Bagaimana meningkatkan tahap kecemerlangan

Kepimpinan Sekolah?
CONFIDENTIAL 20

Pelan pelapis dan laluan pantas bagi Pengetua

4,000
Perlis Kedah Penang

Pengetua baharu yang berprestasi tinggi akan dilantik dalam tempoh 5 tahun 40% • Kriteria pemilihan baharu
Perak

Pengetua akan bersara dalam tempoh 5 tahun Kelantan
Terengganu

• •

Pelantikan dan laluan pantas berdasarkan prestasi, BUKAN tempoh perkhidmatan Proses piawai dalam penempatan Pengetua/Guru Besar termasuk insentif untuk pengetua/guru besar cemerlang yang ditempatkan di sekolah berprestasi rendah

Pahang Selangor Kuala Lumpur Negeri Sembilan Malacca Johor

Pengetua Cemerlang di setiap sekolah!

CONFIDENTIAL SULIT

21

Pelantikan dan laluan pantas berasaskan prestasi

Menetapkan kriteria minimum untuk menjamin kualiti pengetua

Mewujudkan Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Pengetua & Guru Besar) yang bersepadu

Tanpa Ijazah (Skim PPLD)

Dengan ijazah (Skim PPPS)

Skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Mendefinisi laluan kerjaya untuk pengetua & mewujudkan penilaian prestasi baharu selari dengan Laluan Kerjaya Baharu untuk Guru

Pakar Cemerlang Pengetua Kompeten

Membangunkan Pelan Pembangunan Profesional Berterusan selaras dengan prestasi pengetua

Kursus Lanjutan Sandaran Industri Kursus Pengukuhan Penandaarasan HPS

Kursus Peringatan² Bimbingan & Penandaarasan ² Kursus Motivasi

CONFIDENTIAL SULIT

22

Proses piawai untuk penempatan berasaskan negeri
▪ Mengoptimumkan serta memendekkan
proses pemilihan calon pengganti Pengetua/Guru Besar yang akan bersara (>6 bulan sebelum persaraan) Mengenal pasti sekolah yang mana pengetua telah bersara dan tiada pengganti Mewujudkan satu sistem berpusat dan bersepadu bagi pemilihan dan pelantikan calon yang berkelayakan sebagai Pengetua/Guru Besar
11 bulan 6 bulan

2012 615 sekolah

2013 736 sekolah

2014 1194 sekolah

2015 1099 sekolah

eOperasi (BPM) Emis (EPRD) Pangkalan data NPQEL (IAB) Sistem Maklumat Guru (BPM) e-Pangkat

EKMLTK khas untuk pengetua (cth. Penempatan di luar bandar)

Mengkaji semula pemberian insentif

Keistimewaan –keistemewaan lain (kepelbagaian opsyen pilihan)

> 6 bulan sebelum persaraan

1 bulan sebelum persaraan Bakal pengetua mula berkhidmat di sekolah yang ditugaskan Program Residen Pengetua lama bersara, pengetua baharu mengambil alih Program Penerapan 23

Menyediakan program transisi khas antara pengetua yang akan bersara dan bakal pengetua

Mengenal pasti bakal pengetua untuk menggantikan pengetua yang akan bersara

CONFIDENTIAL SULIT

Bagaimana mentranformasi profesion

Keguruan?
CONFIDENTIAL 24

Pakej Kerjaya Guru Baharu bagi mentranformasi profesion Meningkatkan peluang kerjaya guru bagi
Peluang yang lebih baik meningkat kecemerlangan Pengurusan prestasi yang cekap
Peluang

412k

pembangunan profesional sepanjang kerjaya

Satu instrumen untuk penilaian yang berteraskan kompetensi yang jelas Kenaikan pangkat lebih cepat untuk golongan
berprestasi tinggi

Penilaian dan ganjaran yang adil

Penempatan semula ke tugasan lain bagi yang
berprestasi rendah
CONFIDENTIAL

Laluan kenaikan lebih cepat untuk guru berprestasi tinggi
SISTEM YANG DICADANGKAN
Pentingkah prestasi saya? Guru Memasuki Guru Guru Guru pakar Cemerlang tahun profesion beraspir Kompeten perguruan – asi Guru permulaan

ILUSTRASI

Guru Cemerlang Memasuki profesion perguruan Guru beraspirasi – Guru permulaan Guru kompeten Guru pakar tahun

Guru Guru berprestasi berprestasi tinggi normal ▪ Menguasai ▪ Kompetensi kompetensi yang dengan sederhana pantas ▪ Peningkatan ▪ Peningkatan sederhana cemerlang dalam prestasi dalam kelas/ sekolah prestasi kelas/ sekolah

Kedua-dua guru akan mencapai tahap cemerlang tetapi seorang mencapainya lebih pantas kerana prestasi yang cemerlang Guru mencapai kecemerlangan mengikut kemampuan sendiri pada setiap peringkat – bergantung kepantasan menguasai kompetensi Pergerakan secara automatik apabila bersedia – tiada proses pemilihan yang rumit dengan kriteria yang berbeza

CONFIDENTIAL SULIT

26

Bantuan transisi bagi guru berprestasi rendah

ILUSTRASI

Apa berlaku kepada guru yang berprestasi rendah?

Peningkatan guru ke prestasi normal

Outcome – Peningkatan prestasi Penilaian 1 Penilaian 2 Penilaian 3 Penilaian 4

Guru berprestasi rendah

Penilaian: Kompetensi paling rendah – makluman awal Bimbingan dan sokongan secara berterusan (Pengetua/Buru Besar dan jurulatih)

Tidak menguasai kompetensi asas Prestasi murid menunjukkan penurunan/ tiada peningkatan prestasi

Sokongan secara intensif (Peningkatan program coaching dan mentoring

Outcome – tiada peningkatan prestasi

Penempatan semula guru ke tugasan lain atau dikeluarkan

CONFIDENTIAL

27

Bagaimana menghasilkan seorang

Guru Bahasa
Inggeris
yang profisien di setiap kelas dengan pantas?
CONFIDENTIAL 28

1 guru Ujian profisiensi Bahasa guru kepada semua Inggeris 70,000 guru yang profisien di setiap kelas!
KL

7,000
Kelantan Kedah

Rintis SELESAI
Melaka

Peningkatan kemahiran secara intensif dan pembelajaran imersif untuk semua guru kurang profisien
CONFIDENTIAL

5,000
guru

Rintis selesai pada Dis 2013

Semua guru Menjelang lain yang tidak 2015 profisien

60,000
guru

Menduduki Cambridge Placement Test sehingga Julai 2012
29

Latihan intensif dan pembelajaran imersif

PROJEK PERINTIS

Taksir

Tingkat
Imersif

Tempat semula
8 minggu
1 Mendengar Membaca 2 Tatabahasa 3 Penulisan 4 Kuiz 5 Ujian Pembelajaran mengikut kadar sendiri Kuiz penilaian kendiri Ujian dalam talian

Pembelajaran kendiri

11 bulan selepas waktu persekolahan, separuh masa atau 8 minggu di luar sekolah bagi luar bandar
Melatih pembimbing Jurulatih yang direkrut dari luar negara

1:20 nisbah
Bengkel latihan

Aplikasi komputer Aplikasi tablet

Bahan fizikal

A1

Uji semula/ Tempat semula

A2

Uji semula/ Tempat semula

B1

1 set latihan Uji semular

B2
Memuaskan

1 set latihan Uji semula

C1
Profisien
30

Lemah

Sederhana
CONFIDENTIAL

Pelan Tranformasi Pendidikan – Penanda Utama

GTP 2.0 maklumkan

Buku GTP 2.0 dilancarkan

2012
Jun Ogos Dis

2013
Jan

Laporan awal Pelan Tranformasi Pendidikan dilancarkan
CONFIDENTIAL

Laporan akhir Pelan Tranformasi Pendidikan dilancarkan
FINANCE

| 31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful