Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic „Miron Costin”, Profesor: Popescu Eugen Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Clasa: a VI-a A Data: 31.01.2013 Subiectul: Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi – Momentele subiectului Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe Scopul: Cultivarea interesului pentru lectură şi plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii. Competenţe generale:
• Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; • Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată.

Competenţe specifice:
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul unui text citit; 3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic; 3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; 4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar şi nonliterar.

Competenț e derivate:
La sfârşitul orei, toţi elevii vor fi capabili: C1- să încadreze textul în gen și specie; C2 –să precizeze modurile de expunere; C3 –să identifice personajele narațiunii; C4 - să explice rolul utilizării formelor arhaice și regionale; C5 –să desprindă ideile principale ale textului; C6- să menționeze momentele subiectului; C7– să alcătuiască rezumatul textului;

Strategia didactică:
a.) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, brainstorming-ul, explicaţia, probematizarea, circhinele, ştiu/vreau să ştiu/am învăţat; b.) Forme de organizare: activitate frontală , individuală și pe grupe; c.) Materiale şi mijloace: manualul, fişele de lucru; calculatorul, video-proiectorul, materialul realizate în power-point, d.) Evaluare: continuă – formativă.

Blibliografie:
Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Editura Emia, Deva, 2004. Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele V- VIII. Aria curriculară: Limbă şi comunicare, Bucureşti, 1999. Parfene, Constantin, Literatura în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977. *** Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia a II-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1998. *** Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române, Editura Academiei, Bucureşti, 2007. *** Limba română, manual pentru clasa a VI-a, Editura ALL, autori Anca Șerban, Sergiu Șerban, Bucureşti, 1998.

Scenariul didactic
Momentele lecţiei I. Moment organizatoric II. Actualizarea cunoştinţelor anterioare şi captarea atenţiei Competenț e derivate Timpul de lucru 1 minut Conţinutul instructiv – educativ (activitatea profesorului) Stabilesc un climat favorabil derulării activităţii de învăţare. Notez absenţii. Verific temele elevilor atât cantitativ, cât şi calitativ. Actualizarea cunoştinţelor anterioare se face aplicând metoda: Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat (conform anexei 1). Le cer elevilor să treacă în prima coloană răspunsurile la următoarele întrebări: Ce este genul epic? Ce este genul liric? Care sunt modurile de expunere? Ce specie epică ați studiat? Ce este schița? Ce este nuvela? Care sunt momentele subiectului? În cea de-a doua coloană ( Vreau să ştiu), elevii vor trece: genul și specia literară întâlnite în text, modurile de expunere prezente, personajele. Momentele subiectului. Activitatea elevilor Îşi pregătesc cele necesare orei de limba română Elevii prezintă caietele, citesc tema şi se corectează când este cazul. Strategii didactice Conversaţia

12 minute

Conversaţia

Elevii răspund la întrebările profesorului și notează cunoştinţele dobândite anterior pe fișa de lucru în coloana (Știu).

Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat - individual Conversaţia

Elevii îşi exprimă dorinţa de a afla modurile de expunere, felul naraţiunii, locul şi timpul, personaje, specia din care face și momentele subiectului în opera Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi.

Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat -individual

Le prezint elevilor un material pps. referitor la Cetatea Neamț ului. III. Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţiei 2 minute Anunţ titlul şi obiectivele lecţiei, pe care le notez pe tablă: Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi – Momentele subiectului. Informez elevii că vor învăţa să consolideze conţinutul acestei opere prin identificare modurilor de expunere, felul naraţiunii, locul şi timpul, personaje, specia din care face parte și delimitarea momentelor subiectului. Le cer elevilor să indentifice modurile de expunere prezente în text, să precizeze specia literară careia aparține , să menționeze locul și timpul acțiunii și să identifice personajele. Le înmânez fișa de lucru.( anexa 2 ). Solicit elevilor să identifice și să explice rolul arhaismelor și al regionalismelor în textul dat. (anexa 3) Le cer elevilor să identifice ideile principale.

Elevii vor viziona materialul prezentat. Elevii conştientizează obiectivele şi notează titlul în caiete.

Videoproiectorul - frontal Explicaţia Conversaţia -frontal

IV. Dirijarea învăţării

C1 C2 C3

27 de minute

Elevii răspund la întrebări și completează fișa de lucru.

Explicaţia -fișa de lucru - individual

C4 C5

Elevii răspund la întrebări și completează fișa de lucru. Elevii identifică ideile principale.

-fișa de lucru - în perechi

C6

Le reamintesc elevilor ce este Ascultă conştient şi îşi notează subiectul operei literare: în caiete. Succesiunea de întâmplări, prezentate într-o anumită ordine, prin care se dezvăluie caracterele diferitelor personaje se numeşte subiect. Se aplică metoda ciorchinelui pentru a enumera momentele subiectului, ce conţin ele şi identificarea acestora pe textul suport (Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi). Pe măsură ce se precizează fiecare moment al subiectului, se completează ciorchinele (anexa 4) cu elementele identificate în text. În identificarea momentelor subiectului, voi ghida elevii cu întrebări precum: 1. Ce se prezintă în expoziţiune? Care sunt indicii spaţiali şi temporali identificaţi? Enumeră momentele subiectului: expoziţiunea, intriga, desfăşurarea acţiunii, punctul culminant, deznodământul. Ciorchinele Conversaţia

Expoziţiunea este partea introductivă a operei literare, în care se prezintă cadrul acţiunii şi unele personaje. Indicii spaţiali sunt: „Pe Conversaţia drumul ce duce către Cetatea Neamţu”. Indicii temporali sunt: „pe la sfârşitul lui septemvrie 1686”. Personajele prezente în expoziţiune sunt: armata Care sunt personajele prezente în polonă, hatmanii Iablonovski şi - fisele de lucru, expoziţiune? Potoţki şi regele Poloniei Ion - pe grupe Sobieski. Intriga este faptul important

2. Ce determină intriga?

3. Ce întâmplări sunt cuprinse în desfăşurarea acţiunii?

4. 4. Care este momentul de maximă tensiune?

5. În ce constă deznodământul?

care determină desfăşurarea acţiunii Intriga este declanşată de apariţia Cetăţii Neamţului în calea oştirii poloneze şi de hotărârea lui Sobieski de a o cuceri. Desfăşurarea acţiunii cuprinde faptele determinate de intrigă: pregătirea moldovenilor pentru rezistenţă, sosirea solului polonez, refuzul bătrânului de a închina cetatea şi relatarea înfruntării dintre plăieşi şi armata polonă. Punctul culminant al nuvelei îl reprezintă intenţia regelui polon de a nu-şi respecta promisiunea făcută plăieşilor. Văzând că, în loc de o strajă numeroasă, din cetate ies numai şase luptători, Sobieski s-a mâniat şi a poruncit ca moldovenii să fie spânzuraţi. Deznodământul este determinat de intervenţia hatmanului Iablonovski în favoarea plăieşilor. Acesta i-a reamintit regelui că plăieşii nu şi-au făcut decât datoria faţă de ţară. Sobieski a revenit asupra poruncii şi i-a eliberat pe moldoveni, nu înainte de a le lăuda curajul. Pe măsură ce se identifică

Conversaţia

Exerciţiul

momentele subiectului, se completează ciorchinele de pe fişa de lucru. După identificarea momentelor subiectului, le înmânez elevilor fişele de lucru (anexa 3). Are loc pe tot parcursul lecţiei prin aprecieri verbale. Testul docimologic .(anexa 5) Sunt notaţi elevii care au avut cele mai multe intervenţii pe tot parcursul orei. Temă pentru acasă: Alcătuiţi rezumatul naraţiunii, respectând momentele subiectului. Elevii rezolvă exerciţiile II și III de pe fișă. -fisele de lucru - individual

V. Asigurarea feed – backului Evaluarea

6 minute

Elevii rezolvă testul pe baza noțiunilor nou însușite. Elevii notează în caiete.

Testul

VI. Asigurarea retenţiei şi a transferului

C7

2 minute

Conversaţia

Anexa 1 Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat

GENUL EPIC
MODURI DE EXPUNERE SPECIA LITERARĂ

Mesaj artistic(gânduri sentimente , idei) transmis în mod indirect prin:

PERSONAJE ACTIUNE

NARATIUNE

Anexa 4
PERSONAJE NARATIUNE ACTIUNE
EXPOZIŢIUNE

DEZNODĂMÂNT

MOMENTELE SUBIECTULUI
INTRIGA

PUNCTUL CULMINANT

DESFĂŞURAREA ACŢIUNII

Anexa 3
I.
Grupaț i termenii hatman, se videa, săneaț ă, obora, piste, spăriet, ispravnic, flinte, mulț ămesc, pedestraș , încongiurară, a se închina, pre, a îngiosit, greș pe două coloane: arhaisme, regionalisme. Explicați rolul utilizării acestora în text. Arhaisme Regionalisme

II.

Citiț i cu atenţie afirmaţiile de mai jos. În cazul în care apreciezi că afirmaţia

este adevărată, încercuieşte litera A. În cazul în care apreciezi că afirmaţia este falsă, încercuieşte litera F. A F Iablonovski îi spune regelui său să atace Cetatea Neamţului. A F Sobieski vrea să-i omoare pe plăieşi prin spânzurare. A F Românii vroiau să cedeze cetatea pentru că aveau multe merinde. A F Sobieski îi îmbrăţişează pe cei şase plăieşi şi le oferă câte un cal. A F Cetatea rămâne pe coama dealului ca un mare schelet de uriaş. A F Asediul cetăţii a durat cinci zile. III. Precizaţi cine este personajul care afirmă fiecare replică: „-Eu ași zice să lăsăm cetatea aceasta,[...] și să ne urmăm drumul înainte.” „-Plecaţi-vă, [...] nu vă puneţi capul în primejdie”. „-Taci, mucosule,[...] Te temi că-i pieri? Mare pagubă! Un mișel mai puțin. ” „-La vreme de război, aici domnii Moldovei obicinuiesc a-şi trimite averile lor”. „-Cetatea n-avem de gând să i-o dăm cu una cu două (...)”. „-Îţi mulţămesc, vrednice al meu tovarăş de arme.”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful