PENDIDIKAN GURU KATPUS TAWAU TUGASAN PROJEK

KOD DAN NAIUIA KURSUS : PERNIAGAAN KEUSAHAWANAN (RBT31 I 9)

&

I

I SEiiESTER:

5 (TAHUN 3, SEMESTER 1)

TARIKH TULA

01.02.20{3

TARIKH HANTAR

15.03.2013

Hasil Pembelajaran Kursus

:

1. 2.

Menyiapkan portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan kemas.

Menganalisis penyata kewangan dan kunci kira-kira bagi mengetahui prestasi sesebuah syarikat.
nilai masa wang kini dan masa depan bagi membuat perancangan satu-satu projek perniagaan.

3. Membezakan 4.

dan membincangkan bagaimana teknologi outomasi dan maklumat dapat merubah dunia koporat,memberi nilai-nilai positif terhadap dunia perniagaan dan masalah-masalah yang wujud serta akan wujud dalam dunia teknologibaru.
Menyenaraikan
Menyenaraikan dan menghuraikan manfaat hubungan antara usahawan dengan komuniti.

5.

6. Menciri dan menghuraikan konsep dan dimensijaringan usahawan. 7. Mengaplikasikan kemahiran pedagogi dalam menghasilkan pengajaran yang
berkesan dan bermakna. Kerja Kursus ini bagimenilai hasil pembelajaran 1 dan2.

Objektif Keria Kursus:
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut
:

1. 2.

Menghasilkan portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan sistematik. Membuat penyata kewangan bagi mengenalpasti prestasi sesebuah syarikat.

5 Syer pasaran 1.5 3.8 Belanjawan pemasaran 1. anda dikehendaki menghasilkan satu portfolio Rancangan Pemasaran yang meliputi perkara-perkara berikut: (807o) 1. 5. 2. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.1 3. 6. konsisten dan terperinci.Berdasarkan pernyataan di atas.7 Strategi pemasaran 1.Pengetahuan dan kefahaman yang mendalam berkaitan rancangan pemasaran.Secara individu juga.5 baris Rujukan mengikut format APA Lampiran Hasiltugasanhendaklahbertaip Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.3 3. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut : a.3 Trend dan saiz pasaran 1. 3.2 Pasaran sasaran 1.4 3. anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di atas. . 7. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpuldata atau maklumat.7 Tugasan yang baik harus menuniukkan kriteria'kriteria berikut: 1. secara individu. Sebagai seorang yang baru bergiat dalam bidang usahawan.Penulisan ini mestilah menunjukkan kefahaman anda terhadap penulisan refleksi. 3. 2. Format penulisan tugasan adalah seperti berkut: Muka depan hendaklah mengikuttemplet terkini Font Arial Saiz huruf ialah 11 Langkau 1. 3.2 3. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh 4-6 minggu.9 Masalah pemasaran Z.4 Persaingan 1.6 3. Buktidan bahan-bahan yang menyokong hujah anda hendaklah dikemukakan. Tugasan ini adalah tugasan individu. 4. (20Yo) Panduan Pelaksanaan Projek 1.Tugasan Projek (100%) Konsep pemasaran menyatakan bahawa pencapaian matlamat organisasi bergantung kepada usaha menentukan keperluan dan kehendak pasaran sasar dan memberikan kepuasan yang dikehendaki dengan lebih efektif dan efisien daripada pesaing.1 Pengenalan 1. l. Liputan isi kandungan yang menyeluruh.6 Ramalan jualan 1. Tugasan ini membawa markah 100o/o dengan wajaran 5006. anda bercadang untuk membuat rancangan pemasaran pemiagaan anda.

S!l} Pen er. i:i.s:*.ru Ksri.ffij3l pondidiksn -BrNzr. Penulisan tugasan harus menunjukkan kematangan hujah. 6.:.r'r*n. 3 internet.) lnci. 3 jurnal.l. jLrAR Fih!Ai'{il.#i.ii:j.l*-it-hs:. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.*e iiilf. EN.lidii ian 6i. A'.l:":l.:..nRrA lQmpus Tawau Guru tr . kefasihan bahasa. an iviaieysia Disahkan oleh: ( fnslitut *l.i. (sekurang-kurangnya sumber daripada 3 buah buku. 5.:. Keseluruhan isidan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah. Kriteria Pemarkahan Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan. laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan.:il Lr:. Tugasan disediakan oleh : Disemak oleh : (GHAZALI Bltr SULATMAN) Jabatan Kemahiran Hidup IPG Kampus Tawau.Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan.l*il:.4.*ii :i:4i. 2 bahan hrcetak yang lain). T..