1.

0 PENGENALAN Menurut Darwis Harahap (1992), bahasa Melayu secara khusus ialah salah satu dialek daripada beratus dialek lain yang terdapat di Nusantara (Alam Melayu). Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sama ada di Indonesia, Malaysia mahupun di Brunei bukanlah dibuat secara sewenang-wenangnya. Ia dipilih berdasarkan kepada beberapa faktor terutama faktor sejarahnya, iaitu bahasa yang sudah dikenali dan digunakan sejak zaman-berzaman (Bugis wikipedia, 2006) Melalui sejarah, penaklukan Belanda pada kurun ke-17 menyebabkan sebahagian daripada mereka berpindah dan kini telah bercampur dengan suku lain di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Semenanjung Malaysia dan Sabah. Salah satu etnik daripada rumpun Melayu adalah etnik Bugis yang cukup terkenal dalam bidang maritim di Kepulauan Melayu dan dalam bidang ekonomi. Mereka juga terkenal sebagai pahlawan yang berani, lanun yang digeruni dan pedagang yang berjaya. Pusat tumpuan utama bagi kebudayaan dan ekonomi etnik ini adalah Ujung Pandang atau dikenali sebagai Makassar. Orang Bugis juga merupakan penganut agama Hindu sebelum kedatangan agama Islam di Alam Melayu. Bugis memainkan peranan yang penting dalam sejarah di Tanah Melayu. Mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam politik dan perbalahan negeri-negeri Melayu ketika itu, terutama sekali negeri Johor. Ianya bermula apabila Daeng Loklok ingin memerintah Johor tetapi tidak dipersetujui oleh pemerintah negeri Johor Riau Lingga ketika itu, iaitu Raja Kechil. Ini menyebabkan Daeng Loklok atau Bendahara Husain meminta bantuan Raja-Raja Bugis untuk menumpaskan Raja Kechil. Bermula dari sinilah campur tangan Bugis di Tanah Melayu. Malah, anak Daeng Chelak, Raja Lumu, dinobatkan sebagai Sultan Selangor pertama. Untuk mengkaji bahasa Bugis dengan lebih terperinci, pengkaji telah membuat kajian terhadap En. Hussien bin Daud iaitu seorang penghulu di Kampung Belokok, Pontian, Johor dimana hampir semua penduduknya berbangsa Bugis dan bertutur dalam bahasa Bugis.

1

2.0 KONSEP BUGIS Menurut Chambers dan Trudgill (1980), bahasa itu terdiri daripada sekumpulan dialek yang bersaling berkaitan antara satu sama lain. Bahasa Bugis juga dikenali sebagai bahasa Bugis, Basa Ugi atau Ugi. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan etnik Bugis di Sulawesi Selatan, Indonesia dan dijadikan bahasa rasmi di sana. Menurut Wikipedia Indonesia (Bugis Wikipedia, 2006), Bahasa ini tersebar meluas di sekitar Sulawesi Selatan dan sekitarnya iaitu Maros, Pangkep, Barru, Pinrang, Enrekang, Majene, Luwu, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Penuturnya berjumlah 4 juta orang yang kebanyakannya terdapat di Sulawesi Selatan dan Malaysia iaitu di Selatan Negeri Johor. Menurut Dr Ir Rhiza S. Sadjad (2005), pensyarah falsafah Unversitas (universiti) Hasanuddin Makassar di Indonesia dalam program pascasarjana menyatakan bahawa bahasa Bugis bukan ciptaan atau buatan orang Bugis. Bahasa Bugis sebenarnya berasal dari rumpun Austronesia iaitu Melayu-Polinesia Barat. Masyarakat Bugis memiliki penulisan tradisional memakai aksara Lontara (Bugis wikipedia, 2006). Contoh-contoh lontara dan aksara Bugis: 2.1 Konsonan Lontara 1

2.2

Konsonan Lontara 2

2

Lontara ialah aksara asli yang digunakan oleh masyarakat Bugis-Makassar. Aksara asli ini bukan asimilasi atau belum lagi menerima pengaruh budaya dan unsur luar, termasuk India iaitu bahasa Sanskrit dan Islam iaitu tulisan Jawi. Menurut budayawan Prof Mattulada (alm) bentuk aksara lontara berasal dari "sulapa eppa wala suji". Wala suji berasal dari kata wala = pemisah/pagar/penjaga dan suji = putri. Wala Suji adalah sejenis pagar bambu dalam acara ritual yang berbentuk belah ketupat. Sulapa eppa (empat sisi) adalah bentuk mistis kepercayaan Bugis-Makassar klasik yang menyimbolkan susunan semesta, api-air-angin-tanah. Newton (1972), menyatakan kewujudan pelbagai dialek dalam sesuatu bahasa itu adalah akibat daripada perubahan yang berlaku dari segi sejarah keatas satu bahasa yang asalnya seragam. Tambahnya, faktor utama yang menyebabkan terpecahnya bahasa adalah faktor geografi dan waktu. Menurut Gorys Keraf (1984:37), perubahan bunyi fonem terjadi secara teratur. Keteraturan perubahan ini memberi kemungkinan kepada pengkaji untuk menemukan korespondensi fonemis antara kerabat-kerabat bahasanya. Kekerabatan pada kelompok bahasa Austronesia dapat dilihat daripada kesamaan dari segi pembentukan kata-kata contohnya : Jadual 1: Menunjukkan persamaan etimologi bahasa rumpun Nusantara. Glos Melayu Batak Acheh Bugis Tebu Tabu Tobu Təbu Təbu Kutu Kutu Hutu Utu Gute Beras Bərəs Boras Bərə Bərőh Pandan Pandan Pandan Padaŋ Pandan

Rajah

1:

Menunjukkan

kekerabatan

bahasa-bahasa

Austronesia yang saling mempengaruhi antara satu sama lain.

3

3.0 KONSEP WARNA. Warna merupakan salah satu daripada kehidupan ini. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1802), warna bermaksud kesan yang diterima oleh mata daripada cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dilihatnya. Menurut Ensiklopedia Malaysia (1996:416), mendefinisikan warna sebagai suatu sebutan umum bagi merangsang penglihatan untuk membezakan komposisi cahaya yang berbeza jarak gelombangnya. Warna dapat dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu warna amaran, warna pelengkap, warna primer dan warna asas. Warna amaran adalah untuk memberikan amaran, peringatan atau isyarat kepada sesuatu benda bahawa benda itu adalah berbahaya. Contohnya pada bahagian dorsal dan sisi ular yang berbisa atau warna pada serangga yang menyengat. Warna pelengkap pula adalah dua warna spektrum tulen yang menghasilkan warna putih apabila dicampurkannya contonnya pasangan warna merah dan biru hijau dan pasangan jingga dan biru. Warna primer pula adalah set warna terdiri daripada warna-warna merah, biru dan hijau dan dicampurkan pada kadar yang sesuai warna putih akan terhasil. Manakala warna asas pula adalah tiga jenis warna yang dicampurkan boleh mewujudkan warna lain. Contoh warna yang terhasil adalah jingga (kuning + merah ) dan hijau (kuning + biru). Mengikut Ilmu Psikologi, warna merupakan satu bentuk atau lambang kepada sesuatu yang dilambangkan. Setiap warna mempunyai maksud tertentu berdasarkan kepada presepsi sesebuah masyarakat atau negara. Setiap bahasa menggunakan istilah dan makna warna yang berbeza. Begitu juga dengan penggunaan bahasa Bugis yang berbeza. Oleh itu satu kajian yang berkaitan dengan perbezaan ini harus dijalankan bagi mendapatkan malumat yang lebih terperinci. Penggunaan aspek warna dalam bahasa Bugis menunjukkan perbezaan dari segi entimologi tetapi sama dari aspek maksudnya. Untuk memudahkan kajian, penyelidikan penggunaan bahasa Bugis dalam mengkaji aspek warna-warna asas untuk merangkumi semua warna perlu dilakukan.

4

BERIKUT ADALAH KAJIAN YANG DILAKUKAN: 3.1 MERAH i) Bahasa Melayu Standard a) merah muda [ # mεrah mudз # ] b) merah jambu [ # mεrah jambu # ] Bahasa Bugis macelak [ # mãcəla? # ] merah jambu [ # mεrah jambu # ]

ii) Maksud Warna Merah dalam Perkataan Bugis. → Merah muda atau merah jambu dalam bahasa Bugis dipanggil macelak [mãcəla?]. Ia digunakan untuk menunjukkan warna keputih-putihan atau cair. Untuk membezakan antara merah muda dan merah gelap orang Bugis memanggil merah muda sebagai macelak dan merah tua sebagai macelak celak. Perkataan ganda celak menunjukkan pebezaannya. Merah tua atau merah gelap pula menunjukkan warna merah yang mempunyai warna kehitam-hitman. Manakala orang Bugis menamakan merah membara atau menyala sebagai macelak mebara bara yang menunjukkan maksud api yang membara dan marak. Contohnya semasa berlakunya kebakaran dan kemerahan yang pada muka yang menunjukkan kemarahan seseorang. → Dalam bahasa Bugis merah hati dan merah darah dipanggil macelak hati dan macelak darah. Perkataan hati dan darah yang sama ini jelas menunjukkan bahawa kedua-dua bahasa ini mempunyai persamaan bahasa dan pendapat yang menyatakan bahawa keduadua bahasa ini berasal dari rumpun yang sama. Macelak metuak untuk merah tua tetapi dalam bahasa Bugis merah tua juga dipanggil makerelah. Walaupun sama maksud tetapi penggunaannya adalah bebeza dimana makerelah adalah untuk warna yang lebih gelap berbanding dengan macelak metuak yang seakan-akan hitam keputihan. → Dalam bahasa Bugis, perkataan macelak juga membawa maksud yang tersembunyi iaitu rasa tidak puas hati atau ingin bergaduh contohnya dalam perkataan macelak matana atau bara bara rupana yang menimbulkan perasaan marah. Selain itu juga ia menunjukkan kesan luka parah akibat sesuatu kemalangan contohnya cebisan daging atau kulit yang bergeser atau luka. Dalam bahasa Bugis ia dipanggil macelak jukuknah. 5

iii) Penggunaan Warna Merah dalam Ayat: Bahasa Melayu Standard Rumah itu berwarna merah jambu setelah dicat. [# rumãh itu bərwarnã mεrah jambu sətəlah dicat #] Bahasa Bugis Bola εro mərah jambu pura dicak. [# bola εro mãcəla? jambu pura dica? # ] iv) Contoh-Contoh Lain Warna Merah: Bahasa Melayu Standard c) merah gelap [ # mεrah gεlap # ] d) merah menyala [ # mεrah menalз # ] e) merah marak [ # mεrah mãra? # ] f) merah muka [ # mεrah mukз # ] g) merah hati [ # mεrah hati # ] h) merah darah [ # mεrah darah # ] Bahasa Bugis makerelah [ # mãkərəlah # ] macelak mebara bara [ # mãcəla? məbara bara #] macelak mebara bara [ # mãcəla? məbara bara # ] macelak mebara bara [ # mãcəla? məbara bara # ] macelak hati [ # mãcəla? hati # ] macelak darah [ # mãcəla? darah # ]

3.2 KUNING i) Bahasa Melayu Standard a) kuning gading [ # kuniŋ gadiŋ # ] b) kuning air [ # kuniŋ air # ] Bahasa Bugis unyik mololo [ # unyi? mololo # ] unyik lolo [ # unyi? lolo # ]

6

c) kuning kunyit[ # kuniŋ kunit # ] ii) Maksud Warna Kuning dalam Bahasa Bugis.

unyik kunyit [ # unyi? kunit # ]

→ Kuning gading atau kuning cair atau kuning muda adalah warna kuning yang mengalami keputih-putihan. Warna ini menyerupai warna gading atau seakan-akan putih. Dalam bahasa Bugis ia dinamakan sebagai unyik mololo atau unyik lolo. Kuning kunyit adalah warna kuning yang menyerupai kunyit dan dalam bahasa Bugis disebut sebagai unyik kunyit. Persamaan perkataan kunyit ini menunjukkan kedua-dua bahasa ini berasal dari rumpun yang sama. Bagi adat Bugis warna ini selalunya dikaitkan dengan warna nasi dihidangkan semasa upcara perkahwinan atau sesuatu keraian. Manakala kuning tua atau kuning gelap pula di panggil unyik metuak iaitu warna kuning yang menyerupai warna kehitam-hitaman. → Kuning telur yang seakan-akan berwarna oren kekuningan dalam bahasa Bugis disebut maridi. Maridi juga digunakan untuk kuning yang seakan-akan kemerahmerahan. → Orang Bugis dikatakan berkaitan dengan unsur-unsur pahlawan atau Kerajaan Melayu. Pengaruh Bugis juga diserap ke dalam kebudayaan Kesultanan Melayu. Ini dapat dilihat apabila warna kuning yang melambangkan keagungan bangsa Bugis telah menjadi warna diraja. Raja-raja Kesultanan Melayu dahulu kebanyakkannya berasal dari keturunan Bugis seperti negeri Johor dan Pahang. Oleh itu warna kuning menjadi warna kebanggaan dan melambangkan keperibadian orang Bugis. Penggunaan warna kuning dan pakaian juga adalah untuk melambangkan orang Bugis adalah orang bangsawan dan berketurunan diraja suatu masa dahulu. iii) Penggunaan Warna Kuning dalam Ayat: Bahasa Melayu Standard Buah itu menguning seperti pinang yang masak ranum. [ # buah itu məŋuniŋ səpərti pinaŋ jaŋ mãsa? ranom # ]

7

Bahasa Bugis Buah εro maunyik tua matasek tongeng nih buah εro [ # buah εro mãuni? tua mãtase? toŋeŋ nih buah εro # ] iv) Contoh-Contoh Lain Warna Kuning: Bahasa Melayu Standard d) kuning tua [ # kuniŋ tuз # ] e) kuning gelap [ # kuniŋ gəlap # ] f) kuning langsat [ # kuniŋ laŋsat # ] g) kuning pinang [ # kuniŋ pinãŋ # ] h) kuning telur [ # kuniŋ təlor # ] 3.3 BIRU i) Bahasa Melayu Standard a) biru laut [ # biru laut # ] b) biru lebam [ # biru ləbam # ] c) biru gelap [ # biru gəlap # ] d) biru nila [ # biru nilз # ] ii) Maksud Warna Biru dalam Bahasa Bugis: → Dalam bahasa Bugis biru laut atau biru cair dinamakan sebagai magauk gauk. Magauk gauk adalah warna biru yang menyerupai warna laut atau keputih-putihan. Selain itu, biru nila dan biru langit juga menggunakan perkataan magauk gauk dalam menyatakan maksudnya. Dalam bahasa Bugis penggunaan perkataan magauk gauk atau biru yang seakan-akan cair ini berbeza dari segi ton warna pada sesuatu masa. Bahasa Bugis magauk [ # mãgau? # ] mausuh [ # mãusuh # ] magauk lolo [ # mãgau? lolo # ] magauk [ # mãgau? # ] Bahasa Bugis unyik metuak [ # unyi? mətua? # ] unyik metuak [ # unyi? mətua? # ] unyik langsat [ # unyi? laŋsat # ] unyik pinak [ # unyi? pinã? # ] maridi [ # mãridi # ]

8

→ Manakala dalam bahasa Bugis, biru lebam dinamakan sebagai mausuh iaitu yang menunjukkan kesan lebam pada muka seseorang setelah ditumbuk atau dipukul. Biru tua atau biru gelap dinamakan sebagai magauk metuak. Metuak dalam bahasa Bugis membawa maksud warna tua yang seakan-akan hitam. Oleh itu, biru tua dinamakan magauk metuak. Warna biru ini adalah warna yang menyerupai warna kehitam-hitaman. Biru nila pula adalah warna biru yang menyerupai warna nila atau air yang jernih di lautan. Oleh itu, menurut masyarakat Bugis biru nila ini seakan-akan sama seperti biru laut yng kedua-duanya menunjukkan pada air. Nila adalah bahan kimia yang digunakan khas untuk pakaian. Warna nila biasanya berwarna biru tua keunguan → Selain magauk metuak dalam bahasa Bugis biru tua juga dipanggil magauk. Walaubagaimanapun magauk ini adalah pertengahan warna antara warna biru tua dengan warna biru muda. Dalam bahasa Bugis untuk membeza-bezakan perkataan biru muda dan biru tua (seakan-akan tua warnanya) adalah pengulangan perkataan gauk contohnya magauk (biru tua) dan magauk gauk (biru muda). → Orang Bugis juga menyatakan biru muda sebagai magauk mololo yang digunakan khas untuk warna biru yang seakan-akan putih. Manakala magauk gauk pula biru muda atau cair yang seakan-akan warna biru terang.

iii) Penggunaan Warna Biru dalam Ayat: Bahasa Melayu Standard Ibu menila baju yang kusam supaya kelihatan berwarna biru nila. [ # ibu mənilз baju jaŋ kusam supayз kəlihatan berwarna biru nilз # ] Bahasa Bugis indok menila baju εro malusa nih tapana (kembali kepada warna biru atau sebelumnya) [ # indo? mənila baju εro mãlusa nih tapanã # ] 9

iv) Contoh-Contoh Lain Warna Biru: Bahasa Melayu Standard e) biru merak [ # biru məra? # ] f) biru tua [ # biru tuз # ] g) biru muda [ # biru mudз # ] h) biru langit [ # biru laŋit # ] 3.4 HIJAU i) Bahasa Melayu Standard a) hijau daun [ # hijau daun # ] b) hijau tua [ # hijau tuз # ] Bahasa Bugis udarak daung [ # udara? dauŋ # ] udarak metuak [ # udara? metua? # ] Bahasa Bugis magauk mərak [ # mãgau? məra? # ] magauk metuak[ # mãgau? metua? # ] magauk mololo [ # mãgau? mololo # ] magauk gauk [ # mãgau? gau? # ]

c) hijau pucuk pisang [ # hijau pucu? pisaŋ # ] udarak mololo [ # udara? mololo # ] ii) Maksud Warna Hijau dalam Bahasa Bugis: → Hijau bemban bermaksud hijau pekat yang gelap atau gelap seperti bemban. Dalam bahasa Bugis warna hijau yang gelap ini kebiasaanya dipanggil udarak metuak. Manakala hijau cair atau pucuk pisang pula biasanya dipanggil udarak mololo. Dalam penggunaan ayat dibawa perkataan napuji ditunjukkan sebagai selalu atau sentiasa, oleh itu ia menunjukkan kerap kali. → Orang Bugis kurang menggunakan perkataan hijau dalam kehidupan seharian mereka. Malah dalam pakaian, makanan atau seumpamanya kurang munggunakan perkataan hijau. Hijau hanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu warna. Tiada maksud lain selain itu. Udarak pula khusus digunakan untuk warna hijau.

10

iii) Penggunaan Warna Hijau dalam Ayat: Bahasa Melayu Standard Adik selalu memakai baju yang berwarna hijau tua. [ # adi? səlalu məmãkai baju jaŋ berwarnã hijau tuз # ] Bahasa Bugis Andik napuji baju kudarak tua (sentiasa) [ # andi? nãpuji baju kudara? tua # ] iv) Contoh-Contoh Lain Warna Hijau: Bahasa Melayu Standard d) Hijau pandan [ # hijau pandan # ] e) Hijau laut [ # hijau laut # ] Bahasa Bugis udarak pandan [ # udara? pandan # ] udarak mololo [ # udara? mololo # ]

4.0 PERBANDINGAN ANTARA BAHASA MELAYU DAN BAHASA BUGIS Setelah pengkaji membuat kajian di antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Bugis di sebuah perkampungan Bugis, iaitu kampung Belokok di Pontian, Johor, didapati Bahasa Bugis mempunyai bahasa tersendiri. Bahasa yang digunakan mungkin hanya difahami oleh mereka yang berbangsa Bugis atau mereka yang mempelajarinya. Berdasarkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan unsur-unsur warna yang telah dibincangkan di atas, didapati perkataan yang digunakan dalam Bahasa Bugis kebanyakannya

11

mengandungi e-pepet [ə] dan e-taling [ε], berbanding dengan Bahasa Melayu standard yang menggunakan sebutan baku [e], [i] dan [a]. Oleh itu, Penggunaan vokal [ə] dalam Bahasa Bugis lebih banyak berbanding dalam Bahasa Melayu standard di samping penggunaan [ε] juga banyak di dalam penggunaan Bahasa Bugis. Bahasa melayu standard juga menggunakan banyak penggunaan [з], terutamanya dalam percakapan seharian dan ditentukan semasa ia diujarkan. Walau bagimanapun, pebezaan bahasa ini hanya terbatas pada bahasa sahaja tetapi kesesuaian dalam ayat adalah merujuk kepada benda yang sama. Ini menunjukkan bahasa ini bersifat universal dan masyarakat umum boleh menerima sesuatu bahasa itu secara memahami pengertian yang sama tetapi bahasa yang berbeza.

5.0 KESIMPULAN Bahasa Melayu di Nusantara terbahagi kepada beberapa bentuk dan rupa. Dalam kajian yang dilakukan, didapati bahawa bahasa Bugis merupakan salah satu daripada rumpun Melayu Austronesia dan bekembang maju mengikut zaman. Bahasa Bugis telah mengalami perubahan yang pesat disamping menerima kemasukkan unsur-unsur asing. Jika dikaji dengan teliti, bahasa Bugis ini ada persamannya dengan bahasa Melayu Standart tetapi yang memebezakannya adalah dari segi ia diujarkan dan cara disampaikan. Sama seperti bahasa lain yang terdapat di Nusantara, bahasa ini masih lagi menggunakan aspek-aspek morfologi dan fonologi dalam bahasa Melayu Standart. Kajian menunjukkan ada persamaan maksud, morfologi dan fonologi tetapi berbeza segi cara pengujarannya. Setelah kedatangan penjajah barat, sama seperti bahasa lain bahasa Bugis menerima pengaruh luar seperti penggunaan perkataan Inggeris iaitu red yang digunakan untuk merah atau magauk dan perkataan green yang digunakan untuk hijau atau udarak. Bahasa ini digunakan oleh orang Bugis semasa berkomunikasi secara tidak rasmi dan penggunaan harian. Bahasa ini berubah mengikut evolusi masa dan bahasa Bugis yang asal berubah dari segi banyak perkara seperti yang terdapat pada hari ini.

12

BIBLIOGRAFI Asmah Haji Omar (1985). Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar (1986). Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bugis wikipedia (2006). Diperoleh pada Februari 23, 2007 daripada http://ms.wikipedia. org/wiki/Bugis Chamber, J.K. dan P.Trudgill (1980). Dialectology. Cambridge: Cambridge Unversity Press. Ensiklopedia Malaysia (1996). Kuala Lumpur: Anzagain Sdn. Bhd. Gorys Keraf (1984). Linguistik Bandingan Historis. Jakarta: PT Gramedia. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Newton, B. (1972). The Generative Interpretation of dialect: A study of modern Greek Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. S. Kaseng (1976). Bahasa Bugis Soppeng Valensi Morfologi Dasar Kata Kerja. Jakarta: Penerbit Djambatan.

13

LAMPIRAN:

Gambar wanita Bugis berpakaian tradisionalnya

Penari-penari tradisional Bugis memperagakan pakaiannya.

14

Peta: Kedudukan Sulawesi Selatan yang merupakan bilangan penutur Bahasa Bugis yang paling ramai.

Rajah: Menunjukkan Kelompok Terdekat Etnik Bugis Yang Terdapat Di Sulawesi Selatan.

KELOMPOK ETNIK TERDEKAT BUGIS

TORAJA

MANDA

MAKASSAR

MELAYU

Rajah 2: Warna-Warna Asas

15

KUNING

(unyik)

MERAH

(macelak)

WARNAWARNA ASAS

BIRU

(magauk

HIJAU

(udarak)

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful