LA NOTÍCIA: ORGANITZACIÓ I OBJETIUS

NOM.................................................. DATA...........................................................
PER COMENÇAR A FER LA NOTÍCIA ENS HEM DE POSAR PER PARELLES, PER AIXÍ PREPARAR LA NOTÍCIA
JUNTS.
LA MEVA PARELLA ÉS.................................................................................................
EL DIA QUE APROXIMADAMENT PREPARAREM LA NOTÍCIA SERÀ.............................................
L'ASSENYALO AL CALENDARI:
setembre
DLL
3
10
17
24

DM

DMC

4
11
18
25

5
12
19
26

DJ

octubre
DV

6
13
20
27

DS

7
14
21
28

DG

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

DLL
1
8
15
22
28

DM
2
9
16
23
30

desembre
DLL
3
10
17
24
31

DM
4
11
18
25

DMC

DJ

5
12
19
26

6
13
20
27

4
11
18
25

DM
5
12
19
26

DMC
6
13
20
27

DJ
7
14
21
28

novembre
DLL
5
12
19
26

DM
6
13
20
27

DMC
7
14
21
28

gener

DV
7
14
21
28

DS
1
8
15
22
29

DG
2
9
16
23
30

DLL
7
14
21
28

DM
1
8
15
22
29

març
DLL

DMC DJ
DV
DS
DG
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31

DMC DJ
DV
DS
DG
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31

1
8
15
22
29

DS
2
9
16
23
30

DG
3
10
17
24
31

DLL
1
8
15
22
29

DM
2
9
16
23
30

DMC DJ
DV
DS
DG
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28

1
8
15
22
29

DV
2
9
16
23
30

DS
3
10
17
24

DG
4
11
18
25

febrer
DLL
4
11
18
25

DM
5
12
19
26

abril
DV

DJ

DMC
6
13
20
27

DJ
7
14
21
28

DV
1
8
15
22

DS
2
9
16
23

DG
3
10
17
24

maig
DLL
6
13
20
27

DM
7
14
21
28

DMC DJ
DV
DS DG
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31

FENT LA NOTÍCIA APRENDREM MOLTES COSES. JO CREC QUE FER LA NOTÍCIA EM SERVIRÀ PER.........
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................

LA NOTÍCIA: LA TRIA 1

Nom...................................................... Data........................................................
Hem de cercar vàries notícies de diferents llocs. Després entre els dos en triarem una.

Les notícies dels diaris digitals

El nom i la data del diari digital que he consultat és:........................................................
Llegint els titulars de les notícies, les que més m'interessen són:
1.......................................................................................................................
2.......................................................................................................................
3.......................................................................................................................

Les notícies dels diaris de paper

El nom i la data del diari que he consultat és:...............................................................
Llegint els titulars de les notícies, les que més m'interessen són:
1.......................................................................................................................
2.......................................................................................................................
3.......................................................................................................................
El nom i la data del diari que he consultat és:.................................................................
Llegint els titulars de les notícies, les que més m'interessen són:
1.......................................................................................................................
2.......................................................................................................................
3.......................................................................................................................

Les notícies de l'informatiu
El nom i la data de l'informatiu que he consultat és:.........................................................
Escoltant i mirant les notícies, les que més m'interessen són:
1.......................................................................................................................
2.......................................................................................................................
3.......................................................................................................................

Les notícies que més m'han agradat són

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................

LA NOTÍCIA: LA TRIA 2
Nom..................................................... Data........................................................
Haurem de triar una notícia de totes les que ens han agradat. Per això emprarem un diagrama de
Venn, on hi col·locarem les notícies que m'agraden a jo, dins la circumferència de l'esquerra, les
notícies que agraden al meu company, a la circumferència de la dreta i les notícies que ens
agraden als dos a l'espai del mig que coincideixen les dues circumferències.

Les notícies que només
m'agraden a jo

Les notícies que ens
agraden als dos

Les notícies que només
agraden al meu company

Ara, de totes les notícies que ens agraden als dos, n'hem de triar una. Conversau entre els dos
quina trobau que pot ser la notícia que més us agradi. Pensau en si en sabeu alguna cosa, si algú us
pot ajudar, si sabeu on podreu trobar més informació...

La notícia que hem triat és

( escriu el titular).......................................................

.........................................................................................................................
L'hem trobada a:

El nom del diari és:

El nom del diari és:

El nom de l'informatiu és:

Hem triat aquesta notícia perquè:...............................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................

LA NOTÍCIA: COMPRENSIÓ I RESUM

NOM.................................................................DATA.............................................
Després de legir atentament la notícia...
1 Escrivim les paraules o frases que no entenem.

2 Demanam a la maestra, cercam en el diccionari o a inetrnet el seu significat.

3 Tornam a llegir el text per entendre'l bé. Les preguntes

On? i Perquè?
Qui?
Què?
Com?

Quan?
On?

Perquè?

Qui? Què? Com? Quan?

ens poden ajudar a entendre la notícia.

4 Ara que ja he entès la notícia en puc fer un resum:

idea principal de la notícia

detalls de la notícia

LA NOTÍCIA: PLANIFICACIÓ DE LA PRESENTACIÓ I
NOVA RECERCA

NOM................................................. DATA.....................................................
Per presentar la notícia als nostres companys i companyes hem de fer una presentació. Parlam i
decidim que la manera de presentar la noticia serà:

Per això necessitam més informació que ens ajudi a explicar la nostra notícia. La informació pot
ser text, imatges, un vídeo, una gravació, un dibuix... Així que, la informació que necessitam és:

Aquesta informació la traurem de:

Un altre diari

Internet

La biblioteca

LA NOTÍCIA: L'OPINIÓ

Per presentar a la classe la notícia és molt important dir quina opinió en tenim, què en pensam del
què explica... Tot seguit hi ha una sèrie de preguntes que ens podem fer i que ens ajudaran a tenir
una opinió de la notícia.
La informació de la notícia m'afecta a jo o a la meua família?

El succés de la noticia afecta a molta gent?

És una bona notícia porquè el que explica beneficia a qualcú o a alguna cosa( persones, animals,
plantes, entorn, ciutat o el món sencer ?

És una mala notícia perquè afecta negativament a qualcú o a alguna cosa( persones, animals,
plantes, entorn, ciutat o el món sencer ?

Contestant totes aquestes preguntes ja ens podem crear una opinió. LA MEVA OPINIÓ ÉS:

LA NOTÍCIA (PASSES A SEGUIR)
1 AJUNTAR-ME AMB UN COMPANY O COMPANYA

2 PENSAR PERQUÈ VOLEM FER LA NOTÍCIA. QUÈ ENS AGRADA DE FER
NOTÍCIA?

3 CERCAR A CASA VÀRIES NOTÍCIES DE DIFERENTS LLOCS
UN DIARI
DIGITAL

UN DIARI
DE PAPER

UN
INFORMATIU
DE TELE

4 TRIAR ENTRE ELS DOS LA NOTÍCIA. PENSAR QUINA NOTÍCIA ENS AGRADA
ALS DOS I DIR PERQUÈ

LES NOTÍCIES QUE
M'AGRADEN A JO

LES
NOTÍCIES
QUE ENS
M'AGRADEN
ALS DOS

LES NOTÍCIES QUE
AGRADEN AL MEU
COMPANY

5 LLEGIR BÉ O ESCOLTAR LA NOTÍCIA. ENTENDRE EL QUÈ ENS EXPLICA.
SUBRATLLAR EL TEXT, FER UN RESUM, CERCAR LES PARAULES QUE NO
ENTENEM, CERCAR INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL QUÈ DIU LA NOTÍCIA
PER PODER-HO ENTENDRE MILLOR, FER DIBUIXOS, ESQUEMES, QUADRES...

6 PENSAR QUINA OPINIÓ EN TENIM DEL QUÈ ENS DIU LA NOTÍCIA

7 PENSAR COM HO PRESENTAREM ALS ALTRES PERQUÈ HO ENTENGUIN.
QUÈ FAREM? UN MURAL, UNA PRESENTACIÓ DIGITAL, UNA MAQUETA...

8 TRIAR lA INFORMACIÓ QUE ENS FA FALTA PER PODER-HO PRESENTAR.
HA DE SER CLARA, I ENTENEDORA, NO MASSA LLARGA I SI POT SER
ACOMPANYADA D'IMATGES, FOTOS, DIBUIXOS...

9 MUNTAR LA PRESENTACIÓ
10 PRESENTAR-HO ALS COMPANYS I COMPANYES. HEM DE TENIR EN
COMPTE QUE ENS ENTENGUIN, PARLAR FORT I CLAR, A POC A POC I MIRANT AL
PÚBLIC

11 CONTESTAR LES PREGUNTES QUE ENS FACIN

Estimades famílies:
Com ja es va explicar a la reunió, aquest any hem decidit fer l'activitat de notícia una mica
diferent. Gran part de l'activitat es farà a l'escola per parelles, i una petita part a casa de forma
individual.
La part que es farà a casa consisteix en triar una sèrie de notícies, a poder ser, de diferents
mitjans i amb diferents fotmats: diari digital, diari de paper, telenotícies.
La setmana que ve li toca fer notícia al vostre fill/a amb el/la seu/va company/a, pel que hauran
de fer la fitxa que duen per triar la notícia. Després s'hauran de posar d'acord amb el company,
quina serà la notícia que definitivament faran.

Què heu de tenir en compte per ajudar els vostres fills a fer la tria de
les notícies?

Aneu mirant els diaris o telenotícies al llarg de la setmana i aneu triant les notícies que li puguin
agradar.

Escriviu al full el titular de les notícies que més li agraden.

No fa falta que ells llegeixin totes les notícies, però vosaltres si que les podeu llegir i explicar.

Triau notícies no massa complicades, que ells puguin saber explicar

Triau notícies que ells puguin formular-se una opinió

No fa falta omplir tots els buits ( si només trobau, per exemple, una notícia en diari digital i
no dues, no passa res)

És important que venguin a l'escola amb una sèrie de notícies ja comentades a casa i amb
una petita idea de cada una d'elles, no amb un llistat de notícies de les què no en saben res.

Què passa si a l'escola no tenim prou temps per acabar de preparar la
notícia?
Ho duran a casa per acabar-ho. Serà la part de fer lletres, un dibuix o alguna cosa
que els pugui ajudar a explicar la notícia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful