BAB 1 KURSUS-KURSUS PERSIJILAN & PEPERIKSAAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) P endahuluan 1.

Kesemua kursus-kursus dianjurkan oleh BSMM adalah untuk ahli-ahlin ya dan juga kepada orang ramai. Peperiksaan boleh dijalankan di akhir setiap kur suskursus tertentu dan sijil akan dianugerahkan kepada peserta-peserta kursus ya ng telah menyempurnakan kursus dengan jayanya. Kategori – Kategori 2. Kursus-kursus adalah dikategorikan seperti berikut : 2.1 Un tuk Ahli BSMM 2.1.1 Kursus Persijilan BSMM Persijilan Persijilan BSMM untuk a. S ekolah PersijilPersijilan BSMM Asas b. c. Persijilan BSMM Lanjutan Eksklusif unt uk mereka di Sekolah Menengah Untuk Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) Untuk Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) Untuk Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) Sijil d. KaSijil Kawad Kaki 2.2. Untuk Jurulatih BSMM 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3. Kae dah Mengajar Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) Bantuan Hidup Asas Untuk Orang Awam 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Pengenalan Pertolongan Cemas dan Kardio Pulmo nari Resusitasi Pertolongan Cemas Asas dan CPR BSMM Bantuan Hidup Asas 1

2.3.4 Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR BSMM Kursus-kursus Persijilan BSMM 3. Kursus-kursus dibahagikan kepada tiga peringkat : 3.1 Persijilan BSMM untuk Sekolah Kursus ini dikhususkan untuk ahli-ahli Beli a di Sekolah Menengah. Sukatan pembelajaran merangkumi 3 perkara seperti berikut : 3.1.1 Pendidikan mengenai Palang Merah/Bulan Sabit Merah / Asas Undang-undang Kemanusian Antarabangsa 3.1.2 Pertolongan Cemas Asas dan CPR 3.1.1 3.2. Pendidik an Kesihatan Persijilan BSMM Kursus ini adalah untuk ahli-ahli Pasukan Bantuan Sukarela. Suka tan pelajaran mengandungi 8 perkara seperti berikut : Persijilan Asas: 3.2.1 Pen didikan mengenai Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Asas Undang-undang Kemanusia an Antarabangsa Pertolongan Cemas Asas dan CPR Bantuan Bencana dan Operasi Menye lamat Rawatan Rumah atau Pendidikan Kesihatan 3.2.2 3.2.3 3.2.4 Persijilan Lanjutan: 3.2.5 3.2.6 Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR Pentadbiran dan Pengurusan Persijilan Tambahan untuk Jurulatih Kanan 3.2.7 3.2.8 Bantuan Hidup Asas Undangundang Kemanusiaan Antarabangsa 2

Persijilan Tambahan 3.2.9 3.3 4. Sijil Kawad Kaki Jurulatih BSMM Untuk menjadi Jurulatih, Jurulatih Kanan atau Jurulatih Skim Lencana Kecekapan B elia (Sekolah Menengah) dan Kanak-kanak (Sekolah Rendah) seseorang calon itu hen daklah lulus kursus-kursus berikut : 4.1 Kursus Kaedah Mengajar Untuk ahli-ahli telah lulus di dalam kesemua mata pelajaran di perenggan 3.2 dan berpotensi menj adi Jurulatih boleh memohon untuk menjadi Jurulatih BSMM setelah mengikuti kursu s Kaedah Mengajar yang mengandungi modul 8 jam, wajib lulus di dalam peperiksaan disahkan boleh mengajar dalam modul „MICRO TEACHING‟, dengan mendapat sokongan dari Cawangan masing-masing Guru-guru yang berkelayakan dengan sijil perguruan yang diiktiraf adalah dikecualikan daripada menghadiri kursus ini. 4.2 Lulus Penilaia n Latihan Mengajar (Practical Assessment) Peserta hanya akan diberikan pengiktir afan sebagai Jurulatih setelah lulus Penilaian Latihan Mengajar yang akan dikend alikan oleh Lembaga Peperiksaan 5. Jurulatih BSMM yang ingin meningkatkan Sijil Jurulatihannya kepada Jurulatih Kan an, diwajibkan mengikuti kursus dan lulus didalam dua mata pelajaran seperti ber ikut: 5.1 Kursus Bantuan Hidup Asas Jurulatih BSMM yang ingin meningkatkan sijil kejurulatihan mereka ke Jurulatih Kanan perlu mengikuti kursus Bantuan Hidup As as yang mengandungi 8 jam modul pengajaran dan lulus di dalam peperiksaannya seb elum dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan kepada taraf Jurulatih Kanan. 5.2 Kur sus Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Jurulatih BSMM yang berkelayakan yang ingin meningkatkan kedudukan sebagai Jurulatih Kanan harus lulus di dalam peper iksaan ini. Sukatan Pelajaran Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) meng andungi modul 35 jam pembelajaran. Mana-mana peserta yang telah menghadiri kursu s UUKA yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat 3

4 Pertolongan Cemas La njutan dan CPR BSMM Kursus ini hanya ditawarkan kepada calon-calon yang telah me mperolehi Persijilan Asas Pertolongan Cemas BSMM. 7. 4 . Hanya kursus Pertolongan Cemas sahaja yang ditawarkan kepada orang awam.1 Pengenalan Pertolongan Cemas dan Kardio Pulmonari Resusitasi Ia adalah Modul 8 jam dan 3 j am diperuntukkan kepada Peperiksaan diakhir kursus tersebut. Orang awam boleh memi lih salah satu daripada 4 kursus yang ditawarkan seperti berikut: 7. Kursus akan d iikuti dengan peperiksaan di akhir setiap kursus dan sijil akan diberi kepada ca lon-calon yang telah menyempurnakan kursus dengan jayanya. Kursus yang padat ini mengambi l masa 20 jam pembelajaran dan 4 jam peperiksaan di akhir kursus ini. 7. Kursus Pertolongan Cemas untuk Orang Awam 6.2 Pertolongan Cem as Asas Di Tempat Kerja Modul 14 jam diperuntukkan dan lebih kurang 4 jam untuk peperiksaan di akhir kursus ini.3 Bantuan Hidup Asas Modul 8 jam diperuntukka n termasuk 1 jam untuk peperiksaan di akhir kursus ini. 7.Kebangsaan (IPK) dengan kerjasama Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) akan diberikan pengecualian. 7.

2 4.1 Sijil-sijil BSMM Pengerusi Jawatankuasa Latiha n Kebangsaan Pengerusi Lembaga Peperiksaan Pengerusi Kebangsaan BSMM Pengerusi J awatankuasa Latihan Kebangsaan Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan Pengeru si Lembaga Peperiksaan 4. Pengeluaran Sijil-Sijil 3. Sijil bagi setiap satu mata pelajaran tunggal akan dib erikan kepada calon-calon yang lulus sepertimana yang ditentukan mengikut tahaptahap Asas dan Lanjutan.4 Tauliah Perlantikan Pensyarah/Pemeriksa Sijil Jurulatih Pembaharuan Sijil Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan . Sijil-sijil akan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangs aan.BAB 2 PEMBERIAN DAN PEMBAHARUAN SIJIL-SIJIL Pemberian Sijil-Sijil 1.6 Sijil Kawad Kaki Sijil Kehadiran: 4.6. Sijil-sijil akan diberikan kepada calon-calon yang berjaya di dalam Peperiksaan Persijilan BSMM.5 4.3 4. Tandatangan 4. Pegawai-pegawai yang diberikan kuasa untuk menandatangani sijil-s ijil adalah seperti berikut : 4.Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan .1 Peringkat Kebangsaan 5 4. Ianya berasaskan kepada perkara-perkara berikut: Mata Pelajaran Tunggal 2.

Sijil-sijil Pertolongan Cemas dan Bantuan Hidup Asas hanya sah tempoh lakunya selama 3 tahun. Pembaharuan Sijil-Sijil Jurulatih 7. pemegang sijil tersebut perlu menjalani kursus ulangkaji Pertolongan Cem as Lanjutan dan CPR selama 20 jam tanpa peperiksaan.Pengerusi Cabang/Naib Pengerusi Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan/Pengerusi Cawangan /Pengerusi Cabang .6. Untuk memperbaharui Sijil Jurulatih Kanan. calon -calon dikehendaki menghadiri kursus: 8.2 6.3 4. dan lulus penilaian yang akan di kendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Bagi memperbaharui Sijil Pertolongan Cemas Lanjutan d an CPR.2 Pertolongan Cemas Lanjutan selama 20 jam Bantuan Hidup Asas selama 8 jam 8. Untuk memperbaharui Sijil Jurulatih.2 4. caloncalon dikehendaki menghadiri kursus Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR yang mema kan masa 20 jam dan lulus penilaian yang akan dikendalikan oleh Lembaga Peperiks aan dan Ibu Pejabat Kebangsaan.1 Bagi memperbaharui Sijil Pertolongan Cemas Asas d an CPR.6. Sijil-s ijil hendaklah diperbaharui 6 bulan sebelum tamat tarikh luput sijil atau Tidak lewat dari 6 bulan selepas tarikh luput sijil. Kriteria be rikut adalah di ambilkira: 5.1 8. Untuk memperbaharui sijil-sijil tersebut calo n-calon dikehendaki menghadiri kursus sepenuh dan lulus peperiksaan. 5. calon-calon perlu menjalani kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR selama 14 jam tanpa peperiksaan.Pengerusi Cawangan/Naib Pengerusi/Pengarah . Bagi mereka yang mempunyai sijil Pertolongan Cemas Asas dan Lanjutan yang ingin memperbaharui sijil.7 Peringkat Cawangan Peringkat Cabang . mereka hanya perlu menduduki kursus untuk yang tertinggi sa haja iaitu: kursus Pertolongan Cemas Lanjutan. 6 . 9.4.8 Pembaharuan Sijil 5.Seperti di atas Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah Rakan Kongsi Keman usiaan 4.

BAB 3 PENSYARAH/JURULATIH/PEMERIKSA Kategori-Kategori 1.2 2. Jurulatih BSMM lulus di dalam persijilan BSMM berikut : 3.3 Jurulatih Jurulatih Kanan Jurulatih Skim Lencana Kecak apan Belia dan Kanak-kanak *Jurulatih Kawad Kaki Jurulatih 3. Jurulatih BSMM Berkelayakan 2.3 Persijilan Asas BSMM Persijilan Lanjutan BSMM Kaedah Meng ajar (Pedagogi) Sijil Penilaian Kecekapan Nota: 3.1 3. Jurulatih BSMM Berkelayakan dibahagikan kepada ti ga kategori : 2.4 Jurulatih BSMM yang berkelayakan Pengamal Perubatan – Doktor Perubatan. Pegawai Pertahanan Awam.4 7 . Jurulatih Kawat dll.2 1.3 1. Pembantu Perubatan dan Jururawat Terlatih Pegawai Undang-unda ng – arif dalam Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pensyarah dan Jurulatih yan g khusus dengan jawatannya atau bidangnya seperti Pegawai Bomba dan Penyelamat.1 2.1 1.2 3. Kategori-kategori Pensy arah/Jurulatih dan Pemeriksa yang berkelayakan untuk mengajar dan mengendalikan kursus untuk Peperiksaan Persijilan BSMM atau lain-lain kursus BSMM adalah seper ti berikut : 1.

* Mempunyai sijil kelayakkan sebagai Jurulatih Kawat yang dikeluarkan oleh unit Tentera.2 4. 4.1 4. Bagi melayakkan diri sebagai Jurulatih Kanan.5 .7 Persijilan BSMM untuk Sekolah Pe rsijilan Asas Pertolongan Cemas dan CPR Persijilan Lanjutan Pertolongan Cemas da n CPR (oleh Jurulatih Kanan) Pengenalan Pertolongan Cemas & CPR Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah Rakan Kongsi Kemanusiaan Kaedah Me ngajar (oleh Jurulatih Kanan dan Guru terlatih) Kesahihan Sijil Jurulatih 5.1 Mengajar selama sekurang-kura ngnya 30 jam yang melibatkan setiap mata pelajaran bagi tahap Asas. Di tahap Lan jutan beliau hanya dikehendaki menjadi pembantu kepada Jurulatih Kanan. Kementerian Pertahanan.4 4. Bagi mereka yang telah menghadiri kursus Undang-undang Kemanusiaan Antarab angsa anjuran IPK dengan kerjasama ICRC adalah dikecualikan 8 6.3 4.2 6.4 6. calon-calon dik ehendaki memenuhi peraturan-peraturan berikut: 6. Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih. Sijil Jurulatih hanya sah selama 3 tahun sahaja.5 4. Mereka layak untuk menjalankan dan mengajar Kursus-kursus Persijilan BSMM bagi t ahap-tahap berikut: 4. Lulus Peperiksaan Undang-undang Kemanusiaan Antaraba ngsa.3 6. Lulus Peperiksaa n Bantuan Hidup Asas (CPR). Menjalan kan sekurang-kurangnya 5 kursus Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah.6 4. se lepas itu Jurulatih dikehendaki menghadiri kursus ulangkaji Pertolongan Cemas La njutan dan CPR selama 20 jam dan melalui penilaian yang akan dikendalikan oleh A hli Lembaga Peperiksaan Jurulatih Kanan 6.

Mereka layak dan sesuai untuk mengajar di semua tahap kursus Peperiksaan BSMM da n juga lain-lain kursus yang relevan yang dianjurkan oleh BSMM. Pertolongan Cemas Asas & CPR Pendidikan Kesihatan Mereka juga dibenar untu k mengendalikan kursus Seorang Pertolongan Cemas Di dalam Setiap Rumah bila dipe rlukan. Sijil Jurulatih Kanan hanya sah untuk jangka masa 3 tahun dan untuk memperbaharuinya.6 7. Sekiranya mereka mengambil peperiksaan dan lulus di dalam matapelajaran tersebut. Mereka ialah Doktor Perubatan. mereka harus menghadiri kursus ulangkaj i Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR selama 20 jam dan kursus Bantuan Hidup Asas selama 8 jam. Sijil tersebut boleh diperbaharui dengan menghadiri kursus U langkaji mata pelajaran Pertolongan Cemas Asas. Jurulatih Skim Lencana Kecakapan Belia dan Kanak-Kanak (Guru Pemimpin) 9. merek a harus ada pengetahuan mengenai Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undan g Kemanusiaan Antarabangsa. Pengamal Perubatan 11.6. kebenaran adalah diberi untuk membolehkan mereka m engajar mata pelajaran Pendidikan Palang 9 . Pembantu Perubatan dan Jur urawat Terlatih yang berkelayakan dalam : Pertolongan Cemas. 10. Guru-g uru yang telah lulus di dalam semua mata pelajaran berikut adalah layak menjadi Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak-kanak di sekolahsekolah Menenga h dan Rendah: Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antaraba ngsa. Pembantu Sijil sebagai Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak-kanak sah untuk j angka masa 3 tahun. Menyempurnakan tugas-tugas Persatuan dengan memuaskan dan mendapat sokongan oleh Pengerusi Cawangan. Rawatan Rumah Pendi dikan Kesihatan Sebelum mereka diberi Tauliah sebagai Pensyarah/Pemeriksa. Kesahihan Sijil Jurulatih Kanan 8. Lulus penilaian yang di kendalikan oleh Ahli Lembaga Peperiksaan.

Jurulatih K awat ATM. Pensyarah/Pemeriksa 13.2 15. 10 .4 16. Semua pensyarah berkelayakan dan jurulatih adalah layak menjalankan peperiksaan sebagai pemeriksa dan memberi markah kepada skrip jawapa n. Jurulatih Pertolongan Cemas yang ada sekarang yang tidak memperolehi Persijilan Penuh Asas & Persijilan Lanjutan BSMM sebelum ini dan in gin untuk diserap kepada status Jurulatih hendaklah mengikuti kursus khas dan pe periksaan yang mengandungi : 15. Akauntan dll. Me reka mestilah Pegawai Undang-undang yang berpengetahuan dalam bidang Undang-unda ng Kemanusiaan Antarabangsa.3 15. Pegawai Pertahanan Awam. Pemeriksa-pemeriksa 14. Perubahan Jurulatih 15.1 15. Mereka mestilah pakar dalam bidang jawatan mereka masing -masing seperti Pegawai Bomba & Penyelamat. Pendidikan Palang Merah/Bul an Sabit Merah Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pendidikan Kesihatan atau Rawatan Rumah Bantuan Bencana dan Operasi Menyelamat Pentadbiran dan Pengurusan dan Setelah mendapat kelayakan Jurulatih. Pendaftaran Pensyarah/Jurulatih 17. calon-calon bolehlah memohon untuk dinaikk an taraf kepada Jurulatih/Jurulatih Kanan melalui proses biasa sepertimana yang terkandung dalam Buku Panduan ini. Mereka sehar usnya mendaftar sebagai ahli Persatuan di cawangan. Semua Cawangan diminta mempastikan bahawa Pe nsyarah/Pemeriksa dan Jurulatih dan semua staf yang mengajar mesti didaftarkan n ama dan kelayakan mereka kepada Panel Pensyarah dan Pemeriksa di Ibu Pejabat Keb angsaan (Sistem Pengumpulan Data) sebelum mereka dibenarkan menjalankan tugas se bagai Pensyarah/Pemeriksa dan Jurulatih.Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa. Pegawai Undang-undang 12.

Lencana Kecekapan 19. Pemeriksa dan Pemeriksa Bulan Sabit Merah Malaysia dikehendaki berdaftar den gan Pengkalan Data Jurulatih di Institut dengan mengisi borang seperti di KEMBAR AN AK. Semua Jurulatih. Jurulatih Kan an. Pendaftaran Jurulatih Ke Dalam Pengkalan Data 20.Tauliah Perlantikan 18. dipamerkan di sebelah atas poket kanan Pakai an Seragam. dibenarkan memakai Lencana Jurulatih/Jurulatih Kanan. Namun mereka hendakla h menjadi ahli BSMM sebelum memajukan permohonan. Semua Jurulatih BSMM yang berkelayakan. Tauliah Perlantikan akan diberi kepada yang bukan Jurula tih BSMM atas dasar pendaftaran dan jawatan yang dipegang. 11 .

Bila mana latihan praktikal dikendalikan dalam kursus.1 1. Adalah mustahak kita memberi peluang kepada peserta melakukan latihan praktikal seberapa banyak yang mungkin dan mudah diberikan perhatian. Pegawai-pegawai yang dipertanggung jawab untuk menggerakkan kursus di pelbagai peringkat adalah seperti berikut: 2. 12 .3 1. 1 2.BAB 4 MENJALANKAN KURSUS-KURSUS DAN PEPERIKSAAN PERSIJILAN BSMM Am 1. Saiz Kelas 6. Tugas-tugas Penganjur Kursus sepe rti diterangkan di dalam Bab 5 Buku Panduan ini. 4.3 Cabang Cawangan Ibu Pejabat Kebangsaan Pegawai Penjaga Latihan Penolon g Pengarah Latihan Pengurus Perkhidmatan Pertolongan Cemas Penganjur Kursus 3.2 1.4 1.5 Persi jilan BSMM untuk Sekolah Persijilan Asas BSMM Persijilan Lanjutan BSMM Sijil Jur ulatih BSMM Sijil Jurulatih Kanan BSMM Pegawai-pegawai Yang Dipertanggungjawabkan 2. adalah disyorkan agar bilanga n peserta dalam satu kelas tidak melebihi 30 orang. 5. Kursus-kur sus BSMM dibahagikan kepada kategori-kategori berikut :1. Dia mestilah seorang yang bertanggungjawab dan faham akan peraturan dan undang-undang Kursus dan Peperiksaan BSMM.2 2. Saiz kelas bergantung kepada jenis kursus dan ruang yang ada. Seorang penganjur hendaklah dilantik sebaik memulakan kursus dipertanggungjawabkan untuk menganjur dan mentadbirkan kursus dan peperiksaan d ari mula hingga akhir program dan mempastikan supaya peralatan kursus diaturkan secukupnya.

Permohonan Kertas Soalan 11.1 13.Sekali setahun Mengendalikan Peperiksaan 14. Contoh salinan Borang Permohonan untuk kertas soalan seperti di Kembaran AJ. Calon-calon yang gagal untuk memperolehi Sijil Penuh pada kali pertama mendu duki peperiksaan hendaklah diberi peluang untuk menduduki semula kursus dan meng ambil semula kertas yang ia gagal dalam masa 3 bulan dari tarikh peperiksaan. Walau bagaimanapun cara permohonan dan penghantaran ker tas soalan akan diperkemaskan mengikut keadaan semasa. Calon-calon mestilah menghadiri 100% ceramah yang disampaikan sebagai syarat kelayakan untuk menduduki peperiksa an.2 Kali set ahun .2 Kali setahun Persijilan Asas BSMM Persijilan Lanjutan BSMM . Bilangan minima peserta bagi satu-satu kursus yang hendak dijalankan seharusnya tidak kurang daripada 15 orang.1 Teori Calon-calon boleh menduduki kertas bertulis dengan kertas 13 . Setengah Peperiksaan akan dijalankan dalam 2 bahag ian iaitu teori dan amali. Syarat-syarat Untuk Menduduki Peperiksaan 8. Pemeriksaan akan diadakan berterusan di seluruh Cawan gan pada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh Institut BSMM dan masa-masa peperiks aan adalah seperti berikut: 13. (rujuk perenggan 3.2 13.7.2 BAB 1) 10. Permohonan untuk mendapatkan kertas soalan mestilah sampai ke Ibu Pejabat Kebangsaan daripada Cawangan sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum tarikh peperiksaan. Pemeriksa yang dicalonkan untuk Peperiksaan Amali dikehendaki menyediakan set soalannya sendiri.3 Persijilan untuk Belia (Sekolah Menen gah) . Ianya akan dikendalikan seperti berikut : 14. Ha nya ahli-ahli BSMM dibenarkan untuk hadir dan menduduki Kursus dan Peperiksaan P ersijilan Penuh BSMM. 12. 9. Jangkamasa Peperiksaan 13.

Sampul yang mengandungi ke rtas soalan mesti dibuka di hadapan calon-calon oleh Pengawas Peperiksaan sebelu m bermula sesuatu peperiksaan itu. 14. Setiap pengawas peperiksaan hendaklah memberikan nama dan alamat pemeriksa.soalan yang disediakan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan. Pengawas Peperiksaan 20. pengawas peperiksaan akan mengepilkan skrip jawapan di dalam sampul bermeterai bersama-sama dengan salinan kertas soalan. Kertas Soalan 16. tetapi pemeriksa tidak boleh didatangkan dari pusat peperiksaan yang sama di mana peperiksaan itu dijalankan. Seterusnya calon-calon menye rahkan kertas jawapan kepada Pengawas Peperiksaan di akhir sesi peperiksaan. 19. 18. Te rserahlah kepada Cawangan/Cabang masing-masing melantik pemeriksa yang mana satu untuk ditempatkan di satu-satu pusat peperiksaan. Sel epas setiap peperiksaan. Ia hen daklah disekalikan dengan kertas teori 15. . 14 21. Sebaik sahaja borang permohonan diterima. Kertas soalan hendaklah dikendalikan dengan penuh “Ra hsia” dan disimpan di tempat yang selamat dan berkunci. Pengawas Peperiksaan hendaklah dilantik untuk dipertang gungjawabkan bagi sesuatu perjalanan peperiksaan. 17. Tugas-tugas melibatkannya dite rangkan dalam Bab 5. Skrip Pemarka han dan Penyata Peperiksaan bagi setiap perkara dan sampul tersebut diserahkan t erus kepada pemeriksa. Ibu Pejabat Kebangsaan akan menghantar soalan (dengan menggunakan e-mail) bersama-sama denga n skim permarkahan di dalam sampul yang dimeterai bagi setiap perkara kepada Set iausaha Cawangan/Setiausaha Cabang yang mana akan memajukannya kepada Pegawal Pe periksaan di pelbagai pusat. Cawangan/Cabang mestilah melantik beberapa orang pemeriksa untuk memeriksa skrip peperiksaan. Sebagai keutamaan sesuatu peperiksaan itu. 22. Peperiksaan Pertolongan Cemas Lanjuta n . 2 Lisan/Amali Peperiksaan Lisan dan Amali akan dijalankan oleh Pemeriksa. Semua kertas soalan bagi Peperiksaan BSMM akan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Kursus Ulangkaji Jurulatih dan Sijil Kecekapan akan dikendalikan oleh Ahli L embaga Peperiksaan.

Contoh Penyata Peperik saan seperti di KEMBARAN AK berserta dengan kertas jawapan 3 kertas jawapan tert inggi dan 3 kertas jawapan terendah. Hanya ahli BSMM saha ja yang dibenarkan menduduki kursus dan peperiksaan serta persijilan BSMM dan pe periksaan untuk menjadi seorang Jurulatih. (seperti diperenggan 3. 26. pemeriksa dikehendaki mem bekalkan borang ini untuk membolehkan sesuatu kursus dapat dinilai. 27. Contoh boran g seperti di KEMBARAN AI. Borang Penilaian Kursus 29.Pemeriksa 23. Pemeriksa hendaklah memeriksa skrip jawapan berdasarkan kepada ski m pemarkahan yang disediakan bagi setiap perkara. Peserta yang mengikuti kursus adalah diwajibkan meng isi Borang Penilaian Kursus di akhir tiap-tiap kursus.2 dalam BAB 1) Ibu Pejabat Kebangsaan akan mengeluarkan sijil tidak lewat dari dua (2) bulan s elepas tarikh Penyata Peperiksaan diterima dari Cawangan. kepada mereka yang berjaya. Penggredan terakhir mestilah dimasukkan ke dalam Penyata Pe periksaan mengikut nama-nama setiap calon-calon berserta dengan nombor keahlian (bagi ahli-ahli) di ruangan 2 Penyata Peperiksaan dan nombor kad pengenalan bagi yang bukan ahli Pemeriksa akan memajukan Penyata Peperiksaan tersebut kepada Se tiausaha Cawangan tidak melewati 1 minggu dari tarikh peperiksaan. dan seterusnya menggredkan kep utusan setiap calon. Penyata Peperiksaan yang dilengkapkan de ngan butiran lanjut mengenai kursus dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Borang-Borang (Penyata Peperiksaan) 25. sena rai kehadiran dan markah yang diperolehi adalah diuruskan oleh Cawangan. 28. 24. 15 . Satu salinan borang akan disimpan di Ibu Pe jabat Kebangsaan untuk tempoh 5 tahun dan yang satu lagi dipulangkan kepada Cawa ngan bersama-sama dengan sijil. Ianya h endaklah disediakan dalam 2 salinan dan dimajukan kepada Ibu Pejabat Kebangsaan tidak lewat daripada 4 minggu selepas tarikh peperiksaan.

3. pen marker dan a lat-alat bantuan yang difikirkan perlu. Dapatkan secukupnya Penyata Peperiksaan daripada Setiausaha Cawangan/Cabang.5 Menepati masa dan menyediakan apa-apa yang per lu bagi setiap sesi.3 1. Bekalkan Pensyarah/Jurulatih dengan sukatan pe lajaran terkini yang telah diluluskan. alamat dan kelayakan Jurulatih. Pastikan kesesuaian dan keselesaan dewan/ bilik darjah (kelas) untuk sesuatu kursus itu. papan tulis.1 Permohonan kertas soalan peperiksaan hendaklah dimaj ukan kepada Ibu Pejabat Kebangsaan tidak lewat dari 3 minggu sebelum tarikh pepe riksaan. Berikan apa jua bantuan sewajarnya kepada pensyarah dan pesertapeserta kursus.5 1. Periksa semua kelengkapan kursus. MENGATURKAN PEPERIKSAAN 3. penga njur seharusnya: 1.6 1. 7 Latihan yang telah disemak semula dengan mata pelajaran manualnya yang betul.BAB 5 TUGAS SEORANG PENGANJUR 1. Dapatkan peralatan bantuan mengaj ar seperti „Multimedia Projector/ Overhead Projector‟. Pensyarah dan Pemeri ksa hendaklah disertakan bersama.3 2.2 2. 1.1 2. 16 . Mengisikan Penyata Peperiksaan untuk Pemeriksa. SEBELUM KURSUS Sebelum kursus dijalankan.1 1. Menyediakan nota syarahan secukupnya untuk setiap calon.2 Mengetahui kedudukan edisi terakhir Buku Panduan No. Nama-nama.4 2. Tentukan penyusunan tempa t duduk.7 2. Be rikan butiran lanjut mengenai kursus kepada Penolong Pengarah Latihan Cawangan u ntuk diluluskan.4 1. SEMASA KURSUS 2.

3 3.5 .4 5.4.4 4.3. Menyediakan manikin secukupnya bagi Peperiksaan CPR. Tidak dibenarkan bercakap-cakap di antara satu dengan l ain semasa peperiksaan. Pemeriksa dan lain-lain yang terlibat di dala m membantu peperiksaan sahaja dibenarkan masuk bilik peperiksaan. Buku teks. C alon-calon mestilah menuliskan nama mereka dalam Huruf Besar Cerai dengan terang dan No. Permohonan kertas soalan hendaklah meng gunakan Borang Permohonan Kertas Soalan Peperiksaan seperti yang terkandung dala m KEMBARAN AJ.2 Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yan g hendak dijalankan.2 5.3 5. Kad Pengenalan. 4.2 4. Pengawasan mestilah dibuat bagi memastikan tidak ber laku penipuan di sepanjang Peperiksaan Teori dan Praktikal. Calon-calon tidak boleh meninggalkan bilik peperiksaan t anpa kebenaran atau sehingga mereka menyerahkan skrip jawapan masing-masing dan telah diumumkan bahawa masa peperiksaan telah tamat.1 Sekurang-kurangnya seminggu sebelum peperiksaan. SEBELUM PEPERIKSAAN 4. 17 5. PEPERIKSAAN 5. 5. 3. Kad Pengenalan. not a-nota tidak dibenarkan dibawa ke dalam bilik peperiksaan. Calon-calon hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu bila tari kh dan masa peperiksaan akan dijalankan.3 4. Pemerik sa hendaklah dibekalkan dengan sukatan pelajaran terkini dan nota kursus. Arahan-arahan yang be tul dan tepat hendaklah diberikan kepada caloncalon dengan No. Urusan -urusan sewajarnya hendaklah dibuat untuk berjumpa dengan Pemeriksa dan jika per lu kenderaannya disediakan.1 Hanya calon-calon.

6 Pengenalan Pertolongan Cemas dan Kardio Pulmonari Resusitasi Persijilan Asas Pertolongan Cemas dan CPR Persijilan Lanju tan Pertolongan Cemas dan CPR Bantuan Hidup Asas (CPR) Rakan Kongsi Kemanusiaan Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah Bayaran Kursus 4. Semua Agensi Persendirian dan Agensi Kerajaan adalah dikenakan b ayaran levi bagi syarahan pada kadar RM150. Berikut adalah bayaran yang dikenakan bagi pelbagai kursus yan g ditawarkan. Jenis-jenis kursus yang berkaitan dengan pembayaran yuran dan elaun adalah:3.3 3.1 3.BAB 6 YURAN DAN ELAUN Am 1.2 3. Pengecualian 2.00 setiap jam bagi kelas yang tidak m elebihi 30 orang. 4.1 2.5 3. Walau bagaimanapun bayaran levi kursus dikecualikan kepada ber ikut: 2.4 2.3 2.5 Angkatan Tentera di-Raja Malaysia Polis di-Raja Malays ia Bomba dan Penyelamat Hospital-hospital Kerajaan Peperiksaan Persijilan BSMM ( Ahli-ahli BSMM) Jenis-Jenis Kursus 3.1 Pengenal an Pertolongan Cemas & CPR Modul 11 jam 18 . Bilangan jam dipaparkan termasuklah masa peperiksaan.2 2.4 3.00 seorang peserta . Penubuhan Dana Latihan dan Pelarasan dan Pengawalan Bayaran Elaun kepada Jurulatih telah diluluskan oleh Majlis Kebangsaan.RM150.

6 7.00 tam bahan dari bayaran di perenggan 4 dengan 70% bayaran dibayar ke Ibu Pejabat dan lebih 30% dimiliki oleh Cawangan.00 se tiap jam RM 40.RM 250.7 7. 6. Elaun Untuk Jurulatih 7. Cabang Kursus Rakan Kongsi Kemanusiaan Kursus Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Setiap Rumah Jurulatih Kawad Kaki RM 40. Akauntan B ertauliah) Pemeriksa (Praktikal)/Bertulis Pemeriksa Skrip Tuntutan Perbatuan dar ipada BSMM IPK/Pej.(Doktor Perubatan.RM 300. Pelajar-pelajar yang bukan ahli BSMM di Sekola h Menengah Vokasional dibolehkan mengambil kursus dan seterusnya menduduki peper iksaan Pertolongan Cemas Asas dengan dikenakan bayaran RM10.00 setiap jam RM 50.9 7.1 7. Berikut adalah kadar elaun yang seharusnya dibayar kepa da Jurulatih. Peserta-perserta kursus bukan ahli dikenakan bayaran sebanyak RM10.00 seorang pese rta Satu „package‟ dengan bilangan peserta 20 orang dengan tidak melebihi 30 orang peser ta. 7.00 setiap skrip RM 0.00 setiap jam RM 40.3 7.RM 200.4 Pertolongan Cemas Asas 14 jam Pertolongan Cemas Lanjutan 20 jam Bantuan Hidup As as 8 jam .00 setiap jam 7. Profesional .4 Jurulatih BSMM Jurulatih Kanan BSMM Jururawat Terl atih/Pembantu Perubatan dll.00 seorang peserta .00 sekali kursus RM40.3 4.00 setiap jam RM50.10 19 .5 7.8 7.00 seorang peserta . Cawangan/Pej. 5.40 sen tiap 1 km (Pergi/Balik) RM40.00 setiap jam RM 40.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh sahaja).2 4.4.00 se tiap jam RM 1. Peguam.2 7.

se kiranya mereka dibayar terus oleh agensi Kerajaan. Bayaran tidak akan diberikan kepada Jurulatih yang mengajar kepada ah li-ahli BSMM. Jurulatih tidak layak membuat tuntutan seperti diterangkan dalam perenggan 5. 10. 20 .8. Walau bagaimanapun segala kos perbelanjaan Jurulatih/Pensyarah aka n ditanggung oleh pihak penganjur sepenuhnya. Pensyarah/Jurulatih/Jurulatih Kanan mestilah membuat pengisytiharan jumlah yang mereka terima daripada agensi Kerajaan. 9.

2.9 Bantuan Hidup Asas Undang-Undang Kemanusiaan Antara bangsa 21 . PERSIJILAN BSMM UNTUK SEKOLAH 1.5 2.2 Guru Pemimpin BSMM 2.2 2.4 Pert olongan Cemas Asas dan CPR Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat Pilih SATU darip ada 2 mata pelajaran: Pendidikan Kesihatan Rawatan Rumah 2.3. Kaedah Mengajar 2.1 Pendidikan Asas Palang Merah/Bulan Sabit Merah & Undang-Unda ng Kemanusiaan Antarabangsa 2. 1.3.8 2. Pengurusan & P entadbiran Pertolongan Cemas Lanjutan dan CPR 6 jam 6 jam 8 jam 20 jam 8 jam 8 j am 24 jam 8 jam 16 jam 14 jam 10 jam 2.1.1 Pe ndidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Asas Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa Pertolongan Cemas Asas dan CPR Pendidikan Kesihatan 13 jam 1. 2. 14 jam 6 jam PERSIJILAN BSMM 2.BAB 7 KURSUS-KURSUS DAN PEPERIKSAAN BSMM 1.1 PBS 2.7.6. 2.1.

2 5. 4. Lulus di dala m mata pelajaran Bantuan Hidup Asas Lulus kursus Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa .20 jam 8 jam SIJIL JURULATIH KANAN 4.10 Sijil Kawad Kaki 3 SIJIL JURULATIH 3.3 Seorang Guru Pemimpin untuk Unit Bulan Sabit Merah Malaysia di Sekolah Menengah.2 4. BAB 3 22 . Telah menyempurnakan sekurang-kurangnya 5 Program Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Ru mah setiap tahun.6 5. Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih.4 4.2 4.1 5.36 jam atau menghadiri kursus UUKA anjuran bersama BSMM dengan kerjasa ma Jawatankuasa Palang Merah/Bulan Sabit Merah Antarabangsa (JPMAICRC) Telah men yempurnakan tugas dan tanggungjawab Persatuan dengan memuaskan dan diperakui ole h Pengerusi Cawangan. SIJIL JURULATIH SKIM LENCANA KECEKAPAN BELIA DAN KANAK-KANAK 5.1 3.5 Telah menyempurnakan sekurang-kurangny a 30 Jam pengajaran bagi tiap-tiap tahap Asas dan Lanjutan.3 4.2.1 4. Lulus Peperiksaan Persijilan Asas & Persijilan Lanjutan BSMM (Ikut item B kecuali Sijil Kawat Kaki) Kaedah Me ngajar (Guru terlatih dikecuaikan) . Seoran g Guru Pemimpin untuk Unit Bulan Sabit Merah Malaysia di Sekolah Rendah Lulus di dalam kursus-kursus wajib Bulan Sabit Merah Malaysia seperti diterangkan di per enggan 9.

1. 3. Sijil-sijil Bulan Sabit Merah Malaysia berikut termasuk Sijil-sijil Ju rulatih/Jurulatih Kanan/Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak-kanak h anya laku selama tiga tahun sahaja.BAB 8 KURSUS ULANGKAJI PERSIJILAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA 1. Pemegang Sijil Jurulatih/Jurulatih Kanan perlu menghadiri kursus Ulangkaji Perto longan Cemas Lanjutan dan untuk Jurulatih Kanan pula ditambah dengan menghadiri kursus Ulangkaji mata pelajaran Bantuan Hidup Asas enam bulan sebelum tarikh tam at dan tidak lewat dari 6 bulan selepas tarikh luput sijil.1 1. Pemegang Sijil Jurul atih Skim Lencana Kecekapan Belia dan Kanak perlu menghadiri kursus Ulangkaji Pe rtolongan Cemas Asas dan CPR enam bulan sebelum tarikh tamat dan tidak lewat dar i 6 (enam) bulan selepas tarikh luput sijil. 23 .4 Sijil Pengenalan Pertolongan Cemas & CPR Sijil Pertolongan Cemas Asas dan CPR Sijil Pertolongan Cemas Lanjut an dan CPR Sijil Bantuan Hidup Asas (CPR) 2.3 1.2 1. Mengikut keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Latihan ke 18 yang diadakan pada 15hb Jun 1993.

1 Lencana Peperiksaan. Penganugerah an Lencana Jurulatih dan Jurulatih Kanan adalah dibuat mengikut peraturan dan te rtakluk kepada fakta-fakta berikut : 2.3 Persijilan BSMM Asas Persijila n BSMM Lanjutan Hanya satu sahaja lencana peperiksaan yang mana lebih tinggi boleh dipakai dan h endaklah dipamerkan dilengan kanan pakaian seragam.1 2. Penganugerahan 'Lencana Kecekapan' adalah berdasarkan kepada ahli-ahli y ang telah menyempurnakan setiap bidang seperti berikut: 1. Tulisan dan lingkaran berwarna m erah berlatar-belakangkan warna putih. 1. Le ncana berbentuk bulat bergaris pusat 5. Lencana tersebut berukuran 4.3 3. Cara pemakaian adalah di KEM BARAN A.BAB 9 LENCANA KECEKAPAN AHLI-AHLI PASUKAN BANTUAN SUKARELA (PBS) LENCANA PEPERIK SAAN 1. Lencana Jurulatih dan Jurulatih Kanan.2 2. Cara pe makaian adalah di KEMBARAN B. LENCANA JURULATIH 2.2 1.0 sm dengan tulisan dan lingkaran berteka t benang emas berlatarbelakangkan warna putih.0sm yang menunju kkan tahap-tahap peperiksaan yang mereka lulus. Lencana-lencana Jurulatih dan Jurulatih Kanan. b. KEMBARAN A 24 3.1 Lencana Kecekapan in i akan diberikan kepada mereka yang telah lulus dan memperolehi Sijil BSMM penuh dalam peperiksaan seperti berikut: a.2 . Telah lulus peperiksaan pers ijilan BSMM mengikut tahap-tahap yang diterangkan di Bab 3. Hanya satu lencana y ang mana lebih tinggi boleh dipakai di atas poket kanan pakaian seragam. Reka bentuk Lencana: Rekabentuk lencana peperiksaan dan jurulatih adalah seperti berikut: 3.

CARA PEMAKAIAN LENCANA JURULATIH/JURULATIH KANAN 25 .

KEMBARAN B LENCANA PEPERIKSAAN UNTUK PASUKAN BANTUAN SUKARELA (PBS) 26 .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran dalam mata pelajaran ya ng disediakan kepada Ahli Belia (ahli-ahli BSMM) mereka akan dapat: 2. disiplin.2 menj alankan aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah di sekolah menguasai pengetahuan: P ertolongan Cemas Asas dan CPR Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Unda ng-undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Pendidikan Kesihatan Di samping itu lainlain pengetahuan yang digariskan di dalam sukatan pelajaran BSMM.3 memupuk se mangat kesukarelaan.1. 3. khusus dalam bidang Pertolongan Cemas. Cara pengajaran dan pembelajaran seharusnya mengikut ciri-c iri berikut: Syarahan Perbincangan Amali Simulasi Lawatan Pendidikan Luar Perkhe mahan 27 . CARA PENGAJARAN 3. kepimpinan dan bersedia untuk berkhi dmat kepada masyarakat menjurus kepada modal insan. 2. 2.BAB 10 SKIM LENCANA UNTUK AHLI-AHLI BELIA BSMM 1. TUJUAN Tujuan peraturan ini ad alah untuk memberi garis panduan mengenai penganugerahan Lencana Kecekapan kepad a ahli-ahli Belia (Youth) berdasarkan keaktifan dan komitmen mereka dalam projek -projek dan aktiviti Bulan Sabit Merah Malaysia.1 2. kesejagatan.

5 3.(6 jam) 3. PERSIJILAN Kembaran D Kembaran E Kembaran F Kembaran G Kembaran H Kawad (25 perintah daripada 47) Kem Kraf (3 aktiviiti perkhemahan) Cegah Kebakar an .(13 jam) Pertolongan Cemas Asas dan CPR .(6 jam) Sebanyak tiga jenis kursus iaitu: 4.1 Ahli-ahli belia BSMM akan dibenarkan memakai Lencana Kecekapan yang diperbuat daripada kain berwarna merah berbentuk bulat dengan bergaris pusa t 3 sm dengan tulisan subjek berwarna putih seperti berikut: 5.4 3.3 3.2 4. Ahli Belia BSMM yang menduduki peperiksaan teori dan amali. mereka akan diberi Sijil-sijil mengikut mata-mata pelajaran.1 4.2.1.1 Kembaran C P endidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Asas Undang-undang Kemanusiaan Anta rabangsa . Ahli-ahli hendaklah terlebih dahulu lulus dalam mata pelajaran P endidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa.(14 jam) Pendidikan Kesihat an .2. LENCA NA KECEKAPAN 5.3 Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabi t Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pertolongan Cemas Asas dan CP R dan Pendidikan Kesihatan adalah kursus-kursus bersijil.2.3.2.1 PERSAHABATAN ANTARABANGSA a. Teks pembelajaranan untuk kursus ini ialah Nota Pend idikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Undang-undang 28 .2.2 Sukatan pelajaran untuk kursus-kursus adalah seperti berikut: 3.2. 5. Kertas soalannya dipohon dari Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM melalui Cawan gan (Negeri) masing-masing.6 4.2 3.

b. Aktiviti. ekonomi dan sebagainya.Kemanusiaan Antarabangsa yang diolah oleh Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM. Mata pelajaran di atas diajar dengan m enggunakan buku-buku rujukan: (i) PERTOLONGAN CEMAS – Manual Pelajar yang diterbit kan oleh Federal Publications dengan kerjasama Ibu Pejabat Kebangsaan dan Manual Pertolongan Cemas yang dikeluarkan Institut Latihan BSMM oleh b. Guru Pemimpin Belia akan membuat penilaian. Lulus ujian mata pelajaran Pertolongan Cemas Asas dan CPR dalam kedua-dua bahagian iaitu teori dan amali. Calon yang lulus Peperiksaan tersebut juga layak memakai lencana PERTOLONGAN CEMAS. Lencana ini juga layak dipakai oleh ahli-ahli Belia BSMM y ang berjaya mengikuti Rancangan Pertukaran Belia Antarabangsa sama ada anjuran P alang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam/luar negeri atau pihak Kerajaan. Latar belakang Persatuan Bulan S abit Merah Malaysia – Sejarah. Lambang. (ii) 29 . manakala untuk bahagian amali dikendalikan oleh Guru Pemimpin BSMM (bukan guru yang sama mengendalikan sesi kursus).2 PERTOLONGAN CEMAS a. Hasil kerja dihantar ke Ibu Peja bat Kebangsaan dan kemudiannya akan dihantar ke Persatuan Palang Merah/Bulan Sab it Merah luar negara.1. Aktivi ti awal untuk mendapatkan lencana ini ialah ahliahli dikehendaki menyediakan dua buah album seperti berikut: (i) (ii) Mengenai latarbelakang Malaysia – Sejarah. d. c. Gambargambar ahli dan Aktiviti P ersatuan. c ara hidup sosio budaya. Kertas soalan teori boleh d ipohon dari Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM melalui Cawangan (Negeri) masing-masing. 5. Album-album tersebut mesti disiapkan di akhir perjumpaan setelah 3 kali perjumpa an.

5. 30 . 5. Peperiksaan akan dikendalikan oleh Guru Pem impin BSMM yang bukan dari Unit yang sama.3 KESIHATAN a.5 KEM KRAF Pelajar dikehendaki mele ngkapkan 3 aktiviti perkhemahan yang dipimpin oleh Guru Pemimpin BSMM dengan ban tuan (jika diperlukan) dari Pengakap Bertauliah atau Badan Pakaian Seragam yang biasa mengendalikan perkhemahan atau menyertai manamana perkhemahan yang dijalan kan secara bersepadu oleh pihak sekolah.5 s.1.4 KAWAD KAKI Boleh memberi 25 perintah bahasa hukuman kawad dari 47 perintah yang ditetapkan.m diperbuat daripada kain putih dengan tu lisan berwarna merah perkataan „SEKOLAH‟ di sebelah atas di tengah-tengah antara len cana-lencana kecekapan di kiri lengan baju pakaian seragam.1. Mata pelajar an ini mengandungi pelajaran teori sahaja.1. Pihak unit BSMM sekolah boleh membuat permohonan untuk mendapatkan Kertas Soalan dari Institut BSMM melalui Cawangan/ Cabang BSMM di negeri masing-masing.6 CEGAH KEBAKARAN Lulus ujian yang dijalankan oleh Pegawai Bomba (telah mendapat tauliah perlantikan sebagai jurula tih Kebombaan) mengikut tatacara di dalam sukatan pelajaran Pencegahan Kebakaran untuk pelajar sekolah menengah 5.2 LENCANA PEPERIKSAAN Ahli-ahli yang telah lul us dan mendapat keenam-enam lencana kecekapan dibenar memakai Lencana Peperiksaa n yang berbentuk bujur berukuran 4.1.5. Jurulatih BS MM atau Guru Pemimpin yang berkelayakan. Calon yang lulus peperiksaan layak me makai lencana KESIHATAN. Lulus ujian mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. 5. Jurulatih yang mengendalikan adalah dari anggota Angkatan Tent era (yang telah diberi waran perlantikan sebagai jurulatih kawat ). Mata pelajaran di atas diajar dengan menggunakan tek PE NDIDIKAN KESIHATAN yang dikeluarkan oleh Insitut Latihan BSMM sebagai bahan ruju kan b.

Walau bagaimanapun pembelajaran dalam mata pelajaran: Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusia an Antarabangsa dan Pertolongan Cemas Asas dan CPR Pendidikan Kesihatan harus di beri keutamaan.1 5.3 LENCANA KEPIMPINAN Lencana kepimpinan yang diperbuat dari kain putih berukuran 4 x 4 sm dengan tulisan KEPIMPINAN berwarna keemasan berbentuk berlian (Diamond) diletakkan di atas poket sebelah kanan pakaian seragam BSMM (No.3. IMPLIMENTASI Kursus-kursus boleh dijalankan mengikut kesesuaian Ahli-ahli Belia dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. 2) akan dianuge rahkan kepada Ahli Belia yang memenuhi syarat–syarat berikut: 5. Semua aktiviti hendaklah direkod kan ke dalam Surat Akuan seperti di KEMBARAN J 31 .3. 3.2 5. manakala lencana kecekapan di pakai di lengan sebelah kiri baju pakaian seragam. Contoh pemakaian lencana seperti di KEMBARAN I.3 5. Perjumpaan bolehlah dilakukan pada waktu yang bersesuaian di har i persekolahan mengikut peraturan yang disediakan oleh pihak berwajib.5.3 telah memperolehi Sijil Pertolongan Cemas Asas dan CPR telah memperolehi Sij il Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antar abangsa.4 Lencana Kepimpinan dianugerah kepada Ketua Utama Seksyen Unit Sekolah yang telah memperolehi kesemua Lencana Kecekapan seperti yang dinyatakan di perenggan 5. (berpangkat) hendaklah memakai pangkat mereka di lengan sebelah kanan baju pakaian seragam mereka. 5.5 6. telah memperolehi kesemua Lencana Kecekapan seperti di perenggan 5. PANGKAT Bagi a hli-ahli yang memegang jawatan. 8.3. 5. L encana tersebut dipakai di atas poket kanan pakaian seragam BSMM. 7. telah memperolehi Sijil Pendidikan Kesihatan.

BAB 11 LENCANA KECEKAPAN UNTUK AHLI-AHLI KANAK-KANAK (LINK) 1. khusus dalam bi dang Pertolongan Cemas. 2. TUJUAN Tujuan per aturan ini adalah untuk memberi garis panduan mengenai penganugerahan Lencana Ke cekapan kepada Ahli-ahli Kanak-Kanak (Link) berdasarkan kepada keaktifan dan kom itmen mereka dalam projek-projek dan aktiviti Bulan Sabit Merah.1.1 Adalah dicadangkan cara pengajaran dan pembel ajaran seharusnya mengikut ciri-ciri berikut: 3. OBJEKTIF 2. STRATE GI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3.4 memupuk semangat kesukarelaan.2 Bercerita Perbincangan Syaraha n Amali Simulasi Lawatan Pendidikan luar Perkhemahan Pembelajaran ini dibahagi kepada tiga tahap dengan tujuan supaya ianya dapat dis ampaikan kepada ahli kanak-kanak BSMM (MRC link) dengan lebih berkesan dan tidak akan menjadi satu bebanan kepada mereka.1 m enjalankan aktiviti Bulan Sabit Merah di sekolah 2. disiplin.3 menguasai pengetahuan dan kemahiran asas Pertolongan Cemas Junior dan Pendidikan Kesihatan 2.1 Adalah diharapkan pada akhir pembelajaran tiap-tiap ahli link dapat: 2. Sukatan Pelajaran untuk tiga tahap ada lah seperti dibawah: 32 .1.1. kepimpinan dan berse dia untuk berkhidmat kepada masyarakat serta mengamalkan sikap positif 3.2 menguasai pengetahuan Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 2.1. kesejagatan.

4.0 sm berlatar belakan g putih dengan tulisan subjek berwarna merah. Teks – Nota Pengetahuan mengenai Pelajaran Pendidikan P alang Merah/Bulan Sabit Merah untuk murid-murid sekolah rendah yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM.2.1 Rekabentuk Lencana Kecakapan Lencana Kecekapan adalah b erupa lencana kain berbentuk bulat berukuran garis pusat 3.2 Ahli kanak-kanak BSMM (MRC Link) akan dibenarkan memakai lencana kecekap an setelah melepasi tahap pembelajaran dalam mata-mata pelajaran yang ditetapkan seperti berikut: 4.3.2.2 Untuk tahun 5 Pertolongan Cemas Junior Persahabatan Antarabangsa 12 jam 6 jam 3. PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT M ERAH – Lulus ujian lisan dalam mata pelajaran Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah yang dijalankan oleh Guru Pemimpin BSMM di sekolah mengikut sukatan pelaja ran seperti di KEMBARAN K. .3 Untuk tahun 6.Kem Kraf dan Kawad Kaki 6 jam 3. LENCANA KECEKAPAN 4. 4.2.1 Tahap 1 – Tahun 4 a.Lulus ujian lisan dan a mali mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan 33 b. PENDIDIKAN KESIHATAN . Cara pemakaiannya ialah dengan mel etakkannya di sebelah kiri lengan baju pakaian seragam seperti rajah di Kembaran O.2.1 Sukatan pelajaran berkenaan adalah seperti di KEMBARAN-KEMBARAN K hingga O. Perkhemahan.1 Untuk tahun 4 Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Pendidikan Kes ihatan 10 jam 6 jam 3.

4. P ERTOLONGAN CEMAS i) Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dengan kerjasama Guru pemimpin BSMM sekolah di akhir pembelajar an berpandukan sukatan pelajaran seperti di KEMBARAN M di akhir sesi pembelajara n.dengan kerjasama guru pemimpin BSMM di sekolah dengan berpandukan sukatan pelaja ran seperti di KEMBARAN L di akhir sesi pembelajaran.3 Tahap 3 – Tahun 6 KEM KRAF – Menyediakan satu projek kraf tangan dengan bimbin gan Guru Pemimpin BSMM seperti dinyatakan di dalam Sukatan Pelajaran di KEMBARAN O. 4. Di samping itu ahli kanakkanak juga didedahkan dengan aktiviti luar seperti berkhemah dan berkawad (boleh menguasai 11 hukuman kawad dari 19 bahasa kawad ya ng diperuntukkan) di LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN O Ujian praktikal dan amali akan dilakukan oleh Guru Pemimpin sendiri.2 4. ii) b.3 Contoh pemakaian lencana seperti di KEMBARAN P.2 Tahap 2 – Tahun 5 a.2. 4.2. Semua aktiviti hendaklah direkodkan ke dalam kad kecekapan sepert i di KEMBARAN Q. Teks untuk mata pelajaran ini ialah Nota Pelajaran Pertolongan Cemas Peringka t Muda untuk KanakKanak (Link) yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan BSMM . PERSAHABATAN ANTARABANGSA – Lulus ujian lisan dan amali mengikut sukatan pelajaran yang disediakan dengan kerjasama Guru Pemimpin BSMM sekolah di akhir pembelajar an seperti di KEMBARAN N di akhir pembelajaran. 34 .

SEKSYEN 2 SUKATAN PELAJARAN UNTUK UNIT BELIA DAN SKIM LENCANA KECEKAPAN 35 .

iv. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurangkurang 50% untuk LULUS. ad alah layak Kursus hendaklah tidak kurang dari 8 jam. SIJIL PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : C-1 36 .KEMBARAN C PEPERIKSAAN PERSIJILAN BSMM – SEKOLAH MENENGAH (BELIA BSMM) PENDIDIKAN PALANG MERA H/BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA KELAYAKAN SYARAT BAHAN-BAHAN RUJUKAN : : : Semua ahli-ahli PBS dan Belia mengikuti kursus ini. Calon-calon akan menduduki peperi ksaan Kertas Teori selama 1 jam yang mengandungi 50% Soalan Betul/Salah dan 50% Soalan Objektif. i. ii. Nota BSMM MENGENAI Pendidikan Palang Merah/Bulan Sab it Merah Buku Panduan No. iii. Markah maksimum 100. Buku Persidangan Geneva dan Protokol Tambahannya Risal ah-risalah dan cetakan keluaran terkini dari Jawatankuasa Palang Merah Antaraban gsa yang akan diedarkan oleh Jurulatih JURULATIH PEMERIKSA : : Jurulatih BSMM. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Caloncalon dikehendaki menghadiri semu a syarahan.

Jawatankua sa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) dan Persekutuan Palang Merah/Bulan Sabit Mer ah Antarabangsa (IFRC) Jean Henry Dunant dan Peperangan di Solferino Buku Kenang an di Solferino Persidangan Geneva yang pertama hingga ke empat dan Protokol tam bahannya I-III 3. Sesi 2 – - . Sesi 1 – PENGENALAN PERGERAKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH Lambang Persatuan P alang Merah/Bulan Sabit Merah Lagu BSMM Ikrar (Umum untuk sesuatu acara) Cogan K ata/Motto (Berkhidmat/To Serve) Pengenalan Pakaian Seragam SEJARAH PALANG MERAH/ BULAN SABIT MERAH Asal usul penubuhan Palang Merah/Bulan Sabit Merah.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN C SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) * (Masa 8 jam) 1. Sesi 3 PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG MERAH/BULAN SABI T MERAH ANTARABANGSA Kemanusiaan Kesaksamaan Keberkecualian Kebebasan Khidmat Su karela C1 – 1 daripada 3 37 2.

Sesi 5 – - . Persekutuan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Antarabangsa (IFRC) dan pera nannya. Persatuan-Persatuan Kebangsaan Persidangan Antarabangsa BULAN SABIT MERA H MALAYSIA (BSMM) Sejarah Perlembagaan Undang-undang/Peraturan Perbadanan Strukt ur Organisasi Aktiviti-aktiviti BSMM: (Semasa aman dan juga semasa persengketaan bersenjata) Menyebar Prinsip-prinsip dan nilai-nilai murni Kemanusian Kesihatan . Sesi 4 – Ketunggalan dan Kesejagatan STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH/BULA N SABIT MERAH ANTARABANGSA Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) dan per anannya. Penjagaan dan Perkhidmatan dalam Masyarakat Perkhidmatan Ambulans Pengurusan B encana dan Tindakbalas Kecemasan Program Pertukaran Belia Antarabangsa Program L atihan Pembangunan Organisasi Anugerah BSMM dan Pingat-pingat Penghargaan C 1 2 daripada 3 38 5.4.

Persidangan/Undang-undang Hague dan Protokol Tambahannya.3 daripada 3 39 . Pertunjukan filem dan klip video: Fighting By the Rules (Perkembangan Undangunda ng Peperangan) Kisah Sebuah Idea Helpman (Kartun 7 Prinsip Palang Merah/Bulan Sa bit Merah) (Nota: *Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia. Penipuan (Perfidy). Sesi 6 – UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) Pengenalan UUKA dan persamaan deng an Undang-undang Hak Asasi Manusia Perjanjian-perjanjian Antarabangsa dan Negara -negara yang menanda tangan perjanjian itu. Pengganas (Terrorist). Persidangan Geneva. Pengintip Rahsia (Spies).6. M urid digalakkan untuk menyertainya atas dasar sukarela) C 1 . Maksud dan asal-usul dan Peranan UUK A Lambang-lambang Antarabangsa. Tingkatan 6 tidak ada kurikulum. Istilah dan Kefahaman Peperangan Antarabangsa dan Bukan Antarabangsa. pengertian dan kegunaannya. penempur (Combatant).

Nota Pertolongan Cemas BSMM Jurulatih BSMM. Guru sekurangkurangnya telah lulus Sijil Pertolongan Cemas Asas BSMM dan Pendidikan Palang Me rah/Bulan Sabit Merah dan Undangundang Kemanusiaan Antarabangsa. Kertas Teori (1½ jam) mengandungi 60% Soalan Betul /Salah dan 40 % Soalan Objektif. ii. Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan aspek prosedur-prose dur yang betul. i. 14 jam syarahan/demonstrasi.KEMBARAN D PERTOLONGAN CEMAS ASAS DAN CPR KELAYAKAN KONDISI : : Semua ahli Belia adalah layak untuk menghadiri kursus ini. TEORI CPR PRAKTIKAL JUMLAH : : : : 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Markah MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL D-1 40 . Calon-calon dikehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap ba hagian untuk menentukan keputusan. Calon-ca lon dikehendaki menghadiri syarahan sepenuhnya bagi melayakkan calon menduduki p eperiksaan. BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEPERIKSAAN : Soalan-soalan LISAN hendaklah mengandungi tajuk-tajuk seperti yang terkandung di dalam prosedur. i.

hidung dll.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN D SUKATAN PELAJARAN PERTOLONGAN CEMAS ASAS BSMM DAN C PR MODUL 1 Pengenalan Definisi Objektif Pertolongan Cemas Prinsip Asas Pertolong an Cemas Garis Panduan Asas Pertolongan Cemas Alatan Kotak Pertolongan Cemas Pra ktikal: Mengenalpasti Kotak Pertolongan Cemas dan Kegunaannya Keselamatan dan Ca ra Pencegahan Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di Rumah Keselamatan dan Pen cegahan Kemalangan di Sekolah Kecederaan Tisu Lembut Struktur dan Fungsi Asas Ku lit Jenis Luka (Tertutup dan Terbuka) Pengendalian Asas Luka Pengendalian Luka T ertentu – Objek Asing Terlekat dan Anggota Terputus Jenis Pendarahan Tanda dan Gej ala Pendarahan Prinsip Asas Pengendalian Pendarahan Pengendalian Pendarahan di b ahagian lain seperti telinga. Praktikal : Bagaimana Cara Menghentika n Pendarahan Pembalut dan Balutan Definisi Objektif Balutan dan Pembalut Praktik al : Jenis Balutan dan Pembalut Simpulan Buku Sila Teknik Mencuci Luka Teknik Me mbalut Jenis Anduh Renjatan Definisi Renjatan Sebab Renjatan Tanda dan Gejala Re njatan D1 – 1 daripada 3 41 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 .

Rangka.CPR) Pengenalan kepada Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Keperluan CPR D1 .Pengendalian Renjatan Pengendalian Renjatan Letrik MODUL 6 Penilaian Asas Pesaki t Penilaian Tempat Kejadian Penilaian Asas Penilaian Tahap Kesedaran Pengendalia n Tulang Belakang Memeriksa dan Membuka Saluran Pernafasan Memeriksa dan Memberi Pernafasan Memeriksa dan Pengendalian Aliran Darah Pemeriksaan Kulit Mangsa Pen ilaian Pantas Keseluruhan Badan Rawatan Kecederaan Tulang.2 daripada 3 42 MODUL 7 MODUL 8 MODUL 9 MODUL 10 . Otot dan Sendi Jenis Patah Tanda dan Gejala Patah Pengendalian Patah Jenis Kecederaan Sendi Tanda dan Gejala Kecederaan Sendi Peng endalian Kecederaan Sendi Praktikal: Tuap & Teknik Memasang Tuap Kecederaan Kepa la dan Tulang Belakang Struktur dan Fungsi Asas Sistem Saraf Tanda dan Gejala Ke cederaan Kepala Pengendalian Kecederaan Kepala Tanda dan Gejala Kecederaan Tulan g Belakang Pengendalian Kecederaan Tulang Belakang Praktikal : Teknik Menstabilk an Kepala. Leher dan Tulang Belakang Kecederaan Terbakar Bahan yang Boleh Membak ar Cara Mengukur Keluasan Bahagian Badan Terbakar Menggunakan Peraturan 9 Pering kat Terbakar Prinsip Asas Pengendalian Mangsa Terbakar Kecederaan Elektrikal dan Pengendalian Kecederaan Elektrikal Praktikal: Balutan kes terbakar Bantuan Hidu p Asas (Cardiopulmonary Resuscitation . Sendi dan Oto t Struktur dan Fungsi Rangka.

3 daripada 3 43 .CPR untuk Orang Dewasa. Kanak-kanak dan Bayi Mangsa Tercekik Pengendalian Mangsa Tercekik Dewasa. Bayi Praktikal : CPR dan Heimlich Manouvre MODUL 11 Mengangkat Pesakit Prinsip Asas Mengangkat Pesakit Teknik Mengangkat dengan Usungan Teknik Mengangkat Tanpa Usungan Penilaian Teori Praktikal MODUL 12 D1 .

Jumlah markah 100. Kursus hendaklah mengandungi t idak kurang daripada 8 syarahan di mana 1 jam bagi tiap-tiap syarahan. SIJIL PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH PEMBERIAN : : : E -1 44 . Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 50% untuk LULUS. Calon dik ehendaki menghadiri semua syarahan. Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori Objek tif selama 1 jam.KEMBARAN E PEPERIKSAAN PERSIJILAN BSMM – SEKOLAH MENENGAH (BELIA BSMM) PENDIDIKAN KESIHATAN KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli BSMM layak untuk menyertai kursus ini. Nota BSMM mengenai Pendidikan Kesihatan Asas BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jurulatih Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan Jur ulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiks aan yang hendak dijalankan.

1 45 dari dari dari dari merokok dadah Alkohol penyakit berjangkit .LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN E SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS MODUL 1 Keselamatan di Rumah Kemalangan yang boleh berlaku di rumah Cara pencegahan kem alangan dari berlaku MODUL 2 Makanan untuk Kesihatan Jenis makanan yang baik unt uk kesihatan Makanan seimbang Makanan yang baik untuk kanak-kanak Cara memasak m akanan yang selamat Keracunan makanan dan cara untuk pencegahan MODUL 3 Senaman untuk Kesihatan Kenapa perlu bersenam Jenis senaman yang selamat Cara regangan o tot Peraturan senaman MODUL 4 Kebersihan Diri Panduan kebersihan tangan Cara pen cegahan dari penyakit yang berjangkit MODUL 5 Kebersihan Rumah Pencegahan serang ga merbahaya dari membiak Pembuangan sampah dengan cara yang betul Kebersihan di dalam rumah MODUL 6 Kesihatan Diri dan Bahaya Mengancam Kesihatan Cegah Cegah C egah Cegah MODUL 7 Penilaian Teori Lisan E1 .

LENCANA KECEKAPAN – KAWAD. RUJUKAN JURULATIH : : PEPERIKSAAN : ANUGERAH : F -1 46 . Anggota Angkatan Tentera (yang mempunyai tauliah perlantikan dari BSMM). Hukuman kawad seperti di LAMPIRAN 1 KEMBAR AN D.KEMBARAN F KAWAD (Untuk memperolehi Lencana Kecekapan) SYARAT : Boleh memberi 25 perintah kawad dari 47 hukuman yang ditetapkan dan menunjukkan kawad berdasarkan arahan yang diberi. J urulatih BSMM atau Guru Pemimpin yang berkelayakkan. Boleh mengendalikan perbari san (seksyen) dengan hukumanhukuman yang dinyatakan.

ke kanan pusing Sku ad akan mengadap ke belakang. 19. 12. 25. 13. ke kan an pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. 9. 27. 24. 5. hormat. 7. 14.. 10. ke belakang pusing Hormat. Senang diri Skuad sedia Ke kanan lurus – pandang depan Nombor Bergerak ke kanan dalam satu barisan. 16. ke hadapan hormat Hentak kaki Skuad henti Skuad akan mengadap ke hadapan. 11. 21. – Sk ah sedia. Hormat – Selamat Pagi tuan.. 22. 8. 20. 23. 4. 29. ke belakang pusing Dari kanan/kiri cepat jalan Skuad henti (henti di tengah-tengah ketua skuad) Skuad akan mengada p ke hadapan ke kanan/kekiri. ke belakang pusing Dari tengah cepat jalan Skuad akan mengadap ke hadapa n. 6. ke belakang pusing Bergerak ke kanan/kiri dalam satu barisan ke kanan/ke kiri p using Dari kanan (kalau ke kiri pusing) – Dari kiri (kalau ke kanan pusing cepat j alan) Skuad henti Bergerak ke kanan/ke kiri dalam satu barisan ke belakang pusin g Dari kanan/kiri cepat jalan Skuad henti (henti di tengah-tengah ketua skuad) B ergerak ke kanan /ke kiri dalam satu barisan. 18. ke belakang pusing Dari tengah cepat jalan Skuad henti (berhenti di tengah-tengah skuad) F 1 – 2 daripada 2 47 . ke kanan ke kiri pusing. 2.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN F HUKUMAN KAWAD Ketua Skuad Melapor diri kepada ……………………………. 26. 17. 28. ke kiri pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. 3. ke kiri pusing Bergerak ke kiri dalam satu barisan. Hukuman: 1.berbaris seramai……… ai melapor – minta kebenaran menjalankan tugas tuan. 15. ke belakang pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. Hormat – pusing ke belakang ber jalan menuju skuad. Pasukan………………………………dari……………………………. Skuad akan mengadap ke be lakang.

44. ke kanan pusing Dari kiri cepat jalan Bergerak ke kiri dalam satu barisan. 45. ke belakang pusing Bergerak ke kanan dal an satu barisan. 35. Penutup Ketua skuad lapor (Hormat) ujian telah siap – minta kebenaran keluar baris Tuan. ke kanan/ke ki ri pusing Dari kanan cepat jalan Hentak kaki atau Skuad henti Skuad akan mara me ngadap dari tengah cepat jalan (langkah sebanyak 14 langkah dan henti) Ke kanan lurus pandang ke hadapan. 36. F1 . ke belakang pusing Skuad henti (berhenti di tengah-tengah skuad ) Skuad akan mengadap ke hadapan ke kiri pusing Bergerak ke kanan dalan satu bar isan.2 daripada 2 48 . 46. 39. 31. 38. 41. 43. 33. ke belakang pusing. Dari kiri perlahan jal an Bergerak ke kiri dalam satu barisan. 37. 32. tukar langkah (tiga kali bertur ut-turut) Bergerak ke kanan dalam satu barisan. ke ha dapan hormat (2 kali) Skuad henti Skuad akan mengadap ke hadapan. 34. Bergerak ke kanan dalan satu barisan. 47. 40. ke belakang pusing Tukar langkah masa berjalan.30. 42. ke belakang pusing Tukar langkah masa berjalan – Tukar langkah (3 kali berturut) Hormat selaku terima sijil.

Sekurang-kurangnya 6 orang dalam satu-s atu khemah. 2. G-1 49 . Untuk menarik minat ahli-ahli belia dalam aktiviti kem kraf. 3. Mereka akan diuji dalam perkhemahan tersebut. d. 1. JURULATIH 1. Guru Pemimpin BSMM Pegawai Bertauliah Pegawai Bulan Sabit Mer ah boleh membantu PENILAIAN/PEMBERIAN Lencana Kecekapan Belia hanya akan diberi sebaik sahaja ahli -ahli melengkapi 3 aktiviti perkhemahan yang dikendalikan oleh pihak Guru Pemimp in atau Pengakap Bertauliah atau lain-lain Badan Beruniform yang mengendalikan k em yang serupa dengannya. b. 4.KEMBARAN G KEM KRAF (Untuk mendapat Lencana Kecekapan – Belia) SYARAT 1. 3. mereka akan dihimpun dalam 3 aktiviti p erkhemahan semasa cuti penggal. Tahu serba sedikit tentang asas memasak. Ke benaran hendaklah diperolehi daripada pihak-pihak berikut sebelum pergi berkhema h. c. Ibu Bapa/Penjaga Ahli Guru Pemimpin Bulan Sabit Merah Keben aran daripada Jabatan Pendidikan Sekolah Pihak Berkuasa Kawasan/tuan punya tanah dimana khemah didirikan kecuali tempat yang telah dibenarkan oleh pihak berkuas a. a.

MEMASAK Soalan-soalan asas mengenai mema sak – penyediaan sayursayuran. SESI 1 KAYU DAN AIR Jenis kayu yang akan dikenalpasti dan b agaimana untuk melonggok (menyusun) dan mengeringkan. Bunga K ati. Tahu bila masa untuk menegangk an dan melonggarkan tali. Perlindungan makanan d ari lalat dan serangga yang terbang.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN G SUKATAN PELAJARAN 1. Simpulan Kerusi. Simpulan “Rolling Hitch”. Penyediaan dan penge masan selepas makan. Tindih Kasih. SESI 2 KHEMAH-KHEMAH Jenis khemah yang dibenarkan dan ya ng tidak dibenarkan. UMUM Kekemasan khemah. memasak bubur dan lain-lain. SESI 3 IKATAN Buku Sila. Bagaimana mendirikan khemah. lubang dan lainlain serta bagaimana menggunakan lubang bergeris dan kaedah pembuangan sampah. G1 – 1 daripada 2 50 . Ikatan Balak. KEBERSIHAN Penjagaan Tanda s (Trench – lubang panjang. 3. Simpul Pulih. menggulung dan tahu bagaimana hendak memancang kayu/me ndirikan khemah dan lain-lain. “Manharnes s Knot”. 2.

Mem astikan bahawa semua ahli menepati waktu dan tidak berbual-bual apabila lampu di padamkan. memijak tanaman dan memburu binatang. SESI 4 TANGGUNGJAWAB KETUA KHEMAH Kekemasan khemah. memusnahkan pagar-pagar pokok keci l. SESI 5 PENJAGAAN HARTA Jangan biarkan pintu terbuka. 5. Memastikan tiada sampah-sampah di s ekitar tapak khemah dan setiap peserta mempunyai tempat tidur di atas tanah.2 daripada 2 51 .4. Berkebolehan menerangkan peraturan khemah kepada pendatang-pendatang b aru dalam perkhemahan dan lain-lain. G 1 .

1 jam tiap-tiap ceramah. Calon-calon dikehendaki menghadiri kesemua sesi syarahan sebelum menduduki pepe riksaan. Peperiksaan dibahagikan kepa da (1) bahagian sahaja iaitu soalan-soalan bertulis/objektif dari Pejabat Bomba yang diuruskan oleh Guru Pemimpin BSMM Sekolah/Jurulatih BSMM. H-1 52 . JURULATIH JANGKAMASA KURSUS : : PEMERIKSA : ORAL & PRAKTIKAL PEPERIKSAAN : MARKAH : ANUGERAH : Lencana Kecekapan (Pencegahan Kebakaran). Pegawai Bomba atau Pegawai Bomba Tambahan.KEMBARAN H PENCEGAHAN KEBAKARAN (Untuk mendapat Lencana Kecekapan .Belia) SYARA T : Kursus tidak lebih daripada 6 syarahan/demonstrasi dan calon-calon/ahli dike hendaki menghadiri 75% daripada syarahan demonstrasi tersebut. Syarahan bersiri (6 ceramah). Pegawai Bomba ata u Pegawai Bomba Tambahan. Calon-calon dikehendaki memperolehi sekurang-kurangnya 50% dalam bahagian bertulis untuk mencapai LULUS dalam perkara tersebut. Peruntukkan mar kah adalah seperti berikut : i) Soalan-soalan Bomba (bertulis) / Objektif 100 ma rkah. Latihan praktikal hendaklah diselesaikan sebelum peperiksaan bertulis dijalankan.

Pencegahan kebakaran dan kawat keb akaran di sekolah. 2. Kaedah Operasi.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN H SUKATAN PELAJARAN 1. Pertolongan Cemas Sistem Perenjisan dan “Dr y-Risers”. Penjagaan dan Baik Pulih Alatan Melawan Api. Pencegahan kebakaran di rumah. kebakaran makmal dan maksud memanggil Pasukan Bomba. SESI 1 : (a) (b) (c) Kimia Api. sebab-sebab biasa berlaku k ebakaran. Ikatan – menyelamat cara ahli bomba dengan menggunakan ikatan kerusi. SESI 4 : 5. jenis-jenis api kebakaran dan penyesuaia n dengan alat pemadam. SESI 5 : 6. H1 . SESI 6 : Operasi Menyelamat Asas untuk si malang yang terlibat dalam bangunan yang terbak ar. SESI 2 : Jenis alat-alat pemadam api yang biasa. pakaian. kenderaan bermotor. Bagaimana api boleh merebak. mencegah api daripada merebak.1 53 . 4. Bagaimana untuk memadam api kebakaran jenis: (a) (b) Miny ak Petrol Arus Letrik 3. (a) (c) Kaedah menggulung hos dan kawat basah. SESI 3 : Kelengkapan pemasangan alatan keselamatan api di dalam bangunan. maksud mengapa memanggil pasuk an bomba dan kaedah pencegahan.

KEMBARAN I CARA PEMAKAIAN LENCANA KECEKAPAN UNTUK BELIA BSMM I-1 54 .

KEMBARAN J J-1 55 .

SEKSYEN 3 SUKATAN PELAJARAN UNTUK UNIT KANAK-KANAK DAN SKIM LENCANA KECEKAPAN 56 .

KEMBARAN K TAHAP 1 – UNTUK TAHUN 4 PENDIDIKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH ( 10 JAM) 1. Persatuan Palang Merah Malaysia termasuk S abah dan Sarawak ditubuhkan selepas penubuhan Negara Malaysia dalam tahun 1963 K -1 57 - . SESI 2 Lagu BSMM Ikrar (Umum untuk sesuatu a cara) Cogan Kata/Motto (Berkhidmat/To serve) Pakaian BSMM SEJARAH RINGKAS ASAL USUL PM/BSM Pengasas PM/BSM. Palang Merah dan Kristal Merah 2. Selepas mer deka dalam tahun 1957 Persekutuan Tanah Melayu menubuhkan Persatuan Palang Merah Tanah Melayu di bawah Akta Parlimen. Selepas itu diiku ti oleh beberapa Cawangan di Malaya (sekarang Semenanjung Malaysia). Jean Henry Dunant Peperangan d i Solferino Kelahiran Palang Merah Kelahiran/Sejarah BSMM Palang Merah Malaysia bermula di Sarawak sebagai Cawangan Palang Merah British ditubuhkan pada 19 Dise mber 1947 dan Borneo Utara (sekarang Negeri Sabah) tahun 1948. SESI 1 PENGENALAN RINGKAS PALANG MERAH BULAN SABIT MERAH Lambang BSMM .

SESI 4 – AKTIVITI-AKTIVITI KEGEMARAN. PERPADUAN DAN NILAINILAI MUR NI KEMANUSIAAN UNTUK KEAMANAN SEDUNIA Membuat kad ucapan (wajib) dan Pilih salah satu aktiviti-aktiviti lain seperti berikut: Membuat album/mengumpul setem Memb uat buku skrap (scrap-book) Mengumpul/menyusun kaset/CD lagulagu/nyanyian Gambar lukisan dan Poster Kegemaran-kegemaran lain yang sesuai K -2 58 . PERHUBUNGAN. SESI 3 – Tukar nama kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dalam tahun 1975.3. MENGHAYATI 7 PRINSIP PALANG MERAH /BULAN SABIT MERAH Kemanusiaan Kesaksamaan Keb erkecualian Kebebasan Khidmat Sukarela Ketunggalan dan Kesejagatan (Ditunjukkan dengan tayangan video animasi & Pertunjukan Power Point: “Helpman dan 7 Steps for 7 Principles) 4.

ruang tamu .rumah .ruang lapang sekolah MENJAGA KEBERSIHAN pelupusan sampah sarap . SESI 1 MENJAGA KEBERS IHAN DIRI .halaman rumah .papan hitam/papan kapur .kerusi .bilik air/tandas .KEMBARAN L TAHAP 1 – TAHUN 4 PENDIDIKAN KESIHATAN (6 Jam) 1. SESI 5 - .parit/longkang MENJAGA KEBERSIHAN KAWASAN BILIK DARJAH DAN SEK OLAH .kipas angin .kemalangan L-1 59 2.gigi .bilik tidur .tandas/bilik air . SESI 3 4.rambut . MENJAGA KESELAMATAN .lampu-lampu . SESI 2 3.tangan .diri . SESI 4 5.benda-benda bahaya .s ekolah .lan tai .kuku .kulit . sekolah dan tempat-tempat yang perlu.kaki .ruang dapur .keceriaan/hiasan bilik darjah .kawalan pengaliran di sekeliling rum ah.meja .pakaian MENJAGA KEBER SIHAN KAWASAN RUMAH .

6. SESI 5 KERACUNAN makanan bukan makanan 7.bahan pepejal M – 1 daripada 2 60 . BANTU MULA ASAS – PERTOLONGAN CEMAS ASAS bebat dan balutan (Balutan &Pembalut) jen is-jenis Anduh: Anduh Besar Anduh Tiga Segi Anduh Kecil 3. SESI 2 tujuan Pertolongan Cemas cara mendapatkan bantuan Am bulans cara mudah membawa pesakit menamakan jenis-jenis kecederaan yang biasa be rlaku di sekolah dan cara mengelakkannya. SESI 3 LUKA DAN PENDARAHAN luka luka melekat “Impeled‟ luka terhiris di luar lebam pendarah an berdarah hidung/telinga pendarahan mulut 4. SESI 6 TERBAKAR/MELECUR Terbakar disebabkan: . SESI 4 PATAH TULANG kaki tangan selangka 5.KEMBARAN M TAHAP 2 – TAHUN 5 PERTOLONGAN CEMAS JUNIOR (12 Jam) 1. SESI 1 PERTOLONG AN CEMAS DI RUMAH 2.

a ir mendidih ..bahan cecair .bahan kimia .haba lembab .arus letrik Melecur disebabkan: . SESI 7 PERNAFASAN pitam tercekik pemulihan pernafasan 9. SESI 8 GIGITAN SERANGGA tebuan lebah kala lipan ular M-2 61 .wap dari minyak panas 8.

SESI 1 PERPADUAN DAN KEAMANAN DUNIA Melalui pengajaran dari nota Pendidikan Palang Mera h/Bulan Sabit Merah 2.KEMBARAN N TAHAP 2 – TAHUN 5 PERSAHABATAN DAN PERSEFAHAMAN ANTARABANGSA (6 Jam) 1. ANTARA BANGSA DAN DUNIA N-1 62 . SESI 2 HIDUP BERMASYARAKAT keluarga kecil keluarga besar kampung (komuniti) bandar/muki m negeri negara dunia 3. SESI 3 KAEDAH-KAEDAH DAN CARA-CARA BERHUBUNG DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT. NEGERI.

bendera Bulan Sabit Merah dan menyanyikan l agu Kebangsaan. Negaraku. cin ta dan taat setia kepada negara. amnya dalam me ndaulatkan negara.Kawad Bergerak Dan apa juga projek yang difikirkan b oleh dicipta mengikut kreativiti mereka sendiri. SESI 3 KAWAD KAKI .Kawad Statik . 2. Contoh projek seperti berikut: 4. SESI 4 wau lukisan batik anyaman alat per hiasan dari bahan terbuang/terpakai gejet 3. Menaikk an bendera Malaysia. menyediakan satu projek kraftangan (Kem Kraf) secara berkumpu lan. bendera negeri. 6 orang tiap-tiap 1 kumpulan dengan bantuan guru pemimpin. SESI 1 SESI 2 Mendirikan khemah secara berkumpulan. Mengenali bendera Negara kita Malaysia dan Negeri secara lebih dekat dalam menye marakkan semangat patriotik dan perasan bangga terhadap negara.KEMBARAN O TAHAP 3 – TAHUN 6 PERKHEMAHAN (6 Jam) 1. 0-1 63 . Penghormatan kepada JALUR GEMILANG harus dijadi kan sebagai iltizam setiap anggota persatuan khasnya warganegara. Menghormati. lagu Negeri masing-masing dan lagu Bulan Sabit Merah.

6. ke kiri pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. 17. 10.berbaris seramai………. ke hadapan hormat (2 kali) Penutup Ketua Skuad melapor (Hormat) ujian telah siap – minta kebenaran keluar bar is Tuan.. Hormat. 8. Senang diri S kuad sedia Ke kanan lurus – pandang depan Nombor Bergerak ke kanan dalam satu bari san. ke hadapan hormat Hormat selaku terima sijil. 14. ke kiri pusing Bergerak ke kiri dalam satu barisan. 3. – Skuad hendaklah sedia. 16. hormat. ke kanan/kiri pusing. 01 . Pasukan………………………………dari……………………………. Hormat – pusing ke belakang berjalan menuju skuad. ke kanan pusing Skuad akan mengadap ke hadapan. 19. 9. Hukuman: 1.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN O HUKUMAN KAWAD Ketua Skuad Melapor diri kepada ……………………………. Hormat – tuan. 4. ke belakang pusing Skuad akan mengadap ke hadapan.. 15.1 64 . 11.orang siap untuk………………………. ke belakang pusing Bergerak ke kanan/kiri dalam satu barisan ke kana n/kiri pusing Dari kanan (kalau ke kiri pusing) – Dari kiri (kalau ke kanan pusing cepat jalan) Skuad henti Bergerak ke kanan/kiri dalam satu barisan ke belakang pusing Dari kanan/kiri cepat jalan Skuad henti (henti di tengah-tengah ketua sku ad) Skuad akan mengadap ke hadapan ke kanan/kiri. 18. 5. 2. 12.. 7. ke kanan pusing Skuad akan mengadap ke belakang. 13.(di njalankan tugas tuan.

KEMBARAN P P-1 65 .

KEMBARAN Q Q-1 66 .

SEKSYEN 4 SUKATAN PELAJARAN UNTUK AHLI BULAN SABIT MERAH 67 .

Kursus untuk ahli-ahli PBS hendaklah tidak kurang dari 8 jam dan untuk Guru Pemimpin BSMM hendaklah tidak kurang dari 16 jam. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurangkurang 50% untuk LULUS. 7 Buku Persidangan Geneva dan Protokol Tambahannya Risalah-risalah dan cetakan keluaran terkini dari Jawa tankuasa Palang Merah Antarabangsa yang akan diedarkan oleh Jurulatih BAHAN-BAHAN RUJUKAN : JURULATIH PEMERIKSA : : Jurulatih BSMM. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. iii. Calon-calo n dikehendaki menghadiri semua syarahan. SIJIL PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : R-1 68 . Calon-calon akan menduduki peperi ksaan Kertas Teori selama 1 jam yang mengandungi 50% Soalan Betul/Salah dan 50% Soalan Objektif. Markah maksimum 100. i. ii.KEMBARAN R PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABA NGSA KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli-ahli PBS dan Guru Pemimpin BSMM adalah laya k mengikuti kursus ini. iv. Nota BSMM MENGENAI Pend idikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Buku Panduan No.

Sesi 1 2. Sesi 2 – 3.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN R SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SAB IT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) (MASA 8 JAM) 1. Sesi 3 – PENGENALAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Pengenalan Bu lan Sabit Merah Malaysia Lagu BSMM Ikrar BSMM Pakaian Seragam SEJARAH PALANG MER AH / BULAN SABIT MERAH Pengasas Palang Merah / Bulan Sabit Merah Jean Henry Duna nt Peperangan di Solferino Buku Kenangan di Solferino Jawatankuasa Berlima Penge nalan Lambang untuk anggota sukarela Perkembangan Persidangan Geneva I – IV Perkem bangan Protokol I – III PENGHURAIAN MAKNA PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG M ERAH/BULAN SABIT MERAH Kemanusiaan Kesaksamaan Keberkecualian Kebebasan Khidmat Sukarela Ketunggalan dan Kesejagatan R 1 – 1 daripada 3 69 - .

4. Sesi 4 – STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) dan peranannya Persekutuan Palang Merah dan Bu lan Sabit Merah Antarabangsa (IFRC) dan peranannya Persatuan-persatuan Kebangsaa n Persidangan Antarabangsa Palang Merah & Bulan Sabit Merah Bulan Sabit Merah Ma laysia (BSMM) Sejarah Perlembagaan Undang-undang/Peraturan Perbadanan Struktur O rganisasi Aktiviti-aktiviti BSMM: (Semasa aman dan juga semasa persengketaan ber senjata) Menyebar Prinsip dan nilai-nilai murni kemanusiaan Pasukan Bantuan Suka rela Penjagaan Kesihatan Asas Tindakbalas Kecemasan Perkhidmatan Masyarakat Prog ram Pertukaran Aktiviti Belia Antarabangsa Program Latihan Anugerah BSMM dan pin gat-pingat Penghargaan Perkhidmatan Ambulans Program Derma Darah dan HIV Aids Pe mulihan Pertalian Kekeluargaan (Restoring Family Links) R 1 – 2 daripada 3 70 5. Sesi 5 – - .

asal usul dan peranan UUKA Perjanjian-Perjanjian Antar abangsa dalam UUKA dan Negara-negara yang menanda tangangi perjanjian-perjanjian itu. Undang-undang Geneva/Hague. Sesi 6 – UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) P engenalan UUKA.Pembangunan Organisasi 6.IV Huraian Ringkas Kandungan Protokol Tambahan Kepada Persidangan Geneva I . Peraturan Asas UUKA Lambang Pergerakan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sa bit Merah.3 daripada 3 71 . Kegunaan untuk Pengenalan dan Perlindungan Lambang dan t anda-tanda pengenalan Antarabangsa dalam UUKA Huraian Ringkas Kandungan Persidan gan Geneva I . Maksud. Rupa bentuk. dan persamaan dengan Undang-undang H ak Asasi Manusia.III Pertunjukan Filem dan Klip Video Fighting By the Rules (Perkemba ngan Undangundang Peperangan) Kisah Sebuah Idea Helpman (Klip Vidio Kartun 7 Pri nsip Asas Pergerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Pameran Lakonan Raid Cross Lakonan Drama R 1 .

Sesi 2 – 3. Sesi 1 – PENGENALAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Pengenalan Bulan Sabit Merah Malaysia Lagu BSMM Ikrar BSMM Pakaian Seragam SEJARAH PALANG M ERAH / BULAN SABIT MERAH Pengasas Palang Merah / Bulan Sabit Merah Jean Henry Du nant Peperangan di Solferino Buku Kenangan di Solferino Jawatankuasa Berlima Pen genalan Lambang untuk anggota sukarela Perkembangan Persidangan Geneva I – IV Perk embangan Protokol I – III PENGHURAIAN MAKNA PRINSIP-PRINSIP ASAS PERGERAKAN PALANG MERAH BULAN SABIT MERAH Kemanusiaan Kesaksamaan Keberkecualian R 2 – 1 daripada 4 72 2.LAMPIRAN 2 KEPADA KEMBARAN R SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SAB IT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (UUKA) UNTUK GURU SEKOLAH (M ASA .16 JAM) 1. Sesi 3 – - .

4. Sesi 4 – 5. Sesi 5 – Kebebasan Khidmat Sukarela Ketunggalan dan Kesejagatan Struktur dan Organisasi P ergerakan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Jawatankuasa Palang Merah Antarabangs a (ICRC) dan peranannya Persekutuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antaraban gsa (IFRC) dan peranannya Persatuan-persatuan Kebangsaan Persidangan Antarabangs a Palang Merah & Bulan Sabit Merah Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) Sejarah Per lembagaan Undang-undang/Peraturan Perbadanan Struktur Organisasi Aktiviti-aktivi ti BSMM: (Semasa aman dan juga semasa persengketaan bersenjata) Menyebar Prinsip dan nilai-nilai murni Kemanusiaan Pasukan Bantuan Sukarela Penjagaan Kesihatan Asas Tindakbalas Kecemasan Perkhidmatan Masyarakat Program Pertukaran Aktiviti B elia Antarabangsa R 2 – 2 daripada 4 73 .

Lambang dan tanda-tanda pengenalan Antarabangsa dalam UUKA Kandungan Persidangan Geneva I-IV Kandungan Undang-undang/Persidangan dan Protokol Tambahannya (Dalam UUKA) Kandungan Undang -undang/Persidangan Hague dan Protokol-Protokol Tambahannya dalam UUKA termasuk: Perlindungan Harta-benda Budaya dan Warisan Jenayah Perang dan Mahkamah Antarab angsa Kandungan Protokol Tambahan Kepada Persidangan Geneva I-III Pertunjukan Filem da n Klip Video: R 2 – 3 daripada 4 74 . dan persamaan dengan Undang-undang Hak Asasi M anusia Maksud. asal usul dan peranan UUKA Perjanjian-Perjanjian Antarabangsa dal am UUKA dan Negara-negara yang menanda tangangi perjanjian-perjanjian itu.Program Latihan Anugerah BSMM dan pingat-pingat Penghargaan Perkhidmatan Ambulan s Program Derma Darah dan HIV Aids Pemulihan Pertalian Kekeluargaan (Restoring F amily Links) 6. Undang-undang Geneva/Hague. Kegunaan untuk Pengenalan dan Perlindungan. Perat uran Asas UUKA Lambang Pergerakan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Sesi 6 – Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) Pengenalan UUKA. Rupa bentuk.

Sesi 7 – Kajian Hal-hal/Masalah kes-kes dalam UUKA dan Pelaj aran/Penyampaian Mikro Beberapa masalah dan kes dalam UUKA mengenai pencabulan U UKA. R2 – 4 daripada 4 75 . salah guna Lambang dan Jenayah Perang diberi kepada peserta kursus untuk me neliti dan membuat kajian menggunakan Rujukan Buku Index IHL Penyampaian Mikro m emberi peluang kepada peserta-peserta membuat penyampaian dan persembahan atau m engajar semula mata pelajaran yang telah diajar.Fighting By the Rules (Perkembangan Undang-undang Peperangan) Kisah Sebuah Idea Helpman (Klip Video Kartun 7 Prinsip Asas Pergerakan Palang Merah/Bulan Sabit Me rah Lakonan Raid Cross 7.

i. Kertas Teori 1 j am mengandungi 50% Soalan Betul /Salah dan 50 % Soalan Objektif. ii. Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan semaksima mungkin atas aspekaspek prosedur-prosedur yang betul. i. Calon-calon dikehendaki Menghadiri sekurang-kurangnya 100% syarahan demonstrasi bagi membolehkan mereka menduduki peperiksaan. i i. Manual Pertolongan Cemas BSMM Panduan Menyelamat Jantung CPR Persatu an Jantung Amerika Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat (SRN) Doktor Peru batan BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peper iksaan yang hendak dijalankan. iv.KEMBARAN S PERTOLONGAN CEMAS ASAS DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Ahli-ahli BSMM da n orang awam Kursus mestilah dijalankan tidak kurang daripada 14 jam Mengandungi Teori dan Praktikal. Calon-calon dik ehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap bahagian untuk mencapai kelulusan: TEORI CPR PRAKTIKAL JUMLAH : : : : 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Ma rkah PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL PERTOLONGAN CEMAS ASAS dan CPR S-1 76 . Soalan-soalan Lisan hendaklah termasuk dalam taju k-tajuk menyentuh prosedur-prosedur. iii.

hid ung dll.SUKATAN PELAJARAN LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN S PERTOLONGAN CEMAS ASAS BSMM DAN CPR MODUL 1 Pengenalan Definisi Objektif Pertolo ngan Cemas Prinsip Asas Pertolongan Cemas Garis Panduan Asas Pertolongan Cemas A latan Kotak Pertolongan Cemas Praktikal: Mengenalpasti Kotak Pertolongan Cemas d an Kegunaannya MODUL 2 Keselamatan dan Cara Pencegahan Keselamatan dan Pencegaha n Kemalangan di Rumah Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di Tempat Kerja. Praktikal : Bagaimana Cara Menghentikan Pendarahan Pembalut dan Balutan Definisi Objektif Balutan dan Pembalut Praktikal : Jenis Balutan dan Pembalut S impulan Buku Sila Teknik Mencuci Luka Teknik Membalut Jenis Anduh Renjatan Defin isi Renjatan Sebab Renjatan Tanda dan Gejala Renjatan S 1 – 1 daripada 3 77 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 . Kec ederaan Tisu Lembut Struktur dan Fungsi Asas Kulit Jenis Luka (Tertutup dan Terb uka) Pengendalian Asas Luka Pengendalian Luka Tertentu – Objek Asing Terlekat dan Anggota Terputus Jenis Pendarahan Tanda dan Gejala Pendarahan Prinsip Asas Penge ndalian Pendarahan Pengendalian Pendarahan di bahagian lain seperti telinga.

Leher dan Tulang Belakang Kecederaan Terbakar Bahan yang Boleh Membak ar Cara Mengukur Keluasan Bahagian Badan Terbakar Menggunakan Peraturan 9 Pering kat Terbakar Prinsip Asas Pengendalian Mangsa Terbakar Kecederaan Elektrikal dan Pengendalian Kecederaan Elektrikal Praktikal: Balutan kes terbakar Bantuan Hidu p Asas (Cardiopulmonary Resuscitation .Pengendalian Renjatan Pengendalian Renjatan Letrik MODUL 6 Penilaian Asas Pesaki t Penilaian Tempat Kejadian Penilaian Asas Penilaian Tahap Kesedaran Pengendalia n Tulang Belakang Memeriksa dan Membuka Saluran Pernafasan Memeriksa dan Memberi Pernafasan Memeriksa dan Pengendalian Aliran Darah Pemeriksaan Kulit Mangsa Pen ilaian Pantas Keseluruhan Badan Rawatan Kecederaan Tulang. Otot dan Sendi Jenis Patah Tanda dan Gejala Patah Pengendalian Patah Jenis Kecederaan Sendi Tanda dan Gejala Kecederaan Sendi Peng endalian Kecederaan Sendi Praktikal: Tuap & Teknik Memasang Tuap Kecederaan Kepa la dan Tulang Belakang Struktur dan Fungsi Asas Sistem Saraf Tanda dan Gejala Ke cederaan Kepala Pengendalian Kecederaan Kepala Tanda dan Gejala Kecederaan Tulan g Belakang Pengendalian Kecederaan Tulang Belakang Praktikal : Teknik Menstabilk an Kepala.2 daripada 3 78 . Rangka. Sendi dan Oto t Struktur dan Fungsi Rangka.CPR) Pengenalan kepada Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) MODUL 7 MODUL 8 MODUL 9 MODUL 10 S1 .

Bayi Praktikal : CPR dan Heimlich Manouvre MODUL 11 Mengangkat Pesakit Prinsip Asas Mengangkat Pesakit Teknik Mengangkat dengan Usungan Teknik Mengangkat Tanpa Usungan Penilaian Teori Praktikal MODUL 12 S 1 .3 daripada 3 79 . Kanak-kanak dan Bayi Mangsa Tercekik Penge ndalian Mangsa Tercekik Dewasa.Keperluan CPR CPR untuk Orang Dewasa.

BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : T-1 80 .KEMBARAN T BANTUAN BENCANA DAN OPERASI MENYELAMAT KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahl i-ahli Pasukan Bantuan Sukarela (PBS). Prosedur tetap mengendalikan Operasioperasi Bantuan Bencana dan Ar ahan 20 Majlis Keselamatan Negara Jurulatih BSMM Pertugas Berkelayakan yang bert anggungjawab dalam Bantuan Bencana dan Operasi Menyelamat. Ia hendaklah tidak kurang daripada 10 jam. Nota BSMM mengenai Bantuan Bencana & Operas i Menyelamat. Calon-calon akan menduduki peperiksaan teori (subjektif) 1 jam selepas mereka menyudahkan latihan praktikal. Aspek Praktikal adalah diwaji bkan tetapi bukan untuk peperiksaan. Jurulatih/Pensyarah y ang sama tidak boleh menjadi pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak di jalankan. SIJIL. Calon-calon dikehendaki mencapai 50% untu k LULUS. Kursus ini mengandungi aspek-aspek Teori sahaja. Markah penuh 100.

3. 3.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN T SUKATAN PELAJARAN BANTUAN BENCANA DAN OPERASI MENYE LAMAT 1.K ekacauan Umum.2.1. Sesi 3 : PELAN PERSEDIAAN BANTUAN BENCANA BSMM 3. 2.7. Sesi 2 : PELAN PERSEDIAAN BENCANA & BANTUAN KERAJAAN 2.2. Definisi Jenis-jenis Bencana 1. Negeri & D aerah 2.1.1.2. 3.1. 3.2.2.5. Perlakuan Manusia . Menila i Amaran-amaran dan Kumpulan-kumpulan Dhaif (Vulnerable) Persediaan Bencana BSMM : Ramalan. 1. Perlindungan dan Peranan Meringankan oleh BSMM Pelan Persediaan Bantu an Bencana & Operasi Menyelamat BSMM Peringkat Kebangsaan. Tugas-t ugas & Tanggungjawab Jawatankuasa Perkhidmatan Kecemasan Kebangsaan BSMM. Sesi 4 : BANTUAN ANTARABANGSA 4. Konflik Bersenjata. Cawangan-cawangan dan Cabang-cabang Peranan Cawangan-cawangan dan Daerah-daerah dengan Jabatan Kebaji kan masing-masing Mobilisasi dan Koordinasi Sumber-sumber Tenaga Sukarela dan Ke lengkapan Bekerja dengan Lain-lain Agensi 4.1. Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Me rah & Bulan Sabit Merah (IFRC) T 1 – 1 daripada 4 81 .2. Sesi 1 : PENGENALAN KEPADA BANTUAN BENCANA DAN OPERASI MENYELAMAT 1. 3. Pembakaran Harta Benda 2. 3. Peranan Jawatankuasa Bantu an Bencana Kebangsaan (Malaysia) Pelan Kerajaan Peringkat Kebangsaan. Rusuhan. 3.4. Semulajadi 1.6.

2 daripa da 4 82 . 5.4. 5.10. 5. Kelengkapan dan Barang-barang (Kelengka pan memasak.5.8. 6. 5. 6.6. peruntukan tugas dan giliran tugas T 1 . 5. 6. 5. 5. trak.3. 4.7.3.6.6.3. usungan. 5.11. 4. 5.4. 6.5.4.6.6. Menubuh dan Mengendali B ilik Operasi BSMM di Peringkat Kebangsaan.6. Tenaga sukarela.4.6. Sesi 6 : Penilaian ke atas kawasan dan keluasan bencana Laporan (Maklumat) Sumber-sumb er maklumat Keperluan mendadak Periksa sumber-sumber yang ada Anggaran makanan y ang diperlukan Anggaran kakitangan yang diperlukan Anggaran kain selimut (Blanke t) yang diperlukan Anggaran perubatan yang diperlukan Anggaran lain-lain keperlu an yang mendadak BEKALAN-BEKALAN BANTUAN 6.6.5. 6.2. alat memasak Clinton. 5. Cawangan dan Cabang Melakukan Penilai an/Peninjauan Situasi Bencana Mobilisasi Tenaga Sukarela dan Kelengkapan/Bekalan Koordinasi Medan Arahan Operasi Bantuan Penilaian Operasi Bantuan Penilaian 5.6. 6. Belian/Waki l Berkuasa Dermaan Setor Simpanan Pengagihan Selenggara Setor Logistik/Pengangku tan Pihak Berkuasa Kenderaan Mengendali Kenderaan Arahan Perjalanan Kenderaan da n Koordinasi Pergerakan Kakitangan 6. 5.8.6. 5.7.6. 5. 5.2.9.1.6. mobilisasi taklimat. 6.4.1.3.2. 6.6.1.10. PERATURAN OPERASI BENCANA 5.2. 6. 5. tali-temali dll) 6. Sesi 5 : Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) UNDRO (Pertubuhan Bangsa-bangsa Be rsatu mengenai Bantuan Bencana) Lain-lain Agensi Sukarela Antarabangsa.9.

3 daripada 4 83 . 7. 7. Pendaftaran 8. 9.2.1. Laporan .2.9.5. Pemberian susu kepada kanak-kanak 8. Lokasi Pusat-pusat Bantuan .1. Pengagihan Makanan Berkelumpok 8.3. Penyediaan Alat Masak Clinton Penyediaan Makanan Sanitasi (Kebersihan) Kebersihan Am Air Mi numan Pembuangan Najis 10.6.9. Masak Kelu mpok 8. 9.6. 7.3.2.5.fakta dan angka Pengurusa n dan Pentadbiran Kakitangan Bantuan 8. Penjagaan orang-orang tua.2.2. Sesi 8 : Rekod dan Statistik Mengeluarkan Buletin/Nota Maklumat Liputan Bergambar Mengenai Bantuan Akhbar dan Media Elektronik PENTADBIRAN PUSAT BANTUAN 8. 7.Rasmi Operasi P usat-pusat Bantuan 8. Kutipan derma.1. Pengesanan 8. Sesi 9 : MASAKAN KELOMPOK DAN PEMBERIAN MAKANAN 9.8. 8. 7.2.4.7.6.2.2. 9. Rekreasi untuk mangsa 8.2.2. Sesi 7 : KOMUNIKASI 7. 9. Pengagihan kain selimut (Blank et)/tikar 8.10.8. yang sakit dan cacat 8. 8.2.4. Sesi 10: KIRA-KIRA DAN KEWANGAN 10. 7. Penyenggaraan bekalan T 1 . Jaringan Kawalan Bencana BSMM Maksud-maksud Komunikasi Amaran Bencana Desiminasi Persediaan Bencana Kepada Orang Ramai Kelen gkapan Komunikasi PERHUBUNGAN AWAM & MAKLUMAT 7.7.2.3.2.7.11.2.1.2. Perhubungan dengan lain-lain agensi 8. penyenggaraan setor dan kelengkapan 10. 9. Pertolongan Cemas 8. 7.2.5.4.1. 9.3.

akaun 11. Mengendalikan pusat-pusat bantuan T 1 . Inventori. Sesi 11: LATIHAN PRAKTIKAL 11.1.10. Masak berkelompok 11 . Mendirikan tempat teduhan 11.2.3.3.4 daripaa 4 84 .

Calon dik ehendaki menghadiri semua syarahan. Nota BSMM mengenai Pendidikan Kesihatan Asas BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jurulatih Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan Jur ulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiks aan yang hendak dijalankan. Kursus hendaklah mengandungi t idak kurang daripada 8 syarahan di mana 1 jam bagi tiap-tiap syarahan. Jumlah markah 100. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 50% untuk LULUS. Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori Objek tif selama 1 jam.KEMBARAN U PENDIDIKAN KESIHATAN KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli BSMM layak untuk menyertai kursus ini. SIJIL PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH PEMBERIAN : : : U–1 85 .

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN U SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS MODUL 1 Keselamatan di Rumah Kemalangan yang boleh berlaku di rumah Cara pencegahan kem alangan dari berlaku MODUL 2 Makanan untuk Kesihatan Jenis makanan yang baik unt uk kesihatan Makanan seimbang Makanan yang baik untuk kanak-kanak Cara memasak m akanan yang selamat Keracunan makanan dan cara untuk pencegahan MODUL 3 Senaman untuk Kesihatan Kenapa perlu bersenam Jenis senaman yang selamat Cara regangan o tot Peraturan senaman MODUL 4 Kebersihan Diri Panduan kebersihan tangan Cara pen cegahan dari penyakit yang berjangkit MODUL 5 Kebersihan Rumah Pencegahan serang ga merbahaya dari membiak Pembuangan sampah dengan cara yang betul Kebersihan di dalam rumah MODUL 6 Kesihatan Diri dan Bahaya Mengancam Kesihatan Cegah Cegah C egah Cegah MODUL 7 Penilaian Teori Lisan U1 .1 86 dari dari dari dari merokok dadah Alkohol penyakit berjangkit .

Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan. Peperiksaan Lisan hendaklah mengandungi soalan-so alan berhubung kait dengan prosedur-prosedur.KEMBARAN V RAWATAN RUMAH KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli BSMM layak menduduki Kursus ini. Calon-calon dikehendaki men capai 50% dalam tiap-tiap bahagian untuk LULUS: Teori Praktikal JUMLAH 100 marka h Lulus / Gagal 100 markah PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL V-1 87 . Peperiksaan praktikal hendaklah me nekankan semaksima mungkin mengenai aspek-aspek prosedur yang betul. Pembantu Perubatan. Nota BSMM mengenai Rawatan Rumah BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM. Kertas Teor i selama 1 Jam mengandungi 100 % soalan Betul/Salah. 1 jam tiap-tiap syarahan. Caloncalon dikehendaki menghadiri semua syarahan. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peper iksaan yang hendak dijalankan. K ursus mengandungi tidak kurang 6 tajuk ceramah.

m ulut.1 88 .LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN V SUKATAN PELAJARAN RAWATAN RUMAH ASAS MODUL 1 Penyed iaan Bilik Pesakit Kebersihan bilik Kesesuaian bilik Peralatan bilik MODUL 2 Pen yediaan Katil Pesakit Menyediakan katil tanpa pesakit Menyediakan katil dengan p esakit MODUL 3 Kebersihan Pesakit Cara memandikan pesakit Membersihkan rambut. kuku dan kekotoran lain Teknik mencuci luka MODUL 4 Pemeriksaan Pesa kit Mengambil suhu badan Mengambil kadar nadi dan pernafasan Cara memberikan dem ahan sejuk jika pesakit demam MODUL 5 Pemakanan Pesakit Makanan seimbang Jenis p ermakanan mengikut penyakit tertentu seperti : Diabetes Cara memberi makan pesak it MODUL 6 Teknik Mengerakkan Pesakit Mengerakkan pesakit dari katil ke atas ker usi Mengerakkan pesakit dari kerusi keatas katil Jenis-jenis kedudukan pesakit M ODUL 7 Penilaian Teori Praktika V1 . gigi.

iii. Teori CPR Praktikal JUMLAH 100 markah Lulus / Gagal Lulus / Ga gal 100 Markah PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL W-1 89 . Calon-calon dikehendaki mencapai 65% dalam setiap baha gian untuk LULUS. BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih Kanan BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubat an Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu pe periksaan yang hendak dijalankan. Kertas Teori selama 2 jam mengandungi 60% Betu l/Salah dan 40% Objektif. Jagjit Singh Manual Pertolongan Cemas L anjutan BSMM Bantuan Hidup Asas – Penyelamat Jantung – Panduan IJN/AHA. Calon-calon he ndaklah menghadiri 100% daripada syarahan-syarahan bagi melayakkan diri menduduk i Peperiksaan. Nota oleh Dr. i. Soalan-soalan Lisan hendaklah mengandungi taju k-tajuk prosedur Peperiksaan Praktikal yang menekankan semaksima mungkin atas as pek prosedur-prosedur yang betul. ii. Kursus mengandungi tidak kurang daripada 20 jam.KEMBARAN W PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli BS MM yang telah lulus Sijil Peperiksaan ASAS BSMM dan orang awam layak untuk mengi kuti kursus ini.

SUKATAN PELAJARAN LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN W PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN CPR (PROGRAM 3 HARI) MODUL 1 Peranan Ahli Pertolo ngan Cemas Peranan Ahli Pertolongan Cemas Kotak Pertolongan Cemas MODUL 2 Kesela matan dan Pencegahan Keselamatan dan pencegahan kemalangan di rumah Keselamatan dan pencegahan kemalangan di tempat kerja Keselamatan dan pencegahan kemalangan secara am MODUL 3 Penilaian Pesakit Penilaian di tempat kejadian Tinjauan Awal P enilaian tahap kesedaran Pengendalian tulang belakang Buka dan kekalkan saluran pernafasan Penilaian dan pengendalian pernafasan pesakit Penilaian dan pengendal ian sistem aliran darah pesakit Penilaian keadaan kulit mangsa Penilaian pantas keseluruhan badan mangsa Penilaian Sekunder Aduan utama dan sejarah aduan utama Mencatat dan meneliti nadi dan pernafasan Melaporkan data kepada kakitangan Ambu lan Prinsip Triage Praktikal : Teknik Pengendalian Mangsa MODUL 4 Sistem Peredar an Darah Struktur Jantung Struktur Saluran darah Kandungan Darah MODUL 5 Sistem Pernafasan W 1 – 1 daripada 3 90 .

MODUL 6 Struktur dan fungsi sistem pernafasan Pertukaran gas di dalam paru-paru Pengenda lian Kecederaan Pendarahan Jenis Pendarahan Mengawal pendarahan luaran Praktikal : Teknik Memasang Balutan dan Pembalut Kajian kes Renjatan Definisi Renjatan Ta nda dan Gejala Renjatan Pengendalian mangsa renjatan Kecederaan Kepala/Leher dan Tulang Belakang Tanda dan Gejala kecederaan kepala Pengendalian kecederaan kepa la Tanda dan gejala kecederaan leher/tulang belakang Pengendalian kecederaan leh er/tulang belakang Praktikal : Pengendalian kepala/leher dan tulang belakang Kec ederaan Dada Tanda dan gejala kecederaan dada Pengendalian kecederaan dada Keced eraan Abdomen Tanda dan gejala kecederaan Abdomen Pengendalian kecederaan abdome n Patah dan Kecederaan Sendi Tanda dan gejala patah dan kecederaan sendi Pengend alian kecederaan patah dan sendi Praktikal : Anduh dan Teknik Memasang Tuap Kaji an Kes Terbakar dan Melecur Jenis terbakar dan melecur Peraturan 9 Pengendalian kes terbakar dan melecur Kecederaan Elektrikal Kemalangan Voltan Rendah Kemalang an Voltan Tinggi Pengendalian mangsa kecederaan elektrikal Pencegahan kemalangan elektrikal W1 .2 daripada 3 91 .

3 daripada 3 92 MODUL 9 MODUL 10 .MODUL 7 Pengendalian Kes Perubatan Kecemasan Pengendalian Mangsa Pengsan Serangan Sakit Jantung Tanda dan gejala serangan sakit jantung Pengendalian mangsa serangan sak it jantung Praktikal : Kajian Kes Kecemasan Pernafasan Tanda dan gejala kecemasa n pernafasan Pengendalian kecemasan pernafasan Praktikal : Kajian Kes Kecemasan Diabetes Coma Diabetic / Coma Insulin Praktikal : Kajian Kes AIDS Tanda dan geja la AIDS Cara jangkitan berlaku Pencegahan Keracunan Makanan Apa dia keracunan ma kanan? Cara jangkitan berlaku Pencegahan Epilepsy Apa dia Epilepsy? Tanda dan ge jala Epilepsy Pengendalian pantas kes epilepsy Lemas (Drowning) Pengendalian Kes -kes Lemas MODUL 8 Bantuan Nyawa Asas dan CPR Pengenalan kepada Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Tujuan Utama CPR CPR dan mangsa tercekik (dewasa) CPR dan mangsa tercekik (kana nk-kanak) CPR dan mangsa tercekik (bayi) Bantuan pernafasan dengan Pocket Mask T eknik Mengangkat Pesakit Teknik mengangkat pesakit tanpa usungan Teknik mengangk at pesakit dengan usungan Penilaian Penilaian Teori Penilaian Praktikal W 1 .

3 . ii) Jurulatih Kanan Jurul atih dan Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperi ksaan yang hendak dijalankan.Peraturan Pasukan Subsidiari No.Peraturan-peratruan Kursus. 2 . Jumlah Markah 100 %. Peperiksaan dan Persijilan BSMM No.Peraturan Pakaian Seragam BSMM No. Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori sel ama 1 Jam yang mengandungi 100% Soalan Subjektif. Perlembagaan BSMM. 6 .Panduan Pentadbiran No. ii.Panduan Perkhidma tan No. Calon -calon dikehendaki menghadiri 75% daripada syarahansyarahan yang disampaikan. 8 . 7 . 4 .P eraturan Kewangan No. Calon-calon hendaklah mencapai sekurang-kurangnya 50% Markah untuk LULUS.Peraturan Penggunaan Lambang No.KEMBARAN X PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli PBS BSMM y ang telah lulus Sijil Peperiksaan Asas Kursus tidak kurang daripada 8 jam. 5 . i. Buku-Buku Panduan: No. 1 . SIJIL BSMM PEPERIKSAAN MARKAH PEMBERIAN : : : X-1 93 . JURULATIH PEMERIKSA : : i) Profesional yang berkhidmat di bahagian Pengurusan.Pera turan Reaksi Kecemasan dan Bencana Pelan Kebakaran BSMM BAHANBAHAN RUJUKAN : iii.

6. Ses i 1 : KAJIAN MENGENAI PERLEMBAGAAN BSMM (1 JAM) Perlembagaan dan Undang-undang. 2. 3. Sesi 3 : Ke bangsaan Cawangan Cabang Pasukan Bantuan Sukarela. Sesi 2 : STRUKTUR & ORGANISASI BSMM (1 JAM) 2. Sesi 4 : PELAN KEBAKARAN BSMM X1-1 94 . 2. 3. P entadbiran (BP.4. 3.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN X SUKATAN PELAJARAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 1. 3.4 3.1. 2. 2.7.3.5. Belia dan Pasukan Kanakkanak UNDANG-UNDANG & PERATURAN BSMM (6 JAM) 3.2. 3.2.3.1. 3.8. 3. Tatacara Kewangan (BP 2) Panduan Sukarelawan (BP 3) Peraturan Perkhidmatan Kakitangan (BP 4) Pakaian Seragam (BP 5) Emblem (BP 6) Kursus-kurs us dan Peperiksaan (BP 7) Pengurusan Bencana (BP 8) 4.1).

i) Jurulatih Berkelayakan. ii) Jurulatih Kanan BSMM. Kursus hendaklah tid ak kurang daripada 8 jam. Semua calon dikehendaki menduduki peperiksaan Kertas T eori selama 1 jam dan Peperiksaan Praktikal. Caloncalon hendaklah menghadiri sekurang-kurangnya 75 % syarahan praktikal.KEMBARAN Y KAEDAH MENGAJAR BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli -Ahli PBS yang telah lulus Sijil Peperiksaan Lanjutan BSMM. Bertulis Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : SIJIL 10 0 markah 100 markah 200 markah JURULATIH PEMERIKSA : : PEPERIKSAAN MARKAH : Y. Jurul atih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaa n yang hendak dijalankan. : Calon-calon hendaklah mencapai 65 % markah dalam tiaptiap bahagian.1 95 .

3 1.2 3.3 3.1 Sesi Latihan – rakan sebaya dan penilaian pelatih Y1-1 96 .5 1.12 Memberi motivasi 2. 1.1 2.8 2.7 2.13 Komitmen terhadap aksi 2. Sesi 1 : PERSE DIAAN SEBELUM SESI LATIHAN (1 JAM) 1.4 1. Pengurusan masa/langkah Teknik syarahan Teknik demonstrasi Himpun fikiran Memudahkan cara (Teknik Perben gkelan) Diskusi/Seminar/Forum Kegunaan Alat Bantu Mengajar Teknik soal-jawab Men gendali jawapan/maklum balas/soalan-soalan.6 2.6 2.1 3.2 2.3 2.9 2.10 2.5 2.14 Kaedah-kaedah Penilaian 3.4 Penilaian diri. Sesi 2 : Obje ktif Perkara Khusus Kumpulan Ahli Kumpulan Sasar Kemudahan/Tempat Bahan-bahan Me ngajar Startegi SEMASA SESI LATIHAN (2 JAM) 2. Memberi penguatkuasaan 2. Sesi 3 : SELEPAS SESI LATIHAN (1 JAM) 3. Sesi 4 : MIKRO-SESI MENGAJAR ( 4 JAM) 4.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN Y SUKATAN PELAJARAN KAEDAH MENGAJAR 1.1.2 1.11 Menjal inkan hubungan baik dalam aktiviti sukan dan permainan.1 1.4 2. refleksi Analisa pe ncapaian pelatih Statistik kesimpulan mudah Susulan 4.

Teori Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : 100 Markah Lulus/Gagal 100 Markah BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH : : SIJIL BLS (Bantuan Hidup Asas) Z-1 97 . BLS Heartsaver Guide (IJN) dan AHA Pertolongan Cemas Oksigen untuk Penyelamat i) Jurulatih Kanan BSMM ii) Pembantu Perubatan iii) Jur urawat Berdaftar (SRN) iV) Doktor Perubatan Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Peper iksaan praktikal hendaklah menekankan semaksima mungkin atas aspek prosedur yang betul. Cal on-calon d kehendaki menghadiri semua syarahan.KEMBARAN Z BANTUAN HIDUP ASAS BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH KANAN KELAYAKAN S YARAT : : Semua Jurulatih BSMM Kursus hendaklah tidak kurang daripada 8 jam. Kursus hendaklah dikendalikan ol eh Ibu Pejabat Kebangsaan. Calon-calon dikehendaki mencapai 80 markah dalam peperiksaan Teori dan l ulus dalam semua modul praktikal.

Tayangan VCD mengenai tercekik Z1-1 98 . kanak-kanak dan bayi. kanak-kanak dan bayi Demonstrasi „Heimlich Maneuve r‟ pada orang dewasa.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN Z SUKATAN PELAJARAN BANTUAN HIDUP ASAS MODUL 1 Pengen alan kepada CPR Apa itu CPR ? Sejarah ringkas CPR Pentinganya CPR MODUL 2 MODUL 3 Anatomi. Fungsi Jantung dan Paru-paru Penyakit-penyakit Arteri Koronari (Pembu luh Jantung) Pathofisiologi Mengenali penyakit-penyakit jantung Pencegahan dan G aya hidup sihat MODUL 4 Serangan Jantung Bagaimana hendak mengenali tanda-tanda serangan jantung Tanda-tanda dan simtom serangan jantung Tindakan segera terhada p serangan jantung MODUL 5 Bantuan Hidup Asas Mengenali CPR Tanda-tanda perlunya bantuan CPR Demonstrasi CPR untuk orang dewasa dan kanak-kanak Tayangan VCD men genai CPR Latihan amali MODUL 6 Pengendalian Kes-kes Tercekik Mengenali tanda-ta nda tercekik pada orang dewasa.

Risal ah-risalah dan cetakan keluaran terkini dari Jawatankuasa Palang Merah Antaraban gsa yang akan diedarkan oleh Jurulatih. Buku Rujukan Indeks 5. Buku Persidangan Geneva 2. SIJIL JURULATIH : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH PEMBERIAN : : AA .KEMBARAN AA UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA KELAYAKAN SYARAT BAHAN-BAHAN RUJUKAN : : : Semua ahli Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) adalah layak mengikuti kursus ini Ku rsus hendaklah tidak kurang dari 36 jam.1 99 . Buku Protokol Tambahan kepada Persidang an Geneva. Buku dan risalah Persidangan Hague 4. 3. Jurulatih BSMM atau Pengamal Undang-unda ng yang ditauliahkan sebagai Pensyarah/Pemeriksa dalam Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa. 5 soal an subjektif membawa 50 markah dan mengisi ruangan kosong 10 soalan membawa 30 m arkah. 1. Markah maksimum 100. Calon-calon akan menduduki kertas Ujian Teori selama 1½ jam mengandungi 10 soalan objektif membawa 20 markah. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurang 50% untuk LULUS. Caloncalon dikehendaki menghadiri semua syarahan. Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan.

takrif dan Peruntukkan Am Keahlian. Sesi 2 – 3. Sesi 1 – PENGENALAN DAN SEJARAH UUKA Kegunaan Undang-undang dan tujuannya untuk Perlindungan Istilah UUKA persamaan d engan Undang-undang Hak Asasi Manusia Persamaan dengan Undang-undang Perang atau Persengketaan Bersenjata Sejarah. Fasal 127 PG3.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AA SUKATAN PELAJARAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARA BANGSA (UUKA) UNTUK JURULATIH MASA 24 JAM 1. Jawatankuasa Berlima Persi dangan Pertama PERJANJIAN-PERJANJIAN ANTARABANGSA Kandungan 27 Perjanjian-perjan jian dalam UUKA Negara-negara yang menandatangani perjanjianperjanjian itu Manda t bagi negara-negara yang menanda tangani Persidangan itu. Bermula dari Bantuan Perubatan oleh Henry Dunant di Solferino. Sesi 3 - . latar belakang. FasaL 47 Persidangan Geneva(PG)1 dan Fasal 48 PG2. Fasal 83 Protokol I dan Fasal 19 Protokol II PERATURAN-PERATURAN PERGERAKAN PERSEKUTUAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH Pengenalan. asal-usul dan perkembangannya . medan pertempur an askar Perancis dan Austria tahun 1863 hingga kini. Fasal 144 PG4. komponenkomponen Persekutuan AA1 – 1 daripada 11 100 2.

diseksa. diberi rawatan dan dilindungi dari penjarahan (pillage) dan penganiayaan. HURAIAN DAN PERLAKSANAANNYA : PERSIDANGAN PERTAMA (Melindungi tentera tentera yang sakit dan cedera di medan Perang di darat): Melindungi askar-askar yang tidak bermaya. AA1 – 2 dari pada 11 101 4. cedera dan menyerah diri dan tidak lagi terlibat dengan pert empuran (hors de combat) Fasal 3 (Pertelingkahan Bukan Antarabangsa) dan Fasal 1 2 – Perlindungan hendaklah tidak berbelah bagi. keturunan.Persidangan Majlis Perwakilan Peraturan-peraturan dan Tatacara Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Peraturan Undang-undang Jawatankuasa Palang Merah A ntarabangsa Persidangan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Organisa si. agama. tidak dibia rkan tanpa perubatan dan tidak didedahkan kepada jangkitan penyakit Fasal 15-16 – Selepas pertempuran mereka hendaklah dikumpulkan. bangsa. dan fahaman politik dan lain-lain yang berkenaan Dilayan de ngan kemanusiaan. Peranan. KANDUNGAN. Kumpulan yang bertelingkah hendaklah menghantar maklumat kepada Kuasa Pelindung dan Pusat Tahanan Perang. tidak dibunuh. tidak memilih jantina. Sesi 5 - . kaum. Sesi 4 – 5. Kegiatan dan Mandat Negara-negara dalam Persekutuan Palang Merah/Bu lan Sabit Merah Kegiatan dan Mandat ICRC Kegiatan dan Mandat IFRC Kegiatan dan M andat Persatuan Kebangsaan (National Societies) PERSIDANGAN-PERSIDANGAN GENEVA. atau dibuat ujian biologi.

Ia tidak boleh diserang atau ditahan.PERSIDANGAN KEDUA (Melindungi tentera-tentera yang sakit dan cedera di laut dan kapal karam): Fasal 12 – Sama seperti peperangan di darat di atas . AA1 – 3 daripada 11 102 .Ianya boleh ditahan untuk m emindahkan pesakit yang memerlukan rawatan yang lebih baik yang mana kemudahan t idak mencukupi dalam kapal itu. Fasal 70-72.Perlindungan h endaklah diberi tidak berbelah bagi dan layanan kemanusiaan hendaklah diberi sec ukupnya kepada mangsa kapal karam Fasal 18 – Sama seperti peperangan di darat mere ka hendaklah dicari. makan dan kesihatan hendak lah diberi dengan baik.Nama-nama mereka hendakalah dihantar kepada Agensi Pusat Pencarian dan mereka dibenarkan menghubungi keluarga Fasal 3 4-37 – Mereka dibenarkan mengamalkan acara keagamaan dan Guru Agama (Chaplain) dib enarkan melawat dan berhubung dengan mereka. Fasal 49-57 – Tidak boleh dipaksa ker ja untuk ketenteraan Fasal 109-119. dikumpulkan dan beri rawatan dan dilindungi dari penjarahan dan penganiayaan. Semua Tahanan Perang hendaklah dibebaskan sejurus selepas tam at persengketaan. Fasal 21 – Kapal pengangkutan awam/perniagaan bole h memberi bantuan kepada yang cedera dan karam dan sebagai berkecuali. mereka ti dak boleh diserang dan ditangkap atau ditahan PERSIDANGAN KETIGA (TAWANAN PERANG) Fasal 4 – Istilah Tawanan Perang Fasal 13. 123 . 17 – Mereka mestilah dilayan secara kemanusiaan dengan baik dan tidak dianiayakan.Mereka yang cedera dan sakit boleh dipulangk an ke negara asal. Fasal 22 – Kapal Hospital tidak boleh digunakan untuk ketentera an. Fasal 14 . di seksa dan didera Fasl 25-32 – Kemudahan tempat tinggal.

34 – Mereka mestilah dilindungi daripada pembunuhan. penyeksaan dan Mencacatkan. Fasal 79-141 – Peraturan berkenaan dengan orang t ahanan penjara (internee) AA1 – 4 daripada 11 103 . gaya hidup dan a dat resam mereka mestilah dihormati Fasal 13.Pihak penjajah mestilah membekalkan makanan dan perubatan untuk keperluan penduduk atau mendapat bantuan dari organisasi kemanusiaan sepe rti Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) Fasal 14 – Hospital dan Zon Kese lamatan mestilah diwujudkan untuk mereka yang sakit. bangsa. Fasa l 24 – Kanak-kanak yatim piatu di bawah umur 15 tahun hendaklah diberi penjagaan. kewarga negaraan dan fahaman politik. kaum. Fasal 55. kanak-kanak di bawah umur 1 5 tahun dan ibu yang mengandung. kelaziman agama. mengambil tindakan balas den dam dan mengambil orang Tebusan dan memusnahkan hartabenda adalah dilarang. hak-hak kekeluargaan. Fasal 40 – Orang awam tidak boleh dipaksa bekerja untuk kepentingan ketenteraan pe njajah. Mereka hendaklah diberi layanan baik kemanusiaan tanpa berbelah bagi tidak mengira agama. 32.Fasal 125 – Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) diberi hak istimewa untu k menjalankan aktiviti yang melibatkan Tawanan Perang PERSIDANGAN KEMPAT (PERLINDUNGAN KEPADA ORANG AWAM DALAM PEPERANGAN) Fasal 27 – Pe nghormatan. Hukuman berkelopok (co llective punishment) juga tidak boleh dikenakan terhadap mereka. 49 – Mereka tidak boleh dihukum bersendiri an atas kesalahan yang mereka lakukan bukan persendirian. Mereka juga tid ak boleh diusir keluar negeri Penjarahan (pillage). Fasal 33. 59 . keselamatan.

Kanakkanak dibawah umur 15 tahun tidak dibenarkan diambil sebagai askar Fasal 15 – Perl indungan kepada perubatan awam dan anggota agama Fasal 79 – Perlindungan kepada wa rtawan Fasal 35 – Penggunaan senjata api yang boleh menyebabkan kecederaan dan pen deritaan yang melampau dan kemusnahan alam sekitar yang berpanjangan adalah dila rang. mereka tidak berhak sebagai Tawanan Perang. 56 – Empangan. wanit a yang hamil dan ibu yang membawa bayi yang sakit yang telah lama dikurung mesti lah dilepaskan dengan segera.Fasal 89-91 Mereka mestilah menerima makanan dan pakaian. Fasal 76.54 – Melarang serangan membuta-tuli dan memusnahkan sumber maka nan. askar yang bertugas sebagai pengintip rahsia jika tertangkap oleh pihak lawan. setesen penjana nuklear. objek bersejarah dan tempat keugamaan tidak bol eh diserang. Fasal 85 – Salahguna dan penggunaan emblem yang diperuntukan dalam Persidang an Geneva untuk menipu pihak musuh (perfidy) adalah jenayah perang Fasal 46 – Peng intip Rahsia. air dan bahan-bahan untuk kehidupan penduduk awam. as kar-askar dan pekerja-pekerja perubatan awam dalam persengketaan bersenjata anta rabangsa) Fasal 51. b enteng. 8 JUN 1977 (102 Fasal meluaskan perlindungan kepada penduduk awam. AA1 – 5 daripada 11 104 . DA N BERKENAAN PERLINDUNGAN KEPADA MANGSA PERSENGKETAAN BERSENJATA ANTARABANGSA (PR OTOKOL I). rawatan perubatan yang mencukupi serta dilindungi dari risiko peperangan.77 – Perlindungan khas kepada wanita dan kanak-kanak. Fasal 53. Fasal 132 – Kanak-kanak. PROTOKOL TAMBAHAN I – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949.

dih ormati dan dilayan dengan baik. dimuliakan dan mengamalkan Keagamaannya. D AN BERKENAAN PERLINDUNGAN KEPADA MANGSA PERTELINGKAHAN BERSENJATA BUKAN ANTARABA NGSA (PROTOKOL II). B ulan Sabit Merah dan Singa dan Matahari Merah hendaklah dipamirkan oleh anggota perubatan dan keagamaan. Fasal 15 . Fasal 13 – Dilarang menyerang dan menakut-nakutkan dengan keganasan terhadap penduduk awam. Fasal 16 – Perlindungan kepada harta-benda kebudayaan dan warisan dan tempat-tempat keagamaan. 7 – Individu yang ditahan se masa pertelingkahan bersenjata dan yang luka dan cedera mestilah dilindungi. AA1 – 6 daripada 11 105 . PROTOKOL TAMBAHAN II – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949. Fasal 6 – Pendakwaan dan hukuman jenayah yang bers angkut paut dengan pertenglingkahan bersenjata. dan pengganas). Fasal 4 . tunjuk perasaan. Fasal 5. Fasal 12 – Lambang Palang Merah.Individu yang tidak terlibat secara langsung atau yang telah berhenti dari pertempuran h endaklah diberi penghormatan. Adalah dilarang mengarahkan tidak ada yang dibenarkan hidup. bangunan dan Janakuasa tinggi yang membahaya.Perlindungan kepada kerja-k erja. 8 JUN 1977 (Menghuraikan perlindungan kepada mangsa yang ter perangkap dalam persengketaan bersenjata dalam risiko tinggi yang bukan antaraba ngsa tidak termasuk rusuhan. Fasal 14 – Dilarang memusnahkan benda yang mana kehidupan penduduk bergantung kepadanya. Mereka he ndaklah dilayani secara kemanusiaan dengan tidak ada perbezaan.Fasal 47 – Askar Upahan (Mercenaries) tidak diiktiraf sebagai penempur dan tidak b erhak menjadi Tahanan Perang.

8 DISEMBER 2005 . 8 JUN 1977 (Menghuraikan perlindungan kepada mangsa yang terperangkap d alam persengketaan bersenjata dalam risiko tinggi yang bukan antarabangsa tidak termasuk rusuhan.Individu yang tidak terlibat secara langsung atau yang telah berhenti dari pertempuran hendaklah di beri penghormatan. tunjuk perasaan. 7 – Individu yang ditahan semasa pertel ingkahan bersenjata dan yang luka dan cedera mestilah dilindungi. dihormati dan dilayan dengan baik. Adalah dilarang mengarahkan tidak ada yang dibenarkan hidup. Fasal 4 . Fasal 6 – Pendakwaan dan hukuman jenayah yang bersangkut paut dengan pertenglingkahan bersenjata AA 1 – 7 daripada 11 106 . (Memperkenalkan rupa bentuk dan kegunaan Lambang Kristel Merah) Asal usul pemb inaan Lambang Rupa betuk Lambang Tarikh ianya diiktirafkan oleh Persidangan Diplomat Antarabangsa dan PROTOKOL TA MBAHAN II – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949. Mereka hendaklah dil ayani secara kemanusiaan dengan tidak ada perbezaan. DAN BERKENAAN PENGGUNAAN LAMBANG KRISTAL MERAH (PROTOKOL III). PROTOKOL TAMBAHAN III . DAN BERKENAA N PERLINDUNGAN KEPADA MANGSA PERTELINGKAHAN BERSENJATA BUKAN ANTARABANGSA (PROTO KOL II).PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949 .Fasal 17 – Dilarang memindahkan penduduk Awam Fasal 18 – Bantuan Pertubuhan Perkhidm atan Sukarela boleh dilaksanakan. dan pengganas). dimuliakan dan mengamalkan Keagamaannya. Fasal 19 – Protokol ini mestilah disebarkan selu as-luasnya. Fasal 5.

Fasal 12 – Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Singa dan Matahari Merah he ndaklah dipamirkan oleh anggota perubatan dan keagamaan. Fasal 13 – Dilarang menye rang dan menakut-nakutkan dengan keganasan terhadap penduduk awam. Fasal 14 – Dila rang memusnahkan benda yang mana kehidupan penduduk bergantung kepadanya. Fasal 15 - Perlindungan kepada kerja-kerja, bangunan dan Janakuasa tinggi yang merbaha ya. Fasal 16 – Perlindungan kepada harta-benda kebudayaan dan warisan dan tempat-t empat keagamaan. Fasal 17 – Dilarang memindahkan penduduk awam Fasal 18 – Bantuan Pe rtubuhan Perkhidmatan Sukarela boleh dilaksanakan. Fasal 19 – Protokol ini mestila h disebarkan seluas-luasnya. PROTOKOL TAMBAHAN III – PROTOKOL TAMBAHAN KEPADA PERSIDANGAN GENEVA 12 OGOS 1949, DAN BERKENAAN PENGGUNAAN LAMBANG KRISTAL MERAH (PROTOKOL III), 8 Disember 2005. (Memperkenalkan rupa bentuk dan kegunaan Lambang Kristel Merah) Asal usul pembin aan Lambang Rupa betuk Lambang Tarikh ianya diiktirafkan oleh Persidangan Diplom at Antarabangsa dan Persidangan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa Kegunaannya dan Negara-negara yang menggunakannya sebagai Lambang Kebangsaan AA1 – 8 daripada 11 107

6. Sesi 6 – UNDANG-UNDANG HAGUE Perlindungan kepada Harta-benda Kesenian dan Warisan dan Ala m Sekitar Makna dan cara dan prinsip-prinsip peperangan Mahkamah Jenayah Antarab angsa (MJA) Jenayah-jenayah/kesalahan dalam MJA Kuasa MJA Penguatkuasaan Unsus-u nsur untuk keberkesanan MJA 7. Sesi 7 – KAJIAN MASALAH-MASALAH DAN KES-KES PENCABULAN UUKA Soalan-soalan yang merupakan masalah-masalah dan yang mencabul Undang-undang Kemanusaian Antarabangsa akan di kaji terutama sekali berkenaan jenayah perang. Kajian dan analisa akan menyemak masalah-masalah dengan berpandukan dan merujuk kepada Buku Persidangan Geneva, P rotokol dan Tambahannya, Persidangan Hague dan Buku Panduan Indeks. Kajian dan A nalisa akan dilaksanakan oleh pesertapeserta kursus Kajian ini juga merupakan sa tu kertas kerja, tugas khas (assignment) untuk peserta kursus membuatnya dan aka n diberi markah 8. Sesi 8 PENYAMPAIAN PEMBELAJARAN MICRO DAN PERSEMBAHAN AJAR SEMULA MATA-MATA PELAJARAN P enyampaian Pelajaran akan dilakukan oleh penuntut– penuntut dalam bentuk syarahan, persembahan dan pertunjukan video. Penuntut-penuntut akan bekerja dalam kumpula n. Tiap-tiap penuntut akan diberi masa tidak melebihi 15 minit untuk menyampaika n persembahan mereka AA1 – 9 daripada 11 108 -

9. Sesi 9 – Markah akan diberi sebagai penilaian PENERANGAN-PENERANGAN/SYARAHANSYARAHAN LUAR Kelayakan Persengketaan Bersenjata dan UUKA Mula Digunapakai UUKA dan Bukan Pers engketaan Bersenjata Gunapakai UUKA Istilah Persengketaan Dalaman (Internal Arme d Conflict) Kesan Persengketaan Dalaman Perlindungan kepada Orang Awam Istilah/Definasi Keperluan Ketenteraan dan Prinsi p-prinsip kekadaran (proportionality) Kanak-kanak, Wanita dan Wartawan Taraf Kedudukan Penempur (Combatant) Perbezaan antara orang awam dan penempur La yanan kepada Tahanan Perang UUKA dan Hak Asasi Manusia Asal-usul, Sumber, Istilah dan pihak-pihak yang terik at dengannya Ruanglingkup gunapakai Perlindungan yang diberi Penerimaa sejagat d an penguatkuasaan UUKA melawan Keganasan Istilah Keganasan (Terrorism) Tindakbalas/Reaksi Negara-n egara terhadap ancaman pengganas AA1 – 10 daripada 11 109

makanan.Langkah-langkah Menentang Keganasan Gunapakai UUKA dalam Keganasan Taraf keduduk an Pengganas Perlindungan kepada Orang Yang Telah Dinafikan Haknya Kemudahan air . tempat perlindungan dan pemberian perubatan Wanita dan Kanak-kanak Te mpat kediaman. kesihatan dan kebersihan Penjarahan harta-benda persendirian Makl umat peribadi Jalan masuk dan orang yang dihubungi Syarat-syarat dan Penahanan P englibatan Peribadi dan Amalan Agama Pembebasan dan Penghantaran balik Pelaksana an UUKA di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa Dan Pembangunan Terkini UUKA da n Cabaran sezaman Pembangunan Pelaksanaan Cabaran AA1 – 11 daripada 11 110 .

1 111 . Jurulatih yang mendapat tauliah daripada BSMM. Buku Panduan Kawa d dyan dikeluarkan oleh Institut Latihan Bulan Sabit Merah Malaysia Jurulatih ka wad terdiri daripada Jurulatih BSMM yang berkelayakan di dalam hal ehwal Kawad. Pemeriksa mestilah seorang yang b ukan orang yang sama melatih Kawad.KEMBARAN AB KAWAD KELAYAKAN SYARAT : : Semua Ahli PBS dan Belia layak menghadiri kursus ini Kursus dan latihan adlah tidak kurang daripada 3 hari yang mengambil 20 jam dalam 5 se si. Calon dikehdndaki memdnduki peperiksaan di d alam Latihan Amali dengan sekurang-kurangnya bo9leh memberi 25 bahasa hukuman ka wad daripada 47 bahasa hukuman kawad yang ditetapkan. Calon-calon dikehendaki hadir pada tiap-tiap sesi latihan. SIJIL BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH/ PEMERIKSA : : PEPERIKSAAN : PEMBERIAN : AB .

5 1.2 2.1 ` 1. Sesi 1 : PERGER AKAN STATIK (5JAM) 1.2 1.4 2.1 2. Sesi 2 : Sedia Senang Rehatk an Diri Pusing Kiri Pusing Kanan Pusing Belakang Pusing Kehadapan PERGERAKAN BERJALAN (3 JAM) 2. Sesi 3 : PERGERAKAN BERJALAN LALU 3.2 3.5 3.3 1.1 3.5 Buka Barisan Tutup Barisan Kekan an Lurus Pandang Depan Hentak Kaki 3.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AB SUKATAN PELAJARAN LATIHAN KAWAD 1.6 Cepat Jalan Berhenti Hormat Keh adapan Hormat Ke Kiri Hormat Ke Kanan Hormat Selaku Terima Sijil AB 1 – 1 daripada 2 112 .4 1.3 2.3 3.4 3.7 2.6 1.

8 3.9 3.2 Kawad Perhubungan Ujian Amali Individu Jumlah jam ialah 20 jam ( 3 hari ) AB 1 – 2 daripada 2 113 .1 4.10 Tukar Langkah Semasa Berjalan Kebelakang Pusing Masa Berjalan Hentak Kaki Masa B erjalan Pusing Kiri / Kanan Masa Berjalan 4.4 4.7 3.1 5.6 Perjalan Jalan Berhenti Kebela kang Pusing Masa Perlahan Jalan Tukar Langkah Masa Perlahan Jalan Tukar Langkah Perlahan Jalan Kepada Cepat Jalan Tukar Cepat Jalan Kepaa Perlahan Jalan 5.5 4. Sesi 4 : PERGERAKAN PERLAHAN JALAN 4. Sesi 5 : KECEKAPAN PERGERAKAN DAN BAHASA HUKUMAN KAWAD (4 JAM) 5.2 4.3 4.3.

Mereka yan g mempunyai sijil daripada badan-badan yang bertauliah diiktiraf oleh BSMM Penil aian kecekapan diakhir kursus. Orang awam yang berminat juga boleh memohon untuk mengikuti kursu s ini dengan bayaran. Sijil PEPERIKSAAN PEMBERIAN : : AC -1 114 . Jurulatih BSMM adalah digalakan untuk mengiku ti kursus ini. Kursus akan mengambil masa selama 20 jam dengan diberi sya rahan/demonstrasi dan amali. Nota Solekan Kecederaan BSMM SYARAT : BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM yang berkemahiran dalam bidang Solekan dan Kecederaan. Calon-calon hendaklah menghadiri semua ceramah yang diberi.KEMBARAN AC SOLEKAN KECEDERAAN KELAYAKAN : Ahli-ahli Bulan Sabit Merah Malaysia yang telah m engikuti kursus Pertolongan Cemas.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AC PROGRAM LATIHAN SOLEKAN KECEDERAAN MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 : : : : Pengenalan kepada Solekan Kecederaan Latihan mebuat Kec ederaan tiruan Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Kecederaan Tiruan Penye diaan Bahan-bahan: „Putty‟ atau Doh Darah Tiruan MODUL 5 MODUL 6 : : Cara-cara membu at Kecederaan tiruan khas cara mudah Cara-cara membuat solekan untuk Renjatan Ke patahan Luka-luka Pendarahan Terbakar danMelecur Kepatahan yang ringan Kepatahan Terbuka Melecet Luka Tembakan Peluru Terkoyak Lebam Hancur Kekudungan Benda Asi ng Pendarahan Pembuluh Pendarahan Salurnadi Terbakar Tahap 1 Terbakar Tahap 2 Te rbakar Tahap 3 MODUL 7 Pelbagai Keadaan Lebam AC 1 – 1 daripada 2 115 1 jam 1 jam 1 jam 2 jam 2 jam 5 jam 2 jam .

Kecederaan di Perut Kecederaan di Dada Gigitan Binatang Gigitan/Patukan Ular MOD UL 8 MODUL 9 MODUL 10 Penilaian Individu Penilaian Berkumpulan Penilaian Kursus 3 jam 2 jam 1 jam AC 2 – 2 daripada 2 116 .

SEKSYEN 5 SUKATAN PELAJARAN UNTUK ORANG AWAM 117 .

pelajar. Gu ru-guru yang mempunyai Sijil Jurulatih Skim Lencana Kecekapan Tiada peperiksaan untuk kursus ini.KEMBARAN AD SEORANG PEMBANTU PERTOLONGAN CEMAS DALAM SETIAP RUMAH KELAYAKAN : Surirumah. Nota Pertolongan Cemas BSMM SYARAT : BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan. Calon-calon hendaklah menghadiri semua ceram ah.agensi kerajaan. Kursus hendaklah dijalankan tidak kura ng dari 6 jam syarahan/demonstrasi. Ahli-ahli Rakan Muda.1 118 . orang ramai termasuklah agensi-agensi persendirian dan agensi. Sijil Penyertaan PEPERIKSAAN PEMBERIAN : : AD .

1.2.3.5.1.5.2. Jenis-jen is Terbakar Sebab-sebab Peraturan Sembilan Tanda dan Alamat Pengurusan: 3C Sejuk kan 3B Terbakar Berhenti (Burning Stop) (Cool) Pernafasan Berjalan Baik (Breathing Maintain) (Body Examine) Selimutkan (Cover) Pemeriksaan Tubuh 4.4. 4. Deskripsi & Difinisi Jenis Sebab Musabab AD 1 – 2 daripada 2 119 . Sesi 2 : Diskripsi dan Definisi Jenis Luka dan Pendarahan Sebab-sebab PATAH (1 JAM) 2. Sesi 3 : TERBAKAR (1 JAM) 3. 4. Deskripsi dan Definisi Jenis-jenis Patah Sebab-sebab Tanda-tanda dan Gejala Pengurusan Cegah Gerak (Tuap) Penggunaan balu tan 3. Sesi 4 : Bawa/Pindah (Carry) KERACUNAN BAHAN-BAHAN DI RUMAH (1 JAM) 4.1. 1. 2.1. 2.3. 3. 3. 3.LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AD SUKATAN PELAJARAN SEORANG PEMBANTU PERTOLONGAN CEM AS DALAM SETIAP RUMAH 1.6. 2.1.3. Sesi 1 : LUKA DAN PENDARAHAN (1 JAM) 1.4.2. Deskripsi dan Definisi.3.2. 3. 2. 3. 2.

4. Pengenalan kep ada CPR Deskripsi dan Definisi Demonstrasi Praktikal CPR Latihan CPR Percubaan ( Perlaksanaan) AC 2 – 2 daripada 2 120 .4.4.2.5.5. 5. 5. 5. 4. Sesi 5 : Tanda-tanda dan Alamat Pengurusan PEMULIHAN KARDIO PULMONARI (CPR) (2 JAM) 5. 5. 5.3.1.

1 121 . Soalan-soalan Lisan merang kumi aspek-aspek prosedur. Calon-calon dikehendaki menghadiri semua ceramah. Peperiksaan Praktikal menekankan semaksima mungkin at as aspek-aspek prosedur yang betul. Calon-calon dikehendaki mencapai 50% markah untuk lulus dalam Teori CPR Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : SIJIL 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Markah BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPRIKSAAN : MARKAH LULUS : AE .KEMBARAN AE PENGENALAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Orang Awam dan Ahli BSMM Kursus hendaklah dijalankan tidak kurang dari 8 jam syarahan/demo nstrasi. Kertas Teori 1 jam mengandungi 60% soalan Be tul/Salah dan 40 % soalan Objektif. Nota Pengenalan Perto longan Cemas dan CPR BSMM Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemerik sa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan.

1 122 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 .LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AE SUKATAN PELAJARAN PENGENALAN KEPADA PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR MODUL 1 Prinsip da n Pengenalan Pertolongan Cemas Pengenalan kepada Pertolongan Cemas Objektif Pert olongan Cemas Prinsip Pertolongan Cemas Penilaian Pesakit Keselamatan Keselamata n dan pencegahan kemalangan di rumah Keselamatan dan pencegahan kemalangan di te mpat kerja Kecederaan Biasa Luka dan Pendarahan Renjatan Benda Asing Terseliuh P atah Kecederaan Kepala Kecederaan Tulang Belakang Anggota Terputus Kecederaan El ektrikal Terbakar dan Melecur Teknik Mengangkat Pesakit Bantuan Hidup Asas dan C PR Apa dia CPR? Struktur dan fungsi Sistem Pernafasan dan Peredaran Darah Video dan Demonstrasi Praktikal CPR dewasa Praktikal mangsa tercekik dewasa Penilaian Penilaian Teori AE 1 .

Calon-calon dik ehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap bahagian untuk mencapai kelulusan: TEORI CPR PRAKTIKAL JUMLAH : : : : 100 Markah Lulus / Gagal Lulus / Gagal 100 Ma rkah PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL PERTOLONGAN CEMAS ASAS dan CPR AF . Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan semaksima mungkin atas aspekaspek prosedur-prosedur yang betul.1 123 . iv. i. ii. Kertas Teori 1 j am mengandungi 50% Soalan Betul /Salah dan 50 % Soalan Objektif. i. Soalan-soalan Lisan hendaklah termasuk dalam taju k-tajuk menyentuh prosedur-prosedur.KEMBARAN AE PERTOLONGAN CEMAS ASAS DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Ahli-ahli BSMM d an orang awam Kursus mestilah dijalankan tidak kurang daripada 14 jam Mengandung i Teori dan Praktikal. Manual Pertolongan Cemas BSMM Panduan Menyelamat Jantung CPR Persat uan Jantung Amerika Jurulatih BSMM Pembantu Perubatan Jururawat (SRN) Doktor Per ubatan BAHAN-BAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu peper iksaan yang hendak dijalankan. ii. iii. Calon-calon dikehendaki Menghadiri sekurang-kurangnya 100 % syarahan demonstrasi bagi membolehkan mereka menduduki peperiksaan.

LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AF SUKATAN PELAJARAN PERTOLONGAN CEMAS ASAS BSMM DAN CPR MODUL 1 Pengenalan Definisi Objektif Pertolongan Cemas Prinsip Asas Pertolon gan Cemas Garis Panduan Asas Pertolongan Cemas Alatan Kotak Pertolongan Cemas Pr aktikal: Mengenalpasti Kotak Pertolongan Cemas dan Kegunaannya Keselamatan dan C ara Pencegahan Keselamatan dan Pencegahan Kemalangan di Rumah Keselamatan dan Pe ncegahan Kemalangan di Tempat Kerja. Praktikal : Bagaimana Cara Meng hentikan Pendarahan Pembalut dan Balutan Definisi Objektif Balutan dan Pembalut Praktikal : Jenis Balutan dan Pembalut Simpulan Buku Sila Teknik Mencuci Luka Te knik Membalut Jenis Anduh Renjatan Definisi Renjatan AF 1 – 1 daripada 3 124 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 . hidung dll. Kecederaan Tisu Lembut Struktur dan Fungsi Asas Kulit Jenis Luka (Tertutup dan Terbuka) Pengendalian Asas Luka Pengendalian Luka Tertentu – Objek Asing Terlekat dan Anggota Terputus Jenis Pendarahan Tanda dan Gejala Pendarahan Prinsip Asas Pengendalian Pendarahan Pengendalian Pendarah an di bahagian lain seperti telinga.

Sebab Renjatan Tanda dan Gejala Renjatan Pengendalian Renjatan Pengendalian Renj atan Letrik MODUL 6 Penilaian Asas Pesakit Penilaian Tempat Kejadian Penilaian A sas Penilaian Tahap Kesedaran Pengendalian Tulang Belakang Memeriksa dan Membuka Saluran Pernafasan Memeriksa dan Memberi Pernafasan Memeriksa dan Pengendalian Aliran Darah Pemeriksaan Kulit Mangsa Penilaian Pantas Keseluruhan Badan Rawatan Kecederaan Tulang. Rangka. Sendi dan Otot Struktur dan Fungsi Rangka.2 daripada 3 125 MODUL 7 MODUL 8 MODUL 9 . Otot dan Sendi Jenis Patah Tanda dan Gejala Patah Pengendalian Patah Jenis Kecederaan Sen di Tanda dan Gejala Kecederaan Sendi Pengendalian Kecederaan Sendi Praktikal: Tu ap & Teknik Memasang Tuap Kecederaan Kepala dan Tulang Belakang Struktur dan Fun gsi Asas Sistem Saraf Tanda dan Gejala Kecederaan Kepala Pengendalian Kecederaan Kepala Tanda dan Gejala Kecederaan Tulang Belakang Pengendalian Kecederaan Tula ng Belakang Praktikal : Teknik Menstabilkan Kepala. Leher dan Tulang Belakang Ke cederaan Terbakar Bahan yang Boleh Membakar Cara Mengukur Keluasan Bahagian Bada n Terbakar Menggunakan Peraturan 9 Peringkat Terbakar Prinsip Asas Pengendalian Mangsa Terbakar Kecederaan Elektrikal dan Pengendalian Kecederaan Elektrikal Pra ktikal: Balutan kes terbakar AF 1 .

MODUL 10 Bantuan Hidup Asas (Cardiopulmonary Resuscitation - CPR) Pengenalan kepada Cardi o Pulmonary Resuscitation (CPR) Keperluan CPR CPR untuk Orang Dewasa, Kanak-kana k dan Bayi Mangsa Tercekik Pengendalian Mangsa Tercekik Dewasa, Bayi Praktikal : CPR dan Heimlich Manouvre MODUL 11 Mengangkat Pesakit Prinsip Asas Mengangkat Pesakit Teknik Mengangkat dengan Usun gan Teknik Mengangkat Tanpa Usungan Penilaian Teori Praktikal MODUL 12 AF 1 - 3 daripada 3 126

KEMBARAN AG PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN CPR KELAYAKAN SYARAT : : Semua ahli B SMM yang telah lulus Sijil Peperiksaan ASAS BSMM dan orang awam layak untuk meng ikuti kursus ini. Kursus mengandungi tidak kurang daripada 20 jam. Calon-calon h endaklah menghadiri 100% daripada syarahan-syarahan bagi melayakkan diri mendudu ki Peperiksaan. i. ii. iii. Nota oleh Dr. Jagjit Singh Manual Pertolongan Cemas Lanjutan BSMM Bantuan Hidup Asas – Penyelamat Jantung – Panduan IJN/AHA. BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : Jurulatih Kanan BSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubat an Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeriksa bagi satu-satu pe periksaan yang hendak dijalankan. Soalan-soalan Lisan hendaklah mengandungi taju k-tajuk prosedur Peperiksaan Praktikal yang menekankan semaksima mungkin atas as pek prosedur-prosedur yang betul. Kertas Teori selama 2 jam mengandungi 60% Betu l/Salah dan 40% Objektif. Calon-calon dikehendaki mencapai 65% dalam setiap baha gian untuk LULUS. Teori CPR Praktikal JUMLAH 100 markah Lulus / Gagal Lulus / Ga gal 100 Markah PEMERIKSA : PEPERIKSAAN : MARKAH : PEMBERIAN : SIJIL AG - 1 127

LAMPIRAN D KEPADA KEMBARAN AG SUKATAN PELAJARAN PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN DAN C PR (PROGRAM 3 HARI) MODUL 1 Peranan Ahli Pertolongan Cemas Peranan Ahli Pertolon gan Cemas Kotak Pertolongan Cemas MODUL 2 Keselamatan dan Pencegahan Keselamatan dan pencegahan kemalangan di rumah Keselamatan dan pencegahan kemalangan di tem pat kerja Keselamatan dan pencegahan kemalangan secara am MODUL 3 Penilaian Pesa kit Penilaian di tempat kejadian Tinjauan Awal Penilaian tahap kesedaran Pengend alian tulang belakang Buka dan kekalkan saluran pernafasan Penilaian dan pengend alian pernafasan pesakit Penilaian dan pengendalian sistem aliran darah pesakit Penilaian keadaan kulit mangsa Penilaian pantas keseluruhan badan mangsa Penilai an Sekunder Aduan utama dan sejarah aduan utama Mencatat dan meneliti nadi dan p ernafasan Melaporkan data kepada kakitangan Ambulans Prinsip Triage Praktikal : Teknik Pengendalian Mangsa MODUL 4 Sistem Peredaran Darah Struktur Jantung Struk tur Saluran darah Kandungan Darah AG 1 – 1 daripada 4 128

2 daripada 4 MODUL 6 129 .MODUL 5 Sistem Pernafasan Struktur dan fungsi sistem pernafasan Pertukaran gas di dalam paru-paru Pengendalian Kecederaan Pendarahan Jenis Pendarahan Mengawal pendaraha n luaran Praktikal : Teknik Memasang Balutan dan Pembalut Kajian kes Renjatan De finisi Renjatan Tanda dan Gejala Renjatan Pengendalian mangsa renjatan Kecederaa n Kepala/Leher dan Tulang Belakang Tanda dan Gejala kecederaan kepala Pengendali an kecederaan kepala Tanda dan gejala kecederaan leher/tulang belakang Pengendal ian kecederaan leher/tulang belakang Praktikal : Pengendalian kepala/leher dan t ulang belakang Kecederaan Dada Tanda dan gejala kecederaan dada Pengendalian kec ederaan dada Kecederaan Abdomen Tanda dan gejala kecederaan Abdomen Pengendalian kecederaan abdomen Patah dan Kecederaan Sendi Tanda dan gejala patah dan kecede raan sendi Pengendalian kecederaan patah dan sendi Praktikal : Anduh dan Teknik Memasang Tuap Kajian Kes Terbakar dan Melecur Jenis terbakar dan melecur Peratur an 9 Pengendalian kes terbakar dan melecur Kecederaan Elektrikal Kemalangan Volt an Rendah Kemalangan Voltan Tinggi AG 1 .

Pengendalian mangsa kecederaan elektrikal Pencegahan kemalangan elektrikal MODUL 7 Pengendalian Kes Perubatan Kecemasan Pengendalian Mangsa Pengsan Serangan Sak it Jantung Tanda dan gejala serangan sakit jantung Pengendalian mangsa serangan sakit jantung Praktikal : Kajian Kes Kecemasan Pernafasan Tanda dan gejala kecem asan pernafasan Pengendalian kecemasan pernafasan Praktikal : Kajian Kes Kecemas an Diabetes Coma Diabetic / Coma Insulin Praktikal : Kajian Kes AIDS Tanda dan g ejala AIDS Cara jangkitan berlaku Pencegahan Keracunan Makanan Apa dia keracunan makanan? Cara jangkitan berlaku Pencegahan Epilepsy Apa dia Epilepsy? Tanda dan gejala Epilepsy Pengendalian pantas kes epilepsy Lemas (Drowning) Pengendalian Kes-kes Lemas MODUL 8 Bantuan Nyawa Asas dan CPR Pengenalan kepada Cardiopulmona ry Resuscitation (CPR) Tujuan Utama CPR CPR dan mangsa tercekik (dewasa) CPR dan mangsa tercekik (kanank-kanak) CPR dan mangsa tercekik (bayi) Bantuan pernafasa n dengan Pocket Mask Teknik Mengangkat Pesakit Teknik mengangkat pesakit tanpa u sungan Teknik mengangkat pesakit dengan usungan AG 1 .3 daripada 4 130 MODUL 9 .

4 daripada 4 131 .MODUL 10 Penilaian Penilaian Teori Penilaian Praktikal AG 1 .

BLS Heartsaver Guide (IJN) dan AHA Pertolongan Cemas Oksigen untuk Penyel amat i) Jurulatih Kanan BSMM ii) Pembantu Perubatan iii) Jururawat Berdaftar (SR N) iV) Doktor Perubatan Jurulatih/Pensyarah yang sama tidak boleh menjadi Pemeri ksa bagi satu-satu peperiksaan yang hendak dijalankan. Teori Praktikal JUMLAH PEMBERIAN : 100 Markah Lulus/Gagal 100 Mark ah BAHANBAHAN RUJUKAN JURULATIH : : PEMERIKSA : PEPERIKSAAN MARKAH : : SIJIL BLS (Bantuan Hidup Asas) AH . Calon-calon d kehendaki menghadiri semua syarahan.KEMBARAN AH BANTUAN HIDUP ASAS KELAYAKAN SYARAT : : Mereka yang telah lulus Pertolongan Cema s Lanjutan Kursus hendaklah tidak kurang daripada 8 jam.1 132 . Peperiksaan praktikal hen daklah menekankan semaksima mungkin atas aspek prosedur yang betul. Kursus hendaklah dikendalikan oleh Ibu Pejabat Keban gsaan. Calon-calon dikehendaki mencapai 80 markah dalam peperiksaan Teori dan lulus dalam semua mod ul praktikal.

Fungsi Jantung dan Paru-paru LAMPIRAN 1 KEPADA KEMBARAN AH Penyakit-penyakit Arteri Koronari (Pembuluh Jantung) Pathofisiologi Mengenali pe nyakit-penyakit jantung Pencegahan dan Gaya hidup sihat MODUL 4 Serangan Jantung Bagaimana hendak mengenali tanda-tanda serangan jantung Tanda-t anda dan simtom serangan jantung Tindakan segera terhadap serangan jantung MODUL 5 Bantuan Hidup Asas Mengenali CPR Tanda-tanda perlunya bantuan CPR Demonstrasi CP R untuk orang dewasa dan kanak-kanak Tayangan VCD mengenai CPR Latihan amali MODUL 6 Pengendalian Kes-kes Tercekik Mengenali tanda-tanda tercekik pada orang dewasa. kanak-kanak dan bayi Demonstrasi „Heimlich Maneuver‟ pada orang dewasa. kanak-kanak dan bayi. Tayangan VCD mengenai tercekik AH 1 – 1 133 .SUKATAN PELAJARAN BANTUAN HIDUP ASAS MODUL 1 Pengenalan kepada CPR Apa itu CPR ? Sejarah ringkas CPR Pentinganya CPR MODUL 2 MODUL 3 Anatomi.

SEKSYEN 6 BORANG-BORANG 134 .

KEMBARAN AI BORANG PENILAIAN KURSUS TARIKH KURSUS DATE OF COURSE___________________________________________ PENSYARA H/PELATIH LECTURER/TRAINER 1. __________________________________________________ 2. 3. __________________________________________________ ______________________ ____________________________ TARIKH PENILAIAN DATE OF EVALUATION:_______________ ______________ TAJUK/MODUL SUBJECT/MODUL__________________________________ _____ _____________________________________________ BAHAGIAN KURSUS DIVISION/COURSE SILA BERI MARKAH SETIAP SOALAN DENGAN TANDA PANGKAH (x) DIPETAK DI BAWAH PLEASE RATE EACH QUESTION BY PLACING A CROSS (x) ACCORDING TO THE SCALE IN THE BOXES BE LOW 5- Cemerlang 5- Excellent 4-Baik 4-Good 3-Memuaskan 3-Satisfactory 2-Tidak memuaskan 2-Unsatisfactory 1-Lemah 1-Poor A. 1. PENILAIAN PENSYARAH/PELATIH LECTURER/TRAINER EVALUATION PENGETAHUAN BERKENAAN TA JUK YANG DIBERI KNOWLEDGE OF SUBJECT MATTER 5 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4 3 2 1 2. BERKEBOLEHAN MENARIK MINAT PENUNTUT/HADIRIN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN ABILITY TO STIMULATE STUDENT/AUDIENCE PARTICIPATION KEMAMPUAN MENYAMPAIKAN DENGAN JELAS ABI LITY TO IMPART KNOWLEDGE BERKEBOLEHAN MENJAWAB SOALAN PERKARA-PERKARA YANG DIBAN GKITKAN OLEH PENUNTUT/HADIRIN ABILITY TO HANDLE QUESTIONS/ISSUES RAISED BY STUDE NT/AUDIAENCE KETEPATAN WAKTU PUNCTUALITY 3. 4. 5. B. 1. PENILAIAN KURSUS COURSE EVALUATION TOPIK YANG DILIPUTI COVERAGE OF TOPICS

5 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4 3 2 1 2. KEBERKESANAN CARA MENGAJAR EFFECTIVE TEACHING METHODS C 1. LAIN-LAIN OTHERS ADAKAH MANA-MANA BAHAGIAN KURSUS YANG SUKAR DIFAHAMI, JIKA ADA BERI KOMEN IS THERE ANY PORTION OF THE COURSE DIFFICULT TO UNDERSTAND ? IF YES, PLEASE COMMENT _____________________________________________________________________ __________ ___________________________________________________________ 2. LAIN-LAIN BAHAGIAN/PERKARA YANG PERLU DIPERBAIKI OTHER AREAS/ASPECTS THAT NEE D IMPROVEMENTS: ____________________________________________________________________ ___________ __________________________________________________________ _____________________ _________________________________________________ BULAN SABIT MERAH MALAYSIA, JKR 32 JALAN NIPAH, OFF JALAN AMPANG, 55000 KUALA LU MPUR TEL: 03 – 4257 8122 FAK: 03 4257 9867 & 4253 3191 e-mail: mrcs@po.jaring.my AI - 1 135

KEMBARAN AJ AJ - 1 136

KEMBARAN AK AK – 1 daripada 2 137 .

AK – 2 daripada 2 138 .

6. ………………. Pertolongan Cemas Lanjutan & CPR Pe ntadbiran dan Pengurusan Kaedah Mengajar Bantuan Hidup Asas Undang-Undang Kemanu siaan Antarabangsa ………………. ………………… ………………… Tarikh:…………………………… * Potong yang tidak berkenaan …………………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… TARIKH …… 2. Pendidikan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pertolongan Cemas Asas d an CPR Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat Pilih satu daripada 2 subjek : Pendi dikan Kesihatan Rawatan Rumah 5. ……………….. sar) Memohon untuk membaharui *Sijil Jurulatih/*Jurulatih Kanan yang akan tamat pada ……………. (Tarikh) Saya telah menghadiri Kursus: Ulangkaji Pertolongan Cemas Lanjutan da n CPR pada………………………………… (Tarikh) bertempat di ……………………………………………... 8.... (Tandatangan Pemohon) (Di isi dalam 3 salinan) AL 1 – 2 daripada 2 139 . Ulangkaji Bantuan Hidup Asa Sukatan Pelajaran BSMM KELULUSAN SIJIL BSMM 1. ………………. 9. ……………….KEMBARAN AL BORANG PERMOHONAN MEMPERBAHARUI SIJIL JURULATIH DAN JURULATIH KANAN Saya ……………………………………………….. 7.. 4. 3...

7. Bantuan Hidup Asas mengikut arah an Buku No. Bantuan Hidup Asas mengikut arahan Buku No. Tarikh:……………………………….UNTUK KEGUNAAN CABANG Adalah disahkan bahawa penama telah menghadiri Kursus Ulan gkaji: 1. Pertolongan Cemas Lanjutan & CPR 2.. Pertolongan Cemas Lanjutan & CPR 2.. (Tandatangan Setiausaha/ Pegawai Penjaga Latihan Cabang) UNTUK KEGUNAAN CAWANGAN Adalah disahkan bahawa penama telah menghadiri Kursus Ul angkaji: 1. …………………………………………. Tandakan √ dipetak berkenaan …………………………………….bertarikh :……………………………………… Tarikh:……………………………………… ………………………………………………… (Tandatangan Pengerusi Jawatankuasa Latihan Kebangsaan) Tandakan √ dipetak berkenaan *Potong yang tidak berkenaan AM 2 – 2 daripada 2 140 .. Permohonan *disokong/* tidak disokong Tarikh:………………………………. Tandakan √ dipetak berkenaan *Potong yang tidak berkenaan ……. (Tandatangan Penolong Pengarah Latihan) UNTUK KEGUNAAN IPK Adalah dengan ini permohonan penama untuk mendapatkan: Sijil Jurulatih Sijil Jurulatih Kanan *Diluluskan/ *Tidak diluluskan Nombor Sijil adal ah………………………………….. 7..

5 8.…………………….3. 5. 9. 8 Cawangan/Cabang/Unit:………………………………………………………………… No. 7. Pekerjaan (Profession):………………………………… …………………………… Contoh Tandatangan AM 1 .6 Doktor Perubatan ………………… ………………… ………………… ………………… . Kad Pengenalan Lama: Alamat Tempat Tinggal:………………………………………………………………… …………………………………………………… 6.. ………………………. Kad Pengenalan: 1. …………………… Skim Lencana Kecekapan ……………. Ahli:……………………………Tarikh Luput…………………………………… 8. No.KEMBARAN AM PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (Malaysian Red Crescent Society ) REKOD KELAYAKAN UNTUK JURULATIH/JURULATIH KANAN/ TAULIAH PERLANTIKAN Nama Penuh: C (Tulis dalam Huruf Besar) Gambar Ukuran Paspot 3. No.3. Tarikh Lahir: 4.1 daripada 2 141 .

+ ¥ AN 1 .10. 8. 9. 7. 2. Pilih salah satu dari dua mata pelajaran te rsebut Guru terlatih dikecualikan 3. *Pertolongan Cemas Asas Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Undang-und ang Kemanusiaan Antarabangsa Reaksi Bencana dan Operasi Menyelamat +Rawatan Ruma h +Pendidikan Kesihatan *Pertolongan Cemas Lanjutan Pentadbiran & Pengurusan ¥Kaed ah Mengajar Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa *Bantuan Hidup Asas Nota: * S ijil sah selamat 3 tahun. Bil Kursus yang telah dihadiri No Sijil Tarikh dikeluarkan Tarikh diperbaharui Tarikh diperbaharui Tarikh diper baharui Kursus Yang Telah Dihadiri 1. 10. Perlu menghadiri kursus Ulangkaji 6 bulan sebelum dan 6 bulan selepas sijil tamat tempoh .2 daripada 2 142 . 4 5 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful