SIAPA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH ?

Oleh : KH. Aunur Rofieq, Lc.

Istilah “ahlus sunah wal jamaah " sudah lama disebut, namun banyak orang islam yang belum faham makna sebenarnya. Hal yang belum jelas akan mengundang kecurigaan bagi orang yang tidak suka, membenci orang yang menyenanginya, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah dan membuat perpecahan dan perselisihan. Agar tidak salah faham, maka perlu dibahas istilah ini. Makna sunnah Menurut bahasa artinya: yaitu jalan. Sunnah menurut bahasa tidak semuanya terpuji, tetapi ada yang tercela karena jalan ada yang lurus dan ada yang bengkok Dalilnya: Ibn Jarir berkata Rasulullah bersabda :

Barang siapa mengamalkan sunnah yang baik, dia dapat pahala semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun , dan Barang siapa yang mengamalkan sunnal, yang jelek. dia dapat dosa dan dan dosa semisal orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa yang mengikutinya sedikit pun. HR Muslim Kitabuz zakat.
Sunnah menurut usuliyyin ialah: Petunjuk Nabi perbuatannya, ketetapannya dan sifatnya. baik berupa perkataannya,

lawannya adalah bid'ah (amalan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi ) Dalil harus mengikuti sunnah dan larangan bid'ah Al-Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda : Kalian wajib mengikuti sunnahku.Sunnah menurut fuqoha' ialah bila diamalkan dapat pahala. HR Abu Dawud . Lihat lisanul arob. bila ditinggalkan tidak berdosa. Maksudnya Umat yang bersepakat didalam suatu perkara. dan sunnah khulafaaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Penggunaan istilah jamaah menurut bahasa tidak menjamin semuanya baik. contohnya shalat sunnah. Mengapa mereka dinamakan jamaah ? Karena mereka bersatu dan berjamaah didalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah yang di fahami oleh para shahabat dan gererasi sesudahnya. Istilah sunnah digunakan pula untuk setiap keyakinan dan amalan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah . boleh jadi jelek. walaupun berjauhan dan beda zaman Umat islam diharuskan berjamaah. Ali Imron :103 .(bersatu) diatas dasar al-Qur'an dan sunnah Dalilnya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Alloh. berpeganglah sunnah ini dan gigitlah dengan gigi gerahammu. dan jauhkan dirimu dari perkara baru (didalam masalah beribadah). kamus almuhid. dan janganlah kamu bercerai berai. Menurut istilah ialah jamaah shahabat. jamah perjudian. dishohihkan oleh Al-Bany Makna jamaah Menurut bahasa artinya: perhimpunan atau perkumpulan . karena setiap yang baru (didalam ibadah) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah tersesat. para tabiin dan kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. seperti jamah pencuri. lawannya adalah perpecahan.

Misalnya: I-AI-Salaf (pakai al) Menurut bahasa artinya: [yang lalu] Maksudnya: orang yang mendahului kita. sunnah sekalipun dia sendirian. dia lebih menjauh bila bersama dua orang . tujuh puluh dua di neraka dan satu di sorga. karena mereka telah mendahului kita dari segi umur. Makna jamaah yang bernar ialah: sebagaimana yang dikatakan oleh shahabat Ibn Masud Dan jamaah ialah orang islam yang berpijak kepada kebenaran / al-qur'an dan. berdakwah dan aktifitas lainnya. Dalilnya: Dan Kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan contoh bagi orang-orang kemudian.Dalil dari sunnah : Umar berkata: Rasulullah bersabda : Kamu wajib berjamaah. Dalilnya. as-salaf didalam ajaran islam ialah para shahabat. Diriwayatkan oleh Al-Lalikai I. Sebutan Ahlus Sunnah Ahlus sunnah memiliki nama dan sebutan lain. dan jauhilah perpecahan sesungguhnya setan itu bersama seorang. oleh sebab itu shahabat dan tabiin dinamakan generasi salaf. surat Ali Imron : 103 dan hadits dibawah ini : Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga . kalimat salaf. baik dari segi umur maupun keutamaan dan kelebihan. . HR Abu Dawud dishahihkan oleh Al-Bany. dan pengikut mereka pada abad yang mulia. tabiin. ibadah.HR Ahamad dishahihkan oleh Al-Bany Menurut kehendak kauni Alloh menciptakan orang islam berpecah belah tetapi kehendak syari kita dilarang berpecah belah. Lihat mukjamul lughoh. dan para imam yang mulia yang berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. kebaikan. Al-Zuhruf: 56 Penggunaan istilah.

kemudjan generasi berikutnya.orang yang mengikuti mereka dengan baik. At-taubah : 100 Dalil bahwa ulama salaf adalah umat yang paling mulia: 1. orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Imam mereka adalah Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Alloh dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. tetapi berkasih sayang sesama mereka . kemudian generasi berikutnya. Pernyataan Alloh : Alloh ridho kepada mereka dan merekapun ridho kepada Alloh 2. Pernyataan Rasulullah : Imron bin Husen berkata: Rasulullah bersabda : Sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masa hidupku. mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Alloh. QS: An-Nisak :69 . para shiddiiqiin.Al-Fateh :29 Ulama as-salaf adalah orang yang beruntung Dan barang siapa yang mentaati Alloh dan Rasul (Nya). yaitu: Nabi-nabi. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Alloh ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Alloh dan Alloh menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai. Itulah kemenangan yang besar. HR Bukhory Kitabus Shahadat 3.sungai didalamnya: mereka kekal didalamnya selamalamanya.Dalil bahwa shahabat dan pengikutnya adalah ulama' salaf: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang.

walaupun kelompoknya sedikit. HR Bukhory dan Muslim . karena semua subhat dibantah oleh mereka dan hujjah mereka tidak bisa dibantah. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam.mereka akan dikerumuni oleh hawa nafsu sebagaimana anjing kena penyakit rabies menular yang lain . karena bandingannya satu dibanding tujuh puluh dua sebagaimana hadits diatas. Golongan yang menang ( ) Ahlus sunnah dinamakan golongan yang menang. . Golongan ini tetap ada.Kerugian orang yang tidak mengikuti salaf Mereka akan dipalingkan kepada jalan yang tersesat Dan barangsiapa yang menentang Rosul Sesudah jelas kebenaran baginya. tidaklah membahayakan bagi mereka orang yang menghinanya dan orang yang menyelisihinya. disebabkan mereka berpegang wahyu illahi. Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Rasulullah bersabda Sungguh umatku akan keluar . Dalil bahwa mereka golongan yang menang dan istiqomah: Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Senantiasa sebagian umatku ada golongan yang membela hukum Alloh. Golongan yang selamat ( ) Ahlus sunnah wal jamaah dinamakan golongan yang selamat karena mereka selamat dari kelompok tujuh puluh dua yang tersesat sebagaimana hadits diatas. Sampai datang keputusan Alloh (hari kiamat) mereka tetap demikian.HR Abu Dawud Hadis dihasankan oleh Abu Usamah Salim bin Ied Al-Hilaly III. dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisak : 115 II. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min.

dan mereka menerima dengan sepenuhnya. mencari. tabiin. tetapi orang yang memiliki ilmu mengerti bahwa fulan itu orang salafus shalih atau tergolong ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinan dia. Ulama' ahlus sunnah wal jamaah tidak mengharuskan diri memberi nama diakhiri dengan sebutan ini. sunnah shahihah dan menyertakan pemahaman shahabat. menghukumi. Maka demi Tuhanmu.Golongan ini adalah golongan pemberani. bila terbukti karya tulisnya atau fatwanya selalu menyebut al-quran. perkataan. kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dia pun ingin membedakan dirinya dari kelompok yang tidak menyukai ahlus sunnah wal jamaah atau ahli hadits. dan ulama yang mengikuti mereka serta mereka beramal sesuai dengan sunnah. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. melawan orang yang memusuhi mereka sampai hari kiamat. menukil. karena mereka selalu mengilmui hadits . berarti bukan. seperti Abdullah bin Abdul Hamid AlAtsary atau Abdullah bin Abdul Hamid As-Salafy . An-Nisak :65 As-Salafy . maka pengakuan dia benar. Penggo1ongan ini jika peraktek hidupnya sesuai dengan sifat ahlus sunnah wal jamaah. mensyarah. amalan. akhlaq dan methode dakwahnya meniru sunnah Rasulullah dan sunnah shahabat. atau Al-Atsary. .Ahli hadits dan ahli atsar Ahlus sunah disebut pula ahlul hadits. Muawiyah berkata: Saya mendengar Nabi bersabda : Dan selalu ada kelompok dari orang muslim ini berperang membela kebenaran. meneliti. HR Muslim IV. jika tidak. mengamalkan dan mendakwakan hadits Rasulullah mendakwakan sunnah shahabat dan tabiin dan generasi sesudahnya. ( ) Al-Atsary ( ) Barang kali kita sering melihat kitab atau mendengar nama orang lalu dibelakangnya diakhiri dengan kata ‘As-salafy. maksudnya dia menggolongkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah.

loyal dengan orang kafir. Ibn Qoyyim Al-Jauzy. akhlaq dan muamalah. Muhammad At-Tamimy dan lainnya. bid'ah. Al-Baqoroh :143 2. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam). berda'wah mengandalkan pemikirannya belaka. umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbualan) kamu. Ulma' pada zaman sekarang seperti Nasiruddin Al-Bany. kamu tidak akan tersesat selamanya bila kamu berpegang dua perkara ini. Ahmad. Methode da'wah mereka pun selalu mengikuti Rasulullah .Mereka selalu menyeru tauhid dan sunnah. ahli hadits dan ahli fiqih. tidak memberantas bid'ah. Abu Dawud. Imam Malik berkata: sesungguhnya telah sampai kepada mereka bahwa Rasulullah bersabda : Aku tinggalkan untukmu (wahai umatku) dua perkara. Imam Malik Ibn Hajar. shahabat dan para imam sesudahnya misalnya Ahli hadits Imam Bukhoy. Ibn Majah. Tirmidzi. Ibn Taimiyah. Imam Baihagi. khurofat. akhlaq. Al-Qurthuby. yaitu kitab Alloh dan sunnah NabiNya. Imam Nawawi. Mereka adalah umat yang wasath (ditengah). melecehkan ahli tarsir. ibadah. muamalah dan pandangan hidup lainnya. sekalipun dia menamakan dirinya ahlus sunnah. Ibn Katir. amalan ibadah. selalu menyebut falsafat. Ibn Baz.Abdul Muhsin Al-Bader. tidak memberantas kemusyrikan. bila da'wah mereka meninggalkan da'wah tauhid. An-Nasa'i. Muqbil. menyerang falsafat. Rabi" bin Hady . Ibn Utsaimin . Shalih Fauzan dan teman mereka . Al-qura’an dan sunnah sebagai pokok pembahasan mereka untuk menetapkan keyakinan. Imam Muslim. Sebaliknya orang itu bukan ahlis sunnah waljamaah. tidak ifroth ( berlebih-lebihan dan melampaui batas) dan tidak pula tafrith ( meremehkan) baik dalam segi akidah. Ad-Durul Mantsur. memberantas kemusyrikan. Tafsir Imam Baghowy. HR Imam Malik Kitabul jami' . kebatinan dan pemahaman lainnya yang tersesat. Ciri ahlus sunnah wal jamaah Ciri kebaikan mereka ini banyak sekali antara lain: 1. Ahli Tafsir seperti Tafsir Ibn Jarir At-Thabary.

wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnahku dan. HR Tirmidzi Kitabul ilmi 4. . mereka pewaris nabi. karena mereka pembela sunnah. QS. (Mereka berdo'a) : "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". tabiin dan ulama sunnah. karena sama sama wahyu Alloh dan mereka mengatakan: " Kami dengar dan kami ta'at". Al-Ahzab : 21 5. Ibn Taimiyah berkata: Ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang lebih tahu dalil dan lebih belas kasihan kepada manusla. Beliau menjawab: sesungguhnya aku bukan diutus sebagai pelaknat tetapi aku diutus agar belas kasihan HR Muslim kitabul birri was silah wal adab Karena mereka lebih berilmu. pembongkar kemusyrikan dan bid'ah. sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat pentunjuk Ku. sedikit kelirunya. Mereka memahamai Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman shahabat. Irbadh bin Sariyah berkata: Rasulullah bersabda Maka barang siapa diantara kamu menjumpai demikian (perselisihan dan perpecahan). bukan memahami dengan akal belaka. Imam mereka adalah Rasulullah Imam inilah yang dijadikan panutan bagi mereka untuk mengatur kebaikan di dunia dan kebahagiaan diakhirat.3. karena dia imam. makmum terjaga dari keliru dan salah Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.AI-Baqoroh : 285 6. Mereka tidak memperdebatkan kebenaran islam didalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka insan yang belas kasihan kepada umat yang lain Abu Hurairah berkata: Ada yang berkata kepada Rasulullah Wahai Rosulullah laknatlah orang musyrik !. lebih berhati hati menghukumi sesuatu.

Mereka menyeru bersatu dan memerangi perpecahan Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. semuanya itu dari sisi Tuhan kami. A-Fath:29 . Mereka tidak memakai istilah melainkan islam. As-Sajdah:24 10.7. maka dia benar. Mereka mencintai sesama pembela sunnab dan saling belas kasiban. Mereka mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkam. Berhati-hati mengkafirkan orang islam dan menghukumi orang dengan dan adil bersabda : ilmu Ibn Umar berkata: Rasulullah Siapa saja berkata kepada saudaranya: wahai orang Kafir maka perkataan itu akan kembali kepada salah satunya. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. " Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berqkal. jika tidak akan kemhali kepada yang berkata.Baqoroh:132 9. sunnah dan jamaah Janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam Al. dan janganlah kamu bercerai berai Ali Imron : 103 11. Ali Imron :7 8. HR Muslim kitabul iman 12. jika yang dikatakan benar. Mereka bersabar menghadapai tantangan da'wah dan musibah Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. tetapi berkasih sayang sesama mereka. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat.

Hanya kepadaMu Ya Alloh kami memohon petunjuk. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.13. semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan.AI-qosos :54 Itulah sebagian sifat mulia mereka. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful