1.

0

PENDAHULUAN

Bidang Linguistik merupakan bidang yang mengkaji mengenai struktur atau komponen sesuatu bahasa secara saintifik dan dilakukan secara terperinci. Manusia menggunakan bahasa sebagai medium untuk berkomunikasi. Dalam menggunakan bahasa, perkara-perkara seperti sebutan, ejaan, kosa kata, tanda baca dan sebagainya dipanggil tatabahasa dan ia merujuk kepada struktur dan binaan ayat. Penggunaan tatabahasa dan struktur ayat yang betul adalah penting bagi memastikan sesuatu mesej itu dapat disampaikan dengan berkesan.

Sintaksis adalah salah satu cabang bidang linguistik. Asal usul perkataan sintaksis ini ialah daripada perkataan Yunani, iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang bererti “menempatkan bersama-sama.” Oleh itu, secara etimologi, sintaksis dapat diertikan sebagai “menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat”. Kata suntattein ini kemudiannya menjadi syntaxis dalam bahasa Belanda dan syntax dalam bahasa Inggeris.

Berdasarkan Abdullah Hassan pula, sintaksis merupakan istilah untuk mengkaji pembentukan ayat, iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang kecil iaitu frasa, atau menjadi klausa dan ayat merupakan unit terbesar.

1

2.0

KONSEP SINTAKSIS

Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat.

Aspek sintaksis yang diberi tumpuan adalah seperti yang berikut: Unsur utama yang terdiri daripada kata frasa, klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayatseruan. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Susunan ayat iaitu susunan biasa dan songsang. Binaan dan proses penerbitan ayat. Ayat dasar. Ayat tunggal. Ayat terbitan atau ayat majmuk.

2

1 Bulan depan daerah kami akan dikunjungi pemimpin parti tersebut.1. 3.1) Penganalisisan Penggunaan Frasa.3. 3 .0 PENGANALISISAN AYAT (3.

manakala predikat ayat ialah akan dikunjungi pemimpin parti tersebut pada bulan depan. Ayat pasif susunan biasa ialah daerah kami akan dikunjungi pemimpin parti tersebut pada bulan depan. Frasa Nama terdiri daripada kata nama inti daerah dan kata ganti nama diri pertama kami sebagai penerang pada kata nama inti daerah.Ayat ini ialah ayat pasif pelaku diri ketiga susunan songsang. 4 . Subjek ayat ialah daerah kami. Pola ayat ini ialah terdiri daripada Frasa Nama dan Frasa Kerja (FN+FK). Frasa nama terdiri daripada kata nama pemimpin. diikuti kata nama parti dan seterusnya kata penentu tersebut. diikuti frasa nama pemimpin parti tersebut sebagai pelaku diri ketiga dan diikuti frasa sendi nama pada bulan depan sebagai keterangan masa kepada frasa kerja. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama pada dan frasa nama bulan depan. Frasa nama terbentuk daripada kata nama inti bulan dan kata adverba depan sebagai penerang masa kepada kata nama inti bulan. Ayat ini terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Frasa kerja terdiri daripada kata bantu akan. diikuti kata kerja pasif dikunjungi.

Ayat ini ialah ayat tunggal susunan biasa.1.3. 5 . Subjek ayat ialah hasil padinya.2 Hasil padinya berguni-guni di dalam kepuk itu. manakala predikat ayat ialah berguni-guni di dalam kepuk itu. Ayat ini terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.

Ayat pasif susunan biasa ialah perintah pengarah syarikat kami laksanakan dengan segeranya.Pola ayat ini ialah terdiri daripada frasa nama dan frasa nama (FN+FN). Frasa nama bagi predikat ayat terdiri daripada kata bilangan berguni-guni yang menerangkan kata nama dan diikuti frasa sendi nama (FSN) di dalam kepuk itu merupakan keterangan tempat kepada frasa nama predikat.1.3 Dengan segeranya kami laksanakan perintah pengarah syarikat. Ayat ini ialah ayat pasif pelaku diri pertama susunan songsang. Frasa nama terdiri daripada kata nama inti hasil. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama di. Frasa nama terbentuk daripada kata nama kepuk dan kata penentu itu 3. 6 . diikuti kata nama padi dan kata ganti nama diri ketiga –nya. manakala predikat ayat ialah kami laksanakan dengan segeranya. diikuti kata arah dalam dan frasa nama kepuk itu. Ayat ini terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek ayat ialah perintah pengarah syarikat.

4 Di seluruh negara orang sibuk memperkatakan Pilihan Raya Umum ke-13. Ayat ini ialah ayat aktif transitif susunan songsang. 3. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama dengan dan frasa nama segeranya. Ayat aktif susunan biasa ialah orang sibuk memperkatakan Pilihan Raya Umum ke-13 di seluruh negara.1. Frasa nama terbentuk daripada kata adjektif segera yang berfungsi sebagai kata nama dan kata pembenda –nya yang menjadikan kata adjektif sebagai kata nama. Frasa kerja terdiri daripada kata ganti nama diri pertama kami. Frasa nama terdiri daripada kata nama inti perintah dan diikuti kata nama khas pengarah syarikat yang berfungsi sebagai penerang kepada kata nama inti perintah. diikuti kata kerja pasif laksanakan dan frasa sendi nama dengan segeranya. 7 .Pola ayat ini ialah terdiri daripada frasa nama dan frasa kerja (FN+FK).

5 Ke mana-mana sahaja pengedar dadah itu terus diburu polis. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama di dan frasa nama seluruh negara. Frasa nama terdiri daripada kata nama inti orang. Frasa nama terdiri daripada kata bilangan seluruh dan kata nama negara. Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa kerja (FN+FK). 8 .Ayat ini terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. manakala predikat ayat ialah sibuk memperkatakan Pilihan Raya Umum ke-13 di seluruh negara. Subjek ayat ialah orang. 3. Frasa kerja terdiri daripada kata bantu sibuk diikuti kata kerja transitif memperkatakan dan diikuti frasa nama sebagai objek iaitu Pilihan Raya Umum ke-13 yang menjadi kata nama khas dan diikuti frasa sendi nama di seluruh negara.1. Kata nama sibuk merupakan kata adjektif yang berfungsi sebagai kata bantu kerana hadir sebelum kata kerja transitif.

Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa kerja (FN+FK).Ayat ini ialah ayat pasif pelaku diri ketiga susunan songsang. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama ke dan frasa nama mana-mana sahaja. Frasa kerja terdiri daripada kata bantu terus. diikuti kata kerja pasif diburu. Subjek ayat ialah pengedar dadah itu. diikuti frasa nama polis ke mana-mana sahaja. Frasa nama terdiri daripada kata nama pelaku diri ketiga polis dan diikuti frasa sendi nama ke mana-mana sahaja sebagai penerangan tempat. Frasa nama terdiri daripada kata nama inti pengedar dan diikuti kata nama dadah yang berfungsi sebagai penerang kepada pengedar dan diikuti kata nama penentu itu. Ayat pasif susunan biasa ialah pengedar dadah itu terus diburu polis ke mana-mana sahaja. 9 . manakala predikat ayat ialah terus diburu polis ke mana-mana sahaja. Ayat ini terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Frasa nama terbentuk daripada kata nama mana-mana dan diikuti kata penegas sahaja.

Ayat ini ialah ayat majmuk pancangan komplemen frasa nama objek pasif pelaku diri pertama susunan songsang. Ayat komplemen dipancangkan dalam ayat induk.(3.6 Saya jelaskan kepadanya bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya. 3.2.2) Penganalisisan Penggunaan Klausa. 10 .

Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa kerja (FN+FK). Fungsi klausa dalam ayat ini ialah sebagai subjek. Ayat ini didahului oleh kata hubung komplemen bahawa. Frasa nama ayat ini ialah pemimpin dalam golongan kata nama dan itu sebagai kata penentu. Frasa sendi nama berfungsi sebagai keterangan orang kepada predikat tidak amanah.Ayat induk ialah saya jelaskan kepadanya. Frasa nama terdiri daripada kata nama saya. Subjek ayat induk ialah saya diikuti oleh predikat jelaskan kepadanya. 11 . Frasa nama terdiri daripada kata nama rakyat dan kata ganti nama diri ketiga –nya. Ayat komplemen terdiri daripada subjek pemimpin itu dan predikatnya ialah tidak amanah terhadap rakyatnya. manakala frasa kerja terdiri daripada kata kerja pasif jelaskan diikuti frasa sendi nama kepadanya yang terdiri daripada kata sendi nama kepada dan –nya yang merupakan kata ganti nama diri ketiga. manakala ayat komplemen ialah bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya. Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa adjektif (FN+FA). Frasa adjektif sebagai predikat pula terdiri daripada kata nafi tidak diikuti kata adjektif amanah serta kata bantu terhadap dan seterusnya diikuti frasa nama rakyatnya. Frasa sendi nama berfungsi sebagai keterangan orang dalam frasa kerja. Ayat komplemen telah dipancangkan dalam ayat induk pada bahagian subjek ayat.

Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa adjektif (FN+FA). Subjek ayat induk ialah wajahnya dan predikatnya ialah cantik. Ayat keterangan dipancangkan dalam ayat induk selepas frasa adjektif. Ayat ini ialah ayat majmuk pancangan keterangan.2. manakala ayat keterangan ialah bulan dipagari bintang.7 Wajahnya cantik umpama bulan dipagari bintang. Frasa adjektif berfungsi sebagai penerang kepada frasa nama wajahnya. frasa adjektif pula terdiri daripada kata adjektif cantik.3. 12 . Ayat induk ialah wajahnya cantik. Frasa nama terdiri daripada kata nama wajah dan kata ganti nama diri ketiga –nya. Manakala.

Ayat ini didahului oleh kata hubung keterangan umpama. Ayat induk wajahnya cantik merupakan klausa bebas iaitu klausa yang dapat berdiri dengan sendiri. 13 . Frasa nama terdiri daripada kata nama inti bulan. Fungsi klausa dalam ayat ini sebagai keterangan perbandingan. Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa kerja (FN+FK).Ayat keterangan terdiri daripada subjek ayat bulan dan predikatnya ialah dipagari bintang. ayat keterangan bulan dipagari bintang merupakan klausa tidak bebas yang tidak dapat berdiri dengan sendiri. manakala frasa kerja pula terdiri daripada kata kerja pasif dipagari dan diikuti kata nama bintang. Manakala.

Ayat induk ialah pihak polis menerangkan.8 Pihak polis menerangkan bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri. manakala ayat komplemen ialah pendatang asing itu telah 14 .3.2. Ayat ini ialah ayat majmuk pancangan komplemen frasa nama objek.

Frasa nama terdiri daripada kata nama inti pendatang diikuti kata nama asing yang menjadi keterangan kepada kata nama inti pendatang dan diikuti kata penentu itu. Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa kerja (FN+FK). Frasa kerja pula terdiri daripada kata bantu aspek telah dan kata kerja transitif melarikan diikuti frasa nama diri.melarikan diri. 15 . Frasa kerja pula terdiri daripada kata kerja transitif menerangkan. Ayat ini didahului oleh kata hubung komplemen bahawa. Frasa nama terdiri daripada kata nama diri. Ayat komplemen telah dipancangkan dalam ayat induk selepas kata kerja transitif menerangkan. Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa kerja (FN+FK). Fungsi klausa sebagai frasa nama objek bagi frasa kerja menerangkan. Ayat komplemen terdiri daripada subjek ayat pendatang asing itu dan predikat ayat ialah telah melarikan diri. Subjek ayat induk ialah pihak polis manakala predikatnya ialah menerangkan. Frasa nama terdiri daripada kata nama inti pihak dan kata nama polis yang menerangkan kata nama inti pihak.

Ayat induk ialah penduduk di situ berpendapat.2. manakala ayat komplemen ialah kediaman mereka tidak selamat. 16 .3.9 Penduduk di situ berpendapat bahawa kediaman mereka tidak selamat. Ayat komplemen telah dipancangkan dalam ayat induk pada bahagian predikat ayat selepas kata kerja tak transitif. Ayat ini ialah ayat majmuk pancangan komplemen frasa kerja.

17 . Ayat komplemen terdiri daripada subjek kediaman meraka dan predikatnya tidak selamat. Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa kerja (FN+FK). Ayat ini didahului oleh kata hubung komplemen bahawa. Frasa adjektif pula terdiri daripada kata nafi tidak dan diikuti kata adjektif selamat. Frasa nama terdiri daripada kata nama inti penduduk diikuti frasa sendi nama di situ. Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa adjektif (FN+FA). Frasa nama pula terdiri daripada kata tunjuk situ bagi menerangkan tempat bagi kata nama inti penduduk. Frasa kerja pula terdiri daripada kata kerja tak transitif berpendapat. Frasa nama bagi subjek ayat komplemen terdiri daripada kata nama inti kediaman dan kata ganti nama diri ketiga mereka sebagai pelaku diri ketiga. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama di dan frasa nama situ.Subjek ayat induk ialah penduduk di situ diikuti oleh predikat ayat induk berpendapat. Fungsi klausa bagi ayat komplemen ini ialah sebagai pelengkap selepas kata kerja tak transitif berpendapat.

Pola ayat ini ialah frasa nama dan frasa kerja (FN+FK). Ayat induk ialah kakitangan pejabat itu mendapat pengesahan. Subjek ayat induk ialah kakitangan pejabat itu dan predikatnya mendapat pengesahan.3. Ayat komplemen telah dipancangkan dalam ayat induk selepas frasa nama objek tepat pengesahan. Ayat ini ialah ayat majmuk pancangan komplemen susunan biasa. manakala ayat komplemen ialah pengarah baharu itu bukan orang tempatan. Frasa nama terdiri 18 .2.10 Kakitangan pejabat itu mendapat pengesahan bahawa pengarah baharu itu bukan orang tempatan.

daripada kata nama inti kakitangan diikuti kata nama pejabat yang menerangkan kata nama inti kakitangan dan kemudian diikuti kata penentu itu. Frasa nama terdiri daripada kata nama inti pengarah diikuti kata adjektif baharu dan kata penentu itu. Frasa nama terdiri daripada kata nama pengesahan yang berfungsi sebagai objek kepada kata kerja transitif. Ayat komplemen terdiri daripada subjek pengarah baharu itu dan predikatnya bukan orang tempatan. Ayat ini didahului kata hubung komplemen bahawa. Frasa kerja pula terdiri daripada kata kerja transitif mendapat dan frasa nama pengesahan. 19 . Frasa nama bagi predikat ayat komplemen terdiri daripada kata nafi bukan diikuti kata nama inti orang dan kata nama terbitan tempatan yang menerangkan kata nama inti orang. Fungsi klausa dalam ayat ini ialah sebagai penerang kepada frasa nama pengesahan. Pola ayat ini ialah frasa nama (FN+FN).

0 KESIMPULAN Penggunaan kata dan ayat dalam Bahasa Melayu amat luas dan kadangkala berlaku kesalahan penggunaan ayat disebabkan menjadi kebiasaan dalam pertuturan atau bahasa pasar. Dalam ayat juga terdapat kata-kata yang disusun secara teratur. Susunan kata-kata atau frasa dalam ayat mempunyai hubungan yang mengaitkannya dengan kata atau frasa yang lain bagi membentuk suatu kesatuan yang bermakna. Tempat yang diduduki oleh kata atau frasa dalam binaan ayat ini mempunyai fungsinya dalam tatabahasa. jelas bahawa bidang sintaksis yang mengkaji persoalan bentuk. Kesimpulannya. Fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi sintaksis. merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa. struktur dan binaan ayat. Kata-kata ini juga mempunyai tempatnya yang tertentu dalam struktur ayat. pembacaan dan merujuki buku tulisan ilmuan bahasa dapat memperbetulkan penggunaan bahasa. Oleh itu.4. 20 .

Koperasi Kakitangan Universiti Islam Antarabangsa (M) Berhad. Musa. Dewan Bahasa dan Pustaka.Pembentukan Tatabahasa Melayu Mengikut Proses Hukum Morfologi dan Sintaksis. Farid M. Kuala Lumpur Darwis Harahap Mohamad (2004). Onn.Dewan Bahasa & Pustaka.Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu (Tatabahasa: Ayat).Pengayaan Struktur Ayat dan Frasa.0 RUJUKAN Nik Safiah Karim. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.Mahir Publication Sdn Bhd. Mahmood (1997). Abdul Hamid Mahmood (2004). Hashim Hj.5. Kuala Lumpur Haji Hamzah Hj. Petaling Jaya 21 . Kuala Lumpur Abdullah Jumain Abu Samah (1991). Kuala Lumpur Ahmad Khair Mohd Nor (2003).Perbincanan Bahasa.Tatabahasa Dewan – Edisi Baharu.

0 BORANG KOLABORASI : ALIF AMIRUL AZRIN BIN AHMAD SHAMSUDDIN 22 NAMA PELAJAR .6.0 REFLEKSI 7.

2.2.2013 20.3. Berbincang mengenai tugas frasa dalam ayat.2013 pelaksanaan kerja kursus.3.2013 15. 6. Berbincang mengenai tugas klausa dalam ayat. predikat dan pola ayat.0 JADUAL PELAKSANAAN TUGASAN : ALIF AMIRUL AZRIN BIN AHMAD SHAMSUDDIN : PISMP 5B (AMBILAN JANUARI 2011) 23 NAMA PELAJAR KUMPULAN . 9.2013 subjek. Berbincang dan mengenalpasti susunan ayat. 8.2013 Tugasan kerja kursus dihantar kepada pensyarah.2013 Menyemak dan membuat draf terakhir sebelum tugasan dihantar. 18.3.3.KUMPULAN KURSUS PENSYARAH : PISMP 5B (AMBILAN JANUARI 2011) : SINTAKSIS (BMM3110) : PUAN TUAN ZAINAB BINTI WI TARIKH PERKARA YANG DIBINCANGKAN Pensyarah memberikan taklimat ringkas tentang T/TANGAN PELAJAR T/TANGAN PENSYARAH 4.

2013 soalan frasa.2013 PERKARA Mendengar taklimat kerja kursus daripada pensyarah. Menyemak tugasan sebelum dihantar. Mula memahami konsep dan ruang lingkup bidang sintaksis.3.2.2013 16.3. Menganalisis soalan 1-5.KURSUS PENSYARAH : SINTAKSIS (BMM3110) : PUAN TUAN ZAINAB BINTI WI TARIKH 4. 18.2. Membuat rajah pohon dan menghuraikan 1.2013 Membuat rajah pohon dan menghuraikan 20.2.2013 Menghantar tugasan kerja kursus. 10. 24 .2013 Menganalisis soalan 6-10.3.3.2013 soalan klausa. CATATAN 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful