DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Vốn góp
Tên cổ
đông
T
T

sáng

Ngày
tháng
năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú

Chỗ ở hiện
tại

Chứng
minh nhân
dân

lập

1

2

BÙI VĂN
TUẤN

BÙI ĐỨC
LỢI

Tổng số cổ phần

….

06/06
1969

Nam

Nam

Việt
Nam

Việt
Nam

Kinh

Kinh

….

Xóm 9,
Thôn Bảo
Châu, Xã
Đông La,
Huyện
Đông
Hưng, Tỉnh
Thái Bình

Xóm Đông,
Thôn Cổ
Dương, Xã
Tiên Dương,
Huyện Đông
Anh, Thành
phố Hà Nội

do Công
an….

Loại cổ phần
Phổ thông

Giá trị
Số lượng

Xóm 3,
Thôn Cổ
Dung 1, Xã
Đông La,
Huyện
Đông
Hưng, Tỉnh
Thái Bình

Tỷ lệ
%

( triệu
đồng)

Giá trị
Số
lượng

( triệu
đồng)

131.500

1315

26,3 131.500

1315

…/04
2013

210.500

2105

42,1 210.500

2105

…/04
2013

cấp ngày

151487361
do Công an
Thái Bình
cấp ngày
22/12/2007

Thời
điểm
góp
vốn

Chữ ký của
cổ đông
sáng lập

158. th áng 04 năm 2013 ĐẠI D IỆ N TH EO P HÁP LU ẬT C ỦA CÔNG TY Giá m đ ốc BÙI ĐỨC LỢ I .6 158.000 1580 …/04 2013 cấp ngày Hà nội. ngày …. Thành phố Hà Nội ……… …. Quận Tây Hồ. do Công an…. Nữ Việt Nam Kinh Số nhà 225 B14 An Dương. Phường Yên Phụ.3 NGUYỄN NGỌC HÀ …..000 1580 31..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful