You are on page 1of 1

2 Quên àöåi nhên dên CHÑNH TRÕ - XAÄ HÖÅI

SÖË 17208 * THÛÁ HAI 16-3-2009

THÖNG TIN VÏÌ MÖÅ LIÏÅT SÔ
CHÛÚNG TRÒNH XÊY TÙÅNG 1.500 NHAÂ TÒNH NGHÔA, NHAÂ ÀÖÌNG ÀÖÅI
Coá phaãi phêìn möå liïåt sô
Caác àõa phûúng, àún võ triïín khai Ngaây “àaåi hyã” Trêìn Àùng Thùæng úã Nghôa trang
thûåc hiïån chûúng trònh cuãa gia àònh chõ Huïå liïåt sô huyïån Sún Tõnh?
M
ÚÁI àêy, Thûúång taá Trêìn chiïën àêëu úã àêy tûâ nùm 1968 àïën
*Tûâ àêìu nùm 2008 àïën nay, LLVT Phaåm Haâo Thùæng, àoaân viïn cöng möåt phêìn quyä vöën thûåc hiïån Chûúng Minh Tuên (hiïån àang cöng 1970 vaâ àûúåc biïët: Liïåt sô Trêìn
Quên khu 9 àaä trao 30 cùn nhaâ àöìng àoaân Kho KT789, coá hoaân caãnh khoá trònh xêy tùång 1.500 nhaâ tònh nghôa, taác taåi Böå Tham mûu, Quên Àùng Thùæng hy sinh ngaây 22-8-
àöåi vúái töíng trõ giaá hún 900 triïåu àöìng, khùn vïì núi úã. Thûåc hiïån Chûúng trònh nhaâ àöìng àöåi. Theo kïë hoaåch, MB seä chuãng Phoâng khöng – Khöng quên; 1969 dûúng lõch (tûác 10-7-1969 êm
tùång caác quên nhên, cöng nhên viïn xêy tùång 1.500 nhaâ tònh nghôa, nhaâ uãng höå xêy tùång 10 ngöi nhaâ vúái àiïån thoaåi: 0912505327), cho chuáng lõch), phêìn möå hiïån àaä àûúåc quy
chûác quöëc phoâng coá hoaân caãnh àùåc àöìng àöåi do Àaãng uãy Quên sûå Trung töí n g trõ giaá laâ 500 triïå u àöì n g. töi biïët: têåp vaâo Nghôa trang liïåt sô huyïån
biïåt khoá khùn vïì nhaâ úã. Bïn caånh àoá, ûúng, Böå Quöëc phoâng phaát àöång, caán (PHÛÚNG THAÃO). - Töi coá chuá ruöåt laâ Trêìn Àùng Sún Tõnh, tónh Quaãng Ngaäi (gêìn
caác cú quan àún võ coân höî trúå haâng böå, cöng nhên viïn trong Cuåc àaä tñch * Trûúâng Quên sûå Quên khu 3 vûâa Thùæng; sinh nùm 1948; quï quaán: söng Traâ Khuác), theo võ trñ tûâ cöíng
nghòn ngaây cöng lao àöång vaâ hún 200 cûåc tham gia uãng höå caã vïì vêåt chêët vaâ phöëi húåp vúái cêëp uãy, chñnh quyïìn àõa thön Àïå Tûá, xaä Löåc Haå, ngoaåi thaânh Nghôa trang ài vaâo phña bïn traái,
triïåu àöìng mua tùång cú súã vêåt chêët ngaây cöng lao àöång, goáp phêìn nêng phûúng töí chûác lïî baân giao nhaâ àöìng TP Nam Àõnh; truá quaán taåi: 241C, Lï ngöi möå thûá 6, haâng thûá 8. Theo sûå
giuáp caác gia àònh öín àõnh cuöåc söëng. cao chêët lûúång xêy dûång caác ngöi àöåi tùång Trung uáy QNCN Nguyïîn Lúåi, quêån Ngö Quyïìn, TP Haãi Phoâng. chó dêîn trïn, gia àònh töi àaä tòm
Dûå kiïën trong thaáng 3-2009, LLVT nhaâ. Tûâ àêìu nùm 2008 àïën nay, Cuåc Vùn Quang, nhên viïn nêëu ùn thuöåc Chuá töi nhêåp nguä thaáng 6-1968, àûúåc phêìn möå trïn bia coá ghi: Liïåt
Quên khu 9 seä trao tùång 4 cùn nhaâ àaä hoaân thaânh vaâ baân giao 4 ngöi nhaâ Phên àöåi 4, Trûúâng Quên sûå Quên thuöåc àún võ K1- E141-P1 vaâ hy sinh sô chûa biïët tïn.
àöìng àöåi (trõ giaá 50 triïåu àöìng/cùn) taåi tùång caác gia àònh chñnh saách trïn àõa khu 3. Ngöi nhaâ àûúåc xêy dûång taåi thõ ngaây: 16-5-1969 (theo giêëy baáo tûã), Qua Chuyïn muåc “Thöng tin vïì
hai tónh An Giang, Kiïn Giang vaâ baân vaâ caán böå, cöng nhên viïn cuãa trêën Sao Àoã, huyïån Chñ Linh, tónh Haãi phêìn möå khöng noái an taáng úã àêu. möå liïåt sô”, anh Tuên mong caác
thaânh phöë Cêìn Thú. (VIÏÅT HAÂ) àún võ. (THAÁI DOAÄN THUÃY) Dûúng, bùçng söë tiïìn 50 triïåu àöìng do Laá thû cuöëi cuâng gûãi vïì gia àònh, àöìng chñ CCB, àún võ tham gia quy
* Dõp kyã niïåm 60 nùm Ngaây truyïìn * Ngên haâng Thûúng maåi cöí Böå Quöëc phoâng höî trúå vaâ sûå giuáp àúä chuá töi noái àang àoáng quên úã gêìn têåp liïåt sô cung cêëp thïm thöng tin,
thöëng Cöng àoaân Quöëc phoâng (6-3), phêìn Quên àöåi (MB) vûâa töí chûác cuãa gia àònh, baån beâ, ngûúâi thên cuãa khu vûåc söng Traâ Khuác, tónh Quaãng khùèng àõnh ngöi möå thûá 6, haâng thûá
Àaãng uãy, chó huy Cuåc Kyä thuêåt Binh trao cùn nhaâ tònh nghôa tùång gia àònh Trung uáy Nguyïîn Vùn Quang. Ngoaâi Ngaäi. Töi àaä vïì Quaãng Ngaäi vaâ tòm 8 coá phaãi laâ phêìn möå liïåt sô Trêìn
chuãng (Töíng cuåc Kyä thuêåt) töí chûác lïî öng Nguyïîn Baá Hoâa (con liïåt sô) truá ra, caán böå, nhên viïn, hoåc viïn gùå p nhiïì u CCB tûâ n g tham gia Àùng Thùæng?
khaánh thaânh vaâ baân giao nhaâ tònh taåi thõ trêën Nam Àaân, tónh Nghïå An. Trûúâng Quên sûå Quên khu 3 coân
nghôa tùång meå liïåt sô Buâi Thõ Núái, ngûúâi Àêy laâ ngöi nhaâ tònh nghôa thûá 7 àoáng goáp haâng trùm ngaây cöng Chuyïn muåc “Thöng tin vïì möå liïåt sô” – Baáo Quên àöåi nhên dên, söë 7 -
Vúå chöìng chõ Huïå (àûáng thûá ba vaâ böën tûâ phaãi sang) vui mûâng trong buöíi Phan Àònh Phuâng, Haâ Nöåi. Àiïån thoaåi: 069.554119; 04.37478610;
dên töåc Mûúâng (úã xaä Baão Hiïåu, huyïån trong töíng söë 10 ngöi nhaâ theo chó tham gia xêy dûång, san lêëp mùåt lïî nhêån nhaâ múái.
Yïn Thuãy, tónh Hoâa Bònh) vaâ nhaâ àöìng tiïu àûúåc giao do caán böå, nhên viïn bùçng, vêån chuyïín nguyïn, vêåt liïåu. 0974.2222.74. Thû àiïån tûã: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn
àöåi tùång gia àònh Trung uáy QNCN àún võ tûå nguyïån quyïn goáp vaâ trñch (HÖÌNG PHA)

C
HÕ Dûúng Thõ Huïå, thúå nhêån nhaâ luön, vò cuöëi thaáng 3-
may quên trang úã Xñ 2009 em àûúåc nghó hûu. Ngöi nhaâ
nghiïåp 26.1 thuöåc Cöng ty laâ moán quaâ tùång cuãa quên àöåi maâ QUÏ HÛÚNG NGÛÚÂI CHIÏËN SÔ
Thïm nhiïìu ngöi nhaâ tònh nghôa cöí phêìn 26 (Töíng cuåc Hêåu cêìn)
coá hoaân caãnh gia àònh hïët sûác
khoá khùn. Chöìng chõ bõ bïånh tiïíu
àïí àún võ trao sau khi àaä nghó
hûu, chuáng em thêëy mònh khöng
phaãi nheä vúái cêëp trïn, vúái àöìng Canh rau têåp taâng cuãa meå
L AÂNG quï Àaåi Höìng (Àaåi Löåc,
Quaãng Nam) nhûäng ngaây qua
dûúâng nhû vui hún búãi coá rêët
àöng baâ con gheá thùm ngöi nhaâ múái
nïn caã hai
vúå chöìng
àau öëm liïn
miïn, tiïìn
àûúâng nùång àaä nhiïìu nùm, caác
con tuy àaä lúán, nhûng àïìu khöng
coá viïåc laâm öín àõnh. Ùn chûa àuã
no, mùåc chûa àuã êëm nïn viïåc xêy
àöåi. Thöi thò lùn sún sau cuäng
àûúåc!”.
Tuy söë tiïìn àêìu tû khöng lúán,
nhûng nhúâ àûúåc tñnh toaán, thiïët T
ÖI sinh ra vaâ lúán lïn úã quï luáa
Thaái Bònh. Cuäng giöëng nhû nhiïìu
ngûúâi, quï hûúng gùæn boá vúái tuöíi
rau chua me... Luác êëy, anh em töi cûá
mùæt troân mùæt deåt khi nghe tïn nhûäng
loaâi rau laå, chùèng hïì coá trong saách giaáo
cuãa vúå chöìng öng Tùng Hoâa (thûúng trúå cêëp nhaâ laâ chuyïån khöng tûúãng àöëi kïë cùån keä, laåi coá sûå giuáp àúä thên thú töi, vúái hònh aãnh cha meå lam luä súám khoa hay giöëng nhûäng loaâi rau meå
binh haång 4/4). Àêy laâ ngöi nhaâ tònh thûúng têåt vúái anh chõ. tònh cuãa àöìng àöåi vaâ baâ con laáng
nghôa maâ vúå chöìng öng vûâa àûúåc khöng àuã àïí trûa ngoaâi àöìng... Giúâ àêy, khi àang tröìng trong vûúân nhaâ. Coân meå chó cûúâi
Chia seã gaánh nùång khoá khùn giïìng, cùn nhaâ múái cuãa gia àònh hoåc têåp vaâ reân luyïån taåi Hoåc viïån Khoa vaâ noái: “Meå seä cho caác con thûúãng thûác
àöìng àöåi xêy tùång. chaåy chûäa àöëi vúái gia àònh chõ Huïå, tûâ nguöìn chõ Huïå khöng chó àeåp vïì hònh
Ai cuäng phêën khúãi vúái niïìm vui cuãa thuöëc thang. hoåc quên sûå, töi luön tûå haâo khi giúái moán canh rau têåp taâng thêåt ngon nheá”.
höî trúå cuãa Böå Quöëc phoâng, caán thûác, maâ coân baão àaãm chêët lûúång
vúå chöìng ngûúâi cûåu chiïën binh giaâ. Cùn nhaâ thiïåu vúái àöìng àöåi nhûäng saãn vêåt quï Àïí nêëu àûúåc baát canh ngoåt, meå töi
böå, cöng nhên viïn xñ nghiïåp àaä vaâ tiïån ñch trong sinh hoaåt.
Gêìn troån cuöåc àúâi, höm nay öng baâ cuãa öng baâ mònh nhû: Baánh caáy Nguyïn Xaá, canh tó mêín nhùåt hïët phêìn rau giaâ, chó lêëy
goáp cöng, goáp sûác triïín khai xêy Nhûäng lúâi chuác mûâng, nhûäng
múái coá ngöi nhaâ khang trang, saåch laâm taåm tûâ caá Quyânh Cöi... Song coá leä moán ùn töi nhûäng laá non. Rau nhùåt xong, meå
tùång gia àònh chõ cùn nhaâ. Sau àiïìu mong muöën trong buöíi lïî
àeåp... Nhûäng nùm khaáng chiïën, öng nùm 1976 thñch nhêët chñnh laâ canh rau têåp taâng mang rûãa thêåt saåch, thaái nhoã röìi cho
möåt thúâi gian khêín trûúng thi baân giao nhaâ goáp phêìn taåo thïm
Hoâa cuâng àöìng àöåi tham gia àaánh àïën nay àaä meå nêëu möîi bûäa cúm trûa ngaây heâ. Moán vaâo nöìi nûúác àaä nïm sùén gia võ. Nïëu
cöng, saáng 10-3, khi sûúng coân niïìm vui múái cho gia àònh chõ
trêån Cêìu Öng Núã, tiïu diïåt goån caã àaåi xuöëng cêëp ùn naây khöng gùæn vúái àõa danh cuå thïí coá töm hay nûúác cua àöìng cho vaâo thò
giùng àêìy trïn mùåt àêët, àaåi diïån Huïå. Chõ noái vúái moåi ngûúâi, gioång
àöåi thuãy quên luåc chiïën Myä. Trong trêìm troång. naâo maâ àún giaãn chó laâ moán riïng cuãa nöìi canh caâng thïm àêåm àaâ. Nhûäng
caán böå, cöng nhên Cöng ty cöí xuác àöång: “Àïm nùçm - nùm úã”.
chiïën dõch Töíng tiïën cöng vaâ nöíi dêåy Nhûng vò phuå nûä quï töi. loaâi rau laå êëy, khi nêëu chung möåt nöìi
Xuên Mêåu Thên 1968, öng tham gia ngheâo nïn phêìn 26 àaä tïì tûåu rêët àöng trûúác Àaä bao nùm nay, gia àònh chuáng
ngöi nhaâ múái, dûå lïî baân giao nhaâ töi khoá caái ùn nhûng khöng thêëy “Canh rau têåp taâng”, chó nghe tïn àaä canh laåi trúã nïn ngon, ngoåt vaâ thên
trêån àaánh vaâo sên bay Nûúác Mùån, öng baâ thêëy laå. Töi khöng biïët vò sao ngûúâi ta quen àïën laå kyâ. Vêåy laâ, möîi buöíi
Vúå chöìng öng Tùng Hoâa bïn ngöi nhaâ múái. àöìng àöåi tùång anh chõ. Trong khöí têm bùçng khoá chöî nùçm. Tûâ
khöng may bõ thûúng, àûúåc àûa lïn khöng coá laåi goåi nhû vêåy, chó biïët rùçng moán canh chiïìu ài hoåc vïì, anh em töi laåi cuâng
nuái cûáu chûäa. Vïët thûúng chûa kõp caách gò àïí ngaây “àaåi hyã” êëy coân coá àaåi diïån nay, caác con töi khöng chó coá chöî
laänh àaåo Töíng cuåc Hêåu cêìn, úã yïn êëm, maâ chöìng töi cuäng seä êëy àûúåc nêëu tûâ rêët nhiïìu thûá rau. Núi töi nhau ra baäi böìi lûúåm nhûäng cêy rau
laânh, öng laåi tiïëp tuåc cuâng àöìng àöåi sûãa chûäa àûúåc. Röìi niïìm mú ûúác cuãa tön keäm, trêìn nhûåa vúái àêìy àuã hïå
chñnh quyïìn àõa phûúng vaâ baâ hïët sûå dùçn vùåt… Lùång ài vò xuác sinh ra laâ möåt laâng ven söng, vò thïë úã daåi. Cuâng vúái noán rau daåi cuãa meå, caã
tham gia chiïën dõch Thûúång Àûác... Vúå vúå chöìng öng thaânh hiïån thûåc khi coá thöëng cöng trònh phuå kheáp kñn... sau
öng, baâ Lûúng Thõ Tûúãng, nùm 1964 àoaân caán böå Vuâng E Haãi quên, Töíng hún möåt thaáng thi cöng àaä hoaân thaânh con dên phöë. Nhòn cùn nhaâ röång àöång, chõ noái tiïëp: “Gia àònh töi àêy coá rêët nhiïìu baäi phuâ sa. Àêët àai nhaâ sum vêìy bïn bûäa cúm thön quï
àaä laâ xaä àöåi phoá. Trong möåt lêìn vïì cöng ty Viïîn thöng Quên àöåi (Viettel) vaâ baân giao tùång vúå chöìng öng Hoâa 30m2 múái xêy kiïn cöë, àûúâng neát tuy khoá khùn nhêët Cöng ty nhûng maâu múä, dên laâng tröìng àuã moåi thûá, tûâ êëm aáp tònh caãm.
nùæm àõa baân vuâng giaáp ranh, baâ vaâ Cuåc Hêåu cêìn Quên khu 5 tòm àïën. àuáng dõp àoán nùm múái. ûa nhòn, ai cuäng toã roä sûå haâi loâng. coân may mùæn hún nhiïìu gia àònh laåc, àêåu tûúng àïën dûa, ngö, khoai, Bêy giúâ, àaä laâ “anh böå àöåi”, töi ñt coá
Tûúãng bõ àõch vêy raáp, bùæn bõ thûúng Sau chuyïën khaão saát êëy, tûâ nguöìn Trong muâa xuên Kyã Sûãu, àaåi diïån Nghe thêëy möåt vaâi ngûúâi hoãi àöìng àöåi ngheâo úã caác àún võ sùæn... Coã vaâ rau daåi thûúâng moåc tûå dõp vïì thùm quï. Song möîi lêìn àûúåc
röìi bùæt söëng. Ngaây êëy, giùåc tra têën baâ kinh phñ 50 triïåu àöìng do Vuâng E Haãi Vuâng E Haãi quên vaâ Viettel cuäng àaä chuyïån lùn sún, chõ Huïå liïìn giaãi khaác. Töi seä cöë gùæng phêën àêëu nhiïn xen giûäa nhûäng cêy rau maâu truâ nghó pheáp, töi laåi muöën meå nêëu canh
chïët ài, söëng laåi mêëy lêìn nhûng vêîn quên vaâ Viettel taâi trúå, Cuåc Hêåu cêìn trao 4 ngöi nhaâ tònh nghôa khaác trïn thñch: “Ngöi nhaâ xêy xong àaä àïí khi coá àiïìu kiïån cuäng goáp phuá. Möîi buöíi chiïìu, ài laâm àöìng vïì, rau têåp taâng. Chuáng töi lúán lïn tûâ
khöng khai thaác àûúåc gò... Trûúác Quên khu 5 àaä giao cho Phên àöåi 6 àõa baân thaânh phöë Àaâ Nùéng vaâ tónh àûúåc àöi tuêìn, Cöng ty coá yá àïí àûúåc phêìn cuãa mònh vaâo viïåc xoáa meå töi khöng quïn haái àêìy möåt noán nhûäng bûäa cúm rau têåp taâng nhû thïë
ngaây nhêån nhaâ tònh nghôa, vúå chöìng thaânh lêåp töí quaãn lyá thiïët kïë xêy dûång. Quaãng Nam. sang thaáng tû, tûúâng khö kiïåt, lùn àoái giaãm ngheâo, xêy dûång töí dên toaân rau daåi. Ngöìi nhùåt rau cuâng meå, vaâ trûúãng thaânh trong tònh yïu thûúng
öng söëng trong caãnh “mûa döåt, nùæng Ngöi nhaâ cêëp 4 coá diïån tñch 45m2 Baâi vaâ aãnh: sún xong múái laâm lïî baân giao. phöë vûäng maånh, yïn vui”. chuáng töi biïët àûúåc tïn cuãa tûâng loaåi. cuãa cha meå.
xiïn”. Vïët thûúng cuä taái phaát haânh haå, moáng àaá höåc, tûúâng gaåch aáp truå, lúåp PHAN TIÏËN DUÄNG Nhûng vúå chöìng em muöën àûúåc Baâi vaâ aãnh: PHAÅM XÛÚÃNG Naâo laâ rau rïåu, rau sam, rau thaâi laâi, NGUYÏÎN ÀÒNH CHIÏËN

TÓNH LÊM ÀÖÌNG
Höî trúå xêy nhaâ úã cho gêìn 3.000 höå dên
Nùm 2008, phong traâo Thi àua yïu nûúác trong toaân tónh Lêm Àöìng luön
gùæn vúái nhiïåm vuå chñnh trõ, taåo hiïåu quaã cao trong phaát triïín kinh tïë - xaä höåi. Gùåp ngûúâi tham gia bùæt söëng Choån khêu yïëu,
viïåc khoá àïí àöåt phaá
Hònh thûác thi àua àûúåc caác cú quan, àún võ trong tónh töí chûác phong phuá, thiïët

Tûúáng Àúâ-caát
thûåc, phuâ húåp vúái tònh hònh cuå thïí cuãa möîi ngaânh, àõa phûúng, thu huát àûúåc
àöng àaão nhên dên tham gia. Hiïåu quaã tûâ phong traâo thi àua coá taác àöång tñch
cûåc àöëi vúái caác lônh vûåc cuãa àúâi söëng xaä höåi, nhû: Töëc àöå tùng trûúãng GDP (Tiïëp theo trang 1)
àaåt 14,1%; thu nhêåp bònh quên àaåt 12,5 triïåu àöìng/ngûúâi; töíng mûác àêìu tû hoáa, chñnh trõ trïn khu vûåc
(Tiïëp theo trang 1)
xaä höåi àaåt 6.500 tó àöìng; thu huát khaách du lõch àaåt 2,3 triïåu lûúåt ngûúâi, thu Quaãng trûúâng Ba Àònh, Àaâi
ngên saách Nhaâ nûúác vûúåt kïë hoaåch 16%; àúâi söëng nhên dên àûúåc caãi thiïån, LTS: Kyã niïåm 55 nùm chiïën thùæng Àiïån Biïn Phuã, hûúãng ûáng phong traâo thi àua “Saáng vïì chñnh trõ. Àùåc biïåt hai têëm tûúãng niïåm caác Anh huâng
tó lïå höå ngheâo giaãm coân 10,5%. Àùåc biïåt, chûúng trònh xoáa nhaâ taåm, toaân tónh maäi Àiïån Biïn” àûúåc phaát àöång trong toaân quên, tûâ söë baáo höm nay, Baáo Quên àöåi nhên gûúng tiïu biïíu: Thûúång uáy liïåt sô vaâ Khu di tñch Àaá
quyïn goáp hún 65 tó àöìng, àaä höî trúå xêy nhaâ úã cho gêìn 3.000 höå gia àònh...
NGUYÏÎN CHÑ LONG
dên múã chuyïn muåc “Saáng maäi Àiïån Biïn”. Nöåi dung chuyïn muåc giúái thiïåu nhûäng têåp QNCN Phan Thõ Àöng, àaåt Chöng; goáp phêìn cuâng vúái
thïí, caá nhên tûâng tham gia Chiïën dõch Àiïån Biïn Phuã hoùåc möåt thúâi gùæn boá vúái vuâng giaãi nhêët Höåi thi chung khaão toaân Àaãng, toaân dên vaâ
PHUÅ NÛÄ QUÊN KHU 4 toaân quöëc Kïí chuyïån têëm toaân quên triïín khai coá hiïåu
àêët lõch sûã êëy nay tiïëp tuåc giûä vûäng vaâ phaát huy truyïìn thöëng Àiïån Biïn Phuã trïn mùåt quaã Cuöåc vêån àöång hoåc têåp
Giuáp 50 höåi viïn vay vöën phaát triïín kinh tïë gia àònh gûúng àaåo àûác Höì Chñ Minh
trêån múái; phaãn aánh sûå khúãi sùæc ài lïn cuãa caác vuâng àêët, miïìn quï àaä goáp phêìn laâm nïn vaâ Haå sô Phaåm Cöng Hoan vaâ laâm theo têëm gûúng àaåo
Nùm qua, hoaåt àöång cuãa caác cêëp Höåi Phuå nûä Quên khu 4 baám saát nhiïåm
vuå cuãa cú quan, àún võ; vêån àöång höåi viïn phaát huy tinh thêìn traách nhiïåm, chiïën thùæng “Lûâng lêîy Àiïån Biïn, chêën àöång àõa cêìu”... Chuáng töi trên troång kñnh múâi duäng caãm truy bùæt töåi phaåm àûác Höì Chñ Minh sêu röång
trong khi laâm nhiïåm vuå àûúåc trong caác cêëp, caác ngaânh
nêng cao chêët lûúång, hiïåu quaã cöng taác. Caác cêëp Höåi Phuå nûä àaä duy trò cöång taác viïn vaâ baån àoåc tham gia viïët baâi cho chuyïn muåc naây.
phong traâo thi àua: “Ca trûåc mêîu”, “Baát nûúác thao trûúâng”, “Khêu aáo cho Böå trûúãng Böå Quöëc phoâng vaâ caác àõa phûúng.
tùång bùçng khen, thûåc sûå àaä Tûâ kïët quaã cuãa hún hai

G
chiïën sô” (vaâo caác ngaây nghó cuöëi tuêìn)... Thûåc hiïån phong traâo “Phuå nûä giuáp ÊÌN àêy, töi hai lêìn àûúåc gùåp Àaåi taá Anh àöåi viïn noái: “Ài böå àöåi laâ gian khöí, laâ nûúác mùæt, xöng lïn diïåt àõch vò muåc tiïu
nhau phaát triïín kinh tïë gia àònh” caác cêëp Höåi àaä giuáp 50 höåi viïn coá hoaân taåo ra khöng khñ thi àua söi nùm àêìu thûåc hiïån Cuöåc
Hoaâng Àùng Vinh, ngûúâi chiïën sô phaãi hy sinh…”. Nhûng mònh baão: “Hy sinh chung giaãi phoáng Àiïån Biïn. Àoá laâ mïånh
caãnh khoá khùn àûúåc vay vöën (töíng cöång 350 triïåu àöìng) phaát triïín kinh tïë gia nöíi trong àún võ, nhêët laâ vêån àöång, Àaãng uãy àaä chó
Àiïån Biïn nùm xûa. Dõp Tïët cuäng chùèng sao”. Vaâo böå àöåi, tham gia lïånh cuãa Töí quöëc, nguyïån voång cuãa àöìng
àònh, caãi thiïån àúâi söëng. Àïën nay, tó lïå gia àònh phuå nûä khoá khùn úã Quên khu Nguyïn àaán Kyã Sûãu töi tòm túái nhaâ riïng Chiïën dõch Thûúång Laâo (1953) song phaãi àöëi vúái tuöíi treã cuãa Böå tû àaåo cêëp uãy vaâ caán böå chó
àöåi àaä ngaä xuöëng.
4 chó coân 4,5%. cuãa öng úã TP Bùæc Ninh. Tûâ àêìu phöë, hoãi túái Chiïën dõch Àiïån Biïn Phuã mònh múái lêìn lïånh. huy caác cêëp töí chûác sú kïët,
THUÊÅN THÙÆNG vïì öng ai cuäng biïët vaâ vui veã chó àûúâng. àêìu àûúåc nöí suáng àêëy-trong trêån phoâng LÕCH SÛÃ SAÁNG MAÄI Song song vúái viïåc triïín àaánh giaá nghiïm tuác nhûäng
TUÖÍI TREÃ TRÛÚÂNG TRUNG CÊËP KYÄ THUÊÅT QUÊN KHÑ Phoâng khaách nhoã nhûng êëm cuáng, chûáa ngûå, giûä trêån àõa giao thöng haâo vêy lêën khai thûåc hiïån töët Cuöåc vêån viïåc laâm àûúåc vaâ nhûäng
Chiïìu 7-5-1954, Àaåi àöåi trûúãng Taå thiïëu soát, khuyïët àiïím, tòm
àêìy nhûäng kyã niïåm cuãa möåt àúâi lñnh laâ núi àõch cuãa Àaåi àöåi 360, Trung àoaân 209, Àaåi àöång trong nöåi böå àún võ,
Tònh nguyïån hiïën 142 àún võ maáu öng trang troång treo nhûäng bûác aãnh vïì àoaân 312.
Quöëc Luêåt dêîn 4 chiïën sô (Hiïëu, Nhoã,
Àaãng uãy vaâ Böå tû lïånh Baão ra nguyïn nhên, nhêët laâ
Nam, Vinh) xöng vaâo hêìm cuãa súã chó huy
Hûúãng ûáng “Thaáng Thanh niïn 2009”, àoaân viïn, thanh niïn Trûúâng trung Baác Höì, Àaåi tûúáng Voä Nguyïn Giaáp vaâ vïå Lùng àaä chuã àöång laâm nguyïn nhên chuã quan àïí
àõch. Hai àöìng chñ Hiïëu vaâ Nam bõt chùåt
cêëp Kyä thuêåt quên khñ àaä phaát àöång phong traâo “Tuöíi treã tham gia hiïën maáu mùåt trêån khoái lûãa nùm xûa, TP Àiïån Biïn “COÁ MAÁU ÀÖÌNG ÀÖÅI, tham mûu vúái caác cú quan ruát kinh nghiïåm vaâ tiïëp tuåc
möåt cûãa hêìm, ba ngûúâi coân laåi xuêët hiïån úã
tònh nguyïån”. Àûúåc sûå giuáp àúä cuãa Bïånh viïån Trung ûúng Quên àöåi 108, höm nay… Lêìn gêìn àêy nhêët, töi gùåp laåi chûác nùng cuãa Nhaâ nûúác vïì thûåc hiïån töët hún giai àoaån
àoaân viïn, thanh niïn trong trûúâng àaä tònh nguyïån hiïën àûúåc 142 àún võ maáu. COÁ ÀÊËT ÀIÏÅN BIÏN” cûãa hêìm bïn naây, àaám sô quan Phaáp
tiïë p theo cuã a cuöå c vêå n
öng taåi Àoaân B12, Binh àoaân Quyïët (khoaãng gêìn hai mûúi ngûúâi) hoaãng súå viïåc nêng cao chêët lûúång
Tñnh tûâ àêìu nùm 2008 àïën nay, àoaân viïn, thanh niïn nhaâ trûúâng àaä hiïën Khi quên ta thûåc hiïån àaâo chiïën haâo cöng taác àoán tiïëp, tuyïn àöå n g. Trûúá c mùæ t , trong
Thùæng trong lïî phaát àöång àúåt thi àua cao lùæm. Khi anh Luêåt noái (bùçng tiïëng Phaáp)
àûúåc 453 àún võ maáu, baão àaãm an toaân tuyïåt àöëi. “vêy lêën”, àún võ cuãa öng bõ töín thêët khaá truyïìn vaâ töí chûác caác hoaåt nùm 2009, vúái nhiïìu ngaây
àiïím trong toaân quên “Saáng maäi Àiïån yïu cêìu chuáng àêìu haâng, trûâ Àúâ-caát vêîn
NGUYÏÎN VÙN HAÃI Biïn”. Öng nguyïn laâ chiïën sô cuãa Àaåi lúán vò quên Phaáp sûã duång xe tùng, àaån àöång sinh hoaåt chñnh trõ taåi kyã niïåm lõch sûã cuãa àêët
ngöìi, coân têët caã àûáng dêåy. Thûåc ra luác àoá,
ÀÖÌN BIÏN PHOÂNG CÛÃA KHÊÍU HÖÌNG VÊN àoaân 312 trong Chiïën dõch Àiïån Biïn Phuã, phaáo quyïët liïåt phaãn cöng. Trung àöåi phoá Àúâ-caát úã thïë cuâng nhûng buöåc phaãi Lùng Chuã tõch Höì Chñ Minh. nûúác vaâ quên àöåi; àùåc biïåt
laâ nhên chûáng lõch sûã khi cuâng àöìng àöåi Àõnh hy sinh, Trung àöåi trûúãng Thuå bõ Àêìu tû xêy dûång, tön taåo àöëi vúái àún võ laâ thúâi àiïím
Tröìng múái 3ha rûâng cêy keo xöng vaâo hêìm cuãa Böå chó huy quên Phaáp thûúng úã mùåt, khöng thïí noái àûúåc àaä viïët
“cûáng”. Àaåi àöåi trûúãng ra lïånh: “Àöìng chñ
caác cöng trònh phuåc vuå töíng kïët 40 nùm thûåc hiïån
Vinh bùæt noá phaãi àêìu haâng”. Nghe lïånh,
Àoáng quên trïn àõa baân biïn giúái huyïån A Lûúái (tónh Thûâa Thiïn-Huïë), giao taåi Têåp àoaân cûá àiïím Àiïån Biïn Phuã, bùæt mïånh lïånh ra giêëy giao cho öng phöí biïën nhên dên àïën viïëng Baác, nhiïåm vuå giûä gòn lêu daâi vaâ
möi töi mñm chùåt, mùæt múã to, tay lùm lùm
thöng ài laåi khoá khùn, caán böå, chiïën sô Àöìn Biïn phoâng Cûãa khêíu Höìng Vên söëng tûúáng Àúâ-caát vaâ toaân böå Böå chó huy, àïën anh em rùçng “coân möåt ngûúâi cuäng tûúãng niïåm caác Anh huâng baão vïå tuyïåt àöëi an toaân thi
coâ suáng xöng lïn cuâng cêu mïånh lïånh:
khöng chó hoaân thaânh töët nhiïåm vuå chuyïn mön, maâ coân àêíy maånh cöng taác phaãi chiïën àêëu”. 6 anh em coân laåi àaä àaánh haâi Chuã tõch Höì Chñ Minh;
àaánh dêëu thúâi khùæc lõch sûã kïët thuác chiïën “Hö-lï-manh” (giú tay lïn), muäi suáng thuác liïåt sô vaâ tham quan Khu di
tùng gia saãn xuêët vaâ chùn nuöi caãi thiïån àúâi söëng. Nùm 2008, caán böå, chiïën bêåt quên àõch, giûä vûäng trêån àõa. ÚÃ trêån
dõch toaân thùæng. Gùåp öng, nghe öng troâ vaâo buång viïn tûúáng chó huy Têåp àoaân cûá tñch Àaá Chöng. Àún võ àaä 40 nùm toaân Àaãng, toaân
sô Àöìn Biïn phoâng Cûãa khêíu Höìng Vên àaä thu hoaåch àûúåc 18.000kg rau
chuyïån, töi caãm nhêån chêët “lñnh” vaâ chêët àaánh àöìi D, ta vaâ àõch giùçng co nhau tûâng àiïím Àiïån Biïn Phuã buöåc öng ta höët àoán tiïëp têån tònh, chu àaáo dên vaâ toaân quên thûåc hiïån
xanh; 3.000kg thõt lúån; chùm soác vaâ nhên giöëng àaân boâ 13 con, dï 13 con, gaâ
“lûãa” cuãa ngûúâi chiïën sô Àiïån Biïn nùm meát àêët, böå àöåi coá luác cùng thùèng, mïåt hoaãng àûáng dêåy, luâi mêëy bûúác vaâ giú tay nhên dên vaâ khaách quöëc tïë Di chuác cuãa Ngûúâi. Àêy seä
hún 1.000 con… goáp phêìn àûa thïm vaâo bûäa ùn böå àöåi hún 1.000
àöìng/ngaây/ngûúâi. Ngoaâi ra, vúái nguöìn vöën tûâ tùng gia, àún võ àaä àêìu tû mua xûa vêîn veån nguyïn. moãi. Mêëy chuåc ngaây cúm vùæt, muöëi laåc lïn àêìu. Tûúáng Àúâ-caát xin haâng. Hoaâng àïën viïëng Baác, tham quan laâ thúâ i cú thuêå n lúå i àïí
cêy keo giöëng, töí chûác tröìng múái, phuã xanh àûúåc 3ha rûâng. nhiïìu khi lêîn caã buân àêët, caã nhûäng baân Àùng Vinh khöng thïí ngúâ mònh laåi laâ möåt khu vûåc; àöìng thúâi phöëi húåp Àaãng böå vaâ àún võ tiïëp tuåc
VAÂO BÖÅ ÀÖÅI tay tûáa maáu beã cúm ùn nhûng möîi khi anh trong söë caác àöìng chñ àûúåc chûáng kiïën chùåt cheä vúái caác cêëp, caác thûåc hiïån töët hún nûäa Cuöåc
MAI CHI
Cêín thêån nêng bûác aãnh Baác Höì gùæn nuöi coäng cúm lïn trêån àõa, böå àöåi ta laåi thúâi khùæc lõch sûã êëy-thúâi khùæc àaánh dêëu sûå ngaânh, caác àõa phûúng töí vêån àöång “Hoåc têåp vaâ laâm
Caán böå, àûúåc tiïëp sûác. Coá chiïën sô trong àún võ thêët baåi hoaân toaân cuãa quên àöåi viïîn chinh chûác cho caác àoaân gia àònh theo têëm gûúng àaåo àûác
huy hiïåu cuãa Ngûúâi cho caác chiïën sô coá
chiïën sô öng àaä thöët lïn: “Cúm chuáng ta ùn coá thûåc dên-thúâi khùæc àûa dên töåc bûúác sang Höì Chñ Minh”, thûåc hiïån
thaânh tñch xuêët sùæc taåi mùåt trêån vaâ bûác aãnh chñnh saách, ngûúâi coá cöng
Àöìn Biïn maáu cuãa àöìng àöåi, coá àêët cuãa Àiïån Biïn”. trang sûã múái bùçng möåt Àiïån Biïn “Lûâng
Àaåi tûúáng Töíng Tû lïånh tûúi cûúâi noái àûúåc vïì Lùng viïëng Baác vaâ möîi caá nhên, àún võ choån
phoâng Cûãa lêîy nùm chêu, chêën àöång àõa cêìu”...
chuyïån vúái caác anh huâng, duäng sô Àiïån Cêu noái nhû thöi thuác, nhû àöång viïn tham quan Thuã àö Haâ Nöåi. möåt khêu yïëu, viïåc khoá àïí
khêíu Höìng
Biïn, khoáe mùæt öng ngêën nûúác. Kyá ûác tröîi àöìng chñ, àöìng àöåi cöë gùæng vûúåt lïn. Taåi lïî ra quên huêën luyïån vaâ phaát àöång Do laâm töët cöng taác tuyïn giaãi quyïët dûát àiïím, taåo sûå
Vên giuáp
dêåy, öng thöí löå: “Mònh xung phong ài böå Ngûúâi bõ thûúng cuäng xung trêån… Trong àúåt thi àua “Saáng maäi Àiïån Biïn” cuãa truyïìn vaâ phöëi húåp chùåt cheä trûúãng thaânh, tiïën böå múái
nhên dên
àöåi luác 17 tuöíi. Höìi êëy úã quï (Phuâ Cûâ, luác cuâng àöìng àöåi vûúåt qua cêy cêìu sùæt Àoaân B12, nghe CCB Hoaâng Àùng Vinh vúái caác àõa phûúng, trong möåt caách toaân diïån, vûäng
xaä Höìng
Hûng Yïn) nhaâ mònh àoái khöí lùæm. Giùåc tiïën vaâo trung têm cûá àiïím, Hoaâng Àùng kïí vïì nhûäng kyã niïåm úã Àiïån Biïn Phuã, caán hai nùm (2007-2008), àún chùæ c , phêë n àêë u hoaâ n
Thuãy,
huyïån A Phaáp àoáng àöìn thûúâng quêy bùæt du kñch, Vinh nhòn thêëy möåt àöìng chñ bõ thûúng cuåt böå, chiïën sô Àún võ M41-Àún võ nöí suáng võ àaä cuâng caác lûåc lûúång thaânh xuêët sùæc nhiïåm vuå
Lûúái sûãa mònh bõ “bùæt oan” möåt lêìn, bõ àaánh àau, tûác caã hai chên, hai tay. Anh dûâng laåi àõnh múã maân chiïën dõch, ai cuäng chùm chuá trong Ban quaãn lyá Lùng àoán chñnh trõ àûúåc Àaãng, quên
chûäa lùæm nïn chó muöën tröën khoãi quï. Luác êëy bùng boá cho àöìng chñ nhûng chñnh àöìng lùæng nghe. Truyïìn cho lúáp treã höm nay tiïëp gêìn 4 triïåu lûúåt nhên àöåi vaâ nhên dên giao phoá;
nhaâ úã. àêu àaä biïët “giaác ngöå”. Möåt àïm ài cêët voá chñ thûúng binh nùång êëy laåi tha thiïët àïì bêìu nhiïåt huyïët, tinh thêìn suåc söi Àiïån giûä vûä n g vaâ phaá t huy
dên vaâ khaách quöëc tïë àïën
AÃnh: àûúåc anh àöåi viïn thanh niïn hoãi coá muöën nghõ: “Àùçng naâo töi cuäng hy sinh. Caác Biïn Phuã nùm naâo àoá laâ àiïìu Àaåi taá truyïìn thöëng àún võ Anh
viïëng Baác baão àaãm tuyïåt
NGOÅC ài böå àöåi khöng? Mûâng quaá mònh múái hoãi: àöìng chñ phaãi tiïën lïn, tiïën nhanh lïn”. Hoaâng Àùng Vinh mong muöën. huâng LLVT nhên dên trong
àöëi an toaân; töí chûác töët caác
TUÊËN “Laâm thïë naâo ài böå àöåi àûúåc haã anh?”. Thûúng àöìng àöåi nhûng caác öng phaãi gaåt NGÖ ANH THU hoaåt àöång sinh hoaåt vùn thúâi kyâ àöíi múái.

Related Interests