KRP 3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah

Tugasan Arahan Tarikh Akhir 02-042013 %

LAPORAN Kurikulum & Pengajaran Bersifat Kontekstual (20%) ANALISIS 1 Pelajar diminta mengenal pasti 4 (EMPAT) keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam masyarakat/persekitaran dan rakamkan gambarnya secara statik (bukan video). Pelajar diminta menganalisis keadaan/situasi/fenomena/senario dalam gambar tersebut untuk dikaitkan dengan 4 (EMPAT) disiplin/mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah. Analisis adalah berkaitan: i. penjelasan kepada keadaan/situasi/fenomena/senario dalam gambar tersebut; ii. topik/subtopik apa yang terdapat dalam tiap-tiap disiplin/mata pelajaran yang dipilih yang berkaitan dengan keadaan/situasi/fenomena/ senario tersebut (sila nyatakan dengan tepat dengan merujuk Sukatan Pelajaran/Huraian Sukatan Pelajaran/ Dokumen Standard Kandungan/Dokumen Standard Pembelajaran); iii. huraian bagaimanakah keadaan/situasi/ fenomena/ senario dalam gambar dapat dikaitkan dengan pengetahuan/kemahiran/nilai yang terdapat dalam topik/subtopik tersebut; iv. cadangan tindakan/aktiviti yang boleh dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran topik/subtopic tersebut ke arah menambah baik keadaan/situasi/ fenomena/senario yang terdapat dalam gambar. Laporan analisis adalah mengikut format seperti Lampiran 2. Ringkasan Pemarkahan: Gambar keadaan/situasi/fenomena/senario = 1 mrkh Huraian keadaan/situasi/fenomena/senario = 1 mrkh Laporan analisis berkualiti = 3 mrkh Jumlah = 5 mrkh Keseluruhan: 4 m.pelajaran x 5 mrkh = 20 markah

1

Format laporan analisis perbandingan kurikulum adalah seperti Lampiran 3. dimensi horizontal (skop/liputan. Ringkasan Pemarkahan: Dimensi Horizontal: + Skop/liputan = 3 mrkh + Kesepaduan = 3 mrkh + Imbangan = 3 mrkh Dimensi Vertikal: + Urutan/sekuen = 3 mrkh + Kesinambungan = 3 mrkh Pandangan/ulasan = 2 mrkh Cadangan = 3 mrkh 02-042013 2 .LAPORAN Perbandingan Kurikulum Mengikut Era (20%) ANALISIS 2 Pelajar diminta memilih 1 (SATU) disiplin/mata pelajaran yang terdapat di peringkat sekolah rendah di Malaysia. kesepaduan/ integrasi dan imbangan) ii. dimensi vertikal (urutan/sekuen dan kesinambungan/ kontinuiti) Pelajar juga diminta memberi pandangan/ulasan dan cadangan masing-masing berkaitan disiplin/mata pelajaran tersebut. Pelajar diminta membandingkan disiplin/ mata pelajaran tersebut mengikut era Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR). Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) aspek-aspek daripada: i.

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful