Mengkelas ialah proses mengumpul objek atau peristiwa mengikut persamaan atau perbezaannya.

Ini adalah satu langkah penting ke arah
Inari kefahaman yang lebih baik bagi objek atau peristiwa yang berbeza di


 

Kenalpasti
perbezaan

persamaan

dan

dalam dunia ini.

Kumpulkan objek mengikut ciri-ciri umum Perjelaskan kaedah pengkelasan

Definisi 

dalam bahasa mudah Ciri-ciri lain boleh digunakan untuk mengumpul objek PENGELASAN

Sistem siri Sistem pelbagai lapisan (multilevel)

Pengkelasan

Data disusun secara bersiri dari segi perbezaan contohnya ketinggian, jumlah kalori, berat badan dan lln

Sistem Binari
Pengkelasan pelbagai lapisan boleh dibangunkan dengan membentuk beberapa peringkat pengkelasan binari kepada satu set objek

Pengkelasan secara sistem binari juga boleh dilakukan secara mempunyai sifat lebih daripada satu.

 Pohon Jaringan: Peta konsep ini memerihalkan sesuatu urutan kejadian. atau tahap-tahap dalam suatu proses. • Labah-labah : Peta konsep labah-labah digunakan untuk mengambarkan pendapat yang banyak dan pelbagai. langkah-langkah dalam suatu prosedur. .Peta Konsep (Concept Mapping) adalah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan daya ingatan melalui penggunaan minda sebelah kanan atau subconscious mind. Dalam peta konsep ini. Peta konsep siklus sesuai diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok rantaian contohnya hubungan siratan makanan. terdapat satu idea utama untuk mencabangkan idea-idea sampingan yang lain. rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu hasil akhir. Kejadian akhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian awal. Misalnya dalam melakukan eksperimen Siklus : Dalam peta konsep siklus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful