© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 ONTWIKKELINGEN VERBINTENISSENRECHT 2000-2012 Prof. Matthias E. Storme KORTE INHOUD I.

 RECHTSHANDELINGEN  ..............................................................................................  4   1.  PRECONTRACTUELE  PLICHTEN  ..................................................................................  4   2.  TOTSTANDKOMING  VAN  OVEREENKOMSTEN  EN  ANDERE  RECHTSHANDELINGEN  ....  6   3.  VERTEGENWOORDIGING  ..........................................................................................  9   4.  ONTSTAAN  RECHTEN  VAN  EEN  DERDE  UIT  OVEREENKOMST  ..................................  11   5.  NIETIGHEDEN  .........................................................................................................  12   6.  NIETIGHEDEN  EN  NIET-­‐TEGENWERPELIJKHEDEN  TER  BESCHERMING  VAN  DERDEN   21   7.  UITLEGGING  ...........................................................................................................  22   II.  ONRECHTMATIGE  DAAD   .........................................................................................  24   1.  FOUT  ......................................................................................................................  24   2.  SCHADE  EN  CAUSALITEIT  ........................................................................................  26   3.  BIJZONDERE  REGELING  PROCESAANSPRAKELIJKHEID  (GERECHTSKOSTEN  EN   RECHTSPLEGINGSVERGOEDING)  .................................................................................  34   4.  AANSPRAKELIJKHEID  VOOR  ZAKEN  EN  DIEREN  .......................................................  36   5.  AANSPRAKELIJKHEID  VOOR  ANDERE  PERSONEN  ....................................................  36   6.  FOUTLOZE  AANSPRAKELIJKHEID  .............................................................................  37   III.  ONGERECHTVAARDIGDE  VERRIJKING  ....................................................................  38   1.  ONGERECHTVAARDIGDE  VERRIJKING  IN  HET  ALGEMEEN   ........................................  38   3.  REGRES-­‐  OF  VERHAALSRECHTEN  (RÜCKGRIFFSKONDIKTION)  ..................................  43   4.  VERGOEDING  VOOR  GEMAAKTE  KOSTEN  E.D.  ........................................................  44  

1

5.  ANDERE  BIJZONDERE  REGELS  .................................................................................  44   6.  VOORDEELSAFDRACHT  ...........................................................................................  45   IV.  ANDERE  BRONNEN  VAN  VERBINTENIS  ..................................................................  45   1.  ZAAKWAARNEMING  ...............................................................................................  46   2.  NATUURLIJKE  VERBINTENIS  ....................................................................................  46   3.  ANDERE  GEVALLEN  .................................................................................................  46   IV.  RECHTSTREEKSE  RECHTSBESCHERMING  VAN  SOMMIGE  SUBJECTIEVE  RECHTEN  ...  46   V.  VERBINTENISSEN  IN  HET  ALGEMEEN  ......................................................................  47   1.  BEPALING  VAN  DE  INHOUD  VAN  DE  VERBINTENIS  ..................................................  47   2.  MODALITEITEN  VAN  NAKOMING   ............................................................................  51   3.  PLURALITEIT  VAN  SCHULDENAARS  .........................................................................  52   3.  PLURALITEIT  VAN  SCHULDEISERS   ............................................................................  56   4.  BEËINDIGING  EN  WIJZIGING  VAN  OBLIGATOIRE  RECHTSVERHOUDINGEN  ..............  56   5.  NIET-­‐NAKOMING  EN  SANCTIES  BIJ  NIET-­‐NAKOMING  IN  HET  ALGEMEEN   .................  60   6.  SANCTIES  BIJ  NIET-­‐NAKOMING:  GEDWONGEN  UITVOERING  IN  NATURA  ................  64   7.  OPSCHORTINGSRECHTEN  EN  VERGELIJKBARE  REMEDIES  ........................................  65   8.  SANCTIES  BIJ  NIET-­‐NAKOMING  VAN  WEDERKERIGE  CONTRACTUELE   VERBINTENISSEN:  ONTBINDING  EN  UITDRUKKELIJK  ONTBINDEND  BEDING  ................  67   9.    GELDSCHULDEN  EN  RENTE;  BEPERKING  SCHADEVERGOEDING  WEGENS  STILZITTEN   (VNL.  INTEREST)  .........................................................................................................  70   10.  SCHADEVERGOEDING  WEGENS  NIET-­‐NAKOMING  .................................................  73   11.  SCHULDVERGELIJKING  ..........................................................................................  77   12.  VERJARING  ...........................................................................................................  79  

2

© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 13.  VERHAALSRECHTEN  VAN  SCHULDEISERS  ..............................................................  87   VI.  WIJZIGING  VAN  PARTIJEN  BIJ  EEN  VERBINTENIS  ...................................................  89   1.  OVERGANG  VAN  SCHULDVORDERINGEN  (ACTIEFZIJDE)  ..........................................  89   2.  OVERNAME  VAN  SCHULD  .......................................................................................  95   1.  ALGEMEEN  .............................................................................................................  95   2.  DELEGATIE   ..............................................................................................................  96  

3

t. gegevens die men tijdens onderhandelingen heeft verkregen.pdf = RW 20112012.in geval van rechtsmisbruik. JLMB 2011. 4 .just.juridat.fgov. Hof Luik 26 juni 2008. D. zie de W. 1 JT 2008. MERTENS “Mag de vrije beroepsbeoefenaar eindelijk gewoon onderneming heten ?”.Algemeen: uitsluiting van vrije beroepen uit toepassingsgebied is in beginsel ongrondwettig (GwH nr.0027. . zijn vatbaar voor rechtsmisbruik. Hof Bergen 14 oktober 20081). b) Marktpraktijken WMPC 2010 . PONET.F. 7 oktober 2011)5.0525.09. 7 oktober 2011. "Notariat et courtage immobilier: soleil à l'horizon" = NjW 2010. KOHL. http://jure. ook de vrijheid om al dan niet te contracteren is dat.a.be/public/n/2011/2011-192n. Vgl. zie B. een partij op kosten jagen en aan het lijntje houden en dan plots onderhandelingen afbreken kan een fout uitmaken (bv. C. 4 september 2000). RW 2012-13.10.pdf. Vaak gelden er confidentialiteitsplichten m.F. http://www. 4 C. http://www. .juridat. 3 GwH nr.be/public/n/2011/2011-055n.I. maar is ook toegestaan aan notarissen voor zover de activiteit accessoir blijft aan hun hoofdopdracht (akten verlijden). niet enkel subjectieve rechten s. RECHTSHANDELINGEN 1.V.wanneer er een bestaande verbintenis is tot contracteren (meestal een contractuele). .fgov. 55/2011 van 6 april 2011. ook Raad van State nr.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100611-2 = JT 2010. 5 Cass. voor een wettelijk geregeld voorbeeld. Cass. contractsweigering kan dus in bepaalde gevallen abusief zijn (Cass.just. 442). 193. 11 juni 20104: onroerende makelaardij is weliswaar in beginsel een daad van koophandel.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20111007-1. Precontractuele plichten a) Onderhandelingen en goede-trouw-eis De goede-trouw-eis speelt ook in de contractuele faze (o. GwH 15 december 2011. 758 2 Voor een overzicht van de rechtspraak in toepassing van deze wet. 786 noot K. 192/20113) Relevant voor precontractuele verhoudingen: . “De wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten: zes jaar toepassing in de praktijk”.const-court.s. c) Contractsweigering Contractsweigering is onwettig in een drietal gevallen: . Immers.Bij bepaalde praktijken is de sanctie dat consument goed of dienst mag houden zonder te betalen (reeds sinds 2007). 536 en bijbehorend artikel van B. 162. Parallel onderhandelen mag zolang men tegenpartij niet op het verkeerde been zet (bv.b. 19 december 2005 Precontractuele informatie bij commerciële 2 samenwerkingsovereenkomsten .const-court. http://jure.wanneer dit volgt uit de regels van mededingingsrecht.Cass.065 van 6 mei 2009. 903 n.

24 juni 2010.11. W. C. is de nietigheid in de meeste gevallen een relatieve nietigheid ten gunste van enkel de informatiegerechtigde (bij koop-verkoop omzeggens altijd de koper) (bv.0680.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20100624-3 = RABG 2010.just. hier is nietigverklaring maar mogelijk indien er inderdaad een dwaling is. 18-22 en 25-27 . MALFAIT & L. 4 mei 2012. 94 ten 6° en 98 WMPC.bijzondere informatieplichten in bijzondere wetten en decreten. "Nietigheid van de verkoopovereenkomst wegens ontbrekende bodemattest: mind the gap!".fgov. http://jure.juridat.09. Dat geldt bv. 19 december 2005 Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. maar om het nadeel van de onzekerheid weg te nemen. voor de informatieplicht over stedenbouwkundige vergunningen van het verkochte goed: Cass. enz. 1130 n.a.juridat.fgov.enerzijds ervoor zorgen dat een partij niet contracteert in dwaling – zie de bespreking verder. C. * Functies van informatieplichten Informatieplichten kunnen meerdere functies hebben: . 41. T.N. kan die ook gelden wanneer er geen dwaling is7.informatieplichten kunnen ook als functie hebben een partij precontractueel kosten te besparen (en in die zin schade te vermijden). 8 Cass. Indien die plicht met nietigheid gesanctioneerd wordt. .just.0065. 45 I WMPC bij overeenkomsten op afstand).juridat.0060.7 Wet 11 juni 2004 ter bestrijding kilometerfraude). In andere gevallen dient een document slechts in uitvoering van de overeenkomst te worden afgeleverd. 5 . C.fgov. voor de verplichte informatie van het bodemattest. KERKSTOEL. nr.just. precontractuele informatieplichten in art.in Dienstenwet 26 maart 2010 met o. rekening houdende met de door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie en met het door de consument meegedeelde of redelijk voorzienbare gebruik) en enkele bijzondere bepalingen (art. afgedwongen aankopen) zie art.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 d) Precontractuele informatieplichten .in WMPC voor consumentenovereenkomsten: art. niet om dwaling te vermijden.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20111103-4). e) Verbod betaling te vragen voor ongevraagde producten (Zgn. onder meer verkoop vastgoed. 4 WMPC (over belangrijkste kenmerken product of dienst en over de verkoopsvoorwaarden. bv.N. . http://jure. 3 november 20118). 7 Cass. Waar de informatieplicht met nietigheid wordt gesanctioneerd. .anderzijds kan het zijn dat een partij gewoon recht heeft op de informatie.F.dubbele functie * Bepalingen inzake precontractuele informatieplichten: . de Car-Pass bij tweedehandswagens (art. http://jure. 6 Zo Cass.11.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20120504-4.algemene informatieplicht door de rechtspraak ontwikkeld . dit sluit natuurlijk niet uit dat de overeenkomst nog kan worden nietig verklaard op grond van bedrog (maar dus niet op grond van het loutere feit van de niet-afgifte van het document6). 3 november 2011. Wet betalingsdiensten.

de ontbinding en de nietigverklaring12.geldig is gebeurd). 6 . Een aanbod is in regel bindend gedurende de in het aanbod gepreciseerde termijn. het inroepen van de verjaring.0206. C. enz.N.). of bij gebreke daarvan. 9 Cass. 24 december 2009.09. d. maar waarop een betalingsbelofte volgde). B. 606. gedurende een redelijke termijn (onder meer Cass. 24 december 200911). 15 april 20119).fgov. VAN DEN BERGH. Toepasselijke rechtsregels Een eenzijdige belofte is geen "quasi-contract". 8 oktober 2009. Deze regel geldt niet bij de internationale koop (Weens kooprecht). http://jure. voorkooprecht of naastingsrecht. http://jure. de uitoefening van een optie. zoals bij een EBVBA en vaak bij een stichting) en het testament.N. 8 oktober 2009)13.N.just. nr.. 12 Waar er een rechterlijke beslissing vereist is.0024.0316.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20091224-3.08. Cass.10. zal volgens een opvatting de rechter een constitutief vonnis uitspreken.fgov. Verder geschiedt de uitoefening van een wilsrecht in beginsel steeds door middel van een eenzijdige rechtshandeling (bv. 11 Cass. soms eenzijidg.2. 24 december 200910: een betalingsbelofte is bindend en houdt afstand in van een verweermiddel dat tegen de aanspraak op betaling kon worden ingeroepen (in casu verhaalsrecht van een verzekeraar dat niet tijdig was ingeroepen. nr.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20091008-1 = RW 2011-2012. overeenkomsten (vgl. volgens een andere opvatting echter een declaratoir vonnis waarin hij vaststelt dat de uitoefening van het wilsrecht door de gerechtigde – mogelijks door het instellen van de eis . Men kan ook denken aan de aanvaarding van een nalatenschap.juridat. de actio pauliana. 1033 n. Zo ook heeft een eenzijdige afstand van recht in beginsel bindende kracht en is daartoe geen aanvaarding vereist (Cass. 15 april 2011. b) Bindende kracht van een eenzijdige rechtshandeling Toepassingen Cass. Andere bijzondere vormen van eenzijdige rechtshandelingen zijn de oprichting van een rechtspersoon (meestal meerzijdig. enz. 13 Cass. RW 2011-2012. doordat het alle elementen bevat die noodzakelijk zijn opdat door de aanvaarding een overeenkomst tot stand kan komen (voldoende inhoud).juridat. Totstandkoming van overeenkomsten en andere rechtshandelingen a) Bindende kracht van een aanbod Een aanbod verschilt van een voorstel of uitnodiging om een aanbod te doen. aanvaarding is niet vereist. 24 december 2009.i. C. maar een rechtshandeling waarvoor in beginsel dezelfde bewijsregels gelden als voor meerzijdige rechtshandelingen. 10 Cass.just. nr. de bekrachtiging. C.

zie ook Hof Luik 29 april 200819 (bank wekt foutief de schijn jegens de schuldeisers dat de schuldenaar betaald heeft) e) Bewijs rechtshandeling Capita selecta: 1° Wat is schriftelijk ? . 20-10-2000.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120216-11. http://jure. 7 .elektronische handtekening. 2 april 201022. Deze geldt enkel in burgerlijke zaken. een stilzwijgen in omstandigheden waar men had moeten spreken).0137. kaderwet: Wet certificatiedienstverleners) 2° De gedraging als stilzwijgende bekentenis .08.F. 25 mei 200920. maar uit een “omstandig” stilzwijgen kan een toestemming worden afgeleid (d. nr.een buitengerechtelijke bekentenis vereist niet dat het document is opgemaakt met de bedoeling als bekentenis te dienen (Cass. F. verruiming van "schriftelijkheid" (W.0645. http://jure. 1341 iz. 18 RW 2008-09. http://jure.just. http://jure. Cass. 2044 BW is geen vormvereiste. maar een bewijsregel. 15 Cass. 758. C.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110606-3. 19 maart 2012.juridat. 23 januari 201221). voor een bekrachtiging Cass.11.0186.fgov.11.juridat.F. 16 Cass. 20 Cass. 23 januari 2012. in casu van een minnelijke beëindiging van een huurovereenkomst.fgov.juridat.just. 21 Cass. d) Wilsovereenstemming en vertrouwensleer De overeenkomst is niet gesloten zolang er punten open zijn waarvan de invulling voor een der partijen een voorwaarde is voor sluiting (bv.F. 19 Justel F-20080429-7. Voor de vertrouwensleer. S. Bv. is dat geen vormvereiste.10. afgeleid uit de gedraging van partijen: Cass. in werking 1-1-2001.0028. Ook het geschriftvereiste bij dading in art. Arbeidshof Gent 12 januari 200718 (legt de verbinding met de bewijsregels van art. 373. 14 Cass.10.N. nr. zelfs van beschikking. De vertrouwensleer vindt ook meer en meer toepassing tussen partijen.juridat. 16 februari 2012.just. . Hof Bergen 14 oktober 200817). Wanneer de wet vereist dat een toestemming “uitdrukkelijk moet zijn”. Zie bv.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 c) Vorm van de toestemming Louter stilzwijgen vormt geen toestemming.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20120319-2. Bewijs tegen een geschrift).Voor een voorbeeld van een buitengerechtelijke bekentenis.F. Zo is een lastgeving “uitdrukkelijk” van zodra er geen twijfel bestaat over de wil van de lastgever om de handelingen. 6 juni 2011.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20090525-4.fgov.just. aan de lastgever op te dragen15.i. C. 17 JT 2008. 6 juni 201114. 25 mei 2009. C. niet in handelszaken16.0052.

maar als regel kan men stellen dat een omstandig stilzwijgen een aanvaarding inhoudt – of het stilzwijgen omstandig is hangt ervan af of er een protestlast bestaat. f) Zgn. 271. Indien schriftelijkheid door de wet of de overeenkomst wordt voorgeschreven. geldt art. in die zin dat de kennisgeving kan gebeurden op elke wijze die in de gegeven omstandigheden passend is. 25 Bv. dan is dat het tijdstip en de plaats waarop de aanbieder van de aanvaarding door de wederpartij kennis neemt of daarvan redelijkerwijze kennis had kunnen nemen (Cass.N.N.0080. en dat dit juist niet algemeen geldt bij een ingebrekestelling tot betaling van een schadevergoeding24. http://jure. de relevantie hiervan is erg beperkt aangezien ook de overeenkomst om geld uit te lenen een bindende overeenkomst is (ook al het die dan leningsbelofte). h) Tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand op het tijdstip van aanvaarding.fgov.juridat. 25 II WvKh. 788.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20101015-4 (weliswaar in een fiscale zaak) 27 Cass.0206.3° Stilzwijgen als aanvaarding wanneer men diende te protesteren: . nog Hof Antwerpen 4 januari 2010.i. 2 april 2010. zakelijke overeenkomst Traditioneel wordt gesteld dat de geldlening een “zakelijke” overeenkomst is die eerst door de overhandiging tot stand komt. C. – zo Cass. de regel wordt nog verder uitgehold – terecht – doordat de overhandiging ook kan geschieden in de vorm van een schuldvernieuwing (een schuldvordering op een nog niet betaalde koopprijs omzetten in een lening)26. maar niet nadat eerst is vastgesteld dat er wel degelijk een aanvaarding is geweest. NjW 2010. 24 Bv. Incoherent is wel de rechtspraak die stelt dat tegen een aanvaarde factuur tegenbewijs mogelijk is25 – logisch is er enkele tegenbewijs mogelijk tegen een vermoede aanvaarding. 26 Cass. 15 april 201127). 2281 BW (verruiming van het begrip “schriftelijk”). 24 januari 2008. 15 oktober 2010. Hof Gent 22 september 2010. nr. 15 april 2011. RW 2011-2012. 232. 931. Voor een kennisgeving gelden in beginsel geen vormvereisten. 23 Incoherent is dat een deel van de rechtspraak daarbij een onderscheid maakt tussen de factuur voor leveringen uit koop-verkoop en andere facturen.rechtspraak inzake stilzwijgen bij ontvangst factuur en vergelijkbare schriftelijke aanspraken blijft incoherent. zijn partijen of hun vertegenwoordigers in de tijd of in de ruimte van elkaar verwijderd. het testament) geldt dat een rechtshandeling maar uitwerking heeft bij ontvangst (ontvangstbehoevende rechtshandelingen). F. g) Ontvangstvereiste – vormvereisten voor kennisgevingen Op enkele uitzonderingen na (bv.10. dit wordt – m.just.09. 8 . ten onrechte – gegrond op de letter van art. 22 Cass. In die zin veronderstelt een rechtshandeling een kennisgeving. RW 2012-2013. RABG 2008. in hoofde van professionelen en overheden wordt aanvaard dat er in beginsel een protestlast bestaat bij ontvangst van een factuur23.

NFM 2008.N.Gebondenheid De persoon in wiens naam wordt gehandeld is daaraan gebonden bij: a) bevoegdheid van de handelende persoon volgens de interne verhouding of b) “schijnvertegenwoordiging” (of liever : echte vertegenwoordiging gegrond op een toerekenbaar vertrouwen op bevoegdheidsverlening).be/PersoonlijkeZekerheden. 2 september 201030. 3. zie verder.pdf. Algemeen: zie mijn syllabus http://storme.pdf.bijkomende nietigheidsgrond. DE DECKER. art. 15 april 2011.47 WMPC. k) Wettelijke herroepingsrechten Deze vinden we bijna uitsluitend in het consumentenrecht.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 Wanneer een partij die een aanbod dat bevoegdelijk gedaan is door een vertegenwoordiger aanvaardt. en in een aantal bijzondere wetten (bv. C.deze impliceren onmogelijkheid van alle-sommen-borgtocht.h. 11° KB 12 januari 2007 vastgoedmakelaars). Cass. 28 Cass. Cass. 959 persoonlijke zekerheden op 9 . 20 juni 1988.10. 60 en 46 . Wet-Breyne: zie mijn syllabus (versie oktober 2010) op http://storme. niet van borgtocht voor toekomstige termijnen uit een bestaande rechtshandeling. 25 juni 200429. 2. art.vormvereisten . . i) Totstandkoming van een koop-verkoop van onroerend goed Praktijk van de gekruiste optie (artikel H. Cass.0206. 20 januari 2000. j) Totstandkoming (kosteloze) borgtocht Wet kosteloze borgtocht 2007: . 29 RW 2006-07.be/ZCRverbruikers. nr. zie daarvoor Cass. 15 april 201128). i.b.minnelijke ontbinding fiscaal quasi neutraal . . 285) Van belang in het Vlaams gewest: . komt er een overeenkomst tot stand met de vertegenwoordigde indien de vertegenwoordigde of diens nieuwe vertegenwoordiger van de aanvaarding kennis heeft genomen of hiervan redelijkerwijze kennis kon nemen (Cass.termijn commandverklaring voor particulieren verlengd naar 5 dagen. maar die aanvaarding verkeerdelijk richt aan de op dat ogenblik niet langer bevoegde vertegenwoordiger. Resultaat: wordt nauwelijks nog gebruikt in de praktijk. Vertegenwoordiging a) Gewone vertegenwoordiging De gewone vertegenwoordiging betreft het handelen die in naam van iemand anders.

Zomergem 12 december 2008.Bijzondere regels (“Prokura-systeem”) bij bepaalde gepubliceerde mandaten van organen van vennootschappen (niet-tegenwerpelijkheid van interne beperkingen behoudens effectieve kennis door derde). JLMB 2012. en het mandaat van de gerechtsdeurwaarder die over de uitgfite van de uitvoerbare titel beschikt. . . c) Middellijke vertegenwoordiging Middellijke vertegenwoordiging betreft de tussenpersoon die in eigen naam optreedt voor andermans rekening (openlijk dan wel verborgen). jaarverslag Cass.enerzijds geeft het de wederpartij een aanspraak op de vertegenwoordiger als er geen tijdige overname is. Venn (voorheen 13bis VennW) bevat een specifieke regeling met termijnen voor de oprichting en overname van de verbintenissen door de vennootschap: .just. Het verwart wel enkele zaken . zodat beiden in solidum aansprakelijk waren voor de terugbetaling. Het moet ons dus aanzetten tot 30 C. zie hoger. b) Optreden in naam van te noemen of op te richten derde In deze gevallen verdwijnt de vertegenwoordiger uit de rechtsverhouding indien aan de voorwaarde van vervanging is voldaan. 2009. 60 Wb. maar in zijn algemeenheid is dat onjuist. aanvaardde het Hof van cassatie dat een auteursrechtenvereniging tegenover derden zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid kan bewijzen door middel van de lijst van lastgevers die de vereniging krachtens art. de legitimatie wordt door de wederpartij betwist. toestemming wederpartij is niet vereist voor het niet verbonden zijn van de vertegenwoordiger32. C.K. Verbintenisrechtelijk is er in beginsel geen rechtstreekse rechtsverhouding tussen principaal en derde-wederpartij. B.anderzijds geeft het ook een recht aan de oprichter om zich op die bepaling te beroepen33. Wat de verkoper betreft is dat zeker terecht.0014. nr.F). 976 32 Bv. 14 september 2000. 10 .1668. C. Vred.F. RW 2009-2010. Wat de eigenaar betreft was dat in casu misschien terecht.juridat. 34 nr. W. SAMOY..08.10. 24 oktober 200834 over de bekrachtiging van de verkoop door iemand die in eigen naam andermans goed verkocht. "Bekrachtiging en rechtstreekse aanspraken tussen lastgever en wederpartij na ene optreden van een onbevoegde lasthebber in eigen naam". Ruud JANSEN. http://jure.. I. commandverklaring bij onroerende verkoop.N.F. RW 2009-10.Legitimatie: wat het omgekeerde probleem betreft. 1739.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100902-3 31 een arrest van 30 maart 2011 (P. 45.. en die consulteerbaar is31. Een interessant arrest is Cass. 2008. 606 n. Optreden in naam van een rechtspersoon in oprichting: art.volgens het arrest was de eigenaar door de bekrachtiging toegetreden tot de overeenkomst. nl. T.10..fgov.98/0311. 69 n. 66quater § 2 Auteurswet permanent moet bijhouden (en jaarlijkse aan de controlediensten moet overmaken). 33 Cass.Not. Sabam t. . vergelijkbaar bijzodner is ook de regel inzsake het mandaat ad litem advocaat.0065.b.

dat enkel bij verkoop speelt. 30 maart 200937: in een overname-overeenkomst bedingt de verkoper dat de koper de door de verkoper aan een tussenpersoon verschuldigde commissie zal betalen. zoals de gerechtigde informeren enz. Het Vlaams decreet harmonisatie voorkooprechten van 25 mei 2007 is op 1 oktober 2012 in werking getreden (met het elektronisch loket voorkooprechten).0302. in het bijzonder dat ten gunste van de pachter en een reeks voorkooprechten ten gunste van de overheden. 16 januari 200636. 36 nr. Bij miskenning van een wettelijk voorkooprecht heeft de voorkoopgerechtigde een naastingsrecht (recht van indeplaatsstelling). Cass. b) Derdenbeding Het recht van de derde ontstaat rechtstreeks in zijnen hoofde en passeert niet langs het vermogen van de bedinger: Cass. 11 . Bij vennootschapseffecten gelden wel voor de geldigheid van de verbintenis de beperkende regels van het Wb. Ontstaan rechten van een derde uit overeenkomst a) Voorkooprechten en naastingsrechten * Er zijn een reeks wettelijke voorkooprechten.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 voorzichtigheid bij het formuleren van verklaringen die een bekrachtiging inhouden: het is best uitdrukkelijk te bepalen dat men enkel de onbevoegdheid van de verkoper wil helen maar niet toetreedt tot de overeenkomst of diens verbintenissen.juridat. Conventionele voorkeurrechten worden niet gesanctioneerd met een naastingsrecht maar enkel met contractuele remedies tussen partijen. in die zin hebben ze geen zakelijke werking.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20060116-8 37 http://jure.just. 4. C.Venn.juridat. “eventueel recht” (preciezer: eventueel wilsrecht) op het voorwerp ervan inhoudt. Een conventioneel voorkooprecht beperkt de verhandelbaarheid van een goed niet.). en is naar gemeen recht dus aan geen bijzondere beperkingen onderworpen (althans wanneer het recht binnen een redelijke termijn na aanbod moet worden uitgeoefend).fgov. Het derdenbeding kan in hoofde van de bedinger animo donandi zijn. of om een ruimer voorkeurrecht. bij overeenkomst wordt dan aan de gerechtigde een recht toegekend dat in de meeste gevallen een zgn. 863.04.just. * Conventionele voorkeurrechten35 zijn mogelijk.fgov. actueel is het recht de keerzijde van een verbintenis van de wederpartij om niet te doen (gepaard aan bijkomende verplichtingen te doen. zie voor het laatste bv. http://jure.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090330-10 = RW 2011-2012. maar ook animo solvendi. 35 Het kan om een voorkooprecht in enge zin gaan. Ook in een aantal andere gevallen bestaat er een wettelijk naastingsrecht. De specifieke regels verschillen ten dele van geval tot geval.F.

TBBR 2008. 387 n.Causa stipulandi bedinger derdebegunstigde dekkingsverhouding: oorspronkelijke overeenkomst (causa promittendi) resultante rechtsverhouding belover 5.i. De geldigheid of nietigheid van een rechtshandeling moet in beginsel beoordeeld worden op grond van de feiten bij het stellen van die rechtshandeling (en wordt dus niet bepaald door latere feiten). 12 .Cass.Voorwerp ? Zie voor een geval van ongeoorloofd voorwerp Cass. 29 september 200839: overeenkomst met als doel de vrije beroepsuitoefening te beletten is absoluut nietig. Anders Hof Bergen 26 januari 2010. 18 maart 1988. . 1041 kritisch n.Lg. DELNOY. Jaarverslag cass. JLMB 2010. DIRIX = Ann. 8 april 1999 (onwettige woning brandt af) en 15 mei 2000 (“van openbare orde” sluit niet altijd uit dat erover een overeenkomst . KOHL. C. dading -mogelijk is) 38 Voor een recente overzichtsstudie. JLMB 2009. VAN OEVELEN e. 1989.. 1100. . TPR 2011. 103 n. I.c. maar dubbelzinniger Cass.0443F.06. MOREAU-MARGREVE & P. de sanctie van vormvereisten. 44 40 Bv. zie hoger. zie A. I 868 = RW 1988-89. a) Absolute nietigheden – ongeoorloofdheid voorwerp of oorzaak38 . 1355 v. 39 nr. B. E. “De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden: algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”. Nietigheden W. Pas. Hof Luik 30 november 2006. DUPONT.Verkoop met prijsbewimpeling: het beding van prijsbewimpeling is nietig.b. maar de gedissimuleerde verkoop zelf is geldig40. Met hetzelfde resultaat. 2008. 711 n.a.

23 maart 200644).129. ingevolge een nietigverklaring van een beslissing van de gemeente door de toezichthoudende overheid45.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 . HAENTJENS. 46 RW 2009-2010. deze sanctie lijkt me niet de juiste te zijn43.pdf. nr.dwaling 1° Dwaling algemeen Dwaling draait in hoofdzaak rond 2 elementen: het substantieel karakter van het voorwerp van de dwaling en de verschoonbaarheid van de dwaling zelf. Conversie ? Vervanging van nietig beding door een ander kan niet indien dat niet berust op de toestemming van de partijen (Cass. bv. F.juridat. 5 maart 2012. 43 Terecht kritisch F.fgov.65. dus 2 elementen: . is nietig volgens Hof Gent 200441. http://jure.pdf) n. 13 . 45 Cass.subjectief doorslaggevend voor de toestemming . RABG 2007. kh. waarvan de wederpartij op de hoogte hoorde te zijn en zonder hetwelk de overeenkomst niet zou zijn gesloten" (Cass.0069.36/web/pdf/073_240907_1735.65. 189. 24 september 2007)46. S. dit is een vorm verbeurdverklaring. 42 Bv. Volgens cassatie 2001 is de overeenkomst maar nietig indien ze strekt tot behoud van een wederrechtelijke toestand. Sommige rechtspraak gaat een stuk verder en beschouwt de aanspraak op betaling van de aannemingssom door de aannemer in geval van misdrijf als een onrechtmatig voordeel42. 41 Hof Gent 26 november 2004. zie vorige voetnoot. De overeenkomst met een overheid is ook nietig indien de beslisisng tot het sluiten ervan nietig is.36/web/pdf/075_290509_0743. Dat laatste beoordelen houdt een afweging in van onderzoeks.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20120305-2. 743 (http://80. “(Geen) vergoeding voor de aannemer voor werken uitgevoerd zonder of in strijd met een stedenbouwkundige vergunning?”. 44 JT 2007.just. RW 2011-2012.F.kenbaarheid daarvan voor de wederpartij. 28 juni 1996). a) Het "substantieel" karakter van de dwaling (het BW spreekt van "de zelfstandigheid van de zaak") Substantieel "is elk gegeven dat doorslaggevend is geweest voor de partij om de overeenkomst aan te gaan.129. Hof Gent 29 mei 2009. 1735 = http://80.en informatieplichten van beide partijen (in het arrest van 24 september 2007 werd een beslissing verbroken die enkel had vastgesteld dat de dwalende de wederpartij niet geïnformeerd had). b) Wilsgebreken . 627. Beide aspecten staan vandaag in de sleutel van informatieplichten (zie al Cass.Bij stedebouwmisdrijven: een aannemingsovereenkomst voor vergunningsplichtige werken waarvoor geen vergunning is. Betreffende wat dwalende zelf moest weten is er geen informatieplicht (Vb.09. b) De verschoonbaarheid van de dwaling Dit wordt bepaald door de vraag of de dwalende een onderzoeksplicht had en/of de tegenpartij een informatieplicht of verkeerde informatie gegeven heeft onverschoonbare dwaling. HAENTJENS.

be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20120328-3. 579 betreffende de aankoop van een appartement waarvan in de verkoopovereenkomst foutief was bepaald dat het stedenbouwkundig in orde was. 55 Bv. nr. 72.2083. 6 februari 2009. zie Hof Brussel 12 januari 200452. 1601. http://jure.d. RW 2010-2011. 51 nrs.fgov. Dit geldt dan ook evenzeer voor de dwaling als wilsgebrek. T.gegeven het feit dat de dwalende werd bijgestaan door een professionele raadgever. in de Codex Ruimtelijke ordening e.F en C.). Anders is het wanneer de wet uitdrukkelijk een informatieplicht oplegt (bv. P.2083. De informatieplicht van de wederpartij en de onderzoeksplicht van de dwalende zelf worden mede gewaardeerd aan de hand van hun positie en de bijstand van derden waarover ze beschikten of waarin ze hadden moeten voorzien (bv.0478.F 52 RW 2007-2008. 23 oktober 200851). 473. 54 Cass.just. 28 maart 2012. de notaris die tekortgeschoten is in zijn informatieplicht . de nietigheid van een andere rechtshandeling pas later retroactief komt vast te staan. 47 RW 2007-8. 279. 48 RW 2007-8.Brussel 10 september 200747). In het strafrecht is de maatstaf traditioneel iets strenger. koper bijgestaan door een notaris.just. 28 maart 2012. dat de dwaling daar in beginsel onoverwinnelijk moet zijn – maar de recente rechtspraak aanvaardt de dwaling reeds indien elk redelijk en zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden ze zou hebben begaan53. Maar het feit dat bv. nl. 49 Bv. http://jure. Met name geldt de dwaling daar indien de dwalende gehandeld heeft ingevolge een door de bevoegde overheid verleende vergunning die regelmatig lijkt te zijn54. sluit het beroep op dwaling (gebaseerd op de vooronderstelling van geldigheid van die rechtshandeling) niet uit55. NjW 2011. betekent dat gebrek aan kennis in beginsel niet vrijstelt van de naleving ervan en noch minder van de toepasselijkheid ervan. d) Dwaling over toekomstige feiten ? Dwaling heeft altijd betrekking op een verkeerde voorstelling van een element op het ogenblik van het stellen van de rechtshandeling.11. Ook is er in beginsel geen onderzoeksplicht ten aanzien van foute informatie die door de wederpartij is gegeven.m. Toepassing bv. 53 Cass. 50 Bv.Not.11. Dat iedereen geacht wordt de wet te kennen. nr. Hof Antwerpen 1 maart 2010.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20120328-3. Het feit dat de overeenkomst niet nietig wordt verklaard omdat de dwaling niet verschoonbaar was .06. Hof Brussel 17 november 2009. Cass. sluit niet uit dat in de interne verhouding tussen de dwalende en diens raadgever deze laatste aansprakelijk kan zijn (bv. Voor een vergelijkbaar geval van aansprakelijkheid van de notaris. in casu omtrent het bestaan van een verkavelingsvergunning die later werd nietig verklaard door de Raad van State. 2000.fgov. 1559.06.zie bv. maar sluit niet uit dat iemand een rechtshandeling kan vernietigen wegens rechtsdwaling die aan de andere vereisten voldoet.juridat.F. koper bijgestaan door een expert-landmeter50).F. C. 14 .0158. P.juridat. Cass. ook al gebeurde dat niet bedrieglijk49. c) Rechtsdwaling ? Naar gemeen recht kan de dwaling zowel de feiten als het recht betreffen. hof Antwerpen 12 juni 200648.

Cass.10.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 2° Dwaling en "valse oorzaak" De “Oorzaak” is het “geheel van de beweegredenen” volgens Cass. Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091022-5 61 Arr.geen nietigheid wegens rechtsdwaling (2052 II BW). 23 september 197761. Hof Luik 14 november 200662. 24 september 200757). 22 september 2011. RW 2009-2010. 21. 18 maart 201063 (ook bij eigen zware fout kan men vernietigen bij bedrog door de wederpartij).N. De nietigheid kan ook ingeroepen door een partij bij de dading die geen partij was bij die uitspraak (Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100318-5.F. E. wat allicht het verschil verklaart. Y.0380.06. 25 op grond van ‘fraus omnia corrumpit’. 60 C. 15 mei 200959).v. W.N. Er is natuurlijk geen tegenstrijdigheid tussen de regel dat de geldigheid moet worden beoordeeld op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.juridat. 22 oktober 200960: geen nietigheidsgrond indien de partij kennis had of kon hebben van die titel) c) Wilsgebreken . http://jure. http://jure. .onwetendheid dat er reeds een in kracht van gewijsde gegane uitspraak is over het geschil (2056 I BW). In de meeste geschillen over de oorzaak gaat het om een vorm van dwaling. "Des effets de la négligence ou de l'imprudence de la victime du dol". KRINGS = RCJB 1980.just. 62 TBH 2008.bedrog. 14 maart 200856 (dat arrest zegt overigens niet veel).fgov. achteraf ontdekt wordt dat die beweegreden reeds onjuist was op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst (vgl. 62. 57 C.just. DE CORDT 63 C.N.0506. 58 Cass. en de regel dat de nietigheidsgrond kan worden aangetoond op grond van latere gegevens: er is immers maar een wilsgebrek zoals dwaling of bedrog wanneer die dwaling of dat bedrog na de sluiting aan het licht komt (maar reeds aanwezig was bij de sluiting).0461. 1641 n. 22 september 201158). RW 2010-2011. Cass.05. 1978.N. waarbij nl. men ontsnapt hieraan niet door de nietigheid te gronden op de afwezigheid van oorzaak of valse oorzaak (zie Cass.fgov.0502. "De invloed van de nalatigheid van de bedrogene op de vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling". MATTHYS. met concl. Jaarverslag cassatie 2010. adv.08. 2011 over oorzaak dwaling (+ later arrest GwH) 3° Dwaling bij dading Bij dading zijn er enkele bijzondere bepalingen inzake dwaling als nietigheidsgrond: .-gen. geweld Bij bedrog is er geen vereiste van verschoonbaarheid van de dwaling: Cass. Vgl.0107. RW 2010-2011. 107. evenwel werd hier het gebrek aan oorzaak aangevoerd en niet de dwaling (wellicht precies omdat het om een dading ging). . Zie echter Cass. TPR 1986. NORDIN "Het bewijs van het bestaan van een (on)geoorloofde oorzaak van een overeenkomst op grond van feiten die zich na het sluiten van die overeenkomst hebben voorgedaan". 1183 e. 162 n.0427. DE BONDT.08. Qua resultaat lijkt dit arrest strijdig met het arrest van 6 februari 2009. 15 .juridat. C.latere ontdekking van een titel die het recht betreft waarover de dading gaat en aantoont dat een van de partijen dat recht niet had (2057 II BW. (32) noot J. 56 C.08. 59 C. ook verder inzake gedeelde aansprakelijkheid.

just. op vordering van de lener. 16 . In enkele andere gevallen zijn de vereisten versoepeld en wordt het misbruik als het ware vermoed: Wet kosteloze borgtocht 2007: nietigheid bij disproportie met terugbetalingsmogelijkheden (begroot bij het aangaan borgschuld). 6 LVO. nr.0051.juridat. 31 maart 2011. dat bv.Nietigheid wegens benadeling bij verdeling (887 BW): geldt elke handeling die ten doel heeft de onverdeeldheid onder de mede-erfgenamen te doen ophouden. vermindert de rechter.09. noot 'Toepassing van artikel 88 lid 1 BW op een transactionele verdeling'. 9 november 2012. http://jure. diens verplichtingen tot de terugbetaling van het geleende kapitaal en de betaling van de wettelijke interest”.N 67 Cass. van de hartstochten of van de onwetendheid van de lener.0637F 66 Cass. 1907 ter BW. C. een interest of andere voordelen heeft doen beloven.b. 755 n. ruil en dading of anders genoemd zijn67.h. B. 1599 BW 64 Bv. Bij een koppel kredietnemers mogen die beoordeeld worden op grond van mogelijkheden van beiden (Cass. zelfs al mocht die handeling koop. 9 november 201266). 28 januari 2010.Nietigheid enkel in de wettelijk bepaalde gevallen. Bij verzekeringsovereenkomsten wordt het bedrog nader geregeld in art. nr.fgov.d. C.F. 742 = NjW 2010. waarvan de inhoud sterk oevreenkomt met het leerstuk in het algemeen: “Onverminderd de toepassing van de bepalingen tot bescherming der onbekwamen of betreffende de geldigheid der overeenkomsten. C. http://jure. 325. met misbruik van de behoeften.0510. ook geldt bij een regelingsakte voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestemming (Cass.fgov.N. . De leer van de gekwalificeerde benadeling kent enkele wettelijke toepassingen.Bedrog vereist anderzijds wel zowel kunstgrepen (al kan het ook door verzwijging zijn) én bedrieglijk opzet. e) Initiële onmogelijkheid – i. Cass. 887 BW. voor zichzelf of voor anderen. Nieuwe WCK in 2010 (BS 21 juni 2010). e) Wilsgebreken . Zo is er art.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20100128-3 = RABG 2010.WCK: ook beoordeling terugbetalingsmogelijkheden vereist bij sluiten overeenkomst.nietigheden bij kosteloze borgtocht e. Daarbuiten is het een algemeen leerstuk. zoals art. met name het opzet om bij de tegenpartij een dwaling te veroorzaken (een verkeerde voorstelling van zaken op te wekken)64. zich. .benadeling . maar is daar niet toe beperkt. 7 januari 2008. die klaarblijkelijk de normale interest en de dekking van het risico van de lening overschrijden. art. VERLOOY "De vernietiging van een dading wegens benadeling" = RW 2010-2011. 7 januari 200865). d) Wilsgebreken: gekwalificeerde benadeling . 65 Cass. indien de uitlener. C.12.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110331-2. van de zwakheden.juridat.0036.09.06.just.

juridat. 7 januari 201070). het bodemattest.08. RW 2011-2012. nl. maar niet bij het stellen van de handeling.0594. 17 . 70 Cass. 2003 III BW).fr. 1515 afkeurende noot N. Wanneer de lasthebber bij zijn aanstelling bekwaam was. 1599 BW) is een relatieve nietigheid ten gunste van de koper.just. 86. 8 februari 2010. nr. Dit arrest dient dan ook te worden bekritiseerd. Verliest de lasthebber nadien zijn handelingsonbekwaamheid. Traité V (1975) nr. Bij vertegenwoordiging is het de vertegenwoordiger die die bekwaamheid moet hebben. dan verliest hij ook zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid (argument ex art. 5 december 1933. Cass. http://jure. 2° Handelings(on)bekwaamheid lasthebber en vertegenwoordiging Evenwel is de vertegenwoordiging wél geldig wanneer een onbekwame tot lasthebber wordt aangesteld (argument ex art. kan de koper de nietigheid inroepen68. C. f) Nietigheid als sanctie van een informatierecht Zie de bespreking hoger. De handelingsonbekwame kan immers enkel vertegenwoordigd worden op de door de wet bepaalde wijze. VAN HIMME “Verkoop van andermans zaak: een kwestie van geldigheid of van wanprestatie”. 15 september 2011. S. In een arrest van 15 september 201169 oordeelt het hof van Cassatie evenwel dat de koper niet de keuze zou hebben om in plaats van de nietigheid te kiezen voor de sancties voor niet-nakoming. 68 Cass. B.fgov.0569. 1935 II 20.b. VAN LOOCK “De feitelijke bekwaamheid en de handelingsbekwaamheid van een lasthebber”.just. Zolang dat evenwel niet vaststaat. 1466 n. Lastgeving (1997) nr. 7 januari 2010. TILLEMAN. C.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 De nietigheid van de verkoop van andermans goed (art. is de handeling nietig (Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20100107-2 = RW 2011-2012.N. C. Pas. (in de veronderstelling dat uitvoering in natura niet mogelijk is) ontbinding dan wel uitvoering bij equivalent Nochtans is het feit dat de nakoming van de overeenkomst reeds vanaf het begin onmogelijk was in beginsel géén nietigheidsgrond en belet dit niet dat de belover van die verbintenis contractueel aansprakelijk is. 383. onder meer w.0402.08. VAN DEN BERGH. http://jure.juridat. B.N . 3° Handelingsonbekwaamheid lastgever Bij conventionele vertegenwoordiging (lastgeving) moet de lastgever handelingsbekwaam zijn voor de door de lasthebber gestelde rechtshandeling op het ogenblik waarop deze wordt gesteld (eveneens ex art/ 20003 III BW).fgov. 71 Dat de regel algemeen is vinden we onder meer bij DE PAGE & DEKKERS. 1593 n.10. 69 Cass. 1990 BW71).be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20100208-1 = RW 2011-12. die niet meer kan ingeroepen worden eenmaal de koper definitief beschermd is. g) Handelingsonbekwaamheid en feitelijke onbekwamaheid 1° Feitelijke (on)bekwaamheid bij vertegenwoordiging De persoon die de rechtshandeling stelt moet feitelijk bekwaam zijn om toestemming te kunnen geven.

d. 943 BW: schenking van toekomstige goederen is nietig. 1596 BW mag de lasthebber niet zelf tegenpartij worden in de verkoop waarvoor hij mandaat heeft (zgn. 1130 BW houdt de nietigheid in van overeenkomsten over een niet opengevallen nalatenschap. 75 Cass. 2417. 31 oktober 2008. A. die nietigheidsgrond vervalt eenmaal de lastgeving is beëindigd. nr. “De erfovereenkomst is niet langer strijdig met de openbare orde”. waarbij afspraken worden gemaakt over het lot van goederen voor zover die zich in de nalatenschap van een nog levende persoon zouden bevinden bij zijn overlijden. I.be/Arresten/202000/200/202240. http://www. 18 maart 200473. 73 RW 2004-05.0730. Traditioneel werd dit verbod van openbare orde geacht.pdf = RW 2010-2011. VERDICKT. 76 Cass. 202. Volgens art. In sommige gevallen echter is het verbod van openbare orde en de nietigheid dus absoluut.w. Century 21-Primogest. GEELHAND de MERXEM. 25.fgov. 202. CASIER.Een gemeenteraadslid die als advocaat optreedt tegen zijn gemeente: strijdig met de openbare orde. Wanneer de opdrachtgever persoonlijk instemt met de verkoop. besproken door H. 126 v. h) Nietigheid wegens belangenconflict Rechtshandelingen door een vertegenwoordiger gesteld in strijd met de regels inzake belangenconflicten zijn nietig. beëindigt hij impliciet de lastgeving en kan hij dus die nietigheid niet meer inroepen75. i) Nietigheid wegens beperking van verbintenissen betreffende de toekomst 1° Nietigheid van een beding over een niet opengevallen nalatenschap Art. eventuele rechten.juridat. .art. p. Selbsteintritt). 13 september 2012.just. Het gaat dus om zgn. 72 RW 2010-2011. 303 n. .11. TEP 2010.Een lasthebber die “twee heren dient” stelt een nietige rechtshandeling: Cass. niet om rechten die daadwerkelijk.240. 22 mei 2009 (in casu een dading door een minderjarige gesloten)72. De nietigheid kan worden ingeroepen door de partijen bij de overeenkomst.raadvst-consetat. 2° Andere gevallen Onder meer: .4° Rechtsgevolgen De nietigheid is relatief en de handeling kan dus bekrachtigd worden nadat de onbekwaamheid is weggevallen: Cass. Pas. Het gaat in beginsel om een relatieve nietigheid in te roepen door de lastgever. 18 .F. N. 202. RvS nr.24074. Smets 74 RvS 23 maart 2010 nr.C. http://jure. SCHERMANS & B. zij het op termijn of onder opschortende voorwaarde worden toegekend. de persoon over wiens nalatenschap het gaat en diens erfgenamen.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120913-2. de meeste auteurs leiden evenwel uit het cassatie-arrest van 31 oktober 2008 dat de regel slechts met een relatieve nietigheid wordt gesanctioneerd76.z.

1432 = http://jure. Art.juridat. l) Gevolgen nietigheid rechtshandeling * van een relatieve nietigheid kan afstand worden gedaan. k) Nietigheden wegens discriminatie Zie de drie Antidiscriminatiewetten (ARW 1993. Veel teleurstellender in dit opzicht is overweging B. Zie mijn commentaar "Grondwettelijk Hof en de antidiscriminatiewetten: gebrek aan moed. 3 § 1 IV Auteurswet: beperking aan de mogelijkheid overdracht te bedingen van auteursrecht op toekomstige werken. Er bestaat evenwel buiten concrete rechtsregels om géén algemeen discriminatieverbod tussen burgers onderling.fgov. waarin een eenzijdig optioneel arbitragebeding op die grond nietig werd verklaard77.com/2009/02/grondwettelijk-hof-en-de. j) Potestatieve voorwaarde Een verbintenis is nietig indien ze is aangegaan onder de potetstaive voorwaarde van de zijde van degene die zich verbindt (art. ADW 2007.be/public/n/2009/2009-017n. C. * vanaf het tijdstip van de nietigverklaring geldt er terugwerking: Alvast bij een relatieve nietigheid bestaat de overeenkomst zolang de nietigverklaring niet door de rechter is uitgesproken81 (tenzij de nietigheid door partijen is aanvaard).art. 2. 80 Cass. http://vlaamseconservatieven.N.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20070521-3.pdf. heeft ze wel terugwerkende kracht: de prestaties worden geacht nooit verschuldigd te zijn geweest en de onverschuldigde prestaties of verrijking kunnen dus worden teruggevorderd.just. 21 mei 2007. Voor de regels inzake onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking. Wet gelijkheid mannen en vrouwen 2007).html.N 79 http://www.0639. maar betreffen enkel de publiekrechtelijke functie van de overheid: terecht zo Cass.grondwettelijkhof. 24 LVO.juridat. Eenmaal de nietigheid is ingetreden. betreffende art. van arrest 17/2009 van het Grondwettelijk Hof79. 81 Bv. 1174 BW). 78 S.fr/fr/jp/j/c/civ/1ere/2012/9/26/11-26022/. zie verder.just. 10 en 11 GW houden géén rechtstreekse verplichtingen in voor burgers onderling en dus géén horizontaal discriminatieverbod.14. RW 2009-2010.0147. Het Franse Hof van cassatie maakte hiervan een wel bijzondere toepassing in een arrest van 26 oktober 2012.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110325-3. http://jure.08. maar wel op vele punten een inperking van de wet". volgens dewelke elke ongelijke behandeling in de verhoudingen tussen burgers waarvoor geen verantwoording kan worden gegeven een fout uitmaakt (art. randnr. 29 maart 201078. 19 . 1382 BW). 77 http://legimobile.09.7. maar de regel geldt algemeen: Cass. 25 maart 2011. nr.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 .blogspot. Een cassatie-arrest van 25 maart 2011 oordeelt dat van de nietigheid wegens het ontbreken van een bodemattest afstand kan worden gedaan ook buiten een verzaking in de authentieke akte om80.fgov.

De belangrijkste regeling is nu te vinden in de WMPC 2010. 85 Bv. http://jure.06. C.just. 84 C.just. . zie Cass. Hof Gent 4 januari 2012. NjW 2012.in de WMPC: -.al is dit wel betwistbaar in geval de notaris enkel lasthebber van de verkoper en niet van de koper is (dan geldt in beginsel de regel van de niet-samenloop). Zie verder infra de bespreking van strafbedingen.08.juridat. 197 en bespreking J. 28 WMPC.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090924-2 = RW 2009-2010.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091221-9 = JLMB 2010. 1352. GOEMAERE p. Hetzelfde geldt wanneer de koper in plaats van de nietigverklaring schadevergoeding vordert . 549 n.juridat.fgov.F. Dit sluit aan de bij de rechtspraak van het Hof van Justitie over de Richtlijn onrechtmatige bedingen86. NjW 2012. en de voorziening in cassatie werd verworpen84.just. KB van 12 januari 2007 inzake vastgoedmakelaardij). 9 Notariswet)83.0499. 17 juli 002 betreffende transacties uitgevoerd met 20 .van belang is vooral de behandeling van aanverwante bedingen zoals opzeggingsbedingen.fgov.Not. 74 WMPC.* mogelijke schadevergoedingsplicht: Cass.definitie en algemeen criterium in art. zo bv. 82 http://jure.B. http://jure. 2. het voorschot toekomt aan de verkoper. m) Onrechtmatige bedingen 1° Criteria van onrechtmatigheid . zij het dat er wel afstand van kan worden gedaan85.zwarte lijst in art. het werd nietig verklaard omdat dit gold ongeacht de toerekenbaarheid aan de koper. 2009. 24 september 2009: mogelijke in solidum aansprakelijkheid notaris voor terugbetaling van de prijs aan de koper bij een nietig gebleken verkoop82. De grondslag van de aansprakelijkheid van de notaris is in beginsel het gemeen contractenrecht. Daarbovenop is er de bijkomende toetsing in consumentenovereenkomsten. Hof Brussel 20 april 2012. voor zijn optreden bij het verlijden van authentieke akten gelden er daarbuiten ook specifieke wettelijk bepaalde advies. 2° Aard van de sanctie Het gaat om een relatieve nietigheid.juridat. 203.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20081023-1 = R. R. 83 Indien de notaris betrokken is bij het verkoopcompromis geldt enkel het gemeen contractenrecht. 143 v. 23 november 2008. de rechter kan ze dus ambtshalve toepassen. . 8 W. ook dit komt infra aan bod naar gemeen recht.en informatieplichten (zie art.fgov.0158. -. een arrest cassatie 21 december 2009: een beding in een onroerende verkoop bepaalde dat wanneer de opschortende voorwaarde van het vinden van een financiering niet vervuld werd binnen de bepaalde termijn.F. STEENNOT (het laatste arrest betreft art. die evenwel verschilt van bepaalde relatieve nietigheden (met name de wilsgebreken) doordat de beschermde partij zich niet op de nietigheid moet beroepen. 70. Daarnaast zijn er bijzondere regels in bijzondere wetten en besluiten (bv.

1344 = TBH 2007. Nemzeti Fogyasztovedelmi Hatosag t. 21 . 88 Cass. http://jure. MERTENS. I 634. I 1260 concl. 303 n.fgov. http://eur-lex. Hetzelfde geldt voor een agentuurovereenkomst88.fgov.i. nr. http://eurlex. 16 november 2006. Nietigheden en niet-tegenwerpelijkheden ter bescherming van derden a) Actio pauliana instrumenten voor elektronische overmaking van gelden. 90 Cass. RW 2010-2011.just. KRINGS = RW 1980-81. KLEINHEISTERKAMP. in casu een bevoegdheidsbeding met keuze voor forum in Zweden. 2 februari 1979. 539 = JT 1979. Unamar.europa.0430. 37 § 1 lid 3 W. voor het rijzen van het geschil) gesloten arbitrage-overeenkomst meebrengen (idem voor een bevoegdheidsovereenkomst.ssrn. 28 juni 1979. over de conformiteit met het EU-recht van de verplichting de Belgische agentuurwet toe te passen bij keuze van het recht van een andere lidstaat die ook de Agentuurrichtlijn heeft omgezet. Mostaza Claro. MERTENS. Zie algemeen en rechtsvergelijkend over deze vraag J. 6. Betalingsdiensten)." The Impact of Internationally Mandatory Laws on the Enforceability of Arbitration Agreements" (2009): http://papers.cfm?abstract_id=1496923. 626 = RCJB 1981. 89 Cass.11. C. D. in beginsel de nietigheid van de op voorhand (d. nr.juridat. Dat de agentuurrichtlijn zelf ook van bijzonder dwingend recht is. HvJ C-168/05.just.europa. RW 2008-09. Dat zien we met name bij arbitrage-plusrechtskeuzebedingen in concessie-overeenkomsten die onder de wet van 1961 vallen: volgens de cassatierechtspraak is de arbitrage-overeenkomst geldig voor zover de arbiters verplicht worden die Belgische wet toe te passen87. VANDER ELST.eu/LexUriServ/LexUriServ. 332 n.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 n) Niet-arbitreerbaarheid Een arbitrage-overeenkomst is niet werkzaam als het geschil niet vatbaar is voor arbitrage. 5 april 2012. Het beding is wel geldig wanneer voldoende waarschijnlijk is dat de Belgische regels wel zullen worden toegepast90 en welicht ook wanneer wordt vastgesteld dat het toe te passen vreemde recht een gelijkwaardige bescherming biedt als het Belgische recht91. 889 n. Adelin Petit NV. 3 november 2011.europa. mededingingsrecht). is niet voldoende niet om de arbitrage-overeenkomst nietig te maken. Pas. “Handelsagentuur en arbitrage”.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20111103-3 = RW 2011-2012.do?uri=CELEX:61998CJ0381:NL:HTML. intussen vervangen door art. Pas. Sebastian. MERTENS “Over de arbitreerbaarheid van concessiegeschillen” = RABG 2011. 91 Cass. werd overigens wel beslist door het HvJ in C-381/98. Wel zal een arbitrage-overeenkomst gepaard aan een keuze van een buitenlands recht in materies waar er regels zijn van bijzonder dwingend recht met voorrang op het toepasselijke recht. C.eu/LexUriServ/LexUriServ. Bibby Line.10. Cass. 87 Cass. Audi NSU t.do?uri=CELEX:62005CJ0168:NL:HTML. heeft het Hof van cassatie een prejudiciële vraag gesteld89. D. An HANSEBOUT. Ingmar.eu/LexUriServ/LexUriServ. 14 januari 2010.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120405-2.0613.juridat. R.do?uri=CELEX:62010CJ0472:NL:HTML. 1646 n. tenzij deze geldig is onder Europees of internationaal recht met voorrang op het interne recht). HvJ 26 april 2012 in C472/10. Eerder Cass. http://jure. L. November 2011.N.N. Invitel. http://eurlex. Van Hopplynus. Dat er in het kader van het geschil ook regels van openbare orde relevant zijn (bv.a.com/sol3/papers. 86 O. 1087 n.

De derde-medeplichtigheid is immers een toepassing van art. de gevolgen : zie mijn bijdrage “Een aanvechtbare constructie.be/insolventierecht. Nochtans stelt een arrest Cass.n.be/071_090206_1496. 1156 BW voorrang te geven aan de gemeenschappelijke bedoeling van partijen boven de letterlijke bewoordingen van een document – zij het dat die gemeenschappelijke bedoeling in beginsel in die akte moet gezocht worden en niet daarbuiten (behoudens wanneer bewijs tegen akten mogelijk is volgens art. maar wel met grenzen aan de uitlegmogelijkheden. 93 RW 2009-2010. 1965. Deze leer verhindert de rechter niet om conform art. W. Wel kan de derde een onrechtmatige daad begaan (derde-medeplichtigheid aan wanprestatie) en veroordeeld worden tot herstel in natura92. schendt de verbindende kracht van de overeenkomst niet (vaste cassatierechtspraak). DABIN. 20 maart 2008. 1135 en de uitlegregels (1156 en v.b. http://storme. wel kan in beginsel herstel in natura worden gevorderd en zal bij toekenning daarvan de daartoe veroordeelde derde het goed terug moeten overdragen aan de eerste koper. 1554 = Pas. 7. Verdere uitwerking in Deel II van mijn syylabus op http://storme.i. 77. De uitleg wordt wel beperkt door de leer van de zgn. Het arrest is met name problematisch voor vierden wiens rechten afgeleid zijn van de derde-medeplichtige (bv. I.a. Uitlegging a) Algemeen De bepaling van de inhoud en gevolgen van de overeenkomst geschiedt aan de hand van art. BW). 27 april 200693. bv. wegens bestuurdersfout – Cass. anterioriteitsvereiste van schuldvordering t. de kredietverlener van de derde die een hypotheek heeft genomen op het goed. die weliswaar tot teruggave verplicht. RW 1964-65. een tweede koper die weet heeft dat het goed eerder aan een eerste koper is verkocht) de vorm zou kunnen aannemen van een nietigverklaring van de overdracht aan de derde-medeplichtige. 236 22 . de vereisten. Maar het herstel in natura is nog altijd een verbintenisrechtelijke sanctie. noot J.html b) Nietigheid ingevolge derde-medeplichtigheid ? Bij vervreemdingen in strijd met een geldig bedongen conventionele onvervreemdbaarheid gaat het niet om een dergelijke nietigheid. andere schuldeisers van de derde). 538 = RCJB 1966.W. m. maar niet kan leiden tot een automatisch terugkeer van de goederen met miskenning van mogelijke rechten van anderen. aansprakelijkheid wegens medeplichtigheid aan fiscaal misdrijf – Cass. 1341 BW). 1382 BW en leidt uitsluitend tot een obligatoire aanspraak tot herstel. aansprakelijkheid voordien is ontstaan. niet gevolgd worden. 5 januari 2006. dat het herstel in natura van de onrechtmatige daad van de derde-medeplichtige (bv. 30 januari 1965. 92 Zie reeds Cass. De rechter die aan de overeenkomst de gevolgen toekent die deze volgens hun uitlegging ervan heeft.pdf. bewijskracht van akten (foi due aux actes).b. ook als is ze nog niet vastgesteld.q. die strikt genomen met bewijskracht (force probante) niets te maken heeft. aangevochten handeling: het is voldoende dat de schuld c. Deze stelling kan m. De pauliana in het arrest van 9 februari 2006”.v.

zo uitleggen dat ze niet in strijd is met het mededingingsrecht94. 3 § 1 III Auteurwet). 6 februari 2012: een dading om een vochtprobleem in een appartementsgebouw in 1985 te regelen dekt niet ook een vochtprobleem dat in 1996 opduikt95. . V. C. RW 2011-2012. 491. Bv. b) Beperkende uitleg bij sommige overeenkomsten Bij sommige overeenkomsten geldt een beperkende interpretatie: . les Roses.E. 94 Hof Antwerpen 27 oktober 2008. nr.just.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120206-3. 2048 en 2049 B.W.10. 23 . Voor een toepassing.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 Een van de uitlegregels is “potius ut valeat”: de rechtshandeling veeleer uitleggen in een zin waarin ze geldig is.Overdracht van of verlening van licentie op auteursrechten (Art. zie Cass. 95 Cass. http://jure.Borgtocht .F.Dading: art. 6 februari 2012.0693.fgov.M.juridat.

zelfs indien het om een (onoverkomelijke) rechtsdwaling gaat (Cass. 5 januari 2012. 98 Cass.just. 583.11. Monte dei Paschi.fgov. 5 januari 2012. c) Waardering van de algemene zorgvuldigheidsplicht * Informatieplichten ? Volgens het Hof van cassatie maakt het verschaffen van onjuiste inlichtingen in beginsel een fout uit indien diegene die de inlichtingen heeft gevraagd.N. Maar eigenlijk is er ook een derde vorm: . De schuldgraad kan opzet zijn of nalatigheid. Wat de onrechtmatigheid betreft is er in beginsel een fout vereist.just. . welke dus in de genoemde gevallen in beginsel aanwezig is. Fout a) Foutbegrip algemeen: rechtvaardigingsgronden Men onderscheidt het aspect “onrechtmatigheid” van de daad en het aspect schuld of toerekenbaarheid. Banca http://jure.juridat. gerechtigd was. C. Monte dei Paschi. waarbij er traditioneel twee basiscategorieën genoemd worden: .schending van een rechtsnorm die een rechtsplicht (inbegrepen een verbod) inhoudt (in beginsel een wettelijke verplichting of verbod). 24 . 5 januari 201298).juridat.schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht. b) Schuldopheffingsgronden Er is geen schuld bij onoverkomelijke dwaling. erop te vertrouwen dat de verschafte informatie juist is (Cass. 8 februari 2008. We bespreken hier enkel het ontstaan (en de inhoud) van de verbintenis tot herstel.fgov. C. 1.schending van een subjectief recht.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120105-5. de nakoming en niet-nakoming ervan volgt in het algemeen deel onder V. gelet op de bijzondere hoedanigheid van de informatieverschaffer. 5 januari 201296). 96 Cass. Banca http://jure. Overmacht geldt niet als rechtvaardiging voor omstandigheden die binnen de eigen risicosfeer vallen (Cass.N. 8 februari 200897).11.1025. ONRECHTMATIGE DAAD Wie schade veroorzaakt (zie 2°) door een fout (1°) of bepaalde activiteiten of gedragingen (3° tot 5°) is ertoe gehouden de schade te herstellen. opnieuw behoudens rechtvaardigingsgrond waaronder overmacht (bewijs van gebrek aan schuld). 97 Cass. behoudens rechtvaardigingsgrond waaronder overmacht (bewijs van gebrek aan schuld). All Car Rent t.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120105-5.1025.II. tenzij er afwezigheid van schuld is wegens leeftijd of geestestoestand van de dader of wegens overmacht. All Car Rent t. RW 2011-12.

21 december 2007. zowel de derde als de vierde werden aansprakelijk gesteld. indien dit in hoofde van de derde niet gaat om een contractuele schade uit een overeenkomst tussen B en C is A buitencontractueel aansprakelijk jegens C schade is (het gaat hier niet om het geval waar de tekortschietende partij de uitvoeringsagent is van zijn schuldeiser bij de nakoming van een verbintenis jegens die derde.fgov. 101 Cass. 21 december 2007101. De formulering gelijk sterk op die van het Franse Hof van cassatie in het arrest Myr'ho van 6 oktober 2006 (Ass. In oudere rechtspraak werd vereist dat de gedraging ook los van het contract een fout uitmaakt. 1 juni 2012103).fgov.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 * Vormt "discriminatie" een fout buiten de wettelijke discriminatieverboden om ? Zie hoger.juridat. 103 Cass.html.F. 22 juni 200999: de niet-nakoming van een contractuele verbintenis door A jegens B kan ook een fout zijn jegens een derde C die erdoor schade lijdt. 102 Cass. http://jure. 1 juni 2012. die immers geen contractspartij was van de leverancier100.11. In een arrest van 29 juni 2012 werd een beslissing gecasseerd. NB. M.juridat.fgov.fgov.juridat. C. http://jure. * Schutzwirkung für Dritte ? Cass.fgov.F.just.plén. F.juridat. . Het betrof een zaak waarin de verbonden contractspartij in strijd met een kettingbeding zijn handelszaak had overgelaten aan een derde zonder de exclusiviteitsverbintenis te bedingen waartoe hij zelf gehouden was.0197.courdecassation.11.toepassen door de uitvoerende macht van een pas nadien door het GWH ongrondwettig verklaarde wet is geen fout in de zin van art.just.just. In casu de borg van de huurder. maar dit werd gecasseerd omdat de vierde niet medeplichtig was aan een wanprestatie van de derde. 19 maart 2010. waarbij een vierde eveneens aansprakelijk werd gesteld.).. in een ander geval had het bestreden arrest wel de fout aangenomen maar beslist dat er geen causaal verband was.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090622-12 = NjW 2009. 1382 BW: Cass. 1003.0546.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20071221-3 = RW 2009-2010. http://jure.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120601-5.A.0457.F. die derde sluit een overeenkomst met een concurrerende leverancier.06.just. 724 n.05. http://www. Een toepassing van art. 25 . d) Bijzonderheden overheidsaansprakelijkheid 1° voor fouten van de uitvoerende macht Foutcriteria zijn in beginsel die van het gemeen recht. 99 C.just. C. nr. nr.N.omgekeerd kan de overheid een fout begaan door geen gepaste maatregelen te nemen nadat een wet ongrondwettig is verklaard door het GWH – in casu door de afwezigheid van elke informatie aan de belastingplichtigen die een ongrondwettig verklaarde belasting hebben betaald (Cass.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/arret_no_9364. het cassatieberoep werd verworpen op 19 maart 2010102. Financiën t.0522.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20120629-2. nr. 1689. 100 Cass.F. http://jure. die aangesproken wordt omdat de huurder door de schuld van de verhuurder in financiële problemen is geraakt.juridat.08. in dat geval gaat het in hoofde van die derde immers meestal om contractuele schade). C. http://jure.0082.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20100319-3. * Derde-medeplichtigheid aan wanprestatie. I. . 1382 BW. 29 juni 2012. BOONE = RW 2011-2012. nu is het genuanceerder.

Heeft de beslissing zijn gezag van gewijsde verloren. dan kan men de staat ook aansprakelijk stellen voor een andere fout van de rechter dan degene die tot de intrekking. 108 Bv.0403. 227 n.07. http://jure. 26 .be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080605-2 = RW 2008-9.fgov. vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm". RENDERS. A. enz. 2008. 10 september 2010107. (EU) nr.just. 1726 kritische noot P. 296/2011 van 25 maart 2011) betreffende betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië. een ervan op http://jure. C. 27 juni 2008106.N. het Comité van ministers van de Raad van Europa in een beslissing heeft vastgesteld dat de litigieuze handeling een schending inhoudt van het E. D. 204/2011 (zoals gewijzigd door Vo. Art.B.06.R. gewijzigd. bevatten een soort immuniteitsbeding krachtens hetwelk de geviseerde “entiteiten” die door sancties getroffen worden daarvoor geen aanspraak op enige vergoeding hebben108. in het bijzonder betreffende economische sancties.V. voor de wijziging van het E.: de toestand waarin de benadeelde buiten zijn toedoen tegen de litigieuze handeling geen rechtsmiddel kan aanwenden omdat de beslissing zelf ingetrokken is en de gelaedeerde juridisch geen aantoonbaar belang meer heeft om nog te vragen dat de litigieuze beslissing zou worden opzij geschoven.juridat.Cass. 5 juni 2008104 iz.N. of van de toegevoegde protocollen. nr.09. 106 Jaarverslag cass.fgov. 3° voor fouten van de wetgevende macht . Daarmee gelijkgesteld worden: . 1 juni 2006 en Cass.fgov. 25 maart 2010105 : de toestand waarin.beginsel van aansprakelijkheid voor fouten van de wetgever: Cass.voorwaarden voor aansprakelijkheid van de Staat voor fouten van de rechterlijke macht: "wanneer de betwiste handeling van een magistraat het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende functie.R.0366. POPELIER “De zorgvuldige wetgever en de gekwalificeerde fout: een overvloedig respect voor de beleidsvrijheid van de wetgever”. 2. 31 = RCJB 2010. http://jure.08. 107 C.0314. 800 n.N.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100910-4 = RW 20102011.Cass.juridat. NB.M.0073. 12 Vo.N en C. heeft geleid: Cass.just.juridat. Schade en causaliteit a) Tijdstip en wijze van vaststelling en begroting van de schade 104 2 arresten nrs. I.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100325-4 = NjW 2011.just.M. 4bis Besluit 2011/273/GBVB van 9 mei 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië. 105 C. 183 n. is de Staat in de regel alleen voor diens fout aansprakelijk als de litigieuze handeling door een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken. Bepaalde Europese regelingen.2° voor fouten van de rechterlijke macht .V. . . 28 september 2006. wijziging. door het Elfde Protocol.volgens het Hof van cassatie is de vaststelling door een arrest van het Grondwettelijk Hof in een prejudiciële procedure dat een wetsbepaling ongrondwettig is op zichzelf nog geen bewijs van de fout van de wetgever: Cass. art. VAN OEVELEN.

N.0963.05. 2001.juridat. 70.F. http://jure.C. P. Cass.N. RW 2011-2012. 1993. AR C..be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100304-4. AR P.. Vgl.. omdat de rechter daarmee niet wettig had beslist dat die persoon persoonlijk schade had geleden (over eventuele schade van de zuster is geen uitspraak gedaan).be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110215-6. http://jure.fgov. http://jure.fgov.95. 25 mei 2012.0478. 23 april 2012.0173.just. maar toch de economische waarde van het slachtoffer en derhalve de schade die het slachtoffer lijdt ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid. In een arrest van 23 april 2012 evenwel beslist het hof van cassatie dat de rechter bij de bepaling van de schade wel “rekening moet houden met gebeurtenissen die.. 96 111 Zie ook Cass.09. 15 februari 2011110) (in casu verbetering van de toestand van de weduwe door het inkomen van de nieuwe partner)111. nr.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120525-3. Bij de beoordeling van de schade mag de rechter geen rekening houden met gebeurtenissen die na de fout hebben plaatsgehad en geen betrekking hebben op deze fout en de schade.just. 2007. 14 dec. hoewel zij vreemd zijn aan de onrechtmatige daad.. Cass.C.. aangezien die weliswaar niet belet dat het slachtoffer een economische waarde behoudt en derhalve niet verhindert dat hij schade lijdt ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid.. Cass.g. 522. 1996.F. Toepassing op de uitwinningsvergoeding van de handelsagent: Cass. AR 6582. A.just. eerder Cass. 2 feb.10.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 We behandelen dit zowel voor de verplichting tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad als voor die tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van een verbintenis.F. 112 Cass.N. 247.N.just. AR C.. A. De SWAEF. nr. 1996. http://jure. waardoor de toestand van de benadeelde zou verbeterd of verergerd zijn (Cass.0494. 4 maart 2010109). 2007. A.fgov. 22 november 2005. C. en vervolgens gratis hulp ontving van zijn andere zuster. 114 C.juridat.juridat. 15 mei 2008. In dat arrest werd een beslissing verbroken waarin een persoon met handicap die gratis hulp ontving van zijn zuster.just. AR 7100. de hierdoor veroorzaakte schade beïnvloeden”113 – in casu een brugpensionering die het afsluiten van de beroepsloopbaan van het slachtoffer met zich meebrengt.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100304-4 = RW 201213. 1993.1089.05.fgov. P.09.C. dit is praktisch naar het tijdstip van de uitspraak ‘Cass.juridat.C.fgov. De vraag is dus of dit een ommekeer in de rechtspraak inhoudt ? 2° Begroting van de schade in geld De begroting ervan gebeurt naar het tijdstip dat dit van het effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert. Cass. A. 15 feb.just. 2322 concl.juridat.F. 1987-88.11. 15 mei 2008112: deze dient te worden beoordeeld volgens het tijdstip van beëindiging van de handelsagentuur: latere feiten mogen in beginsel niet in aanmerking worden genomen. 1397.fgov.N. 139. 2 mei 2001. een vergoeding kreeg toegewezen (althans de verzekeraar).be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-2005112210 = Arr. die verongelukte.00.11.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120423-2.1703.C. 27 . nr. beïnvloedt. http://jure. 110 P. 22 juni 1988. C. 143. Eerder Cass. 1° Vaststelling van de schade(-elementen) De vaststelling van het bestaan en de elementen van deze schade dient te gebeuren op het ogenblik van de niet-uitvoering van de verbintenis (Onder meer Cass. 113 Cass. nr. A.0274.0173.0092. 4 maart 2010114).. 109 C.juridat.. http://jure. nr.

07.F.fgov.juridat.0638.10. Eerder Cass. 18 december 2008 nr. met name doordat precies dezelfde gedraging ook niet foutief kon plaatsvinden en dan toch dezelfde gevolgen zou hebben gedaan. zouden hebben voorgedaan119 .just. Meestal komt het er wel op neer dat de fout een noodzakelijke zij het onvoldoende voorwaarde moet zijn voor de schadeverwekkende gebeurtenis (die een voldoende zij het niet noodzakelijke oorzaak is van de concrete schade) (zgn.fgov.11. 2006 n.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20051122-10 = Arr.1601.juridat.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20071219-14 = JLMB 2010. http://jure. WEYTS “Het leerstuk van de voorbeschiktheid tot schade als loutere toepassing van de regel van integrale schadeloosstelling”.0451. van de schadegebeurtenis.juridat. C. 118 Vgl. 115 Cass.juridat.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091023-2 = RW 2011-2012. nr. het ongeval is een voldoende doch geen noodzakelijke voorwaarde voor het overlijden. de verplichting niet uit om die schade volledig te vergoeden. Het causaal verband kan ontkracht worden door aan te tonen dat zonder de fout de schade zich ook in concreto zou hebben voorgedaan. P.0226. b) Criteria causaal verband Zoals bekend huldigt de Belgische rechtspraak de leer van de “equivalentie van alle oorzaken”: een foutieve gedraging of ander feit is oorzaak van de schade indien zonder de fout de schade zich niet zou hebben voorgedaan. http://jure. 23 oktober 2009. C. http://jure.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120217-5. en Cass. 116 I. RW 2012-2013. Aldus sluit het feit dat de pathologische aanleg van de schadelijder tot de schade heeft bijgedragen.O8. 28 . Cass. 1669.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-2008121811 = JLMB 2010. voor zover dit door de partij wordt gevorderd.0744.fgov. Cl. Daarbij gaat men uit van de schade zoals ze zich heeft voorgedaan.juridat.Tenzij de beslissing op dat punt uitgesteld wordt moet de rechter op dat ogenblik ook de toekomstige schade begroten.i. d.juridat. I 161 (alternatief aanvaard) en Cass. 119 Cass.07. .F.N.F.a. 22 november 2005. 25 maart 1997. mits hij de reden aangeeft waarom hij de door de schadelijder voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden bepaald116. 19 december 2007. en de fout een noodzakelijke zij het onvoldoende voorwaarde voor het ongeval).fgov. 17 februari 2012. de schade die nog zal geleden worden ten gevolge van de onrechtmatige daad. zoals Cass. P.05.fgov. “INUS”) (bv. leer van het rechtmatig alternatief117 .juridat. P. nr. Cass. 530.de toekomstige schade kan door middel van kapitalisatie begroot worden.F.F.0018.1314. De SWAEF. daarvoor bv.just. C. 2 februari 2011.just. http://jure. De rechter mag de schade naar billijkheid ramen.F. 2005 (alternatief aanvaard) met arresten waarin het alternatief werd verworpen. zelfs zonder de fout.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20080528-8 = RW 2011-2012. d. Hij moet daarbij echter wel het volgende eerbiedigen115: . de zgn. Pas.just. P. http://jure.de verleden schade moet begroot worden op het ogenblik van de uitspraak (en kan niet door kapitalisatie bepaald worden). C.i.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110923-2. B.F.just. http://jure. P.just.g. 2322 concl. 28 mei 2008.fgov.07. Het hof van cassatie ziet erop toe dat de rechter daarbij de vergelijking niet maakt met een niet-foutieve situatie die in enig ander opzicht verschilt van de concrete gebeurtenis zoals ze zich heeft voorgedaan118 . behalve wat de gevolgen betreft die zich hoe dan ook.10.just. 300 n. Parmentier. http://jure. 23 september 2011.fgov.0963. 117 Cass. nr.

brengt dat laatste niet met zich mee dat het causaal verband met de fout zou doorbroken zijn. nr.F.N. Arr.1773.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 c) “Doorbraak” causaal verband door juridische oorzaak Sinds de cassatie-arresten van 19 en 20 februari 2001 ("loondoorbetalingsarresten") zit het Hof van cassatie terecht op het spoor van de schade: wanneer ingevolge de fout van een ander.07. 9 januari 2006.08. 19 maart 2010124). Rb. C.N.F. Communauté française. 126 Cass. de foutloze aansprakelijkheid voor zwakke weggebruikers krachtens art. d. Juristenkrant nr. 18.. in casu over het decreet van 5 juli 2000 van de Franse Gemeenschap houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs. 18 september 2007120.fgov. Dat laatste is een rechtsvraag. t. eerste middel.1531. 121 Cass. maar een andere aansprakelijkheidsgrond (bv.0332.0318. geen vraag van bewijs: Cass. sommenverzekeringen.de rente die de openbare werkgever wegens gedeeltelijke invaliditeit betaalt naast het loon (loon waarvoor men tegenprestatie ontvangt)127. Cass. 19 maart 2010. p.. RW 2012-13. tenzij de ratio van de rechtsregel die de genoemde verplichting oplegt erin bestaat dat die kost definitief ten laste te blijven van de aldus verplichte persoon.fgov. 12 november 2008.09.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20090630-5 = RW 2010-2011. 14 mei 2012. nr.of invaliditeitsverlof aan een personeelslid125.just.08. http://jure. S. 124 Cass. http://jure. 14 februari 2011. 122 RW 2009-2010. . 622.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N- 20110207-4.de uitkeringen van zgn. 26 mei 2009122 en Cass. Cass. Zie ook Cass. http://jure. 2 maart 2012. andersluidende conclusie A. 9 januari 2006 en 12 november 2008.05. Jaarverslag Cassatie 2010. iemand moet overgaan tot de nakoming van een wettelijke of contractuele verplichting. C. 1209. 123 Cass.F. E.juridat. http://jure. nr. 2008. 7 februari 2011. Voorbeelden van niet-vergoedbare schade: .0105. 1382 BW die leidt tot gelijkschakeling van situaties van werkgevers uit privésector en overheidssector.0007. 22.0113. 22. 120 RW 2007-08.F. Arr.i. 710. C. nr. 30 juni 2009.juridat.10. P.10. 137/2007 van het GwH 7 november 2007 geeft een grondwetsconforme interpretatie van art.de niet door arbeidsprestaties gecompenseerde kost van de doorbetaling van een invaliditeitsuitkering aan een contractueel personeelslid wat betreft de periode na de beëindiging van de contractuele duur126.fgov.09. nr.juridat. .N. Antwerpen 26 april 2011. nr. tot toepassing van de cassatie-arresten van 2001 ook in de privésector. P. Arrest nr. in het bijzonder de uitkering van levensverzekering bij overlijden van de verzekerde. . ook Cass.F.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120302-3.just.fgov. 29bis WAM)121. 125 Cass. 987 = RW 2010-2011.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100319-5.just. De Swaef. Hetzelfde geldt wanneer de schade niet door een fout wordt veroorzaakt. 29 . 62. 997.just.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20120514-7. nr. vgl. AR C.just. NB. nr.de kosten die de overheid lijdt door de toekenning van ziekte.juridat. L.fgov. C. 204 = Jaarverslag cassatie 2009. 2006.g. DE KEZEL.juridat. http://jure. 30 juni 2009123) (zie eerder al de gevallen van Cass.0569. het invaliditeitspensioen dat een werkgever uitkeert na vervroegde pensionering van een werknemer die ten gevolge van de fout van een derde arbeidsongeschikt is geworden (Cass. dergelijke schade is in beginsel vergoedbare schade.

F. nr. http://jure.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090921-1 = Jaarverslag cassatie 2009. 30 . 627.0245. 21 september 2009128. NB.1531. 131 Cass. http://jure. RW 2012-13.just. Voorbeelden van vergoedbare schade: . . AC.zo een bewaarnemer krachtens de bewaarnemingsovereenkomst de bewaargever moet vergoeden. 2 maart 2012.de kosten voor de vaststelling van de schade gemaakt door de rechtsbijstandsverzekeraar. d) Samenloop en co-existentie: beperking buitencontractuele aanspraak voor contractuele schade 1° De beperking van de samenloop en co-existentie Dit handelt over de vraag of men schadevergoeding wegens onrechtmatige daad kan vorderen van een contractspartij of een persoon die door de contractspartij voor de uitvoering is ingeschakeld.08.10. 129 Pol. VAN OEVELEN. is daarentegen in beginsel wél een vergoedbare schade130. Het arrest concentreert zich enkel nog op de afwezigheid van contractuele schade en vereist geen afwezigheid van een contractuele fout meer. Veurne 11 april 2011.fgov. C. 12 november 2008. 127 Cass. 21 september 2009.07. nr.schade geleden door de uitoefening van bepaalde taken van openbare dienst blijven in beginsel ten laste van die overheid. AR P. http://jure. BOCKEN in NjW 2007. Hier is omgekeerd de mogelijkheid van subrogatie een indicatie dat het om een vergoedbare schade gaat (ook al vallen de suborgatoire vordering en de aanspraak uit vgeroeiding niet samen). wanneer een derde de in bewaring gegeven goederen bedrieglijk verkrijgt.fgov. 130 Cass. C.juridat. Zie de bespreking bij voordeelsafdracht infra.De schade die erin bestaat dat de werkgever tijdens het doorbetalen van de arbeidsongeschikte werknemer diens arbeidsprestaties moet missen. Antwerpen 26 april 2011. 722. Omgekeerd zal een pensioen of levensverzekeringsvergoeding uitgekeerd naar aanleiding van een schadegeval.just. nr. In het IPR is dit een vraagstuk van buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (toepassing van de conflictregel uit de Rome-II-Vo.de schade ingevolge arbeidsongeschiktheid van een personeelslid voor zover die door de eigen schuld van het slachtoffer werd veroorzaakt.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N- 20120302-3.juridat. Huidige stand van de rechtspraak wat de samenloop tussen dezelfde partijen betreft: Cass. niet moeten worden aangerekend (in mindering gebracht) op de schadevergoeding. argument uit beperking van de subrogatie cassatie neigt naar parallellie).just. Rb. C. . meer bepaald kosten van de deskundige aangesteld door die verzekeraar129. precies omdat dat recht een eigen rechtsgrond heeft. 710.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120302-3. RW 2010-2011. besproken door H. 2 maart 2012. 128 Cass.juridat. 437. Bv. brandweer. 741.). 1717 n. 23. blijft definitief ten laste van de werkgever (Cass. is dit voor de bewaarnemer een vergoedbare schade131.F.0569.N. 29 september 2006132.F. 132 RW 2006-07. nr.fgov. 2008.0569. Cass. RW 2012-13.. 27 november 2007. .10.

Sinds de liberalisering van de elektriciteitsmarkt betreft dat niet meer de rechtsverhouding met de elektriciteitsleverancier s. PHANG o. 16 n. Roeselare 18 februari 2010. wat dan wel de toestemming van beide partijen vereist).m A. nr. T. ook mogelijk zijn voor contractuele schade. 2012. Hof Antwerpen 18 mei 2009. 135 Vred. * Geen beperking van passieve coëxistentie (schuldenaar jegens meerdere schuldeisers) Op de eerste plaats speelt de beperking natuurlijk niet ten aanzien van een derde die geen contractuele band heeft met de opdrachtgever van de nalatige partij – zo kan een lasthebber zich voor fouten die hij in de uitvoering van de lastgevingsovereenkomst zou hebben begaan. maar niet door middel van een louter reglement135 (wel door middel van een afwijkende overeenkomst. bouwheer géén buitencontractuele aanspraak op de wederpartij van zijn wederpartij (zelfs al zou die niet gelden als uitvoeringsagent) omdat hij een contractuele aanspraak heeft verworven (zie de bespreking van die gevallen verder infra bij overgang van schuldvorderingen)136. en de daaraan verbonden rechtsgevolgen op het vlak van de aansprakelijkheid”. 134 Zie behalve de aangehaalde annotatie van L.: Cass. http://jure.just.cass. De juiste omvang van die categorie is niet zo duidelijk bepaald. maar enkel nog die met de distributienetbeheerder bij aansluiting op het laagspanningsnet134.fgov. PHANG “Over de rechtsverhouding tussen elektriciteits. M.11. L. 316 n. C.N.M.) alsook wanneer de bouwheer de eigendom verwerft van zaken geleverd door de leverancier van de aannemer en daarmee ook diens aanspraken op de leverancier.Vred. VAN OEVELEN. maar ook jegens diens ‘uitvoeringsagenten”. In een dergelijke reglementaire rechtsverhouding gelden de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid: volgens sommige rechtspraak kan daarvan bovendien weliswaar bij wetskrachtige norm worden afgeweken.maatschappijen en hun afnemers en het samenloopverbod in deze verhouding”. aannemer enz.Vred. Limb.. 27 november 2006133 (Gaselwest) a contrario: de regel van uitsluiting van buitencontractuele aansprakelijkheid wegens samenloop geldt niet voor “reglementaire” rechtsverhoudingen.i. en bij aansluiting op het hoogspanningsnet. I.s. 136 Zie bv.E. VANHELMONT. A. 2427 = NjW 2908.q.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 Sommigen spreken van een koerswijziging. of een bestuurder van een rechtspersoon niet voor 133 Arr. Zie ook Cass. 8 maart 2012. T. “Het reglementair karakter van de rechtsverhouding tussen de distributienetbeheerder voor elektriciteit en de afnemer. Wanneer de koper van een zaak met de eigendom ook een aanspraak verwerft op de contractspartij van de verkoper (diens leverancier. is het enkel een terechte kleine herformulering. P. Rl. 323 v.juridat. Traditioneel geldt dat aanspraken uit onrechtmatige daden die tevens een strafbaar feit uitmaken. 137 Voor een toepassing op een syndicus van een V. 1257 n. NV Lappland / Trevi 31 . 21 oktober 2010. 2012. waartegen de voorziening in cassatie verworpen werd door Cass.0027. 2° Toepassing bij derden (geen coëxistentie) en gevallen die buiten die beperking vallen (wel coëxistentie) De uitsluiting van een buitencontractuele aanspraak in de genoemde gevallen geldt niet enkel voor aanspraken jegens de contractuele wederpartij. 29 n. dan heeft de koper c. BOONE = RABG 2007. niet op die “immuniteit” beroepen ten aanzien van een derde die geen contractuele band heeft met de lastgever137.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120308-13. 2012. VAN OEVELEN.

p.precontractuele aansprakelijkheid138. http://jure.0558/F.fgov. Hof Gent 24 januari 2008140. F. DAOR nr. J.0692.N.0079. http://jure. in V.11. 142 Cass. 32 .08. C. Wanneer de verhuurder van een gebrekkige zaak aangesproken wordt door een derde op grond van art. 78 v. 25 oktober 2012.fgov. 23 februari 2012. LMABRECHT. 206. nr. zolang het geen louter contractuele schade is143.N. Cass. 140 RW 2009-2010. 102. 1384 BW. voor zover die een eigen schade hebben geleden139.just.12.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20101004-1. Deze beperking geldt niet voor andere schade die de aandeelhouders zouden lijden.0459. kan hij het exoneratiebeding in de overeenkomst met de huurder niet tegenwerpen aan een derde-schadelijder (in de veronderstelling dat diens schade nietcontractueel is)141. J&T Autolease. http://jure. 144 Cass. 1184 n.09.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120223-5 = RW 2011-2012. 1658 n.11. SAGAERT & D. WERMOES 141 Bv. Verder houdt de regel ook niet in dat een schuldeiser die een contractuele aanspraak heeft jegens zijn wederpartij wegens contractuele wanprestatie. nr. C.juridat.just. http://jure. 4 oktober 2010.N.F. In bepaalde gevallen kunnen zij wel namens de vennootschap vorderen ten bate van de vennootschap. een buitencontractuele aanspraak is dus mogelijk (een "rechtstreekse" contractuele niet). 2009.fgov.juridat. 139 Cass. VAN LIEMPT. e) Weerkaatsingsschade Een vennootschap is gerechtigd om schadevergoeding te vorderen van een derde door wiens fout het vennootschapsvermogen werd aangetast. PARREIN = TRV 2012. VANANROYE “Aandeelhouders hebben geen zelfstandig vorderingsrecht voor afgeleide schade”. STIJNS & F.just.just. * beperking van actieve coëxistentie (schuldeiser met aanspraken jegens meerdere schuldenaars) – wanneer speelt die niet Wanneer een verkoper na verkoop een onderaannemer inschakelt om de goederen te verpakken in kleinere hoeveelheden (en deze daarbij fouten maakt).juridat. 12 oktober 2012.juridat. C. De contractuele schuldenaar kan zich ook niet op die immuniteit voor buitencontractuele aansprakelijkheid beroepen jegens de bestuurders van de vennootschap waarmee de overeenkomst is gesloten. Voor deze schade aan het vennootschapsvermogen komt aan de aandeelhouders geen zelfstandig vorderingsrecht toe144.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F- 20121025-9. niet voor dezelfde schade een aanspraak zou kunnen hebben uit onrechtmatige daad jegens de derde die medeplichtig is aan die wanprestatie142 (tenzij die derde een uitvoeringsagent is). 319 n. Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht. “Derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk”.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20121012-3. C. is die onderaannemer geen uitvoeringsagent vlg. 138 Hof Gent 13 febriari 2012.0632. C. In die gevallen kan er een aanspraak uit onrechtmatige daad zijn ook al is de schade tevens een contractuele schade.fgov. f) Verlies van een kans services. nr. L. 143 Zie verder S.

« L’intérêt légitime à agir en réparation .N.fgov. Het leerstuk is aansprakelijkheid.juridat. maakt evenwel nog niet elke schade tot onrechtmatig voordeel151.just.F. JT 2012. Een andere vraag is of de houder van het auteursrecht een recht heeft op voordeelsafdracht – zie art. 660 n. i) Beperking tot voorzienbare schade ? Bij buitencontractuele schade is de voorzienbaarheid niet enkel geen vereiste. nr. NjW 2010. Lierman 146 2 arresten van dezelfde datum. 153 P.N . BOONE = RW 2011-2012.Une exigence illégitime? ».0190. Hof Antwerpen 28 september 2009.0121. j) Eigen fout schadelijder – beperking aansprakelijkheid wederpartij 145 nr.F. I. 150 Cass. 15 maart 2010147. 4 november 2011. Hof Luik 25 oktober 2011. 152 P. 535.juridat.fgov. 149 Bv.just. Zie verder onder meer R. C.just. toepasselijk zowel bij contractuele149 als buitencontractuele g) Onrechtmatig voordeel Geen vergoeding is verschuldigd voor schade die bestaat uit het wegvallen van een onrechtmatig voordeel150.N. RW 2012-13. RW 2008-9.08. 86ter Auteurswet en analoge bepalingen voor andere rechten (bespreking infra).just. http://jure. http://jure. h) Bij inbreuken intellectuele rechten Cass. 13 mei 2009. p. 4 november 2011.just.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091217-8. 530.09.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100315-3 = NjW 2010. Zie bv.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091217-7 en nr.148.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090513-2 = RW 20112012. . http://jure.. C. 13 januari 2010153). JAFFERALI. 151 Cass. 257 inzake een tekortkoming door een advocaat.09. 660 n.juridat. JT 2012.hangt ervan af wat men vordert ! Vergoeding eisen voor verlies van een kans veroorzaakt door de fout is iets anders dan vergoeding vorderen voor een schade die met een bepaalde graad van waarschijnlijkheid is veroorzaakt door de fout ..fgov.i. dit kan niet op grond van art. Het loutere feit dat de schadelijder zich in de onwettigheid bevindt.0199N.fgov. 253 et s.juridat.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 Na twijfels door het “zwavelzuurarrest” van Cass.gaat nog steeds niet zover als een volwaardige proportionele aansprakelijkheid (d.09. want er is geen bewijs van dergelijke schade in causaal verband met de fout. 148 Voor toepassingen zie onder meer Hof Brussel 20 december 2011. 1 april 2004 is er terug duidelijkheid door de arresten Cass. 147 C.07. 5 juni 2008145 en Cass. JT 2012. 530. BOONE.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100113-1 33 .0145. maar zelfs geen relevant element voor de vaststelling van het causaal verband (Cass. 1713. I. SABAM152: verbreking van arrest dat bovenop de gederfde inkomsten (normaal tarief”) ook nog het extra-tarief van 25 % had toegekend. http://jure.0433. TBH 2012. 795 n. JT 2012.fgov. Pas op: .juridat.0705. proportionele causaliteit). C.09. 314. 17 december 2009146 alsook Cass. 1466. 1382 BW. http://jure.

10. nr. 157 Cass.0299. 2007. Indien het slachtoffer mee aansprakelijk is. 2 december 2009157). Anders dan de fout van het slachtoffer die tot de schade heeft bijgedragen leidt een nietfoutieve voorbestemdheid tot schade (zelfs een zgn. AR P. P. Vervanginkomsten wegens arbeidsongeschiktheid worden in beginsel wel toegerekend.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110216-7. http://jure. De eigen fout van de primaire schadelijder heeft ook gevolgen voor de aansprakelijkheid jegens een secundaire schadelijder voor “weerslagschade” in het bijzonder familieleden): de aansprakelijkheid van de aansprakelijke is jegens hen evenzeer beperkt als jegens het medeschuldige primaire slachtoffer zelf (Cass.. zie hieronder) ten laste gelegd van de in het ongelijk gestelde partij. 386.04. P. 2006.05. 2 december 2009.07.F. 15 februari 2011. 16 februari 2011. en worden vervolgens de door het slachtoffer ontvangen uitkeringen op zijn aandeel toegerekend (Cass. http://jure. 156. nr. 384. P. 16 maart 2006. k) Voordeelstoerekening Voordelen die de schadelijder door de onrechtmatige daad verkrijgt.10. voor wat betreft een overlevingspensioen. RW 2011-2012.1244. Cass. nr. 2004.1601. 7 sept. Dat geldt niet voor voordelen die geacht worden een zelfstandige rechtsgrond te hebben.N. dient eerst de aansprakelijkheidsverdeling te worden toegepast. AR P. tenzij de schade zich ook zonder de fout zou hebben voorgedaan155.0426. De eigen fout kan ook bestaan uit het niet beperken van de schade (maar het niet beperken is niet per se foutief). 4 sept. Voor de criteria voor de inperking/verdeling van de aansprakelijkheid.De "eigen fout" leidt tot een verdeling van aansprakelijkheid. Arr2007.juridat.N.N.just. http://jure. AR C. 155 Cass. Cass.. 3. nr. Arr.juridat. 34 ..fgov.fgov.0315.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110215-7. Bijzondere regeling rechtsplegingsvergoeding) a) Tenlastelegging procesaansprakelijkheid (gerechtskosten en Volgens art. 2 februari 2011. zo worden overlevingspensioenen en uitkeringen van sommenverzekeringen (andere dan schadeverzekeringen) niet aangerekend156 (en leidt de uitbetaling ervan ook niet tot subrogatie).be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110202-2. 2004. 156 Onder meer Cass.just. Arr.just.F.10. Cass. zie infra de bespreking van de verdeling van de draagplicht. 154 Cass. 1903.fgov.N.juridat.1232. 1017 I GerW worden de gerechtskosten (inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding. worden in mindering gebracht op de schade. pathologische aanleg) evenwel niet tot een vermindering van aansprakelijkheid. 16 februari 2011154). behoudens bijzondere wetten.

die evenwel nog niet in werking is getreden) en dus losgekoppeld van het gemene aansprakelijkheidsrecht. . 800 n. 160 nr. en veroordeelde op grond van art.juridat.. 161 Zie voor het laatste J.0073. 3° lacune in de wet w. omdat de toegekende aanspraak (na deskundig onderzoek) lager lag dan het bedrag dar verweerder minnelijk had voorgesteld voor de dagvaarding158. RW 2010-2011.N iz. VAN OEVELEN. niet behandeld door GW Hof.b. http://jure. DEENE. Hint van het GW Hof . Het is echter de vraag of deze regeling niet strijdig is met supranationale normen in een aantal bijzondere gevallen. hij kan maar moet niet verdelen wanneer beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld159). Resultaat is dat er wel een opdeling blijft: 1° kosten technische adviseurs: gemeen recht (materieel recht). De wetgever koos met de Wet van 21 april 2007 en het uitvoeringsbesluit RPV echter voor een zuiver procesrechtelijke grondslag. 18 december 2009. strafrechtelijk vervolgde. Een arrest van Hof Antwerpen ging – terecht – een stap verder. “De rechtsplegingsvergoeding in procedures inzake intellectuele rechten: een sui generis-regime?”.de Richtlijn Betalingsachterstand. d. 2° kosten advocaten: procesrechtelijke regel voor alle geschillen. 5 juni 2008160.i. 572. Vulex. 159 Zie bv.F.fgov.just. 158 Hof Antwerpen 31 maart 2010. C. 1382 BW een eiser tot alle kosten. De vergoedingen zijn forfaitair en wat de aansprakelijkheid betreft heeft de rechter een ruime marge (bv. Die vereisen immers een in beginsel volledige verhaalbaarheid. Betalingsachterstand van 2 augustus 2002 voor de wanbetaling bij handelstransacties binnen het toepassingsgebied van die wet. De aansprakelijkheid voor proceskosten werd dus autonoom geregeld in het GerW (Wet van 21 april 2007 en het uitvoeringsbesluit RPV.0334.08. b) Begroting De verhaalbaarheid van het ereloon van de advocaat werd voor het eerst ingevoerd in art. 2004/48161. RW 2011-12. RW 2008-9. Wat dat laatste betreft: verfijning van de cassatierechtspraak in arrest Cass. Cass. Dit werd gevolgd door het arrest Cass.07.. 6 van de W. 35 .de regels inzake schadevergoeding bij inbreuken op intellectuele rechten. 4° verworpen voor de cassatieprocedure. Het Grondwettelijk hof oordeelde in arrest nr. onder meer ook wanneer de eis slechts ten dele wordt toegekend. Logischerwijze zou bij verbreking in cassatie er wel een schadeclaim op de Staat moeten zijn. 946 v. 182/2008 van 18 december 2008 over de Wet 21 april 2007 verhaalbaarheid erelonen en kosten: de Regeling bleef overeind. C. zoals met name . deel van de schade bij contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid. in het bijzonder de Handhavingsrichtlijn van nr. 2 september 2004 dat de verhaalbaarheid op materieelrechtelijke grondslag uitbreidde.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 Deze bepaling maakt het mogelijk de kosten om te slaan indien een partij gedeeltelijk ongelijk krijgt.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091218-3. die de Richtlijn Betalingsachterstand omzette. met wijzigingen onder meer bij Wet van 21 februari 2010.

Cepina Nieuwsbrief nr. c) Buiten het toepassingsgebied van art. 68-1 (http://www. 1385 BW volgens de rechtspraak een niet weerlegbaar vermoeden van schuld aan de door een dier veroorzaakte schade door de eigenaar van dat dier of ten laste van degene die zich ervan bedient terwijl hij het in gebruik heeft. C. dat de overheid die als verweerder gelijk krijgt voor de Rad van State slechts vergoeding kan vorderen bij tergend en roekeloos beroep. voor zover de arbitrage-overeenkomst het niet regelt165 kan hier toepassing gemaakt worden van het gemeen aansprakelijkheidsrecht166. Wat dieren betreft. 96/2012)164. 26 februari 1978. 1986-87. 1382 BW) blijft intact voor kosten die buiten het toepassingsgebied vallen: . http://jure. rolnr. nr.just.pdf. 1954 I 36. zie http://www. aldus kan een eerdere betaling niet eerst op de kosten worden toegerekend168.juridat. I 856.const-court. Cass.be/upload/files/newsletter68-1. art. 166 Zo Hof Gent 26 maart 2012. Pas.F. schadevergoeding kan eisen m.pdf).10. Aansprakelijkheid voor andere personen 162 http://www. . 6 januari 2012. Daily Mirror / Campbell-zaak162).i.html.fgov.org/eu/cases/ECHR/2011/66. 5. houdt art. vermits de eiser die vernietiging bekomt. nr. Brussel 20 juni 2008. 706.11.0025. 169 Cass. 163 Cass. 1022 GerW Het gemeen recht (art. Pas. is niet ongrondwettig (GwH nr. 168 Kh.Omgekeerd stelt het EVRM grenzen aan de verhaalbaarheid van buitensporige erelonen. 7601. 24 september 1953. C.be/public/n/2012/2012-096n. Arr. / UK.0425. .be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120106-4. 1384 een objectieve aansprakelijkheid afgeleid van de bewaker van een gebrekkige zaak jegens de schadelijder. Cass.dns. d) Opeisbaarheid gerechtskosten De gerechtskosten zijn slechts opeisbaar vanaf de veroordeling (uitspraak)167. 1 maart 2012. 1 maart 2012163). waardoor elke mogelijke fout van de eigenaar of bewaarder als oorzaak van de schade wordt uitgeschakeld”169. RW 2011-12.v. 164 http://www. succes fees (EHRM 18 januari 2011 in MGN Ltd.arbitrageprocedures. 167 Cass. 383. advocatenkosten (GwH nr.bailii. 22 maart 1960.be/nl/juridisch/domeinnaamgeschillen/adr-procedure. Er is evenwel geen aansprakelijkheid bij gebrek aan oorzakelijk verband “wanneer het dier zich niet abnormaal noch onvoorzienbaar heeft gedragen en een fout van het slachtoffer de schade heeft veroorzaakt. 4. 118/2009 van 16 juli 2009). met name zgn.cepina. 10k van de algemene voorwaarden van DNS inzake domeinnaamgeschillen.kosten voor procedures voor de Raad van State: de uitsluiting van een RPV aldaar is niet ongrondwettig.N. 36 .kosten technische adviseurs (supra en Cass. 165 Zie bv. Aansprakelijkheid voor zaken en dieren De rechtspraak heeft sedert lang uit de eerste zin van art.

2010.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120604-4.N.0354. 4 juni 2012. 2009. Verz.fgov. voor zover het om onderscheiden erven gaat172. RW 2011-2012. 1828. 2° Aanspraakgerechtigde De aanspraak wegens burenhinder komt toe aan eenieder die een zakelijke of persoonlijk recht heeft op een erf dat naburig is aan het erf dat de hinder veroorzaakt. 171 C. noot J. Foutloze aansprakelijkheid a) Nabuurhinder 1° Vereisten Cass. Vergoeding of verbod kunnen enkel de bovenmatige hinder betreffen.just. 1645 n. en dus niet de volledige hinder173.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 6.juridat.just.fgov. 174 Cass. 469. louter bewaarderschap volstaat niet. 37 . 3° Sanctie De vergoeding kan ook een herstel in natura inhouden. maar er moet wel nog steeds aan de net genoemde vereisten voldaan zijn.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090625-6 = RW 20102011. b) Nieuwe risico-aansprakelijkheden Onder meer de Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval. 953 n.F.0627. 981 = TBBR 2009. c) Aansprakelijkheid wegens rechtmatige overheidsdaad Bij gerechtvaardigd optreden van de uitvoerende macht: 170 Arr. Dat beide erven aan dezelfde eigenaar toebehoren sluit de aanspraak niet uit. DE BIE “Relaas van een verdere afbrokkeling van de evenwichtsleer als objectieve aansprakelijkheidsgrond”. DE BIE “Precisering van de compensatie als sanctie in het geval van een bovenmatige burenhinder”. 173 Cass. 172 Cass. Bij hinder door overhangende bomen waarbij het snoeien van overhangende takken geen oplossing is. 23 november 2000. 8 februari 2010. 25 juni 2009171: Dat de schade aan de buur veroorzaakt wordt door de fout van een derde sluit deze aansprakelijkheid niet uit.juridat. http://jure.Cass. 84. BAEKELAND = T. 3 april 2009170: De foutloze aansprakelijkheid wegens nabuurhinder vereist wel steeds "een daad. verzuim of enige gedraging van de eigenaar van een goed die een naburige eigenaar een hinder berokkent die de gewone ongemakken van het nabuurschap te boven gaat".10. noot C.07. Arr. ROGGE. T. C. omdat de bomen toch zouden sterven. Cass. kan de rechter het rooien ervan bevelen (wat vervanging door niet bovenmatig hinderende bomen niet verbiedt)174. http://jure. T. 2000.

schadeplicht wegens schade veroorzaakt bij huiszoekingen aan de eigendom van een onschuldige eigenaar (niet-beklaagde): Cass. maar dit zit reeds vervat in de vereiste van verarming en gebrek aan rechtsgrond. 1217 n. restitutieplicht bij ontbinding alsmede bij uitoefening eigendomsvoorbehoud). Ongerechtvaardigde verrijking in het algemeen Hier bespreken we de zelfstandige aanspraken wegens ongerechtvaardigde verrijking.08.N. in casu werd echter beslist dat het plafonneren van de vergoeding op 2500 Euro per afgeslacht dier geen onevenredige last is (Cass. 176 C.fgov. 1221.06. Met name is er geen restitutieaanspraak wanneer de verarming en verrijking het gevolg zijn van de toepassing van regels 175 C.. dat recht op interest in het algemeen slechts laat lopen vanaf het ogenblik waarop de accipiens te kwader trouw is). 1378 B. S. RW 2008-2009. maar geldt minstens voor alle gevallen onevenredige aantasting van eigendomsrechten . 8 maart 2010176).0415.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100308-6. 1934 BW.schadeplicht bij afslachten van dieren wegens besmettingsgevaar: vereiste evenwicht van de burgers voor de lasten is verbroken wanneer de betrokkene een bijzondere en buitensporige last dient te ondergaan. http://jure. de onverschuldigd geworden prestaties moeten terugbetaald worden mét interest (waar art. a) Vereisten Een aanspraak op restitutie bestaat in het algemeen in het geval van 1° een verarming 2° gepaard aan een verrijking van de aangesprokene 3° bij oorzakelijk verband tussen beiden en 4° afwezigheid van een rechtsgrond die dit rechtvaardigt. 38 .just. 1398 II Ger.W. 1385.juridat. zoals bepaalde regels van contractenrecht (bv.juridat. 177 Cass. Traditioneel voegt men er als vijfde vereiste aan toe dat de condictio (aanspraak op restitutie) een subsidiaire remedie is (subsidiariteitsdogma). Daarnaast zijn er andere toepassingen van het “verrijkingsbeginsel”. 17 februari 2005.F. voordeelstoerekening bij bepaling van contractuele schadevergoeding.fgov. Hof Antwerpen 5 februari 2008. dit betekent ook dat bij een vernietiging van de titel ingevolge verzet of hoger beroep. toegepast bv. (nog) niet absoluut”.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100624-1 = RW 20102011. bezettingsvergoeding na beëindiging van een huurovereenkomst. http://jure.W. 24 juni 2010175: de vergoedingsplicht is niet beperkt tot die gevallen waarin de wetgever een bijzondere regeling heeft ingevoerd. d) Risico-aansprakelijkheid wegens voorlopige tenuitvoerlegging De tenuitvoerlegging van een nog niet in kracht van gewijsde gegaan vonnis gebeurt op eigen risico (art.). LIERMAN “Gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten: wel fundamenteel.0261. in art. RW 2007-2008. ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING 1. Die risicoaansprakelijkheid geldt niet bij tenuitvoerlegging van een beslissing waartegen cassatie is ingesteld177.just. III.

BW bij onroerende natrekking). een contractuele verhouding tussen partijen)(zie onder 4°). (199) 204 v. 233 n. 39 . zaaksvorming. MERTENS “Verrijking zonder oorzaak kan geen substituut zijn voor een wettelijke of conventionele cliënteelvergoeding“. “Multi-inzetbaar in het Belgisch privaatrecht: de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking”. dan is er nog de verrijkingsaanspraak. 179 Geval door Cass. 25 maart 1994 (Arr. BAECK. 9 v. 307 = Pas. 1994. is de verarming niet ongegrond179. . In de ruime opvatting. infra. zij het dat de verrijking maar ongerechtvaardigd is wanneer er geen verbintenisrechtelijke rechtsgrond is voor die verrijking (zoals bv. Cass. RW 2011-2012. ook wanneer de eiser beschikte over een contractuele aanspraak.eigendomsverwerving krachtens natrekking. cfr. is er evenwel een rechtvaardiging voor de verarming wanneer men die verarming in ruil voor een tegenprestatie heeft uitgevoerd of er aanspraak op tegenprestatie door ontstaat.ander geval: inning van andermans schuldvordering door een schijnschuldeiser: de schuldenaar is bevrijd. VAN OEVELEN) verklaard op grond van het subsidiair karakter van de ongegronde verrijkingsvordering. Wel is de algemene actio de in rem verso subsidiair aan de bijzondere condictiones. maar er geen vergoedingsplicht is. . in die zin dat er bijzondere regels gelden voor een aantal gevallen die hieronder nader worden besproken. 45 noot A. D. zoals de onverschuldigde betaling en de regresaanspraken (lex specialis derogat generali). is er geen onrechtmatige daad. 555 v. Ad 1° verarming Er zijn 2 visies op het begrip verarming: een enge en een ruime opvatting. in Preadviezen 2012 Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland. in de ruime opvatting is die er wel (zoals bij de pauliana). 1994 I 305 = RW 1996-97. of vermenging. In de enge opvatting is er geen verarming wanneer er een tegenprestatie tegenover staat. cc) de vermindering van een schuld 178 Bv. 180 Dit kan ook een aanspraak uit onrechtmatige daad zijn. Echter kan bij een ongevraagde dienst enkel als verrijking worden beschouwd de kosten die de dienstverkrijger heeft bespaard (men kan echter ook argumenteren dat hier wel een verrijking is. 181 Zie de bespreking bij J. Hof Antwerpen 7 januari 2010. maar deze heeft laten verjaren. bb) het ontvangen of genieten van een dienst (inbegrepen de verrichting van een werk en besparing van kosten) . Sommige gevallen hiervan zijn wel in het bijzonder wettelijk geregeld (zie met name art.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 van contractenrecht178. de werkelijke schuldeiser heeft een aanspraak op de ontvanger180. bv. Leistungskondiktion). die te verkiezen is. Ad 2° verrijking De verrijking kan met name bestaan uit: aa) het ontvangen van een goed of recht op een goed (actiefbestanddeel) .belangrijkste toepassing: ontvangen als prestatie: dan onverschuldigde betaling (condictio indebiti.dienst geleverd aan de verrijkte (ook een soort toepassing van de onverschuldigde betaling). nr. inbegrepen kosten gedaan aan het goed van een derde (Verwendungskondiktion). DCFR VII-5:102)181.

infra 3.fgov. is de verschuldigde vergoeding ook een bezettingsvergoeding en geen huur182. 2 april 2009. Preadviezen 2012. 22. er is tenslotte géén aanspraak indien de verrijking en/of de verarming een rechtsgrond heeft.N. en sluit natrekking dus een verrijkingsaanspraak niet uit (de verrijking heeft wel een rechtsgrond maar is niet gerechtvaardigd)186.belangrijkste toepassing: regres.normaal gezien een verbintenis van de verarmde. C. nr.fgov. Meer algemeen strekken regels van zakenrecht er in het algemeen niet toe om een verrijking te rechtvaardigen. in de valuatverhouding is er aldus een verrijking van de persoon aan wie de garantie werd uitbetaald ten koste van de opdrachtgever van de garantie)184.11. 10 mei 2012. C.just. in die zin dat de verrijking via een derde tot stand komt (bv.N. kan de rechter aan de verhuurder (die de ontvangen huur dan moet terugbetalen) een bezttingsvergoeding toekennen (Cass.juridat.of verhaalsrechten (Rückgriffskondiktion). Bij aanwezigheid van een rechtsgrond hangt het er dus nog van af of de rechtsgrond van de verrijking er juist toe strekt dat de verrijkte daardoor verrijkt wordt.0707. maar deze de verrijking/verarming niet rechtvaardigt.10.fgov. (199) 213 nr.juridat. http://jure. 59.. een verbintenis rechterlijke beslissing.0707. RW 2011-2012. 28 juni 2012. Wanneer de rechter uitstel van teruggave van het gehuurde goed verleent aan de huurder.0723. 182 Cass. of een natuurlijke verbintenis.bezettingsvergoeding verschuldigd door wie een goed bezet zonder recht of titel. Rechtsgronden die de verarming en/of verrijking kunnen rechtvaardigen en daardoor de verrijkingsaanspraak uitsluiten zijn: . maar dan gaat het wel om een contractuele aanspraak.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120510-9. Voorbeelden van deze “Eingriffskondiktion”: . Ad 3° Causaal verband Het causaal verband kan ook onrechtstreeks zijn. strekken de regels inzake natrekking er niet toe om de eigenaar van de hoofdzaak te verrijken noch om de eigenaar van de door natrekking verloren gegane eigendom te verarmen.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120628-14 = RW 2012-13. BAECK. 184 Voor een toepassing. nv Multimodal Logistics Platform t nv Schenker. Er is echter ook een aanspraak indien er wel een rechtsgrond is. 10 mei 2012)183 en in dat geval gaat het om een verrijkingsaanspraak.10.juridat. Ad 4° Afwezigheid van een rechtvaardigende rechtsgrond Er is een aanspraak op restitutie wanneer noch de verrijking noch de verrijking een rechtsgrond hebben185.N. een bankgarantie uitbetaald hoewel de valutaverhouding niet bestaat of nietig is. een (verbintenis uit een) wettelijke bepaling. dd) het gebruik (genot) van een goed.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120510-9. C. 10 mei 2012. Wanneer de huur nietig verklaard is wegens overtreding van de woonkwaliteitsnormen. 186 J. die die verrijking en/of verarming wél rechtvaardigt. een (verbintenis uit) onrechtmatige daad. p.just. nr. Zo bv. 183 Cass. zij het uit overeenkomst of eenzijdige belofte (contractuele verbintenis). 185 Cass. http://jure. http://jure. zie Cass.just. 953. 40 .

. als een waarvan de rechtsgrond later is weggevallen door retroactieve nietigverklaring (condictio sine causa) of een andere retroactieve tenietdoening (condictio causa finita). 10 mei 2012)188..07.i.juridat. zonder dat aan nadere vereisten moet zijn voldaan.fgov.just.m.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 In beginsel ook een tegenprestatie die niet in obligatione is. in welk geval ze bij equivalent (in waarde) dient te gebeuren.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20090119-1. Vb.). 10 mei 2012.0707. nr.De wil van de verarmde kan maken dat de verrijking gerechtvaardigd is. voor de gehele schuld draagplichtig te maken (vandaar een regresrecht). Er is geen restitutieplicht wanneer het belang van de openbare orde vereist dat men niet kan terugvorderen. Zo bv. 2. strekt de solidaire aansprakelijkheid van meerdere schuldenaars er niet toe om de persoon die eerst betaald heeft of tot betaling gedwongen is.d. 188 Cass.N. http://jure. maar het is niet omdat een prestatie vrijwillig gebeurt dat zij een regresvordering uitsluit187 (zie de bespreking hieronder). offer calling for an act) . tenzij deze onmogelijk is e.M.fgov. van een onverschuldigde prestatie is ook de geleverde huurwaarborg bij nietigverklaring van de huurovereenkomst (Cass.N. maar daarom niet niet van een derde. 16 mei 2002. Het kan zowel gaan om een prestatie die nooit verschuldigd is geweest (condictio indebiti s.Betaling krachtens een vonnis is niet onverschuldigd: Cass. zoals bv.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120510-9. een tegenprestatie als voorwaarde voor een toezegging (in conditione.0575. C. De restitutieplicht omvat ook de vruchten. C. http://jure. b) Gevolgen Zoals bij verbintenissen in het algemeen (zie infra) kan in beginsel restitutie in natura worden gevorderd.juridat. 19 januari 2009.10. 41 . Onverschuldigde betaling (1376 BW) a) Verrijking door een prestatie In beginsel geldt de ontvangst van een prestatie zonder rechtsgrond als een verrijking. in het bijzonder niet bij een pluraliteit van schuldenaars. kan ook het gebruik van een algemene vrijheid (libertas) een rechtvaardiging vormen. b) Zonder rechtsgrond . maar het adagium “in pari causa turpitudinis cessat repetitio” is geen algemeen geldende regel.s. c) Betaald aan of door een vertegenwoordiger 187 Cass. Een contractuele verbintenis vormt in beginsel wel een rechtvaardiging voor de verrijking van een schuldeiser.just.

42 . maar er zijn afwijkende bepalingen in sommige takken van de sociale zekerheid. nietigheid. 190 Zie E. 103. Verder zijn er een aantal regels die bepalen dat een onverschuldigde betaling die het gevolg is van een vergissing door de solvens en de ontvanger niet wist of moest weten dat het om een vergissing ging. d) Onverschuldigde betaling aan een handelingsonbekwame Indien de overeenkomst nietig is en de schuldeiser tevens onbekwaam is om de prestatie te “ontvangen. RW 2012-13. die terugvordering mogelijk maakte gedurende een jaar. Dit wordt ruim geïnterpreteerd. maar ook de vruchten en interest op de som vanav de ontvangst. C. terwijl de overeenkomst nietig is: Rb. S. voor een voorschot betaald aan een makelaar. p. 1241 BW en art. 24 juni 2011191). 518 191 Cass. 7 193 RW 2007-08. RW 2012-13. restitutie en het begrip «voordeel» als bedoeld in art. “Over onerschuldigde betaling en vertegenwoordiging”. werd discriminerend geacht door het GwH194. SWAENEPOEL. RUTTEN. B. 75 n. VAN DEN BERGH. VAN DEN BERGH “Over de betaling aan onbekwamen. is de terugvordering maar mogelijk in de mate waarin de prestatie hem tot voordeel heeft gestrekt (art. 605. 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde (Wet 11 april 1995). onder Hof Antwerpen 11 oktober 2004. 1312 BW). Gent 23 maart 2010. Omgekeerd kan een onverschuldigde betaling door een lasthebber door diens opdrachtgever wordne teruggevorderd190. een veroordeling tot terugbetaling van een geldsom uit een nietige lening. Dit beginsel geldt voor sociale zekerheidsuitkeringen volgens art. Verbintenissenrecht (2010) p. n. 24 juni 2011. B. Over de betaling aan onbekwamen. Hoewel de beoordeling hiervan in beginsel tot de bevoegdheid van de feitenrechter behoort. bv. 1221 194 GwH 113/2012 van 20 september 2012. 192 VAN GERVEN & COVEMAEKER. De betaling nr. HEEB. die door de onbekwame ontlener gebruikt is om zijn kinderen te begiftigen (Cass. verbreekt cassatie bv. TBO 2012. Bij een ontvanger te geoder 189 Zo bv. 174 Ziekteverzekeringswet inzake invaliditeitsuitkeringen. Hof Brussel 21 februari 2005193: huurder blijft huur betalen aan de hypothecaire schuldeisers ook nadat de huur is beëindigd door de curator van de kredietnemer-verhuurder en zonder dat de hypothecaire schuldeiser dat wist. e) Wegvallen van de verrijking en andere beperkingen op de condictio indebiti De prestatie geldt niet (langer) als een verrijking en de condictio indebiti gaat teniet wanneer de ontvanger van het geld intussen in vertrouwen op de betaling zijn titel op de ware schuldenaar heeft vernietigd (1377 II BW). moet in beginsel worden teruggevorderd van de vertegenwoordigde189. (14) 17 nr. Omgekeerd is een ontvanger te kwader trouw niet enkel terugbetaling verschuldigd. TBBR 2005.De onverschuldigde betaling gedaan aan een vertegenwoordiger die die betaling bevoegdelijk heeft ontvangen. De afwijkende bepaling van art. De terugvordering is wel niet beperkt tot het geval dat het voordeel nog aanwezig is op het tijdstip van de terugvordering192. 13 n. 1312 BW”.

en niet naar keuze van een van hen 80. a) Bijzonder geregelde regresaanspraken Deze vinden we met name wanneer meerdere schuldenaars gehouden zijn voor dezelfde schuld. in het tweede geval is er in beginsel geen subrogatoire aanspraak. 43 . 18 januari 2007. Voor de criteria van draagplicht bij aansprakelijkheid van meerdere personen. de subrogatie is immers accessoir aan het regresrecht. 93 = RW 2010-11. zodat er slechts interest verschuldigd is vanaf de ingebrekestelling zoals bij andere verbintenissen (art. A die tot 120 is veroordeeld kan van B en C elk 40 terugvorderen. zie infra Deel V.ook indien er nog geen verrijking is doordat een derde gesubrogeerd is in de oorspronkelijke schuldvordering. 1378 BW). Indien er meer dan 2 aansprakelijke personen zijn. is het verhaal van degene die meer betaald heeft dan zijn schuld jegens elk van de andere beperkt tot het aandeel van die andere afzonderlijk.de regresaanspraak is anders dan de subrogatoire aanspraak niet noodzakelijk beperkt tot de omvang van de oorspronkelijke schuld. Indien er tussen partijen een contractuele rechtsverhouding bestaat. C. is de regresaanspraak een contractuele aanspraak (er is dus geen wettelijke regresaanspraak naast de contractuele aanspraak).just. Bv. in het andere geval zou men het als een bijzondere vorm van ongegronde verrijking kunnen zien. Regres. http://jure. met name als hoofdelijke schuldenaars. We vinden ze ook in bepaalde gevallen waarin meerdere personen gehouden zijn ook al gaat het strikt genomen niet om dezelfde schuld.fgov.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 trouw betreft de aanspraak op terugbetaling enkel de som zelf. In het eerste geval wordt het regresrecht verzekerd door de bijkomende toekenning van een subrogatoire aanspraak (waarover infra).0529.F.juridat. JOCQUE = Pas. persoonlijke zowel als zakelijke borg). Dit geldt ook wanneer een van de medeschuldenaars geen partij was in het geding. 2007. 195 Cass. de regresaanspraak kan ook bijkomende kosten omvatten waarmee de regresgerechtigde verarmd is.05.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20070118-1 = NJW 2008. Deze regresaanspraken wijken af van de algemene regel inzake ongegronde verrijking doordat niet steeds aan de vereiste van verrijking van aangesprokene moet zijn voldaan: . 80. .of verhaalsrechten (Rückgriffskondiktion) Hier moet men onderscheiden tussen de regresaanspraken die afzonderlijk geregeld zijn in ons recht en de op de algemene regel inzake ongerechtvaardigde verrijking gegronde regresaanspraak. doch door die afwijkende regeling ziet men hierin soms veeleer een toepassing van de zaakwaarneming of doet men een beroep op de algemene notie van verbintenis quasi ex contractu. Verhaal heeft diegene die een betaling heeft verricht waarvoor hij niet draagplichtig is in de interne verhouding (of meer dan zijn "aandeel" heeft betaald). sluit dit niet uit dat er een regresaanspraak geldt. 144. noot G. en dus niet veroordeeld is jegens het slachtoffer195. schuldenaars in solidum (onvolmaakte hoofdelijkheid) of borg en hoofdschuldenaar (al dan niet hoofdelijke borg. 3.

C. 555 v.07. is er een verhaalsrecht krachtens de algemene regel van de ongegronde verrijking . die immers verrijkt is196. 5.juridat. concl. De aanspraak 196 Zie bijvoorbeeld Cass. 1377 BW (supra). zij het daar verklaard op grond van het subsidiair karakter van de ongegronde verrijkingsvordering. 307 = Pas. 2280 BW. maar om een toepassing van art. Deze aanspraak vinden we verspreid over diverse bepalingen in ons recht. 1994 I 305 = RW 1996-97. ook aanspraak van de derde-verkrijger te goeder trouw van een verloren of gestolen zaak op terugbetaling van de prijs in de gevallen van art. Zoals gezegd is de natrekking een rechsgrond maar nog geen rechtvaardiging van de verrijking. Het gaat hier evenwel niet om een eigenlijke regresvordering. In dat geval heeft de solvens wel een actio de in rem verso jegens de oorspronkelijke schuldenaar. 14 januari 1994. 45 noot A. 44 . 25 maart 1994. 1994. Arr. Andere bijzondere regels a) Onroerende natrekking Bij onroerende natrekking is er een bijzondere regeling in art.d. kan men geen beroep doen op de algemene verrijkingsaanspraak198. 197 Cass. maar zonder animus donandi. 51. Zijn de opstallen aangebracht door een derde die geen bezitter te goeder trouw is. of 2° behoud mits terugbetaling van de waarde van materialen en arbeidsloon. D'HOORE = RW 1994-95. Ook wanneer iemand andermans schuld betaalt om behulpzaam te zijn. dan heeft de grondeigenaar de keuze tussen 1° derde te verplichten tot wegname of diens kosten.W. b) Regresaanspraak krachtens de algemene regel inzake ongegronde verrijking Deze vinden we wanneer een derde die niet mee gehouden was tot de schuld. 35. Bv. 4. noch om een schuld jegens die ander te betalen.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N198 Cass. en dus met de bedoeling de som terug te krijgen. BW.het is niet omdat een prestatie vrijwillig gebeurt dat zij een regresvordering uitsluit197.NB. schadevergoeding vorderen van die derde. kan onder bepaalde voorwaarden krachtens art. met name in het geval van art. Vergoeding voor gemaakte kosten e. onder meer bij diverse bepalingen inzake bezit. 1994. Cass. GwH 1 november 2007 geeft een grondwetsconforme interpretatie om het onderscheid werknemer/ambtenaar op te heffen). VAN 20090119-1. wat men ook soms "verhaal" noemt". 1382 B. die evenwel mee werd veroorzaakt door de fout van een derde.N. http://jure. terwijl het eerder gaat om een toepassing van lex specialis derogat generali. De persoon die een eigen schuld heeft betaald. 19 januari 2009. Wanneer men de bijzondere regresaanspraak heeft laten verjaren. Arr. deze heeft betaald (onverschuldigd dus) maar er noch subrogatie is noch condictio indebiti is van de solvens jegens de accipiens. 1382 BW (Zie hierboven Cass. 19 februari 2001 (5 arresten).0575.just. OEVELEN.fgov. Cass.

De restitutievordering van de derde anderzijds ontstaat wanneer die keuze wordt gemaakt en moet dus gericht worden tegen de partij die op dat ogenblik eigenaar was. R.fgov.N. B. 205 Zie voor een algemeen overzicht M.97. art. p. C.0095.juridat. en niet tegen een eventuele rechtsopvolger onder bijzondere titel (indien het goed intussen doorverkocht is) (Cass.09. 23 april 1965. VERLOOY. b) Genotsvergoeding tussen mede-eigenaars Onder mede-eigenaars is diegene die een groter aandeel heeft gehad in gebruik en genot dan zijn aandeel in de mede-eigendom is in beginsel een vergoeding verschuldigd202. J. 201 Cass.0278.N.just. Zo bv.0430. 6 mei 2010. IV. 200 http://jure. 31 mei 2012. nr. 6 mei 2010. 549 BW).a.J. doet geen afbreuk aan deze vergoedingsplicht voor de periode voordien204. noch tegen een rechtsvoorganger die eigenaar was op het ogenblik van de werken201. Eerder Cass. 122. maar desondanks vergoeding verschuldigd is. 45 . C.10.97. 4 mei 2001. 204 Zie hiervoor Cass.de voordeelsafdracht van de vruchten door de bezitter te kwader trouw (zie art. http://jure. "De principiële vergoedingsverplichting voor het exclusieve gebruik van een onverdeeld goed (woonstvergoeding) en het declaratief karakter van de uiteindelijke verdeling" 203 Cass. http://jure. 2001 nr.0430.juridat.N. 254 = E.just. 254 = E.fgov. nr.J. Eerder Cass. Preadviezen 2012. C. 51 n. ook als heeft hij de opstallen niet aangebracht199.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110203-7.just.).juridat. Voordeelsafdracht In ons recht zijn er een aantal bepalingen die de houder van een subjectief recht een schuldvordering geven tot voordeelsafdracht jegens degene die te kwader trouw van dat recht gebruik heeft gemaakt. Dat het aandeel van de vergoedingsgerechtigde mede-eigenaar bij een verdeling retroactief zou wegvallen. 86 bis § 3 Auteurswet. 577-2 §§ 3 en 5 BW (hoewel dat strikt genomen daarin niet te lezen is) en het gaat niet om een schadevergoeding wegens (contractuele of buitencontractuele) fout203 maar om een variante op de hoger besproken Eingriffskondiktion. 122.0095. 2001/8.de voordeelsafdracht door de inbreukmaker op een intellectueel recht (art. "De principiële vergoedingsverplichting voor het exclusieve gebruik van een onverdeeld goed (woonstvergoeding) en het declaratief karakter van de uiteindelijke verdeling". C.fgov. 52 § 6 Octrooiwet e.10. 19 september 2011. Arr.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 op wegname geldt jegens de persoon die op dat ogenblik eigenaar is. Strikt genomen gata het dus om een andere bron van verbintenis (en meer specifiek een uitbreiding van een aanspraak uit onrechtmatige daad tot meer dan enkel de veroorzaakte schade).0647. KRUITHOF. Anders dan bij de andere verrijkingsvorderingen is deze aanspraak niet beperkt tot de verarming van de aanspraakgerechtigde205. noot S.09.N. 2001/8. zie ook. 4 mei 2001. MOSSELMANS.. C. 6. (199) 207 v.. ze verschilt van de normale regels inzake ongerechtvaardigde verrijking omdat de mede-eigenaar hier natuurlijk wel een titel heeft voor zijn genot. 13 v. ANDERE BRONNEN VAN VERBINTENIS 199 Cass. Dit wordt afgeleid uit art. Arr.N. 3 februari 2011200). TPR 2011.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120531-6. 202 Cass. C. RCJB 1966.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110919-2 = RABG 2012. KRUITHOF. 315 n. BAECK. nr. MOSSELMANS.: . noot S.N. . 2001 nr.

bv. parkeerreglement206.1. Natuurlijke verbintenis Deze is géén aanspraak.0391. Zie meer algemeen over de sanctie 46 .F. 563 v. sluit dit niet de bevoegdheid uit van de ‘stakingsrechter’ om op grond van art. dan spreekt men van een stakingsvordering c. Jaarverslag cassatie 2010. Bij dreigende schade is een rechterlijk verbod of gebod mogelijk. LEONARD. 3.verbintenissen van erfgenamen die de nalatenschap hebben aanvaard. duidelijk het geval bij intellectuele rechten en zakelijke rechten. C. 1382 maar om een vorm van rechtstreekse rechtsbescherming207. “Pour une théorie de l’acte de concurrence illicite affranchie des articles 1382 et 1383 du Code civil”. 3 juni 2010. Bij deze remedies speelt er géén samenloopverbod met contractuele wanprestatie: wanneer een inbreuk op een auteursrecht tevens een contractuele wanprestatie vormt. Bij obligatoire rechten is de draagwijdte van die rechtstreekse rechtsbescherming meer betwist. . IV. . # 1231 BW inzake schadebedingen hierop niet ven toepassin gis 207 Zo ook Th. RECHTSTREEKSE SUBJECTIEVE RECHTEN RECHTSBESCHERMING VAN SOMMIGE Subjectieve rechten worden beschermd doordat de persoon die schade veroorzaakt door een inbreuk erop vergoedingsplichtig is. Bv. Nog ruimer is een verbod mogelijk wanneer er reeds een overtreding is. stakingsbevel. 7 oktober 2010. TBH 2010. Vb. Dit is bv. onrechtmatige daad). 698. een Zie over de toepasselijkheid van de regels inzake buitencontractuele aansprakelijkheid in dergelijke rechtsverhoudingen de bespreking supra. Zaakwaarneming 2. Het gaat hier niet om een toepassing van art. Maar vele subjectieve rechten worden ook rechtstreeks beschermd en niet slechts bij schadeveroorzaking. maar om een rechtstreekse bescherming van het subjectief recht209. 38. Andere gevallen Er zijn nog een hele reeks gevallen van verbintenissen die niet aangegaan zijn door middel van een rechtshandeling van de schuldenaar en in die zin uit de wet voortvloeien. zie Deel V.belastingschulden . meer enkel een verweermiddel tegen een terugvordering na vrijwillige uitvoering en een rechtsgrond (titel) voor eigendomsverwerving (eveneens bij vrijwillige uitvoering). 87 § 1 Auteurswet de staking te bevelen208. 208 Cass.09. dat hieruit adfleidt dat de bepaling van art.q. RW 2012-13.verbintenissen voortvloeiend uit verordeningen van de overheid. verjaarde schuld (infra). Voor de sanctionering van schuldvorderingen. Het betreft hier geen remedie van schadeloosstelling wegens onrechtmatige daad. althans zo onrechtmatig is en toerekenbaar (zie deel II. 206 Cass.

.0565.fgov. brouwerij Haacht.0158.F. 3 Ger. C.Rechtsmisbruik is ook mogelijk bij een alimentatie-overeenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming. 21 januari 1999.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20101001-4. rechtsverwerking et sanctions de l’abus de droit'. Cass. 96. C. 139 v. p. Conflits entre droits subjectifs.W. 213 Cass. JANSEN = TBBR 2012/8. C. P. Criteria . 9 september 2011. 1288. RW 2011-2012. RW 20102011.juridat. rechtsmisbruik. TBBR 2012. HvJ 26 april 2012.Toetsing aan de goede trouw bij bindende derdenbeslissing: Cass. 14 oktober 2010.10. 47 . maken dat ook in reeds door derden (andere dan de eiser op stakingsvordering) gesloten consumentenovereenkomsten dit beding onverbindend is210. 210 Vgl. WERY. C-472/10. Jeune Barreau Brussel 1995.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 Zo ook kan een verbod van de stakingsrechter die een bepaald beding onrechtmatig verklaart. 142a ERPL meedelen n. 9 september 2011211). VERBINTENISSEN IN HET ALGEMEEN 1. LEONARD. 212 Cass. BVBJ.F.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110909-1.juridat. aangezien diegene die nadien gesloten is krachtens de wet (art.Onder de noemer rechtsmisbruik worden ook gevallen van rechtsverwerking aanvaard. BAZIER 'Abus de droit. derde-medeplichtigheid aan wanprestatie. http://jure. in Overeenkomsten en derden : De externe gevolgen van overeenkomsten en de derde-medeplichtigheid. nr. noot P.just. 22 september 2008. LEONARD. verwerping. libertés civiles et intérêts légitimes. 393. C. 8 februari 2010. “La réparation en nature du dommage en matière de responsabilité extracontractuelle”. 209 Zie over dit onderscheid mijn bijdrage "De uitwendige rechtsgevolgen van verbintenissen uit overeenkomst en andere persoonlijke rechten : zgn. Larcier Brussel 2005. 1209 n. 211 Cass. besproken door G.De inperking van het recht kan ook spelen bij een recht dat door een bepaling van dwingend recht (of openbare orde) wordt verleend: Cass.just. STIJNS & S. Vlaams Pleitgenootschap. niet-contractuele rechten (Cass.just. CUP vol. de onevenredigheid van de keuze van wijze van uitoefening wordt gezien als een toepassingsgeval van die algemene maatstaf213. Bepaling van de inhoud van de verbintenis a) Goede trouw. zie met name: van intellectuele rechten Th.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20100208-4.fgov. rechtsverwerking Toepassingsgebied . 14 oktober 2010212. Attei. Juristenkrant 20 april 2011 = RW 2010-2011. Anthémis Luik 2007. 111-189.09. pauliana en aanverwante leerstukken". (249) 256.09. in Droit des obligations: développements récents et pistes nouvelles. VERSCHELDEN. Nemzeti Fogyasztovedelmi Hatosag t.N. dit is vooral van belang voor overeenkomsten gesloten voor 1 september 2007. Invitel. . V.09. 1345. . http://jure. S. http://jure.0416.) door de rechter in bepaalde gevallen kunnen worden gewijzigd.tes aux droits subjectifs et responsabilité civile: réflexions suite à l’adoption de la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle”.juridat.F. Cass. Zie verder Th. 1 oktober 2010.0608.Algemeen: maatstaf is de normale uitoefening door een normaal persoon kennelijk te buiten gaan.fgov. ook voor “wettelijke”.

en werd de termijn overschreden o. dat recht heeft men echter verwerkt. * Hof Gent 6 september 2010217: een verzonden factuur meer dan 10 jaar niet invorderen. Leuven 1 maart 2011: een recht van wederinkoop bij wanprestatie (eigenlijk een uitdrukkelijk ontbindend beding) inroepen na 20 jaar terwijl men zich eerder nooit bekommerd heeft over de vraag of die verplichting werd nageleefd (in casu de verkoop van nijverheidsgrond met de verplichting een tewerkstelling van minstens 15 personeelsleden te bereiken binnen de 5 jaar)218. Het betrof een geval waarin de WAM-verzekeraar regres uitoefende op 214 Cass. 4 september 2000): beperking. 30 september 2010. RW 2011-2012. maar geen grondslag om daarmee verplichtingen op te leggen die onverenigbaar zijn met de aard en strekking van de overeenkomst (Cass. 874 n. * Cass.F. 8 februari 2001220.fgov.11. .0525. 1 februari 1996. 1 oktober 2010215: brouwerij die in een brouwerij-overeenkomst gedurende 10 jaar geen enkele kennisgeving deed aan de wederpartij dat deze te weinig afnam. volgens Cass. VAN OEVELEN. C. uit het verzekeringsrecht: . 21 september 1989. Rechtsgevolgen en functies . geen verval noch herziening recht. * Kh. 215 Cass.draagwijdte van het verbod van rechtsmisbruik (Cass.verzekeraar die elke medewerking weigert en zich achteraf beroept op de niettegenwerpelijkheid van zonder zijn akkoord afgesloten dadingen: Cass. 30 september 2010222.* Cass. regres uitoefenen wegens afwezigheid van rijbewijs terwijl de bestuurder aan alle vereisten voor een rijbewijs voldeed maar het enkel administratief nog niet bekomen had.08. 86. Locabel.0135. 1681.Goede trouw als uitlegfactor ? Ja. 20 oktober 2006214: gedurende 10 jaar duldt een schuldeiser wanbetalingen door de wederpartij. 778 n. 20 oktober 2006. In een recent arrest werd rechtsmisbruik afgeleid uit het gebruiken van een recht voor een ander doel dan dat waarvoor het is verleend (in casu bepaalde een arrest dat na 4 maanden een partij de openbare verkoop kon eisen om uit onverdeeldheid te treden. A. maar wanneer de abusieve uitoefening betrekking heeft op een bepaald beding kan de inperking erin bestaan dat de enige uitoefeningsmogelijkheid verboden wordt: Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20120113-3 220 RW 2001-2002. 218 Kh. A. kan nadien geen schadevergoeding eisen wegens een tekort aan afname. 48 .juridat. * Zie ook Hof Gent 16 januari 2009216. 1 oktober 2010 (2 noten supra). .dekking weigeren c. http://jure.a. nr.F. VAN OEVELEN 222 Cass.just. 219 Cass. om zich dan pas erop te beroepen om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. door de bezwaren die die partij zelf had geuit)219.q. http://jure.juridat.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20100930-5. 217 RW 2011-2012.just. 221 RW 2006-07. 13 januari 2012. RW 2008-2009.fgov. Leuven 1 maart 2011. 451. * ook de ratio van een subjectief recht is van belang: het wegvallen van de ratio van een beding kan leiden tot strijdigheid met goede trouw van beroep erop. 23 maart 2006221) Voorbeelden Vb. C. 963. Post v. 216 TGR-TWVR 2009. Cass.

partijbeslissing Zie mijn bijdrage “Vaststellings. 744 en artikel K. 231 http://jure.F.just. A. 442 228 nr. 4 november 2004228 (beide arresten iz. Ook een onvoorzienbare wijziging doet geen afbreuk aan het overeengekomene. zie onder meer Cass. COX.N = RW 2009-2010. 226 nr. Voor prijswijzigingsbedingen geldt nog steeds art. http://jure.en geschillenbeslechtingsovereenkomsten”. Vb.09. 1258 n. "Gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten: het Hof van cassatie als pionier" = DAOR n.be/vaststellingsovereenkomsten. 224 Cass.10. (aangevuld met Cass.F 229 P&B 2007. d) Beperkingen aan wijzigingsbedingen Bij bepaalde bijzondere overeenkomsten zijn sommige wijzigingsbedingen verboden. nr.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090619-4 = RW 2009-2010. http://jure.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 de bestuurder omdat die geen rijbewijs had.0324.07..abusieve intrekking van een woonstkeuze: Cass. C. 17 februari 2012. 30 maart 1976 betreffende economische herstelmaatregelen.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100219-1 225 C. “aangezien vast staat dat hij aan alle voorwaarden voldeed om zonder enige beperking de afgifte van zijn rijbewijs te verkrijgen”. C.fgov.0623. openlaten betekent niet dat voorwerp niet bepaalbaar is). Federale participatiemaatschappij.juridat. Marginaal toetsingsrecht van de rechter. 19 februari 2010.juridat. van rechtsmisbruik in het procesrecht: .F e. C.misbruik van het recht om te concluderen: conclusie kan geweerd worden (Cass.08.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120217-3. D. . Dat 223 Cass.pdf.fgov.just. architect. http://jure. Fortis.fgov. C. dat de wijziging tot een doorrekenen van maximum 80 % en voor zover ze verwijzen naar parameters die de reële kosten vertegenwoordigen.juridat. BNP Paribas.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100304-2. volgens cassatie kon de rechter hieruit rechtsmisbruik afleiden223. 31 oktober 2008226: rechter mag niet zelf beslissen na onverbindendverklaring) Inzake bepaalbaarheid van het voorwerp (prijs) bij vrije beroepen.just.0201. 49 . Hof Gent 21 december 2006229 en Hof Brussel 11 juni 2012230 (beiden inzake ereloon advocaat). 4 maart 2010225).0118.fgov. 147. c) Gewijzigde omstandigheden Wijzigt de inhoud van de overeenkomst bij gewijzigde omstandigheden ? In beginsel niet. Maar Cass. 306 230 Hof Brussel 11 juni 2012. 19 juni 2009231 heeft de imprevisieleer aanvaard in een internationale koop onder CISG (als interpretatie van de onderliggende beginsel van CISG (Weens kooprecht) door verwijzing naar de Unidroit PICC).just.juridat. 10 oktober 2003227 en Cass.0651.N. bv. 19 februari 2010224. RW 2012-13. maar de rechter dit kwalificeerde als rechtsmisbruik omdat “de tekortkoming louter een formaliteit” betrof. PHILIPPE. b) Vaststellingsovereenkomsten.a. 57 W.02. 227 RW 2006-07. VAN OEVELEN "De bepaling van de koopprijs door een derde: een bindende derdenbeslisisng". http://storme.

Volgens een cassatie-arrest van 10 november 2011 is een verbintenis onder ontbindende voorwaarde zonder tijdsbepaling een verbintenis van onbepaalde duur232 – en dus als dusdanig opzegbaar. 10 november 2011. 423 n.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20111110-14. 2° Men spreekt ietwat misleidend van “post-contractuele” verbintenissen (beter ware te spreken van “overlevende” verbintenissen). 233 Zie hierover Cass. B.fgov. VAN DEN BERGH. “post-contractuele verbintenissen” Een verbintenis heeft ofwel een bepaald voorwerp. aangezien ze steeds kan beëindigd worden door het akkoord van alle partijen. Over prijsherziening bij energieleveringsovereenkomsten is een zaak aanhangig bij het HvJ onder nr. Zo bv.: . want de ontbindende voorwaarde was eigenlijk niets anders dan een nieuw akkoord tussen partijen – als men die redenering doortrekt is elke overeenkomst van onbepaalde duur. e) Duur van de verbintenis. 15 april 2011.laatste impliceert dat diegene die een prijsaanpassing wil doorvoeren desgevraagd transparantie informatie moet geven over die reële kosten. Maar dit kan men natuurlijk vermijden door naast de voorwaarde ook een tijdsbepaling op te nemen. In andere gevallen geldt dat in geval van (toegelaten) eenzijdige wijziging. zoals bv. In bepaalde bijzondere overeenkomsten gelden specifieke beperkingen aan dergelijke bedingen (huurovereenkomsten. 7 KB Vastgoedmakelaars de vergoedingsplicht wanneer de opdrachtgever binnen de 6 maanden na beëindiging van de opdracht verkoopt aan een door de makelaar aangebrachte wederpartij waarover de makelaar precieze informatie heeft verschaft). 1° bij de beëindiging van bv. enz. ofwel een bepaalde duur ofwel een onbepaalde duur.vergoedingsplicht voor zonder bemiddeling van de opgezegde persoon gesloten overeenkomsten (specifieke regels in die zin bij handelsagentuur en bij vastgoedmakelaardij.10. C-359/11.0438. de wederpartij een mogelijkheid heeft tot koteloze opzegging van de lopende overeenkomst.just.N.). een huurovereenkomst is er een teruggaveverplichting. 50 . bij vastgoedmakelaardij behandelt art.).juridat. het betreft wel een merkwaardige beslissing. terwijl het nu juist de bedoeling is dat de overeenkomst dan niet eenzijdig kan worden opgezegd.niet-concurrentieverplichtingen (steeds in tijd beperkt). . onder het oude Bodemsaneringsdecreet 1995 bij de beëindiging van een handelshuur de verplichting tot bodemonderzoek door de huurder en ev. C. Park Atlantis. http://jure. Schulz. zullen in bepaalde rechtsverhoudingen wel nog andere verbintenissen gelden 1° op dat tijdstip of 2° na dat tijdstip doorlopen. RW 2012-13. sanering233. f) Andere soorten inhoud dan schuldvorderingen 232 Cass. zie de bespreking bij ontbinding. In bepaalde gevallen kan deze gepaard gaan met een bijkomende verplichting. Wanneer de hoofdverbintenis beëindigd is door het verstrijken van de duur voor die verbintenis (van rechtswege of ingevolge een beëindiging ex nunc door opzegging enz. 2. Ook bij ontbinding van een overeenkomst zijn er verbintenissen die die ontbinding “overleven”.

faillissement. .. behalve in de mate waarin de prestatie hem tot voordeel heeft gestrekt (art. is de betaling niet bevrijdend. Ook bij dergelijke inhoud gelden er aanvullende verplichtingen. 1239 II BW). Sommige daarvan werden hoger reeds besproken.fgov. of die door de rechter of door de wet gemachtigd is om voor hem te ontvangen (inningsbevoegdheid) (art. Een voorbeeld van het laatste in Cass. I).W. door wie.0385. waar. C. aslook infra de bespreking van de cessie en subrogatie.). Het BW spreekt over betaling.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110506-1 = RW 2011-2012.juridat. e. niettemin is de betaling aan een ander bevrijdend indien de schuldeiser de betaling bekrachtigt of indien hij er voordeel uit getrokken heeft (art.N = http://jure..d. Modaliteiten van nakoming Het B. bevat de suppletieve regels betreffende de modaliteiten van de nakoming (voor zover uit de bepaling van de inhoud van de overeenkomst niets anders volgt). moet de prestatie in beginsel gebeuren aan een handelingsbekwame (2°) en ontvangstbevoegde (1°): 1° Ontvangsbevoegd is in beginsel de schuldeiser of aan iemand die volmacht van hem heeft. 6 mei 2011235: onderhoudsbijdragen die de vader verschuldigd is aan de moeder ten behoeve van zijn dochter. 51 . aan wie. opties. 2.m. bij een voorkeurrecht de verplichting om de gerechtigde tijdig en voldoende te informeren over de voorgenomen verkoop234. 1241 BW) (ook is de terugvordering in geval van nietigheid van de titel ook maar mogelijk in dezelfde mate.just. kritische noot S. supra). voorkeurrechten.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 De overeenkomst kan ook rechten en plichten van een andere aard inhouden. Zie daarvoor de werken goederenrecht en/of insolventierecht. De schuldeiser is niet ontvangstbevoegd wanneer derden rechten op de schuldvordering hebben verkregen zoals een pandrecht. JLMB 2012. b) Door wie kan nagekomen worden Krachtens artikel 1237 Burgerlijk Wetboek kan de schuldeiser de nakoming door een derde weigeren indien hij een wettige reden heeft die kan gelegen zijn in het belang dat de 234 Hof Luik 1 februari 2011. in het bijzonder kan een overeenkomst ook wilsrechten toekennen zoals bv. 790. 235 Cass. 1416.10. maar dit woord wordt gebruikt in de ruimere betekenis van nakoming en niet enkel van nakoming van een geldschuld (betaling van een geldsom). of de schuldvordering in beslag is genomen (derdenbeslag. regels inzake de modaliteiten van de nakoming die moeten vervuld zijn opdat de prestatie conform de verbintenis zou zijn: wanneer. 2° Indien de schuldeiser onbekwaam is om de prestatie te “ontvangen” (zie over het rechtskarakter van de betaling infra). MOSSELMANS “Rechtstreekse betaling van alimentatie aan het kind in plaats van aan de ouder”. 6 mei 2011. bv. en die hij rechtstreeks aan zijn dochter heeft betaald. a) Aan wie moet nagekomen worden Om bevrijdend te zijn. 1239. Het betreft vnl.

fgov. Marechal.juridat. door de schuldenaar zelf wordt voldaan of het belang dat de schuldeiser heeft bij de niet-nakoming door een bepaalde derde. 237 Allebei Cass. 2° Uitlegging overeengekomen termijn Wanneer een overeenkomst naast een uitvoeringstermijn ook opschortende voorwaarden bevat.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20081107-4 52 . 29 september 2011.N. http://jure.De basisregel bij meerdere schuldenaars is: de schuld wordt gedeeld.just.afwijkende regel bij handelaars: samen aangegane verbintenissen zijn in beginsel hoofdelijk.fgov.mdseminars.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110929-4. en gebreken die de verhouding tussen de derde-betaler en de schuldenaar betreffen (in casu de vraag of de schuldenaar de solvens niet bedroog). 238 Hof Brussel 6 februari 2012.juridat. C.verbintenis. Justel N-20120206-1. http://jure.N.N.0567. http://jure.fgov. Vb.is de aanspraak op terugbetaling van de vergoeding die de verzekerde zelf aan de benadeelde heeft betaald pas opeisbaar vanaf de datum waarop de verzekerde de benadeelde heeft betaald237. dan loopt die termijn in beginsel slechts vanaf het vervullen van de voorwaarden.just.juridat. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen: .0014.opeisbaarheid 1° Wettelijke concretisering Bij handelsovereenkomsten bepaalt de Wet Betalingsachterstand enkele regels inzake de opeisbaarheid van de prijs. dus geen belang opleveren voor de schuldeiser om de betaling door de derde te weigeren236.ontstaat de aanspraak van de verzekerde tot dekking (wegens het voorvallen van de schade die in de overeenkomst is beschreven) wanneer de benadeelde aanspraak maakt op schadevergoeding . .0335. http://www. C.: in een verkoopcompromis wordt bedongen dat de akte moet verleden worden binnen 4 maanden.11. 3. Smulders t. 236 2012.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120202-8.be/nl/bibliotheek/vennootschapsrecht/artikelen/BUR-R-482. nr. c) Tijdstip van nakoming .07. gelet op zijn aard.just.09. Dit moet onderscheiden worden van de termijn die aan de voorwaarde zou worden gekoppeld (termijn waarbinnen de voorwaarde voor vervuld wordt gehouden of omgekeerd). 239 nr. Dit geldt niet voor een door niet-handelaars gezamenlijk aangegane overeenkomst: bij niet-handelaars volstaat het feit dat meerdere personen zich tot eenzelfde zaka hebben verbonden niet om te besluiten tot hoofdelijkheid (Cass. In een arrest van het Hof van cassatie van 2 februari 2012 is beslist dat dit belang eigen moet zijn aan de schuldeiser.pdf. C. 7 november 2008239). Pluraliteit van schuldenaars a) Kwalificatie . maar er is tevens een opschortende voorwaarde van het bekomen van een blanco bodemattest238 (dit los van de vraag of zo’n verkoopcompromis geldig is).

10. gaat de wetgever ervan uit dat de regel van art. Bank Degroof. 244 Bv. In het oude CDW was dit niet uitdrukkelijk bepaald. dading en schuldvermenging zijn persoonlijk. zie art. 450/2008 van 23 april 2008.07.de schuldvernieuwing241.de betaling. 243 Zo ook DCFR III-4:108 (2° voor schuldvermenging en DCFR III-4:109 (1° voor kwijtschelding en dading.a. maar eens ingeroepen strekt ze allen tot voordeel. d. 19 december 2008240).fgov. 1285 II BW)243 en behoudens afwijkende wetsbepaling244. belet de schuldvergelijking niet (vgl. Het feit dat de schuld maar voor een deel een eigen schuld is. 86/4 CDW (Communautair douanewetboek). 240 nr. In de DCFR wordt de regel in belangrijke mate ingeperkt bij hoofdelijke aansprakelijkheid voor eenzelfde schade.N 241 Cass. bij borgtocht). Relatief persoonlijk/gemeenschappelijke verweermiddelen De schuldvergelijking is "relatief persoonlijk": enkel de schuldeiser of de betrokken medeschuldenaar kan ze inroepen.i. behalve voor het aandeel van de bevrijde schuldenaar (art.0702.bij een commerciële VOF zijn de vennoten louter door hun lidmaatschap handelaars (Cass. Nakoming door één schuldenaar bevrijdt de anderen dus in verhouding tot de schuldeiser(s ) (onder voorbehoud voor subrogatie en regres in de interne verhouding). Bérel e. 1285 I BW). III-4:109 (3). .just. Gemeenschappelijke of niet persoonlijke verweermiddelen Gemeen zijn de nakoming en de meeste wijzen van beëindiging van de schuld.de kwijtschelding van een andere schuldenaar waarbij geen voorbehoud is gemaakt (art.N. 1675/7 § 2 III GerW). Vo. 1285 BW ook geldt voor kwijtschelding in het kader van een minnelijke aanzuiveringsregeling.juridat. zie de discussie hierover hoger. . inbegrepen: .C. arrest van 17 februari 2011 in C-78/10.0281. C. 53 . 242 Aangezien de vervolging van persoonlijke zekerheden wordt opgeschort vanaf de beschikking van toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling en zolang nog een minnelijke aanzuiveringsregeling nog tot de mogelijkheden behoort (art. idem de beherende vennoten van een commanditaire handelsvennootschap. Beperkt gemeenschappelijke verweermiddelen Kwijtschelding mét voorbehoud242.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 . art. http://jure.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110929-2. b) Gevolgen van volmaakte en onvolmaakte hoofdelijkheid Een hoofdelijke schuldenaar kan zich beroepen op verweermiddelen uit de externe verhouding van een van zijn medeschuldenaars die eigen zijn aan de schuld (en dus "gemeen" aan de medeschuldenaars) en niet beroepen op de verweermiddelen die persoonlijk zijn aan die medeschuldenaar. 29 september 2011. maar het werd ook reeds zo uitgelegd door het HvJ.

het gevolg van de ingebrekestelling van één schuldenaar op de verbintenis van de andere (1207 BW)246. hebben zij onder meer in de interne verhouding elk slechts een bepaald “aandeel” in de schuld.just. 249 Cass. verdeling draagplicht Ook wanneer meerdere personen volmaakt of onvolmaakt hoofdelijk gehouden zijn (zij het contractueel aansprakelijk dan wel buitencontractueel). wordt de draagplicht (contributio) “verdeeld”. c) Bepaling aandeel. RW 2009-2010. 84 FaillW. waarvoor die secundaire gevolgen niet gelden.juridat. F. WEYTS "De verdeelsleutel bij een samenloop van aansprakelijkheden: zijn alle knopen doorgehakt ?". met name respijttermijnen. RW 2010-2011. RW 2009-2010. nl.N. Cass. . d.het gevolg van stuiting van de verjaring jegens één schuldenaar op de schuldvordering jegens een andere (art. 246 Ingebrekestelling van één in solidum gehouden schuldenaar doet de interest niet lopen jegens de andere: Cass. 129. 1205 BW. 4 februari 2008.fgov. 1207 BW). 20 mei 2010. n. A.09.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20100520-6. (1698) 1703 nr.de toepassing van art. hoger werd ook de uitzondering daarop besproken ten gunste van de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde. De overeenkomst. doch overlappende voorwerpen).0043. VAN DEN BROECK.het gezag van gewijsde248.Zuiver persoonlijke verweermiddelen Persoonlijk zijn met name de excepties die ook persoonlijk zijn bij borgtocht (deze werden besproken bij borgtocht). Bij volmaakte hoofdelijkheid geldt het omgekeerde (art. Secundaire gevolgen – verschillend naargelang soort hoofdelijkheid Wat betreft de zgn. in de mate waarin ieders fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade (Cass. gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling van de medeschuldenaar. verschoonbaarheid gefailleerde medeschuldenaar. 1° Verdeling draagplicht bij meerdere fouten in causaal verband In beginsel gebeurt dit uitsluitend op grond van de causaliteit. Ook de nietigheid wegens handelingsonbekwaamheid is een persoonlijke exceptie. 54 . B. 248 In DCFR III-4:110 een persoonlijke exceptie. http://jure. “secundaire gevolgen” maakt ons recht een onderscheid tussen enerzijds de volmaakte hoofdelijkheid (traditioneel gedefinieerd als een meerderheid van verbintenissen met hetzelfde voorwerp) en anderzijds de onvolmaakte hoofdelijkheid of verbintenissen “in solidum” (traditioneel gedefinieerd als een meerderheid van verbintenissen met verschillende. 1206)245. 9. Dit betreft onder meer: . .de toepassing van art. 30 april 2007. . met name wat betreft de loop van de interest.i. volgens welke iedere schuldenaar aansprakelijk is wanneer de verschuldigde prestatie onmogelijk wordt door de fout van een van de schuldenaars of terwijl ze allen in gebreke waren247. 247 Net bij aansprakelijkheid in solidum: R. 4 februari 2008249 en 2 245 Bv. VANDEPUTTE. . 1306. 1561.

AR C.C. WEYTS""Fraus omnia corrumpit in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: geen aansprakelijkheidsverdeling in geval van opzet". 2000 nr. 254 Zie o.just. eerder ook cass. maar in de recente rechtspraak wordt dit in beginsel uitgesloten als criterium.F.just. "Le recours contributoire entre coobligés in solidum et l'influence de la faute intentionnelle: fraus omnia corrumpit?". RW 2010-2011. Deze arresten werden gemotiveerd met “fraus omnia corrumpit”. 255 Cass. 2° Bij foutvermoedens en objectieve aansprakelijkheden Bij de kwalitatieve aansprakelijkheden van art. nr. http://jure.fgov. http://jure. 257 Cass.juridat. Minister mobiliteit en openbare werken t.07. waarvan de ene een opzettelijke fout beging en de andere(n) niet. B. Cass.0330. C.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20071106-1 = RW 2007-8.0604. Zo voor de aansprakelijkheid van de bewaker van een gebrekkige zaak255. 740. P.N. 1384 B.0236. 6 november 2002. 2007. 26 september 2012.juridat.fgov.F. 250 C.W.0214. P.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110902-2 = RW 2012-13. Bremcon. Dit vermoeden kan niet ingeroepen worden tegen de kwalitatief aansprakelijke partij die regres uitoefent jegens een mede-aansprakelijke persoon. geldt er een foutvermoeden jegens de schadelijder.07. http://jure.N. 465. 55 .N. Arr.10. In de rechtspraak voor 1988 werd ook de ernst van de fout als criterium vermeld. Cass. 4 februari 2011.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110902-3 = RW 2012-13.fgov.just. 9 oktober 2007 en 6 november 2007252).© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 oktober 2009250). 251 Cass.m. 2 september 2011. Eerder Cass 10 september 1981. http://jure..0627. WEYTS.F. GUILIAMS.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20071009-4 = A. 663. I 2103 = JT 2003. C.fgov. toch regres uitoefenen jegens een mededader256.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110516-2. op dit punt bekritiseerd door A. 4 december 2000.0643.10. S. dan wordt de draagplicht gelijkelijk onder allen verdeeld (en heeft degene die meer betaald heeft verhaal jegens de anderen)257. 1629 n. Zijn meerdere verzekeraars tot vergoeding van een zwakke weggebruiker verplicht krachtens art. 1981-82 nr.08.juridat. 339. Arr.F. P. m.N. 14671 = RABG 2010. “De verdeling van de schadelast bij samenloop van een opzettelijk en een onopzettelijke fout”.just.N.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091002-4 = RW 20102011. 9 oktober 2007.0377. B.0168.K. 310 = R 2002-2003.10.12. Pas. 16 mei 2011.just.juridat. LENAERTS. http://jure. 487. In het zopas genoemde arrest van 2 oktober 2009253 evenwel werd deze leer uitdrukkelijk verworpen voor de verdeling van de draagplicht tussen meerdere daders. http://jure. De rechter kan de ernst van de fout wel inoverweging nemen voor zover de ernst een aanwijzing in voor de mate waarin de fout de schade zou hebben veroorzaakt251.fgov. RGAR 2010.juridat.fgov. Zo ook kan de persoon die instaat voor een dader die een opzettelijke fout heeft begaan.juridat.just.just. 474. 6 november 2007.juridat. nr. Een belangrijke uitzondering op de causaliteitsregel was tot voor kort dat de aansprakelijkheid voor een opzettelijke fout niet verminderd wordt in geval van (onopzettelijke) fout van de schadelijder (Cass. 29bis WAM (en geen van hen wegens de fout van hun verzekerde).just.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120926-6. Nr.0168.10. de vergoedingsplicht van de dader van een opzettelijk misdrijf. http://jure. 1716 n. Zie ook een tweede arrest van 2 september 2011. nr.. 253 C.t. 252 Cass.. Dit heeft opnieuw tot debatten geleid in de doctrine254. C. C. 26.juridat.08.F.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091002-4.98.0242. dat laatste adagium wordt anderzijds ook meermaals te onpas gebruikt .fgov.b. http://jure. 1287. 256 Cass.

is er in beginsel géén actieve hoofdelijkheid259.fgov.juridat.zowel over de vordering van de schuldeiser waarin hij tot beloop van de betaling wettelijk gesubrogeerd is (art. R. CORNELIS. p. 2. RCJB 1986. c) Opzegging van contractuele verhoudingen van onbepaalde duur Basisregel Opzegbaarheid is van dwingend recht bij contractuele verhoudingen van onbepaalde duur. Zie de bespreking bij subrogatie (infra) c. over de grondslag daarvan is er discussie (zie L. . VAN DEN BERGH. de aanvaarding van de betaling. De opzegging is onrechtmatig indien de termijn te kort is en dit in strijd komt met de eisen van de goede trouw (Vb. novatie Cass. arbeidsovereenkomst.14 nr. tenzij dat feit zich niet voordoet zolang de schuldeiser het niet aanvaard heeft. Beëindiging en wijziging van obligatoire rechtsverhoudingen a) Nakoming / betaling De verbintenis gaat teniet door de nakoming of "betaling".juridat. p. beschikt jegens de andere medeschuldenaars: .be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20090323-3 262 RW 2008-9 nr. in X. Pluraliteit van schuldeisers Wanneer meerdere personen schade lijden door eenzelfde onrechtmatige daad. 623 v. 20. Ten onrechte wordt door de rechtspraak vereist dat de betaling zelf in het algemeen bewezen wordt zoals een rechtshandeling (in beginsel schriftelijk bewijs). in Liber amicorum Jan Ronse. CORNELIS. http://jure. 260 Vgl. b) Wijzigende overeenkomst. 261 http://jure. La subrogation. goedkeuring of kwijting is wel een rechtshandeling260.). maar voor het materiële feit van de nakoming zou het bewijs vrij moeten zijn. DIEUX. De rechtspraak aanvaardt echter ook bij in solidum aansprakelijkheid en bij niet-contractuele hoofdelijkheid een regresvordering. L. 259 Cass.just. Mons 1882. Voor de betaling door schuldvergelijking.d) Gevolgen: subrogatie en verhaal tussen medeschuldenaren De medeschuldenaar die betaald heeft. 1213-1214 BW258). 684. 10 juni 2010. 4. RW 2012-2013. pacht.als over een verhaalsrecht (regresrecht) uit de interne verhouding tussen de medeschuldenaars (zie art. enz. 1251 BW).be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100610-10. – welke natuurlijk niet van toepassing zijn bij 258 Deze bepalingen gelden als dusdanig enkel voor de contractuelevolmaakte hoofdelijkheid. zie verder. 23 maart 2009261: de rechter kan de bedoeling tot schuldvernieuwing afleiden uit het feit dat partijen een wezenlijk element van de overeenkomst hebben gewijzigd (in casu een kredietovereenkomst). onder meer B. “L’obligation “in solidum” et le recours entre co-obligés”.fgov. 1 56 . KRUITHOF. Bij sommige soorten overeenkomsten van onbepaalde duur bepaalt de wet dwingende opzegtermijnen (huur. Hof Brussel 25 mei 2005262).just. regres (supra) 3.q.

bij overeenkomsten om niet. VAN OEVELEN “Het definitief en onherroepelijk karakter van de regelmatig gegeven opzegging van een overeenkomst”. TAELMAN. mandaat van gemeenschappelijk belang.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 beëindiging op andere gronden) en eventueel ook vergoedingsplichten ter vermijding van ongegronde verrijking (bv.pdf. p. behalve bij een zgn. 265 Dit geldt ook wanneer de huurovereenkomst mondeling is: GwH nr. http://www. Bij woninghuur kan de huurder ten allen tijde opzeggen indien de huur niet geregistreerd is (art. (159) 207 v.dan wel uit de wet (die voor bepaalde soorten bijzondere overeenkomsten een opzegbaarheid voorziet in geval van ”wettige reden” ook al is er een bepaalde duur of voorwerp). in Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht (red. 3 Woninghuurwet en art.op bepaalde gronden zonder vergoeding. CLAEYS & P. waar dezelfde regels gelden als bij overeenkomsten in het algemeen. 2.9 KB van 12 januari 2007 vastgoedmakelaars). Sanctie van tijdigheidsvereiste . 6 en 7 Pachtwet). (2009).) Uitwerking Eenmaal de opzegging regelmatig is gebeurd. . Men kan in theorie nakoming vorderen. 264 RW 2008-9. V. maar een vonnis ten gronde daartoe zal men niet tijdig krijgen. Lambrecht).in kort geding? Cass. 3 § 5 lid 3 Woninghuurwet)265. Als wettige reden geldt op de eerste plaats een ernstige tekortkoming. kan de opzeggende partij ook niet eenzijdig terugkomen op de opzegging. d) Opzegging bij overeenkomsten niet van onbepaalde duur Deze zijn slechts opzegbaar indien dit volgt uit: . Maar Cass. Bij sommige overeenkomsten wordt het begrip “wettige reden” wel ruimer begrepen. 12 januari 2007264 nuanceert: rechter in kort geding kan de opzegging zelf niet ongedaan maken. 3 december 2007. in welk geval de opzegging eigenlijk neerkomt op een ontbinding wegens wanprestatie (zie verder) zonder terugwerkende kracht. de verhuurder die zorgt voor registratie daarentegen heeft recht op een opzeggingstermijn van 3 maanden door de huurder (alsook bij 263 Dit volgt onder meer uit Cass. maar wel de uitwerking van de opzegging opschorten.b. Bij een lastgeving is er altijd een opzegbaarheid. de overeenkomst terug in werking treden263. “Contract en kort geding”.h. in art.de overeenkomst. . bv. 6 november 1987: uitvoering opleggen van een beëindigde overeenkomst kan niet.d.q. RW 2010-2011. Formulering van het voorwerp van de eis is dus belangrijk.be/public/n/2011/2011-182n. enkel bij akkoord van beide partijen kan de opzegging dan ongedaan worden gemaakt c. pacht e. .of zonder motiveringsplicht maar tegen een vergoeding: bij vastgoedmakelaardij met een consument (art. A. 57 .const-court. Bij sommige overeenkomsten van bepaalde duur voorziet de wet een tussentijdse opzegmogelijkheid: .een ontijdige opzegging (inbegrepen een opzegging met een te korte opzeggingstermijn) wordt gesanctioneerd met schadevergoeding. Zie verder I. 182/2011 van 1 december 2011. 1431 n. i. Sagaert & D. bij handelsagentuur. 607.

STORME. http://jure. Daardoor wordt de overeenkomst na de oorspronkelijke verlenging een overeenkomst van onbepaalde duur. conventionele vervreemdingsverboden.storme. 82 WMPC inzake dienstenovereenkomsten (ten gunste van de consument): 2 maanden. tenzij goed totaal onrealiseerbaar is zolang verhuurd. 595 BW voor beëindiging van een huur toegestaan door een vruchtgebruiker266.11.opzegging tijdens de eerste periode van 3 jaar een vergoeding conform art. R. maar dat blijft wanprestatie.0397.E.juridat. 3 § 5 lid 2 Woninghuurwet). bv. C. bv.: .en insolventierecht (te vinden via http://www. e) Beëindiging door de curator ? (art.i. Naast de opzegging zijn er andere gevallen van beëindiging van overeenkomsten van onbepaalde duur. Dus huur opzeggen en huurder uitzetten om duurder te realiseren kan nog steeds niet. 46 FaillW) Na het verwarrende cassatie-arrest van 24 juni 2004 heeft het arrest-Batiloc van Cass. e.d.N. . voorkooprechten.curator heeft de mogelijkheid om niet na te komen. 267 RW 2009-2010. 46 enkel relevant bij overeenkomsten die kwalitatieve werking hebben zoals huur. M.Uitzondering: effectieve beëindiging mogelijk indien “noodzakelijk” voor de vereffening van de boedel. de regel van art. pacht e.art. 1479 met n. Bij andere is er een dwingende opzegmogelijkheid in geval van stilzwijgende verlenging na de oorspronkelijke contractsduur. is art.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120503-11. Bij andere overeenkomsten komt men aan de bijzondere regel niet toe. bij handelsagentuur.d.fgov.m. nr. NB. "Tegenwerpelijke verbintenissen bij samenloop? Wat niet bezwaart.). Net zoals bij overeenkomsten van onbepaalde duur zijn er ook bij overeenkomsten van bepaalde duur eventueel ook vergoedingsplichten ter vermijding van ongegronde verrijking (bv.houdt nog geen beëindiging van de overeenkomst in: andere remedies blijven bestaan . moet niet worden gelicht!" 58 . Verdere uitwerking in mijn syllabus Zekerheden. 2. 10 april 2008 al wat meer duidelijkheid gebracht: . Bij overeenkomsten van bepaalde duur kan de rechter de opzegging toetsen aan de contractuele of wettelijke voorwaarden ervoor.html). (zie evenwel specieus onderscheid in Hof Gent 16 april 2009267) . waarvoor dan de regels inzake opzegging niet gelden. en bij arbeidsovereenkomsten.be/insolventierecht. 4 ° KB van 12 januari 2007 vastgoedmakelaars (ten gunste van beide partijen): één maand. f) Niet-realisatie voorwaarde 266 Zie onder meer Cass. Dat geldt ook voor bv. alsook beslissen dat er geen geldige opzegging is gebeurd indien die vereisten niet zijn vervuld of er sprake is van rechtsmisbruik. JANSEN & M. 3 mei 2012.lex specialis in art.just.

1244 BW) Bij uitstel van betaling gaat het niet om een verlenging van de overeenkomst.m. 953. Stad Charleroi. C.wegvallen ratio van een beding kan leiden tot strijdigheid met goede trouw van beroep erop: Cass. Vgl. waaruit de rechter afleidde dat de verbintenis om aan de gemeente Pont-a-Celles leidingwater te leveren materieel onmogelijk was geworden.06. i. tot gevolg dat wanneer de rechter uitstel van teruggave van het gehuurde goed verleent aan de huurder. 1034 269 Cass.wegvallen voorwerp: nauwkeurige analyse verbintenis vereist. volstaat om te beslissen dat de verbintenis "zonder voorwerp" en dus "caduque" geworden is.v.0094. 21 september 1989. h) Uitstel van betaling (art. 271 RW 2005-06. Post v.0446. . 329. i) Bevrijding borg 268 RW 2007-8.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110124-2. De ontbindende voorwaarde werkt in beginsel retroactief. dat besliste dat de rechter die vaststelt dat de materiële uitvoering van een verbintenis die moet worden uitgevoerd in natura onmogelijk is geworden. RCJB 2011/3. Dit betekent dat: . maar enkel om de opschorting van de opeisbaarheid van een afzonderlijk verbintenis. ook de rechtspraak inzake rechtsmisbruik. de verschuldigde vergoeding geen huur is maar een bezettingsvergoeding273. Nogal verwarrend is het arrest van 25 juni 2010272. S. tenietgaan verkochte zaak).N.just.07. . 273 Cass. g) “Caducité” ? . Dat heeft bv. C. zoniet in waarde). 25 mei 2007268 over uitleg van art. Locabel. De overige verbintenissen blijven in beginsel bestaan (Cass.0332. in die zaak werd wel nog geen uitspraak gedaan over de subsidiaire eis tot schadevergoeding ingesteld door de schuldeiser van de tenietgegane verbintenis.09. MOSSELMANS 272 Cass. 24 januari 2011. 2 april 2009.juridat.N.zakenrechtelijk eigendom die zou zijn overgedragen op grond van de ontbonden verbintenis. 587 n. geacht wordt nooit te zijn overgegaan269. 25 juni 2010. en Pont-a-Celles had zijn distributienet overgedragen aan de SWDE. Cass. 4 februari 2005271. 59 . gemeente Pont-a-Celles t. betreft in beginsel enkel de aanspraak op uitvoering in natura.fgov. 1176 BW: verkoop onder opschortende voorwaarde van bouwvergunning.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 Zie Cass. De stad Charleroi had jegens de gemeente Pont-a-Celles een verbintenis om aan de inwoners van een deelgemeente kosteloos een hoeveelheid leidingwater te leveren. C. . 16 november 1989 is achterhaald: voor schenkingen theorie omzeggens geheel overbood gegooid door Cass. http://jure. 270 Nr.verbintenisrechtelijk een restitutieplicht ontstaat (in beginsel in natura. RW 2011-2012.F. 2008270. 21 januari 2000 bij testament.wegvallen oorzaak: Cass. partijen zitten 5 jaar stil: de rechter kan oordelen dat redelijkerwijze vaststaat dat de vervulling van de voorwaarde niet meer zal plaatsvinden. .

Dat belet niet dat bij kwalificatie als resultaatsverbintenis men dus niet enkel voor fouten van zichzelf of hulppersonen instaat. 1993. geldig tenzij het wezen van de verbintenis is wegbedongen of voor opzettelijke fout. Waartoe men niet verbonden is kan men ook geen tekortkoming plegen. ook het geval waar na faillissement de bestuurder die een reeds verkochte eigendom van de gefailleerde vennootschap bewoont. Wanneer de lasthebber evenwel een openbaar ambtenaar is zoals een gerechtsdeurwaarder.imprevisieleer: zie hoger . kan de fout van de lasthebber wel degelijk overmacht uitmaken279. toegerekend aan de lastgever (Cass..exoneratiebedingen: worden restrictief uitgelegd. 9 november 2010. 276 Cass.juridat.fgov. C. nr.09. 25 mei 2012. 6 mei 2011. P. http://jure.0488. Arr.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20120525-2. C. 275 Nr. 25 mei 2012277).06..juridat.just.en resultaatsverbintenissen. Onderscheid tussen resultaats. 583.en inspanningsverbintenis dus veeleer kwestie van bewijslast dan inhoudelijk verschil. Cass.0582. 278 Nr. Dat omvat bv. het is nuttig.just. 5.juridat.1847. 8 sept. 21 oktober 2010. RW 2011-2012.just. vgl.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20111109-6.overmacht: soepel uitgelegd in Cass.i.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110506-3. de verzekerde verbintenis) voor de na die ontbinding verder bestaande of daaruit ontstane verbintenissen: Cass. C/10. . Zo ook worden de fouten of nalatigheden van de lasthebber begaan binnen de perken van de lastgeving.0557.0379F. en er sprake is van een monopolie. maar voor alles wat niet aan een vreemde oorzaak te wijten is (Cass. 60 . maar mag niet overroepen worden.fgov. . 6 mei 2011 sluit ook de bevrijding uit voor zakelijke zekerheden gesteld door een derde (incl. 241 door P. in casu: een sleutelklare woning leveren276). 12 oktober 2000. Niet-nakoming en sancties bij niet-nakoming in het algemeen a) Toerekenbaar / niet-toerekenbaar/ afstand .0494. Een traditioneel onderscheid dat men maakt is dat tussen inspannings. tijdelijk in het gebouw wordt gelaten opdat het niet zou verkommeren: deze persoon wordt daarmee ingezet voor de nakoming van de onderhoudsplicht (Cass. http://jure. AR P.1027. nr. 1993 nr. 277 Cass. http://jure.10. P.F. besproken in de Juristenkrant nr.11.N.Cassatie-arresten van 26 juni 2008 definiëren kosteloos erg restrictief. Vanwalleghem. 274 Cass. die gesteld door een borg)274. Cass. Aansprakelijkheid voor hulppersonen: de schuldenaar is niet bevrijd indien de tekortkoming de fout is van een hulppersoon.eerste vraag is draagwijdte verbintenis bepalen. C. . 27 april 2010278).09.N. .F. 335 279 Cass. 21 oktober 2010.F.verbintenissen borg blijven in stand na ontbinding van de hoofdovereenkomst (d.fgov.93.F. 7 maart 2008275 (autodiefstal uit bewaakte parking).Bevrijding voor echtgenoten bij verschoonbaar verklaarde gefailleerde bij wet uitgebreid naar ex-echtgenoot voor schulden tijdens het huwelijk aangegaan en door GwH naar de wettelijke samenwonende partner.

waardoor dit artikel over de leveringsplicht nu ook bepaalt: "De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is". 80 n. Na het verstrijken van 2 jaar valt de koper terug op het gemeen recht en kan hij de remedies van het gemeen recht inroepen voor zover aan de vereisten daartoe is voldaan (art. 26 oktober 2006280) b) Regime van niet-conforme en gebrekkige levering bij koop.: veeleer feitelijke waardering (Cass. DE WULF = RCJB 2010. c. 1604 BW in 2004. 1649bis BW: Cass. “De Wet Consumentenkoop: enkele beschouwingen”. zie Hof Gent 27 mei 2009. . RW 2011-2012. De bijzondere regeling inzake de aanspraken van de consument-koper jegens zijn verkoper sluit niét uit dat de consument daarnaast ook de aanspraken kan uitoefenen jegens de leverancier van zijn verkoper285. 152 n. 784 n. 9 oktober 2006) * oplevering bouwwerken e. Bij koop . is de rechtspraak relatief streng bij koop: er geldt een onderzoeksplicht voor de professionele koper. S. 5 n. Cass. 283 Voor de discussie of de consument die de vervanging of herstelling weigert. bij zichtbare gebreken bij levering geldt wel het gemeen contractenrecht en niet het bijzondere regime (bv. MARYSSE.verhouding consumentenkoop / gemeen recht De bijzondere regeling inzake remedies bij consumentenkoop (met een zekere hiërarchie van remedies283) geldt voor alle gevallen van non-conformiteit die binnen de regeling consumentenkoop284 vallen. RW 2010-2011. 284 Deze geldt enkel voor “professionele” verkopers.0329F 281 TBH 2008. Cass. 05. Quid stilzwijgende goedkeuring (afwezigheid van protest) ? * koop: onderzoeksplicht koper bij levering (Cass. aanneming. Weens kooprecht (internationale roerende handelskoop) b. van een exclusieve tweedeling in niet-(conforme-)levering en verborgen gebreken. HOSTENS "De rechtstreekse aanspraak van de consument: een nieuw pijnpunt in ons dualistisch kooprecht ?". F. 61 . DCCR 2010. 9 oktober 2006282).is de regeling versnipperd in 3 verschillende regimes: a. indien die met de eigendom van de zaak op de koper zijn overgegaan (zie voor die overgang de bespreking verder). . gemeen recht (inbegrepen onroerend goed). 540 met gedeeltelijk afwijzende noot S. gaan uit van de unitaire categorie non-conformiteit. MARYSSE. 280 C. M. H. 285 Hof Luik 5 november 2009. houdt vast aan het exclusief karakter van het vrijwaringsregime (Cass. En “hobbykweker” is geen verkoper in de zin van art.wat betreft de aanvaarding van de zaak die zichtbare gebreken dekt. nog een beroep kan doen op de andere remedies. GLANSDORFF 282 RW 2009-2010. huur 1. a. 21 januari 2010. Het is echter zeer de vraag of het exclusief karakter van de vrijwaringsregeling bij verborgen gebreken nog opgaat sinds de wijziging van art. 1649 quater § 5 BW). en meer bepaald voor diegene die zichtbaar worden binnen de 2 jaar na levering. (roerende) consumentenkoop c. 19 oktober 2007281). 738. en b.verlies van beroep op niet-nakoming of gebrek na goedkeuring.d.Nadere regels voor de tijdigheid van de eis tot vrijwaring inzake verborgen gebreken .© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 Afstand van recht uit wanprestatie .

voor onroerende goederen kan ingaan na het verstrijken van de termijn van de tienjarige vrijwaring die is voorgeschreven bij art.fgov.uitgangspunt: korte termijn vanaf de ontdekking of zichtbaarheid.e. die termijn wordt traditioneel gekwalificeerd als een vervaltermijn . 14 november 2008. TBO 2010. 2004 nr. 357. RW 2004-05.fgov. 2000. 152.b. 606. nr.just. “De ‘action directe’ wegens verborgen koopgebreken in (onder)aannemingsgeschillen”. dagvaarding in kort geding volstaat niet.Cass.0634. Arr.0085.0178. 2008 nr. Eerder al Cass..09. zie de bespreking verder293). TBO 2010. Hof Brussel 30 maart 2010.just. .F. de "korte termijn": . http://jure. nr. 382 291 AR 1994/872 292 Cass. hetzelfde geldt voor de aannemer jegens zijn leverancier: de aangesproken aannemer kan wachten om zijn leverancier aan te spreken tot hij zelf wordt aangesproken.fgov.vertrekpunt voor de termijn bij verborgen gebreken: korte termijn vanaf de ontdekking of zichtbaarheid. Cass. ook bij aanneming (bv. 1680 v. Thijs = RW 2004-2005. zie bv.0491. sluit niet uit dat de korte termijn waarbinnen de rechtsvordering tot vrijwaring tegen een verborgen gebrek moet worden ingesteld. 27 mei 2011. A-g.rechten van een aangesproken doorverkoper jegens de eigen leverancier: korte termijn voor doorverkoper loopt pas wanneer doorverkoper is aangesproken (Cass.juridat. Hof Brussel 30 maart 2010. VANHOVE. Hof Brussel 17 november 2009. http://jure.juridat. Voor een ander voorbeeld. is de rechtspraak bij aanneming minder streng dan bij koop (t. Maar anders in de internationale koop (Verdrag New York bij Weens kooprecht) ! 2.01. 29 januari 2004.just.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100625-2. Stu-Wahr.Not. 463 = RW 2012-13. 52 concl. 10 oktober 2003294). Arr.just. dit althans indien de aanspraak jegens de leverancier is overgegaan op de opdrachtgever van de aannemer . nr. Arr.N 62 .anderzijds staat 10-jarige termijn de analogie niet in de weg: Art. 287 nr. 251. 633 = RW 2009-2010 n.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110527-3.fgov. 14 november 2008292 (bouwpromotor die zijn leverancier niet in discussie betrekt en wacht tot hij zelf gedagvaard wordt – aanspraak op vrijwaring laattijdig geacht).deze kwalificatie is m. 288 C.wat betreft de aanvaarding van de zaak die zichtbare gebreken dekt.i.0529.N.N. T. K. . hof Brussel 8 juni 2006290. 431. Hof Antwerpen 5 juni 2000291) . 1792 BW (Cass.W. zowel bij koop (1648 BW) als bij aanneming. Verder ook Cass.Cass. maar de rechtspraak is wel geneigd om een dagvaarding ten gronde tijdig te verklaren wanneer ze wordt ingesteld kort na de resultaten van de expertise286.07.N. C. 293 Zie overzichtelijk K.Cass. 294 http://jure. RW 2011-2012.04.zie Hof Brussel 9 november 2004289. C. 265.10.m. 2 februari 2006295). 25 juni 2010288. (Cass.de hoofdaannemer kan niet wachten om zijn onderaannemer aan te spreken tot hij zelf door de opdrachtgever wordt aangesproken: Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20081114-4 = Arr. Bovendien is er geen volledige parallellie tussen koop en aanneming w. http://jure. Maar dat geldt niet wanneer de aanspraak jegens de onderaannemer wel is overgegaan (bij koop na aanneming of bij aanneming na koop. 286 Zie bv. 1648 B. 431. onderzoeksplicht koper): stilzwijgende oplevering iets minder snel aanvaard. 473.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20031010-1 295 nr. maar aanvaardbaar voor zover inderdaad de vrijwaring voor verborgen gebreken er niet door geregeld wordt. C. 265. die ook nog geldt voor zichtbare gebreken.W.juridat. 29 januari 2004287 en Cass. nr. . 289 RW 2007-2008. C. Wel geldt omgekeerd de korte-termijn-vereiste niet voor de aansprakelijkheid voor zware gebreken ex art. VANHOVE = RABG 2010. 290 JT 2007.juridat. 1792 B.

© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 3. dit geldt ook indien de schuld betwist is (Cass... 298 nr. zie onder meer Cass.0293.0446. 297 Cass.).09.minstens in handelszaken moet dit niet noodzakelijk schriftelijk gebeuren (Cass.just. C. http://jure.W. door de ontbinding van de titel krachtens dewelke de verkoper zelf verkreeg. 296 C. Bij huur Bij huur geldt in beginsel evenzeer dat zichtbare gebreken gedekt worden door de aanvaarding.just. de huurder wordt in die omstandigheden geacht het gehuurde goed te hebben aanvaard in de staat waarin het zich bevindt".just. 19 juni 1989. in beginsel vereist voor bepaalde remedies.en teruggaveplicht te voldoen (zelfde arrest).ingebrekestelling van een consument : zie Wet minnelijke invordering schulden van een consument . .be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090416-3 = JLMB 2010.juridat. Cass. C. risico verspringt.F.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110124-2. rente.. 20 november 2008299).storme.N. Dat arrest lijkt ten onrechte te impliceren dat de verkoop noodzakelijkerwijze ontbonden of vernietigd is. 622. 24 januari 2011. voor een tegeneis Arbhof Brussel 18 maart 2011.juridat.be/euinvordering. http://jure. met absurde vormvereisten die aldus ertoe aanzetten om dadelijk te dagvaarden (of gebruikmakend van de EU-Verordeningen een geringe vordering in te dienen of een betalingsbevel te vragen301) relevantie: zie ontbinding. Vermits in dat geval er géén tekortkoming is van de verhuurder. p.. vorm: .0117. zie de discussie bij de bespreking van art. ook op http://www. c) Gebrek aan eigendomsoverdracht Wanneer de verkoper na de verkoop en levering retroactief zijn eigendomsrecht verliest. d) Ingebrekestelling belang: lopen verwijlinterest (zie bespreking onder 9. 25 maart 2010296: " Indien het verhuurde goed bij de totstandkoming van de huur een gebrek vertoont dat duidelijk zichtbaar is en de huurder zich ervan rekenschap heeft kunnen en moeten geven.juridat. zodat de verkoper geen recht heeft op betaling van de prijs297 (althans als de koper kiest voor ontbinding).09.fgov. 19-40. en de koper niet beschermd wordt als derde-verkrijger. 1. RW 2012-13. is de verhuurder ontslagen van zijn vrijwaringsplicht.F 300 Bv. 1304. in Ius & Actores 2009 nr.fgov. Dit risico is niet op de koper overgegaan. 299 C.pdf 63 .06. 301 zie over die beiden mijn tekst "De verhouding tussen de Europese verordening inzake geringe vorderingen en het interne Belgische procesrecht". De formulering van een eis of tegeneis in een dagvaarding.fgov.0604. tijdstip: ingebrekestelling kan ook reeds voor de dag van de opeisbaarheid geschieden (ad futurum) (Cass. 16 april 2009298).be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100325-2.N = http://jure. verzoekschrift of conclusie geldt als ingebrekestelling300. dan is dat natuurlijk een niet-nakoming door de verkoper. bv. kan de huurder het gebrek in de zaak ook niet (meer) inroepen om zelf niet aan zijn onderhouds. 25 februari 1993).07. 1599 B.

“La réparation en nature du dommage en matière de responsabilité extracontractuelle”. kan bestaan in de verplichting een nieuw exemplaar van het kunstwerk te laten reproduceren. 64 .ook bij inbreuken op de wetgeving inzake ruimtelijke ordening geldt in beginsel dat wie daardoor schade lijdt.fgov.m. 80. wanneer het oorspronkelijke werk niet kan worden hersteld (Cass.F. 69 = RW 200520065. Hof Antwerpen 27 oktober 2008. Beperkingen van het recht op uitvoering in natura: .w. 150 VCRO: “Indien de herstelvordering van de burgerlijke partij enerzijds en die van stedebouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen anderzijds niet overeenstemmen.just. Sancties bij niet-nakoming: gedwongen uitvoering in natura De uitvoering in natura primeert in beginsel in ons recht. 21 april 1994. bij onrechtmatige daad of ongegronde verrijking heeft herstel in natura in beginsel eveneens voorrang indien de schadelijder dat vordert). m. bepaalt de rechtbank de gevorderde herstelmaatregel die ze passend acht”.Herstel in natura van een verminking van een kunstwerk. 306 Zie Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110505-13. 303 Bv. RW 2011-2012. 1994. Arr. herstel in natura kan vorderen306.juridat. C. 305 http://jure. .fgov. 30 januari 2003302. 5 mei 2011. 392. Zie o. p.just. beter tegen verminking bestand zou zijn.e) Remedies bij wederkerige overeenkomsten in het algemeen: keuzerecht uitvoering / ontbinding Voor zover aan de vereisten voor beide remedies voor tekortkoming is voldaan (zie hieronder) heeft de schuldeiser de keuze tussen uitvoering en ontbinding. Uitvoering vorderen sluit niet uit dat men later toch voor ontbinding kiest303. C. Mogelijke vormen van herstel in natura304 .a. die een inbreuk vormt op het morele recht van de auteur. Arr.Cass.F)307.0496. Stad Namen. 1219. TBBR 2012. 1993-94.fgov. nr. 302 http://jure. nu dit niet moeilijker te vervaardigen was en minder onderhoud vergt en.0225.Bij niet-nakoming verbintenis tot geven van onroerend goed: het vonnis kan gelden als titel voor levering van onroerend goed en kan worden neergelegd ter overschrijving: Cass. Een afwijkende regeling geldt onder meer bij consumentenkoop (zie hoger). Cass. 304 Zie verder voor een kritische bespreking P. Kluwer 2006. nr. 31 januari 2008305.93. 492. 173 307 http://jure.juridat.juridat. WERY. 6. Er vloeit wel een mogelijke beperking voort uit art. .be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20030130-18 = Arr. indien de inspecteur of het college aanpassingswerken dan wel behoud mits betaling van meerwaarde vorderen. 249 v.10. In casu werd de eis toegekend om het nieuw exemplaar in brons in plaats van steen te laten maken en tentoon te stellen. 20 januari 1993. Cass. De herstelmaatregel in het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening.just. P.Cass. VANSANT.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080131-5.nakoming is onwettig. en mogelijks schadevergoeding daarbovenop. Toepassingsgebied Dit geldt niet alleen voor contractuele verbintenissen maar ook voor verbintenissen uit andere bron (bv. zal de rechter oordelen welke maatregel het meest passend is.

© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 . Opschortingsrechten en vergelijkbare remedies a) Verbintenisrechtelijk: opschortingsrecht (e. BRIJS "De absolute uitvoeringsimmuniteit thans ook doorbroken bij reële executie" . maar het is niet omdat deze laatste niet alle verbintenissen stipt heeft uitgevoerd dat hij daardoor de exceptie zou verliezen (Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20091023-1 = RW 2011-2012. C.F.. Cass. striktere rechtspraak zoals Cass.er is geen opschortingsrecht wanneer de wanprestatie van de wederpartij veroorzaakt is door de excipiendus zelf. 312 Cass. I 1341 = RCJB 1983. 2° niet-nakoming van wederpartij die men niet zelf heeft veroorzaakt.de overeenkomst is een dienstenovereenkomst die door de opdrachtgever verbroken is (art.juridat.just. Drie cassatie-arresten van 21 december 2009 beslissen dat de immuniteit terzijde kan worden gesteld indien er geen verhaalsmogelijkheden zijn voor de schuldeiser310. Photolinea t. .F. 17 december 1998.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091221-7.03. 23 oktober 2009. 310 Arresten nr.just. .just. een huurder weigerde en vordert nakoming plus schadevergoeding voor de hinder door de werken. 3° mag nakoming niet definitief onmogelijk maken 308 Bv. 1979-80 nr. http://jure. RW 2000-2001. 92. 311 Cass. . Arr.fgov. 7. .09. 1661 = Pas.0624.immuniteit van overheden en internationale organisaties: geldt maar voor zover niet strijdig met EVRM.04. Arr. rechtsverwerking et sanctions de l’abus de droit': een verhuurder wenste een winkelgalerij te sluiten wegens een renovatieproject van de overheid en bood een vergoeding aan om de handelshuur te beëindigen. C. 24 april 1998.juridat.F. 6 januari 2011. http://jure. dit werd als misbruik gekwalificeerd door de bodemrechter. bloedproef).F. 1195 noot S. http://jure. enkel uitvoering bij equivalent = schadevergoeding). hoger bij kort geding en beëindiging overeenkomst.bij in het gedrang brengen van continuïteit van de openbare dienst309.) 1° vereist volkomen of onvolkomen wederkerigheid Dat vinden we niet enkel bij contractuele verbintenissen.een arrest dat een nuance aanbrengt op de eerder.F.07.fgov. 65 . 4 februari 2000311: de facto uitvoering opleggen van een beweerdelijk nietige overeenkomst kan. 686 = RW 1980-81.juridat.0521.n.juridat. vgl. 1646. 4 februari 2000.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091221-6.just. In kort geding ? veel hangt af van de verwoording van de maatregel (zie Cass. TBBR 2012/8. . BAZIER 'Abus de droit. http://jure. 23 oktober 2009312).juridat.just. en S. 393. C. 26 juni 1980.nakoming is strijdig met de persoonlijke vrijheid. 173 noot DELPEREE. Het geldt ook bij een teruggaveplicht van een zaak en een schuldvordering die in nauw verband staat met die zaak (aanspraak op vergoeding van gemaakte kosten bv. 309 Cass.a.c.fgov. .nakoming is onmogelijk. C.). In dat geval is er geen dwang mogelijk (Cass.07.fgov. http://jure.0407.nakoming is rechtsmisbruik want een de wederpartij onevenredig bezwarende keuze308. Galeries Anspach. 1794 BW: geen nakoming mogelijk.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110106-4.0328.fgov.0129. noot P.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091221-5.

25 maart 2005. na overgang van een kwalitatief recht319. Cass. 29 november 2007317). DE BAERE. Ibens. 634 = RCJB 1974. http://jure.09. De Weggheleire.fgov.Opschorting wegens niet-nakoming door de wederpartij mag in beginsel ook door nutsbedrijven worden toegepast: Cass.L.08. 61 W. 246 = RW 2006-2007. 2005.06. 7° de exceptie blijft ook gelden na samenloop en na opschorting op grond van de WCO.be/071_270406_1541Retentierecht. 476. in het bijzonder of men dit recht ook kan inroepen indien de wederpartij niet de eigenaar is van de zaak.juridat. Cass. dat de opschorting die reeds heeft plaatsgevonden niet geldt als een tekortkoming (zie bv.10. 318 Onder meer Cass. J. 15 september 2011321.0303. RW 2010-2011. RW 1984-85. 1039 = RABG 2006. ABB. 2005. ernstige wanprestatie) .juridat. 27 september 1984. Arr.). 15 september 2011. STENGERS. Zie voor de verkrijging te goeder trouw a non domino van het retentierecht mijn annotatie onder Cass. 665 n. 1346 n. 13 september 1973.w.0206.F.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110915-3. 998 = JT 1973. C.F 317 Cass.m. Cass. 631 = RW 2005-2006. nr. .fgov. 313 RW 2006-07. 1541-15. 28 januari 2005. 27 april 2006.zie o. 4° moet evenredig blijven.F. 316 C. ook Cass. C. 12 februari 2004313 . “Het conventioneel uitgebreid retentierecht en de tegenwerpbaarheid ervan aan de eigenaar van de in bewaring gegeven zaak”320 en recenter Cass. Arr. Arr.fgov. art. 4 december 2009.behalve wanneer de wet dit uitsluit of beperkt314 of het contractueel geldig wordt uitgesloten. Cass. 36 = RW 1973-74. na cessie318. 352 noot M.pdf 321 Cass. ze moet wel in verhouding staan tot de wanprestatie van de andere partij (voor ontbinding is meer vereist.0392. 249 = RW 2010-2011. http://jure. nl.0035N. door een omstandig stilzwijgen bij navraag door de cessionaris). zie Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080229-3 = RABG 2010. 1974. b) Zakelijke werking ? Dit is een vraag van “retentierecht”. 320 RW 2007-2008. 2699. VTB-VAB t. E. 24 september 2009315. tenzij wanneer de excipiendus er afstand van heeft gedaan of ze heeft verwerkt (bv. 712 = JLMB 2005. Cass. 66 .0072. 319 Cass. C.08. C.just. 13 juni 2005 op de elektronische communicatie. 14 mei 2010316: tekortkomingen van de huurder die niet grof genoeg zijn om de ontbinding van de huur te wettigen kunnen niettemin krachtens die bepaling beschouwd worden als een reden om de huurhernieuwing te weigeren (in casu bij handelshuur). houdt ook het opschortingsrecht op voor de toekomst (d. http://jure. enz.N.N. http://storme. 29 februari 2008.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091204-3.z.0346. 29 november 2007. 5° wanneer de wederpartij vervolgens toch nakomt op een tijdstip waarop de overeenkomst nog niet is ontbonden.just. “De exceptie van niet-uitvoering in een driepartijenverhouding”.juridat.fgov.juridat.04. 63. Vgl.Opschorting vereist niet dat aan de voorwaarden voor ontbinding is voldaan. C. 1052.just. 315 nr. http://jure. 828.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090924-1 = TBH 2010. 314 Bv. 6° de exceptie kan ook tegengeworpen worden aan de verkrijger van de aanspraak (bv.just. nr.

III LVO). de ernstige onderschatting van de kostprijs322. dat gelet op de wanprestatie van haar wederpartij.Concessiewet 1961. . Van een voldoende ernstige wanprestatie: bij een architect belast met o. TBH 1987. Hier lijkt geen verbod van samenloop te gelden.9666. de cassatierechtspraak blijft dubbelzinnig betreffende de mogelijkheid van “buitengerechtelijke” ontbinding: * Cass.) 6 september 2011. ten gunste van de consument in overeenkomsten op afstand (zie art. p. 2 mei 2002: “vermag te oordelen. Soms wordt ook een ontbinding aanvaard op grond van een gedraging die eigenlijk veeleer een grond voor nietigheid vormt. In sommige overeenkomsten is het ontbindingsrecht verruimd. Dendermonde 18 juni 2009. maar de rechtspraak oordeelt dat daarnaast steeds ook een beroep kan worden gedaan op het gemeen recht. 19 Handelsagentuurwet. 322. 324 Cass. 19 handelsagentuurwet). precontractueel bedrog323.art. bv. .17. TALLON. 323 Bv. Chambre commerciale. kan de overeenkomst ten laste van beide partijen ontbonden worden324. Ook in 1649 quinquies § 3 BW wordt bij consumentenkoop het ontbindingsrecht toegekend bij een niet-conformiteit die niet louter “gering” is. de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen. Hof Antwerpen 7 januari 2010. de contractspartij geen fout heeft begaan door eenzijdig de 322 Kh. zoals te dezen.stilzwijgend ontbindend beding 1° De ontbinding vereist een voldoende ernstige wanprestatie. Zie onder meer: . n. nr. 413. en de tekortkoming van de tweede niet reeds gerechtvaardigd is door een opschortingsrecht wegens die van de eerste. RW 2011-2012.art. 2° Art. 10. La résolution du contrat aux torts réciproques (Et. ontstaan door het schadegeval.m. 48 § 1 WMPC). 9 mei 1986. 67 . Bij sommige bijzondere overeenkomsten zijn er bijzondere bepalingen die een opzegging of verbreking of beëindiging mogelijk maken bij bepaalde ernstige wanprestaties of gelijkaardige gevallen. In het Franse recht D. Indien beide partijen een ernstige tekortkoming begaan. impliciet Cassation (F. de vaststelling van het budget van de bouwwerken. 1184 BW vereist in beginsel dat de ontbinding in rechte wordt gevorderd 1° De tekst van de wet vereist een rechterlijke tussenkomst. 180410. 31 § 1. Freyria: 1994). TGR 2010. bv. Vgl. 233 (in casu aanvaard als een ernstige tekortkoming in de zin van art. Vb. niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden (art. 31 LVO: opzegging na een schadegeval: naast de algemeen regel geldt er ook een bijzondere regel met verkorte uitwerking indien de verzekeringnemer.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 8. evenwel pas nadat de consument de verkoper eerst de kans tot herstelling of vervanging heeft gegeven. Sancties bij niet-nakoming van wederkerige contractuele verbintenissen: ontbinding en uitdrukkelijk ontbindend beding a) Voorwaarden voor en wijze van ontbinding .

16 februari 2009325 spreekt over de mogelijkheid voor een partij om op eigen gezag en eigen risico kennis te geven aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd beschouwt. GERMAIN “Le contrôle de la gravité du manquement en présence d’une clause résolutoire expresse”. 330 NjW 2010. Meeste rechtspraak en rechtsleer interpreteert het vrij ruim.08.de wanprestatie van aard was een gerechtelijke ontbinding te rechtvaardigen. 1843 n. 9 maart 2009328. zoals hieronder besproken).fgov. http://jure. J.N.0043. en .be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20100208-4.F. http://jure. “(R)evolutie in ontbindingsland?” 326 Dit blijkt onder meer daaruit dat een ontbinding die voor de samenloop gevorderd wordt maar pas na de samenloop uitgesproken.09. Voor enkele gevallen waarin het rechtsmisbruik niet werd aanvaard. C.just.juridat.just. Een kansovereenkomst is in beginsel ondeelbaar en wordt dus volledig getroffen door de ontbinding (zij het ook hier met restitutie.0645. over het strafbeding in deze zaak (verlies betaalde voorschotten) was wel nog geen uitspraak gedaan.0416.juridat.08. 329 Cass. FONTAINE. (378) 398. Vgl. 19 mei 2011327: verhuurder had de ontbinding wegens wanprestatie van de huurder gevorderd. STIJNS. 2° Betwist is of de rechterlijke beslissing constitutief is (de rechter ontbindt en de ontbinding gaat pas in door het vonnis. in Cass.F. 245 = JT 2010. De rechtmatigheid van deze eenzijdige beslissing vereist dat: .i.de wederpartij in gebreke werd gesteld inzake de door haar begane wanprestatie indien een ingebrekestelling nog een nuttig gevolg kon hebben.”).0331. BAECK. . c) Omvang van de ontbinding tgo. 8 februari 2010.uitdrukkelijk ontbindend beding .fgov. geen recht meer hebben op ontbinding met schadevergoeding. hoewel onduidelijk gemotiveerd. http://jure. is de laatste opvatting de juiste. M.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110519-1. 325 C. quod non. 19 mei 2011. 8 februari 2010329 en Hof Brussel 15 september 2009330.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20090309-9 = TBBR 2010.just. 327 Cass. tijdstip van ingaan van de ontbinding . verwerping voorziening tegen Hof Brussel 18 februari 2009: het betrof een beperkte achterstal in de betaling van een schijf van de koopprijs van een appartement.Omvang ontbinding: geheel of gedeeltelijk naargelang de overeenkomst ondeelbaar is of niet331. Een voorbeeld. p.juridat. M. en het is dus de inleiding van de eis die constitutief is326). zelfs indien bedongen is dat de ontbinding "van rechtswege" plaatsvindt: Cass. in de loop van de procedure zegt de verhuurder bovendien op wegens eigen gebruik: dit verhindert de ontbinding ten laste van de huurder niet (al zal qua omvang de ontbinding beperkt blijven tot de periode vanaf de datum waartegen was opgezegd – zie hieronder).overeenkomst als beëindigd te beschouwen. zou de eisende partij die intussen zelf de verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk heeft gemaakt. Nr. b) Voorwaarden voor en wijze van ontbinding . * Cass.juridat. C. http://jure. 114. zie Cass.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090216-5 = TBOG 2009. S. tegenwerpelijk is aan de samenloop.just. 133 n.Is ook vatbaar voor rechtsmisbruik.fgov. 331 Zie mijn bijdrage in TBBR 1991. DUPONT "La résolution unilatérale : (encore) une occasion manquée pour la Cour de cassation" = RW 2011-2012.F. 328 C. 352 n. J. 68 . Indien de ontbinding slechts zou ingaan door het vonnis. RCJB 1990. ope iudicis) of declaratief (de ontbinding gaat in door de inleiding van de eis mits de rechter de eis gegrond verklaart.Vaak ten onrechte als een ontbindende voorwaarde geformuleerd. 285. m.09.

© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 - Maar bij een ondeelbare meerpartijenovereenkomst kan een partij niet ontbinden wegens wanprestatie van een andere zonder akkoord van de verdere partijen (zie Cass. 17 oktober 2008332). - De ontbinding laat ook bedingen die ertoe strekken ook na ontbinding te gelden intact (bv. beding inzake schadevergoeding ingeval van ontbinding). De rechtspraak blijft moeite hebben bij duurovereenkomsten en overeenkomsten met opeenvolgende prestaties *het ingaan van de ontbinding (bij gerechtelijke ontbinding in beginsel op de datum van dagvaarding) en **de omvang ervan te onderscheiden333 - zie bv. voor een niet voldoende onderscheidend arrest Cass. 5 juni 2009334 - in casu correct maar in te algemene bewoordingen. In Cass. 19 november 2009335 werd het ingaan van de ontbinding – nl. op datum van dagvaarding – wel onderscheiden van de gevolgen van de ontbinding: een arrest dat de ontbinding van de huur uitwerking gaf voor de periode vanaf de dagvaarding, hoewel de huurder die ontbinding vorderde het goed nog een tijd nadien bleef gebruiken, werd verbroken. Voor de omvang van de ontbinding gebruikt Cass. wel het betwistbare criterium van de mogelijkheid van restitutie in natura. Dat bepaalde prestaties niet kunnen worden teruggegeven in natura, betekent niet noodzakelijk dat de ontbinding niet eerder kan reiken – maar het is wel een element dat een rol kan spelen om de ontbinding te beperken tot de periode na die prestaties. Door die nuancering kan de contradictie in de cassatierechtspraak opgelost worden336. d) Verbintenisrechtelijke gevolgen van de ontbinding (binnen de perken van de omvang ervan) 1° vanaf het ingaan van de ontbinding is elke partij bevrijd van de ontbonden verbintenissen (voor zover nog niet uitgevoerd, anders bestaan ze al niet meer). Men kan niet tegelijk bevrijding willen van de eigen verbintenis en uitvoering bij equivalent van de tegenprestatie (zie in dit verband Cass. 15 mei 2009337). 2° restitutie van de in uitvoering van ontbonden verbintenissen gedane prestaties, in natura dan wel bij equivalent. Dezelfde restitutieplicht geldt ook bij het ingaan van een ontbindende voorwaarde338. Ook de partij die de ontbinding verkrijgt moet restitueren339.
Leerboek Verbintenissenrecht, I, nr. 290. 332 nr. C.06.672.N 333 Duidelijk het onderscheid maken doet bv. wel B. VAN DEN BERGH, RW 2011-2012, (648) nr. 6. 334 http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090605-1 335 Cass. 19 nocvember 2009, C.08.0459.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091119-2, TBH 2010, 494. 336 Zo stelt Cass. 23 juni 2006, Brasserie du Grand Enclos, C.05.0215.F, RW 2009-10, dat de ontbinding van een huurovereenkomst de periode treft vanaf de inleiding van de eis tot ontbinding, tenzij er nadien prestaties werden verricht “die niet voor teruggave in aanmerking kwamen”, terwijl andere arresten precies verwerpen dat de teruggeefbaarheid een criterium kan zijn om de ontbinding in te perken. 337 C.08.0531.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090515-1. 338 Cass. 24 januari 2011, C.09.0446.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110124-2. De verkoop van aandelen werd ontbonden door de faillietverklaring van de vennootschap waarin de aandelen verkocht werden (die als ontbindende voorwaarde was bedongen); het arrest lijkt in te houden dat alsdan de restitutie in natura niet meer mogelijk is en dus moet geschieden in waarde aan de waarde die de aandelen hadden ten tijde van de verkoop. 339 Cass. 8 februari 2010, C.09.0244.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-

69

Dit geldt ook bij een levenslange huur tegen een éénmalige huurprijs (die een kanscontract vormt): Cass. 8 februari 2010340. M.i. is de restitutieplicht contractueel: de overeenkomst wordt immers niet nietig verklaard, maar de verbintenissen uit die overeenkomst worden ontbonden341. Ook de schadevergoeding bovenop ontbinding is evident een contractuele en geen buitencontractuele aanspraak. 3° voor zover dit niet alle schade van de ontbindende partij dekt, bijkomende schadevergoeding. Het gaat om de vergelijking met de situatie die er zou geweest zijn bij correcte nakoming van de overeenkomst (positief contractsbelang342). De schade moet wel begroot worden op het tijdstip van de tekortkoming: Cass. 26 januari 2007, 2 arresten343. Maar de aansprakelijke partij heeft wel recht op restitutie van de prestaties die zij geleverd heeft, gecompenseerd met hetgeen zij zelf moet restitueren plus de eventuele schadevergoeding (Cass. 8 februari 2010344). e) Zakenrechtelijke gevolgen van de ontbinding (binnen de perken van de omvang ervan) Wanneer een verbintenis tot eigendomsoverdracht door de ontbinding wordt getroffen, is ook de overdracht retroactief ongedaan gemaakt. Daarbij is de vorige eigenaar aan wie het goed (opnieuw) toekomt geen rechtsopvolger van de voormalige verkrijger, en dus in beginsel ook niet gehouden tot de verbintenissen die deze laatste m.b.t het goed is aangegaan, ook al zouden die kwalitatief zijn 345. 9. Geldschulden en rente; beperking schadevergoeding wegens stilzitten (vnl. interest) Schadevergoeding bij geldschulden s.s. (sommenschulden) bestaat uit verwijlinterest (moratoire interest). Toepassingsgebied: - aanspraak op herstel schade is géén geldschuld vooraleer de omvang van de schade is vastgesteld.

20100208-3 = RW 2011-2012, 646 n. B. VAN DEN BERGH. 340 vorige noot 341 Zo ook J. DE CONINCK, De voorwaarde in het contractenrecht, p. 292 nr. 239. 342 Voor het beginsel: Cass. 13 oktober 2011, nr. C.10.0642.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20111013-15.. 343 nr. C.06.0232.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20070126-4 en C.05.0374.N, RW 2009-2010, 1468. In dezelfde zin inzake buitencontractuele aansprakelijkheid Cass. 14 december 1993, RW 1995-96, 337; Cass. 2 februari 1996, Arr. Cass. 1996, 147. 344 C.09.0244.F, tweede middel, hoger aangehaald. 345 Zie bv. Cass. 6 december 2007, RW 2008-2009 n. J. DE CONINCK "Retroactieve toebedeling van het eigendomsrecht en gehoudenheid tot verbintenissen in verband met de eigendom" = TBBR 2009, 359 n. J. BAECK; het betrof de verbintenis van de eigenaar-verhuurder die zijn akkoord heeft gegeven met een aansluiting op het drinkwaternet en daardoor volgens art. 3 van de Brusselse ordonnantie tot regeling van de drinkwatervoorziening hoofdelijk en ondeelbaar verbonden is met de abonnee.

70

© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 - Hetzelfde geldt voor de aanspraak op een verzekeringsvergoeding (bij aansprakelijkheidsverzekering en bij schadeverzekering andere dan sommenverzekering) (Cass. 11 juni 2009346). Dient er geen evaluatie te gebeuren door de rechter omdat de berekeningswijze op voorhand vastligt, is het echter wel een geldschuld en geen waardeschuld. Het regime van de “waardeschulden” wordt onder 10. besproken. Ook bij een aanspraak wegens onverschuldigde betaling is er bij goede trouw van de ontvanger geen vergoedende rente verschuldigd vanaf de datum van de oorspronkelijke betaling, maar slechts rente verschuldigd vanaf de ingebrekestelling (art. 1378 BW). Dat geldt ook voor een verplichting tot restitutie van een betaalde geldsom na nietigverklaring van een overeenkomst (Cass. 5 januari 2012347). a) Begindatum In beginsel vanaf de ingebrekestelling. Dit geldt ook voor sommenschulden die uit de wet voortvloeien (bv. Cass. 8 mei 2009348: verplichting van de staat om gemeentebelastingen door te storten aan de gemeenten). De ingebrekestelling kan reeds geschieden vooraleer de schuld opeisbaar is (ingebrekestelling ad futurum), zie hoger. De rente kan evenwel maar lopen vanaf het tijdstip van opeisbaarheid. b) Rentevoet * Behoudens geldige contractuele bedingen geldt de "wettelijke rentevoet", zoals bepaald door de Wet van 5 mei 1865. Deze bepaling werd gewijzigd door de programmawetten van 27 december 2006 en 8 juni 2008: - in fiscale en sociale-zekerheidsschulden rechtstreeks door de wet bepaald: 7 % - in andere zaken jaarlijks in januari aangepast aan de gemiddelde Euribor-rentevoet van december, verhoogd met 2% en afgerond naar het hoger gelegen kwart, en gepubliceerd in het B.S. Voor aanspraken op betaling van de prijs van goederen of diensten door ondernemingen en overheden gelden de bijzondere bepalingen van de wetgeving inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet 2 augustus 2002 bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, te wijzigen ingevolge de nieuwe Richtlijn Betalingsachterstand) - vnl. van belang voor verwijlrente: dies pro homine bij verstrijken van wettelijk bepaalde termijn van achterstand; hogere wettelijke rentevoet (herfinancieringsrentevoet van de ECBB_ + 8 %); invorderingskosten (in de nieuwe RL met een minimum van 40 Euro); eigendomsvoorbehoud tot levering mogelijk; - geldt enkel voor de vergoeding voor de levering van goederen of diensten, niet voor andere geldschulden. Bv. niet van toepassing op de uitwinningsvergoeding van een handelsagent: Cass. 29 oktober 2009349.
346 http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090611-2 = TBH 2009, 884 347 Cass. 5 januari 2012, C.10.0712.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120105-3. 348 nr. F.08.0012.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090508-3

71

Vred. 1293 356 Hof Gent 16 januari 2009. ten onrechte als procesrechtelijk misbruik gekwalificeerd). 358 Hof Brussel 4 januari 2011.a.langdurig stilzitten: Hof Luik 8 oktober 2007353. 357 Hpf Antwerpen 9 december 2009. Ook interest na ontbinding is een contractuele interest. 86. TGR 2009. 17 oktober 2008359 (m. 1154 B.d. 706. 23 april 2007350). M.v. 320 353 TBH 2008.W. 352 JT 2008.i. 351 Kh. 2008/AR/1030. 800.juridat. solidaire medeschuldenaar (in casu studentenkamers). 349 C.g. bv. id. conform art. schorsen interest gemotiveerd met schadebeperkibgsplicht357. DELANOTE met andersluidende concl. 72 . Anderzijds Hof Brussel 28 november 2003: 5 jaar stilzitten is nog geen afstand van onbetaalde facturen.vordering tot inkorting ingesteld meer dan 4 jaar na overlijden. 418 WIB 1992 (Volgens Cass. Kapitalisatie is uitgesloten bij interest wegens terugbetaling van belastingen e.N 360 Cass. RW 2011-2012. . Contractuele interest blijft contractueel. 808 = JLMB 2008. 1303. 1393 n. Adv.stilzitten t. * Kwalificatie van de interest: “gerechtelijke interest” bestaat eigenlijk niet. RW 2010-2011. .07. 1800 354 Justel F-20080226-8 355 RW 2007-08. Antwerpen 8 maart 2007355).0214. ook voor de periode na het vonnis (Cass. 3 = RW 2010-2011.0448.fgov.* Voor de vraag of een hogere interest kan worden bedongen.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091029-10 350 ipr. Volledige afwijzing vordering bij 11 jaar stilzitten na dagvaarding: Cass. . en een procedure die door stilzitten 25 jaar aansleept voor 2 aanleggen: helft van de interest verwerkt358.na provisioneel vonnis lang stilzitten (kh.08.be 2007 nr.N. zie onder strafbedingen. d) Inperking bij stilzitten * Inperking interest is vrij frequent in rechtspraak. specifiek voor kredietinstelling: Hof Luik 26 februari 2008354. de schuldeiser heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding bij bv. 18 juni 2010. c) Bijkomende schade Behoudens andersluidende overeenkomst wort de schade door laattijdige betaling forfaitair vergoed door de verwijlrente. e) Kapitalisatie (“anatocisme”) Basisregel = art. RW 2011-12. C. F-20110104-2.18 jaar stilzitten in een procedure (in casu een waardeschuld). 359 nr. . na deskundig verslag (Hof Gent 16 januari 2009356). .just. Brussel 20 juni 2008. Justel nr. Elsene 18 maart 2008352. behalve in geval van bedrog351. muntontwaarding. http://jure. 18 juni 2010360) maar niet bij interest op een schadevergoeding uit onrechtmatige daad361.

© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012

Kapitalisatie vereist een ingebrekestelling; een conclusie kan ook gelden als ingebrekestelling, mits daarin de aandacht wordt gevestigd op de kapitalisatie362. In sommige gevallen werd de kapitalisatie verworpen omdat de aanmaning niet duidelijk genoeg was (maar enkel in vage termen van kapitalisatie sprak363). 10. Schadevergoeding wegens niet-nakoming a) Rol van de schadevergoeding. 1° Op de eerste plaats kan de verplichting tot schadevergoeding in de plaats komen van de primaire verbintenis tot nakoming of herstel. Het gaat hier dan om een uitvoering bij equivalent (in tegenwaarde). Een variante daarvan is de schadevergoeding wegens minwaarde bij verborgen gebreken krachtens art. 1644 BW (die volgens die bepaling door een deskundige wordt bepaald, wat evenwel conform de algemene regel inzake deskundig onderzoek enkel een advies aan de rechter inhoudt364). Deze regel is niet beperkt tot contractuele verbintenissen. Zo heeft elke schuldenaar van een zaak de verplichting de tegenwaarde ervan te betalen indien hij toerekenbaar tekortkomt aan de verplichting de zaak te leveren; in Cass. 15 februari 2011 werd dit toegepast op de niet-voorbrenging van verbeurdverklaarde goederen365. Ook bij onverschuldigde betaling is er een verplichting tot betaling van de tegenwaarde van de prestatie indien deze niet in natura kan worden teruggegeven. Omgekeerd kan bij een vergoedingsplicht uit onrechtmatige daad het herstel in natura gevorderd worden eerder dan een vergoeding in geld (zie hoger). 2° Ten tweede kan vergoeding gevorderd worden voor de schade die bijkomend door de toerekenbare niet-nakoming van een verbintenis is veroorzaakt, naast de primaire prestatie of het equivalent daarvan in waarde. 3° Een contractspartij die noch uitvoering vordert (en zelf nakomt) noch ontbinding eist heeft daarentegen géén rechtsgrond voor een eis tot schadevergoeding366.

HENKES. 361 Cass. 30 april 2012, nr. S.10.0051.F, faill. Pompes Funèbres M., http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120430-1. 362 Cass. 7 oktober 2011, nr. C.10.0227.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20111007-1. 363 Kh. Brussel 20 juni 2008, RW 2011-12, 706. 364 Zie voor het laatste Cass. 20 april 2012, Barchon Metal Vannerum t. Sofintra, nr. C.11.0608.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120420-5. Het zou anders zijn indien partijen aan de expert de bevoegdheid geven een beslissing te nemen als derde-beslisser. 365 Cass. 15 februari 2011, nr. P.09.1566.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110215-4. De verbeurdverklaring zelf heeft in beginsel een “zakelijk” karakter, maar de verplichting om de goederen voor te brengen rust enkel op de veroordeelde. Het is dus ook enkel die schuldenaar die gehouden akn zijn tot vergoeding van de verbeurdverklaarde goederen in waarde. 366 Cass. 15 mei 2009, RW 2009-2010, 1432 n. K. VANHOVE = http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090515-1. Zo ook Hof Antwerpen 28 juni 2004:, NjW 2005, 1056

73

b) Schade en causaliteit bij gevolgschade 1° Algemeen Zie de bespreking bij onrechtmatige daad mut.mut. De bespreking bij onrechtmatige daad handelt wel over het ontstaan van een verbintenis tot herstel wegens niet-naleving van een zorgvuldigheidsplicht of andere plicht ook als die nog geen verbintenis inhoudt, terwijl het hier op de eerste plaats gaat om de schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een reeds geldende verbintenis, doch ook kan gaan om de de schade veroorzaakt door de overtreding van een nevenplicht die geen zelfstandige verbintenis zou zijn. 2° Beperking contractuele aansprakelijkheid tot voorzienbare schade (art. 1150 BW) Bv. Cass. 4 februari 2010367: de voorzienbaarheid betreft enkel de oorzaak van de schade, niet de omvang ervan. 3° Miskenning nevenplichten bij verlening wilsrechten Wanneer er een voorkeurrecht in geval van verkoop wordt verleend, dan houdt dit in dat men de gerechtigde tijdig en voldoende informeert over de voorgenomen verkoop; omgekeerd moet de gerechtigde wel aantonen dat hij het recht zou hebben uitgeoefend indien die verplichtingen waren nagekomen – vb. In Hof Luik 1 februari 2011368. c) Schadebeperkingsplicht schadelijder De schadebeperkingsplicht geldt ook bij contractuele aansprakelijkheid, bv. Cass. 17 mei 2001369: “niettemin gebiedt in een geest van loyaliteit de redelijke maatregelen te treffen die zijn schade kunnen matigen of binnen zekere grenzen houden”). d) Straf- en schadebedingen 1° Toepasselijke regels in het algemeen * Voor de wet van 1998 had de rechtspraak 2 toetsingsniveaus ingebouwd: a) enerzijds nietigverklaring van het beding indien het a priori punitief is, d.w.z. groter dan de bij contractsluiting potentiële schade (sedert Cass. 17 april 1970370); Cass. 29 februari 1996371 voegde eraan toe dat de werkelijke schade een element mag vormen in de beoordeling van wat bij de contractsluiting potentiële schade was. b) anderzijds beperking indien post factum onevenredig met werkelijke schade (Cass. 18 februari 1988372);

367 Cass. 4 februari 2010, C.09.0246, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20100204-8, Jaarverslag cassatie 2010, 17. 368 Hof Luik 1 februari 2011, JLMB 2012, 1416. 369 http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20010517-8 370 Cass. 17 april 1979, Arr. 1970, 764, “biljartarrest”. 371 Cass. 29 februari 1996, Arr. 1996, 208. 372 Cass. 18 februari 1988, RW 1988-89, 1226.

74

© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 * Bij Wet van 23 november 1998 werd in art. 1231 § 1 een matigingsbevoegdheid voor de rechter ingevoerd “wanneer de som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden”. Welk gevolg heeft dat voor de 2 daarvoor bestaande toetsingsniveaus ? a) Cass. 6 december 2002373: een schadebeding groter dan de potentiële schade kan op die grond niet nietig verklaard worden, enkel verminderd. Dat is anders in consumentenovereenkomsten, waar art. 74, 24° (iuncto 75) WMPC de nietigverklaring voorschrijft. Daarbuiten kan nietigverklaring in plaats van vermindering wel nog voor “zuivere” strafbedingen (louter punitieve functie, niet gemengd vergoedend-punitief). b) Ook de inperking wegens rechtsmisbruik blijft nog mogelijk. Zie bv. Hof Brussel 10 november 2005374. Bij toepassing van art. 1231 BW moet de rechter het beding matigen tot het bedrag van de bij contractsluiting voorzienbare potentiële schade, voor zover die niet minder bedraagt dan de werkelijke schade (Cass. 22 oktober 2004)375. * De matigingsbevoegdheid van art. 1231 BW is van dwingend recht, en kan dus niet bij overeenkomst worden uitgesloten; deze uitsluiting wordt voor ongeschreven gehouden maar maakt het schadebeding zelf nog niet nietig (Cass. 5 maart 2007)376. * Schadebedingen bij leasing: Cass. 8 november 2001. In casu werd aanvaard dat de bewoordingen toerekening van de realisatiewaarde van het goed op het schadebeding uitsloten en zulks geldig was. 2° Toepassingsgebied - getroffen bedingen - opzeggingsbedingen Zgn. opzeg- of verbrekingsbedingen die een partij een “recht” geven om de overeenkomst te berekenen tegen betaling van een vergoeding zouden geen strafbedingen zijn en dus niet aan de toetsing van strafbedingen onderworpen zijn: Cass. 22 oktober 1999377, Cass. 30 maart 2001378, Cass. 6 september 2002379; dit lijkt m.i. erg op “ceci n’est pas une pipe”... tenzij er een daadwerkelijke en geen illusoire optie is voor de opdrachtgever. * Kwalificatie van het beding Hof Brussel 15 september 2009380 oordeelde dat een wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling van een krediet geen strafbeding is. Maar Hof Brussel 18 juni
373 Cass. 6 november 2002, RABG 2003, 645 n. J. BAECK. 374 RW 2006-07, 790 n. I. SAMOY & K. VANDERSCHOT 375 Cass. 22 oktober 2004, RW 2005-2006, 460 n. D. MERTENS. 376 Cass. 5 maart 2007, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20070305-4 = RW 2010-2011, 321. 377 Pas. 1999, 1373. 378 Arr. 2011, 566. Het ging in casu nochtans om een toepassing van art. 1794 B.W. wat wil zeggen dat de opdrachtgever dat opzeggingsrecht sowieso had, ook zonder dat het bedongen was en zonder dat hij er een prijs voor moest betalen (andere dan vergoeding van de werkelijke schade). 379 Pas. 2002, 1546. 380 NjW 2010, 285.

75

RABG 2004.alsook art. RW 1996-97. 28 april 2011381. Hof Gent 7 januari 2008. . C. maar besliste tevens dat het in een consumentenovereenkomst wel te toetsen is aan de regels inzake onrechtmatige bedingen ("kennelijk onevenwicht"). is het beding nietig naar analogie van Cass. waartegen de voorziening werd verworpen door Cass. 243. 382 Hof Brussel 18 januari 2007. maar wel beperkt door het verbod van rechtsmisbruik (in casu echter niet bewezen). 631 noot R.0117. 183. Cassatie oordeelde “Il appartient au juge du fond d’apprécier si la somme dont cet acte stipule le paiement constitue la réparation d’un dommage ou est la contrepartie d’une faculté de résiliation unilatérale. Hof Antwerpen 27 november 2006384: geen strafbeding. R. 28 april 2011. n. “Over strafbedingen en straffe opzegbedingen”. 1770 385 Zo STIJNS. JT 2007. verlenging en vernieuwing: een analyse naar gemeen recht’.F.: . 2009. J. bv. 3° Bijzondere wetsbepalingen Bij sommige overeenkomsten heeft de wet schadebedingen ook nog specifiek beperkt. nr. Rb. 75 § 1 iuncto art. 28 WMPC. 77. 4 van het KB van 12 januari 2007. * Controle op rechtsmisbruik Art. BAECK. DCCR 2008.10. 985 n. oordeelde dat een forfaitaire vergoeding wegens het niet-opnemen van een toegestaan krediet wel een strafbeding vormt.). J. Gent. ‘Contractuele bedingen over opzegging. 27 WMPC (dat volgens de letter ervan echter enkel geldt voor het behoud van reeds betaalde sommen en niet voor nog te betalen vergoedingen). Hasselt 28 mei 2001.just. TBBR 2002. maar het gemeen recht is wel van toepassing: . 435 76 . Men kan dat niet omzeilen door een 381 Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20110428-6 = JLMB 2011. 2.fgov. 80. NAEYAERT en E. 1231 BW en de bijzondere bepalingen van art. .In ieder geval geldt het verbod van rechtsmisbruik ook voor deze bedingen382. DEL CORRAL en V.bij de lening mag de verwijlrente bovenop de basisrente nooit meer bedragen dan 0.” Bedingen die verwarring scheppen tussen beide soorten. Brugge.en in consumentenovereenkomsten ook de algemene toetsingsnorm van art. 17 april 1970385. SAGAERT.juridat. zijn in een vastgoedmakelaarsovereenkomst met een consument nietig volgens art. 17 en 24 WMPC zijn niet van toepassing. TERRYN (eds. 358. http://jure. 74.5 % op het verschuldigd gebleven kapitaal per jaar. 1017. 456. Rb. STEENNOT 383 NjW 2010. KN VAN RAEMDONCK.2009. in P. 29 oktober 2004. 74. Hof Brussel 12 december 1995. Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen. NjW 2005. Verbintenissennrecht I (2005).Normaal moet ook het speculatieverbod gelden net zoals voor strafbedingen: indien de schuldeiser een groter voordeel haalt bij de verbreking dan bij nakoming van de overeenkomst. Hof Brussel 1 december 2009383 beschouwde een opzegbeding evenmin als een schadebeding. die Keure. .STEENNOT 384 RW 2008-09.

W. 7 september 2012. “De verbintenis uit borgtocht gaat teniet door dezelfde oorzaken als de overige verbintenissen“). 1236 B. men kan dus wel een verschil maken in het foutcriterium .juridat. C.F.just.N = http://jure. 15° WHPC) eis reciprociteit bij schadebedingen. 181 n.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20101217-3 = RW 2011-2012. zie Art. 9 maart 2012386. 198 389 Cass.W.juridat.just. HOUBEN.10. Buiten de WMPC om kan de rechter evenwel niet op grond van de billijkheid hetzelfde beslissen387. “De wederkerigheidsvoorwaarde voor schuldvergelijking”. 386 Cass 9 maart 2012. in welk geval het een conventionele schuldvergelijking is). C.10. In overeenkomsten onder de WMPC zijn schadebedingen volgens art. 74. zie http://storme.C. 75 % van de overeengekomen commissie.juridat. mits die derde in naam en tot kwijting van de schuldenaar handelt of mits hij.fgov. 11. nr.pdf. nr.17° nietig indien ze niet wederkerig zijn (boomerangbepaling) en een gelijkwaardige (niet noodzakelijk identieke) schadevergoeding inhouden. 77 . . http://jure.be/SyllabusInsolventierecht. Reciprociteit veronderstelt niet dat de bedinger ook tot het schadebeding moet gehouden zijn voor alle wanprestaties van dezelfde graad. Dit arrest doet meer vragen rijzen dan het beantwoordt.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120907-1 388 Hof Bergen 16 maart 2010.just. * Algemeen: wederkerigheidsvereiste Volgens een arrest van het Hof van cassatie van 17 december 2010 kan een schuldeiser zijn eigen schuldvordering op een wederpartij niet verrekenen met een schuldvordering die die wederpartij op een derde heeft389 (behoudens met instemming van de schuldeiser. Schuldvergelijking a) Wettelijke schuldvergelijking Voor een uitvoerige bespreking. 17° WMPC (voorheen 32. 17 december 2010.1046.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N- de syllabus Insolventierecht: 20120309-5. Voor een meer specifieke regeling. 387 Cass.fgov.fgov. 2034 B.zo Hof Bergen 16 maart 2010388.0630.in het KB Vastgoedmakelaardij van 12 januari 2007 tot max.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 “korting” toe te kennen bij tijdige betaling: de maximale verhoging dient in vergelijking met de werkelijk overeengekomen interest te worden bepaald – Cass.11. Bovendien kan in vele gevallen een derde andermans schuld betalen (art.0330. http://jure. zo is het duidelijk dat men wel een eigen schuldvordering kan verrekenen met andermans schuld waarvoor men als borg gehouden is (dit volgt uit art. waarin zowel de wederkerigheid als de gelijkwaardigheid van de sanctie nader omschreven worden. 3. 74. 4° KB 12 januari 2007 vastgoedmakelaars. 4° Reciprociteitsvereiste bij consumentenovereenkomsten Art. R. RRD 2010.N.: “De verbintenis kan zelfs voldaan worden door een derde die daarbij geen belang heeft.

05.fgov. SAGAERT "Schuldvergelijking en gerechtelijk akkoord: continuïteit schept connexiteit". 24 juni 2010. Eerder reeds o. in Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht. zie Cass. R. 24 juni 2010. http://jure.. b) Conventionele schuldvergelijking Effectiviteit na samenloop e.wel kan de schuldeiser van een boedelvordering/boedelschuld verrekenen met een schuld in de boedel390.fgov. mits beiden ontstaan voor de samenloop (voor dat laatste.just. 392 Cass. VAN DEN HAUTE. niet in de rechten van de schuldeiser gesteld wordt“). Cass. 14 en 15 WFZ. Faill.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110204-6 = RW 2011-2012. 645 = Pas. 4 februari 2011392). JT 2006. 16. 25 september 2006. Durobor.N. V. http://jure. "Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten». 810 n. Jammer genoeg besliste het parlement om het GwH te volgen en de WFZ in 2011 aan te passen . en zou dat dus ook moeten kunnen door middel van schuldvergelijking.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100624-7. HOUBEN "Schuldvergelijking: opeisbaarheid.just. curatoren faill.0424. Want eigenlijk geldt hetzelfde al zonder die bepaling. op voorhand bedongen schuldvergelijking – art.. http://jure. nr. nr. C. 813 = NjW 2006.J.05.handelende in zijn eigen naam. JLMB 2006. verbreking Hof Gent 26 april 2004. Achtergrond: schuldvorderingen hebben slechts statuut zoals ze 390 Cass. Bespreking van beide arresten door T. . GW Hof 167/2008 van 27 november 2008: uitbreiding van de WFZ naar natuurlijke personen niet-handelaars is ongrondwettig want onvoldoende gemotiveerd.just. * Hoewel men traditioneel stelt dat schuldvergelijking van rechtswege intreedt. United Real Estate t. nr.i.gevolgen m. van nettingovereenkomsten. t. HURNER. 7 april 2006. * Schuldvergelijking na samenloop: . zie twee principiële cassatie-arresten van 24 juni 2010391). daarbij rijst onder meer de vraag of een volstortingsplicht samenhangt met schulden aan de vennootschap. E. alleen minder rechtszekerheid.N.09. 1998.09. 565 n. C. 1101 = TBH 2005.F. West-Konstrukt. is toch vereist dat een van de partijen er zich op beroept. VAN GERVEN. COUSSEMENT = TBH 2006. 1561 n. D. vaststaand en opeisbaar waren).in beginsel niet meer mogelijk indien niet reeds aan de vereisten is voldaan op het tijdstip van de samenloop . 633 v. nr. rolnr.d. Cavenaille en Bodeus q. .0085.verdergaande uitzondering in de oude procedure gerechtelijk akkoord. F. “L’hypothèse de la compensation après concordat et en cas de concours successifs”. C. 1 juni 2006393. Euroftal = RW 2006-2007. C.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100624-2 en cass. In ons recht heeft zo’n beroep wel terugwerkende kracht tot op het tijdstip waarop aan de vereisten voor wettelijke schuldvergelijking was voldaan (beide schulden wederkerig.q.juridat.09. 948 = TRV 2008.i.wel mogelijk bij samenhang tussen de schulden.fgov. NJW 2004.0487F.. verwerping voorziening tegen Hof Bergen 28 juni 2004. 391 Cass. C. HOUBEN. DIRIX.0443. 2006.m. 546 = JLMB 2007. beiden in een fiscale zaak maar principieel verwoord. want het arrest m. JLMB 2004. Kluwer. 1451. nr. ENGEBAT. 393 Cass. H. d. 78 . 944 n. 1 juni 2006. RW 2006-2007. 488 n. 7 april 2006.10. E. 896 = JT 2006. 276.i. Antwerpen.0365. beperkt. BASF t.N. samenloop en volstorting" = JT 2007. Durobor en Cass.0029. 4 februari 2011.gronden voor die beslissing zijn een miskleun . R.juridat. ten onrechte én slag in ’t water: . adde Cass. P. 391 n.N.juridat.

just.juridat. Eerder Hof Luik 30 maart 2009. 1304 BW): 10 jaar. 14 april 2010.0118. 1156.F. 2 februari 2007. I.Het is anderzijds niet evident dat die termijn (5/20) ook geldt voor aanspraken op rechtstreekse rechtsbescherming van subjectieve rechten. Hof Antwerpen 27 oktober 2010.i. inbegrepen de aansprakelijkheid wegens nabuurhinder – al wordt die gegrond op art. http://jure. Datafer. bij bedrog wanneer het effectief werd ontdekt. .. geldt die stuiting ook voor bij afzodnelrijkee eis geldend gemaakte aanspraak van de gesubrogeerde (die immers dezelfde aanspraak is als de subrogant)394. 20.09. wanneer er naast of in plaats van de pauliana een aanspraak tot schadevergoeding tegen de wederpartij wordt ingesteld. I. Zo verjaart de pauliana als een aanvechting m. 1141. en dat zo men in het 394 Cass.F. na 10 jaar en niet na 5 jaar. 12. 304 noot JdC. maar zelfde ratio. het vertrekpunt van de termijn van 10 jaar voor de pauliana kan gedefinieerd worden zoals bij nietigverklaring: wanneer het gebrek diende te worden ontdekt. werkt dat sowieso erga omnes. zie hieronder) (2262bis. Het onderscheid in verjaringsregels tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid blijft vanuit het grondwettelijk gelijkheidsgebod problematisch. 2 BW) (5/20 jaar).be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110120-3 = JLMB 2011. I 1 BW).0306. 20 januari 2011.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 gelden in de rechtsverhouding tussen partijen – als partijen bedongen hebben dat ze een ondeelbaar geheel vormen (bv.fgov. JLMB 2011. C. JLMB 2012. ook voor objectieve aansprakelijkheden. wanneer een benadeelde de verjaring stuit door burgerlijke partijstelling. 1436.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20091002-5 = RW 2011-2012.nietigverklaring van rechtshandelingen (art. Voorwerp van de verjaring is de aanspraak. 544 BW397. In arrest 150/2012 besliste het GwH dat de verjaring van de aansprakelijkheid van een notaris dezelfde moet zijn bij een onderhandse en een authentieke akte. NjW 2011. ook een aanspraak op nakoming in natura van een voorkeurrecht blijft een obligatoire aanspraak en geen zakelijke aanspraak395. 397 Cass. 12. rekening-courant).schuldvorderingen andere dan buitencontractuele aansprakelijkheid: 10 jaar (2262bis. Maar volgens cassatie geldt ook voor de pauliana de termijn van (2262bis.08.juridat.maar een aanspraak op schadevergoeding wegens incidenteel bedrog verjaart als buitencontractuele aanspraak (zie hieronder). . Weliswaar een andere casus. Dat laatste ligt in lijn van Cass. iz.fgov. 2 oktober 2009.aanspraken tot schadevergoeding of herstel uit onrechtmatige daad: 5 jaar (c. Verjaring De verjaring is een materieelrechtelijke en geen procesrechtelijke vraag. minnelijk kantonnement. 395 Hof Luik 17 oktober 2011. ook voor precontractuele aansprakelijkheid inbegrepen wegens incidenteel bedrog396. Bv. 396 Cass. verjaart die wel na 5 jaar.q. a) Vertrekpunt en termijnen 1° Termijn en vertrekpunt voor verjaring van obligatoire aanspraken algemeen en van bevoegdheden tot nietigverklaring . http://jure. 79 . C. .just. 2 BW). RW 2012-2013. 1713.

0539.just. “Gerechtelijke moratoire interest verjaart na vijf jaar” 404 Cass.N iz.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080605-4 = RW 2008-09.07.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120426-3. T. 31 mei 2012. 4° Verjaringen voor en tegen de overheid Nieuwe regeling inzake verjaring vorderingen voor en tegen de Staat (Art.0306.just.N. C.fgov. de interest op de principale veroordeling blijft wel verjaren na 5 jaar bij toepassing van art.juridat. ter perse in RW. http://jure.ook bij provisionele veroordeling door de strafrechter: 10 jaar vanaf dat vonnis404. 2° Termijn en vertrekpunt verjaring aanspraken uit buitencontractuele aansprakelijkheid .N. P. kunnen de aanspraken uit dit voorbehoud uitgeoefend worden gedurende 20 jaar vanaf die uitspraak (en niet vanaf de eerdere veroordeling)405. http://jure.verjaart in beginsel na 10 jaar. Lenaerts t.juridat.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20100218-9.fgov. 20 jaar vanaf feit.11. ook de aansprakelijkheid van een arts niet anders kan verjaren naargelang die contractueel of buitencontractueel is. 3 februari 2010.0073.N. Keirens.pdf. C. 401 nr. 26 april 2012. 800 n.i. . http://jure.juridat. . C. 2277 BW403. 134 lid 3 zoals bepaald door de Programmawet 398 GH nr. 31 mei 2012.0237. d. 5 jaar vanaf de kennis van de schade (of verzwaring ervan) en identiteit aansprakelijke. 150/2012 van 13 december 2012.09. 18 februari 2010.10. Vulex.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20101209-11 = i 2012.F.10.fgov. 114) een vijfjarige verjaring voor terugvordering van onterecht uitbetaalde wedden e. .08. voorziening in cassatie verworpen bij arrest Cass. ook indien de aanspraak waarop de veroordeling gegrond is na een kortere termijn verjaart402.juridat. dit discriminerend is398. C.bij aansprakelijkheid van de Staat voor fouten van de rechterlijke macht loopt verjaring pas wanneer het foutieve vonnis is ingetrokken (Cass. 209. C.tweede geval de termijnen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid zou toepassen.0539. DELWICHE. 400 Cass.const-court.fgov. RW 2011-2012.d.0143. Dezelfde redenering moet er m.algemeen: dubbele termijn 5 / 20 jaar. behalve (art. 113 tot 116 Wet 22 mei 2003): gemeen recht. nr.N. http://www.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120531-5.fgov. zo blijkt uit een arrest van 26 april 2012: de overschrijving in de hypotheekregisters van een akte die een schuldeiser zou benadelen is niet voldoende om de termijn van 5 jaar te doen lopen400.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120531-5 = RW 2012-13.just.wanneer jaren na een strafrechtelijke veroordeling de rechter aan de burgerlijke partij een schadevergoeding toekent onder "medisch en fiscaal voorbehoud".juridat. http://jure. http://jure.just. C. De kenbaarheid wordt subjectief ingevuld. zie hoger).just.fgov. 9 december 2010. Kennis van de schade vereist geen kennis van de omvang van de schade399.i.1771. 462 n.fgov. 25 maart 2010.just. 80 .juridat. 399 Cass. 403 Hof Antwerpen 8 april 2010.10. 374. http://jure. Van Oevelen 402 Cass.be/public/n/2012/2012-150n. 3° Actio iudicati .juridat. 5 juni 2008401) of het gelijkgestelde feit waardoor aansprakelijkheid mogelijk wordt (Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20100203-2. toe leiden dat bv. 405 Cass. http://jure. .just.voor alle federale en programmatorische overheidsdiensten van het algemeen bestuur in werking getreden op 1 januari 2010 (Art.

Ook de interest op een aanspraak uit veroordeling (actio judicati) verjaart na 5 jaar (zie hoger). 22 mei 2003). 412 Hof Antwerpen 6 september 2010.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100910-3.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 23 december 2009. 22 september 2011. Zie eerder reeds Cass. 10 september 2010. 5° Art. http://jure. 6° Andere bijzondere verjaringen 406 Cass. BOULY “Time flies. 335..fgov.10. waaronder de verjaringsregels. 1651.Voor staatsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid.juridat. .pdf 409 http://grondwettelijkhof.Artikel 100. De regel geldt niet wanneer de gehele schuld op voorhand vaststaat. Financiën. 16 november 2001. 115 en 116).N. 1335. De bepaling kreeg een ruime uitleg ingevolge grondwetsconforme interpretatie door het GwH: . begin deze verjaringstermijn te lopen zodra de interest loopt en niet eerst vanaf de aanmaning tot betaling ervan407. gemeenschap. 'De verjaring van de eis tot terugbetaling van onterecht geïnde belastingschulden: species van het genus schuldvordering ten aanzien van de overheid?' = NjW 2011.just. 81 .F. noot Bart VAN DEN BERGH.juridat. 1307. Wanneer de interest van rechtswege loopt. F.d. 6/2011. dit laatste gevolgd door Cass. het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap.be/public/n/2007/2007-013n. RW 2011-2012. 2277 BW: Cass.10. 2277 Wb de vijfjarige verjaring van art. ook voor de syndicus bij het invorderen van schulden met betrekking tot de gemeenschappelijke lasten van medeeigendom” = NjW 2011. 407 Cass.09. . 25 januari 2010410.juridat. eerste lid.in werking voor het Brussels Gewest (1 januari 2007). http://jure.Voor de deelstaten: algemene bepalingenwet van 16 mei 2003: gemeen recht. noot SDR 'Verjaring van vorderingen tegen de overheid in fiscale zaken'.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100125-3 = 2010. In fiscale zaken geldt het gemeen recht voor zover de fiscale wet er niet van afwijkt406.just. C. nr. behalve (art. van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit blijft van toepassing op de schuldvorderingen op de federale Staat die vóór de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 zijn ontstaan (artikel 131 II W.arrest 15/2005408 inzake waterleveringen. voor terugvordering van geldelijke tegoeden geldt de termijn van 30 jaar zoals voor revindicaties (zie art. 6/2011411 voor bijdragen in de gemeenschappelijke lasten van een medeeigendom. LEBON.. RW 2007-2008. de rest treedt pas in werking op 1 januari 2014 voor die diensten). 1711 n.pdf.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110609-2 = RW 2011-12. RW 2010-2011. zoals in een leasingovereenkomst van bepaalde duur412. Dossche Mills t. . Vlaamse rechtspersonen).fgov. 410 C.0052. noot CL “Toepassingsgebied artikel 2277 BW: het Grondwettelijk Hof zet de trend verder”.be/public/n/2005/2005-015n. 16) een vijfjarige verjaring voor terugvordering van onterecht uitbetaalde wedden e. de Duitstalige Gemeenschap (1-12010) en sinds 1 januari 2012 voor Vlaanderen (gewest. 411 GwH 13 januari 2011. F.just. administratieve openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid en administraties met beheersautonomie maar zonder rechtspersoonlijkheid is dit gebeurd op 1 januari 2012 (enkel Titel V.fgov. deze data gelden niet noodzakelijk voor andere hoofdstukken dan de verjaringsregels). S. . http://jure.0307. 684 n. 9 juni 2011.arrest 13/2007409 voor telefoonkosten. nr.F. C.09. . 408 http://grondwettelijkhof.N.arrest GwH nr.0063. 461.0410. -.

16 juli 2012 (in werking 13 augustus 2012). volgens hetwelk de stuiting van een akte die nietig is vanwege een miskenning van die Taalwet.0615. nr. 18 november 2010. 417 Cass. Het kan zowel om een Belgische als een buitenlandse rechter gaan417. F.09. C.voor milieuschade. C.art.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20101025-1 = RW 2012-13.just.in de verzekeringswetgeving geregeld is de verjaring van contractuele aanspraken tussen partijen.F. . 82 . Cass. en van rechtstreekse aanspraken van schadelijder jegens verzekeraar (art.fgov. 18 november 2010. 149/2012 van 6 december 2012 slechts grondwettig indien zo uitgelegd dat de stuiting pas op het ogenblik van de kennisgeving per gerechtsbrief een einde neemt). begint de nieuwe verjaringstermijn ten vroegste met de inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen.Ook daarbuiten veel rechtspraak Grondwettelijk Hof. nr. 1084. .juridat. 2277bis. 30 november 2009415. http://jure. 25 oktober 2010.F. 267. 7° Overgangsrecht bij wijziging verjaringsregels Wanneer in burgerlijke zaken een wet voor de verjaring van de vordering een kortere termijn bepaalt dan die bepaald door de vorige wet. zie het art.0125.fgov. 413 http://jure.09.09. 2° termijn loopt voor elke afzonderlijke prestatie vanaf de eerste dag van de maand na verstrekking (en dus niet pas vanaf het einde van de behandeling) (Cass.juridat. 419 Bv.) Vorm van de stuiting “Dagvaarding” in deze bepaling wordt uitgelegd als elke inleiding van een eis416. en het betrokken recht voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan.0125.10. Zo is de bijzondere verjaringsregeling voor de aansprakelijkheid van advocaten niet ongrondwettig (arrest 137/2001414).be/public/n/2001/2001-137n. 2277 ter ingevoegd in 2007.just. 2244 B. nr. Ook de inleiding van een (incidentele) eis bij conclusie stuit de verjaring (maar een conclusie stuit de verjaring niet als er geen eis in wordt verwoord)419. 577. 416 Bv. GwH nr. Bij betekening van een dagvaardingsexploot stuit de betekening de verjaring. 418 Cass. op voorwaarde dat de zaak op de rol is gezet voor de inleidingszitting – zoniet is er geen stuiting418. verjaring geneeskundige verstrekkingen: 1° geldt niet voor diergeneeskunde. 414 http://grondwettelijkhof. http://jure. Ook een nietige dagvaarding stuit de verjaring sedert de wijziging van art. Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090612-1 = RW 2011-2012. 15 juni 1935).pdf 415 RW 2011-2012. 35 LVO). 2247 BW bij W.N. nr.juridat. zij het dat dit een eerder ingetreden verjaring overeenkomstig de oude regel niet zal verhinderen.0579..fgov. b) Stuiting 1° Stuiting door inleiding van de eis (art. 13 oktober 2011.W.F.just. 12 juni 2009413). F.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20101118-6. een einde neemt door de uitspraak van de rechterlijke beslissing dienaangaande (vlg. 40 III Taalwet gerechtszaken (W. Dit is een algemene regel volgens Cass. . Er blijft wel de lex specialis van art.

Omvang van de stuiting ratione materiae Het instellen van een eis stuit de verjaring voor die eis alsmede de eisen die er virtueel in begrepen zijn. een ander deel van de schade. F.. 371.fgov.fgov. 103.10. 2247 BW wordt de stuiting van de verjaring voor niet bestaande gehouden indien de eis wordt afgewezen.v. 2244 BW in 2008 heeft een beroep tot vernietiging van een administratieve handeling bij de Raad van State dezelfde gevolgen t. bv. bv.1519.juridat. 12 januari 2010. 27 mei 2010. ook als dat niet onmiddellijk het voorwerp van de eis425. RW 2012-13. dan is de stuiting ongedaan gemaakt. schuldenaar en schuld421.N.1266.0071. blijft de strafrechter bevoegd om de burgerlijke rechtsvordering ook als de strafvordering verjaard is424. maar niet voor andere eisen (Cass. Wanneer de strafrechter de op het bestaan van een misdrijf gebaseerde vordering van de burgerlijke partij definitief afwijst (door gebrek aan bewijs van het misdrijf dan wel gebrek aan oorzakelijk verband tussen het misdrijf en den aangevoerde schade).N. met als motivering dat “De oorzaak van een 83 . RW 2012-13. 12 januari 2010.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 Sinds de wijziging van art.v. Een vordering ingesteld tot vergoeding van een deel van de schade. LEBON "Dagvaarding en bevrijdende verjaring: omvang van de stuiting”). Cass. Dit geldt enkel indien de rechter de eis definitief heeft willen afwijzen en niet indien hij aan de afgewezen eiser de mogelijkheid laat in een later stadium en onder bepaalde omstandigheden dezelfde eis opnieuw voor te brengen422. de ingebrekestelling moet daartoe wel aangetekend met ontvangstbewijs verzonden worden en gedetailleerde informatie bevatten over schuldeiser. de materiële schade. 16 maart 2010.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N- 20100316-4.a. Wanneer evenwel de burgerlijke rechtsvordering tijdig voor de strafrechter is ingesteld en er daarover nog geen in kracht van gewijsde gegane beslissing is. De burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter geldt als een wijze waarop de burgerlijke rechtsvordering in de zin van artikel 2244 BW wordt ingesteld en stuit dus ook de verjaring420. 2244 § 2).juridat. In de Kamercommissie is een wetsvoorstel goedgekeurd tot invoering van een stuiting door advocatenakte. 420 Cass. 424 Cass.dekamer. 423 Cass. 421 Zie http://www.just.be/FLWB/PDF/53/1498/53K1498005. 22 september 2011. P.just. 422 Cass. http://jure.juridat. 233 noot C. 103. en kan de instelling van de eis gegrond op dat misdrijf ook niet meer gelden als stuiting voor een eventuele aanspraak gegrond op een door de beklaagde begane quasi-delictuele fout423. De stuiting strekt zich niet uit tot een eis met een andere oorzaak in de zin van het geheel van feiten en http://jure. http://jure. de morele schade die door het misdrijf is veroorzaakt. de vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door de vernietigde administratieve handeling als een dagvaarding voor het gerecht.09. 371.just. stuit de verjaring t.N.fgov. 27 mei 2010. correcter een verlenging van de verjaringstermijn met 1 jaar (in te voegen als art. RW 2012-13. Ongedaanmaking stuiting bij afwijzing eis Krachtens art.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20101118-6.o.09. 425 Cass. 5 mei 2001 (Recente cassatie 2001.pdf.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110922-8. P. RW 2012-13.

juridat. 4° Werking ratione personae van de stuiting aan de passiefzijde Art. http://jure.just.juridat. 428 Cass. C/06. alsook door daden van onderzoek of daden van vervolging).0043. er bijkomende stuitingsgronden kunnen gelden. F.just.art.art. 427 Zie bv.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20111107-1. 426 Cass. 500. zowel bij overheden waar reeds de nieuwe regels gelden van de Wet van 22 mei 2003 als bij overheden waar de oude wet Rijkscomptabiliteit van 1991 nog geldt (waarvan art.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20100520-6. Dit belet niet dat ten gunste van de overheid of van bv. 101 gewijzigd werd bij W. 20 mei 2010. 2244 BW. 25 juli 2008). 7 november 2011.F. 1 oktober 2010428). maar de verjaring van de verzekerde schuldvordering wordt slechts gestuit door de aanzegging of betekening aan de beslagen schuldenaar zelf426. Indien de solvens alles betaalt wat hij meent verschuldigd te zijn. . 3° Stuiting door erkenning of door afstand van (het verkregen deel) van de verjaring Een gedeeltelijke betaling kan een erkenning van schuld inhouden. 4° Stuiting bij verjaring schuldvorderingen jegens de overheid Stuiting wordt in beginsel geregeld door het gemeen recht. 1 oktober 1010. 42 RSZ-Wet (wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) zoals gewijzigd door art. 2° Stuiting door beslag Bij derdenbeslag wordt de verjaring van de beslagen schuldvordering gestuit door het beslag onder de derde.fgov. zelfs indien de belastingschuld geen zeker en vaststaand karakter heeft (Cass. De stuiting van een virtueel inbegrepen eis helpt natuurlijk maar voor zover de stuiting niet ingedaan wordt gemaakt door de afwijzing van de ingestelde eis. anders wat bv. Maar de schorsing van de verjaring tijdens de procedure (gerechtelijke procedure.N. faillissementsprocedure). 1991).09. Nr. http://jure. 49 van de Programmawet van 9 juli 2004. 84 . Maar waar de wet van 1991 nog geldt. Cass. 1206 BW: stuiting stuit ook jegens hoofdelijke medeschuldenaars.0192. 100 W. is er ook geen verjaring indien de schuldvordering binnen het 5e jaar wordt overlegd in de voorgeschreven vormen (art. zie met name: . krachtens hetwelk een dwangbevel worden geïnterpreteerd als een verjaringstuitende akte in de zin van art. maar dat is niet noodzakelijk zo. houdt die betaling geen betrekking in noch afstand van verjaring voor het overige427.handelingen waarop een partij haar eis baseert (idem). 83 Programmawet-I van 29 maart 2012: door de instelling of de uitoefening van de strafvordering. de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf is aldus het schadeverwekkend misdrijf waarop de burgerlijke partijstelling is gebaseerd”. de inningsinstellingen sociale zekerheid. geldt niet jegens de medeschuldenaar (daar loopt de verjaring door. RW 2012-13.

juridat. ook bij stuiting door de leidende verzekeraar. andere vormen van kennisgeving hebben dit effect niet (Cass.F.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F20091221-10. Idem bij medeverzekeraars. In het gemeen recht is deze schorsingsgrond niet bepaald. 28. 436 Bv.juridat. Brussel 27 nov 2007. RW 2010-2011.F . aangezien de dagvaarding van de derde de verjaring niet stuit jegens de beslagene430.11.N = Jaarverslag cassatie 2009. De schorsing (en stuiting) door die bepaling eindigt slechts wanneer de verzekeraar een aangetekende brief zendt (of exploot laat betekenen)433. evenwel kan de kennisgeving ook gebeuren door middel van een conclusie in een geding waarin de verzekeringnemer partij is en die hem is meegedeeld435. moet er zorg voor dragen de verjaring ook te stuiten jegens de beslagen schuldenaar.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100520-6. 430 Voor een toepassing. gezien de beperkte draagwijdte van het mandaat van de leidende verzekeraar432. 19 januari 2009429). 85 . 434 Cass.08.m. 1650. 21 december 2009)434. http://jure. 1010. wanneer die brief stelt dat de verzekeraar nog terugkomt op de zaak.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 gefailleerde persoonlijk betreft bij stuiting door aangifte van schuldvordering: Cass.08.juridat. http://jure. http://jure. De solidariteit van de stuiting bij hoofdelijke schuldenaars geldt niet bij gehoudenheid in solidum. art. 433 De brief moet ook een volwaardige beslissing van de verzekeraar inhouden. 9 juni 2009431 (stuiting van de verjaring door de hoofdaannemer komt niet automatisch ten goede komt aan de opdrachtgever die jaren later een vordering instelt tegen de hoofdaannemer). is de schorsing niet beëindigd: Cass.04. nr. nr.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20100527-17.0106. 27 mei 2010.0103. zie Cass. 435 Cass.0245.fgov.09.09. 21 december 2009.fgov. 431 Apruzzzese t. C. 2° Schorsing bij minderjarigheid Minderjarigen worden in beginsel geacht in de onmogelijkheid te verkeren de verjaring te stuiten. C.0043.just. c) Schorsing en verlenging 1° Schorsing wegens onderhandelingen Deze is geregeld in o.0399.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120618-3.F 432 Hof Gent 20 maart 2008. http://jure.just.juridat. C.N. maar moet de verjaring wel verlengd worden in geval van rechtsmisbruik door de partij die onderhandelingen rekt om de verjaring te bereiken436. kh.fgov. F.just. 10 WAM. maar deze regel komt onder druk wanneer de minderjarige een wettelijke vertegenwoordiger heeft. 18 juni 2012. 20 mei 2010. c. Voorbeeld: de beslaglegger die de derde-beslagene aanspreekt wegens het niet afleggen van een schuldenaarsverklaring.just.fgov.0098. behoudens hoofdelijkheid. 5° Werking ratione personae van de stuiting aan de actiefzijde De stuiting geldt ook niet ten voordele van een medeschuldeiser (behoudens actieve hoofdelijkheid): Cass.N. RW 2011-2012. zoals normaal het geval is (behalve in geval van belangeconflict 429 S. SRWL.

24 september 2012. 22 september 2011441 aanvaardde anderzijds dat de fiscus ingevolge art. 22 september 2011439. maar enkel om een verlenging van de termijn met de tijd nodig om de handeling te verrichten (Cass. 611. C. . De beperking tot gevallen van wettelijke onmogelijkheid lijkt in strijd met hogere rechtsnormen. 2252 BW voorgeschreven schorsing van de verjaring tegen minderjarigen niet in het geval van art. Zie eerder reeds Cass. 24 september 2012443. 80 Controlewet verzekeringen).0573.04.. 6 EVRM wanneer er in feite een praktische onmogelijkheid is van rechtsuitoefening (zie arrest-Stagno442). SWENNEN. Reeds zo in Cass. nr. 896 en Cass. in casu betreffende de termijn van 5 jaar om het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds aan te spreken. C. Het instellen van een vordering tot uitlegging of verbetering van een vonnis als bedoeld (art.04. 410 WIB wettelijk verhinderd is om betaling te verkrijgen van een betwiste belastingschuld (behalve voor het vaststaande deel) en de verjaring dus geschorst is (intussen heeft de wetgever in 2003 de regel ingevoerd dat de verjaring in fiscale zaken tijdens het rechtsgeding geschorst is.N.) heeft niet tot gevolg dat de uitvoerbare kracht van de uit te leggen of de te verbeteren beslissing wordt geschorst (idem).juridat.0052.). Bij een vervaltermijn gaat het niét om een schorsing voor de duur van de verhindering.just. F. 30 juni 2006.F. De vraag luidt of dat voldoende is in het licht van het arrest-Stagno. Cass. 4° Geen eigenlijke schorsing tijdens strafproces De burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf kan niet verjaren voor de strafvordering (art. I. 438 eveneens Cass. a contrario uit Cass.met die vertegenwoordiger). onder meer in RW 2011-2012. 441 Cass. 443ter § 1 WIB). 2 januari 1969. Financiën 442 EHRM 7 juli 2009. de driejarige verjaring inzake verzekeringen437.. 5 december 2008440).10. 30 juni 2006.F. nr. In het geval van verzekeringen volstaat volgens de rechtspraak de mogelijkheid om een bewindvoerder aan te stellen opdat de verjaring niet zou geschorst zijn438.0052.fgov. 3° Schorsing wegens onmogelijkheid tot rechtsuitoefening Evenwel kan men uit recente rechtspraak afleiden dat de verjaring geschorst wordt telkens wanneer de schuldeiser op grond van de wet of door een wettelijke regeling verhinderd wordt de betaling van zijn schuldvordering te verkrijgen (expliciet Cass. C. 793 en 794 Ger.0676. Omgekeerd speelt de door art. F. art. Dossche Mills t.0573. RW 1995-96. 26 Voorafg. met name art. Financiën 440 RW 2010-2011.F. zoals dat in burgerlijke zaken altijd al het geval was.10. 25. 86 . 1775. België. http://jure. art. nr.10.Sv. Stagno t. Dossche Mills t. 760 samengevat door F. zoals bv. 22 september 2011.W. 22 september 2011.T. Niet vereist is dat die wettelijke regeling ook de stuiting onmogelijk maakt. 439 Cass. Pas.N. 21 april 1961. 1 juni 1995. 443 Cass. dit betekent niet dat de verjaring van de burgerlijke 437 Cass. § 1 KB 11 juli 2003 genomen in uitvoering van art.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120924-1. 2278 BW en in andere gevallen waarin dit expliciet of impliciet uit een bijzondere wetsbepaling (inzake verjaring) volgt.

Vrijwillige betaling daarvan kan niet worden teruggevorderd. maar waartegen de beklaagde in beroep gaat.F. verzet tegen teruggave e. A. http://jure. behalve wanneer het om een regel van openbare orde gaat. Een verjaarde schuld blijft een natuurlijke verbintenis.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 rechtsvordering die niet of niet meer voor de strafrechter aanhangig is.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110922-8. verzegeling. 13. geldt die ook voor reeds voordien ontstane aanspraken (in casu invoering door de LVO van de schorsing tgv minderjarigen bij de verjaring van verzekeringsaanspraken) d) Uitwerking van de verjaring Men kan de verjaring best zien als een wilsrecht. 223 BW) (evenmin als een relatieve nietigheid).be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20091204-5 = RW 20112012.just. voorlopig bewind. Toepassing: indien de burgerlijke partij na een beslissing in de strafzaak waarbij over zijn aanspraak nog geen uitspraak is gedaan. d. 22 september 2011.juridat.z. als vereiste voor herstel in eer en rechten dient de schade te worden hersteld.N. behoudens cassatie.fgov. geschorst blijft gedurende de hele duur van de strafvordering en pas opnieuw begint te lopen na de eindbeslissing op strafgebied. RW 2011-2012.0071. boedelbeschrijving. 4 december 2009445: wanneer de wet een nieuwe schorsingsgrond invoert. 444 Cass. a) Preventieve en bewarende maatregelen Onder meer bewarend beslag. 830 n.just. moet hij ervoor zorgen de verjaring te stuiten door zijn burgerlijke vordering aanhangig te maken voor de burgerlijke rechter (wat hij kan) voor de uitspraak op strafgebied valt444.10. 5° Overgangsrecht inzake schorsing bij wetswijziging Cass.m.d.juridat. ook al is de aanspraak daarop verjaard: Cass. Verhaalsrechten van schuldeisers De schuldeiser heeft in beginsel een verhaalsrecht op alle goederen van de schuldenaar.w. 1167. dat er beroep op moet worden gedaan. F. niet meegaat in beroep.0505. 6 maart 2006446). "tenzij de betaling niet kan worden opgevat als de voldoening van een door de betaler erkende schuld" (Cass. Het beroep kan ook gebeuren bij wijze van verweer.08. 87 . Omgekeerd kan een verjaarde schuld nog bij wijze van verweer worden ingeroepen (quae temporalia sunt ad agendum. 8 december 2010. perpetua ad excipiendum). maar enkel dat het eindpunt van de verjaringstermijn van de burgerlijke rechtsvordering zich niet kan situeren vóór het tijdstip waarop de strafvordering verjaart of vóór het tijdstip waarop de eindbeslissing over de strafvordering een einde maakt aan die strafvordering. Dit verhaalsrecht vindt ook uitdrukking – behalve in goederenrechtelijke regels en executieprocedures – in enkele rechtsfiguren die veeleer verbintenisrechtelijk zijn.fgov. Een verjaarde schuld kan ook nog in andere opzichten relevant zijn447. 446 RW 2009-20. sekwester. Dat verklaart dat de rechter de verjaring niet ambtshalve kan inroepen (art. 445 C. http://jure. VANDEPLAS. 149 447 Bv.

ook al behoren ze in werkelijkheid aan een derde. Zo kunnen schuldeisers meer bepaald verhaal nemen op goederen die volgens de geveinsde handeling aan hun schuldenaar toekomen. bewuste veinzing van een rechtshandeling) kunnen kiezen of ze zich op de gesimuleerde (geveinsde) handeling beroepen. d) Zijdelingse vordering (art. 1809 (geveinsde handgift door ex-echtgenoot aan zijn zuster). De vennoot roept in dat dit een wanprestatie uitmaakt van de medevennoten. 1321 BW volgt dat derden. waardoor zij schuldeiser is en oefent zijdelings de aanspraak op schadeloosstelling van de medevennoten uit jegens de opdrachtgever. TBH 2012. 448 Rb. dan wel op de gedissimuleerde (werkelijke) handeling. 1166 BW) Een interessante toepassing in een zaak van een Tijdelijke vennootschap448: een van de vennoten wilde een aanspraak op schadevergoeding geldendmaken jegens een opdrachtgever. Voor een toepassing: Hof Antwerpen 20 oktober 2010. 317. in geval van simulatie (d. de andere niet. Brussel 8 december 2011. RW 2011-2012. 88 .i.b) Actio pauliana zie hoger c) Keuzerecht bij simulatie Uit art. waaronder ook schuldeisers.

N. http://jure.juridat.F. . http://jure. 452 Cass.recht op schadevergoeding wegens planschade. RW 2009-2010. bij overdracht van het verhuurde goed. Arr. WIJZIGING VAN PARTIJEN BIJ EEN VERBINTENIS 1.rechten van de verhuurder uit een huurovereenkomst.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080229-3= Arr. 7 september 2009.Cass. A-g Mesdach de ter Kiele. Hof Luik 4 april 1996. 15 december 2006. Overgang van schuldvorderingen (actiefzijde) a) Accessorium sequitur principale of oneigenlijke natrekking 1° Overzicht De belangrijkste toepassing hiervan betreft schuldvorderingen jegens een verkoper tot vrijwaring voor gebreken aan de verkochte zaak449 en tot vrijwaring wegens uitwinning. "Rechtstreekse (contractuele) aanspraken van onderverkrijgers: pleidooi voor een algemene erkenning van de accessoriumtheorie" (verkoop liet na verkoop product herverpakken door onderaannemer. die dit contamineerde. CARETTE “”Kwalitatieve rechten” van een onderkoper bij internationale koop en het Weens Koopverdrag”.0494. nr.rechten van de verkoper van een kunstwerk jegens de expert die een authenticiteitscertificaat heeft afgeleverd. en vergelijkbaar op schadevergoeding wegens waardevermindering door bescherming als duingebied (art. 942. die overgaan wanneer de opdrachtgever de zaak overdraagt aan een koper450.0303. 147.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090907-5 = RW 2011-2012. Pas.06.rechten uit een zaakverzekering. C. 2° Vereisten voor overgang – toepassingsgebied van de regel De kwalitatieve schuldvordering gaat over met de eigendom van de zaak. RW 20082009. L. 54 Wet 12 juli 1973 Natuurbehoud (Vlaams Gewest))451.buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen voor schade aan de zaak. WERMOES. 29 februari 2008.just. Restrictief wel Hof Gent 24 januari 2008. voor zover deze schuldvorderingen niet krachtens dat recht onoverdraagbaar zijn. Een ander voorbeeld betreft de schuldvorderingen wegens aansprakelijkheid voor gebreken jegens een aannemer en/of architect.juridat. 302 met concl. C. Andere voorbeelden: . . 2008 nr. wel buitencontractuele aanspraak van koper tegen die aannemer. 230 n. 1669. . Zie reeds Cass.just.fgov.08. 451 Cass. Zie Cass. 1184 kritische n. 450 Cass. . 1615 BW is ook van toepassing op vrijwaringsvorderingen uit een vorige verkoop die beheerst wordt door een rechtsstelsel dat een dergelijke “rechtstreekse vordering” niet kent.fgov. . geen rechtstreekse contractuele aanspraak). nr.een recht op schadevergoeding krachtens de Wet van 12 juli 1976 Wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen zou volgens de rechtspraak echter niet kwalitatief zijn452. 8 juli 1886. en dit ongeacht of het gaat om: 449 Art. . 22 maart 1990.rechten van een mede-eigenaar jegens de vereniging van mede-eigenaars. bij overdracht van een kavel. JLMB 1530. 89 .© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 VI.N.

In het andere geval kunnen beiden contractueel in solidum aansprakelijk is462. Hof Brussel 9 november 2004.N. HERBOTS = RW 1989-90. verwerping voorziening tegen Hof Antwerpen 16 juni 2003 Wanneer een aanspraak naar Nederlands recht jegens een leverancier door doorverkoop krachtens belgisch recht overgaat. 147 n. 293 n.616. 265. Arr. wat vermoed wordt voor schade die reeds zichtbaar is op het ogenblik van de doorverkoop. CARETTE. 1641 BW niét de onderaannemer aanspreken. nr. J. E. RW 2007-2008. MALINVAUD. . 455 nr. Arr. In dezelfde zin de Franse rechtspraak: Cass. 23 april 2007) 453. A. zowel het klassieke geval van verkoop na verkoop454 als na aannemingsovereenkomst een verkoop (bv. 15 september 1989. P. 502 n. Voor het IPRaspect. RW 2007-2008. WERMOES 456 RW 2007-8. 2007. Men kan hetzelfde afleiden uit de Franse cassatierechtspraak: Cass. 453 Cass. 265. 265. verkoper) niet kan worden aangesproken wegens een geldige exoneratie. 461 Zie bv.rl. minstens wanneer de tussenschakel zelf reeds zijn voorganger heeft aangesproken463. 459 Zie bv. Fr. 152. 18 juni 1997. TBO 2010. verhindert de aanspraak jegens de leverancier van die wederpartij niet461.. 23 april 2007. 18 mei 2006)458.F. C. 800. maar wel de leverancier van de onderaannemer (Cass.de aanspraak gaat niet mee over wanneer partijen anders overeenkomen. D.of zelfs een eigendomsovergang van de hoofdzaak ingevolge natrekking (Cass. 15 september 2011460). Dubrulle. 25 januari 90 . . 852 = RW 2010-11. voor zover dit binnen het kader van de hoofdaannemingsovereenkomst valt. 15 september 2011.fgov.050097N.fgov. 895. C. 1184 kritische n.N. Of de aanspraak kan overgaan is een vraag van Nederlands recht. Cass. 462 Zie bv. DIRIX. 454 Cass. blijft het een aanspraak naar Nederlands recht. RTDCiv 1997. L. met concl.een eigendomsoverdracht van de hoofdzaak ingevolge doorverkoop (NB. Limb. Restrictief wel Hof Gent 24 januari 2008. nr. Aquafin. Dat de contractspartij zelf (bv. 16 n. Fr. http://jure.0456. Vgl. is de oplossing dus wel anders in het geval er toch dubbele eigendomsoverdracht plaatsvindt. Hof Brussel 30 maart 2010.just. 20.0137. RW 2009-2010.bv.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20110915-6. P. Hof Brussel 30 maart 2010. zoals aanneming457. m.juridat. 212 = RW 1981-82.fgov. Dit blijft zo zelfs indien de eigendom rechtstreeks overgaat van de onderaannemer op de bouwheer.juridat. A. 1207 457 Bv. Cass. ass. Hof Brussel 30 maart 2010. BENABENT = JCP 1986. 265. of ze effectief is overgegaan een vraag van Belgisch contractenrecht. Nuance: . 29 februari 2008455 . TBO 2010. 460 Cass. 886.04.06.just. Fonderies Lecomte t. 2012. Gevolg in een complexe zaak: de bouwheer kan op grond van art. I 65 = RCJB 1992. plén. De verklaring is dat er bij onderaanneming normaal geen dubbele eigendomsoverdracht plaatsvindt.just. 70 = Pas.0303.een eigendomsoverdracht van de hoofdzaak in het kader van een andere overeenkomst. C.juridat.g. TBO 2010.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20070423-1 = Arr. N. 463 Zie bv. Anders op het laatste punt (ten onrechte) Hof Antwerpen 18 mei 2009. 458 Cass. 18 mei 2006. 7 februari 1986. TBO 2010. 5 december 1980. architect – bouwpromotor koper: Rb Antwerpen 15 januari 2004456). 1986. 1980-81 nr. VANHELMONT. Niet: aanneming na aanneming (wel omgekeerd rechtstreekse vordering van de onderaannemer op de hoofdopdrachtgever). Deckx Algemene Ondernemingen.i.Cass. Cass. http://jure. 387 n. n. C.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080229-3.dus ook bij koop na aanneming na koop459. II nr. zie Cass.10. http://jure. Hof Brussel 30 maart 2010. . 776 = TBH 1990.

geldige overeenkomst tot cessie). maar binnen het toepassingsgebied van de Brussel-I-Vo. M. 467 Bv. III. kan de tussenschakel in beginsel zelf de aanspraak jegens de leverancier niet meer uitoefenen. 186. 2012. . HOSTENS "De rechtstreekse aanspraak van de consument: een nieuw pijnpunt in ons dualistisch kooprecht ?".”: er is weliswaar geen contract A-C maar wel een contractuele rechtsverhouding.wanneer de eigendom van een zaak is overgegaan en daarmee ook de vrijwaringsaanspraak op de eerdere schakel. Rl. DCCR 2010. 17 november 2004.just. http://jure. C. Fr. P. wanneer na de huurtermijn de auto terugverkocht wordt aan de verkoper verliest de huurder daardoor nog niet de aanspraken die hij verkregen had op de verkoper464.c. 87 v. RW 2007-2008. Civ. 2004. Bull.b. III.F.10. 3° Gevolgen van de overgang W. Men kan daar m. zodra hij aangesproken is kan hij dat echter wel opnieuw465. Cass. natuurlijk enkel voor zover het gaat om de aanspraak die de onderverkrijger door natrekking heeft verkregen.a. de vraag stellen of de niet-uitoefening van de rechtstreekse aanspraak door de eindkoper vooraleer die verjaard is. zijn contract met zijn afnemer). inbegrepen de “e. 464 Vgl. JCP 2003 II 669.juridat.wanneer de aanspraak die overgaat van B naar C een aanspraak onder het Weens kooprecht is. . Civ. verbintenisrechtelijke gevolgen 1° Vereisten voor cessie Dit is eigenlijk een vraag van “goederenrecht”. Hof Brussel 9 november 2004. 1983. 466 Voor een overzicht van de diverse theorieën hierover. VANHELMONT.i. Fr. nl.zo bv.n.b. 152. Correcter: hij heeft de hoedanigheid om de leverancier in vrijwaring op te roepen: een eventuele vergoeding zal hij echter maar kunnen innen indien hij zelf zijn afnemer/koper heeft betaald (op dat ogenblik wordt de aanspraak die op de koper is overgegaan terug eigendom van de tussenschakel).© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 Een bijzonder voorbeeld vinden we ook wanneer een leasingmaatschappij een auto koopt en in leasing geeft met een exoneratie in ruil voor overdracht van de rechten jegens de verkoper op de huurder. 465 Zie in dit verband Cass. de rechten van de tussenschakel: . in de verhouding tussen die eindkoper en zijn leverancier niet tot rechtsverwerking moet leiden (naar analogie van 1377 II BW). vereisten van de eigendomsoverdracht van een schuldvordering – ook al is een van die vereisten dat de cessionaris een verbintenisrechtelijk geldige titel heeft (vnl.i. 20 april 2012. 16 n. kan de leverancier zich jegens de onderverkrijger beroepen op een arbitragebeding. 1983. 20. Cass. 466 (dat verklaart dat de korte termijn voor hem pas op dat ogenblik begint te lopen467). op dit punt Hof Antwerpen 18 mei 2009. gaat het om een vraag van EU-recht. rechtstreeks aanspraak: . In die zaak werd een arrest verbroken dat de eis in vrijwaring door verkoper jegens onder meer de architect onontvankelijk had verklaard wegens gebrek aan hoedanigheid. Bull. is de verjaring evenwel niet op dezelfde wijze opgeschort. b) Cessie. Limb. 91 . W. 4 december 2002. waarbij afwijkende regels unnen gelden (zaak aanhangig bij het HvJ). In beginsel geldt dit ook voor een forumbeding.0103.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120420-3. de modaliteiten van de zgn.de schuldenaar (leverancier) behoudt alle excepties uit de valutaverhouding (d.fgov.

fgov. 92 .juridat.n. 4 februari 2011469) (voor verlies ervan door instemming of omstandig stilzwijgen.juridat.0443.c. HOUBEN. 27 april 2006. C. vgl. Parfip / Aramex. http://jure. nr.just. Fortis Commercial Finance t. paris Express Service. Worden niet het geheel van schuldvorderingen uit een overeenkomst overgedragen.F.0093N. C 04.just.N. dan heeft de cessionaris m. Cass.0662. als het ontbindingsrecht zijn “inherent” en dus ontstaan tezamen met de verbintenis zelf (voor de ontbinding. 27 april 2006470. C.10.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120920-5. R. 4 februari 2011. http://jure.11. is ze ondeelbaar dan kunnen de oude en nieuwe deelschuldeisers enkel gezamenlijk ontbinden. 50. 2° cessus kan zich niet beroepen op verweermiddelen uit de interne verhouding (valutaverhouding) tussen cedent en cessionaris: Cass.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110204-6 = RW 2011-2012. daaronder ook het recht om de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie aan die schuldvordering468. valutaverhouding (titel) + eigendomsoverdracht cedent cessionaris (vervangende schuldeiser) dekkingsverhouding (oorspronkelijke obligatoire verhouding) resultante rechtsverhouding debitor cessus 468 Cass. 488 n. zie rechtspraak Hoven van Beroep).2° Verbintenisrechtelijke gevolgen van cessie . United Real Estate t. West-Konstrukt. 470 Cass.fgov.i. http://jure.a.just. nr. nr.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20060427-6 = Jaarverslag cassatie 2006. maar een ontbindingsbevoegdheid indien de contractuele verhouding deelbaar is. Faill. 469 Cass.Omvang van de cessie: De accessoria gaan mee over met de schuldvordering. 20 september 2012. Tegenwerpelijkheid excepties: 1° cessus kan zich beroepen op alle excepties uit de dekkingsverhouding die ontstaan zijn voor de kennisgeving van de cessie Zowel de e.juridat.

2008.conventionele subrogatie is ook mogelijk bij betaling door een derde die bij de verbintenis geen belang heeft (Cass. 48ter AOW 1971 en 14bis AOW overheidssector 1967. 1258 kritische noot J.03. 1251. C. 41 LVO enkel subrogatie in rechten jegens een aansprakelijke derde omvat en niet ook rechten ex art. Deze wordt door wet toegekend buiten de gemeenrechtelijke voorwaarden om. Deka-arrest van het HJEG): de cessus kan nog steeds bevrijdend betalen aan de cedent of aan de schuldeiser van de cedent in geval van derdenbeslag onder de cessus ten laste van de cedent. Jaarverslag cass. Ook bij quasi-subrogatie gaat de schuldvordering in de door de wet bepaalde mate wel degelijk over en is het recht van de gesubrogeerde geen ander recht dan dat van de subrogant475.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 . 93 . 14bis AOW overheidssector 3 juli 1967 (arbeidsongevallenverzekeraar). 19 maart 2004472. 21 januari 2008473). 29bis WAM. .Cessie van prijsvorderingen uit internationale koop: België heeft in 2010 de Unidroit Conventie internationale factoring geratificeerd. RW 2010-2011. 307.).b. Omvang: .subrogatie geldt . RW 2006-7 473 C. 29bis WAM.l. De leemte in de wet is intrinsiek en dus zelfherstellend (zonder wetgevende tussenkomst).binnen de perken van zowel : 1° de betaalde sommen of prestaties. 471 http://jure. ten gunste van diverse soorten verzekeraars.s. en nog ruimer in art. in het bijzonder art. 190/2009474 bespreekt het verschil tussen art. omdat de schuldenaar van de vordering van het slachtoffer de overheid is en niet diens arbeidsongevallenverzekeraar. c) Subrogatie (indeplaatsstelling) Voorwaarden en soorten: . 475 Hof Antwerpen 8 september 2010.just. 136 ZIV-Wet (ziekteverzekeraar) en in 48ter AOW 1971 v. de overheidssector kent een getrapte subrogatie. GwH nr.Cass. . 40 = RW 2008-2009.0114.F. 108/2011 werd evenwel geoordeeld dat het niet ongrondwettig is dat de wettelijke (quasi-)subrogatie van art.wettelijke subrogatie s. In arrest nr.en geldt enkel . 617.0078. . maar het is ongrondwettig dat die getrapte subrogatie niet ook subrogatie omvat in de rechten ex art. DE CONINCK “De betaling door een niet-belanghebbende derde en de toelaatbaarheid van de conventionele subrogatie ex parte creditoris” 474 RW 2010-2011. ook niet voor het deel dat de cessionaris nog aan de cedent moest (Cass. RW 2012-13. 99. 472 nr.h. inzake cessie met bedrieglijk oogmerk (vgl.wettelijke subrogatie s.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20070615-2. 41 LVO (schadeverzekeraar e.07. vinden we onder meer wanneer iemand een schuld heeft betaald waartoe hij samen met een ander is gehouden of voor een ander is gehouden (art.fgov.d. i. 3° BW) en in enkele andere gevallen. of “quasi-subrogatie”. 15 juni 2007471) .juridat. .F.de cedent betalen na kennisgeving van de cessie bevrijdt de schuldenaar niet.

juridat.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20120514-7.just.10.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091116-6 = Arr.11.11. 16 januari 2012.just.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110221-3 480 Cass.fgov. 2009.N.just. Arr. C. C.juridat. http://jure. 2 maart 2011. Cass. RW 2012-13. 476 Bv.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110302-2. . C. C. 479 Cass. http://jure. 47 AOW blijft beperkt tot hetgeen waarop de subrogant aanspraak had jegens zijn schuldenaar479.wanneer een schade vergoed wordt door periodieke betalingen (bv. 14 mei 2012. 2009. 21 februari 2011. nr. beslissen dat de werkgever een subrogatoire aanspraak heeft ter grootte van de helft van het uitbetaalde loon482.09.10. C. 94 . C.Wanneer het slachtoffer een invaliditeitspercentage van 26 % heeft kan de rechter niet zomaar met het motief dat de persoon halftijds werkte. de verjaring484). invaliditeitsuitkering) geldt he kapitaal van die vergoedingen als betaalde som478. nr. Ook bij quasi-subrogatie gaat de schuldvordering in de door de wet bepaalde mate wel degelijk over en is het recht van de gesubrogeerde geen ander recht dan dat van de subrogant483. Cass.juridat.fgov.juridat.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20110221-3. nr.0256. nr. Stad Chimay.0256. nr. 21 februari 2011.F. 307. 522 = Pas. Cass 11 oktober 1999. Axa t. Axa t. Cass.fgov. http://jure. 667.0256. I 522.N. Cass. 477 Cass.0520.just. Mensura. C.N. Dit betekent ook dat bij een verdeling van aansprakelijkheid de subrogatie niet bijkomend beperkt wordt tot een overeenstemmend aandeel in de door de gesubrogeerde betaalde prestaties480. In alle gevallen van subrogatie oefent de gesubrogeerde geen ander recht uit dan dat van de subrogant. 482 Cass.b.m. Axa Belgium t. RW 2012-13.just.Ook de subrogatie krachtens art. Gevolgen na subrogatie: 1.N.F. 16 november 2009. http://jure. n. 22 september 2010.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20120116-1 481 Cass.fgov.10.fgov.juridat. http://jure.09.juridat.0318. Cass.fgov. 16 november 2009477) . http://jure. http://jure. nr.09. http://jure. 11 oktober 1999476. nr. .just. Bij quasi-subrogatie kunnen andere regels gelden op dit punt. 667 478 Cass. 484 Hof Antwerpen 8 september 2010. 16 november 2009.als 2° hetgeen door de schuldenaar verschuldigd is jegens de subrogant (o.juridat.0698. 483 Hof Antwerpen 8 september 2010.juridat. overeenstemmen met de lasten op het loon dat het slachtoffer ingevolge het ongeval heeft moeten derven481. Mensura. 16 januari 2012.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N20120116-1.0520. P.De gemeenrechtelijke aanspraak mag alleen op basis van het brutoloon berekend worden indien de rechter vaststelt dat de lasten die erop zouden rusten.N. Het recht gaat over in de staat waarin het zich op dat ogenblik bevindt (met name ook w. Ad 1°: .0256.N.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091116-6 = Arr. Ad 2°: .just. nr. 307. 1999. Nr.

fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091116-5. 3.486 2. Dat is anders wanneer de schuldenaar de subrogatie niet diende te kennen (betaling aan de schijnschuldeiser). Algemeen In het algemeen zijn er drie mogelijke situaties van schuldovername: 485 Bv. 16 november 2009. C.09. nr. http://jure. 16 december 2004).N. 807 GerW dus niet485). houdt dat als dusdanig geen nieuwe vordering in (en speelt art.juridat. RW 2012-13. 486 Voor een toepassing daarvan zie bv.0135. Cass.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 zekerheidsstelling (valutaverhouding) + betaling subrogerende schuldeiser (subrogant) gesubrogeerde zekerheidssteller dekkingsverhouding: oorspronkelijke schuld resultante rechtsverhouding hoofdschuldenaar Na subrogatie is subrogant geen titularis meer van de schuldvordering. Hof Antwerpen 6 december 2011. 41 III LVO). 136 Ziekteverzekeringswet. Bij gedeeltelijke betaling en dus gedeeltelijke subrogatie heeft de saldo-aanspraak van de subrogant voorrang op de aanspraak van de gesubrogeerde (nemo contra se subrogasse censetur) (art. Wanneer de gesubrogeerde in een hangend geding tussenkomt. Wanneer de schuldenaar na de subrogatie nog betaalt aan de oorspronkelijke schuldeiser en niet aan de gesubrogeerde. 2. 388. Overname van schuld 1. een stuiting in verhouding met de subrogant na tijdstip van subrogatie stuit de verjaring van de schuldvordering van de gesubrogeerde niet (Cass. Bijzondere regels zijn onder meer te vinden in art. 1252 tweede zinsdeel BW en art.just. betaalt hij in beginsel aan de verkeerde partij en kan hij door de gesubrogeerde tot een tweede betaling worden aangesproken. 95 .

Maar qui peut le plus.. 2. accesoire delegatie. 74 tot 77 Controlewet verzekeringen). art. 12 Wet Reisovereenkomst. 30 en 34 pachtwet). Dit vereist een toestemming van de schuldeiser behalve in de gevallen waarin de wet bij de regeling van de contractsoverdracht anders bepaalt. 61 WCO en art. art. art. art. of enkel nog als subsidiaire schuldenaar houdt. 10 en 11 Handelshuurwet. als het aangaan van een autonome schuld. 3° Wb. is zijn toestemming niet nodig . zie bij de diverse vormen van huur (art. 55 Pachtwet. belangrijkste toepassing daarvan is de delegatieovereenkomst (waarbij het enerzijds kan gaan om de overname van dezelfde schuld. aangezien de rechten van de schuldeiser daardoor niet verminderen. Delegatie schuldeiser delegataris valuta verhouding delegant dekkingsverhouding gedelegeerde . Voor bijzondere wetsbepalingen inzake contractsoverdracht.een schuldovername waarbij de schuldeiser ermee instemt dat de oude schuldenaar enkel nog subsidiair gehouden is. art. art.. Verder gelden er bijzodnere rgels in een aantal gevallen waarin de contractuele verhouding overgaat in het kader van een overgang van een ruimer geheel van activa en passiva (zie bv. art. 9 CAO 102. 96 . 682. .Venn. Art. waarbij de nieuwe schuldenaar en de oude hoofdelijk gehouden zijn.een eenvoudige schuldtoetreding. 1717 BW.een bevrijdende schuldovername waarbij de oude schuldenaar bevrijd is487. 25-27 WCK en art. 1242 BW: Hof Brussel 17 september 2002 (delegatie die onvoldoende aanduidingen geeft over de delegataris. art. 7 en 8 CAO 32bis. 1743 BW. 26 september 2003 leiden sommigen af dat dit niet mogelijk is. daar dat arrest enkel de mogelijkheid zou openlaten van ofwel een toetreding tot een bestaande schuld dan wel (mits het akkoord van de schuldeiser) het aangaan van een nieuwe schuld. 4 Woninghuurwet.Art. 487 Uit Cass. art. peut le moins: de schuldeiser kan natuurlijk ook akkoord gaan dat de nieuwe schuldenaar dezelfde schuld aangaat vooraleer hij de oude bevrijdt. gedelegeerde betaalt oude schuldeiser). onafhankelijke delegatie) – zie 2.

N. 97 .De delegatie is maar bevrijdend voor de delegant (oorspronkelijke schuldenaar) wanneer de schuldeiser met die bevrijding heeft ingestemd.09. 488 Cass.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 .0423. RW 2012-13. voor die instemming gelden dezelfde uitlegregels als voor een afstand (uitdrukkelijk dan wel een gedraging die voor geen andere uitleg vatbaar is488). 6 mei 2010. 176. C.

.......................................................................................................................................................  RECHTSHANDELINGEN  ...................................  9   a)  Gewone  vertegenwoordiging  ......................................................................................................................................  11   a)  Voorkooprechten  en  naastingsrechten  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   6   b)  Bindende  kracht  van  een  eenzijdige  rechtshandeling  ..............................................................................   4   b)  Marktpraktijken   .....................................................................................................   7   e)  Bewijs  rechtshandeling   ......I....................................................   8   h)  Tijdstip  van  totstandkoming  van  de  overeenkomst  .......   7   d)  Wilsovereenstemming  en  vertrouwensleer  .   4   d)  Precontractuele  informatieplichten  -­‐  dubbele  functie  .....................................   7   f)  Zgn.........................................................................................................................................................................  4   1....................................  4   a)  Onderhandelingen  en  goede-­‐trouw-­‐eis   .........................................................................................................  VERTEGENWOORDIGING  ............................................................   4   c)  Contractsweigering  ........................................   9   j)  Totstandkoming  (kosteloze)    borgtocht  ..........................  ONTSTAAN  RECHTEN  VAN  EEN  DERDE  UIT  OVEREENKOMST  .............................   8   g)  Ontvangstvereiste  –  vormvereisten  voor  kennisgevingen  .................  11   b)  Derdenbeding  ....................................................................................................................   9   3...........................................   9   k)  Wettelijke  herroepingsrechten  ............................   5   2...............................................................................................   6   c)  Vorm  van  de  toestemming  ...............................................................................................................  10   4......................................................................  PRECONTRACTUELE  PLICHTEN  .............................................  6   a)    Bindende  kracht  van  een  aanbod  ......................................  zakelijke  overeenkomst  ..........................................................................................  10   c)  Middellijke  vertegenwoordiging  ........................................   9   b)  Optreden  in  naam  van  te  noemen  of  op  te  richten  derde  .......................................................................................................................................................................................................................................................................   8   i)  Totstandkoming  van  een  koop-­‐verkoop  van  onroerend  goed  ..........................................  TOTSTANDKOMING  VAN  OVEREENKOMSTEN  EN  ANDERE  RECHTSHANDELINGEN  .......  11   98 .............

..............................................................................................................................................................  17   4°  Rechtsgevolgen  ...........  15   c)  Wilsgebreken  -­‐  bedrog...............h..................................  geweld  ..............  20   n)  Niet-­‐arbitreerbaarheid  ........................................................  17   1°  Feitelijke  (on)bekwaamheid  bij  vertegenwoordiging   ....................................................  21   6...........................................................................................................................................................................................  19   m)  Onrechtmatige  bedingen  ..........................................................................................................  13   2°  Dwaling  en  "valse  oorzaak"  ........................................................................................................................................................................................................................................  17   3°  Handelingsonbekwaamheid lastgever  .................................  22   a)  Algemeen  ..........  23   99 ......................  15   3°  Dwaling  bij  dading  ..................................................................................................................  ....  17   2°  Handelings(on)bekwaamheid lasthebber en vertegenwoordiging  ..................................................................  1599  BW  ..........................................................................................  18   2°  Andere  gevallen  ....  22   7....................................................................................................  18   j)    Potestatieve  voorwaarde  ................................................................................................................................................  16   e)  Wilsgebreken  -­‐  benadeling  ........................................................................  UITLEGGING  ...........................................  19   k)  Nietigheden  wegens  discriminatie  ....................  19   l)  Gevolgen  nietigheid  rechtshandeling  ............................................................  16   f)  Nietigheid  als  sanctie  van  een  informatierecht  ...........  22   b)  Beperkende  uitleg  bij  sommige  overeenkomsten  ...............................................  12   b)  Wilsgebreken  -­‐  dwaling  .........................................................................................................d.................................................................................................................................................................  18   i)  Nietigheid  wegens  beperking  van  verbintenissen  betreffende  de  toekomst  ..................................................................................................................................................................................................................................................  13   1°  Dwaling  algemeen  ...........  17   g)  Handelingsonbekwaamheid  en  feitelijke  onbekwamaheid  ..................................© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 5...................................................................................................  NIETIGHEDEN  EN  NIET-­‐TEGENWERPELIJKHEDEN  TER  BESCHERMING  VAN  DERDEN   21   a)  Actio  pauliana  .........................................b........................................................................................................................................................................  NIETIGHEDEN  ............................................................................................  art.................................................................  21   b)  Nietigheid  ingevolge  derde-­‐medeplichtigheid  ?  ................................................................................................................................................................................................................  16   e)  Initiële  onmogelijkheid  –  i................  15   d)  Wilsgebreken:  gekwalificeerde  benadeling  -­‐  nietigheden  bij  kosteloze  borgtocht  e.........................................................  12   a)  Absolute  nietigheden  –  ongeoorloofdheid  voorwerp  of  oorzaak  ...  18   1°  Nietigheid  van  een  beding  over  een  niet  opengevallen  nalatenschap  ....................  18   h)  Nietigheid  wegens  belangenconflict  ...................................................................................................................................................

............................................II..................................................................................................................................................................................................  33   j)  Eigen  fout  schadelijder  –  beperking  aansprakelijkheid  wederpartij  ..........  26   a)  Tijdstip  en  wijze  van    vaststelling  en  begroting  van  de  schade  ..............  36   d)  Opeisbaarheid  gerechtskosten  ..............................................................  36   100 ............................  ONRECHTMATIGE  DAAD   ........................................................................................................................................................  36   4................................................................................................................................  24   d)  Bijzonderheden  overheidsaansprakelijkheid  ........................................................  FOUT  ..........................................................  34   3...............................................................................................  26   b)  Criteria  causaal  verband  ...................  24   a)  Foutbegrip  algemeen:  rechtvaardigingsgronden  ................................  33   k)  Voordeelstoerekening  ...................................................................................................  BIJZONDERE  REGELING  PROCESAANSPRAKELIJKHEID  (GERECHTSKOSTEN  EN   RECHTSPLEGINGSVERGOEDING)  ................................  SCHADE  EN  CAUSALITEIT  .  1022  GerW  ..........................................................  35   c)  Buiten  het  toepassingsgebied  van  art.....................................................................  AANSPRAKELIJKHEID  VOOR  ANDERE  PERSONEN  ..............................................................  24   b)  Schuldopheffingsgronden  ............................  30   e)  Weerkaatsingsschade  ............  25   2........................................................................................................................................................................................................  24   1.........................................................................................................................................................................................  33   h)  Bij  inbreuken  intellectuele  rechten  ............  36   5.............................  29   d)  Samenloop  en  co-­‐existentie:  beperking  buitencontractuele  aanspraak  voor  contractuele   schade  .................................................................................  34   a)  Tenlastelegging   .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  32   g)  Onrechtmatig  voordeel  ......................................................................................................................  34   b)  Begroting  ...................................................................................................................................................................  AANSPRAKELIJKHEID  VOOR  ZAKEN  EN  DIEREN  ................  33   i)  Beperking  tot  voorzienbare  schade  ?   ..............................................................................................................................................  24   c)  Waardering  van  de  algemene  zorgvuldigheidsplicht  ..................  28   c)  “Doorbraak”  causaal  verband  door  juridische  oorzaak  ..  32   f)  Verlies  van  een  kans  ..............................

.....................................  38   a)  Vereisten  ........................................................................  VERGOEDING  VOOR  GEMAAKTE  KOSTEN  E..........  VOORDEELSAFDRACHT  .................................  38   1....................................................................................................................................  44   5...........................................................................................................  NATUURLIJKE  VERBINTENIS  ....................................................................  46   2........  REGRES-­‐  OF  VERHAALSRECHTEN  (RÜCKGRIFFSKONDIKTION)  .............................  RECHTSTREEKSE  RECHTSBESCHERMING  VAN  SOMMIGE  SUBJECTIEVE  RECHTEN  ....................  37   c)  Aansprakelijkheid  wegens  rechtmatige  overheidsdaad  ...........................................................  VERBINTENISSEN  IN  HET  ALGEMEEN  ..................................................  38   III.........................................................................................  38   b)  Gevolgen  ............  41   a)  Verrijking  door  een  prestatie  ............................................................................................................................................................................................................  44   4...........  45   1.......................  41   2.....© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 6..................  41   b)  Zonder  rechtsgrond  ......  Onverschuldigde  betaling  (1376  BW)   ......................................................................  37   a)  Nabuurhinder  ..........................................................  .....  46   V.....................................  ONGERECHTVAARDIGDE  VERRIJKING  ....................D......................................  ANDERE  BIJZONDERE  REGELS  ......................................................  45   IV..........................  43   b)  Regresaanspraak  krachtens  de  algemene  regel  inzake  ongegronde  verrijking  ..............................  ANDERE  GEVALLEN  ...........................................................................  47   101 .....................................  ZAAKWAARNEMING  .................................................................  41   3.....................................  46   IV..........................................................................................................  46   3............  ANDERE  BRONNEN  VAN  VERBINTENIS  ........................................................................  37   d)    Risico-­‐aansprakelijkheid  wegens  voorlopige  tenuitvoerlegging  ...............................  43   a)  Bijzonder  geregelde  regresaanspraken  ...........................................................................................................................  FOUTLOZE  AANSPRAKELIJKHEID  ............................................................................................  44   6.................................  ONGERECHTVAARDIGDE  VERRIJKING  IN  HET  ALGEMEEN   ...  37   b)  Nieuwe  risico-­‐aansprakelijkheden   ........................................

..............  58   f)  Niet-­‐realisatie  voorwaarde  ....................................................................................................................................................................  51   a)  Aan  wie  moet  nagekomen  worden  ............................................................................................................................  46  FaillW)  .....................................................................................................  56   3.......................  58   g)  “Caducité”  ?   .......1.............................................................................................................................................................  52   b)  Gevolgen  van  volmaakte  en  onvolmaakte  hoofdelijkheid  .............................  51   b)  Door  wie  kan  nagekomen  worden  .................................................................................................................................  verdeling  draagplicht  .  56   a)  Nakoming  /  betaling  ..................  PLURALITEIT  VAN  SCHULDENAARS  .....................  49   e)  Duur  van  de  verbintenis................................................................  49   d)  Beperkingen  aan  wijzigingsbedingen   ...  50   2...................................................................  56   c)  Opzegging  van  contractuele  verhoudingen  van  onbepaalde  duur  .................  59   102 ......................................................................................................  PLURALITEIT  VAN  SCHULDEISERS   ......  51   c)  Tijdstip  van  nakoming  -­‐  opeisbaarheid  ..............  partijbeslissing  ..........................  59   h)  Uitstel  van  betaling  (art.....................................................................................................  MODALITEITEN  VAN  NAKOMING   ..........  52   a)  Kwalificatie  ...............................................................  “post-­‐contractuele  verbintenissen”  ......................................  56   4................................  52   3...................  rechtsmisbruik.................................................................................  47   a)  Goede  trouw.  54   d)  Gevolgen:  subrogatie  en  verhaal  tussen  medeschuldenaren  ....................................................................................................................................................  47   b)  Vaststellingsovereenkomsten.................  56   b)  Wijzigende  overeenkomst........................................................  1244  BW)  .......................................  50   f)  Andere  soorten  inhoud  dan  schuldvorderingen  .......................  56   d)  Opzegging  bij  overeenkomsten  niet  van  onbepaalde  duur  .  53   c)  Bepaling  aandeel...............................................  BEPALING  VAN  DE  INHOUD  VAN  DE  VERBINTENIS  ...............................................................................  49   c)  Gewijzigde  omstandigheden  ...................................................  BEËINDIGING  EN  WIJZIGING  VAN  OBLIGATOIRE  RECHTSVERHOUDINGEN  ..............  novatie  ..............................................................................  rechtsverwerking  .............................................  57   e)  Beëindiging  door  de  curator  ?  (art.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.© Matthias Storme Gent-Mariakerke 2012 i)  Bevrijding  borg  ..........................................................  64   7........................  SCHADEVERGOEDING  WEGENS  NIET-­‐NAKOMING  .......  BEPERKING  SCHADEVERGOEDING  WEGENS  STILZITTEN   (VNL.............  72   e)  Kapitalisatie  (“anatocisme”)  .......................................................................................................................................................................................................................  63   d)  Ingebrekestelling  ...............................  69   e)  Zakenrechtelijke  gevolgen  van  de  ontbinding  (binnen de perken van de omvang ervan)  ...............................................................................  72   10.......................................................    GELDSCHULDEN  EN  RENTE..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  tijdstip  van  ingaan  van  de  ontbinding  ...............  61   c)  Gebrek  aan  eigendomsoverdracht  .....................................................................................................  71   b)  Rentevoet   ........  67   b)  Voorwaarden  voor  en  wijze  van  ontbinding  -­‐  uitdrukkelijk  ontbindend  beding  .....................................................  73   103 ..........................................................................  SANCTIES  BIJ  NIET-­‐NAKOMING:  GEDWONGEN  UITVOERING  IN  NATURA  ........  70   a)  Begindatum  ..........  huur  ...................................................................  59   5........................  67   a)  Voorwaarden  voor  en  wijze  van  ontbinding  -­‐  stilzwijgend  ontbindend  beding  ..............................................................................................  INTEREST)  ..................  60   a)  Toerekenbaar  /  niet-­‐toerekenbaar/  afstand  .......................................................................................................  aanneming...........  NIET-­‐NAKOMING  EN  SANCTIES  BIJ  NIET-­‐NAKOMING  IN  HET  ALGEMEEN   ...............................................................................................  63   e)  Remedies  bij  wederkerige  overeenkomsten  in  het  algemeen:  keuzerecht  uitvoering  /   ontbinding  ..........................  68   d)  Verbintenisrechtelijke  gevolgen  van  de  ontbinding  (binnen  de  perken  van  de  omvang   ervan)  .................................................................................................................................................................  73   a)  Rol  van  de  schadevergoeding.  OPSCHORTINGSRECHTEN  EN  VERGELIJKBARE  REMEDIES  ......................  68   c)  Omvang  van  de  ontbinding  tgo...........................................................  71   c)  Bijkomende  schade   ..............................................  60   b)  Regime  van  niet-­‐conforme  en  gebrekkige  levering  bij  koop...........................................................................................................  .......  70   9...................  64   6............................................  SANCTIES  BIJ  NIET-­‐NAKOMING  VAN  WEDERKERIGE  CONTRACTUELE   VERBINTENISSEN:  ONTBINDING  EN  UITDRUKKELIJK  ONTBINDEND  BEDING  .....................  65   8.........  72   d)  Inperking  bij  stilzitten  ..................................

.......................................  verbintenisrechtelijke  gevolgen  ............................................  87   a)  Preventieve  en  bewarende  maatregelen  ........  79   a)  Vertrekpunt  en  termijnen  ..........................................................................  95   1.......................................................................................................................  78   12.................................................................................................  91   c)  Subrogatie  (indeplaatsstelling)  ..................................  89   1.................................................................................  85   d)  Uitwerking  van  de  verjaring  ................................................................  95   2...................................  74   c)  Schadebeperkingsplicht  schadelijder  .........  88   VI...........................................................  1166  BW)  ..................................................................  93   2.....................  74   11....  82   c)  Schorsing  en  verlenging  ....................................  89   a)  Accessorium  sequitur  principale  of  oneigenlijke  natrekking  ...................................................................................  WIJZIGING  VAN  PARTIJEN  BIJ  EEN  VERBINTENIS  ............................................................  SCHULDVERGELIJKING  ....................................................................................................................  89   b)  Cessie...........  77   a)  Wettelijke  schuldvergelijking  ............................................................................  ALGEMEEN  ...................b)  Schade  en  causaliteit  bij  gevolgschade  .......................................................................................  OVERGANG  VAN  SCHULDVORDERINGEN  (ACTIEFZIJDE)  ..............................................................................................................  88   d)  Zijdelingse  vordering  (art.....................  79   b)  Stuiting  ........................................................................................  88   c)  Keuzerecht  bij  simulatie  ...........  77   b)  Conventionele  schuldvergelijking  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  87   13................................................................  74   d)  Straf-­‐  en  schadebedingen  .................................................................................  VERHAALSRECHTEN  VAN  SCHULDEISERS  .............................................................................  VERJARING  ..........................  96   104 ...  DELEGATIE   ..............................................  87   b)  Actio  pauliana  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  OVERNAME  VAN  SCHULD  ................................................................