You are on page 1of 11

Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu

W styczniu urodziny obchodzą:

01.01 – Irena Raś; 02.01 – Alicja śołnierska, Zbigniew Blumczyński;


Biuletyn Zborowy
03.01 – Renata BłaŜowska, Zbigniew Staniec; 05.01 – Janina Domaszewicz-Czajka; Styczeń 2008 r. „Prawda jest w Jezusie”
08.01 – Lidia śachanowicz; 09.01 – Dorota Mackiewicz; 11.01 – Katarzyna śmuda; Ef. 4:21
12.01 – Grzegorz Byrka; 15.01 – Antonina Zachanowicz, Maciej Orzechowski;
16.01 – Jadwiga Wolf Wronka; 17.01 – Maria Cwinarowicz; 19.01 – Ludmiła
Winniczek; 20.01 – Lidia Popko; 21.01 – Agnieszka Gucwa; 22.01 – Estera
Horeczko, Dawid Piotrowski; 23.01 – Anna Kowalczuk; 24.01 – Olga
Domaszewicz; 29.01 – Rafał Piątkowski; 30.01 – Marta śołnierska; 31.01 – Dorota
Kuchta, Kazimiera Dopierała

Urodziny dzieci: 07.01 – Sergiusz Matysiewicz; 12.01 – Wiktoria Stasikowska;


26.01 – Piotr Piątkowski; 28.01 – Małgosia Wasicionek

NABOśEŃSTWA PRZEWODNICZĄCY
niedziela 11:00 I ZBORU
czwartek 18:00
Ryszard Tyśnicki
tel.kom: 504-713-783
ADRES
I Zbór Chrześcijan Baptystów
ul. Kłodnicka 2 KANCELARIA
54-218 Wrocław pn.-śr. 08:00 -11:00
tel.: 351-75-32 czw. 13:00 -18:00
www.zbor.prv.pl

KONTO:
PKO BP IV Oddział/Wrocław 83 1020 5242 0000 2602 0148 3940

Administrator: Anna Stolarska Gospodarz: Mirosław Pietralczyk


Duszpasterska Rada Zboru: Jan Długosz, Waldemar Smoleń, Zbigniew Staniec, Ted Szymczak,
Ryszard Tyśnicki; Rada Administracyjno-Majątkowa: Maciej Szawernoga, Piotr śołnierski;
Aleksander BłaŜowski; Bronisław Zachanowicz, Marek Witkowski
Redakcja Biuletynu: Ireneusz Kaczmarek (kaczm77@o2.pl), Basia Hajnisz (bashaj@wp.pl), Daniel
Trusiewicz(trusiewicz@kn.pl), Krzysztof Kosak(krzysztofkosak@wp.pl), Joanna Gacka
BOśE KSZTAŁTOWANIE
- 20 -
GARNCARZ I GLINA

„Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście


w moim ręku.... - mówi Pan” (Jer. 18,6).

Będąc kilka lat temu na Kaszubach, zwiedzaliśmy tradycyjny warsztat


garncarski. Prowadzony był on przez pewną rodzinę od 10 pokoleń.
Z pokolenia na pokolenie ojciec uczy syna jak obsługiwać koło garncarskie
Iz 64:7 i wypalać kubeczki, dzbanuszki, świeczniki i inne piękne przedmioty
powstające ze zwykłej, szarej gliny. Jak to się dzieje? Po prostu, mistrz bierze
7. A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. do swojej ręki kawałek mokrej, bezkształtnej masy glinianej, kładzie ją na
kole, kręci i w jego sprytnych dłoniach ta glina nabiera kształtu, który
Myśmy gliną, powstał przedtem w jego wyobraźni. Trwa to zaledwie kilka minut. Po
uformowaniu naczynie jest odstawione do wyschnięcia, a następnie jest
wypalane. Zdarza się, Ŝe czynność nie uda się. Wtedy garncarz zgniata glinę
a Ty naszym twórcą. w ręku i formuje naczynie na nowo…

Dziełem rąk Twoich Obserwując to przyszedł mi na myśl tekst z Jer. 18,6. Ludzie wierzący są tam
porównani do gliny w ręku Mistrza. On nas kształtuje i formuje tak jak sam
jesteśmy my wszyscy. tego chce. On jest suwerennym Bogiem i czyni to po mistrzowsku -
Rz. 9,21. Bóg ma w tym zakresie doskonały plan dla kaŜdego wierzącego -
Jer. 29,11, Fil. 1,6 i inne. Ostatecznym celem tego boskiego formowania jest
(BT) uczynienie kaŜdego człowieka podobnym do Jego Syna - Rz. 8,29.

Ten wspaniałomyślny plan Boga jest jednocześnie bardzo osobisty. Bóg ma


całą wiedzę o nas i nic nie moŜna przed Nim ukryć - Ps.139,1-6. Bóg zna teŜ
nasze „ciemne” strony, które chcielibyśmy ukryć nawet przed najbliŜszymi.
To pewne, Ŝe gdyby Bóg chciał wykorzystać nasze grzechy przeciwko nam,
niechybnie zginęlibyśmy. Bóg jednak w swojej łaskawości nie wykorzystuje
swojej wiedzy o ludziach przeciwko nim.

Łaska – Ŝyczliwość Boga wobec człowieka

Bóg przejawia wobec człowieka postawę łaski, czyli bezinteresownej


Ŝyczliwości i dobrotliwości lub teŜ wielkoduszność. Łaska (hebr. hesed i gr.
charis) to jedno z największych słów Biblii. Występuje tam ponad 160 razy,
-2- -3-
z tego aŜ 130 w Nowym Testamencie. To słowo określa postawę Boga Znaczenie łaski
wobec człowieka lepiej niŜ jakiekolwiek inne. Oznacza niczym niezasłuŜoną
przychylność, dobrą wolę Boga wobec człowieka. Dzięki łasce jesteśmy nie tylko zbawieni, ale potrzebujemy jej do
codziennego Ŝycia, uświęcenia i słuŜby. Dzięki niej jesteśmy teŜ powołani do
Niestety, ale w tym świecie łaska kojarzy się często ze słabością albo spełniania dobrych uczynków – Ef. 2,8-10.
z jałmuŜną dawaną Ŝebrakowi na ulicy. Mówi się nieraz „bez łaski”, mając na
myśli „poradzę sobie sam”. Ale w Ŝyciu duchowym łaska jest źródłem mocy. Biblia mówi wprost: „ Objawiła się … łaska BoŜa, zbawienna dla wszystkich ludzi
Jest ona w stanie przemienić serce, myśli i postawę człowieka. … abyśmy roztropnie, sprawiedliwie i poboŜnie Ŝyli” – Tyt. 2,11-12. W cytowanym
tekście jest wyraźne wezwanie do uświęcenia i poboŜnego Ŝycia. Nie jest to
MoŜe się wydawać, Ŝe z ludzkiego punktu widzenia łaska jest rozkaz ani nakaz, ani tym bardziej straszenie, ale całkowicie łaskawe
niesprawiedliwa i kontrowersyjna. Dlatego teŜ ludzie nieraz wolą system wezwanie, które staje się jednocześnie wyzwaniem.
własnych zasług, aby na swój sposób starać się zyskać przychylność Boga.
Problem jednak w tym, Ŝe Ŝadne zasługi grzesznego człowieka nie są Działanie łaski powinno być widoczne w codziennej postawie człowieka
w stanie sprostać wymaganiom świętego Boga. Dlatego potrzebna jest łaska. wierzącego: „ciało jest świątynią Ducha Świętego…” – 1 Kor. 6,19. W Rzym 12,1
czytamy: „Macie składać … Ŝywą świętą ofiarę związaną z mądrą słuŜbą … abyście
Gdyby Bóg miał traktować ludzi sprawiedliwie, czyli nie okazując im łaski, to potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga”.
wszyscy musieliby zostać potępieni. Dlatego teŜ Bóg miał spory dylemat
z człowiekiem, którego stworzył na swoje podobieństwo. Łaska jednak ten Łaska motywuje teŜ wierzących, którzy jej doświadczyli do słuŜby
dylemat rozwiązała. Gdyby nie łaska, to w Ŝaden sposób grzesznicy nie chrześcijańskiej. Apostoł Paweł mówi, Ŝe on „więcej trudził się niŜ inni, ale
mogliby mieć przystępu do świętego Boga. Ale dzięki łasce moŜemy być czynił to dzięki łasce Boga działającej w nim” (1 Kor. 15,10). Ktoś, kto odkrył
zbawieni i otrzymać Ŝycie wieczne bez Ŝadnych zasług ze swojej strony. znaczenie łaski będzie słuŜyć Bogu z radością, nie z przymusu lub ze
strachu.
Cena łaski
Wnioski
Nie znaczy to, Ŝe łaska nic nie kosztuje. Bóg w całości ponosi koszty łaski,
a jej skutki są dostępne ludziom za darmo. Łaska świadczy o niezwykłej Potrzebujemy codziennie być pod wpływem przemieniającego działania
wprost wspaniałomyślności Boga wobec człowieka. Bóg postanowił łaski. Nie moŜemy przecieŜ ulegać światu, który nie chce znać łaski swego
w swojej łaskawości wziąć na siebie karę za nasze grzechy. My zawiniliśmy, Stwórcy, ale raczej powinniśmy stale poddawać się formowaniu przez Boga.
a On ukarał swego niewinnego Syna zamiast nas. W przeciwieństwie do Pamiętajmy, Ŝe łaskawość wobec innych ludzi potwierdza duchową formację
przykładu, jaki mamy na filmie „Ostatni cesarz”. Kiedy młody wierzącego.
i rozkapryszony cesarz zrobi coś złego, natychmiast jeden z jego sług
odbiera za niego zasłuŜoną karę. Wierzący mogą teŜ poznać plan Boga. On objawia nam swoje plany
stopniowo, po trochu, nie wszystko naraz, ale tylko tyle ile moŜemy
Bóg zapłacił najwyŜszą moŜliwą cenę. To prawda, Ŝe zbawienie jest darem w danym czasie od Niego przyjąć. Najpierw musimy zastosować to, co
łaski i nie moŜemy na nie niczym zasłuŜyć. Ale nie moŜemy teŜ zapomnieć, wiemy, aby poznać nieco więcej… Koniecznym warunkiem jest teŜ
Ŝe nasze zbawienie kosztowało Chrystusa Ŝycie. CzyŜ to nie zobowiązuje? gotowość do poddawania się Jego kształtowaniu. I znowu mam na myśli
dzieło łaski…
-4- -5-
Niech łaska Boga kształtuje kaŜdego, kto czyta te słowa. Oby nie zabrakło 2007-11-28 1.400.000 Biblii dla Chin
nam woli odkrywania Jego doskonałego planu dla naszego Ŝycia. I to nie
tylko z okazji świąt, czy nowego roku, ale zawsze i wszędzie. 1.400.000 – tyle Biblii pragną przekazać chrześcijanom róŜnych wyznań
w komunistycznych Chinach młodzi Polacy. Jest to inicjatywa, z którą wystąpiła
Czy poddajesz się świadomie formowaniu Jego Mistrzowskiej ręki? katolicka wspólnota Ruchu Światło – śycie „Powstań Jeruzalem” działająca przy
parafii Matki BoŜej Królowej Polski w Mławie. Do udziału w akcji „Biblia dla
Daniel Trusiewicz Chin” zaproszeni są wszyscy Polacy, bez względu na wyznanie.

2007-12-01 XXV Dni Praw Człowieka : "Religia a prawa człowieka"

XXV Dni Praw Człowieka pod tytułem: "Religia a prawa człowieka" odbędą się na
Z śYCIA KOŚCIOŁÓW... Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 3 i 4 grudnia 2007 roku.

2007-12-05 Rozpoczęło się święto Chanuka


2007-11-25 Abp Stanisław Ryłko kardynałem 4 grudnia zapłonęły w Warszawie chanukowe świece. śydzi na całym świecie
obchodzili Wigilię święta Chanuka. W warszawskiej Gminie śydowskiej odbyło się
Członkiem kolegium kardynalskiego został przewodniczący Papieskiej Rady ds.
uroczyste zapalenie pierwszej świecy w tradycyjnym ośmioramiennym świeczniku
Świeckich, abp Stanisław Ryłko, jeden z najbliŜszych współpracowników obecnego
(chanukija).
papieŜa oraz - przez wiele lat - Jana Pawła II. Jego biskupie hasło brzmi: „Lux mea
Chrystus – moim światłem jest Chrystus”. To wyraz uznania dla pracy ks. abp., 2007-12-05 Nowa szata "Tygodnika Powszechnego"
który dalej będzie przewodniczyć swojej dykasterii. Abp. Ryłko jest odpowiedzialny
za Światowe Dni MłodzieŜy. W Watykanie uwaŜa się je za sukces duszpasterski. Ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Powszechnego" w nowym formacie:
mniejszym i kolorowym. "Rzecz w tym, by pomimo zmian pozostać sobą" –
2007-11-26 Warszawska religijność powiedział w rozmowie z KAI ks. Adam Boniecki. - Zmniejszyliśmy format
„Tygodnika”, inne zmiany podejmujemy z wielką ostroŜnością. Bo ośmielamy się
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił wyniki badań nt. religijności
sądzić, Ŝe powstanie i 62 lata istnienia tego pisma jest cudem, a cuda wymagają
Warszawiaków: są niekonsekwentni, znacząca większość akceptuje przykazania
uwagi i szacunku, są bowiem znakiem Jego obecności. Pismo sprzedawane jest z
Dekalogu, ale nie katolicki model moralności. - Religia i moralność jakby się
niezmieniona ceną 4 zł, w zwiększonym nakładzie do 70.000 i z odświeŜonym logo.
rozchodzą – dzieli się z KAI swoimi przemyśleniami ks. prof. Janusz Mariański z
KUL . 2007-12-05 Biskupi chą dialogu z rządem
2007-11-28 Polacy o aborcji "Episkopat chce się spotkać z przedstawicielami rządu w ramach Komisji Wspólnej
Rządu i Episkopatu" - zapowiedział arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Biskupi będą
Połowa dorosłych Polaków akceptuje prawo kobiety do podejmowania decyzji o
z rządem omawiać kwestię dofinansowania metody sztucznego zapłodnienia oraz
przerwaniu ciąŜy, czyli zgadza się ze stwierdzeniem, Ŝe kobieta – jeśli tak zdecyduje
poinformują rząd o zaawansowaniu prac nad maturą z religii.
– powinna mieć prawo do aborcji w pierwszych tygodniach ciąŜy. Odmawia jej
takiego prawa dwie piąte ankietowanych (40%). To wyniki najnowszego badania
CBOS.

-6- -7-
2007-12-06 MłodzieŜowa akcja pomocy Polakom na Ukrainie szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a takŜe
aktywność, pilność i sumienność – broni się episkopat. Nie powinno się natomiast
Z inicjatywy młodych mieszkańców powiatu oławskiego powstał Komitet Pomocy oceniać za udział w praktykach religijnych.
Polakom na Ukrainie przy MłodzieŜowej Radzie Miasta Oława. Swoją działalność
Komitet skupia na prowadzeniu akcji charytatywnej pod hasłem „Mieszkańcy 2007-12-21 Wigilijne tęsknoty ...
Ziemi Oławskiej z pomocą Polakom na Ukrainie”.
Święta BoŜego Narodzenia dla nas Polaków są najpiękniejsze, najbardziej
2007-12-10 Warszawa: odsetek nieślubnych dzieci maleje oczekiwane, ciepłe, rodzinne i wyjątkowo celebrowane w naszej polskiej
chrześcijańskiej kulturze. W naszym powszechnym odczuciu Święta BoŜego
W Warszawie po raz pierwszy odsetek nieślubnych dzieci spadł – informuje Ŝycie Narodzenia są świętami najwyŜszymi rangą, zaś Wigilia, z którą związane są
Warszawy. Przed narodzinami potomka mieszkańcy stolicy legalizują związki. tradycyjne, rodzinne, wieczorne spotkania przy stole, jest uznana za wyjątkową.
Warszawa zaniŜa teraz średnią ogólnopolską. Eksperci są zaskoczeni i chcą zbadać To niekiedy jedyne w roku spotkanie całej rodziny, podczas którego czujemy
to zjawisko. szczerą miłość, więź i postanawiamy być lepszymi.

2007-12-15 Spór o dzwony 2007-12-25 BoŜonarodzeniowe kazania o ludzkiej godności

Kościelne kuranty zakłócają spokój – tak przynajmniej uwaŜają mieszkańcy "Pasterskie" kazania polskich biskupów skupiały się na godności ludzkiej. Ks. abp
gnieźnieńskiego śródmieścia. Przeszkadzają im dźwięki dzwonu płynące z wieŜy śyciński apelował do mediów i rządzących o uczciwą dyskusję etyczną. Kardynał
zabytkowego kościoła św. Jana Chrzciciela. A poniewaŜ kuria metroplitalna Dziwisz zapraszał do Ŝycia społecznego wszystkich zmarginalizowanych.
w Gnieźnie, do której zwróciło się na piśmie blisko 100 osób mieszkających Abp Kazimierz Nycz w podwarszawskiej parafii św. Szczepana w Raszynie
w pobliŜu świątyni, za nic ma spokój mieszkańców miasta, sprawa moŜe mieć swój pochwalił ofiarność znanego polskiego boksera, Przemysława Salety. - Oddaje
finał w sądzie. własną nerkę swojej córce po to, Ŝeby ona mogła Ŝyć. (...) Jest to piękna ofiara tego,
Ŝe potrafimy się dzielić tym, co Bóg nam dał - zauwaŜył hierarcha.
2007-12-15 Po święcie Chanuka - ekscesy antysemickie
2007-12-26 Sąd oddalił pozew Owsiaka
śydowskie święto Chanuka obchodzone w zeszłym tygodniu wzbudziło protesty
konserwatywnych chrześcijan. Chanukija zapłonęła na Kremlu, w Berlinie przed Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo fundacji wobec "Naszego
Bramą Brandenburską, w setkach ambasad, konsulatów, parlamentów róŜnych Dziennika", uznając, Ŝe gazeta wyraŜała jedynie oceny "dopuszczalne w ramach
krajów, na uczelniach i w akademikach, a takŜe w polskim pałacu prezydenckim krytyki i wolności słowa"."Nasz Dziennik" nie musi przepraszać fundacji Wielkiej
i przed Białym Domem. W Waszyngtonie nie stanie natomiast szopka Orkiestry Świątecznej Pomocy za sugestie m.in., Ŝe "Przystanek Woodstock"
BoŜonarodzeniowa – budzi ona zbyt duŜe kontrowersje w laickich środowiskach, demoralizuje młodzieŜ; Ŝe są tam narkotyki i alkohol, a Jurek Owsiak "szczuje" na
które potępiają związki państwa i religii – oburzają się antysemici. o. Tadeusza Rydzyka - orzekł sąd.

2007-12-21 Ocena z religii za wiedzę, nie za poboŜność PowyŜsze nagłówki wiadomości pochodzą z ekumenicznego serwisu
informacyjnego. MoŜna w nim znaleźć najnowsze informacje z Ŝycia
W świetle prawa oświatowego, przy opracowywaniu wymagań edukacyjnych naleŜy kościołów w Polsce i na świecie. Część z nagłówków to początki artykułów
kierować się tylko dwoma wskazaniami, a mianowicie: wewnątrzszkolnym – ciąg dalszy na stronie serwisu.
systemem oceniania (WSO) oraz uchwalonym przez Konferencję Episkopatu www.kosciol.pl
Polski Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce. To odpowiedź
episkopatu na zarzut o "ureligijnienie oceny z religii". Podstawą wystawiania oceny Opracowała: Joanna Gacka

-8- -9-
tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest(Mat.5,46-
CHRYSTUS WYZWOLIŁ NAS 48).

…Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami teŜ bądźcie świętymi we wszelkim
…Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności Ŝyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie postępowaniu waszym(1Ptr.1.15)
się znowu pod jarzmo niewoli(…) Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod
pozorem tej wolności nie pobłaŜajcie ciału, ale słuŜcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały Kto z nas jest w stanie sprostać tym wymaganiom? Nie moŜemy tego ignorować,
zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, czy udawać, Ŝe moŜe jest to źle przetłumaczone, albo Ŝe jest to jakaś przenośnia.
jak siebie samego(Gal.5,1; 13-14). Więc, jak to naleŜy rozumieć? Ustalmy, czego moŜemy być pewni. Po pierwsze,
jedynie Bóg jest doskonały, czego nie moŜemy powiedzieć o sobie. I o tym nie
Jest pewien problem z tą naszą chrześcijańską wolnością, bo chyba zbyt łatwo naleŜy zapominać, kiedy myślimy o swoich dobrych uczynkach(czy jak to my –
traktujemy ją instrumentalnie. Chcąc zadośćuczynić naszym kulturowym zwyczajom protestanci mówimy o chodzeniu w Chrystusie, lub w Duchu). Nie naleŜy mylić
i upodobaniom nie bardzo wiemy, co o tym myśleć z powodu braku jasnej świętości Boga z naszą świętością w Chrystusie, która odnosi się do naszej pozycji
wykładni na ten temat z jednej strony i kontrowersji z tym związanych z drugiej. i powołania. To, Ŝe Duch Święty uzdalnia nas do wydawania świadectwa wobec
Dlatego, by dobrze zrozumieć przytoczony tekst warto zapoznać się grzesznego świata i uwalnia nas od mocy grzechu nie oznacza jeszcze
z poprzedzającymi go rozdziałami listu do Galacjan, w którym Ap. Paweł wykazuje automatycznego uśmiercania starego człowieka w nas. To jest długi proces
róŜnicę między niewolą Prawa MojŜeszowego, a wolnością Ducha łaski. Myślą uświęcania, albo inaczej, odrzucania przez Ŝywą wiarę grzesznych nawyków, który
przewodnią tego wywodu jest stwierdzenie, Ŝe niemoŜliwym jest osiągnięcie powinien trwać nieprzerwanie do końca naszych dni. Dlatego wyobraŜenia
zbawienia poprzez przestrzeganie przepisów zakonu, bo ten został dany tylko po o osiąganiu jakiegoś bliŜej nieokreślonego poziomu duchowego, który owocuje
to, by uświadomić nam, czym jest grzech. Choćbyśmy nawet spełnili wszystkie szczególnymi błogosławieństwami, czy przywilejami jest nieporozumieniem nie
przepisy, a ulegli w jednym bylibyśmy potępieni. Dlatego rozwiązaniem tego mającym potwierdzenia w Słowie BoŜym(Rzym. 2,17-29; Gal.6,1-4). Pomiędzy
dylematu jest Łaska w Chrystusie poprzez jego ofiarę na krzyŜu jako świętością Boga, a naszą doczesną – choć przemienioną i uświęconą przez krew
zadośćuczynienie BoŜej sprawiedliwości. Podobnie jak Galacjanom, równieŜ i nam Chrystusa ludzką naturą jest wielka róŜnica i warto o tym pamiętać. Bóg nienawidzi
potrzebne jest zrozumienie uwalniającej łaski, byśmy nie wpadali w pułapkę grzesznych uczynków zarówno tych, popełnianych przez niewierzących jak
„uczynkowości”. To nie jest oczywiście uczynkowość rozumiana na sposób i wierzących. A jeśli się komuś wydaje, Ŝe juŜ nie grzeszy, to musi wrócić do
katolicki polegająca na „wykupowaniu łaski” poprzez spełnianie dobrych początków nauki o odkupieniu przez łaskę.
uczynków, ale w naszym przypadku dotyczy to bardziej sfery Ŝycia
chrześcijańskiego. Tak więc nasza wolność w Chrystusie jest zupełnie innej natury i dotyczy innej
rzeczywistości. Wynika ona z faktu, Ŝe jesteśmy adoptowanymi dziećmi Boga
Celem naszej wolności w Chrystusie ma być miłość bliźniego. Skoro jednak i zostaliśmy uwolnieni od niewoli grzechu do nowego Ŝycia przez wiarę, oraz
miłowanie bliźniego nie jest takie proste, to na czym ma polegać ta nasza wolność? przemienieni i wzmocnieni przez Ducha BoŜego. Paweł opisując napięcie
pomiędzy wolnością według Ducha i wolnością według ciała wykazuje, czym one
Funkcjonujące współcześnie znaczenie tego słowa odbiega znacznie od tego, do się charakteryzują i jakie są ich owoce(Gal.5,16-23). Funkcjonowanie w świecie,
którego zachęca Ap. Paweł, a przede wszystkim nasz Pan w kazaniu na górze. To który kieruje się zupełnie innymi wartościami, niŜ Królestwo BoŜe stawia nas w
jest zasadnicza róŜnica w rozumieniu, czym jest prawdziwa wolność spełniająca się obliczu bezlitosnej konfrontacji. Nie jesteśmy w stanie ukryć braku autentyczności
poprzez przykazanie miłości bliźniego. Nie jest to sprawa predyspozycji, i wiarygodności. JeŜeli zdarzy się nam popełnić jakieś głupstwo i zamiast przyznać
charakteru, czy wykształcenia. Wystarczy przytoczyć choćby dwa przykłady: …Bo się do błędu i prosić o wybaczenie będziemy obłudnie tłumaczyć się z tego, dajemy
jeślibyście miłowali tylko tych, którzy i was miłują, jaką macie zapłatę? CzyŜ i celnicy tego nie sygnał, Ŝe w Kościele nie ma prawdy. A przecieŜ Bóg zapłacił nieporównywalną
czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóŜ osobliwego czynicie? CzyŜ i poganie cenę za swoją wiarygodność. Naszą wolnością jest przynoszenie Bogu chwały

- 10 - - 11 -
niekoniecznie przez ugrzecznione zwyczaje, które mają pozorować uświęcenie, ale Podsumowując, moŜemy wyróŜnić przynajmniej kilka cech wolności chrześcijanina,
raczej powinniśmy uświęcać nasze codzienne relacje z innymi, oczyszczając je które spełniają wymagania miłości bliźniego, a tym samym przynoszą chwałę Bogu:
z pozerstwa i legalizmu. Naszym zaszczytnym przywilejem jest tworzenie w imieniu
Jezusa Chrystusa przestrzeni dla prawdy, autentyczności, miłosierdzia - otwartość na potrzeby ludzi wokół nas;
i przebaczenia w świecie spełniającym się w zaspokajaniu juŜ nie tylko zwykłych - szacunek dla inności drugiego człowieka i powściągliwość w ocenie jego
i niezwykłych potrzeb, co rozszerzaniu przestrzeni dla wolności „ciała”. zwyczajów i upodobań - moja wolność nie moŜe naruszać wolności drugiej osoby
- prawo do wyraŜania swojego zdania i uczuć( równieŜ wg zasady j.w.)
Nasze uczestnictwo w Ŝyciu tego świata nie moŜe jednak cechować tchórzliwa - prawo do intymności Ŝycia prywatnego i duchowego
izolacja i szukanie kulturowych ograniczeń w celu tworzenia swego rodzaju - prawo uŜywania darów duchowych
nadbudowy moralnej, bo w ten sposób nie zachęcimy ludzi do Ewangelii.
Wystarczy przyjrzeć się ziemskiej wędrówce Jezusa i spróbować zastosować Jego Jesteśmy obywatelami Królestwa będącego przeciwieństwem zlaicyzowanego
otwartość, współczucie, cierpliwość, skromność, determinację, porządku świata. Jest ono ukryte i niepojęte dla tych, którzy ukierunkowują swoją
bezkompromisowość i duchową relację z Ojcem, a odkryjemy dla siebie pole dla wolność w dąŜeniu do władzy, kariery, bogactwa, przemocy i nieskrępowanego
wykorzystania naszej wolności. Przypuszczalnie, nie wszystkich przekonam. Niech seksu. Nie ma sensu konkurować z tym światem, skoro mamy być wierni w tym,
zatem zostaną przy swoich starych, sprawdzonych ograniczeniach, które jak im się czym kierował się Jezus, w swym ziemskim wcieleniu. Był zawsze tam, gdzie byli
zdaje same w sobie są skutecznym świadectwem. Wystarczy nie pić ludzie potrzebujący, spracowani i obciąŜeni. To zadanie przejął Kościół i na tym
alkoholu(przynajmniej w towarzystwie innych wierzących), nie palić, nie przeklinać, ma się skupiać jego uwaga, aŜ Pan przyjdzie powtórnie, by całkowicie zmienić
nie kraść, nie oszukiwać i co niedzielę bywać na naboŜeństwie, a reszta…jest oblicze tej ziemi.
niewidoczna. A moŜe to, czego nie widać stanowi obszar tej iluzorycznej
„wolności”? Z perspektywy 30 lat obserwuję nasz zbór i widzę wyraźną ewolucję
tych kulturowych „świętości”. Zmieniła się Ewangelia, czy raczej formy
i zrozumienie naszej wolności? Jerzy Kuźbik

…Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest poŜyteczne…(1Kor.6,12)

Czy ten tekst mówi o ograniczeniach, czy o wolności? Przede wszystkim naleŜy
pamiętać o tym, Ŝe Słowo BoŜe jest skierowane DO MNIE, bym je zastosował
w swoim myśleniu i postępowaniu, a nie wykorzystywał do osądzania EWANGELIZACJA PROCHRIST
innych(Przyp.2,1; Jak.1,22-24). To jest ciekawe, Ŝe wiersz ten jest tak często
naduŜywany w jałowych sporach o rzeczy kulturowe. JeŜeli zatem mój wybór ma
być dla drugiego „gorszący” to jest to mój problem, czy jego? Czy to, Ŝe komuś nie W dniach od 6 do 13.04.08 roku w naszym mieście odbędzie się satelitarna
podoba się muzyka, którą lubię ma stać się kolejnym zapisem zakonu? A co ewangelizacja. Kampanie ewangelizacyjne ProChrist odbywają się juŜ od 1993
z miłością bliźniego – powie ktoś. Czy nie powinienem tak jak Ap. Paweł roku.. Po raz pierwszy ewangelizacja ta odbędzie się w Polsce, choć zbory naszego
zrezygnować z „jedzenia mięsa”na wieki dla dobra osoby, która się gorszy? Nie kraju brały juŜ w niej udział. Do tej pory bowiem głównym miejscem zwiastowania
jestem Ap. Pwłem i nie mam zamiaru udowadniać, Ŝe nie jestem od niego gorszy. były Niemcy i to z tego kraju transmitowano naboŜeństwa do innych krajów. W
OtóŜ – nie dam się zniewolić poprzez manipulację tej drugiej osoby, która ma tym roku będzie inaczej. Miejscem, w którym obędzie się główny przekaz będzie
odmienne zdanie i dlatego właśnie odruchem miłości jest nieuleganie takim Polska a naboŜeństwa odbędą się w Katowicach w „Spodku”.
naciskom. Mamy prawo do wyraŜania naszej unikalnej osobowości, bo autorem
róŜnorodności w Kościele jest Duch Święty(1Kor.12,4-7).

- 12 - - 13 -
Tegoroczne hasło ewangelizacji to „Zwątpienie i zdziwienie”. Hasło to powstało zastanowić się nad swoją wiarą i nad swoim Ŝyciem duchowym. Jest to waŜne
jako związek dwóch słów zawierających głębokie przesłanie. „Zwątpienie” to zagadnienie, gdyŜ chcemy do zboru zaprosić wielu niewierzących, których
współczesna cecha naszego społeczeństwa. Ludzie wątpią w realność Boga, wątpią chcielibyśmy zatrzymać wśród nas. Jednak co moŜemy im zaoferować, jaką jakość
w jego obecność wśród nas, wątpią w to, iŜ ten Bóg interesuje się naszymi naszego Ŝycia duchowego? Są to pytania dość istotne i waŜne dla kaŜdego z nas.
problemami. Gdy jednak na swojej drodze spotykają Boga pojawia się w ludziach
„Zdziwienie” jego miłością, jego realnością jego bliskością. Właśnie do tego Przygotowując się do ewangelizacji spróbujmy odpowiedzieć na parę pytań:
wątpiącego społeczeństwa skierowane będzie przesłanie ewangelizacyjne. Mamy
nadzieję, Ŝe dzięki zaangaŜowaniu nas wszystkich to zwątpienie przekształci się w 1. Jak wygląda moje osobiste Ŝycie wiary? Zastanawiając się nad sobą
zdziwienie i wielu usłyszy ewangeliczny przekaz i na niego odpowie swoim Ŝyciem. spróbuj wejrzeć w swoje zaangaŜowanie w wierze. Jak wygląda mój
rozkład dnia? Co jest w nim najwaŜniejsze? Jak wygląda mój osobisty
Idea ProChrist zawiera się w następujących stwierdzeniach: cichy czas? Czy mogę o sobie powiedzieć jestem człowiekiem Księgi i
modlitwy?
1. Wydarzenie ewangelizacyjne rozpoczyna się od przygotowania
2. Jak wygląda moja aktywność w Kościele? Nasz zbór liczy ok. 300 osób
modlitewnego. Modlitwa stanowi podstawę ewangelizacji i rozwoju
(bez placówek) na naboŜeństwach jest około 200 wraz z sympatykami,
Kościoła. Bez niej rozwój jest niemoŜliwy. Z tego teŜ powodu w
więc gdzie jestem w niedzielę, skoro mnie statystycznie co 1/3
powołanym przez naszą Radę Komitecie Organizacyjnym za modlitwę
naboŜeństw nie ma? MoŜe moje przekonanie iŜ naboŜeństwa są nudne, a
odpowiedzialny jest brat Waldemar Smoleń.
kazania nieciekawe nie jest obiektywną prawdą ale efektem tego, iŜ moje
2. Przygotowanie do ewangelizacji związane jest teŜ z motywowaniem ludzi zainteresowania są gdzieś indziej a mój umysł interesuje się innymi
do aktywności. Ewangelizacja nie będzie skuteczna jeśli pozostaniemy w prawdami niŜ Bóg? Czy zawsze nie mam czasu aby przyjść na
ławkach. Musimy jako zbór przejść proces szkolenia, aktywizacji, naboŜeństwo czwartkowe? Gdzie jestem, gdy są organizowane spotkania
zaangaŜowania. Ludzie, którzy przyjdą na ewangelizację potrzebują dla mnie?
naszej pomocy, naszego wsparcia i przygotowaniem nas do tego zajmie
3. Jak ocenić moŜemy swoje relacje ze zborownikami? MoŜe powinniśmy
się brat Ted Szymczak.
kogoś przeprosić? Z kimś odnowić przyjaźń? Z kimś wyjaśnić
3. Ewangelizacja ProChrist to teŜ przedsięwzięcie techniczne, naleŜy zgrać wątpliwości i zastrzeŜenia?
wiele elementów, naleŜy przygotować salę, sprzęt do nagłośnienia,
4. Jak wygląda moje Ŝycie rodzinne, moje relacje ze współmałŜonkiem,
plakaty i materiały promocyjne. W naszym Komitecie Organizacyjnym
rodzicami, dziećmi? Czy jestem wzorem chrześcijanina w Ŝyciu
za tę słuŜbę odpowiada Maciej Szawernoga.
codziennym? Czy chciałbym aby Jezus stanął w mojej rodzinie i był tam
4. Wieczory ewangelizacyjne to teŜ naboŜeństwa, które będą miały dwojaki zawsze obecny? A moŜe lepiej niech się nie zjawia, bo będzie „obciach”
charakter, część będziemy prowadzili sami aby potem przekazać jak mówi młodzieŜ?
prowadzenie do Katowickiego „Spodka”, zaś na końcu ponownie my
5. Spójrzmy teŜ na swoje Ŝycie etyczne. Bóg wzywa nas do świętości ale czy
przejmiemy prowadzenie. W naszym Komitecie brat Zbyszek Staniec
jesteśmy świętymi? Czy takie grzechy jako pycha, kłamstwo, przemoc,
zajmie się tym zagadnieniem.
cudzołóstwo, obmowa, nienawiść, złość naduŜywanie alkoholu to jedynie
Mówcą będzie pastor niemiecki Ulrich Parzany. Jego zwiastowanie poprzedzone grzechy z przeszłości? MoŜe muszę tu coś zmienić, coś naprawić?
będzie muzyką i śpiewem, świadectwami i wywiadami, inscenizacjami, które
6. Ktoś moŜe powiedzieć jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, ale jaka jest
pozwolą nam wszystkim skoncentrować swoją uwagę na przekazie Ewangelii.
ta nasza wiara, czy ona przenosi góry czy teŜ jest to wiara taka jaką mieli
faryzeusze i uczeni w Piśmie? Warto sobie przypomnieć, co na ten temat
Przygotowując się do ewangelizacji musimy rozpocząć od siebie samego. Musimy
powiedział Jezus.
zadać sobie pytanie: Czy Bóg przyznaje się do mojego osobistego Ŝycia? Musi

- 14 - - 15 -
Rozpoczynając przygotowania do ProChrist rozpocznijmy od naszego serca i nas C.S. Lewis w swej ksiąŜce Podział ostateczny zaprasza w niezwykłą, pełną refleksji
samych. Jeśli chcemy aby Bóg przyznał się do naszego wysiłku ewangelizacyjnego podróŜ po zaświatach. Wraz z nim dostajemy się z ponurego, mrocznego miasta,
otwórzmy swoje Ŝycie na Boga i na działanie Ducha Świętego. Bóg przyprowadzi zwanego piekłem, do miejsca, które jest niebem, choć pierwsze wraŜenie
do nas wielu ludzi jeśli będzie miał do kogo przyprowadzić. Ten czas przygotowań dostających się tam osób nie jest zbyt korzystne i doświadczają oni z tego powodu
do ProChrist niech będzie czasem przygotowania mnie osobiście do dobrego raczej cierpienia. Nie czują się pewnie w nowym otoczeniu, poniewaŜ oglądają je
świadectwa wiary. przez własną niedoskonałość. Paradoksalnie jednak wciąŜ nie potrafią zdobyć się
na to, by „umrzeć”, choć juŜ właściwie przeszli tę granicę i nie powinna ona
Posłuchajmy co Piotr napisał do nas w imieniu Boga: stanowić dla nich problemu, i zrozumieć, Ŝe nie ich własne wysiłki a jedynie
przyjęcie łaski sprawi, Ŝe zobaczą niebo takie, jakie jest naprawdę i nie będą juŜ
Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się poŜądliwościami, jakie poprzednio wami władały w chcieli wrócić do miejsca skąd przybyli. Ta poruszająca przypowieść moŜe być
czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami teŜ bądźcie dobrym materiałem ewangelizacyjnym, ale równieŜ dla wierzących stanowi cenne
świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, poniewaŜ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja przypomnienie, zmuszające do zadania sobie pytania, dokąd właściwie zmierzamy.
jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi kaŜdego
według uczynków jego, Ŝyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, Ŝe nie
rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania
waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i [C.S. Lewis, Podział ostateczny (oryg. The
nieskalanego. 1 Piotr. 1:14-19 Great Divorce), przekł. M. Sobolewska,
Wyd. Media Rodzina, Poznań 2005]

Basia Hajnisz
Ryszard Tyśnicki

PRZECZYTAŁAM, ZOBACZYŁAM – POLECAM… OGŁOSZENIA

SPRAWOZDANIA SLUśB
KaŜdy z nas wyobraŜał sobie pewnie jak wygląda niebo i piekło. Nie unikniemy Osoby przewodzące słuŜbom zborowym proszone są o dostarczenie sprawozdań z
bowiem doświadczenia jednego albo drugiego. I będzie to doświadczenie pracy do kancelarii zboru lub do przegródki Ryszarda Tyśnickiego
nieodwracalne. Ale dopóki Ŝyjemy, mamy moŜliwość wyboru. Jednak niewielu ludzi Proszę składać wnioski budŜetowe na rok 2008
zdaje sobie sprawę, Ŝe dzięki Chrystusowi droga do nieba jest otwarta i teraz zaleŜy
tylko od nas, gdzie się znajdziemy. I okazuje się, Ŝe to my sami odrzucamy
moŜliwość przebywania z Bogiem, bo nie potrafimy zrezygnować z własnej dumy, OBÓZ W BIELICACH
poczucia niesprawiedliwości, próŜności, nawet za cenę cierpienia usiłując zachować W dniach 17-23 luty organizowany jest młodzieŜowy obóz w bielicach. Wszelkie
coś dla siebie. Sami teŜ stawiamy sobie na drodze przeszkody, bo tak bardzo informacje moŜna znaleźć na stronie:
skupiamy się na poszukiwaniu celu, Ŝe tracimy go z oczu, środki uznając za cel sam http://www.avruk.ovh.org/obozwbielicach.html
w sobie. oraz bezpośrednio u Krzysztofa Winnickiego i Zbyszka Blumczyńskiego

- 16- - 17 -
WYDARZENIA STAŁE Plan naboŜeństw niedzielnych na styczeń
myśl przewodnia: „Czy jesteś zbawiony”
• Nauczanie dzieci odbywa się w trakcie naboŜeństwa.
• Spotkanie młodzieŜy – sobota godz. 17.00. Data Kaznodzieja Prowadzący Uwielbienie Informacje
• Świetlica dziecięca – piątek godz. 15.00.
06.01.08 M.Elliot Hogg J. Felkner D.Piotrowski Wieczerza
• Studium biblijne w grupach – niedziela godz. 10.00. Pańska -
R.Tyśnicki
NaboŜeństwa w placówkach Zboru

• Wspólnota Emmanuel w Wołowie – niedziela, godz. 11.00, ul. Leśna 6. 13.01.08 R.Tyśnicki Z.Staniec J.Kuźbik
• Ząbkowice Śląskie – niedziela, godz. 10.30, ul. Piastowska 8.
20.01.08 P.Lorek P.Zakrzewski M.Staniec NaboŜeństwo
młodzieŜowe ;

NaboŜeństwa w pozostałych zborach baptystycznych we Wrocławiu Chór Męski

• II Zbór KChB we Wrocławiu, ul. Łukasińskiego 20: niedziela, godz. 11.00,


pastor Bogdan Zaborowski. 27.01.08 R.Tyśnicki M.Szawernoga J.Kuźbik
• III Zbór KChB we Wrocławiu, ul. Hubska 84: niedziela, godz. 11.00,
 Dz.4,1-12 - Jezus jedyną drogą zbawienia
pastor Jerzy Kurzępa.
 Rz.6,15-23 - Czy przyjąłeś juŜ dar zbawienia
Grupy domowe:
 Łuk.6,46-49 - Buduj na mocnym fundamencie
• Grupa studencka u Pajączka we wtorki o 19.30 tel. kontaktowy: 608361903
Plan naboŜeństw czwartkowych na styczeń 2008r.

Ogłoszenia, świadectwa oraz prośby modlitewne do lutowego numeru


Biuletynu moŜna składać w Kancelarii Zboru lub osobiście członkom Data Temat Kaznodzieja
Redakcji Biuletynu do 20 stycznia 10.01.08 Mar.12,13-17 Ryszard Tyśnicki

17.01.08 Mar.12,18-27 Daniel Trusiewicz


JeŜeli chcesz się podzielić swoim świadectwem, refleksją na tematy
wiary i Ŝycia chrześcijańskiego lub swoimi przemyśleniami odnośnie do
24.0108 Mar.12,28-37 Ryszard Tyśnicki
wydarzeń na świecie – skontaktuj się z Redakcją Biuletynu.

31.01.08 Mar.12,38-44 Ted Szymczak

- 18 - - 19 -