TUJUAN MEMBACA

Satu perincian „tujuan membaca‟ dari sudut „IQRA‟. Ditulis oleh: Sabariah @ Sabaryah binti Shafiee

Tujuan Membaca

1

SENARAI KANDUNGAN
Abstrak

muka surat

3 4 6 9 11

Pengenalan …………………………………………………………………….. Wahyu pertama Scenario terkini ………………………………………………………………… Definisi membaca

Tujuan membaca ………………………………………………………………. 13 Belajar membaca 16

Menuntut ilmu ………………………………………………………………….. 17 Anugerah akal 18

Rahsia membaca ………………………………………………………………… 21 Kesimpulan 23

Bibliografi ………………………………………………………………………… 24

Tujuan Membaca

2

A

BSTRAK

Menimba ilmu pengetahuan adalah tujuan utama membaca. Ianya kunci kepada kebangkitan ummah. Di dalam pembentangan tajuk „Tujuan Membaca‟ penulis mengupas secara rinci tujuan asal membaca sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad s.a.w. sepertimana yang telah

difirmankanNya sebagai wahyu pertama kepada baginda di dalam Surah Al Alaq, Ayat 1-5 (dikenali juga sebagai surah Al Iqra). Membaca memerlukan ketajaman akal pemikiran (daya fikir) - maksudnya pembaca mestilah peka mindanya. Membaca juga melibatkan keprihatinan emosi (daya rasa) supaya apa yang dibaca bukan sahaja boleh difahami (terpahat di dalam hati) tetapi ia juga boleh dihayati (terpatri ke dalam jiwa) malah diterjemahkan hasilnya supaya menjadi suatu bentuk peradaban bangsa yang mampu menerajui apa jua zaman. Dengan kepekaan minda dan prihatinnya emosi dek kerana membaca semoga diharap akan terhasillah nilai-nilai etika dan estetika murni yang diinginkan bagi membentuk sebuah kesinambungan warisan dan keutuhan wawasan. Kata Kunci: Iqra, wahyu pertama, membaca, definisi, tujuan, ilmu, akal, rahsia

Tujuan Membaca

3

PENGENALAN Surah Al-Alaq [Chapter 96: Ayat 1-5] English Translation by Sahih International.

Recite in the name of your Lord who created [1] Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk) Created man from a clinging substance [2] Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku (segumpal darah)Recite, and your Lord is the most Generous [3] Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah Who taught by the pen [4] Yang mengajar (manusia) melalui pena (tulisan)Taught man that which he knew not. [5] Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. [Quran.com, 2013] [GISCO, 2005]
Tujuan Membaca

4

Ayat „Iqra…‟ tersebut adalah wahyu pertama yang diturunkan dari Allah SWT kepada Rasulullah saw (571M-632M) yang berupa perintah membaca melalui perantaraNya iaitu malaikat Jibrail (Wikipedia, 2012). Ceritanya bermula apabila baginda pergi semula ke Gua Hira untuk berkhalwat (bertapa atau bersendirian) seperti biasanya, maka datanglah kepadanya Al-Haq (kebenaran atau wahyu), iaitu sewaktu baginda saw berada di situ. Malaikat Jibrail tersebut datang lalu berkata kepada Nabi Muhammad saw, “Bacalah!” Jawab Nabi, “Aku tidak pandai (tidak tahu) membaca”. Kata Nabi selanjutnya menceritakan, “Aku ditarik dan dipeluknya sehingga aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca”. “Bacalah!” kata Jibrail lagi. Jawabku, “Aku tidak pandai membaca”. Aku ditarik dan dipeluknya lagi sampai kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya lagi membaca. “Bacalah!” katanya lagi. Aku menjawab, “Aku tidak pandai membaca”. Aku ditarik dan dipeluknya untuk ketiga kalinya, kemudian dilepaskannya lantas Jibrail berkata: “Iqra‟ bismi rabbikalladzi khalaq. rabbukal akram.
Tujuan Membaca

Khalaqal insaana min‟allaq.

Iqra‟ !

Wa

5

[Bacalah! Dengan nama Tuhanmu yang menjadikan (menciptakan). Yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Dengan Tuhanmu Yang Maha Pemurah] Setelah itu Nabi pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid, lalu berkata, “Selimuti aku! Selimuti aku!” Lantas diselimuti oleh Khadijah, sehingga hilang rasa takut Baginda. Demikianlah bermulanya kisah membaca (Dipetik dari buku Spiritual Reading terjemahan H.Sarwedi, 2011, ms.5-6).

WAHYU PERTAMA Secara ringkasnya, Surah Al 'Alaq menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari segumpal darah dan kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis dan memberinya ilmu pengetahuan. Surah Al-'Alaq (‫ )ال ع لق‬adalah surah ke-96 dalam Al Quran. Surah ini terdiri atas 19 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah (Wikipedia, 2012). Ayat 1 sampai 5 dari surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama diturunkan sewaktu Nabi Muhammad bersemadi di Gua Hira. Surah ini dinamai Al 'Alaq (yang bermaksud segumpal darah), diambil dari perkataan Alaq yang terdapat pada ayat ke-2 surah ini. Surah ini juga dinamai sebagai Surah Al Iqra atau Al Qalam.

Iqra bismirabbikallazi khalaqa “bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan”
[Ayat 1]. Ayat pertama ini merupakan perintah membaca, menelaah, meneliti, dan
Tujuan Membaca

6

mengkaji Tuhan pencipta seluruh alam semesta – cosmos dan universe.Kata iqra‟ berasal dari kata qara‟a yang pada mulanya bermakna „menghimpun‟. Dalam kamus bahasa Arab, qara‟a bermakna „menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu‟. Kata iqra‟ („bacalah‟) dalam ayat tersebut tidak menyebutkan objek bacaan secara khusus. Oleh karena tidak disebutkan objek pembacaannya secara khusus, maka boleh ditafsirkan bahwa objek tersebut bersifat umum yang mencakup segala hal yang dapat dijangkau akal. Bacaan wahyu Allah boleh jadi samada ayat itu bertulis atau tidak bertulis ayat manziliyah atau ayat kauniah. Pendek kata, iqra‟ merupakan perintah untuk menelaah, membaca, meneliti, mendalami seluruh alam semesta alam dan penciptanya. Membaca itu harus dimulakan dengan nama Tuhan yang menciptakan (semua makhluk dan apa-apa sahaja yang melitupi langit dan bumi termasuk semua ciptaan yang tidak dapat diliputi oleh akal insani). Objek kata khalaqa „menciptakan‟ di sini juga tidak disebutkan secara khusus. Maka objek ciptaanNya juga bersifat umum. Hal yang demikian terjadi kerana Allah SWT adalah pencipta kesemua makhluk dan ciptaan. [Berkarya, 2013].

Khalaqal insaana min „alaq‟ „yang telah menciptakan manusia dari alaq‟ [ayat 2].
Ayat ini memperkenalkan Tuhan yang harus disembah manusia kerana Dia adalah Tuhan yang menciptakan manusia dari „alaq‟ segumpal daging yang tergantung (di dinding rahim ibu). Ayat kedua juga merupakan perintah membaca, menelaah, meneliti, dan mengkaji diri manusia sendiri. [Berkarya, 2013].

Tujuan Membaca

7

Iqra‟ warabbukal akram „bacalah dengannama Tuhanmu Maha Pemurah‟ [ayat 3].
Ayat ini mengulang perintah membaca. Perintah ulang ini disertai dengan janji atas manfaat bagi sesiapa yang ingin membaca. Tuhan yang Maha Pemurahakan melimpahkan kurnia dan anugerahnya, berbentuk pemberian yang bermacammacam serta kemuliaan kepada hambaNya yang membaca [Berkarya, 2013].

Alladzii „allama bilqalam „yang mengajar manusia dengan pena‟ [ayat 4]. „Allamal insaana maa lam ya‟lam „yang mengajar manusia apa yang belum diketahuinya‟
[ayat 5]. Pada ayat ini, dapat difahami bahwa Allah SWT mengajarkan dengan pena (qalam) dan tulisan tentang hal-hal yang telah diketahui sebelumnyadan Allah SWT juga pun mengajar manusia tanpa pena, apa yang belum manusia ketahui sebelumnya kerana qalam itu boleh terjadi dalam bentuk pembacaan dan juga tulisan [Berkarya, 2013]. Wahyu pertama tersebut merupakan perintah membaca yang tersurat dan tersirat. Oleh karena Allah SWT mengajar manusia dengan pena, itu termasuk perintah yang komprehensif (secara aktif, konstruktif dan produktif) yang bukan sahaja bermaksud membaca tetapi juga menulis (tulisan). Mengajari manusia dengan pena adalah mengajar menulis kerana perintah membaca ini disertai perintah untuk menulis. Perintah itu adalah juga perintah aktif-produktif menghasilkan tulisan, bukan hanya perintah aktif-reseptif membaca. Objek menulisnya juga sama dengan objek membaca dan mengenal Tuhan alam semesta dan diri sendiri, yang sudah dituliskan, maupun yang belum dituliskan. Jika hanya difahami perintah membaca sahaja, maksud itu akan menjadi terlalu sempit untuk manusia
Tujuan Membaca

8

umumnya dan umat Islam khususnya dan ini tidak konstruktif dan tidak produktif [Berkarya, 2013]. Telah terbukti dalam sejarah, bahawa kejayaan sesuatu bangsa atau kaum dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan menelaah yang diikuti dengan kemampuan menulis menerusi karya dan juga falsafah mereka. Plato, Aristotle dan Socrates adalah contoh pembaca dan penulis di zaman kejayaan Yunani-Romawi yang mana jejak tulisannya masih ada dan relevan sehingga zaman pasca modenisme ini. Ibnu Rusydi (Avero), Ibnu Sina (Avesina), Aljabar dan Al-Ghazali adalah contoh pembaca dan penulis zaman kejayaan Islam yang jejak tulisannya juga diabadikan sampai sekarang (Wahyu, 2010).

SENARIO TERKINI Mutakhir ini tulisan ahli pakar terutama pakar dari „dunia barat‟ telah menjuarai bidang penulisan dan komunikasi di zaman globalisasi masa kini. Kecanggihan teknologi maklumat masa kini seperti facebook, twitter, youtube, website dan blog terkini menambah kemudahan orang membaca dan menulis. Di saat ini secara peribadinya, masyarakat dan suku kaum bangsa yang tidak produktif menulis akan menjadi makhluk yang „konsumtif‟ bacaan saja. Manusia yang tidak produktif hanya dapat menjadi pengguna sahaja dan tidak dapat mencetuskan perubahan yang pelbagai. Hanya manusia yang proaktif dan produktif sahaja

Tujuan Membaca

9

dapat merangsang kembali keharmonian sosial, ekonomi dan politik masa kini dan akan datang. Sering dijumpai juga golongan manusia „reflektif‟, yakni mereka yang suka memantulkan kelemahan dan kesalahan diri sendiri kepada orang lain. Misalnya, terdapat bangsa yang terjajah dari segi sosial, ekonomi dan juga politik, menyalahkan bangsa lain, padahal bangsanya sendiri memang tidak mau bersatu, hobinya berperang hanya karena perbedaan fahaman, pandangan primordial dan kesukuan. Penjajahan yang sedemikian sebenarnya adalah berasal dari penjajahan minda sendiri yang datangnya dari kelemahan kita sendiri yang kurang ilmu pengetahuan. Maka dengan itu kita harus menyedarkan diri kita dengan Transformasi minda

membaca supaya kita dapat memerdekakan minda kita. adalah penting - hijrah minda boleh terjadi dengan membaca.

Untuk menggapai kejayaan peribadi maupun masyarakat, bangsa dan Negara ianya kini menjadi suatu kewajipan untuk melaksanakan dan merealisasikan perintah membaca dan menulis sebagaimana yang diamanatkan wahyu pertama tersebut. Warga pendidik juga mestilah berperanan sebagai pencipta dan pencetus kepada informasi bertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Menciptakan dan menyediakan informasi bertulis itu dilakukan dengan

menjadikan penulisan sebagai sebahagian kegiatan aktif-produktif kita, termasuk menggunakan Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) secara total.

Tujuan Membaca

10

Dengan membaca, kemudian menulis, kita dapat melaksanakan perintah Allah SWT. Nabi Muhammad saw yang pada mulanya adalah buta huruf - tidak bisa membaca dan menulis telah berjaya menerajui zamannya setelah mendapat wahyu membaca. Pendek kata, iqra‟adalah merupakan perintah untuk menelaah, membaca, meneliti, mendalami alam semesta, tumbuhan dan haiwan, masyarakat dan alam sekelilingnya dan juga diri sendiri serta penciptanya. Iqra juga adalah perintah bertulis yang mengajak dan mengajar manusia untuk menulis. Tujuan membaca juga adalah untuk manusia mengenal hakikat asal usulnya dan tujuan kita dijadikan supaya kembali kepada fitrah alam iaitu supaya manusia sedar bahawa akhirnya mereka akan kembali jua kepada Sang Penciptanya iaitu Allah yang Maha Esa. Perintah membaca ini bukan sahaja disampaikan sekali, tetapi diberikan penekanan kepadanya sehingga 3 kali oleh malaikat Jibrail dengan perintah yang serupa. Membaca itu juga diulangi pula penekanan

seterusnya dengan perintah menggunakan kalam (qalam) supaya manusia itu dapat mengingati apa-apa yang telah dipelajarinya kerana ilmu itu hanya boleh diikat dengan qalam (menulis).

DEFINISI MEMBACA Membaca melibatkan 2 perkara utama iaitu subjek dan objek. Subjeknya ialah pembaca manakala objeknya ialah bahan yang dibaca. Membaca mempunyai

berbagai takrif. Houghton (1997) mendefinasikan membaca sebagai suatu proses

Tujuan Membaca

11

dimana pembaca membina pemahaman maksud [construction of meaning] terhadap bahan yang dibaca (samada bahan bacaan ituberbentuk huruf, ayat, nombor, simbol atau gambar) sambil bertindakbalas terhadap peluasan makna bahan bacaan tersebut. Dengan sebab yang demikian, ini juga membawa maksud bahawa ada kalanya makna atau erti sesuatu bahan bacaan atau telahan ayat itu mungkin berbeza, tetapi bahan yang dibaca boleh membawa maksud yang serupa kepada pembaca. Kelangsungan dari definasi ini memberitahu kita bahawa pembaca tersebut juga ingin menyampaikan mirip maksud bacaan yang serupa kepada pendengarnya mengikut kefahaman pembaca. Sekiranya pembaca tidak dapat memahami maksud bahan bacaan, maka pembaca itu dikatakan gagal membaca bahan bacaan tersebut kerana membaca perlu disertai dengan membina kefahaman maksud (Houghton, 1997). Bahan bacaan itu pula boleh jadi dalam bentuk yang bercetak dengan media manual atau elektronik, atau ditulis tangan dengan medium seperti pensil, pen, dakwat diatas medium yang sesuai untuk menyampaikan maksud seperti di atas kertas, atau buku, di atas paparan elektronik seperti komputer, galaxy tab, ipad, iphone, di atas kayu, di atas tanah dan sebagainya. Membaca adalah suatu proses kompleks yang memerlukan koordinasi informasi berangkai dari sumber maklumat yang pelbagai termasuk mengenalpasti huruf/ayat [word identification or word recognition] dan ujarannya

Tujuan Membaca

12

[pronounciation] serta berupaya mengujarkan maksud yang serupa [decoding] (Houghton, 1997). Dalam takrif masa kini, membaca bukan hanya ditafsirkan sebagai memindahkan tulisan kepada bentuk suara tetapi membaca juga adalah keupayaan menangkap makna dan memahami apa-apa yang dibaca, serta menyampaikan maksud yang serupa kepada pihak ketiga. Secara idealoginya, kefahaman minda pembaca terhadap bahan bacaan dan kelancaran pertuturan mulut atau pembacaan di dalam hati hendaklah berlaku secara serentak jua. Saya pula mendefinasikan membaca sebagai suatu proses mengenal pasti dan

mengungkap makna daripada sebutan sesuatu perkataan atau ayat (termasuk
perkataan/ayat yang asing) bagi mencapai maksud pemahaman tertentu. Ianya meliputi ungkapan simbul, huruf, nombor, rajah, gambar atau lukisan yang boleh

memberi kesan pengetahuan kepada pemikiran individu untuk difahami secara
nyata, samar atau tersembunyi samada diiringi dengan suara atau tanpa suara (sebutan hati) yang dapat diterjemah dari bentuk tulisan atau penulisan dan cetakan atau paparan serta isyarat.

TUJUAN MEMBACA Adapun tujuan membaca itu sangatlah banyak. Daripada ayat Iqra yang telah diselami, dapatlah kita simpulkan bahawa tujuan membaca adalah untuk:

Tujuan Membaca

13

1. Mengenal diri manusia itu sendiri, asal usul (hakikat) kejadian dan tujuan kejadiannya didunia. 2. Mengenal serta memahami apa yang tidak diketahui kerana pengetahuan adalah kunci untuk mengenal dunia, alam semesta dan masyarakat sekelilingnya. 3. Mengenal Sang Penciptaiaitu Allah yang Maha Esa.Pengajaran dari ayat Al Iqra membolehkan manusia untuk mengembangkan potensi dan

memperbaiki dirinya supaya dapat memberi kebaikan kepada umat sejagat. Ada juga pendapat yang mengemukakan tujuan membaca seperti berikut:1. Membaca untuk memperoleh perincian atau fakta (reading for details or

facts).
2. Membaca untuk memperoleh idea utama (reading for main ideas). 3. Membaca untuk mengetahui urutan susunan atau organisasi (reading for

sequence or organization).
4. Membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi (reading for inference). 5. Membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan (reading to

classify).
6. Membaca untuk menilai dan membuat evaluasi (reading to evaluate). 7. Membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan (reading to

compare or contrast).
Tujuan Membaca

14

Pendapat lain yang saya kumpulkan seterusnya bagi tujuan membaca adalah seperti berikut: 1. Memahami secara menyeluruh (detail) isi buku. 2. Menangkap idea pokok atau gagasan utama (concept) secara tepat. 3. Mendapatkan informasi tentang sesuatu. 4. Mengenali makna kata-kata. 5. Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat sekitar. 6. Ingin memperoleh kenikmatan dari karya sastera. 7. Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. 8. Ingin mencari informasi barang yang sesuai untuk dibeli. 9. Ingin menilai kebenaran wawasan dan gagasan penulis dan juga pengarang. 10. Ingin memperoleh informasi tentang kekosongan pekerjaan. 11. Ingin mendapatkan keterangan tentang pendapat seseorang (ahli) tentang definisi sesuatu istilah. 12. Ingin mengisi masa lapang dan boleh dijadikan sebagai hobi.

Pendek kata, walaupun membaca itu adalah sesuatu perlakuan yang universal tetapi aplikasinya bersifat peribadi dan individu. Setiap individu mempunyai

tujuan yang berlainan untuk membaca. Penulis tidak berjumpa dengan satu sebab yang mutlak kenapa membaca itu harus mempunyai hanya satu sebab sahaja. Ada

Tujuan Membaca

15

kalanya kita membaca untuk mengisi masa lapang. Individu lain pula ada yang menganggap membaca sebagai membuang masanya. Ada yang membaca kerana disuruh dan terpaksa. Ada yang membaca secara sukarela. Ada yang membaca tanpa ada sebab. Kepelbagaian tujuan membaca ini bergantung kepada niat

pembaca secara individu dan bukan semestinya datang secara sebab yang kolektif. Walau bagaimanapun, apa yang penting sekali dalam membaca ialah hasil dari pembacaannya kerana hasil pembacaan itu merupakan intipati bacaan yang diperolehi selepas membaca.

BELAJAR MEMBACA Membaca adalah suatu kebolehan. Kebolehan membaca juga berbeza mengikut suku dan bangsa. Contohnya, orang Inggeris membaca perkataan dari kiri ke

kanan, manakala orang Arab membaca dari kanan ke kiri dan orang Cina membaca dari atas ke bawah. Membaca ayat dan perkataan di dalam pantulan cermin adalah lebih sukar kerana kesemua hurufnya akan kelihatan terbalik. Tetapi apabila seseorang telah dapat mengenal pasti bentuk awal huruf (simbol asal) tersebut, membaca perkataan secara terbalik tidak akan lagi menjadi masalah kepadanya. Membaca memerlukan kesediaan dan minat, serta diikuti dengan fokus atau konsentrasi. Cara menumbuhkan minat membaca ialah dengan menghadirkan niat (H.Sarwedi, 2011).

Tujuan Membaca

16

Peringkat awal membaca sebenarnya bermula di peringkat janin lagi (Hoe, 1987). Di dalam rahim, janin mendengar dan akan bertindakbalas dengan bunyi dalaman dan luaran. Seterusnya apabila dilahirkan, bayi pula akan melakukan peningkatan dengan mengenal pasti bentuk dan perbezaan warna secara melihat. Oleh sebab itu, peringkat pertama membaca bermula dengan pendengaran dan penglihatan (Cullingford, 2001). Apa yang dilihat dan didengar akan memberi makna yang tersendiri kepada bayi tersebut dan hasilnya akan diterjemahkan juga ke dalam bentuk pemahaman dan ujaran bahasanya yang tersendiri jua.

MENUNTUT ILMU Di antara salah satu sebab yang sangat universal bagi tujuan membaca ialah untuk menuntut ilmu. Dalam erti kata lain, bahawa tujuan seseorang itu membaca ialah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. “The purpose of reading is to obtain

knowledge, or to receive the experience, insight, or imagination of others” (Answers Corporation, 2013). Hal yang demikian menjadikan ilmu sebagai salah satu daripada hasil atau dapatan pembacaan. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib. Rasullulah saw pernah menekankan kepentingan menuntut ilmu ini kepada umat manusia sejagat seperti sabdanya “Tuntutlah ilmu itu walaupun sehingga ke negeri Cina”. Ianya telah diperkuatkan lagi oleh Firman Allah didalam Surah Az Zumar (ke-39) ayat 9 yang membawa maksud“…Katakanlah lagi (kepadanya): “Adakah sama
Tujuan Membaca

17

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna” (GISCO, 2005). Selepas menuntut ilmu, ianya perlu pula disampaikan supaya dapat

dikembangkan. Seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr r.a. bahwa Nabi s.a.w.juga bersabda, yang bermaksud “Sampaikanlah dariku walau

hanya satu ayat” Hadis Riwayat Bukhari, (Muslim.Or.Id, 2005). Dengan adanya ilmu ini maka dapatlah kita memberi manfaat kepada orang lain. Ini ditambah lagi oleh sebuah hadis Nabi saw yang bermaksud “sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya”.

ANUGERAH AKAL Tujuan membaca juga ialah untuk mencapai makna dan memahami maksud. Makna dan maksud itu adakalanya dinyatakan secara terang dan terbuka, ada juga secara secara samar dan tidak jelas dan ada juga maksud dan makna yang tersembunyi (rahsia). Secara ringkasnya tujuan membaca ialah untuk mencari,

memahami dan seterusnya menghayati makna dan maksud yang tersurat dan

tersirat. Dalam nahu bahasa Arab tujuan membaca ialah untuk mencapai tafsir
(erti zahir)dan juga untuk mencari takwil (erti batin). Untuk memahami makna dan maksud bacaan maka manusia perlu memahaminya dengan kebijaksanaan akal (aqli). Ini dinyatakan di dalam surah Al Baqarah (keTujuan Membaca

18

2), ayat 269 yang bermaksud “Allah memberikan hikmah kebijaksanaan (ilmu yang berguna) kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan yang ditentukanNya). Dan sesiapa yang diberikan hikmah itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran (dan peringatan) melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya” (GISCO, 2005). Akal ialah daya fikir. Secara mudahnya, apa yang difikirkan minda atau apa jua yang tercapai oleh pemikiran atau otak manusia boleh dipanggil akal. Mengikut Kamus Dewan Edisi ke-4 (2005) pemikiran bermaksud “perihal berfikir (memikir)” dan berfikir pula bermaksud “menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu, (dalam ingatan)” dan memikir pula bermaksud “berfikir mengenai sesuatu, mengingati, merenung sesuatu” termasuk “menyangka dan menganggap”. Dalam erti kata lain, berfikir adalah suatu proses menggunakan minda (otak) dalam mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka, mencari idea atau alternatif untuk membuat pertimbangan yang wajar bagi mencapai sesuatu keputusan atau rumusan. Tanpa akal membaca itu tidak akan dapat membuahkan hasil. Dengan sebab yang demikian maka Allah SWT telah menjadikan akal sebagai perkara pertama yang diciptakan dalam bab kejadian insan (Ar-Rowi, 2009). Ini dijelaskan di dalam sebuah sabda Rasullullah saw yang bermaksud “Yang pertama diciptakan oleh Allah ialah rohku. Dan yang pertama diciptakan oleh

Tujuan Membaca

19

Allah ialah cahayaku. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah ialah qalam. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah ialah akal”(Al-Jailani, 2004). Menurut buku Sirrul Asrar karangan As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani (2004) ini lagi beliau menyatakan bahawa akallah yang pertama menemukan segala sesuatu. Untuk menzahirkan perpindahan ilmu itu maka dijadikan juga qalam (kalam atau kata) - seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu ke alam huruf pengetahuan yang tertulis. Contohnya, sebuah titik sebenarnya dihasilkan oleh dakwat. Titik yang dipanjangkan akan membentuk garisan. Secara sepintas lalu, apabila mata kita melihat melihat titik atau garisan, maka hilanglah dakwat itu dari fikiran. Apabila kita kembali melihat dakwat, maka hilang pula titik dan garisan itu dari alam pemikiran. Hanya dengan penglihatan mata hati maka kita akan nampak titik dan dakwat pada masa yang serupa. Hakikat akal ini pula perlu disertai dengan „qalam‟ sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam sabda Rasullullah saw itu. Tanpa qalam, kata-kata tidak akan dapat memberikan kesan kepada perasaan (roh) manusia. Maka tidak mustahillah bahawa segala benda atau perkara pada asalnya bermula dalam satu keajaiban bahasa (Smart, 2008). Qalam boleh menghentak hati dan meninggalkan kesan atau menyuntik semangat baru.Bersama qalamitu juga dihadirkan cahaya (ilmu) kebijaksanaanNya, Dengan cahayaNya manusia dapat mengenal yang terang dan membezakan yang gelap. Dengan cahaya keterangan yang diberikan ini maka dapatlah manusia itu keluar dari alam kegelapannya dan mengenal dirinya, dunia serta isinya dan Allah Maha Esa yang menjadikannya.
Tujuan Membaca

20

RAHSIA MEMBACA Jika dihalusi dengan lebih mendalam tujuan membaca yang sebenarnya adalah supaya manusia dapat mengenal diri lantas mengenal Tuhannya. Ini adalah tujuan utama kenapa Allah SWT telah memerintahkan malaikat Jibrail mengajar Nabi Muhammad saw membaca di dalam wahyu pertama yang diturunkan melalui Surah Al-Alaq. Ini diperkuatkan lagi oleh sebuah Hadis Qudsi yang diambil dari buku Sirrul Asrar karangan As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani (2004, m.18) yang menyebutkan Firman Allah bahawa “Aku adalah Kanzun Makhfiyyan (yang terpendam dan tertutup). Aku ingin ditemukan dan dikenali. Kuciptakan makhluk agar mereka mengenalKu”. Allah SWT menciptakan akal supaya dengan akal itu manusia dapat mengetahui perkara yang belum diketahuinya dan juga meyakini perkara yang telah diketahui oleh mindanya.Dengan membaca ilmu pengetahuan akan datang kepada minda manusia. Dengan ilmu ini maka akal akan dapat menyingkap segala rahsia. Ianya boleh diibaratkan sebagai mencari sumber air terjun di dalam hutan. Apabila kita mendengar bunyinya, maka akan datanglah sifat ingin tahu kita. Apabila kita hampiri bunyi air itu dan melihatnya, maka timbullah kepercayaan yang kita telah berjumpa dengan sumber air tadi. Apabila kita merasai air itu masuk ke dalam tekak kita maka terbit pulalah keyakinan hasil dari perasaan merasa air itu tadi. Dengan keyakinan itu maka bertambah kuatlah kepercayaan minda kita supaya dapat tertanam ia di dalam jiwa. Rasa air yang sejuk atau tawar itu pula akan membibitkan kesedaran (rohaniah) dalam diri kita.
Tujuan Membaca

21

Membaca adalah untuk mengenal yang HAQ. Yang Haq itu dudukNya di alam yang Sir (alam Rahsia). Seterusnya dijelmakan Zat yang Haq dari ilmuNya di alam Lahut (alam Zat) dan dijelmakan sifatNya di alam Jabarut (alam Sifat). Hanya dengan ilmuNya, manusia akan dapat mengenal Tuhannya yang Haq (Al-Jailani, 2004). Rahsia membaca ini telah diperjelaskan lagi di dalam Firman Allah seterusnya di dalam surah Asy-Syura (ke-42) ayat 51-53,iaitu "Dan tidak ada dari seorang manusiapun bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang hijab atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinNya apa-apa yang dikehendakiNya.

Sesungguhnya dia Maha Tinggi dan Maha Bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh (Al-Quran) dari perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah kitab (Al-Quran) itu dan apakah iman itu, akan tetapi kami jadikan dia sebagai Nur (cahaya). Kami memberi petunjuk dengan cahaya itu orang-orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, iaitu jalan Allah, yang kepunyaanNyalah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ingatlah kepada Allahlah kembali segala urusan". Demikianlah bagaimana Allah SWT menjelaskan kepada manusia bahawa dengan membaca serta petunjukNya, maka manusia dapat menyingkap segala rahsiaNya.

Tujuan Membaca

22

KESIMPULAN Membaca bukan hanya untuk tujuan minda. Di samping merangsang akal pemikiran, membaca juga adalah untuk mencetus emosi bagi membentuk kesedaran dalaman jiwa (jasadiah) bagi melahirkan keikhlasan rohaniah (raga). Hasilnya akan dapat dilihat dalam pergerakan tingkah laku manusia itu sendiri yang mana akan membawa perubahan sekeliling yang lebih bermakna untuk kebaikan sejagat. Dalam ertikata lain, membaca secara optimum dan produktif boleh mempengaruhi aspek J.E.R.I. (jasmani, emosi, rohani, intelek) secara total atau tidak langsung. Jika dilihat dari sudut hasil (output), pembacaan

sememangnya akan mempengaruhi daya fikir, daya rasa, daya gerak pemotoran / fizikal (jasadiah) dan daya dalaman (rohaniah) kita. Hasil pembacaan yang berterusan sudah pastinya dapat melahirkan kesedaran dalam diri bagi membentuk nilai sahsiah (etika and estetika) insan yang lebih tinggi. Membaca juga boleh menjadi santapan rohani bagi jiwa yang dahagakan ilmu. Hasil dari kesedaran ini, maka haruslah kita membudayakan membaca sebagai amalan harian untuk diwariskan kepada generasi mendatang bagi membentuk satu kesinambungan wawasan. Adapun tujuan membaca adalah untuk menuntut ilmu. Bagi sesiapa yang mati dalam menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mengutuskan seorang malaikat untuk mengajarnya di dalam kubur sehingga apabila

dibangkitkan pada hari kiamat kelak, orang itu akan menjadi seorang yang dimuliakan kerana banyak ilmunya walaupun semasa di dunianya orang itu adalah seorang yang bodoh (jahil). Wallahualam bissawab - Jazakallah.
Tujuan Membaca

23

BIBLIOGRAFI
Al-Jailani, As-Syeikh Abdul Qadir (2004). Sirrul Asrar (Secret of the Secret) (Ed. 6). Selangor: Thinker‟s Library Sdn. Bhd. Answers Corporation (2013). Answers: What is the purpose of reading? Dipetik 9hb Februari 2013 daripada

http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_purpose_of_reading Ar-Rowi, Jalaluddin Ahmad (2009). Peringkat Kejadian Insan. Dipetik 9hb Februari 2013 daripada http://www.scribd.com/doc/13896861/Peringkat-

Kejadian-Insan Berfikir (2005). Kamus Dewan (Ed. 4, ms. 410). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Berkarya dan Terus Berkarya (2013). Renungan: Perintah membaca, juga perintah

menulis.

Dipetik

9hb

Februari

2013

daripada

http://berkarya.um.ac.id/2010/09/17/renungan-perintah-membaca-juga-perintahmenulis/ Cullingford, Cedric (2001). How children learn to read. London: Kogan Page Limited

Tujuan Membaca

24

Global Islamic Software Co. [GISCO] (2005). Terjemahan Al Quran dalam bahasa

Melayu.

Dipetik

9hb

Februari

2013

daripada

http://iium.edu.my/deed/quran/malay/ Hoe, Dr. Susan Ludington, & Golant K. (1987). How to have a smarter baby: The Infant Simulation Program for enhancing your baby‟s natural development (Rev. Ed.). New York: Bantam Books (Edisi Rawson 1985) Houghton Mifflin Company (1997). Definitions of Reading and Word

Identification.

Dipetik

9hb

Februari

2013

daripada

http://www.eduplace.com/rdg/res/teach/def.html H. Sarwedi MA Hasibuan (2011) Spiritual Reading: Hidup lebih bermakna dengan

membaca (Iqra‟ la budda an taqra‟ & Al-qira „atu minhajul hayati oleh Raghib As Sirjani dan Amir Al-Madari) (Cetakan 1). Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise Sdn.
Bhd. (AQWAM) Muslim.Or.Id. (2005). Sampaikan Ilmu dariku Walau Satu Ayat. Dipetik 9hb Februari 2013 daripada http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/sampaikan-ilmudariku-walau-satu-ayat.html Pemikiran (2005). Kamus Dewan (Ed. 4, ms. 411). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Quran.com (2013). Surah Al-„Alaq (Chapter 96: 1-5). Dipetik 9hb Februari 2013 daripada http://quran.com/96
Tujuan Membaca

25

Smart, Ninian (2008).

Falsafah dunia (World philosophies).

Kuala Lumpur:

Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad Wahyu (2010). 99 Ilmuwan muslim: Perintis sains moden. Selangor: Al-Hidayah House of Publishers Sdn. Bhd. (Diva Press) Wikipedia (2012). Nabi Muhammad s.a.w. Dipetik 9hb Februari 2013 daripada http://ms.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad_s.a.w. Yahya Othman (2008). Proses dan strategi membaca berkesan. Serdang: Universiti Putra Malaysia

*** Bangsa Membaca Bangsa Berjaya ***

Tujuan Membaca

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful